ISSN 1830-3625

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 76

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 51
19 martie 2008


Cuprins

 

I   Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare este obligatorie

Pagina

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul (CE) nr. 247/2008 al Consiliului din 17 martie 2008 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole (Regulamentul unic OCP)

1

 

*

Regulamentul (CE) nr. 248/2008 al Consiliului din 17 martie 2008 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 în ceea ce privește cotele naționale de lapte

6

 

*

Regulamentul (CE) nr. 249/2008 al Consiliului din 17 martie 2008 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1425/2006 de instituire a unui drept antidumping definitiv la importurile unor saci și pungi din materiale plastice originare din Republica Populară Chineză și din Thailanda

8

 

 

Regulamentul (CE) nr. 250/2008 al Comisiei din 18 martie 2008 de stabilire a sumelor forfetare la import pentru determinarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

13

 

 

Regulamentul (CE) nr. 251/2008 al Comisiei din 18 martie 2008 privind eliberarea de licențe de import pentru cererile depuse în primele șapte zile ale lunii martie 2008 în cadrul contingentelor tarifare deschise de Regulamentul (CE) nr. 533/2007 pentru carnea de pasăre

15

 

 

Regulamentul (CE) nr. 252/2008 al Comisiei din 18 martie 2008 privind eliberarea de licențe de import pentru cererile depuse în primele șapte zile ale lunii martie 2008 în cadrul contingentelor tarifare deschise de Regulamentul (CE) nr. 539/2007 pentru anumite produse din sectorul ouălor și al ovalbuminelor

17

 

 

Regulamentul (CE) nr. 253/2008 al Comisiei din 18 martie 2008 privind eliberarea de licențe de import pentru cererile depuse în primele șapte zile ale lunii martie 2008 în cadrul contingentului tarifar deschis prin Regulamentul (CE) nr. 1385/2007 pentru carnea de pasăre

19

 

 

Regulamentul (CE) nr. 254/2008 al Comisiei din 18 martie 2008 privind eliberarea de licențe de import pentru cererile depuse în cursul primelor șapte zile ale lunii martie 2008 în cadrul contingentului tarifar deschis prin Regulamentul (CE) nr. 1384/2007 pentru carnea de pasăre

21

 

 

Regulamentul (CE) nr. 255/2008 al Comisiei din 18 martie 2008 privind eliberarea de licențe de import pentru cererile depuse în cursul primelor șapte zile ale lunii martie 2008 în cadrul contingentului tarifar deschis prin regulamentul (CE) nr. 1383/2007 pentru carnea de pasăre

23

 

 

Regulamentul (CE) nr. 256/2008 al Comisiei din 18 martie 2008 privind eliberarea de licențe de import pentru cererile depuse în cursul primelor șapte zile ale lunii martie 2008 în cadrul contingentului tarifar deschis prin regulamentul (CE) nr. 1399/2007 pentru anumite produse din carne originare din Elveția

24

 

 

Regulamentul (CE) nr. 257/2008 al Comisiei din 18 martie 2008 privind eliberarea de licențe de import pentru cererile depuse în primele șapte zile ale lunii martie 2008 în cadrul contingentului tarifar deschis de Regulamentul (CE) nr. 1382/2007 pentru carnea de porc

25

 

 

Regulamentul (CE) nr. 258/2008 al Comisiei din 18 martie 2008 de modificare a prețurilor reprezentative și a valorilor taxelor la import suplimentare pentru anumite produse din sectorul zahărului, stabilite de Regulamentul (CE) nr. 1109/2007 pentru anul de comercializare 2007/2008

26

 

*

Regulamentul (CE) nr. 259/2008 al Comisiei din 18 martie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1290/2005 al Consiliului în ceea ce privește publicarea informațiilor referitoare la beneficiarii fondurilor provenite din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) și din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR)

28

 

*

Regulamentul (CE) nr. 260/2008 al Comisiei din 18 martie 2008 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului prin stabilirea anexei VII ce cuprinde combinații de produse/substanțe active acoperite de o derogare pentru tratamentul prin afumare ulterior recoltării ( 1 )

31

 

 

DIRECTIVE

 

*

Directiva 2008/10/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 11 martie 2008 de modificare a Directivei 2004/39/CE privind piețele instrumentelor financiare, în ceea ce privește competențele de executare conferite Comisiei

33

 

*

Directiva 2008/11/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 11 martie 2008 de modificare a Directivei 2003/71/CE privind prospectul care trebuie publicat în cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau pentru admiterea valorilor mobiliare la tranzacționare, în ceea ce privește competențele de executare conferite Comisiei ( 1 )

37

 

*

Directiva 2008/12/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 11 martie 2008 de modificare a Directivei 2006/66/CE privind bateriile și acumulatorii și deșeurile de baterii și acumulatori, în ceea ce privește competențele de executare conferite Comisiei

39

 

*

Directiva 2008/13/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 11 martie 2008 de abrogare a Directivei 84/539/CEE a Consiliului privind apropierea legislațiilor statelor membre în domeniul aparatelor electrice utilizate în medicina veterinară ( 1 )

41

 

*

Directiva 2008/18/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 11 martie 2008 de modificare a Directivei 85/611/CEE a Consiliului de coordonare a actelor cu putere de lege și a actelor administrative privind anumite organisme de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM), în ceea ce privește competențele de executare conferite Comisiei

42

 

*

Directiva 2008/19/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 11 martie 2008 de modificare a Directivei 2002/83/CE privind asigurarea directă de viață, în ceea ce privește competențele de executare conferite Comisiei

44

 

*

Directiva 2008/20/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 11 martie 2008 de modificare a Directivei 2005/60/CE privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor și al finanțării terorismului, în ceea ce privește competențele de executare conferite Comisiei ( 1 )

46

 

*

Directiva 2008/21/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 11 martie 2008 de modificare a Directivei 91/675/CEE a Consiliului de instituire a unui comitet european de asigurări și pensii ocupaționale, în ceea ce privește competențele de executare conferite Comisiei

48

 

*

Directiva 2008/22/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 11 martie 2008 de modificare a Directivei 2004/109/CE privind armonizarea obligațiilor de transparență în ceea ce privește informația referitoare la emitenții ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată, în ceea ce privește competențele de executare conferite Comisiei

50

 

*

Directiva 2008/23/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 11 martie 2008 de modificare a Directivei 2006/49/CE privind adecvarea capitalului firmelor de investiții și al instituțiilor de credit, în ceea ce privește competențele de executare conferite Comisiei

54

 

 

II   Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare nu este obligatorie

 

 

DECIZII

 

 

Comisie

 

 

2008/233/CE

 

*

Decizia Comisiei din 17 martie 2008 de modificare a Deciziei 2004/558/CE de punere în aplicare a Directivei 64/432/CEE a Consiliului privind garanțiile suplimentare pentru schimburile intracomunitare cu bovine în ceea ce privește rinotraheita infecțioasă bovină și aprobarea programelor de eradicare prezentate de anumite state membre [notificată cu numărul C(2008) 1004]  ( 1 )

56

 

 

2008/234/CE

 

*

Decizia Comisiei din 18 martie 2008 de modificare a Deciziei 2003/467/CE privind declararea anumitor regiuni administrative din Polonia ca fiind oficial indemne de leucoza enzootică bovină [notificată cu numărul C(2008) 974]  ( 1 )

58

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


I Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare este obligatorie

REGULAMENTE

19.3.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 76/1


REGULAMENTUL (CE) NR. 247/2008 AL CONSILIULUI

din 17 martie 2008

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole (Regulamentul unic OCP)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 37,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Parlamentului European,

întrucât:

(1)

Ajutorul pentru transformarea fibrelor de in scurte și a fibrelor de cânepă care nu conțin mai mult de 7,5 % impurități și deșeuri se aplică până la sfârșitul anului de comercializare 2007/2008. Cu toate acestea, luând în considerare evoluția favorabilă a pieței pentru acest tip de fibre în cadrul sistemului actual de ajutoare și pentru a contribui la consolidarea produselor inovatoare și a debușeurilor acestora, este necesar ca aplicarea ajutorului respectiv să fie prelungită până la sfârșitul anului de comercializare 2008/2009.

(2)

Regulamentul (CE) nr. 1673/2000 al Consiliului din 27 iulie 2000 privind organizarea comună a piețelor în sectorul inului și al cânepei pentru fibre (1) prevedea o creștere a nivelului ajutorului pentru transformarea fibrelor de in lungi începând cu anul de comercializare 2008/2009. Regulamentul (CE) nr. 1673/2000 a fost înlocuit cu Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 începând cu anul de comercializare 2008/2009. Dispozițiile Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 au fost elaborate luându-se în considerare dispozițiile Regulamentului (CE) nr. 1673/2000, astfel cum ar fi fost aplicate începând cu anul de comercializare respectiv, stabilind, astfel, nivelul ajutorului la nivelul prevăzut. Deoarece ajutorul pentru transformarea fibrelor scurte este menținut până la sfârșitul anului de comercializare 2008/2009, ajutorul pentru transformarea fibrelor de in lungi pentru acel an de comercializare suplimentar ar trebui menținut la nivelul care a fost prevăzut până în prezent în Regulamentul (CE) nr. 1673/2000 până la sfârșitul anului de comercializare 2007/2008.

(3)

Pentru a încuraja producția de fibre de in scurte și de fibre de cânepă de calitate superioară, se acordă ajutor pentru fibrele care conțin un procent de impurități și deșeuri de maximum 7,5 %. Cu toate acestea, statele membre sunt autorizate să acorde derogări de la această limită și să acorde un ajutor pentru transformarea fibrelor de in scurte care conțin un procent de impurități și deșeuri cuprins între 7,5 % și 15 % și a fibrelor de cânepă care conțin un procent de impurități și deșeuri între 7,5 % și 25 %. Deoarece această posibilitate există doar până la sfârșitul anului de comercializare 2007/2008, este necesar ca statelor membre să li se permită să acorde derogări de la această limită pentru încă un an de comercializare.

(4)

Odată cu dezvoltarea unor noi debușeuri comerciale, este necesară garantarea unui nivel minim de aprovizionare cu materii prime. Astfel, pentru a contribui la asigurarea unor niveluri de producție rezonabile în fiecare stat membru, este necesar să se extindă durata de aplicare a cantităților naționale garantate.

(5)

Ajutorul suplimentar susține continuarea producției tradiționale de in în anumite regiuni din Țările de Jos, Belgia și Franța. Pentru a continua facilitarea unei adaptări progresive a structurilor agricole la noile condiții de piață, este necesară extinderea acestui ajutor tranzitoriu până la sfârșitul anului de comercializare 2008/2009.

(6)

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 ar trebui modificat în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 se modifică după cum urmează:

1.

În partea II titlul I capitolul IV secțiunea I, titlul subsecțiunii II se înlocuiește după cum urmează:

„Subsecțiunea II

In și cânepă destinate producției de fibre”.

2.

Articolul 91 se modifică după cum urmează:

(a)

la alineatul (1), primul paragraf se înlocuiește cu următoarele paragrafe:

(1)   „Ajutorul pentru transformarea paielor de in lungi destinate producției de fibre este acordat întreprinderilor autorizate de transformare primară în funcție de cantitatea de fibre efectiv obținută din paie pentru care a fost încheiat un contract de vânzare cu un agricultor.

În cursul anului de comercializare 2008/2009, ajutorul va fi acordat, de asemenea, în aceleași condiții pentru transformarea paielor de in scurt și de cânepă destinate producției de fibre.”;

(b)

alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2)   În temeiul prezentei subsecțiuni, «întreprindere autorizată de transformare primară» înseamnă o persoană fizică sau juridică sau un grup de persoane fizice sau juridice, indiferent de statutul lor juridic din legislația națională sau de statutul membrilor lor, care a fost autorizată de autoritatea competentă a statului membru pe teritoriul căruia sunt situate instalațiile sale de producție de fibre de in sau de cânepă.”

3.

La articolul 92, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1)   Valoarea ajutorului pentru transformare prevăzut la articolul 91 este stabilit:

(a)

pentru fibrele de in lungi:

la 160 EUR/tonă pentru anul de comercializare 2008/2009;

la 200 EUR/tonă începând cu anul de comercializare 2009/2010;

(b)

în cursul anului de comercializare 2008/2009, pentru fibre de in scurte și de cânepă cu un conținut de cel mult 7,5 % de impurități și deșeuri, la 90 EUR/tonă.

Cu toate acestea, statul membru poate decide, în funcție de debușeurile tradiționale, să acorde ajutor:

(a)

pentru fibre scurte de in care conțin un procent de impurități și deșeuri cuprins între 7,5 % și 15 %;

(b)

pentru fibre de cânepă care conțin un procent de impurități și deșeuri cuprins între 7,5 % și 25 %.

În cazurile prevăzute la paragraful al doilea, statul membru acordă ajutorul pentru o cantitate maximă egală cu cantitatea produsă, pe baza procentului de 7,5 % de impurități și deșeuri.”

4.

Articolul 94 se modifică după cum urmează:

(a)

alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1)   Pentru fiecare an de comercializare este stabilită o cantitate maximă garantată de 80 878 tone pentru fibre de in lungi pentru care poate fi acordat un ajutor. Această cantitate este repartizată între anumite state membre sub formă de cantități naționale garantate, în conformitate cu anexa XI punctul A.I.”;

(b)

următorul alineat se introduce după alineatul (1):

„(1a)   Pentru anul de comercializare 2008/2009 este stabilită o cantitate maximă garantată de 147 265 tone pentru fibre de in scurte și fibre de cânepă pentru care poate fi acordat un ajutor. Această cantitate este repartizată între anumite state membre sub formă de cantități naționale garantate, în conformitate cu anexa XI punctul A.II.”;

(c)

se adaugă următorul alineat:

„(3)   Fiecare stat membru poate transfera o parte din cantitatea sa națională garantată prevăzută la alineatul (1) la cantitatea sa națională garantată prevăzută la alineatul (1a) și invers.

Transferurile prevăzute la primul paragraf se efectuează pe baza echivalenței de o tonă de fibre de in lungi la 2,2 tone de fibre de in scurte și fibre de cânepă.

Ajutorul pentru transformare se acordă exclusiv în conformitate cu cantitățile prevăzute la alineatele (1) și (1a), ajustate în conformitate cu primele două paragrafe din prezentul alineat.”

5.

Se introduce următorul articol după articolul 94:

„Articolul 94a

Ajutorul suplimentar

În cursul anului de comercializare 2008/2009, sunt acordate ajutoare suplimentare întreprinderilor autorizate de transformare primară pentru zonele cultivate cu in din zonele I și II descrise în anexa XI punctul A.III și pentru producția de paie care reprezintă obiectul:

(a)

unui contract de vânzare-cumpărare sau al unui angajament prevăzut la articolul 91 alineatul (1); și

(b)

unui ajutor pentru transformare în fibre lungi.

Valoarea ajutorului suplimentar este de 120 EUR/hectar în zona I și de 50 EUR/hectar în zona II.”

6.

Anexa XI se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a șaptea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 1 iulie 2008.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 17 martie 2008.

Pentru Consiliu

Președintele

I. JARC


(1)  JO L 193, 29.7.2000, p. 16. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 (JO L 299, 16.11.2007, p. 1).


ANEXĂ

Punctul A din anexa XI se înlocuiește cu următorul text:

„A.I:

Distribuția între statele membre a cantității maxime garantate pentru fibre de in lungi prevăzute la articolul 94 alineatul (1):

Belgia

13 800

Bulgaria

13

Republica Cehă

1 923

Germania

300

Estonia

30

Spania

50

Franța

55 800

Letonia

360

Lituania

2 263

Țările de Jos

4 800

Austria

150

Polonia

924

Portugalia

50

România

42

Slovacia

73

Finlanda

200

Suedia

50

Regatul Unit

50

A.II:

Distribuția între statele membre a cantității maxime garantate pentru fibre de in scurte și fibre de cânepă pentru anul de comercializare 2008/2009 prevăzute la articolul 94 alineatul (1a)

Cantitatea prevăzută la articolul 94 alineatul (1a) este repartizată sub forma:

(a)

cantităților naționale garantate pentru următoarele state membre

Belgia

10 350

Bulgaria

48

Republica Cehă

2 866

Germania

12 800

Estonia

42

Spania

20 000

Franța

61 350

Letonia

1 313

Lituania

3 463

Ungaria (1)

2 061

Țările de Jos

5 550

Austria

2 500

Polonia

462

Portugalia

1 750

România

921

Slovacia

189

Finlanda

2 250

Suedia

2 250

Regatul Unit

12 100

(b)

5 000 de tone repartizate în cantități naționale garantate pentru anul de comercializare 2008/2009 între Danemarca, Grecia, Irlanda, Italia și Luxemburg. Repartiția se stabilește pe baza zonelor care fac obiectul unuia dintre contractele sau angajamentele menționate la articolul 91 alineatul (1).

A.III:

Zone eligibile pentru ajutorul menționat la articolul 94a

Zona I

1.

Teritoriul Țărilor de Jos.

2.

Următoarele comune din Belgia: Assenede, Beveren-Waas, Blankenberge, Bredene, Brugge, Damme, De Haan, De Panne, Diksmuide (exceptând Vladslo și Woumen), Gistel, Jabbeke, Knokke-Heist, Koksijde, Lo-Reninge, Middelkerke, Nieuwpoort, Oostende, Oudenburg, Sint-Gillis-Waas (numai Meerdonk), Sint-Laureins, Veurne și Zuienkerke.

Zona II

1.

Zonele din Belgia, altele decât cele incluse în zona I.

2.

Următoarele zone din Franța:

departamentul Nord;

districtele Béthune, Lens, Calais, Saint-Omer și cantonul Marquise din departamentul Pas-de-Calais;

districtele Saint-Quentin și Vervins din departamentul Aisne;

districtul Charleville-Mézières din departamentul Ardennes.”


(1)  Cantitatea națională garantată stabilită pentru Ungaria se referă doar la fibrele de cânepă.


19.3.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 76/6


REGULAMENTUL (CE) NR. 248/2008 AL CONSILIULUI

din 17 martie 2008

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 în ceea ce privește cotele naționale de lapte

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 37,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Parlamentului European,

întrucât:

(1)

Anexa IX la Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole (Regulamentul unic OCP) (1) stabilește cotele naționale de lapte pentru șapte perioade de 12 luni cu începere de la 1 aprilie 2008 în cadrul regimului de cote de lapte pentru limitarea producției.

(2)

Articolul 66 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 prevede că respectivele cote se stabilesc sub rezerva unei posibile revizuiri în funcție de condițiile generale de piață și de condițiile speciale din anumite state membre.

(3)

Consiliul a solicitat Comisiei să facă un raport privind perspectivele pieței după punerea în aplicare pe deplin a reformelor din 2003 cu privire la organizarea comună a pieței în sectorul laptelui și al produselor lactate, pentru a evalua dacă alocarea de cote suplimentare este oportună.

