ISSN 1830-3625

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 74

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 51
15 martie 2008


Cuprins

 

I   Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare este obligatorie

Pagina

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul (CE) nr. 213/2008 al Comisiei din 28 noiembrie 2007 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2195/2002 al Parlamentului European și al Consiliului privind Vocabularul comun privind achizițiile publice (CPV) și a Directivelor 2004/17/CE și 2004/18/CE ale Parlamentului European și ale Consiliului în ceea ce privește procedurile de achiziții publice, în ceea ce privește revizuirea CPV  ( 1 )

1

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


I Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare este obligatorie

REGULAMENTE

15.3.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 74/1


REGULAMENTUL (CE) NR.213/2008 AL COMISIEI

din 28 noiembrie 2007

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2195/2002 al Parlamentului European și al Consiliului privind Vocabularul comun privind achizițiile publice (CPV) și a Directivelor 2004/17/CE și 2004/18/CE ale Parlamentului European și ale Consiliului în ceea ce priveşte procedurile de achiziții publice, în ceea ce privește revizuirea CPV

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2195/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 noiembrie 2002 privind Vocabularul comun privind achizițiile publice (CPV) (1), în special articolul 2,

având în vedere Directiva 2004/17/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 31 martie 2004 de coordonare a procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții în sectoarele apei, energiei, transportului și serviciilor poștale (2), în special articolul 70 literele (d) și (e),

având în vedere Directiva 2004/18/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 31 martie 2004 privind coordonarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții publice de lucrări, de bunuri și de servicii (3), în special articolul 79 literele (f) și (g),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 2195/2002 a stabilit Vocabularul comun privind achizițiile publice (CPV), un sistem unic de clasificare aplicabil achizițiilor publice, cu scopul de a unifica referințele folosite de entitățile și autoritățile contractante pentru descrierea obiectului achiziției.

(2)

Structura, codurile și descrierile CPV ar trebui adaptate sau modificate, în funcție de evoluția piețelor și de nevoile utilizatorilor. Unele sugestii ale părților interesate și ale utilizatorilor CPV privind îmbunătățirea textului CPV ar trebui luate în considerare. Structura, codurile și descrierile CPV ar trebui actualizate, pentru ca CPV să devină un instrument eficient și pentru sistemul electronic de achiziții publice.

(3)

Pentru a facilita utilizarea CPV, ar trebui ca acesta să fie orientat mai degrabă pe produse, decât pe materiale. În consecință, caracteristicile produselor din Vocabularul principal stabilite în actuala anexă I la Regulamentul (CE) nr. 2195/2002 ar trebui transferate la Vocabularul suplimentar din aceeași anexă, iar diviziunile din actualul vocabular orientate strict pe materiale ar trebui redistribuite în alte diviziuni.

(4)

Raționalizarea ierarhizării CPV prin regruparea și redistribuirea diviziunilor cu un număr limitat de coduri, care ar trebui parțial considerate împreună, precum și a diviziunilor care ar putea provoca confuzie, ar trebui realizată astfel încât să se simplifice utilizarea nomenclaturii, oferindu-se o prezentare mai coerentă și mai omogenă.

(5)

Clasificarea echipamentelor și serviciilor militare ar trebui îmbunătățită prin reunirea codurilor existente dispersate în grupe și clase noi, în vederea unei prezentări mai coerente și prin adăugarea de coduri noi, precum cercetare și tehnologie militară.

(6)

Structura Vocabularului suplimentar ar trebui revizuită în întregime, pentru a se crea o structură logică cu secțiuni împărțite în grupe, ce va fi folosită ca supliment la Vocabularul principal. Având în vedere simplificarea pe care o aduce, permițând o descriere completă a obiectelor a contractelor și reducerea numărului de coduri din Vocabularul principal, Vocabularul suplimentar ar trebui, de asemenea, îmbogățit cu caracteristici ale produselor și ale serviciilor.

(7)

Din motive de claritate, anexa I la Regulamentul (CE) nr. 2195/2002 ar trebui înlocuită.

(8)

Anexa II la Regulamentul (CE) nr. 2195/2002, care conține liste detaliate ale modificărilor aduse în 2003, nu mai este de interes și, prin urmare, ar trebui eliminată.

(9)

Ca urmare a revizuirii CPV, ar trebui să se actualizeze, de asemenea, tabelele de corespondență din anexele III, IV și V la Regulamentul (CE) nr. 2195/2002, care reflectă corespondența dintre CPV și, respectiv, Clasificarea centrală provizorie a produselor (CPC prov.) a Organizației Națiunilor Unite, Nomenclatorul statistic al activităților economice din Comunitatea Europeană (NACE Rev. 1) și Nomenclatura Combinată (NC). Din motive de claritate, acestea trebuie înlocuite.

(10)

Cu ocazia revizuirii CPV, este necesar să se actualizeze și listele de activități și servicii care fac trimitere la coduri CPV, stabilite în anexele la Directivele 2004/17/CE și 2004/18/CE, pentru a fi conforme cu CPV revizuit, fără a modifica sfera de aplicare a acestor directive.

(11)

Pentru a acorda o perioadă de timp suficientă pentru adaptarea din punct de vedere tehnic a sistemelor la noul CPV, este necesar să se prevadă punerea în aplicare a prezentului regulament la șase luni după publicare.

(12)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului consultativ pentru contracte de achiziții publice,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul (CE) nr. 2195/2002 se modifică după cum urmează:

1.

Anexa I se înlocuiește cu textul din anexa I la prezentul regulament.

2.

Anexa II se elimină.

3.

Anexa III se înlocuiește cu textul din anexa II la prezentul regulament.

4.

Anexa IV se înlocuiește cu textul din anexa III la prezentul regulament.

5.

Anexa V se înlocuiește cu anexa IV la prezentul regulament.

Articolul 2

Directiva 2004/17/CE se modifică după cum urmează:

1.

Tabelul din anexa XII se înlocuiește cu textul din anexa V la prezentul regulament.

2.

Tabelul din anexa XVIIA se înlocuiește cu textul din anexa VI la prezentul regulament.

3.

Tabelul din anexa XVIIB se înlocuiește cu textul din anexa VII la prezentul regulament.

Articolul 3

Directiva 2004/18/CE se modifică după cum urmează:

1.

Tabelul din anexa I se înlocuiește cu textul din anexa V la prezentul regulament.

2.

În anexa II, tabelul din anexa IIA se înlocuiește cu textul din anexa VI la prezentul regulament.

3.

În anexa II, tabelul din anexa IIB se înlocuiește cu textul din anexa VII la prezentul regulament.

Articolul 4

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 15 septembrie 2008.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 28 noiembrie 2007.

Pentru Comisie

Charlie McCREEVY

Membru al Comisiei


(1)  JO L 340, 16.12.2002, p. 1. Regulament modificat prin Regulamentul (CE) nr. 2151/2003 al Comisiei (JO L 329, 17.12.2003, p. 1).

(2)  JO L 134, 30.4.2004, p. 1. Directivă modificată ultima dată prin Directiva 2006/97/CE a Consiliului (JO L 363, 20.12.2006, p. 107).

(3)  JO L 134, 30.4.2004, p. 114. Directivă modificată ultima dată prin Directiva 2006/97/CE.


ANEXA I

VOCABULARUL COMUN PRIVIND ACHIZIȚIILE PUBLICE

Structura sistemului de clasificare

1.

CPV cuprinde un vocabular principal și un vocabular suplimentar.

2.

Vocabularul principal se bazează pe o structură ramificată de coduri de până la nouă cifre, cărora le corespunde o denumire care descrie produsele, lucrările sau serviciile care reprezintă obiectul contractelor de achiziție.

Codul numeric cuprinde 8 cifre, subdivizate după cum urmează:

diviziuni, identificate prin primele două cifre ale codului (XX000000-Y);

grupe, identificate prin primele trei cifre ale codului (XXX00000-Y);

clase, identificate prin primele patru cifre ale codului (XXXX0000-Y);

categorii, identificate prin primele cinci cifre ale codului (XXXXX000-Y).

Fiecare dintre ultimele trei cifre conferă un grad mai mare de precizie în interiorul fiecărei categorii.

Cea de a noua cifră servește la verificarea cifrelor precedente.

3.

Vocabularul suplimentar poate fi utilizat pentru a completa descrierea obiectului contractelor de achiziții. Vocabularul suplimentar este compus dintr-un cod alfanumeric, căruia îi corespunde o denumire care permite efectuarea de precizări suplimentare privind natura sau destinația specifică a bunurilor care urmează a fi achiziționate.

Codul alfanumeric cuprinde:

un prim nivel, compus dintr-o literă care corespunde unei secțiuni;

un al doilea nivel, compus dintr-o literă care corespunde unei grupe;

un al treilea nivel, compus din trei cifre care corespund subdiviziunilor.

Ultima cifră servește la verificarea cifrelor precedente.

VOCABULARUL PRINCIPAL

Cod CPV

Descriere

03000000-1

Produse agricole, de fermă, de pescuit, de silvicultură şi produse conexe

03100000-2

Produse agricole şi horticole

03110000-5

Produse agricole, produse horticole şi de grădină pentru comercializare

03111000-2

Seminţe

03111100-3

Boabe de soia

03111200-4

Arahide

03111300-5

Seminţe de floarea-soarelui

03111400-6

Seminţe de bumbac

03111500-7

Seminţe de susan

03111600-8

Seminţe de muştar

03111700-9

Seminţe de legume

03111800-0

Seminţe de fructe

03111900-1

Seminţe de flori

03112000-9

Tutun neprelucrat

03113000-6

Plante utilizate la fabricarea zahărului

03113100-7

Sfeclă de zahăr

03113200-8

Trestie de zahăr

03114000-3

Paie şi plante furajere

03114100-4

Paie

03114200-5

Plante furajere

03115000-0

Materii prime vegetale

03115100-1

Materii prime vegetale destinate industriei textile

03115110-4

Bumbac

03115120-7

Iută

03115130-0

In

03116000-7

Cauciuc natural, latex natural şi produse conexe

03116100-8

Cauciuc natural

03116200-9

Latex natural

03116300-0

Produse din latex

03117000-4

Plante cu utilizare specifică

03117100-5

Plante utilizate în parfumerii sau în farmacii sau ca insecticide, sau cu utilizare similară

03117110-8

Plante utilizate în parfumerii

03117120-1

Plante utilizate în farmacii

03117130-4

Plante utilizate ca insecticide

03117140-7

Plante utilizate ca fungicide sau cu utilizare similară

03117200-6

Seminţe de plante cu utilizare specifică

03120000-8

Produse horticole şi plante de pepinieră

03121000-5

Produse horticole

03121100-6

Plante vii, bulbi, rădăcini, butaşi şi altoaie

03121200-7

Flori tăiate

03121210-0

Aranjamente florale

03130000-1

Plante pentru prepararea băuturilor şi a condimentelor

03131000-8

Plante pentru prepararea băuturilor

03131100-9

Boabe de cafea

03131200-0

Plante de ceai

03131300-1

Maté

03131400-2

Boabe de cacao

03132000-5

Condimente neprelucrate

03140000-4

Produse de origine animală şi produse conexe

03141000-1

Material seminal de taur

03142000-8

Produse de origine animală

03142100-9

Miere naturală

03142200-0

Melci

03142300-1

Produse alimentare de origine animală

03142400-2

Ceară

03142500-3

Ouă

03143000-5

Produse de policultură

03144000-2

Produse agricole

03200000-3

Cereale, cartofi, legume, fructe şi fructe cu coajă

03210000-6

Cereale şi cartofi

03211000-3

Cereale

03211100-4

Grâu

03211110-7

Grâu dur

03211120-0

Grâu comun

03211200-5

Porumb

03211300-6

Orez

03211400-7

Orz

03211500-8

Secară

03211600-9

Ovăz

03211700-0

Malţ

03211900-2

Produse pe bază de cereale

03212000-0

Cartofi şi legume uscate

03212100-1

Cartofi

03212200-2

Legume cu păstăi şi legume cu teacă uscate

03212210-5

Legume cu păstăi uscate

03212211-2

Linte

03212212-9

Năut

03212213-6

Mazăre uscată

03212220-8

Legume cu teacă

03220000-9

Legume, fructe şi fructe cu coajă

03221000-6

Legume

03221100-7

Rădăcinoase şi tuberculi

03221110-0

Rădăcinoase

03221111-7

Sfeclă

03221112-4

Morcovi

03221113-1

Ceapă

03221114-8

Napi

03221120-3

Tuberculi

03221200-8

Legume cultivate pentru fructele lor

03221210-1

Fasole

03221211-8

Boabe

03221212-5

Fasole verde

03221213-2

Fasole spaniolă

03221220-4

Mazăre

03221221-1

Mazăre verde

03221222-8

Mazăre cu păstăi comestibile

03221230-7

Ardei

03221240-0

Tomate

03221250-3

Dovlecei

03221260-6

Ciuperci

03221270-9

Castraveţi

03221300-9

Legume pentru frunze

03221310-2

Lăptuci

03221320-5

Foi de salată

03221330-8

Anghinare

03221340-1

Spanac

03221400-0

Varză

03221410-3

Varză albă

03221420-6

Conopidă

03221430-9

Broccoli

03221440-2

Varză de Bruxelles

03222000-3

Fructe şi fructe cu coajă

03222100-4

Fructe şi fructe cu coajă tropicale

03222110-7

Fructe tropicale

03222111-4

Banane

03222112-1

Ananas

03222113-8

Mango

03222114-5

Curmale

03222115-2

Stafide

03222116-9

Smochine

03222117-6

Avocado

03222118-3

Kiwi

03222120-0

Nuci de cocos

03222200-5

Citrice

03222210-8

Lămâi

03222220-1

Portocale

03222230-4

Grepfrut

03222240-7

Tangerine

03222250-0

Lămâi verzi

03222300-6

Fructe, altele decât cele tropicale

03222310-9

Bace

03222311-6

Stafide de Corint

03222312-3

Agrişe

03222313-0

Căpşuni

03222314-7

Zmeură

03222315-4

Afine

03222320-2

Mere, pere şi gutui

03222321-9

Mere

03222322-6

Pere

03222323-3

Gutui

03222330-5

Fructe sâmburoase

03222331-2

Caise

03222332-9

Piersici

03222333-6

Cireşe

03222334-3

Prune

03222340-8

Struguri

03222341-5

Struguri de masă

03222342-2

Struguri de vin

03222400-7

Măsline

03300000-2

Produse agricole, de vânătoare şi de pescuit

03310000-5

Peşti, crustacee şi produse acvatice

03311000-2

Peşti

03311100-3

Peşti plaţi

03311110-6

Limbă-de-mare

03311120-9

Cambulă de Baltică

03311200-4

Peşti din familia codului

03311210-7

Cod

03311220-0

Polac

03311230-3

Merluciu

03311240-6

Eglefin

03311300-5

Hering

03311400-6

Ton

03311500-7

Merlan

03311600-8

Albitură

03311700-9

Somon

03312000-9

Crustacee

03312100-0

Stridii

03312200-1

Moluşte

03312300-2

Nevertebrate acvatice

03313000-6

Produse acvatice

03313100-7

Corali sau produse similare

03313200-8

Bureţi naturali

03313300-9

Alge marine

03313310-2

Alge

03320000-8

Bovine, şeptel şi animale mici

03321000-5

Bovine

03321100-6

Animale din specia bovină

03321200-7

Viţei

03322000-2

Şeptel

03322100-3

Ovine

03322200-4

Caprine

03322300-5

Cabaline

03323000-9

Porcine

03324000-6

Păsări vii de curte

03325000-3

Animale mici

03325100-4

Iepuri de casă

03325200-5

Iepuri de câmp

03330000-3

Produse de animale de fermă

03331000-0

Lapte de oaie şi de capră proaspăt

03331100-1

Lapte de oaie

03331200-2

Lapte de capră

03332000-7

Lână şi păr de animale

03332100-8

Lână tunsă

03332200-9

Păr de animale

03333000-4

Lapte de vacă proaspăt

03340000-6

Crotalii pentru animale

03341000-3

Crotalii pentru bovine

03400000-4

Produse de silvicultură şi de exploatare forestieră

03410000-7

Lemn

03411000-4

Lemn de conifere

03412000-1

Lemn tropical

03413000-8

Lemn de foc

03414000-5

Lemn brut

03415000-2

Lemn de esenţă moale

03416000-9

Deşeuri de lemn

03417000-6

Aşchii de lemn

03417100-7

Rumeguş

03418000-3

Buşteni

03418100-4

Lemn de esenţă tare

03419000-0

Cherestea

03419100-1

Produse din cherestea

03419200-2

Lemn de mină

03420000-0

Gumă arabică

03421000-7

Balsamuri

03422000-4

Lac

03430000-3

Plută

03431000-0

Plută naturală

03432000-7

Coşuri împletite

03432100-8

Împletituri

03440000-6

Produse de silvicultură

03441000-3

Plante, ierburi, muşchi sau licheni ornamentali

03450000-9

Produse de pepinieră

03451000-6

Plante

03451100-7

Plante de înmulţire

03451200-8

Bulbi de flori

03451300-9

Arbuşti

03452000-3

Arbori

03460000-2

Celuloză

03461000-9

Pastă din lemn

03461100-0

Pastă chimică din lemn

09000000-3

Produse petroliere, combustibil, electricitate şi alte surse de energie

09100000-0

Combustibili

09110000-3

Combustibili solizi

09111000-0

Cărbune şi combustibili pe bază de cărbune

09111100-1

Cărbune

09111200-2

Combustibili pe bază de cărbune

09111210-5

Antracit

09111220-8

Brichete (de cărbune)

