ISSN 1830-3625

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 170

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 51
30 iunie 2008


Cuprins

 

I   Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare este obligatorie

Pagina

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul (CE) nr. 555/2008 al Comisiei din 27 iunie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 479/2008 al Consiliului privind organizarea comună a pieței vitivinicole în ceea ce privește programele de sprijin, comerțul cu țările terțe, potențialul de producție și privind controalele în sectorul vitivinicol

1

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


I Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare este obligatorie

REGULAMENTE

30.6.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 170/1


REGULAMENTUL (CE) NR. 555/2008 AL COMISIEI

din 27 iunie 2008

de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 479/2008 al Consiliului privind organizarea comună a pieței vitivinicole în ceea ce privește programele de sprijin, comerțul cu țările terțe, potențialul de producție și privind controalele în sectorul vitivinicol

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 479/2008 al Consiliului din 29 aprilie 2008 privind organizarea comună a pieței vitivinicole, de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1493/1999, a Regulamentului (CE) nr. 1782/2003, a Regulamentului (CE) nr. 1290/2005 și a Regulamentului (CE) nr. 3/2008 și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2392/86 și a Regulamentului (CE) nr. 1493/1999 (1), în special articolele 22, 84, 89, 97, 107, 117, 121 literele (b) și (c),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 479/2008 a modificat regimul anterior aplicabil în sectorul vitivinicol, prevăzut în Regulamentul (CE) nr. 1493/1999 al Consiliului din 17 mai 1999 privind organizarea comună a pieței vitivinicole (2) și a abrogat regulamentul menționat cu efect de la 1 august 2008.

(2)

Normele de aplicare n vigoare, care reglementează sectorul vitivinicol, figurează în mai multe regulamente care au fost modificate frecvent. Normele de aplicare respective în ceea ce privește mecanismele pieței, comerțul cu țările terțe, potențialul de producție și controalele în sectorul vitivinicol trebuie modificate ca rezultat al modificărilor aduse regimului vitivinicol prin Regulamentul (CE) nr. 479/2008 și, de asemenea, ținând seama de experiența dobândită. Ar trebui adoptate norme detaliate de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 479/2008.

(3)

Prin urmare, următoarele regulamente ale Comisiei ar trebui abrogate și înlocuite cu un regulament nou:

(CE) nr. 1227/2000 din 31 mai 2000 privind stabilirea unor norme de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1493/1999 al Consiliului privind organizarea comună a pieței vitivinicole, cu privire la potențialul de producție (3);

(CE) nr. 1623/2000 din 25 iulie 2000 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1493/1999 privind organizarea comună a pieței vitivinicole, în ceea ce privește mecanismele pieței (4);

(CE) nr. 2729/2000 din 14 decembrie 2000 de stabilire a normelor de aplicare privind controalele în sectorul vitivinicol (5);

(CE) nr. 883/2001 din 24 aprilie 2001 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1493/1999 al Consiliului privind comerțul cu produse vitivinicole cu țările terțe (6).

(4)

Titlul II din Regulamentul (CE) nr. 479/2008 conține dispoziții privind un nou program de sprijin care trebuie elaborat la nivelul statelor membre în vederea finanțării măsurilor de sprijin specifice destinate să susțină sectorul vitivinicol. Este necesar să se completeze cadrul respectiv cu norme de aplicare.

(5)

Ar trebui stabilită o procedură pentru prima prezentare a programului de sprijin. De asemenea, ar trebui stabilită o procedură de modificare anuală a programelor de sprijin pentru anul următor, astfel încât acestea să poată fi ajustate pentru a ține seama de orice nouă condiție care nu fusese prevăzută în momentul prezentării lor inițiale. Toate aceste modificări ar trebui să se supună anumitor limite și condiții, pentru a garanta menținerea obiectivelor generale ale programelor de sprijin aprobate.

(6)

În temeiul articolului 5 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 479/2008, statele membre pot opta pentru elaborarea programelor de sprijin la nivelul geografic pe care îl consideră cel mai adecvat. Deoarece sunt responsabile pentru aprobarea acestor planuri, este necesar ca, în acest caz, statele membre să stabilească norme privind prezentarea și aprobarea planurilor, precum și privind conținutul minim al planurilor respective.

(7)

Articolul 10 din Regulamentul (CE) nr. 479/2008 prevede o nouă măsură de sprijin pentru promovarea pe piețele țărilor terțe. Este necesar să se stabilească norme de aplicare a acestei măsuri noi.

(8)

În scopul evitării oricărui risc de denaturare a concurenței, ar trebui să se stabilească reguli privind modalitățile de efectuare a trimiterii la originea specifică a produselor care fac obiectul campaniilor de informare și de promovare.

(9)

În scopul siguranței juridice, ar trebui ca mesajele difuzate în cadrul programelor de promovare să fie conforme cu legislația țărilor terțe vizate.

(10)

Ar trebui să se stabilească criteriile de selecție și de examinare a cererilor de către statele membre, astfel încât să se asigure respectarea normelor comunitare și eficiența măsurilor care urmează să fie puse în aplicare.

(11)

Pentru a se asigura eficiența măsurilor comunitare, statele membre trebuie să garanteze coerența campaniilor de promovare aprobate cu programele lor de promovare la nivel național și regional, pe care le completează. Pentru a crea sinergii, statele membre pot să pregătească o campanie colectivă de promovare; ar trebui prevăzute dispoziții care să permită cooperarea între statele membre în cauză. Ar trebui acordată prioritate microîntreprinderilor, întreprinderilor mici și mijlocii care au mai multă nevoie de sprijin comunitar decât cele mai mari.

(12)

Pentru a evita orice plată dublă cu titlu de măsuri de promovare în temeiul Regulamentul (CE) nr. 3/2008 al Consiliului din 17 decembrie 2007 privind acțiunile de informare și promovare pentru produsele agricole pe piața internă și în țările terțe (7) sau al Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului din 20 septembrie 2005 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) (8), este necesar să se stabilească reguli de excludere reciprocă.

(13)

Articolul 11 din Regulamentul (CE) nr. 479/2008 prevede o măsură de sprijin pentru restructurarea și reconversia podgoriilor. În special, articolul 11 alineatul (3) paragraful al doilea din regulamentul menționat prevede că sprijinul pentru restructurarea și reconversia podgoriilor nu are ca obiect înlocuirea obișnuită a podgoriilor care au ajuns la finalul ciclului lor natural de viață.

(14)

De asemenea, statele membre pot să adopte norme privind suprafețele minime ale parcelelor vizate, pentru a se asigura că sistemul are un efect real asupra potențialului de producție.

(15)

Pentru aplicarea articolului 11 din Regulamentul (CE) nr. 479/2008, statele membre dispun de o marjă largă de apreciere referitoare la domeniul detaliat de aplicare și la nivelul sprijinului, în special prin plata unor sume forfetare, prin fixarea limitelor maxime de sprijin pe hectar și prin modularea sprijinului pe bază de criterii obiective, în limitele regulilor stabilite în titlul II capitolul I din regulamentul respectiv și ale normelor de aplicare a acestora. Cu toate acestea, este necesară stabilirea unor reguli comune. Ar trebui stabilite măsuri și prevăzute termene pentru executarea și monitorizarea adecvată a acestor reguli. Regulile respective ar trebui să se aplice, de asemenea, utilizării drepturilor de replantare care urmează defrișării prevăzute în proiect, pentru a permite acordarea unui sprijin mai consistent, ținând seama de costurile mai mari suportate.

(16)

Pentru a permite verificarea, plata sprijinului trebuie să intervină în mod normal după realizarea unei măsuri specifice sau a setului complet de măsuri. Cu toate acestea, plata poate fi efectuată înainte de executarea unei măsuri sau a setului complet de măsuri, cu condiția constituirii unei garanții de executare a măsurii.

(17)

Ar trebui stabilite dispoziții detaliate privind participarea la finanțarea sistemului de restructurare și reconversie. Trebuie adoptate măsuri pentru a se garanta utilizarea eficientă a fondurilor rezervate sistemului, în special dispoziții privind plățile în avans.

(18)

Articolul 12 din Regulamentul (CE) nr. 479/2008 prevede o nouă măsură de sprijin pentru recoltarea în stare verde. În temeiul principiului subsidiarității, statele membre ar trebui să fie responsabile pentru modalitățile administrative de aplicare a procedurii pentru recoltarea în stare verde. Statele membre ar trebui să aibă libertatea de a stabili data până la care producătorii trebuie să încheie operațiunile, astfel încât să dispună de suficient timp pentru controlul necesar înainte de efectuarea plăților, având în vedere constrângerile de timp și proximitatea perioadei de recoltare.

(19)

Ținând seama de fondurile investite în sistemul de recoltare în stare verde, ar trebui prevăzută verificarea periodică la fața locului a zonelor în cauză după executare. Această verificare trebuie să constate distrugerea totală a strugurilor și să se asigure că cerințele în materie de protecție a plantelor și a mediului sunt respectate în mod corespunzător. În scopul efectuării verificării, plata primei ar trebui efectuată după ce s-a verificat realizarea recoltării în stare verde.

(20)

De asemenea, ar trebui stabilite niveluri maxime ale sprijinului pentru a garanta că sprijinul respectiv nu devine un debușeu alternativ permanent pentru produse în locul introducerii lor pe piață.

(21)

Articolul 13 din Regulamentul (CE) nr. 479/2008 prevede o nouă măsură de sprijin pentru constituirea unor fonduri mutuale. Este necesar să se stabilească norme de aplicare a acestei măsuri noi. Pe cât posibil, aceste norme ar trebui să garanteze flexibilitate și aplicarea rapidă a acestor măsuri în situații de criză și, prin urmare, ar trebui să permită statelor membre și organizațiilor de producători să ia decizii. Cu toate acestea, este necesar să se prevină abuzurile și să se stabilească limite, inclusiv în termeni financiari. Ar trebui prevăzute plafoane ale ajutorului mai ridicate pentru noile state membre, deoarece gradul de organizare a producătorilor din aceste state este, în general, mai scăzut decât în alte state membre.

(22)

Articolul 14 din Regulamentul (CE) nr. 479/2008 prevede o nouă măsură de sprijin pentru asigurarea recoltei. Este necesar să se stabilească norme de aplicare a acestei măsuri noi. Pe cât posibil, aceste norme ar trebui să garanteze flexibilitate. Cu toate acestea, este necesar să se prevină abuzurile și să se stabilească limite, inclusiv în termeni financiari.

(23)

Articolul 15 din Regulamentul (CE) nr. 479/2008 prevede o nouă măsură de sprijin pentru investiții corporale și necorporale în întreprinderi. Este necesar să se stabilească norme de aplicare a acestei măsuri noi, în mod coerent cu aceeași măsură prevăzută în cadrul dezvoltării rurale. Ar trebui să se stabilească tipurile de investiții eligibile, inclusiv cele destinate dezvoltării de noi produse, procese și tehnologii, și să se fixeze cuantumurile indicative ale costurilor eligibile.

(24)

Articolul 16 din Regulamentul (CE) nr. 479/2008 prevede o măsură de sprijin pentru distilarea subproduselor. Este necesar să se stabilească norme de aplicare a acestei măsuri noi, în special condiții pentru eliminarea subproduselor, precum și scopul și plafonul ajutorului pentru distilarea tescovinei, a vinului și a drojdiei.

(25)

Articolul 17 din Regulamentul (CE) nr. 479/2008 prevede o măsură tranzitorie de sprijin pentru distilarea alcoolului alimentar. Este necesar să se stabilească norme de aplicare a acestei măsuri noi, în special scopul și eventualele ajustări ale ajutorului.

(26)

Articolul 18 din Regulamentul (CE) nr. 479/2008 prevede o măsură tranzitorie de sprijin pentru distilarea de criză. Este necesar să se stabilească norme de aplicare a acestei măsuri, în special procedura și modalitățile de acordare a ajutorului, precum și criteriile care trebuie luate în considerare la stabilirea sumei ajutorului.

(27)

Articolul 19 din Regulamentul (CE) nr. 479/2008 prevede o măsură tranzitorie de sprijin pentru utilizarea mustului pentru îmbogățire. Este necesar să se stabilească norme de aplicare a acestei măsuri, în special scopul și plafonul ajutorului, și să se prevadă controale specifice ale produsului utilizat pentru creșterea tăriei alcoolice.

(28)

Pentru a asigura monitorizarea aplicării titlului II din Regulamentul (CE) nr. 479/2008 și a bunei gestionări a pieței, este esențial să se pună la dispoziția Comisiei datele necesare referitoare la realizarea programelor de sprijin. În acest context, este necesară stabilirea detaliată a informațiilor pe care trebuie să le conțină rapoartele și evaluările programelor de sprijin pentru a evalua eficiența acestora.

(29)

Ar trebui aplicate regulile generale privind disciplina bugetară, în special cele aplicabile declarațiilor incomplete sau incorecte din partea statelor membre, în completarea regulilor specifice stabilite de prezentul regulament.

(30)

Este necesar ca detaliile de administrare financiară a sistemului să fie reglementate de normele de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1290/2005 al Consiliului din 21 iunie 2005 privind finanțarea politicii agricole comune (9).

(31)

Articolul 76 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 479/2008 prevede că, pentru sucul de struguri și mustul pentru care aplicarea taxelor vamale depinde de prețul de import al produsului, valoarea efectivă a acestui preț se verifică fie prin controlarea fiecărui lot, fie prin aplicarea unei valori forfetare la import. Caracteristicile actuale ale regimului de import de suc și must de struguri în Comunitate, în special caracterul neregulat al acestor importuri din punctul de vedere al volumului, frecvenței, locurilor de unde se face importul și originii acestor produse nu permit calcularea unei valori forfetare reprezentative la import pentru reflectarea prețului efectiv la import. În aceste condiții, prețul ar trebui verificat pentru fiecare lot.

(32)

Prețul de import pe baza căruia produsele importate sunt clasificate în Tariful Vamal Comun ar trebui să fie egal cu prețul FOB al acelor produse la care se adaugă costul asigurării și al transportului la locul de intrare pe teritoriul vamal al Comunității.

(33)

Articolul 82 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 479/2008 prevede că produsele importate prevăzute la articolul respectiv trebuie să fie însoțite de un certificat și de un buletin de analiză eliberate de un organism sau de un serviciu desemnat de țara terță din care sunt exportate produsele. Este necesar să se stabilească cerințele pe care trebuie să le respecte buletinul de analiză.

(34)

Pentru a simplifica controalele, ar trebui să se prevadă eliminarea certificatului și a buletinului de analiză în cazul produselor importate din țări terțe în cantități mici și ambalate în recipiente de capacitate mică.

(35)

Pentru armonizare, scutirea de obligația de a prezenta un certificat și un buletin de analiză pentru produsele vitivinicole importate în Comunitate ar trebui să fie aliniată la normele vamale referitoare la scutire și la regimurile aplicabile documentelor ce însoțesc transporturile de produse vitivinicole în interiorul Comunității.

(36)

Procedurile informatizate înlocuiesc treptat introducerea manuală a datelor în diferite sectoare administrative. Prin urmare, ar trebui să fie posibilă utilizarea de metode informatice și electronice la întocmirea și utilizarea V I 1 și V I 2.

(37)

Unele țări terțe, care dispun de un sistem eficient de inspecție a propriilor producători de vin, aplicat de către organismele sau serviciile lor menționate la articolul 82 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 479/2008, și-au exprimat interesul față de posibilitatea ca producătorii înșiși să fie autorizați să emită certificate și buletine de analiză. Pentru a se facilita comerțul cu aceste țări terțe, cu condiția ca respectivele țări să fi încheiat cu Comunitatea angajamente ce includ clauze referitoare la o cooperare mai strânsă privind prevenirea fraudei și ca ele să mențină relații comerciale bune cu Comunitatea, este oportun să se autorizeze ca documentele emise de producătorii înșiși să fie considerate drept documente emise de organismele sau serviciile menționate din țările terțe într-o manieră similară cu cea deja autorizată pentru vinurile originare din Comunitate. În astfel de cazuri, ar trebui să se ofere asigurări corespunzătoare și să se exercite un control corespunzător asupra eliberării unor astfel de documente.

(38)

Listele care conțin numele și adresele agențiilor și ale laboratoarelor autorizate în țări terțe să întocmească certificatele și buletinele de analiză ar trebui să fie făcute publice, pentru ca autoritățile din Comunitate, care supraveghează importul de produse vitivinicole, să poată efectua, dacă este cazul, controalele necesare.

(39)

Pentru a facilita controalele autorităților competente ale statelor membre, ar trebui stabilite forma și, după caz, conținutul certificatelor și al buletinelor de analiză, precum și cerințele referitoare la utilizarea acestora.

(40)

Certificatul și, după caz, buletinul de analiză pentru fiecare lot de produs importat ar trebui să fie verificate pentru a se preveni fraudele. În acest scop documentul (documentele) trebuie să însoțească fiecare lot până când acesta ajunge sub control comunitar.

(41)

Pentru a se ține seama de practicile comerciale, în cazul în care un lot de vin este divizat, ar trebui ca autoritățile competente să fie împuternicite să dispună întocmirea, sub directa lor supraveghere, a unor extrase ale certificatelor și buletinelor de analiză care să însoțească fiecare lot rezultat din divizare.

(42)

Având în vedere necesitatea de a asigura protecția eficientă și rapidă a consumatorului, este esențial să se prevadă posibilitatea de a suspenda noile dispoziții în eventualitatea unei fraude sau a unui risc pentru sănătatea consumatorului.

(43)

De asemenea, ar trebui stabilite norme simple privind documentele necesare pentru importuri dintr-o țară terță, alta decât țara de origine a produsului vitivinicol, în cazul în care produsul nu a fost supus unei transformări substanțiale.

(44)

Ar trebui simplificate sarcinile exportatorilor și ale autorităților, prin prevederea unei declarații, care să fie inclusă în documentul V I 1 și care să menționeze că alcoolul adăugat în vinurile licoroase și în vinurile alcoolizate pentru distilare este de origine vinicolă, fără să fie necesar un document separat pentru această declarație. Din același motiv, ar trebui ca documentul V I 1 să servească drept certificat care să ateste denumirea de origine cerută pentru importul de vinuri eligibile pentru reduceri tarifare. Cu toate acestea, în cazul anumitor vinuri, nu este necesar certificatul sau buletinul de analiză, cu condiția să se prezinte un certificat de atestare a denumirii de origine. Ar trebui să se permită utilizarea documentului V I 1 pentru a certifica denumirea de origine a vinurilor licoroase menționate, nefiind necesară completarea rubricii referitoare la buletinul de analiză.

(45)

Pentru importurile de vin din cadrul concesiunilor prevăzute în acordurile cu anumite țări terțe este necesară prezentarea de certificate de atestare eliberate de organisme oficiale sau organisme recunoscute oficial de ambele părți contractante și menționate în listele întocmite în comun, care să ateste că vinul respectiv îndeplinește condițiile de acces la concesiuni.

(46)

Statele membre ar trebui să transmită Comisiei listele organismelor oficiale sau recunoscute oficial propuse în vederea eliberării acestor atestate, astfel încât Comisia să poată întocmi și face schimb de astfel de liste cu țările terțe în cauză. Pentru a facilita atribuțiile acestor organisme, listele ar trebui întocmite într-o formă adecvată și pe un suport adecvat.

(47)

Articolele 85 și 86 din Regulamentul (CE) nr. 479/2008 prevăd procedurile aplicabile în cazul plantărilor ilegale. Este necesar să se precizeze norme privind sancțiunile aplicabile producătorilor care nu respectă noile obligații de regularizare și de defrișare în cazul podgoriilor plantate fără drepturi de plantare corespunzătoare înainte de 1 septembrie 1998 și privind informațiile care trebuie transmise Comisiei de către statele membre în acest sens. Fără a aduce atingere sancțiunilor anterioare impuse de statele membre, sancțiunile aplicabile pentru nerespectarea obligației de defrișare a suprafețelor plantate ilegal ar trebui să fie suficient de mari pentru a-i determina pe producători să respecte obligația. Prin urmare, sancțiunea ar trebui să fie echivalentă cu cel puțin dublul valorii medii a primei de defrișare.

(48)

În conformitate cu articolul 87 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 479/2008, trebuie solicitată dovada nepunerii în circulație ori de câte ori circulația produselor obținute dintr-o podgorie plantată ilegal este autorizată doar în scopul distilării. În scopul întăririi controlului, modurile autorizate de nepunere în circulație ar trebui limitate la trei cazuri, respectiv livrarea pentru distilare sau recoltarea în stare verde pe cheltuiala producătorului în cauză sau consumul familial, dacă suprafața totală a podgoriei producătorului nu depășește 0,1 hectare. Este oportun să se stabilească un termen pentru prezentarea contractelor de distilare prevăzute în articolul respectiv. Pentru a permite organizarea eficientă a controlului, producătorii care desfășoară activități de recoltare în stare verde ar trebui să informeze în timp util autoritățile competente cu privire la intențiile lor. În scopul unei mai bune controlabilități, statele membre ar trebui să poată impune producătorilor notificarea prealabilă a modului de nepunere în circulație pe care intenționează să-l aplice și, de asemenea, să limiteze și mai mult alegerea producătorilor în ceea ce privește modurile posibile de nepunere în circulație.

(49)

Pentru a asigura o utilizare corectă și controlabilă a bugetului comunitar, ar trebui prevăzute sancțiuni cu consecințe financiare în cazul în care statele membre nu respectă obligațiile privind transmiterea informațiilor referitoare la plantările ilegale.

(50)

Articolul 91 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 479/2008 prevede acordarea de drepturi de plantare nouă în cazul măsurilor de consolidare a terenului sau al măsurilor de expropriere din motive de utilitate publică. Drepturile de plantare nouă nu trebuie să depășească necesarul pentru plantarea unei suprafețe echivalente cu 105 % din cea pierdută de către producători ca rezultat al măsurilor menționate, pentru a nu se compromite interdicția referitoare la plantări prevăzută la articolul 90 alineatul (1) din regulamentul respectiv.

(51)

Articolul 91 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 479/2008 prevede, de asemenea, acordarea de drepturi de plantare nouă în cazul experimentelor și al culturilor de viță-de-vie pentru altoi. Suprafețele plantate în urma acordării drepturilor de plantare nouă ar trebui să fie utilizate doar în scopurile prestabilite, iar produsele vitivinicole obținute din strugurii provenind de pe aceste suprafețe nu ar trebui comercializate. Ar trebui permisă continuarea experimentelor și a culturilor de viță-de-vie pentru altoi în curs de desfășurare, în temeiul normelor în vigoare.

(52)

De asemenea, articolul 91 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 479/2008 prevede acordarea de drepturi de plantare nouă pentru suprafețele ale căror produse vitivinicole sunt destinate exclusiv consumului familiei viticultorului. Totuși, această dispoziție ar putea determina uneori o sarcină administrativă excesivă, dat fiind numărul mare de astfel de cazuri în anumite state membre. În consecință, statele membre ar trebui să fie autorizate, de asemenea, să permită existența unor astfel de suprafețe, chiar dacă pentru acestea nu au fost acordate drepturi de plantare, cu condiția ca suprafețele în cauză să fie de dimensiuni reduse, pentru a nu afecta echilibrul pieței, iar viticultorul să nu fie angajat în producția de vinuri destinate comercializării. Suprafețele și producătorii în cauză ar trebui să facă obiectul unei monitorizări adecvate și al unor sancțiuni, inclusiv defrișarea suprafețelor, în caz de încălcare a dispozițiilor.

(53)

Nu se acordă niciun drept de replantare pentru suprafețele care au făcut obiectul defrișării obligatorii ca urmare a încălcării dispozițiilor Regulamentului (CE) nr. 479/2008. De asemenea, nu se acordă drepturi de replantare pentru suprafețele defrișate pentru care drepturile de plantare nouă au fost acordate în alte scopuri decât producția comercială de vin.

(54)

Articolul 92 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 479/2008 prevede acordarea drepturilor de replantare producătorilor care se angajează să defrișeze în viitor o suprafață plantată cu viță-de-vie. Un astfel de drept este acordat numai dacă producătorul în cauză nu deține suficiente drepturi de plantare pentru a planta o suprafață corespunzătoare suprafeței pe care intenționează să o defrișeze. Acordarea de drepturi de replantare pe baza unui angajament asumat ar trebui să fie însoțită de constituirea unei garanții de execuție în ceea ce privește angajamentul de defrișare. Pe durata perioadei de coexistență a unei suprafețe nou-plantate cu o suprafață de defrișat, pentru a nu fi afectat echilibrul pieței, doar una dintre suprafețe va beneficia de autorizația de a produce vin destinat comercializării.

(55)

Articolul 93 din Regulamentul (CE) nr. 479/2008 prevede crearea sau păstrarea rezervelor naționale și/sau regionale în vederea ameliorării gestionării potențialului de producție. Pentru a nu fi afectat echilibrul pieței, transferul de drepturi prin sistemul de rezervă nu trebuie să determine o creștere globală a potențialului de producție pe teritoriul statelor membre. O interdicție asemănătoare de creștere a potențialului de producție a fost prevăzută deja la articolul 92 alineatul (5) din regulamentul menționat, în cazul transferului de drepturi între exploatații. În aceste situații, statele membre pot să aplice un coeficient de reducere la transferul drepturilor.

(56)

Articolul 93 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 479/2008 prevede că statele membre nu sunt obligate să aplice sistemul de rezervă dacă pot dovedi că pe tot teritoriul lor există un sistem eficient de gestionare a drepturilor de plantare. În această situație, un stat membru poate să prevadă aplicarea sistemului de rezervă în anumite părți ale teritoriului său și un alt sistem în altele. Statele membre care doresc să recurgă la opțiunea prevăzută la articolul menționat ar trebui să poată face dovada existenței unui astfel de sistem și să demonstreze necesitatea eventualelor derogări de la dispozițiile titlului V capitolul I din regulamentul respectiv.

(57)

Articolul 90 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 479/2008 prevede că statele membre pot decide să mențină interdicția de plantare a viței-de-vie care produce soiuri de struguri de vinificație până la 31 decembrie 2018. Este oportun să se prevadă ca statele membre care intenționează să facă uz de această posibilitate să comunice acest lucru Comisiei în timp util.

(58)

Articolul 100 din Regulamentul (CE) nr. 479/2008 prevede acordarea primei de defrișare numai pentru suprafețele care sunt întreținute. Pentru a permite autorităților să verifice dacă o suprafață este întreținută în mod corespunzător, ar trebui să se prevadă, în afară de controalele obligatorii la fața locului, obligația de a prezenta elemente de probă privind producția podgoriei în cauză. Acestea ar trebui să conțină declarații de recoltă pentru anii anteriori sau, în cazul în care declarația de recoltă nu este disponibilă din motive întemeiate, alte elemente prevăzute de statele membre în acest scop, care au verificat cu rigurozitate fiabilitatea acestora.

(59)

În conformitate cu articolul 104 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 479/2008 statele membre pot exclude de la defrișare suprafețele situate la munte sau pe pantele abrupte. Această excludere ar trebui să vizeze terasele amenajate atunci când, din cauza pantei abrupte, cultivarea fără aceste terase ar fi prea dificilă sau ar provoca probleme grave de eroziune. Este oportun să se stabilească criterii pentru suprafețele care ar putea face obiectul unor astfel de excluderi, pe baza unor standarde profesionale general acceptate. De asemenea, în conformitate cu articolul 104 alineatele (5) și (6) din regulamentul respectiv, statele membre pot exclude, de asemenea, zonele în care există un risc legat de protecția mediului și Grecia poate să excludă zonele plantate cu viță-de-vie din insulele din Marea Egee și din Insulele Ionice grecești, cu excepția insulelor Creta și Eubeea. Aceste excluderi ar trebui să fie bine justificate și comunicate periodic Comisiei.

(60)

Având în vedere experiența dobândită ca urmare a aplicării măsurii anterioare de abandonare definitivă, ar trebui reținut sistemul baremelor care se aplică regimului de prime. Noile bareme ale primei de defrișare sunt legate de baremele primei care se aplicau înainte de intrarea în vigoare a Regulamentului (CE) nr. 479/2008 și la care se adaugă + 20 % în 2009, + 10 % în 2010 și 0 % în 2011.

