ISSN 1830-3625

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 202

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 51
31 iulie 2008


Cuprins

 

I   Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare este obligatorie

Pagina

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul (CE) nr. 744/2008 al Consiliului din 24 iulie 2008 de instituire a unei acțiuni specifice temporare care urmărește să promoveze restructurarea flotelor de pescuit ale Comunității Europene afectate de criza economică

1

 

 

Regulamentul (CE) nr. 745/2008 al Comisiei din 30 iulie 2008 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

9

 

*

Regulamentul (CE) nr. 746/2008 al Comisiei din 17 iunie 2008 de modificare a anexei VII la Regulamentul (CE) nr. 999/2001 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor reglementări pentru prevenirea, controlul și eradicarea anumitor forme transmisibile de encefalopatie spongiformă ( 1 )

11

 

*

Regulamentul (CE) nr. 747/2008 al Comisiei din 30 iulie 2008 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 716/2007 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile comunitare legate de structura și activitatea filialelor străine, referitor la definițiile caracteristicilor și punerea în aplicare a NACE REV. 2 ( 1 )

20

 

*

Regulamentul (CE) nr. 748/2008 al Comisiei din 30 iulie 2008 privind deschiderea și modul de gestionare a unui contingent tarifar de import pentru mușchiulețul congelat de vită și mânzat care intră sub incidența codului NC 02062991 (Reformare)

28

 

*

Regulamentul (CE) nr. 749/2008 al Comisiei din 30 iulie 2008 de modificare a mai multor regulamente referitoare la contingentele tarifare de import în sectorul cărnii de vită și mânzat

37

 

*

Regulamentul (CE) nr. 750/2008 al Comisiei din 30 iulie 2008 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 414/2008 privind stabilirea de norme detaliate de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1255/1999 al Consiliului în ceea ce privește acordarea ajutorului financiar pentru depozitarea privată a anumitor brânzeturi în perioada de depozitare 2008/2009

44

 

*

Regulamentul (CE) nr. 751/2008 al Comisiei din 30 iulie 2008 de interzicere a pescuitului de cod negru în apele norvegiene la sud de 62° N de către navele care arborează pavilionul Suediei

46

 

 

DIRECTIVE

 

*

Directiva 2008/82/CE a Comisiei din 30 iulie 2008 de modificare a Directivei 2008/38/CE privind furajele destinate susținerii funcției renale în cazul insuficienței renale cronice ( 1 )

48

 

 

II   Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare nu este obligatorie

 

 

DECIZII

 

 

Consiliu

 

 

2008/625/CE

 

*

Decizia nr. 1/2007 a Consiliului de asociere CE-Turcia din 25 iunie 2007 de modificare a concesiilor comerciale pentru produsele agricole transformate care intră sub incidența Deciziei nr. 1/95 a Consiliului de asociere CE-Turcia privind punerea în aplicare a fazei finale a uniunii vamale și sub incidența Deciziei nr. 1/97 a Consiliului de asociere CE-Turcia privind regimul aplicabil anumitor produse agricole transformate și de abrogare a Deciziei nr. 1/97

50

 

 

Comisie

 

 

2008/626/CE

 

*

Decizia Comisiei din 30 aprilie 2008 Ajutorul de stat C 40/06 (ex NN 96/05) Sisteme de asistență sub formă de împrumuturi puse în aplicare de Regatul Unit [notificată cu numărul C(2008) 1612]  ( 1 )

62

 

 

2008/627/CE

 

*

Decizia Comisiei din 29 iulie 2008 privind o perioadă de tranziție pentru activitățile de audit ale auditorilor și entităților de audit din anumite țări terțe [notificată cu numărul C(2008) 3942]  ( 1 )

70

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


I Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare este obligatorie

REGULAMENTE

31.7.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 202/1


REGULAMENTUL (CE) NR. 744/2008 AL CONSILIULUI

din 24 iulie 2008

de instituire a unei acțiuni specifice temporare care urmărește să promoveze restructurarea flotelor de pescuit ale Comunității Europene afectate de criza economică

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolele 36 și 37,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Parlamentului European (1),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 1198/2006 al Consiliului din 27 iulie 2006 privind Fondul European pentru Pescuit (2) stabilește normele privind asistența structurală comunitară în sectorul pescuitului. În special, titlul IV capitolul I din regulament stabilește condițiile în care statele membre pot obține o contribuție financiară de la Fondul european pentru pescuit (FEP) pentru măsurile de adaptare a flotei comunitare de pescuit.

(2)

FEP urmărește să contribuie la măsurile care au fost luate ulterior reformei din 2002 a politicii comune în domeniul pescuitului (PCP) cu scopul de a reduce presiunea asupra stocurilor de pește, asigurând în același timp condiții sociale și economice durabile pentru sectorul în cauză.

(3)

În contextul recentei situații economice, având în vedere mai ales creșterea dramatică a prețurilor la combustibili, sunt absolut necesare măsuri suplimentare care urmăresc o adaptare rapidă a flotei comunitare de pescuit la situația actuală, răspunzând nevoii de a asigura condiții sociale și economice durabile pentru sectorul în cauză. Aceste măsuri ar trebui să contribuie la îndeplinirea obiectivelor generale stabilite la articolul 33 din tratat și a obiectivelor PCP stabilite in Regulamentul (CE) nr. 2371/2002 al Consiliului din 20 decembrie 2002 privind conservarea și exploatarea durabilă a resurselor piscicole în conformitate cu politica comună în domeniul pescuitului (3). În acest context, măsurile respective ar trebui să urmărească abordarea celor mai urgente dificultăți economice și sociale, abordând în același timp problema supracapacității sistemice.

(4)

Este important să se asigure accesul în mod echitabil al statelor membre la aceste măsuri și ca măsurile respective să nu conducă la denaturarea concurenței între statele membre sau între flote. Ar trebui, în consecință, ca măsurile respective să fie elaborate și coordonate la nivel comunitar.

(5)

În consecință, este necesară o inițiativă comunitară care să permită atât completarea anumitor dispoziții din Regulamentul (CE) nr. 1198/2006 cât și derogări temporare de la anumite dispoziții ale Regulamentului (CE) nr. 2371/2002 și ale Regulamentului (CE) nr. 1198/2006. Prin urmare, această inițiativă ar trebui să prevadă măsuri specifice cu caracter general și punerea în aplicare a programelor de adaptare a flotelor în statele membre, care să abordeze în mod eficace dificultățile economice actuale, asigurând, în același timp, viabilitatea pe termen lung a sectorului pescuitului.

(6)

Având în vedere caracterul excepțional al acestor măsuri și problemele economice pe care intenționează să le abordeze, durata acestora ar trebui limitată la cea mai scurtă perioadă posibilă suficientă pentru a îndeplini obiectivele avute în vedere.

(7)

Aceste măsuri ar trebui puse în aplicare de statele membre în contextul propriilor programe operaționale în cadrul FEP și finanțate din fondurile alocate acestora în acest scop.

(8)

De asemenea, statele membre ar trebui să aibă dreptul de a crește numărul acțiunilor care beneficiază de aceste fonduri prin finanțarea anumitor măsuri exclusiv din fonduri naționale, fără nicio finanțare din instrumente financiare comunitare. Având în vedere necesitatea de a rezolva urgent situația gravă cu care se confruntă sectorul pescuitului, aceste măsuri care urmăresc îmbunătățirea structurală și viabilitatea economică pe termen lung a sectorului nu ar trebui să facă obiectul aplicării articolelor 87, 88 și 89 din tratat. Pentru a evita eventuala distorsionare a concurenței și efectele asupra pieței interne, aceste măsuri vor fi supuse anumitor restricții.

(9)

Prezentul regulament ar trebui să prevadă participarea comunitară la măsurile vizând încetarea permanentă și temporară a activităților de pescuit, investițiile la bord menite să reducă dependența de combustibili a navelor de pescuit, compensarea socioeconomică, precum și la anumite acțiuni cu un caracter mai general. Pentru a asigura eficacitatea acestor măsuri și pentru a permite statelor membre să beneficieze la maximum de fondurile disponibile, ar trebui să se reducă pragurile pentru participarea privată la finanțarea măsurilor respective.

(10)

Pentru a putea contribui la restructurare, ar trebui să fie disponibilă opțiunea de încetare temporară a activităților de pescuit. Încetarea temporară a activităților de pescuit ar trebui să urmărească în special creșterea beneficiilor economice prin susținerea refacerii stocurilor sau prin promovarea unor condiții de comercializare mai favorabile. În acest scop, statele membre ar trebui încurajate să stabilească o legătură între încetarea temporară și considerentele de dinamică biologică, caracter sezonier și dinamică a pieței. În contextul crizei economice, este de asemenea necesar să se faciliteze acordarea de compensații pescarilor care și-au încetat temporar activitățile anterior adoptării prezentului regulament.

(11)

Pentru a sprijini sectorul pescuitului să se adapteze la tehnici de pescuit cu consum mai redus de combustibil, este oportun să se faciliteze înlocuirea echipamentelor existente la bordul navelor de pescuit, pentru ca acestea să dispună de tehnici de pescuit noi și cu consum mai redus de energie. În acest sens, ar trebui puse la dispoziție posibilități suplimentare de contribuție la investițiile la bordul navelor de pescuit.

(12)

Ar trebui să se prevadă o contribuție comunitară și la acțiuni colective destinate să ofere armatorilor cunoștințe privind auditurile energetice pentru nave și consultanță de specialitate pentru elaborarea de planuri de restructurare și modernizare și de programe de adaptare a flotelor. În plus, ar trebui puse la dispoziție fonduri pentru proiectele-pilot care urmăresc reducerea consumului energetic al navelor, motoarelor, echipamentelor sau instalațiilor.

(13)

În scopul asigurării viabilității pe termen lung a sectorului pescuitului, ar trebui să se introducă un nou instrument care să permită statelor membre să își reducă capacitatea flotelor și să sporească rentabilitatea acestora. Acest instrument ar trebui să aibă forma programelor de adaptare a flotelor și să vizeze flotele pentru care costurile energetice reprezintă în medie cel puțin 30 % din costurile de producție. Aceste programe de adaptare a flotelor ar trebui să aibă ca rezultat o reducere de cel puțin 30 % a capacității flotelor în cauză, exprimată în GT (tonaj brut) și kW.

(14)

Ar trebui aplicate condiții mai favorabile pentru cazurile în care statele membre instituie măsuri în contextul programelor de adaptare a flotelor în scopul asigurării viabilității pe termen lung a uneia sau mai multora dintre flotele lor prin reducerea capacității.

(15)

Este necesar ca statele membre să fie încurajate să continue extinderea propriilor sisteme de încetare permanentă pentru a-și adapta flotele la resursele disponibile. În consecință, este oportun să se prevadă posibilități suplimentare de contribuție la încetarea permanentă. Pentru a facilita restructurarea, ar trebui să se asigure existența unor posibilități suplimentare de încetare temporară a activității de pescuit pentru pescarii și armatorii vizați de programe de adaptare a flotelor.

(16)

Mai mult, statele membre care au adoptat un program de adaptare a flotei ar trebui să dispună și de posibilitatea de a implementa măsuri de dezafectare parțială care să asigure o utilizare mai eficientă din punctul de vedere al costurilor a fondurilor disponibile în cadrul FEP pentru reducerea capacității și consumului energetic al flotei în cauză. În contextul acestor măsuri de dezafectare parțială, armatorii care își retrag una sau mai multe nave din flotă ar trebui să aibă posibilitatea de a refolosi o parte din capacitatea retrasă pentru o nouă navă mai mică și cu consum energetic mai redus. Pe lângă aceasta, statelor membre ar trebui să li se permită alocarea către noi nave a unei cantități limitate din capacitatea totală retrasă în cadrul programului de adaptare a flotei. În asemenea cazuri, ar trebui puse la dispoziție fonduri doar pentru o parte din capacitatea care este retrasă permanent.

(17)

Este oportun ca obligațiile statelor membre aferente gestionării și controlului în temeiul articolului 70 din Regulamentul (CE) nr. 1198/2006 și mecanismele de corecție în temeiul articolului 97 din Regulamentul (CE) nr. 1198/2006 să se aplice în cadrul prezentului regulament.

(18)

Nerespectarea reducerii cu 30 % a capacității minime, prescrisă în cadrul unui program de adaptare a flotelor sau nerespectarea normelor privind încetarea temporară, încetarea permanentă sau dezafectarea parțială sunt considerate nereguli în temeiul articolului 97 din Regulamentul (CE) nr. 1198/2006.

(19)

Dat fiind caracterul urgent al situației și nevoia de acțiune imediată în toate statele membre, este oportun să se majoreze la 95 % procentajul de cofinanțare comunitară în cadrul FEP pentru măsurile adoptate în cadrul prezentei inițiative. În același context, este important ca aceste fonduri să fie puse la dispoziția statelor membre într-un termen mai scurt decât termenele aplicabile în mod normal, iar cheltuielile să fie eligibile începând cu data intrării în vigoare a prezentului regulament.

(20)

Având în vedere caracterul urgent al chestiunii, este imperativ să se acorde o derogare de la termenul de șase săptămâni vizat la punctul I.3 din Protocolul privind rolul parlamentelor naționale în Uniunea Europeană, anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană și la tratatele de instituire a Comunităților Europene,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

CAPITOLUL I

DISPOZIȚII GENERALE

Articolul 1

Obiectul

(1)   Prezentul regulament instituie o acțiune comunitară specifică concepută să ofere sprijin excepțional și temporar persoanelor și întreprinderilor active în sectorul pescuitului și care sunt afectate de criza economică indusă de creșterea prețurilor la petrol în 2008. Această acțiune specifică ia forma unui regim special în cadrul Fondului european pentru pescuit (denumit în continuare „FEP”).

(2)   Această acțiune specifică constă în:

(a)

măsuri generale care completează și derogă de la anumite dispoziții ale Regulamentului (CE) nr. 1198/2006;

(b)

măsuri speciale care completează și derogă de la anumite dispoziții ale Regulamentelor (CE) nr. 2371/2002 și (CE) nr. 1198/2006 care depind de punerea în aplicare a unui program de adaptare a flotei, astfel cum este menționat la articolul 12.

Articolul 2

Domeniul de aplicare

Prezentul regulament se aplică numai ajutoarelor publice care au făcut obiectul unei decizii administrative a autorităților naționale pertinente până la 31 decembrie 2010.

Articolul 3

Cadrul financiar

(1)   Măsurile prevăzute de prezentul regulament pot beneficia de sprijin financiar de la FEP în limita creditelor de angajament stabilite pentru perioada 2007-2013.

(2)   Ajutoarele publice acordate în baza prezentei acțiuni specifice nu pot fi cumulate cu alt ajutor public care are același scop și, în special, cu cele acordate de Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), Fondul european de dezvoltare regională (FEDR), Fondul social european (FSE), Fondul de coeziune și alte instrumente financiare comunitare și fonduri naționale.

Articolul 4

Aplicarea normelor privind ajutorul de stat

(1)   Fără a aduce atingere alineatului (2), articolele 87, 88 și 89 din tratat nu se aplică în cazul ajutoarelor acordate de statele membre în temeiul prezentului regulament și în conformitate cu acesta în cadrul domeniului de aplicare a articolului 36 din tratat.

(2)   Ajutoarele acordate de statele membre fără finanțare din partea unor instrumente financiare comunitare, care depășesc plafoanele stabilite la articolul 1 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 736/2008 al Comisiei din 22 iulie 2008 privind punerea în aplicare a articolelor 87 și 88 din tratat în ceea ce privește ajutoarele de stat acordate întreprinderilor mici și mijlocii active în producția, prelucrarea și comercializarea produselor pescărești (4), fac obiectul aplicării articolelor 87, 88 și 89 din tratat.

(3)   În cazul în care statele membre acordă ajutoare fără finanțare din partea unor instrumente financiare comunitare și în limitele stabilite la articolul 1 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 736/2008, statele membre transmit Comisiei o sinteză a informațiilor referitoare la aceste ajutoare, înaintea punerii lor în aplicare. Mai mult, în fiecare an, până la data de 1 iulie, statele membre prezintă Comisiei un raport privind ajutoarele acordate în temeiul prezentului alineat.

CAPITOLUL II

MĂSURI GENERALE

Articolul 5

Măsuri generale

Ajutoarele publice pentru persoanele și întreprinderile menționate la articolul 1 pot fi acordate până la 31 decembrie 2010, în conformitate cu normele stabilite în prezentul capitol.

Articolul 6

Încetarea temporară a activităților de pescuit

(1)   Pe lângă măsurile prevăzute la articolul 24 din Regulamentul (CE) nr. 1198/2006, FEP poate contribui la finanțarea măsurilor de ajutor pentru încetarea temporară a activităților de pescuit pentru pescari și armatorii de nave de pescuit pe o perioadă maximă de trei luni, puse în aplicare în perioada 1 iulie 2008-31 decembrie 2009, cu condiția ca:

(a)

încetarea temporară a activităților de pescuit să fi fost inițiată înainte de 31 decembrie 2008; și

(b)

până la 31 ianuarie 2009, întreprinderile beneficiare să facă obiectul unor măsuri de restructurare precum programe de adaptare a flotelor, planuri de ajustare a efortului de pescuit, programe naționale de dezafectare, planuri de captură, precum și alte măsuri de restructurare/modernizare.

Prezentul alineat se aplică măsurilor de gestionare menționate la articolele 9 și 10 din Regulamentul (CE) nr. 2371/2002 în măsura în care acestea presupun măsuri de ajustare a efortului de pescuit în temeiul articolului 21 din Regulamentul (CE) nr. 1198/2006.

(2)   Măsurile prevăzute la alineatul (1) pot să acopere următoarele costuri:

(a)

o parte din costurile fixe suportate de armatori atunci când nava este oprită în port (printre altele taxe portuare, costuri de asigurare, costuri de întreținere, costuri financiare legate de împrumuturi);

(b)

o parte a salariului de bază al pescarilor.

(3)   Ajutorul public total pe stat membru pentru măsurile prevăzute la alineatul (1) nu depășește cel mai mare dintre următoarele două praguri: 6 milioane EUR sau o sumă egală cu 8 % din asistența financiară a FEP alocată sectorului din statul membru în cauză.

Articolul 7

Investiții la bordul navelor de pescuit și selectivitate

Prin derogare de la litera (a) din anexa II la Regulamentul (CE) nr. 1198/2006, participarea financiară privată minimă este de 40 % în cazul ajutoarelor care se acordă pentru finanțarea de echipamente, inclusiv motoare auxiliare, care îmbunătățesc în mod semnificativ eficiența energetică la bordul navelor de pescuit, inclusiv navele costiere de pescuit pe scară redusă, și contribuie la reducerea emisiilor și la preîntâmpinarea schimbărilor climatice.

Articolul 8

Compensarea socioeconomică

Pe lângă măsurile prevăzute la articolul 27 din Regulamentul (CE) nr. 1198/2006, FEP poate contribui la finanțarea unor măsuri de retragere anticipată din activitate, inclusiv pensionarea anticipată a lucrătorilor din sectorul pescuitului, cu excepția lucrătorilor din sectorul acvaculturii și din sectorul prelucrării produselor pescărești și de acvacultură.

Articolul 9

Acțiuni colective

(1)   Pe lângă acțiunile colective prevăzute la articolul 37 din Regulamentul (CE) nr. 1198/2006, FEP poate contribui la finanțarea măsurilor care oferă asistență pentru:

(a)

efectuarea de audituri energetice pentru grupuri de nave;

(b)

consultanță de specialitate pentru elaborarea de planuri de restructurare sau modernizare, inclusiv a programelor de adaptare a flotelor menționate la articolul 12.

(2)   Prin derogare de la litera (a) din anexa II la Regulamentul (CE) nr. 1198/2006, în cazul în care se acordă o contribuție pentru finanțarea măsurilor menționate la alineatul (1), nivelul maxim al contribuției publice este de 100 %.

(3)   FEP poate contribui la finanțarea compensației acordate organizațiilor de producători care nu mai au dreptul să beneficieze de ajutor în temeiul articolului 10 alineatul (1) al doilea și al treilea paragraf din Regulamentul (CE) nr. 104/2000 al Consiliului din 17 decembrie 1999 privind organizarea comună a piețelor în sectorul produselor pescărești și de acvacultură (5), pentru compensarea costurilor care rezultă din obligațiile impuse acestora în temeiul articolului 9 din regulamentul menționat și sub rezerva condițiilor prevăzute la articolul 10 alineatele (2), (3) și (4) din regulamentul respectiv.

Articolul 10

Proiecte-pilot

Pe lângă măsurile prevăzute la articolul 41 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1198/2006, FEP poate contribui la finanțarea proiectelor-pilot care testează ameliorările tehnice vizând reducerea consumului energetic al navelor, motoarelor, echipamentelor sau instalațiilor, precum și la reducerea emisiilor și la preîntâmpinarea schimbărilor climatice.

CAPITOLUL III

MĂSURI SPECIALE APLICABILE EXCLUSIV FLOTELOR CARE FAC OBIECTUL UNUI PROGRAM DE ADAPTARE

Articolul 11

Măsuri aplicabile exclusiv flotelor care fac obiectul unui program de adaptare

Ajutoarele publice pentru persoanele și întreprinderile menționate la articolul 1 pot fi acordate până la 31 decembrie 2010, în conformitate cu normele stabilite în prezentul capitol, cu condiția ca acestea să facă obiectul unui program de adaptare a flotei sau a segmentelor de flotă menționat la articolul 12.

Articolul 12

Programe de adaptare a flotelor

(1)   Statele membre pot să adopte și să pună în aplicare programe de adaptare a flotelor menite să restructureze flotele sau segmentele de flotă de pescuit afectate de criza economică.

(2)   Respectivele programe de adaptare a flotelor pot să cuprindă măsurile prevăzute la titlul IV capitolul I din Regulamentul (CE) nr. 1198/2006, precum și cele prevăzute de prezentul regulament.

(3)   Programele de adaptare a flotei vizează numai flotele sau segmentele de flotă ale căror costuri energetice reprezintă în medie cel puțin 30 % din costurile de producție, pe baza contului de exploatare în cele 12 luni care precedă data de 1 iulie 2008 pentru flota vizată.

(4)   Un program de adaptare a flotei îndeplinește următoarele cerințe:

(a)

are ca rezultat, până la 31 decembrie 2012, o reducere permanentă cu cel puțin 30 % a capacității de pescuit a flotei sau a segmentului de flotă vizat de program; această limită poate fi redusă la un nivel minim de 20 %, sub rezerva aprobării de către Comisie, în cazul în care programul de adaptare a flotei se aplică unui stat membru cu o flotă de mai puțin de 100 de nave active, sau un tonaj brut de cel puțin 12 000 GT, ori atunci când un program de adaptare a flotei nu acoperă decât nave de cel puțin 12 metri, iar o reducere de 30 % ar afecta în mod disproporționat viabilitatea activităților conexe pescuitului care depind de aceasta; și

(b)

cuprinde lista navelor cărora li se aplică programul, identificate prin denumirea și numărul lor de înregistrare în registrul flotei comunitare de pescuit.

(5)   O navă de pescuit poate fi inclusă într-un singur program de adaptare a flotei. Condițiile de includere a unei nave de pescuit într-un program de adaptare a flotei sunt următoarele:

(a)

nava trebuie să fi desfășurat activități de pescuit maritim cel puțin 120 de zile în cei doi ani anteriori datei adoptării programului de adaptare a flotei; și

(b)

nava trebuie să fie operațională la 31 iulie 2008.

(6)   Până la 30 iunie 2009, statele membre comunică Comisiei programele de adaptare a flotelor adoptate.

(7)   Atunci când un stat membru solicită revizuirea programului său operațional în scopul încorporării programelor de adaptare a flotelor, articolul 18 din Regulamentul (CE) nr. 1198/2006 se aplică în consecință.

Articolul 13

Conformitatea și auditul programelor de adaptare a flotelor

(1)   Rapoartele menționate la articolul 67 din Regulamentul (CE) nr. 1198/2006 includ rezultatele obținute în ceea ce privește punerea în aplicare a programelor de adaptare a flotelor.

(2)   Comisia poate realiza audituri privind punerea în aplicare a programelor de adaptare a flotelor. În acest scop, Comisia poate fi asistată de experți externi finanțați de FEP în temeiul articolului 46 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1198/2006.

Articolul 14

Încetarea permanentă a activităților de pescuit

(1)   În sensul articolului 23 din Regulamentul (CE) nr. 1198/2006, programele de adaptare a flotelor sunt asimilate planurilor de ajustare a eforturilor de pescuit menționate la articolul respectiv.

(2)   Dispozițiile articolului 23 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1198/2006 nu se aplică măsurilor de încetare permanentă adoptate în contextul unui program de adaptare a flotei.

(3)   În termen de șase luni de la adoptarea unui program de adaptare a flotei, navele incluse pe lista de încetare permanentă a activităților de pescuit în temeiul acestui program își încetează permanent activitățile de pescuit.

Articolul 15

Încetarea temporară a activităților de pescuit

(1)   Pe lângă măsurile prevăzute la articolul 24 din Regulamentul (CE) nr. 1198/2006 și la articolul 6 din prezentul regulament, FEP poate contribui la finanțarea măsurilor de ajutor pentru încetarea temporară a activităților de pescuit pentru pescari și armatorii de nave de pescuit incluse într-un program de adaptare a flotei, cu condiția ca încetarea temporară a activității să fie instituită în perioada 1 ianuarie 2009-31 decembrie 2009 și să aibă o durată maximă de:

(a)

trei luni anterior retragerii permanente a navei sau în timpul perioadei de înlocuire a motorului, putându-se acorda o prelungire de maximum trei luni dacă procesul de înlocuire a motorului este încă în derulare;

(b)

șase săptămâni în cazul altor nave incluse într-un program de adaptare a flotei, atunci când navele respective fac obiectul uneia dintre celelalte măsuri menționate la articolul 12 alineatul (2).

(2)   Măsurile prevăzute la alineatul (1) pot acoperi următoarele costuri:

(a)

costurile fixe suportate de armatori atunci când nava este oprită în port (printre altele taxe portuare, costuri de asigurare, costuri de întreținere, costuri financiare legate de împrumuturi);

(b)

o parte a salariului de bază al pescarilor.

(3)   Ajutorul public total pe stat membru pentru măsurile prevăzute la alineatul (1) nu depășește cel mai mare dintre următoarele două praguri: 6 milioane EUR sau contravaloarea a 8 % din asistența financiară a FEP alocată sectorului din statul membru în cauză.