09111300-3

Combustibili fosili

09111400-4

Combustibili pe bază de lemn

09112000-7

Lignit şi turbă

09112100-8

Lignit

09112200-9

Turbă

09113000-4

Cocs

09120000-6

Combustibili gazoşi

09121000-3

Gaz de huilă, gaz pentru reţelele publice sau gaze similare

09121100-4

Gaz de huilă sau gaze similare

09121200-5

Gaz pentru reţelele publice

09122000-0

Propan şi butan

09122100-1

Propan

09122110-4

Propan lichefiat

09122200-2

Butan

09122210-5

Butan lichefiat

09123000-7

Gaze naturale

09130000-9

Petrol şi produse distilate

09131000-6

Kerosen de avion

09131100-7

Carburanţi de tip kerosen

09132000-3

Benzină

09132100-4

Benzină fără plumb

09132200-5

Benzină cu plumb

09132300-6

Benzină cu etanol

09133000-0

Gaz petrolier lichefiat (GPL)

09134000-7

Combustibil gazos

09134100-8

Ulei Diesel

09134200-9

Motorină

09134210-2

Motorină (0,2)

09134220-5

Motorină (EN 590)

09134230-8

Biodiesel

09134231-5

Biodiesel (B20)

09134232-2

Biodiesel (B100)

09135000-4

Păcură

09135100-5

Păcură pentru încălzirea locuinţelor

09135110-8

Uleiuri combustibile cu conţinut redus de sulf

09200000-1

Petrol, cărbune şi produse petroliere

09210000-4

Preparate lubrifiante

09211000-1

Uleiuri lubrifiante şi agenţi lubrifianţi

09211100-2

Uleiuri pentru motoare

09211200-3

Uleiuri pentru compresoare

09211300-4

Uleiuri pentru turbine

09211400-5

Uleiuri pentru angrenaje

09211500-6

Uleiuri pentru reductoare

09211600-7

Uleiuri pentru sisteme hidraulice şi pentru alte utilizări

09211610-0

Lichide pentru uz hidraulic

09211620-3

Uleiuri pentru demulare

09211630-6

Uleiuri anticorozive

09211640-9

Uleiuri utilizate ca izolanţi electrici

09211650-2

Lichid de frână

09211700-8

Uleiuri albe şi parafine lichide

09211710-1

Uleiuri albe

09211720-4

Parafine lichide

09211800-9

Uleiuri minerale şi preparate din petrol

09211810-2

Uleiuri uşoare

09211820-5

Uleiuri minerale

09211900-0

Uleiuri lubrifiante pentru tracţiune

09220000-7

Vaselină, ceară de ţiţei şi benzine speciale

09221000-4

Vaselină şi ceară de ţiţei

09221100-5

Vaselină

09221200-6

Parafină

09221300-7

Ceară de ţiţei

09221400-8

Reziduuri de ţiţei

09222000-1

Benzine speciale

09222100-2

White-spirit

09230000-0

Ţiţei

09240000-3

Produse derivate din petrol şi cărbune

09241000-0

Şist bituminos sau petrolifer

09242000-7

Produse derivate din cărbune

09242100-8

Ulei de huilă

09300000-2

Electricitate, încălzire, energie solară şi nucleară

09310000-5

Electricitate

09320000-8

Aburi, apă caldă şi produse conexe

09321000-5

Apă caldă

09322000-2

Aburi

09323000-9

Încălzire urbană

09324000-6

Încălzire la distanţă

09330000-1

Energie solară

09331000-8

Panouri solare

09331100-9

Captori solari pentru producerea căldurii

09331200-0

Module solare fotovoltaice

09332000-5

Instalaţie solară

09340000-4

Combustibili nucleari

09341000-1

Uraniu

09342000-8

Plutoniu

09343000-5

Materiale radioactive

09344000-2

Radioizotopi

14000000-1

Produse de minerit, metale de bază şi produse conexe

14200000-3

Nisip şi argilă

14210000-6

Pietriş, nisip, piatră concasată şi agregate

14211000-3

Nisip

14211100-4

Nisip natural

14212000-0

Granule, criblură, nisip fin, pietre mici, pietriş, piatră fărâmiţată şi concasată, amestecuri de piatră, amestec de nisip şi pietriş şi alte agregate

14212100-1

Bolovani şi pietriş

14212110-4

Pietre mici

14212120-7

Pietriş

14212200-2

Agregate

14212210-5

Amestec de nisip şi pietriş

14212300-3

Piatră de carieră şi concasată

14212310-6

Balast

14212320-9

Granit concasat

14212330-2

Bazalt concasat

14212400-4

Pământ

14212410-7

Pământ vegetal

14212420-0

Subsol

14212430-3

Criblură

14213000-7

Macadam, macadam gudronat şi nisip gudronat

14213100-8

Macadam

14213200-9

Macadam gudronat

14213300-0

Nisip gudronat

14220000-9

Argilă şi caolin

14221000-6

Argilă

14222000-3

Caolin

14300000-4

Produse anorganice chimice şi îngrăşăminte minerale

14310000-7

Îngrăşăminte minerale

14311000-4

Calciu natural, fosfat aluminocalcic şi săruri naturale brute de potasiu

14311100-5

Calciu natural

14311200-6

Fosfaţi aluminocalcici

14311300-7

Săruri naturale brute de potasiu

14312000-1

Pirite de fier

14312100-2

Pirite de fier neprăjite

14320000-0

Produse anorganice chimice

14400000-5

Sare şi clorură de sodiu pur

14410000-8

Sare gemă

14420000-1

Sare marină

14430000-4

Sare concentrată prin evaporare şi clorură de sodiu pură

14450000-0

Saramură

14500000-6

Produse conexe de exploatare minieră şi în carieră

14520000-2

Pietre preţioase şi semipreţioase, piatră ponce, şmirghel, abrazivi naturali, alte minerale şi metale preţioase

