ISSN 1830-3625

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 97

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 51
9 aprilie 2008


Cuprins

 

I   Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare este obligatorie

Pagina

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul (CE) nr. 294/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2008 de înființare a Institutului European de Inovare și Tehnologie

1

 

*

Regulamentul (CE) nr. 295/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2008 privind statisticile structurale de întreprindere (reformare) ( 1 )

13

 

*

Regulamentul (CE) nr. 296/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2008 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 562/2006 de instituire a unui Cod comunitar privind regimul de trecere a frontierelor de către persoane (Codul Frontierelor Schengen), în ceea ce privește competențele de executare conferite Comisiei

60

 

*

Regulamentul (CE) nr. 297/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2008 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1606/2002 privind aplicarea standardelor internaționale de contabilitate, în ceea ce privește competențele de executare conferite Comisiei

62

 

*

Regulamentul (CE) nr. 298/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2008 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 privind produsele alimentare și furajele modificate genetic, în ceea ce privește competențele de executare conferite Comisiei

64

 

*

Regulamentul (CE) nr. 299/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2008 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 396/2005 privind conținuturile maxime aplicabile reziduurilor de pesticide din sau de pe produse alimentare și hrana pentru animale, în ceea ce privește competențele de executare conferite Comisiei

67

 

*

Regulamentul (CE) nr. 300/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2008 privind norme comune în domeniul securității aviației civile și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2320/2002 ( 1 )

72

 

*

Regulamentul (CE) nr. 301/2008 al Consiliului din 17 martie 2008 de adaptare a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 882/2004 privind controalele oficiale efectuate pentru a asigura verificarea conformității cu legislația privind hrana pentru animale și produsele alimentare și cu normele de sănătate animală și de bunăstare a animalelor ( 1 )

85

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


I Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare este obligatorie

REGULAMENTE

9.4.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 97/1


REGULAMENTUL (CE) NR. 294/2008 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

din 11 martie 2008

de înființare a Institutului European de Inovare și Tehnologie

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 157 alineatul (3),

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European (1),

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor (2),

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat (3),

întrucât:

(1)

Agenda de la Lisabona privind creșterea economică și ocuparea forței de muncă subliniază nevoia de dezvoltare a unor condiții atractive pentru investițiile în cunoaștere și inovare în Europa, pentru stimularea competitivității, a creșterii economice și a ocupării forței de muncă în Uniunea Europeană.

(2)

Statele membre au principala responsabilitate pentru susținerea unei baze europene industriale, competitive și inovatoare puternice. Cu toate acestea, natura și dimensiunea provocării inovației în Uniunea Europeană necesită, de asemenea, întreprinderea unor acțiuni la nivel comunitar.

(3)

Comunitatea ar trebui să acorde sprijin pentru încurajarea inovării, în special prin cel de-al șaptelea Program-cadru pentru cercetare, dezvoltare tehnologică și activități demonstrative, prin Programul-cadru pentru competitivitate și inovare, prin Programul pentru învățare continuă și prin fondurile structurale.

(4)

Pentru completarea politicilor și a inițiativelor comunitare și naționale existente, prin încurajarea integrării triunghiului cunoașterii – învățământ superior, cercetare și inovare – pe tot cuprinsul Uniunii Europene, ar trebui instituită o nouă inițiativă la nivel comunitar, Institutul European de Inovare și Tehnologie (denumit în continuare „EIT”).

(5)

Consiliul European din 15 și 16 iunie 2006 a invitat Comisia să elaboreze o propunere oficială privind înființarea EIT, care să fie prezentată în toamna anului 2006.

(6)

EIT ar trebui să aibă în primul rând obiectivul de a contribui la dezvoltarea capacității de inovare a Comunității și a statelor membre, prin implicarea activităților din învățământul superior, cercetare și inovare la cele mai înalte standarde. Prin aceasta, EIT ar trebui să faciliteze și să consolideze rețelele și cooperarea și ar trebui să creeze sinergii între comunitățile de inovare din Europa.

(7)

Activitățile EIT ar trebui să abordeze provocările strategice pentru inovare pe termen lung în Europa, în special în domeniile transdisciplinare și/sau interdisciplinare, inclusiv cele deja identificate la nivel european. Prin aceasta, EIT ar trebui să promoveze un dialog periodic cu societatea civilă.

(8)

EIT ar trebui să acorde prioritate transferului activităților sale de învățământ superior, cercetare și inovare către mediul de afaceri și aplicațiilor comerciale ale acestora, precum și sprijinirii creării de noi întreprinderi (start-ups), de întreprinderi rezultate prin sciziune (spin-offs) și de întreprinderi mici și mijlocii (IMM-uri).

(9)

EIT ar trebui să funcționeze în principal prin intermediul parteneriatelor autonome, axate pe criteriul excelenței, între instituții de învățământ superior, organizații de cercetare, societăți și alte părți interesate, sub forma unor rețele strategice durabile și autosustenabile pe termen lung în procesul inovării. Aceste parteneriate ar trebui alese de către consiliul de conducere al EIT pe baza unui proces transparent, axat pe criteriul excelenței, și ar trebui să fie desemnate drept comunități de cunoaștere și inovație (denumite în continuare „CCI-uri”). Consiliul de conducere ar trebui, de asemenea, să orienteze activitățile EIT și să evalueze activitățile CCI-urilor. Componența consiliului de conducere ar trebui să reflecte un echilibru între experiența acumulată în mediul de afaceri și cea din mediul de cercetare și/sau de învățământ superior, precum și cea din sectorul inovației.

(10)

Pentru a contribui la competitivitate și pentru a consolida atractivitatea pe plan internațional și capacitatea de inovare a economiei europene, EIT și CCI-urile ar trebui să poată atrage organizații partenere, cercetători și studenți din întreaga lume, inclusiv prin încurajarea mobilității acestora, precum și să coopereze cu organizații din țări terțe.

(11)

Relațiile dintre EIT și CCI-uri ar trebui să se bazeze pe acorduri contractuale, prin care urmează să se prevadă drepturile și obligațiile CCI-urilor, să se asigure un nivel adecvat de coordonare și să se descrie mecanismul de supraveghere și evaluare a activităților și a rezultatelor CCI-urilor.

(12)

Este necesară sprijinirea învățământului superior ca parte integrantă, dar care lipsește adesea, a unei strategii globale în domeniul inovației. Acordul dintre EIT și CCI-uri ar trebui să prevadă că titlurile și diplomele acordate prin CCI-uri ar trebui să fie acordate de către instituțiile de învățământ superior participante, care ar trebui să fie încurajate să le denumească, de asemenea, titluri și diplome EIT. Prin activitățile și lucrările sale, EIT ar trebui să ajute la promovarea mobilității în cadrul spațiului european de cercetare și al spațiului european de învățământ superior, precum și să încurajeze caracterul transferabil al subvențiilor alocate cercetătorilor și studenților în cadrul CCI-urilor. Toate aceste activități ar trebui să fie realizate fără a aduce atingere Directivei 2005/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoașterea calificărilor profesionale (4).

(13)

EIT ar trebui să stabilească orientări clare și transparente pentru gestionarea proprietății intelectuale, care ar trebui să încurajeze utilizarea proprietății intelectuale în condiții adecvate. Aceste orientări ar trebui să prevadă luarea în considerare, în mod corespunzător, a contribuțiilor diverselor organizații partenere ale CCI-urilor, indiferent de valoarea acestora. În cazul activităților care sunt finanțate din programele-cadru comunitare pentru cercetare și dezvoltare tehnologică, ar trebui să se aplice normele programelor respective.

(14)

Ar trebui prevăzute dispoziții adecvate pentru a garanta răspunderea și transparența EIT. În statutul EIT ar trebui să se stabilească norme corespunzătoare care reglementează funcționarea acestuia.

(15)

EIT ar trebui să aibă personalitate juridică și, pentru a garanta autonomia sa de funcționare și independența, acesta ar trebui să-și administreze propriul buget, ale cărui venituri ar trebui să includă o contribuție din partea Comunității.

(16)

EIT ar trebui să caute să atragă contribuții financiare din ce în ce mai mari din partea sectorului privat și din veniturile generate de propriile sale activități. Prin urmare, se preconizează că sectoarele industrial, financiar și al serviciilor vor contribui în mod semnificativ la bugetul EIT și, în special, la bugetul CCI-urilor. CCI-urile ar trebui să urmărească maximizarea proporției contribuțiilor financiare din partea sectorului privat. CCI-urile și organizațiile lor partenere ar trebui să facă public faptul că activitățile lor sunt întreprinse în contextul EIT și că primesc o contribuție financiară de la bugetul general al Uniunii Europene.

(17)

Contribuția comunitară la EIT ar trebui să finanțeze costurile generate de activitățile de înființare, de activitățile administrative și de coordonare ale EIT și ale CCI-urilor. În scopul evitării dublei finanțări, aceste activități nu ar trebui să beneficieze simultan de o contribuție din partea altor programe comunitare, cum ar fi Programul-cadru pentru cercetare, de dezvoltare tehnologică și demonstrative, Programul-cadru pentru competitivitate și inovație, Programul de învățare continuă sau fondurile structurale. Mai mult, în cazul în care o CCI sau organizațiile sale partenere solicită direct asistență comunitară în cadrul acestor programe sau fonduri, solicitările lor nu ar trebui să fie tratate preferențial față de alte solicitări.

(18)

Procedura bugetară comunitară ar trebui să se aplice în ceea ce privește subvenția comunitară și orice alte alocații de la bugetul general al Uniunii Europene. Auditarea conturilor ar trebui efectuată de către Curtea de Conturi în conformitate cu Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene (5).

(19)

Prezentul regulament stabilește, pentru perioada 2008-2013, un pachet financiar care constituie principala referință pentru autoritatea bugetară, în sensul punctului 37 din Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 între Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară (6).

(20)

EIT este un organism înființat de Comunități în înțelesul articolului 185 alineatul (1) din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 și ar trebui să își adopte în consecință normele financiare proprii. Prin urmare, Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002 al Comisiei din 19 noiembrie 2002 privind regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 185 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului (7) ar trebui să se aplice EIT.

(21)

EIT ar trebui să elaboreze un raport anual, care să descrie activitățile realizate în anul calendaristic precedent, precum și un program de lucru trienal deschis care să contureze inițiativele planificate ale acestuia și care să permită EIT să răspundă evoluțiilor interne și externe din domeniile științei, tehnologiei, învățământului superior, inovării și din alte domenii relevante. Aceste documente ar trebui să fie transmise Parlamentului European, Consiliului, Comisiei, Curții de Conturi, Comitetului Economic și Social European și Comitetului Regiunilor spre informare. Parlamentul European, Consiliul și Comisia ar trebui să aibă dreptul de a prezenta un aviz cu privire la proiectul primului program de lucru trienal al EIT.

(22)

Domeniile prioritare strategice pe termen lung și necesitățile financiare ale EIT pentru o perioadă de șapte ani ar trebui să fie stabilite într-o Agendă strategică de inovare (denumită în continuare „ASI”). Având în vedere importanța ASI pentru politica comunitară a inovării și semnificația politică a impactului socioeconomic al acesteia pentru Comunitate, ASI ar trebui să fie adoptată de către Parlamentul European și Consiliu pe baza unei propuneri a Comisiei pregătite pe baza unui proiect transmis de EIT.

(23)

Este oportună inițierea de către Comisie a unei evaluări externe independente în ceea ce privește funcționarea EIT, în special în vederea pregătirii pentru ASI. Comisia ar trebui să facă propuneri de modificare a prezentului regulament, după caz.

(24)

Este oportun să se urmărească o punere în aplicare treptată, etapizată, a EIT în vederea dezvoltării pe termen lung a acestuia. Pentru a evalua corespunzător funcționarea EIT și a CCI-urilor și pentru a introduce îmbunătățiri acolo unde este necesar, este nevoie de o etapă inițială, cu un număr limitat de CCI-uri. În termen de 18 de luni de la înființarea sa, consiliul de conducere ar trebui să aleagă două sau trei CCI-uri în domenii care ajută Uniunea Europeană să facă față provocărilor prezente și viitoare, care ar putea să includă domenii precum schimbările climatice, energiile regenerabile și generația următoare de tehnologii ale informației și comunicațiilor. Selectarea și desemnarea CCI-urilor ulterioare ar trebui să fie posibile după adoptarea primei ASI, care ar trebui, de asemenea, să includă modalități detaliate privind funcționarea EIT, pentru a aborda perspectiva pe termen lung.

(25)

Deoarece obiectivul acțiunii care urmează să fie întreprinsă, și anume înființarea EIT, nu poate fi realizat în mod satisfăcător de către statele membre și, prin urmare, având în vedere amploarea acestuia și caracterul său transnațional, poate fi realizat mai bine la nivelul Comunității, aceasta poate adopta măsuri în conformitate cu principiul subsidiarității, astfel cum este prevăzut la articolul 5 din tratat. În conformitate cu principiul proporționalității, astfel cum este enunțat la respectivul articol, prezentul regulament nu depășește ceea ce este necesar pentru atingerea obiectivului menționat,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Obiectul

Se înființează un Institut European de Inovare și Tehnologie (denumit în continuare „EIT”).

Articolul 2

Definiții

În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele definiții:

1.

„inovare” înseamnă procesul prin care idei noi răspund cererii venite din partea societății sau cererii economice și generează produse, servicii sau modele comerciale și de organizare noi care sunt introduse cu succes pe o piață existentă sau care pot crea piețe noi, inclusiv rezultatul acestui proces;

2.

„Comunitate de cunoaștere și inovare” (CCI) înseamnă un parteneriat autonom între instituții de învățământ superior, organizații de cercetare, societăți și alte părți interesate în procesul inovării, în sensul unei rețele strategice bazate pe o planificare în comun a inovării pe termen mediu și lung pentru a răspunde provocărilor EIT, oricare ar fi forma juridică precisă a acesteia;

3.

„stat participant” înseamnă fie un stat membru al Uniunii Europene, fie o altă țară care are un acord cu Comunitatea privind EIT;

4.

„țară terță” înseamnă orice stat care nu este un stat participant;

5.

„organizație parteneră” înseamnă orice organizație care este membră a unei CCI și care poate include, în special: instituții de învățământ superior, organizații de cercetare, societăți publice sau private, instituții financiare, autorități regionale sau locale, fundații;

6.

„organizație de cercetare” înseamnă orice entitate juridică, publică sau privată, pentru care unul dintre obiectivele principale îl reprezintă progresele în domeniul cercetării sau al dezvoltării tehnologice;

7.

„instituție de învățământ superior” înseamnă o universitate sau orice tip de instituție de învățământ superior care, în conformitate cu legislația sau practicile naționale, acordă titluri și diplome la nivel de masterat sau doctorat, oricare ar fi denumirea acesteia la nivel național;

8.

„titluri și diplome” înseamnă calificările care sunt rezultatul unor masterate sau doctorate acordate de instituțiile de învățământ superior participante, în contextul activităților de învățământ superior întreprinse în cadrul unei CCI;

9.

„Agendă strategică de inovare” (ASI) înseamnă un document de orientare care conturează domeniile prioritare ale EIT privind inițiativele viitoare, incluzând o imagine de ansamblu a activităților planificate în domeniile învățământului superior, cercetării și inovării, pe o perioadă de șapte ani.

Articolul 3

Obiectivul

Obiectivul EIT este de a contribui la o creștere economică europeană și o competitivitate durabilă, prin consolidarea capacității de inovare a statelor membre și a Comunității. EIT realizează acest lucru prin promovarea și integrarea învățământului superior, a inovării și a cercetării la cele mai înalte standarde.

Articolul 4

Organele EIT

(1)   Organele EIT sunt:

(a)

un consiliu de conducere, alcătuit din membri de nivel înalt, cu experiență în învățământul superior, cercetare, inovare și mediul de afaceri. Acesta este responsabil pentru conducerea activităților EIT, selectarea, desemnarea și evaluarea CCI-urilor, precum și pentru orice alte decizii strategice;

(b)

un comitet executiv, care supraveghează funcționarea EIT și ia decizii, după cum este necesar, între reuniunile consiliului de conducere;

(c)

un director, care este responsabil în fața consiliului de conducere pentru gestionarea administrativă și financiară a EIT și este reprezentantul legal al EIT;

(d)

o funcție de auditor intern care face recomandări consiliului de conducere și directorului cu privire la gestionarea financiară și administrativă și structurile de control din cadrul EIT, organizarea legăturilor financiare cu CCI-urile și cu privire la orice alt subiect solicitat de consiliul de conducere.

(2)   Comisia poate numi observatori care să ia parte la reuniunile consiliului de conducere.

(3)   Dispozițiile detaliate privind organele EIT sunt prevăzute în statutul EIT, anexat la prezentul regulament.

Articolul 5

Atribuții

(1)   Pentru realizarea obiectivului său, EIT:

(a)

identifică domeniile sale prioritare;

(b)

sensibilizează potențialele organizații partenere și încurajează participarea acestora la activitățile sale;

(c)

selectează și desemnează CCI-uri în domeniile prioritare în conformitate cu articolul 7 și definește drepturile și obligațiile acestora prin acorduri; le acordă sprijinul corespunzător; aplică măsuri adecvate de control al calității; monitorizează continuu și evaluează periodic activitățile acestora; și asigură un nivel adecvat de coordonare între acestea;

(d)

mobilizează fonduri din surse publice și private și își folosește resursele în conformitate cu prezentul regulament. Urmărește în special să finanțeze o proporție semnificativă și din ce în ce mai ridicată din bugetul său din surse private și din venituri rezultate din activitățile proprii;

(e)

încurajează recunoașterea în statele membre a calificărilor și a diplomelor care sunt acordate de instituții de învățământ superior care sunt partenere ale CCI-urilor și care pot fi denumite titluri și diplome EIT;

(f)

promovează difuzarea de bune practici privind integrarea triunghiului cunoașterii în scopul dezvoltării unei culturi comune a inovării și a transferului de cunoștințe;

(g)

își propune să devină un organism de talie mondială în domeniul excelenței în învățământ superior, cercetare și inovare;

(h)

asigură complementaritatea și sinergia între activitățile EIT și alte programe comunitare.

(2)   EIT este împuternicit să înființeze o fundație (denumită în continuare „Fundația EIT”) având ca obiectiv specific promovarea și susținerea activităților EIT.

Articolul 6

CCI-uri

(1)   CCI-urile întreprind, în special:

(a)

activități de inovare și investiții cu valoare adăugată europeană, care integrează pe deplin dimensiunile învățământului superior și cercetării, pentru a atinge o masă critică și stimulând difuzarea și exploatarea rezultatelor;

(b)

cercetare de ultimă oră orientată spre inovare în domenii de interes economic și de societate major și care valorifică rezultatele cercetării europene și naționale, cu potențialul de a consolida competitivitatea Europei la nivel internațional;

(c)

activități de educație și formare la nivel de masterat și de doctorat, în discipline susceptibile de a răspunde unor viitoare nevoi socioeconomice europene și care promovează dezvoltarea competențelor legate de inovare, îmbunătățirea competențelor antreprenoriale și a celor manageriale și mobilitatea cercetătorilor și a studenților;

(d)

diseminarea celor mai bune practici în sectorul inovării, cu accentul pe dezvoltarea cooperării între învățământul superior, cercetare și mediul de afaceri, incluzând sectoarele serviciilor și financiar.

(2)   CCI-urile dispun de o autonomie generală substanțială în definirea organizării interne și a componenței acestora, precum și a ordinii de zi precise și a metodelor de lucru ale acestora. În special, CCI-urile au ca scop deschiderea înspre noi membri, ori de câte ori aceștia aduc o valoare adăugată parteneriatului.

(3)   Relația dintre EIT și fiecare CCI se întemeiază pe un acord contractual.

Articolul 7

Selectarea CCI-urilor

(1)   EIT selectează și desemnează un parteneriat pentru a deveni o CCI pe baza unei proceduri competitive, deschise și transparente. Criterii detaliate privind selectarea CCI-urilor, bazate pe principiile excelenței și relevanței inovării, se adoptă și se publică de către EIT; în procesul de selectare sunt implicați experți externi și independenți.

(2)   În conformitate cu principiile stabilite la alineatul (1), selectarea unei CCI ține seama, în special, de:

(a)

capacitatea de inovare actuală și potențială în cadrul parteneriatului, precum și nivelul de excelență al acestuia în domeniile învățământului superior, cercetării și inovării;

(b)

capacitatea parteneriatului de a îndeplini obiectivele ASI;

(c)

capacitatea parteneriatului de a asigura o autofinanțare sustenabilă pe termen lung, incluzând o contribuție substanțială și progresivă din partea sectorului privat, din partea industriei și a sectorului serviciilor;

(d)

participarea în parteneriat a organizațiilor active în triunghiul cunoașterii: învățământ superior, cercetare și inovare;

(e)

prezentarea unui plan de gestionare a proprietății intelectuale, adecvat pentru sectorul implicat și în acord cu principiile și orientările EIT privind gestionarea proprietății intelectuale, inclusiv modul în care contribuțiile diferitelor organizații partenere au fost luate în considerare;

(f)

măsuri pentru sprijinirea implicării sectorului privat și pentru cooperarea cu acesta, inclusiv cu sectorul financiar și în special cu IMM-urile, precum și pentru crearea de întreprinderi noi (start-ups), de întreprinderi rezultate prin sciziune (spin-offs) și de IMM-uri, în vederea exploatării comerciale a rezultatelor activităților CCI-urilor;

(g)

disponibilitatea de a interacționa cu alte organizații și rețele din afara CCI în scopul de a împărtăși bunele practici și excelența.

(3)   Condiția minimă pentru a crea o CCI este participarea a cel puțin trei organizații partenere având sediul în cel puțin două state membre diferite. Toate aceste organizații partenere trebuie să fie independente unele față de altele, în sensul articolului 6 al Regulamentului (CE) nr. 1906/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2006 de stabilire a normelor de participare a întreprinderilor, a centrelor de cercetare și a universităților la acțiuni din cel de-al șaptelea Program-cadru și de difuzare a rezultatelor activităților de cercetare (2007-2013) (8).

(4)   O CCI poate să includă organizații partenere din țări terțe, sub rezerva aprobării de către consiliul de conducere. Majoritatea organizațiilor partenere care formează o CCI își au sediul în statele membre. Din fiecare CCI trebuie să facă parte cel puțin o instituție de învățământ superior și o societate privată.

Articolul 8

Titluri și diplome

(1)   Titlurile și diplomele privind activitățile de învățământ superior menționate la articolul 6 alineatul (1) litera (c) sunt acordate de instituțiile de învățământ superior participante, în conformitate cu normele și procedurile de acreditare naționale. Acordul dintre EIT și CCI-uri prevede că aceste titluri și diplome pot fi, de asemenea, denumite titluri și diplome EIT.

(2)   EIT încurajează instituțiile de învățământ superior partenere:

(a)

să acorde titluri și diplome în comun sau multiple, care să reflecte natura integrată a CCI-urilor. Cu toate acestea, titlurile și diplomele pot fi, de asemenea, acordate de către o singură instituție de învățământ superior;

(b)

să ia în considerare:

(i)

acțiunile comunitare întreprinse în conformitate cu articolele 149 și 150 din tratat;

(ii)

acțiunile întreprinse în cadrul Spațiului european al învățământului superior.

Articolul 9

Independența EIT și conformitatea cu acțiunile comunitare, ale statelor membre sau interguvernamentale

(1)   EIT își desfășoară activitățile independent de autoritățile naționale și de presiunile din exterior.

(2)   Activitatea EIT este în conformitate cu alte acțiuni și alte instrumente care urmează a fi puse în aplicare la nivel comunitar, în special în domeniile învățământului superior, cercetării și inovării.

(3)   De asemenea, EIT ține seama în mod corespunzător de politicile și inițiativele existente la nivel regional, național și interguvernamental pentru a valorifica cele mai bune practici, concepte consacrate și resurse existente.

Articolul 10

Gestionarea proprietății intelectuale

(1)   EIT adoptă orientări pentru gestionarea proprietății intelectuale bazate, printre altele, pe Regulamentul (CE) nr. 1906/2006.

(2)   Pe baza respectivelor orientări, organizațiile partenere din cadrul fiecărei CCI încheie între ele un acord privind gestionarea și utilizarea drepturilor de proprietate intelectuală, care definește în special modul în care contribuțiile diferitelor organizații partenere, inclusiv ale IMM-urilor, vor fi luate în considerare.

Articolul 11

Statutul juridic

(1)   EIT este un organism comunitar și are personalitate juridică. În fiecare dintre statele membre, acesta beneficiază de cea mai extinsă capacitate juridică acordată persoanelor juridice în temeiul legislației naționale. Acesta poate, în special, să dobândească sau să înstrăineze bunuri mobile și imobile și se poate constitui ca parte în proceduri juridice.

(2)   Protocolul privind privilegiile și imunitățile Comunităților Europene se aplică EIT.

Articolul 12

Răspunderea

(1)   EIT este singurul responsabil pentru îndeplinirea obligațiilor sale.

(2)   Răspunderea contractuală a EIT este reglementată de dispozițiile contractuale pertinente și de legislația aplicabilă contractului în cauză. Curtea de Justiție este competentă în temeiul oricărei clauze de arbitraj prevăzute într-un contract încheiat de EIT.

(3)   În cazul răspunderii noncontractuale, în conformitate cu principiile generale comune legislațiilor statelor membre, EIT repară orice prejudicii create de acesta sau de agenții acestuia în exercitarea atribuțiilor lor.

Curtea de Justiție este competentă în ceea ce privește toate litigiile privind repararea unor astfel de prejudicii.

(4)   Orice plată efectuată de EIT în temeiul răspunderii menționate la alineatele (2) și (3), precum și costurile și cheltuielile suportate în legătură cu acestea sunt considerate drept cheltuieli ale EIT și se acoperă din resursele EIT.

(5)   Curtea de Justiție este competentă în ceea ce privește acțiunile formulate împotriva EIT în condițiile prevăzute la articolele 230 și 232 din tratat.

Articolul 13

Transparența și accesul la documente

(1)   EIT garantează desfășurarea activităților sale la un înalt nivel de transparență. În special, EIT creează un site web accesibil și gratuit, care să ofere informații despre activitățile EIT și ale fiecărei CCI.

(2)   EIT își face publice regulamentul de procedură, normele financiare specifice menționate la articolul 21 alineatul (1) și criteriile detaliate pentru selectarea CCI-urilor menționate la articolul 7 înainte de a lansa prima cerere de oferte în vederea selecției primelor CCI-uri.

(3)   EIT face publice fără întârziere programul său de lucru trienal deschis și raportul său de activitate anual menționat la articolul 15.

(4)   Fără a aduce atingere alineatelor (5) și (6), EIT nu divulgă terților informații confidențiale pe care le-a primit și pentru care a fost solicitat și este justificat un tratament confidențial.

(5)   Membrii organelor EIT se supun obligației de confidențialitate prevăzută la articolul 287 din tratat.

Informațiile adunate de către EIT în conformitate cu prezentul regulament fac obiectul Regulamentului (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2000 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile și organismele comunitare și privind libera circulație a acestor date (9).

(6)   Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 mai 2001 privind accesul public la documentele Parlamentului European, ale Consiliului și ale Comisiei (10) se aplică documentelor deținute de EIT. Consiliul de conducere adoptă modalități practice de aplicare a regulamentului respectiv, în termen de cel mult șase luni de la înființarea EIT.

(7)   Documentele și publicațiile oficiale ale EIT se traduc în conformitate cu Regulamentul nr. 1 din 15 aprilie 1958 de stabilire a limbilor care urmează să fie folosite de către Comunitatea Economică Europeană (11). Serviciile de traducere necesare sunt asigurate de Centrul de traduceri pentru organismele Uniunii Europene, înființat prin Regulamentul (CE) nr. 2965/1994 al Consiliului (12).

Articolul 14

Resurse financiare

(1)   EIT este finanțat printr-o contribuție de la bugetul general al Uniunii Europene în limitele pachetului financiar prevăzut la articolul 19 și din alte surse publice și private.

(2)   CCI-urile sunt finanțate în principal din următoarele surse:

(a)

contribuții din partea societăților comerciale sau a organizațiilor private, constituind o sursă importantă de finanțare;

(b)

contribuții de la bugetul general al Uniunii Europene;

(c)

contribuții legale sau voluntare din partea statelor participante, a țărilor terțe sau a autorităților publice ale acestora;

(d)

legate, donații și contribuții de la persoane, instituții, fundații sau orice alte organisme naționale;

(e)

venituri provenite din activitățile proprii ale CCI-urilor sau din redevențe din drepturi de proprietate intelectuală;

(f)

venituri provenite din activitățile și rezultatele sau dotările de capital ale EIT, inclusiv cele gestionate de Fundația EIT;

(g)

contribuții provenind de la organisme sau instituții internaționale;

(h)

împrumuturi și contribuții de la Banca Europeană de Investiții, incluzând posibilitatea de a utiliza mecanismul de finanțare cu împărțirea riscului, în conformitate cu criteriile de eligibilitate și cu procedura de selecție.

Contribuțiile pot include contribuții în natură.

(3)   Modalitățile de accesare a fondurilor EIT sunt definite în normele financiare ale EIT menționate la articolul 21 alineatul (1).

(4)   Contribuția de la bugetul general al Uniunii Europene la costurile de înființare, la costurile administrative și de coordonare ale CCI-urilor sunt acoperite din pachetul financiar, astfel cum este prevăzut la articolul 19.

(5)   CCI-urile sau organizațiile lor partenere pot solicita asistență comunitară, în special în cadrul programelor și fondurilor comunitare, în conformitate cu normele corespunzătoare ale acestora și în condiții de egalitate cu alte solicitări. În acest caz, o astfel de asistență nu se atribuie activităților deja finanțate de la bugetul general al Uniunii Europene.

Articolul 15

Programarea și raportarea

EIT adoptă:

(a)

un program de lucru trienal deschis, pe baza ASI, după ce aceasta va fi adoptată, care cuprinde o declarație a priorităților fundamentale și a inițiativelor planificate ale acestuia, inclusiv o estimare a necesităților și surselor de finanțare. Programul de lucru este transmis de către EIT Parlamentului European, Consiliului, Comisiei, Comitetului Economic și Social European și Comitetului Regiunilor spre informare;

(b)

un raport anual, până la data de 30 iunie a fiecărui an. Raportul prezintă activitățile realizate de EIT în cursul anului calendaristic anterior și evaluează rezultatele comparativ cu obiectivele și calendarul stabilite, riscurile asociate activităților realizate, utilizarea resurselor și operațiunile generale ale EIT.

Articolul 16

Supravegherea și evaluarea EIT

(1)   EIT se asigură că activitățile sale, inclusiv acelea gestionate prin CCI-uri, se supun unei supravegheri continue și sistematice și unei evaluări periodice independente, pentru a asigura atât cea mai bună calitate a rezultatelor și excelența științifică, cât și cea mai eficientă utilizare a resurselor. Rezultatele evaluărilor se fac publice.

(2)   Până în iunie 2011 și o dată la cinci ani după intrarea în vigoare a unei noi perspective financiare, Comisia asigură o evaluare a EIT. Aceasta se bazează pe o evaluare externă independentă și examinează felul în care EIT își îndeplinește misiunea. Aceasta se referă la toate activitățile EIT și ale CCI-urilor și evaluează valoarea adăugată a EIT, impactul, eficacitatea, durabilitatea, eficiența și relevanța activităților desfășurate și relația și/sau complementaritatea acestora cu politicile naționale și comunitare existente, în sprijinul învățământului superior, al cercetării și al inovării. Aceasta ia în considerare punctele de vedere ale părților interesate, atât la nivel european, cât și la nivel național.

(3)   Comisia transmite rezultatele evaluării, împreună cu propriul său aviz și, după caz, orice propunere de modificare a prezentului regulament, Parlamentului European, Consiliului, Comitetului Economic și Social European și Comitetului Regiunilor. Consiliul de conducere ia în considerare constatările evaluărilor în programele și operațiunile EIT.

Articolul 17

ASI

(1)   Până la 30 iunie 2011 și cel târziu la fiecare șapte ani după această dată, EIT elaborează un proiect de ASI pe șapte ani și îl transmite Comisiei.

(2)   ASI definește domeniile prioritare pe termen lung pentru EIT și include o evaluare a impactului socioeconomic și a capacității acestuia de a genera cea mai bună valoare adăugată de inovație. ASI ține seama de rezultatele monitorizării și evaluării EIT după cum sunt prevăzute la articolul 16.