Articolul 16

Investiții la bordul navelor de pescuit și selectivitate

(1)   Prin derogare de la litera (a) din anexa II la Regulamentul (CE) nr. 1198/2006, în cazul în care se acordă o contribuție pentru finanțarea achiziționării de echipamente sau a înlocuirii de instalații ori motoare care îmbunătățesc în mod semnificativ eficiența energetică la bordul navelor de pescuit, inclusiv al navelor costiere de pescuit pe scară redusă, participarea financiară privată minimă la această operațiune este de 40 % din totalul costurilor eligibile pentru fiecare operațiune.

(2)   Statele membre stabilesc participarea financiară privată minimă menționată la alineatul (1) pe baza unor criterii obiective, precum vârsta navei, ameliorarea eficienței energetice sau nivelul de reducere a capacității incluse în programul de adaptare a flotei.

(3)   Limita de vârstă menționată la articolul 25 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1198/2006 nu se aplică navelor care beneficiază de ajutor în temeiul prezentului articol pentru înlocuirea de instalații sau echipamente.

(4)   Prin derogare de la articolul 25 alineatul (3) litera (c) din Regulamentul (CE) nr. 1198/2006, FEP poate contribui la o singură înlocuire de motor pentru fiecare navă care are o lungime totală de peste 24 de metri și care este inclusă într-un program de adaptare a flotei, cu condiția ca noul motor să aibă o putere cu cel puțin 20 % mai scăzută decât cel vechi și o eficiență energetică sporită.

(5)   Prin derogare de la articolul 25 alineatul (7) din Regulamentul (CE) nr. 1198/2006, se permite o înlocuire suplimentară a instalațiilor pentru navele incluse într-un program de adaptare a flotei, cu condiția ca noile instalații să îmbunătățească semnificativ eficiența energetică. Condițiile stabilite la literele (a) și (b) de la alineatul respectiv nu se aplică.

CAPITOLUL IV

MĂSURI DE DEZAFECTARE PARȚIALĂ ÎN CADRUL PROGRAMELOR DE ADAPTARE A FLOTELOR

Articolul 17

Dezafectare parțială

Ajutoarele publice pentru armatorii de nave care își retrag permanent una sau mai multe nave incluse într-un program de adaptare a flotei pentru a construi o nouă navă cu o capacitate de pescuit mai mică și cu un consum energetic redus (denumite în continuare „dezafectări parțiale”) se pot acorda până la 31 decembrie 2010, în conformitate cu normele stabilite în prezentul capitol și cu condiția ca programul de adaptare a flotei să îndeplinească următoarele două cerințe:

(a)

să includă nave care utilizează una și aceeași instalație de pescuit; și

(b)

să includă nave care reprezintă cel puțin 70 % din capacitatea flotei care utilizează respectiva instalație de pescuit din statul membru în cauză.

Articolul 18

Ajutoare publice pentru încetarea permanentă a activităților de pescuit în caz de dezafectare parțială

(1)   Pe lângă dispozițiile articolului 23 din Regulamentul (CE) nr. 1198/2006, armatorii care se angajează într-o dezafectare parțială au dreptul să primească ajutor public pentru încetarea permanentă a activităților de pescuit pentru diferența dintre capacitatea retrasă și capacitatea realocată unei nave noi.

(2)   Capacitatea de pescuit a noii nave nu depășește 40 % din capacitatea retrasă de armatori.

(3)   Atunci când este cazul, statele membre adaptează în consecință licența de pescuit.

Articolul 19

Retragerea și realocarea capacității de pescuit

(1)   Prin derogare de la articolul 11 alineatele (3) și (4) din Regulamentul (CE) nr. 2371/2002, statele membre au dreptul să realoce până la 25 % din capacitatea retrasă permanent în contextul unui program de adaptare a flotei unor noi nave, în conformitate cu articolul 17.

(2)   Nivelurile de referință menționate la articolul 12 din Regulamentul (CE) nr. 2371/2002 se stabilesc pe baza diferenței dintre capacitatea retrasă permanent și capacitatea realocată.

(3)   Nu este necesară luarea în considerare a capacității realocate în temeiul alineatului (1) la stabilirea de către statele membre a balanței de intrări și ieșiri în conformitate cu articolul 13 din Regulamentul (CE) nr. 2371/2002 al Consiliului.

(4)   La programele de adaptare a flotelor în care dezafectarea parțială se aplică la peste 33 % din capacitatea inițială a flotei, reducerea totală de capacitate în cadrul programului este de cel puțin 66 %.

CAPITOLUL V

DISPOZIȚII FINANCIARE

Articolul 20

Dispoziții financiare

(1)   Prin derogare de la articolul 53 din Regulamentul (CE) nr. 1198/2006, contribuția din FEP la operațiunile finanțate în contextul prezentei acțiuni specifice respectă o limită de 95 % din cheltuielile publice totale și nu se iau în considerare în sensul limitelor menționate la articolul 53 alineatul (3).

(2)   Prin derogare de la articolul 55 alineatul (1) și alineatul (3) al doilea paragraf din Regulamentul (CE) nr. 1198/2006, data eligibilității cheltuielilor vizând măsurile finanțate prin această acțiune specifică este 31 iulie 2008.

(3)   Prin derogare de la articolul 81 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1198/2006, la cererea statului membru, Comisia acordă o a doua prefinanțare reprezentând 7 % din contribuția FEP la programul operațional pentru perioada 2007-2013. Pentru programele operaționale adoptate în 2007, cererea menționată anterior se înaintează Comisiei cel târziu până la 31 octombrie 2008. Pentru programele operaționale adoptate în 2008, cererea menționată anterior se înaintează Comisiei până la 30 iunie 2009. Aceasta poate fi repartizată pe două exerciții financiare, în funcție de bugetul disponibil al FEP.

(4)   Prin derogare de la articolul 81 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1198/2006, în cazul în care se acordă o a doua prefinanțare în conformitate cu alineatul (2) din prezentul articol, suma totală plătită ca prefinanțare este rambursată Comisiei de către organul desemnat de statul membru dacă în baza programului operațional nu se trimite nicio cerere de plată în termen de 24 de luni de la data la care Comisia a plătit prima tranșă a celei de-a doua prefinanțări.

CAPITOLUL VI

OBLIGAȚIILE STATELOR MEMBRE ȘI ALE COMISIEI

Articolul 21

Monitorizare și corecții financiare

(1)   Statele membre se asigură că ajutoarele acordate în conformitate cu capitolele II, III și IV respectă condițiile stabilite la articolul 70 din Regulamentul (CE) nr. 1198/2006.

(2)   Comisia realizează corecțiile financiare prevăzute la articolul 97 din același regulament în cazul în care statele membre nu respectă condițiile stabilite în regulamentul menționat, în special:

(a)

obligația persoanelor sau întreprinderilor care beneficiază de ajutor de a face obiectul unor măsuri de restructurare în conformitate cu dispozițiile articolului 6 alineatul (1) litera (b);

(b)

obligațiile prevăzute pentru reducerea capacității de pescuit, precum și încetările temporare sau permanente ale activităților de pescuit stabilite în cadrul unui program de adaptare a flotei în conformitate cu articolele 12, 14 și 15;

(c)

reducerile capacităților de pescuit efectuate în cadrul dezafectării parțiale, realizate în conformitate cu articolele 17, 18 și 19.

Criteriile de corecție stabilite la articolul 97 din Regulamentul (CE) nr. 1198/2006 se aplică în consecință.

Articolul 22

Raportare

Comisia prezintă, până la 31 decembrie 2009, Parlamentului European și Consiliului un raport cu privire la aplicarea măsurilor prevăzute prin prezentul regulament.

CAPITOLUL VII

DISPOZIȚII FINALE

Articolul 23

Norme de aplicare

Normele de aplicare a prezentului regulament pot fi adoptate în conformitate cu procedura menționată la articolul 101 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1198/2006.

Articolul 24

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 24 iulie 2008.

Pentru Consiliu

Președintele

B. HORTEFEUX


(1)  Aviz emis la 10 iulie 2008 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).

(2)  JO L 223, 15.8.2006, p. 1.

(3)  JO L 358, 31.12.2002, p. 59. Regulament modificat prin Regulamentul (CE) nr. 865/2007 (JO L 192, 24.7.2007, p. 1).

(4)  JO L 201, 30.7.2008, p. 16.

(5)  Regulamentul (CE) nr. 104/2000 al Consiliului din 17 decembrie 1999 privind organizarea comună a piețelor în sectorul produselor pescărești și de acvacultură (JO L 17, 21.1.2000, p. 22). Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1759/2006 (JO L 335, 1.12.2006, p. 3).


31.7.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 202/9


REGULAMENTUL (CE) NR. 745/2008 AL COMISIEI

din 30 iulie 2008

de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole (Regulamentul unic OCP) (1),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1580/2007 al Comisiei din 21 decembrie 2007 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentelor (CE) nr. 2200/96, (CE) nr. 2201/96 și (CE) nr. 1182/2007 ale Consiliului în sectorul fructelor și legumelor (2), în special articolul 138 alineatul (1),

întrucât:

Regulamentul (CE) nr. 1580/2007 prevede, ca urmare a rezultatelor negocierilor comerciale multilaterale din Runda Uruguay, criteriile pentru stabilirea de către Comisie a valorilor forfetare de import din țări terțe pentru produsele și perioadele menționate în partea A din anexa XV la regulamentul respectiv,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Valorile forfetare de import prevăzute la articolul 138 din Regulamentul (CE) nr. 1580/2007 se stabilesc în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 31 iulie 2008.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 30 iulie 2008.

Pentru Comisie

Jean-Luc DEMARTY

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 510/2008 al Comisiei (JO L 149, 7.6.2008, p. 61).

(2)  JO L 350, 31.12.2007, p. 1. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 590/2008 (JO L 163, 24.6.2008, p. 24).


ANEXĂ

Valorile forfetare de import pentru determinarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

(EUR/100 kg)

Cod NC

Codul țărilor terțe (1)

Valoare forfetară de import

0702 00 00

MK

28,3

TR

71,9

XS

27,8

ZZ

42,7

0707 00 05

TR

106,2

ZZ

106,2

0709 90 70

TR

97,2

ZZ

97,2

0805 50 10

AR

91,4

US

47,0

UY

58,5

ZA

88,6

ZZ

71,4

0806 10 10

CL

52,1

EG

151,7

IL

145,6

TR

164,5

ZZ

128,5

0808 10 80

AR

101,8

BR

100,9

CL

102,7

CN

87,4

NZ

113,4

US

107,1

ZA

88,6

ZZ

100,3

0808 20 50

AR

69,0

CL

78,1

NZ

97,1

TR

159,5

ZA

91,6

ZZ

99,1

0809 10 00

TR

203,2

ZZ

203,2

0809 20 95

CA

324,1

TR

417,7

US

324,1

ZZ

355,3

0809 30

TR

147,8

ZZ

147,8

0809 40 05

BA

74,5

IL

117,7

TR

115,5

XS

66,2

ZZ

93,5


(1)  Nomenclatorul țărilor, astfel cum este stabilit prin Regulamentul (CE) nr. 1833/2006 al Comisiei (JO L 354, 14.12.2006, p. 19). Codul „ZZ” reprezintă „alte origini”.


31.7.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 202/11


REGULAMENTUL (CE) NR. 746/2008 AL COMISIEI

din 17 iunie 2008

de modificare a anexei VII la Regulamentul (CE) nr. 999/2001 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor reglementări pentru prevenirea, controlul și eradicarea anumitor forme transmisibile de encefalopatie spongiformă

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 999/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 mai 2001 de stabilire a unor reglementări pentru prevenirea, controlul și eradicarea anumitor forme transmisibile de encefalopatie spongiformă (1), în special articolul 23,

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 999/2001 stabilește normele privind monitorizarea encefalopatiei spongiforme transmisibile la bovine, ovine și caprine și măsurile de eradicare care trebuie luate atunci când se confirmă prezența encefalopatiei spongiforme transmisibile (EST) la ovine și caprine.

(2)

Anexa VII la Regulamentul (CE) nr. 999/2001 stabilește măsurile de eradicare care trebuie luate atunci când se confirmă un focar de encefalopatie spongiformă transmisibilă (EST) la ovine sau caprine.

(3)

Deși prezența EST la ovine și caprine s-a constatat de aproape două sute de ani, nu există nicio dovadă a vreunei relații între focarele de EST apărute la aceste animale și focarele de EST la oameni. Cu toate acestea, în 2000, Comisia a introdus un set complet de măsuri pentru monitorizarea, prevenirea, combaterea și eradicarea EST la ovine și caprine, pe baza cunoștințelor științifice limitate disponibile în momentul respectiv și în scopul ca aprovizionarea cu materiale provenite de la ovine și caprine să fie cât de sigură posibil.

(4)

Aceste măsuri sunt luate în scopul de a se acumula cât mai multe date asupra prevalenței EST, într-o altă formă decât encefalopatia spongiformă bovină (ESB), la ovine și caprine și asupra posibilelor legături cu ESB și transmisibilitatea la oameni. Măsurile sunt menite, de asemenea, să reducă pe cât posibil apariția TSE. Măsurile includ înlăturarea materialelor cu risc specific, un program de monitorizare extensiv activ, măsuri aplicabile turmelor infectate cu EST și sisteme de reproducere selectivă voluntară pentru creșterea rezistenței la EST în populația ovină. De la introducerea acestui gen de măsuri și având la dispoziție informații obținute prin programe de supraveghere activă realizate în statele membre, nu s-a stabilit până acum nicio legătură epidemiologică între EST, alta decât ESB la ovine și caprine și EST la oameni.

(5)

Articolul 7 din Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 28 ianuarie 2002 de stabilire a principiilor și a cerințelor legislației alimentare, de instituire a Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară și de stabilire a procedurilor în domeniul siguranței produselor alimentare (2) stabilește că, în împrejurări specifice, în care, în urma unei evaluări a informațiilor disponibile, se identifică posibilitatea unor efecte dăunătoare asupra sănătății, dar persistă incertitudinea științifică, pot fi adoptate măsuri provizorii de gestiune a riscului, necesare pentru asigurarea unui nivel ridicat de protecție a sănătății, până la apariția unor noi informații științifice pentru o evaluare mai cuprinzătoare a riscului. Același articol stipulează că astfel de măsuri trebuie să fie proporționale și să nu impună restricții comerciale mai mari decât este necesar pentru realizarea nivelului ridicat de protecție a sănătății dorit, acordându-se atenție fezabilității tehnice și economice, precum și altor factori considerați legitimi pentru problema respectivă. Măsurile se revizuiesc într-o perioadă de timp rezonabilă.

(6)

La 8 martie 2007, Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA) a adoptat un aviz privind anumite aspecte legate de riscul de EST la ovine și caprine (3). În avizul respectiv, EFSA a concluzionat că „nu există dovezi privind o legătură epidemiologică sau moleculară între scrapia clasică și/sau atipică și cazurile de EST la oameni. Agentul ESB este singurul agent EST identificat ca fiind zoonotic. Cu toate acestea, având în vedere diversitatea lor, nu este posibil la ora actuală să se excludă transmisibilitatea la oameni a altor agenți EST prezenți la animale”. Autoritatea a concluzionat, de asemenea, că „testele de diferențiere actuale, astfel cum sunt descrise în legislația comunitară și care trebuie folosite pentru a face distincția între scrapie și ESB par să fie, cel puțin până acum, fiabile în ceea privește diferențierea ESB de scrapia clasică și atipică. Cu toate acestea, la stadiul actual de cunoaștere științifică, nici sensibilitatea diagnostică și nici specificitatea acestora nu pot fi asumate ca fiind perfecte”.

(7)

Ca urmare a acestui aviz și în cadrul Comunicării Comisiei – Foaia de parcurs EST din 15 iulie 2005 (4) și în concordanță cu Programul de lucru al DG Sănătate și Protecția Consumatorilor 2006-2007 cu privire la EST din 21 noiembrie 2006 (5), a fost adoptat Regulamentul (CE) nr. 727/2007 al Comisiei de modificare a anexelor I, III, VII și X la Regulamentul (CE) nr. 999/2001 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor reglementări pentru prevenirea, controlul și eradicarea anumitor forme transmisibile de encefalopatie spongiformă (6). Modificările aduse Regulamentului (CE) nr. 999/2001 prin Regulamentul (CE) nr. 727/2007 au fost prevăzute să ajusteze măsurile luate inițial în ceea ce privește EST la ovine și caprine, pentru a se lua în considerare dovezile științifice la zi. Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 999/2001, modificat prin Regulamentul (CE) nr. 727/2007 a suspendat obligația sacrificării întregii turme și a stabilit anumite măsuri alternative sacrificării în eventualitatea confirmării unui focar de EST într-o exploatație de ovine sau caprine, atunci când prezența encefalopatiei spongiforme bovine (ESB) a fost exclusă. În mod special, luând în considerare faptul că sectorul ovinelor și caprinelor prezintă diferențe pe teritoriul Comunității, Regulamentul (CE) nr. 999/2001, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 727/2007, a introdus posibilitatea ca statele membre să aplice politici alternative, așa cum se prevede în Regulamentul (CE) nr. 727/2007, în funcție de caracteristicile specifice ale sectorului în fiecare stat membru.

(8)

La 17 iulie 2007, prin cauza T-257/07, Franța a introdus o acțiune împotriva Comisiei Europene în fața Tribunalului de Primă Instanță al Comunităților Europene, cerând anularea în parte a punctului 2.3 litera (b) punctul (iii), a punctului 2.3 litera (d) și a punctului 4 ale capitolului A din anexa VII la Regulamentul (CE) nr. 999/2001 modificat prin Regulamentul (CE) nr. 727/2007, în special cu privire la măsurile care urmează a fi aplicate turmelor afectate de EST sau, în caz contrar, anularea în întregime a regulamentului respectiv. Prin Ordonanța din 28 septembrie 2007 (7), Curtea a suspendat aplicarea prevederilor respective până la pronunțarea unei hotărâri definitive.

(9)

În Ordonanța din 28 septembrie 2007, evaluarea de către Comisie a datelor științifice disponibile cu privire la riscurile posibile a fost pusă sub semnul întrebării. În consecință, Comisia a cerut EFSA să îi acorde asistență pentru clarificarea principalelor două premise pe care s-a bazat Regulamentul (CE) nr. 727/2007. Este vorba, în primul rând, despre lipsa oricărei dovezi științifice care să demonstreze că orice agent EST, altul decât ESB, ar putea fi considerat agent zoonotic. În al doilea rând, este vorba despre posibilitatea de a se face distincție, prin intermediul testelor moleculare și biologice, între ESB și alți agenți EST animali la ovine și caprine. La 24 ianuarie 2008, EFSA a adoptat clarificări științifice și tehnice (8) în ceea ce privește interpretarea unor aspecte ale concluziilor din Avizul său din 8 martie 2007, luate în considerare la adoptarea Regulamentului (CE) nr. 727/2007.

(10)

În ceea ce privește transmisibilitatea EST, EFSA a confirmat că:

la ovine nu a fost identificat niciun agent EST în afara celor care provoacă scrapia clasică și scrapia atipică;

la caprine nu a fost identificat niciun agent EST în afara celor care provoacă ESB, scrapia clasică și scrapia atipică;

termenul operațional „ESB” semnifică o EST prezentă la bovine, care poate fi cauzată de cel puțin trei agenți EST diferiți, cu proprietăți biologice eterogene;

termenul operațional „scrapie clasică” semnifică o EST prezentă la ovine și caprine, care poate fi cauzată de mai mulți agenți EST cu proprietăți biologice eterogene;

termenul operațional „scrapie atipică” semnifică o EST prezentă la ovine și caprine care diferă de scrapia clasică. În prezent, se dezbate dacă aceasta este cauzată de unul sau mai mulți agenți EST.

(11)

Cu toate acestea, EFSA nu poate exclude transmisibilitatea la oameni a altor agenți EST decât ESB deoarece:

pentru evaluarea capacității unui agent EST de a depăși bariera speciei umane se folosesc în prezent transmisii experimentale la modele de primate și șoareci modificați genetic pentru a prezenta gena PrP umană;

s-a demonstrat în trei cazuri clinice de EST (două cazuri de scrapie clasică și un caz de ESB tip L) că agenți EST, alții decât ESB clasic au traversat bariera modelată a speciei umane;

unele limite ale acestor modele trebuie să fie luate în considerare, inclusiv incertitudinea cu privire la fidelitatea cu care acestea reprezintă bariera speciei umane și incertitudinea cu privire la fidelitatea cu care calea experimentală de inoculare reprezintă expunerea în condiții naturale.

(12)

Din clarificările EFSA reiese că biodiversitatea agenților patogeni pentru ovine și caprine este un element important care nu permite excluderea transmisibilității la oameni și că această diversitate sporește posibilitatea ca unul dintre agenții EST să fie transmisibil. Cu toate acestea, EFSA recunoaște că nu există dovezi științifice ale vreunei legături directe între EST la ovine și caprine, alta decât ESB, și EST la oameni. Punctul de vedere al EFSA, potrivit căruia transmisibilitatea agenților EST de la ovine și caprine la oameni nu poate fi exclusă se bazează pe studii experimentale pe modele ale barierei speciei umane și pe modele animale (primate și șoareci). Totuși, aceste modele nu iau în considerare caracteristicile genetice ale oamenilor, care au o influență majoră asupra susceptibilității relative la boli prionice. Modelele au limite și în ceea ce privește extrapolarea rezultatelor la condițiile naturale, în special în ceea ce privește fidelitatea cu care reprezintă bariera speciei umane și incertitudinea cu privire la fidelitatea cu care calea experimentală de inoculare reprezintă expunerea în condiții naturale. Pe această bază, se poate considera că, deși riscul transmisibilității agenților EST de la ovine și caprine la oameni nu poate fi exclus, acest risc ar fi extrem de scăzut, ținând cont de faptul că dovezile transmisibilității se bazează pe modele experimentale care nu reprezintă condițiile naturale legate de bariera reală a speciei umane și de căile reale de infecție.

(13)

În ceea ce privește testele de diferențiere, EFSA a confirmat că:

pe baza datelor limitate disponibile, testele de diferențiere puse în aplicare la nivelul Uniunii Europene sunt instrumente utile pentru examinarea cazurilor clinice de EST, menționate la punctul 3.2 litera (c) din capitolul C al anexei X la Regulamentul (CE) nr. 999/2001, îndeplinind obiectivul identificării rapide și reproductibile a cazurilor de EST care au o semnătură compatibilă cu cea a agentului ESB clasic;

aceste teste de diferențiere nu pot fi considerate a fi perfecte din cauza lipsei actuale de înțelegere, atât a biodiversității reale a agenților EST la ovine și caprine, cât și a felului în care agenții interacționează în caz de infectare simultană.

(14)

Ca urmare a unei cereri de clarificare din partea Comisiei, care a dorit să afle dacă absența de date statistice suficiente cu privire la performanța testelor este compensată de procedura aflată în vigoare, care include un test circular cu metode de testare moleculară în diferite laboratoare și o evaluare efectuată de o comisie de experți prezidată de Laboratorul comunitar de referință pentru formele de EST, EFSA a explicat că:

deși au prezentat performanțe constante în testele circulare efectuate pe probe de cazuri experimentale de ESB la ovine, există incertitudini cu privire la performanțele testelor în cazuri clinice, din cauză că nu s-a detectat prezența naturală a ESB la ovine și caprine;

cazurile pozitive de EST trec prin întregul proces de diferențiere, inclusiv biotest, doar atunci când testarea de diferențiere biochimică este compatibilă cu semnătura ESB; de aceea, datele obținute prin acest proces nu pot fi folosite pentru evaluarea sensibilității sau specificității testelor de diferențiere;

creșterea numărului de rezultate negative în timpul testării diferențiate pentru EST la ovine sau caprine nu poate compensa absența de date statistice suficiente asupra performanței testelor.

(15)

EFSA a confirmat că testele de diferențiere prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 999/2001 sunt instrumente utile care îndeplinesc obiectivul identificării rapide și reproductibile a cazurilor de EST care au o semnătură compatibilă cu agentul ESB clasic. În condițiile în care lipsesc dovezile științifice cu privire la infectarea simultană a ovinelor sau caprinelor cu ESB și alți agenți EST în condiții naturale și în condițiile în care prevalența ESB la ovine, dacă ea există, sau la caprine este foarte scăzută și, prin urmare, posibilitatea de infectare simultană este cu atât mai mică, numărul de cazuri ESB nediagnosticate la ovine și caprine trebuie să fie foarte mic. De aceea, cu toate că testele de diferențiere nu pot fi considerate perfecte, este oportun ca acestea să fie considerate un instrument convenabil pentru atingerea obiectivelor de eradicare a EST prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 999/2001.

(16)

În Avizul său din 25 ianuarie 2007 (9), EFSA a estimat probabilitatea prezenței ESB la ovine. Autoritatea a concluzionat că în țările cu risc ridicat există o rată cuprinsă între 0,3 și 0,5 cazuri de ESB la 10 000 de animale sănătoase sacrificate. EFSA a declarat, de asemenea, că în Uniunea Europeană „există un nivel de încredere de 95 % cu privire la faptul că numărul cazurilor este egal sau mai mic de 4 cazuri la un milion de oi; la un nivel de încredere de 99 %, numărul devine egal sau mai mic de 6 cazuri la milion. Având în vedere că nu a fost confirmat până acum niciun caz de ESB la oi, prevalența cea mai probabilă este zero.” De la introducerea în 2005 a procedurii testării de diferențiere, stabilită la punctul 3.2 litera (c) din capitolul C din anexa X la Regulamentul (CE) nr. 999/2001, s-au realizat 2 798 de teste de diferențiere la ovine afectate de EST și 265 de teste de diferențiere la caprine afectate de EST și niciunul dintre acestea nu a fost confirmat ca fiind similar cu ESB.

(17)

În realizarea politicilor Comunității se asigură un nivel ridicat de protecție a vieții și sănătății umane. Măsurile comunitare care reglementează alimentele și hrana animalelor trebuie să se bazeze pe evaluarea corespunzătoare a riscurilor posibile pentru sănătatea umană și animală și trebuie, ținând cont de dovezile științifice disponibile, să mențină sau, dacă se justifică științific, să ridice nivelul de protecție pentru sănătatea umană și animală. Cu toate acestea, este imposibil să se ia în considerare eliminarea completă a riscurilor ca obiectiv realist pentru orice decizie de gestionare de risc în materie de siguranța alimentelor, unde costurile și beneficiile măsurilor de reducere a riscurilor trebuie să fie cântărite cu grijă pentru a se asigura proporționalitatea măsurilor respective. Gestionarul de risc are rolul și responsabilitatea de a decide nivelul de risc acceptabil, luând în considerare toate elementele prezente într-o evaluare de risc științifică.

