ISSN 1830-3625

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 168

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 51
28 iunie 2008


Cuprins

 

I   Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare este obligatorie

Pagina

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul (CE) nr. 615/2008 al Consiliului din 23 iunie 2008 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1405/2006 de stabilire a măsurilor specifice în domeniul agriculturii în favoarea insulelor mici din Marea Egee și de rectificare a Regulamentului (CE) nr. 1782/2003 de stabilire a normelor comune pentru schemele de sprijin direct în cadrul politicii agricole comune și de stabilire a anumitor scheme de sprijin pentru agricultori

1

 

 

Regulamentul (CE) nr. 616/2008 al Comisiei din 27 iunie 2008 de stabilire a sumelor forfetare la import pentru determinarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

3

 

*

Regulamentul (CE) nr. 617/2008 al Comisiei din 27 iunie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului privind standardele de comercializare a ouălor pentru incubație și a puilor de păsări de fermă

5

 

*

Regulamentul (CE) nr. 618/2008 al Comisiei din 27 iunie 2008 de adaptare a obligațiilor de livrare pentru importul de zahăr din trestie de zahăr în cadrul Protocolului ACP și al Acordului cu India pentru perioada de livrare 2007/2008

17

 

*

Regulamentul (CE) nr. 619/2008 al Comisiei din 27 iunie 2008 de deschidere a unei invitații permanente de participare la proceduri de ofertare pentru restituirile la export care privesc anumite produse lactate

20

 

 

Regulamentul (CE) nr. 620/2008 al Comisiei din 27 iunie 2008 de rectificare a Regulamentului (CE) nr. 386/2008 de stabilire a restituirilor la export pentru lapte și produse lactate

27

 

 

DIRECTIVE

 

*

Directiva 2008/64/CE a Comisiei din 27 iunie 2008 de modificare a anexelor I-IV la Directiva 2000/29/CE a Consiliului privind măsurile de protecție împotriva introducerii în Comunitate a unor organisme dăunătoare plantelor sau produselor vegetale și împotriva răspândirii lor în Comunitate

31

 

*

Directiva 2008/65/CE a Comisiei din 27 iunie 2008 de modificare a Directivei 91/439/CEE privind permisele de conducere

36

 

 

II   Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare nu este obligatorie

 

 

DECIZII

 

 

Comisie

 

 

2008/489/CE

 

*

Decizia Comisiei din 27 iunie 2008 privind măsurile provizorii de protecție împotriva răspândirii Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (nematodul lemnului de pin) în Portugalia [notificată cu numărul C(2008) 3312]

38

 

 

III   Acte adoptate în temeiul Tratatului UE

 

 

ACTE ADOPTATE ÎN TEMEIUL TITLULUI V DIN TRATATUL UE

 

 

2008/490/PESC

 

*

Decizia EUSEC/2/2008 a Comitetului Politic și de Securitate din 24 iunie 2008 privind numirea șefului misiunii pentru misiunea de consiliere și de asistență a Uniunii Europene în domeniul reformei sectorului de securitate în Republica Democrată Congo (EUSEC RD Congo)

41

 

*

Acțiunea Comună 2008/491/PESC a Consiliului din 26 iunie 2008 de modificare și de prelungire a Acțiunii comune 2007/406/PESC privind misiunea de consiliere și de asistență a Uniunii Europene în domeniul reformei sectorului securității în Republica Democratică Congo (EUSEC RD Congo)

42

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


I Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare este obligatorie

REGULAMENTE

28.6.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 168/1


REGULAMENTUL (CE) NR. 615/2008 AL CONSILIULUI

din 23 iunie 2008

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1405/2006 de stabilire a măsurilor specifice în domeniul agriculturii în favoarea insulelor mici din Marea Egee și de rectificare a Regulamentului (CE) nr. 1782/2003 de stabilire a normelor comune pentru schemele de sprijin direct în cadrul politicii agricole comune și de stabilire a anumitor scheme de sprijin pentru agricultori

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 37,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Parlamentului European (1),

întrucât:

(1)

Articolul 1 din Regulamentul (CE) nr. 1405/2006 al Consiliului (2) stabilește domeniul de aplicare al regulamentului și definește noțiunea de „insule mici”. Experiența câștigată prin aplicarea regulamentului respectiv arată că domeniul de aplicare al regulamentului ar trebui adaptat.

(2)

Articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 1405/2006 instituie un regim specific de aprovizionare în vederea reducerii dificultăților legate de situația geografică deosebită a unor insule din Marea Egee care impune costuri de transport suplimentare pentru furnizarea de produse esențiale destinate consumului uman sau fabricării altor produse sau în calitate de inputuri agricole. Aceste produse esențiale sunt prevăzute în anexa I la tratat. Prin urmare, articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 1405/2006 ar trebui modificat astfel încât să cuprindă o trimitere la anexa I în cauză, limitând astfel domeniul de aplicare al articolului numai la produsele din respectiva anexă.

(3)

Articolul 6 din Regulamentul (CE) nr. 1405/2006 stabilește procedura de adoptare a normelor de aplicare a capitolului II din respectivul regulament. Deoarece o dispoziție asemănătoare este prevăzută la articolul 14 din Regulamentul (CE) nr. 1405/2006 și se referă la aplicarea întregului regulamentul, articolul 6 ar trebui eliminat.

(4)

Articolul 7 din Regulamentul (CE) nr. 1405/2006 introduce măsuri în favoarea producțiilor agricole locale în general, având astfel un domeniu de aplicare mai mare decât articolul 3. Prin urmare, articolul 7 din regulamentul respectiv ar trebui modificat pentru a include o trimitere la partea a treia titlul II din tratat, astfel încât să se aplice produselor solului, celor animaliere și pescărești, precum și produselor care au suferit o primă transformare și care sunt direct legate de aceste produse.

(5)

Articolul 9 litera (e) din Regulamentul (CE) nr. 1405/2006 menționează, printre măsurile de inclus în programul de sprijin, dispoziții referitoare la controale și sancțiuni administrative. Cu toate acestea, dispozițiile naționale referitoare la controale și sancțiuni administrative nu pot fi supuse aprobării în cadrul programului comunitar de sprijin al insulelor mici din Marea Egee, acestea putând fi doar comunicate Comisiei, în conformitate cu articolul 16 din regulamentul respectiv. Prin urmare, articolul 9 litera (e) ar trebui modificat astfel încât să excludă orice dispoziții privind controalele și sancțiunile administrative de inclus în programul prezentat de către autoritățile competente din Grecia.

(6)

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 1405/2006 ar trebui modificat în consecință.

(7)

Majoritatea măsurilor la care se face referire în capitolul III din Regulamentul (CE) nr. 1405/2006 constituie plăți directe și, cu acest titlu, ar trebui să se facă trimitere la ele în Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 al Consiliului (3). În urma unei greșeli, mențiunea cu privire la insulele din Marea Egee a fost eliminată din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 prin articolul 20 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1405/2006. Prin urmare, anexa I ar trebui corectată, cu efect de la data aplicării Regulamentului (CE) nr. 1405/2006,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul (CE) nr. 1405/2006 se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 1, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1)   Prezentul regulament stabilește măsuri specifice privind sectorul agricol, pentru a remedia dificultățile cauzate de distanța și natura insulară a insulelor mici din Marea Egee, denumite în continuare «insulele mici».”

2.

La articolul 3, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1)   Se instituie un regim specific de aprovizionare pentru produsele agricole prevăzute în anexa I la tratat (denumite în continuare «produsele agricole»), care sunt esențiale în insulele mici pentru consumul uman, pentru fabricarea de alte produse sau ca inputuri agricole.”

3.

Articolul 6 se elimină.

4.

La articolul 7, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1)   Programul de sprijin cuprinde măsurile necesare pentru asigurarea continuității și a dezvoltării producțiilor agricole locale în insulele mici, în cadrul părții a treia titlul II din tratat.”

5.

La articolul 9, litera (e) se înlocuiește cu următorul text:

„(e)

măsurile luate pentru asigurarea unei aplicări eficiente și corespunzătoare a programului, inclusiv în materie de publicitate, de monitorizare și de evaluare;”.

Articolul 2

În anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1782/2003, se adaugă liniuța următoare după „Posei”:

„Insulele din Marea Egee

Capitolul III din Regulamentul (CE) nr. 1405/2006 (4)

Plăți directe în sensul articolului 2, vărsate în temeiul măsurilor stabilite în programe

Articolul 3

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Cu toate acestea, articolul 2 se aplică de la 1 ianuarie 2007.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Luxemburg, 23 iunie 2008.

Pentru Consiliu

Președintele

I. JARC


(1)  Aviz emis la 5 iunie 2008 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).

(2)  JO L 265, 26.9.2006, p. 1.

(3)  JO L 270, 21.10.2003, p. 1. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 479/2008 (JO L 148, 6.6.2008, p. 1).

(4)  JO L 265, 26.9.2006, p. 3.”


28.6.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 168/3


REGULAMENTUL (CE) NR. 616/2008 AL COMISIEI

din 27 iunie 2008

de stabilire a sumelor forfetare la import pentru determinarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1580/2007 al Comisiei din 21 decembrie 2007 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentelor (CE) nr. 2200/96, (CE) nr. 2201/96 și (CE) nr. 1182/2007 ale Consiliului în sectorul fructelor și legumelor (1), în special articolul 138 alineatul (1),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 1580/2007 prevede, ca urmare a rezultatelor negocierilor comerciale multilaterale din Runda Uruguay, criteriile pentru stabilirea de către Comisie a sumelor forfetare la import din țările terțe, pentru produsele și termenele menționate în anexa acestuia.

(2)

În conformitate cu criteriile menționate anterior, sumele forfetare la import trebuie stabilite la nivelurile prevăzute în anexa la prezentul regulament,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Sumele forfetare la import prevăzute la articolul 138 din Regulamentul (CE) nr. 1580/2007 sunt stabilite așa cum este indicat în tabelul din anexă.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 28 iunie 2008.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 27 iunie 2008.

Pentru Comisie

Jean-Luc DEMARTY

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 350, 31.12.2007, p. 1.


ANEXĂ

la Regulamentul Comisiei din 27 iunie 2008 de stabilire a sumelor forfetare la import pentru determinarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

(EUR/100 kg)

(Cod NC)

Codul țărilor terțe (1)

Suma forfetară la import

0702 00 00

MA

37,7

MK

32,3

TR

52,6

ZZ

40,9

0707 00 05

JO

156,8

MK

22,9

TR

104,0

ZZ

94,6

0709 90 70

JO

216,7

TR

96,9

ZZ

156,8

0805 50 10

AR

93,1

IL

116,0

TR

135,6

US

83,6

ZA

113,7

ZZ

108,4

0808 10 80

AR

85,5

BR

86,4

CL

99,8

CN

86,1

NZ

117,8

US

105,3

UY

88,5

ZA

88,5

ZZ

94,7

0809 10 00

IL

121,6

TR

197,2

ZZ

159,4

0809 20 95

TR

409,7

US

373,7

ZZ

391,7

0809 30 10, 0809 30 90

CL

244,7

IL

144,8

US

245,1

ZZ

211,5

0809 40 05

IL

157,5

ZZ

157,5


(1)  Nomenclatorul țărilor, astfel cum este stabilit de Regulamentul (CE) nr. 1833/2006 al Comisiei (JO L 354, 14.12.2006, p. 19). Codul „ZZ” reprezintă „alte origini”.


28.6.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 168/5


REGULAMENTUL (CE) NR. 617/2008 AL COMISIEI

din 27 iunie 2008

de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului privind standardele de comercializare a ouălor pentru incubație și a puilor de păsări de fermă

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”) (1), în special articolul 121 litera (f) coroborat cu articolul 4,

întrucât:

(1)

Începând cu data de 1 iulie 2008, Regulamentul (CEE) nr. 2782/75 al Consiliului din 29 octombrie 1975 privind producția și comercializarea ouălor pentru incubație și a puilor de păsări de fermă (2) este abrogat de Regulamentul (CE) nr. 1234/2007.

(2)

Anumite dispoziții și obligații prevăzute de Regulamentul (CEE) nr. 2782/75 nu au fost integrate în Regulamentul (CE) nr. 1234/2007.

(3)

Prin urmare, trebuie adoptate anumite dispoziții și obligații adecvate în cadrul unui regulament de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 pentru a putea permite continuitatea și buna funcționare a organizării comune a pieței și, în special, standardele de comercializare.

(4)

Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 stabilește standardele minime pe care trebuie să le îndeplinească ouăle de incubație și puii de păsări de fermă pentru comercializare în cadrul Comunității. În vederea clarificării, trebuie definite noile norme de aplicare aferente acestor cerințe. Prin urmare, Regulamentul (CEE) nr. 1868/77 al Comisiei (3) de stabilire a modalităților de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2782/75 trebuie abrogat și înlocuit cu un nou regulament.