(61)

În temeiul principiului subsidiarității, statele membre ar trebui să fie responsabile pentru modalitățile administrative de aplicare a procedurii pentru acordarea primei de defrișare. Statele membre ar trebui să aibă libertatea de a stabili data până la care producătorii trebuie să ducă la îndeplinire operațiunea de defrișare, astfel încât să dispună de suficient timp pentru controlul necesar înainte de efectuarea plăților, care trebuie să aibă loc până la 15 octombrie.

(62)

Pentru a permite utilizarea eficientă a fondurilor rezervate măsurii de defrișare, statele membre ar trebui să prevadă un sistem care să le permită să verifice dacă cererile de primă sunt bine justificate și însoțite, după caz, de un angajament scris al producătorului și obligația de a suporta costurile de examinare a cererii, în cazul în care acesta își retrage cererea fără motiv justificat în mod corespunzător. Statele membre ar trebui să poată să prevadă că producătorul în cauză suportă costurile aferente examinării cererii.

(63)

În scopul efectuării verificării, plata primei ar trebui efectuată după operațiunea de defrișare.

(64)

Articolul 104 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 479/2008 prevede posibilitatea statelor membre de a decide respingerea tuturor cererilor ulterioare în cadrul schemei de defrișare pe teritoriul său sau într-o anumită regiune atunci când totalitatea suprafețelor defrișate atinge 8 % sau, respectiv, 10 %. Este oportun să se solicite statelor membre să comunice Comisiei orice decizie în acest sens.

(65)

Pentru a asigura monitorizarea aplicării titlurilor II și V din Regulamentul (CE) nr. 479/2008 și a bunei gestionări a pieței, este imperativ ca Comisia să primească datele necesare referitoare la potențialul de producție. În acest context, este necesar să se precizeze informațiile care trebuie reunite în inventarul menționat la articolul 109 din regulamentul respectiv.

(66)

Pentru a crea o bază mai uniformă pentru plățile cu titlu de sprijin acordat pentru restructurarea și reconversia podgoriilor, recoltarea în stare verde și cu titlu de primă de defrișare, este oportun să se stabilească, la nivel comunitar, reguli privind măsurarea suprafețelor care să permită să se determine suprafețele plantate cu viță-de-vie.

(67)

Este necesară stabilirea unor măsuri privind controalele necesare pentru a se asigura aplicarea corectă a Regulamentului (CE) nr. 479/2008 și a prezentului regulament, precum și sancțiunile aferente aplicabile neregulilor identificate. Aceste măsuri ar trebui să includă atât controale și sancțiuni specifice stabilite la nivel comunitar, cât și controale și sancțiuni naționale suplimentare. Controalele și sancțiunile ar trebui să fie disuasive, eficiente și proporționale.

(68)

Orice control legat de potențialul de producție ar trebui să se bazeze în primul rând pe registrul culturilor de viță-de-vie.

(69)

Ținând seama de importanța controlului potențialului de producție și de fondurile investite în schema de defrișare, ar trebui prevăzută verificarea periodică la fața locului a zonelor în cauză atât înainte, cât și după defrișare. Cu toate acestea, statele membre care dispun de un instrument grafic fiabil și de informații actualizate cu privire la zona în cauză ar putea să efectueze, înainte de defrișare, un control administrativ. În ceea ce privește controlul după defrișare, teledetecția poate fi utilizată pentru a verifica dacă culturile de viță-de-vie au fost defrișate efectiv și, prin urmare, ar trebui să se permită utilizarea sa în această etapă (ex post) a controlului. Date fiind dificultățile de calculare a zonei prin teledetecție, această metodă ar trebui să fie autorizată numai în cazul defrișării de parcele întregi de viță-de-vie sau dacă rezoluția teledetecției este mai mare sau egală cu 1m2. În orice caz, cel puțin unul dintre controale, înainte sau după defrișare, trebuie efectuat la fața locului.

(70)

În vederea aplicării uniforme a dispozițiilor din sectorul vitivinicol, ar trebui adoptate norme pentru stabilirea procedurilor de control în vigoare la nivel național și comunitar, pe de o parte, și pentru asigurarea colaborării directe între organismele responsabile pentru controalele în sectorul vitivinicol, pe de altă parte.

(71)

Ar trebui stabilite normele care să reglementeze modul în care organismele naționale și Comisia își acordă reciproc asistență pentru a asigura aplicarea corectă a normelor în sectorul vitivinicol. Aceste norme nu ar trebui să împiedice aplicarea dispozițiilor specifice cu privire la cheltuielile comunitare, în materie penală sau la sancțiunile administrative la nivel național.

(72)

Statele membre ar trebui să asigure eficiența activității organismelor responsabile de controalele din sectorul vitivinicol. În acest scop, ele ar trebui să desemneze un organism de legătură cu Comisia. De asemenea, este vital ca operațiunile de control să fie coordonate între organismele competente din toate statele membre în care controalele din sectorul vitivinicol au fost repartizate între mai multe organisme competente.

(73)

Pentru o aplicare uniformă a normelor la nivel comunitar, statele membre ar trebui să ia măsurile necesare pentru a asigura că personalul organismelor competente are autoritatea de investigație necesară pentru a garanta respectarea normelor.

(74)

Interdependența piețelor din sectorul vitivinicol este reflectată de evoluția comerțului între statele membre, în special de creșterea constantă a numărului de societăți internaționale active în acest sector, și de posibilitatea oferită de normele de gestionare a sectorului de a desfășura sau transfera operațiuni, asistate sau nu, în alt loc decât cel din care provine produsul. O asemenea situație impune o și mai bună armonizare a metodelor de control și o colaborare mai strânsă între diferitele organisme responsabile de controale.

(75)

În scopul colaborării eficiente între statele membre în aplicarea normelor pentru sectorul vitivinicol, organismele competente din statele membre ar trebui să poată stabili, la cerere, legături cu organismele competente dintr-un alt stat membru. Trebuie stabilite norme de reglementare a acestor legături și a asistenței reciproce.

(76)

Având în vedere complexitatea anumitor chestiuni, precum și urgența rezolvării lor, este esențial ca un organism competent care solicită asistență să poată avea, de acord cu un alt organism competent, agenți autorizați desemnați de organismul respectiv să asiste la desfășurarea investigațiilor.

(77)

În cazul unui risc grav de fraudă sau în caz de fraudă care afectează unul sau mai multe state membre, diferitele organisme în cauză trebuie să poată pune în mod automat în aplicare o procedură de asistență fără solicitare expresă.

(78)

Având în vedere natura informațiilor schimbate în temeiul prezentului regulament, acestea ar trebui să intre în regimul de confidențialitate profesională.

(79)

Regulamentul (CE) nr. 2729/2000 instituie o bancă de date de analize la Centrul Comun de Cercetare (JRC) pentru a contribui la armonizarea controalelor analitice pe teritoriul Comunității și pentru a centraliza probele prelevate pentru analize și rapoartele statelor membre.

(80)

Utilizarea metodelor de referință de analiză izotopică va asigura un control mai eficient al îmbogățirii produsului vitivinicol și descoperirea adaosului de apă în astfel de produse sau, folosind rezultatele analizei caracteristicilor izotopice ale acestor produse, se va putea verifica dacă acestea sunt conforme cu originea indicată în denumirea lor. Pentru a facilita interpretarea rezultatelor acestor analize, ar trebui să se poată compara aceste rezultate cu cele obținute anterior, folosindu-se aceleași metode în cursul analizei unor produse cu caracteristici similare și cu origine și metode de producție autentificate.

(81)

Analiza izotopică a vinului sau a produselor derivate din vin se efectuează prin aplicarea metodelor de analiză de referință menționate la articolul 31 din Regulamentul (CE) nr. 479/2008.

(82)

Pentru a facilita interpretarea rezultatelor obținute în urma analizelor efectuate în laboratoarele comunitare prevăzute cu aparatură adecvată și pentru a garanta comparabilitatea rezultatelor obținute în astfel de laboratoare, ar trebui stabilite norme unitare pentru colectarea eșantioanelor de struguri și pentru vinificarea și depozitarea acestora.

(83)

Pentru a garanta calitatea și comparabilitatea datelor analitice, în laboratoarele desemnate de statele membre ar trebui să se aplice un sistem recunoscut de standarde de calitate în vederea efectuării analizei izotopice a eșantioanelor pentru banca de date.

(84)

Analiza izotopică este o metodă de analiză utilizată pentru a controla și a lupta împotriva fraudei în sectorul vitivinicol și care necesită cunoștințe științifice și un echipament tehnic deosebit de specific. Majoritatea statelor membre care au aderat la Comunitate în 2004 și în 2007 nu sunt echipate pentru a aplica această metodă. Pentru a asigura o aplicare uniformă a procedurilor de control, Centrul Comun de Cercetare ar trebui să efectueze analizele pentru statele membre respective până când acestea vor dispune de echipamentul complet și de competența necesară executării acestei atribuții.

(85)

Analizele izotopice ale produselor din sectorul vitivinicol și interpretarea rezultatelor acestora sunt operațiuni de finețe și, pentru a se putea efectua interpretarea uniformă a rezultatelor acestor analize, ar trebui ca banca de date a JRC să fie accesibilă laboratoarelor oficiale care aplică această metodă de analiză și, la cerere, altor organisme oficiale din statele membre, cu respectarea principiilor privind protecția datelor personale.

(86)

Regulamentul (CE) nr. 2729/2000 cuprinde norme privind colectarea eșantioanelor care trebuie expediate unui laborator oficial dintr-un alt stat membru, precum și norme comune pentru prelevarea eșantioanelor care urmează a fi analizate prin metode izotopice. Ar trebui să se preia aceste norme, iar prelevarea de eșantioane pentru banca de date a Comunității ar trebui considerată o etapă din procedura de prelevare a eșantioanelor de produse vitivinicole în cadrul colaborării directe între organisme.

(87)

Pentru a garanta natura obiectivă a controalelor, funcționarii unui organism competent al unui stat membru ar trebui să poată solicita organismului competent dintr-un alt stat membru să efectueze prelevarea eșantioanelor. Funcționarul care face această solicitare ar trebui să aibă acces la eșantioanele prelevate și să poată specifica laboratorul unde acestea urmează să fie analizate.

(88)

Ar trebui stabilite norme detaliate pentru ca prelevarea de eșantioane să facă parte în mod oficial din colaborarea între organismele competente din statele membre, precum și norme pentru utilizarea acestor eșantioane. Aceste norme ar trebui să garanteze că eșantioanele sunt reprezentative și că există posibilitatea verificării rezultatelor analizelor oficiale în întreaga Comunitate.

(89)

Pentru a simplifica administrarea cheltuielilor legate de prelevarea și de expedierea eșantioanelor, de analiză și de testarea organoleptică, precum și de angajarea serviciilor unui expert, ar trebui stabilit, ca principiu, că aceste cheltuieli urmează a fi suportate de organismul care a comandat prelevarea eșantioanelor sau serviciile expertului.

(90)

Ar trebui specificată forța probantă a constatărilor rezultate din controalele efectuate în temeiul prezentului regulament.

(91)

Pentru a garanta buna desfășurare a controalelor și a prelevării de eșantioane de struguri din podgorii, ar trebui adoptate dispoziții care să împiedice părțile interesate să obstrucționeze controalele care le vizează și să le oblige să faciliteze prelevarea de eșantioane și să furnizeze informațiile cerute în conformitate cu prezentul regulament.

(92)

Ar trebui prevăzute dispoziții privind tipul, formatul și mijloacele de comunicare necesare pentru punerea în aplicare a prezentului regulament. Acestea ar trebui să includă transmiterea informațiilor de la statele membre către Comisie.

(93)

Pentru a asigura o utilizare corectă și controlabilă a bugetului comunitar, trebuie prevăzute sancțiuni cu consecințe financiare în cazul în care statele membre nu respectă obligațiile privind transmiterea informațiilor.

(94)

Informațiile necesare pentru controlul și auditul aplicării dispozițiilor prezentului regulament ar trebui să fie păstrate de statele membre, pe o perioadă corespunzătoare, pentru inspecție.

(95)

Plățile efectuate în temeiul titlului II și al titlului V din Regulamentul (CE) nr. 479/2008 ar trebui să fie vărsate integral beneficiarilor. Pentru a evita sarcina administrativă inutilă, statele membre ar trebui să fie autorizate să plătească producătorilor ajutorul pentru asigurare prin intermediul societăților de asigurare, cu respectarea anumitor condiții.

(96)

Ar trebui să se prevadă dispoziții pentru soluționarea cazurilor de comitere a unor erori evidente și de forță majoră, precum și a altor circumstanțe excepționale, pentru a garanta aplicarea unui tratament egal producătorilor. Ar trebui prevăzute norme pentru situații create în mod artificial, pentru a evita obținerea vreunui beneficiu care derivă din acestea.

(97)

Ar trebui prevăzute dispoziții pentru a facilita tranziția de la sistemul anterior la noul sistem stabilit în prezentul regulament și punerea în aplicare a dispozițiilor tranzitorii stabilite la articolul 128 din Regulamentul (CE) nr. 479/2008.

(98)

Comitetul de gestionare a organizării comune a piețelor agricole nu a emis un aviz în termenul stabilit de președinte,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

TITLUL I

DISPOZIȚII INTRODUCTIVE

Articolul 1

Domeniul de aplicare și utilizarea termenilor

(1)   Prezentul regulament stabilește normele de aplicare a următoarelor dispoziții ale Regulamentul (CE) nr. 479/2008:

(a)

măsuri de sprijin (titlul II);

(b)

comerțul cu țări terțe (titlul IV);

(c)

potențialul de producție (titlul V);

(d)

inventarul prevăzut la articolul 109;

(e)

controalele în sectorul vitivinicol (articolul 117); și

(f)

măsurarea suprafețelor prevăzută la articolul 121 litera (c).

Prezentul regulament nu aduce atingere aplicării:

(a)

dispozițiilor specifice referitoare la relațiile dintre statele membre în lupta împotriva fraudelor din sectorul vitivinicol, în măsura în care acestea facilitează aplicarea prezentului regulament;

(b)

normelor legate de:

(i)

procedurile penale sau de asistență reciprocă între statele membre la nivel juridic în materie penală;

(ii)

procedurile privind sancțiunile administrative.

(2)   Termenii utilizați în Regulamentul (CE) nr. 479/2008 au același sens atunci când sunt utilizați în prezentul regulament.

TITLUL II

PROGRAME DE SPRIJIN

CAPITOLUL I

Procedura de depunere a programelor

Articolul 2

Prima depunere a programelor de sprijin

(1)   Depunerea proiectului de program de sprijin menționat la articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 479/2008 se referă la cinci exerciții financiare ale perioadei 2009-2013.

Statele membre transmit Comisiei, prin mijloace electronice, proiectul lor de program de sprijin, folosind modelul prevăzut în anexa I la prezentul regulament.

Statele membre transmit Comisiei, de asemenea, planificarea financiară pentru proiectul de program de sprijin menționat primul paragraf, prin intermediul formularului prevăzut în anexa II.

(2)   Statele membre notifică Comisiei legislația aplicabilă proiectelor de programe de sprijin menționate la alineatul (1), după adoptarea sau modificarea acesteia.

(3)   Statele membre care decid să transfere întreaga sumă a pachetului financiar național către sistemul de plăți unice începând cu exercițiul financiar 2010 și pentru întreaga perioadă menționată în anexa II la Regulamentul (CE) nr. 479/2008 depun formularul prevăzut în anexa II la prezentul regulament, după ce au completat în mod corespunzător linia aferentă, în mod obligatoriu înainte de 30 iunie 2008.

(4)   Statele membre care decid să depună un program de sprijin cuprinzând particularități regionale pot să depună, de asemenea, informații privind fiecare regiune, prin intermediul formularului prevăzut în anexa III la prezentul regulament.

(5)   Statele membre își asumă responsabilitatea pentru cheltuielile care intervin între data la care programul lor de sprijin parvine Comisiei și data aplicabilității acestuia în conformitate cu articolul 5 alineatul (2) primul paragraf din Regulamentul (CE) nr. 479/2008.

Articolul 3

Modificările programelor de sprijin

(1)   Programele revizuite menționate la articolul 5 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 479/2008 sunt prezentate Comisiei prin intermediul formularului prevăzut în anexa I la prezentul regulament, însoțit, după caz, de planificarea financiară revizuită, folosind formularul prevăzut în anexa IV la prezentul regulament.

Statele membre menționate la articolul 5 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 479/2008 nu trebuie să depună formularul prevăzut în anexa IV.

Statele membre își asumă responsabilitatea pentru cheltuielile care intervin între data la care programul lor de sprijin revizuit parvine Comisiei și data aplicabilității acestuia în conformitate cu articolul 5 alineatul (2) paragraful al doilea din Regulamentul (CE) nr. 479/2008.

(2)   Cu excepția cazurilor de măsuri de urgență adoptate în urma unor calamități naturale, modificările aduse programelor de sprijin se depun de cel mult două ori pe exercițiu financiar. În cazul în care un stat membru consideră că este necesar să își modifice programul de sprijin, acesta depune modificarea până la data de 1 martie sau de 30 iunie a fiecărui an, însoțită, după caz, de:

a)

versiunile actualizate ale programului de sprijin, folosind formularul prevăzut în anexa I, și ale planificării financiare, folosind formularul prevăzut în anexa IV;

b)

motivele modificărilor propuse.

Orice transfer privind măsura menționată la articolul 9 din Regulamentul (CE) nr. 479/2008 se notifică înainte de data de 1 decembrie care precede anul calendaristic în care se aplică sistemul de plăți unice.

CAPITOLUL II

Măsuri eligibile

Secțiunea 1

Promovarea pe piețele țărilor terțe

Articolul 4

Operațiuni și piețe eligibile

Vinurile menționate la articolul 10 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 479/2008 sunt eligibile pentru promovarea pe piețele țărilor terțe, cu condiția ca:

(a)

produsele să fie destinate consumului direct, pentru care există posibilitatea de a fi exportate sau posibilitatea deschiderii de noi piețe de desfacere în țările terțe vizate, și care prezintă o valoare adăugată ridicată;

(b)

originea produsului să fie precizată în cadrul operațiunii de informare sau de promovare, în cazul vinului, sub formă de indicație geografică;

(c)

operațiunea care beneficiază de sprijin să fie clar definită, precizându-se inclusiv produsele care pot fi luate în considerare, acțiunea de marketing și costul estimativ;

(d)

durata sprijinului pentru promovare și informare să nu depășească trei ani pentru un anumit beneficiar într-o anumită țară terță;

(e)

mesajele de informare și/sau de promovare se bazează pe calitățile intrinsece ale vinului și respectă legislația în vigoare în țările terțe pentru care sunt concepute;

(f)

beneficiarii să aibă o capacitate suficientă pentru a face față constrângerilor specifice ale comerțului cu țări terțe și să dispună de suficiente resurse pentru a asigura punerea în aplicare a măsurii în cel mai eficient mod cu putință. Statele membre verifică, în special, disponibilitatea produselor, în termeni de calitate și cantitate, astfel încât să fie acoperită cererea de pe piață pe termen lung după operațiunea de promovare.

Beneficiarii pot fi societăți private, organizații profesionale, organizații de producători, organizații intersectoriale sau organisme publice, dacă un stat membru decide astfel. În orice caz, statele membre nu desemnează un organism public ca beneficiar unic al măsurii de promovare.

Se acordă prioritate microîntreprinderilor, întreprinderilor mici și mijlocii în sensul Recomandării 2003/361/CE a Comisiei (10) și mărcilor colective.

Pentru a evita orice abuz în utilizarea sistemului, nu se permite, în general, modificarea elementelor menționate la literele (a) și (c) pe perioada acțiunilor care beneficiază de sprijin, cu excepția cazurilor în care se demonstrează că astfel de modificări permit o mai bună realizare a operațiunii.

Articolul 5

Procedura de selectare

(1)   Statele membre stabilesc procedura de prezentare a cererilor, care prevede în special norme privind:

(a)

verificarea respectării cerințelor și a criteriilor stabilite la articolul 4;

(b)

termenele pentru prezentarea cererilor și pentru examinarea relevanței fiecărei acțiuni propuse;

(c)

normele care reglementează produsele în cauză și comercializarea acestora în conformitate cu dispozițiile prezentului regulament, dispozițiile naționale și specificațiile relevante;

(d)

normele care reglementează încheierea contractelor, inclusiv eventualele formulare standardizate, constituirea de garanții și dispozițiile privind plățile în avans;

(e)

normele pentru evaluarea oricărei acțiuni care beneficiază de sprijin.

(2)   Statele membre selectează cererile ținând seama, în special, de următoarele criterii:

(a)

coerența strategiilor propuse cu obiectivele fixate;

(b)

calitatea acțiunilor propuse;

(c)

impactul estimat și succesul în ceea ce privește creșterea cererii pentru produsele în cauză;

(d)

asigurările conform cărora operatorii implicați sunt eficienți și au acces la capacitatea tehnică necesară, iar costul măsurii pe care aceștia preconizează să o pună în aplicare ei înșiși nu depășește prețurile normale de pe piață.

(3)   După examinarea cererilor, statele membre selectează acele cereri care oferă cel mai bun raport calitate/preț și întocmesc o listă în limitele fondurilor disponibile, pe care o transmit Comisiei, folosind formularul prevăzut în anexa VIII, pentru a permite celorlalte state membre să fie informate și pentru a consolida coerența măsurii.

(4)   Două sau mai multe state membre pot decide să se asocieze într-o operațiune de promovare comună. Acestea se angajează să contribuie la finanțare și convin asupra procedurilor de colaborare administrative destinate să faciliteze monitorizarea, punerea în aplicare și controlul.

(5)   Statele membre se asigură că orice campanie care beneficiază de sprijin la nivel național sau regional este compatibilă cu măsurile finanțate în temeiul Regulamentului (CE) nr. 3/2008 sau al Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 și cu cele finanțate în cadrul campaniilor naționale și regionale.

(6)   Nu se acordă sprijin în temeiul articolului 10 din Regulamentul (CE) nr. 479/2008 unei acțiuni care beneficiază de sprijin în temeiul articolului 20 litera (c) punctul (iii) din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005 sau în temeiul articolului 2 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 3/2008.

(7)   Statele membre pot să prevadă plata în avans a sprijinului, înainte de realizarea operațiunilor, cu condiția ca beneficiarul să fi constituit o garanție.

(8)   În cazul în care statele membre acordă ajutoare naționale pentru promovare, acestea le indică în părțile relevante ale anexelor I, V, VII și VIII la prezentul regulament.

Secțiunea 2

Restructurarea și reconversia podgoriilor

Articolul 6

Definiție

În sensul articolului 11 alineatul (3) paragraful al doilea din Regulamentul (CE) nr. 479/2008, „înlocuirea normală a podgoriilor ajunse la finalul ciclului lor natural de viață” reprezintă replantarea acelor parcele de teren cu același soi, conform aceluiași sistem de cultivare a viței-de-vie. Statele membre pot stabili specificații suplimentare, în special în ceea ce privește vârsta podgoriilor înlocuite.

Articolul 7

Procedură și aplicare

(1)   Statele membre stabilesc:

(a)

termenele pentru realizarea operațiunilor de restructurare, care nu depășesc cinci ani;

(b)

organismele sau persoanele fizice care pot prezenta proiecte de cereri;

(c)

criteriile obiective de stabilire a ordinii priorităților în acest sens, în conformitate, în special, cu articolul 104 alineatul (9) din Regulamentul (CE) nr. 479/2008;

(d)

conținutul cererilor, care trebuie să includă descrierile detaliate ale măsurilor propuse și termenele propuse pentru executarea acestora;

(e)

procedura de prezentare și aprobare a cererilor, care prevede, în special, termenele de depunere a cererilor, precum și criteriile obiective de stabilire a ordinii priorităților;

(f)

obligația de a include în cereri, pentru fiecare exercițiu financiar, măsurile care urmează a fi puse în aplicare în respectivul exercițiu și suprafața vizată de fiecare măsură, precum și procedurile de monitorizare a punerii în aplicare.

(2)   Statele membre pot stabili dimensiunea minimă a unei parcele care poate beneficia de sprijin pentru restructurare și reconversie și dimensiunea minimă a unei parcele rezultate din restructurare și conversie, precum și orice derogare de la această cerință, care trebuie să fie justificată în mod corespunzător și bazată pe criterii obiective.

Articolul 8

Nivelurile ajutoarelor

Sub rezerva dispozițiilor articolului 11 din Regulamentul (CE) nr. 479/2008 și ale prezentului capitol, statele membre stabilesc norme care reglementează în detaliu domeniul și nivelul sprijinului acordat. Normele respective pot să prevadă, în special, plata sumelor forfetare, nivelurile maxime de sprijin pe hectar și ajustarea sprijinului pe baza unor criterii obiective. Pentru a evita denaturarea concurenței, în cazul în care drepturile de plantare utilizate nu rezultă din operațiunea de restructurare, sprijinul se reduce în mod corespunzător, astfel încât să țină seama de faptul că drepturile de plantare utilizate nu au implicat niciun cost de defrișare.

Sprijinul este acordat pentru suprafața plantată, definită în conformitate cu articolul 75 alineatul (1).

Normele sunt concepute astfel încât să asigure îndeplinirea obiectivului sistemului.

Articolul 9

Gestiunea financiară

(1)   Sprijinul se acordă de îndată ce se constată că o operațiune sau ansamblul operațiunilor vizate de cererea de sprijin, în funcție de modul de gestionare a măsurii ales de statul membru respectiv, au fost executate și au făcut obiectul unui control la fața locului.

În cazul în care sprijinul se plătește în mod normal numai după realizarea tuturor operațiunilor, acesta se plătește totuși pentru operațiuni individuale realizate, dacă operațiunile restante nu au putut fi duse la îndeplinire din motive de forță majoră sau de circumstanțe excepționale în sensul articolului 40 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 (11).

În cazul în care controalele demonstrează că o operațiune globală care face obiectul unei cereri de sprijin nu a fost realizată în totalitate din alte motive decât cele de forță majoră sau de circumstanțe excepționale în sensul articolului 40 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 și atunci când a fost acordat un sprijin după realizarea unor operațiuni individuale care fac parte din operațiunea globală vizată de cererea de sprijin, statele membre recuperează ajutorul plătit.

(2)   Prin derogare de la alineatul (1), statele membre pot să prevadă plata în avans către producători a sprijinului pentru o anumită operațiune sau pentru ansamblul operațiunilor care fac obiectul cererii de sprijin, înainte de realizarea operațiunilor, cu condiția ca realizarea acestora să fi fost demarată și ca beneficiarul să fi constituit o garanție. În sensul Regulamentului (CEE) nr. 2220/85 (12), obligația se referă la realizarea operațiunilor în cauză până la sfârșitul celui de-al doilea an de comercializare de la plata avansului.

Acest termen poate fi ajustat de statele membre în cazul în care:

(a)

suprafețele respective fac parte dintr-o zonă care a suferit de pe urma unei calamități naturale recunoscută de autoritățile competente ale statului membru în cauză;

(b)

operațiunile planificate nu pot fi realizate deoarece materialul vegetal prezintă probleme sanitare certificate de un organism recunoscut de statul membru în cauză.

Pentru a beneficia de plata în avans a sprijinului, producătorul trebuie să fi realizat în totalitate eventualele măsuri anterioare, pe aceeași parcelă pentru care a primit un ajutor în avans.

În cazul în care controalele demonstrează că măsura care face obiectul cererii de ajutor și pentru care a fost plătit un avans nu a fost dusă la îndeplinire în totalitate, statele membre pot decide să impună o sancțiune.

Articolul 10

Măsuri tranzitorii

Statele membre pot să autorizeze transformarea operațiunilor de restructurare deja planificate în aplicarea articolului 11 din Regulamentul (CE) nr. 1493/1999 într-o nouă cerere în temeiul articolului 11 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 479/2008, cu condiția ca:

(a)

finanțarea unor astfel de transformări să se facă din fondurile disponibile în cadrul programului de sprijin pentru măsura menționată la articolul 11 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 479/2008;

(b)

continuarea măsurii să îndeplinească, după eventuale adaptări, condițiile stabilite în prezentul articol.