(3)   ASI include o estimare a necesităților și a surselor financiare în vederea funcționării, a dezvoltării pe termen lung și a finanțării viitoare a EIT. Aceasta mai cuprinde un plan financiar indicativ corespunzător perioadei cadrului financiar.

(4)   Hotărând la propunerea Comisiei, Parlamentul European și Consiliul adoptă ASI în conformitate cu articolul 157 alineatul (3) din tratat.

Articolul 18

Etapa inițială

(1)   În termen de douăsprezece luni de la înființarea sa, consiliul de conducere înaintează proiectul primului program reînnoibil de lucru trienal, menționat la articolul 15 litera (a), Parlamentului European, Consiliului și Comisiei. Parlamentul European, Consiliul și Comisia pot trimite fiecare consiliului de conducere un aviz privind orice subiect din proiect în termen de trei luni de la data la care l-au primit. În cazul în care îi sunt transmise astfel de avize, consiliul de conducere răspunde în termen de trei luni, indicând orice modificări apărute în priorități și în activitățile planificate.

(2)   În termen de optsprezece luni de la data înființării consiliului de conducere, EIT selectează și desemnează două sau trei CCI-uri, în conformitate cu criteriile și procedurile prevăzute la articolul 7.

(3)   Comisia înaintează propunerea privind prima ASI, pe baza proiectului propus de EIT, Parlamentului European și Consiliului până la sfârșitul anului 2011.

În plus față de conținutul unei ASI, în conformitate cu articolul 17, prima ASI include:

(a)

instrucțiuni și termeni de referință detaliați privind funcționarea EIT;

(b)

modalitățile de cooperare între consiliul de conducere și CCI-uri;

(c)

modalitățile de finanțare a CCI-urilor.

(4)   După adoptarea primei ASI în conformitate cu articolul 17 alineatul (4), consiliul de conducere poate selecta și desemna CCI-uri suplimentare în temeiul articolelor 6 și 7.

Articolul 19

Angajamentele bugetare

Pachetul financiar pentru punerea în aplicare a prezentului regulament pe perioada 1 ianuarie 2008-31 decembrie 2013 se stabilește la 308,7 milioane EUR. Creditele anuale sunt autorizate de autoritatea bugetară în limita cadrului financiar.

Articolul 20

Pregătirea și adoptarea bugetului anual

(1)   Cheltuielile EIT includ cheltuielile administrative, operaționale și cele legate de personal și infrastructură. Cheltuielile administrative sunt menținute la minimum.

(2)   Exercițiul financiar corespunde anului calendaristic.

(3)   Directorul întocmește o previziune a veniturilor și a cheltuielilor EIT pentru următorul exercițiu financiar și o transmite consiliului de conducere.

(4)   Veniturile și cheltuielile sunt echilibrate.

(5)   Consiliul de conducere adoptă proiectul de estimare a bugetului, împreună cu un proiect de organigramă și cu programul de lucru trienal deschis preliminar, și le transmite Comisiei până la 31 martie.

(6)   Pe baza estimării, Comisia introduce în proiectul preliminar de buget general al Uniunii Europene estimările pe care le consideră necesare pentru valoarea subvenției care urmează să fie alocată de la bugetul general.

(7)   Autoritatea bugetară autorizează creditele pentru subvenția acordată EIT.

(8)   Consiliul de conducere adoptă bugetul EIT, care devine definitiv, ca urmare a adoptării finale a bugetului general al Uniunii Europene. După caz, se modifică în consecință.

(9)   Consiliul de conducere notifică, cât mai curând posibil, autoritatea bugetară cu privire la intenția sa de a realiza orice proiect care poate avea implicații financiare semnificative asupra finanțării bugetului EIT, în special proiectele de natură imobiliară, cum sunt închirierile sau achiziționarea de imobile. Consiliul de conducere informează Comisia cu privire la aceasta.

(10)   Orice modificare substanțială a bugetului urmează aceeași procedură.

Articolul 21

Execuția și controlul bugetului

(1)   EIT adoptă normele sale financiare în conformitate cu articolul 185 alineatul (1) din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002. Acestea nu se pot abate de la Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002, în afara cazului în care necesitățile specifice de funcționare ale EIT o impun și cu acordul prealabil al Comisiei. Se acordă o atenție specială necesității unei flexibilități operaționale adecvate pentru a permite EIT să-și realizeze obiectivele, să atragă și să păstreze parteneri din sectorul privat.

(2)   Directorul execută bugetul EIT.

(3)   Conturile EIT sunt consolidate cu cele ale Comisiei.

(4)   La recomandarea Consiliului, înainte de 30 aprilie a anului n + 2, Parlamentul European dă o descărcare pentru anul n directorului, în ceea ce privește execuția bugetului EIT, și consiliului de conducere, în ceea ce privește Fundația EIT.

Articolul 22

Protecția intereselor financiare ale Comunității

(1)   În vederea combaterii fraudei, a corupției și a altor acte ilegale, se aplică în întregime dispozițiile Regulamentului (CE) nr. 1073/1999 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 mai 1999 privind investigațiile efectuate de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) (13).

(2)   EIT aderă la Acordul interinstituțional din 25 mai 1999 dintre Parlamentul European, Consiliul Uniunii Europene și Comisia Comunităților Europene privind investigațiile interne efectuate de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) (14). Consiliul de conducere oficializează această aderare și adoptă măsurile necesare pentru a susține OLAF să-și desfășoare investigațiile interne.

(3)   Toate deciziile adoptate și contractele încheiate de EIT prevăd în mod explicit că OLAF și Curtea de Conturi pot desfășura inspecții la fața locului ale documentelor tuturor contractanților și subcontractanților care au primit fonduri comunitare, inclusiv la sediul beneficiarilor finali.

(4)   Dispozițiile prevăzute la alineatele (1), (2) și (3) se aplică, mutatis mutandis, Fundației EIT.

Articolul 23

Statut

Se adoptă statutul EIT, astfel cum este prevăzut în anexă.

Articolul 24

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Strasbourg, 11 martie 2008.

Pentru Parlamentul European

Președintele

H.-G. PÖTTERING

Pentru Consiliu

Președintele

J. LENARČIČ


(1)  JO C 161, 13.7.2007, p. 28.

(2)  JO C 146, 30.6.2007, p. 27.

(3)  Avizul Parlamentului European din 26 septembrie 2007 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial), Poziția comună a Consiliului din 21 ianuarie 2008 (JO C 52 E, 26.2.2008, p. 7) și Poziția Parlamentului European din 11 martie 2008 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial).

(4)  JO L 255, 30.9.2005, p. 22. Directivă modificată ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1430/2007 al Comisiei (JO L 320, 6.12.2007, p. 3).

(5)  JO L 248, 16.9.2002, p. 1. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1525/2007 (JO L 343, 27.12.2007, p. 9).

(6)  JO C 139, 14.6.2006, p. 1. Acord interinstituțional modificat prin Decizia 2008/29/CE a Parlamentului European și a Consiliului (JO L 6, 10.1.2008, p. 7).

(7)  JO L 357, 31.12.2002, p. 72.

(8)  JO L 391, 30.12.2006, p. 1.

(9)  JO L 8, 12.1.2001, p. 1.

(10)  JO L 145, 31.5.2001, p. 43.

(11)  JO 17, 6.10.1958, p. 385/58. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1791/2006 (JO L 363, 20.12.2006, p. 1).

(12)  JO L 314, 7.12.1994, p. 1. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1645/2003 (JO L 245, 29.9.2003, p. 13).

(13)  JO L 136, 31.5.1999, p. 1.

(14)  JO L 136, 31.5.1999, p. 15.


ANEXĂ

Statutul Institutului European de Inovare și Tehnologie

Articolul 1

Componența consiliului de conducere

(1)   Consiliul de conducere este format atât din membri numiți, păstrând echilibrul între cei cu experiență în domeniul afacerilor, cei cu experiență în învățământul superior și cercetare (denumiți în continuare: „membri numiți”), cât și din membri aleși de către și din rândurile personalului, studenților și candidaților la studii doctorale din domeniul învățământului superior, al cercetării, al inovării, precum și tehnic și administrativ, ai Institutului European de Inovare și Tehnologie (EIT) și ai Comunităților de cunoaștere și inovare (CCI-uri) (denumiți în continuare „membri reprezentativi”).

Ca dispoziție tranzitorie, consiliul de conducere inițial este format exclusiv din membri numiți până la alegerile membrilor reprezentativi, după înființarea primei CCI.

(2)   Există optsprezece membri numiți. Aceștia beneficiază de un mandat de șase ani, care nu poate fi reînnoit. Membrii sunt numiți de Comisie în conformitate cu o procedură transparentă. Comisia informează Parlamentul European și Consiliul în legătură cu procesul de selecție și cu numirea finală a membrilor respectivi ai consiliului de conducere.

Membrii numiți ai consiliului de conducere inițial sunt numiți pe baza unei liste de candidați potențiali propusă de un comitet ad-hoc de identificare, care este format din patru experți independenți, de înaltă calificare, numiți de către Comisie. Următorii membri numiți sunt numiți pe baza unei liste de candidați potențiali propusă de consiliul de conducere.

(3)   Comisia va ține cont de echilibrul dintre experiența din învățământul superior, din cercetare, din inovare și din mediul de afaceri, precum și de egalitatea între sexe și de aprecierea mediilor de învățământ superior, cercetare și inovare pe tot cuprinsul Uniunii.

(4)   O treime din membrii numiți sunt înlocuiți odată la doi ani. Un membru numit care a fost în funcție pe parcursul unei perioade mai mici de patru ani este eligibil pentru o nouă numire, sub rezerva unei limite generale a mandatului de șase ani.

Pe parcursul unei perioade de tranziție, doisprezece membri numiți din consiliul de conducere inițial sunt aleși prin tragere la sorți pentru un mandat de patru ani. La finele perioadei inițiale de patru ani, șase dintre cei doisprezece membri nou-numiți sunt aleși prin tragere la sorți pentru un mandat de patru ani. Președintele Consiliului de conducere nu participă la acest proces de tranziție.

(5)   Există patru membri reprezentativi. Aceștia beneficiază de un mandat de trei ani, reînnoibil o singură dată. Mandatul acestora încetează în cazul în care părăsesc EIT sau o CCI. Aceștia sunt înlocuiți prin aceeași procedură de alegere pentru restul mandatului lor.

(6)   Consiliul de conducere aprobă condițiile și modalitățile de alegere și înlocuire a membrilor reprezentativi, pe baza unei propuneri a directorului, înainte ca prima CCI să devină operațională. Acest mecanism asigură o reprezentare corespunzătoare a diversității și ia în considerare evoluția EIT și a CCI-urilor.

(7)   În cazul în care un membru al consiliului de conducere nu este apt să își încheie mandatul, pentru perioada rămasă din mandatul acestuia se numește sau se alege un membru supleant, prin aceeași procedură ca și pentru membrul inapt.

Articolul 2

Responsabilitățile consiliului de conducere

(1)   Membrii consiliului de conducere acționează în interesele EIT, garantând obiectivele și misiunea, identitatea și coerența acestuia, într-un mod independent.

(2)   În special, consiliul de conducere:

(a)

definește strategia EIT, după cum este stabilită în agenda strategică de inovare (ASI), programul de lucru trienal deschis, bugetul, bilanțul și conturile sale anuale și raportul său anual de activitate, pe baza unei propuneri a directorului;

(b)

precizează domeniile prioritare în care să se înființeze CCI-uri;

(c)

își aduce contribuția în vederea pregătirii ASI;

(d)

pune în aplicare instrucțiuni și termeni de referință detaliați privind funcționarea EIT în cadrul ASI, inclusiv criterii și proceduri de finanțare, monitorizare și evaluare a activităților CCI-urilor;

(e)

selectează și desemnează un parteneriat drept CCI sau retrage această desemnare, după caz;

(f)

asigură evaluarea continuă a activităților CCI-urilor;

(g)

își adoptă regulamentul de procedură, inclusiv privind selecția CCI-urilor, comitetul executiv, precum și regulamentul financiar al EIT;

(h)

definește, cu acordul Comisiei, onorarii adecvate pentru membrii consiliului de conducere și ai comitetului executiv; aceste onorarii sunt evaluate comparativ cu dispoziții similare din statele membre;

(i)

adoptă o procedură de selectare a comitetului executiv și a directorului;

(j)

numește și, dacă este cazul, demite directorul și exercită autoritatea disciplinară asupra directorului;

(k)

numește contabilul EIT și membrii comitetului executiv și ai funcției de audit intern;

(l)

dacă este cazul, creează, pe o durată determinată, grupuri consultative;

(m)

promovează EIT la nivel mondial pentru a spori interesul față de acesta și pentru a face din acesta un organism de talie mondială privind excelența în învățământul superior, cercetare și inovare;

(n)

adoptă un cod de bună conduită privind conflictele de interese;

(o)

definește principii și orientări pentru gestionarea drepturilor de proprietate intelectuală;

(p)

înființează o funcție de auditor intern în conformitate cu Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002 al Comisiei;

(q)

este împuternicit să înființeze o fundație (denumită în continuare „Fundația EIT”), având ca obiectiv specific promovarea și susținerea activităților EIT;

(r)

asigură complementaritatea și sinergia între activitățile EIT și alte programe comunitare.

(s)

decide cu privire la regimul lingvistic al institutului, ținând seama de principiile de multilingvism existente și de necesitățile practice impuse de operațiunile acestuia.

(3)   Consiliul de conducere poate delega sarcini specifice comitetului executiv.

(4)   Consiliul de conducere își alege președintele dintre membrii numiți. Mandatul președintelui este de trei ani, reînnoibil o singură dată.

Articolul 3

Funcționarea consiliului de conducere

(1)   Fără a aduce atingere alineatului (2), consiliul de conducere adoptă decizii prin majoritate simplă.

Cu toate acestea, deciziile prevăzute la articolul 2 alineatul (2) literele (a), (b), (c), (d), (i) și (s) și articolul 2 alineatul (4) necesită majoritatea a două treimi din membri.

(2)   Membrii reprezentativi nu pot vota deciziile prevăzute la articolul 2 alineatul (2) literele (e), (g), (i), (j), (k), (q) și (s).

(3)   Consiliul de conducere se reunește în ședință ordinară cel puțin de trei ori pe an și în ședință extraordinară oricând aceasta este convocată de președintele său sau la cererea a cel puțin unei treimi din membrii săi.

Articolul 4

Comitetul executiv

(1)   Comitetul executiv este format din cinci persoane, inclusiv președintele Consiliului de conducere, care prezidează, de asemenea, comitetul executiv.

Cei patru membri, alții decât președintele, sunt aleși de către consiliul de conducere din rândul membrilor numiți ai consiliului de conducere.

(2)   Comitetul executiv se reunește periodic, la convocarea președintelui acestuia sau la solicitarea directorului.

(3)   Comitetul executiv adoptă decizii prin majoritate simplă a membrilor săi.

(4)   Comitetul executiv:

(a)

pregătește reuniunile consiliului de conducere;

(b)

supraveghează punerea în aplicare a ASI și a programului de lucru trienal deschis;

(c)

supraveghează procedura de selectare a CCI-urilor;

(d)

ia toate deciziile care îi sunt delegate de către consiliul de conducere.

Articolul 5

Directorul

(1)   Directorul este o persoană de o înaltă calificare și reputație în domeniile de funcționare ale EIT. Directorul este numit de consiliul de conducere pentru un mandat de patru ani. Consiliul de conducere poate prelungi acest mandat pentru o perioadă de încă patru ani, în cazul în care consideră că acest lucru este în interesul EIT.

(2)   Directorul este responsabil cu gestionarea curentă a EIT și reprezentantul legal al acestuia. Directorul răspunde în fața consiliului de conducere și prezintă acestuia rapoarte periodice privind desfășurarea activităților EIT.

(3)   Directorul are, în special, următoarele atribuții:

(a)

susține activitățile consiliului de conducere și ale comitetului executiv și asigură serviciile de secretariat la reuniunile acestora;

(b)

pregătește un proiect de ASI, un proiect de program de lucru trienal deschis, raportul anual și bugetul anual, care urmează a fi înaintate consiliului de conducere prin intermediul comitetului executiv;

(c)

administrează procedura de selectare a CCI-urilor și asigură desfășurarea diferitelor etape ale acestei proceduri în mod transparent și obiectiv;

(d)

organizează și gestionează activitățile EIT;

(e)

asigură punerea în aplicare a unor proceduri eficiente de supraveghere și evaluare a activității EIT, în conformitate cu articolul 16 din prezentul regulament;

(f)

răspunde de aspectele administrative și financiare, inclusiv de punerea în aplicare a bugetului EIT; în această calitate, directorul ia în considerare recomandările primite din partea funcției de auditor intern;

(g)

este responsabil de toate aspectele legate de personal;

(h)

prezintă conturile anuale provizorii și bilanțul provizoriu titularului funcției de auditor intern și, ulterior, consiliului de conducere, prin intermediul comitetului executiv;

(i)

asigură îndeplinirea obligațiilor EIT cu privire la contractele și acordurile pe care le încheie;

(j)

furnizează comitetului executiv și consiliului de conducere toate informațiile necesare exercitării funcțiilor acestora.

Articolul 6

Pregătirea înființării unei structuri de sprijin

Pentru o perioadă tranzitorie, Comisia oferă sprijinul necesar pentru înființarea structurii EIT. În acest scop, până când sunt numiți primii membri numiți ai consiliului de conducere, un funcționar desemnat de Comisie este reprezentantul legal al EIT și răspunde de aspectele legate de personal, de aspectele administrative și financiare, inclusiv de execuția bugetului EIT. Ulterior, consiliul de conducere desemnează, potrivit unei proceduri transparente, o persoană care îndeplinește aceste funcții sau prelungește mandatul funcționarului numit de Comisie până când directorul își preia funcția în urma numirii sale de către consiliul de conducere, în conformitate cu articolul 5. Consiliul de conducere demarează procedura de alegere a directorului EIT fără întârziere.

Articolul 7

Personalul EIT

(1)   Personalul EIT este format din persoane angajate direct de către EIT pe bază de contract cu perioadă determinată. Regimul aplicabil celorlalți agenți ai Comunităților Europene se aplică directorului și personalului EIT.

(2)   Experții pot fi detașați la EIT, pentru o perioadă limitată, de către statele participante sau de către alți angajatori.

Consiliul de conducere adoptă dispozițiile care permit experților detașați din partea statelor participante sau a altor angajatori să lucreze la EIT și care definesc drepturile și responsabilitățile acestora.

(3)   În ceea ce privește personalul său, EIT exercită competențele care îi revin autorității autorizate să încheie contracte cu agenții.

(4)   Unui agent i se poate solicita să repare, total sau parțial, orice prejudiciu suferit de EIT ca urmare a unei abateri grave comise în exercițiul sau în contextul îndeplinirii îndatoririlor sale.

Articolul 8

Principiile de evaluare și supraveghere a CCI-urilor

EIT organizează monitorizări continue și evaluări periodice independente ale efectelor și rezultatelor fiecărei CCI. Aceste evaluări se bazează pe bunele practici administrative și pe parametri orientați către rezultate și evită aspectele formale și procedurale inutile.

Articolul 9

Durata, continuarea și încetarea unei CCI

(1)   Sub rezerva rezultatelor evaluărilor periodice și a caracterului specific al anumitor domenii, o CCI este înființată, în mod normal, pentru o perioadă de 7-15 ani.

(2)   Consiliul de conducere poate decide prelungirea duratei de funcționare a CCI față de perioada stabilită inițial, în cazul în care acest lucru reprezintă cea mai bună metodă de realizare a obiectivului EIT.

(3)   În cazul în care evaluările unei CCI indică rezultate inadecvate, consiliul de conducere ia măsuri corespunzătoare, printre care reducerea, modificarea sau retragerea susținerii sale financiare sau rezilierea acordului.

Articolul 10

Lichidarea EIT

În cazul încetării activității EIT, lichidarea intervine sub supravegherea Comisiei, în conformitate cu legislația aplicabilă. Acordurile cu CCI-urile și documentul de înființare a Fundației EIT prevăd dispoziții adecvate în această situație.


9.4.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 97/13


REGULAMENTUL (CE) NR. 295/2008 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

din 11 martie 2008

privind statisticile structurale de întreprindere

(reformare)

(Text cu relevanță pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 285 alineatul (1),

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European (1),

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat (2),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE, Euratom) nr. 58/97 al Consiliului din 20 decembrie 1996 privind statisticile structurale de la întreprindere (3) a fost modificat în mod substanțial de mai multe ori (4). Dat fiind faptul că sunt aduse alte modificări la respectivul regulament, este de dorit ca dispozițiile în cauză să fie reformate, din motive de claritate și de eficiență.

(2)

Regulamentul (CE, Euratom) nr. 58/97 a stabilit un cadru comun privind culegerea, elaborarea, transmiterea și evaluarea statisticilor comunitare referitoare la structura, activitatea, competitivitatea și performanțele întreprinderilor din Comunitate.

(3)

Prin Decizia nr. 2367/2002/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 decembrie 2002 privind programul statistic comunitar pentru perioada 2003-2007 (5) a fost adoptat programul care se va ghida după principalele priorități ale politicii comunitare privind uniunea economică și monetară, extinderea și competitivitatea Uniunii Europene, politica regională, dezvoltarea durabilă și agenda socială. Statisticile privind activitățile economice ale întreprinderilor reprezintă o parte esențială a acestui program.

(4)

Prezentul regulament ar trebui să prevadă continuarea suportului statistic existent în cadrul deciziilor legate de domeniile politicilor actuale și să îndeplinească cerințele suplimentare care rezultă din noile inițiative politice comunitare, precum și din revizuirea actuală a priorităților statistice și din relevanța statisticilor efectuate, în scopul de a utiliza mai bine resursele disponibile și de a minimiza sarcina asupra respondenților. O atenție deosebită ar trebui acordată impactului asupra întreprinderilor a politicilor comunitare în domeniul energiei și al mediului, precum cele inițiate prin Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (Regulamentul REACH) (6). Cooperarea și schimbul bunelor practici între institutele naționale de statistică ar trebui încurajate în scopul de a garanta o utilizare mai eficientă a surselor de date administrative.

(5)

Există o necesitate crescândă de date în domeniul serviciilor, în special în cel al serviciilor comerciale. Statisticile sunt necesare pentru analiza economică și elaborarea politicilor în legătură cu cel mai dinamic sector din economiile moderne, în special din perspectiva potențialului acestuia privind creșterea economică și crearea de locuri de muncă. Reuniunea Consiliului European de la Lisabona din 23 și 24 martie 2000 a subliniat importanța serviciilor. Evaluarea cifrei de afaceri, defalcată pe tipuri de servicii, este o cerință prealabilă pentru o autentică înțelegere a rolului serviciilor în cadrul economiei. Reuniunea Consiliului European de la Stockholm din 23 și 24 martie 2001 a ajuns la concluzia că una dintre prioritățile cele mai importante la nivel european este crearea unor piețe interne în domeniul serviciilor care funcționează în mod eficient. Statisticile defalcate pe tipuri de servicii în cadrul schimburilor comerciale transfrontaliere sunt esențiale în scopul de a monitoriza funcționarea piețelor interne a serviciilor, evaluarea competitivității serviciilor și evaluarea impactului barierelor în calea comerțului cu servicii.

(6)

Datele sunt necesare în ceea ce privește demografia întreprinderilor, în special deoarece acestea sunt un element al indicatorilor structurali stabiliți în vederea monitorizării realizărilor legate de obiectivele Strategiei de la Lisabona. În plus, sunt necesare date armonizate privind demografia întreprinderilor și privind impactul acesteia asupra ocupării forței de muncă pentru a sta la baza recomandărilor politice în sprijinul acțiunilor antreprenoriale.

(7)

Cadrul statistic necesită, de asemenea, un instrument flexibil care să poată oferi un răspuns rapid și la timp noilor necesități ale utilizatorilor determinate de caracteristicile din ce în ce mai dinamice, inovatoare și complexe ale economiei bazate pe cunoaștere. Combinarea unor astfel de culegeri de date ad hoc cu tipul actual de culegere de date privind statisticile structurale de întreprindere ar oferi o valoare adăugată informațiilor adunate în ambele tipuri de sondaje și ar putea reduce sarcina totală asupra respondenților prin evitarea duplicării culegerii datelor.

(8)

Este necesară prevederea unei proceduri pentru adoptarea măsurilor privind punerea în aplicare a prezentului regulament în scopul clarificării în continuare a normelor aplicabile culegerii și prelucrării statistice a datelor, precum și prelucrării și transmiterii rezultatelor.

(9)

Măsurile necesare pentru punerea în aplicare a prezentului regulament ar trebui adoptate în conformitate cu Decizia 1999/468/CE a Comisiei din 28 iunie 1999 de stabilire a normelor privind exercitarea competențelor de executare conferite Comisiei (7).

(10)

În special, Comisia ar trebui să fie împuternicită să actualizeze lista de caracteristici din anexe; pentru a stabili frecvența de elaborare a statisticilor, normele de prezentare a datelor sub formă de „contribuții exclusive la totalurile europene” (CETO), primul an de referință pentru compilarea rezultatelor și în special clasificările care urmează să fie utilizate, precum și combinarea claselor de mărime; pentru actualizarea perioadelor de timp necesare transmiterii datelor; pentru adaptarea defalcării activităților și a produselor la modificări sau revizuiri ale Nomenclatorului statistic al activităților economice în Comunitatea Europeană (NACE) și ale clasificării în funcție de domeniul de activitate (CPA); pentru a adopta măsuri pe baza evaluării studiilor pilot; pentru a schimba limita inferioară a populației de referință din anexa VIII și pentru a stabili criterii pentru evaluarea calității. Deoarece aceste măsuri au un domeniu general de aplicare și sunt destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament, printre altele, prin completarea acestuia cu noi elemente neesențiale, acestea trebuie adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 5a din Decizia 1999/468/CE.

(11)

Deoarece obiectivul prezentului regulament, și anume de a furniza date armonizate privind structura, activitatea, competitivitatea și performanțele întreprinderilor în cadrul Comunității, nu poate fi realizat în mod satisfăcător de către statele membre și, prin urmare, poate fi realizat mai bine la nivel comunitar, Comunitatea poate adopta măsuri în conformitate cu principiul subsidiarității, astfel cum este prevăzut la articolul 5 din tratat. În conformitate cu principiul proporționalității, astfel cum este enunțat la respectivul articol, prezentul regulament nu depășește ceea ce este necesar pentru atingerea acestui obiectiv,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Obiect

Prezentul regulament stabilește un cadru comun pentru culegerea, elaborarea, transmiterea și evaluarea statisticilor comunitare privind structura, activitatea, competitivitatea și performanțele întreprinderilor comunitare.

Elaborarea statisticilor are ca scop, în special, de a analiza:

(a)

structura și evoluția activităților întreprinderilor;

(b)

factorii de producție utilizați și alte elemente care permit măsurarea activității, a competitivității și a performanțelor întreprinderilor;

(c)

dezvoltarea la nivel regional, național, comunitar și internațional a întreprinderilor și a piețelor;

(d)

comportamentul în afaceri;

(e)

întreprinderile mici și mijlocii;

(f)

caracteristicile specifice ale întreprinderilor legate de defalcarea specifică a activităților.

Articolul 2

Domeniul de aplicare

(1)   Prezentul regulament acoperă toate activitățile pieței din secțiunile B-N și P-S ale Nomenclatorului statistic al activităților economice în Comunitatea Europeană, astfel cum a fost instituit prin Regulamentul (CE) nr. 1893/2006 (denumit în continuare „NACE Rev. 2”).

(2)   Unitățile statistice ale tipurilor menționate în secțiunea I din anexa la Regulamentul (CEE) nr. 696/93 al Consiliului din 15 martie 1993 privind unitățile statistice pentru observarea și analizarea sistemului de producție comunitar (8), care sunt clasificate sub una dintre activitățile menționate la alineatul (1), sunt incluse în domeniul de aplicare al prezentului regulament. Utilizarea unităților specifice pentru elaborarea statisticilor este specificată în anexele la prezentul regulament.

Articolul 3

Modulele

(1)   Statisticile care urmează să fie elaborate pentru domeniile menționate la articolul 1 sunt grupate sub formă de module.

(2)   Modulele din prezentul regulament sunt:

(a)

un modul comun pentru statisticile structurale anuale, definit în anexa I;

(b)

un modul defalcat pentru statisticile structurale în sectorul industrial, definit în anexa II;

(c)

un modul defalcat pentru statisticile structurale privind activitățile de comerț, definit în anexa III;

(d)

un modul defalcat pentru statisticile structurale în sectorul construcțiilor, definit în anexa IV;

(e)

un modul defalcat pentru statisticile structurale în sectorul asigurărilor, definit în anexa V;

(f)

un modul defalcat pentru statisticile structurale privind instituțiile de credit, definit în anexa VI;

(g)

un modul defalcat pentru statisticile structurale privind fondurile de pensii, definit în anexa VII;

(h)

un modul defalcat pentru statisticile structurale privind serviciile comerciale, definit în anexa VIII;

(i)

un modul defalcat pentru statisticile structurale privind demografia întreprinderilor, definit în anexa IX;

(j)

un modul flexibil pentru efectuarea unei culegeri specifice și limitate de date ad hoc privind caracteristicile întreprinderilor.

(3)   Următoarele informații sunt specificate în fiecare modul:

(a)

activitățile pentru care sunt elaborate statisticile, preluate din domeniul de aplicare indicat la articolul 2 alineatul (1);

(b)

tipurile de unități statistice care urmează să fie utilizate pentru elaborarea statisticilor, preluate din lista de unități statistice menționată la articolul 2 alineatul (2);

(c)

lista de caracteristici pentru care urmează să fie elaborate statisticile pentru domeniile menționate la articolul 1 și perioadele de referință corespunzătoare acestor caracteristici;

(d)

frecvența elaborării statisticilor, care este anuală sau multianuală. În cazul în care elaborarea este multianuală, aceasta trebuie efectuată cel puțin o dată la 10 ani;

(e)

calendarul care să indice primul an de referință pentru statisticile care urmează să fie elaborate;

(f)

standardele referitoare la reprezentativitate și la evaluarea calității;

(g)

perioada de timp începând de la încheierea perioadei de referință în timpul căreia urmează să fie transmise statisticile;

(h)

durata maximă a perioadei de tranziție care poate fi acordată.

(4)   Utilizarea modulului flexibil menționat la alineatul (2) litera (j) este planificată în strânsă cooperare cu statele membre. Sfera de aplicare a acestuia, lista de caracteristici, perioada de referință, activitățile care urmează să fie acoperite și cerințele de calitate sunt stabilite de către Comisie în conformitate cu procedura de reglementare menționată la articolul 12 alineatul (2), cu cel puțin 12 luni înainte de începutul perioadei de referință. De asemenea, Comisia specifică necesitatea informațiilor și impactul culegerii datelor în ceea ce privește sarcina asupra întreprinderilor și costurile pentru statele membre.

În scopul de a limita sarcina asupra întreprinderilor și costurile pentru statele membre, volumul datelor culese este limitat la cel mult 20 de caracteristici sau întrebări privind întreprinderile, la cel mult 25 000 de întreprinderi respondente în Uniunea Europeană și la o contribuție medie individuală per respondent de maximum 1,5 ore. Culegerea de date ad hoc include un număr reprezentativ de state membre. În cazul în care sunt necesare numai rezultate la nivel european, Comisia poate stabili o metodă de eșantionare la nivel european care să asigure o sarcină minimă și costuri minime.

Costurile privind culegerea de date ad hoc pot fi cofinanțate de către Comisie prin intermediul procedurilor stabilite.

Articolul 4

Studii pilot

(1)   O serie de studii pilot sunt instituite de către Comisie și efectuate de către statele membre pe bază de voluntariat, astfel cum se prevede în anexe. Comisia acordă autorităților naționale finanțări nerambursabile, în conformitate cu articolul 2 din Regulamentul (CE) nr. 322/97 al Consiliului din 17 februarie 1997 privind statisticile comunitare (9), în urma unei cereri de propuneri.

(2)   Studiile pilot sunt efectuate în scopul de a evalua relevanța și fezabilitatea obținerii datelor. Rezultatele studiilor pilot sunt evaluate de către Comisie, ținând seama de beneficiile disponibilității datelor în raport cu costul culegerii și cu sarcina asupra întreprinderilor.

(3)   Comisia informează Parlamentul European și Consiliul asupra rezultatelor studiilor pilot.

(4)   Măsurile destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament prin completarea acestuia pe baza evaluării studiilor pilot, sunt adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu control, menționată la articolul 12 alineatul (3).

