ISSN 1830-3625

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 125

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 51
9 mai 2008


Cuprins

 

I   Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare este obligatorie

Pagina

 

 

REGULAMENTE

 

 

Regulamentul (CE) nr. 408/2008 al Comisiei din 8 mai 2008 de stabilire a sumelor forfetare la import pentru determinarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

1

 

 

Regulamentul (CE) nr. 409/2008 al Comisiei din 8 mai 2008 de stabilire a restituirilor la exportul de zahăr alb și zahăr brut în aceeași stare

3

 

 

Regulamentul (CE) nr. 410/2008 al Comisiei din 8 mai 2008 de stabilire a valorii maxime a restituirii la exportul de zahăr alb în cadrul licitației permanente prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 900/2007

5

 

 

Regulamentul (CE) nr. 411/2008 al Comisiei din 8 mai 2008 de stabilire a valorii maxime a restituirii la exportul de zahăr alb în cadrul licitației permanente prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 1060/2007

6

 

*

Regulamentul (CE) nr. 412/2008 al Comisiei din 8 mai 2008 privind deschiderea și modul de gestionare a unui contingent tarifar de import pentru carnea de vită congelată destinată prelucrării

7

 

*

Regulamentul (CE) nr. 413/2008 al Comisiei din 8 mai 2008 de modificare și rectificare a Regulamentului (CE) nr. 27/2008 privind deschiderea și modul de administrare a anumitor contingente tarifare anuale pentru produsele aferente codului NC 0714, originare din anumite țări terțe, altele decât Thailanda

15

 

*

Regulamentul (CE) nr. 414/2008 al Comisiei din 8 mai 2008 privind stabilirea de norme detaliate de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1255/1999 al Consiliului în ceea ce privește acordarea ajutorului financiar pentru depozitarea privată a anumitor brânzeturi în perioada de depozitare 2008/2009

17

 

*

Regulamentul (CE) nr. 415/2008 al Comisiei din 8 mai 2008 privind repartizarea între livrări și vânzări directe a cantităților de referință naționale stabilite pentru 2007/2008 în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1788/2003 al Consiliului

22

 

*

Regulamentul (CE) nr. 416/2008 al Comisiei din 8 mai 2008 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 3600/92 cu privire la evaluarea substanței active metalaxil în cadrul articolului 8 alineatul (2) din Directiva 91/414/CEE a Consiliului privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare ( 1 )

25

 

*

Regulamentul (CE) nr. 417/2008 al Comisiei din 8 mai 2008 de modificare a anexelor I și II la Regulamentul (CE) nr. 510/2006 al Consiliului privind protecția indicațiilor geografice și a denumirilor de origine ale produselor agricole și alimentare

27

 

 

Regulamentul (CE) nr. 418/2008 al Comisiei din 8 mai 2008 privind eliberarea de licențe de export în sectorul vitivinicol

28

 

 

II   Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare nu este obligatorie

 

 

DECIZII

 

 

Consiliu

 

 

2008/363/CE

 

*

Decizia Consiliului din 14 aprilie 2008 de prelungire a aplicării Deciziei 2005/321/CE de încheiere a procedurii de consultare cu Republica Guineea în temeiul articolului 96 din Acordul de la Cotonou

29

 

 

Comisie

 

 

2008/364/CE

 

*

Decizia Comisiei din 28 aprilie 2008 privind autorizarea unor metode de clasificare a carcaselor de porc în Lituania [notificată cu numărul C(2008) 1595]

32

 

 

2008/365/CE

 

*

Decizia Comisiei din 30 aprilie 2008 de instituire a unui grup de experți în educație financiară

36

 

 

ACORDURI

 

 

Consiliu

 

*

Informații privind data intrării în vigoare a Acordului de parteneriat între Comunitatea Europeană și Uniunea Comorelor

39

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


I Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare este obligatorie

REGULAMENTE

9.5.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 125/1


REGULAMENTUL (CE) NR. 408/2008 AL COMISIEI

din 8 mai 2008

de stabilire a sumelor forfetare la import pentru determinarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1580/2007 al Comisiei din 21 decembrie 2007 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentelor (CE) nr. 2200/96, (CE) nr. 2201/96 și (CE) nr. 1182/2007 ale Consiliului în sectorul fructelor și legumelor (1), în special articolul 138 alineatul (1),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 1580/2007 prevede, ca urmare a rezultatelor negocierilor comerciale multilaterale din Runda Uruguay, criteriile pentru stabilirea de către Comisie a sumelor forfetare la import din țările terțe, pentru produsele și termenele menționate în anexa acestuia.

(2)

În conformitate cu criteriile menționate anterior, sumele forfetare la import trebuie stabilite la nivelurile prevăzute în anexa la prezentul regulament,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Sumele forfetare la import prevăzute la articolul 138 din Regulamentul (CE) nr. 1580/2007 sunt stabilite așa cum este indicat în tabelul din anexă.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 9 mai 2008.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 8 mai 2008.

Pentru Comisie

Jean-Luc DEMARTY

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 350, 31.12.2007, p. 1.


ANEXĂ

la Regulamentul Comisiei din 8 mai 2008 de stabilire a sumelor forfetare la import pentru determinarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

(EUR/100 kg)

(Cod NC)

Codul țărilor terțe (1)

Suma forfetară la import

0702 00 00

MA

59,5

TN

102,3

TR

102,4

ZZ

88,1

0707 00 05

MK

34,5

TR

152,4

ZZ

93,5

0709 90 70

TR

135,5

ZZ

135,5

0805 10 20

EG

46,6

IL

57,7

MA

51,6

TN

52,0

TR

65,0

US

49,8

ZZ

53,8

0805 50 10

AR

107,8

IL

134,7

TR

131,9

US

129,7

ZA

141,8

ZZ

129,2

0808 10 80

AR

91,7

BR

86,2

CA

92,0

CL

91,0

CN

98,3

MK

57,9

NZ

111,7

US

111,4

UY

76,8

ZA

77,8

ZZ

89,5


(1)  Nomenclatorul țărilor, astfel cum este stabilit de Regulamentul (CE) nr. 1833/2006 al Comisiei (JO L 354, 14.12.2006, p. 19). Codul „ZZ” reprezintă „alte origini”.


9.5.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 125/3


REGULAMENTUL (CE) NR. 409/2008 AL COMISIEI

din 8 mai 2008

de stabilire a restituirilor la exportul de zahăr alb și zahăr brut în aceeași stare

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 318/2006 al Consiliului din 20 februarie 2006 privind organizarea comună a piețelor în sectorul zahărului (1), în special articolul 33 alineatul (2) paragraful al doilea,

întrucât:

(1)

În conformitate cu articolul 32 din Regulamentul (CE) nr. 318/2006, diferența dintre prețurile de pe piața mondială ale produselor menționate la articolul 1 alineatul (1) litera (b) din regulamentul menționat anterior și prețurile acestor produse pe piața comunitară poate fi acoperită printr-o restituire la export.

(2)

Având în vedere situația existentă în prezent pe piață în sectorul zahărului, restituirile la export trebuie stabilite în conformitate cu normele și cu anumite criterii prevăzute la articolele 32 și 33 din Regulamentul (CE) nr. 318/2006.

(3)

Articolul 33 alineatul (2) primul paragraf din Regulamentul (CE) nr. 318/2006 prevede că restituirea poate fi diferențiată în funcție de destinații atunci când situația pieței mondiale sau cerințele specifice anumitor piețe justifică acest lucru.

(4)

Se pot acorda restituiri numai pentru produsele autorizate să circule liber în Comunitate și care îndeplinesc condițiile prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 318/2006.

(5)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului de gestionare a zahărului,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Produsele care beneficiază de restituirile la export prevăzute la articolul 32 din Regulamentul (CE) nr. 318/2006 și valorile acestor restituiri sunt specificate în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 9 mai 2008.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 8 mai 2008.

Pentru Comisie

Jean-Luc DEMARTY

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 58, 28.2.2006, p. 1. Directivă, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva (CE) nr. 1260/2007 al Comisiei (JO L 283, 27.10.2007, p. 1). Regulamentul (CE) nr. 318/2006 va fi înlocuit cu Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 (JO L 299, 16.11.2007, p. 1) începând cu 1 octombrie 2008.


ANEXĂ

Restituiri la export pentru zahărul alb și zahărul brut în aceeași stare, aplicabile începând cu 9 mai 2008

Codul produsului

Destinația

Unitatea de măsură

Valoarea restituirii

1701 11 90 9100

S00

EUR/100 kg

25,19 (2)

1701 11 90 9910

S00

EUR/100 kg

26,54 (2)

1701 12 90 9100

S00

EUR/100 kg

25,19 (2)

1701 12 90 9910

S00

EUR/100 kg

26,54 (2)

1701 91 00 9000

S00

EUR/1 % zaharoză × 100 kg produs net

0,2739

1701 99 10 9100

S00

EUR/100 kg

27,39

1701 99 10 9910

S00

EUR/100 kg

28,85

1701 99 10 9950

S00

EUR/100 kg

28,85

1701 99 90 9100

S00

EUR/1 % zaharoză × 100 kg produs net

0,2739

NB: Destinațiile sunt definite după cum urmează:

S00

Toate destinațiile, cu excepția următoarelor:

(a)

țări terțe: Andorra, Liechtenstein, Sfântul Scaun (Cetatea Vaticanului), Croația, Bosnia și Herțegovina, Serbia (), Muntenegru, Albania și Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei;

(b)

teritorii ale statelor membre ale UE care nu fac parte integrantă din teritoriul vamal al Comunității: Insulele Feroe, Groenlanda, Insula Helgoland, Ceuta, Melilla, comunele Livigno și Campione d’Italia și zonele din Republica Cipru în care Guvernul Republicii Cipru nu exercită un control efectiv;

(c)

teritorii europene pentru ale căror relații externe un stat membru este responsabil și nu fac parte din teritoriul vamal al Comunității: Gibraltar.


(1)  Inclusiv Kosovo, sub egida Națiunilor Unite, în virtutea Rezoluției 1244 a Consiliului de Securitate din 10 iunie 1999.

(2)  Prezenta valoare este aplicabilă zahărului brut cu un randament de 92 %. În cazul în care randamentul zahărului brut exportat nu este de 92 %, valoarea restituirii aplicabile se înmulțește, pentru fiecare operațiune de export în cauză, cu un factor de conversie obținut prin împărțirea la 92 a randamentului zahărului brut exportat, calculat în conformitate cu punctul III alineatul (3) din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 318/2006.


9.5.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 125/5


REGULAMENTUL (CE) NR. 410/2008 AL COMISIEI

din 8 mai 2008

de stabilire a valorii maxime a restituirii la exportul de zahăr alb în cadrul licitației permanente prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 900/2007

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 318/2006 al Consiliului din 20 februarie 2006 privind organizarea comună a piețelor în sectorul zahărului (1), în special articolul 33 alineatul (2) paragrafele al doilea și al treilea litera (b),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 900/2007 al Comisiei din 27 iulie 2007 privind o licitație permanentă până la sfârșitul anului de comercializare 2007/2008 în vederea stabilirii restituirilor la exportul de zahăr alb (2) prevede organizarea de licitații parțiale.

(2)

În conformitate cu articolul 8 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 900/2007 și ca urmare a examinării ofertelor depuse în cadrul licitației parțiale care se încheie la 8 mai 2008, este necesar să se stabilească o valoare maximă a restituirii la export pentru licitația parțială în cauză.

(3)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului de gestionare a zahărului,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Pentru licitația parțială care se încheie la 8 mai 2008 valoarea maximă a restituirii la export pentru produsul menționat la articolul 1 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 900/2007 se stabilește la 33,848 EUR/100 kg.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 9 mai 2008.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 8 mai 2008.

Pentru Comisie

Jean-Luc DEMARTY

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 58, 28.2.2006, p. 1. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1260/2007 al Comisiei (JO L 283, 27.10.2007, p. 1). Regulamentul (CE) nr. 318/2006 va fi înlocuit cu Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 (JO L 299, 16.11.2007, p. 1) începând cu 1 octombrie 2008.

(2)  JO L 196, 28.7.2007, p. 26. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 148/2008 al Comisiei (JO L 46, 21.2.2008, p. 9).


9.5.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 125/6


REGULAMENTUL (CE) NR. 411/2008 AL COMISIEI

din 8 mai 2008

de stabilire a valorii maxime a restituirii la exportul de zahăr alb în cadrul licitației permanente prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 1060/2007

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 318/2006 al Consiliului din 20 februarie 2006 privind organizarea comună a piețelor în sectorul zahărului (1), în special articolul 33 alineatul (2) paragraful al doilea și paragraful al treilea litera (b),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 1060/2007 al Comisiei din 14 septembrie 2007 privind o licitație permanentă pentru revânzarea la export a zahărului deținut de agențiile de intervenție din Belgia, Republica Cehă, Spania, Irlanda, Italia, Ungaria, Polonia, Slovacia și Suedia (2) prevede organizarea de licitații parțiale.

(2)

În conformitate cu articolul 4 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1060/2007 și ca urmare a examinării ofertelor depuse în cadrul licitației parțiale care se încheie la 7 mai 2008, este necesar să se stabilească o valoare maximă a restituirii la export pentru licitația parțială în cauză.

