ISSN 1830-3625

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 147

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 51
6 iunie 2008


Cuprins

 

I   Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare este obligatorie

Pagina

 

 

REGULAMENTE

 

 

Regulamentul (CE) nr. 500/2008 al Comisiei din 5 iunie 2008 de stabilire a sumelor forfetare la import pentru determinarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

1

 

*

Regulamentul (CE) nr. 501/2008 al Comisiei din 5 iunie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 3/2008 al Consiliului privind acțiunile de informare și promovare pentru produsele agricole pe piața internă și în țările terțe

3

 

*

Regulamentul (CE) nr. 502/2008 al Comisiei din 5 iunie 2008 de modificare a anexelor I, II și IX la Regulamentul (CEE) nr. 3030/93 al Consiliului privind regimul comun aplicabil importurilor unor produse textile originare din țări terțe

35

 

 

II   Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare nu este obligatorie

 

 

DECIZII

 

 

Consiliu

 

 

2008/417/CE

 

*

Decizia Consiliului din 3 iunie 2008 de autorizare a Portugaliei în vederea aplicării unui nivel redus al accizei pentru berea produsă local în regiunea autonomă Madeira

61

 

 

Comisie

 

 

2008/418/CE

 

*

Decizia Comisiei din 29 mai 2008 privind o contribuție financiară a Comunității la măsurile de urgență de combatere a febrei catarale ovine în Regatul Unit în 2007 [notificată cu numărul C(2008) 2161]

63

 

 

2008/419/CE

 

*

Decizia Comisiei din 30 mai 2008 de modificare a Deciziei 2008/377/CE privind anumite măsuri de protecție referitoare la pesta porcină clasică în Slovacia [notificată cu numărul C(2008) 2262]  ( 1 )

65

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


I Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare este obligatorie

REGULAMENTE

6.6.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 147/1


REGULAMENTUL (CE) NR. 500/2008 AL COMISIEI

din 5 iunie 2008

de stabilire a sumelor forfetare la import pentru determinarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1580/2007 al Comisiei din 21 decembrie 2007 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentelor (CE) nr. 2200/96, (CE) nr. 2201/96 și (CE) nr. 1182/2007 ale Consiliului în sectorul fructelor și legumelor (1), în special articolul 138 alineatul (1),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 1580/2007 prevede, ca urmare a rezultatelor negocierilor comerciale multilaterale din Runda Uruguay, criteriile pentru stabilirea de către Comisie a sumelor forfetare la import din țările terțe, pentru produsele și termenele menționate în anexa acestuia.

(2)

În conformitate cu criteriile menționate anterior, sumele forfetare la import trebuie stabilite la nivelurile prevăzute în anexa la prezentul regulament,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Sumele forfetare la import prevăzute la articolul 138 din Regulamentul (CE) nr. 1580/2007 sunt stabilite așa cum este indicat în tabelul din anexă.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 6 iunie 2008.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 5 iunie 2008.

Pentru Comisie

Jean-Luc DEMARTY

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 350, 31.12.2007, p. 1.


ANEXĂ

la Regulamentul Comisiei din 5 iunie 2008 de stabilire a sumelor forfetare la import pentru determinarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

(EUR/100 kg)

(Cod NC)

Codul țărilor terțe (1)

Suma forfetară la import

0702 00 00

MA

36,3

MK

44,3

TR

72,3

ZZ

51,0

0707 00 05

TR

116,4

ZZ

116,4

0709 90 70

TR

98,3

ZZ

98,3

0805 50 10

AR

140,6

TR

163,7

US

135,2

ZA

136,2

ZZ

143,9

0808 10 80

AR

96,9

BR

81,1

CL

90,7

CN

87,4

MK

50,7

NZ

108,4

TR

85,9

US

121,1

UY

107,4

ZA

81,7

ZZ

91,1

0809 10 00

TR

193,3

ZZ

193,3

0809 20 95

TR

408,0

US

382,7

ZZ

395,4


(1)  Nomenclatorul țărilor, astfel cum este stabilit de Regulamentul (CE) nr. 1833/2006 al Comisiei (JO L 354, 14.12.2006, p. 19). Codul „ZZ” reprezintă „alte origini”.


6.6.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 147/3


REGULAMENTUL (CE) NR. 501/2008 AL COMISIEI

din 5 iunie 2008

de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 3/2008 al Consiliului privind acțiunile de informare și promovare pentru produsele agricole pe piața internă și în țările terțe

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 3/2008 al Consiliului din 17 decembrie 2007 privind acțiunile de informare și promovare pentru produsele agricole pe piața internă și în țările terțe (1), în special articolul 4 și articolele 5, 9 și 15,

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 3/2008 prevede că Comisia stabilește modalitățile de executare a programelor de informare și promovare cofinanțate din bugetul comunitar.

(2)

Luând în considerare experiența dobândită, perspectivele de evoluție a piețelor atât în interiorul, cât și în exteriorul Comunității, precum și noul context al schimburilor comerciale internaționale, este indicată dezvoltarea unei politici globale și coerente de informare și promovare pentru produsele agricole și metodele lor de producție, precum și pentru produsele alimentare pe bază de produse agricole, pe piața internă și pe piețele din țările terțe, fără însă a se încuraja consumul unui produs ca urmare a originii sale specifice. În vederea unei mai bune clarificări, este necesară, prin urmare, abrogarea Regulamentului (CE) nr. 1071/2005 al Comisiei din 1 iulie 2005 privind normele de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 2826/2000 al Consiliului privind acțiunile de informare și promovare pentru produsele agricole pe piața internă (2) și a Regulamentului (CE) nr. 1346/2005 din 16 august 2005 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 2702/1999 al Consiliului privind acțiunile de informare și promovare a produselor agricole în țări terțe (3) și înlocuirea acestora printr-un regulament unic, păstrând, în capitole distincte, specificul acțiunilor în funcție de locul de realizare a acestora.

(3)

În scopul unei mai bune gestionări, ar trebui să se prevadă întocmirea și reactualizarea periodică a listelor cu temele, produsele și piețele care fac obiectul acțiunilor de informare și promovare pentru produsele agricole, să se desemneze autoritățile naționale responsabile cu aplicarea prezentului regulament, precum și durata programelor.

(4)

În vederea informării și protecției consumatorilor, ar trebui să se prevadă ca orice mesaj care face referire la efectele asupra sănătății ale unui produs agricol, destinat consumatorilor și altor grupuri-țintă în cadrul programelor pe piața internă, să aibă o bază științifică recunoscută și ca sursele acestor informații să fie recunoscute.

(5)

În scopul evitării oricărui risc de denaturare a concurenței, ar trebui să se stabilească, pe de o parte, liniile directoare și orientările generale care trebuie urmate cu privire la produsele care fac obiectul campaniilor de informare și promovare pe piața internă și, pe de altă parte, regulile care trebuie respectate cu privire la referirile la originea specifică a produselor care fac obiectul campaniilor de informare și promovare în țări terțe.

(6)

În scopul siguranței juridice, ar trebui să se precizeze că programele propuse pentru piața internă trebuie să respecte ansamblul legislației comunitare privind produsele în cauză și comercializarea acestora, precum și liniile directoare menționate anterior.

(7)

În vederea uniformizării modalităților de alegere a organismelor de punere în aplicare a acțiunilor și de selecție a programelor în țările terțe, ar trebui să se aplice aceleași reguli acțiunilor care urmează să fie realizate de către organizațiile internaționale prevăzute la articolul 6 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 3/2008. În scopul siguranței juridice, ar trebui ca mesajele difuzate în cadrul programelor să fie conforme legislației țărilor terțe vizate.

(8)

Ar trebui definită procedura de prezentare a programelor și de alegere a organismelor de punere în aplicare, astfel încât să se asigure cea mai extinsă concurență și libera circulație a serviciilor, ținând cont, în cazul în care organizația care formulează propunerea este un organism public, de dispozițiile Directivei 2004/18/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 31 martie 2004 privind coordonarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții publice de lucrări, de bunuri și de servicii (4).

(9)

Regulamentul (CE) nr. 3/2008 prevede posibilitatea pentru organizațiile care formulează propuneri de a derula ele însele anumite etape ale programelor, de a selecționa organismele de punere în aplicare a acțiunilor într-un stadiu ulterior al procedurii și de a menține nivelul contribuției comunitare la un nivel constant care să nu depășească 50 % din costul real al fiecărei etape a programului sau de 60 % pentru acțiunile prevăzute în sectorul fructelor și legumelor destinate copiilor în instituțiile școlare din cadrul Comunității. Ar trebui să se stabilească normele de aplicare a acestor prevederi.

(10)

Ar trebui să se stabilească criteriile de selecție a programelor de către statele membre și criteriile de examinare a programelor selectate de Comisie, astfel încât să se asigure respectarea normelor comunitare și eficacitatea acțiunilor care urmează să fie întreprinse. În urma examinării programelor, Comisia trebuie să decidă care sunt programele acceptate și să stabilească bugetele aferente acestora.

(11)

În ceea ce privește programele care vizează țări terțe, în vederea garantării eficacității acțiunilor comunitare, este necesar ca statele membre să asigure coerența și complementaritatea programelor aprobate cu programele naționale sau regionale și trebuie definite criteriile preferențiale de alegere a programelor pentru optimizarea impactului acestora.

(12)

În cazul programelor de interes pentru mai multe state membre, ar trebui să se prevadă măsuri care să asigure cooperarea acestora pentru prezentarea și examinarea programelor.

(13)

În scopul unei bune gestionări financiare, programele ar trebui să conțină norme privind contribuția financiară a statelor membre și a organizațiilor care formulează propuneri.

(14)

Pentru a evita riscul de dublă finanțare, ar trebui să se excludă de la acordarea de sprijin în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 3/2008 acțiunile de informare și promovare pe piața internă care primesc sprijin conform Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului din 20 septembrie 2005 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) (5).

(15)

Diversele condiții de îndeplinire a angajamentelor trebuie să fie prevăzute în contracte încheiate între părțile interesate și autoritățile naționale competente într-un termen rezonabil, pe baza unor modele de contracte puse la dispoziția statelor membre de către Comisie.

(16)

Pentru a garanta buna executare a contractului, contractantul constituie o garanție în favoarea autorității naționale competente, egală cu 15 % din contribuția Comunității și cea a statelor membre în cauză. În același scop, trebuie constituită o garanție în cazul solicitării unei plăți în avans pentru fiecare etapă anuală.

(17)

Ar trebui definite controalele care urmează să fie efectuate de către statele membre.

(18)

Ar trebui să se precizeze că punerea în aplicare a acțiunilor prevăzute în contracte constituie o cerință principală în sensul articolului 20 din Regulamentul (CEE) nr. 2220/85 al Comisiei din 22 iulie 1985 de stabilire a normelor comune de aplicare a regimului de garanții pentru produsele agricole (6).

(19)

În scopul respectării cerințelor privind gestiunea bugetară, este esențial să se prevadă o sancțiune financiară în cazul nerespectării termenelor de prezentare a cererilor de plăți intermediare sau în caz de întârziere a plăților de către statele membre.

(20)

Pentru asigurarea unei bune gestionări financiare și pentru a evita riscul ca plățile prevăzute să epuizeze întreaga contribuție financiară a Comunității, astfel încât să nu mai existe sold de plată, ar trebui să se prevadă faptul că plățile în avans și intermediare nu pot depăși 80 % din contribuția totală a Comunității și a statelor membre. În același scop, cererea de plată a soldului trebuie adresată autorității naționale competente într-un termen stabilit.

(21)

Ar trebui ca statele membre să verifice toate materialele de informare și de promovare produse în cadrul programelor. Trebuie stabilite condițiile de utilizare a acestora după finalizarea programelor.

(22)

În lumina experienței dobândite și pentru urmărirea bunei executări a programelor, ar trebui să se precizeze modalitățile de monitorizare asigurată de către grupul instituit în acest scop prin Regulamentul (CE) nr. 3/2008.

(23)

Ar trebui ca statele membre să exercite un control al realizării acțiunilor și Comisia să fie periodic informată cu privire la rezultatele controalelor prevăzute în prezentul regulament. Pentru asigurarea unei bune gestionări financiare, ar trebui să se prevadă o colaborare între statele membre, atunci când acțiunile sunt realizate într-un stat membru altul decât cel în care este stabilită autoritatea contractantă competentă.

(24)

Pentru a proteja eficient interesele financiare ale Comunității, trebuie adoptate măsurile adecvate de combatere a fraudei și a neglijențelor grave. În acest scop, trebuie instituite rambursări și sancțiuni.

(25)

Ar trebui să se stabilească clar că, pentru programele multianuale, trebuie prezentat un raport de evaluare internă după finalizarea fiecărei etape anuale, chiar dacă nu a fost prezentată nicio cerere de plată.

(26)

Rata dobânzii pe care trebuie să o suporte beneficiarul unei plăți nedatorate trebuie aliniată la rata dobânzii pentru creanțele nerambursate la data scadentă a acestora, conform articolului 86 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2342/2002 al Comisiei din 23 decembrie 2002 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene (7).

(27)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul comitetului de gestionare a organizării comune a piețelor agricole,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

CAPITOLUL I

DISPOZIȚII GENERALE

Articolul 1

Obiect și definiție

(1)   Prezentul regulament stabilește normele de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 3/2008, în special în ceea ce privește elaborarea, selecția, punerea în aplicare, finanțarea și controlul programelor prevăzute la articolul 6 din regulamentul menționat.

(2)   Prin „program” se înțelege un ansamblu coerent de acțiuni de o amploare suficientă pentru a contribui la creșterea volumului informațiilor cu privire la produsele în cauză, precum și a fluxurilor comerciale ale acestora.

Articolul 2

Desemnarea autorităților competente

Statele membre desemnează autoritățile competente responsabile cu aplicarea prezentului regulament (denumite în continuare „autorități naționale competente”).

Acestea comunică Comisiei denumirea și datele complete ale autorităților desemnate, precum și orice modificare a datelor respective.

Comisia pune aceste informații la dispoziția publicului sub o formă adecvată.

Articolul 3

Durata programelor

Programele se realizează pe o perioadă de cel puțin un an și de cel mult trei ani de la data intrării în vigoare a contractului prevăzut la articolul 16 alineatul (1).

Articolul 4

Caracteristici ale mesajelor de informare și promovare pentru programele destinate pieței interne

(1)   Conform criteriilor prevăzute la articolul 3 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 3/2008, orice mesaj de informare sau de promovare destinat consumatorilor și altor grupuri-țintă în cadrul programelor (denumit în continuare „mesajul”) se bazează pe calitățile intrinseci ale produsului în cauză sau pe caracteristicile acestuia.

(2)   Orice referire la originea produselor trebuie să fie secundară în raport cu mesajul principal transmis prin intermediul campaniei. Cu toate acestea, originea unui produs poate să fie indicată în cadrul unei acțiuni de informare sau promovare, atunci când produsul poartă o denumire stabilită în conformitate cu prevederile regulamentelor comunitare sau este un produs tipic necesar pentru ilustrarea acțiunilor de informare sau promovare.

(3)   În cadrul mesajelor care urmează să fie difuzate, orice referire la efectele asupra sănătății ale consumului produselor în cauză trebuie să se bazeze pe date științifice general recunoscute.

Mesajele care fac referire la astfel de efecte trebuie să fie avizate de autoritatea națională competentă în materie de sănătate publică.

Organizația profesională sau interprofesională prevăzută la articolul 6 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 3/2008, care propune un program, pune la dispoziția statului membru în cauză și a Comisiei lista studiilor științifice și a opiniilor instituțiilor științifice autorizate pe care se bazează mesajele programelor care fac referire la efecte asupra sănătății.

Articolul 5

Caracteristicile mesajelor de informare și promovare pentru programele destinate țărilor terțe

(1)   Orice mesaj se bazează pe calitățile intrinseci ale produsului în cauză sau pe caracteristicile acestuia.

Mesajele trebuie să fie conforme cu legislația aplicabilă în țările terțe pentru care sunt destinate.

(2)   Orice referire la originea produselor trebuie să fie secundară în raport cu mesajul principal transmis prin intermediul campaniei. Cu toate acestea, originea unui produs poate să fie indicată în cadrul unei acțiuni de informare sau promovare, atunci când produsul poartă o denumire stabilită în conformitate cu prevederile regulamentelor comunitare sau este un produs tipic necesar pentru ilustrarea acțiunilor de informare sau promovare.

Articolul 6

Obiectul acțiunilor care urmează a fi realizate și bugetele indicative

(1)   Lista temelor și a produselor care pot face obiectul acțiunilor care urmează a fi realizate pe piața internă, în conformitate cu articolul 3 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 3/2008, este prevăzută în partea A din anexa I la prezentul regulament.

Aceasta este actualizată o dată la doi ani, cel târziu la data de 31 martie.

(2)   Lista produselor care pot face obiectul acțiunilor care urmează a fi realizate în țările terțe, în conformitate cu articolul 3 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 3/2008, este prevăzută în partea A din anexa II la prezentul regulament. Lista piețelor terțe în care pot fi realizate aceste acțiuni este prevăzută în partea B din anexa II.

Listele sunt actualizate o dată la doi ani, cel târziu la data de 31 decembrie.

(3)   Bugetele indicative anuale pentru diferitele sectoare sunt prevăzute în anexa III.

CAPITOLUL II

SELECȚIA PROGRAMELOR PREVĂZUTE LA ARTICOLELE 6-8 DIN REGULAMENTUL (CE) NR. 3/2008

Articolul 7

Programe destinate țărilor terțe, realizate în colaborare cu organizațiile internaționale

(1)   În cazul aplicării articolului 6 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 3/2008, organizațiile internaționale prevăzute la articolul respectiv prezintă, la solicitarea Comisiei, propuneri de programe prevăzute pentru anul următor.

Condițiile de acordare și plată a contribuției comunitare, prevăzute la articolul 13 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 3/2008, sunt reglementate printr-o convenție de subvenționare, încheiată între Comunitate și organizația internațională în cauză.

(2)   Directiva 2004/18/CE se aplică în cazul realizării de acțiuni de către organizațiile internaționale prevăzute la articolul 6 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 3/2008.

Articolul 8

Prezentarea programelor

(1)   Pentru realizarea acțiunilor care fac parte din programe, statul membru interesat lansează, în fiecare an, apeluri pentru propuneri.

Cel târziu la data de 30 noiembrie, în ceea ce privește piața internă, și cel târziu la data de 31 martie, în ceea ce privește țările terțe, organizațiile profesionale sau interprofesionale din cadrul Comunității, reprezentative pentru sectoarele în cauză (denumite în continuare „organizații care formulează propuneri”), își prezintă programele statului membru.

Programele sunt prezentate într-un format stabilit de către Comisie și disponibil pe site-ul internet al acesteia. Formatul este anexat cererilor de propuneri menționate la primul paragraf.

(2)   Programele prezentate conform alineatului (1) trebuie:

(a)

să respecte legislația comunitară privind produsele în cauză și comercializarea acestora;

(b)

să respecte caietul de sarcini, care conține criteriile de excludere, de selecție și de atribuire, distribuit în acest scop de către statele membre interesate;

(c)

să fie suficient de detaliate pentru a putea fi evaluate conformitatea cu legislația aplicabilă și raportul cost/beneficiu al acestora.

(3)   În vederea derulării programelor sale, fiecare organizație care formulează propuneri alege, conform unei proceduri competitive adecvate, verificate de către statul membru, unul sau mai multe organisme de punere în aplicare a acțiunilor. În cazul în care această alegere a fost efectuată înainte de prezentarea programului, organismul de punere în aplicare poate participa la elaborarea acestuia.

Articolul 9

Preselecția programelor de către statele membre

(1)   Statele membre întocmesc lista provizorie a programelor pe care acestea le selectează pe baza criteriilor stabilite în caietul de sarcini prevăzut la articolul 8 alineatul (2) litera (b).

(2)   Programele care vizează țări terțe sunt examinate de către statele membre conform, în special, următoarelor criterii:

(a)

coerența strategiilor propuse cu obiectivele fixate;

(b)

calitatea acțiunilor propuse;

(c)

impactul estimat în privința evoluției cererii pentru produsele în cauză;

(d)

asigurările privind eficacitatea și reprezentativitatea organizațiilor care formulează propuneri;

(e)

capacitățile tehnice și asigurările privind eficacitatea organismului de punere în aplicare propus.

(3)   Programele care vizează piața internă respectă, pe lângă obligațiile prevăzute la articolul 8 și în prezentul articol, liniile directoare pentru promovarea pe piața internă prevăzute la articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 3/2008 și care figurează în partea B din anexa I la prezentul regulament.

(4)   În cazul în care se prevede un program care implică mai multe state membre, statele membre în cauză colaborează pentru selecționarea programului și desemnarea unui stat membru coordonator. Acestea se angajează să participe la finanțarea programelor conform articolului 14 alineatul (2) și stabilesc proceduri de colaborare administrativă pentru a facilita monitorizarea, punerea în aplicare și controlul programelor.

(5)   Pentru programele care vizează țări terțe, fiecare stat membru se asigură în privința concordanței dintre acțiunile naționale sau regionale pe care le întreprind și cele cofinanțate conform Regulamentului (CE) nr. 3/2008, precum și a complementarității programelor prezentate cu campaniile naționale sau regionale.

Articolul 10

Prioritate în selecția programelor care vizează țări terțe

(1)   Printre programele menționate la articolul 6 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 3/2008 prezentate de mai multe state membre, se va acorda prioritate, în cazul programelor destinate țărilor terțe, celor care vizează un grup de produse și pun accentul, în special, pe aspecte legate de calitatea, valoarea nutrițională și siguranța alimentară a producției comunitare.

(2)   În cazul programelor care implică un singur stat membru sau un singur produs, se va acorda prioritate celor care pun în evidență interesul comunitar, în special în ceea ce privește calitatea, valoarea nutrițională, precum și siguranța și reprezentativitatea producției agricole și alimentare europene.

Articolul 11

Selecția programelor de către Comisie

(1)   În fiecare an, cel târziu la data de 15 februarie, în ceea ce privește piața internă, și cel târziu la data de 30 iunie, în ceea ce privește țările terțe, statele membre transmit Comisiei lista menționată la articolul 9 alineatul (1), inclusiv, dacă este cazul, lista organismelor de punere în aplicare selectate, dacă acestea au fost deja alese conform articolului 8 alineatul (3), precum și o copie a programelor.

În cazul programelor care implică mai multe state membre, această comunicare este realizată de comun acord de către statele membre în cauză.

(2)   Comisia informează statele membre în cauză, dacă aceasta constată neconformitatea totală sau parțială a unui program prezentat:

(a)

cu legislația comunitară; sau

(b)

cu liniile directoare, în ceea ce privește piața internă; sau

(c)

cu criteriile prevăzute la articolul 9 alineatul (2), în ceea ce privește țările terțe.

Informarea prevăzută la primul paragraf se realizează în termen de șaizeci de zile calendaristice de la data primirii listei prevăzute la articolul 9 alineatul (1).

(3)   Conform articolului 7 alineatul (2) al treilea paragraf din Regulamentul (CE) nr. 3/2008, statele membre transmit programele revizuite Comisiei în termen de 30 de zile calendaristice de la data primirii informării prevăzute la alineatul (2) din prezentul articol.

După verificarea programelor revizuite, Comisia decide, cel târziu la 30 iunie, în ceea ce privește piața internă, și cel târziu la 30 noiembrie, în ceea ce privește țările terțe, care sunt programele pe care aceasta le poate cofinanța conform procedurii prevăzute la articolul 16 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 3/2008.

(4)   Organizațiile care formulează propuneri sunt responsabile de buna execuție și gestionare a programelor selectate.

Articolul 12

Aprobarea de către statul membru a organismelor de punere în aplicare

(1)   Organismul de punere în aplicare selectat conform articolului 8 alineatul (3) este aprobat de către statul membru, care informează Comisia de aceasta înainte de semnarea contractului prevăzut la articolul 16 alineatul (1).

(2)   Statul membru verifică dacă organismul de punere în aplicare selectat dispune de mijloacele financiare și tehnice necesare pentru asigurarea punerii în aplicare cât mai eficiente a acțiunilor în conformitate cu articolul 11 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 3/2008. Acesta informează Comisia cu privire la procedura urmată în acest scop.