Secțiunea 3

Recoltarea în stare verde

Articolul 11

Definiția recoltării în stare verde

În sensul articolului 12 din Regulamentul (CE) nr. 479/2008 și al prezentei secțiuni, faptul de a lăsa struguri de calitate comercială pe plante la sfârșitul ciclului normal de producție (nerecoltare) nu se consideră recoltare în stare verde.

De asemenea, suprafața parcelelor care beneficiază de sprijin pentru recoltare în stare verde nu se ia în considerare la calculul limitelor randamentului stabilite în caietul de sarcini pentru vinurile având indicație geografică.

Articolul 12

Condițiile de efectuare a recoltării în stare verde

(1)   În ceea ce privește măsura de recoltare în stare verde, statele membre:

(a)

adoptă dispoziții detaliate privind realizarea măsurii, inclusiv:

(i)

notificarea prealabilă a recoltării în stare verde;

(ii)

suma de plătit cu titlu de plată compensatorie;

(iii)

norme destinate să asigure că suprafețele în cauză vor fi menținute în bune condiții de vegetație, că aplicarea măsurilor nu are impact negativ asupra mediului și nici consecințe negative pe plan fitosanitar și că este posibilă verificarea executării corecte a măsurii; în legătură cu aceste obiective, statele membre pot aplica, deopotrivă cu măsura respectivă, restricții bazate pe criterii obiective și nediscriminatorii, inclusiv privind calendarul pentru diverse soiuri, riscurile de mediu sau cele fitosanitare sau metoda de utilizat.

(b)

stabilirea unui termen pentru depunerea cererilor privind recoltarea în stare verde, în perioada cuprinsă între 15 aprilie și 31 mai a fiecărui an;

(c)

elaborarea, până la 31 mai, a unei analize previzionale a pieței care să justifice aplicarea metodei de recoltare în stare verde pentru a restabili echilibrul pieței și a preveni crizele;

(d)

garantarea bunei executări a măsurii verificându-se dacă operațiunea de recoltare în stare verde a fost realizată cu succes; suprafețele care beneficiază de sprijin pentru recoltare în stare verde fac obiectul unor controale periodice la fața locului după executare; loturile supuse controlului sunt cele care fac obiectul unei cereri de ajutor.

Controlul menționat la primul paragraf litera (d) include verificarea:

(i)

existenței podgoriei în cauză și a bunei întrețineri a suprafeței respective;

(ii)

eliminarea sau distrugerea totală a ciorchinilor;

(iii)

metodei utilizate; fiecare fermier care solicită ajutor pentru recoltare în stare verde păstrează justificativele costurilor operațiunii.

Pentru a garanta că nu mai există struguri comercializabili pe parcela face obiectul sprijinului, toate controalele au loc în perioada cuprinsă între 15 iunie și 31 iulie a fiecărui an și, în orice caz, se încheie, pentru toate suprafețele vizate, până la perioada normală de intrare a strugurilor în pârgă (stadiu M după Baggiolini, stadiul 83 din codul BBCH).

(2)   Nu se practică recoltarea în stare verde pe parcursul a doi ani consecutivi pe aceeași parcelă.

(3)   Nu se acordă ajutor în cazul distrugerii complete sau parțiale a recoltei, în special din cauza unei calamități naturale în sensul articolului 2 alineatul (8) din Regulamentul (CE) nr. 1857/2006 (13) survenite înainte de data recoltării în stare verde.

(4)   În cazul distrugerii complete sau parțiale a recoltei survenite între plata sprijinului pentru recoltare în stare verde și perioada de recoltare, nu se acordă nicio despăgubire financiară cu titlu de asigurare a recoltei pentru pierderile de venit suferite asociate suprafețelor care beneficiază deja de sprijin.

Articolul 13

Procedura de depunere a cererilor

(1)   Statele membre stabilesc procedura de depunere a cererilor, care prevede în special prima care poate fi acordată producătorului în cauză și informațiile care trebuie să însoțească cererea. Cererea conține informații privind suprafața, randamentul mediu, metoda care urmează a fi utilizată, precum și soiul de struguri și tipul de vin produs din aceștia.

(2)   Statele membre verifică dacă cererile sunt justificate. În acest scop, statele membre pot să prevadă ca cererea să fie însoțită de un angajament scris al producătorului. În cazul în care producătorul își retrage cererea fără motiv justificat în mod corespunzător, acestea pot să prevadă că producătorul în cauză suportă costurile aferente examinării cererii sale.

Articolul 14

Compensare

(1)   În fiecare an, statele membre calculează costurile directe ale recoltării în stare verde pentru diferitele metode – manuală, mecanică și chimică – pe care le autorizează în legătură cu articolul 12 alineatul (1) litera (a) punctul (iii). În cazul în care se folosesc mai multe metode pe aceeași suprafață, compensarea se calculează având ca bază metoda cea mai puțin costisitoare.

(2)   Statele membre stabilesc pierderile de venit cauzate de recoltarea în stare verde pe baza unor criterii obiective și nediscriminatorii.

Sub rezerva articolului 12 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 479/2008, statele membre stabilesc nivelul sprijinului prevăzut la articolul 12 alineatul (3) din regulamentul menționat pe baza costurilor standard și a ipotezelor standard privind pierderile de venit. Statele membre se asigură că respectivele calcule:

(a)

conțin doar elemente care pot fi verificate;

(b)

se bazează pe sume stabilite prin intermediul unei expertize corespunzătoare;

(c)

sunt însoțite de o mențiune clară referitoare la originea sumelor;

(d)

sunt diferențiate astfel încât să țină seama de condițiile specifice ale siturilor la nivel local sau regional, după caz.

Prima este acordată pentru suprafața plantată, definită în conformitate cu articolul 75 alineatul (1) din prezentul regulament.

Secțiunea 4

Fonduri mutuale

Articolul 15

Nivelul ajutorului

Măsura menționată la articolul 13 din Regulamentul (CE) nr. 479/2008 poate fi introdusă de statele membre în programele lor de sprijin în conformitate cu următoarele reguli:

(a)

durata sprijinului nu trebuie să depășească trei ani;

(b)

sprijinul pentru costurile administrative care decurg din înființarea fondurilor mutuale se limitează, în primul, al doilea și al treilea an de funcționare a fondului mutual, la următoarea proporție a contribuției producătorilor la fondul mutual în primul, al doilea și al treilea an de funcționare:

(i)

10 %, 8 % și 4 % în statele membre care au aderat la Comunitate la 1 mai 2004 sau după această dată;

(ii)

5 %, 4 % și 2 % în alte state membre;

(c)

statele membre pot stabili limite maxime pentru sumele care pot fi plătite cu titlu de costuri administrative aferente înființării fondurilor mutuale;

(d)

statele membre adoptă dispoziții detaliate pentru punerea în aplicare a măsurii respective.

Secțiunea 5

Asigurarea recoltei

Articolul 16

Condiții de eligibilitate

Măsura menționată la articolul 14 din Regulamentul (CE) nr. 479/2008 poate fi introdusă de statele membre în programele lor de sprijin în conformitate cu următoarele reguli:

(a)

în ceea ce privește măsurile de asigurare a recoltei, statele membre adoptă dispoziții detaliate privind implementarea măsurilor respective, inclusiv cele necesare pentru a garanta că măsurile de asigurare a culturii nu denaturează concurența pe piața asigurărilor;

(b)

producătorii care solicită sprijin comunică autorităților naționale polițele lor de asigurare, pentru a permite statelor membre să respecte condiția menționată la articolul 14 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 479/2008;

(c)

statele membre stabilesc limite maxime pentru sumele care pot fi primite cu titlu de sprijin, astfel încât să respecte condițiile menționate la articolul 14 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 479/2008. După caz, statele membre pot să stabilească nivelul sprijinului pe baza costurilor standard și a ipotezelor standard privind pierderile de venit. Statele membre se asigură că respectivele calcule:

(i)

conțin doar elemente care pot fi verificate;

(ii)

se bazează pe sume stabilite prin intermediul unei expertize corespunzătoare;

(iii)

sunt însoțite de o mențiune clară referitoare la originea sumelor;

(iv)

sunt diferențiate astfel încât să țină seama de condițiile specifice ale siturilor la nivel local sau regional, după caz.

În sensul articolului 14 din Regulamentul (CE) nr. 479/2008, sintagma „fenomene climatice cu efecte adverse asimilabile dezastrelor naturale” are același sens precum cel de la articolul 2 alineatul (8) din Regulamentul (CE) nr. 1857/2006 al Comisiei.

În cazul în care statele membre acordă ajutoare naționale pentru asigurarea recoltei, acestea le indică în părțile relevante ale anexelor I, V și VII la prezentul regulament.

Secțiunea 6

Investiții

Articolul 17

Măsuri eligibile

Investițiile care beneficiază de sprijin respectă standardele comunitare aplicabile investiției în cauză.

Sunt eligibile cheltuielile pentru:

(a)

construcția, achiziția, inclusiv prin contract de leasing sau renovarea de bunuri imobile;

(b)

achiziționarea sau cumpărarea prin leasing de mașini și echipamente noi, inclusiv de software, până la valoarea pe piață a bunului; celelalte costuri legate de contractele de leasing, cum ar fi marja locatorului, costurile de refinanțare a dobânzilor, cheltuielile generale și cheltuielile de asigurare, nu constituie cheltuieli eligibile;

(c)

costurile generale legate de cheltuielile menționate la literele (a) și (b), cum ar fi onorariile arhitecților, ale inginerilor și ale consultanților, precum și costurile legate de studiile de fezabilitate, de obținerea brevetelor și a licențelor.

Prin derogare de la litera (b) și numai în cazul microîntreprinderilor, al întreprinderilor mici și mijlocii, în sensul Recomandării 2003/361/CE a Comisiei (14), statele membre pot, în cazuri justificate în mod corespunzător, să stabilească condițiile în care cumpărarea de echipamente second-hand poate fi considerată cheltuială eligibilă.

Investițiile simple de înlocuire nu constituie o cheltuială eligibilă, garantându-se astfel atingerea scopului măsurii, acela de a eficientiza ajustarea la cererea pieței și de a consolida competitivitatea, datorită acestor investiții în măsura privind lanțul de prelucrare.

Articolul 18

Măsuri eligibile pentru dezvoltarea de noi produse

Costurile aferente dezvoltării de noi produse, procese și tehnologii prevăzute la articolul 15 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 479/2008, privesc operațiunile de pregătire, cum sunt concepția, dezvoltarea și testarea produselor, a proceselor sau a tehnologiilor, precum și investițiile corporale și/sau necorporale aferente, înainte de utilizarea în scopuri comerciale a produselor, proceselor și tehnologiilor recent dezvoltate.

Investițiile simple de înlocuire nu constituie o cheltuială eligibilă, garantându-se astfel atingerea scopului măsurii, acela de a eficientiza ajustarea la cererea pieței și de a consolida competitivitatea, datorită acestor măsuri de sprijin.

Articolul 19

Gestiunea financiară

Cu excepția cazurilor de forță majoră sau de circumstanțe excepționale în sensul articolului 40 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003, care intervin în perioada în care trebuie efectuate investițiile, sprijinul se acordă de îndată ce se constată că toate investițiile vizate de cererea de sprijin au fost efectuate și au făcut obiectul unui control la fața locului.

Beneficiarii sprijinului pentru investiții pot să solicite organismelor plătitoare competente plata unui avans, în cazul în care această opțiune este inclusă în programul național de sprijin.

Suma avansului nu depășește 20 % din ajutorul public pentru investiții și plata acestuia trebuie să fie condiționată de constituirea unei garanții bancare sau a unei garanții echivalente care corespunde procentului de 110 % din suma avansului.

Garanția este eliberată atunci când organismul plătitor competent constată că suma cheltuielilor reale care corespund ajutorului public pentru investiții depășește suma avansului.

Articolul 20

Compatibilitate și coerență

Nu se acordă sprijin pentru operațiunile de marketing care au beneficiat de sprijin în temeiul articolului 10 din Regulamentul (CE) nr. 479/2008.

În cazul în care statele membre acordă ajutoare naționale pentru investiții, acestea le indică în părțile corespunzătoare ale formularelor prevăzute în anexele I, V și VII la prezentul regulament.

Secțiunea 7

Eliminarea subproduselor

Articolul 21

Stabilirea unui procent minim de alcool

(1)   Sub rezerva părții D punctul 1 din anexa VI la Regulamentul (CE) nr. 479/2008, statele membre stabilesc volumul de alcool pe care trebuie să îl conțină subprodusele în raport cu volumul de alcool pe care îl conține vinul produs. Statele membre pot să ajusteze procentul minim de alcool pe baza unor criterii obiective și nediscriminatorii.

(2)   În cazul în care procentele aplicabile, stabilite de statele membre în aplicarea alineatului (1), nu sunt realizate, părțile responsabile livrează o cantitate de vin din producția proprie pentru a asigura respectarea acelor procente.

(3)   Pentru determinarea volumului de alcool pe care îl conțin subprodusele în raport cu volumul de alcool pe care îl conține vinul produs, standardul pentru tăria alcoolică naturală în volume aplicabilă în diferitele zone viticole este de:

(a)

8,0 % pentru zona A;

(b)

8,5 % pentru zona B;

(c)

9,0 % pentru zona C I;

(d)

9,5 % pentru zona C II;

(e)

10,0 % pentru zona C III.

Articolul 22

Eliminarea subproduselor

Producătorii sunt obligați să retragă subprodusele vitivinicole sau cele ale altor operațiuni de prelucrare a strugurilor, sub control și cu respectarea următoarelor condiții:

(a)

subprodusele sunt retrase fără întârziere și cel târziu la sfârșitul anului de comercializare în cursul căruia au fost obținute; statele membre pot stabili o dată anterioară. Retragerea, cu indicarea cantităților estimate, este înscrisă în registrele ținute în conformitate cu articolul 112 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 479/2008 sau este certificată de autoritatea competentă;

(b)

retragerea se efectuează în conformitate cu legislația comunitară aplicabilă, în special în ceea ce privește protecția mediului.

Se consideră că drojdiile în cauză au fost retrase atunci când acestea sunt denaturate pentru a face imposibilă utilizarea lor în vinificare și livrarea drojdiilor denaturate unor terți este înscrisă în registrele ținute în conformitate cu articolul 112 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 479/2008. Statele membre iau măsurile necesare pentru a garanta controlul acestor tranzacții. Acestea pot institui un sistem de înregistrare prealabilă a terților.

Statele membre pot decide că producătorii care, în decursul anului de comercializare în cauză, nu produc mai mult de 25 de hectolitri de vin sau must în propriile unități de producție nu sunt obligați să își retragă subprodusele.

Articolul 23

Eliminarea prin distilarea subproduselor

(1)   Producătorii pot să se achite de obligația de eliminare pentru o parte sau pentru totalitatea subproduselor vinicole sau ale altor operațiuni de prelucrare a strugurilor, livrând aceste subproduse în vederea distilării.

(2)   Statele membre pot impune tuturor producătorilor sau unei părți a acestora să livreze în vederea distilării o parte sau totalitatea subproduselor vinicole sau ale altor operațiuni de prelucrare a strugurilor pe baza unor criterii obiective și nediscriminatorii. Această obligație poate fi îndeplinită, de asemenea, livrând vinul industriei producătoare de oțet.

(3)   Statele membre în cauză pot introduce un sistem de certificare a distilatorilor în conformitate cu o procedură pe care o stabilesc.

Articolul 24

Obiectul ajutorului

(1)   Ajutorul menționat la articolul 16 din Regulamentul (CE) nr. 479/2008 se acordă, sub rezerva condițiilor menționate la alineatul (3) și în limita stabilită la alineatul (1) paragraful al doilea al aceluiași articol, distilatorilor care prelucrează produsele livrate pentru distilare în alcool brut cu o tărie alcoolică de minimum 92 % în volume.

(2)   Ajutorul include o sumă forfetară destinată să compenseze costurile de colectare a produselor care trebuie transferate de la distilator la producător, în cazul în care respectivele costuri sunt suportate de acesta din urmă.

(3)   Statele membre pot să prevadă plata în avans a sprijinului, cu condiția ca beneficiarul să fi constituit o garanție.

(4)   Statele membre adoptă norme de aplicare a măsurii prevăzute în prezentul articol.

Articolul 25

Valoarea ajutorului

(1)   Suma maximă a ajutorului menționat la articolul 16 din Regulamentul (CE) nr. 479/2008, care trebuie plătit distilatorilor, se stabilește în funcție de tăria alcoolică în volume și la hectolitru în următorul mod:

(a)

pentru alcoolul brut obținut din tescovină: 1,1 EUR/% vol./hl;

(b)

pentru alcoolul brut obținut din vin și din drojdie: 0,5 EUR/% vol./hl.

(2)   Statele membre stabilesc, în limitele prevăzute la alineatul (1), pe baza unor criterii obiective și nediscriminatorii, suma ajutorului și compensarea forfetară pentru costurile de colectare menționate la articolul 24 alineatul (2) și comunică Comisiei aceste sume în părțile corespunzătoare ale formularelor din anexele I, V și VII. Aceste sume pot fi ajustate în funcție de diferite tipologii de producție, pe baza unor criterii obiective și nediscriminatorii.

Secțiunea 8

Distilarea alcoolului alimentar

Articolul 26

Obiectul ajutorului

(1)   Ajutorul menționat la articolul 17 din Regulamentul (CE) nr. 479/2008 se acordă, sub rezerva condițiilor menționate în articolul respectiv și pe baza unor criterii obiective și nediscriminatorii, producătorilor a căror producție are drept utilizare finală producerea de distilate de vin pentru sectorul alcoolului alimentar.

(2)   Ajutorul poate fi acordat producătorilor de vin care nu sunt ei înșiși viticultori.

(3)   Statele membre pot să prevadă plata în avans a sprijinului, cu condiția ca beneficiarul să fi constituit o garanție.

(4)   Statele membre adoptă norme de aplicare a măsurii prevăzute în prezentul articol.

Articolul 27

Valoarea ajutorului

Statele membre stabilesc valoarea ajutorului pe hectar și îl comunică Comisiei în partea corespunzătoare a anexelor I, V și VII. Aceste sume pot fi ajustate, în special în funcție de regiunile și condițiile de producție, pe baza unor criterii obiective și nediscriminatorii.

Secțiunea 9

Distilarea de criză

Articolul 28

Descrierea măsurii

(1)   Sub rezerva condițiilor menționate la articolul 18 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 479/2008 și în limita bugetului disponibil, menționat la alineatele (4) și (5) ale aceluiași articol, statele membre care procedează la operațiuni de distilare de criză pe o parte sau pe întreg teritoriul lor pentru una sau mai multe categorii de vinuri, pe baza unor criterii obiective și nediscriminatorii, informează Comisia cu privire la acest lucru recurgând la o modificare a programelor lor de sprijin.

(2)   Statele membre pot impune distilarea de criză tuturor sau unei părți a producătorilor lor, pe baza unor criterii obiective și nediscriminatorii.

(3)   Statele membre adoptă norme de aplicare a măsurii prevăzute în prezentul articol.

Articolul 29

Plata ajutorului

(1)   Ajutorul menționat la articolul 18 din Regulamentul (CE) nr. 479/2008 se acordă, sub rezerva condițiilor menționate la alineatul (3) din articolul respectiv, distilatorilor care transformă vinul în alcool brut cu o tărie alcoolică de minimum 92 % în volume.

(2)   Ajutorul poate să prevadă un preț minim, care este transferat de către distilatori către producătorii de vin.

(3)   Statele membre pot să prevadă plata în avans a sprijinului, cu condiția ca beneficiarul să fi constituit o garanție.

Articolul 30

Valoarea ajutorului

(1)   Statele membre stabilesc valoarea ajutorului și, după caz, prețul minim plătit producătorilor de vin menționat la articolul 29 și comunică Comisiei aceste sume în partea corespunzătoare a formularelor prevăzute în anexele I, V și VII. Aceste sume pot fi ajustate, în special în funcție de regiunile de producție și categoriile de vin, pe baza unor criterii obiective și nediscriminatorii. În orice caz, ajutorul este stabilit astfel încât prețul plătit producătorilor de vin să nu depășească prețul pieței pentru regiunea de producție și categoria de vin corespunzătoare.

(2)   După caz, statele membre reduc în mod corespunzător prețul minim plătit producătorilor pentru vinuri a căror tărie alcoolică a fost mărită prin adaos de zaharoză sau de must, care au beneficiat de ajutorul menționat la articolul 19 din Regulamentul (CE) nr. 479/2008.

Articolul 31

Ajutoarele naționale

În cazul în care statele membre acordă ajutoare naționale pentru distilarea de criză, ele înregistrează datele fiecărei cereri și rezultatul acesteia. Statele membre comunică aceste informații în rubrica corespunzătoare prevăzută în anexele II, III și IV.

Secțiunea 10

Folosirea mustului de struguri concentrat

Articolul 32

Obiectul ajutorului

(1)   Ajutorul menționat la articolul 19 din Regulamentul (CE) nr. 479/2008 se acordă producătorilor de vin care folosesc must de struguri concentrat și must de struguri concentrat rectificat produse în Comunitate, pentru a crește tăria alcoolică naturală în volume a produselor menționate în partea A din anexa V la Regulamentul (CE) nr. 479/2008.

(2)   Statele membre pot să prevadă plata în avans a sprijinului, cu condiția ca beneficiarul să fi constituit o garanție.

(3)   Statele membre adoptă norme de aplicare a măsurii prevăzute în prezentul articol.

Articolul 33

Valoarea ajutorului

(1)   Suma maximă a ajutorului menționat la articolul 19 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 479/2008 se stabilește în felul următor, în funcție de tăria alcoolică în volume (% vol.) la hectolitru, pentru următoarele categorii de produse:

(a)

must de struguri concentrat: 1,699 EUR/% vol./hl;

(b)

must de struguri concentrat rectificat: 2,206 EUR/% vol./hl.

(2)   Statele membre stabilesc, în limitele prevăzute la alineatul (1), pe baza unor criterii obiective și nediscriminatorii, suma ajutorului pentru fiecare categorie de produse și o comunică Comisiei în partea corespunzătoare a formularelor prevăzute în anexele I, V și VII. Aceste sume pot fi ajustate în funcție de regiunea sau zona viticolă, pe baza unor criterii obiective și nediscriminatorii.

(3)   Tăria alcoolică potențială a produselor menționate la alineatul (1) se determină prin aplicarea cifrelor din tabelul de corespondență prevăzut în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1623/2000 la indicația furnizată, la temperatura de 20° C, de un refractometru utilizat în conformitate cu metoda prevăzută de anexa la Regulamentul (CE) nr. 558/93 al Comisiei (15). Se admite o toleranță de 0,2 % vol. în cazul unui control al autorităților competente.

Articolul 34

Controale

Autoritățile competente ale statelor membre iau toate măsurile pentru a asigura controalele necesare, în special în vederea verificării identității și a volumului produsului utilizat pentru creșterea tăriei alcoolice, precum și a respectării dispozițiilor prevăzute în părțile A și B din anexa V la Regulamentul (CE) nr. 479/2008.

CAPITOLUL III

Rapoartele, evaluarea și dispoziții generale

Articolul 35

Rapoartele și evaluarea

(1)   Statele membre prezintă Comisiei rapoartele menționate la articolul 21 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 479/2008 prin intermediul formularelor prevăzute în anexele V și VI la prezentul regulament. Informațiile care figurează în tabelele corespunzătoare se referă la măsurile programului de sprijin, pentru fiecare an. Acestea includ:

(a)

o situație a cheltuielilor suportate în decursul perioadei de programare, defalcată pe exerciții financiare, care nu poate depăși în niciun caz limita sumei totale alocate statului membru în conformitate cu anexa II la Regulamentul (CE) nr. 479/2008;

(b)

previziunile privind cheltuielile pentru exercițiile financiare ulterioare, până la încheierea perioadei prevăzute pentru implementarea programului de sprijin, în limita sumei totale alocate statului membru în conformitate cu anexa II la Regulamentul (CE) nr. 479/2008 și în conformitate cu versiunea actualizată cea mai recentă trimisă în aplicarea articolului 3 din prezentul regulament.

(2)   Statele membre prezintă, în cadrul aceleiași comunicări, datele tehnice referitoare la executarea măsurilor prevăzute în programul de sprijin, prin intermediul formularului prevăzut în anexa VII. Informațiile privind realizarea operațiunii de promovare sunt prezentate de statele membre prin intermediul formularului prevăzut în anexa VIII.

(3)   Trimiterile la un anumit exercițiu financiar se referă la plățile efectiv realizate de statele membre între data de 16 octombrie și data de 15 octombrie a anului următor.

(4)   Raportul menționat la articolul 21 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 479/2008 este prezentat Comisiei de către statele membre prin intermediul aceluiași formular prevăzut în anexele V și VI la prezentul regulament. De asemenea, se includ în concluzii următoarele elemente:

C1: Evaluarea costurilor și a avantajelor programului de sprijin;

C2: Modalitățile de sporire a eficienței programului de sprijin.

(5)   Statele membre comunică Comisiei măsurile adoptate în vederea respectării dispozițiilor prevăzute la articolul 9 alineatul (1) și la articolul 12 alineatul (1) litera (d). Comunicarea se efectuează prin intermediul formularelor prevăzute în anexele VIIIa și VIIIb.

(6)   Statele membre menționate la articolul 5 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 479/2008 nu au obligația de a depune formularele prevăzute în anexele V, VI, VII, VIII, VIIIa și VIIIb la prezentul regulament.

(7)   Statele membre înregistrează datele tuturor programelor de sprijin, modificate sau nu, și ale tuturor măsurilor puse în practică în cadrul aplicării acestora.

Articolul 36

Excluderea

Nu se poate acorda sprijin financiar, în cadrul programelor naționale de sprijin, producătorilor vizați de dispozițiile privind suprafețele plantate ilegal, prevăzute la articolele 85 și 86 din Regulamentul (CE) nr. 479/2008.

Articolul 37

Întârzierea plăților către beneficiari

Pentru fiecare măsură, cu excepția articolului 9 din Regulamentul (CE) nr. 479/2008, statele membre:

(a)

stabilesc termenul limită pentru depunerea cererilor;

(b)

după data introducerii unei cereri valabile și complete, efectuează plățile către beneficiari în termen de:

(i)

șapte luni pentru măsurile care pot fi finalizate și controlate în decursul unui an;

(ii)

o perioadă rezonabilă, care urmează a fi stabilită de statul membru și comunicată Comisiei în părțile corespunzătoare ale anexei I, pentru măsurile care nu pot fi finalizate și controlate în decursul unui an.

TITLUL III

COMERȚUL CU ȚĂRI TERȚE

CAPITOLUL I

Regimul prețurilor de intrare pentru sucul și mustul de struguri

Articolul 38

Definiție

În sensul prezentului titlu, „lot” înseamnă cantitatea unui produs trimis de un expeditor unui destinatar, prezentat într-o singură declarație vamală pentru punerea în liberă circulație. Fiecare declarație poate să prevadă numai bunurile care au una și aceeași origine, în conformitate cu articolele 23 și 24 din Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 (16), încadrate la un singur cod din Nomenclatura Combinată.

Articolul 39

Verificarea fiecărui lot

(1)   Pentru produsele care intră sub incidența codurilor NC 2009 61, 2009 69 și 2204 30 enumerate în anexa I partea a treia secțiunea I anexa 2 la Tariful Vamal Comun și supuse regimului prețurilor de intrare, valoarea în vamă reală se verifică pentru fiecare lot.

(2)   Prețul de intrare prevăzut în anexa 2 la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului (17), pentru produsele menționate la alineatul (1), se stabilește pe baza valorii în vamă.

