ISSN 1830-3625

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 81

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 51
20 martie 2008


Cuprins

 

I   Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare este obligatorie

Pagina

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul (CE) nr. 261/2008 al Consiliului din 17 martie 2008 privind instituirea unei taxe antidumping definitive la importurile de anumite compresoare originare din Republica Populară Chineză

1

 

 

Regulamentul (CE) nr. 262/2008 al Comisiei din 19 martie 2008 de stabilire a sumelor forfetare la import pentru determinarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

21

 

 

Regulamentul (CE) nr. 263/2008 al Comisiei din 19 martie 2008 de neacordare a restituirii la export pentru unt în cadrul licitației permanente prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 581/2004

23

 

 

Regulamentul (CE) nr. 264/2008 al Comisiei din 19 martie 2008 de stabilire a restituirilor la export în sectorul cărnii de pasăre

24

 

 

Regulamentul (CE) nr. 265/2008 al Comisiei din 19 martie 2008 de stabilire a restituirilor la export în sectorul ouălor

26

 

 

Regulamentul (CE) nr. 266/2008 al Comisiei din 19 martie 2008 de stabilire a ratelor de restituire aplicabile ouălor și gălbenușurilor de ou exportate sub formă de mărfuri care nu sunt incluse în anexa I la tratat

28

 

 

Regulamentul (CE) nr. 267/2008 al Comisiei din 19 martie 2008 de stabilire a prețurilor reprezentative în sectorul cărnii de pasăre și cel al ouălor și pentru ovalbumină și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1484/95

30

 

 

Regulamentul (CE) nr. 268/2008 al Comisiei din 19 martie 2008 stabilind ratele de restituire aplicabile anumitor produse lactate exportate sub formă de mărfuri care nu sunt incluse în anexa I la tratat

32

 

*

Regulamentul (CE) nr. 269/2008 al Comisiei din 19 martie 2008 de interzicere a pescuitului de mihalț-de-mare albastru în zonele ICES VI și VII (ape comunitare și ape aflate în afara suveranității sau jurisdicției unor țări terțe) pentru navele care arborează pavilionul Spaniei

35

 

 

Regulamentul (CE) nr. 270/2008 al Comisiei din 19 martie 2008 privind eliberarea de licențe de export în sectorul vitivinicol

37

 

 

DIRECTIVE

 

*

Directiva 2008/24/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 11 martie 2008 de modificare a Directivei 2006/48/CE privind accesul la activitate și desfășurarea activității de către instituțiile de credit, în ceea ce privește competențele de executare conferite Comisiei ( 1 )

38

 

*

Directiva 2008/25/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 11 martie 2008 de modificare a Directivei 2002/87/CE privind supravegherea suplimentară a instituțiilor de credit, a societăților de asigurări și a firmelor de investiții care aparțin unui conglomerat financiar, în ceea ce privește competențele de executare conferite Comisiei

40

 

*

Directiva 2008/26/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 11 martie 2008 de modificare a Directivei 2003/6/CE privind utilizările abuzive ale informațiilor confidențiale și manipulările pieței (abuzul de piață), în ceea ce privește competențele de executare conferite Comisiei

42

 

*

Directiva 2008/27/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 11 martie 2008 de modificare a Directivei 2001/18/CE privind diseminarea deliberată în mediu a organismelor modificate genetic, în ceea ce privește competențele de executare conferite Comisiei

45

 

*

Directiva 2008/28/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 11 martie 2008 de modificare a Directivei 2005/32/CE de instituire a unui cadru pentru stabilirea cerințelor în materie de proiectare ecologică aplicabile produselor consumatoare de energie, precum și a Directivei 92/42/CEE a Consiliului și a Directivelor 96/57/CE și 2000/55/CE, în ceea ce privește competențele de executare conferite Comisiei

48

 

*

Directiva 2008/29/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 11 martie 2008 de modificare a Directivei 2001/83/CE de instituire a unui cod comunitar cu privire la medicamentele de uz uman, în ceea ce privește competențele de executare conferite Comisiei

51

 

*

Directiva 2008/30/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 11 martie 2008 de modificare a Directivei 2006/43/CE privind auditul legal al conturilor anuale și al conturilor consolidate, în ceea ce privește competențele de executare conferite Comisiei ( 1 )

53

 

*

Directiva 2008/31/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 11 martie 2008 de modificare a Directivei 98/8/CE privind comercializarea produselor biocide, în ceea ce privește competențele de executare conferite Comisiei

57

 

*

Directiva 2008/32/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 11 martie 2008 de modificare a Directivei 2000/60/CE de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei, în ceea ce privește competențele de executare conferite Comisiei

60

 

*

Directiva 2008/33/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 11 martie 2008 de modificare a Directivei 2000/53/CE privind vehiculele scoase din uz, în ceea ce privește competențele de executare conferite Comisiei

62

 

*

Directiva 2008/34/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 11 martie 2008 de modificare a Directivei 2002/96/CE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE), în ceea ce privește competențele de executare conferite Comisiei

65

 

*

Directiva 2008/35/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 11 martie 2008 de modificare a Directivei 2002/95/CE privind restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice, în ceea ce privește competențele de executare conferite Comisiei

67

 

*

Directiva 2008/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 11 martie 2008 de modificare a Directivei 92/49/CEE a Consiliului de coordonare a actelor cu putere de lege și actelor administrative privind asigurarea generală directă, alta decât asigurarea de viață, în ceea ce privește competențele de executare conferite Comisiei

69

 

*

Directiva 2008/37/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 11 martie 2008 de modificare a Directivei 2005/68/CE privind reasigurarea, în ceea ce privește competențele de executare conferite Comisiei ( 1 )

71

 

 

II   Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare nu este obligatorie

 

 

DECIZII

 

 

Comisie

 

 

2008/260/CE

 

*

Decizia Comisiei din 18 martie 2008 de exceptare a anumitor părți de la extinderea la anumite piese componente de biciclete a dreptului antidumping cu privire la bicicletele originare din Republica Populară Chineză, instituit prin Regulamentul (CEE) nr. 2474/93 al Consiliului, menținut și modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1095/2005, și de ridicare a suspendării de la plata dreptului antidumping extins la anumite piese componente de biciclete originare din Republica Populară Chineză, acordată anumitor părți în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 88/97 al Comisiei [notificată cu numărul C(2008) 1044]

73

 

 

IV   Alte acte

 

 

SPAȚIUL ECONOMIC EUROPEAN

 

 

Autoritatea de Supraveghere a AELS

 

*

Decizia Autorității de supraveghere a AELS nr. 388/06/COL din 13 decembrie 2006 de modificare pentru a șaizeci și una oară a normelor procedurale și de fond în domeniul ajutoarelor de stat

81

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


I Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare este obligatorie

REGULAMENTE

20.3.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 81/1


REGULAMENTUL (CE) NR. 261/2008 AL CONSILIULUI

din 17 martie 2008

privind instituirea unei taxe antidumping definitive la importurile de anumite compresoare originare din Republica Populară Chineză

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 384/96 al Consiliului din 22 decembrie 1995 privind protecția împotriva importurilor care fac obiectul unui dumping din partea țărilor care nu sunt membre ale Comunității Europene (1) (denumit în continuare „regulamentul de bază”), în special articolul 9,

având în vedere propunerea prezentată de către Comisie, după consultarea Comitetului consultativ,

întrucât:

A.   PROCEDURA

1.   Inițierea

(1)

La 20 noiembrie 2006, Comisia a primit o plângere privind importurile de anumite compresoare originare din Republica Populară Chineză (RPC), înaintată în temeiul articolului 5 din regulamentul de bază de către Federazione ANIMA/COMPO (denumit în continuare „reclamantul”) în numele producătorilor reprezentând o proporție importantă, în acest caz peste 50 %, din totalul producției comunitare de anumite compresoare.

(2)

Plângerea conținea elemente de probă privind dumpingul și prejudiciile materiale, care au fost considerate suficiente pentru a justifica inițierea unei proceduri.

(3)

La 21 decembrie 2006, procedura a fost inițiată prin publicarea unui aviz de inițiere în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene  (2).

2.   Măsurile provizorii

(4)

Având în vedere necesitatea examinării anumitor aspecte ale anchetei, s-a decis continuarea anchetei fără a institui măsuri provizorii.

3.   Părțile vizate de procedură

(5)

Comisia a anunțat oficial producătorii-exportatori din RPC, importatorii, comercianții, utilizatorii și asociațiile cunoscute a fi vizate, reprezentanții din RPC, producătorii reclamanți din Comunitate, precum și alți producători comunitari cunoscuți a fi vizați, cu privire la inițierea procedurii. Părților interesate li s-a dat posibilitatea de a-și face cunoscute în scris punctele de vedere și de a solicita o audiere până la termenul-limită fixat în avizul de inițiere. S-a acordat dreptul la audiere tuturor părților interesate care au solicitat acest lucru și au arătat că existau motive speciale pentru care ar trebui să fie audiate.

(6)

Pentru a permite producătorilor-exportatori să înainteze o cerere de aplicare a tratamentului de societate care funcționează în condițiile unei economii de piață sau a tratamentului individual, Comisia a trimis formulare de cerere producătorilor-exportatori chinezi cunoscuți ca fiind vizați, precum și reprezentanților din RPC. Paisprezece producători-exportatori, incluzând grupuri de societăți afiliate, au solicitat aplicarea tratamentului de societate care funcționează în condițiile unei economii de piață în temeiul articolului 2 alineatul (7) din regulamentul de bază sau a unui tratament individual, în cazul în care ancheta ar stabili că nu îndeplinesc condițiile pentru tratamentul de societate care funcționează în condițiile unei economii de piață. Un producător-exportator a solicitat doar aplicarea unui tratament individual.

(7)

Având în vedere numărul aparent mare de producători-exportatori din RPC, de importatori și producători din Comunitate, Comisia a indicat în avizul de inițiere că pot fi utilizate eșantioane în anchetă pentru determinarea dumpingului și a prejudiciului, în conformitate cu articolul 17 din regulamentul de bază.

(8)

Pentru a permite Comisiei să decidă dacă eșantionarea este necesară și, în caz afirmativ, să selecteze un eșantion, tuturor producătorilor-exportatori din RPC, importatorilor și producătorilor din Comunitate li s-a cerut să se prezinte Comisiei și să furnizeze, după cum se specifică în avizul de inițiere, informații de bază privind activitățile lor legate de produsul în cauză în timpul perioadei de anchetă (1 octombrie 2005-30 septembrie 2006).

(9)

În ceea ce privește producătorii-exportatori, s-a ales, în conformitate cu articolul 17 din regulamentul de bază, un eșantion în baza celui mai mare volum reprezentativ de exporturi de anumite compresoare către Comunitate care poate fi anchetat în mod rezonabil în timpul disponibil. Pe baza informațiilor primite de la producătorii-exportatori, Comisia a selectat cele șase societăți sau grupuri de societăți afiliate (denumite în continuare „societățile incluse în eșantion”) cu cel mai mare volum de export către Comunitate. În ceea ce privește volumul de export, cele șase societăți incluse în eșantion reprezintă 93 % din totalul volumului de export de anumite compresoare din RPC către Comunitate în decursul perioadei de anchetă. Părțile vizate au fost consultate, în conformitate cu articolul 17 alineatul (2) din regulamentul de bază, și nu au ridicat nicio obiecție.

(10)

În ceea ce privește producătorii comunitari, dat fiind că numai trei grupuri de societăți au cooperat la anchetă, s-a decis că eșantionarea nu este necesară.

(11)

În ceea ce privește importatorii, dat fiind că numai un importator a cooperat la anchetă, s-a decis că eșantionarea nu este necesară.

(12)

S-au trimis chestionare tuturor societăților selectate pentru eșantionare și tuturor celorlalte părți cunoscute ca fiind vizate. S-au primit răspunsuri complete de la șase producători-exportatori din RPC, de la trei producători din Comunitate și de la un importator. Un producător comunitar a răspuns numai la chestionarul de eșantionare. Nu s-au primit răspunsuri la chestionare de la alte părți interesate.

(13)

Comisia a solicitat și a verificat toate informațiile considerate necesare pentru a stabili practicile de dumping, prejudiciul produs și interesul comunitar și a efectuat verificări la sediul următoarelor societăți:

(a)

Producători din Comunitate

ABAC Aria Compressa SpA al ABAC Group, Torino Italia;

FIAC SpA al FIAC Group, Bologna, Italia;

FINI SpA, Zola Predosa (BO), Italia.

(b)

Producători-exportatori din RPC

Nu Air (Shanghai) Compressor și Tools Co. Ltd. al ABAC Group, Shanghai („Nu Air”);

Zhejiang Xinlei Mechanical & Electrical Co. Ltd., Wenling („Xinlei”);

Hongyou/Taizhou Group: 1. Zhejiang Hongyou Air Compressor Manufacturing Co. Ltd., Wenling („Hongyou”); 2. Taizhou Hutou Air Compressors Manufacturing Co. Ltd., Wenling („Taizhou”);

Wealth Group: 1. Shanghai Wealth Machinery & Appliance Co. Ltd., Shanghai („Shanghai Wealth”); 2. Wealth (Nantong) Machinery Co., Ltd., Nantong („Wealth Nantong”);

Zhejiang Anlu Cleaning Machinery Co., Ltd., Taizhou („Anlu”);

FIAC Air Compressors (Jiangmen) Co. Ltd. al FIAC Group Jiangmen („FIAC”).

(c)

Societăți afiliate din RPC

Wealth Shanghai Import-Export Co. Ltd., Shanghai („Wealth Import Export”);

FIAC Air Compressors (Hong Kong) Ltd. al FIAC Group („FIAC Hong Kong”).

(d)

Importator independent din Comunitate

Hans Einhell AG, Landau, Germania.

(14)

Având în vedere nevoia de a stabili o valoare normală pentru producătorii-exportatori cărora este posibil să nu li se aplice tratamentul de societate care funcționează în condițiile unei economii de piață, a avut loc o verificare pentru stabilirea valorii normale pe baza datelor dintr-o țară analoagă, Brazilia în cazul de față, la sediul următoarelor societăți:

(e)

Producători din Brazilia

FIAC Compressores de ar do Brasil Ltda. al FIAC Group, Araquara;

Schulz S/A, Joinville, Santa Catarina, Brazilia.

4.   Perioada de anchetă

(15)

Ancheta privind dumpingul și prejudiciul a acoperit perioada cuprinsă între 1 octombrie 2005 și 30 septembrie 2006 (denumită în continuare „perioada de anchetă” sau „PA”). Examinarea tendințelor relevante pentru evaluarea prejudiciului a acoperit perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2003 și sfârșitul perioadei de anchetă (denumită în continuare „perioada luată în considerare”).

B.   PRODUSUL ÎN CAUZĂ ȘI PRODUSUL SIMILAR

1.   Produsul în cauză

(16)

Produsele în cauză sunt compresoare cu piston, având debitul de până la 2 m3 pe minut, originare din Republica Populară Chineză (denumite în continuare „compresor” sau „produsul în cauză”), încadrate în mod normal la codurile NC ex 8414 40 10, ex 8414 80 22, ex 8414 80 28 și ex 8414 80 51.

(17)

Compresorul se compune dintr-o pompă acționată printr-un motor electric fie în mod direct, fie printr-un mecanism de transmisie prin curea. În cele mai multe cazuri, aerul presurizat se pompează într-un rezervor printr-un regulator de presiune și un tub de cauciuc. Compresoarele, în special cele mari, pot avea roți pentru a fi mobile. Se pot vinde separat sau cu accesorii pentru pulverizarea, curățirea sau umflarea roților și a altor obiecte.

(18)

Avizul de inițiere a acestei proceduri s-a referit și la pompe de compresoare cu piston. Ancheta a arătat că pompele de compresoare cu piston reprezintă unul (dar nu singurul) dintre componentele esențiale ale compresoarelor anchetate (acestea reprezintă – în funcție de model – între 25 % și 35 % din costul total al produsului final), precum și faptul că acestea se pot vinde atât separat, cât și asamblate pe alte compresoare care nu fac obiectul prezentei anchete. De asemenea, ancheta a arătat că acestea nu au aceleași caracteristici tehnice și fizice ca și compresoarele complete și că nu se utilizează în aceleași scopuri. Compresorul complet conține și alte componente de bază (de exemplu, rezervorul, motorul). Căile de distribuție și percepția clientului privind pompa, pe de o parte, și un compresor complet, pe de altă parte, diferă, de asemenea. Prin urmare, se constată că, în acest caz, pompele de compresoare cu piston nu ar trebui considerate ca fiind produsul în cauză.

(19)

Produsul în cauză se utilizează pentru acționarea unor dispozitive alimentate cu aer sau pentru pulverizarea, curățirea sau umflarea roților și a altor obiecte. Ancheta a arătat că, în ciuda diferențelor privind forma, materialele și procesul de producție, diferitele tipuri ale produsului în cauză au aceleași caracteristici fizice și tehnice de bază și sunt utilizate în general în aceleași scopuri. Prin urmare, se consideră că acestea constituie un singur produs în sensul prezentei proceduri.

2.   Produsul similar

(20)

Conform constatărilor din cadrul anchetei, compresoarele produse și vândute de industria comunitară în cadrul Comunității, compresoarele produse și vândute pe piața internă din RPC și pe piața internă din Brazilia, care au reprezentat țări analoage, precum și compresoarele produse în RPC și vândute în Comunitate au aceleași caracteristici fizice și tehnice de bază și aceeași utilizare de bază.

(21)

Toate aceste compresoare sunt, prin urmare, considerate produse similare în sensul articolului 1 alineatul (4) din regulamentul de bază.

C.   DUMPINGUL

1.   Generalități

(22)

Paisprezece societăți sau grupuri de societăți s-au făcut cunoscute, reprezentând 100 % din totalul de exporturi către CE ale produsului în cauză. Prin urmare, nivelul cooperării a fost ridicat. Treisprezece societăți sau grupuri de societăți au cerut aplicarea tratamentului de societate care funcționează în condițiile unei economii de piață, iar o societate a cerut aplicarea unui tratament individual. Astfel cum s-a menționat la considerentul 9 de mai sus, șase societăți au fost selectate pentru eșantionare pe baza volumului exporturilor lor.

2.   Tratamentul de societate care funcționează în condițiile unei economii de piață

(23)

În conformitate cu articolul 2 alineatul (7) litera (b) din regulamentul de bază, în cazul anchetelor antidumping privind importurile originare din RPC, valoarea normală se stabilește în conformitate cu punctele 1-6 din articolul menționat, în cazul producătorilor cu privire la care s-a constatat că îndeplinesc criteriile prevăzute la articolul 2 alineatul (7) litera (c) din regulamentul de bază.

(24)

Pe scurt și numai în scopul facilitării trimiterilor, sunt prezentate mai jos în rezumat criteriile de aplicare a tratamentului de societate care funcționează în condițiile unei economii de piață:

1.

deciziile strategice și costurile se stabilesc ca răspuns la semnalele pieței și fără intervenția semnificativă a statului; costurile factorilor de producție importanți reflectă în mod semnificativ valoarea acestora de piață;

2.

societățile dispun de un set clar de registre contabile de bază care sunt controlate de către un auditor independent, în conformitate cu standardele internaționale de contabilitate, și sunt aplicate în toate scopurile;

3.

nu există denaturări semnificative preluate din sistemul anterior de economie planificată;

4.

legislația privind falimentul și proprietatea garantează securitatea juridică și stabilitatea;

5.

operațiunile de schimb valutar sunt realizate la cursul pieței.

(25)

Cinci societăți sau grupuri de societăți ale producătorilor-exportatori chinezi incluși în eșantion au solicitat inițial aplicarea tratamentului de societate care funcționează în condițiile unei economii de piață în conformitate cu articolul 2 alineatul (7) litera (b) din regulamentul de bază și au răspuns, în termenul stabilit, la cererea de aplicare a tratamentului de societate care funcționează în condițiile unei economii de piață pentru producătorii-exportatori. Toate aceste grupuri includeau atât producători ai produsului în cauză, cât și societăți afiliate producătorilor și implicate în vânzarea produsului în cauză. Într-adevăr, este o practică constantă a Comisiei să examineze dacă un grup de societăți afiliate, analizat în ansamblul său, îndeplinește condițiile de aplicare a tratamentului de societate care funcționează în condițiile unei economii de piață. Următoarele grupuri au cerut aplicarea tratamentului de societate care funcționează în condițiile unei economii de piață.

Nu Air;

Xinlei;

Hongyou/Taizhou;

Shanghai Wealth/Wealth Nantong;

FIAC.

(26)

Pentru producătorii-exportatori cooperanți menționați anterior, incluși în eșantion, Comisia a solicitat toate informațiile considerate necesare și a verificat toate informațiile comunicate în cererea de aplicare a tratamentului de societate care funcționează în condițiile unei economii de piață, la sediul societăților vizate, după cum a considerat că este necesar.

(27)

Ancheta a arătat că nu s-a putut aplica tratamentul de societate care funcționează în condițiile unei economii de piață pentru trei din cei cinci producători-exportatori chinezi menționați anterior care au solicitat acest lucru, întrucât niciuna dintre aceste societăți sau grup de societăți nu a îndeplinit criteriul nr. 2, conform sintezei de la considerentul 24. Pe lângă aceasta, unul dintre grupurile de societăți nu a îndeplinit nici criteriul nr. 3.

(28)

Două societăți sau grupuri de societăți (FIAC și Nu Air) au îndeplinit toate criteriile, conform sintezei de la considerentul 24, și astfel li s-a putut aplica tratamentul de societate care funcționează în condițiile unei economii de piață.

(29)

O societate (Taizhou), care face parte din grupul de societăți (Hongyou/Taizhou), și încă o societate (Wealth Shanghai/Nantong Wealth) nu au putut demonstra faptul că îndeplineau criteriul nr. 2, conform sintezei de la considerentul 24, întrucât nu aplicau practici și norme contabile conforme cu standardele internaționale. Prin urmare, grupului de societăți (Hongyou/Taizhou) și societății (Wealth Shanghai/Nantong Wealth) nu li s-a putut aplica tratamentul de societate care funcționează în condițiile unei economii de piață.

(30)

O societate (Xinlei) nu a putut demonstra îndeplinirea criteriului nr. 2, conform sintezei de la considerentul 24, întrucât practicile și normele contabile nu erau conforme cu standardele internaționale. Pe lângă aceasta, societatea nu a putut demonstra în totalitate că a plătit pentru dreptul de utilizare a terenului. Astfel nu a îndeplinit nici criteriul nr. 3, conform sintezei de la considerentul 24. În consecință, nu i s-a putut aplica tratamentul de societate care funcționează în condițiile unei economii de piață.

(31)

Un importator independent a obiectat față de aplicarea tratamentului de societate care funcționează în condițiile unei economii de piață pentru Nu Air, invocând anumite neconcordanțe în conturile auditate pentru anii 2004 și 2005. Cu toate acestea, Nu Air a putut demonstra că nu au existat neconcordanțe și a clarificat problemele ridicate de importator. În consecință, această obiecție a fost respinsă.

(32)

Același importator a obiectat față de aplicarea tratamentului de societate care funcționează în condițiile unei economii de piață în cazul FIAC, în baza faptului că, în anul 2002, societatea negociase un acord preliminar cu autoritățile regionale prin care li s-ar fi dat spre utilizare un lot de teren fără plată pentru o perioadă maximă de trei ani, până la finalizarea formalităților de expropriere. Cu toate acestea, acordul a expirat fără ca FIAC să fi utilizat acest lot sau să fi obținut un titlu de proprietate pentru acest teren. Pe de altă parte, FIAC a putut demonstra că a plătit chirie pentru spațiile folosite în activitățile sale. În consecință, acest argument se respinge.

(33)

O societate (Hongyou) din grupul de societăți (Hongyou/Taizhou) a obiectat că nu ar trebui să i se refuze aplicarea tratamentului de societate care funcționează în condițiile unei economii de piață din cauza unor probleme dintr-o altă societate (și anume Taizhou). Cu toate acestea, pe baza Regulamentului (CEE) nr. 2454/93 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispoziții de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului de instituire a Codului Vamal Comunitar (3), Hongyou și Taizhou trebuie considerate părți afiliate. Prin urmare, întrucât nu s-a putut aplica tratamentul de societate care funcționează în condițiile unei economii de piață societății Taizhou, nici societății Hongyou nu i s-a putut aplica tratamentul de societate care funcționează în condițiile unei economii de piață

(34)

Pe baza celor de mai sus, trei din cele cinci societăți sau grupuri de societăți chineze incluse în eșantion, care au solicitat aplicarea tratamentului de societate care funcționează în condițiile unei economii de piață, nu au demonstrat că îndeplinesc toate criteriile enunțate la articolul 2 alineatul (7) litera (c) din regulamentul de bază.

(35)

Prin urmare, s-a considerat că ar trebui să se aplice tratamentul de societate care funcționează în condițiile unei economii de piață pentru două societăți (FIAC și Nu Air) și să li se refuze celorlalte trei societăți/grupuri de societăți. Comitetul consultativ a fost consultat și nu a obiectat la concluziile serviciilor Comisiei.

3.   Tratamentul individual (TI)

(36)

În conformitate cu articolul 2 alineatul (7) litera (a) din regulamentul de bază, pentru țările care intră în sfera de aplicare a acestui articol se stabilește, după caz, o taxă aplicabilă la nivel național, cu excepția cazurilor în care societățile pot dovedi că îndeplinesc toate criteriile stabilite la articolul 9 alineatul (5) din regulamentul de bază.

(37)

Toți producătorii-exportatori care au solicitat aplicarea tratamentului de societate care funcționează în condițiile unei economii de piață au solicitat și aplicarea unui tratament individual, în cazul în care nu li se aplică tratamentul de societate care funcționează în condițiile unei economii de piață. Una dintre societăți (Anlu) a solicitat numai aplicarea unui tratament individual.

(38)

Din cele patru societăți sau grupuri de societăți incluse în eșantion, cărora fie nu li s-a putut aplica tratamentul de societate care funcționează în condițiile unei economii de piață (Xinlei, Honyou/Taizhou, Wealth Shanghai/Nantong Wealth), fie nu au solicitat aplicarea acestui tratament (Anlu), trei societăți sau grupuri de societăți (Xinlei, Anlu și Wealth Shanghai/Nantong Wealth) îndeplineau toate criteriile stabilite la articolul 9 alineatul (5) și li s-a putut aplica un tratament individual.

(39)

S-a constatat că Taizhou nu a reușit să demonstreze că îndeplinea cumulativ toate criteriile pentru acordarea tratamentul individual, astfel cum sunt stabilite la articolul 9 alineatul (5) din regulamentul de bază. Mai precis, problemele grave privind sistemul de contabilitate al societății au împiedicat verificarea îndeplinirii criteriului stabilit la articolul 9 alineatul (5) litera (b) din regulamentul de bază, conform căruia prețurile la export, cantitățile exportate, clauzele și condițiile de vânzare se stabilesc în mod liber.

(40)

Astfel, solicitarea Taizhou de aplicare a tratamentului individual a fost respinsă.

4.   Valoarea normală

4.1.   Societăți sau grupuri de societăți cărora li s-ar putea aplica tratamentul de societate care funcționează în condițiile unei economii de piață

(41)

În ceea ce privește determinarea valorii normale, Comisia a stabilit într-o primă etapă, în conformitate cu articolul 2 alineatul (2) din regulamentul de bază, pentru producătorii-exportatori selectați pentru eșantionare, cărora li s-ar putea aplica tratamentul de societate care funcționează în condițiile unei economii de piață dacă vânzările lor pe piața internă ale produsului în cauză către clienți independenți sunt reprezentative, și anume dacă volumul total al unor astfel de vânzări a reprezentat cel puțin 5 % din volumul total al vânzărilor la export ale produsului în cauză către Comunitate. Având în vedere faptul că cele două societăți sau grupuri de societăți aproape că nu au înregistrat vânzări pe piața internă, s-a considerat că produsul nu s-a vândut în cantități reprezentative, astfel încât să furnizeze o bază corespunzătoare pentru stabilirea valorii normale.

(42)

Întrucât vânzările pe piața internă nu au putut fi folosite pentru a stabili valoarea normală, a fost necesară aplicarea unei alte metode. În acest sens, Comisia a aplicat o valoare normală determinată, în conformitate cu articolul 2 alineatul (3) din regulamentul de bază. Valoarea normală a fost determinată pe baza costurilor de producție ale societăților sau grupurilor de societăți pentru produsul în cauză. Pentru determinarea valorii normale în conformitate cu articolul 2 alineatul (3) din regulamentul de bază, se adaugă la costurile de fabricație o sumă rezonabilă pentru costurile de vânzare, cheltuieli administrative și alte costuri generale (denumite în continuare „cheltuieli VAG”), precum și pentru profit. Cheltuielile VAG și profitul nu s-au putut stabili pe baza părții introductive a articolului 2 alineatul (6) din regulamentul de bază, întrucât niciuna dintre societăți sau grupuri de societăți nu a înregistrat vânzări reprezentative pe piața internă. Nu s-au putut stabili pe baza articolului 2 alineatul (6) litera (a), deoarece nu a existat altă societate căreia i s-ar fi putut aplica tratamentul de societate care funcționează în condițiile unei economii de piață. Pe lângă aceasta, cheltuielile VAG și profiturile nu s-au putut stabili pe baza articolului 2 alineatul (6) litera (b), întrucât niciuna dintre societăți sau grupuri de societăți nu a înregistrat vânzări reprezentative din aceeași categorie generală de produse, în cadrul operațiunilor comerciale normale. Prin urmare, cheltuielile VAG și profiturile au fost determinate în conformitate cu articolul 2 alineatul (6) litera (c) (denumită în continuare „orice altă metodă rezonabilă”) pe baza cheltuielilor VAG și a profiturilor înregistrate de producătorul cooperant din țara analoagă. Informațiile publice disponibile au arătat că marja de profit nu a depășit profitul realizat de ceilalți producători cunoscuți ai aceleiași categorii generale de produse (adică mașini electrice) în RPC în timpul PA.

4.2.   Societăți sau grupuri de societăți cărora nu li s-a putut aplica tratamentul de societate care funcționează în condițiile unei economii de piață

(43)

În conformitate cu articolul 2 alineatul (7) litera (a) din regulamentul de bază, valoarea normală pentru producătorii-exportatori cărora nu li s-a aplicat tratamentul de societate care funcționează în condițiile unei economii de piață se stabilește pe baza prețurilor sau a valorii normale determinate într-o țară analoagă.

(44)

În avizul de inițiere, Comisia a indicat intenția de a folosi Brazilia ca țară analoagă corespunzătoare, în sensul stabilirii valorii normale pentru RPC. Părțile interesate au fost invitate să își prezinte observațiile privind acest aspect. Nicio parte interesată nu a obiectat față de această propunere.

(45)

Există patru producători cunoscuți în Brazilia, care produc aproximativ 220 000 de compresoare pe an și importă aproximativ 30 000 de unități. Comisia a solicitat cooperarea tuturor producătorilor cunoscuți din Brazilia.

