ISSN 1830-3625

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 163

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 51
24 iunie 2008


Cuprins

 

I   Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare este obligatorie

Pagina

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul (CE) nr. 587/2008 al Consiliului din 16 iunie 2008 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 866/2004 privind regimul stabilit în temeiul articolului 2 din Protocolul nr. 10 la Actul de aderare referitor la normele privind trecerea liniei verzi de către mărfuri, servicii și persoane în Cipru

1

 

 

Regulamentul (CE) nr. 588/2008 al Comisiei din 23 iunie 2008 de stabilire a sumelor forfetare la import pentru determinarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

4

 

*

Regulamentul (CE) nr. 589/2008 al Comisiei din 23 iunie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului privind standardele de comercializare aplicabile ouălor

6

 

*

Regulamentul (CE) nr. 590/2008 al Comisiei din 23 iunie 2008 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1580/2007 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentelor (CE) nr. 2200/96, (CE) nr. 2201/96 și (CE) nr. 1182/2007 ale Consiliului în sectorul fructelor și legumelor și de derogare de la respectivul regulament

24

 

*

Regulamentul (CE) nr. 591/2008 al Comisiei din 23 iunie 2008 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 712/2007 privind lansarea unor invitații permanente la licitație pentru revânzarea pe piața comunitară a cerealelor păstrate de organismele de intervenție din statele membre

28

 

 

II   Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare nu este obligatorie

 

 

DECIZII

 

 

Consiliu

 

 

2008/475/CE

 

*

Decizia Consiliului din 23 iunie 2008 de punere în aplicare a articolului 7 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 423/2007 privind măsuri restrictive împotriva Iranului

29

 

 

Comisie

 

 

2008/476/CE

 

*

Decizia Comisiei din 6 iunie 2008 de modificare a Deciziei 2008/185/CE pentru a include departamentele Côtes-d'Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan și Nord (Franța) pe lista regiunilor indemne de boala Aujeszky [notificată cu numărul C(2008) 2387]  ( 1 )

34

 

 

2008/477/CE

 

*

Decizia Comisiei din 13 iunie 2008 privind armonizarea benzii de frecvențe 2500-2690 MHz pentru sistemele terestre capabile să furnizeze servicii de comunicații electronice în cadrul Comunității [notificată cu numărul C(2008) 2625]  ( 1 )

37

 

 

2008/478/CE

 

*

Decizia Comisiei din 17 iunie 2008 de modificare a Deciziei 1999/217/CE cu privire la registrul substanțelor aromatizante folosite în sau pe produsele alimentare [notificată cu numărul C(2008) 2336]  ( 1 )

42

 

 

III   Acte adoptate în temeiul Tratatului UE

 

 

ACTE ADOPTATE ÎN TEMEIUL TITLULUI V DIN TRATATUL UE

 

*

Poziția comună 2008/479/PESC a Consiliului din 23 iunie 2008 de modificare a Poziției comune 2007/140/PESC privind măsuri restrictive împotriva Iranului

43

 

*

Acțiunea comună 2008/480/PESC a Consiliului din 23 iunie 2008 de modificare și de prelungire a Acțiunii comune 2005/190/PESC privind misiunea integrată a Uniunii Europene de sprijinire a statului de drept în Irak, EUJUST LEX

50

 

*

Acțiunea Comună 2008/481/PESC a Consiliului din 23 iunie 2008 de modificare a Acțiunii comune 2008/131/PESC de prelungire a mandatului Reprezentantului Special al Uniunii Europene pentru Afganistan

51

 

*

Decizia Consiliului 2008/482/PESC din 23 iunie 2008 de modificare a Deciziei 2008/134/PESC privind Misiunea de Poliție a Uniunii Europene pentru teritoriile palestiniene

52

 

 

Rectificări

 

*

Rectificare la Decizia 2008/269/CE a Comisiei din 19 martie 2008 de modificare a Deciziei 2001/618/CE pentru a include departamentele Côtes-d’Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan și Nord (Franța) pe lista regiunilor indemne de boala Aujeszky (JO L 85, 27.3.2008)

53

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


I Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare este obligatorie

REGULAMENTE

24.6.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 163/1


REGULAMENTUL (CE) NR. 587/2008 AL CONSILIULUI

din 16 iunie 2008

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 866/2004 privind regimul stabilit în temeiul articolului 2 din Protocolul nr. 10 la Actul de aderare referitor la normele privind trecerea liniei verzi de către mărfuri, servicii și persoane în Cipru

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Protocolul nr. 10 privind Ciprul (1) la Actul de aderare din 2003, în special articolul 2,

având în vedere Protocolul nr. 3 privind zonele de suveranitate ale Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord în Cipru (2) la Actul de aderare din 2003, în special, articolul 6,

având în vedere propunerea Comisiei,

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 866/2004 al Consiliului (3) stabilește norme speciale privind mărfurile, serviciile și persoanele care trec linia de demarcație dintre zonele Republicii Cipru în care Guvernul Republicii Cipru nu exercită un control efectiv și zonele Republicii Cipru în care Guvernul Republicii Cipru exercită un astfel de control.

(2)

În lumina experienței acumulate de la intrarea în vigoare a Regulamentului (CE) nr. 866/2004, incluzând modificarea anterioară, comerțul și schimburile economice pe insulă trebuie îmbunătățite.

(3)

În acest scop, taxele aplicate produselor agricole provenind din zonele Republicii Cipru în care Guvernul Republicii Cipru nu exercită un control efectiv ar trebui să fie în întregime eliminate. Pentru a permite aceasta, clauza de salvgardare a Regulamentului (CE) nr. 866/2004 trebuie consolidată.

(4)

Introducerea temporară a mărfurilor din zonele Republicii Cipru în care Guvernul Republicii Cipru nu exercită un control efectiv în zonele Republicii Cipru în care Guvernul Republicii Cipru exercită un astfel de control ar trebui să fie reglementată, pentru a încuraja prestarea de servicii de către societățile stabilite în zonele Republicii Cipru în care Guvernul Republicii Cipru nu exercită un control efectiv peste linia de demarcație și pentru a facilita participarea societăților respective la târguri comerciale sau evenimente similare organizate în zonele Republicii Cipru în care Guvernul Republicii Cipru exercită un control efectiv. Mai mult, mărfurile care necesită reparații în zonele Republicii Cipru în care Guvernul Republicii Cipru exercită un control efectiv ar trebui să primească permisiunea de a trece linia de demarcație.

(5)

Ar trebui furnizate probe întemeiate care să ateste că introducerea unor astfel de mărfuri are loc cu titlu temporar. Autoritățile vamale ale Republicii Cipru sau autoritățile din zona estică de suveranitate pot solicita o garanție pentru a acoperi orice eventuale datorii vamale sau fiscale dacă anumite mărfuri introduse temporar nu sunt returnate în zonele Republicii Cipru în care Guvernul Republicii Cipru nu exercită un control efectiv.

(6)

În ceea ce privește persoanele care trec linia de demarcație din zonele Republicii Cipru în care Guvernul Republicii Cipru nu exercită un control efectiv în zonele Republicii Cipru în care Guvernul Republicii Cipru exercită un astfel de control, ar trebui clarificat că efectele lor personale sunt considerate ca fiind declarate pentru introducere temporară. Aceeași dispoziție ar trebui să se aplice mijloacelor de transport.

(7)

Valoarea totală a mărfurilor aflate în bagajele personale ale călătorilor care trec linia de demarcație din zonele Republicii Cipru în care Guvernul Republicii Cipru nu exercită un control efectiv în zonele Republicii Cipru în care Guvernul Republicii Cipru exercită un astfel de control trebuie majorată semnificativ pentru a încuraja dezvoltarea economică în zonele Republicii Cipru în care Guvernul Republicii Cipru nu exercită un control efectiv.

(8)

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 866/2004 trebuie modificat în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul (CE) nr. 866/2004 se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 4, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2)   Mărfurile menționate la alineatul (1) nu sunt supuse unei declarații vamale. Acestea nu sunt supuse taxelor vamale sau taxelor cu efect echivalent. Pentru a se garanta eficiența controalelor, cantitățile care trec linia de demarcație sunt înregistrate”.

2.

Se introduce un articol cu următorul text:

„Articolul 4a

Introducerea temporară a mărfurilor

(1)   Următoarele mărfuri pot fi introduse temporar din zonele Republicii Cipru în care Guvernul Republicii Cipru nu exercită un control efectiv în zonele Republicii Cipru în care Guvernul Republicii Cipru exercită un astfel de control, cu excepția mărfurilor care sunt supuse unor controale veterinare și fitosanitare:

(a)

efectele personale ale călătorilor care trec linia de demarcație și care sunt necesare în limite rezonabile pentru călătorie și mărfurile utilizabile în cadrul unei activități sportive;

(b)

mijloacele de transport;

(c)

echipamentul profesional;

(d)

mărfurile care necesită reparații;

(e)

mărfurile care urmează să fie expuse sau folosite în cadrul unei manifestări publice.

(2)   Mărfurile menționate la alineatul (1) pot fi introduse pentru o perioadă de până la șase luni.

(3)   Mărfurile menționate la alineatul (1) nu trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute la articolul 4 alineatul (1).

(4)   În cazul în care, la expirarea perioadei de introducere temporară prevăzută la alineatul (2), mărfurile menționate la alineatul (1) nu sunt returnate în zonele Republicii Cipru în care Guvernul Republicii Cipru nu exercită un control efectiv, acestea fac obiectul confiscării de către autoritățile vamale ale Republicii Cipru.

(5)   În cazul introducerii temporare a mărfurilor menționate la alineatul (1) literele (a) și (b) din prezentul articol, se aplică în mod corespunzător articolele 229, 232, 579 și 581 din Regulamentul (CEE) nr. 2454/93 al Comisiei (4).

În cazul introducerii temporare a mărfurilor menționate la alineatul (1) literele (c), (d) și (e) din prezentul articol se aplică următoarea procedură:

(a)

Mărfurile sunt însoțite de o declarație a persoanei care le introduce, în care declară scopul introducerii temporare și documentele justificative, după caz, furnizându-se probe întemeiate care să ateste că respectivele mărfuri se încadrează în una din cele trei categorii enumerate la alineatul (1) literele (c), (d) și (e) din prezentul articol;

(b)

Mărfurile sunt înregistrate de către autoritățile vamale ale Republicii Cipru sau de către autoritățile din zona estică de suveranitate la intrarea sau ieșirea din zonele Republicii Cipru în care Guvernul Republicii Cipru exercită un control efectiv sau din zona estică de suveranitate;

(c)

Autoritățile vamale ale Republicii Cipru și autoritățile zonei estice de suveranitate pot condiționa introducerea temporară a mărfurilor de furnizarea unei garanții pentru a asigura plata oricărei datorii vamale sau fiscale care ar putea apărea în legătură cu mărfurile respective.

(6)   Comisia poate adopta norme speciale în conformitate cu procedura menționată la articolul 4 alineatul (12).

3.

La articolul 6, alineatele (1) și (2) se înlocuiesc cu următorul text:

„(1)   Directiva 69/169/CEE a Consiliului din 28 mai 1969 privind armonizarea dispozițiilor stabilite prin acte cu putere de lege sau acte administrative referitoare la scutirea de impozitul pe cifra de afaceri și de accize percepute la import în contextul traficului internațional de călători (5) și Regulamentul (CEE) nr. 918/83 din 28 martie 1983 privind instituirea unui regim comunitar de scutiri de taxe vamale (6) nu se aplică, dar mărfurile aflate în bagajele personale ale călătorilor care trec linia de demarcație sunt scutite de impozitul pe cifra de afaceri și de accize, precum și de alte taxe vamale, cu condiția ca acestea să nu aibă caracter comercial și ca valoarea lor totală să nu depășească 260 EUR de persoană.

(2)   Cantitățile maxime care pot beneficia de scutirea de impozitul pe cifra de afaceri și de accize precum și de alte taxe vamale sunt de 40 de țigarete și 1 litru de băuturi spirtoase destinate consumului personal.

4.

La articolul 11 alineatul (4), a doua teză se înlocuiește cu următorul text:

„În cazul apariției altor situații de urgență, în special cele provocate de nereguli, distorsiuni comerciale sau fraudă, sau oricare alte situații excepționale care necesită o acțiune imediată, după consultarea Guvernului Republicii Cipru, Comisia poate aplica de îndată toate măsurile care sunt absolut necesare pentru remedierea situației.”

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Luxemburg, 16 iunie 2008.

Pentru Consiliu

Președintele

D. RUPEL


(1)  JO L 236, 23.9.2003, p. 955.

(2)  JO L 236, 23.9.2003, p. 940.

(3)  JO L 161, 30.4.2004, p. 128. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1283/2005 al Comisiei (JO L 203, 4.8.2005, p. 8).

(4)  Regulamentul (CEE) nr. 2454/93 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispoziții de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului de instituire a Codului vamal comunitar (JO L 253, 11.10.1993, p. 1). Regulament modificat ultima data prin Regulamentul (CE) nr. 214/2007 (JO L 62, 1.3.2007, p. 6).”

(5)  JO L 133, 4.6.1969, p. 6. Directivă modificată ultima dată prin Directiva 2007/74/CE a Consiliului (JO L 346, 29.12.2007, p. 6).

(6)  JO L 105, 23.4.1983, p. 1. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 274/2008 (JO L 85, 27.3.2008, p. 1).”


24.6.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 163/4


REGULAMENTUL (CE) NR. 588/2008 AL COMISIEI

din 23 iunie 2008

de stabilire a sumelor forfetare la import pentru determinarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1580/2007 al Comisiei din 21 decembrie 2007 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentelor (CE) nr. 2200/96, (CE) nr. 2201/96 și (CE) nr. 1182/2007 ale Consiliului în sectorul fructelor și legumelor (1), în special articolul 138 alineatul (1),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 1580/2007 prevede, ca urmare a rezultatelor negocierilor comerciale multilaterale din Runda Uruguay, criteriile pentru stabilirea de către Comisie a sumelor forfetare la import din țările terțe, pentru produsele și termenele menționate în anexa acestuia.

(2)

În conformitate cu criteriile menționate anterior, sumele forfetare la import trebuie stabilite la nivelurile prevăzute în anexa la prezentul regulament,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Sumele forfetare la import prevăzute la articolul 138 din Regulamentul (CE) nr. 1580/2007 sunt stabilite așa cum este indicat în tabelul din anexă.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 24 iunie 2008.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 23 iunie 2008.

Pentru Comisie

Jean-Luc DEMARTY

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 350, 31.12.2007, p. 1.


ANEXĂ

la Regulamentul Comisiei din 23 iunie 2008 de stabilire a sumelor forfetare la import pentru determinarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

(EUR/100 kg)

(Cod NC)

Codul țărilor terțe (1)

Suma forfetară la import

0702 00 00

MA

41,8

MK

34,1

TR

53,4

ZZ

43,1

0707 00 05

JO

151,2

MK

22,9

TR

104,5

ZZ

92,9

0709 90 70

TR

89,8

ZZ

89,8

0805 50 10

AR

104,9

EG

120,2

TR

135,6

US

93,5

ZA

108,3

ZZ

112,5

0808 10 80

AR

93,6

BR

89,4

CL

102,5

CN

87,2

NZ

115,8

US

103,6

UY

58,3

ZA

93,7

ZZ

93,0

0809 10 00

IL

89,8

TR

192,3

US

236,6

ZZ

172,9

0809 20 95

TR

372,0

US

368,8

ZZ

370,4

0809 30 10, 0809 30 90

US

245,1

ZZ

245,1

0809 40 05

IL

121,3

TR

131,9

ZZ

126,6


(1)  Nomenclatorul țărilor, astfel cum este stabilit de Regulamentul (CE) nr. 1833/2006 al Comisiei (JO L 354, 14.12.2006, p. 19). Codul „ZZ” reprezintă „alte origini”.


24.6.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 163/6


REGULAMENTUL (CE) NR. 589/2008 AL COMISIEI

din 23 iunie 2008

de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului privind standardele de comercializare aplicabile ouălor

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole (Regulamentul unic OCP) (1), în special articolul 121 litera (d), coroborat cu articolul 4,

întrucât:

(1)

Începând cu 1 iulie 2008, Regulamentul (CE) nr. 1028/2006 al Consiliului din 19 iunie 2006 privind standardele de comercializare aplicabile ouălor (2) este abrogat de Regulamentul (CE) nr. 1234/2007.

(2)

Anumite dispoziții și obligații prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1028/2006 nu au fost integrate în Regulamentul (CE) nr. 1234/2007.

(3)

Prin urmare, trebuie adoptate anumite dispoziții și obligații adecvate în cadrul unui regulament de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 pentru a putea permite continuitatea și buna funcționare a organizării comune a pieței și în special standardele de comercializare.

(4)

Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 stabilește standardele minime pe care trebuie să le îndeplinească ouăle pentru comercializare în cadrul Comunității. În vederea clarificării, trebuie definite noile norme de aplicare aferente acestor standarde. Regulamentul (CE) nr. 557/2007 al Comisiei (3), de stabilire a modalităților de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1028/2006, trebuie, așadar, abrogat și înlocuit cu un nou regulament.

(5)

Este necesar ca dispozițiile Regulamentelor (CE) nr. 852/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind igiena mărfurilor alimentare (4) și (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 pentru stabilirea standardelor specifice de igienă aplicabile mărfurilor alimentare de origine animală (5) să se aplice ouălor. Trebuie, așadar, în măsura în care acest lucru este posibil, să se facă referire la aceste regulamente orizontale.

(6)

Trebuie stabilite caracteristicile de calitate pentru ouăle de categoria A pentru garantarea calității superioare a ouălor livrate direct consumatorului final și pentru a defini criteriile în vederea controlului efectuat de serviciile de inspecție. Este necesar ca aceste caracteristici să fie conforme cu Standardul nr. 42 al Comisiei Economice pentru Europa a Organizației Națiunilor Unite (CEE-ONU) privind comercializarea și controlul calității comerciale a ouălor în coajă comercializate la nivel internațional între țările membre ale CEE-ONU și având aceste țări ca destinație.

(7)

Ouăle refrigerate păstrate la temperatura mediului ambiant pot fi acoperite de picături de condens, ceea ce favorizează proliferarea bacteriilor pe coajă și, probabil, pătrunderea acestora în interiorul oului. De aceea este necesar ca ouăle să fie depozitate și transportate la o temperatură constantă și, în general, să nu fie refrigerate înainte de a fi vândute consumatorului final.

(8)

Trebuie ca, în general, ouăle să nu fie spălate sau curățate, dat fiind că aceste practici pot deteriora coaja care, datorită caracteristicilor sale antimicrobiene, constituie o barieră eficientă împotriva contaminărilor bacteriene. Cu toate acestea, anumite metode, precum tratarea ouălor cu raze ultraviolete, nu trebuie considerate ca metode de curățare. În plus, trebuie ca ouăle de categoria A să nu fie spălate, din cauza daunelor care ar putea afecta barierele fizice, precum cuticula, în timpul curățării sau după aceea. O deteriorare de acest tip poate favoriza contaminarea cu bacterii și pierderea de umiditate prin coajă, determinând creșterea riscului pentru consumatori, în special în cazul în care nu sunt asigurate condițiile ulterioare optime de uscare și de depozitare.