Articolul 5

Obținerea datelor

(1)   Statele membre obțin datele necesare în scopul observării caracteristicilor din listele menționate în modulele specificate la articolul 3.

(2)   Statele membre pot obține datele necesare prin combinarea diferitelor surse menționate mai jos, aplicând principiul simplificării administrative:

(a)

anchete obligatorii: unitățile legale care fac parte din unitățile statistice solicitate de către statele membre sau din care sunt compuse aceste unități sunt obligate să furnizeze informații exacte și complete în termenele stabilite;

(b)

alte surse care sunt cel puțin echivalente în ceea ce privește acuratețea și calitatea;

(c)

proceduri de estimare statistică în cazul în care unele caracteristici nu au fost observate în cazul tuturor unităților.

(3)   În scopul de a reduce sarcina asupra respondenților, autoritățile naționale și Comisia (Eurostat) au acces, în limitele și condițiile stabilite de către fiecare stat membru și de către Comisie în respectivele domenii de competență ale acestora, la surse de date administrative care acoperă sectoarele de activitate ale administrațiilor publice ale acestora, în măsura în care aceste date sunt necesare pentru a îndeplini cerințele de calitate menționate la articolul 6. În plus, atunci când acest lucru este fezabil, se utilizează date administrative corespunzătoare pentru a îndeplini cerințele de raportare din prezentul regulament.

(4)   Statele membre și Comisia, în cadrul domeniilor lor de competență respective, promovează condițiile pentru o utilizare crescândă a transmiterii de date pe cale electronică și a prelucrării automate de date.

Articolul 6

Acuratețe

(1)   Statele membre iau toate măsurile necesare pentru a se asigura că datele transmise reflectă structura populației în cadrul unităților statistice stabilite în anexe.

(2)   Evaluarea calității se efectuează comparând beneficiile disponibilității datelor cu costurile necesare culegerii și cu sarcina asupra întreprinderilor, în special asupra întreprinderilor mici.

(3)   Statele membre transmit Comisiei, la solicitarea acesteia, toate informațiile necesare în vederea evaluării menționate la alineatul (2).

Articolul 7

Comparabilitate

(1)   Din datele culese și evaluate, statele membre prezintă rezultate comparabile, în urma defalcării specificate pentru fiecare modul la articolul 3 și în anexele respective.

(2)   În scopul de elabora date cumulate la nivel comunitar, statele membre prezintă rezultate naționale componente conform nivelurilor NACE Rev. 2, stabilite în anexe sau determinate în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 12 alineatul (3).

Articolul 8

Transmiterea rezultatelor

(1)   Statele membre transmit rezultatele prevăzute la articolul 7 din prezentul regulament, inclusiv datele cu caracter confidențial, Comisiei (Eurostat) în conformitate cu dispozițiile comunitare existente privind transmiterea de date care fac obiectul confidențialității statistice, în special Regulamentul (Euratom, CEE) nr. 1588/90 (10). Respectivele dispoziții comunitare se aplică în cadrul prelucrării rezultatelor, în măsura în care acestea cuprind date cu caracter confidențial.

(2)   Rezultatele se transmit în formatul tehnic corespunzător, într-un termen care începe sfârșitul perioadei de referință stabilită în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 12 alineatul (3) pentru modulele menționate la articolul 3 alineatul (2) literele (a)-(h) și (j) și nu depășește 18 luni. În ceea ce privește modulul prevăzut la articolul 3 alineatul (2) litera (i), perioada de timp nu depășește 30 de luni sau 18 luni, astfel cum se prevede în anexa IX secțiunea 9. În plus, se transmite un număr redus de rezultate preliminare estimate într-un termen care începe la sfârșitul perioadei de referință stabilită în conformitate cu procedura respectivă pentru modulele menționate la articolul 3 alineatul (2) literele (a)-(g) și nu depășește 10 luni. În ceea ce privește modulul menționat la articolul 3 alineatul (2) litera (i), perioada de timp destinată rezultatelor preliminare nu depășește 18 luni.

(3)   În scopul de a minimiza sarcina asupra întreprinderilor și costurile suportate de către autoritățile naționale de statistică, statele membre pot marca datele pentru a fi utilizate sub formă de contribuție la totalurile europene („CETO”). Eurostat nu publică aceste date, iar statele membre nu marchează datele publicate la nivel național cu un marcaj CETO. Utilizarea marcajului CETO depinde de contribuția fiecărui stat membru la totalul valorii adăugate la nivelul UE în ceea ce privește economia întreprinderilor, după cum urmează:

(a)

Franța, Germania, Italia și Regatul Unit: datele cu marcaj CETO pot fi trimise pentru clasele NACE Rev. 2 și pentru defalcarea pe clase de mărime la nivel de grupă NACE Rev. 2. Pot fi marcate cel mult 15 % din rubrici.

(b)

Austria, Belgia, Danemarca, Finlanda, Grecia, Irlanda, Polonia, Portugalia, Spania, Suedia și Țările de Jos: datele cu marcaj CETO pot fi trimise pentru clasele NACE Rev. 2 și pe clase de mărime defalcate la nivel de grupe NACE Rev. 2. Pot fi marcate cel mult 25 % din rubrici. În plus, dacă în oricare dintre aceste state membre cota unei clase NACE sau a unei clase de mărime din grupa NACE Rev. 2 reprezintă mai puțin de 0,1 % din economia întreprinderilor statului membru respectiv, aceste date pot fi trimise cu marcaj CETO.

(c)

Bulgaria, Cipru, Republica Cehă, Estonia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, România, Slovenia, Slovacia și Ungaria: datele cu marcaj CETO pot fi trimise pentru grupele și clasele NACE Rev. 2 și defalcate pe clase de mărime la nivel de grupe NACE Rev. 2. Pot fi marcate cel mult de 25 % din rubrici la nivel de grupe.

Măsurile destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament, printre altele, prin completarea acestuia, privind revizuirea normelor privind marcajul „CETO” și gruparea statelor membre se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 12 alineatul (3) până la 29 aprilie 2013 și, ulterior, la fiecare cinci ani.

Articolul 9

Informații privind punerea în aplicare

Statele membre transmit Comisiei, la solicitarea acesteia, toate informațiile relevante legate de punerea în aplicare a prezentului regulament în statele membre.

Articolul 10

Perioade de tranziție

(1)   Pe durata perioadelor de tranziție, pot fi acordate derogări de la dispozițiile din anexe în conformitate cu procedura de reglementare menționată la articolul 12 alineatul (2), în măsura în care sistemele naționale de statistică necesită adaptări majore.

(2)   Pot fi acordate unui stat membru perioade de tranziție suplimentare pentru elaborarea statisticilor, în cazul în care este imposibilă respectarea dispozițiilor prezentului regulament ca urmare a derogărilor acordate în temeiul Regulamentului (CEE) nr. 2186/93 al Consiliului din 22 iulie 1993 privind coordonarea la nivel comunitar a elaborării registrelor de uz statistic ale întreprinderilor (11).

Articolul 11

Măsuri de punere în aplicare

(1)   Măsurile necesare pentru punerea în aplicare a prezentului regulament se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare menționată la articolul 12 alineatul (2):

(a)

de stabilire a definițiilor caracteristicilor și a relevanței acestora pentru anumite activități (articolul 3 și anexa I secțiunea 4 punctul 2);

(b)

de stabilire a definiției perioadei de referință (articolul 3);

(c)

de stabilire a formatului tehnic corespunzător necesar transmiterii rezultatelor (articolul 8 și anexa I secțiunea 9 punctul 2);

(d)

de stabilire a perioadei de tranziție și a derogărilor de la dispozițiile prezentului regulament, acordate în perioada respectivă (articolul 10 și anexa I secțiunea 11, anexa II secțiunea 10, anexa III secțiunea 9, anexa VIII secțiunea 8 și anexa IX secțiunea 13);

(e)

de stabilire a listei de caracteristici care urmează să fie transmise utilizând Nomenclatorul statistic al activităților economice în Comunitatea Europeană, astfel cum a fost instituit prin Regulamentul (CEE) nr. 3037/90 al Consiliului (12) (denumit în continuare „NACE Rev. 1.1”) pentru anul 2008 și informațiile privind elaborarea rezultatelor (anexa I secțiunea 9 punctul 2);

(f)

de stabilire a utilizării modulului flexibil menționat la articolul 3 alineatul (2) litera (j) și alineatul (4);

(g)

de stabilire a procedurilor care urmează să fie aplicate în ceea ce privește culegerile ad hoc de date menționate în anexa II secțiunea 4 punctele 3 și 4, anexa III secțiunea 3 punctul 3 și anexa IV secțiunea 3 punctul 3.

(2)   Următoarele măsuri necesare pentru punerea în aplicare a prezentului regulament, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament, inter alia, prin completarea acestuia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 12 alineatul (3):

(a)

actualizarea listelor de caracteristici și a rezultatelor preliminare, în măsura în care o astfel de actualizare, după o evaluare cantitativă, nu implică o creștere a numărului de unități analizate și nici nu impune o sarcină asupra unităților care să fie disproporționată în raport cu rezultatele preconizate (articolele 4 și 8 și anexa I secțiunea 6, anexa II secțiunea 6, anexa III secțiunea 6 și anexa IV secțiunea 6);

(b)

stabilirea frecvenței elaborării de statistici (articolul 3);

(c)

stabilirea normelor de marcare a datelor ca fiind o contribuție exclusivă la totalurile europene [articolul 8 alineatul (3)];

(d)

stabilirea primului an de referință pentru elaborarea rezultatelor (articolul 8 și anexa I secțiunea 5);

(e)

defalcarea rezultatelor, în special clasificările care urmează să fie utilizate și combinarea claselor de mărime (articolul 7 și anexa VIII secțiunea 4 punctele 2 și 3, anexa IX secțiunea 8 punctele 2 și 3 și anexa IX secțiunea 10);

(f)

actualizarea perioadelor de timp destinate transmiterii datelor (articolul 8 și anexa I secțiunea 8 punctul 1 și anexa VI secțiunea 7);

(g)

adaptarea defalcării activităților la modificările sau revizuirile NACE și a defalcării produselor la modificările sau revizuirile CPA;

(h)

stabilirea acelor măsuri adoptate pe baza evaluării studiilor pilot [articolul 4 alineatul (4)];

(i)

modificarea limitei inferioare privind populația de referință (anexa VIII secțiunea 3); și

(j)

stabilirea criteriilor privind evaluarea calității (articolul 6 și anexa I, secțiunea 6, anexa II secțiunea 6, anexa III secțiunea 6 și anexa IV secțiunea 6).

Articolul 12

Comitetul

(1)   Comisia este asistată de Comitetul pentru programele statistice ale Comunităților Europene, instituit prin Decizia 89/382/CEE, Euratom a Consiliului (13).

(2)   Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolele 5 și 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozițiile articolului 8 din respectiva decizie.

Perioada stabilită la articolul 5 alineatul (6) din Decizia 1999/468/CE se stabilește la trei luni.

(3)   Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolele 5a alineatele (1)-(4) și articolul 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozițiile articolului 8 din respectiva decizie.

Articolul 13

Raportul

(1)   Până la 29 aprilie 2011 și, ulterior, o dată la trei ani, Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport privind statisticile elaborate în conformitate cu prezentul regulament și, în special, referitor la calitatea acestora și la sarcina pe care o exercită asupra întreprinderilor.

(2)   În rapoartele menționate la alineatul (1), Comisia propune toate modificările pe care le consideră necesare.

Articolul 14

Abrogare

(1)   Regulamentul (CE, Euratom) nr. 58/97 se abrogă. Articolul 20 din Regulamentul (CE) nr. 1893/2006 se abrogă, de asemenea.

(2)   Trimiterile la regulamentul abrogat se consideră trimiteri la prezentul regulament începând cu anul de referință 2008 și se citesc în conformitate cu tabelul de corespondență din anexa XI. Dispozițiile Regulamentului (CE, Euratom) nr. 58/97 continuă să se aplice în ceea ce privește culegerea, elaborarea și transmiterea de date pentru anii de referință până în 2007 inclusiv.

Articolul 15

Intrare în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Strasbourg, 11 martie 2008.

Pentru Parlamentul European

Președintele

H.-G. PÖTTERING

Pentru Consiliu

Președintele

J. LENARČIČ


(1)  JO C 318, 23.12.2006, p. 78.

(2)  Avizul Parlamentului European din 29 martie 2007 (JO C 27 E, 31.1.2008, p. 139) și Decizia Consiliului din 14 februarie 2008.

(3)  JO L 14, 17.1.1997, p. 1. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1893/2006 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 393, 30.12.2006, p. 1).

(4)  A se vedea anexa X.

(5)  JO L 358, 31.12.2002, p. 1. Decizie modificată prin Decizia nr. 787/2004/CE (JO L 138, 30.4.2004, p. 12).

(6)  Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH) și de înființare a Agenției Europene pentru Produse Chimice (JO L 396, 30.12.2006, p. 1. Rectificat în JO L 136, 29.5.2007, p. 3). Regulament modificat prin Regulamentul (CE) nr. 1354/2007 (JO L 304, 22.11.2007, p. 1).

(7)  JO L 184, 17.7.1999, p. 23. Decizie modificată prin Decizia 2006/512/CE (JO L 200, 22.7.2006, p. 11).

(8)  JO L 76, 30.3.1993, p. 1. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1882/2003 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 284, 31.10.2003, p. 1).

(9)  JO L 52, 22.2.1997, p. 1. Regulament modificat prin Regulamentul (CE) nr. 1882/2003.

(10)  JO L 151, 15.6.1990, p. 1. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1882/2003.

(11)  JO L 196, 5.8.1993, p. 1. Regulament modificat prin Regulamentul (CE) nr. 1882/2003.

(12)  JO L 293, 24.10.1990, p. 1. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1893/2006.

(13)  JO L 181, 28.6.1989, p. 47.


ANEXA I

UN MODUL COMUN PENTRU STATISTICILE STRUCTURALE ANUALE

SECȚIUNEA 1

Obiectiv

Scopul prezentei anexe este stabilirea unui cadru comun pentru culegerea, elaborarea, transmiterea și evaluarea statisticilor comunitare referitoare la structura, activitatea, competitivitatea și performanțele întreprinderilor în statele membre.

SECȚIUNEA 2

Domeniul de aplicare

Statisticile care urmează să fie elaborate vor privi domeniile menționate la articolul 1 literele (a), (b), (c) și (e) din prezentul regulament, în special analiza valorii adăugate și a principalelor sale componente.

SECȚIUNEA 3

Domeniul de aplicare

1.

Statisticile se elaborează pentru activitățile enumerate în secțiunea 9.

2.

Se inițiază studii pilot cu privire la activitățile enumerate în secțiunea 10.

SECȚIUNEA 4

Caracteristici

1.

Lista caracteristicilor enumerate mai jos indică, după caz, tipul de unități statistice pentru care se elaborează statistici.

2.

Titlurile corespunzătoare ale caracteristicilor pentru care se elaborează statistici privind activitățile din secțiunea K a NACE Rev. 2, care corespund cel mai mult celor enumerate la punctele 3-5, vor fi stabilite în conformitate cu procedura de reglementare menționată la articolul 12 alineatul (2).

3.

Statistici demografice anuale:

Cod

Titlu

Date structurale

11 11 0

Număr de întreprinderi

11 21 0

Număr de unități locale

4.

Caracteristicile întreprinderilor pentru care se elaborează statistici anuale:

Cod

Titlu

Date contabile

12 11 0

Cifră de afaceri

12 12 0

Valoarea producției

12 15 0

Valoarea adăugată la costul factorilor

12 17 0

Surplus operațional brut

13 11 0

Total achiziții de bunuri și servicii

13 12 0

Achiziții de bunuri și servicii în scopul revânzării ca atare

13 13 1

Plăți efectuate lucrătorilor în regim temporar

13 31 0

Costuri cu personalul

13 32 0

Indemnizații și salarii

13 33 0

Cheltuielile cu asigurările sociale

Date privind contul de capital

15 11 0

Investiții brute în bunuri corporale

Date privind forța de muncă

16 11 0

Numărul de persoane angajate

16 13 0

Numărul de salariați

16 14 0

Numărul de persoane ocupate în unități echivalente cu normă întreagă

5.

Caracteristicile întreprinderilor pentru care se elaborează statistici regionale anuale:

Cod

Titlu

Date contabile

13 32 0

Indemnizații și salarii

Date privind forța de muncă

16 11 0

Numărul de persoane angajate

6.

Studii pilot se elaborează pentru caracteristicile enumerate în secțiunea 10.

SECȚIUNEA 5

Primul an de referință

Primul an de referință pentru care se elaborează statistici este anul calendaristic 2008. Datele vor fi elaborate în conformitate cu defalcarea din secțiunea 9. Cu toate acestea, primul an de referință pentru care se elaborează statistici privind clasele de activități cuprinse în NACE Rev. 2 grupele 64.2, 64.3 și 64.9 și diviziunea 66 se va determina în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 12 alineatul (3).

SECȚIUNEA 6

Raport privind calitatea statisticilor

Pentru fiecare dintre caracteristicile cheie, statele membre indică gradul de precizie, raportându-se la un nivel de încredere de 95 %, pe care Comisia îl include în raportul prevăzut la articolul 13 din prezentul regulament, ținând seama de aplicarea articolului respectiv în fiecare stat membru. Caracteristicile cheie sunt stabilite în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 12 alineatul (3).

SECȚIUNEA 7

Elaborarea rezultatelor

1.

Rezultatele sunt defalcate la nivel de clasă, detaliind activitățile din secțiunea 9.

2.

Totodată, unele rezultate trebuie să fie defalcate pe clase de mărime pentru fiecare grupă de activități enumerate în secțiunea 9.

3.

Rezultatele statisticilor regionale sunt defalcate la nivel de două cifre (diviziune) NACE Rev. 2 și nivelul 2 din Nomenclatorul comun al unităților teritoriale de statistică, astfel cum a fost instituit prin Regulamentul (CE) nr. 1059/2003 al Parlamentului European și al Consiliului (1) (denumit în continuare „NUTS”).

SECȚIUNEA 8

Transmiterea rezultatelor

1.

Rezultatele se transmit în termen de 18 luni de la sfârșitul anului calendaristic al perioadei de referință, cu excepția clasei de activități 64.11 din NACE Rev. 2 și a activităților din NACE Rev. 2 cuprinse în anexele V, VI și VII. În ceea ce privește clasa de activități 64.11 din NACE Rev. 2, termenul de transmitere este de 10 luni. Pentru activitățile incluse în anexele V, VI și VII, termenul de transmitere este stabilit în aceste anexe. Cu toate acestea, termenul de transmitere a rezultatelor privind clasele de activități cuprinse în NACE Rev. 2 grupele 64.2, 64.3 și 64.9 și diviziunea 66 se va determina în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 12 alineatul (3).

2.

Cu excepția diviziunilor 64 și 65 din NACE Rev. 2, rezultatele naționale preliminare sau estimările naționale preliminare se transmit în termen de 10 luni de la sfârșitul anului calendaristic al perioadei de referință pentru statisticile de întreprindere elaborate pentru următoarele caracteristici:

Cod

Titlu

Date contabile

12 11 0

Cifră de afaceri

Date privind forța de muncă

16 11 0

Numărul de persoane angajate

Rezultatele sau estimările preliminare sunt defalcate la nivel de trei cifre (grupă) NACE Rev. 2. Pentru diviziunea 66 din NACE Rev. 2, transmiterea rezultatelor preliminare sau a estimărilor este stabilită în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 12 alineatul (3).

SECȚIUNEA 9

Defalcarea activităților

1.

Pentru a permite elaborarea statisticilor la nivel comunitar, statele membre vor transmite începând cu anul de referință 2008 rezultatele naționale componente defalcate la nivelul claselor NACE Rev. 2 pentru secțiunile B-N și diviziunea 95.

2.

Fără a aduce atingere articolului 2 alineatul (1), statele membre vor transmite Comisiei statistici structurale de întreprindere care se referă la anul de referință 2008, în conformitate atât cu NACE Rev. 1.1, cât și cu NACE Rev. 2.

Lista de caracteristici care urmează să fie transmisă utilizând nomenclatorul NACE Rev 1.1 și informațiile privind elaborarea rezultatelor se determină în conformitate cu procedura de reglementare menționată la articolul 12 alineatul (2).

SECȚIUNEA 10

Rapoarte și studii pilot

1.

Comisia va iniția o serie de studii pilot pentru activitățile din secțiunile P-R și diviziunile 94 și 96 din secțiunea S a NACE Rev. 2 în scopul de a testa fezabilitatea includerii activităților comerciale în aceste secțiuni.

2.

Comisia inițiază o serie de studii pilot privind caracteristicile legate de conturile financiare, investițiile incorporale, forme de organizare a sistemului de producție și comparabilitatea între statisticile structurale de întreprindere și cele privind piața forței de muncă și productivitatea. Aceste studii pilot vor fi adaptate la specificitățile sectoarelor.

SECȚIUNEA 11

Perioada de tranziție

În ceea ce privește elaborarea statisticilor privind caracteristicile 12 17 0, 13 13 1 și 16 14 0, perioada de tranziție nu va depăși doi ani după primul an de referință (2008) indicat în secțiunea 5.


(1)  JO L 154, 21.6.2003, p. 1. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 105/2007 al Comisiei (JO L 39, 10.2.2007, p. 1).


ANEXA II

UN MODUL DEFALCAT REFERITOR LA STATISTICILE STRUCTURALE ÎN SECTORUL INDUSTRIAL

SECȚIUNEA 1

Obiectiv

Scopul prezentei anexe este stabilirea unui cadru comun pentru culegerea, elaborarea, transmiterea și evaluarea statisticilor comunitare referitoare la structura, activitatea, competitivitatea și performanța sectorului industrial.

SECȚIUNEA 2

Domeniul de aplicare

Statisticile elaborate vizează domeniile menționate la articolul 1 literele (a)-(e), în special:

o listă centralizată de statistici pentru o analiză detaliată a structurii, a activității, a competitivității și a performanțelor activităților industriale;

o altă listă de statistici destinată studierii unor teme specifice.

SECȚIUNEA 3

Domeniul de aplicare

Se întocmesc statistici pentru toate activitățile care intră sub incidența secțiunilor B, C, D și E din NACE Rev. 2. Aceste secțiuni includ activitățile de minerit și extractive (B), industria prelucrătoare (C), furnizarea de electricitate, gaze naturale, abur și aer condiționat (D) și furnizarea de apă, activități de canalizare, de gestionare a deșeurilor și de reparații (E). Statisticile de întreprindere se referă la populația tuturor întreprinderilor clasificate în funcție de activitatea principală în secțiunile B, C, D și E.

SECȚIUNEA 4

Caracteristici

1.

Lista de caracteristici și statisticile definite mai jos indică, după caz, tipul de unitate statistică pentru care se elaborează statistici și dacă acestea trebuie elaborate cu o frecvență anuală sau multianuală. Statisticile și caracteristicile în italice sunt, de asemenea, incluse pe listele din modulul comun definit în anexa I.

2.

Statistici demografice anuale:

Cod

Titlu

Date structurale

11 11 0

Număr de întreprinderi

11 21 0

Număr de unități locale

11 31 0

Număr de unități de tip de activitate

3.

Caracteristicile întreprinderilor pentru care se elaborează statistici anuale:

Cod

Titlu

Observație

Date contabile

12 11 0

Cifră de afaceri

12 12 0

Valoarea producției

12 13 0

Marja brută pentru bunuri destinate revânzării

12 15 0

Valoarea adăugată la costul factorilor

12 17 0

Surplus operațional brut

13 11 0

Total achiziții de bunuri și servicii

13 12 0

Achiziții de bunuri și servicii în scopul revânzării ca atare

13 13 1

Plăți efectuate lucrătorilor în regim temporar

13 21 3

Variația stocurilor de produse finite și în curs de fabricare realizate de unitate

13 31 0

Costuri cu personalul

13 32 0

Indemnizații și salarii

13 33 0

Cheltuielile cu asigurările sociale

13 41 1

Plăți pentru chirii pe termen lung și pentru leasing operațional de bunuri

Date privind contul de capital

15 11 0

Investiții brute în bunuri corporale

15 12 0

Investiții brute în terenuri

15 13 0

Investiții brute în clădiri și structuri existente

15 14 0

Investiții brute în construcția și modificarea clădirilor

15 15 0

Investiții brute în utilaje și echipamente

15 21 0

Vânzări de bunuri de investiție corporale

Date privind forța de muncă

16 11 0

Numărul de persoane angajate

16 13 0

Numărul de salariați

16 14 0

Numărul de persoane ocupate în unități echivalente cu normă întreagă

16 15 0

Numărul de ore efectuate de persoanele ocupate

Defalcarea cifrei de afaceri per tip de activitate

18 11 0

Cifra de afaceri din activitatea principală la nivel de trei cifre NACE Rev. 2.

Achiziții de produse energetice

20 11 0

Achiziții de produse energetice (valoric)

Cu excepția secțiunilor D și E

Date privind mediul înconjurător

21 11 0

Investiții în echipamente și instalații pentru controlul poluării și accesorii antipoluante speciale (în special instalații de prevenire a poluării „de la capătul conductei”) (1)

 

21 12 0

Investiții în echipamente și instalații corelate cu tehnologii ecologice (tehnologie integrată) (1)

 

4.

Caracteristicile întreprinderilor pentru care se elaborează statistici multianuale:

Cod

Titlu

Date privind contul de capital

15 42 0

Investiți brute în concesionări, brevete, licențe, mărci și drepturi similare

15 44 1

Investiții în software achiziționat

Defalcarea cifrei de afaceri per tip de activitate

18 12 0

Cifra de afaceri din activități industriale

18 15 0

Cifra de afaceri din activități de servicii

18 16 0

Cifra de afaceri din activități comerciale de achiziție și revânzare și din activități intermediare

Date privind mediul înconjurător

21 14 0

Total cheltuieli curente pentru protecția mediului (2)

Subcontractare

23 11 0

Plăți efectuate subcontractanților

5.

Caracteristicile întreprinderilor pentru care se elaborează statistici regionale anuale:

Cod

Titlu

Date contabile

13 32 0

Indemnizații și salarii

Date privind forța de muncă

16 11 0

Numărul de persoane angajate

6.

Caracteristicile unității de tip de activitate pentru care se elaborează statistici anuale:

Cod

Titlu

Date contabile

12 11 0

Cifră de afaceri

12 12 0

Valoarea producției

13 32 0

Indemnizații și salarii

Date privind contul de capital

15 11 0

Investiții brute în bunuri corporale

Date privind forța de muncă

16 11 0

Numărul de persoane angajate

7.

Studii pilot urmează să fie elaborate pentru caracteristicile enumerate în secțiunea 9.

SECȚIUNEA 5

Primul an de referință

1.

Primul an de referință pentru care se elaborează statistici este anul calendaristic 2008. Primii ani de referință pentru statisticile care se elaborează cu o frecvență multianuală sunt specificați mai jos pentru codurile sub care sunt enumerate caracteristicile:

An calendaristic

Cod

2009

15 42 0 și 15 44 1

2008

18 12 0, 18 15 0, 18 16 0 și 23 11 0

2.

Statisticile multianuale se elaborează cel puțin o dată la cinci ani.

3.

Primul an de referință pentru care se elaborează statisticile privind caracteristica 21 14 0 este anul calendaristic 2010.

4.

Statisticile privind caracteristica 21 12 0 se elaborează în fiecare an. Statisticile privind caracteristica 21 14 0 se elaborează o dată la trei ani.

SECȚIUNEA 6

Raport privind calitatea statisticilor

Pentru fiecare caracteristică cheie, statele membre indică gradul de precizie, raportându-se la un nivel de încredere de 95 %, pe care Comisia îl include în raportul prevăzut la articolul 13 din prezentul regulament, ținând seama de aplicarea articolului respectiv în fiecare stat membru. Caracteristicile cheie sunt stabilite în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 12 alineatul (3).

SECȚIUNEA 7

Elaborarea rezultatelor

1.

Rezultatele pentru statistici, cu excepția caracteristicilor 18 11 0, 18 12 0, 18 15 0 și 18 16 0 sunt defalcate la nivel de patru cifre (clasă) NACE Rev. 2.

Caracteristicile 18 11 0, 18 12 0, 18 15 0 și 18 16 0 sunt defalcate la nivel de trei cifre (grupa) NACE Rev. 2.

2.

Unele rezultate sunt totodată defalcate la nivel de clasă de mărime și la nivel de trei cifre (grupa) NACE Rev. 2.

3.

Rezultatele pentru statistici privind unitățile de tip de activitate sunt defalcate la nivel de patru cifre (clasă) NACE Rev. 2.

4.

Rezultatele pentru statistici regionale sunt defalcate la nivel de două cifre (diviziune) NACE Rev. 2 și conform nivelului 2 din NUTS.

5.

Rezultatele pentru caracteristicile 21 11 0, 21 12 0 și 21 14 0 sunt defalcate la nivel de două cifre (diviziune) NACE Rev. 2.

6.

Rezultatele pentru caracteristicile 21 11 0, 21 12 0 și 21 14 0 sunt defalcate pentru următoarele domenii de mediu: protecția aerului înconjurător și a climatului, gestiunea apelor uzate, gestiunea deșeurilor și alte activități de protecție a mediului. Rezultatele pentru domeniile de mediu sunt defalcate la nivel de două cifre (diviziune) NACE Rev. 2.

SECȚIUNEA 8

Transmiterea rezultatelor

Rezultatele sunt transmise în termen de 18 luni de la sfârșitul anului calendaristic al perioadei de referință.

Rezultatele naționale preliminare sau estimările naționale preliminare sunt transmise în termen de 10 luni de la sfârșitul anului calendaristic al perioadei de referință pentru statisticile de întreprindere menționate la secțiunea 4 punctul 3, elaborate pentru caracteristicile enumerate mai jos:

Cod

Titlu

Date structurale

11 11 0

Număr de întreprinderi

Date privind contul de capital

12 11 0

Cifră de afaceri

12 12 0

Valoarea producției

13 11 0

Total achiziții de bunuri și servicii

13 32 0

Indemnizații și salarii

15 11 0

Investiții brute în bunuri corporale

Date privind forța de muncă

16 11 0

Numărul de persoane angajate

Aceste rezultate preliminare sunt defalcate la nivel de trei cifre (grupă) NACE Rev. 2.

SECȚIUNEA 9

Rapoarte și studii pilot

Statele membre furnizează Comisiei un raport privind disponibilitatea datelor necesare elaborării rezultatelor pentru următoarele caracteristici:

Cod

Titlu

Observație

Date privind mediul înconjurător

21 11 0

Investiții în echipamente și instalații pentru controlul poluării și accesorii antipoluante speciale (în special instalații „de la capătul conductei”)

Defalcare specifică în conformitate cu Protocolul de la Kyoto la Convenția Organizației Națiunilor Unite privind schimbările climatice

21 12 0

Investiții în echipamente și instalații corelate cu tehnologii ecologice („tehnologie integrată”)

Defalcare specifică în conformitate cu Protocolul de la Kyoto la Convenția Organizației Națiunilor Unite privind schimbările climatice

21 14 0

Total cheltuieli curente pentru protecția mediului

Defalcare specifică privind cheltuielile rezultate din punerea în aplicare a politicii de mediu a UE

Subcontractare

23 12 0

Venituri din subcontractare

 

Comisia inițiază o serie de studii pilot privind aceste caracteristici.

SECȚIUNEA 10

Perioada de tranziție

Pentru elaborarea statisticilor privind caracteristicile 21 12 0 și 21 14 0, perioada de referință se încheie odată cu anul de referință 2008.


(1)  Dacă volumul total al cifrei de afaceri sau numărul de salariați dintr-o grupă NACE Rev. 2, secțiunile B-E, reprezintă, într-un stat membru, mai puțin de 1 % din totalul comunitar, informațiile necesare elaborării statisticilor privind caracteristicile 21 11 0 și 21 12 0 nu se recolectează în temeiul prezentului regulament. În conformitate cu procedura de reglementare menționată la articolul 12 alineatul (2), Comisia poate să solicite colectarea ad hoc a acestor date, dacă cerințele politicii comunitare impun acest lucru.

(2)  Dacă volumul total al cifrei de afaceri sau numărul de salariați dintr-o grupă NACE Rev. 2, secțiunile B-E, reprezintă, într-un stat membru, mai puțin de 1 % din totalul comunitar, informațiile necesare elaborării statisticilor privind caracteristica 21 14 0 nu se colectează în temeiul prezentului regulament. În conformitate cu procedura de reglementare menționată la articolul 12 alineatul (2), Comisia poate să solicite colectarea ad hoc a acestor date, dacă cerințele politicii comunitare impun acest lucru.