(18)

Comisia, în rolul său de gestionar de risc la nivel UE, este responsabilă pentru stabilirea nivelului de risc acceptabil și pentru adoptarea celor mai potrivite măsuri pentru menținerea unui nivel ridicat de protecție a sănătății publice. Comisia a trecut în revistă și a evaluat cele mai recente informații științifice cu privire la transmisibilitatea EST la oameni. Orice risc prezent a fost evaluat ca fiind, la momentul actual, foarte scăzut.

(19)

Măsurile stabilite în anexa VII la Regulamentul (CE) nr. 999/2001 ar trebui, prin urmare, să fie reevaluate pentru a se asigura că nu impun asupra statelor membre și operatorilor economici o povară necorespunzătoare nivelului de risc implicat și disproporționată față de obiectivul urmărit.

(20)

Măsurile stabilite în anexa VII la Regulamentul (CE) nr. 999/2001 ar trebui, prin urmare, să fie modificate pentru a permite statelor membre derogarea de la cerința sacrificării totale sau parțiale a turmelor dacă se detectează un caz de EST la ovine sau caprine.

(21)

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 999/2001 ar trebui să fie modificat în consecință.

(22)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa VII la Regulamentul (CE) nr. 999/2001 se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a șaizecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 17 iunie 2008.

Pentru Comisie

Androulla VASSILIOU

Membru al Comisiei


(1)  JO L 147, 31.5.2001, p. 1. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 357/2008 al Comisiei (JO L 111, 23.4.2008, p. 3).

(2)  JO L 31, 1.2.2002, p. 1. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 202/2008 al Comisiei (JO L 60, 5.3.2008, p. 17).

(3)  The EFSA Journal (2007), 466, 1-10.

(4)  COM(2005) 322 final.

(5)  SEC(2006) 1527.

(6)  JO L 165, 27.6.2007, p. 8.

(7)  JO C 283, 24.11.2007, p. 28.

(8)  Scientific Report of the Panel on Biological Hazards on a request from the European Commission on „Scientific and technical clarification in the interpretation and consideration of some facets of the conclusions of its Opinion of 8 March 2007 on certain aspects related to the risk of Transmissible Spongiform Encephalopathies (TSEs) in ovine and caprine animals”. The EFSA Journal (2008), 626, 1-11.

(9)  Opinion of the Scientific Panel on Biological Hazards on a request from the European Commission on the quantitative risk assessment on the residual BSE risk in sheep meat and meat products, The EFSA Journal (2007) 442, 1-44.


ANEXĂ

În anexa VII la Regulamentul (CE) nr. 999/2001, capitolul A se înlocuiește cu următorul text:

„CAPITOLUL A

Măsuri ulterioare confirmării prezenței unei forme de EST

1.

Investigația menționată la articolul 13 alineatul (1) litera (b) trebuie să identifice:

(a)

în cazul bovinelor:

toate celelalte rumegătoare prezente în exploatația de care aparține animalul la care s-a confirmat boala;

în cazul unei femele la care s-a confirmat boala, toți descendenții săi născuți în intervalul de doi ani înainte sau după apariția clinică a bolii la mamă;

toate animalele din cohorta de care aparține animalul la care s-a confirmat boala;

originea posibilă a bolii;

celelalte animale prezente în exploatația de care aparține animalul la care s-a confirmat boala sau în orice altă exploatație susceptibilă de a fi fost infectată cu agentul EST sau de a fi fost expusă la aceeași alimentație sau sursă de contaminare;

circulația hranei pentru animale potențial contaminate, a altor materiale sau a oricăror altor mijloace de transmitere, care ar fi putut să transmită agentul EST la sau de la exploatația în cauză;

(b)

în cazul ovinelor și caprinelor:

toate celelalte rumegătoare, în afară de ovine și caprine, prezente în exploatația de care aparține animalul la care s-a confirmat boala;

părinții și, în cazul femelelor, toți embrionii, ovulele, precum și ultimii descendenți ai femelei la care a fost confirmată boala, în măsura în care se pot identifica;

toate celelalte ovine și caprine de la exploatația de unde provine animalul la care s-a confirmat boala, pe lângă cele menționate la a doua liniuță;

originea posibilă a bolii și identificarea altor exploatații în care se află animale, embrioni sau ovule potențial infectate cu agentul EST sau care au fost expuse la aceeași alimentație sau sursă de contaminare;

circulația hranei pentru animale potențial contaminate, a altor materiale sau a oricăror altor mijloace de transmitere, care ar fi putut transmite agentul EST la sau de la exploatația în cauză.

2.

Măsurile prevăzute la articolul 13 alineatul (1) litera (c) cuprind cel puțin:

2.1.

În cazul confirmării ESB la o bovină, sacrificarea și distrugerea completă a indivizilor din specia bovină identificați prin investigația menționată la punctul 1 litera (a) a doua și a treia liniuță; cu toate acestea, un stat membru poate hotărî:

să nu sacrifice și să nu distrugă animalele din cohorta menționată la punctul 1 litera (a) a treia liniuță dacă s-a demonstrat că animalele în cauză nu au avut acces la aceeași alimentație ca animalul afectat;

să amâne sacrificarea și distrugerea animalelor din cohorta menționată la punctul 1 litera (a) a treia liniuță până la sfârșitul vieții productive, cu condiția ca respectivele exemplare să fie tauri ținuți permanent la un centru de colectare a materialului seminal și dacă se poate garanta că aceștia urmează să fie complet distruși după moarte.

2.2.

Dacă o ovină sau o caprină dintr-o exploatație a unui stat membru este suspectă de EST, toate ovinele și caprinele din exploatația respectivă trebuie puse sub restricție oficială privind circulația până la aflarea rezultatelor examinării. Dacă există indicii că exploatația în care se afla respectivul animal în momentul suspiciunii de EST nu este aceeași cu exploatația în care animalul a fost expus la EST, autoritatea competentă poate decide să pună sub control oficial alte exploatații sau numai exploatația de expunere, în funcție de informațiile epidemiologice disponibile.

2.3.

În cazul confirmării EST la ovine sau caprine:

(a)

dacă posibilitatea de ESB nu poate fi exclusă pe baza rezultatelor testului circular efectuat în conformitate cu procedura prezentată în anexa X capitolul C punctul 3.2 litera (c), sacrificarea și distrugerea completă a tuturor animalelor, a embrionilor și a ovulelor identificate prin investigația menționată la punctul 1 litera (b) de la liniuța a doua până la a cincea;

(b)

dacă ESB este exclusă în conformitate cu procedura prezentată în anexa X capitolul C punctul 3.2 litera (c), în funcție de decizia autorității competente:

fie

(i)

sacrificarea și distrugerea completă a tuturor indivizilor, embrionilor și ovulelor identificate prin investigația menționată la punctul 1 litera (b) a doua și a treia liniuță. Condițiile stabilite la punctul 3 se aplică în cazul exploatației;

sau

(ii)

sacrificarea și distrugerea completă a tuturor indivizilor, embrionilor și ovulelor identificate prin investigația menționată la punctul 1 litera (b) a doua și a treia liniuță, cu excepția:

berbecilor pentru reproducere cu genotipul ARR/ARR;

oilor pentru reproducere care au cel puțin o alelă ARR și nicio alelă VRQ și, în cazul în care aceste oi sunt gestante în momentul investigației, mieii acestora, dacă genotipurile lor îndeplinesc cerințele acestui paragraf;

a ovinelor care au cel puțin o alelă ARR și sunt destinate exclusiv sacrificării;

dacă autoritatea competentă decide astfel, ovinele și caprinele mai mici de trei luni care sunt destinate exclusiv sacrificării.

Condițiile stabilite la punctul 3 se aplică în cazul exploatației;

sau

(iii)

un stat membru poate decide să nu sacrifice și să nu distrugă animalele identificate prin investigația menționată la punctul 1 litera (b) a doua și a treia liniuță, dacă este dificil să se obțină ovine înlocuitoare de un genotip cunoscut, dacă frecvența alelei ARR în cadrul rasei sau a exploatației este scăzută, dacă se consideră necesar pentru a evita consangvinizarea sau în urma unei analize temeinice a tuturor factorilor epidemiologici. Condițiile stabilite la punctul 4 se aplică în cazul exploatației;

(c)

prin derogare de la măsurile stabilite la litera (b) și numai atunci când cazul de EST confirmat la o exploatație este un caz de scrapie atipică, statele membre pot decide să aplice măsurile expuse la punctul 5;

(d)

statele membre pot decide:

(i)

să înlocuiască sacrificarea și distrugerea completă a tuturor animalelor menționate la litera (b) punctul (i) cu sacrificarea pentru consumul uman;

(ii)

să înlocuiască sacrificarea și distrugerea completă a animalelor menționate la litera (b) punctul (ii) cu sacrificarea pentru consumul uman cu condiția ca:

animalele să fie sacrificate pe teritoriul statului membru în cauză;

toate animalele de peste 18 luni sau animalele cărora le-au ieșit mai mult de doi incisivi permanenți în gingie și care sunt sacrificate pentru consum uman să fie testate pentru EST în conformitate cu metodele de laborator descrise în anexa X capitolul C punctul 3.2 litera (b);

(e)

se determină genotipul proteinei prionice al ovinelor (maximum 50) sacrificate și distruse sau sacrificate pentru consum uman în conformitate cu litera (b) punctele (i) și (iii);

(f)

dacă frecvența alelei ARR în cadrul rasei sau a exploatației este scăzută, sau dacă se consideră necesar pentru a evita cosangvinizarea, un stat membru poate decide să amâne distrugerea animalelor în conformitate cu punctul 2.3 litera (b) punctele (i) și (ii) timp de cel mult cinci ani de creștere.

2.4.

În cazul în care animalul infectat provine dintr-o altă exploatație, statul membru poate decide, pe baza istoricului cazului respectiv, să aplice măsuri de eradicare și în exploatația de origine sau în locul exploatației în care s-a confirmat infecția; în cazul pășunilor comune folosite de mai multe turme, statele membre pot decide limitarea acestor măsuri la o singură turmă după o analiză temeinică a tuturor factorilor epidemiologici; în cazul în care mai multe turme sunt ținute în aceeași exploatație, statele membre pot decide limitarea aplicării măsurilor la turma în care a fost confirmată EST, dacă s-a verificat că turmele au fost ținute izolat una de alta și că răspândirea bolii între turme prin contact direct sau indirect este improbabilă.

3.

În urma aplicării într-o exploatație a măsurilor menționate la punctul 2.3 litera (a) și litera (b) punctele (i) și (ii):

3.1.

În exploatație (exploatații) pot fi introduse numai următoarele animale:

(a)

ovine masculi de genotipul ARR/ARR;

(b)

ovine femele cu cel puțin o alelă ARR și care nu prezintă alela VRQ;

(c)

caprine, cu condiția ca:

(i)

să nu fie prezente în exploatație alte ovine pentru reproducere decât cele cu genotipul menționat la literele (a) și (b);

(ii)

lichidarea animalelor să fi fost urmată de curățarea și dezinfecția completă a tuturor spațiilor pentru adăpostirea animalelor.

3.2.

În exploatație (exploatații), pot fi utilizate numai următoarele produse germinale ale ovinelor:

(a)

materialul seminal de la berbeci cu genotipul ARR/ARR;

(b)

embrionii cu cel puțin o alelă ARR și care nu prezintă alela VRQ.

3.3.

Circulația animalelor din exploatație este supusă următoarelor condiții:

(a)

circulația ovinelor cu ARR/ARR din exploatație nu face obiectul niciunei restricții;

(b)

ovinele care au o singură alelă ARR nu pot fi mutate din exploatație decât pentru a fi duse direct la abator în vederea sacrificării pentru consumul uman sau a distrugerii; cu toate acestea,

oile cu o singură alelă ARR și care nu prezintă alela VRQ pot fi mutate în alte exploatații care sunt restricționate ca urmare a aplicării măsurilor în conformitate cu punctul 2.3 litera (b) punctul (ii) sau punctul 4;

dacă autoritatea competentă decide astfel, mieii și iezii pot fi mutați într-o altă exploatație numai în scopul îngrășării pentru sacrificare; exploatația de destinație nu trebuie să conțină alte ovine sau caprine decât cele care sunt îngrășate în vederea sacrificării și nu poate trimite ovine sau caprine vii către alte exploatații, decât dacă sunt trimise direct pentru sacrificare pe teritoriul respectivului stat membru;

(c)

caprinele pot fi mutate cu condiția ca exploatația să fie supusă unei monitorizări sporite pentru EST, care să includă testarea tuturor caprinelor de peste 18 luni și:

(i)

care sunt sacrificate pentru consum uman la sfârșitul vieții lor productive; sau

(ii)

care au murit sau au fost sacrificate în cadrul exploatației și care îndeplinesc condițiile stabilite în anexa III capitolul A partea II punctul 3;

(d)

dacă un stat membru decide astfel, mieii și iezii mai mici de trei luni pot fi mutați dintr-o exploatație pentru a fi duși direct la sacrificare pentru consum uman.

3.4.

Restricțiile stabilite la punctele 3.1, 3.2 și 3.3 continuă să se aplice exploatației pe o perioadă de doi ani începând cu:

(a)

data de la care exploatația nu mai deține decât ovine cu genotipul ARR/ARR; sau

(b)

ultima dată la care a fost deținut în exploatație un animal din specia ovină sau caprină; sau

(c)

data la care a început monitorizarea sporită pentru EST stabilită la punctul 3.3 litera (c); sau

(d)

data la care toți berbecii pentru reproducere din exploatație sunt de genotipul ARR/ARR și toate oile pentru reproducere au cel puțin o alelă ARR și nu prezintă alela VRQ, cu condiția ca pe durata perioadei de doi ani să se obțină rezultate negative la testele de EST pentru următoarele animale de peste 18 luni:

un eșantion anual de ovine sacrificate pentru consum uman la sfârșitul vieții productive în conformitate cu nivelurile eșantioanelor prezentate în tabelul din anexa III capitolul A partea II punctul 5; precum și

toate ovinele menționate în anexa III capitolul A partea II punctul 3 care au murit sau au fost sacrificate în exploatație.

4.

După aplicarea într-o exploatație a măsurilor stabilite la punctul 2.3 litera (b) punctul (iii) și pe o perioadă de doi ani de creștere după depistarea ultimului caz de EST:

(a)

trebuie identificate toate ovinele și caprinele din exploatație;

(b)

toate ovinele și caprinele din exploatație pot fi mutate numai pe teritoriul statului membru în cauză în vederea sacrificării pentru consumul uman sau a distrugerii; toate animalele de peste 18 luni sacrificate pentru consumul uman trebuie testate pentru depistarea EST în conformitate cu metodele de laborator descrise în anexa X capitolul C punctul 3.2 litera (b);

(c)

autoritatea competentă trebuie să se asigure că embrionii și ovulele nu părăsesc exploatația;

(d)

numai materialul seminal de la berbecii de genotipul ARR/ARR și embrionii cu cel puțin o alelă ARR și care nu prezintă alela VRQ pot fi utilizați în exploatație;

(e)

toate ovinele și caprinele de peste 18 luni care au murit sau au fost sacrificate în exploatație trebuie să fie supuse testelor pentru depistarea EST;

(f)

numai masculii ovinelor de genotipul ARR/ARR și femelele ovinelor din exploatațiile în care nu au fost depistate cazuri de EST sau din turmele care îndeplinesc condițiile stabilite la punctul 3.4 pot fi introduse în exploatație;

(g)

numai caprinele din exploatațiile în care nu au fost depistate cazuri de EST sau din turmele care îndeplinesc condițiile stabilite la punctul 3.4 pot fi introduse în exploatație;

(h)

toate ovinele și caprinele din exploatație trebuie supuse restricțiilor comune de pășunat care urmează să fie stabilite de autoritatea competentă, după o analiză temeinică a tuturor factorilor epidemiologici;

(i)

prin derogare de la litera (b), dacă autoritatea competentă decide astfel, mieii și iezii pot fi mutați într-o altă exploatație de pe teritoriul aceluiași stat membru numai în scopul îngrășării pentru sacrificare; cu condiția ca exploatația de destinație să nu conțină alte ovine sau caprine decât cele care sunt îngrășate în vederea sacrificării și nu poate trimite ovine sau caprine vii către alte exploatații, decât dacă sunt trimise direct pentru sacrificare pe teritoriul respectivului stat membru.

5.

După aplicarea derogării prevăzute la punctul 2.3 litera (c), se aplică următoarele măsuri:

(a)

fie sacrificarea și distrugerea completă a tuturor animalelor, embrionilor și ovulelor identificate prin investigația menționată la punctul (1) litera (b) a doua și a treia liniuță. Statele membre pot decide determinarea genotipului proteinei prionice al ovinelor sacrificate și distruse;

(b)

fie, pe o perioadă de doi ani de creștere după depistarea ultimului caz de EST, cel puțin următoarele măsuri:

(i)

trebuie identificate toate ovinele și caprinele din exploatație;

(ii)

exploatația trebuie supusă unei monitorizări sporite pentru depistarea EST pe o perioadă de doi ani, care să includă testarea tuturor ovinelor și caprinelor de peste 18 luni și care sunt sacrificate pentru consumul uman și tuturor ovinelor și caprinelor de peste 18 luni care au murit sau au fost sacrificate în exploatație;

(iii)

autoritatea competentă trebuie să se asigure că ovinele și caprinele vii, embrionii și ovulele din exploatație nu sunt trimise în alte state membre și țări terțe.

6.

Statele membre care pun în aplicare măsurile stabilite la punctul 2.3 litera (b) punctul (iii) sau derogările de la punctul 2.3 literele (c) și (d) trebuie să transmită Comisiei o listă a condițiilor și criteriilor utilizate pentru acordarea acestora. Dacă sunt depistate cazuri suplimentare de EST la turmele pentru care se aplică derogări, condițiile de acordare a acestor derogări trebuie reevaluate.”


31.7.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 202/20


REGULAMENTUL (CE) NR. 747/2008 AL COMISIEI

din 30 iulie 2008

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 716/2007 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile comunitare legate de structura și activitatea filialelor străine, referitor la definițiile caracteristicilor și punerea în aplicare a NACE REV. 2

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 716/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 iunie 2007 privind statisticile comunitare legate de structura și activitatea filialelor străine (1), în special articolul 9 alineatul (2) litera (a),

întrucât:

(1)

Regulament (CE) nr. 716/2007 a stabilit un cadru comun pentru elaborarea sistematică de statistici comunitare privind structura și activitatea filialelor străine.

(2)

Este necesară adaptarea definițiilor caracteristicilor referitoare la variabilele de cercetare și dezvoltare pentru modulul comun din cadrul statisticilor interne privind filialele străine.

(3)

De asemenea, este necesară adaptarea nivelurilor de detaliere pe activități după adoptarea Regulamentului (CE) nr. 1893/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 decembrie 2006 de stabilire a clasificării statistice a activităților economice Revizia 2 NACE (2).

(4)

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 716/2007 trebuie modificat în consecință.

(5)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului pentru programul statistic,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul (CE) nr. 716/2007 se modifică după cum urmează:

1.

Secțiunea 2 din anexa I se înlocuiește cu textul din anexa I la prezentul regulament.

2.

Tabelul pentru nivelurile de detaliere pe activități 1 și 2 prevăzute în anexa III se înlocuiește cu tabelul prevăzut în anexa II la prezentul regulament.

3.

Tabelul pentru nivelul de detaliere pe activități 3 prevăzut în anexa III se înlocuiește cu tabelul prevăzut în anexa III la prezentul regulament.

Articolul 2

Statele membre aplică anexa III la Regulamentul (CE) nr. 716/2007 modificat prin prezentul regulament:

în ceea ce privește nivelurile 1 și 2, de la 1 ianuarie 2010 (pentru anul de referință 2010 și anii următori);

în ceea ce privește nivelul 3, de la 1 ianuarie 2008 (pentru anul de referință 2008 și anii următori).

Articolul 3

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 30 iulie 2008.

Pentru Comisie

Joaquín ALMUNIA

Membru al Comisiei


(1)  JO L 171, 29.6.2007, p. 17.

(2)  JO L 393, 30.12.2006, p. 1. Regulament modificat prin Regulamentul (CE) nr. 295/2008 (JO L 97, 9.4.2008, p. 13).


ANEXA I

„SECȚIUNEA 2

Caracteristici

Următoarele caracteristici, astfel cum sunt definite în anexa la Regulamentul (CE) nr. 2700/98 al Comisiei din 17 decembrie 1998 privind definiția caracteristicilor statisticilor structurale de întreprindere (1) vor fi elaborate:

Cod

Titlu

11 11 0

Număr de întreprinderi

12 11 0

Cifră de afaceri

12 12 0

Valoarea producției

12 15 0

Valoarea adăugată la costul factorilor

13 11 0

Total achiziții de bunuri și servicii

13 12 0

Achiziții de bunuri și servicii cumpărate în scopul revânzării ca atare

13 31 0

Costuri cu personalul

15 11 0

Investiții brute în bunuri tangibile

16 11 0

Efectivul salariaților

Următoarele caracteristici vor fi elaborate, de asemenea, de statele membre pentru anul de referință 2009 și pentru anii următori:

Cod

Titlu și definiție

22 11 0

Total cheltuieli interne pentru cercetare și dezvoltare (2)

Cercetarea și dezvoltarea experimentală cuprind munca creativă depusă sistematic în scopul sporirii bagajului de cunoștințe, inclusiv cunoștințe despre om, cultură și societate, și utilizarea acestui bagaj de cunoștințe pentru crearea de noi aplicații.

Cheltuielile în cadrul firmei sunt toate cheltuielile de cercetare și dezvoltare efectuate în interiorul unității, indiferent de sursa fondurilor.

Trebuie să se facă distincție între cheltuielile pentru cercetare și dezvoltare și cele pentru o gamă largă de activități înrudite. Următoarele activități vor fi, prin urmare, excluse din cheltuielile de cercetare și dezvoltare:

cheltuielile pentru învățământ și instruire;

cheltuielile pentru alte activități științifice și tehnice (de exemplu, servicii informatice, testare și standardizare, studii de fezabilitate);

cheltuielile pentru alte activități industriale (de exemplu, inovațiile industriale neincluse în altă parte);

cheltuielile pentru activități pur financiare (inclusiv alte activități administrative și de asistență indirectă).

În funcție de legislația națională, cheltuielile cu cercetarea și dezvoltarea pot fi înregistrate în unul dintre următoarele trei locuri: mișcări ale activelor necorporale, mișcări ale activelor corporale sau cheltuieli de exploatare.

Dacă, conform legilor naționale, aceste cheltuieli pot fi parțial sau complet imobilizate, atunci ele vor fi incluse în mișcarea de active necorporale cuprinsă în conturile societății la Active fixe – active necorporale – costuri de cercetare și dezvoltare.

Dacă, conform legilor naționale, aceste cheltuieli sunt doar parțial sau deloc imobilizate, atunci cheltuiala face parte din Materii prime și consumabile, alte cheltuieli externe, costuri de personal și alte cheltuieli de exploatare, iar cheltuiala de capital va fi inclusă în mișcarea de active corporale cuprinsă în conturile societății la Active fixe – active corporale.

22 12 0

Numărul total de personal pentru cercetare și dezvoltare (2)

Cercetarea și dezvoltarea experimentală cuprind munca creativă depusă sistematic în scopul sporirii bagajului de cunoștințe, inclusiv cunoștințe despre om, cultură și societate, și utilizarea acestui bagaj de cunoștințe pentru crearea de noi aplicații.

Toate persoanele angajate direct în cercetare și dezvoltare trebuie luate în calcul, ca și cele care furnizează servicii directe, cum ar fi directorii din cercetare și dezvoltare, administratorii și funcționarii. Persoanele care furnizează servicii indirecte, cum ar fi personalul de la cantină și cel de securitate, trebuie excluse, chiar dacă salariile și remunerațiile lor sunt incluse ca și cheltuieli de regie atunci când se măsoară cheltuielile.

Trebuie să se facă distincție între personalul pentru cercetare și dezvoltare și cel pentru o gamă largă de activități înrudite. Următoarele activități vor fi, prin urmare, excluse din cheltuielile de cercetare și dezvoltare:

personalul angajat pentru învățământ și instruire;

personal angajat pentru alte activități științifice și tehnice (de exemplu, servicii informatice, testare și standardizare, studii de fezabilitate);

personalul angajat pentru alte activități industriale (de exemplu, inovațiile industriale neincluse în altă parte);

personalul angajat pentru administrație și alte activități auxiliare.

Legătura cu conturile societății

Numărul total al personalului angajat pentru cercetare și dezvoltare nu poate să figureze separat în conturile societății. El face parte din numărul de persoane angajate care este înregistrat în notele explicative la conturi [articolul 43 alineatul (8)].

Legătura cu alte variabile

Face parte din numărul de persoane angajate (16 11 0).

Dacă nu este disponibil numărul de persoane angajate, numărul de salariați (cod 16 13 0) se va compila în locul acestei variabile.

Caracteristicile «total cheltuieli interne pentru cercetare și dezvoltare» (cod 22 11 0) și «numărul total de personal pentru cercetare și dezvoltare» (cod 22 12 0) trebuie să fie elaborate numai pentru activitățile din NACE secțiunile B, C, D, E și F. Până la anul de referință 2009, statele membre vor elabora aceste caracteristici după cum se prevede în anexa la Regulamentul (CE) nr. 2700/98 al Comisiei din 17 decembrie 1998.

Pentru secțiunea K a NACE, va fi compilat numai numărul întreprinderilor, cifra de afaceri (3) și numărul de persoane angajate (sau, în locul acestei variabile, numărul de salariați).


(1)  JO L 344, 18.12.1998, p. 49. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1670/2003 (JO L 244, 29.9.2003, p. 74).

(2)  Variabilele 22 11 0 și 22 12 0 se raportează din doi în doi ani. În cazul în care totalul cifrei de afaceri sau al numărului de persoane angajate într-o diviziune a NACE Rev. 2 secțiunile B-F reprezintă, într-un stat membru, sub 1 % din totalul comunitar, nu este necesară, în sensul prezentului regulament, colectarea informațiilor utilizate pentru elaborarea statisticilor referitoare la caracteristicile 22 11 0 și 22 12 0.

