ISSN 1830-3625

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 59

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 51
4 martie 2008


Cuprins

 

I   Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare este obligatorie

Pagina

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul (CE) nr. 195/2008 al Consiliului din 3 martie 2008 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1210/2003 privind anumite restricții specifice în relațiile economice și financiare cu Irak

1

 

 

Regulamentul (CE) nr. 196/2008 al Comisiei din 3 martie 2008 de stabilire a sumelor forfetare la import pentru determinarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

6

 

*

Regulamentul (CE) nr. 197/2008 al Comisiei din 3 martie 2008 de aprobare a unor modificări care nu sunt minore din caietul de sarcini al unei denumiri înregistrate în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [Queijo Serra da Estrela (DOP)]

8

 

*

Regulamentul (CE) nr. 198/2008 Comisiei din 3 martie 2008 de modificare pentru a 92-a oară a Regulamentului (CE) nr. 881/2002 al Consiliului de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane și entități care au legătură cu Osama ben Laden, cu rețeaua Al-Qaida și cu talibanii

10

 

 

II   Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare nu este obligatorie

 

 

DECIZII

 

 

Consiliu

 

 

2008/180/CE

 

*

Decizia Consiliului din 25 februarie 2008 privind încheierea Acordului de cooperare științifică și tehnologică între Comunitatea Europeană și Republica Arabă Egipt

12

 

 

2008/181/CE

 

*

Decizia Consiliului din 25 februarie 2008 privind încheierea Acordului de cooperare științifică și tehnică între Comunitatea Europeană și Statul Israel

14

 

 

2008/182/Euratom

 

*

Decizia Consiliului din 25 februarie 2008 de modificare a Deciziei Consiliului din 16 decembrie 1980 de instituire a Comitetului consultativ pentru Programul de fuziune

15

 

 

2008/183/CE

 

*

Decizia Consiliului din 28 februarie 2008 de numire a unui membru supleant italian în cadrul Comitetului Regiunilor

17

 

 

2008/184/CE

 

*

Decizia Consiliului din 29 februarie 2008 privind numirea unui nou membru al Comisiei Comunităților Europene

18

 

 

Comisie

 

 

2008/185/CE

 

*

Decizia comisiei din 21 februarie 2008 privind garanțiile suplimentare în legătură cu boala Aujeszky în schimburile intracomunitare cu porci și criteriile de furnizare a informațiilor despre această boală [notificată cu numărul C(2008) 669] (versiune codificată) ( 1 )

19

 

 

III   Acte adoptate în temeiul Tratatului UE

 

 

ACTE ADOPTATE ÎN TEMEIUL TITLULUI V DIN TRATATUL UE

 

*

Poziția comună 2008/186/PESC a Consiliului din 3 martie 2008 de modificare a Poziției comune 2003/495/PESC cu privire la Irak

31

 

*

Poziția comună 2008/187/PESC a Consiliului din 3 martie 2008 privind măsuri restrictive împotriva guvernului ilegal al insulei Anjouan din Uniunea Comorelor

32

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


I Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare este obligatorie

REGULAMENTE

4.3.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 59/1


REGULAMENTUL (CE) NR. 195/2008 AL CONSILIULUI

din 3 martie 2008

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1210/2003 privind anumite restricții specifice în relațiile economice și financiare cu Irak

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolele 60 și 301,

având în vedere Poziția comună 2008/186/PESC a Consiliului din 3 martie 2008 de modificare a Poziției comune 2003/495/PESC cu privire la Irak (1),

având în vedere propunerea Comisiei,

întrucât:

(1)

În conformitate cu Rezoluția 1483 (2003) a Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite (CSONU), articolul 2 din Regulamentul (CE) nr. 1210/2003 al Consiliului (2) a prevăzut regimuri specifice în ceea ce privește plățile pentru petrolul, produsele petroliere și gazele naturale exportate din Irak, iar articolul 10 din regulamentul menționat anterior prevedea regimuri specifice cu privire la imunitatea la proceduri juridice pentru anumite active irakiene. Regimul specific cu privire la plăți continuă să se aplice, iar regimul specific cu privire la imunități s-a aplicat până la 31 decembrie 2007.

(2)

Rezoluția 1790 (2007) a CSONU și Poziția comună 2008/186/PESC prevăd că ambele regimuri specifice în cauză urmează să se aplice până la 31 decembrie 2008. Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 1210/2003 ar trebui să fie modificat în consecință.

(3)

De asemenea, este oportună alinierea Regulamentului (CE) nr. 1210/2003 la evoluțiile recente din practica sancțiunilor cu privire la identificarea autorităților competente, răspunderea în cazul încălcărilor și jurisdicția. În sensul prezentului regulament, se consideră că teritoriul Comunității cuprinde teritoriile statelor membre unde se aplică tratatul, în condițiile stabilite de tratat.

(4)

Pentru a garanta eficacitatea măsurilor prevăzute de prezentul regulament, prezentul regulament ar trebui să intre în vigoare imediat,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul (CE) nr. 1210/2003 se modifică după cum urmează:

1.

Articolul 2 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 2

Cu începere de la 22 mai 2003, toate veniturile din totalitatea vânzărilor la export de petrol, produse petroliere și gaze naturale din Irak, astfel cum sunt enumerate în anexa I, se depun în Fondul de Dezvoltare pentru Irak în condițiile prevăzute în Rezoluția 1483 (2003) a CSONU, în special punctele 20 și 21 din rezoluția în cauză.”

2.

Se introduce următorul articol:

„Articolul 4a

Interdicția prevăzută la articolul 4 alineatul (3) și la articolul 4 alineatul (4) nu angajează în niciun fel răspunderea persoanelor fizice sau juridice ori a entităților în cauză, în cazul în care acestea nu au știut și nu au avut niciun motiv întemeiat pentru a suspecta că acțiunile lor ar urma să încalce respectiva interdicție.”

3.

Articolul 6 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 6

(1)   Prin derogare de la articolul 4, autoritățile competente indicate în paginile de internet enumerate în anexa V pot autoriza deblocarea anumitor fonduri sau resurse economice înghețate, în cazul în care sunt întrunite cumulativ următoarele condiții:

(a)

fondurile sau resursele economice fac obiectul unui drept de gaj stabilit prin hotărâre judiciară, administrativă sau arbitrală înainte de 22 mai 2003 sau fac obiectul unei hotărâri judiciare, administrative sau arbitrale pronunțate înainte de acea dată;

(b)

fondurile sau resursele economice vor fi utilizate exclusiv pentru a satisface creanțele garantate printr-un drept de gaj sau recunoscute ca valide prin această hotărâre, în limitele stabilite de actele cu putere de lege și normele aplicabile care reglementează drepturile persoanelor care pot formula astfel de revendicări;

(c)

prin satisfacerea creanței nu se încalcă dispozițiile Regulamentului (CE) nr. 3541/92; și

(d)

recunoașterea dreptului de gaj sau a hotărârii nu contravine ordinii publice a statului membru respectiv.

(2)   În toate celelalte cazuri, fondurile, resursele economice și veniturile din resursele economice înghețate în temeiul articolului 4 sunt dezghețate numai pentru a fi transferate în Fondul de Dezvoltare pentru Irak deținut de Banca Centrală a Irakului, în condițiile prevăzute de Rezoluția 1483 (2003) a CSONU.”

4.

Articolul 7 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 7

(1)   Este interzisă participarea, cu bună știință și intenție, la activități al căror scop sau efect este eludarea, în mod direct sau indirect, a articolului 4 sau promovarea operațiunilor menționate la articolele 2 și 3.

(2)   Orice informație conform căreia prevederile prezentului regulament sunt sau au fost eludate se notifică autorităților competente indicate în site-urile internet enumerate în anexa V, și direct sau prin intermediul autorităților competente în cauză, Comisiei.”

5.

Articolul 8 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 8

(1)   Fără a aduce atingere normelor aplicabile în materie de raportare, confidențialitate și secret profesional și dispozițiilor articolului 284 din tratat, persoanele fizice și juridice, entitățile și organismele:

(a)

furnizează imediat orice informație care ar putea facilita respectarea prezentului regulament, ca de exemplu conturile și sumele înghețate în conformitate cu articolul 4, autorităților competente menționate pe site-urile internet enumerate în anexa V din statul membru în care își au reședința sau în care s-au stabilit și, direct sau prin intermediul autorităților competente în cauză, Comisiei;

(b)

cooperează cu autoritățile competente indicate pe site-urile internet enumerate în anexa V pentru verificarea informațiilor în cauză.

(2)   Orice informații furnizate sau primite în conformitate cu prezentul articol se folosesc numai în scopurile pentru care au fost furnizate sau primite.”

6.

Se introduce următorul articol:

„Articolul 15a

(1)   Statele membre desemnează autoritățile competente menționate la articolele 6, 7 și 8 din prezentul regulament și le identifică pe sau prin site-urile internet enumerate în anexa V.

(2)   Statele membre notifică Comisiei, înainte de 15 martie 2008, autoritățile competente, precum și orice modificări ulterioare.”

7.

Articolul 16 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 16

Prezentul regulament se aplică:

(a)

pe teritoriul Comunității, inclusiv în spațiul aerian al acesteia;

(b)

la bordul aeronavelor sau al navelor aflate sub jurisdicția unui stat membru;

(c)

oricărei persoane, din interiorul sau exteriorul Comunității, care este resortisant al unui stat membru;

(d)

oricărei persoane juridice, oricărei entități sau oricărui organism, înmatriculat sau constituit în conformitate cu legislația unui stat membru; precum și

(e)

oricărei persoane juridice, oricărei entități sau oricărui organism care exercită, integral sau parțial, o activitate în Comunitate.”

8.