ANEXA III

UN MODUL DEFALCAT PENTRU STATISTICILE STRUCTURALE PRIVIND ACTIVITĂȚILE DE COMERȚ

SECȚIUNEA 1

Obiectiv

Scopul prezentei anexe este stabilirea unui cadru comun pentru culegerea, elaborarea, transmiterea și evaluarea statisticilor comunitare referitoare la structura, activitatea, competitivitatea și performanțele sectorului comercial de distribuție.

SECȚIUNEA 2

Domeniul de aplicare

Statisticile elaborate vizează domeniile menționate la articolul 1 literele (a)-(e), în special:

structura rețelei comerciale de distribuție și evoluția acesteia;

activități de distribuție și moduri de vânzare, precum și tipuri de furnizare și vânzare.

SECȚIUNEA 3

Domeniul de aplicare

1.

Se elaborează statistici pentru toate activitățile care intră sub incidența secțiunii G din NACE Rev. 2. Acest sector acoperă comerțul cu ridicata și cu amănuntul, repararea autovehiculelor și a motocicletelor. Statisticile de întreprindere privesc populația tuturor întreprinderilor a căror activitate se clasifică la secțiunea G.

2.

Dacă volumul total al cifrei de afaceri sau numărul de salariați dintr-o grupă NACE Rev. 2, secțiunea G, reprezintă, într-un stat membru, mai puțin de 1 % din totalul comunitar, informațiile necesare elaborării statisticilor, menționate în prezenta anexă și care nu se regăsesc în anexa I, nu se culeg în temeiul prezentului regulament.

3.

Dacă este necesar în cadrul cerințelor de politică comunitară, Comisia poate solicita, în conformitate cu procedura de reglementare menționată la articolul 12 alineatul (2), culegerea ad hoc a datelor menționate la punctul 2.

SECȚIUNEA 4

Caracteristici

1.

Lista de caracteristici și statisticile definite mai jos indică, după caz, tipul de unitate statistică pentru care se elaborează statistici și dacă acestea trebuie elaborate cu o frecvență anuală sau multianuală. Statisticile și caracteristicile care apar în italice sunt, de asemenea incluse pe listele modulului comun definit în anexa I.

2.

Statistici demografice anuale:

Cod

Titlu

Date structurale

11 11 0

Număr de întreprinderi

11 21 0

Număr de unități locale

3.

Caracteristicile întreprinderilor pentru care se elaborează statistici anuale:

Cod

Titlu

Date contabile

12 11 0

Cifră de afaceri

12 12 0

Valoarea producției

12 13 0

Marja brută pentru bunuri destinate revânzării

12 15 0

Valoarea adăugată la costul factorilor

12 17 0

Surplus operațional brut

13 11 0

Total achiziții de bunuri și servicii

13 12 0

Achiziții de bunuri și servicii în scopul revânzării ca atare

13 13 1

Plăți efectuate lucrătorilor în regim temporar

13 21 0

Variații ale stocurilor de bunuri și servicii

13 21 1

Variații ale stocurilor de bunuri și servicii achiziționate în scopul revânzării ca atare

13 31 0

Costuri cu personalul

13 32 0

Indemnizații și salarii

13 33 0

Cheltuielile cu asigurările sociale

Date privind contul de capital

15 11 0

Investiții brute în bunuri corporale

15 12 0

Investiții brute în terenuri

15 13 0

Investiții brute în clădiri și structuri existente

15 14 0

Investiții brute în construcția și modificarea clădirilor

15 15 0

Investiții brute în utilaje și echipamente

15 21 0

Vânzări de bunuri de investiție corporale

Date privind forța de muncă

16 11 0

Numărul de persoane angajate

16 13 0

Numărul de salariați

16 14 0

Numărul de persoane angajate în unități echivalente cu normă întreagă

4.

Caracteristicile întreprinderilor pentru care se elaborează statistici multianuale:

Cod

Titlu

Observație

 

Informații privind formele de schimburi comerciale ale întreprinderilor

Numai diviziunea 47

17 32 0

Numărul de magazine de comerț cu amănuntul

 

Defalcarea cifrei de afaceri după tipul de activitate

18 10 0

Cifra de afaceri din agricultură, silvicultură, pescuit și activități industriale

 

18 15 0

Cifra de afaceri din activități de servicii

 

18 16 0

Cifra de afaceri din activități comerciale de achiziție și revânzare și din activități intermediare

 

Defalcarea cifrei de afaceri după tipul de produs

18 21 0

Defalcarea cifrei de afaceri după produs [conform secțiunii G din CPA (1)]

 

5.

Caracteristicile întreprinderilor pentru care se elaborează statistici regionale anuale:

Cod

Titlu

Date contabile

13 32 0

Indemnizații și salarii

Date privind forța de muncă

16 11 0

Numărul de persoane angajate

6.

Caracteristicile întreprinderilor pentru care se elaborează statistici regionale multianuale:

Cod

Titlu

Observație

Date contabile

12 11 0

Cifră de afaceri

Numai diviziunile 45 și 47

Informații privind tipurile de schimburi comerciale ale întreprinderilor

17 33 1

Spații de vânzare

Numai diviziunea 47

SECȚIUNEA 5

Primul an de referință

1.

Primul an de referință pentru care se elaborează statistici este anul calendaristic 2008. Primii ani de referință pentru statisticile care urmează să fie elaborate cu o frecvență multianuală sunt specificați mai jos pentru fiecare dintre grupele NACE Rev. 2 pentru care sunt culese date și pentru statisticile regionale multianuale:

An calendaristic

Defalcare

2012

Diviziunea 47

2008

Diviziunea 46

2009

Statistici regionale

2010

Diviziunea 45

2.

Frecvența multianuală este de cinci ani.

SECȚIUNEA 6

Raport privind calitatea statisticilor

Pentru fiecare caracteristică cheie, statele membre indică gradul de precizie, raportându-se la un nivel de încredere de 95 %, pe care Comisia îl include în raportul prevăzut la articolul 13, ținând seama de aplicarea articolului respectiv în fiecare stat membru. Caracteristicile cheie sunt stabilite în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 12 alineatul (3).

SECȚIUNEA 7

Elaborarea rezultatelor

1.

Pentru a permite elaborarea statisticilor cumulate la nivel comunitar, statele membre trebuie să prezinte rezultatele naționale componente defalcate la nivelul claselor NACE Rev. 2.

2.

Unele rezultate sunt totodată defalcate la nivel de clasă de mărime pentru fiecare grupă NACE Rev. 2.

3.

Rezultatele pentru statisticile regionale trebuie defalcate simultan la nivel de trei cifre (grupă) NACE Rev. 2 și nivelul 2 din NUTS.

4.

Domeniul de aplicare al statisticilor regionale care urmează să fie elaborate pe o bază multianuală acoperă populația tuturor unităților locale a căror activitate principală se clasifică la secțiunea G. Cu toate acestea, acesta se poate limita la unitățile locale dependente de întreprinderile clasificate la secțiunea G din NACE Rev. 2, în cazul în care o asemenea populație reprezintă mai mult de 95 % din acoperirea totală. Acest raport trebuie calculat utilizând caracteristica „forța de muncă” disponibilă în registrul întreprinderilor.

SECȚIUNEA 8

Transmiterea rezultatelor

1.

Rezultatele trebuie transmise în termen de 18 luni de la sfârșitul anului calendaristic al perioadei de referință.

2.

Rezultatele naționale sau estimările preliminare sunt transmise în termen de 10 luni de la sfârșitul anului calendaristic al perioadei de referință pentru statisticile de întreprindere elaborate pentru caracteristicile enumerate mai jos:

Cod

Titlu

Date contabile

12 11 0

Cifră de afaceri

Date privind forța de muncă

16 11 0

Numărul de persoane angajate

Aceste rezultate preliminare trebuie defalcate la nivel de trei cifre (grupă) NACE Rev. 2.

SECȚIUNEA 9

Perioada de tranziție

În ceea ce privește elaborarea statisticilor privind caracteristicile 13 13 1 și 16 14 0, perioada de tranziție nu depășește mai mult de doi ani după primul an de referință (2008) indicat în secțiunea 5.


(1)  Regulamentul (CEE) nr. 3696/93 al Consiliului din 29 octombrie 1993 privind clasificarea statistică a produselor în funcție de domeniul de activitate (CPA) în Comunitatea Economică Europeană (JO L 342, 31.12.1993, p. 1). Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1882/2003.


ANEXA IV

UN MODUL DEFALCAT REFERITOR LA STATISTICILE STRUCTURALE ÎN SECTORUL CONSTRUCȚIILOR

SECȚIUNEA 1

Obiectiv

Scopul prezentei anexe este stabilirea unui cadru comun pentru culegerea, elaborarea, transmiterea și evaluarea statisticilor comunitare referitoare la structura, activitatea, competitivitatea și performanța sectorului construcțiilor.

SECȚIUNEA 2

Domeniul de aplicare

Statisticile care urmează să fie elaborate vizează domeniile menționate la articolul 1 literele (a)-(e), în special:

o listă centralizată de statistici pentru o analiză detaliată a structurii, a activității, a competitivității și a performanțelor activităților din sectorul construcțiilor;

o altă listă de statistici destinată studierii temelor specifice.

SECȚIUNEA 3

Domeniul de aplicare

1.

Se elaborează statistici pentru toate activitățile care intră sub incidența secțiunii F din NACE Rev. 2. Statisticile de întreprindere vor privi populația tuturor întreprinderilor clasificate conform principalelor lor activități din secțiunea F.

2.

Dacă volumul total al cifrei de afaceri sau numărul de salariați dintr-o grupă NACE Rev. 2, secțiunea F, reprezintă, într-un stat membru, mai puțin de 1 % din totalul comunitar, informațiile necesare elaborării statisticilor, menționate în prezenta anexă și care nu se găsesc în anexa I, nu trebuie elaborate în temeiul prezentului regulament.

3.

Dacă este necesar în cadrul cerințelor de politică comunitară, Comisia poate solicita, în conformitate cu procedura de reglementare menționată la articolul 12 alineatul (2), culegerea ad hoc a datelor menționate la punctul 2.

SECȚIUNEA 4

Caracteristici

1.

Lista de caracteristici și statisticile definite mai jos indică, după caz, tipul de unitate statistică pentru care se elaborează statistici și dacă acestea trebuie elaborate cu o frecvență anuală sau multianuală. Statisticile și caracteristicile în italice sunt, de asemenea, incluse pe listele din modulul comun definit în anexa I.

2.

Statistici demografice anuale:

Cod

Titlu

Date structurale

11 11 0

Număr de întreprinderi

11 21 0

Număr de unități locale

3.

Caracteristicile întreprinderilor pentru care se elaborează statistici anuale:

Cod

Titlu

Observație

Date contabile

12 11 0

Cifră de afaceri

 

12 12 0

Valoarea producției

 

12 13 0

Marja brută pentru bunuri destinate revânzării

Diviziunile 41 și 42 și grupele 43.1 și 43.9 – opțional

12 15 0

Valoarea adăugată la costul factorilor

 

12 17 0

Surplus operațional brut

 

13 11 0

Total achiziții de bunuri și servicii

 

13 12 0

Achiziții de bunuri și servicii în scopul revânzării ca atare

Diviziunile 41 și 42 și grupele 43.1 și 43.9 – opțional

13 13 1

Plăți efectuate lucrătorilor în regim temporar

 

13 21 3

Variația stocurilor de produse finite și în curs de fabricare realizate de unitate

 

13 31 0

Costuri cu personalul

 

13 32 0

Remunerații și salarii

 

13 33 0

Cheltuielile cu asigurările sociale

 

13 41 1

Plăți pentru chirii pe termen lung și pentru leasing operațional de bunuri

 

Date privind contul de capital

15 11 0

Investiții brute în bunuri corporale

 

15 12 0

Investiții brute în terenuri

 

15 13 0

Investiții brute în clădiri și structuri existente

 

15 14 0

Investiții brute în construcția și modificarea clădirilor

 

15 15 0

Investiții brute în utilaje și echipamente

 

15 21 0

Vânzări de bunuri de investiție corporale

 

Date privind forța de muncă

16 11 0

Numărul de persoane angajate

 

16 13 0

Numărul de salariați

 

16 14 0

Numărul de persoane angajate în unități echivalente cu normă întreagă

 

16 15 0

Numărul de ore efectuate de persoanele angajate

 

Defalcarea cifrei de afaceri per tip de activitate

18 11 0

Cifra de afaceri din activitatea principală la nivel de trei cifre NACE Rev. 2.

 

Achiziții de produse energetice

20 11 0

Achiziții de produse energetice (valoric)

 

4.

Caracteristicile întreprinderilor pentru care se elaborează statistici multianuale:

Cod

Titlu

Observație

Date privind contul de capital

15 44 1

Investiții în software achiziționat

 

Defalcarea cifrei de afaceri după tipul de activitate

18 12 1

Cifra de afaceri din activități industriale, cu excepția sectorului construcțiilor

 

18 12 2

Cifra de afaceri din activități în sectorul construcțiilor

 

18 15 0

Cifra de afaceri din activități de servicii

 

18 16 0

Cifra de afaceri din schimburi comerciale și activități intermediare

 

18 31 0

Cifra de afaceri din construcția de clădiri

Numai diviziunile 41 și 42 și grupele 43.1 și 43.9

18 32 0

Cifra de afaceri din construcții civile

Numai diviziunile 41 și 42 și grupele 43.1 și 43.9

Subcontractare

23 11 0

Plăți efectuate subcontractanților

 

23 12 0

Venituri din subcontractare

 

5.

Caracteristicile întreprinderilor pentru care se elaborează statistici regionale anuale:

Cod

Titlu

Date contabile

13 32 0

Indemnizații și salarii

Date privind forța de muncă

16 11 0

Numărul de persoane angajate

6.

Caracteristicile unităților după tipul de activitate pentru care se elaborează statistici anuale:

Cod

Titlu

Date contabile

12 11 0

Cifră de afaceri

12 12 0

Valoarea producției

13 32 0

Indemnizații și salarii

15 11 0

Investiții brute în bunuri corporale

Date privind forța de muncă

16 11 0

Numărul de persoane angajate

SECȚIUNEA 5

Primul an de referință

1.

Primul an de referință pentru care se elaborează statistici este anul calendaristic 2008. Primii ani de referință pentru statisticile care se elaborează cu o frecvență multianuală sunt specificați mai jos pentru codurile sub care sunt enumerate caracteristicile:

An calendaristic

Cod

2009

15 44 1

2008

18 12 1, 18 12 2, 18 15 0, 18 16 0, 18 31 0, 18 32 0, 23 11 0 și 23 12 0

2.

Statisticile multianuale se elaborează cel puțin o dată la cinci ani.

SECȚIUNEA 6

Raport privind calitatea statisticilor

Pentru fiecare caracteristică cheie, statele membre indică gradul de precizie, raportându-se la un nivel de încredere de 95 %, pe care Comisia îl include în raportul prevăzut la articolul 13, ținând seama de aplicarea articolului respectiv în fiecare stat membru. Caracteristicile cheie sunt stabilite de către Comisie, în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 12 alineatul (3).

SECȚIUNEA 7

Elaborarea rezultatelor

1.

Rezultatele statisticilor, cu excepția caracteristicilor 15 44 1, 18 11 0, 18 12 1, 18 12 2, 18 15 0, 18 16 0, 18 31 0 și 18 32 0, urmează să fie defalcate la nivel de patru cifre (clasă) NACE Rev. 2.

Rezultatele statisticilor, cu excepția caracteristicilor 15 44 1, 18 11 0, 18 12 1, 18 12 2, 18 15 0, 18 16 0, 18 31 0 și 18 32 0 urmează să fie defalcate la nivel de trei cifre (clasă) NACE Rev. 2.

2.

Unele rezultate trebuie totodată defalcate la nivel de clasă de mărime și la nivel de trei cifre (grupă) NACE Rev. 2.

3.

Rezultatele statisticilor privind unitățile după tipul de activitate urmează să fie defalcate la nivel de patru cifre (clasă) NACE Rev. 2.

4.

Rezultatele statisticilor regionale sunt defalcate la nivel de două cifre (diviziuni) NACE Rev. 2 și nivelul 2 din NUTS.

SECȚIUNEA 8

Transmiterea rezultatelor

Rezultatele trebuie transmise în termen de 18 luni de la sfârșitul anului calendaristic al perioadei de referință.

Rezultatele naționale sau estimările preliminare sunt transmise în termen de 10 luni de la sfârșitul anului calendaristic al perioadei de referință pentru statisticile privind întreprinderile elaborate pentru caracteristicile enumerate mai jos:

Cod

Titlu

Date structurale

11 11 0

Număr de întreprinderi

Date contabile

12 11 0

Cifră de afaceri

12 12 0

Valoarea producției

13 11 0

Total achiziții de bunuri și servicii

13 32 0

Indemnizații și salarii

Date privind conturile de capital

15 11 0

Investiții brute în bunuri corporale

Date privind forța de muncă

16 11 0

Numărul de persoane angajate

Aceste rezultate preliminare urmează să fie defalcate la nivel de trei cifre (grupă) NACE Rev. 2.

SECȚIUNEA 9

Perioada de tranziție

Nu se poate acorda o perioadă de tranziție.


ANEXA V

UN MODUL DEFALCAT REFERITOR LA STATISTICILE STRUCTURALE ÎN SECTORUL ASIGURĂRILOR

SECȚIUNEA 1

Obiectiv

Obiectivul prezentei anexe este de a stabili un cadru comun pentru culegerea, elaborarea, transmiterea și evaluarea statisticilor comunitare privitoare la structura, activitatea, competitivitatea și performanțele serviciilor de asigurări. Prezentul modul include o listă defalcată a caracteristicilor pe baza cărora se vor elabora statisticile menite să asigure o mai bună cunoaștere a evoluției sectorului asigurărilor la nivel național, comunitar și internațional.

SECȚIUNEA 2

Domeniul de aplicare

Statisticile care urmează să fie elaborate vizează domeniile menționate la articolul 1 literele (a), (b) și (c), în special:

analiza detaliată a structurii, a activității, a competitivității și a performanțelor societăților de asigurări;

dezvoltarea și distribuția activității globale și a activității diferențiate pe produse, categorii de clienți, activități internaționale, număr de angajați, investiții, capital, rezerve și provizioane tehnice.

SECȚIUNEA 3

Domeniul de aplicare

1.

Statisticile de acest gen se elaborează pentru toate activitățile prevăzute în diviziunea 65 din NACE Rev. 2, cu excepția grupei 65.3.

2.

Elaborarea statisticilor are în vedere următoarele întreprinderi:

toate societăți de asigurări generale: toate societățile prevăzute la articolul 2 alineatul (1) litera (a) din Directiva 91/674/CEE (1);

toate societățile de asigurări de viață: toate societățile prevăzute la articolul 2 alineatul (1) litera (b) din Directiva 91/674/CEE;

societăți specializate în reasigurări: societățile prevăzute la articolul 2 alineatul (1) litera (c) din Directiva 91/674/CEE;

persoane care subscriu de la Lloyd’s: societățile prevăzute la articolul 4 din Directiva 91/674/CEE;

societăți de asigurări mixte: toate societățile care desfășoară activități de asigurare de viață și asigurări generale.

3.

În plus, sucursalele societăților de asigurări menționate la titlul III din Directivele 73/239/CEE (2) și 2002/83/CE (3) și a căror activitate intră sub incidența uneia dintre grupele NACE Rev. 2 menționate la punctul 1 vor fi tratate ca și întreprinderile corespunzătoare, astfel cum se stabilește la punctul 2.

4.

În sensul statisticilor comunitare armonizate, statele membre vor avea libertatea de a ține seama de excepțiile menționate la articolul 3 din Directiva 73/239/CEE și la articolul 3 alineatele (2), (3), (5), (6) și (7) din Directiva 2002/83/CE.

SECȚIUNEA 4

Caracteristici

1.

Caracteristicile care apar în italice sunt, de asemenea, incluse în listele modulului comun din anexa I. Caracteristicile și statisticile prezentate în lista A menționată la punctul 3 și lista B menționată la punctul 4 vor fi elaborate în conformitate cu secțiunea 5. Pentru caracteristicile extrase direct din conturile anuale, exercițiile contabile care se încheie în cursul unui an de referință vor fi asimilate anului de referință respectiv.

2.

În listele A și B, caracteristicile societăților de asigurări de viață sunt identificate cu numărul 1, cele ale societăților de asigurări generale cu numărul 2, cele ale societăților de asigurări mixte cu numărul 3, cele ale societăților specializate în reasigurări cu numărul 4, cele referitoare la asigurările de viață ale societăților de asigurări mixte cu numărul 5, iar cele referitoare la asigurările generale (inclusiv accepte de reasigurare) ale societăților de asigurări mixte cu numărul 6.

3.

Lista A include următoarele informații:

(a)

caracteristicile enumerate la articolul 6 din Directiva 91/674/CEE, referitoare la societățile de asigurări de viață, generale, mixte și societățile specializate în reasigurări: în ceea ce privește activul din bilanț: pozițiile C I (cu terenurile și clădirile ocupate de societatea de asigurări pentru activitățile proprii, menționate separat), pozițiile C II, C II 1 + C II 3 cumulate, C II 2 + C II 4 cumulate, CIII, C III 1, C III 2, C III 3, C III 4, C III 5, C III 6 + C III 7 cumulate, C IV, D; în ceea ce privește pasivul din bilanț: pozițiile A, A I, A II + A III + A IV ca valoare totală, pozițiile B, C 1 a (separat, pe asigurări de viață și asigurări generale, în cazul societăților de asigurări mixte), C 2 a (separat, pe asigurări de viață și asigurări generale, în cazul societăților de asigurări mixte), C 3 a (separat, pe asigurări de viață și asigurări generale, în cazul societăților de asigurări mixte), C 4 a, C 5, C 6 a, D a, G III (fără menționarea separată a împrumuturilor convertibile), G IV;

(b)

caracteristicile enumerate la articolul 34 partea I din Directiva 91/674/CEE privind societățile de asigurări generale și societățile specializate în reasigurări și la asigurările generale ale societăților de asigurări mixte: pozițiile 1 a, 1 b, 1 c, 1 d, 2, 4 a aa, 4 a bb, 4 b aa, 4 b bb, 7 (sumă brută), 7 d, 9, 10 (separat pe suma brută și suma netă);

(c)

caracteristicile enumerate la articolul 34 partea II din Directiva 91/674/CEE privind societățile de asigurări de viață și la asigurările de viață ale societăților de asigurare mixtă: pozițiile 1 a, 1 b, 1 c (separat pe suma brută și cota reasiguratorilor), 2, 3, 5 a aa, 5 a bb, 5 b aa, 5 b bb, 6 a aa, 6 a bb, 8 (sumă brută), 8 d, 9, 10, 12, 13 (separat pe suma brută și suma netă);

(d)

caracteristicile enumerate la articolul 34 partea III din Directiva 91/674/CEE privind societățile de asigurări de viață, generale, mixte și societățile specializate în reasigurări: pozițiile 3, 4 (numai pentru societățile de asigurări de viață și mixte), pozițiile 5, 6 (numai pentru societățile de asigurări generale, mixte și de reasigurări), pozițiile 7, 8, 9 + 14 + 15 cumulate, 10 (înainte de impozitare), 13, 16;

(e)

caracteristicile enumerate la articolul 63 din Directiva 91/674/CEE:

referitoare la societățile de asigurări de viață și generale și la asigurările de viață și generale ale societăților de asigurări mixte: primele brute emise în asigurările directe, pe (sub)categorii din CPA (la nivel de 5 cifre și subcategoriile 66.03.21, 66.03.22);

referitoare la societățile de asigurări generale și asigurările generale ale societăților de asigurări mixte: sume brute plătite ca daune, în asigurare directă, cheltuieli operaționale brute și sold de reasigurare, asigurare directă, toate caracteristicile fiind clasificate pe (sub)categorii CPA (la nivel de 5 cifre și subcategoriile 66.03.21, 66.03.22);

referitoare la societățile de asigurări de viață și asigurările de viață ale societăților de asigurări mixte: primele brute emise în asigurări directe, repartizate conform indicațiilor de la numărul II poziția 1;

(f)

caracteristicile prevăzute la articolul 64 din Directiva 91/674/CEE privitoare la societățile de asigurări de viață, generale, mixte și societățile specializate în reasigurări: comisioane aferente asigurărilor directe (cu excepția societăților specializate în reasigurări) și total asigurări;

(g)

caracteristicile suplimentare enumerate mai jos:

Cod

Titlu

Întreprinderi/activități comerciale în cauză

Date structurale

11 11 0

Număr de întreprinderi

(1, 2, 3, 4)

11 11 1

Număr de întreprinderi defalcat după statutul juridic

(1, 2, 3, 4)

11 11 2

Număr de întreprinderi defalcat după clasele de mărime ale primelor brute emise

(1, 2, 3)

11 11 3

Număr de întreprinderi defalcat după clasele de mărime ale provizioanelor tehnice brute

(1)

11 11 5

Număr de întreprinderi defalcat după țara de reședință a întreprinderii-mamă

(1, 2, 3, 4)

11 41 0

Numărul total și locația sucursalelor din alte țări

(1, 2, 3)

Date contabile/partea tehnică a contului de profit și pierderi

32 11 4

Prime brute emise defalcate după forma juridică a întreprinderii

(1, 2, 4, 5, 6)

32 11 5

Prime brute emise în asigurare directă defalcate după țara de reședință a întreprinderii-mamă

(1, 2, 5, 6)

32 11 6

Prime brute emise în reasigurare acceptată defalcate după țara de reședință a întreprinderii-mamă

(1, 2, 4, 6)

32 18 2

Partea reasiguratorilor în primele brute emise defalcate după țara de reședință a întreprinderii-mamă

(1, 2, 4, 5, 6)

32 16 0

Alte posturi ale contului tehnic, sume brute

(1, 2, 4, 5, 6)

32 18 0

Sold de reasigurare

(1, 2, 4, 5, 6)

32 18 8

Cota reasiguratorilor în valoarea brută a altor posturi din contul tehnic

(1, 2, 4, 5, 6)

Date contabile/partea tehnică a contului de profit și pierderi

32 19 0

Subtotal II (soldul net al contului tehnic)

(3)

Date adiționale privind profiturile și pierderile – contabilitate

32 61 4

Cheltuieli externe pentru achiziționarea de bunuri și servicii

(1, 2, 3, 4)

13 31 0

Costuri cu personalul

(1, 2, 3, 4)

32 61 5

Cheltuieli externe și interne pentru gestionarea daunelor

(1, 2, 4, 5, 6)

32 61 6

Cheltuieli de achiziție

(1, 2, 4, 5, 6)

32 61 7

Cheltuieli administrative

(1, 2, 4, 5, 6)

32 61 8

Alte cheltuieli tehnice brute

(1, 2, 4, 5, 6)

32 61 9

Cheltuieli de gestionare a investițiilor

(1, 2, 4, 5, 6)

32 71 1

Venituri din interese de participare

(1, 2, 4, 5, 6)

32 71 3

Venituri din terenuri și clădiri

(1, 2, 4, 5, 6)

32 71 4

Venituri din alte investiții

(1, 2, 4, 5, 6)

32 71 5

Reevaluări și corecții la valoarea investițiilor

(1, 2, 4, 5, 6)

32 71 6

Profituri din realizarea investițiilor

(1, 2, 4, 5, 6)

32 72 1

Cheltuieli de gestionare a investițiilor, inclusiv dobânzile

(1, 2, 4, 5, 6)

32 72 2

Corecții la valoarea investițiilor

(1, 2, 4, 5, 6)

32 72 3

Pierderi din realizarea investițiilor

(1, 2, 4, 5, 6)

Date pe produs per (sub)categorii din CPA

33 12 1

Cota reasigurătorilor în primele brute emise în asigurări directe (la nivel de 5 cifre pentru subcategoriile 66.03.21, 66.03.22)

(1, 2, 5, 6)

Date privind internaționalizarea (defalcare geografică a activităților în cadrul dreptului de stabilire)

34 31 1

Prime brute emise în asigurări directe pe categorie din CPA (la nivel de 5 cifre) și pe stat membru

(1, 2, 5, 6)

Date privind internaționalizarea (defalcare geografică a activităților pe baza dreptului la libera circulație a serviciilor)

34 32 1

Prime brute emise în asigurări directe pe categorie din CPA (la nivel de 5 cifre) și pe stat membru

(1, 2, 5, 6)

Date privind forța de muncă

16 11 0

Numărul de persoane angajate

(1, 2, 3, 4)

Date privind bilanțul (activele/pasivele)

36 30 0

Total bilanț

(1, 2, 3, 4)

37 33 1

Provizioane brute pentru daune (în curs), cu titlu de asigurare directă

(2, 6)

37 30 1

Total provizioane tehnice nete

(1, 2, 3, 4)

4.

Lista B cuprinde următoarele informații:

(a)

caracteristicile enumerate la articolul 34 partea I din Directiva 91/674/CEE privind societățile de asigurări generale și societățile specializate în reasigurări și asigurările generale ale societăților de asigurări mixte: pozițiile 3, 5, 6, 8;

(b)

caracteristicile enumerate la articolul 34 partea II din Directiva 91/674/CEE privind societățile de asigurări de viață și asigurările de viață ale societăților de asigurare mixtă: pozițiile 4, 6 b, 7, 11;

(c)

caracteristicile enumerate la articolul 63 din Directiva 91/674/CEE privind societățile de asigurări de viață și generale și asigurările de viață și generale ale societăților de asigurări mixte: defalcare geografică a primelor brute emise în asigurări directe în statul membru în care își are sediul societatea respectivă, în alte state membre, alte țări din SEE, Elveția, SUA, Japonia sau alte țări terțe;

(d)

caracteristicile suplimentare enumerate mai jos:

Cod

Titlu

Întreprinderi/activități comerciale în cauză

Observații

Date contabile/partea tehnică a contului de profit și pierderi

32 13 2

Sume brute plătite pentru daune survenite în timpul exercițiului financiar în curs

(2, 4, 6)

 

Activități internaționale (în general)

34 12 0

Defalcare geografică a primelor brute emise în reasigurare acceptată

(1, 2, 4, 5, 6)

 

34 13 0

Defalcarea geografică a cotei reasigurătorilor în primele brute emise

(1, 2, 4, 5, 6)

 

Date privind bilanțul (activele/pasivele)

36 11 2

Terenuri și clădiri (valoare actuală)

(1, 2, 3, 4)

 

36 12 3

Investiții în întreprinderi din cadrul grupului și interese de participare (valoare actuală)

(1, 2, 3, 4)

 

36 13 8

Alte investiții financiare (valoare actuală)

(1, 2, 3, 4)

 

36 21 0

Investiții în beneficiul deținătorilor de polițe de asigurare de viață care suportă riscul de investiție – terenuri și clădiri

(1, 3)

 

36 22 0

Investiții în beneficiul deținătorilor de polițe de asigurare de viață care suportă riscul de investiție – alte investiții financiare

(1, 3)

 

37 10 1

Total capital și rezerve, defalcat după forma juridică a întreprinderii

(1, 2, 3, 4)

 

37 33 3

Provizioane brute pentru daune (în curs), cu titlu de asigurare directă, pe subcategorii din CPA (la nivel de 5 cifre) și subcategoriile 66.03.21, 66.03.22

(2, 6)

 

Date suplimentare

39 10 0

Numărul de contracte actuale la sfârșitul exercițiului contabil, cu titlu de asigurări directe pentru toate contractele de asigurare de viață individuale și pentru următoarele (sub)categorii din CPA: 66.01.1, 66.03.1, 66.03.4 și 66.03.5

(1, 2, 5, 6)

 

39 20 0

Numărul de persoane asigurate la sfârșitul exercițiului contabil, cu titlu de asigurări directe pentru toate contractele de asigurare de viață de grup și pentru următoarele (sub)categorii din CPA: 66.03.1

(1, 2, 5, 6)

 

39 30 0

Numărul de vehicule asigurate la sfârșitul exercițiului contabil, cu titlu de asigurare directă, pentru următoarele subcategorii CPA: 66.03.2

(2, 6)

Opțional

39 40 0

Sume brute asigurate la sfârșitul exercițiului contabil, cu titlu de asigurare directă, pentru următoarele subcategorii CPA: 66.01.1 și 66.01.4

(1, 5)

Opțional

39 50 0

Numărul de daune survenite în cursul exercițiului contabil, cu titlu de asigurare directă, pentru următoarea subcategorie CPA: 66.03.2

(2, 6)

Opțional

SECȚIUNEA 5

Primul an de referință

Primul an de referință pentru care se elaborează statistici este anul calendaristic 2008.