(3)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului de gestionare a zahărului,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Pentru licitația parțială care se încheie la 7 mai 2008 valoarea maximă a restituirii la export pentru produsul menționat la articolul 1 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1060/2007 se stabilește la 414,08 EUR/t.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 9 mai 2008.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 8 mai 2008.

Pentru Comisie

Jean-Luc DEMARTY

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 58, 28.2.2006, p. 1. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1260/2007 al Comisiei (JO L 283, 27.10.2007, p. 1). Regulamentul (CE) nr. 318/2006 va fi înlocuit cu Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 (JO L 299, 16.11.2007, p. 1) începând cu 1 octombrie 2008.

(2)  JO L 242, 15.9.2007, p. 8. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 148/2008 al Comisiei (JO L 46, 21.2.2008, p. 9).


9.5.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 125/7


REGULAMENTUL (CE) NR. 412/2008 AL COMISIEI

din 8 mai 2008

privind deschiderea și modul de gestionare a unui contingent tarifar de import pentru carnea de vită congelată destinată prelucrării

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1254/1999 al Consiliului din 17 mai 1999 privind organizarea comună a pieței în sectorul cărnii de vită și mânzat (1), în special articolul 32 alineatul (1),

întrucât:

(1)

Lista CXL a Organizației Mondiale a Comerțului obligă Comunitatea să deschidă un contingent tarifar anual pentru importul a 50 700 tone de carne de vită congelată destinată prelucrării. De asemenea, la încheierea negocierilor care au condus la Acordul sub forma unui schimb de scrisori între Comunitatea Europeană și Australia în temeiul articolului XXIV alineatul (6) și al articolului XXVIII din Acordul General pentru Tarife și Comerț (GATT) din 1994 privind modificarea unor concesii din listele de angajamente ale Republicii Cehe, Republicii Estonia, Republicii Cipru, Republicii Letonia, Republicii Lituania, Republicii Ungaria, Republicii Malta, Republicii Polonia, Republicii Slovenia și Republicii Slovace, în cadrul aderării acestora la Uniunea Europeană (2), aprobat prin Decizia 2006/106/CE a Consiliului (3), Comunitatea s-a angajat să includă în lista de angajamente pentru toate statele membre o creștere cu 4 003 tone a acestui contingent tarifar de import începând cu 1 iulie 2006.

(2)

Este necesar să se stabilească norme detaliate pentru deschiderea și administrarea acestor contingente tarifare de import în fiecare an pentru perioada cuprinsă între 1 iulie și 30 iunie din anul următor.

(3)

Importul de carne de vită și mânzat congelată din contingentul tarifar este supus taxelor vamale de import și condițiilor stabilite sub numărul de ordine 12 din anexa 7 din a treia parte a anexei I la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987 privind Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful Vamal Comun (4).

(4)

Importurile în Comunitate în cadrul contingentului tarifar sunt condiționate de prezentarea unei licențe de import în conformitate cu articolul 29 alineatul (1) primul paragraf din Regulamentul (CE) nr. 1254/1999. Dispozițiile Regulamentului (CE) nr. 1291/2000 al Comisiei din 9 iunie 2000 de stabilire a normelor comune de aplicare a regimului de licențe de import și export și de certificate de fixare în avans pentru produsele agricole (5) și Regulamentul (CE) nr. 382/2008 din 21 aprilie 2008 privind normele de aplicare a regimului licențelor de import și export în sectorul cărnii de vită și mânzat (6) ar trebui să se aplice licențelor de import eliberate în conformitate cu prezentul regulament, fără a aduce atingere condițiilor suplimentare prevăzute de prezentul regulament.

(5)

Regulamentul (CE) nr. 1301/2006 al Comisiei din 31 august 2006 de stabilire a normelor comune pentru administrarea contingentelor tarifare de import pentru produsele agricole gestionate printr-un sistem de licențe de import (7) prevede, în special, dispoziții detaliate privind cererile de drepturi de import, statutul solicitanților și eliberarea licențelor de import. Dispozițiile Regulamentului (CE) nr. 1301/2006 ar trebui aplicate licențelor de import eliberate în temeiul prezentului regulament, fără a aduce atingere condițiilor suplimentare sau derogărilor prevăzute de acest regulament.

(6)

Este oportun ca gestionarea prezentului contingent tarifar să se efectueze prin atribuirea de drepturi de import într-o primă etapă, urmând ca într-o a doua etapă să se elibereze licențe de import, în conformitate cu dispozițiile articolului 6 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1301/2006. Astfel, operatorii care au obținut drepturi de import ar putea decide, în cursul perioadei contingentare, momentul la care doresc să solicite licențe de import, în funcție de fluxurile lor comerciale reale. Licențele ar trebui să poată fi eliberate după atribuirea drepturilor de import pe baza cererilor prezentate de operatorii eligibili. În orice caz, Regulamentul (CE) nr. 1301/2006 limitează perioada de valabilitate a licențelor la ultima zi a perioadei de aplicare a contingentului tarifar de import.

(7)

Pentru a se evita speculațiile, accesul la contingent ar trebui permis numai operatorilor activi, care își desfășoară activitatea într-o unitate prelucrătoare autorizată în conformitate cu articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 de stabilire a unor norme specifice de igienă care se aplică alimentelor de origine animală (8).

(8)

În scopul prevenirii speculațiilor, licențele de import ar trebui eliberate operatorilor numai pentru cantitățile pentru care le-au fost atribuite drepturi de import. De asemenea, din aceleași motive, este necesar ca garanția să fie constituită odată cu depunerea cererii de drepturi de import. Este necesar ca această cerere de eliberare a licențelor de import, care corespunde drepturilor atribuite, să constituie o cerință principală în sensul Regulamentului (CEE) nr. 2220/85 al Comisiei din 22 iulie 1985 de stabilire a normelor comune de aplicare a regimului de garanții pentru produsele agricole (9).

(9)

Pentru aplicarea contingentului tarifar sunt necesare o supraveghere strictă a importurilor și efectuarea unor controale eficiente în ceea ce privește utilizarea și destinația acestora. Prin urmare, prelucrarea ar trebui autorizată numai în unitatea indicată în certificatul de import.

(10)

Este necesar să se prevadă constituirea unei garanții astfel încât carnea importată să fie utilizată în conformitate cu specificațiile din contingentul tarifar. Valoarea garanției ar trebui stabilită luându-se în considerare diferența dintre taxele vamale care se aplică în cadrul regimului contingentar și în afara acestui regim.

(11)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului de gestionare a cărnii de vită și de mânzat,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Se deschide un contingent tarifar de import de 54 703 tone echivalent nedezosat de carne de vită congelată clasificată la codurile NC 0202 20 30, 0202 30 10, 0202 30 50, 0202 30 90 sau 0206 29 91, destinată prelucrării în Comunitate (denumit în continuare „contingent”) pentru perioada de la 1 iulie până la 30 iunie a anului următor (denumită în continuare „perioada de aplicare a contingentului tarifar de import”) în condițiile stabilite de prezentul regulament.

Articolul 2

(1)   În sensul prezentului regulament, se înțelege prin „produs A” un produs prelucrat clasificat la codurile NC 1602 10, 1602 50 31 sau 1602 50 95 care nu conține altfel de carne decât cea de animale din specia bovină, care prezintă un raport colagen/proteine care nu este mai mare de 0,45 și care, sub raportul greutății, conține cel puțin 20 % carne macră, cu excepția organelor comestibile și a grăsimilor, carnea și gelatina reprezentând cel puțin 85 % din greutatea totală netă.

Se consideră conținut de colagen conținutul de hidroxiprolină înmulțit cu factorul 8. Conținutul de hidroxiprolină se determină prin metoda ISO 3496-1994.

Conținutul de carne macră de vită și de mânzat, cu excepția grăsimilor, se determină în conformitate cu procedura descrisă în anexa la Regulamentul (CEE) nr. 2429/86 al Comisiei (10).

Organele comestibile includ: capul și bucățile de cap (inclusiv urechile), picioarele, coada, inima, ugerul, ficatul, rinichii, timusul, pancreasul, creierul, plămânii, gâtul, mușchiul gros al diafragmei, splina, limba, epiplonul, măduva spinării, pielea comestibilă, organele reproducătoare (uter, ovare, testicule), tiroida, hipofiza.

Produsul este supus unui tratament termic suficient pentru a garanta coagularea proteinelor din carne din întregul produs, care nu prezintă prin urmare urme de lichid roz pe fața de tăiere în cazurile în care acesta este decupat de-a lungul unei linii care trece prin partea cea mai groasă.

(2)   În sensul prezentului regulament, prin „produs B” se înțelege un produs prelucrat care conține carne de vită alta decât:

(a)

produsele specifice menționate la articolul 1 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 1254/1999; sau

(b)

produsele menționate la alineatul (1) din prezentul articol.

Cu toate acestea, un produs prelucrat clasificat la codul NC 0210 20 90 care a fost uscat sau afumat în așa fel încât culoarea și consistența cărnii proaspete au dispărut complet și care prezintă un raport apă/proteine mai mic de 3:2 este considerat un produs B.

Articolul 3

(1)   Cantitatea totală menționată la articolul 1 se împarte în două cantități:

(a)

43 000 tone de carne de vită congelată destinată fabricării de produse A;

(b)

11 703 tone de carne de vită congelată destinată fabricării de produse B.

(2)   Contingentul poartă următoarele numere de ordine:

(a)

09.4057 pentru cantitățile menționate la alineatul (1) litera (a);

(b)

09.4058 pentru cantitățile menționate la alineatul (1) litera (b).

(3)   Valorile taxelor vamale de import pentru carnea de vită și mânzat congelată în cadrul contingentului sunt prevăzute în anexa I.

Articolul 4

(1)   Contingentul se administrează, într-o primă etapă, prin atribuirea de drepturi de import și prin eliberarea de licențe de import, într-o etapă ulterioară.

(2)   Se aplică dispozițiile Regulamentului (CE) nr. 1291/2000, ale Regulamentului (CE) nr. 1301/2006 și ale Regulamentului (CE) nr. 382/2008, în cazul în care în prezentul regulament nu prevede altfel.

Articolul 5

(1)   Prin derogare de la dispozițiile articolului 5 din Regulamentul (CE) nr. 1301/2006, în loc de a furniza dovada faptului că sunt angajați în relații comerciale cu țări terțe, solicitanții de drepturi de import fac dovada faptului că sunt autorizați ca unități prelucrătoare în sensul articolului 4 din Regulamentul (CE) nr. 853/2004 și demonstrează că au funcționat în sectorul producției de produse prelucrate conținând carne de vită pe durata fiecăreia dintre cele două perioade de referință menționate la articolul 5 din Regulamentul (CE) nr. 1301/2006.

Cererea de drepturi de import nu poate depăși 10 % din fiecare din cantitățile prevăzute la articolul 3 alineatul (1) din prezentul regulament.

(2)   Dovada respectării condițiilor stabilite la alineatul (1) se depune împreună cu cererea de drepturi de import.

Prin derogare de la articolul 5 al doilea paragraf din Regulamentul (CE) nr. 1301/2006, autoritatea națională competentă stabilește care sunt documentele care se furnizează drept dovadă a respectării condițiilor respective.

Articolul 6

(1)   Orice cerere de drepturi de import privind fabricarea de produse A sau de produse B se exprimă în echivalent nedezosat.

În sensul prezentului alineat, 100 kg de carne de vită nedezosată echivalează cu 77 kg de carne de vită și mânzat dezosată.

(2)   Cererile de drepturi de import pentru producerea fie de produse A, fie de produse B se depun până cel târziu la ora 13.00, ora Bruxelles-ului, în ziua de 8 iunie care precede perioada anuală de aplicare a contingentului tarifar de import.

(3)   În momentul depunerii cererii de drepturi de import se constituie o garanție de 6 EUR per 100 kg.

(4)   Statele membre notifică Comisiei cantitățile totale pentru care s-au depus cereri privind fiecare dintre cele două categorii de produse, până cel târziu la ora 13.00, ora Bruxelles-ului, în cea de-a doua vineri de la încheierea perioadei de depunere a cererilor menționate la alineatul (2).

Articolul 7

(1)   Drepturile de import se acordă începând cu cea de-a șaptea zi lucrătoare și cel mai târziu în cea de-a șaisprezecea zi lucrătoare după încheierea perioadei de notificare menționate la articolul 6 alineatul (4).

(2)   În cazul în care aplicarea coeficientului de alocare menționat la articolul 7 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1301/2006 conduce la acordarea a mai puține drepturi de import decât cele solicitate, o parte proporțională din garanția depusă în conformitate cu articolul 6 alineatul (3) din prezentul regulament se restituie fără întârziere.

Articolul 8

(1)   Punerea în liberă circulație a cantităților acordate în cadrul contingentului este condiționată de prezentarea unei licențe de import.

(2)   Cererile de licențe de import acoperă întreaga cantitate atribuită. Această obligație este o cerință principală în sensul articolului 20 alineatul (2) din Regulamentul (CEE) nr. 2220/85.

