ISSN 1830-3625

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 171

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 51
1 iulie 2008


Cuprins

 

I   Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare este obligatorie

Pagina

 

 

REGULAMENTE

 

 

Regulamentul (CE) nr. 621/2008 al Comisiei din 30 iunie 2008 de stabilire a sumelor forfetare la import pentru determinarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

1

 

*

Regulamentul (CE) nr. 622/2008 al Comisiei din 30 iunie 2008 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 773/2004 în ceea ce privește desfășurarea procedurii de tranzacționare în cazurile privind cartelurile ( 1 )

3

 

 

Regulamentul (CE) nr. 623/2008 al Comisiei din 30 iunie 2008 de stabilire a taxelor la import în sectorul cerealelor aplicabile de la 1 iulie 2008

6

 

 

DIRECTIVE

 

*

Directiva 2008/66/CE a Comisiei din 30 iunie 2008 de modificare a Directivei 91/414/CEE a Consiliului în vederea includerii substanțelor bifenox, diflufenican, fenoxaprop-P, fenpropidin și chinoclamină ca substanțe active ( 1 )

9

 

*

Directiva 2008/67/CE a Comisiei din 30 iunie 2008 de modificare a Directivei 96/98/CE a Consiliului privind echipamentele maritime ( 1 )

16

 

 

II   Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare nu este obligatorie

 

 

Consiliului de Miniștri ACP-CE

 

 

2008/494/CE

 

*

Decizia nr. 1/2008 a Consiliului de Miniștri ACP-CE din 13 iunie 2008 privind revizuirea modalităților de finanțare în cazul unor fluctuații pe termen scurt ale veniturilor din export

63

 

 

Rectificări

 

 

Rectificare la Regulamentul (CE) nr. 620/2008 al Comisiei din 27 iunie 2008 de rectificare a Regulamentului (CE) nr. 386/2008 de stabilire a restituirilor la export pentru lapte și produse lactate (JO L 168, 28.6.2008)

65

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


I Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare este obligatorie

REGULAMENTE

1.7.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 171/1


REGULAMENTUL (CE) NR. 621/2008 AL COMISIEI

din 30 iunie 2008

de stabilire a sumelor forfetare la import pentru determinarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”) (1),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1580/2007 al Comisiei din 21 decembrie 2007 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentelor (CE) nr. 2200/96, (CE) nr. 2201/96 și (CE) nr. 1182/2007 ale Consiliului în sectorul fructelor și legumelor (2), în special articolul 138 alineatul (1),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 1580/2007 prevede, ca urmare a rezultatelor negocierilor comerciale multilaterale din Runda Uruguay, criteriile pentru stabilirea de către Comisie a sumelor forfetare la import din țările terțe, pentru produsele și termenele menționate în anexa acestuia.

(2)

În conformitate cu criteriile menționate anterior, sumele forfetare la import trebuie stabilite la nivelurile prevăzute în anexa la prezentul regulament,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Sumele forfetare la import prevăzute la articolul 138 din Regulamentul (CE) nr. 1580/2007 sunt stabilite așa cum este indicat în tabelul din anexă.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 1 iulie 2008.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 30 iunie 2008.

Pentru Comisie

Jean-Luc DEMARTY

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 510/2008 al Comisiei (JO L 149, 7.6.2008, p. 61).

(2)  JO L 350, 31.12.2007, p. 1.


ANEXĂ

la Regulamentul Comisiei din 30 iunie 2008 de stabilire a sumelor forfetare la import pentru determinarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

(EUR/100 kg)

(Cod NC)

Codul țărilor terțe (1)

Suma forfetară la import

0702 00 00

MA

39,1

MK

34,1

TR

47,7

ZZ

40,3

0707 00 05

JO

156,8

MK

11,6

TR

83,4

ZZ

83,9

0709 90 70

JO

216,7

TR

97,2

ZZ

157,0

0805 50 10

AR

114,8

IL

116,0

US

72,2

ZA

111,2

ZZ

103,6

0808 10 80

AR

79,6

BR

89,7

CL

99,6

CN

93,8

NZ

115,6

US

102,0

UY

88,5

ZA

86,8

ZZ

94,5

0809 10 00

IL

121,6

TR

198,9

ZZ

160,3

0809 20 95

TR

362,6

US

354,9

ZZ

358,8

0809 30 10, 0809 30 90

CL

244,7

IL

144,8

ZZ

194,8

0809 40 05

IL

157,2

ZZ

157,2


(1)  Nomenclatorul țărilor, astfel cum este stabilit de Regulamentul (CE) nr. 1833/2006 al Comisiei (JO L 354, 14.12.2006, p. 19). Codul „ZZ” reprezintă „alte origini”.


1.7.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 171/3


REGULAMENTUL (CE) NR. 622/2008 AL COMISIEI

din 30 iunie 2008

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 773/2004 în ceea ce privește desfășurarea procedurii de tranzacționare în cazurile privind cartelurile

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Acordul privind Spațiul Economic European,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1/2003 al Consiliului din 16 decembrie 2002 privind punerea în aplicare a regulilor de concurență prevăzute la articolele 81 și 82 din tratat (1), în special articolul 33,

după publicarea unui proiect al prezentului regulament (2),

în urma consultării Comitetului consultativ privind practicile restrictive și pozițiile dominante,

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 773/2004 al Comisiei din 7 aprilie 2004 privind desfășurarea procedurilor puse în aplicare de Comisie în temeiul articolelor 81 și 82 din Tratatul CE (3) dispune normele privind participarea părților în cauză la procedurile respective.

(2)

Părțile la procedură pot fi dispuse să își recunoască participarea la un cartel care constituie o încălcare a articolului 81 din tratat și răspunderea care decurge din această participare, în cazul în care pot anticipa în mod rezonabil și pot fi de acord cu constatările pe care Comisia intenționează să le facă cu privire la participarea lor la încălcare și la nivelul amenzilor potențiale. Comisia ar trebui să poată, după caz, divulga acestor părți obiecțiile pe care intenționează să le formuleze împotriva lor pe baza elementelor probatorii disponibile în dosar, precum și amenzile pe care părțile sunt pasibile să le suporte. O astfel de divulgare timpurie ar permite părților implicate să își exprime punctul de vedere cu privire la obiecțiile pe care Comisia intenționează să le formuleze împotriva lor, precum și cu privire la răspunderea lor potențială.

(3)

Atunci când Comisia reflectă propunerile de tranzacționare ale părților prin comunicarea obiecțiilor, iar părțile confirmă, în răspunsurile lor, faptul că există o corespondență între comunicarea obiecțiilor și conținutul propunerilor de tranzacționare, Comisia ar trebui să poată proceda la adoptarea unei decizii în temeiul articolului 7 și al articolului 23 din Regulamentul (CE) nr. 1/2003, după consultarea Comitetului consultativ privind practicile restrictive și pozițiile dominante, în temeiul articolului 14 din Regulamentul (CE) nr. 1/2003.

(4)

În consecință, trebuie stabilită o procedură de tranzacționare pentru a permite Comisiei să acționeze mai rapid și mai eficient în cazurile privind cartelurile. Comisia reține o marjă de apreciere amplă pentru a determina acele cazuri în care poate fi adecvată explorarea interesului părților de a participa la discuții de tranzacționare, precum și de a hotărî să participe la acestea sau să le pună capăt sau să tranzacționeze în mod definitiv. Așadar, Comisia poate decide în orice moment în cursul procedurii să pună capăt discuțiilor de tranzacționare în cazul curent sau cu privire la o anumită parte. În această privință, poate fi luată în considerare probabilitatea ajungerii la o înțelegere comună cu părțile implicate cu privire la domeniile afectate de potențialele obiecții, într-un cadru de timp rezonabil, având în vedere factori precum numărul părților implicate, pozițiile conflictuale previzibile cu privire la atribuirea răspunderii, gradul de contestare a faptelor. Se va avea în vedere perspectiva realizării unor eficiențe procedurale în vederea progreselor globale realizate în procedura de tranzacționare, inclusiv scara sarcinii administrative implicate de furnizarea accesului la versiunile neconfidențiale ale documentelor, precum și eventualele amânări nejustificate cauzate de o lipsă a resurselor necesare pentru a acorda accesul la documentele neconfidențiale. Pot fi luate în considerare și alte motive, cum ar fi posibilitatea creării unui precedent.

(5)

Reclamanții vor fi asociați îndeaproape procesului de tranzacționare și vor fi informați în mod corespunzător despre natura și obiectul procedurii, în scris, pentru a le da posibilitatea de a-și prezenta opiniile referitoare la acestea și de a coopera, în consecință, cu investigația Comisiei. Cu toate acestea, în contextul special al procesului de tranzacționare, furnizarea unei versiuni neconfidențiale a comunicării obiecțiilor către reclamanți nu ar servi scopul de a da reclamanților posibilitatea de a coopera cu investigația Comisiei și ar putea descuraja părțile implicate în proces să coopereze cu Comisia. În consecință, Comisia nu ar trebui să fie obligată să furnizeze o versiune neconfidențială a comunicării obiecțiilor către reclamanți.

(6)

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 773/2004 ar trebui modificat în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul (CE) nr. 773/2004 se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 2, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1)   Comisia poate decide inițierea unei proceduri în vederea adoptării unei decizii în temeiul capitolului III din Regulamentul (CE) nr. 1/2003 în orice moment, dar cel târziu la data la care emite o evaluare preliminară în sensul articolului 9 alineatul (1) din regulamentul menționat, o comunicare a obiecțiilor sau o solicitare adresată părților de a-și exprima interesul de a se angaja în discuții privind tranzacționarea sau la data publicării unei comunicări în temeiul articolului 27 alineatul (4) din regulamentul menționat, oricare dintre aceste date este prima.”

2.

La articolul 6, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1)   Atunci când Comisia emite o comunicare a obiecțiilor cu privire la o chestiune în legătură cu care a primit o plângere, ea furnizează reclamantului o copie a versiunii neconfidențiale a comunicării obiecțiilor, cu excepția cazurilor în care se aplică procedura de tranzacționare, când informează reclamantul în scris despre natura și obiectul procedurii. Comisia stabilește, de asemenea, un termen până la care reclamantul își poate face cunoscute opiniile în scris. ”

3.

La articolul 10, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1)   Comisia informează părțile implicate cu privire la obiecțiile formulate împotriva lor. Comunicarea obiecțiilor este notificată în scris fiecăreia dintre părțile împotriva cărora au fost formulate obiecții.”

4.

Se introduce următorul articol 10a:

„Articolul 10a

Procedura de tranzacționare în cazurile privind cartelurile

(1)   După inițierea procedurii în temeiul articolului 11 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 1/2003, Comisia poate stabili un termen în care părțile pot indica în scris că sunt în măsură să se angajeze în discuții de tranzacționare, astfel încât să poată eventual depune propuneri de tranzacționare. Comisia nu este obligată să ia în considerare răspunsurile primite după expirarea termenului menționat.

În cazul în care două sau mai multe părți din cadrul aceleiași întreprinderi indică faptul că sunt dispuse să se angajeze în discuții de tranzacționare în temeiul primului paragraf, părțile în cauză desemnează un reprezentant comun care să se angajeze în discuții cu Comisia în numele lor. La stabilirea termenului menționat la primul paragraf, Comisia indică părților în cauză faptul că sunt identificate ca făcând parte din aceeași întreprindere, în scopul unic de a le permite să respecte această dispoziție.