14521000-9

Pietre preţioase şi semipreţioase

14521100-0

Pietre preţioase

14521140-2

Praf sau pulbere de pietre preţioase

14521200-1

Pietre semipreţioase

14521210-4

Praf sau pulbere de pietre semipreţioase

14522000-6

Diamante industriale; piatră ponce; şmirghel şi alţi abrazivi naturali

14522100-7

Piatră ponce

14522200-8

Diamante industriale

14522300-9

Şmirghel

14522400-0

Abrazivi naturali

14523000-3

Minerale, metale preţioase conexe şi produse asociate

14523100-4

Minerale

14523200-5

Aur

14523300-6

Argint

14523400-7

Platină

14600000-7

Minereuri metalifere şi aliaje

14610000-0

Minereuri metalifere

14611000-7

Minereuri de fier

14612000-4

Minereuri de metale neferoase

14612100-5

Minereuri de cupru

14612200-6

Minereuri de nichel

14612300-7

Minereuri de aluminiu

14612400-8

Minereuri de metale preţioase

14612500-9

Minereuri de plumb

14612600-0

Minereuri de zinc

14612700-1

Minereuri de staniu

14613000-1

Minereuri de uraniu şi toriu

14613100-2

Minereuri de uraniu

14613200-3

Minereuri de toriu

14614000-8

Diverse minereuri

14620000-3

Aliaje

14621000-0

Feroaliaje

14621100-1

Feroaliaje din afara CECO

14621110-4

Feromangan

14621120-7

Ferocrom

14621130-0

Feronichel

14622000-7

Oţel

14630000-6

Zgură, zgură de metal, deşeuri şi resturi feroase

14700000-8

Metale de bază

14710000-1

Fier, plumb, zinc, staniu şi cupru

14711000-8

Fier

14711100-9

Fontă brută

14712000-5

Plumb

14713000-2

Zinc

14714000-9

Staniu

14715000-6

Cupru

14720000-4

Aluminiu, nichel, scandiu, titan şi vanadiu

14721000-1

Aluminiu

14721100-2

Oxid de aluminiu

14722000-8

Nichel

14723000-5

Scandiu

14724000-2

Titan

14725000-9

Vanadiu

14730000-7

Crom, mangan, cobalt, ytriu şi zirconiu

14731000-4

Crom

14732000-1

Mangan

14733000-8

Cobalt

14734000-5

Ytriu

14735000-2

Zirconiu

14740000-0

Molibden, techneţiu, ruteniu şi rodiu

14741000-7

Molibden

14742000-4

Techneţiu

14743000-1

Ruteniu

14744000-8

Rodiu

14750000-3

Cadmiu, luteţiu, hafniu, tantal şi tungsten

14751000-0

Cadmiu

14752000-7

Luteţiu

14753000-4

Hafniu

14754000-1

Tantal

14755000-8

Tungsten

14760000-6

Iridiu, galiu, indiu, taliu şi bariu

14761000-3

Iridiu

14762000-0

Galiu

14763000-7

Indiu

14764000-4

Taliu

14765000-1

Bariu

14770000-9

Cesiu, stronţiu, rubidiu şi calciu

14771000-6

Cesiu

14772000-3

Stronţiu

14773000-0

Rubidiu

14774000-7

Calciu

14780000-2

Potasiu, magneziu, sodiu şi litiu

14781000-9

Potasiu

14782000-6

Magneziu

14783000-3

Sodiu

14784000-0

Litiu

14790000-5

Niobiu, osmiu, reniu şi paladiu

14791000-2

Niobiu

14792000-9

Osmiu

14793000-6

Reniu

14794000-3

Paladiu

14800000-9

Diverse produse minerale nemetalice

14810000-2

Produse abrazive

14811000-9

Pietre de moară, pietre de polizat şi pietre de tocilă

14811100-0

Pietre de moară

14811200-1

Pietre de polizat

14811300-2

Pietre de tocilă

14812000-6

Pulbere sau granule abrazive

14813000-3

Corindon artificial

14814000-0

Grafit artificial

14820000-5

Sticlă

14830000-8

Fibre de sticlă

14900000-0

Materii prime secundare de recuperare

14910000-3

Materii prime secundare metalice de recuperare

14920000-6

Materii prime secundare nemetalice de recuperare

14930000-9

Cenuşă şi resturi cu conţinut de metale

15000000-8

Alimente, băuturi, tutun şi produse conexe

15100000-9

Produse de origine animală, carne şi produse din carne

15110000-2

Carne

15111000-9

Carne de bovine

15111100-0

Carne de vită

15111200-1

Carne de mânzat

15112000-6

Carne de pasăre

15112100-7

Carne proaspătă de pasăre

15112110-0

Carne de gâscă

15112120-3

Carne de curcan

15112130-6

Carne de pui

15112140-9

Carne de raţă

15112300-9

Ficat de pasăre

15112310-2

Foie gras

15113000-3

Carne de porc

15114000-0

Organe comestibile

15115000-7

Carne de miel şi de oaie

15115100-8

Carne de miel

15115200-9

Carne de oaie

15117000-1

Carne de capră

15118000-8

Carne de cal, de măgar, de catâr sau de bardou

15118100-9

Carne de cal

15118900-7

Carne de măgar, de catâr sau de bardou

15119000-5

Diverse tipuri de carne

15119100-6

Carne de iepure de casă

15119200-7

Carne de iepure de câmp

15119300-8

Vânat

15119400-9

Picioare de broască

15119500-0

Porumbei

15119600-1

Carne de peşte

15130000-8

Produse din carne

15131000-5

Conserve şi produse din carne

15131100-6

Produse pe bază de carne pentru cârnaţi

15131110-9

Carne pentru cârnaţi

15131120-2

Salamuri

15131130-5

Cârnaţi

15131134-3

Sângerete şi alţi cârnaţi pe bază de sânge

15131135-0

Cârnaţi de pasăre

15131200-7

Carne uscată, sărată, afumată sau condimentată

15131210-0

Jambon afumat

15131220-3

Slănină

15131230-6

Salam

15131300-8

Preparate din ficat

15131310-1

Pateu

15131320-4

Preparate pe bază de ficat de gâscă sau de raţă

15131400-9

Produse pe bază de carne de porc

15131410-2

Jambon

15131420-5

Chiftele

15131490-6

Mâncăruri din carne de porc

15131500-0

Produse pe bază de carne de pasăre

15131600-1

Produse pe bază de carne de vită şi de mânzat

15131610-4

Chiftele din carne de vită

15131620-7

Carne de vită tocată

15131640-3

Chifle cu carne de vită tocată

15131700-2

Preparate pe bază de carne

15200000-0

Peşte preparat şi conserve de peşte

15210000-3

File de peşte, ficat şi icre sau lapţi de peşte

15211000-0

File de peşte

15211100-1

File proaspăt de peşte

15212000-7

Icre sau lapţi de peşte

15213000-4

Ficat de peşte

15220000-6

Peşte, file de peşte şi alte tipuri de carne de peşte congelate

15221000-3

Peşte congelat

15229000-9

Produse congelate pe bază de peşte

15230000-9

Peşte uscat sau sărat; peşte în saramură; peşte afumat

15231000-6

Peşte uscat

15232000-3

Peşte sărat

15233000-0

Peşte în saramură

15234000-7

Peşte afumat

15235000-4

Conserve de peşte

15240000-2

Peşte în conservă sau cutie şi alte tipuri de peşte preparat sau în conservă

15241000-9

Peşte pane sau acoperit în alt mod, în conservă sau cutie

15241100-0

Somon în conservă

15241200-1

Hering preparat sau în conservă

15241300-2

Sardine

15241400-3

Ton în conservă

15241500-4

Macrou de Atlantic

15241600-5

Hamsii

15241700-6

Batoane de peşte file

15241800-7

Preparate pe bază de peşte pane sau acoperit în alt mod

15242000-6

Mâncăruri preparate din peşte

15243000-3

Preparate pe bază de peşte

15244000-0

Caviar şi icre

15244100-1

Caviar

15244200-2

Icre

15250000-5

Fructe de mare

15251000-2

Crustacee congelate

15252000-9

Crustacee preparate sau în conservă

15253000-6

Produse pe bază de moluşte

15300000-1

Fructe, legume şi produse conexe

15310000-4

Cartofi şi produse pe bază de cartofi

15311000-1

Cartofi congelaţi

15311100-2

Chips şi cartofi prăjiţi

15311200-3

Cartofi tăiaţi cuburi, rondele şi alte tipuri de cartofi congelaţi

15312000-8

Produse din cartofi

15312100-9

Piure de cartofi instant

15312200-0

Cartofi semipreparaţi

15312300-1

Cartofi chips

15312310-4

Cartofi chips aromatizaţi

15312400-2

Gustări din cartofi

15312500-3

Crochete de cartofi

15313000-5

Cartofi transformaţi

15320000-7

Sucuri de fructe şi de legume

15321000-4

Sucuri de fructe

15321100-5

Suc de portocale

15321200-6

Suc de grepfrut

15321300-7

Suc de lămâie

15321400-8

Suc de ananas

15321500-9

Suc de struguri

15321600-0

Suc de mere

15321700-1

Amestecuri de sucuri neconcentrate

15321800-2

Sucuri concentrate

15322000-1

Sucuri de legume

15322100-2

Suc de tomate

15330000-0

Fructe şi legume transformate

15331000-7

Legume transformate

15331100-8

Legume proaspete sau congelate

15331110-1

Rădăcinoase transformate

15331120-4

Tuberculi transformaţi

15331130-7

Fasole, mazăre, ardei, tomate şi alte legume

15331131-4

Fasole transformată

15331132-1

Mazăre transformată

15331133-8

Mazăre sfărâmată

15331134-5

Tomate transformate

15331135-2

Ciuperci transformate

15331136-9

Ardei transformaţi

15331137-6

Germeni de soia

15331138-3

Trufe

15331140-0

Legume pentru frunze şi varză

15331142-4

Varză transformată

15331150-3

Legume cu păstăi transformate

15331170-9

Legume congelate

15331400-1

Legume în conservă şi/sau la cutie

15331410-4

Fasole în sos tomat

15331411-1

Fasole albă în sos tomat

15331420-7

Tomate în conservă

15331423-8

Tomate la cutie

15331425-2

Piure de tomate

15331427-6

Piure concentrat de tomate

15331428-3

Sos de tomate

15331430-0

Ciuperci la cutie

15331450-6

Măsline transformate

15331460-9

Legume la cutie

15331461-6

Varză acră la cutie

15331462-3

Mazăre la cutie

15331463-0

Fasole boabe la cutie

15331464-7

Fasole întreagă la cutie

15331465-4

Sparanghel la cutie

15331466-1

Măsline la cutie

15331470-2

Porumb dulce

15331480-5

Legume conservate provizoriu

15331500-2

Legume conservate în oţet

15332000-4

Fructe şi fructe cu coajă lignifiată transformate

15332100-5

Fructe transformate

15332140-7

Mere transformate

15332150-0

Pere transformate

15332160-3

Banane transformate

15332170-6

Rubarbă

15332180-9

Pepeni galbeni

15332200-6

Dulceţuri şi marmelade; jeleuri de fructe; piureuri şi paste de fructe sau de fructe cu coajă lignifiată

15332230-5

Marmelade

15332231-2

Marmeladă de portocale

15332232-9

Marmeladă de lămâie

15332240-8

Jeleuri de fructe

15332250-1

Paste de fructe

15332260-4

Paste de fructe cu coajă lignifiată

15332261-1

Unt de arahide

15332270-7

Piureuri de fructe

15332290-3

Dulceţuri

15332291-0

Dulceaţă de caise

15332292-7

Dulceaţă de mure

15332293-4

Dulceaţă de coacăze

15332294-1

Dulceaţă de cireşe

15332295-8

Dulceaţă de zmeură

15332296-5

Dulceaţă de căpşuni

15332300-7

Fructe cu coajă lignifiată transformate

15332310-0

Fructe cu coajă lignifiată prăjite sau sărate

15332400-8

Conserve de fructe

15332410-1

Fructe uscate

15332411-8

Stafide de Corint transformate

15332412-5

Stafide transformate

15332419-4

Sultanine

15333000-1

Produse vegetale secundare

15400000-2

Uleiuri şi grăsimi animale sau vegetale

15410000-5

Uleiuri şi grăsimi animale sau vegetale brute

15411000-2

Uleiuri animale sau vegetale

15411100-3

Uleiuri vegetale

15411110-6

Ulei de măsline

15411120-9

Ulei de susan

15411130-2

Ulei de arahide

15411140-5

Ulei de cocos

15411200-4

Ulei pentru gătit

15411210-7

Ulei pentru prăjit

15412000-9

Grăsimi

15412100-0

Grăsimi animale

15412200-1

Grăsimi vegetale

15413000-6

Reziduuri solide de grăsimi sau de uleiuri vegetale

15413100-7

Şrot

15420000-8

Uleiuri şi grăsimi rafinate

15421000-5

Uleiuri rafinate

15422000-2

Grăsimi rafinate

15423000-9

Grăsimi sau uleiuri hidrogenate sau esterificate

15424000-6

Ceruri vegetale

15430000-1

Grăsimi comestibile

15431000-8

Margarină şi preparate similare

15431100-9

Margarină

15431110-2

Margarină lichidă

15431200-0

Produse tartinabile cu un conţinut redus sau scăzut de grăsimi

15500000-3

Produse lactate

15510000-6

Lapte şi smântână

15511000-3

Lapte

15511100-4

Lapte pasteurizat

15511200-5

Lapte sterilizat

15511210-8

Lapte UHT

15511300-6

Lapte degresat

15511400-7

Lapte semidegresat

15511500-8

Lapte integral

15511600-9

Lapte condensat

15511700-0

Lapte praf

15512000-0

Smântână

15512100-1

Smântână semigrasă

15512200-2

Smântână grasă

15512300-3

Smântână groasă

15512900-9

Smântână pentru frişcă

15530000-2

Unt

15540000-5

Brânzeturi

15541000-2

Brânză de masă

15542000-9

Brânză proaspătă

15542100-0

Cottage cheese

15542200-1

Brânză cu pastă moale

15542300-2

Brânză Feta

15543000-6

Brânză rasă, pulbere, cu mucegai şi alte tipuri de brânză

15543100-7

Brânză cu mucegai

15543200-8

Brânză Cheddar

15543300-9

Brânză rasă

15543400-0

Parmezan

15544000-3

Brânză cu pastă tare

15545000-0

Brânză tartinabilă

15550000-8

Diverse produse lactate

15551000-5

Iaurt şi alte produse lactate fermentate

15551300-8

Iaurt

15551310-1

Iaurt natural

15551320-4

Iaurt aromatizat

15551500-0

Zară

15552000-2

Cazeină

15553000-9

Lactoză sau sirop de lactoză

15554000-6

Zer

15555000-3

Îngheţată şi produse similare

15555100-4

Îngheţată

15555200-5

Şerbet

15600000-4

Produse de morărit, amidon şi produse amilacee

15610000-7

Produse de morărit

15611000-4

Orez decorticat

15612000-1

Făină de cereale sau făină vegetală şi produse conexe

15612100-2

Făină de grâu

15612110-5

Făină integrală

15612120-8

Făină de panificaţie

15612130-1

Făină simplă

15612150-7

Făină de patiserie

15612190-9

Făină cu ferment

15612200-3

Făină de cereale

15612210-6

Făină de porumb

15612220-9

Făină de orez

15612300-4

Făinuri vegetale

15612400-5

Amestecuri utilizate la prepararea produselor de panificaţie

15612410-8

Preparate pentru prăjituri

15612420-1

Preparate pentru copt

15612500-6

Produse de brutărie

15613000-8

Produse pe bază de boabe de cereale

15613100-9

Ovăz măcinat

15613300-1

Produse cerealiere

15613310-4

Cereale pentru micul dejun

15613311-1

Fulgi de porumb

15613313-5

Müsli sau echivalent

15613319-7

Grâu expandat

15613380-5

Fulgi de ovăz

15614000-5

Orez transformat

15614100-6

Orez cu bob lung

15614200-7

Orez măcinat

15614300-8

Brizură de orez

15615000-2

Tărâţe

15620000-0

Amidonuri şi produse amilacee

15621000-7

Ulei de porumb

15622000-4

Glucoză şi produse pe bază de glucoză, fructoză şi produse pe bază de fructoză

15622100-5

Glucoză şi produse pe bază de glucoză

15622110-8

Glucoză

15622120-1

Sirop de glucoză

15622300-7

Fructoză şi produse pe bază de fructoză

15622310-0

Fructoză

15622320-3

Preparate pe bază de fructoză

15622321-0

Soluţii de fructoză

15622322-7

Sirop de fructoză

15623000-1

Amidon şi fecule

15624000-8

Tapioca

15625000-5

Griş

15626000-2

Praf de budincă

15700000-5

Furaje

15710000-8

Furaje preparate pentru animale de fermă sau pentru alte animale

15711000-5

Hrană pentru peşti

15712000-2

Furaje uscate

15713000-9

Hrană pentru animale de companie

15800000-6

Diverse produse alimentare

15810000-9

Produse de panificaţie, produse de patiserie şi de cofetărie proaspete

15811000-6

Produse de panificaţie

15811100-7

Pâine

15811200-8

Chifle

15811300-9

Cornuri

15811400-0

Gogoşi

15811500-1

Produse de panificaţie preparate

15811510-4

Sendvişuri

15811511-1

Sendvişuri preparate

15812000-3

Produse de patiserie şi de cofetărie

15812100-4

Produse de patiserie

15812120-0

Plăcinte

15812121-7

Plăcinte sărate

15812122-4

Plăcinte dulci

15812200-5

Produse de cofetărie

15813000-0

Alimente pentru micul dejun

15820000-2

Pişcoturi şi biscuiţi; produse de patiserie şi de cofetărie conservate

15821000-9

Produse de panificaţie prăjite şi produse de patiserie

15821100-0

Produse de panificaţie prăjite

15821110-3

Pâine prăjită

15821130-9

Pâine crocantă

15821150-5

Pişcoturi

15821200-1

Biscuiţi dulci

15830000-5

Zahăr şi produse conexe

15831000-2

Zahăr

15831200-4

Zahăr alb

15831300-5

Zahăr de arţar şi sirop de arţar

15831400-6

Melasă

15831500-7

Siropuri de zahăr

15831600-8

Miere

15832000-9

Deşeuri provenite de la fabricarea zahărului

15833000-6

Produse pe bază de zahăr

15833100-7

Deserturi

15833110-0

Blaturi de tarte

15840000-8

Cacao, ciocolată şi produse zaharoase

15841000-5

Cacao

15841100-6

Pastă de cacao

15841200-7

Unt, grăsime sau ulei de cacao

15841300-8

Cacao pudră neîndulcită

15841400-9

Cacao pudră îndulcită

15842000-2

Ciocolată şi produse zaharoase

15842100-3

Ciocolată

15842200-4

Produse pe bază de ciocolată

15842210-7

Ciocolată de băut

15842220-0

Batoane de ciocolată

15842300-5

Dulciuri

15842310-8

Bomboane

15842320-1

Nuga

15842400-6

Fructe, fructe cu coajă lignifiată sau coajă de fructe conservate în zahăr

15850000-1

Paste făinoase

15851000-8

Produse făinoase

15851100-9

Paste făinoase nepreparate

15851200-0

Paste făinoase preparate şi cuşcuş

15851210-3

Paste făinoase preparate

15851220-6

Paste făinoase umplute

15851230-9

Lasagna

15851250-5

Cuşcuş

15851290-7

Paste făinoase în conservă

15860000-4

Cafea, ceai şi produse conexe

15861000-1

Cafea

15861100-2

Cafea prăjită

15861200-3

Cafea decafeinizată

15862000-8

Înlocuitori de cafea

15863000-5

Ceai

15863100-6

Ceai verde

15863200-7

Ceai negru

15864000-2

Preparate de ceai sau de maté

15864100-3

Ceai la pliculeţ

15865000-9

Infuzii de ceaiuri de plante

15870000-7

Condimente şi mirodenii

15871000-4

Oţet; sosuri; amestecuri de condimente; făină şi praf de muştar; muştar preparat

15871100-5

Oţet şi înlocuitori de oţet

15871110-8

Oţet sau echivalent

15871200-6

Sosuri, amestecuri de condimente şi de mirodenii

15871210-9

Sos de soia

15871230-5

Ketchup

15871250-1

Muştar

15871260-4

Sosuri

15871270-7

Amestecuri de condimente

15871273-8

Maioneză

15871274-5

Produse tartinabile pentru sendvişuri

15871279-0

Chutney

15872000-1

Plante aromatice şi mirodenii

15872100-2

Piper

15872200-3

Mirodenii

15872300-4

Plante aromatice

15872400-5

Sare

15872500-6

Ghimbir

15880000-0

Produse nutriţionale speciale

15881000-7

Preparate alimentare omogenizate

15882000-4

Produse dietetice

15884000-8

Alimente pentru nou-născuţi

15890000-3

Diverse produse alimentare şi produse uscate

15891000-0

Supe şi ciorbe

15891100-1

Supe pe bază de carne

15891200-2

Supe pe bază de peşte

15891300-3

Supe mixte

15891400-4

Supe

15891410-7

Supe instant

15891500-5

Ciorbe

15891600-6

Supe concentrate

15891610-9

Ciorbe instant

15891900-9

Supe de legume

15892000-7

Sucuri şi extracte vegetale, substanţe peptice şi agenţi de îngroşare

15892100-8

Sucuri vegetale

15892200-9

Extracte vegetale

15892400-1

Agenţi de îngroşare

15893000-4

Produse uscate

15893100-5

Preparate alimentare

15893200-6

Preparate pentru desert

15893300-7

Preparate pentru sosuri

15894000-1

Produse alimentare transformate

15894100-2

Mâncare vegetariană

15894200-3

Mâncare preparată

15894210-6

Mâncare pentru şcoli

15894220-9

Mâncare pentru spitale

15894300-4

Feluri de mâncare preparate

15894400-5

Gustări

15894500-6

Produse pentru distribuitoare automate

15894600-7

Garnituri pentru sendvişuri

15894700-8

Delicatese

15895000-8

Produse de fast-food

15895100-9

Hamburgeri

15896000-5

Produse congelate

15897000-2

Conserve de alimente şi raţii militare

15897100-3

Raţii militare

15897200-4

Conserve de alimente

15897300-5

Pachete de alimente

15898000-9

Drojdie

15899000-6

Praf de copt

15900000-7

Băuturi, tutun şi produse conexe

15910000-0

Băuturi alcoolice distilate

15911000-7

Băuturi spirtoase

15911100-8

Spirtoase

15911200-9

Lichioruri

15930000-6

Vinuri

15931000-3

Vinuri nearomatizate

15931100-4

Vin spumant

15931200-5

Vin de masă

15931300-6

Porto

15931400-7

Madeira

15931500-8

Must de struguri

15931600-9

Sherry

15932000-0

Drojdie de vin

15940000-9

Cidru şi alte vinuri pe bază de fructe

15941000-6

Cidru

15942000-3

Vinuri pe bază de fructe

15950000-2

Băuturi fermentate nedistilate

15951000-9

Vermut

15960000-5

Bere de malţ

15961000-2

Bere

15961100-3

Bere blondă

15962000-9

Borhoturi din fabricarea şi distilarea berii

15980000-1

Băuturi fără alcool

15981000-8

Apă minerală

15981100-9

Apă minerală plată

15981200-0

Apă minerală carbogazoasă

15981300-1

Apă în stare solidă

15981310-4

Gheaţă

15981320-7

Zăpadă

15981400-2

Ape minerale aromatizate

15982000-5

Băuturi nealcoolice

15982100-6

Siropuri de fructe

15982200-7

Lapte cu ciocolată

15990000-4

Tutun, produse pe bază de tutun şi articole conexe

15991000-1

Produse pe bază de tutun

15991100-2

Ţigări de foi

15991200-3

Trabucuri

15991300-4

Ţigări

15992000-8

Tutun

15992100-9

Tutun prelucrat

15993000-5

Articole de tutungerie

15994000-2

Hârtie pentru ţigări şi hârtie de filtru

15994100-3

Hârtie pentru ţigări

15994200-4

Hârtie de filtru

16000000-5

Utilaje agricole

16100000-6

Utilaje agricole şi forestiere pentru pregătirea sau cultivarea solului

16110000-9

Pluguri sau grape cu discuri

16120000-2

Grape, grape cu cuţite, cultivatoare, maşini de plivit sau prăşitoare

16130000-5

Semănătoare, plantatoare sau maşini de repicat

16140000-8

Distribuitoare de îngrăşăminte naturale

16141000-5

Distribuitoare de îngrăşăminte

16150000-1

Tăvăluge pentru peluze sau pentru terenuri de sport

16160000-4

Diverse echipamente de grădinărit

16300000-8

Secerătoare

16310000-1

Cositoare

16311000-8

Maşini de tuns iarba

16311100-9

Maşini de tuns iarba pentru peluze, parcuri şi terenuri de sport

16320000-4

Maşini de cosit

16330000-7

Prese de balotat pentru paie sau pentru furaje

16331000-4

Prese de balotat

16340000-0

Combine agricole

16400000-9

Maşini agricole sau horticole de pulverizat

16500000-0

Remorci şi semiremorci cu încărcare automată sau de descărcare pentru agricultură

