ISSN 1830-3625

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 107

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 51
17 aprilie 2008


Cuprins

 

I   Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare este obligatorie

Pagina

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul (CE) nr. 338/2008 al Consiliului din 14 aprilie 2008 de adaptare a cotelor de pescuit de cod care urmează să fie alocate Poloniei în Marea Baltică (subdiviziunile 25-32, apele CE) în perioada 2008-2011

1

 

 

Regulamentul (CE) nr. 339/2008 al Comisiei din 16 aprilie 2008 de stabilire a sumelor forfetare la import pentru determinarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

4

 

*

Regulamentul (CE) nr. 340/2008 al Comisiei din 16 aprilie 2008 privind redevențele și drepturile plătite Agenției Europene pentru Produse Chimice în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH) ( 1 )

6

 

 

Regulamentul (CE) nr. 341/2008 al Comisiei din 16 aprilie 2008 privind eliberarea de licențe de import pentru cererile depuse în aprilie 2008 în cadrul contingentelor tarifare deschise de Regulamentul (CE) nr. 616/2007 pentru carnea de pasăre

26

 

 

II   Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare nu este obligatorie

 

 

DECIZII

 

 

Consiliu

 

 

2008/308/CE

 

*

Decizia Consiliului din 7 aprilie 2008 de numire a doi membri și a doi membri supleanți austrieci în cadrul Comitetului Regiunilor

28

 

 

2008/309/CE

 

*

Decizia Consiliului din 7 aprilie 2008 de numire a unui membru belgian în cadrul Comitetului Regiunilor

29

 

 

2008/310/CE

 

*

Decizia Consiliului din 7 aprilie 2008 de numire a șapte membri din Regatul Unit și a șapte supleanți din Regatul Unit în cadrul Comitetului Regiunilor

30

 

 

2008/311/CE, Euratom

 

*

Decizia Consiliului din 14 aprilie 2008 de numire a unui membru irlandez în cadrul Comitetului Economic și Social European

31

 

 

Comisie

 

 

2008/312/Euratom

 

*

Decizia Comisiei din 5 martie 2008 de stabilire a formularului standard pentru supravegherea și controlul expedierilor de deșeuri radioactive și combustibil uzat, prevăzut de Directiva 2006/117/Euratom a Consiliului [notificată cu numărul C(2008) 793]

32

 

 

III   Acte adoptate în temeiul Tratatului UE

 

 

ACTE ADOPTATE ÎN TEMEIUL TITLULUI V DIN TRATATUL UE

 

 

2008/313/PESC

 

*

Decizia Comitetului politic și de securitate CIAD/2/2008 din 18 martie 2008 de înființare a Comitetului contribuitorilor pentru operația militară a Uniunii Europene în Republica Ciad și în Republica Centrafricană

60

 

*

Acțiunea comună 2008/314/PESC a Consiliului din 14 aprilie 2008 privind sprijinul pentru activitățile AIEA în domeniile securității și verificării nucleare și în cadrul punerii în aplicare a Strategiei UE împotriva proliferării armelor de distrugere în masă

62

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


I Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare este obligatorie

REGULAMENTE

17.4.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 107/1


REGULAMENTUL (CE) NR. 338/2008 AL CONSILIULUI

din 14 aprilie 2008

de adaptare a cotelor de pescuit de cod care urmează să fie alocate Poloniei în Marea Baltică (subdiviziunile 25-32, apele CE) în perioada 2008-2011

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CEE) nr. 2847/93 al Consiliului din 12 octombrie 1993 de instituire a unui sistem de control aplicabil politicii comune din domeniul pescuitului (1), în special articolul 23 alineatul (2),

având în vedere propunerea Comisiei,

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 1941/2006 al Consiliului din 11 decembrie 2006 de stabilire a posibilităților de pescuit și a condițiilor aferente pentru anumite resurse halieutice și grupuri de resurse halieutice aplicabile în Marea Baltică pentru 2007 (2) a alocat cote de pescuit de cod Poloniei în Marea Baltică pentru anul 2007.

(2)

Regulamentul (CE) nr. 804/2007 al Comisiei (3) a determinat epuizarea cotei alocate Poloniei pentru 2007 prin capturile de cod din zona de est a Mării Baltice (subdiviziunile 25-32, apele CE) și a interzis, prin urmare, pescuitul de cod în Marea Baltică de către navele care arborează pavilionul Poloniei, începând cu 12 iulie 2007.

(3)

Pe baza informațiilor de care dispune, Comisia a estimat în iulie 2007 că volumul capturilor de cod din zona de est a Mării Baltice (subdiviziunile 25-32, apele CE) pescuit de navele care arborează pavilionul Poloniei era de trei ori mai mare decât volumul declarat inițial de Polonia. În afară de aceasta, navele de pescuit care arborează pavilionul Poloniei au continuat să pescuiască din stocul în cauză și după ce acest lucru a fost interzis, depășind astfel în continuare cota alocată Poloniei pentru 2007.

(4)

În urma unor reuniuni cu caracter tehnic desfășurate între autoritățile poloneze și Comisie pentru a stabili volumul verificat al depășirii, Polonia a notificat o depășire a cotei cu 8 000 de tone.

(5)

Articolul 23 alineatul (2) din Regulamentul (CEE) nr. 2847/93 prevede că Consiliul trebuie să adopte norme de deducere a cantităților pescuite în exces din cotele anuale. Aceste norme trebuie stabilite în conformitate cu obiectivele și strategiile de gestionare ale politicii comune în domeniul pescuitului, ținând seama cu prioritate de importanța depășirii și de starea biologică a resurselor afectate.

(6)

Normele respective au fost instituite prin Regulamentul (CE) nr. 847/96 al Consiliului din 6 mai 1996 privind introducerea unor condiții suplimentare pentru gestionarea interanuală a totalurilor admise de captură (TAC) și a cotelor de pescuit (4). În conformitate cu articolul 5 din regulamentul respectiv, cantitățile pescuite în exces față de cotele anuale se scad din cota alocată aceleiași rezerve piscicole pentru anul următor.

(7)

Cauzele principale ale pescuitului excesiv de cod de către navele care arborează pavilionul Poloniei sunt deficiențele sistemului de control și de asigurare a punerii în aplicare, precum și o flotă al cărei potențial de pescuit de cod este disproporționat în raport cu posibilitățile de pescuit alocate anual Poloniei de către Consiliu.

(8)

Pentru a aborda în mod global deficiențele grave înregistrate în punerea în aplicare de către Polonia a politicii comune în domeniul pescuitului, care au generat în special raportarea eronată sau nedeclararea cantităților de cod pescuite în zona de est a Mării Baltice, precum și pentru a evita repetarea situației de depășire a cotei pentru cod din 2007, Polonia s-a angajat să adopte și să pună în aplicare planuri naționale de acțiune, incluzând măsuri imediate de îmbunătățire a sistemelor de control și de asigurare a punerii în aplicare, în conformitate cu standardele comunitare, precum și măsuri specifice de adaptare a capacității flotelor poloneze în vederea obținerii unui echilibru stabil între capacitatea de pescuit și posibilitățile de pescuit de cod în Marea Baltică alocate Poloniei.

(9)

Având în vedere acest angajament și ținând seama de cantitatea importantă pescuită în exces, precum și de consecințele socioeconomice ale unei deduceri imediate, este necesar să se acorde o derogare de la articolul 5 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 și să se adopte norme specifice privind deducerea cantităților pescuite în exces.

(10)

Prin urmare, cantitatea de cod pescuită în exces de Polonia în 2007 ar trebui scăzută din cota alocată Poloniei în cursul unei perioade de patru ani, astfel încât să se reducă efectele socioeconomice în special în primul an.

(11)

Comisia ar trebui să evalueze punerea în aplicare a planurilor naționale de acțiune adoptate de Polonia. În cazul în care nu sunt aplicate acțiunile stabilite de aceste planuri, iar calendarul de desfășurare nu este respectat, Consiliul poate modifica normele privind deducerea cantităților pescuite în exces.

(12)

Pentru a garanta pescarilor în cauză siguranța în ceea ce privește cotele de pescuit de cod care le sunt alocate pentru 2008 în Marea Baltică și pentru a evita periclitarea resurselor, este esențial să se decidă asupra unei reduceri a acestor cote pentru 2008, cât de curând posibil în cursul sezonului de pescuit. Având în vedere caracterul urgent al chestiunii, este imperativ să se acorde o derogare de la perioada de șase săptămâni menționată la titlul I articolul 3 din Protocolul privind rolul parlamentelor naționale în Uniunea Europeană, anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană și la Tratatele de instituire a Comunităților Europene,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

În sensul prezentului regulament, „cantitatea pescuită în exces în anul 2007” înseamnă cantitatea cu care a fost depășită în 2007 cota alocată Poloniei pentru cod (Gadus morhua) în Marea Baltică (subdiviziunile 25-32, apele CE).

Articolul 2

Prin derogare de la articolul 5 din Regulamentul (CE) nr. 847/1996, cotele pentru pescuitul de cod (Gadus morhua) în Marea Baltică (subdiviziunile 25-32, apele CE), care urmează să fie alocate Poloniei în perioada 2008-2011, se reduc în cursul unei perioade de patru ani în modul următor:

(a)

în 2008, o reducere de 10 % din cantitatea pescuită în exces în anul 2007; și

(b)

în 2009, 2010 și 2011, reduceri de 30 % din cantitatea pescuită în exces în anul 2007.

Articolul 3

(1)   Polonia adoptă și pune în aplicare planuri naționale de acțiune privind controlul și restructurarea flotei, incluzând, în special, măsuri care vizează:

(a)

consolidarea controlului activităților de pescuit, în special în ceea ce privește acea parte a flotei pentru care codul reprezintă o parte semnificativă a capturii;

(b)

respectarea cu mai mare strictețe a normelor comunitare și naționale de conservare, în special a limitelor de capturi;

(c)

ajustarea capacității acelei părți a flotei pentru care codul reprezintă o parte semnificativă a capturii.

(2)   Anual, Comisia evaluează și raportează Consiliului cu privire la punerea în aplicare a planurilor naționale de acțiune menționate la alineatul (1). În cazul în care acțiunile nu se desfășoară conform planurilor, Consiliul poate modifica, în conformitate cu procedura stabilită la articolul 23 alineatul (2) din Regulamentul (CEE) nr. 2847/93, metoda de aplicare a deducerilor menționate la articolul 2 literele (a) și (b).

Articolul 4

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Luxemburg, 14 aprilie 2008.

Pentru Consiliu

Președintele

I. JARC


(1)  JO L 261, 20.10.1993, p. 1. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1098/2007 (JO L 248, 22.9.2007, p. 1).

(2)  JO L 367, 22.12.2006, p. 1. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 754/2007 (JO L 172, 30.6.2007, p. 26).

(3)  JO L 180, 10.7.2007, p. 3.

(4)  JO L 115, 9.5.1996, p. 3.


17.4.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 107/4


REGULAMENTUL (CE) NR. 339/2008 AL COMISIEI

din 16 aprilie 2008

de stabilire a sumelor forfetare la import pentru determinarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1580/2007 al Comisiei din 21 decembrie 2007 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentelor (CE) nr. 2200/96, (CE) nr. 2201/96 și (CE) nr. 1182/2007 ale Consiliului în sectorul fructelor și legumelor (1), în special articolul 138 alineatul (1),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 1580/2007 prevede, ca urmare a rezultatelor negocierilor comerciale multilaterale din Runda Uruguay, criteriile pentru stabilirea de către Comisie a sumelor forfetare la import din țările terțe, pentru produsele și termenele menționate în anexa acestuia.

(2)

În conformitate cu criteriile menționate anterior, sumele forfetare la import trebuie stabilite la nivelurile prevăzute în anexa la prezentul regulament,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Sumele forfetare la import prevăzute la articolul 138 din Regulamentul (CE) nr. 1580/2007 sunt stabilite așa cum este indicat în tabelul din anexă.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 17 aprilie 2008.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 16 aprilie 2008.

Pentru Comisie

Jean-Luc DEMARTY

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 350, 31.12.2007, p. 1.


ANEXĂ

la Regulamentul Comisiei din 16 aprilie 2008 de stabilire a sumelor forfetare la import pentru determinarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

(EUR/100 kg)

(Cod NC)

Codul țărilor terțe (1)

Suma forfetară la import

0702 00 00

MA

65,4

TN

144,8

TR

105,3

ZZ

105,2

0707 00 05

JO

178,8

MK

88,0

TR

151,1

ZZ

139,3

0709 90 70

MA

92,6

TR

102,1

ZZ

97,4

0709 90 80

EG

349,4

ZZ

349,4

0805 10 20

EG

51,2

IL

53,1

MA

56,7

TN

56,4

TR

58,4

US

55,6

ZZ

55,2

0805 50 10

AR

117,4

IL

126,5

TR

134,5

ZA

128,0

ZZ

126,6

0808 10 80

AR

90,5

BR

82,4

CA

79,6

CL

85,7

CN

97,7

MK

64,5

NZ

123,8

US

112,9

UY

65,3

ZA

73,8

ZZ

87,6

0808 20 50

AR

84,6

AU

93,7

CL

90,9

CN

50,6

ZA

92,9

ZZ

82,5


(1)  Nomenclatorul țărilor, astfel cum este stabilit de Regulamentul (CE) nr. 1833/2006 al Comisiei (JO L 354, 14.12.2006, p. 19). Codul „ZZ” reprezintă „alte origini”.


17.4.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 107/6


REGULAMENTUL (CE) NR. 340/2008 AL COMISIEI

din 16 aprilie 2008

privind redevențele și drepturile plătite Agenției Europene pentru Produse Chimice în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH)

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), de înființare a Agenției Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 1488/94 al Comisiei, precum și a Directivei 76/769/CEE a Consiliului și a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE și 2000/21/CE ale Comisiei (1), în special articolul 74 alineatul (1) și articolul 132,

întrucât:

(1)

Structura și cuantumul redevențelor și drepturilor colectate de Agenția Europeană pentru Produse Chimice, denumită în continuare „Agenția”, precum și regulile privind plata acestora ar trebui să fie stabilite.

(2)

Structura și cuantumul redevențelor ar trebui să ia în considerare activitățile care trebuie efectuate de către Agenție și autoritățile competente în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 și ar trebui să fie stabilite la un nivel care să garanteze că venitul provenit din acestea, cumulat cu alte surse de venit ale Agenției în temeiul articolului 96 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, sunt suficiente pentru a acoperi costul serviciilor prestate. Redevențele pentru înregistrare ar trebui, de asemenea, să ia în considerare activitățile care pot fi întreprinse în temeiul titlului VI din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006.

(3)

Ar trebui să se stabilească o redevență pentru înregistrarea substanțelor, care să depindă de intervalul cantitativ al acestor substanțe. Cu toate acestea, nu este necesar să se perceapă o redevență pentru înregistrările incluse la articolul 74 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006.

(4)

Redevențe specifice ar trebui să se perceapă în cazul înregistrărilor intermediarilor izolați care sunt transmiși în temeiul articolului 17 alineatul (2), al articolului 18 alineatul (2) sau (3) sau al articolului 19 din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006.

(5)

Solicitările prezentate în conformitate cu articolul 10 litera (a) punctul (xi) din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 ar trebui, de asemenea, să implice plata unei redevențe.

(6)

Ar trebui să se perceapă o redevență pentru actualizarea înregistrării. În special, ar trebui să se plătească o redevență pentru actualizarea intervalului cantitativ, pentru modificări ale identității solicitantului care implică schimbarea personalității juridice și pentru anumite modificări ale statutului informației conținute în înregistrare.

(7)

Ar trebui să se perceapă o redevență pentru notificarea informațiilor privind activitățile de cercetare și dezvoltare orientate spre produse și procese (PPORD), în conformitate cu articolul 9 din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006. Ar trebui, de asemenea, să se perceapă un drept pentru orice solicitare de prelungire a perioadei de scutire PPORD.

(8)

Ar trebui să se perceapă o redevență pentru prezentarea unei cereri de autorizare. Redevența ar trebui să fie compusă dintr-o redevență de bază, care ar trebui să cuprindă o singură substanță, o singură utilizare și un singur solicitant, și redevențe suplimentare pentru orice substanță, utilizare sau solicitant suplimentar inclus în cerere. Ar trebui, de asemenea, să se perceapă o redevență pentru prezentarea unui raport de revizuire.

(9)

Ar trebui să se stabilească redevențe și drepturi reduse în cazul anumitor transmiteri în comun. Redevențe și drepturi reduse ar trebui să se stabilească și pentru microîntreprinderi și pentru întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri) în sensul Recomandării 2003/361/CE a Comisiei din 6 mai 2003 privind definirea microîntreprinderilor și a întreprinderilor mici și mijlocii (2).

(10)

În cazul unui reprezentant unic, decizia de a aplica sau nu o reducere în cazul IMM-urilor ar trebui să depindă de informațiile privind numărul de angajați, cifra de afaceri și bilanțul referitoare la producătorul, producătorul unui preparat sau fabricantul de articole din afara Comunității care este reprezentat de reprezentantul unic respectiv în cadrul operațiunii în cauză, inclusiv informațiile relevante provenite de la societățile asociate și cele partenere ale producătorului, ale producătorului unui preparat sau ale fabricantului de articole din afara Comunității, în conformitate cu Recomandarea 2003/361/CE.

(11)

Reducerile prevăzute de prezentul regulament ar trebui să se aplice pe baza unei declarații din partea entității care revendică dreptul la reducerea respectivă. Furnizarea de informații false ar trebui descurajată prin perceperea de către Agenție a unei taxe administrative și, dacă este cazul, a unei amenzi descurajante aplicate de către statele membre.

(12)

Ar trebui să se perceapă o redevență pentru orice acțiune declarată în conformitate cu articolul 92 din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006. Cuantumul redevenței ar trebui să țină cont și de complexitatea activității implicate.

(13)

Redevențele și drepturile ar trebui să fie impuse numai în moneda euro.

(14)

O parte din redevențele și drepturile colectate de Agenție ar trebui să fie transferate către autoritățile competente ale statelor membre, pentru a compensa activitatea raportorilor din cadrul comitetelor Agenției și, după caz, pentru alte activități prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 1907/2006. Partea maximă a redevențelor și a drepturilor care vor fi transferate autorităților competente ale statelor membre ar trebui să fie stabilită de Consiliul de administrație al Agenției, după obținerea unui aviz favorabil din partea Comisiei.