(3)  Pentru NACE Rev. 2 diviziunea 64, cifra de afaceri se va înlocui cu valoarea producției.”


ANEXA II

La anexa III la Regulamentul (CE) nr. 716/2007, tabelul pentru nivelurile de detaliere pe activități 1 și 2 se înlocuiește cu următorul text:

„Nivelurile de detaliere pe activități 1 și 2 pentru statisticile externe privind filialele străine

Nivelul 1

Nivelul 2

NACE Rev. 2

ACTIVITATE TOTALĂ

ACTIVITATE TOTALĂ

sec B-S (cu excepția secțiunii O)

INDUSTRIA EXTRACTIVĂ ȘI EXPLOATAREA ÎN CARIERE

INDUSTRIA EXTRACTIVĂ ȘI EXPLOATAREA ÎN CARIERE

sec B

Extracția țițeiului, a gazelor naturale și servicii de sprijinire a industriei extractive

div 06, 09

INDUSTRIA PRELUCRĂTOARE

INDUSTRIA PRELUCRĂTOARE

sec C

Produse alimentare, băuturi și produse din tutun

div 10, 11, 12

TOTAL produse textile și activități de prelucrare a lemnului

div 13, 14, 16, 17, 18

Produse textile și articole de îmbrăcăminte

div 13, 14

Prelucrarea lemnului, industria hârtiei, tipărirea și reproducerea

div 16, 17, 18

Fabricarea petrolului, industria chimică, fabricarea produselor farmaceutice, fabricarea produselor din cauciuc și din plastic

TOTAL petrol, substanțe chimice, produse farmaceutice, produse din cauciuc și din plastic

div 19, 20, 21, 22

Produse de cocserie și produse obținute prin rafinarea petrolului

div 19

Substanțe și produse chimice

div 20

Produse din cauciuc și plastic

div 22

TOTAL metale și mașini

div 24, 25, 26, 28

Metale de bază și produse metalice fabricate

div 24, 25

Computere, produse electronice și optice

Computere, produse electronice și optice

div 26

Mașini și echipamente n.a.p.

div 28

Autovehicule și alte echipamente de transport

TOTAL autovehicule și alte echipamente de transport

div 29, 30

Autovehicule, remorci și semiremorci

div 29

Alte echipamente de transport

div 30

TOTAL alte industrii prelucrătoare

div 15, 23, 27, 31, 32, 33

FURNIZAREA ENERGIEI ELECTRICE, A GAZELOR NATURALE, A ABURULUI ȘI A AERULUI CONDIȚIONAT

FURNIZAREA ENERGIEI ELECTRICE, A GAZELOR NATURALE, A ABURULUI ȘI A AERULUI CONDIȚIONAT

sec D

FURNIZAREA APEI; LUCRĂRI DE CANALIZARE, ACTIVITĂȚI DE GESTIONARE A DEȘEURILOR ȘI DE DEPOLUARE

FURNIZAREA APEI; LUCRĂRI DE CANALIZARE, ACTIVITĂȚI DE GESTIONARE A DEȘEURILOR ȘI DE DEPOLUARE

sec E

Captarea, tratarea și distribuția apei

div 36

Lucrări de canalizare, activități de gestionare a deșeurilor și de depoluare

div 37, 38, 39

CONSTRUCȚII

CONSTRUCȚII

sec F

TOTAL SERVICII

TOTAL SERVICII

sec G, H, I, J, K, L, M, N, P, Q, R, S

COMERȚUL CU RIDICATA ȘI CU AMĂNUNTUL; REPARAREA AUTOVEHICULELOR ȘI A MOTOCICLETELOR

COMERȚUL CU RIDICATA ȘI CU AMĂNUNTUL; REPARAREA AUTOVEHICULELOR ȘI A MOTOCICLETELOR

sec G

Comerțul cu ridicata și cu amănuntul și repararea autovehiculelor și a motocicletelor

div 45

Vânzarea cu ridicata, cu excepția autovehiculelor și a motocicletelor

div 46

Comerțul cu amănuntul, cu excepția autovehiculelor și a motocicletelor

div 47

TRANSPORT ȘI DEPOZITARE

TRANSPORT ȘI DEPOZITARE

sec H

TOTAL transporturi și depozitare

div 49, 50, 51, 52

Transporturi terestre și transporturi prin conducte

div 49

Transporturi pe apă

div 50

Transport aerian

div 51

Antrepozitare și activități auxiliare de transport

div 52

Activități de poștă și curierat

div 53

SERVICII DE CAZARE ȘI RESTAURANTE

SERVICII DE CAZARE ȘI RESTAURANTE

sec I

INFORMARE ȘI COMUNICAȚII

INFORMARE ȘI COMUNICAȚII

sec J

Producția de filme artistice, de programe video și de televiziune, alte activități recreative

div 59, 60

Telecomunicații

div 61

Alte activități de informare și comunicare

div 58, 62, 63

ACTIVITĂȚI FINANCIARE ȘI DE ASIGURĂRI

ACTIVITĂȚI FINANCIARE ȘI DE ASIGURĂRI

sec K

Intermedieri financiare, cu excepția asigurărilor și a fondurilor de pensii

div 64

Activități ale holdingurilor

grupa 64.2

Asigurări, reasigurări și fonduri de pensii, cu excepția asigurărilor sociale obligatorii

div 65

Alte activități financiare

div 66

ACTIVITĂȚI IMOBILIARE

sec L

ACTIVITĂȚI SPECIALIZATE, ȘTIINȚIFICE ȘI TEHNICE

ACTIVITĂȚI SPECIALIZATE, ȘTIINȚIFICE ȘI TEHNICE

sec M

Activități juridice și de contabilitate

div 69

Activități juridice

grupa 69.1

Activități contabile și de audit financiar; consultanță în domeniul fiscal

grupa 69.2

Activități privind sediile sociale; activități de consultanță managerială

div 70

Activități privind sediile sociale

grupa 70.1

Activități de consultanță managerială

grupa 70.2

Activități de arhitectură și construcții; activități de încercări și analize tehnice

div 71

Cercetare și dezvoltare științifică

Cercetare și dezvoltare științifică

div 72

Publicitate și cercetare de piață

div 73

Publicitate

grupa 73.1

Cercetare de piață și sondaje de opinie

grupa 73.2

Alte activități specializate, științifice și tehnice; activități veterinare

div 74, 75

SERVICII ADMINISTRATIVE ȘI ACTIVITĂȚI DE SPRIJIN

sec N

Activități de închiriere și leasing

div 77

Alte servicii administrative și activități de sprijin

div 78, 79, 80,

ÎNVĂȚĂMÂNT

sec P

ACTIVITĂȚI PRIVIND SĂNĂTATEA UMANĂ ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ

sec Q

ARTE, SPECTACOLE ȘI ACTIVITĂȚI RECREATIVE

ARTE, SPECTACOLE ȘI ACTIVITĂȚI RECREATIVE

sec R

Activități creative, artistice și de spectacol

div 90

Activități ale bibliotecilor, arhivelor, muzeelor și alte activități culturale

div 91

Activități sportive și alte activități recreative; jocuri de noroc și pariuri

div 92, 93

ALTE ACTIVITĂȚI DE SERVICII

sec S

Activități ale organizațiilor asociative

div 94

Repararea computerelor și a bunurilor personale de uz casnic, alte reparații de calculatoare, de articole personale și de uz gospodăresc

div 95, 96

Nealocate”

 


ANEXA III

În anexa III la Regulamentul (CE) nr. 716/2007, tabelul pentru nivelul de detaliere pe activități 3 se înlocuiește cu următorul text:

„Nivelul de detaliere pe activități 3 pentru statistici interne privind filialele străine

Nivelul 3 (NACE Rev. 2)

Denumirea rubricii

Nivel de detaliere solicitat

Economia de întreprindere

Secțiunile B-N, cu excepția secțiunii K

INDUSTRIA EXTRACTIVĂ ȘI EXPLOATAREA ÎN CARIERE

Secțiunea B

INDUSTRIA PRELUCRĂTOARE

Secțiunea C

Toate diviziunile 10-33

FURNIZAREA ENERGIEI ELECTRICE, A GAZELOR NATURALE, A ABURULUI ȘI A AERULUI CONDIȚIONAT

Secțiunea D

Diviziunea 35

FURNIZAREA APEI; LUCRĂRI DE CANALIZARE, ACTIVITĂȚI DE GESTIONARE A DEȘEURILOR ȘI DE DEPOLUARE

Secțiunea E

Toate diviziunile 36-39

CONSTRUCȚII

Secțiunea F

Toate diviziunile 41-43

Toate grupele 41 și 41.2, 42.1-42.9, 43.1-43.9

COMERȚUL CU RIDICATA ȘI CU AMĂNUNTUL; REPARAREA AUTOVEHICULELOR ȘI A MOTOCICLETELOR

Secțiunea G

Toate diviziunile 45-47

Toate grupele 45.1-45.2, 46.1-46.9, 47.1-47.9

TRANSPORT ȘI DEPOZITARE

Secțiunea H

Toate diviziunile 49-53

Grupele 49.1-49.5

SERVICII DE CAZARE ȘI RESTAURANTE

Secțiunea I

Toate diviziunile 55-56

Toate grupele 55.1-55.9, 56.1-56.3

INFORMARE ȘI COMUNICAȚII

Secțiunea J

Toate diviziunile 58-63

Grupele 58.1, 58.2, 63.1, 63.9

ACTIVITĂȚI FINANCIARE ȘI DE ASIGURĂRI

Secțiunea K

Toate diviziunile 64-66

ACTIVITĂȚI IMOBILIARE

Secțiunea L

Diviziunea 68

ACTIVITĂȚI SPECIALIZATE, ȘTIINȚIFICE ȘI TEHNICE

Secțiunea M

Toate diviziunile 69-75

SERVICII ADMINISTRATIVE ȘI ACTIVITĂȚI DE SPRIJIN

Secțiunea N

Toate diviziunile 77-82

Grupele 77.1-77.4”


31.7.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 202/28


REGULAMENTUL (CE) NR. 748/2008 AL COMISIEI

din 30 iulie 2008

privind deschiderea și modul de gestionare a unui contingent tarifar de import pentru mușchiulețul congelat de vită și mânzat care intră sub incidența codului NC 0206 29 91

(Reformare)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1095/96 al Consiliului din 18 iunie 1996 privind punerea în aplicare a concesiunilor stabilite în lista CXL întocmită ca urmare a încheierii negocierilor prevăzute la articolul XXIV.6 din GATT (1), în special articolul 1 alineatul (1),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 996/97 al Comisiei din 3 iunie 1997 privind deschiderea și modul de gestionare a unui contingent tarifar de import pentru mușchiulețul congelat de vită și mânzat ce intră sub incidența codului NC 0206 29 91 (2) a fost modificat substanțial de mai multe ori (3). Deoarece i se vor mai aduce și alte modificări, se recomandă reformarea sa din motive de claritate.

(2)

Pe baza listei CXL, Comunitatea s-a angajat să deschidă un contingent tarifar anual de 1 500 de tone pentru mușchiulețul congelat de vită și mânzat ce intră sub incidența codului NC 0206 29 91. Este necesar ca acest contingent să se deschidă pe bază multianuală pentru perioade de 12 luni, începând cu 1 iulie, și să se adopte normele detaliate de aplicare.

(3)

Regulamentul (CE) nr. 376/2008 al Comisiei (4) stabilește normele comune de aplicare a regimului de licențe de import și export și de certificate de fixare în avans pentru produsele agricole. Regulamentul (CE) nr. 382/2008 al Comisiei (5) stabilește normele de aplicare a regimului licențelor de import în sectorul cărnii de vită și mânzat.

(4)

Regulamentul (CE) nr. 1301/2006 al Comisiei din 31 august 2006 de stabilire a normelor comune pentru administrarea contingentelor tarifare de import pentru produsele agricole gestionate printr-un sistem de licențe de import (6) se aplică, începând cu 1 ianuarie 2007, licențelor de import pentru perioadele de contingente tarifare de import.

(5)

În vederea unei gestionări eficiente a importului de carne originară și provenind din Argentina, această țară trebuie să elibereze, pentru aceste produse, certificate de autenticitate care să garanteze originea produselor în cauză. Este necesar să se prevadă modelul acestor certificate și normele de utilizare a acestora.

(6)

Certificatele de autenticitate trebuie eliberate de către o autoritate emitentă din Argentina. Autoritatea respectivă trebuie să prezinte toate garanțiile necesare pentru a asigura buna funcționare a regimurilor respective.

(7)

Pentru a se asigura o bună gestionare a importului de mușchiuleț congelat originar și provenind din Argentina, ar trebui să se prevadă ca, după caz, eliberarea licențelor de import să fie condiționată de verificarea, inter alia, a informațiilor care figurează pe certificatele de autenticitate.

(8)

Pentru alte țări, contingentul ar trebui gestionat exclusiv pe baza licențelor de import comunitare, prin derogare, în anumite cazuri, de la dispozițiile aplicabile în domeniu.

(9)

Trebuie să se prevadă transmiterea de către statele membre a informațiilor privind importurile respective.

(10)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului de gestiune a organizării comune a piețelor agricole,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

(1)   Un contingent tarifar comunitar de import pentru mușchiulețul congelat de vită și mânzat care intră sub incidența codului NC 0206 29 91 se deschide în fiecare an, pentru un volum anual de 1 500 de tone pentru perioade cuprinse între 1 iulie și 30 iunie a anului următor, denumită în continuare „perioadă de contingent tarifar de import.”

Acest contingent are numărul de ordine 09.4020.

(2)   Pentru contingentul prevăzut la alineatul (1), taxa vamală ad valorem se stabilește la 4 %.

(3)   Contingentul anual se repartizează după cum urmează:

(a)

700 de tone originare și provenind din Argentina;

(b)

800 de tone originare și provenind din alte țări terțe.

(4)   În cadrul contingentului, nu se poate importa decât mușchiuleț întreg.

(5)   În sensul prezentului regulament, prin „mușchiuleț congelat” se înțelege mușchiul subțire al diafragmei care, în momentul introducerii pe teritoriul vamal al Comunității, este prezentat în stare congelată, cu temperatura internă de – 12 °C sau mai mică.

(6)   În ceea ce privește regimul importurilor menționat la alineatul (3) litera (a) din prezentul articol, se aplică dispozițiile Regulamentului (CE) nr. 376/2008, ale capitolului III din Regulamentul (CE) nr. 1301/2006 și ale Regulamentului (CE) nr. 382/2008, sub rezerva existenței unor prevederi contrare în prezentul regulament.

În ceea ce privește regimul importurilor menționat la alineatul (3) litera (b) din prezentul articol, se aplică dispozițiile Regulamentului (CE) nr. 376/2008, ale Regulamentului (CE) nr. 1301/2006 și ale Regulamentului (CE) nr. 382/2008, sub rezerva existenței unor prevederi contrare în prezentul regulament.

Articolul 2

(1)   Cererile de licență și licențele conțin următoarele mențiuni:

(a)

la secțiunea 8, țara de origine și, pentru importul cantităților menționate la articolul 1 alineatul (3) litera (a), trebuie bifată căsuța „da”;

(b)

la secțiunea 20, cel puțin una dintre mențiunile enumerate în anexa I.

(2)   Prin derogare de la articolul 2 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 382/2008, licențele de import sunt valabile până la sfârșitul perioadei de contingent tarifar de import.

Articolul 3

(1)   Certificatul de autenticitate care urmează a fi eliberat în Argentina se întocmește în original și cel puțin o copie, pe baza unui formular al cărui model este prezentat în anexa II.

Formatul acestui formular este de aproximativ 210 × 297 milimetri. Hârtia utilizată are o greutate de cel puțin 40 de grame pe metru pătrat.

(2)   Formularele se imprimă și se completează în una din limbile oficiale ale Comunității și, de asemenea, dacă se dorește, ele pot fi imprimate și completate în limba oficială din Argentina.

(3)   Fiecare certificat de autenticitate poartă un număr de ordine individual atribuit de autoritatea emitentă menționată în anexa III (denumită în continuare „autoritatea emitentă”). Copiile au același număr de ordine ca și originalul.

(4)   Originalul și copiile acestuia pot fi dactilografiate sau scrise de mână. În acest din urmă caz, acestea trebuie să fie completate cu cerneală neagră și cu majuscule.

Articolul 4

(1)   Certificatul de autenticitate este valabil numai dacă este completat și vizat corespunzător, conform indicațiilor din anexa II, de către autoritatea emitentă.

(2)   Certificatul de autenticitate se consideră ca fiind vizat corespunzător atunci când indică locul și data eliberării și dacă i s-a aplicat ștampila autorității emitente și semnătura persoanei (persoanelor) împuternicite să îl semneze.

Pe originalul certificatului de autenticitate, precum și pe copiile acestuia, ștampila poate fi înlocuită cu un sigiliu imprimat.

Articolul 5

(1)   Certificatul de autenticitate este valabil pe o perioadă de trei luni de la data eliberării.

Cu toate acestea, certificatele nu pot fi prezentate autorității naționale competente după data de 30 iunie următoare datei de eliberare.

(2)   Originalul certificatului de autenticitate întocmit în conformitate cu dispozițiile articolelor 3, 4 și 6 se prezintă, împreună cu o copie, autorității naționale competente, împreună cu cererea pentru prima licență de import aferentă certificatului de autenticitate.

Un certificat de autenticitate poate fi utilizat pentru eliberarea mai multor licențe de import, pentru o cantitate totală care nu depășește cantitatea menționată pe certificat. În cazul în care sunt eliberate mai multe licențe pe baza unui singur certificat, autoritatea națională competentă vizează certificatul de autenticitate pentru ca acesta să menționeze cantitatea atribuită.

Autoritățile naționale competente nu pot elibera licențe de import decât după ce s-au asigurat că toate informațiile care apar în certificatul de autenticitate corespund informațiilor primite săptămânal în acest sens din partea Comisiei. Dacă aceste condiții sunt îndeplinite, licențele se eliberează imediat.

(3)   Fără a aduce atingere dispozițiilor prevăzute la alineatul (2) al treilea paragraf, în cazuri excepționale și în urma unei cereri motivate corespunzător, autoritățile naționale competente pot elibera licențe de import pe baza certificatelor de autenticitate aferente, înainte de primirea informațiilor din partea Comisiei. În astfel de cazuri, garanția pentru licențele de import este de 50 EUR per 100 kg greutate netă. După primirea informațiilor referitoare la certificate, statele membre înlocuiesc această garanție cu garanția de 12 EUR per 100 kg greutate netă.

Articolul 6

(1)   Autoritatea emitentă trebuie:

(a)

să fie recunoscută în această calitate de Argentina;

(b)

să verifice informațiile menționate în certificatele de autenticitate;

(c)

să furnizeze Comisiei și statelor membre, la cerere, toate informațiile utile pentru evaluarea informațiilor menționate în certificatele de autenticitate.

(2)   Comisia revizuiește anexa III, în cazul în care o autoritate emitentă nu mai beneficiază de recunoaștere, nu își îndeplinește una din obligațiile care îi revin sau dacă este numită o nouă autoritate emitentă.

Articolul 7

Pentru a fi eligibil pentru regimul importurilor menționat la articolul 1 alineatul (3) litera (b), cererea de licență depusă de către solicitant poate viza o cantitate maximă de 80 de tone.

Articolul 8

(1)   Cererile de licență menționate la articolul 7 pot fi depuse exclusiv în primele zece zile ale fiecărei perioade de contingent tarifar de import.

(2)   Cel târziu în a șaptea zi lucrătoare care urmează închiderii perioadei de depunere a cererilor, până la ora 16:00, ora Bruxelles-ului, Comisiei i se comunică de către statele membre cantitatea totală, în funcție de țara de origine, care face obiectul cererilor.

(3)   Licențele de import se eliberează începând cu a șaptea zi și până în a șaisprezecea zi lucrătoare care urmează închiderii perioadei de notificare, menționată la alineatul (2).

Articolul 9

(1)   Prin derogare de la articolul 11 alineatul (1) al doilea paragraf din Regulamentul (CE) nr. 1301/2006, Comisiei i se comunică de către statele membre:

(a)

până cel târziu la 31 august, după încheierea fiecărei perioade de contingent tarifar de import, cantitățile de produse, inclusiv notificările cu mențiunea „zero”, pentru care au fost eliberate licențe de import în cursul perioadei anterioare de contingent tarifar de import;

(b)

până cel târziu la 31 octombrie, după încheierea fiecărei perioade de contingent tarifar de import, cantitățile de produse, inclusiv notificările cu mențiunea „zero”, la care se referă licențele de import neutilizate sau parțial utilizate și care corespund diferenței dintre cantitățile înscrise pe versoul licențelor de import și cantitățile pentru care acestea au fost eliberate.

(2)   Până cel târziu la 31 octombrie, după încheierea fiecărei perioade de contingent tarifar de import, Comisiei i se comunică de către statele membre cantitățile de produse care au fost puse efectiv în liberă circulație în cursul perioadei anterioare de contingent tarifar de import.

Cu toate acestea, începând cu perioada de contingent tarifar de import care se deschide la 1 iulie 2009, statele membre transmit Comisiei date referitoare la cantitățile de produse puse în liberă circulație începând cu această dată, în conformitate cu articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 1301/2006.

(3)   În cazul notificărilor menționate la alineatele (1) și (2) din prezentul articol, cantitățile sunt exprimate în greutatea în kilograme a produsului și pentru fiecare categorie de produse, conform dispozițiilor din anexa V la Regulamentul (CE) nr. 382/2008.

Notificările referitoare la cantitățile menționate la articolul 1 alineatul (3) litera (a) din prezentul regulament se efectuează conform dispozițiilor din anexele IV, V și VI la prezentul regulament.

Articolul 10

Regulamentul (CE) nr. 996/97 se abrogă.

Trimiterile la regulamentul abrogat se interpretează ca trimiteri la prezentul regulament și se citesc în conformitate cu tabelul de corespondență din anexa VIII.

Articolul 11

Prezentul regulament intră în vigoare în a zecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 30 iulie 2008.

Pentru Comisie

Mariann FISCHER BOEL

Membru al Comisiei


(1)  JO L 146, 20.6.1996, p. 1.

(2)  JO L 144, 4.6.1997, p. 6. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 962/2007 (JO L 213, 15.8.2007, p. 6).

(3)  A se vedea anexa VII.

(4)  JO L 114, 26.4.2008, p. 3. Regulament modificat prin Regulamentul (CE) nr. 514/2008 (JO L 150, 10.6.2008, p. 7).

(5)  JO L 115, 29.4.2008, p. 10. Regulament modificat prin Regulamentul (CE) nr. 514/2008.

(6)  JO L 238, 1.9.2006, p. 13. Regulament modificat prin Regulamentul (CE) nr. 289/2007 (JO L 78, 17.3.2007, p. 17).


ANEXA I

Mențiuni prevăzute la articolul 2 alineatul (1) litera (b)

:

În bulgară

:

Месести части от диафрагмата (Регламент (ЕО) № 748/2008),

:

În spaniolă

:

Músculos del diafragma y delgados [Reglamento (CE) no 748/2008],

:

În cehă

:

Okruží a bránice (nařízení (ES) č. 748/2008),

:

În daneză

:

Mellemgulv (forordning (EF) nr. 748/2008),

:

În germană

:

Saumfleisch (Verordnung (EG) Nr. 748/2008),

:

În estoniană

:

Vahelihase kõõluseline osa (määrus (EÜ) nr 748/2008),

:

În greacă

:

Διάφραγμα [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 748/2008],

:

În engleză

:

Thin skirt (Regulation (EC) No 748/2008),

:

În franceză

:

Hampe [règlement (CE) no 748/2008],

:

În italiană

:

Pezzi detti „hampes” [regolamento (CE) n. 748/2008],

:

În letonă

:

Liellopu diafragmas plānā daļa (Regula (EK) Nr. 748/2008),

:

În lituaniană

:

Plonoji diafragma (Reglamentas (EB) Nr. 748/2008),

:

În maghiară

:

Sovány dagadó (748/2008/EK rendelet),

:

În malteză

:

Falda rqiqa (Regolament (KE) Nru 748/2008),

:

În olandeză

:

Omloop (Verordening (EG) nr. 748/2008),

:

În polonă

:

Cienka przepona (Rozporządzenie (WE) nr 748/2008),

:

În portugheză

:

Diafragma [Regulamento (CE) n.o 748/2008],

:

În română

:

Fleică [Regulamentul (CE) nr. 748/2008],

:

În slovacă

:

Bránica (Nariadenie (ES) č. 748/2008),

:

În slovenă

:

Vampi (Uredba (ES) št. 748/2008),

:

În finlandeză

:

Kuveliha (asetus (EY) N:o 748/2008),

:

În suedeză

:

Mellangärde (förordning (EG) nr 748/2008),


ANEXA II

Image


ANEXA III

LISTA AUTORITĂȚILOR DIN ARGENTINA ÎMPUTERNICITE SĂ ELIBEREZE CERTIFICATE DE AUTENTICITATE

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos (SAGPyA):

pentru mușchiulețul originar din Argentina, în conformitate cu articolul 1 alineatul (3) litera (a).


ANEXA IV

Notificarea licențelor de import (eliberate) – Regulamentul (CE) nr. 748/2008

Stat membru: …

Aplicarea articolului 9 din Regulamentul (CE) nr. 748/2008

Cantitățile de produse pentru care au fost eliberate licențe de import

De la: … până la: …


Nr. de ordine

Categoria sau categoriile de produse (1)

Cantitate

(greutatea în kg a produsului)

09.4020

 

 


(1)  Categoria sau categoriile de produse indicate în anexa V la Regulamentul (CE) nr. 382/2008.


ANEXA V

Notificarea licențelor de import (cantități neutilizate) – Regulamentul (CE) nr. 748/2008

Stat membru: …

Aplicarea articolului 9 din Regulamentul (CE) nr. 748/2008

Cantitățile de produse pentru care licențele de import nu au fost utilizate

De la: … până la: …


Nr. de ordine

Categoria sau categoriile de produse (1)

Cantitate neutilizată

(greutatea în kg a produsului)

09.4020

 

 


(1)  Categoria sau categoriile de produse indicate în anexa V la Regulamentul (CE) nr. 382/2008.