(5)

Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 a instituit anumite norme privind producția și comercializarea ouălor pentru incubație și a puilor de păsări de fermă. Punerea în aplicare a acestor norme necesită stabilirea dispozițiilor de aplicare privind, printre altele, evitarea comercializării fără un semn distinctiv specific a ouălor scoase din incubator, stabilirea mențiunilor care trebuie aplicate pe ouă, pe ambalajele cu ouă pentru incubație și pe cutiile cu pui, precum și stabilirea comunicărilor necesare.

(6)

Este necesar ca fiecărei ferme să îi fie atribuit un număr de înregistrare distinctiv, stabilit pe baza unui cod decis în fiecare stat membru, pentru a face posibilă stabilirea sectorului de activitate al fermei.

(7)

Trebuie păstrat sistemul de colectare a datelor privind comerțul intracomunitar și producția de pui și de ouă pentru incubație cu rigoarea necesară stabilirii previziunilor de producție pe termen scurt. Fiecărui stat membru îi revine misiunea de a stabili sancțiuni aplicabile contravenienților.

(8)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului de gestionare a organizării comune a piețelor agricole,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Definiții

În cadrul prezentului regulament, se înțelege prin:

1.

ouă pentru incubație: ouăle păsărilor de fermă de la subpozițiile 0407 00 11 și 0407 00 19 din Nomenclatura combinată, destinate producerii de pui, diferențiate în funcție de specie, de categorie și de tip, și identificate conform prezentului regulament, produse în Comunitate sau importate din țări terțe;

2.

pui: păsările vii de fermă a căror greutate nu depășește 185 de grame, de la subpozițiile 0105 11 și 0105 19 din Nomenclatura combinată, produse în Comunitate sau importate din țări terțe, din următoarele categorii:

(a)

pui de utilizare: puii aparținând unuia din următoarele tipuri:

(i)

pui de carne: pui destinați îngrășării și sacrificării înainte de atingerea maturității sexuale;

(ii)

pui de pontă: pui destinați creșterii în vederea producției de ouă pentru consum;

(iii)

pui pentru o folosire mixtă: pui destinați fie producției de ouă, fie producției de carne;

(b)

pui de înmulțire: pui destinați producerii de pui de utilizare;

(c)

pui de reproducție: pui destinați producției de pui de înmulțire;

3.

fermă: ferma sau partea unei ferme din fiecare dintre următoarele sectoare de activitate:

(a)

ferma de selecție: ferma a cărei activitate constă în producerea de ouă pentru incubație destinate producerii de pui de reproducere, de înmulțire sau de utilizare;

(b)

ferma de înmulțire: ferma a cărei activitate constă în producerea de ouă pentru incubație destinate producerii de pui de utilizare;

(c)

incubator: ferma a cărei activitate constă în punerea la incubație, incubația ouălor pentru incubație și furnizarea de pui;

4.

capacitate: numărul maxim de ouă de incubație care pot fi puse simultan în incubatoare, cu excepția clocitoarelor.

Articolul 2

Înregistrarea fermelor

(1)   Fiecare fermă este înregistrată, la cerere, de către organismul competent desemnat de fiecare stat membru și primește un număr distinctiv.

Numărul distinctiv poate fi retras fermelor care nu respectă dispozițiile prezentului regulament.

(2)   Orice cerere de înregistrare a uneia dintre fermele menționate la alineatul (1) este adresată organismului competent al statului membru pe teritoriul căruia este situată ferma. Acest organism atribuie fermei un număr distinctiv compus din unul dintre codurile menționate în anexa I și dintr-o cifră de identificare atribuită astfel încât să fie posibilă stabilirea sectorului de activitate al fermei.

(3)   Statele membre comunică de îndată Comisiei orice modificare a codului stabilit în vederea atribuirii numerelor distinctive care permit stabilirea sectoarelor de activitate ale fermei.

Articolul 3

Marcarea ouălor pentru incubație și a ambalajelor acestora

(1)   Ouăle destinate incubației utilizate pentru producția de pui sunt marcate individual.

(2)   Marcarea individuală a ouălor destinate incubației utilizate pentru producția de pui este făcută de ferma de producție, care aplică pe ouă numărul ei distinctiv. Literele și cifrele sunt marcate cu cerneală neagră indelebilă; literele și cifrele trebuie să aibă cel puțin 2 milimetri înălțime și 1 milimetru lățime.

(3)   Statele membre pot autoriza, prin derogare, marcarea ouălor destinate incubației prin alte modalități decât cele prevăzute la alineatul (2), cu condiția ca marcarea să fie făcută cu cerneală neagră indelebilă, ca aceasta să fie vizibilă în mod clar și să acopere cel puțin 10 milimetri pătrați. Această marcare trebuie să fie făcută înainte de punerea în incubator, fie într-o fermă de producție, fie într-o fermă-incubator. Statul membru care recurge la această opțiune informează cu privire la acest lucru statele membre și Comisia, cărora le comunică dispozițiile prevăzute în acest sens.

(4)   Ouăle destinate incubației sunt transportate în cutii perfect curate care conțin doar ouă destinate incubației provenind de la aceeași specie, categorie și tip de pasăre și din aceeași fermă și care au aplicată una dintre mențiunile prevăzute în anexa II.

(5)   Pentru a fi conforme cu dispozițiile în vigoare în anumite țări terțe importatoare, ouăle pentru incubație destinate exportului și cutiile acestora pot fi prevăzute cu alte informații decât cele prevăzute de prezentul regulament, cu condiția ca informațiile prevăzute de regulament să nu fie confundate cu acestea din urmă, precum și cu cele prevăzute la articolul 121 litera (d) din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 și de regulamentele de aplicare a acestuia.

(6)   Cutiile sau celelalte recipiente de orice tip în care sunt transportate ouăle respective trebuie să aibă înscris numărul distinctiv al fermei în care au fost produse.

(7)   Doar ouăle destinate incubației marcate conform prezentului articol pot fi transportate sau comercializate între statele membre.

(8)   Ouăle destinate incubării provenind din țări terțe nu pot fi importate decât dacă au înscrise, cu caractere de cel puțin 3 milimetri înălțime, numele țării de origine și mențiunea imprimată „à couver”, „broedei”, „rugeaeg”, „Bruteier”, „προς εκκόλαψιν”, „para incubar”, „hatching”, „cova”, „para incubação”, „haudottavaksi”, „för kläckning”, „líhnutí”, „haue”, „inkubācija”, „perinimas”, „keltetésre”, „tifqis”, „do wylęgu”, „valjenje”, „liahnutie”, „за люпене”, „incubare”. Ambalajele acestora trebuie să conțină exclusiv ouă destinate incubației provenind de la aceeași specie, aceeași categorie și același tip de pasăre, din aceeași țară de origine și de la același expeditor și să aibă cel puțin următoarele mențiuni:

(a)

indicațiile de pe ouă;

(b)

specia de pasăre de la care provin ouăle;

(c)

numele sau denumirea expeditorului și adresa acestuia.

Articolul 4

Marcarea cutiilor care conțin pui

(1)   Puii sunt ambalați în funcție de specie, tip și categoria de pasăre de curte.

(2)   Cutiile trebuie să conțină exclusiv pui din același incubator și să poarte cel puțin mențiunea numărului distinctiv al fermei-incubator.

(3)   Puii care provin din țările terțe nu pot fi importați decât dacă sunt ambalați conform alineatului (1). Cutiile trebuie să conțină exclusiv pui din aceeași țară de origine și de la același expeditor și să aibă cel puțin următoarele indicații:

(a)

numele țării de origine;

(b)

specia de pasăre căreia aparțin puii;

(c)

numele sau denumirea expeditorului și adresa acestuia.

Inscripțiile care trebuie aplicate pe ambalaje trebuie făcute cu cerneală neagră indelebilă, cu caractere de cel puțin 20 milimetri înălțime și 10 milimetri lățime, caracterele trebuind să aibă 1 milimetru grosime.

Articolul 5

Documentele de însoțire

(1)   Pentru fiecare lot de ouă destinate incubației sau pentru fiecare lot de pui expediați se întocmește un document de însoțire care conține cel puțin următoarele indicații:

(a)

numele sau denumirea, adresa fermei și numărul distinctiv al acesteia;

(b)

numărul de ouă destinate incubației sau numărul de pui în funcție de specie, de categorie și de tipul de pasăre;

(c)

data expediției;

(d)

numele și adresa destinatarului.

(2)   Pentru loturile de ouă destinate incubației și pentru loturile de pui importați din țările terțe, numărul distinctiv al fermei trebuie să fie înlocuit cu numele țării de origine.

Articolul 6

Înregistrări

Fiecare fermă-incubator înregistrează, în funcție de specie, de categorie (selecție, reproducere sau utilizare) și de tip (carne, ouă sau utilizare mixtă):

(a)

data punerii la incubație, numărul de ouă destinate incubației și numărul distinctiv al fermei în care au fost produse ouăle destinate incubației;

(b)

data ecloziunii și numărul de pui eclozați destinați utilizării efective;

(c)

numărul de ouă incubate retrase din incubator și identitatea cumpărătorului.

Articolul 7

Utilizarea ouălor retrase din incubator

Ouăle retrase din incubator trebuie utilizate în alte scopuri decât consumul uman. Ele pot fi utilizate ca ouă industriale, conform articolului 1 al doilea paragraf litera (h) din Regulamentul (CE) nr. 589/2008 al Comisiei (4).

Articolul 8

Comunicări

(1)   Fiecare incubator comunică lunar organismului competent al statului membru, în funcție de specie, de categorie și de tip, numărul de ouă destinate incubației puse la incubat și numărul de pui eclozați destinați utilizării efective.

(2)   Date statistice privind șeptelul de păsări de curte pentru selecție și înmulțire sunt solicitate, dacă este necesar, altor organisme decât cele vizate la alineatul (1), conform modalităților și în condițiile stabilite în conformitate cu procedura menționată la articolul 195 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007.

(3)   Statele membre, de îndată ce primesc și analizează datele menționate la alineatele (1) și (2), comunică lunar Comisiei un borderou constituit pe baza datelor pentru luna precedentă.

Borderoul prezentat de statul membru indică, printre altele, numărul de pui importați și exportați în cursul aceleiași luni, în funcție de specie, categorie și tipul de pasăre.

(4)   Modelul borderoului menționat la alineatul (3) este prezentat în anexa III. Acest borderou este transmis de către statele membre Comisiei pentru fiecare lună a anului calendaristic, cel târziu la patru săptămâni după luna în cauză.

(5)   Statele membre pot utiliza modelul de borderou (partea I) prezentat în anexa III pentru culegerea, în fermele-incubatoare, a informațiilor menționate la alineatele (1) și (2).

(6)   Statele membre pot decide ca documentul de însoțire menționat la articolul 5 să fie întocmit, în ceea ce privește puii, în mai multe exemplare. În acest caz, un exemplar al acestui document este adresat organismului competent menționat la articolul 9, atât cu ocazia importului, cât și a exportului, precum și cu ocazia schimburilor intracomunitare.

(7)   Statele membre care recurg la procedura menționată la alineatul (6) informează în acest sens celelalte state membre, precum și Comisia.

Articolul 9

Organismele de control

Controlul respectării dispozițiilor prezentului regulament este efectuat de către organismele desemnate de fiecare stat membru. Lista acestor organisme este comunicată celorlalte state membre și Comisiei cel târziu cu o lună înaintea datei de punere în aplicare a prezentului regulament. Orice modificare a acestei date este comunicată celorlalte state membre și Comisiei cel târziu într-un interval de o lună de la data modificării.

Articolul 10

Sancțiuni

Statele membre iau toate măsurile adecvate în vederea sancționării încălcărilor dispozițiilor regulamentelor privind producția și comercializarea ouălor destinate incubației și a puilor de păsări de fermă.

Articolul 11

Rapoarte

Înainte de data de 30 ianuarie a fiecărui an, statele membre comunică Comisiei datele statistice privind structura și activitatea incubatoarelor, stabilite conform modelului din anexa IV.

Articolul 12

Abrogare

Regulamentul (CEE) nr. 1868/77 se abrogă începând cu data de 1 iulie 2008.

Trimiterile la regulamentul abrogat și la Regulamentul (CEE) nr. 2782/75 trebuie înțelese ca trimiteri la prezentul regulament și trebuie citite conform tabelului de corespondență din anexa V.

Articolul 13

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare a șaptea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Regulamentul se aplică începând cu 1 iulie 2008.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 27 iunie 2008.

Pentru Comisie

Mariann FISCHER BOEL

Membru al Comisiei


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 510/2008 al Comisiei (JO L 149, 7.6.2008, p. 61).

(2)  JO L 282, 1.11.1975, p. 100. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1791/2006 (JO L 363, 20.12.2006, p. 1).

(3)  JO L 209, 17.8.1977, p. 1. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1792/2006 (JO L 362, 20.12.2006, p. 1).

(4)  JO L 163, 24.6.2008, p. 6.