(9)

Cu toate acestea, utilizarea, în unele state membre, a sistemelor de spălare a ouălor, autorizate și aplicate în condiții de strictă supraveghere, oferă bune rezultate. În conformitate cu avizul Grupului științific pentru riscuri biologice al Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară privind riscurile microbiologice aferente spălării ouălor pentru consum, emis la solicitarea Comisiei și adoptat la 7 septembrie 2005 (6), metodele de spălare a ouălor utilizate în anumite centre de ambalare nu ridică probleme din punct de vedere al igienei și pot fi menținute în vederea acestui scop, în special cu condiția elaborării unui cod de practici în materie.

(10)

Ouăle din categoria A trebuie clasate în funcție de greutate. În acest sens, se impune stabilirea unui număr limitat de categorii de greutate, precum și a unor norme precise în ceea ce privește cerințele minime de etichetare, ceea ce nu exclude o etichetare voluntară suplimentară, cu condiția respectării cerințelor Directivei 2000/13/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 martie 2000 privind apropierea legislațiilor statelor membre referitoare la etichetarea și prezentarea mărfurilor alimentare, precum și publicitatea acestora (7).

(11)

Trebuie să fie autorizate în calitate de centre de ambalare, în vederea clasificării ouălor pe categorii de calitate și de greutate, numai întreprinderile care dispun de spații și de un echipament tehnic adaptat la tipul și la importanța activităților lor și care permit prin urmare manipularea ouălor în condiții satisfăcătoare.

(12)

Este necesară stabilirea unor termene-limită maxime pentru clasificarea, marcarea și ambalarea ouălor, precum și pentru marcarea ambalajelor.

(13)

Pe lângă obligația generală de a stabili trasabilitatea produselor alimentare, a furajelor, a animalelor care sunt folosite pentru producerea de mărfuri alimentare sau a substanțelor integrate sau care ar putea fi integrate în produsele alimentare sau în furaje în toate etapele procesului de producție, de prelucrare și de distribuție, prevăzută în Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 28 ianuarie 2002 de stabilire a principiilor și a cerințelor generale ale legislației alimentare, de instituire a Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară și de stabilire a procedurilor în domeniul siguranței produselor alimentare (8), se impune, în scopul efectuării controalelor, ca anumite informații să figureze pe containerele de transport care conțin ouă, precum și pe documentele de însoțire ale acestora.

(14)

Atunci când ouăle sunt livrate într-un alt stat membru, este esențial ca marcarea codului producătorului pe ouă să fie realizată la locul de producție. În ceea ce privește în special ouăle de categoria B, trebuie precizat că, în situația în care codul producătorului nu este de ajuns pentru recunoașterea categoriei de calitate, trebuie inscripționată o altă indicație pe ouăle de categoria B.

(15)

Trebuie definită structura codului producătorului menționată în anexa XIV partea A punctul III subpunctul 1 din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007. Pe de altă parte, trebuie precizat că este posibilă derogarea de la cerința de marcare a codului producătorului în situația în care echipamentele tehnice nu permit marcarea ouălor crăpate sau murdare.

(16)

Trebuie definite caracteristicile celorlalte indicații care pot fi marcate pe ouăle din categoria B în conformitate cu anexa XIV partea A punctul III subpunctul 1 paragraful al doilea din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007.

(17)

În situația în care ouăle sunt livrate direct, în vederea transformării acestora, întreprinderilor din industria alimentară și există garanții suficiente privind destinația lor finală, statele membre pot acorda întreprinderilor care fac o cerere în acest scop derogări de la cerința marcării.

(18)

Directiva 2000/13/CE definește regulile generale aplicabile totalității produselor alimentare puse pe piață. Cu toate acestea, trebuie stabilite, pentru ambalaje, anumite norme specifice privind marcarea.

(19)

Articolul 9 din Directiva 2000/13/CE definește data valabilității minime a unui produs alimentar ca data până la care acest produs alimentar își păstrează proprietățile specifice în condițiile adecvate de conservare. Pentru o mai bună clarificare, această dată trebuie stabilită ca fiind cel târziu a douăzeci și opta zi de la ziua ouării.

(20)

Ouăle pot fi vândute însoțite de o mențiune privind gradul specific de prospețime. În acest scop, se impune stabilirea unui termen maxim în decursul căruia poate fi utilizată această mențiune.

(21)

Ouăle pot fi vândute însoțite de o mențiune care detaliază compoziția specifică a furajelor găinilor ouătoare. Se impune stabilirea cerințelor minime de utilizare a acestor mențiuni.

(22)

În situația în care ouăle sunt vândute în vrac, anumite informații care apar în mod normal pe ambalaj trebuie să fie accesibile consumatorului.

(23)

Pe lângă cerințele generale în materie de igienă în materie de ambalare și prelucrare a produselor alimentare, trebuie definite anumite cerințe suplimentare în vederea reducerii la minimum a riscului deteriorării sau al contaminării ouălor în timpul depozitării sau transportului. Trebuie ca aceste norme să fie conforme Standardului nr. 42 CEE-ONU.

(24)

Ouăle industriale sunt improprii pentru consumul uman. Se impune, așadar, aplicarea unor benzi sau de etichete pentru identificarea cu ușurință a ambalajelor care conțin acest tip de ouă.

(25)

Doar centrele de ambalare dispun de spațiile și echipamentul tehnic corespunzător reambalării ouălor. Prin urmare, este necesar ca operațiunile de reambalare să fie limitate la aceste centre.

(26)

Operatorii din sectorul alimentar sunt obligați să stabilească trasabilitatea în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 178/2002. Trebuie prevăzută obligația pentru producători, unitățile de colectare și centrele de ambalare de a ține registre suplimentare specifice în scopul de a permite serviciilor de inspecție să verifice conformitatea cu standardele de comercializare.

(27)

Este necesară definirea metodelor și a criteriilor de efectuare a acestor controale.

(28)

Se impune verificarea conformității tuturor loturilor considerate cu standardele de comercializare, comercializarea unui lot considerat neconform trebuind interzisă, cu excepția cazului în care conformitatea poate fi dovedită.

(29)

Trebuie permise anumite toleranțe în momentul verificării standardelor de comercializare. Trebuie ca aceste marje de toleranță să fie diferite în funcție de cerințele și de stadiile comercializării.

(30)

Este posibil ca țările terțe să aplice cerințe de comercializare a ouălor diferite de cele definite de către Comunitate. Pentru facilitarea exporturilor, trebuie ca ouăle destinate exportului și ambalate în vederea acestui scop să poată corespunde acestor cerințe.

(31)

Este necesară stabilirea unor modalități precise în vederea evaluării realizate de către Comisie, la cererea țărilor terțe, a echivalenței standardelor de comercializare ale acestor țări cu legislația comunitară. Se impune stabilirea anumitor cerințe cu privire la marcarea și etichetarea ouălor importate din țările terțe.

(32)

Este util pentru Comisie să dispună de date privind numărul crescătoriilor de găini ouătoare înregistrate.

(33)

Statele membre trebuie să comunice situațiile de încălcare gravă a standardelor de comercializare, astfel încât celelalte state membre care ar putea fi afectate de acest fapt să fie informate într-un mod adecvat.

(34)

Aprovizionarea cu ouă destinate comerțului cu amănuntul în departamentele franceze de peste mări depinde parțial de aprovizionarea cu ouă de pe continentul european. Ținând cont de durata transportului și de condițiile climatice, conservarea ouălor transportate în aceste departamente necesită respectarea modalităților de aprovizionare specifice, care cuprind în special posibilitatea de a expedia ouă refrigerate. Aceste modalități specifice sunt justificate ca urmare a actualei lipse de resurse locale de producție. Se impune prelungirea acestor condiții speciale pe o perioadă rezonabilă de timp, până la crearea unor capacități locale de producție suficiente.

(35)

Anexa XIV partea A punctul I subpunctul 2 din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 autorizează statele membre să excludă de la respectarea standardelor prezentului regulament ouăle vândute de producător direct consumatorului final. Pentru a ține seama de condițiile specifice de comercializare a ouălor în anumite regiuni ale Finlandei, trebuie ca vânzarea de ouă de la producători către punctele de vânzare din respectivele regiuni să fie scutite de respectarea exigențelor prezentului regulament și ale Regulamentului (CE) nr. 1234/2007.

(36)

Conform articolului 5 alineatul (2) din Directiva 1999/74/CE a Consiliului din 19 iulie de stabilire a standardelor minime pentru protecția găinilor ouătoare, (9) trebuie ca statele membre să vegheze ca creșterea găinilor în cotețe neîmbunătățite să fie interzisă începând cu 1 ianuarie 2012. Comisia trebuie, așadar, să evalueze, înainte de acea dată, punerea în aplicare a dispozițiilor privind etichetarea voluntară referitoare la cotețele neîmbunătățite pentru a stabili dacă este necesară obligativitatea etichetării.

(37)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului de gestiune a organizării comune a piețelor agricole,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Definiții

Definițiile prevăzute la articolul 2 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 852/2004 și în anexa I punctele 5 și 7.3 din Regulamentul (CE) nr. 853/2004 se aplică dacă este necesar.

În plus, în cadrul prezentului regulament, se înțelege prin:

(a)

„ambalaj”, un ambalaj care conține ouă din categoria A sau B, cu excepția containerelor de transport sau a recipientelor cu ouă industriale;

(b)

„vânzare în vrac”, vânzarea cu amănuntul destinată consumatorului final a ouălor neambalate;

(c)

„unitate de colectare”, orice unitate înregistrată conform articolului 6 din Regulamentul (CE) nr. 852/2004 autorizată să colecteze ouă de la un producător în vederea livrării acestora către un centru de ambalare, către o piață la care accesul în calitatea de cumpărători este rezervat vânzătorilor cu ridicata ale căror unități sunt autorizate ca centru de ambalare ori industriei alimentare sau nealimentare;

(d)

„data recomandată de vânzare”, perioada maximă în care ouăle trebuie livrate consumatorului final conform anexei III secțiunea X capitolul I punctul 3 din Regulamentul (CE) nr. 853/2004;

(e)

„industrie alimentară”, orice unitate care fabrică produse ce conțin ouă destinate consumului uman, cu excepția colectivităților;

(f)

„industria nealimentară”, orice unitate care fabrică produse din ouă, care nu sunt destinate consumului uman;

(g)

„colectivități”, unitățile vizate la articolul 1 alineatul (2) din Directiva 2000/13/CE;

(h)

„ouă industriale”, ouăle care nu sunt destinate consumului uman;

(i)

„lot”, ouăle ambalate sau în vrac, care provin din același loc de producție sau din același centru de ambalare, situate într-un singur loc, aflate în același ambalaj sau în vrac în același recipient, având aceeași dată în care au fost ouate, aceeași dată de valabilitate minimă sau aceeași dată de ambalare, obținute în urma aceleiași metode de creștere și, în cazul ouălor clasate, incluse în aceeași categorie de calitate și greutate;

(j)

„reambalare”, transferul fizic al ouălor în alt ambalaj sau o nouă marcare a unui ambalaj care conține deja ouă;

(k)

„ouă”, ouăle în coajă – cu excepția ouălor sparte, incubate sau coapte – care sunt produse de găinile din specia Gallus gallus și sunt proprii pentru consumul uman în starea în care se află sau preparării de produse din ouă;

(l)

„ouă sparte”, ouăle care prezintă defecte ale cojii și ale membranelor, ceea ce provoacă expunerea conținutului acestora;

(m)

„ouă incubate”, ouăle începând cu momentul punerii lor la incubație;

(n)

„comercializare”, deținerea de ouă în vederea vânzării, inclusiv vânzarea, depozitarea, ambalarea, etichetarea, livrarea sau orice alt tip de transfer, gratuit sau nu;

(o)

„operator”, un producător sau orice altă persoană fizică sau morală care intervine în procesul de comercializare a ouălor;

(p)

„locul de producție”, o crescătorie în care se cresc găini ouătoare, înregistrat conform Directivei 2002/4/CE a Comisiei (10);

(q)

„centru de ambalare”, un centru de ambalare în sensul Regulamentului (CE) nr. 853/2004 care este autorizat conform articolului 5 alineatul (2) din prezentul regulament și unde ouăle sunt clasate în funcție de calitatea și greutatea lor;

(r)

„consumatorul final”, ultimul cumpărător al unui produs alimentar, care nu va utiliza produsul în cadrul unei operațiuni sau a unei activități din sectorul alimentar;

(s)

„codul producătorului”, numărul distinctiv al locului de producție conform punctului 2 din anexa la Directiva 2002/4/CE.

Articolul 2

Caracteristicile calității ouălor

(1)   Ouăle din categoria A prezintă următoarele caracteristici calitative:

(a)

coaja și cuticula: curate, intacte, normale;

(b)

camera de aer: înălțimea nu depășește 6 milimetri, imobilă; cu toate acestea, pentru ouăle comercializate având mențiunea „extra”, ea nu trebuie să depășească 4 milimetri;

(c)

gălbenuș: vizibil la fasciculul de lumină doar sub formă de umbră, fără contur precis; atunci când oul este întors, gălbenușul este ușor mobil și revine în poziția centrală;

(d)

albuș: clar, translucid;

(e)

pată germinativă: dezvoltare imperceptibilă;

(f)

corpuri străine: fără corpuri străine;

(g)

miros străin: fără mirosuri străine.

(2)   Ouăle din categoria A nu sunt nici spălate, nici curățate, nici înainte, nici după clasificare, cu rezerva prevederilor articolului 3.

(3)   Ouăle din categoria A nu sunt tratate în vederea conservării, nici nu sunt refrigerate în spații sau în instalații în care este menținută în mod artificial o temperatură de + 5 °C. Cu toate acestea, ouăle au fost păstrate timp de mai puțin de 24 de ore la o temperatură mai mică de 5 °C, în timpul transportului, sau într-un local unde are loc vânzarea cu amănuntul, timp de maximum 72 de ore, nu trebuie considerate ca fiind refrigerate.

(4)   Ouăle de categoria B sunt ouă care nu prezintă caracteristicile de calitate care figurează la alineatul (1). Ouăle de categoria A care nu mai prezintă caracteristicile respective pot fi declasate în categoria B.

Articolul 3

Ouăle spălate

(1)   Statele membre care, la 1 iunie 2003, au autorizat spălarea ouălor în centrele de ambalare pot menține această autorizație, cu condiția ca respectivele centre să se conformeze ghidurilor naționale privind sistemul de spălare al ouălor. Ouăle spălate nu pot fi comercializate decât în statele membre care au acordat acest tip de autorizație.

(2)   Statele membre menționate la alineatul (1) încurajează elaborarea de ghiduri naționale de bune practici în materie de sisteme destinate spălării ouălor de către operatorii din industria alimentară, conform articolului 8 din Regulamentul (CE) nr. 852/2004.

Articolul 4

Clasamentul ouălor din categoria A în funcție de greutate

(1)   Ouăle din categoria A sunt clasate după următoarelor categorii de greutate:

(a)

XL – foarte mare: greutate mai mare sau egală cu 73 g;

(b)

L – mare: greutate mai mare sau egală cu 63 g și mai mică de 73 g;

(c)

M – mediu: greutate mai mare sau egală cu 53 g și mai mică de 63 g;

(d)

S – mic: greutate mai mică de 53 g.

(2)   Categoria de greutate este indicată cu ajutorul literelor sau al mențiunilor corespunzătoare definite la alineatul (1) sau al unei combinații de litere și mențiuni, completate eventual cu indicația tranșelor de greutate corespunzătoare. Se pot utiliza și alte indicații suplimentare, cu condiția ca acestea să nu poată fi confundate cu literele sau mențiunile definite la alineatul (1) și să respecte Directiva 2000/13/CE.

(3)   Prin derogare de la alineatul (1), atunci când ouăle de categoria A de calibre diferite sunt ambalate în același ambalaj, greutatea netă minimă a acestor ouă este indicată în grame, iar mențiunea „Ouă de calibre diferite” sau o mențiune echivalentă este aplicată pe partea exterioară a ambalajului.

Articolul 5

Centrele de ambalare

(1)   Doar centrele de ambalare clasifică și ambalează ouăle și etichetează ambalajele în care sunt puse acestea.

Doar unitățile care îndeplinesc condițiile definite la prezentul articol sunt autorizate în calitate de centre de ambalare.

(2)   Autoritatea competentă autorizează centrele de ambalare să clasifice ouăle și atribuie un număr de centru de ambalare fiecărui operator care dispune de spații și de echipamentul tehnic adecvat care permite clasificarea ouălor pe categorie de calitate și de greutate. Centrele de ambalare care lucrează exclusiv pentru industria alimentară și nealimentară nu sunt obligate să dețină echipamentul tehnic necesar clasificării ouălor în funcție de greutate.

Autoritatea competentă atribuie centrului de ambalare un cod de centru de ambalare care începe cu codul de identificare al statului membru în cauză, astfel cum se precizează la punctul 2.2 din anexa la Directiva 2002/4/CE.

(3)   Centrele de ambalare dispun de echipamentele tehnice necesare unei manipulări corecte a ouălor. Acestea sunt alcătuite, după caz, din:

(a)

o instalație adecvată pentru examinarea transparenței într-un fascicul de lumină, automatizată sau cu personal permanent, care permite examinarea separată a calității fiecărui ou, sau o altă instalație corespunzătoare;

(b)

un dispozitiv de apreciere a înălțimii camerei de aer;

(c)

un echipament pentru clasificarea ouălor pe categorie de greutate;

(d)

unul sau mai multe cântare omologate pentru cântărirea ouălor;

(e)

un echipament de marcare a ouălor.

(4)   Autorizația menționată la alineatele (1) și (2) poate fi oricând retrasă în situația în care condițiile stabilite la acest articol nu mai sunt îndeplinite.

Articolul 6

Datele aplicabile clasificării, marcării și ambalării ouălor, precum și marcării ambalajelor

(1)   Ouăle sunt clasificate, marcate și ambalate în zece zile de la data ouării.

(2)   Ouăle comercializate conform articolului 14 sunt clasificate, marcate și ambalate în patru zile de la data ouării.

(3)   Durata de valabilitate minimă menționată la articolul 12 alineatul (1) litera (d) este aplicată în momentul ambalării conform dispozițiilor articolului (9) alineatul (2) din Directiva 2000/13/CE.

Articolul 7

Informațiile de pe ambalajele de transport

(1)   Fără a aduce atingere dispozițiilor articolului 18 din Regulamentul (CE) nr. 178/2002, producătorul marchează, la locul de producție, pe fiecare container care conține ouă următoarele informații:

(a)

numele și adresa producătorului;

(b)

codul producătorului;

(c)

numărul de ouă și/sau greutatea acestora;

(d)

ziua sau perioada ouatului;

(e)

data expedierii.

Atunci când centrele de ambalare sunt aprovizionate cu ouă neambalate provenite de la propriile lor unități de producție, situate în aceeași locație, informațiile pot fi înscrise pe ambalajele de transport la centrul de ambalare.

(2)   Informațiile menționate la alineatul (1) sunt marcate pe ambalajul de transport și figurează în documentele de însoțire. Operatorul căruia îi sunt livrate ouăle păstrează o copie a acestor documente. Documentele originale sunt păstrate de centrul de ambalare care clasifică ouăle.