SECȚIUNEA 6

Elaborarea rezultatelor

Rezultatele trebuie defalcate la nivel de 4 cifre din clasa NACE Rev. 2.

SECȚIUNEA 7

Transmiterea rezultatelor

Rezultatele se vor comunica în termen de 12 luni de la sfârșitul anului de referință, în cazul întreprinderilor menționate la secțiunea 3, exceptând societățile specializate în reasigurări, care vor comunica rezultatele în termen de 18 luni de la încheierea perioadei de referință.

SECȚIUNEA 8

Comitetul european pentru asigurări și pensii ocupaționale

Comisia informează Comitetul european pentru asigurări și pensii ocupaționale, instituit prin Decizia 2004/9/CE a Comisiei (4), cu privire la punerea în aplicare a modulului și la toate măsurile de adaptare la evoluțiile economice și tehnice privind culegerea și prelucrarea statistică a datelor și prelucrarea și transmiterea rezultatelor, pe care le adoptă în conformitate cu articolul 12.

SECȚIUNEA 9

Perioada de tranziție

Nu se poate acorda o perioadă de tranziție.


(1)  Directiva 91/674/CEE a Consiliului din 19 decembrie 1991 privind situațiile financiare anuale și situațiile financiare consolidate ale întreprinderilor de asigurare (JO L 374, 31.12.1991, p. 7). Directivă modificată ultima dată prin Directiva 2006/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului (JO L 224, 16.8.2006, p. 1).

(2)  Prima directivă 73/239/CEE a Consiliului din 24 iulie 1973 de coordonare a actelor cu putere de lege și a actelor administrative privind inițierea și exercitarea activității de asigurare generală directă (JO L 228, 16.8.1973, p. 3). Directivă modificată ultima dată prin Directiva 2005/68/CE a Parlamentului European și a Consiliului (JO L 323, 9.12.2005, p. 1).

(3)  Directiva 2002/83/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 5 noiembrie 2002 privind asigurarea directă de viață (JO L 345, 19.12.2002, p. 1). Directivă modificată ultima dată prin Directiva 2007/44/CE (JO L 247, 21.9.2007, p. 1).

(4)  JO L 3, 7.1.2004, p. 34.


ANEXA VI

UN MODUL DEFALCAT PENTRU STATISTICILE STRUCTURALE PRIVIND INSTITUȚIILE DE CREDIT

SECȚIUNEA 1

Obiectul

Scopul prezentei anexe este stabilirea unui cadru comun pentru culegerea, elaborarea, transmiterea și evaluarea statisticilor comunitare referitoare la structura, activitatea, competitivitatea și performanța sectorului instituțiilor de credit. Prezentul modul include o listă defalcată a caracteristicilor care trebuie să facă obiectul unor cercetări statistice în scopul îmbunătățirii cunoștințelor referitoare la evoluția sectorului instituțiilor de credit la nivel național, comunitar și internațional.

SECȚIUNEA 2

Domeniul de aplicare

Statisticile care urmează să fie elaborate vizează domeniile menționate la articolul 1 literele (a), (b), (c), în special:

analiza detaliată a structurii, a activității, a competitivității și a performanței instituțiilor de credit;

evoluția și defalcarea activităților totale și a activităților pe produs, a activităților internaționale, numărul de salariați, capitalul și rezervele, precum și alte active și pasive.

SECȚIUNEA 3

Domeniul de aplicare

1.

Statisticile trebuie elaborate pentru activitățile instituțiilor de credit care intră sub incidența claselor 64.19 și 64.92 din NACE Rev. 2.

2.

Statisticile trebuie elaborate pentru activitățile tuturor instituțiilor de credit menționate la articolul 2 alineatul (1) litera (a) și la articolul 2 alineatul (2) din Directiva 86/635/CEE a Consiliului din 8 decembrie 1986 privind conturile anuale și conturile consolidate ale băncilor și altor instituții financiare (1), cu excepția băncilor centrale.

3.

Sucursalele instituțiilor de credit menționate la articolul 38 din Directiva 2006/48/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 14 iunie 2006 privind inițierea și exercitarea activității instituțiilor de credit (reformare) (2), a căror activitate se încadrează în domeniul de aplicare a claselor 64.19 și 64.92 din NACE Rev. 2, sunt tratate ca și instituțiile de credit menționate la punctul 2.

SECȚIUNEA 4

Caracteristici

Caracteristicile sunt enumerate mai jos. Caracteristicile care apar în italice trebuie incluse, de asemenea, în listele modulului comun din anexa I. În cazul în care caracteristicile rezultă direct din conturile anuale, exercițiile fiscale care se termină în cursul unui an de referință vor fi asimilate anului de referință respectiv.

Lista cuprinde:

(a)

caracteristicile enumerate la articolul 4 din Directiva 86/635/CEE: în ceea ce privește activul din bilanț: postul 4; în ceea ce privește pasivul din bilanț: posturile 2(a) + 2(b) cumulate, posturile 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13 + 14 cumulate;

(b)

caracteristicile enumerate la articolul 27 din Directiva 86/635/CEE: postul 2, posturile 3(a) + 3(b) +3(c) cumulate, postul 3(a), postul 4, postul 5, postul 6, postul 7, posturile 8(a) + 8(b) cumulate, postul 8(b), postul 10, posturile 11 + 12 cumulate, posturile 9 + 13 + 14 cumulate, posturile 15 + 16 cumulate, postul 19, posturile 15 + 20 + 22 cumulate, postul 23;

(c)

următoarele caracteristici suplimentare:

Cod

Titlu

Observație

Date structurale

11 11 0

Număr de întreprinderi

 

11 11 1

Număr de întreprinderi defalcat după statutul juridic

 

11 11 4

Număr de întreprinderi defalcat după reședința întreprinderii-mamă

 

11 11 6

Număr de întreprinderi defalcat după clasele de mărime a totalului bilanțului

 

11 11 7

Număr de întreprinderi defalcat după categoria instituțiilor de credit

 

11 21 0

Număr de unități locale

 

11 41 1

Număr total de sucursale defalcat după locația în țări din afara SEE

 

11 51 0

Număr total al filialelor defalcat după locația în alte țări

 

Date contabile: contul de profit și pierderi

42 11 0

Dobânzi de primit și venituri asimilate

 

42 11 1

Dobânzi de primit și venituri asimilate generate de titluri cu venit fix

 

42 12 1

Dobânzi de plătit și cheltuieli asimilate legate de titluri de creanță în circulație

 

12 12 0

Valoarea producției

 

13 11 0

Total achiziții de bunuri și servicii

 

13 31 0

Costuri cu personalul

 

12 14 0

Valoarea adăugată la prețuri de bază

Opțional

12 15 0

Valoarea adăugată la costul factorilor

 

15 11 0

Investiții brute în bunuri corporale

 

Date contabile: bilanțul

43 30 0

Total bilanț (IC)

 

43 31 0

Total bilanț defalcat după reședința întreprinderii-mamă

 

43 32 0

Total bilanț defalcat după statutul juridic

 

Date pe produs

44 11 0

Dobânzi de primit și venituri asimilate defalcate pe (sub)categorii CPA

Opțional

44 12 0

Dobânzi de plătit și cheltuieli asimilate defalcate pe (sub)categorii CPA

Opțional

44 13 0

Comisioane de primit defalcate pe (sub)categorii CPA

Opțional

44 14 0

Comisioane de plătit defalcate pe (sub)categorii CPA

Opțional

Date privind piața internă și internaționalizarea activităților

45 11 0

Defalcare geografică a numărului total de sucursale din SEE

 

45 21 0

Defalcare geografică a dobânzilor de primit și a veniturilor asimilate

 

45 22 0

Defalcare geografică a totalului bilanțului

 

45 31 0

Defalcare geografică a dobânzilor de primit și a veniturilor asimilate generate de operațiuni realizate pe baza dreptului la libera circulație a serviciilor (în alte țări din SEE)

Opțional

45 41 0

Defalcare geografică a dobânzilor de primit și a veniturilor asimilate generate de operațiunile sucursalelor (în țări din afara SEE)

Opțional

45 42 0

Defalcare geografică a dobânzilor de primit și a veniturilor asimilate generate de operațiunile efectuate pe baza dreptului la libera circulație a serviciilor (în țări din afara SEE)

Opțional

Date privind forța de muncă

16 11 0

Numărul de persoane angajate

 

16 11 1

Număr de persoane angajate defalcat pe categorii de instituții de credit

 

16 11 2

Număr de femei angajate

 

16 13 0

Numărul de salariați

 

16 13 6

Numărul de salariați femei

 

16 14 0

Numărul de persoane ocupate în unități echivalente cu normă întreagă

 

Date reziduale

47 11 0

Număr de conturi defalcat pe (sub)categorii CPA

Opțional

47 12 0

Număr de creanțe asupra clienților defalcat pe (sub)categorii CPA

Opțional

47 13 0

Număr de bancomate (ATM-uri) deținute de instituțiile de credit

 

(d)

caracteristicile întreprinderilor pentru care se elaborează statistici regionale anuale:

Cod

Titlu

Observație

Date structurale

11 21 0

Număr de unități locale

 

Date contabile

13 32 0

Indemnizații și salarii

Opțional

Date privind forța de muncă

16 11 0

Numărul de persoane angajate

 

SECȚIUNEA 5

Primul an de referință

Primul an de referință pentru care se elaborează statistici anuale pentru caracteristicile enumerate în secțiunea 4 va fi anul calendaristic 2008.

SECȚIUNEA 6

Elaborarea rezultatelor

1.

Rezultatele sunt defalcate separat pe următoarele clase NACE Rev. 2: 64.19 și 64.92, separat.

2.

Rezultatele statisticilor regionale sunt defalcate la nivel de patru cifre (clase) NACE Rev. 2 și nivelul 1 din NUTS.

SECȚIUNEA 7

Transmiterea rezultatelor

Termenul de transmitere a rezultatelor se va decide în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 12 alineatul (3) și acesta nu poate fi mai mare de 10 luni de la sfârșitul anului de referință.

SECȚIUNEA 8

Comitetul pentru statistici monetare, financiare și balanțe de plăți

Comisia va informa Comitetul pentru statistici monetare, financiare și ale balanței de plăți, instituit prin Decizia 2006/856/CE a Consiliului (3), cu privire la punerea în aplicare a prezentului modul și toate măsurile de adaptare la evoluțiile economice și tehnice privind culegerea și prelucrarea statistică a datelor, prelucrarea și transmiterea rezultatelor.

SECȚIUNEA 9

Studii pilot

1.

Pentru activitățile cuprinse în prezenta anexă, Comisia instituie efectuarea de către statele membre a următoarelor studii pilot:

(a)

informații privind instrumentele derivate și posturile din afara bilanțului;

(b)

informații privind rețelele de distribuție;

(c)

informații necesare defalcării tranzacțiilor instituțiilor de credit după prețuri și volume.

2.

Se realizează studii pilot pentru evaluarea relevanței și a fezabilității obținerii datelor, ținând seama de avantajele disponibilității datelor în funcție de costul culegerii și de sarcina asupra întreprinderilor.

SECȚIUNEA 10

Perioada de tranziție

Nu se poate acorda o perioadă de tranziție.


(1)  JO L 372, 31.12.1986, p. 1. Directivă modificată ultima dată prin Directiva 2006/46/CE.

(2)  JO L 177, 30.6.2006, p. 1. Directivă modificată prin Directiva 2007/44/CE.

(3)  JO L 332, 30.11.2006, p. 21.


ANEXA VII

UN MODUL DEFALCAT PENTRU STATISTICILE STRUCTURALE PRIVIND FONDURILE DE PENSII

SECȚIUNEA 1

Obiectiv

Scopul prezentei anexe este stabilirea unui cadru comun pentru culegerea, elaborarea, transmiterea și evaluarea statisticilor comunitare referitoare la structura, activitatea, competitivitatea și performanța sectorului fondurilor de pensii. Prezentul modul include o listă defalcată a caracteristicilor care trebuie să facă obiectul unor cercetări statistice în scopul îmbunătățirii cunoștințelor referitoare la evoluția sectorului fondurilor de pensii la nivel național, comunitar și internațional.

SECȚIUNEA 2

Domeniul de aplicare

Statisticile care urmează să fie elaborate vizează domeniile menționate la articolul 1 literele (a), (b) și (c), în special:

analiza detaliată a structurii, activității, competitivității și performanței fondurilor de pensii;

evoluția și defalcarea ansamblului activităților, a caracteristicilor membrilor fondurilor de pensii, a activităților internaționale, a numărului de salariați, a investițiilor și a pasivelor.

SECȚIUNEA 3

Domeniul de aplicare

1.

Statisticile trebuie elaborate pentru toate activitățile cuprinse în grupa 65.3 din NACE Rev. 2. Această grupă cuprinde activitățile fondurilor de pensii autonome.

2.

Unele dintre statisticile care urmează să fie elaborate sunt dedicate întreprinderilor cu fonduri de pensii neautonome care constituie activități auxiliare ale acestora.

SECȚIUNEA 4

Caracteristici

1.

Lista caracteristicilor enumerate în cele de mai jos, indică, după caz, tipul unităților statistice pentru care se elaborează statistici. Caracteristicile care apar în italice sunt, de asemenea, incluse în listele modulului comun din anexa I. În cazul în care caracteristicile provin direct din conturile anuale, exercițiile contabile care se termină în timpul unui an de referință sunt asimilate anului de referință respectiv.

2.

Caracteristicile demografice și de întreprinderi pentru care se elaborează statistici anuale (numai pentru întreprinderile cu fonduri de pensii autonome):

Cod

Titlu

Observație

Date structurale

11 11 0

Număr de întreprinderi

 

11 11 8

Număr de întreprinderi defalcat după volumul investițiilor

 

11 11 9

Număr de întreprinderi defalcat după clasele de mărime ale membrilor

 

11 61 0

Număr de regimuri de pensii

Opțional

Date contabile: contul de profit și pierderi (venituri și cheltuieli)

12 11 0

Cifră de afaceri

 

48 00 1

Contribuții de pensii de primit de la membri

 

48 00 2

Contribuții de pensii de primit de la angajatori

 

48 00 3

Transferuri de intrare

 

48 00 4

Alte contribuții de pensii

 

48 00 5

Contribuții de pensii în regimuri de prestări determinate

 

48 00 6

Contribuții de pensii în regimuri de contribuții definite

 

48 00 7

Contribuții de pensii în regimuri hibride

 

48 01 0

Venituri din investiții (FP)

 

48 01 1

Profituri și pierderi de capital

 

48 02 1

Indemnizații de asigurare de primit

 

48 02 2

Alte venituri (FP)

 

12 12 0

Valoarea producției

 

12 14 0

Valoarea adăugată la prețuri de bază

Opțional

12 15 0

Valoarea adăugată la costul factorilor

 

48 03 0

Cheltuieli totale pentru pensii

 

48 03 1

Plăți de pensii regulate

 

48 03 2

Plăți de pensii forfetare

 

48 03 3

Transferuri de ieșire

 

48 04 0

Variația netă a provizioanelor (rezervelor) tehnice

 

48 05 0

Prime de asigurare de plătit

 

48 06 0

Cheltuieli totale de exploatare

 

13 11 0

Total achiziții de bunuri și servicii

 

13 31 0

Costuri cu personalul

 

15 11 0

Investiții brute în bunuri corporale

 

48 07 0

Total impozite

 

Date privind bilanțul: activul

48 11 0

Terenuri și clădiri (FP)

 

48 12 0

Investiții în întreprinderi afiliate și participații (FP)

 

48 13 0

Acțiuni și alte titluri cu randament variabil

 

48 13 1

Acțiuni tranzacționate pe o piață reglementată

 

48 13 2

Acțiuni tranzacționate pe o piață reglementată specializată în IMM-uri

 

48 13 3

Acțiuni necotate

 

48 13 4

Alte titluri cu randament variabil

 

48 14 0

Unități ale organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare

 

48 15 0

Titluri de creanță și alte titluri cu venit fix

 

48 15 1

Titluri de creanță și alte titluri cu venit fix emise de administrațiile publice

Opțional

48 15 2

Alte titluri de creanță și alte titluri cu venit fix

Opțional

48 16 0

Participări la fonduri comune de investiții (FP)

 

48 17 0

Împrumuturi garantate prin ipotecă și alte împrumuturi neclasificate în altă parte

 

48 18 0

Alte investiții

 

48 10 0

Total investiții în fonduri de pensii

 

48 10 1

Total investiții în „întreprinderea sponsor”

 

48 10 4

Total investiții la valoarea pieței

 

48 20 0

Alte active

 

Date privind bilanțul: pasivul

48 30 0

Capital și rezerve

 

48 40 0

Provizioane tehnice nete (FP)

 

48 50 0

Alte pasive

 

Date privind piața internă și internaționalizarea activităților

48 61 0

Defalcare geografică a cifrei de afaceri

 

48 62 0

Acțiuni și alte titluri cu randament variabil defalcate în funcție de locație

Opțional

48 63 0

Total investiții defalcate în funcție de locație

Opțional

48 64 0

Total investiții defalcate pe componente euro și non-euro

 

Date privind forța de muncă

16 11 0

Numărul de persoane angajate

 

Date reziduale

48 70 0

Număr de membri

 

48 70 1

Număr de membri în regimuri de prestări definite

 

48 70 2

Număr de membri în regimuri de contribuții definite

 

48 70 3

Număr de membri în regimuri hibride

 

48 70 4

Număr de membri activi

 

48 70 5

Număr de membri suspendați

 

48 70 6

Număr de pensionari

 

3.

Caracteristicile întreprinderilor pentru care se elaborează statistici (numai pentru întreprinderile cu fonduri de pensii neautonome):

Cod

Titlu

Observație

Date structurale

11 15 0

Număr de întreprinderi cu fonduri de pensii neautonome

 

Date contabile: contul de profit și pierderi (venituri și cheltuieli)

48 08 0

Cifră de afaceri a fondurilor de pensii neautonome

Opțional

SECȚIUNEA 5

Primul an de referință

Primul an de referință pentru care se elaborează statistici anuale pentru caracteristicile enumerate în secțiunea 4 este anul calendaristic 2008.

SECȚIUNEA 6

Elaborarea rezultatelor

1.

Rezultatele pentru caracteristicile enumerate la secțiunea 4 alineatul (2) se detaliază la nivel de patru cifre (clasă) NACE Rev. 2.

2.

Rezultatele pentru caracteristicile enumerate la secțiunea 4 alineatul (3) se detaliază la nivel de secțiune NACE Rev. 2.

SECȚIUNEA 7

Transmiterea rezultatelor

Rezultatele se transmit în termen de 12 luni de la sfârșitul anului de referință.

SECȚIUNEA 8

Comitetul european pentru asigurări și pensii ocupaționale

Comisia va informa Comitetul european pentru asigurări și pensii ocupaționale cu privire la punerea în aplicare a prezentului modul și toate măsurile de adaptare la evoluțiile economice și tehnice privind culegerea și prelucrarea statistică a datelor, prelucrarea și transmiterea rezultatelor.

SECȚIUNEA 9

Studii pilot

Pentru activitățile reglementate în prezenta anexă, Comisia va stabili efectuarea de către statele membre a următoarelor studii pilot:

1.

Informații mai detaliate privind activitățile transfrontaliere ale fondurilor de pensii:

Cod

Titlu

Date structurale

11 71 0

Număr de întreprinderi cu membri în alte țări din SEE

11 72 0

Număr de întreprinderi cu membri activi în alte țări din SEE

Date privind piața internă și internaționalizarea activităților

48 65 0

Defalcare geografică a numărului de membri în funcție de sex

48 65 1

Defalcare geografică a numărului de membri în regimuri de prestări definite

48 65 2

Defalcare geografică a numărului de membri în regimuri de contribuții definite

48 65 3

Defalcare geografică a numărului de membri în regimuri hibride

48 65 4

Defalcare geografică a numărului de membri activi

48 65 5

Defalcare geografică a numărului de membri suspendați

48 65 6

Defalcare geografică a numărului de pensionari

48 65 7

Defalcare geografică a numărului de persoane care beneficiază de o pensie derivată

Date reziduale

48 70 7

Număr de membri – femei

2.

Informații suplimentare privind fondurile de pensii neautonome:

Cod

Titlu

Date structurale

11 15 1

Număr de întreprinderi care beneficiază de fonduri de pensii neautonome, defalcat după clasele de mărime ale membrilor

Date privind bilanțul: pasivul

48 40 1

Provizioane tehnice nete ale fondurilor de pensii neautonome

Date reziduale

48 72 0

Număr de membri care beneficiază de fonduri de pensii neautonome

Date privind piața internă și internaționalizarea activităților

48 66 1

Defalcare geografică a numărului de membri activi care beneficiază de fonduri de pensii neautonome

48 66 2

Defalcare geografică a numărului de membri suspendați care beneficiau de fonduri de pensii neautonome

48 66 3

Defalcare geografică a numărului de pensionari care beneficiază de o pensie din fondurile de pensii neautonome

48 66 4

Defalcare geografică a numărului de persoane care beneficiază de o pensie din fondurile de pensii neautonome

Date contabile: contul de profit și pierderi (venituri și cheltuieli)

48 09 0

Plăți de pensii efectuate prin fondurile de pensii neautonome

3.

Informații privind instrumentele derivate și posturile din afara bilanțului

Studiile pilot vor fi realizate în scopul de a evalua relevanța și fezabilitatea privind obținerea datelor, ținând seama de avantajele disponibilității datelor în funcție de costul culegerii și de sarcina asupra întreprinderilor.

SECȚIUNEA 10

Perioada de tranziție

Nu se poate acorda o perioadă de tranziție.


ANEXA VIII

UN MODUL DEFALCAT PENTRU STATISTICILE STRUCTURALE PRIVIND SERVICIILE COMERCIALE

SECȚIUNEA 1

Obiectiv

Scopul prezentei anexe este stabilirea unui cadru comun pentru culegerea, elaborarea, transmiterea și evaluarea statisticilor comunitare referitoare la structura, activitatea, competitivitatea și performanțele sectorului de servicii comerciale.

SECȚIUNEA 2

Domeniul de aplicare

Statisticile se vor elabora cu privire la domeniile menționate la articolul 1 literele (a)-(d) și (f) din prezentul regulament, în special cu privire la o listă de caracteristici pentru o analiză detaliată a structurii, a activității, a competitivității și a performanțelor serviciilor comerciale.

SECȚIUNEA 3

Domeniul de aplicare

Statisticile trebuie elaborate pentru toate activitățile care intră sub incidența diviziunilor 62, 69, 71, 73 și 78 și a grupelor 58.2, 63.1 și 70.2 din NACE Rev. 2. Aceste sectoare includ o parte din activitățile de publicare, activități legate de servicii de tehnologie a informațiilor, o parte din activitățile de servicii de informare și activitățile profesionale, științifice și tehnice, precum și activitățile destinate forței de muncă. Statisticile din prezentul modul vizează populația tuturor întreprinderilor având 20 sau mai mult de 20 de persoane angajate, a căror activitate principală se clasifică în diviziunile și grupele de mai sus. Cel mai devreme în anul 2011, Comisia poate lansa un studiu privind necesitatea și posibilitatea de a modifica limita inferioară a populației de referință. Pe baza acestui studiu, măsurile destinate să modifice elementele neesențiale ale prezentului regulament cu privire la modificarea limitei inferioare se vor adopta în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 12 alineatul (3).

SECȚIUNEA 4

Caracteristici

1.

Lista de caracteristici și statistici enumerate mai jos indică statisticile care trebuie elaborate cu o frecvență anuală sau bianuală. Statisticile și caracteristicile care apar în italice sunt incluse, de asemenea, în listele modulului comun definit în anexa I.

2.

Caracteristicile pentru care trebuie elaborate statistici anuale de întreprindere din diviziunile 62 și 78 și grupele 58.2, 63.1 și 73.1 din NACE Rev. 2.

Cod

Titlu

Observație

Date structurale

11 11 0

Număr de întreprinderi

 

Defalcarea cifrei de afaceri după tipul de produs

12 11 0

Defalcarea cifrei de afaceri după tipul de produs (conform CPA)

Defalcarea după tipul de produs se va stabili în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 12 alineatul (3).

Informații privind reședința clientului

12 11 0

Cifra de afaceri în funcție de reședința clientului, și anume:

Rezident

Nerezident, dintre care

Intra-UE

Extra-UE

 

3.

Caracteristicile pentru care trebuie elaborate statistici anuale de întreprindere din grupele 69.1, 69.2, 70.2, 71.1, 71.2 și 73.2 din NACE Rev. 2:

Cod

Titlu

Observație

Date structurale

11 11 0

Număr de întreprinderi

 

Defalcarea cifrei de afaceri pe tip de produs

12 11 0

Defalcarea cifrei de afaceri după tipul de produs (conform CPA)

Defalcarea după tipul de produs se va stabili în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 12 alineatul (3).

Informații privind reședința clientului

12 11 0

Cifra de afaceri în funcție de reședința clientului, și anume:

Rezident

Nerezident, dintre care

Intra-UE

Extra-UE

 

SECȚIUNEA 5

Primul an de referință

Primul an de referință pentru care se elaborează statisticile anuale privind activitățile din diviziunile 62 și 78 și grupele 58.2, 63.1 și 73.1 din NACE Rev. 2 și cele pentru care se elaborează statistici bianuale cuprinse în grupele 69.1, 69.2 și 70.2 din NACE Rev. 2 este anul 2008. Primul an de referință pentru care se elaborează statistici bianuale privind activitățile din grupele 71.1, 71.2 și 73.2 din NACE Rev. 2 este anul 2009.

SECȚIUNEA 6

Elaborarea rezultatelor

1.

În vederea elaborării de statistici comunitare, statele membre trebuie să prezinte rezultate naționale componente defalcate la nivelul diviziunilor 62 și 78 și al grupelor 58.2, 63.1, 69.1, 69.2, 70.2, 71.1, 71.2, 73.1 și 73.2 din NACE Rev. 2.

2.

Rezultatele referitoare la cifra de afaceri trebuie, de asemenea, defalcate după tipul de produs și în funcție de reședința clientului la nivelul diviziunilor 62 și 78 și al grupelor 58.2, 63.1, 69.1, 69.2, 70.2, 71.1, 71.2, 73.1 și 73.2 din NACE Rev. 2.

SECȚIUNEA 7

Transmiterea rezultatelor

Rezultatele trebuie transmise în termen de 18 luni de la sfârșitul anului calendaristic al perioadei de referință.

SECȚIUNEA 8

Perioada de tranziție

În sensul modulului detaliat, definit în prezenta anexă, perioada de tranziție nu trebuie să depășească trei ani după primii ani de referință menționați în secțiunea 5 în ceea ce privește elaborarea statisticilor menționate la secțiunea 4.


ANEXA IX

UN MODUL DEFALCAT PENTRU STATISTICILE STRUCTURALE PRIVIND DEMOGRAFIA ÎNTREPRINDERILOR

SECȚIUNEA 1

Obiectiv

Obiectivul prezentei anexe este de a stabili un cadru comun pentru culegerea, elaborarea, transmiterea și evaluarea statisticilor comunitare referitoare la numărul întreprinderilor.

SECȚIUNEA 2

Domeniul de aplicare

Statisticile care urmează să fie elaborate vizează domeniile menționate la articolul 1 literele (a)-(f) din prezentul regulament, în special o listă de caracteristici privind o analiză defalcată a populației de întreprinderi active, apariția de noi întreprinderi, dispariția întreprinderilor și supraviețuirea noilor întreprinderi create, precum și a efectelor relaționate cu aceste aspecte în ceea ce privește structura, activitatea și evoluția populației conexe de întreprinderi.

SECȚIUNEA 3

Domeniul de aplicare

1.

Statisticile urmează să fie elaborate pentru activitățile enumerate în secțiunea 10.

2.

Trebuie efectuate studii pilot pentru unitatea statistică, activitățile și evenimentele demografice enumerate la secțiunea 12.

SECȚIUNEA 4

Definiții

În sensul prezentei anexe, se aplică următoarele definiții:

„perioada de referință” înseamnă anul în care se observă o creștere a populației întreprinderilor active, apariția de noi întreprinderi, dispariția și supraviețuirea acestora. Se denumește „t” în secțiunea 5.

SECȚIUNEA 5

Caracteristici

1.

Trebuie efectuate statistici demografice anuale, utilizând întreprinderea ca unitate statistică, pentru următoarele caracteristici:

Cod

Titlu

Date structurale

11 91 0

Populația întreprinderilor active în t

11 92 0

Număr de apariții de întreprinderi dincolo de t

11 93 0

Număr de dispariții de întreprinderi dincolo de t

11 94 1

Număr de întreprinderi nou-apărute în t-1 și care au supraviețuit dincolo de t

11 94 2

Număr de întreprinderi nou-apărute în t-2 și care au supraviețuit dincolo de t

11 94 3

Număr de întreprinderi nou-apărute în t-3 și care au supraviețuit dincolo de t

11 94 4

Număr de întreprinderi nou-apărute în t-4 și care au supraviețuit dincolo de t

11 94 5

Număr de întreprinderi nou-apărute în t-5 și care au supraviețuit dincolo de t

2.

Caracteristicile întreprinderilor referitoare la populațiile întreprinderilor active, apariția de noi întreprinderi, dispariții și supraviețuiri de întreprinderi pentru care trebuie elaborate statistici:

Cod

Titlu

Date privind forța de muncă

16 91 0

Număr de persoane angajate din populația întreprinderilor active în t

16 91 1

Număr de salariați din populația întreprinderilor active în t

16 92 0

Număr de persoane angajate din populația întreprinderilor nou-apărute în t

16 92 1

Număr de salariați din populația întreprinderilor nou-apărute în t

16 93 0

Număr de persoane angajate din populația întreprinderilor nou-apărute în t

16 93 1

Număr de salariați din populația întreprinderilor dispărute în t

16 94 1

Număr de persoane angajate din populația întreprinderilor nou-apărute în t-1 și care au supraviețuit dincolo de t

16 94 2

Număr de persoane angajate din populația întreprinderilor nou-apărute în t-2 și care au supraviețuit dincolo de t

16 94 3

Număr de persoane angajate din populația întreprinderilor nou-apărute în t-3 și care au supraviețuit dincolo de t

16 94 4

Număr de persoane angajate din populația întreprinderilor nou-apărute în t-4 și care au supraviețuit dincolo de t

16 94 5

Număr de persoane angajate din populația întreprinderilor nou-apărute în t-5 și care au supraviețuit dincolo de t

16 95 1

Număr de persoane angajate în anul apariției din populația întreprinderilor nou-apărute în t-1 și care au supraviețuit dincolo de t

16 95 2

Număr de persoane angajate în anul apariției din populația întreprinderilor nou-apărute în t-2 și care au supraviețuit dincolo de t

16 95 3

Număr de persoane angajate în anul apariției din populația întreprinderilor nou-apărute în t-3 și care au supraviețuit dincolo de t

16 95 4

Număr de persoane angajate în anul apariției din populația întreprinderilor nou-apărute în t-4 și care au supraviețuit dincolo de t

16 95 5

Număr de persoane angajate în anul apariției din populația întreprinderilor nou-apărute în t-5 și care au supraviețuit dincolo de t

SECȚIUNEA 6

Primul an de referință

Primul an de referință pentru care se elaborează statistici este indicat mai jos:

An calendaristic

Cod

2004

11 91 0, 11 92 0, 11 93 0, 16 91 0, 16 91 1, 16 92 0, 16 92 1, 16 93 0 și 16 93 1

2005

11 94 1, 16 94 1 și 16 95 1

2006

11 94 2, 16 94 2 și 16 95 2

2007

11 94 3, 16 94 3 și 16 95 3

2008

11 94 4, 16 94 4 și 16 95 4

2009

11 94 5, 16 94 5 și 16 95 5

SECȚIUNEA 7

Raport privind calitatea statisticilor

Statele membre vor prezenta rapoarte privind calitatea statisticilor care să arate comparabilitatea caracteristicilor 11 91 0 și 16 91 0 cu caracteristicile 11 11 0 și 16 11 0 din anexa I la prezentul regulament și, dacă este necesar, îndeplinirea de către datele primite a metodologiei comune, astfel cum se prevede în manualul de recomandări menționat la secțiunea 11.