16510000-3

Remorci cu încărcare automată pentru agricultură

16520000-6

Remorci de descărcare pentru agricultură

16530000-9

Semiremorci cu încărcare automată pentru agricultură

16540000-2

Semiremorci de descărcare pentru agricultură

16600000-1

Utilaje agricole sau forestiere specializate

16610000-4

Maşini de curăţare, de triere sau de sortare a ouălor, a fructelor sau a altor produse agricole

16611000-1

Maşini de curăţare a produselor agricole

16611100-2

Maşini de curăţare a ouălor

16611200-3

Maşini de curăţare a fructelor

16612000-8

Maşini de triere sau de sortare a produselor agricole

16612100-9

Maşini de triere sau de sortare a ouălor

16612200-0

Maşini de triere sau de sortare a fructelor

16613000-5

Maşini de curăţare, de triere sau de sortare a seminţelor, a boabelor sau a legumelor uscate

16620000-7

Aparate de muls

16630000-0

Utilaje pentru prepararea furajelor

16640000-3

Utilaje apicole

16650000-6

Utilaje avicole

16651000-3

Incubatoare şi clocitoare avicole

16700000-2

Tractoare

16710000-5

Tractoare agricole cu însoţitor uman

16720000-8

Tractoare uzate

16730000-1

Motoare de tracţiune

16800000-3

Piese pentru utilaje agricole şi forestiere

16810000-6

Piese pentru utilaje agricole

16820000-9

Piese pentru utilaje forestiere

18000000-9

Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole de voiaj şi accesorii

18100000-0

Îmbrăcăminte de uz profesional, îmbrăcăminte specială de lucru şi accesorii

18110000-3

Îmbrăcăminte de uz profesional

18113000-4

Îmbrăcăminte de uz industrial

18114000-1

Salopete de lucru

18130000-9

Îmbrăcăminte specială de lucru

18132000-3

Îmbrăcăminte de zbor

18132100-4

Veste de zbor

18132200-5

Costume de zbor

18140000-2

Accesorii pentru îmbrăcăminte de lucru

18141000-9

Mănuşi de lucru

18142000-6

Viziere de siguranţă

18143000-3

Echipamente de protecţie

18200000-1

Îmbrăcăminte de exterior

18210000-4

Mantouri

18211000-1

Pelerine

18212000-8

Cape

18213000-5

Jachete de vânt

18220000-7

Îmbrăcăminte de protecţie împotriva intemperiilor

18221000-4

Îmbrăcăminte impermeabilă

18221100-5

Pelerine impermeabile

18221200-6

Hanorace

18221300-7

Impermeabile

18222000-1

Haine de serviciu

18222100-2

Costume (bărbaţi); taioare (femei)

18222200-3

Compleuri

18223000-8

Jachete şi blazere

18223100-9

Blazere

18223200-0

Jachete

18224000-5

Îmbrăcăminte din textile acoperite sau impregnate

18230000-0

Diverse tipuri de îmbrăcăminte de exterior

18231000-7

Rochii

18232000-4

Fuste

18233000-1

Şorturi

18234000-8

Pantaloni

18235000-5

Pulovere, cardigane şi articole similare

18235100-6

Pulovere

18235200-7

Cardigane

18235300-8

Jachete flauşate

18235400-9

Veste

18300000-2

Articole de îmbrăcăminte

18310000-5

Lenjerie de corp

18311000-2

Furouri

18312000-9

Lenjerie intimă pentru femei

18313000-6

Slipuri pentru femei

18314000-3

Halate de baie

18315000-0

Ciorapi de damă

18316000-7

Ciorapi cu chilot

18317000-4

Şosete

18318000-1

Îmbrăcăminte de noapte

18318100-2

Cămăşi de noapte

18318200-3

Capoate

18318300-4

Pijamale

18318400-5

Maiouri

18318500-6

Cămăşi de noapte pentru femei

18320000-8

Sutiene, corsete, jartiere şi articole similare

18321000-5

Sutiene

18322000-2

Corsete

18323000-9

Jartiere

18330000-1

Tricouri şi cămăşi

18331000-8

Tricouri

18332000-5

Cămăşi

18333000-2

Tricouri polo

18400000-3

Îmbrăcăminte specială şi accesorii

18410000-6

Îmbrăcăminte specială

18411000-3

Îmbrăcăminte pentru bebeluşi

18412000-0

Îmbrăcăminte sport

18412100-1

Treninguri

18412200-2

Cămăşi de sport

18412300-3

Costume de schi

18412800-8

Costume de baie

18420000-9

Accesorii vestimentare

18421000-6

Batiste

18422000-3

Eşarfe

18423000-0

Cravate

18424000-7

Mănuşi

18424300-0

Mănuşi de unică folosinţă

18424400-1

Mănuşi cu un deget

18424500-2

Mănuşi lungi

18425000-4

Centuri

18425100-5

Banduliere

18440000-5

Pălării şi articole pentru acoperit capul

18441000-2

Pălării

18443000-6

Articole pentru acoperit capul şi accesorii

18443100-7

Banderole

18443300-9

Articole pentru acoperit capul

18443310-2

Berete

18443320-5

Berete de campanie

18443330-8

Glugi

18443340-1

Şepci

18443400-0

Şireturi de trecut pe sub bărbie pentru articolele pentru cap

18443500-1

Viziere

18444000-3

Articole de protecţie pentru cap

18444100-4

Articole de siguranţă pentru cap

18444110-7

Caschete

18444111-4

Caschete antişoc

18444112-1

Căşti de bicicletă

18444200-5

Căşti de siguranţă

18450000-8

Închizători (pentru îmbrăcăminte)

18451000-5

Nasturi

18451100-6

Părţi de nasturi

18452000-2

Ace de siguranţă

18453000-9

Fermoare

18500000-4

Bijuterii, ceasuri şi articole conexe

18510000-7

Bijuterii şi articole conexe

18511000-4

Pietre preţioase pentru bijuterii

18511100-5

Diamante

18511200-6

Rubine

18511300-7

Smaralde

18511400-8

Piatră de opal

18511500-9

Piatră de cuarţ

18511600-0

Piatră de turmalină

18512000-1

Monede şi medalii

18512100-2

Monede

18512200-3

Medalii

18513000-8

Bijuterii

18513100-9

Perle

18513200-0

Piese de orfevrerie

18513300-1

Articole din metale preţioase

18513400-2

Articole din pietre preţioase sau semipreţioase

18513500-3

Articole de argintărie

18520000-0

Orologerie personală

18521000-7

Ceasuri

18521100-8

Sticlă pentru ceasuri de mână

18522000-4

Ceasuri de mână

18523000-1

Cronometre

18530000-3

Cadouri şi recompense

18600000-5

Blănuri şi articole din blană

18610000-8

Articole din blană

18611000-5

Piei cu blană

18612000-2

Îmbrăcăminte din blană

18613000-9

Articole din blană artificială

18620000-1

Blănuri

18800000-7

Articole de încălţăminte

18810000-0

Încălţăminte, alta decât încălţămintea pentru sport sau de protecţie

18811000-7

Încălţăminte impermeabilă

18812000-4

Încălţăminte cu părţi de cauciuc sau de material plastic

18812100-5

Sandale cu feţe de cauciuc sau de material plastic

18812200-6

Cizme de cauciuc

18812300-7

Încălţăminte de oraş cu feţe de cauciuc sau de material plastic

18812400-8

Şlapi

18813000-1

Încălţăminte cu feţe de piele

18813100-2

Sandale

18813200-3

Papuci de casă

18813300-4

Încălţăminte de oraş

18814000-8

Încălţăminte cu feţe din material textil

18815000-5

Cizme

18815100-6

Botine

18815200-7

Cizme trei sferturi

18815300-8

Cizme lungi

18815400-9

Cizme pescăreşti

18816000-2

Galoşi

18820000-3

Încălţăminte pentru sport

18821000-0

Încălţăminte pentru schi

18821100-1

Încălţăminte pentru schi fond

18822000-7

Încălţăminte pentru antrenament

18823000-4

Încălţăminte pentru munte

18824000-1

Încălţăminte pentru fotbal

18830000-6

Încălţăminte de protecţie

18831000-3

Încălţăminte cu vârf de protecţie de metal

18832000-0

Încălţăminte specială

18832100-1

Încălţăminte pentru zbor

18840000-9

Părţi de încălţăminte

18841000-6

Feţe de încălţăminte

18842000-3

Tălpi

18843000-0

Tocuri

18900000-8

Articole de voiaj, şelărie, saci şi săculeţe

18910000-1

Şelărie

18911000-8

Şei

18912000-5

Cravaşe

18913000-2

Bice

18920000-4

Articole de voiaj

18921000-1

Valize

18923000-5

Poşete şi portofele

18923100-6

Poşete

18923200-7

Portofele

18924000-2

Cufere

18925000-9

Suporturi pentru ploşti şi etuiuri

18925100-0

Suporturi pentru ploşti

18925200-1

Etuiuri

18929000-7

Truse de toaletă

18930000-7

Saci şi săculeţe

18931000-4

Genţi de voiaj

18931100-5

Rucsacuri

18932000-1

Genţi de sport

18933000-8

Saci pentru expedieri poştale

18933100-9

Saci poştali

18934000-5

Sacoşe

18935000-2

Saci de rufe

18936000-9

Saci textili

18937000-6

Saci de ambalaj

18937100-7

Săculeţe de ambalaj

18938000-3

Pungi cu dublură de protecţie

18939000-0

Genţi de mână

19000000-6

Produse din piele, materiale textile, din plastic şi din cauciuc

19100000-7

Piele

19110000-0

Piele chamois

19120000-3

Piele de bovidee sau de ecvidee

19130000-6

Piele de ovine, de caprine sau de porcine

19131000-3

Piele de oaie sau de miel

19132000-0

Piele de capră sau de ied

19133000-7

Piele de porcine

19140000-9

Piele de alte animale, piele reconstituită sau alte tipuri de piele

19141000-6

Piele de alte animale

19142000-3

Piele reconstituită

19143000-0

Imitaţie de piele

19144000-7

Piele lăcuită

19160000-5

Curele de ceas

19170000-8

Articole din piele utilizate la maşini sau la dispozitive mecanice

19200000-8

Materiale textile şi articole conexe

19210000-1

Ţesături

19211000-8

Ţesături sintetice

19211100-9

Ţesături mixte

19212000-5

Ţesături din bumbac

19212100-6

Doc

19212200-7

Denim

19212300-8

Pânză

19212310-1

Articole din pânză

19212400-9

Poplin

19212500-0

Şnururi

19212510-3

Curele

19220000-4

Materiale din lână

19230000-7

Ţesături de in

19231000-4

Lenjerie

19240000-0

Ţesături speciale

19241000-7

Catifea

19242000-4

Ţesături pluşate

19243000-1

Ţesături pentru tapiţerie

19244000-8

Ţesături pentru perdele

19245000-5

Ţesături pentru căptuşeală

19250000-3

Ţesături tricotate sau croşetate

19251000-0

Tricot

19251100-1

Ţesături din catifea

19252000-7

Ţesături croşetate

19260000-6

Stofă

19270000-9

Ţesături fără urzeală

19280000-2

Lână, piei brute şi prelucrate

19281000-9

Lână

19282000-6

Piei prelucrate

19283000-3

Piei prelucrate şi pene de pasăre

19400000-0

Fire textile

19410000-3

Fibre textile naturale

19420000-6

Fibre textile artificiale

19430000-9

Fire textile din fibre naturale

19431000-6

Fire de mătase

19432000-3

Fire de lână

19433000-0

Fire de bumbac

19434000-7

Fire de in

19435000-4

Fire pentru cusut din fibre naturale

19435100-5

Fire pentru cusut

19435200-6

Fire pentru tricotat

19436000-1

Fire din fibre textile vegetale

19440000-2

Fire sau aţe sintetice

19441000-9

Fire sintetice

19442000-6

Aţe sintetice

19442100-7

Aţe pentru cusut sintetice

19442200-8

Fire pentru tricotat sintetice

19500000-1

Materiale din cauciuc şi din plastic

19510000-4

Produse din cauciuc

19511000-1

Camere de aer, benzi de rulare şi flapsuri din cauciuc

19511100-2

Flapsuri

19511200-3

Camere de aer

19511300-4

Benzi de rulare pentru pneuri

19512000-8

Articole de cauciuc nevulcanizat

19513000-5

Materiale textile cauciucate

19513100-6

Material cord pentru pneuri

19513200-7

Bandă adezivă din materiale textile cauciucate

19514000-2

Cauciuc regenerat

19520000-7

Produse din plastic

19521000-4

Produse din polistiren

19521100-5

Folii din polistiren

19521200-6

Plăci din polistiren

19522000-1

Răşini

19522100-2

Răşini epoxidice

19522110-5

Tuburi din răşină epoxidică

19600000-2

Deşeuri de piele, textile, de cauciuc şi de plastic

19610000-5

Deşeuri de piele

19620000-8

Deşeuri textile

19630000-1

Deşeuri de cauciuc

19640000-4

Saci şi pungi din polietilenă pentru deşeuri

19700000-3

Cauciuc şi fibre sintetice

19710000-6

Cauciuc sintetic

19720000-9

Fibre sintetice

19721000-6

Cabluri de fibre sintetice

19722000-3

Fir cu rezistenţă mare

19723000-0

Fir cu textură simplă

19724000-7

Monofilamente sintetice

19730000-2

Fibre artificiale

19731000-9

Fibre artificiale scurte

19732000-6

Polipropilenă

19733000-3

Fir cu textură artificială

22000000-0

Imprimate şi produse conexe

22100000-1

Cărţi, broşuri şi pliante tipărite

22110000-4

Cărţi tipărite

22111000-1

Cărţi şcolare

22112000-8

Manuale şcolare

22113000-5

Cărţi de bibliotecă

22114000-2

Dicţionare, hărţi, cărţi de muzică şi alte cărţi

22114100-3

Dicţionare

22114200-4

Atlase

22114300-5

Hărţi

22114310-8

Hărţi de cadastru

22114311-5

Copii heliografice

22114400-6

Partituri

22114500-7

Enciclopedii

22120000-7

Publicaţii

22121000-4

Publicaţii tehnice

22130000-0

Anuare

22140000-3

Pliante

22150000-6

Broşuri

22160000-9

Fascicole

22200000-2

Ziare, reviste specializate, periodice şi reviste

22210000-5

Ziare

22211000-2

Reviste specializate

22211100-3

Jurnale oficiale

22212000-9

Periodice

22212100-0

Publicaţii periodice

22213000-6

Reviste

22300000-3

Cărţi poştale, felicitări şi alte imprimate

22310000-6

Vederi

22312000-0

Ilustrate

22313000-7

Hârtie pentru decalcomanie

22314000-4

Desene

22315000-1

Fotografii

22320000-9

Felicitări

22321000-6

Felicitări de Crăciun

22400000-4

Timbre, carnete de cecuri, bancnote, acţiuni, materiale publicitare, cataloage şi manuale

