ISSN 1830-3625

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 92

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 51
3 aprilie 2008


Cuprins

 

I   Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare este obligatorie

Pagina

 

 

REGULAMENTE

 

 

Regulamentul (CE) nr. 302/2008 al Comisiei din 2 aprilie 2008 de stabilire a sumelor forfetare la import pentru determinarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

1

 

*

Regulamentul (CE) nr. 303/2008 al Comisiei din 2 aprilie 2008 de stabilire, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 842/2006 al Parlamentului European și al Consiliului, a cerințelor minime și a condițiilor de recunoaștere reciprocă în vederea certificării societăților comerciale și a personalului în ceea ce privește echipamentele staționare de refrigerare, de climatizare și pentru pompe de căldură care conțin anumite gaze fluorurate cu efect de seră ( 1 )

3

 

*

Regulamentul (CE) nr. 304/2008 al Comisiei din 2 aprilie 2008 de stabilire, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 842/2006 al Parlamentului European și al Consiliului, a cerințelor minime și a condițiilor de recunoaștere reciprocă pentru certificarea societăților și a personalului în ceea ce privește sistemele staționare de protecție împotriva incendiilor și extinctoarele care conțin anumite gaze fluorurate cu efect de seră ( 1 )

12

 

*

Regulamentul (CE) nr. 305/2008 al Comisiei din 2 aprilie 2008 de stabilire, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 842/2006 al Parlamentului European și al Consiliului, a cerințelor minime și a condițiilor pentru recunoașterea reciprocă a certificării personalului însărcinat cu recuperarea anumitor gaze fluorurate cu efect de seră provenite de la instalațiile de distribuție de înaltă tensiune ( 1 )

17

 

*

Regulamentul (CE) nr. 306/2008 al Comisiei din 2 aprilie 2008 de stabilire, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 842/2006 al Parlamentului European și al Consiliului, a cerințelor minime și a condițiilor de recunoaștere reciprocă privind certificarea personalului care recuperează anumiți solvenți pe bază de gaze fluorurate cu efect de seră din echipamente ( 1 )

21

 

*

Regulamentul (CE) nr. 307/2008 al Comisiei din 2 aprilie 2008 de stabilire, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 842/2006 al Parlamentului European și al Consiliului, a cerințelor minime pentru programele de formare și a condițiilor pentru recunoașterea reciprocă a certificatelor de formare pentru personal, în ceea ce privește sistemele de climatizare ale unor autovehicule care conțin anumite gaze fluorurate cu efect de seră ( 1 )

25

 

*

Regulamentul (CE) nr. 308/2008 al Comisiei din 2 aprilie 2008 de stabilire, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 842/2006 al Parlamentului European și al Consiliului, a formularului de notificare a programelor de formare și certificare ale statelor membre ( 1 )

28

 

*

Regulamentul (CE) nr. 309/2008 al Comisiei din 2 aprilie 2008 de înregistrare a unei denumiri în registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [Isle of Man Manx Loaghtan Lamb (DOP)]

35

 

 

II   Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare nu este obligatorie

 

 

DECIZII

 

 

Comisie

 

 

2008/285/CE

 

*

Decizia Comisiei din 19 martie 2008 privind vaccinarea de urgență a rațelor sălbatice din Portugalia împotriva virusului slab patogen al gripei aviare și privind anumite măsuri de restricționare a circulației acestor păsări și a produselor derivate [notificată cu numărul C(2008) 1077]

37

 

 

Rectificări

 

*

Rectificare la Regulamentul (CE) nr. 163/2008 al Comisiei din 22 februarie 2008 privind autorizarea preparatului carbonat de lantan octahidrat (Lantharenol) ca aditiv pentru hrana animalelor (JO L 50, 23.2.2008)

40

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


I Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare este obligatorie

REGULAMENTE

3.4.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 92/1


REGULAMENTUL (CE) NR. 302/2008 AL COMISIEI

din 2 aprilie 2008

de stabilire a sumelor forfetare la import pentru determinarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1580/2007 al Comisiei din 21 decembrie 2007 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentelor (CE) nr. 2200/96, (CE) nr. 2201/96 și (CE) nr. 1182/2007 ale Consiliului în sectorul fructelor și legumelor (1), în special articolul 138 alineatul (1),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 1580/2007 prevede, ca urmare a rezultatelor negocierilor comerciale multilaterale din Runda Uruguay, criteriile pentru stabilirea de către Comisie a sumelor forfetare la import din țările terțe, pentru produsele și termenele menționate în anexa acestuia.

(2)

În conformitate cu criteriile menționate anterior, sumele forfetare la import trebuie stabilite la nivelurile prevăzute în anexa la prezentul regulament,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Sumele forfetare la import prevăzute la articolul 138 din Regulamentul (CE) nr. 1580/2007 sunt stabilite așa cum este indicat în tabelul din anexă.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 3 aprilie 2008.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 2 aprilie 2008.

Pentru Comisie

Jean-Luc DEMARTY

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 350, 31.12.2007, p. 1.


ANEXĂ

la Regulamentul Comisiei din 2 aprilie 2008 de stabilire a sumelor forfetare la import pentru determinarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

(EUR/100 kg)

(Cod NC)

Codul țărilor terțe (1)

Suma forfetară la import

0702 00 00

JO

63,1

MA

43,8

TN

125,1

TR

115,3

ZZ

86,8

0707 00 05

JO

178,8

MA

140,9

TR

197,7

ZZ

172,5

0709 90 70

MA

49,6

TR

87,5

ZZ

68,6

0805 10 20

EG

45,9

IL

55,4

MA

59,2

TN

58,0

TR

58,2

ZZ

55,3

0805 50 10

AR

53,2

IL

117,7

TR

133,1

ZA

138,5

ZZ

110,6

0808 10 80

AR

83,4

BR

80,2

CA

80,7

CL

88,2

CN

86,1

MK

52,8

US

114,1

UY

63,4

ZA

91,2

ZZ

82,2

0808 20 50

AR

77,5

CL

84,0

CN

62,8

ZA

97,3

ZZ

80,4


(1)  Nomenclatorul țărilor, astfel cum este stabilit de Regulamentul (CE) nr. 1833/2006 al Comisiei (JO L 354, 14.12.2006, p. 19). Codul „ZZ” reprezintă „alte origini”.


3.4.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 92/3


REGULAMENTUL (CE) NR. 303/2008 AL COMISIEI

din 2 aprilie 2008

de stabilire, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 842/2006 al Parlamentului European și al Consiliului, a cerințelor minime și a condițiilor de recunoaștere reciprocă în vederea certificării societăților comerciale și a personalului în ceea ce privește echipamentele staționare de refrigerare, de climatizare și pentru pompe de căldură care conțin anumite gaze fluorurate cu efect de seră

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 842/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 mai 2006 privind anumite gaze fluorurate cu efect de seră (1), în special articolul 5 alineatul (1),

întrucât:

(1)

Pentru a respecta cerințele prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 842/2006, este necesar să se prevadă norme privind calificarea personalului care desfășoară, la locul de exploatare, activități cu echipamente care conțin anumite gaze fluorurate cu efect de seră și care pot influența scurgerile din acestea.

(2)

Trebuie prevăzute diverse categorii de personal certificat, pentru ca întregul personal să fie calificat pentru activitățile pe care le desfășoară și pentru a se evita costurile disproporționate.

(3)

Personalul care nu a fost încă certificat, dar care s-a înscris la un curs de formare profesională în vederea obținerii unui certificat ar trebui autorizat, pentru o perioadă limitată de timp, să desfășoare activități pentru care este necesară o astfel de certificare pentru a dobândi experiența practică necesară pentru examinare, cu condiția să fie supravegheat de personal certificat.

(4)

Personalul calificat pentru activități de brasaj, lipire sau sudare ar trebui să fie autorizat să desfășoare aceste activități specializate în cadrul uneia dintre activitățile pentru care este necesară o certificare, cu condiția să fie supravegheat de personal certificat.

(5)

Directiva 2002/96/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 27 ianuarie 2003 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE) (2) prevede cerințele tehnice aplicabile societăților comerciale specializate în tratarea și depozitarea deșeurilor de echipamente în instalații de tratare, inclusiv, inter alia, a echipamentelor de refrigerare, de climatizare și pentru pompe de căldură. Nivelul de calificare necesar pentru personalul care recuperează agenți de refrigerare în astfel de instalații este mai scăzut decât cel impus personalului care desfășoară această activitate la fața locului, ca urmare a echipamentelor de recuperare automatizate utilizate în instalațiile de tratare și dezafectare a frigiderelor.

(6)

O serie de state membre nu dispun în prezent de sisteme de calificare sau de certificare. Prin urmare, personalului și societăților comerciale ar trebui să li se acorde o perioadă-limită pentru obținerea unui certificat.

(7)

Pentru a se evita orice povară administrativă inutilă, ar trebui autorizată crearea unui sistem de certificare pe baza programelor existente de calificare, cu condiția ca toate competențele și cunoștințele acoperite, precum și sistemul de calificare aferent, să îndeplinească standardele minime prevăzute de prezentul regulament.

(8)

Examinarea reprezintă o metodă eficace de testare a capacității unui candidat de a executa corect acțiunile care ar putea provoca scurgeri atât în mod direct, cât și indirect.

(9)

Pentru a permite formarea și certificarea personalului activ în prezent în domeniile reglementate de prezentul regulament fără a le întrerupe activitatea profesională, este necesară stabilirea unei perioade intermediare adecvate, în decursul căreia certificarea să se bazeze pe programele de certificare existente și pe experiența profesională.

(10)

Organismele de evaluare și certificare desemnate în mod oficial ar trebui să asigure respectarea cerințelor minime prevăzute de prezentul regulament, contribuind, astfel, la o recunoaștere reciprocă efectivă și eficientă a certificatelor în întreaga Comunitate.

(11)

Recunoașterea reciprocă nu ar trebui să se aplice certificatelor provizorii, deoarece cerințele necesare obținerii respectivelor certificate ar putea fi cu mult inferioare celor existente în alte state membre.

(12)

Informațiile privind sistemul de certificare prin care se eliberează certificatele care fac obiectul recunoașterii reciproce ar trebui comunicate Comisiei în formatul prevăzut de Regulamentul (CE) nr. 308/2008 al Comisiei din 2 aprilie 2008 de stabilire, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 842/2006 al Parlamentului European și al Consiliului, al formatului notificării programelor de formare și certificare ale statelor membre (3). Informațiile privind sistemele de certificare provizorie ar trebui comunicate Comisiei.

(13)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul comitetului instituit prin articolul 18 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 2037/2000 al Parlamentului European și al Consiliului (4),

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Obiect

Prezentul regulament stabilește cerințele minime de certificare menționate la articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 842/2006 în ceea ce privește echipamentele staționare de refrigerare, de climatizare și pentru pompe de căldură care conțin anumite gaze fluorurate cu efect de seră, precum și condițiile de recunoaștere reciprocă a certificatelor eliberate în conformitate cu respectivele cerințe.

Articolul 2

Domeniu de aplicare

(1)   Prezentul regulament se aplică personalului care desfășoară următoarele activități:

(a)

detectarea scurgerilor la aplicațiile care conțin cel puțin 3 kg de gaze fluorurate cu efect de seră, precum și la aplicațiile care conțin peste 6 kg de gaze fluorurate cu efect de seră dotate cu sisteme închise ermetic și etichetate ca atare;

(b)

recuperare;

(c)

instalare;

(d)

întreținere sau reparații.

(2)   Prezentul regulament se aplică, de asemenea, societăților comerciale care desfășoară următoarele activități:

(a)

instalare;

(b)

întreținere sau reparații.

(3)   Prezentul regulament nu se aplică activităților de fabricare și de reparare întreprinse la sediul fabricantului a echipamentelor staționare de refrigerare, de climatizare și pentru pompele de căldură care conțin anumite gaze fluorurate cu efect de seră.

Articolul 3

Definiții

În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele definiții:

1.

„instalare” înseamnă asamblarea a două sau mai multe piese de echipament sau circuite care conțin sau sunt proiectate să conțină agenți de refrigerare cu gaze fluorurate cu efect de seră, în vederea asamblării unui sistem chiar pe locul în care urmează să funcționeze, inclusiv acțiunea prin care conductorii agenților de refrigerare ai unui sistem sunt uniți pentru a completa un circuit refrigerant, indiferent dacă este sau nu necesară încărcarea sistemului după asamblare;

2.

„întreținere și reparații” înseamnă toate activitățile, cu excepția recuperării și a detectării scurgerilor în sensul articolului 2 punctul 14 și, respectiv, al articolului 3 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 842/2006, care presupun accesul la circuitele care conțin sau sunt proiectate să conțină gaze fluorurate cu efect de seră, în special activitățile de alimentare a sistemului cu gaze fluorurate cu efect de seră, de înlăturare a uneia sau mai multor piese ale circuitului sau ale echipamentului, de reasamblare a două sau mai multor piese ale circuitului sau ale echipamentului și de reparare a scurgerilor.

Articolul 4

Certificarea personalului

(1)   Personalul care desfășoară activitățile prevăzute la articolul 2 alineatul (1) este titularul unuia dintre certificatele menționate la articolul 5 sau 6 pentru categoria corespunzătoare definită la alineatul (2) din prezentul articol.

(2)   Certificatele care atestă faptul că titularul îndeplinește cerințele necesare pentru a desfășura una sau mai multe dintre activitățile menționate la articolul 2 alineatul (1) se eliberează pentru următoarele categorii de personal:

(a)

titularii de certificate de categoria I pot desfășura toate activitățile prevăzute la articolul 2 alineatul (1);

(b)

titularii de certificate de categoria a II-a pot desfășura activitatea prevăzută la articolul 2 alineatul (1) litera (a), cu condiția ca aceasta să nu presupună accesul la circuitele de refrigerare care conțin gaze fluorurate cu efect de seră; titularii certificatelor de categoria a II-a pot desfășura activitățile prevăzute la articolul 2 alineatul (1) literele (b), (c) și (d) în ceea ce privește echipamentele de refrigerare, de climatizare și pentru pompe de căldură care conțin mai puțin de 3 kg sau, în cazul sistemelor închise ermetic și etichetate ca atare, mai puțin de 6 kg de gaze fluorurate cu efect de seră;

(c)

titularii certificatelor de categoria a III-a pot desfășura activitățile prevăzute la articolul 2 alineatul (1) litera (b) în ceea ce privește echipamentele de refrigerare, de climatizare și pentru pompe de căldură care conțin mai puțin de 3 kg sau, în cazul sistemelor închise ermetic și etichetate ca atare, mai puțin de 6 kg de gaze fluorurate cu efect de seră;

(d)

titularii de certificate de categoria a IV-a pot desfășura activitatea prevăzută la articolul 2 alineatul (1) litera (a), cu condiția ca aceasta să nu presupună accesul la circuitele de refrigerare care conțin gaze fluorurate cu efect de seră.

