ISSN 1830-3625

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 50

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 51
23 februarie 2008


Cuprins

 

I   Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare este obligatorie

Pagina

 

 

REGULAMENTE

 

 

Regulamentul (CE) nr. 162/2008 al Comisiei din 22 februarie 2008 de stabilire a sumelor forfetare la import pentru determinarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

1

 

*

Regulamentul (CE) nr. 163/2008 al Comisiei din 22 februarie 2008 privind autorizarea preparatului carbonat de lantan octahidrat (Lantharenol) ca aditiv pentru hrana animalelor ( 1 )

3

 

*

Regulamentul (CE) nr. 164/2008 al Comisiei din 22 februarie 2008 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1444/2006 privind conținutul minim de aditiv pentru hrana animalelor Bacillus subtilis C-3102 (Calsporin) ( 1 )

6

 

*

Regulamentul (CE) nr. 165/2008 al Comisiei din 22 februarie 2008 privind autorizarea unei noi utilizări a preparatului 3-fitază (Natuphos) ca aditiv pentru hrana animalelor ( 1 )

8

 

*

Regulamentul (CE) nr. 166/2008 al Comisiei din 22 februarie 2008 privind autorizarea unei noi utilizări a preparatului de Bacillus cereus var. toyoi (Toyocerin) ca aditiv în hrana animalelor ( 1 )

11

 

*

Regulamentul (CE) nr. 167/2008 al Comisiei din 22 februarie 2008 privind o nouă autorizare pe o perioadă de zece ani a unui coccidiostatic ca aditiv în hrana animalelor ( 1 )

14

 

 

DIRECTIVE

 

*

Directiva 2008/17/CE a Comisiei din 19 februarie 2008 de modificare a anumitor anexe la Directivele 86/362/CEE, 86/363/CEE și 90/642/CEE ale Consiliului privind conținuturile maxime de reziduuri de acefat, acetamiprid, acibenzolar-S-metil, aldrin, benalaxil, benomil, carbendazim, clormequat, clorotalonil, clorpirifos, clofentezin, ciflutrin, cipermetrin, ciromazin, dieldrin, dimetoat, ditiocarbamați, esfenvalerat, famoxadon, fenhexamid, fenitrotion, fenvalerat, glifosat, indoxacarb, lambda-cihalotrin, mepanipirim, metalaxil-M, metidation, metoxifenozid, pimetrozină, piraclostrobină pirimetanil, spiroxamină, tiacloprid, tiofanat-metil și trifloxistrobin ( 1 )

17

 

 

II   Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare nu este obligatorie

 

 

DECIZII

 

 

Comisie

 

 

2008/155/CE

 

*

Decizia Comisiei din 14 februarie 2008 de stabilire a unei liste de echipe de colectare și de producție de embrioni în țări terțe, autorizate pentru importurile în Comunitate de embrioni bovini [notificată cu numărul C(2008) 517]  ( 1 )

51

 

 

2008/156/CE

 

*

Decizia Comisiei din 18 februarie 2008 de modificare a Deciziei 2006/766/CE cu privire la lista țărilor terțe și a teritoriilor din care se autorizează importurile de produse pescărești, sub orice formă, pentru consumul uman [notificată cu numărul C(2008) 555]  ( 1 )

65

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


I Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare este obligatorie

REGULAMENTE

23.2.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 50/1


REGULAMENTUL (CE) NR. 162/2008 AL COMISIEI

din 22 februarie 2008

de stabilire a sumelor forfetare la import pentru determinarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1580/2007 al Comisiei din 21 decembrie 2007 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentelor (CE) nr. 2200/96, (CE) nr. 2201/96 și (CE) nr. 1182/2007 ale Consiliului în sectorul fructelor și legumelor (1), în special articolul 138 alineatul (1),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 1580/2007 prevede, ca urmare a rezultatelor negocierilor comerciale multilaterale din Runda Uruguay, criteriile pentru stabilirea de către Comisie a sumelor forfetare la import din țările terțe, pentru produsele și termenele menționate în anexa acestuia.

(2)

În conformitate cu criteriile menționate anterior, sumele forfetare la import trebuie stabilite la nivelurile prevăzute în anexa la prezentul regulament,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Sumele forfetare la import prevăzute la articolul 138 din Regulamentul (CE) nr. 1580/2007 sunt stabilite așa cum este indicat în tabelul din anexă.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 23 februarie 2008.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 22 februarie 2008.

Pentru Comisie

Jean-Luc DEMARTY

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 350, 31.12.2007, p. 1.


ANEXĂ

la Regulamentul Comisiei din 22 februarie 2008 de stabilire a sumelor forfetare la import pentru determinarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

(EUR/100 kg)

(Cod NC)

Codul țărilor terțe (1)

Suma forfetară la import

0702 00 00

JO

74,3

MA

49,0

TN

129,8

TR

93,0

ZZ

86,5

0707 00 05

JO

190,5

MA

150,4

TR

133,9

ZZ

158,3

0709 90 70

MA

61,7

TR

110,8

ZZ

86,3

0709 90 80

EG

54,8

ZZ

54,8

0805 10 20

AR

69,8

EG

49,0

IL

53,2

MA

59,1

TN

48,1

TR

92,7

ZA

57,8

ZZ

61,4

0805 20 10

IL

99,2

MA

111,9

ZZ

105,6

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

EG

82,4

IL

75,9

MA

130,6

PK

65,4

TR

71,3

ZZ

85,1

0805 50 10

AR

48,9

EG

85,4

IL

120,2

MA

114,0

TR

118,1

UY

52,4

ZA

79,7

ZZ

88,4

0808 10 80

AR

96,3

CA

88,1

CL

63,5

CN

96,4

MK

42,4

US

110,6

ZA

106,7

ZZ

86,3

0808 20 50

AR

90,5

CN

105,9

US

122,5

ZA

109,9

ZZ

107,2


(1)  Nomenclatorul țărilor, astfel cum este stabilit de Regulamentul (CE) nr. 1833/2006 al Comisiei (JO L 354, 14.12.2006, p. 19). Codul „ZZ” reprezintă „alte origini”.


23.2.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 50/3


REGULAMENTUL (CE) NR. 163/2008 AL COMISIEI

din 22 februarie 2008

privind autorizarea preparatului carbonat de lantan octahidrat (Lantharenol) ca aditiv pentru hrana animalelor

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1831/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 septembrie 2003 privind aditivii din hrana animalelor (1), în special articolul 9 alineatul (2),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 1831/2003 prevede autorizarea utilizării aditivilor pentru hrana animalelor, precum și criteriile și procedurile de acordare a unei astfel de autorizații.

(2)

A fost depusă o cerere de autorizare pentru preparatul menționat în anexa la prezentul regulament, în conformitate cu articolul 7 din Regulamentul (CE) nr. 1831/2003. Această cerere a fost însoțită de informațiile și documentele necesare în temeiul articolului 7 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1831/2003.

(3)

Cererea privește autorizarea preparatului carbonat de lantan octahidrat (Lantharenol) ca aditiv pentru hrana animalelor pentru pisici, urmând a fi încadrat în categoria „aditivi zootehnici”.

(4)

Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (denumită în continuare „Autoritatea”) concluzionează în avizul său din 18 septembrie 2007 că preparatul carbonat de lantan octahidrat (Lantharenol) nu are un efect nociv asupra sănătății animale sau asupra mediului și nu prezintă probleme pentru sănătatea umană cu privire la expunerea accidentală la aditiv (2). În continuare, a concluzionat că preparatul nu prezintă niciun alt risc care ar putea exclude acordarea autorizației, în conformitate cu articolul 5 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1831/2003. Lantharenol diminuează excreția de fosfor prin urină. Avizul Autorității nu recomandă măsuri corespunzătoare pentru siguranța utilizatorilor. Acesta consideră că sunt necesare cerințe specifice de supraveghere ulterioară introducerii pe piață pentru a detecta eventualele efecte nocive pe termen lung la pisici. Acest aviz atestă totodată raportul asupra metodei de analiză a aditivului în hrana animală, prezentat de către laboratorul comunitar de referință înființat prin Regulamentul (CE) nr. 1831/2003.

(5)

Evaluarea preparatului respectiv arată că sunt îndeplinite condițiile de autorizare prevăzute la articolul 5 din Regulamentul (CE) nr. 1831/2003. În consecință, utilizarea acestui preparat ar trebui să fie autorizată, conform anexei la prezentul regulament.

(6)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Se autorizează preparatul specificat în anexă, aparținând categoriei „aditivi zootehnici” și grupei funcționale „alți aditivi zootehnici”, ca aditiv pentru hrana animalelor, în condițiile stabilite în anexă.

Articolul 2

Prezentul regulamentul intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 22 februarie 2008.

Pentru Comisie

Markos KYPRIANOU

Membru al Comisiei


(1)  JO L 268, 18.10.2003, p. 29. Regulament modificat prin Regulamentul (CE) nr. 378/2005 al Comisiei (JO L 59, 5.3.2005, p. 8).

(2)  Avizul Grupului științific pentru aditivii și produsele sau substanțele utilizate în hrana animalelor privind siguranța și eficacitatea produsului Lantharenol (carbonat de lantan octahidrat) ca aditiv pentru hrana pisicilor, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1831/2003, rezumat. Adoptat la 18 septembrie 2007. The EFSA Journal (2007) 542, 1-15.


ANEXĂ

Număr de identificare al aditivului

Numele titularului a utorizației

Aditiv

(denumire comercială)

Compoziție, formulă chimică, descriere, metoda de analiză

Specia animală sau categoria de animale

Vârstă maximă

Conținut minim

Conținut maxim

Alte dispoziții

Sfârșitul perioadei de autorizare

mg/kg de furaj complet cu un conținut de umiditate de 12 %

Categoria aditivi zootehnici. Grupa funcțională: alți aditivi zootehnici (diminuarea excreției de fosfor prin urină)

4d1

Bayer

HealthCare AG

Carbonat de lantan octahidrat

(Lantharenol)

 

Compoziția aditivului:

Preparat de carbonat de lantan octahidrat.

Cel puțin 85 % carbonat de lantan octahidrat ca substanță activă.

 

Caracterizarea substanței active:

carbonat de lantan octahidrat

La2 (CO3)3 · 8H2O

Număr CAS 6487-39-4

 

Metoda de analiză (1)

Spectrometrie optică de emisie cu plasmă cuplată inductiv (ICP-OES)

Pisici

1 500

7 500

Este necesar un plan de supraveghere ulterioară introducerii pe piață privind efectele adverse cronice.

În instrucțiunile de utilizare a aditivilor:

pentru pisicile adulte;

doza recomandată de includere în hrana umedă cu conținut de 20-25 % substanță uscată: 340 până la 2 100 mg per kg;

evitarea utilizării simultane a hranei cu nivel ridicat de fosfor.