ANEXA VI

Notificarea cantităților de produse puse în liberă circulație – Regulamentul (CE) nr. 748/2008

Stat membru: …

Aplicarea articolului 9 din Regulamentul (CE) nr. 748/2008

Cantitățile de produse puse în liberă circulație:

De la: … la: … (perioada de contingent tarifar de import).


Nr. de ordine

Categoria sau categoriile de produse (1)

Cantitate pusă în liberă circulație

(greutatea în kg a produsului)

09.4020

 

 


(1)  Categoria sau categoriile de produse indicate în anexa V la Regulamentul (CE) nr. 382/2008.


ANEXA VII

Regulament abrogat, cu modificările sale succesive

Regulamentul (CE) nr. 996/97 al Comisiei

(JO L 144, 4.6.1997, p. 6)

 

Regulamentul (CE) nr. 2048/97 al Comisiei

(JO L 287, 21.10.1997, p. 10)

Exclusiv în ceea ce privește trimiterea la articolul 1 din Regulamentul (CE) nr. 996/97

Regulamentul (CE) nr. 260/98 al Comisiei

(JO L 25, 31.1.1998, p. 42)

Numai articolul 6

Regulamentul (CE) nr. 1266/98 al Comisiei

(JO L 175, 19.6.1998, p. 9)

 

Regulamentul (CE) nr. 649/2003 al Comisiei

(JO L 95, 11.4.2003, p. 13)

Numai articolul 3

Regulamentul (CE) nr. 1118/2004 al Comisiei

(JO L 217, 17.6.2004, p. 10)

Numai articolul 3

Regulamentul (CE) nr. 1965/2006 al Comisiei

(JO L 408, 30.12.2006, p. 27)

Numai articolul 3 și anexa III

Regulamentul (CE) nr. 568/2007 al Comisiei

(JO L 133, 25.5.2007, p. 15)

 

Regulamentul (CE) nr. 962/2007 al Comisiei

(JO L 213, 15.8.2007, p. 6)

 


ANEXA VIII

Tabel de corespondență

Regulament (CE) nr. 996/97

Prezentul regulament

Articolul 1

Articolul 1

Articolul 2 alineatul (2)

Articolul 2 alineatul (1)

Articolul 2 alineatul (3)

Articolul 2 alineatul (2)

Articolele 3-8

Articolele 3-8

Articolul 9

Articolul 10

Articolul 12

Articolul 11

Anexa I

Anexa II

Anexa II

Anexa III

Anexa III

Anexa I

Anexa IV

Anexa V

Anexa VI

Anexa VII

Anexa VIII


31.7.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 202/37


REGULAMENTUL (CE) NR. 749/2008 AL COMISIEI

din 30 iulie 2008

de modificare a mai multor regulamente referitoare la contingentele tarifare de import în sectorul cărnii de vită și mânzat

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole (Regulamentul unic OCP) (1), în special articolul 144 alineatul (1), coroborat cu articolul 4,

întrucât:

(1)

Articolul 11 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1301/2006 al Comisiei din 31 august 2006 de stabilire a normelor comune pentru administrarea contingentelor tarifare de import pentru produsele agricole gestionate printr-un sistem de licențe de import (2) prevede anumite norme în ceea ce privește comunicările adresate Comisiei de către statele membre. Regulamentul (CE) nr. 1301/2006 se aplică fără a aduce atingere condițiilor sau derogărilor suplimentare care ar putea fi stabilite de reglementările sectoriale. Regulamentele Comisiei referitoare la anumite contingente din sectorul cărnii de vită și mânzat trebuie să prevadă norme mai detaliate privind comunicările aferente licențelor de import din sectorul respectiv. În special în vederea clarificării obligațiilor privind data-limită pentru comunicările referitoare la cantitățile pentru care au fost eliberate licențe de import, aceste obligații trebuie prevăzute pentru fiecare contingent tarifar de import în cauză și, în acest sens, este necesară, așadar, derogarea de la articolul 11 alineatul (1) paragraful al doilea din Regulamentul (CE) nr. 1301/2006. Următoarele regulamente ar trebui modificate în consecință:

Regulamentul (CE) nr. 297/2003 al Comisiei din 17 februarie 2003 de stabilire a normelor de aplicare a contingentului tarifar pentru carnea de vită și mânzat originară din Chile (3);

Regulamentul (CE) nr. 2092/2004 al Comisiei din 8 decembrie 2004 de stabilire a normelor de aplicare a unui contingent tarifar pentru importul de carne de vită și mânzat uscată dezosată originară din Elveția (4);

Regulamentul (CE) nr. 2172/2005 al Comisiei din 23 decembrie 2005 privind normele de aplicare a unui contingent tarifar pentru importul de bovine vii în greutate de peste 160 kg originare din Elveția prevăzut de acordul încheiat între Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană cu privire la comerțul cu produse agricole (5);

Regulamentul (CE) nr. 529/2007 al Comisiei din 11 mai 2007 privind deschiderea și modul de gestionare a unui contingent tarifar de import pentru carnea de vită și mânzat congelată clasificată la codul NC 0202 și pentru produsele clasificate la codul NC 0206 29 91 (1 iulie 2007-30 iunie 2008) (6);

Regulamentul (CE) nr. 545/2007 al Comisiei din 16 mai 2007 privind deschiderea și gestionarea unui contingent tarifar de import pentru carnea de vită și mânzat congelată destinată transformării (1 iulie 2007-30 iunie 2008) (7);

Regulamentul (CE) nr. 558/2007 al Comisiei din 23 mai 2007 privind deschiderea și administrarea unui contingent tarifar pentru importul de masculi tineri din specia bovină pentru îngrășare (8); și

Regulamentul (CE) nr. 659/2007 al Comisiei din 14 iunie 2007 privind deschiderea și administrarea unui contingent tarifar de import pentru tauri, vite și juninci, altele decât cele destinate sacrificării anumitor rase alpine și montane (9).

(2)

Contingentul tarifar de import deschis prin Regulamentul (CE) nr. 2092/2004 este gestionat pe baza documentelor eliberate de țara terță implicată. Este necesar, prin urmare, să se clarifice că dispozițiile capitolului III din Regulamentul (CE) nr. 1301/2006 ar trebui să se aplice în cazul licențelor de import eliberate în temeiul Regulamentului (CE) nr. 2092/2004, fără a aduce atingere condițiilor suplimentare prevăzute de respectivul regulament.

(3)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului de gestiune a organizării comune a piețelor agricole,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul (CE) nr. 297/2003 se modifică după cum urmează:

1.

Se introduce următorul articol 9a:

„Articolul 9a

(1)   Prin derogare de la articolul 11 alineatul (1) paragraful al doilea din Regulamentul (CE) nr. 1301/2006, Comisiei i se comunică de către statele membre:

(a)

până cel târziu la 31 august, după încheierea fiecărei perioade de contingent tarifar de import, cantitățile de produse, inclusiv comunicările «nici una», pentru care au fost eliberate licențe de import în cursul perioadei anterioare de contingent tarifar de import;

(b)

până cel târziu la 31 octombrie, după încheierea fiecărei perioade de contingent tarifar de import, cantitățile de produse, inclusiv comunicările «nici una», la care se referă licențele de import neutilizate sau parțial utilizate și care corespund diferenței dintre cantitățile înscrise pe versoul licențelor de import și cele pentru care acestea au fost eliberate.

(2)   Până cel târziu la 31 octombrie, după încheierea fiecărei perioade de contingent tarifar de import, Comisiei i se comunică de către statele membre cantitățile de produse care au fost puse efectiv în liberă circulație în cursul perioadei anterioare de contingent tarifar de import.

Cu toate acestea, începând cu perioada de contingent tarifar de import care se deschide la 1 iulie 2009, statele membre transmit Comisiei date referitoare la cantitățile de produse puse în liberă circulație începând cu acea dată, în conformitate cu articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 1301/2006.

(3)   Comunicările menționate la alineatul (1) și la alineatul (2) primul paragraf din prezentul articol se realizează conform dispozițiilor anexelor IV, V și VI la prezentul regulament și se utilizează categoriile de produse indicate în anexa V la Regulamentul (CE) nr. 382/2008 al Comisiei (10).

2.

Se adaugă noile anexe IV, V și VI, ale căror texte sunt cuprinse în textul anexei I la prezentul regulament.

Articolul 2

Regulamentul (CE) nr. 2092/2004 se modifică după cum urmează:

1.

Articolul 6 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 6

Se aplică dispozițiile Regulamentului (CE) nr. 376/2008 al Comisiei (11), capitolul III din Regulamentul (CE) nr. 1301/2006 al Comisiei (12) și Regulamentul (CE) nr. 382/2008 al Comisiei (13), cu excepția unor dispoziții contrare prevăzute în prezentul regulament.

2.

Se introduce următorul articol 7a:

„Articolul 7a

(1)   Prin derogare de la articolul 11 alineatul (1) paragraful al doilea din Regulamentul (CE) nr. 1301/2006, Comisiei i se comunică de către statele membre:

(a)

până cel târziu la 28 februarie, după încheierea fiecărei perioade de contingent tarifar de import, cantitățile de produse, inclusiv comunicările «nici una», pentru care au fost eliberate licențe de import în cursul perioadei anterioare de contingent tarifar de import;

(b)

până cel târziu la 30 aprilie, după încheierea fiecărei perioade de contingent tarifar de import, cantitățile de produse, inclusiv comunicările «nici una», la care se referă licențele de import neutilizate sau parțial utilizate și care corespund diferenței dintre cantitățile înscrise pe versoul licențelor de import și cele pentru care acestea au fost eliberate.

(2)   Până cel târziu la 30 aprilie, după încheierea fiecărei perioade de contingent tarifar de import, statele membre trebuie să comunice Comisiei cantitățile de produse care au fost puse efectiv în liberă circulație în cursul perioadei anterioare de contingent tarifar de import.

Cu toate acestea, începând cu perioada de contingent tarifar de import care se deschide la 1 ianuarie 2009, statele membre transmit Comisiei date referitoare la cantitățile de produse puse în liberă circulație începând cu acea dată, în conformitate cu articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 1301/2006.

(3)   Comunicările menționate la alineatul (1) și la alineatul (2) primul paragraf din prezentul articol se realizează conform dispozițiilor anexelor IV, V și VI la prezentul regulament și se utilizează categoriile de produse indicate în anexa V la Regulamentul (CE) nr. 382/2008.”

3.

Se adaugă noile anexe IV, V și VI, ale căror texte sunt cuprinse în textul anexei II la prezentul regulament.

Articolul 3

În Regulamentul (CE) nr. 2172/2005 se introduce următorul articol 8a:

„Articolul 8a

(1)   Prin derogare de la articolul 11 alineatul (1) paragraful al doilea din Regulamentul (CE) nr. 1301/2006, Comisiei i se comunică de către statele membre:

(a)

până cel târziu la 28 februarie, după încheierea fiecărei perioade de contingent tarifar de import, cantitățile de produse, inclusiv comunicările «nici una», pentru care au fost eliberate licențe de import în cursul perioadei anterioare de contingent tarifar de import;

(b)

până cel târziu la 30 aprilie, după încheierea fiecărei perioade de contingent tarifar de import, cantitățile de produse, inclusiv comunicările «nici una», la care se referă licențele de import neutilizate sau parțial utilizate și care corespund diferenței dintre cantitățile înscrise pe versoul licențelor de import și cele pentru care acestea au fost eliberate.

(2)   Până cel târziu la 30 aprilie, după încheierea fiecărei perioade de contingent tarifar de import, Comisiei i se comunică de către statele membre cantitățile de produse care au fost puse efectiv în liberă circulație în cursul perioadei anterioare de contingent tarifar de import.

Cu toate acestea, începând cu perioada de contingent tarifar de import care se deschide la 1 ianuarie 2009, statele membre transmit Comisiei date referitoare la cantitățile de produse puse în liberă circulație începând cu acea dată, în conformitate cu articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 1301/2006.

(3)   În cazul comunicărilor menționate la alineatul (1) și la alineatul (2) primul paragraf din prezentul articol, cantitățile sunt exprimate în capete și pentru fiecare categorie de produse indicate în anexa V la Regulamentul (CE) nr. 382/2008 al Comisiei (14).

Articolul 4

În Regulamentul (CE) nr. 529/2007 se introduce următorul articol 8a:

„Articolul 8a

(1)   Prin derogare de la articolul 11 alineatul (1) paragraful al doilea din Regulamentul (CE) nr. 1301/2006, Comisiei i se comunică de către statele membre:

(a)

până cel târziu în cea de-a zecea zi a fiecărei luni, cantitățile de produse, inclusiv comunicările «nici una», pentru care au fost eliberate licențe de import în cursul lunii anterioare;

(b)

până cel târziu la 31 octombrie 2008, cantitățile de produse, inclusiv comunicările «nici una», la care se referă licențele de import neutilizate sau parțial utilizate și care corespund diferenței dintre cantitățile înscrise pe versoul licențelor de import și cele pentru care acestea au fost eliberate.

(2)   Până cel târziu la 31 octombrie 2008, Comisiei i se comunică de către statele membre cantitățile de produse care au fost puse efectiv în liberă circulație în cursul perioadei anterioare de contingent tarifar de import.

(3)   În cazul comunicărilor menționate la alineatele (1) și (2) din prezentul articol, cantitățile sunt exprimate în greutatea în kilograme a produsului și pentru fiecare categorie de produse indicate în anexa V la Regulamentul (CE) nr. 382/2008 al Comisiei (15).

Articolul 5

În Regulamentul (CE) nr. 545/2007 se introduce următorul articol 11a:

„Articolul 11a

(1)   Prin derogare de la articolul 11 alineatul (1) paragraful al doilea din Regulamentul (CE) nr. 1301/2006, Comisiei i se comunică de către statele membre:

(a)

până cel târziu în cea de-a zecea zi a fiecărei luni, cantitățile de produse, inclusiv comunicările «nici una», pentru care au fost eliberate licențe de import în cursul lunii anterioare;

(b)

până cel târziu la 31 octombrie 2008, cantitățile de produse, inclusiv comunicările «nici una», la care se referă licențele de import neutilizate sau parțial utilizate și care corespund diferenței dintre cantitățile înscrise pe versoul licențelor de import și cele pentru care acestea au fost eliberate.

(2)   Până cel târziu la 31 octombrie 2008, Comisiei i se comunică de către statele membre cantitățile de produse care au fost puse efectiv în liberă circulație în cursul perioadei anterioare de contingent tarifar de import.

(3)   În cazul comunicărilor menționate la alineatele (1) și (2) din prezentul articol, cantitățile sunt exprimate în greutatea în kilograme a produsului, pentru fiecare număr de ordine și pentru fiecare categorie de produse indicate în anexa V la Regulamentul (CE) nr. 382/2008 al Comisiei (16).

Articolul 6

În Regulamentul (CE) nr. 558/2007 se introduce următorul articol 9a:

„Articolul 9a

(1)   Prin derogare de la articolul 11 alineatul (1) paragraful al doilea din Regulamentul (CE) nr. 1301/2006, Comisiei i se comunică de către statele membre:

(a)

până cel târziu la 31 august, după încheierea fiecărei perioade de contingent tarifar de import, cantitățile de produse, inclusiv comunicările «nici una», pentru care au fost eliberate licențe de import în cursul perioadei anterioare de contingent tarifar de import;

(b)

până cel târziu la 31 octombrie, după încheierea fiecărei perioade de contingent tarifar de import, cantitățile de produse, inclusiv comunicările «nici una», la care se referă licențele de import neutilizate sau parțial utilizate și care corespund diferenței dintre cantitățile înscrise pe versoul licențelor de import și cele pentru care acestea au fost eliberate.

(2)   Până cel târziu la 31 octombrie, după încheierea fiecărei perioade de contingent tarifar de import, Comisiei i se comunică de către statele membre cantitățile de produse care au fost puse efectiv în liberă circulație în cursul perioadei anterioare de contingent tarifar de import.

Cu toate acestea, începând cu perioada de contingent tarifar de import care se deschide la 1 iulie 2009, statele membre transmit Comisiei date referitoare la cantitățile de produse puse în liberă circulație începând cu acea dată, în conformitate cu articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 1301/2006.

(3)   În cazul comunicărilor menționate la alineatul (1) și la alineatul (2) primul paragraf din prezentul articol, cantitățile sunt exprimate în capete și pentru fiecare categorie de produse indicate în anexa V la Regulamentul (CE) nr. 382/2008 Comisiei (17).

Articolul 7

În Regulamentul (CE) nr. 659/2007 se introduce următorul articol 10a:

„Articolul 10a

(1)   Prin derogare de la articolul 11 alineatul (1) paragraful al doilea din Regulamentul (CE) nr. 1301/2006, Comisiei i se comunică de către statele membre:

(a)

până cel târziu la 31 august, după încheierea fiecărei perioade de contingent tarifar de import, cantitățile de produse, inclusiv comunicările «nici una», pentru care au fost eliberate licențe de import în cursul perioadei anterioare de contingent tarifar de import;

(b)

până cel târziu la 31 octombrie, după încheierea fiecărei perioade de contingent tarifar de import, cantitățile de produse, inclusiv comunicările «nici una», la care se referă licențele de import neutilizate sau parțial utilizate și care corespund diferenței dintre cantitățile înscrise pe versoul licențelor de import și cele pentru care acestea au fost eliberate.

(2)   Până cel târziu la 31 octombrie, după încheierea fiecărei perioade de contingent tarifar de import, Comisiei i se comunică de către statele membre cantitățile de produse care au fost puse efectiv în liberă circulație în cursul perioadei anterioare de contingent tarifar de import.

Cu toate acestea, începând cu perioada de contingent tarifar de import care se deschide la 1 iulie 2009, statele membre transmit Comisiei date referitoare la cantitățile de produse puse în liberă circulație începând cu acea dată, în conformitate cu articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 1301/2006.

(3)   În cazul comunicărilor menționate la alineatul (1) și la alineatul (2) primul paragraf din prezentul articol, cantitățile sunt exprimate în capete și pentru fiecare categorie de produse indicate în anexa V la Regulamentul (CE) nr. 382/2008 al Comisiei (18).

Articolul 8

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 30 iulie 2008.

Pentru Comisie

Mariann FISCHER BOEL

Membru al Comisiei


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 510/2008 al Comisiei (JO L 149, 7.6.2008, p. 61).

(2)  JO L 238, 1.9.2006, p. 13. Regulament modificat prin Regulamentul (CE) nr. 289/2007 (JO L 78, 17.3.2007, p. 17).

(3)  JO L 43, 18.2.2003, p. 26. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 332/2008 (JO L 102, 12.4.2008, p. 17).

(4)  JO L 362, 9.12.2004, p. 4. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1965/2006 (JO L 408, 30.12.2006, p. 26).

(5)  JO L 346, 29.12.2005, p. 10. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1965/2006.

(6)  JO L 123, 12.5.2007, p. 26.

(7)  JO L 129, 17.5.2007, p. 14. Regulament modificat prin Regulamentul (CE) nr. 98/2008 (JO L 29, 2.2.2008, p. 5).

(8)  JO L 132, 24.5.2007, p. 21.

(9)  JO L 155, 15.6.2007, p. 20.

(10)  JO L 115, 29.4.2008, p. 10.”

(11)  JO L 114, 26.4.2008, p. 3.

(12)  JO L 238, 1.9.2006, p. 13.

(13)  JO L 115, 29.4.2008, p. 10.”

(14)  JO L 115, 29.4.2008, p. 10.”

(15)  JO L 115, 29.4.2008, p. 10.”

(16)  JO L 115, 29.4.2008, p. 10.”

(17)  JO L 115, 29.4.2008, p. 10.”

(18)  JO L 115, 29.4.2008, p. 10.”


ANNEXA I

ANEXA IV

Comunicarea licențelor de import (eliberate) – Regulamentul (CE) nr. 297/2003

Statul membru: …

Aplicarea articolului 9a din Regulamentul (CE) nr. 297/2003

Cantitățile de produse pentru care au fost eliberate licențe de import

De la: … până la: …


Număr de ordine

Categoria sau categoriile de produse (1)

Cantitate

(greutatea în kg a produsului)

09.4181

 

 

ANEXA V

Comunicarea licențelor de import (cantități neutilizate) – Regulamentul (CE) nr. 297/2003

Statul membru: …

Aplicarea articolului 9a din Regulamentul (CE) nr. 297/2003

Cantitățile de produse pentru care au fost eliberate licențe de import

De la: … până la: …


Număr de ordine

Categoria sau categoriile de produse (2)

Cantitate neutilizată

(greutatea în kg a produsului)

09.4181

 

 

ANEXA VI

Comunicarea cantităților de produse puse în liberă circulație – Regulamentul (CE) nr. 297/2003

Statul membru: …

Aplicarea articolului 9a din Regulamentul (CE) nr. 297/2003

Cantitățile de produse puse în liberă circulație:

De la: … până la: … (perioada de contingent tarifar de import).


Număr de ordine

Categoria sau categoriile de produse (3)

Cantitate pusă în liberă circulație

(greutatea în kg a produsului)

09.4181

 

 


(1)  Categoria sau categoriile de produse indicate în anexa V la Regulamentul CE) nr. 382/2008.

(2)  Categoria sau categoriile de produse indicate în anexa V la Regulamentul (CE).

(3)  Categoria sau categoriile de produse indicate în anexa V la Regulamentul (CE) nr. 382/2008.


ANEXA II

ANEXA IV

Comunicarea licențelor de import (eliberate) – Regulamentul (CE) nr. 2092/2004

Statul membru: …

Aplicarea articolului 7a din Regulamentul (CE) nr. 2092/2004

Cantitățile de produse pentru care au fost eliberate licențe de import

De la: … până la: …


Număr de ordine

Categoria sau categoriile de produse (1)

Cantitate

(greutatea în kg a produsului)

09.4202

 

 

ANEXA V

Comunicarea licențelor de import (cantități neutilizate) – Regulamentul (CE) nr. 2092/2004

Statul membru: …

Aplicarea articolului 7a din Regulamentul (CE) nr. 2092/2004

Cantitățile de produse pentru care au fost eliberate licențe de import

De la: … până la: …


Număr de ordine

Categoria sau categoriile de produse (2)

Cantitate neutilizată

(greutatea în kg a produsului)

09.4202

 

 

ANEXA VI

Comunicarea cantităților de produse puse în liberă circulație – Regulamentul (CE) nr. 2092/2004

Statul membru: …

Aplicarea articolului 7a din Regulamentul (CE) nr. 2092/2004

Cantitățile de produse puse în liberă circulație:

De la: … până la: … (perioada de contingent tarifar de import).


Număr de ordine

Categoria sau categoriile de produse (3)

Cantitate pusă în liberă circulație

(greutatea în kg a produsului)

09.4202

 

 


(1)  Categoria sau categoriile de produse indicate în anexa V la Regulamentul (CE) nr. 382/2008.

(2)  Categoria sau categoriile de produse indicate în anexa V la Regulamentul (CE) nr. 382/2008.

(3)  Categoria sau categoriile de produse indicate în anexa V la Regulamentul (CE) nr. 382/2008.


31.7.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 202/44


REGULAMENTUL (CE) NR. 750/2008 AL COMISIEI

din 30 iulie 2008

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 414/2008 privind stabilirea de norme detaliate de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1255/1999 al Consiliului în ceea ce privește acordarea ajutorului financiar pentru depozitarea privată a anumitor brânzeturi în perioada de depozitare 2008/2009

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”) (1), în special articolul 43, coroborat cu articolul 4,

întrucât:

(1)

Anexa la Regulamentul (CE) nr. 414/2008 al Comisiei (2) stabilește lista brânzeturilor care pot beneficia de ajutor financiar pentru depozitarea privată în perioada de depozitare 2008/2009.

(2)

Autoritățile române au solicitat ca anumite brânzeturi să fie incluse în sistemul de ajutoare financiare pentru depozitarea privată în perioada de depozitare 2008/2009.

(3)

Având în vedere cererea autorităților române și situația actuală a pieței brânzeturilor cu păstrare îndelungată, este necesar ca anexa la Regulamentul (CE) nr. 414/2008 să includă anumite brânzeturi românești cu păstrare îndelungată, a căror situație pe piață poate fi sprijinită de depozitarea privată, pentru o cantitate care poate stabiliza piața brânzeturilor.

(4)

Prin urmare, este necesar ca Regulamentul (CE) nr. 414/2008 să fie modificat în consecință.

(5)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului de gestionare a organizării comune a piețelor agricole,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa la Regulamentul (CE) nr. 414/2008 se înlocuiește cu textul prevăzut în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 30 iulie 2008.

Pentru Comisie

Mariann FISCHER BOEL

Membru al Comisiei


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 510/2008 (JO L 149, 7.6.2008, p. 61).

(2)  JO L 125, 9.5.2008, p. 17.


ANEXĂ

„ANEXĂ

Categorii de brânzeturi

Cantitățile care pot beneficia de ajutor

Vechimea minimă a brânzeturilor

Perioada de intrare în depozit

Perioada de scoatere din depozit

Brânzeturi franțuzești cu păstrare îndelungată:

denumire de origine protejată pentru tipurile de brânzeturi Beaufort și Comté;

«eticheta roșie» pentru Emmental grand cru;

clasa A sau B pentru tipurile de brânzeturi Emmental și Gruyère.

16 000 t

10 zile

De la 1 iunie la 30 septembrie 2008

De la 1 octombrie 2008 la 31 martie 2009

Brânzeturi nemțești cu păstrare îndelungată:

«Markenkäse» sau brânză emmental/Bergkäse tip «Klasse fein»

1 000 t

10 zile

De la 1 iunie la 30 septembrie 2008

De la 1 octombrie 2008 la 31 martie 2009

Brânzeturi irlandeze cu păstrare îndelungată:

 

Irish long-keeping cheese;

 

Emmental, special grade.