(3)   Alineatul (1) nu se aplică:

(a)

pentru o perioadă de maximum 2 ani, personalului care desfășoară una dintre activitățile menționate la articolul 2 alineatul (1) și care sunt înscrise la un curs de formare profesională în vederea obținerii unui certificat care corespunde activității respective, cu condiția să își desfășoare activitatea sub supravegherea unei persoane titulare a unui certificat corespunzător aceleiași activități;

(b)

personalului care desfășoară activități de brasaj, lipire sau sudură a părților unui sistem sau a pieselor unui echipament în cadrul uneia dintre activitățile menționate la articolul 2 alineatul (1), care deține calificarea impusă de legislația națională pentru desfășurarea unor astfel de activități, cu condiția să fie supravegheat de o persoană titulară a unui certificat corespunzător aceleiași activități;

(c)

personalului care desfășoară activități de recuperare a gazelor fluorurate cu efect de seră din echipamente reglementate de Directiva 2002/96/CE care conțin mai puțin de 3 kg de gaze fluorurate cu efect de seră, în unități care beneficiază de o autorizație în conformitate cu articolul 6 alineatul (2) din respectiva directivă, cu condiția să fie angajați ai societății comerciale care deține autorizația și să fi absolvit un curs de formare profesională pentru a dobândi competențele și cunoștințele minime corespunzătoare categoriei a III-a după cum se menționează în anexa la prezentul regulament, verificate printr-un atestat de competență eliberat de titularul autorizației.

(4)   Statele membre pot decide ca alineatul (1) să nu se aplice, pentru o perioadă care să nu depășească data prevăzută la articolul 5 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 842/2006, personalului care desfășoară una sau mai multe dintre activitățile menționate la articolul 2 alineatul (1) din prezentul regulament înainte de data prevăzută la articolul 5 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 842/2006.

Pentru perioada menționată la primul paragraf se consideră că acest personal este certificat pentru a desfășura astfel de activități în scopul punerii în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 842/2006.

Articolul 5

Certificate eliberate personalului

(1)   Un organism de certificare, în sensul articolului 10, eliberează un certificat personalului care a reușit la examenul teoretic și practic organizat de un organism de evaluare, în sensul articolului 11, referitor la competențele și cunoștințele minime stabilite în anexă, corespunzătoare categoriei în cauză.

(2)   Certificatul cuprinde cel puțin următoarele elemente:

(a)

denumirea organismului de certificare, numele și prenumele titularului, numărul certificatului și, dacă este cazul, data expirării;

(b)

categoria de certificare a personalului, definită la articolul 4 alineatul (2), precum și activitățile asociate pe care le poate desfășura titularul certificatului;

(c)

data eliberării și semnătura organismului emitent.

(3)   În cazul în care un sistem existent de certificare, bazat pe examinarea candidaților, acoperă competențele și cunoștințele minime prevăzute în anexă pentru o anumită categorie și îndeplinește cerințele prevăzute la articolele 10 și 11, dar atestarea corespunzătoare nu cuprinde elementele menționate la alineatul (2) din prezentul articol, un organism de certificare în sensul articolului 10 poate elibera titularului respectivei calificări un certificat corespunzător categoriei sale fără repetarea examenului.

(4)   În cazul în care un sistem existent de certificare, bazat pe examinarea candidaților, îndeplinește cerințele prevăzute la articolele 10 și 11 și acoperă parțial competențele și cunoștințele minime prevăzute în anexă pentru o anumită categorie, organismele de certificare pot elibera un certificat pentru categoria corespunzătoare, cu condiția ca solicitantul să reușească la un examen suplimentar de verificare a competențelor și cunoștințelor care nu sunt acoperite de certificarea existentă, organizat de un organism de evaluare în sensul articolului 11.

Articolul 6

Certificate provizorii eliberate personalului

(1)   Statele membre pot aplica un sistem de certificare provizorie a personalului menționat la articolul 2 alineatul (1) în conformitate cu alineatele (2) și/sau (3) din prezentul articol.

Certificatele provizorii menționate la alineatele (2) și (3) expiră cel târziu la 4 iulie 2011.

(2)   Personalul titular al unui atestat eliberat în cadrul programelor de calificare existente pentru activitățile prevăzute la articolul 2 alineatul (1) este considerat titular al unui certificat provizoriu.

Statele membre identifică atestatele care pot fi considerate certificate provizorii pentru categoriile corespunzătoare prevăzute la articolul 4 alineatul (2).

(3)   Personalului cu experiență profesională în activitățile corespunzătoare categoriilor prevăzute la articolul 4 alineatul (2), dobândită înainte de data menționată la articolul 5 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 842/2006, i se eliberează un certificat provizoriu de către un organism desemnat de statul membru.

Certificatul provizoriu indică atât categoria prevăzută la articolul 4 alineatul (2), cât și data expirării.

Articolul 7

Certificarea societăților comerciale

(1)   Societățile comerciale menționate la articolul 2 alineatul (2) sunt titularele unuia dintre certificatele prevăzute la articolul 8 sau 9.

(2)   Statele membre pot decide ca alineatul (1) să nu se aplice, pentru o perioadă care să nu depășească data prevăzută la articolul 5 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 842/2006, societăților care desfășoară una sau mai multe dintre activitățile menționate la articolul 2 alineatul (2) din prezentul regulament înainte de data prevăzută la articolul 5 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 842/2006.

Articolul 8

Certificate eliberate societăților comerciale

(1)   Un organism de certificare în sensul articolului 10 eliberează unei societăți comerciale un certificat pentru una sau mai multe dintre activitățile menționate la articolul 2 alineatul (2), cu condiția să îndeplinească următoarele cerințe:

(a)

angajarea de personal certificat, în conformitate cu articolul 5, pentru activitățile pentru care este necesară o certificare și în număr suficient de mare pentru a putea face față volumului estimat de activități;

(b)

dovada că personalul care desfășoară activitățile ce necesită certificarea are acces la instrumentele și procedurile necesare.

(2)   Certificatul cuprinde cel puțin următoarele elemente:

(a)

denumirea organismului de certificare, numele și prenumele titularului, numărul certificatului și, dacă este cazul, data expirării;

(b)

activitățile pe care titularul certificatului este autorizat să le desfășoare;

(c)

data eliberării și semnătura organismului emitent.

Articolul 9

Certificate provizorii eliberate societăților comerciale

(1)   Statele membre pot aplica un sistem de certificare provizorie a societăților comerciale menționate la articolul 2 alineatul (2) în conformitate cu alineatele (2) și/sau (3) din prezentul articol.

Certificatele provizorii menționate la alineatele (2) și (3) expiră cel târziu la 4 iulie 2011.

(2)   Societățile comerciale certificate în cadrul programelor de certificare existente pentru activitățile prevăzute la articolul 2 alineatul (2) sunt considerate titulare ale unui certificat provizoriu.

Statele membre identifică atestatele care pot fi considerate certificate provizorii pentru activitățile prevăzute la articolul 2 alineatul (2) pe care titularul este autorizat să le desfășoare.

(3)   Societăților comerciale care angajează personal titular al unui certificat pentru activitățile ce necesită o certificare în temeiul articolului 2 alineatul (2) li se eliberează un certificat provizoriu de către un organism desemnat de statul membru.

Certificatul provizoriu indică activitățile pe care titularul este autorizat să le desfășoare și data expirării.

Articolul 10

Organism de certificare

(1)   Un organism de certificare este înființat în temeiul legislației sau normelor naționale, ori desemnat de autoritatea competentă a unui stat membru sau de alte entități desemnate în acest scop pentru a elibera certificate destinate personalului sau societăților comerciale care desfășoară una sau mai multe dintre activitățile menționate la articolul 2.

Organismul de certificare este independent și imparțial în îndeplinirea sarcinilor sale.

(2)   Organismul de certificare stabilește și aplică procedurile de eliberare, suspendare și retragere a certificatelor.

(3)   Organismul de certificare ține un registru care permite verificarea statutului persoanelor sau societăților comerciale certificate. Registrul reprezintă dovada faptului că procesul de certificare a fost încheiat. Registrul se păstrează pe o perioadă de minimum 5 ani.

Articolul 11

Organismul de evaluare

(1)   Un organism de evaluare desemnat de autoritatea competentă a unui stat membru sau de alte entități desemnate în acest scop organizează examene destinate personalului menționat la articolul 2 alineatul (1). Un organism de certificare în sensul articolului 10 poate îndeplini, de asemenea, condițiile specifice organismului de evaluare.

Organismul de evaluare este independent și imparțial în îndeplinirea sarcinilor sale.

(2)   Examenele sunt planificate și structurate astfel încât să asigure acoperirea competențelor și cunoștințelor minime stabilite în anexă.

(3)   Organismul de evaluare adoptă proceduri de notificare și păstrează un registru care să permită constituirea unui dosar privind rezultatele individuale și generale ale evaluării.

(4)   Organismul de evaluare se asigură că examinatorii desemnați să participe la o probă dețin cunoștințele necesare în ceea ce privește metodele de examinare și documentele aferente examinării, precum și competențele corespunzătoare în domeniul examinat. De asemenea, asigură disponibilitatea echipamentelor, instrumentelor și materialelor necesare pentru proba practică.

Articolul 12

Notificare

(1)   Până la 4 iulie 2008, Comisia este notificată de statele membre cu privire la intenția lor de a aplica un sistem de certificare provizorie în conformitate cu articolele 6 și/sau 9.

(2)   Până la 4 ianuarie 2009, Comisia este notificată de statele membre, dacă este cazul, cu privire la entitățile desemnate autorizate să elibereze certificate provizorii, precum și dispozițiile naționale adoptate în temeiul cărora documentele eliberate în cadrul sistemelor de certificare existente sunt considerate certificate provizorii.

(3)   Până la 4 ianuarie 2009, Comisia este notificată de statele membre, care utilizează formatul stabilit prin Regulamentul (CE) nr. 308/2008 al Comisiei, cu privire la denumirile și datele de contact ale organismelor de certificare a personalului și a societăților comerciale în sensul articolului 10, precum și la titlurile certificatelor acordate personalului care îndeplinește cerințele prevăzute la articolul 5 și societăților comerciale care îndeplinesc cerințele prevăzute la articolul 8.

(4)   Statele membre actualizează informațiile transmise în conformitate cu alineatul (3) cu noi informații pertinente, pe care le transmite de îndată Comisiei.

Articolul 13

Condiții pentru recunoașterea reciprocă

(1)   Recunoașterea reciprocă a certificatelor eliberate în alte state membre se aplică numai certificatelor eliberate în conformitate cu articolul 5, în ceea ce privește personalul, și cu articolul 8, în ceea ce privește societățile comerciale.

(2)   Statele membre le pot solicita titularilor de certificate eliberate în alt stat membru să furnizeze o traducere a certificatelor într-o altă limbă oficială a Comunității.

Articolul 14

Intrare în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 2 aprilie 2008.

Pentru Comisie

Stavros DIMAS

Membru al Comisiei


(1)  JO L 161, 14.6.2006, p. 1.

(2)  JO L 37, 13.2.2003, p. 24. Directivă modificată prin Directiva 2003/108/CE (JO L 345, 31.12.2003, p. 106).

(3)  A se vedea pagina 28 din prezentul Jurnal Oficial.

(4)  JO L 244, 29.9.2000, p. 1. Regulament modificat ultima dată prin Decizia 2007/540/CE a Comisiei (JO L 198, 31.7.2007, p. 35).


ANEXĂ

Cerințe minime privind competențele și cunoștințele care trebuie evaluate de organismele de evaluare

1.

Examinarea aferentă fiecăreia dintre categoriile menționate la articolul 4 alineatul (2) cuprinde următoarele:

(a)

o probă teoretică, indicată cu litera (T) în coloanele consacrate categoriei, formată din una sau mai multe întrebări destinate să evalueze competențele și cunoștințele respective;

(b)

o probă practică, indicată cu litera (P) în coloanele consacrate categoriei, în care candidatul trebuie să execute sarcina corespunzătoare cu ajutorul materialelor, instrumentelor și echipamentelor necesare.

2.

Examinarea acoperă fiecare dintre grupele de competențe și cunoștințe 1, 2, 3, 4, 5 și 10.

3.

Examinarea acoperă cel puțin una dintre grupele de competențe și cunoștințe 6, 7, 8 și 9. Candidatul nu știe, înaintea examenului, la care dintre aceste patru grupe va fi evaluat.

4.

În cazul în care, în coloanele „Categorii”, nu este bifată decât o singură căsuță care corespunde mai multor căsuțe (mai multe competențe și cunoștințe) din coloana „Competențe și cunoștințe”, acest lucru nu înseamnă neapărat că toate competențele și cunoștințele trebuie evaluate în timpul examinării.