La articolul 18, alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

„(3)   Articolele 2 și 10 se aplică până la 31 decembrie 2008.”

9.

Anexa V se înlocuiește cu textul care figurează în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 3 martie 2008.

Pentru Consiliu

Președintele

J. PODOBNIK


(1)  A se vedea pagina 31 din prezentul Jurnal Oficial.

(2)  JO L 169, 8.7.2003, p. 6. Regulament modificat prin Regulamentul (CE) nr. 1791/2006 (JO L 363, 20.12.2006, p. 1).


ANEXĂ

„ANEXA V

Pagini de internet care cuprind informații referitoare la autoritățile competente menționate la articolele 6, 7 și 8, precum și adresa pentru notificările către Comisia Europeană

A.   Pagini de internet pentru informații cu privire la autoritățile competente

BELGIA

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BULGARIA

http://www.mfa.government.bg

REPUBLICA CEHĂ

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

DANEMARCA

http://www.um.dk/da/menu/Udenrigspolitik/FredSikkerhedOgInternationalRetsorden/Sanktioner/

GERMANIA

http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html

ESTONIA

http://www.vm.ee/est/kat_622/

IRLANDA

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

GRECIA

hhttp://www.ypex.gov.gr/www.mfa.gr/en-US/Policy/Multilateral+Diplomacy/International+Sanctions/

SPANIA

www.mae.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones+Internacionales

FRANȚA

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

ITALIA

http://www.esteri.it/UE/deroghe.html

CIPRU

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LETONIA

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITUANIA

http://www.urm.lt

LUXEMBURG

http://www.mae.lu/sanctions

UNGARIA

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/

MALTA

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

ȚĂRILE DE JOS

http://www.minbuza.nl/sancties

AUSTRIA

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

POLONIA

http://www.msz.gov.pl

PORTUGALIA

http://www.min-nestrangeiros.pt

ROMÂNIA

http://www.mae.ro/index.php?unde=doc&id=32311&idlnk=1&cat=3

SLOVENIA

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

SLOVACIA

http://www.foreign.gov.sk

FINLANDA

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

SUEDIA

http://www.ud.se/sanktioner

REGATUL UNIT

http://www.fco.gov.uk/competentauthorities

B.   Adresa pentru notificări către Comisia Europeană:

Commission of the European Communities

Directorate-General for External Relations

Directorate A. Crisis Platform and Policy Coordination in Common Foreign and Security Policy

Unit A.2. Crisis Response and Peace Building

CHAR 12/106

B-1049 Brussels

Tel. (32-2) 295 5585

Fax (32-2) 299 0873”


4.3.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 59/6


REGULAMENTUL (CE) NR. 196/2008 AL COMISIEI

din 3 martie 2008

de stabilire a sumelor forfetare la import pentru determinarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1580/2007 al Comisiei din 21 decembrie 2007 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentelor (CE) nr. 2200/96, (CE) nr. 2201/96 și (CE) nr. 1182/2007 ale Consiliului în sectorul fructelor și legumelor (1), în special articolul 138 alineatul (1),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 1580/2007 prevede, ca urmare a rezultatelor negocierilor comerciale multilaterale din Runda Uruguay, criteriile pentru stabilirea de către Comisie a sumelor forfetare la import din țările terțe, pentru produsele și termenele menționate în anexa acestuia.

(2)

În conformitate cu criteriile menționate anterior, sumele forfetare la import trebuie stabilite la nivelurile prevăzute în anexa la prezentul regulament,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Sumele forfetare la import prevăzute la articolul 138 din Regulamentul (CE) nr. 1580/2007 sunt stabilite așa cum este indicat în tabelul din anexă.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 4 martie 2008.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 3 martie 2008.

Pentru Comisie

Jean-Luc DEMARTY

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 350, 31.12.2007, p. 1.


ANEXĂ

la Regulamentul Comisiei din 3 martie 2008 de stabilire a sumelor forfetare la import pentru determinarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

(EUR/100 kg)

(Cod NC)

Codul țărilor terțe (1)

Suma forfetară la import

0702 00 00

JO

69,6

MA

51,6

TN

120,5

TR

143,2

ZZ

96,2

0707 00 05

EG

244,4

JO

190,5

MA

114,7

TR

168,8

ZZ

179,6

0709 90 70

MA

82,8

TR

160,7

ZZ

121,8

0709 90 80

EG

54,8

ZZ

54,8

0805 10 20

EG

44,7

IL

54,4

MA

56,2

TN

50,5

TR

89,7

ZZ

59,1

0805 50 10

IL

109,4

SY

56,4

TR

124,9

ZZ

96,9

0808 10 80

AR

102,3

CA

53,7

CN

97,0

MK

42,4

US

109,6

UY

89,9

ZZ

82,5

0808 20 50

AR

82,0

CL

63,2

CN

80,3

US

123,2

ZA

102,3

ZZ

90,2


(1)  Nomenclatorul țărilor, astfel cum este stabilit de Regulamentul (CE) nr. 1833/2006 al Comisiei (JO L 354, 14.12.2006, p. 19). Codul „ZZ” reprezintă „alte origini”.


4.3.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 59/8


REGULAMENTUL (CE) NR. 197/2008 AL COMISIEI

din 3 martie 2008

de aprobare a unor modificări care nu sunt minore din caietul de sarcini al unei denumiri înregistrate în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [Queijo Serra da Estrela (DOP)]

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 510/2006 al Consiliului din 20 martie 2006 privind protecția indicațiilor geografice și a denumirilor de origine ale produselor agricole și alimentare (1), în special articolul 7 alineatul (4) primul paragraf,

întrucât:

(1)

În conformitate cu articolul 9 alineatul (1) primul paragraf și cu articolul 17 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 510/2006, Comisia a examinat cererea Portugaliei de aprobare a modificărilor caietului de sarcini al denumirii de origine protejate „Queijo Serra da Estrela”, înregistrată în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1107/96 al Comisiei (2).

(2)

Deoarece modificările în cauză nu sunt minore în sensul articolului 9 din Regulamentul (CE) nr. 510/2006, Comisia a publicat cererea de modificări în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene  (3), în conformitate cu articolul 6 alineatul (2) primul paragraf din respectivul regulament. Deoarece nicio declarație de opoziție nu a fost notificată Comisiei, în conformitate cu articolul 7 din Regulamentul (CE) nr. 510/2006, modificările trebuie aprobate,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Se aprobă modificările caietului de sarcini publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene cu privire la denumirea care figurează în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 3 martie 2008.

Pentru Comisie

Mariann FISCHER BOEL

Membru al Comisiei


(1)  JO L 93, 31.3.2006, p. 12. Regulament modificat prin Regulamentul (CE) nr. 1791/2006 (JO L 363, 20.12.2006, p. 1).

(2)  JO L 148, 21.6.1996, p. 1. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 2156/2005 (JO L 342, 24.12.2005, p. 54).

(3)  JO C 127, 8.6.2007, p. 10.


ANEXĂ

Produse agricole destinate consumului uman enumerate în anexa I la tratat:

Clasa 1.3.

Brânzeturi

PORTUGALIA

Queijo Serra da Estrela (DOP)


4.3.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 59/10


REGULAMENTUL (CE) NR. 198/2008 COMISIEI

din 3 martie 2008

de modificare pentru a 92-a oară a Regulamentului (CE) nr. 881/2002 al Consiliului de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane și entități care au legătură cu Osama ben Laden, cu rețeaua Al-Qaida și cu talibanii

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 881/2002 al Consiliului de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane și entități care au legătură cu Osama ben Laden, cu rețeaua Al-Qaida și cu talibanii și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 467/2001 al Consiliului de interzicere a exportului anumitor mărfuri și servicii către Afganistan, de întărire a interdicției de zbor și de extindere a înghețării fondurilor și a altor resurse financiare în ceea ce-i privește pe talibanii din Afganistan (1), în special articolul 7 alineatul (1) prima liniuță,

întrucât:

(1)

Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 enumeră persoanele, grupurile și entitățile cărora li se aplică înghețarea fondurilor și a resurselor economice în conformitate cu regulamentul menționat anterior.

(2)

La 20 februarie 2008, Comitetul pentru sancțiuni al Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite a decis modificarea listei persoanelor, grupurilor și entităților cărora ar trebui să li se aplice înghețarea fondurilor și a resurselor economice. Prin urmare, este necesar ca anexa I să fie modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 se modifică prin prezentul regulament astfel cum se indică în anexa la acesta.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare publicării sale în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 3 martie 2008.

Pentru Comisie

Eneko LANDÁBURU

Director general pentru relații externe


(1)  JO L 139, 29.5.2002, p. 9. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 59/2008 al Comisiei (JO L 22, 25.01.2008, p. 4).


ANEXĂ

Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 se modifică după cum urmează:

(1)

Mențiunea „Gruparea islamică Jihad [alias (a) Jama’at al-Jihad, (b) Societatea libaneză (c) Kazakh Jama’at, (d) Jamaat Mojahedin, (e) Jamiyat, (f) Jamiat al-Jihad al-Islami, (g) Dzhamaat Modzhakhedov, (h) Gruparea islamică Jihad din Uzbekistan, (i) al-Djihad al-Islami, (j) Zamaat Modzhakhedov Tsentralnoy Asii]” care figurează la rubrica „Persoane juridice, grupuri și entități”, se înlocuiește cu următoarea mențiune:

„Gruparea islamică Jihad [alias (a) Jama’at al-Jihad, (b) Societatea libaneză, (c) Kazakh Jama’at, (d) Jamaat Mojahedin, (e) Jamiyat, (f) Jamiat al-Jihad al-Islami, (g) Dzhamaat Modzhakhedov, (h) Gruparea islamică Jihad din Uzbekistan, (i) al-Djihad al-Islami), (j) Zamaat Modzhakhedov Tsentralnoy Asii, Uniunea Jihadului Islamic].”