(15)

La stabilirea sumelor care vor fi transferate către autoritățile competente ale statelor membre și la stabilirea oricăror remunerații necesare pentru alte activități aprobate și desfășurate pentru Agenție, Consiliul de administrație al Agenției ar trebui să respecte principiul bunei gestiuni financiare, astfel cum este definit la articolul 27 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene (3). Acesta ar trebui, de asemenea, să asigure faptul că Agenția continuă să dispună de resurse financiare suficiente pentru a-și îndeplini sarcinile, ținând cont de creditele bugetare existente și de estimările multianuale, și ar trebui să ia în considerare volumul de muncă implicat pentru autoritățile statelor membre.

(16)

Termenele de plată a redevențelor și a drepturilor impuse în temeiul prezentului regulament ar trebui să fie stabilite ținând cont de termenele stabilite pentru proceduri în Regulamentul (CE) nr. 1907/2006. În mod special, primul termen de plată a redevenței în legătură cu prezentarea dosarului de înregistrare sau transmiterea unei actualizări ar trebui stabilit luându-se în considerare termenele prevăzute pentru verificarea de către Agenție a caracterului complet al dosarelor. De asemenea, primul termen de plată a redevențelor pentru notificările privind scutirea de la obligația generală de înregistrare pentru activitățile de cercetare și dezvoltare orientate spre produse și procese ar trebui stabilit luându-se în considerare termenul prevăzut la articolul 9 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006. Cu toate acestea, un al doilea termen rezonabil ar trebui stabilit de către Agenție pentru plățile care nu au fost efectuate înainte de expirarea primului termen.

(17)

Redevențele și drepturile prevăzute de prezentul regulament ar trebui să fie adaptate pentru a lua în considerare inflația și, în acest scop, ar trebui utilizat indicele european al prețurilor de consum publicat de către Eurostat, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 2494/95 din 23 octombrie 1995 privind indicii armonizați ai prețurilor de consum (4).

(18)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului înființat în baza articolului 133 din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

CAPITOLUL I

OBIECT ȘI DEFINIȚII

Articolul 1

Obiect

Prezentul regulament stabilește cuantumul și normele de plată a redevențelor și drepturilor impuse de Agenția Europeană pentru Produse Chimice, denumită în continuare „Agenția”, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006.

Articolul 2

Definiții

În sensul prezentului regulament:

1.

„IMM” desemnează o microîntreprindere, o întreprindere mică sau mijlocie, în sensul Recomandării 2003/361/CE;

2.

„întreprindere mijlocie” desemnează o întreprindere mijlocie, în sensul Recomandării 2003/361/CE;

3.

„întreprindere mică” desemnează o întreprindere mică, în sensul Recomandării 2003/361/CE;

4.

„microîntreprindere” desemnează o microîntreprindere, în sensul Recomandării 2003/361/CE.

CAPITOLUL II

REDEVENȚE ȘI DREPTURI

Articolul 3

Redevențe pentru înregistrările prezentate în conformitate cu articolele 6, 7 sau 11 din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006

(1)   Agenția percepe o redevență, astfel cum se prevede la alineatele (2), (3) și (4) din prezentul articol, pentru orice înregistrare a unei substanțe, în conformitate cu articolele 6, 7 sau 11 din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006.

Cu toate acestea, nu se percepe nicio redevență pentru înregistrarea unei substanțe într-o cantitate cuprinsă între 1 și 10 tone atunci când dosarul de înregistrare conține toate informațiile solicitate în anexa VII la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, în conformitate cu articolul 74 alineatul (2) din regulamentul respectiv.

(2)   Atunci când dosarul de înregistrare a unei substanțe întro cantitate cuprinsă între 1 și 10 tone nu conține toate informațiile solicitate în anexa VII la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, Agenția percepe o redevență, în conformitate cu anexa I la prezentul regulament.

Agenția percepe o redevență pentru orice înregistrare a unei substanțe într-o cantitate mai mare sau egală cu 10 tone, astfel cum este specificat în anexa I.

(3)   În cazul transmiterii unei cereri în comun, Agenția percepe o redevență redusă pentru fiecare solicitant, astfel cum este specificat în anexa I.

Cu toate acestea, în cazul în care un solicitant prezintă, separat, o parte din informațiile relevante menționate la articolul 10 litera (a) punctele (iv), (vi), (vii) și (ix) din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, Agenția percepe o redevență solicitantului respectiv pentru transmiterea individuală, astfel cum este specificat în anexa I la prezentul regulament.

(4)   Atunci când solicitantul este un IMM, Agenția percepe o redevență redusă, astfel cum este specificat în tabelul 2 din anexa I.

(5)   Redevențele datorate în conformitate cu alineatele (1)-(4) trebuie să fie plătite în termen de 14 zile calendaristice de la data notificării facturii către solicitant de către Agenție.

Cu toate acestea, facturile aferente înregistrării unei substanțe înregistrate anterior, care este transmisă Agenției în cursul ultimelor două luni dinaintea termenului de înregistrare corespunzător prevăzut la articolul 23 din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, vor fi plătite în cursul a 30 de zile de la data la care factura este notificată de către Agenție solicitantului înregistrării.

(6)   Atunci când plata nu se efectuează înainte de expirarea termenului prevăzut la alineatul (5), Agenția stabilește un al doilea termen de plată. Atunci când plata nu se efectuează înainte de expirarea celui de-al doilea termen, cererea de înregistrare este respinsă.

(7)   Atunci când cererea de înregistrare este respinsă ca urmare a nerespectării de către solicitant a obligației de a prezenta informațiile lipsă sau ca urmare a nerespectării termenelor de plată ale redevențelor plătite pentru înregistrarea respectivă, nu sunt rambursate sau returnate solicitantului sub altă formă.

Articolul 4

Redevențe pentru înregistrările prezentate în conformitate cu articolul 17 alineatul (2), articolul 18 alineatul (2) sau (3) sau articolul 19 din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006

(1)   Agenția percepe o redevență, în conformitate cu alineatele (2), (3) și (4) din prezentul articol, pentru orice înregistrare a unui intermediar izolat la locul de producere sau transportat, în conformitate cu articolul 17 alineatul (2), articolul 18 alineatul (2) sau (3) sau articolul 19 din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006.

Cu toate acestea, nu se percepe nicio redevență pentru înregistrarea unui intermediar izolat la locul de producere sau transportat într-o cantitate cuprinsă între 1 și 10 tone atunci când dosarul de înregistrare conține toate informațiile solicitate în anexa VII la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, în conformitate cu articolul 74 alineatul (2) din regulamentul respectiv.

Redevențele care fac obiectul prezentului articol se impun numai în cazul înregistrărilor intermediarilor izolați la locul de producere sau transportat care sunt transmiși în temeiul articolului 17 alineatul (2), al articolului 18 alineatul (2) sau (3) sau al articolului 19 din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006. În cazul înregistrărilor de substanțe intermediare care necesită transmiterea informațiilor prevăzute la articolul 10 din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, se impun redevențele stabilite la articolul 3 la prezentul regulament.

(2)   Atunci când dosarul de înregistrare a unui intermediar izolat la locul de producere sau transportat într-o cantitate cuprinsă între 1 și 10 tone nu conține toate informațiile solicitate în anexa VII la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, Agenția percepe o redevență, astfel cum este specificat în anexa II la prezentul regulament.

Agenția percepe o redevență pentru orice înregistrare a unui intermediar izolat la locul de producere sau transportat într-o cantitate mai mare sau egală cu 10 tone, astfel cum este specificat în anexa II.

(3)   În cazul transmiterii unei cereri în comun, Agenția percepe o redevență redusă pentru fiecare solicitant, astfel cum este specificat în anexa II.

Cu toate acestea, în cazul în care un solicitant prezintă, separat, o parte din informațiile relevante menționate la articolul 17 alineatul (2) literele (c) și (d) sau la articolul 18 alineatul (2) literele (c) și (d) din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, Agenția percepe o redevență solicitantului respectiv pentru transmiterea individuală, astfel cum este specificat în anexa II la prezentul regulament.

(4)   Atunci când solicitantul este IMM, Agenția percepe o redevență redusă, astfel cum este specificat în tabelul 2 din anexa II.

(5)   Redevențele datorate în conformitate cu alineatele (1)-(4) trebuie să fie plătite în termen de 14 zile calendaristice de la data notificării facturii către solicitant de către Agenție.

Cu toate acestea, facturile aferente înregistrării unei substanțe înregistrate anterior, care este transmisă Agenției în cursul ultimelor două luni dinaintea termenului de înregistrare corespunzător prevăzut la articolul 23 din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, trebuie plătite în termen de 30 de zile de la data la care factura este notificată de către Agenție solicitantului înregistrării.

(6)   Atunci când plata nu se efectuează înainte de expirarea termenului prevăzut la alineatul (5), Agenția stabilește un al doilea termen de plată. Atunci când plata nu se efectuează înainte de expirarea celui de-al doilea termen, cererea de înregistrare este respinsă.

(7)   Atunci când cererea de înregistrare este respinsă ca urmare a nerespectării de către solicitant a obligației de a prezenta informațiile lipsă sau ca urmare a nerespectării termenelor de plată ale redevențelor plătite pentru înregistrare, nu sunt rambursate sau returnate solicitantului sub altă formă.

Articolul 5

Redevențe pentru actualizarea unei înregistrări prezentate în conformitate cu articolul 22 din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006

(1)   Agenția percepe o redevență, astfel cum se prevede la alineatele (2), (3) și (4) din prezentul articol, pentru actualizarea unei înregistrări, în conformitate cu articolul 22 din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006.

Cu toate acestea, Agenția nu percepe nicio redevență pentru următoarele actualizări ale unei înregistrări:

(a)

o modificare de la un interval cantitativ mai mare la unul mai mic;

(b)

o modificare de la un interval cantitativ mai mic la unul mai mare, dacă solicitantul a plătit anterior redevența aferentă intervalului cantitativ mai mare;

(c)

o modificare a statutului sau a identității solicitantului, cu condiția ca aceasta să nu implice schimbarea personalității juridice;

(d)

o modificare a compoziției substanței;

(e)

informații despre noi utilizări, inclusiv utilizări nerecomandate;

(f)

informații despre noi riscuri asociate substanței;

(g)

o modificare a clasificării și etichetării substanței;

(h)

o modificare a raportului de securitate chimică;

(i)

modificare a notelor despre utilizarea în siguranță;

(j)

o notificare asupra faptului că trebuie să se efectueze o verificare menționată în anexa IX sau X la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006;

(k)

o cerere de acces la informații considerate anterior confidențiale.

(2)   Agenția percepe o redevență pentru actualizarea intervalului cantitativ, astfel cum este specificat în tabelele 1 și 2 din anexa III.

Pentru alte actualizări, Agenția percepe o redevență, astfel cum este specificat în tabelele 3 și 4 din anexa III.

(3)   În cazul actualizării unei cereri transmise în comun, Agenția percepe o redevență redusă pentru fiecare solicitant care transmite actualizarea, astfel cum este specificat în anexa III.

Cu toate acestea, în cazul în care o parte din informațiile relevante menționate la articolul 10 litera (a) punctele (iv), (vi), (vii) și (ix), la articolul 17 alineatul (2) literele (c) și (d) sau la articolul 18 alineatul (2) literele (c) și (d) din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 sunt transmise separat, Agenția percepe o redevență pentru transmiterea individuală, astfel cum este specificat în anexa III la prezentul regulament.

(4)   Atunci când solicitantul este IMM, Agenția percepe o redevență redusă, astfel cum este specificat în anexa III.

Cu toate acestea, în cazul actualizărilor care implică modificarea identității solicitantului, reducerea pentru IMM se aplică numai dacă noua entitate este IMM.

(5)   Redevențele datorate în conformitate cu alineatele (1)-(4) trebuie să fie plătite în termen de 14 zile calendaristice de la data notificării facturii către solicitant de către Agenție.

(6)   Atunci când plata nu se efectuează înainte de expirarea termenului prevăzut la alineatul (5), Agenția stabilește un al doilea termen de plată.

Atunci când plata nu se efectuează înainte de expirarea celui de-al doilea termen, cererile de actualizare a intervalului cantitativ prezentate în conformitate cu articolul 22 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 sunt respinse.

Atunci când plata nu se efectuează înainte de expirarea celui de-al doilea termen, pentru alte cereri de actualizare, acestea sunt respinse după ce Agenția trimite un avertisment formal solicitantului.

(7)   Atunci când cererea de actualizare este respinsă ca urmare a nerespectării de către solicitant a obligației de a prezenta informațiile lipsă sau ca urmare a nerespectării termenelor de plată ale redevențelelor plătite pentru actualizare, nu sunt rambursate sau returnate solicitantului sub altă formă.

Articolul 6

Redevențe pentru cererile prezentate în conformitate cu articolul 10 litera (a) punctul (xi) din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006

(1)   Agenția percepe o redevență, astfel cum se prevede la alineatele (2), (3) și (4) din prezentul articol, pentru orice cerere prezentată în conformitate cu articolul 10 litera (a) punctul (xi) din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006.

(2)   Agenția percepe o redevență pentru fiecare element pentru care se prezintă o cerere, astfel cum este specificat în anexa IV.

În cazul unei solicitări referitoare la rezumate ale studiilor sau rezumate detaliate ale studiilor, Agenția percepe o redevență pentru fiecare rezumat al studiilor sau rezumat detaliat al studiilor solicitat.

(3)   În cazul unei solicitări care se referă la o transmitere în comun, Agenția percepe o redevență redusă fiecărui solicitant, astfel cum este specificat în anexa IV.

(4)   Atunci când solicitantul este IMM, Agenția percepe o redevență redusă, astfel cum este specificat în tabelul 2 din anexa IV.

(5)   Data la care Agenția încasează redevența impusă pentru o cerere este considerată data primirii cererii.

Articolul 7

Redevențe și drepturi pentru notificările prezentate în conformitate cu articolul 9 din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006

(1)   Agenția percepe o redevență, astfel cum este specificat în tabelul 1 din anexa V la prezentul regulament, pentru orice notificare privind scutirea de la obligația generală de înregistrare pentru activitățile de cercetare și dezvoltare orientate spre produse și procese, denumite în continuare „PPORD”, în conformitate cu articolul 9 din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006.

Atunci când notificarea este prezentată de o IMM, Agenția percepe o redevență redusă, astfel cum este specificat în tabelul 1 din anexa V.

(2)   Agenția percepe un drept, astfel cum se prevede în tabelul 2 din anexa V la prezentul regulament, pentru orice solicitare de prelungire a perioadei de scutire de la obligația generală de înregistrare pentru PPORD, în conformitate cu articolul 9 din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006.

Atunci când solicitantul este IMM, Agenția percepe un drept redus, astfel cum este specificat în tabelul 2 din anexa V.

(3)   Redevențele datorate în temeiul alineatului (1) trebuie să fie plătite în termen de 7 zile calendaristice de la data notificării facturii de către Agenție către producătorul, importatorul sau fabricantul de articole care transmite notificarea.

Drepturile datorate în temeiul alineatului (2) trebuie să fie plătite în termen de 30 de zile calendaristice de la data notificării de către Agenție a facturii către producătorul, importatorul sau fabricantul de articole care solicită prelungirea.

(4)   Atunci când plata nu se efectuează înainte de expirarea termenului prevăzut la alineatul (3), Agenția stabilește un al doilea termen de plată.

Atunci când plata nu se efectuează înainte de expirarea celui de-al doilea termen, cererea de prelungire va fi respinsă.

(5)   Atunci când cererea de notificare sau de prelungire este respinsă ca urmare a nerespectării de către solicitant a obligației de a prezenta informațiile lipsă sau ca urmare a nerespectării termenelor de plată, redevențele sau drepturile plătite în legătură cu acea notificare sau prelungire nu sunt rambursate sau returnate solicitantului sau notificatorului sub altă formă.

Articolul 8

Redevențe pentru cererile prezentate în conformitate cu articolul 62 din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006

(1)   Agenția percepe o redevență, astfel cum se prevede la alineatele (2) și (3) din prezentul articol, pentru orice cerere de autorizare a unei substanțe în conformitate cu articolul 62 din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006.

(2)   Agenția percepe o redevență de bază pentru orice cerere de autorizare a unei substanțe, astfel cum este specificat în anexa VI. Redevența de bază corespunde cererii de autorizare pentru o singură substanță, o singură utilizare și un singur solicitant.

Agenția percepe o redevență suplimentară, astfel cum este specificat în anexa VI la prezentul regulament, pentru fiecare utilizare suplimentară, pentru fiecare substanță suplimentară care corespunde definiției grupului de substanțe, astfel cum este specificată la punctul 1.5 din anexa XI la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, și care face obiectul cererii și pentru fiecare solicitant suplimentar inclus în cerere.

În sensul prezentului alineat, fiecare scenariu de expunere este considerat o utilizare diferită.

(3)   Atunci când cererea este prezentată numai de o întreprindere mijlocie sau două sau mai multe IMM-uri, dintre care cea mai mare este o întreprindere mijlocie, Agenția percepe o redevență de bază redusă și redevențe suplimentare reduse, astfel cum este specificat în tabelul 2 din anexa VI.

Atunci când cererea este prezentată numai de o întreprindere mică sau două sau mai multe IMM-uri, dintre care cea mai mare este o întreprindere mică, Agenția percepe o redevență de bază redusă și redevențe suplimentare reduse, astfel cum este specificat în tabelul 3 din anexa VI.

Atunci când cererea este prezentată numai de una sau mai multe microîntreprinderi, Agenția percepe o redevență de bază redusă și redevențe suplimentare reduse, astfel cum este specificat în tabelul 4 din anexa VI.

(4)   Data la care Agenția încasează redevența impusă pentru o cerere de autorizare este considerată data primirii cererii.

Articolul 9

Drepturi pentru revizuirea autorizațiilor prezentate în conformitate cu articolul 61 din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006

(1)   Agenția percepe un drept, astfel cum se prevede la alineatele (2) și (3) din prezentul articol, pentru orice transmitere a unui raport de revizuire prezentat în conformitate cu articolul 61 din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006.