 

CATEGORII

COMPETENȚE ȘI CUNOȘTINȚE

I

II

III

IV

1

Termodinamica elementară

1.01

Cunoașterea unităților standardizate ISO pentru temperatură, presiune, masă, densitate, energie

T

T

T

1.02

Înțelegerea teoriei de bază a sistemelor de refrigerare: termodinamica elementară (terminologie, parametri și procese de bază precum „supraîncălzire”, „zonă de înaltă presiune”, „căldură de compresie”, „entalpie”, „efect de refrigerare”, „zonă de joasă presiune”, „subrăcire”), proprietăți și transformări termodinamice ale refrigeranților, inclusiv identificarea amestecurilor zeotropice și a stării fluidelor

T

T

1.03

Utilizarea tabelelor și a diagramelor pertinente și interpretarea acestora în contextul unui control indirect al etanșeității (inclusiv verificarea bunei funcționări a sistemului): diagrama log p/h, tabelele de saturație a unui agent de refrigerare, diagrama unui ciclu simplu de refrigerare prin compresie

T

T

1.04

Descrierea funcției principalelor componente ale sistemului (compresor, vaporizator, condensator, valve termostatice de expansiune) și a transformărilor termodinamice ale agentului de refrigerare

T

T

1.05

Cunoașterea funcționării de bază a următoarelor componente utilizate într-un sistem de refrigerare, precum și a rolului și importanței acestora în prevenirea și detectarea scurgerilor de agenți de refrigerare: (a) robinete (robinete cu bilă, diafragme, robinete cu sertar, robinete de descărcare), (b) verificarea temperaturii și a presiunii, (c) vizori de curgere și indicatori de umiditate, (d) elemente de control al dezghețării, (e) elemente de protecție a sistemului, (f) instrumente de măsură precum as termometrele, (g) sisteme de control al uleiului, (h) colectoare, (i) separatoare de lichide și ulei

2

Impactul agenților de refrigerare asupra mediului și reglementările corespunzătoare în materie de mediu

2.01

Cunoștințe de bază privind schimbările climatice și Protocolul de la Kyoto

T

T

T

T

2.02

Cunoștințe de bază privind conceptul de „potențial de încălzire globală” (GWP), utilizarea gazelor fluorurate cu efect de seră și a altor substanțe ca agenți de refrigerare, impactul pe care îl au emisiile de gaze fluorurate asupra climei (ritmul de creștere a GWP), precum și dispozițiile pertinente ale Regulamentului (CE) nr. 842/2006 și normele de punere în aplicare a dispozițiilor respectivului regulament

T

T

T

T

3

Verificări care trebuie realizate înainte de punerea în funcțiune, după o lungă perioadă de neutilizare, după o intervenție de întreținere sau de reparație sau chiar în timpul funcționării

3.01

Realizarea unui test de presiune pentru a verifica rezistența sistemului

P

P

3.02

Realizarea unui test de presiune pentru a verifica etanșeitatea sistemului

3.03

Utilizarea unei pompe de vacuum

3.04

Purjarea sistemului pentru a evacua aerul și umiditatea conform practicilor comune

3.05

Consemnarea datelor în registrele echipamentului și redactarea unui raport privind unul sau mai multe dintre testele și verificările efectuate în cadrul examenului

T

T

4

Verificarea etanșeității

4.01

Cunoașterea potențialelor puncte de scurgere ale echipamentelor de refrigerare, de climatizare și pentru pompe de căldură

T

T

T

4.02

Consultarea registrelor echipamentelor înainte de verificarea etanșeității și identificarea informațiilor pertinente sau a oricăror aspecte sau probleme recurente care necesită o atenție specială

T

T

T

4.03

Realizarea unei verificări vizuale și manuale a întregului sistem, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1516/2007 al Comisiei din 19 decembrie 2007 de stabilire, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 842/2006 al Parlamentului European și al Consiliului, a cerințelor de verificare standard în vederea detectării scurgerilor pentru echipamentele staționare de refrigerare, de climatizare și pentru pompele de căldură care conțin anumite gaze fluorurate cu efect de seră (1)

P

P

P

4.04

Realizarea unei verificări a etanșeității sistemului printr-o metodă indirectă în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1516/2007 al Comisiei și cu instrucțiunile manualului de utilizare a sistemului

P

P

P

4.05

Utilizarea instrumentelor de măsurare portabile, precum manometrele, termometrele și multimetrele pentru măsurarea tensiunilor, a curenților și a rezistențelor în contextul metodelor indirecte de verificare a etanșeității și de interpretare a parametrilor măsurați

P

P

P

4.06

Realizarea unei verificări a etanșeității sistemului cu ajutorul uneia dintre metodele directe prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 1516/2007 al Comisiei

P

4.07

Realizarea unei verificări a etanșeității sistemului cu ajutorul uneia dintre metodele directe care nu presupune accesul la circuitul de refrigerare, prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 1516/2007 al Comisiei

P

P

4.08

Utilizarea unui dispozitiv de detectare a scurgerilor

P

P

P

4.09

Completarea datelor în registrele echipamentelor

T

T

T

5

Manipularea ecologică a sistemului și a agentului de refrigerare în timpul instalării, întreținerii, reparațiilor sau recuperării

5.01

Conectarea și deconectarea cu pierderi minime a manometrelor și a circuitelor de fluid

P

P

5.02

Golirea și umplerea unui cilindru cu un agent de refrigerare atât în stare lichidă, cât și în stare gazoasă

P

P

P

5.03

Utilizarea unui set de recuperare pentru a recupera agentul de refrigerare și conectarea și deconectarea setului de recuperare producând pierderi minime

P

P

P

5.04

Evacuarea dintr-un sistem a uleiului contaminat cu gaze fluorurate cu efect de seră

P

P

P

5.05

Identificarea stării de agregare (lichidă sau gazoasă) și a stării termodinamice (subrăcit, saturat sau supraîncălzit) a agentului de refrigerare înainte de încărcare, pentru a asigura utilizarea metodei corecte și a volumului adecvat de încărcare. Încărcarea sistemului cu agent de refrigerare (atât în stare lichidă, cât și în stare gazoasă), fără pierderi

P

P

5.06

Utilizarea unui cântar pentru cântărirea agentului de refrigerare

P

P

P

5.07

Consemnarea, în registrele echipamentelor, a tuturor informațiilor pertinente privind agentul de refrigerare recuperat sau adăugat

T

T

5.08

Cunoașterea cerințelor și a procedurilor de manipulare, de depozitare și de transport al agenților de refrigerare și al uleiurilor contaminate

T

T

T

6

Componente: instalarea, punerea în funcțiune și întreținerea compresoarelor cu piston, a compresoarelor elicoidale și a compresoarelor cu spirală, cu una sau două trepte

6.01

Explicarea principiului de funcționare a unui compresor (inclusiv reglarea debitului și a sistemului de lubrifiere) și a riscurilor legate de scurgeri sau de emisii ale agentului de refrigerare

T

T

6.02

Instalarea corectă a unui compresor, inclusiv a echipamentului de control și siguranță, astfel încât, la punerea în funcțiune a sistemului, să nu se producă nicio scurgere sau pierdere majoră

P

6.03

Reglarea comutatoarelor de siguranță și control

P

6.04

Reglarea supapelor de admisie și evacuare

6.05

Verificarea sistemului de retur al uleiului

6.06

Pornirea și oprirea unui compresor și verificarea bunei funcționări a acestuia, inclusiv prin efectuarea unor măsurători în timpul funcționării sale

P

6.07

Redactarea unui raport privind starea compresorului, în care să se identifice orice probleme de funcționare a compresorului care ar putea dăuna sistemului și care ar putea conduce, dacă nu se iau măsuri în acest sens, la scurgeri sau emisii de agenți de refrigerare

T

7

Componente: instalarea, punerea în funcțiune și întreținerea condensatoarelor cu răcire cu aer sau cu apă

7.01

Explicarea principului de funcționare a unui condensator și a riscurilor legate de scurgeri sau de emisii

T

T

7.02

Ajustarea unui regulator al presiunii la ieșirea din condensator

P

7.03

Instalarea corectă a unui condensator, inclusiv a echipamentului de control și siguranță, astfel încât, la punerea în funcțiune a sistemului, să nu se producă nicio scurgere sau emisie majoră

P

7.04

Reglarea comutatoarelor de siguranță și control

P

7.05

Verificarea circuitelor de evacuare și a celor care conțin refrigerant în stare lichidă

7.06

Purjarea condensatorului de gaze necondensabile cu ajutorul unui dispozitiv de purjare pentru instalațiile de refrigerare

P

7.07

Pornirea și oprirea unui condensator și verificarea bunei funcționări a acestuia, inclusiv prin efectuarea unor măsurători în timpul funcționării sale

P

7.08

Inspectarea suprafeței condensatorului

P

7.09

Redactarea unui raport privind starea condensatorului, în care să se identifice orice probleme de funcționare care ar putea dăuna sistemului și care ar putea conduce, dacă nu s-ar lua măsuri în acest sens, la scurgeri sau emisii ale agentului de refrigerare

T

8

Componente: instalarea, punerea în funcțiune și întreținerea vaporizatoarelor cu răcire cu aer sau cu apă

8.01

Explicarea principului de funcționare a unui vaporizator (inclusiv a sistemului de dezghețare) și a riscurilor legate de scurgeri sau de emisii

T

T

8.02

Ajustarea unui regulator al presiunii de vaporizare din vaporizator

P

8.03

Instalarea unui vaporizator, inclusiv a echipamentului de control și siguranță, astfel încât, la punerea în funcțiune a sistemului, să nu se producă nicio scurgere sau emisie majoră

P

8.04

Reglarea comutatoarelor de siguranță și control

P

8.05

Verificarea poziției corecte a conductelor de admisie și cu refrigerant în stare lichidă

8.06

Verificarea circuitului de dezghețare cu refrigerant supraîncălzit

8.07

Ajustarea supapei de reglare a presiunii de vaporizare

8.08

Pornirea și oprirea unui vaporizator și verificarea bunei funcționări a acestuia, inclusiv prin efectuarea unor măsurători în timpul funcționării sale

P

8.09

Inspectarea suprafeței vaporizatorului

P

8.10

Redactarea unui raport privind starea vaporizatorului, în care să se identifice orice probleme de funcționare care ar putea dăuna sistemului și care ar putea conduce, dacă nu s-ar lua măsuri în acest sens, la scurgeri sau emisii ale agentului de refrigerare

T

9

Componente: instalarea, punerea în funcțiune și repararea valvelor de expansiune termostatice (TEV) și a altor componente

9.01

Explicarea principului de funcționare a unor diferite tipuri de regulatoare de expansiune (valve termostatice de expansiune, tuburi capilare) și a riscurilor legate de scurgeri sau de emisii

T

T

9.02

Instalarea valvelor în poziția corectă

P

9.03

Reglarea mecanică/electronică a unei valve termostatice de expansiune

P

9.04

Reglarea mecanică și electronică a termostatelor

9.05

Ajustarea supapei de reglare a presiunii

9.06

Reglarea mecanică și electronică a limitatoarelor de presiune

9.07

Verificarea funcționării unui separator de ulei

P

9.08

Verificarea stării unui uscător de filtru

9.09

Redactarea unui raport privind starea acestor componente, în care să se identifice orice probleme de funcționare care ar putea dăuna sistemului și care ar putea conduce, dacă nu s-ar lua măsuri în acest sens, la scurgeri sau emisii ale agentului de refrigerare

T

10

Conducte: asamblarea unui sistem de conducte etanș într-o instalație de refrigerare

10.01

Sudarea, lipirea de rezistență și/sau de etanșare a îmbinărilor pe tuburi și conducte care pot fi utilizate în sistemele de refrigerare, de climatizare și cu pompe de căldură

P

P

10.02

Construcția/verificarea suporturilor de conducte și a componentelor

P

P


(1)  JO L 335, 20.12.2007, p. 10.


3.4.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 92/12


REGULAMENTUL (CE) NR. 304/2008 AL COMISIEI

din 2 aprilie 2008

de stabilire, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 842/2006 al Parlamentului European și al Consiliului, a cerințelor minime și a condițiilor de recunoaștere reciprocă pentru certificarea societăților și a personalului în ceea ce privește sistemele staționare de protecție împotriva incendiilor și extinctoarele care conțin anumite gaze fluorurate cu efect de seră

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 842/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 mai 2006 privind anumite gaze fluorurate cu efect de seră (1), în special articolul 5 alineatul (1),

întrucât:

(1)

În sensul cerințelor din Regulamentul (CE) nr. 842/2006, este necesar să se stabilească norme privind atestarea personalului care desfășoară, în locul de exploatare a sistemelor conținând anumite gaze fluorurate cu efect de seră, activități care pot influența scurgerea acestora.

(2)

Personalului care nu este încă certificat, dar este înscris la un curs de formare în scopul obținerii unui certificat, ar trebui să i se permită, pentru o perioadă limitată de timp, să desfășoare activități pentru care este necesară o asemenea certificare, în vederea obținerii competențelor practice necesare pentru susținerea examenului, cu condiția să fie supravegheat de personal certificat.

(3)

Până în prezent, o serie de state membre nu au instituit sisteme de atestare sau de certificare. Prin urmare, ar trebui ca societăților și personalului să li se acorde un termen determinat pentru obținerea certificatelor.

(4)

În scopul evitării costurilor administrative nejustificate, ar trebui să se permită crearea unui sistem de certificare pornind de la schemele de atestare deja existente, cu condiția ca acele competențe și cunoștințe incluse, precum și sistemul de atestare relevant, să fie echivalente cu standardele minime prevăzute în prezentul regulament.

(5)

Examenul constituie o modalitate eficace de testare a capacității unui candidat de a executa corect acțiunile care pot cauza direct scurgeri, precum și acțiunile care pot cauza indirect scurgeri.

(6)

Pentru a permite formarea și certificarea personalului care activează în prezent în domeniile vizate de prezentul regulament, fără a întrerupe activitatea profesională a acestuia, este necesară o perioadă corespunzătoare de provizorat în care certificarea ar trebui să se facă pe baza schemelor de atestare existente și a experienței profesionale.

(7)

Organisme de evaluare și certificare desemnate oficial ar trebui să asigure conformitatea cu cerințele minime stabilite prin prezentul regulament și, prin urmare, să contribuie la eficacitatea și eficiența recunoașterii reciproce a certificatelor pe întreg teritoriul Comunității.

(8)

Recunoașterea reciprocă nu ar trebui să se aplice în cazul certificatelor provizorii, întrucât condițiile de obținere a acestor certificate ar putea fi mult inferioare cerințelor existente în unele state membre.

(9)

Informațiile privind sistemul de certificare prin care se eliberează certificate care fac obiectul recunoașterii reciproce ar trebui notificate Comisiei conform modelului prevăzut în Regulamentul (CE) nr. 308/2008 al Comisiei din 2 aprilie 2008 de stabilire, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 842/2006 al Parlamentului European și al Consiliului, a formularului de notificare a programelor de formare și certificare ale statelor membre (2). De asemenea, informațiile privind sistemele de certificare provizorii ar trebui notificate Comisiei.

(10)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul comitetului instituit prin articolul 18 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 2037/2000 al Parlamentului European și al Consiliului (3),

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Obiect

Prezentul regulament stabilește cerințele minime pentru certificarea prevăzută la articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 842/2006 cu privire la sistemele staționare de protecție împotriva incendiilor și la extinctoarele care conțin anumite gaze fluorurate cu efect de seră, precum și condițiile pentru recunoașterea reciprocă a certificatelor eliberate în conformitate cu cerințele în cauză.

Articolul 2

Sfera de aplicare

(1)   Prezentul regulament se aplică personalului care desfășoară următoarele activități în ceea ce privește sistemele de protecție împotriva incendiilor:

(a)

verificări în vederea detectării scurgerilor la sistemele care conțin cel puțin 3 kg de gaze fluorurate cu efect de seră;

(b)

recuperare, de asemenea în ceea ce privește extinctoarele;

(c)

instalare;

(d)

întreținere sau service.

(2)   Prezentul regulament se aplică, de asemenea, societăților care desfășoară următoarele activități cu privire la sistemele de protecție împotriva incendiilor:

(a)

instalare;

(b)

întreținere sau service.

(3)   Prezentul regulament nu se aplică niciunei activități de producție și reparație realizate în unitățile producătorului asupra containerelor sau a componentelor aferente de sisteme staționare de protecție împotriva incendiilor care conțin anumite gaze fluorurate cu efect de seră.

Articolul 3

Definiții

În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele definiții:

1.