22410000-7

Timbre

22411000-4

Timbre de Crăciun

22412000-1

Timbre noi

22413000-8

Timbre autocolante pentru reduceri

22414000-5

Suporturi de timbre

22420000-0

Hârtie timbrată

22430000-3

Bancnote

22440000-6

Carnete de cecuri

22450000-9

Imprimate nefalsificabile

22451000-6

Paşapoarte

22452000-3

Formulare de mandate poştale

22453000-0

Viniete de automobile

22454000-7

Permise de conducere

22455000-4

Cărţi de identitate

22455100-5

Brăţară de identitate

22456000-1

Permise

22457000-8

Cartele de acces

22458000-5

Imprimate la comandă

22459000-2

Bilete

22459100-3

Autocolante şi benzi publicitare

22460000-2

Materiale publicitare, cataloage comerciale şi manuale

22461000-9

Cataloage

22461100-0

Suporturi de liste

22462000-6

Materiale publicitare

22470000-5

Manuale

22471000-2

Manuale de informatică

22472000-9

Manuale de instrucţiuni

22473000-6

Manuale tehnice

22500000-5

Plăci sau cilindri tipografici, alte echipamente de tipografie

22510000-8

Plăci offset

22520000-1

Echipamente de gravură uscată

22521000-8

Echipamente de ştanţare

22600000-6

Cerneală

22610000-9

Cerneală tipografică

22611000-6

Cerneală pentru heliogravură

22612000-3

Tuş

22800000-8

Registre, registre contabile, clasoare, formulare şi alte articole imprimate de papetărie din hârtie sau din carton

22810000-1

Registre din hârtie sau din carton

22813000-2

Registre contabile

22814000-9

Chitanţiere

22815000-6

Carneţele

22816000-3

Blocuri

22816100-4

Blocnotesuri

22816200-5

Caiet de stenografie

22816300-6

Post-it

22817000-0

Jurnale sau agende personale

22819000-4

Agende

22820000-4

Formulare

22821000-1

Formulare electorale

22822000-8

Formulare comerciale

22822100-9

Formulare comerciale continue

22822200-0

Formulare comerciale necontinue

22830000-7

Caiete de exerciţii

22831000-4

Rezerve pentru caiete şcolare

22832000-1

Foi de exerciţii

22840000-0

Albume de eşantioane

22841000-7

Albume de colecţii

22841100-8

Carnete de timbre

22841200-9

Clasoare de timbre

22850000-3

Clasoare şi accesorii pentru clasoare

22851000-0

Clasoare

22852000-7

Dosare

22852100-8

Coperţi de dosar

22853000-4

Suporturi de dosare

22900000-9

Diverse imprimate

22990000-6

Hârtie pentru utilizare grafică, hârtie nestratificată şi neimpermeabilizată

22991000-3

Hârtie pentru ziar

22992000-0

Hârtie sau carton prelucrate manual

22993000-7

Hârtie şi carton fotosensibile, termosensibile sau termografice

22993100-8

Hârtie sau carton fotosensibile

22993200-9

Hârtie sau carton termosensibile

22993300-0

Hârtie sau carton termografice

22993400-1

Hârtie sau carton ondulat

24000000-4

Produse chimice

24100000-5

Gaze

24110000-8

Gaze industriale

24111000-5

Hidrogen, argon, gaze rare, azot şi oxigen

24111100-6

Argon

24111200-7

Gaze rare

24111300-8

Heliu

24111400-9

Neon

24111500-0

Gaze medicale

24111600-1

Hidrogen

24111700-2

Azot

24111800-3

Azot lichid

24111900-4

Oxigen

24112000-2

Compuşi anorganici ai oxigenului

24112100-3

Dioxid de carbon

24112200-4

Oxizi de azot

24112300-5

Compuşi anorganici gazoşi ai oxigenului

24113000-9

Aer lichid şi aer comprimat

24113100-0

Aer lichid

24113200-1

Aer comprimat

24200000-6

Coloranţi şi pigmenţi

24210000-9

Oxizi, peroxizi şi hidroxizi

24211000-6

Oxid şi peroxid de zinc, oxid de titan, coloranţi şi pigmenţi

24211100-7

Oxid de zinc

24211200-8

Peroxid de zinc

24211300-9

Oxid de titan

24212000-3

Oxizi şi hidroxizi de crom, de mangan, de magneziu, de plumb şi de cupru

24212100-4

Oxid de crom

24212200-5

Oxid de mangan

24212300-6

Oxid de plumb

24212400-7

Oxid de cupru

24212500-8

Oxid de magneziu

24212600-9

Hidroxizi pentru coloranţi şi pentru pigmenţi

24212610-2

Hidroxid de crom

24212620-5

Hidroxid de mangan

24212630-8

Hidroxid de plumb

24212640-1

Hidroxid de cupru

24212650-4

Hidroxid de magneziu

24213000-0

Oxid de calciu hidratat

24220000-2

Extracte tanante, extracte colorante, tanini şi substanţe colorante

24221000-9

Extracte colorante

24222000-6

Extracte tanante

24223000-3

Tanini

24224000-0

Substanţe colorante

24225000-7

Produse tanante

24300000-7

Produse chimice anorganice şi organice de bază

24310000-0

Produse chimice anorganice de bază

24311000-7

Elemente chimice, acizi anorganici şi compuşi

24311100-8

Metaloizi

24311110-1

Fosfuri

24311120-4

Carburi

24311130-7

Hidruri

24311140-0

Nitruri

24311150-3

Azoturi

24311160-6

Siliciuri

24311170-9

Boruri

24311180-2

Sulf rafinat

24311200-9

Halogen

24311300-0

Metale alcaline

24311310-3

Mercur

24311400-1

Clorură de hidrogen, acizi anorganici, dioxid de siliciu şi dioxid de sulf

24311410-4

Acizi anorganici

24311411-1

Acid sulfuric

24311420-7

Acid fosforic

24311430-0

Acizi polifosforici

24311440-3

Acid hexafluorosilicic

24311450-6

Dioxid de sulf

24311460-9

Dioxid de siliciu

24311470-2

Clorură de hidrogen

24311500-2

Hidroxizi utilizaţi ca produse chimice anorganice de bază

24311510-5

Oxizi metalici

24311511-2

Pirite şi oxizi de fier

24311520-8

Hidroxid de sodiu

24311521-5

Sodă caustică

24311522-2

Sodă lichidă

24311600-3

Compuşi ai sulfului

24311700-4

Sulf

24311800-5

Carbon

24311900-6

Clor

24312000-4

Halogenuri metalice, hipocloriţi, cloraţi şi percloraţi

24312100-5

Halogenuri metalice

24312110-8

Hexafluorosilicat de sodiu

24312120-1

Cloruri

24312121-8

Clorură de aluminiu

24312122-5

Clorură ferică

24312123-2

Policlorură de aluminiu

24312130-4

Clorhidrat de aluminiu

24312200-6

Hipocloriţi şi cloraţi

24312210-9

Clorit de sodiu

24312220-2

Hipoclorit de sodiu

24313000-1

Sulfuri, sulfaţi, nitraţi, fosfaţi şi carbonaţi

24313100-2

Sulfuri, sulfiţi şi sulfaţi

24313110-5

Diverse sulfuri

24313111-2

Sulfură de hidrogen

24313112-9

Polisulfuri

24313120-8

Sulfaţi

24313121-5

Trisulfat de sodiu

24313122-2

Sulfat feric

24313123-9

Sulfat de aluminiu

24313124-6

Sulfat de sodiu

24313125-3

Sulfat de fier

24313126-0

Sulfat de cupru

24313200-3

Fosfinaţi, fosfonaţi, fosfaţi şi polifosfaţi

24313210-6

Hexametafosfat de sodiu

24313220-9

Fosfaţi

24313300-4

Carbonaţi

24313310-7

Carbonat de sodiu

24313320-0

Bicarbonat de sodiu

24313400-5

Nitraţi

24314000-8

Diverse săruri acide metalice

24314100-9

Permanganat de potasiu

24314200-0

Săruri de acizi oxometalici

24315000-5

Diverse produse chimice anorganice

24315100-6

Apă grea, alţi izotopi şi compuşii acestora

24315200-7

Cianură, oxicianură, fulminaţi, cianaţi, silicaţi, boraţi, perboraţi, săruri ale acizilor anorganici

24315210-0

Cianuri

24315220-3

Oxicianuri

24315230-6

Fulminaţi

24315240-9

Cianaţi

24315300-8

Peroxid de hidrogen

24315400-9

Cuarţ piezoelectric

24315500-0

Compuşi ai metalelor de pământuri rare

24315600-1

Silicaţi

24315610-4

Silicat de sodiu

24315700-2

Boraţi şi perboraţi

24316000-2

Apă distilată

24317000-9

Pietre sintetice

24317100-0

Pietre preţioase sintetice

24317200-1

Pietre semipreţioase sintetice

24320000-3

Produse chimice organice de bază

24321000-0

Hidrocarburi

24321100-1

Hidrocarburi saturate

24321110-4

Hidrocarburi aciclice saturate

24321111-1

Metan

24321112-8

Etilenă

24321113-5

Propenă

24321114-2

Butenă

24321115-9

Acetilenă

24321120-7

Hidrocarburi ciclice saturate

24321200-2

Hidrocarburi nesaturate

24321210-5

Hidrocarburi aciclice nesaturate

24321220-8

Hidrocarburi ciclice nesaturate

24321221-5

Benzen

24321222-2

Toluen

24321223-9

O-xileni

24321224-6

M-xileni

24321225-3

Stiren

24321226-0

Etilbenzen

24321300-3

Alţi derivaţi halogenaţi ai hidrocarburilor

24321310-6

Tetracloretilenă

24321320-9

Tetraclorură de carbon

24322000-7

Alcooli, fenoli, fenoli-alcooli şi derivaţii acestora, fie ei halogenaţi, sulfonaţi, nitraţi sau nitrozaţi, alcooli graşi industriali

24322100-8

Alcooli graşi industriali

24322200-9

Alcooli monohidroxilici

24322210-2

Metanol

24322220-5

Etanol

24322300-0

Dioli, polialcooli şi derivaţi

24322310-3

Etilenglicol

24322320-6

Derivaţi ai alcoolilor

24322400-1

Fenoli şi derivaţi ai fenolilor

24322500-2

Alcool

24322510-5

Alcool etilic

24323000-4

Acizi graşi monocarboxilici industriali

24323100-5

Uleiuri acide de rafinare

24323200-6

Acizi carboxilici

24323210-9

Acid acetic

24323220-2

Acid peracetic

24323300-7

Acizi monocarboxilici nesaturaţi şi compuşii acestora

24323310-0

Esterii acidului metacrilic

24323320-3

Esterii acidului acrilic

24323400-8

Acizi aromatici policarboxilici şi carboxilici

24324000-1

Compuşi organici cu funcţie azotată

24324100-2

Compuşi cu funcţie aminică

24324200-3

Compuşi aminici cu funcţie oxigenată

24324300-4

Ureide

24324400-5

Compuşi cu funcţie azotată

24325000-8

Compuşi organosulfuroşi

24326000-5

Aldehidă, cetonă, peroxizi organici şi eteri

24326100-6

Compuşi cu funcţie aldehidă

24326200-7

Compuşi cu funcţie cetonă şi chinonică

24326300-8

Peroxizi organici

24326310-1

Oxid de etilenă

24326320-4

Eteri

24327000-2

Diverse substanţe chimice organice

24327100-3

Derivaţi vegetali pentru vopsire

24327200-4

Cărbune de lemn

24327300-5

Uleiuri şi produse rezultate din distilarea la temperaturi ridicate a gudronului de huilă, a smoalei şi a gudronului

24327310-8

Gudron de huilă

24327311-5

Creozot

24327320-1

Smoală

24327330-4

Gudron

24327400-6

Produse pe bază de răşină

24327500-7

Leşii reziduale rezultate din fabricarea celulozei

24400000-8

Îngrăşăminte şi compuşi azotaţi

24410000-1

Îngrăşăminte azotate

24411000-8

Acid azotic şi săruri

24411100-9

Nitrat de sodiu

24412000-5

Acizi sulfonitrici

24413000-2

Amoniac

24413100-3

Amoniac lichid

24413200-4

Clorură de amoniu

24413300-5

Sulfat de amoniu

24420000-4

Îngrăşăminte fosfatice

24421000-1

Îngrăşăminte minerale fosfatice

24422000-8

Îngrăşăminte chimice fosfatice

24430000-7

Îngrăşăminte de origine animală sau vegetală

24440000-0

Diverse tipuri de îngrăşăminte

24450000-3

Produse agrochimice

24451000-0

Pesticide

24452000-7

Insecticide

24453000-4

Erbicide

24454000-1

Regulatori de creştere vegetală

24455000-8

Dezinfectanţi

24456000-5

Rodenticide

24457000-2

Fungicide

24500000-9

Materiale plastice primare

24510000-2

Polimeri primari ai etilenei

24520000-5

Polimeri primari ai propilenei

24530000-8

Polimeri primari ai stirenului

24540000-1

Polimeri primari ai vinilului

24541000-8

Polimeri primari ai acetatului de vinil

24542000-5

Polimeri acrilici primari

24550000-4

Poliesteri primari

24560000-7

Poliamide primare

24570000-0

Răşini ureice primare

24580000-3

Răşini aminice primare

24590000-6

Siliconi primari

24600000-0

Explozibili

24610000-3

Explozibili preparaţi

24611000-0

Pulberi propulsive

24611100-1

Combustibili cu propergol

24612000-7

Diverse tipuri de explozibili

24612100-8

Dinamită

24612200-9

TNT

24612300-0

Nitroglicerină

24613000-4

Rachete de semnalizare, rachete antigrindină, semnalizator pe timp de ceaţă şi articole pirotehnice

24613100-5

Cartuşe fonoacustice

24613200-6

Artificii

24615000-8

Fitile, capse detonante, iniţiatoare şi detonatoare electrice

24900000-3

Produse chimice fine şi produse chimice variate

24910000-6

Cleiuri

24911000-3

Gelatine

24911200-5

Adezivi

24920000-9

Uleiuri esenţiale

24930000-2

Substanţe chimice pentru fotografii

24931000-9

Plăci şi filme fotografice

24931200-1

Emulsii pentru uz fotografic

24931210-4

Developatoare fotografice

24931220-7

Fixatori pentru fotografii

24931230-0

Developatoare pentru radiologie

24931240-3

Fixatori pentru radiologie

24931250-6

Medii de cultură

24931260-9

Intensificatori de imagine

24950000-8

Produse chimice speciale

24951000-5

Grăsimi şi lubrifianţi

24951100-6

Lubrifianţi

24951110-9

Noroi de foraj

24951120-2

Unsoare siliconică

24951130-5

Fluide de foraj

24951200-7

Aditivi pentru uleiuri

24951210-0

Pulbere pentru extinctoare de incendii

24951220-3

Produse extinctoare

24951230-6

Încărcătură pentru extinctoare de incendii

24951300-8

Fluide hidraulice

24951310-1

Agenţi de dejivrare

24951311-8

Produse antigel

24951400-9

Grăsimi şi uleiuri modificate chimic

24952000-2

Plastiline

24952100-3

Ceară dentară

24953000-9

Agenţi de finisare

24954000-6

Carbon activ

24954100-7

Carbon activ nou

24954200-8

Carbon activ regenerat

24955000-3

Toalete chimice

24956000-0

Peptone şi substanţe proteice

24957000-7

Aditivi chimici

24957100-8

Lianţi preparaţi pentru forme şi miezuri de turnătorie

24957200-9

Aditivi pentru ciment, mortar sau beton

24958000-4

Produse chimice pentru industria petrolului şi a gazelor

24958100-5

Produse chimice pentru fundul găurii de foraj

24958200-6

Agenţi de floculare

24958300-7

Produse chimice pe bază de noroi de foraj

24958400-8

Fiole cu gel pentru burarea explozivilor

24959000-1

Aerosoli şi produse chimice sub formă de disc

24959100-2

Aerosoli

24959200-3

Elemente chimice sub formă de disc

24960000-1

Diferite produse chimice

24961000-8

Lichide de radiator

24962000-5

Produse chimice pentru tratarea apei

24963000-2

Produse anticorozive

24964000-9

Glicerină

24965000-6

Enzime

30000000-9

Echipament informatic şi accesorii de birou, cu excepţia mobilierului şi a pachetelor software