(4)

Raportul a fost întocmit și, potrivit concluziilor acestuia, situația actuală a pieței comunitare și a celei mondiale, precum și estimările referitoare la situația acestora până în 2014 justifică o creștere suplimentară a cotelor de 2 % în vederea facilitării producției de cantități mai mari de lapte în interiorul Comunității și a respectării noilor cerințe de piață în materie de produse lactate.

(5)

Prin urmare, este necesar să se mărească cu 2 % cotele tuturor statelor membre indicate în anexa IX la Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 începând de la 1 aprilie 2008.

(6)

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 ar trebui modificat în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Punctul 1 din anexa IX la Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 se înlocuiește cu textul din anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 17 martie 2008.

Pentru Consiliu

Președintele

I. JARC


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.


ANEXĂ

„1.   Cote naționale

Stat membru

Cantități (tone)

Belgia

3 427 288,740

Bulgaria

998 580,000

Republica Cehă

2 792 689,620

Danemarca

4 612 619,520

Germania

28 847 420,391

Estonia

659 295,360

Irlanda

5 503 679,280

Grecia

836 923,260

Spania

6 239 289,000

Franța

25 091 321,700

Italia

10 740 661,200

Cipru

148 104,000

Letonia

743 220,960

Lituania

1 738 935,780

Luxemburg

278 545,680

Ungaria

2 029 861,200

Malta

49 671,960

Țările de Jos

11 465 630,280

Austria

2 847 478,469

Polonia

9 567 745,860

Portugalia

1 987 521,000

România

3 118 140,000

Slovenia

588 170,760

Slovacia

1 061 603,760

Finlanda

2 491 930,710

Suedia

3 419 595,900

Regatul Unit

15 125 168,940”


19.3.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 76/8


REGULAMENTUL (CE) NR. 249/2008 AL CONSILIULUI

din 17 martie 2008

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1425/2006 de instituire a unui drept antidumping definitiv la importurile unor saci și pungi din materiale plastice originare din Republica Populară Chineză și din Thailanda

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 384/96 al Consiliului din 22 decembrie 1995 privind protecția împotriva importurilor care fac obiectul unui dumping din țările care nu sunt membre ale Comunității Europene (1) (denumit în continuare „regulamentul de bază”), în special articolele 9 și 11 alineatul (3),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1425/2006 al Consiliului din 25 septembrie 2006 de instituire a unui drept antidumping definitiv la importurile unor saci și pungi din materiale plastice originare din Republica Populară Chineză și din Thailanda și de închidere a procedurii privind importurile unor saci și pungi din materiale plastice originare din Malaezia (2),

având în vedere propunerea prezentată de Comisie după consultarea Comitetului consultativ,

întrucât:

1.   MĂSURI EXISTENTE

(1)

În urma unei anchete („ancheta inițială”), Consiliul a impus, prin Regulamentul (CE) nr. 1425/2006, o taxă antidumping definitivă la importurile anumitor saci și pungi din plastic originare, printre altele, din Republica Populară Chineză.

1.1.   Inițierea unei reexaminări intermediare

(2)

La inițiativa Comisiei, a fost începută o reexaminare intermediară parțială a regulamentului sus-menționat vizând Xinhui Alida Polythene Limited (denumită în continuare „Xinhui Alida” sau „societatea”), un producător-exportator chinez care face obiectul măsurilor antidumping în vigoare. Această reexaminare intermediară parțială a fost începută la inițiativa Comisiei pe baza probelor prima facie furnizate de societate.

(3)

Această reexaminare a fost inițiată în temeiul articolului 11 alineatul (3) din regulamentul de bază. În probele pe care Comisia le-a primit de la Xinhui Alida, societatea a pretins că, în ceea ce o privește, circumstanțele pe baza cărora au fost stabilite măsurile s-au schimbat și că aceste schimbări au fost durabile.

(4)

Informațiile aflate la dispoziția Comisiei au indicat, prima facie, că pentru societatea respectivă prevalează condițiile economiei de piață, fapt demonstrat de afirmația societății că a îndeplinit criteriile de la articolul 2 alineatul (7) litera (c) din regulamentul de bază. De asemenea, societatea a susținut că practica ei de vânzări s-a schimbat într-un mod statornic, atât din punct de vedere cantitativ, cât și al destinației, din perioada în care au fost luate măsurile inițiale, aceleași schimbări fiind valabile și pentru capacitatea instalată. În plus, societatea a susținut că o comparație a valorii normale bazată pe propriile costuri și prețuri cu prețurile practicate în cazul exportului către Comunitate ar duce la o reducere a dumpingului cu mult sub nivelul prevăzut de măsurile actuale și a pus la dispoziție probe prima facie în acest sens.

(5)

În acest context, societatea a susținut că impunerea continuă de măsuri la nivelul actual, măsuri bazate pe nivelul de dumping stabilit anterior, nu a mai fost necesară în vederea contracarării dumpingului.

(6)

Constatând, în urma consultării Comitetului consultativ, că au existat suficiente probe pentru inițierea unei reexaminări intermediare parțiale, Comisia a publicat un aviz (denumit în continuare „aviz de inițiere”) (3) și a început o anchetă, limitată doar la analiza dumpingului.

1.2.   Părțile vizate de anchetă

(7)

Comisia a informat oficial societatea Xinhui Alida și societățile afiliate acesteia, precum și reprezentanții țării exportatoare, despre inițierea reexaminării. Părților interesate li s-a oferit oportunitatea de a-și exprima punctele de vedere în scris și de a solicita o audiere.

(8)

De asemenea, Comisia a trimis chestionare solicitantului și societăților afiliate acestuia și a primit răspunsuri în termenele limită stabilite în acest sens. Comisia a căutat și a verificat toate informațiile pe care le-a considerat necesare pentru stabilirea dumpingului și pentru tratamentul aplicat societăților care funcționează conform principiilor economiei de piață și a efectuat vizite de verificare la sediile următoarelor societăți:

Xinhui Alida Polythene Limited, Xinhui, China;

Horneman Chemplas (Orientul Îndepărtat) Limited, Hong Kong;

British Polythene Industries plc, Stockton-on-Tees, Regatul Unit;

Thai Plastic Bags Industries Co., Ltd, Nakonpathom, Thailanda;

Thai Griptech Co., Ltd, Samae-Dum, Bangkok, Thailanda;

Sahachit Watana Co., Ltd, Nongkaem, Bangkok, Thailanda.

1.3.   Perioada anchetei de reexaminare

(9)

Ancheta privind dumpingul a acoperit perioada cuprinsă între 1 iulie 2005 și 30 iunie 2006 (denumită în continuare „perioada anchetei de reexaminare” sau „PAR”).

2.   PRODUSUL ÎN CAUZĂ ȘI PRODUSUL SIMILAR

2.1.   Produsul în cauză

(10)

Produsul care este subiectul acestei reexaminări este același cu cel din ancheta inițială, adică saci și pungi din plastic conținând polietilenă în proporție de cel puțin 20 % din greutate, fabricate din folii având o grosime care nu depășește 100 micrometri (m); originare din RPC; și care pot fi încadrate în prezent la codurile NC ex 3923 21 00, ex 3923 29 10 și ex 3923 29 90 (codurile TARIC 3923210020, 3923291020 și 3923299020).

2.2.   Produsul similar

(11)

Această reexaminare a arătat că Xinhui Alida nu a vândut deloc pe piața internă din China și, prin urmare, nu a fost fabricat niciun produs similar.

3.   TRATAMENT APLICAT SOCIETĂȚILOR CARE FUNCȚIONEAZĂ CONFORM PRINCIPIILOR ECONOMIEI DE PIAȚĂ (TEP)

(12)

În toate anchetele antidumping referitoare la importurile originare din RPC, valoarea normală pentru producătorii-exportatori care îndeplinesc criteriile prevăzute la articolul 2 alineatul (7) litera (b) se determină în conformitate cu articolul 2 alineatele (1)-(6) din regulamentul de bază. Pe scurt și doar pentru facilitarea înțelegerii, aceste criterii sunt rezumate mai jos:

deciziile comerciale și cheltuielile sunt rezultatul condițiilor de piață, fără o intervenție semnificativă a statului;

evidențele contabile sunt auditate independent, în conformitate cu standardele de contabilitate internaționale și aplicate în toate situațiile;

nu există distorsiuni semnificative moștenite de la precedentul sistem de economie planificată;

certitudinea și stabilitatea juridică sunt asigurate prin legi referitoare la faliment și proprietate;

operațiunile de schimb valutar se efectuează la cursul de schimb al pieței.

(13)

Analiza Comisiei a constatat că Xinhui Alida a demonstrat că a îndeplinit cele cinci criterii de la articolului 2 alineatul (7) litera (c) din regulamentul de bază și, ca urmare, a propus să fie tratată conform TEP.

(14)

Atât societății Xinhui Alida, cât și membrilor industriei comunitare le-a fost acordată posibilitatea de a comenta asupra constatărilor de mai sus.

(15)

Industria comunitară a contestat acordarea TEP în cazul Xinhui Alida, afirmând că modul de administrare a societății a fost netransparent și că aceasta a distrus anumite documente necesare pentru a dovedi eligibilitatea pentru TEP.

(16)

Statutul societății prevede nominalizarea administratorilor de către acționari proporțional cu numărul de acțiuni deținute în Xinhui Alida, dar, în prezent, cei doi acționari desemnează același număr de administratori în pofida faptului că nu dețin același număr de acțiuni. Totuși, acest fapt nu înseamnă că administrarea societății este netransparentă. Acționarul mai mic este deținut majoritar de cel mai mare, astfel că structura reală a acționariatului Xinhui Alida se reflectă în compoziția consiliului de administrație.

(17)

În plus, s-a argumentat că Xinhui Alida nu a fost capabilă să furnizeze ordinele de transfer bancar originale referitoare la constituirea capitalului original, la plata dreptului de utilizarea a terenului și la plata către stat a acțiunilor deținute atunci când societatea a devenit privată în întregime, deoarece nu este în politica societății păstrarea documentelor pentru o perioadă mai mare de 7 ani. Totuși, societatea a fost capabilă să furnizeze probe provenind de la surse auditate referitoare la aceste tranzacții, iar absența ordinelor de transfer bancar originale nu a fost considerată excepțională, dat fiind timpul scurs de la efectuarea lor.

(18)

Aceste contestații au fost luate în considerare, dar, întrucât nu s-au furnizat probe care să schimbe decizia Comisiei de a folosi TEP în cazul societății, contestațiile membrilor industriei comunitare au fost în consecință respinse.

(19)

Comitetul consultativ a fost consultat, iar părțile direct interesate au fost informate corespunzător. Problemele principale ridicate de industria comunitară au fost deja discutate mai sus.

4.   DUMPINGUL

4.1.   Valoarea normală

4.1.1.   Metodologia aplicată pentru determinarea valorii normale

(20)

În conformitate cu articolul 2 alineatul (2) din regulamentul de bază, s-a examinat mai întâi dacă vânzările produsului similar pe piața internă către clienți independenți de către producătorul-exportator au fost reprezentative, adică dacă volumul total al unor astfel de vânzări a fost egal sau mai mare decât 5 % din volumul total de vânzări corespunzătoare exportat către Comunitate. Dat fiind că Xinhui Alida nu a avut vânzări pe piața internă în cursul PAR, valoarea normală a societății a fost determinată în conformitate cu articolul 2 alineatul (3), după cum este descris mai jos.

4.1.2.   Determinarea valorii normale

(21)

Dată fiind absența oricăror vânzări pe piața internă, valoarea normală a fost determinată pe baza dispozițiilor de la articolul 2 alineatul (3) din regulamentul de bază prin adunarea vânzărilor, a cheltuielilor generale și administrative efectuate (VGA) și a profitului mediu ponderat la costul mediu de fabricație al Xinhui Alida în cursul PAR.

(22)

Xinhui Alida a pretins să-i fie ajustate costurile de fabricație ținând cont de diferența dintre politica lor de amortizare și cea a societății-mamă din Regatul Unit, British Polythene Industries plc („BPI”), cu care contabilitatea lor este consolidată. Xinhui Alida a furnizat probe pentru a demonstra că BPI a ajustat amortizarea patrimoniului ei ca parte a procesului de consolidare și, de asemenea, a pretins că, în China, ratele amortizării au fost fixate prin lege, împiedicând astfel societatea să-și alinieze politicile sale referitoare la amortizare.

(23)

Această solicitare a fost respinsă, în parte deoarece legea chineză s-a schimbat în 2001 și nu mai fixează rate de amortizare, iar în parte deoarece costul de fabricație al Xinhui Alida din cursul PAR este cel stipulat în contabilitatea lor auditată și nu cel rezultat din ajustarea efectuată pentru permiterea consolidării în Regatul Unit. În plus, patrimoniul în cauză a fost de asemenea examinat, constatându-se că în mare parte este încă în uz după 10 ani.

(24)

De asemenea, Xinhui Alida a pretins să-i fie ajustate costurile cu materiile prime pentru a ține cont de faptul că o parte din suma plătită furnizorului lor, Horneman Chemplas (Orientul Îndepărtat) Limited, a fost de fapt plătită societății deținătoare Venture Hong Kong, care este parțial deținută de către Horneman Chemplas, iar restul de către British Polythene Industries plc (BPI). Această solicitare a fost de asemenea respinsă. În primul rând, cu toate că Horneman Chemplas și Xinhui Alida sunt părți afiliate, prețul practicat de Horneman Chemplas în tranzacția cu Xinhui Alida a fost considerat a fi un preț rezonabil apropiat de cel al pieței, incluzând un mic adaos din partea Horneman la prețul cu care a achiziționat bunurile, pentru a-și acoperi cheltuielile. În plus, sumele nu au fost plătite direct de Horneman către Xinhui Alida sub forma, de exemplu, a unui rabat de volum sau a unor note de credit, ci către Venture Hong Kong care le-a transferat către Xinhui Alida cu titlu de aport (aporturi) de capital și alte plăți. Astfel, ele nu pot fi calificate ca un rabat din prețul standard acordat de un vânzător cumpărătorului.

(25)

Datele despre vânzări, cheltuieli generale și administrative și profitul mediu ponderat au fost luate de la societățile care au răspuns la un chestionar trimis unor societăți din țara analogă, după cum este descris mai jos.

4.1.3.   Țara analogă

(26)

Datele din țara analogă au fost utilizate pentru a determina valoarea normală pentru Xinhui Alida în condițiile absenței vânzărilor pe piața internă, în conformitate cu dispozițiile articolului 2 alineatul (6) litera (c) din regulamentul de bază. Avizul de inițiere a dispus ca Malaezia să fie țara analogă, dar nicio societate nu consimțit să coopereze la anchetă. Totuși, s-a obținut cooperarea a trei societăți din Thailanda, care au avut vânzări pe piața internă. VGA mediu ponderat și profitul mediu ponderat au fost calculate utilizând datele primite de la acestea și verificate la fața locului.

4.2.   Prețul de export

(27)

Ori de câte ori exporturile efectuate de Xinhui Alida au fost făcute direct către clienți independenți din Comunitate, prețul de export a fost stabilit pe baza prețurilor reale plătite pentru produsul în cauză în cursul PAR în conformitate cu articolul 2 alineatul (8) din regulamentul de bază.

(28)

Totuși, vasta majoritate a vânzărilor efectuate de Xinhui Alida au fost fie către societatea afiliată din Hong Kong, Horneman Chemplas, pentru a fi trimise mai departe spre vânzare în Comunitate, fie către societatea afiliată din Regatul Unit, BPI, pentru a fi vândute în final în Comunitate. Referitor la aceste exporturi efectuate în vederea vânzării în Comunitate, prețul de export a fost stabilit pe baza articolului 2 alineatul (9) din regulamentul de bază, adică prin utilizarea prețului de revânzare real plătit sau plătibil societății afiliate de primul cumpărător independent din Comunitate în cursul PAR, ajustat în funcție de toate costurile necesare efectuate între importare și revânzare și în funcție de profit.

4.3.   Comparația

(29)

Comparația între valoarea normală și prețul de export a fost făcută la nivelul franco fabrică și pentru același nivel de volum comercial. Pentru a garanta o comparație echitabilă, s-au luat în considerare, în conformitate cu articolul 2 alineatul (10) din regulamentul de bază, diferențele dintre factorii pentru care s-a demonstrat că afectează prețurile și comparabilitatea lor. Din aceste motive, s-au făcut ajustări în funcție de diferențele între reducerile de preț, rabaturi, comisioane, costuri de transport, de asigurare, taxe de manipulare, de împachetare, costuri de credit, taxe bancare și taxe de import, acolo unde acestea au fost aplicabile și justificate.

(30)

Deoarece importatorul afiliat din Regatul Unit are atribuțiuni similare celor unui agent care activează pe baza unui comision, s-a efectuat o ajustare a prețului de export ținând cont de comision, în conformitate cu articolul 2 alineatul (10) litera (i) din regulamentul de bază. Nivelul comisionului a fost calculat pe baza probelor directe care indicau existența unui adaos și a unor cheltuieli de vânzare asociate cu astfel de atribuțiuni.

4.4.   Marja de dumping

(31)

În conformitate cu articolul 2 alineatul (11) din regulamentul de bază, valoarea normală medie ponderată în funcție de tip a fost comparată cu prețul de export mediu ponderat al tipului corespunzător de produs în cauză.

(32)

Marja de dumping a Xinhui Alida exprimată ca procent al prețului net, franco frontieră comunitară, înainte de plata taxei, a fost determinată a fi de 4,3 %.

5.   CARACTERUL DURABIL AL MODIFICĂRII CIRCUMSTANȚELOR

(33)

În conformitate cu articolul 11 alineatul (3) din regulamentul de bază, s-a examinat, de asemenea, dacă circumstanțele schimbate pot fi rezonabil considerate ca fiind durabile.

(34)

În primul rând, trebuie observat că societatea a fost capabilă să dovedească că i se poate aplica TEP, fiind astfel eligibilă pentru a i se aloca o marjă de dumping individuală. Temeiul în care i-a fost acordat TEP trebuie considerat a fi durabil, deoarece el vizează structura și modelul comercial pe termen lung ale societății. În al doilea rând, au fost solicitate informații referitoare la evoluția tipurilor de produse și la fluctuația prețurilor după încheierea PAR în iunie 2006. Societatea a furnizat probe pentru a demonstra că prețurile materiilor prime au crescut în a două jumătate a anului 2006, au revenit la sfârșitul anului 2006, dar s-au menținut peste nivelul din PAR. Dată fiind politica societății-mamă referitoare la prețul de transfer între Xinhui Alida și ea însăși, este limpede că în cursul jumătății a doua a anului 2006 prețul de transfer a rămas stabil, în timp ce prețul materiilor prime a crescut substanțial. De asemenea, BPI a demonstrat că prețurile de vânzare prospective au rămas stabile în cursul jumătății a doua a anului 2006, determinând ca marja de dumping calculată pentru PAR să fie indubitabil valabilă pentru restul anului calendaristic 2006.