„instalare” înseamnă conectarea pentru prima oară, în locul în care vor fi exploatate, a unuia sau a mai multor containere care conțin sau care sunt proiectate să conțină un agent de stingere pe bază de gaz fluorurat cu efect de seră cu componentele aferente, cu excepția componentelor care nu afectează izolarea agentului de stingere înainte de eliberarea acestuia pentru stingerea unui incendiu;

2.

„întreținere sau service” înseamnă toate activitățile care presupun realizarea unei intervenții la containere care conțin sau care sunt proiectate să conțină un agent de stingere pe bază de gaz fluorurat cu efect de seră sau la componentele aferente, cu excepția componentelor care nu afectează izolarea agentului de stingere înainte de eliberarea acestuia pentru stingerea unui incendiu.

Articolul 4

Certificarea personalului

(1)   Personalul care desfășoară activitățile menționate la articolul 2 alineatul (1) deține un certificat în sensul articolului 5 sau al articolului 6.

(2)   Alineatul (1) nu se aplică, pentru o perioadă de maximum 1 an, personalului care desfășoară una dintre activitățile menționate la articolul 2 alineatul (1) și care este înscris la un curs de formare în scopul obținerii unui certificat pentru activitatea relevantă, cu condiția ca acesta să își desfășoare activitatea sub supravegherea unei persoane care deține un certificat pentru activitatea relevantă.

(3)   Statele membre pot decide că alineatul (1) nu se aplică, pentru o perioadă care nu depășește data menționată la articolul 5 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 842/2006, personalului care desfășoară una sau mai multe dintre activitățile prevăzute la articolul 2 alineatul (1) din prezentul regulament înainte de data menționată la articolul 5 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 842/2006.

În perioada prevăzută la primul paragraf, acest personal este considerat certificat pentru activitățile în cauză în sensul cerințelor Regulamentului (CE) nr. 842/2006.

Articolul 5

Certificate pentru personal

(1)   Un organism de certificare, în sensul articolului 10, va elibera un certificat pentru personalul care a promovat un examen teoretic și practic organizat de un organism de evaluare, în sensul articolului 11, și care acoperă competențele și cunoștințele minime stabilite în anexă.

(2)   Certificatul cuprinde cel puțin:

(a)

denumirea organismului de certificare, numele complet al titularului, numărul certificatului și data expirării, dacă este cazul;

(b)

activitățile pe care are dreptul să le desfășoare titularul certificatului;

(c)

data eliberării și semnătura organismului emitent.

(3)   În cazul în care sistemul de certificare prin examen acoperă competențele și cunoștințele minime care figurează în anexă și îndeplinește cerințele stabilite la articolele 10 și 11, însă forma de atestare aferentă nu conține elementele stabilite la alineatul (2) din prezentul articol, un organism de certificare, în sensul articolului 10, poate elibera un certificat titularului acestei forme de atestare fără a mai fi necesară repetarea examenului.

(4)   În cazul în care un sistem existent de certificare prin examen îndeplinește cerințele stabilite la articolele 10 și 11 și acoperă parțial competențele minime menționate în anexă, organismele de certificare pot elibera un certificat, cu condiția ca solicitantul să promoveze un examen suplimentar pentru verificarea competențelor și a cunoștințelor care nu sunt acoperite de certificarea existentă organizată de un organism de evaluare în sensul articolului 11.

Articolul 6

Certificate provizorii pentru personal

(1)   Statele membre pot utiliza un sistem de certificare provizorie pentru personalul menționat la articolul 2 alineatul (1) în conformitate cu prezentul articol alineatele (2) sau (3), sau cu prezentul articol alineatele (2) și (3).

Certificatele provizorii menționate la alineatele (2) și (3) expiră cel târziu la 4 iulie 2010.

(2)   Se consideră că personalul care deține un atestat eliberat în cadrul unor scheme existente de atestare pentru activitățile menționate la articolul 2 alineatul (1) deține un certificat provizoriu.

Statele membre definesc atestatele care pot fi considerate certificate provizorii pentru activitățile menționate la articolul 2 alineatul (1) și pe care titularul are dreptul să le desfășoare.

(3)   Personalului cu experiență profesională în activitățile în cauză, dobândită înainte de data menționată la articolul 5 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 842/2006, i se eliberează un certificat provizoriu de către o entitate desemnată de statul membru.

Certificatul provizoriu menționează activitățile pentru care este eliberat și data expirării.

Articolul 7

Certificarea societăților

(1)   Societățile menționate la articolul 2 alineatul (2) dețin un certificat în sensul articolului 8 sau al articolului 9.

(2)   Statele membre pot decide că alineatul (1) nu se aplică, pentru o perioadă care nu depășește data menționată la articolul 5 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 842/2006, societăților care desfășoară una sau mai multe dintre activitățile prevăzute la articolul 2 alineatul (2) din prezentul regulament înainte de data menționată la articolul 5 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 842/2006.

Articolul 8

Certificate pentru societăți

(1)   Un organism de certificare, în sensul articolului 10, eliberează unei societăți un certificat pentru una sau mai multe dintre activitățile menționate la articolul 2 alineatul (2), cu condiția ca aceasta să îndeplinească următoarele cerințe:

(a)

angajarea de personal certificat în conformitate cu articolul 5, pentru activitățile care necesită certificare, în număr suficient pentru a putea asigura desfășurarea volumului preconizat de activități;

(b)

dovada punerii la dispoziție a instrumentelor și a procedurilor necesare personalului implicat în activitățile pentru care este necesară certificarea.

(2)   Certificatul cuprinde cel puțin următoarele:

(a)

denumirea organismului de certificare, numele complet al titularului, numărul certificatului și data expirării, dacă este cazul;

(b)

activitățile pe care are dreptul să le desfășoare titularul certificatului;

(c)

data eliberării și semnătura organismului emitent.

Articolul 9

Certificate provizorii pentru societăți

(1)   Statele membre pot aplica un sistem de certificare provizorie pentru societățile menționate la articolul 2 alineatul (2) în conformitate cu prezentul articol alineatele (2) sau (3) sau cu prezentul articol alineatele (2) și (3).

Certificatele provizorii menționate la alineatele (2) și (3) expiră cel târziu la 4 iulie 2010.

(2)   Se consideră că societățile certificate în cadrul unor scheme existente de certificare pentru activitățile menționate la articolul 2 alineatul (2) dețin un certificat provizoriu.

Statele membre definesc atestatele care pot fi considerate certificate provizorii pentru activitățile menționate la articolul 2 alineatul (2) și pe care titularul are dreptul să le desfășoare.

(3)   Societăților care utilizează personal deținător de certificat pentru activitățile în cazul cărora certificarea este obligatorie în sensul articolului 2 alineatul (2) li se eliberează certificate provizorii de către o entitate desemnată de statul membru.

Certificatul provizoriu menționează activitățile pe care titularul are dreptul să le desfășoare, precum și data expirării.

Articolul 10

Organismul de certificare

(1)   Se instituie, printr-un act legislativ național, sau se desemnează de către autoritatea competentă a unui stat membru sau de către alte entități care dețin competențe în acest sens, un organism de certificare abilitat să elibereze certificate pentru personalul sau societățile care desfășoară una sau mai multe dintre activitățile menționate la articolul 2.

Organismul de certificare acționează în mod independent și imparțial în desfășurarea activităților sale.

(2)   Organismul de certificare stabilește și aplică procedurile de eliberare, suspendare și retragere a certificatelor.

(3)   Organismul de certificare ține evidențe care permit verificarea situației unei anumite persoane sau societăți certificate. Aceste evidențe reprezintă dovada faptului că procesul de certificare a fost dus la bun sfârșit. Evidențele se păstrează pe o perioadă de minimum 5 ani.

Articolul 11

Organismul de evaluare

(1)   Un organism de evaluare, desemnat de autoritatea competentă a unui stat membru sau de alte entități care dețin competențe în acest sens, organizează examene pentru personalul menționat la articolul 2 alineatul (1). Un organism de certificare în sensul articolului 10 poate, de asemenea, îndeplini rolul de organism de evaluare.

Organismul de evaluare acționează în mod independent și imparțial în desfășurarea activităților sale.

(2)   Examenele sunt planificate și structurate astfel încât să asigure acoperirea competențelor și a cunoștințelor minime stabilite în anexă.

(3)   Organismul de evaluare adoptă proceduri de raportare și ține evidențe, astfel încât să permită documentarea rezultatelor individuale și generale ale evaluării.

(4)   Organismul de evaluare se asigură că examinatorii desemnați să participe la o probă dețin cunoștințele necesare privind metodele și documentele de examinare aferente, precum și competențe corespunzătoare în domeniul în care se desfășoară proba. De asemenea, asigură disponibilitatea echipamentelor, a instrumentelor și a materialelor necesare pentru probele practice.

Articolul 12

Notificare

(1)   Până la 4 iulie 2008, statele membre notifică Comisiei intenția lor de a utiliza un sistem de certificare provizorie în conformitate cu articolul 6 sau cu articolul 9, sau cu amândouă.

(2)   Până la 4 ianuarie 2009, statele membre notifică Comisiei, dacă este cazul, entitățile desemnate autorizate să elibereze certificate provizorii, precum și dispozițiile naționale adoptate în temeiul cărora documentele eliberate în cadrul sistemelor existente de certificare sunt considerate certificate provizorii.

(3)   Până la 4 ianuarie 2009, statele membre notifică Comisiei denumirea și datele de contact ale organismelor de certificare a personalului și a societăților, menționate la articolul 10, denumirea certificatelor acordate personalului care îndeplinește cerințele de la articolul 5 și societăților care îndeplinesc cerințele de la articolul 8, conform modelului stabilit prin Regulamentul (CE) nr. 308/2008.

(4)   Statele membre actualizează informațiile notificate în temeiul alineatului (3) cu informații pertinente noi și le înaintează fără întârziere Comisiei.

Articolul 13

Condiții pentru recunoașterea reciprocă

(1)   Recunoașterea reciprocă a certificatelor eliberate în alte state membre se aplică numai certificatelor eliberate în conformitate cu articolul 5, în ceea ce privește personalul, și cu articolul 8, în ceea ce privește societățile.

(2)   Statele membre pot solicita titularilor de certificate eliberate în alt stat membru să pună la dispoziție o traducere a certificatului în altă limbă oficială a Comunității.

Articolul 14

Intrare în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 2 aprilie 2008.

Pentru Comisie

Stavros DIMAS

Membru al Comisiei


(1)  JO L 161, 14.6.2006, p. 1.

(2)  A se vedea pagina 28 din prezentul Jurnal Oficial.

(3)  JO L 244, 29.9.2000, p. 1. Regulament modificat ultima dată prin Decizia 2007/540/CE a Comisiei (JO L 198, 31.7.2007, p. 35).


ANEXĂ

Cerințe minime privind competențele și cunoștințele care trebuie verificate de organismele de evaluare

Examenele menționate la articolul 5 alineatul (1) și articolul 11 alineatul (2) cuprind următoarele:

(a)

o probă teoretică, formată din una sau mai multe întrebări destinate să testeze competența sau cunoștințele relevante, indicată prin litera T în coloana „Tipul probei”;

(b)

o probă practică, în care candidatul îndeplinește sarcina în cauză cu ajutorul materialelor, al instrumentelor și al echipamentelor adecvate, indicată prin litera P în coloana „Tipul probei”.


Cunoștințe și competențe minime

Tipul probei

1.

Cunoștințe de bază privind aspecte de mediu relevante (schimbările climatice, Protocolul de la Kyoto, potențialul gazelor fluorurate cu efect de seră de a influența încălzirea globală)

T

2.

Cunoștințe de bază privind standardele tehnice relevante

T

3.

Cunoștințe de bază privind dispozițiile relevante din Regulamentul (CE) nr. 842/2006 și regulamentele relevante de punere în aplicare a dispozițiilor din Regulamentul (CE) nr. 842/2006

T

4.

Cunoștințe aprofundate privind diversele tipuri disponibile pe piață de echipamente de protecție împotriva incendiilor care conțin gaze fluorurate cu efect de seră

T

5.

Cunoștințe aprofundate privind tipurile de valve, mecanismele de acționare, manevrarea în condiții de siguranță, prevenirea emisiilor și a scurgerilor

T

6.

Cunoștințe aprofundate privind echipamentul și instrumentele necesare pentru asigurarea metodelor de lucru și a manevrării în condiții de siguranță

T

7.

Capacitatea de a instala containere pentru sisteme de protecție împotriva incendiilor care sunt proiectate să conțină gaze fluorurate cu efect de seră

P

8.

Cunoașterea metodelor corecte de deplasare a containerelor presurizate care conțin gaze fluorurate cu efect de seră

T

9.

Capacitatea de a verifica registrul sistemului înainte de verificarea etanșeității și capacitatea de a identifica informațiile relevante privind orice probleme recurente sau zone cu probleme care necesită o atenție specială

T

10.

Capacitatea de a realiza o verificare vizuală și manuală a sistemului în vederea depistării eventualelor scurgeri în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1497/2007 al Comisiei din 18 decembrie 2007 de stabilire, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 842/2006 al Parlamentului European și al Consiliului, a cerințelor de verificare standard în vederea detectării scurgerilor pentru sistemele staționare de protecție împotriva incendiilor, care conțin anumite gaze fluorurate cu efect de seră (1)

P

11.

Cunoștințe privind metodele ecologice de recuperare a gazelor fluorurate cu efect de seră din sistemele de protecție împotriva incendiilor, precum și de încărcare a acestora

T


(1)  JO L 333, 19.12.2007, p. 4.


3.4.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 92/17


REGULAMENTUL (CE) NR. 305/2008 AL COMISIEI

din 2 aprilie 2008

de stabilire, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 842/2006 al Parlamentului European și al Consiliului, a cerințelor minime și a condițiilor pentru recunoașterea reciprocă a certificării personalului însărcinat cu recuperarea anumitor gaze fluorurate cu efect de seră provenite de la instalațiile de distribuție de înaltă tensiune

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 842/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 mai 2006 privind anumite gaze fluorurate cu efect de seră (1), în special articolul 5 alineatul (1),

întrucât:

(1)

În sensul cerințelor Regulamentului (CE) nr. 842/2006, este necesar să se stabilească norme privind calificarea personalului care desfășoară activități ce implică echipamente conținând anumite gaze fluorurate cu efect de seră care pot cauza scurgeri.

(2)

Personalul care nu a fost încă certificat, dar care s-a înscris la un curs de formare profesională în vederea obținerii unui certificat ar trebui autorizat, pentru o perioadă limitată de timp, să desfășoare activități pentru care este necesară o astfel de certificare, în vederea dobândirii competențelor practice necesare pentru examinare, cu condiția să fie supravegheat de personal certificat.

(3)

Anumite state membre nu dispun în prezent de sisteme de calificare sau de certificare. Prin urmare, ar trebui prevăzută o perioadă limitată în cursul căreia personalul poate obține certificarea necesară.