(46)

Doi producători brazilieni au cooperat la anchetă. Unul dintre aceștia este afiliat producătorului comunitar, FIAC Group. Ancheta a arătat că acest producător practica, în general, prețuri ridicate, în special datorită faptului că producea un număr redus de compresoare sofisticate pentru scopuri medicale, acestea nefiind direct comparabile cu produsul în cauză. Datorită caracteristicilor foarte diferite ale produsului și ale pieței, ar fi dificilă stabilirea ajustărilor necesare în vederea utilizării acestor date ca și valoare normală pentru compresoarele produse în RPC. S-a constatat că al doilea producător cooperant din Brazilia producea modele de compresoare comparabile cu cele exportate către Comunitate de producătorii-exportatori chinezi. Prin urmare, pentru stabilirea valorii normale pentru producătorii-exportatori cărora nu li s-a aplicat tratamentul de societate care funcționează în condițiile unei economii de piață, s-au utilizat prețurile de pe piața braziliană a modelelor comparabile ale acestui producător brazilian, vândute în cadrul operațiunilor comerciale normale.

5.   Prețul de export

(47)

Producătorii-exportatori efectuau vânzări la export către Comunitate fie direct către clienți independenți, fie prin intermediul unor societăți comerciale afiliate sau independente localizate în interiorul sau în afara Comunității.

5.1.   Societăți sau grupuri de societăți cărora li s-a putut aplica tratamentul de societate care funcționează în condițiile unei economii de piață sau un tratament individual

(48)

În cazul în care vânzările la export către Comunitate s-au efectuat fie direct către clienți independenți din Comunitate, fie prin intermediul societăților comerciale independente, prețurile la export s-au stabilit pe baza prețurilor plătite efectiv sau care urmează să fie plătite pentru produsul în cauză, în conformitate cu articolul 2 alineatul (8) din regulamentul de bază.

(49)

În cazul în care vânzările la export către Comunitate s-au efectuat prin intermediul societăților comerciale afiliate din Comunitate, prețurile de export s-au stabilit pe baza primelor prețuri de revânzare ale acestor comercianți afiliați către clienți independenți din Comunitate, în conformitate cu articolul 2 alineatul (9) din regulamentul de bază. Acolo unde vânzarea a fost realizată prin intermediul societăților afiliate din afara Comunității, prețul de export a fost stabilit pe baza primului preț de revânzare către clienți independenți din cadrul Comunității.

5.2.   Societăți sau grupuri de societăți cărora nu li s-a putut aplica tratamentul de societate care funcționează în condițiile unei economii de piață

(50)

Din motivele explicate mai sus la considerentul 29, nu s-au putut utiliza datele privind vânzările la export pentru stabilirea marjelor individuale de dumping în cazul celor două societăți exportatoare chineze incluse în eșantion, cărora nu li s-a acordat nici tratamentul de societate care funcționează în condițiile unei economii de piață și nici un tratament individual (Taizhou/Honyou Group). Prin urmare, marja de dumping a fost calculată astfel cum este prezentat la considerentul 55.

6.   Comparația

(51)

Valoarea normală și prețurile de export au fost comparate pe bază franco fabrică și la același nivel comercial. În scopul asigurării unei comparații juste între valoarea normală și prețurile de export, s-a ținut seama, sub forma ajustărilor, de diferențele care afectează prețurile și comparabilitatea prețurilor, în conformitate cu articolul 2 alineatul (10) din regulamentul de bază.

(52)

Pe această bază, în cazul producătorilor-exportatori chinezi cărora li s-a putut aplica tratamentul de societate care funcționează în condițiile unei economii de piață/tratamentul individual, s-au luat în considerare, în cazul în care erau aplicabile și justificate, diferențele de nivel comercial, costurile de transport și de asigurare, costurile de manipulare, de încărcare și costurile auxiliare, costurile de ambalare, costurile creditului și costurile postvânzare (cauțiune/garanție). În cazul celorlalte societăți s-a efectuat o ajustare medie bazată pe ajustările menționate anterior.

(53)

Pentru vânzările furnizate prin comercianți afiliați din afara Comunității, a fost aplicată o ajustare în conformitate cu articolul 2 alineatul (10) litera (i) din regulamentul de bază, în cazul în care s-a demonstrat că aceste societăți îndeplinesc funcții similare cu cele ale unui agent care lucrează pe bază de comision. Această ajustare s-a bazat pe costurile VAG ale societăților comerciale, alături de datele privind profitul obținute de un comerciant independent din Comunitate.

7.   Marjele de dumping

(54)

Marjele de dumping, exprimate în procente din prețul de import CIF la frontiera comunitară, înainte de vămuire, se stabilesc după cum urmează:

Zhejiang Xinlei Mechanical & Electrical Co. Ltd., Wenling

77,6 %

Zhejiang Hongyou Air Compressor Manufacturing Co. Ltd., Wenling și Taizhou Hutou Air Compressors Manufacturing Co. Ltd., Wenling

76,6 %

Shanghai Wealth Machinery & Appliance Co. Ltd., Shanghai și Wealth (Nantong) Machinery Co., Ltd., Nantong

73,2 %

Zhejiang Anlu Cleaning Machinery Co., Ltd., Taizhou

67,4 %

Nu Air (Shanghai) Compressor și Tools Co. Ltd., Shanghai

13,7 %

FIAC Air Compressors (Jiangmen) Co. Ltd., Jiangmen

10,6 %

Societăți cooperante care nu au fost incluse în eșantion (enumerate în anexă)

51,6 %

Toate celelalte societăți

77,6 %

(55)

În cazul celor două societăți incluse în eșantion, cărora nu li s-a aplicat tratamentul de societate care funcționează în condițiile unei economii de piață și nici tratamentul individual, marja de dumping s-a calculat ca medie ponderată a marjelor stabilite pentru cele trei societăți sau grupuri de societăți cărora li s-a aplicat tratamentul de societate care funcționează în condițiile unei economii de piață, dar nu și tratamentul individual.

(56)

Pentru societățile cooperante care nu au fost incluse în eșantion, marja de dumping a fost calculată ca medie ponderată a marjelor stabilite pentru toate societățile incluse în eșantion.

(57)

Având în vedere nivelul ridicat de cooperare (100 %) menționat la considerentul 22, s-a stabilit pentru întreg teritoriul țării o marjă de dumping medie având cel mai înalt nivel aplicabil în cazul oricărei societăți incluse în eșantion.

D.   PREJUDICIUL

1.   Producția comunitară

(58)

Având în vedere definiția industriei comunitare, astfel cum este stabilită la articolul 4 alineatul (1) din regulamentul de bază, în momentul inițierii anchetei au fost incluse în definiția producției comunitare rezultatele următorilor producători comunitari:

patru producători comunitari reclamanți: CHINOOK SpA, FERRUA SYSTEM BLOCK Srl, FIAC SpA și FINI SpA;

un alt producător comunitar care a cooperat în întregime la anchetă și care a participat în cadrul procedurii: ABAC Aria Compressa SpA al ABAC Group. Trebuie notat faptul că ABAC Group a vândut această societate altei societăți în 2007;

alți șase producători comunitari enumerați în plângere. Aceste societăți au primit un chestionar de eșantionare, dar numai una dintre acestea și-a exprimat dorința de a coopera în continuare în cadrul procedurii în termenul-limită indicat în avizul de inițiere. Cu toate acestea, ulterior, acest producător nu a mai cooperat și nu a răspuns în întregime la chestionar;

alți douăzeci de producători enumerați în plângere, care asamblează produsul similar utilizând părți fabricate de producătorii comunitari menționați mai sus și/sau importate din țări terțe. De asemenea, o producție foarte limitată a produsului similar provine de la producători din sectorul de compresoare de uz industrial. S-au trimis chestionare tuturor acestora, dar niciunul nu a răspuns.

(59)

Doi dintre producătorii reclamanți au încetat cooperarea la scurt timp după inițierea procedurii și nu au răspuns la chestionarul de eșantionare.

(60)

Ancheta a arătat că toate cele trei (grupuri de) societăți cooperante au importat un volum ridicat al produsului în cauză pentru revânzare pe piața comunitară, pe lângă producția lor comunitară proprie. După cum se arată în anchetă, toate societățile cooperante au decis delocalizarea unei părți din producție, cel puțin a părții celei mai afectate de importurile în creștere din RPC care fac obiectul unui dumping. Importurile (grupurilor de) societăților cooperante s-au efectuat în cea mai mare parte de la societățile-soră afiliate sau filialele stabilite în RPC.

(61)

Astfel, s-a examinat dacă, în ciuda volumului importurilor respective, centrul de interes al societăților a fost în interiorul Comunității.

(62)

În ceea ce privește volumul importurilor producătorilor cooperanți din Comunitate, s-a stabilit că două dintre aceste (grupuri de) societăți (societatea A și B) au importat cantități în creștere, dar relativ scăzute ale produsului în cauză (în timpul perioadei luate în considerare, volumul revânzărilor produsului vizat originar din RPC a fost inferior vânzărilor nete respective ale producției proprii a acestor societăți). Pe lângă aceasta, acele societăți și-au păstrat sediul și activitățile de cercetare și dezvoltare în interiorul Comunității. Prin urmare, s-a concluzionat că centrul de interes al societăților A și B este în continuare în Comunitate și că, în ciuda importurilor din RPC, acestea ar trebui considerate ca făcând parte din producția comunitară.

(63)

În ceea ce privește celălalt grup de societăți cooperante (societatea C), s-a stabilit că, în perioada luată în considerare, nu doar a crescut semnificativ proporția importurilor produsului vândute pe piața comunitară, dar și că, începând din 2005, această proporție a depășit volumul producției și vânzării produsului similar în cadrul Comunității. În timpul perioadei de anchetă, volumul de revânzări ale produsului în cauză originar din RPC a reprezentat marea majoritate a vânzărilor totale ale societății C pe piața comunitară.

(64)

S-a luat în considerare opțiunea dacă, în ciuda volumului semnificativ de importuri, acestea ar putea fi considerate complementare gamei de produse sau ca având un caracter temporar. Cu toate acestea, se pare că importurile societății C nu pot fi considerate complementare gamei de produse, acestea fiind bazate pe o decizie strategică de externalizare a producției produsului în cauză către RPC, o manevră prin care se urmărește reducerea costului de producție și dobândirea capacității de a concura cu celelalte importuri din RPC. S-a stabilit că, în timpul perioadei de anchetă, multe dintre modelele produse în RPC au fost produse și în Italia de o altă societate a aceluiași grup. Prin urmare, compresoarele produse în RPC se aflau în concurență directă cu cele produse de același grup în Italia. Având în vedere cele de mai sus și luând în considerare semnificația revânzării produselor importate în cadrul vânzărilor totale ale societății C, nu s-a putut concluziona că centrul de interes al societății C pentru fabricarea produsului în cauză este în continuare în interiorul Comunității. Părea foarte probabil ca societatea C să continue sau chiar să mărească importurile de produs similar din țara în cauză pentru revânzare pe piața comunitară, ceea ce ar însemna că societatea C ar trebui considerată mai degrabă un importator decât un producător comunitar.

(65)

Prin urmare, s-a concluzionat că societatea C nu ar trebui inclusă în definiția producției comunitare.

(66)

În concluzie, producția comunitară de anumite compresoare, în sensul articolului 4 alineatul (1) din regulamentul de bază, a fost definită ca reprezentând întreaga producție a tuturor societăților menționate la considerentul 58, mai puțin producția societății C. În lipsa cooperării unui număr de producători și asamblori din Comunitate, producția a fost estimată pe baza informațiilor colectate în timpul anchetei și a datelor furnizate în plângere.

2.   Industria comunitară

(67)

Procedura a fost inițiată în urma unei plângeri înaintate de federația italiană ANIMA reprezentând patru societăți producătoare de compresoare și un producător care a susținut plângerea (astfel cum este prezentat în detaliu la considerentul 58 de mai sus). În ciuda lipsei de cooperare, menționate mai sus, din partea celor două societăți reclamante și a excluderii unui producător comunitar din definiția producției comunitare, s-a concluzionat că cei doi producători comunitari care au cooperat în mod corespunzător în cadrul procedurii reprezintă o proporție importantă din totalul producției comunitare, în acest caz, aproximativ 50 %. Prin urmare, se consideră că cei doi producători cooperanți constituie industria comunitară în sensul articolului 4 alineatul (1) și al articolului 5 alineatul (4) din regulamentul de bază.

(68)

Ceilalți producători enumerați în plângere și descriși la considerentul 58, mai puțin societatea exclusă din definiția producției comunitare, vor fi denumiți în continuare „ceilalți producători comunitari”. Niciunul dintre acești producători comunitari nu s-a opus plângerii.

3.   Consumul comunitar

(69)

Consumul comunitar s-a stabilit pe baza volumului de vânzări al societății C și a producției industriei comunitare destinate pieței comunitare, a datelor referitoare la volumul importurilor pe piața comunitară obținute de la Eurostat și, în ceea ce privește vânzările altor producători comunitari, din informațiile disponibile în plângere.

(70)

De-a lungul perioadei luate în considerare, piața comunitară a produsului în cauză și a produsului similar a scăzut cu 6 %, ajungând la aproximativ 3 066 000 de unități în perioada de anchetă. Mai exact, consumul comunitar a scăzut cu 7 % în 2004, înainte de a crește ușor cu 1 punct procentual în 2005, și s-a stabilizat la acest nivel în perioada de anchetă. Scăderea consumului comunitar poate fi atribuită vânzărilor aflate în scădere ale producătorilor comunitari și reducerii importurilor care provin din alte țări terțe (în principal din Statele Unite și Japonia).

 

2003

2004

2005

PA

Consumul comunitar (în unități)

3 270 283

3 053 846

3 075 358

3 065 898

Indice

100

93

94

94

4.   Importuri care provin din țara în cauză

(a)   Volumul

(71)

Volumul importurilor produsului în cauză în Comunitate a crescut masiv între 2003 și PA. Acesta a crescut în perioada luată în considerare cu 182 % și a atins un nivel de peste 1 600 000 de unități. Mai exact, importurile din țara vizată au crescut cu 66 % între 2003 și 2004, cu 110 puncte procentuale în 2005 și cu 6 puncte procentuale în PA.

(b)   Cota de piață

(72)

Cota de piață pe care o au exportatorii din țara vizată a crescut cu mai mult de 35 de puncte procentuale de-a lungul perioadei luate în considerare și a atins un nivel de 53 % în perioada de anchetă. Cota de piață a exportatorilor chinezi a crescut, între 2003 și 2004, cu 13 puncte procentuale și cu alte 20 de puncte procentuale în 2005. În perioada de anchetă, cota de piață a exportatorilor din țara vizată a crescut ușor cu încă un punct procentual.

 

2003

2004

2005

PA

Volumul importurilor provenind din RPC (în unități)

574 795

953 001

1 586 614

1 622 702

Indice

100

166

276

282

Cota de piață a importurilor din RPC

17,6 %

31,2 %

51,6 %

52,9 %

(c)   Prețurile

(i)   Evoluția prețurilor

(73)

Prețurile de import ale produsului în cauză, indicate în tabelul de mai jos, se bazează pe date, prezentate de către exportatorii cooperanți și verificate de-a lungul anchetei. În timpul perioadei luate în considerare a avut loc o creștere a prețului mediu de import al produsului în cauză originar din RPC, acesta crescând cu 6 % între 2003 și PA. Tendința prețului de a crește reprezintă probabil o urmare a schimbării în gama de produse, din moment ce producătorii chinezi au început în mod treptat să producă și să exporte compresoare mai avansate și mai scumpe.

 

2003

2004

2005

PA

Prețul importurilor provenind din RPC (în EUR/unitate)

35,15

34,61

35,70

37,27

Indice

100

98

102

106

(ii)   Subcotarea prețurilor

(74)

În ceea ce privește tipurile comparabile de produs în cauză, a fost făcută o comparație între prețurile medii de vânzare practicate de producătorii-exportatori incluși în eșantion și cele ale industriei comunitare. În acest sens, au fost comparate prețurile franco fabrică ale industriei comunitare pentru clienții independenți, fără a fi luate în considerare reducerile și taxele, cu prețurile CIF frontieră comunitară ale producătorilor-exportatori din RPC, ajustate corespunzător pentru a ține seama de cheltuielile de descărcare și de vămuire. Având în vedere faptul că industria comunitară își vinde în mod normal producția comunitară direct vânzătorilor cu amănuntul, în timp ce bunurile chinezești sunt vândute vânzătorilor cu amânuntul prin intermediul importatorilor și/sau comercianților afiliați sau independenți, a fost făcută o ajustare a prețului de import acolo unde este cazul, în vederea garantării unei comparații la același nivel de comerț. Comparația a arătat că, pe perioada de anchetă, produsul în cauză a fost vândut în cadrul Comunității la un preț inferior prețului industriei comunitare, subcotarea variind între 22 % și 43 %, în funcție de exportatorul vizat.

5.   Situația industriei comunitare

(75)

În conformitate cu articolul 3 alineatul (5) din regulamentul de bază, Comisia a analizat toți factorii și indicii economici relevanți care influențează situația industriei comunitare.

(76)

Având în vedere faptul că industria comunitară include numai doi producători, datele privitoare la aceasta sunt prezentate sub formă de indici și/sau de limite pentru a menține caracterul confidențial al acestora, în conformitate cu articolul 19 din regulamentul de bază. Se reamintește faptul că datele prezentate mai jos se referă doar la produsul similar fabricat în Comunitate de către industria comunitară, excluzând prin aceasta pompele individuale și compresoarele fabricate de către societățile afiliate ale industriei comunitare în RPC și revândute ulterior în Comunitate.

(a)   Producția

(77)

Producția industriei comunitare a scăzut în mod semnificativ între 2003 și perioada de anchetă. Mai exact, a scăzut cu 16 % în 2004, cu încă 23 de puncte procentuale în 2005 și cu alte 7 puncte procentuale în perioada de anchetă. În perioada de anchetă, volumul de producție al industriei comunitare a variat între 300 000 de unități și 400 000 de unități.

 

2003

2004

2005

PA

Producție (în unități)

Nu poate fi divulgat

Indice

100

84

61

54

(b)   Capacitatea și ratele de utilizare a capacității

(78)

Capacitatea de producție a crescut ușor cu 3 % între 2003 și 2004, a crescut cu încă 9 puncte procentuale în 2005 și s-a stabilizat la acest nivel în timpul perioadei de anchetă. Creșterea capacității de producție în 2005 poate fi atribuită investițiilor făcute de către un producător comunitar într-o linie suplimentară de producție pentru compresoare destinate unui segment mai mare de piață. Pe parcursul perioadei de anchetă, capacitatea de producție a industriei comunitare a variat între 600 000 și 800 000 de unități.

(79)

Rata de utilizare a capacității industriei comunitare a scăzut în mod constant în timpul perioadei luate în considerare, iar în perioada de anchetă se afla la mai puțin de jumătate din nivelul său din 2003. Acest lucru reflectă o scădere a nivelului de producție. Pe parcursul PA, rata de utilizare a capacității industriei comunitare a variat între 40 % și 50 %.

 

2003

2004

2005

PA

Capacitatea de producție (în unități)

Nu poate fi divulgat

Indice

100

103

112

112

Rata de utilizare a capacității

Nu poate fi divulgat

Indice

100

81

54

48

(c)   Stocurile

(80)

Nivelul stocurilor de lichidare a crescut cu 37 % în 2004, cu încă 45 de puncte procentuale în 2005, și apoi a scăzut cu 138 de puncte procentuale în perioada de anchetă. Pe parcursul perioadei de anchetă, stocurile industriei comunitare au variat între 10 000 și 20 000 de unități. Având în vedere faptul că producția produsului similar în Comunitate este în cea mai mare parte executată la comandă, nivelul stocurilor nu este considerat a fi un indicator de prejudiciu util pentru acest produs.

 

2003

2004

2005

PA

Stocuri la sfârșitul exercițiului financiar (în unități)

Nu poate fi divulgat

Indice

100

137

182

44

(d)   Volumul de vânzări

(81)

Pe parcursul perioadei luate în considerare, vânzările producției industriei comunitare pe piața comunitară au scăzut constant. Mai exact, acestea au scăzut cu 19 % în 2004, cu încă 24 de puncte procentuale în 2005 și cu încă 9 puncte procentuale în PA. Pe parcursul PA, volumul de vânzări al industriei comunitare a variat între 200 000 de unități și 300 000 de unități.

 

2003

2004

2005

PA

Volumul vânzărilor la nivelul CE (unități)

Nu poate fi divulgat

Indice

100

81

57

48

(e)   Cota de piață

(82)

Cota de piață a industriei comunitare a scăzut în mod constant de-a lungul perioadei luate în considerare. Mai exact, indicele care reflectă evoluția cotei de piață a industriei comunitare a scăzut cu 13 % în 2004, cu 27 de puncte procentuale în 2005 și cu încă 9 puncte procentuale în perioada de anchetă. Pe parcursul perioadei de anchetă, cota de piață a industriei comunitare a variat între 5 % și 10 %.

 

2003

2004

2005

PA

Cota de piață a industriei comunitare

Nu poate fi divulgat

Indice

100

87

60

51

(f)   Creșterea

(83)

Între 2003 și PA, în timp ce consumul comunitar a scăzut cu 6 %, volumul vânzărilor industriei comunitare pe piața Comunității a scăzut puternic cu 52 %. Pe parcursul perioadei luate în considerare, piața industriei comunitare aproape s-a redus la jumătate, în timp ce importurile care fac obiectul unui dumping au câștigat mai mult de 35 de puncte procentuale din cota de piață, ajungând la 53 %. Prin urmare, se concluzionează că nu a avut loc o creștere de care industria comunitară să poată profita.

(g)   Ocuparea forței de muncă

(84)

Nivelul ocupării forței de muncă în industria comunitară a scăzut în mod constant de-a lungul perioadei luate în considerare. A scăzut cu 10 % în 2004, cu încă 16 puncte procentuale în 2005 și cu încă 5 puncte procentuale în perioada de anchetă. Pe parcursul perioadei de anchetă, ocuparea forței de muncă din industria comunitară dedicată producției și vânzării produsului similar varia între 150 și 200 de persoane.

 

2003

2004

2005

PA

Ocuparea forței de muncă

Nu poate fi divulgat

Indice

100

90

74

69

(h)   Productivitatea

(85)

Productivitatea forței de muncă din industria comunitară, calculată în termeni de rezultat (unități) pe persoană angajată pe an, a scăzut cu 7 % în 2004, cu încă 10 puncte procentuale în 2005 și cu încă 5 puncte procentuale în PA. Pe parcursul perioadei de anchetă, productivitatea industriei comunitare a variat între 1 500 și 2 000 de unități pe angajat. Scăderea constantă a productivității reflectă scăderea producției, care a scăzut într-un ritm mai rapid decât ocuparea forței de muncă corespunzătoare, pe parcursul perioadei luate în considerare.

 

2003

2004

2005

PA

Productivitate (în unități per angajat)

Nu poate fi divulgat

Indice

100

93

83

78

(i)   Costurile forței de muncă

(86)

Costul mediu al forței de muncă per angajat a crescut cu 8 % între 2003 și 2004 și s-a stabilizat la acest nivel în 2005, înainte să scadă ușor cu 1 punct procentual în PA. Creșterea din 2004 s-a datorat, în special, unei creșteri salariale negociate de către unul dintre producătorii industriei comunitare ca urmare a unei diferend cu sindicatele sale. În plus, această creștere salarială negociată a fost precedată de o grevă în 2003, și orele neplătite rezultate, în comparație cu anii următori, au scăzut oarecum costul anual al forței de muncă.

 

2003

2004

2005

PA

Costul anual al muncii per angajat (EUR)

Nu poate fi divulgat

Indice

100

108

108

107

(j)   Factori care influențează prețurile comunitare

(87)

Prețurile de vânzare unitare ale producției industriei comunitare pentru clienții independenți au crescut cu 20 % între 2003 și PA. În special, prețul mediu de vânzare a crescut cu 9 % în 2004, cu încă 13 puncte procentuale în 2005, înainte de a scădea ușor cu 2 puncte procentuale în perioada de anchetă. Pe parcursul perioadei de anchetă, prețul mediu unitar a variat între 100 și 150 EUR.

 

2003

2004

2005

PA

Prețul unitar pe piața comunitară (în EUR/unitate)

Nu poate fi divulgat

Indice

100

109

122

120

(88)

Creșterea prețului mediu unitar reflectă reorientarea parțială treptată a producției către un segment superior al pieței, adică cel al unor modele ale produsului similar de calitate mai bună, performanță mai bună, capacitate mai mare, prin urmare, modele mai scumpe cu costuri mai mari.

(89)

Având în vedere volumul și nivelul subcotării prețurilor, aceste importuri au reprezentat cu siguranță un factor care a afectat prețurile.

(k)   Rentabilitatea și randamentul investițiilor

(90)

Pe parcursul perioadei luate în considerare, rentabilitatea vânzărilor în Comunitate a producției industriei comunitare, exprimată ca procent din vânzările nete, a rămas negativă, dar s-a îmbunătățit de-a lungul perioadei luate în considerare. Rentabilitatea negativă s-a îmbunătățit în 2004 și apoi în 2005, când nivelul pierderilor s-a aflat aproape la cel mai scăzut nivel, dar s-a deteriorat ușor în perioada de anchetă. Pe parcursul perioadei de anchetă, rentabilitatea industriei comunitare a variat între – 3 % și – 10 %.

 

2003

2004

2005

PA

Rentabilitatea vânzărilor comunitare (în % din vânzările nete)

Nu poate fi divulgat

Indice

– 100

–93

–28

–32

Rentabilitatea investițiilor (profitul în % din valoarea contabilă netă a activelor)

Nu poate fi divulgat

Indice

– 100

–85

–19

–20

(91)

Randamentul investiției, care corespunde profitului exprimat în procente din valoarea contabilă netă a investițiilor, a urmat tendința rentabilității, descrisă anterior. De asemenea, a rămas negativ în perioada luată în considerare. Acesta s-a îmbunătățit în 2004 și apoi în 2005, înainte de a se deteriora ușor în PA. În PA, rentabilitatea investițiilor a variat între – 30 % și – 15 %.

(l)   Fluxul de numerar

(92)

Fluxul de numerar net pentru activitățile aflate în desfășurare a rămas, de asemenea, negativ pe parcursul perioadei luate în considerare, dar s-a îmbunătățit în mod vizibil și a fost doar ușor negativ în perioada de anchetă, variind între – 100 000 și 0 EUR.

 

2003

2004

2005

PA

Fluxul de lichidități (EUR)

Nu poate fi divulgat

Indice

– 100

–67

–9

–1

(m)   Investițiile și capacitatea de mobilizare a capitalului

(93)

Investiția anuală a industriei comunitare în producția de produs similar a crescut în 2004 cu 72 % și cu încă 75 de puncte procentuale în 2005, înainte de a scădea ușor cu 7 puncte procentuale în perioada de anchetă. Investiția netă pe parcursul perioadei de anchetă a fost, cu toate acestea, relativ scăzută și a variat între 1 300 000 EUR și 2 300 000 EUR. Creșterea poate fi atribuită unei investiții făcute de unul dintre producătorii comunitari pentru leasingul unei noi clădiri în vederea centralizării și modernizării procesului de producție, precum și unor investiții făcute de industria comunitară în vederea întreținerii și reînnoirii echipamentului existent dar, și în echipamente și module noi, în încercarea de a îmbunătăți competitivitatea produsului lor față de importurile care fac obiectul unui dumping din China.

 

2003

2004

2005

PA

Investiții nete (EUR)

Nu poate fi divulgat

Indice

100

172

247

240

(94)

Nu s-a furnizat niciun tip de element de probă Comisiei cu privire la o abilitate redusă sau crescută de a mobiliza capital de-a lungul perioadei luate în considerare.

(n)   Amploarea marjei de dumping

(95)

Date fiind volumul, cota de piață și prețul importurilor din țara în cauză, impactul marjelor de dumping actuale asupra industriei comunitare nu poate fi considerat neglijabil.

(o)   Redresarea în urma practicilor de dumping anterioare

(96)

Datorită lipsei de informații privind existența practicilor de dumping anterioare situației evaluate în cadrul prezentei proceduri, acest factor nu a fost considerat ca fiind pertinent.

6.   Concluzii privind prejudiciul

(97)

Între 2003 și PA, volumul importurilor produsului în cauză, originar din RPC, care fac obiectul unui dumping, a crescut cu 182 %, iar cota lor de piață în cadrul Comunității a crescut cu mai mult de 35 puncte procentuale. Prețurile medii ale importurilor care fac obiectul unui dumping au fost cu mult inferioare celor ale industriei comunitare pe parcursul perioadei luate în considerare. Mai mult, pe parcursul perioadei de anchetă, prețurile produselor importate din RPC au dus la subcotarea considerabilă a prețurilor industriei comunitare. Pe o bază medie ponderată, subcotarea prețurilor a variat, în PA, între 22 % și 43 %.

(98)

Anumiți indicatori au înregistrat o dezvoltare pozitivă între 2003 și perioada de anchetă. Prețul unitar mediu de vânzare a crescut cu 20 %, indicatorul capacității de producție a crescut cu 12 % și a existat o creștere în investiții de 140 %. Cu toate acestea, a fost arătat în considerentele 78, 88 și 93 de mai sus că aceste evoluții se datorează unor motive speciale. În plus, după cum s-a indicat mai sus în considerentul 90, pe parcursul perioadei luate în considerare, rentabilitatea a arătat semne de revenire, în timp ce pierderile au scăzut semnificativ între 2003 și perioada de anchetă. Cu toate acestea, trebuie reamintit faptul că rentabilitatea a rămas negativă, iar nivelul pierderilor în perioada de anchetă nu poate fi considerat neglijabil.

(99)

Pe parcursul perioadei luate în considerare, s-a constatat o deteriorare importantă a situației industriei comunitare. Majoritatea indicatorilor de prejudiciu au evoluat negativ între 2003 și PA: volumul producției a scăzut cu 46 %, utilizarea capacității s-a înjumătățit, vânzările industriei comunitare au scăzut cu 52 % și cota de piață corespunzătoare aproape s-a înjumătățit, ocuparea forței de muncă a scăzut cu 31 % și productivitatea a scăzut cu 22 %.

(100)

Având în vedere cele menționate anterior, se concluzionează că industria comunitară a suferit un prejudiciu important în sensul articolului 3 alineatul (5) din regulamentul de bază.

E.   LEGĂTURA DE CAUZALITATE

1.   Introducere

(101)

În conformitate cu articolul 3 alineatele (6) și (7) din regulamentul de bază, Comisia a analizat dacă importurile care fac obiectul unui dumping au cauzat industriei comunitare un prejudiciu care poate fi considerat important. Au fost verificați și alți factori cunoscuți, diferiți de importurile care fac obiectul unui dumping, care ar mai putea prejudicia industria comunitară, pentru a se evita ca eventualele prejudicii cauzate de acești factori diferiți să fie atribuite importurilor care fac obiectul unui dumping.