(2)   Părțile implicate în discuțiile de tranzacționare pot fi informate de Comisie despre:

(a)

obiecțiile pe care intenționează să le formuleze împotriva lor;

(b)

elementele probatorii utilizate pentru a determina obiecțiile preconizate;

(c)

versiunile neconfidențiale ale oricărui document accesibil specificat, enumerat în dosarul cazului la momentul respectiv, în măsura în care cererea unei părți este justificată prin faptul că acelei părți i se dă posibilitatea de a-și stabili poziția cu privire la o perioada de timp sau orice alt aspect particular al cartelului; și

(d)

nivelul amenzilor potențiale.

Informațiile sunt confidențiale pentru terți cu excepția cazului în care Comisia a acordat anterior autorizația explicită de a divulga informațiile.

În cazul în care discuțiile de tranzacționare progresează, Comisia poate stabili un termen în care părțile se pot angaja să urmeze procedura de tranzacționare prin introducerea unor propuneri de tranzacționare care să reflecte rezultatele discuțiilor de tranzacționare și recunoașterea participării lor la o încălcare a articolului 81 din tratat, precum și a răspunderii lor. Înainte de stabilirea de către Comisie a unui termen pentru introducerea propunerilor de tranzacționare, părțile în cauză au dreptul să primească, la timp, informațiile specificate la articolul 10a alineatul (2) primul paragraf. Comisia nu este obligată să țină seama de propunerile de tranzacționare primite după expirarea termenului respectiv.

(3)   Atunci când comunicarea obiecțiilor notificată părților reflectă conținutul propunerilor de tranzacționare, răspunsul scris transmis de părțile în cauză la comunicarea obiecțiilor confirmă, în termenul stabilit de Comisie, că acea comunicare a obiecțiilor care le-a fost adresată reflectă conținutul propunerilor lor de tranzacționare. Comisia poate în acest caz să procedeze la adoptarea unei decizii în temeiul articolului 7 și al articolului 23 din Regulamentul (CE) nr. 1/2003, după consultarea Comitetului consultativ privind practicile restrictive și pozițiile dominante, în temeiul articolului 14 din Regulamentul (CE) nr. 1/2003.

(4)   Comisia poate decide în orice moment în cursul procedurii să pună capăt discuțiilor de tranzacționare în cazul curent sau cu privire la o anumită parte, în cazul în care consideră că eficiențele procedurale nu vor putea fi realizate.”

5.

La articolul 11, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1)   Comisia oferă părților cărora le adresează o comunicare a obiecțiilor posibilitatea de a fi audiate înainte de consultarea Comitetului consultativ menționat la articolul 14 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1/2003.”

6.

Articolul 12 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 12

(1)   Comisia oferă părților cărora le adresează o comunicare a obiecțiilor posibilitatea de a-și elabora argumentele în cadrul unei audieri, dacă acestea solicită acest lucru în observațiile scrise.

(2)   Cu toate acestea, atunci când depun propunerile de tranzacționare, părțile confirmă Comisiei faptul că nu vor solicita să li se dea posibilitatea de a-și dezvolta argumentele în cadrul unei audieri orale decât în cazul în care comunicarea obiecțiilor nu reflectă conținutul propunerilor lor de tranzacționare.”

7.

La articolul 15 se introduce următorul alineat (1a):

„(1a)   După inițierea procedurilor în temeiul articolului 11 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 1/2003 și pentru a da posibilitatea părților care doresc să introducă propuneri de tranzacționare să facă acest lucru, Comisia le comunică acestora elementele probatorii și documentele descrise la articolul 10a alineatul (2), la cerere și în condițiile stabilite în paragrafele corespunzătoare. În acest scop, la introducerea propunerilor de tranzacționare, părțile confirmă Comisiei că vor solicita acces la dosar numai după primirea comunicării obiecțiilor, în cazul în care comunicarea obiecțiilor nu reflectă conținutul propunerilor lor de tranzacționare.”

8.

Articolul 17 se modifică după cum urmează:

(a)

alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1)   La stabilirea termenelor prevăzute la articolul 3 alineatul (3), articolul 4 alineatul (3), articolul 6 alineatul (1), articolul 7 alineatul (1), articolul 10 alineatul (2), articolul 10a alineatul (1), articolul 10a alineatul (2), articolul 10a alineatul (3) și articolul 16 alineatul (3), Comisia ia în considerare atât timpul necesar pentru pregătirea propunerii, cât și urgența cazului.”

(b)

alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

„(3)   Termenele menționate la articolul 4 alineatul (3), articolul 10a alineatul (1), articolul 10a alineatul (2) și articolul 16 alineatul (3) sunt de minimum două săptămâni. Termenul menționat la articolul 3 alineatul (3) este de minimum două săptămâni, cu excepția propunerilor de tranzacționare, cărora li se aduc corecții în termen de o săptămână. Termenul menționat la articolul 10a alineatul (3) este de minimum două săptămâni.”

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 1 iulie 2008.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 30 iunie 2008.

Pentru Comisie

Neelie KROES

Membru al Comisiei


(1)  JO L 1, 4.1.2003, p. 1. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1419/2006 (JO L 269, 28.9.2006, p. 1).

(2)  JO C 50, 27.10.2007, p. 48.

(3)  JO L 123, 27.4.2004, p. 18. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1792/2006 (JO L 362, 20.12.2006, p. 1).


1.7.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 171/6


REGULAMENTUL (CE) NR. 623/2008 AL COMISIEI

din 30 iunie 2008

de stabilire a taxelor la import în sectorul cerealelor aplicabile de la 1 iulie 2008

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole (Regulamentul unic OCP) (1),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1249/96 al Comisiei din 28 iunie 1996 de stabilirea a normelor de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 1766/92 al Consiliului în ceea ce privește drepturile de import în sectorul cerealelor (2), în special articolul 2 alineatul (1),

întrucât:

(1)

Articolul 136 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 prevede că taxa la import pentru produsele care se încadrează la codurile NC 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (grâu comun de calitate superioară), 1002, ex 1005, cu excepția hibrizilor pentru sămânță și ex 1007, cu excepția hibrizilor destinați însămânțării, este egală cu prețul de intervenție valabil pentru aceste produse la data importării, majorat cu 55 %, din care se deduce prețul la import CIF aplicabil lotului în cauză. Cu toate acestea, taxa respectivă nu poate depăși nivelul taxelor din Tariful Vamal Comun.

(2)

Articolul 136 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 prevede că, pentru calcularea taxei la import menționate la alineatul (1) din articolul de mai sus, se stabilesc periodic, pentru produsele în cauză, prețuri CIF reprezentative la import.

(3)

În temeiul articolului 2 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1249/96, prețul care trebuie utilizat pentru calcularea taxei la import pentru produsele care se încadrează la codurile NC 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (grâu comun de calitate superioară), 1002 00, 1005 10 90, 1005 90 00 și 1007 00 90 este prețul CIF reprezentativ la import, stabilit zilnic în conformitate cu metoda prevăzută la articolul 4 din regulamentul menționat anterior.

(4)

Este necesar să se stabilească taxele la import pentru perioada începând cu 1 iulie 2008, aplicabile până la stabilirea și intrarea în vigoare a unei noi taxe.

(5)

Cu toate acestea, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 608/2008 al Comisiei din 26 iunie 2008 privind suspendarea temporară a taxelor vamale la importul anumitor cereale pentru anul de comercializare 2008/2009 (3), aplicarea anumitor taxe stabilite prin prezentul regulament se suspendă,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Începând de la 1 iulie 2008, taxele la import în sectorul cerealelor menționate la articolul 136 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 sunt stabilite în anexa I la prezentul regulament, pe baza elementelor menționate în anexa II.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 1 iulie 2008.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 30 iunie 2008.

Pentru Comisie

Jean-Luc DEMARTY

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 510/2008 al Comisiei (JO L 149, 7.6.2008, p. 61).

(2)  JO L 161, 29.6.1996, p. 125. Regulament modificat ultima dată de Regulamentul (CE) nr. 1816/2005 (JO L 292, 8.11.2005, p. 5).

(3)  JO L 166, 27.6.2008, p. 19.


ANEXA I

Taxe la import pentru produsele menționate la articolul 136 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 aplicabile de la 1 iulie 2008

Cod NC

Descrierea mărfurilor

Taxa la import (1)

(în EUR/t)

1001 10 00

GRÂU dur de calitate superioară

0,00 (2)

de calitate medie

0,00 (2)

de calitate inferioară

0,00 (2)

1001 90 91

GRÂU comun, pentru sămânță

0,00

ex 1001 90 99

GRÂU comun de calitate superioară, altul decât pentru sămânță

0,00 (2)

1002 00 00

SECARĂ

0,00 (2)

1005 10 90

PORUMB pentru sămânță, altul decât hibrid

0,00

1005 90 00

PORUMB, altul decât pentru sămânță (3)

0,00 (2)

1007 00 90

SORG cu boabe, altul decât hibrid, destinat însămânțării

0,00 (2)


(1)  Pentru mărfurile care intră în Comunitate prin Oceanul Atlantic sau prin Canalul de Suez, importatorul poate beneficia, în aplicarea articolului 2 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 1249/96 al Comisiei, de o reducere a taxelor, în valoare de:

3 EUR/t, dacă portul de descărcare se află la Marea Mediterană,

2 EUR/t, dacă portul de descărcare se află în Danemarca, Estonia, Irlanda, Letonia, Lituania, Polonia, Finlanda, Suedia, Regatul Unit sau pe coasta atlantică a Peninsulei Iberice.

(2)  În temeiul Regulamentului (CE) nr. 608/2008, se suspendă aplicarea acestei taxe.

(3)  Importatorul poate beneficia de o reducere forfetară de 24 EUR/t atunci când sunt îndeplinite condițiile stabilite la articolul 2 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 1249/96 al Comisiei.


ANEXA II

Elemente pentru calcularea taxelor prevăzute în anexa I

16.6.2008-27.6.2008

1.

Valori medii pentru perioada de referință menționată la articolul 2 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1249/96:

(EUR/t)

 

Grâu comun (1)

Porumb

Grâu dur de calitate superioară

Grâu dur de calitate medie (2)

Grâu dur de calitate inferioară (3)

Orz

Bursa

Minnéapolis

Chicago

Cotația

259,01

187,53

Prețul FOB USA

282,92

272,92

252,92

157,14

Primă pentru Golf

8,73

Primă pentru Marile Lacuri

27,11

2.

Valori medii pentru perioada de referință menționată la articolul 2 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1249/96:

Taxă de navlu: Golful Mexic–Rotterdam:

43,58 EUR/t

Taxă de navlu: Marile Lacuri–Rotterdam:

48,70 EUR/t


(1)  Primă pozitivă încorporată de 14 EUR/t [articolul 4 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1249/96].

(2)  Primă negativă de 10 EUR/t [articolul 4 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1249/96].

(3)  Primă negativă de 30 EUR/t [articolul 4 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1249/96].