Articolul 9

(1)   Cererile de licențe nu pot fi prezentate decât în statul membru unde comerciantul și-a depus cererea de drepturi de import în cadrul contingentului și a obținut drepturile solicitate.

Fiecare licență de import eliberată conduce la reducerea corespunzătoare a drepturilor de import obținute și la eliberarea proporțională, fără întârziere, a garanției constituite în conformitate cu articolul 6 alineatul (3).

(2)   Licențele de import se eliberează în numele operatorului care a obținut drepturile de import.

(3)   Cererea de licență și licența cuprind următoarele mențiuni:

(a)

la căsuța 8, țara de origine;

(b)

la căsuța 16, unul dintre codurile NC eligibile menționate la articolul 1;

(c)

la căsuța 20, numărul de ordine al contingentului, cel puțin una dintre mențiunile enumerate în anexa II, precum și denumirea și adresa unității prelucrătoare.

(4)   Licențele de import sunt valabile timp de o sută douăzeci de zile de la data eliberării efective în sensul dispozițiilor articolului 23 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1291/2000.

Articolul 10

Statele membre stabilesc un sistem de control fizic și documentar pentru a se asigura că, în termen de trei luni de la data importului, toată carnea este prelucrată în unitatea și în categoria de produs specificate în licența de import în cauză.

Sistemul cuprinde controale fizice ale cantității și calității la începutul prelucrării, în cursul prelucrării și după încheierea prelucrării. În acest scop, operatorii trebuie să fie în măsură să identifice carnea importată și modul de utilizare a ei pe baza unor registre de producție corespunzătoare.

În cadrul verificării tehnice a metodei de producție de către autoritatea competentă, se poate ține seama, în măsura necesară, de pierderile provocate de scurgere și fasonare.

Pentru verificarea calității produsului finit și stabilirea conformității acestuia cu compoziția produsului prevăzută de rețeta operatorului, statele membre prelevează probe reprezentative și efectuează analize ale produselor. Costul unor astfel de operațiuni este suportat de operatorul respectiv.

Articolul 11

(1)   În momentul importului, pe lângă autoritatea competentă este depusă o garanție pentru ca operatorul căruia i-au fost atribuite drepturi de import să prelucreze întreaga carne importată în produse finite în unitatea specificată în cererea de licență în termen de trei luni cu începere de la data importului.

Valorile garanției sunt stabilite în anexa III.

(2)   Garanția menționată la alineatul (1) este eliberată în mod proporțional cu cantitatea pentru care, în termen de șapte luni de la data importului, s-a furnizat, la cererea autorității competente, dovada că toată carnea sau o parte din carnea importată a fost prelucrată în produse corespunzătoare într-un termen de trei luni de la data importului în unitatea desemnată.

Cu toate acestea, în cazurile în care prelucrarea a fost efectuată după termenul respectiv de trei luni menționat la primul paragraf, valoarea garanției care urmează a fi eliberată se reduce cu 15 %, plus, în ceea ce privește cantitatea restantă, 2 % pentru fiecare zi de depășire.

În cazurile în care dovada prelucrării se stabilește în termenul de șapte luni menționat la primul paragraf și se produce în cele optsprezece luni următoare acestor șapte luni, suma reținută se rambursează, minus 15 % din valoarea garanției.

(3)   Suma neeliberată din garanția prevăzută la alineatul (1) se pierde.

Articolul 12

(1)   Prin derogare de la articolul 11 alineatul (1) al doilea paragraf din Regulamentul (CE) nr. 1301/2006, statele membre notifică Comisiei următoarele:

(a)

până cel târziu în cea de-a zecea zi a fiecărei luni, cantitățile de produse, inclusiv notificările „niciuna”, pentru care au fost eliberate licențe de import în cursul lunii anterioare;

(b)

până cel târziu la 31 octombrie, după încheierea fiecărei perioade de aplicare a contingentului tarifar de import, cantitățile de produse, inclusiv notificările „niciuna”, la care se referă licențele de import neutilizate sau parțial utilizate și care corespund diferenței dintre cantitățile înscrise pe versoul licențelor de import și cele pentru care acestea au fost eliberate.

(2)   Până cel târziu la 31 octombrie, după încheierea fiecărei perioade de aplicare a contingentului tarifar de import, statele membre notifică Comisiei cantitățile de produse care au fost puse efectiv în liberă circulație în cursul perioadei anterioare de aplicare a contingentului tarifar de import.

(3)   În cazul notificărilor menționate la alineatele (1) și (2) din prezentul articol, cantitățile exprimă greutatea în kilograme a produsului și pentru fiecare categorie de produse așa cum este prevăzut în anexa V la Regulamentul (CE) nr. 382/2008.

Articolul 13

Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 8 mai 2008.

Pentru Comisie

Mariann FISCHER BOEL

Membru al Comisiei


(1)  JO L 160, 26.6.1999, p. 21. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 98/2008 al Comisiei (JO L 29, 2.2.2008, p. 5). Regulamentul (CE) nr. 1254/1999 va fi înlocuit prin Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 (JO L 299, 16.11.2007, p. 1) începând cu 1 iulie 2008.

(2)  JO L 47, 17.2.2006, p. 54.

(3)  JO L 47, 17.2.2006, p. 52.

(4)  JO L 256, 7.9.1987, p. 1. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1352/2007 al Comisiei (JO L 303, 21.11.2007, p. 3).

(5)  JO L 152, 24.6.2000, p. 1. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1423/2007 (JO L 317, 5.12.2007, p. 36).

(6)  JO L 115, 29.4.2008, p. 10.

(7)  JO L 238, 1.9.2006, p. 13. Regulament modificat prin Regulamentul (CE) nr. 289/2007 (JO L 78, 17.3.2007, p. 17).

(8)  JO L 139, 30.4.2004, p. 55. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1243/2007 (JO L 281, 25.10.2007, p. 8).

(9)  JO L 205, 3.8.1985, p. 5. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1913/2006 (JO L 365, 21.12.2006, p. 52).

(10)  JO L 210, 1.8.1986, p. 39.


ANEXA I

TAXE DE IMPORT

Produs

(Cod NC)

Pentru fabricarea de produse A

Pentru fabricarea de produse B

0202 20 30

20 %

20 % + 994,5 EUR/1 000 kg/net

0202 30 10

20 %

20 % + 1 554,3 EUR/1 000 kg/net

0202 30 50

20 %

20 % + 1 554,3 EUR/1 000 kg/net

0202 30 90

20 %

20 % + 2 138,4 EUR/1 000 kg/net

0206 29 91

20 %

20 % + 2 138,4 EUR/1 000 kg/net


ANEXA II

Mențiuni prevăzute la articolul 9 alineatul (3) litera (c)

:

în limba bulgară

:

Лицензия, валидна в … (държава-членка издател) / месо, предназначено за преработка в …[продукти А] [продукти Б] (ненужното се зачертава) в … (точно наименование и номер на одобрението на предприятието, където ще се извърши преработката) / Регламент (ЕО) № 382/2008

:

în limba spaniolă

:

Certificado válido en … (Estado miembro expedidor) / carne destinada a la transformación … [productos A] [productos B] (táchese lo que no proceda) en … (designación exacta y número de registro del establecimiento en el que vaya a procederse a la transformación) / Reglamento (CE) no 382/2008

:

în limba cehă

:

Licence platná v … (vydávající členský stát) / Maso určené ke zpracování … [výrobky A] [výrobky B] (nehodící se škrtněte) v (přesné určení a číslo schválení zpracovatelského zařízení, v němž se má zpracování uskutečnit) / nařízení (ES) č. 382/2008

:

în limba daneză

:

Licens gyldig i … (udstedende medlemsstat) / Kød bestemt til forarbejdning til (A-produkter) (B-produkter) (det ikke gældende overstreges) i … (nøjagtig betegnelse for den virksomhed, hvor forarbejdningen sker) / forordning (EF) nr. 382/2008

:

în limba germană

:

In … (ausstellender Mitgliedstaat) gültige Lizenz / Fleisch für die Verarbeitung zu [A-Erzeugnissen] [B-Erzeugnissen] (Unzutreffendes bitte streichen) in … (genaue Bezeichnung des Betriebs, in dem die Verarbeitung erfolgen soll) / Verordnung (EG) Nr. 382/2008

:

în limba estonă

:

Litsents on kehtiv … (välja andev liikmesriik) / Liha töötlemiseks … [A toode] [B toode] (kustuta mittevajalik) … (ettevõtte asukoht ja loanumber, kus toimub töötlemine / määrus (EÜ) nr 382/2008

:

în limba greacă

:

Η άδεια ισχύει … (κράτος μέλος έκδοσης) / Κρέας που προορίζεται για μεταποίηση … [προϊόντα Α] [προϊόντα Β] (διαγράφεται η περιττή ένδειξη) … (ακριβής περιγραφή και αριθμός έγκρισης της εγκατάστασης όπου πρόκειται να πραγματοποιηθεί η μεταποίηση) / Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 382/2008

:

în limba engleză

:

Licence valid in … (issuing Member State) / Meat intended for processing … [A-products] [B-products] (delete as appropriate) at … (exact designation and approval No of the establishment where the processing is to take place) / Regulation (EC) No 382/2008

:

în limba franceză

:

Certificat valable … (État membre émetteur) / viande destinée à la transformation de … [produits A] [produits B] (rayer la mention inutile) dans … (désignation exacte et numéro d’agrément de l’établissement dans lequel la transformation doit avoir lieu) / règlement (CE) no 382/2008

:

în limba italiană

:

Titolo valido in … (Stato membro di rilascio) / Carni destinate alla trasformazione … [prodotti A] [prodotti B] (depennare la voce inutile) presso … (esatta designazione e numero di riconoscimento dello stabilimento nel quale è prevista la trasformazione) / Regolamento (CE) n. 382/2008

:

în limba letonă

:

Atļauja derīga … (dalībvalsts, kas izsniedz ievešanas atļauju) / pārstrādei paredzēta gaļa … [A produktu] [B produktu] ražošanai (nevajadzīgo nosvītrot) … (precīzs tā uzņēmuma apzīmējums un apstiprinājuma numurs, kurā notiks pārstrāde) / Regula (EK) Nr. 382/2008

:

în limba lituaniană

:

Licencija galioja … (išdavusioji valstybė narė) / Mėsa skirta perdirbimui … [produktai A] [produktai B] (ištrinti nereikalingą) … (tikslus įmonės, kurioje bus perdirbama, pavadinimas ir registracijos Nr.) / Reglamentas (EB) Nr. 382/2008

:

în limba maghiară

:

Az engedély … (kibocsátó tagállam) területén érvényes. / Feldolgozásra szánt hús … [A-termék][Btermék] (a nem kívánt törlendő) … (pontos rendeltetési hely és a feldolgozást végző létesítmény engedélyezési száma) 382/2008/EK rendelet

:

în limba malteză

:

Liċenzja valida fi … (Stat Membru tal-ħruġ) / Laħam maħsub għall-ipproċessar … [Prodotti-A] [Prodotti-B] (ħassar skond kif ikun xieraq) fi … (deżinjazzjoni eżatta u Nru ta' l-istabbiliment fejn se jsir l-ipproċessar) / Ir-Regolament (KE) Nru 382/2008

:

în limba olandeză

:

Certificaat geldig in … (lidstaat van afgifte) / Vlees bestemd voor verwerking tot [A-producten] [B-producten] (doorhalen wat niet van toepassing is) in … (nauwkeurige aanduiding en toelatingsnummer van het bedrijf waar de verwerking zal plaatsvinden) / Verordening (EG) nr. 382/2008

:

în limba polonă

:

Pozwolenie ważne w … (wystawiające państwo członkowskie) / mięso przeznaczone do przetworzenia … [produkty A] [produkty B] (niepotrzebne skreślić) w … (dokładne miejsce przeznaczenia i nr zatwierdzenia zakładu, w którym ma mieć miejsce przetwarzanie) / rozporządzenie (WE) nr 382/2008

:

în limba portugheză

:

Certificado válido em … (Estado-Membro emissor) / carne destinada à transformação … [produtos A] [produtos B] (riscar o que não interessa) em … (designação exacta e número de aprovação do estabelecimento em que a transformação será efectuada) / Regulamento (CE) n.o 382/2008

:

în limba română

:

Licență valabilă în … (statul membru emitent) / Carne destinată procesării … [produse-A] [produse-B] (se șterge unde este cazul) la … (desemnarea exactă și nr. de aprobare al stabilimentului unde va avea loc procesarea) / Regulamentul (CE) nr. 382/2008

:

în limba slovacă

:

Licencia platná v … (vydávajúci členský štát) / Mäso určené na spracovanie … [výrobky A] [výrobky B] (nehodiace sa prečiarknite) v … (presné určenie a číslo schválenia zariadenia, v ktorom spracovanie prebehne) / nariadenie (ES) č. 382/2008

:

în limba slovenă

:

Dovoljenje velja v … (država članica, ki ga je izdala) / Meso namenjeno predelavi … [proizvodi A] [proizvodi B] (črtaj neustrezno) v … (točno namembno območje in št. odobritve obrata, kjer bo predelava potekala) / Uredba (ES) št. 382/2008

:

în limba finlandeză

:

Todistus on voimassa … (myöntäjäjäsenvaltio) / Liha on tarkoitettu [A-luokan tuotteet] [B-luokan tuotteet] (tarpeeton poistettava) jalostukseen … :ssa (tarkka ilmoitus laitoksesta, jossa jalostus suoritetaan, hyväksyntänumero mukaan lukien) / Asetus (EY) N:o 382/2008

:

în limba suedeză

:

Licensen är giltig i … (utfärdande medlemsstat) / Kött avsett för bearbetning … [A-produkter] [B-produkter] (stryk det som inte gäller) vid … (exakt angivelse av och godkännandenummer för anläggningen där bearbetningen skall ske) / Förordning (EG) nr 382/2008


ANEXA III

VALOAREA GARANȚIILOR (1)

(în EUR/1000 kg net)

Produs

(Cod NC)

Pentru fabricarea de produse A

Pentru fabricarea de produse B

0202 20 30

1 414

420

0202 30 10

2 211

657

0202 30 50

2 211

657

0202 30 90

3 041

903

0206 29 91

3 041

903


(1)  Cursul de schimb care urmează să fie aplicat este cel din ziua precedentă depunerii garanției.