(2)

Mențiunea „Fahd Muhammad ‘Abd Al-‘Aziz Al-Khashiban [alias (a) Fahad H. A. Khashayban, (b) Fahad H. A.al-Khashiban, (c) Fahad H. A. Kheshaiban, (d) Fahad H. A. Kheshayban, (e) Fahad H. A. al-Khosiban, (f) Fahad H. A. Khasiban, (g) Fahd Muhammad ‘Abd Al-‘Aziz al-Khashayban h) Fahd Muhammad’Abd al-‘Aziz al-Khushayban, (i) Fahad al-Khashiban, (j) Fahd Khushaiban, (k) Fahad Muhammad A. al-Khoshiban, (l) Fahad Mohammad A. al-Khoshiban, (m) Abu Thabit, (n) Shaykh Abu Thabit, (o) Shaykh Thabet, (p) Abu Abdur Rahman, (q) Abdur Abu Rahman]. Data nașterii: 16.10.1966. Locul nașterii: ‘Aniza, Arabia Saudită. Alte informații: implicat în furnizarea de fonduri și alte tipuri de asistență pentru grupul Abu Sayyaf” care figurează la rubrica „Persoane fizice”, se înlocuiește cu următoarea mențiune:

„Fahd Muhammad ‘Abd Al-‘Aziz Al-Khashiban [alias (a) Fahad H. A. Khashayban, (b) Fahad H. A. al-Khashiban, (c) Fahad H. A. Kheshaiban, (d) Fahad H. A. Kheshayban, (e) Fahad H. A. al-Khosiban, (f) Fahad H. A. Khasiban, (g) Fahd Muhammad ‘Abd Al-‘Aziz al-Khashayban (h) Fahd Muhammad’Abd al-‘Aziz al-Khushayban, (i) Fahad al-Khashiban, (j) Fahd Khushaiban, (k) Fahad Muhammad A. al-Khoshiban, (l) Fahad Mohammad A. al-Khoshiban, (m) Fahad Mohammad Abdulaziz Alkhoshiban, (n) Abu Thabit, (o) Shaykh Abu Thabit, (p) Shaykh Thabet, (q) Abu Abdur Rahman, (r) Abdur Abu Rahman)]. Data nașterii: 16.10.1966. Locul nașterii: Oneiza, Arabia Saudită. Pașaport nr.: G477835 (eliberat la 26.6.2006, expiră la 3.5.2011). Cetățenie: saudită. Alte informații: implicat în furnizarea de fonduri și alte tipuri de asistență pentru grupul Abu Sayyaf.”

(3)

Mențiunea „Abdul Rahim Al-Talhi [alias (a) ‘Abdul-Rahim Hammad Al-Talhi, (b) Abd’ Al-Rahim Hamad al-Tahi, (c) Abdulrheem Hammad A Altalhi, (d) Abe Al-Rahim al-Talahi, (e) Abd Al-Rahim Al Tahli, (f) ‘Abd al-Rahim al-Talhi, (g) Abdulrahim Al Tahi, (h) Abdulrahim al-Talji, (i) ‘Abd-Al-Rahim al Talji, (j) Abdul Rahim, (k) Abu Al Bara’a Al Naji, (l) Shuwayb Junayd]. Adresa: Buraydah, Arabia Saudită. Data nașterii: 8.12.1961. Locul nașterii: Al-Taif, Arabia Saudită. Pașaport nr.: F275043 (eliberat la 29.5.2004, expiră la 5.4.2009). Cetățenie: saudită. Alte informații: implicat în furnizarea de fonduri, arme și alte tipuri de asistență pentru grupul Abu Sayyaf” care figurează la rubrica „Persoane fizice”, se înlocuiește cu următoarea mențiune:

„Abdul Rahim Al-Talhi [alias (a) ‘Abdul-Rahim Hammad al-Talhi, (b) Abd’ Al-Rahim Hamad al-Tahi, (c) Abdulrheem Hammad A Altalhi, (d) Abe Al-Rahim al-Talahi, (e) Abd Al-Rahim Al Tahli, (f) ‘Abd al-Rahim al-Talhi, (g) Abdulrahim Al Tahi, (h) Abdulrahim al-Talji, (i) ‘Abd-Al-Rahim al Talji, (j) Abdul Rahim Hammad Ahmad Al-Talhi, (k) Abdul Rahim, (l) Abu Al Bara’a Al Naji, (m) Shuwayb Junayd. Adresa: Buraydah, Arabia Saudită. Data nașterii: 8.12.1961. Locul nașterii: Al-Shefa, Al-Taif, Arabia Saudită. Pașaport nr.: F275043 (eliberat la 29.5.2004, expiră la 5.4.2009). Cetățenie: saudită. Alte informații: implicat în furnizarea de fonduri, arme și alte tipuri de asistență pentru grupul Abu Sayyaf.”

(4)

Mențiunea „Muhammad ‘Abdallah Salih Sughayr [alias (a) Muhammad’ Abdallah Salih Al-Sughayir, (b) Muhammad’ Abdallah Salih Al-Sughaier, (c) Muhammad’ Abdallah Salih Al-Sughayer, (d) Mohd Al-Saghir, (e) Muhammad Al-Sugayer, (f) Muhammad ’Abdallah Salih Al-Sughair, (g) Muhammad ‘Abdallah Salih Al-Sugair, (h) Muhammad’ Abdallah Salih Al-Suqayr, (i) Abu Bakr, (j) Abu Abdullah]. Data nașterii: (a) 20.8.1972, (b) 10.8.1972. Locul nașterii: Al-Karawiya, Arabia Saudită. Alte informații: implicat în furnizarea de fonduri, arme, recrutare și alte tipuri de asistență pentru grupul Abu Sayyaf” care figurează la rubrica „Persoane fizice”, se înlocuiește cu următoarea mențiune:

„Muhammad ‘Abdallah Salih Sughayr [alias (a) Muhammad’ Abdallah Salih Al-Sughayir, (b) Muhammad’ Abdallah Salih Al-Sughaier, (c) Muhammad’ Abdallah Salih Al-Sughayer, (d) Mohd Al-Saghir, (e) Muhammad Al-Sugayer, (f) Muhammad ’Abdallah Salih Al-Sughair, (g) Muhammad ‘Abdallah Salih Al-Sugair, (h) Muhammad’ Abdallah Salih Al-Suqayr, (i) Mohammad Abdullah S Ssughayer, (j) Abu Bakr, (k) Abu Abdullah]. Data nașterii: (a) 20.8.1972, (b) 10.8.1972. Locul nașterii: Al-Karawiya, Oneiza, Arabia Saudită. Pașaport nr.: E864131 (eliberat la 30.12.2001, expiră la 6.11.2006). Cetățenie: saudită. Alte informații: implicat în furnizarea de fonduri, arme, recrutare și alte tipuri de asistență pentru grupul Abu Sayyaf.”


II Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare nu este obligatorie

DECIZII

Consiliu

4.3.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 59/12


DECIZIA CONSILIULUI

din 25 februarie 2008

privind încheierea Acordului de cooperare științifică și tehnologică între Comunitatea Europeană și Republica Arabă Egipt

(2008/180/CE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 170 coroborat cu articolul 300 alineatul (2) primul paragraf prima teză și cu articolul 300 alineatul (3) primul paragraf,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Parlamentului European (1),

întrucât:

(1)

Comisia a negociat, în numele Comunității, un acord de cooperare științifică și tehnologică între Comunitatea Europeană și Republica Arabă Egipt (denumit în continuare „acordul”).

(2)

Sub rezerva eventualei sale încheieri la o dată ulterioară, acordul, parafat la 4 martie 2004, a fost semnat la 21 iunie 2005, fiind aplicat cu titlu provizoriu de la data semnării sale.

(3)

Acordul se bazează pe principiile avantajului reciproc, reciprocității oportunităților de acces la programele și activitățile celeilalte părți, relevante pentru obiectul acordului, nediscriminării, protejării eficiente a proprietății intelectuale și repartizării echitabile a drepturilor de proprietate intelectuală. Participarea la acțiuni indirecte ale entităților juridice stabilite în Republica Arabă Egipt este supusă modalităților și condițiilor prevăzute pentru entitățile juridice din țări terțe, stabilite printr-o decizie adoptată de Parlamentul European și de Consiliu în conformitate cu articolul 167 din tratat, în Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene (2) și în alte acte legislative comunitare aplicabile.

(4)

Acordul ar trebui să fie încheiat astfel încât textele acordului în limbile tuturor statelor membre să fie autentice. Acest lucru va fi adus la îndeplinire prin intermediul unui schimb de scrisori.

(5)

Acordul ar trebui aprobat,

DECIDE:

Articolul 1

Se aprobă, în numele Comunității, Acordul de cooperare științifică și tehnologică între Comunitatea Europeană și Republica Arabă Egipt (3).

Articolul 2

Președintele Consiliului procedează, în numele Comunității, la notificarea menționată la articolul 7 din acord și este autorizat să convină, împreună cu Republica Arabă Egipt, prin intermediul unui schimb de scrisori, că textul acordului este autentic în toate limbile statelor membre în urma extinderilor din 2004 și 2007.

Adoptată la Bruxelles, 25 februarie 2008.

Pentru Consiliu

Președintele

A. VIZJAK


(1)  Avizul din 29 noiembrie 2007 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).

(2)  JO L 248, 16.9.2002, p. 1. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1525/2007 (JO L 343, 27.12.2007, p. 9).

(3)  JO L 182, 13.7.2005, p. 12.