900 t

10 zile

De la 1 iunie la 30 septembrie 2008

De la 1 octombrie 2008 la 31 martie 2009

Brânzeturi austriece cu păstrare îndelungată:

1. Güteklasse Emmentaler/Bergkäse/Alpkäse

1 700 t

10 zile

De la 1 iunie la 30 septembrie 2008

De la 1 octombrie 2008 la 31 martie 2009

Brânzeturi finlandeze cu păstrare îndelungată:

«I luokka»

1 700 t

10 zile

De la 1 iunie la 30 septembrie 2008

De la 1 octombrie 2008 la 31 martie 2009

Brânzeturi suedeze cu păstrare îndelungată:

«Västerbotten/Prästost/Svecia/Grevé»

1 700 t

10 zile

De la 1 iunie 2008 la 30 septembrie 2008

De la 1 octombrie 2008 la 31 martie 2009

Brânzeturi poloneze cu păstrare îndelungată:

«Podlaski/Piwny/Ementalski/Ser Corregio/Bursztyn/Wielkopolski»

3 000 t

10 zile

De la 1 iunie la 30 septembrie 2008

De la 1 octombrie 2008 la 31 martie 2009

Brânzeturi slovene cu păstrare îndelungată:

«Ementalec/Zbrinc»

200 t

10 zile

De la 1 iunie la 30 septembrie 2008

De la 1 octombrie 2008 la 31 martie 2009

Brânzeturi lituaniene cu păstrare îndelungată:

«Goja/Džiugas»

700 t

10 zile

De la 1 iunie la 30 septembrie 2008

De la 1 octombrie 2008 la 31 martie 2009

Brânzeturi letone cu păstrare îndelungată:

«Rigamond, Ementāles tipa un Ekstra klases siers»

500 t

10 zile

De la 1 iunie la 30 septembrie 2008

De la 1 octombrie 2008 la 31 martie 2009

Brânzeturi ungurești cu păstrare îndelungată:

«Hajdú»

300 t

10 zile

De la 1 iunie la 30 septembrie 2008

De la 1 octombrie 2008 la 31 martie 2009

Pecorino Romano

19 000 t

90 de zile și fabricate după 1 octombrie 2007

De la 1 iunie 2008 la 31 decembrie 2008

Până la 31 martie 2009

Kefalotyri și Kasseri produse din lapte de oaie sau capră sau dintr-un amestec din cele două

2 500 t

90 de zile și fabricate după 30 noiembrie 2007

De la 1 iunie 2008 la 30 noiembrie 2008

Până la 31 martie 2009

Brânzeturi românești cu păstrare îndelungată:

Cașcaval Dobrogea, Cașcaval Rucăr, Cașcaval Dalia, Brânză Trapist, Brânză Cedar și Emmental

500 t

10 zile

De la 1 august 2008 la 30 septembrie 2008

De la 1 octombrie 2008 la 31 martie 2009”


31.7.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 202/46


REGULAMENTUL (CE) NR. 751/2008 AL COMISIEI

din 30 iulie 2008

de interzicere a pescuitului de cod negru în apele norvegiene la sud de 62° N de către navele care arborează pavilionul Suediei

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2371/2002 al Consiliului din 20 decembrie 2002 privind conservarea și exploatarea durabilă a resurselor piscicole în conformitate cu politica comună în domeniul pescuitului (1), în special articolul 26 alineatul (4),

având în vedere Regulamentul (CEE) nr. 2847/93 al Consiliului din 12 octombrie 1993 de instituire a unui sistem de control aplicabil politicii comune din domeniul pescuitului (2), în special articolul 21 alineatul (3),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 40/2008 al Consiliului din 16 ianuarie 2008 de stabilire, pentru 2008, a posibilităților de pescuit și a condițiilor conexe pentru anumite stocuri de pești și grupe de stocuri de pești, aplicabile în apele comunitare și, pentru navele comunitare, în apele în care sunt necesare limitări ale capturilor (3) stabilește cotele pentru 2008.

(2)

În conformitate cu informațiile primite de către Comisie, capturile din stocul menționat în anexa la prezentul regulament, efectuate de către navele care arborează pavilionul statului membru menționat în anexa respectivă sau care sunt înmatriculate în statul membru în cauză, au epuizat cota alocată pentru 2008.

(3)

Prin urmare, este necesară interzicerea pescuitului pentru stocul respectiv, precum și a păstrării la bord, transbordării și debarcării acestuia,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Epuizarea cotei

Cota de pescuit alocată, pentru 2008, statului membru menționat în anexa la prezentul regulament, pentru stocul indicat în anexa respectivă, se consideră epuizată de la data stabilită în respectiva anexă.

Articolul 2

Interdicții

Pescuitul pentru stocul menționat în anexa la prezentul regulament, efectuat de către navele care arborează pavilionul statului membru menționat sau care sunt înmatriculate în statul membru în cauză, se interzice de la data stabilită în anexa respectivă. Este interzisă păstrarea la bord, transbordarea sau debarcarea stocului respectiv capturat de către navele menționate după data indicată.

Articolul 3

Intrare în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 30 iulie 2008.

Pentru Comisie

Fokion FOTIADIS

Director general pentru pescuit și probleme maritime


(1)  JO L 358, 31.12.2002, p. 59. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 865/2007 (JO L 192, 24.7.2007, p. 1).

(2)  JO L 261, 20.10.1993, p. 1. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1098/2007 (JO L 248, 22.9.2007, p. 1).

(3)  JO L 19, 23.1.2008, p. 1. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 697/2008 al Comisiei (JO L 195, 24.7.2008, p. 9).


ANEXĂ

Nr.

22/T&Q

Stat membru

SWE (SUEDIA)

Stoc

POK/04-N.

Specie

Cod negru (Pollachius virens)

Zonă

Apele norvegiene la sud de 62° N

Dată

19.6.2008


DIRECTIVE

31.7.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 202/48


DIRECTIVA 2008/82/CE A COMISIEI

din 30 iulie 2008

de modificare a Directivei 2008/38/CE privind furajele destinate susținerii funcției renale în cazul insuficienței renale cronice

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva 93/74/CEE a Consiliului din 13 septembrie 1993 privind furajele destinate unor scopuri nutriționale speciale (1), în special articolul 6 litera (c),

întrucât:

(1)

Directiva 2008/38/CE a Comisiei din 5 martie 2008 de stabilire a listei utilizărilor prevăzute pentru furajele destinate unor scopuri nutriționale speciale (2) include, ca scop nutrițional special, „susținerea funcției renale în cazul insuficienței renale cronice”.

(2)

Prin Regulamentul (CE) nr. 163/2008 (3), Comisia a autorizat preparatul carbonat de lantan octahidrat ca aditiv zootehnic pentru hrana pisicilor. Această autorizație se baza pe un aviz emis de Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară la 18 septembrie 2007 (4). În avizul emis, autoritatea respectivă a apreciat că suplimentarea dietei cu preparatul în cauză determină diminuarea excreției de fosfor prin urină și creșterea excreției sale prin fecale, corelate cu o diminuare evidentă a digestibilității fosforului. Autoritatea a concluzionat că preparatul poate determina reducerea absorbției de fosfor la pisicile adulte.

(3)

Directiva 2008/38/CE menționează deja hrana cu un nivel scăzut de fosfor în rândul „Susținerea funcției renale în cazul insuficienței renale cronice”. Același efect pozitiv poate fi obținut prin reducerea absorbției fosforului pe care îl conține hrana. Prin urmare, preparatul carbonat de lantan octahidrat ar trebui să fie inclus în rândul „Susținerea funcției renale în cazul insuficienței renale cronice” în lista utilizărilor prevăzute în partea B din anexa I la Directiva 2008/38/CE.

(4)

Prin urmare, Directiva 2008/38/CE ar trebui modificată în consecință.

(5)

Măsurile prevăzute în prezenta directivă sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

Anexa I la Directiva 2008/38/CE se modifică în conformitate cu anexa la prezenta directivă.

Articolul 2

Statele membre asigură intrarea în vigoare a actelor cu putere de lege și a actelor administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive cel târziu până la 20 februarie 2009. Statele membre comunică de îndată Comisiei textul acestor acte.

Atunci când statele membre adoptă aceste acte, ele conțin o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o asemenea trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.

Articolul 3

Prezenta directivă intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 4

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 30 iulie 2008.

Pentru Comisie

Androulla VASSILIOU

Membru al Comisiei


(1)  JO L 237, 22.9.1993, p. 23. Directivă modificată ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 806/2003 (JO L 122, 16.5.2003, p. 1).

(2)  JO L 62, 6.3.2008, p. 9.

(3)  JO L 50, 23.2.2008, p. 3.

(4)  The EFSA Journal (2007) 542, 1-15.


ANEXĂ

În partea B din anexa I la Directiva 2008/38/CE, rândul referitor la scopul nutrițional special „Susținerea funcției renale în cazul insuficienței renale cronice” se înlocuiește după cum urmează:

Scopuri nutriționale speciale

Caracteristici nutriționale esențiale

Specii sau categorii de animale

Mențiuni pentru etichetare

Perioada de utilizare recomandată

Alte dispoziții

„Susținerea funcției renale în cazul insuficienței renale cronice (1)

Nivel scăzut de fosfor și nivel restricționat de proteine, dar de calitate superioară;

Câini și pisici

sursă (surse) de proteine

calciu

fosfor

potasiu

sodiu

conținut de acizi grași esențiali (dacă se adaugă)

Inițial până la 6 luni (2)

Se va menționa pe ambalaj, recipient sau etichetă: «Se recomandă consultarea veterinarului înainte de utilizare sau de prelungirea perioadei de utilizare.»

Se va menționa în instrucțiunile de utilizare: «Apa trebuie să fie disponibilă în permanență.»

sau

 

 

 

 

Absorbție redusă a fosforului prin încorporarea preparatului carbonat de lantan octahidrat

Pisici adulte

sursă (surse) de proteine

calciu

fosfor

potasiu

sodiu

carbonat de lantan octahidrat

conținut de acizi grași esențiali (dacă se adaugă)

Inițial până la 6 luni (2)

Se va menționa pe ambalaj, recipient sau etichetă: «Se recomandă consultarea veterinarului înainte de utilizare sau de prelungirea perioadei de utilizare.»

Se va menționa în instrucțiunile de utilizare: «Apa trebuie să fie disponibilă în permanență.»


(1)  Dacă este cazul, producătorul poate recomanda utilizarea și pentru insuficiența renală temporară.

(2)  În cazul în care hrana este recomandată pentru insuficiența renală temporară, se recomandă o perioadă de utilizare de 2-4 săptămâni.”


II Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare nu este obligatorie

DECIZII

Consiliu

31.7.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 202/50


DECIZIA NR. 1/2007 A CONSILIULUI DE ASOCIERE CE-TURCIA

din 25 iunie 2007

de modificare a concesiilor comerciale pentru produsele agricole transformate care intră sub incidența Deciziei nr. 1/95 a Consiliului de asociere CE-Turcia privind punerea în aplicare a fazei finale a uniunii vamale și sub incidența Deciziei nr. 1/97 a Consiliului de asociere CE-Turcia privind regimul aplicabil anumitor produse agricole transformate și de abrogare a Deciziei nr. 1/97

(2008/625/CE)

CONSILIUL DE ASOCIERE,

având în vedere Acordul de instituire a unei asocieri între Comunitatea Economică Europeană și Turcia (1), în special articolul 22 alineatul (3),

întrucât:

(1)

Capitolul I secțiunea V din Decizia nr. 1/95 a Consiliului de asociere CE-Turcia din 22 decembrie 1995 privind punerea în aplicare a fazei finale a uniunii vamale (2) stabilește regimul comercial aplicabil produselor agricole transformate.

(2)

Decizia nr. 1/97 a Consiliului de asociere CE-Turcia din 29 aprilie 1997 privind regimul aplicabil anumitor produse agricole transformate (3) stabilește contingente anuale în ceea ce privește anumite produse.

(3)

De curând s-au negociat noi măsuri comerciale, în scopul consolidării și al lărgirii uniunii vamale și al îmbunătățirii convergenței economice ca urmare a extinderii Comunității la 1 mai 2004. Aceste măsuri includ concesii sub forma unor contingente tarifare cu scutire de taxe vamale (în special pentru produse care intră sub incidența Deciziei nr. 1/97). În consecință, decizia respectivă se abrogă.

(4)

Pentru importurile în afara contingentelor, se aplică în continuare dispozițiile comerciale în vigoare prevăzute în Decizia nr. 1/95 a Consiliului de asociere CE-Turcia,

DECIDE:

Articolul 1

Contingentele tarifare stabilite în anexele I și II se deschid de la 1 ianuarie 2007 și de la 1 ianuarie până la 31 decembrie ai anilor următori în condițiile prevăzute de acestea.

Articolul 2

Capitolul I secțiunea V din Decizia nr. 1/95 a Consiliului de asociere CE-Turcia continuă să se aplice importurilor care depășesc contingentele tarifare cu scutire de taxe vamale stabilite în anexele I și II.

Articolul 3

Decizia nr. 1/97 a Consiliului de asociere CE-Turcia se abrogă.

Articolul 4

Prezenta decizie intră în vigoare în prima zi a lunii care urmează adoptării sale.

Se aplică de la 1 ianuarie 2007.

Adoptată la Bruxelles, 25 iunie 2007.

Pentru Consiliul de asociere

Președintele

A. GÜL


(1)  JO 217, 29.12.1964, p. 3687/64.

(2)  JO L 35, 13.2.1996, p. 1.

(3)  JO L 126, 17.5.1997, p. 26.


ANEXA I

Contingente tarifare cu scutire de taxe vamale aplicabile importurilor în Uniunea Europeană de produse agricole transformate provenind din Turcia

Cod NC

Descrierea mărfurilor

Contingente tarifare anuale cu scutire de taxe vamale

(greutate netă în tone)

(1)

(2)

(3)

1704

Produse zaharoase fără cacao (inclusiv ciocolată albă):

5 000

1704 10

– Gumă de mestecat (chewing gum), chiar glasată cu zahăr:

– – Cu un conținut de zaharoză sub 60 % din greutate (inclusiv zahăr invertit calculat în zaharoză):

1704 10 11

– – – Sub formă de bandă

1704 10 19

– – – Altele

– – Cu un conținut de zaharoză de minimum 60 % din greutate (inclusiv zahăr invertit calculat în zaharoză):

1704 10 91

– – – Sub formă de bandă

1704 10 99

– – – Altele

1704 90

– Altele:

10 000 (1)

1704 90 30

– – Preparate numite „ciocolată albă”

– – Altele:

1704 90 51

– – – Paste, inclusiv marțipan, în ambalaje directe cu un conținut net de minimum 1 kg

1704 90 55

– – – Pastile pentru gât și dropsuri contra tusei

1704 90 61

– – – Drajeuri și dulciuri similare drajeificate

– – – Altele:

1704 90 65

– – – – Gume și jeleuri, inclusiv paste de fructe, sub formă de dulciuri

1704 90 71

– – – – Bomboane de zahăr ars, umplute sau nu

1704 90 75

– – – – Caramele

– – – – Altele:

1704 90 81

– – – – – Obținute prin compresie

1704 90 99

– – – – – Altele

1806

Ciocolată și alte preparate alimentare care conțin cacao:

5 000 (2)

1806 10

– Pudră de cacao, cu adaos de zahăr sau alți îndulcitori:

1806 10 20

– – Cu un conținut de zaharoză de minimum 5 %, dar sub 65 % din greutate (inclusiv zahăr invertit calculat în zaharoză) sau izoglucoză calculată în zaharoză

1806 20

– Alte preparate prezentate fie sub formă de calupuri, tablete sau batoane în greutate de peste 2 kg, fie sub formă de lichid, de pastă, de pudră, de granule sau forme similare, ambalate în recipiente sau ambalaje directe cu un conținut de peste 2 kg:

1806 20 10

– – Cu un conținut de unt de cacao de minimum 31 % din greutate sau cu un conținut de unt de cacao și grăsimi din lapte de minimum 31 % din greutate

1806 20 30

– – Cu un conținut de unt de cacao și grăsimi din lapte de minimum 25 % din greutate și sub 31 % din greutate

– – Altele:

1806 20 50

– – – Cu un conținut de unt de cacao de minimum 18 % din greutate

1806 20 70

– – – Preparate numite „ciocolată cu lapte sfărâmată”

1806 20 80

– – – Glazură de cacao

1806 20 95

– – – Altele

– Altele, prezentate sub formă de calupuri, tablete sau batoane:

1806 31 00

– – Umplute

1806 32

– – Neumplute

1806 32 10

– – – Cu adaos de cereale, fructe sau nuci

1806 32 90

– – – Altele

1806 90

– Altele:

– – Ciocolată și produse din ciocolată:

– – – Bomboane de ciocolată (inclusiv praline), umplute sau nu:

1806 90 11

– – – – Care conțin alcool

1806 90 19

– – – – Altele

– – – Altele:

1806 90 31

– – – – Umplute

1806 90 39

– – – – Neumplute

1806 90 50

– – Dulciuri și înlocuitori ai acestora, fabricate din înlocuitori ai zahărului și care conțin cacao

1806 90 60

– – Pastă pentru tartine care conține cacao

1806 90 70

– – Preparate conținând cacao, pentru băuturi

1806 90 90

– – Altele

1901

Extracte de malț; preparate alimentare din făină, crupe, griș, amidon, fecule sau extracte de malț, care nu conțin cacao sau care conțin cacao într-o proporție de sub 40 % din greutate, calculată pe o bază complet degresată, nedenumite și necuprinse în altă parte; preparate alimentare din produsele de la pozițiile de la 0401 până la 0404, care nu conțin cacao sau care conțin cacao într-o proporție sub 5 % din greutate calculată pe o bază complet degresată, nedenumite și necuprinse în altă parte:

900

1901 20 00

– Amestecuri și aluaturi pentru prepararea produselor de brutărie, de patiserie sau a biscuiților de la poziția 1905

1902

Paste alimentare, chiar fierte sau umplute (cu carne sau cu alte substanțe) sau chiar altfel preparate, cum ar fi spaghete, macaroane, fidea, lazane, gnochi, ravioli, caneloni; cușcuș, chiar preparat:

20 000

– Paste alimentare nefierte, neumplute și nici altfel preparate:

1902 11 00

– – Care conțin ouă

1902 19

– – Altele:

1902 19 10

– – – Care nu conțin faină sau griș din grâu comun

1902 19 90

– – – Altele

1902 20

– Paste alimentare umplute (chiar fierte sau altfel preparate):

– – Altele:

1902 20 91

– – – Fierte

1902 20 99

– – – Altele

1902 30

– Alte paste alimentare:

1902 30 10

– – Uscate

1902 30 90

– – Altele

1902 40

– Cușcuș:

1902 40 10

– – Nepreparat

1902 40 90

– – Altele

1904

Produse pe bază de cereale obținute prin expandare sau prăjire (de exemplu, corn flakes); cereale (altele decât porumbul), sub formă de boabe sau sub formă de fulgi ori de alte grăunțe preparate (cu excepția făinii, a crupelor și a grișului), prefierte sau altfel preparate, nedenumite și necuprinse în altă parte:

500

1904 10

– Produse pe bază de cereale obținute prin expandare sau prăjire:

1904 10 10

– – Pe bază de porumb

1904 10 30

– – Pe bază de orez

1904 10 90

– – Altele

1904 20

– Preparate alimentare obținute din fulgi de cereale neprăjiți sau din amestecuri de fulgi de cereale neprăjiți și din fulgi de cereale prăjiți sau de cereale expandate:

100

1904 20 10

– – Preparate de tip Musli pe bază de fulgi de cereale neprăjiți

– – Altele:

1904 20 91

– – – Pe bază de porumb

1904 20 95

– – – Pe bază de orez

1904 20 99

– – – Altele

1904 30 00

– Grâu numit bulgur

10 000

1904 90

– Altele:

2 500

1904 90 10

– – Orez

1904 90 80

– – Altele

1905

Produse de brutărie, de patiserie și biscuiți, chiar cu adaos de cacao; hostii, cașete goale de tipul celor utilizate pentru medicamente, prescuri, paste uscate din făină, din amidon sau din fecule în foi și produse similare:

10 000

– Biscuiți la care s-au adăugat îndulcitori; vafe și alveole:

1905 31

– – Biscuiți la care s-au adăugat îndulcitori;

– – – Acoperiți sau glasați complet sau parțial cu ciocolată sau cu alte preparate care conțin cacao:

1905 31 11

– – – – În ambalaje directe, cu un conținut net de maximum 85 g

1905 31 19

– – – – Altele

– – – Altele:

1905 31 30

– – – – Cu un conținut de grăsimi din lapte de minimum 8 % din greutate

– – – – Altele:

1905 31 91

– – – – – Sandvici de biscuiți

1905 31 99

– – – – – Altele

1905 32

– – Vafe și alveole:

3 000

1905 32 05

– – – Cu un conținut de apă peste 10 % din greutate

– – – Altele

– – – – Acoperite sau glasate complet sau parțial cu ciocolată sau cu alte preparate care conțin cacao:

1905 32 11

– – – – – În ambalaje directe, cu un conținut net de maximum 85 g

1905 32 19

– – – – – Altele

– – – – Altele:

1905 32 91

– – – – – Sărate, umplute sau neumplute

1905 32 99

– – – – – Altele

1905 40

– Pesmet, pâine prăjită și produse similare prăjite:

120

1905 40 10

– – Pesmet

1905 40 90

– – Altele

1905 90

– Altele:

10 000

1905 90 10

– – Azimă (mazoth)

1905 90 20

– – Hostii, cașete goale pentru uz farmaceutic, vafe cu capac, pastă uscată de făină sau amidon, în foi și produse similare

– – Altele:

1905 90 30

– – – Pâine, la care nu s-a adăugat miere, ouă, brânză sau fructe, și care are un conținut de zahăr în materia uscată de maximum 5 % din greutate și grăsimi în materia uscată de maximum 5 % din greutate

1905 90 45

– – – Biscuiți

1905 90 55

– – – Produse extrudate sau expandate, sărate sau aromatizate

– – – Altele:

1905 90 60

– – – – La care s-au adăugat îndulcitori

2105 00

Înghețate și alte produse similare sub formă înghețată, comestibile, cu sau fără cacao:

3 000 (3)

2105 00 10

– Care nu conțin grăsimi din lapte sau conțin sub 3 % din greutate grăsimi din lapte

– Cu un conținut de grăsimi din lapte:

2105 00 91

– – 3 % De minimum 3 %, dar sub 7 %

2105 00 99

– – De minimum 7 %

2106

Preparate alimentare nedenumite și necuprinse în altă parte:

4 000

2106 10

– Concentrate de proteine și substanțe proteice texturate:

2106 10 80

– – Altele

2106 90

– Altele:

2106 90 98

– – – Altele


(1)  Produse excluse din contingentul scutit de taxe vamale: 1704 90 99 9080, dar incluzând halvaua și rahatul.

(2)  Produse excluse din contingentul scutit de taxe vamale: 1806 20 80 9080, 1806 20 95 9080, 1806 90 90 1980, 1806 90 90 9980.

(3)  Aplicare întârziată până când problemele în legătură cu importurile în Uniunea Europeană de lapte sau produse din lapte provenind din Turcia sunt rezolvate.


ANEXA II

Contingente tarifare cu scutire de taxe vamale aplicabile importurilor în Turcia de produse agricole transformate provenind din Uniunea Europeană

Cod NC

Descrierea mărfurilor

Contingente tarifare anuale cu scutire de taxe vamale

(greutate netă în tone)

(1)

(2)

(3)

1704

Produse zaharoase fără cacao (inclusiv ciocolată albă):

1 000

1704 10

– Gumă de mestecat (chewing gum), chiar glasată cu zahăr:

– – Cu un conținut de zaharoză sub 60 % din greutate (inclusiv zahăr invertit calculat în zaharoză):

1704 10 11

– – – Sub formă de bandă

1704 10 19

– – – Altele

– – Cu un conținut de zaharoză de minimum 60 % din greutate (inclusiv zahăr invertit calculat în zaharoză):

1704 10 91

– – – Sub formă de bandă

1704 10 99

– – – Altele

1704 90

– Altele:

2 500

1704 90 30

– – – Preparate numite „ciocolată albă”

– – Altele:

1704 90 51

– – – Paste, inclusiv marțipan, în ambalaje directe cu un conținut net de minimum 1 kg

1704 90 55

– – – Pastile pentru gât și dropsuri contra tusei

1704 90 61

– – – Drajeuri și dulciuri similare drajeificate

– – – Altele:

1704 90 65

– – – – Gume și jeleuri, inclusiv paste de fructe, sub formă de dulciuri

1704 90 71

– – – – Bomboane de zahăr ars, umplute sau nu

1704 90 75

– – – – Caramele

– – – Altele:

1704 90 81

– – – – – Obținute prin compresie

1704 90 99

– – – – – Altele

1806

Ciocolată și alte preparate alimentare care conțin cacao:

7 000

1806 10

– Pudră de cacao, cu adaos de zahăr sau alți îndulcitori:

1806 10 20

– – Cu un conținut de zaharoză de minimum 5 %, dar sub 65 % din greutate (inclusiv zahăr invertit calculat în zaharoză) sau izoglucoză calculată în zaharoză

1806 10 30

– – Cu un conținut de zaharoză de minimum 65 %, dar sub 80 % din greutate (inclusiv zahăr invertit calculat în zaharoză) sau izoglucoză calculată în zaharoză

1806 10 90

– – Cu un conținut de zaharoză de minimum 80 % din greutate (inclusiv zahăr invertit calculat în zaharoză) sau izoglucoză calculată în zaharoză

1806 20

– Alte preparate prezentate fie sub formă de calupuri, tablete sau batoane în greutate de peste 2 kg, fie sub formă de lichid, de pastă, de pudră, de granule sau forme similare, ambalate în recipiente sau ambalaje directe cu un conținut de peste 2 kg:

1806 20 10

– – Cu un conținut de unt de cacao de minimum 31 % din greutate sau cu un conținut de unt de cacao și grăsimi din lapte de minimum 31 % din greutate

1806 20 30

– – Cu un conținut de unt de cacao și grăsimi din lapte de minimum 25 % din greutate și sub 31 % din greutate

– – Altele:

1806 20 50

– – – Cu un conținut de unt de cacao de minimum 18 % din greutate

1806 20 70

– – – Preparate numite „ciocolată cu lapte sfărâmată”

1806 20 80

– – – Glazură de cacao

1806 20 95

– – – Altele

– Altele, prezentate sub formă de calupuri, tablete sau batoane:

1806 31 00

– – Umplute

1806 32

– – Neumplute

1806 32 10

– – – Cu adaos de cereale, fructe sau nuci

1806 32 90

– – – Altele

1806 90

– Altele:

– – Ciocolată și produse din ciocolată:

– – – Bomboane de ciocolată (inclusiv praline), umplute sau nu:

1806 90 11

– – – – Care conțin alcool

1806 90 19

– – – – Altele

– – – Altele:

1806 90 31

– – – – Umplute

1806 90 39

– – – – Neumplute

1806 90 50

– – Dulciuri și înlocuitori ai acestora, fabricate din înlocuitori ai zahărului și care conțin cacao