9.5.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 125/15


REGULAMENTUL (CE) NR. 413/2008 AL COMISIEI

din 8 mai 2008

de modificare și rectificare a Regulamentului (CE) nr. 27/2008 privind deschiderea și modul de administrare a anumitor contingente tarifare anuale pentru produsele aferente codului NC 0714, originare din anumite țări terțe, altele decât Thailanda

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1095/96 al Consiliului din 18 iunie 1996 privind punerea în aplicare a concesiunilor stabilite în lista CXL întocmită ca urmare a încheierii negocierilor prevăzute la articolul XXIV alineatul (6) din GATT (1), în special articolul 1 alineatul (1),

întrucât:

(1)

Experiența acumulată în ceea ce privește aplicarea Regulamentului (CE) nr. 27/2008 al Comisiei din 15 ianuarie 2008 privind deschiderea și modul de administrare a anumitor contingente tarifare anuale pentru produsele aferente codurilor NC 0714 10 91, 0714 10 99, 0714 90 11 și 0714 90 19, originare din anumite țări terțe, altele decât Thailanda (2), a demonstrat că unele adaptări ale regulamentului respectiv sunt necesare pentru o bună administrare a contingentelor.

(2)

În scopul unei bune administrări a acestor contingente și în lumina experienței dobândite, pare necesar să se amelioreze fluiditatea pieței pentru produsele avute în vedere și să se asigure o mai bună utilizare a contingentelor. Prin urmare, ar trebui să se permită operatorilor să prezinte mai mult de o cerere de licență per perioadă contingentară și ar trebui deci să se facă derogare de la articolul 6 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1301/2006 al Comisiei (3).

(3)

Pentru a asigura administrarea contingentelor respective pe baza anului contingentar în cauză, ar trebui să se precizeze că, atunci când cererile de licențe se depun în decembrie și când aceste cereri se referă la contingentul pentru anul următor, statele membre nu înaintează cererile pe care le-au primit anticipat în decembrie decât în prima perioadă a anului următor.

(4)

Pentru a raționaliza și simplifica urmărirea acestor cereri de către Comisie și pentru a limita numărul de comunicări pe care statele membre trebuie să le înainteze Comisiei, ar trebui să se prevadă o singură comunicare către Comisie pe săptămână.

(5)

Cu ocazia codificării Regulamentului (CE) nr. 2449/96 al Comisiei din 18 decembrie 1996 privind deschiderea și modul de administrare a anumitor contingente tarifare anuale pentru produsele aferente codurilor NC 0714 10 91, 0714 10 99, 0714 90 11 și 0714 90 19, originare din anumite țări terțe, altele decât Thailanda (4) care s-a efectuat prin Regulamentul (CE) nr. 27/2008, codul NC 0714 10 99 a fost reluat fără a se ține seama de modificarea numerotării codurilor nomenclaturii combinate prin Regulamentul (CE) nr. 1214/2007 al Comisiei (5), care a avut ca efect înlocuirea codului NC 0714 10 99 prin codul NC ex 0714 10 98. Prin urmare, regulamentul ar trebui adaptat în consecință, inclusiv prin rectificarea titlului acestuia.

(6)

Atribuirea cantităților rezervate țărilor membre și nemembre ale OMC la nivelul a 1 320 590, respectiv 32 000, tone nu reiese cu claritate din articolul 1 din Regulamentul (CE) nr. 27/2008. Textul acestei dispoziții ar trebui modificat spre a se evita confuziile.

(7)

Este necesar să se modifice și să se rectifice Regulamentul (CE) nr. 27/2008 în consecință.

(8)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului de gestionare a cerealelor,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul (CE) nr. 27/2008 se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 1, după primul paragraf se inserează următorul paragraf:

„În scopul punerii în aplicare a prezentului regulament, produsele aferente codului NC ex 0714 10 98 sunt produse altele decât peletele din făină și griș aferente codului NC 0714 10 98.”

2.

Articolul 8 se modifică după cum urmează:

(a)

la alineatul (1) se adaugă următorul paragraf:

„Prin derogare de la articolul 6 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1301/2006, solicitantul poate prezenta mai mult de o cerere de licență pe perioadă contingentară. Un solicitant nu poate însă depune decât o singură cerere de licență pe săptămână.”;

(b)

alineatele (2), (3) și (4) se înlocuiesc cu următorul text:

„(2)   Pentru produsele originare din Indonezia sau China, cererile de licențe prezentate în cursul lunii decembrie pot avea drept obiect importurile planificate pentru anul următor, în cazul în care sunt depuse în baza unei licențe de export emise de către autoritățile indoneziene sau chineze pentru anul respectiv.

(3)   După încheierea perioadei de depunere a cererilor prevăzută la alineatul (1) primul paragraf, dar nu mai târziu de joia următoare, ora 13:00, statele membre comunică Comisiei următoarele informații:

(a)

cantitățile totale care fac obiectul cererilor de licențe, după origine și cod al produselor;

(b)

numărul certificatului de origine prezentat și cantitatea totală care figurează în documentul original sau în extras;

(c)

numerele de referință ale licențelor de export eliberate de autoritățile indoneziene sau chineze și cantitățile corespunzătoare, precum și numele navei.

În ceea ce privește cererile prevăzute la alineatul (2), statele membre comunică aceste informații odată cu comunicările din prima săptămână a anului următor.

(4)   Licența de import se eliberează în a patra zi lucrătoare de la încheierea perioadei de comunicare prevăzută la alineatul (3).”

Articolul 2

Regulamentul (CE) nr. 27/2008 se rectifică după cum urmează:

1.

În titlu, se înlocuiește codul NC „0714 10 99” cu codul „ex 0714 10 98”.

2.

La articolul 1, primul paragraf se rectifică după cum urmează:

(a)

teza introductivă se înlocuiește cu următorul text:

„De la 1 ianuarie 1997 se deschid următoarele contingente tarifare anuale pentru importurile de produse aferente codurilor NC 0714 10 91, ex 0714 10 98, 0714 90 11 și 0714 90 19, la o cotă de 6 % a dreptului vamal ad valorem:”;

(b)

literele (c) și (d) se înlocuiesc cu următorul text:

„(c)

un contingent de 145 590 tone pentru produsele în cauză provenite din țări membre ale Organizației Mondiale a Comerțului (OMC), altele decât Thailanda, China și Indonezia;

(d)

un contingent de 32 000 tone pentru produsele în cauză provenite din țări nemembre ale OMC, din care 2 000 tone sunt rezervate pentru importul produselor aferente codurilor NC 0714 10 91 și 0714 90 11.”

Articolul 3

Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 8 mai 2008.

Pentru Comisie

Mariann FISCHER BOEL

Membru al Comisiei


(1)  JO L 146, 20.6.1996, p. 1.

(2)  JO L 13, 16.1.2008, p. 3.

(3)  JO L 238, 1.9.2006, p. 13. Regulament modificat prin Regulamentul (CE) nr. 289/2007 (JO L 78, 17.3.2007, p. 17).

(4)  JO L 333, 21.12.1996, p. 14. Regulament abrogat prin Regulamentul (CE) nr. 27/2008.

(5)  JO L 286, 31.10.2007, p. 1.


9.5.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 125/17


REGULAMENTUL (CE) NR. 414/2008 AL COMISIEI

din 8 mai 2008

privind stabilirea de norme detaliate de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1255/1999 al Consiliului în ceea ce privește acordarea ajutorului financiar pentru depozitarea privată a anumitor brânzeturi în perioada de depozitare 2008/2009

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1255/1999 al Consiliului din 17 mai 1999 privind organizarea comună a pieței în sectorul laptelui și al produselor lactate (1), în special articolul 10,

întrucât:

(1)

În conformitate cu articolul 9 din Regulamentul (CE) nr. 1255/1999, ajutorul financiar pentru depozitarea privată poate fi acordat pentru brânzeturile cu păstrare îndelungată și pentru brânzeturile fabricate din lapte de oaie și/sau de capră și care necesită cel puțin șase luni pentru maturare, în cazul în care, pentru aceste brânzeturi, evoluția prețului și situația depozitării indică un dezechilibru major al pieței care poate fi eliminat sau redus prin depozitarea sezonieră.

(2)

Natura sezonieră a producției anumitor brânzeturi cu păstrare îndelungată și a brânzeturilor Pecorino Romano, Kefalotyri și Kasseri este agravată de faptul că sezonul de consum se află la antipodul sezonului de producție. Producția fragmentată a acestor brânzeturi agravează și mai mult consecințele acestui caracter sezonier. Prin urmare, ar trebui să se prevadă depozitarea sezonieră în ceea ce privește o cantitate care corespunde diferenței dintre producția de vară și cea de iarnă.

(3)

Ar trebui stabilite tipurile de brânzeturi eligibile pentru ajutor și cantitățile maxime care pot beneficia de acesta, precum și durata contractelor în funcție de cerințele reale ale pieței și posibilitățile de conservare ale brânzeturilor respective.

(4)

Este necesar să se specifice condițiile contractului de depozitare și măsurile esențiale care permit identificarea și verificarea brânzeturilor care fac obiectul unui contract. Cuantumul ajutorului trebuie fixat în funcție de costurile de depozitare și de echilibrul care trebuie menținut între brânzeturile eligibile pentru ajutor și celelalte brânzeturi de pe piață. Având în vedere aceste informații și mijloacele financiare disponibile, cuantumul total al ajutorului nu trebuie modificat.

(5)

Este necesar să se stabilească norme detaliate în ceea ce privește documentația, contabilitatea, frecvența și natura controalelor. În acest sens, este necesar să se prevadă ca statele membre să poată obliga partea contractantă la achitarea totală sau parțială a costurilor de control.

(6)

Este necesar să se precizeze că doar roțile de brânză standard sunt eligibile pentru ajutorul financiar de depozitare privată.

(7)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului de gestionare a laptelui și produselor lactate,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Obiect

Prezentul regulament stabilește normele detaliate de acordare a ajutorului comunitar pentru depozitarea privată a anumitor brânzeturi (denumit în continuare „ajutor”) în temeiul articolului 9 din Regulamentul (CE) nr. 1255/1999, în perioada de depozitare 2008/2009.

Articolul 2

Definiții

În sensul prezentului regulament:

(a)

„lot de depozitare” înseamnă o cantitate de brânză de același tip, cântărind cel puțin două tone, care a fost depozitată într-un singur antrepozit, în aceeași zi;

(b)

„ziua de început a perioadei contractuale de depozitare” înseamnă ziua următoare celei de intrare în depozit;

(c)

„ultima zi a perioadei contractuale de depozitare” înseamnă ziua care o precedă pe aceea în care se efectuează scoaterea din depozit;

(d)

„perioadă de depozitare” înseamnă perioada în care brânzeturile se pot încadra în programul privind depozitarea privată, astfel cum este specificată în anexă pentru fiecare tip de brânzeturi.

Articolul 3

Brânzeturi care pot beneficia de ajutor

(1)   Ajutorul este acordat pentru brânzeturile cu păstrare îndelungată, Pecorino Romano, Kefalotyri și Kasseri, în condițiile stabilite în anexă. Doar roțile de brânză standard sunt eligibile.

(2)   Brânzeturile trebuie să fi fost produse pe teritoriul Comunității și să satisfacă următoarele condiții:

(a)

să fie marcate cu caractere indelebile conținând informații cu privire la întreprinderea de fabricație, ziua și luna fabricației; indicațiile de mai sus pot fi prezentate sub formă de cod;

(b)

să respecte condițiile prevăzute de testele de calitate care stabilesc clasificarea după maturare în categoriile prevăzute în anexă.

Articolul 4

Contractul de depozit

(1)   Contractele de depozit privat al brânzeturilor sunt încheiate între agenția de intervenție a statului membru, pe teritoriul căruia sunt depozitate brânzeturile și persoanele fizice sau juridice, denumite în continuare „părți contractante”.