4.3.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 59/14


DECIZIA CONSILIULUI

din 25 februarie 2008

privind încheierea Acordului de cooperare științifică și tehnică între Comunitatea Europeană și Statul Israel

(2008/181/CE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 170 coroborat cu articolul 300 alineatul (2) primul paragraf prima teză și cu articolul 300 alineatul (3),

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Parlamentului European (1),

întrucât:

(1)

Comisia a negociat, în numele Comunității, reînnoirea Acordului de cooperare științifică și tehnică cu Statul Israel (denumit în continuare „acordul”).

(2)

Acordul a fost semnat, în numele Comunității, la 16 iulie 2007 la Bruxelles, sub rezerva eventualei încheieri la o dată ulterioară.

(3)

Acordul ar trebui să fie aprobat,

DECIDE:

Articolul 1

Se aprobă, în numele Comunității, Acordul de cooperare științifică și tehnologică între Comunitatea Europeană și Statul Israel (2).

Articolul 2

Președintele Consiliului procedează, în numele Comunității, la notificarea prevăzută la articolul 5 alineatul (2) din acord.

Adoptată la Bruxelles, 25 februarie 2008.

Pentru Consiliu

Președintele

A. VIZJAK


(1)  Avizul din 25 septembrie 2007 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).

(2)  JO L 220, 25.8.2007, p. 5.


4.3.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 59/15


DECIZIA CONSILIULUI

din 25 februarie 2008

de modificare a Deciziei Consiliului din 16 decembrie 1980 de instituire a Comitetului consultativ pentru Programul de fuziune

(2008/182/Euratom)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice, în special articolul 7 al patrulea paragraf,

având în vedere Decizia 2006/970/Euratom a Consiliului din 18 decembrie 2006 privind al șaptelea Program-cadru al Comunității Europene a Energiei Atomice (Euratom) pentru activități de cercetare și formare în domeniul nuclear (1), care contribuie totodată la crearea unei societăți bazate pe cunoaștere, în cadrul Spațiului de Cercetare European,

având în vedere Decizia 2006/976/Euratom a Consiliului din 19 decembrie 2006 privind Programul specific pentru punerea în aplicare a celui de-al șaptelea Program-cadru al Comunității Europene a Energiei Atomice (Euratom) pentru activități de cercetare și formare în domeniul nuclear (2007-2011) (2), în special articolul 7 alineatul (2), care prevede că, în scopul punerii în aplicare a programului specific, Comisia este asistată de un comitet consultativ și că, în ceea ce privește aspectele legate de fuziune, componența acestui comitet, precum și regulamentul de procedură al acestuia sunt cele stabilite prin Decizia Consiliului din 16 decembrie 1980 de instituire a unui comitet consultativ pentru Programul de fuziune (3) (denumite în continuare Decizia Consiliului din 16 decembrie 1980 și, respectiv, CCE-FU),

având în vedere Actul de aderare din 2005, în special articolul 50,

având în vedere Decizia Consiliului din 16 decembrie 1980, în special alineatul (14), prin care se stabilește un sistem de vot în cadrul CCE-FU,

întrucât:

(1)

Comitetul consultativ pentru programul de fuziune (CCE-FU) emite avize prin intermediul unui sistem de vot ponderat atunci când, hotărând în temeiul alineatului (5) litera (g) din Decizia Consiliului din 16 decembrie 1980, definește acțiuni prioritare în vederea acordării unor ajutoare preferențiale.

(2)

La 21 martie 2007, CCE-FU a recomandat în unanimitate actualizarea sistemului său de vot ponderat care ar trebui să se aplice în cadrul comitetului menționat la alineatul (14) din Decizia Consiliului din 16 decembrie 1980, în cazul chestiunilor referitoare la fuziune, pentru a include drepturile de vot ale noilor state membre ca urmare a aderării acestora.

(3)

Având în vedere cele de mai sus, este oportun să fie modificată Decizia Consiliului din 16 decembrie 1980 în consecință,

DECIDE:

Articol unic

La alineatul (14) din Decizia Consiliului din 16 decembrie 1980, ultimele două teze se înlocuiesc cu următorul text:

„Avizele referitoare la alineatul (5) litera (g) se adoptă prin următorul sistem de vot ponderat:

Belgia

2

Bulgaria

2

Republica Cehă

2

Danemarca

2

Germania

5

Estonia

1

Grecia

2

Spania

3

Franța

5

Irlanda

2

Italia

5

Cipru

1

Letonia

1

Lituania

2

Luxemburg

1

Ungaria

2

Malta

1

Țările de Jos

2

Austria

2

Polonia

3

Portugalia

2

România

2

Slovenia

1

Slovacia

2

Finlanda

2

Suedia

2

Regatul Unit

5

Elveția

2

Total

64

Pentru adoptarea unui aviz, majoritatea necesară este de 33 de voturi favorabile, reprezentând cel puțin 15 delegații.”

Adoptată la Bruxelles, 25 februarie 2008.

Pentru Consiliu

Președintele

A. VIZJAK


(1)  JO L 400, 30.12.2006, p. 60.

(2)  JO L 400, 30.12.2006, p. 404.

(3)  Nepublicată, dar modificată ultima dată prin Decizia 2005/336/Euratom a Consiliului (JO L 108, 29.4.2005, p. 64).


4.3.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 59/17


DECIZIA CONSILIULUI

din 28 februarie 2008

de numire a unui membru supleant italian în cadrul Comitetului Regiunilor

(2008/183/CE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 263,

având în vedere propunerea Guvernului italian,

întrucât:

(1)

La 24 ianuarie 2006, Consiliul a adoptat Decizia 2006/116/CE (1) privind numirea membrilor și a membrilor supleanți ai Comitetului Regiunilor pentru perioada 26 ianuarie 2006-25 ianuarie 2010.

(2)

Unul dintre locurile de membru supleant în cadrul Comitetului Regiunilor a devenit vacant ca urmare a încheierii mandatului domnului Rosario CONDORELLI,

DECIDE:

Articolul 1

Domnul Giovanni SPERANZA, Sindaco del Comune di Lamezia Terme, este numit în calitate de membru supleant în cadrul Comitetului Regiunilor pentru durata restantă a mandatului, și anume până la 25 ianuarie 2010.

Articolul 2

Prezenta decizie produce efecte de la data adoptării sale.

Adoptată la Bruxelles, 28 februarie 2008.

Pentru Consiliu

Președintele

A. VIZJAK


(1)  JO L 56, 25.2.2006, p. 75.


4.3.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 59/18


DECIZIA CONSILIULUI

din 29 februarie 2008

privind numirea unui nou membru al Comisiei Comunităților Europene

(2008/184/CE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere tratatul de instituire a Comunității Europene și în special articolul 215 alineatul (2),

având în vedere tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice și în special articolul 128 alineatul (2),

întrucât:

Prin scrisoarea din 28 februarie 2008, confirmată prin scrisoarea din 29 februarie 2008, dl Markos KYPRIANOU a demisionat din funcția de membru al Comisiei începând cu data de 2 martie 2008, la miezul nopții. Este necesar să fie înlocuit pe perioada restantă a mandatului acestuia,

DECIDE:

Articolul 1

Dna Androula VASSILIOU este numită membru al Comisiei pe perioada 3 martie 2008-31 octombrie 2009.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare la 3 martie 2008.

Articolul 3

Prezenta decizie se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 29 februarie 2008.

Pentru Consiliu

Președintele

M. COTMAN


Comisie

4.3.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 59/19


DECIZIA COMISIEI

din 21 februarie 2008

privind garanțiile suplimentare în legătură cu boala Aujeszky în schimburile intracomunitare cu porci și criteriile de furnizare a informațiilor despre această boală

[notificată cu numărul C(2008) 669]

(versiune codificată)

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2008/185/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva 64/432/CEE a Consiliului din 26 iunie 1964 privind problemele de inspecție veterinară care afectează schimburile intracomunitare cu bovine și porcine (1), în special articolul 8, articolul 9 alineatul (2) și articolul 10 alineatul (2),

întrucât:

(1)

Decizia 2001/618/CE din 23 iulie 2001 privind garanțiile suplimentare în legătură cu boala Aujeszky în schimburile intracomunitare cu porci, criteriile de furnizare a informațiilor despre această boală și de abrogare a Deciziilor 93/24/CEE și 93/244/CEE (2) a fost modificată de mai multe ori (3) și în mod substanțial. Este necesar, din motive de claritate și de raționalizare, să se codifice decizia menționată.

(2)

Oficiul Internațional de Epizootii (OIE) este organizația internațională desemnată pe baza Acordului privind aplicarea măsurilor sanitare și fitosanitare în conformitate cu GATT 1994, responsabilă cu stabilirea unor norme internaționale privind sănătatea animală pentru schimburile cu animale și produse animaliere. Aceste norme sunt publicate în Codul internațional de sănătate animală.

(3)

Capitolul din Codul internațional de sănătate animală privind boala Aujeszky a fost modificat substanțial.

(4)

Este necesară modificarea garanțiilor suplimentare pentru schimburile intracomunitare cu porci privind boala Aujeszky cu scopul de a asigura conformitatea acestora cu normele internaționale privind această boală și un control îmbunătățit în cadrul Comunității.

(5)

Este necesar să se stabilească criterii privind informațiile furnizate de statele membre despre boala Aujeszky, în conformitate cu articolul 8 din Directiva 64/432/CEE.

(6)

Măsurile prevăzute de prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Expedierea porcilor pentru reproducere și producție destinați statelor membre sau regiunilor indemne de boala Aujeszky enumerate în anexa I și provenind din orice alt stat membru sau regiune care nu se găsește în anexa respectivă este autorizată în următoarele condiții:

1.

în statul membru de proveniență, boala Aujeszky trebuie notificată în mod obligatoriu;

2.