(4)

Pentru a se evita orice sarcină administrativă excesivă, ar trebui autorizată crearea unui sistem de certificare pe baza sistemelor existente de calificare, cu condiția ca abilitățile și cunoștințele acoperite și sistemul relevant de calificare să îndeplinească standardele minime prevăzute în prezentul regulament.

(5)

Entitățile care produc sau operează instalații de distribuție de înaltă tensiune ar putea fi desemnate ca organisme de evaluare sau de certificare, sau ambele, cu condiția să îndeplinească cerințele aplicabile.

(6)

Examinarea reprezintă o metodă eficace de testare a capacității unui candidat de a executa corect acțiunile care ar putea provoca scurgeri atât în mod direct, cât și indirect.

(7)

Organismele de evaluare și certificare desemnate oficial ar trebui să asigure respectarea cerințelor minime prevăzute de prezentul regulament, contribuind astfel la eficacitatea și eficiența recunoașterii reciproce a certificatelor în întreaga Comunitate.

(8)

Este necesar ca informațiile privind sistemele de certificare prin care se eliberează certificate care fac obiectul recunoașterii reciproce să fie notificate Comisiei în formatul stabilit prin Regulamentul (CE) nr. 308/2008 al Comisiei din 2 aprilie 2008 de stabilire, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 842/2006 al Parlamentului European și al Consiliului, a formularului de notificare a programelor de formare și certificare ale statelor membre (2).

(9)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului instituit prin articolul 18 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 2037/2000 al Parlamentului European și al Consiliului (3),

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Obiectul și domeniul de aplicare

Prezentul regulament stabilește cerințele minime de certificare a personalului însărcinat cu recuperarea anumitor gaze fluorurate cu efect de seră provenite de la instalațiile de distribuție de înaltă tensiune, precum și condițiile de recunoaștere reciprocă a certificatelor eliberate în conformitate cu cerințele respective.

Articolul 2

Definiții

În sensul prezentului regulament, „instalații de distribuție de înaltă tensiune” înseamnă dispozitivele de distribuție, împreună cu echipamentele conexe de control, măsurare, protecție și reglare, precum și ansamblurile formate din astfel de dispozitive și echipamente și interconexiunile, accesoriile, incintele și structurile de sprijin conexe, destinate utilizării în generarea, transmiterea, distribuirea și conversia energiei electrice la tensiuni nominale de peste 1 000 V.

Articolul 3

Certificarea personalului

(1)   Personalul care desfășoară activitatea menționată la articolul 1 trebuie să dețină un certificat care îndeplinește condițiile prevăzute la articolul 4.

(2)   Alineatul (1) nu se aplică pentru o perioadă maximă de 1 an în cazul personalului înscris la un curs de formare în vederea obținerii unui certificat, cu condiția ca activitatea să fie desfășurată sub supravegherea unei persoane ce deține un certificat.

(3)   Statele membre pot decide că alineatul (1) nu se aplică pentru o perioadă care nu depășește data menționată la articolul 5 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 842/2006 în cazul personalului care desfășoară activitatea menționată la articolul 1 din prezentul regulament înainte de data menționată la articolul 5 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 842/2006.

Personalul respectiv este considerat certificat pentru perioada menționată la primul paragraf în ceea ce privește această activitate, în sensul cerințelor Regulamentului (CE) nr. 842/2006.

Articolul 4

Eliberarea certificatelor pentru personal

(1)   Un organism de certificare, în sensul articolului 5, eliberează un certificat unui membru al personalului care a reușit la examenul practic și teoretic organizat de un organism de evaluare în sensul articolului 6, examen care acoperă competențele și cunoștințele minime stabilite în anexă.

(2)   Certificatul cuprinde cel puțin următoarele elemente:

(a)

denumirea organismului de certificare, numele și prenumele titularului, numărul certificatului și, dacă este cazul, data expirării;

(b)

activitatea pe care titularul certificatului are dreptul să o desfășoare;

(c)

data eliberării și semnătura organismului emitent.

(3)   În cazul în care un sistem existent de certificare, bazat pe examinarea candidaților, acoperă competențele și cunoștințele minime prevăzute în anexă și îndeplinește cerințele prevăzute la articolele 5 și 6, dar atestarea corespunzătoare nu cuprinde elementele menționate la alineatul (2) din prezentul articol, un organism de certificare în sensul articolului 5 poate elibera titularului respectivei calificări un certificat fără repetarea examenului.

(4)   În cazul în care un sistem existent de certificare, bazat pe examinarea candidaților, îndeplinește cerințele prevăzute la articolele 5 și 6 și acoperă parțial competențele și cunoștințele minime prevăzute în anexă, organismele de certificare pot elibera un certificat, cu condiția ca solicitantul să reușească la un examen suplimentar de verificare a competențelor și cunoștințelor care nu sunt acoperite de certificarea existentă, organizat de un organism de evaluare în sensul articolului 6.

Articolul 5

Organismele de certificare

(1)   Un organism de certificare este înființat în temeiul legislației sau al normelor naționale ori este desemnat de autoritatea competentă dintr-un stat membru sau de alte entități desemnate în acest scop pentru a elibera certificate destinate personalului care desfășoară activitatea menționată la articolul 1.

Organismul de certificare acționează imparțial în îndeplinirea sarcinilor sale.

(2)   Organismul de certificare stabilește și aplică procedurile de eliberare, suspendare și retragere a certificatelor.

(3)   Organismul de certificare ține un registru care permite verificarea statutului persoanelor certificate. Registrul reprezintă dovada faptului că procesul de certificare a fost încheiat. Registrul se păstrează pe o perioadă de minimum 5 ani.

Articolul 6

Organismele de evaluare

(1)   Un organism de evaluare desemnat de autoritatea competentă dintr-un stat membru sau de alte entități desemnate în acest scop organizează examene destinate personalului menționat la articolul 1. Un organism de certificare în sensul articolului 5 poate îndeplini, de asemenea, condițiile specifice organismului de evaluare.

Organismul de certificare acționează imparțial în îndeplinirea sarcinilor sale.

(2)   Examenele sunt planificate și structurate astfel încât să asigure acoperirea competențelor și cunoștințelor minime stabilite în anexă.

(3)   Organismul de evaluare adoptă proceduri de notificare și păstrează un registru care să permită constituirea unui dosar privind rezultatele individuale și generale ale evaluării.

(4)   Organismul de evaluare se asigură că examinatorii desemnați să participe la o probă dețin cunoștințele necesare în ceea ce privește metodele de examinare și documentele aferente examinării, precum și competențele corespunzătoare în domeniul examinat. De asemenea, asigură disponibilitatea echipamentelor, a instrumentelor și a materialelor necesare pentru proba practică.

Articolul 7

Notificare

(1)   Până la 4 ianuarie 2009, Comisia este notificată de statele membre, utilizând formatul stabilit prin Regulamentul (CE) nr. 308/2008, cu privire la denumirile și datele de contact ale organismelor de certificare a personalului în sensul articolului 5, precum și la titlurile certificatelor acordate personalului care îndeplinește cerințele prevăzute la articolul 4.

(2)   Statele membre actualizează informațiile notificate în conformitate cu alineatul (1) cu noi informații pertinente, pe care le prezintă de îndată Comisiei.

Articolul 8

Condiții pentru recunoașterea reciprocă

(1)   Recunoașterea reciprocă a certificatelor eliberate în alte state membre se aplică numai certificatelor eliberate în conformitate cu articolul 4.

(2)   Statele membre pot solicita titularilor de certificate eliberate în alt stat membru să furnizeze o traducere a certificatelor într-o altă limbă oficială a Comunității.

Articolul 9

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 2 aprilie 2008.

Pentru Comisie

Stavros DIMAS

Membru al Comisiei


(1)  JO L 161, 14.6.2006, p. 1.

(2)  A se vedea pagina 28 din prezentul Jurnal Oficial.

(3)  JO L 244, 29.9.2000, p. 1. Regulament modificat ultima dată prin Decizia 2007/540/CE a Comisiei (JO L 198, 31.7.2007, p. 35).


ANEXĂ

Cerințe minime privind competențele și cunoștințele care trebuie evaluate de organismele de evaluare

Examenul menționat la articolul 4 alineatul (1) și la articolul 6 alineatul (2) cuprinde următoarele:

(a)

o probă teoretică, indicată cu litera (T) în coloana „Tipul testului”, formată din una sau mai multe întrebări destinate să evalueze competențele și cunoștințele respective;

(b)

o probă practică, indicată cu litera (P) în coloana „Tipul testului”, în cadrul căreia candidatul trebuie să execute sarcina corespunzătoare cu ajutorul materialelor, al instrumentelor și al echipamentelor necesare.


Nr.

Competențe și cunoștințe minime

Tipul testului

1

Cunoștințe de bază privind aspectele relevante de mediu (schimbări climatice, Protocolul de la Kyoto, potențialul de încălzire globală), dispozițiile relevante ale Regulamentului (CE) nr. 842/2006 și regulamentele relevante de punere în aplicare a dispozițiilor Regulamentului (CE) nr. 842/2006

T

2

Caracteristicile fizice, chimice și de mediu ale SF6

T

3

Utilizarea SF6 în echipamentul electric (izolare, stingerea arcului electric)

T

4

Calitatea SF6, în conformitate cu standardele industriale relevante (1)

T

5

Înțelegerea proiectării echipamentelor electrice

T

6

Verificarea calității SF6

P

7

Recuperarea SF6 și a amestecurilor cu SF6, precum și purificarea SF6

P

8

Stocarea și transportul SF6

T

9

Operarea echipamentului de recuperare a SF6

P

10

Operarea sistemelor etanșe de evacuare, dacă este necesar

P

11

Reutilizarea SF6 și diferitele categorii de reutilizare

T

12

Lucru în compartimente deschise conținând SF6

P

13

Neutralizarea subproduselor SF6

T

14

Monitorizarea SF6 și obligațiile de înregistrare a datelor relevante în temeiul legislației naționale sau comunitare ori în temeiul acordurilor internaționale

T


(1)  De exemplu, IEC 60376 și IEC 60480.


3.4.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 92/21


REGULAMENTUL (CE) NR. 306/2008 AL COMISIEI

din 2 aprilie 2008

de stabilire, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 842/2006 al Parlamentului European și al Consiliului, a cerințelor minime și a condițiilor de recunoaștere reciprocă privind certificarea personalului care recuperează anumiți solvenți pe bază de gaze fluorurate cu efect de seră din echipamente

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 842/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 mai 2006 privind anumite gaze fluorurate cu efect de seră (1), în special articolul 5 alineatul (1),

întrucât:

(1)

Pentru a respecta cerințele prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 842/2006, este necesar să se prevadă norme privind calificarea personalului care desfășoară, asupra unor echipamente care conțin anumite gaze fluorurate cu efect de seră, activități care pot provoca scurgeri.

(2)

Personalul care nu a fost încă certificat, dar care s-a înscris la un curs de formare profesională în vederea obținerii unui certificat ar trebui autorizat, pentru o perioadă limitată, să desfășoare activități pentru care este necesară o astfel de certificare, în scopul de a dobândi experiența practică necesară pentru examinare, cu condiția să fie supravegheat de personal certificat.

(3)

Mai multe state membre nu dispun în prezent de sisteme de atestare sau de certificare. Prin urmare, personalului ar trebui să i se acorde un termen-limită pentru obținerea unui certificat.

(4)

Pentru a se evita costurile administrative nejustificate, ar trebui autorizată crearea unui sistem de certificare pe baza schemelor existente de atestare, cu condiția ca toate competențele și cunoștințele acoperite, precum și sistemul de atestare aferent să îndeplinească standardele minime prevăzute de prezentul regulament.

(5)

Entitățile care produc sau exploatează echipamente care conțin solvenți pe bază de gaze fluorurate cu efect de seră ar putea fi desemnate drept organisme de evaluare și/sau de certificare, cu condiția să respecte cerințele relevante.

(6)

Pentru a se evita costurile administrative nejustificate, un stat membru în care nu se utilizează în prezent niciun solvent pe bază de gaze fluorurate cu efect de seră ar trebui să aibă dreptul de a nu institui integral sistemul de certificare, cu condiția ca statul membru în cauză să ia măsurile necesare pentru a garanta eliberarea fără întârziere a certificatelor, în cazul în care acestea vor fi solicitate în viitor, pentru a nu crea bariere ilegale la intrarea pe piață.

(7)

Examinarea reprezintă o metodă eficace de testare a capacității unui candidat de a executa corect acțiunile care ar putea provoca scurgeri atât în mod direct, cât și indirect.

(8)

Organismele de evaluare și de certificare desemnate în mod oficial ar trebui să asigure respectarea cerințelor minime prevăzute de prezentul regulament, contribuind astfel la o recunoaștere reciprocă efectivă și eficientă a certificatelor în întreaga Comunitate.

(9)

Informațiile privind sistemul de certificare prin care se eliberează certificatele care fac obiectul recunoașterii reciproce ar trebui comunicate Comisiei conform modelului prevăzut în Regulamentul (CE) nr. 308/2008 al Comisiei din 2 aprilie 2008 de stabilire, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 842/2006 al Parlamentului European și al Consiliului, a formularului de notificare a programelor de formare și certificare ale statelor membre (2).

(10)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului instituit prin articolul 18 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 2037/2000 al Parlamentului European și al Consiliului (3),

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Obiectul și sfera de aplicare

Prezentul regulament stabilește cerințele minime pentru certificarea personalului care recuperează anumiți solvenți pe bază de gaze fluorurate cu efect de seră din echipamente, precum și condițiile de recunoaștere reciprocă a certificatelor eliberate în conformitate cu cerințele în cauză.

Articolul 2

Certificarea personalului

(1)   Personalul care desfășoară activitatea menționată la articolul 1 este titularul unuia dintre certificatele prevăzute la articolul 4.

(2)   Alineatul (1) nu se aplică, pentru o perioadă maximă de 1 an, personalului înscris la un curs de formare profesională în vederea obținerii unui certificat, cu condiția ca acesta să își desfășoare activitatea sub supravegherea unei persoane titulare a unui certificat.

(3)   Statele membre pot decide ca alineatul (1) să nu se aplice, pentru o perioadă care să nu depășească data prevăzută la articolul 5 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 842/2006, personalului care desfășoară activitatea menționată la articolul 1 din prezentul regulament înainte de data prevăzută la articolul 5 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 842/2006.

Pentru perioada menționată la primul paragraf se consideră că personalul în cauză este certificat pentru a desfășura această activitate în sensul cerințelor Regulamentului (CE) nr. 842/2006.