DIRECTIVE

1.7.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 171/9


DIRECTIVA 2008/66/CE A COMISIEI

din 30 iunie 2008

de modificare a Directivei 91/414/CEE a Consiliului în vederea includerii substanțelor bifenox, diflufenican, fenoxaprop-P, fenpropidin și chinoclamină ca substanțe active

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva 91/414/CEE a Consiliului din 15 iulie 1991 privind introducerea pe piață a produselor de uz fitosanitar (1), în special articolul 6 alineatul (1),

întrucât:

(1)

Regulamentele (CE) nr. 451/2000 (2) și (CE) nr. 1490/2002 (3) ale Comisiei stabilesc normele detaliate de punere în aplicare a fazei a treia din programul de lucru menționat la articolul 8 alineatul (2) din Directiva 91/414/CEE, precum și o listă de substanțe active care trebuie evaluate în vederea eventualei lor includeri în anexa I la Directiva 91/414/CEE. Această listă include substanțele bifenox, diflufenican, fenoxaprop-P, fenpropidin și chinoclamină.

(2)

Efectele acestor substanțe active asupra sănătății umane și asupra mediului înconjurător au fost evaluate, pentru o serie de utilizări propuse de notificatori, în conformitate cu dispozițiile prevăzute în Regulamentele (CE) nr. 451/2000 și (CE) nr. 1490/2002. În plus, regulamentele menționate anterior desemnează statele membre raportoare care trebuie să înainteze Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară (AESA) rapoartele de evaluare și recomandările relevante, în conformitate cu articolul 10 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1490/2002. Pentru bifenox, statul membru raportor a fost Belgia și toate informațiile relevante au fost prezentate la 4 iulie 2005. Pentru diflufenican, statul membru raportor a fost Regatul Unit și toate informațiile relevante au fost prezentate la 1 august 2005. Pentru fenoxaprop-P, statul membru raportor a fost Austria și toate informațiile relevante au fost prezentate la 2 mai 2005. Pentru fenpropidin și chinoclamină, statul membru raportor a fost Suedia și toate informațiile relevante au fost prezentate la 24 iunie 2005, respectiv 15 iunie 2005.

(3)

Rapoartele de evaluare au făcut obiectul unei evaluări colegiale de către statele membre și AESA și au fost prezentate Comisiei la 14 noiembrie 2007 pentru chinoclamină, la 29 noiembrie 2007 pentru bifenox și fenoxaprop-P și la 17 decembrie 2007 pentru diflufenican și fenpropidin, sub formă de rapoarte științifice AESA (4). Aceste rapoarte au fost examinate de statele membre și de Comisie în cadrul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală și au fost finalizate pentru substanțele bifenox, diflufenican, fenoxaprop-P, fenpropidin și chinoclamină la 14 martie 2008, sub formă de rapoarte de analiză ale Comisiei.

(4)

Diversele examinări efectuate au arătat faptul că produsele de protecție a plantelor care conțin substanțele bifenox, diflufenican, fenoxaprop-P, fenpropidin și chinoclamină pot îndeplini, în general, cerințele prevăzute la articolul 5 alineatul (1) literele (a) și (b) din Directiva 91/414/CEE, în special în ceea ce privește utilizările analizate și detaliate în rapoartele de analiză ale Comisiei. Prin urmare, este adecvată includerea acestor substanțe active în anexa I pentru ca în toate statele membre să se poată elibera autorizații pentru produsele de protecție a plantelor care conțin aceste substanțe active, în conformitate cu dispozițiile directivei menționate anterior.

(5)

Fără a aduce atingere acestei concluzii, este adecvată obținerea de informații suplimentare privind anumite aspecte specifice. Articolul 6 alineatul (1) din Directiva 91/414/CEE prevede faptul că includerea unei substanțe în anexa I poate fi supusă anumitor condiții. Prin urmare, este indicat să se solicite supunerea bifenoxului la teste suplimentare pentru a se confirma evaluarea riscului pentru consumatori și riscul pe termen lung pentru mamiferele erbivore, precum și supunerea fenpropidinului la teste suplimentare, în vederea confirmării evaluării riscului pentru păsări erbivore și insectivore, iar aceste studii ar trebui prezentate de către notificatori.

(6)

Ar trebui să se prevadă o perioadă de timp rezonabilă înaintea includerii unei substanțe active în anexa I, pentru a li se permite statelor membre și părților interesate să se pregătească pentru îndeplinirea noilor cerințe care decurg din această includere.

(7)

Fără a aduce atingere obligațiilor definite în Directiva 91/414/CEE ca urmare a includerii unei substanțe active în anexa I, în vederea revizuirii autorizațiilor existente pentru produsele de protecție a plantelor care conțin bifenox, diflufenican, fenoxaprop-P, fenpropidin și chinoclamină, statele membre ar trebui să dispună de un termen de șase luni de la includere, cu scopul de a garanta respectarea dispozițiilor Directivei 91/414/CEE, în special a celor de la articolul 13, și a condițiilor relevante prevăzute în anexa I. Statele membre ar trebui, după caz, să modifice, să înlocuiască sau să retragă autorizațiile existente, în conformitate cu dispozițiile Directivei 91/414/CEE. Prin derogare de la termenul menționat anterior, ar trebui să se prevadă un termen mai extins pentru înaintarea și evaluarea dosarului complet, prevăzut în anexa III, a fiecărui produs de protecție a plantelor, pentru fiecare utilizare preconizată, în conformitate cu principiile uniforme enunțate în Directiva 91/414/CEE.

(8)

Experiența dobândită din includerile precedente în anexa I la Directiva 91/414/CEE ale substanțelor active evaluate în conformitate cu Regulamentul (CEE) nr. 3600/92 al Comisiei (5) a arătat că pot interveni dificultăți în interpretarea obligațiilor ce revin titularilor autorizațiilor existente în ceea ce privește accesul la date. Prin urmare, pentru a se evita noi dificultăți, pare necesară clarificarea obligațiilor statelor membre, în special a obligației de a verifica dacă titularul unei autorizații demonstrează că are acces la un dosar care respectă cerințele din anexa II la directiva menționată anterior. Totuși, această clarificare nu impune nicio obligație suplimentară statelor membre sau titularilor autorizațiilor în raport cu directivele de modificare a anexei I, adoptate până în prezent.

(9)

Prin urmare, este necesar ca Directiva 91/414/CEE să fie modificată în consecință.

(10)

Măsurile prevăzute în prezenta directivă sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

Anexa I la Directiva 91/414/CEE se modifică în conformitate cu anexa la prezenta directivă.

Articolul 2

Statele membre adoptă și publică până la 30 iunie 2009, cel târziu, actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive. Statele membre comunică de îndată Comisiei textul dispozițiilor respective și un tabel de corespondență între dispozițiile respective și prezenta directivă.

Statele membre aplică aceste dispoziții de la 1 iulie 2009.

Atunci când statele membre adoptă dispozițiile în cauză, acestea din urmă conțin o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o astfel de trimitere cu ocazia publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.

Articolul 3

(1)   În conformitate cu Directiva 91/414/CEE, statele membre modifică sau retrag, după caz, până la 30 iunie 2009, autorizațiile existente pentru produsele de protecție a plantelor care conțin bifenox, diflufenican, fenoxaprop-P, fenpropidin și chinoclamină ca substanțe active.

Până la data menționată mai sus, statele membre verifică în special dacă se respectă condițiile privind substanțele bifenox, diflufenican, fenoxaprop-P, fenpropidin și chinoclamină din anexa I la directiva menționată, cu excepția celor din partea B a rubricii corespunzătoare substanței active respective, și dacă titularul autorizației deține un dosar sau are acces la un dosar care îndeplinește cerințele din anexa II la directiva menționată anterior, în conformitate cu condițiile prevăzute la articolul 13 din directiva respectivă.

(2)   Prin derogare de la alineatul (1), orice produs de protecție a plantelor autorizat care conține bifenox, diflufenican, fenoxaprop-P, fenpropidin și chinoclamină ca substanță activă unică sau ca substanță activă asociată cu alte substanțe active care au fost incluse în anexa I la Directiva 91/414/CEE până la 31 decembrie 2008 cel târziu, face obiectul unei reevaluări de către statele membre în conformitate cu principiile uniforme menționate în anexa VI la Directiva 91/414/CEE, pe baza unui dosar care respectă condițiile prevăzute în anexa III la directiva menționată anterior și ținând seama de partea B a rubricii din anexa I la directiva respectivă privind substanțele bifenox, diflufenican, fenoxaprop-P, fenpropidin și, respectiv, chinoclamină. Pe baza acestei evaluări, statele membre stabilesc dacă produsul respectă condițiile prevăzute la articolul 4 alineatul (1) literele (b), (c), (d) și (e) din Directiva 91/414/CEE.

După ce se asigură cu privire la respectarea acestor condiții, statele membre:

(a)

în cazul unui produs care conține ca substanță activă unică bifenox, diflufenican, fenoxaprop-P, fenpropidin și chinoclamină, modifică sau retrag autorizația, după caz, până la 31 decembrie 2012 cel târziu, sau

(b)

în cazul unui produs care conține bifenox, diflufenican, fenoxaprop-P, fenpropidin și chinoclamină ca substanță activă asociată cu alte substanțe active, modifică sau retrag autorizația, după caz, până la 31 decembrie 2012 sau până la data stabilită pentru o astfel de modificare sau retragere în directiva sau directivele respective care au adăugat substanța sau substanțele relevante în anexa I la Directiva 91/414/CEE, fiind luată în considerare data cea mai recentă.

Articolul 4

Prezenta directivă intră în vigoare la 1 ianuarie 2009.

Articolul 5

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 30 iunie 2008.

Pentru Comisie

Androulla VASSILIOU

Membru al Comisiei


(1)  JO L 230, 19.8.1991, p. 1. Directivă modificată ultima dată prin Directiva 2008/45/CE a Comisiei (JO L 94, 5.4.2008, p. 21).

(2)  JO L 55, 29.2.2000, p. 25. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1044/2003 (JO L 151, 19.6.2003, p. 32).

(3)  JO L 224, 21.8.2002, p. 23. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1095/2007 (JO L 246, 21.9.2007, p. 19).

(4)  EFSA Scientific Report (2007) 119, 1-84, Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance bifenox [Raportul științific AESA (2007) 119, 1-84, Concluzia privind evaluarea colegială a riscului de pesticid al substanței active bifenox] (finalizat la 29 noiembrie 2007).

EFSA Scientific Report (2007) 122, 1-84, Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance diflufenican [Raportul științific AESA (2007) 122, 1-84, Concluzia privind evaluarea colegială a riscului de pesticid al substanței active diflufenican] (finalizat la 17 decembrie 2007).

EFSA Scientific Report (2007) 121, 1-76, Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance fenoxaprop-P [Raportul științific AESA (2007) 121, 1-76, Concluzia privind evaluarea colegială a riscului de pesticid al substanței active fenoxaprop-P] (finalizat la 29 noiembrie 2007).

EFSA Scientific Report (2007) 124, 1-84, Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance fenpropidin [Raportul științific AESA (2007) 124, 1-84, Concluzia privind evaluarea colegială a riscului de pesticid al substanței active fenpropidin] (finalizat la 17 decembrie, revizuit la 29 ianuarie 2008 prin corectarea erorilor de clacul în ceea ce privește evaluarea riscului acvatic).

EFSA Scientific Report (2007) 117, 1-70, Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance quinoclamine [Raportul științific AESA (2007) 117, 1-70, Concluzia privind evaluarea colegială a riscului de pesticid al substanței active chinoclamină] (finalizat la 14 noiembrie 2007).

(5)  JO L 366, 15.12.1992, p. 10. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 416/2008 (JO L 125, 9.5.2008, p. 25).