(2)   Contractele de depozit sunt întocmite în scris pe baza unei cereri de întocmire a unui contract.

Aceste cereri trebuie să parvină agențiilor de intervenție în termen de cel mult 30 de zile de la data intrării în depozit și pot face referire numai la loturile de brânzeturi care au intrat deja în depozit. Agențiile de intervenție înregistrează data primirii fiecărei cereri.

În cazul în care cererea ajunge la agenția de intervenție în termen de 10 zile lucrătoare după termenul limită, contractul de depozit mai poate fi încheiat, dar cuantumul ajutorului este redus cu 30 %.

(3)   Contractele de depozit se încheie pentru unul sau mai multe loturi de depozitare și includ, în special, dispoziții privind:

(a)

cantitatea de brânzeturi căreia i se aplică contractul;

(b)

datele aferente executării contractului;

(c)

cuantumul ajutorului;

(d)

identificarea antrepozitelor.

(4)   Contractele de depozit se încheie în termen de maximum 30 de zile de la data înregistrării cererii de întocmire a unui contract.

(5)   Măsurile de inspecție, în special cele menționate la articolul 7, fac obiectul specificațiilor stabilite de către agenția de intervenție. Contractul de depozit face referire la aceste specificații.

Articolul 5

Intrarea și scoaterea din depozit

(1)   Perioadele de intrare și scoatere din depozit sunt indicate în anexă.

(2)   Scoaterea din depozit se va efectua sub forma unor loturi întregi de depozitare.

(3)   În cazul în care, la încheierea primelor 60 de zile de depozitare contractuală, gradul de deteriorare a calității brânzeturilor este mai mare decât cel care rezultă în mod normal în urma depozitării, partea contractantă poate fi autorizată, o singură dată la un lot de depozitare, să înlocuiască, pe speze proprii, cantitatea defectuoasă.

În cazul în care, în timpul controalelor pe parcursul procesului de depozitare sau la scoaterea din depozit se constată existența unor cantități defectuoase, respectivele cantități nu pot beneficia de ajutor. În plus, partea lotului care încă este eligibilă pentru ajutor nu poate cântări mai puțin de două tone.

Cel de-al doilea paragraf se aplică în cazul în care o parte a lotului este scoasă din depozit înainte de începutul perioadei de scoatere din depozit menționată la alineatul (1) sau înainte de expirarea perioadei minime de depozitare prevăzute la articolul 8 alineatul (2).

(4)   În cazul menționat la primul paragraf din alineatul (3), pentru a calcula ajutorul, prima zi de depozitare contractuală este ziua de început a depozitării contractuale.

Articolul 6

Condiții de depozitare

(1)   Statul membru se asigură de respectarea tuturor condițiilor de acordare a ajutorului.

(2)   Partea contractantă sau, la cererea sau cu autorizația statului membru, persoana responsabilă de antrepozitul respectiv, pune la dispoziția autorităților responsabile de verificare toate documentele care permit verificarea următoarelor detalii ale produselor plasate în depozitare privată:

(a)

dreptul de proprietate la momentul intrării în depozit;

(b)

originea și data de fabricație a brânzeturilor;

(c)

data intrării în depozit;

(d)

prezența în depozit și adresa acestuia;

(e)

data scoaterii din depozit.

(3)   Partea contractantă sau, după caz, persoana responsabilă de antrepozit, păstrează la antrepozit o evidență operativă pentru fiecare contract, privind:

(a)

identificarea produselor aflate în depozitare privată prin intermediul numărului lotului depozitat;

(b)

datele de intrare și scoatere din depozit;

(c)

numărul și greutatea brânzeturilor, indicat pe lot depozitat;

(d)

localizarea produselor în depozit.

(4)   Produsele depozitate trebuie să fie ușor de identificat, ușor accesibile și identificate individual prin contract. Brânzeturilor depozitate trebuie să li se aplice un marcaj special.

Articolul 7

Controale

(1)   La intrarea în depozit, agenția competentă efectuează controale, în special pentru a se asigura că produsele depozitate sunt eligibile pentru ajutor și pentru a preveni orice posibilitate de substituire a produselor în timpul depozitării contractuale.

(2)   Agenția competentă face un control inopinat, efectuând verificări aleatorii, pentru a se asigura de prezența produselor în depozit. Probele prelevate trebuie să fie reprezentative și să corespundă unui minim de 10 % din cantitatea contractuală totală pentru care s-a solicitat ajutorul pentru depozitare privată.

Asemenea controale trebuie să includă, în afara examinării conturilor menționate la articolul 6 alineatul (3), o verificare fizică a greutății și a tipului produselor, precum și identificarea acestora. Astfel de controale fizice trebuie să vizeze cel puțin 5 % din cantitatea supusă controlului inopinat.

(3)   La terminarea perioadei contractuale de depozitare, agenția competentă efectuează o verificare pentru a se asigura de prezența produselor. Totuși, în cazul în care produsele rămân în depozit după expirarea perioadei contractuale maxime de depozitare, această verificare poate fi efectuată la scoaterea produselor din depozit.

În vederea controlului menționat la primul paragraf, partea contractantă informează autoritatea competentă, indicând loturile de depozitare respective, în termen de cel puțin cinci zile lucrătoare înainte de expirarea perioadei contractuale de depozitare sau înainte de începutul operațiunilor de scoatere din depozit, în cazul în care acestea au loc în timpul perioadei contractuale de depozitare sau după data scadentă a acesteia.

Statul membru poate accepta un termen limită mai scurt de cinci zile lucrătoare menționate la al doilea paragraf.

(4)   Controalele efectuate în temeiul alineatelor (1), (2) și (3) fac obiectul unui raport care precizează:

(a)

data controlului;

(b)

durata acestuia;

(c)

operațiunile efectuate.

Raportul trebuie semnat de către inspectorul responsabil și contrasemnat de partea contractantă, sau, după caz, de către persoana responsabilă de antrepozit, și trebuie inclus în dosarul de plată.

(5)   În cazul în care există nereguli afectând cel puțin 5 % din cantitățile de produse controlate, controalele sunt extinse la un eșantion mai mare, care urmează a fi determinat de către autoritatea competentă.

Statele membre notifică aceste cazuri Comisiei în termen de patru săptămâni.

(6)   Statele membre pot prevedea ca partea contractantă să suporte parțial sau total costurile controalelor.

Articolul 8

Ajutor de depozitare

(1)   Valoarea ajutorului este fixată după cum urmează:

(i)

0,38 EUR pe tonă pe zi de depozitare contractuală pentru brânzeturile cu păstrare îndelungată;

(ii)

0,45 EUR pe tonă pe zi de depozitare contractuală pentru brânzeturile Pecorino Romano;

(iii)

0,59 EUR pe tonă pe zi de depozitare contractuală pentru brânzeturile Kefalotyri și Kasseri.

(2)   Nu va fi acordat niciun ajutor în cazul în care durata depozitării contractuale este mai mică de 60 de zile. Cuantumul maxim al ajutorului nu poate depăși o sumă care corespunde unei durate contractuale de depozitare de 180 de zile.

În cazul în care partea contractantă nu respectă termenul limită prevăzut la cel de-al doilea sau, după caz, la cel de-al treilea paragraf din articolul 7 alineatul (3), ajutorul este redus cu 15 % și este plătit numai pentru perioada pentru care partea contractantă furnizează agenției competente suficiente dovezi conform cărora brânzeturile au rămas în depozitarea contractuală.

(3)   Ajutorul este plătit la cererea părții contractante, la sfârșitul perioadei contractuale de depozitare, în termen de 120 de zile de la primirea cererii, cu condiția ca verificările prevăzute la articolul 7 alineatul (3) să fi fost efectuate și condițiile care garantează eligibilitatea pentru ajutor să fie întrunite.

Totuși, în cazul în care este necesară începerea unei anchete administrative privind dreptul la ajutor, plata se efectuează numai după recunoașterea acestui drept.

Articolul 9

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 8 mai 2008.

Pentru Comisie

Mariann FISCHER BOEL

Membru al Comisiei


(1)  JO L 160, 26.6.1999, p. 48. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1152/2007 (JO L 258, 4.10.2007, p. 3).


ANEXĂ

Categorii de brânzeturi

Cantitățile care pot beneficia de ajutor

Vechimea minimă a brânzeturilor

Perioada de intrare în depozit

Perioada de scoatere din depozit

Brânzeturi franțuzești cu păstrare îndelungată:

denumire de origine protejată pentru tipurile de brânzeturi Beaufort și Comté

„eticheta roșie” pentru Emmental grand cru

clasa A sau B pentru tipurile de brânzeturi Emmental și Gruyère

16 000 t

10 zile

De la 1 iunie la 30 septembrie 2008

De la 1 octombrie 2008 la 31 martie 2009

Brânzeturi nemțești cu păstrare îndelungată:

„Markenkäse” sau brânză emmental/Bergkäse tip „Klasse fein”

1 000 t

10 zile

De la 1 iunie la 30 septembrie 2008

De la 1 octombrie 2008 la 31 martie 2009

Brânzeturi irlandeze cu păstrare îndelungată:

Emmental, „special grade”

900 t

10 zile

De la 1 iunie la 30 septembrie 2008

De la 1 octombrie 2008 la 31 martie 2009

Brânzeturi austriece cu păstrare îndelungată:

1. Güteklasse Emmentaler/Bergkäse/Alpkäse

1 700 t

10 zile

De la 1 iunie la 30 septembrie 2008

De la 1 octombrie 2008 la 31 martie 2009

Brânzeturi finlandeze cu păstrare îndelungată:

„I luokka”

1 700 t

10 zile

De la 1 iunie la 30 septembrie 2008

De la 1 octombrie 2008 la 31 martie 2009

Brânzeturi suedeze cu păstrare îndelungată:

„Västerbotten/Prästost/Svecia/Grevé”

1 700 t

10 zile

De la 1 iunie la 30 septembrie 2008

De la 1 octombrie 2008 la 31 martie 2009

Brânzeturi poloneze cu păstrare îndelungată:

 

„Podlaski/Piwny/Ementalski/Ser

 

Corregio/Bursztyn/Wielkopolski”

3 000 t

10 zile

De la 1 iunie la 30 septembrie 2008

De la 1 octombrie 2008 la 31 martie 2009

Brânzeturi slovene cu păstrare îndelungată:

„Ementalec/Zbrinc”

200 t

10 zile

De la 1 iunie la 30 septembrie 2008

De la 1 octombrie 2008 la 31 martie 2009

Brânzeturi lituaniene cu păstrare îndelungată:

„Goja/Džiugas”

700 t

10 zile

De la 1 iunie la 30 septembrie 2008

De la 1 octombrie 2008 la 31 martie 2009

Brânzeturi letone cu păstrare îndelungată:

„Rigamond, Ementāles tipa un Ekstra klases siers”

500 t

10 zile

De la 1 iunie la 30 septembrie 2008

De la 1 octombrie 2008 la 31 martie 2009

Brânzeturi ungurești cu păstrare îndelungată:

„Hajdú”

300 t

10 zile

De la 1 iunie la 30 septembrie 2008

De la 1 octombrie 2008 la 31 martie 2009

Pecorino Romano

19 000 t

90 zile și fabricate după 1 octombrie 2007

De la 1 iunie la 31 decembrie 2008

Până la 31 martie 2009

Kefalotyri și Kasseri produse din lapte de oaie sau capră sau dintr-un amestec din cele două

2 500 t

90 zile și fabricate după 30 noiembrie 2007

De la 1 iunie la 30 noiembrie 2008

Până la 31 martie 2009


9.5.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 125/22


REGULAMENTUL (CE) NR. 415/2008 AL COMISIEI

din 8 mai 2008

privind repartizarea între „livrări” și „vânzări directe” a cantităților de referință naționale stabilite pentru 2007/2008 în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1788/2003 al Consiliului

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1788/2003 al Consiliului din 29 septembrie 2003 de stabilire a unei prelevări în sectorul laptelui și al produselor lactate (1), în special articolul 8,

întrucât:

(1)

Articolul 6 din Regulamentul (CE) nr. 1788/2003 prevede că producătorii pot dispune de una sau două cantități individuale de referință, pentru livrarea și, respectiv, vânzarea directă, iar conversia între aceste cantități se poate realiza numai de către autoritatea competentă a statului membru, la solicitarea temeinic justificată a producătorului.

(2)

Regulamentul (CE) nr. 607/2007 al Comisiei din 1 iunie 2007 privind repartizarea între „livrări” și „vânzări directe” a cantităților de referință naționale stabilite pentru 2006/2007 în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1788/2003 (2) al Consiliului stabilește repartizarea între „livrări” și „vânzări directe” pentru perioada cuprinsă între 1 aprilie 2006 și 31 martie 2007 pentru Belgia, Republica Cehă, Danemarca, Germania, Estonia, Irlanda, Grecia, Spania, Franța, Italia, Cipru, Letonia, Lituania, Luxemburg, Ungaria, Malta, Țările de Jos, Austria, Polonia, Portugalia, Slovenia, Slovacia, Finlanda, Suedia și Regatul Unit.