(2)   Agenția percepe un drept de bază pentru orice raport de revizuire prezentat, astfel cum este specificat în anexa VII. Dreptul de bază corespunde prezentării unui raport de revizuire pentru o singură substanță, o singură utilizare și un singur solicitant.

Agenția percepe un drept suplimentar, astfel cum este specificat în anexa VII la prezentul regulament, pentru fiecare utilizare suplimentară, pentru fiecare substanță suplimentară care corespunde definiției grupului de substanțe, astfel cum este specificată la punctul 1.5 din anexa XI la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, și care face obiectul reportului de analiză și pentru fiecare entitate suplimentară care face obiectul raportului respectiv.

În sensul prezentului alineat, fiecare scenariu de expunere este considerat o utilizare diferită.

(3)   Atunci când cererea este prezentată numai de o întreprindere mijlocie sau două sau mai multe IMM-uri, dintre care cea mai mare este o întreprindere mijlocie, Agenția percepe un drept de bază redus și drepturi suplimentare reduse, astfel cum este specificat în tabelul 2 din anexa VII.

Atunci când cererea este prezentată numai de o întreprindere mică sau două sau mai multe IMM-uri, dintre care cea mai mare este o întreprindere mică, Agenția percepe un drept de bază redus și drepturi suplimentare reduse, astfel cum este specificat în tabelul 3 din anexa VII.

Atunci când cererea este prezentată numai de una sau mai multe microîntreprinderi, Agenția percepe un drept de bază redus și drepturi suplimentare reduse, astfel cum este specificat în tabelul 4 din anexa VII.

(4)   Data la care Agenția încasează dreptul impus pentru prezentarea unui raport de revizuire este considerată data primirii raportului de revizuire.

Articolul 10

Redevențe pentru acțiuni împotriva unei decizii a Agenției exercitate în conformitate cu articolul 92 din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006

(1)   Agenția percepe o redevență, astfel cum se specifică în anexa VIII la prezentul regulament, pentru introducerea oricăror acțiuni împotriva unei decizii a Agenției, în conformitate cu articolul 92 din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006.

(2)   Atunci când acțiunea este introdusă de o IMM, Agenția percepe o redevență redusă, astfel cum este specificat în tabelul 2 din anexa VIII.

(3)   În cazul în care Camera de recurs consideră acțiunea drept inadmisibilă, redevența nu este rambursată.

(4)   Agenția rambursează redevențele impuse în temeiul alineatului (1) din prezentul articol în cazul în care directorul executiv al Agenției rectifică o decizie în temeiul articolului 93 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 sau dacă se decide în favoarea recurentului.

(5)   Acțiunea nu este considerată drept primită de către Camera de recurs decât după încasarea redevenței aferente de către Agenție.

Articolul 11

Alte drepturi

(1)   Agenția poate percepe un drept pentru serviciile administrative și tehnice pe care le furnizează la cererea unei părți și care nu fac obiectul unor alte redevențe sau drepturi specificate în prezentul regulament. Nivelul la care este stabilit dreptul ia în considerare volumul de muncă implicat.

Cu toate acestea, nu se percep drepturi pentru furnizarea de asistență de către birourile sale de asistență tehnică și pentru sprijinul acordat statelor membre, astfel cum este specificat la articolului 77 alineatul (2) literele (h) și (i) din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006.

Directorul executiv al Agenției poate decide să nu perceapă niciun drept organizațiilor internaționale sau statelor care solicită asistență din partea Agenției.

(2)   Drepturile pentru serviciile administrative trebuie să fie plătite în termen de 30 zile calendaristice de la data notificării facturii de către Agenție.

(3)   Atunci când plata nu se efectuează înainte de expirarea termenului prevăzut la alineatul (2), Agenția stabilește un al doilea termen de plată.

Atunci când plata nu se efectuează înainte de expirarea celui de-al doilea termen, Agenția respinge cererea.

(4)   În lipsa unei prevederi contractuale contrare, drepturile pentru servicii tehnice sunt plătite înainte de furnizarea acestora.

(5)   Consiliul de administrație al Agenției elaborează o clasificare a serviciilor și a drepturilor și o adoptă după obținerea avizului favorabil din partea Comisiei.

Articolul 12

Reprezentanții unici

În cazul unui reprezentant unic menționat la articolul 8 din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, decizia de a aplica sau nu o reducere în cazul IMM-urilor depinde de informațiile privind numărul de angajați, cifra de afaceri și bilanțul referitoare la producătorul, producătorul unui preparat sau fabricantul de articole din afara Comunității care este reprezentat de reprezentantul unic respectiv în cadrul operațiunii în cauză, inclusiv informațiile relevante provenite de la societățile asociate și cele partenere ale producătorului, ale producătorului unui preparat sau ale fabricantului de articole din afara Comunității, în conformitate cu Recomandarea 2003/361/CE.

Articolul 13

Reduceri și scutire de la plata redevențelor

(1)   O persoană fizică sau juridică care revendică dreptul la o redevență sau la un drept redus în conformitate cu articolele 3-10 trebuie să informeze Agenția despre acest drept la momentul prezentării înregistrării, actualizării înregistrării, solicitării, notificării, cererii, raportului de revizuire sau acțiunii care implică plata unei redevențe.

(2)   O persoană fizică sau juridică care revendică dreptul la scutire de la plata redevenței în conformitate cu articolul 74 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 trebuie să informeze Agenția despre acest drept la momentul prezentării înregistrării.

(3)   Agenția poate solicita, în orice moment, dovada faptului că se îndeplinesc condițiile necesare pentru reducerea redevențelor sau a drepturilor sau pentru scutire de la plata redevențelor.

(4)   Atunci când o persoană fizică sau juridică care revendică dreptul la reducerea sau scutirea de la plata unei redevențe nu poate să demonstreze că are dreptul la o astfel de reducere sau scutire, Agenția percepe redevența sau dreptul integral, precum și o taxă administrativă.

Atunci când o persoană fizică sau juridică care a revendicat dreptul la o reducere a plătit deja o redevență sau un drept redus, dar nu poate să demonstreze că are dreptul la o astfel de reducere, Agenția percepe redevența sau dreptul integral, precum și o taxă administrativă.

Se aplică mutatis mutandis dispozițiile prevăzute la alineatele (2), (3) și (5) de la articolul 11.

CAPITOLUL III

PLATA REMUNERAȚIEI DE CĂTRE AGENȚIE

Articolul 14

Transferul fondurilor către statele membre

(1)   O parte din redevențele și drepturile colectate în temeiul prezentului regulament sunt transferate autorităților competente ale statelor membre, în cazurile următoare:

(a)

atunci când autoritatea competentă a statului membru notifică Agenția asupra încheierii unei proceduri de evaluare a unei substanțe, în conformitate cu articolul 46 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006;

(b)

atunci când autoritatea competentă a numit un membru al Comitetului pentru evaluarea riscurilor, care acționează ca raportor în contextul unei proceduri de autorizare, inclusiv în contextul unei revizuiri;

(c)

atunci când autoritatea competentă a statului membru a numit un membru al Comitetului pentru analiză socioeconomică care acționează ca raportor în contextul unei proceduri de autorizare, inclusiv în contextul unei revizuiri;

(d)

atunci când autoritatea competentă a statului membru a numit un membru al Comitetului pentru evaluarea riscurilor, care acționează ca raportor în contextul unei proceduri de restricționare;

(e)

atunci când autoritatea competentă a statului membru a numit un membru al Comitetului pentru evaluarea riscurilor, care acționează ca raportor în contextul unei proceduri de restricționare;

(f)

dacă este cazul, pentru celelalte sarcini îndeplinite de autoritățile competente la cererea Agenției.

Atunci când comitetele menționate la prezentul alineat decid să numească un coraportor, transferul se împarte între raportor și coraportor.

(2)   Sumele aferente fiecărei sarcini identificate în conformitate cu alineatul (1) de la prezentul articol și proporția maximă a redevențelor și drepturilor care trebuie să fie transferate către autoritățile competente ale statelor membre, precum și toate măsurile necesare pentru efectuarea transferului sunt stabilite de Consiliul de administrație al Agenției, după obținerea unui aviz favorabil din partea Comisiei. La stabilirea sumelor care trebuie transferate, Consiliul de administrație al Agenției respectă principiile economiei, eficacității și eficienței, astfel cum sunt definite la articolul 27 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002. Acesta trebuie să asigure, de asemenea, faptul că Agenția continuă să dispună de resurse financiare suficiente pentru a-și desfășura activitățile, astfel cum sunt definite în Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, având în vedere creditele bugetare existente și estimările multianuale ale veniturilor, inclusiv o subvenție comunitară, și trebuie să țină cont de volumul de muncă implicat pentru autoritățile competente ale statului membru.

(3)   Transferurile prevăzute la alineatul (1) trebuie să fie efectuate numai după ce raportul corespunzător a fost pus la dispoziția Agenției.

Cu toate acestea, Consiliul de administrație al Agenției poate decide să autorizeze prefinanțarea sau plățile intermediare, în conformitate cu articolul 81 alineatul (1) din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002.

(4)   Transferurile de fonduri prevăzute la literele (b)-(e) de la alineatul (1) au ca scop acordarea unei compensații autorităților competente ale statelor membre pentru activitatea raportorului sau a coraportorului și pentru orice consultanță științifică și tehnică, fără a aduce atingere obligației statelor membre de a nu oferi instrucțiuni incompatibile cu independența Agenției.

Articolul 15

Alte remunerații

La stabilirea cuantumului plăților efectuate pentru remunerarea specialiștilor sau a membrilor cooptați în comitete pentru activitatea desfășurată pentru Agenție, în conformitate cu articolul 87 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, Comitetul de administrație al Agenției trebuie să ia în considerare volumul de muncă implicat și să respecte principiile economiei, eficacității și eficienței, astfel cum sunt definite la articolul 27 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002. Acesta trebuie, de asemenea, să asigure faptul că Agenția dispune de resurse financiare suficiente pentru a-și desfășura activitățile, astfel cum sunt definite în Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, având în vedere creditele bugetare existente și estimările multianuale ale veniturilor, inclusiv o subvenție comunitară.

CAPITOLUL IV

PLĂȚILE

Articolul 16

Modalități de plată

(1)   Redevențele și drepturile se plătesc în moneda euro.

(2)   Plata se efectuează numai după ce Agenția a emis o factură, cu excepția plăților datorate în temeiul articolului 10.

(3)   Plățile se efectuează prin transfer bancar în contul Agenției.

Articolul 17

Identificarea plății

(1)   Fiecare plată efectuată trebuie să indice numărul facturii în câmpul de referințe, cu excepția plăților datorate în temeiul articolului 10.

Plățile datorate în temeiul articolului 10 trebuie să indice în câmpul de referințe identitatea recurentului (a recurenților) și, în cazul în care este disponibil, numărul deciziei care face obiectul recursului.

(2)   Atunci când nu se poate stabili scopul unei plăți, Agenția stabilește un termen până la care plătitorul trebuie să îi notifice în scris scopul acelei plăți. Dacă Agenția nu primește nicio notificare cu privire la scopul plății înainte de expirarea termenului stabilit, plata nu este considerată valabilă, iar suma respectivă este rambursată plătitorului.

Articolul 18

Data plății

(1)   Data la care cuantumul integral al plății este depus în contul deschis în numele Agenției este considerată a fi data la care s-a efectuat plata.

(2)   Se consideră că plata a fost efectuată la termen atunci când există suficiente dovezi documentate conform cărora plătitorul a ordonanțat transferul în contul bancar indicat în factură, înainte de expirarea termenului stabilit.

Confirmarea ordinului bancar, eliberată de o instituție financiară, este considerată drept dovadă suficientă. Cu toate acestea, atunci când transferul bancar presupune folosirea metodei de plată bancară electronică SWIFT, confirmarea efectuării transferului bancar se obține sub forma unei copii a raportului SWIFT, ștampilată și semnată de către un reprezentant autorizat al unei instituții financiare.

Articolul 19

Plata insuficientă

(1)   Se consideră că termenul de plată este respectat numai atunci când cuantumul integral al redevenței sau al dreptului a fost achitat la timp.

(2)   Atunci când o factură are ca obiect un grup de operațiuni, Agenția poate atribui oricare plată parțială uneia dintre operațiunile relevante. Criteriile de atribuire a plăților trebuie să fie stabilite de Comitetul de administrație al Agenției.

Articolul 20

Rambursarea sumelor plătite în exces

(1)   Măsurile aferente rambursării sumelor plătite în exces pentru o redevență sau un drept către plătitor sunt stabilite de Directorul executiv al Agenției și sunt publicate pe pagina de Internet a Agenției.

Cu toate acestea, atunci când sumă plătită în exces este mai mică de 100 EUR și partea în cauză nu a solicitat rambursarea acesteia în mod expres, suma plătită în exces nu este rambursată.

(2)   Evidența oricăror sume plătite în exces în vederea unor plăți viitoare către Agenție nu este posibilă.

CAPITOLUL V

DISPOZIȚII FINALE

Articolul 21

Estimarea provizorie

Pentru estimarea cheltuielilor și a veniturilor totale pentru exercițiul financiar următor, în conformitate cu articolul 96 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, Consiliul de administrație al Agenției include o estimare provizorie a veniturilor provenite din redevențe și drepturi, care sunt separate de orice subvenție din partea Comunității.

Articolul 22

Revizuire

(1)   Redevențele și drepturile prevăzute de prezentul regulament sunt revizuite anual în funcție de rata inflației astfel cum a fost măsurată cu ajutorul indicelui european al prețurilor de consum publicat de Eurostat în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 2494/95. O primă revizuire va fi efectuată la 1 iunie 2009.

(2)   Comisia revizuiește, de asemenea, în mod continuu prezentul regulament, în funcție de informațiile semnificative care devin disponibile cu privire la ipotezele de bază referitoare la anticiparea veniturilor și a cheltuielilor Agenției. Comisia va revizui, până la 1 ianuarie 2013, prezentul regulament cu scopul de a-l modifica, în cazul în care acest lucru va fi necesar, luând în considerare în special costurile Agenției și costurile conexe aferente serviciilor furnizate de autoritățile competente ale statelor membre.

Articolul 23

Intrare în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 16 aprilie 2008.

Pentru Comisie

Günter VERHEUGEN

Vicepreședinte


(1)  JO L 396, 30.12.2006, p. 1. Regulament modificat prin Regulamentul (CE) nr. 1354/2007 al Consiliului (JO L 304, 22.11.2007, p. 1).

(2)  JO L 124, 20.5.2003, p. 36.

(3)  JO L 248, 16.9.2002, p. 1. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1525/2007 (JO L 343, 27.12.2007, p. 9).

(4)  JO L 257, 27.10.1995, p. 1. Regulament modificat prin Regulamentul (CE) nr. 1882/2003 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 284, 31.10.2003, p. 1).


ANEXA I

Redevențe pentru înregistrările prezentate în conformitate cu articolele 6, 7 sau 11 din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006

Tabelul 1

Redevențe standard

(EUR)

 

Transmitere individuală

Transmitere în comun

Redevență pentru substanțe în intervalul cantitativ de la 1 la 10 tone

1 600

1 200

Redevență pentru substanțe în intervalul cantitativ de la 10 la 100 tone

4 300

3 225

Redevență pentru substanțe în intervalul cantitativ de la 100 la 1 000 tone

11 500

8 625

Redevență pentru substanțe în cantități peste 1 000 tone

31 000

23 250


Tabelul 2

Redevențe reduse pentru IMM-uri

(EUR)

 

Întreprindere mijlocie

(Transmitere individuală)

Întreprindere mijlocie

(Transmitere în comun)

Întreprindere mică

(Transmitere individuală)

Întreprindere mică

(Transmitere în comun)

Microîntreprindere

(Transmitere individuală)

Microîntreprindere

(Transmitere în comun)

Redevență pentru substanțe în intervalul cantitativ de la 1 la 10 tone

1 120

840

640

480

160

120

Redevență pentru substanțe în intervalul cantitativ de la 10 la 100 tone

3 010

2 258

1 720

1 290

430

323

Redevență pentru substanțe în intervalul cantitativ de la 100 la 1 000 tone

8 050

6 038

4 600

3 450

1 150

863

Redevență pentru substanțe în cantități peste 1 000 tone

21 700

16 275

12 400

9 300

3 100

2 325


ANEXA II

Redevențe pentru înregistrările prezentate în conformitate cu articolul 17 alineatul (2), articolul 18 alineatul (2) sau (3) sau articolul 19 din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006

Tabelul 1

Redevențe standard

(EUR)

 

Transmitere individuală

Transmitere în comun

Redevență

1 600

1 200


Tabelul 2

Redevențe reduse pentru IMM-uri

(EUR)

 

Întreprindere mijlocie

(Transmitere individuală)

Întreprindere mijlocie

(Transmitere în comun)

Întreprindere mică

(Transmitere individuală)

Întreprindere mică

(Transmitere în comun)

Microîntreprindere

(Transmitere individuală)

Microîntreprindere

(Transmitere în comun)

Redevență

1 120

840

640

480

160

120


ANEXA III

Redevențe pentru actualizările înregistrărilor prezentate în conformitate cu articolul 22 din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006

Tabelul 1

Redevențe standard pentru actualizarea intervalului cantitativ

(EUR)

 

Transmitere individuală

Transmitere în comun

De la intervalul cantitativ 1-10 tone la intervalul cantitativ 10-100 tone

2 700

2 025

De la intervalul cantitativ 1-10 tone la intervalul cantitativ 100-1 000 tone

9 900

7 425

De la intervalul cantitativ 1-10 tone la intervalul cantitativ peste 1 000 tone

29 400

22 050

De la intervalul cantitativ 10-100 tone la intervalul cantitativ 100-1 000 tone

7 200

5 400

De la intervalul cantitativ 10-100 tone la intervalul cantitativ peste 1 000 tone

26 700

20 025

De la intervalul cantitativ 100-1 000 tone la intervalul cantitativ peste 1 000 tone

19 500

14 625


Tabelul 2

Redevențe reduse pentru IMM-uri pentru actualizarea intervalului cantitativ

(EUR)

 

Întreprindere mijlocie

(Transmitere individuală)

Întreprindere mijlocie

(Transmitere în comun)

Întreprindere mică

(Transmitere individuală)