ANEXĂ

Următoarele rubrici se adaugă la sfârșitul tabelului din anexa I la Directiva 91/414/CEE:

Nr.

Denumire comună, numere de identificare

Denumire IUPAC

Puritate (1)

Data intrării în vigoare

Data expirării includerii

Dispoziții specifice

„186

Bifenox

Nr. CAS 42576-02-3

Nr. CIPAC 413

Metil 5-(2,4-diclorfenoxi)-2-nitrobenzoat

≥ 970 g/kg impurități:

 

max. 3 g/kg 2,4 diclorfenol

 

max. 6 g/kg 2,4-dicloranisol

1 ianuarie 2009

31 decembrie 2018

PARTEA A

Se pot autoriza numai utilizările ca erbicid.

PARTEA B

Pentru punerea în aplicare a principiilor uniforme din anexa VI, se iau în considerare concluziile din raportul de analiză a bifenoxului, în special apendicele I și II, în forma lor finalizată în cadrul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală din 14 martie 2008.

În cadrul acestei evaluări generale, statele membre trebuie să acorde o atenție deosebită:

siguranței operatorului și să se asigure că în condițiile de utilizare este prevăzută folosirea echipamentelor de protecție individuală corespunzătoare;

expunerii consumatorilor prin alimentație la reziduuri de bifenox din produse de origine animală și din rotația ulterioară a culturilor.

Statele membre în cauză solicită prezentarea următoarelor informații:

informații cu privire la reziduurile de bifenox și metabolitul acestuia, acid hidroxi bifenox, din produsele de origine animală și la reziduurile de bifenox din rotația culturilor.

informații privind combaterea riscului pe termen lung, care decurge din utilizarea bifenoxului, pentru mamiferele erbivore.

Acestea se asigură că notificatorul furnizează astfel de date și informații de confirmare Comisiei în termen de doi ani de la intrarea în vigoare a prezentei directive.

187

Diflufenican

Nr. CAS 83164-33-4

Nr. CIPAC 462

2′,4′-difluor-2-(α,α,α-trifluor-m-toliloxi) nicotinanilidă

≥ 970 g/kg

1 ianuarie 2009

31 decembrie 2018

PARTEA A

Se pot autoriza numai utilizările ca erbicid.

PARTEA B

Pentru punerea în aplicare a principiilor uniforme din anexa VI, se iau în considerare concluziile din raportul de analiză a diflufenicanului, în special apendicele I și II, în forma lor finalizată la 14 martie 2008 în cadrul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală.

În cadrul acestei evaluări generale, statele membre trebuie să acorde o atenție deosebită:

protecției organismelor acvatice. Acolo unde este cazul trebuie aplicate măsuri de atenuare a riscurilor, cum ar fi zonele tampon;

protejării plantelor cărora nu li se adresează acest produs. Acolo unde este cazul trebuie aplicate măsuri de atenuare a riscurilor, ca, de exemplu, prezența pe teren a unor zone tampon netratate cu substanța activă.

188

Fenoxaprop-P

Nr. CAS 113158-40-0

Nr. CIPAC 484

acid(R)-2-[4-(6-clor-2-benzoxazoli)oxi]-fenoxi]-propanoic

≥ 920 g/kg

1 ianuarie 2009

31 decembrie 2018

PARTEA A

Se pot autoriza numai utilizările ca erbicid.

PARTEA B

Pentru punerea în aplicare a principiilor uniforme din anexa VI, se iau în considerare concluziile din raportul de analiză a substanței fenoxaprop-P, în special apendicele I și II, în forma lor finalizată la 14 martie 2008 în cadrul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală.

În cadrul acestei evaluări generale, statele membre trebuie să acorde o atenție deosebită:

siguranței operatorului și să se asigure că în condițiile de utilizare este prevăzută folosirea echipamentelor de protecție individuală corespunzătoare;

protejării plantelor cărora nu li se adresează acest produs;

prezenței agentului de protecție a plantelor mefenpir-dietil în produsele preparate având în vedere expunerea operatorului, a lucrătorului și a persoanelor prezente;

persistenței substanței și a produselor rezultate din degradarea acesteia în zonele și regiunile mai reci în care se pot crea condiții anaerobe.

Condițiile de autorizare trebuie să cuprindă, acolo unde este cazul, măsuri de atenuare a riscurilor.

189

Fenpropidin

Nr. CAS 67306-00-7

Nr. CIPAC 520

(R,S)-1-[3-(4-tert-butilfenil)-2-metilpropil]-piperidină

≥ 960 g/kg (racemat)

1 ianuarie 2009

31 decembrie 2018

PARTEA A

Se pot autoriza numai utilizările ca fungicid.

PARTEA B

Pentru punerea în aplicare a principiilor uniforme din anexa VI, se iau în considerare concluziile din raportul de analiză a fenpropidinului, în special apendicele I și II, în forma lor finalizată la 14 martie 2008 în cadrul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală.

În cadrul acestei evaluări generale, statele membre trebuie să acorde o atenție deosebită:

siguranței operatorului și să se asigure că în condițiile de utilizare este prevăzută folosirea echipamentelor de protecție individuală corespunzătoare;

protecției organismelor acvatice și să se asigure că în condițiile de autorizare sunt incluse, acolo unde este cazul, măsuri de atenuare a riscurilor, cum ar fi zonele tampon.

Statele membre în cauză solicită prezentarea următoarelor informații:

informații privind combaterea riscului pe termen lung, care decurge din utilizarea fenpropidinului, pentru mamifere erbivore și păsări insectivore.

Acestea se asigură că notificatorul furnizează astfel de date și informații de confirmare Comisiei în termen de doi ani de la intrarea în vigoare a prezentei directive.

190

Chinoclamină

Nr. CAS 2797-51-5

Nr. CIPAC 648

2-amino-3-clor-1,4-naftochinonă

≥ 965 g/kg impurități:

dichlon (2,3-diclor-1,4-naftochinonă) max. 15 g/kg

1 ianuarie 2009

31 decembrie 2018

PARTEA A

Se pot autoriza numai utilizările ca erbicid.

PARTEA B

La analizarea cererilor de autorizare pentru utilizarea produselor de protecție a plantelor care conțin chinoclamină în alte cazuri decât pentru protecția plantelor ornamentale și de pepinieră, statele membre acordă o atenție deosebită criteriilor din articolul 4 alineatul (1) litera (b) și se asigură că au fost furnizate toate datele și informațiile necesare înainte de eliberarea unei astfel de autorizații.

Pentru punerea în aplicare a principiilor uniforme din anexa VI, se iau în considerare concluziile din raportul de analiză a chinoclaminei, în special apendicele I și II, în forma lor finalizată la 14 martie 2008 în cadrul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală.

În cadrul acestei evaluări generale, statele membre trebuie să acorde o atenție deosebită:

siguranței operatorului, a lucrătorului și a persoanelor prezente și să se asigure că în condițiile de utilizare este prevăzută folosirea echipamentelor de protecție individuală corespunzătoare;

protecției organismelor acvatice;

protecției păsărilor și a mamiferelor mici.

Condițiile de autorizare trebuie să cuprindă, acolo unde este cazul, măsuri de atenuare a riscurilor.


(1)  În raportul de analiză sunt furnizate mai multe detalii privind identitatea și specificațiile substanței active.”


1.7.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 171/16


DIRECTIVA 2008/67/CE A COMISIEI

din 30 iunie 2008

de modificare a Directivei 96/98/CE a Consiliului privind echipamentele maritime

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva 96/98/CE a Consiliului din 20 decembrie 1996 privind echipamentele maritime (1), în special articolul 17,

întrucât:

(1)

În sensul Directivei 96/98/CE, convențiile internaționale și standardele de testare se aplică în versiunea actualizată.

(2)

Deoarece modificările aduse convențiilor internaționale și standardelor de testare aplicabile sunt în vigoare de la data de 1 iulie 2002, dată la care Directiva 96/98/CE a fost modificată ultima oară, aceste modificări trebuie incluse în directiva menționată din motive de claritate.

(3)

Organizația Maritimă Internațională și organizațiile europene de standardizare au adoptat standarde, inclusiv standarde de testare detaliate, pentru o serie de echipamente care sunt enumerate în anexa A.2 la Directiva 96/98/CE sau care, deși nu sunt enumerate, sunt considerate relevante în sensul directivei menționate. Prin urmare, astfel de echipamente trebuie incluse în anexa A.1 sau transferate din anexa A.1 în anexa A.2, după caz.

(4)

Directiva 96/98/CE ar trebui modificată în consecință.

(5)

Măsurile prevăzute de prezenta directivă sunt în conformitate cu avizul Comitetului COSS instituit de Directiva 2002/84/CE a Parlamentului European și a Consiliului,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

Anexa A la Directiva 96/98/CE se înlocuiește cu textul din anexa la prezenta directivă.

Articolul 2

În cazul în care echipamentul calificat drept „echipament nou” în coloana „denumirea echipamentului ” din anexa A.1 sau ca transferat din anexa A.1 în anexa A.2 a fost fabricat anterior datei menționate în articolul 3 alineatul (1) în conformitate cu procedurile de omologare de tip în vigoare până la acea dată pe teritoriul unui stat membru, un astfel de echipament poate fi introdus pe piață sau la bordul unei nave comunitare pentru o perioadă de doi ani de la data respectivă.

Articolul 3

Transpunere

(1)   Statele membre adoptă și publică actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive până la 21 iulie 2009. Statele membre comunică de îndată Comisiei textul respectivelor acte, precum și un tabel de corespondență între actele în cauză și prezenta directivă.

Statele membre pun în aplicare respectivele dispoziții începând cu 21 iulie 2009.

În momentul în care statele membre adoptă aceste acte, ele conțin o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o asemenea trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.

(2)   Statele membre comunică Comisiei textele principalelor dispoziții de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă.

Articolul 4

Prezenta directivă intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 5

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 30 iunie 2008.

Pentru Comisie

Jacques BARROT

Vicepreședinte


(1)  JO L 46, 17.2.1997, p. 25. Directivă modificată ultima dată prin Directiva 2002/84/CE a Parlamentului European și a Consiliului (JO L 324, 29.11.2002, p. 53).


ANEXĂ

ANEXA A

Lista acronimelor utilizate

 

Circ., Circulară.

 

COLREG, Regulamentul internațional pentru prevenirea abordajelor pe mare (RIPAM).

 

COMSAR, Subcomitetul OMI pentru radiocomunicații și operațiuni de căutare și salvare.

 

EN, Standard european.

 

ETSI, Institutul european de standardizare în domeniul telecomunicațiilor.

 

FSS, Codul internațional pentru sisteme de protecție împotriva incendiilor.

 

FTP, Codul internațional pentru aplicarea procedurilor de testare a expunerii la incendii.

 

HSC, Codul ambarcațiunilor de mare viteză.

 

IBC, Codul internațional pentru transportul în vrac al produselor chimice.

 

OACI, Organizația Aviației Civile Internaționale.

 

IEC, Comisia Internațională de Electrotehnică (CIE).

 

OMI, Organizația Maritimă Internațională.

 

ISO, Organizația Internațională de Standardizare.

 

UIT, Uniunea Internațională de Telecomunicații.

 

LSA, Accesorii de salvare.

 

MARPOL, Convenția internațională pentru prevenirea poluării de către nave.

 

MEPC, Comitetul pentru protecția mediului marin.