În situația în care loturile primite de către un colector sunt împărțite în scopul livrării către mai mulți operatori, documentele de însoțire pot fi înlocuite de etichete adecvate aferente containerelor de transport, cu condiția ca acestea din urmă să conțină informațiile menționate la alineatul (1).

(3)   Informațiile menționate la alineatul (1) care figurează pe ambalajul de transport nu pot fi modificate și continuă să figureze pe respectivul container până la preluarea ouălor în scopul clasificării, al marcării, al ambalării imediate sau al transformării ulterioare.

Articolul 8

Marcarea ouălor destinate livrării transfrontaliere

(1)   Ouăle livrate de către un loc de producție unei unități de colectare, unui centru de ambalare sau unei întreprinderi din industria nealimentară situate într-un alt stat membru trebuie marcate cu codul producătorului înainte de a părăsi locul de producție.

(2)   Un stat membru pe teritoriul căruia este situat locul de producție poate acorda o derogare de la cerința prevăzută la alineatul (1) în situația în care producătorul a semnat un contract de livrare cu un centru de ambalare situat într-un stat membru care prevede marcarea conform prezentului regulament. Această derogare este acordată numai la cererea celor doi operatori implicați și cu acordul scris prealabil al statului membru în care este situat centrul de ambalare. Într-un asemenea caz, o copie a contractului de livrare însoțește marfa expediată.

(3)   Durata minimă a contractului de livrare menționat la alineatul (2) nu poate fi mai mică de o lună.

(4)   Serviciile de inspecție menționate la articolul 24 ale statului membru respectiv și ale oricărui alt stat membru de tranzit sunt informate înainte de acordarea derogării prevăzute la alineatul (2) al prezentului articol.

(5)   Ouăle de categoria B comercializate într-un alt stat membru sunt marcate conform anexei XIV partea A puntul III subpunctul 1 paragraful al doilea din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 și, după caz, poartă o indicație conform articolului 10 din prezentul regulament, astfel încât să poată fi ușor diferențiate de ouăle din categoria A.

Articolul 9

Codul producătorului

(1)   Codul producătorului este compus din codul și literele prevăzute la punctul 2 din anexa la Directiva 2002/4/CE. Acesta trebuie să fie vizibil cu ușurință și perfect lizibil și trebuie să aibă o înălțime de cel puțin 2 mm.

(2)   Fără a aduce atingere dispozițiilor anexei XIV partea A punctul III subpunctul 1 din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007, atunci când, din motive tehnice, marcarea ouălor crăpate sau murdare nu este posibilă, marcarea codului producătorului nu este obligatorie.

Articolul 10

Indicațiile pe ouăle de categoria B

Mențiunea vizată în anexa XIV partea A puntul III subpunctul 1 din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 reprezintă un cerc cu diametrul minim de 12 mm în jurul literei „B”, a cărei înălțime minimă este de 5 mm, sau un punct de culoare vizibil cu ușurință, cu un diametru minim de 5 mm.

Articolul 11

Marcarea ouălor livrate direct industriei alimentare

Statele membre pot acorda operatorilor care fac o cerere în acest sens o derogare de la obligațiile de marcare stabilite în anexa XIV partea A punctul III subpunctul 1 din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 în situația în care ouăle sunt livrare direct din locația de producție către industria alimentară.

Articolul 12

Marcarea ambalajelor

(1)   Ambalajele care conțin ouă de categoria A au înscrise pe partea exterioară, vizibile cu ușurință și perfect lizibile:

(a)

codul centrului de ambalare;

(b)

categoria de calitate; ambalajele sunt identificate prin mențiunea „categoria A” sau prin litera „A” însoțită sau nu de mențiunea „proaspăt”;

(c)

categoria de greutate conform articolului 4 alineatul (2) din prezentul regulament;

(d)

durata de valabilitate minimă, conform articolului 13 din prezentul regulament;

(e)

mențiunea „ouă spălate” pentru ouăle spălate, conform articolului 3 din prezentul regulament;

(f)

ca o condiție specială de depozitare, conform articolului 3 alineatul (1) punctul 6 din Directiva 2000/13/CE, o indicație prin care se recomandă consumatorilor păstrarea ouălor la frigider după cumpărarea acestora.

(2)   Pe lângă cerințele menționate la alineatul (1), pe partea exterioară a ambalajelor care conțin ouă din categoria A figurează, în mod vizibil cu ușurință și perfect lizibil, o indicație privind metoda de creștere a găinilor.

Pentru identificarea metodei de creștere a găinilor, se folosesc numai următoarele mențiuni:

(a)

pentru agricultura tradițională și doar dacă sunt îndeplinite condițiile aferente stabilite în anexa II, mențiunile stabilite în anexa I partea A;

(b)

pentru producție biologică, mențiunile stabilite la articolul 2 din Regulamentul (CEE) nr. 2092/91 al Consiliului (11).

Semnificația codului producătorului este explicată pe partea exterioară sau în interiorul ambalajului.

În cazul în care găinile ouătoare sunt crescute în exploatații, în conformitate cu cerințele prevăzute în capitolul III din Directiva 1999/74/CE, identificarea metodei de creștere poate fi însoțită de una dintre indicațiile menționate în partea B din anexa I la prezentul regulament.

(3)   Dispozițiile alineatului (2) se aplică fără a aduce atingere măsurilor tehnice naționale care depășesc cerințele minime stabilite în anexa II și nu se aplică decât producătorilor din statul membru respectiv, cu condiția ca acestea să fie compatibile cu dreptul comunitar.

(4)   Ambalajele care conțin ouă din categoria B au pe partea exterioară, în mod vizibil cu ușurință și perfect lizibil:

(a)

codul centrului de ambalare;

(b)

categoria de calitate; ambalajele sunt identificate fie prin mențiunea „Categoria B”, fie prin litera „B”;

(c)

data ambalării.

(5)   În ceea ce privește ambalajele de ouă produse pe teritoriul lor, statele membre pot solicita lipirea etichetelor în așa fel încât acestea să se rupă la deschiderea ambalajului.

Articolul 13

Menționarea datei de valabilitate minime

Data de valabilitate minimă menționată la articolul 3 alineatul (1) punctul 5 din Directiva 2000/13/CE nu poate depăși 28 de zile după ziua ouatului. Atunci când este indicată o perioadă de ouat, data valabilității minime este stabilită începând cu prima zi a acestei perioade.

Articolul 14

Ambalajul pe care figurează mențiunea „extra”

(1)   Mențiunile „extra” sau „extra proaspăt” pot fi utilizate drept indicații suplimentare de calitate pe ambalajele care conțin ouă de categoria A până în a noua zi după ouat.

(2)   Atunci când sunt folosite indicațiile menționate la alineatul (1), data ouatului și perioada de nouă zile figurează pe ambalaj în mod vizibil cu ușurință și perfect lizibil.

Articolul 15

Indicația modului de nutriție a găinilor ouătoare

Atunci când este indicat modul de nutriție a găinilor ouătoare, se aplică următoarele cerințe minime:

(a)

menționarea cerealelor drept componentă a furajelor nu este autorizată decât dacă cerealele constituie cel puțin 60 % din formula alimentară folosită, din care cel puțin 15 % subproduse de cereale;

(b)

fără a aduce atingere ponderii minime de 60 % menționate la litera (a), atunci când se menționează o cereală anume, aceasta trebuie să constituie cel puțin 30 % din formula alimentară utilizată. Atunci când sunt menționate mai multe cereale, fiecare dintre acestea trebuie să aibă o pondere de cel puțin 5 % din formula utilizată.

Articolul 16

Informațiile care trebuie comunicate cu privire la vânzarea ouălor în vrac

În situația în care ouăle sunt vândute în vrac, trebuie comunicate consumatorilor, vizibile cu ușurință și perfect lizibile, informațiile privind:

(a)

categoria de calitate;

(b)

categoria de greutate, conform articolului 4;

(c)

o indicație a metodei de creștere a găinilor, echivalentă cu cea menționată la articolul 12 alineatul (2);

(d)

o explicație a semnificației codului producătorului;

(e)

data de valabilitate minimă.

Articolul 17

Calitatea ambalajelor

Fără a aduce atingere cerințelor menționate în anexa II capitolul X din Regulamentul (CE) nr. 852/2004, ambalajele trebuie să fie rezistente la șocuri, uscate, curate și în stare bună și fabricate din materiale care să protejeze ouăle de mirosuri străine și de riscul alterării calității.

Articolul 18

Ouăle industriale

Ouăle industriale sunt comercializate în recipiente prevăzute cu o banderolă sau o etichetă roșie.

Pe banderola sau dispozitivul de etichetare figurează:

(a)

numele și adresa operatorului căruia îi sunt destinate ouăle;

(b)

numele și adresa operatorului care expediază ouăle;

(c)

mențiunea „ouă industriale” cu litere majuscule de 2 cm înălțime, precum și cuvintele „impropriu pentru consumul uman” cu litere cu înălțimea minimă de 8 mm.

Articolul 19

Reambalarea

Ouăle de categoria A care au fost ambalate nu pot fi reambalate decât de centrele de ambalare. Ouăle din fiecare ambalaj trebuie să provină dintr-un singur lot.

Articolul 20

Registrele pe care trebuie să le țină producătorii

(1)   Producătorii înregistrează informațiile privind metodele de creștere a găinilor, specificând pentru fiecare metodă folosită:

(a)

data instalării, vârsta în momentul instalării și numărul de găini ouătoare;

(b)

data sacrificării și numărul de găini sacrificate;

(c)

producția zilnică de ouă;

(d)

numărul și/sau greutatea ouălor vândute sau livrate zilnic prin alte metode;

(e)

numele și adresa cumpărătorilor.

(2)   În situația în care metoda de nutriție este indicată conform articolului 15 din prezentul regulament, fără a aduce atingere standardelor stabilite în anexa I partea A punctul III din Regulamentul (CE) nr. 852/2004, producătorii înregistrează următoarele informații, precizând pentru fiecare metodă utilizată:

(a)

cantitatea și tipul de furaje furnizate sau și/sau amestecate pe loc;

(b)

data livrării furajelor.

(3)   În situația în care producătorul practică diferite moduri de creștere în același loc de producție, informațiile prevăzute la alineatele (1) și (2) sunt detaliate pentru fiecare coteț de păsări.

(4)   În sensul prezentului articol, producătorii pot păstra facturile și bonurile de livrare în dosare care poartă mențiunile prevăzute la alineatele (1) și (2), în locul registrelor de vânzări și de livrări.

Articolul 21

Registrele care trebuie ținute de unitățile de colectare

(1)   Unitățile de colectare înregistrează separat, pentru fiecare mod de creștere a găinilor și pentru fiecare zi:

(a)

cantitatea de ouă colectate, detaliate pe producător, numele, adresa și codul producătorului, precum și data sau perioada ouatului;

(b)

cantitatea de ouă neclasate livrată centrului de ambalare corespunzător, detaliată pe producător, numele, adresa și codul centrului de ambalare, precum și data sau perioada ouatului;

(2)   În sensul prezentului articol, producătorii pot păstra facturile și bonurile de livrare în dosare care poartă mențiunile prevăzute la alineatul (1), în locul registrelor de vânzări și de livrări.

Articolul 22

Registrele care trebuie ținute de centrele de ambalare

(1)   Centrele de ambalare înregistrează separat, pentru fiecare mod de creștere și pentru fiecare zi:

(a)

cantitățile de ouă neclasate pe care le primesc, detaliate pe producător, numele, adresa și codul producătorului, precum și data sau perioada ouatului;

(b)

după clasificarea ouălor, cantitățile pentru fiecare categorie de calitate și de greutate;

(c)

cantitățile de ouă primite de la alte centre de ambalare, codurile acestor centre și data de valabilitate minimă;

(d)

cantitățile de ouă neclasificate livrate altor centre de ambalare, detaliate pe producător, codurile acestor centre și data sau perioada ouatului;

(e)

numărul și/sau greutatea ouălor livrate, detaliate pe categoria de calitate și de greutate, data ambalării pentru ouăle din categoria B sau data minimă de valabilitate pentru ouăle din categoria A și cumpărător, menționându-se numele și adresa acestuia.

Centrele de ambalare actualizează săptămânal stocul fizic.

(2)   În situația în care pe ouăle din categoria A și pe ambalajele acestora figurează o mențiune privind modul de nutriție a găinilor ouătoare conform articolului 15, centrele de ambalare care utilizează aceste indicații țin registre separate, conform alineatului (1).

(3)   În sensul prezentului articol, producătorii pot păstra facturile și bonurile de livrare în dosare care poartă mențiunile prevăzute la alineatele (1) și (2), în locul registrelor de vânzări și de livrări.

Articolul 23

Perioada de păstrare a registrelor

Registrele și dosarele vizate la articolul 7 alineatul (2) și la articolele 20, 21 și 22 trebuie păstrate cel puțin 12 luni de la data creării lor.

Articolul 24

Controalele

(1)   Statele membre desemnează serviciile de inspecție însărcinate să controleze respectarea prezentului regulament.

(2)   Serviciile de inspecție menționate la alineatul (1) controlează produsele la care se referă prezentul regulament în toate stadiile comercializării. Controalele sunt efectuate prin sondaj, precum și pe baza unei analize de risc, luându-se în considerare tipul și debitul întreprinderii în cauză, precum și antecedentele producătorului în materie de respectare a normelor de comercializare aplicabile ouălor.

(3)   Pentru ouăle de categoria A importate din țările terțe, controalele menționate la alineatul (2) se realizează în momentul vămuirii și înainte de punerea în liberă circulație.

Ouăle de categoria B importate din țările terțe nu sunt puse în liberă circulație decât după ce se verifică, în cursul controlului vamal, dacă destinația finală a acestora este industria de prelucrare.

(4)   În afara de controalele prin sondaj, operatorii fac obiectul controalelor al căror ritm este stabilit de serviciile de inspecție pe baza analizei de risc menționată la alineatul (2), ținând cont cel puțin de:

(a)

rezultatul controalelor anterioare;

(b)

complexitatea circuitelor de comercializare pe care ouăle le urmează;

(c)

importanța gradului de segmentare în unitatea de producție sau de ambalare;

(d)

importanța volumelor de ouă produse sau ambalate;

(e)

orice schimbare substanțială cu privire la tipul de ouă produse sau prelucrate sau cu privire la metoda de comercializare raportat la anii anteriori.

(5)   Controalele sunt efectuate în mod regulat și nu sunt anunțate. Registrele menționate la articolele 20, 21 și 22 sunt puse la dispoziția serviciilor de inspecție cu ocazia primei cereri în acest sens.

Articolul 25

Deciziile privind cazuri de neconformitate

(1)   În cazul unei neconformități cu prezentul regulament, constatate în urma controalelor prevăzute la articolul 24, serviciile de inspecție nu pot lua decizii decât pentru integralitatea lotului controlat.

(2)   În cazul în care lotul verificat nu este considerat conform prezentului regulament, serviciile de inspecție respective interzic comercializarea acestuia sau, în cazul în care lotul provine dintr-o țară terță, importul acestuia, sub rezerva prezentării unei dovezi de punere în conformitate cu dispozițiile prezentului regulament.

(3)   Serviciul de inspecție care a efectuat controlul verifică dacă lotul suspectat a fost pus în conformitate cu prezentul regulament sau dacă această operațiune este în curs de desfășurare.

Articolul 26

Toleranța pentru defectele de calitate

(1)   Se admit următoarele toleranțe cu ocazia efectuării controlului unor loturi de ouă din categoria A:

(a)

la centrul de ambalare, chiar înainte de expediere: 5 % din ouă prezintă defecte de calitate;

(b)

în celelalte etape ale comercializării: 7 % din ouă prezintă defecte de calitate.

(2)   Pentru ouăle comercializate cu mențiunile „extra” sau „extra proaspăt”, nu se admite nicio toleranță pentru înălțimea camerei de aer cu ocazia controlului efectuat la ambalare sau import.

(3)   Procentele menționate la alineatul (1) se dublează atunci când lotul controlat conține mai puțin de 180 de ouă.

Articolul 27

Toleranța pentru greutatea ouălor

(1)   Cu excepția cazului prevăzut la articolul 4 alineatul (3), se aplică o toleranță greutății unitare a ouălor la controlul unui lot de ouă din categoria A. Un asemenea lot poate conține cel mult 10 % ouă din categoriile de greutate apropiate de cea marcată pe ambalaj, dar nu mai mult de 5 % din categoria de greutate imediat inferioară.

(2)   Procente menționate la alineatul (1) se dublează atunci când lotul controlat conține mai puțin de 180 de ouă.

Articolul 28

Toleranța pentru marcarea ouălor

Se admite o toleranță de 20 % ouă purtând marcaje ilizibile la controlul loturilor și al ambalajelor.

Articolul 29

Ouăle destinate exportului către țările terțe

Ouăle ambalate și destinate exportului pot corespunde altor cerințe decât cele prevăzute în anexa XIV la Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 și în prezentul regulament, în ceea ce privește calitatea, marcarea, etichetarea sau cerințe suplimentare.

Articolul 30

Ouăle importate

(1)   Orice evaluare a echivalenței normelor, menționată în anexa XIV partea A punctul IV subpunctul 1 din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007, comportă o evaluare a respectării de către operatorii din țările terțe în cauză a cerințelor prevăzute în prezentul regulament. Aceasta este actualizată regulat.

Comisia publică rezultatele evaluării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(2)   Ouăle importate din țări terțe sunt marcate în mod clar și lizibil în țara de origine, în conformitate cu codul ISO 3166 al țării.

(3)   În absența garanțiilor suficiente referitoare la echivalența normelor, echivalență menționată în anexa XIV partea A punctul IV subpunctul 3 din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007, ambalajele care conțin ouă importate din țările respective poartă pe partea exterioară, în mod vizibil cu ușurință și perfect lizibil, o indicație despre:

(a)

țara de origine;

(b)

metoda de creștere a găinilor („neconformă cu standardul CE”).

Articolul 31

Raportarea

Până la data de 1 aprilie a fiecărui an, statele membre informează Comisia pe cale electronică cu privire la numărul de locuri de producție, detaliate pe metode de creștere a găinilor, precizând capacitatea maximă a fiecărei exploatații (numărul de păsări prezente în același timp).

Articolul 32

Notificarea infracțiunilor

În termeni de cinci zile lucrătoare, statele membre informează Comisia pe cale electronică cu privire la orice infracțiune constatată – sau suspectată în mod întemeiat – de serviciile de inspecție, susceptibilă de a afecta comerțul intracomunitar din sectorul ouălor, se consideră că aceste schimburi comerciale sunt perturbate în special în cazul unor infracțiuni grave comise de către operatorii care produc sau comercializează ouăle destinate vânzării într-un alt stat membru.

Articolul 33

Excepții acordate pentru departamentele franceze de peste mări

(1)   Prin derogare de la articolul 2 alineatul (3), ouăle destinate vânzării cu amănuntul în departamentele franceze de peste mări pot fi expediate către acestea în stare refrigerată. În această situație, data de vânzare recomandată poate fi prelungită până la 33 de zile.

(2)   În cazul menționat la alineatul (1) al prezentului articol, pe lângă cerințele prevăzute la articolele 12 și 16, pe partea exterioară a ambalajului trebuie să figureze mențiunea „ouă refrigerate”, precum și informațiile privind refrigerarea.

Marca distinctivă pentru „ouă refrigerate” este un triunghi echilateral cu latura de cel puțin 10 mm.