6 martie 2018


(1)  Detaliile privind metodele de analiză sunt disponibile la următoarea adresă a laboratorului comunitar de referință: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives


23.2.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 50/6


REGULAMENTUL (CE) NR. 164/2008 AL COMISIEI

din 22 februarie 2008

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1444/2006 privind conținutul minim de aditiv pentru hrana animalelor Bacillus subtilis C-3102 (Calsporin)

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1831/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 septembrie 2003 privind aditivii din hrana animalelor (1), în special articolul 13 alineatul (3),

întrucât:

(1)

Aditivul Bacillus subtilis C-3102 (Calsporin) a fost autorizat în anumite condiții în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1831/2003. Regulamentul (CE) nr. 1444/2006 al Comisiei (2) a autorizat folosirea pe o perioadă de zece ani a aditivului menționat în cazul puilor pentru îngrășat, asociind această autorizație cu titularul autorizației de comercializare a aditivului respectiv.

(2)

Regulamentul (CE) nr. 1831/2003 prevede posibilitatea de modificare a autorizării unui aditiv ca urmare a unei cereri a titularului autorizației și a unui aviz al Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară (denumită în continuare „Autoritatea”).

(3)

Deținătorul autorizației pentru aditivul Bacillus subtilis C-3102 (Calsporin) a înaintat o cerere care propune modificarea termenilor autorizației prin reducerea conținutului minim de aditiv.

(4)

În avizul adoptat la 18 septembrie 2007, Autoritatea a propus reducerea conținutului minim de substanță activă de la 1 × 109 UFC la 5 × 108 UFC, deoarece există dovezi că aceasta este eficientă la doza mai scăzută propusă (3).

(5)

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 1444/2006 ar trebui modificat în consecință.

(6)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa la Regulamentul (CE) nr. 1444/2006 se înlocuiește cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 22 februarie 2008.

Pentru Comisie

Markos KYPRIANOU

Membru al Comisiei


(1)  JO L 268, 18.10.2003, p. 29. Regulament modificat prin Regulamentul (CE) nr. 378/2005 al Comisiei (JO L 59, 5.3.2005, p. 8).

(2)  JO L 271, 30.9.2006, p. 19.

(3)  Opinion of the Scientific Panel on Additives and Products or Substances used in Animal Feed on Safety and efficacy of Calsporin, a preparation of Bacillus subtilis, as a feed additive for chickens for fattening in accordance with Regulation (EC) No 1831/2003. The EFSA Journal (2007) 543, 1-8.


ANEXĂ

„ANEXĂ

Numărul de identificare a aditivului

Numele titularului autorizației

Aditiv

(denumire comercială)

Compoziție, formulă chimică, descriere, metoda de analiză

Specia animală sau categoria de animale

Vârstă maximă

Conținut minim

Conținut maxim

Alte dispoziții

Sfârșitul perioadei de autorizare

UFC/kg de furaj complet cu un conținut de umiditate de 12 %

Categorie de aditivi zootehnici. Grup funcțional: stabilizatori ai florei intestinale

4b1820

Calpis Co. Ltd

reprezentată în Comunitate de Orffa International Holding BV

Bacillus subtilis

C-3102 DSM 15544

(Calsporin)

 

Compoziția aditivului:

Preparat de Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) cu conținut minim de 1 × 1010 UFC/g de aditiv

 

Caracterizarea substanței active:

Spori viabili de Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544)

 

Metoda de analiză (1)

Metoda de numărare folosind dispersia pe placă cu triptonă soia agar cu tratament de preîncălzire a probelor de furaje.

Pui pentru îngrășat

5 × 108

1 × 109

1.

Pentru siguranța utilizatorilor: utilizarea unui mijloc de protecție respiratorie și a ochelarilor de protecție în timpul manipulării.

2.

În instrucțiunile de utilizare a aditivului și a premixului se indică temperatura de depozitare, durata de conservare și stabilitatea la granulare.

3.

Utilizare permisă în furaje care conțin următoarele coccidiostatice autorizate: monensin sodiu, salinomicin sodiu, semduramicin sodiu, lasalocid sodiu, maduramicin amoniu, narasin-nicarbazin și diclazuril.

20 octombrie 2016


(1)  Detaliile privind metodele de analiză sunt disponibile la următoarea adresă a laboratorului comunitar de referință: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives”


23.2.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 50/8


REGULAMENTUL (CE) NR. 165/2008 AL COMISIEI

din 22 februarie 2008

privind autorizarea unei noi utilizări a preparatului 3-fitază (Natuphos) ca aditiv pentru hrana animalelor

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1831/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 septembrie 2003 privind aditivii din hrana animalelor (1), în special articolul 9 alineatul (2),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 1831/2003 prevede autorizarea utilizării aditivilor pentru hrana animalelor, precum și criteriile și procedurile de acordare a unei astfel de autorizații.

(2)

A fost depusă o cerere de autorizare pentru preparatul menționat în anexa la prezentul regulament, în conformitate cu articolul 7 din Regulamentul (CE) nr. 1831/2003. Această cerere a fost însoțită de informațiile și documentele necesare în temeiul articolului 7 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1831/2003.

(3)

Cererea privește autorizarea unei noi utilizări a preparatului enzimatic 3-fitază (Natuphos 5000, Natuphos 5000 G, Natuphos 5000 L, Natuphos 10000 G și Natuphos 10000 L) produsă de Aspergillus niger (CBS 101.672) ca aditiv pentru hrana rațelor, urmând să fie încadrat în categoria de „aditivi zootehnici”.

(4)

Utilizarea preparatului în cauză a fost autorizată pentru purcei înțărcați, porci pentru îngrășat și pui pentru îngrășat prin Regulamentul (CE) nr. 243/2007 al Comisiei (2) și pentru găini ouătoare și curcani pentru îngrășat prin Regulamentul (CE) nr. 1142/2007 al Comisiei (3).

(5)

Au fost prezentate noi date în susținerea cererii de autorizare pentru hrana rațelor. Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (denumită în continuare „Autoritatea”) concluzionează în avizul său din 18 septembrie 2007 că preparatul enzimatic 3-fitază (Natuphos 5000, Natuphos 5000 G, Natuphos 5000 L, Natuphos 10000 G și Natuphos 10000 L) produs de Aspergillus niger (CBS 101.672) nu are un efect nociv asupra consumatorilor, a utilizatorilor sau asupra mediului (4). Conform acestui aviz, utilizarea preparatului în cauză nu are efecte adverse asupra acestei categorii suplimentare de animale și este eficient în îmbunătățirea digestibilității furajelor. Autoritatea consideră că nu este necesar să se prevadă cerințe specifice privind supravegherea ulterioară introducerii pe piață. Autoritatea a verificat, de asemenea, raportul privind metoda de analiză a aditivului în furaj, prezentat de către laboratorul comunitar de referință înființat prin Regulamentul (CE) nr. 1831/2003.

(6)

Evaluarea preparatului respectiv arată că sunt îndeplinite condițiile de autorizare prevăzute la articolul 5 din Regulamentul (CE) nr. 1831/2003. În consecință, utilizarea acestui preparat ar trebui să fie autorizată, conform anexei la prezentul regulament.

(7)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Se autorizează preparatul specificat în anexă, aparținând categoriei „aditivi zootehnici” și grupei funcționale „promotori de digestibilitate”, ca aditiv pentru hrana animalelor, în condițiile stabilite în anexă.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 22 februarie 2008.

Pentru Comisie

Markos KYPRIANOU

Membru al Comisiei


(1)  JO L 268, 18.10.2003, p. 29. Regulament modificat prin Regulamentul (CE) nr. 378/2005 al Comisiei (JO L 59, 5.3.2005, p. 8).

(2)  JO L 73, 13.3.2007, p. 4.

(3)  JO L 256, 2.10.2007, p. 20.

(4)  Avizul Grupului științific pentru aditivi și produse sau substanțe utilizate în hrana animalelor privind siguranța și eficacitatea preparatului enzimatic de Natuphos (3-fitază), ca aditiv pentru hrana rațelor. Jurnalul AESA (2007) 544, 1-10.


ANEXĂ

Numărul de identificare a aditivului

Numele titularului autorizației

Aditiv

(denumire comercială)

Compoziție, formulă chimică, descriere, metoda de analiză

Specia animală sau categoria de animale

Vârstă maximă

Conținut minim

Conținut maxim

Alte dispoziții

Sfârșitul perioadei de autorizare

Unități de activitate/kg de furaj complet cu un conținut de umiditate de 12 %

Categorie de aditivi zootehnici. Grup funcțional: promotori de digestibilitate.

4a1600

BASF Aktiengesellschaft

3-fitază

EC 3.1.3.8

(Natuphos 5000 Natuphos 5000 G Natuphos 5000 L Natuphos 10000 G Natuphos 10000 L)

 

Compoziția aditivului:

 

3-fitază produsă de Aspergillus niger (CBS 101.672) cu activitate minimă de:

 

formă solidă: 5 000 FTU (1)/g

 

formă lichidă: 5 000 FTU/ml

 

Caracterizarea substanței active:

3-fitază produsă de Aspergillus niger (CBS 101.672)

 

Metoda de analiză (2)

Metoda colorimetrică care măsoară fosfatul anorganic eliberat de enzima din substratul de fitat

Rațe

300 FTU

 

1.

În instrucțiunile de utilizare a aditivului și a preamestecului a se menționa temperatura de depozitare, durata de conservare și stabilitatea la granulare.

2.

Doza recomandată pe kilogram de furaj complet: 300-750 FTU.

3.

A se utiliza în furaj conținând mai mult de 0,23 % fosfor fitinic.

14 martie 2018


(1)  1 FTU este cantitatea de enzimă ce eliberează 1 micromol de fosfat anorganic pe minut dintr-un substrat de fitat de sodiu, la pH 5,5 și 37 °C.

(2)  Detaliile privind metodele de analiză sunt disponibile la următoarea adresă a laboratorului comunitar de referință: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives


23.2.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 50/11


REGULAMENTUL (CE) NR. 166/2008 AL COMISIEI

din 22 februarie 2008

privind autorizarea unei noi utilizări a preparatului de Bacillus cereus var. toyoi (Toyocerin) ca aditiv în hrana animalelor

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1831/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 septembrie 2003 privind aditivii din hrana animalelor (1), în special articolul 9 alineatul (2),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 1831/2003 prevede autorizarea utilizării aditivilor pentru hrana animalelor, precum și criteriile și procedurile de acordare a unei astfel de autorizații.

(2)

A fost depusă o cerere de autorizare pentru preparatul menționat în anexa la prezentul regulament, în conformitate cu articolul 7 din Regulamentul (CE) nr. 1831/2003. Această cerere a fost însoțită de informațiile și documentele necesare în temeiul articolului 7 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1831/2003.

(3)

Cererea privește autorizarea unei noi utilizări a preparatului din microorganisme Bacillus cereus var. toyoi NCIMB 40112/CNCM I-1012 (Toyocerin) pentru curcanii pentru îngrășat, urmând să fie încadrat în categoria „aditivi zootehnici”.