Întreprindere mică

(Transmitere în comun)

Microîntreprindere

(Transmitere individuală)

Microîntreprindere

(Transmitere în comun)

De la intervalul cantitativ 1-10 tone la intervalul cantitativ 10-100 tone

1 890

1 418

1 080

810

270

203

De la intervalul cantitativ 1-10 tone la intervalul cantitativ 100-1 000 tone

6 930

5 198

3 960

2 970

990

743

De la intervalul cantitativ 1-10 tone la intervalul cantitativ peste 1 000 tone

20 580

15 435

11 760

8 820

2 940

2 205

De la intervalul cantitativ 10-100 tone la intervalul cantitativ 100-1 000 tone

5 040

3 780

2 880

2 160

720

540

De la intervalul cantitativ 10-100 tone la intervalul cantitativ peste 1 000 tone

18 690

14 018

10 680

8 010

2 670

2 003

De la intervalul cantitativ 100-1 000 tone la intervalul cantitativ peste 1 000 tone

13 650

10 238

7 800

5 850

1 950

1 463


Tabelul 3

Redevențe pentru alte actualizări

(EUR)

Tipul actualizării

 

Modificare a identității solicitantului, care implică o modificare a personalității juridice

1 500

Tipul actualizării

Transmitere individuală

Transmitere în comun

Modificare a accesului la informații acordat în cererea de autorizare (pe element)

1 500

1 125


Tabelul 4

Redevențe reduse pentru IMM-uri pentru alte actualizări

(EUR)

Tipul actualizării

Întreprindere mijlocie

Întreprindere mică

Microîntreprindere

Modificare a identității solicitantului, care implică o modificare a personalității juridice

1 050

600

150

Tipul actualizării

Întreprindere mijlocie

(Transmitere individuală)

Întreprindere mijlocie

(Transmitere în comun)

Întreprindere mică

(Transmitere individuală)

Întreprindere mică

(Transmitere în comun)

Microîntreprindere

(Transmitere individuală)

Microîntreprindere

(Transmitere în comun)

Modificare a accesului la informații acordat în cererea de autorizare (pe element)

1 050

788

600

450

150

113


ANEXA IV

Redevențe pentru cererile prezentate în conformitate cu articolul 10 litera (a) punctul (xi) din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006

Tabelul 1

Redevențe standard

(EUR)

Element pentru care se solicită confidențialitate

Transmitere individuală

Transmitere în comun

Gradul de puritate și/sau identitatea impurităților sau a aditivilor

4 500

3 375

Intervalul cantitativ relevant

1 500

1 125

Un rezumat al studiilor sau un rezumat detaliat al studiilor

4 500

3 375

Informații din fișa cu date de securitate

3 000

2 250

Denumirea comercială a substanței

1 500

1 125

Denumirea IUPAC pentru substanțele care nu beneficiază de un regim tranzitoriu (neetapizate)

1 500

1 125

Denumirea IUPAC pentru substanțele periculoase folosite ca intermediari, în activitățile științifice sau în activitățile de cercetare și dezvoltare orientate spre produs sau proces

1 500

1 125


Tabelul 2

Redevențe reduse pentru IMM-uri

(EUR)

Element pentru care se solicită confidențialitate

Întreprindere mijlocie

(Transmitere individuală)

Întreprindere mijlocie

(Transmitere în comun)

Întreprindere mică

(Transmitere individuală)

Întreprindere mică

(Transmitere în comun)

Microîntreprindere

(Transmitere individuală)

Microîntreprindere

(Transmitere în comun)

Gradul de puritate și/sau identitatea impurităților sau a aditivilor

3 150

2 363

1 800

1 350

450

338

Intervalul cantitativ relevant

1 050

788

600

450

150

113

Un rezumat al studiilor sau un rezumat detaliat al studiilor

3 150

2 363

1 800

1 350

450

338

Informații din fișa cu date de securitate

2 100

1 575

1 200

900

300

225

Denumirea comercială a substanței

1 050

788

600

450

150

113

Denumirea IUPAC pentru substanțele periculoase care nu beneficiază de un regim tranzitoriu (neetapizate)

1 050

788

600

450

150

113

Denumirea IUPAC pentru substanțele periculoase folosite ca intermediari, în activitățile științifice sau în activitățile de cercetare și dezvoltare orientate spre produs sau proces

1 050

788

600

450

150

113


ANEXA V

Redevențe și drepturile pentru notificările PPORD prezentate în conformitate cu articolul 9 din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006

Tabelul 1

Redevențe pentru notificări PPORD

(EUR)

Redevență standard

500

Redevență redusă pentru întreprinderi mijlocii

350

Redevență redusă pentru întreprinderi mici

200

Redevență redusă pentru microîntreprinderi

50


Tabelul 2

Drepturi pentru prelungirea perioadei de scutire PPORD

(EUR)

Drept standard

1 000

Drept redus pentru întreprinderi mijlocii

700

Drept redus pentru întreprinderi mici

400

Drept redus pentru microîntreprinderi

100


ANEXA VI

Redevențe pentru cererile de autorizare prezentate în conformitate cu articolul 62 din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006

Tabelul 1

Redevențe standard

Redevență de bază

50 000 EUR

Redevență suplimentară pe substanță

10 000 EUR

Redevență suplimentară pe utilizare

10 000 EUR

Redevență suplimentară pe solicitant

Solicitantul suplimentar nu este IMM:

37 500 EUR

Solicitantul suplimentar este întreprindere mijlocie:

30 000 EUR

Solicitantul suplimentar este întreprindere mică:

18 750 EUR

Solicitantul suplimentar este microîntreprindere:

5 625 EUR


Tabelul 2

Redevențe reduse pentru întreprinderi mijlocii

Redevență de bază

40 000 EUR

Redevență suplimentară pe substanță

8 000 EUR

Redevență suplimentară pe utilizare

8 000 EUR

Redevență suplimentară pe solicitant

Solicitantul suplimentar este întreprindere mijlocie:

30 000 EUR

Solicitantul suplimentar este întreprindere mică:

18 750 EUR

Solicitantul suplimentar este microîntreprindere:

5 625 EUR


Tabelul 3

Redevențe reduse pentru întreprinderi mici

Redevență de bază

25 000 EUR

Redevență suplimentară pe substanță

5 000 EUR

Redevență suplimentară pe utilizare

5 000 EUR

Redevență suplimentară pe solicitant

Solicitantul suplimentar este întreprindere mică:

18 750 EUR

Solicitantul suplimentar este microîntreprindere:

5 625 EUR


Tabelul 4

Redevențe reduse pentru microîntreprinderi

Redevență de bază

7 500 EUR

Redevență suplimentară pe substanță

1 500 EUR

Redevență suplimentară pe utilizare

1 500 EUR

Redevență suplimentară pe solicitant

Solicitantul suplimentar: 5 625 EUR


ANEXA VII

Drepturi pentru revizuirea unei autorizații prezentate în conformitate cu articolul 61 din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006

Tabelul 1

Drepturi standard

Drept de bază

50 000 EUR

Drept suplimentar pe utilizare

10 000 EUR

Drept suplimentar pe substanță

10 000 EUR

Drept suplimentar pe persoană

Solicitant suplimentar nu este IMM:

37 500 EUR

Solicitantul suplimentar este întreprindere mijlocie:

30 000 EUR

Solicitantul suplimentar este întreprindere mică:

18 750 EUR

Solicitantul suplimentar este microîntreprindere:

5 625 EUR


Tabelul 2

Drepturi reduse pentru întreprinderi mijlocii

Drept de bază

40 000 EUR

Drept suplimentar pe utilizare

8 000 EUR

Drept suplimentar pe substanță

8 000 EUR

Drept suplimentar pe persoană

Solicitantul suplimentar este întreprindere mijlocie:

30 000 EUR

Solicitantul suplimentar este întreprindere mică:

18 750 EUR

Solicitantul suplimentar este microîntreprindere:

5 625 EUR


Tabelul 3

Drepturi reduse pentru întreprinderi mici

Drept de bază

25 000 EUR

Drept suplimentar pe utilizare

5 000 EUR

Drept suplimentar pe substanță

5 000 EUR

Drept suplimentar pe persoană

Solicitantul suplimentar este întreprindere mică:

18 750 EUR

Solicitantul suplimentar este microîntreprindere:

5 625 EUR


Tabelul 4

Drepturi reduse pentru microîntreprinderi

Drept de bază

7 500 EUR

Drept suplimentar pe utilizare

1 500 EUR

Drept suplimentar pe substanță

1 500 EUR

Drept suplimentar pe persoană

Solicitantul suplimentar este microîntreprindere:

5 625 EUR


ANEXA VIII

Redevențe pentru acțiuni introduse în conformitate cu articolul 92 din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006

Tabelul 1

Redevențe standard

(EUR)

Acțiune împotriva unei decizii adoptate în conformitate cu:

Redevență

Articolul 9 sau 20 din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006

2 200

Articolul 27 sau 30 din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006

4 400

Articolul 51 din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006

6 600


Tabelul 2

Redevențe reduse pentru IMM-uri

(EUR)

Acțiune împotriva unei decizii adoptate în conformitate cu:

Redevență

Articolul 9 sau 20 din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006

1 800

Articolul 27 sau 30 din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006

3 600

Articolul 51 din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006

5 400


17.4.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 107/26


REGULAMENTUL (CE) NR. 341/2008 AL COMISIEI

din 16 aprilie 2008

privind eliberarea de licențe de import pentru cererile depuse în aprilie 2008 în cadrul contingentelor tarifare deschise de Regulamentul (CE) nr. 616/2007 pentru carnea de pasăre

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CEE) nr. 2777/75 al Consiliului din 29 octombrie 1975 privind organizarea comună a piețelor în sectorul cărnii de pasăre (1),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1301/2006 al Comisiei din 31 august 2006 de stabilire a normelor comune pentru administrarea contingentelor tarifare de import pentru produsele agricole gestionate printr-un sistem de licențe de import (2), în special articolul 7 alineatul (2),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 616/2007 al Comisiei din 4 iunie 2007 privind deschiderea și gestionarea contingentelor tarifare comunitare în sectorul cărnii de pasăre originare din Brazilia, Thailanda și din alte țări terțe (3), în special articolul 5 alineatul (5),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 616/2007 a deschis contingente tarifare pentru importul de produse din sectorul cărnii de pasăre.

(2)

Cererile de licențe de import depuse în aprilie 2008 pentru subperioada 1 iulie-30 septembrie 2008 și, în ceea ce privește grupa 3, pentru perioada 1 iulie 2008-30 iunie 2009 sunt, pentru anumite contingente, superioare cantităților disponibile. Prin urmare, este necesar să se determine în ce măsură se pot elibera licențele de import, stabilindu-se coeficientul de atribuire care urmează să fie aplicat cantităților solicitate.

(3)

Cererile de licențe de import depuse în aprilie 2008, pentru subperioada 1 iulie-30 septembrie 2008, sunt, pentru anumite contingente, inferioare cantităților disponibile. Prin urmare, este necesar să se determine cantitățile pentru care nu s-au depus cereri, fiind necesară adăugarea acestora din urmă la cantitatea stabilită pentru următoarea subperioadă contingentară,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

(1)   Pentru cererile de licențe de import depuse în temeiul Regulamentului (CE) nr. 616/2007, pentru subperioada 1 iulie-30 septembrie 2008 și, în ceea ce privește grupa 3, pentru perioada 1 iulie 2008-30 iunie 2009, se aplică coeficienții de atribuire care figurează în anexa la prezentul regulament.

(2)   Cantitățile pentru care nu s-au depus cereri de import în temeiul Regulamentului (CE) nr. 616/2007 și care urmează să fie adăugate subperioadei 1 octombrie-31 decembrie 2008 sunt stabilite în anexă.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 17 aprilie 2008.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 16 aprilie 2008.

Pentru Comisie

Jean-Luc DEMARTY

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 282, 1.11.1975, p. 77. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 679/2006 (JO L 119, 4.5.2006, p. 1). Regulamentul (CEE) nr. 2777/75 va fi înlocuit cu Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 (JO L 299, 16.11.2007, p. 1) începând cu 1 iulie 2008.

(2)  JO L 238, 1.9.2006, p. 13. Regulament, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 289/2007 (JO L 78, 17.3.2007, p. 17).

(3)  JO L 142, 5.6.2007, p. 3. Regulament modificat prin Regulamentul (CE) nr. 1549/2007 (JO L 337, 21.12.2007, p. 75).


ANEXĂ

Nr. grupă

Nr. de ordine

Coeficientul de atribuire a cererilor de eliberare a licențelor de import depuse pentru subperioada 1.7.2008-30.9.2008

(%)

Cantități nesolicitate care urmează să fie adăugate subperioadei 1.10.2008-31.12.2008

(kg)

1

09.4211

1,780550

2

09.4212

 (1)

27 783 000

4

09.4214

28,694208

5

09.4215

36,799882

6

09.4216

 (2)

2 014 010

7

09.4217

4,045341

8

09.4218

 (1)

3 478 800


Nr. grupă

Nr. de ordine

Coeficientul de atribuire a cererilor de eliberare a licențelor de import depuse pentru perioada 1.7.2008-30.6.2009

(%)

3

09.4213

3,395585


(1)  Nu se aplică: nicio cerere de licență nu a fost transmisă Comisiei.

(2)  Nu se aplică: cererile sunt inferioare cantităților disponibile.


II Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare nu este obligatorie

DECIZII

Consiliu

17.4.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 107/28


DECIZIA CONSILIULUI

din 7 aprilie 2008

de numire a doi membri și a doi membri supleanți austrieci în cadrul Comitetului Regiunilor

(2008/308/CE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 263,

având în vedere propunerea guvernului austriac,

întrucât:

(1)

La 24 ianuarie 2006, Consiliul a adoptat Decizia 2006/116/CE de numire a membrilor și a membrilor supleanți ai Comitetului Regiunilor pentru perioada 26 ianuarie 2006-25 ianuarie 2010 (1).

(2)

Un post de membru a devenit vacant în urma demisiei domnului LINHART. Un post de membru a devenit vacant în urma decesului domnului ZIMPER. Două posturi de membri supleanți ai Comitetului Regiunilor au devenit vacante în urma demisiei domnului MÖDLHAMMER și a demisiei domnului VÖGERLE,

DECIDE:

Articolul 1

Sunt numiți în cadrul Comitetului Regiunilor pentru perioada restantă a mandatului, respectiv până la 25 ianuarie 2010:

(a)

în calitate de membri:

doamna Marianne FÜGL, Vizebürgermeisterin, Marktgemeinde Traisen;

domnul Erwin MOHR, Bürgermeister, Marktgemeinde Wolfurt;

și

(b)

în calitate de membri supleanți:

domnul Johannes PEINSTEINER, Bürgermeister, Marktgemeinde St. Wolfgang;

domnul Markus LINHART, Bürgermeister der Stadt Bregenz.

Articolul 2

Prezenta decizie produce efecte de la data adoptării.

Adoptată la Luxemburg, 7 aprilie 2008.

Pentru Consiliu

Președintele

R. ŽERJAV


(1)  JO L 56, 25.2.2006, p. 75.


17.4.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 107/29


DECIZIA CONSILIULUI

din 7 aprilie 2008

de numire a unui membru belgian în cadrul Comitetului Regiunilor

(2008/309/CE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 263,

având în vedere propunerea Guvernului Belgiei,

întrucât:

(1)

La 24 ianuarie 2006, Consiliul a adoptat Decizia 2006/116/CE de numire a membrilor și a supleanților în cadrul Comitetului Regiunilor pentru perioada cuprinsă între 26 ianuarie 2006-25 ianuarie 2010 (1).

(2)

Un post de membru în cadrul Comitetului Regiunilor a devenit vacant ca urmare a demisiei doamnei MOERMAN,

DECIDE:

Articolul 1

Domnul Dirk VAN MECHELEN, ministru flamand al finanțelor, bugetului și amenajării teritoriului, este numit în calitate de membru în cadrul Comitetului Regiunilor pentru durata rămasă a mandatului doamnei MOERMAN, respectiv până la 25 ianuarie 2010.

Articolul 2

Prezenta decizie produce efecte de la data adoptării.

Adoptată la Luxemburg, 7 aprilie 2008.

Pentru Consiliu

Președintele

R. ŽERJAV


(1)  JO L 56, 25.2.2006, p. 75.


17.4.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 107/30


DECIZIA CONSILIULUI

din 7 aprilie 2008

de numire a șapte membri din Regatul Unit și a șapte supleanți din Regatul Unit în cadrul Comitetului Regiunilor

(2008/310/CE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 263,

având în vedere propunerea Guvernului Regatului Unit,

întrucât:

(1)

La 24 ianuarie 2006, Consiliul a adoptat Decizia 2006/116/CE de numire a membrilor și a supleanților în cadrul Comitetului Regiunilor pentru perioada cuprinsă între 26 ianuarie 2006-25 ianuarie 2010 (1).

(2)

Șapte posturi de membri în cadrul Comitetului Regiunilor au devenit vacante ca urmare a încheierii mandatelor doamnei ASHTON, domnului BODFISH, doamnei Olive BROWN, doamnei COLEMAN, doamnei BUTLER, domnului McCONNEL și doamnei OLDFATHER. Cinci posturi de supleanți au devenit vacante ca urmare a încheierii mandatelor domnului ANGELL, domnului FOOTE-WOOD, doamnei KAGAN, doamnei DAVIES și domnului LYON. Un post de supleant a devenit vacant în urma demisiei domnului LOCHHEAD. Un post de supleant devine vacant ca urmare a numirii domnului MALCOLM în calitate de membru,

DECIDE:

Articolul 1

Se numesc în cadrul Comitetului Regiunilor pentru durata rămasă a mandatului, respectiv până la 25 ianuarie 2010:

(a)

în calitate de membri:

Linda GILLHAM, Member of Runnymede Borough Council;

Dave WILCOX, Member of Derbyshire County Council;

Iain MALCOLM, Member of South Tyneside Council (schimbare de mandat);

Doris ANSARI, Member of Cornwall County Council;

Christine CHAPMAN, Member of the National Assembly of Wales;

Keith BROWN, Member of the Scottish Parliament;

Irene OLDFATHER, Member of the Scottish Parliament;

și

(b)

în calitate de supleanți:

Kathy POLLARD, Member of Suffolk County Council;

Doreen HUDDART, Member of Newcastle-upon-Tyne City Council;

Feryat DEMIRCI, Member of London Borough of Hackney;

Cindy HUGHES, Member of Darlington Borough Council;

Nerys EVANS, Member of the National Assembly of Wales;

Allison McINNES, Member of the Scottish Parliament;

Ted BROCKLEBANK, Member of the Scottish Parliament.