SECȚIUNEA 8

Elaborarea rezultatelor

1.

Rezultatele trebuie defalcate până la nivelul defalcării activităților enumerate la secțiunea 10.

2.

Unele rezultate, care urmează să fie determinate în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 12 alineatul (3), trebuie, de asemenea, defalcate pe clase de mărime la nivel de detaliu menționat în secțiunea 10, cu excepția secțiunilor L, M și N din NACE Rev. 2 în cadrul cărora defalcarea este necesară numai la nivel de grupă.

3.

Unele rezultate, care urmează să fie determinate în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 12 alineatul (3), trebuie, de asemenea, defalcate în conformitate cu forma legală la nivel de detaliu menționat la secțiunea 10, cu excepția secțiunilor L, M și N din NACE Rev. 2 în cadrul cărora defalcarea este necesară numai la nivel de grupă.

SECȚIUNEA 9

Transmiterea rezultatelor

Rezultatele preliminare privind caracteristicile legate de disparițiile întreprinderilor (11 93 0, 16 93 0, 16 93 1) trebuie transmise în termen de 18 luni de la încheierea anului calendaristic al perioadei de referință. Rezultatele revizuite privind aceste caracteristici, ca urmare a confirmării disparițiilor întreprinderilor după doi ani de inactivitate, trebuie transmise în termen de 30 de luni ale aceleiași perioade de referință. Toate celelalte rezultate se transmit în termen de 18 luni de la încheierea anului calendaristic al perioadei de referință.

Rezultatele pentru anii de referință precedenți anului 2008 se transmit în termen de 6 luni de la încheierea anului 2008, cu excepția rezultatelor revizuite privind disparițiile întreprinderilor (11 93 0, 16 93 0 și 16 93 1) pentru anul de referință 2007, care trebuie transmise în termen de 18 luni de la încheierea anului 2008.

SECȚIUNEA 10

Defalcarea activităților

1.

Datele pentru anii de referință 2004-2007 inclusiv sunt furnizate utilizând următoarea defalcare referitoare la nomenclatorul NACE Rev. 1.1:

Secțiunea C Industria extractivă

Pentru a permite elaborarea statisticilor la nivel comunitar, statele membre vor transmite rezultatele naționale componente defalcate la nivel de secțiune NACE Rev. 1.1.

Secțiunea D Industria prelucrătoare

Pentru a permite elaborarea statisticilor la nivel comunitar, statele membre vor transmite rezultatele naționale componente defalcate la nivel de subsecțiune NACE Rev. 1.1.

Secțiunile E și F Furnizare de electricitate, gaze naturale, apă și construcții

Pentru a permite elaborarea statisticilor la nivel comunitar, statele membre vor transmite rezultatele naționale componente defalcate la nivel de secțiune din NACE Rev. 1.1.

Secțiunea G Comerț cu ridicata și cu amănuntul; repararea și întreținerea autovehiculelor, a motocicletelor și a bunurilor personale și casnice

Pentru a permite elaborarea statisticilor la nivel comunitar, statele membre vor transmite rezultatele naționale componente pentru codurile G, 50, 51, 52, 52.1, 52.2, 52.3 + 52.4 + 52.5, 52.6 și 52.7 din NACE Rev. 1.1.

Secțiunea H Hoteluri și restaurante

Pentru a permite elaborarea statisticilor la nivel comunitar, statele membre vor transmite rezultatele naționale componente pentru codurile 55, 55.1 + 55.2 și 55.3 + 55.4 + 55.5 din NACE Rev. 1.1.

Secțiunea I Transport, depozitare și comunicații

Pentru a permite elaborarea statisticilor la nivel comunitar, statele membre vor transmite rezultatele naționale componente pentru codurile I, 60, 61, 62, 63, 64, 64.1 și 64.2 din NACE Rev. 1.1.

Secțiunea J Intermediere financiară

Pentru a permite elaborarea statisticilor la nivel comunitar, statele membre vor transmite rezultatele naționale componente defalcate la nivel de diviziune din NACE Rev. 1.1.

Secțiunea K Bunuri imobiliare, închiriere și activități comerciale

Se exclude clasa 74.15 din NACE Rev. 1.1 din cadrul prezentei anexe. Pentru a permite elaborarea statisticilor la nivel comunitar, statele membre vor transmite rezultatele naționale componente defalcate la nivel de clasă din NACE Rev. 1.1.

2.

Datele pentru anul de referință 2008 și pentru anii ulteriori sunt furnizate utilizând următoarea defalcare a activităților care se referă la nomenclatorul NACE Rev. 2:

Secțiunea B Industria extractivă

Pentru a permite elaborarea statisticilor la nivel comunitar, statele membre vor transmite rezultatele naționale componente defalcate la nivel de secțiune din NACE Rev. 2.

Secțiunea C Industria prelucrătoare

Pentru a permite elaborarea statisticilor la nivel comunitar, statele membre vor transmite rezultatele naționale componente pentru codurile C, 10 + 11 + 12, 13 + 14, 15, 16, 17 + 18, 19, 20 + 21, 22, 23, 24 + 25, 26 + 27, 28, 29 + 30, 31 + 32 și 33 din NACE Rev. 2.

Secțiunile D, E și F Furnizarea de electricitate, gaze, apă caldă și aer condiționat; furnizare de apă, tratarea apelor uzate, gestionarea deșeurilor și reparații; construcție

Pentru a permite elaborarea statisticilor la nivel comunitar, statele membre vor transmite rezultatele naționale componente defalcate la nivel de secțiune din NACE Rev. 2.

Secțiunea G Comerț cu ridicata și cu amănuntul; repararea autovehiculelor și a motocicletelor

Pentru a permite elaborarea statisticilor la nivel comunitar, statele membre vor transmite rezultatele naționale componente pentru codurile G 45, 46, 47, 47.1, 47.2, 47.3, 47.4 + 47.5 + 47.6 + 47.7 și 48.8 + 48.9 din NACE Rev. 2.

Secțiunile H și I Transport și depozitare; activități ale serviciilor de cazare și masă

Pentru a permite elaborarea statisticilor la nivel comunitar, statele membre vor transmite rezultatele naționale componente defalcate la nivel de diviziune din NACE Rev. 2.

Secțiunea J Informații și comunicații

Pentru a permite elaborarea statisticilor la nivel comunitar, statele membre vor transmite rezultatele naționale componente defalcate la nivel de diviziune din NACE Rev. 2 și în continuare la nivel de clasă pentru diviziunea 62 din NACE Rev. 2.

Secțiunea K

Activități financiare și de asigurări

Se exclude grupa 64.2 din NACE Rev. 2 din domeniul de aplicare al prezentei anexe. Pentru a permite elaborarea statisticilor la nivel comunitar, statele membre vor transmite rezultatele naționale componente defalcate la nivel de diviziune din NACE Rev. 2.

Secțiunile L, M și N Activități imobiliare; activități profesionale, științifice și tehnice; activități administrative și de asistență

Pentru a permite elaborarea statisticilor la nivel comunitar, statele membre vor transmite rezultatele naționale componente defalcate la nivel de clasă din NACE Rev. 2.

Date cumulate specifice

Pentru a permitea elaborarea de statistici comunitare privind numărul întreprinderilor pentru sectorul Tehnologii de informare și comunicare, se transmite o serie de date cumulate specifice din NACE Rev. 2. Aceste date cumulate sunt stabilite în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 12 alineatul (3).

3.

Datele privind întreprinderile nou-create în 2004, 2005, 2006 și 2007 vor fi, de asemenea, furnizate conform defalcării NACE Rev. 2, astfel cum se stabilește la punctul 2 din prezenta secțiune. Această secțiune cuprinde caracteristicile 11 92 0, 16 92 0 și 16 92 1 pentru anii de referință de mai sus. Aceste rezultate trebuie furnizate împreună cu datele pentru anul de referință 2008.

SECȚIUNEA 11

Manual de recomandări

Comisia publică un manual de recomandări în strânsă colaborare cu statele membre care să cuprindă orientări suplimentare privind statisticile comunitare elaborate în conformitate cu prezenta anexă. Manualul de recomandări se publică atunci când prezentul regulament intră în vigoare.

SECȚIUNEA 12

Studii pilot

Pentru activitățile cuprinse în prezenta anexă, Comisia va stabili efectuarea de către statele membre a următoarelor studii pilot:

prezentare de date utilizând unitățile locale ca unitate statistică;

prezentare de date privind alte aspecte demografice decât apariții de noi întreprinderi, supraviețuiri și dispariții; și

prezentare de date pentru secțiunile P, Q, R și S din NACE Rev. 2.

În cazul în care Comisia, pe baza evaluării studiilor pilot privind activitățile fără caracter comercial din secțiunile M-O din NACE Rev. 1.1, consideră necesar să extindă domeniul de aplicare al prezentului regulament, aceasta face o propunere în conformitate cu procedura stabilită la articolul 251 din tratat.

SECȚIUNEA 13

Perioada de tranziție

În sensul modulului definit în prezenta anexă, perioada de tranziție nu va depăși patru ani după primii ani de referință, în ceea ce privește elaborarea statisticilor menționate la secțiunea 6.


ANEXA X

ABROGAREA REGULAMENTULUI ȘI A MODIFICĂRILOR SUCCESIVE ADUSE ACESTUIA

Regulamentul (CE, Euratom) nr. 58/97 al Consiliului (JO L 14, 17.1.1997, p. 1).

Regulamentul (CE, Euratom) nr. 410/98 al Consiliului (JO L 52, 21.2.1998, p. 1).

Articolul 1 din Regulamentul (CE) nr. 1614/2002 al Comisiei (JO L 244, 12.9.2002, p. 7).

Regulamentul (CE) nr. 2056/2002 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 317, 21.11.2002, p. 1).

Punctul 69 din anexa III la Regulamentul (CE) nr. 1882/2003 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 284, 31.10.2003, p. 1).

Articolele 11 și 20 din anexa II la Regulamentul (CE) nr. 1893/2006 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 393, 30.12.2006, p. 1).


Anexa XI

TABEL DE CORESPONDENȚĂ

Regulamentul (CE, Euratom) nr. 58/97 al Consiliului

Prezentul regulament

Articolul 1

Articolul 1

Articolul 2

Articolul 1

Articolul 3

Articolul 2

Articolul 4 alineatul (1)

Articolul 3 alineatul (1)

Articolul 4 alineatul (2)

Articolul 3 alineatul (3)

Articolul 5

Articolul 3 alineatul (2)

Articolul 3 alineatul (4)

Articolul 4

Articolul 6

Articolul 5

Articolul 7

Articolul 6

Articolul 8

Articolul 7

Articolul 9

Articolul 8 alineatele (1), (2)

Articolul 8 alineatul (3)

Articolul 10

Articolul 9

Articolul 11

Articolul 10

Articolul 12 punctele (i)-(x)

Articolul 11 alineatul (1)

Articolul 11 alineatul (2)

Articolul 13

Articolul 12

Articolul 14

Articolul 13

Articolul 15

Articolul 14

Articolul 16

Articolul 15

Anexa 1 secțiunile 1-9

Anexa I secțiunile 1-9

Anexa 1 secțiunea 10 punctele 1 și 2

Anexa I secțiunea 10 punctele 1 și 2, cu elemente eliminate

Anexa 1 secțiunea 10 punctele 3 și 4

Anexa 1 secțiunea 11

Anexa 1 secțiunea 11

Anexa 2

Anexa II

Anexa 3 secțiunile 1-8

Anexa III secțiunile 1-8

Anexa 3 secțiunea 9

Anexa 3 secțiunea 10

Anexa III secțiunea 9

Anexa 4 secțiunile 1-8

Anexa IV secțiunile 1-8

Anexa 4 secțiunea 9

Anexa 4 secțiunea 10

Anexa IV secțiunea 9

Anexa V

Anexa VI

Anexa VII

Anexa VIII

Anexa IX

Anexa X

Anexa XI


9.4.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 97/60


REGULAMENTUL (CE) NR. 296/2008 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

din 11 martie 2008

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 562/2006 de instituire a unui Cod comunitar privind regimul de trecere a frontierelor de către persoane (Codul Frontierelor Schengen), în ceea ce privește competențele de executare conferite Comisiei

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 62 alineatul (1) și alineatul (2) litera (a),

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor,

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat (1),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 562/2006 al Parlamentului European și al Consiliului (2) prevede că anumite măsuri ar trebui adoptate în conformitate cu Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a normelor privind exercitarea competențelor de executare conferite Comisiei (3).

(2)

Decizia 1999/468/CE a fost modificată prin Decizia 2006/512/CE, care a introdus procedura de reglementare cu control pentru adoptarea măsurilor cu un domeniu general de aplicare și destinate să modifice elementele neesențiale ale unui act de bază, adoptat în conformitate cu procedura menționată la articolul 251 din tratat, printre altele prin eliminarea unora dintre aceste elemente sau prin completarea acestuia cu noi elemente neesențiale.

(3)

În conformitate cu declarația Parlamentului European, a Consiliului și a Comisiei (4) cu privire la Decizia 2006/512/CE, pentru ca procedura de reglementare cu control să fie aplicabilă actelor adoptate în conformitate cu procedura menționată la articolul 251 din tratat, care sunt deja în vigoare, respectivele acte trebuie să fie adaptate în conformitate cu procedurile aplicabile.

(4)

Comisia ar trebui să fie împuternicită să adopte anumite măsuri practice care să reglementeze controlul frontierelor și să modifice anumite anexe. Deoarece măsurile respective au un domeniu general de aplicare și sunt destinate să modifice elementele neesențiale ale Regulamentului (CE) nr. 562/2006, printre altele prin completarea acestuia cu noi elemente neesențiale, acestea trebuie adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 5a din Decizia 1999/468/CE.

(5)

Regulamentul (CE) nr. 562/2006 prevede un termen de suspendare în ceea ce privește competențele de executare conferite Comisiei. În declarația lor cu privire la Decizia 2006/512/CE, Parlamentul European, Consiliul și Comisia au subliniat că respectiva decizie oferă o soluție orizontală și satisfăcătoare în ceea ce privește dorința Parlamentului European de a controla punerea în aplicare a actelor adoptate în cadrul procedurii de codecizie și că, prin urmare, competențele de executare ar trebui conferite Comisiei fără un termen. Parlamentul European și Consiliul au declarat, de asemenea, că vor asigura adoptarea, cât mai rapid cu putință, a propunerilor vizând abrogarea în acte a dispozițiilor care supun unui termen delegarea competențelor de executare către Comisie. Ca urmare a introducerii procedurii de reglementare cu control, dispoziția care prevede respectivul termen de suspendare din Regulamentul (CE) nr. 562/2006 ar trebui eliminată.

(6)

Regulamentul (CE) nr. 562/2006 ar trebui, prin urmare, să fie modificat în mod corespunzător.

(7)

În conformitate cu articolele 1 și 2 din Protocolul privind poziția Danemarcei, anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană și la Tratatul de instituire a Comunității Europene, Danemarca nu participă la adoptarea prezentului regulament care, prin urmare, nu este obligatoriu pentru aceasta și nu i se aplică. Având în vedere faptul că prezentul regulament completează acquis-ul Schengen în temeiul dispozițiilor prevăzute în partea a treia titlul IV din Tratatul de instituire a Comunității Europene, Danemarca ar trebui să decidă, în conformitate cu articolul 5 din respectivul protocol, în termen de șase luni de la data adoptării prezentului regulament, dacă îl va pune în aplicare sau nu în legislația sa națională.

(8)

În ceea ce privește Islanda și Norvegia, prezentul regulament constituie o dezvoltare a dispozițiilor acquis-ului Schengen, în sensul Acordului încheiat între Consiliul Uniunii Europene, Republica Islanda și Regatul Norvegiei în ceea ce privește asocierea acestora din urmă la punerea în aplicare, asigurarea respectării și dezvoltarea acquis-ului Schengen (5), care intră în domeniul de aplicare al articolului 1 punctul A din Decizia 1999/437/CE a Consiliului (6) privind anumite modalități de aplicare a respectivului acord.

(9)

În ceea ce privește Elveția, prezentul regulament reprezintă o dezvoltare a dispozițiilor acquis-ului Schengen, în sensul acordului semnat de Uniunea Europeană, Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană în ceea ce privește asocierea Confederației Elvețiene la punerea în aplicare, asigurarea respectării și dezvoltarea acquis-ului Schengen, care intră în domeniul de aplicare al articolului 1 punctul A din Decizia 1999/437/CE, coroborat cu articolul 4 alineatul (1) din Deciziile 2004/849/CE (7) și 2004/860/CE (8) ale Consiliului.

(10)

Prezentul regulament constituie o dezvoltare a dispozițiilor acquis-ului Schengen la care Regatul Unit nu participă, în conformitate cu Decizia 2000/365/CE a Consiliului din 29 mai 2000 privind solicitarea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord de a participa la unele dintre dispozițiile acquis-ului Schengen (9). În consecință, Regatul Unit nu participă la adoptarea prezentului regulament care nu este obligatoriu pentru acesta și nu i se aplică.

(11)

Prezentul regulament constituie o dezvoltare a dispozițiilor acquis-ului Schengen la care Irlanda nu participă, în conformitate cu Decizia 2002/192/CE a Consiliului din 28 februarie 2002 privind solicitarea Irlandei de a participa la unele dintre dispozițiile acquis-ului Schengen (10). În consecință, Irlanda nu participă la adoptarea prezentului regulament care nu este obligatoriu pentru aceasta și nu i se aplică,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Modificări

Regulamentul (CE) nr. 562/2006 se modifică după cum urmează:

1.

Articolul 12 alineatul (5) se înlocuiește cu următorul text:

„(5)   Pot fi adoptate măsuri suplimentare care reglementează supravegherea. Respectivele măsuri, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament, prin completarea acestuia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 33 alineatul (2).”

2.

Articolul 32 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 32

Modificări ale anexelor

Anexele III, IV și VIII se modifică în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 33 alineatul (2).”

3.

Articolul 33 alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2)   Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5a alineatele (1)-(4) și articolul 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozițiile articolului 8 din respectiva decizie.”

4.

Articolul 33 alineatul (4) se elimină.

Articolul 2

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în statele membre, în conformitate cu Tratatul de instituire a Comunității Europene.

Adoptat la Strasbourg, 11 martie 2008.

Pentru Parlamentul European

Președintele

H.-G. PÖTTERING

Pentru Consiliu

Președintele

J. LENARČIČ


(1)  Avizul Parlamentului European din 14 noiembrie 2007 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial) și Decizia Consiliului din 3 martie 2008.

(2)  JO L 105, 13.4.2006, p. 1.

(3)  JO L 184, 17.7.1999, p. 23. Decizie modificată prin Decizia 2006/512/CE (JO L 200, 22.7.2006, p. 11).

(4)  JO C 255, 21.10.2006, p. 1.

(5)  JO L 176, 10.7.1999, p. 36.

(6)  JO L 176, 10.7.1999, p. 31.

(7)  Decizia 2004/849/CE a Consiliului din 25 octombrie 2004 privind semnarea, în numele Uniunii Europene, și aplicarea provizorie a anumitor dispoziții ale Acordului între Uniunea Europeană, Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană privind asocierea Confederației Elvețiene la transpunerea, punerea în aplicare și dezvoltarea acquis-ului Schengen (JO L 368, 15.12.2004, p. 26).

(8)  Decizia 2004/860/CE a Consiliului din 25 octombrie 2004 referitoare la semnarea, în numele Comunității Europene, și la aplicarea provizorie a anumitor dispoziții ale Acordului dintre Uniunea Europeană, Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană privind asocierea Confederației Elvețiene la punerea în aplicare, asigurarea respectării și dezvoltarea acquis-ului Schengen (JO L 370, 17.12.2004, p. 78).

(9)  JO L 131, 1.6.2000, p. 43.

(10)  JO L 64, 7.3.2002, p. 20.


9.4.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 97/62


REGULAMENTUL (CE) NR. 297/2008 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

din 11 martie 2008

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1606/2002 privind aplicarea standardelor internaționale de contabilitate, în ceea ce privește competențele de executare conferite Comisiei

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 95 alineatul (1),

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European (1),

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat (2),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European și al Consiliului (3) prevede că anumite măsuri urmează să fie adoptate în conformitate cu Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a normelor privind exercitarea competențelor de executare conferite Comisiei (4).

(2)

Decizia 1999/468/CE a fost modificată prin Decizia 2006/512/CE, care a introdus procedura de reglementare cu control pentru adoptarea măsurilor care au un domeniu general de aplicare și care sunt destinate să modifice elemente neesențiale ale unui act de bază adoptat în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat, printre altele, prin eliminarea unora dintre aceste elemente sau prin completarea actului cu noi elemente neesențiale.

(3)

În conformitate cu declarația Parlamentului European, a Consiliului și a Comisiei (5) cu privire la Decizia 2006/512/CE, pentru ca procedura de reglementare cu control să se aplice actelor adoptate în temeiul procedurii prevăzute la articolul 251 din tratat care sunt deja în vigoare, actele respective trebuie să fie adaptate în conformitate cu procedurile aplicabile.

(4)

Comisia ar trebui să fie împuternicită să decidă cu privire la aplicabilitatea standardelor internaționale de contabilitate în cadrul Comunității. Deoarece măsurile respective au un domeniu general de aplicare și sunt destinate să modifice elemente neesențiale ale Regulamentului (CE) nr. 1606/2002 prin completarea cu noi elemente neesențiale, acestea trebuie să fie adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 5a din Decizia 1999/468/CE.

(5)

Având în vedere faptul că aplicarea termenelor care se aplică în mod normal în cadrul procedurii de reglementare cu control ar putea, în anumite situații excepționale, să creeze dificultăți în adoptarea standardelor de contabilitate recent publicate, a modificărilor standardelor de contabilitate existente sau a interpretărilor standardelor de contabilitate existente în timp util pentru a fi aplicate de către întreprinderi pentru exercițiul financiar pertinent, Parlamentul European, Consiliul și Comisia ar trebui să acționeze rapid pentru a asigura că respectivele standarde și interpretări sunt adoptate cu rapiditate, astfel încât să nu se pericliteze înțelegerea și încrederea investitorilor.

(6)

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 ar trebui să fie modificat în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Modificări

Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 3, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1)   Comisia decide cu privire la aplicabilitatea standardelor internaționale de contabilitate în cadrul Comunității. Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament prin completarea acestuia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 6 alineatul (2).”

2.

Articolul 6 se modifică după cum urmează:

(a)

alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2)   Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5a alineatele (1)-(4) și articolul 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozițiile articolului 8 din respectiva decizie.”;

(b)

alineatul (3) se elimină.

Articolul 2

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Strasbourg, 11 martie 2008.

Pentru Parlamentul European

Președintele

H.-G. PÖTTERING

Pentru Consiliu

Președintele

J. LENARČIČ


(1)  JO C 161, 13.7.2007, p. 45.

(2)  Avizul Parlamentului European din 14 noiembrie 2007 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial) și Decizia Consiliului din 3 martie 2008.

(3)  JO L 243, 11.9.2002, p. 1.

(4)  JO L 184, 17.7.1999, p. 23. Decizie modificată prin Decizia 2006/512/CE (JO L 200, 22.7.2006, p. 11).

(5)  JO C 255, 21.10.2006, p. 1.


9.4.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 97/64


REGULAMENTUL (CE) NR. 298/2008 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

din 11 martie 2008

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 privind produsele alimentare și furajele modificate genetic, în ceea ce privește competențele de executare conferite Comisiei

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolele 37 și 95 și articolul 152 alineatul (4) litera (b),

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European (1),

după consultarea Comitetului Regiunilor,

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat (2),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului (3) prevede că anumite măsuri urmează să fie adoptate în conformitate cu Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a normelor privind exercitarea competențelor de executare conferite Comisiei (4).

(2)

Decizia 1999/468/CE a fost modificată prin Decizia 2006/512/CE, care a introdus procedura de reglementare cu control pentru adoptarea măsurilor care au un domeniu general de aplicare și care sunt destinate să modifice elemente neesențiale ale unui act de bază adoptat în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat, printre altele prin eliminarea unora dintre aceste elemente sau prin completarea actului cu noi elemente neesențiale.

(3)

În conformitate cu declarația Parlamentului European, a Consiliului și a Comisiei (5) privind Decizia 2006/512/CE, pentru ca procedura de reglementare cu control să se aplice actelor adoptate în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat care sunt deja în vigoare, actele respective trebuie să fie adaptate în conformitate cu procedurile aplicabile.

(4)

Comisia ar trebui să fie împuternicită să stabilească dacă un anumit tip de produs alimentar sau furaj intră în domeniul de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1829/2003, să reducă nivelurile prag pentru menționarea pe etichetă a prezenței accidentale sau inevitabile din punct de vedere tehnic a unor materiale care conțin, constau în sau sunt produse din organisme modificate genetic, precum și a prezenței accidentale sau inevitabile din punct de vedere tehnic a materialelor modificate genetic în produse alimentare sau furaje, în cazul în care evaluarea riscurilor a fost favorabilă, și să adopte măsuri referitoare la anumite cerințe privind etichetarea și furnizarea de informații pe care trebuie să le îndeplinească operatorii și furnizorii de produse alimentare finite. Deoarece măsurile respective au un domeniu general de aplicare și sunt destinate să modifice elemente neesențiale ale Regulamentului (CE) nr. 1829/2003, printre altele prin completarea acestuia cu noi elemente neesențiale, acestea trebuie să fie adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 5a din Decizia 1999/468/CE.

(5)

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 1829/2003 ar trebui să fie modificat în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Modificări

Regulamentul (CE) nr. 1829/2003 se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 3, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2)   În cazul în care este necesar, măsurile destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament, prin completarea acestuia, și prin care se stabilește dacă un tip de produs alimentar intră în domeniul de aplicare a prezentei secțiuni se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 35 alineatul (3).”

2.

La articolul 12, alineatul (4) se înlocuiește cu următorul text:

„(4)   Măsurile destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament, prin completarea acestuia, și prin care se stabilesc niveluri prag corespunzătoare, mai scăzute, în special cu privire la produsele alimentare care conțin sau constau în OMG-uri, sau prin care se integrează evoluțiile științei și tehnologiei se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 35 alineatul (3).”

3.

Articolul 14 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 14

Măsuri de punere în aplicare

(1)   Comisia poate adopta următoarele măsuri:

măsurile necesare pentru ca operatorii să îndeplinească cerințele autorităților competente, astfel cum se menționează la articolul 12 alineatul (3);

măsurile necesare pentru ca operatorii să îndeplinească cerințele privind etichetarea prevăzute la articolul 13;

norme specifice cu privire la informațiile pe care furnizorii de produse alimentare finite trebuie să le pună la dispoziția consumatorului final. Pentru a lua în considerare situația specifică a acestor furnizori, normele respective pot prevedea anumite adaptări ale cerințelor prevăzute la articolul 13 alineatul (1) litera (e).

Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament, printre altele prin completarea acestuia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 35 alineatul (3).

(2)   În plus, pot fi adoptate, în conformitate cu procedura de reglementare menționată la articolul 35 alineatul (2), norme detaliate pentru facilitarea aplicării uniforme a articolului 13.”

4.

La articolul 15, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2)   În cazul în care este necesar, măsurile destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament, prin completarea acestuia, și prin care se stabilește dacă un tip de furaj intră în domeniul de aplicare a prezentei secțiuni se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 35 alineatul (3).”

5.

La articolul 24, alineatul (4) se înlocuiește cu următorul text:

„(4)   Măsurile destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament, prin completarea acestuia, și prin care se stabilesc niveluri prag corespunzătoare mai scăzute, în special cu privire la furajele care conțin sau constau în OMG-uri, sau prin care se integrează evoluțiile științei și tehnologiei se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 35 alineatul (3).”

6.

Articolul 26 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 26

Măsuri de punere în aplicare

(1)   Comisia poate adopta următoarele măsuri:

măsurile necesare pentru ca operatorii să îndeplinească cerințele autorităților competente, astfel cum sunt menționate la articolul 24 alineatul (3);

măsurile necesare pentru ca operatorii să îndeplinească cerințele privind etichetarea stabilite la articolul 25.

Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament, printre altele prin completarea acestuia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 35 alineatul (3).

(2)   În plus, pot fi adoptate, în conformitate cu procedura de reglementare menționată la articolul 35 alineatul (2), norme detaliate pentru facilitarea aplicării uniforme a articolului 25.”

7.

La articolul 32, al cincilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Se pot adopta norme detaliate pentru punerea în aplicare a prezentului articol și a anexei, în conformitate cu procedura de reglementare menționată la articolul 35 alineatul (2).

Măsurile destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament și care se referă la adaptarea anexei se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 35 alineatul (3).”

8.

La articolul 35, alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

„(3)   Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5a alineatele (1)-(4) și articolul 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozițiile articolului 8 din respectiva decizie.”

9.

La articolul 47, alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

„(3)   Măsurile destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament, prin completarea acestuia, și prin care se reduc nivelurile prag menționate la alineatul (1), în special în cazul OMG-urilor comercializate direct către consumatorul final, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 35 alineatul (3).”

Articolul 2

Intrarea in vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Strasbourg, 11 martie 2008.

Pentru Parlamentul European

Președintele

H.-G. PÖTTERING

Pentru Consiliu

Președintele

J. LENARČIČ


(1)  JO C 161, 13.7.2007, p. 45.

(2)  Avizul Parlamentului European din 29 noiembrie 2007 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial) și Decizia Consiliului din 3 martie 2008.

(3)  JO L 268, 18.10.2003, p. 1. Regulament modificat prin Regulamentul (CE) nr. 1981/2006 al Comisiei (JO L 368, 23.12.2006, p. 99).

(4)  JO L 184, 17.7.1999, p. 23. Decizie modificată prin Decizia 2006/512/CE (JO L 200, 22.7.2006, p. 11).

(5)  JO C 255, 21.10.2006, p. 1.


9.4.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 97/67


REGULAMENTUL (CE) NR. 299/2008 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

din 11 martie 2008

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 396/2005 privind conținuturile maxime aplicabile reziduurilor de pesticide din sau de pe produse alimentare și hrana pentru animale, în ceea ce privește competențele de executare conferite Comisiei

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 37 și articolul 152 alineatul (4) litera (b),

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European (1),

după consultarea Comitetului Regiunilor,

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat (2),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 396/2005 a Parlamentului European și al Consiliului (3) prevede că anumite măsuri urmează să fie adoptate în conformitate cu Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a normelor privind exercitarea competențelor de executare conferite Comisiei (4).

(2)

Decizia 1999/468/CE a fost modificată prin Decizia 2006/512/CE, care a introdus procedura de reglementare cu control pentru adoptarea măsurilor care au un domeniu general de aplicare și sunt destinate să modifice elemente neesențiale ale unui act de bază adoptat în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat, printre altele prin eliminarea unora dintre aceste elemente sau prin completarea actului cu noi elemente neesențiale.

(3)

În conformitate cu declarația Parlamentului European, a Consiliului și a Comisiei (5) cu privire la Decizia 2006/512/CE, pentru ca procedura de reglementare cu control să se aplice actelor adoptate în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat, care sunt deja în vigoare, actele respective trebuie să fie adaptate în conformitate cu procedurile aplicabile.

(4)

Comisia ar trebui să fie împuternicită să definească domeniul de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 396/2005, precum și criteriile necesare pentru stabilirea anumitor concentrații maxime aplicabile reziduurilor (CMR) de pesticide din sau de pe produse alimentare și hrana de origine vegetală sau animală pentru animale, prezentate în anexele sale relevante. Deoarece măsurile respective au un domeniu general de aplicare și sunt destinate să modifice elemente neesențiale ale Regulamentului (CE) nr. 396/2005, printre altele prin completarea acestuia cu noi elemente neesențiale, acestea trebuie adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 5a din Decizia 1999/468/CE.

(5)

Din motive de eficacitate și pentru a garanta operatorilor economici un proces rapid de luare a deciziilor, garantându-se în același timp un nivel înalt de protecție a consumatorilor, termenele care se aplică în mod normal în cadrul procedurii de reglementare cu control ar trebui să fie reduse pentru adoptarea măsurilor de stabilire, includere, punere în aplicare, modificare sau eliminare a CMR și pentru stabilirea unei liste a substanțelor active pentru care nu sunt necesare CMR, precum și a unei liste a combinațiilor de substanță activă-produse, în care substanțele active sunt utilizate drept fumiganți pentru tratamentul aplicat ulterior recoltei.