(4)

Utilizarea preparatului din microorganisme a fost autorizată permanent pentru purceii de maximum două luni și scroafe prin Regulamentul (CE) nr. 256/2002 al Comisiei (2), pentru purcei și porci pentru îngrășat prin Regulamentul (CE) nr. 1453/2004 al Comisiei (3), pentru vaci pentru îngrășat prin Regulamentul (CE) nr. 255/2005 al Comisiei (4) și pentru iepuri pentru îngrășat și pui pentru îngrășat prin Regulamentul (CE) nr. 1200/2005 al Comisiei (5).

(5)

Au fost furnizate date noi în sprijinul cererii de autorizare pentru curcanii pentru îngrășat. Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (denumită în continuare „Autoritatea”) concluzionează în avizul său din 19 septembrie 2007 că preparatul din microorganisme Bacillus cereus var. toyoi NCIMB 40112/CNCM I-1012 (Toyocerin) nu are un efect nociv asupra consumatorilor, a utilizatorilor sau asupra mediului (6). Conform avizului, utilizarea preparatului nu are un efect nociv asupra acestei categorii suplimentare de animale și este eficient în îmbunătățirea câștigului în greutate, a rației alimentare și a utilizării hranei. Autoritatea consideră că nu este necesar să se prevadă cerințe specifice în materie de supraveghere după introducerea pe piață. Autoritatea a verificat, de asemenea, raportul privind metoda de analiză a aditivului în hrana animală, prezentat de către laboratorul comunitar de referință înființat prin Regulamentul (CE) nr. 1831/2003.

(6)

Evaluarea preparatului respectiv arată că sunt îndeplinite condițiile de autorizare prevăzute la articolul 5 din Regulamentul (CE) nr. 1831/2003. În consecință, utilizarea acestui preparat ar trebui să fie autorizată, conform anexei la prezentul regulament.

(7)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Se autorizează preparatul specificat în anexă, aparținând categoriei „aditivi zootehnici” și grupei funcționale „stabilizatori ai florei intestinale”, ca aditiv pentru hrana animalelor, în condițiile stabilite în anexă.

Articolul 2

Prezentul regulamentul intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 22 februarie 2008.

Pentru Comisie

Markos KYPRIANOU

Membru al Comisiei


(1)  JO L 268, 18.10.2003, p. 29. Regulament modificat prin Regulamentul (CE) nr. 378/2005 al Comisiei (JO L 59, 5.3.2005, p. 8).

(2)  JO L 41, 13.2.2002, p. 6. Regulament modificat prin Regulamentul (CE) nr. 1143/2007 (JO L 256, 2.10.2007, p. 23).

(3)  JO L 269, 17.8.2004, p. 3.

(4)  JO L 45, 16.2.2005, p. 3.

(5)  JO L 195, 27.7.2005, p. 6. Regulament modificat prin Regulamentul (CE) nr. 1445/2006 (JO L 271, 30.9.2006, p. 22).

(6)  Avizul Grupului științific pentru aditivi și produse sau substanțe utilizate în hrana animalelor privind siguranța și eficiența Toyocerin (Bacillus cereus var. toyoi) ca aditiv pentru hrana animalelor pentru curcani. Adoptat la 19 septembrie 2007. Jurnalul AESA (2007) 549, 1-11.


ANEXĂ

Numărul de identificare a aditivului

Numele titularului autorizației

Aditiv

(denumire comercială)

Compoziție, formulă chimică, descriere, metoda de analiză

Specia animală sau categoria de animale

Vârstă maximă

Conținut minim

Conținut maxim

Alte dispoziții

Șfârșitul perioadei de autorizare

UFC/kg de furaj complet cu un conținut de umiditate de 12 %

Categoria aditivi zootehnici. Grupa funcțională: stabilizatori ai florei intestinale.

4b1701

Rubinum SA

Bacillus cereus var. toyoi

NCIMB 40112/CNCM I-1012

(Toyocerin)

 

Compoziția aditivului:

Preparat de Bacillus cereus var. toyoi care conține minimum 1 × 1010 UFC/g aditiv

 

Caracterizarea substanței active:

Bacillus cereus var. toyoi

NCIMB 40112/CNCM I-1012

 

Metoda de analiză (1)

Numărare: metoda de dispersie pe placă folosind triptona soia agar cu tratament de preîncălzire a probelor de furaje și identificare prin electroforeză în câmp pulsator(PFGE)

Curcani pentru îngrășat

0,2 × 109

1 × 109

1.

În instrucțiunile de utilizare a aditivului și a preamestecului se indică temperatura de depozitare, durata de conservare și stabilitatea la granulare.

2.

Pentru securitate: în timpul operațiunii, trebuie să se utilizeze ochelari și mănuși.

3.

Utilizare permisă în furaje combinate conținând următoarele coccidiostatice autorizate: monensin-sodiu, lasalocid-sodiu, robenidină, halofuginonă, diclazuril, maduramicin amoniu.

14 martie 2018


(1)  Detaliile privind metodele de analiză sunt disponibile la următoarea adresă a laboratorului comunitar de referință: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives


23.2.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 50/14


REGULAMENTUL (CE) NR. 167/2008 AL COMISIEI

din 22 februarie 2008

privind o nouă autorizare pe o perioadă de zece ani a unui coccidiostatic ca aditiv în hrana animalelor

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva 70/524/CEE a Consiliului din 23 noiembrie 1970 privind aditivii din hrana animalelor (1), în special articolele 3 și 9,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1831/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 septembrie 2003 privind aditivii din hrana animalelor (2), în special articolul 25,

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 1831/2003 prevede autorizarea utilizării aditivilor în hrana animalelor.

(2)

Articolul 25 din Regulamentul (CE) nr. 1831/2003 stabilește măsurile tranzitorii care se aplică cererilor de autorizare a aditivilor pentru hrana animalelor prezentate în conformitate cu Directiva 70/524/CEE înainte de data aplicării Regulamentului (CE) nr. 1831/2003.

(3)

Cererea de autorizare a aditivilor menționați în anexa la prezentul regulament a fost prezentată înainte de data aplicării Regulamentului (CE) nr. 1831/2003.

(4)

Observațiile inițiale privind cererea respectivă au fost transmise Comisiei, în conformitate cu articolul 4 alineatul (4) din Directiva 70/524/CEE, înainte de data aplicării Regulamentului (CE) nr. 1831/2003. În consecință, această cerere continuă să fie tratată în conformitate cu articolul 4 din Directiva 70/524/CEE.

(5)

Persoana responsabilă de punerea în circulație a Kokcisan 120G a prezentat o cerere de autorizare pe o perioadă de zece ani, pentru ca aditivul să fie autorizat ca coccidiostatic la puii pentru îngrășare, în conformitate cu articolul 4 din directiva menționată anterior. Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA) a emis un aviz privind siguranța preparatului respectiv pentru om, animale și mediu, în cazul utilizării în condițiile prevăzute în anexa la prezentul regulament. În urma examinării cererii, s-a constatat că sunt îndeplinite condițiile stabilite la articolul 3a din Directiva 70/524/CEE pentru acest tip de autorizație. În consecință, ar trebui autorizată utilizarea pe o perioadă de zece ani a acestui preparat, așa cum se prevede în anexă.

(6)

Din examinarea acestor cereri rezultă că ar trebui impuse anumite proceduri pentru a proteja lucrătorii împotriva expunerii la aditivul menționat în anexă. Protecția respectivă trebuie asigurată prin aplicarea Directivei 89/391/CEE a Consiliului din 12 iunie 1989 privind punerea în aplicare de măsuri pentru promovarea îmbunătățirii securității și sănătății lucrătorilor la locul de muncă (3).

(7)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Se autorizează, pe o perioadă de zece ani, utilizarea preparatului aparținând grupei „Coccidiostatice și alte substanțe medicamentoase”, menționat în anexă, ca aditiv în hrana animalelor, în condițiile stabilite în anexa respectivă.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 22 februarie 2008.

Pentru Comisie

Markos KYPRIANOU

Membru al Comisiei


(1)  JO L 270, 14.12.1970, p. 1. Directivă modificată ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1800/2004 al Comisiei (JO L 317, 16.10.2004, p. 37).

(2)  JO L 268, 18.10.2003, p. 29. Regulament modificat prin Regulamentul (CE) nr. 378/2005 (JO L 59, 5.3.2005, p. 8).

(3)  JO L 183, 29.6.1989, p. 1. Directivă modificată ultima dată prin Directiva 2007/30/CE a Parlamentului European și a Consiliului (JO L 165, 27.6.2007, p. 21).


ANEXĂ

Număr de înregistrare a aditivului

Nume și număr de înregistrare ale responsabilului cu punerea în circulație a aditivului

Aditiv

(Denumire comercială)

Compoziție, formulă chimică, descriere

Specia animală sau categoria de animale

Vârstă maximă

Conținut minim

Conținut maxim

Alte dispoziții

Sfârșitul perioadei de autorizare

Limitele maxime ale reziduurilor (LMR) în produsele alimentare de origine animală

mg de substanță activă/kg de furaj complet

Coccidiostatice și alte substanțe medicamentoase

E 766

KRKA, d.d

Novo mesto, Slovenia

Salinomicină sodică,

(Kokcisan 120G)

 

Compoziția aditivului:

 

Salinomicină sodică: 120 g/kg

 

Carbonat de calciu până la 1 000 g/kg

 

Zaharoză: 80-100 g/kg

 

Amidon de porumb: 20 g/kg

 

Substanță activă:

 

Salinomicină sodică,

 

C42H69O11Na,

 

Număr CAS 55721-31-8,

 

sare sodică a polieterului acidului monocarboxilic produs prin fermentație de Streptomyces albus (CBS 101071)

 

Impurități asociate:

 

< 42 mg elaiofilină/kg salinomicină sodică

 

< 40 g 17-epi-20-dezoxisalinomicină/kg salinomicină sodică

Pui pentru îngrășat

60

70

Utilizare interzisă cel puțin trei zile înainte de sacrificare.