 

MSC, Comitetul pentru siguranța maritimă.

 

SOLAS, Convenția internațională privind siguranța vieții pe mare.

 

Reg., Reglementare.

 

Rez., Rezoluție.

ANEXA A.1

ECHIPAMENTE PENTRU CARE EXISTĂ DEJA STANDARDE DE TESTARE DETALIATE ÎN CADRUL INSTRUMENTELOR INTERNAȚIONALE

Note privind anexa A.1 în ansamblu

a)

Generalități: În afara standardelor de testare menționate explicit, o serie de dispoziții a căror respectare trebuie verificată pe parcursul examinării de tip (incluse în omologarea de tip), astfel cum este prevăzut în modulele de evaluare a conformității din anexa B, figurează în cerințele aplicabile din cadrul convențiilor internaționale, rezoluțiilor și circularelor corespunzătoare ale OMI.

b)

Coloana 5: În cazul în care se face referire la rezoluții ale OMI, doar standardele de testare incluse în secțiunile corespunzătoare ale anexelor la rezoluții sunt aplicabile; sunt excluse dispozițiile din cadrul rezoluției în sine.

c)

Coloana 5: Convențiile internaționale și standardele de testare se aplică în versiunea actualizată. În scopul identificării corecte a standardelor aplicabile, rapoartele de testare, certificatele și declarațiile de conformitate trebuie să menționeze standardul de testare specific aplicat și versiunea acestuia.

d)

Coloana 5: În cazul în care două seturi de standarde de identificare sunt separate prin „sau”, fiecare set îndeplinește toate cerințele de testare în conformitate cu standardele de performanță ale OMI. Astfel, testarea cu ajutorul unuia dintre aceste seturi este suficientă pentru a demonstra conformitatea cu cerințele instrumentelor internaționale corespunzătoare. Pe de altă parte, în cazul în care sunt utilizate alte elemente de separare (virgula), se aplică toate standardele enumerate.

e)

Coloana 6: În cazul în care este menționat modulul H, prin aceasta se înțelege modulul H plus certificatul de examinare a modelului.

f)

Cerințele stabilite în prezenta anexă nu aduc atingere cerințelor privind transportul din cadrul convențiilor internaționale.

1.   Accesorii de salvare

Nr.

Denumirea echipamentului

Reglementarea din cadrul SOLAS 74 prin care este necesară „omologarea de tip”

Reglementările din cadrul SOLAS 74, precum și rezoluțiile și circularele corespunzătoare ale OMI, după caz

Standarde de testare

Module de evaluare a conformității

1

2

3

4

5

6

A.1/1.1

Colaci de salvare

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/7,

Reg. III/34,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 8 a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) I, II a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 8 a OMI,

OMI MSC/Circ. 980.

Rez. MSC.81(70) a OMI.

B + D

B + E

B + F

A.1/1.2

Lumini de semnalizare a poziției pentru accesoriile de salvare

pentru ambarcațiuni de salvare și bărci de urgență,

pentru colaci de salvare,

pentru veste de salvare.

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/7,

Reg. III/22,

Reg. III/26,

Reg. III/32,

Reg. III/34,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 8 a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) II, IV a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 8 a OMI,

OMI MSC/Circ. 885,

OMI MSC/Circ. 980.

Rez. MSC.81(70) a OMI.

(cu excepția cerințelor referitoare la baterii prevăzute în EN 394 (1993) aplicabile doar luminilor pentru vestele de salvare).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.3

Semnale fumigene cu declanșare automată pentru colaci de salvare

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/7,

Reg. III/34,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 8 a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) I, II a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 8 a OMI,

OMI MSC/Circ. 980.

Rez. MSC.81(70) a OMI.

B + D

B + E

B + F

A.1/1.4

Veste de salvare

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/7,

Reg. III/22,

Reg. III/34,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 8 a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) I, II a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 8 a OMI,

OMI MSC/Circ. 922,

OMI MSC/Circ. 980.

Rez. MSC.81(70) a OMI.

(cu excepția cerințelor referitoare la baterii prevăzute în EN 394 (1993) aplicabile doar luminilor pentru vestele de salvare).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.5

Costume de scufundare și costume de protecție neclasificate ca veste de salvare:

cu protecție termică sau fără protecție termică.

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/7,

Reg. III/22,

Reg. III/32,

Reg. III/34,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 8 a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) I, II a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 8 a OMI,

OMI MSC/Circ. 980.

Rez. MSC.81(70) a OMI.

EN ISO 15027-3 (2002).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.6

Costume de scufundare și costume de protecție clasificate ca veste de salvare:

cu protecție termică sau fără protecție termică.

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/7,

Reg. III/22,

Reg. III/32,

Reg. III/34,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 8 a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) I, II a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 8 a OMI,

OMI MSC/Circ. 980.

Rez. MSC.81(70) a OMI.

EN ISO 15027-3 (2002).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.7

Mijloace de protecție termică

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/22,

Reg. III/32,

Reg. III/34,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 8 a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) I, II a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 8 a OMI,

OMI MSC/Circ. 980.

Rez. MSC.81(70) a OMI.

B + D

B + E

B + F

A.1/1.8

Rachete luminoase cu parașută (pirotehnie)

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/6,

Reg. III/34,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 8 a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) I, III a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 8 a OMI,

OMI MSC/Circ. 980.

Rez. MSC.81(70) a OMI.

B + D

B + E

B + F

A.1/1.9

Facle de mână (pirotehnie)

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/34,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 8 a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) I, III a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 8 a OMI,

OMI MSC/Circ. 980.

Rez. MSC.81(70) a OMI.

B + D

B + E

B + F

A.1/1.10

Semnale fumigene plutitoare (pirotehnie)

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/34,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) I, III a OMI,

OMI MSC/Circ. 980.

Rez. MSC.81(70) a OMI.

B + D

B + E

B + F

A.1/1.11

Aparate de lansare a bandulei

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/18,

Reg. III/34,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 8 a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) I, VII a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 8 a OMI,

OMI MSC/Circ. 980.

Rez. MSC.81(70) a OMI.

B + D

B + E

B + F

A.1/1.12

Plute de salvare gonflabile

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/13,

Reg. III/21,

Reg. III/26,

Reg. III/31,

Reg. III/34,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 8 a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) I, IV a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 8 a OMI,

OMI MSC/Circ. 811,

OMI MSC/Circ. 980.

Rez. MSC.81(70) a OMI.

B + D

B + E

B + F

A.1/1.13

Plute de salvare rigide

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/21,

Reg. III/26,

Reg. III/31,

Reg. III/34,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 8 a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) I, IV a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 8 a OMI,

OMI MSC/Circ. 811,

OMI MSC/Circ. 980.

Rez. MSC.81(70) a OMI.

OMI MSC/Circ. 1006.

B + D

B + E

B + F

A.1/1.14

Plute de salvare cu redresare automată

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/26,

Reg. III/34,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 8 a OMI,

Rez. MSC 48(66)-(Cod LSA) I, IV a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 8 a OMI,

OMI MSC/Circ.809 inclusiv Add.1,

OMI MSC/Circ. 811,

OMI MSC/Circ. 980.

Rez. MSC.81(70) a OMI.

OMI MSC/Circ.809 inclusiv Add.1,

OMI MSC/Circ. 1006.

B + D

B + E

B + F

A.1/1.15

Plute de salvare reversibile acoperite

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/26,

Reg. III/34,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 8 a OMI, anexa 10,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) I, IV a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 8 a OMI, anexa 11,

OMI MSC/Circ.809 inclusiv Add.1,

OMI MSC/Circ. 811,

OMI MSC/Circ. 980.

Rez. MSC.81(70) a OMI.

OMI MSC/Circ.809 inclusiv Add.1,

OMI MSC/Circ. 1006.

B + D

B + E

B + F

A.1/1.16

Dispozitive de lansare prin degajare liberă pentru plute de salvare (dispozitive de lansare hidrostatică)

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/13,

Reg. III/26,

Reg. III/34,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 8 a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) I, IV a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 8 a OMI,

OMI MSC/Circ. 811,

OMI MSC/Circ. 980.

Rez. MSC.81(70) a OMI.

B + D

B + E

B + F

A.1/1.17

Bărci de salvare

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/21,

Reg. III/31,

Reg. III/34,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 8 a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) I, IV a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 8 a OMI,

OMI MSC/Circ. 980.

Rez. MSC.81(70) a OMI.

OMI MSC/Circ. 1006.

B + D

B + F

G

A.1/1.18

Bărci de urgență rigide

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/21,

Reg. III/31,

Reg. III/34,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 8 a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) I, V a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 8 a OMI,

OMI MSC/Circ. 980.

Rez. MSC.81(70) a OMI.

OMI MSC/Circ. 1006.

B + D

B + F

G

A.1/1.19

Bărci de urgență gonflate

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/21,

Reg. III/31,

Reg. III/34,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 8 a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) I, V a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 8 a OMI,

OMI MSC/Circ. 980.

Rez. MSC.81(70) a OMI.

ISO 15372 (2000).

B + D

B + F

G

A.1/1.20

Bărci de urgență rapide

Reg. III/4.

Reg. III/26,

Reg. III/34,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) I,V a OMI,

OMI MSC/Circ.809 inclusiv Add.1,

OMI MSC/Circ. 980,

OMI MSC/Circ. 1016,

OMI MSC/Circ. 1094.

Rez. MSC.81(70) a OMI.

OMI MSC/Circ. 1006,

ISO 15372 (2000).

B + D

B + F

G

A.1/1.21

Instalații de lansare la apă cu palane și vinciuri (gruie)

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/23,

Reg. III/33,

Reg. III/34,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 8 a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) I, VI a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 8 a OMI,

OMI MSC/Circ. 980.

Rez. MSC.81(70) a OMI.

B + D

B + E

B + F

G

A.1/1.22

Instalații de lansare la apă prin degajare liberă pentru ambarcațiuni de salvare

Punctul a fost mutat la A.2/1.3.

A.1/1.23

Instalații de lansare la apă prin cădere liberă pentru bărci de salvare

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/16,

Reg. III/23,

Reg. III/33,

Reg. III/34,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 8 a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) I, VI a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 8 a OMI,

OMI MSC/Circ. 980.

Rez. MSC.81(70) a OMI.

B + D

B + E

B + F

G

A.1/1.24

Instalații de lansare la apă pentru plute de salvare

(Gruie)

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/12,

Reg. III/16,

Reg. III/34,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 8 a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) I, VI a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 8 a OMI,

OMI MSC/Circ. 980.

Rez. MSC.81(70) a OMI.

B + D

B + E

B + F

G

A.1/1.25

Instalații de lansare la apă a bărcilor de urgență rapide

(Gruie)

Reg. III/4.

Reg. III/26,

Reg. III/34,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) I, VI a OMI,

OMI MSC/Circ.809 inclusiv Add.1,

OMI MSC/Circ. 980.

Rez. MSC.81(70) a OMI.

B + D

B + E

B + F

G

A.1/1.26

Mecanisme de lansare pentru

Bărci de salvare și bărci de urgență

Plute de salvare

Lansate cu ajutorul unui palan sau al unor palane

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/16,

Reg. III/34,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 8 a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) I, IV, VI a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 8 a OMI,

OMI MSC/Circ. 980.

Rez. MSC.81(70) a OMI.