CAPITOLUL II

Certificate și buletine de analiză pentru vin, suc și must de struguri la import

Secțiunea 1

Generalități

Articolul 40

Documentele necesare

Certificatul și buletinul de analiză menționate la articolul 82 alineatul (3) literele (a) și, respectiv, (b) din Regulamentul (CE) nr. 479/2008 formează un singur document:

(a)

„certificatul”, din care o parte se întocmește de un organism al țării terțe din care provine produsul;

(b)

„buletinul de analiză”, din care o parte se întocmește de un laborator oficial recunoscut de țara terță din care provine produsul.

Articolul 41

Conținutul buletinului de analiză

Buletinul de analiză include următoarele informații:

(a)

în cazul vinurilor și mustului de struguri parțial fermentat:

(i)

tăria alcoolică totală în volume;

(ii)

tăria alcoolică dobândită în volume;

(b)

în cazul mustului și a sucului de struguri, densitatea;

(c)

în cazul vinurilor, a mustului și a sucului de struguri:

(i)

extractul sec total;

(ii)

aciditatea totală;

(iii)

aciditatea volatilă;

(iv)

conținutul de acid citric;

(v)

conținutul total de dioxid de sulf;

(vi)

prezența soiurilor obținute din încrucișări interspecifice (hibrizi direct producători sau alte soiuri care nu aparțin speciei Vitis vinifera).

Articolul 42

Scutiri

(1)   Nu se solicită prezentarea certificatului sau a buletinului de analiză în cazul produselor originare și exportate dintr-o țară terță, în recipiente etichetate de maximum 5 litri, prevăzute cu un dispozitiv de închidere de unică folosință, atunci când cantitatea totală transportată, fie că este sau nu compusă din loturi distincte, nu depășește 100 litri.

(2)   Atunci când produsele nu îndeplinesc condițiile prevăzute la alineatul (1), nu se solicită prezentarea certificatului sau a buletinului de analiză pentru:

(a)

vinul, mustul și sucul de struguri conținute în bagajele personale ale călătorilor, în sensul articolului 45 din Regulamentul (CEE) nr. 918/83 al Consiliului (18), în limita a 30 de litri pe călător;

(b)

vinul care face obiectul transportului în loturi de la o persoană fizică la alta, în sensul articolului 29 din Regulamentul (CEE) nr. 918/83, în limita a 30 de litri pe lot;

(c)

vinul și sucul de struguri care face parte din proprietatea personală a persoanelor fizice care își transferă reședința obișnuită dintr-o țară terță în Comunitate, în sensul articolului 2 din Regulamentul (CEE) nr. 918/83;

(d)

vinuri și sucuri de struguri destinate târgurilor comerciale, astfel cum sunt definite la articolul 95 din Regulamentul (CEE) nr. 918/83, cu condiția ca produsele respective să fie puse în recipiente etichetate de maximum 2 litri, prevăzute cu dispozitiv de închidere de unică folosință;

(e)

cantitățile de vin, must și suc de struguri, ambalate în alte tipuri de recipiente, importate în scopul experimentelor științifice și tehnice, în limita a 100 de litri;

(f)

vinurile și sucul de struguri importate în conformitate cu dispozițiile Convenției de la Viena privind relațiile diplomatice din 18 aprilie 1961, ale Convenției de la Viena privind relațiile consulare din 24 aprilie 1963 sau ale altor convenții consulare sau ale Convenției de la New York din 16 decembrie 1969 privind misiunile speciale;

(g)

vinurile și sucul de struguri depozitate la bordul navelor și al aeronavelor care servesc drept mijloace de transport internațional;

(h)

vinurile și sucul de struguri originare din Comunitatea Europeană și îmbuteliate în Comunitate, exportate către o țară terță și reexpediate pe teritoriul vamal al Comunității pentru a fi puse în liberă circulație.

Secțiunea 2

Condiții care trebuie îndeplinite și norme pentru întocmirea și utilizarea certificatului și a buletinului de analiză pentru importul de vin, suc de struguri și must de struguri

Articolul 43

Documentul V I 1

(1)   Certificatul și buletinul de analiză pentru fiecare lot destinat a fi importat în Comunitate se întocmesc pe un singur document V I 1.

Documentul menționat în primul paragraf se întocmește pe un formular V I 1 după modelul prevăzut în anexa IX și este semnat de un funcționar al unui organism oficial și de un funcționar al unui laborator recunoscut menționat la articolul 48.

(2)   În cazul în care produsul în cauză nu este destinat consumului uman direct, nu este necesar să se completeze secțiunea din formularul V I referitoare la buletinul de analiză.

În cazul vinului ambalat în recipiente etichetate cu o capacitate de maximum 60 de litri, prevăzute cu dispozitive de închidere de unică folosință, și cu condiția ca vinul să fie originar dintr-o țară prevăzută în anexa XII, care oferă garanții speciale acceptate de Comunitate, secțiunea referitoare la buletinul de analiză din formularul V I 1 trebuie completată numai în ceea ce privește:

(a)

tăria alcoolică dobândită, în volume;

(b)

aciditatea totală;

(c)

conținutul total de dioxid de sulf.

Articolul 44

Descrierea documentelor

(1)   Formularele V I 1 conțin un original dactilografiat sau manuscris și o copie obținută în momentul redactării originalului, în această ordine.

(2)   Formularul V I 2 este un extras întocmit în conformitate cu modelul din anexa X, care conține datele ce apar într-un document V I 1 sau într-un alt extras V I 2 ștampilat de un birou vamal din Comunitate. Formularele V I 2 conțin un original și două copii, în această ordine.

(3)   Documentele V I 1 și extrasele V I 2 sunt conforme cu cerințele tehnice prevăzute în anexa XI.

(4)   Atât originalul, cât și copia însoțesc produsul. Formularele V I 1 și V I 2 trebuie completate fie prin dactilografiere sau de mână, fie prin intermediul unor mijloace tehnice echivalente, recunoscute de un organism oficial. Formularele manuscrise se completează cu cerneală și cu majuscule. Nu sunt permise ștersături sau suprascrieri. Eventualele modificări se fac prin tăierea mențiunilor greșite și, după caz, adăugarea celor cerute. Orice modificare efectuată în acest mod trebuie aprobată de autorul ei și ștampilată, după caz, de organismul oficial, de laborator sau de autoritățile vamale.

(5)   Documentele V I 1 și extrasele V I 2 poartă un număr de ordine atribuit, în cazul documentelor V I 1, de organismul oficial al cărui funcționar semnează certificatul și, în cazul extraselor V I 2, de biroul vamal care le ștampilează în conformitate cu articolul 47 alineatele (2) și (3).

(6)   Fără a aduce atingere alineatelor (2), (3), (4) și (5), documentele V I 1 și V I 2 pot fi eliberate și utilizate cu ajutorul sistemelor computerizate, în conformitate cu normele stabilite de autoritățile competente ale statelor membre. Conținutul documentelor V I 1 și V I 2 în format electronic trebuie să fie identic cu cel al documentelor respective pe hârtie.

Articolul 45

Procedura simplificată

(1)   Documentele V I 1 întocmite de producătorii de vin din țările terțe menționate în anexa XII, care au oferit garanții speciale acceptate de Comunitate, se consideră certificate sau buletine de analiză întocmite de organismele și laboratoarele incluse în lista prevăzută la articolul 48, cu condiția ca producătorii să fi primit autorizări individuale de la autoritățile competente din țările terțe respective și să facă obiectul controlului acestor autorități.

(2)   Producătorii autorizați menționați la alineatul (1) folosesc formularele V I 1, completând la rubrica 9 numele și adresa organismului oficial din țara terță care i-a autorizat. Producătorii completează formularul, adăugând:

(a)

la rubrica 1, numele și adresele lor, precum și numerele lor de înregistrare în țările terțe menționate în anexa XII;

(b)

la rubrica 10, cel puțin informațiile prevăzute la articolul 43 alineatul (2).

Producătorii semnează în spațiile prevăzute la rubricile 9 și 10, după ce au barat cuvintele „numele și titlul funcționarului”.

Nu sunt necesare nici ștampila, nici numele sau adresa laboratorului.

Articolul 46

Derogări

Aplicarea articolului 43 alineatul (2) și a articolului 45 din prezentul regulament poate fi suspendată în cazul în care se constată că produsele care fac obiectul acestor măsuri au fost contrafăcute, astfel încât pot prezenta un risc pentru sănătatea consumatorilor, sau au fost supuse altor practici oenologice decât cele menționate la articolul 82 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 479/2008.

Articolul 47

Utilizarea

(1)   Originalul și copia documentelor V I 1 sau copiile extraselor V I 2 se prezintă autorităților competente ale statului membru în care au loc formalitățile vamale necesare pentru punerea în liberă circulație a lotului pe care îl însoțesc, la încheierea acelor formalități.

Autoritățile semnează, dacă este necesar, documentul V I 1 sau extrasul V I 2 pe verso. Acestea înapoiază originalul persoanei în cauză și păstrează copia timp de cel puțin cinci ani.

(2)   În cazul în care un lot este reexpediat complet înainte de a intra în libera circulație, noul expeditor transmite autorităților vamale care supraveghează lotul documentul V I 1 sau extrasul V I 2 referitor la respectivul lot și, după caz, un formular V I 2 completat ulterior.

După ce au verificat că informațiile înscrise în documentul V I 1 corespund celor înscrise în formularul V I 2 și că informațiile înscrise în extrasul V I 2 corespund celor înscrise în formularul V I 2 completat ulterior, autoritățile îl ștampilează pe acesta din urmă, care devine astfel echivalent cu extrasul V I 2, și semnează în mod corespunzător documentul sau extrasul precedent. Autoritățile înapoiază extrasul și originalul documentului V I 1 sau extrasul V I 2 precedent noului expeditor și păstrează copia documentului sau a extrasului precedent timp de cel puțin cinci ani.

Cu toate acestea, nu se completează formularul V I 2 în cazul în care un lot al unui produs este reexportat într-o țară terță.

(3)   În cazul în care un lot este fracționat înainte de a fi pus în liberă circulație, persoana în cauză prezintă autorităților vamale sub supravegherea cărora se află lotul ce urmează să fie fracționat originalul și copia documentului V I 1 sau extrasul V I 2 care însoțesc lotul respectiv, împreună cu un formular V I 2 și două copii completate ulterior pentru fiecare nou lot.

După ce au verificat că informațiile înscrise în documentul V I 1 sau în extrasul V I 2 corespund informațiilor din formularul V I 2 completate ulterior pentru fiecare lot nou, autoritățile îl ștampilează pe acesta din urmă, care devine astfel echivalentul extrasului V I 2, și semnează în mod corespunzător, pe verso, documentul V I 1 sau extrasul V I 2 pe care s-a bazat. Autoritățile înapoiază persoanei în cauză extrasul V I 2 împreună cu documentul V I 1 sau extrasul V I 2 completat anterior și păstrează o copie a fiecărui document timp de cel puțin cinci ani.

Articolul 48

Lista organismelor competente

(1)   Comisia întocmește și actualizează listele care conțin numele și adresele organismelor și ale laboratoarelor, precum și ale producătorilor de vin autorizați să întocmească documentele V I 1, pe baza notificărilor făcute de autoritățile competente din țările terțe. Comisia publică pe internet numele și adresele respectivelor organisme și laboratoare.

(2)   Notificările autorităților competente din țările terțe menționate la alineatul (1) conțin:

(a)

numele și adresele organismelor oficiale și ale laboratoarelor autorizate sau desemnate să întocmească documentele V I 1;

(b)

numele, adresele și numerele de înregistrare oficiale ale producătorilor de vin autorizați să întocmească documentele V I 1.

Listele menționate la alineatul (1) conțin numai organismele și laboratoarele prevăzute în prezentul alineat primul paragraf litera (a), care au fost autorizate de către autoritățile competente din țara terță în cauză să furnizeze Comisiei și statelor membre, la cerere, orice informații necesare pentru evaluarea datelor care apar în document.

(3)   Listele se actualizează pentru a se ține seama, în special, de modificarea numelor și/sau a adreselor organismelor sau ale laboratoarelor.

Articolul 49

Importurile indirecte

În cazul în care un vin este exportat dintr-o țară terță pe teritoriul căreia a fost produs (denumită în continuare „țara de origine”) într-o altă țară terță (denumită în continuare „țara exportatoare”), de unde ulterior este exportat către Comunitate, autoritățile competente ale țării exportatoare pot întocmi documentul V I 1 pentru vinul în cauză pe baza unui document V I 1 sau echivalent cu acesta din urmă, întocmit de autoritățile competente ale țării de origine, fără a fi necesară o analiză suplimentară a vinului, dacă vinul respectiv:

(a)

a fost deja îmbuteliat și etichetat în țara de origine și rămâne astfel; sau

(b)

este exportat în vrac din țara de origine și este îmbuteliat și etichetat în țara exportatoare fără prelucrări suplimentare.

Autoritatea competentă din țara exportatoare certifică, în documentul V I 1, că vinul în cauză este un vin menționat în primul paragraf și că îndeplinește condițiile stabilite în paragraful respectiv.

Originalul sau o copie autorizată a documentului V I 1 sau echivalentul acestui document din țara de origine se anexează la documentul V I 1 al țării exportatoare.

Singurele țări de origine în sensul prezentului articol sunt cele enumerate pe lista organismelor și a laboratoarelor desemnate de țările terțe pentru întocmirea documentelor care trebuie să însoțească fiecare lot de vin importat, publicată în conformitate cu articolul 48 alineatul (1).

Articolul 50

Normele speciale pentru anumite vinuri

(1)   În cazul vinurilor licoroase și al celor alcoolizate pentru distilare, documentele V I 1 sunt recunoscute ca fiind valabile numai dacă organismul oficial menționat la articolul 48 a introdus următorul text la rubrica 14:

„se certifică că alcoolul adăugat la acest vin este de origine vinicolă”.

Mențiunea este însoțită de informațiile următoare:

(a)

numele complet și adresa organismului care o efectuează;

(b)

semnătura unui reprezentant al organismului;

(c)

ștampila organismului.

(2)   Documentul V I 1 poate fi folosit pentru a certifica că un vin importat beneficiază de o indicație geografică în conformitate fie cu Acordul privind aspectele comerciale ale drepturilor de proprietate intelectuală (TRIPS) al Organizației Mondiale a Comerțului (OMC) sau legislația comunitară privind indicațiile geografice, fie cu un acord privind recunoașterea și protecția indicațiilor geografice încheiat între Comunitatea Europeană și țara terță din care provine vinul.

În acest caz, rubrica 14 indică următoarele informații:

„se certifică faptul că vinul care face obiectul prezentului document este produs în regiunea viticolă… și a primit indicația geografică menționată la rubrica 6, în conformitate cu dispozițiile țării de origine”.

Această mențiune este însoțită de informațiile prevăzute la alineatul (1) paragraful al doilea.

Articolul 51

Conformitatea vinurilor importate

În cazul în care autoritățile competente ale unui stat membru suspectează că un produs originar dint-o țară terță nu respectă dispozițiile articolului 82 alineatele (1) și (2) din Regulamentul (CE) nr. 479/2008, ele informează de îndată Comisia cu privire la aceasta.

CAPITOLUL III

Dispoziții specifice privind exporturile

Articolul 52

Notificarea organismelor oficiale

(1)   Statele membre transmit Comisiei listele organismelor oficiale sau recunoscute oficial propuse în vederea eliberării de certificate de atestare conform cărora vinul în cauză îndeplinește condițiile de acces la concesiunile prevăzute în acordurile cu țări terțe.

(2)   Comisia acționează în numele Comunității pentru a întocmi și a face schimb, împreună cu țara terță în cauză, de liste ale organismelor oficiale autorizate să întocmească certificatele de atestare menționate la alineatul (1) și certificatul echivalent eliberat de țara terță în cauză.

(3)   Comisia publică și actualizează periodic lista prevăzută la alineatul (2).

CAPITOLUL IV

Dispoziții tranzitorii

Articolul 53

Conformitatea documentelor V I 1 și V I 2

Documentelor V I 1 și V I 2 care erau în conformitate cu dispozițiile aplicabile la data punerii lor în circulație, dar care nu mai sunt conforme cu dispozițiile respective în urma intrării în vigoare a prezentului regulament, pot fi utilizate până la 31 decembrie 2008.

Articolul 54

Eliberarea garanției

La cererea părților interesate, garanțiile constituite pentru eliberarea licențelor de import și de export se eliberează începând cu 1 august 2008, cu condiția ca valabilitatea licențelor să nu fi expirat înainte de acea dată.

TITLUL IV

POTENȚIALUL DE PRODUCȚIE

CAPITOLUL I

Plantări ilegale

Articolul 55

Sancțiuni în caz de nerespectare a obligației de defrișare

(1)   Sancțiunile menționate la articolul 85 alineatul (3) și la articolul 86 alineatul (4) al doilea paragraf din Regulamentul (CE) nr. 497/2008 se stabilesc astfel încât să reprezinte o penalizare corespunzătoare a celor care au încălcat dispozițiile în cauză.

Fără a aduce atingere, dacă este cazul, sancțiunilor pe care le-au impus anterior, statele membre stabilesc sancțiunile menționate la articolul 85 alineatul (3) și la articolul 86 alineatul (4) al doilea paragraf din Regulamentul (CE) nr. 479/2008 pe baza următoarelor principii:

(a)

sancțiunea financiară de bază impusă este de cel puțin 12 000 EUR/ha;

(b)

statele membre pot crește cuantumul sancțiunii financiare pe baza valorii comerciale a vinurilor produse de podgoriile în cauză.

(2)   Statele membre impun sancțiunea menționată la articolul 85 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 479/2008:

(a)

pentru plantațiile ilegale existente în momentul intrării în vigoare a prezentului regulament, pentru prima dată la 1 ianuarie 2009;

(b)

pentru plantările ilegale efectuate după intrarea în vigoare a prezentului regulament, pentru prima dată începând de la data plantărilor respective.

Sancțiunea financiară se impune la fiecare douăsprezece luni, cu începere de la datele respective și în conformitate cu criteriile stabilite la alineatul (1) al prezentului articol, până la îndeplinirea obligației de defrișare.

(3)   Statele membre impun sancțiunea menționată la articolul 86 alineatul (4) al doilea paragraf din Regulamentul (CE) nr. 497/2008 pentru prima dată la 1 iulie 2010 pentru nerespectarea obligației de defrișare și apoi la fiecare douăsprezece luni, până la îndeplinirea acesteia, în conformitate cu criteriile stabilite la alineatul (1) al prezentului articol.

(4)   Sancțiunile financiare colectate în sensul prezentului articol sunt păstrate de statul membru în cauză.

Articolul 56

Sancțiuni în caz de nerespectare a interdicției de punere în circulație

(1)   Sancțiunile menționate la articolul 87 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 497/2008 se stabilesc astfel încât să reprezinte o penalizare corespunzătoare a celor care au încălcat dispozițiile în cauză.

(2)   Sancțiunile menționate la alineatul (1) se impun dacă un producător care are mai mult de 0,1 hectare de teren plantat cu viță-de-vie, după caz:

(a)

nu prezintă contractul de distilare în termenul prevăzut la articolul 57 alineatul (1) al doilea paragraf sau aceste contracte nu acoperă întreaga producție în cauză, astfel cum figurează în declarația de recoltă sau în declarația de producție; sau

(b)

nu informează autoritatea competentă cu privire la intenția de recoltare în stare verde în termenul stabilit la articolul 57 alineatul (1) al treilea paragraf sau nu realizează această recoltare într-un mod satisfăcător.

(3)   Statele membre impun sancțiunile menționate la alineatul (1):

(a)

în cazul neprezentării contractului de distilare, la o lună după expirarea termenului stabilit la articolul 57 alineatul (1) al doilea paragraf;

(b)

în cazul nerespectării normelor privind recoltarea în stare verde, la data de 1 septembrie a anului calendaristic în cauză.

(4)   Sancțiunile financiare colectate în temeiul prezentului articol sunt păstrate de statul membru în cauză.

Articolul 57

Nepunerea în circulație sau distilarea

(1)   În cazul articolului 87 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 479/2008, strugurii sau produsele din struguri pot avea exclusiv una dintre următoarele destinații:

(a)

distilare exclusiv pe cheltuiala producătorului;

(b)

recoltare în stare verde conform definiției de la articolul 12 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 479/2008, pe cheltuiala producătorului în cauză;

(c)

consum familial; această posibilitate este acceptabilă doar dacă terenul plantat cu viță-de-vie al producătorului nu depășește 0,1 ha.

În cazul distilării prevăzute la primul paragraf litera (a):

producătorii prezintă contractul de distilare prevăzut la articolul 87 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 479/2008 până la sfârșitul anului de comercializare în care au fost obținute produsele;

produsele obținute înaintea regularizării suprafeței plantate cu viță-de-vie în conformitate cu articolul 86 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 479/2008 fac obiectul obligației de distilare.

În cazul recoltării în stare verde prevăzute la primul paragraf litera (b), producătorii informează în prealabil autoritatea competentă cu privire la intenția lor înaintea termenului fixat de statele membre în conformitate cu articolul 12 alineatul (1) litera (b). Statele membre controlează recoltarea în stare verde în conformitate cu articolul 12 alineatul (1) litera (d) din prezentul regulament.

(2)   Fără a aduce atingere dispozițiilor de la alineatul (1), statele membre pot prevedea, pentru facilitarea controlului, o obligație a producătorilor de a notifica autorității competente a statului membru, în termenul fixat de statele membre în conformitate cu articolul 12 alineatul (1) litera (b), posibilitatea pe care o vor selecta din cele enumerate la alineatul (1) primul paragraf literele (a)-(c) din prezentul articol.

De asemenea, statele membre pot limita opțiunile producătorilor la doar una sau două dintre posibilitățile menționate la alineatul (1) primul paragraf literele (a)-(c).

(3)   În cazul în care producătorul în cauză deține podgorii ale căror produse pot fi comercializate, autorităților competente le revine sarcina de a se asigura că produsele din plantația ilegală nu sunt adăugate produselor comercializate obținute din aceste alte podgorii.

Articolul 58

Comunicări

(1)   Statele membre comunică Comisiei, până la data de 1 martie a fiecărui an, suprafețele pentru care s-a plătit sancțiune financiară și valoarea efectiv impusă a sancțiunii financiare, prin intermediul formularului prevăzut în tabelul 1 din anexa XIII. De asemenea, statele membre comunică Comisiei legislația națională referitoare la aceste sancțiuni.

(2)   În afara cazului în care se indică altfel în tabelele corespunzătoare din anexa XIII la prezentul regulament, comunicările menționate la articolul 85 alineatul (4), articolul 86 alineatul (5) și articolul 87 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 479/2008 se referă la anul de comercializare anterior.

Atunci când se realizează pentru prima dată comunicările conform articolului 85 alineatul (4) și articolului 86 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 479/2008, până cel târziu la 1 martie 2009, informațiile cuprinse în tabelele corespunzătoare se referă la următoarele:

(a)

orice plantație ilegală plantată după 31 august 1998, detectată începând cu acea dată și până la sfârșitul anului de comercializare 2007-2008, care nu a fost defrișată până la 31 iulie 2008, dacă aceste date sunt disponibile;

(b)

orice plantație ilegală plantată înainte de 1 septembrie 1998 pentru care cererea de regularizare conform articolului 3 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1493/1999 a fost acceptată sau refuzată de statul membru între 1 august 2007 și 31 iulie 2008.

În scopul comunicării menționate la al doilea paragraf litera (a) se utilizează tabelul 2 din anexa XIII la prezentul regulament.

În scopul comunicării menționate la al doilea paragraf litera (b) se utilizează tabelul 4 din anexa XIII la prezentul regulament.

Comisia își rezervă dreptul de a solicita informații cu privire la plantațiile ilegale în cauză în baza obligațiilor de comunicare prevăzute la articolul 2 alineatul (7) din Regulamentul (CE) nr. 1227/2000 care erau aplicabile anterior și care nu au fost respectate.

Comunicările anuale ulterioare se efectuează în formatul stabilit în tabelele 3, 5, 6 și 7 din anexa XIII la prezentul regulament.

(3)   Statele membre pot decide dacă să includă sau nu detalii referitoare la regiuni în comunicările menționate la alineatele (1) și (2).

Articolul 59

Reduceri impuse statelor membre

În cazul în care statele membre nu respectă obligația de a comunica până în termenele corespunzătoare oricare dintre tabele, cu excepția tabelului 2, menționat la articolul 58, prin intermediul formularului prevăzut în anexa XIII la prezentul regulament, cuprinzând informațiile precizate la articolele 85 alineatul (4) și 87 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 479/2008 și completate în mod adecvat, li se pot reduce alocațiile pentru măsurile de sprijin prevăzute la articolul 7 din Regulamentul (CE) nr. 479/2008 conform dispozițiilor articolului 89 litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 479/2008. În funcție de gravitatea nerespectării, Comisia poate decide ca alocația pentru măsurile de sprijin ale statului membru în cauză să fie redusă cu o valoare de până la 1 % în total pentru fiecare lună de întârziere de la începutul anului de comercializare următor celui în care comunicarea trebuia realizată.

CAPITOLUL II

Regimul tranzitoriu al drepturilor de plantare

Articolul 60

Drepturile de plantare nouă

(1)   În cazul în care statele membre acordă drepturi de plantare nouă pentru suprafețe destinate unor plantări noi în cadrul unor măsuri de consolidare a terenului sau al unor măsuri de expropriere în interes public adoptate în temeiul legislației naționale, acestea asigură faptul că drepturile în cauză nu sunt acordate pentru o suprafață care depășește, în termeni de cultură pură, 105 % din suprafața viticolă care face obiectul măsurilor de consolidare a terenului sau al măsurilor de expropriere în interes public.

(2)   În cazul în care statele membre acordă drepturi de plantare nouă pentru suprafețe destinate experimentelor, produsele obținute din struguri care provin de pe asemenea suprafețe nu sunt admise la comercializare pe întreaga perioadă experimentală.

(3)   În cazul în care statele membre acordă drepturi de plantare nouă pentru suprafețe destinate culturii de viță-de-vie pentru altoi, strugurii provenind de la aceste viță-de-vie fie nu se recoltează, fie se recoltează dar se distrug, pe întreaga perioadă de producție a acestor culturi de viță-de-vie pentru altoi.

(4)   Drepturile de plantare nouă acordate în temeiul alineatelor (2) și (3) se aplică numai pe durata perioadei experimentale sau, respectiv, pe durata perioadei de producție a culturilor de viță-de-vie pentru altoi.

După perioada menționată la primul paragraf, fie:

(a)

producătorul folosește drepturi de replantare sau drepturi de plantare acordate dintr-o rezervă pentru ca suprafața în cauză sa poată produce vin pentru comercializare; fie

(b)

viță-de-vie plantată pe aceste suprafețe va fi defrișată; cheltuielile pentru o astfel de defrișare sunt suportate de producătorul în cauză; până la efectuarea defrișării, produsele obținute din struguri provenind de pe aceste suprafețe pot fi puse în circulație doar în scopul distilării, pe cheltuiala producătorului; aceste produse nu pot fi utilizate la prepararea de alcool cu o tărie alcoolică dobândită mai mică sau egală cu 80 % vol.

(5)   Drepturile de plantare nouă, precum și orice condiții aplicabile utilizării acestor drepturi sau suprafețelor plantate ca efect al acestora, acordate anterior datei de 1 august 2000 pentru suprafețe destinate experimentelor sau culturilor de viță-de-vie pentru altoi, continuă să se aplice pe durata perioadei experimentale sau, respectiv, a perioadei de producție a culturilor de viță-de-vie pentru altoi. Normele prevăzute la alineatul (4) al doilea paragraf se aplică acestor suprafețe după terminarea perioadei experimentale sau, respectiv, a perioadei de producție a culturilor de viță-de-vie pentru altoi.

(6)   În cazul articolului 91 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (CE) nr. 479/2008, în scopul evitării unei sarcini administrative excesive, un stat membru poate decide că suprafețele furnizoare de produse vitivinicole destinate exclusiv consumului familial al viticultorului nu sunt supuse obligației de defrișare prevăzute la articolul 85 alineatul (1) din regulamentul respectiv. Statele membre pot recurge la această alternativă doar dacă:

(a)

suprafața luată în considerare pentru orice viticultor nu depășește un plafon stabilit de statul membru respectiv care nu poate, în orice caz, să fie mai mare de 0,1 hectare; și

(b)

viticultorul respectiv nu produce vin în scopul comercializării.