30100000-0

Maşini, echipament şi accesorii de birou, cu excepţia computerelor, a imprimantelor şi a mobilierului

30110000-3

Maşini de procesare de text

30111000-0

Procesoare de text

30120000-6

Echipament de fotocopiere şi de tipărire offset

30121000-3

Fotocopiatoare şi termocopiatoare

30121100-4

Fotocopiatoare

30121200-5

Echipament de fotocopiere

30121300-6

Echipament de reproducere

30121400-7

Copiatoare automate

30121410-0

Telefoane cu fax

30121420-3

Aparate digitale de transmitere

30121430-6

Duplicatoare digitale

30122000-0

Maşini de birou pentru tipărit offset

30122100-1

Sisteme digitale de tipărit offset

30122200-2

Echipamente digitale de tipărit offset

30123000-7

Maşini de birou

30123100-8

Maşini de validare a biletelor

30123200-9

Distribuitoare automate de bancnote

30123300-0

Copiatoare cu şabloane

30123400-1

Maşini de pliat

30123500-2

Maşini de perforare

30123600-3

Maşini de manipulare a monedelor

30123610-6

Maşini de sortare a monedelor

30123620-9

Maşini de numărare a monedelor

30123630-2

Maşini de rulare în fişicuri a monedelor

30124000-4

Piese şi accesorii pentru maşini de birou

30124100-5

Cuptoare (fuser)

30124110-8

Ulei pentru cuptor (fuser)

30124120-1

Ştergător pentru cuptor (fuser)

30124130-4

Lămpi pentru cuptor (fuser)

30124140-7

Cârpă de curăţat pentru cuptor (fuser)

30124150-0

Filtre pentru cuptor (fuser)

30124200-6

Kituri pentru cuptor (fuser)

30124300-7

Tambure pentru aparate de birou

30124400-8

Cartuşe de capse

30124500-9

Accesorii pentru scaner

30124510-2

Dispozitive de andosare

30124520-5

Alimentatoare de documente pentru scaner

30124530-8

Adaptoare de transparenţă pentru scaner

30125000-1

Piese şi accesorii pentru fotocopiatoare

30125100-2

Cartuşe de toner

30125110-5

Toner pentru imprimantele laser/faxuri

30125120-8

Toner pentru fotocopiatoare

30125130-1

Toner pentru centrele de procesare a datelor, de cercetare şi de documentare

30130000-9

Echipament pentru oficii poştale

30131000-6

Echipament pentru birouri de corespondenţă

30131100-7

Maşini de pliat hârtie sau plicuri

30131200-8

Maşini de introducere în plicuri

30131300-9

Maşini de tipărire a adreselor

30131400-0

Maşini de francat

30131500-1

Maşini de deschis corespondenţa

30131600-2

Maşini de sigilat corespondenţa

30131700-3

Maşini de obliterat timbre

30131800-4

Maşini de aplicat timbre

30132000-3

Echipament de sortare

30132100-4

Echipament de sortare a corespondenţei

30132200-5

Maşini de numărat bancnote

30132300-6

Sortatoare

30133000-0

Echipament de expediere poştală

30133100-1

Echipament de expediere poştală de cantităţi mari de corespondenţă

30140000-2

Maşini de calcul şi de contabilitate

30141000-9

Maşini de calcul

30141100-0

Calculatoare de buzunar

30141200-1

Calculatoare de birou

30141300-2

Case de înregistrare

30141400-3

Maşini de adunat

30142000-6

Maşini de contabilitate şi case de marcat

30142100-7

Maşini de contabilitate

30142200-8

Case de marcat

30144000-0

Maşini de tipul celor de calcul

30144100-1

Maşini de timbrat

30144200-2

Distribuitoare automate de bilete

30144300-3

Maşini de numărare a vehiculelor

30144400-4

Taxare automată

30145000-7

Piese şi accesorii pentru maşini de calcul

30145100-8

Role pentru maşini de calcul

30150000-5

Maşini de scris

30151000-2

Maşini de scris electronice

30152000-9

Piese şi accesorii pentru maşini de scris

30160000-8

Carduri magnetice

30161000-5

Cărţi de credit

30162000-2

Carduri inteligente

30163000-9

Carduri de debit

30163100-0

Carduri pentru cumpărat combustibil

30170000-1

Maşini de etichetat

30171000-8

Maşini de datat sau de numerotat

30172000-5

Maşini de tipărit documente de identitate

30173000-2

Maşini de aplicat etichete

30174000-9

Maşini de fabricat etichete

30175000-6

Echipament pentru inscripţii

30176000-3

Aparat de etichetat în relief

30177000-0

Sisteme de etichetare automate

30178000-7

Sisteme de etichetare semiautomate

30179000-4

Distribuitoare de etichete

30180000-4

Maşini de andosat şi de scris cecuri

30181000-1

Maşini de andosat cecuri

30182000-8

Maşini de scris cecuri

30190000-7

Diverse maşini, echipamente şi accesorii de birou

30191000-4

Echipament de birou, cu excepţia mobilierului

30191100-5

Echipament de arhivare

30191110-8

Sisteme rotative de cartonaşe

30191120-1

Suporturi pentru reviste

30191130-4

Clipboarduri

30191140-7

Accesorii de identificare personală

30191200-6

Retroproiectoare

30191400-8

Dispozitiv de distrugere a documentelor

30192000-1

Accesorii de birou

30192100-2

Radiere

30192110-5

Produse cu cerneală

30192111-2

Tuşiere

30192112-9

Cerneală pentru imprimante

30192113-6

Cartuşe de cerneală

30192121-5

Pixuri

30192122-2

Stilouri cu rezervor

30192123-9

Carioca

30192124-6

Stilouri carioca

30192125-3

Carioca permanente

30192126-0

Creioane mecanice

30192127-7

Tocuri pentru peniţe

30192130-1

Creioane

30192131-8

Creioane cu mină reîncărcabilă

30192132-5

Mine de rezervă pentru creioane

30192133-2

Ascuţitori de creioane

30192134-9

Suporturi de creioane

30192150-7

Ştampile de datare

30192151-4

Ştampile de sigilare

30192152-1

Ştampile de numerotare

30192153-8

Ştampile cu text

30192154-5

Tuşiere de rezervă

30192155-2

Suporturi de ştampile de birou

30192160-0

Corectoare

30192170-3

Panouri de afişare

30192200-3

Rulete

30192300-4

Benzi impregnate cu cerneală

30192310-7

Benzi pentru maşini de scris

30192320-0

Panglici pentru imprimante

30192330-3

Panglici şi role pentru maşini de calcul

30192340-6

Panglici pentru faxuri

30192350-9

Panglici pentru case de înregistrare

30192400-5

Accesorii pentru reprografie

30192500-6

Folii transparente pentru retroproiectoare

30192600-7

Planşe de desen

30192700-8

Papetărie

30192800-9

Etichete autocolante

30192900-0

Dispozitive de corectare

30192910-3

Peliculă sau bandă corectoare

30192920-6

Lichid corector

30192930-9

Creioane corectoare

30192940-2

Rezerve pentru creioane corectoare

30192950-5

Radiere electrice

30193000-8

Organizatoare şi accesorii

30193100-9

Organizatoare pentru sertare de birou

30193200-0

Tăviţe sau organizatoare de birou

30193300-1

Organizatoare suspendate

30193400-2

Suporturi laterale pentru cărţi

30193500-3

Suport pentru pliante

30193600-4

Suport pentru agende sau calendare

30193700-5

Cutie de depozitare a dosarelor

30193800-6

Suporturi de mesaje

30193900-7

Suporturi verticale pentru hârtii

30194000-5

Articole de desen

30194100-6

Curbe

30194200-7

Puncte, benzi şi pelicule de desen

30194210-0

Puncte sau benzi de desen

30194220-3

Pelicule de desen

30194300-8

Truse, seturi şi hârtii de desen

30194310-1

Truse sau seturi de desen

30194320-4

Hârtii de desen

30194400-9

Feţe de masă de desen

30194500-0

Mijloace auxiliare pentru inscripţii

30194600-1

Raportoare

30194700-2

Şabloane

30194800-3

Teuri şi triunghiuri

30194810-6

Teuri

30194820-9

Triunghiuri

30194900-4

Huse de protecţie pentru planuri de lucru

30195000-2

Table (de scris)

30195100-3

Table de planificare sau accesorii

30195200-4

Table electronice cu posibilitate de copiere sau accesorii

30195300-5

Tăbliţe pentru scrisori sau accesorii

30195400-6

Table de scris cu ştergere uscată sau accesorii

30195500-7

Table de scris cu cretă sau accesorii

30195600-8

Panouri pentru afişe sau accesorii

30195700-9

Truse de curăţat tabla de scris sau accesorii

30195800-0

Cârlige sau suporturi de agăţat

30195900-1

Table de scris albe şi table magnetice

30195910-4

Table de scris albe

30195911-1

Accesorii pentru table de scris albe

30195912-8

Şevalete pentru table de scris albe

30195913-5

Şevalete pentru flipcharturi

30195920-7

Table magnetice

30195921-4

Instrumente de ştergere pentru table magnetice

30196000-9

Sisteme de planificare

30196100-0

Agende de planificare a reuniunilor

30196200-1

Agende pentru întâlniri sau rezerve pentru acestea

30196300-2

Cutie pentru sugestii

30197000-6

Articole mărunte de birou

30197100-7

Capse, ţinte, pioneze

30197110-0

Capse

30197120-3

Ţinte

30197130-6

Pioneze

30197200-8

Bibliorafturi şi agrafe de birou

30197210-1

Bibliorafturi

30197220-4

Agrafe de birou

30197221-1

Suport de agrafe de birou

30197300-9

Cuţite de deschis scrisori, capsatoare şi perforatoare

30197310-2

Cuţite de deschis scrisori

30197320-5

Capsatoare

30197321-2

Decapsatoare

30197330-8

Perforatoare

30197400-0

Burete umed pentru timbre

30197500-1

Ceară sigiliu

30197510-4

Accesorii pentru ceară sigiliu

30197600-2

Hârtie şi carton tratate

30197610-5

Hârtie şi carton asamblate

30197620-8

Hârtie pentru scris

30197621-5

Bloc de hârtie pentru flipchart

30197630-1

Hârtie pentru tipărit

30197640-4

Hârtie autocopiantă sau alte tipuri de hârtie copiantă

30197641-1

Hârtie termografică

30197642-8

Hârtie pentru fotocopiatoare şi xerografică

30197643-5

Hârtie pentru fotocopiatoare

30197644-2

Hârtie xerografică

30197645-9

Card pentru tipărire

30198000-3

Maşini de loterie

30198100-4

Maşini cu manetă pentru jocuri de noroc

30199000-0

Articole de papetărie şi alte articole din hârtie

30199100-1

Indigo, hârtie autocopiantă, hârtie pentru şabloane şi hârtie fără carbon

30199110-4

Indigo

30199120-7

Hârtie autocopiantă

30199130-0

Hârtie fără carbon

30199140-3

Hârtie pentru şabloane

30199200-2

Plicuri, cărţi poştale şi cărţi poştale neilustrate

30199210-5

Cărţi poştale

30199220-8

Cărţi poştale neilustrate

30199230-1

Plicuri

30199240-4

Set de expediere

30199300-3

Hârtie gofrată sau perforată

30199310-6

Hârtie pentru imprimare gofrată sau perforată

30199320-9

Hârtie de scrisori gofrată sau perforată

30199330-2

Hârtie continuă pentru imprimante de computer

30199340-5

Formulare continue

30199400-4

Hârtie cauciucată sau adezivă

30199410-7

Hârtie autoadezivă

30199500-5

Bibliorafturi, mape de corespondenţă, clasoare şi articole similare

30199600-6

Separatoare pentru papetărie

30199700-7

Articole imprimate de papetărie, cu excepţia formularelor

30199710-0

Plicuri imprimate

30199711-7

Plicuri cu fereastră imprimate

30199712-4

Plicuri fără fereastră imprimate

30199713-1

Plicuri imprimate pentru radiografii

30199720-3

Hârtie de scrisori

30199730-6

Cărţi de vizită

30199731-3

Suporturi de cărţi de vizită

30199740-9

Carduri de mulţumire

30199750-2

Cupoane

30199760-5

Etichete

30199761-2

Etichete cu coduri de bară

30199762-9

Etichete pentru bagaje

30199763-6

Etichete antifurt

30199770-8

Tichete de masă

30199780-1

Suport hârtie pentru birou

30199790-4

Orare

30199791-1

Orare de perete

30199792-8

Calendare

30199793-5

Suporturi de agende

30200000-1

Echipament şi accesorii pentru computer

30210000-4

Maşini de procesare a datelor (hardware)

30211000-1

Unitate centrală de procesare

30211100-2

Supercomputer

30211200-3

Hardware pentru unitatea centrală

30211300-4

Platforme informatice

30211400-5

Configuraţii informatice

30211500-6

Unitate centrală de procesare (CPU) sau procesoare

30212000-8

Hardware pentru minicomputere

30212100-9

Unităţi centrale de procesare pentru minicomputere

30213000-5

Computere personale

30213100-6

Computere portabile

30213200-7

Tablet PC

30213300-8

Computer de birou

30213400-9

Unităţi centrale de procesare pentru computere personale

30213500-0

Computere de buzunar

30214000-2

Puncte de lucru

30215000-9

Hardware pentru microcomputere

30215100-0

Unităţi centrale de procesare pentru microcomputere

30216000-6

Cititoare magnetice sau optice

30216100-7

Cititoare optice

30216110-0

Scanere informatice

30216120-3

Echipament de recunoaştere optică a caracterelor

30216130-6

Cititoare de coduri de bare

30216200-8

Cititoare de carduri magnetice

30216300-9

Cititoare de carduri perforate

30220000-7

Echipament digital de cartografie

30221000-4

Hărţi de cadastru digitale

30230000-0

Material informatic

30231000-7

Ecrane şi console de computere

30231100-8

Terminale informatice

30231200-9

Console

30231300-0

Ecrane de afişare

30231310-3

Ecrane plate

30231320-6

Monitoare cu ecran tactil

30232000-4

Echipament periferic

30232100-5

Imprimante şi trasatoare

30232110-8

Imprimante laser

30232120-1

Imprimante matriciale

30232130-4

Imprimante grafice color

30232140-7

Trasatoare

30232150-0

Imprimante cu jet de cerneală

30232600-0

Codoare

30232700-1

Unitate centrală de control

30233000-1

Dispozitive de stocare şi citire

30233100-2

Unităţi de memorie

30233110-5

Unităţi de memorie cu carduri magnetice

30233120-8

Unităţi de memorie cu bandă magnetică

30233130-1

Unităţi de memorie cu disc magnetic

30233131-8

Unităţi de dischetă

30233132-5

Unităţi de hard disk

30233140-4

Dispozitive de stocare cu acces direct (DASD)

30233141-1

Matrice redundantă de discuri independente (RAID)

30233150-7

Unităţi de disc optic

30233151-4

Dispozitiv de citire şi/sau inscripţionare CD-uri

30233152-1

Dispozitiv de citire şi/sau inscripţionare DVD-uri

30233153-8

Dispozitiv de citire şi/sau inscripţionare CD-uri şi DVD-uri

30233160-0

Unităţi de bandă cu deplasare continuă

30233161-7

Echipament de manipulare a casetelor

30233170-3

Dispozitive rotitoare

30233180-6

Dispozitive de stocare cu memorie flash

30233190-9

Controloare de disc

30233300-4

Cititoare de carduri inteligente

30233310-7

Cititoare de amprente

30233320-0

Cititoare combinate de carduri inteligente şi amprente

30234000-8

Suporturi de memorie

30234100-9

Disc magnetic

30234200-0

Discuri optice

30234300-1

Compact-discuri (CD-uri)