Articolul 2

Prezenta decizie produce efecte de la data adoptării.

Adoptată la Luxemburg, 7 aprilie 2008.

Pentru Consiliu

Președintele

R. ŽERJAV


(1)  JO L 56, 25.2.2006, p. 75.


17.4.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 107/31


DECIZIA CONSILIULUI

din 14 aprilie 2008

de numire a unui membru irlandez în cadrul Comitetului Economic și Social European

(2008/311/CE, Euratom)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire al Comunității Europene, în special articolul 259,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice, în special articolul 167,

având în vedere Decizia 2006/651/CE, Euratom a Consiliului (1),

având în vedere propunerea prezentată de Guvernul irlandez,

având în vedere avizul Comisiei,

întrucât un post de membru în cadrul Comitetului Economic și Social European a devenit vacant ca urmare a demisiei domnului Arthur FORBES,

DECIDE:

Articolul 1

Doamna Heidi LOUGHEED, Head of IBEC Europe, se numește membru în cadrul Comitetului Economic și Social European pentru durata rămasă a mandatului, respectiv până la 20 septembrie 2010.

Articolul 2

Prezenta decizie produce efecte de la data adoptării.

Adoptată la Luxemburg, 14 aprilie 2008.

Pentru Consiliu

Președintele

I. JARC


(1)  JO L 269, 28.9.2006, p. 13. Decizie modificată prin Decizia 2007/622/CE, Euratom (JO L 253, 28.9.2007, p. 39).


Comisie

17.4.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 107/32


DECIZIA COMISIEI

din 5 martie 2008

de stabilire a formularului standard pentru supravegherea și controlul expedierilor de deșeuri radioactive și combustibil uzat, prevăzut de Directiva 2006/117/Euratom a Consiliului

[notificată cu numărul C(2008) 793]

(2008/312/Euratom)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice,

având în vedere Directiva 2006/117/Euratom a Consiliului din 20 noiembrie 2006 privind supravegherea și controlul transferurilor de deșeuri radioactive și combustibil uzat (1), în special articolul 17 alineatul (2),

după obținerea avizului Comitetului consultativ instituit în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 21,

întrucât:

(1)

Comisia trebuie să stabilească un nou formular standard care să fie utilizat pentru expedierile de deșeuri radioactive și combustibil uzat, aflate sub incidența Directivei 2006/117/Euratom.

(2)

Noul formular standard trebuie să se aplice expedierilor de deșeuri radioactive și combustibil uzat între statele membre, precum și importurilor și exporturilor de astfel de deșeuri radioactive sau combustibil uzat în/din Comunitate și tranzitului acestora prin Comunitate dintr-o țară terță într-o altă țară terță.

(3)

Măsurile prevăzute de prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului consultativ instituit în conformitate cu procedura stabilită la articolul 21,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Formularul standard prevăzut în anexă se utilizează pentru orice expedieri de deșeuri radioactive sau combustibil uzat între statele membre sau în, din și prin Comunitate, aflate sub incidența Directivei 2006/117/Euratom.

Articolul 2

Formularul standard se comunică în format electronic, conform modelului prezentat de Comisie.

Articolul 3

Statele membre iau măsurile necesare pentru a se conforma prezentei decizii până la 25 decembrie 2008.

Articolul 4

Decizia 93/552/Euratom a Comisiei (2) se abrogă.

Articolul 5

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 5 martie 2008.

Pentru Comisie

Andris PIEBALGS

Membru al Comisiei


(1)  JO L 337, 5.12.2006, p. 21.

(2)  JO L 268, 29.10.1993, p. 83.


ANEXĂ

Formular standard pentru supravegherea și controlul expedierilor de deșeuri radioactive și combustibil uzat

(Directiva 2006/117/Euratom a Consiliului)

Note generale

Secțiunile de la A-1 la A-6: se completează pentru expedierile de deșeuri radioactive.

Secțiunile de la B-1 la B-6: se completează pentru expedierile de combustibil uzat (inclusiv combustibil uzat destinat depozitării finale și, ca atare, inclus în categoria deșeuri).

Secțiunea A-1 sau B-1 (Cerere de autorizare a expedierilor): se completează de către solicitant. Acesta este, în funcție de tipul de expediere:

deținătorul, în cazul unei expedieri între statele membre (tip MM) sau al unui export din Comunitate într-o țară terță (tip ME);

destinatarul, în cazul unui import în Comunitate dintr-o țară terță (tip IM);

persoana responsabilă de expediere în statul membru prin care deșeurile radioactive sau combustibilul uzat intră în Comunitate, în cazul unui tranzit prin Comunitate (tip TT).

Secțiunea A-2 sau B-2 (Confirmare de primire a cererii): se completează de către autoritățile competente implicate. Acestea sunt – în funcție de tipul de expediere – autoritățile competente ale statului:

de origine, în cazul unei expedieri de tip MM sau ME;

de destinație, în cazul unei expedieri de tip IM;

prin care expedierea intră prima dată în Comunitate, în cazul unei expedieri de tip TT,

precum și toate autoritățile competente ale statelor membre de tranzit, după caz.

Secțiunea A-3 sau B-3 (Refuzul sau acordul): se completează de către toate autoritățile competente implicate.

Secțiunea A-4a/A-4b sau B-4a/B-4b (Autorizarea sau refuzul expedierii): se completează de către autoritatea competentă responsabilă de emiterea autorizației. Aceasta este – în funcție de tipul de expediere – autoritatea competentă:

a statului membru de origine, în cazul expedierilor de tip MM și ME;

a statului membru de destinație, în cazul expedierilor de tip IM; sau

a primului stat membru de tranzit, prin care expedierea intră în Comunitate, în cazul expedierilor de tip TT.

Secțiunea A-5 sau B-5 (Descrierea încărcăturii/Lista coletelor): se completează de către solicitantul indicat la secțiunea A-1 sau B-1.

Secțiunea A-6 sau B-6 (Confirmare de primire a expedierii): se completează de către destinatar (în cazul expedierilor de tip MM și IM), de către deținător (în cazul expedierilor de tip ME) sau de către persoana responsabilă de expediere (în cazul expedierilor de tip TT).

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Note explicative pentru fiecare rubrică din formularul standard, secțiunile de la A-1 la A-6 și de la B-1 la B-6

Definiția unei cereri completate corespunzător: O cerere de autorizare a unei expedieri de deșeuri radioactive sau combustibil uzat este completată corespunzător în conformitate cu Directiva 2006/117/Euratom, dacă – în cazul expedierilor de deșeuri radioactive – fiecare rubrică din secțiunea A-1 sau – în cazul expedierilor de combustibil uzat – fiecare rubrică din secțiunea B-1 conține informațiile solicitate, fie prin marcarea căsuței adecvate, eliminarea (= tăierea) opțiunii care nu se aplică sau completarea datelor și a valorilor potrivite. În cazul unei cereri pentru mai multe expedieri, rubricile 8 și 9 pot conține valori estimative.

1.

Solicitantul trebuie să completeze în mod corespunzător toate rubricile 1-14. La rubrica 1, marcați căsuța corespunzătoare pentru a defini tipul de expediere și completați punctele de frontieră adecvate în cazul în care în expediere sunt implicate țări terțe.

(a)

Marcați tipul MM pentru expedierile între state membre, cu un tranzit eventual printr-unul sau mai multe alte state membre sau țări terțe.

(b)

Marcați tipul IM pentru expedierile dintr-o țară terță într-un stat membru (= import în Comunitate), având în vedere că cererea trebuie să includă dovada că destinatarul a încheiat cu deținătorul situat în țara terță un acord care a fost acceptat de autoritatea competentă din țara terță respectivă, în temeiul căruia deținătorul trebuie să recupereze deșeurile radioactive sau combustibilul uzat atunci când expedierea nu poate sau nu trebuie finalizată.

(c)

Marcați tipul ME pentru expedierile dintr-un stat membru într-o țară terță (= export din Comunitate); sau

(d)

Marcați tipul TT pentru expedierile dintr-o țară terță într-o altă țară terță, cu tranzit printr-unul sau mai multe state membre, având în vedere că cererea trebuie să includă dovada că destinatarul situat în țara terță a încheiat cu deținătorul situat în țara terță un acord care a fost acceptat de autoritatea competentă din țara terță respectivă, în temeiul căruia deținătorul trebuie să recupereze deșeurile radioactive sau combustibilul uzat atunci când expedierea nu poate sau nu trebuie finalizată.

2.

Marcând căsuța corespunzătoare, solicitantul trebuie să declare explicit dacă cererea acoperă numai o expediere într-o perioadă de timp (de exemplu 05/2010, 2009 sau 2010-2011) sau mai multe expedieri într-o perioadă de timp, care nu depășește trei ani de la data autorizației. Se poate trimite o singură cerere pentru mai multe expedieri, cu condiția îndeplinirii următoarelor condiții, în conformitate cu articolul 6 alineatul (2) din Directiva 2006/117/Euratom:

(a)

deșeurile radioactive sau combustibilul uzat la care se referă prezintă, în esență, aceleași caracteristici fizice, chimice și radioactive; și

(b)

expedierile se efectuează de la același deținător spre același destinatar și implică aceleași autorități competente; și

(c)

în cazul în care expedierile presupun tranzitul prin țări terțe, un astfel de tranzit se realizează de la același punct de frontieră de intrare și/sau de ieșire în/din Comunitate și prin același (aceleași) punct(e) de frontieră a(le) țării sau țărilor terțe implicate, cu excepția cazului în care autoritățile competente implicate au convenit altfel.

3.

Solicitantul trebuie să completeze punctele de frontieră corespunzătoare în cazul în care în expediere sunt implicate una sau mai multe țări terțe. Aceste puncte de frontieră trebuie să fie identice pentru toate expedierile acoperite de autorizație, cu excepția cazului în care este convenit altfel de către autoritățile competente.

4.

Solicitantul trebuie să completeze denumirea sa comercială, adresa și detaliile de contact. Denumirea comercială este numele sub care o întreprindere își desfășoară activitatea în scopuri comerciale, deși denumirea juridică înregistrată folosită pentru contracte sau alte situații formale poate să difere. Solicitantul trebuie să marcheze căsuța corespunzătoare pentru a-și defini funcția, care este, conform tipului de expediere, una din următoarele:

(a)

deținătorul, în cazul unei expedieri între statele membre (tip MM) sau al unui export din Comunitate într-o țară terță (tip ME);

(b)

destinatarul, în cazul unui import în Comunitate dintr-o țară terță (tip IM);

(c)

persoana responsabilă de expediere în statul membru prin care deșeurile radioactive sau combustibilul uzat intră în Comunitate, în cazul unui tranzit prin Comunitate (tip TT).

5.

Solicitantul trebuie să completeze denumirea comercială, adresa și detaliile de contact ale locului în care sunt ținute deșeurile radioactive sau combustibilul uzat înainte de expediere, care pot fi diferite de adresa destinatarului.

6.

Solicitantul trebuie să completeze denumirea comercială, adresa și detaliile de contact ale destinatarului. În cazul unei expedieri de tip IM, aceste informații coincid cu cele de la rubrica 4.

7.

Solicitantul trebuie să completeze denumirea comercială, adresa și detaliile de contact ale locului în care sunt ținute deșeurile radioactive sau combustibilul uzat după expediere, care pot fi diferite de adresa solicitantului.

8.

Solicitantul trebuie să completeze toate câmpurile fie marcând căsuța corespunzătoare (sunt posibile mai multe răspunsuri), fie completând caracteristicile și valorile specifice ale deșeurilor radioactive sau ale combustibilului uzat. Aceste valori pot fi estimative în cazul mai multor expedieri.

9.

Solicitantul trebuie să completeze rubrica 9; valorile pot fi estimative.

10.

Solicitantul trebuie să marcheze și să definească tipul de activitate care generează deșeurile radioactive sau combustibilul uzat și să marcheze căsuța (căsuțele) corespunzătoare sau să precizeze orice altă activitate. Sunt posibile mai multe răspunsuri.

11.

Solicitantul trebuie să definească scopul expedierii și să marcheze căsuța corespunzătoare (este posibil numai un singur răspuns) sau să precizeze orice alte scopuri.

12.

Solicitantul trebuie să enumere diferitele moduri de transport prevăzute pentru expediere (rutier, cale ferată, maritim, aerian, cale fluvială internă), după cum au fost planificate, și să adauge, după caz, punctul de plecare, punctul de sosire și transportatorul preconizat (dacă se cunoaște deja). Modificarea ulterioară a acestui program pe parcursul procedurii de depunere a cererii este posibilă și trebuie notificată autorităților competente, însă nu necesită o nouă cerere de aprobare.

13.

Solicitantul trebuie să enumere toate țările implicate în expediere, începând cu primul stat membru sau prima țară terță în care sunt ținute deșeurile radioactive sau combustibilul uzat și terminând cu ultimul stat membru sau ultima țară terță în care acestea vor fi ținute după finalizarea expedierii. În cazul în care solicitantul dorește să modifice ordinea cronologică a țărilor, este necesară o nouă cerere.

14.

Solicitantul trebuie să declare cine recuperează deșeurile radioactive sau combustibilul uzat în cazul în care expedierea (expedierile) nu poate (pot) avea loc sau nu pot fi îndeplinite condițiile de expediere. În cazul expedierii de tip IM sau TT, solicitantul trebuie să anexeze cererii dovada că între destinatarul din statul membru sau țara terță de destinație și deținătorul deșeurilor radioactive sau al combustibilului uzat din țara terță s-a încheiat un acord care a fost aprobat de autoritățile competente din țara terță.

După completarea rubricilor 1-14, solicitantul trebuie să trimită secțiunea 1 din formularul standard autorității competente, care răspunde de emiterea autorizației de expediere.

Autoritatea competentă responsabilă de emiterea autorizației sau a refuzului de expediere este, în funcție de tipul de expediere:

autoritatea competentă din statul membru de origine, în cazul expedierilor între state membre (tipul MM) și al exporturilor din Comunitate (tipul ME);

autoritatea competentă din statul membru de destinație, în cazul unui import în Comunitate (tipul IM);

autoritatea competentă a primului stat membru de tranzit, prin care expedierea intră în Comunitate, în cazul unui tranzit prin Comunitate (tipul TT).

Datele de contact corespunzătoare pot fi preluate din platforma de comunicații electronice creată și întreținută de Comisie sau din lista publicată a autorităților competente.

15.

Imediat după primirea cererii, autoritatea competentă responsabilă de emiterea autorizației de expediere trebuie:

(a)

să introducă numărul de înregistrare în partea de sus a fiecărei secțiuni a formularului standard, începând cu secțiunea 1;

(b)

să verifice dacă solicitantul a completat în mod corespunzător toate rubricile de la secțiunea 1;

(c)

să completeze rubrica 15 din secțiunea 2 și să realizeze copii suficiente ale secțiunilor 1, 2 și 3 pentru fiecare stat membru sau țară implicată. Țările terțe de tranzit sunt consultate numai în scop informativ.

16.

Autoritatea competentă responsabilă de emiterea autorizației trebuie:

(a)

să completeze, după caz, rubrica 16 din secțiunea 2 (și 18 din secțiunea 3) pentru fiecare autoritate competentă a statelor membre sau țărilor implicate enumerate la rubrica 13, a cărei aprobare este necesară pentru autorizarea expedierii (expedierilor); și

(b)

să trimită cererea completată în mod corespunzător (secțiunea 1) împreună cu secțiunea 2 – fără întârziere – spre aprobare la fiecare autoritate competentă implicată, menționată la rubrica 16.

17.

Rubrica 17 trebuie completată de autoritatea competentă a statului (statelor) membru (membre) implicat(e). Data cererii și data primirii trebuie introduse imediat după primirea cererii. În termen de 20 de zile de la data primirii, autoritățile competente ale statelor membre implicate trebuie să verifice dacă cererea este completată în mod corespunzător (trebuie completate toate rubricile de la 1 la 14 și nu trebuie să lipsească informații; unele valori pot fi estimative). Se aplică numai 17 (a) sau 17 (b); se elimină, după caz, răspunsul incorect.

(a)

Dacă autoritatea competentă a statului (statelor) membru (membre) de tranzit, dacă există, sau de destinație consideră că cererea nu este completată în mod corespunzător, aceasta trebuie să completeze rubrica 17 (a), să elimine rubrica 17 (b) și să notifice solicitarea de informații lipsă autorității competente responsabile de emiterea autorizației (indicată la rubrica 15). Aceasta trebuie să indice explicit informațiile lipsă (se completează sau se anexează un document). Autoritatea competentă care solicită informațiile lipsă trebuie să trimită copii ale secțiunii 2 tuturor celorlalte autorități competente ale statelor membre implicate indicate la rubrica 13, în termen de 20 de zile de la data primirii cererii. Datele de contact corespunzătoare pot fi preluate din platforma de comunicații electronice creată și întreținută de Comisie sau din lista publicată a autorităților competente. Dacă un stat membru implicat consideră că cererea nu este completată în mod corespunzător, procedura se încheie. În acest caz, chiar dacă autoritatea competentă a statului membru de destinație consideră că aplicația este completată în mod corespunzător, aceasta nu poate trimite o confirmare de primire decât după primirea informațiilor solicitate și dacă nu s-a trimis nicio altă cerere în termen de 10 zile de la primirea informațiilor lipsă. Această procedură poate fi repetată până la primirea tuturor informațiilor lipsă și nu se mai trimite nicio solicitare suplimentară de informații lipsă.

În termen de cel mult 10 zile de la expirarea celor 20 de zile de la primirea cererii, dacă nu s-a primit nicio solicitare de informații lipsă în perioada de 20 de zile și dacă autoritatea competentă a statului membru implicat consideră că cererea este completată în mod corespunzător, aceasta trebuie să trimită secțiunea 2 autorității competente responsabile de emiterea autorizației, indicate la rubrica 15, și copii ale acesteia tuturor celorlalte autorități competente ale statelor membre implicate, indicate la rubrica 13. Datele de contact corespunzătoare pot fi preluate din platforma de comunicații electronice creată și întreținută de Comisie sau din lista publicată a autorităților competente.