A se indica în instrucțiunile de utilizare a furajelor combinate:

 

„Periculos pentru cabaline și curcani”

 

„Acest furaj conține un ionofor: administrarea sa simultană cu anumite medicamente (de exemplu, tiamulin) poate fi contraindicată”

26 februarie 2018

5 μg de salinomicină/kg pentru toate țesuturile umede


DIRECTIVE

23.2.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 50/17


DIRECTIVA 2008/17/CE A COMISIEI

din 19 februarie 2008

de modificare a anumitor anexe la Directivele 86/362/CEE, 86/363/CEE și 90/642/CEE ale Consiliului privind conținuturile maxime de reziduuri de acefat, acetamiprid, acibenzolar-S-metil, aldrin, benalaxil, benomil, carbendazim, clormequat, clorotalonil, clorpirifos, clofentezin, ciflutrin, cipermetrin, ciromazin, dieldrin, dimetoat, ditiocarbamați, esfenvalerat, famoxadon, fenhexamid, fenitrotion, fenvalerat, glifosat, indoxacarb, lambda-cihalotrin, mepanipirim, metalaxil-M, metidation, metoxifenozid, pimetrozină, piraclostrobină pirimetanil, spiroxamină, tiacloprid, tiofanat-metil și trifloxistrobin

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva 86/362/CEE a Consiliului din 24 iulie 1986 de stabilire a conținuturilor maxime de reziduuri de pesticide din și de pe cereale (1), în special articolul 10,

având în vedere Directiva 86/363/CEE a Consiliului din 24 iulie 1986 privind stabilirea conținutului maxim pentru reziduurile de pesticide de pe și din produsele alimentare de origine animală (2), în special articolul 10,

având în vedere Directiva 90/642/CEE a Consiliului din 27 noiembrie 1990 de stabilire a conținuturilor maxime de reziduuri de pesticide din și de pe anumite produse de natură vegetală, inclusiv fructe și legume (3), în special articolul 7,

având în vedere Directiva 91/414/CEE a Consiliului din 15 iulie 1991 privind introducerea pe piață a produselor de uz fitosanitar (4), în special articolul 4 alineatul (1) litera (f),

întrucât:

(1)

În conformitate cu Directiva 91/414/CEE, autorizațiile pentru produse de protecția plantelor destinate utilizării pe culturi specifice intră în competența statelor membre. Aceste autorizații trebuie să se bazeze pe evaluarea efectelor asupra sănătății umane și animale, precum și a impactului asupra mediului. Elementele care trebuie luate în considerare în aceste evaluări includ expunerea operatorului și a celorlalte persoane prezente și impactul asupra mediului terestru, acvatic și asupra atmosferei, precum și impactul asupra oamenilor și a animalelor în urma consumului de reziduuri prezente în culturile tratate.

(2)

Limitele maxime de reziduuri (LMR) reflectă utilizarea cantităților minime de pesticide pentru a asigura o protecție eficientă a plantelor, aplicate astfel încât cantitatea de reziduuri să fie cât mai redusă și să fie acceptabilă din punct de vedere toxicologic, în special în ceea ce privește doza zilnică estimată.

(3)

LMR pentru pesticidele vizate de Directivele 90/642/CEE, 86/363/CEE și 86/362/CEE sunt revizuite în mod constant și pot fi modificate pentru a se ține seama de noile utilizări sau de cele modificate. Informațiile despre utilizările noi sau cele modificate au fost comunicate Comisiei, ceea ce va determina modificări ale limitelor de reziduuri de acefat, acetamiprid, acibenzolar-S-metil, aldrin, benalaxil, benomil, carbendazim, clormequat, clorotalonil, clorpirifos, clofentezin, ciflutrin, cipermetrin, ciromazin, dieldrin, dimetoat, ditiocarbamați, esfenvalerat, famoxadon, fenhexamid, fenitrotion, fenvalerat, glifosat, indoxacarb, lambda-cihalotrin, mepanipirim, metalaxil-M, metidation, metoxifenozid, pimetrozină, piraclostrobină, pirimetanil, spiroxamină, tiacloprid, tiofanat-metil și trifloxistrobin.

(4)

Expunerea consumatorilor pe toată durata vieții la pesticidele menționate în prezenta directivă, prin intermediul produselor alimentare care pot conține reziduuri ale acestor pesticide, a fost estimată și evaluată în conformitate cu procedurile și practicile utilizate în Comunitate, luând în considerare orientările publicate de Organizația Mondială a Sănătății (5). Pe baza acestor estimări și evaluări, ar trebui stabilite LMR pentru aceste pesticide, astfel încât să se asigure că nu se depășește doza zilnică admisă.

(5)

A fost stabilită o doză acută de referință (DARf) pentru acefat, acetamiprid, carbendazim, clormequat, clorotalonil, clorpirifos, ciflutrin, cipermetrin, ciromazin, dieldrin, dimetoat, esfenvalerat, famoxadon, fenitrotion, indoxacarb, lambda-cihalotrin, mepanipirim, metalaxil-M, metidation, metoxifenozid, pimetrozină, piraclostrobină, tiacloprid și tiofanat-metil. Expunerea acută a consumatorilor prin intermediul fiecăruia dintre produsele alimentare care pot conține reziduuri ale acestor pesticide a fost estimată și evaluată în conformitate cu procedurile și practicile utilizate în prezent în Comunitate, luând în considerare orientările publicate de Organizația Mondială a Sănătății. Avizele Comitetului științific pentru plante, în special indicațiile și recomandările privind protecția consumatorilor de produse alimentare tratate cu pesticide (6), au fost luate în considerare. Pe baza evaluării dozei zilnice, LMR pentru aceste pesticide ar trebui fixate astfel încât să se asigure că nu se vor depăși DARf. În cazul celorlalte substanțe, o evaluare a informațiilor disponibile a arătat că nu este necesară nicio doză acută de referință și, în consecință, nu se impune o evaluare pe termen scurt.

(6)

Limitele maxime de reziduuri se stabilesc la nivelul inferior al pragului de detecție analitică atunci când utilizările autorizate ale produselor pentru protecția plantelor nu au ca rezultat niveluri de reziduuri de pesticide detectabile pe sau în produsele alimentare sau atunci când nu există utilizări autorizate sau când utilizările care au fost autorizate de statele membre nu au fost bazate pe datele necesare sau când utilizările în țări terțe care au ca rezultat prezența reziduurilor în sau pe produsele alimentare care pot fi puse în circulație pe piața comunitară nu s-au bazat pe datele necesare respective.

(7)

Stabilirea sau modificarea la nivel comunitar a LMR provizorii nu împiedică statele membre să stabilească LMR provizorii pentru acetamiprid, acibenzolar-S-metil, famoxadon, fenamifos, glifosat, indoxacarb, mepanipirimă, metoxifenozidă, pimetrozină, piraclostrobin, tiacloprid și trifloxistrobin în conformitate cu articolul 4 alineatul (1) litera (f) din Directiva 91/414/CEE și cu anexa VI la aceasta. O perioadă de patru ani este considerată suficientă pentru a permite alte utilizări ale acestor substanțe. La sfârșitul acestei perioade, LMR provizorii la nivel comunitar ar trebui să devină definitive.

(8)

Prin urmare, LMR stabilite în anexele la Directivele 86/362/CEE, 86/363/CEE și 90/642/CEE ar trebui modificate pentru a permite o supraveghere și un control adecvat ale utilizării produselor pentru protecția plantelor în cauză și pentru a proteja consumatorul. În cazul în care LMR au fost deja stabilite în anexele la directivele menționate anterior, acestea trebuie modificate. În cazul în care LMR nu au fost deja stabilite, este necesar să se stabilească pentru prima dată.

(9)

Prin intermediul Organizației Mondiale a Comerțului partenerii comerciali ai Comunității au fost consultați atunci când a fost necesar, iar observațiile lor legate de aceste limite au fost luate în considerare.

(10)

Directivele 86/362/CEE, 86/363/CEE și 90/642/CEE ar trebui modificate în consecință.

(11)

Măsurile prevăzute în prezenta directivă sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

Directiva 86/362/CEE se modifică în conformitate cu anexa I la prezenta directivă.

Articolul 2

Directiva 86/363/CEE se modifică în conformitate cu anexa II la prezenta directivă.

Articolul 3

Directiva 90/642/CEE se modifică în conformitate cu anexa III la prezenta directivă.

Articolul 4

Statele membre adoptă și publică până la 14 septembrie 2008 actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive. Statele membre comunică de îndată Comisiei textul dispozițiilor respective și un tabel de corespondență între aceste dispoziții și prezenta directivă.

Statele membre aplică aceste prevederi de la 15 septembrie 2008.

Atunci când statele membre adoptă dispozițiile respective, acestea conțin o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o asemenea trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.

Articolul 5

Prezenta directivă intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 6

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 19 februarie 2008.

Pentru Comisie

Markos KYPRIANOU

Membru al Comisiei


(1)  JO L 221, 7.8.1986, p. 37. Directivă modificată ultima dată prin Directiva 2007/73/CE a Comisiei (JO L 329, 14.12.2007, p. 40).

(2)  JO L 221, 7.8.1986, p. 43. Directivă modificată ultima dată prin Directiva 2007/57/CE a Comisiei (JO L 243, 18.9.2007, p. 61).

(3)  JO L 350, 14.12.1990, p. 71. Directivă modificată ultima dată prin Directiva 2007/73/CE.

(4)  JO L 230, 19.8.1991, p. 1. Directivă modificată ultima dată prin Directiva 2007/76/CE a Comisiei (JO L 337, 21.12.2007, p. 100).

(5)  Orientări privind estimarea limitelor de reziduuri de pesticide din alimentație (revizuit), elaborate de programul GEMS/Food în colaborare cu Comitetul Codex pentru reziduuri de pesticide, publicate de Organizația Mondială a Sănătății, 1997 (WHO/FSF/FOS/97.7).

(6)  Avizul referitor la aspecte legate de modificarea anexelor la Directivele 86/362/CEE, 86/363/CEE și 90/642/CEE ale Consiliului (Aviz exprimat de CSP la 14 iulie 1998); Aviz referitor la diverse reziduuri de pesticide din fructe și legume (Aviz exprimat de CSP la 14 iulie 1998); http://europa.eu.int/comm/food/fs/sc/scp/outcome_ppp_en.html


ANEXA I

În partea A a anexei II la Directiva 86/362/CEE, rândurile pentru fenitrotion se adaugă, iar rândurile pentru cipermetrin, famoxadon, mepanipirimă, metidation și tiacloprid se înlocuiesc cu următoarele:

Reziduuri de pesticide

Limite maxime în mg/kg

„Cipermetrin: inclusiv alte amestecuri de constituenți, total izomeri

2 grâu, orz, ovăz, secară, triticală

0,01 (*) altele

Famoxado

0,2 ovăz

0,02 (*) altele

Fenitrotion

0,5 (1) grâu, orz, secară, triticală

0,05 (*) altele

Mepanipirim și metabolitul acestuia (2-anilino-4-(2-hidroxipropil)-6-metilpirimidină) exprimate în mepanipirim

0,01 (*) (p)

cereale

Metidation

0,1 porumb, 0,2 sorg, 0,02 (*) altele

Tiacloprid

0,1 grâu, 1 orz, ovăz, 0,05 (p) altele


(1)  LMR temporare până la 1 iunie 2009. În cazul în care acest LMR nu va fi înlocuit de o directivă sau de un regulament înainte de data respectivă, se va aplica LD (limita de detectare) corespunzătoare.”


