ISSN 1830-3625

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 173

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 51
3 iulie 2008


Cuprins

 

I   Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare este obligatorie

Pagina

 

 

REGULAMENTE

 

 

Regulamentul (CE) nr. 627/2008 al Comisiei din 2 iulie 2008 de stabilire a sumelor forfetare la import pentru determinarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

1

 

*

Regulamentul (CE) nr. 628/2008 al Comisiei din 2 iulie 2008 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1898/2006 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 510/2006 al Consiliului privind protecția indicațiilor geografice și a denumirilor de origine ale produselor agricole și alimentare

3

 

*

Regulamentul (CE) nr. 629/2008 al Comisiei din 2 iulie 2008 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1881/2006 de stabilire a nivelurilor maxime pentru anumiți contaminanți din produsele alimentare ( 1 )

6

 

 

Regulamentul (CE) nr. 630/2008 al Comisiei din 2 iulie 2008 de stabilire a coeficientului de atribuire pentru eliberarea de licențe aplicat în perioada 23-27 iunie 2008 produselor de import din zahăr în cadrul contingentelor tarifare și al acordurilor preferențiale

10

 

 

Regulamentul (CE) nr. 631/2008 al Comisiei din 2 iulie 2008 de modificare a prețurilor reprezentative și a valorilor taxelor la import suplimentare pentru anumite produse din sectorul zahărului, stabilite de Regulamentul (CE) nr. 1109/2007 pentru anul de comercializare 2007/2008

14

 

*

Regulamentul (CE) nr. 632/2008 al Comisiei din 2 iulie 2008 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1019/2002 privind standardele de comercializare a uleiului de măsline

16

 

 

II   Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare nu este obligatorie

 

 

DECIZII

 

 

Comisie

 

 

2008/541/CE

 

*

Decizia Comisiei din 8 aprilie 2008 de modificare a Deciziei 2001/781/CE de adoptare a unui manual al autorităților de destinație și a unui repertoar de acte care pot fi notificate și comunicate în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1348/2000 al Consiliului privind notificarea și comunicarea în statele membre a actelor judiciare și extrajudiciare în materie civilă și comercială [notificată cu numărul C(2008) 1259]

17

 

 

2008/542/CE

 

*

Decizia Comisiei din 13 iunie 2008 de instituire a unui grup de experți în domeniul istoricului creditelor

22

 

 

2008/543/CE

 

*

Decizia Comisiei din 18 iunie 2008 de modificare a Deciziei 2006/415/CE privind anumite măsuri de protecție referitoare la influența aviară de subtip H5N1 la păsările de curte din Comunitate [notificată cu numărul C(2008) 2701]  ( 1 )

25

 

 

2008/544/CE

 

*

Decizia Comisiei din 20 iunie 2008 de modificare a Deciziei 2004/858/CE pentru a transforma Agenția Executivă pentru Programul de Sănătate Publică în Agenția Executivă pentru Sănătate și Consumatori

27

 

 

III   Acte adoptate în temeiul Tratatului UE

 

 

ACTE ADOPTATE ÎN TEMEIUL TITLULUI V DIN TRATATUL UE

 

 

2008/545/PESC

 

*

Decizia EPUE/1/2008 a Comitetului politic și de securitate din 6 iunie 2008 de modificare a Deciziei EPUE/2/2007 de numire a șefului echipei de planificare a UE (EPUE Kosovo)

30

 

 

Rectificări

 

*

Rectificare la Regulamentul (CE) nr. 554/2008 al Comisiei din 17 iunie 2008 privind autorizarea preparatului 6-fitază (fitază Quantum) ca aditiv pentru hrana animalelor (JO L 158, 18.6.2008)

31

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


I Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare este obligatorie

REGULAMENTE

3.7.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 173/1


REGULAMENTUL (CE) NR. 627/2008 AL COMISIEI

din 2 iulie 2008

de stabilire a sumelor forfetare la import pentru determinarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”) (1),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1580/2007 al Comisiei din 21 decembrie 2007 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentelor (CE) nr. 2200/96, (CE) nr. 2201/96 și (CE) nr. 1182/2007 ale Consiliului în sectorul fructelor și legumelor (2), în special articolul 138 alineatul (1),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 1580/2007 prevede, ca urmare a rezultatelor negocierilor comerciale multilaterale din Runda Uruguay, criteriile pentru stabilirea de către Comisie a sumelor forfetare la import din țările terțe, pentru produsele și termenele menționate în anexa acestuia.

(2)

În conformitate cu criteriile menționate anterior, sumele forfetare la import trebuie stabilite la nivelurile prevăzute în anexa la prezentul regulament,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Sumele forfetare la import prevăzute la articolul 138 din Regulamentul (CE) nr. 1580/2007 sunt stabilite așa cum este indicat în tabelul din anexă.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 3 iulie 2008.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 2 iulie 2008.

Pentru Comisie

Jean-Luc DEMARTY

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 510/2008 al Comisiei (JO L 149, 7.6.2008, p. 61).

(2)  JO L 350, 31.12.2007, p. 1.


ANEXĂ

la Regulamentul Comisiei din 2 iulie 2008 de stabilire a sumelor forfetare la import pentru determinarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

(EUR/100 kg)

(Cod NC)

Codul țărilor terțe (1)

Suma forfetară la import

0702 00 00

MA

39,3

MK

32,3

TR

64,3

ZZ

45,3

0707 00 05

MK

11,6

TR

61,7

ZZ

36,7

0709 90 70

TR

95,4

ZZ

95,4

0805 50 10

AR

110,0

IL

116,0

US

72,2

ZA

102,1

ZZ

100,1

0808 10 80

AR

88,5

BR

92,7

CL

96,9

CN

93,8

NZ

116,8

US

88,6

UY

55,2

ZA

90,8

ZZ

90,4

0808 20 50

AR

93,6

CL

98,4

CN

96,2

ZA

116,9

ZZ

101,3

0809 10 00

TR

204,7

ZZ

204,7

0809 20 95

TR

357,8

US

354,9

ZZ

356,4

0809 30

CL

244,7

TR

197,2

ZZ

221,0

0809 40 05

IL

154,7

ZZ

154,7


(1)  Nomenclatorul țărilor, astfel cum este stabilit de Regulamentul (CE) nr. 1833/2006 al Comisiei (JO L 354, 14.12.2006, p. 19). Codul „ZZ” reprezintă „alte origini”.


3.7.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 173/3


REGULAMENTUL (CE) NR. 628/2008 AL COMISIEI

din 2 iulie 2008

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1898/2006 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 510/2006 al Consiliului privind protecția indicațiilor geografice și a denumirilor de origine ale produselor agricole și alimentare

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 510/2006 al Consiliului din 20 martie 2006 privind protecția indicațiilor geografice și a denumirilor de origine ale produselor agricole și alimentare (1), în special articolul 16 litera (g),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 1898/2006 al Comisiei (2) stabilește în anexa V caracteristicile simbolurilor comunitare care pot apărea pe eticheta sau pe ambalajul produselor a căror denumire a fost înregistrată ca indicație geografică protejată sau ca denumire de origine protejată.

(2)

Simbolurile comunitare menționate au contribuit la valorizarea indicațiilor geografice protejate și a denumirilor de origine protejate și au permis consumatorilor să identifice anumite produse ale căror caracteristici depind de originea lor.

(3)

În prezent, simbolurile aferente denumirilor de origine protejate și indicațiilor geografice protejate prezintă caracteristici comune în ceea ce privește forma, culoarea și desenul. Aceste simboluri se disting numai prin legenda care apare în interiorul lor.

(4)

În lumina experienței dobândite de la adoptarea acestora și în scopul încurajării utilizării acestora, este oportun să se faciliteze distincția în rândul consumatorilor între denumirea de origine protejată și indicația geografică protejată. Prin urmare, ar trebui să se favorizeze utilizarea de culori diferite pentru simbolurile referitoare la aceste două indicații.

(5)

În vederea evitării ca schimbarea de culoare a simbolurilor comunitare să aducă un prejudiciu de ordin economic producătorilor și agenților economici în cauză, este necesar să se prevadă o perioadă tranzitorie, în cursul căreia se vor putea utiliza simboluri comunitare conforme cu dispozițiile aplicabile anterior intrării în vigoare a prezentului regulament.

(6)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru indicațiile geografice și denumirile de origine protejate,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa V la Regulamentul (CE) nr. 1898/2006 se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a șaptea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Cu toate acestea, se pot utiliza până la 1 mai 2010 ambalajele sau etichetele care includ simbolurile comunitare conforme cu anexa V la Regulamentul (CE) nr. 1898/2006 în versiunea sa aplicabilă anterior intrării în vigoare a prezentului regulament.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 2 iulie 2008.