(3)

Regulamentul (CE) nr. 1186/2007 al Comisiei din 10 octombrie 2007 privind modificarea anexei I la Regulamentul (CE) nr. 1788/2003 al Consiliului de stabilire a unei prelevări în sectorul laptelui și al produselor lactate, în ceea ce privește repartizarea între livrări și vânzări directe pentru România și Bulgaria (3) a stabilit repartizarea între livrări și vânzări directe pentru statele membre aflate la începutul regimului de cote la 1 aprilie 2007.

(4)

În conformitate cu articolul 25 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 595/2004 al Comisiei din 30 martie 2004 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1788/2003 al Consiliului de stabilire a unei prelevări în sectorul laptelui și al produselor lactate (4), Belgia, Bulgaria, Republica Cehă, Danemarca, Germania, Estonia, Irlanda, Grecia, Spania, Franța, Italia, Cipru, Letonia, Lituania, Luxemburg, Ungaria, Țările de Jos, Austria, Polonia, Portugalia, România, Slovenia, Slovacia, Finlanda, Suedia și Regatul Unit au anunțat cantitățile definitiv convertite, la solicitarea producătorilor, între cantitățile individuale de referință pentru livrările și vânzările directe.

(5)

În conformitate cu anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1788/2003, cantitățile de referință naționale totale pentru Belgia, Danemarca, Germania, Franța, Luxemburg, Țările de Jos, Austria, Portugalia, Finlanda, Suedia și Regatul Unit pentru perioada 2007/2008 sunt mai mari decât cantitățile de referință naționale totale ale țărilor menționate pentru 2006/2007, iar aceste state membre au notificat Comisiei repartizarea între „livrări” și „vânzări directe” a cantităților suplimentare de referință.

(6)

Din aceste motive, este necesar să se stabilească repartizarea între „livrări” și „vânzări directe” a cantităților de referință naționale valabile pentru perioada cuprinsă între 1 aprilie 2007 și 31 martie 2008, stabilite în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1788/2003.

(7)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului de gestionare a laptelui și a produselor lactate,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Repartizarea între „livrări” și „vânzări directe” a cantităților de referință naționale valabile pentru perioada cuprinsă între 1 aprilie 2007 și 31 martie 2008, stabilite în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1788/2003, este prevăzută în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 8 mai 2008.

Pentru Comisie

Mariann FISCHER BOEL

Membru al Comisiei


(1)  JO L 270, 21.10.2003, p.123. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1186/2007 al Comisiei (JO L 265, 11.10.2007, p. 22).

(2)  JO L 141, 2.6.2007, p. 28.

(3)  JO L 265, 11.10.2007, p. 22.

(4)  JO L 94, 31.3.2004, p. 22. Regulament, modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 228/2008 (JO L 70, 14.3.2008, p. 7).


ANEXĂ

(în tone)

State membre

Livrări

Vânzări directe

Belgia

3 283 279,969

60 255,031

Bulgaria

893 688,028

85 311,972

Republica Cehă

2 735 402,882

2 528,118

Danemarca

4 499 580,144

319,856

Germania

28 049 011,176

93 454,385

Estonia

636 070,323

10 297,677

Irlanda

5 393 711,092

2 052,908

Grecia

819 371,000

1 142,000

Spania

6 050 995,383

65 954,617

Franța

24 132 388,327

345 767,673

Italia

10 271 286,160

258 773,840

Cipru

142 848,981

2 351,019

Letonia

717 342,228

11 305,772

Lituania

1 631 990,068

72 848,932

Luxemburg

271 274,000

465,000

Ungaria

1 881 124,791

108 935,209

Malta

48 698,000

0,000

Țările de Jos

11 112 857,000

72 583,000

Austria

2 679 104,617

98 788,992

Polonia

9 211 606,546

168 536,454

Portugalia (1)

1 930 253,126

8 933,874

România

1 320 555,428

1 736 444,572

Slovenia

555 673,766

20 964,234

Slovacia

1 029 752,282

11 035,718

Finlanda

2 424 447,811

7 384,196

Suedia

3 332 630,000

3 400,000

Regatul Unit

14 619 120,370

136 526,631


(1)  Exceptând Madeira.


9.5.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 125/25


REGULAMENTUL (CE) NR. 416/2008 AL COMISIEI

din 8 mai 2008

de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 3600/92 cu privire la evaluarea substanței active metalaxil în cadrul articolului 8 alineatul (2) din Directiva 91/414/CEE a Consiliului privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva 91/414/CEE a Consiliului din 15 iulie 1991 privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare (1), în special articolul 8 alineatul (2) al treilea paragraf,

întrucât:

(1)

Metalaxilul este una dintre substanțele active incluse pe lista din anexa I la Regulamentul (CEE) nr. 3600/92 al Comisiei din 11 decembrie 1992 de stabilire a normelor de punere în aplicare a primei etape a programului de lucru prevăzut la articolul 8 alineatul (2) din Directiva 91/414/CEE a Consiliului privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare (2).

(2)

Ca urmare a hotărârii Curții de Justiție a Comunităților Europene din 18 iulie 2007 în cauza C-326/05 P (3), care anula Decizia 2003/308/CE a Comisiei (4), privind neînscrierea metalaxilului în anexa I la Directiva 91/414/CE a Consiliului, Comisia a adoptat Regulamentul (CE) nr. 1313/2007 din 8 noiembrie 2007 de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 2076/2002 referitor la prelungirea perioadei menționate la articolul 8 alineatul (2) din Directiva 91/414/CEE a Consiliului în privința substanței active metalaxil și (CE) nr. 2024/2006 în privința abrogării derogării referitoare la metalaxil (5).

(3)

Articolul 233 din tratat impune instituției emitente a unui act abrogat să ia măsurile necesare pentru executarea hotărârii Curții de Justiție. Astfel, sunt necesare măsuri suplimentare referitoare la Regulamentul (CEE) nr. 3600/92, în special cu privire la termenele limită de prezentare a rezultatelor testărilor și a informațiilor adiționale.

(4)

Aceste măsuri suplimentare ar trebui considerate în perspectiva situației factuale unice a hotărârii judecătorești din cazul C-326/05P. IQV nu a înaintat niciodată un dosar complet și a dorit, în schimb, să invoce documente înaintate de un alt notificator. IQV a pretins că ar trebui să i se ceară să adauge doar documentele suplimentare care nu existau la dosar, care, întâmplător, conține și omisiuni. Societății IQV i s-a refuzat, totuși, accesul la dosarul celuilalt notificator, care între timp s-a retras. De-a lungul procedurii, Comisia a insistat pentru ca IQV să poarte responsabilitatea de a dovedi că metalaxilul îndeplinește criteriile de înscriere în anexa I la Directiva 91/414/CEE. Această poziție nu a fost contestată de către Curte. Deoarece IQV nu a avut acces la dosarul celuilalt notificator, Comisia a considerat că procedura de evaluare reciprocă nu putea fi dusă la bun sfârșit, dat fiind că evaluarea reciprocă ar pune problema documentelor conținute de celălalt dosar. Or, deoarece societății IQV i se refuzase accesul la dosar, nu s-ar putea răspunde eventualelor întrebări. Statul membru raportor a prezentat proiectul de raport de evaluare a substanței în cauză la 26 ianuarie 2001, pe baza tuturor studiilor disponibile la vremea respectivă. Cu toate acestea, în timpul evaluării, omisiunile de informații identificate anterior erau de așa natură încât înscrierea substanței în anexa I la Directiva 91/414/CEE nu putea fi preconizată.

(5)

Cu ocazia contactelor cu IQV la 17 septembrie și la 14 noiembrie 2007, Comisia a informat societatea de intenția sa de a finaliza evaluarea substanței.

(6)

Informațiile cu privire la metalaxil prezentate Comisiei până în prezent sunt incomplete și nu permit înscrierea metalaxilului în anexa I la Directiva 91/414/CEE. Comisia nu este în măsură să garanteze că studiile și datele care vor fi furnizate de IQV pentru evaluarea din cadrul Regulamentului (CEE) nr. 3600/92 vor fi suficiente pentru a completa omisiunile constatate și, deci, suficiente pentru a demonstra că metalaxilul poate fi susceptibil de a satisface, în general, cerințele prevăzute la articolul 5 alineatul (1) literele (a) și (b) din Directiva 91/414/CEE.

(7)

Comisia și statele membre vor adopta o atitudine pragmatică de a se sprijini pe cât este posibil în mod legal pe datele deja existente. Este curent ca în timpul procedurii de evaluare reciprocă să se formuleze întrebări. Aceste întrebări se pot ridica în legătură cu toate elementele din dosar, și IQV este singur răspunzător de formularea lor, dacă este cazul.

(8)

Pentru finalizarea evaluării metalaxilului până la data stabilită în Regulamentul (CE) nr. 2076/2002, este esențial să se respecte termene limită stricte în cursul diferitelor etape ale procedurii. Prin urmare, nu se poate considera că eventualele omisiuni identificate mai târziu în dosar vor putea fi rectificate prin furnizarea unor studii suplimentare, deoarece aceasta ar întârzia evaluarea.

(9)

Pentru a permite examinarea metalaxilului, unele perioade de timp prevăzute de Regulamentul (CEE) nr. 3600/92 ar trebui să fie adaptate.

(10)

Prin urmare, Regulamentul (CEE) nr. 3600/92 ar trebui modificat în consecință.

(11)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

La articolul 7 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 3600/92, prima și a doua liniuță se înlocuiesc cu următorul text:

„—

termenul până la care rezultatele sau informațiile în cauză trebuie prezentate statului membru raportor și experților numiți conform alineatului (2) de mai sus, va fi 25 mai 2002, totuși, cât privește metalaxilul, termenul este cel mai târziu la 31 octombrie 2008, cu excepția cazului în care Comisia a stabilit un termen mai apropiat pentru o anumită substanță activă, exceptând rezultatele studiilor cu durată îndelungată, identificate ca fiind necesare de către statul membru raportor și de Comisie în timpul examinării dosarului și care nu se așteaptă să fie pe deplin terminate la data limită stabilită, cu condiția ca informațiile prezentate să conțină dovada că astfel de studii au fost comandate și că rezultatele lor vor fi prezentate cel târziu la 25 mai 2003. În cazuri excepționale, în cazul în care nu a fost posibil ca statul membru raportor și Comisia să identifice astfel de studii înainte de 25 mai 2001, se poate stabili o dată alternativă pentru finalizarea studiilor, sub rezerva ca notificatorul să furnizeze statului membru raportor dovada că studiile au demarat în termen de trei luni de la cererea de efectuare a studiilor pe baza unui protocol și a unui raport intermediar de avansare a studiului prezentat înainte de 25 mai 2002;

termenul în care notificatorii în cauză trebuie să comunice statului membru raportor și Comisiei angajamentul lor de a prezenta rezultatele sau informațiile cerute în termenul stabilit la prima liniuță. Totuși, în ceea ce privește metalaxilul acel termen va fi de o lună după intrarea în vigoare a prezentului regulament.”

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 8 mai 2008.

Pentru Comisie

Androulla VASSILIOU

Membru al Comisiei


(1)  JO L 230, 19.8.1991, p. 1. Directivă modificată ultima dată prin Directiva 2008/45/CE a Comisiei (JO L 94, 5.4.2008, p. 21).

(2)  JO L 366, 15.12.1992, p. 10. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 2266/2000 (JO L 259, 13.10.2000, p. 27).

(3)  Rapoartele Curții Europene 2007, I-6557.

(4)  JO L 113, 7.5.2003, p. 8.

(5)  JO L 291, 9.11.2007, p. 11.


9.5.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 125/27


REGULAMENTUL (CE) NR. 417/2008 AL COMISIEI

din 8 mai 2008

de modificare a anexelor I și II la Regulamentul (CE) nr. 510/2006 al Consiliului privind protecția indicațiilor geografice și a denumirilor de origine ale produselor agricole și alimentare

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 510/2006 al Consiliului din 20 martie 2006 privind protecția indicațiilor geografice și a denumirilor de origine ale produselor agricole și alimentare (1), în special articolul 1 alineatul (1) al treilea paragraf,

întrucât:

(1)

Sarea este un produs alimentar de calitate, cu caracteristici proprii, strâns legate de zona geografică de producție și de metodele locale de obținere. Producția de sare contribuie la dezvoltarea economică și socială a mai multor regiuni.

(2)

Bumbacul este un produs agricol de mare importanță în anumite regiuni. Extinderea ariei de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 510/2006 la bumbac ar crea noi posibilități de promovare a imaginii și utilizării acestuia.

(3)

Pentru a satisface așteptările anumitor producători agricoli și agenți economici, pentru care producția de sare sau de bumbac reprezintă una din principalele surse de venit, aceste produse ar trebui incluse în anexele I și II la Regulamentul (CE) nr. 510/2006. Această adăugire nu schimbă caracterul esențial agricol al produselor prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 510/2006.

(4)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru indicațiile geografice și denumirile de origine protejate,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul (CE) nr. 510/2006 se modifică după cum urmează:

1.

La anexa I se adaugă următoarea liniuță:

„—

sare”;

2.

La anexa II se adaugă următoarea liniuță:

„—

bumbac”.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării sale în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 8 mai 2008.