Articolul 34

Excepțiile acordate anumitor regiuni din Finlanda

Ouăle vândute direct de către producător punctelor de vânzare din regiunile enumerate în anexa III nu sunt supuse cerințelor anexei XIV la Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 și ale prezentului regulament. Metoda de creștere a găinilor trebuie totuși să fie indicată în mod corespunzător, conform articolului 12 alineatul (2) și articolului 16 litera (c) din prezentul regulament.

Articolul 35

Evaluarea practicilor privind etichetarea benevolă

Până cel târziu la 31 decembrie 2009 cel târziu, Comisia va evalua modul de aplicare al sistemului de etichetare voluntară, conform articolului 12 alineatul (2) ultimul paragraf, în scopul introducerii obligativității acestuia, după caz.

Articolul 36

Sancțiunile

Statele membre stabilesc regimul sancțiunilor aplicabile în cazul încălcărilor dispozițiilor prezentului regulament și iau orice măsură necesară pentru asigurarea punerii în aplicare a acestora. Sancțiunile astfel prevăzute trebuie să fie efective, proporționale și disuasive.

Articolul 37

Comunicările

Statele membre și Comisia își comunica reciproc datele necesare aplicării prezentului regulament.

Articolul 38

Abrogarea

Regulamentul (CE) nr. 557/2007 se abrogă cu efect de la 1 iulie 2008.

Trimiterile la regulamentul abrogat și la Regulamentul (CE) nr. 1028/2006 sunt considerate drept trimiteri la prezentul regulament și se citesc în conformitate cu tabelul de corespondență din anexa IV.

Articolul 39

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a șaptea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 1 iulie 2008.

Articolul 33 se aplică până la 30 iunie 2009.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 23 iunie 2008.

Pentru Comisie

Mariann FISCHER BOEL

Membru al Comisiei


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 510/2008 al Comisiei (JO L 149, 7.6.2008, p. 61).

(2)  JO L 186, 7.7.2006, p. 1.

(3)  JO L 132, 24.5.2007, p. 5. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1336/2007 (JO L 298, 16.11.2007, p. 3).

(4)  JO L 139, 30.4.2004, p. 1.

(5)  JO L 139, 30.4.2004, p. 55. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1243/2007 al Comisiei (JO L 281, 25.10.2007, p. 8).

(6)  The EFSA Journal, no 269, 2005, p. 1.

(7)  JO L 109, 6.5.2000, p. 29. Directivă modificată ultima dată prin Directiva 2007/68/CE a Comisiei (JO L 310, 28.11.2007, p. 11).

(8)  JO L 31, 1.2.2002, p. 1. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 202/2008 al Comisiei (JO L 60, 5.3.2008, p. 17).

(9)  JO L 203, 3.8.1999, p. 53. Directivă modificată prin Regulamentul (CE) nr. 806/2003 (JO L 122, 16.5.2003, p. 1).

(10)  JO L 30, 31.1.2002, p. 44.

(11)  JO L 198, 22.7.1991, p. 1.


ANEXA I

PARTEA A

Mențiunile vizate la articolul 12 alineatul (2) paragraful al doilea litera (a)

Cod limbi

1

2

3

BG

„Яйца от кокошки – свободно отглеждане на открито”

„Яйца от кокошки – подово отглеждане”

„Яйца от кокошки – клетъчно отглеждане”

ES

„Huevos de gallinas camperas”

„Huevos de gallinas criadas en el suelo”

„Huevos de gallinas criadas en jaula”

CS

„Vejce nosnic ve volném výběhu”

„Vejce nosnic v halách”

„Vejce nosnic v klecích”

DA

„Frilandsæg”

„Skrabeæg”

„Buræg”

DE

„Eier aus Freilandhaltung”

„Eier aus Bodenhaltung”

„Eier aus Käfighaltung”

ET

„Vabalt peetavate kanade munad”

„Õrrekanade munad”

„Puuris peetavate kanade munad”

EL

„Αυγά ελεύθερης βοσκής”

„Αυγά αχυρώνα ή αυγά στρωμνής”

„Αυγά κλωβοστοιχίας”

EN

„Free range eggs”

„Barn eggs”

„Eggs from caged hens”

FR

„Œufs de poules élevées en plein air”

„Œufs de poules élevées au sol”

„Œufs de poules élevées en cage”

GA

„Uibheacha saor-raoin”

„Uibheacha sciobóil”

„Uibheacha ó chearca chúbarnaí”

IT

„Uova da allevamento all'aperto”

„Uova da allevamento a terra”

„Uova da allevamento in gabbie”

LV

„Brīvās turēšanas apstākļos dētās olas”

„Kūtī dētas olas”

„Sprostos dētas olas”

LT

„Laisvai laikomų vištų kiaušiniai”

„Ant kraiko laikomų vištų kiaušiniai”

„Narvuose laikomų vištų kiaušiniai”

HU

„Szabad tartásban termelt tojás”

„Alternatív tartásban termelt tojás”

„Ketreces tartásból származó tojás”

MT

„Bajd tat-tiġieg imrobbija barra”

„Bajd tat-tiġieġ imrobbija ma’ l-art”

„Bajd tat-tiġieġ imrobbija fil-ġaġeġ”

NL

„Eieren van hennen met vrije uitloop”

„Scharreleieren”

„Kooieieren”

PL

„Jaja z chowu na wolnym wybiegu”

„Jaja z chowu ściółkowego”

„Jaja z chowu klatkowego”

PT

„Ovos de galinhas criadas ao ar livre”

„Ovos de galinhas criadas no solo”

„Ovos de galinhas criadas em gaiolas”

RO

„Ouă de găini crescute în aer liber”

„Ouă de găini crescute în hale la sol”

„Ouă de găini crescute în baterii”

SK

„Vajcia z chovu na voľnom výbehu”

„Vajcia z podostieľkového chovu”

„Vajcia z klietkového chovu”

SL

„Jajca iz proste reje”

„Jajca iz hlevske reje”

„Jajca iz baterijske reje”

FI

„Ulkokanojen munia”

„Lattiakanojen munia”

„Häkkikanojen munia”

SV

„Ägg från utehöns”

„Ägg från frigående höns inomhus”

„Ägg från burhöns”


PARTEA B

Mențiunile vizate la articolul 12 alineatul (2) paragraful al patrulea

Cod limbi

 

BG

„Уголемени клетки”

ES

„Jaulas acondicionadas”

CS

„Obohacené klece”

DA

„Stimulusberigede bure”

DE

„ausgestalteter Käfig”

ET

„Täiustatud puurid”

EL

„Αναβαθμισμένοι/Διευθετημένοι κλωβοί”

EN

„Enriched cages”

FR

„Cages aménagées”

GA

„Cásanna Saibhrithe”

IT

„Gabbie attrezzate”

LV

„Uzlaboti būri”

LT

„Pagerinti narveliai”

HU

„Feljavított ketrecek”

MT

„Gaġeg arrikkiti”

NL

„Aangepaste kooi” of „Verrijkte kooi”

PL

„Klatki ulepszone”

PT

„Gaiolas melhoradas”

RO

„Cuști îmbunătățite”

SK

„Obohatené klietky”

SL

„Obogatene kletke”

FI

„Varustellut häkit”

SV

„Inredd bur”


ANEXA II

Cetințele minime care trebuie îndeplinite de sistemele de producție pentru diferitele modalități de creștere a găinilor ouătoare

1.

„Ouăle de găini crescute în aer liber” trebuie să fie produse în exploatații care îndeplinesc cel puțin condițiile stabilite la articolul 4 din Directiva 1999/74/CE a Consiliului.

Trebuie îndeplinite în special următoarele condiții:

(a)

găinile trebuie să aibă pe parcursul zilei un acces neîntrerupt la spații exterioare; cu toate acestea, această exigență nu exclude ca un producător să poată limita accesul la aceste spații pentru o scurtă perioadă, dimineața, conform bunelor practici agricole și în special bunelor practici în materie de creștere;

în situația în care alte restricții, inclusiv restricțiile de ordin veterinar, adoptate în temeiul legislației comunitare în vederea protejării sănătății publice și a sănătății animale, au ca efect limitarea accesului găinilor la spațiile exterioare, comercializarea ouălor ca „ouă de găini crescute în aer liber” poate fi continuată pe durata restricției, dar în nici un caz mai mult de douăsprezece săptămâni;

(b)

spațiul exterior accesibil găinilor trebuie să fie, în cea mai mare parte, plin de vegetație și nu poate face obiectul nici unei alte utilizări decât livadă, zonă cu arbori sau pășune, cu condiția ca această ultimă utilizare să fie autorizată de autoritățile competente;

(c)

densitatea populării spațiului exterior nu poate în nici un moment să depășească 2 500 de găini pe hectarul de teren pus la dispoziția acestora, adică o găină la patru metri pătrați; cu toate acestea, în situația în care fiecare găină dispune de minimum 10 metri pătrați și se practică o rotație, iar găinile au acces liber la tot spațiul, pe parcursul întregii vieți a grupului de găini, fiecare spațiu închis utilizat trebuie să asigure cel puțin 2,5 metri pătrați pentru fiecare găină;

(d)

spațiile exterioare nu se pot întinde dincolo de o rază de 150 de metri de la trapa de ieșire cea mai apropiată; cu toate acestea, o extensie până la 350 de metri de la trapa de ieșire cea mai apropiată este autorizată, cu condiția ca un număr suficient de adăposturi vizate la articolul 4 alineatul (1) punctul 3 litera (b) punctul (ii) din Directiva 1999/74/CE să fie uniform repartizat pe totalitatea spațiului exterior în proporție de cel puțin patru adăposturi pe hectar.

2.

„Ouăle de găini crescute pe pământ” trebuie să fie produse în instalații de creștere care îndeplinesc cel puțin condițiile stabilite la articolul 4 din Directiva 1999/74/CE.

3.

„Ouăle de găini crescute în cuști” trebuie să fie produse în echipamentele de creștere care îndeplinesc cel puțin:

(a)

condițiile stabilite la articolul 5 din Directiva 1999/74/CE, până la 31 decembrie 2011; sau

(b)

condițiile stabilite la articolul 6 din Directiva 1999/74/CE.

4.

Statele membre pot autoriza derogări de la punctele 1 și 2 din prezenta anexă pentru fermele cu mai puțin de 350 de găini ouătoare sau pentru fermele de creștere a găinilor ouătoare pentru înmulțire în ceea ce privește obligațiile vizate la articolul 4 alineatul (1) punctul 1 litera (d), teza a doua și la articolul 4 alineatul (1) punctul 1 litera (e), la articolul 4 alineatul (1) punctul 2, la articolul 4 alineatul (1) punctul 3 litera (a) punctul (i) și la articolul 4 alineatul (1) punctul 3 litera (b) punctul (i) din Directiva 1999/74/CE.


ANEXA III

Regiunile Finlandei vizate la articolul 34

Următoarele provincii:

Lappi;

Oulu;

regiunile din Carelia de Nord și din Nord-Savo în provincia Finlandei orientale;

Åland.


ANEXA IV

Tabelul de corespondență vizat la articolul 38

Regulamentul (CE) nr. 1028/2006

Regulamentul (CE) nr. 557/2007

Prezentul regulament

Articolul 1 primul paragraf

Articolul 1 primul paragraf

Articolul 1 paragraful al doilea teza introductivă

Articolul 1 paragraful al doilea teza introductivă

Articolul 1 paragraful al doilea literele (a)-(j)

Articolul 1 paragraful al doilea literele (a)-(j)

Articolul 2 punctele (1)-(9)

Articolul 1 paragraful al doilea literele (k)-(s)

Articolul 2

Articolul 2

Articolul 3

Articolul 3

Articolul 4

Articolul 4

Articolul 5 alineatul (1)

Articolul 5 alineatul (1) primul paragraf

Articolul 5 alineatul (1)

Articolul 5 alineatul (1) paragraful al doilea

Articolul 5 alineatul (2)

Articolul 5 alineatul (2) primul paragraf

Articolul 5 alineatul (2)

Articolul 5 alineatul (2) paragraful al doilea

Articolul 5 alineatul (3)

Articolul 5 alineatul (3)

Articolul 5 alineatul (3)

Articolul 5 alineatul (4)

Articolul 6

Articolul 6

Articolul 7

Articolul 7

Articolul 8

Articolul 8

Articolul 9

Articolul 9

Articolul 10

Articolul 10

Articolul 11 alineatul (2)

Articolul 11

Articolul 12

Articolul 12

Articolul 13

Articolul 13

Articolul 14

Articolul 14

Articolul 15

Articolul 15

Articolul 16

Articolul 16

Articolul 17

Articolul 17

Articolul 18

Articolul 18

Articolul 19

Articolul 19

Articolul 20

Articolul 20

Articolul 21

Articolul 21

Articolul 22

Articolul 22

Articolul 23

Articolul 23

Articolul 7

Articolul 24 alineatele (1), (2) și (3)

Articolul 24

Articolul 24 alineatele (4) și (5)

Articolul 25

Articolul 25

Articolul 26

Articolul 26

Articolul 27

Articolul 27

Articolul 28

Articolul 28

Articolul 29

Articolul 29

Articolul 30

Articolul 30

Articolul 31

Articolul 31

Articolul 32

Articolul 32

Articolul 33

Articolul 33

Articolul 34

Articolul 34

Articolul 35

Articolul 35

Articolul 8

Articolul 36

Articolul 9

Articolul 37

Articolul 36

Articolul 38

Articolul 37

Articolul 39

Anexa I

Anexa I

Anexa II

Anexa II

Anexa III

Anexa III

Anexa IV

Anexa IV

Anexa V


24.6.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 163/24


REGULAMENTUL (CE) NR. 590/2008 AL COMISIEI

din 23 iunie 2008

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1580/2007 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentelor (CE) nr. 2200/96, (CE) nr. 2201/96 și (CE) nr. 1182/2007 ale Consiliului în sectorul fructelor și legumelor și de derogare de la respectivul regulament

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1182/2007 al Consiliului din 26 septembrie 2007 de stabilire a unor norme specifice cu privire la sectorul fructelor și legumelor și de modificare a Directivelor 2001/112/CE și 2001/113/CE și a Regulamentelor (CEE) nr. 827/68, (CE) nr. 2200/96, (CE) nr. 2201/96, (CE) nr. 2826/2000, (CE) nr. 1782/2003 și (CE) nr. 318/2006 și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2202/96 (1), în special articolul 42 literele (b), (f) și (j),

întrucât:

(1)

Articolul 11 din Regulamentul (CE) nr. 1182/2007 prevede că ajutorul financiar național poate fi acordat în regiunile în care gradul de organizare a producătorilor este deosebit de scăzut. Acest ajutor trebuie să fie acordat suplimentar față de fondul operațional. Pentru a permite unei organizații de producători să includă ajutorul suplimentar în programul său operațional, dacă este necesar, acest program operațional trebuie modificat. În acest caz, statele membre trebuie să poată mări procentul-limită, stabilit la articolul 67 alineatul (2) litera (c) din Regulamentul (CE) nr. 1580/2007 al Comisiei (2), cu care poate fi mărit cuantumul fondului operațional aprobat inițial.

(2)

Articolul 82 alineatul (2) litera (d) din Regulamentul (CE) nr. 1580/2007 prevede că plata cheltuielilor de transport referitoare la operațiunile de distribuire gratuită este condiționată de prezentarea de documente care să ateste cheltuielile de transport suportate în mod real. Însă, cheltuielile de transport referitoare la operațiunile de distribuire gratuită sunt finanțate prin sume forfetare stabilite în anexa XI la respectivul regulament; prin urmare, astfel de informații nu sunt necesare, în schimb trebuie solicitate informații privind distanța pe baza căreia se calculează suma forfetară.

(3)

Este necesar să se modifice, în 31 ianuarie, data, stabilită la articolul 94 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1580/2007, până la care statele membre transmit o cerere către Comisie pentru autorizarea acordării ajutorului financiar național organizațiilor de producători, pentru a ține cont de posibilitatea ca statele membre să amâne aprobarea programelor și fondurilor operaționale până la 20 ianuarie.

(4)

Articolul 97 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1580/2007 prevede că statele membre trebuie să solicite rambursarea de către Comunitate a ajutorului financiar național aprobat, care a fost plătit efectiv organizațiilor de producători înainte de data de 1 martie a anului următor implementării anuale a programelor operaționale. Având în vedere că statele membre efectuează plata către organizațiile de producători până la data de 15 octombrie a anului care urmează anului de implementare a programului, termenul pentru cererea de rambursare transmisă Comisiei de către statele membre trebuie, în consecință, prelungit până la data de 1 ianuarie a celui de-al doilea an care urmează anului de implementare a programului.

(5)

Articolul 116 alineatul (2) al patrulea paragraf din Regulamentul (CE) nr. 1580/2007 prevede că statele membre pot efectua plăți după termenul stabilit la articolul 71 al respectivului regulament, dacă acest lucru este necesar. Cu toate acestea, din motive de bună gestionare financiară, trebuie stabilit un termen-limită pentru astfel de plăți. O serie similară de dispoziții trebuie să se adauge și la articolul 116 alineatul (3) din respectivul regulament, din aceleași motive.

(6)

Articolul 122 primul paragraf litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 1580/2007 stabilește că organizațiile de producători trebuie să ramburseze contribuția comunitară în cazul în care, ca urmare a neregulilor constatate, destinatarii produselor retrase de pe piață sunt obligați să ramburseze valoarea produselor primite, plus cheltuielile de sortare, ambalare și transport. Cu toate acestea, organizațiile de producători nu trebuie să fie responsabile pentru neregulile imputabile destinatarilor produselor retrase și, prin urmare, această cerință trebuie eliminată.

(7)

În scopul asigurării certitudinii juridice și egalității între statele membre, trebuie să se precizeze că, pentru programele operaționale implementate în 2007, trebuie să se aplice în continuare dispoziții identice cu cele prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 544/2001 al Comisiei din 20 martie 2001 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 2200/96 al Consiliului în ceea ce privește asistența financiară suplimentară pentru fondurile operaționale (3).

(8)

Articolul 47 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1580/2007 prevede că cererile de ajutor care acoperă perioade semestriale pot fi depuse numai dacă planul de recunoaștere este defalcat în perioade semestriale. Cu toate acestea, astfel de cereri ar putea fi depuse pentru planuri aprobate înainte de 2008 în temeiul Regulamentului (CE) nr. 2200/96 al Consiliului din 28 octombrie 1996 privind organizarea comună a pieței în sectorul fructelor și legumelor (4). Este necesar să se prevadă o măsură tranzitorie care să permită, în acest caz, astfel de cereri.

(9)

În interesul certitudinii juridice și pentru a asigura o tranziție coerentă între regimul reglementat de Regulamentul (CE) nr. 2200/96 și cel reglementat de Regulamentul (CE) nr. 1182/2007, este important să se clarifice faptul că procentajele din ajutor trebuie să rămână neschimbate pentru planurile de recunoaștere acceptate în temeiul Regulamentului (CE) nr. 2200/96, care beneficiază în continuare de acceptare în conformitate cu articolul 55 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 1182/2007, pentru grupurile de producători care nu se află în statele membre care au aderat la Comunitate la 1 mai 2004 sau după această dată și nici în regiunile ultraperiferice ale Comunității, astfel cum sunt definite la articolul 299 alineatul (2) din tratat, și nici în insulele mici din Marea Egee, astfel cum sunt definite la articolul 1 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1405/2006 al Consiliului din 18 septembrie 2006 de stabilire a măsurilor specifice în domeniul agriculturii în favoarea insulelor mici din Marea Egee și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1782/2003 (5), precum și pentru grupurile de producători care au beneficiat de dispozițiile articolului 14 alineatul (7) din Regulamentul (CE) nr. 2200/96.