Pentru Comisie

Mariann FISCHER BOEL

Membru al Comisiei


(1)  JO L 93, 31.3.2006, p. 12. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 510/2008 al Comisiei (JO L 149, 7.6.2008, p. 61).

(2)  JO L 369, 23.12.2006, p. 1.


ANEXĂ

Punctele 1, 2 și 3 din anexa V la Regulamentul (CE) nr. 1898/2006 se înlocuiesc cu următorul text:

„1.   SIMBOLURI COMUNITARE ÎN CULORI SAU ÎN ALB ȘI NEGRU

Pentru reproducerea în culori, se pot utiliza culorile directe (Pantone) sau cvadricromia. Culorile de referință sunt indicate în continuare.

Simbol comunitar pentru «Denumirea de origine protejată» în Pantone

Image

Image

Simbol comunitar pentru «Indicația geografică protejată» în Pantone

Image

Image


Simboluri comunitare în cvadricromie

Simbol comunitar pentru «Denumirea de origine protejată» în cvadricromie

Image

Image

Simbol comunitar pentru «Indicația geografică protejată» în cvadricromie

Image

Image

Simboluri comunitare în alb și negru

Image

2.   SIMBOLURI COMUNITARE ÎN NEGATIV

În cazul în care culoarea de fond a ambalajului sau a etichetei este închisă, simbolurile pot fi reproduse în negativ, prin utilizarea culorii de fond a ambalajului sau a etichetei.

Image

3.   CONTRAST CU CULORILE DE FOND

În cazul în care un simbol este utilizat în culoare pe un fond colorat, ceea ce face dificilă vizualizarea acestuia, el poate fi înconjurat de un cerc pentru a îmbunătăți contrastul cu culorile de fond.

Simbol comunitar pentru «Denumirea de origine protejată»

Image

Simbol comunitar pentru «Indicația geografică protejată»

Image


3.7.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 173/6


REGULAMENTUL (CE) NR. 629/2008 AL COMISIEI

din 2 iulie 2008

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1881/2006 de stabilire a nivelurilor maxime pentru anumiți contaminanți din produsele alimentare

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CEE) nr. 315/93 al Consiliului din 8 februarie 1993 de stabilire a procedurilor comunitare pentru contaminanții din alimente (1), în special articolul 2 alineatul (3),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 1881/2006 al Comisiei (2) stabilește niveluri maxime pentru anumiți contaminanți din produsele alimentare, incluzând niveluri maxime pentru metalele plumb, cadmiu și mercur.

(2)

În vederea protejării sănătății publice este esențială menținerea contaminanților la niveluri care nu afectează sănătatea. Nivelurile maxime pentru plumb, cadmiu și mercur trebuie să fie sigure și cât mai reduse posibil utilizând bunele practici de producție și bunele practici agricole/piscicole.

(3)

Pe baza noilor informații reiese că bunele practici agricole și piscicole nu permit menținerea nivelurilor de plumb, cadmiu și mercur în anumite specii acvatice și ciuperci atât de scăzute cum prevede anexa la Regulamentul (CE) nr. 1881/2006. Prin urmare, este necesară revizuirea nivelurilor maxime stabilite pentru acești contaminanți, menținând în același timp un nivel ridicat de protecție a sănătății consumatorului.

(4)

Niveluri ridicate de plumb, cadmiu și mercur au fost găsite în anumite suplimente alimentare, așa cum sunt definite la articolul 2 din Directiva 2002/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 10 iunie 2002 referitoare la apropierea legislațiilor statelor membre privind suplimentele alimentare (3) și au fost notificate prin intermediul sistemului rapid de alertă pentru alimente și furaje (RASSF). A fost demonstrat faptul că aceste suplimente alimentare pot contribui semnificativ la expunerea populației la plumb, cadmiu și mercur. Prin urmare, în vederea protejării sănătății publice, este necesară stabilirea unor niveluri maxime de plumb, cadmiu și mercur în suplimentele alimentare. Aceste niveluri maxime trebuie să fie sigure și cât mai mici cu putință prin utilizarea bunelor practici de producție.

(5)

Algele marine acumulează cadmiu în mod natural. Suplimentele alimentare care sunt constituite în mod exclusiv sau în principal din alge marine uscate sau din produse derivate din alge marine pot conține, prin urmare, niveluri de cadmiu mai ridicate decât alte suplimente alimentare. Luând în considerare acest lucru, este necesară stabilirea unui nivel maxim mai ridicat de cadmiu pentru suplimentele alimentare care sunt constituite în mod exclusiv sau în principal din alge marine.

(6)

Statelor membre și operatorilor din sectorul alimentar ar trebui să li se acorde timp pentru a se adapta la noile niveluri maxime pentru suplimentele alimentare. Prin urmare, aplicarea nivelurilor maxime pentru suplimentele alimentare ar trebui amânată.

(7)

O modificare la nota de subsol 1 din anexa la Regulamentul (CE) nr. 1881/2006 este necesară pentru a clarifica faptul că nivelul maxim pentru fructe nu se aplică nucilor.

(8)

Noi recomandări de monitorizare au fost introduse prin Recomandarea 2007/196/CE a Comisiei din 28 martie 2007 privind monitorizarea prezenței furanului în produsele alimentare (4) și Recomandarea 2007/331/CE a Comisiei din 3 mai 2007 privind monitorizarea nivelului de acrilamidă din alimente (5). Prin urmare, dispozițiile Regulamentului (CE) nr. 1881/2006 privind monitorizarea și raportarea trebuie să fie completate cu trimiteri la aceste noi recomandări. Exercițiul de monitorizare privind hidrocarburile aromatice policiclice stabilit în Recomandarea 2005/108/CE a Comisiei (6) a fost finalizat. Prin urmare, trimiterea la acea recomandare de monitorizare poate fi eliminată.

(9)

Regulamentul (CE) nr. 1881/2006 ar trebui modificat în consecință.

(10)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul (CE) nr. 1881/2006 se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 9, alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

„(3)   Statele membre raportează Comisiei rezultatele privind aflatoxinele, dioxinele, PCB-urile similare dioxinei, PCB-urile nesimilare dioxinei, astfel cum se menționează în Decizia 2006/504/CE a Comisiei (7) și Recomandarea 2006/794/CE a Comisiei (8). Statele membre raportează la EFSA rezultatele privind acrilamida și furanul, astfel cum se menționează în Recomandarea 2007/196/CE a Comisiei (9) și Recomandarea 2007/331/CE a Comisiei (10).

2.

Anexa se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Nivelurile maxime stabilite la punctele 3.1.18, 3.2.19, 3.2.20 și 3.3.3 din anexă se aplică de la 1 iulie 2009. Acestea nu se aplică produselor introduse pe piață în mod legal înainte de 1 iulie 2009. Prezentarea dovezii privind data introducerii pe piață a produselor cade în sarcina operatorului din sectorul alimentar.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 2 iulie 2008.

Pentru Comisie

Androulla VASSILIOU

Membru al Comisiei


(1)  JO L 37, 13.2.1993, p. 1. Regulament modificat prin Regulamentul (CE) nr. 1882/2003 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 284, 31.10.2003, p. 1).

(2)  JO L 364, 20.12.2006, p. 5. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1126/2007 (JO L 255, 29.9.2007, p. 14).

(3)  JO L 183, 12.7.2002, p. 51. Directivă modificată ultima dată prin Directiva 2006/37/CE (JO L 94, 1.4.2006, p. 32).

(4)  JO L 88, 29.3.2007, p. 56.

(5)  JO L 123, 12.5.2007, p. 33.

(6)  JO L 34, 8.2.2005, p. 43.

(7)  JO L 199, 21.7.2006, p. 21.

(8)  JO L 322, 22.11.2006, p. 24.

(9)  JO L 88, 29.3.2007, p. 56.

(10)  JO L 123, 12.5.2007, p. 33.”


ANEXĂ

Anexa la Regulamentul (CE) nr. 1881/2006 se modifică după cum urmează:

1.

În subsecțiunea 3.1 (Plumb), punctul 3.1.11 se înlocuiește cu următorul text și se adaugă un nou punct 3.1.18:

„3.1.11

Legume brasicacee, legume-frunze și următoarele ciuperci (27): Agaricus bisporus (ciuperci obișnuite – champignon), Pleurotus ostreatus (burete negru de fag), Lentinula edodes (ciuperci Shiitake)

0,30

3.1.18

Suplimente alimentare (1)

3,0

2.