(7)   Comercializarea vinului sau a produselor vitivinicole provenind de pe suprafețele menționate la alineatul (6) este interzisă. Statele membre aplică un sistem adecvat pentru monitorizarea respectării acestei interdicții. În cazul în care se constată o încălcare a acestei interdicții, pe lângă sancțiunile impuse de statul membru se aplică și alineatul (4) al doilea paragraf litera (b). Statele membre țin evidența tuturor cazurilor instrumentate în temeiul prezentului paragraf.

Articolul 61

Obligațiile statelor membre privind evidențele și comunicărilereferitoare la drepturile de plantare nouă

Statele membre țin evidența fiecărui caz în care se acordă drepturi de plantare nouă conform articolului 60.

Statele membre comunică Comisiei următoarele informații referitoare la fiecare an de comercializare:

(a)

suprafețele totale pentru care s-au acordat drepturi de plantare nouă în temeiul articolului 60 alineatele (1), (2) și (3), separat pentru fiecare alineat; și

(b)

suprafața totală pentru care s-au acordat drepturi de plantare nouă în temeiul articolului 91 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 479/2008; cu toate acestea, în cazul în care recurge la derogarea prevăzută la articolul 60 alineatul (6) din prezentul regulament, statul membru comunică în schimb o estimare a suprafeței totale în cauză, pe baza rezultatelor monitorizării efectuate.

Această comunicare se realizează prin intermediul formularului prevăzut în tabelul 8 din anexa XIII. Statele membre pot decide dacă să includă sau nu în această comunicare detalii referitoare la regiuni. Comunicarea se transmite Comisiei cel târziu până la data de 1 martie a fiecărui an, pentru anul de comercializare anterior.

Articolul 62

Defrișarea fără generarea dreptului de replantare

În cazul în care o suprafață este defrișată ca urmare a aplicării articolului 24 alineatul (4), a articolului 85 alineatul (1) sau a articolului 86 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 479/2008 sau ca urmare a aplicării articolului 60 alineatul (4) al doilea paragraf litera (b) din prezentul regulament, nu se acordă niciun drept de replantare. Mai mult, nu se acordă drepturi de replantare în cazul defrișării următoarelor suprafețe:

(a)

orice suprafață plantată cu viță-de-vie, în contextul punerii în practică a unor măsuri de consolidare a terenului sau a unor măsuri de expropriere în interes public, dacă s-au acordat drepturi de plantare nouă pentru aceste suprafețe în temeiul articolului 60 alineatul (1) din prezentul regulament;

(b)

suprafețele destinate experimentelor viticole, pe durata perioadei experimentale;

(c)

suprafețele destinate culturilor de viță-de-vie pentru altoi, pe durata perioadei de producție a acestor culturi;

(d)

suprafețele destinate exclusiv consumului familiei viticultorului; sau

(e)

suprafețele pentru care se acordă o primă de defrișare, în conformitate cu articolul 92 alineatul (1) paragraful al doilea din Regulamentul (CE) nr. 479/2008.

Articolul 63

Drepturi de replantare anticipate

(1)   În conformitate cu articolul 92 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 479/2008, statele membre pot acorda drepturi de replantare producătorilor care se angajează să defrișeze o suprafață plantată cu viță-de-vie înainte de sfârșitul celui de-al treilea an de comercializare care urmează după cel în care a fost plantată suprafața respectivă. Aceasta se poate face doar în cazul în care producătorul poate demonstra că nu deține sau că deține drepturi insuficiente de plantare care ar putea fi utilizate pentru ca întreaga suprafață în cauză să poată fi plantată cu viță-de-vie. Un stat membru nu acordă unui producător mai multe drepturi decât sunt necesare pentru ca întreaga suprafață în cauză să poată fi plantată cu viță-de-vie, luând în considerare toate drepturile pe care acesta le deține deja. Producătorul definește cu precizie suprafața de defrișat.

(2)   Atunci când își ia angajamentul menționat la alineatul (1), producătorul trebuie să constituie o garanție. Obligația de defrișare a suprafeței în cauză reprezintă „cerințele principale” în sensul articolului 20 alineatul (2) din Regulamentul (CEE) nr. 2220/85. Valoarea garanției se stabilește de statul membru în cauză pe baza unor criterii obiective. Garanția se stabilește la un nivel proporțional și suficient pentru a descuraja producătorii să își încalce angajamentul.

(3)   Până la îndeplinirea angajamentului de defrișare, statele membre se asigură că, în orice an de comercializare dat, nu există în mod simultan o producție comercială de vin provenind atât de la suprafața destinată defrișării cât și de la suprafața nou plantată, prin asigurarea faptului că produsele obținute din struguri care provin de la una dintre aceste suprafețe pot fi puși în circulație doar în scopul distilării, pe cheltuiala producătorului. Aceste produse nu pot fi utilizate la prepararea de alcool cu o tărie alcoolică dobândită mai mică sau egală cu 80 % vol.

(4)   Dacă angajamentul de defrișare nu este îndeplinit în termenul fixat, suprafața care nu a fost defrișată este considerată ca fiind plantată prin încălcarea restricției de plantare prevăzute la articolul 90 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 479/2008.

(5)   Statele membre monitorizează plantarea și defrișarea suprafețelor în cauză.

(6)   Statele membre țin evidența fiecărui caz instrumentat în temeiul alineatelor (1)-(5).

Articolul 64

Transferul drepturilor de replantare

(1)   La aplicarea articolului 92 alineatul (5) al doilea paragraf din Regulamentul (CE) nr. 479/2008, statele membre pot de asemenea aplica transferului de drepturi de replantare între exploatații un coeficient de reducere echivalent.

(2)   Statele membre țin evidența tuturor transferurilor de drepturi de replantare între exploatații.

Articolul 65

Rezerve de drepturi de plantare

(1)   Statele membre se asigură că transferul de drepturi prin intermediul unei rezerve naționale și/sau a unor rezerve regionale nu antrenează o creștere globală a potențialului de producție pe teritoriul lor. Dacă este necesar, statele membre pot aplica un coeficient de reducere.

(2)   Un stat membru notifică Comisiei crearea de rezerve naționale și/sau regionale de drepturi de plantare sau, după caz, opțiunea sa de a nu mai aplica sistemul de rezerve.

(3)   În cazul în care un stat membru optează să nu aplice sistemul de rezerve, acesta comunică Comisiei dovada existenței unui sistem eficace de gestionare a drepturilor de plantare pe întreg teritoriul său.

(4)   Statele membre țin evidența tuturor cazurilor de acordare a drepturilor de plantare dintr-o rezervă, a tuturor cazurilor în care drepturile de plantare sunt transferate de la o rezervă la alta și a tuturor cazurilor de atribuire de drepturi de plantare către rezerve. Orice plăți efectuate în contrapartidă pentru atribuirea de drepturi către o rezervă sau pentru acordarea de drepturi dintr-o rezervă vor fi de asemenea înregistrate în evidențe.

(5)   Prin intermediul formularului stabilit în tabelul 9 din anexa XIII, statele membre comunică Comisiei, referitor la fiecare an de comercializare:

(a)

drepturile de plantare atribuite rezervei;

(b)

drepturile de plantare acordate din rezervă, contra unei plăți sau fără plată.

Articolul 66

Menținerea sistemului drepturilor de plantare

Statele membre care doresc să mențină interzicerea plantărilor pe propriul teritoriu sau pe porțiuni ale acestuia, după cum se menționează la articolul 90 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 479/2008, ulterior datei de 31 decembrie 2015, conform posibilității prevăzute la articolul 90 alineatul (6) din regulamentul respectiv, comunică intenția lor Comisiei până la 1 martie 2015.

CAPITOLUL III

Schema de defrișare

Articolul 67

Eligibilitate

(1)   Prima de defrișare poate fi acordată doar dacă sunt disponibile dovezi că suprafața plantată cu viță-de-vie în cauză este întreținută în mod corespunzător. Fără a aduce atingere controlului prevăzut la articolul 81 alineatul (3) din prezentul regulament, declarația de recoltă conform articolului 2 din Regulamentul (CE) nr. 1282/2001 al Comisiei (19) este solicitată în acest sens cel puțin pentru cei doi ani de comercializare precedenți intrării în vigoare a Regulamentului (CE) nr. 479/2008 și pentru cei trei ani de comercializare precedenți defrișării.

(2)   Sub rezerva alineatului (1), statele membre pot prevedea ca producătorii care sunt scutiți de la obligația de a prezenta declarații de recoltă, conform articolului 2 alineatul (2) litera (c) sau articolului 2 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1282/2001, să ofere dovezi privind producția proprie de struguri pe baza declarației menționate la articolul 2 alineatul (2) litera (c) sau pe baza declarației de producție, astfel cum este menționată la articolul 4 alineatul (1) din regulamentul respectiv.

În cazul în care, din motive bine justificate, nu sunt disponibile nici declarația de recoltă, nici declarația menționată la articolul 2 alineatul (2) litera (c) sau la articolul 4 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1282/2001, statele membre pot prevedea măsuri alternative pentru a se asigura că suprafața plantată cu viță-de-vie a fost întreținută în mod corespunzător. Statele membre sunt responsabile cu verificarea amănunțită a credibilității acestor măsuri alternative.

(3)   Înainte de a accepta o cerere de plată, statele membre se asigură că au fost îndeplinite condițiile de eligibilitate stabilite la articolul 100 literele (a), (b), (d), (e) și (f) din Regulamentul (CE) nr. 479/2008.

Articolul 68

Motive de scutire

(1)   Zonele montane și zonele cu pante accentuate care pot fi declarate neeligibile pentru schema de defrișare în conformitate cu articolul 104 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 479/2008 sunt următoarele:

(a)

zonele montane situate la o altitudine minimă de peste 500 m, excluzându-se câmpiile înalte;

(b)

zonele cu o pantă de peste 25 % minimum;

(c)

zone trasate.

(2)   Comunicarea menționată la articolul 104 alineatul (8) din Regulamentul (CE) nr. 479/2008 conține informații orientative cu privire la dimensiunea acestor zone și se realizează prin intermediul formularului prevăzut în anexa XIV la prezentul regulament.

Articolul 69

Nivelul primelor

(1)   Fără a duce atingere ajutoarelor naționale care pot fi acordate în conformitate cu articolul 106 din Regulamentul (CE) nr. 479/2008, baremele pentru prime prevăzute la articolul 101 din regulamentul respectiv sunt cele stabilite în anexa XV la prezentul regulament.

(2)   Randamentul istoric menționat la articolul 101 alineatul (2) din regulamentul (CE) nr. 479/2008 se stabilește pe baza randamentului mediu al exploatației sau, dacă este disponibil, pe baza randamentului mediu al parcelei sau a randamentului mediu pentru o anumită categorie de vin din cadrul exploatației pentru care se solicită prima de defrișare. Randamentul mediu se calculează pe baza randamentului mediu în cei cinci ani ai perioadei dintre anii de comercializare 2003-2004 și 2007-2008, excluzându-se anul cu randamentul cel mai scăzut și anul cu randamentul cel mai ridicat.

Prin derogare de la primul paragraf:

(a)

statele membre care au aderat la Comunitate în 2004 sau în 2007 și nu au avut un sistem de declarații de recoltă pentru toată perioada cuprinsă între anii de comercializare 2003-2004 și 2007-2008 calculează randamentul istoric pe baza randamentului mediu în anii dintre 2005-2006 și 2007-2008;

(b)

un producător a cărui producție a fost afectată în decursul perioadei de referință, timp de mai mult de un an, din cauza unei situații de forță majoră sau a unor circumstanțe excepționale care s-au produs în acea perioadă de referință, au dreptul de a solicita ca randamentul istoric să fie stabilit pe baza randamentelor medii din anii de comercializare menționați la primul paragraf sau, dacă este cazul, la litera (a) din prezentul paragraf care nu au fost afectați de situația de forță majoră sau de circumstanțele excepționale.

(3)   Randamentul mediu se determină pe baza declarațiilor de recoltă.

Fără a aduce atingere primului paragraf, statele membre pot prevedea că producătorii care sunt scutiți de la obligația de a prezenta declarații de recoltă, conform articolului 2 alineatul (2) litera (c) sau articolului 2 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1282/2001, pot să furnizeze dovezi privind producția proprie de struguri pe baza declarației menționate la articolul 2 alineatul (2) litera (c) sau pe baza declarației de producție, astfel cum este menționată la articolul 4 alineatul (1) din regulamentul respectiv.

Statele membre pot prevedea ca, în cazul în care membrii unei cooperative sau ai altor grupuri de care aparțin sau cu care sunt asociați nu dețin declarația menționată la articolul 2 alineatul (2) litera (c) din Regulamentul (CE) nr. 1282/2001, să se ia în considerare randamentul mediul al cooperativei sau al grupului, cu condiția ca aceasta (acesta) să certifice faptul că producătorul în cauză i-a livrat realmente struguri în anii respectivi. În acest caz se ia în considerare, dacă este disponibil, randamentul mediu pentru o anumite categorie de vin din cadrul cooperativei sau grupului respectiv(e) pentru care se solicită prima de defrișare.

Statele membre pot prevedea ca, în cazul în care, din motive bine justificate, nici declarația de recoltă, nici declarația menționată la articolul 2 alineatul (2) litera (c) sau la articolul 4 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1282/2001 nu sunt disponibile pentru a putea fi verificate de către statele membre, cu excepțiile menționate la al doilea și al treilea paragraf, randamentul istoric să fie randamentul mediu al regiunii în cauză.

Statele membre sunt responsabile pentru verificarea amănunțită a credibilității declarațiilor și surselor alternative utilizate pentru stabilirea randamentului istoric prezentate în conformitate cu prezentul articol.

(4)   Prima este acordată pentru suprafața plantată, definită în conformitate cu articolul 75.

Articolul 70

Procedura de depunere a cererilor

(1)   Statele membre stabilesc procedura de depunere a cererilor, care prevede în special:

(a)

informațiile care trebuie să însoțească cererea;

(b)

comunicarea ulterioară a primei aplicabile către producătorul respectiv;

(c)

data până la care trebuie să aibă loc defrișarea.

(2)   Statele membre verifică dacă cererile sunt justificate. În acest scop, statele membre pot să prevadă ca producătorul în cauză să își ia un angajament în scris la momentul depunerii cererii. În cazul în care producătorul își retrage cererea fără un motiv justificat în mod corespunzător, acestea pot să prevadă că producătorul în cauză suportă costurile aferente examinării cererii sale.

Articolul 71

Procedura în cazul aplicării unui procent unic de acceptare

(1)   Atunci când aplică procentul de acceptare menționat la articolul 102 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 479/2008, statele membre procedează după cum urmează, pentru fiecare an în cauză:

(a)

în măsura în care resursele bugetare disponibile alocate unui stat membru permit, se acceptă toate cererile de defrișare a întregii suprafețe plantate cu viță-de-vie a unui producător, fără a se aplica nicio reducere cererilor respective; dacă resursele bugetare disponibile alocate unui stat membru nu sunt suficiente pentru acceptarea tuturor acestor cereri, statele membre distribuie bugetul disponibil pe baza criteriilor obiective și nediscriminatorii stabilite în normele adoptate la nivel național;

(b)

după scăderea din resursele bugetare disponibile alocate unui stat membru a sumelor menționate la prezentul paragraf litera (a), în măsura în care resursele bugetare disponibile rămase permit, se acceptă toate cererile solicitanților care au peste 55 de ani, în cazul în care statele membre au prevăzut acest lucru în temeiul articolului 102 alineatul (5) litera (b) punctul (ii) din Regulamentul (CE) nr. 479/2008, fără a se aplica nicio reducere cererilor respective; dacă resursele bugetare disponibile alocate unui stat membru nu sunt suficiente pentru acceptarea tuturor acestor cereri, statele membre distribuie bugetul disponibil pe baza criteriilor obiective și nediscriminatorii stabilite în normele adoptate la nivel național;

(c)

după scăderea din resursele bugetare disponibile alocate unui stat membru a sumelor menționate la literele (a) și (b), statele membre distribuie bugetul disponibil rămas pe baza criteriilor obiective și nediscriminatorii stabilite în normele adoptate la nivel național.

(2)   Criteriile obiective și nediscriminatorii menționate la articolul 102 alineatul (5) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 479/2008 se determină de către statele membre astfel încât să permită să nu se aplice nicio reducere cererilor care pot fi acceptate. Statele membre comunică Comisiei criteriile menționate la alineatul (1) până la data de 15 octombrie a fiecărui an, în cadrul tabelului 10 din anexa XIII la prezentul regulament.

Articolul 72

Plata primei

Plata primei de defrișare se efectuează după verificarea faptului că defrișarea a fost executată și cel târziu până la data de 15 octombrie a anului în care a fost acceptată cererea de către statele membre în conformitate cu articolul 102 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 479/2008.

Articolul 73

Comunicări

(1)   Comunicările menționate la articolul 102 alineatele (2), (5) și (6) din Regulamentul (CE) nr. 479/2008 se realizează în formatul stabilit în tabelele 10-12 din anexa XIII la prezentul regulament. Statele membre pot decide dacă să includă sau nu în aceste tabele detalii referitoare la regiuni.

(2)   În cazul în care statele membre acordă ajutoare naționale pentru defrișare, acestea includ informația respectivă în tabelele menționate la alineatul (1).

(3)   Atunci când un stat membru decide, conform articolului 104 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 479/2008, să respingă cererile ulterioare, acesta va comunica decizia sa Comisiei.

(4)   Statele membre comunică Comisiei măsurile adoptate în vederea respectării dispoziției prevăzute la articolul 104 alineatul (9) din Regulamentul (CE) nr. 479/2008. Această comunicare se realizează în formatul stabilit în tabelul 12 din anexa XIII la prezentul regulament.

(5)   Statele membre transmit Comisiei, cel târziu la data de 1 decembrie a fiecărui an, un raport anual privind rezultatele controalelor efectuate în exercițiul financiar anterior cu privire la schema de defrișare. Această comunicare se realizează în formatul stabilit în tabelul 13 din anexa XIII.

CAPITOLUL IV

Inventarierea și măsurarea suprafeței plantate

Articolul 74

Inventarul

Datele comunicate în cadrul inventarului conform articolului 109 din Regulamentul (CE) nr. 479/2008 se referă la data de 31 iulie a anului de comercializare anterior.

Inventarul conține informațiile precizate în tabelele 14-16 din anexa XIII la prezentul regulament. Statele membre pot decide dacă să includă sau nu în aceste tabele detalii referitoare la regiuni.

Articolul 75

Suprafața plantată

(1)   În scopul restructurării și al reconversiei podgoriilor, precum și al măsurilor de recoltare în stare verde și de defrișare menționate la articolele 11, 12 și 98 din Regulamentul (CE) nr. 479/2008, o suprafață plantată cu viță-de-vie este delimitată de perimetrul extern al butucilor de viță-de-vie, adăugându-se o zonă-tampon a cărei lățime corespunde jumătății distanței dintre rânduri. Suprafața plantată se determină în conformitate cu articolul 30 alineatul (1) primul paragraf din Regulamentul (CE) nr. 796/2004 al Comisiei (20).

(2)   În cazul în care randamentul istoric menționat la articolul 101 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 479/2008 se determină pe baza unei suprafețe care nu corespunde definiției date la alineatul (1) al prezentului articol, statele membre pot recalcula randamentul împărțind producția exploatației, parcelei sau categoriei de vin respective la suprafața plantată cu viță-de-vie care produce volumul de vin dat, definită la alineatul (1).

TITLUL V

CONTROALE ÎN SECTORUL VITIVINICOL

CAPITOLUL I

Principii de control

Articolul 76

Controale

Fără a aduce atingere dispozițiilor specifice ale prezentului regulament sau ale altor reglementări comunitare, statele membre instituie măsuri și controale, atunci când acestea sunt necesare, pentru a asigura aplicarea corespunzătoare a Regulamentului (CE) nr. 479/2008 și a prezentului regulament. Acestea trebuie să fie eficace, proporționale și disuasive, astfel încât să ofere o protecție adecvată intereselor financiare ale Comunității.

În special, statele membre trebuie să se asigure că:

(a)

toate criteriile de eligibilitate stabilite prin legislația comunitară sau națională sau prin cadrul național pot fi verificate;

(b)

autoritățile competente responsabile cu efectuarea controalelor au un număr suficient de angajați cu calificare și experiență adecvată pentru realizarea în mod eficace a controalelor;

(c)

sunt prevăzute controale menite a evita duplicarea neregulamentară a finanțării măsurilor în temeiul prezentului regulament și al altor scheme comunitare sau naționale;

(d)

controalele și măsurile sunt în concordanță cu natura măsurii de sprijin în cauză. Statele membre definesc metode și modalități de verificare și precizează cine va fi supus controalelor;

(e)

controalele se efectuează fie sistematic, fie prin eșantionare. În cazul controalelor prin eșantionare, statele membre se asigură că prin numărul, natura și frecvența lor, controalele sunt reprezentative pentru întreg teritoriul propriu și corespund, dacă este cazul, volumului de produse vitivinicole comercializate sau deținute în vederea comercializării;

(f)

operațiunile admise pentru finanțare comunitară sunt autentice și respectă legislația comunitară.

Articolul 77

Principii generale

(1)   Verificările se efectuează prin controale administrative și, dacă este cazul, prin controale la fața locului.

(2)   Controalele administrative sunt sistematice și cuprind verificări încrucișate cu, între altele, datele furnizate de sistemul integrat de administrare și control prevăzut în titlul II capitolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 al Consiliului.

(3)   Cu excepția cazurilor în care în Regulamentul (CE) nr. 479/2008 sau în prezentul regulament se prevăd controale periodice la fața locului, autoritățile competente efectuează controale la fața locului selectând prin eșantionare un procent adecvat de beneficiari/producători pe baza unei analize de risc în conformitate cu articolul 79 din prezentul regulament.

(4)   În cazul măsurilor prevăzute la articolele 16, 17, 18 și 19 din Regulamentul (CE) nr. 479/2008, dimensiunea eșantionului este reprezentată de cel puțin 5 % din cererile de ajutor. De asemenea, eșantionul trebuie să reprezinte cel puțin 5 % din sumele care fac obiectul ajutorului.

(5)   În cazul măsurilor prevăzute la articolul 15 din Regulamentul (CE) nr. 479/2008, articolele 26, 27 și 28 din Regulamentul (CE) nr. 1975/2006 (21) se aplică mutatis mutandis.

(6)   Dispozițiile articolului 26 alineatele (3) și (4) din Regulamentul (CE) nr. 796/2004 se aplică controalelor la fața locului prevăzute în prezentul articol.

(7)   În toate cazurile corespunzătoare, statele membre recurg la sistemul integrat de administrare și control (IACS).

Articolul 78

Controale la fața locului

(1)   Controalele la fața locului se efectuează în mod inopinat. Cu toate acestea, poate fi dat un preaviz limitat la strictul necesar, cu condiția să nu se compromită obiectivul controlului. Acest preaviz nu depășește 48 de ore, cu excepția cazurilor justificate corespunzător sau pentru măsurile care prevăd controale sistematice la fața locului.

(2)   Dacă este cazul, controalele la fața locului prevăzute de prezentul regulament se efectuează împreună cu orice alte controale prevăzute de legislația comunitară.

(3)   Cererea sau cererile de ajutor respective sunt respinse în cazul în care beneficiarii sau reprezentanții acestora împiedică efectuarea unui control la fața locului.

Articolul 79

Selectarea eșantionului de control

(1)   Eșantioanele de control pentru controalele la fața locului în temeiul prezentului regulament sunt selectate de autoritatea competentă pe baza unei analize de risc, precum și – în cazul în care controalele vizează în mod specific finanțări comunitare – a reprezentativității cererilor de ajutor depuse. Eficacitatea analizei de risc se evaluează și se actualizează anual:

(a)

prin stabilirea relevanței fiecărui factor de risc;

(b)

prin compararea rezultatelor eșantionului bazat pe risc și selectat aleatoriu menționat la paragraful al doilea;

(c)

luând în considerare situația specifică din statul membru respectiv.

Pentru a asigura reprezentativitatea, statele membre selectează aleatoriu între 20 și 25 % din numărul minim de beneficiari/producători care trebuie supuși unui control la fața locului.

(2)   Autoritatea competentă ține evidența motivelor pentru care au fost selectați anumiți beneficiari/producători pentru a fi supuși controalelor la fața locului. Inspectorul însărcinat cu efectuarea controlului la fața locului este informat cu privire la aceste motive înainte de începerea controlului.

Articolul 80

Raportul de control

(1)   Fiecare control la fața locului face obiectul unui raport de control, ceea ce permite analizarea detaliilor referitoare la controalele executate.

În cazul în care controalele vizează finanțări comunitare, raportul indică în special:

(a)

cererile și schemele de ajutor controlate;

(b)

persoanele prezente;

(c)

dacă este cazul, suprafețele agricole controlate, suprafețele agricole măsurate, rezultatele măsurătorilor pe fiecare parcelă măsurată, precum și tehnicile de măsurare utilizate;

(d)

în cazul schemei de defrișare, dacă suprafața respectivă a fost întreținută în mod corespunzător;

(e)

cantitățile controlate și rezultatele aferente;

(f)

dacă s-a acordat un preaviz beneficiarului/producătorului cu privire la vizită și, dacă da, termenul de preaviz;

(g)

orice altă măsură de control pusă în aplicare.

(2)   În cazul în care se găsesc discrepanțe între informațiile din cerere și situația reală constatată în decursul controlului efectuat la fața locului sau prin teledetecție, viticultorul primește o copie a raportului de control și are posibilitatea de a semna raportul înainte ca, pe baza constatărilor, autoritatea competentă să tragă concluzii cu privire la orice reducere sau excludere rezultantă.

Articolul 81

Control privind potențialul de producție

(1)   În sensul verificării respectării dispozițiilor privind potențialul de producție stabilite în titlul V din Regulamentul (CE) nr. 479/2008, inclusiv a respectării interdicției de plantare nouă prevăzute la articolul 90 alineatul (1) din regulamentul respectiv, statele membre utilizează registrul plantațiilor viticole.

(2)   Atunci când se acordă drepturi de replantare conform dispozițiilor articolului 92 din Regulamentul (CE) nr. 479/2008, suprafețele sunt verificate în mod sistematic înainte și după executarea defrișării. Loturile supuse controlului sunt cele pentru care urmează să se acorde un drept de replantare.

Controlul anterior defrișării include verificarea existenței podgoriei în cauză.

Acest control se efectuează sub forma unui control obișnuit la fața locului. Cu toate acestea, dacă statul membru dispune de un registru al plantațiilor viticole computerizat fiabil și actualizat, controlul se poate efectua sub forma unui control administrativ, iar obligația referitoare la realizarea unui control la fața locului anterior defrișării poate fi limitată la 5 % din cereri (pe an), pentru confirmarea fiabilității sistemului de control administrativ. În cazul în care controalele la fața locului relevă nereguli sau discrepanțe importante într-o regiune sau într-o parte a unei regiuni, autoritatea competentă crește în mod corespunzător numărul controalelor la fața locului pe parcursul anului în cauză și al anului următor.

(3)   Suprafețele care beneficiază de prime de defrișare sunt verificate în mod sistematic înainte și după executarea defrișării. Loturile verificate sunt cele care fac obiectul unei cereri de ajutor.

Controlul anterior defrișării include verificarea existenței podgoriei în cauză și a suprafeței plantate determinate în conformitate cu articolul 75 și a faptului dacă suprafața respectivă a fost întreținută în mod corespunzător.