în statul membru sau regiunile de origine trebuie să existe un plan pentru controlul și eradicarea bolii Aujeszky, pus în aplicare sub supravegherea autorității competente și care îndeplinește criteriile stabilite la articolul 9 alineatul (1) din Directiva 64/432/CEE. Este necesară existența unor măsuri adecvate privind expedierea și deplasarea porcilor conform acestui plan pentru prevenirea răspândirii bolii la exploatații cu statut diferit;

3.

privind exploatația de origine a porcilor:

(a)

în exploatația în cauză nu a fost înregistrată în ultimele 12 luni nicio probă clinică, patologică sau serologică a bolii Aujeszky;

(b)

în exploatațiile situate pe o rază de 5 kilometri în jurul exploatației de origine a porcilor nu a fost înregistrată în ultimele 12 luni nicio probă clinică, patologică sau serologică a bolii Aujeszky; cu toate acestea, prevederea nu se aplică în cazul în care, în exploatațiile menționate, au fost puse în aplicare măsuri de monitorizare și eradicare în mod regulat sub supravegherea autorității competente și conform planului de eradicare menționat la punctul 2, iar aceste măsuri au prevenit în mod eficient răspândirea bolii la exploatația în cauză;

(c)

vaccinarea împotriva bolii Aujeszky nu a fost efectuată de cel puțin 12 luni;

(d)

porcii au fost supuși cu cel puțin două ocazii la un interval de cel puțin patru luni unui studiu serologic pentru depistarea prezenței anticorpilor ADV-gE, ADV-gB sau ADV-gD sau întregului virus al bolii Aujeszky. Acest studiu trebuie să fi indicat absența bolii Aujeszky și faptul că porcii vaccinați nu au avut anticorpi gE;

(e)

în ultimele 12 luni nu au fost introduși porci provenind din exploatații cu o stare de sănătate inferioară în legătură cu boala Aujeszky, în afara cazului în care au fost testați pentru detectarea bolii Aujeszky, iar rezultatele au fost negative;

4.

porcii care vor fi mutați:

(a)

nu au fost vaccinați;

(b)

au fost izolați în separeuri autorizate de autoritatea competentă, timp de 30 de zile înainte de a fi mutați, pentru preîntâmpinarea oricărui risc de răspândire a virusului bolii Aujeszky la acești porci;

(c)

trebuie să fi trăit de la naștere în exploatația de origine sau într-o exploatație cu un statut echivalent și să fi rămas în exploatația de origine timp de cel puțin:

(i)

30 de zile, în cazul porcilor pentru producție;

(ii)

90 de zile, în cazul porcilor pentru reproducere;

(d)

au fost supuși și au prezentat rezultate negative la cel puțin două teste serologice pentru ADV-gB sau ADV-gD sau întregul virus al bolii Aujeszky, la un interval de cel puțin 30 de zile între teste. Cu toate acestea, în cazul porcilor cu o vârstă mai mică de patru luni poate fi utilizat și testul serologic pentru ADV-gE. Eșantionarea pentru ultimul test trebuie efectuată cu 15 zile înainte de expediere. Numărul porcilor testați în unitatea izolată trebuie să fie suficient pentru a detecta:

(i)

2 % seroprevalență cu siguranță 95 % în unitatea izolată, în cazul porcilor pentru producție;

(ii)

0,1 % seroprevalență cu siguranță 95 % în unitatea izolată, în cazul porcilor pentru reproducere.

Cu toate acestea, primul din cele două teste nu este necesar în cazul în care:

(i)

în cadrul planului menționat la punctul 2 a fost efectuat un studiu serologic în exploatația de origine într-un interval de 45-170 zile înainte de data expedierii, care demonstrează absența anticorpilor bolii Aujeszky și că porcii vaccinați nu aveau anticorpi gE;

(ii)

porcii care vor fi mutați au trăit în exploatația de origine de la naștere;

(iii)

în exploatația de origine nu au fost mutați alți porci în timpul perioadei de izolație a porcilor care urmează să fie mutați.

Articolul 2

Expedierea porcilor pentru sacrificare destinați statelor membre sau regiunilor indemne de boala Aujeszky enumerate în anexa I și provenind din orice alt stat membru sau regiune care nu figurează în această anexă este autorizată în următoarele condiții:

1.

în statul membru de origine notificarea bolii Aujeszky este obligatorie;

2.

în statul membru sau regiunile de origine a porcilor există un plan pentru controlul și eradicarea bolii Aujeszky, plan care îndeplinește criteriile stabilite la articolul 1 punctul 2;

3.

toți porcii în cauză trebuie transportați direct la abatorul de destinație și se încadrează în una din următoarele situații:

(a)

provin dintr-o exploatație care îndeplinește criteriile menționate la articolul 1 punctul 3; sau

(b)

au fost vaccinați împotriva bolii Aujeszky cu cel puțin 15 zile înainte de expediere și provin dintr-o exploatație de origine în care:

(i)

în cadrul planului menționat la punctul 2 au fost puse în aplicare în mod regulat măsuri de monitorizare și eradicare a bolii Aujeszky sub supravegherea autorității competente în ultimele 12 luni;

(ii)

au rămas pentru cel puțin 30 de zile înainte de expediere, iar în exploatația de origine nu a fost detectată nicio probă clinică sau patologică a acestei boli la momentul completării certificatului de sănătate menționat la articolul 7; sau

(c)

nu au fost vaccinați și provin dintr-o exploatație în care:

(i)

în cadrul planului menționat la punctul 2 au fost puse în aplicare în mod regulat măsuri de monitorizare și eradicare a bolii Aujeszky sub supravegherea autorității competente în ultimele 12 luni și în ultimele șase luni nu a fost înregistrată nicio probă clinică, patologică sau serologică a bolii Aujeszky;

(ii)

vaccinarea împotriva bolii Aujeszky și introducerea porcilor vaccinați au fost interzise de autoritatea competentă, de vreme ce exploatația se află în plin proces de dobândire a celui mai înalt statut în ceea ce privește boala Aujeszky conform planului menționat la punctul 2;

(iii)

au trăit cel puțin 90 de zile înainte de expediere.

Articolul 3

Porcii pentru reproducere destinați statelor membre sau regiunilor menționate în anexa II, unde sunt puse în aplicare programe autorizate de eradicare a bolii Aujeszky, trebuie să se încadreze într-una din următoarele situații:

1.

provin din state membre sau regiuni enumerate în anexa I; sau

2.

provin din:

(a)

state membre sau regiuni enumerate în anexa II; și

(b)

dintr-o exploatație care îndeplinește cerințele articolului 1 punctul 3; sau

3.

îndeplinesc următoarele condiții:

(a)

în statul membru de origine notificarea bolii Aujeszky este obligatorie;

(b)

în statul membru sau regiunea de origine este pus în aplicare un plan pentru controlul și eradicarea bolii Aujeszky, plan care îndeplinește criteriile stabilite la articolul 1 punctul 2;

(c)

în ultimele 12 luni nu a fost înregistrată nicio probă clinică, patologică sau serologică a bolii Aujeszky în exploatația de origine a porcilor în cauză;

(d)

porcii trebuie să fi fost izolați în separeuri aprobate de autoritatea competentă timp de 30 de zile înainte de mutare și izolați pentru anihilarea oricărui risc de răspândire a bolii Aujeszky;

(e)

porcii trebuie să fi fost supuși unui test serologic pentru detectarea prezenței anticorpilor gE și să fi prezentat rezultate negative. Obținerea mostrelor pentru ultimul test trebuie efectuată în 15 zile înainte de expediere. Numărul porcilor testați în unitatea izolată trebuie să fie suficient pentru a detecta 2 % seroprevalență cu siguranță 95 % la acești porci;

(f)

porcii trebuie să fi trăit de la naștere în exploatația de origine sau într-o exploatație cu un statut echivalent și să fi rămas în exploatația de origine timp de cel puțin 90 de zile.

Articolul 4

Porcii pentru producție destinați statelor membre sau regiunilor enumerate în anexa II, unde sunt puse în aplicare programe de eradicare a bolii Aujeszky, trebuie să se încadreze într-una din următoarele situații:

1.

provin din state membre sau regiuni enumerate în anexa I; sau

2.

provin din:

(a)

state membre sau regiuni enumerate în anexa II; și

(b)

dintr-o exploatație care îndeplinește cerințele articolului 1 punctul 3; sau

3.

îndeplinesc următoarele condiții:

(a)

în statul membru de origine notificarea bolii Aujeszky este obligatorie;

(b)

în statele membre sau regiunile de origine este pus în aplicare un plan de control și eradicare a bolii Aujeszky, care îndeplinește criteriile stabilite la articolul 1 punctul 2;

(c)

în ultimele 12 luni nu a fost înregistrată nicio probă clinică, patologică sau serologică a bolii Aujeszky în exploatația de origine a porcilor în cauză;

(d)

într-un interval de 45-170 de zile înainte de expediere, în exploatația de origine a fost efectuat un studiu serologic pentru boala Aujeszky, ale cărui rezultate au demonstrat absența bolii și faptul că porcii vaccinați nu au anticorpi gE;

(e)

porcii au trăit de la naștere în exploatația de origine sau au rămas în această exploatație cel puțin 30 de zile după introducerea lor dintr-o exploatație cu un statut similar, unde a fost efectuat un studiu serologic similar celui menționat la litera (d).

Articolul 5

Testele serologice efectuate pentru monitorizarea sau detectarea bolii Aujeszky la porci conform prezentei decizii trebuie să respecte standardele stabilite în anexa III.

Articolul 6

Fără a aduce atingere prevederilor articolului 10 alineatul (3) din Directiva 64/432/CEE, fiecare stat membru trebuie să furnizeze cel puțin o dată pe an, conform criteriilor generale stabilite în anexa IV, informații despre apariția bolii Aujeszky, inclusiv detalii despre programele de monitorizare și eradicare în desfășurare în statele membre enumerate în anexa II și în alte state membre sau regiuni care nu figurează în anexă și în care se desfășoară programe de monitorizare și eradicare.