(35)

Societatea a susținut că practica lor de vânzări, atât din punct de vedere al cantității, cât și al destinației, s-a modificat într-un mod statornic de la începutul perioadei anchetei inițiale cuprinsă între aprilie 2004 și martie 2005.

(36)

Probele obținute în cursul anchetei au demonstrat că era improbabil ca atitudinea societății și circumstanțele care au dus la inițierea acestei analize să se schimbe, în viitorul previzibil, într-o asemenea manieră încât să afecteze constatările acestei analize. Ca urmare, aceste aspecte sugerează că modificările în cauză au fost statornice și, astfel, constatările analizei sunt aplicabile pe termen lung.

6.   MĂSURI ANTIDUMPING

(37)

În lumina rezultatelor investigației, se consideră oportună modificarea taxei antidumping aplicabilă importurilor produsului în cauză provenite de la Xinhui Alida la valoarea de 4,3 %.

7.   NOTIFICAREA

(38)

Părțile interesate au fost informate cu privire la faptele esențiale și considerațiile pe baza cărora s-a intenționat recomandarea unei modificări a Regulamentului (CE) nr. 1425/2006 și li s-a oferit posibilitatea să facă comentarii.

(39)

Societatea a contestat constatările notificate atunci când diversele ajustări pretinse de societate au fost respinse, fie că a fost vorba de calcularea amortizării în China, de tratamentul aplicat câștigurilor rezultate din rata de schimb valutar în Regatul Unit sau de un presupus rabat la prețul materiilor prime. Oricum, societatea nu a furnizat noi probe pentru a-și susține solicitările și, de aceea, acestea au fost respinse încă o dată.

(40)

Industria comunitară a solicitat informații suplimentare referitoare la calcularea valorii normale determinată prin utilizarea datelor din Thailanda, dar nu a furnizat probe pentru a dezbate sau pentru a contesta calculul sau metodologia utilizate,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Tabelul din articolul 1 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1425/2006 se modifică prin adăugarea următorului text:

Țara

Societatea

Nivelul taxei (%)

Codul adițional TARIC

Republica Populară Chineză

Xinhui Alida Polythene Limited, Xinhui

4,3 %

A854

Lista societăților din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1425/2006 se modifică prin eliminarea următorului text:

XINHUI ALIDA POLYTHENE LIMITED

Xinhui

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 17 martie 2008.

Pentru Consiliu

Președintele

I. JARC


(1)  JO L 56, 6.3.1996, p. 1. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 2117/2005 (JO L 340, 23.12.2005, p. 17).

(2)  JO L 270, 29.9.2006, p. 4. Regulament modificat prin Regulamentul (CE) nr. 1356/2007 (JO L 304, 22.11.2007, p. 5).

(3)  JO C 54, 9.3.2007, p. 5.


19.3.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 76/13


REGULAMENTUL (CE) NR. 250/2008 AL COMISIEI

din 18 martie 2008

de stabilire a sumelor forfetare la import pentru determinarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1580/2007 al Comisiei din 21 decembrie 2007 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentelor (CE) nr. 2200/96, (CE) nr. 2201/96 și (CE) nr. 1182/2007 ale Consiliului în sectorul fructelor și legumelor (1), în special articolul 138 alineatul (1),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 1580/2007 prevede, ca urmare a rezultatelor negocierilor comerciale multilaterale din Runda Uruguay, criteriile pentru stabilirea de către Comisie a sumelor forfetare la import din țările terțe, pentru produsele și termenele menționate în anexa acestuia.

(2)

În conformitate cu criteriile menționate anterior, sumele forfetare la import trebuie stabilite la nivelurile prevăzute în anexa la prezentul regulament,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Sumele forfetare la import prevăzute la articolul 138 din Regulamentul (CE) nr. 1580/2007 sunt stabilite așa cum este indicat în tabelul din anexă.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 19 martie 2008.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 18 martie 2008.

Pentru Comisie

Jean-Luc DEMARTY

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 350, 31.12.2007, p. 1.


ANEXĂ

la Regulamentul Comisiei din 18 martie 2008 de stabilire a sumelor forfetare la import pentru determinarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

(EUR/100 kg)

(Cod NC)

Codul țărilor terțe (1)

Suma forfetară la import

0702 00 00

JO

60,4

MA

58,1

TN

134,4

TR

105,4

ZZ

89,6

0707 00 05

JO

178,8

MA

90,4

TR

175,5

ZZ

148,2

0709 90 70

MA

86,5

TR

147,7

ZZ

117,1

0709 90 80

EG

238,6

ZZ

238,6

0805 10 20

EG

42,7

IL

56,5

MA

51,8

TN

53,6

TR

50,7

ZA

43,3

ZZ

49,8

0805 50 10

EG

107,9

IL

106,3

SY

109,7

TR

130,4

ZA

147,5

ZZ

120,4

0808 10 80

AR

91,4

BR

76,9

CA

98,7

CL

100,7

CN

72,7

MK

46,8

US

104,7

UY

87,6

ZA

69,5

ZZ

83,2

0808 20 50

AR

81,5

CL

84,1

CN

57,9

ZA

90,2

ZZ

78,4


(1)  Nomenclatorul țărilor, astfel cum este stabilit de Regulamentul (CE) nr. 1833/2006 al Comisiei (JO L 354, 14.12.2006, p. 19). Codul „ZZ” reprezintă „alte origini”.


19.3.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 76/15


REGULAMENTUL (CE) NR. 251/2008 AL COMISIEI

din 18 martie 2008

privind eliberarea de licențe de import pentru cererile depuse în primele șapte zile ale lunii martie 2008 în cadrul contingentelor tarifare deschise de Regulamentul (CE) nr. 533/2007 pentru carnea de pasăre

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CEE) nr. 2777/75 al Consiliului din 29 octombrie 1975 privind organizarea comună a piețelor în sectorul cărnii de pasăre (1),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1301/2006 al Comisiei din 31 august 2006 de stabilire a normelor comune pentru administrarea contingentelor tarifare de import pentru produsele agricole gestionate printr-un sistem de licențe de import (2), în special articolul 7 alineatul (2),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 533/2007 al Comisiei din 14 mai 2007 privind deschiderea și gestionarea unor contingente tarifare în sectorul cărnii de pasăre (3), în special articolul 5 alineatul (6),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 533/2007 a deschis contingente tarifare pentru importul de produse din sectorul cărnii de pasăre.

(2)

Cererile de licențe de import depuse în primele șapte zile ale lunii martie 2008, pentru subperioada 1 aprilie-30 iunie 2008, sunt, pentru anumite contingente, superioare cantităților disponibile. Prin urmare, este necesar să se determine în ce măsură se pot elibera licențele de import, stabilindu-se coeficientul de atribuire care urmează să fie aplicat cantităților solicitate,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Pentru cererile de licențe de import depuse în temeiul Regulamentului (CE) nr. 533/2007 pentru subperioada 1 aprilie-30 iunie 2008, se aplică coeficienții de atribuire care figurează în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 19 martie 2008.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 18 martie 2008.

Pentru Comisie

Jean-Luc DEMARTY

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 282, 1.11.1975, p. 77. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 679/2006 (JO L 119, 4.5.2006, p. 1). Regulamentul (CEE) nr. 2777/75 va fi înlocuit cu Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 (JO L 299, 16.11.2007, p. 1) începând cu 1 iulie 2008.

(2)  JO L 238, 1.9.2006, p. 13. Regulament, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 289/2007 (JO L 78, 17.3.2007, p. 17).

(3)  JO L 125, 15.5.2007, p. 9.


ANEXĂ

Nr. grupă

Nr. de ordine

Coeficientul de atribuire a cererilor de eliberare a licențelor de import depuse pentru subperioada 1.4.2008-30.6.2008

(%)

P1

09.4067

4,558380

P2

09.4068

53,742902

P3

09.4069

1,428582

P4

09.4070

 (1)


(1)  Nu se aplică: cererile sunt inferioare cantităților disponibile.


19.3.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 76/17


REGULAMENTUL (CE) NR. 252/2008 AL COMISIEI

din 18 martie 2008

privind eliberarea de licențe de import pentru cererile depuse în primele șapte zile ale lunii martie 2008 în cadrul contingentelor tarifare deschise de Regulamentul (CE) nr. 539/2007 pentru anumite produse din sectorul ouălor și al ovalbuminelor

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CEE) nr. 2771/75 al Consiliului din 29 octombrie 1975 privind organizarea comună a piețelor în sectorul ouălor (1), în special articolul 6 alineatul (1),

având în vedere Regulamentul (CEE) nr. 2783/75 al Consiliului din 29 octombrie 1975 privind regimul comun de comercializare a ovalbuminei și a lactalbuminei (2), în special articolul 4 alineatul (1),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1301/2006 al Comisiei din 31 august 2006 de stabilire a normelor comune pentru administrarea contingentelor tarifare de import pentru produsele agricole gestionate printr-un sistem de licențe de import (3), în special articolul 7 alineatul (2),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 539/2007 al Comisiei din 15 mai 2007 privind deschiderea și gestionarea unor contingente tarifare comunitare în sectorul ouălor și al ovalbuminelor (4), în special articolul 5 alineatul (6),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 539/2007 a deschis contingente tarifare pentru importul de produse din sectorul ouălor și al ovalbuminelor.

(2)

Cererile de licențe de import depuse în primele șapte zile ale lunii martie 2008, pentru subperioada 1 aprilie-30 iunie 2008, sunt, pentru anumite contingente, superioare cantităților disponibile. Prin urmare, este necesar să se determine în ce măsură se pot elibera licențele de import, stabilindu-se coeficientul de atribuire care urmează să fie aplicat cantităților solicitate.

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Pentru cererile de licențe de import depuse în temeiul Regulamentului (CE) nr. 539/2007 pentru subperioada 1 aprilie-30 iunie 2008, se aplică coeficienții de atribuire care figurează în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 19 martie 2008.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 18 martie 2008.

Pentru Comisie

Jean-Luc DEMARTY

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 282, 1.11.1975, p. 49. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 679/2006 (JO L 119, 4.5.2006, p. 1). Regulamentul (CEE) nr. 2771/75 va fi înlocuit cu Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 (JO L 299, 16.11.2007, p. 1) începând cu 1 iulie 2008.

(2)  JO L 282, 1.11.1975, p. 104. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 2916/95 al Comisiei (JO L 305, 19.12.1995, p. 49).

(3)  JO L 238, 1.9.2006, p. 13. Regulament, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 289/2007 (JO L 78, 17.3.2007, p. 17).

(4)  JO L 128, 16.5.2007, p. 19.


ANEXĂ

Nr. grupă

Nr. de ordine

Coeficientul de atribuire a cererilor de eliberare a licențelor de import depuse pentru subperioada 1.4.2008-30.6.2008

(%)

E1

09.4015

 (1)

E2

09.4401

33,731344

E3

09.4402

 (2)


(1)  Nu se aplică: nicio cerere de licență nu a fost transmisă Comisiei.

(2)  Nu se aplică: cererile sunt inferioare cantităților disponibile.


19.3.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 76/19


REGULAMENTUL (CE) NR. 253/2008 AL COMISIEI

din 18 martie 2008

privind eliberarea de licențe de import pentru cererile depuse în primele șapte zile ale lunii martie 2008 în cadrul contingentului tarifar deschis prin Regulamentul (CE) nr. 1385/2007 pentru carnea de pasăre

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CEE) nr. 2777/75 al Consiliului din 29 octombrie 1975 privind organizarea comună a piețelor în sectorul cărnii de pasăre (1),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1301/2006 al Comisiei din 31 august 2006 de stabilire a normelor comune pentru administrarea contingentelor tarifare de import pentru produsele agricole gestionate printr-un sistem de licențe de import (2), în special articolul 7 alineatul (2),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1385/2007 al Comisiei din 26 noiembrie 2007 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 774/94 al Consiliului privind deschiderea și modul de gestionare a anumitor contingente tarifare comunitare în sectorul cărnii de pasăre (3), în special articolul 5 alineatul (6),

întrucât:

(1)

Numărul cererilor de licență de import depuse în primele șapte zile ale lunii martie 2008 pentru subperioada 1 aprilie-30 iunie 2008 este, pentru anumite contingente, superior cantităților disponibile. Prin urmare, este necesar să se determine în ce măsură se pot elibera certificatele de import, stabilindu-se coeficientul de atribuire care urmează să fie aplicat cantităților solicitate.

(2)

Numărul cererilor de licență de import depuse în primele șapte zile ale lunii martie 2008 pentru subperioada 1 aprilie-30 iunie 2008 este, pentru anumite contingente, inferior cantităților disponibile. Prin urmare, este necesar să se determine cantitățile pentru care nu s-au depus cereri, fiind necesară adăugarea acestora din urmă la cantitatea stabilită pentru următoarea subperioadă contingentară,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

(1)   Pentru cererile de licență de import depuse în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1385/2007, pentru subperioada 1 aprilie-30 iunie 2008, se aplică coeficienții de atribuire care figurează în anexa la prezentul regulament.

(2)   Cantitățile pentru care nu s-au depus cereri de import și care urmează să fie adăugate subperioadei 1 iulie-30 septembrie 2008 sunt stabilite în anexă.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 19 martie 2008.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 18 martie 2008.

Pentru Comisie

Jean-Luc DEMARTY

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 282, 1.11.1975, p. 77. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 679/2006 (JO L 119, 4.5.2006, p. 1). Regulamentul (CEE) nr. 2777/75 va fi înlocuit cu Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 (JO L 299, 16.11.2007, p. 1) începând cu 1 iulie 2008.

(2)  JO L 238, 1.9.2006, p. 13. Regulament modificat prin Regulamentul (CE) nr. 289/2007 (JO L 78, 17.3.2007, p. 17).

(3)  JO L 309, 27.11.2007, p. 47.


ANEXĂ

Nr. grupă

Nr. de ordine

Coeficientul de atribuire a cererilor de eliberare a licențelor de import depuse pentru subperioada 1.4.2008-30.6.2008

(%)

Cantități nesolicitate care urmează să fie adăugate subperioadei 1.7.2008-30.9.2008

(kg)

1

09.4410

0,898484

2

09.4411

 (1)

2 550 000

3

09.4412

0,925076

4

09.4420

1,256300

5

09.4421

3,484400

6

09.4422

1,379229


(1)  Nu se aplică: nicio cerere de licență nu a fost transmisă Comisiei.


19.3.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 76/21


REGULAMENTUL (CE) NR. 254/2008 AL COMISIEI

din 18 martie 2008

privind eliberarea de licențe de import pentru cererile depuse în cursul primelor șapte zile ale lunii martie 2008 în cadrul contingentului tarifar deschis prin Regulamentul (CE) nr. 1384/2007 pentru carnea de pasăre

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CEE) nr. 2777/75 al Consiliului din 29 octombrie 1975 privind organizarea comună a piețelor în sectorul cărnii de pasăre (1),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1301/2006 al Comisiei din 31 august 2006 de stabilire a normelor comune pentru administrarea contingentelor tarifare de import pentru produsele agricole gestionate printr-un sistem de licențe de import (2), în special articolul 7 alineatul (2),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1384/2007 al Comisiei din 26 noiembrie 2007 de stabilire a modalităților de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 2398/96 al Consiliului în ceea ce privește deschiderea și modul de administrare a anumitor contingente privind la importul în cadrul Comunității al produselor din sectorul cărnii de pasăre provenite din Israel (3), în special articolul 5 alineatul (5),

întrucât:

(1)

Numărul cererilor de licență de import depuse în primele șapte zile ale lunii martie 2008 pentru subperioada 1 aprilie-30 iunie 2008 depășește cantitățile disponibile [în cazul licențelor privind contingentul cu numărul de ordine 09.4092]. Prin urmare, este necesar să se determine în ce măsură se pot elibera licențele de import, stabilindu-se coeficientul de atribuire care urmează să fie aplicat cantităților solicitate.

(2)

Numărul cererilor de licență de import depuse în primele șapte zile ale lunii martie 2008 pentru subperioada 1 aprilie-30 iunie 2008 este inferior cantităților disponibile [în cazul licențelor din cadrul contingentului cu numărul de ordine 09.4091]. Prin urmare, este necesar să se determine cantitățile pentru care nu s-au depus cereri, fiind necesară adăugarea acestora din urmă la cantitatea stabilită pentru următoarea subperioadă contingentară,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

(1)   Cererile de licență de import depuse pentru sub-perioada 1 aprilie-30 iunie 2008 în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1384/2007 se eliberează în funcție de coeficienții de atribuire menționați în anexa la prezentul regulament.

(2)   Cantitățile pentru care nu s-au depus cereri și care se adaugă la cantitatea fixată pentru subperioada 1 iulie-30 septembrie 2008 sunt stabilite în anexă.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 19 martie 2008.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 18 martie 2008.

Pentru Comisie

Jean-Luc DEMARTY

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 282, 1.11.1975, p. 77. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 679/2006 (JO L 119, 4.5.2006, p. 1). Regulamentul (CEE) nr. 2777/75 va fi înlocuit cu Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 (JO L 299, 16.11.2007, p. 1) începând cu 1 iulie 2008.

(2)  JO L 238, 1.9.2006, p. 13. Regulament modificat prin Regulamentul (CE) nr. 289/2007 (JO L 78, 17.3.2007, p. 17).

(3)  JO L 309, 27.11.2007, p. 40.


ANEXĂ

Nr. grupă

Număr de ordine

Coeficientul de atribuire a cererilor de eliberare a licențelor de import depuse pentru subperioada 1.4.2008-30.6.2008

(%)

Cantități nesolicitate care urmează să fie adăugate la cantitatea fixată pentru subperioada 1.7.2008-30.9.2008

(kg)

IL1

09.4092

5,747185

IL2

09.4091

 (1)

280 000


(1)  Nu se aplică: nicio cerere de licență nu a fost transmisă Comisiei.


19.3.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 76/23


REGULAMENTUL (CE) NR. 255/2008 AL COMISIEI

din 18 martie 2008

privind eliberarea de licențe de import pentru cererile depuse în cursul primelor șapte zile ale lunii martie 2008 în cadrul contingentului tarifar deschis prin regulamentul (CE) nr. 1383/2007 pentru carnea de pasăre

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CEE) nr. 2777/75 al Consiliului din 29 octombrie 1975 privind organizarea comună a piețelor în sectorul cărnii de pasăre (1),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1383/2007 al Comisiei din 26 noiembrie 2007 de stabilire a modalităților de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 779/98 al Consiliului privind deschiderea și modul de gestionare a anumitor contingente privind la importul în cadrul Comunității al produselor din sectorul cărnii de pasăre provenite din Turcia (2), în special articolul 5 alineatul (5),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 1383/2007 a deschis contingente tarifare pentru importul de produse din sectorul cărnii de pasăre.