Articolul 13

Punerea în aplicare a anumitor părți dintr-un program de către organizația care formulează propunerea

(1)   O organizație care formulează propuneri poate pune în aplicare anumite părți dintr-un program, în conformitate cu articolul 11 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 3/2008, cu următoarele condiții:

(a)

organizația care formulează propunerea îndeplinește obligațiile prevăzute la articolul 11 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 3/2008;

(b)

organizația care formulează propunerea dispune de o experiență de cel puțin cinci ani în punerea în aplicare a acestor tipuri de acțiuni;

(c)

partea din program realizată de organizația care formulează propunerea nu reprezintă mai mult de 50 % din costul total al programului, cu excepția cazurilor justificate în mod obiectiv și după autorizarea scrisă a Comisiei;

(d)

organizația care formulează propunerea se asigură că costul acțiunilor pe care intenționează să le realizeze nu depășește tarifele practicate în mod curent pe piață.

Statul membru verifică respectarea acestor condiții.

(2)   În cazul în care organizația care formulează propunerea este un organism de drept public, în sensul articolului 1 alineatul (9) al doilea paragraf din Directiva 2004/18/CE, statele membre adoptă măsurile necesare pentru ca autoritățile care atribuie contractele să vegheze la respectarea dispozițiilor directivei menționate anterior.

CAPITOLUL III

FINANȚAREA PROGRAMELOR

Articolul 14

Norme generale de finanțare

(1)   Contribuția financiară a Comunității este plătită statelor membre în cauză.

(2)   În cazul în care mai multe state membre participă la finanțarea unui program, cota-parte a fiecărui stat completează contribuția financiară a organizației care formulează propunerea stabilită pe teritoriul său. În acest caz, participarea financiară a Comunității nu depășește limitele prevăzute la articolul 13 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 3/2008.

(3)   Detalii privind contribuțiile financiare prevăzute la articolul 13 din Regulamentul (CE) nr. 3/2008 sunt menționate în programul comunicat Comisiei.

Articolul 15

Norme specifice pentru piața internă

(1)   În cazul aplicării articolului 9 din Regulamentul (CE) nr. 3/2008, se aplică procedura prevăzută la articolul 11 alineatele (1), (2) și (3) și articolele 14-23 din prezentul regulament.

În cazul programelor prevăzute la articolul 9 din Regulamentul (CE) nr. 3/2008, contractele sunt încheiate între statele membre în cauză și organismele de punere în aplicare selectate.

(2)   Activitățile de informare și promovare care primesc sprijin în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 nu pot să beneficieze de contribuția financiară a Comunității în temeiul prezentului regulament.

Articolul 16

Încheierea contractelor și constituirea garanțiilor

(1)   Din momentul adoptării de către Comisie a deciziei prevăzute la articolul 11 alineatul (3), fiecare organizație care formulează propuneri este informată de către statul membru cu privire la cursul dat solicitării sale.

Statele membre încheie contracte cu organizațiile selectate care formulează propuneri, în termen de 90 de zile calendaristice de la data notificării deciziei Comisiei, prevăzute la articolul 11 alineatul (3). După expirarea acestui termen, nu mai poate fi încheiat niciun contract fără autorizare prealabilă din partea Comisiei.

(2)   Statele membre utilizează contractele model pe care Comisia le pune la dispoziția acestora.

Dacă este cazul, statele membre pot modifica anumite condiții din aceste contracte model pentru a ține cont de normele naționale, doar în măsura în care acest lucru nu aduce atingere legislației comunitare.

(3)   Contractul nu poate fi încheiat între cele două părți decât după constituirea de către organizația care formulează propunerea, în favoarea statului membru, în condițiile prevăzute la titlul III din Regulamentul (CEE) nr. 2220/85, a unei garanții egale cu 15 % din contribuția financiară maximă anuală a Comunității și a statelor membre în cauză, destinată să garanteze buna executare a contractului.

Cu toate acestea, dacă organizația contractantă este un organism de drept public sau dacă acesta acționează sub tutela unui astfel de organism, o garanție scrisă din partea autorității sale tutelare, care să acopere procentajul menționat în primul paragraf, poate să fie acceptată de către autoritatea națională competentă, atât timp cât autoritatea tutelară se angajează:

(a)

să vegheze la executarea corectă a obligațiilor asumate;

(b)

să verifice că sumele primite sunt adecvat utilizate pentru executarea obligațiilor asumate.

Dovada constituirii garanției trebuie să parvină statului membru înainte de expirarea termenului prevăzut la alineatul (1).

(4)   Cerința principală, în sensul articolului 20 din Regulamentul (CEE) nr. 2220/85, o reprezintă punerea în aplicare a acțiunilor prevăzute în contract.

(5)   Statul membru transmite imediat Comisiei o copie a contractului și dovada constituirii garanției.

Acesta comunică, de asemenea, Comisiei o copie a contractului încheiat între organizația selectată care formulează propunerea și organismul de punere în aplicare. Contractul prevede obligația organismului de punere în aplicare de a se supune controalelor prevăzute la articolul 25.

Articolul 17

Regimul plăților în avans

(1)   În termen de treizeci de zile calendaristice de la data semnării contractului prevăzut la articolul 16 alineatul (1) și, în cazul programelor multianuale, în termen de treizeci de zile de la data începerii fiecărei perioade de douăsprezece luni, organizația contractantă poate prezenta statului membru o cerere de plată în avans, însoțită de garanția prevăzută la alineatul (3) din prezentul articol. După expirarea termenului, nu mai poate fi solicitată plata în avans.

Fiecare plată în avans acoperă maximum 30 % din contribuția anuală comunitară și cea a statului sau a statelor membre în cauză, în condițiile prevăzute la alineatele (2) și, respectiv, (3) din articolul 13 din Regulamentul (CE) nr. 3/2008.

(2)   Plata avansului de către statul membru se face în termen de treizeci de zile calendaristice de la data depunerii cererii de plată în avans. Cu excepția cazurilor de forță majoră, orice întârziere privind plățile duce la o reducere a sumei avansului lunar plătit de către Comisie statului membru, conform normelor prevăzute la articolul 9 din Regulamentul (CE) nr. 883/2006 al Comisiei (8).

(3)   Plata avansului se efectuează cu condiția constituirii de către organizația contractantă, în favoarea statului membru, a unei garanții în valoare egală cu 110 % din acel avans, conform condițiilor prevăzute la titlul III din Regulamentul (CEE) nr. 2220/85. Statul membru transmite imediat Comisiei o copie a fiecărei cereri de plată în avans și dovada constituirii garanției corespunzătoare.

Cu toate acestea, dacă organizația contractantă este un organism de drept public sau dacă aceasta acționează sub tutela unui astfel de organism, o garanție scrisă din partea autorității sale tutelare, care să acopere procentajul prevăzut la primul paragraf, poate fi acceptată de către autoritatea națională competentă, cu condiția ca autoritatea tutelară respectivă să se angajeze să plătească suma acoperită de garanție, în cazul în care nu a fost stabilit dreptul la suma plătită în avans.

Articolul 18

Plăți intermediare

(1)   Cererile de plăți intermediare ale contribuției comunitare și ale contribuției statelor membre sunt adresate statelor membre de către organizațiile care formulează propuneri, înainte de sfârșitul lunii calendaristice care urmează după luna în care expiră fiecare perioadă de trei luni calculată de la data semnării contractului prevăzut la articolul 16 alineatul (1).

Aceste cereri privesc plățile efectuate în timpul perioadei de trei luni în cauză și sunt însoțite de o situație financiară recapitulativă, de copii după facturi și documente justificative aferente și de un raport intermediar de executare a contractului pentru perioada trimestrială respectivă (denumit în continuare „raport trimestrial”). Dacă nu a fost efectuată nicio plată sau nu a avut loc nicio activitate pe timpul perioadei de trei luni în cauză, aceste documente sunt transmise autorității naționale competente în termenul prevăzut la primul paragraf.

Cu excepția cazurilor de forță majoră, depunerea cu întârziere a unei cereri de plată intermediară însoțită de documentele menționate în al doilea paragraf atrage reducerea plății cu 3 % pentru fiecare lună întreagă de întârziere.

(2)   Plățile intermediare se efectuează cu condiția verificării prealabile de către statul membru a documentelor menționate la alineatul (1) al doilea paragraf.

(3)   Plățile intermediare și plățile în avans prevăzute la articolul 17 cumulate nu pot depăși 80 % din contribuția financiară anuală totală a Comunității și a statelor membre în cauză menționate la alineatele (2) și, respectiv, (3) din articolul 13 din Regulamentul (CE) nr. 3/2008. Odată cu atingerea acestui nivel, nu mai poate fi înaintată nicio altă cerere de plată intermediară.

Articolul 19

Plata soldului

(1)   Cererea de plată a soldului este înaintată statului membru de către organizația care formulează propunerea, în termen de patru luni de la data finalizării acțiunilor anuale specificate în contractul prevăzut la articolul 16 alineatul (1).

Pentru a putea fi considerată admisibilă, cererea este însoțită de un raport (denumit în continuare „raport anual”) compus din:

(a)

o situație recapitulativă a acțiunilor realizate și o evaluare a rezultatelor obținute, care pot fi constatate la data întocmirii raportului;

(b)

o situație financiară recapitulativă, care să pună în evidență toate cheltuielile planificate și efectuate.

Raportul anual este însoțit de copii după facturi și de documente justificative referitoare la plățile efectuate.

Cu excepția cazurilor de forță majoră, depunerea cu întârziere a unei cereri de plată a soldului atrage reducerea soldului cu 3 % pentru fiecare lună de întârziere.

(2)   Plata soldului se efectuează cu condiția verificării prealabile de către statul membru a facturilor și a documentelor prevăzute la alineatul (1) al treilea paragraf.

În cazul în care cerința principală prevăzută la articolul 16 alineatul (4) nu este integral îndeplinită, soldul plătibil se reduce proporțional.

Articolul 20

Plăți efectuate de statul membru

Statul membru efectuează plățile prevăzute la articolele 18 și 19 în termen de șaizeci de zile calendaristice de la data primirii cererii de plată.

Cu toate acestea, acest termen poate fi suspendat în orice moment al perioadei de șaizeci de zile de la prima înregistrare a cererii de plată, prin notificare adresată organizației contractante creditoare privind faptul că cererea acesteia nu este admisibilă, fie deoarece plata nu este exigibilă, fie pentru că cererea nu este susținută de documentele justificative solicitate pentru toate cererile suplimentare, fie pentru că statul membru estimează ca fiind necesar să primească informații suplimentare sau să procedeze la efectuarea de verificări. Termenul începe să curgă din nou de la data primirii informațiilor solicitate sau de la data verificărilor efectuate de către statul membru, care trebuie trimise sau, respectiv, efectuate în termen de treizeci de zile calendaristice de la data notificării.

Cu excepția cazurilor de forță majoră, orice întârziere în ceea ce privește plățile atrage o reducere a avansului lunar plătit de către Comisie statului membru, în conformitate cu prevederile articolului 9 din Regulamentul (CE) nr. 883/2006.

Articolul 21

Garanții

(1)   Garanția prevăzută la articolul 17 alineatul (3) se eliberează cu condiția stabilirii definitive de către statul membru în cauză a dreptului la valoarea avansului.

(2)   Garanția prevăzută la articolul 16 alineatul (3) trebuie să aibă un termen de valabilitate care să acopere perioada până la plata soldului și se eliberează prin scrisoare de descărcare de către autoritatea națională competentă.

Garanția se eliberează în termenele și condițiile prevăzute la articolul 20 pentru plata soldului.

(3)   Garanțiile executate, precum și penalitățile aplicate se deduc din cheltuielile cofinanțate de către Comunitate și se declară la Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA).

Articolul 22

Documente care trebuie prezentate Comisiei

(1)   Raportul anual este prezentat după finalizarea fiecărei etape anuale, chiar dacă nu este înaintată nicio cerere de plată a soldului.

(2)   Statul membru transmite Comisiei, în termen de treizeci de zile calendaristice de la plata soldului prevăzută la articolul 19 alineatul (2), situațiile recapitulative prevăzute la articolul 19 alineatul (1) al doilea paragraf literele (a) și (b).

(3)   Statul membru transmite Comisiei, de două ori pe an, rapoartele trimestriale necesare pentru plățile intermediare conform articolului 18.

Primul și al doilea raport trimestrial se trimit în termen de șaizeci de zile calendaristice de la data primirii celui de-al doilea raport trimestrial de către statul membru, iar al treilea și al patrulea raport trimestrial sunt însoțite de situațiile recapitulative prevăzute la alineatul (2) din prezentul articol.

Raportul anual pentru anul încheiat poate să includă raportul trimestrial corespunzător celui de-al patrulea trimestru.

(4)   În termen de treizeci de zile calendaristice de la plata soldului, statul membru trimite Comisiei o situație financiară cu detalierea cheltuielilor efectuate pe baza contractului, prezentată într-un format stabilit de către Comisie și transmis statelor membre. Situația financiară este însoțită de avizul motivat al statului membru privind executarea sarcinilor prevăzute în cadrul etapei încheiate.

Situația financiară mai atestă că, în urma verificărilor efectuate conform articolului 18 alineatul (2) și al articolului 19 alineatul (2), toate cheltuielile pot fi considerate eligibile conform condițiilor contractuale.

CAPITOLUL IV

MONITORIZARE ȘI CONTROL

Articolul 23

Utilizarea materialelor

(1)   Statele membre verifică conformitatea cu legislația comunitară a materialelor informative și de promovare realizate sau utilizate în cadrul programelor finanțate în temeiul prezentului regulament.

Acestea transmit Comisiei lista materialelor aprobate.

(2)   Materialele realizate și finanțate în cadrul unui program prevăzut la alineatul (1), inclusiv creațiile grafice, vizuale sau audiovizuale, precum și site-urile internet, pot face obiectul unor utilizări ulterioare sub rezerva autorizării scrise prealabile a Comisiei, a organizațiilor care formulează propuneri în cauză și a statelor membre care contribuie la finanțarea programului, ținând cont de drepturile părților contractante care decurg din legea națională care reglementează contractul.

Articolul 24

Monitorizarea programelor

(1)   Grupul de monitorizare prevăzut la articolul 12 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 3/2008 se reunește periodic pentru a monitoriza stadiul de execuție a diferitelor programe care beneficiază de finanțare în temeiul prezentului regulament.

În acest scop, grupul de monitorizare este informat, pentru fiecare program, cu privire la calendarul acțiunilor prevăzute, rapoartele trimestriale și anuale, precum și cu privire la rezultatele controalelor efectuate în conformitate cu articolele 18, 19 și 25 din prezentul regulament.

Grupul este prezidat de un reprezentant al statului membru în cauză. În cazul programelor care implică mai multe state membre, acesta este prezidat de un reprezentant desemnat de statele membre în cauză.

(2)   Funcționarii și alți membri ai personalului Comisiei pot participa la activitățile organizate în cadrul unui program care beneficiază de finanțare în temeiul prezentului regulament.

Articolul 25

Controale efectuate de statele membre

(1)   Statul membru în cauză stabilește mijloacele cele mai adecvate pentru a asigura controlul programelor și acțiunilor care beneficiază de finanțare în temeiul prezentului regulament și informează Comisia cu privire la acestea.

Controalele sunt efectuate în fiecare an, pentru cel puțin 20 % din programele finalizate în cursul anului anterior, cu un minim de două programe, și acoperă cel puțin 20 % din bugetele totale ale acestor programe finalizate în anul anterior. Eșantionarea pentru selectarea programelor se realizează pe baza unei analize de risc.

Statul membru transmite Comisiei un raport pentru fiecare program controlat, descriind rezultatele controalelor efectuate, precum și anomaliile constatate. Raportul se transmite imediat după finalizarea acestuia.

(2)   Statul membru adoptă măsurile necesare pentru a verifica, în special prin controale tehnice și de natură contabilă efectuate la sediul organizației contractante și al organismului de punere în aplicare:

(a)

exactitatea informațiilor și a documentelor justificative prezentate;

(b)

îndeplinirea tuturor obligațiilor stipulate în contractul prevăzut la articolul 16 alineatul (1).

Fără a aduce atingere Regulamentului (CE) nr. 1848/2006 al Comisiei (9), statul membru informează în cel mai scurt termen Comisia cu privire la orice neregulă constatată în timpul controalelor efectuate.

(3)   În cazul programelor care implică mai multe state membre, acestea adoptă măsurile necesare pentru coordonarea controalelor și informează Comisia cu privire la acestea.

(4)   Comisia poate să participe, în orice moment, la controalele prevăzute la alineatele (1), (2) și (3). În acest scop, autoritățile naționale competente transmit Comisiei, cu cel puțin treizeci de zile înaintea controalelor, un calendar provizoriu al controalelor care urmează să fie efectuate de către statul membru.

Comisia poate proceda la efectuarea oricărui control suplimentar pe care aceasta îl consideră necesar.

Articolul 26

Recuperarea plăților nedatorate

(1)   În caz de plăți nedatorate, beneficiarul rambursează sumele în cauză, la care se adaugă dobânda pentru perioada scursă între plată și rambursarea efectuată de beneficiar.

Rata dobânzii aplicate este stabilită conform articolului 86 alineatul (2) litera (b) din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2342/2002.

(2)   Sumele recuperate, precum și dobânzile aferente se plătesc în contul agențiilor de plată sau al departamentelor statelor membre și se deduc de către acestea din cheltuielile finanțate de FEGA, proporțional cu contribuția financiară comunitară.

Articolul 27

Sancțiuni

(1)   În caz de fraudă sau neglijențe grave, organizația care formulează propunerea rambursează de două ori diferența dintre suma plătită inițial și suma datorată efectiv.

(2)   Sub rezerva articolului 6 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2988/95 al Consiliului (10), reducerile prevăzute prin prezentul regulament se aplică fără a aduce atingere eventualelor sancțiuni suplimentare aplicabile în virtutea altor prevederi din legislația comunitară sau din legislațiile naționale.

CAPITOLUL V

ABROGARE, DISPOZIȚII TRANZITORII ȘI FINALE

Articolul 28

Abrogare

Regulamentul (CE) nr. 1071/2005 și Regulamentul (CE) nr. 1346/2005 se abrogă.

Cu toate acestea, regulamentele abrogate se aplică în continuare programelor de informare și promovare a căror finanțare a fost decisă de către Comisie înaintea intrării în vigoare a prezentului regulament.

Trimiterile la regulamentele abrogate se interpretează ca trimiteri la prezentul regulament și se interpretează conform tabelului de corespondență care figurează în anexa IV.

Articolul 29

Intrare în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a șaptea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 5 iunie 2008.

Pentru Comisie

Mariann FISCHER BOEL

Membru al Comisiei


(1)  JO L 3, 5.1.2008, p. 1.

(2)  JO L 179, 11.7.2005, p. 1. Regulament modificat prin Regulamentul (CE) nr. 1022/2006 (JO L 184, 6.7.2006, p. 3).

(3)  JO L 212, 17.8.2005, p. 16.

(4)  JO L 134, 30.4.2004, p. 114. Directivă modificată ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 213/2008 al Comisiei (JO L 74, 15.3.2008, p. 1).

(5)  JO L 277, 21.10.2005, p. 1. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 146/2008 (JO L 46, 21.2.2008, p. 1).

(6)  JO L 205, 3.8.1985, p. 5. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1913/2006 (JO L 365, 21.12.2006, p. 52).

(7)  JO L 357, 31.12.2002, p. 1. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE, Euratom) nr. 478/2007 (JO L 111, 28.4.2007, p. 13).

(8)  JO L 171, 23.6.2006, p. 1.

(9)  JO L 355, 15.12.2006, p. 56.

(10)  JO L 312, 23.12.1995, p. 1.


ANEXA I

PIAȚA INTERNĂ

A.   LISTA TEMELOR ȘI A PRODUSELOR

fructe și legume proaspete;

fructe și legume procesate;

in textil;

plante vii și produse de horticultură ornamentală;

ulei de măsline și măsline de consum;

uleiuri din semințe;

lapte și produse lactate;

carne proaspătă, refrigerată sau congelată, produsă conform unor standarde de calitate la nivel comunitar sau național;

marcarea ouălor destinate consumului uman;

miere și produse apicole;

vinuri de calitate produse într-o regiune determinată (v.c.p.r.d.), vinuri de masă cu indicație geografică;

simbol grafic al regiunilor ultraperiferice, astfel cum este prevăzut în legislația agricolă;

denumirea de origine protejată (DOP), indicație geografică protejată (IGP) sau specialitate tradițională garantată (STG) conform Regulamentului (CE) nr. 509/2006 al Consiliului (1) și Regulamentului (CE) nr. 510/2006 al Consiliului (2) și produse înregistrate în cadrul acestor reglementări;

agricultură ecologică conform Regulamentului (CEE) nr. 2092/91 al Consiliului (3) și produse înregistrate conform acestui regulament;

carne de pasăre.

B.   LINII DIRECTOARE

Prezentele linii directoare au drept obiectiv oferirea unor indicații orientative în ceea ce privește mesajele, grupurile-țintă și instrumentele care trebuie să se afle în centrul programelor de informare și promovare a diferitelor categorii de produse.

Fără a aduce atingere priorităților prezentate la articolul 8 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 3/2008, ar trebui ca propunerile de programe să fie redactate, în mod general, ținându-se cont de principiile următoare:

în cazul în care programele sunt propuse de mai multe state membre, este necesar ca acestea să cuprindă strategii, acțiuni și mesaje coordonate;

ar trebui ca programele să fie, de preferință, multianuale și ca amploarea acestora să fie suficientă pentru a avea un impact semnificativ pe piețele-țintă. Dacă este cazul, acestea pot fi puse în aplicare pe piețele mai multor state membre;

este necesar ca mesajele programelor să ofere informații obiective cu privire la proprietățile intrinseci și/sau cu privire la valoarea nutrițională a produselor în cadrul unui regim echilibrat, cu privire la metodele de producție sau la calitatea ecologică a acestora;

ar trebui ca programele să conțină mesaje-cheie care să prezinte un interes pentru consumatori, profesioniști și sectorul comerțului din mai multe state membre.

FRUCTE ȘI LEGUME PROASPETE

1.   Analiză globală a situației

În timp ce producția comunitară de fructe și legume crește, consumul acestor produse rămâne, în general, stabil.

Se poate observa un dezinteres din partea consumatorilor, mai accentuat la populația tânără, în special la copii și adolescenți în instituțiile școlare. Acest comportament dăunează unei alimentații echilibrate.

2.   Obiective

Este vizată ameliorarea imaginii de „prospețime” și de „natural” a acestor produse, încurajarea consumului regulat al acestora și includerea tinerilor în cadrul populației consumatoare. Acest din urmă obiectiv poate fi atins încurajând consumul de astfel de produse în rândul tinerilor, în special în rândul copiilor și adolescenților în instituțiile școlare.

3.   Grupurile-țintă

gospodării;

copii în instituții școlare;

serviciile de catering;

medici și nutriționiști.

4.   Mesaje principale

promovarea unei abordări de tipul „cinci pe zi” (recomandare constând în încurajarea consumului de cel puțin cinci porții de fructe și legume pe zi). Ar trebui ca această abordare să fie privilegiată în cazul unor acțiuni de promovare a fructelor și legumelor destinate în mod special copiilor și adolescenților în instituțiile școlare;

produse naturale și proaspete;

calitate (siguranță, valoare nutrițională și organoleptică, metodă de producție, protecția mediului, legătura cu natura);

plăcere;

regim echilibrat;

diversitate și caracter sezonier al aprovizionării cu produse proaspete, informații privind gustul și utilizarea acestora;

trasabilitate;

accesibilitate și ușurința pregătirii: multe fructe și legume nu necesită gătire.

5.   Instrumente principale

instrumente electronice (site-uri internet care prezintă produsele disponibile, cu jocuri online pentru tineri);

linie telefonică de informare;

relații publice cu mass-media, publicitate (presă specializată, presa destinată femeilor, reviste pentru tineret etc.);

contacte cu medici și nutriționiști;

acțiuni pedagogice în rândul copiilor și adolescenților în instituțiile școlare cu mobilizarea cadrelor didactice și a responsabililor cantinelor școlare;

acțiuni de informare a consumatorilor în punctele de vânzare;

alte instrumente (pliante și broșuri conținând informații referitoare la produse și rețete, jocuri pentru copii etc.);

mass-media vizuală (cinema, canale TV specializate);

spoturi radio;

participare la târguri.