Subsecțiunea 3.2 (Cadmiu) se înlocuiește cu următorul text:

„3.2

Cadmiu

 

3.2.1

Carne (cu excepția măruntaielor) de bovine, ovine, porcine și păsări de curte (6)

0,050

3.2.2

Carne de cabaline, cu excepția măruntaielor (6)

0,20

3.2.3

Ficat provenit de la bovine, ovine, porcine, păsări de curte și cabaline (6)

0,50

3.2.4

Rinichi provenit de la bovine, ovine, porcine, păsări de curte și cabaline (6)

1,0

3.2.5

Filé de pește (24)(25), cu excepția speciilor enumerate la punctele 3.2.6, 3.2.7 și 3.2.8

0,050

3.2.6

Filé provenit de la următorii pești:

 

pălămidă (Sarda sarda)

 

doradă comună dungată (Diplodus vulgaris)

 

anghilă (Anguilla anguilla)

 

chefal (Chelon labrosus)

 

stavrid negru sau stavrid(Trachurus species)

 

luvar (Luvarus imperialis)

 

macrou (Scomber species)

 

sardină marocană (Sardina pilchardus)

 

sardinops (Sardinops species)

 

ton (Thunnus species, Euthynnus species, Katsuwonus pelamis)

 

limbă de mare punctată (Dicologoglossa cuneata)

0,10

3.2.7

Filé provenit de la următorii pești (24)(25):

ton negru (Auxis species)

0,20

3.2.8

Filé provenit de la următorii pești (24)(25):

 

anșoa (Engraulis species)

 

pește-spadă (Xiphias gladius)

0,30

3.2.9

Crustacee, cu excepția cărnii brune de crab, a cărnii din capul și toracele de homar și alte crustacee mari asemănătoare (Nephropidae și Palinuridae) (26)

0,50

3.2.10

Moluște bivalve (26)

1,0

3.2.11

Cefalopode (fără viscere) (26)

1,0

3.2.12

Cereale, cu excepția tărâțelor, a germenilor, a grâului și a orezului

0,10

3.2.13

Tărâțe, germeni, grâu și orez

0,20

3.2.14

Soia

0,20

3.2.15

Legume și fructe, cu excepția legumelor-frunze, a ierburilor proaspete, a ciupercilor, a legumelor-tulpini, a legumelor rădăcinoase și a cartofilor (27)

0,050

3.2.16

Legume-tulpini, legume rădăcinoase și cartofi, cu excepția țelinei (27). Pentru cartofi, nivelul maxim se aplică cartofilor decojiți.

0,10

3.2.17

Legume-frunze, ierburi proaspete, țelină și următoarele ciuperci (27): Agaricus bisporus (ciuperci obișnuite – champignon), Pleurotus ostreatus (burete negru de fag), Lentinula edodes (ciuperci Shiitake)

0,20

3.2.18

Ciuperci, cu excepția celor enumerate la punctul 3.2.17 (27)

1,0

3.2.19

Suplimente alimentare (2), cu excepția suplimentelor alimentare enumerate la punctul 3.2.20

1,0

3.2.20

Suplimente alimentare (2) care sunt constituite în mod exclusiv sau în principal din alge marine uscate sau produse derivate din alge marine

3,0

3.

În subsecțiunea 3.3 (Mercur), punctul 3.3.2 se înlocuiește cu următorul text și se adaugă un nou punct 3.3.3:

„3.3.2

Filé provenit de la următorii pești (24)(25):

 

pește undițar (Lophius species)

 

lup-de-mare (Anarhichas lupus)

 

pălămidă (Sarda sarda)

 

anghilă (Anguilla species)

 

pește pion, pește pion roșu, pește pion mediteranean (Hoplostethus species)

 

coilia mystus (Coryphaenoides rupestris)

 

halibut (Hippoglossus hippoglossus)

 

genipter sud-african (Genypterus capensis)

 

marlin (Makaira species)

 

cardină (Lepidorhombus species)

 

barbun (Mullus species)

 

țipar roz (Genypterus blacodes)

 

știucă (Esox lucius)

 

pălămidă argintie (Orcynopsis unicolor)

 

capelan de Mediterana (Trisopterus minutes)

 

rechin portughez (Centroscymnus coelolepis)

 

vulpi de mare (Raja species)

 

sebastă de mare (Sebastes marinus, S. mentella, S. viviparus)

 

peștele cu velă (Istiophorus platypterus)

 

pește-teacă (Lepidopus caudatus, Aphanopus carbo)

 

doradă, pagel (Pagellus species)

 

rechin (toate speciile)

 

macrou sau stromateu (Lepidocybium flavobrunneum, Ruvettus pretiosus, Gempylus serpens)

 

sturion (Acipenser species)

 

pește-spadă (Xiphias gladius)

 

ton (Thunnus species, Euthynnus species, Katsuwonus pelamis)

1,0

3.3.3

Suplimente alimentare (3)

0,10

4.

La nota de subsol (1) se adaugă următoarea propoziție:

„Nucilor nu li se aplică nivelul maxim pentru fructe”.

5.

Nota de subsol (8) se înlocuiește cu următorul text:

„(8)

Produsele alimentare enumerate la această categorie sunt prevăzute în Directiva 2006/141/CE a Comisiei (JO L 401, 30.12.2006, p. 1).”


(1)  Nivelul maxim se aplică suplimentelor alimentare în starea în care sunt comercializate.”

(2)  Nivelul maxim se aplică suplimentelor alimentare în starea în care sunt comercializate.”

(3)  Nivelul maxim se aplică suplimentelor alimentare în starea în care sunt comercializate.”


3.7.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 173/10


REGULAMENTUL (CE) NR. 630/2008 AL COMISIEI

din 2 iulie 2008

de stabilire a coeficientului de atribuire pentru eliberarea de licențe aplicat în perioada 23-27 iunie 2008 produselor de import din zahăr în cadrul contingentelor tarifare și al acordurilor preferențiale

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 318/2006 al Consiliului din 20 februarie 2006 privind organizarea comună a piețelor în sectorul zahărului (1),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 950/2006 al Comisiei din 28 iunie 2006 de stabilire a normelor de aplicare, pentru anii de comercializare 2006/2007, 2007/2008 și 2008/2009, privind importul și rafinarea produselor din zahăr în cadrul anumitor contingente tarifare și acorduri preferențiale (2), în special articolul 5 alineatul (3),

întrucât:

(1)

Cererile de licențe de import au fost depuse la autoritatea competentă în perioada 23-27 iunie 2008, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 950/2006 și/sau Regulamentul (CE) nr. 1832/2006 al Comisiei din 13 decembrie 2006 de stabilire a unor măsuri tranzitorii în sectorul zahărului în vederea aderării Bulgariei și a României (3), pentru o cantitate totală mai mare sau egală cu cantitatea disponibilă pentru numărul de ordine 09.4351 (2007–2008).

(2)

În aceste condiții, Comisia trebuie să stabilească un coeficient de atribuire pentru a elibera licențe proporțional cu cantitatea disponibilă și să informeze statele membre că limita stabilită a fost atinsă,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Licențele se vor elibera în limitele cantitative stabilite în anexa la prezentul regulament pentru cererile de licențe de import depuse în perioada 23-27 iunie 2008 în conformitate cu articolul 4 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 950/2006 și/sau cu articolul 5 din Regulamentul (CE) nr. 1832/2006.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 2 iulie 2008.

Pentru Comisie

Jean-Luc DEMARTY

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 58, 28.2.2006, p. 1. Regulament, modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1260/2007 al Comisiei (JO L 283, 27.10.2007, p. 1). Regulamentul (CE) nr. 318/2006 va fi înlocuit cu Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 (JO L 299, 16.11.2007, p. 1) începând cu 1 octombrie 2008.

(2)  JO L 178, 1.7.2006, p. 1. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 371/2007 (JO L 92, 3.4.2007, p. 6).

(3)  JO L 354, 14.12.2006, p. 8.