Articolul 3

Eliberarea certificatelor pentru personal

(1)   Un organism de certificare, în sensul articolului 4, eliberează un certificat personalului care a trecut un examen teoretic și practic organizat de un organism de evaluare, în sensul articolului 5, referitor la competențele și cunoștințele minime stabilite în anexă.

(2)   Certificatul cuprinde cel puțin următoarele indicații:

(a)

denumirea organismului de certificare, numele și prenumele titularului, numărul certificatului și, dacă este cazul, data expirării;

(b)

activitatea pe care este autorizat să o desfășoare titularul certificatului;

(c)

data eliberării și semnătura organismului emitent.

(3)   În cazul în care un sistem existent de certificare, bazat pe examinarea candidaților, acoperă competențele și cunoștințele minime prevăzute în anexă și îndeplinește cerințele prevăzute la articolele 4 și 5, dar atestarea aferentă nu cuprinde elementele menționate la alineatul (2) din prezentul articol, un organism de certificare în sensul articolului 4 poate elibera titularului respectivei atestări un certificat, fără a mai fi necesară repetarea examenului.

(4)   În cazul în care un sistem existent de certificare, bazat pe examinarea candidaților, îndeplinește cerințele prevăzute la articolele 4 și 5 și acoperă parțial competențele și cunoștințele minime prevăzute în anexă, organismele de certificare pot elibera un certificat, cu condiția ca solicitantul să treacă un examen suplimentar de verificare a competențelor și cunoștințelor care nu sunt acoperite de certificarea existentă, organizat de un organism de evaluare în sensul articolului 5.

Articolul 4

Organismul de certificare

(1)   Se instituie, printr-un act legislativ național, sau se desemnează de către autoritatea competentă a unui stat membru sau de către alte entități care dețin competențe în acest sens un organism de certificare abilitat să elibereze certificate pentru personalul care desfășoară una sau mai multe dintre activitățile menționate la articolul 1.

Organismul de certificare acționează în mod imparțial în îndeplinirea sarcinilor sale.

(2)   Organismul de certificare stabilește și aplică procedurile de eliberare, suspendare și retragere a certificatelor.

(3)   Organismul de certificare ține evidențe care permit verificarea statutului persoanelor certificate. Evidențele reprezintă dovada faptului că procesul de certificare s-a încheiat în mod efectiv. Evidențele se păstrează pe o perioadă de minimum 5 ani.

Articolul 5

Organismul de evaluare

(1)   Un organism de evaluare, desemnat de autoritatea competentă a unui stat membru sau de alte entități cu competențe în acest sens, organizează examene pentru personalul menționat la articolul 1. Un organism de certificare în sensul articolului 4 poate îndeplini, de asemenea, rolul de organism de evaluare.

Organismul de evaluare acționează în mod imparțial în îndeplinirea sarcinilor sale.

(2)   Examenele sunt planificate și structurate astfel încât să asigure acoperirea competențelor și cunoștințelor minime stabilite în anexă.

(3)   Organismul de evaluare adoptă proceduri de notificare și ține evidențe care să permită documentarea rezultatelor individuale și generale ale evaluării.

(4)   Organismul de evaluare se asigură că examinatorii desemnați să participe la o probă dețin cunoștințele necesare în ceea ce privește metodele de examinare și documentele aferente examinării, precum și competențele corespunzătoare în domeniul care face obiectul examinării. De asemenea, acesta asigură disponibilitatea echipamentelor, a instrumentelor și a materialelor necesare pentru proba practică.

Articolul 6

Notificarea

(1)   Până la 4 ianuarie 2009, Comisia este notificată de statele membre, care utilizează formatul stabilit prin Regulamentul (CE) nr. 308/2008, cu privire la denumirile și datele de contact ale organismelor de certificare a personalului în sensul articolului 4, precum și cu privire la titlurile certificatelor acordate personalului care îndeplinește cerințele prevăzute la articolul 3.

(2)   În cazul în care într-un stat membru nu se utilizează solvenți pe bază de gaze fluorurate cu efect de seră, respectivul stat membru poate decide să nu desemneze organismul de certificare sau de evaluare în sensul articolelor 4 și/sau 5 înainte de apariția necesității unei asemenea certificări în viitor. În acest caz, statul membru în cauză ia măsurile necesare în temeiul legislației naționale pentru a se asigura că aceste certificate sunt eliberate fără întârziere, în cazul în care asemenea certificate vor fi solicitate pe viitor.

Până la 4 ianuarie 2009, Comisia este notificată de statul membru cu privire la intenția acestuia de a aplica dispozițiile prezentului alineat și măsurile întreprinse pentru a le respecta. În acest caz, alineatul (1) nu se aplică.

(3)   Statele membre actualizează informațiile transmise în temeiul alineatului (1) cu noi informații pertinente, pe care le transmit fără întârziere Comisiei.

Articolul 7

Condiții pentru recunoașterea reciprocă

(1)   Recunoașterea reciprocă a certificatelor eliberate în alte state membre se aplică certificatelor eliberate în conformitate cu articolul 3.

(2)   Statele membre pot solicita titularilor de certificate eliberate în alt stat membru să furnizeze o traducere a certificatului într-o altă limbă oficială a Comunității.

Articolul 8

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 2 aprilie 2008.

Pentru Comisie

Stavros DIMAS

Membru al Comisiei


(1)  JO L 161, 14.6.2006, p. 1.

(2)  A se vedea pagina 28 din prezentul Jurnal Oficial.

(3)  JO L 244, 29.9.2000, p. 1. Regulament modificat ultima dată prin Decizia 2007/540/CE a Comisiei (JO L 198, 31.7.2007, p. 35).


ANEXĂ

Cerințe minime privind competențele și cunoștințele care trebuie verificate de organismele de evaluare

Examenul prevăzut la articolul 3 alineatul (1) și la articolul 5 alineatul (2) cuprinde următoarele:

(a)

o probă teoretică, indicată cu litera (T) în coloana intitulată „Tipul probei”, formată din una sau mai multe întrebări destinate să evalueze competențele și cunoștințele respective;

(b)

o probă practică, indicată cu litera (P) în coloana intitulată „Tipul probei”, în cadrul căreia candidatul trebuie să execute sarcina corespunzătoare cu ajutorul materialelor, al instrumentelor și al echipamentelor relevante.


Nr.

Cunoștințe și competențe minime

Tipul probei

1.

Cunoștințe de bază privind aspecte de mediu relevante (schimbările climatice, Protocolul de la Kyoto, potențialul de încălzire globală), dispozițiile relevante ale Regulamentului (CE) nr. 842/2006 și normele de punere în aplicare a dispozițiilor Regulamentului (CE) nr. 842/2006

T

2.

Caracteristici fizice, chimice și de mediu ale gazelor fluorurate cu efect de seră utilizate ca solvenți

T

3.

Utilizarea gazelor fluorurate cu efect de seră ca solvenți

T

4.

Recuperarea solvenților pe bază de gaze fluorurate cu efect de seră

P

5.

Depozitarea și transportul solvenților pe bază de gaze fluorurate cu efect de seră

T

6.

Utilizarea de dispozitive de recuperare în ceea ce privește echipamentele care conțin solvenți pe bază de gaze fluorurate cu efect de seră

P


3.4.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 92/25


REGULAMENTUL (CE) NR. 307/2008 AL COMISIEI

din 2 aprilie 2008

de stabilire, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 842/2006 al Parlamentului European și al Consiliului, a cerințelor minime pentru programele de formare și a condițiilor pentru recunoașterea reciprocă a certificatelor de formare pentru personal, în ceea ce privește sistemele de climatizare ale unor autovehicule care conțin anumite gaze fluorurate cu efect de seră

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 842/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 mai 2006 privind anumite gaze fluorurate cu efect de seră (1), în special articolul 5 alineatul (1),

întrucât:

(1)

Directiva 2006/40/CE privind emisiile provenite de la sistemele de climatizare ale autovehiculelor și de modificare a Directivei 70/156/CEE (2) prevede introducerea obligatorie pe autovehicule, începând din 2011, a sistemelor de climatizare cu potențial de încălzire globală scăzut. Regulamentul (CE) nr. 842/2006 prevede, ca măsură pe termen scurt, stabilirea normelor privind nivelul de calificare cerut pentru personalul responsabil de recuperarea gazelor fluorurate cu efect de seră conținute de astfel de sisteme.

(2)

Personalului înscris la un curs de formare în vederea obținerii unui certificat ar trebui să i se permită, pentru o perioadă limitată de timp, să desfășoare activitățile vizate de cursul de formare și pentru care este necesar un certificat, cu condiția ca acesta să fie supravegheat de personal titular al unui astfel de certificat.

(3)

Pentru ca personalul care lucrează în prezent în sectoarele reglementate de prezentul regulament să poată beneficia de formare și să obțină un certificat, fără întreruperea activității sale profesionale, este necesară o perioadă de tranziție adecvată, în cursul căreia personalul format în cadrul programelor de calificare existente sau care are experiență profesională să poată fi considerat calificat în mod corespunzător în sensul Regulamentului (CE) nr. 842/2006.

(4)

În vederea evitării costurilor administrative excesive, ar trebui să se permită recunoașterea programelor de calificare existente, cu condiția ca aptitudinile și cunoștințele la care acestea se referă, precum și sistemul de calificare corespunzător să fie conforme cu standardele minime prevăzute de prezentul regulament.

(5)

Organismele de certificare desemnate oficial trebuie să asigure respectarea cerințelor minime stabilite de prezentul regulament și, prin urmare, să contribuie la recunoașterea reciprocă efectivă și eficientă a certificatelor de formare în întreaga Comunitate.

(6)

Informațiile cu privire la sistemele de certificare în cadrul cărora se eliberează certificatele care fac obiectul recunoașterii comune ar trebui notificate Comisiei, conform modelului prevăzut de Regulamentul (CE) nr. 308/2008 al Comisiei din 2 aprilie 2008 de stabilire, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 842/2006 al Parlamentului European și al Consiliului, a modelului de notificare a programelor de formare și de certificare ale statelor membre (3). Informațiile cu privire la recunoașterea sistemelor de calificare existente sau a experienței profesionale, pentru o perioadă tranzitorie, ar trebui notificate Comisiei.

(7)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul comitetului instituit prin articolul 18 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 2037/2000 al Parlamentului European și al Consiliului (4),

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Obiect

Prezentul regulament stabilește condițiile minime pentru programele de formare a personalului responsabil de recuperarea anumitor gaze fluorurate cu efect de seră conținute de sistemele de climatizare ale autovehiculelor, care intră în sfera de aplicare a Directivei 2006/40/CE, precum și condițiile de recunoaștere reciprocă a certificatelor de formare eliberate în conformitate cu respectivele cerințe.

Articolul 2

Formarea personalului

(1)   Numai personalul titular al unui certificat de formare în sensul articolului 3 este considerat calificat în mod corespunzător pentru a desfășura activitatea prevăzută la articolul 1.

(2)   Alineatul (1) nu se aplică pentru o perioadă de maximum 12 luni personalului înscris la un curs de formare în vederea obținerii unui certificat, cu condiția ca acesta să își desfășoare activitatea sub supravegherea unei persoane considerate calificate în mod corespunzător.

(3)   Statele membre pot decide ca până la 4 iulie 2010 alineatul (1) să nu se aplice:

(a)

personalului titular al unui certificat eliberat în cadrul programelor de calificare existente pentru activitatea prevăzută la articolul 1 și recunoscut ca atare de statele membre; sau

(b)

personalului cu experiență profesională în activitatea prevăzută la articolul 1, acumulată până la 4 iulie 2008.

În cursul perioadei prevăzute la primul paragraf, personalul respectiv este considerat calificat în mod corespunzător să desfășoare activitatea prevăzută la articolul 1.

Articolul 3

Eliberarea de certificate de formare personalului

(1)   Se instituie un organism de certificare prin dispoziții legale sau naționale sau se desemnează de către autoritatea competentă din statul membru sau de către alte entități abilitate în acest sens.

(2)   Organismul de certificare prevăzut la alineatul (1) eliberează un certificat de formare personalului care urmat un curs de formare axat pe competențele și cunoștințele minime prevăzute în anexă.

(3)   Certificatul de formare conține cel puțin următoarele date:

(a)

numele organismului de certificare, numele complet al titularului și numărul de înregistrare;

(b)

activitatea pe care titularul certificatului de formare are dreptul să o desfășoare;

(c)

data eliberării și semnătura organismului emitent.

(4)   În cazul în care un curs de formare deja existent acoperă competențele și cunoștințele minime prevăzute în anexă, dar certificatul respectiv nu conține elementele prevăzute la alineatul (3) din prezentul articol, un organism de certificare prevăzut la alineatul (1) poate elibera un certificat de formare titularului unei astfel de calificări, fără ca acesta să repete cursul de formare.

Articolul 4

Notificare

(1)   Până la 4 iulie 2008, Comisei i se notifică de către statele membre intenția lor de a pune în aplicare litera (a) sau (b) de la articolul 2 alineatul (3) primul paragraf, prin identificarea sistemelor de calificare existente sau a cerințelor privind experiența profesională, pe baza cărora personalul este considerat calificat în mod corespunzător.

(2)   Până la 4 ianuarie 2009, Comisiei i se notifică de către statele membre denumirea și datele de contact ale organismelor de certificare a personalului prevăzut la articolul 3 alineatul (1), precum și titlul certificatelor de formare a personalului care îndeplinește cerințele de la articolul 3 alineatul (2) și din anexă, utilizând modelul stabilit de Regulamentul (CE) nr. 308/2008.

(3)   Statele membre actualizează notificarea trimisă în conformitate cu alineatul (2), incluzând orice noi informații relevante, și o trimit de îndată Comisiei.

Articolul 5

Condiții pentru recunoașterea reciprocă

(1)   Statele membre acordă recunoaștere reciprocă certificatelor de formare eliberate în alte state membre, în conformitate cu articolul 3.

(2)   Statele membre pot solicita titularilor de certificate de formare eliberate în alt stat membru să prezinte o traducere a certificatului respectiv într-o altă limbă oficială a Comunității.

Articolul 6

Intrare în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 2 aprilie 2008.

Pentru Comisie

Stavros DIMAS

Membru al Comisiei


(1)  JO L 161, 14.6.2006, p. 1.

(2)  JO L 161, 14.6.2006, p. 12.

(3)  A se vedea pagina 28 din prezentul Jurnal Oficial.

(4)  JO L 244, 29.9.2000, p. 1. Regulament modificat ultima dată prin Decizia 2007/540/CE a Comisiei (JO L 198, 31.7.2007, p. 35).


ANEXĂ

Cerințe minime cu privire la competențele și cunoștințele care trebuie să fie acoperite de programele de formare

Cursul de formare prevăzut la articolul 3 alineatul (2) cuprinde următoarele:

(a)

un modul teoretic, indicat în coloana „Tipul de modul” prin litera „T”,

(b)

un modul practic, în cadrul căruia cel interesat îndeplinește sarcina corespunzătoare utilizând materialele, instrumentele și echipamentele relevante, indicat în coloana „Tipul de modul” prin litera „P”.