30234400-2

Discuri digitale polivalente (DVD-uri)

30234500-3

Suporturi de stocare cu memorie

30234600-4

Memorie flash

30234700-5

Benzi magnetice

30236000-2

Diverse tipuri de echipamente computerizate

30236100-3

Echipament de extindere a memoriei

30236110-6

Memorie cu acces aleatoriu (RAM)

30236111-3

Memorie dinamică cu acces aleatoriu (DRAM)

30236112-0

Memorie statică cu acces aleatoriu (SRAM)

30236113-7

Memorie dinamică sincronă cu acces aleatoriu (SDRAM)

30236114-4

Memorie dinamică Rambus cu acces aleatoriu (RDRAM)

30236115-1

Memorie grafică sincronă cu acces aleatoriu (SGRAM)

30236120-9

Memorie numai pentru citire (ROM)

30236121-6

Memorie programabilă numai pentru citire (PROM)

30236122-3

Memorie programabilă numai pentru citire, care poate fi ştearsă (EPROM)

30236123-0

Memorie programabilă numai pentru citire, care poate fi ştearsă electronic (EEPROM)

30236200-4

Echipament de procesare a datelor

30237000-9

Piese şi accesorii pentru computere

30237100-0

Piese pentru computere

30237110-3

Interfeţe de reţea

30237120-6

Porturi de intrare pentru computer

30237121-3

Porturi seriale cu infraroşu

30237130-9

Carduri informatice

30237131-6

Caduri electronice

30237132-3

Interfeţe bus serial universal (USB)

30237133-0

Adaptoare şi interfeţe PCMCIA (Personal Computer Memory Card International Association – Asociaţia interfeţelor cardurilor de memorie ale computerelor personale)

30237134-7

Acceleratoare grafice

30237135-4

Plăci de reţea

30237136-1

Plăci de sunet

30237140-2

Plăci de bază

30237200-1

Accesorii pentru computere

30237210-4

Ecrane antireflexie

30237220-7

Suport pentru mouse

30237230-0

Memorii intermediare (cache)

30237240-3

Cameră web

30237250-6

Accesorii de curăţat pentru computer

30237251-3

Truse de curăţat pentru computer

30237252-0

Aspiratoare pneumatice presurizate

30237253-7

Huse antipraf pentru echipamente informatice

30237260-9

Suporturi de montare pe perete pentru monitoare

30237270-2

Genţi pentru computere portabile

30237280-5

Accesorii de alimentare

30237290-8

Suporturi pentru încheietura mâinii pentru tastatură

30237295-3

Articole pentru protejat tastatura

30237300-2

Accesorii informatice

30237310-5

Cartuşe de fonturi pentru imprimante

30237320-8

Dischete

30237330-1

Cartuşe pentru DAT (casete audio digitale)

30237340-4

Cartuşe pentru DLT (casete lineare digitale)

30237350-7

Cartuşe de date

30237360-0

Cartuşe pentru LTO (casete lineare deschise)

30237370-3

Cartuşe de înregistrare

30237380-6

CD-ROM

30237400-3

Accesorii de introducere a datelor

30237410-6

Mouse pentru computer

30237420-9

Manşe de comandă pentru computere

30237430-2

Creioane optice

30237440-5

Bile de urmărire

30237450-8

Tablete grafice

30237460-1

Tastaturi pentru computer

30237461-8

Tastaturi programabile

30237470-4

Tastaturi Braille

30237475-9

Senzori electrici

30237480-7

Unităţi de intrare

30238000-6

Echipament de automatizare pentru bibliotecă

31000000-6

Maşini, aparate, echipamente şi consumabile electrice; iluminat

31100000-7

Motoare, generatoare şi transformatoare electrice

31110000-0

Motoare electrice

31111000-7

Adaptoare

31120000-3

Generatoare

31121000-0

Grupuri electrogene

31121100-1

Grupuri electrogene cu motor cu aprindere prin compresie

31121110-4

Convertizoare

31121111-1

Convertizoare electrice rotative

31121200-2

Grupuri electrogene cu motor cu aprindere prin scânteie

31121300-3

Generatoare de energie eoliană

31121310-6

Mori eoliene

31121320-9

Turbine eoliene

31121330-2

Generatoare cu turbine eoliene

31121331-9

Rotoare de turbină

31121340-5

Centrală eoliană

31122000-7

Generatoare electrice

31122100-8

Pile de combustie

31124000-1

Generator cu turbină de aburi şi aparate conexe

31124100-2

Grupuri electrogene cu turbină

31124200-3

Aparate de control al generatoarelor cu turbină

31126000-5

Dinamuri

31127000-2

Generatoare de urgenţă

31128000-9

Turbogeneratoare

31130000-6

Alternatoare

31131000-3

Motoare monofazate

31131100-4

Sisteme de acţionare

31131200-5

Anozi

31132000-0

Motoare polifazate

31140000-9

Turnuri de răcire

31141000-6

Răcitoare de apă

31150000-2

Rezistenţe pentru lămpi sau tuburi cu descărcare

31151000-9

Convertizoare statice

31153000-3

Redresoare

31154000-0

Surse de alimentare electrică continuă

31155000-7

Invertoare

31156000-4

Surse de alimentare electrică discontinuă

31157000-1

Inductoare

31158000-8

Încărcătoare

31158100-9

Încărcătoare de baterii

31158200-0

Compresor de supraalimentare

31158300-1

Turbocompresor

31160000-5

Piese pentru motoare, generatoare şi transformatoare electrice

31161000-2

Piese pentru motoare şi generatoare electrice

31161100-3

Sisteme de excitaţie

31161200-4

Sisteme de răcire a gazelor

31161300-5

Rotoare de generatoare

31161400-6

Sisteme de apă primare

31161500-7

Sisteme de uleiuri de etanşare

31161600-8

Sisteme de răcire cu apă a statorilor

31161700-9

Piese pentru generatoare de aburi

31161800-0

Piese pentru generatoare de gaz

31161900-1

Sisteme de reglare a tensiunii

31162000-9

Piese pentru transformatoare, inductoare şi convertizoare statice

31162100-0

Piese pentru condensatoare

31170000-8

Transformatoare

31171000-5

Transformatoare cu dielectric lichid

31172000-2

Transformatoare de tensiune

31173000-9

Transformator de măsurare

31174000-6

Transformatoare de alimentare

31200000-8

Aparate de distribuţie şi control ale energiei electrice

31210000-1

Aparate electrice de comutare sau de protecţie a circuitelor electrice

31211000-8

Tablouri şi cutii de siguranţe

31211100-9

Tablouri pentru aparate electrice

31211110-2

Tablouri de comandă

31211200-0

Cutii de siguranţe

31211300-1

Siguranţe

31211310-4

Siguranţe fuzibile

31211320-7

Monturi pentru siguranţe

31211330-0

Fire pentru siguranţe

31211340-3

Cleme pentru conectarea siguranţei

31212000-5

Disjunctoare

31212100-6

Disjunctoare suspendate

31212200-7

Controloare de circuite

31212300-8

Disjunctoare magnetice

31212400-9

Disjunctoare în miniatură

31213000-2

Echipament de distribuţie

31213100-3

Cutii de distribuţie

31213200-4

Transformatoare de distribuţie

31213300-5

Cutii de distribuţie prin cablu

31213400-6

Sisteme de distribuţie

31214000-9

Comutatoare

31214100-0

Întrerupătoare

31214110-3

Separatoare

31214120-6

Întrerupător de împământare

31214130-9

Întrerupătoare de siguranţă

31214140-2

Întrerupătoare cu rezistenţă reglabilă

31214150-5

Comutatoare cilindrice

31214160-8

Presostate

31214170-1

Întrerupătoare basculante

31214180-4

Întrerupătoare glisante

31214190-7

Întrerupătoare de sfârşit de cursă

31214200-1

Întrerupător de sarcină

31214300-2

Instalaţii de comutatoare pentru exterior

31214400-3

Întrerupător cu siguranţă

31214500-4

Tablouri electrice

31214510-7

Tablouri de distribuţie

31214520-0

Tablouri de comandă de tensiune medie

31215000-6

Limitatori de tensiune

31216000-3

Parafulgere

31216100-4

Echipament de protecţie împotriva fulgerelor

31216200-5

Paratrăsnete

31217000-0

Limitatori de supratensiune

31218000-7

Bare colectoare

31219000-4

Cutii de protecţie

31220000-4

Componente de circuite electrice

31221000-1

Relee electrice

31221100-2

Relee de putere

31221200-3

Relee de uz general

31221300-4

Relee cu soclu

31221400-5

Relee de tensiune alternativă

31221500-6

Relee cu mercur

31221600-7

Relee de temporizare

31221700-8

Relee de supraîncărcare

31223000-5

Dulii

31224000-2

Conexiuni şi elemente de contact

31224100-3

Fişe şi prize

31224200-4

Conectori coaxiali

31224300-5

Cutii de conectare

31224400-6

Cabluri de conectare

31224500-7

Terminale

31224600-8

Comutatori de obturare

31224700-9

Cutii de joncţiune

31224800-0

Seturi de racordare a cablurilor

31224810-3

Cabluri prelungitoare

31230000-7

Piese pentru aparate de distribuţie sau de control al energiei electrice

31300000-9

Sârmă şi cabluri izolate

31310000-2

Cabluri de distribuţie

31311000-9

Alimentare de la reţea

31320000-5

Cabluri de distribuţie a curentului electric

31321000-2

Linii de curent electric

31321100-3

Linii de curent electric suspendate

31321200-4

Cablu de joasă tensiune şi de tensiune medie

31321210-7

Cablu de joasă tensiune

31321220-0

Cablu de tensiune medie

31321300-5

Cablu de înaltă tensiune

31321400-6

Cablu subacvatic

31321500-7

Cablu submarin

31321600-8

Cablu protejat

31321700-9

Cablu de semnalizare

31330000-8

Cablu coaxial

31340000-1

Accesorii de cablu, izolate

31341000-8

Bobine de cablu, izolate

31342000-5

Racorduri de cabluri, izolate

31343000-2

Joncţiuni de cabluri, izolate

31344000-9

Presgarnituri de cabluri, izolate

31350000-4

Conductoare electrice pentru transmitere de date şi de semnale de control

31351000-1

Conductoare electrice pentru sisteme de control de acces

31400000-0

Acumulatori, pile galvanice şi baterii primare

31410000-3

Pile galvanice primare

31411000-0

Baterii alcaline

31420000-6

Baterii primare

31421000-3

Baterii cu plumb

31422000-0

Ansambluri de baterii

31430000-9

Acumulatori electrici

31431000-6

Acumulatori cu plăci de plumb şi acid sulfuric

31432000-3

Acumulatori cu cadmiu-nichel

31433000-0

Acumulatori cu nichel-fier

31434000-7

Acumulatori cu litiu

31440000-2

Baterii

31500000-1

Aparatură de iluminat şi lămpi electrice

31510000-4

Lămpi electrice cu incandescenţă

31511000-1

Lămpi etanşe

31512000-8

Lămpi cu incandescenţă cu halogen

31512100-9

Becuri cu halogen, liniare

31512200-0

Becuri cu halogen, bi-pin

31512300-1

Becuri cu halogen, dicroice

31514000-2

Lămpi cu descărcare

31515000-9

Lămpi cu ultraviolete

31516000-6

Lămpi cu infraroşu

31517000-3

Lămpi cu arc

31518000-0

Lumini de semnalizare

31518100-1

Reflectoare

31518200-2

Echipament de iluminat de urgenţă

31518210-5

Lămpi în caz de furtună (stormlights)