ANEXĂ

Zahăr preferențial ACP-India

Capitolul IV din Regulamentul (CE) nr. 950/2006

Anul de comercializare 2007-2008

Nr. de ordine

Țara

Săptămâna 23.6.2008-27.6.2008: procent din cantitatea solicitată care urmează să fie eliberat

Limită

09.4331

Barbados

100

 

09.4332

Belize

100

 

09.4333

Coasta de Fildeș

100

 

09.4334

Republica Congo

 

09.4335

Fiji

100

 

09.4336

Guyana

100

 

09.4337

India

0

Atinsă

09.4338

Jamaica

100

 

09.4339

Kenya

100

 

09.4340

Madagascar

100

 

09.4341

Malawi

100

 

09.4342

Maurițius

100

 

09.4343

Mozambic

0

Atinsă

09.4344

Sf. Kitts și Nevis

 

09.4345

Surinam

 

09.4346

Swaziland

100

 

09.4347

Tanzania

100

 

09.4348

Trinidad și Tobago

 

09.4349

Uganda

 

09.4350

Zambia

100

 

09.4351

Zimbabwe

100

Atinsă


Zahăr preferențial ACP-India

Capitolul IV din Regulamentul (CE) nr. 950/2006

Anul de comercializare 2008-2009

Nr. de ordine

Țara

Săptămâna 23.6.2008-27.6.2008: procent din cantitatea solicitată care urmează să fie eliberat

Limită

09.4331

Barbados

100

 

09.4332

Belize

100

 

09.4333

Coasta de Fildeș

100

 

09.4334

Republica Congo

100

 

09.4335

Fiji

100

 

09.4336

Guyana

100

 

09.4337

India

0

Atinsă

09.4338

Jamaica

100

 

09.4339

Kenya

100

 

09.4340

Madagascar

100

 

09.4341

Malawi

100

 

09.4342

Maurițius

100

 

09.4343

Mozambic

100

 

09.4344

Sf. Kitts și Nevis

 

09.4345

Surinam

 

09.4346

Swaziland

100

 

09.4347

Tanzania

100

 

09.4348

Trinidad și Tobago

100

 

09.4349

Uganda

 

09.4350

Zambia

100

 

09.4351

Zimbabwe

100

 


Zahăr complementar

Capitolul V din Regulamentul (CE) nr. 950/2006

Anul de comercializare 2007-2008

Nr. de ordine

Țara

Săptămâna 23.6.2008-27.6.2008: procent din cantitatea solicitată care urmează să fie eliberat

Limită

09.4315

India

100

 

09.4316

Țările semnatare ale Protocolului ACP

100

 


Zahăr concesii CXL

Capitolul VI din Regulamentul (CE) nr. 950/2006

Anul de comercializare 2007-2008

Nr. de ordine

Țara

Săptămâna 23.6.2008-27.6.2008: procent din cantitatea solicitată care urmează să fie eliberat

Limită

09.4317

Australia

0

Atinsă

09.4318

Brazilia

0

Atinsă

09.4319

Cuba

0

Atinsă

09.4320

Alte țări terțe

0

Atinsă


Zahăr Balcani

Capitolul VII din Regulamentul (CE) nr. 950/2006

Anul de comercializare 2007-2008

Nr. de ordine

Țara

Săptămâna 23.6.2008-27.6.2008: procent din cantitatea solicitată care urmează să fie eliberat

Limită

09.4324

Albania

100

 

09.4325

Bosnia-Herțegovina

0

Atinsă

09.4326

Serbia, Muntenegru și Kosovo

100

 

09.4327

Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei

100

 

09.4328

Croația

100

 


Zahăr import excepțional și industrial

Capitolul VIII din Regulamentul (CE) nr. 950/2006

Anul de comercializare 2007-2008

Nr. de ordine

Tip

Săptămâna 23.6.2008-27.6.2008: procent din cantitatea solicitată care urmează să fie eliberat

Limită

09.4380

Excepțional

 

09.4390

Industrial

 


Importuri de zahăr în cadrul contingentelor tarifare tranzitorii deschise pentru Bulgaria și România

Capitolul 1 secțiunea 2 din Regulamentul (CE) nr. 1832/2006

Anul de comercializare 2007-2008

Nr. de ordine

Tip

Săptămâna 23.6.2008-27.6.2008: procent din cantitatea solicitată care urmează să fie eliberat

Limită

09.4365

Bulgaria

0

Atinsă

09.4366

România

0

Atinsă


3.7.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 173/14


REGULAMENTUL (CE) NR. 631/2008 AL COMISIEI

din 2 iulie 2008

de modificare a prețurilor reprezentative și a valorilor taxelor la import suplimentare pentru anumite produse din sectorul zahărului, stabilite de Regulamentul (CE) nr. 1109/2007 pentru anul de comercializare 2007/2008

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 318/2006 al Consiliului din 20 februarie 2006 privind organizarea comună a piețelor în sectorul zahărului (1),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 951/2006 al Comisiei din 30 iunie 2006 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 318/2006 al Consiliului în ceea ce privește schimburile cu țările terțe în sectorul zahărului (2), în special articolul 36,

întrucât:

(1)

Valorile prețurilor reprezentative și ale taxelor suplimentare aplicabile la importul de zahăr alb, zahăr brut și de anumite siropuri pentru anul de comercializare 2007/2008 au fost stabilite de Regulamentul (CE) nr. 1109/2007 al Comisiei (3). Aceste prețuri și taxe au fost modificate ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 573/2008 al Comisiei (4).

(2)

Datele de care dispune în prezent Comisia duc la modificarea valorilor respective, în conformitate cu regulile și normele prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 951/2006,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Prețurile reprezentative și taxele suplimentare aplicabile la importul produselor menționate la articolul 36 din Regulamentul (CE) nr. 951/2006, stabilite de Regulamentul (CE) nr. 1109/2007 pentru anul de comercializare 2007/2008, sunt modificate și figurează în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 3 iulie 2008.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 2 iulie 2008.

Pentru Comisie

Jean-Luc DEMARTY

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 58, 28.2.2006, p. 1. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1260/2007 (JO L 283, 27.10.2007, p. 1). Regulamentul (CE) nr. 318/2006 va fi înlocuit cu Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 (JO L 299, 16.11.2007, p. 1) începând cu 1 octombrie 2008.

(2)  JO L 178, 1.7.2006, p. 24. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1568/2007 (JO L 340, 22.12.2007, p. 62).

(3)  JO L 253, 28.9.2007, p. 5.

(4)  JO L 161, 20.6.2008, p. 11.


ANEXĂ

Valori modificate ale prețurilor reprezentative și ale taxelor suplimentare la importul de zahăr alb, zahăr brut și produse având codul NC 1702 90 95 aplicabile începând cu 3 iulie 2008

(EUR)

Codul NC

Valoarea prețului reprezentativ la 100 kg net din produsul în cauză

Valoarea taxei suplimentare la 100 kg net din produsul în cauză

1701 11 10 (1)

23,17

4,71

1701 11 90 (1)

23,17

9,95

1701 12 10 (1)

23,17

4,52

1701 12 90 (1)

23,17

9,52

1701 91 00 (2)

23,80

13,75

1701 99 10 (2)

23,80

8,81

1701 99 90 (2)

23,80

8,81

1702 90 95 (3)

0,24

0,40


(1)  Stabilire pentru calitatea standard, astfel cum este definită în anexa I punctul III la Regulamentul (CE) nr. 318/2006 al Consiliului (JO L 58, 28.2.2006, p. 1).

(2)  Stabilire pentru calitatea standard, astfel cum este definită în anexa I punctul II la Regulamentul (CE) nr. 318/2006.

(3)  Stabilire la 1 % de conținut de zaharoză.


3.7.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 173/16


REGULAMENTUL (CE) NR. 632/2008 AL COMISIEI

din 2 iulie 2008

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1019/2002 privind standardele de comercializare a uleiului de măsline

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”) (1), în special articolul 113 alineatul (1) litera (a) și articolul 121 litera (h), coroborat cu articolul 4,

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 1019/2002 al Comisiei (2) prevede un sistem de desemnare a anumitor indicații opționale pentru uleiurile de măsline. Conform articolului 5 litera (c) din respectivul regulament, indicațiile proprietăților organoleptice ale uleiurilor de măsline virgine pot figura pe etichete numai dacă se bazează pe rezultatele unei metode de analiză prevăzute în Regulamentul (CEE) nr. 2568/91 al Comisiei din 11 iulie 1991 privind caracteristicile uleiurilor de măsline și ale uleiurilor din resturi de măsline, precum și metodele de analiză a acestora (3).

(2)

Lucrările de cercetare efectuate de Consiliul Oleicol Internațional (COI) pentru identificarea unor noi metode de evaluare organoleptică în vederea diversificării gamei de atribute pozitive ale uleiurilor de măsline s-au încheiat în noiembrie 2007. Legislația comunitară este în curs de actualizare, luând în considerare metoda revizuită a COI. Cu toate acestea, ar fi prematur să se aplice dispozițiile articolului 5 litera (c) din Regulamentul (CE) nr. 1019/2002 de la 1 iulie 2008, începutul oficial al anului de comercializare 2008-2009.

(3)

Prin urmare, este necesar ca data aplicării articolului 5 litera (c) din Regulamentul (CE) nr. 1019/2002 să se amâne pentru o dată ulterioară, 30 noiembrie 2008, care coincide cu data la care va începe îmbutelierea uleiurilor din anul de comercializare 2008-2009.

(4)

Prin urmare, este necesar ca Regulamentul (CE) nr. 1019/2002 să fie modificat în consecință.

(5)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului de gestionare a organizării comune a piețelor agricole,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

La articolul 12 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1019/2002, al treilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 5 litera (c) se aplică de la 30 noiembrie 2008.”

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 1 iulie 2008.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 2 iulie 2008.

Pentru Comisie

Mariann FISCHER BOEL

Membru al Comisiei


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 510/2008 al Comisiei (JO L 149, 7.6.2008, p. 61).