6.   Durata programelor

De la douăsprezece la treizeci și șase de luni, cu o preferință pentru programele multianuale cu obiective stabilite pentru fiecare etapă.

FRUCTE ȘI LEGUME PROCESATE

1.   Analiză globală a situației

Acest sector trebuie să facă față concurenței din ce în ce mai acerbe a mai multor țări terțe.

Având în vedere faptul că cererea crește constant, în special datorită ușurinței consumării acestor produse, este important ca industria comunitară să poată profita de acest potențial. Din acest motiv, se justifică sprijinul acordat acțiunilor de informare și de promovare.

2.   Obiective

Modernizarea și întinerirea imaginii produsului și furnizarea informațiilor necesare pentru încurajarea consumului acestuia.

3.   Grupuri-țintă

gospodării;

servicii de catering și cantine școlare;

medici și nutriționiști.

4.   Mesaje principale

calitate (siguranță, valoare nutrițională și organoleptică, metode de preparare);

ușurința utilizării;

plăcere;

varietatea ofertei și disponibilitatea produselor pe toată durata anului;

regim echilibrat;

trasabilitate.

5.   Instrumente principale

instrumente electronice (site-uri internet);

linie telefonică de informare;

relații publice cu mass-media și publicitate (presă specializată, pentru femei, culinară etc.);

demonstrații în punctele de vânzare;

contacte cu medici și nutriționiști;

alte instrumente (pliante și broșuri cu produse și rețete);

mass-media vizuale;

participare la târguri.

6.   Durata programelor

De la douăsprezece la treizeci și șase de luni, cu o preferință pentru programele multianuale cu obiective stabilite pentru fiecare etapă.

IN TEXTIL

1.   Analiză globală a situației

Ca urmare a liberalizării schimburilor internaționale din sectorul textilelor și vestimentației, inul comunitar a trebuit să facă față unei concurențe acute a inului provenit din alte părți la prețuri foarte atractive. Acesta mai este în concurență cu alte fibre textile. În plus, consumul de materiale textile indică o tendință de stagnare.

2.   Obiective

dezvoltarea imaginii și notorietății inului comunitar și punerea în valoare a calităților sale speciale;

creșterea consumului acestui produs;

informarea consumatorilor cu privire la caracteristicile noilor produse introduse pe piață.

3.   Grupuri-țintă

profesioniștii principali din acest sector (stiliști, creatori, designeri, confecționeri, editori);

distribuitori;

instituții de învățământ în care se predau meserii din sectorul textilelor, modei și decorațiunilor (profesori și elevi);

formatori de opinie;

consumatori.

4.   Mesaje principale

calitate asociată condițiilor de producție a materiei prime, varietăților adaptate și competențelor specializate ale diferiților actori din această filieră;

mare diversitate și bogăție a ofertei comunitare, atât din punct de vedere al produselor (vestimentație, decorațiuni, lenjerie), cât și în privința creativității și a inovării.

5.   Instrumente principale

instrumente electronice (site-uri internet);

târguri și saloane profesionale;

acțiuni de informare în rândul producătorilor din această filieră (creatori, confecționeri, distribuitori și editori);

informații la punctele de vânzare;

relații cu presa specializată;

acțiuni de natură didactică de informare în școlile cu profil textil, modă etc.

6.   Durata programelor

De la douăsprezece la treizeci și șase de luni, cu o preferință pentru programele multianuale cu obiective stabilite pentru fiecare etapă.

PLANTE VII ȘI PRODUSE DE HORTICULTURĂ ORNAMENTALĂ

1.   Analiză globală a situației

În ceea ce privește aprovizionarea, acest sector trebuie să facă față concurenței crescute dintre produsele Comunității și cele provenind din țări terțe.

Studii de evaluare a campaniilor de promovare derulate între 1997 și 2000 indică faptul că pentru a facilita vânzarea produselor comunitare în cadrul Comunității, trebuie îmbunătățită și raționalizată organizarea ansamblului lanțului de producție, de la producător până la distribuitor, și o mai bună informare a consumatorilor cu privire la calitățile particulare și a varietății produselor comunitare.

2.   Obiective

creșterea consumului de flori și plante de origine comunitară;

încurajarea practicilor ecologice și o mai bună popularizare a metodelor de producție care protejează mediul;

întărirea parteneriatului dintre profesioniștii din mai multe state membre, fapt care permite, în special, schimbul de cele mai avansate cunoștințe din acest sector și o mai bună informare a actorilor din ansamblul lanțului de producție.

3.   Grupuri-țintă

producători, pepiniere, distribuitori și alți operatori din sector;

studenți și copii de vârstă școlară;

formatori de opinie: jurnaliști, profesori;

consumatori.

4.   Mesaje principale

informații privind calitatea și varietatea produselor comunitare;

metode de producție care protejează mediul;

tehnici vizând elaborarea de produse mai durabile;

varietate optimă de plante și flori;

rolul plantelor și florilor în bunăstare și în calitatea vieții.

5.   Instrumente principale

contacte cu mass-media;

târguri și expoziții: standuri prezentând produse din mai multe state membre;

acțiuni de formare destinate profesioniștilor, consumatorilor și studenților;

acțiuni de schimb de cunoștințe privind îmbunătățirea și durabilitatea acestor produse;

acțiuni de informare a consumatorului prin intermediul presei și prin inițiative precum, de exemplu, publicarea unui catalog, prin calendare de grădinărit și, eventual, prin campanii de genul „Planta lunii”;

utilizarea frecventă a instrumentelor electronice (internet, CD-ROM etc.).

6.   Durata programelor

De la douăsprezece luni la treizeci și șase de luni, cu o preferință pentru programele ce prezintă, pentru fiecare etapă, o strategie și obiective temeinic justificate.

ULEI DE MĂSLINE ȘI MĂSLINE DE CONSUM

1.   Analiză globală a situației

Având în vedere oferta de ulei de măsline și de măsline de consum în creștere, debușeele de pe piața internă și cea internațională joacă un rol important în menținerea echilibrului pe piața comunitară. La nivelul cererii, situația este foarte diferită, în funcție de faptul dacă este vorba de piețele în mod tradițional consumatoare sau de piețele în care prezența uleiului de măsline și a măslinelor de consum este relativ recentă.

În statele membre „în mod tradițional consumatoare” (Spania, Italia, Grecia și Portugalia), produsele în cauză sunt, în general, bine cunoscute și consumul acestora atinge niveluri ridicate. Acestea sunt piețe mature unde este puțin probabil ca cererea globală să crească, dar care, ținând cont de contribuția lor actuală la consumul de ulei de măsline, prezintă în continuare interes pentru acest sector.

În statele membre „recent consumatoare”, consumul pe cap de locuitor a crescut, dar rămâne încă relativ scăzut (în cadrul Comunității în structura ei de la data de 30 aprilie 2004), chiar marginal (în majoritatea statelor membre care au aderat la 1 mai 2004). Mulți consumatori nu cunosc calitățile și diferitele utilizări posibile ale uleiului de măsline și ale măslinelor de consum. Această piață prezintă, prin urmare, mai multe perspective de evoluție a cererii.

2.   Obiective

prioritar, creșterea consumului acestor produse în statele membre „recent consumatoare”, îmbunătățind intrarea acestora pe piețe, și creșterea consumului acestora prin diversificarea utilizării acestora și oferind informațiile necesare;

întărirea și dezvoltarea consumului în statele membre „în mod tradițional consumatoare”, îmbunătățind informarea consumatorilor cu privire la aspecte mai puțin cunoscute și fidelizând segmentul de populație tânără.

3.   Grupuri-țintă

responsabili cu vânzările: în cazul statelor membre „în mod tradițional consumatoare”, în special persoanele cu vârste între 20 și 40 de ani;

formatori de opinie (gastronomi, bucătari, patroni de restaurante, jurnaliști), presa cu caracter general și cea specializată (gastronomică, pentru femei, stiluri diverse);

presă medicală și paramedicală;

distribuitori (în statele membre „recent consumatoare”).

4.   Mesaje principale

calitățile gastronomice și caracteristicile organoleptice ale uleiului de măsline virgin (aromă, culoare, gust), diferite în funcție de diferitele varietăți de ulei de măsline, de teren, recolte, DOP/IGP etc. Această diversitate oferă o gamă largă de senzații și de posibilități gastronomice;

există diferite categorii de ulei de măsline;

calitățile sale nutriționale fac din uleiul de măsline un element fundamental al unui regim sănătos și echilibrat: acesta reușește să îmbine plăcerea culinară cu exigențele unei alimentații sănătoase și echilibrate;

regulile privind controlul, certificarea calității, precum și etichetarea uleiurilor de măsline;

informații privind ansamblul uleiurilor de măsline și/sau al măslinelor de consum înregistrate ca DOP sau IGP în cadrul Comunității;

măslinele de consum sunt un produs natural și sănătos, adaptat atât necesităților unui consum lejer, cât și pregătirii de mâncăruri sofisticate;

caracteristici varietale ale măslinelor de consum.

În special în statele membre „recent consumatoare”:

uleiul de măsline, în special uleiul de măsline extravirgin, este un produs natural rezultat al unei tradiții și al unor metode tradiționale, care se pliază bucătăriei moderne plină de savoare; acesta poate fi utilizat, cu ușurință, în bucătăria mediteraneană, dar și în oricare bucătărie modernă;

sfaturi de utilizare.

În special în statele membre „în mod tradițional consumatoare”:

avantajele pe care le prezintă cumpărarea unui ulei de măsline îmbuteliat în sticlă (cu etichetă conținând informații utile pentru consumator);

modernizarea imaginii unui produs cu o lungă tradiție și cu o importantă dimensiune culturală.

Fără a aduce atingere articolului 4 alineatul (3), informațiile privind calitățile nutriționale ale uleiului de măsline și ale măslinelor de consum trebuie să se bazeze pe date științifice general recunoscute și să respecte cerințele stabilite în Directiva 2000/13/CE a Parlamentului European și a Consiliului (4).

5.   Instrumente principale

internetul și alte mijloace electronice (CD-ROM, DVD etc.);

promovare în punctele de vânzare (degustare, rețete, difuzare de informații);

relații cu presa și relații publice (evenimente, participare la târguri etc.);

publicitate (sau editoriale publicitare) în presă (cu caracter general, gastronomică, pentru femei și de mod de viață);

acțiuni în parteneriat cu corpul medical și paramedical (relații publice în cercurile medicale);

mijloace de comunicare audiovizuale (televiziune și radio);

participare la târguri.

6.   Durata și amploarea programelor

De la douăsprezece la treizeci și șase de luni, cu o preferință pentru programele multianuale care prezintă, pentru fiecare etapă, o strategie și obiective justificate în mod obiectiv.

Se va acorda prioritate programelor a căror aplicare este prevăzută în cel puțin două state membre „recent consumatoare”.

ULEIURI DE SEMINȚE

În acest sector, se va acorda prioritate programelor axate pe uleiul de rapiță sau altor programe ce prezintă caracteristicile diferitelor uleiuri de semințe.

A.    ULEIUL DE RAPIȚĂ

1.   Analiză globală a situației

Ca urmare a reformei politicii agricole comune, producția de ulei de rapiță nu primește niciun ajutor special și trebuie de acum înainte să se centreze pe necesitățile pieței. Promovarea uleiului de rapiță, care oferă posibilități crescute de producție și o alternativă la producția cerealieră caracterizată de o supraproducție structurală, va contribui la echilibrarea pieței culturilor arabile și a consumului diferitelor uleiuri vegetale în cadrul Comunității. Comunitatea este, în prezent, exportator net de ulei de rapiță.

În cursul ultimilor ani, au fost dezvoltate varietăți de rapiță cu caracteristici nutriționale apreciabile. Acest fapt a determinat o îmbunătățire a calității. Au fost dezvoltate produse noi, spre exemplu uleiurile de rapiță presate la rece, cu gust deosebit de alune.

Valoarea nutrițională a uleiului de rapiță a făcut obiectul unor cercetări la nivel mondial ale căror rezultate confirmă caracteristicile dietetice și fiziologice benefice ale produsului. Ar trebui să se informeze medicii, nutriționiștii și consumatorii cu privire la rezultatele cercetărilor cele mai recente.

2.   Obiective

îmbunătățirea nivelului cunoștințelor privind caracteristicile uleiului de rapiță și evoluția sa recentă;

creșterea consumului prin informarea consumatorilor, precum și a profesioniștilor din domeniul medical și paramedical, cu privire la valoarea nutrițională a uleiului de rapiță.

3.   Grupuri-țintă

gospodării, în special persoanele care se ocupă cu cumpărăturile;

formatorii de opinie (jurnaliști, bucătari, medici și nutriționiști);

distribuitori;

presă medicală și paramedicală;

industria agroalimentară.

4.   Mesaje principale

uleiul de rapiță, prin calitățile sale nutriționale, reprezintă un element important al unei alimentații sănătoase și echilibrate;

compoziția în acizi grași a uleiului de rapiță este benefică;

sfaturi de utilizare;

informații privind evoluția produsului și a varietăților sale.

Fără a aduce atingere articolului 4 alineatul (3), informațiile privind calitățile nutriționale ale uleiului de rapiță trebuie să se bazeze pe date științifice general recunoscute și să respecte cerințele stabilite în Directiva 2000/13/CE.

5.   Instrumente principale

promovarea în punctele de vânzare (degustare, rețete, difuzarea de informații);

publicitate (sau editoriale publicitare) în presă (cu caracter general, gastronomică, pentru femei, mod de viață);

acțiuni de relații publice (evenimente, participare la saloane alimentare);

acțiuni în parteneriat cu corpul medical și paramedical;

acțiuni în parteneriat cu restaurante, întreprinderi de catering și bucătari;

internet.

6.   Durata programelor

De la douăsprezece la treizeci și șase de luni.

B.    ULEIUL DE FLOAREA-SOARELUI

Nu se acordă prioritate programelor destinate uleiului de floarea-soarelui decât dacă condițiile de pe piață justifică acest lucru.

1.   Analiză globală a situației

În cadrul Comunității, mai mult de două milioane de hectare sunt plantate cu floarea-soarelui, iar producția de semințe de floarea-soarelui depășește 3,5 milioane de tone pe an. Uleiul de floarea-soarelui consumat în cadrul Comunității este, în special, produs din semințe cultivate pe teritoriul acesteia. Cu toate acestea, scăderea triturației va reduce producția de ulei de floarea-soarelui comunitar în cursul anului agricol 2004/2005. Având în vedere că prețurile mondiale sunt în creștere și că este posibilă o penurie în ceea ce privește aprovizionarea, nu se acordă prioritate programelor care se axează exclusiv pe uleiul de floarea-soarelui. Uleiul de floarea-soarelui poate, cu toate acestea, să fie inclus în cadrul unor programe privind mai multe uleiuri de semințe de origine comunitară.

Uleiul de floarea-soarelui este, în mod special, interesant pentru anumite utilizări, mai ales pentru prăjirea alimentelor. Acesta este, de asemenea, bogat în acizi grași nesaturați și în vitamina E. Obiectivul campaniei este acela de a informa consumatorii, comercianții și distribuitorii cu privire la diferitele utilizări, tipuri și caracteristici ale uleiului de floarea-soarelui, precum și cu privire la legislația comunitară privind calitatea acestuia. Este necesar ca aceste campanii să fie concepute cu scopul de a transmite informații obiective.

2.   Obiective

Informarea consumatorilor și a profesioniștilor din sector cu privire la:

diferitele utilizări ale uleiului de floarea-soarelui, caracteristicile acestuia și valoarea sa nutrițională;

legislația și normele referitoare la calitate, regulile privind etichetarea.

3.   Grupuri-țintă

gospodării, în special, persoanele care se ocupă de cumpărături;

formatori de opinie (jurnaliști, bucătari, medici și nutriționiști);

distribuitori;

industria agroalimentară.

4.   Mesaje principale

Mesajele principale ale programelor trebuie să ofere informații cu privire la:

avantajele unei utilizări adecvate a uleiului de floarea-soarelui, cantitatea ridicată de vitamina E a uleiului obținut din semințe de floarea-soarelui comparativ cu alte uleiuri vegetale, faptul că uleiul de floarea-soarelui este renumit pentru gustul său ușor și calitățile de ulei pentru prăjit;

legislația și normele care reglementează calitatea uleiului de floarea-soarelui;

compoziția în acizi grași și valoarea nutrițională a uleiului de floarea-soarelui;

rezultatele cercetărilor științifice și ale evoluției tehnice în ceea ce privește uleiul de floarea-soarelui și alte uleiuri vegetale.

Fără a aduce atingere articolului 4 alineatul (3), informațiile privind calitățile nutriționale ale uleiului de floarea-soarelui trebuie să se bazeze pe date științifice general recunoscute și să respecte cerințele stabilite în Directiva 2000/13/CE.

5.   Instrumente principale

distribuirea de materiale informative în punctele de vânzare (puncte de vânzare și comercializare);

publicitate (sau editoriale publicitare) în presa cu caracter general, cea gastronomică, pentru femei și de mod de viață;

acțiuni de relații publice (evenimente, participare la saloane alimentare);

internet.

6.   Durata programelor

De la douăsprezece la treizeci și șase de luni.

LAPTE ȘI PRODUSE LACTATE

1.   Analiză globală a situației

Consumul de lapte lichid a scăzut mai ales în țările mari consumatoare, în special ca urmare a concurenței „băuturilor nealcoolice” în rândul tinerilor. Consumul de diverse produse care substituie laptele înlocuiește, treptat, consumul de lapte lichid. În schimb, se poate observa o creștere globală a consumului de produse lactate exprimate în echivalent lapte.

2.   Obiective

creșterea consumului de lapte lichid pe piețele ce prezintă un potențial de creștere și menținerea consumului pe piețele saturate;

creșterea consumului de produse lactate, în general;

încurajarea tinerilor, a viitorilor consumatori adulți, să consume mai mult lapte și mai multe produse lactate.

3.   Grupuri-țintă

Consumatorii, în general și, în special:

copiii și adolescenții, în special fetele cu vârsta între opt și treisprezece ani;

femeile de diferite vârste;

persoanele în vârstă.

4.   Mesaje principale

laptele și produsele lactate sunt produse sănătoase și naturale, adaptate vieții moderne, care se consumă cu plăcere;

laptele și produsele lactate au o valoare nutrițională specială, benefică în special anumitor grupe de vârste;

conținutul mesajelor trebuie să fie unul pozitiv, care să țină cont de particularitățile consumului pe diferite piețe;

există o gamă largă de produse lactate adaptate diferiților consumatori și situații de consum;

există lapte și produse lactate cu un conținut scăzut de grăsime, fapt care convine mai mult anumitor consumatori;

este esențială asigurarea continuității mesajelor principale pe toată durata programului, pentru a convinge consumatorii de beneficiile pe care le pot avea ca urmare a consumului regulat al acestor produse.

Fără a aduce atingere articolului 4 alineatul (3), informațiile privind calitățile nutriționale ale laptelui și ale produselor lactate trebuie să se bazeze pe date științifice general recunoscute și să respecte cerințele stabilite în Directiva 2000/13/CE.

5.   Instrumente principale

instrumente electronice;

linie telefonică de informare;

contacte cu mass-media și publicitate (presă specializată, pentru femei, pentru tineri etc.);

contacte cu medici și nutriționiști;

contacte cu personalul didactic și cu instituțiile școlare;

alte instrumente (pliante și broșuri, jocuri pentru copii etc.);

demonstrații în punctele de vânzare;

mass-media vizuale (cinema, canale de televiziune specializate);

spoturi radio;

participare la saloane și târguri.

6.   Durata și amploarea programelor

De la douăsprezece la treizeci și șase de luni, cu o preferință pentru programele multianuale, cu obiective stabilite pentru fiecare etapă.

CARNE PROASPĂTĂ, REFRIGERATĂ SAU CONGELATĂ, PRODUSĂ CONFORM UNOR STANDARDE DE CALITATE LA NIVEL COMUNITAR SAU NAȚIONAL

1.   Analiză globală a situației

Problemele sanitare care au afectat un mare număr de produse de origine animală au evidențiat necesitatea întăririi încrederii consumatorilor în produsele pe bază de carne de origine comunitară.

În acest scop, trebuie oferite informații obiective cu privire la sistemele de calitate comunitare și naționale și la controalele necesare, suplimentare față de cele prevăzute de legislația generală privind controalele și siguranța alimentelor. Aceste norme și controale constituie o garanție suplimentară, prin caietele de sarcini pentru produse și prin structurile suplimentare de control.

2.   Obiective

campaniile de informare sunt limitate la produsele elaborate în cadrul sistemelor europene de calitate (DOP, IGP, STG și agricultura ecologică) și în cadrul sistemelor de calitate acceptate de statele membre și îndeplinind criteriile enunțate la articolul 32 din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005. Fără a aduce atingere articolului 15 alineatul (2) din prezentul regulament, campaniile de informare finanțate în temeiul prezentului regulament nu pot beneficia de finanțare în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1698/2005;

obiectivul acestora constă în asigurarea de informații obiective și complete cu privire la legislația referitoare la sistemele de calitate comunitare și naționale pentru siguranța produselor pe bază de carne. Acestea trebuie să informeze consumatorii, liderii de opinie și distribuitorii cu privire la caracteristicile produselor și controalele efective pe care le implică aceste sisteme de calitate.

3.   Grupuri-țintă

consumatori și asociații ale consumatorilor;

persoanele responsabile cu cumpărăturile din cadrul gospodăriilor;

instituții (restaurante, spitale, școli etc.);

distribuitori și asociații ale distribuitorilor;

jurnaliști și formatori de opinie.

4.   Mesaje principale

sistemele de calitate garantează o metodă de producție specifică și controale mai stricte decât cele cerute prin legislație;

produsele de calitate pe bază de carne au caracteristici specifice sau sunt de o calitate superioară standardelor comerciale obișnuite;

sistemele de calitate comunitare și naționale sunt transparente și asigură o trasabilitate perfectă a produselor;

etichetarea cărnii permite consumatorului identificarea produselor de calitate, originea și caracteristicile acestora.

5.   Instrumente principale

internet;

acțiuni de relații publice cu mass-media și publicitate (presă științifică și specializată, presă pentru femei, ziare, reviste culinare);

contacte cu asociații ale consumatorilor;

mijloace de comunicare audiovizuale;

documentație scrisă (pliante, broșuri etc.);

informații în punctele de vânzare.

6.   Durata și amploarea programelor

Programele trebuie să aibă cel puțin o acoperire la nivel național sau să implice mai multe state membre.

De la douăsprezece la treizeci și șase de luni, cu o preferință pentru programele multianuale, cu obiective stabilite pentru fiecare etapă.

MARCAREA OUĂLOR DESTINATE CONSUMULUI UMAN

1.   Analiză globală a situației

Conform articolului 4 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1028/2006 al Consiliului (5), un cod de identificare a producătorului și a sistemului utilizat pentru creșterea păsărilor de ouă este imprimat pe coaja tuturor ouălor destinate consumului uman. Acest cod este compus dintr-un număr de identificare a metodei de creștere (0 = creștere ecologică, 1 = în aer liber, 2 = pe sol, 3 = în cuști), din codul ISO al statului membru în care se află centrul de producție, precum și dintr-un număr atribuit centrului de producție de către autoritatea competentă.

2.   Obiective

informarea consumatorilor cu privire la noile norme privind marcarea ouălor și oferirea unor explicații complete cu privire la semnificația codului imprimat pe ouă;

oferirea de informații cu privire la sistemele de producție a ouălor prin intermediul codului imprimat pe acestea;

oferirea de informații cu privire la sistemele de trasabilitate existente.

3.   Grupuri-țintă

consumatori și distribuitori;

formatori de opinie.