1806 90 60

– – Pastă pentru tartine care conține cacao

1806 90 70

– – Preparate conținând cacao, pentru băuturi

1806 90 90

– – Altele

1901

Extracte de malț; preparate alimentare din făină, crupe, griș, amidon, fecule sau extracte de malț, care nu conțin cacao sau care conțin cacao într-o proporție de sub 40 % din greutate, calculată pe o bază complet degresată, nedenumite și necuprinse în altă parte; preparate alimentare din produsele de la pozițiile de la 0401 până la 0404, care nu conțin cacao sau care conțin cacao într-o proporție sub 5 % din greutate calculată pe o bază complet degresată, nedenumite și necuprinse în altă parte:

500

1901 10 00

– Preparate pentru alimentația copiilor, condiționate pentru vânzarea cu amănuntul

1901 20

– Amestecuri și aluaturi pentru prepararea produselor de brutărie, de patiserie sau a biscuiților de la poziția 1905

300

1901 90

– Altele:

2 000

– – Extracte de malț:

1901 90 11

– – – Cu un conținut de extract uscat de minimum 90 % din greutate

1901 90 19

– – – Altele

– – Altele:

1901 90 99

– – – Altele

1902

Paste alimentare, chiar fierte sau umplute (cu carne sau cu alte substanțe) sau chiar altfel preparate, cum ar fi spaghete, macaroane, fidea, lazane, gnochi, ravioli, caneloni; cușcuș, chiar preparat:

20 000

– Paste alimentare nefierte, neumplute și nici altfel preparate:

1902 11 00

– – Care conțin ouă

1902 19

– – Altele:

1902 19 10

– – – Care nu conțin faină sau griș din grâu comun

1902 19 90

– – – Altele

1902 20

– Paste alimentare umplute (chiar fierte sau altfel preparate):

– – Altele:

1902 20 91

– – – Fierte

1902 20 99

– – – Altele

1902 30

– Alte paste alimentare:

1902 30 10

– – Uscate

1902 30 90

– – Altele

1902 40

– Cușcuș:

1902 40 10

– – Nepreparat

1902 40 90

– – Altele

1904

Produse pe bază de cereale obținute prin expandare sau prăjire (de exemplu, corn flakes); cereale (altele decât porumbul), sub formă de boabe sau sub formă de fulgi ori de alte grăunțe preparate (cu excepția făinii, a crupelor și a grișului), prefierte sau altfel preparate, nedenumite și necuprinse în altă parte:

5 000

1904 10

– Produse pe bază de cereale obținute prin expandare sau prăjire:

1904 10 10

– – Pe bază de porumb

1904 10 30

– – Pe bază de orez

1904 10 90

– – Altele

1904 20

– Preparate alimentare obținute din fulgi de cereale neprăjiți sau din amestecuri de fulgi de cereale neprăjiți și din fulgi de cereale prăjiți sau de cereale expandate:

500

1904 20 10

– – Preparate de tip Musli pe bază de fulgi de cereale neprăjiți

– – Altele:

1904 20 91

– – – Pe bază de porumb

1904 20 95

– – – Pe bază de orez

1904 20 99

– – – Altele

1904 90

– Altele:

300

1904 90 10

– – Orez

1904 90 80

– – Altele

1905

Produse de brutărie, de patiserie și biscuiți, chiar cu adaos de cacao; hostii, cașete goale de tipul celor utilizate pentru medicamente, prescuri, paste uscate din făină, din amidon sau din fecule în foi și produse similare:

1 000

– Biscuiți la care s-au adăugat îndulcitori; vafe și alveole:

1905 31

– – Biscuiți la care s-au adăugat îndulcitori;

– – – Acoperiți sau glasați complet sau parțial cu ciocolată sau cu alte preparate care conțin cacao:

1905 31 11

– – – – În ambalaje directe, cu un conținut net de maximum 85 g

1905 31 19

– – – – Altele

– – – Altele:

1905 31 30

– – – – Cu un conținut de grăsimi din lapte de minimum 8 % din greutate

– – – – Altele:

1905 31 91

– – – – – Sandvici de biscuiți

1905 31 99

– – – – – Altele

1905 32

– – Vafe și alveole:

600

1905 32 05

– – – Cu un conținut de apă de peste 10 % din greutate

– – – Altele

– – – – Acoperite sau glasate complet sau parțial cu ciocolată sau cu alte preparate care conțin cacao:

1905 32 11

– – – – – În ambalaje directe, cu un conținut net de maximum 85g

1905 32 19

– – – – – Altele

– – – – Altele:

1905 32 91

– – – – – Sărate, umplute sau neumplute

1905 32 99

– – – – – Altele

1905 40

– Pesmet, pâine prăjită și produse similare prăjite:

200

1905 40 10

– – Pesmet

1905 40 90

– – Altele

1905 90

– Altele:

1 500

1905 90 10

– – Azimă (mazoth)

1905 90 20

– – Hostii, cașete goale pentru uz farmaceutic, vafe cu capac, pastă uscată de făină sau amidon, în foi și produse similare

– – Altele:

1905 90 30

– – – Pâine, la care nu s-a adăugat miere, ouă, brânză sau fructe, și care are un conținut de zahăr în materia uscată de maximum 5 % din greutate și grăsimi în materia uscată de maximum 5 % din greutate

1905 90 45

– – – Biscuiți

1905 90 55

– – – Produse extrudate sau expandate, sărate sau aromatizate

– – – Altele:

1905 90 60

– – – – La care s-au adăugat îndulcitori

1905 90 90

– – – – Altele

2105 00

Înghețate și alte produse similare sub formă înghețată, comestibile, cu sau fără cacao:

3 000 (1)

2105 00 10

– Care nu conțin grăsimi din lapte sau conțin sub 3 % din greutate grăsimi din lapte

– Cu un conținut de grăsimi din lapte:

2105 00 91

– – De minimum 3 %, dar sub 7 %

2105 00 99

– – De minimum 7 %

2106

Preparate alimentare nedenumite și necuprinse în altă parte:

4 000

2106 10

– Concentrate de proteine și substanțe proteice texturate:

2106 10 80

– – Altele

2106 90

– Altele:

2106 90 98

– – – Altele


(1)  Aplicare întârziată până când problemele în legătură cu importurile în Uniunea Europeană de lapte sau produse din lapte provenind din Turcia sunt rezolvate.


Comisie

31.7.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 202/62


DECIZIA COMISIEI

din 30 aprilie 2008

Ajutorul de stat C 40/06 (ex NN 96/05)

Sisteme de asistență sub formă de împrumuturi puse în aplicare de Regatul Unit

[notificată cu numărul C(2008) 1612]

(Numai textul în limba engleză este autentic)

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2008/626/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 88 alineatul (2) primul paragraf,

având în vedere Acordul privind Spațiul Economic European, în special articolul 62 alineatul (1) litera (a),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 659/1999 al Consiliului din 22 martie 1999 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 93 din Tratatul CE (1), în special articolul 7 alineatele (2) și (3),

după ce a invitat părțile interesate să își prezinte observațiile în conformitate cu dispozițiile menționate mai sus (2),

întrucât:

I.   PROCEDURĂ

(1)

Prin scrisoarea din 15 iunie 2004, Comisia a fost informată de către un cetățean al Regatului Unit cu privire la ajutorul acordat de către Shetland Islands Council, autoritatea publică din Insulele Shetlands din Regatul Unit, sectorului pescuitului, susceptibil de a face obiectul unui ajutor de stat ilegal. Prin scrisorile din 24 august 2004, 4 februarie 2005, 11 mai 2005 și 16 decembrie 2005, Comisia a solicitat Regatului Unit să furnizeze informații cu privire la acest ajutor. Prin scrisorile din 10 decembrie 2004, 6 aprilie 2005, 8 septembrie 2005 și 31 ianuarie 2006, Regatul Unit a furnizat Comisiei informații suplimentare.

(2)

Prin scrisoarea din 13 septembrie 2006, Comisia a notificat Regatului Unit decizia sa de a iniția procedura prevăzută la articolul 88 alineatul (2) din Tratatul CE în ceea ce privește ajutorul de stat. Regatul Unit a furnizat observațiile sale cu privire la ajutorul respectiv prin scrisoarea din 16 octombrie 2006. Ca urmare a solicitărilor Comisiei din 31 ianuarie 2007 și 5 februarie 2008, au fost furnizate informații suplimentare prin scrisorile din 4 septembrie 2007 și 27 februarie 2008.

(3)

Decizia Comisiei de a iniția procedura a fost publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene la 30 noiembrie 2006 (3). Comisia a invitat părțile interesate să își prezinte observațiile privind ajutorul. Comisia nu a primit nicio observație de la părțile interesate.

II.   DESCRIERE DETALIATĂ

(4)

Shetland Islands Council a efectuat plăți către sectorul pescuitului în cadrul a două măsuri generale de ajutor, numite „Aid to the Fish Catching and Processing Industry” (Ajutor acordat industriei de pescuit și de prelucrare) și „Aid to the Fish Farming Industry” (Ajutor acordat industriei pisciculturii), care au constat, de fapt, în mai multe tipuri diferite de sisteme de ajutoare. Printre aceste sisteme s-au numărat așa-numitele sisteme de ajutor sub formă de împrumuturi („sistemul”).

(5)

Ajutorul a fost alocat crescătoriilor de somon, sub forma unui împrumut acordat prin Asociația piscicultorilor și a procesatorilor de pește.

(6)

Sistemul de ajutor sub formă de împrumut acordat crescătoriilor de somon a fost stabilit în 2000 în scopul furnizării de împrumuturi de capital circulant crescătoriilor individuale de somon pentru creșterea peștelui până la o dimensiune adecvată consumului. Împrumuturile acordate în conformitate cu acest sistem variază de la 87 000 GBP la 250 000 GBP, aceste sume reprezentând un maximum de 75 % din costurile de achiziționare de puiet de somon. Valoarea totală a împrumuturilor acordate este de 3 477 130 GBP.

(7)

Împrumuturile au fost acordate companiilor care și-au putut demonstra viabilitatea prin crearea unui plan acceptabil de afaceri și a unor proiecții financiare pentru o perioadă care să acopere cel puțin trei ani. Împrumuturile au fost supuse unor rate ale dobânzii corespunzând, în general, ratei de bază aplicabile în UK, plus 2 %. În vederea garantării împrumutului, acesta a fost acordat cu condiția ca creditorul să-și asume „dreptul de proprietate” asupra puietului de somon, garantând astfel împrumutul în baza valorii de vânzare a peștelui adult.

(8)

Conform sistemului de împrumuturi pentru prelucrarea peștelui, în perioada 1996-2002 au fost acordate cinci împrumuturi. Valoarea împrumuturilor a variat de la 73 000 GBP la 200 000 GBP, cu un total de 698 300 GBP. Împrumuturile au fost acordate companiilor care, pe perioada împrumutului, s-au angajat să furnizeze conturi auditate de experți, să lucreze la standardele naționale și comunitare relevante privind igiena, sănătatea și siguranța și să fie membri ai Asociației procesatorilor de pește din Shetland.

(9)

Comisia a considerat că nu se poate stabili din informațiile de care dispune dacă împrumuturile prevăzute de sistemele în cauză au fost acordate în condiții acceptabile pentru creditorii privați obișnuiți de pe piață. Deoarece împrumuturile par să fi fost acordate în circumstanțe mai favorabile sau cu condiții mai favorabile decât ar fi acceptabil pentru un creditor privat obișnuit, rezultă că beneficiarilor li s-a acordat un beneficiu pe care nu l-ar fi primit în circumstanțe economice normale. În plus, având în vedere că întreprinderile în cauză au fost considerate ca fiind în concurență directă cu alte întreprinderi din sectorul pescuitului, a rezultat faptul că împrumuturile au constituit ajutor de stat în sensul articolului 87 din Tratatul CE.

(10)

În ceea ce privește compatibilitatea împrumuturilor, sub formă de ajutor de stat, cu Orientările privind examinarea ajutorului de stat acordat pisciculturii și acvaculturii aplicabile la momentul acordării creditului, Comisia a avut îndoieli cu privire la faptul că împrumuturile ar putea fi considerate împrumuturi comerciale și le-a considerat, prin urmare, ajutor de stat. Mai mult, în ceea ce privește compatibilitatea împrumuturilor cu piața comună, Comisia a pus la îndoială faptul că, în baza informațiilor disponibile, acestea pot fi considerate conforme cu condițiile prevăzute în Orientările pentru examinarea ajutorului de stat acordat pisciculturii și acvaculturii, aplicabile la momentul acordării ajutorului.

III.   OBSERVAȚII DIN PARTEA REGATULUI UNIT

(11)

În scrisorile din 16 octombrie 2006, 4 septembrie 2007 și 27 februarie 2008, Regatul Unit a furnizat informații suplimentare cu privire la împrumuturile acordate în cadrul acestor sisteme.

(12)

Regatul Unit a afirmat că împrumuturile au fost acordate în circumstanțe acceptabile pentru un creditor privat obișnuit și că, prin urmare, împrumuturile nu au constituit ajutor de stat în sensul articolului 87 alineatul (1) din tratat.

(13)

În acest sens, Regatul Unit a furnizat o descriere a politicii ratei dobânzii aplicate la acordarea împrumuturilor. Ratele dobânzii au fost stabilite prin referire la obținerea unei rentabilități a capitalului compatibilă cu rata de bază în CE (UK) și în urma evaluării riscurilor. A rezultat o politică a ratei dobânzii care indica rata dobânzii comparativ cu rata de bază în UK majorată cu 2 % pentru împrumuturile cu risc scăzut, rata de bază în UK majorată cu 3 % pentru împrumuturile cu risc mediu și rata de bază în UK majorată cu 4 % pentru împrumuturile cu risc ridicat. Regatul Unit a considerat că această politică este conformă cu principiul investitorului într-o economie de piață.

(14)

În ceea ce privește împrumuturile acordate crescătorilor de somon în cadrul ajutorului sub formă de împrumut pentru crescătoriile de somon, în perioada septembrie 2000-ianuarie 2003 au fost acordate 15 împrumuturi. Condițiile și ratele dobânzilor au variat după cum urmează:

Beneficiar

Data

Valoarea împrumutului (GBP)

Credit ca % din total proiect

Perioada creditului

Rata dobânzii în %

Johnson Seawell Ltd

6.2000

250 000

24

20 luni

8,0

North Atlantic Salmon Ltd

6.2000

211 500

71,8

2 ani

8,0

Hoove Salmon Ltd

6.2000

87 000

51,1

21 luni

8,0

Dury Salmon Ltd

6.2000

250 000

64,3

2 ani

8,0

Hoganess Salmon Ltd

9.2000

213 000

72

2 ani

8,0

North Isles Seafood Ltd

8.2000

250 000

74,7

2 ani

8,0

Bressay Salmon Ltd

6.2000

156 300

74,9

2 ani

8,0

Wester Sound Salmon Ltd

10.2000

250 000

56,8

2 ani

8,0

Scord Salmon (Shetland) Ltd

2.2001

107 100

72,6

2 ani

7,5

Hoove Salmon Ltd

7.2001

226 481

73,2

2 ani

7,5

Skerries Salmon Ltd

7.2001

249 750

75,7

2 ani

7,5

Unst Salmon Ltd

8.2001

250 000

28,9

2 ani

7,5

SSG Seafoods Ltd

4.2002

250 000

30,2

2 ani

6,5

Cro Lax Ltd

5.2002

250 000

49,6

2 ani

6,5

Aqua Farm Ltd

9.2002

250 000

34,8

15 luni

6,5

(15)

Regatul Unit a declarat că majoritatea acestor împrumuturi au fost acordate prin aplicarea ratei de bază a Băncii Angliei majorată cu 2 %, uneori cu 3 %. Perioadele de rambursare au fost stabilite astfel încât să reflecte etapele de maturizare a puietului. În general, perioada a fost de aproximativ 2 ani, cu plata lunară a dobânzii și cu rambursarea capitalului la scadența creditului, stabilită astfel încât să coincidă cu perioada recoltării. Împrumutul, ca procent din valoarea totală, s-a încadrat între 24 % și 75 %.

(16)

În vederea garantării împrumuturilor, acestea au fost acordate cu condiția ca creditorul să-și asume „dreptul de proprietate” asupra puietului de somon, garantând astfel împrumutul în baza valorii de vânzare a peștelui adult. Regatul Unit a susținut că, pe o piață normală, se poate anticipa o creștere a valorii puietului în perioada de maturizare și că, prin urmare, procentajul împrumutului din valoarea totală se îmbunătățește în perioada respectivă. În plus, s-au reținut garanții pentru împrumuturile acordate prin perceperea unor costuri variabile, ce au oferit garanție nu doar prin valoarea peștelui, ci și prin toate activele tangibile deținute de întreprindere, de exemplu, bazine pentru pești, autorizații etc.

(17)

În fine, Regatul Unit a furnizat detalii cu privire la întreprinderile cărora li s-a acordat împrumutul, capitalul social al acestora, procentajul de capital pierdut la momentul investițiilor și cu 12 luni înaintea investițiilor, informații din care rezultă că niciuna dintre întreprinderi nu a făcut obiectul unor proceduri de insolvabilitate la momentul acordării ajutorului, precum și proiecțiile financiare prezentate de către întreprinderi, prin care acestea demonstrează viabilitatea lor financiară la momentul solicitării împrumutului și, de asemenea, informații privind garanțiile specifice și eșalonările pentru fiecare împrumut.

(18)

Cu privire la împrumuturile acordate procesatorilor de pește în conformitate cu Sistemul de împrumuturi pentru prelucrarea peștelui, împrumuturile au fost acordate după cum urmează:

Beneficiar

Data

Valoarea împrumutului (GBP)

Împrumutul ca % din total proiect

Durata împrumutului

Rata dobânzii în %

Lerwick Fish Traders Ltd

5.1996

200 000

24,4

10 ani

7,75

Shetland Seafood Specialities Ltd

10.1996

73 000

39,2

10 ani

9,0

Whalsay Fish Processing Ltd

8.1997

173 000

36,6

10 ani

8,0

D Watt (Shetland) Ltd

12.1998

110 000

21,6

10 ani

8,0/5,0 (4)

D Watt (Shetland) Ltd

5.2002

142 002

39,1

7 ani

6,5

(19)

Regatul Unit a afirmat că toate împrumuturile, cu excepția unuia, au fost acordate cu o rată a dobânzii care depășea atât valoarea ratei de bază a Băncii Angliei, cât și valoarea ratei de referință a CE (UK); că împrumuturile au fost acordate, în special, pentru echipament și pentru o durată de 10 ani; că durata împrumuturilor a fost considerată ca fiind conformă cu durata ce ar fi fost oferită în mod normal de către creditorii comerciali și că, în toate cazurile, procentajul împrumutului din valoarea totală nu a depășit 40 %. Împrumuturile au făcut obiectul unor garanții sub forma titlurilor de valoare și a costurilor variabile.

(20)

Regatul Unit a furnizat detalii privind întreprinderile cărora li s-a acordat împrumutul, capitalul social al acestora, procentajul de capital pierdut la momentul investițiilor și cu 12 luni înaintea investițiilor, informații din care rezultă că niciuna dintre întreprinderi nu a făcut obiectul unor proceduri de insolvabilitate la momentul acordării ajutorului, precum și proiecțiile financiare prezentate de către întreprinderi prin care acestea demonstrează viabilitatea lor financiară la momentul solicitării împrumutului și, de asemenea, informații privind garanțiile specifice și eșalonările pentru fiecare împrumut.

(21)

În sfârșit, în ceea ce privește împrumutul acordat companiei D Watt (Shetland) Ltd în 1998, Regatul Unit a afirmat că, deși rata inițială a dobânzii pentru acest împrumut a fost de 8 %, aceasta a fost redusă la 5 % printr-o subvenție de bonificare a dobânzii de 20 000 GBP plătită direct către creditor de către Shetland Islands Council. Regatul Unit a notat că elementul subvenție ar fi putut fi plătit direct debitorului, deoarece acesta era eligibil pentru ajutor sub formă de subvenție. Cu toate acestea, pentru a facilita administrarea acestora, subvenția a fost plătită creditorului, iar dobânda la împrumut a fost redusă.

(22)

Regatul Unit a declarat că, în cazul în care Comisia consideră că împrumuturile nu au caracter comercial, acestea sunt compatibile cu normele relevante privind ajutoarele de stat.

(23)

În sfârșit, Regatul Unit a indicat că, în cazul în care Comisia adoptă o decizie negativă, recuperarea ajutorului acordat anterior datei de 3 iunie 2003 nu ar trebui solicitată, întrucât acest lucru ar contraveni principiul privind protecția așteptărilor legitime. În acest sens, Regatul Unit a făcut trimitere la Decizia 2003/612/CE a Comisiei din 3 iunie 2003 privind împrumuturile pentru achiziționarea de cote de pescuit în Insulele Shetland (Regatul Unit) (5), precum și la Decizia 2006/226/CE a Comisiei din 7 decembrie 2005 privind investițiile operate de Shetland Leasing și Property Developments în insulele Shetland (Regatul Unit) (6), afirmând că până la data de 3 iunie 2003 Shetland Islands Council a considerat, în mod legitim, că fondurile utilizate au fost mai curând private decât publice.

IV.   EVALUARE

(24)

Trebuie să se stabilească, în primul rând, dacă măsura poate fi considerată ajutor de stat și, în acest caz, dacă acest ajutor este compatibil cu piața comună.

(25)

În conformitate cu articolul 87 alineatul (1) din Tratatul CE, „exceptând cazurile în care în tratat există dispoziții contrare, sunt incompatibile cu piața comună ajutoarele acordate de un stat membru sau prin intermediul resurselor de stat, sub orice formă, care denaturează sau amenință să denatureze concurența prin favorizarea anumitor întreprinderi sau sectoare de producție, în măsura în care acest lucru afectează schimburile comerciale dintre statele membre”.

(26)

În conformitate cu jurisprudența consacrată (7), acordarea unui împrumut de către stat sau de către entități controlate de stat unei firme poate favoriza firma în cauză în sensul articolului 87 alineatul (1) din Tratatul CE, în cazul în care debitorului i se acordă condiții mai favorabile decât cele pe care le-ar fi obținut pe piața de capital.

(27)

O metodă adecvată pentru a se stabili dacă un împrumut constituie ajutor de stat este aceea de a aplica criteriul în baza căruia se stabilește în ce măsură întreprinderea respectivă ar fi putut obține împrumuturile în cauză pe piețele private de capital, în condiții similare.

(28)

Factorii relevanți pentru evaluarea împrumutului în comparație cu piețele private de capital sunt, în special, durata și valoarea împrumutului, riscul privind neplata de către debitor, rata dobânzii, natura garanției oferite și eșalonarea.

(29)

În ceea ce privește rata dobânzii la astfel de împrumuturi, rata dobânzii de pe piață ce trebuie folosită ca punct de referință pentru comparație este rata de referință stabilită de către Comisie în conformitate cu Comunicarea Comisiei privind metoda de stabilire a ratelor de referință și de scont (8). Rata de referință astfel stabilită reprezintă o rată minimă care poate fi mărită în situații ce implică riscuri speciale (de exemplu, în cazul în care o întreprindere se află în dificultate sau în cazul în care nu este oferită garanția cerută în mod normal de către bănci). În astfel de cazuri, bonusul poate ajunge la 400 puncte de bază sau mai mult dacă nicio bancă privată nu ar fi acordat împrumutul în cauză.

(30)

Tabelul de mai jos compară ratele dobânzii practicate în conformitate cu rata de referință a Comunității aplicabilă la momentele respective ale acordării împrumuturilor.

Beneficiar

Data

Rata aplicată a dobânzii în %

Rata de referință a UE în %

Sistemul de împrumuturi pentru prelucrarea peștelui

Lerwick Fish Traders Ltd

5.1996

7,75

11,18

Shetland Seafood Specialities Ltd

10.1996

9,0

10,26

Whalsay Fish Processing Ltd

8.1997

8,0

8,15

D Watt (Shetland) Ltd

12.1998

8,0/5,0 (9)

7,77

D Watt (Shetland) Ltd

5.2002

6,5

6,01

Ajutor sub formă de împrumut acordat fermelor de somon

Johnson Seawell Ltd

6.2000

8,0

7,64

North Atlantic Salmon Ltd

6.2000

8,0

7,64

Hoove Salmon Ltd

6.2000

8,0

7,64

Dury Salmon Ltd

6.2000

8,0

7,64

Hoganess Salmon Ltd

9.2000

8,0

7,64

North Isles Seafood Ltd

8.2000

8,0

7,64

Bressay Salmon Ltd

6.2000

8,0

7,06

Wester Sound Salmon Ltd

10.2000

8,0

7,06

Scord Salmon (Shetland) Ltd

2.2001

7,5

7,06

Hoove Salmon Ltd

7.2001

7,5

7,06

Skerries Salmon Ltd

7.2001

7,5

7,06

Unst Salmon Ltd

8.2001

7,5

6,01

SSG Seafoods Ltd

4.2002

6,5

6,01

Cro Lax Ltd

5.2002

6,5

6,01

Aqua Farm Ltd

9.2002

6,5

6,01

(31)

În cazul celor trei împrumuturi acordate în cadrul sistemului de împrumuturi pentru prelucrarea peștelui în mai 1996 întreprinderii Lerwick Fish Traders Ltd, în octombrie 1996 întreprinderii Shetland Seafood Specialities Ltd și în august 1997 întreprinderii Whalsay Fish Processing Ltd, ratele dobânzii practicate au fost sub rata de referință a Comunității. Mai mult, rata dobânzii la împrumutul acordat întreprinderii D Watt (Shetland) Ltd în 1998, deși inițial a fost stabilită la un nivel superior ratei de referință a Comunității, a fost micșorată prin intermediul unei subvenții de bonificare a dobânzii la un nivel inferior ratei de referință a Comunității. Prin urmare, ar trebui să se considere că aceste împrumuturi sunt acordate în termeni mai favorabili decât cei de pe piața de capital și, prin aceasta, că favorizează întreprinderile în cauză.

(32)

Cu toate acestea, se poate stabili că toate ratele dobânzilor la celelalte împrumuturi, acordate cu începere din septembrie 2000 în conformitate cu Sistemul de împrumuturi pentru prelucrarea peștelui și cu Sistemul de ajutor sub formă de împrumut acordat crescătoriilor de somon, erau peste rata de referință a Comunității practicată la momentul acordării împrumuturilor respective și, prin urmare, ar fi putut fi acordate în condiții normale de piață de pe piața de capital. În consecință, este relevant să se stabilească modul în care toate celelalte aspecte ale împrumuturilor în cauză sunt comparabile cu ale împrumuturilor acordate în condiții normale de piață.