Competențe și cunoștințe minime

Tipul de modul

1.   

Modul de funcționare al sistemelor de climatizare care conțin gaze fluorurate cu efect de seră, instalate în autovehicule, impactul asupra mediului al gazelor fluorurate cu efect de seră utilizate ca agenți de refrigerare și normele aferente privind mediul

1.1

Cunoștințe de bază privind modul de funcționare al sistemelor de climatizare ale autovehiculelor

T

1.2

Cunoștințe de bază cu privire la utilizarea și proprietățile gazelor fluorurate cu efect de seră utilizate ca agenți de refrigerare în sistemele de climatizare ale autovehiculelor, impactul emisiilor de astfel de gaze asupra mediului (nivelul potențialului de încălzire globală al acestora în ceea ce privește schimbarea climatică)

T

1.3

Cunoștințe de bază cu privire la dispozițiile relevante ale Regulamentului (CE) nr. 842/2006 și ale Directivei 2006/40/CE

T

2.   

Recuperarea ecologică a gazelor fluorurate cu efect de seră

2.1

Cunoașterea procedurilor comune de recuperare a gazelor fluorurate cu efect de seră

T

2.2

Manipularea unui cilindru cu agent de refrigerare

P

2.3

Conectarea și deconectarea unui dispozitiv de recuperare la și din gurile de ieșire ale unui sistem de climatizare dintr-un autovehicul, care conține gaze fluorurate cu efect de seră

P

2.4

Operarea dispozitivului de recuperare

P


3.4.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 92/28


REGULAMENTUL (CE) NR. 308/2008 AL COMISIEI

din 2 aprilie 2008

de stabilire, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 842/2006 al Parlamentului European și al Consiliului, a formularului de notificare a programelor de formare și certificare ale statelor membre

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIACOMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 842/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 mai 2006 privind anumite gaze fluorurate cu efect de seră (1), în special articolul 5 alineatul (5),

întrucât:

(1)

Formularul de notificare ar trebui să conțină informațiile esențiale solicitate pentru a permite autentificarea unui certificat sau a unui atestat care îndeplinește cerințele minime și condițiile de recunoaștere reciprocă stabilite de Comisie în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 842/2006.

(2)

Comisia a adoptat cerințe minime și condiții de recunoaștere reciprocă a certificării societăților comerciale și a personalului. În special, Comisia a adoptat Regulamentul (CE) nr. 303/2008 al Comisiei din 2 aprilie 2008 de stabilire, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 842/2006 al Parlamentului European și al Consiliului, a cerințelor minime și a condițiilor de recunoaștere reciprocă în vederea certificării societăților comerciale și a personalului în ceea ce privește echipamentele staționare de refrigerare, de climatizare și pentru pompe de căldură care conțin anumite gaze fluorurate cu efect de seră (2); Regulamentul (CE) nr. 304/2008 al Comisiei din 2 aprilie 2008 de stabilire, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 842/2006 al Parlamentului European și al Consiliului, a cerințelor minime și a condițiilor de recunoaștere reciprocă pentru certificarea societăților și a personalului în ceea ce privește sistemele staționare de protecție împotriva incendiilor și extinctoarele care conțin anumite gaze fluorurate cu efect de seră (3); Regulamentul (CE) nr. 305/2008 al Comisiei din 2 aprilie 2008 de stabilire, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 842/2006 al Parlamentului European și al Consiliului, a cerințelor minime și a condițiilor pentru recunoașterea reciprocă a certificării personalului însărcinat cu recuperarea anumitor gaze fluorurate cu efect de seră provenite de la instalațiile de distribuție de înaltă tensiune (4); Regulamentul (CE) nr. 306/2008 al Comisiei din 2 aprilie 2008 de stabilire, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 842/2006 al Parlamentului European și al Consiliului, a cerințelor minime și a condițiilor de recunoaștere reciprocă privind certificarea personalului care recuperează anumiți solvenți pe bază de gaze fluorurate cu efect de seră din echipamente (5); precum și Regulamentul (CE) nr. 307/2008 al Comisiei din 2 aprilie 2008 de stabilire, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 842/2006 al Parlamentului European și al Consiliului, a cerințelor minime pentru programele de formare și a condițiilor pentru recunoașterea reciprocă a certificatelor de formare pentru personal, în ceea ce privește sistemele de climatizare ale unor autovehicule care conțin anumite gaze fluorurate cu efect de seră (6).

(3)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului instituit prin articolul 18 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 2037/2000 al Parlamentului European și al Consiliului (7),

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Statele membre utilizează, pentru notificările menționate la articolul 5 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 842/2006, următoarele formulare:

1.

pentru echipamentele staționare de refrigerare, de climatizare și pompe de căldură, formularul de notificare din anexa I la prezentul regulament;

2.

pentru echipamentele staționare de protecție împotriva incendiilor și extinctoare, formularul de notificare din anexa II la prezentul regulament;

3.

pentru instalațiile de distribuție de înaltă tensiune, formularul de notificare din anexa III la prezentul regulament;

4.

pentru echipamente care conțin solvenți pe bază de gaze fluorurate cu efect de seră, formularul de notificare din anexa IV la prezentul regulament;

5.

pentru sistemele de climatizare ale autovehiculelor, formularul de notificare din anexa V la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 2 aprilie 2008.

Pentru Comisie

Stavros DIMAS

Membru al Comisiei


(1)  JO L 161, 14.6.2006, p. 1.

(2)  A se vedea pagina 3 din prezentul Jurnal Oficial.

(3)  A se vedea pagina 12 din prezentul Jurnal Oficial.

(4)  A se vedea pagina 17 din prezentul Jurnal Oficial.

(5)  A se vedea pagina 21 din prezentul Jurnal Oficial.

(6)  A se vedea pagina 25 din prezentul Jurnal Oficial.

(7)  JO L 244, 29.9.2000, p. 1. Regulament modificat ultima dată prin Decizia 2007/540/CE a Comisiei (JO L 198, 31.7.2007, p. 35).


ANEXA I

ECHIPAMENTE STAȚIONARE DE REFRIGERARE, DE CLIMATIZARE ȘI POMPE DE CĂLDURĂ

NOTIFICARE

ÎN VEDEREA STABILIRII SAU ADAPTĂRII DE CĂTRE STATELE MEMBRE A CERINȚELOR LOR ÎN MATERIE DE FORMARE ȘI CERTIFICARE A SOCIETĂȚILOR COMERCIALE ȘI A PERSONALULUI CARE DESFĂȘOARĂ ACTIVITĂȚI CARE INTRĂ SUB INCIDENȚA ARTICOLULUI 5 ALINEATUL (1) DIN REGULAMENTUL (CE) NR. 842/2006 PRIVIND ANUMITE GAZE FLUORURATE CU EFECT DE SERĂ

INFORMAȚII GENERALE

(a)

Stat membru

 

(b)

Autoritatea care efectuează notificarea

 

(c)

Data notificării

 

PARTEA A

Personal

Următoarele sisteme de certificare a personalului însărcinat cu instalarea, mentenanța sau întreținerea și controlul etanșeității echipamentelor staționare de refrigerare, de climatizare și a pompelor de căldură care conțin anumite gaze fluorurate cu efect de seră sau a personalului însărcinat cu recuperarea acestor gaze din astfel de echipamente îndeplinesc cerințele minime și condițiile de recunoaștere reciprocă stabilite la articolele 5 și 13 din Regulamentul (CE) nr. 303/2008 (1).

Titlul certificatului

Organismul de certificare a personalului (nume și date de contact)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTEA B

Societăți comerciale

Următoarele sisteme de certificare a societăților comerciale însărcinate cu instalarea, mentenanța sau întreținerea echipamentelor staționare de refrigerare, de climatizare și a pompelor de căldură care conțin anumite gaze fluorurate cu efect de seră îndeplinesc cerințele minime și condițiile de recunoaștere reciprocă stabilite la articolele 8 și 13 din Regulamentul (CE) nr. 303/2008.

Titlul certificatului

Organismul de certificare a societăților comerciale (nume și date de contact)

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  JO L 92, 3.4.2008, p. 3.


ANEXA II

EHIPAMENTE STAȚIONARE DE PROTECȚIE ÎMPOTRIVA INCENDIILOR ȘI EXTINCTOARE

NOTIFICARE

ÎN VEDEREA STABILIRII SAU ADAPTĂRII DE CĂTRE STATELE MEMBRE A CERINȚELOR LOR ÎN MATERIE DE FORMARE ȘI CERTIFICARE A SOCIETĂȚILOR COMERCIALE ȘI A PERSONALULUI CARE DESFĂȘOARĂ ACTIVITĂȚI CARE INTRĂ SUB INCIDENȚA ARTICOLULUI 5 ALINEATUL (1) DIN REGULAMENTUL (CE) NR. 842/2006 PRIVIND ANUMITE GAZE FLUORURATE CU EFECT DE SERĂ

INFORMAȚII GENERALE

(a)

Stat membru

 

(b)

Autoritatea care efectuează notificarea

 

(c)

Data notificării

 

PARTEA A

Personal

Următoarele sisteme de certificare a personalului însărcinat cu instalarea, mentenanța sau întreținerea și controlul etanșeității echipamentelor staționare de protecție împotriva incendiilor care conțin anumite gaze fluorurate cu efect de seră sau a personalului însărcinat cu recuperarea acestor gaze din astfel de echipamente sau extinctoare îndeplinesc cerințele minime și condițiile de recunoaștere reciprocă stabilite la articolele 5 și 13 din Regulamentul (CE) nr. 304/2008 (1).

Titlul certificatului

Organismul de certificare a personalului (nume și date de contact)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTEA B

Societăți comerciale

Următoarele sisteme de certificare a societăților comerciale însărcinate cu instalarea, mentenanța sau întreținerea echipamentelor staționare de protecție împotriva incendiilor care conțin anumite gaze fluorurate cu efect de seră îndeplinesc cerințele minime și condițiile de recunoaștere reciprocă stabilite la articolele 8 și 13 din Regulamentul (CE) nr. 304/2008.

Titlul certificatului

Organismul de certificare a societăților comerciale (nume și date de contact)

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  JO L 92, 3.4.2008, p. 12.


ANEXA III

INSTALAȚII DE DISTRIBUȚIE DE ÎNALTĂ TENSIUNE

NOTIFICARE

ÎN VEDEREA STABILIRII SAU ADAPTĂRII DE CĂTRE STATELE MEMBRE A CERINȚELOR LOR ÎN MATERIE DE FORMARE ȘI CERTIFICARE A PERSONALULUI CARE DESFĂȘOARĂ ACTIVITĂȚI CARE INTRĂ SUB INCIDENȚA ARTICOLULUI 5 ALINEATUL (1) DIN REGULAMENTUL (CE) NR. 842/2006 PRIVIND ANUMITE GAZE FLUORURATE CU EFECT DE SERĂ

INFORMAȚII GENERALE

(a)

Stat membru

 

(b)

Autoritatea care efectuează notificarea

 

(c)

Data notificării

 

Următoarele sisteme de certificare a personalului însărcinat cu recuperarea anumitor gaze fluorurate cu efect de seră din instalațiile de distribuție de înaltă tensiune îndeplinesc cerințele minime și condițiile de recunoaștere reciprocă stabilite la articolele 4 și 8 din Regulamentul (CE) nr. 305/2008 (1).

Titlul certificatului

Organismul de certificare a personalului (nume și date de contact)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  JO L 92, 3.4.2008, p. 17.


ANEXA IV

ECHIPAMENTE CARE CONȚIN SOLVENȚI PE BAZĂ DE GAZE FLUORURATE CU EFECT DE SERĂ

NOTIFICARE

ÎN VEDEREA STABILIRII SAU ADAPTĂRII DE CĂTRE STATELE MEMBRE A CERINȚELOR LOR ÎN MATERIE DE FORMARE ȘI CERTIFICARE A PERSONALULUI CARE DESFĂȘOARĂ ACTIVITĂȚI CARE INTRĂ SUB INCIDENȚA ARTICOLULUI 5 ALINEATUL (1) DIN REGULAMENTUL (CE) NR. 842/2006 PRIVIND ANUMITE GAZE FLUORURATE CU EFECT DE SERĂ

INFORMAȚII GENERALE

(a)

Stat membru

 

(b)

Autoritatea care efectuează notificarea

 

(c)

Data notificării

 

Următoarele sisteme de certificare a personalului însărcinat cu recuperarea anumitor solvenți pe bază de gaze fluorurate cu efect de seră din echipamente îndeplinesc cerințele minime și condițiile de recunoaștere reciprocă stabilite la articolele 3 și 7 din Regulamentul (CE) nr. 306/2008 (1).

Titlul certificatului

Organismul de certificare a personalului (nume și date de contact)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  JO L 92, 3.4.2008, p. 21.


ANEXA V

SISTEME DE CLIMATIZARE ALE AUTOVEHICULELOR

NOTIFICARE

ÎN VEDEREA STABILIRII SAU ADAPTĂRII DE CĂTRE STATELE MEMBRE A CERINȚELOR LOR ÎN MATERIE DE FORMARE ȘI CALIFICARE A PERSONALULUI CARE DESFĂȘOARĂ ACTIVITĂȚI CARE INTRĂ SUB INCIDENȚA ARTICOLULUI 5 ALINEATUL (1) DIN REGULAMENTUL (CE) NR. 842/2006 PRIVIND ANUMITE GAZE FLUORURATE CU EFECT DE SERĂ

INFORMAȚII GENERALE

(a)

Stat membru

 

(b)

Autoritatea care efectuează notificarea

 

(c)

Data notificării

 

Următoarele programe de formare a personalului însărcinat cu recuperarea anumitor gaze fluorurate cu efect de seră din sistemele de climatizare ale autovehiculelor îndeplinesc cerințele minime și condițiile de recunoaștere reciprocă stabilite la articolul 2 alineatul (1) și la articolul 5 din Regulamentul (CE) nr. 307/2008 (1).

Titlul atestatului

Organismul de atestare a personalului (nume și date de contact)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  JO L 92, 3.4.2008, p. 25.


3.4.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 92/35


REGULAMENTUL (CE) NR. 309/2008 AL COMISIEI

din 2 aprilie 2008

de înregistrare a unei denumiri în registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [Isle of Man Manx Loaghtan Lamb (DOP)]

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 510/2006 al Consiliului din 20 martie 2006 privind protecția indicațiilor geografice și a denumirilor de origine ale produselor agricole și alimentare (1), în special articolul 7 alineatul (5) al doilea paragraf,

întrucât:

(1)

În conformitate cu articolul 6 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 510/2006 și în temeiul articolului 17 alineatul (2) din regulamentul menționat, cererea Regatului Unit de înregistrare a denumirii „Isle of Man Manx Loaghtan Lamb” a fost publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene  (2).