ANEXA I

Codurile menționate la articolul 2 alineatul (2)

BE

pentru Belgia

BG

pentru Bulgaria

CZ

pentru Republica Cehă

DK

pentru Danemarca

DE

pentru Republica Federală Germania

EE

pentru Estonia

IE

pentru Irlanda

EL

pentru Grecia

ES

pentru Spania

FR

pentru Franța

IT

pentru Italia

CY

pentru Cipru

LV

pentru Letonia

LT

pentru Lituania

LU

pentru Luxemburg

HU

pentru Ungaria

MT

pentru Malta

NL

pentru Țările de Jos

AT

pentru Austria

PL

pentru Polonia

PT

pentru Portugalia

RO

pentru România

SI

pentru Slovenia

SK

pentru Slovacia

FI

pentru Finlanda

SE

pentru Suedia

UK

pentru Marea Britanie


ANEXA II

Mențiunile vizate la articolul 3 alineatul (4)

:

în bulgară

:

яйца за люпене

:

în spaniolă

:

huevos para incubar

:

în cehă

:

násadová vejce

:

în daneză

:

Rugeæg

:

în germană

:

Bruteier

:

în estonă

:

Haudemunad

:

în greacă

:

αυγά προς εκκόλαψιν

:

în engleză

:

eggs for hatching

:

în franceză

:

œufs à couver

:

în italiană

:

uova da cova

:

în letonă

:

inkubējamas olas

:

în lituaniană

:

kiaušiniai perinimui

:

în maghiară

:

Keltetőtojás

:

în malteză

:

bajd tat-tifqis

:

în olandeză

:

Broedeieren

:

în polonă

:

jaja wylęgowe

:

în portugheză

:

ovos para incubação

:

în română

:

ouă puse la incubat

:

în slovacă

:

násadové vajcia

:

în slovenă

:

valilna jajca

:

în finlandeză

:

munia haudottavaksi

:

în suedeză

:

Kläckägg


ANEXA III

BORDEROU LUNAR PRIVIND PRODUCȚIA ȘI COMERCIALIZAREA OUĂLOR DESTINATE INCUBAȚIEI ȘI PUILOR DE PĂSĂRI DE CURTE

PARTEA I

Țara:

Anul:

1 000 bucăți


Descrierea

Ianuarie

Februarie

Martie

Aprilie

Mai

Iunie

Iulie

August

Septembrie

Octombrie

Noiembrie

Decembrie

A.

Ouă destinate incubației puse la incubat

Cocoșei, găini, pui

Bunici și părinți

pontă

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utilizare

pontă

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bunici și părinți

carne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utilizare

carne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mixtă

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rațe

Utilizare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gâște

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Curci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibilici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.

Utilizarea puilor

Cocoșei, găini, pui

Bunici și părinți femele

ouă

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Femele destinate producției de ouă

ouă

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bunici și părinți femele

carne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Masculi și femele destinate îngrășării

carne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mixtă

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rațe

Masculi și femele destinate îngrășării

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gâște

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Curci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibilici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cocoșei, găini, pui

Cocoșei pentru înmulțire

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMERCIALIZAREA EXTERNĂ A PUILOR DE PĂSĂRI DE CURTE

PARTEA II

Țara:

Anul:

1 000 bucăți


Comercializare intracomunitară

Ianuarie

Februarie

Martie

Aprilie

Mai

Junie

Iulie

August

Septembrie

Octombrie

Noiembrie

Decembrie

IMPORTURI

Cocoșei, găini, pui

Pui: bunici și părinți femele

pontă

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pui: utilizarea

pontă

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pui: bunici și părinți femele

carne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pui: utilizarea

carne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mixtă

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rațe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gâște

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Curci

Pui: utilizarea

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibilici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPORTURI

Cocoșei, găini, pui

Pui: bunici și părinți femele

pontă

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pui: utilizarea

pontă

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pui: bunici și părinți femele

carne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pui: utilizarea

carne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mixtă

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rațe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gâște

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Curci

Pui: utilizarea

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibilici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Importuri din … și exporturi în țările terțe

Ianuarie

Februarie

Martie

Aprilie

Mai

Iunie

Iulie

August

Septembrie

Octombrie

Noiembrie

Decembrie

IMPORTURI

Cocoșei, găini, pui

Pui: bunici și părinți femele

pontă

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pui: utilizarea

pontă

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pui: bunici și părinți femele

carne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pui: utilizarea

carne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mixtă

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rațe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gâște

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Curci

Pui: utilizarea

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibilici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPORTURI

Cocoșei, găini, pui

Pui: bunici și părinți femele

pontă

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pui: utilizarea

pontă

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pui: bunici și părinți femele

carne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pui: utilizarea

carne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mixtă

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rațe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gâște

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Curci

Pui: utilizarea

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibilici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Destinatari

:

1.

Direcția Generală Agricultură, Compartimentul pentru produsele de avicultură, rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles.

2.

Oficiul Statistic al Comunităților Europene, Statistică agricolă, Luxemburg 1, Centrul European, CP 1907, Luxemburg.


ANEXA IV

STRUCTURA INCUBATOARELOR ȘI UTILIZAREA

Image

Image


ANEXA V

Tabel de corespondență

Regulamentul (CEE) nr. 2782/75

Regulamentul (CEE) nr. 1868/77

Prezentul regulament

Articolul 1

Articolul 1

Articolul 3

Articolul 2 alineatul (1)

Articolul 1 alineatul (1)

Articolul 2 alineatul (2) și anexa I

Articolul 1 alineatul (2)

Articolul 2 alineatul (3)

Articolul 5 alineatul (1)

Articolul 3 alineatul (1)

Articolul 2 alineatul (1)

Articolul 3 alineatul (2)

Articolul 2 alineatul (2) primul paragraf

Articolul 3 alineatul (3)

Articolul 2 alineatul (2) al doilea paragraf

Articolul 3 alineatul (6)

Articolul 2 alineatul (2) al treilea paragraf

Articolul 3 alineatul (3)

Articolul 5, alineatul (2)

Articolul 3 alineatul (4) și anexa II

Articolul 5, alineatul (3)

Articolul 3 alineatul (5)

Articolul 6

Articolul 3 alineatul (8)

Articolul 2 alineatul (3)

Articolul 3 alineatul (7)

Articolul 11

Articolul 4 alineatele (1) și (2)

Articolul 12

Articolul 4 alineatul (3) primul paragraf

Articolul 3

Articolul 4 alineatul (3) al doilea paragraf

Articolul 13

Articolul 5

Articolul 7

Articolul 6

Articolul 8

Articolul 7

Articolul 9

Articolul 8 alineatele (1) și (2)

Articolul 10 alineatul (1)

Articolul 8 alineatul (3)

Articolul 4 alineatul (1)

Articolul 8 alineatul (4)

Articolul 4 alineatul (2)

Articolul 8 alineatul (5)

Articolul 4 alineatul (3)

Articolul 8 alineatul (6)

Articolul 4 alineatul (4)

Articolul 8 alineatul (7)

Articolul 16

Articolul 9

Articolul 5

Articolul 10

Articolul 6

Articolul 11

Articolul 7

Articolul 12 primul paragraf

Articolul 8

Articolul 13

Anexa I

Anexa III

Anexa II

Anexa IV


28.6.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 168/17


REGULAMENTUL (CE) NR. 618/2008 AL COMISIEI

din 27 iunie 2008

de adaptare a obligațiilor de livrare pentru importul de zahăr din trestie de zahăr în cadrul Protocolului ACP și al Acordului cu India pentru perioada de livrare 2007/2008

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 318/2006 al Consiliului din 20 februarie 2006 privind organizarea comună a piețelor în sectorul zahărului (1), în special articolul 31,

întrucât:

(1)

Articolul 12 din Regulamentul (CE) nr. 950/2006 al Comisiei din 28 iunie 2006 de stabilire a normelor de aplicare, pentru anii de comercializare 2006/2007, 2007/2008 și 2008/2009, privind importul și rafinarea produselor din sectorul zahărului în cadrul anumitor contingente tarifare și acorduri preferențiale (2) prevede reguli detaliate pentru stabilirea obligațiilor de livrare pentru produsele scutite de taxe cu codul NC 1701, exprimate în cantități echivalente de zahăr alb pentru importurile provenite din țările semnatare ale Protocolului ACP și ale Acordului cu India.

(2)

Aceste cantități au fost stabilite, pentru perioada de livrare 2007/2008, prin Regulamentul (CE) nr. 77/2008 al Comisiei din 28 ianuarie 2008 de stabilire a normelor de aplicare pentru importul zahărului din trestie de zahăr în cadrul Protocolului ACP și al Acordului cu India pentru anii de comercializare 2007/2008 (3).

(3)

Articolul 7 alineatele (1) și (2) din Protocolul ACP stabilește norme pentru situațiile în care un stat semnatar al ACP nu reușește să livreze cantitatea convenită.

(4)

Autoritățile competente din Barbados, Congo, Kenya, Madagascar și Trinidad-Tobago au informat Comisia cu privire la faptul că nu vor putea furniza în totalitate cantitățile convenite și că nu doresc o perioadă suplimentară pentru livrare.

(5)

În consecință, după consultarea cu statele ACP în cauză, ar trebui să se realizeze o realocare a cantităților lipsă pentru a fi livrate în cursul perioadei de livrare 2007/2008.

(6)

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 77/2008 ar trebui abrogat, iar obligațiile de livrare pentru perioada de livrare 2007/2008 ar trebui modificate în conformitate cu articolul 12 alineatul (1) și alineatul (2) litera (c) din Regulamentul (CE) nr. 950/2006.

(7)

Articolul 14 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 950/2006 prevede faptul că alineatul (1) din articolul menționat anterior nu se aplică unei cantități realocate în conformitate cu articolul 7 alineatul (1) sau (2) din Protocolul ACP. Prin urmare, cantitatea realocată în temeiul prezentului regulament ar trebui să fie importată înainte de 30 iunie 2008. Cu toate acestea, datorită deciziei târzii privind această realocare și luând în considerare timpul alocat pentru depunerea cererii de licențe de import, nu este posibilă respectarea acestui termen-limită. În consecință, articolul 14 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 950/2006 ar trebui să se aplice, de asemenea, cantității realocate în temeiul prezentului regulament.

(8)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului de gestionare a zahărului,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Obligațiile de livrare pentru importurile provenite din țările semnatare ale Protocolului ACP și ale Acordului cu India privind produsele încadrate la codul NC 1701, exprimate în tone de echivalent de zahăr alb, pentru perioada de livrare 2007/2008 pentru fiecare țară exportatoare vizată, se modifică în conformitate cu cele menționate în anexă.

Articolul 2

Prin derogare de la articolul 14 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 950/2006, articolul 14 alineatul (1) din regulamentul menționat anterior se aplică cantității realocate în temeiul prezentului regulament și importate după 30 iunie 2008.

Articolul 3

Regulamentul (CE) nr. 77/2008 se abrogă.

Articolul 4

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 27 iunie 2008.

Pentru Comisie

Mariann FISCHER BOEL

Membru al Comisiei


(1)  JO L 58, 28.2.2006, p. 1. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1260/2007 (JO L 283, 27.10.2007, p. 1).

(2)  JO L 178, 1.7.2006, p. 1. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 371/2007 (JO L 92, 3.4.2007, p. 6).

(3)  JO L 24, 29.1.2008, p. 6.


ANEXĂ

Obligațiile de livrare pentru importurile de zahăr preferențial provenite din țări semnatare ale Protocolului ACP și ale Acordului cu India pentru perioada de livrare 2007/2008, exprimate în tone de echivalent de zahăr alb

Țări semnatare ale Protocolului ACP/Acordului cu India

Obligații de livrare 2007/2008

Barbados

27 464,3

Belize

69 615,98

Congo

0,00

Côte-d’Ivoire

10 123,12

Fiji

162 656,25

Guyana

191 368,87

India

9 999,83

Jamaica

148 003,16

Kenya

2 045,07

Madagascar

6 249,50

Malawi

24 367,72

Mauritius

476 789,70

Mozambic

5 965,92

Uganda

0,00

Saint Kitts și Nevis

0,00

Surinam

0,00

Swaziland

126 027,92

Tanzania

9 672,60

Trinidad-Tobago

0,00

Zambia

11 865,01

Zimbabwe

37 660,14

TOTAL

1 319 875,62


28.6.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 168/20


REGULAMENTUL (CE) NR. 619/2008 AL COMISIEI

din 27 iunie 2008

de deschidere a unei invitații permanente de participare la proceduri de ofertare pentru restituirile la export care privesc anumite produse lactate

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole (Regulamentul unic OCP) (1), în special articolul 161 alineatul (3), articolul 164 alineatul (2) litera (b) și articolul 170, coroborate cu articolul 4,

întrucât:

(1)

În conformitate cu articolul 162 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007, diferența dintre prețurile din comerțul mondial și comerțul comunitar poate fi acoperită pentru anumite produse lactate din restituirile la export până la nivelul necesar care să permită exportul acelor produse în limitele care rezultă din acordurile încheiate în conformitate cu articolul 300 din tratat.