2.   Efectele importurilor care fac obiectul unui dumping

(102)

Creșterea mare a volumului importurilor care fac obiectul unui dumping, cu 182 % între 2003 și PA, și a cotei corespunzătoare de piață din cadrul Comunității, cu aproximativ 35 de puncte procentuale, precum și subcotarea constatată (între 22 % și 43 % în PA) au coincis, în general, cu deteriorarea situației economice a industriei comunitare, după cum se explică în considerentul 99. În plus, prețurile de dumping au fost, în medie, cu mult mai mici decât cele ale industriei comunitare de-a lungul perioadei luate în considerare. Se consideră că aceste importuri care fac obiectul unui dumping au exercitat o presiune asupra prețurilor, în sensul scăderii acestora, și au împiedicat industria comunitară să crească propriile prețuri de vânzare până la nivelul necesar obținerii de profit și că importurile care fac obiectul unui dumping au avut un impact negativ semnificativ asupra situației industriei comunitare. Mai mult, se pare că industria comunitară a pierdut o parte importantă a cotei sale de piață în favoarea acestui volum sporit de importuri care fac obiectul unui dumping. Volumul scăzut de vânzări a condus la o creștere relativă a costurilor fixe ale IC, ceea ce a avut un impact negativ asupra situației financiare, de asemenea. Prin urmare, există o legătură de cauzalitate clară între importurile provenind din RPC și prejudiciile materiale suferite de către industria comunitară.

3.   Efectele altor factori

(103)

După cum se poate observa în tabelul de mai jos, pe parcursul perioadei luate în considerare, a avut loc o scădere cu 33 % a volumului de vânzări la export, care, cu toate acestea, nu a fost la fel de accentuată ca scăderea vânzărilor la nivel comunitar, descrise în considerentul 81 de mai sus. Pe parcursul perioadei de anchetă, vânzările la export au variat între 100 000 și 150 000 de unități. Prețul mediu unitar al vânzărilor la export a rămas stabil între 2003 și perioada de anchetă și a variat între 100 și 150 EUR.

 

2003

2004

2005

PA

Vânzări la export (unități)

Nu poate fi divulgat

Indice

100

89

74

77

Prețul unitar la export (EUR)

Nu poate fi divulgat

Indice

100

100

102

100

(104)

Având în vedere stabilitatea prețurilor pe piețele de export și scăderea relativ scăzută a volumului de export, se consideră că, chiar dacă activitatea de export ar fi putut să contribuie la prejudiciile suferite de către industria comunitară, nu ar fi putut să o facă la un asemenea nivel, încât să rupă legătura de cauzalitate.

(105)

O parte interesată a susținut că această creștere a costurilor producției industriei comunitare nu ar fi putut fi determinată doar de creșterea prețului materiilor prime (în special a părților metalice), ci și din alte cauze, indicând prin aceasta un prejudiciu autoprovocat. Trebuie specificat faptul că partea interesată nu a specificat cauzele care ar indica un prejudiciu autoprovocat.

(106)

După cum a arătat ancheta, costurile unitare de producție ale industriei comunitare au crescut cu aproximativ 8 % între 2003 și PA. Creșterea poate fi atribuită în parte creșterii aparente a prețului materiilor prime. Ancheta a arătat că anumite părți din creșterea costului se datorează structurii deteriorate a costului și, în special, a costurilor fixe unitare, care au crescut ca rezultat al reducerii semnificative a numărului de unități produse. Cu toate acestea, partea cea mai mare a creșterii trebuie atribuită creșterii evidente a prețului componentelor utilizate pentru producerea modelelor din segmentul superior al pieței.

(107)

Totuși, creșterea costului de producție unitar mediu a fost mai mult decât compensată prin creșterea prețului de vânzare unitar mediu (a se vedea considerentul 87) care a determinat o îmbunătățire (deși tot negativă) a rentabilității, după cum a fost prezentat în considerentul 90. S-a considerat, prin urmare, că creșterea costului de producție nu a contribuit la prejudiciul suferit de producătorii comunitari.

(108)

Având la bază date Eurostat, volumul importurilor în Comunitate ale produsului similar originare din restul lumii (adică cu excepția RPC) a scăzut cu 33 % în 2004, cu 7 puncte procentuale în 2005, înainte de a-și reveni ușor cu 9 puncte procentuale în PA. În ansamblu, scăderea între 2003 și perioada de anchetă ajunge la 31 %. Cota de piață corespunzătoare deținută de către importurile din restul lumii a scăzut de la 35 % în 2003 la 26 % în PA.

(109)

Nu au fost disponibile informații amănunțite cu privire la prețul importurilor din restul lumii. Având în vedere faptul că datele de la Eurostat nu țin cont de gama de produse, nu au putut fi utilizate aceste date pentru a face o comparație rezonabilă cu prețurile industriei comunitare. Ancheta nu a oferit nicio indicație conform căreia să rezulte faptul că prețurile importurilor din restul lumii ar subcota prețurile comunitare.

(110)

Având în vedere scăderea volumului și a cotei de piață și având în vedere lipsa oricăror elemente de probă care să ateste contrariul, se conchide că importurile din restul lumii nu au produs prejudicii, cel puțin semnificative, industriei comunitare.

 

2003

2004

2005

PA

Importuri din restul lumii (în unități)

1 164 228

780 921

699 129

807 893

Indice

100

67

60

69

Cota de piață a importurilor din restul lumii

35,6 %

25,6 %

22,7 %

26,4 %

(111)

După cum prevede considerentul 65, un producător din Comunitate a fost exclus din definiția producției comunitare. În plus, anumiți producători și asamblori nu au cooperat la aceste proceduri (a se vedea considerentul 58). Pe baza informațiilor obținute în cursul anchetei de la producătorii cooperanți și a plângerii, se estimează că volumele de vânzări ale acestor producători din Comunitate pentru piața comunitară se aflau la nivelul de aproximativ 1 000 000 de unități în anul 2003 și au scăzut semnificativ de-a lungul perioadei luate în considerare, atingând un nivel de 400 000 de unități în PA. În mod similar, cota de piață corespunzătoare a scăzut de-a lungul perioadei luate în considerare de la 31 % în 2003 la 13 % în PA. Prin urmare, acești producători nu au avut de câștigat în ceea ce privește volumul de vânzări sau cota de piață în detrimentul industriei comunitare. Din contră, în mod similar industriei comunitare, aceștia au pierdut o mare parte din vânzări și din cota de piață în detrimentul importurilor care fac obiectul unui dumping din China.

(112)

Având în vedere cele de mai sus și absența unor informații contrare, se poate concluziona că ceilalți producători comunitari nu au contribuit la prejudiciul suferit de către industria comunitară.

 

2003

2004

2005

PA

Vânzări la nivelul CE ale celorlalți producători comunitari (estimare în unități)

1 039 780

919 375

510 659

399 891

Indice

100

88

49

38

Cota de piață a celorlalți producători comunitari

31,4 %

29,7 %

16,4 %

12,9 %

(113)

După cum rezultă din considerentul 70, consumul a scăzut cu aproape 200 000 de unități sau 6 % de-a lungul perioadei luate în considerare. Cu toate acestea, trebuie menționat faptul că, pe parcursul aceleiași perioade, scăderea vânzărilor industriei comunitare pe piața comunitară a fost mult mai accentuată atât în termeni absoluți (vânzările au scăzut cu între 250 000 și 300 000 de unități) cât și în termeni relativi (vânzările au scăzut masiv cu 52 %). În același timp, în timp ce industria comunitară a pierdut aproape jumătate din cota sa de piață (a se vedea considerentul 82), cota de piață a compresoarelor chinezești a crescut cu 35 de puncte procentuale (a se vedea considerentul 71). Se poate concluziona, prin urmare, că scăderea consumului nu a produs prejudiciul suferit de către industria comunitară.

4.   Concluzie privind legătura de cauzalitate

(114)

Coincidența de timp între, pe de o parte, creșterea importurilor care fac obiectul unui dumping din RPC, creșterea corespunzătoare a cotelor de piață și subcotarea constatată și, pe de altă parte, deteriorarea situației industriei comunitare trimite la concluzia că importurile care fac obiectul unui dumping au provocat prejudiciul important suferit de industria comunitară în sensul articolului 3 alineatul (6) din regulamentul de bază.

(115)

Ancheta a demonstrat faptul că rezultatele la export ale industriei comunitare este posibil să fi contribuit într-un grad scăzut la prejudiciul suferit, dar nu într-o asemenea măsură, încât să rupă legătura de cauzalitate. Alți factori cunoscuți au fost analizați, dar nu s-a dovedit că ar fi contribuit la prejudiciul suferit. Creșterea costului unitar al producției industriei comunitare s-a constatat a fi mai mult decât compensată de creșterea simultană a prețului de vânzare și s-a considerat, în consecință, că nu ar fi putut să contribuie la prejudiciul suferit. În ceea ce privește importurile din alte țări terțe, având în vedere volumele și cota de piață în scădere a acestora și imposibilitatea unei comparații adecvate a prețurilor cu prețurile comunitare, s-a concluzionat că aceste importuri nu au produs niciun prejudiciu. În ceea ce privește concurența din partea altor producători comunitari, având în vedere scăderea volumului lor de vânzări și cota de piață pierdută în fața importurilor care fac obiectul unui dumping, s-a stabilit că activitatea acestora nu a contribuit la prejudiciul suferit. În ceea ce privește scăderea consumului, având în vedere faptul că a fost mai puțin importantă decât cea înregistrată de vânzările producătorilor comunitari în Comunitate și că a coincis cu creșterea semnificativă a importurilor care fac obiectul unui dumping din China, s-a concluzionat că această scădere, în sine, nu a produs prejudiciul în cauză.

(116)

Pe baza analizei de mai sus, care a separat și a făcut în mod adecvat distincția între efectele tuturor factorilor cunoscuți care au un efect asupra situației industriei comunitare, de la efectul prejudiciabil al importurilor care fac obiectul unui dumping, se concluzionează că importurile din RPC au cauzat un prejudiciu important industriei comunitare în sensul articolului 3 alineatul (6) din regulamentul de bază.

F.   INTERESUL COMUNITAR

(117)

Consiliul și Comisia au analizat dacă există motive întemeiate pentru a concluziona că nu este în interesul Comunității să adopte măsuri în acest caz particular. În acest sens și în conformitate cu articolul 21 alineatul (1) din regulamentul de bază, Consiliul și Comisia au analizat impactul probabil al măsurilor asupra tuturor părților în cauză. Serviciile Comisiei au trimis inițial o informare finală în sensul articolului 20 alineatul (4) prima teză din regulamentul de bază în care recomandau neimpunerea măsurilor. În conformitate cu această informare, anumiți operatori, în special doi producători cooperanți din Comunitate, au adus anumite argumente care au condus la o reexaminare a chestiunii. Argumentul cel mai important dintre acestea va fi discutat mai jos.

1.   Interesul producătorilor cooperanți din Comunitate

(118)

Fără a aduce atingere definiției industriei comunitare (a se vedea considerentul 67), este important de reținut faptul că, după cum se menționează în considerentul 60, toate grupurile de societăți cooperante din Comunitate au creat instalații de producție în RPC și au importat cantități din ce în ce mai mari ale produsului în cauză în vederea revânzării acestuia pe piața comunitară. Astfel cum se menționează în considerentul 58, un grup de societăți a vândut instalațiile sale de producție din Comunitate unei alte societăți în 2007, adică după perioada de anchetă. Având în vedere faptul că este vorba de un eveniment petrecut după PA și că, pe parcursul perioadei luate în considerare, acest grup fabrica produsul similar în Comunitate, interesele sale sunt aduse în discuție în cadrul acestei rubrici și se face referire la acesta ca la un producător comunitar.

(119)

Ancheta a evidențiat că, în cazul în care nu vor fi impuse măsuri, este probabil ca industria comunitară să continue să sufere prejudicii. Într-adevăr, este foarte posibil ca situația industriei comunitare să continue să se deterioreze și să aibă loc un declin ulterior al cotei sale de piață.

(120)

Pe de altă parte, în cazul în care ar fi impuse măsuri, acest lucru ar putea permite o creștere a prețurilor și/sau a volumului de vânzări (și a cotei de piață), ceea ce ar oferi, la rândul ei, industriei comunitare, posibilitatea de a-și îmbunătăți situația financiară și economică.

(121)

În ceea ce privește evoluția posibilă a cotei de piață a industriei comunitare, trebuie reținut faptul că toți producătorii cooperanți au susținut în timpul procedurii că această creștere va produce o inversare a procesului curent de delocalizare și mutarea (unei părți a acesteia cel puțin) producției înapoi în Comunitate.

(122)

În această privință, analiza datelor detaliate trimise de doi producători cooperanți din Comunitate și filialele afiliate din RPC au arătat în mod clar faptul că, datorită situației economice speciale dominante din RPC în ultimii ani, au existat diferențe importante de cost în favoarea fabricării produsului în cauză destinat pieței comunitare în RPC, mai degrabă decât în Comunitate. Aceste diferențe și dumpingul practicat de către exportatorii chinezi în Comunitate este posibil să fi determinat toți producătorii cooperanți din Comunitate să-și delocalizeze (o parte din) producția în primul rând.

(123)

S-a examinat, prin urmare, dacă impunerea unor taxe antidumping, care, în cazul exportatorilor afiliați ai producătorilor menționați în considerentul 122, sunt relativ scăzute, nu ar schimba, în ceea ce privește cel puțin doi producători cooperanți, principalii parametri economici care au condus la procesul de delocalizare. S-a stabilit că costul total al compresoarelor vândute în Comunitate și produse în RPC (inclusiv, printre alte, costurile de producție, costurile de vânzare, cheltuielile administrative și alte costuri generale, cheltuielile de navlosire, taxele convenționale și o posibilă taxă antidumping) ar fi în aceeași ordine de mărime, deși ușor mai redus, ca și costul total de producție și vânzare a compresoarelor similare în Comunitate.

(124)

În plus, aceste două societăți și-au reiterat poziția conform căreia, în cazul în care măsurile ar diminua nivelul de reducere al prețului determinat de produsele chinezești care fac obiectul unui dumping, acestea s-ar afla în poziția de a crește și/sau de a reîncepe producția în Comunitate utilizând capacitățile existente neutilizate.

(125)

Prin urmare, nu poate fi exclus faptul că, astfel cum a fost susținut de către doi dintre producătorii cooperanți în observațiile ulterioare notificării, acești producători și-ar putea folosi substanțialele capacități neutilizate din Europa. Acest lucru pare să fie posibil, având în vedere faptul că măsurile propuse aproape ar nivela costurile bunurilor livrate pe piață, produse în RPC și în Comunitate. Prin urmare, nu poate fi exclus faptul că acești producători își vor crește producția în Comunitate ca și consecință a impunerii de măsuri. În cele din urmă, nu poate fi exclus faptul că, în cazul în care taxele asupra exporturilor provenite de la producătorii afiliați din RPC ar reduce diferența dintre costul bunurilor livrate pe piața comunitară, produse în RPC și în Comunitate, acești producători ar prefera să nu concentreze toată producția în afara Comunității în vederea specializării producției anumitor modele în anumite locații sau în vederea diversificării riscului.

(126)

În ceea ce privește un al treilea producător cooperant, societatea sa afiliată din RPC nu a fost inclusă în eșantionul reprezentativ pentru calcularea marjei de dumping și va fi încadrat, prin urmare, în cazul impunerii de măsuri, la taxa medie de 51,6 % aplicabilă societăților cooperante neincluse în eșantionul reprezentativ. Având în vedere faptul că nu a fost inclus în eșantion, Comisia nu deține informații verificate referitoare la costurile de producție ale acestei societăți chineze. Prin urmare, nu poate fi exclus faptul că, în cazul costului total al compresoarelor vândute în Comunitate și produse în RPC (inclusiv, printre altele, costurile de producție, costurile de vânzare, cheltuielile administrative și alte costuri generale, cheltuielile de navlosire, taxele convenționale și posibilele taxe antidumping), ar depăși costul total de producție și vânzare a compresoarelor similare în Comunitate.

(127)

În urma notificării, asociația italiană a fabricanților de compresoare care a înaintat plângerea (ANIMA) a subliniat necesitatea unor măsuri antidumping în vederea permiterii producătorilor să continue producția în Comunitate și să supraviețuiască din punct de vedere economic. Aceștia au subliniat faptul că, chiar dacă furnizorii chinezi afiliați unor producători europeni ar fi supuși unor taxe antidumping suficient de mari, ei ar continua să sprijine impunerea de măsuri.

(128)

A fost întreprinsă o evaluare a beneficiului potențial adus industriei comunitare în cazul impunerii de măsuri. A fost menționat faptul că neimpunerea de măsuri ar putea conduce la o deteriorare suplimentară a situației industriei comunitare și la un declin suplimentar al cotei sale de piață. Acest lucru ar determina, probabil, pierderea unor locuri de muncă, precum și a investiției care a fost făcută pentru a construi capacitatea de producție în Comunitate. De asemenea, aceste elemente, deși dificil de cuantificat, trebuie să fie luate în considerare în evaluarea generală a interesului comunitar. Pe de altă parte, în cazul în care ar fi impuse taxe antidumping, nu poate fi exclus faptul că poate avea loc o creștere a producției comunitare, implicând probabil o relocalizare a unei părți a producției înapoi în Comunitate. Acest lucru ar putea conduce la o creștere a locurilor de muncă și poate avea un impact suplimentar asupra industriei din amonte, furnizând produse semifabricate producătorilor comunitari de compresoare.

2.   Interesul altor producători comunitari

(129)

Acești producători nu au cooperat la efectuarea anchetei. Cota de piață a acestora este similară celei deținute de către industria comunitară. Având în vedere lipsa de cooperare și faptul că majoritatea acestor producători nu și-au construit o poziție clară referitoare la aceste proceduri, nu există indicații cu privire la care ar fi interesul acestor producători. În urma notificării, un producător necooperant și doi producători reclamanți care nu au mai continuat cooperarea în această procedură (a se vedea considerentul 59), precum și Asociația italiană a fabricanților de compresoare (ANIMA) au reafirmat argumentele menționate la considerentul 127 de mai sus. Aceștia au declarat în mod clar că sunt în favoarea impunerii de măsuri.

3.   Interesul importatorilor (independenți), al consumatorilor și al altor operatori economici din Comunitate

(130)

În perioada de anchetă, singurul importator independent cooperant a importat aproximativ 20 % din totalul importurilor comunitare ale produsului în cauză originar din RPC. În absența unei cooperări alternative și având în vedere procentul de mai sus, acest importator este considerat reprezentativ pentru situația importatorilor independenți. Această parte cooperantă a indicat faptul că este împotriva impunerii de măsuri antidumping pentru importul acestui produs specific din RPC. Pe parcursul perioadei de anchetă, activitatea de revânzare a produsului în cauză a reprezentat între 2 % și 8 % din cifra de afaceri totală a societății acestui importator. În ceea ce privește forța de muncă, între 30 și 70 de persoane sunt implicate direct în cumpărarea, comercializarea și revânzarea produsului în cauză.

(131)

A fost urmărită cooperarea din partea asociațiilor de consumatori, precum și a tuturor vânzătorilor cu amănuntul, a distribuitorilor, a comercianților și/sau a altor operatori economici cunoscuți implicați în lanțul de distribuție în Comunitate. Cu toate acestea, nu s-a obținut nicio cooperare. Având în vedere faptul că doar un importator independent a cooperat în cadrul acestei proceduri și având în vedere lipsa de participare a oricărui alt operator economic din Comunitate sau asociație de consumatori, s-a considerat adecvat să se analizeze un impact general potențial al măsurilor posibile asupra tuturor acestor părți. În general, s-a ajuns la concluzia că situația consumatorilor și a tuturor operatorilor economici implicați în lanțul de distribuție din Comunitate ar putea fi afectată în mod negativ de măsurile posibile.

4.   Concluzie privind interesul Comunității

(132)

Pentru motivele menționate la considerentele 125 și 126, în acest caz specific nu poate fi exclus faptul că producătorii cooperanți din Comunitate ar putea profita de oportunitatea de a beneficia de pe urma măsurilor prin recuperarea unei părți a producției pierdute datorită dumpingului prejudiciabil prin folosirea capacităților neutilizate.

(133)

Este recunoscut faptul că impunerea de măsuri ar putea avea un efect negativ asupra consumatorilor și a tuturor agenților economici din lanțul de distribuție din Comunitate. Cu toate acestea, este clar, de asemenea, faptul că, dacă producția comunitară este crescută (și, prin urmare, este probabil ca numărul persoanelor angajate în această producție în Comunitate să crească), măsurile ar aduce anumite avantaje Comunității.

(134)

Articolul 21 din regulamentul de bază se referă la nevoia de a acorda o atenție specială nevoii de a corecta efectele de denaturare a schimburilor comerciale ale dumpingului prejudicios și de a restabili competiția efectivă, deși această dispoziție specială trebuie privită în contextul general al examinării interesului Comunității, după cum se prevede în articolul menționat anterior. Prin urmare, efectele impunerii de măsuri sau neimpunerii de măsuri asupra tuturor părților interesate trebuie să fie analizate.

(135)

În concluzie, având în vedere marjele mari de dumping și prejudiciu, se consideră că, în acest caz particular, pe baza informațiilor trimise, nu există elemente de probă suficiente pentru a concluziona că posibila impunere de măsuri ar fi, în mod clar, disproporțională și împotriva interesului comunitar.

(136)

În cazul în care, totuși, în pofida impunerii taxelor, situația existentă înaintea impunerii de măsuri (în special cota de piață de 53 % a importurilor din RPC și cota de piață relativ mică a producătorilor cooperanți din Comunitate) rămâne neschimbată, costul posibilei taxe, care trebuie suportat de consumatori și agenții economici din Comunitate (incluzând importatorii, comercianții și vânzătorii cu amănuntul), poate fi considerat, pe termen lung, mai mare decât avantajul care îi revine industriei comunitare. Prin urmare, măsurile vor fi impuse timp de doi ani și vor fi impuse anumite cerințe de raportare, în special producătorilor comunitari.

G.   MĂSURILE DEFINITIVE

(137)

Nivelul măsurilor antidumping ar trebui să fie suficient pentru a elimina prejudiciul cauzat industriei comunitare de importurile care fac obiectul unui dumping, fără a depăși marjele de dumping constatate. Pentru a calcula valoarea taxelor necesare pentru a elimina efectele dumpingului prejudiciabil, s-a considerat că măsurile ar trebui să permită industriei comunitare să realizeze un profit dinainte de impozitare care poate fi obținut în mod rezonabil în condiții normale de concurență, adică în absența importurilor care fac obiectul unui dumping. Având în vedere faptul că, de-a lungul întregii perioade luate în considerare, industria comunitară nu a obținut profit de pe urma produsului similar, s-a considerat că o marjă a profitului de 5 %, obținută de această industrie de pe urma altor produse din aceeași categorie pe care le-au produs și vândut pe parcursul perioadei de anchetă, reprezintă un nivel adecvat pe care industria comunitară ar putea să îl obțină și de pe urma produsului similar în absența dumpingului prejudiciabil.

(138)

Majorarea de preț necesară a fost apoi determinată prin compararea, pe tip de produs, a prețului de import mediu ponderat, astfel cum a fost stabilit în cazul calculării reducerii de preț, cu prețul neprejudiciat al produsului similar vândut de către industria comunitară pe piața comunitară. Prețul neprejudiciat a fost obținut prin ajustarea prețului de vânzare pentru industria comunitară, astfel încât să reflecte marja de profit menționată anterior. Orice diferență rezultată în urma acestei comparații a fost exprimată ca procent din totalul valorii de import CIF.

(139)

Comparația prețurilor menționată mai sus a demonstrat că marjele de prejudiciu calculate sunt între 61,3 % și 160,8 %, iar în cazul tuturor societăților sunt mai mari decât marjele de dumping respective. Luând în considerare cele menționate mai sus, se consideră că, în conformitate cu articolul 9 alineatul (4) din regulamentul de bază, ar trebui să se instituie o taxă antidumping definitivă în cazul importurilor de anumite compresoare originare din RPC, la nivelul marjelor de dumping.

(140)

Prin urmare, nivelurile taxelor antidumping ar trebui să fie următoarele:

Zhejiang Xinlei Mechanical & Electrical Co. Ltd., Wenling

77,6 %

Zhejiang Hongyou Air Compressor Manufacturing Co. Ltd., Wenling și Taizhou Hutou Air Compressors Manufacturing Co. Ltd., Wenling

76,6 %

Shanghai Wealth Machinery & Appliance Co. Ltd., Shanghai și Wealth (Nantong) Machinery Co., Ltd., Nantong

73,2 %

Zhejiang Anlu Cleaning Machinery Co., Ltd., Taizhou

67,4 %

Nu Air (Shanghai) Compressor și Tools Co. Ltd., Shanghai

13,7 %

FIAC Air Compressors (Jiangmen) Co. Ltd., Jiangmen

10,6 %

Societăți cooperante care nu au fost incluse în eșantion (enumerate în anexă)

51,6 %

Toate celelalte societăți

77,6 %

(141)

Procentele de taxă antidumping individuale specificate în prezentul regulament au fost stabilite pe baza constatărilor din prezenta anchetă. Prin urmare, acestea reflectă situația constatată în cazul societăților în cauză, în cursul anchetei. Astfel, aceste procente de taxă (spre deosebire de taxa națională aplicabilă la „toate celelalte societăți”) sunt aplicabile exclusiv importurilor de produse originare din RPC și fabricate de societățile menționate, adică de entitățile legale specifice menționate. Produsele importate fabricate de orice societate al cărei nume și a cărei adresă nu sunt menționate în mod specific în partea dispozitivă a prezentului regulament, inclusiv de entitățile afiliate unei astfel de societăți, nu pot beneficia de respectivul procent și vor fi supuse taxelor aplicabile la nivel național.

(142)

Orice cerere de aplicare a unui procent de taxă antidumping individuală pe societate (de exemplu, în urma unei schimbări a denumirii entității sau a creării unor noi entități de producție sau de vânzare) ar trebui să fie adresată imediat Comisiei și să conțină toate informațiile relevante privind, în special, orice modificare a activităților societății referitoare atât la producție, cât și la vânzările interne și la export care rezultă în urma acestei schimbări a denumirii sau a modificării respective a entităților de producție și de vânzare. La nevoie, regulamentul va fi modificat corespunzător printr-o actualizare a listei societăților care beneficiază de taxe individuale.

(143)

Măsurile sunt impuse în vederea permiterii producătorilor comunitari să se redreseze după efectul prejudiciat al dumpingului. În măsura în care ar exista un dezechilibru inițial între avantajul potențial pentru producătorii comunitari și costul pentru consumatori și alți operatori economici din Comunitate, acest dezechilibru ar putea fi compensat printr-o creștere și/sau reîncepere a producției în Comunitate. Cu toate acestea, după cum s-a menționat deja mai sus, având în vedere impactul poverii presupuse de posibilele taxe și având în vedere faptul că scenariul imaginat de creștere a producției în Comunitate poate să nu se materializeze, se consideră prudent, în asemenea circumstanțe excepționale, limitarea existenței măsurilor la o perioadă de doar 2 ani.

(144)

Această perioadă ar trebui să fie suficientă pentru ca producătorii comunitari să crească și/sau să reînceapă producția în Europa, în același timp fără a pune serios în pericol situația consumatorilor și a altor agenți economici din Comunitate. Se consideră că această perioadă de doi ani va fi cea mai potrivită pentru a analiza dacă impunerea de măsuri a avut, într-adevăr, efectul de creștere a producției în UE și, prin aceasta, de echilibrare a efectelor negative asupra importatorilor și a consumatorilor.

(145)

De asemenea, se consideră oportun ca situația de pe piața comunitară să fie atent monitorizată după impunerea de măsuri, în vederea unei posibile revizuiri a măsurilor în mod rapid, în cazul în care va fi evident că taxele nu își au efectul scontat, adică acela de a permite asigurarea viabilității producătorilor existenți pe termen scurt și de a îmbunătăți situația lor economică și financiară pe termen mediu.

(146)

În acest scop, producătorii comunitari vor fi invitați de către Comisie să raporteze periodic privind evoluția unor indicatori-cheie economici și financiari. De asemenea, importatorii și alți agenți implicați pot să fie invitați sau pot oferi astfel de informații din proprie inițiativă. Pe baza acestor date, Comisia va face o evaluare periodică a situației importatorilor și a producției comunitare, pentru a se afla în poziția de acționa rapid, dacă este cazul.

(147)

Toate părțile au fost informate cu privire la faptele și la considerentele esențiale pe baza cărora se intenționa să se recomande impunerea unor taxe antidumping definitive. De asemenea, părților le-a fost acordat un termen pentru a-și putea formula observațiile în urma acestei notificări. Comentariile transmise de părți au fost atent luate în considerare și, acolo unde a fost cazul, concluziile au fost modificate în consecință. Tuturor părților li s-au oferit răspunsuri detaliate la comentariile transmise.

(148)

În vederea asigurării tratamentului egal între orice noi exportatori și societățile cooperante neincluse în eșantion, menționate în anexa la acest regulament, trebuie făcute dispoziții pentru ca media ponderată a taxei impuse societăților din urmă să fie aplicată fiecărui nou exportator care ar fi, în alte condiții, îndreptățit la o revizuire în conformitate cu articolul 11 alineatul (4) din regulamentul de bază,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

(1)   Se impune o taxă antidumping definitivă la importurile de compresoare cu piston (excluzând pompele de compresoare cu piston), cu un debit care nu depășește 2 metri cubi (m3) pe minut, încadrate la codurile NC ex 8414 40 10, ex 8414 80 22, ex 8414 80 28 și ex 8414 80 51, (codurile TARIC 8414401010, 8414802219, 8414802299, 8414802811, 8414802891, 8414805119 și 8414805199) originare din Republica Populară Chineză.

(2)   Nivelul taxei antidumping aplicabil prețului net, franco frontieră comunitară, înainte de vămuire, al produselor prezentate la alineatul (1) și fabricate de societățile enumerate mai jos este fixat după cum urmează:

Societatea

Taxa

Coduri adiționale TARIC

Zhejiang Xinlei Mechanical & Electrical Co. Ltd., Wenling

77,6 %

A860

Zhejiang Hongyou Air Compressor Manufacturing Co. Ltd., Wenling și Taizhou Hutou Air Compressors Manufacturing Co. Ltd., Wenling

76,6 %

A861

Shanghai Wealth Machinery & Appliance Co. Ltd., Shanghai și Wealth (Nantong) Machinery Co., Ltd., Nantong

73,2 %

A862

Zhejiang Anlu Cleaning Machinery Co., Ltd., Taizhou

67,4 %

A863

Nu Air (Shanghai) Compressor și Tools Co. Ltd., Shanghai

13,7 %

A864

FIAC Air Compressors (Jiangmen) Co. Ltd., Jiangmen

10,6 %

A865

Societăți cooperante care nu au fost incluse în eșantion (enumerate în anexă)

51,6 %

A866

Toate celelalte societăți

77,6 %

A999

(3)   Cu excepția cazului în care se prevede altfel, se aplică dispozițiile în vigoare în materie de taxe vamale.