ANEXA II

În partea A din anexa II la Directiva 86/363/CEE, rândul pentru glifosat se înlocuiește cu următorul text:

 

Conținuturi maxime în mg/kg (ppm)

Reziduuri de pesticide

de carne, inclusiv grăsimi, preparate din carne, organe comestibile și grăsimi animale enumerate în anexa I, la pozițiile NC ex 0201, 0202, 0203, 0204, 0205 00 00, 0206, 0207, ex 0208, 0209 00, 0210, 1601 00 și 1602

pentru lapte și produsele lactate enumerate în anexa I, la pozițiile NC 0401, 0402, 0405 00 și 0406

de ouă proaspete, fără coajă, ouă de păsări și gălbenușuri de ou, menționate în anexa I la pozițiile NC 0407 00 și 0408

„Glifosat

2 (2) rinichi de vită

0,2 (2) ficat de vită

0,5 (2) rinichi de porc

0,1 (2) rinichi de pasăre

0,05 (1)  (2) altele

0,05 (1)  (2)

0,05 (1)  (2)


(1)  Indică o limită inferioară rezultată din determinarea analitică.

(2)  Precizează conținutul maxim de reziduuri care a fost stabilit provizoriu în conformitate cu articolul 4 alineatul (1) litera (f) din Directiva 91/414/CEE.”


ANEXA III

În partea A a anexei II la Directiva 90/642/CEE, coloanele pentru acefat, acetamiprid, acibenzolar-S-metil, aldrin, benalaxil, benomil, carbendazim, clormequat, clorotalonil, clorpirifos, clofentezin, ciflutrin, ciromazin, dieldrin, dimetoat, ditiocarbamați, esfenvalerat, famoxadon, fenhexamid, fenvalerat, indoxacarb, lambda-cihalotrin, mepanipirim, metalaxil-M, metidation, metoxifenozid, pimetrozină, piraclostrobină pirimetanil, spiroxamină, tiacloprid, tiofanat-metil și trifloxistrobin se înlocuiesc cu următorul text:

„Grupe și exemple de produse individuale la care se aplică LMR

Acefat

Acetamiprid

Acibenzolar-S-metil

Aldrin sau dieldrin (aldrin și dieldrin combinați și exprimați în dieldrin) (4)

Benalaxil, inclusiv alte amestecuri de izomeri constituenți, inclusiv benalaxil-M (suma izomerilor)

Carbendazim și benomil (suma dintre benomil și carbendazim exprimată în carbendazim)

Clormequat

Clorpirifos

Clorotalonil

Clofentezin

1.

Fructe proaspete, deshidratate sau nepreparate, conservate prin refrigerare, fără adaos de zahăr; nuci

0,02 (1)

 

 

0,01 (1)

 

 

 

 

 

 

(i)

CITRICE

 

1 (7)

0,02 (1)  (7)

 

0,05 (1)

0,5

0,05 (1)

 

0,01 (1)

0,5

Grepfruturi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lămâi

 

 

 

 

 

 

 

0,2

 

 

Lămâi mici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mandarine (inclusiv clementine și alți hibrizi)

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

Portocale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pomelo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altele

 

 

 

 

 

 

 

0,3

 

 

(ii)

NUCI DE POMI (cu sau fără coajă)

 

0,01 (1)  (7)

 

 

0,05 (1)

0,1 (1)

0,1 (1)

0,05 (1)

0,01 (1)

0,05 (1)

Migdale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuci de Brazilia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anacarde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Grupe și exemple de produse individuale la care se aplică LMR

Ciflutrin [ciflutrin, inclusiv alte amestecuri de compuși izomeri (sumă de izomeri)] (4)

Ciromazin

Dimetoat (suma dintre dimetoat și ometoat exprimată în dimetoat)

Ditiocarbamați, exprimați în CS2, inclusiv maneb, mancozeb, metiram, propineb, tiram și ziram (2), (3)

Famoxadon

Fenhexamid

Fenvalerat și esfenvalerat (sumă dintre izomeri RR și SS) (4)

Indoxacarb (sumă dintre izomerul S- și R-)

Lambda-cihalotrin (4)

Mepanipirim și metabolitul acestuia (2-anilino-4-(2-hidroxipropil)-6-metilpirimidină) exprimate în mepanipirim

1.

Fructe proaspete, deshidratate sau nepreparate, conservate prin refrigerare, fără adaos de zahăr; nuci

 

0,05 (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

(i)

CITRICE

0,02 (1)

 

0,02 (1)

5 (mz)

0,02 (1)

0,05 (1)  (7)

0,02 (1)

0,02 (1)  (7)

 

0,01 (1)  (7)

Grepfruturi

 

 

 

 

 

 

 

 

0,1

 

Lămâi

 

 

 

 

 

 

 

 

0,2

 

Lămâi mici

 

 

 

 

 

 

 

 

0,2

 

Mandarine (inclusiv clementine și alți hibrizi)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,2

 

Portocale

 

 

 

 

 

 

 

 

0,1

 

Pomelo

 

 

 

 

 

 

 

 

0,1

 

Altele

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (1)

 

(ii)

NUCI DE POMI (cu sau fără coajă)

0,02 (1)

 

0,05 (1)

 

0,02 (1)

0,05 (1)  (7)

0,02 (1)

0,05 (1)  (7)

0,05 (1)

0,01 (1)  (7)

Migdale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuci de Brazilia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anacarde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Grupe și exemple de produse individuale la care se aplică LMR

Metalaxil și metalaxil-M [metalaxil, inclusiv alte amestecuri de izomeri constituenți, inclusiv metalaxil-M (suma izomerilor)]

Metidation

Metoxifenozid (4)

Pimetrozină

Piraclostrobin

Pirimetanil

Spiroxamină

Trifloxistrobin

Tiacloprid (4)

Tiofanatmetil

1.

Fructe proaspete, deshidratate sau nepreparate, conservate prin refrigerare, fără adaos de zahăr; nuci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(i)

CITRICE

0,5

5

1

0,3

1 (7)

10 (7)

0,05 (1)

0,3 (7)

0,02 (1)  (7)

0,1 (1)

Grepfruturi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lămâi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lămâi mici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mandarine (inclusiv clementine și alți hibrizi)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Portocale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pomelo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altele

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ii)

NUCI DE POMI (cu sau fără coajă)

0,05 (1)

0,05 (1)

0,02 (1)

0,02 (1)

 

 

0,05 (1)

0,02 (1)  (7)

0,02 (1)  (7)

0,2

Migdale

 

 

 

 

 

0,2 (7)

 

 

 

 

Nuci de Brazilia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anacarde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Grupe și exemple de produse individuale la care se aplică LMR

Acefat

Acetamiprid

Acibenzolar-S-metil

Aldrin sau dieldrin (aldrin și dieldrin combinați și exprimați în dieldrin) (4)

Benalaxil, inclusiv alte amestecuri de izomeri constituenți, inclusiv benalaxil-M (suma izomerilor)

Carbendazim și benomil (suma dintre benomil și carbendazim exprimată în carbendazim)

Clormequat

Clorpirifos

Clorotalonil

Clofentezin

Castane

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuci de cocos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alune

 

 

0,1 (1)  (7)

 

 

 

 

 

 

 

Nuci macadamia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuci de Pecan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semințe de pin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fistic

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altele

 

 

0,02 (1)  (7)

 

 

 

 

 

 

 

(iii)

FRUCTE SĂMÂNȚOASE

 

0,1 (7)

0,02 (1)  (7)

 

0,05 (1)

0,2

 

0,5

1

0,5

Mere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pere

 

 

 

 

 

 

0,2 (8)

 

 

 

Gutui

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altele

 

 

 

 

 

 

0,05 (1)

 

 

 

(iv)

FRUCTE SÂMBUROASE

 

 

0,02 (1)  (7)

 

0,05 (1)

 

0,05 (1)

 

 

 

Caise

 

0,1 (7)

 

 

 

0,2

 

 

1

 

Cireșe

 

0,2 (7)

 

 

 

0,5

 

0,3

 

 

Piersici (inclusiv nectarinele și hibrizii similari)

 

0,1 (7)

 

 

 

0,2

 

0,2

1

 


Grupe și exemple de produse individuale la care se aplică LMR

Ciflutrin [ciflutrin, inclusiv alte amestecuri de compuși izomeri (sumă de izomeri)] (4)

Ciromazin

Dimetoat (suma dintre dimetoat și ometoat exprimată în dimetoat)

Ditiocarbamați, exprimați în CS2, inclusiv maneb, mancozeb, metiram, propineb, tiram și ziram (2), (3)

Famoxadon

Fenhexamid

Fenvalerat și esfenvalerat (sumă dintre izomeri RR și SS) (4)

Indoxacarb (sumă dintre izomerul S- și R-)

Lambda-cihalotrin (4)

Mepanipirim și metabolitul acestuia (2-anilino-4-(2-hidroxipropil)-6-metilpirimidină) exprimate în mepanipirim

Castane

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuci de cocos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alune

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuci macadamia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuci de Pecan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semințe de pin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fistic

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuci

 

 

 

0,1 (mz)

 

 

 

 

 

 

Altele

 

 

 

0,05 (1)

 

 

 

 

 

 

(iii)

FRUCTE SĂMÂNȚOASE

0,2

 

0,02 (1)

5 (ma, mz, me, pr, t, z)

0,02 (1)

0,05 (1)  (7)

0,05

 

0,1

0,01 (1)  (7)

Mere

 

 

 

 

 

 

 

0,5 (7)

 

 

Pere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gutui

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altele

 

 

 

 

 

 

 

0,3 (7)

 

 

(iv)

FRUCTE SÂMBUROASE

 

 

 

 

0,02 (1)

 

 

 

 

0,01 (1)  (7)

Caise

0,3

 

 

2 (mz, t)

 

5 (7)

0,1

0,3 (7)

0,2

 

Cireșe

0,2

 

1

2 (mz, me, pr, t, z)

 

5 (7)

 

 

0,1

 

Piersici (inclusiv nectarinele și hibrizii similari)

0,3

 

 

2 (mz, t)

 

5 (7)

0,1

0,3 (7)

0,2

 


Grupe și exemple de produse individuale la care se aplică LMR

Metalaxil și metalaxil-M [metalaxil, inclusiv alte amestecuri de izomeri constituenți, inclusiv metalaxil-M (suma izomerilor)]

Metidation

Metoxifenozid (4)

Pimetrozină

Piraclostrobin

Pirimetanil

Spiroxamină

Trifloxistrobin

Tiacloprid (4)

Tiofanatmetil

Castane

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuci de cocos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alune

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuci macadamia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuci de Pecan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semințe de pin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fistic

 

 

 

 

1 (7)

0,2 (7)

 

 

 

 

Nuci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altele

 

 

 

 

0,02 (1)  (7)

0,05 (1)  (7)

 

 

 

 

(iii)

FRUCTE SĂMÂNȚOASE

1

0,05

2

0,02 (1)

0,3 (7)

5 (7)

0,05 (1)

0,5 (7)

0,3 (7)

0,5

Mere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gutui

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altele

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(iv)

FRUCTE SÂMBUROASE

0,05 (1)

 

 

 

 

 

0,05 (1)

 

 

 

Caise

 

 

0,3

0,05

0,2 (7)

3 (7)

 

1 (7)

0,3 (7)

2

Cireșe

 

0,2

 

 

0,3 (7)

 

 

1 (7)

0,3 (7)

0,3

Piersici (inclusiv nectarinele și hibrizii similari)

 

 

0,3

0,05

0,2 (7)

10 (7)

 

1 (7)

0,3 (7)

2


Grupe și exemple de produse individuale la care se aplică LMR

Acefat

Acetamiprid

Acibenzolar-S-metil

Aldrin sau dieldrin (aldrin și dieldrin combinați și exprimați în dieldrin) (4)

Benalaxil, inclusiv alte amestecuri de izomeri constituenți, inclusiv benalaxil-M (suma izomerilor)

Carbendazim și benomil (suma dintre benomil și carbendazim exprimată în carbendazim)

Clormequat

Clorpirifos

Clorotalonil

Clofentezin

Prune

 

0,02 (7)

 

 

 

0,5

 

0,2

 

0,2

Altele

 

0,01 (1)  (7)

 

 

 

0,1 (1)

 

 

0,01 (1)

0,02 (1)

(v)

BACE ȘI FRUCTE MICI

 

0,01 (1)  (7)

0,02 (1)  (7)

 

 

 

0,05 (1)

 

 

 

(a)

Struguri de masă și de vin

 

 

 

 

0,2

 

 

0,5

 

 

Struguri de masă

 

 

 

 

 

0,3

 

 

1

0,02 (1)

Struguri de vin

 

 

 

 

 

0,5

 

 

3

1

(b)

Căpșuni (altele decât cele sălbatice)

 

 

 

 

0,05 (1)

0,1 (1)

 

0,2

3

2

(c)

Fructe de rug (altele decât cele sălbatice)

 

 

 

 

0,05 (1)

0,1 (1)

 

 

0,01 (1)

 

Mure

 

 

 

 

 

 

 

0,5

 

3

Mure de câmp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Loganberry (hibrid de zmeură și mure)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zmeură

 

 

 

 

 

 

 

0,5

 

3

Altele

 

 

 

 

 

 

 

0,05 (1)

 

0,3

(d)

Alte fructe mici și bace (altele decât cele sălbatice)

 

 

 

 

0,05 (1)

0,1 (1)

 

 

 

 

Afine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merișoare

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

Coacăze (roșii, negre și albe)

 

 

 

 

 

 

 

1

10

0,5

Agrișe

 

 

 

 

 

 

 

1

10

 

Altele

 

 

 

 

 

 

 

0,05 (1)

0,01 (1)

0,02 (1)


Grupe și exemple de produse individuale la care se aplică LMR

Ciflutrin [ciflutrin, inclusiv alte amestecuri de compuși izomeri (sumă de izomeri)] (4)

Ciromazin

Dimetoat (suma dintre dimetoat și ometoat exprimată în dimetoat)

Ditiocarbamați, exprimați în CS2, inclusiv maneb, mancozeb, metiram, propineb, tiram și ziram (2), (3)

Famoxadon

Fenhexamid

Fenvalerat și esfenvalerat (sumă dintre izomeri RR și SS) (4)

Indoxacarb (sumă dintre izomerul S- și R-)

Lambda-cihalotrin (4)

Mepanipirim și metabolitul acestuia (2-anilino-4-(2-hidroxipropil)-6-metilpirimidină) exprimate în mepanipirim

Prune

0,2

 

 

2 (mz, me, t, z)

 

1 (7)

 

 

0,1

 

Altele

0,02 (1)

 

0,02 (1)

0,05 (1)

 

0,05 (1)  (7)

0,02 (1)

0,02 (1)  (7)

0,1

 

(v)

BACE ȘI FRUCTE MICI

 

 

0,02 (1)

 

 

 

 

 

 

 

(a)

Struguri de masă și de vin

0,3

 

 

5 (ma, mz, me, pr, t)

2

5 (7)

0,1

2 (7)

0,2

3 (7)

Struguri de masă

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Struguri de vin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(b)

Căpșuni (altele decât cele sălbatice)

0,02 (1)

 

 

10 (8)

0,02 (1)

5 (7)

0,02 (1)

0,02 (1)  (7)

0,5

2 (7)

(c)

Fructe de rug (altele decât cele sălbatice)

0,02 (1)

 

 

0,05 (1)

0,02 (1)

10 (7)

0,02 (1)

0,02 (1)  (7)

 

0,01 (1)  (7)

Mure

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mure de câmp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Loganberry (hibrid de zmeură și mure)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zmeură

 

 

 

 

 

 

 

 

0,2

 

Altele

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (1)

 

(d)

Alte fructe mici și bace (altele decât cele sălbatice)

0,02 (1)

 

 

5 (mz)

0,02 (1)

5 (7)

0,02 (1)

 

 

0,01 (1)  (7)

Afine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merișoare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coacăze (roșii, negre și albe)

 

 

 

 

 

 

 

1 (7)

0,1

 

Agrișe

 

 

 

 

 

 

 

1 (7)

0,1

 

Altele

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (1)  (7)

0,02 (1)

 


Grupe și exemple de produse individuale la care se aplică LMR

Metalaxil și metalaxil-M [metalaxil, inclusiv alte amestecuri de izomeri constituenți, inclusiv metalaxil-M (suma izomerilor)]

Metidation

Metoxifenozid (4)

Pimetrozină

Piraclostrobin

Pirimetanil

Spiroxamină

Trifloxistrobin

Tiacloprid (4)

Tiofanatmetil

Prune

 

0,2

 

 

0,2 (7)

3 (7)

 

0,2 (7)

0,1 (7)

0,3

Altele

 

0,02 (1)

0,02 (1)

0,02 (1)

0,02 (1)  (7)

0,05 (1)  (7)

 

0,02 (1)  (7)

0,02 (1)  (7)

0,1 (1)

(v)

BACE ȘI FRUCTE MICI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a)

Struguri de masă și de vin

 

0,02 (1)

1

0,02 (1)

 

5 (7)

1

5 (7)

0,02 (1)  (7)

 

Struguri de masă

2

 

1

 

1 (7)

 

 

 

 

0,1 (1)

Struguri de vin

1

 

1

 

2 (7)

 

 

 

 

3

(b)

Căpșuni (altele decât cele sălbatice)

0,5

0,02 (1)

0,02 (1)

0,5

0,5 (7)

5 (7)

0,05 (1)

0,5 (7)

0,5 (7)

0,1 (1)

(c)

Fructe de rug (altele decât cele sălbatice)

0,05 (1)

0,02 (1)

0,02 (1)

 

 

 

0,05 (1)

0,02 (1)  (7)

 

0,1 (1)

Mure

 

 

 

3

1 (7)

10 (7)

 

 

3 (7)

 

Mure de câmp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Loganberry (hibrid de zmeură și mure)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zmeură

 

 

 

3

1 (7)

10 (7)

 

 

3 (7)

 

Altele

 

 

 

0,02 (1)

0,02 (1)  (7)

0,05 (1)  (7)

 

 

1 (7)

 

(d)

Alte fructe mici și bace (altele decât cele sălbatice)

0,05 (1)

0,02 (1)

0,02 (1)

 

 

5 (7)

0,05 (1)

 

1 (7)

0,1 (1)

Afine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merișoare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coacăze (roșii, negre și albe)

 

 

 

0,1

2 (7)

 

 

1 (7)

 

 

Agrișe

 

 

 

 

 

 

 

1 (7)

 

 

Altele

 

 

 

0,02 (1)

0,5 (7)

 

 

0,02 (1)  (7)

 

 


Grupe și exemple de produse individuale la care se aplică LMR

Acefat

Acetamiprid

Acibenzolar-S-metil

Aldrin sau dieldrin (aldrin și dieldrin combinați și exprimați în dieldrin) (4)

Benalaxil, inclusiv alte amestecuri de izomeri constituenți, inclusiv benalaxil-M (suma izomerilor)

Carbendazim și benomil (suma dintre benomil și carbendazim exprimată în carbendazim)

Clormequat

Clorpirifos

Clorotalonil

Clofentezin

(e)

Bace și fructe sălbatice

 

 

 

 

0,05 (1)

0,1 (1)

 

0,05 (1)

0,01 (1)

0,02 (1)

(vi)

FRUCTE DIVERSE

 

0,01 (1)  (7)

 

 

0,05 (1)

 

 

 

 

 

Avocado

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Banane

 

 

0,1 (7)

 

 

 

 

3

0,2

2

Curmale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Smochine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiwi

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

Kumquat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Litchi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mango

 

 

0,5 (7)

 

 

0,5

 

 

 

 

Măsline (pentru consum)

 

 

 

 

 

 

0,1 (1)

 

 

 

Măsline (pentru extracția uleiului)

 

 

 

 

 

 

0,1 (1)

 

 

 

Papaia

 

 

 

 

 

0,2

 

 

20

 

Fructul pasiunii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ananas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rodii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altele

 

 

0,02 (1)  (7)

 

 

0,1 (1)

0,05 (1)

0,05 (1)

0,01 (1)

0,02 (1)


Grupe și exemple de produse individuale la care se aplică LMR

Ciflutrin [ciflutrin, inclusiv alte amestecuri de compuși izomeri (sumă de izomeri)] (4)

Ciromazin

Dimetoat (suma dintre dimetoat și ometoat exprimată în dimetoat)

Ditiocarbamați, exprimați în CS2, inclusiv maneb, mancozeb, metiram, propineb, tiram și ziram (2), (3)

Famoxadon

Fenhexamid

Fenvalerat și esfenvalerat (sumă dintre izomeri RR și SS) (4)

Indoxacarb (sumă dintre izomerul S- și R-)

Lambda-cihalotrin (4)

Mepanipirim și metabolitul acestuia (2-anilino-4-(2-hidroxipropil)-6-metilpirimidină) exprimate în mepanipirim

(e)

Bace și fructe sălbatice

 

 

 

0,05 (1)

 

0,05 (1)  (7)

 

0,02 (1)  (7)

0,2

0,01 (1)  (7)

(vi)

FRUCTE DIVERSE

0,02 (1)

 

 

 

0,02 (1)

 

0,02 (1)

 

 

0,01 (1)  (7)

Avocado

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Banane

 

 

 

2 (mz, me)

 

 

 

0,2 (7)

0,1

 

Curmale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Smochine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiwi

 

 

 

 

 

10 (7)

 

 

 

 

Kumquat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Litchi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mango

 

 

 

2 (mz)

 

 

 

 

0,1

 

Măsline (pentru consum)

 

 

2

5 (mz, pr)

 

 

 

 

0,5

 

Măsline (pentru extracția uleiului)

 

 

2

5 (mz, pr)

 

 

 

 

0,5

 

Papaia

 

 

 

7 (mz)

 

 

 

 

 

 

Fructul pasiunii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ananas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rodii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altele

 

 

0,02 (1)

0,05 (1)

 

0,05 (1)  (7)

 

0,02 (1)  (7)

0,02 (1)

 


Grupe și exemple de produse individuale la care se aplică LMR

Metalaxil și metalaxil-M [metalaxil, inclusiv alte amestecuri de izomeri constituenți, inclusiv metalaxil-M (suma izomerilor)]

Metidation

Metoxifenozid (4)

Pimetrozină

Piraclostrobin

Pirimetanil

Spiroxamină

Trifloxistrobin

Tiacloprid (4)

Tiofanatmetil

(e)

Bace și fructe sălbatice

 

0,02 (1)

 

0,02 (1)

0,02 (1)  (7)

0,05 (1)  (7)

0,05 (1)

0,02 (1)  (7)

0,02 (1)  (7)

0,1 (1)

(vi)

FRUCTE DIVERSE

0,05 (1)

 

 

0,02 (1)

 

 

 

 

 

 

Avocado

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Banane

 

 

 

 

 

0,1 (7)

3

0,05 (7)

 

 

Curmale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Smochine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiwi

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

Kumquat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Litchi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mango

 

 

 

 

0,05 (7)

 

 

0,5 (7)

 

1

Măsline (pentru consum)

 

1

 

 

 

 

 

0,3 (7)

 

 

Măsline (pentru extracția uleiului)

 

 

 

 

 

 

 

0,3 (7)

 

 

Papaia

 

 

 

 

0,05 (7)

 

 

1 (7)

0,5 (7)

1

Fructul pasiunii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ananas

 

0,05

 

 

 

 

 

 

 

 

Rodii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altele

 

0,02 (1)

0,02 (1)

 

0,02 (1)  (7)

0,05 (1)  (7)

0,05 (1)

0,02 (1)  (7)

0,02 (1)  (7)

0,1 (1)


Grupe și exemple de produse individuale la care se aplică LMR

Acefat

Acetamiprid

Acibenzolar-S-metil

Aldrin sau dieldrin (aldrin și dieldrin combinați și exprimați în dieldrin) (4)

Benalaxil, inclusiv alte amestecuri de izomeri constituenți, inclusiv benalaxil-M (suma izomerilor)

Carbendazim și benomil (suma dintre benomil și carbendazim exprimată în carbendazim)

Clormequat

Clorpirifos

Clorotalonil

Clofentezin

2.

Legume, proaspete sau nepreparate, refrigerate sau uscate

0,02 (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(i)

RĂDĂCINOASE ȘI TUBERCULI

 

0,01 (1)  (7)

0,02 (1)  (7)

 

0,05 (1)

0,1 (1)

0,05 (1)

 

 

0,02 (1)

Sfeclă

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Morcovi

 

 

 

 

 

 

 

0,1

1

 

Manioc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Țelină de rădăcină

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

Hrean

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Topinambur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Păstârnac

 

 

 

0,02 (5)

 

 

 

 

 

 

Pătrunjel rădăcină

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ridichi

 

 

 

 

 

 

 

0,2

 

 

Barba-caprei

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cartofi dulci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gulii furajere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Napi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Igname

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altele

 

 

 

0,01 (1)

 

 

 

0,05 (1)

0,01 (1)

 


Grupe și exemple de produse individuale la care se aplică LMR

Ciflutrin [ciflutrin, inclusiv alte amestecuri de compuși izomeri (sumă de izomeri)] (4)

Ciromazin

Dimetoat (suma dintre dimetoat și ometoat exprimată în dimetoat)

Ditiocarbamați, exprimați în CS2, inclusiv maneb, mancozeb, metiram, propineb, tiram și ziram (2), (3)

Famoxadon

Fenhexamid

Fenvalerat și esfenvalerat (sumă dintre izomeri RR și SS) (4)

Indoxacarb (sumă dintre izomerul S- și R-)

Lambda-cihalotrin (4)

Mepanipirim și metabolitul acestuia (2-anilino-4-(2-hidroxipropil)-6-metilpirimidină) exprimate în mepanipirim

2.

Legume, proaspete sau nepreparate, refrigerate sau uscate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(i)

RĂDĂCINOASE ȘI TUBERCULI

0,02 (1)

 

 

 

0,02 (1)

0,05 (1)  (7)

0,02 (1)

 

 

0,01 (1)  (7)

Sfeclă

 

 

 

0,5 (mz)

 

 

 

 

 

 

Morcovi

 

1

 

0,2 (mz)

 

 

 

 

 

 

Manioc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Țelină de rădăcină

 

 

0,1

0,3 (ma, me, pr, t)

 

 

 

 

0,1

 

Hrean

 

 

 

0,2 (mz)

 

 

 

 

 

 

Topinambur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Păstârnac

 

 

 

0,2 (mz)

 

 

 

 

 

 

Pătrunjel rădăcină

 

 

 

0,2 (mz)

 

 

 

 

 

 

Ridichi

 

 

 

 

 

 

 

0,2 (7)

0,1

 

Barba-caprei

 

 

 

0,2 (mz)

 

 

 

 

 

 

Cartofi dulci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gulii furajere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Napi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Igname

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altele

 

0,05 (1)

0,02 (1)

0,05 (1)

 

 

 

0,02 (1)  (7)

0,02 (1)

 


Grupe și exemple de produse individuale la care se aplică LMR

Metalaxil și metalaxil-M [metalaxil, inclusiv alte amestecuri de izomeri constituenți, inclusiv metalaxil-M (suma izomerilor)]

Metidation

Metoxifenozid (4)

Pimetrozină

Piraclostrobin

Pirimetanil

Spiroxamină

Trifloxistrobin

Tiacloprid (4)

Tiofanatmetil

2.

Legume, proaspete sau nepreparate, refrigerate sau uscate

 

 

 

 

 

 

0,05 (1)

 

 

 

(i)

RĂDĂCINOASE ȘI TUBERCULI

 

0,02 (1)

0,02 (1)

0,02 (1)

 

 

 

 

 

0,1 (1)

Sfeclă

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Morcovi

0,1

 

 

 

0,1 (7)

1 (7)

 

0,05 (7)

 

 

Manioc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Țelină de rădăcină

 

 

 

 

 

 

 

 

0,1 (7)

 

Hrean

0,1

 

 

 

0,3 (7)

 

 

 

 

 

Topinambur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Păstârnac

0,1

 

 

 

0,3 (7)

 

 

 

 

 

Pătrunjel rădăcină

 

 

 

 

0,1 (7)

 

 

 

 

 

Ridichi

0,1

 

 

 

0,2 (7)

 

 

 

 

 

Barba-caprei

 

 

 

 

0,1 (7)

 

 

 

 

 

Cartofi dulci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gulii furajere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Napi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Igname

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altele

0,05 (1)

 

 

 

0,02 (1)  (7)

0,05 (1)  (7)

 

0,02 (1)  (7)

 

 


Grupe și exemple de produse individuale la care se aplică LMR

Acefat

Acetamiprid

Acibenzolar-S-metil

Aldrin sau dieldrin (aldrin și dieldrin combinați și exprimați în dieldrin) (4)

Benalaxil, inclusiv alte amestecuri de izomeri constituenți, inclusiv benalaxil-M (suma izomerilor)

Carbendazim și benomil (suma dintre benomil și carbendazim exprimată în carbendazim)

Clormequat

Clorpirifos

Clorotalonil

Clofentezin

(ii)

LEGUME–BULBI

 

0,01 (1)  (7)

0,02 (1)  (7)

0,01 (1)

 

0,1 (1)

0,05 (1)

 

 

0,02 (1)

Usturoi

 

 

 

 

 

 

 

 

0,5

 

Ceapă

 

 

 

 

0,2

 

 

0,2

0,5

 

Cepe eșalote

 

 

 

 

 

 

 

 

0,5

 

Ceapă verde

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

Altele

 

 

 

 

0,05 (1)

 

 

0,05 (1)

0,01 (1)

 

(iii)

LEGUME FRUCTOASE

 

 

 

 

 

 

0,05 (1)

 

 

 

(a)

Solanacee

 

 

 

0,01 (1)

 

 

 

0,5

2

 

Tomate

 

0,1 (7)

1 (7)

 

0,5

0,5

 

 

 

0,3

Ardei

 

0,3 (7)

 

 

0,2

 

 

 

 

 

Pătlăgele vinete

 

0,1 (7)

 

 

0,5

0,5

 

 

 

 

Bame

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

Altele

 

0,01 (1)  (7)

0,02 (1)  (7)

 

0,05 (1)

0,1 (1)

 

 

 

0,02 (1)

(b)

Cucurbitacee – coajă comestibilă

 

0,3 (7)

0,02 (1)  (7)

 

0,05 (1)

0,1 (1)

 

0,05 (1)

 

0,02 (1)

Castraveți

 

 

 

 

0,05 (1)

 

 

 

1

 

Castraveciori

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

Dovlecei

 

 

 

0,05

 

 

 

 

 

 

Altele

 

 

 

0,02 (5)

 

 

 

 

0,01 (1)

 

(c)

Cucurbitacee – coajă necomestibilă

 

0,01 (1)  (7)

0,02 (1)  (7)

0,03 (5)

 

0,1 (1)

 

0,05 (1)

1

 

Pepeni galbeni

 

 

 

 

0,1

 

 

 

 

0,1

Dovleci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pepeni verzi

 

 

 

 

0,1

 

 

 

 

 

Altele

 

 

 

 

0,05 (1)

 

 

 

 

0,02 (1)


Grupe și exemple de produse individuale la care se aplică LMR

Ciflutrin [ciflutrin, inclusiv alte amestecuri de compuși izomeri (sumă de izomeri)] (4)

Ciromazin

Dimetoat (suma dintre dimetoat și ometoat exprimată în dimetoat)

Ditiocarbamați, exprimați în CS2, inclusiv maneb, mancozeb, metiram, propineb, tiram și ziram (2), (3)

Famoxadon

Fenhexamid

Fenvalerat și esfenvalerat (sumă dintre izomeri RR și SS) (4)

Indoxacarb (sumă dintre izomerul S- și R-)

Lambda-cihalotrin (4)

Mepanipirim și metabolitul acestuia (2-anilino-4-(2-hidroxipropil)-6-metilpirimidină) exprimate în mepanipirim

(ii)

LEGUME–BULBI

0,02 (1)

0,05 (1)

 

 

0,02 (1)

0,05 (1)  (7)

0,02 (1)

0,02 (1)  (7)

 

0,01 (1)  (7)

Usturoi

 

 

 

0,1 (mz)

 

 

 

 

 

 

Ceapă

 

 

 

1 (ma, mz)

 

 

 

 

 

 

Cepe eșalote

 

 

 

1 (ma, mz)

 

 

 

 

 

 

Ceapă verde

 

 

2

1 (mz)

 

 

 

 

0,05

 

Altele

 

 

 

0,05 (1)

 

 

 

 

0,02 (1)

 

(iii)

LEGUME FRUCTOASE

 

 

0,02 (1)

 

 

 

 

 

 

 

(a)

Solanacee

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomate

0,05

 

 

3 (mz, me, pr)

1

1 (7)

0,05

0,5 (7)

0,1

1 (7)

Ardei

0,3

 

 

5 (mz, pr)

 

2 (7)

 

0,3 (7)

0,1

 

Pătlăgele vinete

0,1

 

 

3 (mz, me)

1

1 (7)

0,02 (1)

0,5 (7)

0,5

1 (7)

Bame

 

 

 

0,5 (mz)

 

 

 

 

0,1

 

Altele

0,02 (1)

 

 

0,05 (1)

0,02 (1)

0,05 (1)  (7)

0,02 (1)

0,02 (1)  (7)

0,02 (1)

0,01 (1)  (7)

(b)

Cucurbitacee – coajă comestibilă

 

1

 

2 (mz, pr)

0,2

1 (7)

0,02 (1)

0,2 (7)

0,1

0,01 (1)  (7)

Castraveți

0,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Castraveciori

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dovlecei

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altele

0,02 (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(c)

Cucurbitacee – coajă necomestibilă

0,02 (1)

 

 

1 (mz, pr)

 

0,05 (1)  (7)

0,02 (1)

0,1 (7)

0,05

0,01 (1)  (7)

Pepeni galbeni

 

0,3

 

 

0,3

 

 

 

 

 

Dovleci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pepeni verzi

 

0,3

 

 

 

 

 

 

 

 

Altele

 

0,05 (1)

 

 

0,02 (1)

 

 

 

 

 


Grupe și exemple de produse individuale la care se aplică LMR

Metalaxil și metalaxil-M [metalaxil, inclusiv alte amestecuri de izomeri constituenți, inclusiv metalaxil-M (suma izomerilor)]

Metidation

Metoxifenozid (4)

Pimetrozină

Piraclostrobin

Pirimetanil

Spiroxamină

Trifloxistrobin

Tiacloprid (4)

Tiofanatmetil

(ii)

LEGUME–BULBI

 

 

0,02 (1)

0,02 (1)

 

 

 

0,02 (1)  (7)

0,02 (1)  (7)

0,1 (1)

Usturoi

0,5

 

 

 

0,2 (7)

 

 

 

 

 

Ceapă

0,5

0,1

 

 

0,2

0,1 (7)

 

 

 

 

Cepe eșalote

0,5

 

 

 

0,2 (7)

 

 

 

 

 

Ceapă verde

0,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altele

0,05 (1)

0,02 (1)

 

 

0,02 (1)  (7)

0,05 (1)  (7)

 

 

 

 

(iii)

LEGUME FRUCTOASE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a)

Solanacee

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomate

0,2

0,1

2

0,5

0,2 (7)

1 (7)

 

0,5 (7)

0,5 (7)

2

Ardei

0,5

 

1

1

0,5 (7)

2 (7)

 

0,3 (7)

1 (7)

 

Pătlăgele vinete

 

 

0,5

0,5

0,2 (7)

1 (7)

 

 

0,5 (7)

2

Bame

 

 

 

1

 

 

 

 

 

1

Altele

0,05 (1)

0,02 (1)

0,02 (1)

0,02 (1)

0,02 (1)  (7)

0,05 (1)  (7)

 

0,02 (1)  (7)

0,02 (1)  (7)

0,1 (1)

(b)

Cucurbitacee – coajă comestibilă

 

 

0,02 (1)

0,5

0,02 (1)  (7)

1 (7)

 

0,2 (7)

0,3 (7)

0,1 (1)

Castraveți

0,5

0,05

 

 

 

 

 

 

 

 

Castraveciori

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dovlecei

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altele

0,05 (1)

0,02 (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

(c)

Cucurbitacee – coajă necomestibilă

 

0,02 (1)

0,02 (1)

0,2

0,02 (1)  (7)

0,05 (1)  (7)

 

 

 

0,3

Pepeni galbeni

0,2

 

 

 

 

 

 

0,3 (7)

0,2 (7)

 

Dovleci

 

 

 

 

 

 

 

0,2 (7)

 

 

Pepeni verzi

0,2

 

 

 

 

 

 

0,2

0,2 (7)

 

Altele

0,05 (1)

 

 

 

 

 

 

0,02 (1)  (7)

0,02 (1)  (7)

 


Grupe și exemple de produse individuale la care se aplică LMR

Acefat

Acetamiprid

Acibenzolar-S-metil

Aldrin sau dieldrin (aldrin și dieldrin combinați și exprimați în dieldrin) (4)

Benalaxil, inclusiv alte amestecuri de izomeri constituenți, inclusiv benalaxil-M (suma izomerilor)

Carbendazim și benomil (suma dintre benomil și carbendazim exprimată în carbendazim)

Clormequat

Clorpirifos

Clorotalonil

Clofentezin

(d)

Porumb dulce

 

0,01 (1)  (7)

0,02 (1)  (7)

 

0,05 (1)

0,1 (1)

 

0,05 (1)

0,01 (1)

0,02 (1)

(iv)

LEGUME SUB FORMĂ DE RĂDĂCINI DIN GENUL BRASSICA

 

 

0,02 (1)  (7)

0,01 (1)

0,05 (1)

 

0,05 (1)

 

 

0,02 (1)

(a)

Varză cu inflorescență

 

0,01 (1)

 

 

 

0,1 (1)

 

0,05 (1)

3

 

Broccoli (inclusiv broccoli calabrese)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conopidă

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altele

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(b)

Varză cu căpățână

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Varză de Bruxelles

 

0,05

 

 

 

0,5

 

 

3

 

Varză cu căpățână

 

 

 

 

 

 

 

1

3

 

Altele

 

0,01 (1)

 

 

 

0,1 (1)

 

0,05 (1)

0,01 (1)

 

(c)

Varză pentru frunze

 

0,01 (1)

 

 

 

0,1 (1)

 

 

0,01 (1)

 

Varză chinezească

 

 

 

 

 

 

 

0,5

 

 

Varză fără căpățână

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altele

 

 

 

 

 

 

 

0,05 (1)

 

 

(d)

Gulii

 

0,01 (1)

 

 

 

0,1 (1)

 

0,05 (1)

0,01 (1)

 

(v)

LEGUME CU FRUNZE ȘI PLANTE AROMATICE

 

 

 

0,01 (1)

 

0,1 (1)

0,05 (1)

0,05 (1)

 

0,02 (1)

(a)

Lăptuci și similare

 

 

0,02 (1)  (7)

 

 

 

 

 

0,01 (1)

 

Creson

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fetică

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 


Grupe și exemple de produse individuale la care se aplică LMR

Ciflutrin [ciflutrin, inclusiv alte amestecuri de compuși izomeri (sumă de izomeri)] (4)

Ciromazin

Dimetoat (suma dintre dimetoat și ometoat exprimată în dimetoat)

Ditiocarbamați, exprimați în CS2, inclusiv maneb, mancozeb, metiram, propineb, tiram și ziram (2), (3)

Famoxadon

Fenhexamid

Fenvalerat și esfenvalerat (sumă dintre izomeri RR și SS) (4)

Indoxacarb (sumă dintre izomerul S- și R-)

Lambda-cihalotrin (4)

Mepanipirim și metabolitul acestuia (2-anilino-4-(2-hidroxipropil)-6-metilpirimidină) exprimate în mepanipirim

(d)

Porumb dulce

0,02 (1)

0,05 (1)

 

0,05 (1)

0,02 (1)

0,05 (1)  (7)

0,02 (1)

0,02 (1)  (7)

0,05

0,01 (1)  (7)

(iv)

LEGUME SUB FORMĂ DE RĂDĂCINI DIN GENUL BRASSICA

 

0,05 (1)

 

 

0,02 (1)

0,05 (1)  (7)

 

 

 

0,01 (1)  (7)

(a)

Varză cu inflorescență

0,05

 

 

1 (mz)

0,1

 

0,02 (1)

0,3 (7)

0,1

 

Broccoli (inclusiv broccoli calabrese)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conopidă

 

 

0,2

 

 

 

 

 

 

 

Altele

 

 

0,02 (1)

 

 

 

 

 

 

 

(b)

Varză cu căpățână

 

 

 

 

0,02 (1)

 

 

 

 

 

Varză de Bruxelles

 

 

0,3

2 (mz)

 

 

0,05

 

0,05

 

Varză cu căpățână

0,3

 

1

3 (mz)

 

 

0,1

3 (7)

0,2

 

Altele

0,2

 

0,02 (1)

0,05 (1)

 

 

0,02 (1)

0,02 (1)  (7)

0,02 (1)

 

(c)

Varză pentru frunze

0,3

 

0,02 (1)

0,5 (mz)

0,02 (1)

 

0,02 (1)

0,2 (7)

1

 

Varză chinezească

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Varză fără căpățână

 

 

 

 

 

 

 

0,2 (7)

 

 

Altele

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (1)  (7)

 

 

(d)

Gulii

0,02 (1)

 

0,02 (1)

1 (mz)

0,02 (1)

 

0,02 (1)

0,02 (1)  (7)

0,02 (1)

 

(v)

LEGUME CU FRUNZE ȘI PLANTE AROMATICE

 

 

 

 

0,02 (1)

 

0,02 (1)

 

 

0,01 (1)  (7)

(a)

Lăptuci și similare

1

15

 

5 (mz, me, t)

 

30 (7)

 

 

 

 

Creson

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

Fetică

 

 

 

 

 

 

 

1 (7)

1

 


Grupe și exemple de produse individuale la care se aplică LMR

Metalaxil și metalaxil-M [metalaxil, inclusiv alte amestecuri de izomeri constituenți, inclusiv metalaxil-M (suma izomerilor)]

Metidation

Metoxifenozid (4)

Pimetrozină

Piraclostrobin

Pirimetanil

Spiroxamină

Trifloxistrobin

Tiacloprid (4)

Tiofanatmetil

(d)

Porumb dulce

0,05 (1)

0,02 (1)

0,02 (1)

0,02 (1)

0,02 (1)  (7)

0,05 (1)  (7)

 

0,02 (1)  (7)

0,1 (7)

0,1 (1)

(iv)

LEGUME SUB FORMĂ DE RĂDĂCINI DIN GENUL BRASSICA

 

 

0,02 (1)

 

 

0,05 (1)  (7)

 

 

 

 

(a)

Varză cu inflorescență

0,2

0,02 (1)

 

0,02 (1)

0,1 (7)

 

 

 

0,1 (7)

0,1 (1)

Broccoli (inclusiv broccoli calabrese)

 

 

 

 

 

 

 

0,05 (7)

 

 

Conopidă

 

 

 

 

 

 

 

0,05 (7)

 

 

Altele

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (1)  (7)

 

 

(b)

Varză cu căpățână

 

0,1

 

 

 

 

 

0,2 (7)

 

 

Varză de Bruxelles

 

 

 

 

0,2 (7)

 

 

 

0,05 (7)

1

Varză cu căpățână

1

 

 

0,05

0,2 (7)

 

 

 

0,2 (7)

 

Altele

0,05 (1)

 

 

0,02 (1)

0,02 (1)  (7)

 

 

 

0,02 (1)  (7)

0,1 (1)

(c)

Varză pentru frunze

 

0,02 (1)

 

0,2

0,02 (1)  (7)

 

 

0,02 (1)  (7)

1 (7)

0,1 (1)

Varză chinezească