B + D

B + E

B + F

A.1/1.27

Sisteme de evacuare la apă

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/15,

Reg. III/26,

Reg. III/34,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 8 a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) I, VI a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 8 a OMI,

OMI MSC/Circ. 980.

Rez. MSC.81(70) a OMI.

B + D

B + F

G

A.1/1.28

Mijloace de salvare

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/26,

Reg. III/34,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 8 a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) I, VI a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 8 a OMI,

OMI MSC/Circ. 980.

Rez. MSC.81(70) a OMI.

OMI MSC/Circ.810.

B + D

B + F

A.1/1.29

Scări de îmbarcare

Punctul a fost mutat la A.2/1.4.

A.1/1.30

Materiale retroreflectorizante

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/34,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 8 a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) I a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 8 a OMI,

OMI MSC/Circ. 980.

Rez. A.658(16) a OMI.

B + D

B + E

B + F

A.1/1.31

Aparat radiotelefonic UIF de emisie-recepție pentru ambarcațiunile de salvare

Punctul a fost mutat la A.1/5.17 și A.1/5.18.

A.1/1.32

Transponder SAR în bandă de 9 GHz (SART)

Punctul a fost mutat la A.1/4.18.

A.1/1.33

Reflector radar pentru bărci de salvare și bărci de urgență

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/34,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 8 a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) I, IV, V a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 8 a OMI,

Rez. MSC.164(78) a OMI,

OMI MSC/Circ. 980.

EN ISO 8729 (1998).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/1.34

Compas pentru bărci de salvare și bărci de urgență

Punctul a fost mutat la A.1/4.23.

A.1/1.35

Extinctoare portabile pentru bărci de salvare și bărci de urgență

Punctul a fost mutat la A.1/3.38.

A.1/1.36

Motoare de propulsie pentru bărci de salvare și bărci de urgență

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/34,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) IV, V a OMI.

Rez. MSC.81(70) a OMI.

B + D

B + E

B + F

A.1/1.37

Motoare exterioare de propulsie pentru bărci de urgență

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/34,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) V a OMI.

Rez. MSC.81(70) a OMI.

B + D

B + E

B + F

A.1/1.38

Reflectoare pentru bărci de salvare și bărci de urgență

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/34,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 8 a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) I, IV, V a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 8 a OMI,

OMI MSC/Circ. 980.

Rez. MSC.81(70) a OMI.

B + D

B + E

B + F

A.1/1.39

Plute de salvare reversibile neacoperite

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 8 a OMI, anexa 10,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) I a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 8 a OMI, anexa 11,

OMI MSC/Circ. 980.

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) anexa 10 a OMI.

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) anexa 11 a OMI.

B + D

B + F

A.1/1.40

Dispozitiv mecanic de ridicare a pilotului

Reg. V/23.

Reg. V/23,

Rez. A.889(21) a OMI,

OMI MSC/Circ.773,

OMI MSC/Circ. 980.

ISO 799 (2004).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.41

(echipament nou)

Vinciuri pentru ambarcațiuni de salvare și bărci de urgență

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/16,

Reg. III/17,

Reg. III/23,

Reg. III/24,

Reg. III/34,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 8 a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) I, VI a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 8 a OMI.

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) a OMI,

Rez. MSC.81(70) a OMI.

B + D

B + E

B + F

G

A.1/1.42

(echipament nou)

Scară pentru pilot

Reg. V/23,

Reg. X/3.

Reg. V/23,

Rez. A.889(21) a OMI,

OMI MSC/Circ. 528/rev.1.

Rez. A.889(21) a OMI.

B + D

B + E

B + F

G


2.   Prevenirea poluării marine

Nr.

Denumirea echipamentului

Reglementarea din cadrul MARPOL 73/78 prin care este necesară „omologarea de tip”

Reglementările din cadrul MARPOL 73/78 precum și rezoluțiile și circularele corespunzătoare ale OMI, după caz

Standarde de testare

Module de evaluare a conformității

1

2

3

4

5

6

A.1/2.1

Sistem de filtrare a hidrocarburilor (în cazul în care conținutul de hidrocarburi al efluentului nu depășește 15 ppm)

anexa I, Reg. 16(4),

anexa I, Reg. 16(5),

anexa I revizuită, Reg. 14.6,

anexa I revizuită, Reg 14.7.

anexa I, Reg. 16(1),

anexa I, Reg. 16(2),

anexa I revizuită, Reg. 14.1,

anexa I revizuită, Reg. 14.2,

anexa I revizuită, Reg. 14.3.

Rez. MEPC.60(33) a OMI,

Rez. MEPC.107(49) a OMI.

B + D

B + E

B + F

A.1/2.2

Detectoare ale suprafeței de separație hidrocarburi/apă

anexa I, Reg. 15(3)(b),

anexa I revizuită, Reg. 32.

anexa I, Reg. 15(3)(b),

anexa I revizuită, Reg. 32.

Rez. MEPC.5(XIII) a OMI.

B + D

B + E

B + F

A.1/2.3

Aparate de măsurare a conținutului de hidrocarburi

anexa I, Reg. 16(5),

anexa I revizuită, Reg. 14.7,

anexa I revizuită, Reg. 14.7.

anexa I, Reg. 16(1) și (2),

anexa I revizuită, Reg. 14.1 și 14.2.

Rez. MEPC.60(33) a OMI,

Rez. MEPC.107(49) a OMI.

B + D

B + E

B + F

A.1/2.4

Aparate de tratare destinate atașării la echipamentul de separație apă/hidrocarburi existent (în cazul în care conținutul de hidrocarburi al efluentului nu depășește 15 ppm)

Punct anulat.

A.1/2.5

Sistem de monitorizare și control al deversărilor de hidrocarburi pentru petroliere

anexa I, Reg. 15(3)(a),

anexa I revizuită, Reg. 31.2,

anexa I revizuită, Reg. 31.3.

anexa I, Reg. 15(3),

anexa I revizuită, Reg. 31.2,

anexa I revizuită, Reg. 31,3,

anexa I revizuită, Reg. 31.4.

Rez. MEPC.108(49) a OMI.

B + D

B + E

B + F

A.1/2.6

Instalații de tratare a apelor uzate

anexa IV, Reg. 9.

anexa IV revizuită, Reg. 9.

Rez. MEPC.2(VI) a OMI.

B + D

B + E

B + F

A.1/2.7

Incineratoare de bord pentru nave

anexa VI, Reg. 16(2)(a),

anexa VI, Reg. 16.

anexa VI, Reg. 16(2)(a),

anexa VI, Reg. 16.

Rez. MEPC.76(40) a OMI.

B + D

B + E

B + F

G


3.   Echipamente de protecție împotriva incendiilor

Nr.

Denumirea echipamentului

Reglementarea din cadrul SOLAS 74 prin care este necesară „omologarea de tip”

Reglementările din cadrul SOLAS 74, precum și rezoluțiile și circularele corespunzătoare ale OMI, după caz

Standarde de testare

Module de evaluare a conformității

1

2

3

4

5

6

A.1/3.1

Învelișul nedemontabil al punții

Reg. II-2/4,

Reg. II-2/6,

Reg. X/3.

Reg. II-2/4,

Reg. II-2/6,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 7 a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 7 a OMI.

Rez. A.653(16) a OMI,

Rez. A.687(17) a OMI,

Rez. MSC.61(67)-( Cod FTP) a OMI,

OMI MSC/Circ.916,

OMI MSC/Circ.1004.

B + D

A.1/3.2

Extinctoare portabile

Reg. II-2/10,

Reg. X/3,

Rez. MSC.98(73)-(Cod FSS) 4 a OMI.

Reg. II-2/10,

Reg. II-2/19,

Reg. II-2/20,

Rez. A.951(23) a OMI,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 7 a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 7 a OMI,

Rez. MSC.98(73)-(Cod FSS) 4 a OMI.

EN 3-3 (1994),

EN 3-6 (1995) inclusiv A.1 (1999),

EN 3-7 (2004).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.3

Echipament de pompieri: îmbrăcăminte de protecție (echipament pentru contactul cu focul)

Reg. II-2/10,

Reg. X/3,

Rez. MSC.98(73)-(Cod FSS) 3 a OMI.

Reg. II-2/10,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 7 a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 7 a OMI,

Rez. MSC.98(73)-(Cod FSS) 3 a OMI.

EN 469 (2006),

EN 531 (1995),

EN 531/A1 (1998),

EN 1486 (1996).

sau

ISO 15538 (2001).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.4

Echipament de pompieri: bocanci

Reg. II-2/10,

Reg. X/3,

Rez. MSC.98(73)-(Cod FSS) 3 a OMI.

Reg. II-2/10,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 7 a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 7 a OMI,

Rez. MSC.98(73)-(Cod FSS) 3 a OMI.

EN ISO 20344 (2004),

EN ISO 20345 (2004).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.5

Echipament de pompieri: mănuși

Reg. II-2/10,

Reg. X/3,

Rez. MSC.98(73)-(Cod FSS) 3 a OMI.

Reg. II-2/10,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 7 a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 7 a OMI,

Rez. MSC.98(73)-(Cod FSS) 3 a OMI.

EN 659 (2003),

EN 60903 (2002) (doar pentru conductibilitate).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.6

Echipament de pompieri: cască

Reg. II-2/10,

Reg. X/3,

Rez. MSC.98(73)-(Cod FSS) 3 a OMI.

Reg. II-2/10,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 7 a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 7 a OMI,

Rez. MSC.98(73)-(Cod FSS) 3 a OMI.

EN 443 (1997).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.7

Aparat de respirație autonom cu aer comprimat

Notă: În cazul accidentelor care implică mărfuri periculoase, este necesară o mască cu presiune pozitivă.

Reg. II-2/10,

Reg. X/3,

Rez. MSC.98(73)-(Cod FSS) 3 a OMI.

Reg. II-2/10,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 7 a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 7 a OMI,

Rez. MSC.98(73)-(Cod FSS) 3 a OMI.

EN 136 (1998),

EN 137 (2007).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.8

Aparat de respirație prin alimentare cu aer destinat utilizării cu o cască sau o mască pentru fum

Notă: În cazul accidentelor care implică mărfuri periculoase, este necesară o mască cu presiune pozitivă.

Reg. X/3.

Notă. Acest echipament nu figurează în reglementările noului capitol II-2 [Rez.MSC.99(73) a OMI] sau în Codul FSS [Rez. MSC.98(73) a OMI].

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 7 a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 7 a OMI.

EN 14593-1 (2005),

EN 14593-2 (2005),

EN 14594 (2005).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.9

Componente ale instalațiilor cu sprinklere pentru încăperile de locuit, de serviciu și posturile de comandă, echivalente cu cele prevăzute în Convenția SOLAS 74 Reg. II-2/12 (numai pentru ajutaje și funcționarea acestora).

Reg. II-2/7,

Reg. II-2/10,

Rez. MSC.98(73)-(Cod FSS) 8 a OMI.

Reg. II-2/7,

Reg. II-2/9,

Reg. II-2/10,

Rez. MSC.98(73)-(Cod FSS) 8 a OMI.

Rez. A.800(19) a OMI.

B + D

B + E

B + F

G

A.1/3.10

Duze pentru instalații fixe de stingere a incendiilor cu apă pulverizată sub presiune, destinate sălilor mașinilor

Punctul a fost mutat la A.2/3.11.