(2)

Regulamentul (CE) nr. 580/2004 al Comisiei (2) a prevăzut norme pentru procedurile de ofertare care privesc restituirile la export pentru laptele praf degresat încadrat la codul ex ex 0402 10 19 9000, untul natural în blocuri încadrat la codul ex ex 0405 10 19 9700, uleiul de unt în containere încadrat la codul ex ex 0405 90 10 9000. Regulamentul (CE) nr. 1454/2007 al Comisiei din 10 decembrie 2007 de stabilire a normelor comune de instituire a unei proceduri de licitații pentru fixarea restituirilor la export pentru anumite produse agricole (3) abrogă Regulamentul (CE) 580/2004 de la 1 iulie 2008.

(3)

În conformitate cu articolul 2 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1454/2007, ar trebui deschisă o invitație permanentă de participare la proceduri de ofertare privind produsele reglementate de articolul 1 alineatul (1) din regulamentul menționat. Deoarece Regulamentul (CE) nr. 1454/2007 nu conține toate normele specifice privind sectorul lactatelor care erau prevăzute până în prezent în Regulamentul (CE) nr. 580/2004, este necesar să se stabilească normele respective începând cu data abrogării regulamentului menționat. Din motive practice, de claritate și de simplificare, este oportun să se prevadă un singur regulament care să conțină, de asemenea, dispozițiile specifice ale Regulamentului (CE) nr. 581/2004 al Comisiei din 26 martie 2004 de deschidere a unei invitații permanente de participare la licitație pentru restituirile la export care privesc anumite tipuri de unt (4) și ale Regulamentului (CE) nr. 582/2004 al Comisiei din 26 martie 2004 de deschidere a unei invitații permanente de participare la licitație pentru restituirile la export cu privire la laptele praf degresat (5).

(4)

Regulamentul (CE) nr. 1282/2006 al Comisiei din 17 august 2006 de stabilire a normelor speciale de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1255/1999 al Consiliului în ceea ce privește certificatele de export și restituirile la export în sectorul laptelui și produselor lactate (6) se aplică la toate licențele de export și restituirile la export din sectorul lactatelor. Licențele eliberate în cadrul procedurii de ofertare care urmează a fi deschisă în temeiul prezentului regulament vizează produse specifice; prin urmare, este oportun să se prevadă norme specifice prin derogare de la normele generale privind licențele de export prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1282/2006. Articolul 7 din Regulamentul (CE) nr. 1454/2007 prevede că autoritățile naționale eliberează licențe în termen de 5 zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a deciziei Comisiei care stabilește valoarea maximă a restituirii și prevede că licența este valabilă din ziua eliberării efective. Prin urmare, este oportun să se stabilească o perioadă de valabilitate diferită de cea prevăzută la articolul 8 din Regulamentul (CE) nr. 1282/2006 pentru a asigura o perioadă egală pentru toate licențele eliberate.

(5)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului de gestionare a organizării comune a piețelor agricole,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Sfera de aplicare

Se deschide o invitație permanentă de participare la proceduri de ofertare pentru a determina valoarea restituirii la export pentru următoarele produse lactate menționate în secțiunea 9 din anexa I la Regulamentul (CEE) nr. 3846/87 al Comisiei (7) care garantează egalitate de acces pentru toate persoanele stabilite în Comunitate:

(a)

untul natural în blocuri de cel puțin 20 de kilograme greutate netă, care intră sub incidența codului de produs ex ex 0405 10 19 9700;

(b)

uleiul de unt în containere de cel puțin 20 de kilograme greutate netă, care intră sub incidența codului de produs ex ex 0405 90 10 9000;

(c)

laptele praf degresat în pungi de cel puțin 25 de kilograme greutate netă și care conține cel mult 0,5 % din greutate materie nonlactică adăugată, care intră sub incidența codului de produs ex ex 0402 10 19 9000.

Articolul 2

Destinațiile

Produsele menționate la articolul 1 sunt destinate exportului către orice destinație în afară de:

(a)

țări terțe: Andorra, Liechtenstein, Statele Unite ale Americii și Cetatea Vaticanului (Statul Cetății Vaticanului);

(b)

teritorii ale statelor membre UE care nu fac parte integrantă din teritoriul vamal al Comunității: Insulele Feroe, Groenlanda, insula Helgoland, Ceuta, Melilla, comunele Livigno și Campione d’Italia și zonele din Republica Cipru în care Guvernul Republicii Cipru nu exercită un control efectiv;

(c)

teritorii europene ale căror relații externe sunt gestionate de un stat membru și care nu fac parte integrantă din teritoriul vamal al Comunității: Gibraltar.

Articolul 3

Norme aplicabile

Se aplică dispozițiile Regulamentelor (CE) nr. 1291/2000 (8), (CE) nr. 1282/2006 și (CE) nr. 1454/2007, sub rezerva existenței unor dispoziții contrare în prezentul regulament.

Articolul 4

Depunerea ofertelor

(1)   Ofertele se pot depune numai în perioadele de ofertare și sunt valabile numai pentru perioada de ofertare pentru care se depun.

(2)   Fiecare perioadă de ofertare începe la ora 13:00 (ora Bruxelles-ului), în a doua zi de marți a lunii, cu următoarele excepții:

(a)

în luna august, aceasta începe la ora 13:00 (ora Bruxelles-ului), în a treia zi de marți;

(b)

în luna decembrie, aceasta începe la ora 13:00 (ora Bruxelles-ului), în prima zi de marți.

În cazul în care ziua de marți coincide cu o sărbătoare oficială, perioada începe la ora 13:00 (ora Bruxelles-ului), în următoarea zi lucrătoare.

Fiecare perioadă de ofertare se încheie la ora 13:00 (ora Bruxelles-ului), în a treia zi de marți a lunii, cu următoarele excepții:

(a)

în luna august, aceasta se încheie la ora 13:00 (ora Bruxelles-ului), în a patra zi de marți;

(b)

în luna decembrie, aceasta se încheie la ora 13:00 (ora Bruxelles-ului), în a doua zi de marți.

În cazul în care ziua de marți coincide cu o sărbătoare oficială, perioada se încheie la ora 13:00 (ora Bruxelles-ului), în ziua lucrătoare precedentă.

(3)   Fiecare perioadă de ofertare se numerotează în serii care încep cu prima perioadă prevăzută.

(4)   Ofertele se depun la autoritățile competente ale statelor membre enumerate în lista din anexa II.

(5)   Ofertele se depun separat, în funcție de destinație, pentru câte unul dintre codurile de produs menționate la articolul 1.

(6)   În plus față de cerința prevăzută la articolul 3 alineatul (5) litera (c) din Regulamentul (CE) nr. 1454/2007, în oferte se precizează, la secțiunea 16 a cererii de licență, codul de produs al restituirii la export precedat de „ex”, în conformitate cu articolul 1 din prezentul regulament.

Articolul 5

Cantitățile din cerere

Pentru produsele menționate la articolul 1, fiecare ofertă vizează o cantitate minimă de cel puțin 10 tone.

Articolul 6

Garanții

Garanția de participare la proceduri de ofertare este de 15 % din ultima valoare maximă a restituirii de participare la proceduri de ofertare, stabilită pentru același cod de produs și aceeași destinație. Cu toate acestea, garanția de participare la procedura de ofertare nu poate fi mai mică de 5 EUR la 100 kg.

Articolul 7

Notificarea Comisiei cu privire la oferte

În sensul articolului 5 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1454/2007, Comisiei i se comunică de către statele membre, separat, în termen de trei ore de la sfârșitul fiecărei perioade de ofertare menționate la articolul 4 alineatul (2) din prezentul regulament, toate ofertele valabile, în forma precizată în anexa I la prezentul regulament.

Articolul 8

Licențe de export

(1)   Dispozițiile articolului 7 alineatele (2) și (3) din Regulamentul (CE) nr. 1282/2006 nu se aplică.

(2)   Prin derogare de la articolul 8 din Regulamentul (CE) nr. 1282/2006, perioada de valabilitate a licenței de export începe la data eliberării sale efective și se încheie la sfârșitul celei de-a patra luni care urmează lunii în care s-a încheiat perioada de ofertare în conformitate cu articolul 4 alineatul (2) paragraful al treilea din prezentul regulament.

Articolul 9

Abrogare

Regulamentele (CE) nr. 581/2004 și (CE) nr. 582/2004 se abrogă.

Articolul 10

Intrare în vigoare și aplicare

Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 1 iulie 2008.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 27 iunie 2008.

Pentru Comisie

Mariann FISCHER BOEL

Membru al Comisiei


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 510/2008 (JO L 149, 7.6.2008, p. 61).

(2)  JO L 90, 27.3.2004, p. 58. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 128/2007 (JO L 41, 13.2.2007, p. 6).

(3)  JO L 325, 11.12.2007, p. 69.

(4)  JO L 90, 27.3.2004, p. 64. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1543/2007 (JO L 337, 21.12.2007, p. 62).

(5)  JO L 90, 27.3.2004, p. 67. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1543/2007.

(6)  JO L 234, 29.8.2006, p. 4. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 532/2007 (JO L 125, 15.5.2007, p. 7).

(7)  JO L 366, 24.12.1987, p. 1.

(8)  JO L 152, 24.6.2000, p. 1.


ANEXA I

STAT MEMBRU:

Persoană de contact:

Telefon:

Fax:

E-mail:

A.   Unt 82 %

Stat membru:

Acordarea unei restituiri pentru untul de 82 % încadrat la codul de produs ex ex 0405 10 19 9700 la exportul în anumite țări terțe [Regulamentul (CE) nr. 619/2008] Numărul ofertei: …/R/200. Data închiderii perioadei de ofertare:


1

2

3

4

5

Ofertă nr.

Ofertantul nr. (1)

Cantitate (în tone)

Destinație

Restituire la export (EUR/100 kg)

(în ordine crescătoare)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


B.   Ulei de unt

Stat membru:

Acordarea unei restituiri pentru uleiul de unt încadrat la codul de produs ex ex 0405 90 10 9000 la exportul în anumite țări terțe [Regulamentul (CE) nr. 619/2008] Numărul ofertei: …/R/200. Data închiderii perioadei de ofertare:


1

2

3

4

5

Ofertă nr.

Ofertantul nr. (2)

Cantitate (în tone)

Destinație

Restituire la export (EUR/100 kg)

(în ordine crescătoare)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


C.   Lapte praf degresat

Stat membru:

Acordarea unei restituiri pentru laptele praf degresat încadrat la codul de produs ex ex 0402 10 19 9000 la exportul în anumite țări terțe [Regulamentul (CE) nr. 619/2008] Numărul ofertei: …/R/200. Data închiderii perioadei de ofertare:


1

2

3

4

5

Ofertă nr.

Ofertantul nr. (3)

Cantitate (în tone)

Destinație

Restituire la export (EUR/100 kg)

(în ordine crescătoare)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Fiecărui ofertant i se atribuie un număr pentru fiecare perioadă de ofertare.

(2)  Fiecărui ofertant i se atribuie un număr pentru fiecare perioadă de ofertare.

(3)  Fiecărui ofertant i se atribuie un număr pentru fiecare perioadă de ofertare.


ANEXA II

Autoritățile competente din statele membre menționate în Regulamentul (CE) nr. 1454/2007 și în prezentul regulament, la care se depun ofertele:

BE

Bureau d'intervention et de restitution belge

Belgisch Interventie- en Restitutiebureau

Rue de Trèves 82/Trierstraat 82

B-1040 Bruxelles/Brussel

Tél./Tel. (32-2) 287 24 11

Télécopieur/Fax (32-2) 287 25 24

BG

State fund „Agriculture“ — Paying Agency

136, Tsar Boris III Blvd.