Pentru Comisie

Mariann FISCHER BOEL

Membru al Comisiei


(1)  JO L 93, 31.3.2006, p. 12. Regulament modificat prin Regulamentul (CE) nr. 1791/2006 (JO L 363, 20.12.2006, p. 1).


9.5.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 125/28


REGULAMENTUL (CE) NR. 418/2008 AL COMISIEI

din 8 mai 2008

privind eliberarea de licențe de export în sectorul vitivinicol

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 883/2001 al Comisiei din 24 aprilie 2001 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1493/1999 al Consiliului privind comerțul cu produse vitivinicole cu țările terțe (1), în special articolul 7 și articolul 9 alineatul (3),

întrucât:

(1)

Articolul 63 alineatul (7) din Regulamentul (CE) nr. 1493/1999 al Consiliului din 17 mai 1999 privind organizarea comună a pieței vitivinicole (2) a limitat acordarea restituirilor la export pentru produsele din sectorul vitivinicol la volumurile și cheltuielile convenite în Acordul privind agricultura, încheiat în cadrul negocierilor comerciale multilaterale din Runda Uruguay.

(2)

Articolul 9 din Regulamentul (CE) nr. 883/2001 a stabilit condițiile în care Comisia poate adopta măsuri speciale pentru a evita depășirea cantității prevăzute sau a bugetului disponibil în cadrul acestui acord.

(3)

Pe baza informațiilor privind cererile de licențe de export de care dispune Comisia la data de 7 mai 2008, cantitatea care este în continuare disponibilă pentru perioada de până la 30 iunie 2008, pentru zonele de destinație 1. Africa și 3. Europa de Est menționate la articolul 9 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 883/2001, riscă să fie depășită în absența unor restricții privind eliberarea acestor licențe de export, care implică stabilirea în avans a restituirii. Este oportun, prin urmare, să se aplice un procent unic de acceptare a cantităților din cererile depuse în perioada 1-6 mai 2008 și să fie suspendate, pentru această zonă, până la data de 30 iunie 2008, eliberarea de licențe pentru cererile depuse, precum și depunerea cererilor,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

(1)   Licențele de export care implică stabilirea în avans a restituirii în sectorul vitivinicol, pentru care au fost depuse cereri în perioada 1-6 mai 2008 în temeiul Regulamentului (CE) nr. 883/2001, se eliberează până la concurența a 28,98 % din cantitățile solicitate pentru zona 1. Africa și până la concurența a 91,31 % din cantitāțile solicitate pentru zona 3. Europa de Est.

(2)   Pentru produsele din sectorul vitivinicol menționate la alineatul (1), eliberarea licențelor de export pentru care au fost depuse cereri începând cu 7 mai 2008, precum și depunerea, începând cu 9 mai 2008, de cereri de eliberare a licențelor de export se suspendă pentru zonele 1. Africa și 3. Europa de Est până la 30 iunie 2008.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 9 mai 2008.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 8 mai 2008.

Pentru Comisie

Jean-Luc DEMARTY

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 128, 10.5.2001, p. 1. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1211/2007 (JO L 274, 18.10.2007, p. 5).

(2)  JO L 179, 14.7.1999, p. 1. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 (JO L 299, 16.11.2007, p. 1).


II Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare nu este obligatorie

DECIZII

Consiliu

9.5.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 125/29


DECIZIA CONSILIULUI

din 14 aprilie 2008

de prelungire a aplicării Deciziei 2005/321/CE de încheiere a procedurii de consultare cu Republica Guineea în temeiul articolului 96 din Acordul de la Cotonou

(2008/363/CE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Acordul de parteneriat între membrii grupului statelor din Africa, zona Caraibelor și Pacific, pe de o parte, și Comunitatea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de altă parte, semnat la Cotonou la 23 iunie 2000 (1) și revizuit la Luxemburg la 25 iunie 2005 (2), în special articolul 96,

având în vedere acordul intern încheiat între reprezentanții guvernelor statelor membre, reuniți în cadrul Consiliului, privind măsurile care ar trebui adoptate și procedurile care ar trebui urmate pentru punerea în aplicare a Acordului de parteneriat ACP-CE (3), în special articolul 3,

având în vedere propunerea Comisiei,

întrucât:

(1)

Decizia 2005/321/CE (4) prevede o perioadă de validitate de 36 de luni de la data adoptării sale pentru monitorizarea măsurilor corespunzătoare și ar trebui să expire la 14 aprilie 2008.

(2)

La sfârșitul acestei perioade de monitorizare, au fost respectate numeroase angajamente, iar principalele angajamente rămase au condus la inițiative concrete. Cu toate acestea, ar mai trebui pusă în aplicare o serie de măsuri importante cu privire la elementele esențiale ale Acordului de la Cotonou,

DECIDE:

Articolul 1

Aplicarea Deciziei 2005/321/CE se prelungește cu 12 luni. Aceasta va fi reexaminată la fiecare șase luni.

Scrisoarea adresată prim-ministrului Republicii Guineea este anexată la prezenta decizie.

Articolul 2

Măsurile adoptate prin Decizia 2005/321/CE cu titlul de măsuri corespunzătoare în sensul articolului 96 alineatul (2) litera (c) din Acordul de la Cotonou rămân nemodificate.

Articolul 3

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării sale.

Aceasta expiră la 14 aprilie 2009.

Articolul 4

Prezenta decizie se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Luxemburg, 14 aprilie 2008.

Pentru Consiliu

Președintele

I. JARC


(1)  JO L 317, 15.12.2000, p. 3.

(2)  JO L 287, 28.10.2005, p. 4.

(3)  JO L 317, 15.12.2000, p. 376.

(4)  JO L 104, 23.4.2005, p. 33.


ANEXĂ

Scrisoare adresată Prim-ministrului, șef al Guvernului Republicii Guineea

Stimate domnule Prim-ministru,

Uniunea Europeană acordă o importanță deosebită dispozițiilor articolului 9 din Acordul de la Cotonou. Respectarea drepturilor omului, a principiilor democratice și a statului de drept pe care se bazează parteneriatul ACP-UE constituie elemente esențiale ale acordului respectiv și, în consecință, fundamentul relațiilor noastre.

Uniunea Europeană a considerat în 2004 că situația politică din Guineea reprezenta o încălcare a acestor elemente esențiale și, în iulie 2004, a inițiat consultări în conformitate cu articolul 96 din acord. Aceste consultări au condus la anumite concluzii care au fost comunicate șefului guvernului printr-o scrisoare anterioară din 14 aprilie 2005.

Măsurile corespunzătoare prevăd o perioadă de monitorizare de 36 de luni care se încheie la 14 aprilie 2008. În această perioadă a avut loc un dialog politic consolidat, ilustrat, printre altele, de organizarea a patru misiuni comune de monitorizare ale Consiliului și Comisiei în mai 2005, februarie 2006, mai 2007 și martie 2008, precum și de vizita Comisarului Michel în octombrie 2006. La sfârșitul lunii decembrie 2006, pe baza progreselor realizate, Uniunea Europeană a decis să pună la dispoziția Guineei pachetul A din cadrul celui de-al 9-lea FED în valoare de 85,8 milioane de euro.

Ultima misiune de monitorizare a confirmat faptul că acțiunile întreprinse de autoritățile guineene se îndreaptă, în general, într-o direcție pozitivă, în special în ceea ce privește procesul electoral, susținut cu fermitate de Uniunea Europeană, precum și în ceea ce privește domeniul politicilor macroeconomice. Cu toate acestea, organizarea alegerilor legislative, inclusiv stabilirea datei alegerilor, care reprezintă unul dintre angajamentele principale asumate de către Guvernul Republicii Guineea, nu a fost încă adus la îndeplinire. Conform dinamicii actuale, se preconizează respectarea acestor angajamente într-un termen de 12 luni.

Luând în considerare dinamica pozitivă din Guineea și măsurile care ar mai trebui adoptate, Uniunea Europeană a decis să prelungească perioada de monitorizare prevăzută în decizia din 14 aprilie 2005 la 48 de luni, ceea ce ar permite autorităților din Guineea să își îndeplinească toate angajamentele asumate. Prezenta decizie poate fi oricând reexaminată, în funcție de evoluția situației.

În această privință, măsurile corespunzătoare care v-au fost comunicate prin precedenta scrisoare din 14 aprilie 2005 rămân în vigoare.

Domnule Prim-ministru, vă rog să acceptați expresia înaltei noastre considerații.

Adoptată la Bruxelles,

Pentru Comisie

Pentru Consiliu


Comisie

9.5.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 125/32


DECIZIA COMISIEI

din 28 aprilie 2008

privind autorizarea unor metode de clasificare a carcaselor de porc în Lituania

[notificată cu numărul C(2008) 1595]

(Numai textul în limba lituaniană este autentic)

(2008/364/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CEE) nr. 3220/84 al Consiliului din 13 noiembrie 1984 de stabilire a grilei comunitare de clasificare a carcaselor de porc (1), în special articolul 5 alineatul (2),

întrucât:

(1)

În conformitate cu articolul 2 alineatul (3) din Regulamentul (CEE) nr. 3220/84, clasificarea carcaselor de porc se realizează prin estimarea conținutului de carne macră cu ajutorul unor metode de evaluare confirmate, bazate pe măsurarea fizică a uneia sau a mai multor părți anatomice ale carcasei de porc. Autorizarea metodelor de clasificare este condiționată de încadrarea într-o toleranță maximă de eroare statistică de estimare. Aceasta toleranță este definită la articolul 3 alineatul (2) din Regulamentul (CEE) nr. 2967/85 al Comisiei din 24 octombrie 1985 privind stabilirea modalităților de aplicare a grilei comunitare de clasificare a carcaselor de porc (2).

(2)

Guvernul lituanian a solicitat Comisiei să autorizeze patru metode de clasificare a carcaselor de porc și a prezentat rezultatele probelor de tranșare în cea de-a doua parte a protocolului prevăzut la articolul 3 alineatul (3) din Regulamentul (CEE) nr. 2967/85.

(3)

Din examinarea acestei cereri reiese că sunt îndeplinite condițiile de autorizare a metodelor de clasificare respective.

(4)

Nu se autorizează nicio o modificare a aparatelor sau a metodelor de clasificare decât printr-o nouă decizie a Comisiei adoptată pe baza experienței acumulate. Prezenta autorizare poate fi retrasă pentru acest motiv.

(5)

Măsurile prevăzute de prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului de gestionare a cărnii de porc,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

În conformitate cu Regulamentul (CEE) nr. 3220/84, în Lituania sunt autorizate următoarele metode de clasificare a carcaselor de porc:

1.

aparatul denumit „Fat-O-Meat’er (FOM)” și metodele de estimare aferente, ale cărui caracteristici sunt prezentate în partea 1 din anexă;

2.

aparatul numit „Hennessy Grading Probe (HGP7)” și metodele de estimare aferente, ale căror detalii sunt prezentate în partea 2 din anexă;

3.

aparatul „IM-03” și metodele de estimare aferente, ale cărui caracteristici sunt prezentate în partea 3 din anexă;

4.

aparatul denumit „Metoda celor două puncte (ZP) pusă în aplicare cu ajutorul unei rigle (metoda riglei)” și metodele de estimare aferente, ale cărui caracteristici sunt prezentate în partea 4 din anexă.

Metoda manuală (ZP) poate fi aplicată numai în abatoarele în care nu se sacrifică mai mult de 200 de porci pe săptămână.

Articolul 2

Nu se autorizează nicio modificare adusă aparatelor sau metodelor de estimare.

Articolul 3

Prezenta decizie se adresează Republicii Lituania.

Adoptată la Bruxelles, 28 aprilie 2008.

Pentru Comisie

Mariann FISCHER BOEL

Membru al Comisiei


(1)  JO L 301, 20.11.1984, p. 1. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 3513/93 (JO L 320, 22.12.1993, p. 5).

(2)  JO L 285, 25.10.1985, p. 39. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1197/2006 (JO L 217, 08.8.2006, p. 6).


ANEXĂ

METODE DE CLASIFICARE A CARCASELOR DE PORC ÎN LITUANIA

Partea 1

FAT-O-MEAT’ER (FOM)

1.

Clasificarea carcaselor de porc se realizează cu ajutorul aparatului denumit „Fat-O-Meat’er (FOM)”.

2.

Aparatul este dotat cu o sondă cu diametrul de 6 mm care conține o fotodiodă de tip Siemens SFH 950/960, având un domeniu de operare cuprins între 3 și 103 mm. Rezultatele măsurătorilor sunt convertite în conținut estimat de carne macră cu ajutorul unui computer.

3.

Conținutul de carne macră al carcasei se calculează după următoarea formulă:

Image = 59,98500 – 0,20051 × F1 – 0,62340 × F2 + 0,21878 × M2

unde:

Image

=

procentul estimat de carne macră în carcasă;

F1

=

grosimea grăsimii (inclusiv șoriciul) exprimată în milimetri, măsurată între cea de-a 3-a și cea de-a 4-a vertebră, la 8 cm lateral de linia de abataj,

F2

=

grosimea grăsimii (inclusiv șoriciul) exprimată în milimetri, măsurată între cea de-a 3-a și cea de-a 4-a ultimă coastă, la 6 cm lateral de linia de abataj,

M2

=

Grosimea cărnii macre, exprimată în milimetri, măsurată între cea de-a 3-a și cea de-a 4-a ultimă coastă, la 6 cm lateral de linia de abataj.