Autoritățile competente pot conveni asupra unor perioade de timp mai scurte între toate autoritățile competente ale statelor membre implicate.

(b)

Pentru a permite autorităților competente să solicite informațiile lipsă în termen de 20 de zile de la primirea cererii, autoritatea competentă a statului membru de destinație nu trebuie să emită confirmarea de primire înainte de expirarea termenului de 20 de zile. La expirarea termenului de 20 de zile, dacă autoritatea competentă a statului membru de destinație consideră că cererea este completată în mod corespunzător și dacă niciun alt stat membru nu este implicat sau nicio altă autoritate competentă implicată nu a solicitat informații lipsă, aceasta (autoritatea competentă a statului membru de destinație) trebuie să completeze rubrica 17 (b).

18.

Imediat după primirea confirmării de primire a unei cereri completate corespunzător din partea autorității competente a statului membru de destinație, autoritatea competentă responsabilă de emiterea autorizației trebuie să verifice dacă termenele limită au fost respectate și să completeze rubrica 18 a secțiunii 3 pentru fiecare stat membru implicat, astfel cum au fost enumerate la rubrica 13, a căror aprobare este necesară pentru autorizarea expedierii (expedierilor).

Autoritatea competentă implicată trebuie să efectueze înregistrările suplimentare necesare la rubrica 18.

19.

Autoritatea competentă responsabilă de emiterea autorizației trebuie să completeze termenul limită general de aprobare automată, care se aplică tuturor statelor membre implicate. Această dată de expirare este, în general, la două luni după data confirmării de primire a statului membru de destinație, indicat la rubrica 17 (b). Apoi, autoritatea competentă responsabilă de emiterea autorizației trebuie să trimită secțiunea 3 privind aprobarea sau refuzul tuturor statelor membre sau țărilor implicate.

Imediat după primirea secțiunii 3, orice autoritate competentă implicată trebuie să decidă dacă este necesară o perioadă de timp suplimentară pentru a decide asupra refuzului sau aprobării expedierii. Se poate solicita o perioadă suplimentară de cel mult o lună prin eliminarea termenului limită general de la rubrica 19, completarea noului termen limită și notificarea termenului limită prelungit tuturor autorităților competente implicate.

20.

Autoritatea competentă implicată trebuie să acorde cererii atenția cuvenită. Până la expirarea termenului limită pentru aprobarea automată, autoritatea competentă implicată trebuie să completeze rubrica 20 și să returneze exemplarul original al secțiunii 3 (originalul scanat dacă este trimis prin e mail) autorității competente responsabile de emiterea autorizației (indicate la rubrica 15). În cazul în care nu se aprobă, trebuie indicate motivele și acestea trebuie să se bazeze (pentru statele membre de tranzit) pe legislația națională, comunitară sau internațională aplicabilă transportului de materiale radioactive sau – pentru statele membre de destinație – pe legislația aplicabilă gestionării de deșeuri radioactive sau combustibil uzat sau pe legislația națională, comunitară sau internațională aplicabilă transportului de materiale radioactive. Orice condiții impuse nu trebuie să fie mai severe decât cele prevăzute pentru expedieri similare între state membre. Dacă formularul standard nu este completat și returnat la termen, acest lucru se interpretează ca aprobare tacită a cererii de autorizare pentru expediere, conform articolului 9 alineatul (2) din Directiva 2006/117/Euratom.

21.

Autoritatea competentă responsabilă de emiterea autorizației de expediere trebuie să completeze rubricile 21-23, după ce au fost acordate toate aprobările necesare pentru expediere din partea autorităților competente implicate, având în vedere că se consideră că se aprobă tacit numai în condițiile în care:

(a)

confirmarea de primire a fost primită (cel puțin) din partea autorității competente a statului membru de destinație [vizat la rubrica 17 (b)]; și

(b)

nicio solicitare de informații lipsă nu a rămas fără răspuns; și

(c)

nu s-a primit niciun răspuns (nici aprobare, nici refuz) din partea autorităților competente implicate în termenele limită aplicabile, indicate la rubrica 19.

22.

Autoritatea competentă indicată la rubrica 21 trebuie să enumere sau să anexeze, dacă spațiul prevăzut nu este suficient, toate aprobările (inclusiv condițiile) și refuzurile (inclusiv motivele) primite, dacă există, din partea autorităților competente implicate.

23.

Autoritatea competentă indicată la rubrica 21 trebuie:

(a)

să completeze rubrica 23, având în vedere că perioada maximă de valabilitate a autorizației este de trei ani și că o singură autorizație poate acoperi mai multe expedieri, dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute la articolul 6 alineatul (2) din Directiva 2006/117/Euratom;

(b)

să trimită originalul secțiunii 4a solicitantului, împreună cu secțiunile 1, 4a, 5 și 6; și

(c)

să trimită copii ale secțiunii 4a tuturor celorlalte autorități competente implicate.

24.

Autoritatea competentă responsabilă de emiterea autorizației de expediere trebuie să completeze rubricile 24 și 25, în cazul în care cel puțin una dintre autoritățile competente implicate nu a aprobat expedierea.

25.

Autoritatea competentă indicată la rubrica 24 trebuie să enumere sau să anexeze toate aprobările și refuzurile primite, inclusiv toate condițiile și motivele de refuz și să trimită exemplarul original al secțiunii 4b solicitantului, iar copii ale acestei secțiuni tuturor celorlalte autorități competente implicate.

26.

Dacă expedierea (expedierile) a(u) fost autorizată (autorizate) și solicitantul a primit secțiunile 4a, 5 și 6, acesta trebuie să completeze în mod corespunzător rubrica 26. În cazul în care cererea acoperă mai multe expedieri, solicitantul trebuie să realizeze un număr suficient de copii ale secțiunii 5 pentru fiecare expediere.

27.

Solicitantul trebuie să marcheze căsuța corespunzătoare, indicând astfel dacă autorizația acoperă o singură expediere sau mai multe expedieri. În cazul mai multor expedieri, trebuie completat numărul de serie corespunzător.

28.

Înaintea fiecărei expedieri, solicitantul trebuie să completeze în mod corespunzător rubricile 28-30 (chiar dacă autorizația se referă la mai multe expedieri). În această secțiune, valorile nu pot fi estimative.

29.

Solicitantul trebuie să completeze în mod corespunzător rubrica 29 (lista coletelor) și să indice în partea de jos numărul total de colete, numărul total al fiecărui tip de colet, masa netă totală, masa brută totală și activitatea totală (GBq) pentru toate coletele. În cazul în care spațiul prevăzut în formular nu este suficient, acesta trebuie să anexeze o listă separată cu informațiile solicitate.

30.

Solicitantul trebuie să completeze rubrica 30 (data expedierii și declarația) înainte de fiecare expediere de deșeuri radioactive sau combustibil uzat (chiar dacă autorizația se referă la mai multe expedieri). Împreună cu secțiunile 1 și 4a, secțiunea 5 însoțește deșeurile radioactive sau combustibilul uzat pe parcursul expedierii. Descrierea lotului și lista coletelor (secțiunea 5) se anexează secțiunii 6 (confirmarea de primire).

31.

Destinatarul (în cazul expedierilor de tip MM și IM), deținătorul (în cazul expedierilor de tip ME) sau persoana responsabilă de expediere (în cazul expedierilor de tip TT) trebuie să completeze în mod corespunzător rubricile 31-35 (și 36, după caz); orice adăugiri necesare pot fi efectuate de solicitant. Totuși, un destinatar situat în afara Comunității Europene poate confirma primirea deșeurilor radioactive sau a combustibilului uzat printr-o declarație separată de formularul standard.

32.

Destinatarul trebuie să completeze denumirea, adresa și detaliile de contact ale locului în care sunt ținute deșeurile radioactive sau combustibilul uzat după expediere.

33.

Destinatarul trebuie să completeze rubrica 33 (cu referire la rubrica 23) și să indice dacă expedierea primită este ultima expediere acoperită de autorizație.

(a)

În cazurile în care autorizația acoperă o singură expediere de tip MM sau IM, destinatarul trebuie să completeze secțiunea 6 în termen de 15 zile de la primirea deșeurilor radioactive sau a combustibilului uzat și să trimită secțiunile 5 și 6 la autoritatea competentă a statului membru de destinație. Autoritatea competentă a statului membru de destinație trimite apoi copii ale secțiunilor 5 și 6 celorlalte autorități competente implicate (și, dacă este cazul, trimite exemplarul original al acestor două secțiuni autorității competente care a emis autorizația). În cazul expedierilor de tip MM, autoritatea competentă a statului membru de origine trebuie să trimită deținătorului o copie a confirmării de primire.

(b)

În cazul în care autorizația acoperă o singură expediere de tip ME sau TT, solicitantul trebuie să se asigure că destinatarul situat în afara Comunității Europene îi trimite secțiunea 5 și secțiunea 6, completate în mod corespunzător, imediat după primirea deșeurilor radioactive sau a combustibilului uzat. Secțiunea 6 poate fi înlocuită de o declarație din partea destinatarului, care să cuprindă cel puțin informațiile conținute la rubricile 31-36. În termen de 15 zile de la primirea deșeurilor radioactive sau a combustibilului uzat, solicitantul trebuie să trimită autorității competente care a emis autorizația secțiunile 5 și 6 (dacă destinatarul nu a folosit secțiunea 6, solicitantul trebuie să completeze această secțiune) și, dacă este cazul, declarația destinatarului. Această autoritate trebuie apoi să trimită celorlalte autorități competente implicate copii ale secțiunilor 5 și 6 și, dacă este cazul, declarația destinatarului.

(c)

În cazul în care autorizația acoperă mai multe expedieri de tip MM sau IM, destinatarul trebuie să completeze secțiunea 6 după fiecare expediere (după ce a efectuat, în acest scop, mai multe copii ale secțiunii 6 necompletate) și să trimită această secțiune direct la autoritatea competentă care a emis autorizația. Destinatarul anexează secțiunea 5 referitoare la aceeași expediere.

(d)

În cazul în care autorizația acoperă mai multe expedieri de tip ME sau TT, solicitantul trebuie să se asigure că după fiecare expediere destinatarul situat în afara Comunităților Europene completează pentru fiecare expediere o copie (separată) a secțiunii 6 și o returnează împreună cu secțiunea 5 corespunzătoare.

34.

Destinatarul trebuie să marcheze opțiunea „nu se aplică” sau să completeze rubrica 34 pentru expedierile de tip ME sau TT sau să anexeze o declarație separată și să indice referința la documentul anexat.

35.

Destinatarul trebuie să completeze rubrica 35 după efectuarea expedierii unice sau a tuturor expedierilor acoperite de autorizație. În cazul în care autorizația acoperă mai multe expedieri, confirmarea finală de primire este completată și trimisă ca și cum autorizația ar fi valabilă pentru o singură expediere, cu următoarele excepții:

(a)

la rubrica 30 din secțiunea 6 se precizează că expedierea respectivă este ultima expediere acoperită de autorizație;

(b)

orice declarație făcută de un destinatar situat în afara Comunităților Europene trebuie să certifice că s-au primit într-adevăr toate deșeurile radioactive sau combustibilul uzat acoperit de autorizația de expediere.

Destinatarul trebuie să trimită secțiunea 6 (confirmarea de primire) împreună cu secțiunea 5, în funcție de tipul de expediere, autorității competente a statului membru de destinație, în cazul expedierilor de tip MM sau IM, sau solicitantului indicat la rubrica 5 (secțiunea 1), în cazul unei expedieri de tip ME sau TT. Pentru a avea o vedere globală, la confirmarea finală de primire se anexează secțiunea 6 corespunzătoare fiecărei expedieri acoperite de autorizație.

36.

Destinatarul trebuie să marcheze opțiunea „nu se aplică” sau să completeze rubrica 36 în cazul expedierilor de tip ME sau TT sau să o înlocuiască cu o declarație separată, indicând referința la documentul anexat. Solicitantul trebuie să trimită secțiunile 5 și 6 autorității care a emis autorizația. Pentru a avea o vedere globală, la confirmarea finală de primire se anexează secțiunea 6 corespunzătoare fiecărei expedieri acoperite de autorizație.


III Acte adoptate în temeiul Tratatului UE

ACTE ADOPTATE ÎN TEMEIUL TITLULUI V DIN TRATATUL UE

17.4.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 107/60


DECIZIA COMITETULUI POLITIC ȘI DE SECURITATE CIAD/2/2008

din 18 martie 2008

de înființare a Comitetului contribuitorilor pentru operația militară a Uniunii Europene în Republica Ciad și în Republica Centrafricană

(2008/313/PESC)

COMITETUL POLITIC ȘI DE SECURITATE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 25 paragraful al treilea,

având în vedere Acțiunea comună 2007/677/PESC a Consiliului din 15 octombrie 2007 privind operația militară a Uniunii Europene în Republica Ciad și în Republica Centrafricană (1) (Operația EUFOR Ciad/RCA), în special articolul 10 alineatul (5),

întrucât:

(1)

În temeiul articolului 10 alineatul (5) din Acțiunea comună 2007/677/PESC, Consiliul a autorizat Comitetul Politic și de Securitate (COPS) să adopte deciziile pertinente privind instituirea unui comitet al contribuitorilor pentru operația EUFOR Ciad/RCA.

(2)

Concluziile Consiliului European de la Nisa, din 7, 8 și 9 decembrie 2000, și de la Bruxelles, din 24 și 25 octombrie 2002, au stabilit mecanismele pentru participarea statelor terțe la operațiile de gestionare a crizelor și pentru înființarea unui comitet al contribuitorilor.

(3)

Comitetul contribuitorilor va îndeplini un rol esențial în gestionarea curentă a operației EUFOR Ciad/RCA. Acesta va fi principalul forum în cadrul căruia statele contribuitoare examinează împreună aspecte legate de utilizarea forțelor lor în cadrul operației. COPS, care exercită controlul politic și conducerea strategică a operației, va ține seama de punctele de vedere exprimate de comitetul contribuitorilor.

(4)

În conformitate cu articolul 6 din Protocolul privind poziția Danemarcei anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană și la Tratatul de instituire a Comunității Europene, Danemarca nu participă la elaborarea și la punerea în aplicare a deciziilor și a acțiunilor Uniunii Europene care au implicații în domeniul apărării,

DECIDE:

Articolul 1

Instituire și mandat

Prin prezenta decizie se instituie un Comitet al contribuitorilor pentru operația militară a Uniunii Europene în Republica Ciad și în Republica Centrafricană („CoC”). Mandatul său este definit în concluziile Consiliului European de la Nisa și de la Bruxelles.

Articolul 2

Componență

(1)   CoC are următoarea componență:

reprezentanți ai tuturor statelor membre;

reprezentanți ai statelor terțe care participă la operație și aduc contribuții militare importante, astfel cum sunt menționate în anexă.

(2)   Comandantul operației UE, directorul general al Statului Major al Uniunii Europene sau reprezentanții acestora și reprezentanții Comisiei participă la reuniunile CoC.

(3)   Persoane terțe pot fi invitate, după caz, să asiste la părțile relevante ale discuțiilor.

Articolul 3

Președinția CoC

Fără a aduce atingere prerogativelor Președinției, CoC pentru această operație este prezidat de secretarul general/înaltul reprezentant sau de reprezentantul acestuia, în strânsă consultare cu Președinția și cu președintele Comitetului militar al Uniunii Europene (CEUMC) sau reprezentantul acestuia.

Articolul 4

Reuniuni

(1)   CoC este convocat periodic de președinte. Atunci când circumstanțele o impun, se pot convoca reuniuni de urgență la inițiativa președintelui sau la cererea unui membru.

(2)   Președintele distribuie, în prealabil, un proiect al ordinii de zi și documentele referitoare la reuniune. După fiecare reuniune, se distribuie un rezumat al acesteia.

Articolul 5

Procedura

(1)   Sub rezerva dispozițiilor alineatului (3) și fără a aduce atingere competențelor COPS și responsabilităților comandantului operației UE,

regula unanimității reprezentanților statelor care contribuie la operație se aplică în cazul în care CoC ia decizii privind gestionarea curentă a operației;

regula unanimității membrilor CoC se aplică în cazul în care acesta formulează recomandări privind eventuale adaptări ale planificării operaționale, inclusiv privind o eventuală adaptare a obiectivelor.

Abținerea unui membru nu împiedică unanimitatea.

(2)   Președinția stabilește dacă este prezentă majoritatea reprezentanților statelor care au dreptul să participe la deliberări.

(3)   Toate aspectele procedurale se soluționează cu majoritatea simplă a membrilor prezenți la reuniune.

(4)   Danemarca nu participă la nicio decizie a comitetului.

Articolul 6

Confidențialitatea

(1)   Regulamentul de securitate al Consiliului se aplică pentru reuniunile și lucrările CoC. În special, reprezentanții din cadrul CoC trebuie să dețină autorizațiile de securitate adecvate.

(2)   Deliberările CoC fac obiectul obligației de păstrare a secretului profesional, cu excepția cazurilor în care CoC hotărăște altfel în unanimitate.

Articolul 7

Intrarea în vigoare

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Adoptată la Bruxelles, 18 martie 2008.

Pentru Comitetul Politic și de Securitate

Președintele

M. IPAVIC


(1)  JO L 279, 23.10.2007, p. 21.


ANEXĂ

Lista statului (statelor) terț(e) menționat(e) la articolul 2 alineatul (1)

Albania


17.4.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 107/62


ACȚIUNEA COMUNĂ 2008/314/PESC A CONSILIULUI

din 14 aprilie 2008

privind sprijinul pentru activitățile AIEA în domeniile securității și verificării nucleare și în cadrul punerii în aplicare a Strategiei UE împotriva proliferării armelor de distrugere în masă

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 14,

întrucât:

(1)

La 12 decembrie 2003, Consiliul European a adoptat Strategia UE împotriva proliferării armelor de distrugere în masă, al cărei capitol III cuprinde o listă de măsuri care trebuie adoptate atât în Uniunea Europeană (UE), cât și în țările terțe pentru combaterea acestei proliferări.