(4)   În cazul în care orice nou producător-exportator din Republica Populară Chineză oferă Comisiei suficiente probe care să dovedească faptul că:

nu a exportat în Comunitate produsul descris la alineatul (1) în perioada cuprinsă între 1 octombrie 2005 și 30 septembrie 2006 („perioada de anchetă”);

nu este afiliat niciunui exportator sau producător din Republica Populară Chineză care face obiectul măsurilor antidumping impuse prin acest regulament;

a exportat, într-adevăr, către Comunitate produsul în cauză după perioada de anchetă pe care se bazează măsurile sau și-a asumat o obligație contractuală irevocabilă de a exporta o cantitate importantă a produsului în cauză către Comunitate,

operează în condițiile unei economii de piață după cum prevede articolul 2 alineatul (7) litera (c) din regulamentul de bază sau, în mod alternativ, că îndeplinește condițiile pentru a i se aplica o taxă individuală în conformitate cu articolul 9 alineatul (5) din regulamentul respectiv,

Consiliul, hotărând cu majoritate simplă, la propunerea Comisiei, prezentată după consultarea comitetului consultativ, poate modifica alineatul (2) prin adăugarea noilor producători-exportatori în lista societăților cooperante neincluse în eșantion și supuse astfel mediei ponderate a taxei de 51,6 %.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică până la 21 martie 2010.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 17 martie 2008.

Pentru Consiliu

Președintele

I. JARC


(1)  JO L 56, 6.3.1996, p. 1. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 2117/2005 (JO L 340, 23.12.2005, p. 17).

(2)  JO C 314, 21.12.2006, p. 2.

(3)  JO L 253, 11.10.1993, p. 1. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 214/2007 (JO L 62, 1.3.2007, p. 6).


ANEXĂ

PRODUCĂTORI-EXPORTATORI CHINEZI COOPERANȚI NEINCLUȘI ÎN EȘANTION

Codul adițional TARIC A866

Fini (Taishan) Air Compressor Manufacturing Co., Ltd.

Taishan

Lacme Dafeng Machinery Co., Ltd.

Dafeng

Qingdao D&D Electro Mechanical Technologies Co., Ltd. și Qingdao D&D International Co., Ltd.

Qingdao

Shanghai Liba Machine Co., Ltd.

Shanghai

Taizhou Sanhe Machinery Co., Ltd.

Wenling

Taizhou Dazhong Air Compressors Co., Ltd.

Wenling

Taizhou Shimge Machinery & Electronic Co., Ltd.

Wenling

Quanzhou Yida Machine Equipment Co., Ltd.

Quanzhou


20.3.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 81/21


REGULAMENTUL (CE) NR. 262/2008 AL COMISIEI

din 19 martie 2008

de stabilire a sumelor forfetare la import pentru determinarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1580/2007 al Comisiei din 21 decembrie 2007 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentelor (CE) nr. 2200/96, (CE) nr. 2201/96 și (CE) nr. 1182/2007 ale Consiliului în sectorul fructelor și legumelor (1), în special articolul 138 alineatul (1),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 1580/2007 prevede, ca urmare a rezultatelor negocierilor comerciale multilaterale din Runda Uruguay, criteriile pentru stabilirea de către Comisie a sumelor forfetare la import din țările terțe, pentru produsele și termenele menționate în anexa acestuia.

(2)

În conformitate cu criteriile menționate anterior, sumele forfetare la import trebuie stabilite la nivelurile prevăzute în anexa la prezentul regulament,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Sumele forfetare la import prevăzute la articolul 138 din Regulamentul (CE) nr. 1580/2007 sunt stabilite așa cum este indicat în tabelul din anexă.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 20 martie 2008.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 19 martie 2008.

Pentru Comisie

Jean-Luc DEMARTY

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 350, 31.12.2007, p. 1.


ANEXĂ

la Regulamentul Comisiei din 19 martie 2008 de stabilire a sumelor forfetare la import pentru determinarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

(EUR/100 kg)

(Cod NC)

Codul țărilor terțe (1)

Suma forfetară la import

0702 00 00

JO

62,5

MA

57,1

TN

134,4

TR

96,5

ZZ

87,6

0707 00 05

JO

202,1

MA

90,4

TR

156,2

ZZ

149,6

0709 90 70

MA

74,1

TR

127,0

ZZ

100,6

0709 90 80

EG

242,2

ZZ

242,2

0805 10 20

EG

46,0

IL

55,1

MA

53,7

TN

56,7

TR

46,1

ZA

43,3

ZZ

50,2

0805 50 10

IL

106,6

SY

109,7

TR

131,9

ZA

147,5

ZZ

123,9

0808 10 80

AR

98,4

BR

86,4

CA

98,7

CL

103,2

CN

83,2

MK

44,4

US

97,3

UY

87,6

ZA

69,5

ZZ

85,4

0808 20 50

AR

76,0

CL

72,8

CN

88,9

ZA

104,8

ZZ

85,6


(1)  Nomenclatorul țărilor, astfel cum este stabilit de Regulamentul (CE) nr. 1833/2006 al Comisiei (JO L 354, 14.12.2006, p. 19). Codul „ZZ” reprezintă „alte origini”.


20.3.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 81/23


REGULAMENTUL (CE) NR. 263/2008 AL COMISIEI

din 19 martie 2008

de neacordare a restituirii la export pentru unt în cadrul licitației permanente prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 581/2004

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1255/1999 al Consiliului din 17 mai 1999 privind organizarea comună a piețelor în sectorul laptelui și produselor lactate (1), în special articolul 31 alineatul (3) al treilea paragraf,

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 581/2004 al Comisiei din 26 martie 2004 de deschidere a unei licitații permanente pentru restituirile la export privind anumite tipuri de unt (2) prevede o licitație permanentă.

(2)

În conformitate cu articolul 5 din Regulamentul (CE) nr. 580/2004 al Comisiei din 26 martie 2004 de stabilire a unei licitații privind restituirile la export pentru anumite produse lactate (3) și după examinarea ofertelor primite ca urmare a cererii de ofertă, nu trebuie acordată restituirea pentru perioada de ofertare care se încheie la 18 martie 2008.

(3)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului de gestionare a laptelui și a produselor lactate,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

În cadrul licitației permanente deschise în temeiul Regulamentului (CE) nr. 581/2004 pentru perioada de ofertare care se încheie la 18 martie 2008, nu se acordă nici o restituire la export pentru produsele și destinațiile menționate la articolul 1 alineatul (1) din regulamentul menționat mai sus.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 20 martie 2008.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 19 martie 2008.

Pentru Comisie

Jean-Luc DEMARTY

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 160, 26.6.1999, p. 48. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1152/2007 al Consiliului (JO L 258, 4.10.2007, p. 3). Regulamentul (CEE) nr. 1255/1999 va fi înlocuit cu Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 (JO L 299, 16.11.2007, p. 1) începând cu 1 iulie 2008.

(2)  JO L 90, 27.3.2004, p. 64. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1543/2007 (JO L 337, 21.12.2007, p. 62).

(3)  JO L 90, 27.3.2004, p. 58. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 128/2007 (JO L 41, 13.2.2007, p. 6).


20.3.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 81/24


REGULAMENTUL (CE) NR. 264/2008 AL COMISIEI

din 19 martie 2008

de stabilire a restituirilor la export în sectorul cărnii de pasăre

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CEE) nr. 2777/75 al Consiliului din 29 octombrie 1975 privind organizarea comună a piețelor în sectorul cărnii de pasăre (1), în special articolul 8 alineatul (3) paragraful al treilea,

întrucât:

(1)

În conformitate cu articolul 8 alineatul (1) din Regulamentul (CEE) nr. 2777/75, diferența dintre prețurile produselor menționate la articolul 1 alineatul (1) din regulamentul menționat anterior pe piața mondială și prețurile din Comunitate poate fi acoperită de o restituire la export.

(2)

Având în vedere situația observată în prezent pe piața cărnii de pasăre, trebuie stabilite restituiri la export în conformitate cu normele și criteriile prevăzute la articolul 8 din Regulamentul (CEE) nr. 2777/75.

(3)

Articolul 8 alineatul (3) paragraful al doilea din Regulamentul (CEE) nr. 2777/75 prevede că restituirea poate fi diferențiată în funcție de destinație, atunci când situația pieței mondiale sau exigențele specifice ale anumitor piețe fac necesar acest lucru.

(4)

Restituirile nu trebuie acordate decât pentru produsele autorizate să circule liber în Comunitate și care poartă marca de identificare prevăzută la articolul 5 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 de stabilire a unor norme specifice de igienă care se aplică alimentelor de origine animală (2). Aceste produse trebuie, de asemenea, să respecte cerințele Regulamentului (CE) nr. 852/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind igiena produselor alimentare (3).

(5)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului pentru gestionarea cărnii de pasăre și a ouălor,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

(1)   Produsele care beneficiază de restituirile la export prevăzute la articolul 8 din Regulamentul (CEE) nr. 2777/75, precum și valorile acestor restituiri sunt specificate în anexa la prezentul regulament, sub rezerva respectării condiției enunțate la alineatul (2) al prezentului articol.

(2)   Produsele care pot beneficia de o restituire în temeiul alineatului (1) trebuie să respecte cerințele Regulamentelor (CE) nr. 852/2004 și (CE) nr. 853/2004 și, în special, să fie preparate într-o unitate agreată și să îndeplinească cerințele privind marcarea de identificare stabilite în anexa II secțiunea I la Regulamentul (CE) nr. 853/2004.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 20 martie 2008.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 19 martie 2008.

Pentru Comisie

Jean-Luc DEMARTY

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 282, 1.11.1975, p. 77. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 679/2006 (JO L 119, 4.5.2006, p. 1). Regulamentul (CEE) nr. 2777/75 va fi înlocuit cu Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 (JO L 299, 16.11.2007, p. 1) începând cu 1 iulie 2008.

(2)  JO L 139, 30.4.2004, p. 55. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1243/2007 (JO L 281, 25.10.2007, p. 8).

(3)  JO L 139, 30.4.2004, p. 1. Versiune corectată în JO L 226, 25.6.2004, p. 3.


ANEXĂ

Restituiri la export în sectorul cărnii de pasăre aplicabile începând cu 20 martie 2008

Codul produselor

Destinația

Unitatea de măsură

Valoarea restituirilor

0105 11 11 9000

A02

EUR/100 pcs

1,4

0105 11 19 9000

A02

EUR/100 pcs

1,4

0105 11 91 9000

A02

EUR/100 pcs

1,4

0105 11 99 9000

A02

EUR/100 pcs

1,4

0105 12 00 9000

A02

EUR/100 pcs

2,8

0105 19 20 9000

A02

EUR/100 pcs

2,8

0207 12 10 9900

V03

EUR/100 kg

55,0

0207 12 90 9190

V03

EUR/100 kg

55,0

0207 12 90 9990

V03

EUR/100 kg

55,0

NB: Codurile produselor, precum și codurile destinațiilor de serie „A” sunt definite în Regulamentul (CEE) nr. 3846/87 al Comisiei (JO L 366, 24.12.1987, p. 1), modificat.

Celelalte destinații sunt definite după cum urmează:

V03

A24, Angola, Arabia Saudită, Kuweit, Bahrain, Qatar, Oman, Emiratele Arabe Unite, Iordania, Yemen, Liban, Irak, Iran.


20.3.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 81/26


REGULAMENTUL (CE) NR. 265/2008 AL COMISIEI

din 19 martie 2008

de stabilire a restituirilor la export în sectorul ouălor

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CEE) nr. 2771/75 al Consiliului din 29 octombrie 1975 privind organizarea comună a piețelor în sectorul ouălor (1), în special articolul 8 alineatul (3) paragraful al treilea,

întrucât:

(1)

În conformitate cu articolul 8 din Regulamentul (CEE) nr. 2771/75, diferența dintre prețurile produselor menționate la articolul 1 alineatul (1) pe piața mondială și prețurile în Comunitate poate fi acoperită de o restituire la export.

(2)

Având în vedere situația observată în prezent pe piața ouălor, trebuie stabilite restituiri la export în conformitate cu normele și cu anumite criterii prevăzute la articolul 8 din Regulamentul (CEE) nr. 2771/75.

(3)

Articolul 8 alineatul (3) al doilea paragraf din Regulamentul (CEE) nr. 2771/75 prevede că restituirea poate fi diferențiată în funcție de destinație, atunci când acest lucru este impus de situația pieței mondiale sau exigențele specifice ale anumitor piețe fac necesar acest lucru.

(4)

Restituirile nu trebuie acordate decât pentru produsele autorizate să circule liber în Comunitate și care îndeplinesc cerințele Regulamentului (CE) nr. 852/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind igiena produselor alimentare (2) și ale Regulamentului (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 de stabilire a unor norme specifice de igienă care se aplică alimentelor de origine animală (3), precum și condițiile de marcare prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 1028/2006 al Consiliului din 19 iunie 2006 privind unele standarde de comercializare a ouălor (4).

(5)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului de gestionare a cărnii de pasăre și a ouălor,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

(1)   Produsele care beneficiază de restituirile la export prevăzute la articolul 8 din Regulamentul (CEE) nr. 2771/75 și valorile acestor restituiri sunt specificate în anexa la prezentul regulament, sub rezerva respectării condiției enunțate la alineatul (2) al prezentului articol.

(2)   Produsele care pot beneficia de o restituire în temeiul alineatului (1) trebuie să respecte cerințele Regulamentelor (CE) nr. 852/2004 și (CE) nr. 853/2004 și, în special, să fie preparate într-o unitate agreată și să îndeplinească cerințele privind marcarea stabilite în anexa II secțiunea I la Regulamentul (CE) nr. 853/2004, precum și cele definite de Regulamentul (CE) nr. 1028/2006.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 20 martie 2008.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 19 martie 2008.

Pentru Comisie

Jean-Luc DEMARTY

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 282, 1.11.1975, p. 49. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 679/2006 (JO L 119, 4.5.2006, p. 1). Regulamentul (CEE) nr. 2771/75 va fi înlocuit cu Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 (JO L 299, 16.11.2007, p. 1) începând cu 1 iulie 2008.

(2)  JO L 139, 30.4.2004, p. 1.

(3)  JO L 139, 30.4.2004, p. 55. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1243/2007 (JO L 281, 25.10.2007, p. 8).

(4)  JO L 186, 7.7.2006, p. 1.


ANEXĂ

Restituiri la export în sectorul ouălor, aplicabile începând cu 20 martie 2008

Codul produselor

Destinația

Unitatea de măsură

Valoarea restituirilor

0407 00 11 9000

A02

EUR/100 buc

2,32

0407 00 19 9000

A02

EUR/100 buc

1,16

0407 00 30 9000

E09

EUR/100 kg

0,00

E10

EUR/100 kg

20,00

E19

EUR/100 kg

0,00

0408 11 80 9100

A03

EUR/100 kg

50,00

0408 19 81 9100

A03

EUR/100 kg

25,00

0408 19 89 9100

A03

EUR/100 kg

25,00

0408 91 80 9100

A03

EUR/100 kg

31,50

0408 99 80 9100

A03

EUR/100 kg

8,00

NB: Codurile produselor, precum și codurile destinațiilor de serie „A” sunt definite în Regulamentul (CEE) nr. 3846/87 al Comisiei (JO L 366, 24.12.1987, p. 1), astfel cum a fost modificat.

Celelalte destinații sunt definite după cum urmează:

E09

Kuweit, Bahrain, Oman, Qatar, Emiratele Arabe Unite, Yemen, RAS Hong Kong, Rusia, Turcia.

E10

Coreea de Sud, Japonia, Malaezia, Thailanda, Taiwan, Filipine.

E19

Toate destinațiile, cu excepția Elveției și a grupurilor E09 și E10.


20.3.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 81/28


REGULAMENTUL (CE) NR. 266/2008 AL COMISIEI

din 19 martie 2008

de stabilire a ratelor de restituire aplicabile ouălor și gălbenușurilor de ou exportate sub formă de mărfuri care nu sunt incluse în anexa I la tratat

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CEE) nr. 2771/75 al Consiliului din 29 octombrie 1975 privind organizarea comună a piețelor în sectorul ouălor (1), în special articolul 8 alineatul (3),

întrucât:

(1)

Articolul 8 alineatul (1) din Regulamentul (CEE) nr. 2771/75 prevede că diferența dintre prețurile din comerțul internațional pentru produsele enumerate la articolul 1 alineatul (1) din regulamentul menționat și prețurile din cadrul comunității poate fi acoperită prin restituire la export dacă aceste mărfuri sunt exportate sub formă de mărfuri care nu sunt incluse în anexa la regulamentul menționat.

(2)

Regulamentul (CE) nr. 1043/2005 al Comisiei din 30 iunie 2005 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 3448/93 al Consiliului cu privire la sistemul de acordare a restituirilor la export pentru anumite produse agricole exportate sub formă de mărfuri care nu sunt incluse în anexa I la tratat și criteriile de stabilire a sumelor acestor restituiri (2) precizează produsele pentru care trebuie stabilită rata restituirilor, ce se va aplica pentru producele exportate sub formă de mărfuri incluse la anexa I la Regulamentul (CEE) nr. 2771/75.

(3)

În conformitate cu articolul 14 al doilea paragraf din Regulamentul (CE) nr. 1043/2005, rata restituirii la 100 kg pentru fiecare dintre produsele de bază respective va fi stabilită pentru o perioadă egală cu cea stabilită pentru restituirea aplicabilă acelorași produse exportate neprocesate.

(4)

Articolul 11 din Acordul privind agricultura încheiat în Runda Uruguay stabilește că restituirea la export pentru un produs înglobat într-o anumită marfă nu poate fi mai mare decât restituirea aplicabilă acelui produs dacă este exportat fără prelucrare ulterioară.

(5)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt în conformitate cu avizul Comitetului de gestionare a cărnii de pasăre și a ouălor,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Ratele de restituire aplicabile produselor de bază incluse în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1043/2005 și în articolul 1 alineatul (1) din Regulamentul (CEE) nr. 2771/75 și exportate sub formă de mărfuri care nu sunt incluse în anexa I la Regulamentul (CEE) nr. 2771/75 vor fi stabilite după cum se indică în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 20 martie 2008.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 19 martie 2008.

Pentru Comisie

Heinz ZOUREK

Director general pentru întreprinderi și industrie


(1)  JO L 282, 1.11.1975, p. 49. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 679/2006 (JO L 119, 4.5.2006, p. 1).

(2)  JO L 172, 5.7.2005, p. 24. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1496/2007 (JO L 333, 19.12.2007, p. 3).


ANEXĂ

Ratele de restituire aplicabile începând cu 20 martie 2008 ouălor și gălbenușurilor de ou exportate sub formă de mărfuri care nu sunt incluse în anexa I la tratat

(EURO/100 kg)

Codul NC

Descriere

Destinația (1)

Rata de restituire

0407 00

Ouă de păsări, în coajă, proaspete, conservate sau gătite:

 

 

– De pasăre:

 

 

0407 00 30

– – Altele

 

 

(a)

La exportul de ovalbumină având codurile NC 3502 11 90 și 3502 19 90

02

0,00

03

20,00

04

0,00

(b)

La exportul altor mărfuri

01

0,00

0408

Ouă de păsări, fără coajă și gălbenușuri de ou, proaspete, uscate, fierte în apă sau în aburi, frământate, congelate sau altfel conservate:

 

 

– Gălbenușuri de ou:

 

 

0408 11

– – Uscate:

 

 

ex 0408 11 80

– – – Adecvate consumului uman:

 

 

neîndulcite

01

50,00

0408 19

– – Altele:

 

 

– – – Adecvate consumului uman:

 

 

ex 0408 19 81

– – – – Lichide:

 

 

neîndulcite

01

25,00

ex 0408 19 89

– – – – Înghețate:

 

 

neîndulcite

01

25,00

– Altele:

 

 

0408 91

– – Uscate:

 

 

ex 0408 91 80

– – – Adecvate consumului uman:

 

 

neîndulcite

01

31,50

0408 99

– – Altele:

 

 

ex 0408 99 80

– – – Adecvate consumului uman:

 

 

neîndulcite

01

8,00


(1)  Destinațiile sunt după cum urmează:

01

Țări terțe. Pentru Elveția și Liechtenstein aceste rate nu se aplică mărfurilor enumerate în tabelele I și II din Protocolul nr. 2 la Acordul dintre Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană din 22 iulie 1972;

02

Kuwait, Bahrain, Oman, Qatar, Emiratele Arabe Unite, Yemen, Turcia, Hong Kong SAR și Rusia;

03

Coreea de Sud, Japonia, Malaezia, Thailanda, Taiwan și Filipine;

04

Toate destinațiile cu excepția Elveției și a celor de la pozițiile 02 și 03.


20.3.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 81/30


REGULAMENTUL (CE) NR. 267/2008 AL COMISIEI

din 19 martie 2008

de stabilire a prețurilor reprezentative în sectorul cărnii de pasăre și cel al ouălor și pentru ovalbumină și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1484/95

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CEE) nr. 2771/75 al Consiliului din 29 octombrie 1975 privind organizarea comună a piețelor în sectorul ouălor (1), în special articolul 5 alineatul (4),

având în vedere Regulamentul (CEE) nr. 2777/75 al Consiliului din 29 octombrie 1975 privind organizarea comună a piețelor în sectorul cărnii de pasăre (2), în special articolul 5 alineatul (4),

având în vedere Regulamentul (CEE) nr. 2783/75 al Consiliului din 29 octombrie 1975 privind regimul comun de comercializare a ovalbuminei și a lactalbuminei (3), în special articolul 3 alineatul (4),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 1484/95 al Comisiei (4) stabilește normele de aplicare a regimului privind aplicarea de taxe suplimentare la import și stabilește prețurile reprezentative în sectorul cărnii de pasăre și cel al ouălor și pentru ovalbumină.

(2)

Rezultă din controlul regulat al datelor pe baza cărora se determină prețurile reprezentative pentru produsele din sectorul cărnii de pasăre și cel al ouălor și pentru ovalbumină că este necesară modificarea prețurilor reprezentative pentru importurile anumitor produse ținând seama de variațiile prețurilor în funcție de origine. Prin urmare, prețurile reprezentative trebuie publicate.

(3)

Ținând seama de situația pieței, această modificare trebuie aplicată în cel mai scurt timp.

(4)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului pentru gestionarea cărnii de pasăre și a ouălor,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1484/95 se înlocuiește cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 19 martie 2008.

Pentru Comisie

Jean-Luc DEMARTY

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 282, 1.11.1975, p. 49. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 679/2006 (JO L 119, 4.5.2006, p. 1). Regulamentul (CEE) nr. 2771/75 va fi înlocuit cu Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 (JO L 299, 16.11.2007, p. 1) începând cu 1 iulie 2008.

(2)  JO L 282, 1.11.1975, p. 77. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 679/2006 (JO L 119, 4.5.2006, p. 1).

(3)  JO L 282, 1.11.1975, p. 104. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 2916/95 al Comisiei (JO L 305, 19.12.1995, p. 49).

(4)  JO L 145, 29.6.1995, p. 47. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 161/2008 (JO L 48, 22.2.2008, p. 29).


ANEXĂ

la Regulamentul Comisiei din 19 martie 2008 de stabilire a prețurilor reprezentative în sectorul cărnii de pasăre și al ouălor și pentru ovalbumină și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1484/95

„ANEXA I

Codul NC

Descrierea mărfurilor

Preț reprezentativ

(EUR/100 kg)

Garanția menționată la articolul 3 alineatul (3)

(EUR/100 kg)

Origine (1)

0207 12 10

«Pui 70 %», congelați

108,3

0

02

0207 12 90

«Pui 65 %», congelați

120,1

0

01

111,1

2

02

0207 14 10

Bucăți dezosate, congelate, de cocoși sau de găini

230,1

21

01

261,8

12

02

297,4

1

03

0207 14 50

Piept de pui, congelat

322,0

0

01

283,9

0

02

0207 14 60

Pulpe de pui congelate

116,1

8

01

0207 25 10

«Curcani 80 %», congelați

181,1

0

01

0207 27 10

Bucăți dezosate, congelate, de curcani și de curci

370,2

0

01

400,6

0

03

0408 11 80

Gălbenușuri de ou uscate

457,1

0

02

0408 91 80

Ouă fără coajă, uscate

439,1

0

02

1602 32 11

Preparate nefierte din cocoși sau găini

223,8

19

01

3502 11 90

Albumină din ou uscată

560,1

0

02


(1)  Originea importurilor:

01

Brazilia

02

Argentina

03

Chile.”


20.3.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 81/32


REGULAMENTUL (CE) NR. 268/2008 AL COMISIEI

din 19 martie 2008

stabilind ratele de restituire aplicabile anumitor produse lactate exportate sub formă de mărfuri care nu sunt incluse în anexa I la tratat

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1255/1999 al Consiliului din 17 mai 1999 privind organizarea comună a pieței în sectorul laptelui și al produselor lactate (1), în special articolul 31 alineatul (3),

întrucât:

(1)

Articolul 31 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1255/1999 prevede că diferența dintre prețurile de pe piața internațională pentru produsele incluse în articolul 1 literele (a), (b), (c), (d), (e) și (g) din acest regulament și prețurile din cadrul Comunității poate fi acoperită printr-o restituire la export.

(2)

Regulamentul (CE) nr. 1043/2005 al Comisiei din 30 iunie 2005 pentru punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 3448/93 al Consiliului privind sistemul de acordare a restituirilor la export pentru anumite produse agricole exportate sub forma unor bunuri care nu sunt incluse în anexa I la tratat și criteriile pentru stabilirea sumelor acestor restituiri (2) precizează produsele pentru care trebuie stabilită o rată a restituirilor ce se aplică în cazul în care aceste mărfuri sunt exportate sub forma mărfurilor enumerate în anexa II la Regulamentul (CE) nr. 1255/1999.

(3)

În conformitate cu prevederile primului alineat al articolului 14 din Regulamentul (CE) nr. 1043/2005, rata de restituire la 100 kg pentru fiecare dintre produsele de bază respective se stabilește lunar.

(4)

Cu toate acestea, în cazul anumitor produse lactate exportate sub formă de mărfuri care nu sunt incluse în anexa I la tratat, există riscul ca, în cazul în care sunt stabilite în avans rate de restituire ridicate, angajamentele asumate în privința acestor restituiri să poată fi compromise. Pentru evitarea acestui risc, este, prin urmare, necesar să fie luate măsuri asigurătorii corespunzătoare, dar fără a exclude totuși posibilitatea încheierii de contracte pe termen lung. Stabilirea unor rate de restituire specifice pentru stabilirea în avans a restituirii referitoare la aceste produse trebuie să asigure atingerea acestor două obiective.

(5)

Articolul 15 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1043/2005 prevede că, dacă a fost stabilită rata de restituire, trebuie avute în vedere, dacă este cazul, restituirile pentru producție, ajutoarele sau alte măsuri cu efect echivalent aplicabile în toate statele membre în conformitate cu regulamentul de organizare comună a pieței în sectorul în cauză în ceea ce privește produsele de bază enumerate în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1043/2005 sau produsele asimilate acestora.

(6)

Articolul 12 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1255/1999 prevede plata unui ajutor acordat pentru laptele degresat produs în interiorul Comunității, transformat în cazeină, în cazul în care laptele respectiv și cazeina produsă din el îndeplinesc anumite condiții.

(7)

Regulamentul (CE) nr. 1898/2005 al Comisiei din 9 noiembrie 2005 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1255/1999 al Consiliului în ceea ce privește măsurile de comercializare a smântânii, a untului și a untului concentrat pe piața comunitară (3) stabilește că untul și smântâna cu preț redus trebuie puse la dispoziția industriilor care produc anumite mărfuri.

(8)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului de gestionare a laptelui și a produselor lactate,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Ratele de restituire aplicabile produselor de bază incluse în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1043/2005 și în articolul 1 din Regulamentul (CE) nr. 1255/1999 și exportate sub forma mărfurilor enumerate în anexa II la Regulamentul (CE) nr. 1255/1999 se stabilesc după cum se indică în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 20 martie 2008.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 19 martie 2008.

Pentru Comisie

Heinz ZOUREK

Director general pentru întreprinderi și industrie


(1)  JO L 160, 26.6.1999, p. 48. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1152/2007 al Consiliului (JO L 258, 4.10.2007, p. 3).

(2)  JO L 172, 5.7.2005, p. 24. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1496/2007 (JO L 333, 19.12.2007, p. 3).

(3)  JO L 308, 25.11.2005, p. 1. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1546/2007 (JO L 337, 21.12.2007, p. 68).


ANEXĂ

Ratele de restituire aplicabile începând cu 20 martie 2008 anumitor produse lactate exportate sub formă de mărfuri care nu sunt incluse în anexa I la tratat (1)

(EUR/100 kg)

Codul NC

Descriere

Rata de restituire

În caz de stabilire în avans a restituirilor

Altele

ex 0402 10 19

Lapte praf, granule sau alte forme solide, fără adaos de zahăr sau alți îndulcitori, cu conținut de grăsimi, fără să depășească 1,5 % din greutate (PG 2):

 

 

(a)

Când sunt exportate mărfuri având codul NC 3501

(b)

Când sunt exportate alte mărfuri

0,00

0,00

ex 0402 21 19

Lapte praf, granule sau alte forme solide, fără adaos de zahăr sau alți îndulcitori, cu conținut de grăsimi, fără să depășească 26 % din greutate (PG 3):

 

 

(a)

Când sunt exportate mărfuri ce încorporează, în forma produselor asimilate cu PG 3, unt sau smântână cu preț redus obținute conform Regulamentului (CE) nr. 1898/2005

0,00

0,00

(b)

Când sunt exportate alte mărfuri

0,00

0,00

ex 0405 10

Unt cu conținut de grăsimi de 82 % din greutate (PG 6):

 

 

(a)

Când sunt exportate mărfuri conținând unt sau smântână cu preț redus produse, conform condițiilor prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1898/2005

0,00

0,00

(b)

Când sunt exportate mărfuri având codul NC 2106 90 98 cu conținut de grăsimi lactate de 40 % sau mai mult din greutate

0,00

0,00

(c)

Când sunt exportate alte mărfuri

0,00

0,00


(1)  Ratele stabilite în prezenta anexă nu sunt aplicabile exporturilor către:

(a)

țări terțe: Andorra, Sfântul Scaun (Statul-Oraș Vatican), Liechtenstein, Statele Unite ale Americii și nici mărfurilor enumerate în tabelele I și II din Protocolul nr. 2 la Acordul dintre Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană din 22 iulie 1972, exportate către Confederația Elvețiană;

(b)

teritorii ale statelor membre ale UE care nu fac parte din teritoriul vamal al Comunității: Ceuta, Melilla, comunele Livigno și Campione d'Italia, Heligoland, Groenlanda, Insulele Feroe și zonele din Republica Cipru în care Guvernul Republicii Cipru nu exercită un control efectiv;

(c)

teritorii europene ale căror relații externe sunt asumate de către un stat membru și care nu fac parte din teritoriul vamal al Comunității: Gibraltar.