(2)  JO L 155, 14.6.2002, p. 27. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1044/2006 (JO L 187, 8.7.2006, p. 20).

(3)  JO L 248, 5.9.1991, p. 1. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 702/2007 (JO L 161, 22.6.2007, p. 11).


II Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare nu este obligatorie

DECIZII

Comisie

3.7.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 173/17


DECIZIA COMISIEI

din 8 aprilie 2008

de modificare a Deciziei 2001/781/CE de adoptare a unui manual al autorităților de destinație și a unui repertoar de acte care pot fi notificate și comunicate în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1348/2000 al Consiliului privind notificarea și comunicarea în statele membre a actelor judiciare și extrajudiciare în materie civilă și comercială

[notificată cu numărul C(2008) 1259]

(2008/541/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1348/2000 al Consiliului din 29 mai 2000 privind notificarea și comunicarea în statele membre a actelor judiciare și extrajudiciare în materie civilă și comercială (1), în special articolul 17 litera (a),

după consultarea comitetului instituit în temeiul articolului 18 din Regulamentul (CE) nr. 1348/2000,

întrucât:

(1)

În vederea punerii în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1348/2000, este necesară elaborarea și publicarea unui manual care să conțină informații despre autoritățile de destinație prevăzute la articolul 2 din regulamentul menționat anterior. Manualul face parte din anexa I la Decizia 2001/781/CE a Comisiei din 25 septembrie 2001 de adoptare a unui manual al autorităților de destinație și a unui repertoar de acte care pot fi notificate și comunicate în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1348/2000 al Consiliului privind notificarea și comunicarea în statele membre a actelor judiciare și extrajudiciare în materie civilă și comercială (2).

(2)

Ca urmare a modificării informațiilor comunicate Comisiei, în conformitate cu articolul 2 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 1348/2000, manualul trebuie amendat.

(3)

Decizia 2001/781/CE trebuie modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articol unic

Manualul care conține informații privind autoritățile de destinație din anexa I la Decizia 2001/781/CE se modifică în conformitate cu anexa la prezenta decizie.

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 8 aprilie 2008.

Pentru Comisie

Jacques BARROT

Vicepreședinte


(1)  JO L 160, 30.6.2000, p. 37.

(2)  JO L 298, 15.11.2001, p. 1. Decizie modificată ultima dată prin Decizia 2007/500/CE (JO L 185, 17.7.2007, p. 24).


ANEXĂ

În manualul care conține informații privind autoritățile de destinație, după secțiunea referitoare la Regatul Unit, se adăugă următoarele secțiuni:

„REPUBLICA CEHĂ

I.

Autoritățile de destinație: curțile de primă instanță.

Datele de contact se găsesc în manualul autorităților de destinație accesibil pe site-ul Atlasului judiciar european în materie civilă:

http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/

II.

Mijloacele de care dispun pentru primirea actelor:

printr-un deținător de licență pentru furnizarea de servicii poștale;

fax;

e-mail.

III.

Formularul poate fi completat în limba cehă, slovacă, engleză sau germană.

DANEMARCA

I.

Autoritatea de destinație este Ministerul Justiției.

Justitsministeriet

Slotsholmsgade 10

DK-1216 København K

Tel. (45) 72 26 84 00

Fax (45) 33 93 35 10

E-mail: jm@jm.dk

Ministerul Justiției este autoritatea de destinație pentru toată țara.

II.

Documentele pot fi trimise prin poștă, fax sau e-mail, cu condiția ca documentul primit să fie o copie completă a documentului notificat sau comunicat și ca toate indicațiile din document să fie clar lizibile.

III.

Danemarca acceptă ca formularul care figurează în anexa la regulament să poată fi completat în limba daneză, engleză sau franceză.

ESTONIA

I.

Autoritățile de destinație: Ministerul Justiției este autoritatea de destinație pentru actele judiciare.

Justiitsministeerium

Tõnismägi 5a

15191 Tallinn

Eesti

Tel. (372) 620 8183 și (372) 620 8186

Fax (372) 620 8109

E-mail: central.authority@just.ee

II.

Următoarele mijloace de comunicare sunt disponibile:

pentru primirea și expedierea documentelor: poșta, inclusiv servicii de poștă privată;

pentru alte comunicații: telefon și e-mail.

III.

În afară de limba estonă, se poate utiliza și limba engleză.

CIPRU

I.

Autoritatea de destinație: Ministerul Justiției și Ordinii Publice.

Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως (Ministerul Justiției și Ordinii Publice)

Λεωφόρος Αθαλάσσας 125 (Athalassas Avenue 125)

CY-1461 Λευκωσία [Lefkosia (Nicosia)]

Κύπρος (Cyprus)

Tel. (357) 228 059 28

Fax (357) 225 183 28

E-mail: registry@mjpo.gov.cy

II.

Mijloace de care dispun pentru primirea actelor:

Poștă, fax, e-mail.

III.

Limbile care se pot utiliza pentru completarea formularului tip:

Greacă și engleză.

LETONIA

I.

Autoritatea de destinație: Ministerul Justiției este autoritatea de destinație pentru toată țara.

Latvijas Republikas Tieslietu ministrija

Brīvības bulvāris 36

LV-1536, Rīga

Latvija

Tel. (371) 67 03 67 16

Fax (371) 67 21 08 23

E-mail: tm.kanceleja@tm.gov.lv

II.

Mijloacele de care dispun pentru primirea actelor:

Documentele pot fi primite prin poștă, fax sau e-mail.

Cererea de notificare și certificatul de efectuare pot fi primite prin fax sau prin e-mail, dacă au fost trimise în prealabil prin poștă.

III.

Limbile care se pot utiliza pentru completarea formularului tip:

În afară de formularele completate în limba letonă, Letonia acceptă formularele care sunt completate în limba engleză.

LITUANIA

I.

Autoritățile de destinație: curțile de primă instanță sunt autoritățile de destinație.

Datele de contact se găsesc în manualul autorităților de destinație accesibil pe site-ul Atlasului judiciar european în materie civilă:

http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/

II.

Mijloace de care dispun pentru primirea actelor:

Notificarea și comunicarea actelor judiciare și extrajudiciare se poate face prin poștă sau fax.

III.

Limbile care se pot utiliza pentru completarea formularului tip (a se vedea articolul 4):

În afara celor completate în limba lituaniană, Lituania acceptă și formulare tip de cerere completate în limba franceză sau engleză.

UNGARIA

I.

Autoritățile de destinație

În conformitate cu articolul 2 alineatul (3), Ministerul Justiției este desemnat ca autoritate de destinație pentru o perioadă de cinci ani. Toate cererile sunt transmise către: Ministerul Justiției, Departamentul de drept internațional privat.

Igazságügyi Minisztérium

Nemzetközi Magánjogi Osztály

1363 Budapest

Postafiók 54

Tel. (36-1) 441 31 10

Fax (36-1) 441 31 12

E-mail: nemzm@im.hu

II.

Mijloacele de care dispun pentru primirea actelor:

Poștă, fax, e-mail.

III.

Limbile care se pot utiliza pentru completarea formularului tip (a se vedea articolul 4):

Maghiară, germană, engleză, franceză.

MALTA

I.

Autoritățile de destinație desemnate:

 

Aġenzija:

L-Uffiċċju ta' l-Avukat Ġenerali

Il-Palazz

Pjazza San Ġorġ

Valletta CMR02

 

Funcționari publici:

(1)

Cynthia Scerri De Bono

L-Uffiċċju ta' l-Avukat Ġenerali

Il-Palazz

Pjazza San Ġorġ

Valletta CMR02

Tel. (356) 21 25 68 32 06

Fax (356) 21 23 72 81

Email: cynthia.scerri-debono@gov.mt

(2)

Heidi Testa

L-Uffiċċju ta' l-Avukat Ġenerali

Il-Palazz

Pjazza San Ġorġ

Valletta CMR02

Tel. (356) 21 25 68 32 09, (356) 21 22 55 60

Fax (356) 21 23 72 81

Email: heidi.testa@gov.mt

II.

Mijloace de care dispun pentru primirea actelor: documentele originale se trimit prin poștă. Documentele pot fi trimise în prealabil prin fax/e-mail.

III.

Limbile care se pot utiliza pentru completarea formularului tip: engleză.

POLONIA

I.

Autoritățile de destinație sunt curțile de primă instanță (Sądy Rejonowe).

Datele de contact se găsesc în manualul autorităților de destinație accesibil pe site-ul Atlasului judiciar european în materie civilă:

http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/

II.

Documentele pot fi primite doar prin poștă.

III.

Formularul tip poate fi completat în limba poloneză, engleză sau germană.

ROMÂNIA

I.

Autoritatea de destinație românească pentru cererile privind notificarea și comunicarea în statele membre a actelor judiciare și extrajudiciare este judecătoria în a cărei circumscripție domiciliază sau își are sediul profesional destinatarul.

Datele de contact se găsesc în manualul autorităților de destinație accesibil pe site-ul Atlasului judiciar european în materie civilă:

http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/

II.

În afara formularelor completate în limba română, România acceptă și formulare completate în limba engleză sau franceză.

SLOVENIA

I.

Autoritățile de destinație: curțile de primă instanță.

Datele de contact se găsesc în manualul autorităților de destinație accesibil pe site-ul Atlasului judiciar european în materie civilă:

http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/

II.

Documentele pot fi primite doar prin poștă.

III.

Formularul tip poate fi completat în limba slovenă sau engleză.

SLOVACIA

I.

Autoritățile de destinație sunt curțile de primă instanță (Okresný súd) care au jurisdicție teritorială în conformitate cu Atlasul judiciar european în materie civilă.

Datele de contact se găsesc în manualul autorităților de destinație accesibil pe site-ul Atlasului judiciar european în materie civilă:

http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/

II.

Limbile care se pot utiliza pentru completarea formularului tip (a se vedea articolul 4): limba slovacă.”


3.7.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 173/22


DECIZIA COMISIEI

din 13 iunie 2008

de instituire a unui grup de experți în domeniul istoricului creditelor

(2008/542/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

întrucât:

(1)

Comunicarea Comisiei privind O piață unică pentru Europa secolului XXI (1), adoptată în noiembrie 2007, a fost însoțită de un document de lucru privind serviciile financiare pentru segmentul de retail (2), care sublinia importanța disponibilității și a accesului la informațiile referitoare la credite în promovarea unor piețe competitive în domeniul serviciilor financiare pentru segmentul de retail. Documentul anunța, în același timp, crearea unui grup de experți în domeniul istoricului creditelor.

(2)

Cartea albă privind integrarea piețelor creditului ipotecar din Uniunea Europeană (3) a concluzionat că instituțiile financiare care acordă credite ipotecare, precum și intermediarii acestora trebuie să aibă obligația de a evalua în mod corespunzător, prin mijloace adecvate, solvabilitatea solicitanților, înainte de a acorda astfel de credite. Documentul a mai subliniat faptul că nu ar trebui să se facă discriminări între creditorii ipotecari atunci când aceștia accesează registrele de credit din alte state membre și că informațiile cu privire la credite ar trebui să circule fără probleme, cu respectarea deplină a normelor UE privind protecția datelor.

(3)

Comisia dorește să identifice toate obstacolele juridice, normative, administrative sau de altă natură care împiedică schimbul de informații privind creditele și accesul la aceste date; de asemenea, Comisia dorește să fie consiliată cu privire la modul în care pot fi soluționate aceste aspecte, astfel încât să se poată asigura o bună protecție a consumatorilor.

(4)

Grupul de experți ar trebui să fie alcătuit din persoane cu competențe în domeniul informațiilor privind creditele.

(5)

Este important să se garanteze furnizarea de către membrii grupului a unei consilieri obiective.

(6)

Datele cu caracter personal referitoare la membrii grupului trebuie prelucrate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2000 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile și organele comunitare și privind libera circulație a acestor date (4),

DECIDE:

Articolul 1

Se instituie de către Comisie un grup de experți în domeniul istoricului creditelor (denumit în continuare „grupul”).

Articolul 2

Misiune

Misiunea acestui grup este:

să identifice toate obstacolele juridice, normative, administrative sau de altă natură care împiedică schimbul de informații privind creditele și accesul la aceste date. În special, grupul analizează posibilele efecte ale coexistenței în Comunitate a mai multor abordări privind organizarea și funcționarea registrelor de credite și identifică eventualele consecințe economice. De asemenea, grupul va analiza situația existentă în ceea ce privește protecția consumatorilor (inclusiv din perspectiva protecției datelor);

să prezinte propuneri cu privire la modul în care pot fi soluționate problemele întâmpinate. În acest scop, grupul își propune identificarea unor soluții care să optimizeze circulația datelor privind creditele, asigurând în același timp o protecție eficientă a consumatorilor.

Articolul 3

Componență – Numire

(1)   Grupul este format din maximum 20 de membri.

(2)   Comisia numește membrii grupului din rândul experților cu competențe în domeniul acoperit de mandatului grupului, în urma unei cereri de exprimare a interesului, pe baza propunerilor primite din partea:

asociațiilor europene sau naționale care reprezintă interesele consumatorilor sau sectorul serviciilor financiare;

instituțiilor publice sau private din statele membre, care se ocupă de colectarea sau prelucrarea datelor privind creditele;

reprezentanților autorităților din domeniul protecției datelor din statele membre;

persoanelor fizice din mediile universitare sau care posedă cunoștințe recunoscute în domeniul datelor privind creditele, inclusiv în domeniul protecției datelor.

(3)   Părțile menționate la alineatul (2) își exprimă în scris interesul pentru participarea la activitățile grupului.

(4)   Comisia evaluează eligibilitatea experților pe baza criteriilor următoare:

cunoștințele sau competențele pertinente demonstrabile în domeniul acoperit de mandatul grupului;

experiența sau cunoștințele practice recente;

cunoașterea excelentă a unei limbi folosite în mod curent în domeniul financiar, la un nivel care să permită participarea expertului la discuții și la întocmirea rapoartelor, utilizând limba respectivă.

Expresiile de interes primite trebuie să includă documentație care să ateste faptul că expertul propus îndeplinește condițiile menționate anterior.

(5)   În selectarea experților, Comisia are în vedere faptul că este necesar să fie reprezentate interesele tuturor părților interesate. După cum se afirmă și în Cartea albă privind politica în domeniul serviciilor financiare 2005-2010, Comisia acordă o importanță deosebită reprezentării echilibrate a utilizatorilor. Pe lângă aceasta, pe baza propunerilor primite, Comisia asigură o reprezentare geografică largă și o structură echilibrată, care să includă atât femei, cât și bărbați.

(6)   Experții propuși, care au fost considerați corespunzători, dar nu au fost numiți, pot fi înscriși pe o listă de rezervă, pe care Comisia o poate folosi pentru numirea unor supleanți.

(7)   Se aplică următoarele dispoziții:

Membrii propuși de asociațiile europene sau naționale, care reprezintă interesele consumatorilor sau sectorul serviciilor financiare, sau de instituțiile care se ocupă de colectarea sau prelucrarea datelor privind creditele sunt numiți ca reprezentanți ai părților interesate.

Membrii propuși de autoritățile care se ocupă de protecția datelor sunt numiți ca reprezentanți ai autorităților respective.

Membrii proveniți din mediul universitar sau care posedă cunoștințe de specialitate recunoscute sunt numiți cu titlu personal.

Mandatul membrilor grupului începe de la prima reuniune a grupului și expiră odată cu finalizarea raportului, la 1 mai 2009 cel târziu. Membrii rămân în funcție până la înlocuirea lor sau până la încheierea mandatului.

Membrii care nu mai sunt în măsură să contribuie eficient la dezbaterile grupului, cei care demisionează sau cei care nu respectă condițiile stabilite în prezentul articol sau la articolul 287 din Tratatul de instituire a Comunității Europene pot fi înlocuiți pentru restul mandatului.

Numele membrilor se publică în Registrul grupurilor de experți al Comisiei Europene (5), precum și pe site-ul web al DG Piață Internă și Servicii. Numele membrilor se colectează, se prelucrează și se publică în conformitate cu dispozițiile Regulamentului (CE) nr. 45/2001 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

Membrii numiți cu titlu personal semnează anual un angajament de a acționa în interesul public și o declarație care să indice absența sau existența oricărui interes care le-ar putea submina obiectivitatea.

Articolul 4

Funcționarea

(1)   Grupul este prezidat de un reprezentant al Comisiei.

(2)   De comun acord cu Comisia, se pot constitui subgrupuri pentru examinarea unor aspecte specifice, în baza unui mandat stabilit de grup; acestea se desființează de îndată ce își îndeplinesc mandatul.

(3)   Reprezentantul Comisiei poate invita experți și observatori cu cunoștințe specifice pentru a participa la activitatea grupului și a grupurilor de lucru.

(4)   Informațiile obținute în cadrul participării la lucrările grupului sau ale subgrupului nu pot fi divulgate în cazul în care Comisia precizează că acestea se referă la probleme confidențiale.

(5)   Grupul și subgrupurile sale se reunesc de obicei la sediul Comisiei, conform structurii și calendarului stabilite de Comisie. Secretariatul grupului se asigură de către Comisie. Funcționarii Comisiei care sunt interesați de acest domeniu pot participa la ședințele grupului și ale subgrupurilor acestuia.

(6)   Grupul își stabilește regulamentul de procedură pe baza regulamentului standard de procedură adoptat de Comisie (6).

(7)   Comisia poate publica pe internet, în limba originală a documentului în cauză, orice rezumat, concluzie, concluzie parțială sau document de lucru al grupului.

Articolul 5

Cheltuielile aferente reuniunilor

(1)   Comisia rambursează cheltuielile de deplasare și de ședere ale membrilor care privesc activitățile grupului, în conformitate cu dispozițiile în vigoare în cadrul Comisiei (7). Membrii nu sunt remunerați pentru serviciile furnizate.

(2)   Cheltuielile de ședință se rambursează în limita alocărilor disponibile către serviciile în cauză în cadrul procedurii anuale de alocare a resurselor.

Adoptată la Bruxelles, 13 iunie 2008.

Pentru Comisie

Charlie McCREEVY

Membru al Comisiei


(1)  COM(2007) 724 final.

(2)  SEC(2007) 1520.

(3)  COM(2007) 807 final.

(4)  JO L 8, 12.1.2001, p. 1.

(5)  http://ec.europa.eu/secretariat_general/regexp/

(6)  Anexa III la documentul SEC(2005) 1004.

(7)  Decizia C(2007) 5858 a Comisiei din 5 decembrie 2007.


3.7.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 173/25


DECIZIA COMISIEI

din 18 iunie 2008

de modificare a Deciziei 2006/415/CE privind anumite măsuri de protecție referitoare la influența aviară de subtip H5N1 la păsările de curte din Comunitate

[notificată cu numărul C(2008) 2701]

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2008/543/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva 89/662/CEE a Consiliului din 11 decembrie 1989 privind controlul veterinar în cadrul schimburilor intracomunitare în vederea realizării pieței interne (1), în special articolul 9 alineatul (4),

având în vedere Directiva 90/425/CEE a Consiliului din 26 iunie 1990 privind controalele sanitar-veterinare și zootehnice aplicabile în schimburile intracomunitare cu anumite animale vii și produse în vederea realizării pieței interne (2), în special articolul 10 alineatul (4),

având în vedere Directiva 2005/94/CE a Consiliului din 20 decembrie 2005 privind măsurile comunitare de combatere a influenței aviare și de abrogare a Directivei 92/40/CEE (3), în special articolul 63 alineatul (3),

întrucât:

(1)

Directiva 2005/94/CE stabilește anumite măsuri preventive referitoare la supravegherea și la depistarea precoce a gripei aviare și măsuri minime de combatere care trebuie aplicate în cazul apariției unui focar de gripă aviară la păsările de curte și la alte păsări ținute în captivitate. Aceasta prevede stabilirea de norme detaliate pe care situația epidemiologică le impune în scopul suplimentării măsurilor minime de control prevăzute în directiva respectivă.

(2)

Decizia 2006/415/CE a Comisiei din 14 iunie 2006 privind anumite măsuri de protecție referitoare la influența aviară de subtip H5N1 la păsările de curte din Comunitate și de abrogare a Deciziei 2006/135/CE (4) prevede aplicarea anumitor măsuri de protecție pentru a preveni răspândirea bolii, inclusiv stabilirea unor zone A și B ca urmare a suspectării sau a confirmării unui focar de gripă aviară. Aceste zone sunt enumerate în anexa la Decizia 2006/415/CE și, la momentul actual, includ regiuni din Germania și Polonia. Decizia respectivă se aplică până la 30 iunie 2008.

(3)

Întrucât există un risc permanent de apariție de focare de gripă aviară înalt patogenă de subtipul H5N1 în Comunitate, măsurile prevăzute în Decizia 2006/415/CE ar trebui menținute pentru a fi utilizate acolo unde virusul este depistat la păsările de curte, suplimentând astfel măsurile prevăzute în Directiva 2005/94/CE.

(4)

Având în vedere situația epidemiologică actuală referitoare la gripa aviară în Comunitate, este necesar să se extindă perioada de aplicare a Deciziei 2006/415/CE până la 30 iunie 2009.

(5)

Germania și Polonia au notificat Comisiei că, datorită situației favorabile a bolii pe teritoriul lor, ele nu mai aplică măsurile de protecție instituite ca urmare a focarelor de gripă aviară înalt patogenă de subtip H5N1. Prin urmare, măsurile stabilite în conformitate cu articolul 4 alineatul (2) din Decizia 2006/415/CE pentru zonele A și B în acele state membre nu mai sunt necesare.

(6)

Prin urmare, Decizia 2006/415/CE ar trebui modificată în consecință.

(7)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Decizia 2006/415/CE se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 12, data de „30 iunie 2008” se înlocuiește cu „30 iunie 2009”.

2.

În părțile A și B din anexă, înscrierile privind Germania și Polonia sunt eliminate.

Articolul 2

Prezenta decizie se aplică de la 1 iulie 2008.

Articolul 3

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 18 iunie 2008.

Pentru Comisie

Androulla VASSILIOU

Membru al Comisiei


(1)  JO L 395, 30.12.1989, p. 13. Directivă modificată ultima dată prin Directiva 2004/41/CE a Parlamentului European și a Consiliului (JO L 157, 30.4.2004, p. 33).

(2)  JO L 224, 18.8.1990, p. 29. Directivă modificată ultima dată prin Directiva 2002/33/CE a Parlamentului European și a Consiliului (JO L 315, 19.11.2002, p. 14).

(3)  JO L 10, 14.1.2006, p. 16.

(4)  JO L 164, 16.6.2006, p. 51. Decizie modificată ultima dată prin Decizia 2008/70/CE (JO L 18, 23.1.2008, p. 25).


3.7.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 173/27


DECIZIA COMISIEI

din 20 iunie 2008

de modificare a Deciziei 2004/858/CE pentru a transforma „Agenția Executivă pentru Programul de Sănătate Publică” în „Agenția Executivă pentru Sănătate și Consumatori”

(2008/544/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 58/2003 al Consiliului din 19 decembrie 2002 de stabilire a statutului agențiilor executive cărora urmează să li se încredințeze anumite sarcini în gestionarea programelor comunitare (1),

întrucât:

(1)

Agenția Executivă pentru Programul de Sănătate Publică (denumită în continuare „PHEA”) a fost înființată prin Decizia 2004/858/CE a Comisiei (2), pentru a administra programul de acțiune comunitară din domeniul sănătății publice (denumit în continuare „Programul de sănătate publică 2003-2008”) adoptat prin Decizia nr. 1786/2002/CE a Parlamentului European și a Consiliului (3). Decizia 2004/858/CE prevede îndeplinirea de către PHEA a obligațiilor sale până la 31 decembrie 2010 în vederea executării contractelor și a subvențiilor semnate în cadrul Programului de sănătate publică 2003-2008.

(2)

Decizia nr. 1350/2007/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2007 de instituire a unui al doilea program de acțiune comunitară în domeniul sănătății (2008-2013) (4) (denumit în continuare „al doilea Program de sănătate publică 2008-2013”) a intrat în vigoare la 21 noiembrie 2007. Al doilea Program de sănătate publică are drept scop continuarea acțiunii comunitare din domeniul sănătății publice, concentrându-se asupra a trei obiective generale: să îmbunătățească siguranța cetățenilor în materie de sănătate; să promoveze sănătatea pentru a îmbunătăți prosperitatea și solidaritatea; și să genereze și să difuzeze cunoștințe în materie de sănătate.

(3)

Programul de acțiune comunitară din domeniul politicii de protecție a consumatorilor pentru 2007-2013, adoptat de Parlamentul European și de Consiliu la 18 decembrie 2006 (5) (denumit în continuare „Programul de protecție a consumatorilor pentru 2007-2013”), stabilește cadrul general de finanțare a acțiunilor comunitare de susținere a politicii de protecție a consumatorilor pentru anii 2007-2013. Programul urmărește să completeze, să susțină și să monitorizeze politicile statelor membre și să contribuie la protecția sănătății, a siguranței și a intereselor economice și legale ale consumatorilor, pe lângă promovarea drepturilor consumatorilor la informații, la educație și de organizare a acestora pentru a-și apăra interesele.

(4)

Articolul 51 din Regulamentul (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind controalele oficiale efectuate pentru a asigura verificarea conformității cu legislația privind hrana pentru animale și produsele alimentare și cu normele de sănătate animală și de bunăstare a animalelor (6) permite Comisiei să organizeze cursuri de formare profesională pentru angajații autorităților competente din statele membre și pentru participanții din țări terțe, inclusiv țările în curs de dezvoltare. Această formare acoperă domenii precum legislația în domeniul alimentar și legislația în domeniul hranei pentru animale, cerințele privind sănătatea animală și bunăstarea animalelor. Pe lângă acestea, articolul 2 alineatul (1) litera (i) din Directiva 2000/29/CE a Consiliului din 8 mai 2000 privind măsurile de protecție împotriva introducerii în Comunitate a unor organisme dăunătoare plantelor sau produselor vegetale și împotriva răspândirii lor în Comunitate (7) oferă o bază juridică pentru formarea profesională în sectorul fitosanitar, astfel încât activitățile de formare organizate de către Comisie constituie o strategie comunitară generală de formare profesională în legislația în domeniul alimentar și legislația în domeniul hranei pentru animale, norme privind sănătatea animală și bunăstarea animalelor, precum și norme fitosanitare (denumită în continuare „măsuri de formare profesională în domeniul siguranței alimentare prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 882/2004 și Directiva 2000/29/CE”).

(5)

O analiză cost-beneficiu efectuată de către consultanți externi a arătat că varianta cea mai rentabilă din punct de vedere financiar ar fi să se încredințeze în continuare PHEA existente sarcinile de punere în aplicare a programului privind al doilea Program de sănătate publică 2008-2013.

(6)

De asemenea, analiza cost-beneficiu a evidențiat că sarcinile de punere în aplicare a Programului privind protecția consumatorilor pentru 2007-2013 și privind măsurile de formare profesională în domeniul siguranței alimentare prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 882/2004 și Directiva 2000/29/CE pot fi îndeplinite mai eficient de către PHEA existentă, în timp ce administrarea generală a acelor programe și măsuri comunitare revine Comisiei.

(7)

Pentru a reflecta sarcinile sale suplimentare, PHEA ar trebui transformată în Agenția Executivă pentru Sănătate și Consumatori.

(8)

Prin urmare, Decizia 2004/858/CE ar trebui modificată în consecință.

(9)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului pentru agenții executive,

DECIDE:

Articolul 1

Decizia 2004/858/CE se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 1, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2)   Denumirea agenției devine «Agenția Executivă pentru Sănătate și Consumatori».”

2.

Articolul 3 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 3

Durata

Agenția își va îndeplini sarcinile începând cu 1 ianuarie 2005 până la 31 decembrie 2015.”

3.

Articolul 4 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 4

Obiectivele și sarcinile

(1)   Agenția este responsabilă de îndeplinirea următoarelor sarcini de administrare a celui de al doilea Program de sănătate publică 2008-2013 adoptat prin Decizia 1350/2007/CE, a Programului de protecție a consumatorilor pentru 2007-2013 adoptat prin Decizia nr. 1926/2006/CE și a măsurilor de formare profesională în domeniul siguranței alimentare prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 882/2004 și Directiva 2000/29/CE:

(a)

gestionarea fazelor ciclului programelor specifice care urmează să fie definite de către Comisie în actul de delegare în conformitate cu articolul 6 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 58/2003 în contextul punerii în aplicare a programelor și a măsurilor comunitare menționate anterior, precum și verificările necesare în acest sens, prin luarea deciziilor relevante în cazul în care Comisia a împuternicit-o în acest scop;

(b)

adoptarea instrumentelor de execuție bugetară pentru venituri și cheltuieli și, în cazul în care Comisia a împuternicit agenția în acest sens, realizarea tuturor operațiunilor necesare pentru administrarea programelor și a măsurilor comunitare menționate anterior și, în special, a celor legate de atribuirea contractelor și a subvențiilor;

(c)

culegerea, analiza și transmiterea către Comisie a tuturor informațiilor necesare orientării și evaluării punerii în aplicare a programelor și a măsurilor comunitare menționate anterior.

(2)   De asemenea, agenția gestionează toate fazele ciclului măsurilor de punere în aplicare care i-au fost atribuite în cadrul programului de acțiune comunitară în domeniul sănătății publice 2003-2013, adoptat prin Decizia nr. 1786/2002/CE.

(3)   Decizia Comisiei de delegare a autorității către agenție stabilește în detaliu toate sarcinile încredințate agenției. Decizia Comisiei este transmisă, cu titlu informativ, comitetului înființat prin articolul 24 din Regulamentul (CE) nr. 58/2003.”

4.

Articolul 6 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 6

Subvențiile

Agenția primește subvenții care sunt incluse în bugetul general al Comunităților Europene din fondurile alocate celui de al doilea Program de sănătate publică 2008-2013 adoptat prin Decizia nr. 1350/2007/CE, Programului de protecție a consumatorilor pentru 2007-2013 adoptat prin Decizia nr. 1926/2006/CE și măsurilor de formare profesională în domeniul siguranței alimentare prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 882/2004 și Directiva 2000/29/CE.”

Articolul 2

Toate trimiterile la „Agenția Executivă pentru Programul de Sănătate Publică” se interpretează ca trimiteri la „Agenția Executivă pentru Sănătate și Consumatori”.

Adoptată la Bruxelles, 20 iunie 2008.

Pentru Comisie

Androulla VASSILIOU

Membru al Comisiei


(1)  JO L 11, 16.1.2003, p. 1.

(2)  JO L 369, 16.12.2004, p. 73.

(3)  JO L 271, 9.10.2002, p. 1. Decizie modificată ultima dată prin Decizia nr. 786/2004/CE (JO L 138, 30.4.2004, p. 7).

(4)  JO L 301, 20.11.2007, p. 3.

(5)  Decizia nr. 1926/2006/CE a Parlamentului European și a Consiliului (JO L 404, 30.12.2006, p. 39).

(6)  JO L 165, 30.4.2004, p. 1. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 301/2008 al Consiliului (JO L 97, 9.4.2008, p. 85).

(7)  JO L 169, 10.7.2000, p. 1. Directivă modificată ultima dată prin Directiva 2007/41/CE a Comisiei (JO L 169, 29.6.2007, p. 51).


III Acte adoptate în temeiul Tratatului UE

ACTE ADOPTATE ÎN TEMEIUL TITLULUI V DIN TRATATUL UE

3.7.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 173/30


DECIZIA EPUE/1/2008 A COMITETULUI POLITIC ȘI DE SECURITATE

din 6 iunie 2008

de modificare a Deciziei EPUE/2/2007 de numire a șefului echipei de planificare a UE (EPUE Kosovo)

(2008/545/PESC)

COMITETUL POLITIC ȘI DE SECURITATE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 25 paragraful al treilea,

având în vedere Acțiunea comună 2006/304/PESC a Consiliului din 10 aprilie 2006 privind instituirea unei echipe de planificare a UE (EPUE Kosovo) în ceea ce privește operația de gestionare a crizei pe care UE ar putea să o conducă în Kosovo în domeniul supremației legii și, eventual, în alte domenii (1), în special articolul 6,

având în vedere Acțiunea comună 2008/124/PESC a Consiliului din 4 februarie 2008 privind misiunea Uniunii Europene de sprijinire a supremației legii în Kosovo, EULEX KOSOVO, în special articolul 4 alineatul (3) și articolul 5 alineatul (2) (2),

întrucât:

(1)

La 18 decembrie, prin Decizia EPUE/2/2007 (3), Comitetul Politic și de Securitate (COPS) a decis numirea domnului Roy REEVE în calitate de șef al echipei de planificare a UE (EPUE Kosovo) pentru operația de gestionare a crizei pe care UE ar putea să o conducă în Kosovo în domeniul supremației legii și, eventual, în alte domenii, cu începere de la 1 ianuarie 2008.

(2)

Articolul 6 din Acțiunea comună 2006/304/PESC prevede autorizarea COPS de către Consiliu în vederea adoptării deciziilor relevante în conformitate cu articolul 25 din tratat, inclusiv decizia de a numi, la propunerea Secretarului General/Înaltului Reprezentant, un șef al echipei de planificare a UE (EPUE Kosovo),

DECIDE:

Articol unic

Articolul 2 paragraful al doilea din Decizia EPUE/2/2007 a Comitetului Politic și de Securitate se elimină.

Adoptată la Bruxelles, 6 iunie 2008.

Pentru Comitetul Politic și de Securitate

Președintele

M. IPAVIC


(1)  JO L 112, 26.4.2006, p. 19. Acțiune comună modificată ultima dată prin Acțiunea comună 2008/228/PESC (JO L 75, 18.3.2008, p. 78).

(2)  JO L 42, 16.2.2008, p. 92.

(3)  JO L 346, 29.12.2007, p. 29.


Rectificări

3.7.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 173/31


Rectificare la Regulamentul (CE) nr. 554/2008 al Comisiei din 17 iunie 2008 privind autorizarea preparatului 6-fitază (fitază „Quantum”) ca aditiv pentru hrana animalelor

( Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 158 din 18 iunie 2008 )

La pagina 16, în anexă, în coloana intitulată „Numele titularului autorizației” din tabel:

în loc de:

„AB Enzyme GmbH”,

se va citi:

„AB Enzymes GmbH”.