A.1/3.11

Compartimente de tip „A” și „B” rezistente la foc

compartimente de tip „A”,

compartimente de tip „B”.

Tip „A”:

Reg. II-2/3.2.

Tip „B”:

Reg. II-2/3.4.

Reg.II-2/9, și

Tip „A”:

Reg. II-2/3.2.

Tip „B”:

Reg. II-2/3.4.

Rez. MSC.61(67)-(Cod FTP) a OMI,

OMI MSC/Circ.1120.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.12

Dispozitive pentru prevenirea trecerii flăcărilor în tancurile de marfă de la bordul petrolierelor

Reg. II-2/4,

Reg. II-2/16.

Reg. II-2/4,

Reg. II-2/16.

EN 12874 (2001),

ISO 15364 (2000),

OMI MSC/Circ.677,

OMI MSC/Circ.1009.

B + F

A.1/3.13

Materiale necombustibile

Reg. II-2/3,

Reg. X/3.

Reg. II-2/3,

Reg. II-2/5,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 7 a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 7 a OMI.

Rez. MSC.61(67)-(Cod FTP) a OMI,

OMI MSC/Circ.1120.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.14

Materiale, altele decât oțelul, destinate tubulaturilor care traversează compartimente de tip „A” sau „B”

Reg. II-2/9.

Reg. II-2/9.

Rez. A.754(18) a OMI,

Rez. MSC.61(67)-(Cod FTP) a OMI,

OMI MSC/Circ.1120.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.15

Materiale, altele decât oțelul, destinate tubulaturilor pentru hidrocarburi sau combustibili lichizi

țevi și armături,

valve,

ansambluri de țevi flexibile.

Reg. II-2/4,

Reg. X/3.

Reg. II-2/4,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 7,10 a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 7,10 a OMI.

Rez. A.753(18) a OMI,

ISO 15540 (1999),

ISO 15541 (1999).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.16

Uși antifoc

Reg. II-2/9.

Reg. II-2/9.

Rez. MSC.61(67)-(Cod FTP) a OMI,

OMI MSC/Circ.1120.

B + D

B + E

B + F

G

A.1/3.17

Componente ale sistemelor de comandă pentru uși antifoc

Notă: În cazul în care în coloana 2 apare expresia „componente ale sistemelor”, aceasta poate însemna că fie o singură componentă, fie un grup de componente, fie un întreg sistem trebuie testat pentru a verifica conformitatea cu cerințele internaționale.

Reg. II-2/9,

Reg. X/3.

Reg. II-2/9,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 7 a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 7 a OMI.

Rez. MSC.61(67)-(Cod FTP) a OMI.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.18

Materiale de finisare și acoperire a pardoselilor pentru o propagare lentă a flăcărilor

furniruri decorative

sisteme de vopsire,

materiale de acoperire a pardoselilor,

materiale de izolație pentru țevi,

adezivi utilizați la compartimentele de tip „B” și „C”,

conducte combustibile.

Reg. II-2/3,

Reg. II-2/5,

Reg. II-2/6,

Reg. II-2/9,

Reg. X/3.

Reg. II-2/3,

Reg. II-2/5,

Reg. II-2/6,

Reg. II-2/9,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 7 a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 7 a OMI.

Rez. MSC.61(67)-(Cod FTP) a OMI,

OMI MSC/Circ.916,

OMI MSC/Circ.1004,

OMI MSC/Circ.1036,

OMI MSC/Circ.1120,

ISO 1716 (2002).

Notă: În cazul în care este necesar ca materialele de finisare să aibă o anumită putere calorică maximă, aceasta se măsoară în conformitate cu ISO 1716.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.19

Draperii, perdele și alte elemente textile suspendate

(Denumirea are în vedere cerințele SOLAS).

Reg. II-2/3,

Reg. II-2/9,

Reg. X/3.

Reg. II-2/3,

Reg. II-2/9,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 7 a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 7 a OMI.

Rez. MSC.61(67)-(Cod FTP) a OMI.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.20

Mobilier tapițat

(Denumirea are în vedere cerințele SOLAS).

Reg. II-2/3,

Reg. II-2/5,

Reg. II-2/9,

Reg. X/3.

Reg. II-2/3,

Reg. II-2/5,

Reg. II-2/9,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 7 a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 7 a OMI.

Rez. MSC.61(67)-(Cod FTP) a OMI.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.21

Cazarmament

(Denumirea are în vedere cerințele SOLAS).

Reg. II-2/3,

Reg. II-2/9,

Reg. X/3.

Reg. II-2/3,

Reg. II-2/9,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 7 a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 7 a OMI.

Rez. MSC.61(67)-(Cod FTP) a OMI.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.22

Clapete antifoc

Reg. II-2/9.

Reg. II-2/9.

Rez. MSC.61(67)-(Cod FTP) a OMI,

OMI MSC/Circ.1120.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.23

Zone de trecere a conductelor necombustibile prin compartimente de tip „A”

Punctul a fost mutat la A.1/3.26.

A.1/3.24

Tuburi de trecere pentru cabluri electrice prin compartimente de tip „A”

Punctul a fost mutat la A.1/3.26.

A.1/3.25

Ferestre și hublouri antifoc pentru compartimente de tip „A” și „B”

Reg. II-2/9.

Reg. II-2/9,

OMI MSC/Circ. 847,

OMI MSC/Circ. 1120.

Rez. MSC.61(67)-(Cod FTP) a OMI,

OMI MSC/Circ.1004,

OMI MSC/Circ.1036,

OMI MSC/Circ. 1120.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.26

Zone de trecere prin compartimente de tip „A”

tuburi de trecere pentru cabluri electrice,

țevi, conducte, puțuri, etc.

Reg. II-2/9.

Reg. II-2/9.

Rez. MSC.61(67)-(Cod FTP) a OMI,

OMI MSC/Circ. 1120.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.27

Zone de trecere prin compartimente de tip „B”

tuburi de trecere pentru cabluri electrice,

țevi, conducte, puțuri, etc.

Reg. II-2/9.

Reg. II-2/9.

Rez. MSC.61(67)-(Cod FTP) a OMI,

OMI MSC/Circ. 1120.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.28

Dispozitive cu sprinklere (exclusiv pentru capetele sprinklerelor)

Reg. II-2/7,

Reg. II-2/10,

Rez. MSC.98(73)-(Cod FSS) 8 a OMI.

Reg. II-2/10,

Rez. MSC.98(73)-(Cod FSS) 8 a OMI.

ISO 6182-1 (2004).

sau

EN 12259-1 (1999).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.29

Furtunuri de incendiu

Reg. II-2/10,

Reg. X/3.

Reg. II-2/10,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 7 a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 7 a OMI.

EN 14540 (2004).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.30

Echipament portabil pentru analiza oxigenului și detectarea gazelor

Reg. II-2/4,

Reg. VI/3.

Reg. II-2/4,

Rez. MSC.98(73)-(Cod FSS) 15 a OMI.

EN 60945 (2002),

IEC 60092-504 (2001),

IEC 60533 (1999),

și, după caz, fie:

a)

Pentru categoria 1: (zonă de securitate):

EN 50104 (2002) inclusiv Amd. 2004 Oxigen,

EN 61779-1 (2000),

EN 61779-4 (2000).

b)

Pentru categoria 2: (atmosfere gazoase explozive)

EN 50104 (2002) inclusiv Amd. 2004 Oxigen,

EN 61779-1 (2000),

EN 61779-4 (2000),

IEC 60079-0 (2004),

IEC 60079-1 (2003),

IEC 60079-10 (2002),

IEC 60079-11 (2006),

IEC 60079-15 (2005),

IEC 60079-26 (2006).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.31

Duze pentru instalații fixe cu sprinklere pentru ambarcațiuni de mare viteză (HSC)

Reg. X/3.

OMI MSC/Circ.912,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 7 a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 7 a OMI.

Rez. MSC.44(65) a OMI.

B + D

B + E

B + F

G

A.1/3.32

Materiale antifoc (cu excepția mobilierului) pentru ambarcațiunile de mare viteză

Reg. X/3.

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 7 a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 7 a OMI.

Rez. MSC.61(67)-(Cod FTP) a OMI.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.33

Materiale antifoc pentru mobilierul ambarcațiunilor de mare viteză

Reg. X/3.

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 7 a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 7 a OMI.

Rez. MSC.61(67)-(Cod FTP) a OMI.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.34

Compartimente antifoc pentru ambarcațiunile de mare viteză

Reg. X/3.

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 7 a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 7 a OMI.

Rez. MSC.61(67)-(Cod FTP) a OMI.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.35

Uși antifoc pentru ambarcațiunile de mare viteză

Reg. X/3.

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 7 a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 7 a OMI.

Rez. A.754(18) a OMI,

Rez. MSC.61(67)-(Cod FTP) a OMI.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.36

Clapete antifoc pentru ambarcațiunile de mare viteză

Reg. X/3.

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 7 a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 7 a OMI.

Rez. A.754(18) a OMI,

Rez. MSC.61(67)-(Cod FTP) a OMI.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.37

Zone de trecere prin compartimente antifoc pentru ambarcațiunile de mare viteză

tuburi de trecere pentru cabluri electrice,

țevi, conducte, puțuri etc.

Reg. X/3.

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 7 a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 7 a OMI.

Rez. A.754(18) a OMI,

Rez. MSC.61(67)-(Cod FTP) a OMI.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.38

Extinctoare portabile pentru bărci de salvare și bărci de urgență

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/34,

Rez. A.951(23) a OMI,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 8 a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) I, IV, V a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 8 a OMI.

EN 3-3 (1994),

EN 3-6 (1995),

EN 3-6 A1 (1999),

EN 3-7 (2004).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.39

Duze pentru dispozitive alternative pe bază de apă de stingere a incendiilor destinate a fi utilizate în cazul sălilor de tip A ale mașinilor și la compartimentele pompelor de marfă

Reg. II-2/10.

Reg. II-2/10,

Rez. MSC.98(73)-(Cod FSS) 7 a OMI.

OMI MSC/Circ.1165.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.40

Instalații de iluminat de joasă înălțime (numai componente)

Reg. II-2/13,

Rez. MSC.98(73)-(Cod FSS) 11 a OMI.

Reg. II-2/13,

Rez. MSC.98(73)-(Cod FSS) 11 a OMI.

Rez. A.752(18) a OMI,

sau

ISO 15370 (2001).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/3.41

Aparate de respirație pentru evacuare în caz de urgență (EEBD)

Reg. II-2/13.

Reg. II-2/13.3.4,

Reg. II-2/13.4.3,

Rez. MSC.98(73)-(Cod FSS) 3 a OMI,

OMI MSC/Circ. 849.

EN 402 (2003),

EN 1146 (2005),

EN 13794 (2002).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.42

Componente ale instalațiilor cu gaz inert

Reg. II-2/4.

Reg. II-2/4,

Rez. A.567(14) a OMI,

Rez. MSC.98(73)-(Cod FSS) 15 a OMI,

OMI MSC/Circ.847 Corr.1,

OMI MSC/Circ. 1120.

OMI MSC/Circ.353,

OMI MSC/Circ.450 Rev.1,

OMI MSC/Circ.485.

B + D

B + E

B + F

G

A.1/3.43

Duze pentru dispozitive de stingere a incendiilor (manuale sau automate) destinate aparatelor de gătit

Reg. II-2/1,

Reg. II-2/10,

Reg. X/3.