(6)

Atunci când, din motive imperative de urgență, și, în special, în cazul în care există riscuri pentru sănătatea umană sau animală, termenele care se aplică în mod normal în cadrul procedurii de reglementare cu control nu pot fi respectate, Comisia ar trebui să poată aplica procedura de urgență prevăzută la articolul 5a alineatul (6) din Decizia 1999/468/CE pentru adoptarea măsurilor privind stabilirea, includerea, punerea în aplicare, modificarea sau eliminarea CMR.

(7)

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 396/2005 ar trebui să fie modificat în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Modificări

Regulamentul (CE) nr. 396/2005 se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 4, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1)   Produsele, grupele de produse și/sau părțile de produse menționate la articolul 2 alineatul (1), cărora li se aplică CMR armonizate, sunt definite și reglementate prin anexa I. Măsura respectivă, destinată să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 45 alineatul (3). Anexa I cuprinde toate produsele pentru care sunt stabilite CMR, precum și celelalte produse pentru care este oportun să se aplice CMR armonizate, având în vedere, în special, locul pe care îl ocupă în regimul alimentar al consumatorilor sau în schimburile comerciale. Produsele sunt clasate pe grupe astfel încât CMR să poată fi stabilite, în măsura în care este posibil, pentru o grupă de produse similare sau înrudite.”

2.

La articolul 5, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1)   Substanțele active din produsele fitosanitare, evaluate în temeiul Directivei 91/414/CEE, pentru care nu sunt necesare CMR, sunt definite și enumerate în anexa IV la prezentul regulament, având în vedere utilizările substanțelor active în cauză și aspectele menționate la articolul 14 alineatul (2) literele (a), (c) și (d) din prezentul regulament. Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 45 alineatul (4).”

3.

La articolul 8, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2)   Cererile se evaluează în conformitate cu dispozițiile relevante din Principiile uniforme pentru evaluarea și autorizarea produselor fitosanitare, prevăzute în anexa VI la Directiva 91/414/CEE sau cu principiile de evaluare speciale care urmează să fie stabilite într-un regulament al Comisiei. Respectivul regulament, destinat să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament, prin completarea acestuia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 45 alineatul (3).”

4.

La articolul 14, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1)   La primirea avizului emis de autoritate și ținând seama de avizul respectiv, Comisia elaborează fără întârziere și cel mult în termen de trei luni unul dintre următoarele acte:

(a)

un regulament de stabilire, modificare sau anulare a unei CMR. Respectivul regulament, destinat să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament, este adoptat în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 45 alineatul (4). Din motive imperative de urgență, Comisia poate să recurgă la procedura de urgență menționată la articolul 45 alineatul (5), în vederea garantării unui nivel ridicat de protecție a consumatorilor;

(b)

o decizie de respingere a cererii, care se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare menționată la articolul 45 alineatul (2).”

5.

La articolul 15, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2)   În cazul în care o CMR provizorie se stabilește astfel cum se prevede la alineatul (1) litera (b), CMR în cauză se elimină din anexa III printr-un regulament, la un an de la data includerii sau neincluderii substanței active în cauză din anexa I la Directiva 91/414/CEE. Regulamentul respectiv, destinat să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 45 alineatul (4). Din motive imperative de urgență, Comisia poate să recurgă la procedura de urgență menționată la articolul 45 alineatul (5), în vederea garantării unui nivel ridicat de protecție a consumatorilor.

Cu toate acestea, în cazul în care unul sau mai multe state membre solicită acest lucru, CMR provizorie poate fi menținută pentru încă un an până la confirmarea faptului că au fost întreprinse toate studiile științifice necesare pentru a susține o cerere de stabilire a unei CMR. În cazurile în care se furnizează o astfel de confirmare, CMR provizorie se menține pentru încă doi ani, cu condiția să nu fi fost identificat nici un risc inacceptabil în materie de siguranță pentru consumatori.”

6.

Articolul 18 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 18

Respectarea CMR

(1)   Din momentul introducerii pe piață ca produse alimentare sau hrană pentru animale sau din momentul în care sunt date ca hrană pentru animale, produsele incluse în anexa I nu trebuie să conțină reziduuri de pesticide care să depășească:

(a)

CMR stabilite pentru produsele în cauză în anexele II și III;

(b)

0,01 mg/kg, în ceea ce privește produsele pentru care nu s-a stabilit nicio CMR specifică în anexele II sau III sau pentru substanțe active care nu sunt incluse în anexa IV, cu excepția cazului în care s-au stabilit valori implicite diferite pentru o substanță activă, ținând seama în același timp de metodele analitice de rutină disponibile. Astfel de valori implicite sunt incluse în anexa V. Măsura respectivă, destinată să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 45 alineatul (4). Din motive imperative de urgență, Comisia poate să recurgă la procedura de urgență menționată la articolul 45 alineatul (5), în vederea garantării unui nivel ridicat de protecție a consumatorilor.

(2)   Statele membre nu pot interzice sau împiedica, pe teritoriul lor, ca produsele cuprinse în anexa I să fie introduse pe piață sau date ca hrană pentru animalele producătoare de hrană pe motiv că produsele în cauză conțin reziduuri de pesticide, cu condiția ca:

(a)

produsele în cauză să respecte alineatul (1) din prezentul articol și articolul 20; sau

(b)

substanța activă să fie inclusă în anexa IV.

(3)   Prin derogare de la alineatul (1), statele membre pot autoriza, pe teritoriul lor, în urma unui tratament prin afumare aplicat ulterior recoltei, concentrații de reziduuri pentru o substanță activă care depășesc limitele precizate în anexele II și III pentru un produs cuprins în anexa I, în cazul în care combinațiile de substanță activă-produs sunt incluse în anexa VII, cu condiția ca:

(a)

produsele în cauză să nu fie destinate consumului imediat;

(b)

să existe controale adecvate pentru a garanta că produsele în cauză nu pot fi puse la dispoziția utilizatorului final sau a consumatorului, în cazul în care sunt furnizate în mod direct celui din urmă, până în momentul în care reziduurile nu mai depășesc concentrațiile maxime indicate în anexele II și III;

(c)

celelalte state membre și Comisia să fi fost informate cu privire la măsurile adoptate.

Măsurile destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament și de definire a combinațiilor de substanță activă-produs enumerate în anexa VII se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 45 alineatul (3).

(4)   În cazuri excepționale, în special în urma utilizării produselor fitosanitare în conformitate cu articolul 8 alineatul (4) din Directiva 91/414/CEE sau în temeiul obligațiilor prevăzute în Directiva 2000/29/CE (6), un stat membru poate autoriza, pe teritoriul său, introducerea pe piață de produse alimentare tratate sau hrană pentru animale tratată care nu sunt în conformitate cu alineatul (1) și/sau hrănirea animalelor cu acestea, cu condiția ca produsele alimentare sau hrana în cauză să nu reprezinte un risc inacceptabil. Astfel de autorizații se comunică de îndată celorlalte state membre, Comisiei și autorității, însoțite de o evaluare corespunzătoare a riscurilor, în scopul unei analize, fără întârzieri nejustificate, în vederea stabilirii unei CMR provizorii pentru o anumită perioadă sau în vederea adoptării oricăror altor măsuri necesare în ceea ce privește produsele în cauză. Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament, prin completarea acestuia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 45 alineatul (4). Din motive imperioase de urgență, Comisia poate recurge la procedura de urgență menționată la articolul 45 alineatul (5), în vederea garantării unui nivel ridicat de protecție a consumatorilor.

7.

La articolul 20, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2)   Factorii de concentrație sau de diluare specifici pentru anumite operațiuni de transformare și/sau de amestecare sau pentru anumite produse transformate și/sau compozite se pot include în lista din anexa VI. Măsura respectivă, destinată să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 45 alineatul (3).”

8.

La articolul 21, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1)   CMR aplicabile produselor incluse în anexa I se stabilesc pentru prima dată și se enumeră în anexa II, incluzând CMR prevăzute în temeiul Directivelor 86/362/CEE, 86/363/CEE și 90/642/CEE, ținând seama de criteriile prevăzute la articolul 14 alineatul (2) din prezentul regulament. Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 45 alineatul (3).”

9.

La articolul 22, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1)   CMR provizorii aplicabile substanțelor active pentru care nu s-a luat încă o decizie în ceea ce privește includerea sau excluderea acestora din anexa I la Directiva 91/414/CEE se stabilesc pentru prima dată și enumeră în anexa III la prezentul regulament, în cazul în care nu sunt deja incluse în anexa II, luând în considerare informațiile furnizate de statele membre, avizul motivat menționat la articolul 24, după caz, aspectele menționate la articolul 14 alineatul (2) și următoarele CMR:

(a)

CMR rămase din anexa la Directiva 76/895/CEE; și

(b)

CMR naționale care nu sunt încă armonizate.

Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 45 alineatul (3).”

10.

La articolul 27, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2)   Măsurile destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament prin completarea acestuia și de determinare a metodelor de prelevare necesare pentru controlul reziduurilor de pesticide din produse, altele decât cele prevăzute în Directiva 2002/63/CE (7), se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 45 alineatul (3) din prezentul regulament.

11.

Articolul 45 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 45

Procedura comitetului

(1)   Comisia este asistată de Comitetul permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală instituit prin articolul 58 din Regulamentul (CE) nr. 178/2002.

(2)   Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolele 5 și 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozițiile articolului 8 din respectiva decizie.

Termenul prevăzut la articolul 5 alineatul (6) din Decizia 1999/468/CE se stabilește la trei luni.

(3)   Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5a alineatele (1)-(4) și articolul 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozițiile articolului 8 din respectiva decizie.

(4)   Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5a alineatele (1)-(4) și alineatul (5) litera (b) și articolul 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozițiile articolului 8 din respectiva decizie.

Termenele prevăzute la articolul 5a alineatul (3) litera (c), alineatul (4) litera (b) și alineatul (4) litera (e) din Decizia 1999/468/CE se stabilesc la două luni, o lună și, respectiv, două luni.

(5)   Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5a alineatele (1), (2), (4) și (6) și articolul 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozițiile articolului 8 din respectiva decizie.”

12.

Articolul 46 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 46

Măsuri de executare

(1)   Măsurile de executare pentru a asigura aplicarea uniformă a prezentului regulament, documentele tehnice orientative de asistență în aplicarea prezentului regulament și normele detaliate privind datele științifice necesare pentru stabilirea unor CMR se instituie sau se pot modifica în conformitate cu procedura de reglementare menționată la articolul 45 alineatul (2), ținând seama, după caz, de avizul autorității.

(2)   Măsurile destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament și care se referă la stabilirea sau la modificarea datelor menționate la articolul 23, articolul 29 alineatul (2), articolul 30 alineatul (2), articolul 31 alineatul (1) și articolul 32 alineatul (5) se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 45 alineatul (3) ținând seama, după caz, de avizul autorității.”

13.

Articolul 49 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 49

Măsuri tranzitorii

(1)   Cerințele prevăzute în capitolul III nu se aplică produselor fabricate sau importate în mod legal în Comunitate înainte de data menționată la articolul 50 paragraful al doilea.

Cu toate acestea, pentru a garanta un nivel ridicat de protecție a consumatorilor, se pot adopta măsuri corespunzătoare în ceea ce privește produsele respective. Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament prin completarea acestuia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 45 alineatul (5).

(2)   În cazul în care se dovedesc a fi necesare pentru a permite comercializarea, transformarea și consumul normal al produselor, se pot stabili măsuri tranzitorii suplimentare pentru punerea în aplicare a anumitor CMR prevăzute la articolele 15, 16, 21, 22 și 25. Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament prin completarea acestuia, fără a aduce atingere obligației de a asigura un nivel ridicat de protecție a consumatorilor, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 45 alineatul (4).”

Articolul 2

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Strasbourg, 11 martie 2008.

Pentru Parlamentul European

Președintele

H.-G. PÖTTERING

Pentru Consiliu

Președintele

J. LENARČIČ


(1)  JO C 161, 13.7.2007, p. 45.

(2)  Avizul Parlamentului European din 29 noiembrie 2007 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial) și Decizia Consiliului din 3 martie 2008

(3)  JO L 70, 16.3.2005, p. 1. Regulament modificat prin Regulamentul (CE) nr. 178/2006 al Comisiei (JO L 29, 2.2.2006, p. 3).

(4)  JO L 184, 17.7.1999, p. 23. Decizie modificată prin Decizia 2006/512/CE (JO L 200, 22.7.2006, p. 11).

(5)  JO C 255, 21.10.2006, p. 1.

(6)  Directiva 2000/29/CE a Consiliului din 8 mai 2000 privind măsurile de protecție împotriva introducerii în Comunitate a unor organisme dăunătoare plantelor sau produselor vegetale și împotriva răspândirii lor în Comunitate (JO L 169, 10.7.2000, p. 1). Directivă modificată ultima dată prin Directiva 2007/41/CE a Comisiei (JO L 169, 29.6.2007, p. 51).”

(7)  Directiva 2002/63/CE a Comisiei din 11 iulie 2002 de stabilire a metodelor comunitare de prelevare de probe pentru controlul oficial al reziduurilor de pesticide de pe și din produsele de origine vegetală și animală și de abrogare a Directivei 79/700/CEE (JO L 187, 16.7.2002, p. 30).”


9.4.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 97/72


REGULAMENTUL (CE) NR. 300/2008 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

din 11 martie 2008

privind norme comune în domeniul securității aviației civile și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2320/2002

(Text cu relevanță pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 80 alineatul (2),

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European (1),

după consultarea Comitetului Regiunilor,

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat (2), luând în considerare textul comun aprobat de Comitetul de conciliere la 16 ianuarie 2008,

întrucât:

(1)

Pentru a asigura protecția persoanelor și a bunurilor în interiorul Uniunii Europene, ar trebui să fie împiedicate actele de intervenție ilicită îndreptate împotriva aeronavelor civile care pun în pericol securitatea aviației civile, prin stabilirea unor norme comune pentru protecția aviației civile. Acest obiectiv ar trebui să fie atins prin stabilirea unor norme comune și a unor standarde de bază comune în materie de securitate aeronautică, precum și a unor mecanisme de monitorizare a respectării acestora.

(2)

În interesul securității aviației civile în general, este de dorit să se prevadă baza pentru o interpretare comună a anexei 17 la Convenția de la Chicago privind aviația civilă internațională din 7 decembrie 1944.

(3)

Regulamentul (CE) nr. 2320/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2002 de instituire a unor norme comune în domeniul securității aviației civile (3) a fost adoptat în urma evenimentelor din 11 septembrie 2001 din Statele Unite. Este necesară o abordare comună în domeniul securității aviației civile și ar trebui luate în considerare cele mai eficiente mijloace de furnizare de asistență ca urmare a actelor teroriste care au un impact major în domeniul transportului.

(4)

Conținutul Regulamentului (CE) nr. 2320/2002 ar trebui revizuit având în vedere experiența dobândită, iar regulamentul ar trebui să fie abrogat și să fie înlocuit cu prezentul regulament în vederea simplificării, armonizării și clarificării normelor existente și a îmbunătățirii nivelurilor de securitate.

(5)

Datorită necesității unei flexibilități sporite în adoptarea de măsuri și proceduri de securitate cu scopul de a se adapta evaluărilor de risc aflate în schimbare și de a permite introducerea de noi tehnologii, prezentul regulament ar trebui să stabilească principiile de bază privind măsurile care trebuie luate pentru a proteja aviația civilă împotriva actelor de intervenție ilicită, fără a intra în detalii tehnice și de procedură legate de modalitățile de punere în aplicare a acestora.

(6)

Prezentul regulament ar trebui să se aplice aeroporturilor care deservesc aviația civilă situate pe teritoriul unui stat membru, operatorilor care furnizează servicii în aceste aeroporturi și entităților care furnizează bunuri și/sau servicii acestor aeroporturi sau prin intermediul acestora.

(7)

Fără a aduce atingere Convenției privind infracțiunile și alte acte săvârșite la bordul aeronavelor, Tokyo, 1963, Convenției pentru combaterea capturării ilicite a aeronavelor, Haga, 1970, și Convenției pentru combaterea actelor ilicite îndreptate împotriva securității aviației civile, Montreal, 1971, prezentul regulament ar trebui să acopere de asemenea măsuri de securitate care se aplică la bordul unei aeronave a transportatorilor aerieni comunitari sau în timpul zborului unor astfel de aeronave.

(8)

Statele membre își rezervă, fiecare, competența de a decide cu privire la utilizarea agenților de securitate la bordul aeronavelor înregistrate în respectivul stat membru și pe zborurile transportatorilor aerieni licențiați în acest stat, precum și de a se asigura, în conformitate cu alineatul 4.7.7 din anexa 17 la Convenția de la Chicago privind aviația civilă internațională și în temeiul acestei convenții, că acești agenți fac parte din personalul guvernamental selectat și instruit în mod special, luând în considerare aspectele de securitate și de siguranță necesare la bordul unei aeronave.

(9)

Diversele tipuri de operațiuni de aviație civilă nu se confruntă neapărat cu același nivel de amenințare. La stabilirea de standarde de bază comune privind securitatea aeronautică, trebuie să se țină cont de mărimea aeronavei, natura activității și/sau frecvența activităților aeroportuare în vederea permiterii unor derogări.

(10)

Pe baza unei evaluări a riscurilor, ar trebui de asemenea să se permită statelor membre să aplice măsuri mai stricte decât cele prevăzute în prezentul regulament.

(11)

Țările terțe pot solicita aplicarea de măsuri care diferă de cele prevăzute de prezentul regulament în ceea ce privește zborurile cu plecare dintr-un aeroport al unui stat membru având ca destinație sau survolând țara terță respectivă. Cu toate acestea, fără a aduce atingere acordurilor bilaterale la care Comunitatea este parte, Comisia ar trebui să poată examina măsurile solicitate de țara terță.

(12)

Cu toate că pot exista, în cadrul aceluiași stat membru, două sau mai multe organisme al căror obiect de activitate îl constituie securitatea aeronautică, fiecare stat membru trebuie să desemneze o autoritate competentă unică, responsabilă cu coordonarea și monitorizarea punerii în aplicare a standardelor de securitate.

(13)

Pentru a defini responsabilitățile pentru aplicarea standardelor de bază comune privind securitatea aeronautică și pentru a descrie ce măsuri le sunt cerute operatorilor și altor entități în acest scop, fiecare stat membru ar trebui să stabilească un program național de securitate a aviației civile. Mai mult decât atât, fiecare operator aeroportuar, transportator aerian și entitate care aplică standardele de securitate aeronautică ar trebui să stabilească, să aplice și să mențină un program de securitate pentru a se conforma atât prezentului regulament, cât și oricărui program național de securitate a aviației civile aplicabil.

(14)

Pentru a monitoriza respectarea prezentului regulament și a programului național de securitate a aviației civile, fiecare stat membru trebuie să stabilească și să asigure aplicarea unui program național de verificare a nivelului și a calității securității aviației civile.

(15)

Pentru a monitoriza aplicarea de către statele membre a prezentului regulament și, de asemenea, pentru a face recomandări pentru îmbunătățirea securității aeronautice, Comisia ar trebui să efectueze inspecții, inclusiv inspecții inopinate.

(16)

Ca regulă generală, Comisia ar trebui să publice măsuri care să aibă un impact direct asupra pasagerilor. Normele de aplicare care stabilesc măsuri și proceduri comune pentru aplicarea standardelor de bază comune privind securitatea aeronautică care conțin informații de securitate sensibile, împreună cu rapoartele de inspecție ale Comisiei și răspunsurile din partea autorităților competente trebuie considerate „informații clasificate ale UE” în înțelesul Deciziei 2001/844/CE, CECO, Euratom a Comisiei din 29 noiembrie 2001 de modificare a regulamentului său de procedură internă (4). Aceste informații nu ar trebui să fie publicate; acestea ar trebui puse doar la dispoziția acelor operatori și entități care au un interes legitim.

(17)

Măsurile necesare pentru punerea în aplicare a prezentului regulament ar trebui să fie adoptate în conformitate cu Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a normelor privind exercitarea competențelor de executare conferite Comisiei (5).

(18)

Comisia ar trebui, în special, să fie împuternicită să adopte măsuri generale de modificare a elementelor neesențiale ale standardelor comune de bază prin completarea acestora, să stabilească criterii care să permită statelor membre atât să deroge de la standardele comune de bază și să adopte măsuri alternative de securitate, precum și să adopte specificații pentru programele naționale de control al calității. Deoarece aceste măsuri au un domeniu general de aplicare și sunt destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament sau să-l completeze prin adăugarea unor noi elemente neesențiale, acestea trebuie să fie adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 5a din Decizia 1999/468/CE.

(19)

Atunci când, din motive imperative de urgență, termenele care se aplică în mod normal în cadrul procedurii de reglementare cu control nu pot fi respectate, Comisia ar trebui să poată utiliza procedura de urgență prevăzută la articolul 5a alineatul (6) din Decizia 1999/468/CE pentru adoptarea standardelor comune privind securitatea aviației civile.

(20)

Obiectivul „controlului unic de securitate” trebuie încurajat pentru toate zborurile în interiorul Uniunii Europene.

(21)

Mai mult, nu ar trebui să fie necesar un nou control al pasagerilor sau al bagajelor acestora care sosesc cu zboruri din țările terțe care au standarde privind securitatea aeronautică echivalente cu cele stabilite de prezentul regulament. Prin urmare, fără a aduce atingere dreptului fiecărui stat membru de a aplica măsuri mai stricte sau respectivelor competențe ale Comunității și ale statelor membre, deciziile Comisiei și, acolo unde este necesar, acordurile dintre Comunitate și țările terțe, care recunosc că standardele de securitate aplicate în țara terță sunt echivalente cu standardele comune, ar trebui încurajate deoarece acestea contribuie la dezvoltarea controalelor unice de securitate.

(22)

Prezentul regulament nu aduce atingere aplicării normelor de securitate aeronautică, inclusiv a celor privind transportul de bunuri periculoase.

(23)

Ar trebui să fie stabilite sancțiuni pentru nerespectarea dispozițiilor prezentului regulament. Sancțiunile respective, care pot fi de natură civilă sau administrativă, ar trebui să fie eficiente, proporționale și cu efect de descurajare.

(24)

Declarația ministerială privind aeroportul Gibraltar, adoptată la Cordoba la 18 septembrie 2006 în cadrul primei reuniuni ministeriale a Forumului de dialog privind Gibraltarul, va înlocui Declarația comună privind aeroportul Gibraltar făcută la Londra la 2 decembrie 1987, deplina conformitate cu declarația din 2006 fiind asimilată conformității cu declarația din 1987.

(25)

Deoarece obiectivele prezentului regulament, respectiv protecția aviației civile împotriva actelor de intervenție ilicită și oferirea unei baze pentru interpretarea comună a anexei 17 la Convenția de la Chicago privind aviația civilă internațională, nu pot fi realizate în mod satisfăcător de către statele membre și, având în vedere amploarea și efectele prezentului regulament, pot fi mai bine realizate la nivelul Comunității, aceasta poate adopta măsuri în conformitate cu principiul subsidiarității astfel cum este prevăzut la articolul 5 din tratat. În conformitate cu principiul proporționalității, astfel cum este enunțat în respectivul articol, prezentul regulamentul nu depășește ceea ce este necesar pentru atingerea acestor obiective,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Obiective

(1)   Prezentul regulament stabilește norme comune pentru protecția aviației civile împotriva actelor de intervenție ilicită care pun în pericol securitatea aviației civile.

De asemenea, acesta oferă baza unei interpretări comune a anexei 17 la Convenția de la Chicago privind aviația civilă internațională.

(2)   Mijloacele pentru realizarea obiectivelor stabilite la alineatul (1) sunt următoarele:

(a)

stabilirea unor norme comune și a unor standarde de bază comune privind securitatea aeronautică;

(b)

mecanismele de monitorizare a respectării acestora.

Articolul 2

Domeniul de aplicare

(1)   Prezentul regulament se aplică:

(a)

tuturor aeroporturilor sau părților de aeroporturi situate pe teritoriul unui stat membru care nu sunt folosite exclusiv în scopuri militare;

(b)

tuturor operatorilor, inclusiv transportatorilor aerieni, care furnizează servicii în aeroporturile menționate la litera (a);

(c)

tuturor entităților care aplică standardele de securitate aeronautică, care funcționează în spațiile situate în interiorul sau în exteriorul zonelor aparținând aeroporturilor și furnizează bunuri și/sau servicii aeroporturilor menționate la litera (a) sau prin intermediul acestora.

(2)   Aplicarea prezentului regulament aeroportului din Gibraltar nu aduce atingere poziției juridice a Regatului Spaniei, respectiv a Regatului Unit, în ceea ce privește litigiul referitor la suveranitatea asupra teritoriului pe care este situat aeroportul.

Articolul 3

Definiții

În înțelesul prezentului regulament:

1.

„aviație civilă” înseamnă orice operațiune de transport aerian efectuată de o aeronavă civilă, excluzând operațiunile efectuate de o aeronavă de stat menționată la articolul 3 din Convenția de la Chicago privind aviația civilă internațională;

2.

„securitate aeronautică” înseamnă combinarea măsurilor și resurselor umane și materiale, menite să protejeze aviația civilă împotriva actelor de intervenție ilicită care pun în pericol securitatea aviației civile;

3.

„operator” înseamnă o persoană, organizație sau întreprindere angajată sau care se oferă să se angajeze într-o operațiune de transport aerian;

4.

„transportator aerian” înseamnă o întreprindere de transport aerian titulară a unei licențe de operare valabile sau a unui document echivalent;

5.

„transportor aerian comunitar” înseamnă un transportator aerian titular al unei licențe de operare valabile acordate de un stat membru, în conformitate cu Regulamentul (CEE) nr. 2407/92 al Consiliului din 23 iulie 1992 privind licențele operatorilor de transport aerieni (6);

6.

„entitate” înseamnă o persoană, organizație sau întreprindere, alta decât un operator;

7.

„articole interzise” înseamnă arme, explozivi sau alte dispozitive, articole sau substanțe periculoase care pot fi folosite pentru a comite un act de intervenție ilicită care pune în pericol securitatea aviației civile;

8.

„control de securitate” înseamnă aplicarea unor mijloace tehnice sau de altă natură cu scopul de a identifica și/sau detecta articolele interzise;

9.

„măsură de securitate” înseamnă aplicarea de mijloace prin care se poate preveni introducerea unor articole interzise;

10.

„controlul accesului” înseamnă aplicarea de mijloace prin care se poate preveni intrarea unor persoane și/sau vehicule neautorizate ori a ambelor;

11.

„zonă de operațiuni aeriene” înseamnă zona de circulație a unui aeroport, terenurile și clădirile adiacente sau porțiuni din acestea, la care accesul este restricționat;

12.

„zonă non-restricționată” înseamnă acele zone ale unui aeroport, inclusiv terenurile și clădirile adiacente sau porțiuni ale acestora din afara zonei de operațiuni aeriene;

13.

„zonă de securitate cu acces restricționat” înseamnă acea parte din zona de operațiuni aeriene în care, pe lângă faptul că accesul este restricționat, se aplică și alte standarde de securitate aeronautică;

14.

„zonă demarcată” înseamnă o zonă care este separată prin controlul accesului fie de alte zone de securitate cu acces restricționat, fie, în cazul în care chiar zona demarcată este o zonă de securitate cu acces restricționat, de alte zone de securitate cu acces restricționat ale unui aeroport;

15.

„verificarea antecedentelor” înseamnă verificarea înregistrată a identității unei persoane, inclusiv a cazierului său judiciar, ca parte a evaluării dacă respectiva persoană este abilitată să pătrundă neînsoțită în zonele de securitate cu acces restricționat;

16.

„pasageri, bagaje, mărfuri sau poștă în transfer” înseamnă pasageri, bagaje, mărfuri sau poștă care pleacă cu o altă aeronavă decât cea cu care au sosit;

17.

„pasageri, bagaje, mărfuri sau poștă în tranzit” înseamnă pasageri, bagaje, mărfuri sau poștă care pleacă cu aceeași aeronavă cu care au sosit;

18.

„pasager potențial perturbator” înseamnă un pasager care este fie deportat, fie considerat inadmisibil din motive de imigrație, fie reținut conform legii;

19.

„bagaj de mână” înseamnă bagaj care poate fi transportat în cabina unei aeronave;

20.

„bagaj de cală” înseamnă bagaj care poate fi transportat în cala unei aeronave;

21.

„bagaj de cală însoțit” înseamnă bagaj transportat în cala unei aeronave, înregistrat pentru un zbor de către un pasager care călătorește cu aceeași aeronavă;

22.

„poșta transportatorului aerian” înseamnă poșta pentru care transportatorul aerian este atât expeditor, cât și destinatar;

23.

„materialele transportatorului aerian” înseamnă materialele pentru care atât expeditorul, cât și destinatarul sunt transportatori aerieni sau care sunt folosite de un transportator aerian;

24.

„poștă” înseamnă trimiterile de corespondență și alte articole, altele decât poșta transportatorului aerian, prezentate spre trimitere și destinate serviciilor poștale în conformitate cu normele Uniunii Poștale Universale;

25.

„mărfuri” înseamnă orice bun, altul decât bagajele, poșta, poșta transportatorului aerian, materialele transportatorului aerian și proviziile de bord, care poate fi transportat la bordul unei aeronave;

26.

„agent abilitat” înseamnă un transportator aerian, agent, expeditor sau altă entitate care asigură măsurile de securitate în ceea ce privește transportul de marfă sau poștă;

27.

„expeditor cunoscut” înseamnă un expeditor care trimite mărfuri sau poștă pe cont propriu și ale cărui proceduri se conformează normelor și standardelor comune de securitate într-o măsură suficientă pentru a permite transportul acestor mărfuri sau al poștei de către orice aeronavă;

28.

„expeditor cu cont” înseamnă un expeditor care trimite mărfuri sau poștă pe cont propriu și ale cărui proceduri se conformează normelor și standardelor comune de securitate într-o măsură suficientă pentru a permite transportul acestor mărfuri de către avioanele de marfă sau al poștei de către aeronavele poștale;

29.

„controlul de securitate al aeronavei” înseamnă inspecția acelor părți ale interiorului unei aeronave la care ar fi putut avea acces pasagerii și inspecția calei aeronavei în vederea identificării articolelor interzise și a intervențiilor ilicite îndreptate împotriva aeronavei;

30.

„examinarea de securitate a aeronavei” înseamnă inspecția interiorului și a exteriorului accesibil al aeronavei în vederea identificării articolelor interzise și a intervențiilor ilicite care pun în pericol securitatea aeronavei;

31.

„agent de securitate la bord” înseamnă o persoană care este angajată de un stat pentru a călători la bordul unei aeronave a unui transportator aerian licențiat de statul respectiv cu scopul de a proteja aeronava și ocupanții acesteia împotriva acțiunilor de intervenție ilicită care pun în pericol securitatea zborului.

Articolul 4

Standarde de bază comune

(1)   Standardele de bază comune pentru protecția aviației civile împotriva actelor de intervenție ilicită, care pun în pericol securitatea aviației civile, figurează în anexă.

Alte standarde de bază comune, care nu au fost prevăzute până la data intrării în vigoare a prezentului regulament, trebuie adăugate la anexă în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat.

(2)   Măsurile generale, destinate să modifice elemente neesențiale ale standardelor de bază comune menționate la alineatul (1), prin completarea acestora, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 19 alineatul (3).

Aceste măsuri generale vizează:

(a)

metodele de control de securitate;

(b)

categoriile de articole care pot fi interzise;

(c)

în ceea ce privește controlul accesului, motivele pentru acordarea accesului în zona de operațiuni aeriene și în zonele de securitate cu acces restricționat;

(d)

metodele permise pentru controlul vehiculelor, controalele și examinările de securitate ale aeronavei;

(e)

criteriile de recunoaștere a echivalenței standardelor de securitate ale țărilor terțe;

(f)

condițiile în care mărfurile și poșta sunt supuse controlului de securitate sau altor măsuri de securitate, precum și procesul de aprobare sau desemnare a agenților abilitați, a expeditorilor cunoscuți și a expeditorilor cu cont;

(g)

condițiile în care poșta transportatorului aerian și materialele transportatorului aerian sunt supuse controlului de securitate sau altor măsuri de securitate;

(h)

condițiile în care proviziile de bord și proviziile de aeroport sunt supuse controlului de securitate sau altor măsuri de securitate, precum și procesul de aprobare sau desemnare a furnizorilor reglementați și a furnizorilor cunoscuți;

(i)

criteriile de definire a părților critice din zonele de securitate cu acces restricționat;

(j)

criteriile de recrutare a personalului și metodele de instruire;

(k)

condițiile în care pot fi aplicate proceduri speciale de securitate sau derogări de la măsurile de securitate; și

(l)

orice măsuri generale menite să modifice prin completare elemente neesențiale ale standardelor de bază comune menționate la alineatul (1) și care nu sunt prevăzute la data intrării în vigoare a prezentului regulament.