1618 Sofia

Bulgaria

Tel.: + 359 2 81 87 100

Tel./fax: + 359 2 81 87 167

CZ

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF)

Ve Smečkách 33

110 00, Praha 1

Czech Republic

Tel: (420) 222 871 431

Fax: (420) 0 222 871 769

E-mail: licence@szif.cz

DK

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Direktoratet for FødevareErhverv

Eksportstøttekontoret

Nyropsgade 30

DK-1780 København V

Tlf. (45) 33 95 80 00

Fax (45) 33 95 80 18

DE

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE)

D-53168 Bonn

oder

Deichmanns Aue 29

D-53179 Bonn

Tel. (0049 228) 6845-3732, 3718, 3884

Fax (0049 228) 6845-3874, 3792

EE

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA)

Narva mnt 3

Tartu 51009

Eesti

Tel: (+ 372) 737 1200

Fax: (+ 372) 737 1201

EL

ΟΠΕΚΕΠΕ — Διεύθυνση μηχανισμών αγοράς

Αχαρνών 364 & Γλαράκη 10β

GR-111 45 Αθήνα

Tηλ.: (30-210) 212 48 93

Φαξ: (30-210) 202 06 08

ES

Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino

Fondo Español de Garantía Agraria

Subdireccion General de Regulación de Mercados

Almagro, 33

E-28010

Tel. (34) 913 47 49 17-18

Fax (34) 913 47 47 07

FR

Office de l’élevage

12, rue Henri-Rol-Tanguy

TSA 30003

F-93555 Montreuil-sous-Bois

Tél. (33-1) 73 30 30 00

Fax (33-1) 73 30 30 38

IE

Department of Agriculture, Fisheries and Food

Johnstown Castle Estate

Wexford

Ireland

Tel. (353) 53 63 400

Fax (353) 53 42 843

IT

Ministero del commercio internazionale

Direzione generale per la politica commerciale

DIV. II

Viale Boston 25

I-00142 Roma

Tel: + 39 06 59 93 22 04

Fax: + 39 06 59 93 21 41

CY

Ministry of Commerce, Industry and Tourism

Import & Export Licensing Unit

1421 Lefkosia (Nicosia)

Cyprus

Tel: + 357 22867 100

Fax: + 357 22375 120

LV

Lauku atbalsta dienests (LAD)

Republikas laukums 2

Rīga, LV-1981

Latvija

Tālr.: (371) 702 75 42

Fakss: (371) 702 71 20

LT

Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Blindžių g. 17

08111 Vilnius

Lietuva

Tel. + 370 5 25 26 703

Faksas + 370 5 25 26 945

LU

Office des licences

21, Rue Philippe II

L-2011 Luxembourg

Tél.: 352 24782370

Télécopieur: 352 466138

HU

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH)

Soroksári út 22–24.

H-1095 Budapest

Hungary

Tel.: (36-1) 37 43 603

Fax: (36-1) 47 52 114

MT

Ministry for Rural Affairs and Environment

Barriera Wharf

Valletta — CMR 02

Tel: + 356 2295 2228

NL

Productschap zuivel

Louis Braillelaan 80

NL-2719 EK Zoetermeer

Nederland

Tel.: (31-79) 368 1534

Fax: (31-79) 368 1955

E-mail: mr@pz.agro.nl

AT

Agrarmarkt Austria

Dresdner Straße 70

A-1200 Wien

Tel.: (43-1) 331 51 0

Fax: (43-1) 331 51 303

E-Mail: lizenzen@ama.gv.at

PL

Agencja Rynku Rolnego

Nowy Świat 6/12

00-400 Warszawa

Poland

Tel. (48) 22 661-75-90

Faks (48) 22 661-76-04

PT

Ministério das Finanças

Direcção-Geral das Alfândegas e dos Impostos Especiais sobre o Consumo

Direcção de Serviços de Licenciamento

Rua Terreiro do Trigo — Edifício da Alfândega

P-1149-060 Lisboa

Tel.: (351) 218 81 42 62

Fax.: (351) 218 81 42 61

RO

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură

Bd. Carol I nr. 17, sector 2

030161 București

România

Tel.: (40-21) 305 48 02

Tel.: (40-21) 305 48 42

Fax: (40-21) 305 48 03

SL

Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja

Dunajska cesta 160

1000 Ljubljana

Slovenija

Telefon: + 386 1 478 9228

Telefaks: + 386 1 478 9297

SK

Pôdohospodárska platobná agentúra (Agricultural Paying Agency)

Dobrovičova 12

815 26 Bratislava

Slovenská republika

Tel.: (421-2) 57 51 26 13

Fax: (421-2) 53 41 21 80

FI

Maaseutuvirasto, Markkinatukiosasto

P.O. Box 256

FI-00101 Helsinki

Puhelin: (358-20) 772 007

Faksi (358-20) 772 55 09

SV

Statens jordbruksverk

Vallgatan 8

S-511 82 Jönköping

Tfn (46-36) 15 50 00

Fax (46-36) 19 05 46

UK

Rural Payments Agency (RPA)

Lancaster House, Hampshire Court

UK — Newcastle upon Tyne NE4 7YE

Tel. 44 0 191 226 5262

Fax 44 0 191 226 5101


28.6.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 168/27


REGULAMENTUL (CE) NR. 620/2008 AL COMISIEI

din 27 iunie 2008

de rectificare a Regulamentului (CE) nr. 386/2008 de stabilire a restituirilor la export pentru lapte și produse lactate

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1255/1999 al Consiliului din 17 mai 1999 privind organizarea comună a pieței în sectorul laptelui și produselor lactate (1), în special articolul 31 alineatul (3),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 386/2008 al Comisiei (2) a stabilit restituirile la export pentru lapte și produse lactate.

(2)

Modificările aduse nomenclaturii produselor agricole pentru restituirile la export în ceea ce privește laptele și produsele lactate, instituite prin Regulamentul (CE) nr. 1499/2007 al Comisiei din 18 decembrie 2007 privind publicarea, pentru 2008, a unei nomenclaturi a produselor agricole pentru restituirile la export instituite prin Regulamentul (CEE) nr. 3846/87 (3), trebuie luate în considerare. Prin urmare, anexa la Regulamentul (CE) nr. 386/2008 trebuie rectificată în consecință. Din motive de claritate, este necesar ca rectificările respective să se aplice de la data intrării în vigoare a Regulamentului (CE) nr. 386/2008,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa la Regulamentul (CE) nr. 386/2008 se înlocuiește cu textul din anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică cu efect de la data intrării în vigoare a Regulamentului (CE) nr. 386/2008.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 27 iunie 2008.

Pentru Comisie

Jean-Luc DEMARTY

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 160, 26.6.1999, p. 48. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1152/2007 (JO L 258, 4.10.2007, p. 3). Regulamentul (CE) nr. 1255/1999 va fi înlocuit prin Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 (JO L 299, 16.11.2007, p. 1) începând cu data de 1 iulie 2008.

(2)  JO L 116, 30.4.2008, p. 17.

(3)  JO L 333, 19.12.2007, p. 10.


ANEXĂ

„ANEXĂ

Restituiri la export în sectorul laptelui și produselor lactate aplicabile începând cu 27 iunie 2008

Codul produsului

Destinația

Unitatea de măsură

Valoarea restituirilor

0401 30 31 9100

L20

EUR/100 kg

0401 30 31 9400

L20

EUR/100 kg

0401 30 31 9700

L20

EUR/100 kg

0401 30 39 9100

L20

EUR/100 kg

0401 30 39 9400

L20

EUR/100 kg

0401 30 39 9700

L20

EUR/100 kg

0401 30 91 9100

L20

EUR/100 kg

0401 30 99 9100

L20

EUR/100 kg

0401 30 99 9500

L20

EUR/100 kg

0402 10 11 9000

L20 (1)

EUR/100 kg

0402 10 19 9000

L20 (1)

EUR/100 kg

0402 10 99 9000

L20

EUR/100 kg

0402 21 11 9200

L20

EUR/100 kg

0402 21 11 9300

L20

EUR/100 kg

0402 21 11 9500

L20

EUR/100 kg

0402 21 11 9900

L20 (1)

EUR/100 kg

0402 21 17 9000

L20

EUR/100 kg

0402 21 19 9300

L20

EUR/100 kg

0402 21 19 9500

L20

EUR/100 kg

0402 21 19 9900

L20 (1)

EUR/100 kg

0402 21 91 9100

L20

EUR/100 kg

0402 21 91 9200

L20 (1)

EUR/100 kg

0402 21 91 9350

L20

EUR/100 kg

0402 21 99 9100

L20

EUR/100 kg

0402 21 99 9200

L20 (1)

EUR/100 kg

0402 21 99 9300

L20

EUR/100 kg

0402 21 99 9400

L20

EUR/100 kg

0402 21 99 9500

L20

EUR/100 kg

0402 21 99 9600

L20

EUR/100 kg

0402 21 99 9700

L20

EUR/100 kg

0402 29 15 9200

L20

EUR/100 kg

0402 29 15 9300

L20

EUR/100 kg

0402 29 15 9500

L20

EUR/100 kg

0402 29 19 9300

L20

EUR/100 kg

0402 29 19 9500

L20

EUR/100 kg

0402 29 19 9900

L20

EUR/100 kg

0402 29 99 9100

L20

EUR/100 kg

0402 29 99 9500

L20

EUR/100 kg

0402 91 10 9370

L20

EUR/100 kg

0402 91 30 9300

L20

EUR/100 kg

0402 91 99 9000

L20

EUR/100 kg

0402 99 10 9350

L20

EUR/100 kg

0402 99 31 9300

L20

EUR/100 kg

0403 90 11 9000

L20

EUR/100 kg

0403 90 13 9200

L20

EUR/100 kg

0403 90 13 9300

L20

EUR/100 kg

0403 90 13 9500

L20

EUR/100 kg

0403 90 13 9900

L20

EUR/100 kg

0403 90 33 9400

L20

EUR/100 kg

0403 90 59 9310

L20

EUR/100 kg

0403 90 59 9340

L20

EUR/100 kg

0403 90 59 9370

L20

EUR/100 kg

0404 90 21 9120

L20

EUR/100 kg

0404 90 21 9160

L20

EUR/100 kg

0404 90 23 9120

L20

EUR/100 kg

0404 90 23 9130

L20

EUR/100 kg

0404 90 23 9140

L20

EUR/100 kg

0404 90 23 9150

L20

EUR/100 kg

0404 90 81 9100

L20

EUR/100 kg

0404 90 83 9110

L20

EUR/100 kg

0404 90 83 9130

L20

EUR/100 kg

0404 90 83 9150

L20

EUR/100 kg

0404 90 83 9170

L20

EUR/100 kg

0405 10 11 9500

L20

EUR/100 kg

0405 10 11 9700

L20

EUR/100 kg

0405 10 19 9500

L20

EUR/100 kg

0405 10 19 9700

L20

EUR/100 kg

0405 10 30 9100

L20

EUR/100 kg

0405 10 30 9300

L20

EUR/100 kg

0405 10 30 9700

L20

EUR/100 kg

0405 10 50 9500

L20

EUR/100 kg

0405 10 50 9700

L20

EUR/100 kg

0405 10 90 9000

L20

EUR/100 kg

0405 20 90 9500

L20

EUR/100 kg

0405 20 90 9700

L20

EUR/100 kg

0405 90 10 9000

L20

EUR/100 kg

0405 90 90 9000

L20

EUR/100 kg

0406 10 20 9640

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 10 20 9650

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 10 20 9830

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 10 20 9850

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 20 90 9913

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 20 90 9915

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 20 90 9917

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 20 90 9919

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 30 31 9730

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 30 31 9930

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 30 31 9950

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 30 39 9500

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 30 39 9700

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 30 39 9930

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 30 39 9950

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 40 50 9000

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 40 90 9000

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 13 9000

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 15 9100

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 17 9100

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 21 9900

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 23 9900

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 25 9900

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 27 9900

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 32 9119

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 35 9190

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 35 9990

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 37 9000

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 61 9000

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 63 9100

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 63 9900

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 69 9910

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 73 9900

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 75 9900

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 76 9300

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 76 9400

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 76 9500

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 78 9100

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 78 9300

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 79 9900

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 81 9900

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 85 9930

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 85 9970

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 86 9200

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 86 9400

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 86 9900

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 87 9300

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 87 9400

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 87 9951

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 87 9971

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 87 9973

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 87 9974

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 87 9975

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 87 9979

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 88 9300

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 88 9500

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

Destinațiile sunt definite astfel:

L20

:

Toate destinațiile, cu excepția următoarelor:

(a)

țări terțe: Andorra, Sfântul Scaun (Cetatea Vaticanului), Liechtenstein și Statele Unite ale Americii;

(b)

teritorii ale statelor membre ale UE care nu fac parte integrantă din teritoriul vamal al Comunității: Insulele Feroe, Groenlanda, insula Helgoland, Ceuta, Melilla, comunele Livigno și Campione d’Italia și zonele din Republica Cipru în care guvernul Republicii Cipru nu exercită un control efectiv;

(c)

teritorii europene ale căror relații externe sunt gestionate de un stat membru și care nu fac parte integrantă din teritoriul vamal al Comunității: Gibraltar.

L04

:

Albania, Bosnia și Herțegovina, Serbia (), Muntenegru și Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei.

L40

:

Toate destinațiile, cu excepția următoarelor:

(a)

țări terțe: L04, Andorra, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Elveția, Sfântul Scaun (Cetatea Vaticanului), Statele Unite ale Americii, Croația, Turcia, Australia, Canada, Noua Zeelandă și Africa de Sud;

(b)

teritorii ale statelor membre ale UE care nu fac parte integrantă din teritoriul vamal al Comunității: Insulele Feroe, Groenlanda, insula Helgoland, Ceuta, Melilla, comunele Livigno și Campione d’Italia și zonele din Republica Cipru în care guvernul Republicii Cipru nu exercită un control efectiv;

(c)

teritorii europene ale căror relații externe sunt gestionate de un stat membru și care nu fac parte integrantă din teritoriul vamal al Comunității: Gibraltar.


(1)  În ceea ce privește produsele relevante vizate pentru exportul în Republica Dominicană în cadrul contingentului 2008-2009 menționat în Decizia 98/486/CE și în conformitate cu condițiile prevăzute la Capitolul III, Secțiunea 3 din Regulamentul (CE) nr. 1282/2006, ar trebui aplicate următoarele rate:

(a)

produse cuprinse în codurile NC 0402 10 11 9000 și 0402 10 19 9000

0,00 EUR/100 kg;

(b)

produse cuprinse în codurile NC 0402 21 11 9900, 0402 21 19 9900, 0402 21 91 9200 și 0402 21 99 9200

0,00 EUR/100 kg.

Destinațiile sunt definite astfel:

L20

:

Toate destinațiile, cu excepția următoarelor:

(a)

țări terțe: Andorra, Sfântul Scaun (Cetatea Vaticanului), Liechtenstein și Statele Unite ale Americii;

(b)

teritorii ale statelor membre ale UE care nu fac parte integrantă din teritoriul vamal al Comunității: Insulele Feroe, Groenlanda, insula Helgoland, Ceuta, Melilla, comunele Livigno și Campione d’Italia și zonele din Republica Cipru în care guvernul Republicii Cipru nu exercită un control efectiv;

(c)

teritorii europene ale căror relații externe sunt gestionate de un stat membru și care nu fac parte integrantă din teritoriul vamal al Comunității: Gibraltar.

L04

:

Albania, Bosnia și Herțegovina, Serbia (), Muntenegru și Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei.

L40

:

Toate destinațiile, cu excepția următoarelor:

(a)

țări terțe: L04, Andorra, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Elveția, Sfântul Scaun (Cetatea Vaticanului), Statele Unite ale Americii, Croația, Turcia, Australia, Canada, Noua Zeelandă și Africa de Sud;

(b)

teritorii ale statelor membre ale UE care nu fac parte integrantă din teritoriul vamal al Comunității: Insulele Feroe, Groenlanda, insula Helgoland, Ceuta, Melilla, comunele Livigno și Campione d’Italia și zonele din Republica Cipru în care guvernul Republicii Cipru nu exercită un control efectiv;

(c)

teritorii europene ale căror relații externe sunt gestionate de un stat membru și care nu fac parte integrantă din teritoriul vamal al Comunității: Gibraltar.

(2)  Inclusiv Kosovo, sub egida Organizației Națiunilor Unite, în temeiul Rezoluției nr. 1244 a Consiliului de Securitate al Națiunilor Unite din 10 iunie 1999.”


DIRECTIVE

28.6.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 168/31


DIRECTIVA 2008/64/CE A COMISIEI

din 27 iunie 2008

de modificare a anexelor I-IV la Directiva 2000/29/CE a Consiliului privind măsurile de protecție împotriva introducerii în Comunitate a unor organisme dăunătoare plantelor sau produselor vegetale și împotriva răspândirii lor în Comunitate

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva 2000/29/CE a Consiliului din 8 mai 2000 privind măsurile de protecție împotriva introducerii în Comunitate a unor organisme dăunătoare plantelor sau produselor vegetale și împotriva răspândirii lor în Comunitate (1), în special articolul 14 alineatul (2) literele (c) și (d),

după consultarea statelor membre în cauză,

întrucât:

(1)

Directiva 2000/29/CE prevede anumite măsuri împotriva introducerii în statele membre a unor organisme dăunătoare plantelor sau produselor vegetale, provenite din alte state membre sau din țări terțe. Aceasta prevede, de asemenea, recunoașterea anumitor zone ca zone protejate.

(2)

Pe baza informațiilor furnizate de statele membre s-a stabilit că numai anumite plante destinate plantării de Dendranthema (DC.) Des Moul, Dianthus L. Pelargonium l’Hérit. ex Ait. și Solanaceae prezintă risc de răspândire a Heliothis armigera Hübner. Deoarece riscul de răspândire a organismului în cauză se limitează la plantele menționate, organismul respectiv ar trebui eliminat din anexa I la Directiva 2000/29/CE, prin care se impune o interdicție generală și ar trebui să fie inclus în anexa II la directiva menționată, prin care se impune o interdicție numai în cazul anumitor plante care prezintă riscuri. De asemenea, denumirea Heliothis armigera Hübner ar trebui schimbată în Helicoverpa armigera (Hübner), în conformitate cu denumirea științifică actualizată recent a acestui organism.

(3)

Pe baza informațiilor furnizate de statele membre, s-a constatat că Colletotrichum acutatum Simmonds are o largă răspândire pe teritoriul Comunității. Prin urmare, organismul respectiv nu ar mai trebui să figureze pe lista organismelor dăunătoare din Directiva 2000/29/CE și nu ar mai trebui să fie luate măsuri de protecție cu privire la organismul respectiv în temeiul directivei menționate. Prin urmare, anexa II la Directiva 2000/29/CE ar trebui modificată în consecință.

(4)

Conform informațiilor furnizate de Portugalia, se pare că, în prezent, virusul Citrus tristeza (izolate europene) este stabilit în Madeira. Prin urmare, partea respectivă a teritoriului Portugaliei ar trebui să nu mai fie recunoscută ca zonă protejată în ceea ce privește organismul dăunător respectiv, iar anexele II și IV la Directiva 2000/29/CE ar trebui modificate în consecință.

(5)

Conform informațiilor furnizate de Spania, se pare că, în prezent, organismul Thaumetopoea pityocampa (Den. și Schiff.) este stabilit în Ibiza. Prin urmare, partea respectivă a teritoriului Spaniei ar trebui să nu mai fie recunoscută ca zonă protejată în ceea ce privește organismul dăunător respectiv, iar anexele II și IV la Directiva 2000/29/CE ar trebui modificate în consecință.

(6)

Conform informațiilor furnizate de Slovenia, se pare că, în prezent, organismul Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. este stabilit în regiunile Koroška și Notranjska. Prin urmare, regiunile respective nu ar mai trebui recunoscute ca zone protejate în ceea ce privește Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al., iar anexele II, III și IV la Directiva 2000/29/CE ar trebui modificate în consecință.

(7)

Informațiile furnizate de Italia arată că, în prezent, organismul Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. este stabilit în unele părți ale regiunilor Emilia-Romagna, Lombardia și Veneto. Prin urmare, părțile respective ale teritoriului Italiei nu ar mai trebui recunoscute ca zone protejate în ceea ce privește Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al., iar anexele II, III și IV la Directiva 2000/29/CE ar trebui modificate în consecință.

(8)

În conformitate cu legislația elvețiană privind protecția plantelor, cantoanele Berna și Grisons nu mai sunt recunoscute în Elveția ca zone protejate în ceea ce privește Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. Prin urmare, derogarea prin care sunt permise, în temeiul unor cerințe speciale, anumite importuri din regiunile respective către anumite zone protejate ar trebui eliminată, iar partea B a anexei IV la Directiva 2000/29/CE ar trebui modificată în consecință.

(9)

Prin urmare, anexele I-IV la Directiva 2000/29/CE ar trebui modificate în consecință.

(10)

Măsurile prevăzute de prezenta directivă sunt conforme cu avizul Comitetului permanent fitosanitar,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

Anexele I-IV la Directiva 2000/29/CE se modifică în conformitate cu anexa la prezenta directivă.

Articolul 2

(1)   Statele membre adoptă și publică, până la 31 august 2008, actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive. Statele membre comunică de îndată Comisiei textul dispozițiilor respective, însoțit de un tabel de corespondență între dispozițiile respective și prezenta directivă.

Statele membre aplică aceste prevederi de la 1 septembrie 2008.

Atunci când statele membre adoptă dispozițiile menționate, acestea conțin o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o asemenea trimitere cu ocazia publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.

(2)   Statele membre comunică Comisiei textele principalelor dispoziții de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă.

Articolul 3

Prezenta directivă intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 4

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 27 iunie 2008.

Pentru Comisie

Androulla VASSILIOU

Membru al Comisiei


(1)  JO L 169, 10.7.2000, p. 1. Directivă modificată ultima dată prin Directiva 2007/41/CE a Comisiei (JO L 169, 29.6.2007, p. 51).


ANEXĂ

Anexele I-IV la Directiva 2000/29/CE se modifică după cum urmează:

1.

În anexa I partea A secțiunea II litera (a), se elimină punctul 3.

2.

Anexa II se modifică după cum urmează:

(a)

secțiunea II din partea A se modifică după cum urmează:

(i)

la litera (a), se inserează după punctul 6.1 punctul 6.2 de mai jos:

„6.2.

Helicoverpa armigera (Hübner)

Plantele de Dendranthema (DC.) Des Moul, Dianthus L. și Pelargonium l’Hérit. ex Ait., precum și cele din familia Solanaceae, destinate plantării, altele decât semințele”;

(ii)

la litera (c), se elimină punctul 2;

(b)

partea B se modifică după cum urmează:

(i)

la litera (a), se elimină punctul 10;

(ii)

la litera (b) punctul 2, textul din a treia coloană [Zona (zonele) protejată (protejate)] se înlocuiește cu următorul:

„E, EE, F (Corsica), IRL, I [Abruzzo, Apúlia, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna (provinciile Parma și Piacenza); Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia (cu excepția provinciei Mantua), Marche, Molise, Piemonte, Sardinia, Sicilia, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto (cu excepția provinciei Rovigo, a comunelor Castelbaldo, Barbona, Piacenza d’Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani, Masi din provincia Padova și a zonei situate la sud de autostrada A4 din provincia Verona)], LV, LT, A [Burgenland, Kärnten, Austria Inferioară, Tirol (districtul administrativ Lienz), Steiermark și Viena], P, SL (cu excepția regiunilor Gorenjska, Koroška, Notranjska și Maribor), SK (cu excepția comunelor Blahová, Horné Mýto și Okoč (districtul Dunajská Streda), Hronovce și Hronské Kľačany (districtul Levice), Veľké Ripňany (districtul Topoľčany), Málinec (districtul Poltár), Hrhov (districtul Rožňava), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše și Zatín (districtul Trebišov)], FI, UK (Irlanda de Nord, Insula Man și Insulele Anglo-Normande).”;

(iii)

la litera (d) punctul 1, textul din a treia coloană [Zona (zonele) protejată (protejate)] se înlocuiește cu următorul:

„EL, F (Corsica), M, P (cu excepția Madeira)”.

3.

Partea B din anexa III se modifică după cum urmează:

(a)

la punctul 1, textul din a doua coloană [Zona (zonele) protejată (protejate)] se înlocuiește cu următorul:

„E, EE, F (Corsica), IRL, I [Abruzzo, Apúlia, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna (provinciile Parma și Piacenza), Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia (cu excepția provinciei Mantua), Marche, Molise, Piemonte, Sardinia, Sicilia, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto (cu excepția provinciei Rovigo, a comunelor Castelbaldo, Barbona, Piacenza d’Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani, Masi din provincia Padova și a zonei situate la sud de autostrada A4 din provincia Verona)], LV, LT, A [Burgenland, Kärnten, Austria Inferioară, Tirol (districtul administrativ Lienz), Steiermark și Viena], P, SL (cu excepția regiunilor Gorenjska, Koroška, Notranjska și Maribor), SK (cu excepția comunelor Blahová, Horné Mýto și Okoč (districtul Dunajská Streda), Hronovce și Hronské Kľačany (districtul Levice), Veľké Ripňany (districtul Topoľčany), Málinec (districtul Poltár), Hrhov (districtul Rožňava), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše și Zatín (districtul Trebišov)], FI, UK (Irlanda de Nord, Insula Man și Insulele Anglo-Normande).”;

(b)

la punctul 2, textul din a doua coloană [Zona (zonele) protejată (protejate)] se înlocuiește cu următorul:

„E, EE, F (Corsica), IRL, I [Abruzzo, Apúlia, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna (provinciile Parma și Piacenza), Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia (cu excepția provinciei Mantua), Marche, Molise, Piemonte, Sardinia, Sicilia, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto (cu excepția provinciei Rovigo, a comunelor Castelbaldo, Barbona, Piacenza d’Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani, Masi din provincia Padova și a zonei situate la sud de autostrada A4 din provincia Verona)], LV, LT, A [Burgenland, Kärnten, Austria Inferioară, Tirol (districtul administrativ Lienz), Steiermark și Viena], P, SL (cu excepția regiunilor Gorenjska, Koroška, Notranjska și Maribor), SK (cu excepția comunelor Blahová, Horné Mýto și Okoč (districtul Dunajská Streda), Hronovce și Hronské Kľačany (districtul Levice), Veľké Ripňany (districtul Topoľčany), Málinec (districtul Poltár), Hrhov (districtul Rožňava), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše și Zatín (districtul Trebišov)], FI, UK (Irlanda de Nord, Insula Man și Insulele Anglo-Normande).”