Articolul 7

(1)   Fără a aduce atingere dispozițiilor stabilite de legislația comunitară privind certificatele de sănătate, înainte de completare, pentru animalele din specia porcină destinate statelor membre sau regiunilor enumerate în anexa I sau II, în secțiunea C a certificatului de sănătate necesar în sensul Directivei 64/432/CEE, medicul veterinar oficial confirmă:

(a)

statutul exploatației, al statului membru sau regiunii de origine a porcilor în cauză în legătură cu boala Aujeszky;

(b)

în cazul porcilor care nu provin dintr-un stat membru sau o regiune indemnă, statutul exploatației, al statului membru sau al regiunilor de destinație a porcilor în cauză în legătură cu boala Aujeszky;

(c)

conformitatea porcilor în cauză cu condițiile prevăzute de prezenta decizie.

(2)   În cazul animalelor din specia porcină destinate statelor membre sau regiunilor enumerate în anexa I sau II, certificarea pe baza alineatului (4), secțiunea C din certificatul de sănătate menționat la alineatul (1) se completează și se suplimentează după cum urmează:

(a)

la prima liniuță, după cuvântul „boală” se inserează cuvântul „Aujeszky”;

(b)

la a doua liniuță se face trimitere la prezenta decizie. Pe același rând, numărul articolului din prezenta decizie care este relevant pentru porcii în cauză se citează în paranteze.

Articolul 8

Statele membre trebuie să se asigure ca în timpul expedierii sau tranzitului porcilor destinați statelor membre sau regiunilor enumerate în anexa I sau II, aceștia nu intră în contact cu porci cu statut diferit sau necunoscut în legătură cu boala Aujeszky.

Articolul 9

Decizia 2001/618/CE se abrogă.

Trimiterile la decizia abrogată se înțeleg ca trimiteri la prezenta decizie și se citesc în conformitate cu tabelul de corespondență din anexa VI.

Articolul 10

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 21 februarie 2008.

Pentru Comisie

José Manuel BARROSO

Președintele


(1)  JO 121, 29.7.1964, p. 1977/64. Directivă modificată ultima dată prin Decizia 2007/729/CE a Comisiei (JO L 294, 13.11.2007, p. 26).

(2)  JO L 215, 9.8.2001, p. 48. Decizie modificată ultima dată prin Decizia 2007/729/CE.

(3)  A se vedea anexa V.


ANEXA I

Statele membre sau regiunile statelor membre indemne de boala Aujeszky și în care vaccinarea este interzisă

Codul ISO

Statul membru

Regiunile

CZ

Republica Cehă

toate regiunile

DK

Danemarca

toate regiunile

DE

Germania

toate regiunile

FR

Franța

Departamentele Ain, Aisne, Allier, Alpes-de-Haute-Provence, Alpes-Maritimes, Ardèche, Ardennes, Ariège, Aube, Aude, Aveyron, Bas-Rhin, Bouches-du-Rhône, Calvados, Cantal, Charente, Charente-Maritime, Cher, Corrèze, Côte-d’Or, Creuse, Deux-Sèvres, Dordogne, Doubs, Drôme, Essonne, Eure, Eure-et-Loir, Gard, Gers, Gironde, Hautes-Alpes, Hauts-de-Seine, Haute Garonne, Haute-Loire, Haute-Marne, Hautes-Pyrénées, Haut-Rhin, Haute-Saône, Haute-Savoie, Haute-Vienne, Hérault, Indre, Indre-et-Loire, Isère, Jura, Landes, Loire, Loire-Atlantique, Loir-et-Cher, Loiret, Lot, Lot-et-Garonne, Lozère, Maine-et-Loire, Manche, Marne, Mayenne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle, Nièvre, Oise, Orne, Paris, Pas-de-Calais, Pyrénées-Atlantiques, Pyrénées-Orientales, Puy-de-Dôme, Réunion, Rhône, Sarthe, Saône-et-Loire, Savoie, Seine-et-Marne, Seine-Maritime, Seine-Saint-Denis, Somme, Tarn, Tarn-et-Garonne, Territoire de Belfort, Val-de-Marne, Val-d’Oise, Var, Vaucluse, Vendée, Vienne, Vosges, Yonne, Yvelines

CY

Cipru

pe întreg teritoriul

LU

Luxemburg

toate regiunile

AT

Austria

pe întreg teritoriul

SK

Slovacia

toate regiunile

FI

Finlanda

toate regiunile

SE

Suedia

toate regiunile

UK

Regatul Unit

toate regiunile Angliei, Scoției și ale Țării Galilor


ANEXA II

Statele membre sau regiunile statelor membre care au stabilit programe de luptă contra bolii Aujeszky care au fost aprobate

Codul ISO

Statul membru

Regiunile

BE

Belgia

pe întreg teritoriul

ES

Spania

Teritoriul comunităților autonome Galicia, País Vasco, Asturias, Cantabria, Navarra, La Rioja

Teritoriul provinciilor León, Zamora, Palencia, Burgos, Valladolid și Ávila din comunitatea autonomă Castilla y León

Teritoriul provinciei Las Palmas din Insulele Canare

FR

Franța

următoarele departamente: Côtes-d’Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan și Nord

IT

Italia

provincia Bolzano

NL

Țările de Jos

pe întreg teritoriul


ANEXA III

Standarde pentru teste serologice de depistare a bolii Aujeszky – Protocol pentru testul de imunoadsorbție cu anticorpi marcați enzimatic (testul ELISA) pentru detectarea anticorpilor virusului bolii lui Aujeszky (întregul virus), la glicoproteina B (ADV-gB), la glicoproteina D (ADV-gD) sau la glicoproteina E (ADV-gE)

1.

Institutele menționate la punctul 2 litera (d) evaluează testele și trusele ELISA ADV-gE pe baza criteriilor din punctul 2 literele (a), (b) și (c). Autoritatea competentă din fiecare stat membru se asigură că se înregistrează numai truse ELISA Adv-gE care respectă aceste standarde. Examinările menționate la punctul 2 literele (a) și (b) trebuie efectuate înainte de aprobarea testului, iar pentru fiecare lot trebuie efectuată cel puțin examinarea menționată la punctul 2 litera (c).

2.

Standardizarea, sensibilitatea și specificitatea testului.

(a)

Sensibilitatea testului trebuie să fie la un nivel care să permită obținerea de rezultate pozitive pentru următoarele seruri de referință comunitară:

Ser de referință comunitară ADV1 cu o diluție de 1:8;

Ser de referință comunitară ADV-gE A;

Ser de referință comunitară ADV-gE B;

Ser de referință comunitară ADV-gE C;

Ser de referință comunitară ADV-gE D;

Ser de referință comunitară ADV-gE E;

Ser de referință comunitară ADV-gE F.

(b)

Specificitatea testului trebuie să fie la un nivel care să permită obținerea de rezultate negative pentru următoarele seruri de referință comunitară:

Ser de referință comunitară ADV-gE G;

Ser de referință comunitară ADV-gE H;

Ser de referință comunitară ADV-gE J;

Ser de referință comunitară ADV-gE K;

Ser de referință comunitară ADV-gE L;

Ser de referință comunitară ADV-gE M;

Ser de referință comunitară ADV-gE N;

Ser de referință comunitară ADV-gE O;

Ser de referință comunitară ADV-gE P;

Ser de referință comunitară ADV-gE Q.

(c)

Pentru controlul lotului, serul de referință comunitară ADV1 trebuie să dea rezultat pozitiv la o diluție de 1:8 și unul dintre serurile de referință comunitară de la ADV-gE G la ADV-gE Q, enumerate la litera (b), trebuie să dea rezultat negativ.

Pentru controlul lotului de truse ADV-gB și ADV-gD, serul de referință comunitară ADV1 trebuie să dea rezultat pozitiv la diluția de 1:2, iar serul de referință comunitară Q menționat la litera (b) trebuie să dea rezultat negativ.

(d)

Pe de altă parte, unitățile prevăzute în lista de mai jos vor fi însărcinate cu controlul calității metodei ELISA în fiecare stat membru și în special cu producerea și standardizarea serurilor naționale de referință în conformitate cu serurile comunitare de referință.

AT

AGES: Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH — Institut für veterinärmedizinische Untersuchungen Mödling (Austrian Agency for Health and Consumer Protection — Institute for veterinary investigations Mödling)

Robert Koch-Gasse 17

A-2340 Mödling

Tel.: +43 (0) 505 55-38112

Fax: +43 (0) 505 55-38108

E-mail: vetmed.moedling@ages.at

BE

CODA — CERVA — VAR

Veterinary and Agrochemical Research Centre

Groeselenberg 99

B-1180 Brussels

CY

State Veterinary Laboratory

Veterinary Services

1417 Athalassa

Nicosia

CZ

DE

Friedrich-Loeffler-Institut

Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit

Standort Wusterhausen

Seestraße 55

D-16868 Wusterhausen

Tel.: + 49 33979 80-0

Fax: + 49 33979 80-200

DK

National Veterinary Institute, Technical University of Denmark

Lindholm

DK-4771 Kalvehave

EE

Veterinaar- ja Toidulaboratoorium

Kreutzwaldi 30, 51006 Tartu, Estonia

Tel.: + 372 7 386 100

Fax: + 372 7 386 102

E-mail: info@vetlab.ee

ES

Laboratorio Central de Sanidad Animal de Algete

Carretera de Algete, km 8

Algete 28110 (Madrid)

Tel.: +34 916 290 300

Fax: +34 916 290 598

E-mail: lcv@mapya.es

FI

Finnish Food Safety Authority

Animal Diseases and Food Safety Research

Mustialankatu 3

FI-00790 Helsinki, Finland

E-mail: info@evira.fi

Tel.: +358 20 772 003 (exchange)

Fax: +358 20 772 4350

FR

Laboratoire d’études et de recherches avicoles, porcines et piscicoles

AFSSA site de Ploufragan/Brest —

LERAPP

BP 53

22440 Ploufragan

UK

Veterinary Laboratories Agency

New Haw, Addlestone, Weybridge

Surrey KT15 3NB, UK

Tel.: (44-1932) 341111

Fax: (44-1932) 347046

GR

Centre of Athens Veterinary Institutes

25 Neapoleos Street,

GR-153 10 Agia Paraskevi Attiki

Tel.: +30 2106010903

HU

Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ, Állat-egészségügyi Diagnosztikai Igazgatóság

Central Agricultural Office, Veterinary Diagnostic Directorate

Address: 1149 Budapest, Tábornok u. 2.