31518220-8

Baston luminos

31518300-3

Echipament de iluminat acoperişurile

31518500-5

Lămpi cu vapori de mercur

31518600-6

Proiectoare orientabile

31519000-7

Lămpi cu incandescenţă şi lămpi cu neon

31519100-8

Lămpi cu incandescenţă

31519200-9

Lămpi cu neon

31520000-7

Lămpi şi aparate de iluminat

31521000-4

Lămpi

31521100-5

Lămpi de birou

31521200-6

Lampadare

31521300-7

Lămpi electrice portabile

31521310-0

Lumini de avertizare

31521320-3

Torţe

31521330-6

Lămpi electrice portabile reîncărcabile

31522000-1

Ghirlande luminoase pentru pomul de Crăciun

31523000-8

Indicatoare şi plăcuţe luminoase

31523100-9

Lămpi publicitare cu neon

31523200-0

Panouri cu mesaje permanente

31523300-1

Plăcuţe luminoase

31524000-5

Plafoniere sau aplice de perete

31524100-6

Aparate de iluminat fixabile pe tavan

31524110-9

Lămpi pentru săli de operaţie

31524120-2

Plafoniere

31524200-7

Accesorii pentru aplice de perete

31524210-0

Aplice de perete

31527000-6

Spoturi

31527200-8

Iluminat exterior

31527210-1

Lanterne

31527260-6

Sisteme de iluminat

31527270-9

Iluminarea platformelor

31527300-9

Corpuri de iluminat pentru uz casnic

31527400-0

Lumini subacvatice

31530000-0

Piese pentru lămpi şi corpuri de iluminat

31531000-7

Becuri

31531100-8

Tuburi electrice

31532000-4

Piese pentru lămpi şi accesorii de iluminat

31532100-5

Lămpi cu tuburi

31532110-8

Lămpi cu tuburi fluorescente

31532120-1

Lămpi cu tuburi fluorescente compacte

31532200-6

Lămpi inelare

31532210-9

Lămpi inelare fluorescente

31532300-7

Lămpi glob

31532310-0

Lămpi glob fluorescente compacte

31532400-8

Dulii de lampă

31532500-9

Startere pentru lămpi

31532510-2

Startere pentru lămpi fluorescente

31532600-0

Reactoare pentru lămpi

31532610-3

Reactoare pentru lămpi fluorescente

31532700-1

Abajururi

31532800-2

Braţe de lămpi

31532900-3

Corpuri fluorescente de iluminat

31532910-6

Tuburi fluorescente

31532920-9

Becuri şi lămpi fluorescente

31600000-2

Echipament electric

31610000-5

Echipament electric pentru motoare şi vehicule

31611000-2

Cablaje

31612000-9

Cablaje electrice preasamblate pentru motoare

31612200-1

Demaroare

31612300-2

Echipament electric de semnalizare pentru motoare

31612310-5

Semnalizatoare luminoase cu intermitenţă

31620000-8

Aparate de semnalizare acustică sau optică

31625000-3

Alarme antiefracţie şi antiincendiu

31625100-4

Sisteme de detectare a incendiilor

31625200-5

Sisteme de alarmă de incendiu

31625300-6

Sisteme de alarmă antiefracţie

31630000-1

Magneţi

31640000-4

Maşini şi aparate cu utilizare specifică

31642000-8

Aparate de detecţie electronică

31642100-9

Detectoare de conducte metalice

31642200-0

Detectoare de mine

31642300-1

Detectoare de materiale plastice

31642400-2

Detectoare pentru obiecte nemetalice

31642500-3

Detectoare de lemn

31643000-5

Acceleratoare de particule

31643100-6

Acceleratoare liniare

31644000-2

Diverse dispozitive de înregistrare a datelor

31645000-9

Biliard electric

31650000-7

Accesorii izolante

31651000-4

Bandă izolantă

31660000-0

Electrozi de carbon

31670000-3

Piese electrice pentru maşini sau pentru aparate

31671000-0

Învelişuri din sticlă şi tuburi catodice

31671100-1

Învelişuri din sticlă

31671200-2

Tuburi catodice

31680000-6

Articole şi accesorii electrice

31681000-3

Accesorii electrice

31681100-4

Contacte electrice

31681200-5

Pompe electrice

31681300-6

Circuite electrice

31681400-7

Componente electrice

31681410-0

Materiale electrice

31681500-8

Aparate de reîncărcare

31682000-0

Surse de energie electrică

31682100-1

Cutii electrice

31682110-4

Capace de cutii electrice

31682200-2

Panouri de comandă

31682210-5

Instrumente şi echipament de comandă

31682220-8

Tablouri de mixaj

31682230-1

Panouri cu ecran grafic

31682300-3

Echipament de tensiune medie

31682310-6

Tablouri de tensiune medie

31682400-4

Echipament electric aerian

31682410-7

Suport de linie aeriană

31682500-5

Echipament electric de urgenţă

31682510-8

Sisteme electrice de urgenţă

31682520-1

Sisteme de oprire de urgenţă

31682530-4

Surse de alimentare electrică

31682540-7

Echipament pentru substaţii

31700000-3

Accesorii electronice, electromecanice şi electrotehnice

31710000-6

Echipament electronic

31711000-3

Accesorii electronice

31711100-4

Componente electronice

31711110-7

Emiţătoare-receptoare

31711120-0

Transductoare

31711130-3

Rezistenţe

31711131-0

Rezistenţe electrice

31711140-6

Electrozi

31711150-9

Condensatoare electrice

31711151-6

Condensatoare fixe

31711152-3

Condensatoare variabile sau reglabile

31711154-0

Baterii de condensatoare

31711155-7

Reţele de condensatoare

31711200-5

Tabele de marcaj electronice

31711300-6

Sisteme electronice de cronometraj

31711310-9

Sistem de pontaj

31711400-7

Valve şi tuburi

31711410-0

Tuburi catodice pentru televizoare

31711411-7

Tuburi pentru camere de televiziune

31711420-3

Tuburi şi echipament pentru microunde

31711421-0

Magnetroane

31711422-7

Echipament cu microunde

31711423-4

Echipament radio cu microunde

31711424-1

Clistroane

31711430-6

Tuburi electronice

31711440-9

Valve şi tuburi pentru recepţie sau amplificare

31711500-8

Piese pentru asamblări electronice

31711510-1

Piese pentru condensatoare electrice

31711520-4

Piese pentru rezistenţe electrice, reostate şi potenţiometre

31711530-7

Piese pentru valve şi tuburi electronice

31712000-0

Maşini şi aparate microelectronice şi microsisteme

31712100-1

Maşini şi aparate microelectronice

31712110-4

Circuite integrate şi microasamblări electronice

31712111-1

Cartele telefonice

31712112-8

Cartele SIM

31712113-5

Cartele cu circuite integrate

31712114-2

Circuite integrate electronice

31712115-9

Microasamblări

31712116-6

Microprocesoare

31712117-3

Pachete de circuite integrate

31712118-0

Prize sau suporturi pentru circuite integrate

31712119-7

Capace pentru circuite integrate

31712200-2

Microsisteme

31712300-3

Circuite imprimate

31712310-6

Lamele de contact acoperite pentru circuite imprimate

31712320-9

Lamele de contact neacoperite pentru circuite imprimate

31712330-2

Semiconductoare

31712331-9

Celule fotovoltaice

31712332-6

Tiristoare

31712333-3

Diace

31712334-0

Triace

31712335-7

Optocuploare

31712336-4

Oscilatoare cu cristale de cuarţ

31712340-5

Diode

31712341-2

Diode electroluminescente

31712342-9

Diode de microunde sau diode de semnale mici

31712343-6

Diode Zener

31712344-3

Diode Schottky

31712345-0

Diode tunel

31712346-7

Diode fotosensibile

31712347-4

Diode de putere sau solare

31712348-1

Diode laser

31712349-8

Diode RF (radiofrecvenţă)

31712350-8

Tranzistori

31712351-5

Tranzistori fotosensibili

31712352-2

Tranzistori cu efect de câmp (TEC/FET)

31712353-9

Tranzistori cu efect de câmp tip metal-oxid-semiconductor (TEC-MOS/B2995MOSFET)

31712354-6

Cipuri de tranzistori

31712355-3

Tranzistori Darlington bipolari sau RF (radiofrecvenţă)

31712356-0

Tranzistori unijoncţiune

31712357-7

Tranzistori bipolari cu electrod de comandă izolat (IGBT)

31712358-4

Tranzistori cu efect de câmp cu joncţiune (JFET)

31712359-1

Tranzistori bipolari cu joncţiune (BJT)

31712360-1

Cristale piezoelectrice montate

31720000-9

Echipament electromecanic

31730000-2

Echipament electrotehnic

31731000-9

Accesorii electrotehnice

31731100-0

Module

32000000-3

Echipament de radio, televiziune, comunicaţii, telecomunicaţii şi articole conexe

32200000-5

Aparate de emisie pentru radiotelefonie, radiotelegrafie, radiodifuziune şi televiziune

32210000-8

Echipament de radiodifuziune şi televiziune

32211000-5

Echipament de producţie pentru radiodifuziune şi televiziune

32220000-1

Aparate de emisie pentru televiziune fără aparate de recepţie

32221000-8

Radiobalize

32222000-5

Aparate de codificare a semnalelor video

32223000-2

Aparate de transmisie video

32224000-9

Aparate de emisie pentru televiziune

32230000-4

Aparate de emisie radio cu aparate de recepţie

32231000-1

Aparate de televiziune cu circuit închis

32232000-8

Echipament pentru videoconferinţe

32233000-5

Staţii de amplificare a frecvenţei radio

32234000-2

Camere de televiziune cu circuit închis

32235000-9

Sistem de supraveghere cu circuit închis

32236000-6

Radiotelefoane

32237000-3

Aparat portabil de emisie-recepţie

32240000-7

Camere de televiziune

32250000-0

Telefoane mobile

32251000-7

Telefoane de maşină

32251100-8

Set hands-free

32252000-4

Telefoane GSM

32252100-5

Telefoane mobile hands-free

32252110-8

Telefoane mobile hands-free (wireless)

32260000-3

Echipament de transmisie de date

32270000-6

Aparate de transmisie digitală

32300000-6

Receptoare de televiziune şi de radio şi aparate de înregistrare sau de redare a sunetului sau a imaginii

32310000-9

Receptoare de radiodifuziune

32320000-2

Echipament audiovizual şi de televiziune

32321000-9

Echipament de proiecţie de televiziune

32321100-0

Aparatură video şi cinematografică

32321200-1

Echipament audiovizual

32321300-2

Materiale audiovizuale

32322000-6

Echipament multimedia

32323000-3

Monitoare video

32323100-4

Monitoare video color

32323200-5

Monitoare video alb-negru

32323300-6

Echipament video

32323400-7

Echipament video de redare

32323500-8

Sistem video de supraveghere

32324000-0

Televizoare

32324100-1

Televizoare color

32324200-2

Televizoare alb-negru

32324300-3

Echipament de televiziune

32324310-6

Antene de satelit

32324400-4

Antene de televiziune

32324500-5

Selector de canale video

32324600-6

Decodoare pentru televiziune digitală

32330000-5

Aparate audio şi video de înregistrare şi redare

32331000-2

Discuri pentru fonografe

32331100-3

Patefoane

32331200-4

Casetofoane

32331300-5

Aparate de redare audio

32331500-7

Aparate de înregistrare

32331600-8

MP3 player

32332000-9

Magnetofoane

32332100-0

Dictafoane

32332200-1

Roboţi telefonici

32332300-2

Aparate de înregistrare a sunetelor

32333000-6

Aparate de înregistrare sau de redare video

32333100-7

Aparate de înregistrare video

32333200-8

Camere video

32333300-9

Aparate de redare video

32333400-0

Aparate video

32340000-8

Microfoane şi difuzoare

32341000-5

Microfoane

32342000-2

Difuzoare

32342100-3

Căşti

32342200-4

Căşti auriculare

32342300-5

Microfoane şi seturi de portavoce

32342400-6

Dispozitive acustice

32342410-9

Echipament de sonorizare

32342411-6

Miniboxe

32342412-3

Boxe

32342420-2

Pupitre de mixaj în studio

32342430-5

Sisteme de comprimare a semnalelor vocale

32342440-8

Sistem de mesagerie vocală

32342450-1

Aparate de înregistrare vocală

32343000-9

Amplificatoare

32343100-0

Amplificatoare de audiofrecvenţă

32343200-1

Megafoane

32344000-6

Aparate de recepţie de radiotelefonie sau de radiotelegrafie

32344100-7

Receptoare portabile de apel şi mesagerie

32344110-0

Sistem de înregistrare vocală

32344200-8

Receptoare radio

32344210-1

Echipament radio

32344220-4

Receptoare de radiomesagerie

32344230-7

Staţii radio

32344240-0

Relee radioemiţătoare

32344250-3

Instalaţii radio

32344260-6

Echipament radio şi de multiplexaj

32344270-9

Sistem de control radio şi telefonic

32344280-2

Radiouri portabile

32350000-1

Piese pentru echipament audio şi video

32351000-8

Accesorii pentru echipament audio şi video

32351100-9

Echipament de montaj video

32351200-0

Ecrane

32351300-1

Accesorii de echipamente audio

32351310-4

Casete audio

32352000-5

Antene şi reflectoare

32352100-6

Piese pentru echipament radio şi radar

32352200-7

Piese de rezervă şi accesorii pentru radare

32353000-2

Înregistrări audio

32353100-3

Discuri

32353200-4

Casete muzicale

32354000-9

Filme

32354100-0

Filme pentru radiologii

32354110-3

Filme pentru radiografii

32354120-6

Film diazo

32354200-1

Peliculă cinematografică

32354300-2

Peliculă fotografică

32354400-3

Peliculă cu developare instantanee

32354500-4

Pelicule video

32354600-5

Casete video

32354700-6

Benzi video

32354800-7

Peliculă retractabilă

32360000-4

Aparate de intercomunicaţie

32400000-7

Reţele

32410000-0

Reţea locală

32411000-7

Reţea de tip inel

32412000-4

Reţea de comunicaţii

32412100-5

Reţea de telecomunicaţii

32412110-8

Reţea internet

32412120-1

Reţea intranet

32413000-1

Reţea integrată

32413100-2

Rutere de reţea

32415000-5

Reţea Ethernet

32416000-2

Reţea ISDN

32416100-3

Reţea ISDX

32417000-9

Reţele multimedia

32418000-6

Reţea radio

32420000-3

Echipament de reţea

32421000-0

Cabluri de reţea

32422000-7

Componente de reţea

32423000-4

Noduri de reţea

32424000-1

Infrastructură de reţea

32425000-8

Sistem de operare de reţea

32426000-5

Sistem de publicare în reţea

32427000-2

Sistem de reţea

32428000-9

Extensie de reţea

32429000-6

Echipament de reţea telefonică

32430000-6

Reţea cu extindere geografică mare

32440000-9

Echipament telemetric şi echipament terminal

32441000-6

Echipament de telemetrie

32441100-7

Sistem de supraveghere telemetrică

32441200-8

Echipament telemetric şi de comandă

32441300-9

Sistem de telematică

32442000-3

Echipament de terminal

32442100-4

Plăci de conexiune

32442200-5

Cutii de conexiune

32442300-6

Emulatori de terminal

32442400-7

Blocuri terminale

32500000-8

Echipament de telecomunicaţii

32510000-1

Sistem de telecomunicaţii fără fir

32520000-4

Cabluri şi echipament de telecomunicaţii

32521000-1

Cabluri de telecomunicaţii

32522000-8

Echipamente de telecomunicaţii

32523000-5

Infrastructuri de telecomunicaţii

32524000-2

Sistem de telecomunicaţii

32530000-7

Echipament de transmitere a informaţiilor prin satelit

32531000-4

Echipament de comunicaţii prin satelit

32532000-1

Antene parabolice

32533000-8

Staţii terestre de sateliţi

32534000-5

Platforme de sateliţi

32540000-0

Centrale telefonice interne

32541000-7

Echipament pentru centrale telefonice interne

32542000-4

Tablouri de comutare

32543000-1

Comutatoare telefonice

32544000-8

Echipament PABX

32545000-5

Sisteme PABX

32546000-2

Echipament pentru centrale digitale interne

32546100-3

Centrale telefonice interne digitale

32547000-9

Centrale telefonice interne cu vid

32550000-3

Echipament telefonic

32551000-0

Cabluri telefonice şi echipament conex

32551100-1

Conexiuni telefonice

32551200-2

Centrale telefonice

32551300-3

Căşti telefonice

32551400-4

Reţea telefonică

32551500-5

Cabluri telefonice

32552000-7

Aparate electrice de telefonie sau de telegrafie prin fir

32552100-8

Receptoare

32552110-1

Telefoane fără fir

32552120-4

Telefoane de urgenţă

32552130-7

Telefoane publice

32552140-0

Echipament pentru telefoane publice

32552150-3

Telefoane pentru persoanele cu deficienţe vizuale

32552160-6

Telefoane pentru persoanele cu deficienţe auditive

32552200-9

Teleimprimante

32552300-0

Aparate de comutare telefonică sau telegrafică

32552310-3

Centrale telefonice digitale

32552320-6

Multiplexoare

32552330-9

Aparate de comutare telefonică

32552400-1

Aparate de conversie a semnalelor de frecvenţă audio

32552410-4

Modemuri

32552420-7

Convertizor de frecvenţă

32552430-0

Echipament de codare

32552500-2

Aparate teletext

32552510-5

Terminale videotext

32552520-8

Telex

32552600-3

Interfoane

32553000-4

Piese pentru aparate electrice telefonice sau telegrafice

32560000-6

Materiale cu fibre optice

32561000-3

Conexiuni cu fibre optice

32562000-0

Cabluri cu fibre optice

32562100-1

Cabluri cu fibre optice pentru transmitere de informaţii

32562200-2

Cabluri de telecomunicaţii cu fibre optice

32562300-3

Cabluri cu fibre optice pentru transmiterea datelor

32570000-9

Echipament de comunicaţii

32571000-6

Infrastructură de comunicaţii

32572000-3

Cabluri de comunicaţii

32572100-4

Cablu de comunicaţii cu conductori electrici multipli

32572200-5

Cablu de comunicaţii cu conductori coaxiali

32572300-6

Cablu de comunicaţii de uz special

32573000-0

Sistem de control al comunicaţiilor

32580000-2

Echipament de prelucrare a datelor

32581000-9

Echipament de comunicare de date

32581100-0

Cablu de transmitere a datelor

32581110-3

Cablu de transmitere a datelor cu conductori electrici multipli

32581120-6

Cablu de transmitere a datelor cu conductori coaxiali

32581130-9

Cablu de transmitere a datelor cu utilizare specială

32581200-1

Aparate fax

32581210-4

Accesorii şi componente pentru echipamentul pentru fax

32582000-6

Suporturi de transmitere a datelor

32583000-3

Suporturi de transmitere a datelor şi a semnalelor vocale

32584000-0

Suporturi de transmitere a informaţiilor

33000000-0

Echipamente medicale, produse farmaceutice şi produse de îngrijire personală

33100000-1

Echipamente medicale

33110000-4

Echipament de imagistică de uz medical, dentar şi veterinar

33111000-1

Aparate de radiologie

33111100-2

Masă de examinare radiologică

33111200-3

Staţii de lucru pentru radiologie

33111300-4

Aparate de developat pentru radiologie

33111400-5

Fluoroscoape

33111500-6

Radiografie dentară

33111600-7

Aparate de radiografie

33111610-0

Unitate de rezonanţă magnetică

33111620-3

Camere gama

33111640-9

Termografe

33111650-2

Aparate de mamografie

33111660-5

Osteodensitometre

33111700-8

Sală de angiografie

33111710-1

Accesorii pentru angiografie

33111720-4

Aparate de angiografie

33111721-1

Aparate de angiografie digitală

33111730-7

Accesorii pentru angioplastie

33111740-0

Aparate de angioplastie

33111800-9

Sistem de radiodiagnosticare

33112000-8

Echipament de imagistică ecografică, cu ultrasunete şi Doppler

33112100-9