Reg. II-2/1.2.2.3,

Reg. II-2/10.6.4,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 7 a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 7 a OMI.

ISO 15371 (2000).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/3.44

Echipament pentru pompieri - saulă

Reg. II-2/10,

Reg. X/3,

Rez. MSC.98(73)-(Cod FSS) 3 a OMI.

Reg. II-2/10,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 7 a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 7 a OMI,

Rez. MSC.98(73)-(Cod FSS) 3 a OMI.

Rez. MSC.61(67)-(Cod FTP) a OMI,

Rez. MSC.98(73)-(Cod FSS) a OMI.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.45

Componente ale instalațiilor fixe cu gaz de stingere a incendiilor (agenți de stingere, valve pentru pompe și ajutaje) pentru sălile mașinilor și compartimentele pompelor de marfă

Reg. II-2/10,

Reg. X/3,

Rez. MSC.98(73)-(Cod FSS) 5 a OMI.

Reg. II-2/10,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 7 a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 7 a OMI,

Rez. MSC.98(73)-(Cod FSS) 5 a OMI,

OMI MSC/Circ. 848.

OMI MSC/Circ. 848.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.46

Instalații echivalente fixe cu gaz de stingere a incendiilor pentru sălile mașinilor (dispozitive cu aerosol)

Reg. II-2/10,

Reg. X/3,

Rez. MSC.98(73)-(Cod FSS) 5 a OMI,

OMI MSC/Circ.1007.

Reg. II-2/10,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 7 a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 7 a OMI,

Rez. MSC.98(73)-(Cod FSS) 5 a OMI,

OMI MSC/Circ. 1007.

OMI MSC/Circ. 1007.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.47

Concentrat pentru instalații fixe de stingere a incendiilor cu spumă cu coeficient ridicat de expandare pentru sălile mașinilor și compartimentele pompelor de marfă

Notă: Instalațiile fixe de stingere a incendiilor cu spumă cu coeficient ridicat de expandare pentru sălile mașinilor și compartimentele pompelor de marfă trebuie să fie testate cu concentratul aprobat și considerat conform de către administrație.

Reg. II-2/10.

Reg. II-2/10,

Rez.. MSC.98(73)-(Cod FSS) 6 a OMI.

OMI MSC/Circ. 670.

B + D

B + E

B + F

G

A.1/3.48

Componente ale instalațiilor fixe de stingere a incendiilor pe bază de apă și cu acțiune directă destinate sălilor mașinilor de tip „A”

(pentru ajutaje și testări ale performanțelor).

Reg. II-2/1,

Reg. II-2/10,

Reg. X/3.

Reg. II-2/1,

Reg. II-2/10,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 7 a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 7 a OMI.

OMI MSC/Circ. 913.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.49

Duze pentru instalații fixe de stingere a incendiilor cu apă sub presiune destinate spațiilor speciale, spațiilor ro-ro pentru marfă, spațiilor ro-ro și spațiilor pentru vehicule

Punctul a fost mutat la A.2/3.2.

A.1/3.50

Îmbrăcăminte de protecție rezistentă la acțiunea substanțelor chimice

Punctul a fost mutat la A.2/3.9.

A.1/3.51

Anterior punctul A.2/3.5

Anterior punctul A.2/3.6

Anterior punctul A.2/3.7

Anterior punctul A.2/3.16

Anterior punctul A.2/3.17

Instalații fixe de detectare și avertizare în caz de incendiu pentru posturile de comandă, spațiile de servicii, spațiile de locuit, sălile mașinilor și sălile mașinilor nesupravegheate

Reg. II-2/7,

Reg. X/3,

Rez. MSC.98(73)-(Cod FSS) 9 a OMI.

Reg. II-2/7.2.2,-Reg. II-2/7.4,

Reg. II 2/7.4.1,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 7 a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 7 a OMI,

Rez. MSC.98(73)-(Cod FSS) 9 a OMI.

Echipament de control și afișaj. Instalații electrice de la bordul navelor:

EN 54-2 (1997) inclusiv AC(1999) și A1(2006).

Echipament de alimentare cu energie electrică:

EN 54-4 (1997) inclusiv AC(1999), A1(2002) și A2(2006).

Detectoare de căldură - Detectoare punctuale:

EN 54-5 (2000) inclusiv A1(2002).

Detectoare de fum – Detectoare punctuale care utilizează lumina difuză, lumina transmisă sau ionizarea:

EN 54-7 (2000) inclusiv A1(2002) și A2(2006).

Detectoare de flăcări - Detectoare punctuale:

EN 54-10 (2002) inclusiv A1(2005).

Puncte de apelare manuală:

-EN 54-11 (2001) inclusiv A1(2005).

Și, după caz, instalații electrice și electronice de la bordul navelor:

IEC 60092-504 (2001),

IEC 60533 (1999).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.52

Anterior punctul A.2/3.1

Extinctoare fixe și mobile

Reg. II-2/10,

Reg. X/3,

Rez. MSC.98(73)-(Cod FSS) 4 a OMI.

Reg. II-2/4,

Reg. II-2/10,

Reg. X/3,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 7 a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 7 a OMI,

Rez. MSC.98(73)-(Cod FSS) 4 a OMI.

EN 1866 (1998).

sau

ISO 11601 (1999).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.53

Anterior punctul A.2/3.18

Dispozitive de alarmă

Reg. II-2/7,

Reg. X/3,

Rez. MSC.98(73)-(Cod FSS) 9 a OMI.

Reg. II-2/7,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 7 a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 7 a OMI,

Rez. MSC.98(73)-(Cod FSS) 9 a OMI.

Dispozitive acustice

EN 54-3 (2001) inclusiv A1(2002) și A2(2006),

IEC 60092-504 (2001),

IEC 60533 (1999).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.54

(echipament nou)

Echipament fix pentru analiza oxigenului și detectarea gazelor

Reg. VI/3.

Reg. II-2/4,

Rez. MSC.98(73)-(Cod FSS) 15 a OMI.

EN 60945 (2002),

IEC 60092-504 (2001),

IEC 60533 (1999),

și, după caz, fie:

a)

categoria 4: (zonă de securitate)

EN 50104 (2002) inclusiv Amd. 2004 Oxigen,

EN 61779-1 (2000),

EN 61779-4 (2000).

b)

categoria 3: (atmosfere gazoase explozive)

EN 50104 (2002) inclusiv Amd. 2004 Oxigen,

EN 61779-11 (2000).

B + D

B + E

B + F


4.   Echipamente de navigație

Note aplicabile secțiunii 4: Echipamente de navigație

Coloana 5: În cazul în care se face referire la seria EN 61162 sau seria IEC 61162, se are în vedere dispunerea echipamentului respectiv pentru a determina standardul aplicabil din seria EN 61162 sau seria IEC 61162.


Nr.

Denumirea echipamentului

Reglementarea din cadrul SOLAS 74prin care este necesară „omologarea de tip”

Reglementările din cadrul SOLAS 74, precum și rezoluțiile și circularele corespunzătoare ale OMI, după caz

Standarde de testare

Module de evaluare a conformității

1

2

3

4

5

6

A.1/4.1

Compas magnetic

Reg. V/18.

Reg. V/19,

Rez. A.382(X) a OMI,

Rez. A.694(17) a OMI.

EN ISO 449 (1999),

EN ISO 694 (2001),

ISO 1069 (1973),

ISO 2269 (1992),

EN 60945 (2002).

sau

ISO 449 (1997),

ISO 694 (2000),

ISO 1069 (1973),

ISO 2269 (1992),

IEC 60945 (2002).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.2

Dispozitiv pentru transmiterea informației de drum THD (metoda magnetică)

Reg. V/18,

Reg. V/19,

Reg. X/3,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 13 a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 13 a OMI.

Reg. V/19,

Rez. A.694(17) a OMI,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 13 a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 13 a OMI,

Rez. MSC.116(73) a OMI.

EN 60945 (2002),

seria EN 61162;

ISO 22090-2 (2004), inclusiv Corrigendum 2005.

sau

IEC 60945 (2002),

seria IEC 61162.

ISO 22090-2 (2004), inclusiv Corrigendum 2005.

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.3

Compas giroscopic

Reg. V/18.

Reg. V/19,

Rez. A.424(XI) a OMI,

Rez. A.694(17) a OMI.

EN ISO 8728 (1998),

EN 60945 (2002),

seria EN 61162.

sau

ISO 8728 (1997),

IEC 60945 (2002),

seria IEC 61162.

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.4

Echipament radar

Punctul a fost mutat la A.1/4.34, A.1/4.35 și A.1/4.36.

A.1/4.5

Dispozitiv automat de trasare radar (ARPA)

Punctul a fost mutat la A.1/4.34.

A.1/4.6

Sondă ultrason

Reg. V/18,

Reg. X/3,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 13 a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 13 a OMI.

Reg. V/19,

Rez. A.224(VII) a OMI,

Rez. A.694(17) a OMI,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 13 a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 13 a OMI.

EN ISO 9875 (2001),

EN 60945 (2002),

seria EN 61162.

sau

ISO 9875 (2000),

IEC 60945 (2002),

seria IEC 61162.

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.7

Echipament de măsurare a vitezei și a distanței (SDME)

Reg. V/18,

Reg. X/3,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 13 a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 13 a OMI.

Reg. V/19,

Rez. A.694(17) a OMI,

Rez. A.824(19) a OMI,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 13 a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 13 a OMI.

EN 60945 (2002),

EN 61023 (1999),

seria EN 61162.

sau

IEC 60945 (2002),

IEC 61023 (1999),

seria IEC 61162.

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.8

Indicator al unghiului cârmei, al vitezei de rotație, al tangajului

Punctul a fost mutat la A.1/4.20, A.1/4.21 și A.1/4.22.

A.1/4.9

Indicator de girație

Punctul a fost mutat la A.2/4.26.

A.1/4.10

Radiogoniometru

Punct anulat.

A.1/4.11

Echipament Loran-C

Reg. V/18,

Reg. X/3,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 13 a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 13 a OMI.

Reg. V/19,

Rez. A.694(17) a OMI,

Rez. A.818(19) a OMI,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 13 a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 13 a OMI.

EN 60945 (2002),

EN 61075 (1993),

seria EN 61162.

sau

IEC 60945 (2002),

IEC 61075 (1991),

seria IEC 61162.

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.12

Echipament Chayka

Reg. V/18,

Reg. X/3,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 13 a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 13 a OMI.

Reg. V/19,

Rez. A.694(17) a OMI,

Rez. A.818(19) a OMI,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 13 a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 13 a OMI.

EN 60945 (2002),

EN 61075 (1993),

seria EN 61162.

sau

IEC 60945 (2002),

IEC 61075 (1991),

seria IEC 61162.

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.13

Echipament de navigație Decca

Punct anulat.

A.1/4.14

Echipament GPS

Reg. V/18,

Reg. X/3,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 13 a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 13 a OMI.

Reg. V/19,

Rez. A.694(17) a OMI,

Rez. A.819(19) a OMI,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) a OMI,

Rez. MSC.112(73) a OMI.

EN 60945 (2002),

EN 61108-1 (2003),

seria EN 61162.

sau

IEC 60945 (2002),

IEC 61108-1 (2003),

seria IEC 61162.

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.15

Echipament GLONASS

Reg. V/18,

Reg. X/3,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 13 a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 13 a OMI.

Reg. V/19,

Rez. A.694(17) a OMI,