(10)

În interesul certitudinii juridice și pentru a proteja drepturile dobândite, este important să se clarifice faptul că plățile indemnizației comunitare de retragere și ale controalelor aferente, care privesc retragerile din anul 2007, dar care nu s-au efectuat până la 31 decembrie 2007, se pot efectua totuși după această dată, în conformitate cu normele în vigoare la 31 decembrie 2007.

(11)

În interesul certitudinii juridice și pentru a proteja așteptările legitime, trebuie să se clarifice faptul că nu trebuie aplicate sancțiuni în cazul unei cereri de ajutor pentru programe operaționale implementate în 2007, pentru acte sau omisiuni produse în respectiva perioadă, care ar fi mai severe decât sancțiunile aplicabile în conformitate cu legislația în vigoare la acea dată.

(12)

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 1580/2007 trebuie modificat în consecință.

(13)

Având în vedere dificultățile statelor membre de a se adapta noilor dispoziții privind ajutorul financiar național din Regulamentul (CE) nr. 580/2007 pentru programe operaționale implementate în 2007 și 2008, este necesar să se adopte dispoziții tranzitorii pentru a permite derogări de la datele stabilite la articolul 94 din respectivul regulament.

(14)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului de gestionare a organizării comune a piețelor agricole,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul (CE) nr. 1580/2007 se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 67 alineatul (2), litera (c) se înlocuiește cu următorul text:

„(c)

să mărească cuantumul fondurilor operaționale cu maximum 25 % și să-l reducă cu un procent ce va fi stabilit de statele membre, din cuantumul aprobat inițial, cu condiția ca obiectivele generale ale programului operațional să fie menținute. Statele membre pot mări acest procent în cazul fuziunilor organizațiilor de producători, astfel cum se prevede la articolul 31 alineatul (1) și în cazul aplicării articolului 94a.”

2.

La articolul 82 alineatul (2), litera (d) se înlocuiește cu următorul text:

„(d)

distanța dintre locul de retragere și locul de livrare.”

3.

La articolul 94 alineatul (1), primul paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Statele membre transmit o cerere către Comisie pentru autorizarea acordării ajutorului financiar național, în conformitate cu articolul 11 alineatul (1) primul paragraf din Regulamentul (CE) nr. 1182/2007, pentru programele operaționale care urmează să fie implementate într-un anumit an calendaristic, până la data de 31 ianuarie a acelui an.”

4.

După articolul 94, se inserează următorul articol 94a:

„Articolul 94a

Modificări ale programului operațional

O organizație de producători care dorește să depună o cerere de ajutor financiar național își modifică, dacă este necesar, programul său operațional în conformitate cu articolul 67.”

5.

La articolul 97, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1)   Statele membre formulează o cerere pentru rambursarea, de către Comunitate, a ajutorului financiar național aprobat, care a fost plătit efectiv organizațiilor de producători, până la data de 1 ianuarie a celui de-al doilea an care urmează anului de implementare a programului.

Cererea este însoțită de dovada îndeplinirii condițiilor stabilite la articolul 11 alineatul (1) al doilea paragraf din Regulamentul (CE) nr. 1182/2007 în trei din cei patru ani premergători, precum și de informații detaliate privind organizațiile de producători în cauză, valoarea ajutorului plătit efectiv și o descriere a fondului operațional cu indicarea cuantumului total, a contribuțiilor din partea Comunității, a statelor membre (ajutor financiar național) și a organizațiilor de producători și a membrilor.”

6.

Articolul 116 se modifică după cum urmează:

(a)

la alineatul (2), al patrulea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Statele membre pot efectua plăți după termenul stabilit la articolul 71, dacă acest lucru este necesar pentru aplicarea prezentului alineat. Totuși, aceste plăți întârziate nu pot fi efectuate, în niciun caz, după data de 15 octombrie a celui de-al doilea an care urmează anului de implementare a programului.”;

(b)

la alineatul (3), după primul paragraf se inserează următorul paragraf:

„Statele membre pot efectua plăți după termenul stabilit la articolul 71, dacă acest lucru este necesar pentru aplicarea prezentului alineat. Totuși, aceste plăți întârziate nu pot fi efectuate, în nici un caz, după data de 15 octombrie a celui de-al doilea an care urmează anului de implementare a programului.”

7.

La articolul 122 primul paragraf litera (b), a doua teză se elimină.

8.

La articolul 152 se introduc următoarele alineate:

„(4)   Prin derogare de la dispozițiile articolului 47 alineatul (2) din prezentul regulament, grupurile de producători care implementează planuri de recunoaștere la care se aplică articolul 55 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 1182/2007 și care nu sunt defalcate în perioade semestriale pot depune cereri de ajutor care acoperă perioade semestriale. Astfel de cereri pot acoperi numai perioade semestriale corespunzătoare segmentelor anuale care au început înainte de 2008.

(5)   Prin derogare de la dispozițiile articolului 96, în ceea ce privește programele operaționale implementate în 2007, FEOGA finanțează un ajutor financiar suplimentar pentru fondurile operaționale, la un nivel de 50 % din ajutorul financiar acordat organizațiilor de producători.

(6)   Planurile de recunoaștere acceptate în temeiul Regulamentului (CE) nr. 2200/96, care beneficiază în continuare de acceptare în conformitate cu articolul 55 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 1182/2007, pentru grupurile de producători care nu se află în statele membre care au aderat la Comunitate la 1 mai 2004 sau după această dată și nici în regiunile ultraperiferice ale Comunității, astfel cum sunt definite la articolul 299 alineatul (2) din tratat, și nici în insulele mici din Marea Egee, astfel cum sunt definite la articolul 1 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1405/2006, sunt finanțate în conformitate cu procentajele stabilite la articolul 7 alineatul (5) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 1182/2007.

Planurile de recunoaștere acceptate în temeiul Regulamentului (CE) nr. 2200/96, care au beneficiat de dispozițiile articolului 14 alineatul (7) din respectivul regulament și beneficiază în continuare de acceptare în conformitate cu articolul 55 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 1182/2007 sunt finanțate în conformitate cu procentajele stabilite la articolul 7 alineatul (5) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 1182/2007.

(7)   Plățile indemnizației comunitare de retragere și ale controalelor aferente, care privesc retragerile din anul 2007 dar care nu s-au efectuat până la 31 decembrie 2007, se pot efectua totuși după această dată în conformitate cu titlul IV din Regulamentul (CE) nr. 2200/96, în forma existentă la acea dată.

(8)   Dacă, în ceea ce privește o cerere de ajutor depusă pentru programe operaționale implementate în 2007 sau mai devreme ar trebui aplicată o sancțiune în conformitate cu titlul III capitolul V secțiunea 3, pentru acte sau omisiuni care s-au produs în respectiva perioadă, dar, în conformitate cu legislația în vigoare la acea dată, ar fi trebuit aplicată o sancțiune mai puțin severă sau nicio sancțiune, atunci se aplică respectiva sancțiune mai puțin severă sau, după caz, nu se aplică nicio sancțiune.”

Articolul 2

Prin derogare de la dispozițiile articolului 94 din Regulamentul (CE) nr. 1580/2007, în ceea ce privește programele operaționale implementate în 2007 și 2008, statele membre transmit o cerere către Comisie pentru autorizarea plății ajutorului financiar național în conformitate cu articolul 11 alineatul (1) primul paragraf din Regulamentul (CE) nr. 1182/2007, până la data de 1 iulie 2008.

Articolul 3

Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 23 iunie 2008.

Pentru Comisie

Mariann FISCHER BOEL

Membru al Comisiei


(1)  JO L 273, 17.10.2007, p. 1.

(2)  JO L 350, 31.12.2007, p. 1. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 498/2008 (JO L 146, 5.6.2008, p. 7).

(3)  JO L 81, 21.3.2001, p. 20.

(4)  JO L 297, 21.11.1996, p. 1. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 (JO L 299, 16.11.2007, p. 1).

(5)  JO L 265, 26.9.2006, p. 1.


24.6.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 163/28


REGULAMENTUL (CE) NR. 591/2008 AL COMISIEI

din 23 iunie 2008

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 712/2007 privind lansarea unor invitații permanente la licitație pentru revânzarea pe piața comunitară a cerealelor păstrate de organismele de intervenție din statele membre

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”) (1), în special articolul 43 coroborat cu articolul 4,

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 712/2007 al Comisiei (2) a lansat invitații permanente la licitație pentru revânzarea pe piața comunitară a cerealelor păstrate de organismele de intervenție din statele membre. Termenul de prezentare a ofertelor pentru ultima licitație parțială expiră la 25 iunie 2008.

(2)

În scopul de a asigura aprovizionarea crescătorilor de vite și a industriei furajelor la prețuri competitive pentru începutul campaniei 2008/2009, ar trebui să menținem disponibile pe piața cerealelor stocurile de intervenție deținute de organismul de intervenție din Ungaria, singurul care mai dispune de stocuri în prezent, și să precizăm zilele și datele în care operatorii vor putea depune oferte, în funcție de reuniunile programate ale comitetului de gestiune a organizării comune a piețelor agricole.

(3)

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 712/2007 ar trebui modificat în consecință.

(4)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul comitetului de gestiune a organizării comune a piețelor agricole,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

La articolul 3 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 712/2007, se adaugă următorul paragraf:

„Cu începere de la 1 iulie 2008, termenul de prezentare a ofertelor la licitațiile parțiale expiră la ora 13 (ora Bruxelles-ului) în zilele de miercuri 9 iulie 2008, 23 iulie 2008, 6 august 2008, 27 august 2008 și 10 septembrie 2008.”

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Regulamentul este aplicabil de la 1 iulie 2008.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 23 iunie 2008.

Pentru Comisie

Mariann FISCHER BOEL

Membru al Comisiei


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 510/2008 al Comisiei (JO L 149, 7.6.2008, p. 61).

(2)  JO L 163, 23.6.2007, p. 7. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 58/2008 (JO L 22, 25.1.2008, p. 3).


II Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare nu este obligatorie

DECIZII

Consiliu

24.6.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 163/29


DECIZIA CONSILIULUI

din 23 iunie 2008

de punere în aplicare a articolului 7 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 423/2007 privind măsuri restrictive împotriva Iranului

(2008/475/CE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 423/2007 al Consiliului din 19 aprilie 2007 (1), în special articolul 15 alineatul (2),

întrucât:

(1)

La 19 aprilie 2007, Consiliul a adoptat Regulamentul (CE) nr. 423/2007 privind măsuri restrictive împotriva Iranului. Articolul 15 alineatul (2) din regulamentul respectiv prevede instituirea, examinarea și modificarea de către Consiliu a listei de persoane, entități și organisme menționate la articolul 7 alineatul (2) din respectivul regulament.

(2)

Consiliul a stabilit că o serie de alte persoane, entități și organisme îndeplinesc condițiile prevăzute la articolul 7 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 423/2007 și că, prin urmare, acestea ar trebui să fie incluse în lista de la anexa V la respectivul regulament din motivele individuale și specifice expuse,

DECIDE:

Articolul 1

Anexa V la Regulamentul (CE) nr. 423/2007 se înlocuiește cu textul care figurează în anexa la prezenta decizie.

Articolul 2

Prezenta decizie produce efecte de la data publicării.

Adoptată la Luxemburg, 23 iunie 2008.

Pentru Consiliu

Președintele

I. JARC


(1)  JO L 103, 20.4.2007, p. 1. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 219/2008 (JO L 68, 12.3.2008, p. 5).


ANEXĂ

„ANEXA V

A.   Persoane fizice

 

Nume

Informații de identificare

Motive

Data includerii în listă

1.

Reza AGHAZADEH

Data nașterii: 15.3.1949 Numărul pașaportului: S4409483 valabil 26.4.2000 – 27.4.2010 emis la: Teheran, Pașaport diplomatic numărul: D9001950, emis la data de 22.1.2008 valabil până la 21.1.2013, Locul nașterii: Khoy

Președintele Organizației iraniene a energiei atomice (AEOI). AEOI supervizează programul nuclear al Iranului și este citată în RCSONU 1737 (2006).

24.4.2007

2.

Javad DARVISH-VAND, general de brigadă în cadrul Corpului de gardieni al revoluției iraniene (Iranian Revolutionary Guard Corps - IRGC)

 

Adjunct responsabil cu inspecțiile, în cadrul Ministerului apărării și suportului logistic pentru forțele armate (MODAFL). Responsabil cu toate facilitățile și instalațiile MODAFL.

24.6.2008

3.

Seyyed Mahdi FARAHI, general de brigadă în cadrul IRGC

 

Director general al Organizației industriilor de apărare (Defence Industries Organisation - DIO), citată în RCSONU 1737 (2006)

24.6.2008

4.

Dr Hoseyn (Hossein) FAQIHIAN

Adresa NFPC: AEOI-NFPD P.O. Box: 11365-8486, Teheran/Iran

Deputat și director general al Companiei de achiziție și de producție de combustibili nucleari (Nuclear Fuel Production and Procurement Company - NFPC), care face parte din AEOI. AEOI supervizează programul nuclear al Iranului și este citată în RCSONU 1737 (2006). NFPC este implicată în activități legate de îmbogățirea uraniului, pe care Iranul trebuie să le suspende, conform solicitării Consiliului AIEA și a Consiliului de Securitate al ONU.

24.4.2007

5.

Inginer Mojtaba HAERI

 

Adjunct responsabil cu industria, în cadrul MODAFL. Are rol de supraveghere a Organizației industriilor aerospațiale (Aerospace Industries Organisation - AIO) și a Organizației industriilor de apărare (DIO).

24.6.2008

6.

Ali HOSEYNITASH, general de brigadă în cadrul IRGC

 

Președintele Departamentului General al Consiliului Național Suprem de Securitate, participând la elaborarea politicilor privind chestiunea nucleară

24.6.2008

7.

Mohammad Ali JAFARI, IRGC

 

Ocupă un post de comandant în cadrul IRGC

24.6.2008

8.

Mahmood JANNATIAN

 

Președinte adjunct al Organizației iraniene a energiei atomice

24.6.2008

9.

Said Esmail KHALILIPOUR

Data nașterii: 24.11.1945, Locul nașterii: Langroud

Șef adjunct al AEOI. AEOI supervizează programul nuclear al Iranului și este citată în RCSONU 1737 (2006).

24.4.2007

10.

Ali Reza KHANCHI

Adresa NRC: AEOI-NRC P.O. Box: 11365-8486 Teheran/Iran; Fax: (+9821) 8021412

Președintele Centrului de cercetări nucleare de la Teheran (Tehran Nuclear Research Centre - TNRC) al AEOI. AIEA continuă să solicite Iranului clarificări privind experimentele de separare a plutoniului desfășurate la TNRC, inclusiv privind prezența de particule de uraniu puternic îmbogățit în probele de mediu prelevate la instalațiile de depozitare a deșeurilor de la Karaj, unde se află containerele folosite pentru stocarea țintelor de uraniu sărăcit utilizate în aceste experimente. AEOI supervizează programul nuclear al Iranului și este citată în RCSONU 1737 (2006).

24.4.2007

11.

Ebrahim MAHMUDZADEH

 

Director general al Companiei industriilor electronice iraniene (Iran Electronic Industries)

24.6.2008

12.

Beik MOHAMMADLU, general de brigadă

 

Adjunct responsabil cu aprovizionarea și logistica, în cadrul MODAFL

24.6.2008

13.

Anis NACCACHE

 

Administrator al companiilor Barzagani Tejarat Tavanmad Saccal; societatea sa a încercat să achiziționeze bunuri sensibile, în beneficiul entităților citate în RCSONU 1737

24.6.2008

14.

Mohammad NADERI, general de brigadă

 

Președintele Organizației industriilor aerospațiale (AIO). AIO a participat la programe iraniene sensibile.

24.6.2008

15.

Mostafa Mohammad NAJJAR, general de brigadă în cadrul IRGC

 

Ministru în cadrul MODAFL, responsabil cu ansamblul programelor militare, inclusiv programele de rachete balistice

24.6.2008

16.

Dr. Javad RAHIQI

Data nașterii: 21.4.1954, Locul nașterii: Mashad

Președintele Centrului de Tehnologie Nucleară de la Esfahan (Esfahan Nuclear Technology Centre) al AEOI. Acesta supervizează uzina de conversie a uraniului de la Esfahan. Consiliul AIEA și Consiliul de Securitate al ONU au solicitat Iranului să suspende toate activitățile legate de îmbogățirea uraniului. Acestea includ toate activitățile legate de conversia uraniului. AEOI supervizează programul nuclear al Iranului și este citată în RCSONU 1737 (2006).

24.4.2007

17.

Mohammad SHAFI’I RUDSARI, contraamiral

 

Adjunct responsabil cu coordonarea, în cadrul MODAFL

24.6.2008

18.

Ali SHAMSHIRI, general de brigadă în cadrul IRGC

 

Adjunct în cadrul MODAFL responsabil cu contraspionajul și cu securitatea personalului și a instalațiilor MODAFL

24.6.2008

19.

Abdollah SOLAT SANA

 

Director general al Uzinei de conversie a uraniului (UCF) de la Esfahan. Aceasta este instalația care produce materia primă (UF6) pentru instalațiile de îmbogățire a uraniului de la Natanz. La 27 august 2006, președintele Ahmadinejad i-a acordat lui Solat Sana un premiu special pentru rolul său în activitățile desfășurate.

24.4.2007

20.

Ahmad VAHIDI, general de brigadă în cadrul IRGC

 

Președintele adjunct al MODAFL

24.6.2008


B.   Persoane juridice, entități și organisme

 

Nume

Informații de identificare

Motive

Data includerii în listă

1.

Organizația industriilor aerospațiale (Aerospace Industries Organisation, AIO)

AIO, 28 Shian 5, Lavizan, Teheran

AIO supervizează producția de rachete a Iranului, inclusiv Grupul industrial Shahid Hemmat, Grupul industrial Shahid Bagheri și Grupul industrial Fajr, care au fost citate în RCSONU 1737 (2006). Președintele AIO și alți doi înalți funcționari au fost, de asemenea, citați în RCSONU 1737 (2006).

24.4.2007

2.

Armament Industries

Pasdaran Av., PO Box 19585/777, Teheran

O filială a DIO (Organizația industriilor de apărare).

24.4.2007

3.

Organizația geografică a forțelor armate (Armed Forces Geographical Organisation)

 

Identificată ca furnizoare de date geospațiale pentru programul de rachete balistice

24.6.2008

4.