(2)

UE acționează activ în prezent pentru punerea în aplicare a acestei strategii și dă curs măsurilor enumerate în capitolul III, în special prin furnizarea de resurse financiare destinate sprijinirii unor proiecte specifice desfășurate de instituții multilaterale, precum Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA).

(3)

La 17 noiembrie 2003, Consiliul a adoptat Poziția comună 2003/805/PESC privind universalizarea și consolidarea acordurilor multilaterale în domeniul neproliferării armelor de distrugere în masă și a vectorilor acestora (1). Poziția comună menționată prevede, între altele, încheierea de acorduri de garanții generalizate și de protocoale adiționale ale AIEA și angajează UE să acționeze pentru ca protocoalele adiționale și acordurile de garanții generalizate să devină standardul sistemului de verificare al AIEA.

(4)

La 17 mai 2004, Consiliul a adoptat Acțiunea comună 2004/495/PESC privind sprijinirea activităților AIEA desfășurate în cadrul programului său de securitate nucleară și în cadrul punerii în aplicare a strategiei UE împotriva proliferării armelor de distrugere în masă (2).

(5)

La 18 iulie 2005, Consiliul a adoptat Acțiunea comună 2005/574/PESC privind sprijinirea activităților AIEA în domeniile securității și verificării nucleare și în cadrul punerii în aplicare a strategiei UE împotriva proliferării armelor de distrugere în masă (3).

(6)

La 12 iunie 2006, Consiliul a adoptat Acțiunea comună 2006/418/PESC privind sprijinirea activităților AIEA în domeniile securității și verificării nucleare și în cadrul punerii în aplicare a strategiei UE împotriva proliferării armelor de distrugere în masă (4).

(7)

La 22 decembrie 2003, Consiliul a adoptat Directiva 2003/122/Euratom privind controlul surselor radioactive închise de mare activitate și al surselor orfane (5). În ceea ce privește UE, consolidarea controlului surselor radioactive de mare activitate în toate țările terțe, în conformitate cu declarația și cu planul de acțiune al G8 privind securizarea surselor radioactive, continuă să reprezinte un obiectiv important de urmărit.

(8)

În iulie 2005, statele părți și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice au convenit prin consens să modifice Convenția privind protecția fizică a materialelor nucleare (CPPNM) în vederea extinderii domeniului său de aplicare la materialele și instalațiile nucleare în cadrul utilizării, depozitării în scopuri pașnice în interiorul teritoriului, precum și în cadrul transportului și în vederea instituirii unei obligații pentru statele părți de a stabili sancțiuni de natură penală pentru încălcările convenției.

(9)

În septembrie 2005, a fost deschisă spre semnare Convenția internațională privind reprimarea actelor de terorism nuclear (Convenția privind terorismul nuclear). Odată cu intrarea sa în vigoare, convenția menționată va impune statelor părți adoptarea unor acte cu putere de lege pentru a incrimina infracțiunile respective.

(10)

AIEA urmărește aceleași obiective ca cele menționate la considerentele (3)-(9). Acest lucru are loc prin punerea în aplicare a planului său de securitate nucleară, care este finanțat prin contribuții voluntare la fondul pentru securitatea nucleară al AIEA,

ADOPTĂ PREZENTA ACȚIUNE COMUNĂ:

Articolul 1

(1)   În scopul punerii în aplicare, imediate și concrete, a anumitor elemente ale strategiei UE împotriva proliferării armelor de distrugere în masă, UE sprijină activitățile desfășurate de AIEA în domeniile securității și verificării nucleare, pentru a contribui la realizarea următoarelor obiective:

(a)

realizarea universalizării instrumentelor internaționale în materie de neproliferare și de securitate nucleară, inclusiv acordurile de garanții generalizate și protocolul adițional;

(b)

îmbunătățirea protecției materialelor și echipamentelor sensibile din punct de vedere al proliferării, precum și a tehnologiilor corespunzătoare și acordarea unei asistențe legislative și de reglementare în domeniul securității nucleare și al garanțiilor;

(c)

consolidarea depistării traficului ilicit cu materiale nucleare și alte materiale radioactive, precum și a metodelor de combatere a acestuia.

(2)   Proiectele AIEA care corespund măsurilor prevăzute de strategia UE sunt cele care vizează:

(a)

consolidarea infrastructurilor legislative și de reglementare naționale, necesare punerii în aplicare a instrumentelor internaționale relevante în domeniile securității și verificării nucleare, inclusiv acordurile de garanții generalizate și protocolul adițional;

(b)

sprijinirea statelor pentru consolidarea securității și controlului materialelor nucleare și al altor materiale radioactive;

(c)

consolidarea capacității statelor în materie de depistare a traficului ilicit cu materiale nucleare și alte materiale radioactive și de combatere a acestuia.

Aceste proiecte se desfășoară în țările care au nevoie de sprijin în domeniile respective după o evaluare inițială realizată de o echipă de experți.

O descriere detaliată a proiectelor este prevăzută în anexă.

Articolul 2

(1)   Președinția, asistată de Secretarul General al Consiliului/Înaltul Reprezentant pentru Politica externă și de securitate comună (SG/ÎR), este responsabilă pentru punerea în aplicare a prezentei acțiuni comune. Comisia este pe deplin asociată.

(2)   Proiectele menționate la articolul 1 alineatul (2) sunt desfășurate de AIEA. AIEA își îndeplinește această sarcină sub controlul SG/ÎR, care asistă președinția. În acest scop, SG/ÎR încheie acordurile necesare cu AIEA.

(3)   Președinția, SG/ÎR și Comisia se informează periodic reciproc cu privire la proiecte, în conformitate cu competențele lor corespunzătoare.

Articolul 3

(1)   Valoarea de referință financiară pentru punerea în aplicare a proiectelor menționate la articolul 1 alineatul (2) este de 7 703 000 EUR.

(2)   Gestionarea cheltuielilor finanțate din suma menționată la alineatul (1) se face în conformitate cu normele și procedurile Comunității Europene aplicabile bugetului general al Comunităților Europene.

(3)   Comisia supraveghează gestionarea corectă a cheltuielilor menționate la alineatul (2), care iau forma unei subvenții. În acest scop, Comisia încheie un acord de finanțare cu AIEA. Acordul de finanțare prevede obligația AIEA de a asigura o vizibilitate adecvată a contribuției UE în raport cu mărimea acestei contribuții.

(4)   Comisia depune eforturi în vederea încheierii acordului de finanțare menționat la alineatul (3) în cel mai scurt timp posibil după intrarea în vigoare a prezentei acțiuni comune. Comisia informează Consiliul cu privire la orice eventuale dificultăți survenite în decursul respectivului proces și cu privirea la data încheierii acordului de finanțare.

Articolul 4

Președinția, asistată de SG/ÎR, raportează Consiliului cu privire la punerea în aplicare a prezentei acțiuni comune, pe baza unor rapoarte întocmite periodic de AIEA. Rapoartele respective stau la baza evaluării de către Consiliu. Comisia este pe deplin asociată. Aceasta furnizează informații cu privire la aspectele financiare ale punerii în aplicare a prezentei acțiuni comune.

Articolul 5

Prezenta acțiune comună intră în vigoare la data adoptării.

Această acțiune expiră la 15 luni de la data încheierii acordului de finanțare între Comisie și AIEA sau la 14 aprilie 2009, în cazul în care până la acea dată nu a fost încheiat nici un acord de finanțare.

Articolul 6

Prezenta acțiune comună se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Luxemburg, 14 aprilie 2008.

Pentru Consiliu

Președintele

I. JARC


(1)  JO L 302, 20.11.2003, p. 34.

(2)  JO L 182, 19.5.2004, p. 46.

(3)  JO L 193, 23.7.2005, p. 44.

(4)  JO L 165, 17.6.2006, p. 20.

(5)  JO L 346, 31.12.2003, p. 57.


ANEXĂ

Sprijinul UE pentru activitățile AIEA în domeniile securității și verificării nucleare și în cadrul punerii în aplicare a strategiei UE împotriva proliferării armelor de distrugere în masă

1.   Descriere

În ultimii ani, numărul incidentelor teroriste înregistrate în statele membre UE și în alte state nu pare să se diminueze. Comunitatea internațională a recunoscut, în diverse foruri, că există în continuare un risc ridicat de acte de terorism nuclear reușite, implicând utilizarea de materiale nucleare sau alte materiale radioactive. Mai mult, rapoartele recente cu privire la traficul ilicit, inclusiv cu materiale nucleare deosebit de sensibile, subliniază riscul continuu de dobândire de către teroriști a unor astfel de materiale.

Comunitatea internațională a reacționat cu fermitate la aceste amenințări și a avut diverse inițiative menite să prevină ajungerea materialelor nucleare sau a altor materiale radioactive în mâinile infractorilor și teroriștilor. Seminarul cu privire la întărirea securității nucleare în țările din Asia, care a avut loc la Tokyo în noiembrie 2006, a atras atenția în mod special asupra situației din Asia și a pledat pentru o cooperare sporită a AIEA cu statele din regiune, pentru a se asigura că se aplică niveluri acceptabile de securitate tuturor materialelor nucleare și altor materiale radioactive aflate sub jurisdicții naționale și în conformitate cu sisteme și mecanisme naționale eficace. Lansarea, în iulie 2006, a Inițiativei globale pentru combaterea terorismului nuclear a dat un nou impuls eforturilor internaționale în acest sens.

Sistemul de verificare al AIEA rămâne un instrument indispensabil în vederea instaurării încrederii între state în ceea ce privește inițiativele luate în domeniul neproliferării nucleare și pentru dezvoltarea utilizării materialelor nucleare în scopuri pașnice.

Evoluția recentă a situației pe plan internațional a condus la elaborarea unei serii de noi instrumente de drept internațional cu relevanță în domeniile securității și verificării nucleare: în iulie 2005, statele părți au adoptat modificarea Convenției privind protecția fizică a materialelor nucleare; în septembrie 2005, Convenția internațională privind reprimarea actelor de terorism nuclear a fost deschisă spre semnare; iar în aprilie 2004, Consiliul de Securitate al Organizației Națiunilor Unite a adoptat Rezoluția 1540(2004) privind armele de distrugere în masă și actorii nestatali. Rezoluția 1373(2001) a Consiliului de Securitate al ONU invită toate statele să devină cât mai curând posibil părți la convențiile și protocoalele internaționale referitoare la terorism.

Până în prezent, peste 80 de state și-au luat angajamentul politic de a pune în aplicare Codul de conduită privind siguranța și securitatea surselor radioactive (1). De asemenea, Conferința generală și Consiliul Guvernatorilor AIEA au adoptat în 2005 mai multe rezoluții și decizii menite să consolideze sistemul de garanții ale AIEA (2).

Punerea în aplicare a acestor instrumente internaționale de către state poate fi facilitată într-o mare măsură, între altele, prin intermediul asistenței furnizate în cadrul planului pentru securitatea nucleară 2006-2009 al AIEA pe care Consiliul guvernatorilor AIEA l-a aprobat în septembrie 2005 (3). Aceasta reprezintă o continuare a planului de acțiune 2003-2005 privind protecția împotriva terorismului nuclear (4). Noul plan pentru securitatea nucleară vizează trei domenii de acțiune: (1) evaluarea necesităților, analiza și coordonarea, (2) prevenirea și (3) detectarea și reacția. Planul include, de asemenea, o parte denumită „Activități de susținere a securității nucleare”, care cuprinde activități inițial identificate datorită obiectivelor de securitate și de garanție pe care le vizează, dar care sunt recunoscute, de asemenea, ca având o contribuție importantă la securitatea nucleară.

Garanțiile internaționale, astfel cum sunt puse în aplicare de către AIEA, constituie o modalitate esențială de a controla respectarea de către state a angajamentelor și obligațiilor specifice în cadrul neproliferării. Este deosebit de importantă adoptarea legislației naționale necesare pentru punerea în aplicare a unui acord de garanții generalizate cu AIEA, precum și, după caz, a unui protocol adițional (5). Pentru a asigura punerea în aplicare, fiecare stat parte la aceste acorduri trebuie să mențină un Sistem național de contabilitate și de control al materialelor nucleare (SSAC) operațional. În septembrie 2005, Consiliul Guvernatorilor AIEA a solicitat ca secretariatul AIEA să acorde asistență, prin intermediul resurselor disponibile, statelor care au încheiat acorduri de garanții generalizate cu protocoale adiționale cu privire la cantitățile mici anexate, inclusiv state care nu sunt membre ale agenției, pentru instituirea și întreținerea SSAC.

Planul pentru securitatea nucleară 2006-2009 urmărește obiective similare cu anumite elemente ale strategiei UE împotriva proliferării armelor de distrugere în masă. Aceste obiective prevăd o abordare globală a securității nucleare, inclusiv în ceea ce privește controlul, contabilizarea și protecția reglementară a materialelor nucleare și a altor materiale radioactive, în cadrul utilizării, depozitării și transportului acestora de-a lungul ciclului lor de viață, pe termen scurt și pe termen lung. Cu toate acestea, trebuie instituite măsuri pentru cazul în care protecția eșuează, care să permită descoperirea furturilor sau a tentativelor de contrabandă cu materiale nucleare care implică traversarea unor frontiere internaționale și să permită o reacție la actele răuvoitoare care implică materiale nucleare și alte materiale radioactive, dacă aceste acte au loc.

AIEA este pe punctul de a finaliza punerea în aplicare a Acțiunii comune 2004/495/PESC a Consiliului și în proces de punere în aplicare a Acțiunii comune 2005/574/PESC a Consiliului, precum și a Acțiunii comune 2007/418/PESC a Consiliului, toate aceste acțiuni comune privind sprijinul pentru activitățile AIEA în domeniile securității și verificării nucleare și în contextul punerii în aplicare a strategiei UE împotriva proliferării armelor de distrugere în masă. Cu contribuțiile conexe ale UE, AIEA a inițiat activități de mare amploare în sprijinul eforturilor statelor beneficiare în regiunile Caucazului, Asiei centrale, Europei de Sud-Est și Balcanilor, precum și în regiunea mediteraneană în Orientul Mijlociu și în Africa, pentru a consolida securitatea nucleară și punerea în aplicare de garanții internaționale în țările respective.

Statele membre ale AIEA, precum și anumite state care nu sunt membre ale AIEA continuă să solicite un astfel de sprijin. Țările eligibile pentru a beneficia de un sprijin sunt următoarele:

 

în Europa de Sud-Est: Turcia, Albania, Bosnia-Herțegovina, Croația, Serbia, Muntenegru, Republica Moldova și Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei;

 

în regiunea Asiei centrale: Kazahstan, Kârgâzstan, Uzbekistan, Tadjikistan și Turkmenistan;

 

în regiunea Caucazului: Armenia, Azerbaidjan și Georgia;

 

în regiunea mediteraneană a Orientului Mijlociu: Israel, Iordania, Liban și Republica Arabă Siriană;

 

în Africa (6): Algeria, Angola, Africa de Sud, Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Camerun, Capul Verde, Republica Centrafricană, Ciad, Comore, Congo (Brazzaville), Republica Democratică Congo, Côte d'Ivoire, Djibouti, Egipt, Eritreea, Etiopia, Gabon, Gambia, Ghana, Guineea, Guineea-Bissau, Guineea Ecuatorială, Kenya, Lesotho, Liberia, Jamahiria Arabă Libiană, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritania, Mauritius, Maroc, Mozambic, Namibia, Niger, Nigeria, Rwanda, São Tomé și Principe, Senegal, Seychelles, Sierra Leone, Somalia, Sudan, Swaziland, Togo, Tunisia, Tanzania, Uganda, Zambia și Zimbabwe.

 

în regiunea Asiei de Sud-Est: Bangladesh, Brunei, Cambodgia, Filipine, Indonezia, Laos, Malaezia, Myanmar, Singapore, Thailanda, Vietnam.

Eforturile vor continua în Europa de Sud-Est, Asia Centrală, Caucaz, în regiunea mediteraneană în Orientul Mijlociu și în Africa, pe baza acțiunilor comune existente și a actualizării evaluărilor necesităților, efectuate ca parte a respectivelor acțiuni comune. Selectarea definitivă a țărilor suplimentare din regiunea Asiei de Sud-Est care vor beneficia de un ajutor se va face pe baza rezultatelor etapei de evaluare a necesităților, care va cuprinde o analiză a informațiilor disponibile la sediul central, completată prin misiuni de evaluare, dacă este cazul. Activitățile de sprijinire a fiecărui proiect se vor axa pe țările dintr-o regiune care au cea mai mare nevoie de sprijin în domeniul vizat de fiecare proiect.

În scopul evaluării necesităților, o echipă de experți recunoscuți va evalua situația actuală a sistemului de securitate nucleară instituit în aceste țări și va formula recomandări în vederea îmbunătățirii acestui sistem. Aceste recomandări, care vor servi drept punct de plecare pentru stabilirea sprijinului ulterior, vor prezenta situația actuală, precum și îmbunătățirile necesare în ceea ce privește prevenirea, depistarea și reacția la acțiuni răuvoitoare care implică materiale nucleare și alte materiale radioactive, inclusiv cele destinate utilizărilor nenucleare, precum și cu instalații nucleare. Vor fi fixate priorități pentru a stabili țările selectate pentru fiecare proiect acoperit de bugetul alocat datorită sprijinului UE. Dezvoltarea resurselor umane va fi pusă în aplicare în cadrul programului de formare existent al AIEA care este într-o mare măsură bazat pe o abordare regională. Se va sprijini participarea de experți din cât mai multe țări eligibile, în limitele resurselor financiare disponibile.

Ulterior, proiectele vor fi puse în aplicare în țările selectate în următoarele trei domenii:

1.   Asistență legislativă și de reglementare

Baza juridică a securității nucleare cuprinde în principal instrumentele internaționale și principiile recunoscute (tratate, convenții, acorduri, standarde, standarde ale AIEA, coduri de conduită și documente de orientare, recomandări) care sunt puse în aplicare de autoritățile naționale pentru a controla materialele nucleare și alte surse radioactive. Această gamă largă de norme (din care un mare număr a fost elaborat sub auspiciile AIEA) constituie un cadru pentru o utilizare sigură și securizată a materialelor nucleare, a altor substanțe radioactive și a instalațiilor aferente – atât pentru țările care au importante programe nucleare, cât și pentru cele care desfășoară doar activități nucleare limitate.