4.

Anexa IV se modifică după cum urmează:

(a)

partea A se modifică după cum urmează:

(i)

la punctul 27.1 din secțiunea I, în a doua coloană (Cerințe speciale), cuvintele „Heliothis armigera Hübner” se înlocuiesc cu „Helicoverpa armigera (Hübner)”;

(ii)

la punctul 20 din secțiunea II, în a doua coloană (Cerințe speciale), cuvintele „Heliothis armigera Hübner” se înlocuiesc cu „Helicoverpa armigera (Hübner)”;

(b)

partea B se modifică după cum urmează:

(i)

punctul 17 se elimină;

(ii)

punctul 21 se modifică după cum urmează:

în a doua coloană (Cerințe speciale), litera (c) se înlocuiește cu următorul text:

„(c)

plantele sunt originare din următoarele cantoane ale Elveției: Fribourg, Vaud, Valais, sau,”;

textul din a treia coloană [Zona (zonele) protejată (protejate)] se înlocuiește cu următorul:

„E, EE, F (Corsica), IRL, I [Abruzzo, Apúlia, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna (provinciile Parma și Piacenza), Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia (cu excepția provinciei Mantua), Marche, Molise, Piemonte, Sardinia, Sicilia, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto (cu excepția provinciei Rovigo, a comunelor Castelbaldo, Barbona, Piacenza d’Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani, Masi din provincia Padova și a zonei situate la sud de autostrada A4 din provincia Verona)], LV, LT, A [Burgenland, Kärnten, Austria Inferioară, Tirol (districtul administrativ Lienz), Steiermark și Viena], P, SL (cu excepția regiunilor Gorenjska, Koroška, Notranjska și Maribor), SK (cu excepția comunelor Blahová, Horné Mýto și Okoč (districtul Dunajská Streda), Hronovce și Hronské Kľačany (districtul Levice), Veľké Ripňany (districtul Topoľčany), Málinec (districtul Poltár), Hrhov (districtul Rožňava), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše și Zatín (districtul Trebišov)], FI, UK (Irlanda de Nord, Insula Man și Insulele Anglo-Normande).”;

(iii)

punctul 21.3 se modifică după cum urmează:

în a doua coloană (Cerințe speciale), textul de la litera (b) se înlocuiește cu următorul:

„(b)

sunt originare din unul dintre următoarele cantoane ale Elveției: Fribourg, Vaud, Valais, sau”;

textul din a treia coloană [Zona (zonele) protejată (protejate)] se înlocuiește cu următorul:

„E, EE, F (Corsica), IRL, I [Abruzzo, Apúlia, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna (provinciile Parma și Piacenza), Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia (cu excepția provinciei Mantua), Marche, Molise, Piemonte, Sardinia, Sicilia, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto (cu excepția provinciei Rovigo, a comunelor Castelbaldo, Barbona, Piacenza d’Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani, Masi din provincia Padova și a zonei situate la sud de autostrada A4 din provincia Verona)], LV, LT, A [Burgenland, Kärnten, Austria Inferioară, Tirol (districtul administrativ Lienz), Steiermark și Viena], P, SL (cu excepția regiunilor Gorenjska, Koroška, Notranjska și Maribor), SK (cu excepția comunelor Blahová, Horné Mýto și Okoč (districtul Dunajská Streda), Hronovce și Hronské Kľačany (districtul Levice), Veľké Ripňany (districtul Topoľčany), Málinec (districtul Poltár), Hrhov (districtul Rožňava), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše și Zatín (districtul Trebišov)], FI, UK (Irlanda de Nord, Insula Man și Insulele Anglo-Normande).”;

(iv)

punctul 31 se modifică după cum urmează:

textul din a treia coloană [Zona (zonele) protejată (protejate)] se înlocuiește cu următorul:

„EL, F (Corsica), M, P (cu excepția Madeira)”.


28.6.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 168/36


DIRECTIVA 2008/65/CE A COMISIEI

din 27 iunie 2008

de modificare a Directivei 91/439/CEE privind permisele de conducere

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva 91/439/CEE a Consiliului din 29 iulie 1991 privind permisele de conducere (1), în special articolul 7a alineatul (2),

întrucât:

(1)

Lista codurilor, astfel cum este descrisă în anexele I și Ia la Directiva 91/439/CEE, trebuie adaptată.

(2)

Codul comunitar nr. 78, care limitează dreptul de a conduce vehicule care aparțin unei anumite categorii de permis de conducere la cele cu transmisie automată, ar trebui modificat pentru a ține seama de progresele științifice și tehnice din acest domeniu.

(3)

Cerințele minime aplicabile vehiculelor utilizate la examenele de conducere auto, prevăzute în anexa II la Directiva 91/439/CEE, ar trebui adaptate pentru a ține seama de modificarea definiției codului comunitar nr. 78.

(4)

Cerințele minime prevăzute în anexa II la Directiva 91/439/CEE pentru probele teoretice și practice ar trebui revizuite pentru a adapta cerințele de testare la condițiile zilnice de trafic în ceea ce privește utilizarea tunelelor pentru a ameliora nivelul de securitate rutieră a acestei secțiuni de infrastructură rutieră.

(5)

Termenele prevăzute la punctele 5.2 și 6.2.5 din anexa II la Directiva 91/439/CEE s-au dovedit inadecvate pentru punerea în aplicare în bune condiții a măsurilor necesare. Prin urmare, ar trebui acordat un termen suplimentar.

(6)

Prin urmare, Directiva 91/439/CEE ar trebui modificată în consecință.

(7)

Măsurile prevăzute în prezenta directivă sunt conforme cu avizul Comitetului pentru permisele de conducere,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

Directiva 91/439/CEE se modifică după cum urmează:

1.

La anexa I punctul 2, cu referire la pagina 4 a permisului de conducere, și la anexa Ia punctul 2, cu referire la pagina 2 a permisului de conducere, litera (a) rubrica 12, textul codului comunitar nr. 10.02 se înlocuiește cu următorul text:

„10.02.

Vehicule fără pedală de ambreiaj (sau manetă, pentru categoriile A sau A1)”.

2.

La anexa I punctul 2, cu referire la pagina 4 a permisului de conducere, și la anexa Ia punctul 2, cu referire la pagina 2 a permisului de conducere, litera (a) rubrica 12, textul codului comunitar nr. 78 se înlocuiește cu următorul text:

78.   Valabil numai pentru vehiculele fără pedală de ambreiaj (sau manetă, pentru categoriile A sau A1)”.

3.

Anexa II se modifică după cum urmează:

(a)

la punctul 2.1.3 se adaugă următoarea liniuță:

„—

securitate rutieră în tunele”;

(b)

la punctul 5.1, al doilea paragraf și al treilea paragraf se înlocuiesc cu următorul text:

„În cazul în care candidatul trece proba de verificare a deprinderilor și a comportamentului pe un vehicul fără pedală de ambreiaj (sau manetă, pentru categoriile A și A1), acest lucru este menționat pe orice permis de conducere eliberat pe baza unei astfel de probe. Orice permis cu această mențiune poate fi utilizat numai pentru conducerea unui vehicul fără pedală de ambreiaj (sau manetă, pentru categoriile A sau A1).

«Vehicul cu transmisie automată» înseamnă un vehicul care nu are pedală de ambreiaj (sau manetă, pentru categoriile A sau A1).”;

(c)

la punctul 5.2, ultimul paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Vehiculele de examen din categoriile B+E, C, C+E, C1, C1+E, D, D+E, D1 și D1+E care nu sunt conforme cu criteriile minime menționate anterior, dar care erau utilizate în momentul sau înaintea datei menționate la articolul 3 din Directiva 2008/65/CE a Comisiei (2) pot fi încă utilizate până la 30 septembrie 2013. Dispozițiile cu privire la încărcarea acestor vehicule pot fi puse în aplicare de statele membre până la 30 septembrie 2013.

(d)

la punctul 6.2.5 al doilea paragraf, textul „după cinci ani de la intrarea în vigoare a prezentei directive” se înlocuiește cu „până la 30 septembrie 2008”;

(e)

la punctele 6.3.8, 7.4.8 și 8.3.8, cuvântul „tunele” se adaugă la lista de amenajări rutiere speciale menționate.

Articolul 2

(1)   Statele membre adoptă actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive până cel târziu la 30 septembrie 2008. Statele membre informează de îndată Comisia cu privire la acestea. Atunci când statele membre adoptă aceste dispoziții, ele conțin o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o asemenea trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.

(2)   Statele membre comunică Comisiei textul dispozițiilor principale de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă.

Articolul 3

Prezenta directivă intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 4

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 27 iunie 2008.

Pentru Comisie

Antonio TAJANI

Vicepreșidente


(1)  JO L 237, 24.8.1991, p. 1. Directivă modificată ultima dată prin Directiva 2006/103/CE (JO L 363, 20.12.2006, p. 344).

(2)  JO L 168, 28.6.2008, p. 36.”;


II Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare nu este obligatorie

DECIZII

Comisie

28.6.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 168/38


DECIZIA COMISIEI

din 27 iunie 2008

privind măsurile provizorii de protecție împotriva răspândirii Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (nematodul lemnului de pin) în Portugalia

[notificată cu numărul C(2008) 3312]

(2008/489/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva 2000/29/CE a Consiliului din 8 mai 2000 privind măsurile de protecție împotriva introducerii în Comunitate a unor organisme dăunătoare plantelor sau produselor vegetale și împotriva răspândirii lor în Comunitate (1), în special articolul 16 alineatul (5),

întrucât:

(1)

În conformitate cu Decizia 2006/133/CE a Comisiei din 13 februarie 2006 privind obligația statelor membre de a lua măsuri suplimentare provizorii împotriva răspândirii Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (nematodul lemnului de pin) începând cu zonele Portugaliei, altele decât cele unde este atestată absența sa (2), Portugalia este în curs de punere în aplicare a unui plan de eradicare împotriva răspândirii nematodului lemnului de pin.

(2)

Portugalia a adoptat un ordin ministerial (Portaria no 358/2008 din 12 mai 2008) care interzice circulația lemnului și a plantelor sensibile în afara Portugaliei continentale, cu excepția cazurilor în care lemnul a suferit un tratament termic, iar plantele au fost supuse unui control corespunzător.

(3)

Portugalia a prezentat Comisiei o propunere pentru un plan de anchete, în conformitate cu articolul 4 paragraful al doilea din Decizia 2006/133/CE, pentru întreg teritoriul portughez. Propunerea a fost dezbătută în cadrul Comitetului fitosanitar permanent în perioada 26-27 mai 2008. Cu toate acestea, pe baza concluziilor Comitetului, Comisia nu a aprobat planul, din cauza nivelului insuficient de intensitate a supravegherii.

(4)

Portugalia a informat Comisia la 5 iunie 2008 cu privire la depistarea unor noi focare de nematod al lemnului de pin, ca rezultat al unei anchete extraordinare efectuate de autoritățile portugheze în plus față de ancheta anuală în partea din Portugalia în care fusese atestată absența nematodului lemnului de pin.

(5)

Misiunea de inspecție din partea Oficiului Alimentar și Veterinar efectuată între 2 și 6 iunie 2008 a dezvăluit că datele disponibile nu sunt suficiente pentru a confirma faptul că există zone în Portugalia neinfestate cu nematodul lemnului de pin. În plus, măsurile comunitare și naționale nu sunt pe deplin puse în aplicare.

(6)

Prin urmare, măsurile luate până în prezent se consideră inadecvate și riscul iminent al răspândirii nematodului lemnului de pin în afara teritoriului portughez ca urmare a circulației lemnului, scoarței și plantelor sensibile nu mai poate fi exclus. De asemenea, în prezent, statelor membre, altele decât Portugalia, ar trebui să li se permită, cât mai curând posibil, controlul circulației pe teritoriul lor a lemnului, scoarței și plantelor sensibile originare din toate zonele Portugaliei.

(7)

Ca urmare a recentei înmulțiri a focarelor de nematod al lemnului de pin în Portugalia, ar trebui să se ia măsuri, cât mai curând posibil, pentru a proteja teritoriul celorlalte state membre împotriva răspândirii nematodului lemnului de pin și pentru a proteja interesele comerciale ale Comunității față de țările terțe. Circulația lemnului, a scoarțelor și a plantelor sensibile din Portugalia către alte state membre și țări terțe ar trebui interzisă, cu excepția cazurilor în care materialul respectiv a suferit un tratament adecvat, sau în cazul plantelor, un control corespunzător. Prin urmare, dispozițiile privind circulația lemnului, scoarței și plantelor sensibile din zonele delimitate către zone din Portugalia, altele decât zonele delimitate, sau către alte state membre, ar trebui extinse la orice tip de circulație din Portugalia către alte state membre sau țări terțe. Ar trebui asigurată trasabilitatea prin atașarea pașaportului fitosanitar sau a marcajului la fiecare unitate dintr-un lot. Domeniul de aplicare al activităților de control desfășurate de statele membre ar trebui să fie extins pentru a permite controlul lemnului, scoarței și plantelor sensibile, care circulă între Portugalia și teritoriul statelor membre.