Acest control se efectuează sub forma unui control obișnuit la fața locului. Cu toate acestea, dacă statul membru dispune de un instrument grafic, în cadrul registrului computerizat al plantațiilor viticole, care permite măsurarea parcelei în conformitate cu articolul 75, precum și de informații fiabile actualizate cu privire la faptul că parcela este întreținută în mod corespunzător, controlul se poate efectua sub forma unui control administrativ, iar obligația de efectuare a unui control la fața locului anterior defrișării poate fi limitată la 5 % din cereri, pentru confirmarea fiabilității sistemului de control administrativ. În cazul în care controalele la fața locului relevă nereguli sau discrepanțe importante într-o regiune sau într-o parte a unei regiuni, autoritatea competentă crește în mod corespunzător numărul controalelor la fața locului pe parcursul anului în cauză.

(4)   Verificarea executării efective a defrișării se face prin intermediul unui control obișnuit la fața locului sau, în cazul defrișării întregii parcele cu viță-de-vie sau dacă rezoluția teledetecției este mai mare sau egală cu 1 m2, se poate face prin teledetecție.

(5)   Fără a aduce atingere alineatului (3) al treilea paragraf și alineatului (4), în cazul suprafețelor care beneficiază de primă de defrișare se efectuează cel puțin unul dintre cele două controale menționate la alineatul (3) primul paragraf, sub forma unui control obișnuit la fața locului.

Articolul 82

Organisme de control

(1)   În cazul în care statul membru desemnează mai multe organisme competente pentru a verifica respectarea normelor de reglementare a sectorului vitivinicol, statul membru coordonează activitatea acestor organisme.

(2)   Fiecare stat membru desemnează un singur organism de legătură responsabil cu contactul cu organismele de legătură ale celorlalte state membre și cu Comisia. În special, organismul de legătură primește și transmite mai departe cererile de cooperare în vederea aplicării prezentului titlu și reprezintă statul membru în relația cu celelalte state membre și cu Comisia.

Articolul 83

Atribuțiile funcționarilor responsabili cu controalele

Fiecare stat membru ia măsurile corespunzătoare pentru a facilita activitatea funcționarilor din organismele sale competente. În special, se asigură că acești funcționari, acolo unde este cazul împreună cu funcționarii altor departamente pe care le autorizează în acest scop:

(a)

au acces la podgorii, la instalațiile de vinificare și de stocare a vinului, la instalațiile de prelucrare a produselor vitivinicole și la vehiculele pentru transportul acestor produse;

(b)

au acces la spațiile comerciale (sau la depozitele) și vehiculele tuturor celor care dețin în vederea vânzării, comercializării sau transportului produse vitivinicole sau alte produse care ar putea fi destinate utilizării în sectorul vitivinicol;

(c)

pot să facă inventarierea produselor vitivinicole sau a substanțelor și produselor care ar putea fi folosite la prepararea acestora;

(d)

pot să colecteze eșantioane de produse vitivinicole, de substanțe sau produse care ar putea fi folosite la prepararea acestora și de produse deținute în vederea vânzării, comercializării sau transportului;

(e)

pot studia datele contabile și alte documente utilizate în timpul procedurilor de control și să realizeze copii sau extrase din acestea;

(f)

pot să ia măsuri adecvate de protecție cu privire la prepararea, deținerea, transportul, descrierea, prezentarea și comercializarea unui produs vitivinicol sau a unui produs destinat a fi utilizat la prepararea unui asemenea produs, dacă există motive să se considere că a avut loc o încălcare flagrantă a dispozițiilor comunitare, mai ales în caz de tratament fraudulos sau de riscuri pentru sănătate.

CAPITOLUL II

Asistența între organismele de control

Articolul 84

Asistență la cerere

(1)   În cazul în care un organism competent dintr-un stat membru întreprinde activități de control pe teritoriul statului respectiv, acesta poate cere informații de la un organism competent din orice alt stat membru care ar putea fi afectat în mod direct sau indirect. Dacă se face o asemenea cerere, asistența se acordă în timp util.

Comisia este notificată ori de câte ori produsul care face obiectul controalelor menționate la primul paragraf provine dintr-o țară terță, precum și în cazul în care comercializarea produsului respectiv poate prezenta un interes special pentru alte state membre.

Organismul solicitat furnizează toate informațiile care pot ajuta organismul solicitant să își îndeplinească îndatoririle.

(2)   În cazul în care organismul solicitant face o cerere fundamentată, organismul la care s-a apelat întreprinde o supraveghere sau controale speciale în vederea atingerii scopurilor urmărite sau ia măsurile necesare pentru a se asigura că se realizează supravegherea sau controalele respective.

(3)   Organismul solicitat acționează ca și cum ar face-o în nume propriu.

(4)   De comun acord cu organismul solicitat, organismul solicitant poate desemna funcționari:

(a)

fie pentru a obține, la sediile autorităților administrative ale statului membru în care organismul solicitat este stabilit, informații referitoare la aplicarea normelor din sectorul vitivinicol sau la activitățile de control, inclusiv făcând copii ale documentelor de transport sau ale altor documente sau obținând extrase din registre;

(b)

fie pentru a fi prezenți în timpul operațiunilor solicitate în temeiul alineatului (2), după ce au anunțat organismul solicitat în timp util înainte de începerea operațiunilor respective.

Copiile menționate la primul paragraf litera (a) pot fi făcute numai cu acordul organismului solicitat.

(5)   Funcționarii organismului solicitat sunt cei care conduc operațiunile de control în orice moment.

(6)   Funcționarii organismului solicitant:

(a)

prezintă un ordin scris în care se indică identitatea și funcția lor oficială;

(b)

primesc, fără a aduce atingere limitelor impuse de statul membru al organismului solicitat propriilor funcționari în ceea ce privește efectuarea controalelor în cauză:

(i)

drepturile de acces prevăzute la articolul 83 literele (a) și (b);

(ii)

dreptul de a fi informați cu privire la rezultatele controalelor efectuate de funcționarii organismului solicitat în temeiul articolului 83 literele (c) și (e);

(c)

în decursul controalelor, se comportă într-un mod compatibil cu normele și practicile profesionale pe care trebuie să le urmeze funcționarii statului membru și respectă confidențialitatea profesională.

(7)   Solicitările menționate în prezentul articol se înaintează organismului solicitat din statul membru în cauză prin intermediul organismului de legătură din statul membru respectiv. Aceeași procedură se aplică:

(a)

răspunsurilor la aceste solicitări;

(b)

comunicărilor legate de aplicarea alineatelor (2) și (4).

Fără a aduce atingere dispozițiilor primului paragraf și în interesul unei cooperări mai rapide și mai eficiente între ele, statele membre pot să permită organismului competent:

(a)

să adreseze solicitările sau comunicările direct unui organism competent din alt stat membru;

(b)

să răspundă în mod direct solicitărilor sau comunicărilor primite de la un organism competent dintr-un alt stat membru.

Articolul 85

Asistență nesolicitată

Un organism competent dintr-un stat membru notifică fără întârziere, prin intermediul organismului de legătură de care depinde, organismul de legătură din statul membru în cauză în cazul în care are motive să suspecteze sau află că:

(a)

un produs menționat la articolul 1 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 479/2008 nu îndeplinește normele sectorului vitivinicol sau a făcut obiectul unor acțiuni frauduloase vizând obținerea sau comercializarea unui astfel de produs; și

(b)

această neîndeplinire a normelor prezintă un interes special pentru unul sau mai multe dintre celelalte state membre și este de natură să conducă la măsuri administrative sau judiciare.

Articolul 86

Dispoziții comune

(1)   Informațiile menționate la articolul 84 alineatul (1) și la articolul 85 sunt însoțite și completate cât mai curând posibil de documente pertinente și alte dovezi, precum și de o trimitere la eventuale măsuri administrative sau proceduri judiciare, și se referă în special la:

(a)

compoziția și caracteristicile organoleptice ale produsului în cauză;

(b)

descrierea și prezentarea produsului;

(c)

conformitatea sau lipsa conformității cu normele stabilite pentru producerea și comercializarea produsului.

(2)   Organismele de legătură implicate într-un caz în care a fost inițiată procedura de asistență se informează reciproc fără întârziere cu privire la:

(a)

progresul investigațiilor;

(b)

orice măsură administrativă sau judiciară luată ca urmare a operațiunilor în cauză.

(3)   Costurile de deplasare ocazionate de aplicarea articolului 84 alineatele (2) și (4) sunt suportate de:

(a)

statul membru care a numit un funcționar pentru îndeplinirea măsurilor menționate în aceste alineate; sau

(b)

bugetul comunitar, la cererea organismului de legătură din statul membru respectiv, în cazul în care Comisia a recunoscut anterior, în mod oficial, interesul Comunității în legătură cu activitatea de control în cauză.

CAPITOLUL III

Banca de date analitice

Articolul 87

Obiectivul băncii de date

(1)   Centrul Comun de Cercetare (JRC) gestionează o bancă de date analitice pentru produse vinicole.

(2)   Banca de date conține date obținute în urma analizei izotopice a compușilor etanolului și a apei din produsele vinicole, în conformitate cu metodele de analiză de referință menționate la articolul 31 din Regulamentul (CE) nr. 479/2008.

(3)   Banca de date servește la armonizarea interpretării rezultatelor obținute de laboratoarele oficiale ale statelor membre, prin intermediul metodelor de analiză de referință menționate la articolul 31 din Regulamentul (CE) nr. 479/2008.

Articolul 88

Eșantioane

(1)   Pentru crearea băncii de date analitice, statele membre asigură colectarea de eșantioane de struguri proaspeți pentru analiză, precum și tratarea și prelucrarea acestora până la obținerea vinului, în conformitate cu instrucțiunile din anexa XVI.

(2)   Eșantioanele de struguri proaspeți se colectează din podgorii situate într-o zonă viticolă cu caracteristici bine definite privind tipul de sol, amplasarea, modul de îngrijire a viței-de-vie, soiul, vârsta, precum și practicile de cultură a viței-de-vie.

(3)   Numărul eșantioanelor care trebuie colectate în fiecare an pentru banca de date este stabilit în anexa XVII. Selectarea eșantioanelor trebuie să țină seama de situarea geografică a podgoriilor din statele membre enumerate în anexa XVII. În fiecare an, cel puțin 25 % din eșantioane trebuie colectate de pe aceleași loturi ca și în anul precedent.

(4)   Eșantioanele se analizează prin metodele menționate la articolul 31 din Regulamentul (CE) nr. 479/2008 de către laboratoarele desemnate de statele membre. Laboratoarele desemnate trebuie să îndeplinească criteriile generale de funcționare a laboratoarelor de încercări stabilite prin standardul ISO/IEC 17025 și, mai ales, să participe la un sistem de testare a competențelor în ceea ce privește metodele de analiză izotopică. Dovezile îndeplinirii acestor criterii sunt transmise în scris către JRC în scopul controlului calității și al validării datelor furnizate.

(5)   Se întocmește un buletin de analiză în conformitate cu anexa XIX. Pentru fiecare eșantion se alcătuiește o fișă de descriere în conformitate cu chestionarul din anexa XVIII.

(6)   O copie a buletinului cu rezultatele și interpretarea analizelor, împreună cu o copie a fișei de descriere, se trimit la JRC.

(7)   Statele membre și JRC asigură:

(a)

păstrarea datelor din banca de date analitice;

(b)

păstrarea fiecărui eșantion timp de cel puțin trei ani de la data prelevării;

(c)

utilizarea băncii de date exclusiv pentru monitorizarea aplicării legislației comunitare și naționale în domeniul vitivinicol sau în scopuri statistice sau științifice;

(d)

aplicarea măsurilor necesare pentru protecția datelor, mai ales împotriva furtului sau alterării datelor;

(f)

punerea, fără întârzieri sau costuri nejustificate, a dosarelor la dispoziția celor la care se referă, pentru corectarea oricăror inadvertențe.

Articolul 89

Analizele izotopice

Pentru o perioadă care ia sfârșit la 31 iulie 2010, până la instalarea echipamentului analitic adecvat, statele membre producătoare de vin care au aderat la Comunitatea Europeană în 2004 sau 2007 și nu au dotările necesare pentru a efectua analize izotopice își trimit eșantioanele de vin la JRC, care efectuează analizele.

În acest caz, ele pot desemna un organism competent autorizat să aibă acces la informațiile privind eșantioanele colectate pe teritoriul propriu.

Articolul 90

Comunicarea rezultatelor

(1)   La cerere, informațiile aflate în banca de date se pun la dispoziția laboratoarelor desemnate de către statele membre în acest sens.

(2)   JRC întocmește și actualizează anual lista laboratoarelor din statele membre desemnate să pregătească eșantioanele și să efectueze măsurătorile pentru banca de date analitice.

(3)   În cazuri justificate corespunzător, informațiile menționate la alineatul (1), atunci când sunt reprezentative, pot fi puse, la cerere, la dispoziția altor organisme oficiale din statele membre.

(4)   Comunicarea informațiilor se referă doar la datele analitice relevante necesare pentru interpretarea unei analize efectuate pe un eșantion de proveniență și cu caracteristici comparabile. Orice comunicare de informații este însoțită de o notă în care se reamintesc cerințele minime pentru utilizarea băncii de date.

Articolul 91

Respectarea procedurilor

Statele membre se asigură că rezultatele analizelor izotopice din băncile lor de date sunt obținute prin analizarea de eșantioane prelevate și tratate în conformitate cu dispozițiile prezentului capitol.

CAPITOLUL IV

Colectarea eșantioanelor pentru control

Articolul 92

Solicitarea colectării de eșantioane

(1)   În contextul aplicării capitolului II, funcționarii unui organism competent dintr-un stat membru pot solicita unui organism competent din alt stat membru să colecteze eșantioane în conformitate cu dispozițiile pertinente ale statului membru respectiv.

(2)   Organismul solicitant păstrează eșantioanele colectate și stabilește, printre altele, laboratorul în care urmează să fie analizate.

(3)   Eșantioanele se prelevează și se tratează în conformitate cu instrucțiunile din anexa XX.

Articolul 93

Costurile colectării, expedierii și analizării eșantioanelor

(1)   Costurile legate de prelevarea, tratarea și expedierea unui eșantion, precum și de efectuarea de teste analitice și organoleptice se suportă de către organismul competent al statului membru care a solicitat prelevarea eșantionului. Aceste costuri se calculează în baza tarifelor aplicabile în statul membru pe teritoriul căruia au loc operațiunile.

(2)   Costurile legate de expedierea eșantioanelor menționate la articolul 89 sunt suportate de Comunitate.

CAPITOLUL V

Dispoziții generale

Articolul 94

Forța probantă

Constatările efectuate de funcționarii unui organism competent dintr-un stat membru în cadrul aplicării prezentului capitol pot fi invocate de organismele competente ale celorlalte state membre. În aceste cazuri, constatările respective nu au o valoare mai mică pentru faptul că nu provin de la statul membru în cauză.

Articolul 95

Persoanele care fac obiectul controalelor

(1)   Persoanele fizice sau juridice, precum și grupurile de astfel de persoane ale căror activități profesionale pot constitui obiectul controalelor menționate în prezentul regulament nu obstrucționează aceste controale și au obligația de a le facilita în orice moment.

(2)   Cultivatorii de viță-de-vie din culturile cărora se colectează eșantioane de struguri de către funcționarii unui organism competent:

(a)

nu au voie să împiedice în nici un fel colectarea; și

(b)

furnizează funcționarilor respectivi toate informațiile necesare în temeiul prezentului regulament.

TITLUL VI

DISPOZIȚII GENERALE, TRANZITORII ȘI FINALE

Articolul 96

Plățile către beneficiari

Plățile efectuate în temeiul titlului II, cu excepția articolului 9, și al titlului V din Regulamentul (CE) nr. 479/2008 se realizează integral către beneficiari.

Prin derogare de la primul paragraf, statele membre pot decide să plătească sprijinul menționat la articolul 14 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 479/2008 prin intermediul unor societăți de asigurare, numai dacă:

(a)

se respectă condițiile prevăzute la articolul 14 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 479/2008;

(b)

valoarea ajutorului este transferată integral producătorului;

(c)

societatea de asigurare plătește ajutorul către producător fie în avans, fie printr-un transfer bancar sau prin mandat poștal în termen de 15 zile de la primirea plății de la statul membru.

Acești intermediari pentru plată se utilizează astfel încât să nu se denatureze condițiile de concurență pe piața de asigurări.

Plățile vor face obiectul unor controale prealabile, în conformitate cu dispozițiile prezentului regulament, cu excepția plăților în avans acoperite de o garanție.

Articolul 97

Recuperarea plăților necuvenite

Plățile necuvenite se recuperează, cu dobândă, de la beneficiarii în cauză. Normele stabilite la articolul 73 din Regulamentul (CE) nr. 796/2004 se aplică mutatis mutandis.

Aplicarea de sancțiuni administrative și recuperarea sumelor necuvenite plătite se fac fără a aduce atingere comunicării neregulilor către Comisie în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1848/2006 al Comisiei (22).

Articolul 98

Sancțiuni naționale

Fără a aduce atingere niciunei sancțiuni stabilite în Regulamentul (CE) nr. 479/2008 sau în prezentul regulament, statele membre prevăd aplicarea de sancțiuni la nivel național pentru neregulile comise în legătură cu cerințele stabilite în Regulamentul (CE) nr. 479/2008 și în prezentul regulament, care să fie eficace, proporționale și disuasive, astfel încât să ofere o protecție adecvată intereselor financiare ale Comunităților.

Articolul 99

Situații create în mod artificial

Fără a se aduce atingere niciunei măsuri specifice stabilite în Regulamentul (CE) nr. 479/2008 sau în prezentul regulament, nu se face nicio plată în favoarea beneficiarilor despre care s-a stabilit că au creat în mod artificial condițiile impuse pentru acordarea unor astfel de plăți, în scopul obținerii unui avantaj care contravine obiectivelor măsurii în cauză.

Articolul 100

Comunicări

(1)   Fără a aduce atingere niciunei dispoziții specifice ale prezentului regulament, comunicările care trebuie realizate conform prezentului regulament se efectuează prin intermediul formularelor prevăzute în anexele la prezentul regulament, sub formă de fișiere create într-un program de calcul tabelar. Acestea se transmit Comisiei și în format electronic. În cazul în care un stat membru compilează datele pe regiuni, acesta transmite Comisiei și un tabel centralizator al datelor referitoare la regiuni.

Comunicările care nu sunt realizate prin mijloacele și în formatul precizat pot fi considerate ca nefiind realizate deloc, fără a se aduce atingere alineatului (4).

(2)   În cazul în care pentru un anumit tabel un stat membru ar avea de comunicat doar valori nule, acesta poate opta să nu completeze tabelul și să comunice Comisiei doar faptul că tabelul respectiv nu prezintă pertinență în cazul său. Această comunicare simplificată se realizează în același termen limită ca cel fixat pentru tabelul în cauză.

(3)   Fără a aduce atingere niciunei dispoziții specifice ale prezentului regulament, statele membre iau toate măsurile necesare pentru a se asigura că pot respecta termenele limită pentru comunicări stabilite în prezentul regulament.

(4)   Dacă un stat membru nu își îndeplinește obligația de a realiza o comunicare impusă în temeiul Regulamentului (CE) nr. 479/2008 sau în temeiul prezentului regulament sau dacă o comunicare pare a fi incorectă în lumina faptelor obiective de care dispune Comisia, aceasta din urmă poate suspenda toate sau o parte din plățile lunare menționate la articolul 14 din Regulamentul (CE) nr. 1290/2005 aferente sectorului vitivinicol, până la momentul în care comunicarea se realizează în mod corect.

(5)   Statele membre păstrează informațiile înregistrate în temeiul prezentului regulament timp de cel puțin zece ani de comercializare după cel în care au fost înregistrate.

(6)   Comunicările impuse în prezentul regulament nu aduc atingere obligațiilor care le revin statelor membre în temeiul Regulamentului (CEE) nr. 357/79 al Consiliului privind anchetele statistice pentru suprafețele viticole (23).

Articolul 101

Erori evidente

Orice comunicare, pretenție sau solicitare realizată către un stat membru în temeiul Regulamentului (CE) nr. 479/2008 sau al prezentului regulament, inclusiv orice cerere de ajutoare, poate fi modificată în orice moment după prezentarea sa, în cazul unor erori evidente recunoscute de autoritatea competentă.

Articolul 102

Forță majoră și circumstanțe excepționale

În cazul în care trebuie impusă o sancțiune în temeiul Regulamentului (CE) nr. 479/2008 sau al prezentului regulament, aceasta nu se impune în cazuri de forță majoră sau de circumstanțe excepționale în sensul articolului 40 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003.

Articolul 103

Abrogare și trimiteri

(1)   Regulamentele (CE) nr. 1227/2000, (CE) nr. 1623/2000, (CE) nr. 2729/2000 și (CE) nr. 883/2001 se abrogă.

Cu toate acestea,

(a)

normele pertinente stabilite în Regulamentele (CE) nr. 1227/2000 și (CE) nr. 1623/2000 se aplică în continuare în condițiile în care s-au demarat sau instituit înainte de 1 august 2008 măsuri eligibile în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1493/1999;

(b)

tabelul 10 din anexa la Regulamentul (CE) nr. 1227/2000 se aplică în continuare în afara cazului în care se prevede altfel într-un regulament de punere în aplicare privind etichetarea și prezentarea vinurilor care urmează să fie adoptat în baza articolului 63 din Regulamentul (CE) nr. 479/2008;

(c)

anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1623/2000 rămâne în vigoare până la 31 iulie 2012.

(2)   Trimiterile la actele abrogate în conformitate cu alineatul (1) se interpretează ca trimiteri la prezentul regulament și se citesc conform tabelului de corespondență din anexa XXII.

Articolul 104

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 1 august 2008.

Cu toate acestea, articolul 2 și titlul IV capitolul III se aplică de la 30 iunie 2008.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementelse sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 27 iunie 2008

Pentru Comisie

Mariann FISCHER BOEL

Membru al Comisiei


(1)  JO L 148, 6.6.2008, p. 1.

(2)  JO L 179, 14.7.1999, p. 1. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 (JO L 299, 16.11.2007, p. 1).

(3)  JO L 143, 16.6.2000, p. 1. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1216/2005 (JO L 199, 29.7.2005, p. 32).

(4)  JO L 194, 31.7.2000, p. 45. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1433/2007 (JO L 320, 6.12.2007, p. 18).

(5)  JO L 316, 15.12.2000, p. 16. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 2030/2006 (JO L 414, 30.12.2006, p. 40).

(6)  JO L 128, 10.5.2001, p. 1. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1211/2007 (JO L 274, 18.10.2007, p. 5).

(7)  JO L 3, 5.1.2008, p. 1.

(8)  JO L 277, 21.10.2005, p. 1. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 146/2008 (JO L 46, 21.2.2008, p. 1).

(9)  JO L 209, 11.8.2005, p. 1. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1437/2007 (JO L 322, 7.12.2007, p. 1).

(10)  JO L 124, 20.5.2003, p. 36.

(11)  JO L 270, 21.10.2003, p. 1.

(12)  JO L 205, 3.8.1985, p. 5. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1913/2006 (JO L 365, 21.12.2006, p. 52).

(13)  JO L 358, 16.12.2006, p. 3.

(14)  JO L 124, 20.5.2003, p. 36.

(15)  JO L 58, 11.3.1993, p. 50.

(16)  JO L 302, 19.10.1992, p. 1.

(17)  JO L 256, 7.9.1987, p. 1. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 275/2008 (JO L 85, 27.3.2008, p. 3).

(18)  JO L 105, 23.4.1983, p. 1.

(19)  JO L 176, 29.6.2001, p. 14.

(20)  JO L 141, 30.4.2004, p. 18.

(21)  JO L 368, 23.12.2006, p. 74. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1396/2007 (JO L 311, 29.11.2007, p. 3).

(22)  JO L 355, 15.12.2006, p. 56.

(23)  JO L 54, 5.3.1979, p. 124. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1791/2006 (JO L 363, 20.12.2006, p. 1).


ANEXA I

OCP vitivinicole

Depunerea programului de sprijin

 

 

Stat membru  (1): …

Perioada  (2): …

Data depunerii: …

Numărul revizuirii: …

Modificare solicitată de Comisie/modificare solicitată de statul membru (3)

A.   Descrierea măsurilor propuse, precum și obiectivele cuantificate ale acestora

(a)   Sprijin în cadrul sistemului de plăți unice în conformitate cu articolul 9 (4)

Figurează în programul de sprijin: da/nu

(b)   Promovare în conformitate cu articolul 10

Figurează în programul de sprijin: da/nu, dacă da:

Descrierea măsurilor propuse:

Obiective cuantificate:

Ajutoare de stat:

(c)   Restructurarea și reconversia podgoriilor în conformitate cu articolul 11

Figurează în programul de sprijin: da/nu, dacă da:

Descrierea măsurilor propuse (5):

Obiective cuantificate:

(d)   Recoltarea în stare verde în conformitate cu articolul 12

Figurează în programul de sprijin: da/nu, dacă da:

Descrierea măsurilor propuse:

Obiective cuantificate:

(e)   Fonduri mutuale în conformitate cu articolul 13

Figurează în programul de sprijin: da/nu, dacă da:

Descrierea măsurilor propuse:

Obiective cuantificate:

(f)   Asigurarea recoltei în conformitate cu articolul 14

Figurează în programul de sprijin: da/nu, dacă da:

Descrierea măsurilor propuse:

Obiective cuantificate:

Ajutoare de stat:

(g)   Investiții în întreprinderi în conformitate cu articolul 15

Figurează în programul de sprijin: da/nu, dacă da:

Descrierea măsurilor propuse:

Obiective cuantificate:

Ajutoare de stat:

(h)   Distilarea subproduselor în conformitate cu articolul 16

Figurează în programul de sprijin: da/nu, dacă da:

Descrierea măsurilor din cadrul programului (inclusiv nivelul ajutorului):

Obiective cuantificate:

(i)   Distilarea alcoolului alimentar în conformitate cu articolul 17

Figurează în programul de sprijin: da/nu, dacă da:

Durata perioadei de tranziție (ani de comercializare):

Descrierea măsurilor din cadrul programului (inclusiv nivelul ajutorului):

Obiective cuantificate:

(j)   Distilarea de criză în conformitate cu articolul 18

Figurează în programul de sprijin: da/nu, dacă da:

Durata perioadei de tranziție (ani de comercializare):

Descrierea măsurilor din cadrul programului (inclusiv nivelul ajutorului):

Obiective cuantificate:

Ajutoare de stat:

(k)   Folosirea mustului de struguri concentrat în conformitate cu articolul 19

Figurează în programul de sprijin: da/nu, dacă da:

Durata perioadei de tranziție (ani de comercializare):

Descrierea măsurilor din cadrul programului (inclusiv nivelul ajutorului):

Obiective cuantificate:

B.   Rezultatele consultărilor organizate:

C.   Evaluarea consecințelor tehnice, economice, ecologice și sociale așteptate  (6) :

D.   Calendarul de punere în aplicare a măsurilor:

E.   Tabelul financiar general în formatul indicat în anexa II (a se preciza numărul revizuirii)

F.   Criteriile și indicatorii cantitativi care urmează a fi utilizați în vederea monitorizării și a evaluării:

Măsurile adoptate pentru a asigura implementarea corectă și eficientă a programelor:

G.   Desemnarea autorităților competente și a organismelor responsabile pentru implementarea programului:


(1)  A se utiliza acronimul OPOCE.

(2)  Perioada.

(3)  A se tăia mențiunea inutilă.

(4)  Toate trimiterile la articole în prezenta anexă se referă la Regulamentul (CE) nr. 479/2008.

(5)  Inclusiv rezultatul operațiunilor curente în temeiul articolului 10 la prezentul regulament.

(6)  Statele membre menționate la articolul 5 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 479/2008 nu au obligația de a completa rubricile C și F.