Mailing Address: 1581 Budapest, 146. Pf. 2.

Tel.: +36 1 460-6300

Fax: +36 1 252-5177

E-mail: titkarsag@oai.hu

IE

Virology Division

Central Veterinary Research Laboratory

Department of Agriculture and Food Laboratories

Backweston Campus

Stacumny Lane

Celbridge

Co. Kildare

IT

Centro di referenza nazionale per la malattia di Aujeszky —

Pseudorabbia c/o Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna,

Via Bianchi, 9;

25124 Brescia

LT

National Veterinary Laboratory

(Nacionalinė veterinarijos laboratorija)

J. Kairiūkščio 10

LT-08409 Vilnius

LU

CODA — CERVA — VAR

Veterinary and Agrochemical Research Centre

Groeselenberg 99

B-1180 Brussels

LV

Nacionālais diagnostikas centrs

(National Diagnostic Centre)

Lejupes iela 3, Rīga, LV-1076

Tel.: +371 7620526

Fax: +371 7620434

E-mail: ndc@ndc.gov.lv

MT

NL

Centraal Instituut voor Dierziekte Controle

CIDC-Lelystad

Hoofdvestiging: Houtribweg 39

Nevenvestiging: Edelhertweg 15

Postbus 2004

8203 AA Lelystad

PL

Laboratory Departement of Swine Diseases

Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut

Badawczy

al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy

Tel.: +48 81 889 30 00

Fax: +48 81 886 25 95

E-mail: sekretariat@piwet.pulawy.pl

PT

Laboratório Nacional de Investigação Veterinária (LNIV)

Estrada de Benfica, 701

P-1549-011 Lisboa

SE

Statens veterinärmedicinska anstalt

Department of Virology

S-751 89 Uppsala

Tel.: (46-18) 67 40 00

Fax: (46-18) 67 44 67

SI

Univerza v Ljubljani

Veterinarska fakulteta

Nacionalni veterinarski inštitut

Gerbičeva 60,

SI-1000 Ljubljana

SK

Štátny veterinárny ústav

Pod dráhami 918

960 86 Zvolen

Slovenska republika


ANEXA IV

Criteriile privind informațiile ce trebuie furnizate relativ la apariția bolii Aujeszky (BA) și la planurile de monitorizare și eradicare a acestei boli, în conformitate cu articolul 8 din Directiva 64/432/CEE a Consiliului

1.

Stat membru: …

2.

Dată: …

3.

Perioadă de raportare: …

4.

Numărul de exploatații în care a fost detectată BA prin intermediul investigațiilor clinice, serologice și virusologice: …

5.

Informații privind vaccinarea împotriva BA, investigațiile serologice și clasificarea exploatațiilor (vă rugăm completați tabelul):

Regiune

Numărul de exploatații de porci

Numărul de exploatații de porci în care se aplică un program împotriva BA (1)

Numărul de exploatații de porci necontaminate cu virusul BA

(cu vaccinare) (2)

Numărul de exploatații necontaminate cu virusul BA

(fără vaccinare) (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

6.

Alte informații despre monitorizarea serologică în centrele de inseminare artificială, pentru export, în cadrul altor programe de supraveghere etc.: …


(1)  Program sub supravegherea autorității competente.

(2)  Exploatații de porci în care au fost efectuate teste serologice de depistare a BA cu rezultate negative în conformitate cu un program oficial împotriva BA și în care a fost efectuată vaccinarea în ultimele 12 luni.

(3)  Exploatații de porci care îndeplinesc condițiile de la articolul 1 punctul 3.


ANEXA V

DECIZIA ABROGATĂ ȘI LISTA MODIFICĂRILOR ULTERIOARE

Decizia 2001/618/CE a Comisiei

(JO L 215, 9.8.2001, p. 48).

 

Decizia 2001/746/CE a Comisiei

(JO L 278, 23.10.2001, p. 41).

Numai în ceea ce privește trimiterea la Decizia 2001/618/CE din articolul 1

Decizia 2001/905/CE a Comisiei

(JO L 335, 19.12.2001, p. 22).

Numai în ceea ce privește trimiterea la Decizia 2001/618/CE din articolul 2

Decizia 2002/270/CE a Comisiei

(JO L 93, 10.4.2002, p. 7).

Numai articolul 3

Decizia 2003/130/CE a Comisiei

(JO L 52, 27.2.2003, p. 9).

 

Decizia 2003/575/CE a Comisiei

(JO L 196, 2.8.2003, p. 41).

 

Decizia 2004/320/CE a Comisiei

(JO L 102, 7.4.2004, p. 75).

Numai articolul 2 și anexa II

Decizia 2005/768/CE a Comisiei

(JO L 290, 4.11.2005, p. 27).

 

Decizia 2006/911/CE a Comisiei

(JO L 346, 9.12.2006, p. 41).

Numai în ceea ce privește trimiterea la Decizia 2001/618/CE din articolul 1 și punctul 12 din anexă

Decizia 2007/603/CE a Comisiei

(JO L 236, 8.9.2007, p. 7).

 

Decizia 2007/729/CE a Comisiei

(JO L 294, 13.11.2007, p. 26).

Numai în ceea ce privește trimiterea la Decizia 2001/618/CE din articolul 1 și punctul 10 din anexă


ANEXA VI

Tabel de corespondență

Decizia 2001/618/CE

Prezenta decizie

Articolul 1 literele (a) și (b)

Articolul 1 punctele 1 și 2

Articolul 1 litera (c) de la prima la a cincea liniuță

Articolul 1 punctul 3 literele (a)-(e)

Articolul 1 litera (d) de la prima la a patra liniuță

Articolul 1 punctul 4 literele (a)-(d)

Articolul 2 literele (a) și (b)

Articolul 2 punctele 1 și 2

Articolul 2 litera (c) de la prima la a treia liniuță

Articolul 2 punctul 3 literele (a)-(c)

Articolul 3 litera (a)

Articolul 3 punctul 1

Articolul 3 litera (b) prima și a doua liniuță

Articolul 3 punctul 2 literele (a) și (b)

Articolul 3 litera (c) de la prima la a șasea liniuță

Articolul 3 punctul 3 literele (a)-(f)

Articolul 4 litera (a)

Articolul 4 punctul 1

Articolul 4 litera (b) prima și a doua liniuță

Articolul 4 punctul 2 literele (a) și (b)

Articolul 4 litera (c) de la prima la a cincea liniuță

Articolul 4 punctul 3 literele (a)-(e)

Articolele 5-8

Articolele 5-8

Articolul 9

Articolul 10

Articolul 9

Articolul 11

Articolul 10

Anexele I-IV

Anexele I-IV

Anexa V

Anexa VI


III Acte adoptate în temeiul Tratatului UE

ACTE ADOPTATE ÎN TEMEIUL TITLULUI V DIN TRATATUL UE

4.3.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 59/31


POZIȚIA COMUNĂ 2008/186/PESC A CONSILIULUI

din 3 martie 2008

de modificare a Poziției comune 2003/495/PESC cu privire la Irak

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 15,

întrucât:

(1)

La 7 iulie 2003, Consiliul a adoptat Poziția comună 2003/495/PESC (1) cu privire la Irak, în cadrul punerii în aplicare a Rezoluției 1483 (2003) a Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite (CSONU).

(2)

La 18 decembrie 2007, CSONU a adoptat Rezoluția 1790 (2007) prin care a hotărât, printre altele, că regimurile specifice privind veniturile din exporturile irakiene de petrol, produse petroliere și gaz natural, precum și cele privind faptul că anumite active irakiene nu pot face obiectul unor acțiuni în justiție, astfel cum sunt menționate în Rezoluția CSONU 1483 (2003) și în Rezoluția CSONU 1546 (2004), urmează să se aplice până la 31 decembrie 2008.

(3)

Prin urmare, Poziția comună 2003/495/PESC ar trebui să fie modificată.

(4)

Este necesară o acțiune a Comunității pentru a pune în aplicare anumite măsuri,

ADOPTĂ PREZENTA POZIȚIE COMUNĂ:

Articolul 1

Poziția comună 2003/495/PESC se modifică după cum urmează:

1.

Articolul 4 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 4

Începând cu 22 mai 2003, toate veniturile din vânzările la export de petrol, produse petroliere și gaz natural provenind din Irak se varsă la Fondul de Dezvoltare pentru Irak, în condițiile prevăzute în Rezoluția CSONU 1483 (2003).”

2.

La articolul 5 se adaugă următorul alineat:

„(4)   Privilegiile și imunitățile menționate la alineatul (1), la alineatul (2) litera (a) și la alineatul (2) litera (b) nu se aplică în cazul unei hotărâri judecătorești definitive referitoare la o obligație contractuală asumată de Irak după 30 iunie 2004.”

3.