(33)

Din informațiile prezentate de Regatul Unit, în care se arată situația financiară a fiecărei întreprinderi, rezultă că împrumuturile au fost acordate în conformitate cu politica ratei dobânzii menționată în considerentul 13 și că au făcut obiectul unei evaluări individuale a riscului, permițând autorității creditoare să stabilească durata, rata dobânzii, garanțiile și eșalonarea, în mod individual pentru fiecare împrumut, în funcție de riscul efectiv asociat fiecăruia și în conformitate cu condițiile comerciale normale.

(34)

În acest sens s-a constatat, în special, că, la momentul acordării împrumuturilor, nicio întreprindere nu se afla în dificultate în sensul Orientărilor comunitare privind ajutorul de stat pentru salvarea și restructurarea întreprinderilor aflate în dificultate (10). Ținând cont de acestea, în ceea ce privește riscul financiar de neplată asociat debitorului se constată faptul că, deși unele companii au prezentat un risc financiar de neplată mai mare decât altele, riscul respectiv a fost compensat în astfel de cazuri de o rată mai mare a dobânzii combinată cu o garanție suplimentară, într-o manieră comparabilă cu condițiile normale de pe piața privată a împrumuturilor pentru acest sector.

(35)

În consecință, se poate concluziona ca împrumuturile acordate începând cu septembrie 2000 pot fi considerate ca fiind compatibile cu ceea ce un creditor privat, activând într-o economie de piață, ar fi fost dispus să crediteze în aceleași condiții și că, prin urmare, aceste împrumuturi au fost acordate în condiții care nu au fost mai favorabile decât condițiile normale de pe piață.

(36)

Împrumuturile acordate în termeni ce reflectă condițiile de piață normale nu oferă un avantaj beneficiarilor împrumuturilor în comparație cu alți operatori de pe piață și, în absența unui avantaj pentru întreprinderile în cauză, nu trebuie, în consecință, să fie considerate ajutor de stat în sensul articolului 87 alineatul (1) din tratat.

(37)

Întreprinderile în cauză sunt în concurență directă cu alte companii din sectorul pescuitului, în special din sectorul prelucrării peștelui, atât în cadrul Regatului Unit, cât și în alte state membre, concurență ce este denaturată sau poate fi amenințată de a fi denaturată de existența împrumuturilor. Prin urmare, aceste împrumuturi trebuie considerate ajutor de stat în sensul articolului 87 alineatul (1) din tratat.

(38)

Ajutorul de stat poate fi declarat compatibil cu piața comună dacă acesta este conform cu una dintre excepțiile prevăzute în Tratatul CE. În ceea ce privește ajutorul de stat acordat sectorului pescuitului, măsurile privind ajutorul de stat sunt considerate compatibile cu piața comună dacă acestea respectă condițiile prevăzute în Orientările privind examinarea ajutorului de stat acordat pisciculturii și acvaculturii.

(39)

În conformitate cu cel deal doilea paragraf de la punctul 5.3 din Orientările actuale privind examinarea ajutorului de stat acordat pisciculturii și acvaculturii (11), un „ajutor ilegal” în sensul articolului 1 litera (f) din Regulamentul (CE) nr. 659/1999 va fi examinat în conformitate cu orientările aplicabile la momentul în care documentul administrativ de stabilire a ajutorului a intrat în vigoare. Întrucât evaluarea respectivă se referă la patru împrumuturi acordate în 1996, 1997 și 1998, ajutorul trebuie evaluat în sensul compatibilității acestuia cu Orientările privind examinarea ajutorului de stat acordat pisciculturii și acvaculturii din 1994 („Orientările pentru 1994”) și cu cele din 1997 (12) („Orientările pentru 1997”) (13).

(40)

Punctul 2.3 din Orientările pentru 1994 prevede că ajutorul pentru investiții în prelucrarea și comercializarea produselor pescărești poate fi considerat compatibil cu piața comună numai în cazul în care condițiile pentru acordarea acestuia sunt comparabile cu cele prevăzute în Regulamentul (CE) 3699/93 al Consiliului din 21 decembrie 1993 de stabilire a criteriilor și a condițiilor pentru asistența structurală comunitară în sectorul pescuitului și acvaculturii și pentru prelucrarea și comercializarea produselor din acest sector (14) și sunt cel puțin la fel de riguroase și cu condiția ca nivelul ajutorului să nu depășească, în echivalentul subvenției, nivelul global al subvențiilor naționale și comunitare permise în conformitate cu anexa IV la regulamentul în cauză.

(41)

Conform articolului 11 din Regulamentul (CE) nr. 3699/93 și punctului 2.4 din anexa III la acesta, investițiile eligibile privesc, în special, construcția și achiziționarea de clădiri și instalații, achiziționarea de echipamente și instalații noi necesare pentru prelucrarea și comercializarea produselor pescărești și de acvacultură din momentul sosirii și până la produsul final și aplicarea noilor tehnologii destinate, în special, îmbunătățirii concurenței. Investițiile nu sunt considerate eligibile pentru ajutor în cazul în care sunt orientate către produsele pescărești și de acvacultură intenționate să fie utilizate și prelucrate în alte scopuri decât pentru consum uman, cu excepția investițiilor exclusive pentru manipularea, prelucrarea și comercializarea resturilor pescărești și de acvacultură.

(42)

Împrumutul de 200 000 GBP acordat în mai 1996 companiei Lerwick Fish Traders Ltd a reprezentat un ajutor sub formă de finanțare în vederea înființării unei fabrici de prelucrare și ambalare a somonului. Un astfel de proiect se încadrează în domeniul de aplicare a cerințelor subliniate în considerentele 40 și 41. În special, acesta se referă la ajutor investițional pentru construcția unei clădiri și a unei instalații și pentru achiziționarea de echipamente noi. În plus, investițiile nu au avut drept obiect produse pescărești și de acvacultură destinate să fie folosite sau prelucrate în alte scopuri decât pentru consumul uman.

(43)

Împrumutul de 73 000 GBP, acordat în octombrie 1996 companiei Shetland Seafood Specialities Ltd, a fost destinat să ofere un ajutor la achiziționarea, instalarea și punerea în funcțiune a unei linii de producție de supă. Un astfel de proiect se încadrează în domeniul de aplicare a cerințelor subliniate în considerentele 40 și 41. În special, acesta se referă la ajutor acordat unei investiții privind achiziționarea de echipamente și instalații noi, necesare pentru prelucrarea și comercializarea produselor pescărești și de acvacultură din momentul sosirii până la produsul final. În plus, investițiile nu au avut drept obiect produsele pescărești și de acvacultură destinate să fie folosite sau prelucrate în alte scopuri decât pentru consumul uman.

(44)

În ceea ce privește împrumuturile acordate în 1997 și 1998, punctul 2.3 din Orientările pentru anul 1997 repetă condițiile prevăzute anterior în Orientările pentru anul 1994, menționate în considerentul 39. Astfel, ajutorul poate fi examinat în conformitate cu condițiile prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 3699/93.

(45)

Împrumutul de 173 000 GBP, acordat în august 1997 companiei Whalsay Fish Processors Ltd, a fost destinat unui proiect de instalare a unei linii de prelucrare a peștelui și a unei instalații de răcire în fabrica existentă. Un astfel de proiect se încadrează în domeniul de aplicare a cerințelor subliniate în considerentele 40 și 41. În special, acesta se referă la ajutor acordat unei investiții privind achiziționarea de echipamente și instalații noi, necesare pentru prelucrarea și comercializarea produselor pescărești și de acvacultură din momentul sosirii până la produsul final. În plus, investițiile nu au avut drept obiect produsele pescărești și de acvacultură destinate să fie folosite sau prelucrate în alte scopuri decât pentru consumul uman.

(46)

În ceea ce privește ajutorul acordat companiei D Watt (Shetland) Ltd în decembrie 1998, Regulamentul (CE) nr. 3699/93 a fost înlocuit cu Regulamentul (CE) nr. 2468/1998 al Consiliului din 3 noiembrie 1998 de stabilire a criteriilor și a condițiilor pentru asistența structurală comunitară în sectorul pescuitului și acvaculturii și pentru prelucrarea și comercializarea produselor din acest sector (15). Conform articolului 20 din Regulamentul (CE) nr. 2468/1998, trimiterile la Regulamentul (CE) nr. 3699/93 se vor interpreta ca trimiteri la noul regulament. Dispozițiile privind ajutorul pentru investiții în prelucrarea și comercializarea produselor pescărești sunt prevăzute la articolul 11 din Regulamentul (CE) nr. 2468/1998 și la punctul 2.4 din anexa II la acesta.

(47)

Conform articolului 11 din Regulamentul (CE) nr. 2468/1998 și conform punctului 2.4 din anexa II la acesta, investițiile eligibile privesc, în special, construcția și achiziționarea de clădiri și instalații, achiziționarea de echipamente și instalații noi, necesare pentru prelucrarea și comercializarea produselor pescărești și de acvacultură din momentul sosirii până la produsul final (incluzând, în special, echipament de procesare și de transmitere a datelor). Investițiile nu sunt eligibile pentru ajutor în cazul în care produsele pescărești sau de acvacultură sunt destinate a fi utilizate și prelucrate în alte scopuri decât pentru consumul uman, cu excepția investițiilor al căror obiect îl reprezintă în exclusivitate manipularea, prelucrarea și comercializarea resturilor pescărești și de acvacultură.

(48)

Împrumutul de 110 000 GBP, acordat în decembrie 1998 companiei D Watt (Shetland) Ltd, a fost acordat pentru construirea și dotarea unei fabrici noi de prelucrare a scoicilor. Un astfel de proiect se încadrează în domeniul de aplicare a cerințelor subliniate în considerentul 47. În special, acesta reprezintă un ajutor pentru o investiție privind achiziționarea de echipamente și instalații noi, necesare pentru prelucrarea și comercializarea produselor pescărești și de acvacultură din momentul sosirii până la produsul final. În plus, investițiile nu au avut drept obiect produsele pescărești și de acvacultură destinate să fie folosite sau prelucrate în alte scopuri decât pentru consumul uman.

(49)

Conform anexei IV la Regulamentul (CE) nr. 3699/93 și anexei III la Regulamentul (CE) nr. 2468/1998, ajutorul poate fi acordat până la rata de 50 % din valoarea costurilor eligibile.

(50)

Împrumutul de 200 000 GBP către Lerwick Fish Traders Ltd a fost acordat pentru un proiect cu un cost total de 819 672 GBP, acoperind astfel aproximativ 24,4 % din costul efectiv al proiectului. Împrumutul urma să fie rambursat în 108 rate lunare egale în valoare de 2 784,94 GBP. Rata dobânzii practicate a fost de 7,75 %, comparativ cu rata de referință a Comunității de 11,18 %.

(51)

Împrumutul de 73 000 GBP către Shetland Seafood Specialities Ltd a fost acordat pentru un proiect cu un cost total de 186 000 GBP, acoperind astfel aproximativ 39,2 % din costul efectiv al proiectului. Împrumutul urma să fie rambursat în 120 de rate lunare egale. Rata dobânzii practicate a fost de 9 %, comparativ cu rata de referință a Comunității de 10,26 %.

(52)

Împrumutul de 173 000 GBP către Whalsay Fish Processors Ltd a fost acordat pentru un proiect cu un cost total de 473 150 GBP, acoperind astfel aproximativ 36,6 % din costul efectiv al proiectului. Împrumutul urma să fie rambursat în 96 de rate lunare egale începând cu 24 de luni de la plata avansului împrumutului sau a primei rate a acestuia. Rata dobânzii practicate a fost de 8 %, comparativ cu rata de referință a Comunității de 8,15 %.

(53)

Împrumutul de 110 000 GBP către D Watt (Shetland) Ltd a fost acordat pentru un proiect cu un cost total de 510 000 GBP, acoperind astfel aproximativ 21,6 % din costul efectiv al proiectului. Împrumutul urma să fie rambursat în 120 de rate lunare egale. Rata dobânzii practicate a fost de 5 %, comparativ cu rata de referință a Comunității de 7,77 %.

(54)

Pentru calcularea ratei ajutorului este necesar să se compare costurile proiectului aferente fiecărui împrumut cu echivalentul brut al subvenției la împrumutul respectiv. În conformitate cu cifrele prevăzute în considerentele 50-53, fiecare împrumut, chiar înainte de calcularea echivalentului brut al subvenției, a acoperit mai puțin de 50 % din costul total al proiectului.

(55)

Prin urmare, rata ajutorului pentru împrumuturi poate fi considerată ca fiind conformă cu condițiile prevăzute în anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 3699/93 și în anexa III la Regulamentul (CE) nr. 2468/1998, astfel cum au fost menționate în considerentul 49.

V.   CONCLUZIE

(56)

Având în vedere cele menționate anterior, Comisia consideră că ajutorul acordat în conformitate cu Sistemul de ajutor sub formă de împrumut pentru crescătoriile de somon, precum și ajutorul acordat în 2002 companiei D Watt (Shetland) Ltd în conformitate cu Sistemul de împrumuturi pentru prelucrarea peștelui nu constituie ajutor de stat în sensul articolului 87 alineatul (1) din tratat.

(57)

Comisia constată că ajutorul acordat în conformitate cu Sistemul de împrumuturi pentru prelucrarea peștelui în mai 1996 întreprinderii Lerwick Fish Traders Ltd, în octombrie 1996 întreprinderii Shetland Seafood Specialities Ltd, în august 1997 întreprinderii Whalsay Fish Processors Ltd și în decembrie 1998 întreprinderii D Watt (Shetland) Ltd constituie ajutor de stat în sensul articolului 87 alineatul (1) din tratat. Cu toate acestea, ajutoarele în cauză sunt conforme cu condițiile prevăzute în Orientările privind examinarea ajutorului de stat acordat pisciculturii și acvaculturii și, prin urmare, sunt considerate compatibile cu piața comună în temeiul articolului 87 alineatul (3) litera (c) din Tratatul CE,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

(1)   Ajutorul pe care Regatul Unit l-a acordat în perioada 2000-2002 în conformitate cu Sistemul de ajutor sub formă de împrumut acordat crescătoriilor de somon nu constituie ajutor în sensul articolului 87 alineatul (1) din tratat.

(2)   Ajutorul pe care Regatul Unit l-a acordat în 2002 întreprinderii D Watt (Shetland) Ltd în conformitate cu Sistemul de împrumuturi pentru prelucrarea peștelui nu constituie ajutor în sensul articolului 87 alineatul (1) din tratat.

(3)   Ajutorul pe care Regatul Unit l-a acordat în conformitate cu Sistemul de împrumuturi pentru prelucrarea peștelui în perioada 1996-1998 întreprinderilor Lerwick Fish Traders Ltd, Shetland Seafood Specialities Ltd, Whalsay Fish Processors Ltd și D Watt (Shetland) Ltd este compatibil cu piața comună în sensul articolului 87 alineatul (3) litera (c) din tratat.

Articolul 2

Prezenta decizie se adresează Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord.

Adoptată la Bruxelles, 30 aprilie 2008.

Pentru Comisie

Joe BORG

Membru al Comisiei


(1)  JO L 83, 27.3.1999, p. 1. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1791/2006 (JO L 363, 20.12.2006, p. 1).

(2)  JO C 292, 1.12.2006, p. 6.

(3)  JO C 292, 1.12.2006, p. 6.

(4)  Beneficiarului acestui împrumut i s-a acordat o subvenție de bonificare a dobânzii de 20 000 GBP, permițând astfel o rată a dobânzii de doar 5 % ce urmează a fi plătită de către compania în cauză.

(5)  JO L 211, 21.8.2003, p. 63.

(6)  JO L 81, 18.3.2006, p. 36.

(7)  Cauza C-142/87 Belgia/Comisia, Rec.1986, p. 231.

(8)  JO C 14, 19.1.2008, p. 6.

(9)  Beneficiarului acestui împrumut i s-a acordat o subvenție de bonificare a dobânzii de 20 000 GBP, permițând astfel o reducere a ratei dobânzii la 5 %.

(10)  JO C 288, 9.10.1999, p. 2.

(11)  JO C 84, 3.4.2008, p. 10.

(12)  JO C 260, 17.9.1994, p. 3.

(13)  JO C 100, 27.3.1997, p. 12.

(14)  JO L 346, 31.12.1993, p. 1.

(15)  JO L 312, 20.11.1998, p. 19.


31.7.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 202/70


DECIZIA COMISIEI

din 29 iulie 2008

privind o perioadă de tranziție pentru activitățile de audit ale auditorilor și entităților de audit din anumite țări terțe

[notificată cu numărul C(2008) 3942]

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2008/627/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva 2006/43/CE a Parlamentului European a Consiliului din 17 mai 2006 privind auditul legal al conturilor anuale și al conturilor consolidate, de modificare a Directivelor 78/660/CEE și 83/349/CEE ale Consiliului și de abrogare a Directivei 84/253/CEE a Consiliului (1), în special articolul 46 alineatul (2),

întrucât:

(1)

În temeiul articolului 45 alineatul (1) din Directiva 2006/43/CE, autoritățile competente ale statelor membre au obligația de a înregistra auditorii și entitățile de audit din terțe țări care efectuează un audit legal la anumite societăți constituite în afara Comunității ale căror valori mobiliare transferabile sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată în interiorul Comunității. Articolul 45 alineatul (3) din Directiva 2006/43/CE obligă statele membre să supună auditorii și entitățile de audit înregistrați din țări terțe sistemelor acestora de supraveghere, de asigurare a calității, de investigații și sancțiuni.

(2)

În temeiul articolului 46 alineatul (2) din Directiva 2006/43/CE, Comisia are obligația, în colaborare cu statele membre, să evalueze echivalența sistemelor de supraveghere, de asigurare a calității și de investigații și sancțiuni ale țărilor terțe, și să decidă în acest sens. Dacă aceste sisteme sunt recunoscute ca echivalente, statele membre pot excepta auditorii și entitățile de audit din țările terțe de la cerințele enunțate la articolul 45 din directivă, pe bază de reciprocitate.

(3)

Comisia a efectuat o evaluare preliminară a cadrului de reglementare a auditului în țările terțe relevante, cu sprijinul Grupului european al organelor de supraveghere a auditorilor (EGAOB). Cu toate acestea, evaluările nu au permis adoptarea deciziilor finale de echivalență, dar au oferit o imagine preliminară privind stadiul cadrului de reglementare a auditului în țările terțe în cauză. Unele țări terțe au un sistem de supraveghere publică, deși, pentru moment, nu există suficiente informații referitoare la sistem pentru a fi luată decizia finală privind echivalența. Alte țări terțe nu au încă asemenea sisteme de supraveghere publică, dar au un cadru de reglementare privind auditul care oferă o perspectivă de migrare spre acest sistem.

(4)

Având în vedere necesitatea de a se efectua evaluări suplimentare pentru a se adopta decizia finală de echivalență a reglementărilor privind auditul în vigoare în țările membre, este oportun să se ia o decizie care să prevadă o perioadă de tranziție cu privire la auditorii și entitățile de audit din țările terțe respective, pentru a permite efectuarea acestor evaluări. Prin urmare, pe parcursul acestei perioade, statele nu ar trebui să adopte decizii de echivalență la nivel național.

(5)

Deoarece este necesar să se protejeze investitorii, pe parcursul perioadei de tranziție, auditorilor și entităților de audit vizate din țările terțe respective ar trebui să le fie permisă continuarea activităților de audit fără a fi înregistrați în temeiul articolului 45 din Directiva 2006/43/CE, numai dacă auditorii și entitățile de audit oferă informații cu privire la ei înșiși, la standardele de audit și cerințele de independență pe care le îndeplinesc atunci când efectuează activități de audit. În acest scop vor fi utile, de asemenea, informații privind rezultatele verificărilor individuale de asigurare a calității.

(6)

În aceste condiții, auditorii și entitățile de audit din țările terțe respective ar trebuie să fie în măsură să își continue activitățile legate de rapoartele de audit referitoare la conturile anuale și conturile consolidate pentru anii financiari din perioada 29 iunie 2008-1 iulie 2010. În mod corespunzător, pe durata acelei perioadei de tranziție, autoritățile competente menționate la articolul 45 din Directiva 2006/43/CE ar trebui să fie în măsură să înregistreze auditorii și entitățile de audit respective. Cu toate acestea, prezenta decizie nu ar trebui să afecteze drepturile statelor membre de a aplica sistemele proprii de investigații și sancțiuni.

(7)

Faptul că auditorii și entitățile de audit din țările terțe își pot continua, în temeiul prezentei decizii, activitățile de audit în legătură cu societățile menționate la articolul 45 din Directiva 2006/43/CE nu ar trebui să împiedice statele membre să încheie acorduri de cooperare între autoritățile competente ale unui stat membru și autoritățile competente ale unei țări terțe privind verificările individuale de asigurare a calității.

(8)

Comisia ar trebui să verifice în timp util funcționarea dispozițiilor tranzitorii. Dacă, în acel moment, țările terțe în cauză nu dețin un sistem public de supraveghere publică, ar trebui stabilit dacă autoritățile competente ale acestor țări s-au angajat în mod public față de Comisie să îndeplinească criteriile de echivalență fondate pe articolele 29, 30 și 32 din Directiva 2006/43/CE și dacă este necesară o perioadă de tranziție suplimentară. La sfârșitul perioadei de tranziție, Comisia poate lua decizii privind echivalența reglementărilor privind auditul din țările terțe în cauză. În plus, Comisia ar trebui să examineze dacă autoritățile competente din statele membre au întâmpinat dificultăți în ceea ce privește recunoașterea de către astfel de țări terțe. Ulterior, statele membre sunt cele care decid în conformitate cu articolul 46 din Directiva 2006/43/CE, pe bază de reciprocitate, dacă cerințele articolului 45 alineatele (1) și (3) nu trebuie să fie aplicate sau trebuie să fie modificate în legătură cu auditorii sau entitățile de audit din țările terțe recunoscute ca echivalente.

(9)

Măsurile prevăzute de prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului de reglementare în domeniul auditului,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

(1)   Statele membre nu aplică articolul 45 din Directiva 2006/43/CE privind rapoartele de audit referitoare la conturile anuale și conturile consolidate, menționate la articolul 45 alineatul (1) din directiva respectivă, pentru exercițiile financiare din perioada 29 iunie 2008-1 iulie 2010, prezentate de către auditori sau entități de audit din țările terțe menționate în anexa la prezenta decizie, în cazurile în care auditorul sau entitatea de audit din țara terță respectivă oferă autorităților competente ale statelor membre următoarele date:

(a)

numele și adresa auditorului sau a entității de audit în cauză și informații despre forma sa juridică;

(b)

în cazul în care auditorul sau entitatea de audit aparține unei rețele, descrierea acesteia;

(c)

standardele de audit și cerințele de independență aplicate auditului în cauză;

(d)

o descriere a sistemului intern de control al calității aplicat de entitatea de audit;

(e)

o indicație a faptului dacă și când a avut loc ultima verificare pentru asigurarea calității auditorului sau a entității de audit și informațiile necesare privind rezultatul acesteia. În cazul în care informațiile privind rezultatul ultimei verificări pentru asigurarea calității nu sunt publice și asemenea informații nu pot fi oferite direct de către autoritățile competente din țara terță în cauză, autoritățile competente ale statelor membre prelucrează astfel de informații în regim de confidențialitate.

(2)   Statele membre se asigură că publicul este informat cu privire la numele și adresa auditorilor și a entităților de audit în cauză din țările terțe menționate în anexa la prezenta decizie și la faptul că aceste țări terțe nu sunt încă recunoscute ca echivalente în sensul Directivei 2006/43/CE. În acest scop, autoritățile competente ale statelor membre menționate în articolul 45 din directivă pot înregistra, de asemenea, auditorii și entitățile de audit din țările terțe menționate în anexă.

(3)   Fără a aduce atingere alineatului (1), statele membre pot aplica sistemele lor de investigații și sancțiuni auditorilor și entităților de audit din țările terțe menționate în anexă.

(4)   Alineatul (1) se aplică fără a aduce atingere acordurilor de cooperare privind verificările de asigurarea calității între autoritățile competente ale statelor membre și autoritățile competente ale țărilor terțe menționate în anexă, cu condiția ca astfel de acorduri să respecte următoarele criterii:

(a)

să includă efectuarea verificărilor de asigurare a calității cu respectarea principiului egalității de tratament;

(b)

să fie comunicate în prealabil Comisiei;

(c)

să nu se ante-pronunțe în legătură cu orice decizie a Comisiei în temeiul articolului 47 din Directiva 2006/43/CE.

Articolul 2

Comisia reevaluează, cel târziu în termen de doi ani, situația țărilor terțe menționate în anexă. În special, Comisia verifică dacă autoritățile administrative competente ale țărilor terțe menționate în anexă pentru care Comisia nu a luat încă decizia de echivalență s-au angajat public față de Comisie să creeze sisteme publice de supraveghere și de asigurare a calității pe baza următoarelor principii:

(a)

sistemele sunt independente de profesia de audit;

(b)

asigură supravegherea adecvată a auditului societăților cotate;

(c)

funcționarea acestora este transparentă și asigură fiabilitatea rezultatului verificărilor pentru asigurarea calității;

(d)

acestea sunt susținute, în mod eficient, de un sistem de investigații și sancțiuni.

Articolul 3

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 29 iulie 2008.

Pentru Comisie

Charlie McCREEVY

Membru al Comisiei


(1)  JO L 157, 9.6.2006, p. 87. Directivă modificată prin Directiva 2008/30/CE (JO L 81, 20.3.2008, p. 53).


ANEXĂ

LISTA ȚĂRILOR TERȚE

 

Argentina

 

Australia

 

Bahamas

 

Bermuda

 

Brazilia

 

Canada

 

Insulele Caiman

 

Chile

 

China

 

Croația

 

Guernsey, Jersey, Insula Man

 

Hong Kong

 

India

 

Indonezia

 

Israel

 

Japonia

 

Kazahstan

 

Malaezia

 

Mauritius

 

Mexic

 

Maroc

 

Noua Zeelandă

 

Pakistan

 

Rusia

 

Singapore

 

Africa de Sud

 

Coreea de Sud

 

Elveția

 

Taiwan

 

Thailanda

 

Turcia

 

Ucraina

 

Emiratele Arabe Unite

 

Statele Unite ale Americii