(8)

În așteptarea reuniunii Comitetului fitosanitar permanent, ar trebui să se ia măsuri provizorii de protecție pentru a preveni răspândirea nematodului lemnului de pin din Portugalia la alte state membre și țări terțe.

(9)

Măsurile prevăzute de prezenta decizie vor fi revizuite de Comitetul fitosanitar permanent,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

(1)   Portugalia garantează respectarea condițiilor prevăzute în anexa la prezenta decizie privind lemnul, scoarța și plantele sensibile destinate a fi transportate de pe teritoriul său către alte state membre sau țări terțe.

(2)   Statele membre de destinație, altele decât Portugalia pot să supună unor teste de depistare a Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (nematodul lemnului de pin) loturi de lemn, scoarță și plante sensibile care provin din Portugalia și sunt introduse pe teritoriul lor.

(3)   Prezenta decizie nu aduce atingere Deciziei 2006/133/CE.

Articolul 2

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 27 iunie 2008.

Pentru Comisie

Androulla VASSILIOU

Membru al Comisiei


(1)  JO L 169, 10.7.2000, p. 1. Directivă modificată ultima dată prin Directiva 2007/41/CE a Comisiei (JO L 169, 29.6.2007, p. 51).

(2)  JO L 52, 23.2.2006, p. 34. Decizie modificată ultima dată prin Decizia 2008/378/CE (JO L 130, 20.5.2008, p. 22).


ANEXĂ

În cazul circulației din Portugalia către alte state membre și țări terțe de:

(a)

plante sensibile, acestea sunt însoțite de un pașaport fitosanitar întocmit și eliberat în conformitate cu dispozițiile Directivei 92/105/CEE (1) a Comisiei după ce:

plantele au fost supuse unui control oficial și s-au dovedit a fi lipsite de semnele sau simptomele infestării cu nematodul lemnului de pin; și

niciun simptom al infestării cu nematodul lemnului de pin nu s-a observat la locul de producție sau în împrejurimile sale imediate de la începutul ultimei perioade complete de vegetație;

(b)

lemnul și scoarța izolată sensibile, altele decât lemnul sub formă de:

așchii, particule, deșeuri de lemn sau resturi provenite integral sau parțial de la aceste conifere;

lăzi de ambalaj, coșuri sau butoiașe;

paleți, boxpaleți sau alte platforme de încărcare;

dunaj, distanțiere și traverse,

dar incluzând lemnul care nu și-a păstrat suprafața rotunjită naturală, lemnul și scoarțele izolate respective sunt însoțite de pașaportul fitosanitar prevăzut la litera (a), după ce lemnul sau scoarța izolată au suferit un tratament termic adecvat la o temperatură minimă interioară de 56 °C timp de treizeci de minute, pentru a garanta absența nematozilor lemnului de pin vii;

(c)

lemnul sensibil sub formă de așchii, particule, deșeuri de lemn sau resturi provenite integral sau parțial de la aceste conifere sunt însoțite de pașaportul fitosanitar menționat la litera (a) după ce a suferit un tratament corespunzător prin fumigație, în scopul de a garanta absența nematozilor lemnului de pin vii;

(d)

lemnul sensibil sub formă de dunaj, distanțiere și traverse, inclusiv lemnul care nu și-a păstrat suprafața rotundă naturală, precum și sub formă de lăzi de ambalaj, cutii, coșuri, butoiașe și ambalaje similare, paleți, boxpaleți și alte platforme de încărcare, suporturi de paleți, utilizat sau nu în transportul de obiecte de orice fel, face obiectul uneia dintre măsurile aprobate în conformitate cu anexa I la Standardul internațional pentru măsurile fitosanitare nr. 15 al FAO privind Orientările pentru reglementarea materialelor de ambalaj pe bază de lemn în comerțul internațional. Lemnul trebuie fie să poarte un marcaj care să permită identificarea locului unde a fost efectuat tratamentul și a persoanei care l-a efectuat, fie să fie însoțit de pașaportul fitosanitar menționat la litera (a) care să certifice măsurile puse în aplicare.

Portugalia garantează atașarea pașaportului fitosanitar menționat la litera (a) sau a marcajului în conformitate cu Standardul internațional pentru măsurile fitosanitare nr. 15 al FAO pentru fiecare unitate de lemn, scoarță sau plantă sensibile care face obiectul circulației.


(1)  JO L 4, 8.1.1993, p. 22.


III Acte adoptate în temeiul Tratatului UE

ACTE ADOPTATE ÎN TEMEIUL TITLULUI V DIN TRATATUL UE

28.6.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 168/41


DECIZIA EUSEC/2/2008 A COMITETULUI POLITIC ȘI DE SECURITATE

din 24 iunie 2008

privind numirea șefului misiunii pentru misiunea de consiliere și de asistență a Uniunii Europene în domeniul reformei sectorului de securitate în Republica Democrată Congo (EUSEC RD Congo)

(2008/490/PESC)

COMITETUL POLITIC ȘI DE SECURITATE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 25, paragraful al treilea,

având în vedere Acțiunea comună 2007/406/PESC a Consiliului din 12 iunie 2007 privind misiunea de consiliere și de asistență a Uniunii Europene în domeniul reformei sectorului de securitate în Republica Democrată Congo (EUSEC RD Congo) (1), în special articolul 8,

întrucât:

(1)

La 1 martie 2008, dl Michel SIDO a fost numit șef al misiunii pentru misiunea de consiliere și de asistență a Uniunii Europene în domeniul reformei sectorului de securitate în Republica Democrată Congo („EUSEC RD Congo”).

(2)

La 23 iunie 2008, dl Michel SIDO și-a înaintat demisia din funcția de șef al misiunii.

(3)

Secretarul General/Înaltul Reprezentant a propus numirea dlui Jean-Paul MICHEL în calitate de nou șef al misiunii pentru EUSEC RD Congo,

DECIDE:

Articolul 1

Dl Jean Paul MICHEL este numit prin prezenta decizie în calitate de șef al misiunii entru EUSEC RD Congo.

Articolul 2

Prezenta decizie produce efecte începând cu 1 iulie 2008.

Adoptată la Bruxelles, 24 iunie 2008.

Pentru Comitetul politic și de securitate

Președintele

M. IPAVIC


(1)  JO L 151, 13.6.2007, p. 52.


28.6.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 168/42


ACȚIUNEA COMUNĂ 2008/491/PESC A CONSILIULUI

din 26 iunie 2008

de modificare și de prelungire a Acțiunii comune 2007/406/PESC privind misiunea de consiliere și de asistență a Uniunii Europene în domeniul reformei sectorului securității în Republica Democratică Congo (EUSEC RD Congo)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană și, în special, articolul 14 al acestuia,

întrucât:

(1)

De la 2 mai 2005, Uniunea Europeană conduce o misiune de consiliere și de asistență în materie de reformă a sectorului securității în Republica Democrată Congo (RDC) (EUSEC RD Congo). Mandatul actual al misiunii este definit prin Acțiunea comună 2007/406/PESC (1) și se încheie la 30 iunie 2008.

(2)

Este necesară prelungirea mandatului misiunii pentru o perioadă de 12 luni începând cu 1 iulie 2008.

(3)

Sprijinul acordat de către Uniunea Europeană autorităților congoleze în domeniul reformei sectorului de securitate în RDC ar putea, de asemenea, să vizeze de acum înainte în mod special definirea modalităților referitoare la organizarea viitoarei Forțe de reacție rapidă definită de guvernul Republicii Democrate Congo în cadrul planului director global privind reforma armatei. Ar trebui să se pună un accent deosebit pe funcția privind resursele umane.

(4)

Actele de angajament semnate la Goma la 23 ianuarie 2008 între guvernul RDC și grupurile armate care acționează în provinciile Kivu au inițiat un proces de pacificare a provinciilor Kivu. Procesul beneficiază de susținerea comunității internaționale, inclusiv a Uniunii Europene prin intermediul Reprezentantului special al UE (RSUE) pentru regiunea Marilor Lacuri africane. Misiunea EUSEC RD Congo ar trebui să contribuie la eforturile depuse de RSUE în cadrul lucrărilor desfășurate în vederea punerii în aplicare a actelor de angajament privind provinciile Kivu.

(5)

Ar trebui prevăzută o nouă valoare financiară de referință pentru a acoperi cheltuielile corespunzătoare misiunii în perioada 1 iulie 2008-30 iunie 2009.

(6)

Situația actuală din domeniul securității în RDC ar putea să se degradeze, ceea ce ar putea avea grave repercusiuni asupra procesului de consolidare a democrației, a statului de drept și a securității la nivel internațional și regional. Un angajament continuu al UE sub aspectul efortului politic și al resurselor va contribui la consolidarea stabilității în regiune.

(7)

Este necesară modificarea în consecință a Acțiunii comune 2007/406/PESC,

A ADOPTAT PREZENTA ACȚIUNE COMUNĂ:

Articolul 1

Acțiunea comună 2007/406/PESC se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 2, literele (a)-(e) se înlocuiesc cu următorul text:

„(a)

să furnizeze consiliere și asistență autorităților congoleze în acțiunile întreprinse în vederea integrării, restructurării și reconstrucției armatei congoleze, în special prin:

contribuția la dezvoltarea diverselor concepte și politici naționale, inclusiv la acțiunile vizând aspecte orizontale care înglobează ansamblul domeniilor implicate în reforma sectorului securității în RDC;

oferirea de sprijin comitetelor și instanțelor implicate în aceste activități, precum și contribuția la definirea priorităților și necesităților congoleze concrete;

contribuția, inclusiv prin furnizarea de expertiză în ceea ce privește selecția, instruirea și antrenarea personalului și evaluarea necesităților în ceea ce privește infrastructura și materialele, la definirea modalităților referitoare la organizarea Forței de reacție rapidă și la punerea sa treptată în aplicare în cadrul planului director global privind reforma armatei și asigurându-se respectarea principiilor în materie de drepturi ale omului, de drept umanitar internațional, de chestiuni legate de gen, precum și a principiilor care privesc copiii afectați de conflictele armate;

(b)

să conducă și să finalizeze proiectul de asistență tehnică referitor la modernizarea schemei de plată din cadrul Ministerului Apărării din RDC, denumit în continuare «proiectul de schemă de plată», astfel încât să îndeplinească sarcinile definite în conceptul general referitor la acest proiect;

(c)

să sprijine funcția privind resursele umane și dezvoltarea unei politici generale privind resursele umane, sprijinindu-se în acest scop pe proiectul de schemă de plată;

(d)

să identifice și să contribuie la elaborarea diferitelor proiecte și opțiuni pe care UE sau statele membre ale acesteia pot decide să le sprijine în materie de reformă a sectorului securității;

(e)

să supervizeze și să asigure punerea în aplicare a proiectelor specifice finanțate sau inițiate de statele membre în cadrul obiectivelor misiunii, în coordonare cu Comisia;

(f)

să sprijine, după caz, RSUE în cadrul lucrărilor desfășurate de comitetele din cadrul procesului de pacificare a provinciilor Kivu;

și

(g)

să contribuie la asigurarea coerenței de ansamblu a eforturilor desfășurate în materie de RSS.”

2.

La articolul 3 litera (a), a doua liniuță se înlocuiește cu următorul text:

„—

o celulă de sprijin; și”

3.

La articolul 3 litera (c), în a doua liniuță, sintagma „o echipă mobilă” se înlocuiește cu sintagma „echipe mobile”.

4.

Articolul 5 se modifică după cum urmează:

(a)

alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1)   Șeful misiunii asigură gestionarea curentă a misiunii și răspunde de personal și de problemele disciplinare.”

(b)

alineatul (2), prima teză se înlocuiește cu următorul text:

„(2)   În cadrul mandatului misiunii, prevăzut la articolul 2 litera (e), șeful misiunii este autorizat să recurgă la contribuții financiare din partea statelor membre.”

5.

La articolul 9, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1)   Suma de referință destinată acoperirii cheltuielilor corespunzătoare misiunii pentru perioada cuprinsă între 1 iulie 2007 și 30 iunie 2008 este de 9 700 000 EUR.

Suma de referință destinată acoperirii cheltuielilor corespunzătoare misiunii pentru perioada cuprinsă între 1 iulie 2008 și 30 iunie 2009 este de 8 450 000 EUR.”

6.

Articolul 15 se elimină.

7.

La articolul 16, al doilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Aceasta se aplică până la 30 iunie 2009.”

Articolul 2

Prezenta acțiune comună intră în vigoare la 1 iulie 2008.

Articolul 3

Prezenta acțiune comună se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 26 iunie 2008.

Pentru Consiliu

Președintele

D. RUPEL


(1)  JO L 151, 13.6.2007, p. 52.