La articolul 7, al doilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Articolele 4 și 5 se aplică până la 31 decembrie 2008.”

Articolul 2

Articolul 2 din Poziția comună 2004/553/PESC se abrogă.

Articolul 3

Prezenta poziție comună produce efecte de la data adoptării.

Articolul 4

Prezenta poziție comună se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 3 martie 2008.

Pentru Consiliu

Președintele

J. PODOBNIK


(1)  JO L 169, 8.7.2003, p. 72. Poziție comună modificată ultima dată prin Poziția comună 2004/553/PESC (JO L 246, 20.7.2004, p. 32).


4.3.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 59/32


POZIȚIA COMUNĂ 2008/187/PESC A CONSILIULUI

din 3 martie 2008

privind măsuri restrictive împotriva guvernului ilegal al insulei Anjouan din Uniunea Comorelor

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special, articolul 15,

întrucât:

(1)

Prin scrisoarea din data de 25 octombrie 2007 adresată Secretarului General/Înaltului Reprezentant, președintele Comisiei Uniunii Africane (UA) a solicitat sprijinul Uniunii Europene și al statelor sale membre pentru sancțiunile pe care Consiliul pentru pace și securitate al Uniunii Africane a decis la 10 octombrie 2007 să le impună autorităților ilegale ale insulei Anjouan din Uniunea Comorelor, ca urmare a alegerilor prezidențiale desfășurate în Anjouan în condiții nesatisfăcătoare.

(2)

Uniunea Europeană ar trebui să sprijine decizia UA de a pune în aplicare sancțiuni împotriva guvernului ilegal din Anjouan și a persoanelor asociate acestuia, ca răspuns la refuzul sistematic al acestora de a depune eforturi pentru a crea condiții favorabile stabilității și reconcilierii în Insulele Comore și cu scopul de a determina autoritățile ilegale din Anjouan să accepte organizarea unor noi alegeri care ar trebui să fie credibile, transparente și să se desfășoare în mod corespunzător.

(3)

Este necesară acțiunea Comunității pentru a pune în aplicare anumite măsuri,

ADOPTĂ PREZENTA POZIȚIE COMUNĂ:

Articolul 1

(1)   Statele membre iau măsurile necesare pentru a împiedica intrarea pe teritoriile lor sau tranzitarea teritoriilor lor de către membrii guvernului ilegal al insulei Anjouan din Uniunea Comorelor (denumită în continuare „Anjouan”) și de către persoanele asociate acestora, astfel cum sunt enumerate în anexă.

(2)   Un stat membru nu este obligat, în temeiul alineatului (1), să refuze propriilor cetățeni accesul pe teritoriul său.

(3)   Alineatul (1) se aplică fără a aduce atingere cazurilor în care un stat membru este ținut printr-o obligație de drept internațional, și anume:

(a)

în calitate de țară gazdă a unei organizații interguvernamentale internaționale;

(b)

în calitate de țară gazdă a unei conferințe internaționale organizate de Organizația Națiunilor Unite sau sub auspiciile acesteia;

(c)

în temeiul unui acord multilateral care conferă privilegii și imunități; sau

(d)

în temeiul Tratatului de Conciliere din 1929 (Pactul Lateran) încheiat între Sfântul Scaun (Statul Vatican) și Italia.

(4)   Alineatul (3) se aplică, de asemenea, în cazurile în care un stat membru este țară gazdă a Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE).

(5)   Consiliul este informat în mod corespunzător în toate cazurile în care un stat membru acordă o derogare în temeiul alineatului (3) sau al alineatului (4).

(6)   Statele membre pot acorda derogări de la măsurile impuse la alineatul (1) atunci când călătoria este justificată de motive umanitare urgente sau pentru participarea la reuniuni interguvernamentale, inclusiv cele promovate de Uniunea Europeană, în cadrul cărora se desfășoară un dialog politic vizând în mod direct promovarea democrației, a drepturilor omului și a statului de drept în Anjouan.

(7)   Orice stat membru care dorește să acorde derogările prevăzute la alineatul (6) informează în scris Consiliul în acest sens. Derogarea se consideră acordată, cu excepția cazului în care unul sau mai mulți membri ai Consiliului ridică obiecții în scris în termen de două zile lucrătoare de la primirea notificării privind derogarea propusă. În cazul în care unul sau mai mulți membri ai Consiliului ridică obiecții, Consiliul, hotărând cu majoritate calificată, poate decide să acorde derogarea propusă.

(8)   În cazurile în care, în temeiul alineatelor (3), (4), (6) și (7), un stat membru autorizează intrarea pe teritoriul său sau tranzitul persoanelor enumerate în anexă, autorizația se limitează la scopul pentru care a fost acordată și la persoanele respective.

Articolul 2

(1)   Se îngheață toate fondurile și resursele economice care aparțin, sunt deținute, păstrate sau controlate de către diferiți membri ai guvernului ilegal din Anjouan, precum și de către orice persoane fizice sau juridice, entități sau organisme asociate acestora, astfel cum sunt enumerate în anexă.

(2)   Se interzice punerea la dispoziție, în mod direct sau indirect, persoanelor fizice sau juridice, entităților sau organismelor enumerate în anexă sau utilizarea în beneficiul acestora a fondurilor sau resurselor economice de orice fel.

(3)   Autoritatea competentă poate autoriza deblocarea anumitor fonduri sau resurse economice înghețate sau punerea la dispoziție a anumitor fonduri sau resurse economice, în condițiile pe care le consideră corespunzătoare, după ce a stabilit că fondurile sau resursele economice respective sunt:

(a)

necesare pentru a satisface nevoile de bază ale persoanelor enumerate în anexă și ale membrilor de familie aflați în întreținerea acestora, inclusiv cheltuielile pentru alimente, chirie sau ipotecă, pentru medicamente sau tratamente medicale, impozite, prime de asigurare și plata facturilor pentru utilități;

(b)

destinate exclusiv plății unor onorarii rezonabile și rambursării cheltuielilor legate de furnizarea unor servicii juridice;

(c)

destinate exclusiv plății unor comisioane sau taxe pentru păstrarea sau gestionarea curentă a unor fonduri sau resurse economice înghețate;

(d)

necesare pentru cheltuieli extraordinare, cu condiția ca statul membru în cauză să fi informat celelalte state membre și Comisia, cu cel puțin două săptămâni înainte de a acorda o autorizație, cu privire la motivele pentru care consideră că ar trebui acordată o anumită autorizație.

(4)   Alineatul (2) nu se aplică sumelor vărsate în conturile înghețate sub formă de:

(a)

dobânzi sau alte câștiguri generate de aceste conturi; sau

(b)

plăți datorate în baza unor contracte, convenții sau obligații care au fost încheiate sau au apărut înaintea datei la care aceste conturi au devenit obiectul unor măsuri restrictive,

cu condiția ca aceste dobânzi, alte câștiguri sau plăți să facă în continuare obiectul dispozițiilor alineatului (1).

Articolul 3

Consiliul, hotărând în unanimitate la propunerea unui stat membru sau a Comisiei, adoptă modificări ale listei din anexă în funcție de evoluția situației politice din Anjouan.

Articolul 4

Prezenta poziție comună se aplică pe o perioadă de 12 luni. Aceasta este revizuită periodic. Aceasta se abrogă, se reînnoiește sau se modifică, după caz, în funcție de evoluția situației politice din Anjouan.

Articolul 5

Prezenta poziție comună produce efecte de la data adoptării.

Articolul 6

Prezenta poziție comună se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 3 martie 2008.

Pentru Consiliu

Președintele

J. PODOBNIK


ANEXĂ

Lista membrilor guvernului ilegal din Anjouan și a persoanelor fizice sau juridice, a entităților sau organismelor asociate acestora menționate la articolele 1 și 2

Nume

Mohamed Bacar

Sex

M

Funcție

Președinte autoproclamat

Titlu

Colonel

Locul nașterii

Barakani

Data nașterii

5.5.1962

Numărul pașaportului

01AB01951/06/160, data eliberării: 1.12.2006.

Nume

Jaffar Salim

Sex

M

Funcție

Ministrul afacerilor interne

Locul nașterii

Mutsamudu

Data nașterii

26.6.1962

Numărul pașaportului

06BB50485/20 950, data eliberării: 1.2.2007

Nume

Mohamed Abdou Madi

Sex

M

Funcție

Ministrul cooperării

Locul nașterii

Mjamaoué

Data nașterii

1956

Numărul pașaportului

05BB39478, data eliberării: 1.8.2006

Nume

Ali Mchindra

Sex

M

Funcție

Ministrul educației

Locul nașterii

Cuvette

Data nașterii

20.11.1958

Numărul pașaportului

03819, data eliberării: 3.7.2004

Nume

Houmadi Souf

Sex

M

Funcție

Ministrul funcției publice

Locul nașterii

Sima

Data nașterii

1963

Numărul pașaportului

51427, data eliberării: 4.3.2007

Nume

Rehema Boinali

Sex

M

Funcție

Ministrul energiei

Locul nașterii

 

Data nașterii

1967

Numărul pașaportului

540355, data eliberării: 7.4.2007

Nume

Dhoihirou Halidi

Sex

M

Titlu

Director de cabinet

Funcție

Înalt funcționar asociat guvernului ilegal din Anjouan

Locul nașterii

Bambao Msanga

Data nașterii

8.3.1965

Numărul pașaportului

64528, data eliberării: 19.9.2007

Nume

Abdou Bakar

Sex

M

Titlu

Locotenent colonel

Funcție

Ofițer superior cu rang militar înalt al cărui sprijin acordat guvernului ilegal din Anjouan a fost esențial

Locul nașterii

Barakani

Data nașterii

2.5.1954

Numărul pașaportului

54621, data eliberării: 23.4.2007