ANEXA II

Prima depunerea a tabelului financiar al programelor naționale de sprijin în conformitate cu articolul 6 litera (e) din Regulamentul (CE) nr. 479/2008

(în mii de euro)

Stat membru (1):

Data comunicării (30 iunie 2008 cel târziu):

 

Exercițiul financiar

Măsuri

Regulamentul (CE) nr. 479/2008

2009

2010

2011

2012

2013

Total

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

1-

Sistemul de plăți unice

Articolul 9

 

 

 

 

 

 

2-

Promovarea pe piețele țărilor terțe

Articolul 10

 

 

 

 

 

 

3a-

Restructurarea și reconversia podgoriilor

Articolul 11

 

 

 

 

 

 

3b-

Planuri în curs

Regulamentul (CE) nr. 1493/1999

 

 

 

 

 

 

4-

Recoltarea în stare verde

Articolul 12

 

 

 

 

 

 

5-

Mutual funds

Articolul 13

 

 

 

 

 

 

6-

Asigurarea recoltei

Articolul 14

 

 

 

 

 

 

7-

Investiții în întreprinderi

Articolul 15

 

 

 

 

 

 

8-

Distilarea subproduselor

Articolul 16

 

 

 

 

 

 

9-

Distilarea alcoolului alimentar – sprijin pe suprafață

Articolul 17

 

 

 

 

 

 

10-

Distilarea de criză

Articolul 18 alineatul (1)

 

 

 

 

 

 

11-

Folosirea mustului de struguri concentrat

Articolul 19

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

Pentru măsurile care nu figurează în programul național de sprijin, se indică „0”.

Dacă este cazul:

10a-

Ajutor de stat pentru distilarea de criză

Articolul 18 alineatul (5)

 

 

 

 

 

 


(1)  A se utiliza acronimul OPOCE.


ANEXA III

Prima depunerea facultativă a tabelului financiar al programelor naționale de sprijin în conformitate cu articolul 6 litera (e) din Regulamentul (CE) nr. 479/2008, defalcat pe regiuni

(în mii de euro)

Stat membru (1):

Regiunea:

Data comunicării (30 iunie 2008 cel târziu):

 

Exercițiul financiar

Măsuri

Regulamentul (CE) nr. 479/2008

2009

2010

2011

2012

2013

Total

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

1-

Sistemul de plăți unice

Articolul 9

 

 

 

 

 

 

2-

Promovarea pe piețele țărilor terțe

Articolul 10

 

 

 

 

 

 

3a-

Restructurarea și reconversia podgoriilor

Articolul 11

 

 

 

 

 

 

3b-

Planuri în curs

Regulamentul (CE) nr. 1493/1999

 

 

 

 

 

 

4-

Recoltarea în stare verde

Articolul 12

 

 

 

 

 

 

5-

Fonduri mutuale

Articolul 13

 

 

 

 

 

 

6-

Asigurarea recoltei

Articolul 14

 

 

 

 

 

 

7-

Investiții în întreprinderi

Articolul 15

 

 

 

 

 

 

8-

Distilarea subproduselor

Articolul 16

 

 

 

 

 

 

9-

Distilarea alcoolului alimentar – sprijin pe suprafață

Articolul 17

 

 

 

 

 

 

10-

Distilarea de criză

Articolul 18

 

 

 

 

 

 

11-

Folosirea mustului de struguri concentrat

Articolul 19

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

Pentru măsurile care nu figurează în programul național de sprijin, în rubricile tabelului destinate cifrelor se indică „0”.

Dacă este cazul:

10a-

Ajutor de stat pentru distilarea de criză

Articolul 18 alineatul (5)

 

 

 

 

 

 


(1)  A se utiliza acronimul OPOCE.


ANEXA IV

Modificări aduse tabelului financiar al programelor naționale de sprijin în conformitate cu articolul 6 litera (e) din Regulamentul (CE) nr. 479/2008

(în mii de euro)

Stat membru (1):

Data comunicării (2):

Data comunicării precedente:

Numărul prezentului tabel modificat:

Motiv: modificare solicitată de Comisie/modificare solicitată de statul membru (3)

 

 

Exercițiul financiar

Măsuri

Regulamentul (CE) nr. 479/2008

 

2009

2010

2011

2012

2013

Total

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

1-

Sistemul de plăți unice

Articolul 9

Depunerea precedentă

 

 

 

 

 

 

Suma modificată

 

 

 

 

 

 

2-

Promovarea pe piețele țărilor terțe

Articolul 10

Depunerea precedentă

 

 

 

 

 

 

Suma modificată

 

 

 

 

 

 

3a-

Restructurarea și reconversia podgoriilor

Articolul 11

Depunerea precedentă

 

 

 

 

 

 

Suma modificată

 

 

 

 

 

 

3b-

Planuri în curs

Regulamentul (CE) nr. 1493/1999

Depunerea precedentă

 

 

 

 

 

 

Suma modificată

 

 

 

 

 

 

4-

Recoltarea în stare verde

Articolul 12

Depunerea precedentă

 

 

 

 

 

 

Suma modificată

 

 

 

 

 

 

5-

Fonduri mutuale

Articolul 13

Depunerea precedentă

 

 

 

 

 

 

Suma modificată

 

 

 

 

 

 

6-

Asigurarea recoltei

Articolul 14

Depunerea precedentă

 

 

 

 

 

 

Suma modificată

 

 

 

 

 

 

7-

Investiții în întreprinderi

Articolul 15

Depunerea precedentă

 

 

 

 

 

 

Suma modificată

 

 

 

 

 

 

8-

Distilarea subproduselor

Articolul 16

Depunerea precedentă

 

 

 

 

 

 

Suma modificată

 

 

 

 

 

 

9-

Distilarea alcoolului alimentar – sprijin pe suprafață

Articolul 17

Depunerea precedentă

 

 

 

 

 

 

Suma modificată

 

 

 

 

 

 

10-

Distilarea de criză

Articolul 18

Depunerea precedentă

 

 

 

 

 

 

Suma modificată

 

 

 

 

 

 

11-

Folosirea mustului de struguri concentrat

Articolul 19

Depunerea precedentă

 

 

 

 

 

 

Suma modificată

 

 

 

 

 

 

Total

Depunerea precedentă

 

 

 

 

 

 

Suma modificată

 

 

 

 

 

 

Termenul limită al comunicării:

Dacă este cazul:

10a-

Ajutor de stat pentru distilarea de criză

Articolul 18 alineatul (5)

Depunerea precedentă

 

 

 

 

 

 

Suma modificată

 

 

 

 

 

 


(1)  A se utiliza acronimul OPOCE.

(2)  Termenul limită al comunicării: 1 martie și 30 iunie.

(3)  A se tăia mențiunea inutilă.


ANEXA V

OCP vitivinicole

Raport privind programul de sprijin

 

 

Stat membru  (1): …

Perioada  (2): …

Data depunerii:

Numărul revizuirii:

A.   Evaluare globală:

B.   Condițiile și rezultatele implementării măsurilor propuse (3)

(a)   Sprijin în cadrul sistemului de plăți unice în conformitate cu articolul 9  (4):

(b)   Promovare în conformitate cu articolul 10

Condiții de implementare:

Rezultate (5):

Ajutoare de stat:

(c)   Restructurarea și reconversia podgoriilor în conformitate cu articolul 11

Condiții de implementare:

Rezultate:

(d)   Recoltarea în stare verde în conformitate cu articolul 12

Condiții de implementare:

Rezultate:

(e)   Fonduri mutuale în conformitate cu articolul 13

Condiții de implementare:

Rezultate:

(f)   Asigurarea recoltei în conformitate cu articolul 14

Condiții de implementare:

Rezultate:

Ajutoare de stat:

(g)   Investiții în întreprinderi în conformitate cu articolul 15

Condiții de implementare:

Rezultate:

Ajutoare de stat:

(h)   Distilarea subproduselor în conformitate cu articolul 16

Condiții de implementare (inclusiv nivelul ajutorului):

Rezultate:

(i)   Distilarea alcoolului alimentar în conformitate cu articolul 17

Condiții de implementare (inclusiv nivelul ajutorului):

Rezultate:

(j)   Distilarea de criză în conformitate cu articolul 18

Condiții de implementare (inclusiv nivelul ajutorului):

Rezultate:

Ajutoare de stat:

(k)   Folosirea mustului de struguri concentrat în conformitate cu articolul 19

Condiții de implementare (inclusiv nivelul ajutorului):

Rezultate:

C.   Concluzii (și, dacă este cazul, modificări preconizate)


(1)  A se utiliza acronimul OPOCE.

(2)  Anii de comercializare.

(3)  Se completează numai rubricile referitoare la măsurile care figurează în programul de sprijin.

(4)  Toate trimiterile la articole în prezenta anexă se referă la Regulamentul (CE) nr. 479/2008.

(5)  Evaluarea impactului tehnic, economic, ecologic și social pe baza criteriilor și a indicatorilor cantitativi stabiliți pentru monitorizare și evaluare în programul depus.


ANEXA VI

Tabelul financiar privind executarea programelor naționale de sprijin în conformitate cu articolul 21 din Regulamentul (CE) nr. 479/2008

(în mii de euro)

Stat membru (1):

Data comunicării (2):

Tabel modificat: Da/Nu (3)

Dacă da, numărul:

 

Exercițiul financiar

Măsuri

Regulamentul (CE) nr. 479/2008

2009

2010

2011

2012

2013

Total

 

 

Previziuni/Executare (3)

Previziuni/Executare (3)

Previziuni/Executare (3)

Previziuni/Executare (3)

Previziuni/Executare (3)

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

1-

Sistemul de plăți unice

Articolul 9

 

 

 

 

 

 

2-

Promovarea pe piețele țărilor terțe

Articolul 10

 

 

 

 

 

 

3a-

Restructurarea și reconversia podgoriilor

Articolul 11

 

 

 

 

 

 

3b-

Planuri în curs

Regulamentul (CE) nr. 1493/1999

 

 

 

 

 

 

4-

Recoltarea în stare verde

Articolul 12

 

 

 

 

 

 

5-

Fonduri mutuale

Articolul 13

 

 

 

 

 

 

6-

Asigurarea recoltei

Articolul 14

 

 

 

 

 

 

7-

Investiții în întreprinderi

Articolul 15

 

 

 

 

 

 

8-

Distilarea subproduselor

Articolul 16

 

 

 

 

 

 

9-

Distilarea alcoolului alimentar – sprijin pe suprafață

Articolul 17

 

 

 

 

 

 

10-

Distilarea de criză

Articolul 18

 

 

 

 

 

 

11-

Folosirea mustului de struguri concentrat

Articolul 19

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

Dacă este cazul:

10a-

Distilarea de criză

Articolul 18 alineatul (5)

 

 

 

 

 

 


(1)  A se utiliza acronimul OPOCE.

(2)  Termenul limită al comunicării: înainte de 1 martie și înainte de 1 martie 2010 pentru prima comunicare.

(3)  A se tăia mențiunea inutilă.


ANEXA VII

Date tehnice privind programele naționale de sprijin în conformitate cu articolul 6 litera (c) din Regulamentul (CE) nr. 479/2008

(sumă în mii de euro)

Stat membru (1):

Data comunicării (2):

Data comunicării precedente:

Numărul prezentului tabel modificat:

 

 

Exercițiul financiar

 

 

 

2009

2010

2011

2012

2013

Total

Măsuri

Regulamentul (CE) nr. 479/2008

 

Previziuni

Executare

Previziuni

Executare

Previziuni

Executare

Previziuni

Executare

Previziuni

Executare

Executare

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

1-

Sistemul de plăți unice

Articolul 9

Suprafața vizată (ha)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(suma cumulată)

Suma medie

(EUR/ha) (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-

Promovarea pe piețele țărilor terțe

Articolul 10

Numărul de proiecte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(suma cumulată)

Suma medie a sprijinului comunitar (4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3a-

Restructurarea și reconversia podgoriilor

Articolul 11

Suprafața vizată (ha)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(suma cumulată)

Suma medie

(EUR/ha) (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3b-

Planuri în curs

Regulamentul (CE) nr. 1493/1999

Suprafața vizată (ha)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(suma cumulată)

Suma modificată

(EUR/ha) (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-

Recoltarea în stare verde

Articolul 12

Suprafața vizată (ha)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suma medie

(EUR/ha) (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-

Fonduri mutuale

Articolul 13

Numărul de fonduri noi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(suma cumulată)

Suma medie a sprijinului comunitar (5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6-

Asigurarea recoltei

Articolul 14

Numărul de producători

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(suma cumulată)

Suma medie a sprijinului comunitar (6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7-

Investiții în întreprinderi

Articolul 15

Numărul de beneficiari

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(suma cumulată)

Suma medie a sprijinului comunitar (7)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1

Investiții în întreprinderi în regiunile de convergență

Articolul 15 alineatul (4) litera (a)

Costuri eligibile

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(suma cumulată)

7.2

Investiții în întreprinderi în alte regiuni decât cele de convergență

Articolul 15 alineatul (4) litera (b)

Costuri eligibile

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(suma cumulată)

7.3

Investiții în întreprinderi în regiunile ultraperiferice

Articolul 15 alineatul (4) litera (c)

Costuri eligibile

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(suma cumulată)

7.4

Investiții în întreprinderi în regiunile insulelor mici din Marea Egee

Articolul 15 alineatul (4) litera (d)

Costuri eligibile

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(suma cumulată)

7.5

Investiții în întreprinderi în regiunile de convergență

Articolul 15 alineatul (4) litera (a)

Contribuția comunitară

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(suma cumulată)

7.6

Investiții în întreprinderi în alte regiuni decât cele de convergență

Articolul 15 alineatul (4) litera (b)

Contribuția comunitară

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(suma cumulată)

7.7

Investiții în întreprinderi în regiunile ultraperiferice

Articolul 15 alineatul (4) litera (c)

Contribuția comunitară

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(suma cumulată)

7.8

Investiții în întreprinderi în regiunile insulelor mici din Marea Egee

Articolul 15 alineatul (4) litera (d)

Contribuția comunitară

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(suma cumulată)

8-

Distilarea subproduselor

Articolul 16

Nivelul maxim al ajutorului

(EUR/%vol/hl) (8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Milioane hl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suma medie a sprijinului comunitar (9)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9-

Distilarea alcoolului alimentar – sprijin pe suprafață

Articolul 17

Nivelul ajutorului

(EUR/ha) (8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suprafața (ha)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suma medie a sprijinului (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10-

Distilarea de criză

Articolul 18

Nivelul ajutorului

(EUR/%vol/hl) (8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prețul minim plătit producătorilor

(EUR/%vol/hl) (8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Milioane hl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suma medie a sprijinului comunitar (9)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11-

Folosirea mustului de struguri concentrat

Articolul 19

Nivelul ajutorului

(EUR/%vol/hl) (8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Milioane hl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suma medie a sprijinului comunitar (9)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  A se utiliza acronimul OPOCE.

(2)  Termenul limită al comunicării: în ceea ce privește previziunile, 30 iunie pentru prima comunicare, apoi 1 martie și 30 iunie a fiecărui an; în ceea ce privește executarea, 1 martie a fiecărui an (2010 pentru prima comunicare).

(3)  Valoare obținută împărțind suma (sumele) declarată (declarate) în anexa II (pentru previziuni) și în anexa VI (pentru executare) la suprafața indicată în prezenta anexă.

(4)  Valoare obținută împărțind suma (sumele) declarată (declarate) în anexa II (pentru previziuni) și în anexa VI (pentru executare) la numărul de proiecte indicat în prezenta anexă.

(5)  Valoare obținută împărțind suma (sumele) declarată (declarate) în anexa II (pentru previziuni) și în anexa VI (pentru executare) la numărul de fonduri indicat în prezenta anexă.

(6)  Valoare obținută împărțind suma (sumele) declarată (declarate) în anexa II (pentru previziuni) și în anexa VI (pentru executare) la numărul de producători indicat în prezenta anexă.

(7)  Valoare obținută împărțind suma (sumele) declarată (declarate) în anexa II (pentru previziuni) și în anexa VI (pentru executare) la numărul de întreprinderi indicat în prezenta anexă.

(8)  A se indica detalii în anexele I și V.

(9)  Valoare obținută împărțind suma (sumele) declarată (declarate) în anexa II (pentru previziuni) și în anexa VI (pentru executare) la numărul de hectolitri indicat în prezenta anexă.


ANEXA VIII

Comunicare (1) privind măsura de promovare în conformitate cu articolul 10 din Regulamentul (CE) nr. 479/2008

Stat membru:

Previziuni/executare (2)

Data comunicării (3):

Data comunicării precedente:

Numărul prezentului tabel modificat:


Beneficiarii

Măsura eligibilă (articolul 10 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 479/2008)

Descriere (4)

Piața-țintă

Perioada

Cheltuieli eligibile

(EUR)

Din care contribuția comunitară (EUR)

Din care alte tipuri de ajutor public, după caz

(EUR)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

 

 

 

 

 

 

 


(1)  În conformitate cu articolul 21 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 479/2008.

(2)  A se tăia mențiunea inutilă.

(3)  Termenul limită al comunicării: în ceea ce privește previziunile, 30 iunie pentru prima comunicare, apoi 1 martie și 30 iunie a fiecărui an; în ceea ce privește executarea, 1 martie a fiecărui an (2010 pentru prima comunicare).

(4)  Inclusiv în cazul în care acțiunea de promovare este organizată în colaborare cu unul sau mai multe state membre.

ANEXA VIIIa

Raport anual privind controlul la fața locului al măsurii de restructurare și reconversie a podgoriilor în conformitate cu articolul 11 din Regulamentul (CE) nr. 479/2008

Stat membru (1)

Exercițiul financiar:

Data comunicării:


Regiune

Operațiunea de restructurare și reconversie aprobată în general

Operațiunile de restructurare ca urmare a unei defrișări (2)

Control înainte de defrișare (3)

Control după restructurare/reconversie

Suprafața finală acceptată după control (ha)

Suprafața neacceptată după control (ha)

Prime cerute și refuzate (EUR)

Sancțiuni (4)

administrativ

la fața locului

număr de cereri

suprafața (ha)

număr

suprafața defrișată anterior (ha)

numărul producătorilor controlați

suprafața controlată (ha)

numărul producătorilor controlați

suprafața controlată (ha)

numărul producătorilor controlați

suprafața controlată (ha)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total stat membru

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Termenul limită al comunicării: 1 decembrie a fiecărui an și 1 decembrie 2009 pentru prima comunicare.


(1)  A se utiliza acronimul OPOCE.

(2)  Incluse parțial în coloanele 2 și 3.

(3)  După caz.

(4)  După caz.

ANEXA VIIIb

Raport anual privind controlul la fața locului al măsurii de recoltare în stare verde în conformitate cu articolul 12 din Regulamentul (CE) nr. 479/2008

Stat membru (1):

Exercițiul financiar:

Data comunicării:


Regiune

Cereri aprobate de statul membru

Control la fața locului

Suprafața finală acceptată după control (ha)

Suprafața neacceptată după control (ha)

Prime cerute refuzate

(EUR)

Sancțiuni (2)

număr de cereri

suprafață (ha)

număr de cereri

suprafața controlată (ha)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total stat membru

 

 

 

 

 

 

 

 

Termenul limită al comunicării: 1 decembrie a fiecărui an și 1 decembrie 2009 pentru prima comunicare.


(1)  A se utiliza acronimul OPOCE.

(2)  După caz.


ANEXA IX

Documentul V I 1 prevăzut la articolul 43 alineatul (1)

Image

Image


ANEXA X

Documentul V I 2 prevăzut la articolul 44 alineatul (1)

Image

Image


ANEXA XI

Norme tehnice privind formularele V I 1 și V I 2 prevăzute la articolele 43 și 44

A.   Tipărirea formularelor

1.

Dimensiunea formularelor trebuie să fie de aproximativ 210 × 297 mm.

2.

Formularele trebuie tipărite într-una dintre limbile oficiale ale Comunității; în cazul formularelor V I 2, limba trebuie stabilită de autoritățile competente ale statului membru în care urmează a fi ștampilat formularul.

B.   Completarea formularelor

Formularele trebuie completate în limba în care sunt tipărite.

Fiecare formular trebuie să poarte un număr de ordine atribuit:

în cazul formularelor V I 1, de către organismul oficial care semnează partea de „certificare”;

în cazul formularelor V I 2, de către biroul vamal care le ștampilează.

1.

Exportator:

Numele complet și adresa completă în țara terță în cauză.

2.

Destinatar:

Numele complet și adresa completă în Comunitate.

4.

Mijloace de transport și informații privind transportul:

Se referă exclusiv la transportul până la punctul de intrare în CE.

Precizează modul de transport (maritim, aerian etc.), numele navei etc.

6.

(5 pentru formularul V I 2) Descrierea produsului importat:

Denumirea comercială (de exemplu, cea care apare pe etichetă, precum numele producătorului și regiunea viticolă, marca etc.);

Numele țării de origine (de exemplu, „Chile”);

Indicația geografică, cu condiția ca vinul să aibă indicație geografică;

Tăria alcoolică în volume dobândită;

Culoarea produsului („roșu”, „rosé” sau „alb”, orice altă culoare fiind exclusă);

Codul din Nomenclatura Combinată.


ANEXA XII

Lista țărilor menționate la articolul 43 alineatul (2) și la articolul 45

Australia.


ANEXA XIII

Tabelul 1

Sancțiuni impuse de statele membre în conformitate cu articolul 85 alineatul (3), articolul 86 alineatul (4) și articolul 87 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 479/2008

Stat membru:

An sau perioadă de comercializare:

Data comunicării:


Regiune

Sancțiunea impusă în anul de comercializare în cauză (1)

în temeiul legislației naționale [în conformitate cu articolul 85 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 479/2008]

în conformitate cu articolul 85 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 479/2008 (sancțiune de aplicat de la 31.12.2008)

în conformitate cu articolul 86 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 479/2008 (sancțiune de aplicat de la 1.1.2010)

în conformitate cu articolul 87 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 479/2008

EUR

suprafața vizată

(ha)

EUR

suprafața vizată

(ha)

EUR

suprafața vizată

(ha)

EUR

suprafața vizată

(ha)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total stat membru

 

 

 

 

 

 

 

 

Termenul limită al comunicării: 1 martie.

Comunicare menționată la articolul 58 alineatul (1) din prezentul regulament.

Tabelul 2

Comunicare inițială privind suprafețele plantate fără un drept corespunzător de plantare după 31 august 1998

Stat membru:

Data comunicării:


Regiune

Suprafața plantată fără un drept corespunzător de plantare după 31.8.1998

identificată între 1.9.1998 și 31.7.2008 (ha)

defrișată între 1.9.1998 și 31.7.2008 (ha)

(1)

(2)

(3)

1

 

 

2

 

 

3

 

 

 

 

Total stat membru

 

 

Termenul limită al comunicării: 1 martie 2009.

Comunicare menționată la articolul 85 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 479/2008 și la articolul 58 alineatul (2) din prezentul regulament.

Tabelul 3

Comunicare anuală privind suprafețele plantate fără un drept corespunzător de plantare după 31 august 1998

Stat membru:

An sau perioadă de comercializare:

Data comunicării:


Regiune

Suprafața plantată fără un drept corespunzător de plantare după 31.8.1998

identificată în anul de comercializare în cauză (2)

defrișată în anul de comercializare în cauză (2) (ha)

suprafața vizată de distilare (ha)

volumul de vin distilat în anul de comercializare în cauză (2) (hl)

suprafața recoltată în stare verde (ha)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total stat membru

 

 

 

 

 

Termenul limită al comunicării: 1 martie.

Comunicare menționată la articolul 85 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 479/2008 și la articolul 58 alineatul (2) din prezentul regulament.

Tabelul 4

Comunicare inițială privind suprafețele plantate fără un drept corespunzător de plantare înainte de 1 septembrie 1998

Stat membru:

An de comercializare: 2007/2008

Data comunicării:


Regiune

Suprafața plantată fără un drept corespunzător de plantare înainte de 1.9.1998

regularizare solicitată între 1.8.2007 și 31.7.2008 (ha)

regularizată între 1.8.2007 și 31.7.2008 în temeiul articolului 2 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1493/1999 (ha)

regularizare în temeiul articolului 2 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1493/1999 refuzată de statul membru între 1.8.2007 și 31.7.2008 (ha)

(1)

(2)

(3)

(4)

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

Total stat membru

 

 

 

Termenul limită al comunicării: 1 martie 2009.

Comunicare menționată la articolul 86 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 479/2008 și la articolul 58 alineatul (2) din prezentul regulament.

Tabelul 5

Comunicare privind noua regularizare în conformitate cu articolul 86 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 479/2008 a suprafețelor plantate fără un drept corespunzător de plantare înainte de 1 septembrie 1998

Stat membru:

Perioada: de la 1.8.2008 la 31.12.2008

Data comunicării:


Regiune

Suprafața plantată fără un drept corespunzător de plantare înainte de 1.9.1998

regularizată între 1.8.2008 și 31.12.2008 (ha)

taxe plătite între 1.8.2008 și 31.12.2008 (EUR)

valoarea medie a dreptului de plantare utilizată la calcularea taxei (EUR/ha)

suprafața vizată de distilare (ha)

volumul de vin distilat între 1.8.2008 și 31.12.2008 (hl)

suprafața recoltată în stare verde (ha)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total stat membru

 

 

 

 

 

 

Termenul limită al comunicării: 1 martie 2009.

Comunicare menționată la articolul 86 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 479/2008 și la articolul 58 alineatul (2) din prezentul regulament.

Tabelul 6

Comunicare privind noua regularizare în conformitate cu articolul 86 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 479/2008 a suprafețelor plantate fără un drept corespunzător de plantare înainte de 1 septembrie 1998

Stat membru:

Perioada: de la 1.1.2009 la 31.12.2009

Data comunicării:


Regiune

Suprafața plantată fără un drept corespunzător de plantare înainte de 1.9.1998

regularizată între 1.1.2009 și 31.12.2009 (ha)

taxe plătite între 1.1.2009 și 31.12.2009 (EUR)

valoarea medie a dreptului de plantare utilizată la calcularea taxei (EUR/ha)

suprafața vizată de distilare (ha)

volumul de vin distilat între 1.1.2009 și 31.12.2009 (hl)

suprafața recoltată în stare verde (ha)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total stat membru

 

 

 

 

 

 

Termenul limită al comunicării: 1 martie 2010.

Comunicare menționată la articolul 86 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 479/2008 și la articolul 58 alineatul (2) din prezentul regulament.

Tabelul 7

Comunicare anuală privind suprafețele plantate fără un drept corespunzător de plantare înainte de 1 septembrie 1998

Stat membru:

An sau perioadă de comercializare:

Data comunicării:


Regiune

Suprafața plantată fără un drept corespunzător de plantare înainte de 1.9.1998

neregularizată până la 31.12.2009 (ha)

defrișată în anul de comercializare în cauză (3) [art. 86 alin. (4) din Regulamentul (CE) nr. 479/2008] (ha)

suprafața vizată de distilare (ha)

volumul de vin distilat în anul de comercializare în cauză (3) (hl)

suprafața recoltată în stare verde (ha)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total stat membru

 

 

 

 

 

Termenul limită al comunicării: 1 martie, începând din 2011.

Comunicare menționată la articolul 86 alineatul (5) și la articolul 87 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 479/2008, precum și la articolul 58 alineatul (2) din prezentul regulament.

Tabelul 8

Suprafața drepturilor de plantare nouă acordate

Stat membru:

An de comercializare:

Data comunicării:


Regiune

Suprafața (ha)

expropriere

consolidarea terenului

experimentare

culturi de viță-de-vie pentru altoi

consum familial

total

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total stat membru

 

 

 

 

 

 

Termenul limită al comunicării: 1 martie, începând din 2009.

Comunicare menționată la articolul 61 din prezentul regulament.

Tabelul 9

Transferul drepturilor de plantare într-o rezervă și dintr-o rezervă

Stat membru:

An de comercializare:

Data comunicării:


Regiune

Drepturile de plantare atribuite rezervei

Drepturi de plantare acordate din rezervă

suprafața vizată (ha)

suma plătită pentru drepturile de plantare

(EUR)

suprafața vizată (ha)

suma plătită pentru drepturile de plantare

(EUR)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

Total stat membru

 

 

 

 

Termenul limită al comunicării: 1 martie, începând din 2009.

Comunicare menționată la articolul 65 alineatul (5) din prezentul regulament.