(2)

Numărul cererilor de licență de import depuse în primele șapte zile ale lunii martie 2008, pentru subperioada 1 aprilie-30 iunie 2008, este inferior cantităților disponibile. Prin urmare, este necesar să se determine cantitățile pentru care nu s-au depus cereri, fiind necesară adăugarea acestora din urmă la cantitatea stabilită pentru următoarea subperioadă contingentară,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Cantitățile pentru care nu s-au depus, în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1383/2007, cereri de licență de import în cadrul contingentului cu numărul de ordine 09.4103 și care urmează să fie adăugate subperioadei 1 iulie-30 septembrie 2008, sunt de 500 000 kg.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 19 martie 2008.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 18 martie 2008.

Pentru Comisie

Jean-Luc DEMARTY

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 282, 1.11.1975, p. 77. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 679/2006 (JO L 119, 4.5.2006, p. 1). Regulamentul (CEE) nr. 2777/75 va fi înlocuit cu Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 (JO L 299, 16.11.2007, p. 1) începând cu 1 iulie 2008.

(2)  JO L 309, 27.11.2007, p. 34.


19.3.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 76/24


REGULAMENTUL (CE) NR. 256/2008 AL COMISIEI

din 18 martie 2008

privind eliberarea de licențe de import pentru cererile depuse în cursul primelor șapte zile ale lunii martie 2008 în cadrul contingentului tarifar deschis prin regulamentul (CE) nr. 1399/2007 pentru anumite produse din carne originare din Elveția

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CEE) nr. 2759/75 al Consiliului din 29 octombrie 1975 privind organizarea comună a piețelor în sectorul cărnii de porc (1),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1399/2007 al Comisiei din 28 noiembrie 2007 privind deschiderea și modul de gestionare a unui contingent tarifar pentru cârnați și anumite produse din carne provenite din Elveția (2), în special articolul 5 alineatul (5),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 1399/2007 a deschis contingente tarifare pentru importul anumitor produse din carne.

(2)

Numărul cererilor de licență de import depuse în cursul primelor șapte zile ale lunii martie 2008 pentru subperioada 1 aprilie-30 iunie 2008 este inferior cantităților disponibile. Prin urmare, este necesar să se determine cantitățile pentru care nu s-au depus cereri, fiind necesară adăugarea acestora din urmă la cantitatea stabilită pentru următoarea subperioadă contingentară,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Cantitățile pentru care nu s-au depus, în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1399/2007, cereri de licență de import în cadrul contingentului cu numărul de ordine 09.4180, cantități care urmează să fie adăugate subperioadei 1 iulie 2008-30 septembrie 2008, sunt de 935 000 kg.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 19 martie 2008.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 18 martie 2008.

Pentru Comisie

Jean-Luc DEMARTY

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 282, 1.11.1975, p. 1. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1913/2005 (JO L 307, 25.11.2005, p. 2). Regulamentul (CEE) nr. 2759/75 va fi înlocuit cu Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 (JO L 299, 16.11.2007, p. 1) începând cu 1 iulie 2008.

(2)  JO L 311, 29.11.2007, p. 7.


19.3.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 76/25


REGULAMENTUL (CE) NR. 257/2008 AL COMISIEI

din 18 martie 2008

privind eliberarea de licențe de import pentru cererile depuse în primele șapte zile ale lunii martie 2008 în cadrul contingentului tarifar deschis de Regulamentul (CE) nr. 1382/2007 pentru carnea de porc

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CEE) nr. 2759/75 al Consiliului din 29 octombrie 1975 privind organizarea comună a piețelor în sectorul cărnii de porc (1),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1382/2007 al Comisiei din 26 noiembrie 2007 de stabilire a modalităților de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 774/94 al Consiliului în ceea ce privește regimul de import al cărnii de porc (2), în special articolul 5 alineatul (6),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 1382/2007 a deschis contingente tarifare pentru importul de produse din sectorul cărnii de porc.

(2)

Numărul cererilor de licență de import depuse în cursul primelor șapte zile ale lunii martie 2008 pentru subperioada 1 aprilie–30 iunie 2008 este inferior cantităților disponibile. Prin urmare, este necesar să se determine cantitățile pentru care nu s-au depus cereri, fiind necesară adăugarea acestora din urmă la cantitatea stabilită pentru următoarea subperioadă contingentară,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Cantitățile pentru care nu s-au depus, în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1382/2007, cereri de licențe de import în cadrul contingentului cu numărul de ordine 09.4046, cantități care urmează să fie adăugate subperioadei 1 iulie 2008–30 septembrie 2008, sunt de 3 500 000 kg.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 19 martie 2008.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 18 martie 2008.

Pentru Comisie

Jean-Luc DEMARTY

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 282, 1.11.1975, p. 1. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1913/2005 (JO L 307, 25.11.2005, p. 2). Regulamentul (CEE) nr. 2759/75 va fi înlocuit cu Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 (JO L 299, 16.11.2007, p. 1) începând cu 1 iulie 2008.

(2)  JO L 309, 27.11.2007, p. 28.


19.3.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 76/26


REGULAMENTUL (CE) NR. 258/2008 AL COMISIEI

din 18 martie 2008

de modificare a prețurilor reprezentative și a valorilor taxelor la import suplimentare pentru anumite produse din sectorul zahărului, stabilite de Regulamentul (CE) nr. 1109/2007 pentru anul de comercializare 2007/2008

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 318/2006 al Consiliului din 20 februarie 2006 privind organizarea comună a piețelor în sectorul zahărului (1),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 951/2006 al Comisiei din 30 iunie 2006 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 318/2006 al Consiliului în ceea ce privește schimburile cu țările terțe în sectorul zahărului (2), în special articolul 36,

întrucât:

(1)

Valorile prețurilor reprezentative și ale taxelor suplimentare aplicabile la importul de zahăr alb, zahăr brut și de anumite siropuri pentru anul de comercializare 2007/2008 au fost stabilite de Regulamentul (CE) nr. 1109/2007 al Comisiei (3). Aceste prețuri și taxe au fost modificate ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 211/2008 al Comisiei (4).

(2)

Datele de care dispune în prezent Comisia duc la modificarea valorilor respective, în conformitate cu regulile și normele prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 951/2006,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Prețurile reprezentative și taxele suplimentare aplicabile la importul produselor menționate la articolul 36 din Regulamentul (CE) nr. 951/2006, stabilite de Regulamentul (CE) nr. 1109/2007 pentru anul de comercializare 2007/2008, sunt modificate și figurează în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 19 martie 2008.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 18 martie 2008.

Pentru Comisie

Jean-Luc DEMARTY

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 58, 28.2.2006, p. 1. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1260/2007 (JO L 283, 27.10.2007, p. 1). Regulamentul (CE) nr. 318/2006 va fi înlocuit cu Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 (JO L 299, 16.11.2007, p. 1) începând cu 1 octombrie 2008.

(2)  JO L 178, 1.7.2006, p. 24. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1568/2007 (JO L 340, 22.12.2007, p. 62).

(3)  JO L 253, 28.9.2007, p. 5.

(4)  JO L 65, 8.3.2008, p. 3.


ANEXĂ

Valori modificate ale prețurilor reprezentative și ale taxelor suplimentare la importul de zahăr alb, zahăr brut și produse având codul NC 1702 90 95 aplicabile începând cu 19 martie 2008

(EUR)

Codul NC

Valoarea prețului reprezentativ la 100 kg net din produsul în cauză

Valoarea taxei suplimentare la 100 kg net din produsul în cauză

1701 11 10 (1)

21,18

5,71

1701 11 90 (1)

21,18

11,12

1701 12 10 (1)

21,18

5,52

1701 12 90 (1)

21,18

10,60

1701 91 00 (2)

20,67

15,94

1701 99 10 (2)

20,67

10,49

1701 99 90 (2)

20,67

10,49

1702 90 95 (3)

0,21

0,43


(1)  Stabilire pentru calitatea standard, astfel cum este definită în anexa I punctul III la Regulamentul (CE) nr. 318/2006 al Consiliului (JO L 58, 28.2.2006, p. 1).

(2)  Stabilire pentru calitatea standard, astfel cum este definită în anexa I punctul II la Regulamentul (CE) nr. 318/2006.

(3)  Stabilire la 1 % de conținut de zaharoză.


19.3.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 76/28


REGULAMENTUL (CE) NR. 259/2008 AL COMISIEI

din 18 martie 2008

de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1290/2005 al Consiliului în ceea ce privește publicarea informațiilor referitoare la beneficiarii fondurilor provenite din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) și din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1290/2005 al Consiliului din 21 iunie 2005 privind finanțarea politicii agricole comune (1), în special articolul 42 punctul 8b,

după consultarea Controlorului European pentru Protecția Datelor,

întrucât:

(1)

În conformitate cu articolul 44a din Regulamentul (CE) nr. 1290/2005, statele membre trebuie să garanteze publicarea anuală a posteriori a beneficiarilor Fondului European de Garantare Agricolă (FEGA) și ai Fondului European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR), denumite în continuare „fondurile”, precum și a sumelor primite pentru fiecare beneficiar în cadrul fiecăruia dintre aceste fonduri.

(2)

Obiectivul publicării, care trebuie să fie conformă cu informațiile deținute de agențiile de plată în documentele și registrele proprii și care trebuie să se refere numai la plățile primite în cursul exercițiului financiar anterior, este acela de a mări transparența în ceea ce privește utilizarea fondurilor, precum și de a îmbunătăți gestiunea financiară a acestor fonduri. În vederea atingerii acestor obiective, informațiile trebuie prezentate publicului într-o formă clară, armonizată și accesibilă până la data stabilită de 30 aprilie. În ceea ce privește cheltuielile FEADR efectuate în perioada 1 ianuarie-15 octombrie 2007, ar trebui stabilită o dată specială de publicare.

(3)

În acest sens, trebuie stabilite cerințele minime privind conținutul publicării. Aceste cerințe nu trebuie să depășească limitele necesare într-o societate democratică în vederea atingerii obiectivelor urmărite.

(4)

Publicarea informațiilor trebuie realizată pe internet sub forma unui instrument de căutare care să îi permită publicului larg consultarea acestora. Instrumentul de căutare trebuie să permită căutarea pe baza unor criterii specifice, iar rezultatele căutării trebuie prezentate într-o formă ușor accesibilă.

(5)

Informațiile cu privire la beneficiari trebuie publicate cât mai repede posibil după încheierea exercițiului financiar, pentru a garanta transparența pentru public. În același timp, statele membre trebuie să dispună de timp suficient pentru a îndeplini sarcinile necesare. Având în vedere faptul că obiectivul de transparență nu cere ca informațiile să rămână disponibile pe termen nelimitat, trebuie stabilită o perioadă rezonabilă de disponibilitate a informațiilor publicate.

(6)

Punerea acestor informații la dispoziția publicului sporește transparența în ceea ce privește utilizarea fondurilor comunitare în cadrul politicii agricole comune și promovează gestionarea financiară corectă a acestor fonduri, în special prin consolidarea controlului public al sumelor respective. Având în vedere importanța primordială a obiectivelor urmărite, este justificat, ținând cont de principiul proporționalității și de cerințele privind protecția datelor cu caracter personal, să se asigure publicarea generală a informațiilor relevante, întrucât această dispoziție nu depășește ceea ce este necesar într-o societate democratică, precum și prevenirea neregularităților.

(7)

Pentru a se conforma cerințelor privind protecția datelor, beneficiarii fondurilor trebuie informați cu privire la publicarea datelor aferente anterior publicării. Beneficiarii trebuie informați prin intermediul formularelor de cerere în vederea obținerii ajutorului sau în momentul colectării în alt mod a datelor. Mai mult, beneficiarii trebuie informați cu privire la drepturile lor în temeiul Directivei 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (2), precum și cu privire la procedurile aplicabile în cazul exercitării acestor drepturi. În ceea ce privește cheltuielile efectuate în cursul exercițiilor financiare 2007 și 2008, în măsura în care beneficiarii nu pot fi informați în momentul colectării datelor cu caracter personal, aceștia trebuie să fie totuși informați într-un termen rezonabil anterior publicării.

(8)

Din motive de transparență, beneficiarii fondurilor trebuie informați, de asemenea, cu privire la faptul că, în vederea protejării intereselor financiare ale Comunităților, datele cu caracter personal ale acestora pot fi prelucrate de către organisme de audit și de investigare ale Comunităților și ale statelor membre. Aceste informații trebuie puse la dispoziție concomitent cu informațiile privind publicarea și drepturile persoanelor fizice.

(9)

În vederea facilitării accesului publicului la datele publicate, Comisia trebuie să creeze un site web comunitar care să includă linkuri către site-urile web ale statelor membre pe care s-au publicat informațiile. Având în vedere diferitele structuri organizatorice existente în statele membre, acestea trebuie să stabilească organismul responsabil de crearea și menținerea unui site web unic, precum și de publicarea datelor.

(10)

Având în vedere faptul că articolul 2 din Regulamentul (CE) nr. 1437/2007 stabilește că articolul 44a din Regulamentul (CE) nr. 1290/2005, introdus de Regulamentul (CE) nr. 1437/2007, se aplică cheltuielilor FEGA efectuate începând cu 16 octombrie 2007 și cheltuielilor FEADR efectuate începând cu 1 ianuarie 2007, este necesar să se aplice, de asemenea, dispozițiile de punere în aplicare în cursul aceleiași perioade.

(11)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului pentru fonduri agricole,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Conținutul publicării

(1)   Publicarea prevăzută la articolul 44a din Regulamentul (CE) nr. 1290/2005 include următoarele informații:

(a)

prenumele și numele de familie al beneficiarilor, în cazul în care aceștia sunt persoane fizice;

(b)

denumirea juridică completă înregistrată a beneficiarilor, în cazul în care aceștia sunt persoane juridice;

(c)

denumirea completă a asociației, astfel cum a fost înregistrată sau recunoscută oficial, în cazul în care beneficiarii reprezintă asociații de persoane fizice sau juridice fără personalitate juridică proprie;

(d)

localitatea în care beneficiarul își are domiciliul sau în care acesta este înregistrat și, după caz, codul poștal sau partea din acesta specifică localității respective;

(e)

în cazul Fondului European de Garantare Agricolă, denumit în continuare FEGA, suma plăților directe, în sensul articolului 2 litera (d) din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003, primite de fiecare beneficiar în cursul exercițiului financiar în cauză;

(f)

în cazul FEGA, suma plăților, altele decât cele prevăzute la litera (e), primite de către fiecare beneficiar în cursul exercițiului financiar în cauză;

(g)

în cazul Fondului European Agricol pentru Dezvoltare Rurală, denumit în continuare FEADR, suma totală a finanțării publice primite de către fiecare beneficiar în cursul exercițiului financiar în cauză, care include atât contribuția comunitară, cât și cea națională;

(h)

valoarea sumelor menționate la literele (e), (f) și (g), primite de către fiecare beneficiar în cursul exercițiului financiar în cauză;

(i)

moneda în care sunt exprimate aceste sume.

(2)   Statele membre pot publica informații mai detaliate decât cele prevăzute la alineatul (1).

Articolul 2

Forma publicării

Informațiile prevăzute la articolul 1 sunt puse la dispoziție pe un singur site web pentru fiecare stat membru, printr-un instrument de căutare care permite utilizatorilor să caute beneficiarii în funcție de nume, localitate, sume primite, astfel cum se prevede la articolul 1 literele (e), (f), (g) și (h) sau în funcție de o combinație a acestora și să extragă toate informațiile corespunzătoare sub forma unui set unic de date.

Articolul 3

Data publicării

(1)   Informațiile prevăzute la articolul 1 sunt publicate anual până la 30 aprilie, pentru exercițiul financiar precedent.

(2)   În cazul cheltuielilor FEADR efectuate între 1 ianuarie și 15 octombrie 2007, informațiile se publică până la 30 septembrie 2008, cu condiția ca respectivele cheltuieli să fi fost rambursate statului membru în cauză de către FEADR până la data respectivă. În caz contrar, informațiile se publică concomitent cu informațiile pentru exercițiul financiar 2008.

(3)   Informațiile rămân disponibile pe site-ul web pentru o perioadă de doi ani de la data publicării lor inițiale.

Articolul 4

Informarea beneficiarilor

(1)   Statele membre informează beneficiarii cu privire la faptul că datele lor vor fi făcute publice în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1290/2005 și cu prezentul regulament, precum și că acestea pot fi prelucrate de către organisme de audit și de investigare ale Comunităților sau ale statelor membre, în vederea protejării intereselor financiare ale Comunităților.

(2)   În cazul datelor cu caracter personal, informațiile prevăzute la alineatul (1) sunt puse la dispoziție în conformitate cu cerințele Directivei 95/46/CE, iar beneficiarii sunt informați cu privire la drepturile lor în calitate de persoane vizate în temeiul respectivei directive și cu privire la procedurile aplicabile pentru exercitarea acestor drepturi.

(3)   Informațiile prevăzute la alineatele (1) și (2) sunt puse la dispoziția beneficiarilor prin includerea lor în formularele de cerere în vederea primirii de fonduri din FEGA și FEADR sau în momentul colectării datelor.

Prin derogare de la primul paragraf, în ceea ce privește datele referitoare la plățile primite în cursul exercițiilor financiare 2007 și 2008, informațiile sunt puse la dispoziție cu cel puțin patru săptămâni înainte de data publicării acestora.

Articolul 5

Cooperarea dintre Comisie și statele membre

(1)   Comisia creează și menține un site web comunitar în cadrul portalului său de internet, care include linkuri către site-urile web ale statelor membre. Comisia asigură actualizarea linkurilor în conformitate cu informațiile trimise de statele membre.

(2)   Fiecare stat membru trimite Comisiei adresa de internet a site-ului web propriu, de îndată ce acesta a fost creat, precum și orice modificări ulterioare care ar putea influența accesarea site-ului respectiv de pe site-ul web comunitar.

(3)   Statele membre numesc un organism responsabil de crearea și menținerea site-ului web unic, menționat la articolul 2. Statele membre informează Comisia cu privire la denumirea și adresa organismului respectiv.

Articolul 6

Intrarea în vigoare și aplicarea

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică cheltuielilor FEGA efectuate începând cu 16 octombrie 2007 și cheltuielilor FEADR efectuate începând cu 1 ianuarie 2007.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 18 martie 2008.

Pentru Comisie

Mariann FISCHER BOEL

Membru al Comisiei


(1)  JO L 209, 11.8.2005, p. 1. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1437/2007 (JO L 322, 7.12.2007, p. 1).

(2)  JO L 281, 23.11.1995, p. 31. Directivă modificată ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1882/2003 (JO L 284, 31.10.2003, p. 1).


19.3.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 76/31


REGULAMENTUL (CE) NR. 260/2008 AL COMISIEI

din 18 martie 2008

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului prin stabilirea anexei VII ce cuprinde combinații de produse/substanțe active acoperite de o derogare pentru tratamentul prin afumare ulterior recoltării

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 februarie 2005 privind conținuturile maxime aplicabile reziduurilor de pesticide din sau de pe produse alimentare și hrana de origine vegetală și animală pentru animale și de modificare a Directivei 91/414/CEE a Consiliului (1), în special articolul 18 alineatul (3) al doilea paragraf,

întrucât:

(1)

Mai multe state membre au semnalat Comisiei nevoia obținerii unei derogări de la nivelele maxime de reziduuri fixate prin anexele II și III, precizând recoltele și pesticidele pentru care este nevoie de derogare. O astfel de derogare ar permite statelor membre să autorizeze pe teritoriul propriu, pe lângă tratamentul prin afumare ulterior recoltării, nivele reziduale pentru substanțele active care să depășească limitele prevăzute în respectivele anexe, cu scopul de a preveni întreruperea schimburilor comerciale de produse depozitate care au fost tratate prin afumare după recoltare.

(2)

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 396/2005 ar trebui modificat în consecință.

(3)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Textul anexei la prezentul regulament devine anexa VII la Regulamentul (CE) nr. 396/2005.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 18 martie 2008.

Pentru Comisie

Androulla VASSILIOU

Membru al Comisiei


(1)  JO L 70, 16.3.2005, p. 1. Regulament modificat prin Regulamentul (CE) nr. 178/2006 al Comisiei (JO L 29, 2.2.2006, p. 3).


ANEXĂ

„ANEXA VII

Combinații de produse/substanțe active, conform articolului 18 alineatul (3)

Substanță activă

Produs din anexa I

(număr de cod)

Hidrogen fosforat

Fructe (0100000), legume (0200000), leguminoase uscate (0300000), semințe și fructe oleaginoase (0400000), cereale (0500000), ceai, cafea, infuzii de plante și cacao (0600000), mirodenii (0800000).

Aluminiu fosforat

Fructe (0100000), legume (0200000), leguminoase uscate (0300000), semințe și fructe oleaginoase (0400000), cereale (0500000), ceai, cafea, infuzii de plante și cacao (0600000), mirodenii (0800000).

Magneziu fosforat

Fructe (0100000), legume (0200000), leguminoase uscate (0300000), semințe și fructe oleaginoase (0400000), cereale (0500000), ceai, cafea, infuzii de plante și cacao (0600000), mirodenii (0800000).

Fluorură de sulfuril

Fructe (0100000), cereale (0500000).”


DIRECTIVE

19.3.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 76/33


DIRECTIVA 2008/10/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

din 11 martie 2008

de modificare a Directivei 2004/39/CE privind piețele instrumentelor financiare, în ceea ce privește competențele de executare conferite Comisiei

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 47 alineatul (2),

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European (1),

având în vedere avizul Băncii Centrale Europene (2),

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat (3),

întrucât:

(1)

Directiva 2004/39/CE a Parlamentului European și a Consiliului (4) prevede că anumite măsuri urmează să fie adoptate în conformitate cu Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a normelor privind exercitarea competențelor de executare conferite Comisiei (5).

(2)

Decizia 1999/468/CE a fost modificată prin Decizia 2006/512/CE, care a introdus procedura de reglementare cu control pentru adoptarea măsurilor care au un domeniu general de aplicare și care sunt destinate să modifice elemente neesențiale ale unui act de bază adoptat în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat, printre altele, prin eliminarea unora dintre aceste elemente sau prin completarea actului cu noi elemente neesențiale.

(3)

În conformitate cu declarația Parlamentului European, a Consiliului și a Comisiei (6) privind Decizia 2006/512/CE, pentru ca procedura de reglementare cu control să se aplice actelor adoptate în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat care sunt deja în vigoare, respectivele acte trebuie să fie adaptate în conformitate cu procedurile aplicabile.

(4)

Comisia ar trebui să fie împuternicită să adopte măsurile necesare pentru punerea în aplicare a Directivei 2004/39/CE, pentru a ține seama de evoluțiile tehnice din cadrul piețelor financiare și pentru a asigura aplicarea uniformă a directivei respective. Măsurile respective sunt destinate să adapteze definițiile și să modifice domeniul de aplicare a derogărilor prevăzute în directiva respectivă; să dezvolte sau să completeze dispozițiile directivei respective referitoare la cerințele de organizare sau la condițiile de funcționare impuse societăților de investiții sau instituțiilor de credit; și să introducă specificații detaliate cu privire la cerințele de transparență înainte și după tranzacționare impuse diferitelor sisteme de tranzacționare în temeiul directivei respective. Deoarece măsurile respective au un domeniu general de aplicare și sunt destinate să modifice elemente neesențiale ale Directivei 2004/39/CE prin completarea respectivei directive cu noi elemente neesențiale, acestea trebuie să fie adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 5a din Decizia 1999/468/CE.

(5)

Directiva 2004/39/CE prevede o limitare în timp a competențelor de executare conferite Comisiei. În declarația lor cu privire la Decizia 2006/512/CE, Parlamentul European, Consiliul și Comisia au afirmat că decizia respectivă oferă o soluție orizontală și satisfăcătoare la dorința Parlamentului European de a putea controla punerea în aplicare a actelor adoptate în cadrul procedurii de codecizie și că, în consecință, competențele de executare ar trebui să fie conferite Comisiei fără o limitare în timp. Parlamentul European și Consiliul au declarat, de asemenea, că vor asigura adoptarea, cât mai rapid cu putință, a propunerilor vizând abrogarea în acte a dispozițiilor care prevăd o limitare în timp a delegării către Comisie a competențelor de executare. Ca urmare a introducerii procedurii de reglementare cu control, ar trebui să fie eliminată dispoziția prin care se instituie în Directiva 2004/39/CE respectiva limitare în timp.

(6)

Comisia ar trebui să evalueze periodic funcționarea dispozițiilor privind competențele de executare care îi sunt conferite, pentru a permite Parlamentului European și Consiliului să stabilească dacă domeniul de aplicare a acestor competențe și cerințele procedurale impuse Comisiei sunt adecvate și asigură atât eficiența, cât și responsabilitatea democratică.

(7)

Prin urmare, Directiva 2004/39/CE ar trebui, prin urmare, să fie modificată în consecință.

(8)

Deoarece modificările aduse Directivei 2004/39/CE prin prezenta directivă sunt de natură tehnică și se referă numai la procedura comitetului, acestea nu trebuie să fie transpuse de către statele membre. Prin urmare, nu este necesar să se prevadă dispoziții în acest sens,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

Modificări

Directiva 2004/39/CE se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 2, alineatul (3) se modifică după cum urmează:

(a)

cuvintele „ , în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 64 alineatul (2),” se elimină;

(b)

se adaugă următoarea teză:

„Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentei directive prin completarea acesteia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 64 alineatul (2).”

2.

Articolul 4 se modifică după cum urmează:

(a)

la alineatul (1) punctul 2, cuvintele „ , în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 64 alineatul (2),” se elimină;

(b)

alineatul (2) se modifică după cum urmează:

(i)

cuvintele „ , în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 64 alineatul (2),” se elimină;

(ii)

se adaugă următorul paragraf:

„Măsurile menționate la prezentul articol, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentei directive prin completarea acesteia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 64 alineatul (2).”

3.

La articolul 13, alineatul (10) se modifică după cum urmează:

(a)

cuvintele „ , în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 64 alineatul (2),” se elimină;

(b)

se adaugă următoarea teză:

„Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentei directive prin completarea acesteia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 64 alineatul (2).”

4.

La articolul 15 alineatul (3) al doilea și al treilea paragraf, cuvintele „ , în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 64 alineatul (2),” se înlocuiesc cu cuvintele „ , în conformitate cu procedura de reglementare menționată la articolul 64 alineatul (3),”.

5.

La articolul 18, alineatul (3) se modifică după cum urmează:

(a)

cuvintele „ , în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 64 alineatul (2),” se elimină;

(b)

se adaugă următorul paragraf:

„Măsurile menționate la primul paragraf, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentei directive prin completarea acesteia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 64 alineatul (2).”

6.

La articolul 19, alineatul (10) se modifică după cum urmează:

(a)

cuvintele „ , în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 64 alineatul (2),” se elimină;

(b)

se adaugă următorul paragraf:

„Măsurile menționate la primul paragraf, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentei directive prin completarea acesteia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 64 alineatul (2).”

7.

La articolul 21, alineatul (6) se modifică după cum urmează:

(a)

cuvintele „ , în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 64 alineatul (2),” se elimină;

(b)

se adaugă următorul paragraf:

„Măsurile menționate la primul paragraf, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentei directive prin completarea acesteia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 64 alineatul (2).”

8.

La articolul 22, alineatul (3) se modifică după cum urmează:

(a)

cuvintele „ , în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 64 alineatul (2),” se elimină;

(b)

se adaugă următorul paragraf:

„Măsurile menționate la primul paragraf, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentei directive prin completarea acesteia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 64 alineatul (2).”

9.

La articolul 24, alineatul (5) se modifică după cum urmează:

(a)

cuvintele „ , în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 64 alineatul (2),” se elimină;

(b)

se adaugă următorul paragraf:

„Măsurile menționate la primul paragraf, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentei directive prin completarea acesteia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 64 alineatul (2).”

10.

La articolul 25, alineatul (7) se modifică după cum urmează:

(a)

cuvintele „ , în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 64 alineatul (2),” se elimină;

(b)

se adaugă următoarea teză:

„Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentei directive prin completarea acesteia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 64 alineatul (2).”

11.

La articolul 27, alineatul (7) se modifică după cum urmează:

(a)

cuvintele „ , în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 64 alineatul (2),” se elimină;

(b)

se adaugă următorul paragraf:

„Măsurile menționate la primul paragraf, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentei directive prin completarea acesteia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 64 alineatul (2).”

12.

La articolul 28, alineatul (3) se modifică după cum urmează:

(a)

cuvintele „ , în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 64 alineatul (2),” se elimină;

(b)

se adaugă următorul paragraf:

„Măsurile menționate la primul paragraf, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentei directive prin completarea acesteia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 64 alineatul (2).”

13.

La articolul 29, alineatul (3) se modifică după cum urmează:

(a)

la primul paragraf, cuvintele „ , în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 64 alineatul (2),” se elimină;

(b)

se adaugă următorul paragraf:

„Măsurile menționate la primul paragraf, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentei directive prin completarea acesteia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 64 alineatul (2).”

14.

La articolul 30, alineatul (3) se modifică după cum urmează:

(a)

la primul paragraf, cuvintele „ , în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 64 alineatul (2),” se elimină;

(b)

se adaugă următorul paragraf:

„Măsurile menționate la primul paragraf, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentei directive prin completarea acesteia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 64 alineatul (2).”

15.

La articolul 40, alineatul (6) se modifică după cum urmează:

(a)

cuvintele „ , în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 64 alineatul (2),” se elimină;

(b)

se adaugă următorul paragraf:

„Măsurile menționate la primul paragraf, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentei directive prin completarea acesteia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 64 alineatul (2).”

16.

La articolul 44, alineatul (3) se modifică după cum urmează:

(a)

cuvintele „ , în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 64 alineatul (2),” se elimină;

(b)

se adaugă următorul paragraf:

„Măsurile menționate la primul paragraf, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentei directive prin completarea acesteia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 64 alineatul (2).”

17.

La articolul 45, alineatul (3) se modifică după cum urmează:

(a)

cuvintele „ , în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 64 alineatul (2),” se elimină;

(b)

se adaugă următorul paragraf:

„Măsurile menționate la primul paragraf, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentei directive prin completarea acesteia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 64 alineatul (2).”

18.

La articolul 56, alineatul (5) se modifică după cum urmează:

(a)

cuvintele „ , în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 64 alineatul (2),” se elimină;

(b)

se adaugă următoarea teză:

„Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentei directive prin completarea acesteia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 64 alineatul (2).”

19.

La articolul 58 alineatul (4), cuvintele „ , în conformitate cu procedura menționată la articolul 64 alineatul (2),” se înlocuiesc cu cuvintele „ , în conformitate cu procedura de reglementare menționată la articolul 64 alineatul (3),”.

20.

Articolul 64 se modifică după cum urmează:

(a)

alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2)   Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5a alineatele (1)-(4) și articolul 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozițiile articolului 8 din respectiva decizie.”;

(b)

alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

„(3)   Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolele 5 și 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozițiile articolului 8 din respectiva decizie.

Termenul prevăzut la articolul 5 alineatul (6) din Decizia 1999/468/CE se stabilește la trei luni.”;

(c)

se adaugă următorul alineat:

„(4)   Până la 31 decembrie 2010 și, ulterior, cel puțin o dată la trei ani, Comisia reexaminează dispozițiile referitoare la competențele sale de executare și prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport cu privire la modul în care aceste competențe au fost exercitate. Raportul analizează, în special, necesitatea propunerii de modificări la prezenta directivă de către Comisie, pentru a asigura un domeniu de aplicare adecvat al competențelor de executare conferite Comisiei. Concluzia cu privire la faptul că sunt sau nu necesare modificări este însoțită de o expunere de motive detaliată. Raportul este însoțit, dacă este necesar, de o propunere legislativă de modificare a dispozițiilor prin care se conferă Comisiei competențe de executare.”

Articolul 2

Intrarea în vigoare

Prezenta directivă intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 3

Destinatari

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Strasbourg, 11 martie 2008.

Pentru Parlamentul European

Președintele

H.-G. PÖTTERING

Pentru Consiliu

Președintele

J. LENARČIČ


(1)  JO C 161, 13.7.2007, p. 45.

(2)  JO C 39, 23.2.2007, p. 1.

(3)  Avizul Parlamentului European din 14 noiembrie 2007 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial) și Decizia Consiliului din 3 martie 2008.

(4)  JO L 145, 30.4.2004, p. 1. Directivă modificată ultima dată prin Directiva 2007/44/CE (JO L 247, 21.9.2007, p. 1).

(5)  JO L 184, 17.7.1999, p. 23. Decizie modificată prin Decizia 2006/512/CE (JO L 200, 22.7.2006, p. 11).

(6)  JO C 255, 21.10.2006, p. 1.


19.3.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 76/37


DIRECTIVA 2008/11/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

din 11 martie 2008

de modificare a Directivei 2003/71/CE privind prospectul care trebuie publicat în cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau pentru admiterea valorilor mobiliare la tranzacționare, în ceea ce privește competențele de executare conferite Comisiei

(Text cu relevanță pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolele 44 și 95,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European (1),

având în vedere avizul Băncii Centrale Europene (2),

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat (3),

întrucât:

(1)

Directiva 2003/71/CE a Parlamentului European și a Consiliului (4) prevede că anumite măsuri urmează să fie adoptate în conformitate cu Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a normelor privind exercitarea competențelor de executare conferite Comisiei (5).

(2)

Decizia 1999/468/CE a fost modificată prin Decizia 2006/512/CE, care a introdus o procedură de reglementare cu control pentru adoptarea măsurilor care au un domeniu general de aplicare și care sunt destinate să modifice elemente neesențiale ale unui act de bază adoptat în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat, printre altele, prin eliminarea unora dintre aceste elemente sau prin completarea actului cu noi elemente neesențiale.

(3)

În conformitate cu declarația Parlamentului European, a Consiliului și a Comisiei (6) referitoare la Decizia 2006/512/CE, pentru ca procedura de reglementare cu control să se aplice actelor adoptate în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat care sunt deja în vigoare, aceste acte trebuie să fie adaptate în conformitate cu procedurile aplicabile.

(4)

Comisia ar trebui să fie împuternicită să adopte măsurile necesare pentru punerea în aplicare a Directivei 2003/71/CE, pentru a ține seama de evoluțiile tehnice din cadrul piețelor financiare și pentru a asigura aplicarea uniformă a directivei respective. Măsurile respective sunt destinate să asigure adaptarea definițiilor, precum și dezvoltarea sau completarea dispozițiilor Directivei 2003/71/CE, prin stabilirea, în mod detaliat, a formatului și a conținutul prospectului. Deoarece măsurile respective au un domeniu general de aplicare și sunt destinate să modifice elemente neesențiale ale Directivei 2003/71/CE prin completarea respectivei directive cu noi elemente neesențiale, acestea trebuie să fie adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 5a din Decizia 1999/468/CE.

(5)

Directiva 2003/71/CE prevede o limitare în timp a competențelor de executare conferite Comisiei. În declarația lor cu privire la Decizia 2006/512/CE, Parlamentul European, Consiliul și Comisia au subliniat că decizia respectivă oferă o soluție orizontală și satisfăcătoare la cererile Parlamentului European vizând controlul aplicării actelor adoptate în cadrul procedurii de codecizie și că, prin urmare, competențele de executare ar trebui să fie conferite Comisiei fără o limitare în timp. Parlamentul European și Consiliul au declarat, de asemenea, că vor asigura adoptarea, cât mai rapid cu putință, a propunerilor vizând abrogarea dispozițiilor care prevăd o limitare în timp pentru delegarea către Comisie a competențelor de executare. În urma introducerii procedurii de reglementare cu control, ar trebui să fie eliminată dispoziția prin care se instituie în Directiva 2003/71/CE respectiva limitare în timp.

(6)

Comisia ar trebui să evalueze periodic funcționarea dispozițiilor privind competențele de executare care îi sunt conferite, pentru a permite Parlamentului European și Consiliului să determine dacă domeniul de aplicare a acestor competențe și normele de procedură impuse Comisiei sunt adecvate și asigură atât eficiența, cât și responsabilitatea democratică.

(7)

Directiva 2003/71/CE ar trebui, prin urmare, să fie modificată în mod corespunzător.

(8)

Deoarece modificările aduse Directivei 2003/71/CE prin prezenta directivă sunt de natură tehnică și se referă numai la procedura comitetului, acestea nu trebuie să fie transpuse de statele membre. Prin urmare, nu este necesar să se prevadă dispoziții în acest sens,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

Modificări

Directiva 2003/71/CE se modifică după cum urmează:

1.

Articolul 2 alineatul (4), articolul 4 alineatul (3), articolul 5 alineatul (5), articolul 7 alineatul (1), articolul 8 alineatul (4), articolul 11 alineatul (3), articolul 13 alineatul (7), articolul 14 alineatul (8) și articolul 15 alineatul (7) se modifică după cum urmează:

(a)

cuvintele „în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 24 alineatul (2)” se elimină;

(b)

se adaugă următoarea teză:

„Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentei directive, prin completarea acesteia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 24 alineatul (2a).”

2.

Articolul 20 alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

„(3)   Pentru a garanta aplicarea uniformă a prezentei directive, Comisia adoptă măsuri de executare având ca scop stabilirea unor criterii generale de echivalență, pe baza cerințelor prevăzute la articolele 5 și 7. Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentei directive, prin completarea acesteia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 24 alineatul (2a).

Pe baza criteriilor de mai sus, Comisia poate adopta măsuri de executare, în conformitate cu procedura de reglementare menționată la articolul 24 alineatul (2), care stabilesc că o țară terță garantează echivalența prospectelor elaborate în această țară cu prezenta directivă, prin legislația sa națională sau prin practici sau proceduri întemeiate pe standarde internaționale elaborate de organizațiile internaționale, printre care și standardele de publicitate ale OICVM.”

3.

Articolul 24 se modifică după cum urmează:

(a)

se introduce următorul alineat:

„(2a)   Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5a alineatele (1)-(4) și articolul 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozițiile articolului 8 din respectiva decizie.”;

(b)

alineatele (3) și (4) se înlocuiesc cu următorul text:

„(3)   Până la 31 decembrie 2010 și, ulterior, cel puțin la fiecare trei ani, Comisia reexaminează dispozițiile referitoare la competențele sale de executare și prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport cu privire la modul în care aceste competențe au fost exercitate. În acest raport Comisia analizează, în special, necesitatea de a propune modificări la prezenta directivă, pentru a asigura un domeniu de aplicare adecvat al competențelor de executare conferite Comisiei. Concluzia privind necesitatea de a aduce sau nu eventuale modificări este însoțită de o motivare detaliată. Raportul este însoțit, dacă este necesar, de o propunere legislativă de modificare a dispozițiilor prin care se conferă Comisiei competențe de executare.”

Articolul 2

Intrarea în vigoare

Prezenta directivă intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 3

Destinatari

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Strasbourg, 11 martie 2008.

Pentru Parlamentul European

Președintele

H.-G. PÖTTERING

Pentru Consiliu

Președintele

J. LENARČIČ


(1)  JO C 161, 13.7.2007, p. 45.

(2)  JO C 39, 23.2.2007, p. 1.

(3)  Avizul Parlamentului European din 14 noiembrie 2007 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial) și Decizia Consiliului din 3 martie 2008.

(4)  JO L 345, 31.12.2003, p. 64.

(5)  JO L 184, 17.7.1999, p. 23. Decizie modificată prin Decizia 2006/512/CE (JO L 200, 22.7.2006, p. 11).

(6)  JO C 255, 21.10.2006, p. 1.


19.3.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 76/39


DIRECTIVA 2008/12/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

din 11 martie 2008

de modificare a Directivei 2006/66/CE privind bateriile și acumulatorii și deșeurile de baterii și acumulatori, în ceea ce privește competențele de executare conferite Comisiei

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 175 alineatul (1),

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European (1),

după consultarea Comitetului Regiunilor,

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat (2),

întrucât:

(1)

Directiva 2006/66/CE a Parlamentului European și a Consiliului (3) prevede adoptarea anumitor măsuri în conformitate cu Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a normelor privind exercitarea competențelor de executare conferite Comisiei (4).

(2)

Decizia 1999/468/CE a fost modificată prin Decizia 2006/512/CE, care a introdus procedura de reglementare cu control pentru adoptarea măsurilor cu un domeniu de aplicare general și destinate să modifice elemente neesențiale ale unui act de bază adoptat în conformitate cu procedura menționată la articolul 251 din tratat, printre altele prin eliminarea unora dintre aceste elemente sau prin completarea actului cu noi elemente neesențiale.

(3)

În conformitate cu declarația Parlamentului European, a Consiliului și a Comisiei (5) cu privire la Decizia 2006/512/CE, pentru ca procedură de reglementare cu control să fie aplicabilă actelor adoptate în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat, care sunt deja în vigoare, aceste acte trebuie să fie adaptate în conformitate cu procedurile aplicabile.

(4)

Comisia ar trebui să fie împuternicită să adapteze anexa III și să adopte și să revizuiască norme detaliate, pentru exporturi și pentru etichetarea de baterii și acumulatori. Deoarece măsurile respective au un domeniu general de aplicare și sunt destinate să modifice elemente neesențiale din Directiva 2006/66/CE printre altele prin completarea acesteia cu noi elemente neesențiale, acestea trebuie adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 5a din Decizia 1999/468/CE.

(5)

Prin urmare, Directiva 2006/66/CE ar trebui modificată în consecință.

(6)

Deoarece modificările aduse Directivei 2006/66/CE prin prezenta directivă sunt de natură tehnică, și privesc doar procedura comitetului, acestea nu necesită transpunerea de către statele membre. Prin urmare, nu este necesar să se prevadă dispoziții în acest sens,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

Modificări

Directiva 2006/66/CE se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 10, alineatul (4) se înlocuiește cu textul următor:

„(4)   Pot fi elaborate măsuri tranzitorii în conformitate cu procedura de reglementare menționată la articolul 24 alineatul (2) pentru a face față dificultăților cu care se confruntă un stat membru în îndeplinirea cerințelor de la alineatul (2) ca rezultat al circumstanțelor naționale specifice.

Se stabilește o metodologie comună pentru calcularea vânzărilor anuale de baterii și acumulatori portabili către utilizatorii finali până la 26 septembrie 2007. Măsura respectivă, care vizează modificarea elementelor neesențiale din prezenta directivă prin completarea acesteia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 24 alineatul (3).”

2.

La articolul 12 alineatul (6), prima teză se înlocuiește cu textul următor:

„(6)   Anexa III poate fi adaptată sau completată pentru a lua în considerare progresul tehnic sau științific. Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale din prezenta directivă, printre altele prin completarea acesteia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 24 alineatul (3).”

3.

La articolul 15, alineatul (3) se înlocuiește cu textul următor:

„(3)   Se stabilesc norme detaliate de aplicare a prezentului articol, în special criterii de evaluare a condițiilor echivalente menționate la alineatul (2). Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale din prezenta directivă prin completarea acesteia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 24 alineatul (3).”

4.

Articolul 17 se înlocuiește cu textul următor:

„Articolul 17

Înregistrare

Statele membre se asigură că fiecare producător este înregistrat. Înregistrarea se supune acelorași cerințe procedurale în fiecare stat membru. Cerințele respective privind înregistrarea, care vizează modificarea elementelor neesențiale din prezenta directivă prin completarea acesteia, se stabilesc în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 24 alineatul (3).”

5.

Articolul 21 se modifică după cum urmează:

(a)

alineatul (2) se înlocuiește cu textul următor:

„(2)   Statele membre se asigură că, până la 26 septembrie 2009, capacitatea tuturor bateriilor și acumulatorilor portabili și auto este indicată pe acestea în mod vizibil, lizibil și de neșters. Se stabilesc norme detaliate de aplicare a prezentei cerințe, inclusiv metode armonizate pentru determinarea capacității și a utilizării adecvate, până la 26 martie 2009. Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale din prezenta directivă prin completarea acesteia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 24 alineatul (3).”;

(b)

alineatul (7) se înlocuiește cu textul următor:

„(7)   Se pot acorda derogări de la cerințele de etichetare prevăzute de prezentul articol. Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale din prezenta directivă prin completarea acesteia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 24 alineatul (3).”

6.

La articolul 24, alineatul (3) se înlocuiește cu textul următor:

„(3)   Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5a alineatele (1)-(4) și articolul 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozițiile articolului 8.”

Articolul 2

Intrarea în vigoare

Prezenta directivă intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 3

Destinatari

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Strasbourg, 11 martie 2008.

Pentru Parlamentul European

Președintele

H.-G. PÖTTERING

Pentru Consiliu

Președintele

J. LENARČIČ


(1)  JO C 175, 27.7.2007, p. 57.

(2)  Avizul Parlamentului European din 24 octombrie 2007 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial) și Decizia Consiliului din 14 februarie 2008.

(3)  JO L 266, 26.9.2006, p. 1.

(4)  JO L 184, 17.7.1999, p. 23. Decizie modificată prin Decizia 2006/512/CE (JO L 200, 22.7.2006, p. 11).

(5)  JO C 255, 21.10.2006, p. 1.


19.3.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 76/41


DIRECTIVA 2008/13/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

din 11 martie 2008

de abrogare a Directivei 84/539/CEE a Consiliului privind apropierea legislațiilor statelor membre în domeniul aparatelor electrice utilizate în medicina veterinară

(Text cu relevanță pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 95,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European (1),

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat (2),

întrucât:

(1)

Politicile comunitare privind o mai bună legiferare pun accentul pe importanța simplificării legislațiilor naționale și comunitare ca element esențial pentru ameliorarea competitivității întreprinderilor și pentru realizarea obiectivelor agendei de la Lisabona.

(2)

Metoda de evaluare a conformității prevăzută în Directiva 84/539/CEE a Consiliului (3) nu mai este necesară pentru atingerea obiectivelor legate de piața internă și de schimburile comerciale cu țările terțe.

(3)

Funcționarea pieței interne și protecția utilizatorilor și a animalelor pot fi mai bine asigurate prin alte acte comunitare.

(4)

În consecință, Directiva 84/539/CEE ar trebui abrogată.

(5)

Abrogarea Directivei 84/539/CEE presupune că după 31 decembrie 2008 modelul marcajului de conformitate din anexa III la respectiva directivă nu va mai fi utilizat, precum și faptul că măsurile naționale corespunzătoare de punere în aplicare se abrogă în consecință,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

Directiva 84/539/CEE se abrogă de la 31 decembrie 2008.

Articolul 2

Statele membre adoptă și publică actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive până la 31 decembrie 2008. Statele membre comunică de îndată Comisiei textele acestor măsuri și un tabel de corespondență între respectivele măsuri și prezenta directivă.

Atunci când statele membre adoptă respectivele măsuri, acestea conțin o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o asemenea trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.

Articolul 3

Prezenta directivă intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Strasbourg, 11 martie 2008.

Pentru Parlamentul European

Președintele

H.-G. PÖTTERING

Pentru Consiliu

Președintele

J. LENARČIČ


(1)  Avizul din 16 ianuarie 2008 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).

(2)  Avizul Parlamentului European din 29 noiembrie 2007 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial) și Decizia Consiliului din 14 februarie 2008.

(3)  JO L 300, 19.11.1984, p. 179. Directivă modificată ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 807/2003 (JO L 122, 16.5.2003, p. 36).


19.3.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 76/42


DIRECTIVA 2008/18/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

din 11 martie 2008

de modificare a Directivei 85/611/CEE a Consiliului de coordonare a actelor cu putere de lege și a actelor administrative privind anumite organisme de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM), în ceea ce privește competențele de executare conferite Comisiei

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 47 alineatul (2),

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European (1),

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat (2),

întrucât:

(1)

Directiva 85/611/CEE a Consiliului (3) prevede că anumite măsuri urmează să fie adoptate în conformitate cu Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a normelor privind exercitarea competențelor de executare conferite Comisiei (4).

(2)

Decizia 1999/468/CE a fost modificată prin Decizia 2006/512/CE, care a introdus procedura de reglementare cu control pentru adoptarea măsurilor care au un domeniu general de aplicare și care sunt destinate să modifice elemente neesențiale ale unui act de bază adoptat în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat, printre altele, prin eliminarea unora dintre aceste elemente sau prin completarea actului cu noi elemente neesențiale.

(3)

În conformitate cu Declarația Parlamentului European, a Consiliului și a Comisiei (5) cu privire la Decizia 2006/512/CE, pentru ca procedura de reglementare cu control să se aplice actelor adoptate în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat care sunt deja în vigoare, actele respective trebuie să fie adaptate în conformitate cu procedurile aplicabile.

(4)

Comisia ar trebui să fie împuternicită să adopte măsurile necesare pentru punerea în aplicare a Directivei 85/611/CEE, prin adoptarea de modificări tehnice prin care să se clarifice definițiile astfel încât să se asigure aplicarea uniformă a respectivei directive pe întreg teritoriul Comunității și pentru a alinia terminologia și a formula definițiile în conformitate cu actele ulterioare privind OPCVM și aspectele conexe. Deoarece măsurile respective au un domeniu general de aplicare și sunt destinate să modifice elemente neesențiale ale Directivei 85/611/CEE, acestea trebuie să fie adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 5a din Decizia 1999/468/CE.

(5)

Prin urmare, Directiva 85/611/CEE ar trebui modificată în consecință.

(6)

Deoarece modificările aduse Directivei 85/611/CEE prin prezenta directivă sunt de natură tehnică și se referă numai la procedura comitetului, acestea nu trebuie să fie transpuse de către statele membre. Prin urmare, nu este necesar să se prevadă dispoziții în acest sens,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

Modificări

Articolele 53a și 53b din Directiva 85/611/EEC se înlocuiesc cu următorul text:

„Articolul 53a

Comisia adoptă modificări tehnice ale prezentei directive în următoarele domenii:

(a)

clarificarea definițiilor pentru a asigura aplicarea uniformă a prezentei directive pe întreg teritoriul Comunității;

(b)

alinierea terminologiei și reformularea definițiilor în conformitate cu actele ulterioare privind OPCVM și aspectele conexe.

Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentei directive, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 53b alineatul (2).

Articolul 53b

(1)   Comisia este asistată de Comitetul european pentru valori mobiliare, instituit în temeiul Deciziei 2001/528/CE a Comisiei (6).

(2)   În cazul în care se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5a alineatele (1)-(4) și articolul 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozițiile articolului 8 din respectiva decizie.

Articolul 2

Intrarea în vigoare

Prezenta directivă intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 3

Destinatari

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Strasbourg, 11 martie 2008.

Pentru Parlamentul European

Președintele

H.-G. PÖTTERING

Pentru Consiliu

Președintele

J. LENARČIČ


(1)  JO C 161, 13.7.2007, p. 45.

(2)  Avizul Parlamentului European din 10 iulie 2007 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial) și Decizia Consiliului din 3 martie 2008.

(3)  JO L 375, 31.12.1985, p. 3. Directivă modificată ultima dată prin Directiva 2005/1/CE a Parlamentului European și a Consiliului (JO L 79, 24.3.2005, p. 9).

(4)  JO L 184, 17.7.1999, p. 23. Decizie modificată prin Decizia 2006/512/CE (JO L 200, 22.7.2006, p. 11).

(5)  JO C 255, 21.10.2006, p. 1.

(6)  JO L 191, 13.7.2001, p. 45. Decizie modificată prin Decizia 2004/8/CE (JO L 3, 7.1.2004, p. 33).”


19.3.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 76/44


DIRECTIVA 2008/19/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

din 11 martie 2008

de modificare a Directivei 2002/83/CE privind asigurarea directă de viață, în ceea ce privește competențele de executare conferite Comisiei

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 47 alineatul (2) și articolul 55,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European (1),

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat (2),

întrucât:

(1)

Directiva 2002/83/CE a Parlamentului European și al Consiliului (3) prevede că anumite măsuri urmează să fie adoptate în conformitate cu Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a normelor privind exercitarea competențelor de executare conferite Comisiei (4).

(2)

Decizia 1999/468/CE a fost modificată prin Decizia 2006/512/CE, care a introdus procedura de reglementare cu control pentru adoptarea măsurilor care au un domeniu general de aplicare și care sunt destinate să modifice elemente neesențiale ale unui act de bază adoptat în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat, printre altele, prin eliminarea unora dintre aceste elemente sau prin completarea actului cu noi elemente neesențiale.

(3)

În conformitate cu declarația Parlamentului European, a Consiliului și a Comisiei (5) cu privire la Decizia 2006/512/CE, pentru ca procedura de reglementare cu control să se aplice actelor adoptate în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat care sunt deja în vigoare, acestea trebuie să fie adaptate în conformitate cu procedurile aplicabile.

(4)

Comisia ar trebui să fie împuternicită să adopte măsurile necesare pentru punerea în aplicare a Directivei 2002/83/CE, astfel încât să se țină seama de evoluțiile tehnice din sectorul asigurărilor și din cadrul piețelor financiare și să se asigure aplicarea uniformă a directivei respective. Aceste măsuri vizează, în special, adaptarea elementelor admise să constituie marja de solvabilitate; extinderea listei formelor juridice; modificarea listei claselor de asigurare sau adaptarea terminologiei utilizate în această listă; clarificarea sau adaptarea elementelor componente ale marjei de solvabilitate; modificarea listei activelor acceptabile drept acoperire pentru provizioanele tehnice și a normelor privind repartizarea investițiilor; modificarea flexibilității reglementărilor de armonizare, clarificarea definițiilor și realizarea adaptărilor tehnice necesare în raport cu stabilirea valorilor maxime aplicabile ratelor dobânzii. Deoarece măsurile respective au un domeniu general de aplicare și sunt destinate să modifice elemente neesențiale ale Directivei 2002/83/CE, acestea trebuie să fie adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 5a din Decizia 1999/468/CE.

(5)

Prin urmare, Directiva 2002/83/CE ar trebui să fie modificată în consecință.

(6)

Deoarece modificările aduse Directivei 2002/83/CE prin prezenta directivă sunt de natură tehnică și se referă numai la procedura comitetului, acestea nu trebuie să fie transpuse de statele membre. Prin urmare, nu este necesar să se prevadă dispoziții în acest sens,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

Modificări

Directiva 2002/83/CE se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 64, formula introductivă se înlocuiește cu următorul text:

„Următoarele adaptări tehnice, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentei directive, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 65 alineatul (2):”;

2.

Articolul 65 se modifică după cum urmează:

(a)

alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2)   Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5a alineatele (1)-(4) și articolul 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozițiile articolului 8 din respectiva decizie.”;

(b)

alineatul (3) se elimină.

Articolul 2

Intrarea în vigoare

Prezenta directivă intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 3

Destinatari

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Strasbourg, 11 martie 2008.

Pentru Parlamentul European

Președintele

H.-G. PÖTTERING

Pentru Consiliu

Președintele

J. LENARČIČ


(1)  JO C 161, 13.7.2007, p. 45.

(2)  Avizul Parlamentului European din 14 noiembrie 2007 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial) și Decizia Consiliului din 3 martie 2008.

(3)  JO L 345, 19.12.2002, p. 1. Directivă modificată ultima dată prin Directiva 2007/44/CE (JO L 247, 21.9.2007, p. 1).

(4)  JO L 184, 17.7.1999, p. 23. Decizie modificată prin Decizia 2006/512/CE (JO L 200, 22.7.2006, p. 11).

(5)  JO C 255, 21.10.2006, p. 1.


19.3.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 76/46


DIRECTIVA 2008/20/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

din 11 martie 2008

de modificare a Directivei 2005/60/CE privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor și al finanțării terorismului, în ceea ce privește competențele de executare conferite Comisiei

(Text cu relevanță pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 47 alineatul (2) și articolul 95,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European (1),

având în vedere avizul Băncii Centrale Europene (2),

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat (3),

întrucât:

(1)

Directiva 2005/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului (4) prevede că anumite măsuri urmează să fie adoptate în conformitate cu Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a normelor privind exercitarea competențelor de executare conferite Comisiei (5).

(2)

Decizia 1999/468/CE a fost modificată prin Decizia 2006/512/CE, care a introdus procedura de reglementare cu control pentru adoptarea măsurilor care au un domeniu general de aplicare și care sunt destinate să modifice elemente neesențiale ale unui act de bază adoptat în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat, printre altele prin eliminarea unora dintre aceste elemente sau prin completarea actului cu noi elemente neesențiale.

(3)

În conformitate cu declarația Parlamentului European, a Consiliului și a Comisiei (6) cu privire la Decizia 2006/512/CE, pentru ca procedura de reglementare cu control să se aplice actelor adoptate în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat care sunt deja în vigoare, actele respective trebuie să fie adaptate în conformitate cu procedurile aplicabile.

(4)

Comisia ar trebui să fie împuternicită să adopte măsurile necesare pentru punerea în aplicare a Directivei 2005/60/CE, pentru a ține seama de evoluția tehnică în domeniul luptei împotriva spălării banilor și a finanțării terorismului și pentru a garanta aplicarea uniformă a directivei menționate. Măsurile respective sunt, în special, destinate să clarifice aspectele tehnice ale unora din definițiile prevăzute în Directiva 2005/60/EC, să stabilească criterii tehnice care să permită evaluarea situațiilor din punct de vedere al riscului ridicat sau scăzut de spălare a banilor sau de finanțare a terorismului, să stabilească dacă este justificat sau nu să se aplice respectiva directivă persoanelor care desfășoară o activitate financiară în mod ocazional sau la un nivel foarte limitat și să adapteze sumele prevăzute în respectiva directivă, ținând cont de evoluțiile economice și de modificările standardelor internaționale. Deoarece măsurile respective au un domeniu general de aplicare și sunt destinate să modifice elemente neesențiale ale Directivei 2005/60/CE, printre altele prin completarea acesteia cu noi elemente neesențiale, acestea trebuie să fie adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 5a din Decizia 1999/468/CE.

(5)

Directiva 2005/60/CE prevede un termen pentru competențele de executare conferite Comisiei. În declarația lor cu privire la Decizia 2006/512/CE, Parlamentul European, Consiliul și Comisia au afirmat că Decizia 2006/512/CE oferă o soluție orizontală și satisfăcătoare la dorința Parlamentului European de a controla punerea în aplicare a actelor adoptate în cadrul procedurii de codecizie și că, în consecință, competențele de executare ar trebui să fie conferite Comisiei fără un termen. Parlamentul European și Consiliul au declarat, de asemenea, că vor asigura adoptarea, cât mai rapid cu putință, a propunerilor vizând abrogarea în acte a dispozițiilor care prevăd un termen pentru delegarea competențelor de executare către Comisie. Ca urmare a introducerii procedurii de reglementare cu control, dispoziția prin care se instituie respectivul termen în Directiva 2005/60/CE ar trebui să fie eliminată.

(6)

Comisia ar trebui să evalueze periodic funcționarea dispozițiilor privind competențele de executare care îi sunt conferite, pentru a permite Parlamentului European și Consiliului să stabilească dacă domeniul de aplicare a acestor competențe și cerințele procedurale impuse Comisiei sunt adecvate și asigură atât eficiența, cât și responsabilitatea democratică.

(7)

Prin urmare, Directiva 2005/60/CE ar trebui să fie modificată în consecință.

(8)

Deoarece modificările aduse Directivei 2005/60/CE prin prezenta directivă sunt de natură tehnică și se referă numai la procedura comitetului, acestea nu trebuie să fie transpuse de către statele membre. Prin urmare, nu este necesar să se prevadă dispoziții în acest sens,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

Modificări

Directiva 2005/60/CE se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 40, alineatul (1) se modifică după cum urmează:

(a)

cuvintele „ , în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 41 alineatul (2),” se elimină;

(b)

se adaugă următorul paragraf:

„Măsurile menționate la primul paragraf, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentei directive, printre altele prin completarea acesteia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 41 alineatul (2a).”

2.

La articolul 40, alineatul (3) se modifică după cum urmează:

(a)

cuvintele „ , în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 41 alineatul (2),” se elimină;

(b)

se adaugă următorul paragraf:

„Măsurile menționate la primul paragraf, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentei directive, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 41 alineatul (2a).”

3.

Articolul 41 se modifică după cum urmează:

(a)

se introduce următorul alineat:

„(2a)   Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5a alineatele (1)-(4) și articolul 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozițiile articolului 8 din respectiva decizie.”;

(b)

alineatele (3) și (4) se înlocuiesc cu următorul text:

„(3)   Până la 31 decembrie 2010 și, ulterior, cel puțin o dată la trei ani, Comisia reexaminează dispozițiile referitoare la competențele sale de executare și prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport cu privire la modul în care aceste competențe au fost exercitate. În acest raport Comisia analizează, în special, necesitatea de a propune modificări la prezenta directivă, pentru a asigura competențelor de executare conferite Comisiei un domeniu de aplicare adecvat. Concluzia privind oportunitatea unei eventuale modificări este însoțită de o motivare detaliată. Raportul este însoțit, dacă este necesar, de o propunere legislativă de modificare a dispozițiilor prin care se conferă Comisiei competențe de executare.”

Articolul 2

Intrarea în vigoare

Prezenta directivă intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 3

Destinatari

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Strasbourg, 11 martie 2008.

Pentru Parlamentul European

Președintele

H.-G. PÖTTERING

Pentru Consiliu

Președintele

J. LENARČIČ


(1)  JO C 161, 13.7.2007, p. 45.

(2)  JO C 39, 23.2.2007, p. 1.

(3)  Avizul Parlamentului European din 14 noiembrie 2007 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial) și Decizia Consiliului din 3 martie 2008.

(4)  JO L 309, 25.11.2005, p. 15. Directivă modificată ultima dată prin Directiva 2007/64/CE (JO L 319, 5.12.2007, p. 1).

(5)  JO L 184, 17.7.1999, p. 23. Decizie modificată prin Decizia 2006/512/CE (JO L 200, 22.7.2006, p. 11).

(6)  JO C 255, 21.10.2006, p. 1.


19.3.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 76/48


DIRECTIVA 2008/21/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

din 11 martie 2008

de modificare a Directivei 91/675/CEE a Consiliului de instituire a unui comitet european de asigurări și pensii ocupaționale, în ceea ce privește competențele de executare conferite Comisiei

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 47 alineatul (2),

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European (1),

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat (2),

întrucât:

(1)

Directiva 91/675/CEE a Consiliului (3) prevede că anumite măsuri urmează să fie adoptate în conformitate cu Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a normelor privind exercitarea competențelor de executare conferite Comisiei (4).

(2)

Decizia 1999/468/CE a fost modificată prin Decizia 2006/512/CE, care a introdus procedura de reglementare cu control pentru adoptarea măsurilor care au un domeniu general de aplicare și care sunt destinate să modifice elemente neesențiale ale unui act de bază adoptat în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat, printre altele, prin eliminarea unora dintre aceste elemente sau prin completarea actului cu noi elemente neesențiale.

(3)

În conformitate cu declarația Parlamentului European, a Consiliului și a Comisiei (5) cu privire la Decizia 2006/512/CE, pentru ca procedura de reglementare cu control să fie aplicabilă actelor adoptate în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat care sunt deja în vigoare, actele respective trebuie să fie adaptate în conformitate cu procedurile aplicabile.

(4)

Măsurile necesare pentru punerea în aplicare a directivelor în domeniul asigurărilor generale directe și al asigurărilor directe de viață, al reasigurărilor și al pensiilor ocupaționale ar trebui să fie adoptate în conformitate cu Decizia 1999/468/CE. Deoarece măsurile respective au un domeniu general de aplicare și sunt destinate să modifice elemente neesențiale ale respectivelor directive, printre altele prin completarea lor cu noi elemente neesențiale, acestea trebuie să fie adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 5a din Decizia 1999/468/CE.

(5)

Directiva 91/675/CEE ar trebui, prin urmare, să fie modificată în mod corespunzător.

(6)

Deoarece modificările aduse Directivei 91/675/CEE prin prezenta directivă sunt de natură tehnică și se referă numai la procedura comitetului, acestea nu trebuie să fie transpuse de statele membre. Prin urmare, nu este necesar să se prevadă dispoziții în acest sens,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

Modificări

Directiva 91/675/CEE se modifică după cum urmează:

1.

Articolul 2 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 2

Atunci când se face trimitere la prezentul articol, se aplică articolul 5a alineatele (1)-(4) și articolul 7 din Decizia 1999/468/CE (6), având în vedere dispozițiile articolului 8 din respectiva decizie.

2.

Se introduce următorul articol:

„Articolul 2a

Atunci când se face trimitere la prezentul articol, se aplică articolele 5 și 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozițiile articolului 8 din respectiva decizie.

Termenul prevăzut la articolul 5 alineatul (6) din Decizia 1999/468/CE se stabilește la trei luni.”

Articolul 2

Intrarea în vigoare

Prezenta directivă intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 3

Destinatari

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Strasbourg, 11 martie 2008.

Pentru Parlamentul European

Președintele

H.-G. PÖTTERING

Pentru Consiliu

Președintele

J. LENARČIČ


(1)  JO C 161, 13.7.2007, p. 45.

(2)  Avizul Parlamentului European din 14 noiembrie 2007 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial) și Decizia Consiliului din 3 martie 2008.

(3)  JO L 374, 31.12.1991, p. 32. Directivă modificată ultima dată prin Directiva 2005/1/CE a Parlamentului European și a Consiliului (JO L 79, 24.3.2005, p. 9).

(4)  JO L 184, 17.7.1999, p. 23. Decizie modificată prin Decizia 2006/512/CE (JO L 200, 22.7.2006, p. 11).

(5)  JO C 255, 21.10.2006, p. 1.

(6)  JO L 184, 17.7.1999, p. 23. Decizie modificată prin Decizia 2006/512/CE (JO L 200, 22.7.2006, p. 11).”;


19.3.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 76/50


DIRECTIVA 2008/22/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

din 11 martie 2008

de modificare a Directivei 2004/109/CE privind armonizarea obligațiilor de transparență în ceea ce privește informația referitoare la emitenții ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată, în ceea ce privește competențele de executare conferite Comisiei

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolele 44 și 95,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European (1),

având în vedere avizul Băncii Centrale Europene (2),

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat (3),

întrucât:

(1)

Directiva 2004/109/CE al Parlamentului European și al Consiliului (4) prevede că anumite măsuri urmează să fie adoptate în conformitate cu Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a normelor privind exercitarea competențelor de executare conferite Comisiei (5).

(2)

Decizia 1999/468/CE a fost modificată prin Decizia 2006/512/CE, care a introdus procedura de reglementare cu control pentru adoptarea măsurilor care au un domeniu general de aplicare și care sunt destinate să modifice elemente neesențiale ale unui act de bază adoptat în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat, printre altele, prin eliminarea unora dintre aceste elemente sau prin completarea actului cu noi elemente neesențiale.

(3)

În conformitate cu declarația Parlamentului European, a Consiliului și a Comisiei (6) cu privire la Decizia 2006/512/CE, pentru ca procedura de reglementare cu control să fie aplicabilă actelor adoptate în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat care sunt deja în vigoare, actele respective trebuie să fie adaptate în conformitate cu procedurile aplicabile.

(4)

Comisia ar trebui să fie împuternicită să adopte măsurile necesare pentru punerea în aplicare a Directivei 2004/109/CE, în scopul de a clarifica aspectele tehnice ale anumitor definiții prevăzute în respectiva directivă, în special durata maximă a ciclului obișnuit de reglare pe termen scurt, calendarul zilelor de cotație, situațiile în care o persoană ar fi trebuit să aibă cunoștință despre achiziționarea sau cesiunea drepturilor de vot, condițiile de independență care trebuie respectate de creatorii de piață și de societățile de gestiune; în scopul de a ține seama de evoluțiile tehnice din cadrul piețelor financiare; pentru a clarifica natura controlului efectuat de auditor; pentru a defini elementele minime pe care trebuie să le cuprindă setul condensat de declarații financiare; pentru a detalia procedura privind notificarea și publicarea participațiilor importante, precum și procedura privind depunerea informațiilor reglementate la autoritatea competentă din statul membru de origine al emitentului; pentru a preciza standarde minime pentru difuzarea informațiilor reglementate și pentru crearea sistemelor de stocare. Deoarece măsurile respective au un domeniu general de aplicare și sunt destinate să modifice elemente neesențiale ale Directivei 2004/109/CE, printre altele prin completarea respectivei directive cu noi elemente neesențiale, acestea trebuie să fie adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 5a din Decizia 1999/468/CE.

(5)

Directiva 2004/109/CE prevede o limitare în timp a competențelor de executare conferite Comisiei. În declarația lor cu privire la Decizia 2006/512/CE, Parlamentul European, Consiliul și Comisia au afirmat că decizia respectivă oferă o soluție orizontală și satisfăcătoare în ceea ce privește dorința Parlamentului European de a supraveghea punerea în aplicare a actelor adoptate în cadrul procedurii de codecizie și că, prin urmare, competențele de executare ar trebui să fie conferite Comisiei fără a fi limitate în timp. Parlamentul European și Consiliul au declarat, de asemenea, că vor asigura adoptarea, cât mai rapid cu putință, a propunerilor vizând abrogarea dispozițiilor care supun unui termen delegarea competențelor de executare către Comisie. În urma introducerii procedurii de reglementare cu control, dispoziția prin care se instituie respectiva limitare în timp din Directiva 2004/109/CE ar trebui să fie eliminată.

(6)

Comisia ar trebui să evalueze periodic funcționarea dispozițiilor privind competențele de executare care îi sunt conferite, pentru a permite Parlamentului European și Consiliului să determine dacă domeniul de aplicare al acestor competențe și normele de procedură impuse Comisiei sunt adecvate și asigură atât eficiența, cât și responsabilitatea democratică.

(7)

Directiva 2004/109/CE ar trebui, prin urmare, să fie modificată în mod corespunzător.

(8)

Deoarece modificările aduse Directivei 2004/109/CE prin prezenta directivă sunt de natură tehnică și se referă numai la procedura comitetului, acestea nu trebuie să fie transpuse de statele membre. Prin urmare, nu este necesar să se prevadă dispoziții în acest sens,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

Modificări

Directiva 2004/109/CE se modifică după cum urmează:

1.

Articolul 2 alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

„(3)   Pentru a se ține seama de evoluțiile tehnice din cadrul piețelor financiare și pentru a asigura aplicarea uniformă a alineatului (1), Comisia adoptă măsuri de executare referitoare la definițiile prevăzute la alineatul (1), în conformitate cu procedurile menționate la articolul 27 alineatele (2) și (2a).

În special, Comisia:

(a)

stabilește, în scopul aplicării dispozițiilor de la alineatul (1) litera (i) punctul (ii), procedura prin care un emitent poate să opteze pentru statul membru de origine;

(b)

ajustează, după caz, în scopul alegerii statului membru de origine menționat la alineatul (1) litera (i) punctul (ii), perioada de trei ani referitoare la istoricul activității anterioare a emitentului din perspectiva oricărei noi cerințe din legislația comunitară privind admiterea la tranzacționare pe o piață reglementată; și

(c)

stabilește, în scopul aplicării dispozițiilor de la alineatul (1) litera (l), o listă indicativă a mijloacelor care nu sunt considerate mijloace electronice, ținând astfel seama de anexa V la Directiva 98/34/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 iunie 1998 de stabilire a unei proceduri pentru furnizarea de informații în domeniul standardelor și reglementărilor tehnice și al normelor privind serviciile societății informaționale (7), în conformitate cu procedura menționată la articolul 27 alineatul (2).

Măsurile menționate la al doilea paragraf literele (a) și (b), destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentei directive, prin completarea acesteia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 27 alineatul (2a).

2.

Articolul 5 alineatul (6) se modifică după cum urmează:

(a)

la primul paragraf, cuvintele „ ,în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 27 alineatul (2),” se elimină;

(b)

al treilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Măsurile menționate la litera (a) se adoptă în conformitate cu procedura menționată la articolul 27 alineatul (2). Măsurile menționate la literele (b) și (c), destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentei directive, prin completarea acesteia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 27 alineatul (2a).

Dacă este cazul, Comisia poate, de asemenea, să adapteze perioada de cinci ani menționată la alineatul (1). Măsura respectivă, destinată să modifice elemente neesențiale ale prezentei directive, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 27 alineatul (2a).”

3.

Articolul 9 alineatul (7) se înlocuiește cu următorul text:

„(7)   Pentru a ține seama de evoluțiile tehnice din cadrul piețelor financiare și pentru a asigura aplicarea uniformă a alineatelor (2), (4) și (5), Comisia adoptă măsuri de executare. Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentei directive, prin completarea acesteia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 27 alineatul (2a).

Comisia precizează durata maximă a «ciclului de reglare pe termen scurt» menționat la alineatul (4) din prezentul articol, precum și mecanismele adecvate de control ale autorității competente din statul membru de origine. Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentei directive, prin completarea acesteia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 27 alineatul (2a).

În plus, Comisia poate stabili o listă a evenimentelor menționate la alineatul (2) din prezentul articol, în conformitate cu procedura de reglementare menționată la articolul 27 alineatul (2).”

4.

Articolul 12 alineatul (8) se modifică după cum urmează:

(a)

cuvintele „ ,în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 27 alineatul (2),” se elimină;

(b)

se adaugă următorul paragraf:

„Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentei directive, prin completarea acesteia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 27 alineatul (2a).”

5.

Articolul 13 alineatul (2) se modifică după cum urmează:

(a)

cuvintele „ ,în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 27 alineatul (2),” se elimină;

(b)

se adaugă următorul paragraf:

„Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentei directive, prin completarea acesteia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 27 alineatul (2a).”

6.

Articolul 14 alineatul (2), articolul 17 alineatul (4) și articolul 18 alineatul (5) se modifică fiecare după cum urmează:

(a)

cuvintele „ ,în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 27 alineatul (2),” se elimină;

(b)

se adaugă următoarea teză:

„Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentei directive, prin completarea acesteia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 27 alineatul (2a).”

7.

Articolul 19 alineatul (4) se modifică fiecare după cum urmează:

(a)

la primul paragraf cuvintele „ ,în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 27 alineatul (2),” se elimină;

(b)

se adaugă următorul paragraf:

„Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentei directive, prin completarea acesteia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 27 alineatul (2a).”

8.

Articolul 21 alineatul (4) se modifică după cum urmează:

(a)

la primul paragraf cuvintele „ ,în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 27 alineatul (2),” se elimină;

(b)

se adaugă următorul paragraf:

„Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentei directive, prin completarea acesteia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 27 alineatul (2a).”

9.

Articolul 23 se modifică după cum urmează:

(a)

alineatul (4) se modifică după cum urmează:

(i)

după primul paragraf se introduce următorul paragraf:

„În contextul menționat la punctul (ii) de la primul paragraf, Comisia adoptă, de asemenea, măsuri de executare referitoare la evaluarea standardelor care privesc emitenții din mai multe țări. Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentei directive prin completarea acesteia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 27 alineatul (2a).”;

(ii)

se adaugă următorul paragraf:

„În contextul menționat la paragraful anterior, Comisia adoptă, de asemenea, măsuri de executare care urmăresc stabilirea unor criterii generale de echivalență referitoare la standardele contabile care privesc emitenții din mai multe țări. Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentei directive prin completarea acesteia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 27 alineatul (2a).”;

(b)

alineatul (5) se modifică după cum urmează:

(i)

cuvintele „în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 27 alineatul (2)” se elimină;

(ii)

se adaugă următoarea teză:

„Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentei directive, prin completarea acesteia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 27 alineatul (2a).”;

(c)

la alineatul (7) se adaugă următorul paragraf:

„Comisia adoptă, de asemenea, măsuri de executare care urmăresc stabilirea unor criterii generale de echivalență în sensul primului paragraf. Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentei directive prin completarea acesteia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 27 alineatul (2a).”

10.

Articolul 27 se modifică după cum urmează:

(a)

se introduce următorul alineat:

„(2a)   Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5a alineatele (1)-(4) și articolul 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozițiile articolului 8 din respectiva decizie.”;

(b)

alineatele (3) și (4) se înlocuiesc cu următorul text:

„(3)   Până la 31 decembrie 2010 și, ulterior, cel puțin o dată la trei ani, Comisia reexaminează dispozițiile referitoare la competențele sale de executare și prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport cu privire la modul în care aceste competențe au fost exercitate. În acest raport Comisia analizează, în special, necesitatea de a propune modificări la prezenta directivă, pentru a asigura un domeniu de aplicare adecvat al competențelor de executare care i-au fost conferite. Concluzia privind necesitatea de a aduce sau nu eventuale modificări este însoțită de o motivare detaliată. Raportul este însoțit, dacă este necesar, de o propunere legislativă de modificare a dispozițiilor prin care se conferă Comisiei competențe de executare.”

Articolul 2

Intrarea în vigoare

Prezenta directivă intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 3

Destinatari

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Strasbourg, 11 martie 2008.

Pentru Parlamentul European

Președintele

H.-G. PÖTTERING

Pentru Consiliu

Președintele

J. LENARČIČ


(1)  JO C 161, 13.7.2007, p. 45.

(2)  JO C 39, 23.2.2007, p. 1.

(3)  Avizul Parlamentului European din 14 noiembrie 2007 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial) și Decizia Consiliului din 3 martie 2008.

(4)  JO L 390, 31.12.2004, p. 38.

(5)  JO L 184, 17.7.1999, p. 23. Decizie modificată prin Decizia 2006/512/CE (JO L 200, 22.7.2006, p. 11).

(6)  JO C 255, 21.10.2006, p. 1.

(7)  JO L 204, 21.7.1998, p. 37. Directivă modificată ultima dată prin Directiva 2006/96/CE a Consiliului (JO L 363, 20.12.2006, p. 81).”


19.3.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 76/54


DIRECTIVA 2008/23/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

din 11 martie 2008

de modificare a Directivei 2006/49/CE privind adecvarea capitalului firmelor de investiții și al instituțiilor de credit, în ceea ce privește competențele de executare conferite Comisiei

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 47 alineatul (2),

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European (1),

având în vedere avizul Băncii Centrale Europene (2),

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat (3),

întrucât:

(1)

Directiva 2006/49/CE a Parlamentului European și a Consiliului (4) prevede că anumite măsuri urmează să fie adoptate în conformitate cu Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a normelor privind exercitarea competențelor de executare conferite Comisiei (5).

(2)

Decizia 1999/468/CE a fost modificată prin Decizia 2006/512/CE, care a introdus procedura de reglementare cu control pentru adoptarea măsurilor care au un domeniu general de aplicare și care sunt destinate să modifice elemente neesențiale ale unui act de bază adoptat în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat, printre altele, prin eliminarea unora dintre aceste elemente sau prin completarea actului cu noi elemente neesențiale.

(3)

În conformitate cu declarația Parlamentului European, a Consiliului și a Comisiei (6) cu privire la Decizia 2006/512/CE, pentru ca procedura de reglementare cu control să se aplice actelor adoptate în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat care sunt deja în vigoare, aceste acte trebuie să fie adaptate în conformitate cu procedurile aplicabile.

(4)

Comisia ar trebui să fie împuternicită să adopte măsurile necesare pentru punerea în aplicare a Directivei 2006/49/CE, astfel încât să se ia în considerare, printre altele, evoluțiile tehnice înregistrate în cadrul piețelor financiare și pentru a asigura aplicarea în mod uniform a respectivei directive. Aceste măsuri urmăresc, în mod deosebit, să clarifice definițiile, să armonizeze prevederile respectivei directive prin adaptări de natură tehnică legate de determinarea fondurilor proprii, organizare, calculul și evaluarea riscurilor și a expunerilor, precum și în funcție de categoriile în care se încadrează firmele de investiții care intră sub incidența respectivei directive. Deoarece măsurile respective au un domeniu general de aplicare și sunt destinate să modifice elemente neesențiale ale Directivei 2006/49/CE, printre altele, prin completarea respectivei directive cu noi elemente neesențiale, acestea trebuie să fie adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 5a din Decizia 1999/468/CE.

(5)

Directiva 2006/49/CE prevede o limitare în timp a competențelor de executare conferite Comisiei. În declarația lor cu privire la Decizia 2006/512/CE, Parlamentul European, Consiliul și Comisia au subliniat că decizia respectivă oferă o soluție orizontală și satisfăcătoare la cererile Parlamentului European vizând controlul punerii în aplicare a actelor adoptate în cadrul procedurii de codecizie și că, prin urmare, competențele de executare ar trebui să fie conferite Comisiei fără o limitare în timp. Parlamentul European și Consiliul au declarat, de asemenea, că vor asigura adoptarea, cât mai rapid cu putință, a propunerilor vizând abrogarea dispozițiilor care prevăd o limitare în timp a delegării către Comisie a competențelor de executare. Ca urmare a introducerii procedurii de reglementare cu control, ar trebui să fie eliminată dispoziția prin care se instituie în Directiva 2006/49/CE respectiva limitare în timp.

(6)

Comisia ar trebui să evalueze periodic funcționarea dispozițiilor privind competențele de executare care îi sunt conferite, pentru a permite Parlamentului European și Consiliului să stabilească dacă domeniul de aplicare a acestor competențe și cerințele procedurale impuse Comisiei sunt adecvate și asigură atât eficiența, cât și responsabilitatea democratică.

(7)

Directiva 2006/49/CE ar trebui, prin urmare, să fie modificată în mod corespunzător.

(8)

Deoarece modificările aduse Directivei 2006/49/CE prin prezenta directivă sunt de natură tehnică și se referă numai la procedura comitetului, acestea nu trebuie să fie transpuse de către statele membre. Prin urmare, nu este necesar să se prevadă dispoziții în acest sens,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

Modificări

Directiva 2006/49/CE se modifică după cum urmează:

1.

Articolul 41 se modifică după cum urmează:

(a)

la alineatul (1), cuvintele „în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 42 alineatul (2)” se elimină;

(b)

alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2)   Măsurile menționate la alineatul (1), destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentei directive, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 42 alineatul (2).”

2.

Articolul 42 se modifică după cum urmează:

(a)

alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2)   Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5a alineatele (1)-(4) și articolul 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozițiile articolului 8 din respectiva decizie.”;

(b)

alineatele (3) și (4) se înlocuiesc cu următorul text:

„(3)   Până la 31 decembrie 2010 și, ulterior, cel puțin o dată la trei ani, Comisia reexaminează dispozițiile referitoare la competențele sale de executare și prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport cu privire la modul în care aceste competențe au fost exercitate. În acest raport Comisia analizează, în special, necesitatea de a propune modificări la prezenta directivă, pentru a asigura un domeniu de aplicare adecvat al competențelor de executare conferite Comisiei. Concluzia privind necesitatea de a aduce sau nu eventuale modificări este însoțită de o motivare detaliată. Raportul este însoțit, dacă este necesar, de o propunere legislativă de modificare a dispozițiilor prin care se conferă Comisiei competențe de executare.”

Articolul 2

Intrarea în vigoare

Prezenta directivă intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 3

Destinatari

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Strasbourg, 11 martie 2008.

Pentru Parlamentul European

Președintele

H.-G. PÖTTERING

Pentru Consiliu

Președintele

J. LENARČIČ


(1)  JO C 161, 13.7.2007, p. 45.

(2)  JO C 39, 23.2.2007, p. 1.

(3)  Avizul Parlamentului European din 14 noiembrie 2007 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial) și Decizia Consiliului din 3 martie 2008.

(4)  JO L 177, 30.6.2006, p. 201.

(5)  JO L 184, 17.7.1999, p. 23. Decizie modificată prin Decizia 2006/512/CE (JO L 200, 22.7.2006, p. 11).

(6)  JO C 255, 21.10.2006, p. 1.


II Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare nu este obligatorie

DECIZII

Comisie

19.3.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 76/56


DECIZIA COMISIEI

din 17 martie 2008

de modificare a Deciziei 2004/558/CE de punere în aplicare a Directivei 64/432/CEE a Consiliului privind garanțiile suplimentare pentru schimburile intracomunitare cu bovine în ceea ce privește rinotraheita infecțioasă bovină și aprobarea programelor de eradicare prezentate de anumite state membre

[notificată cu numărul C(2008) 1004]

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2008/233/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva 64/432/CEE a Consiliului din 26 iunie 1964 privind problemele de inspecție veterinară care afectează schimburile intracomunitare cu bovine și porcine (1), în special articolul 9 alineatul (2),

întrucât:

(1)

Articolul 9 din Directiva 64/432/CEE prevede că un stat membru care dispune de un program național obligatoriu de combatere a uneia dintre bolile contagioase enumerate în anexa E (II) la directiva în cauză poate înainta programul respectiv Comisiei spre aprobare. Articolul stabilește, de asemenea, definiția garanțiilor suplimentare care pot fi solicitate în cadrul comerțului intracomunitar.

(2)

Decizia 2004/558/CE a Comisiei din 15 iulie 2004 de punere în aplicare a Directivei 64/432/CEE a Consiliului privind garanțiile suplimentare pentru schimburile intracomunitare cu bovine în ceea ce privește rinotraheita infecțioasă bovină și aprobarea programelor de eradicare prezentate de anumite state membre (2) aprobă programele pentru controlul și eradicarea infecției cu herpesvirusul bovin de tip 1 („BHV-1”) prezentate de statele membre enumerate în anexa I la decizia în cauză, pentru regiunile enumerate în anexa respectivă și pentru care garanțiile suplimentare referitoare la BHV-1 se aplică în conformitate cu articolul 9 din Directiva 64/432/CEE.

(3)

Republica Cehă a prezentat deja programul în vederea eradicării infecției cu BHV-1 de pe întreg teritoriul său. Acest program îndeplinește criteriile stabilite în articolul 9 alineatul (1) din Directiva 64/432/CEE. De asemenea, acest program prevede norme aplicabile circulației bovinelor pe teritoriul național, echivalente celor care, puse anterior în aplicare în anumite state membre sau regiuni ale statelor membre, au permis eradicarea bolii în statele membre sau regiunile respective.

(4)

Este necesară aprobarea programului prezentat de Republica Cehă, precum și a garanțiilor suplimentare prezentate în conformitate cu articolul 9 din Directiva 64/432/CEE.

(5)

Prin urmare, anexa I la Decizia 2004/558/CE ar trebui modificată în consecință.

(6)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt în conformitate cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Anexa I la Decizia 2004/558/CE se înlocuiește cu textul anexei la prezenta decizie.

Articolul 2

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 17 martie 2008.

Pentru Comisie

Androulla VASSILIOU

Membru al Comisiei


(1)  JO 121, 29.7.1964, p. 1977/64. Directivă modificată ultima dată prin Decizia 2007/729/CE a Comisiei (JO L 294, 13.11.2007, p. 26).

(2)  JO L 249, 23.7.2004, p. 20. Decizie modificată ultima dată prin Decizia 2007/584/CE (JO L 219, 24.8.2007, p. 37).


ANEXĂ

„ANEXA I

Stat membru

Regiuni din statele membre în care se aplică garanțiile suplimentare pentru rinotraheita infecțioasă bovină în conformitate cu articolul 9 din Directiva 64/432/CEE

Republica Cehă

Toate regiunile

Germania

Toate regiunile, cu excepția regiunilor Regierungsbezirke Oberpfalz și Oberfranken din statul federal Bavaria

Italia

Regiunea autonomă Friuli Venezia Giulia

Provincia autonomă Trento”


19.3.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 76/58


DECIZIA COMISIEI

din 18 martie 2008

de modificare a Deciziei 2003/467/CE privind declararea anumitor regiuni administrative din Polonia ca fiind oficial indemne de leucoza enzootică bovină

[notificată cu numărul C(2008) 974]

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2008/234/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva 64/432/CEE a Consiliului din 26 iunie 1964 privind problemele de inspecție veterinară care afectează schimburile intracomunitare cu bovine și porcine (1), în special anexa D capitolul I punctul E,

întrucât:

(1)

Anexa D la Directiva 64/432/CEE prevede că un stat membru sau o parte a unui stat membru poate fi considerat (considerată), în ceea ce privește efectivele de bovine, ca fiind în mod oficial indemn (indemnă) de leucoza enzootică bovină atunci când sunt îndeplinite anumite condiții stabilite prin directiva respectivă.

(2)

Listele regiunilor din statele membre declarate ca fiind indemne de leucoza enzootică bovină sunt menționate în Decizia 2003/467/CE a Comisiei din 23 iunie 2003 de stabilire a statutului oficial de indemne de tuberculoză, bruceloză și leucoză enzootică bovină pentru efectivele de bovine din anumite state membre și regiuni din state membre (2).

(3)

Polonia a prezentat deja Comisiei documentația care demonstrează îndeplinirea condițiilor corespunzătoare prevăzute în Directiva 64/432/CE referitoare la 14 regiuni administrative (powiaty) din cadrul unităților administrative superioare (voivodate) Kujawsko-Pomorskie, Łódzkie și Małopolskie, necesară pentru ca regiunile respective să fie considerate oficial regiuni ale Poloniei indemne de leucoza enzootică bovină.

(4)

În urma evaluării documentației respective, regiunile respective (powiaty) din Polonia ar trebui recunoscute ca regiuni indemne de leucoza enzootică bovină ale acestui stat membru.

(5)

Prin urmare, Decizia 2003/467/CE ar trebui modificată în consecință.

(6)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Anexa III la Decizia 2003/467/CE se modifică în conformitate cu anexa la prezenta decizie.

Articolul 2

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 18 martie 2008.

Pentru Comisie

Androulla VASSILIOU

Membru al Comisiei


(1)  JO 121, 29.7.1964, p. 1977/64. Directivă modificată ultima dată prin Decizia 2007/729/CE a Comisiei (JO L 294, 13.11.2007, p. 26).

(2)  JO L 156, 25.6.2003, p. 74. Decizie modificată ultima dată prin Decizia 2008/97/CE (JO L 32, 6.2.2008, p. 25).


ANEXĂ

La capitolul 2 din anexa III la Decizia 2003/467/CE, a doua parte, referitoare la Polonia, se înlocuiește cu următorul text:

„În Polonia:

Voievodatul Dolnośląskie

Powiaty:

Bolesławiecki, Dzierżoniowski, Głogowski, Górowski, Jaworski, Jeleniogórski, Jelenia Góra, Kamiennogórski, Kłodzki, Legnicki, Legnica, Lubański, Lubiński, Lwówecki, Milicki, Oleśnicki, Oławski, Polkowicki, Strzeliński, Średzki, Świdnicki, Trzebnicki, Wałbrzyski, Wałbrzych, Wołowski, Wrocławski, Wrocław, Ząbkowicki, Zgorzelecki, Złotoryjski.

Voievodatul Lubelskie

Powiaty:

Bialski, Biała Podlaska, Biłgorajski, Chełmski, Chełm, Hrubieszowski, Janowski, Krasnostawski, Kraśnicki, Lubartowski, Lubelski, Lublin, Łęczyński, Łukowski, Opolski, Parczewski, Puławski, Radzyński, Rycki, Świdnicki, Tomaszowski, Włodawski, Zamojski, Zamość.

Voievodatul Kujawsko-Pomorskie

Powiaty:

Aleksandrowski, Chełmiński, Golubsko-Dobrzyński, Grudziądzki, Grudziądz, Toruński, Toruń, Wąbrzeski.

Voievodatul Łódzkie

Powiaty:

Bełchatowski, Brzeziński, Kutnowski, Łaski, Łęczycki, Łowicki, Łódzki, Łódź, Opoczyński, Pabianicki, Pajęczański, Piotrkowski, Piotrków Trybunalski, Poddębicki, Radomszczański, Rawski, Sieradzki, Skierniewicki, Skierniewice, Tomaszowski, Wieluński, Wieruszowski, Zduńskowolski, Zgierski.

Voievodatul Małopolskie

Powiaty:

Brzeski, Bocheński, Chrzanowski, Dąbrowski, Gorlicki, Krakowski, Kraków, Limanowski, Miechowski, Myślenicki, Nowosądecki, Nowotarski, Nowy Sącz, Oświęcimski, Olkuski, Proszowicki, Tarnowski, Tarnów, Tatrzański, Wielicki.

Voievodatul Opolskie

Powiaty:

Brzeski, Głubczycki, Kędzierzyńsko-Kozielski, Kluczborski, Krapkowicki, Namysłowski, Nyski, Olecki, Opolski, Opole, Prudnicki, Strzelecki.

Voievodatul Podkarpackie

Powiaty:

Bieszczadzki, Brzozowski, Jasielski, Krośnieński, Krosno, Leski, Leżajski, Łańcucki, Rzeszowski, Rzeszów, Sanocki, Strzyżowski.

Voievodatul Śląskie

Powiaty:

Będziński, Bielski, Bielsko Biała, Bytom, Chorzów, Cieszyński, Częstochowski, Częstochowa, Dąbrowa, Gliwicki, Gliwice, Jastrzębie Zdrój, Jaworzno, Katowice, Kłobucki, Lubliniecki, Mikołowski, Mysłowice, Myszkowski, Piekary Śląskie, Pszczyński, Raciborski, Ruda Śląska, Rybnicki, Rybnik, Siemianowice, Sosnowiec, Świętochłowice, Tarnogórski, Tychy, Tyski, Wodzisławski, Zabrze, Zawierciański, Żory, Żywiecki.

Voievodatul Świętokrzyskie

Powiaty:

Buski, Jędrzejowski, Kazimierski, Kielecki, Kielce, Konecki, Opatowski, Ostrowiecki, Pińczowski, Sandomierski, Skarżyski, Starachowicki, Staszowski, Włoszczowski.

Voievodatul Wielkopolskie

Powiaty:

Jarociński, Kaliski, Kalisz, Kępiński, Kolski, Koniński, Konin, Krotoszyński, Ostrzeszowski, Słupecki, Turecki, Wrzesiński.”