20.3.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 81/35


REGULAMENTUL (CE) NR. 269/2008 AL COMISIEI

din 19 martie 2008

de interzicere a pescuitului de mihalț-de-mare albastru în zonele ICES VI și VII (ape comunitare și ape aflate în afara suveranității sau jurisdicției unor țări terțe) pentru navele care arborează pavilionul Spaniei

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2371/2002 al Consiliului din 20 decembrie 2002 privind conservarea și exploatarea durabilă a resurselor piscicole în conformitate cu politica comună în domeniul pescuitului (1), în special articolul 26 alineatul (4),

având în vedere Regulamentul (CEE) nr. 2847/93 al Consiliului din 12 octombrie 1993 de instituire a unui sistem de control aplicabil politicii comune din domeniul pescuitului (2), în special articolul 21 alineatul (3),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 2015/2006 al Consiliului din 19 decembrie 2006 de stabilire, pentru 2007 și 2008, a posibilităților de pescuit pentru navele comunitare în ceea ce privește anumite rezerve de pești de adâncime (3), stabilește cotele pentru 2007 și 2008.

(2)

Conform informațiilor primite de către Comisie, capturile din stocul menționat în anexa la prezentul regulament, realizate de către navele care arborează pavilionul statului membru menționat în anexă sau care sunt înmatriculate în statul membru respectiv, au epuizat cota stabilită pentru anul 2008.

(3)

Prin urmare, este necesară interzicerea pescuitului pentru stocul respectiv, precum și a păstrării la bord, a transbordării și a debarcării acestuia,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Epuizarea cotei

Cota de pescuit alocată, pentru 2008, statului membru menționat în anexa la prezentul regulament, pentru stocul indicat în anexa respectivă, trebuie considerată ca fiind epuizată de la data stabilită în această anexă.

Articolul 2

Interdicții

Pescuitul pentru stocul menționat în anexa la prezentul regulament, realizat de către navele care arborează pavilionul statului membru menționat sau care sunt înmatriculate în statul membru în cauză, este interzis de la data stabilită în anexa respectivă. După această dată, se interzice păstrarea la bord, transbordarea sau debarcarea de către navele respective a peștelui din stocul menționat.

Articolul 3

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 19 martie 2008.

Pentru Comisie

Fokion FOTIADIS

Director general pentru pescuit și probleme maritime


(1)  JO L 358, 31.12.2002, p. 59. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 865/2007 (JO L 192, 24.7.2007, p. 1).

(2)  JO L 261, 20.10.1993, p. 1. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1967/2006 (JO L 409, 30.12.2006, p. 9, astfel cum a fost corectat în JO L 36, 8.2.2007, p. 6).

(3)  JO L 384, 29.12.2006, p. 28. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1533/2007 (JO L 337, 21.12.2007, p. 21).


ANEXĂ

Nr.

01/DSS

Stat membru

ESP

Stoc

BLI/67-

Specie

Mihalț-de-mare albastru (Molva dypterygia)

Zonă

Apele comunitare și apele aflate în afara suveranității sau jurisdicției țărilor terțe din zonele VI și VII

Dată

4.2.2008


20.3.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 81/37


REGULAMENTUL (CE) NR. 270/2008 AL COMISIEI

din 19 martie 2008

privind eliberarea de licențe de export în sectorul vitivinicol

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 883/2001 al Comisiei din 24 aprilie 2001 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1493/1999 al Consiliului privind comerțul cu produse vitivinicole cu țările terțe (1), în special articolul 7 și articolul 9 alineatul (3),

întrucât:

(1)

Articolul 63 alineatul (7) din Regulamentul (CE) nr. 1493/1999 al Consiliului din 17 mai 1999 privind organizarea comună a pieței vitivinicole (2) a limitat acordarea restituirilor la export pentru produsele din sectorul vitivinicol la volumurile și cheltuielile convenite în Acordul privind agricultura, încheiat în cadrul negocierilor comerciale multilaterale din Runda Uruguay.

(2)

Articolul 9 din Regulamentul (CE) nr. 883/2001 a stabilit condițiile în care Comisia poate adopta măsuri speciale pentru a evita depășirea cantității prevăzute sau a bugetului disponibil în cadrul acestui acord.

(3)

Pe baza informațiilor privind cererile de licențe de export de care dispune Comisia la data de 19 martie 2008, cantitatea care este în continuare disponibilă pentru perioada de până la 30 aprilie 2008, pentru zona de destinație 1. Africa menționată la articolul 9 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 883/2001, riscă să fie depășită în absența unor restricții privind eliberarea acestor licențe de export, care implică stabilirea în avans a restituirii. Este oportun, prin urmare, să se aplice un procent unic de acceptare a cantităților din cererile depuse în perioada 16-18 martie 2008 și să fie suspendate, pentru această zonă, până la data de 1 mai 2008, eliberarea de licențe pentru cererile depuse, precum și depunerea cererilor,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

(1)   Licențele de export care implică stabilirea în avans a restituirii în sectorul vitivinicol, pentru care au fost depuse cereri în perioada 16-18 martie 2008 în temeiul Regulamentului (CE) nr. 883/2001, se eliberează până la concurența a 64,57 % din cantitățile solicitate pentru zona 1. Africa.

(2)   Pentru produsele din sectorul vitivinicol menționate la alineatul (1), eliberarea licențelor de export pentru care au fost depuse cereri începând cu 19 martie 2008, precum și depunerea, începând cu 20 martie 2008, de cereri de eliberare a licențelor de export se suspendă pentru zona 1. Africa până la 1 mai 2008.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 20 martie 2008.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 19 martie 2008.

Pentru Comisie

Jean-Luc DEMARTY

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 128, 10.5.2001, p. 1. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1211/2007 (JO L 274, 18.10.2007, p. 5).

(2)  JO L 179, 14.7.1999, p. 1. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 (JO L 299, 16.11.2007, p. 1).


DIRECTIVE

20.3.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 81/38


DIRECTIVA 2008/24/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

din 11 martie 2008

de modificare a Directivei 2006/48/CE privind accesul la activitate și desfășurarea activității de către instituțiile de credit, în ceea ce privește competențele de executare conferite Comisiei

(Text cu relevanță pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 47 alineatul (2) prima și a treia teză,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European (1),

având în vedere avizul Băncii Centrale Europene (2),

hotărând în conformitate cu procedura stabilită la articolul 251 din tratat (3),

întrucât:

(1)

Directiva 2006/48/CE a Parlamentului European și a Consiliului (4) prevede că anumite măsuri urmează să fie adoptate în conformitate cu Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a normelor privind exercitarea competențelor de executare conferite Comisiei (5).

(2)

Decizia 1999/468/CE a fost modificată prin Decizia 2006/512/CE, care a introdus procedura de reglementare cu control pentru adoptarea măsurilor care au un domeniu general de aplicare și care sunt destinate să modifice elemente neesențiale ale unui act de bază adoptat în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat, printre altele, prin eliminarea unora dintre aceste elemente sau prin completarea actului cu noi elemente neesențiale.

(3)

În conformitate cu declarația Parlamentului European, a Consiliului și a Comisiei (6) cu privire la Decizia 2006/512/CE, pentru ca procedura de reglementare cu control să se aplice actelor adoptate în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat care sunt deja în vigoare, aceste acte trebuie să fie adaptate în conformitate cu procedurile aplicabile.

(4)

Comisia ar trebui să fie împuternicită să adopte modificări tehnice și măsuri de executare, astfel încât să se țină seama, inter alia, de evoluțiile tehnice din cadrul piețelor financiare și să se asigure aplicarea uniformă a Directivei 2006/48/CE. Măsurile respective sunt, în special, destinate să clarifice definițiile, să modifice domeniul de aplicare a derogărilor, să dezvolte sau să completeze dispozițiile directivei respective printr-o serie de adaptări tehnice referitoare la determinarea fondurilor proprii, la organizarea, calculul și evaluarea riscurilor și a expunerilor Deoarece măsurile respective au un domeniu general de aplicare și sunt destinate să modifice elemente neesențiale ale Directivei 2006/48/CE, printre altele prin completarea acelei directive cu noi elemente neesențiale, acestea trebuie să fie adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 5a din Decizia 1999/468/CE.

(5)

Directiva 2006/48/CE prevede o limitare în timp a competențelor de executare conferite Comisiei. În declarația cu privire la Decizia 2006/512/CE, Parlamentul European, Consiliul și Comisia au subliniat că decizia respectivă oferă o soluție orizontală și satisfăcătoare la cererile Parlamentului European vizând controlul aplicării actelor adoptate în cadrul procedurii de codecizie și că, prin urmare, competențele de executare ar trebui să fie conferite Comisiei fără o limitare în timp. Parlamentul European și Consiliul au declarat, de asemenea, că vor asigura adoptarea, cât mai rapid cu putință, a propunerilor vizând abrogarea dispozițiilor care prevăd o limitare în timp a delegării către Comisie a competențelor de executare. În urma introducerii procedurii de reglementare cu control, ar trebui să fie eliminată dispoziția prin care se instituie în Directiva 2006/48/CE respectiva limitare în timp.

(6)

Comisia ar trebui să evalueze periodic funcționarea dispozițiilor privind competențele de executare care îi sunt conferite, pentru a permite Parlamentului European și Consiliului să stabilească dacă domeniul de aplicare al acestor competențe și cerințele procedurale impuse Comisiei sunt adecvate și asigură atât eficiența, cât și responsabilitatea democratică.

(7)

Directiva 2006/48/CE ar trebui, prin urmare, să fie modificată în mod corespunzător.

(8)

Deoarece modificările aduse Directivei 2006/48/CE prin prezenta directivă sunt de natură tehnică și se referă numai la procedura comitetului, acestea nu trebuie să fie transpuse de către statele membre. Prin urmare, nu este necesar să se prevadă dispoziții în acest sens,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

Modificări

Directiva 2006/48/CE se modifică după cum urmează:

1.

Articolul 150 se modifică după cum urmează:

(a)

la alineatul (1), teza introductivă se înlocuiește cu următorul text:

„(1)   Fără a aduce atingere, în ceea ce privește fondurile proprii, propunerii pe care Comisia trebuie să o prezinte în temeiul articolului 62, adaptările tehnice destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentei directive în următoarele domenii se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 151 alineatul (2):”;

(b)

alineatul (2) se modifică după cum urmează:

(i)

în teza introductivă, cuvintele „în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 151 alineatul (2)” se elimină;

(ii)

se adaugă următorul paragraf:

„Măsurile menționate la literele (a), (b) (c) și (f), destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentei directive, prin completarea acesteia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 151 alineatul (2). Măsurile menționate la literele (d) și (e) se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare menționată la articolul 151 alineatul (2a).”;

(c)

alineatele (3) și (4) se elimină.

2.

Articolul 151 se modifică după cum urmează:

(a)

alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2)   Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5a alineatele (1)-(4) și articolul 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozițiile articolului 8 din respectiva decizie.”;

(b)

se introduce următorul alineat:

„(2a)   Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolele 5 și 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozițiile articolului 8 din respectiva decizie.

Termenul prevăzut la articolul 5 alineatul (6) din Decizia 1999/468/CE se stabilește la trei luni.”;

(c)

alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

„(3)   Până la 31 decembrie 2010 și, ulterior, cel puțin o dată la trei ani, Comisia reexaminează dispozițiile referitoare la competențele sale de executare și prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport cu privire la modul în care aceste competențe au fost exercitate. În acest raport Comisia analizează, în special, necesitatea de a propune modificări la prezenta directivă, pentru a asigura un domeniu de aplicare adecvat al competențelor de executare conferite Comisiei. Concluzia privind necesitatea de a aduce sau nu eventuale modificări este însoțită de o motivare detaliată. Raportul este însoțit, dacă este necesar, de o propunere legislativă de modificare a dispozițiilor prin care se conferă Comisiei competențe de executare.”

Articolul 2

Intrarea în vigoare

Prezenta directivă intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 3

Destinatari

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Strasbourg, 11 martie 2008.

Pentru Parlamentul European

Președintele

H.-G. PÖTTERING

Pentru Consiliu

Președintele

J. LENARČIČ


(1)  JO C 161, 13.7.2007, p. 45.

(2)  JO C 39, 23.2.2007, p. 1.

(3)  Avizul Parlamentului European din 14 noiembrie 2007 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial) și Decizia Consiliului din 3 martie 2008.

(4)  JO L 177, 30.6.2006, p. 1. Directivă modificată ultima dată prin Directiva 2007/64/CE (JO L 319, 5.12.2007, p. 1).

(5)  JO L 184, 17.7.1999, p. 23. Decizie modificată prin Decizia 2006/512/CE (JO L 200, 22.7.2006, p. 11).

(6)  JO C 255, 21.10.2006, p. 1.


20.3.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 81/40


DIRECTIVA 2008/25/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

din 11 martie 2008

de modificare a Directivei 2002/87/CE privind supravegherea suplimentară a instituțiilor de credit, a societăților de asigurări și a firmelor de investiții care aparțin unui conglomerat financiar, în ceea ce privește competențele de executare conferite Comisiei

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 47 alineatul (2),

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European (1),

având în vedere avizul Băncii Centrale Europene (2),

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat (3),

întrucât:

(1)

Directiva 2002/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului (4) prevede că anumite măsuri urmează să fie adoptate în conformitate cu Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 privind stabilirea normelor privind exercitarea competențelor de executare conferite Comisiei (5).

(2)

Decizia 1999/468/CE a fost modificată prin Decizia 2006/512/CE, care a introdus procedura de reglementare cu control pentru adoptarea măsurilor care au un domeniu general de aplicare și care sunt destinate să modifice elemente neesențiale ale unui act de bază adoptat în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat, printre altele, prin eliminarea unora dintre aceste elemente sau prin completarea actului cu noi elemente neesențiale.

(3)

În conformitate cu declarația Parlamentului European, a Consiliului și a Comisiei (6) cu privire la Decizia 2006/512/CE, pentru ca procedura de reglementare cu control să se aplice actelor adoptate în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat care sunt deja în vigoare, aceste acte trebuie să fie adaptate în conformitate cu procedurile aplicabile.

(4)

Comisia ar trebui să fie împuternicită să adopte măsurile necesare pentru punerea în aplicare a Directivei 2002/87/CE, pentru a clarifica aspectele tehnice ale unora dintre definițiile menționate în respectiva directivă, în special pentru a ține seama de evoluțiile piețelor financiare și ale tehnicilor prudențiale, dar și pentru a asigura aplicarea uniformă a respectivei directive în cadrul Comunității. Deoarece măsurile respective au un domeniu general de aplicare și sunt destinate să modifice elemente neesențiale ale Directivei 2002/87/CE, printre altele, prin completarea respectivei directive cu noi elemente neesențiale, acestea trebuie să fie adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 5a din Decizia 1999/468/CE.

(5)

Directiva 2002/87/CE prevede o limitare în timp a competențelor de executare conferite Comisiei. În declarația lor cu privire la Decizia 2006/512/CE, Parlamentul European, Consiliul și Comisia au subliniat că decizia respectivă oferă o soluție orizontală și satisfăcătoare la solicitările Parlamentului European vizând controlul aplicării actelor adoptate în cadrul procedurii de codecizie și că, prin urmare, competențele de executare ar trebui să fie conferite Comisiei fără o limitare în timp. Parlamentul European și Consiliul au declarat, de asemenea, că vor asigura adoptarea, cât mai rapid cu putință, a propunerilor vizând abrogarea dispozițiilor care prevăd o limitare în timp pentru delegarea către Comisie a competențelor de executare. Ca urmare a introducerii procedurii de reglementare cu control, ar trebui să fie eliminată dispoziția prin care se instituie, în Directiva 2002/87/CE, respectiva limitare în timp.

(6)

Comisia ar trebui să evalueze periodic funcționarea dispozițiilor privind competențele de executare care îi sunt conferite, pentru a permite Parlamentului European și Consiliului să determine dacă domeniul de aplicare al acestor competențe și normele de procedură impuse Comisiei sunt adecvate și asigură atât eficiența, cât și responsabilitatea democratică.

(7)

Directiva 2002/87/CE ar trebui, prin urmare, să fie modificată în mod corespunzător.

(8)

Deoarece modificările aduse Directivei 2002/87/CE prin prezenta directivă sunt de natură tehnică și se referă numai la procedura comitetului, acestea nu trebuie să fie transpuse de statele membre. Prin urmare, nu este necesar să se prevadă dispoziții în acest sens,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

Modificări

Directiva 2002/87/CE se modifică după cum urmează:

1.

Articolul 20 alineatul (1) se modifică după cum urmează:

(a)

cuvintele „în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 21 alineatul (2),” se elimină;

(b)

se adaugă un paragraf cu textul următor:

„Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentei directive, printre altele prin completarea acesteia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 21 alineatul (2).”

2.

Articolul 21 se modifică după cum urmează:

(a)

alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2)   Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5a alineatele (1)-(4) și articolul 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozițiile articolului 8 din respectiva decizie.”;

(b)

alineatele (3) și (4) se înlocuiesc cu următorul text:

„(3)   Până la 31 decembrie 2010 și, ulterior, cel puțin o dată la trei ani, Comisia reexaminează dispozițiile referitoare la competențele sale de executare și prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport cu privire la modul în care aceste competențe au fost exercitate. În acest raport Comisia analizează, în special, necesitatea de a propune modificări la prezenta directivă, pentru a asigura un domeniu de aplicare adecvat al competențelor de executare conferite Comisiei. Concluzia privind necesitatea de a aduce sau nu eventuale modificări este însoțită de o motivare detaliată. Raportul este însoțit, dacă este necesar, de o propunere legislativă de modificare a dispozițiilor prin care se conferă Comisiei competențe de executare.”

Articolul 2

Intrarea în vigoare

Prezenta directivă intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 3

Destinatari

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Strasbourg, 11 martie 2008.

Pentru Parlamentul European

Președintele

H.-G. PÖTTERING

Pentru Consiliu

Președintele

J. LENARČIČ


(1)  JO C 161, 13.7.2007, p. 45.

(2)  JO C 39, 23.2.2007, p. 1.

(3)  Avizul Parlamentului European din 14 noiembrie 2007 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial) și Decizia Consiliului din 3 martie 2008.

(4)  JO L 35, 11.2.2003, p. 1. Directivă modificată prin Directiva 2005/1/CE (JO L 79, 24.3.2005, p. 9).

(5)  JO L 184, 17.7.1999, p. 23. Decizie modificată prin Decizia 2006/512/CE (JO L 200, 22.7.2006, p. 11).

(6)  JO C 255, 21.10.2006, p. 1.


20.3.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 81/42


DIRECTIVA 2008/26/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

din 11 martie 2008

de modificare a Directivei 2003/6/CE privind utilizările abuzive ale informațiilor confidențiale și manipulările pieței (abuzul de piață), în ceea ce privește competențele de executare conferite Comisiei

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 95,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European (1),

având în vedere avizul Băncii Centrale Europene (2),

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat (3),

întrucât:

(1)

Directiva 2003/6/CE a Parlamentului European și a Consiliului (4) prevede că anumite măsuri se adoptă în conformitate cu Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a normelor privind exercitarea competențelor de executare conferite Comisiei (5).

(2)

Decizia 1999/468/CE a fost modificată prin Decizia 2006/512/CE, care a introdus procedura de reglementare cu control pentru adoptarea măsurilor care au un domeniu general de aplicare și care sunt destinate să modifice elemente neesențiale ale unui act de bază adoptat în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat, printre altele, prin eliminarea unora dintre aceste elemente sau prin completarea actului cu noi elemente neesențiale.

(3)

În conformitate cu declarația Parlamentului European, a Consiliului și a Comisiei (6) cu privire la Decizia 2006/512/CE, pentru ca procedura de reglementare cu control să fie aplicabilă actelor adoptate în conformitate cu procedura menționată la articolul 251 din tratat, care sunt deja în vigoare, respectivele acte trebuie să fie adaptate în conformitate cu procedurile aplicabile.

(4)

Comisia ar trebui să fie împuternicită să adopte măsurile necesare pentru punerea în aplicare a Directivei 2003/6/CE, pentru a ține seama de evoluțiile tehnice din cadrul piețelor financiare și pentru a asigura aplicarea uniformă a respectivei directive. Măsurile respective sunt destinate să asigure adaptarea definițiilor; să dezvolte sau să completeze dispozițiile directivei prin indicarea unor modalități tehnice de divulgare a informațiilor confidențiale, a listelor confidențiale, de raportare către autoritățile competente a tranzacțiilor care ridică suspiciuni efectuate de personalul de conducere și de prezentare a cercetărilor într-un mod corect. Deoarece măsurile respective au un domeniu general de aplicare și sunt destinate să modifice elemente neesențiale ale Directivei 2003/6/CE prin completarea respectivei directive cu noi elemente neesențiale, acestea trebuie să fie adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 5a din Decizia 1999/468/CE.

(5)

Directiva 2003/6/CE prevede o limitare în timp a competențelor de executare conferite Comisiei. În declarația lor cu privire la Decizia 2006/512/CE, Parlamentul European, Consiliul și Comisia au afirmat că decizia respectivă oferă o soluție orizontală și satisfăcătoare la dorința Parlamentului European de a supraveghea punerea în aplicare a actelor adoptate în cadrul procedurii de codecizie și că, prin urmare, competențele de executare ar trebui să fie conferite Comisiei fără o limitare în timp. Parlamentul European și Consiliul au declarat, de asemenea, că vor asigura adoptarea, cât mai rapid cu putință, a propunerilor vizând abrogarea dispozițiilor care prevăd o limitare în timp a delegării către Comisie a competențelor de executare. Ca urmare a introducerii procedurii de reglementare cu control, ar trebui să fie eliminată dispoziția prin care se instituie în Directiva 2003/6/CE respectiva limitare în timp.

(6)

Comisia ar trebui să evalueze periodic funcționarea dispozițiilor privind competențele de executare care îi sunt conferite, pentru a permite Parlamentului European și Consiliului să determine dacă domeniul de aplicare al acestor competențe și normele de procedură impuse Comisiei sunt adecvate și asigură atât eficiența, cât și responsabilitatea democratică.

(7)

Directiva 2003/6/CE ar trebui, prin urmare, să fie modificată în mod corespunzător.

(8)

Deoarece modificările aduse Directivei 2003/6/CE prin prezenta directivă sunt de natură tehnică și se referă numai la procedura comitetului, acestea nu trebuie să fie transpuse de statele membre. Prin urmare, nu este necesar să se prevadă dispoziții în acest sens,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

Modificări

Directiva 2003/6/CE se modifică după cum urmează:

1.

Articolul 1 se modifică după cum urmează:

(a)

la primul paragraf, punctul 5 se înlocuiește cu următorul text:

„5.

«Practici de piață admise» înseamnă practicile care sunt susceptibile a fi folosite pe una sau mai multe piețe financiare și care sunt acceptate de autoritatea competentă în conformitate cu orientările adoptate de Comisie în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 17 alineatul (2a).”;

(b)

al doilea paragraf se modifică după cum urmează:

(i)

cuvintele „ , în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 17 alineatul (2),” se elimină;

(ii)

se adaugă următoarea frază:

„Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentei directive, prin completarea acesteia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 17 alineatul (2a).”

2.

Articolul 6 alineatul (10) se modifică după cum urmează:

(a)

cuvintele „ , în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 17 alineatul (2),” se elimină;

(b)

se adaugă următorul paragraf:

„Aceste măsuri, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentei directive, prin completarea acesteia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 17 alineatul (2a).”

3.

Articolul 8 se modifică după cum urmează:

(a)

cuvintele „ , în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 17 alineatul (2),” se elimină;

(b)

se adaugă următorul paragraf:

„Aceste măsuri, destinate să modifice elementele neesențiale ale prezentei directive, prin completarea acesteia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 17 alineatul (2a).”

4.

Articolul 16 alineatul (5) se înlocuiește cu următorul text:

„(5)   În conformitate cu procedura de reglementare prevăzută la articolul 17 alineatul (2), Comisia adoptă măsuri de executare referitoare la procedurile de lucru privind schimbul de informații și inspecțiile transfrontaliere menționate în prezentul articol.”

5.

Articolul 17 se modifică după cum urmează:

(a)

se introduce următorul alineat:

„(2a)   Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5a alineatele (1)-(4) și articolul 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozițiile articolului 8 din respectiva decizie.”;

(b)

alineatele (3) și (4) se înlocuiesc cu următorul text:

„(3)   Până la 31 decembrie 2010 și, ulterior, cel puțin o dată la trei ani, Comisia reexaminează dispozițiile referitoare la competențele sale de executare și prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport cu privire la modul în care aceste competențe au fost exercitate. În acest raport Comisia analizează, în special, necesitatea de a propune modificări la prezenta directivă, pentru a asigura un domeniu de aplicare adecvat al competențelor de executare care i-au fost conferite. Concluzia privind necesitatea de a aduce sau nu eventuale modificări este însoțită de o motivare detaliată. Raportul este însoțit, dacă este necesar, de o propunere legislativă de modificare a dispozițiilor prin care se conferă Comisiei competențe de executare.”

Articolul 2

Intrarea în vigoare

Prezenta directivă intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 3

Destinatari

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Strasbourg, 11 martie 2008.

Pentru Parlamentul European

Președintele

H.-G. PÖTTERING

Pentru Consiliu

Președintele

J. LENARČIČ


(1)  JO C 161, 13.7.2007, p. 45.

(2)  JO C 39, 23.2.2007, p. 1.

(3)  Avizul Parlamentului European din 14 noiembrie 2007 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial) și Decizia Consiliului din 3 martie 2008.

(4)  JO L 96, 12.4.2003, p. 16.

(5)  JO L 184, 17.7.1999, p. 23. Decizie modificată prin Decizia 2006/512/CE (JO L 200, 22.7.2006, p. 11).

(6)  JO C 255, 21.10.2006, p. 1.


20.3.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 81/45


DIRECTIVA 2008/27/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

din 11 martie 2008

de modificare a Directivei 2001/18/CE privind diseminarea deliberată în mediu a organismelor modificate genetic, în ceea ce privește competențele de executare conferite Comisiei

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 95,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European (1),

după consultarea Comitetului Regiunilor,

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat (2),

întrucât:

(1)

Directiva 2001/18/CE a Parlamentului European și a Consiliului (3) prevede că anumite măsuri urmează să fie adoptate în conformitate cu Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a normelor privind exercitarea competențelor de executare conferite Comisiei (4).

(2)

Decizia 1999/468/CE a fost modificată prin Decizia 2006/512/CE, care a introdus procedura de reglementare cu control pentru adoptarea măsurilor care au un domeniu general de aplicare și care sunt destinate să modifice elemente neesențiale ale unui act de bază adoptat în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat, printre altele, prin eliminarea unora dintre aceste elemente sau prin completarea actului cu noi elemente neesențiale.

(3)

În conformitate cu Declarația Parlamentului European, a Consiliului și a Comisiei (5) cu privire la Decizia 2006/512/CE, pentru ca procedura de reglementare cu control să se aplice actelor, adoptate în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat care sunt deja în vigoare, actele respective trebuie să fie adaptate în conformitate cu procedurile aplicabile.

(4)

Comisia ar trebui să fie împuternicită să adopte măsurile necesare pentru punerea în aplicare a Directivei 2001/18/CE. Măsurile respective sunt destinate să adapteze anumite anexe, să stabilească criterii de notificare și să fixeze praguri minime. Deoarece măsurile respective au un domeniu general de aplicare și sunt destinate să modifice elemente neesențiale ale Directivei 2001/18/CE, printre altele, prin completarea cu noi elemente neesențiale, acestea trebuie să fie adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 5a din Decizia 1999/468/CE.

(5)

Prin urmare, Directiva 2001/18/CE ar trebui să fie modificată în consecință.

(6)

Deoarece modificările aduse Directivei 2001/18/CE prin prezenta directivă sunt de natură tehnică și se referă numai la procedura comitetului, acestea nu trebuie să fie transpuse de către statele membre. Prin urmare, nu este necesar să se prevadă dispoziții în acest sens,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

Modificări

Directiva 2001/18/CE se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 16, alineatele (2) și (3) se înlocuiesc cu următorul text:

„(2)   Se stabilesc criteriile și cerințele în materie de informare menționate la alineatul (1), precum și cerințele corespunzătoare în vederea unui rezumat al dosarului. Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentei directive, prin completarea acesteia, se adoptă, după consultarea comitetului științific corespunzător, în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 30 alineatul (3). Criteriile și cerințele în materie de informare sunt de asemenea natură, încât să asigure un nivel ridicat de siguranță pentru sănătatea umană și mediu, și se bazează pe dovezile științifice disponibile privind siguranța respectivă și pe experiența dobândită în urma diseminării de OMG-uri comparabile.

Cerințele prevăzute la articolul 13 alineatul (2) se înlocuiesc cu cele adoptate în conformitate cu primul paragraf și se aplică procedura prevăzută la articolul 13 alineatele (3), (4), (5) și (6) și articolele 14 și 15.

(3)   Înainte de inițierea procedurii de reglementare cu control menționate la articolul 30 alineatul (3) în vederea unei decizii privind criteriile și cerințele în materie de informare menționate la alineatul (1), Comisia pune propunerea la dispoziția publicului. Publicul poate transmite comentarii Comisiei în termen de 60 de zile. Comisia înaintează orice astfel de comentarii, împreună cu o analiză, comitetului constituit în temeiul articolului 30.”

2.

La articolul 21, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2)   Pentru produsele pentru care nu se pot exclude urmele accidentale sau inevitabile din punct de vedere tehnic ale OMG-urilor autorizate, poate fi stabilit un prag minim sub care nu este necesar ca produsele respective să fie etichetate în conformitate cu alineatul (1).

Nivelurile de prag se stabilesc în funcție de produsul în cauză. Măsurile respective, destinate să modifice elementele neesențiale ale prezentei directive prin completarea acesteia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 30 alineatul (3).”

3.

La articolul 21, alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

„(3)   În ceea ce privește produsele destinate transformării directe, alineatul (1) nu se aplică urmelor de OMG-uri autorizate prezente în proporții care nu depășesc 0,9 % sau praguri mai reduse, cu condiția ca aceste urme să fie accidentale sau inevitabile din punct de vedere tehnic.

Se pot stabili nivelurile de prag menționate în primul paragraf. Măsurile respective, destinate să modifice elementele neesențiale ale prezentei directive prin completarea acesteia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 30 alineatul (3).”

4.

La articolul 23, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2)   În termen de 60 de zile de la data primirii informațiilor transmise de un stat membru, se adoptă o decizie cu privire la măsura luată de statul membru respectiv în conformitate cu procedura de reglementare menționată la articolul 30 alineatul (2). La calcularea termenului de 60 de zile nu se iau în considerare intervalele de timp în care Comisia așteaptă informații suplimentare pe care le-a solicitat notificatorului sau așteaptă avizul comitetului sau comitetelor științific(e) care a(u) fost consultat(e). Intervalul de timp în care Comisia așteaptă avizul comitetului sau comitetelor științific(e) consultat(e) nu depășește 60 de zile.

De asemenea, nu se ia în considerare intervalul de timp necesar Consiliului pentru a acționa în conformitate cu procedura de reglementare menționată la articolul 30 alineatul (2).”

5.

La articolul 26, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2)   Se stabilesc condițiile pentru punerea în aplicare a alineatului (1), fără suprapunere cu dispozițiile în materie de etichetare stabilite în legislația comunitară existentă și fără a crea neconcordanțe cu respectivele dispoziții. Măsurile respective, destinate să modifice elementele neesențiale ale prezentei directive prin completarea acesteia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 30 alineatul (3). Procedând astfel, ar trebui să se țină seama, după caz, de dispozițiile în materie de etichetare instituite de statele membre în conformitate cu legislația comunitară.”

6.

Articolul 27 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 27

Adaptarea anexelor la progresul tehnic

Adaptarea la progresul tehnic a secțiunilor C și D din anexa II, a anexelor III-VI și a secțiunii C din anexa VII, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentei directive, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 30 alineatul (3).”

7.

La articolul 30, alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

„(3)   Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5a alineatele (1)-(4) și articolul 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozițiile articolului 8 din respectiva decizie.”

8.

În anexa II, primul paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Prezenta anexă descrie, în termeni generali, obiectivul urmărit, elementele care trebuie să fie luate în considerare și principiile generale și metodologia de urmat pentru realizarea evaluării riscului de mediu (e.r.m.) menționate la articolele 4 și 13. Pentru a facilita punerea în aplicare și explicarea prezentei anexe, se pot elabora note tehnice orientative în conformitate cu procedura de reglementare menționată la articolul 30 alineatul (2).”

9.

În anexa IV, partea introductivă se înlocuiește cu următorul text:

„Prezenta anexă descrie în termeni generali informațiile suplimentare care trebuie să fie furnizate în cazul notificării pentru introducerea pe piață și informațiile privind cerințele de etichetare cu privire la OMG-uri ca atare sau în produse care urmează să fie introduse pe piață și OMG-urile exceptate în temeiul articolului 2 alineatul (4) al doilea paragraf. Pentru a facilita punerea în aplicare și explicarea prezentei anexe, se pot elabora, în conformitate cu procedura de reglementare menționată la articolul 30 alineatul (2), note tehnice orientative cu privire, printre altele, la modul în care produsul urmează să fie folosit. Cerințele de etichetare pentru organisme exceptate, prevăzute la articolul 26, se îndeplinesc prin furnizarea unor recomandări corespunzătoare de utilizare și a unor restricții referitoare la utilizare:”

10.

În anexa VII, primul și al doilea paragraf se înlocuiesc cu următorul text:

„Prezenta anexă descrie, în termeni generali, obiectivul urmărit și principiile generale care trebuie urmate pentru întocmirea planului de monitorizare menționat la articolul 13 alineatul (2), la articolul 19 alineatul (3) și la articolul 20. Pentru a facilita punerea în aplicare și explicarea prezentei anexe, se pot elabora note tehnice orientative în conformitate cu procedura de reglementare menționată la articolul 30 alineatul (2).”

Articolul 2

Intrarea în vigoare

Prezenta directivă intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 3

Destinatari

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Strasbourg, 11 martie 2008.

Pentru Parlamentul European

Președintele

H.-G. PÖTTERING

Pentru Consiliu

Președintele

J. LENARČIČ


(1)  JO C 161, 13.7.2007, p. 45.

(2)  Avizul Parlamentului European din 14 noiembrie 2007 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial) și Decizia Consiliului din 3 martie 2008.

(3)  JO L 106, 17.4.2001, p. 1. Directivă modificată ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1830/2003 (JO L 268, 18.10.2003, p. 24).

(4)  JO L 184, 17.7.1999, p. 23. Decizie modificată prin Decizia 2006/512/CE (JO L 200, 22.7.2006, p. 11).

(5)  JO C 255, 21.10.2006, p. 1.


20.3.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 81/48


DIRECTIVA 2008/28/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

din 11 martie 2008

de modificare a Directivei 2005/32/CE de instituire a unui cadru pentru stabilirea cerințelor în materie de proiectare ecologică aplicabile produselor consumatoare de energie, precum și a Directivei 92/42/CEE a Consiliului și a Directivelor 96/57/CE și 2000/55/CE, în ceea ce privește competențele de executare conferite Comisiei

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 95,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European (1),

după consultarea Comitetului Regiunilor,

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat (2),

întrucât:

(1)

Directiva 2005/32/CE a Parlamentului European și a Consiliului (3), precum și trei directive care constituie măsuri de punere în aplicare ale acesteia în sensul articolului 15 din respectiva directivă, și anume Directiva 92/42/CEE a Consiliului din 21 mai 1992 privind cerințele de randament pentru cazanele noi de apă caldă cu combustie lichidă sau gazoasă (4), Directiva 96/57/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 3 septembrie 1996 privind cerințele de randament energetic pentru frigidere, congelatoare electrice de uz casnic și combinații ale acestora (5) și Directiva 2000/55/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 18 septembrie 2000 de stabilire a cerințelor de randament energetic aplicabile balasturilor pentru iluminatul fluorescent (6) prevăd că anumite măsuri trebuie să fie adoptate în conformitate cu Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a normelor privind exercitarea competențelor de executare conferite Comisiei (7).

(2)

Decizia 1999/468/CE a fost modificată prin Decizia 2006/512/CE, care a introdus procedura de reglementare cu control pentru adoptarea măsurilor care au un domeniu general de aplicare și care sunt destinate să modifice elementele neesențiale ale unui act de bază adoptat în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat, inclusiv prin eliminarea unora dintre aceste elemente sau prin adăugarea de elemente noi neesențiale.

(3)

În conformitate cu declarația Parlamentului European, a Consiliului și a Comisiei cu privire la Decizia 2006/512/CE (8), pentru ca procedura de reglementare cu control să se aplice actelor adoptate în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat, care sunt deja în vigoare, aceste acte trebuie să fie adaptate în conformitate cu procedurile aplicabile.

(4)

Declarația cuprinde o listă de acte a căror adaptare constituie o urgență, printre care se numără și Directiva 2005/32/CE. Adaptarea acestei directive necesită adaptarea Directivelor 92/42/CEE, 96/57/CE și 2000/55/CE.

(5)

Comisia ar trebui să fie împuternicită să modifice sau să abroge Directivele 92/42/CEE, 96/57/CE și 2000/55/CE. Această modificare sau abrogare trebuie să fie adoptată în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 5a din Decizia 1999/468/CE.

(6)

Comisia ar trebui, în plus, să fie împuternicită să adopte măsuri de punere în aplicare care stabilesc cerințe în materie de proiectare ecologică pentru anumite produse consumatoare de energie, inclusiv introducerea unor măsuri de punere în aplicare în perioada de tranziție și inclusiv, după caz, prevederi privind echilibrarea diverselor aspecte legate de mediu. Deoarece măsurile respective au un domeniu general de aplicare și sunt destinate să modifice elemente neesențiale ale Directivei 2005/32/CE prin completarea acesteia cu noi elemente neesențiale, acestea trebuie să fie adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu control.

(7)

Prin urmare, Directiva 2005/32/CE, precum și Directivele 92/42/CEE, 96/57/CE și 2000/55/CE ar trebui să fie modificate în consecință.

(8)

Deoarece modificările aduse Directivei 2005/32/CE, precum și Directivelor 92/42/CEE, 96/57/CE și 2000/55/CE, prin prezenta directivă, constituie adaptări de natură tehnică referitoare numai la procedura comitetului, acestea nu trebuie să fie transpuse de statele membre. Prin urmare, nu este necesar să se prevadă dispoziții în acest sens,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

Modificări ale Directivei 2005/32/CE

Directiva 2005/32/CE se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 13 se introduce următorul alineat:

„(1a)   Dispozițiile de punere în aplicare pot fi însoțite de orientări privind particularitățile IMM-urilor care își desfășoară activitatea în sectorul produsului vizat. Dacă este necesar și în conformitate cu alineatul (1), Comisia poate furniza materiale specializate suplimentare pentru a facilita punerea în aplicare a prezentei directive de către IMM-uri.”

2.

Articolul 15 se modifică după cum urmează:

(a)

alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1)   În cazul în care un PCE îndeplinește criteriile enumerate la alineatul (2), acesta este reglementat de o dispoziție de punere în aplicare sau de o măsură de autoreglementare în conformitate cu alineatul (3) litera (b). Aceste dispoziții de punere în aplicare destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentei directive, prin completarea acesteia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 19 alineatul (3)”;

(b)

alineatul (10) se înlocuiește cu următorul text:

„(10)   Atunci când este oportun, o măsură de punere în aplicare care stabilește cerințe de proiectare ecologică conține dispoziții privind echilibrarea diverselor aspecte legate de mediu. Aceste măsuri, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentei directive, prin completarea acesteia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 19 alineatul (3).”

3.

Articolul 16 alineatul (2) se modifică după cum urmează:

(a)

în formula introductivă, cuvintele „procedura stabilită la articolul 19 alineatul (2) și” se elimină;

(b)

se adaugă următorul paragraf:

„Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentei directive, prin completarea acesteia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 19 alineatul (3).”

4.

La articolul 19, alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

„(3)   Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5a alineatele (1)-(4) și articolul 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozițiile articolului 8 din respectiva decizie.”

Articolul 2

Modificări ale Directivei 92/42/CEE

La articolul 10a din Directiva 92/42/CEE, cuvintele „în conformitate cu articolul 19 alineatul (2) din Directiva 2005/32/CE” se înlocuiesc cu cuvintele „în conformitate cu articolul 19 alineatul (3) din Directiva 2005/32/CE”.

Articolul 3

Modificări ale Directivei 96/57/CE

La articolul 9a din Directiva 96/57/CE, cuvintele „în conformitate cu articolul 19 alineatul (2) din Directiva 2005/32/CE” se înlocuiesc cu cuvintele „în conformitate cu articolul 19 alineatul (3) din Directiva 2005/32/CE”.

Articolul 4

Modificări ale Directivei 2000/55/CE

La articolul 9a din Directiva 2000/55/CE, cuvintele „în conformitate cu articolul 19 alineatul (2) din Directiva 2005/32/CE” se înlocuiesc cu cuvintele „în conformitate cu articolul 19 alineatul (3) din Directiva 2005/32/CE”.

Articolul 5

Intrarea în vigoare

Prezenta directivă intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 6

Destinatari

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Strasbourg, 11 martie 2008.

Pentru Parlamentul European

Președintele

H.-G. PÖTTERING

Pentru Consiliu

Președintele

J. LENARČIČ


(1)  JO C 161, 13.7.2007, p. 45.

(2)  Avizul Parlamentului European din 11 iulie 2007 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial) și Decizia Consiliului din 3 martie 2008.

(3)  JO L 191, 22.7.2005, p. 29.

(4)  JO L 167, 22.6.1992, p. 17. Directivă modificată ultima dată prin Directiva 2005/32/CE.

(5)  JO L 236, 18.9.1996, p. 36. Directivă modificată prin Directiva 2005/32/CE.

(6)  JO L 279, 1.11.2000, p. 33. Directivă modificată prin Directiva 2005/32/CE.

(7)  JO L 184, 17.7.1999, p. 23. Decizie modificată prin Decizia 2006/512/CE (JO L 200, 22.7.2006, p. 11).

(8)  JO C 255, 21.10.2006, p. 1.


20.3.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 81/51


DIRECTIVA 2008/29/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

din 11 martie 2008

de modificare a Directivei 2001/83/CE de instituire a unui cod comunitar cu privire la medicamentele de uz uman, în ceea ce privește competențele de executare conferite Comisiei

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 95,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European (1),

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat (2),

întrucât:

(1)

Directiva 2001/83/CE a Parlamentului European și a Consiliului (3) prevede că anumite măsuri urmează să fie adoptate în conformitate cu Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a normelor privind exercitarea competențelor de executare conferite Comisiei (4).

(2)

Decizia 1999/468/CE a fost modificată prin Decizia 2006/512/CE, care a introdus procedura de reglementare cu control pentru adoptarea măsurilor care au un domeniu general de aplicare și care sunt destinate să modifice elemente neesențiale ale unui act de bază adoptat în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat, printre altele prin eliminarea unora dintre aceste elemente sau prin completarea actului cu noi elemente neesențiale.

(3)

În conformitate cu declarația Parlamentului European, a Consiliului și a Comisiei (5) privind Decizia 2006/512/CE, pentru ca procedura de reglementare cu control să se aplice actelor adoptate în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat care sunt deja în vigoare, actele respective trebuie să fie adaptate în conformitate cu procedurile aplicabile.

(4)

Comisia ar trebui să fie împuternicită să adapteze anumite dispoziții și anexe, să adopte anumite măsuri, principii și orientări și să prevadă condiții specifice de aplicare. Deoarece măsurile respective au un domeniu general de aplicare și sunt destinate să modifice elemente neesențiale ale Directivei 2001/83/CE, printre altele prin completarea respectivei directive cu noi elemente neesențiale, acestea trebuie să fie adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 5a din Decizia 1999/468/CE.

(5)

Prin urmare, Directiva 2001/83/CE ar trebui să fie modificată în consecință.

(6)

Deoarece modificările aduse Directivei 2001/83/CE prin prezenta directivă sunt de natură tehnică și se referă numai la procedura comitetului, acestea nu trebuie să fie transpuse de statele membre. Prin urmare, nu este necesar să se prevadă dispoziții în acest sens,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

Modificări

Directiva 2001/83/CE se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 14 alineatul (1), al doilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„În cazul în care noi dovezi științifice justifică acest lucru, Comisia poate modifica dispozițiile celei de-a treia liniuțe de la primul paragraf. Măsura respectivă, destinată să modifice elemente neesențiale ale prezentei directive, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 121 alineatul (2a).”

2.

La articolul 35 alineatul (1), al treilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Comisia adoptă aceste măsuri sub forma unui regulament de punere în aplicare. Măsura respectivă, destinată să modifice elemente neesențiale ale prezentei directive, prin completarea acesteia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 121 alineatul (2a).”

3.

La articolul 46 litera (f), al doilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Dispozițiile prezentei litere sunt, de asemenea, aplicabile anumitor excipienți, a căror listă și ale căror condiții specifice de aplicare se stabilesc printr-o directivă adoptată de Comisie. Măsura respectivă, destinată să modifice elemente neesențiale ale prezentei directive, prin completarea acesteia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 121 alineatul (2a).”

4.

La articolul 46a, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2)   Comisia este împuternicită să adapteze alineatul (1) pentru a ține seama de evoluțiile științifice și tehnice. Măsura respectivă, destinată să modifice elemente neesențiale ale prezentei directive, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 121 alineatul (2a).”

5.

La articolul 47, primul paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Principiile și ghidurile de bună practică de fabricație pentru medicamentele menționate la articolul 46 litera (f) se adoptă printr-o directivă. Măsura respectivă, destinată să modifice elemente neesențiale ale prezentei directive, prin completarea acesteia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 121 alineatul (2a).”

6.

La articolul 104, alineatul (7) se înlocuiește cu următorul text:

„(7)   Comisia poate modifica alineatul (6), luând în considerare experiența dobândită ca urmare a aplicării acestuia. Măsura respectivă, destinată să modifice elemente neesențiale ale prezentei directive, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 121 alineatul (2a).”

7.

La articolul 107 alineatul (2), al patrulea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Decizia asupra măsurilor finale privind produsul se adoptă în conformitate cu procedura de gestionare menționată la articolul 121 alineatul (3).”

8.

Articolul 108 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 108

Comisia adoptă orice modificări care pot fi necesare în vederea actualizării dispozițiilor articolelor 101-107, pentru a lua în considerare evoluțiile științifice și tehnice. Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentei directive, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 121 alineatul (2a).”

9.

Articolul 120 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 120

Comisia adoptă orice modificări care se dovedesc necesare în vederea adaptării anexei I, pentru a lua în considerare evoluțiile științifice și tehnice. Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentei directive, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 121 alineatul (2a).”

10.

Articolul 121 se modifică după cum urmează:

(a)

se introduce următorul alineat:

„(2a)   Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5a alineatele (1)-(4) și articolul 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozițiile articolului 8 din respectiva decizie.”;

(b)

alineatul (4) se înlocuiește cu următorul text:

„(4)   Regulamentul de procedură al Comitetului permanent este făcut public.”

Articolul 2

Intrarea în vigoare

Prezenta directivă intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 3

Destinatari

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Strasbourg, 11 martie 2008.

Pentru Parlamentul European

Președintele

H.-G. PÖTTERING

Pentru Consiliu

Președintele

J. LENARČIČ


(1)  JO C 161, 13.7.2007, p. 45.

(2)  Avizul Parlamentului European din 29 noiembrie 2007 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial) și Decizia Consiliului din 3 martie 2008.

(3)  JO L 311, 28.11.2001, p. 67. Directivă modificată ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1394/2007 (JO L 324, 10.12.2007, p. 121).

(4)  JO L 184, 17.7.1999, p. 23. Decizie modificată prin Decizia 2006/512/CE (JO L 200, 22.7.2006, p. 11).

(5)  JO C 255, 21.10.2006, p. 1.


20.3.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 81/53


DIRECTIVA 2008/30/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

din 11 martie 2008

de modificare a Directivei 2006/43/CE privind auditul legal al conturilor anuale și al conturilor consolidate, în ceea ce privește competențele de executare conferite Comisiei

(Text cu relevanță pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 44 alineatul (2) litera (g),

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European (1),

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat (2),

întrucât:

(1)

Directiva 2006/43/CE a Parlamentului European și a Consiliului (3) prevede că anumite măsuri urmează să fie adoptate în conformitate cu Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a normelor privind exercitarea competențelor de executare conferite Comisiei (4).

(2)

Decizia 1999/468/CE a fost modificată prin Decizia 2006/512/CE, care a introdus procedura de reglementare cu control pentru adoptarea măsurilor care au un domeniu general de aplicare și care sunt destinate să modifice elementele neesențiale ale unui act de bază adoptat în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat, printre altele prin eliminarea unora dintre aceste elemente sau prin completarea actului cu noi elemente neesențiale.

(3)

În conformitate cu Declarația Parlamentului European, a Consiliului și a Comisiei (5) referitoare la Decizia 2006/512/CE, pentru ca procedura de reglementare cu control să se aplice actelor aflate în vigoare, adoptate în temeiul procedurii prevăzute la articolul 251 din tratat, acestea trebuie să fie adaptate în conformitate cu procedurile aplicabile.

(4)

Comisia ar trebui să fie împuternicită să adopte măsurile necesare pentru punerea în aplicare a Directivei 2006/43/CE, îndeosebi pentru a garanta încrederea în funcția de audit și a asigura aplicarea uniformă a cerințelor privind deontologia, sistemele de asigurare a calității, independența și obiectivitatea și pentru a adapta lista subiectelor de inclus în testul de cunoștințe teoretice pentru auditori, a adopta standarde internaționale de audit și standarde comune pentru rapoartele de audit referitoare la conturile anuale sau consolidate și a defini cazurile excepționale în care documentele de audit pot fi comunicate direct unei țări terțe. Deoarece măsurile respective au un domeniu general de aplicare și sunt destinate să modifice elementele neesențiale ale Directivei 2006/43/CE printre altele prin completarea cu noi elemente neesențiale, acestea trebuie să fie adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 5a din Decizia 1999/468/CE.

(5)

Directiva 2006/43/CE prevede o limitare în timp a competențelor de executare conferite Comisiei. În declarația lor referitoare la Decizia 2006/512/CE, Parlamentul European, Consiliul și Comisia au subliniat că decizia respectivă oferă o soluție orizontală și satisfăcătoare la cererile Parlamentului European vizând controlul aplicării actelor adoptate în cadrul procedurii de codecizie și că, prin urmare, competențele de executare ar trebui conferite Comisiei fără o limitare în timp. Parlamentul European și Consiliul au declarat, de asemenea, că vor asigura adoptarea, cât mai rapid cu putință, a propunerilor vizând abrogarea dispozițiilor care prevăd o limitare în timp pentru delegarea către Comisie a competențelor de executare. În urma introducerii procedurii de reglementare cu control, dispoziția prin care se instituie, prin Directiva 2006/43/CE, respectiva limitare în timp ar trebui să fie eliminată.

(6)

Comisia ar trebui să evalueze periodic funcționarea dispozițiilor privind competențele de executare care îi sunt conferite, pentru a permite Parlamentului și Consiliului să determine dacă domeniul de aplicare al acestor competențe și normele de procedură impuse Comisiei sunt adecvate și asigură atât eficiența, cât și responsabilitatea democratică.

(7)

Prin urmare, Directiva 2006/43/CE ar trebui să fie modificată în consecință.

(8)

Deoarece modificările aduse Directivei 2006/43/CE prin prezenta directivă constituie adaptări de natură tehnică referitoare numai la procedura comitetului, acestea nu trebuie să fie transpuse de statele membre. Prin urmare, nu trebuie prevăzute dispoziții în acest sens,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

Modificări

Directiva 2006/43/CE se modifică după cum urmează:

1.

Articolul 8 alineatul (3) se modifică după cum urmează:

(a)

cuvintele „în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 48 alineatul (2)” se elimină;

(b)

se adaugă următoarea teză:

„Măsurile respective, destinate să modifice elementele neesențiale ale prezentei directive, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 48 alineatul (2a).”

2.

Articolul 21 alineatul (2) se modifică după cum urmează:

(a)

cuvintele „în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 48 alineatul (2)” se elimină;

(b)

se adaugă următoarea teză:

„Măsurile respective, destinate să modifice elementele neesențiale ale prezentei directive prin completarea acesteia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 48 alineatul (2a).”

3.

Articolul 22 alineatul (4) se modifică după cum urmează:

(a)

cuvintele „în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 48 alineatul (2)” se elimină;

(b)

se adaugă următorul paragraf:

„Măsurile menționate la primul paragraf, destinate să modifice elementele neesențiale ale prezentei directive prin completarea acesteia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 48 alineatul (2a).”

4.

Articolul 26 se modifică după cum urmează:

(a)

la alineatul (1), cuvintele „în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 48 alineatul (2)” se înlocuiesc cu „în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 48 alineatul (2a)”;

(b)

alineatul (2) se modifică după cum urmează:

(i)

cuvintele „în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 48 alineatul (2)” se elimină;

(ii)

se adaugă următorul paragraf:

„Măsurile menționate la primul paragraf, destinate să modifice elementele neesențiale ale prezentei directive prin completarea acesteia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 48 alineatul (2a).”

5.

Articolul 28 alineatul (2) se modifică după cum urmează:

(a)

cuvintele „în conformitate cu procedura menționată la articolul 48 alineatul (2) din prezenta directivă” se elimină;

(b)

se adaugă următoarea teză:

„Măsurile respective, destinate să modifice elementele neesențiale ale prezentei directive prin completarea acesteia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 48 alineatul (2a).”

6.

Articolul 29 alineatul (2) se modifică după cum urmează:

(a)

cuvintele „în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 48 alineatul (2)” se elimină;

(b)

se adaugă următoarea teză:

„Măsurile respective, destinate să modifice elementele neesențiale ale prezentei directive prin completarea acesteia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 48 alineatul (2a).”

7.

Articolul 36 alineatul (7) se modifică după cum urmează:

(a)

cuvintele „în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 48 alineatul (2)” se elimină;

(b)

se adaugă următoarea teză:

„Măsurile respective, destinate să modifice elementele neesențiale ale prezentei directive prin completarea acesteia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 48 alineatul (2a).”

8.

Articolul 45 alineatul (6) se înlocuiește cu următorul text:

„(6)   În vederea asigurării unei aplicări uniforme a alineatului (5) litera (d), Comisia evaluează, în colaborare cu statele membre, echivalențele menționate la această literă și decide în această chestiune în conformitate cu procedura de reglementare menționată la articolul 48 alineatul (2). Statele membre pot să evalueze echivalențele menționate la alineatul (5) litera (d) din prezentul articol, câtă vreme Comisia nu a adoptat o astfel de decizie.

În acest context, Comisia poate adopta măsuri în vederea stabilirii unor criterii de echivalență generale în conformitate cu cerințele stabilite la articolele 22, 24, 25 și 26, care se aplică tuturor țărilor terțe și care sunt utilizate de statele membre pentru evaluarea echivalențelor la nivel național. Aceste criterii nu pot fi mai stricte decât cerințele stabilite la articolele 22, 24, 25 și 26. Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentei directive prin completarea acesteia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 48 alineatul (2a).”

9.

Articolul 46 alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2)   În vederea asigurării aplicării în mod uniform a alineatului (1), Comisia evaluează, în colaborare cu statele membre, echivalențele menționate la această literă și decide în această chestiune în conformitate cu procedura de reglementare menționată la articolul 48 alineatul (2). Statele membre pot să evalueze echivalențele menționate la alineatul (1) din prezentul articol sau să recurgă la evaluările efectuate de alte state membre câtă vreme Comisia nu a adoptat o astfel de decizie. În cazul în care Comisia decide că nu este respectată cerința de echivalență menționată la alineatul (1) din prezentul articol, aceasta poate permite auditorilor și organismelor de audit interesate să își continue activitatea de audit, pe o perioadă de tranziție corespunzătoare, în conformitate cu cerințele stabilite de statele membre în cauză.

În acest context, Comisia poate adopta măsuri în vederea stabilirii unor criterii de echivalență generale în conformitate cu cerințele stabilite la articolele 29, 30 și 32, care se aplică tuturor țărilor terțe și care sunt utilizate de statele membre pentru evaluarea echivalențelor la nivel național. Aceste criterii nu pot fi mai stricte decât cerințele stabilite la articolele 29, 30 și 32. Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentei directive prin completarea acesteia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 48 alineatul (2a).”

10.

Articolul 47 se modifică după cum urmează:

(a)

alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

„(3)   În vederea asigurării unei aplicări uniforme a alineatului (1) litera (c), gradul de adecvare menționat în cadrul acestuia este evaluat de Comisie, în colaborare cu statele membre, iar Comisia decide în conformitate cu procedura de reglementare menționată la articolul 48 alineatul (2). Statele membre iau măsurile necesare în vederea respectării deciziei Comisiei.

Evaluarea gradului de adecvare se întemeiază pe cerințele articolului 36 sau pe rezultate funcționale în esență echivalente. Orice măsuri adoptate în acest context, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentei directive prin completarea acesteia și având ca scop facilitarea cooperării între autoritățile, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 48 alineatul (2a).”;

(b)

alineatul (5) se modifică după cum urmează:

(i)

cuvintele „în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 48 alineatul (2)” se elimină;

(ii)

se adaugă următoarea teză:

„Măsurile respective, destinate să modifice elementele neesențiale ale prezentei directive prin completarea acesteia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 48 alineatul (2a).”

11.

Articolul 48 se modifică după cum urmează:

(a)

se introduce următorul alineat:

„2a.   Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5a alineatele (1)-(4) și articolul 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozițiile articolului 8.”;

(b)

alineatele (3) și (4) se înlocuiesc cu următorul text:

„(3)   Până la 31 decembrie 2010 și, ulterior, cel puțin la fiecare trei ani, Comisia reexaminează dispozițiile referitoare la competențele sale de executare și prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport cu privire la modul în care aceste competențe au fost exercitate. În acest raport Comisia analizează, în special, necesitatea de a propune modificări la prezenta directivă, pentru a asigura un domeniu adecvat de aplicare a competențelor de executare conferite Comisiei. Concluzia privind necesitatea de a aduce sau nu eventuale modificări este însoțită de o motivare detaliată. Raportul este însoțit, dacă este necesar, de o propunere legislativă de modificare a dispozițiilor prin care se conferă Comisiei competențe de executare.”

Articolul 2

Intrarea în vigoare

Prezenta directivă intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 3

Destinatari

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Strasbourg, 11 martie 2008.

Pentru Parlamentul European

Președintele

H.-G. PÖTTERING

Pentru Consiliu

Președintele

J. LENARČIČ


(1)  JO C 161, 13.7.2007, p. 45.

(2)  Avizul Parlamentului European din 14 noiembrie 2007 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial) și Decizia Consiliului din 3 martie 2008.

(3)  JO L 157, 9.6.2006, p. 87.

(4)  JO L 184, 17.7.1999, p. 23. Decizie modificată prin Decizia 2006/512/CE (JO L 200, 22.7.2006, p. 11).

(5)  JO C 255, 21.10.2006, p. 1.


20.3.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 81/57


DIRECTIVA 2008/31/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

din 11 martie 2008

de modificare a Directivei 98/8/CE privind comercializarea produselor biocide, în ceea ce privește competențele de executare conferite Comisiei

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 95,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European (1),

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat (2),

întrucât:

(1)

Directiva 98/8/CE a Parlamentului European și a Consiliului (3) prevede că anumite măsuri urmează să fie adoptate în conformitate cu Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a normelor privind exercitarea competențelor de executare conferite Comisiei (4).

(2)

Decizia 1999/468/CE a fost modificată prin Decizia 2006/512/CE, care a introdus procedura de reglementare cu control pentru adoptarea măsurilor care au un domeniu general de aplicare și care sunt destinate să modifice elemente neesențiale ale unui act de bază adoptat în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat, printre altele prin eliminarea unora dintre aceste elemente sau prin completarea actului cu noi elemente neesențiale.

(3)

În conformitate cu declarația Parlamentului European, a Consiliului și a Comisiei (5) referitoare la Decizia 2006/512/CE, pentru ca procedura de reglementare cu control să se aplice actelor adoptate în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat, care sunt deja în vigoare, aceste acte trebuie să fie adaptate în conformitate cu procedurile aplicabile.

(4)

Comisia ar trebui să fie împuternicită să adopte condiții comune privind cercetarea și dezvoltarea, să adapteze anexele și să adopte programul de revizuire. Deoarece măsurile respective au un domeniu general de aplicare și sunt destinate să modifice elemente neesențiale ale Directivei 98/8/CE, printre altele prin completarea acelei directive cu elemente noi neesențiale, acestea trebuie să fie adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 5a din Decizia 1999/468/CE.

(5)

Prin urmare, Directiva 98/8/CE ar trebui să fie modificată în mod corespunzător.

(6)

Deoarece modificările aduse Directivei 98/8/CE prin prezenta directivă constituie adaptări de natură tehnică referitoare numai la procedura comitetului, ele nu trebuie să fie transpuse de statele membre. Prin urmare, nu este necesar să se prevadă dispoziții în acest sens,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

Modificări

Directiva 98/8/CE se modifică după cum urmează:

1.

Articolul 10 alineatul (5) se modifică după cum urmează:

(a)

la punctul (i), al treilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Pentru adoptarea unei decizii de către Comisie în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 27, evaluarea se difuzează în conformitate cu articolul 11 alineatul (2). Decizia în cauză, destinată să modifice elemente neesențiale ale prezentei directive, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 28 alineatul (4).”;

(b)

la punctul (ii), subpunctul 5 se înlocuiește cu următorul text:

„5.

dosarele complete ale evaluării care servesc sau au servit în scopul includerii în anexa I, IA sau IB sunt puse la dispoziția comitetului prevăzut la articolul 28 alineatul (1).”

2.

La articolul 11, alineatul (4) se înlocuiește cu următorul text:

„(4)   La primirea evaluării, Comisia elaborează, în conformitate cu articolul 27 și fără întârziere nejustificată, o propunere de decizie care să fie adoptată în cel mult 12 luni de la primirea evaluării prevăzute la alineatul (2). Decizia respectivă, destinată să modifice elemente neesențiale ale prezentei directive, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 28 alineatul (4).”

3.

La articolul 16, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2)   După adoptarea prezentei directive, Comisia începe un program de lucru pe zece ani pentru examinarea sistematică a tuturor substanțelor active care se află deja pe piață la data prevăzută la articolul 34 alineatul (1) ca substanțe active ale unui produs biocid destinat altor scopuri decât cele definite la articolul 2 alineatul (2) literele (c) și (d). Elaborarea și aplicarea programului, inclusiv lista de priorități pentru evaluarea diverselor substanțe active și un calendar, se prevăd prin regulamente. Regulamentele în cauză, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentei directive prin completarea acesteia se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 28 alineatul (4). Cu cel puțin doi ani înainte de finalizarea programului de lucru, Comisia transmite Parlamentului European și Consiliului un raport privind progresele realizate în cadrul programului.

În cursul perioadei de zece ani și de la data prevăzută la articolul 34 alineatul (1), poate fi luată decizia privind înscrierea unei substanțe active în anexa I, IA sau IB și în ce condiții ori, în cazurile în care nu sunt îndeplinite cerințele articolului 10 sau informațiile și datele cerute nu au fost prezentate pe durata perioadei indicate, neînscrierea în anexele respective. Aceste măsuri, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentei directive prin completarea acesteia se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 28 alineatul (4).”

4.

La articolul 17, alineatul (5) se înlocuiește cu următorul text:

„(5)   Se adoptă condiții comune de aplicare a prezentului articol și, în special, cantitățile maxime de substanțe active sau de produse biocide care pot fi emise în timpul experimentelor, precum și informațiile minime care trebuie furnizate pentru a permite o evaluare în conformitate cu alineatul (2). Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale din prezenta directivă prin completarea acesteia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 28 alineatul (4).”

5.

La articolul 27, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2)   La expirarea termenului prevăzut pentru trimiterea de comentarii, Comisia redactează un proiect de decizie în conformitate cu procedura relevantă menționată la articolul 28 alineatul (2) sau (4), pe baza următoarelor elemente:

(a)

documentele primite de la statul membru care evaluează dosarele;

(b)

toate recomandările primite de la comitetele științifice consultative;

(c)

comentariile primite de la alte state membre și de la solicitanți; și

(d)

orice altă informație pertinentă.”

6.

Articolul 28 se modifică după cum urmează:

(a)

alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1)   Comisia este asistată de Comitetul permanent privind produsele biocide (denumit în continuare «comitetul»).”;

(b)

alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2)   Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolele 4 și 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozițiile articolului 8 din respectiva decizie.

Termenul prevăzut la articolul 4 alineatul (3) din Decizia 1999/468/CE se stabilește la trei luni.”;

(c)

alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

„(3)   Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolele 5 și 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozițiile articolului 8.

Termenul prevăzut la articolul 5 alineatul (6) din Decizia 1999/468/CE se stabilește la trei luni.”;

(d)

se adaugă alineatul (4), după cum urmează:

„(4)   Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5a alineatele (1)-(4) și articolul 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozițiile articolului 8.”

7.

Articolul 29 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 29

Adaptarea la progresul tehnic

Se adoptă măsurile necesare pentru a adapta la progresul tehnic anexele IIA, IIB, IIIA, IIIB, IVA sau IVB sau descrierile tipurilor de produse care figurează în anexa V și pentru a preciza cerințele privind datele pentru fiecare dintre aceste tipuri de produse. Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentei directive, printre altele prin completarea acesteia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 28 alineatul (4).”

Articolul 2

Intrarea în vigoare

Prezenta directivă intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 3

Destinatari

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Strasbourg, 11 martie 2008.

Pentru Parlamentul European

Președintele

H.-G. PÖTTERING

Pentru Consiliu

Președintele

J. LENARČIČ


(1)  JO C 161, 13.7.2007, p. 45.

(2)  Avizul Parlamentului European din 14 noiembrie 2007 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial) și Decizia Consiliului din 3 martie 2008.

(3)  JO L 123, 24.4.1998, p. 1. Directivă modificată ultima dată prin Directiva 2008/16/CE a Comisiei (JO L 42, 16.2.2008, p. 48).

(4)  JO L 184, 17.7.1999, p. 23. Decizie modificată prin Decizia 2006/512/CE (JO L 200, 22.7.2006, p. 11).

(5)  JO C 255, 21.10.2006, p. 1.


20.3.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 81/60


DIRECTIVA 2008/32/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

din 11 martie 2008

de modificare a Directivei 2000/60/CE de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei, în ceea ce privește competențele de executare conferite Comisiei

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 175 alineatul (1),

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European (1),

după consultarea Comitetului Regiunilor,

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat (2),

întrucât:

(1)

Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului (3) prevede adoptarea anumitor măsuri în conformitate cu Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a normelor privind exercitarea competențelor de executare conferite Comisiei (4).

(2)

Decizia 1999/468/CE a fost modificată prin Decizia 2006/512/CE, care a introdus procedura de reglementare cu control pentru adoptarea măsurilor care au un domeniu general de aplicare și care sunt destinate să modifice elementele neesențiale ale unui act de bază adoptat în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat, inclusiv prin eliminarea unora dintre aceste elemente sau prin adăugarea de elemente noi neesențiale.

(3)

În conformitate cu declarația comună a Parlamentului European, a Consiliului și a Comisiei (5) cu privire la Decizia 2006/512/CE, pentru ca procedura de reglementare cu control să se aplice actelor adoptate în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat, care sunt deja în vigoare, aceste acte trebuie să fie adaptate în conformitate cu procedurile aplicabile.

(4)

Comisia ar trebui să fie împuternicită să stabilească specificații tehnice și metode standardizate, precum și să adapteze unele anexe. Deoarece măsurile respective au un domeniu general de aplicare și sunt destinate să modifice elemente neesențiale ale Directivei 2000/60/CE și să o completeze, inclusiv prin adăugarea de elemente noi neesențiale, acestea trebuie să fie adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 5a din Decizia 1999/468/CE.

(5)

Deoarece Comisia a stabilit prin Decizia 2005/646/CE un registru al siturilor în scopul constituirii rețelei de intercalibrare menționată în secțiunea 1.4.1 din anexa V la Directiva 2000/60/CE (6), este necesar să se elimine referirile cu privire la termenele care au expirat.

(6)

Directiva 2000/60/CE ar trebui, prin urmare, să fie modificată în mod corespunzător.

(7)

Deoarece modificările aduse Directivei 2000/60/CE prin prezenta directivă sunt de natură tehnică și se referă numai la procedura comitetului, acestea nu trebuie să fie transpuse de statele membre. Prin urmare, nu este necesar să se prevadă dispoziții în acest sens,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

Modificări

Directiva 2000/60/CE se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 8, alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

„(3)   Se stabilesc specificațiile tehnice și metodele standardizate de analiză și monitorizare a stării apelor. Aceste măsuri destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentei directive, completând-o, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 21 alineatul (3).”

2.

Articolul 20 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 20

Adaptările tehnice ale directivei

(1)   Anexele I și III, precum și punctul 1.3.6 din anexa V pot fi adaptate la progresul tehnic și științific având în vedere termenele menționate la articolul 13 pentru revizuirea și actualizarea planurilor de management al bazinelor hidrografice. Aceste măsuri destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentei directive se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 21 alineatul (3).

Dacă este necesar, Comisia poate adopta orientări pentru aplicarea anexelor II și V în conformitate cu procedura de reglementare menționată la articolul 21 alineatul (2).

(2)   În scopul transmiterii și al prelucrării datelor, inclusiv a datelor statistice și cartografice, pot fi adoptate formate tehnice, în sensul alineatului (1), în conformitate cu procedura de reglementare menționată la articolul 21 alineatul (2).”

3.

Articolul 21 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 21

Procedura comitetului

(1)   Comisia este asistată de un comitet.

(2)   Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolele 5 și 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozițiile articolului 8.

Termenul prevăzut la articolul 5 alineatul (6) din Decizia 1999/468/CE se stabilește la trei luni.

(3)   Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5a alineatele (1)-(4) și articolul 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozițiile articolului 8.”

4.

În anexa V, punctul 1.4.1 se modifică după cum urmează:

(a)

textul de la punctul (vii) se înlocuiește cu următorul text:

„(vii)

Comisia elaborează un proiect de registru al siturilor pentru a forma rețeaua de intercalibrare. Registrul final al siturilor este stabilit în conformitate cu procedura de reglementare menționată la articolul 21 alineatul (2).”;

(b)

textul de la punctul (ix) se înlocuiește cu următorul text:

„(ix)

Rezultatele exercițiului de intercalibrare și valorile pentru clasificările sistemului de monitoring al statelor membre stabilite în conformitate cu punctele (i)-(viii) și destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentei directive, completând-o, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 21 alineatul (3) și se publică în termen de șase luni de la încheierea exercițiului de intercalibrare.”

Articolul 2

Intrarea în vigoare

Prezenta directivă intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 3

Destinatari

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Strasbourg, 11 martie 2008.

Pentru Parlamentul European

Președintele

H.-G. PÖTTERING

Pentru Consiliu

Președintele

J. LENARČIČ


(1)  JO C 161, 13.7.2007, p. 45.

(2)  Avizul Parlamentului European din 11 iulie 2007 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial) și Decizia Consiliului din 3 martie 2008.

(3)  JO L 327, 22.12.2000, p. 1. Directivă modificată prin Decizia nr. 2455/2001/CE a Parlamentului European și a Consiliului (JO L 331, 15.12.2001, p. 1).

(4)  JO L 184, 17.7.1999, p. 23. Decizie modificată prin Decizia 2006/512/CE (JO L 200, 22.7.2006, p. 11).

(5)  JO C 255, 21.10.2006, p. 1.

(6)  Decizia 2005/646/CE a Comisiei din 17 august 2005 de stabilire a unui registru al siturilor în scopul creării unei rețele de intercalibrare în conformitate cu Directiva 2000/60/CE (JO L 243, 19.9.2005, p. 1).


20.3.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 81/62


DIRECTIVA 2008/33/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

din 11 martie 2008

de modificare a Directivei 2000/53/CE privind vehiculele scoase din uz, în ceea ce privește competențele de executare conferite Comisiei

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 175 alineatul (1),

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European (1),

după consultarea Comitetului Regiunilor,

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat (2),

întrucât:

(1)

Directiva 2000/53/CE a Parlamentului European și a Consiliului (3) prevede adoptarea anumitor măsuri, în conformitate cu Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a normelor privind exercitarea competențelor de executare conferite Comisiei (4).

(2)

Decizia 1999/468/CE a fost modificată prin Decizia 2006/512/CE, care a introdus procedura de reglementare cu control pentru adoptarea măsurilor care au un domeniu general de aplicare și care sunt destinate să modifice elementele neesențiale ale unui act de bază adoptat în conformitate cu procedura menționată la articolul 251 din tratat, inclusiv prin eliminarea unora dintre aceste elemente sau prin adăugarea de elemente noi neesențiale.

(3)

În conformitate cu declarația Parlamentului European, a Consiliului și a Comisiei (5) cu privire la Decizia 2006/512/CE, pentru ca procedura de reglementare cu control să se aplice actelor adoptate în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat, care sunt deja în vigoare, aceste acte trebuie adaptate în conformitate cu procedurile aplicabile.

(4)

Comisia ar trebui să fie împuternicită să modifice anexele și să stabilească anumite cerințe tehnice și norme de control. Deoarece măsurile respective au un domeniu general de aplicare și sunt destinate să modifice elemente neesențiale ale Directivei 2000/53/CE și să o completeze, inclusiv prin adăugarea de elemente noi neesențiale, acestea ar trebui să fie adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 5a din Decizia 1999/468/CE.

(5)

Deoarece Comisia a stabilit prin Deciziile 2002/151/CE (6), 2005/293/CE (7) și 2003/138/CE (8) normele de punere în aplicare menționate la articolul 5 alineatul (5), articolul 7 alineatul (2) și articolul 8 alineatul (2) din Directiva 2000/53/CE, este necesar să se elimine referirea cu privire la termenele de 21 octombrie 2001, 21 octombrie 2002 și, respectiv, 21 octombrie 2001.

(6)

Directiva 2000/53/CE ar trebui, prin urmare, să fie modificată în mod corespunzător.

(7)

Deoarece modificările aduse Directivei 2000/53/CE prin prezenta directivă sunt de natură tehnică și se referă numai la procedura comitetului, acestea nu trebuie să fie transpuse de statele membre. Prin urmare, nu este necesar să se prevadă dispoziții în acest sens,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

Modificări

Directiva 2000/53/CE se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 4 alineatul (2), litera (b) se modifică după cum urmează:

(a)

teza introductivă se înlocuiește cu următorul text:

„Anexa II se modifică în mod periodic, în funcție de progresul științific și tehnic, pentru ca:”;

(b)

se adaugă următorul paragraf:

„Măsurile menționate la punctele (i)-(iv), destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentei directive, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 11 alineatul (3).”

2.

La articolul 5, alineatul (5) se înlocuiește cu următorul text:

„(5)   Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că autoritățile lor competente recunosc și acceptă reciproc certificatele de distrugere eliberate în alte state membre în conformitate cu alineatul (3).

În acest scop, se stabilesc cerințele minime pentru certificatul de distrugere. Această măsură destinată să modifice elemente neesențiale ale prezentei directive, completând-o, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 11 alineatul (3).”

3.

La articolul 6, se adaugă alineatul următor:

„(6)   Anexa I se modifică în funcție de progresul științific și tehnic. Această măsură destinată să modifice elemente neesențiale ale prezentei directive, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 11 alineatul (3).”

4.

La articolul 7 alineatul (2), al treilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Se stabilesc norme detaliate, necesare pentru monitorizarea respectării de către statele membre a obiectivelor stabilite în primul paragraf. Atunci când propune astfel de norme, Comisia ia în considerare toți factorii relevanți, printre care disponibilitatea informațiilor și problema importurilor și exporturilor de vehicule scoase din uz. Aceste norme detaliate destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentei directive, completând-o, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 11 alineatul (3).”

5.

La articolul 8, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2)   Se stabilesc standardele menționate la alineatul (1). Atunci când propune aceste standarde, Comisia ia în considerare activitatea desfășurată în acest domeniu de forurile internaționale relevante și contribuie în mod corespunzător la aceasta. Această măsură destinată să modifice elemente neesențiale ale prezentei directive, completând-o, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 11 alineatul (3).”

6.

La articolul 9 alineatul (1) se adaugă paragraful următor:

„Formatele referitoare la structura bazei de date se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare menționată la articolul 11 alineatul (2).”

7.

Articolul 11 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 11

Procedura comitetului

(1)   Comisia este asistată de comitetul înființat în conformitate cu articolul 18 din Directiva 75/442/CEE.

(2)   Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolele 5 și 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozițiile articolului 8.

Termenul prevăzut la articolul 5 alineatul (6) din Decizia 1999/468/CEE se stabilește la trei luni.

(3)   Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5a alineatele (1)-(4) și articolul 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozițiile articolului 8.”

Articolul 2

Intrarea în vigoare

Prezenta directivă intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 3

Destinatari

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Strasbourg, 11 martie 2008.

Pentru Parlamentul European

Președintele

H.-G. PÖTTERING

Pentru Consiliu

Președintele

J. LENARČIČ


(1)  JO C 161, 13.7.2007, p. 45.

(2)  Avizul Parlamentului European din 11 iulie 2007 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial) și Decizia Consiliului din 3 martie 2008.

(3)  JO L 269, 21.10.2000, p. 34. Directivă modificată ultima dată prin Decizia 2005/673/CE a Consiliului (JO L 254, 30.9.2005, p. 69).

(4)  JO L 184, 17.7.1999, p. 23. Decizie modificată prin Decizia 2006/512/CE (JO L 200, 22.7.2006, p. 11).

(5)  JO C 255, 21.10.2006, p. 1.

(6)  Decizia 2002/151/CE a Comisiei din 19 februarie 2002 privind cerințele minime pentru certificatul de distrugere eliberat în conformitate cu articolul 5 alineatul (3) din Directiva 2000/53/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind vehiculele scoase din uz (JO L 50, 21.2.2002, p. 94).

(7)  Decizia 2005/293/CE a Comisiei din 1 aprilie 2005 de stabilire a normelor privind monitorizarea obiectivelor de reutilizare/recuperare și reutilizare/reciclare instituite de Directiva 2000/53/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind vehiculele scoase din uz (JO L 94, 13.4.2005, p. 30).

(8)  Decizia 2003/138/CE a Comisiei din 27 februarie 2003 de stabilire a standardelor de codificare a componentelor și a materialelor pentru vehicule în temeiul Directivei 2000/53/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind vehiculele scoase din uz (JO L 53, 28.2.2003, p. 58).


20.3.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 81/65


DIRECTIVA 2008/34/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

din 11 martie 2008

de modificare a Directivei 2002/96/CE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE), în ceea ce privește competențele de executare conferite Comisiei

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 175 alineatul (1),

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European (1),

după consultarea Comitetului Regiunilor,

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat (2),

întrucât:

(1)

Directiva 2002/96/CE A Parlamentului European și a Consiliului (3) prevede adoptarea anumitor măsuri în conformitate cu Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a normelor privind exercitarea competențelor de executare conferite Comisiei (4).

(2)

Decizia 1999/468/CE a fost modificată prin Decizia 2006/512/CE, care a introdus procedura de reglementare cu control pentru adoptarea măsurilor care au un domeniu general de aplicare și care sunt destinate să modifice elementele neesențiale ale unui act de bază adoptat în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat, inclusiv prin eliminarea unora dintre aceste elemente sau prin adăugarea de elemente noi neesențiale.

(3)

În conformitate cu declarația Parlamentului European, a Consiliului și a Comisiei (5) cu privire la Decizia 2006/512/CE, pentru ca procedura de reglementare cu control să se aplice actelor adoptate în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat, care sunt deja în vigoare, aceste acte trebuie să fie adaptate în conformitate cu procedurile aplicabile.

(4)

Comisia ar trebui să fie împuternicită să adapteze anexele și să adopte norme de monitorizare a respectării obiectivelor. Deoarece măsurile respective au un domeniu general de aplicare și sunt destinate să modifice elemente neesențiale ale Directivei 2002/96/CE și să o completeze, inclusiv prin adăugarea de elemente noi neesențiale, acestea trebuie să fie adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 5a din Decizia 1999/468/CE.

(5)

Deoarece Comisia a stabilit prin Decizia 2005/369/CE (6) normele detaliate menționate la articolul 7 alineatul (3) din Directiva 2002/96/CE, este necesar să se elimine referirea cu privire la termenul de 13 august 2004.

(6)

Directiva 2002/96/CE ar trebui, prin urmare, să fie modificată în mod corespunzător.

(7)

Deoarece modificările aduse Directivei 2002/96/CE prin prezenta directivă sunt de natură tehnică și se referă numai la procedura comitetului, acestea nu trebuie să fie transpuse de statele membre. Prin urmare, nu este necesar să se prevadă dispoziții în acest sens,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

Modificări

Directiva 2002/96/CE se modifică după cum urmează:

1.

Articolul 6 alineatul (1) al doilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Anexa II poate fi modificată prin introducerea altor tehnologii de tratare care asigură cel puțin același nivel de protecție a sănătății umane și a mediului. Aceste măsuri destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentei directive se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 14 alineatul (3).”

2.

Articolul 7 alineatul (3) al doilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Se stabilesc norme detaliate de monitorizare a respectării de către statele membre a obiectivelor enunțate la alineatul (2), inclusiv specificațiile referitoare la materii. Aceste măsuri destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentei directive, completând-o, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 14 alineatul (3).”

3.

Articolul 13 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 13

Adaptarea la progresul științific și tehnic

Se adoptă orice modificări necesare în vederea adaptării la progresul științific și tehnic a articolului 7 alineatul (3), a anexei IB (în special în vederea adăugării eventuale a aparatelor casnice de iluminat, a becurilor cu filament și a produselor fotovoltaice, precum panourile solare), a anexei II (în special ținând seama de progresele tehnice înregistrate în domeniul tratării DEEE) și a anexelor III și IV. Aceste măsuri destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentei directive se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 14 alineatul (3).

Înainte de modificarea anexelor, Comisia consultă, în special, producătorii de echipamente electrice și electronice, agenții de reciclare, întreprinderile de tratare, precum și organizațiile de protecție a mediului și asociațiile lucrătorilor și consumatorilor.”

4.

La articolul 14, alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

„(3)   Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5a alineatele (1)-(4) și articolul 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozițiile articolului 8.”

5.

În anexa II, textul de la punctul 4 se înlocuiește cu următorul text:

„4.

Acționând în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 14 alineatul (3), Comisia evaluează cu prioritate dacă se impune modificarea dispozițiilor referitoare la plăcile de circuit imprimat ale telefoanelor mobile și la ecranele cu cristale lichide.”

Articolul 2

Intrarea în vigoare

Prezenta directivă intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 3

Destinatari

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Strasbourg, 11 martie 2008.

Pentru Parlamentul European

Președintele

H.-G. PÖTTERING

Pentru Consiliu

Președintele

J. LENARČIČ


(1)  JO C 161, 13.7.2007, p. 45.

(2)  Avizul Parlamentului European din 11 iulie 2007 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial) și Decizia Consiliului din 3 martie 2008.

(3)  JO L 37, 13.2.2003, p. 24. Directivă modificată prin Directiva 2003/108/CE (JO L 345, 31.12.2003, p. 106).

(4)  JO L 184, 17.7.1999, p. 23. Decizie modificată prin Decizia 2006/512/CE (JO L 200, 22.7.2006, p. 11).

(5)  JO C 255, 21.10.2006, p. 1.

(6)  Decizia 2005/369/CE a Comisiei din 3 mai 2005 de stabilire a normelor de control al conformității statelor membre și de stabilire a formatelor de date în sensul Directivei 2002/96/CE (JO L 119, 11.5.2005, p. 13).


20.3.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 81/67


DIRECTIVA 2008/35/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

din 11 martie 2008

de modificare a Directivei 2002/95/CE privind restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice, în ceea ce privește competențele de executare conferite Comisiei

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 95,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European (1),

după consultarea Comitetului Regiunilor,

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat (2),

întrucât:

(1)

Directiva 2002/95/CE a Parlamentului European și a Consiliului (3) prevede adoptarea anumitor măsuri în conformitate cu Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a normelor privind exercitarea competențelor de executare conferite Comisiei (4).

(2)

Decizia 1999/468/CE a fost modificată prin Decizia 2006/512/CE, care a introdus procedura de reglementare cu control pentru adoptarea măsurilor care au un domeniu general de aplicare și care sunt destinate să modifice elementele neesențiale ale unui act de bază adoptat în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat, inclusiv prin eliminarea unora dintre aceste elemente sau prin adăugarea de elemente noi neesențiale.

(3)

În conformitate cu declarația Parlamentului European, a Consiliului și a Comisiei (5) cu privire la Decizia 2006/512/CE, pentru ca procedura de reglementare cu control să se aplice actelor adoptate în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat, care sunt deja în vigoare, aceste acte trebuie să fie adaptate în conformitate cu procedurile aplicabile.

(4)

Comisia ar trebui să fie împuternicită să modifice anexele. Deoarece măsurile respective au un domeniu general de aplicare și sunt destinate să modifice elemente neesențiale ale Directivei 2002/95/CE, acestea trebuie să fie adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 5a din Decizia 1999/468/CE.

(5)

Directiva 2002/95/CE ar trebui, prin urmare, să fie modificată în mod corespunzător.

(6)

Deoarece modificările aduse Directivei 2002/95/CE prin prezenta directivă sunt de natură tehnică și se referă numai la procedura comitetului, acestea nu trebuie să fie transpuse de statele membre. Prin urmare, nu este necesar să se prevadă dispoziții în acest sens,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

Modificări

Directiva 2002/95/CE se modifică după cum urmează:

1.

Articolul 5 alineatul (1) se modifică după cum urmează:

(a)

teza introductivă se înlocuiește cu următorul text:

„(1)   Se adoptă orice modificări necesare în vederea adaptării anexei la progresul științific și tehnic, în următoarele scopuri:”;

(b)

se adaugă următorul paragraf:

„Măsurile menționate la literele (a), (b) și (c) din primul paragraf, destinate să modifice elementele neesențiale ale prezentei directive, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 7 alineatul (2).”;

2.

Articolul 7 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 7

Comitetul

(1)   Comisia este asistată de comitetul înființat în conformitate cu articolul 18 din Directiva 75/442/CEE a Consiliului din 15 iulie 1975 privind deșeurile (6).

(2)   Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5a alineatele (1)-(4) și articolul 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozițiile articolului 8.

Articolul 2

Intrarea în vigoare

Prezenta directivă intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 3

Destinatari

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Strasbourg, 11 martie 2008.

Pentru Parlamentul European

Președintele

H.-G. PÖTTERING

Pentru Consiliu

Președintele

J. LENARČIČ


(1)  JO C 161, 13.7.2007, p. 45.

(2)  Avizul Parlamentului European din 11 iulie 2007 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial) și Decizia Consiliului din 3 martie 2008.

(3)  JO L 37, 13.2.2003, p. 19. Directivă modificată ultima dată prin Decizia 2006/692/CE a Comisiei (JO L 283, 14.10.2006, p. 50).

(4)  JO L 184, 17.7.1999, p. 23. Decizie modificată prin Decizia 2006/512/CE (JO L 200, 22.7.2006, p. 11).

(5)  JO C 255, 21.10.2006, p. 1.

(6)  JO L 194, 25.7.1975, p. 39. Directivă modificată prin Regulamentul (CE) nr. 1882/2003 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 284, 31.10.2003, p. 1)”.


20.3.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 81/69


DIRECTIVA 2008/36/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

din 11 martie 2008

de modificare a Directivei 92/49/CEE a Consiliului de coordonare a actelor cu putere de lege și actelor administrative privind asigurarea generală directă, alta decât asigurarea de viață, în ceea ce privește competențele de executare conferite Comisiei

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 47 alineatul (2) și articolul 55,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European (1),

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat (2),

întrucât:

(1)

Directiva 92/49/CEE (3) prevede adoptarea anumitor măsuri în conformitate cu Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a normelor privind exercitarea competențelor de executare conferite Comisiei (4).

(2)

Decizia 1999/468/CE a fost modificată prin Decizia 2006/512/CE, care a introdus procedura de reglementare cu control pentru adoptarea măsurilor care au un domeniu general de aplicare și care sunt destinate să modifice elemente neesențiale ale unui act de bază adoptat în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat, printre altele prin eliminarea unora dintre aceste elemente sau prin completarea actului cu noi elemente neesențiale.

(3)

În conformitate cu declarația Parlamentului European, a Consiliului și a Comisiei (5) cu privire la Decizia 2006/512/CE, pentru ca procedura de reglementare cu control să fie aplicabilă actelor adoptate în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat, care sunt deja în vigoare, aceste acte trebuie să fie adaptate în conformitate cu procedurile aplicabile.

(4)

Comisia ar trebui să fie împuternicită să adopte măsurile necesare pentru punerea în aplicare a Directivelor 73/239/CEE (6), 88/357/CEE (7) și 92/49/CEE, pentru a ține seama de evoluțiile tehnice din domeniul asigurărilor sau de pe piețele financiare și pentru a garanta aplicarea uniformă a directivelor menționate. În special, măsurile respective sunt destinate să extindă lista formelor juridice, să modifice lista categoriilor de asigurare sau să adapteze terminologia utilizată în această listă, să clarifice elementele constitutive ale marjei de solvabilitate, să modifice valoarea minimă a fondului de garantare, să modifice lista activelor care pot fi acceptate pentru a acoperi provizioanele tehnice, precum și regulile privind dispersia investițiilor, să modifice flexibilitatea reglementărilor de armonizare și să clarifice definițiile. Deoarece măsurile respective au un domeniu general de aplicare și sunt destinate să modifice elemente neesențiale ale Directivelor 73/239/CEE, 88/357/CEE și 92/49/CEE, printre altele prin completarea acestora cu noi elemente neesențiale, aceste măsuri trebuie să fie adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 5a din Decizia 1999/468/CE.

(5)

Prin urmare, Directiva 92/49/CEE ar trebui să fie modificată în consecință.

(6)

Deoarece modificările aduse Directivei 92/49/CEE prin prezenta directivă sunt de natură tehnică și se referă numai la procedura comitetului, acestea nu trebuie să fie transpuse de statele membre. Prin urmare, nu este necesar să se prevadă dispoziții în acest sens,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

Modificări

În Directiva 92/49/CEE, la articolul 51, teza introductivă se înlocuiește cu următorul text:

„Următoarele adaptări tehnice destinate să modifice elemente neesențiale ale Directivelor 73/239/CEE și 88/357/CEE, precum și ale prezentei directive, printre altele prin completarea acestora, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 2 din Directiva 91/675/CEE:”.

Articolul 2

Intrarea în vigoare

Prezenta directivă intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 3

Destinatari

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Strasbourg, 11 martie 2008.

Pentru Parlamentul European

Președintele

H.-G. PÖTTERING

Pentru Consiliu

Președintele

J. LENARČIČ


(1)  JO C 161, 13.7.2007, p. 45.

(2)  Avizul Parlamentului European din 10 iulie 2007 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial) și Decizia Consiliului din 3 martie 2008.

(3)  JO L 228, 11.8.1992, p. 1. Directivă modificată ultima dată prin Directiva 2007/44/CE a Parlamentului European și a Consiliului (JO L 247, 21.9.2007, p. 1).

(4)  JO L 184, 17.7.1999, p. 23. Decizie modificată prin Decizia 2006/512/CE (JO L 200, 22.7.2006, p. 11).

(5)  JO C 255, 21.10.2006, p. 1.

(6)  Prima directivă 73/239/CEE a Consiliului din 24 iulie 1973 de coordonare a actelor cu putere de lege și actelor administrative privind inițierea și exercitarea activității de asigurare generală directă, alta decât asigurarea de viață (JO L 228, 16.8.1973, p. 3). Directivă modificată ultima dată prin Directiva 2006/101/CE (JO L 363, 20.12.2006, p. 238).

(7)  A doua directivă 88/357/CEE a Consiliului din 22 iunie 1988 de coordonare a actelor cu putere de lege și actelor administrative privind asigurarea generală directă, alta decât asigurarea de viață, de stabilire a dispozițiilor destinate să faciliteze exercitarea efectivă a libertății de a presta servicii (JO L 172, 4.7.1988, p. 1). Directivă modificată ultima dată prin Directiva 2005/14/CE (JO L 149, 11.6.2005, p. 14).


20.3.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 81/71


DIRECTIVA 2008/37/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

din 11 martie 2008

de modificare a Directivei 2005/68/CE privind reasigurarea, în ceea ce privește competențele de executare conferite Comisiei

(Text cu relevanță pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 47 alineatul (2) și articolul 55,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European (1),

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat (2),

întrucât:

(1)

Directiva 2005/68/CE a Parlamentului European și a Consiliului (3) prevede ca anumite măsuri să fie adoptate în conformitate cu Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a normelor privind exercitarea competențelor de executare conferite Comisiei (4).

(2)

Decizia 1999/468/CE a fost modificată prin Decizia 2006/512/CE, care a introdus procedura de reglementare cu control pentru adoptarea măsurilor care au un domeniu de aplicare general și care sunt destinate să modifice unele elemente neesențiale ale unui act de bază adoptat în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat, inclusiv prin eliminarea unora dintre aceste elemente sau prin completarea actului, respectiv prin adăugarea unor noi elemente neesențiale.

(3)

În conformitate cu declarația Parlamentului European, a Consiliului și a Comisiei (5) cu privire la Decizia 2006/512/CE, pentru ca procedura de reglementare cu control să se aplice actelor adoptate în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat care sunt deja în vigoare, actele respective trebuie să fie adaptate în conformitate cu procedurile aplicabile.

(4)

Comisia ar trebui să fie împuternicită să adopte măsurile necesare pentru punerea în aplicare a Directivei 2005/68/CE, pentru a ține seama de evoluțiile tehnice din sectorul de asigurări sau de pe piețele financiare, și pentru a asigura aplicarea uniformă a respectivei directive. În special, respectivele măsuri sunt destinate să extindă lista formelor juridice, să clarifice sau să adapteze elementele care constituie marja de solvabilitate, să crească cuantumul primelor sau al despăgubirilor utilizat pentru calcularea marjei de solvabilitate pentru anumite activități de reasigurare sau categorii de contracte, să modifice fondul de garantare minim și să clarifice definițiile. Deoarece măsurile respective au un domeniu general de aplicare și sunt destinate să modifice elemente neesențiale ale Directivei 2005/68/CE, printre altele prin completarea acesteia cu noi elemente neesențiale, acestea trebuie să fie adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 5a din Decizia 1999/468/CE.

(5)

Prin urmare, Directiva 2005/68/CE ar trebui să fie modificată în consecință.

(6)

Deoarece modificările aduse Directivei 2005/68/CE sunt de natură tehnică și se referă numai la procedura comitetului, acestea nu trebuie să fie transpuse de către statele membre. Prin urmare, nu este necesar să se prevadă dispoziții în acest sens,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

Modificări

Directiva 2005/68/CE se modifică după cum urmează:

1.

Articolul 55 se modifică după cum urmează:

(a)

alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2)   În cazul în care se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5a alineatele (1)-(4) și articolul 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozițiile articolului 8 din respectiva decizie.”;

(b)

alineatul (3) se elimină.

2.

La articolul 56, teza introductivă se înlocuiește cu următorul text:

„Următoarele măsuri de punere în aplicare, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentei directive, printre altele prin completarea acesteia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 55 alineatul (2):”.

Articolul 2

Intrarea în vigoare

Prezenta directivă intră în vigoare în a ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 3

Destinatari

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Strasbourg, 11 martie 2008.

Pentru Parlamentul European

Președintele

H.-G. PÖTTERING

Pentru Consiliu

Președintele

J. LENARČIČ


(1)  JO C 161, 13.7.2007, p. 45.

(2)  Avizul Parlamentului European din 10 iulie 2007 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial) și Decizia Consiliului din 3 martie 2008.

(3)  JO L 323, 9.12.2005, p. 1. Directivă modificată prin Directiva 2007/44/CE (JO L 247, 21.9.2007, p. 1).

(4)  JO L 184, 17.7.1999, p. 23. Decizie modificată prin Decizia 2006/512/CE (JO L 200, 22.7.2006, p. 11).

(5)  JO C 255, 21.10.2006, p. 1.


II Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare nu este obligatorie

DECIZII

Comisie

20.3.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 81/73


DECIZIA COMISIEI

din 18 martie 2008

de exceptare a anumitor părți de la extinderea la anumite piese componente de biciclete a dreptului antidumping cu privire la bicicletele originare din Republica Populară Chineză, instituit prin Regulamentul (CEE) nr. 2474/93 al Consiliului, menținut și modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1095/2005, și de ridicare a suspendării de la plata dreptului antidumping extins la anumite piese componente de biciclete originare din Republica Populară Chineză, acordată anumitor părți în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 88/97 al Comisiei

[notificată cu numărul C(2008) 1044]

(2008/260/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 384/96 al Consiliului din 22 decembrie 1995 privind protecția împotriva importurilor în condiții de dumping din partea țărilor care nu sunt membre ale Comunității Europene (1) („regulamentul de bază”),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 71/97 al Consiliului (2) („regulamentul de extindere”) , care extinde dreptul antidumping definitiv instituit prin Regulamentul (CEE) nr. 2474/93 (3), pentru bicicletele originare din Republica Populară Chineză, privind importurile de anumite piese de biciclete originare din Republica Populară Chineză și de percepere a dreptului extins aplicat importurilor respective înregistrate de Regulamentul (CE) nr. 703/96,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 88/97 al Comisiei (4) („regulamentul de scutire”) privind autorizarea scutirii importurilor de anumite piese componente de biciclete provenite din Republica Populară Chineză, de la extinderea, prin Regulamentul (CE) nr. 71/97 al Consiliului, a dreptului antidumping instituit prin Regulamentul (CEE) nr. 2474/93 al Consiliului și, în special, articolul 7 al acestuia,

după consultarea Comitetului consultativ,

întrucât:

(1)

După intrarea în vigoare a regulamentului de scutire, un anumit număr de asamblatori de biciclete au introdus cereri în temeiul articolului 3 din acest regulament, solicitând scutirea de la dreptul antidumping extins la anumite piese componente de biciclete provenite din Republica Populară Chineză prin Regulamentul (CE) nr. 71/97 („dreptul antidumping extins”). Comisia a publicat în Jurnalul Oficial liste succesive de asamblatori de biciclete (5), pentru care plata dreptului antidumping extins referitor la importurile de piese componente esențiale pentru biciclete declarate de liberă circulație a fost suspendată, în conformitate cu articolul 5 alineatul (1) din regulamentul de scutire.

(2)

În urma ultimei publicări a listei părților supuse verificării (6), s-a hotărât alegerea unei perioade consacrate examinărilor. Ca urmare a aderării Bulgariei și României, s-a hotărât stabilirea unei perioade de examinare care să dureze de la 1 ianuarie 2006 până la 30 iunie 2007, astfel încât cererile de scutire depuse de asamblatorii din Bulgaria și România să poată fi analizate în cadrul aceleiași proceduri. S-a trimis un chestionar tuturor părților supuse examinării, solicitând informații cu privire la operațiile de asamblare efectuate în timpul perioadei de examinare stabilite.

A.   CERERI DE SCUTIRE CARE AU BENEFICIAT DE SUSPENDĂRI ANTERIOARE

A.1.   Cereri de scutire admisibile

(3)

Comisia a cerut și a primit din partea părților enumerate în tabelul 1 toate informațiile necesare pentru stabilirea admisibilității cererilor lor. Aceste părți au beneficiat de suspendare după această dată. Informațiile primite au fost examinate și, după caz, verificate în localurile părților în cauză. Pe baza acestor informații, Comisia a considerat că cererile prezentate de către părțile enumerate în tabelul 1 sunt admisibile, în temeiul articolului 4 alineatul (1) din regulamentul de scutire.

Tabelul 1

Numele

Adresa

Țara

Codul adițional TARIC

Alubike — Bicicletas S.A.

Zona Industrial de Oia, Lote C-10,

3770-059 Oliveira do Bairro

Portugalia

A730

Balkanvelo AD

1 Mizia Blvd., 5500 Lovech

Bulgaria

A811

Bonaventure BVBA

Stoomtuigstraat 16, 8830 Hooglede

Belgia

A732

CROSS Ltd.

1 Hadji Dimitar Street, 3400 Montana

Bulgaria

A810

SC Eurosport DHS SA

Santuhalm Street 35A, Deva, dept. Hunedoara

România

A817

F.lli Schiano S.R.L.

Via Carmelo Pezzullo 20,

80027 Frattamaggiore (NA)

Italia

A824

Goldbike — Industria de Bicicletas Lda

R. Flores, 3780 594 Poutena-Vilarinho do Bairro

Portugalia

A777

Helkama Velox Oy

Santalantie 22, 10960 Hanko Pohjoinen

Finlanda

A825

Ing. Jaromír Březina

Foglarova 2896/11, 787 01 Šumperk

Republica Cehă

A776

KHE Fahrradhandels GmbH

Gablonzer Strasse 10, 76185 Karlsruhe

Germania

A794

Koga BV.

Tinweg 9, 8445 PD Heerenveen

Țările de Jos

A773

Rijwielen en Bromfietsenfabriek L'Avenir NV

Posthoornstraat 1, 2500 Lier

Belgia

A826

Leader — 96 Ltd.

19 Sedianka Str., 4003 Plovdiv

Bulgaria

A813

Look Cycle International S.A.

27, rue du Dr. Léveillé, 58000 Nevers

Franța

A781

Maxcom Ltd.

13 Peshtersko shousse Str., 4000 Plovdiv

Bulgaria

A812

Prestige Rijwielen NV

Zuiderdijk 25, 9230 Wetteren

Belgia

A737

Puky GmbH & Co. KG

Fortunastrasse 11, 42489 Wülfrath

Germania

A778

Robifir Bike Ltd.

3A Kosta Bosilkov Street,

2700 Blagoevgrad

Bulgaria

A815

Skeppshultcykeln AB

Storgatan 78, 333 03 Skeppshult

Suedia

A745

Stevens Vertriebs GmbH

Asbrookdamm 35, 22115 Hamburg

Germania

A774

Trenga DE Vertriebs GmbH

Grossmoordamm 63—67,

21079 Hamburg

Germania

A746

Velomania Ltd.

Dimitar Nestorov Street bl. 120,

1612 Sofia

Bulgaria

A814

(4)

Concluziile Comisiei arată că, pentru douăzeci și doi din acești solicitanți asamblatori de biciclete, valoarea pieselor componente originare din Republica Populară Chineză, utilizate în cadrul operațiilor lor de asamblare, nu depășea 60 % din valoarea totală a pieselor componente utilizate în cadrul operațiilor de asamblare respective, și că, prin urmare, acestea nu sunt supuse exigențelor articolului 13 alineatul (2) din regulamentul de bază.

(5)

Pentru motivele sus-menționate și în conformitate cu articolul 7 alineatul (1) din regulamentul de scutire, părțile enumerate în tabelul prezentat în continuare ar trebui să fie scutite de plata dreptului antidumping extins.

(6)

În conformitate cu articolul 7 alineatul (2) din regulamentul de scutire, părțile enumerate în tabelul 1 trebuie să fie scutite plata dreptului antidumping extins începând cu data primirii cererilor lor. Mai mult, datoria lor vamală care decurge din dreptul antidumping extins este considerată drept nulă începând cu data primirii cererii de scutire.

(7)

Se va nota faptul că partea următoare, cuprinsă în lista din tabelul 1 a informat Comisia de schimbarea sediului său social, intervenită în timpul perioadei de examinare:

Leader-95 și-a transferat adresa socială de la 3 Mostova Str., 4002 Plovdiv, Bulgaria la 19 Sedianka Str., 4003 Plovdiv, Bulgaria.

(8)

S-a constatat că această schimbare a adresei sediului social nu a afectat operațiile de asamblare, în ceea ce privește conformitatea cu prevederile regulamentului de scutire și, prin urmare, Comisia nu consideră că această schimbare ar afecta acordarea scutirii de la plata dreptului antidumping extins.

A.2.   Cereri de scutire și înlăturare inacceptabile

(9)

Cereri privind scutirea de la plata dreptului antidumping extins au înaintat și părțile enumerate în tabelul 2.

Tabelul 2

Numele

Adresa

Țara

Codul adițional TARIC

Isaac International Ltd.

4 Axis Park, P014 1FD Fareham Hants, Hampshire

Regatul Unit

A816

Loris Cycles di Perinel Lori

Via delle Industrie 8, 30022 Ceggia (VE)

Italia

A731

ROG Kolesa d.d. (formerly ELAN Bikes d.d)

Letališka 29, 1000 Ljubljana

Slovenia

A538

(10)

Două din aceste părți și-au retras cererile de scutire și au informat Comisia în acest sens.

(11)

O alta din aceste părți a dat faliment și, în consecință, a încetat activitatea de asamblare.

(12)

Deoarece părțile enumerate în tabelul 2 nu au îndeplinit criteriile de acordare a scutirii menționate la articolul 6 alineatul (2) din regulamentul de scutire, Comisia trebuie să respingă cererile acestora de scutire, în conformitate cu articolul 7 alineatul (3) din regulament. În lumina acestor elemente, suspendarea plății dreptului antidumping extins prevăzut la articolul 5 din regulamentul de scutire trebuie ridicată, iar dreptul antidumping extins trebuie perceput cu începere de la data primirii cererilor înaintate de către aceste părți.

B.   CERERI DE SCUTIRE CARE NU AU BENEFICIAT DE SUSPENDĂRI ANTERIOARE

B.1.   Cereri de scutire inadmisibile

(13)

Cereri privind scutirea de la plata dreptului antidumping extins au înaintat și părțile enumerate în tabelul 3.

Tabelul 3

Numele

Adresa

Țara

BBC International Biria Bike Company International GmbH

Mannheimer Strasse 80,

68535 Edingen-Neckarhausen

Germania

Ets. TH Brasseur SA

Rue des Steppes 13, 4000 Liège

Belgia

Individual Bike s.r.o.

Kmochova 2430, 431 11 Chomutov

Republica Cehă

Shrapnell NV

Groendreef 7, 9500 Geraardsbergen

Belgia

(14)

Cu privire la aceste părți, ar trebui să se noteze că cererile lor nu au îndeplinit criteriile de admisibilitate prevăzute în articolul 4 alineatul (1) din regulamentul de scutire, dat fiind că toți acești solicitanți utilizează piese esențiale pentru biciclete în vederea producției sau asamblării de biciclete în cantități mai mici decât 300 unități din același tip pe lună.

(15)

Părțile au fost informate în consecință și li s-a acordat oportunitatea de a formula observații. Două din aceste părți nu au adresat nici un fel de observații, celelalte două părți rămase și-au retras cererile. În consecință, nu s-a acordat nicio scutire acestor părți.

B.2.   Cereri de scutire admisibile, care ar trebui să beneficieze de suspendare

(16)

Părțile interesate sunt informate de primirea unor cereri suplimentare de scutire, în conformitate cu articolul 3 din regulamentul de scutire, din partea părților cuprinse în tabelul 4. Suspendarea plății dreptului extins, ca urmare a acestor cereri, ar trebui să fie aplicată conform celor prevăzute în coloana intitulată „Data aplicării”:

Tabelul 4

Numele

Adresa

Țara

Suspendare conform Regulamentului (CE) nr. 88/97

Data aplicării

Codul adițional TARIC

Blue Ocean Hungary Ltd.

Sukorói u. 8,

8097 Nadap

Ungaria

Articolul 5

30.1.2008

A858

Canyon Bicycles GmbH

Koblenzer Strasse 236,

56073 Koblenz

Germania

Articolul 5

4.12.2007

A856

Euro-Bike-Products

Ul. Starołęcka 18,

61-361 Poznań

Polonia

Articolul 5

6.8.2007

A849

EUSA Mart European Sales & Marketing GmbH & Co. KG

An der Welle 4, 60322 Frankfurt am Main

Germania

Articolul 5

7.1.2008

A857

KOVL spol. S.r.o.

Choceradská 3042/20,

141 00 Praha 4

Republica Cehă

Articolul 5

29.3.2007

A838

MICPOL

Ul. Myśliborska 93A m. 62, 03-185 Warszawa

Polonia

Articolul 5

17.4.2007

A839

N&W Cycle GmbH

Mühlenhof 5,

51598 Friesenhagen

Germania

Articolul 5

11.10.2007

A852

Radsportvertrieb Dietmar Bayer GmbH

Zum Acker 1,

56244 Freirachdorf

Germania

Articolul 5

25.6.2007

A850

Special Bike — Societa Cooperativa

Via Nizza 20,

71042 Cerignola (FG)

Italia

Articolul 5

22.1.2008

A533

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Prin Regulamentul (CE) nr. 71/97 al Consiliului, părțile enumerate în tabelul 1 sunt scutite de la extinderea la importul anumitor piese componente de biciclete din Republica Populară Chineză, a dreptului antidumping definitiv instituit prin Regulamentul (CEE) nr. 2474/93 al Consiliului, privind bicicletele originare din Republica Populară Chineză, menținut prin Regulamentul (CE) nr. 1524/2000 și modificat prin Regulamentul (CE) nr. 1095/2005.

Scutirea este aplicată de către fiecare parte de la data indicată în coloana „Data aplicării”.

Tabelul 1

Lista părților scutite

Numele

Adresa

Țara

Scutire conform Regulamentului (CE) nr. 88/97

Data aplicării

Codul adițional TARIC

Alubike — Bicicletas S.A.

Zona Industrial de Oia, Lote C-10, 3770-059 Oliveira do Bairro

Portugalia

Articolul 7

12.12.2005

A730

Balkanvelo AD

1 Mizia Blvd.,

5500 Lovech

Bulgaria

Articolul 7

1.1.2007

A811

Bonaventure BVBA

Stoomtuigstraat 16,

8830 Hooglede

Belgia

Articolul 7

19.1.2006

A732

CROSS Ltd.

1 Hadji Dimitar Street,

3400 Montana

Bulgaria

Articolul 7

1.1.2007

A810

SC Eurosport DHS SA

Santuhalm Street 35A, Deva, dept. Hunedoara

România

Articolul 7

1.1.2007

A817

F.lli Schiano S.R.L.

Via Carmelo Pezzullo 20,

80027 Frattamaggiore (NA)

Italia

Articolul 7

31.1.2007

A824

Goldbike — Industria de Bicicletas Lda

R. Flores, 3780 594

Poutena-Vilarinho do Bairro

Portugalia

Articolul 7

9.8.2006

A777

Helkama Velox Oy

Santalantie 22, 10960 Hanko Pohjoinen

Finlanda

Articolul 7

29.1.2007

A825

Ing. Jaromír Březina

Foglarova 2896/11,

787 01 Šumperk

Republica Cehă

Articolul 7

20.7.2006

A776

KHE Fahrradhandels GmbH

Gablonzer Strasse 10,

76185 Karlsruhe

Germania

Articolul 7

6.11.2006

A794

Koga BV.

Tinweg 9,

8445 PD Heerenveen

Țările de Jos

Articolul 7

19.6.2006

A773

Rijwielen en Bromfietsenfabriek L'Avenir NV

Posthoornstraat 1, 2500 Lier

Belgia

Articolul 7

21.3.2007

A826

Leader — 96 Ltd.

19 Sedianka Str., 4003 Plovdiv

Bulgaria

Articolul 7

1.1.2007

A813

Look Cycle International S.A.

27, rue du Dr. Léveillé,

58000 Nevers

Franța

Articolul 7

14.9.2006

A781

Maxcom Ltd.

13 Peshtersko shousse Str.,

4000 Plovdiv

Bulgaria

Articolul 7

1.1.2007

A812

Prestige Rijwielen NV

Zuiderdijk 25,

9230 Wetteren

Belgia

Articolul 7

16.2.2006

A737

Puky GmbH & Co. KG

Fortunastrasse 11,

42489 Wülfrath

Germania

Articolul 7

21.8.2006

A778

Robifir Bike Ltd.

3A Kosta Bosilkov Street,

2700 Blagoevgrad

Bulgaria

Articolul 7

1.1.2007

A815

Skeppshultcykeln AB

Storgatan 78, 333 03 Skeppshult

Suedia

Articolul 7

29.3.2006

A745

Stevens Vertriebs GmbH

Asbrookdamm 35,

22115 Hamburg

Germania

Articolul 7

3.7.2006

A774

Trenga DE Vertriebs GmbH

Grossmoordamm 63—67,

21079 Hamburg

Germania

Articolul 7

10.5.2006

A746

Velomania Ltd.

Dimitar Nestorov Street bl. 120, 1612 Sofia

Bulgaria

Articolul 7

1.1.2007

A814

Articolul 2

Cererile de scutire a plății dreptului antidumping extins înaintate în conformitate cu articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 88/97 al Comisiei, de către părțile enumerate în tabelul 2, se resping.

Suspendarea plății dreptului antidumping extins, în conformitate cu articolul 5 din Regulamentul (CE) nr. 88/97, se revocă pentru părțile în cauză, începând cu data indicată în coloana „Data aplicării”.

Tabelul 2

Lista părților pentru care se revocă suspendarea

Numele

Adresa

Țara

Suspendare conform Regulamentului (CE) nr. 88/97

Data aplicării

Codul adițional TARIC

Isaac International Ltd.

4 Axis Park, P014 1FD Fareham Hants, Hampshire

Regatul Unit

Articolul 5

13.12.2006

A816

Loris Cycles di Perinel Lori

Via delle Industrie 8, 30022 Ceggia (VE)

Italia

Articolul 5

13.12.2005

A731

ROG Kolesa d.d.

(former ELAN Bikes, d.d.)

Letališka 29,

1000 Ljubljana

Slovenia

Articolul 5

1.5.2004

A538

Articolul 3

Părțile cuprinse în tabelul 3 de mai jos constituie lista actualizată a părților supuse examinării, conform articolului 3 din Regulamentul (CE) nr. 88/97. Suspendarea plății dreptului extins, ca urmare a acestor cereri, a fost aplicată conform celor prevăzute în coloana intitulată „Data aplicării”.

Tabelul 3

Lista părților supuse examinării

Numele

Adresa

Țara

Suspendare conform Regulamentului (CE) nr. 88/97

Data aplicării

Codul adițional TARIC

Blue Ocean Hungary Ltd.

Sukorói u. 8,

8097 Nadap

Ungaria

Articolul 5

30.1.2008

A858

Canyon Bicycles GmbH

Koblenzer Strasse 236,

56073 Koblenz

Germania

Articolul 5

4.12.2007

A856

Euro-Bike-Products

Ul. Starołęcka 18,

61-361 Poznań

Polonia

Articolul 5

6.8.2007

A849

EUSA Mart European Sales & Marketing GmbH & Co. KG

An der Welle 4, 60322 Frankfurt am Main

Germania

Articolul 5

7.1.2008

A857

KOVL spol. S.r.o.

Choceradská 3042/20,

141 00 Praha 4

Republica Cehă

Articolul 5

29.3.2007

A838

MICPOL

Ul. Myśliborska 93A m. 62,

03-185 Warszawa

Polonia

Articolul 5

17.4.2007

A839

N&W Cycle GmbH

Mühlenhof 5,

51598 Friesenhagen

Germania

Articolul 5

11.10.2007

A852

Radsportvertrieb Dietmar Bayer GmbH

Zum Acker 1,

56244 Freirachdorf

Germania

Articolul 5

25.6.2007

A850

Special Bike — Societa Cooperativa

Via Nizza 20,

71042 Cerignola (FG)

Italia

Articolul 5

22.1.2008

A533

Articolul 4

Cererile de scutire de la plata dreptului antidumping extins, formulate de părțile cuprinse în tabelul 4 de mai jos, se resping.

Tabelul 4

Lista părților pentru care cererile de scutire se resping

Numele

Adresa

Țara

BBC International Biria Bike Company International GmbH

Mannheimer Strasse 80, 68535 Edingen-Neckarhausen

Germania

Ets. TH Brasseur SA

Rue des Steppes 13, 4000 Liège

Belgia

Individual Bike s.r.o.

Kmochova 2430, 431 11 Chomutov

Republica Cehă

Shrapnell NV

Groendreef 7, 9500 Geraardsbergen

Belgia

Articolul 5

Prezenta decizie se adresează statelor membre și părților enumerate la articolele 1, 2, 3 și 4.

Adoptată la Bruxelles, 18 martie 2008.

Pentru Comisie

Peter MANDELSON

Membru al Comisiei


(1)  JO L 56, 6.3.1996, p. 1. Regulament modificat prin Regulamentul (CE) nr. 2117/2005 (JO L 340, 23.12.2005, p. 17).

(2)  JO L 16, 18.1.1997, p. 55.

(3)  JO L 228, 9.9.1993, p. 1. Regulament menținut prin Regulamentul (CE) nr. 1524/2000 (JO L 175, 14.7.2000, p. 39) și modificat prin Regulamentul (CE) nr. 1095/2005 (JO L 183, 14.7.2005, p. 1).

(4)  JO L 17, 21.1.1997, p. 17.

(5)  JO C 45, 13.2.1997, p. 3, JO C 112, 10.4.1997, p. 9, JO C 220, 19.7.1997, p. 6, JO C 378, 13.12.1997, p. 2, JO C 217, 11.7.1998, p. 9, JO C 37, 11.2.1999, p. 3, JO C 186, 2.7.1999, p. 6, JO C 216, 28.7.2000, p. 8, JO C 170, 14.6.2001, p. 5, JO C 103, 30.4.2002, p. 2, JO C 35, 14.2.2003, p. 3, JO C 43, 22.2.2003, p. 5, JO C 54, 2.3.2004, p. 2, JO C 299, 4.12.2004, p. 4, JO L 17, 21.1.2006, p. 16 și JO L 313, 14.11.2006, p. 5.

(6)  JO L 313, 14.11.2006, p. 5.


IV Alte acte

SPAȚIUL ECONOMIC EUROPEAN

Autoritatea de Supraveghere a AELS

20.3.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 81/81


DECIZIA AUTORITĂȚII DE SUPRAVEGHERE A AELS

NR. 388/06/COL

din 13 decembrie 2006

de modificare pentru a șaizeci și una oară a normelor procedurale și de fond în domeniul ajutoarelor de stat

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE A AELS,

AVÂND ÎN VEDERE Acordul privind Spațiul Economic European (1), în special articolele 61-63 și Protocolul 26,

AVÂND ÎN VEDERE Acordul dintre statele AELS privind instituirea unei Autorități de supraveghere și a unei Curți de Justiție (2), în special articolul 24 și articolul 5 alineatul (2) litera (b) din partea I la Protocolul 3,

ÎNTRUCÂT, în conformitate cu articolul 24 din Acordul privind Autoritatea de supraveghere și Curtea de Justiție, Autoritatea de supraveghere a AELS pune în aplicare dispozițiile Acordului SEE privind ajutoarele de stat,

ÎNTRUCÂT în conformitate cu articolul 5 alineatul (2) litera (b) din Acordul privind Autoritatea de supraveghere și Curtea de Justiție, Autoritatea de supraveghere a AELS publică comunicări sau orientări cu privire la aspecte incluse în Acordul SEE, dacă acordul menționat sau Acordul privind Autoritatea de supraveghere și Curtea de Justiție prevăd în mod expres sau dacă Autoritatea de supraveghere a AELS consideră necesar,

REAMINTIND normele procedurale și de fond în domeniul ajutoarelor de stat (3), adoptate la 19 ianuarie 1994 de către Autoritatea de supraveghere a AELS (4),

ÎNTRUCÂT Comisia Europeană a adoptat la 22 noiembrie 2006 un nou cadru comunitar pentru ajutoarele de stat pentru Cercetare & Dezvoltare & Inovație care urmează să fie publicat în versiunea oficială a Jurnalului Oficial al Uniunii Europene la sfârșitul lunii decembrie 2006,

ÎNTRUCÂT acest cadru nou are relevanță și pentru Spațiul Economic European,

ÎNTRUCÂT o aplicare unitară a normelor SEE pentru ajutoarele de stat trebuie asigurată în cadrul Spațiului Economic European,

ÎNTRUCÂT, în conformitate cu punctul II din titlul „GENERAL”, la finalul anexei XV din Acordul SEE, Autoritatea de supraveghere a AELS urmează să adopte, după consultarea Comisiei, actele corespunzătoare celor adoptate de către Comisia Europeană,

ÎNTRUCÂT, în momentul în care versiunea oficială finală a noului Cadru comunitar pentru ajutoarele de stat pentru Cercetare & Dezvoltare & Inovație este disponibil, Autoritatea de supraveghere a AELS va fi în măsură să adopte orientările aferente,

ÎNTRUCÂT actualul capitol 14 expiră la 31 decembrie 2006,

ÎNTRUCÂT este necesară, așadar, prelungirea capitolului 14 până în momentul în care Autoritatea de supraveghere a AELS adoptă orientările aferente noului Cadru comunitar pentru ajutoarele de stat pentru Cercetare & Dezvoltare & Inovație,

ÎN URMA consultării Comisiei Europene,

REAMINTIND faptul că Autoritatea de supraveghere a AELS a consultat statele AELS printr-o scrisoare pe această temă, din data de 13 noiembrie 2006,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

1.

Valabilitatea capitolului 14 privind Orientările pentru ajutoarele de stat, pentru ajutorul pentru cercetare și dezvoltare este prelungită până la adoptarea de către Autoritatea de supraveghere a AELS a noilor orientări aferente noului Cadru comunitar pentru ajutoarele de stat pentru Cercetare & Dezvoltare & Inovație. Fostul punct 2 din secțiunea 14.9 din capitolul 14 privind Orientările pentru ajutoarele de stat se înlocuiește cu un nou punct 2, după cum urmează:

„Prezentele orientări se aplică până în momentul adoptării de către Autoritatea de supraveghere a AELS a noilor orientări aferente noului Cadru comunitar pentru ajutoarele de stat pentru Cercetare & Dezvoltare & Inovație, adoptat de către Comisie la 22 noiembrie 2006.”

2.

Statele AELS sunt informate de acest aspect prin intermediul unei scrisori, inclusiv o copie a prezentei decizii.

3.

Comisia Europeană este informată de acest aspect prin intermediul unei scrisori, inclusiv o copie a prezentei decizii.

4.

Prezenta decizie se publică în secțiunea SEE și în suplimentul SEE la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 13 decembrie 2006.

Pentru Autoritatea de supraveghere a AELS

Bjørn T. GRYDELAND

Președintele

Kristján A. STEFÁNSSON

Membru al Colegiului


(1)  Denumit în continuare „Acordul SEE”.

(2)  Denumit în continuare „Acordul privind Autoritatea de supraveghere și Curtea de Justiție”.

(3)  Denumite în continuare „Orientări privind ajutoarele de stat”.

(4)  Publicate inițial în JO L 231, 3.9.1994 și în suplimentul SEE nr. 32 la aceeași dată, modificate ultima dată prin decizia din 29 noiembrie 2006.