Tabelul 10

Cereri eligibile pentru prima de defrișare

Stat membru:

An de comercializare:

Data comunicării:

Criteriile menționate la articolul 102 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 479/2008:


Regiune

 

Randament (hl/ha)

≤ 20

> 20 și ≤ 30

> 30 și ≤ 40

> 40 și ≤ 50

> 50 și ≤ 90

> 90 și ≤ 130

> 130 și ≤ 160

> 160

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

1

suprafața (ha)

 

 

 

 

 

 

 

 

prima

buget UE (EUR)

 

 

 

 

 

 

 

 

fonduri naționale

EUR

 

 

 

 

 

 

 

 

EUR/ha

 

 

 

 

 

 

 

 

2

suprafața (ha)

 

 

 

 

 

 

 

 

prima

buget UE (EUR)

 

 

 

 

 

 

 

 

fonduri naționale

EUR

 

 

 

 

 

 

 

 

EUR/ha

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total stat membru

suprafața (ha)

 

 

 

 

 

 

 

 

prima

buget UE (EUR)

 

 

 

 

 

 

 

 

fonduri naționale

EUR

 

 

 

 

 

 

 

 

EUR/ha

 

 

 

 

 

 

 

 

Termenul limită al comunicării: 15 octombrie a fiecărui an (în 2008, 2009 și 2010).

Comunicare menționată la articolul 102 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 479/2008, precum și la articolul 71 alineatul (2) și articolul 73 alineatul (1) din prezentul regulament.

Tabelul 11

Cereri acceptate pentru prima de defrișare

Stat membru:

An de comercializare:

Data comunicării:


Regiune

 

Randament (hl/ha)

≤ 20

> 20 și ≤ 30

> 30 și ≤ 40

> 40 și ≤ 50

> 50 și ≤ 90

> 90 și ≤ 130

> 130 și ≤ 160

> 160

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

1

suprafața (ha)

 

 

 

 

 

 

 

 

prima

buget UE (EUR)

 

 

 

 

 

 

 

 

fonduri naționale

EUR

 

 

 

 

 

 

 

 

EUR/ha

 

 

 

 

 

 

 

 

2

suprafața (ha)

 

 

 

 

 

 

 

 

prima

buget UE (EUR)

 

 

 

 

 

 

 

 

fonduri naționale

EUR

 

 

 

 

 

 

 

 

EUR/ha

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total stat membru

suprafața (ha)

 

 

 

 

 

 

 

 

prima

buget UE (EUR)

 

 

 

 

 

 

 

 

fonduri naționale

EUR

 

 

 

 

 

 

 

 

EUR/ha

 

 

 

 

 

 

 

 

Termenul limită al comunicării: 1 martie a fiecărui an (în 2009, 2010 și 2011).

Comunicare menționată la articolul 102 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 479/2008 și la articolul 73 alineatul (1) din prezentul regulament.

Tabelul 12

Suprafețe defrișate care au beneficiat de primă în anul de comercializare precedent

Stat membru:

An de comercializare:

Data comunicării:

Descrierea modului în care s-a acordat prioritate producătorilor din zonele neeligibile sau declarate neeligibile, în conformitate cu articolul 104 alineatul (9) din Regulamentul (CE) nr. 479/2008:


Regiune

 

Randament (hl/ha)

≤ 20

> 20 și ≤ 30

> 30 și ≤ 40

> 40 și ≤ 50

> 50 și ≤ 90

> 90 și ≤ 130

> 130 și ≤ 160

> 160

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

1

suprafața (ha)

 

 

 

 

 

 

 

 

prima

buget UE (EUR)

 

 

 

 

 

 

 

 

fonduri naționale

EUR

 

 

 

 

 

 

 

 

EUR/ha

 

 

 

 

 

 

 

 

2

suprafața (ha)

 

 

 

 

 

 

 

 

prima

buget UE (EUR)

 

 

 

 

 

 

 

 

fonduri naționale

EUR

 

 

 

 

 

 

 

 

EUR/ha

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total stat membru

suprafața (ha)

 

 

 

 

 

 

 

 

prima

buget UE (EUR)

 

 

 

 

 

 

 

 

fonduri naționale

EUR

 

 

 

 

 

 

 

 

EUR/ha

 

 

 

 

 

 

 

 

Termenul limită al comunicării: 1 decembrie a fiecărui an (în 2009, 2010 și 2011).

Comunicare menționată la articolul 102 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 479/2008, precum și la articolul 68 alineatul (2) și articolul 73 alineatul (1) din prezentul regulament.

Tabelul 13

Raport anual privind controlul defrișării

Stat membru:

An de comercializare:

Data comunicării:


Regiune

Numărul producătorilor cărora li s-au acceptat cererile de defrișare

Control înainte de defrișare

Control după defrișare

Suprafața finală acceptată după control (ha)

Suprafața neacceptată după control (ha)

Prime cerute refuzate (EUR)

administrativ

la fața locului

la fața locului

prin teledetecție

numărul producătorilor controlați

suprafața controlată (ha)

numărul producătorilor controlați

suprafața controlată (ha)

numărul producătorilor controlați

suprafața controlată (ha)

numărul producătorilor controlați

suprafața controlată (ha)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total stat membru

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Termenul limită al comunicării: 1 decembrie a fiecărui an (în 2009, 2010 și 2011).

Comunicare menționată la articolul 73 alineatul (5) din prezentul regulament.

Tabelul 14

Inventarul zonelor viticole

Stat membru:

An de comercializare:

Data comunicării:


Regiune

Suprafața plantată efectiv (ha)

vin cu denumire de origine protejată (4)

vin cu indicație geografică protejată (4)

subtotal pentru vinuri cu DOP/IGP (4)

vinuri fără denumiri de origine/indicații geografice (4)

Total

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total stat membru

 

 

 

 

 

Termenul limită al comunicării: 1 martie, începând din 2009.

Comunicare în conformitate cu articolul 109 din Regulamentul (CE) nr. 479/2008 și articolul 74 din prezentul regulament.

Tabelul 15

Inventarul drepturilor de plantare

Stat membru:

An de comercializare:

Data comunicării:


 

Suprafața (ha)

vin cu denumire de origine protejată (5)

vin cu indicație geografică protejată (5)

subtotal pentru vinuri cu DOP/IGP (5)

vinuri fără denumiri de origine/indicații geografice (5)

Total

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Suprafața totală plantată efectiv cu viță-de-vie

 

 

 

 

 

Drepturile de plantare atribuite producătorilor dar încă neutilizate

 

 

 

 

 

Drepturi de replantare deținute de producători

 

 

 

 

 

Drepturi de plantare existente în rezervă

 

 

 

 

 

Potențial de producție total

 

 

 

 

 

Termenul limită al comunicării: 1 martie, începând din 2009.

Comunicare în conformitate cu articolul 109 din Regulamentul (CE) nr. 479/2008 și articolul 74 din prezentul regulament.

Tabelul 16

Inventarul principalelor soiuri de struguri

Stat membru:

An de comercializare:

Data comunicării:


Soi

Suprafața efectiv plantată (ha)

Proporție (%)

(1)

(2)

(3)

1

 

 

2

 

 

3

 

 

 

 

altele

 

 

Total

 

 

Termenul limită al comunicării: 1 martie, începând din 2009.

Comunicare în conformitate cu articolul 109 din Regulamentul (CE) nr. 479/2008 și articolul 74 din prezentul regulament.


(1)  În cazul primei comunicări, prevăzută pentru 1 martie 2009, datele se referă la perioada cuprinsă între 1.8.2008 și 31.12.2008; pentru toate comunicările ulterioare, datele se referă la anul de comercializare precedent comunicării.

(2)  În cazul primei comunicări, prevăzută pentru 1 martie 2009, datele se referă la perioada cuprinsă între 1.8.2008 și 31.12.2008; pentru toate comunicările ulterioare, datele se referă la anul de comercializare precedent comunicării.

(3)  În cazul primei comunicări, prevăzută pentru 1 martie 2011, datele se referă la perioada cuprinsă între 1.1.2010 și 31.7.2010; pentru toate comunicările ulterioare, datele se referă la anul de comercializare precedent comunicării.

(4)  În cazul primei comunicări, prevăzută pentru 1 martie 2009, titlurile acestor coloane trebuie citite după cum urmează: vinuri de calitate produse în regiuni determinate/vinuri de masă cu indicație geografică/subtotal vinuri de calitate produse în regiuni determinate și vinuri de masă cu indicație geografică/vinuri de masă (fără indicație geografică). Statele membre care nu sunt încă în măsură să facă distincția între suprafețele cu viță-de-vie destinate producerii de vinuri de masă cu indicație geografică și vinuri de masă fără indicație geografică, în prima lor comunicare, pentru anul de comercializare 2007/2008, pot trimite o singură cifră pentru toate vinurile de masă și un tabel actualizat până cel târziu la 31 decembrie 2009 cu distincția clară între aceste două categorii de vinuri de masă.

(5)  În cazul primei comunicări, prevăzută pentru 1 martie 2009, titlurile acestor coloane trebuie citite după cum urmează: vinuri de calitate produse în regiuni determinate/vinuri de masă cu indicație geografică/subtotal vinuri de calitate produse în regiuni determinate și vinuri de masă cu indicație geografică/vinuri de masă (fără indicație geografică). Statele membre care nu sunt încă în măsură să facă distincția între suprafețele cu viță-de-vie destinate producerii de vinuri de masă cu indicație geografică și vinuri de masă fără indicație geografică, în prima lor comunicare, pentru anul de comercializare 2007/2008, pot trimite o singură cifră pentru toate vinurile de masă și un tabel actualizat până cel târziu la 31 decembrie 2009 cu distincția clară între aceste două categorii de vinuri de masă.


ANEXA XIV

Suprafețele declarate neeligibile pentru schema de defrișare, în conformitate cu articolul 104 alineatele (4)-(6) din Regulamentul (CE) nr. 479/2008

Stat membru:

An de comercializare:

Data comunicării:


 

numele regiunii neeligibile

suprafața indicativă a regiunii în cauză (ha)

justificare

(1)

(2)

(3)

(4)

Zone montane

1

 

 

2

 

 

 

 

Zone de pantă abruptă

1

 

 

2

 

 

 

 

Zone cu probleme de mediu

1

 

 

2

 

 

 

 

Insulele din Marea Egee și insulele ionice grecești

1

 

 

2

 

 

 

 

Termenul limită al comunicării: 1 august a fiecărui an (în 2008, 2009 și 2010).

Comunicare menționată la articolul 104 alineatul (8) din Regulamentul (CE) nr. 479/2008 și la articolul 68 alineatul (2) din prezentul regulament.


ANEXA XV

Nivelul primei de defrișare prevăzută la articolul 98 din Regulamentul (CE) nr. 479/2008

Randament istoric pe hectar (hl)

Prima (EUR/ha)

cereri aprobate în 2008/2009

cereri aprobate în 2009/2010

cereri aprobate în 2010/2011

(1)

(2)

(3)

(4)

≤20

1 740

1 595

1 450

>20 și ≤30

4 080

3 740

3 400

>30 și ≤40

5 040

4 620

4 200

>40 și ≤50

5 520

5 060

4 600

>50 și ≤90

7 560

6 930

6 300

>90 și ≤130

10 320

9 460

8 600

>130 și ≤160

13 320

12 210

11 100

>160

14 760

13 530

12 300


ANEXA XVI

Instrucțiuni privind prelevarea eșantioanelor de struguri proaspeți și transformarea lor în vin destinat analizării prin metodele izotopice menționate la articolul 88 alineatul (1)

I.   PRELEVAREA EȘANTIOANELOR DE STRUGURI

A.

Fiecare eșantion trebuie să conțină minimum 10 kg de struguri copți din același soi. Ei se culeg în condițiile în care au fost găsiți. Prelevarea de eșantioane se efectuează în perioada în care se recoltează în mod normal parcela respectivă. Strugurii recoltați trebuie să fie reprezentativi pentru întreaga parcelă. Eșantioanele de struguri proaspeți sau mustul obținut după presare pot fi păstrate prin înghețare până la utilizarea lor ulterioară. Doar în cazul în care se prevede măsurarea oxigenului-18 din apa mustului, după presarea întregului eșantion se pune deoparte și se conservă o parte alicotă din must.

B.

În momentul prelevării eșantioanelor trebuie întocmită și o fișă de descriere. Fișa trebuie să conțină o primă parte referitoare la prelevarea eșantioanelor de struguri și o a doua parte referitoare la vinificare. Aceasta se păstrează împreună cu eșantionul și trebuie să îl însoțească pe toată durata transportului. Fișa trebuie actualizată prin menționarea fiecărui tip de tratament la care este supus eșantionul. Fișa de descriere referitoare la eșantion trebuie alcătuită în conformitate cu partea I a chestionarului din anexa XVIII.

II.   VINIFICAREA

A.

Vinificarea trebuie realizată de către organismul competent sau de către departamentul autorizat pentru aceasta de organismul respectiv, ori de câte ori este posibil în condiții comparabile cu condițiile normale din zona de producție pentru care este reprezentativ eșantionul în cauză. Prin vinificare trebuie să se obțină transformarea totală a zahărului în alcool, adică prezența a mai puțin de 2 g/l de zaharuri reziduale. Însă, în anumite cazuri, de exemplu pentru a asigura o mai bună reprezentativitate, pot fi acceptate și valori mai mari de zaharuri reziduale. De îndată ce vinul s-a limpezit și s-a stabilizat cu ajutorul SO2, trebuie îmbuteliat în sticle de 75 cl și etichetat.

B.

Fișa de descriere referitoare la vinificare trebuie alcătuită în conformitate cu partea II a chestionarului din anexa XVIII.


ANEXA XVII

Numărul eșantioanelor care trebuie prelevate anual pentru banca analitică de date în conformitate cu articolul 88 alineatul (3)

30 de eșantioane în Bulgaria,

20 de eșantioane în Republica Cehă,

200 de eșantioane în Germania,

50 de eșantioane în Grecia,

200 de eșantioane în Spania,

400 de eșantioane în Franța,

400 de eșantioane în Italia,

10 eșantioane în Cipru,

4 eșantioane în Luxemburg,

50 de eșantioane în Ungaria,

4 eșantioane în Malta,

50 de eșantioane în Austria,

50 de eșantioane în Portugalia,

70 de eșantioane în România,

20 de eșantioane în Slovenia,

15 eșantioane în Slovacia,

4 eșantioane în Regatul Unit.


ANEXA XVIII

Chestionar privind prelevarea și vinificarea eșantioanelor de struguri pentru analiza prin metodele izotopice menționate la articolul 88 alineatul (5)

Metodele analitice și de exprimare a rezultatelor (unități) care trebuie utilizate sunt cele menționate la articolul 31 din Regulamentul (CE) nr. 479/2008 (sau cele ale căror echivalență poate fi demonstrată de către laboratoarele care efectuează analizele)

PARTEA I

1.   Informații generale

1.1.

Numărul de eșantioane:

1.2.

Numele și funcția funcționarului sau a persoanei autorizate care a prelevat eșantionul:

1.3.

Numele și adresa organismului competent responsabil pentru prelevarea eșantioanelor:

1.4.

Numele și adresa organismului competent responsabil cu vinificarea și expedierea eșantioanelor, dacă este diferit de organismul menționat la punctul 1.3:

2.   Descrierea generală a eșantioanelor

2.1.

Originea (țara, regiunea):

2.2.

Anul de recoltare:

2.3.

Soiul viței-de-vie:

2.4.

Culoarea boabelor:

3.   Descrierea viei

3.1.

Numele și adresa persoanei care exploatează parcela:

3.2.

Localizarea parcelei:

comuna:

localitatea:

referința cadastrală:

latitudine și longitudine:

3.3.

Tipul de sol (de exemplu calcaros, argilos, argilo-calcaros, nisipos):

3.4.

Situația (de exemplu pantă, câmpie/șes, expus la soare):

3.5.

Numărul de vițe-de-vie pe hectar:

3.6.

Vârsta aproximativă a viei (mai puțin de 10 ani/între 10 și 25 de ani/mai mult de 25 de ani):

3.7.

Altitudinea:

3.8.

Modul de conducere și de tăiere:

3.9.

Tipul de vin obținut în general din struguri [a se vedea definițiile din anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 479/2008]:

4.   Caracteristicile recoltei de struguri și ale mustului

4.1.

Randamentul estimat la hectar pentru parcela recoltată (kg/ha):

4.2.

Starea de sănătate a strugurilor (de exemplu sănătoși, mucegăiți) specificând dacă boabele erau uscate sau ude în momentul prelevării eșantionului:

4.3.

Data prelevării eșantionului:

5.   Condiții meteorologice înainte de recoltare

5.1.

Precipitații în cele zece zile dinaintea începerii recoltatului: da/nu. Dacă da, informații suplimentare (în cazul în care sunt disponibile):

6.   Podgorii irigate:

Dacă cultura este irigată, data ultimei irigări:

(Ștampila organismului competent responsabil pentru prelevarea eșantioanelor, numele, calitatea și semnătura funcționarului care a prelevat eșantionul)

PARTEA II

1.   Microvinificare

1.1.

Greutatea eșantionului de struguri, în kilograme:

1.2.

Metoda de presare:

1.3.

Volumul de must obținut:

1.4.

Caracteristicile mustului:

conținutul în zaharuri exprimat în g/l prin refractometrie:

aciditate totală exprimată în g/l de acid tartric: (facultativ):

1.5.

Metoda de tratare a mustului (de exemplu sedimentare, centrifugare):

1.6.

Însămânțarea cu drojdie (tipul de levuri utilizate). Indicați dacă a avut loc sau nu fermentarea spontană:

1.7.

Temperatura din timpul fermentării:

1.8.

Metoda de determinare a sfârșitului fermentării:

1.9.

Metoda de tratare a mustului (de exemplu tiraj):

1.10.

Adaos de dioxid de sulf în mg/l:

1.11.

Analiza vinului obținut

tărie alcoolică dobândită în % volum:

extract sec total:

zaharuri reducătoare exprimate în g/l de zahăr invertit:

2.   Tabelul cronologic al vinificării eșantionului

Data:

prelevării eșantionului: (aceeași cu data recoltei, partea I - 43)

presării:

începutului fermentării:

terminării fermentării:

îmbutelierii:

Data completării părții a II-a:

(Ștampila organismului competent care a efectuat vinificarea și semnătura funcționarului responsabil al respectivului organism)


ANEXA XIX

BULETIN DE ANALIZĂ

a eșantioanelor de vin și produse vitivinicole analizate printr-o metodă izotopică menționată la articolul 31 din Regulamentul (CE) nr. 479/2008, care urmează a fi introdus în baza de date izotopice a JRC

I.   INFORMAȚII GENERALE

1.

Țara:

2.

Numărul eșantionului:

3.

Anul:

4.

Soiul viței-de-vie:

5.

Tipul de vin:

6.

Regiune/zonă:

7.

Numele, adresa, numărul de telefon și fax, email-ul laboratorului responsabil cu rezultatele:

8.

Eșantion pentru analiza de control a CCC: da/nu

II.   METODE ȘI REZULTATE

1.   Vin (preluat din anexa XVIII)

1.1.

Tăria alcoolică în volum: % vol

1.2.

Extract sec total: g/l

1.3.

Zaharuri reductoare: g/l

1.4.

Aciditatea totală, exprimată în acid tartric: g/l

1.5.

Conținutul total de dioxid de sulf: mg/l

2.   Distilarea vinului pentru SNIF-RMN

2.1.

Descrierea aparaturii de distilare:

2.2.

Volumul de vin distilat/greutatea distilatului obținut:

3.   Analiza distilatului:

3.1.

Tăria alcoolică a distilatului % (m/m):

4.   Rezultatul raportului izotopic de deuteriu a etanolului măsurat prin RMN

4.1.

(D/H)I = ppm

4.2.

(D/H)II = ppm

4.3.

„R” =

5.   Parametrii RMN

Frecvența observată:

6.   Rezultatul raportului izotopic 18O/16O a vinului

δ 18O [‰] = ‰ V. SMOW — SLAP

7.   Rezultatul raportului izotopic 18O/16O a mustului (când este cazul)

δ 18O [‰] = ‰ V. SMOW — SLAP

8.   Rezultatul raportului izotopic 13C/12C a etanolului din vin

δ 13C [‰] = ‰ V-PDB.


ANEXA XX

Prelevarea de eșantioane în contextul asistenței între organismele de control prevăzute la articolul 92

1.

La prelevarea de eșantioane de vin, must de struguri sau alte produse lichide vitivinicole în contextul asistenței reciproce între organismele de control, organismul competent se asigură că:

în cazul produselor aflate în recipiente de cel mult 60 l depozitate într-un singur lot, eșantioanele sunt reprezentative pentru întregul lot;

în cazul produselor aflate în recipiente cu capacitate nominală mai mare de 60 l, eșantioanele sunt reprezentative pentru conținutul recipientului din care au fost prelevate.

2.

Eșantioanele se prelevează prin turnarea produsului în cauză în cel puțin 5 recipiente curate cu o capacitate nominală de cel puțin 75 cl. În cazul produselor din tipul menționat la prima liniuță a alineatului (1), prelevarea eșantioanelor se poate face prin luarea a cel puțin cinci recipiente cu o capacitate nominală de cel puțin 75 cl din lotul de examinat.

În cazul în care eșantioanele de distilat de vin se analizează prin rezonanța magnetică nucleară a deuteriului, eșantioanele se plasează în recipiente cu o capacitate nominală de 25 cl sau chiar de 5 cl, dacă trebuie trimise de la un laborator oficial la altul.

Eșantioanele se prelevează, se închid, acolo unde este cazul, și se sigilează în prezența reprezentantului unității unde s-a făcut prelevarea sau a unui reprezentant al transportatorului, dacă eșantionul se recoltează în timpul transportului. Dacă nu este prezent niciun reprezentant, raportul menționat la alineatul (4) precizează acest lucru.

Fiecare eșantion este prevăzut cu un sistem de închidere inert și de unică folosință.

3.

Fiecărui eșantion i se aplică o etichetă conformă dispozițiilor din anexa XXI partea A.

În cazul în care recipientul este de dimensiuni prea mici pentru ca eticheta menționată să poată fi atașată eșantionului, recipientul se marchează cu un număr indelebil, iar informațiile cerute se indică pe o foaie separată.

Reprezentantul unității în care s-a prelevat eșantionul sau reprezentantul transportatorului este solicitat să semneze eticheta sau, după caz, foaia de însoțire.

4.

Funcționarul organismului competent autorizat să preleveze eșantioanele redactează un raport în care consemnează toate observațiile pe care le consideră importante pentru evaluarea eșantioanelor. În raport, acesta notează, după caz, observațiile reprezentantului transportatorului sau ale reprezentantului unității unde s-a făcut prelevarea și cere acestora să semneze observațiile respective. Acesta mai notează cantitatea de produs din care s-a prelevat eșantionul. În cazul în care s-a refuzat aplicarea semnăturilor menționate mai sus și la paragraful al treilea din alineatul (3), acest fapt se menționează în raport.

5.

Ori de câte ori se iau eșantioane, unul dintre acestea rămâne ca eșantion de control în unitatea de unde s-au luat, iar altul la organismul competent al cărui funcționar s-a ocupat de luarea eșantionului. Trei dintre eșantioane se trimit la un laborator oficial, care efectuează examinarea analitică sau organoleptică. Unul din eșantioane se examinează în laboratorul respectiv. Alt eșantion se păstrează ca eșantion de control. Eșantioanele de control se păstrează pentru o perioadă minimă de trei ani de la prelevare.

6.

Loturile de eșantioane poartă pe ambalajul exterior o etichetă roșie conformă cu modelul din anexa XXI partea B. Eticheta are dimensiunile de 50 mm × 25 mm.

La expedierea eșantioanelor, organismul competent al statului membru din care se trimit eșantioanele aplică ștampila sa parțial pe ambalajul exterior al coletului și parțial pe eticheta roșie.


ANEXA XXI

A.   Eticheta care descrie eșantionul în conformitate cu alineatul (3) din anexa XX

1.

Informații obligatorii:

(a)

numele, adresa, inclusiv statul membru, numărul de telefon și fax și e-mail-ul organismului competent care a cerut prelevarea eșantionului;

(b)

numărul de ordine al eșantionului;

(c)

data prelevării eșantionului:

(d)

numele organismului competent autorizată să preleveze eșantionul;

(e)

numele, adresa, numărul de telefon și fax, e-mail-ul întreprinderii în care a fost prelevat eșantionul;

(f)

identitatea containerului din care s-a prelevat eșantionul (de exemplu numărul containerului, numărul lotului de sticle, etc.);

(g)

descrierea produsului, inclusiv zona de producție, anul recoltei, tăria alcoolică dobândită sau potențială și, în măsura posibilului, soiul viței-de-vie;

(h)

cuvintele: „Eșantionul de control pus deoparte poate fi examinat doar de către un laborator autorizat să efectueze analize de control. Ruperea sigiliului este o infracțiune care atrage după sine sancțiuni.”.

2.

Observații:

3.

Dimensiunea minimă: 100 mm pe 100 mm.

B.   Modelul etichetei roșii menționate la alineatul (6) din anexa XX

COMUNITĂȚILE EUROPENE

Produse pentru examinări analitice și organoleptice în temeiul Regulamentului (CE) nr. 555/2008


ANEXA XXII

Tabel de corespondență menționat la articolul 103 alineatul (2)

1.   Regulamentul (CE) nr. 1227/2000

Regulamentul (CE) nr. 1227/2000

Prezentul regulament

Articolul 3

Articolele 60 și 61

Articolul 4 alineatul (1)

Articolul 62

Articolul 4 alineatele (2)-(7)

Articolul 63

Articolul 4 alineatul (8)

Articolul 64

Articolul 5 alineatul (1)

Articolul 65 alineatul (1)

Articolul 5 alineatul (3)

Articolul 64

Articolul 5 alineatul (4)

Articolul 65 alineatul (2)

Articolul 5 alineatul (5)

Articolul 65 alineatul (3)

Articolul 5 alineatul (6)

Articolul 65 alineatul (4)

Articolul 8 alineatul (1)

Articolul 70 alineatul (1)


2.   Regulamentul (CE) nr. 1623/2000

Regulamentul (CE) nr. 1623/2000

Prezentul regulament

Articolul 12

Articolul 32

Articolul 13

Articolul 33

Articolul 14a alineatul (1)

Articolul 34

Articolul 46 alineatul (2)

Articolul 21 alineatul (3)

Articolul 50 alineatul (2)

Articolul 22


3.   Regulamentul (CE) nr. 2729/2000

Regulamentul (CE) nr. 2729/2000

Prezentul regulament

Articolul 2 alineatul (3)

Articolul 76 litera (d)

Articolul 2 alineatul (4)

Articolul 76 litera (e)

Articolul 3 alineatul (1)

Articolul 82 alineatul (1)

Articolul 3 alineatul (2)

Articolul 82 alineatul (2)

Articolul 4

Articolul 83

Articolul 5

Articolul 81

Articolul 7

Articolul 84

Articolul 8

Articolul 85

Articolul 9

Articolul 86

Articolul 10

Articolul 87

Articolul 11

Articolul 88

Articolul 12

Articolul 89

Articolul 13

Articolul 90

Articolul 14

Articolul 91

Articolul 15

Articolul 92

Articolul 16

Articolul 93

Articolul 17

Articolul 94

Articolul 19

Articolul 95


4.   Regulamentul (CE) nr. 883/2001

Regulamentul (CE) nr. 883/2001

Prezentul regulament

Articolul 14 alineatul (1)

Articolul 39 alineatul (1)

Articolul 20

Articolul 40

Articolul 21

Articolul 41

Articolul 22

Articolul 42

Articolul 24

Articolul 43

Articolul 25

Articolul 44

Articolul 26

Articolul 45

Articolul 27 alineatul (1)

Articolul 46

Articolul 28

Articolul 47

Articolul 29

Articolul 48

Articolul 30

Articolul 49

Articolul 31 alineatul (2)

Articolul 51

Articolul 32

Articolul 50

Articolul 34a

Articolul 52