4.   Mesaje principale

informare privind existența noului cod imprimat pe ouă în conformitate cu Directiva 2002/4/CE a Comisiei (6), explicarea semnificației acestuia și a caracteristicilor diferitelor categorii de ouă la care acest cod face trimitere;

mesajele nu trebuie să privilegieze o anumită metodă de producție în detrimentul altora și nu trebuie să includă nicio afirmație referitoare la valoarea nutrițională sau la efectul asupra sănătății al consumului de ouă. Este interzisă orice discriminare între ouăle provenite din state membre diferite.

5.   Instrumente principale

instrumente electronice (site-uri internet etc.);

materiale în format tipărit (broșuri, pliante etc.);

informare în punctele de vânzare;

publicitate în presa și în revistele cu specific alimentar, presa pentru femei etc.;

relații cu mass-media.

6.   Durata programului

De la douăsprezece la douăzeci și patru de luni.

MIERE ȘI PRODUSE APICOLE

1.   Analiză globală a situației

Sectorul comunitar al mierii și al produselor apicole de calitate, care beneficiază de foarte puțin ajutor comunitar, trebuie să facă față unei concurențe mondiale crescute. Situația este, în plus, agravată de costurile ridicate de producție.

Din 2001, acest sector face obiectul Directivei 2001/110/CE a Consiliului (7), conform căreia etichetarea trebuie să stabilească o legătură între calitate și origine. Programele care beneficiază de ajutor trebuie să se axeze pe mierea și produsele apicole comunitare cu indicații suplimentare privind originea regională, teritorială și topografică sau cu etichete de calitate certificate fie de Comunitate (DOP, IGP, STG sau „provenit din agricultura ecologică”), fie de către un stat membru.

2.   Obiective

informarea consumatorilor cu privire la diversitatea, calitățile organoleptice și condițiile de producție a produselor apicole comunitare;

informarea consumatorilor cu privire la calitățile mierii de origine comunitară nefiltrată și nepasteurizată;

sprijinirea consumatorilor în vederea înțelegerii etichetării mierii comunitare și încurajarea producătorilor să îmbunătățească claritatea etichetelor utilizate;

orientarea consumului de miere către produse de calitate, atrăgând atenția asupra trasabilității acestora.

3.   Grupuri-țintă

consumatori, în special persoane cu vârste cuprinse între 20-40 de ani;

persoane în vârstă și copii;

formatori de opinie.

4.   Mesaje principale

informare cu privire la legislația comunitară privind siguranța, igiena în timpul procesului de producție, certificarea calității și etichetare;

mierea este un produs natural bazat pe o tradiție și pe metode stabilite, oferind posibilități multiple de utilizare în cadrul bucătăriei moderne;

gamă largă de tipuri de miere de diferite origini geografice și botanice și din diferite anotimpuri;

sfaturi privind utilizarea și valoarea nutrițională;

este esențială asigurarea polenizării pentru menținerea biodiversității.

5.   Instrumente principale

publicitate în presa cu caracter general și în cea specializată (reviste gastronomice și de mod de viață);

internet, cinema și alte mijloace de comunicare audiovizuale (televiziune, radio);

puncte de vânzare;

participare la saloane și târguri;

acțiuni de relații publice destinate publicului larg, organizarea de evenimente prevăzând acțiuni în cadrul restaurantelor și al firmelor de catering;

informare în cadrul instituțiilor de învățământ (acțiuni de instruire destinate personalului didactic, studenților din cadrul școlilor cu profil hotelier și alimentar).

6.   Durata și amploarea programelor

De la douăsprezece la treizeci și șase de luni, cu o preferință pentru programele care prezintă, pentru fiecare etapă, o strategie și obiective justificate temeinic.

VCPRD, VINURI DE MASĂ CU INDICAȚIE GEOGRAFICĂ

1.   Analiză globală a situației

Acest sector este caracterizat de o producție abundentă, în timp ce consumul este constant sau chiar în scădere pentru anumite categorii, iar oferta din partea țărilor terțe este în creștere.

2.   Obiective

creșterea consumului de vinuri de proveniență comunitară;

informarea consumatorilor cu privire la varietatea, calitatea și condițiile de producție a vinurilor europene, precum și cu privire la rezultatele studiilor științifice.

3.   Grupuri-țintă

distribuitori;

consumatori, cu excepția tinerilor și a adolescenților menționați în Recomandarea 2001/458/CE a Consiliului (8);

formatori de opinie: jurnaliști, experți în gastronomie;

instituții de învățământ din sectorul hotelier și al alimentației.

4.   Mesaje principale

legislația comunitară conține norme stricte privind producția, indicațiile de calitate, etichetarea și comercializarea, garantând consumatorilor calitatea și trasabilitatea vinurilor oferite;

plăcerea de a putea efectua o selecție dintr-o gamă variată de vinuri europene de diferite origini;

informații cu privire la viticultura comunitară și legăturile acesteia cu condițiile, obiceiurile și gusturile regionale și locale.

5.   Instrumente principale

acțiuni de informare și relații publice;

acțiuni de formare în sectorul distribuției și al alimentației publice;

contacte cu presa specializată;

alte instrumente (site internet, pliante și broșuri) pentru a ghida alegerea consumatorilor și pentru a dezvolta idei privind ocaziile de consum (evenimente familiale, sărbători etc.);

saloane și târguri: standuri de prezentare pentru produse provenind din mai multe state membre.

6.   Durata programelor

De la douăsprezece la treizeci și șase de luni, cu o preferință pentru programele multianuale, cu obiective stabilite pentru fiecare etapă.

PRODUSE CARE POARTĂ O DENUMIRE DE ORIGINE PROTEJATĂ (DOP), O INDICAȚIE GEOGRAFICĂ PROTEJATĂ (IGP) SAU SUNT RECUNOSCUTE CA SPECIALITATE TRADIȚIONALĂ GARANTATĂ (STG)

1.   Analiză globală a situației

Sistemul comunitar de protecție a denumirii produselor prevăzut în Regulamentul (CE) nr. 509/2006 și în Regulamentul (CE) nr. 510/2006 constituie o prioritate în cadrul punerii în aplicare a secțiunii „calitate” a politicii agricole comune. De aceea este necesar să se depună eforturi pentru a face cunoscute denumirile și produsele purtând denumiri protejate tuturor actorilor potențiali din lanțul de producție, preparare, comercializare și consum al acestor produse.

2.   Obiective

Campaniile de informare și promovare nu trebuie să se limiteze la o singură denumire sau la un număr mic de denumiri de produse, ci trebuie, mai curând, să se refere la grupe de denumiri, fie ale categoriilor unui anumit produs, fie ale unor produse cu originea într-una sau mai multe regiuni dintr-unul sau mai multe state membre.

Aceste campanii trebuie să vizeze:

furnizarea de informații exhaustive cu privire la conținutul, funcționarea și caracterul comunitar al acestor sisteme și, în special, efectele acestora asupra valorii comerciale a produselor a căror denumire este protejată, care beneficiază de protecția acordată de aceste sisteme din momentul în care au fost înregistrate;

creșterea notorietății logourilor comunitare pentru produsele cu DOP/IGP și pentru STG în rândul consumatorilor, al distribuitorilor și al profesioniștilor din sectorul alimentației;

încurajarea grupurilor de producători și procesatori care nu beneficiază încă de aceste sisteme să înregistreze denumirile produselor care satisfac condițiile fundamentale pentru obținerea înregistrării;

încurajarea grupurilor de producători și procesatori din regiunile interesate, care nu beneficiază încă de aceste sisteme, să participe la producția acelor produse cu denumiri înregistrate, prin respectarea caietelor de sarcini aprobate, precum și a cerințelor în materie de control stabilite pentru diferitele denumiri protejate;

stimularea cererii produselor în cauză prin informarea consumatorilor și a distribuitorilor cu privire la existența, semnificația și avantajele acestor sisteme și prin oferirea de explicații cu privire la logouri, la condițiile de atribuire a denumirilor, la controale, precum și la sistemul de trasabilitate.

3.   Grupuri-țintă

producători și procesatori;

distribuitori (supermarketuri, angrosiști, comerț cu amănuntul, distribuitori catering, cantine, restaurante);

consumatori și asociații ale consumatorilor;

formatori de opinie.

4.   Mesaje principale

produsele a căror denumire este protejată prezintă caracteristici proprii originii geografice a acestora. În ceea ce privește produsele cu DOP, calitatea sau caracteristicile produsului trebuie să fie în principal sau exclusiv legate de mediul geografic deosebit (cu factorii săi naturali și umani implicați în mod inerent). În ceea ce privește IGP, acestea privesc produse a căror calitate specifică sau reputație pot fi atribuite unei origini geografice; legătura geografică trebuie, prin urmare, să fie stabilită în cursul cel puțin al uneia dintre etapele de producție, procesare sau preparare;

produsele ce beneficiază de STG prezintă caracteristici legate de particularitatea metodelor tradiționale de producție sau de utilizarea de materii prime tradiționale;

logourile comunitare utilizate pentru DOP, IGP și STG sunt simboluri interpretate în cadrul Comunității ca desemnând produse ce răspund condițiilor de producție specifice legate de originea lor geografică sau de tradiție și care fac obiectul unor controale;

alte aspecte calitative (siguranță, valoare nutrițională, savoare, trasabilitate) ale produselor în cauză;

prezentarea câtorva produse care beneficiază de DOP, IGP sau STG cu titlu de exemplu pentru evoluția comercială de succes a produselor ale căror denumiri sunt înregistrate în sistemele de protecție;

aceste sisteme de protecție susțin moștenirea culturală comunitară, diversitatea producției agricole, precum și menținerea spațiului natural.

5.   Instrumente principale

instrumente electronice (site internet);

relații publice cu mass-media (presă specializată, pentru femei, culinară);

contacte cu asociațiile de consumatori;

informare și demonstrații în punctele de vânzare;

mijloace de comunicare audiovizuale (spoturi televizate destinate în mod special acestui scop etc.);

documentație scrisă (pliante, broșuri etc.);

participare la târguri și saloane;

seminarii și acțiuni de informare și instruire privind mecanismul de funcționare al sistemului comunitar al DOP, IGP și STG.

6.   Durata programelor

De la douăsprezece la treizeci și șase de luni. Se va acorda prioritate programelor multianuale ale căror obiective și strategii pentru fiecare etapă sunt clar definite.

INFORMARE PRIVIND SIMBOLUL GRAFIC AL REGIUNILOR ULTRAPERIFERICE

1.   Analiză globală a situației

Prezenta linie directoare privește regiunile ultraperiferice, astfel cum sunt definite la articolul 299 alineatul (2) din tratat. Studiul de evaluare extern a arătat faptul că acțiunile comunitare de informare cu privire la simbolul grafic („logo”) al regiunilor ultraperiferice, realizate în 1998-1999, au suscitat un veritabil interes în rândul diferiților operatori din cadrul sectorului.

Astfel, un anumit număr de producători și procesatori au cerut autorizarea produselor lor de calitate pentru a putea utiliza logoul.

Ținând cont de durata limitată a acestei prime campanii, ar trebui să fie consolidată notorietatea acestui logo în rândul diferitelor grupuri-țintă, prin continuarea activității de informare cu privire la semnificația și avantajele logoului.

2.   Obiective

Informarea cu privire la existența, semnificația și avantajele acestui logo;

stimularea producătorilor și a procesatorilor din regiunile în cauză să utilizeze logoul;

îmbunătățirea cunoștințelor cu privire la acest logo în rândul distribuitorilor și al consumatorilor.

3.   Grupuri-țintă

producători și procesatori locali;

distribuitori și consumatori;

formatori de opinie.

4.   Mesaje principale

produs tipic și natural;

produs originar dintr-o regiune din cadrul Comunității;

calitate (siguranță, valoare nutrițională și organoleptică, metodă de producție, legătură cu originea);

natura exotică a produsului;

varietate a ofertei, inclusiv în extrasezon;

trasabilitate.

5.   Instrumente principale

instrumente electronice (site internet etc.);

linie telefonică de informare;

relații publice cu mass-media (presă specializată, pentru femei, cu specific culinar);

demonstrații în punctele de vânzare, saloane, târguri etc.;

contacte cu medici și nutriționiști;

alte instrumente (pliante, broșuri, rețete etc.);

mijloace de comunicare audiovizuale;

publicitate în presa specializată și locală.

6.   Durata programelor

De la douăsprezece la treizeci și șase de luni.

PRODUSE PROVENITE DIN AGRICULTURA ECOLOGICĂ

1.   Analiză globală a situației

Produsele provenite din agricultura ecologică se bucură de un succes de necontestat, în special în rândul populației urbane, dar cota de piață a acestor produse este încă destul de limitată.

Consumatorii și alte părți interesate cunosc mai bine caracteristicile modului de producție ecologic, dar cunoștințele lor cu privire la acest subiect sunt încă insuficiente.

În planul de acțiune comunitar pentru alimentație și agricultură ecologice (9), acțiunile de informare și promovare sunt considerate ca fiind un factor-cheie pentru evoluția cererii de produse provenite din agricultura ecologică.

2.   Obiective

Campaniile de informare și promovare ar trebui să nu se concentreze pe un singur produs sau câteva produse selectate, ci mai curând pe grupe de produse sau pe sistemul agriculturii ecologice aplicate într-una sau mai multe regiuni dintr-unul sau mai multe state membre.

Aceste campanii trebuie să vizeze:

încurajarea consumului de produse provenite din agricultura ecologică;

creșterea în rândul consumatorilor a notorietății etichetării, inclusiv a logoului comunitar utilizat pentru produsele provenite din agricultura ecologică;

furnizarea de informații exhaustive și sensibilizarea publicului cu privire la avantajele agriculturii ecologice, în special în ceea ce privește protecția mediului, bunăstarea animalelor, întreținerea spațiului natural și dezvoltarea regiunilor rurale;

furnizarea de informații exhaustive cu privire la conținutul și modul de funcționare a sistemului comunitar privitor la agricultura organică;

încurajarea producătorilor și a procesatorilor individuali, precum și a grupurilor de producători, procesatori și comercianți cu amănuntul care nu practică agricultura ecologică să se reconvertească spre această metodă de producție; încurajarea comercianților cu amănuntul, a grupurilor de comercianți cu amănuntul și de proprietari de restaurante să vândă produse provenite din agricultura ecologică.

3.   Grupuri-țintă

consumatori, în general, precum și asociații ale consumatorilor și subgrupe specifice de consumatori;

formatori de opinie;

distribuitori (supermarketuri, comerț en-gros, comerț specializat cu amănuntul, distribuitori catering, cantine, restaurante);

personalul didactic și școlile.

4.   Mesaje principale

produsele provenite din agricultura ecologică sunt produse naturale, adaptate modului de viață modern, agreabile pentru consum. Metodele de producție a acestora protejează în mod deosebit mediul și bunăstarea animalelor. Agricultura ecologică contribuie la asigurarea diversității producției agricole și la întreținerea peisajului natural;

produsele sunt supuse unor reguli de producție sau de control riguroase, inclusiv unei trasabilități perfecte, pentru a garanta faptul că acestea provin din culturi supuse sistemului de inspecție;

utilizarea adjectivelor „ecologic”, „organic” și „biologic”, precum și a echivalentului lor în alte limbi referitor la produsele alimentare este protejată prin lege. Logoul comunitar, simbolul utilizat pentru produsele ecologice, este înțeles în întreaga Comunitate și indică faptul că produsele respectă criteriile comunitare stricte de producție și faptul că au fost riguros controlate. Informațiile referitoare la logoul comunitar pot fi completate cu informații privind logourile introduse în statele membre;

alte aspecte calitative (siguranță, valoare nutrițională, savoare) ale produselor în cauză pot fi evidențiate.

5.   Instrumente principale

instrumente electronice (site internet);

linie telefonică de informare;

relații publice cu mass-media (presă specializată, presă pentru femei, presă culinară, presa privind industria alimentară);

contacte cu asociațiile consumatorilor;

informare în punctele de vânzare;

acțiuni în școli;

mijloace de comunicare audiovizuale (mai ales spoturi televizate destinate în mod special acestui scop);

documentație scrisă (pliante, broșuri etc.);

participare la târguri și saloane;

seminarii și acțiuni de informare și instruire privind funcționarea sistemului aplicabil produselor și producției ecologice.

6.   Durata programelor

De la douăsprezece la treizeci și șase de luni. Se va acorda prioritate programelor multianuale ale căror obiective și strategii pentru fiecare etapă sunt clar definite.

CARNE DE PASĂRE

1.   Analiză globală a situației

Criza de încredere a consumatorilor cu privire la carnea de pasăre, legată de mediatizarea gripei aviare, s-a concretizat într-o scădere considerabilă a consumului. Se cuvine, prin urmare, să se întărească încrederea consumatorilor în carnea de pasăre de origine comunitară.

În acest sens, trebuie furnizate informații obiective cu privire la sistemele de producție comunitare (norme privind comercializarea) și la controalele necesare, suplimentare față de legislația generală privind controalele și siguranța alimentelor.

2.   Obiective

campaniile de informare și promovare sunt limitate la produsele create în UE;

obiectivul acestora constă în:

asigurarea de informații obiective și complete cu privire la reglementarea sistemelor de producție comunitare și naționale pentru siguranța produselor pe bază de carne de pasăre; în special, trebuie puse la dispoziția consumatorului informații complete și precise cu privire la normele de comercializare;

informarea consumatorului cu privire la diversitatea și calitățile organoleptice și nutriționale ale cărnii de pasăre;

atragerea atenției consumatorului cu privire la trasabilitate.

3.   Grupuri-țintă

consumatori și asociații ale consumatorilor;

persoane responsabile cu cumpărăturile din cadrul gospodăriilor;

instituții (restaurante, spitale, școli etc.);

distribuitori și asociații ale distribuitorilor;

jurnaliști și formatori de opinie.

4.   Mesaje principale

carnea de pasăre comercializată pe teritoriul UE face obiectul unei legislații comunitare ce acoperă ansamblul lanțului de producție, de tăiere și de consum;

sunt inițiate măsuri de siguranță, inclusiv controale;

sfaturi generale de igienă privind manipularea produselor alimentare de origine animală.

5.   Instrumente principale

internet;

acțiuni de relații publice cu mass-media și publicitate (presă științifică și specializată, pentru femei, ziare, reviste culinare);

contacte cu asociațiile consumatorilor;

mijloace de comunicare audiovizuale;

documentație scrisă (pliante, broșuri etc.);

informare în punctele de vânzare.

6.   Durata și amploarea programelor

Programele trebuie să aibă cel puțin acoperire națională sau să implice mai multe state membre.

De la douăsprezece la douăzeci și patru de luni, cu o preferință pentru programele multianuale cu obiective stabilite pentru fiecare etapă.


(1)  JO L 93, 31.3.2006, p. 1.

(2)  JO L 93, 31.3.2006, p. 12.

(3)  JO L 198, 22.7.1991, p. 1.

(4)  JO L 109, 6.5.2000, p. 29.

(5)  JO L 186, 7.7.2006, p. 1.

(6)  JO L 30, 31.1.2002, p. 44.

(7)  JO L 10, 12.1.2002, p. 47.

(8)  JO L 161, 16.6.2001, p. 38.

(9)  COM(2004) 415 final.


ANEXA II

ȚĂRI TERȚE

A.   LISTA PRODUSELOR CARE POT FACE OBIECTUL UNOR ACȚIUNI DE PROMOVARE

Carne de vită sau de porc proaspătă, refrigerată sau congelată; preparate alimentare pe bază de aceste produse;

carne de pasăre de calitate;

produse lactate;

ulei de măsline și măsline de consum;

vinuri de masă cu indicație geografică. Vinuri de calitate produse într-o regiune determinată (v.c.p.r.d.);

băuturi spirtoase cu indicație geografică sau tradițională rezervată;

fructe și legume proaspete și procesate;

produse procesate pe bază de cereale și orez;

in textil;

plante vii și produse de horticultură ornamentală;

produse care poartă o denumire de origine protejată (DOP), o indicație geografică protejată (IGP) sau sunt recunoscute ca specialitate tradițională garantată (STG) conform Regulamentului (CE) nr. 509/2006 sau Regulamentului (CE) nr. 510/2006;

produse provenite din agricultura ecologică conform Regulamentului (CEE) nr. 2092/91.

B.   LISTA PIEȚELOR TERȚE UNDE POT FI REALIZATE ACȚIUNI DE PROMOVARE

A.   Țări

Africa de Sud

Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei

Australia

Bosnia și Herțegovina

China

Coreea de Sud

Croația

India

Japonia

Kosovo

Muntenegru

Norvegia

Noua Zeelandă

Rusia

Serbia

Elveția

Turcia

Ucraina.

B.   Zone geografice

Africa de Nord

America de Nord

America Latină

Asia de Sud-Est

Orientul Apropiat și Mijlociu.


ANEXA III

Bugete indicative anuale ale diferitelor sectoare prevăzute la articolul 6

1.

Fructe și legume proaspete: 10 milioane EUR

2.

Fructe și legume procesate: 2 milioane EUR

3.

In textil: 1 milion EUR

4.

Plante vii și produse de horticultură ornamentală: 3 milioane EUR

5.

Ulei de măsline și măsline de consum: 7 milioane EUR (din care minimum 3 milioane EUR pentru țările terțe)

6.

Uleiuri din semințe: 2 milioane EUR

7.

Lapte și produse lactate: 4 milioane EUR

8.

Carne proaspătă, refrigerată sau congelată, produsă conform standardelor de calitate la nivel comunitar sau național: 4 milioane EUR

9.

Ouă marcate: 2 milioane EUR

10.

Miere și produse apicole: 1 milion EUR

11.

VCPRD, vinuri de masă cu indicație geografică: 3 milioane EUR

12.

Produse care poartă o denumire de origine protejată (DOP), o indicație geografică protejată (IGP) sau sunt recunoscute ca specialitate tradițională garantată (STG): 3 milioane EUR

13.

Informare privind simbolurile grafice ale regiunilor ultraperiferice: 1 milion EUR

14.

Produse provenind din agricultura ecologică: 3 milioane EUR

15.

Carne de pasăre: p.m.


ANEXA IV

Tabel de corespondență

Regulamentul (CE) nr. 1071/2005

(piața internă)

Regulamentul (CE) nr. 501/2008

(regulament unic al Comisiei)

Regulamentul (CE) nr. 1346/2005

(țări terțe)

Articolul 1

Articolul 1

Articolul 1

Articolul 2

Articolul 2

Articolul 2

Articolul 3

Articolul 3

Articolul 3

Articolul 4

Articolul 4

Articolul 5

Articolul 4

Articolul 5

Articolul 6 alineatul (1)

Articolul 6 alineatul (2)

Articolul 5

Articolul 7 alineatul (2) litera (b)

Articolul 6 alineatul (3) parțial

Articolul 7

Articolul 6 și articolul 10 alineatul (3) al doilea paragraf

Articolul 7 alineatul (1), alineatul (2) literele (a) și (c) și alineatul (3)

Articolul 8

Articolul 7 alineatul (1), alineatul (2) al doilea paragraf și alineatul (3)

Articolul 7 alineatul (2), fără literele (a) și (c), și alineatul (4)

Articolul 9

Articolul 7 alineatul (2), cu excepția primului paragraf, și alineatele (4) și (5)

Articolul 10

Articolul 8

Articolul 8

Articolul 11

Articolul 9

Articolul 9 alineatul (1)

Articolul 12

Articolul 10 alineatul (1)

Articolul 9 alineatele (2) și (3)

Articolul 13

Articolul 10 alineatele (2) și (3) primul paragraf

Articolul 10 alineatele (1)-(3)

Articolul 14

Articolul 11

Articolul 6 și articolul 10 alineatul (4)

Articolul 15

Articolul 11

Articolul 16

Articolul 12

Articolul 12

Articolul 17

Articolul 13

Articolul 13

Articolul 18

Articolul 14

Articolul 14

Articolul 19

Articolul 15

Articolul 15

Articolul 20

Articolul 16

Articolul 16

Articolul 21

Articolul 17

Articolul 17

Articolul 22

Articolul 18

Articolul 18

Articolul 23

Articolul 19

Articolul 19

Articolul 24

Articolul 20

Articolul 20

Articolul 25

Articolul 21

Articolul 21

Articolul 26

Articolul 22

Articolul 22

Articolul 27

Articolul 23

Articolul 23

Articolul 28

Articolul 24

Articolul 25

Articolul 29

Articolul 26


6.6.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 147/35


REGULAMENTUL (CE) NR. 502/2008 AL COMISIEI

din 5 iunie 2008

de modificare a anexelor I, II și IX la Regulamentul (CEE) nr. 3030/93 al Consiliului privind regimul comun aplicabil importurilor unor produse textile originare din țări terțe

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CEE) nr. 3030/93 al Consiliului din 12 octombrie 1993 privind regimul comun aplicabil importurilor unor produse textile originare din țări terțe (1), în special articolul 19,

întrucât:

(1)

Regimul comun aplicabil importurilor de anumite produse textile din țări terțe trebuie actualizat pentru a lua în considerare unele evoluții recente.

(2)

Ucraina a devenit membră cu drepturi depline a Organizației Mondiale a Comerțului la 16 mai 2008.

(3)

Unele modificări aduse Regulamentului (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987 privind Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful Vamal Comun (2) afectează, de asemenea, anumite coduri din anexa I la Regulamentul (CEE) nr. 3030/93.

(4)

Prin urmare, Regulamentul (CEE) nr. 3030/93 ar trebui modificat în consecință.

(5)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului pentru textile instituit prin articolul 17 din Regulamentul (CEE) nr. 3030/93,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexele I, II, și IX la Regulamentul (CEE) nr. 3030/93 se modifică în conformitate cu anexele la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică din data de 16 mai 2008.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 5 iunie 2008.

Pentru Comisie

Peter MANDELSON

Membru al Comisiei


(1)  JO L 275, 8.11.1993, p. 1. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 139/2008 al Comisiei (JO L 42, 16.2.2008, p. 11).

(2)  JO L 256, 7.9.1987, p. 1. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 360/2008 al Comisiei (JO L 111, 23.4.2008, p. 9).


ANEXA I

ANEXA I

PRODUSE TEXTILE PREVĂZUTE LA ARTICOLUL 1 (1)

1.

Fără a aduce atingere normelor de interpretare a Nomenclaturii Combinate, formularea descrierii mărfurilor trebuie considerată ca având doar o valoare orientativă, întrucât produsele incluse în fiecare categorie sunt determinate, în cadrul prezentei anexe, de codurile NC. Atunci când codul NC este precedat de simbolul «ex», produsele specificate în fiecare categorie sunt determinate de domeniul de aplicabilitate al codului NC și de descrierea corespunzătoare.

2.

Atunci când materialul din care sunt fabricate produsele din categoriile 1-114 originare din China nu este menționat în mod specific, se consideră că aceste produse sunt fabricate exclusiv din lână sau păr fin de animale, din bumbac ori din fibre sintetice sau artificiale.

3.

Articolele de îmbrăcăminte care nu pot fi recunoscute a fi destinate bărbaților sau băieților ori femeilor sau fetelor se încadrează ca fiind destinate celor din urmă.

4.

Acolo unde se utilizează expresia «articole de îmbrăcăminte pentru sugari», aceasta se referă la articole de îmbrăcăminte cu mărimi comerciale mici, până la 86 inclusiv.

Categorie

Descriere

Cod NC 2008

Tabel de echivalență

bucăți/kg

g/bucată

(1)

(2)

(3)

(4)

GRUPA I A

1

Fire de bumbac, nepregătite pentru vânzarea cu amănuntul

5204 11 00, 5204 19 00, 5205 11 00, 5205 12 00, 5205 13 00, 5205 14 00, 5205 15 10, 5205 15 90, 5205 21 00, 5205 22 00, 5205 23 00, 5205 24 00, 5205 26 00, 5205 27 00, 5205 28 00, 5205 31 00, 5205 32 00, 5205 33 00, 5205 34 00, 5205 35 00, 5205 41 00, 5205 42 00, 5205 43 00, 5205 44 00, 5205 46 00, 5205 47 00, 5205 48 00, 5206 11 00, 5206 12 00, 5206 13 00, 5206 14 00, 5206 15 00, 5206 21 00, 5206 22 00, 5206 23 00, 5206 24 00, 5206 25 00, 5206 31 00, 5206 32 00, 5206 33 00, 5206 34 00, 5206 35 00, 5206 41 00, 5206 42 00, 5206 43 00, 5206 44 00, 5206 45 00, ex 5604 90 90

 

 

2

Țesături din bumbac, altele decât tifonul, țesături buclate de tip buret («eponge»), panglici, catifea, pluș, țesături buclate, țesături tip chenille, tuluri și alte țesături cu ochiuri înnodate

5208 11 10, 5208 11 90, 5208 12 16, 5208 12 19, 5208 12 96, 5208 12 99, 5208 13 00, 5208 19 00, 5208 21 10, 5208 21 90, 5208 22 16, 5208 22 19, 5208 22 96, 5208 22 99, 5208 23 00, 5208 29 00, 5208 31 00, 5208 32 16, 5208 32 19, 5208 32 96, 5208 32 99, 5208 33 00, 5208 39 00, 5208 41 00, 5208 42 00, 5208 43 00, 5208 49 00, 5208 51 00, 5208 52 00, 5208 59 10, 5208 59 905209 11 00, 5209 12 00, 5209 19 00, 5209 21 00, 5209 22 00, 5209 29 00, 5209 31 00, 5209 32 00, 5209 39 00, 5209 41 00, 5209 42 00, 5209 43 00, 5209 49 00, 5209 51 00, 5209 52 00, 5209 59 00, 5210 11 00, 5210 19 00, 5210 21 00, 5210 29 00, 5210 31 00, 5210 32 00, 5210 39 00, 5210 41 00, 5210 49 00, 5210 51 00, 5210 59 00, 5211 11 00, 5211 12 00, 5211 19 00, 5211 20 00, 5211 31 00, 5211 32 00, 5211 39 00, 5211 41 00, 5211 42 00, 5211 43 00, 5211 49 10, 5211 49 90, 5211 51 00, 5211 52 00, 5211 59 00, 5212 11 10, 5212 11 90, 5212 12 10, 5212 12 90, 5212 13 10, 5212 13 90, 5212 14 10, 5212 14 90, 5212 15 10, 5212 15 90, 5212 21 10, 5212 21 90, 5212 22 10, 5212 22 90, 5212 23 10, 5212 23 90, 5212 24 10, 5212 24 90, 5212 25 10, 5212 25 90, ex 5811 00 00, ex 6308 00 00

 

 

2 a)

Dintre care: altele decât nealbite sau albite

5208 31 00, 5208 32 16, 5208 32 19, 5208 32 96, 5208 32 99, 5208 33 00, 5208 39 00, 5208 41 00, 5208 42 00, 5208 43 00, 5208 49 00, 5208 51 00, 5208 52 00, 5208 59 10, 5208 59 90, 5209 31 00, 5209 32 00, 5209 39 00, 5209 41 00, 5209 42 00, 5209 43 00, 5209 49 00, 5209 51 00, 5209 52 00, 5209 59 00, 5210 31 00, 5210 32 00, 5210 39 00, 5210 41 00, 5210 49 00, 5210 51 00, 5210 59 00, 5211 31 00, 5211 32 00, 5211 39 00, 5211 41 00, 5211 42 00, 5211 43 00, 5211 49 10, 5211 49 90, 5211 51 00, 5211 52 00, 5211 59 00, 5212 13 10, 5212 13 90, 5212 14 10, 5212 14 90, 5212 15 10, 5212 15 90, 5212 23 10, 5212 23 90, 5212 24 10, 5212 24 90, 5212 25 10, 5212 25 90, ex 5811 00 00, ex 6308 00 00

 

 

3

Țesături din fibre sintetice discontinue, altele decât panglici, țesături buclate de tip buret («eponge») și țesături tip chenille

5512 11 00, 5512 19 10, 5512 19 90, 5512 21 00, 5512 29 10, 5512 29 90, 5512 91 00, 5512 99 10, 5512 99 90, 5513 11 20, 5513 11 90, 5513 12 00, 5513 13 00, 5513 19 00, 5513 21 10, 5513 21 30, 5513 21 90, 5513 23 10, 5513 23 90, 5513 29 00, 5513 31 00, 5513 39 00, 5513 41 00, 5513 49 00, 5514 11 00, 5514 12 00, 5514 19 10, 5514 19 90, 5514 21 00, 5514 22 00, 5514 23 00, 5514 29 00, 5514 30 10, 5514 30 30, 5514 30 50, 5514 30 90, 5514 41 00, 5514 42 00, 5514 43 00, 5514 49 00, 5515 11 10, 5515 11 30, 5515 11 90, 5515 12 10, 5515 12 30, 5515 12 90, 5515 13 11, 5515 13 19, 5515 13 91, 5515 13 99, 5515 19 10, 5515 19 30, 5515 19 90, 5515 21 10, 5515 21 30, 5515 21 90, 5515 22 11, 5515 22 19, 5515 22 91, 5515 22 99, 5515 29 00, 5515 91 10, 5515 91 30, 5515 91 90, 5515 99 20, 5515 99 40, 5515 99 80, ex 5803 00 90, ex 5905 00 70, ex 6308 00 00

 

 

3 a)

Dintre care: altele decât nealbite sau albite

5512 19 10, 5512 19 90, 5512 29 10, 5512 29 90, 5512 99 10, 5512 99 90, 5513 21 10, 5513 21 30, 5513 21 90, 5513 23 10, 5513 23 90, 5513 29 00, 5513 31 00, 5513 39 00, 5513 41 00, 5513 49 00, 5514 21 00, 5514 22 00, 5514 23 00, 5514 29 00, 5514 30 10, 5514 30 30, 5514 30 50, 5514 30 90, 5514 41 00, 5514 42 00, 5514 43 00, 5514 49 00, 5515 11 30, 5515 11 90, 5515 12 30, 5515 12 90, 5515 13 19, 5515 13 99, 5515 19 30, 5515 19 90, 5515 21 30, 5515 21 90, 5515 22 19, 5515 22 99, ex 5515 29 00, 5515 91 30, 5515 91 90, 5515 99 20, 5515 99 40, 5515 99 80, ex 5803 00 90, ex 5905 00 70, ex 6308 00 00

 

 

GRUPA I B

4

Cămăși și bluze, tricouri, pulovere (altele decât cele din lână sau din păr fin de animale), maiouri de corp și articole similare, tricotate sau croșetate

6105 10 00, 6105 20 10, 6105 20 90, 6105 90 10, 6109 10 00, 6109 90 20, 6110 20 10, 6110 30 10

6,48

154

5

Jerseuri, pulovere, veste, seturi pulover și jachetă, cardigane, tricouri și veste matlasate, pulovere (altele decât jachete și blazere), hanorace, fâșuri, jachete până în talie și articole similare, tricotate sau croșetate

ex 6101 90 80, 6101 20 90, 6101 30 90, 6102 10 90, 6102 20 90, 6102 30 90, 6110 11 10, 6110 11 30, 6110 11 90, 6110 12 10, 6110 12 90, 6110 19 10, 6110 19 90, 6110 20 91, 6110 20 99, 6110 30 91, 6110 30 99

4,53

221

6

Pantaloni și pantaloni scurți pentru bărbați sau băieți, șorturi, altele decât costume de baie și pantaloni (inclusiv pantaloni lejeri); pantaloni și pantaloni casual pentru femei și fete, din lână, bumbac sau fibre sintetice; pantaloni de trening cu căptușeală, alții decât cei din categoriile 16 și 29, din bumbac ori fibre sintetice sau artificiale

6203 41 10, 6203 41 90, 6203 42 31, 6203 42 33, 6203 42 35, 6203 42 90, 6203 43 19, 6203 43 90, 6203 49 19, 6203 49 50, 6204 61 10, 6204 62 31, 6204 62 33, 6204 62 39, 6204 63 18, 6204 69 18, 6211 32 42, 6211 33 42, 6211 42 42, 6211 43 42

1,76

568

7

Bluze pentru femei și fete, cămăși și bluze-cămăși, fie că sunt sau nu tricotate ori croșetate, din lână, bumbac ori fibre sintetice sau artificiale

6106 10 00, 6106 20 00, 6106 90 10, 6206 20 00, 6206 30 00, 6206 40 00

5,55

180

8

Cămăși pentru bărbați sau băieți, altele decât cele tricotate sau croșetate, din lână, bumbac ori din fibre sintetice sau artificiale

ex 6205 90 80, 6205 20 00, 6205 30 00

4,60

217

GRUPA II A

9

Țesături buclate de tip buret («eponge») și altele similare, din bumbac lenjerie de toaletă sau de bucătărie, altele decât cele tricotate sau croșetate, buclate de tip buret («eponge»), din bumbac

5802 11 00, 5802 19 00, ex 6302 60 00

 

 

20

Lenjerie de pat, alta decât cea tricotată sau croșetată

6302 21 00, 6302 22 90, 6302 29 90, 6302 31 00, 6302 32 90, 6302 39 90

 

 

22

Fire textile din fibre sintetice discontinue sau deșeuri de fibre sintetice, care nu sunt ambalate pentru vânzarea cu amănuntul

5508 10 10, 5509 11 00, 5509 12 00, 5509 21 00, 5509 22 00, 5509 31 00, 5509 32 00, 5509 41 00, 5509 42 00, 5509 51 00, 5509 52 00, 5509 53 00, 5509 59 00, 5509 61 00, 5509 62 00, 5509 69 00, 5509 91 00, 5509 92 00, 5509 99 00

 

 

22 a)

Dintre care acrilice

ex 5508 10 10, 5509 31 00, 5509 32 00, 5509 61 00, 5509 62 00, 5509 69 00

 

 

23

Fire textile din fibre artificiale discontinue sau deșeuri din fibre artificiale, care nu sunt ambalate pentru vânzarea cu amănuntul

5508 20 10, 5510 11 00, 5510 12 00, 5510 20 00, 5510 30 00, 5510 90 00

 

 

32

Țesături scămoșate și șnururi (altele decât țesăturile flaușate din bumbac și cu fir strâns) și suprafețe textile cu smocuri, din lână, bumbac sau fibre artificiale

5801 10 00, 5801 21 00, 5801 22 00, 5801 23 00, 5801 24 00, 5801 25 00, 5801 26 00, 5801 31 00, 5801 32 00, 5801 33 00, 5801 34 00, 5801 35 00, 5801 36 00, 5802 20 00, 5802 30 00

 

 

32 a)

Dintre care: catifea cord

5801 22 00

 

 

39

Lenjerie de masă, de toaletă și de bucătărie, alta decât împletită sau croșetată, alta decât din țesătură flaușată sau țesături similare din bumbac

6302 51 00, 6302 53 90, ex 6302 59 90, 6302 91 00, 6302 93 90, ex 6302 99 90

 

 

GRUPA II B

12

Colanți și izmene, ciorapi de damă, ciorapi lungi, șosete, șosete Formula și articole similare, tricotate sau croșetate, altele decât pentru bebeluși, inclusiv ciorapi pentru varice, alții decât produsele din categoria 70

6115 10 10, ex 6115 10 90, 6115 22 00, 6115 29 00, 6115 30 11, 6115 30 90, 6115 94 00, 6115 95 00, 6115 96 10, 6115 96 99, 6115 99 00

24,3 perechi

41

13

Chiloți și șorturi pentru bărbați sau băieți, chiloți și șorturi pentru femei sau fete, tricotați sau croșetați, din lână, bumbac sau fibre artificiale

6107 11 00, 6107 12 00, 6107 19 00, 6108 21 00, 6108 22 00, 6108 29 00, ex 6212 10 10

17

59

14

Pardesie pentru bărbați și băieți tricotate, haine de ploaie și alte jachete, pelerine și cape din lână, bumbac sau fibre artificiale (altele decât parka) (din categoria 21)

6201 11 00, ex 6201 12 10, ex 6201 12 90, ex 6201 13 10, ex 6201 13 90, 6210 20 00

0,72

1 389

15

Paltoane, pardesie, haine de ploaie și alte mantale, pelerine și cape pentru femei și fete, jachete și blazere din lână, bumbac, fibre artificiale (altele decât parka) (din categoria 21)

6202 11 00, ex 6202 12 10, ex 6202 12 90, ex 6202 13 10, ex 6202 13 90, 6204 31 00, 6204 32 90, 6204 33 90, 6204 39 19, 6210 30 00

0,84

1 190

16

Costume pentru bărbați și băieți, altele decât tricotate sau croșetate, din lână, bumbac sau fibre artificiale, exclusiv costume de schi; treninguri bărbătești cu căptușeală, cu înveliș exterior din același material, din bumbac sau fibre

6203 11 00, 6203 12 00, 6203 19 10, 6203 19 30, 6203 22 80, 6203 23 80, 6203 29 18, 6203 29 30, 6211 32 31, 6211 33 31

0,80

1 250

17

Jachete și blazere pentru bărbați și băieți, altele decât tricotate sau croșetate, din lână, bumbac sau fibre artificiale

6203 31 00, 6203 32 90, 6203 33 90, 6203 39 19

1,43

700

18

Flanele pentru bărbați și băieți și alte veste, chiloți, șorturi, cămăși de noapte, pijamale, halate de baie, halate de casă și articole similare, altele decât tricotate sau croșetate

6207 11 00, 6207 19 00, 6207 21 00, 6207 22 00, 6207 29 00, 6207 91 00, 6207 99 10, 6207 99 90

Flanele pentru femei și fete, alte veste, combinezoane, jupe, șorturi, chiloți, cămăși de noapte, pijamale, neglijeuri, halate de baie, halate de casă și articole similare, altele decât tricotate sau croșetate

6208 11 00, 6208 19 00, 6208 21 00, 6208 22 00, 6208 29 00, 6208 91 00, 6208 92 00, 6208 99 00, ex 6212 10 10

 

 

19

Batiste, altele decât tricotate sau croșetate

6213 20 00, ex 6213 90 00

59

17

21

Canadiene; hanorace, fâșuri, jachete până la talie și articole similare, altele decât tricotate sau croșetate, din lână, bumbac sau fibre artificiale; bluze de trening cu căptușeală, altele decât cele din categoriile 16 sau 29, din bumbac sau fibre artificiale

ex 6201 12 10, ex 6201 12 90, ex 6201 13 10, ex 6201 13 90, 6201 91 00, 6201 92 00, 6201 93 00, ex 6202 12 10, ex 6202 12 90, ex 6202 13 10, ex 6202 13 90, 6202 91 00, 6202 92 00, 6202 93 00, 6211 32 41, 6211 33 41, 6211 42 41, 6211 43 41

2,3

435

24

Cămăși de noapte pentru bărbați și băieți, pijamale, halate de baie, halate de casă și articole similare, tricotate sau croșetate

6107 21 00, 6107 22 00, 6107 29 00, 6107 91 00, 6107 99 00

Cămăși de noapte pentru femei și fete, pijamale, neglijeuri, halate de baie, halate de casă și articole similare, tricotate sau croșetate

6108 31 00, 6108 32 00, 6108 39 00, 6108 91 00, 6108 92 00, ex 6108 99 00

3,9

257

26

Rochii pentru femei și fete, din lână, bumbac, sau fibre artificiale

6104 41 00, 6104 42 00, 6104 43 00, 6104 44 00, 6204 41 00, 6204 42 00, 6204 43 00, 6204 44 00

3,1

323

27

Fuste, inclusiv fuste pantalon, pentru femei și fete

6104 51 00, 6104 52 00, 6104 53 00, 6104 59 00, 6204 51 00, 6204 52 00, 6204 53 00, 6204 59 10

2,6

385

28

Pantaloni, salopete cu tablier și bretele, pantaloni trei sferturi, pantaloni scurți (alții decât slip), tricotați sau croșetați, din lână, bumbac sau fibre artificiale

6103 41 00, 6103 42 00, 6103 43 00, ex 6103 49 00, 6104 61 00, 6104 62 00, 6104 63 00, ex 6104 69 00

1,61

620

29

Costume și compleuri pentru femei și fete, altele decât tricotate sau croșetate, din bumbac sau fibre artificiale, exclusiv costume de schi; treninguri pentru femei cu căptușeală, cu material exterior din aceeași țesătură, din bumbac sau fibre artificiale

6204 11 00, 6204 12 00, 6204 13 00, 6204 19 10, 6204 21 00, 6204 22 80, 6204 23 80, 6204 29 18, 6211 42 31, 6211 43 31

1,37

730

31

Sutiene țesute, tricotate sau croșetate

ex 6212 10 10, 6212 10 90

18,2

55

68

Confecții pentru bebeluși și accesorii de îmbrăcăminte, exclusiv mănuși și mănuși cu un deget pentru bebeluși, din categoriile 10 și 87 și ciorapi lungi, scurți și șosete pentru bebeluși altele decât tricotate sau croșetate din categoria 88

6111 90 19, 6111 20 90, 6111 30 90, ex 6111 90 90, ex 6209 90 10, ex 6209 20 00, ex 6209 30 00, ex 6209 90 90

 

 

73

Treninguri tricotate sau croșetate din bumbac, lână sau fibre artificiale

6112 11 00, 6112 12 00, 6112 19 00

1,67

600

76

Salopete pentru bărbați și băieți, altele decât tricotate sau croșetate

6203 22 10, 6203 23 10, 6203 29 11, 6203 32 10, 6203 33 10, 6203 39 11, 6203 42 11, 6203 42 51, 6203 43 11, 6203 43 31, 6203 49 11, 6203 49 31, 6211 32 10, 6211 33 10

Șorțuri și salopete pentru femei și fete și alte salopete, altele decât tricotate sau croșetate

6204 22 10, 6204 23 10, 6204 29 11, 6204 32 10, 6204 33 10, 6204 39 11, 6204 62 11, 6204 62 51, 6204 63 11, 6204 63 31, 6204 69 11, 6204 69 31, 6211 42 10, 6211 43 10

 

 

77

Costume de schi, altele decât tricotate sau croșetate

ex 6211 20 00

 

 

78

Articole de îmbrăcăminte, altele decât tricotate sau croșetate, exclusiv din categoriile 6, 7, 8, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 26, 27, 29, 68, 72, 76 și 77

6203 41 30, 6203 42 59, 6203 43 39, 6203 49 39, 6204 61 85, 6204 62 59, 6204 62 90, 6204 63 39, 6204 63 90, 6204 69 39, 6204 69 50, 6210 40 00, 6210 50 00, 6211 32 90, 6211 33 90, ex 6211 39 00, 6211 41 00, 6211 42 90, 6211 43 90

 

 

83

Pardesie, jachete, blazere și alte articole de îmbrăcăminte, inclusiv costume de schi, tricotate sau croșetate, exclusiv articolele din categoriile 4, 5, 7, 13, 24, 26, 27, 28, 68, 69, 72, 73, 74, 75

ex 6101 90 20, 6101 20 10, 6101 30 10, 6102 10 10, 6102 20 10, 6102 30 10, 6103 31 00, 6103 32 00, 6103 33 00, ex 6103 39 00, 6104 31 00, 6104 32 00, 6104 33 00, ex 6104 39 00, 6112 20 00, 6113 00 90, 6114 20 00, 6114 30 00, ex 6114 90 00

 

 

GRUPA III A

33

Țesături din fire sintetice continue, obținute din deșeuri de deburaj sau similare din polietilenă sau polipropilenă cu lățimea sub 3 metri lățime

5407 20 11

Saci și pungi folosite pentru ambalarea mărfurilor, netricotate sau croșetate obținute din deșeuri de deburaj sau produse similare

6305 32 81, 6305 32 89, 6305 33 91, 6305 33 99

 

 

34

Țesături din fire sintetice continue, obținute din deșeuri de deburaj sau similare din polietilenă sau polipropilenă cu lățimea de sau peste 3 metri

5407 20 19

 

 

35

Țesături din fibre artificiale (continue), altele decât cele pentru anvelope din categoria 114

5407 10 00, 5407 20 90, 5407 30 00, 5407 41 00, 5407 42 00, 5407 43 00, 5407 44 00, 5407 51 00, 5407 52 00, 5407 53 00, 5407 54 00, 5407 61 10, 5407 61 30, 5407 61 50, 5407 61 90, 5407 69 10, 5407 69 90, 5407 71 00, 5407 72 00, 5407 73 00, 5407 74 00, 5407 81 00, 5407 82 00, 5407 83 00, 5407 84 00, 5407 91 00, 5407 92 00, 5407 93 00, 5407 94 00, ex 5811 00 00, ex 5905 00 70

 

 

35 a)

Dintre care: altele decât albite sau nealbite

ex 5407 10 00, ex 5407 20 90, ex 5407 30 00, 5407 42 00, 5407 43 00, 5407 44 00, 5407 52 00, 5407 53 00, 5407 54 00, 5407 61 30, 5407 61 50, 5407 61 90, 5407 69 90, 5407 72 00, 5407 73 00, 5407 74 00, 5407 82 00, 5407 83 00, 5407 84 00, 5407 92 00, 5407 93 00, 5407 94 00, ex 5811 00 00, ex 5905 00 70

 

 

36

Țesături din fibre artificiale continue, altele decât pentru anvelope din categoria 114

5408 10 00, 5408 21 00, 5408 22 10, 5408 22 90, 5408 23 10, 5408 23 90, 5408 24 00, 5408 31 00, 5408 32 00, 5408 33 00, 5408 34 00, ex 5811 00 00, ex 5905 00 70

 

 

36 a)

Dintre care: altele decât albite sau nealbite

ex 5408 10 00, 5408 22 10, 5408 22 90, 5408 23 10, 5408 23 90, 5408 24 00, 5408 32 00, 5408 33 00, 5408 34 00, ex 5811 00 00, ex 5905 00 70

 

 

37

Țesături din fibre artificiale scurte

5516 11 00, 5516 12 00, 5516 13 00, 5516 14 00, 5516 21 00, 5516 22 00, 5516 23 10, 5516 23 90, 5516 24 00, 5516 31 00, 5516 32 00, 5516 33 00, 5516 34 00, 5516 41 00, 5516 42 00, 5516 43 00, 5516 44 00, 5516 91 00, 5516 92 00, 5516 93 00, 5516 94 00, ex 5803 00 90, ex 5905 00 70

 

 

37 a)

Dintre care: altele decât albite sau nealbite

5516 12 00, 5516 13 00, 5516 14 00, 5516 22 00, 5516 23 10, 5516 23 90, 5516 24 00, 5516 32 00, 5516 33 00, 5516 34 00, 5516 42 00, 5516 43 00, 5516 44 00, 5516 92 00, 5516 93 00, 5516 94 00, ex 5803 00 90, ex 5905 00 70

 

 

38 A

Țesătură sintetică de draperii tricotată sau croșetată, inclusiv țesătură de draperii gen plasă

6005 31 10, 6005 32 10, 6005 33 10, 6005 34 10, 6006 31 10, 6006 32 10, 6006 33 10, 6006 34 10

 

 

38 B

Draperii gen plasă, altele decât tricotate sau croșetate

ex 6303 91 00, ex 6303 92 90, ex 6303 99 90

 

 

40

Draperii țesute (inclusiv perdele, storuri, perdele de pat și alte articole de amenajări interioare), altele decât tricotate sau croșetate, din lână, bumbac sau fibre artificiale

ex 6303 91 00, ex 6303 92 90, ex 6303 99 90, 6304 19 10, ex 6304 19 90, 6304 92 00, ex 6304 93 00, ex 6304 99 00

 

 

41

Fire de filament sintetic (continue), necondiționate pentru vânzarea cu amănuntul, altele decât fir monofilar, netexturat, nerăsucit sau cu nu mai mult de 50 răsuciri pe metru

5401 10 12, 5401 10 14, 5401 10 16, 5401 10 18, 5402 11 00, 5402 19 00, 5402 20 00, 5402 31 00, 5402 32 00, 5402 33 00, 5402 34 00, 5402 39 00, ex 5402 44 00, 5402 48 00, 5402 49 00, 5402 51 00, 5402 52 00, 5402 59 10, 5402 59 90, 5402 61 00, 5402 62 00, 5402 69 10, 5402 69 90, ex 5604 90 10, ex 5604 90 90

 

 

42

Fire din fibre artificiale continue, necondiționate pentru vânzarea cu amănuntul

5401 20 10

Fire din fibre artificiale; fire din filamente artificiale necondiționate pentru vânzarea cu amănuntul, altele decât fir unic din mătase artificială, nerăsucit sau răsucit cu mai puțin de 250 răsucituri pe metru și fir unic netexturat din acetat de celuloză

5403 10 00, 5403 31 00, ex 5403 32 00, ex 5403 33 00, 5403 39 00, 5403 41 00, 5403 42 00, 5403 49 00, ex 5604 90 10

 

 

43

Fire din filament artificial, fire din fibre artificiale scurte, fire de bumbac condiționate pentru vânzarea cu amănuntul

5204 20 00, 5207 10 00, 5207 90 00, 5401 10 90, 5401 20 90, 5406 00 00, 5508 20 90, 5511 30 00

 

 

46

Lână de oaie sau miel cardată sau dărăcită sau alt păr fin de animale

5105 10 00, 5105 21 00, 5105 29 00, 5105 31 00, 5105 39 10, 5105 39 90

 

 

47

Fire de lână dărăcită de oaie sau miel sau de păr natural fin dărăcit, necondiționate pentru vânzarea cu amănuntul cardat de origine animală, destinat vânzării cu cardat de origine animală, destinat vânzării cu ridicata

5106 10 10, 5106 10 90, 5106 20 10, 5106 20 91, 5106 20 99, 5108 10 10, 5108 10 90

 

 

48

Fire de lână dărăcită de oaie sau miel sau alt păr fin de animale dărăcit, necondiționate pentru vânzarea cu amănuntul animale, nedestinat vânzării cu amănuntul

5107 10 10, 5107 10 90, 5107 20 10, 5107 20 30, 5107 20 51, 5107 20 59, 5107 20 91, 5107 20 99, 5108 20 10, 5108 20 90

 

 

49

Fire de lână dărăcită de oaie sau miel sau alt păr fin de animale dărăcit, condiționate pentru vânzarea cu amănuntul

5109 10 10, 5109 10 90, 5109 90 10, 5109 90 90

 

 

50

Țesături din lână de oaie sau miel sau alt păr fin de animale

5111 11 00, 5111 19 10, 5111 19 90, 5111 20 00, 5111 30 10, 5111 30 30, 5111 30 90, 5111 90 10, 5111 90 91, 5111 90 93, 5111 90 99, 5112 11 00, 5112 19 10, 5112 19 90, 5112 20 00, 5112 30 10, 5112 30 30, 5112 30 90, 5112 90 10, 5112 90 91, 5112 90 93, 5112 90 99

 

 

51

Bumbac, cardat sau dărăcit

5203 00 00

 

 

53

Tifon de bumbac

5803 00 10

 

 

54

Fibre artificiale scurte, inclusiv resturi, cardate, dărăcite sau altfel prelucrate pentru filat-tors

5507 00 00

 

 

55

Fibre sintetice, inclusiv resturi, cardate, dărăcite sau altfel prelucrate pentru filat

5506 10 00, 5506 20 00, 5506 30 00, 5506 90 10, 5506 90 90

 

 

56

Tort de fibre artificiale (inclusiv resturi), condiționate pentru vânzarea cu amănuntul

5508 10 90, 5511 10 00, 5511 20 00

 

 

58

Covoare, covorașe și carpete tricotate, lucrate manual sau nu

5701 10 10, 5701 10 90, 5701 90 10, 5701 90 90

 

 

59

Covoare și alte articole textile pentru podea, altele decât covoarele din categoria 58

5702 10 00, 5702 31 10, 5702 31 80, 5702 32 10, 5702 32 90, ex 5702 39 00, 5702 41 10, 5702 41 90, 5702 42 10, 5702 42 90, ex 5702 49 00, 5702 50 10, 5702 50 31, 5702 50 39, ex 5702 50 90, 5702 91 00, 5702 92 10, 5702 92 90, ex 5702 99 00, 5703 10 00, 5703 20 12, 5703 20 18, 5703 20 92, 5703 20 98, 5703 30 12, 5703 30 18, 5703 30 82, 5703 30 88, 5703 90 20, 5703 90 80, 5704 10 00, 5704 90 00, 5705 00 10, 5705 00 30, ex 5705 00 90

 

 

60

Tapiserii executate de mână, de tipul goblen, Flandra, Aubusson, Beauvais și articole similare, și tapiserii cusute cu acul (de exemplu, petit point și cruciulițe) pe gherghef sau similar

5805 00 00

 

 

61

Țesături înguste, țesături înguste (bolduc) cu urzeală și fără bătătură, asamblate cu adeziv, altele decât etichete și articole similare din categoria 62;

Țesături elastice și ornamente (netricotate sau croșetate), din materiale textile asamblate din fir de cauciuc

ex 5806 10 00, 5806 20 00, 5806 31 00, 5806 32 10, 5806 32 90, 5806 39 00, 5806 40 00

 

 

62

Fir tip chenille (inclusiv fir pufos tip chenille), firet (altul decât firet metalizat sau din păr de cal)

5606 00 91, 5606 00 99

Tul și alte materiale gen plasă, exclusiv materiale țesute, tricotate sau croșetate, dantelă realizată de mână sau mecanic, la bucată, la metru sau cu modele

5804 10 11, 5804 10 19, 5804 10 90, 5804 21 10, 5804 21 90, 5804 29 10, 5804 29 90, 5804 30 00

Etichete, ecusoane și alte articole similare din materiale textile, nebrodate, la bucată, la metru sau tăiate după formă și dimensiuni, țesute

5807 10 10, 5807 10 90

Șiret și șnururi ornamentale la bucată; ciucuri, pompoane și articole similare

5808 10 00, 5808 90 00

Broderie la bucată, la metru sau cu modele

5810 10 10, 5810 10 90, 5810 91 10, 5810 91 90, 5810 92 10, 5810 92 90, 5810 99 10, 5810 99 90

 

 

63

Țesături tricotate sau croșetate din fibre sintetice conținând 5 % sau mai mult din greutate fir elastometric și țesături tricotate sau croșetate conținând 5 % sau mai mult din greutate fir cauciucat

5906 91 00, ex 6002 40 00, 6002 90 00, ex 6004 10 00, 6004 90 00

Dantelă Raschel și țesături din fibre sintetice «cu păr lung»

ex 6001 10 00, 6003 30 10, 6005 31 50, 6005 32 50, 6005 33 50, 6005 34 50

 

 

65

Țesături tricotate sau croșetate, altele decât cele din categoriile 38 A și 63, din lână, bumbac sau fibre artificiale

5606 00 10, ex 6001 10 00, 6001 21 00, 6001 22 00, ex 6001 29 00, 6001 91 00, 6001 92 00, ex 6001 99 00, ex 6002 40 00, 6003 10 00, 6003 20 00, 6003 30 90, 6003 40 00, ex 6004 10 00, 6005 90 10, 6005 21 00, 6005 22 00, 6005 23 00, 6005 24 00, 6005 31 90, 6005 32 90, 6005 33 90, 6005 34 90, 6005 41 00, 6005 42 00, 6005 43 00, 6005 44 00, 6006 10 00, 6006 21 00, 6006 22 00, 6006 23 00, 6006 24 00, 6006 31 90, 6006 32 90, 6006 33 90, 6006 34 90, 6006 41 00, 6006 42 00, 6006 43 00, 6006 44 00

 

 

66

Pături și pleduri de voiaj, altele decât croșetate sau tricotate, din lână, bumbac sau alte fibre artificiale bumbac sau alte fibre artificiale

6301 10 00, 6301 20 90, 6301 30 90, ex 6301 40 90, ex 6301 90 90

 

 

GRUPA III B

10

Mănuși, mănuși cu un deget și de baseball, tricotate sau croșetate

6111 90 11, 6111 20 10, 6111 30 10, ex 6111 90 90, 6116 10 20, 6116 10 80, 6116 91 00, 6116 92 00, 6116 93 00, 6116 99 00

17 perechi

59

67

Accesorii de îmbrăcăminte tricotate sau croșetate, altele decât pentru copii; lenjerie de gospodărie de orice tip, tricotată sau croșetată; perdele (inclusiv draperii) și transperante, draperii de pat și alte articole de amenajări interioare tricotate sau croșetate; pături și pleduri de voiaj, tricotate sau croșetate, alte articole tricotate sau croșetate inclusiv părți de articole de îmbrăcăminte sau accesorii

5807 90 90, 6113 00 10, 6117 10 00, 6117 80 10, 6117 80 80, 6117 90 00, 6301 20 10, 6301 30 10, 6301 40 10, 6301 90 10, 6302 10 00, 6302 40 00, ex 6302 60 00, 6303 12 00, 6303 19 00, 6304 11 00, 6304 91 00, ex 6305 20 00, 6305 32 11, ex 6305 32 90, 6305 33 10, ex 6305 39 00, ex 6305 90 00, 6307 10 10, 6307 90 10

 

 

67 a)

Dintre care: saci și pungi pentru ambalaj, făcute din fâșie de polietilenă sau polipropilenă

6305 32 11, 6305 33 10

 

 

69

Combinezoane și jupe pentru femei, tricotate sau croșetate

6108 11 00, 6108 19 00

7,8

128

70

Colanți și dresuri din fibre sintetice, măsurând maximum 67 decitex (6,7 tex) pe fir

ex 6115 10 90, 6115 21 00, 6115 30 19

Galanterie pentru femei din fibre sintetice

ex 6115 10 90, 6115 96 91

30,4 perechi

33

72

Costume de baie, din lână, bumbac sau fibre sintetice

6112 31 10, 6112 31 90, 6112 39 10, 6112 39 90, 6112 41 10, 6112 41 90, 6112 49 10, 6112 49 90, 6211 11 00, 6211 12 00

9,7

103

74

Costume și compleuri pentru femei și fete, tricotate sau croșetate, din lână, bumbac sau fibre artificiale, exclusiv costume de schi

6104 13 00, 6104 19 20, ex 6104 19 90, 6104 22 00, 6104 23 00, 6104 29 10, ex 6104 29 90

1,54

650

75

Costume de bărbați sau băieți tricotate sau croșetate, din lână, bumbac sau fibre artificiale, exclusiv costume de schi

6103 10 10, 6103 10 90, 6103 22 00, 6103 23 00, 6103 29 00

0,80

1 250

84

Șaluri, eșarfe, fulare, mantile, voaluri și alte articole similare altele decât tricotate sau croșetate, din lână, bumbac sau alte fibre artificiale

6214 20 00, 6214 30 00, 6214 40 00, ex 6214 90 00

 

 

85

Cravate, papioane și eșarfe netricotate sau croșetate, din lână, bumbac sau alte fibre artificiale

6215 20 00, 6215 90 00

17,9

56

86

Corsete, portjartiere, bretele, jartiere și articole similare și părți ale acestora, tricotate sau croșetate sau nu

6212 20 00, 6212 30 00, 6212 90 00

8,8

114

87

Mănuși, mănuși cu un deget sau de baseball, netricotate sau croșetate

ex 6209 90 10, ex 6209 20 00, ex 6209 30 00, ex 6209 90 90, 6216 00 00

 

 

88

Ciorapi lungi, scurți și șosete netricotate sau croșetate; alte accesorii de îmbrăcăminte, părți din articole de îmbrăcăminte sau accesorii, altele decât pentru copii, altele decât tricotate sau croșetate

ex 6209 90 10, ex 6209 20 00, ex 6209 30 00, ex 6209 90 90, 6217 10 00, 6217 90 00

 

 

90

Sfoară, corzi, frânghii și cabluri din fibre sintetice, împletite sau nu

5607 41 00, 5607 49 11, 5607 49 19, 5607 49 90, 5607 50 11, 5607 50 19, 5607 50 30, 5607 50 90

 

 

91

Corturi

6306 22 00, 6306 29 00

 

 

93

Saci și pungi, de tipul celor folosite pentru împachetarea bunurilor, din țesătură, altele decât cele confecționate din benzi de polietilenă sau polipropilenă

ex 6305 20 00, ex 6305 32 90, ex 6305 39 00

 

 

94

Căptușeală din materiale textile și articole din aceasta; fibre textile care nu depășesc 5 mm în lungime (ghemotocul), deșeuri textile și nopeuri

5601 10 10, 5601 10 90, 5601 21 10, 5601 21 90, 5601 22 10, 5601 22 91, 5601 22 99, 5601 29 00, 5601 30 00

 

 

95

Pâslă și articole din fetru, tratate (impregnate) sau acoperite, altele decât pentru podea

5602 10 19, 5602 10 31, 5602 10 39, 5602 10 90, 5602 21 00, ex 5602 29 00, 5602 90 00, ex 5807 90 10, ex 5905 00 70, 6210 10 10, 6307 90 91

 

 

96

Materiale nețesute și articole din acestea, impregnate, acoperite, îmbrăcate, laminate sau nu capitonate, laminate sau nu

5603 11 10, 5603 11 90, 5603 12 10, 5603 12 90, 5603 13 10, 5603 13 90, 5603 14 10, 5603 14 90, 5603 91 10, 5603 91 90, 5603 92 10, 5603 92 90, 5603 93 10, 5603 93 90, 5603 94 10, 5603 94 90, ex 5807 90 10, ex 5905 00 70, 6210 10 90, ex 6301 40 90, ex 6301 90 90, 6302 22 10, 6302 32 10, 6302 53 10, 6302 93 10, 6303 92 10, 6303 99 10, ex 6304 19 90, ex 6304 93 00, ex 6304 99 00, ex 6305 32 90, ex 6305 39 00, 6307 10 30, ex 6307 90 99

 

 

97

Plase făcute din sfoară, șnur sau frânghie și plase de pescuit confecționate din fibră, sfoară, șnur sau frânghie

5608 11 11, 5608 11 19, 5608 11 91, 5608 11 99, 5608 19 11, 5608 19 19, 5608 19 30, 5608 19 90, 5608 90 00

 

 

98

Alte articole din șnur, fir, sfoară, frânghie sau cablu, altele decât materialele textile, articole din aceste materiale și articolele din categoria 97

5609 00 00, 5905 00 10

 

 

99

Materiale textile cauciucate sau dublate cu substanțe amilacee, folosite pentru coperțile exterioare și articole similare; schițe; pânză pentru tablouri; mușama și materiale textile similare rigide de felul celor folosite pentru fundul pălăriilor

5901 10 00, 5901 90 00

Linoleum, tăiat sau nu la dimensiuni; materiale pentru podele constând dintr-un strat acoperitor aplicat pe suport textil, tăiat sau nu la dimensiuni

5904 10 00, 5904 90 00

Materiale textile cauciucate netricotate sau croșetate, exclusiv cele pentru anvelope

5906 10 00, 5906 99 10, 5906 99 90

Materiale textile altfel impregnate sau acoperite; canava pictată pentru decoruri de teatru, studiouri fotografice sau utilizări similare, altele decât cele din categoria 100

5907 00 10, 5907 00 90

 

 

100

Materiale textile impregnate, îmbrăcate, acoperite sau laminate cu preparate de derivați de celuloză sau alte materiale artificiale din plastic

5903 10 10, 5903 10 90, 5903 20 10, 5903 20 90, 5903 90 10, 5903 90 91, 5903 90 99

 

 

101

Sfoară, corzi, frânghii și cabluri, împletite sau nu, altele decât cele din fibre sintetice

ex 5607 90 90

 

 

109

Prelate, material de vele, tende și transperante

6306 12 00, 6306 19 00, 6306 30 00

 

 

110

Saltele pneumatice din material țesut

6306 40 00

 

 

111

Articole pentru camping, țesute, altele decât saltele pneumatice și corturi

6306 91 00, 6306 99 00

 

 

112

Alte articole textile confecționate, țesute, exclusiv cele din categoriile 113 și 114

6307 20 00, ex 6307 90 99

 

 

113

Spălătoare de podele, de vase și de șters praful, altele decât tricotate sau croșetate

6307 10 90

 

 

114

Țesături și articole țesute pentru uz tehnic

5902 10 10, 5902 10 90, 5902 20 10, 5902 20 90, 5902 90 10, 5902 90 90, 5908 00 00, 5909 00 10, 5909 00 90, 5910 00 00, 5911 10 00, ex 5911 20 00, 5911 31 11, 5911 31 19, 5911 31 90, 5911 32 10, 5911 32 90, 5911 40 00, 5911 90 10, 5911 90 90

 

 

GRUPA IV

115

Fir din in sau ramia

5306 10 10, 5306 10 30, 5306 10 50, 5306 10 90, 5306 20 10, 5306 20 90, 5308 90 12, 5308 90 19

 

 

117

Țesături țesute din in sau ramia

5309 11 10, 5309 11 90, 5309 19 00, 5309 21 10, 5309 21 90, 5309 29 00, 5311 00 10, ex 5803 00 90, 5905 00 30

 

 

118

Lenjerie de masă, de toaletă și de bucătărie din in sau ramia, alta decât cea tricotată sau croșetată

6302 29 10, 6302 39 20, 6302 59 10, ex 6302 59 90, 6302 99 10, ex 6302 99 90

 

 

120

Perdele (inclusiv draperii), transperante, perdele și draperii de pat și alte articole de amenajări interioare, netricotate sau croșetate, din in sau ramia

ex 6303 99 90, 6304 19 30, ex 6304 99 00

 

 

121

Sfoară, corzi, frânghii și cabluri, împletite sau nu, din in sau ramia

ex 5607 90 90

 

 

122

Saci și pungi pentru ambalat mărfuri, folosite, din in, altfel decât tricotate sau croșetate

ex 6305 90 00

 

 

123

Țesături plușate sau tip chenille din in sau ramia, altele decât înguste

5801 90 10, ex 5801 90 90

Șaluri, eșarfe, fulare, mantile, voaluri și articole similare, din in sau ramia, altele decât tricotate sau croșetate

ex 6214 90 00

 

 

GRUPA V

124

Fibre sintetice scurte

5501 10 00, 5501 20 00, 5501 30 00, 5501 40 00, 5501 90 00, 5503 11 00, 5503 19 00, 5503 20 00, 5503 30 00, 5503 40 00, 5503 90 10, 5503 90 90, 5505 10 10, 5505 10 30, 5505 10 50, 5505 10 70, 5505 10 90

 

 

125 A

Fire sintetice de filament (continuu) necondiționate pentru vânzarea cu amănuntul, altele decât din categoria 41

ex 5402 44 00, 5402 45 00, 5402 46 00, 5402 47 00

 

 

125 B

Monofilament, bandă (paie artificiale și articole similare) și imitație catgut din materiale sintetice

5404 11 00, 5404 12 00, 5404 19 00, 5404 90 11, 5404 90 19, 5404 90 90, ex 5604 90 10, ex 5604 90 90

 

 

126

Fibre artificiale discontinue

5502 00 10, 5502 00 40, 5502 00 80, 5504 10 00, 5504 90 00, 5505 20 00

 

 

127 A

Fire din filamente artificiale (continue), necondiționate pentru vânzarea cu amănuntul, altele decât cele din categoria 42

ex 5403 31 00, ex 5403 32 00, ex 5403 33 00

 

 

127 B

Monofilament, bandă (paie artificiale și articole similare) și imitație catgut din materiale textile artificiale

5405 00 00, ex 5604 90 90

 

 

128

Păr aspru de animale, cardat sau dărăcit

5105 40 00

 

 

129

Fir din păr aspru de animale sau păr de cal

5110 00 00

 

 

130 A

Fir de mătase, altul decât cel tors din resturi de mătase

5004 00 10, 5004 00 90, 5006 00 10

 

 

130 B

Fir de mătase, altul decât din categoria 130 A; catgut de viermi de mătase

5005 00 10, 5005 00 90, 5006 00 90, ex 5604 90 90

 

 

131

Fire din alte fibre textile vegetale

5308 90 90

 

 

132

Fibră de hârtie

5308 90 50

 

 

133

Fire de cânepă

5308 20 10, 5308 20 90

 

 

134

Fire metalizate

5605 00 00

 

 

135

Țesături țesute din păr aspru de animal sau păr de cal

5113 00 00

 

 

136

Țesături țesute din mătase sau resturi de mătase

5007 10 00, 5007 20 11, 5007 20 19, 5007 20 21, 5007 20 31, 5007 20 39, 5007 20 41, 5007 20 51, 5007 20 59, 5007 20 61, 5007 20 69, 5007 20 71, 5007 90 10, 5007 90 30, 5007 90 50, 5007 90 90, 5803 00 30, ex 5905 00 90, ex 5911 20 00

 

 

137

Țesături plușate și țesături tip chenille și țesături înguste de mătase sau de resturi de mătase

ex 5801 90 90, ex 5806 10 00

 

 

138

Țesături țesute din fibră de hârtie și alte fibre textile, altele decât ramia

5311 00 90, ex 5905 00 90

 

 

139

Țesături țesute din fir metalic sau metalizat

5809 00 00

 

 

140

Țesături textile tricotate sau croșetate altele decât lână sau păr fin de animal, bumbac sau fibre artificiale

ex 6001 10 00, ex 6001 29 00, ex 6001 99 00, 6003 90 00, 6005 90 90, 6006 90 00

 

 

141

Pături și pleduri de voiaj din material textil, altul decât lână sau păr fin de animal, bumbac sau fibre artificiale

ex 6301 90 90

 

 

142

Covoare și alte țesături textile pentru podele din sisal sau alte fibre din familia Agave sau din cânepă de Manila

ex 5702 39 00, ex 5702 49 00, ex 5702 50 90, ex 5702 99 00, ex 5705 00 90

 

 

144

Pâslă din păr aspru de animal

5602 10 35, ex 5602 29 00

 

 

145

Sfoară, corzi, frânghie și cabluri împletite sau nu, din cânepă comună sau cânepă de Manila

ex 5607 90 20, ex 5607 90 90

 

 

146 A

Sfoară și pentru legat sau îmbalotat pentru mașini agricole din sisal sau alte fibre din familia Agave

ex 5607 21 00

 

 

146 B

Sfoară, corzi, frânghii și cabluri, împletite sau nu, din familia Agave, altele decât produsele din categoria 146 A

ex 5607 21 00, 5607 29 10, 5607 29 90

 

 

146 C

Sfoară, corzi, frânghii și cabluri, împletite sau nu, din iută sau alte fibre textile de bast din categoria nr. 5303

ex 5607 90 20

 

 

147

Resturi de mătase (inclusiv gogoși nefolosibile pentru filat), resturi de tort și material fibros garnetat, altele decât cardate sau dărăcite

ex 5003 00 00

 

 

148 A

Fire de iută sau de alte fibre textile de bast din categoria nr. 5303

5307 10 10, 5307 10 90, 5307 20 00

 

 

148 B

Fir din fibră de nucă de cocos

5308 10 00

 

 

149

Țesături țesute din iută sau din alte fibre textile de bast din categoria cu lățime nu mai mare de 150 cm

5310 10 90, ex 5310 90 00

 

 

150

Materiale țesute din iută sau din alte fibre textile de bast cu lățime nu mai mare de 150 cm; saci și pungi pentru ambalaj din iută sau alte fibre textile de bast, altfel decât folosite

5310 10 10, ex 5310 90 00, 5905 00 50, 6305 10 90

 

 

151 A

Carpete din fibră de nucă de cocos

5702 20 00

 

 

151 B

Covoare și alte carpete din iută sau din alte fibre textile de bast, altfel decât scămoșate

ex 5702 39 00, ex 5702 49 00, ex 5702 50 90, ex 5702 99 00

 

 

152

Postav realizat în război cu ace, iută sau din alte fibre textile de bast, neimpregnat sau acoperit, altul decât pentru acoperit podeaua

5602 10 11

 

 

153

Saci și pungi pentru ambalaj folosiți, din iută sau alte fibre textile de bast din categoria nr. 5303

6305 10 10

 

 

154

Gogoși de mătase pentru filat

5001 00 00

Mătase naturală neprelucrată

5002 00 00

Resturi de mătase (inclusiv gogoși nefolosibile pentru filat), resturi de fire și material fibros garnetat, necardat sau dărăcit

ex 5003 00 00

Lână necardată sau dărăcită

5101 11 00, 5101 19 00, 5101 21 00, 5101 29 00, 5101 30 00

Păr de animal, fin sau aspru, necardat sau dărăcit

5102 11 00, 5102 19 10, 5102 19 30, 5102 19 40, 5102 19 90, 5102 20 00

Resturi de lână sau păr fin sau aspru de animal, inclusiv resturi de tort, dar excluzând material fibros garnetat

5103 10 10, 5103 10 90, 5103 20 10, 5103 20 91, 5103 20 99, 5103 30 00

Material fibros garnetat din lână sau păr fin sau aspru de animal

5104 00 00

In, brut sau procesat dar nefilat: câlți de in și resturi (inclusiv resturi de fire și material fibros garnetat)

5301 10 00, 5301 21 00, 5301 29 00, 5301 30 10, 5301 30 90

Ramia și alte fibre textile vegetale crude sau prelucrate dar nefilate: câlți și resturi, altele decât fibră de cocos și cânepă de Manila

5305 00 00

Bumbac, necardat sau dărăcit

5201 00 10, 5201 00 90

Resturi de bumbac (inclusiv resturi de tort și material fibros garnetat)

5202 10 00, 5202 91 00, 5202 99 00

Cânepă (Cannabis sativa L.), brută sau prelucrată, dar nefilată: câlți și resturi de cânepă (inclusiv resturi de fire și material fibros garnetat)

5302 10 00, 5302 90 00

Cânepă de Manila (Manila hemp sau Musa Textilis Nee), brută sau prelucrată, dar nefilată: câlți și resturi de cânepă (inclusiv resturi de fire și material fibros garnetat)

5305 00 00

Iută și alte fibre textile de bast (exclusiv in, cânepă și ramia), brută sau prelucrată, dar nefilată: câlți și resturi de iută sau alte fibre textile din bast (inclusiv resturi de fire și material fibros garnetat)

5303 10 00, 5303 90 00

Alte fibre vegetale textile, brute sau prelucrate, dar nefilate: câlți și resturi de asemenea fibre (inclusiv resturi de fire și material fibros garnetat)

5305 00 00

 

 

156

Bluze și pulovere pentru femei și fete, tricotate sau croșetate din mătase sau resturi de mătase

6106 90 30, ex 6110 90 90

 

 

157

Articole de îmbrăcăminte, tricotate sau croșetate, altele decât cele din categoriile 1-123 și 156

ex 6101 90 20, ex 6101 90 80, 6102 90 10, 6102 90 90, ex 6103 39 00, ex 6103 49 00, ex 6104 19 90, ex 6104 29 90, ex 6104 39 00, 6104 49 00, ex 6104 69 00, 6105 90 90, 6106 90 50, 6106 90 90, ex 6107 99 00, ex 6108 99 00, 6109 90 90, 6110 90 10, ex 6110 90 90, ex 6111 90 90, ex 6114 90 00

 

 

159

Rochii, bluze și cămăși-bluze, netricotate sau croșetate, de mătase sau resturi de mătase

6204 49 10, 6206 10 00

Șaluri, eșarfe, fulare, mantile, voaluri și alte articole similare, netricotate sau croșetate, din mătase sau resturi de mătase

6214 10 00

Cravate, papioane și fulare-cravată din mătase sau deșeuri de mătase

6215 10 00

 

 

160

Batiste de mătase sau resturi de mătase

ex 6213 90 00

 

 

161

Articole de îmbrăcăminte netricotate sau croșetate, altele decât cele din categoriile 1 la 123 și 159

6201 19 00, 6201 99 00, 6202 19 00, 6202 99 00, 6203 19 90, 6203 29 90, 6203 39 90, 6203 49 90, 6204 19 90, 6204 29 90, 6204 39 90, 6204 49 90, 6204 59 90, 6204 69 90, 6205 90 10, ex 6205 90 80, 6206 90 10, 6206 90 90, ex 6211 20 00, ex 6211 39 00, 6211 49 00

 

 

ANEXA I A

Categorie

Descriere

Cod NC 2008

Tabel de echivalență

bucăți/kg

g/bucată

(1)

(2)

(3)

(4)

163 (2)

Tifon și articole din tifon, preambalate sau ambalate pentru vânzarea cu amănuntul

3005 90 31

 

 

ANEXA I B

1.

Prezenta anexă reglementează materialele textile brute (categoriile 128 și 154), produsele textile, altele decât cele din lână și păr fin de animale, bumbac și fibre artificiale, precum și fibrele artificiale și filamentele și firele din categoriile 124, 125A, 125B, 126, 127A și 127B.

2.

Fără a aduce atingere normelor de interpretare a Nomenclaturii Combinate, formularea descrierii mărfurilor trebuie considerată ca având doar o valoare orientativă, întrucât produsele incluse în fiecare categorie sunt determinate, în cadrul prezentei anexe, de codurile NC. Atunci când, înaintea codului NC figurează simbolul «ex», produsele reglementate de fiecare categorie sunt determinate în funcție de domeniul de aplicare al codului NC și de descrierea corespunzătoare.

3.

Confecțiile care nu sunt recunoscute ca fiind pentru bărbați sau băieți sau pentru femei sau fete se încadrează cu acestea din urmă.

4.

Atunci când se folosește expresia «confecții pentru bebeluși», aceasta înseamnă că se referă la confecții până la măsura 86 inclusiv.

Categorie

Descriere

Cod NC 2008

Tabel de echivalență

bucăți/kg

g/bucată

(1)

(2)

(3)

(4)

GRUPA I

ex 20

Lenjerie de pat, alta decât cea tricotată sau croșetată

ex 6302 29 90, ex 6302 39 90

 

 

ex 32

Țesături scămoșate și șnururi și suprafețe textile cu smocuri

ex 5802 20 00, ex 5802 30 00

 

 

ex 39

Lenjerie de masă, de toaletă și de bucătărie, alta decât împletită sau croșetată, alta decât din categoria 118

ex 6302 59 90, ex 6302 99 90

 

 

GRUPA II

ex 12

Colanți și izmene, ciorapi de damă, ciorapi lungi, șosete, șosete Formula și articole similare, tricotate sau croșetate, altele decât pentru bebeluși

ex 6115 10 90, ex 6115 29 00, ex 6115 30 90, ex 6115 99 00

24,3

41

ex 13

Chiloți și șorturi pentru bărbați și băieți, chiloți și șorturi pentru femei, tricotați sau croșetați

ex 6107 19 00, ex 6108 29 00, ex 6212 10 10

17

59

ex 14

Pardesie pentru bărbați și băieți tricotate, haine de ploaie și alte jachete, pelerine și cape

ex 6210 20 00

0,72

1 389

ex 15

Paltoane, pardesie, haine de ploaie și alte mantale, pelerine și cape pentru femei și fete; jachete și blazere, altele decât parka

ex 6210 30 00

0,84

1 190

ex 18

Flanele, pentru bărbați și băieți, și alte veste, chiloți, șorturi, cămăși de noapte, pijamale, halate de baie, halate de casă și articole similare, altele decât tricotate sau croșetate

ex 6207 19 00, ex 6207 29 00, ex 6207 99 90

Flanele pentru femei și fete, alte veste, combinezoane, jupe, șorturi, chiloți, cămăși de noapte, pijamale, neglijeuri, halate de baie, halate de casă și articole similare, altele decât tricotate sau croșetate

ex 6208 19 00, ex 6208 29 00, ex 6208 99 00, ex 6212 10 10

 

 

ex 19

Batiste, altele decât tricotate sau croșetate

ex 6213 90 00

59

17

ex 24

Cămăși de noapte pentru bărbați și băieți, pijamale, halate de baie, halate de casă și articole similare, tricotate sau croșetate

ex 6107 29 00

Cămăși de noapte pentru femei și fete, pijamale, neglijeuri, halate de baie, halate de casă și articole similare, tricotate sau croșetate

ex 6108 39 00

3,9

257

ex 27

Fuste, inclusiv fuste pantalon, pentru femei sau fete

ex 6104 59 00

2,6

385

ex 28

Pantaloni, salopete cu tablier și bretele, pantaloni trei sferturi, pantaloni scurți (alții decât slip), tricotați sau croșetați

ex 6103 49 00, ex 6104 69 00

1,61

620

ex 31

Sutiene țesute, tricotate sau croșetate

ex 6212 10 10, ex 6212 10 90

18,2

55

ex 68

Confecții pentru bebeluși și accesorii de îmbrăcăminte, exclusiv mănuși și mănuși cu un deget pentru bebeluși, din categoriile 10 și 87 și ciorapi lungi, scurți și șosete pentru bebeluși, altele decât tricotate sau croșetate din categoria 88

ex 6209 90 90

 

 

ex 73

Treninguri tricotate sau croșetate

ex 6112 19 00

1,67

600

ex 78

Articole de îmbrăcăminte de la pozițiile nr. 5903, 5906 și 5907, altele decât categoriile ex 14 și ex 15

ex 6210 40 00, ex 6210 50 00

 

 

ex 83

Articole de îmbrăcăminte tricotate sau croșetate de la pozițiile nr. 5903 și 5907, și precum și costume de schi, tricotate sau croșetate

ex 6112 20 00, ex 6113 00 90

 

 

GRUPA III A

ex 38 B

Draperii gen plasă, altele decât tricotate sau croșetate

ex 6303 99 90

 

 

ex 40

Draperii țesute (inclusiv perdele, storuri, perdele de pat și alte articole de amenajări interioare), altele decât tricotate sau croșetate

ex 6303 99 90, ex 6304 19 90, ex 6304 99 00

 

 

ex 58

Covoare, covorașe și carpete tricotate, lucrate manual sau nu

ex 5701 90 10, ex 5701 90 90

 

 

ex 59

Covoare și alte articole textile pentru podea, altele decât covoarele din categoriile ex 58, 142 și 151B

ex 5702 10 00, ex 5702 50 90, ex 5702 99 00, ex 5703 90 20, ex 5703 90 80, ex 5704 10 00, ex 5704 90 00, ex 5705 00 90

 

 

ex 60

Tapiserii executate de mână, de tipul goblen, Flandra, Aubusson, Beauvais și articole similare, și tapiserii cusute cu acul (de exemplu, petit point și cruciulițe) pe gherghef sau similar

ex 5805 00 00

 

 

ex 61

Țesături înguste, țesături înguste (bolduc) cu urzeală și fără bătătură, asamblate cu adeziv, altele decât etichete și articole similare din categoria ex 62 și din categoria 137

Țesături elastice și ornamente (netricotate sau croșetate), din materiale textile asamblate din fir de cauciuc

ex 5806 10 00, ex 5806 20 00, ex 5806 39 00, ex 5806 40 00

 

 

ex 62

Fir tip chenille (inclusiv fir pufos tip chenille), firet (altul decât firet metalizat sau din păr de cal)

ex 5606 00 91, ex 5606 00 99

Tul și alte materiale gen plasă, exclusiv materiale țesute, tricotate sau croșetate, dantelă realizată de mână sau mecanic, la bucată, la metru sau cu modele

ex 5804 10 11, ex 5804 10 19, ex 5804 10 90, ex 5804 29 10, ex 5804 29 90, ex 5804 30 00

Etichete, ecusoane și alte articole similare din materiale textile, nebrodate, la bucată, la metru sau tăiate după formă și dimensiuni, țesute

ex 5807 10 10, ex 5807 10 90

Șiret și șnururi ornamentale la bucată; ciucuri, pompoane și articole similare

ex 5808 10 00, ex 5808 90 00

Broderie la bucată, la metru sau cu modele

ex 5810 10 10, ex 5810 10 90, ex 5810 99 10, ex 5810 99 90

 

 

ex 63

Țesături tricotate sau croșetate din fibre sintetice conținând 5 % sau mai mult din greutate fir elastometric și țesături tricotate sau croșetate conținând 5 % sau mai mult din greutate fir cauciucat

ex 5906 91 00, ex 6002 40 00, ex 6002 90 00, ex 6004 10 00, ex 6004 90 00

 

 

ex 65

Țesături tricotate sau croșetate, altele decât cele din categoria ex 63

ex 5606 00 10, ex 6002 40 00, ex 6004 10 00

 

 

ex 66

Pături și pleduri de voiaj, altele decât tricotate sau croșetate

ex 6301 10 00, ex 6301 90 90

 

 

GRUPA III B

ex 10

Mănuși, mănuși cu un deget și de baseball, tricotate sau croșetate

ex 6116 10 20, ex 6116 10 80, ex 6116 99 00

17 perechi

59

ex 67

Accesorii de îmbrăcăminte tricotate sau croșetate, altele decât pentru copii; lenjerie de gospodărie de orice tip, tricotată sau croșetată; perdele (inclusiv draperii) și transperante, draperii de pat și alte articole de amenajări interioare tricotate sau croșetate; pături și pleduri de voiaj, tricotate sau croșetate, alte articole tricotate sau croșetate inclusiv părți de articole de îmbrăcăminte sau accesorii

ex 5807 90 90, ex 6113 00 10, ex 6117 10 00, ex 6117 80 10, ex 6117 80 80, ex 6117 90 00, ex 6301 90 10, ex 6302 10 00, ex 6302 40 00, ex 6303 19 00, ex 6304 11 00, ex 6304 91 00, ex 6307 10 10, ex 6307 90 10

 

 

ex 69

Combinezoane și jupe pentru femei, tricotate sau croșetate

ex 6108 19 00

7,8

128

ex 72

Costume de baie

ex 6112 39 10, ex 6112 39 90, ex 6112 49 10, ex 6112 49 90, ex 6211 11 00, ex 6211 12 00

9,7

103

ex 75

Costume de bărbați sau băieți tricotate sau croșetate

ex 6103 10 90, ex 6103 29 00

0,80

1 250

ex 85

Cravate, papioane și eșarfe netricotate sau croșetate, altele decât cele din categoria 159

ex 6215 90 00

17,9

56

ex 86

Corsete, portjartiere, bretele, jartiere și articole similare și părți ale acestora, tricotate sau croșetate sau nu

ex 6212 20 00, ex 6212 30 00, ex 6212 90 00

8,8

114

ex 87

Mănuși, mănuși cu un deget sau de baseball, netricotate sau croșetate

ex 6209 90 90, ex 6216 00 00

 

 

ex 88

Ciorapi lungi, scurți și șosete netricotate sau croșetate; alte accesorii de îmbrăcăminte, părți din articole de îmbrăcăminte sau accesorii, altele decât pentru copii, altele decât tricotate sau croșetate

ex 6209 90 90, ex 6217 10 00, ex 6217 90 00

 

 

ex 91

Corturi

ex 6306 29 00

 

 

ex 94

Căptușeală din materiale textile și articole din aceasta; fibre textile care nu depășesc 5 mm în lungime (ghemotocul), deșeuri textile și nopeuri

ex 5601 10 90, ex 5601 29 00, ex 5601 30 00

 

 

ex 95

Pâslă și articole din fetru, tratate (impregnate) sau acoperite, altele decât pentru podea

ex 5602 10 19, ex 5602 10 39, ex 5602 10 90, ex 5602 29 00, ex 5602 90 00, ex 5807 90 10, ex 6210 10 10, ex 6307 90 91

 

 

ex 97

Plase făcute din sfoară, șnur sau frânghie și plase de pescuit confecționate din fibră, sfoară, șnur sau frânghie

ex 5608 90 00

 

 

ex 98

Alte articole din șnur, fir, sfoară, frânghie sau cablu, altele decât materialele textile, articole din aceste materiale și articolele din categoria 97

ex 5609 00 00, ex 5905 00 10

 

 

ex 99

Materiale textile cauciucate sau dublate cu substanțe amilacee, folosite pentru coperțile exterioare și articole similare; schițe; pânză pentru tablouri; mușama și materiale textile similare rigide de felul celor folosite pentru fundul pălăriilor

ex 5901 10 00, ex 5901 90 00

Linoleum, tăiat sau nu la dimensiuni; materiale pentru podele constând dintr-un strat acoperitor aplicat pe suport textil, tăiat sau nu la dimensiuni

ex 5904 10 00, ex 5904 90 00

Materiale textile cauciucate netricotate sau croșetate, exclusiv cele pentru anvelope

ex 5906 10 00, ex 5906 99 10, ex 5906 99 90

Materiale textile altfel impregnate sau acoperite; canava pictată pentru decoruri de teatru, studiouri fotografice sau utilizări similare, altele decât cele din categoria ex 100

ex 5907 00 10, ex 5907 00 90

 

 

ex 100

Materiale textile impregnate, îmbrăcate, acoperite sau laminate cu preparate de derivați de celuloză sau alte materiale artificiale din plastic

ex 5903 10 10, ex 5903 10 90, ex 5903 20 10, ex 5903 20 90, ex 5903 90 10, ex 5903 90 91, ex 5903 90 99

 

 

ex 109

Prelate, material de vele, tende și transperante

ex 6306 19 00, ex 6306 30 00

 

 

ex 110

Saltele pneumatice din material țesut

ex 6306 40 00

 

 

ex 111

Articole pentru camping, țesute, altele decât saltele pneumatice și corturi

ex 6306 99 00

 

 

ex 112

Alte articole textile confecționate, țesute, exclusiv cele din categoriile ex 113 și ex 114

ex 6307 20 00, ex 6307 90 99

 

 

ex 113

Spălătoare de podele, de vase și de șters praful, altele decât tricotate sau croșetate

ex 6307 10 90

 

 

ex 114

Țesături și articole țesute pentru uz tehnic, altele decât cele din categoria 136

ex 5908 00 00, ex 5909 00 90, ex 5910 00 00, ex 5911 10 00, ex 5911 31 19, ex 5911 31 90, ex 5911 32 10, ex 5911 32 90, ex 5911 40 00, ex 5911 90 10, ex 5911 90 90

 

 

GRUPA IV

115

Fir din in sau ramia

5306 10 10, 5306 10 30, 5306 10 50, 5306 10 90, 5306 20 10, 5306 20 90, 5308 90 12, 5308 90 19

 

 

117

Țesături țesute din in sau ramia

5309 11 10, 5309 11 90, 5309 19 00, 5309 21 10, 5309 21 90, 5309 29 00, 5311 00 10, ex 5803 00 90, 5905 00 30

 

 

118

Lenjerie de masă, de toaletă și de bucătărie din in sau ramia, alta decât tricotată sau croșetată

6302 29 10, 6302 39 20, 6302 59 10, ex 6302 59 90, 6302 99 10, ex 6302 99 90

 

 

120

Perdele (inclusiv draperii), transperante, perdele și draperii de pat și alte articole de amenajări interioare, netricotate sau croșetate, din in sau ramia

ex 6303 99 90, 6304 19 30, ex 6304 99 00

 

 

121

Sfoară, corzi, frânghii și cabluri, împletite sau nu, din in sau ramia

ex 5607 90 90

 

 

122

Saci și pungi pentru ambalat mărfuri, folosite, din in, altfel decât tricotate sau croșetate

ex 6305 90 00

 

 

123

Țesături plușate sau tip chenille din in sau ramia, altele decât înguste

5801 90 10, ex 5801 90 90

Șaluri, eșarfe, fulare, mantile, voaluri și articole similare, din in sau ramia, altele decât tricotate sau croșetate

ex 6214 90 00

 

 

GRUPA V

124

Fibre sintetice scurte

5501 10 00, 5501 20 00, 5501 30 00, 5501 40 00, 5501 90 00, 5503 11 00, 5503 19 00, 5503 20 00, 5503 30 00, 5503 40 00, 5503 90 10, 5503 90 90, 5505 10 10, 5505 10 30, 5505 10 50, 5505 10 70, 5505 10 90

 

 

125 A

Fire sintetice de filament (continuu) necondiționate pentru vânzarea cu amănuntul

ex 5402 44 00, 5402 45 00, 5402 46 00, 5402 47 00

 

 

125 B

Monofilament, bandă (paie artificiale și articole similare) și imitație catgut din materiale sintetice

5404 11 00, 5404 12 00, 5404 19 00, 5404 90 11, 5404 90 19, 5404 90 90, ex 5604 90 10, ex 5604 90 90

 

 

126

Fibre artificiale discontinue

5502 00 10, 5502 00 40, 5502 00 80, 5504 10 00, 5504 90 00, 5505 20 00

 

 

127 A

Fire de filament sintetic (continue), necondiționate pentru vânzarea cu amănuntul, fir monofilar sau fir din vâscoză, nerăsucit sau răsucit cu mai puțin de 250 răsucituri pe metru și fir unic netexturat din acetat de celuloză

ex 5403 31 00, ex 5403 32 00, ex 5403 33 00

 

 

127 B

Monofilament, bandă (paie artificiale și articole similare) și imitație catgut din materiale textile artificiale

5405 00 00, ex 5604 90 90

 

 

128

Păr aspru de animale, cardat sau dărăcit

5105 40 00

 

 

129

Fir din păr aspru de animale sau păr de cal

5110 00 00

 

 

130 A

Fir de mătase, altul decât cel tors din resturi de mătase

5004 00 10, 5004 00 90, 5006 00 10

 

 

130 B

Fir de mătase, altul decât din categoria 130 A; catgut de viermi de mătase

5005 00 10, 5005 00 90, 5006 00 90, ex 5604 90 90

 

 

131

Fire din alte fibre textile vegetale

5308 90 90

 

 

132

Fibră de hârtie

5308 90 50

 

 

133

Fire de cânepă

5308 20 10, 5308 20 90

 

 

134

Fire metalizate

5605 00 00

 

 

135

Țesături țesute din păr aspru de animal sau păr de cal

5113 00 00

 

 

136 A

Țesături țesute din mătase sau resturi de mătase, altele decât nealbite, degomate sau albite

5007 20 19, ex 5007 20 31, ex 5007 20 39, ex 5007 20 41, 5007 20 59, 5007 20 61, 5007 20 69, 5007 20 71, 5007 90 30, 5007 90 50, 5007 90 90

 

 

136 B

Țesături țesute din mătase sau resturi de mătase, altele decât cele din categoria 136 A

ex 5007 10 00, 5007 20 11, 5007 20 21, ex 5007 20 31, ex 5007 20 39, ex 5007 20 41, 5007 20 51, 5007 90 10, 5803 00 30, ex 5905 00 90, ex 5911 20 00

 

 

137

Țesături plușate și țesături tip chenille și țesături înguste de mătase sau de resturi de mătase

ex 5801 90 90, ex 5806 10 00

 

 

138

Țesături țesute din fibră de hârtie și alte fibre textile, altele decât ramia

5311 00 90, ex 5905 00 90

 

 

139

Țesături țesute din fir metalic sau metalizat

5809 00 00

 

 

140

Țesături textile tricotate sau croșetate altele decât lână sau păr fin de animal, bumbac sau fibre artificiale

ex 6001 10 00, ex 6001 29 00, ex 6001 99 00, 6003 90 00, 6005 90 90, 6006 90 00

 

 

141

Pături și pleduri de voiaj din material textil, altul decât lână sau păr fin de animal, bumbac sau fibre artificiale

ex 6301 90 90

 

 

142

Covoare și alte țesături textile pentru podele din sisal sau alte fibre din familia Agave sau din cânepă de Manila

ex 5702 39 00, ex 5702 49 00, ex 5702 50 90, ex 5702 99 00, ex 5705 00 90

 

 

144

Pâslă din păr aspru de animal

5602 10 35, ex 5602 29 00

 

 

145

Sfoară, corzi, frânghie și cabluri împletite sau nu, din cânepă comună sau cânepă de Manila

ex 5607 90 20, ex 5607 90 90

 

 

146 A

Sfoară și pentru legat sau îmbalotat pentru mașini agricole din sisal sau alte fibre din familia Agave

ex 5607 21 00

 

 

146 B

Sfoară, corzi, frânghii și cabluri, împletite sau nu, din familia Agave, altele decât produsele din categoria 146 A

ex 5607 21 00, 5607 29 10, 5607 29 90

 

 

146 C

Sfoară, corzi, frânghii și cabluri, împletite sau nu, din iută sau alte fibre textile de bast din categoria nr. 5303

ex 5607 90 20

 

 

147

Resturi de mătase (inclusiv gogoși nefolosibile pentru filat), resturi de tort și material fibros garnetat, altele decât cardate sau dărăcite

ex 5003 00 00

 

 

148 A

Fire de iută sau de alte fibre textile de bast din categoria nr. 5303

5307 10 10, 5307 10 90, 5307 20 00

 

 

148 B

Fir din fibră de nucă de cocos

5308 10 00

 

 

149

Țesături țesute din iută sau din alte fibre textile de bast din categoria cu lățime nu mai mare de 150 cm

5310 10 90, ex 5310 90 00

 

 

150

Materiale țesute din iută sau din alte fibre textile de bast cu lățime nu mai mare de 150 cm; saci și pungi pentru ambalaj din iută sau alte fibre textile de bast, altfel decât folosite

5310 10 10, ex 5310 90 00, 5905 00 50, 6305 10 90

 

 

151 A

Carpete din fibră de nucă de cocos

5702 20 00

 

 

151 B

Covoare și alte carpete din iută sau din alte fibre textile de bast, altfel decât scămoșate

ex 5702 39 00, ex 5702 49 00, ex 5702 50 90, ex 5702 99 00

 

 

152

Postav realizat în război cu ace, iută sau din alte fibre textile de bast, neimpregnat sau acoperit, altul decât pentru acoperit podeaua

5602 10 11

 

 

153

Saci și pungi pentru ambalaj folosiți, din iută sau alte fibre textile de bast din categoria nr. 5303

6305 10 10

 

 

154

Gogoși de mătase pentru filat

5001 00 00

Mătase naturală neprelucrată

5002 00 00

Resturi de mătase (inclusiv gogoși nefolosibile pentru filat), resturi de fire și material fibros garnetat, necardat sau dărăcit

ex 5003 00 00

Lână necardată sau dărăcită

5101 11 00, 5101 19 00, 5101 21 00, 5101 29 00, 5101 30 00

Păr de animal, fin sau aspru, necardat sau dărăcit

5102 11 00, 5102 19 10, 5102 19 30, 5102 19 40, 5102 19 90, 5102 20 00

Resturi de lână sau păr fin sau aspru de animal, inclusiv resturi de tort, dar excluzând material fibros garnetat

5103 10 10, 5103 10 90, 5103 20 10, 5103 20 91, 5103 20 99, 5103 30 00

Material fibros garnetat din lână sau păr fin sau aspru de animal

5104 00 00

In, brut sau procesat dar nefilat: câlți de in și resturi (inclusiv resturi de fire și material fibros garnetat)

5301 10 00, 5301 21 00, 5301 29 00, 5301 30 10, 5301 30 90

Ramia și alte fibre textile vegetale crude sau prelucrate dar nefilate: câlți și resturi, altele decât fibră de cocos și cânepă de Manila

5305 00 00

Bumbac, necardat sau dărăcit

5201 00 10, 5201 00 90

Resturi de bumbac (inclusiv resturi de tort și material fibros garnetat)

5202 10 00, 5202 91 00, 5202 99 00

Cânepă (Cannabis sativa), brută sau prelucrată, dar nefilată: câlți și resturi de cânepă (inclusiv resturi de fire și material fibros garnetat)

5302 10 00, 5302 90 00

Cânepă de Manila (Manila hemp sau Musa Textilis Nee), brută sau prelucrată, dar nefilată: câlți și resturi de cânepă (inclusiv resturi de fire și material fibros garnetat)

5305 00 00

Iută și alte fibre textile de bast (exclusiv in, cânepă și ramia), brută sau prelucrată, dar nefilată: câlți și resturi de iută sau alte fibre textile din bast (inclusiv resturi de fire și material fibros garnetat)

5303 10 00, 5303 90 00

Alte fibre vegetale textile, brute sau prelucrate, dar nefilate: câlți și resturi de asemenea fibre (inclusiv resturi de fire și material fibros garnetat)

5305 00 00

 

 

156

Bluze și pulovere pentru femei și fete, tricotate sau croșetate din mătase sau resturi de mătase

6106 90 30, ex 6110 90 90

 

 

157

Articole de îmbrăcăminte, tricotate sau croșetate, altele decât cele din categoriile ex 10, ex 12, ex 13, ex 24, ex 27, ex 28, ex 67, ex 69, ex 72, ex 73, ex 75, ex 83 și 156

ex 6101 90 20, ex 6101 90 80, 6102 90 10, 6102 90 90, ex 6103 39 00, ex 6103 49 00, ex 6104 19 90, ex 6104 29 90, ex 6104 39 00, 6104 49 00, ex 6104 69 00, 6105 90 90, 6106 90 50, 6106 90 90, ex 6107 99 00, ex 6108 99 00, 6109 90 90, 6110 90 10, ex 6110 90 90, ex 6111 90 90, ex 6114 90 00

 

 

159

Rochii, bluze și cămăși-bluze, netricotate sau croșetate, de mătase sau resturi de mătase

6204 49 10, 6206 10 00

Șaluri, eșarfe, fulare, mantile, voaluri și alte articole similare, netricotate sau croșetate, din mătase sau resturi de mătase

6214 10 00

Cravate, papioane și fulare-cravată din mătase sau deșeuri de mătase

6215 10 00

 

 

160

Batiste de mătase sau resturi de mătase

ex 6213 90 00

 

 

161

Articole de îmbrăcăminte netricotate sau croșetate, altele decât cele din categoriile ex 14, ex 15, ex 18, ex 31, ex 68, ex 72, ex 78, ex 86, ex 87, ex 88 și din categoria 159

6201 19 00, 6201 99 00, 6202 19 00, 6202 99 00, 6203 19 90, 6203 29 90, 6203 39 90, 6203 49 90, 6204 19 90, 6204 29 90, 6204 39 90, 6204 49 90, 6204 59 90, 6204 69 90, 6205 90 10, ex 6205 90 80, 6206 90 10, 6206 90 90, ex 6211 20 00, ex 6211 39 00, 6211 49 00

 

 


(1)  Se referă doar la categoriile 1-114, cu excepția Belarusului, Federației Ruse, Uzbekistanului și Serbiei care sunt acoperite de categoriile 1-161.

(2)  Se aplică doar importurilor din China.


ANEXA II

„ANEXA II

ȚĂRILE EXPORTATOARE MENȚIONATE LA ARTICOLUL 1

Belarus

China

Rusia

Serbia

Uzbekistan”


ANEXA III

„ANEXA IX

Țara furnizoare

Grupa I

Grupa II

Grupa III

Grupa IV

Grupa V

Belarus

 

1,20 %

4,00 %

4,00 %

4,00 %

Uzbekistan

0,35 % (1)

1,20 %

4,00 %

4,00 %

4,00 %


Țara furnizoare

Grupa I

Grupa IIA

Grupa IIB

Grupa III

Grupa IV

Grupa V

Vietnam

1,0 %

5,0 %

2,5 %

10,0 %

10,0 %

10,0 %”


(1)  Cu excepția categoriei 1: 2005: %.


II Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare nu este obligatorie

DECIZII

Consiliu

6.6.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 147/61


DECIZIA CONSILIULUI

din 3 iunie 2008

de autorizare a Portugaliei în vederea aplicării unui nivel redus al accizei pentru berea produsă local în regiunea autonomă Madeira

(2008/417/CE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire al Comunității Europene, în special articolul 299 alineatul (2) al doilea paragraf,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Parlamentului European (1),

întrucât:

(1)

Printr-o cerere din data de 30 mai 2007, cu trimitere la articolul 299 alineatul (2) din tratat, Portugalia a solicitat o derogare de la articolul 90 din tratat în vederea aplicării unui nivel al accizei inferior nivelului național stabilit în conformitate cu Directiva 92/84/CEE a Consiliului din 19 octombrie 1992 privind apropierea nivelurilor accizelor la alcool și băuturi alcoolice (2) pentru berea produsă în Madeira, în cazurile în care producția anuală nu depășește 300 000 de hectolitri. Producția care depășește 200 000 de hectolitri ar urma să beneficieze de nivelul redus al accizei numai în măsura în care aceasta este consumată local.

(2)

Pentru a-și justifica cererea, Portugalia a explicat că posibilitățile oferite de articolul 4 din Directiva 92/83/CEE a Consiliului din 19 octombrie 1992 privind armonizarea structurilor accizelor la alcool și băuturi alcoolice (3) sunt insuficiente pentru a compensa dezavantajele cu care se confruntă fabricile de bere din Madeira din cauza depărtării, a fragmentării teritoriului și a piețelor locale restrânse. În temeiul articolului respectiv, fabricile de bere a căror producție anuală nu depășește 200 000 de hectolitri pot beneficia de reducerea nivelului accizei, cu condiția ca acest nivel să nu fie stabilit la mai mult de 50 % sub nivelul național standard. Portugalia s-a prevalat de această dispoziție, aplicând o reducere de 50 % fabricilor de bere a căror producție anuală nu depășește 200 000 de hectolitri. Cu toate acestea, în eventualitatea în care producția fabricilor de bere din Madeira ar depăși plafonul stabilit, acestea nu ar avea totuși o poziție suficient de puternică pentru a face față concurenței berilor din Portugalia continentală (sau din Europa). Cota lor din piața locală ar continua să scadă sub efectul concurenței puternice din partea berilor străine, din cauza costurilor suplimentare pe care fabricile în cauză sunt nevoite să le suporte dată fiind distanța la care se află, în special pentru menținerea unui nivel ridicat al stocurilor și pentru transportul materiilor prime și secundare, precum și al ambalajelor, din Portugalia continentală. Prin urmare, chiar dacă, în momentul în care vor atinge producția anuală de 200 000 de hectolitri, aceste fabrici nu ar mai fi considerate „mici”, în înțelesul definit la articolul 4 din Directiva 92/83/CEE, ele vor avea în continuare dimensiuni modeste în comparație cu marile fabrici de bere naționale și multinaționale cu care concurează. În consecință, pentru a asigura supraviețuirea industriei locale, este esențial ca fabricile să aibă dreptul să beneficieze de un nivel redus al accizei în cazul în care producția lor anuală este mai mare 200 000 de hectolitri, fără a depăși 300 000 de hectolitri.

(3)

Portugalia solicită, așadar, acordarea dreptului de a beneficia de un nivel redus al accizei, care va fi stabilit la 50 % sub nivelul național standard, pentru berea produsă de fabrici de bere independente din Madeira a căror producție anuală nu depășește 300 000 de hectolitri. Cu toate acestea, atunci când producția anuală depășește 200 000 de hectolitri, dreptul de a beneficia de nivelul redus al accizei pentru producția care depășește acest plafon se va aplica numai berii consumate local, în Madeira.

(4)

O examinare atentă a situației arată că, pentru menținerea unei industrii a berii în regiunea ultraperiferică Madeira, este esențial ca cererea Portugaliei să fie aprobată. Este evident că, date fiind circumstanțele cazului de față și condițiile relevante, prelungirea reducerii fiscale va avea ca efect crearea unor condiții de egalitate între industria berii din Madeira și concurenții acesteia din Portugalia continentală și din alte state membre. Avantajele fiscale dobândite nu vor face decât să compenseze costurile suplimentare suportate din cauza depărtării la care se află această industrie.

(5)

Pentru a nu aduce atingere pieței unice, acest drept de a beneficia de nivelul redus al accizei pentru producția care depășește 200 000 de hectolitri ar trebui să se aplice numai berii produse și consumate local, în Madeira.

(6)

Deși această derogare de la articolul 90 din tratat este necesară pentru a nu compromite dezvoltarea regiunii ultraperiferice Madeira, este în egală măsură necesar să se stabilească un termen de aplicare a derogărilor fiscale. Pe de altă parte, este important totuși ca operatorii economici locali să beneficieze de climatul de securitate necesar pentru desfășurarea activităților lor comerciale. Prin urmare, derogarea ar trebui acordată pentru o perioadă de șase ani.

(7)

În plus, este necesar să se întocmească un raport intermediar, care să permită Comisiei să evalueze dacă mai sunt sau nu îndeplinite condițiile care au justificat acordarea acestei derogări.

(8)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie nu ar trebui să aducă atingere aplicării articolelor 87 și 88 din tratat,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Prin derogare de la articolul 90 din tratat, Portugalia este autorizată să aplice un nivel al accizei inferior nivelului național stabilit în conformitate cu Directiva 92/84/CEE în cazul berii produse în regiunea autonomă Madeira de către fabricile de bere independente situate în regiunea respectivă a căror producție anuală totală nu depășește 300 000 de hectolitri. Producția care depășește 200 000 de hectolitri anual poate beneficia de nivelul redus al accizei numai în măsura în care aceasta este consumată local, în Madeira.

Prin „fabrică de bere independentă” se înțelege o fabrică de bere independentă din punct de vedere juridic și economic de orice altă fabrică de bere, care utilizează incinte separate fizic de cele ale oricărei alte fabrici de bere și care nu produce bere sub licență. Cu toate acestea, atunci când două sau mai multe fabrici de bere cooperează și producția lor anuală totală nu depășește 300 000 de hectolitri, acestea pot fi tratate drept o singură fabrică de bere independentă.

Nivelul redus al accizei, care se poate situa sub nivelul minim, nu poate fi stabilit la mai mult de 50 % sub nivelul național standard al accizei din Portugalia.

Articolul 2

Până la 31 decembrie 2010, Portugalia transmite Comisiei un raport asupra situației, care să-i permită acesteia să evalueze dacă motivele care au justificat acordarea derogării prevăzute la articolul 1 mai subzistă.

Articolul 3

Prezenta decizie se aplică până la 31 decembrie 2013.

Articolul 4

Prezenta decizie se adresează Republicii Portugheze.

Adoptată la Bruxelles, 3 iunie 2008

Pentru Consiliu

Președintele

A. BAJUK


(1)  Avizul din 11 aprilie 2008 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).

(2)  JO L 316, 31.10.1992, p. 29.

(3)  JO L 316, 31.10.1992, p. 21. Directivă modificată prin Actul de aderare din 2005.


Comisie

6.6.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 147/63


DECIZIA COMISIEI

din 29 mai 2008

privind o contribuție financiară a Comunității la măsurile de urgență de combatere a febrei catarale ovine în Regatul Unit în 2007

[notificată cu numărul C(2008) 2161]

(Numai textul în limba engleză este autentic)

(2008/418/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva 2000/75/CE a Consiliului din 20 noiembrie 2000 de stabilire a dispozițiilor specifice privind măsurile de combatere și de eradicare a febrei catarale ovine (1), în special articolul 9 alineatul (2),

având în vedere Decizia 90/424/CEE a Consiliului din 26 iunie 1990 privind anumite cheltuieli în domeniul veterinar (2), în special articolul 3 alineatul (3) și articolul 3 alineatul (5),

întrucât:

(1)

Decizia 90/424/CEE stabilește procedurile care reglementează contribuția financiară a Comunității la măsuri veterinare specifice, inclusiv măsuri de urgență. În scopul de a ajuta la eradicarea febrei catarale ovine cât mai curând posibil, statele membre obțin o contribuție financiară la costurile anumitor măsuri pentru combaterea focarelor de febră catarală ovină.

(2)

Articolul 3 alineatul (5) din Decizia 90/424/CEE stabilește normele privind procentajul costurilor suportate de statele membre care pot fi acoperite de contribuția financiară comunitară.

(3)

Plata unei contribuții financiare a Comunității la măsurile de urgență de combatere a febrei catarale ovine face obiectul normelor prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 349/2005 al Comisiei din 28 februarie 2005 de stabilire a normelor privind finanțarea comunitară a măsurilor de urgență și a campaniei de combatere a anumitor boli ale animalelor în temeiul Deciziei 90/424/CEE a Consiliului (3). Respectivul regulament se aplică pentru contribuțiile financiare comunitare acordate statelor membre pentru cheltuielile eligibile, așa cum sunt definite de acesta, pentru anumite măsuri de eradicare a bolilor în situațiile menționate la articolul 3 alineatul (1) din Decizia 90/424/CEE.

(4)

În anul 2007, s-a înregistrat un focar de febră catarală ovină în Regatul Unit. Apariția acestei boli reprezintă un risc serios pentru șeptelul Comunității.

(5)

În consecință, Regatul Unit a luat măsurile de urgență necesare pentru a evita răspândirea febrei catarale ovine.

(6)

La 28 noiembrie 2007, Regatul Unit a furnizat informațiile financiare necesare înaintea acordării contribuției financiare comunitare în conformitate cu articolul 6 din Regulamentul (CE) nr. 349/2005.

(7)

Regatul Unit și-a respectat în întregime obligațiile tehnice și administrative în conformitate cu articolul 3 din Decizia 90/424/CEE și cu articolul 6 din Regulamentul (CE) nr. 349/2005.

(8)

Măsurile prevăzute de prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Contribuția financiară a Comunității către Regatul Unit

Fără a aduce atingere articolului 10a din Decizia 90/424/CEE, Regatul Unit poate beneficia de o contribuție financiară comunitară la costurile suportate de statul membru respectiv pentru aplicarea măsurilor de combatere a febrei catarale ovine în 2007, menționate la articolul 3 alineatul (2) din Decizia 90/424/CEE.

Articolul 2

Destinatar

Prezenta decizie se adresează Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord.

Adoptată la Bruxelles, 29 mai 2008.

Pentru Comisie

Androulla VASSILIOU

Membru al Comisiei


(1)  JO L 327, 22.12.2000, p. 74. Decizie modificată ultima dată prin Decizia 2007/729/CE a Comisiei (JO L 294, 13.11.2007, p. 26).

(2)  JO L 224, 18.8.1990, p. 19. Decizie modificată ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1791/2006 (JO L 363, 20.12.2006, p. 1).

(3)  JO L 55, 1.3.2005, p. 12.


6.6.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 147/65


DECIZIA COMISIEI

din 30 mai 2008

de modificare a Deciziei 2008/377/CE privind anumite măsuri de protecție referitoare la pesta porcină clasică în Slovacia

[notificată cu numărul C(2008) 2262]

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2008/419/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva 90/425/CEE a Consiliului din 26 iunie 1990 privind controalele veterinare și zootehnice aplicabile în schimburile intracomunitare cu anumite animale vii și produse în vederea realizării pieței interne (1), în special articolul 10 alineatul (4),

întrucât:

(1)

În Slovacia au apărut focare epidemice de pestă porcină clasică care, având în vedere comerțul cu porci vii și anumite produse din porc, pot pune în pericol efectivele de porcine ale altor state membre.

(2)

Decizia 2008/377/CE a Comisiei din 8 mai 2008 privind anumite măsuri de protecție referitoare la pesta porcină clasică în Slovacia (2) a fost adoptată pentru a întări măsurile întreprinse de Slovacia în temeiul Directivei 2001/89/CE a Consiliului din 23 octombrie 2001 privind măsurile comunitare pentru controlul pestei porcine clasice (3).

(3)

Conform definiției de la articolul 2 alineatul (2) litera (p) din Directiva 64/432/CEE a Consiliului din 26 iunie 1964 privind problemele de inspecție veterinară care afectează schimburile intracomunitare cu bovine și porcine (4), „kraj” înseamnă o regiune administrativă din Slovacia cu o suprafață de cel puțin 2 000 km2 și care este supusă inspecțiilor autorităților competente.

(4)

În baza rezultatelor anchetei epidemiologice efectuate de autoritățile competente în Slovacia, este necesar să se prevadă că măsurile de protecție referitoare la pesta porcină clasică în Slovacia trebuie aplicate în anumite regiuni administrative („kraj”).

(5)

Prin urmare, Decizia 2008/377/CE ar trebui modificată în consecință.

(6)

Măsurile prevăzute de prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Anexa la Decizia 2008/377/CE se înlocuiește cu textul din anexa la prezenta decizie.

Articolul 2

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 30 mai 2008.

Pentru Comisie

Androulla VASSILIOU

Membru al Comisiei


(1)  JO L 224, 18.8.1990, p. 29. Directivă modificată ultima dată prin Decizia 2006/965/CE (JO L 397, 30.12.2006, p. 22).

(2)  JO L 130, 20.5.2008, p. 18.

(3)  JO L 316, 1.12.2001, p. 5. Directivă modificată ultima dată prin Decizia 2007/729/CE a Comisiei (JO L 294, 13.11.2007, p. 26).

(4)  JO 121, 29.7.1964, p. 1977/64. Directivă modificată ultima dată prin Decizia 2007/729/CE.


ANEXĂ

„ANEXĂ

Următoarele regiuni administrative din Slovacia:

Regiunea Banská Bystrica (Banskobystrický kraj)

Regiunea Nitra (Nitriansky kraj)”