Existența unei legislații naționale corespunzătoare și a unei infrastructuri de reglementare a controlului este condiția prealabilă a unui regim eficient de securitate nucleară. Dispozițiile naționale de punere în aplicare ar trebui să instituie un ansamblu de principii și de dispoziții generale care să permită organismelor publice desemnate să exercite funcțiile de reglementare necesare și care guvernează comportamentul oricărei persoane care desfășoară activități reglementate. Într-un mare număr de state, respectiva legislație este inadecvată, iar infrastructura de reglementare este absentă sau neadaptată. Astfel de lacune, conjugate cu infrastructuri ineficiente de control de reglementare, slăbesc regimul global de securitate. Prin urmare, obiectivul ar trebui să fie consolidarea cadrelor naționale legislative și de reglementare sau realizarea de astfel de cadre și asigurarea unei aplicări efective a măsurilor relevante.

Materialele radioactive sunt adesea utilizate la aplicații nenucleare, de exemplu în scopuri medicale sau industriale. Unele dintre aceste surse sunt înalt radioactive și sunt încadrate la categoriile 1-3, astfel cum sunt definite în documentul AIEA intitulat „Clasificarea surselor de radiații”. Aceste surse, în cazul în care nu sunt plasate sub un control de reglementare și protejate, pot cădea în mâini nepotrivite și pot fi utilizate în cadrul unor acțiuni răuvoitoare. Infrastructura de reglementare pentru siguranță radioactivă și pentru securitatea surselor de radiații trebuie să fie eficace și să funcționeze corect, în conformitate cu standardele internaționale, cu orientările Codului de conduită privind siguranța și securitatea surselor radioactive și cu orientările corespunzătoare în domeniul importului și exportului, precum și cu bunele practici.

Încheierea de acorduri de garanții și de protocoale adiționale cu AIEA este un mijloc eficient pentru promovarea unui control național și internațional riguros al materialelor nucleare și al tehnologiilor conexe. Este important ca dispozițiile naționale de punere în aplicare să desemneze clar activitățile, instalațiile și materialele nucleare cărora li se aplică garanțiile. De asemenea, statele care au încheiat un protocol adițional trebuie să se asigure de consolidarea dispozițiilor naționale de punere în aplicare pentru a le permite să respecte obligațiile suplimentare care rezultă din protocolul adițional. În mod special, legislația internă din aceste state trebuie să fie revizuită astfel încât să se extindă responsabilitățile și atribuțiile organului de reglementare responsabil cu transpunerea și punerea în aplicare a acordurilor de garanții încheiate.

Statele acceptă, de asemenea, obligația de a se conforma standardelor internaționale în domeniul securității nucleare atunci când devin parte la CPPNM prin ratificarea amendamentului la CPPNM și atunci când devin parte la Convenția privind terorismul nuclear. De asemenea, Rezoluția 1540(2004) a Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite impune tuturor statelor să instituie controale interne, inclusiv controale corespunzătoare cu privire la materialele legate de armele nucleare.

Angajamentele statelor definite de instrumentele internaționale menționate anterior în domeniul securității nucleare au condus la o juxtapunere de obligații în ceea ce privește securitatea materialelor și instalațiilor nucleare și a altor surse radioactive. Aceste obligații cuprind măsuri vizând instituirea unei infrastructuri de reglementare privind siguranța radiologică și securitatea surselor radioactive; măsuri în materie de contabilizare și control; măsuri referitoare la protecția fizică; controale la import și export și incriminarea actelor ilicite.

2.   Consolidarea securității și a controlului materialelor nucleare și a altor materiale radioactive

Materialele utilizate sau depozitate în instalațiile și locațiile nucleare trebuie să fie contabilizate și protejate corespunzător pentru a se preveni furtul sau sabotajul. Un sistem de reglementare eficace ar trebui să definească elementele care trebuie puse în aplicare la nivelul statului sau, respectiv, al operatorului.

De asemenea, este deosebit de important ca sursele puternice și vulnerabile legate de aplicații nenucleare să fie protejate fizic împotriva actelor răuvoitoare în cazul utilizării sau depozitării acestora; atunci când acestea nu mai sunt necesare, ele ar trebui demontate și depozitate sau eliminate, ca deșeuri radioactive, într-un loc sigur și securizat.

Toate statele care au încheiat acorduri de garanții generalizate au obligația de a institui și menține sisteme naționale de contabilizare și de control ale tuturor materialelor nucleare (SSAC), însoțite de garanții. Cu toate acestea, AIEA estimează că aceste sisteme lipsesc sau sunt necorespunzătoare în numeroase state părți la acordurile respective. Este în mod special cazul în cele aproximativ 120 de state care nu dispun de instalații nucleare.

3.   Consolidarea capacităților statelor în materie de detecție și reacție la traficul ilicit

Traficul desemnează orice acțiune, intenționată sau nu, care constă în primirea, furnizarea, utilizarea, transferul sau eliminarea neautorizată de materii radioactive, în special nucleare, care implică sau nu traversarea frontierelor internaționale.

Un terorist nu poate fabrica artizanal un dispozitiv exploziv nuclear sau un dispozitiv de dispersie radiologică decât în cazul în care materialele utilizate au fost achiziționate în cadrul unui trafic. De asemenea, este posibil ca echipamentele și tehnologiile sensibile utilizate pentru producerea de materiale sensibile destinate unui dispozitiv exploziv nuclear rudimentar sau pentru fabricarea unui asemenea dispozitiv să fi fost și ele achiziționate în cadrul unui trafic. Se poate presupune că circulația transfrontalieră a materialelor sau a tehnologiilor este necesară pentru ca acestea să ajungă la destinația finală. Pentru a combate acest trafic, statele trebuie, prin urmare, să instituie sisteme de reglementare necesare și să dispună la punctele de frontieră de mijloace tehnice (inclusiv de instrumente ușor de utilizat), de proceduri și de informații care să le permită depistarea tentativelor de contrabandă cu materiale radioactive (inclusiv materiale radioactive fisile) sau de comerț neautorizat de echipamente și tehnologii sensibile.

Trebuie luate, de asemenea, măsuri eficiente pentru a reacționa la astfel de acte, precum și la intrarea în posesia oricărui material radioactiv. Agenții serviciilor de aplicare a legii (vamă, poliție etc.), care în multe cazuri nu au fost formați pentru utilizarea mijloacelor de depistare, pot să nu fie familiarizați cu echipamentele și tehnologiile sensibile. Este, prin urmare, esențial să se formeze acești agenți în cazul în care se dorește materializarea măsurilor aplicate pentru depistarea traficului. O formare profesională diversă trebuie oferită diferitelor categorii de agenți, care vizează atât utilizarea instrumentelor de depistare, cât și interpretarea rapoartelor realizate de ei, pentru ca aceștia să fie în măsură să decidă acțiunile de urmărire.

Cererea de ajutor este foarte solicitată în acest domeniu, datorită sensibilizării sporite la riscul respectiv și posibilităților de acces la echipamente și metode care permit îmbunătățirea capacităților de supraveghere la frontieră.

2.   Obiective

Obiectivul global: consolidarea securității nucleare în țările selectate.

2.1.   Etapa de evaluare: finanțarea misiunilor internaționale de securitate nucleară

Evaluarea va fi asigurată de AIEA în vederea identificării necesităților în materie de consolidare a securității nucleare în țările menționate la punctul 1, care n-au făcut încă obiectul unei astfel de evaluări. În ceea ce privește celelalte țări interesate, se va proceda la o actualizare a evaluării anterioare. Evaluarea va viza, după caz, nivelul de protecție și de securitate fizică a aplicațiilor nucleare și nenucleare, măsurile adoptate pentru a combate traficul, precum și infrastructura juridică și de reglementare necesară. Țările în care vor fi aplicate proiectele vor fi selectate în funcție de rezultatele evaluării globale.

Aceste proiecte:

vor evalua, în fiecare țară, nivelul de protecție fizică a materialelor radioactive, în special nucleare, precum și nivelul de protecție a locațiilor sau a instalațiilor nucleare sau de cercetare în care aceste materiale sunt utilizate sau depozitate și vor identifica o parte din instalațiile sau locațiile care conțin aceste materiale selectate pentru a face obiectul unei îmbunătățiri sau a beneficia ulterior de un sprijin;

vor evalua, în fiecare țară, eventualele necesități în materie de îmbunătățire a securității surselor radioactive; vor descoperi eventualele puncte slabe sau lacune având în vedere standardele internaționale și Codul de conduită care indică necesitatea îmbunătățirii infrastructurii de reglementare și vor stabili dacă este necesar să se asigure o protecție suplimentară a surselor puternice vulnerabile. Evaluarea ar trebui, de asemenea, să permită stabilirea echipamentelor specifice necesare pentru a asigura această protecție;

vor evalua, în fiecare țară, stadiul actual al capacităților de luptă împotriva traficului și vor repertoria necesitățile în ceea ce privește îmbunătățirile care trebuie aduse;

vor evalua, în fiecare țară, stadiul SSAC și vor stabili necesitățile în ceea ce privește îmbunătățirile care trebuie aduse acestor sisteme.

2.2.   Punerea în aplicare a unor acțiuni specifice considerate prioritare ca rezultat al etapei de evaluare

Proiectul nr. 1:   Asistență legislativă și de reglementare

Obiectivul proiectului:

consolidarea infrastructurilor legislative și de reglementare naționale cu privire la materialele nucleare și la alte materiale radioactive, ținând seama de instrumentele internaționale relevante și de principiile recunoscute în domeniul securității nucleare, precum și de sinergiile cu sistemele naționale de protecție radiologică;

consolidarea cadrului legislativ național necesar punerii în aplicare a acordurilor de garanții și a protocoalelor adiționale încheiate între stat și agenție;

consolidarea cadrului de reglementare național în domeniul protecției radiologice și de securitate a surselor radioactive.

Rezultatele proiectului:

elaborarea și adoptarea unei legislații naționale globale, coerente și eficiente care să favorizeze punerea în aplicare a unui sistem de securitate nucleară armonizat, consolidat și universal;

elaborarea și adoptarea (în limbile naționale) a legislației naționale necesare pentru a permite statelor să se conformeze obligațiilor care le revin în temeiul acordurilor de garanții ale agenției și al protocoalelor adiționale;

punerea în aplicare/îmbunătățirea infrastructurii de reglementare naționale privind protecția radiologică și securitatea surselor radioactive prin furnizarea unor servicii de consultanță, de materiale și formare, în conformitate cu standardele internaționale, orientările Codului de conduită privind siguranța și securitatea surselor radioactive și bunele practici.

Proiectul nr. 2:   Consolidarea securității și controlului materialelor nucleare și ale altor materiale radioactive

Obiectivul proiectului:

consolidarea, în țările selectate, a protecției fizice a instalațiilor nucleare și a materialelor nucleare și a celorlalte materiale radioactive în aplicațiile nucleare;

consolidarea, în țările selectate, a controlului și protecției fizice a materialelor radioactive în aplicațiile nenucleare;

consolidarea SSAC necesare punerii în aplicare a acordurilor de garanții și a protocoalelor adiționale, inclusiv în statele care au încheiat „un protocol referitor la mici cantități de materiale”.

Rezultatele proiectului:

îmbunătățirea protecției fizice a materialelor nucleare și a celorlalte materiale radioactive în instalațiile și locațiile nucleare selectate;

protecția surselor vulnerabile legate de aplicațiile nenucleare sau, după caz, demontarea și transferul acestor surse către un loc de depozitare sigur și securizat în țările selectate;

îmbunătățirea, datorită ajutorului unor experți, a infrastructurii de reglementare naționale privind protecția fizică;

punerea în aplicare și menținerea SSAC efective, în măsură să permită aplicarea acordurilor de garanții și a protocoalelor adiționale, inclusiv în statele care au încheiat „un protocol referitor la mici cantități de materiale”;

realizarea, în țările care pot beneficia de un sprijin, a unei formări profesionale destinate personalului.

Proiectul nr. 3:   Consolidarea capacităților statelor în materie de detectare a traficului și de combatere a acestui fenomen

Obiectivul proiectului:

consolidarea, în țările selectate, a capacităților statelor în materie de detectare a traficului și de combatere a acestui fenomen.

Rezultatele proiectului:

îmbunătățirea colectării și evaluării informațiilor în materie de trafic nuclear, care provin atât din surse deschise, cât și din puncte de contact ale statelor, în vederea unei mai bune cunoașteri a contextului în care se înscrie acest trafic. Aceste informații vor permite, de asemenea, clasificarea, în funcție de prioritate, a diferitelor acțiuni întreprinse pentru combaterea acestui trafic;

realizarea, cu ajutorul experților, a unor cadre naționale care să permită, în țările alese, combaterea traficului și îmbunătățirea coordonării naționale a controlului circulației transfrontaliere a materialelor nucleare, precum și a echipamentelor și tehnologiilor nucleare sensibile;

modernizarea echipamentului de supraveghere a frontierelor la punctele de trecere a frontierei alese;

realizarea, în țările care pot beneficia de sprijin, a unei formări profesionale destinate personalului serviciilor de aplicare a legii.

3.   Durata

Evaluarea se va desfășura în termen de trei luni de la intrarea în vigoare a acordului de finanțare între Comisie și AIEA. Cele trei proiecte se vor desfășura paralel în cursul următoarelor 12 luni.

Durata totală a punerii în aplicare a prezentei acțiuni comune este estimată la 15 luni.

4.   Beneficiari

Beneficiarii sunt țările în care evaluarea și proiectele ulterioare vor fi puse în aplicare. Autoritățile din aceste state vor fi ajutate să înțeleagă unde se află punctele slabe și vor beneficia de un sprijin care să le permită remedierea acestora și creșterea securității. Alegerea finală a beneficiarilor și identificarea nevoilor care trebuie luate în considerare în țările selecționate fac obiectul unei consultări între entitatea responsabilă cu punerea în aplicare și președinție, sprijinită de SG/ÎR, în strânsă consultare cu statele membre și Comisia în cadrul unui grup de lucru competent al Consiliului. Aceste decizii se bazează, în cazul în care este necesar, pe propunerile entității responsabile cu punerea în aplicare, în conformitate cu articolul 2 alineatul (1).

5.   Entitatea de punere în aplicare

AIEA va fi responsabilă cu punerea în aplicare a proiectelor. Misiunile internaționale de securitate nucleară se vor desfășura în funcție de modul de funcționare obișnuit al misiunilor AIEA care vor fi executate de experți ai AIEA și ai statelor membre. Punerea în aplicare a celor trei proiecte va fi asigurată direct de personalul AIEA, de experții sau de contractanții aleși în țările membre ale AIEA. În cazul contractanților, achiziționarea, de către AIEA, de bunuri, de lucrări sau de servicii în cadrul prezentei acțiuni comune se va efectua astfel cum este precizat în acordul de finanțare cu AIEA.

6.   Terțe părți participante

Aceste proiecte vor fi finanțate în proporție de 100 % prin prezenta acțiune comună. Experții din statele membre ale AIEA pot fi considerați ca terțe părți participante. Aceștia își vor desfășura activitatea în conformitate cu normele standard pentru activitatea experților AIEA.

7.   Condiții speciale referitoare la contracte și achiziții

În anumite cazuri, pentru îmbunătățirea aranjamentelor în domeniul securității privind materialele nucleare și alte materiale radioactive, de exemplu sursele radioactive inițial furnizate de Federația Rusă, contracte de achiziții de bunuri, de lucrări sau de servicii vor putea fi atribuite furnizorilor stabiliți în Federația Rusă care sunt familiarizați cu tehnologia rusă.

8.   Mijloace necesare estimate

Contribuția UE va viza evaluarea și punerea în aplicare a celor trei proiecte descrise la punctul 2.2 Costurile estimate sunt următoarele:

Evaluarea securității nucleare, inclusiv misiunile

160 000 EUR

Proiectul nr. 1

1 340 000 EUR

Proiectul nr. 2

3 400 000 EUR

Proiectul nr. 3

3 050 000 EUR

Se include în plus o rezervă pentru costuri neprevăzute de aproximativ 3 % din costurile eligibile (în valoare totală de 250 000 EUR).

9.   Suma de referință financiară destinată acoperirii costului proiectului

Costul total al proiectului este de 7 703 000 EUR.


(1)  GOV/2003/49-GC(47)/9. De asemenea, documentul intitulat: „Măsuri pentru consolidarea cooperării internaționale în domeniile siguranței nucleare, siguranței radiologice, siguranței transportului și gestionării deșeurilor: promovarea instituirii unei infrastructuri de reglementare naționale eficiente și durabile pentru controlul surselor de radiații” [GOV/2004/52-GC(48)/15] cuprinde părți relevante în ceea ce privește cooperarea AIEA-UE în cadrul strategiei UE împotriva proliferării armelor de distrugere în masă. Aceste activități sunt, de asemenea, luate în considerare în partea consacrată activităților de susținere în domeniul securității nucleare din planul de acțiune 2006-2009 al AIEA pentru securitatea nucleară.

(2)  În septembrie 2005, Consiliul Guvernatorilor Agenției Internaționale pentru Energia Atomică (AIEA) a decis că, în vederea consolidării sistemului de garanții al agenției, „protocolul referitor la mici cantități de materiale” (PMCM) la acordurile de garanții în cadrul TNP trebuie să facă parte în continuare din sistemul respectiv, sub rezerva modificărilor care trebuie aduse textului standard, cât și criteriilor PMCM: Conferința generală a AIEA din 2005 a adoptat o rezoluție care notează, între altele, că, în cazul unui stat care are un acord de garanții generalizate completat de un protocol adițional în vigoare, aceste măsuri reprezintă standardul de verificare consolidată pentru acest stat.

(3)  GOV/2005/50-GC(49)/17.

(4)  GOV/2002/10.

(5)  A se vedea planul de acțiune al Agenției privind promovarea încheierii unui acord de garanții și a unor protocoale adiționale, astfel cum a fost publicat de AIEA.

(6)  În total, se preconizează că între 20 și 25 țări din Africa vor beneficia de sprijinul acordat măsurilor care vizează îmbunătățirea securității nucleare în cadrul diferitelor proiecte. Alte țări ar putea fi asociate unor acțiuni de formare la nivel regional.