Bank Melli, Melli Bank Iran și toate sucursalele și filialele, inclusiv

Ferdowsi Avenue, PO Box 11365-171, Teheran

Furnizează sau încearcă să furnizeze sprijin financiar companiilor implicate în programul iranian de rachete balistice și în cel nuclear sau achiziționează bunuri pentru aceste programe (AIO, SHIG, SBIG, AEOI, Novin Energy Company, Mesbah Energy Company, Kalaye Electric Company și DIO). Bank Melli are rolul de a facilita activitățile sensibile ale Iranului. Banca a facilitat numeroase achiziții de materiale sensibile pentru programul iranian de rachete balistice și cel nuclear. A furnizat o gamă de servicii financiare în numele entităților asociate cu industria nucleară și cea a rachetelor balistice din Iran, inclusiv deschiderea de acreditive și menținerea conturilor. Multe dintre companiile menționate anterior figurează în rezoluțiile 1737 și 1747 ale Consiliului de Securitate al ONU.

24.6.2008

a)

Melli Bank plc

London Wall, 11th floor, Londra EC2Y 5EA, Regatul Unit

b)

Bank Melli Iran Zao

Nr. 9/1, Ulitsa Mashkova, Moscova, 130064, Rusia

5.

Defence Technology and Science Research Centre (DTSRC) – cunoscut și ca Educational Research Institute/Moassese Amozeh Va Tahgiaghati (ERI/MAVT Co.)

Pasdaran Av., PO Box 19585/777, Teheran

Însărcinat cu activitatea de cercetare și dezvoltare. Filială a DIO (Defence Industries Organization). DTSRC efectuează o mare parte a achizițiilor în numele DIO.

24.4.2007

6.

Iran Electronic Industries

P. O. Box 18575-365, Teheran, Iran

Filială deținută în totalitate de MODAFL (și, prin urmare, organizație-soră a AIO, AvIO și DIO). Rolul său este de a produce componente electronice pentru sisteme de arme iraniene.

24.6.2008

7.

IRGC Air Force

 

Exploatează arsenalul Iranului de rachete balistice cu rază scurtă și rază medie de acțiune. Numele șefului IRGC Air Force figurează în RCSONU 1737.

24.6.2008

8.

Khatem-ol Anbiya Construction Organisation

Nr. 221, North Falamak-Zarafshan Intersection, 4th Phase, Shahkrak-E-Ghods, Teheran 14678, Iran

Grup de companii deținut de IRGC. Utilizează resursele inginerești pentru construcții ale IRGC, acționând ca prim contractor în proiecte importante, inclusiv săparea de tunele; presupus ca sprijinind programul iranian de rachete balistice și pe cel nuclear.

24.6.2008

9.

Universitatea Malek Ashtar

 

Asociată Ministerului Apărării, aceasta a creat în 2003 o diplomă privind rachetele, în colaborare strânsă cu AIO.

24.6.2008

10.

Marine Industries

Pasdaran Av., PO Box 19585/777, Teheran

Filială a DIO.

24.4.2007

11.

Mechanic Industries Group

 

A participat la producția de componente pentru programul balistic.

24.6.2008

12.

Ministry of Defence and Armed Forces Logistics (MODAFL)

West side of Dabestan Street, Abbas Abad District, Teheran

Însărcinat cu programele de cercetare în domeniul apărării, de dezvoltare și de fabricare ale Iranului, inclusiv cu sprijinirea programului de rachete balistice și a celui nuclear.

24.6.2008

13.

Ministry of Defence Logistics Export (MODLEX)

P. O. Box 16315-189, Teheran, Iran

Este ministerul din cadrul MODAFL care se ocupă cu exporturile, precum și agenția folosită pentru exportul de arme finite în cazul tranzacțiilor interstatale. În temeiul RCSONU 1747 (2007), MODLEX nu ar trebui să aibă activități de comercializare.

24.6.2008

14.

3M Mizan Machinery Manufacturing

 

Firmă paravan a AIO care participă la achiziționări în domeniul balistic.

24.6.2008

15.

Nuclear Fuel Production and Procurement Company (NFPC)

AEOI-NFPD P.O. Box: 11365-8486, Teheran/Iran

Nuclear Fuel Production Division (NFPD) din cadrul AEOI desfășoară activități de cercetare și dezvoltare în domeniul ciclului combustibilului nuclear, incluzând printre altele: prospectarea, extracția, procesarea și conversia uraniului, precum și gestionarea deșeurilor nucleare. NFPC este succesorul NFPD, o companie afiliată aflată sub conducerea AEOI, care desfășoară activități de cercetare și dezvoltare în domeniul ciclului combustibilului nuclear, inclusiv al conversiei și al îmbogățirii.

24.4.2007

16.

Parchin Chemical Industries

 

Activitate privind tehnicile de propulsare în cadrul programului balistic iranian

24.6.2008

17.

Special Industries Group

Pasdaran Av., PO Box 19585/777, Tehran

Filială a DIO.

24.4.2007

18.

State Purchasing Organisation (SPO)

 

SPO pare să faciliteze importul de arme asamblate. Pare să fie o filială a MODAFL.

24.6.2008”


Comisie

24.6.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 163/34


DECIZIA COMISIEI

din 6 iunie 2008

de modificare a Deciziei 2008/185/CE pentru a include departamentele Côtes-d'Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan și Nord (Franța) pe lista regiunilor indemne de boala Aujeszky

[notificată cu numărul C(2008) 2387]

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2008/476/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva 64/432/CEE a Consiliului din 26 iunie 1964 privind problemele de inspecție veterinară care afectează schimburile intracomunitare cu bovine și porcine (1), în special articolul 9 alineatul (2) și articolul 10 alineatul (2),

întrucât:

(1)

Directiva 64/432/CEE stabilește normele aplicabile schimburilor intracomunitare cu anumite animale. Articolul 9 din directiva menționată prevede programe naționale obligatorii pentru anumite boli contagioase, inclusiv boala Aujeszky, care urmează a fi prezentate Comisiei spre aprobare. De asemenea, în conformitate cu articolul 10 din Directiva 64/432/CEE, statele membre prezintă Comisei documentația privind situația bolilor respective pe teritoriul lor.

(2)

Decizia 2008/185/CE a Comisiei din 21 februarie 2008 privind garanțiile suplimentare în legătură cu boala Aujeszky în schimburile intracomunitare cu porci și criteriile de furnizare a informațiilor despre această boală (2) conține, în anexa I, o listă cu state membre sau regiuni din state membre indemne de boala Aujeszky și în care vaccinarea este interzisă. Anexa II la Decizia 2008/185/CE conține o listă cu state membre sau regiuni din state membre în care sunt în aplicare programe de control al bolii.

(3)

Un program de eradicare a bolii Aujeszky se aplică în Franța de mai mulți ani, iar departamentele Côtes-d'Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan și Nord se numără printre regiunile în care există un program de control al bolii Aujeszky aprobat.

(4)

Franța a prezentat Comisiei, în ceea ce privește statutul departamentelor Côtes-d'Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan și Nord de regiuni indemne de boala Aujeszky, documente justificative care demonstrează eradicarea bolii în departamentele respective.

(5)

Comisia a examinat documentele prezentate de Franța și a constatat că acestea respectă articolul 10 alineatul (1) din Directiva 64/432/CEE. În consecință, aceste departamente trebuie incluse pe lista din anexa I la Decizia 2008/185/CE.

(6)

Prin urmare, Decizia 2008/185/CE ar trebui modificată în consecință.

(7)

Măsurile prevăzute de prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Anexele I și II la Decizia 2008/185/CE se înlocuiesc cu textul anexei la prezenta decizie.

Articolul 2

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 6 iunie 2008.

Pentru Comisie

Androulla VASSILIOU

Membru al Comisiei


(1)  JO 121, 29.7.1964, p. 1977/64. Directivă modificată ultima dată prin Decizia 2007/729/CE a Comisiei (JO L 294, 13.11.2007, p. 26).

(2)  JO L 59, 4.3.2008, p. 19.


ANEXĂ

ANEXA I

State membre sau regiuni din state membre indemne de boala Aujeszky și în care vaccinarea este interzisă

Codul ISO

Stat membru

Regiuni

CZ

Republica Cehă

Toate regiunile

DK

Danemarca

Toate regiunile

DE

Germania

Toate regiunile

FR

Franța

Departamentele Ain, Aisne, Allier, Alpes-de-Haute-Provence, Alpes-Maritimes, Ardèche, Ardennes, Ariège, Aube, Aude, Aveyron, Bas-Rhin, Bouches-du-Rhône, Calvados, Cantal, Charente, Charente-Maritime, Cher, Corrèze, Côte-d'Or, Côtes-d'Armor, Creuse, Deux-Sèvres, Dordogne, Doubs, Drôme, Essonne, Eure, Eure-et-Loir, Finistère, Gard, Gers, Gironde, Hautes-Alpes, Hauts-de-Seine, Haute-Garonne, Haute-Loire, Haute-Marne, Hautes-Pyrénées, Haut-Rhin, Haute-Saône, Haute-Savoie, Haute-Vienne, Hérault, Ille-et-Vilaine, Indre, Indre-et-Loire, Isère, Jura, Landes, Loire, Loire-Atlantique, Loir-et-Cher, Loiret, Lot, Lot-et-Garonne, Lozère, Maine-et-Loire, Manche, Marne, Mayenne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Morbihan, Moselle, Nièvre, Nord, Oise, Orne, Paris, Pas-de-Calais, Pyrénées-Atlantiques, Pyrénées-Orientales, Puy-de-Dôme, Réunion, Rhône, Sarthe, Saône-et-Loire, Savoie, Seine-et-Marne, Seine-Maritime, Seine-Saint-Denis, Somme, Tarn, Tarn-et-Garonne, Territoire de Belfort, Val-de-Marne, Val-d'Oise, Var, Vaucluse, Vendée, Vienne, Vosges, Yonne, Yvelines

CY

Cipru

Întregul teritoriu

LU

Luxemburg

Toate regiunile

AT

Austria

Întregul teritoriu

SK

Slovacia

Toate regiunile

FI

Finlanda

Toate regiunile

SE

Suedia

Toate regiunile

UK

Regatul Unit

Toate regiunile din Anglia, Scoția și Țara Galilor

ANEXA II

State membre sau regiuni din state membre în care sunt în aplicare programe de control al bolii Aujeszky aprobate

Codul ISO

Stat membru

Regiuni

BE

Belgia

Întregul teritoriu

ES

Spania

Teritoriul comunităților autonome Galicia, País Vasco, Asturias, Cantabria, Navarra, La Rioja

Teritoriul provinciilor León, Zamora, Palencia, Burgos, Valladolid și Ávila din comunitatea autonomă Castilla y León

Teritoriul provinciei Las Palmas din Insulele Canare

IT

Italia

Provincia Bolzano

NL

Țările de Jos

Întregul teritoriu


24.6.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 163/37


DECIZIA COMISIEI

din 13 iunie 2008

privind armonizarea benzii de frecvențe 2 500-2 690 MHz pentru sistemele terestre capabile să furnizeze servicii de comunicații electronice în cadrul Comunității

[notificată cu numărul C(2008) 2625]

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2008/477/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Decizia nr. 676/2002/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 martie 2002 privind cadrul de reglementare pentru politica de gestionare a spectrului de frecvențe radio în Comunitatea Europeană (decizia privind spectrul de frecvențe radio) (1), în special articolul 4 alineatul (3),

întrucât:

(1)

Comisia a sprijinit o utilizare mai flexibilă a spectrului în comunicarea sa intitulată „Acces rapid la spectrul de frecvențe pentru serviciile de comunicații fără fir prin mărirea flexibilității” (2), în care se referă, printre altele, la banda de 2 500-2 690 MHz. Neutralitatea tehnologică și neutralitatea serviciilor au fost subliniate de către statele membre în avizul Grupului pentru politica spectrului radio (RSPG) asupra WAPECS (Wireless Access Policy for Electronic Communications Services – politica privind accesul pe suport radio pentru serviciile de comunicații electronice) din 23 noiembrie 2005, ca fiind obiective de politică importante, în vederea unei utilizări mai flexibile a spectrului. Mai mult, conform avizului respectiv, aceste obiective de politică nu trebuie să fie impuse brusc, ci progresiv, astfel încât să se evite perturbarea pieței.

(2)

Desemnarea benzii 2 500-2 690 MHz pentru sistemele capabile să furnizeze servicii de comunicații electronice reprezintă un element important în ceea ce privește convergența sectoarelor de comunicații mobile, fixe și de radiodifuziune, care ține cont de inovația tehnică. Serviciile oferite în această bandă de frecvențe ar trebui să fie destinate, în principal, accesului utilizatorului final la comunicațiile de bandă largă.

(3)

Se prevede că serviciile de comunicații electronice de bandă largă pe suport radio, pentru care urmează să se desemneze banda 2 500-2 690 MHz, vor fi, în mare parte, paneuropene, în sensul că utilizatorii unor astfel de servicii de comunicații electronice într-un stat membru să poată avea, de asemenea, acces la servicii echivalente în orice alt stat membru.

(4)

În conformitate cu articolul 4 alineatul (2) din Decizia nr. 676/2002/CE, la data de 5 iulie 2006, Comisia a acordat Conferinței Europene a Administrațiilor de Poștă și Telecomunicații (denumită în continuare „CEPT”) mandatul de a dezvolta condiții tehnice cât mai puțin restrictive pentru benzile de frecvențe avute în vedere în cadrul WAPECS.

(5)

Ca răspuns la acest mandat, CEPT a publicat un raport (Raportul 19 al CEPT) cu privire la condițiile tehnice cât mai puțin restrictive pentru benzile de frecvențe avute în vedere în cadrul WAPECS. Acest raport conține condiții tehnice și orientări privind aplicarea unor condiții cât mai puțin restrictive pentru stațiile de bază și terminale care operează în banda 2 500-2 690 MHz, care sunt adecvate gestionării riscului de interferențe prejudiciabile, atât pe teritoriul național, cât și în afara acestuia, fără a fi impusă utilizarea unei anumite tehnologii, pe baza parametrilor optimizați pentru utilizarea cea mai probabilă a benzii.

(6)

În conformitate cu Raportul 19 al CEPT, această decizie introduce conceptul de măști BEM (Block Edge Masks), aceștia sunt parametri tehnici care se aplică întregului bloc de frecvențe al unui utilizator specific, independent de numărul de canale necesare tehnologiei alese de acesta. Aceste măști sunt destinate să facă parte din condițiile de autorizare pentru utilizarea spectrului. Acestea acoperă atât emisiile în cadrul blocului de frecvențe (adică puterea semnalului emis în cadrul blocului), cât și emisiile în afara blocului de frecvențe (adică emisia în afara blocului). Acestea reprezintă cerințe normative destinate gestionării riscului de interferențe prejudiciabile între rețele vecine și nu aduc atingere limitelor stabilite de standardele pentru echipamente în temeiul Directivei 1999/5/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 9 martie 1999 privind echipamentele hertziene și echipamentele terminale de telecomunicații și recunoașterea reciprocă a conformității acestora (Directiva R&TTE) (3).

(7)

Desemnarea și punerea la dispoziție a benzii 2 500-2 690 MHz, în conformitate cu rezultatele mandatului CEPT, recunosc faptul că există și alte aplicații în această bandă. În Raportul ECC 45 al Comitetului pentru comunicații electronice au fost dezvoltate criterii de partajare adecvate pentru coexistența anumitor sisteme. Pentru alte sisteme și servicii, criteriile de partajare adecvate pentru coexistență se pot baza pe considerente de ordin național.

(8)

Pentru a realiza compatibilitatea, este necesară o separare de 5 MHz între marginile blocurilor de frecvențe utilizate pentru o exploatare nerestricționată TDD (time division duplex – duplex cu diviziune în timp) și FDD (frequency division duplex – duplex cu diviziune în frecvență) sau între două rețele nesincronizate care operează în mod TDD. Această separare trebuie realizată fie neutilizând aceste blocuri de 5 MHz și lăsându-le ca benzi de gardă, fie printr-o utilizare care respectă parametrii măștii BEM restricționate când acestea sunt adiacente unui bloc FDD (uplink – legătură ascendentă) sau se află între două blocuri TDD, fie printr-o utilizare care respectă parametrii măștilor BEM – restricționate sau nerestricționate –, când acestea sunt adiacente unui bloc FDD (downlink – legătură descendentă). Orice utilizare a unei benzi de gardă de 5 MHz este supusă unui risc sporit de interferențe.

(9)

Rezultatele mandatului CEPT trebuie să devină aplicabile în Comunitate și să fie puse în practică de către statele membre de îndată, ținându-se seama de cerințele sporite, identificate în studiile la nivel european și global, pentru servicii de comunicații electronice terestre care oferă comunicații de bandă largă.

(10)

Armonizarea în temeiul prezentei decizii nu ar trebui să excludă posibilitatea unui stat membru de a aplica, în cazuri justificate, perioade de tranziție care ar putea include aranjamente privind partajarea spectrului de frecvențe radio, în temeiul articolului 4 alineatul (5) din Decizia privind spectrul radio.

(11)

Pentru a asigura o utilizare eficientă, inclusiv pe termen mai lung, a benzii 2 500-2 690 MHz, administrațiile ar trebui să continue studiile care pot contribui la o eficiență sporită și la o utilizare inovatoare a spectrului radio. Este necesar să se țină seama de astfel de studii, în cazul în care se are în vedere o revizuire a prezentei decizii.

(12)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului pentru spectrul radio,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Prezenta decizie vizează armonizarea condițiilor pentru punerea la dispoziție și utilizarea eficientă a benzii 2 500-2 690 MHz pentru sisteme terestre capabile să furnizeze servicii de comunicații electronice în Comunitate.

Articolul 2

(1)   În termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei decizii, statele membre desemnează și ulterior pun la dispoziție, pe o bază neexclusivă, banda 2 500-2 690 MHz pentru sisteme terestre capabile să furnizeze servicii de comunicații electronice, în conformitate cu parametrii stabiliți în anexa la prezenta decizie.

(2)   Prin derogare de la alineatul (1), statele membre pot cere perioade de tranziție care ar putea include aranjamente privind partajarea spectrului de frecvențe radio, în temeiul articolului 4 alineatul (5) din Decizia nr. 676/2002/CE.

(3)   Statele membre veghează ca sistemele prevăzute la alineatul (1) să ofere o protecție corespunzătoare sistemelor din benzile adiacente.

Articolul 3

Statele membre mențin sub observație folosirea benzii 2 500-2 690 MHz și raportează constatările lor Comisiei pentru a permite revizuirea periodică și oportună a prezentei decizii.

Articolul 4

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 13 iunie 2008.

Pentru Comisie

Viviane REDING

Membru al Comisiei


(1)  JO L 108, 24.4.2002, p. 1.

(2)  COM(2007) 50.

(3)  JO L 91, 7.4.1999, p. 10. Directivă modificată prin Regulamentul (CE) nr. 1882/2003 (JO L 284, 31.10.2003, p. 1).


ANEXĂ

PARAMETRII MENȚIONAȚI LA ARTICOLUL 2

Următorii parametri tehnici numiți măști BEM (Block Edge Mask) se aplică și reprezintă o componentă esențială a condițiilor necesare pentru asigurarea coexistenței, în absența unor acorduri bilaterale sau multilaterale între rețele învecinate, fără a se interzice utilizarea unor parametri tehnici mai puțin restrictivi, în cazul în care operatorii unor asemenea rețele au convenit asupra lor. Statele membre ar trebui să se asigure că operatorii de rețele sunt liberi să participe la acorduri bilaterale sau multilaterale pentru a stabili parametri tehnici mai puțin restrictivi, care pot fi folosiți dacă părțile în cauză au convenit asupra lor.

Echipamentele care operează în această bandă pot utiliza, de asemenea, alte limite de putere echivalent izotrop radiată (p.e.i.r.) decât cele stabilite mai jos, cu condiția să se aplice tehnici de atenuare corespunzătoare, conforme cu Directiva 1999/5/CE, și care oferă un nivel de protecție cel puțin echivalent cu cel prevăzut de acești parametri tehnici.

A.   PARAMETRI GENERALI

1.

Blocurile sunt asignate în multipli de 5,0 MHz.

2.

În banda 2 500-2 690 MHz, ecartul duplex pentru o exploatare în mod FDD trebuie să fie de 120 MHz, emisia terminalului (legătură ascendentă) fiind situată în partea inferioară a benzii (începând de la 2 500 MHz până la maximum 2 570 MHz), iar emisia stației de bază (legătură descendentă) fiind situată în partea superioară a benzii, care începe la 2 620 MHz.

3.

Subbanda 2 570-2 620 MHz poate fi folosită de modul TDD sau de alte moduri de utilizare conforme cu măștile BEM din această anexă. În afara subbenzii 2 570-2 620 MHz, o astfel de utilizare poate fi decisă la nivel național și trebuie să fie împărțită, în părți egale, atât în partea superioară a benzii începând de la 2 690 MHz (extinzându-se descendent), cât și partea inferioară a benzii începând de la 2 570 MHz (extinzându-se descendent).

B.   MĂȘTI BEM NERESTRICȚIONATE PENTRU STAȚII DE BAZĂ

Masca BEM pentru un bloc de frecvențe nerestricționat se realizează combinând tabelele 1, 2 și 3 în așa fel, încât limita pentru fiecare frecvență să fie dată de valoarea cea mai mare dintre valorile cerințelor de bază și cele ale cerințelor specifice blocului.

Tabelul 1

Cerințe de bază – măștile BEM pentru p.e.i.r. a stației de bază în afara blocului

Banda de frecvențe în care sunt recepționate emisiile în afara blocului

p.e.i.r. medie maximală

(măsurată la o lărgime de bandă de 1 MHz)

Frecvențele atribuite legăturii descendente FDD și frecvențele aflate într-un interval de +/– 5 MHz în afara blocurilor de frecvențe atribuite legăturii descendente FDD

+ 4 dBm/MHz

Frecvențele în banda 2 500-2 690 MHz neacoperite de definiția de mai sus

– 45 dBm/MHz


Tabelul 2

Cerințe specifice blocului – măștile BEM pentru p.e.i.r. a stației de bază în cadrul blocului

p.e.i.r. maximală în cadrul blocului

+ 61 dBm/5 MHz

NB: Statele membre pot extinde această limită la 68 dBm/5 MHz pentru aplicații specifice, de pildă în regiunile cu densitate slabă a populației, cu condiția ca acest lucru să nu crească în mod sensibil riscul blocării receptorului terminalului.


Tabelul 3

Cerințe specifice blocului – măștile BEM pentru p.e.i.r. a stației de bază în afara blocului

Ecart față de marginea relevantă a blocului

p.e.i.r medie maximală

De la începutul benzii (2 500 MHz) până la – 5 MHz (față de marginea inferioară)

Nivelul cerințelor de bază

– 5,0 la – 1,0 MHz (marginea inferioară)

+ 4 dBm/MHz

– 1,0 la – 0,2 MHz (marginea inferioară)

+ 3 + 15(ΔF + 0,2) dBm/30 kHz

– 0,2 la 0,0 MHz (marginea inferioară)

+ 3 dBm/30 kHz

0,0 la + 0,2 MHz (marginea superioară)

+ 3 dBm/30 kHz

+ 0,2 la + 1,0 MHz (marginea superioară)

+ 3 – 15(ΔF – 0,2) dBm/30 kHz

+ 1,0 la + 5,0 MHz (marginea superioară)

+ 4 dBm/MHz

De la + 5,0 MHz (față de marginea superioară) până la sfârșitul benzii (2 690 MHz)

Nivelul cerințelor de bază

Unde: ΔF este ecartul de frecvență față de marginea relevantă a blocului (în MHz)

C.   MĂȘTI BEM RESTRICȚIONATE PENTRU STAȚII DE BAZĂ

Masca BEM pentru un bloc de frecvențe restricționat se realizează combinând tabelele 1 și 4 în așa fel încât limita pentru fiecare frecvență să fie dată de valoarea cea mai mare dintre valorile cerințelor de bază și cele ale cerințelor specifice blocului.

Tabelul 4

Cerințe specifice blocului – măștile BEM pentru p.e.i.r. a stației de bază în cadrul blocului, pentru bloc restricționat

p.e.i.r. maximală în cadrul blocului

+ 25 dBm/5 MHz

D.   MĂȘTI BEM RESTRICȚIONATE PENTRU STAȚII DE BAZĂ CU RESTRICȚII PRIVIND AMPLASAREA ANTENEI

În cazul în care antenele sunt plasate în interiorul clădirilor sau în cazul în care antena nu depășește o anumită înălțime, un stat membru poate utiliza alți parametri în conformitate cu tabelul 5, cu condiția ca tabelul 1 să se aplice în zonele geografice de graniță cu alte state membre și ca tabelul 4 să se aplice în continuare la nivel național.

Tabelul 5

Cerințe specifice blocului – măștile BEM pentru p.e.i.r. a stației de bază în afara blocului, pentru bloc restricționat, cu restricții suplimentare privind amplasarea antenei

Ecart față de marginea relevantă a blocului

p.e.i.r. medie maximală

De la începutul benzii (2 500 MHz) până la 5 MHz (față de marginea inferioară)

– 22 dBm/MHz

– 5,0 la – 1,0 MHz (marginea inferioară)

– 18 dBm/MHz

– 1,0 la – 0,2 MHz (marginea inferioară)

– 19 + 15(ΔF + 0,2) dBm/30 kHz

– 0,2 la 0,0 MHz (marginea inferioară)

– 19 dBm/30 kHz

0,0 la +0,2 MHz (marginea superioară)

– 19 dBm/30 kHz

+ 0,2 la +1,0 MHz (marginea superioară)

– 19 – 15(ΔF – 0,2) dBm/30 kHz

+ 1,0 la +5,0 MHz (marginea superioară)

– 18 dBm/MHz

De la + 5,0 MHz (față de marginea superioară) până la sfârșitul benzii (2 690 MHz)

– 22 dBm/MHz

Unde: ΔF este ecartul de frecvență față de marginea relevantă a blocului (în MHz)

E.   LIMITE PENTRU STAȚIILE TERMINALE

Tabelul 6

Limite de putere pentru stațiile terminale, în cadrul blocului

 

Puterea medie maximală

(inclusiv intervalul de control automat al puterii emițătorului)

Puterea Totală Radiată (PTR)

31 dBm/5 MHz

P.e.i.r.

35 dBm/5 MHz

NB: P.e.i.r. ar trebui folosită pentru stații terminale fixe sau instalate și PTR ar trebui folosită pentru terminale mobile sau nomadice. PTR este o măsură a puterii radiate în mod real de antenă. PTR se definește ca fiind integrala puterii emise, în diferite direcții, în întreaga sferă de radiație.


24.6.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 163/42


DECIZIA COMISIEI

din 17 iunie 2008

de modificare a Deciziei 1999/217/CE cu privire la registrul substanțelor aromatizante folosite în sau pe produsele alimentare

[notificată cu numărul C(2008) 2336]

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2008/478/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2232/96 al Parlamentului European și al Consiliului din 28 octombrie 1996 de stabilire a unei proceduri comunitare pentru substanțele aromatizante utilizate sau destinate utilizării în sau pe produsele alimentare (1), în special articolul 4 alineatul (3),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 2232/96 prevede procedura de stabilire a normelor cu privire la substanțele aromatizante utilizate sau destinate a fi utilizate în produsele alimentare. Regulamentul menționat prevede adoptarea unui registru de substanțe aromatizante („registrul”) după notificarea de către statele membre a unei liste de substanțe aromatizante care se pot utiliza în sau pe produsele alimentare comercializate pe teritoriul lor și după o analizare detaliată de către Comisie a notificării respective. Acest registru a fost adoptat prin Decizia 1999/217/CE a Comisiei (2).

(2)

De asemenea, Regulamentul (CE) nr. 2232/96 prevede un program de evaluare a substanțelor aromatizante pentru a verifica dacă acestea respectă criteriile generale de utilizare a substanțelor aromatizante prevăzute în anexa la regulamentul menționat.

(3)

Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară, în avizul acesteia din 29 noiembrie 2007 privind hidrocarburile alifatice și aromatice, a concluzionat că 2-metilbutadiena (înregistrată cu numărul FL 01 049) are un potențial genotoxic in vivo și un efect cancerigen pe animalele de laborator. În consecință, utilizarea acesteia ca substanță aromatizantă este inacceptabilă, deoarece nu îndeplinește criteriile generale pentru utilizarea substanțelor aromatizante prevăzute în anexa la Regulamentul (CE) nr. 2232/96. Pin urmare, substanța ar trebui eliminată din registru.

(4)

Decizia 1999/217/CE trebuie modificată în consecință.

(5)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

În partea A a anexei la Decizia 1999/217/CE, se elimină din tabel rândul corespunzând substanței cu numărul FL 01 049 (2-metilbutadienă).

Articolul 2

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 17 iunie 2008.

Pentru Comisie

Androulla VASSILIOU

Membru al Comisiei


(1)  JO L 299, 23.11.1996, p. 1. Regulament modificat prin Regulamentul (CE) nr. 1882/2003 (JO L 284, 31.10.2003, p. 1).

(2)  JO L 84, 27.3.1999, p. 1. Decizie modificată ultima dată prin Decizia 2006/252/CE (JO L 91, 29.3.2006, p. 48).


III Acte adoptate în temeiul Tratatului UE

ACTE ADOPTATE ÎN TEMEIUL TITLULUI V DIN TRATATUL UE

24.6.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 163/43


POZIȚIA COMUNĂ 2008/479/PESC A CONSILIULUI

din 23 iunie 2008

de modificare a Poziției comune 2007/140/PESC privind măsuri restrictive împotriva Iranului

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 15,

întrucât:

(1)

Ca urmare a adoptării Rezoluției 1737 (2006) a Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite, Consiliul Uniunii Europene a adoptat la 27 februarie 2007 Poziția comună 2007/140/PESC privind măsuri restrictive împotriva Iranului (1).

(2)

Interdicția privind punerea la dispoziție de fonduri sau resurse economice persoanelor și entităților care fac obiectul măsurilor restrictive nu ar trebui să împiedice plățile către conturile înghețate care sunt datorate în baza unor contracte, acorduri sau obligații care au fost încheiate sau au luat naștere anterior datei la care respectivele conturi au devenit supuse măsurilor restrictive, cu condiția ca orice astfel de plăți să rămână de asemenea înghețate.

(3)

Consiliul a identificat o serie de alte persoane și entități care îndeplinesc criteriile prevăzute la articolul 4 alineatul (1) litera (b) și la articolul 5 alineatul (1) litera (b) din Poziția comună 2007/140/PESC. Prin urmare, aceste persoane și entități ar trebui să fie incluse în lista din anexa II la respectiva poziție comună,

ADOPTĂ PREZENTA POZIȚIE COMUNĂ:

Articolul 1

Poziția comună 2007/140/PESC se modifică după cum urmează:

(1)

La articolul 5 alineatul (5), litera (b) se înlocuiește cu următorul text:

„(b)

plăți către conturi înghețate care sunt datorate în baza unor contracte, acorduri sau obligații care au fost încheiate sau au luat naștere anterior datei la care respectivele conturi au devenit supuse măsurilor restrictive,”.

(2)

Anexa II la Poziția comună 2007/140/PESC se înlocuiește cu textul care figurează în anexa la prezenta poziție comună.

Articolul 2

Prezenta poziție comună produce efecte de la data adoptării.

Articolul 3

Prezenta poziție comună se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Luxembourg, 23 iunie 2008.

Pentru Consiliu

Președintele

I. JARC


(1)  JO L 61, 28.2.2007, p. 49. Poziție comună modificată prin Poziția comună 2007/246/PESC (JO L 106, 24.4.2007, p. 67).


ANEXA

A.   Persoane fizice

 

Nume

Informații de identificare

Motive

Data includerii în listă

1.

Reza AGHAZADEH

Data nașterii: 15.3.1949 Numărul pașaportului: S4409483 valabil 26.4.2000 – 27.4.2010 emis la: Teheran, Pașaport diplomatic numărul: D9001950, emis la data de 22.1.2008 valabil până la 21.1.2013, Locul nașterii: Khoy

Președintele Organizației iraniene a energiei atomice (AEOI). AEOI supervizează programul nuclear al Iranului și este citată în RCSONU 1737 (2006).

23.4.2007

2.

Amir Moayyed ALAI

 

Implicat în gestionarea asamblării și întreținerii centrifugelor. Consiliul AIEA și Consiliul de Securitate al ONU au solicitat Iranului să suspende toate activitățile legate de îmbogățirea uraniului. Între acestea se numără toate lucrările legate de centrifuge. La 27 august 2006, președintele Ahmadinejad i-a acordat lui Alai un premiu special pentru rolul său în gestionarea asamblării și întreținerii centrifugelor.

23.4.2007

3.

Mohammed Fedai ASHIANI

 

Implicat în producția de carbonat de uranil și de amoniu și în gestionarea complexului de îmbogățire a uraniului de la Natanz. Iranului i s-a solicitat să suspende toate activitățile legate de îmbogățire a uraniului. La 27 august 2006, președintele Ahmadinejad i-a acordat lui Ashiani un premiu special pentru rolul său în procesul de producție de carbonat de uranil și de amoniu și în gestionarea și proiectarea complexului de îmbogățire a uraniului de la Natanz (Kashan).

23.4.2007

4.

Haleh BAKHTIAR

 

Implicată în producția de magneziu cu o concentrație de 99,9%. La 27 august 2006, președintele Ahmadinejad i-a acordat lui Bakhtiar un premiu special pentru rolul său în producerea de magneziu cu o concentrație de 99,9%. Magneziul cu un grad de puritate atât de înalt este utilizat pentru producerea de uraniu metalic, care poate fi turnat în materiale pentru o armă nucleară. Iranul a refuzat să acorde AIEA acces la un document privind producția de emisfere de uraniu metalic, care pot fi folosite numai pentru producția de arme nucleare.

23.4.2007

5.

Morteza BEHZAD

 

Implicat în fabricarea de componente pentru centrifuge. Iranului i s-a solicitat să suspende toate activitățile legate de îmbogățire a uraniului. Între acestea se numără toate lucrările legate de centrifuge. La 27 august 2006, președintele Ahmadinejad i-a acordat lui Behzad un premiu special pentru rolul său în fabricarea de componente complexe și sensibile pentru centrifuge.

23.4.2007

6.

Javad DARVISH-VAND, general de brigadă în cadrul Corpului de gardieni al revoluției iraniene (Iranian Revolutionary Guard Corps - IRGC)

 

Adjunct responsabil cu inspecțiile, în cadrul Ministerului apărării și suportului logistic pentru forțele armate (MODAFL). Responsabil cu toate facilitățile și instalațiile MODAFL.

23.6.2008

7.

Dr. Mohammad ESLAMI

 

Președintele Institutului de formare și cercetare în domeniul industriilor de apărare

23.6.2008

8.

Seyyed Mahdi FARAHI, general de brigadă în cadrul IRGC

 

Director general al Organizației industriilor de apărare (Defence Industries Organisation - DIO), citată în RCSONU 1737 (2006)

23.6.2008

9.

Dr Hoseyn (Hossein) FAQIHIAN

Adresa NFPC: AEOI-NFPD P.O. Box: 11365-8486, Teheran/Iran

Deputat și director general al Companiei de achiziție și de producție de combustibili nucleari (Nuclear Fuel Production and Procurement Company - NFPC), care face parte din AEOI. AEOI supervizează programul nuclear al Iranului și este citată în RCSONU 1737 (2006). NFPC este implicată în activități legate de îmbogățire a uraniului, pe care Iranul trebuie să le suspende, conform solicitării Consiliului AIEA și ale Consiliului de Securitate al ONU.

23.4.2007

10.

Inginer Mojtaba HAERI

 

Adjunct responsabil cu industria, în cadrul MODAFL. Are rol de supraveghere a Organizației industriilor de apărare (DIO) și a Organizației industriilor aerospațiale (Aerospace Industries Organisation - AIO).

23.6.2008

11.

Ali HOSEYNITASH, general de brigadă în cadrul IRGC

 

Președintele Departamentului General al Consiliului Național Suprem de Securitate, participând la elaborarea politicilor nucleare

23.6.2008

12.

Seyyed Hussein (Hossein) HUSSEINI (HOSSEINI)

Data nașterii: 27.7.1973, Numărul pașaportului: K8196482, emis la data de 8.4.2006 valabil până la 8.4.2011

Funcționar al AEOI participând la proiectul privind reactorul de cercetare în domeniul apei grele (IR40) de la Arak. Prin RCSONU 1737 (2006), Iranului i sa solicitat să suspende toate activitățile din cadrul proiectelor privind apa grea.

23.4.2007

13.

Mohammad Ali JAFARI, IRGC

 

Ocupă un post de comandant în cadrul IRGC

23.6.2008

14.

Mahmood JANNATIAN

 

Președinte adjunct al Organizației iraniene a energiei atomice

23.6.2008

15.

M. Javad KARIMI SABET

 

Președinte al Companiei energetice Novin. În august 2006, președintele Ahmadinejad i-a acordat lui Karimi Sabet un premiu pentru rolul său în conceperea, producerea, instalarea și punerea în funcțiune a echipamentelor nucleare de la Natanz.

23.4.2007

16.

Said Esmail KHALILIPOUR

Data nașterii: 24.11.1945, Locul nașterii: Langroud

Șef adjunct al AEOI. AEOI supervizează programul nuclear al Iranului și este citată în RCSONU 1737 (2006).

23.4.2007

17.

Ali Reza KHANCHI

Adresa NRC: AEOI-NRC P.O. Box: 11365-8486 Teheran/Iran; Fax: (+9821) 8021412

Președintele Centrului de cercetări nucleare de la Teheran (Tehran Nuclear Research Centre - TNRC) al AEOI. AIEA continuă să solicite Iranului clarificări privind experimentele de separare a plutoniului desfășurate la TNRC, inclusiv privind prezența de particule de uraniu puternic îmbogățit în probele de mediu prelevate la instalațiile de depozitare a deșeurilor de la Karaj, unde se află containerele folosite pentru stocarea țintelor de uraniu sărăcit utilizate în aceste experimente. AEOI supervizează programul nuclear al Iranului și este citată în RCSONU 1737 (2006).

23.4.2007

18.

Ebrahim MAHMUDZADEH

 

Director general al Companiei industriilor electronice iraniene (Iran Electronic Industries)

23.6.2008

19.

Hamid-Reza MOHAJERANI

 

Implicat în gestionarea producției la Uzina de conversie a uraniului (Uranium Conversion Facility - UCF) de la Esfahan. La 27 august 2006, președintele Ahmadinejad i-a acordat lui Mohajerani un premiu special pentru rolul său în gestionarea producției la UCF și pentru proiectarea, construirea și instalarea unității UF6 (UF6 reprezintă materia primă folosită pentru îmbogățirea uraniului).

23.4.2007

20.

Beik MOHAMMADLU, general de brigadă

 

Adjunct responsabil cu aprovizionarea și logistica, în cadrul MODAFL

23.6.2008

21.

Anis NACCACHE

 

Administrator al companiilor Barzagani Tejarat Tavanmad Saccal; societatea sa a încercat să achiziționeze bunuri sensibile, în beneficiul entităților citate în RCSONU 1737

23.6.2008

22.

Mohammad NADERI, general de brigadă

 

Președintele Organizației industriilor aerospațiale (AIO). AIO a participat la programe iraniene sensibile.

23.6.2008

23.

Mostafa Mohammad NAJJAR, general de brigadă în cadrul IRGC

 

Ministru în cadrul MODAFL, responsabil cu ansamblul programelor militare, inclusiv programele de rachete balistice

23.6.2008

24.

Houshang NOBARI

 

Implicat în gestionarea complexului de îmbogățire de la Natanz. Consiliul AIEA și Consiliul de Securitate al ONU au solicitat Iranului să suspende toate activitățile legate de îmbogățirea uraniului. Acestea includ activitățile de la complexul de îmbogățire a uraniului de la Natanz (Kashan). La 27 august 2006, președintele Ahmadinejad i-a acordat lui Nobari un premiu special pentru rolul său în gestionarea și punerea în aplicare cu succes a planului privind situl de la Natanz (Kashan).

23.4.2007

25.

Dr. Javad RAHIQI

Data nașterii: 21.4.1954, Locul nașterii: Mashad

Președintele Centrului de Tehnologie Nucleară de la Esfahan (Esfahan Nuclear Technology Centre) al AEOI. Acesta supervizează uzina de conversie a uraniului de la Esfahan. Consiliul AIEA și Consiliul de Securitate al ONU au solicitat Iranului să suspende toate activitățile legate de îmbogățirea uraniului. Acestea includ toate activitățile legate de conversia uraniului. AEOI supervizează programul nuclear al Iranului și este citată în RCSONU 1737 (2006).

23.4.2007

26.

Abbas RASHIDI

 

Implicat în activitățile de îmbogățire de la Natanz. Consiliul AIEA și Consiliul de Securitate al ONU au solicitat Iranului să suspende toate activitățile legate de îmbogățirea uraniului. La 27 august 2006, președintele Ahmadinejad i-a acordat lui Rashidi un premiu special pentru gestionarea seriei de 164 de centrifuge de la Natanz, folosite pentru îmbogățirea uraniului, și pentru rolul său important în exploatarea cu succes a acesteia.

23.4.2007

27.

Mohammad SHAFI’I RUDSARI, contraamiral

 

Adjunct responsabil cu coordonarea, în cadrul MODAFL

23.6.2008

28.

Ali SHAMSHIRI, general de brigadă în cadrul IRGC

 

Adjunct în cadrul MODAFL responsabil cu contraspionajul și cu securitatea personalului și a instalațiilor MODAFL

23.6.2008

29.

Abdollah SOLAT SANA

 

Director general al Uzinei de conversie a uraniului (UCF) de la Esfahan. Aceasta este instalația care produce materia primă (UF6) pentru instalațiile de îmbogățire a uraniului de la Natanz. La 27 august 2006, președintele Ahmadinejad i-a acordat lui Solat Sana un premiu special pentru rolul său în activitățile desfășurate.

23.4.2007

30.

Ahmad VAHIDI, general de brigadă în cadrul IRGC

 

Președintele adjunct al MODAFL

23.6.2008


B.   Entități

 

Nume

Informații de identificare

Motive

Data includerii în listă

1.

Abzar Boresh Kaveh Co. (ABK Co. Kaveh Cutting Tools Co.)

 

Participă la producerea de componente pentru centrifuge.

23.6.2008

2.

Organizația industriilor aerospațiale (Aerospace Industries Organisation, AIO)

AIO, 28 Shian 5, Lavizan, Teheran

AIO supervizează producția de rachete a Iranului, inclusiv Grupul industrial Shahid Hemmat, Grupul industrial Shahid Bagheri și Grupul industrial Fajr, care au fost citate în RCSONU 1737 (2006). Președintele AIO și alți doi înalți funcționari au fost, de asemenea, citați în RCSONU 1737 (2006).

23.4.2007

3.

Armament Industries

Pasdaran Av., PO Box 19585/777, Teheran

O filială a DIO (Organizația industriilor de apărare).

23.4.2007

4.

Organizația geografică a forțelor armate (Armed Forces Geographical Organisation)

 

Identificată ca furnizoare de date geospațiale pentru programul de rachete balistice

23.6.2008

5.

Bank Melli, Melli Bank Iran și toate sucursalele și filialele, inclusiv

Ferdowsi Avenue, PO Box 11365-171, Teheran

Furnizează sau încearcă să furnizeze sprijin financiar companiilor implicate în programul iranian de rachete balistice și în cel nuclear sau achiziționează bunuri pentru aceste programe (AIO, SHIG, SBIG, AEOI, Novin Energy Company, Mesbah Energy Company, Kalaye Electric Company și DIO). Bank Melli are rolul de a facilita activitățile sensibile ale Iranului. Banca a facilitat numeroase achiziții de materiale sensibile pentru programul iranian de rachete balistice și cel nuclear. A furnizat o gamă de servicii financiare în numele entităților asociate cu industria nucleară și cea a rachetelor balistice, inclusiv deschidere de acreditive și menținerea conturilor. Multe dintre companiile menționate anterior figurează în rezoluțiile 1737 și 1747 ale Consiliului de Securitate al ONU.

23.6.2008

(a)

Melli Bank plc

London Wall, 11th floor, Londra EC2Y 5EA, Regatul Unit

(b)

Bank Melli Iran Zao

Nr. 9/1, Ulitsa Mashkova, Moscova, 130064, Rusia

6.

Defence Technology and Science Research Centre (DTSRC) – cunoscut și ca Educational Research Institute/Moassese Amozeh Va Tahgiaghati (ERI/MAVT Co.)

Pasdaran Av., PO Box 19585/777, Teheran

Însărcinat cu activitatea de cercetare și dezvoltare. Filială a DIO (Defence Industries Organization). DTSRC efectuează o mare parte a achizițiilor în numele DIO.

23.4.2007

7.

Electro Sanam Company (E.S.Co.)

 

Firmă paravan a AIO, care participă la achiziții în domeniul balistic.

23.6.2008

8.

Ettehad Technical Group

 

Firmă paravan a AIO, care participă la achiziții în domeniul balistic.

23.6.2008

9.

Industrial Factories of Precision-Machinery (IFP) (Instrumentation Factories Plant, Fajr Industrial Group)

 

Utilizată de către AIO pentru tentative de achiziții.

23.6.2008

10.

Iran Electronic Industries

P. O. Box 18575-365, Teheran, Iran

Filială deținută în totalitate de MODAFL (și, prin urmare, organizație-soră a AIO, AvIO și DIO). Rolul său este de a produce componente electronice pentru sisteme de arme iraniene.

23.6.2008

11.

IRGC Air Force

 

Exploatează arsenalul Iranului de rachete balistice cu rază scurtă și rază medie de acțiune. Numele șefului IRGC Air Force figurează în rezoluția 1737 a Consiliului de Securitate al ONU.

23.6.2008

12.

Jaber Ibn Hayan

AEOI-JIHRD P.O.Box: 11365-8486; Teheran; 84, 20th Av. Entehaye Karegar Shomali Street; Teheran

Jaber Ibn Hayan este un laborator al AEOI implicat în activitățile legate de ciclul combustibilului. Situat în cadrul Centrului de cercetări nucleare de la Teheran (TNRC), nu fusese declarat de către Iran în cadrul acordului de garanție înainte de 2003, moment în care se desfășurau activități de conversie.

23.4.2007

13.

Joza Industrial Co.

 

Firmă paravan a AIO implicată în programul balistic.

23.6.2008

14.

Khatem-ol Anbiya Construction Organisation

Nr. 221, North Falamak-Zarafshan Intersection, 4th Phase, Shahkrak-E-Ghods, Teheran 14678, Iran

Grup de companii deținut de IRGC. Utilizează resursele inginerești pentru construcții ale IRGC, acționând ca prim contractor în proiecte importante, inclusiv săparea de tunele; presupus ca sprijinind programul iranian de rachete balistice și pe cel nuclear.

23.6.2008

15.

Khorasan Metallurgy Industries

 

Filială a Ammunition Industries Group, care depinde de DIO, implicată în producția de componente pentru centrifuge.

23.6.2008

16.

Universitatea Malek Ashtar

 

Asociată Ministerului Apărării, aceasta a creat în 2003 o diplomă privind rachetele, în colaborare strânsă cu AIO.

23.6.2008

17.

Marine Industries

Pasdaran Av., PO Box 19585/777, Teheran

Filială a DIO.

23.4.2007

18.

Mechanic Industries Group

 

A participat la producția de componente pentru programul balistic.

23.6.2008

19.

Ministry of Defence and Armed Forces Logistics (MODAFL)

West side of Dabestan Street, Abbas Abad District, Teheran

Însărcinat cu programele de cercetare în domeniul apărării, de dezvoltare și de fabricare ale Iranului, inclusiv cu sprijinirea programului iranian de rachete balistice și a celui nuclear.

23.6.2008

20.

Ministry of Defence Logistics Export (MODLEX)

P. O. Box 16315-189, Teheran, Iran

Este ministerul din cadrul MODAFL care se ocupă cu exporturile, precum și agenția folosită pentru exportul de arme finite în cazul tranzacțiilor interstatale. În temeiul RCSONU 1747 (2007), MODLEX nu ar trebui să aibă activități de comercializare.

23.6.2008

21.

3M Mizan Machinery Manufacturing

 

Firmă paravan a AIO care participă la achiziționări în domeniul balistic.

23.6.2008

22.

Nuclear Fuel Production and Procurement Company (NFPC)

AEOI-NFPD P.O.Box: 11365-8486, Teheran/Iran

Nuclear Fuel Production Division (NFPD) din cadrul AEOI desfășoară activități de cercetare și dezvoltare în domeniul ciclului combustibilului nuclear, incluzând printre altele: prospectarea, extracția, procesarea și conversia uraniului, precum și gestionarea deșeurilor nucleare. NFPC este succesorul NFPD, o companie afiliată aflată sub conducerea AEOI, care desfășoară activități de cercetare și dezvoltare în domeniul ciclului combustibilului nuclear, inclusiv al conversiei și al îmbogățirii.

23.4.2007

23.

Parchin Chemical Industries

 

Activitate privind tehnicile de propulsare în cadrul programului balistic iranian

23.6.2008

24.

Pishgam (Pioneer) Energy Industries Company

 

A participat la construcția uzinei de conversie a uraniului de la Ispahan

23.6.2008

25.

Safety Equipment Procurement

 

Firmă paravan a AIO implicată în programul balistic.

23.6.2008

26.

Special Industries Group

Pasdaran Av., PO Box 19585/777, Tehran

Filială a DIO.

23.4.2007

27.

State Purchasing Organisation (SPO)

 

SPO pare să faciliteze importul de arme asamblate. Pare să fie o filială a MODAFL.

23.6.2008

28.

TAMAS Company

 

TAMAS este implicată în activități legate de îmbogățirea uraniului, pe care Iranul trebuie să le suspende, conform cerințelor Consiliului AIEA și ale Consiliului de Securitate al ONU. TAMAS reprezintă un organism supraierarhic, în subordinea căruia au fost înființate patru filiale, inclusiv una care se ocupă cu extragerea și concentrarea uraniului și o alta care răspunde de procesarea și îmbogățirea uraniului și de deșeuri.

23.4.2007


24.6.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 163/50


ACȚIUNEA COMUNĂ 2008/480/PESC A CONSILIULUI

din 23 iunie 2008

de modificare și de prelungire a Acțiunii comune 2005/190/PESC privind misiunea integrată a Uniunii Europene de sprijinire a statului de drept în Irak, EUJUST LEX

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

Având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 14,

întrucât:

(1)

La 7 martie 2005, Consiliul a adoptat Acțiunea comună 2005/190/PESC privind misiunea integrată a Uniunii Europene de sprijinire a statului de drept în Irak, EUJUST LEX (1).

(2)

La 14 aprilie 2008, Consiliul a adoptat Acțiunea comună 2008/304/PESC de modificare și de prelungire a Acțiunii comune 2005/190/PESC până la 30 iunie 2008.

(3)

Acțiunea comună 2005/190/PESC ar trebui să fie prelungită în continuare până la 30 iunie 2009.

(4)

Ar trebui prevăzută o nouă sumă de referință pentru acoperirea cheltuielilor aferente misiunii pentru perioada cuprinsă între 1 iulie 2008 și 30 iunie 2009.

(5)

Mandatul misiunii este pus în aplicare într-un context de securitate care se poate deteriora și care este susceptibil să afecteze obiectivele de politică externă și de securitate comună, astfel cum sunt definite la articolul 11 din tratat,

ADOPTĂ PREZENTA ACȚIUNE COMUNĂ:

Articolul 1

Acțiunea comună 2005/190/PESC se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 11 alineatul (1) se adaugă următorul paragraf:

„Suma de referință destinată acoperirii cheltuielilor aferente misiunii pentru perioada cuprinsă între 1 iulie 2008 și 30 iunie 2009 este de 7,2 milioane EUR.”

2.

La articolul 14, al doilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Aceasta expiră la 30 iunie 2009.”

Articolul 2

Prezenta acțiune comună intră în vigoare la data adoptării sale.

Articolul 3

Prezenta acțiune comună se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Luxembourg, 23 iunie 2008.

Pentru Consiliu

Președintele

I. JARC


(1)  JO L 62, 9.3.2005, p. 37. Acțiune comună modificată ultima dată prin Acțiunea comună 2008/304/PESC (JO L 105, 15.4.2008, p. 10).


24.6.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 163/51


ACȚIUNEA COMUNĂ 2008/481/PESC A CONSILIULUI

din 23 iunie 2008

de modificare a Acțiunii comune 2008/131/PESC de prelungire a mandatului Reprezentantului Special al Uniunii Europene pentru Afganistan

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 14, articolul 18 alineatul (5) și articolul 23 alineatul (2),

întrucât:

(1)

La 18 februarie 2008, Consiliul a adoptat Acțiunea comună 2008/131/PESC (1) de prelungire, până la 31 mai 2008, a mandatului domnului Francesc Vendrell, în calitate de Reprezentant Special al Uniunii Europene pentru Afganistan, și la 26 mai 2008 a adoptat Acțiunea comună 2008/391/PESC (2) de prelungire a mandatului acestuia până la 30 iunie 2008.

(2)

Domnul Francesc Vendrell a informat Secretarul General/Înaltul Reprezentant cu privire la faptul că poate îndeplini în continuare funcția de Reprezentant Special al Uniunii Europene (RSUE) până la 31 august 2008. Mandatul său în calitate de RSUE ar trebui prelungit până la data respectivă. Consiliul intenționează să numească un nou RSUE pentru perioada următoare, până la 28 februarie 2009.

(3)

Articolul 5 alineatul (1) din Acțiunea comună 2008/131/PESC, astfel cum a fost modificată prin Acțiunea comună 2008/391/PESC, prevedea o valoare de referință financiară de 975 000 EUR pentru a acoperi cheltuielile aferente RSUE până la data de 30 iunie 2008. Această valoare de referință financiară ar trebui mărită cu 678 000 EUR pentru a acoperi cheltuielile aferente perioadei restante din mandatul RSUE,

ADOPTĂ PREZENTA ACȚIUNE COMUNĂ:

Articolul 1

Modificare

Acțiunea comună 2008/131/PESC se modifică după cum urmează:

1.

Articolul 1 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 1

Reprezentantul Special al Uniunii Europene

Mandatul domnului Francesc Vendrell, în calitate de Reprezentant Special al Uniunii Europene (RSUE) pentru Afganistan, se prelungește până la 31 august 2008.”

2.

La articolul 5, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1)   Valoarea de referință financiară destinată acoperirii cheltuielilor aferente mandatului RSUE în perioada 1 martie 2008-31 august 2008 este de 1 653 000 EUR.”

Articolul 2

Intrarea în vigoare

Prezenta acțiune comună intră în vigoare la data adoptării.

Articolul 3

Publicarea

Prezenta acțiune comună se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Luxemburg, 23 iunie 2008.

Pentru Consiliu

Președintele

I. JARC


(1)  JO L 43, 19.2.2008, p. 26.

(2)  JO L 137, 27.5.2008, p. 52.


24.6.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 163/52


DECIZIA CONSILIULUI 2008/482/PESC

din 23 iunie 2008

de modificare a Deciziei 2008/134/PESC privind Misiunea de Poliție a Uniunii Europene pentru teritoriile palestiniene

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Acțiunea comună 2005/797/PESC a Consiliului din 14 noiembrie 2005 privind Misiunea de Poliție a Uniunii Europene pentru teritoriile palestiniene (1), în special articolul 14 alineatul (2) coroborat cu articolul 23 alineatul (2) a doua liniuță din Tratatul privind Uniunea Europeană,

întrucât:

(1)

La 14 noiembrie 2005, Consiliul a adoptat Acțiunea comună 2005/797/PESC, prin care a instituit o Misiune de Poliție a Uniunii Europene pentru teritoriile palestiniene (EUPOL COPPS) pentru o perioadă de trei ani. Faza operațională a EUPOL COPPS a început la 1 ianuarie 2006.

(2)

La 18 februarie 2008, Consiliul a adoptat Decizia 2008/134/PESC de punere în aplicare a Acțiunii comune 2005/797/PESC privind Misiunea de Poliție a Uniunii Europene pentru teritoriile palestiniene (2), care a stabilit valoarea financiară de referință destinată acoperirii cheltuielilor aferente EUPOL COPPS pentru perioada 1 martie 2008-31 decembrie 2008.

(3)

Valoarea financiară de referință pentru EUPOL COPPS ar trebui majorată pentru a permite consolidarea activităților acesteia,

DECIDE:

Articolul 1

Articolul 1 din Decizia 2008/134/PESC se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 1

Valoarea financiară de referință destinată acoperirii cheltuielilor aferente Misiunii de Poliție a Uniunii Europene pentru teritoriile palestiniene (EUPOL COPPS) în perioada 1 martie 2008-31 decembrie 2008 este de 6 000 000 EUR.”

Articolul 2

Prezenta decizie produce efecte de la data adoptării.

Articolul 3

Prezenta decizie se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Luxemburg, 23 iunie 2008.

Pentru Consiliu

Președintele

I. JARC


(1)  JO L 300, 17.11.2005, p. 65. Acțiune comună modificată prin Acțiunea comună 2007/806/PESC (JO L 323, 8.12.2007, p. 50).

(2)  JO L 43, 19.2.2008, p. 38.


Rectificări

24.6.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 163/53


Rectificare la Decizia 2008/269/CE a Comisiei din 19 martie 2008 de modificare a Deciziei 2001/618/CE pentru a include departamentele Côtes-d’Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan și Nord (Franța) pe lista regiunilor indemne de boala Aujeszky

( Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 85 din 27 martie 2008 )

Publicarea Deciziei 2008/269/CE trebuie considerată nulă și neavenită.