(2)

Italia a declarat că se opune acestei înregistrări în conformitate cu articolul 7 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 510/2006, invocând în special motivul prevăzut la articolul 7 alineatul (3) litera (a) din respectivul regulament, și anume nerespectarea condițiilor menționate la articolul 2 din Regulamentul (CE) nr. 510/2006.

(3)

Prin scrisoarea din 1 iunie 2007, Comisia a invitat părțile interesate să procedeze la consultările care se impun.

(4)

Regatul Unit și Italia au ajuns la un acord, care a fost notificat Comisiei prin scrisoarea din 4 decembrie 2007.

(5)

În temeiul respectivului acord, Italia a considerat că informațiile furnizate de Regatul Unit erau satisfăcătoare și, în consecință, și-a retras obiecțiile.

(6)

Acordul la care au ajuns părțile interesate nu necesită o modificare a elementelor publicate în temeiul articolului 6 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 510/2006. Prin urmare, denumirea „Isle of Man Manx Loaghtan Lamb” trebuie să fie înregistrată în conformitate cu articolul 7 alineatul (4) din respectivul regulament,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Se înregistrează denumirea din anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 2 aprilie 2008.

Pentru Comisie

Mariann FISCHER BOEL

Membru al Comisiei


(1)  JO L 93, 31.3.2006, p. 12. Regulament modificat prin Regulamentul (CE) nr. 1791/2006 (JO L 363, 20.12.2006, p. 1).

(2)  JO C 3, 6.1.2006, p. 3.


ANEXĂ

Clasa 1.1—

Carne (și organe comestibile) proaspete

REGATUL UNIT

Isle of Man Manx Loaghtan Lamb (DOP)


II Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare nu este obligatorie

DECIZII

Comisie

3.4.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 92/37


DECIZIA COMISIEI

din 19 martie 2008

privind vaccinarea de urgență a rațelor sălbatice din Portugalia împotriva virusului slab patogen al gripei aviare și privind anumite măsuri de restricționare a circulației acestor păsări și a produselor derivate

[notificată cu numărul C(2008) 1077]

(Numai textul în limba portugheză este autentic)

(2008/285/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva 2005/94/CE a Consiliului din 20 decembrie 2005 privind măsurile comunitare de combatere a influenței aviare și de abrogare a Directivei 92/40/CEE (1), în special articolul 54 alineatul (2),

întrucât:

(1)

Directiva 2005/94/CE stabilește măsurile minime de combatere care trebuie aplicate în cazul apariției unui focar de gripă aviară la păsările de curte și la alte păsări ținute în captivitate.

(2)

Începând cu septembrie 2007, au apărut focare de gripă aviară în forma slab patogenă în cadrul unor exploatații avicole situate în partea centrală și de vest a Portugaliei, în special în exploatațiile în care sunt ținute păsări destinate repopulării efectivelor de vânat. Portugalia a adoptat măsuri în conformitate cu Directiva 2005/94/CE în vederea combaterii propagării bolii respective.

(3)

Portugalia a efectuat o evaluare a riscului și a constatat că exploatațiile de rațe sălbatice (rața mare – Anas platyrhynchos) destinate repopulării efectivelor de vânat (denumite în continuare „rațe sălbatice”) prezintă un risc sporit de infectare cu virusurile gripei aviare, în special prin contactul cu păsările sălbatice, și că există un pericol grav și imediat de propagare a gripei aviare.

(4)

Sisteme de detectare rapidă și măsuri de biosecuritate menite să reducă riscul transmiterii gripei aviare la efectivele de păsări sunt puse în aplicare în Portugalia, în zonele care au fost definite de către statul membru respectiv drept zone cu grad ridicat de risc, în conformitate cu Decizia 2005/734/CE a Comisiei din 19 octombrie 2005 de stabilire a unor măsuri de biosecuritate în vederea limitării riscului de transmitere la păsările de curte și la alte păsări ținute în captivitate, de la păsările sălbatice vii, a gripei aviare cauzate de subtipul H5N1 al virusului gripei A și de stabilire a unui sistem de depistare timpurie în zonele cu grad ridicat de risc (2).

(5)

În privința comerțului cu păsări destinate repopulării efectivelor de vânat, Portugalia a adoptat măsuri suplimentare în conformitate cu Decizia 2006/605/CE a Comisiei din 6 septembrie 2006 privind anumite măsuri de protecție referitoare la schimburile intracomunitare de păsări de curte destinate furnizării de vânat sălbatic pentru repopulare (3).

(6)

Portugalia a transmis spre aprobare Comisiei, prin scrisoarea din data de 25 ianuarie 2008, un plan de vaccinare de urgență, iar o versiune revizuită a planului respectiv a fost transmisă la 31 ianuarie 2008.

(7)

În conformitate cu planul de vaccinare de urgență respectiv, Portugalia intenționează să introducă vaccinarea de urgență într-o exploatație din regiunea Lisboa e Vale do Tejo, Ribatejo Norte, Vila Nova da Barquinha, în care sunt ținute efective valoroase de rațe sălbatice pentru reproducție și în care se utilizează un vaccin bivalent împotriva subtipurilor H7 și H5 ale virusului gripei aviare care trebuie aplicat până la 31 iulie 2008.

(8)

În avizele științifice privind folosirea vaccinării în vederea combaterii gripei aviare emise de Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (AESA) în 2005 (4) și 2007 (5), Consiliul pentru sănătatea și bunăstarea animalelor preciza faptul că vaccinarea de urgență și preventivă împotriva gripei aviare reprezintă un instrument important, care completează măsurile de combatere a bolii respective.

(9)

În plus, Comisia a examinat împreună cu autoritățile portugheze planul de vaccinare de urgență transmis de Portugalia și este mulțumită de faptul că, în urma modificărilor aduse, planul respectiv este conform cu legislația comunitară relevantă. Având în vedere situația epidemiologică din Portugalia referitoare la virusul slab patogen al gripei aviare, tipul de exploatație în care trebuie să fie aplicată vaccinarea și domeniul de aplicare limitat al planului de vaccinare, este adecvat să se aprobe planul de vaccinare de urgență transmis de Portugalia pentru a completa măsurile de combatere deja adoptate de acest stat membru.

(10)

În cadrul vaccinării de urgență care trebuie efectuată de Portugalia ar trebui utilizate numai vaccinurile autorizate în conformitate cu Directiva 2001/82/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 6 noiembrie 2001 de instituire a unui cod comunitar cu privire la produsele medicamentoase veterinare (6) sau cu Regulamentul (CE) nr. 726/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 31 martie 2004 de stabilire a procedurilor comunitare privind autorizarea și supravegherea medicamentelor de uz uman și veterinar și de instituire a unei Agenții Europene pentru Medicamente (7).

(11)

În plus, ar trebui să se efectueze supravegherea și monitorizarea exploatației în care sunt ținute rațele sălbatice vaccinate și a exploatațiilor de păsări nevaccinate, în conformitate cu planul de vaccinare de urgență.

(12)

Este adecvat, de asemenea, să se introducă anumite restricții privind circulația rațelor sălbatice vaccinate, a ouălor de incubație ale acestora și a rațelor sălbatice provenite din păsări vaccinate. Având în vedere numărul mic de rațe sălbatice prezente în exploatația în care urmează să fie efectuată vaccinarea de urgență, precum și din motive de trasabilitate și logistică, păsările vaccinate nu ar trebui deplasate din exploatația respectivă.

(13)

Pentru a reduce impactul economic asupra exploatației în cauză, pot fi prevăzute anumite derogări de la restricțiile privind circulația rațelor sălbatice provenite din rațe sălbatice vaccinate, având în vedere faptul că această circulație nu prezintă un risc special de propagare a bolii, sub rezerva aplicării măsurilor de supraveghere și de monitorizare, precum și a îndeplinirii condițiilor specifice de sănătate animală prevăzute pentru schimburile intracomunitare.

(14)

Măsurile prevăzute de prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Obiectul și domeniul de aplicare

(1)   Prezenta decizie stabilește anumite măsuri care trebuie aplicate în Portugalia, unde vaccinarea de urgență a rațelor sălbatice (Anas platyrhynchos) destinate repopulării efectivelor de vânat (denumite în continuare „rațe sălbatice”) este efectuată într-o exploatație care prezintă un risc deosebit de introducere a gripei aviare. Măsurile respective includ anumite restricții privind circulația în interiorul țării și expedierea în afara Portugaliei a rațelor sălbatice vaccinate, a ouălor de incubație ale acestora și a rațelor sălbatice provenite din acestea.

(2)   Prezenta decizie se aplică fără a aduce atingere măsurilor de protecție care trebuie să fie adoptate de Portugalia în conformitate cu Directiva 2005/94/CE și Decizia 2006/605/CE.

Articolul 2

Aprobarea planului de vaccinare de urgență

(1)   Se aprobă planul de vaccinare de urgență împotriva virusului slab patogen al gripei aviare în Portugalia, astfel cum a fost transmis Comisiei de Portugalia la 25 ianuarie 2008, în versiunea revizuită transmisă la 31 ianuarie 2008, care trebuie pus în aplicare într-o exploatație din regiunea Lisboa e Vale do Tejo, Ribatejo Norte, Vila Nova da Barquinha până la 31 iulie 2008 (denumit în continuare „planul de vaccinare de urgență”).

(2)   Comisia publică planul de vaccinare de urgență.

Articolul 3

Condiții pentru punerea în aplicare a planului de vaccinare de urgență

(1)   Portugalia se asigură că rațele sălbatice sunt vaccinate în conformitate cu planul de vaccinare de urgență cu un vaccin inactivat, heterolog, bivalent, care să conțină ambele subtipuri — H5 și H7 — ale virusului gripei aviare și care să fie autorizat de statul membru respectiv în conformitate cu Directiva 2001/82/CE sau cu Regulamentul (CE) nr. 726/2004.

(2)   Portugalia se asigură de efectuarea supravegherii și a monitorizării exploatației în care sunt ținute rațele sălbatice vaccinate și a exploatațiilor de păsări nevaccinate, în conformitate cu planul de vaccinare de urgență.

(3)   Portugalia se asigură că planul de vaccinare de urgență este pus în aplicare în mod eficient.

Articolul 4

Marcarea și restricțiile privind circulația și expedierea rațelor sălbatice vaccinate și privind eliminarea carcaselor acestora

Autoritatea competentă se asigură că rațele sălbatice vaccinate în exploatația menționată la articolul 2 alineatul (1):

(a)

sunt marcate, fiecare în parte;

(b)

nu sunt mutate în alte exploatații din Portugalia sau expediate către alte state membre.

După încheierea perioadei de reproducere a acestora, rațele respective sunt eutanasiate în cadrul exploatației menționate la articolul 2 alineatul (1), iar carcasele acestora sunt eliminate în condiții de siguranță.

Articolul 5

Restricțiile privind circulația și expedierea ouălor de incubație provenite din exploatația menționată la articolul 2 alineatul (1)

Autoritatea competentă se asigură că ouăle de incubație provenite de la rațe sălbatice din exploatația menționată la articolul 2 alineatul (1) pot fi transportate numai către un incubator din Portugalia și că acestea nu sunt expediate către alte state membre.

Articolul 6

Restricțiile privind circulația și expedierea rațelor sălbatice provenite din rațe sălbatice vaccinate

(1)   Autoritatea competentă se asigură de faptul că rațele sălbatice provenite din rațe sălbatice vaccinate pot fi transportate, după ecloziune, numai către o exploatație localizată în zona de monitorizare delimitată în Portugalia în jurul exploatației menționate la articolul 2 alineatul (1), în conformitate cu planul de vaccinare de urgență.

(2)   Prin derogare de la alineatul (1) și cu condiția ca rațele sălbatice provenite din rațe sălbatice vaccinate să fie în vârstă de peste patru luni, acestea pot fi:

(a)

eliberate în mediul sălbatic natural, în Portugalia; sau

(b)

expediate către alte state membre, cu condiția ca:

(i)

rezultatele măsurilor de supraveghere și monitorizare stabilite în planul de vaccinare de urgență, inclusiv ale testelor de laborator, să fie favorabile; și

(ii)

să fie îndeplinite condițiile de expediere a păsărilor destinate repopulării efectivelor de vânat prevăzute de Directiva 2006/605/CE.

Articolul 7

Certificarea sanitară în vederea schimburilor intracomunitare cu rațe sălbatice provenite din rațe sălbatice vaccinate

Portugalia se asigură de faptul că certificatele de sănătate pentru schimburile intracomunitare cu păsări destinate repopulării efectivelor de vânat menționate la articolul 6 alineatul (2) litera (b) cuprind următoarea mențiune:

„Lot care respectă condițiile de sănătate animală prevăzute de Directiva 2008/285/CE”.

Articolul 8

Rapoartele

Portugalia transmite Comisiei un raport privind punerea în aplicare a planului de vaccinare de urgență în termen de o lună de la data aplicării prezentei decizii și prezintă, ulterior, rapoarte trimestriale Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală.

Articolul 9

Destinatari

Prezenta decizie se adresează Republicii Portugheze.

Adoptată la Bruxelles, 19 martie 2008.

Pentru Comisie

Androulla VASSILIOU

Membru al Comisiei


(1)  JO L 10, 14.1.2006, p. 16.

(2)  JO L 274, 20.10.2005, p. 105. Decizie modificată ultima dată prin Decizia 2007/803/CE (JO L 323, 8.12.2007, p. 42).

(3)  JO L 246, 8.9.2006, p. 12.

(4)  Jurnalul AESA (2005) 266, p. 1-21; Scientific Opinion on Animal health and welfare aspects of Avian Influenza.

(5)  Jurnalul AESA (2007) 489, Scientific Opinion on Vaccination against avian influenza of H5 and H7 subtypes in domestic poultry and captive birds.

(6)  JO L 311, 28.11.2001, p. 1. Directivă modificată ultima dată prin Directiva 2004/28/CE (JO L 136, 30.4.2004, p. 58).

(7)  JO L 136, 30.4.2004, p. 1. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1394/2007 (JO L 324, 10.12.2007, p. 121).


Rectificări

3.4.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 92/40


Rectificare la Regulamentul (CE) nr. 163/2008 al Comisiei din 22 februarie 2008 privind autorizarea preparatului carbonat de lantan octahidrat (Lantharenol) ca aditiv pentru hrana animalelor

( Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 50 din 23 februarie 2008 )

La pagina 5, în tabelul din anexă, în ultima coloană, „Sfârșitul perioadei de autorizare”:

în loc de:

„6 martie 2018”,

se va citi:

„14 martie 2018”.