Formula este valabilă pentru carcasele având o greutate cuprinsă între 50 și 110 kilograme.

Partea 2

HENNESSY GRADING PROBE (HGP7)

1.

Clasificarea carcaselor de porc se realizează cu ajutorul aparatului denumit „Hennessy Grading Probe (HGP 7)”.

2.

Aparatul urmează să fie echipat cu o sondă cu un diametru de 5,95 mm (și 6,3 mm de lamă de fiecare parte a vârfului sondei) conținând o fotodiodă (SIEMENS LED de tip LYU 260-EO și un fotodetector de tip 58 MR) și având o distanță de operare între 0 și 120 mm. Rezultatele măsurătorilor sunt transformate în estimare a conținutului de carne macră fie de către aparatul însuși, fie de către un computer conectat la acesta.

3.

Conținutul de carne macră al carcasei se calculează după următoarea formulă:

Image = 62,56600 – 0,85013 × F2 + 0,16150 × M2

unde:

Image

=

procentul estimat de carne macră în carcasă;

F2

=

grosimea grăsimii (inclusiv șoriciul) exprimată în milimetri, măsurată între cea de-a 3-a și cea de-a 4-a ultimă coastă , la 6 cm lateral de linia de abataj,

M2

=

grosimea cărnii macre, exprimată în milimetri, măsurată între cea de-a 3-a și cea de-a 4-a ultimă coastă, la 6 cm lateral de linia de abataj.

Formula este valabilă pentru carcasele având o greutate cuprinsă între 50 și 110 kilograme.

Partea 3

IM-03

1.

Clasificarea carcaselor de porc se realizează cu ajutorul unui aparat denumit IM-03.

2.

Aparatul este echipat cu o sondă optică de tip „ac” (Single Line Scanner SLS01) cu un diametru de 7 mm. Sonda conține linia de senzori de imagine (CIS – contact image sensors) și fotodiodele emițătoare de lumină verde. Distanța de operare este cuprinsă între 0 și 132 de milimetri.

3.

Conținutul de carne macră al carcasei se calculează după următoarea formulă:

Image = 62,01600 – 0,78101 × F2 + 0,17202 × M2 – 0,03763 × W

unde:

Image

=

procentul estimat de carne macră în carcasă;

F2

=

grosimea grăsimii (inclusiv șoriciul) exprimată în milimetri, măsurată între cea de-a 3-a și cea de-a 4-a ultimă coastă , la 6 cm lateral de linia de abataj,

M2

=

grosimea cărnii macre, exprimată în milimetri, măsurată între cea de-a 3-a și cea de-a 4-a ultimă coastă, la 6 cm lateral de linia de abataj.

W

=

greutatea carcasei la cald, în kilograme.

Formula este valabilă pentru carcasele având o greutate cuprinsă între 50 și 110 kilograme.

Partea 4

METODA MANUALĂ (ZP)

1.

Clasificarea carcaselor de porc se realizează prin „metoda manuală (ZP) sau metoda celor două puncte” de măsurare cu ajutorul unei rigle.

2.

Metoda poate fi aplicată utilizând o riglă, clasificarea fiind făcută pe baza ecuației de predicție. Metoda se bazează pe măsurarea manuală în secțiunea longitudinală mediană a carcasei a grosimii grăsimii și a grosimii mușchiului.

3.

Conținutul de carne macră al carcasei se calculează după formula următoare:

Image = 54,57800 – 0,47534 × F + 0,27035 × M – 0,09201 × W

unde:

Image

=

Procentul estimat de carne macră în carcasă,

F

=

Grosimea grăsimii (inclusiv șoriciul) în milimetri, măsurată pe linia de abataj în locul unde acesta este cel mai subțire, deasupra musculus gluteus medius,

M

=

Grosimea mușchiului lombar în milimetri, măsurată pe linia de abataj a carcasei drept fiind distanța cea mai scurtă dintre extremitatea anterioară (craniană) a musculus gluteus medius și extremitatea superioară (dorsală) a canalului rahidian,

W

=

Greutatea carcasei la cald, în kilograme.

Formula este valabilă pentru carcasele cu o greutate cuprinsă între 50 și 110 kilograme.


9.5.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 125/36


DECIZIA COMISIEI

din 30 aprilie 2008

de instituire a unui grup de experți în educație financiară

(2008/365/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

întrucât:

(1)

Articolul 3 din Tratatul de instituire a Comunității Europene enumără, printre activitățile Comunității, o piață internă caracterizată prin eliminarea, între statele membre, a obstacolelor care stau în calea liberei circulații a mărfurilor, persoanelor, serviciilor și capitalurilor.

(2)

Articolul 95 din Tratatul de instituire a Comunității Europene impune ca, în cadrul propunerilor sale privind stabilirea și funcționarea pieței interne în domeniul protecției consumatorilor, Comisia să pornească de la premisa unui nivel ridicat de protecție, luând în considerare orice evoluție nouă, întemeiată pe fapte științifice.

(3)

Articolul 149 din Tratatul instituire a Comunității Europene impune Comunității să contribuie la dezvoltarea unei educații de calitate, prin încurajarea cooperării dintre statele membre și, în cazul în care este necesar, prin sprijinirea și completarea acțiunii acestora, respectând pe deplin responsabilitatea statelor membre față de conținutul învățământului și de organizarea sistemului educațional, precum și diversitatea lor culturală și lingvistică.

(4)

Articolul 153 din Tratatul instituire a Comunității Europene impune Comunității să promoveze interesele consumatorilor și să asigure un nivel ridicat de protecție a consumatorilor, contribuind la protecția sănătății, a securității și a intereselor economice ale consumatorilor, precum și la promovarea dreptului acestora la informare, educare și organizare în vederea apărării intereselor lor.

(5)

Educația financiară este esențială pentru a garanta că piața unică poate avea beneficii directe pentru cetățenii Europei, oferindu-le posibilitatea de a lua decizii informate atunci când achiziționează servicii financiare și de a înțelege bazele finanțelor personale, cum s-a recunoscut în comunicarea Comisiei O piață unică pentru Europa secolului XXI  (1).

(6)

Importanța educației financiare a fost recunoscută și în Cartea albă privind politica serviciilor financiare 2005-2010 (2), în Cartea verde privind serviciile financiare cu amănuntul pe piața unică (3), în concluziile Consiliului Ecofin din 8 mai 2007 (4), precum și în Rezoluția Parlamentului European privind politica serviciilor financiare (5).

(7)

Comisia a publicat o comunicare intitulată Educația financiară  (6), care anunța, printre alte inițiative, și crearea unui grup de experți cu experiență practică în domeniul educației financiare.

(8)

Grupul de experți trebuie să contribuie la schimbul și promovarea celor mai bune practici în materie de educație financiară și să sprijine Comisia în acțiunile pe care le întreprinde în domeniul educației financiare.

(9)

Grupul de experți trebuie să fie alcătuit din persoane având competențe și experiență în domeniul educației financiare, reprezentând o gamă largă de părți interesate din sectorul public și privat.

(10)

Prin urmare, este necesară instituirea Grupului de experți în educație financiară, stabilirea mandatului acestuia și a structurilor sale,

DECIDE:

Articolul 1

Se înființează Grupul de experți în educație financiară, denumit în continuare „grupul”.

Articolul 2

Sarcini

Sarcinile grupului vor fi:

să schimbe și să promoveze cele mai bune practici în materie de educație financiară;

să consilieze Comisia cu privire la modul de punere în aplicare a principiilor privind oferirea de programe de educație financiară de mare calitate enunțate în comunicarea Comisiei privind Educația financiară;

să sprijine Comisia în identificarea obstacolelor de natură juridică, normativă, administrativă, precum și a altor obstacole din calea oferirii unei educații financiare;

să consilieze Comisia cu privire la modul în care pot fi depășite obstacolele identificate;

să contribuie la pregătirea diferitelor inițiative prezentate în comunicarea privind educația financiară, precum și la evaluarea inițiativelor planificate pentru anul 2010.

Comisia poate consulta grupul cu privire la orice aspect din domeniul educației financiare.

Articolul 3

Componența - numirea

(1)   În momentul adoptării prezentei decizii, Comisia publică un apel la candidaturi din partea autorităților statelor membre, a instituțiilor academice, a furnizorilor de servicii financiare, a organizațiilor de consumatori și din partea altor grupuri, după caz, care doresc să propună candidați pentru a face parte din grup. Sunt acceptate, de asemenea, și candidaturile individuale.

(2)   Membrii grupului sunt numiți de Comisie dintre specialiștii care au competențe și experiență în domeniul educației financiare. Membrii sunt numiți cu titlu personal și au obligația de a consilia Comisia independent de orice influență exterioară.

(3)   Candidații considerați apți, dar care nu sunt numiți, pot fi înscriși pe o listă de rezervă pe care Comisia o poate folosi pentru numirea unor supleanți.

(4)   Grupul este format din cel mult 25 de membri.

(5)   Se aplică următoarele dispoziții:

Membrii grupului sunt numiți pentru un mandat de trei ani cu posibilitate de reînnoire. Aceștia rămân în funcție până la înlocuirea lor sau până la sfârșitul mandatului. Mandatul începe cu ocazia primei ședințe a grupului.

Membrii care nu mai sunt în măsură să contribuie eficient la dezbaterile grupului, cei care demisionează sau cei care nu respectă condițiile stabilite în prezentul alineat sau în articolul 287 din Tratatul de instituire a Comunității Europene pot fi înlocuiți pentru restul mandatului.

Membrii numiți cu titlu personal semnează, în fiecare an, un document prin care se angajează să acționeze în interes public, precum și o declarație care atestă existența sau absența oricărui interes care le poate compromite obiectivitatea.

Numele membrilor se publică în registrul public al grupurilor de experți, precum și pe site-ul internet al Direcției Generale Piața Internă și Servicii. Numele membrilor sunt colectate, prelucrate și publicate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 45/2001 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

Articolul 4

Funcționarea

(1)   Grupul este prezidat de Comisie.

(2)   În acord cu Comisia, se pot înființa subgrupuri care să examineze aspecte specifice, pe baza unui mandat stabilit de către grup. Aceste subgrupuri sunt dizolvate odată cu îndeplinirea mandatului lor.

(3)   Președintele poate invita observatori având competență specială într-un anumit subiect înscris pe ordinea de zi pentru a participa la lucrările grupului sau subgrupului, atunci când acest lucru se dovedește util și/sau necesar.

(4)   Informațiile obținute în urma participării la dezbaterile grupului sau ale subgrupului nu pot fi divulgate atunci când Comisia precizează că acestea se referă la chestiuni confidențiale.

(5)   Grupul și subgrupurile sale se reunesc, de regulă, într-unul din sediile Comisiei, în conformitate cu procedurile și planificarea stabilită de Comisie, care asigură serviciile de secretariat. Alți funcționari ai Comisiei interesați de lucrări pot participa la reuniunile grupului și subgrupurilor acestuia.

(6)   Grupul își stabilește regulamentul de procedură pe baza regulamentului de procedură standard adoptat de Comisie (7).

(7)   Comisia poate publica pe site-ul internet al Direcției Generale Piața Internă și Servicii orice rezumat, concluzie, concluzie parțială sau document de lucru al grupului în limba versiunii originale a documentului în cauză.

Articolul 5

Cheltuielile ocazionate de reuniuni

(1)   Comisia rambursează cheltuielile de călătorie și de ședere pentru membrii și observatorii din cadrul activităților de grup, în conformitate cu dispozițiile în vigoare în cadrul Comisiei. Membrii nu sunt remunerați pentru serviciile prestate.

(2)   Cheltuielile ocazionate de reuniuni se rambursează în limita fondurilor alocate serviciului în cauză în conformitate cu procedura anuală de alocare a resurselor.

Articolul 6

Intrarea în vigoare

Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 30 aprilie 2008.

Pentru Comisie

Charlie McCREEVY

Membru al Comisiei


(1)  COM(2007) 724 și documentul de lucru însoțitor „Inițiative în domeniul serviciilor financiare pentru persoane fizice”, SEC(2007) 1520.

(2)  COM(2005) 629 final.

(3)  COM(2007) 226.

(4)  9171/07 (Presse 97).

(5)  P6_TA-PROV(2007)0338/A6-0248/2007.

(6)  COM(2007) 808.

(7)  Anexa III la documentul SEC(2005) 1004.


ACORDURI

Consiliu

9.5.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 125/39


Informații privind data intrării în vigoare a Acordului de parteneriat între Comunitatea Europeană și Uniunea Comorelor

La 3 mai 2007, respectiv 6 martie 2008, Comunitatea Europeană și Guvernul Uniunii Comorelor și-au notificat încheierea procedurilor necesare pentru intrarea în vigoare a acordului.

În consecință, acordul a intrat în vigoare la 6 martie 2008, în conformitate cu articolul 16 al acestuia.