Din motive imperioase de urgență, Comisia poate recurge la procedura de urgență menționată la articolul 19 alineatul (4).

(3)   Măsurile detaliate privind punerea în aplicare a standardelor de bază comune menționate la alineatul (1) și măsurile generale prevăzute la alineatul (2) se stabilesc în conformitate cu procedura de reglementare prevăzută la articolul 19 alineatul (2).

Acestea includ:

(a)

cerințele și procedurile de control de securitate;

(b)

o listă a articolelor interzise;

(c)

cerințele și procedurile de control al accesului;

(d)

cerințele și procedurile de control al vehiculelor, de control și de examinare de securitate a aeronavei;

(e)

deciziile de recunoaștere a echivalenței standardelor de securitate aplicate în țări terțe;

(f)

în ceea ce privește mărfurile și poșta, procedurile de aprobare sau desemnare a agenților abilitați, a expeditorilor cunoscuți și a expeditorilor cu cont, precum și obligațiile care trebuie îndeplinite de către aceștia;

(g)

cerințele și procedurile cu privire la măsurile de securitate aplicabile poștei transportatorului aerian și materialelor transportatorului aerian;

(h)

în ceea ce privește proviziile de bord și proviziile de aeroport, procedurile de aprobare sau desemnare a furnizorilor abilitați și a furnizorilor cunoscuți, precum și obligațiile care trebuie îndeplinite de către aceștia;

(i)

definirea părților critice din zonele de securitate cu acces restricționat;

(j)

cerințele de recrutare și de instruire a personalului;

(k)

procedurile speciale de securitate sau derogările de la măsurile de securitate;

(l)

specificațiile tehnice și procedurile de aprobare și utilizare a echipamentului de securitate; și

(m)

cerințele și procedurile de acțiune cu privire la pasagerii potențial perturbatori.

(4)   Comisia stabilește criterii, prin modificarea prezentului regulament printr-o decizie în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 19 alineatul (3), pentru a permite statelor membre unele derogări de la standardele de bază comune menționate la alineatul (1), precum și adoptarea de măsuri de securitate alternative care furnizează un nivel de protecție adecvat pe baza unei evaluări locale a riscului. Astfel de măsuri alternative se justifică prin aspecte ce țin cont de mărimea aeronavei sau de natura, dimensiunile sau frecvența operațiunilor sau a altor activități specifice.

Din motive imperioase de urgență, Comisia poate recurge la procedura de urgență menționată la articolul 19 alineatul (4).

Statele membre informează Comisia cu privire la aceste măsuri.

(5)   Statele membre asigură aplicarea pe teritoriul lor a standardelor de bază comune menționate la alineatul (1). În cazul în care un stat membru are motive de a considera că nivelul de securitate aeronautică a fost compromis printr-o violare a sistemului de securitate, acesta asigură adoptarea de acțiuni adecvate și prompte în scopul de a îndrepta situația și a asigura continuitatea securității aviației civile.

Articolul 5

Costurile privind securitatea

Sub rezerva normelor relevante de drept comunitar, fiecare stat membru poate determina circumstanțele și măsura în care costurile măsurilor de securitate adoptate în temeiul prezentului regulament pentru protecția aviației civile împotriva actelor de intervenție ilicită ar trebui să fie suportate de stat, entitățile aeroportuare, transportatorii aerieni, alte agenții competente sau utilizatori. După caz și în conformitate cu dreptul comunitar, statele membre pot să contribuie împreună cu utilizatorii la costurile unor măsuri de securitate mai stricte adoptate în temeiul prezentului regulament. În măsura în care este posibil, toate tarifele sau transferurile de costuri privind securitatea sunt raportate direct la costurile de furnizare a serviciilor de securitate în cauză și sunt menite să nu recupereze mai mult decât costurile relevante implicate.

Articolul 6

Aplicarea unor măsuri mai stricte de către statele membre

(1)   Statele membre pot să aplice măsuri mai stricte decât standardele de bază comune menționate la articolul 4. În acest caz, acestea acționează pe baza unei evaluări a riscului și în conformitate cu dreptul comunitar. Măsurile mai stricte sunt pertinente, obiective, nediscriminatorii și proporționale cu riscurile avute în vedere.

(2)   Statele membre informează Comisia cu privire la aceste măsuri în cel mai scurt timp de la aplicarea acestora. După primirea acestor informații, Comisia transmite aceste informații celorlalte state membre.

(3)   Statele membre nu sunt obligate să informeze Comisia în cazul în care măsurile respective sunt limitate la un anumit zbor de la o dată precisă.

Articolul 7

Măsuri de securitate solicitate de țări terțe

(1)   Fără a aduce atingere acordurilor bilaterale la care Comunitatea este parte, statele membre transmit Comisiei notificări cu privire la măsurile solicitate de o țară terță în cazul în care acestea diferă de standardele de bază comune menționate la articolul 4 în ceea ce privește zborurile cu plecare dintr-un aeroport al vreunui stat membru având ca destinație sau survolând țara terță respectivă.

(2)   La cererea statului membru respectiv sau din proprie inițiativă, Comisia examinează aplicarea măsurilor notificate în conformitate cu alineatul (1) și poate elabora, în conformitate cu procedura de reglementare menționată la articolul 19 alineatul (2), un răspuns adecvat adresat țării terțe respective.

(3)   Alineatele (1) și (2) nu se aplică în cazul în care:

(a)

statul membru respectiv aplică măsurile în conformitate cu articolul 6; sau

(b)

solicitarea țării terțe este limitată la un anumit zbor de la o dată precisă.

Articolul 8

Cooperarea cu Organizația Aviației Civile Internaționale

Fără a aduce atingere articolului 300 din tratat, Comisia poate încheia un memorandum de înțelegere privind auditurile cu Organizația Aviației Civile Internaționale (OACI) în vederea evitării suprapunerii acțiunilor de monitorizare a respectării de către statele membre a anexei 17 la Convenția de la Chicago privind aviația civilă internațională.

Articolul 9

Autoritatea competentă

În cazul în care, în cadrul unui același stat membru, două sau mai multe organisme au ca obiect de activitate securitatea aviației civile, statul membru respectiv desemnează o autoritate unică (denumită în cele ce urmează „autoritatea competentă”) responsabilă cu coordonarea și monitorizarea aplicării standardelor de bază comune menționate la articolul 4.

Articolul 10

Programul național de securitate a aviației civile

(1)   Fiecare stat membru elaborează, aplică și menține un program național de securitate a aviației civile.

Acest program definește responsabilitățile pentru punerea în aplicare a standardelor de bază comune menționate la articolul 4 și descrie măsurile care le sunt solicitate operatorilor și entităților în acest scop.

(2)   Autoritatea competentă pune în scris la dispoziția operatorilor și entităților pe care le consideră a avea un interes legitim, conform principiului „nevoia de a cunoaște”, părțile adecvate ale programului său național de securitate a aviației civile.

Articolul 11

Programul național de control al calității

(1)   Fiecare stat membru elaborează, aplică și menține un program național de control al calității.

Acest program permite statului membru să verifice calitatea securității aviației civile în scopul de a monitoriza conformitatea atât cu prezentul regulament, cât și cu programul său național de securitate a aviației civile.

(2)   Specificațiile pentru programul național de control al calității se adoptă prin modificarea prezentului regulament, prin adăugarea unei anexe în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 19 alineatul (3).

Din motive imperioase de urgență, Comisia poate recurge la procedura de urgență menționată la articolul 19 alineatul (4).

Programul permite detectarea și corectarea rapidă a deficiențelor. Acesta prevede de asemenea ca toate aeroporturile, operatorii și entitățile responsabile pentru punerea în aplicare a standardelor de securitate aeronautică de pe teritoriul statului membru respectiv sunt monitorizate direct în mod sistematic de către autoritatea competentă sau sub supravegherea acesteia.

Articolul 12

Programul de securitate aeroportuară

(1)   Fiecare operator aeroportuar elaborează, aplică și menține un program de securitate aeroportuară.

Programul descrie metodele și procedurile care trebuie urmate de operatorul aeroportuar pentru a se conforma atât prezentului regulament, cât și programului național de securitate a aviației civile al statului membru pe al cărui teritoriu este situat aeroportul.

Programul include prevederi privind controlul intern al calității, descriind modul în care operatorul aeroportuar urmează să monitorizeze respectarea acestor metode și proceduri.

(2)   Programul de securitate aeroportuară este înaintat autorității competente, care poate lua măsuri suplimentare, după caz.

Articolul 13

Programul de securitate al transportatorului aerian

(1)   Fiecare transportator aerian elaborează, aplică și menține un program de securitate al transportatorului aerian.

Programul descrie metodele și procedurile care trebuie urmate de entitate pentru a se conforma programului național de securitate a aviației civile al statului membru în legătură cu operațiunile de pe teritoriul statului membru respectiv.

Programul include prevederi privind controlul intern al calității, descriind modul în care transportatorul aerian urmează să monitorizeze respectarea acestor metode și proceduri.

(2)   La cerere, programul de securitate al transportatorului aerian este înaintat autorității competente, care poate lua măsuri suplimentare, după caz.

(3)   În cazul în care programul de securitate al transportatorului aerian comunitar a fost validat de autoritatea competentă a statului membru care acordă licența, transportatorul aerian este recunoscut de către toate celelalte state membre ca îndeplinind cerințele prevăzute la alineatul (1). Aceasta se face fără a aduce atingere dreptului unui stat membru de a solicita oricărui transportator aerian detalii legate de aplicarea următoarelor elemente:

(a)

măsurile de securitate aplicate de statul membru respectiv în conformitate cu articolul 6; și/sau

(b)

proceduri locale aplicabile în aeroporturile deservite.

Articolul 14

Programul de securitate al unei entități

(1)   Fiecare entitate care, conform programului național de securitate a aviației civile menționat la articolul 10, trebuie să aplice standarde de securitate aeronautică, elaborează, aplică și menține un program de securitate.

Programul descrie metodele și procedurile care trebuie urmate de entitate pentru a se conforma programului național de securitate a aviației civile al statului membru în legătură cu operațiunile de pe teritoriul statului membru respectiv.

Programul include prevederi privind controlul intern al calității, descriind modul în care entitatea urmează să monitorizeze respectarea acestor metode și proceduri.

(2)   La cerere, programul de securitate al entității care aplică standarde de securitate aeronautică este înaintat autorității competente, care ia măsuri suplimentare, dacă este necesar.

Articolul 15

Inspecții ale Comisiei

(1)   Comisia, în cooperare cu autoritatea competentă a statului membru respectiv, efectuează inspecții, inclusiv inspecții ale aeroporturilor, operatorilor și entităților care aplică standardele de securitate aeronautică, în scopul de a monitoriza aplicarea de către statele membre a prezentului regulament și, după caz, de a face recomandări pentru îmbunătățirea securității aeronautice. În acest scop, autoritatea competentă informează în scris Comisia în legătură cu toate aeroporturile de pe teritoriul său care deservesc aviația civilă, altele decât cele prevăzute la articolul 4 alineatul (4).

Procedurile de desfășurare a inspecțiilor Comisiei se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare menționată la articolul 19 alineatul (2).

(2)   Inspecțiile efectuate de Comisie în aeroporturi, în rândul operatorilor și entităților care aplică standarde de securitate aeronautică sunt inopinate. Înainte de a se da curs unei inspecții și în timp util, Comisia informează statul membru respectiv cu privire la aceasta.

(3)   Fiecare raport de inspecție al Comisiei este comunicat autorității competente a statului membru respectiv, care, în răspunsul său, expune măsurile luate pentru remedierea deficiențelor identificate.

Raportul, însoțit de răspunsul autorității competente, este trimis mai departe autorității competente din fiecare din celelalte state membre.

Articolul 16

Raportul anual

Comisia prezintă anual Parlamentului European, Consiliului și statelor membre un raport privind aplicarea prezentului regulament și influența acestuia asupra îmbunătățirii securității aeronautice.

Articolul 17

Grupul consultativ al părților interesate

Fără a aduce atingere rolului comitetului menționat la articolul 19, Comisia instituite un grup consultativ al părților interesate de securitatea aeronautică, compus din organizații profesionale reprezentative europene, care activează în acest domeniu ori sunt direct influențate de securitatea aeronautică. Rolul acestui grup este exclusiv acela de a oferi consultanță Comisiei. Comitetul menționat la articolul 19 transmite toate informațiile necesare grupului consultativ al părților interesate în cursul procedurii de reglementare.

Articolul 18

Difuzarea informațiilor

Ca regulă generală, Comisia publică măsurile care au un impact direct asupra pasagerilor. Cu toate acestea, următoarele documente sunt considerate „informații clasificate ale UE” în înțelesul Deciziei 2001/844/CE, CECO, Euratom:

(a)

măsurile și procedurile menționate la articolul 4 alineatul (3), la articolul 4 alineatul (4), la articolul 6 alineatul (1) și la articolul 7 alineatul (1), în cazul în care conțin informații de securitate sensibile;

(b)

rapoartele de inspecție ale Comisiei și răspunsurile autorităților competente, astfel cum sunt menționate la articolul 15 alineatul (3).

Articolul 19

Procedura comitetului

(1)   Comisia este asistată de un comitet.

(2)   Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolele 5 și 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozițiile articolului 8 din respectiva decizie.

Perioada prevăzută la articolul 5 alineatul (6) din Decizia 1999/468/CE se stabilește la o lună.

(3)   Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5a alineatele (1)-(4) și articolul 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozițiile articolului 8 din respectiva decizie.

(4)   Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5a alineatele (1), (2), (4) și (6) și articolul 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozițiile articolului 8 din respectiva decizie.

Articolul 20

Acordurile între comunitate și țările terțe

După caz și în conformitate cu legislația comunitară, pot fi preconizate acorduri prin care se recunoaște echivalența standardelor de securitate aplicate într-o țară terță cu standardele comunitare, în cadrul acordurilor de aviație între Comunitate și o țară terță în conformitate cu articolul 300 din tratat, în așa fel încât să se promoveze obiectivul „controlului unic de securitate” pentru toate zborurile dintre Uniunea Europeană și țările terțe.

Articolul 21

Sancțiuni

Statele membre stabilesc regimul sancțiunilor care se aplică în cazul încălcării dispozițiilor prezentului regulament și iau toate măsurile necesare pentru a asigura aplicarea acestora. Sancțiunile prevăzute trebuie să fie eficace, proporționale și descurajante.

Articolul 22

Raportul Comisiei privind finanțarea

Comisia va raporta, până la 31 decembrie 2008, cu privire la principiile de finanțare a costurilor măsurilor de securitate a aviației civile. Respectivul raport va ține seama de pașii care trebuie parcurși pentru a asigura utilizarea exclusivă a tarifelor de securitate în vederea acoperirii costurilor legate de securitate și pentru a spori transparența acestor tarife. Raportul va aborda, de asemenea, principiile necesare pentru garantarea unei concurențe nedistorsionate între aeroporturi și între transportatorii aerieni și diferitele metode de a asigura protecția consumatorilor cu privire la distribuția costurilor măsurilor de securitate între contribuabili și utilizatori. Raportul Comisiei va fi însoțit, dacă este cazul, de o propunere legislativă.

Articolul 23

Abrogarea

Regulamentul (CE) nr. 2320/2002 se abrogă.

Articolul 24

Intrarea în vigoare

(1)   Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(2)   Acesta se aplică de la data precizată în normele de punere în aplicare adoptate în conformitate cu procedurile menționate la articolul 4 alineatele (2) și (3), dar în cel mult 24 de luni de la intrarea în vigoare a prezentului regulament.

(3)   Prin derogare de la alineatul (2), articolul 4 alineatele (2), (3) și (4), articolul 8, articolul 11 alineatul (2), articolul 15 alineatul (1) al doilea paragraf, articolul 17, articolul 19 și articolul 22 se aplică de la data intrării în vigoare a prezentului regulament.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Strasbourg, 11 martie 2008.

Pentru Parlamentul European

Președintele

H.-G. PÖTTERING

Pentru Consiliu

Președintele

J. LENARČIČ


(1)  JO C 185, 8.8.2006, p. 17.

(2)  Avizul Parlamentului European din 15 iunie 2006 (JO C 300 E, 9.12.2006, p. 463), Poziția comună a Consiliului din 11 decembrie 2006 (JO C 70 E, 27.3.2007, p. 21) și Poziția Parlamentului European din 25 aprilie 2007 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial). Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 11 martie 2008 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) și Decizia Consiliului din 4 martie 2008.

(3)  JO L 355, 30.12.2002, p. 1. Regulament modificat prin Regulamentul (CE) nr. 849/2004 (JO L 158, 30.4.2004, p. 1).

(4)  JO L 317, 3.12.2001, p. 1. Decizie modificată ultima dată prin Decizia 2006/548/CE, Euratom (JO L 215, 5.8.2006, p. 38).

(5)  JO L 184, 17.7.1999, p. 23. Decizie modificată prin Decizia 2006/512/CE (JO L 200, 22.7.2006, p. 11).

(6)  JO L 240, 24.8.1992, p. 1.


ANEXĂ

STANDARDE DE BAZĂ COMUNE PENTRU PROTECȚIA AVIAȚIEI CIVILE ÎMPOTRIVA ACTELOR DE INTERVENȚIE ILICITĂ (ARTICOLUL 4)

1.   SECURITATEA AEROPORTUARĂ

1.1.   Cerințe privind planificarea aeroportuară

1.

La proiectarea și construirea de noi facilități aeroportuare sau la modificarea facilităților aeroportuare existente, se iau pe deplin în considerare cerințele de aplicare a standardelor de bază comune formulate în prezenta anexă și normele sale de aplicare.

2.

În aeroporturi se stabilesc următoarele zone:

(a)

zona ne-restricționată;

(b)

zona de operațiuni aeriene;

(c)

zonele de securitate cu acces restricționat; și

(d)

părțile critice din zonele de securitate cu acces restricționat.

1.2.   Controlul accesului

1.

Accesul în zona de operațiuni aeriene este restricționat pentru a preveni accesul persoanelor și vehiculelor neautorizate în această zonă.

2.

Accesul în zonele de securitate cu acces restricționat este controlat pentru a preveni accesul persoanelor și al vehiculelor neautorizate în aceste zone.

3.

Accesul persoanelor și al vehiculelor în zona de operațiuni aeriene și în zonele de securitate cu acces restricționat este permis numai în cazul în care acestea îndeplinesc condițiile de securitate cerute.

4.

Înainte de a i se elibera o legitimație de membru de echipaj sau legitimație de aeroport care permite accesul neînsoțit în zonele de securitate cu acces restricționat, orice persoană, inclusiv personalul navigant, trebuie să fi trecut cu succes printr-o verificare a antecedentelor.

1.3.   Controlul de securitate a persoanelor, altele decât pasagerii, și a obiectelor transportate

1.

Persoanele, altele decât pasagerii, împreună cu obiectele transportate, sunt în mod continuu și aleatoriu supuse controlului de securitate la intrarea în zonele de securitate cu acces restricționat în scopul de a preveni introducerea de articole interzise în aceste zone.

2.

Toate persoanele, altele decât pasagerii, împreună cu obiectele transportate, sunt supuse controlului de securitate la intrarea în părțile critice ale zonelor de securitate cu acces restricționat în scopul de a preveni introducerea de articole interzise în aceste zone.

1.4.   Controlul vehiculelor

Vehiculele care intră într-o zonă de securitate cu acces restricționat sunt controlate în scopul de a preveni introducerea de articole interzise în aceste zone.

1.5.   Supravegherea, patrularea și alte controale fizice

Aeroporturile și, dacă este cazul, zonele învecinate deschise publicului, fac obiectul supravegherii, patrulării și al altor controale fizice în scopul de a identifica orice comportament suspect al persoanelor și de a identifica vulnerabilitățile care ar putea fi exploatate în vederea comiterii unui act de intervenție ilicită, precum și în scopul descurajării persoanelor de la comiterea unor astfel de acte.

2.   ZONELE DEMARCATE ALE AEROPORTURILOR

Aeronavele staționate în zonele demarcate ale aeroporturilor cărora li se aplică măsurile alternative menționate la articolul 4 alineatul (4) sunt separate de aeronavele cărora li se aplică integral standardele de bază comune în scopul de a se asigura că standardele de securitate aplicate acestora din urmă, precum și pasagerilor, bagajelor, mărfurilor și poștei acestora nu sunt compromise.

3.   SECURITATEA AERONAVELOR

1.

Înainte de plecare, o aeronavă este supusă unui control de securitate sau unei examinări de securitate în scopul de a se asigura că la bord nu există articole interzise. O aeronavă în tranzit poate fi supusă altor măsuri adecvate.

2.

Fiecare aeronavă este protejată împotriva intervențiilor neautorizate.

4.   PASAGERII ȘI BAGAJELE DE MÂNĂ

4.1.   Controlul de securitate al pasagerilor și al bagajelor de mână

1.

Toți pasagerii care se află la plecare, în transfer sau în tranzit, precum și bagajele lor de mână sunt supuși unui control de securitate pentru a se preveni introducerea unor articole interzise în zonele de securitate cu acces restricționat și la bordul aeronavei.

2.

Pasagerii în transfer și bagajele lor de mână pot beneficia de derogare de la controlul de securitate în cazul în care:

(a)

sosesc dintr-un stat membru, cu excepția cazului în care Comisia sau statul membru respectiv a informat că nu se poate considera că pasagerii respectivi și bagajele lor de mână au fost supuși unui control de securitate conform normelor de bază comune; sau

(b)

sosesc dintr-o țară terță în care standardele de securitate aplicate sunt recunoscute ca fiind echivalente standardelor de bază comune în conformitate cu procedura de reglementare menționată la articolul 19 alineatul (2).

3.

Pasagerii în tranzit și bagajele lor de mână pot beneficia de derogare de la controlul de securitate în cazul în care:

(a)

rămân la bordul aeronavei; sau

(b)

nu se amestecă cu călătorii de la plecare supuși controlului de securitate, alții decât cei care se îmbarcă la bordul aceleiași aeronave; sau

(c)

sosesc dintr-un stat membru, cu excepția cazului în care Comisia sau statul membru respectiv a informat că nu se poate considera că pasagerii respectivi și bagajele lor de mână au fost supuși unui control de securitate conform normelor de bază comune; sau

(d)

sosesc dintr-o țară terță în care standardele de securitate aplicate sunt recunoscute ca fiind echivalente standardelor de bază comune în conformitate cu procedura de reglementare menționată la articolul 19 alineatul (2).

4.2.   Protecția pasagerilor și a bagajelor de mână

1.

Pasagerii și bagajul lor de mână sunt protejați împotriva oricăror intervenții neautorizate începând din momentul în care sunt supuși controlului de securitate și până la plecarea aeronavei care îi transportă.

2.

Pasagerii care pleacă și care au trecut prin controlul de securitate nu se amestecă cu pasagerii care sosesc, cu excepția cazului în care:

(a)

pasagerii sosesc dintr-un stat membru, în cazul în care Comisia sau statul membru respectiv nu a informat că nu se poate considera că pasagerii respectivi, care sosesc, și bagajele lor de mână au fost supuși unui control de securitate conform normelor de bază comune; sau

(b)

pasagerii sosesc dintr-o țară terță în care standardele de securitate aplicate sunt recunoscute ca fiind echivalente standardelor de bază comune în conformitate cu procedura de reglementare menționată la articolul 19 alineatul (2).

4.3.   Pasagerii potențial perturbatori

Înainte de plecare, pasagerii potențial perturbatori sunt supuși unor măsuri de securitate adecvate.

5.   BAGAJELE DE CALĂ

5.1.   Controlul de securitate al bagajelor de cală

1.

Toate bagajele de cală sunt supuse unui control de securitate, înainte de îmbarcarea în aeronavă, pentru a se preveni introducerea unor articole interzise în zonele de securitate cu acces restricționat și la bordul aeronavei.

2.

Bagajele de cală în transfer pot beneficia de derogare de la controlul de securitate în cazul în care:

(a)

sosesc dintr-un stat membru, cu excepția cazului în care Comisia sau statul membru respectiv a informat că nu se poate considera că bagajele de cală respective au fost supuse unui control de securitate conform normelor de bază comune; sau

(b)

sosesc dintr-o țară terță în care standardele de securitate aplicate sunt recunoscute ca fiind echivalente standardelor de bază comune în conformitate cu procedura de reglementare menționată la articolul 19 alineatul (2).

3.

Bagajele de cală în tranzit pot beneficia de derogare de la controlul de securitate în cazul în care rămân la bordul aeronavei.

5.2.   Protecția bagajelor de cală

Bagajele de cală care urmează să fie îmbarcate pe o aeronavă sunt protejate împotriva oricăror intervenții neautorizate începând din momentul în care sunt supuse controlului de securitate sau sunt date în grija transportatorului aerian, evenimentul care are loc mai întâi fiind luat în considerare, și până la plecarea aeronavei cu care urmează să fie transportate.

5.3.   Concordanța dintre bagajele de cală și pasageri

1.

Fiecare bagaj de cală este identificat ca fiind însoțit sau neînsoțit.

2.

Bagajele de cală neînsoțite nu sunt transportate, cu excepția situației în care au fost fie separate din motive independente de voința călătorului, fie supuse unor măsuri de securitate adecvate.

6.   MĂRFURILE ȘI POȘTA

6.1.   Măsuri de securitate pentru mărfuri și poștă

1.

Toate mărfurile și poșta se supun unor măsuri de securitate înainte de a fi îmbarcate într-o aeronavă. Un transportator aerian nu acceptă să transporte mărfuri sau poștă la bordul unei aeronave în cazul în care nu a aplicat el însuși aceste măsuri sau aplicarea lor nu a fost confirmată și atestată de un agent abilitat, un expeditor cunoscut sau un expeditor cu cont.

2.

Mărfurile și poșta în transfer pot fi supuse și altor controale de securitate descrise într-o normă de aplicare.

3.

Mărfurile și poșta în tranzit pot beneficia de derogare de la controalele de securitate în cazul în care rămân la bordul aeronavei.

6.2.   Protejarea mărfurilor și a poștei

1.

Mărfurile și poșta destinate transportului la bordul unei aeronave sunt protejate împotriva oricăror intervenții neautorizate începând din momentul în care le-au fost aplicate măsuri de securitate și până la plecarea aeronavei care le transportă.

2.

Mărfurile și poșta care nu sunt suficient protejate împotriva intervențiilor neautorizate după aplicarea măsuri de securitate sunt supuse controlului de securitate.

7.   POȘTA TRANSPORTATORILOR AERIENI ȘI MATERIALELE TRANSPORTATORILOR AERIENI

Poșta transportatorului aerian și materialele transportatorului aerian sunt supuse unor măsuri de securitate și protejate apoi până la încărcarea în aeronavă pentru a se preveni introducerea de articole interzise la bordul aeronavei.

8.   PROVIZIILE DE BORD

Proviziile de bord, inclusiv alimentele, destinate transportului sau folosirii la bordul aeronavei sunt supuse unor măsuri de securitate și protejate apoi până la îmbarcarea în aeronavă pentru a se preveni introducerea de articole interzise la bordul aeronavei.

9.   PROVIZIILE DE AEROPORT

Proviziile destinate vânzării sau folosirii în zonele de securitate cu acces restricționat ale aeroporturilor, inclusiv proviziile pentru magazinele duty-free și restaurante, sunt supuse unor măsuri de securitate în scopul de a preveni introducerea de articole interzise în aceste zone.

10.   MĂSURILE DE SECURITATE ÎN ZBOR

1.

Fără a aduce atingere normelor de securitate aeronautică aplicabile:

(a)

accesul persoanelor neautorizate în cabina de pilotaj este interzis în timpul zborului;

(b)

pasagerii potențial perturbatori sunt supuși unor măsuri de securitate adecvate în timpul zborului.

2.

Se iau măsuri de securitate adecvate, cum ar fi instruirea echipajului și a personalului de cabină, în vederea prevenirii actelor de intervenție ilicită în timpul zborului.

3.

La bordul unei aeronave nu pot fi transportate arme, cu excepția celor transportate în cală, dacă nu au fost îndeplinite condițiile de securitate prevăzute de legislația națională și statele respective au eliberat o autorizație.

4.

Subpunctul 3 se aplică de asemenea agenților de securitate de la bord în cazul în care aceștia poartă armă.

11.   RECRUTAREA ȘI INSTRUIREA PERSONALULUI

1.

Persoanele care aplică sau sunt responsabile de aplicarea, controlul de securitate, controlul accesului și alte controale de securitate sunt recrutate, instruite și, dacă este cazul, certificate pentru a se asigura că au aptitudinile pentru a fi angajate și competența de a efectua sarcinile care le sunt atribuite.

2.

Persoanelor, altele decât pasagerii, care solicită accesul la zonele de securitate cu acces restricționat li se face o instruire de securitate înainte de eliberarea unei legitimații de aeroport sau a unei legitimații de membru de echipaj.

3.

Instruirea menționată la subpunctele 1 și 2 se face sub o formă inițială și una recurentă.

4.

Instructorii care efectuează activitățile de instruire menționate la subpunctele 1 și 2 trebuie să aibă calificările necesare.

12.   ECHIPAMENTE DE SECURITATE

Echipamentele folosite pentru controlul de securitate, controlul accesului și pentru aplicarea altor măsuri de securitate trebuie să fie în conformitate cu specificațiile definite și să fie apte pentru executarea măsurilor de securitate respective.


9.4.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 97/85


REGULAMENTUL (CE) NR. 301/2008 AL CONSILIULUI

din 17 martie 2008

de adaptare a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 882/2004 privind controalele oficiale efectuate pentru a asigura verificarea conformității cu legislația privind hrana pentru animale și produsele alimentare și cu normele de sănătate animală și de bunăstare a animalelor

(Text cu relevanță pentru SEE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Actul de aderare din 2003, în special articolul 57 alineatul (2),

având în vedere propunerea Comisiei,

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European și al Consiliului (1) instituie un cadru armonizat de norme generale pentru organizarea controalelor oficiale efectuate pentru a asigura verificarea conformității cu legislația privind hrana pentru animale și produsele alimentare și cu normele de sănătate animală și de bunăstare a animalelor.

(2)

Ca urmare a aderării în 2004 a noilor state membre, este necesar să se completeze lista teritoriilor din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 882/2004 în vederea includerii tuturor statelor membre.

(3)

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 882/2004 ar trebui modificat în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 882/2004 se înlocuiește cu textul care figurează în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 1 mai 2004 în ceea ce privește teritoriul Republicii Cehe, al Estoniei, al Ciprului, al Letoniei, al Lituaniei, al Ungariei, al Maltei, al Poloniei, al Sloveniei și al Slovaciei.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 17 martie 2008.

Pentru Consiliu

Președintele

I. JARC


(1)  JO L 165, 30.4.2004, p. 1. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 180/2008 al Comisiei (JO L 56, 29.2.2008, p. 4).


ANEXĂ

„ANEXA I

TERITORIILE MENȚIONATE LA ARTICOLUL 2 PUNCTUL 15

1.

Teritoriul Regatului Belgiei

2.

Teritoriul Republicii Bulgaria

3.

Teritoriul Republicii Cehe

4.

Teritoriul Regatului Danemarcei, cu excepția Insulelor Feroe și a Groenlandei

5.

Teritoriul Republicii Federale Germania

6.

Teritoriul Republicii Estonia

7.

Teritoriul Irlandei

8.

Teritoriul Republicii Elene

9.

Teritoriul Regatului Spaniei, cu excepția Ceuta și Melilla

10.

Teritoriul Republicii Franceze

11.

Teritoriul Republicii Italiene

12.

Teritoriul Republicii Cipru

13.

Teritoriul Republicii Letonia

14.

Teritoriul Republicii Lituania

15.

Teritoriul Marelui Ducat al Luxemburgului

16.

Teritoriul Republicii Ungare

17.

Teritoriul Republicii Malta

18.

Teritoriul Regatului Țărilor de Jos în Europa

19.

Teritoriul Republicii Austria

20.

Teritoriul Republicii Polone

21.

Teritoriul Republicii Portugheze

22.

Teritoriul României

23.

Teritoriul Republicii Slovenia

24.

Teritoriul Republicii Slovace

25.

Teritoriul Republicii Finlanda

26.

Teritoriul Regatului Suediei

27.

Teritoriul Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord”