ISSN 1830-3625

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 46

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 51
21 februarie 2008


Cuprins

 

I   Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare este obligatorie

Pagina

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul (CE) nr. 146/2008 al Consiliului din 14 februarie 2008 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1782/2003 de stabilire a normelor comune pentru schemele de sprijin direct în cadrul politicii agricole comune și de stabilire a anumitor scheme de sprijin pentru agricultori și a Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR)

1

 

 

Regulamentul (CE) nr. 147/2008 al Comisiei din 20 februarie 2008 de stabilire a sumelor forfetare la import pentru determinarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

7

 

*

Regulamentul (CE) nr. 148/2008 al Comisiei din 20 februarie 2008 de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 900/2007 și (CE) nr. 1060/2007 în vederea clarificării statutului destinațiilor excluse de la restituirile la exportul de zahăr

9

 

 

DIRECTIVE

 

*

Directiva 2008/7/CE a Consiliului din 12 februarie 2008 privind impozitarea indirectă a majorării de capital

11

 

 

II   Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare nu este obligatorie

 

 

DECIZII

 

 

Consiliu

 

 

2008/143/CE

 

*

Decizia Consiliului din 28 ianuarie 2008 privind încheierea Acordului privind transportul maritim între Comunitatea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Guvernul Republicii Populare Chineze, pe de altă parte

23

Agreement on maritime transport between the European Community and its Member States, of the one part, and the government of the People’s Republic of China, of the other part

25

 

 

2008/144/CE

 

*

Decizia Consiliului din 28 ianuarie 2008 privind încheierea Protocolului de modificare a Acordului de transport maritim între Comunitatea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Populară Chineză, pe de altă parte, pentru a lua în considerare aderarea la Uniunea Europeană a Republicii Cehe, a Republicii Estonia, a Republicii Cipru, a Republicii Ungare, a Republicii Letone, a Republicii Lituania, a Republicii Malta, a Republicii Polone, a Republicii Slovenia și a Republicii Slovace

37

Protocol amending the Agreement on maritime transport between the European Community and its Member States, of the one part, and the Government of the People’s Republic of China, of the other part

38

 

 

Comisie

 

 

2008/145/CE

 

*

Decizia Comisiei din 12 septembrie 2007 privind ajutorul de stat C 54/2006 (ex N 276/2006) pe care Polonia intenționează să-l acorde întreprinderii Bison Bial SA [notificată cu numărul C(2007) 4145]  ( 1 )

41

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


I Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare este obligatorie

REGULAMENTE

21.2.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 46/1


REGULAMENTUL (CE) NR. 146/2008 AL CONSILIULUI

din 14 februarie 2008

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1782/2003 de stabilire a normelor comune pentru schemele de sprijin direct în cadrul politicii agricole comune și de stabilire a anumitor scheme de sprijin pentru agricultori și a Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 37 alineatul (2) al treilea paragraf,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Parlamentului European (1),

întrucât:

(1)

Experiența a demonstrat necesitatea unei măsuri de toleranță pentru cazurile de nerespectări minore ale cerințelor de ecocondiționalitate, cazuri în care gravitatea, întinderea și durata nerespectării în cauză nu ar justifica o reducere imediată a plăților directe care urmează să fie acordate. Cu toate acestea, o astfel de măsură de toleranță ar trebui să includă monitorizarea corespunzătoare din partea autorității naționale competente până la remedierea nerespectării. În plus, aplicarea reducerilor la valorile inițiale deosebit de reduse ale plăților directe se poate dovedi mai împovărătoare, în comparație cu orice efect descurajator care ar putea fi obținut. În consecință, se impune stabilirea unui prag adecvat, sub limita căruia statele membre pot decide să nu aplice nicio reducere, cu condiția ca autoritatea națională competentă să se asigure că agricultorul ia măsuri pentru remedierea nerespectărilor constatate.

(2)

Articolul 44 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 al Consiliului (2) prevede că agricultorii trebuie să păstreze parcelele corespunzătoare hectarelor eligibile la dispoziția lor pe o perioadă de cel puțin 10 luni. Experiența a arătat că această condiție riscă să limiteze funcționarea pieței funciare și să creeze un volum semnificativ de muncă administrativă pentru agricultori și pentru serviciile administrative implicate. Cu toate acestea, pentru a evita cumulul de ajutoare pentru același teren, ar trebui stabilită o dată la care parcelele ar trebui să fie la dispoziția agricultorului. Ar fi oportun ca statele membre să stabilească data, care nu ar trebui să fie ulterioară datei fixate pentru modificarea cererii de ajutor. Aceeași regulă ar trebui, de asemenea, aplicată și în cazul statelor membre care aplică schema de plată unică pe suprafață.

(3)

Ca urmare a reducerii la o singură zi a perioadei în care parcelele corespunzătoare hectarelor eligibile stau la dispoziția agricultorului atât în cadrul schemei de plată unice, cât și în cadrul schemei de plată unice pe suprafață, ar trebui clarificate normele care reglementează răspunderea în domeniul ecocondiționalității, în special în cazul transferului de teren în anul calendaristic în cauză. Ar trebui, prin urmare, să fie clarificat faptul că agricultorul care depune o cerere de ajutor ar trebui să fie răspunzător în fața autorității competente pentru orice neîndeplinire a cerințelor de ecocondiționalitate în anul calendaristic în cauză, pentru toate terenurile agricole declarate în cererea de ajutor. Aceasta nu ar trebui să împiedice înțelegerile de drept privat între agricultorul în cauză și persoana către care sau de la care terenul agricol a fost transferat.

(4)

Articolul 71h din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 prevede că, în cadrul schemei de plată unică, noile state membre în sensul articolului 2 litera (g) din același regulament pot stabili valori unitare diferite pentru drepturile care urmează să fie atribuite pentru hectarele de pășuni sau pentru hectarele de pășune permanentă și pentru orice alte hectare eligibile identificate ca atare la 30 iunie 2003 sau la 30 iunie 2005, în cazul Bulgariei și al României. Noile state membre au stabilit un sistem de identificare a parcelelor agricole în conformitate cu articolul 20 din respectivul regulament. Cu toate acestea, datorită dificultăților tehnice survenite în cursul trecerii la sistemul de identificare respectiv, este posibil ca particularitățile unor parcele, așa cum erau în 2003, să nu fi fost reflectate cu exactitate. Pentru a permite punerea în aplicare fără dificultăți a posibilității de a fixa valori unitare diferite în toate noile state membre, data identificării parcelelor ar trebui să fie schimbată cu data de 30 iunie 2006. În orice caz, pentru România și Bulgaria data identificării parcelelor ar trebui să fie 1 ianuarie 2008. Textul articolului 71h din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 ar trebui să fie modificat în consecință.

(5)

De asemenea, experiența a arătat că înființarea infrastructurii administrative necesare pentru aplicarea cerințelor legale în materie de gestionare reglementate, prevăzute de normele de ecocondiționalitate, implică un volum considerabil de muncă administrativă. O perioadă de trei ani de introducere progresivă a cerințelor legale în materie de gestionare în noile state membre care utilizează schema de plată unică, similară cu perioada de introducere progresivă care a fost aplicată în Comunitate, în componența pe care o avea aceasta la 30 aprilie 2004, în conformitate cu calendarul prevăzut în anexa III la Regulamentul (CE) nr. 1782/2003, ar ușura procesul de introducere a cerințelor legale în materie de gestionare și aplicarea lor corespunzătoare. Perioada de introducere progresivă respectivă ar trebui să fie posibilă în cazul în care noul stat membru decide să aplice integral plățile directe înainte de ultima dată posibilă de aplicare a schemei de plată unică pe suprafață. Articolul 143b alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 și articolul 51 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1689/2005 al Consiliului (3) ar trebui modificate în consecință.

(6)

Articolul 143b alineatele (10) și (11) din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 stabilesc normele care reglementează trecerea noilor state membre care utilizează schema de plată unică pe suprafață la aplicarea schemei de plată unică. În conformitate cu aceste norme, decizia unui nou stat membru de a pune în aplicare schema de plată unică face obiectul autorizării prealabile din partea Comisiei, pe baza unei evaluări a stadiului de pregătire a noului stat membru în cauză. Această autorizare prealabilă nu mai este necesară, deoarece aproape toate plățile directe sunt decuplate și deoarece atât schema de plată unică pe suprafață, cât și schema de plată unică reprezintă plăți decuplate și legate de suprafață, care prezintă majoritatea elementelor sistemului integrat, în special sistemul de identificare a parcelelor agricole. Prin urmare, dispozițiile menționate ar trebui eliminate. Eliminarea alineatelor (10) și (11) din articolul 143b implică modificarea în consecință a articolului 143b alineatul (9). Prin urmare, dispoziția respectivă ar trebui, de asemenea, să fie modificată.

(7)

Tabelul 2 din anexa XII la Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 stabilește cuantumurile totale ale plăților directe naționale complementare care urmează să fie acordate în Cipru, unde schema de plată unică pe suprafață se aplică până în 2008. Ca urmare a extinderii aplicării schemei de plată unică pe suprafață prin Regulamentul (CE) nr. 2012/2006 al Consiliului (4), este necesară stabilirea cuantumurilor totale care urmează să fie plătite în Cipru, unde schema de plată unică pe suprafață se aplică în 2009 și 2010.

(8)

Noile state membre care au decis să aplice schema de plată unică au optat pentru introducerea acesteia începând cu 2007. În consecință, este oportun ca modificarea adusă articolului 71h din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 să se aplice noilor state membre în cauză cu începere de la data respectivă.

(9)

O serie de dispoziții modificate prin prezentul regulament, în special măsurile de toleranță pentru cazurile de nerespectări minore, aplicarea reducerilor sub un anumit prag, stabilirea unei date la care terenul ar trebui să stea la dispoziția agricultorului pentru a fi eligibil în conformitate cu schema de plată unică și schema de plată unică pe suprafață, precum și perioada de introducere progresivă acordată noilor state membre care aplică schema de plată unică în vederea punerii în aplicare depline a cerințelor de ecocondiționalitate pe teritoriul lor, ar crea norme mai favorabile agricultorilor în cauză decât actualele norme în vigoare. Aplicarea retroactivă a unor astfel de dispoziții nu ar trebui să încalce principiul securității juridice pentru operatorii economici în cauză. Același lucru se aplică și dispoziției modificate a articolului 71h din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003. Cu toate acestea, dispozițiile referitoare la răspunderea agricultorilor pentru nerespectare în cazul transferului de teren se aplică cu începere de la 1 aprilie 2008, pentru a asigura o securitate juridică suficientă pentru agricultorii în cauză, garantând în același timp aplicarea efectivă a acestor prevederi în anul 2008.

(10)

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 și Regulamentul (CE) nr. 1698/2005 ar trebui să fie modificate în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 se modifică după cum urmează:

1.

Articolul 6 se modifică după cum urmează:

(a)

alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1)   Atunci când cerințele legale în materie de gestionare sau bunele condiții agricole și de mediu nu sunt respectate oricând în cursul unui an calendaristic dat (denumit în continuare «anul calendaristic în cauză»), iar această nerespectare este cauzată de o acțiune sau omisiune direct imputabilă agricultorului care a depus cererea de ajutor în anul calendaristic în cauză, cuantumul total al plăților directe care urmează să fie acordate, după aplicarea articolelor 10 și 11 în cazul respectivului agricultor, se reduce sau se anulează în conformitate cu normele detaliate stabilite în temeiul articolului 7.

Primul paragraf se aplică, de asemenea, în cazurile în care nerespectarea în cauză este rezultatul unei acțiuni sau omisiuni direct imputabile persoanei către care sau de la care a fost transferat terenul agricol.

În sensul aplicării primului și celui de-al doilea paragraf pentru anul 2008, anul calendaristic corespunde perioadei de la 1 aprilie la 31 decembrie 2008.

În sensul acestui paragraf, «transfer» înseamnă orice tip de tranzacție prin care terenul agricol încetează a mai sta la dispoziția persoanei care transferă.”;

(b)

se adaugă următorul alineat:

„(3)   Fără a aduce atingere alineatului (1) și în conformitate cu condițiile stabilite în normele detaliate menționate la articolul 7 alineatul (1), statele membre pot decide să nu aplice o reducere sau excludere în valoare de 100 EUR sau mai puțin per agricultor și per an calendaristic.

În cazul în care un stat membru decide să utilizeze opțiunea prevăzută în primul paragraf, în anul următor autoritatea competentă se asigură că agricultorul ia măsuri pentru remedierea nerespectărilor constatate. Constatările și măsurile de remediere care urmează să fie luate sunt notificate agricultorului.”

2.

La articolul 7 alineatul (2) se adaugă următoarele paragrafe:

„În cazuri temeinic justificate, statele membre pot decide să nu aplice nicio reducere, în cazul în care, ținând cont de gravitatea, sfera și durata acesteia, o nerespectare este considerată minoră. Cu toate acestea, cazurile de nerespectare care reprezintă un risc direct față de sănătatea publică sau animală nu sunt considerate minore.

Dacă agricultorul nu a luat măsuri imediate de remediere care au dus la încetarea nerespectării constatate, autoritatea competentă adoptă măsurile necesare, care se pot limita, după caz, la o verificare administrativă, pentru a se asigura că agricultorul ia măsuri de remediere a nerespectării în cauză. Cazurile de nerespectare minore și măsurile de remediere care urmează să fie adoptate se notifică agricultorului.”

3.

La articolul 44 alineatul (3), a doua teză se înlocuiește cu următorul text:

„Exceptând cazurile de forță majoră sau circumstanțele excepționale, aceste parcele se află la dispoziția agricultorului la data fixată de statul membru, care nu poate fi ulterioară datei fixate în statul membru respectiv pentru modificarea cererii de ajutor.”

4.

Articolul 71h se modifică după cum urmează:

„Articolul 71h

Terenurile pentru pășunat

Noile state membre pot, de asemenea, în funcție de anumite criterii obiective, să stabilească, în cadrul plafonului regional sau al unei părți din acesta, valori unitare diferite ale drepturilor la plată care urmează să fie atribuite agricultorilor menționați la articolul 71f alineatul (1) pentru hectare de terenuri pentru pășunat identificate ca atare la 30 iunie 2006 și pentru orice alte hectare eligibile, ori pentru hectare de pășune permanentă identificate ca atare la 30 iunie 2006 și pentru orice alte hectare eligibile.

Cu toate acestea, pentru Bulgaria și România data identificării este 1 ianuarie 2008.”

5.

Articolul 143b se modifică după cum urmează:

(a)

la alineatul (5) se adaugă următorul paragraf:

„Exceptând cazurile de forță majoră sau circumstanțele excepționale, parcelele menționate la primul paragraf stau la dispoziția agricultorului la data fixată de statul membru, care nu poate ulterioară datei fixate în statul membru respectiv pentru modificarea cererii de ajutor.”;

(b)

la alineatul (6), al treilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Începând cu 1 ianuarie 2005 și până la 31 decembrie 2008, aplicarea articolelor 3, 4, 6, 7 și 9 este opțională pentru noile state membre, în măsura în care respectivele dispoziții privesc cerințele legale în materie de gestionare. Începând cu 1 ianuarie 2009, agricultorii care primesc plăți în cadrul schemei de plată unică pe suprafață în statele membre în cauză au obligația de a respecta cerințele legale în materie de gestionare menționate în anexa III, în conformitate cu următorul calendar:

(a)

cerințele menționate la punctul A din anexa III se aplică de la 1 ianuarie 2009;

(b)

cerințele menționate la punctul B din anexa III se aplică de la 1 ianuarie 2011;

(c)

cerințele menționate la punctul C din anexa III se aplică de la 1 ianuarie 2011.

Cu toate acestea, în cazul Bulgariei și al României, aplicarea articolelor 3, 4, 6, 7 și 9 este opțională până la 31 decembrie 2011, în măsura în care respectivele dispoziții privesc cerințele legale în materie de gestionare. Începând cu 1 ianuarie 2012, agricultorii care primesc plăți în cadrul schemei de plată unică pe suprafață în statele membre în cauză au obligația de a respecta cerințele legale în materie de gestionare menționate în anexa III, în conformitate cu următorul calendar:

(a)

cerințele menționate la punctul A din anexa III se aplică de la 1 ianuarie 2012;

(b)

cerințele menționate la punctul B din anexa III se aplică de la 1 ianuarie 2014;

(c)

cerințele menționate la punctul C din anexa III se aplică de la 1 ianuarie 2014.

De asemenea, noile state membre pot aplica opțiunea prevăzută la al treilea paragraf, în cazul în care decid să încheie aplicarea schemei de plată unică pe suprafață înainte de sfârșitul perioadei de aplicare pervăzute la alineatul (9).”;

(c)

la alineatul (9), prima teză se înlocuiește cu următorul text:

„Pentru oricare dintre noile state membre, schema de plată unică pe suprafață poate fi aplicată până la sfârșitul anului 2010.”;

(d)

alineatele (10) și (11) se elimină.

6.

Anexa XII se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

La articolul 51 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005, al doilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Derogarea prevăzută la primul paragraf se aplică până la 31 decembrie 2008. Începând cu 1 ianuarie 2009, agricultorii care primesc plăți în cadrul schemei de plată unică pe suprafață au obligația de a respecta cerințele legale în materie de gestionare menționate în anexa III la Regulamentul (CE) nr. 1782/2003, în conformitate cu următorul calendar:

(a)

cerințele menționate la punctul A din anexa III se aplică de la 1 ianuarie 2009;

(b)

cerințele menționate la punctul B din anexa III se aplică de la 1 ianuarie 2011;

(c)

cerințele menționate la punctul C din anexa III se aplică de 1 ianuarie 2011.

Cu toate acestea, în cazul Bulgariei și al României, aplicarea articolelor 3, 4, 6, 7 și 9 din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 este opțională până la 31 decembrie 2011, în măsura în care respectivele dispoziții privesc cerințele legale în materie de gestionare. Începând cu 1 ianuarie 2012, agricultorii care primesc plăți în cadrul schemei de plată unică pe suprafață au obligația de a respecta cerințele legale în materie de gestionare menționate în anexa III la Regulamentul (CE) nr. 1782/2003, în conformitate cu următorul calendar:

(a)

cerințele menționate la punctul A din anexa III se aplică de la 1 ianuarie 2012;

(b)

cerințele menționate la punctul B din anexa III se aplică de la 1 ianuarie 2014;

(c)

cerințele menționate la punctul C din anexa III se aplică de la 1 ianuarie 2014.

Noile state membre pot aplica, de asemenea, opțiunea prevăzută la al doilea paragraf, în cazul în care decid să încheie aplicarea schemei de plată unice înainte de încheierea perioadei de aplicare prevăzute la articolul 143b alineatul (9) din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003.”

Articolul 3

Prezentul regulament intră în vigoare în a șaptea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 1 ianuarie 2008, cu următoarele excepții:

(a)

articolul 1 alineatul (1) litera (a) se aplică de la 1 aprilie 2008;

(b)

articolul 1 alineatul (4) se aplică de la 1 ianuarie 2007.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 14 februarie 2008.

Pentru Consiliu

Președintele

M. ZVER


(1)  Aviz din 11 decembrie 2007 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).

(2)  JO L 270, 21.10.2003, p. 1. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1276/2007 (JO L 284, 30.10.2007, p. 11).

(3)  JO L 277, 21.10.2005, p. 1. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 2012/2006 (JO L 384, 29.12.2006, p. 8).

(4)  JO L 384, 29.12.2006, p. 8.


ANEXĂ

În tabelul 2 din anexa XII la Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 se adaugă următoarele două coloane:

„2009

2010

0

0

1 795 543

1 572 955

0

0

3 456 448

3 438 488

4 608 945

4 608 945

10 724 282

10 670 282

5 547 000

5 115 000

156 332

149 600

4 323 820

4 312 300

1 038 575

1 035 875

31 650 945

30 903 405”


21.2.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 46/7


REGULAMENTUL (CE) NR. 147/2008 AL COMISIEI

din 20 februarie 2008

de stabilire a sumelor forfetare la import pentru determinarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1580/2007 al Comisiei din 21 decembrie 2007 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentelor (CE) nr. 2200/96, (CE) nr. 2201/96 și (CE) nr. 1182/2007 ale Consiliului în sectorul fructelor și legumelor (1), în special articolul 138 alineatul (1),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 1580/2007 prevede, ca urmare a rezultatelor negocierilor comerciale multilaterale din Runda Uruguay, criteriile pentru stabilirea de către Comisie a sumelor forfetare la import din țările terțe, pentru produsele și termenele menționate în anexa acestuia.

(2)

În conformitate cu criteriile menționate anterior, sumele forfetare la import trebuie stabilite la nivelurile prevăzute în anexa la prezentul regulament,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Sumele forfetare la import prevăzute la articolul 138 din Regulamentul (CE) nr. 1580/2007 sunt stabilite așa cum este indicat în tabelul din anexă.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 21 februarie 2008.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 20 februarie 2008.

Pentru Comisie

Jean-Luc DEMARTY

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 350, 31.12.2007, p. 1.


ANEXĂ

la Regulamentul Comisiei din 20 februarie 2008 de stabilire a sumelor forfetare la import pentru determinarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

(EUR/100 kg)

(Cod NC)

Codul țărilor terțe (1)

Suma forfetară la import

0702 00 00

IL

53,3

JO

69,6

MA

45,2

TN

115,9

TR

84,2

ZZ

73,6

0707 00 05

JO

190,5

MA

150,4

TR

181,9

ZZ

174,3

0709 90 70

MA

49,7

TR

115,6

ZZ

82,7

0709 90 80

EG

111,9

ZZ

111,9

0805 10 20

EG

52,6

IL

54,8

MA

57,4

TN

48,4

TR

85,6

ZZ

59,8

0805 20 10

IL

110,6

MA

111,4

ZZ

111,0

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

42,0

EG

82,4

IL

76,7

JM

114,0

MA

117,2

PK

65,4

TR

77,5

ZZ

82,2

0805 50 10

EG

107,9

IL

107,6

MA

114,0

TR

116,6

ZZ

111,5

0808 10 80

AR

96,3

CA

88,1

CL

60,8

CN

83,1

MK

37,5

US

126,4

ZZ

82,0

0808 20 50

AR

89,6

CN

92,4

US

122,2

ZA

85,7

ZZ

97,5


(1)  Nomenclatorul țărilor, astfel cum este stabilit de Regulamentul (CE) nr. 1833/2006 al Comisiei (JO L 354, 14.12.2006, p. 19). Codul „ZZ” reprezintă „alte origini”.


21.2.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 46/9


REGULAMENTUL (CE) NR. 148/2008 AL COMISIEI

din 20 februarie 2008

de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 900/2007 și (CE) nr. 1060/2007 în vederea clarificării statutului destinațiilor excluse de la restituirile la exportul de zahăr

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 318/2006 al Consiliului din 20 februarie 2006 privind organizarea comună a piețelor în sectorul zahărului (1), în special articolul 40 alineatul (1) litera (g) și articolul 40 alineatul (2) litera (d),

întrucât:

(1)

Articolul 1 din Regulamentul (CE) nr. 900/2007 al Comisiei din 27 iulie 2007 privind invitația permanentă de participare la licitație până la sfârșitul anului de comercializare 2007/2008, în vederea stabilirii restituirilor la exportul de zahăr alb (2) și articolul 1 din Regulamentul (CE) nr. 1060/2007 al Comisiei din 14 septembrie 2007 privind o invitație permanentă de participare la licitație pentru revânzarea la export a zahărului deținut de agențiile de intervenție din Belgia, Republica Cehă, Irlanda, Spania, Italia, Ungaria, Slovacia și Suedia (3) deschid invitații permanente de participare la licitații pentru toate destinațiile, exceptând Andorra, Gibraltar, Ceuta, Melilla, Sfântul Scaun (Cetatea Vaticanului), Liechtenstein, comunele Livigno și Campione d’Italia, insula Helgoland, Groenlanda, Insulele Feroe, zonele din Cipru în care Guvernul Republicii Cipru nu exercită un control efectiv, Albania, Croația, Bosnia și Herțegovina, Serbia (4), Muntenegru și Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei.

(2)

Pentru a evita interpretarea eronată a statutului destinațiilor excluse, este necesar să se facă distincția între țări terțe, teritorii ale statelor membre ale UE care nu fac parte din teritoriul vamal al Comunității și teritoriile europene care nu fac parte din teritoriul vamal al Comunității, dar ale căror relații externe intră în responsabilitatea unui stat membru.

(3)

Prin urmare, Regulamentele (CE) nr. 900/2007 și (CE) nr. 1060/2007 ar trebui modificate în consecință.

(4)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului de gestionare a zahărului,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

La articolul 1 din Regulamentul (CE) nr. 900/2007, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1)   Se deschide o invitație permanentă de participare la licitație în vederea stabilirii restituirilor la exportul de zahăr alb încadrat la codul NC 1701 99 10 către toate destinațiile, exceptând:

(a)

țările terțe: Andorra, Liechtenstein, Sfântul Scaun (Cetatea Vaticanului), Croația, Bosnia și Herțegovina, Serbia (5), Muntenegru, Albania și Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei;

(b)

teritoriile statelor membre ale UE care nu fac parte integrantă din teritoriul vamal al Comunității: Insulele Feroe, Groenlanda, insula Helgoland, Ceuta, Melilla, comunele Livigno și Campione d’Italia și zonele din Republica Cipru în care Guvernul Republicii Cipru nu exercită un control efectiv;

(c)

teritoriile europene care nu fac parte din teritoriul vamal al Comunității, dar ale căror relații externe intră în responsabilitatea unui stat membru: Gibraltar.

În perioada de valabilitate a acestei invitații permanente menționate în primul paragraf se va proceda la licitații parțiale.

Articolul 2

La articolul 1 din Regulamentul (CE) nr. 1060/2007, al treilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Destinațiile la care se face referire în primul paragraf sunt următoarele:

(a)

țările terțe: Andorra, Liechtenstein, Sfântul Scaun (Cetatea Vaticanului), Croația, Bosnia și Herțegovina, Serbia (6), Muntenegru, Albania și Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei;

(b)

teritoriile statelor membre ale UE care nu fac parte integrantă din teritoriul vamal al Comunității: Insulele Feroe, Groenlanda, insula Helgoland, Ceuta, Melilla, comunele Livigno și Campione d’Italia și zonele din Republica Cipru în care Guvernul Republicii Cipru nu exercită un control efectiv;

(c)

teritoriile europene care nu fac parte din teritoriul vamal al Comunității, dar ale căror relații externe intră în responsabilitatea unui stat membru: Gibraltar.

Articolul 3

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 20 februarie 2008.

Pentru Comisie

Mariann FISCHER BOEL

Membru al Comisiei


(1)  JO L 58, 28.2.2006, p. 1. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1260/2007 (JO L 283, 27.10.2007, p. 1).

(2)  JO L 196, 28.7.2007, p. 26. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1298/2007 (JO L 289, 7.11.2007, p. 3).

(3)  JO L 242, 15.9.2007, p. 8. Regulament modificat prin Regulamentul (CE) nr. 1476/2007 (JO L 329, 14.12.2007, p. 17).

(4)  Inclusiv Kosovo, sub egida Organizației Națiunilor Unite, în temeiul Rezoluției 1244 a Consiliului de Securitate al Națiunilor Unite din 10 iunie 1999.

(5)  Inclusiv Kosovo, sub egida Organizației Națiunilor Unite, în temeiul Rezoluției 1244 a Consiliului de Securitate al Națiunilor Unite din 10 iunie 1999.”

(6)  Inclusiv Kosovo, sub egida Organizației Națiunilor Unite, în temeiul Rezoluției 1244 a Consiliului de Securitate al Națiunilor Unite din 10 iunie 1999.”


DIRECTIVE

21.2.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 46/11


DIRECTIVA 2008/7/CE A CONSILIULUI

din 12 februarie 2008

privind impozitarea indirectă a majorării de capital

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolele 93 și 94,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Parlamentului European (1),

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European (2),

întrucât:

(1)

Directiva 69/335/CEE a Consiliului din 17 iulie 1969 privind taxele indirecte aplicate majorării capitalului (3) a fost modificată în mod substanțial în repetate rânduri (4). Deoarece urmează să aibă loc și alte modificări, din motive de claritate, aceasta ar trebui să fie reformată.

(2)

Impozitarea indirectă a majorării de capital, în special impozitul pe capital (impozitarea aporturilor la capitalul societăților comerciale și firmelor), taxa de timbru aplicată operațiunilor cu valori mobiliare și impozitarea operațiunilor de restructurare, indiferent dacă operațiunile respective presupun o majorare de capital, generează discriminări, dublă impozitare și neconcordanțe care afectează libera circulație a capitalurilor. Acest aspect se regăsește și în cazul altor impozite indirecte, similare impozitului pe capital și taxei de timbru aplicate operațiunilor cu valori mobiliare.

(3)

Prin urmare, este în interesul pieței interne să se asigure armonizarea legislației în domeniul impozitării indirecte a majorării de capital pentru a se elimina, pe cât posibil, factorii care pot distorsiona concurența ori pot restrânge libera circulație a capitalului.

(4)

Impozitul pe capital are efecte economice negative asupra regrupării și dezvoltării întreprinderilor. Astfel de efecte sunt dăunătoare mai ales în situația economică actuală în care stimularea investițiilor ar trebui să constituie o prioritate absolută.

(5)

Cea mai bună soluție în vederea atingerii acestor obiective ar reprezenta-o eliminarea impozitului pe capital.

(6)

Cu toate acestea, diminuarea veniturilor care ar rezulta din aplicarea imediată a unei astfel de măsuri este inacceptabilă pentru statele membre care aplică în prezent impozitul pe capital. Respectivele state membre ar trebui să aibă posibilitatea de a aplica în continuare impozitul pe capital tuturor sau numai unora din operațiunile incidente, prin aceasta înțelegându-se că într-un stat membru se impune o cotă unică de impozitare. Odată ce un stat membru a optat pentru exonerarea tuturor sau a unora dintre operațiunile aflate sub incidența prezentei directive, nu ar mai trebui să existe posibilitatea reintroducerii unor astfel de impozite.

(7)

Perceperea de mai multe ori a impozitului pe majorarea capitalului unei societăți comerciale sau firme în cadrul pieței interne contravine conceptului de piață internă. Astfel, dacă un stat membru căruia îi revine dreptul de a impozita unele sau toate operațiunile aflate sub incidența prezentei directive nu percepe impozitul pe capital, respectivele operațiuni nu pot face obiectul dreptului de impozitare al altui stat membru.

(8)

Este oportun să se mențină condiții stricte în situațiile în care statele membre continuă să perceapă impozit pe capital, în special în ceea ce privește exonerările și reducerile.

(9)

Nu ar trebui să fie impuse niciun impozit indirect asupra majorării de capital, altul decât impozitul pe capital. Mai ales, nu ar trebui să fie impusă nicio taxă de timbru la operațiunile cu valori mobiliare, indiferent de proveniența acestora și indiferent dacă acestea reprezintă capitalul propriu sau un capital provenit din împrumuturi al unei societăți.

(10)

Lista societăților de capital prevăzută în Directiva 69/335/CEE este incompletă și, prin urmare, ar trebui să fie adaptată.

(11)

Deoarece obiectivele prezentei directive nu pot fi realizate într-o măsură suficientă de către statele membre și pot, așadar, să fie mai bine realizate la nivel comunitar, Comunitatea poate să adopte măsuri, în conformitate cu principiul subsidiarității prevăzut la articolul 5 din tratat. În conformitate cu principiul proporționalității, prevăzut la articolul menționat, prezenta directivă nu depășește ceea ce este necesar pentru atingerea obiectivelor propuse.

(12)

Obligația de a transpune prezenta directivă în dreptul intern ar trebui să se limiteze la acele dispoziții care reprezintă o schimbare majoră în comparație cu directivele precedente. Obligația de a transpune dispozițiile care nu sunt modificate decurge din directivele anterioare.

(13)

Prezenta directivă nu ar trebui să aducă atingere obligațiilor statelor membre referitoare la termenele pentru transpunerea în dreptul intern a directivelor menționate în partea B din anexa II.

(14)

Având în vedere efectele negative ale impozitului pe capital, Comisia ar trebui să prezinte, la fiecare trei ani, un raport cu privire la funcționarea prezentei directive, în vederea eliminării acestui impozit,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

CAPITOLUL I

OBIECTUL ȘI DOMENIUL DE APLICARE

Articolul 1

Obiectul

Prezenta directivă reglementează impozitarea indirectă a:

(a)

aporturilor la capitalul societăților de capital;

(b)

operațiunilor de restructurare a societăților de capital;

(c)

emiterii anumitor valori mobiliare și titluri de valoare.

Articolul 2

Societate de capital

(1)   În înțelesul prezentei directive, „societate de capital” înseamnă:

(a)

orice societate constituită într-una din formele prevăzute în anexa I;

(b)

orice societate comercială, firmă, asociere sau persoană juridică care deține acțiuni de capital sau de active care pot fi tranzacționate la o bursă de valori;

(c)

orice societate comercială, firmă, asociație sau persoană juridică cu scop lucrativ, ai cărei membri au dreptul să transfere acțiunile lor unor părți terțe fără autorizație prealabilă și care sunt responsabili pentru datoriile societății comerciale, firmei, asociației sau persoanei juridice numai în limita numărului de acțiuni deținute.

(2)   În înțelesul prezentei directive, orice altă societate comercială, firmă, asociere sau persoană juridică cu scop lucrativ este considerată societate de capital.

Articolul 3

Aportul de capital

În înțelesul prezentei directive și sub rezerva articolului 4, nu vor fi considerate ca fiind „aporturi de capital”:

(a)

constituirea unei societăți de capital;

(b)

transformarea în societate de capital a unei societăți comerciale, firme, asociații sau persoane juridice care nu este societate de capital;

(c)

o majorare a capitalului unei societăți de capital prin aporturi în natură de orice fel;

(d)

o majorare a activelor unei societăți de capital prin aporturi în natură de orice fel, realizată nu în virtutea acțiunilor de capital sau active, ci în virtutea unor drepturi similare drepturilor membrilor, cum ar fi drepturile de vot, o cotă din profit sau o cotă din surplusul după lichidare;

(e)

transferul, dintr-o țară terță într-un stat membru, al sediului administrativ al unei societăți de capital al cărei sediu social este situat într-o țară terță;

(f)

transferul, dintr-o țară terță într-un stat membru, al sediului social al unei societăți de capital al cărei sediu administrativ este situat într-o țară terță;

(g)

o majorare de capital a unei societăți de capital prin capitalizarea profiturilor sau a rezervelor permanente sau temporare;

(h)

o majorare a activelor unei societăți de capital prin prestarea de servicii de către un membru, care nu determină o majorare a capitalului societății, dar determină o modificare a drepturilor în cadrul societății sau poate spori valoarea acțiunilor societății;

(i)

un împrumut contractat de o societate de capital, în cazul în care creditorul are dreptul la un procent din profiturile societății;

(j)

un împrumut contractat de o societate de capital de la un membru sau de la soția sau copilul unui membru sau un împrumut contractat de la o parte terță, dacă este garantat de un membru, cu condiția ca un astfel de împrumutut să aibă efecte similare unei majorări de capital.

Articolul 4

Operațiuni de restructurare

(1)   În înțelesul prezentei directive, următoarele „operațiuni de restructurare” nu sunt considerate ca fiind aporturi de capital:

(a)

transferul de către una sau mai multe societăți de capital a tuturor activelor și pasivelor, a uneia sau mai multor ramuri de activitate către una sau mai multe societăți de capital care se află în curs de constituire sau care există deja, atunci când contravaloarea transferului constă cel puțin parțial în titluri de valoare reprezentând capitalul societății absorbante;

(b)

achiziția de către o societate de capital, care se află în curs de constituire sau care există deja, a acțiunilor reprezentând majoritatea drepturilor de vot ale altei societăți de capital, atunci când contravaloarea acțiunilor dobândite constă cel puțin parțial în valori mobiliare reprezentând capitalul fostei societății. În cazul în care majoritatea drepturilor de vot se obține în urma a două sau mai multe tranzacții, doar tranzacția în care se obține majoritatea drepturilor de vot și orice alte tranzacții ulterioare sunt considerate a fi operațiuni de restructurare.

(2)   „Operațiunile de restructurare” includ, de asemenea, transferul către o societate de capital a tuturor activelor și pasivelor unei alte societăți de capital care nu este integral deținută de fosta societate.

CAPITOLUL II

DISPOZIȚII GENERALE

Articolul 5

Tranzacții care nu sunt supuse impozitării indirecte

(1)   Statele membre nu impun societăților de capital nicio formă de impozitare indirectă în ceea ce privește:

(a)

aporturile de capital;

(b)

împrumuturile sau furnizarea de servicii sub formă de aporturi de capital;

(c)

înregistrarea sau orice altă formalitate necesară înainte de începerea activității pe care o societate de capital trebuie s-o îndeplinească în funcție de forma sa legală de constituire;

(d)

modificarea actului constitutiv sau a statutului unei societăți de capital, în special următoarele:

(i)

transformarea unei societăți de capital într-un alt tip de societate de capital;

(ii)

transferul, dintr-un stat membru într-un alt stat membru, al sediului administrativ sau al sediului social al unei societăți de capital;

(iii)

o modificare a obiectului de activitate al societății de capital;

(iv)

prelungirea duratei de existență a societății de capital;

(e)

restructurarea operațiunilor menționate la articolul 4.

(2)   Statele membre nu impun nicio formă de impozitare indirectă în ceea ce privește:

(a)

crearea, emiterea, admiterea în vederea cotării la bursa de valori, punerea în circulație sau tranzacționarea acțiunilor sau a altor titluri de valoare de același tip sau a certificatelor reprezentând astfel de titluri de valoare, indiferent de emitent;

(b)

împrumuturile, inclusiv obligațiunile guvernamentale contractate prin emiterea de obligațiuni sau de alte titluri de valoare negociabile, indiferent de emitent sau alte formalități aferente, sau crearea, emiterea sau admiterea la bursa de valori, punerea în circulație sau tranzacționarea acestor obligațiuni sau a altor titluri de valoare negociabile.

Articolul 6

Taxa pe valoarea adăugată și alte taxe

(1)   Fără a aduce atingere articolului 5, statele membre pot impune următoarele impozite și taxe:

(a)

taxe la cesiunea titlurilor de valoare, impozitate sau nu la o cotă unică;

(b)

taxe de cesiune, inclusiv taxe de cadastru, la transferul unor activități sau imobile, situate pe teritoriul acestora, către o societate de capital;

(c)

taxe de cesiune la transferul activelor de orice fel cesionate unei societăți de capital, atât timp cât contravaloarea transferului de proprietate este alta decât părțile sociale deținute în cadrul societății;

(d)

taxe la constituirea, înregistrarea sau radierea ipotecilor sau alte taxe pe terenuri sau alte proprietăți;

(e)

taxe datorate sub forma unor onorarii sau speze;

(f)

taxa pe valoarea adăugată.

(2)   Cuantumul impozitelor și taxelor impuse enumerate la alineatul (1) literele (b)-(e) nu se modifică în funcție de situarea sau nu a sediului de administrare sau a sediului social al unei societăți de capital pe teritoriul statului membru care impune respectivele impozite sau taxe. Cuantumul acestora nu poate depăși cuantumul impozitelor sau al taxelor aplicabile unor operațiuni similare desfășurate în statul membru care le aplică.

CAPITOLUL III

DISPOZIȚII SPECIALE

Articolul 7

Aplicarea impozitului pe capital în anumite state membre

(1)   Fără a aduce atingere articolului 5 alineatul (1) litera (a), un stat membru care la 1 ianuarie 2006 aplică impozit pe aporturile de capital la societățile de capital, denumit în continuare „impozit pe capital”, poate continua să facă acest lucru în condițiile în care respectă articolele 8-14.

(2)   Dacă, la orice dată ulterioară celei de 1 ianuarie 2006, un stat membru încetează să aplice impozitul pe capital, acesta nu poate reintroduce, ulterior, impozitul respectiv.

(3)   Dacă, la orice dată ulterioară celei de 1 ianuarie 2006, un stat membru încetează să aplice impozitul pe capital la aporturile de capital menționate la articolul 3 literele (g)-(j), acesta nu poate reintroduce, ulterior, impozitul pe capital la aporturile de capital menționate, sub rezerva articolului 10 alineatul (2).

(4)   Dacă, la orice dată ulterioară celei de 1 ianuarie 2006, un stat membru încetează să aplice impozitul pe capital la aportul de capital fix sau circulant într-o sucursală, acesta nu poate reintroduce, ulterior, impozitarea unor astfel de aporturi de capital, sub rezerva articolului 10 alineatul (4).

(5)   Dacă, la orice dată ulterioară celei de 1 ianuarie 2006, un stat membru acordă exonerări în temeiul articolului 13, acesta nu poate aplica, ulterior, impozitul pe capital la aporturile de capital respective.

Articolul 8

Cota taxei pe majorarea capitalului

(1)   Impozitul pe capital se aplică ca o cotă unică.

(2)   Cota impozitului pe capital aplicat de un stat membru nu poate depăși cota aplicată de statul membru respectiv la 1 ianuarie 2006.

Atunci când, ulterior respectivei date, statul membru reduce cota aplicată, acesta nu poate reintroduce o cotă mai mare.

(3)   Cota impozitului pe capital nu poate depăși 1 %.

Articolul 9

Excluderea anumitor entități din domeniul de aplicare

În vederea aplicării impozitului pe capital, statele membre pot opta să nu considere entitățile menționate la articolul 2 alineatul (2) ca fiind societăți de capital.

Articolul 10

Tranzacții supuse impozitului pe capital și repartizarea drepturilor de impozitare

(1)   Atunci când, în conformitate cu articolul 7 alineatul (1), un stat membru continuă să aplice impozitul pe capital, acesta aplică impozitul pe capital la aporturile de capital menționate la articolul 3 literele (a)-(d), dacă, la data realizării aportului de capital, sediul de administrare al societății de capital este situat pe teritoriul respectivului stat membru.

De asemenea, acesta aplică impozitul pe capital la aporturile de capital menționate la articolul 3 literele (e) și (f).

(2)   În cazul în care un stat membru continuă să aplice impozitul pe capital, acesta poate aplica acest impozit la aporturile de capital menționate la articolul 3 literele (g)-(j) dacă, la data realizării aportului de capital, sediul de administrare al societății de capital este situat pe teritoriul respectivului stat membru.

(3)   În cazul în care sediul de administrare este situat într-o țară terță, iar sediul său social este situat într-un stat membru care continuă să aplice impozitul pe capital, se aplică impozitul pe capital la aporturile de capital în statul membru respectiv.

(4)   În cazul în care sediul social și sediul de administrare al unei societăți de capital sunt situate într-o țară terță, aportului de capital fix sau circulant într-o sucursală situată într-un stat membru care continuă să aplice impozitul pe capital poate să îi fie aplicat impozitul pe capital în statul membru respectiv.

Articolul 11

Baza de impunere pentru taxa pe majorarea capitalului

(1)   În cazul aporturilor de capital menționate la articolul 3 literele (a), (c) și (d), baza de impunere pentru impozitul pe capital o constituie valoarea actuală a activelor de orice fel cu care au contribuit sau vor contribui membrii, după deducerea obligațiilor de plată asumate și a cheltuielilor suportate de societate în urma fiecărei contribuții.

Aplicarea impozitului pe capital poate fi amânată până la efectuarea aporturilor.

(2)   În cazul aporturilor de capital menționate la articolul 3 literele (b), (e) și (f), baza de impunere pentru impozitul pe capital o constituie valoarea actuală a activelor de orice fel care aparțin societății la data conversiei sau a transferului, după deducerea obligațiilor și a cheltuielilor care îi revin societății la data respectivă.

(3)   În cazul aporturilor de capital menționate la articolul 3 litera (g), baza de impunere pentru impozitul pe capital o constituie valoarea nominală a majorării respective.

(4)   În cazul aporturilor de capital menționate la articolul 3 litera (h), baza de impunere pentru impozitul pe capital o constituie valoarea actuală a serviciilor furnizate, după deducerea obligațiilor de plată asumate și a cheltuielilor suportate de societate ca urmare a prestării serviciilor respective.

(5)   În cazul aporturilor de capital menționate la articolul 3 literele (i) și (j), baza de impunere pentru impozitul pe capital o constituie valoarea nominală a împrumutului contractat.

(6)   În cazurile menționate la alineatele (1) și (2), valoarea actuală a acțiunilor în societate repartizate sau deținute de fiecare membru poate fi folosită drept bază pentru evaluarea impozitului pe capital, cu excepția cazurilor în care contribuția a fost efectuată exclusiv în numerar.

Valoarea la care se aplică impozitul nu poate fi în niciun caz mai mică decât valoarea nominală a acțiunilor repartizate fiecărui asociat sau deținute de fiecare asociat din societate.

Articolul 12

Excluderea din baza de impozitare pentru impozitul pe capital

(1)   În cazul unei majorări de capital, baza de impunere pentru impozitul pe capital nu include următoarele:

(a)

valoarea activelor aparținând societății de capital care sunt alocate majorării de capital și pentru care s-a plătit deja impozitul pe capital;

(b)

valoarea împrumuturilor contractate de societatea de capital care sunt convertite în acțiuni ale societății și pentru care s-a plătit deja impozitul pe capital.

(2)   Un stat membru poate exclude din baza de impunere pentru impozitul pe capital suma reprezentând majorarea capitalului de către un membru cu răspundere nelimitată privind obligațiile unei societăți de capital, precum și cota deținută de acel membru în activele societății.

În cazul în care un stat membru își exercită acel drept, orice tranzacție în urma căreia răspunderea unui membru este limitată la cota sa de capital deținută în societate, în special dacă limitarea răspunderii este determinată de transformarea unei societăți de capital într-un alt tip de societate de capital, este supusă impozitului pe capital.

Impozitul pe capital se aplică, în toate aceste cazuri, la valoarea părților sociale deținute în activele firmei aparținând membrilor cu răspundere nelimitată privind obligațiile societății.

(3)   În cazul aportului de capital menționat la articolul 3 litera (c), ca urmare a reducerii capitalului social determinată de pierderile înregistrate, cota de aport de capital care corespunde pierderii de capital poate fi exclusă din baza de impozitare, cu condiția ca respectivul aport de capital să survină în termen de patru ani de la reducerea capitalului.

Articolul 13

Exonerarea de impozitul pe capital pentru aporturilede capital în anumite societăți de capital

Statele membre pot exonera de plata impozitului pe capital aporturile de capital efectuate în:

(a)

societăți de capital care furnizează servicii publice, cum ar fi întreprinderile de transport public, autoritățile portuare sau întreprinderile furnizoare de apă, gaz sau curent electric, în cazurile în care statul sau autoritățile regionale sau locale dețin cel puțin jumătate din capitalul societății;

(b)

societăți de capital care, în conformitate cu regulamentele lor și în fapt, urmăresc exclusiv și direct obiective culturale, sociale, de ajutorare sau educaționale.

Statele membre care exonerează astfel de aporturi de capital din impozitul pe capital aplică această exonerare și pentru aportul de capital fix sau circulant într-o sucursală aflată pe teritoriul său, în conformitate cu articolul 10 alineatul (4).

Articolul 14

Procedura de derogare

Anumite tipuri de aporturi de capital sau de societăți de capital pot face obiectul unor exonerări sau reduceri de cotă pentru a se realiza o impozitare echitabilă sau din considerente sociale, ori pentru a permite unui stat membru să facă față unor situații speciale.

Statul membru care propune aplicarea unei astfel de măsuri prezintă chestiunea, în timp util, Comisiei, având în vedere aplicarea articolului 97 din tratat.

CAPITOLUL IV

DISPOZIȚII FINALE

Articolul 15

Transpunerea

(1)   Statele membre pun în aplicare actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma articolelor 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13 și 14 până la 31 decembrie 2008. Statele membre comunică, de îndată, Comisiei conținutul acestor dispoziții, precum și un tabel de corespondență între dispozițiile respective și prezenta directivă.

Atunci când statele membre adoptă dispozițiile menționate, acestea conțin o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o astfel de trimitere la data publicării lor oficiale. Dispozițiile includ, de asemenea, o mențiune potrivit căreia trimiterile din cadrul actelor cu putere de lege și al actelor administrative în vigoare la directivele abrogate prin prezenta directivă trebuie interpretate ca fiind trimiteri la prezenta directivă. Statele membre stabilesc modalitățile de efectuare a acestei trimiteri și formularea acestei mențiuni.

(2)   Comisiei îi sunt comunicate de către statele membre textele principalelor dispoziții de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă.

Articolul 16

Abrogarea

Cu începere de la 1 ianuarie 2009, se abrogă Directiva 69/355/CEE, modificată prin directivele menționate în partea A din anexa II, fără a aduce atingere obligațiilor statelor membre cu privire la termenele pentru transpunerea în dreptul intern a directivelor prevăzute în partea B din anexa II.

Trimiterile la directiva abrogată se interpretează ca trimiteri la prezenta directivă și se citesc în conformitate cu tabelul de corespondență din anexa III.

Articolul 17

Reexaminarea

Comisia prezintă Consiliului, la fiecare trei ani, un raport cu privire la funcționarea prezentei directive, în special în vederea eliminării impozitului pe capital. Pentru a sprijini Comisia în procesul de reexaminare, statele membre pun la dispoziția Comisiei informații referitoare la venitul obținut din impozitul pe capital.

Articolul 18

Intrarea în vigoare

Prezenta directivă intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolele 1, 2, 6, 9, 10 și 11 se aplică de la 1 ianuarie 2009.

Articolul 19

Destinatari

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 12 februarie 2008.

Pentru Consiliu

Președintele

A. BAJUK


(1)  Avizul Parlamentului European din 12 decembrie 2007 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).

(2)  JO C 126, 7.6.2007, p. 6.

(3)  JO L 249, 3.10.1969, p. 25. Directivă modificată ultima dată prin Directiva 2006/98/CE (JO L 363, 20.12.2006, p. 129).

(4)  A se vedea partea A din anexa II.


ANEXA I

LISTA SOCIETĂȚILOR COMERCIALE MENȚIONATE LA ARTICOLUL 2 ALINEATUL (1) LITERA (A)

1.

Societățile comerciale constituite în temeiul Regulamentului (CE) nr. 2157/2001 al Consiliului din 8 octombrie 2001 privind statutul societății europene (SE) (1)

2.

societăți aflate sub incidența legislației belgiene, denumite:

(i)

société anonyme/naamloze vennootschap

(ii)

société en commandite par actions/commanditaire vennootschap op aandelen

(iii)

société privée à responsabilité limitée/besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

3.

societăți aflate sub incidența legislației bulgare, denumite:

(i)

„акционерно дружество”

(ii)

„командитно дружество с акции”

(iii)

„дружество с ограничена отговорност”

4.

societăți aflate sub incidența legislației cehe, denumite:

(i)

akciová společnost

(ii)

komanditní společnost

(iii)

společnost s ručením omezeným

5.

societăți aflate sub incidența legislației daneze, denumite:

(i)

aktieselskab

(ii)

kommandit-aktieselskab

6.

societăți aflate sub incidența legislației germane, denumite:

(i)

Aktiengesellschaft

(ii)

Kommanditgesellschaft auf Aktien

(iii)

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

7.

societăți aflate sub incidența legislației estoniene, denumite:

(i)

täisühing

(ii)

usaldusühing

(iii)

osaühing

(iv)

aktsiaselts

(v)

tulundusühistu

8.

societăți aflate sub incidența legislației irlandeze, denumite: companies incorporated with limited liability

9.

societăți aflate sub incidența legislației elene, denumite:

(i)

Ανώνυμος Εταιρεία

(ii)

Ετερόρρυθμος κατά μετοχάς Εταιρεία

(iii)

Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης

10.

societăți aflate sub incidența legislației spaniole, denumite:

(i)

sociedad anónima

(ii)

sociedad comanditaria por acciones

(iii)

sociedad de responsabilidad limitada

11.

societăți aflate sub incidența legislației franceze, denumite:

(i)

société anonyme

(ii)

société en commandite par actions

(iii)

société à responsabilité limitée

12.

societăți aflate sub incidența legislației italiene, denumite:

(i)

società per azioni

(ii)

società in accomandita per azioni

(iii)

società a responsabilità limitata

13.

societăți aflate sub incidența legislației cipriote, denumite: εταιρείες περιορισμένης ευθύνης

14.

societăți aflate sub incidența legislației letone, denumite: kapitālsabiedrība

15.

societăți aflate sub incidența legislației lituaniene, denumite:

(i)

akcinė bendrovė

(ii)

uždaroji akcinė bendrovė

16.

societăți aflate sub incidența legislației luxemburgheze, denumite:

(i)

société anonyme

(ii)

société en commandite par actions

(iii)

société à responsabilité limitée

17.

societăți aflate sub incidența legislației ungare, denumite:

(i)

részvénytársaság

(ii)

korlátolt felelősségű társaság

18.

societăți aflate sub incidența legislației malteze, denumite:

(i)

Kumpaniji ta’ Responsabilità Limitata

(ii)

Soċjetajiet in akkomandita li l-kapital tagħhom jkun maqsum f’azzjonijiet

19.

societăți aflate sub incidența legislației olandeze, denumite:

(i)

naamloze vennootschap

(ii)

besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

(iii)

open commanditaire vennootschap

20.

societăți aflate sub incidența legislației austriece, denumite:

(i)

Aktiengesellschaft

(ii)

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

21.

societăți aflate sub incidența legislației poloneze, denumite:

(i)

spółka akcyjna

(ii)

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

22.

societăți aflate sub incidența legislației portugheze, denumite:

(i)

sociedade anónima

(ii)

sociedade em comandita por acções

(iii)

sociedade por quotas

23.

societăți aflate sub incidența legislației române, denumite:

(i)

societăți în nume colectiv

(ii)

societăți în comandită simplă

(iii)

societăți pe acțiuni

(iv)

societăți în comandită pe acțiuni

(v)

societăți cu răspundere limitată

24.

societăți aflate sub incidența legislației slovene, denumite:

(i)

delniška družba

(ii)

komanditna delniška družba

(iii)

družba z omejeno odgovornostjo

25.

societăți aflate sub incidența legislației slovace, denumite:

(i)

akciová spoločnosť

(ii)

spoločnosť s ručením obmedzeným

(iii)

komanditná spoločnosť

26.

societăți aflate sub incidența legislației finlandeze, denumite:

(i)

osakeyhtiö – aktiebolag

(ii)

osuuskunta – andelslag

(iii)

säästöpankki – sparbank

(iv)

vakuutusyhtiö – försäkringsbolag

27.

societăți aflate sub incidența legislației suedeze, denumite:

(i)

aktiebolag

(ii)

försäkringsaktiebolag

28.

societăți aflate sub incidența legislației Regatului Unit, denumite: companies incorporated with limited liability.


(1)  JO L 294, 10.11.2001, p. 1. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1791/2006 (JO L 363, 20.12.2006, p. 1).


ANEXA II

PARTEA A

Directiva abrogată, inclusiv lista modificărilor ulterioare

[menționate la articolul 16 alineatul (1)]

Directiva 69/335/CEE a Consiliului

(JO L 249, 3.10.1969, p. 25)

Punctul VI.1 din anexa I la Actul de aderare din 1972

(JO L 73, 27.3.1972, p. 93)

Directiva 73/79/CEE a Consiliului

(JO L 103, 18.4.1973, p. 13)

Directiva 73/80/CEE a Consiliului

(JO L 103, 18.4.1973, p. 15)

Directiva 74/553/CEE a Consiliului

(JO L 303, 13.11.1974, p. 9)

Punctul VI.1 din anexa I la Actul de aderare din 1979

(JO L 291, 19.11.1979, p. 95)

Directiva 85/303/CEE a Consiliului

(JO L 156, 15.6.1985, p. 23)

Punctul V.1 din anexa I la Actul de aderare din 1985

(JO L 302, 15.11.1985, p. 167)

Punctul XI.B.I.1 din anexa I la Actul de aderare din 1994

(JO C 241, 29.8.1994, p. 196)

Punctul 9.1 din anexa II la Actul de aderare din 2003

(JO L 236, 23.9.2003, p. 555)

PARTEA B

Lista termenelor pentru transpunerea în dreptul intern

[menționate la articolul 16 alineatul (1)]

Directiva

Termene pentru transpunere

Directiva 69/335/CEE a Consiliului

1 ianuarie 1972

Directiva 73/79/CEE a Consiliului

Directiva 73/80/CEE a Consiliului

Directiva 74/553/CEE a Consiliului

Directiva 85/303/CEE a Consiliului

1 ianuarie 1986


ANEXA III

Tabel de corespondență

Directiva 69/335/CEE

Prezenta directivă

Articolul 1

Articolul 7

Articolul 1

Articolul 2 alineatul (1)

Articolul 10 alineatul (1) primul paragraf și articolul 10 alineatul (2)

Articolul 2 alineatul (2)

Articolul 10 alineatul (3)

Articolul 2 alineatul (3)

Articolul 10 alineatul (4)

Articolul 3 alineatul (1) cuvintele introductive

Articolul 2 alineatul (1) cuvintele introductive

Articolul 3 alineatul (1) litera (a)

Articolul 2 alineatul (1) litera (a) și anexa I

Articolul 3 alineatul (1) litera (b)

Articolul 2 alineatul (1) litera (b)

Articolul 3 alineatul (1) litera (c)

Articolul 2 alineatul (1) litera (c)

Articolul 3 alineatul (2) prima teză

Articolul 2 alineatul (2)

Articolul 3 alineatul (2) a doua teză

Articolul 9

Articolul 4 alineatul (1) literele (a)-(f)

Articolul 3 literele (a)-(f) și articolul 10 alineatul (1)

Articolul 4 alineatul (1) literele (g) și (h)

Articolul 5 alineatul (1) litera (d) punctul (ii)

Articolul 4 alineatul (2) primul paragraf

Articolul 3 literele (g)-(j), articolul 7 alineatul (3) și articolul 10 alineatul (2)

Articolul 4 alineatul (2) al doilea paragraf

Articolul 4 alineatul (3)

Articolul 5 alineatul (1) litera (d)

Articolul 5 alineatul (1) litera (a)

Articolul 11 alineatul (1)

Articolul 5 alineatul (1) litera (b)

Articolul 11 alineatul (2)

Articolul 5 alineatul (1) litera (c)

Articolul 11 alineatul (3)

Articolul 5 alineatul (1) litera (d)

Articolul 11 alineatul (4)

Articolul 5 alineatul (1) litera (e)

Articolul 11 alineatul (5)

Articolul 5 alineatul (2)

Articolul 11 alineatul (6)

Articolul 5 alineatul (3)

Articolul 12 alineatul (1)

Articolul 6 alineatul (1)

Articolul 12 alineatul (2) primul paragraf

Articolul 6 alineatul (2)

Articolul 12 alineatul (2) al doilea și al treilea paragraf

Articolul 7 alineatul (1) primul și al doilea paragraf

Articolul 4 articolul 5 alineatul (1) litera (e)

Articolul 7 alineatul (1) litera (b), abrogat

Articolul 4 litera (a)

Articolul 7 alineatul (1) litera (bb), abrogat

Articolul 4 litera (b)

Articolul 7 alineatul (1) al treilea paragraf

Articolul 7 alineatul (2)

Articolele 7 și 8

Articolul 7 alineatul (3)

Articolul 12 alineatul (3)

Articolul 8

Articolul 7 alineatul (5) și articolul 13 primul paragraf

Articolul 13 al doilea paragraf

Articolul 9

Articolul 14

Articolul 10

Articolul 5 alineatul (1) literele (a)-(c)

Articolul 11

Articolul 5 alineatul (2)

Articolul 12

Articolul 6

Articolul 13

Articolul 15 alineatul (1)

Articolul 14

Articolul 15 alineatul (2)

Articolul 16

Articolul 17

Articolul 15

Articolul 18

Articolul 3 alineatul (1) litera (a)

Anexa I

Anexa II

Anexa III


II Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare nu este obligatorie

DECIZII

Consiliu

21.2.2008   

RO EN

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 46/23


DECIZIA CONSILIULUI

din 28 ianuarie 2008

privind încheierea Acordului privind transportul maritim între Comunitatea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Guvernul Republicii Populare Chineze, pe de altă parte

(2008/143/CE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 80 alineatul (2), coroborat cu articolul 300 alineatul (2) primul paragraf prima teză, precum și cu articolul 300 alineatul (3) primul paragraf,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Parlamentului European (1),

întrucât:

(1)

La 12 februarie 1998, Consiliul a autorizat Comisia să deschidă negocierile în vederea încheierii unui acord privind transportul maritim între Comunitatea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Guvernul Republicii Populare Chineze, pe de altă parte (denumit în continuare „acordul”), și a stabilit directive de negociere în acest scop.

(2)

Aceste negocieri s-au încheiat cu succes și acordul a fost parafat de către Comisie la 12 decembrie 2001.

(3)

Acordul a fost semnat la Bruxelles la 6 decembrie 2002, sub rezerva încheierii sale ulterioare.

(4)

La 5 septembrie 2005, a fost semnat la Beijing un protocol de modificare a acordului, pentru a ține cont de aderarea la Uniunea Europeană a Republicii Cehe, a Republicii Estonia, a Republicii Cipru, a Republicii Letonia, a Republicii Lituania, a Republicii Ungare, a Republicii Malta, a Republicii Polone, a Republicii Slovenia și a Republicii Slovace.

(5)

În conformitate cu articolul 6 alineatul (2) din Actul de aderare din 2005, Bulgaria și România aderă la acord prin intermediul unui protocol încheiat între Consiliu și Republica Populară Chineză.

(6)

Procedurile constituționale și instituționale necesare au fost încheiate și, prin urmare, acordul ar trebui să fie aprobat,

DECIDE:

Articolul 1

Acordul privind transportul maritim între Comunitatea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Guvernul Republicii Populare Chineze, pe de altă parte, se aprobă, prin prezenta decizie, în numele Comunității.

Textul acordului (2) se anexează la prezenta decizie.

Articolul 2

Președintele Consiliului procedează, în numele Comunității Europene și al statelor sale membre, la notificarea prevăzută la articolul 15 alineatul (2) din acord.

Adoptată la Bruxelles, 28 ianuarie 2008.

Pentru Consiliu

Președintele

D. RUPEL


(1)  Aviz adoptat la 2 septembrie 2003 (JO C 76 E, 25.3.2004, p. 102).

(2)  Versiunea în limba română a acordului va fi publicată în Jurnalul Oficial la o dată ulterioară.


AGREEMENT

on maritime transport between the European Community and its Member States, of the one part, and the government of the People’s Republic of China, of the other part

THE KINGDOM OF BELGIUM,

THE KINGDOM OF DENMARK,

THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY,

THE HELLENIC REPUBLIC,

THE KINGDOM OF SPAIN,

THE FRENCH REPUBLIC,

IRELAND,

THE ITALIAN REPUBLIC,

THE GRAND DUCHY OF LUXEMBOURG,

THE KINGDOM OF THE NETHERLANDS,

THE REPUBLIC OF AUSTRIA,

THE PORTUGUESE REPUBLIC,

THE REPUBLIC OF FINLAND,

THE KINGDOM OF SWEDEN,

THE UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND,

Parties to the Treaty establishing the European Community, hereinafter referred to as ‘Member States of the Community’, and

THE EUROPEAN COMMUNITY,

hereinafter referred to as ‘the Community’,

of the one part, and

THE GOVERNMENT OF THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA,

hereinafter referred to as ‘China’,

of the other part,

TAKING INTO ACCOUNT the Trade and Economic Cooperation Agreement between the European Economic Community and the People’s Republic of China of May 1985;

TAKING INTO ACCOUNT the importance of the maritime relations existing between the Community and its Member States and China;

BELIEVING that cooperation in the international maritime field between the Parties will be beneficial for the development of the trade and economic relations between China and the Community and its Member States;

WILLING to further strengthen and consolidate the relations, on the basis of equality and mutual benefit, in the field of international maritime transport;

RECOGNISING the importance of maritime transport services and wishing to promote even further multimodal transport involving a sea leg in order to increase efficiencies in the transport chain;

RECOGNISING the importance of further developing a flexible and market-oriented approach and the benefits to economic operators of both Parties of controlling and operating their own international cargo transport services in the context of an efficient international maritime transport system;

TAKING INTO ACCOUNT the existing bilateral maritime agreements between the Member States of the Community and China;

SUPPORTING multilateral negotiations on maritime transport services in the World Trade Organisation;

THE KINGDOM OF BELGIUM:

Isabelle DURANT

Deputy Prime Minister and Minister for Mobility and Transport

THE KINGDOM OF DENMARK:

Bendt BENDTSEN

Minister for Economic Affairs, Trade and Industry

THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY:

Manfred STOLPE

Federal Minister for Transport, Building and Housing

Wilhelm SCHÖNFELDER

Ambassador, Permanent Representative of the Federal Republic of Germany

THE HELLENIC REPUBLIC:

Georgios ANOMERITIS

Minister for Mercantile Marine

THE KINGDOM OF SPAIN:

Francisco ÁLVAREZ-CASCOS FERNÁNDEZ

Minister for Internal Development

THE FRENCH REPUBLIC:

Pierre SELLAL

Ambassador, Permanent Representative of the French Republic

IRELAND:

Peter GUNNING

Deputy Permanent Representative of Ireland

THE ITALIAN REPUBLIC:

Pietro LUNARDI

Minister for Infrastructure and Transport

THE GRAND DUCHY OF LUXEMBOURG:

Henri GRETHEN

Minister for Economic Affairs, Minister for Transport

THE KINGDOM OF THE NETHERLANDS:

Roelf Hendrik de BOER

Minister for Transport, Communications and Public Works

THE REPUBLIC OF AUSTRIA:

Mathias REICHHOLD

Federal Minister for Transport, Innovation and Technology

THE PORTUGUESE REPUBLIC:

Luís Francisco VALENTE DE OLIVEIRA

Minister for Public Works, Transport and Housing

THE REPUBLIC OF FINLAND:

Kimmo SASI

Minister for Transport and Communications

THE KINGDOM OF SWEDEN:

Ulrica MESSING

Minister of Communications

THE UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND:

David JAMIESON

Parliamentary Under-Secretary of State for Transport

THE EUROPEAN COMMUNITY:

Bendt BENDTSEN

Minister for Economic Affairs, Trade and Industry of the Kingdom of Denmark

President-in-Office of the Council of the European Union

Loyola de PALACIO

Vice-President of the Commission of the European Communities

THE GOVERNMENT OF THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA:

Chunxian ZHANG

Minister for Communications of the People’s Republic of China

HAVE AGREED AS FOLLOWS:

Article 1

Aim

This Agreement is aimed at improving the conditions under which maritime cargo transport operations are carried out to and from China, to and from the Community, as well as to and from the Community and China on the one hand and third countries on the other, for the benefit of economic operators of the Parties. It is based on the principles of freedom to provide maritime transport services, free access to cargoes and cross trades, unrestricted access to, and non-discriminatory treatment in, the use of ports and auxiliary services as well as regarding commercial presence. It covers all aspects of door-to-door services.

Article 2

Scope

1.   This Agreement applies to the international maritime cargo transport and logistic services, including multimodal operations involving a sea leg, between the ports of China and of the Member States of the Community as well as to the international maritime cargo transport between the ports of the Member States of the Community. It also applies to cross trades and to the movement of equipment such as empty containers, not being carried as cargo against payment, between ports of China or between ports of a Member State of the Community.

If vessels of one Party sail from one port of the other Party to another or from one port of a Member State of the Community to another to load cargo for foreign countries or discharge cargo from abroad, it shall be regarded as a part of the international maritime transport.

This Agreement shall not apply to domestic transport purely between the ports of China or between the ports of any particular Member State of the Community.

2.   This Agreement shall not affect the application of the bilateral maritime agreements concluded between China and the Member States of the Community for issues falling outside the scope of this Agreement.

3.   This Agreement shall not affect the right of vessels of third parties to engage in cargo and passenger transport between the ports of the Parties or between the ports of either Party and a third party.

Article 3

Definitions

For the purpose of this Agreement:

(a)

‘international maritime cargo transport and logistic services’ cover the supply of services of international maritime transport of cargo, and the related cargo handling, storage and warehousing services, customs clearance services, container station and depot services, port and inland located, shipping agency services and freight forwarding services;

(b)

‘multimodal transport operations’ is the carriage of goods using more than one mode of transport including a sea-leg under a single document;

(c)

‘shipping agency services’ means activities consisting in representing, within a given geographic area, as an agent, the business interests of one or more shipping lines or shipping companies, for the following purposes:

marketing and sales of maritime transport and related services, from quotation to invoicing, and issuance of bills of lading on behalf of the companies, contracting of the necessary related services, preparation of documentation, and provision of business information,

acting on behalf of the companies organising the call of the ship or taking over cargoes when required;

(d)

‘freight forwarding services’ means the activity consisting of organising and monitoring shipment operations on behalf of shippers, through contracting related services, preparation of documentation and provision of business information;

(e)

‘shipping company’ means a company which meets the following conditions:

(i)

being constituted in accordance with the public or private laws of China, or the Community or a Member State of the Community;

(ii)

having its registered office or central administration or principal place of business in China or the Community respectively;

(iii)

engaging in international shipping service with its owned or operated vessels.

Shipping companies established outside the Community or China and controlled by nationals of a Member State of the Community or of China respectively, shall also be beneficiaries of the provisions of this Agreement, if their vessels are registered in that Member State or in China in accordance with their legislation;

(f)

‘subsidiary’ means a company owned by a shipping company and having legal personality;

(g)

‘branch office’ means a place of business owned by a shipping company and not having legal personality;

(h)

‘representative office’ means a representative office of a shipping company of one Party established in the other Party;

(i)

‘vessel’ means any merchant ship registered in accordance with the laws of China, or the Community or its Member States in the vessel registration office of either Party under the national flag of that Party and engaged in international maritime transport, including vessels flying the flag of a third country but owned or operated by a shipping company of China or a Member State of the Community. However, this term does not include warships and any other non-commercial ships.

Article 4

Supply of services

1.   Each Party shall continue to grant non discriminatory treatment to vessels flying the flag of the other Party or operated by nationals or companies of the other Party, as compared to the treatment accorded to its own vessels, with regard to access to ports, the use of infrastructure and auxiliary maritime services of those ports, as well as related fees and charges, customs formalities and assignment of berths and facilities for loading and unloading.

2.   The Parties undertake to apply effectively the principle of unrestricted access to the international maritime market and traffic on a non-discriminatory and commercial basis.

3.   In applying the principles of paragraphs 1 and 2, the Parties shall:

(a)

not introduce cargo sharing clauses in future agreements with third countries concerning maritime transport services and terminate such provisions in the case they exist in previous bilateral agreements within a reasonable period of time;

(b)

abolish, upon entry into force of this Agreement, all unilateral administrative, technical, or other measures, which could constitute an indirect restriction and have discriminatory effects on the free supply of services in international maritime transport;

(c)

abstain from implementing on entry into force of this Agreement administrative, technical or legislative measures which could have the effect of discriminating against nationals or companies of the other Party in the supply of services in international maritime transport.

4.   One Party shall allow shipping companies of the other Party to have access to and use of, on a non-discriminatory basis and on agreed terms between the companies concerned, feeder services provided by shipping companies registered in the former Party for the international cargo between the ports of China or between the ports of a Member State of the Community.

Article 5

Commercial presence

In respect of activities for the provision of international maritime cargo transport and logistic services, including door-to-door multimodal transport operations, each Party shall permit the shipping companies of the other Party, to establish wholly owned or jointly-invested subsidiaries, branch or representative offices and, as regards subsidiaries and branch offices to engage in economic activities, in accordance with its laws and regulations. Such activities include, but are not limited to:

1.

cargo soliciting and booking of space;

2.

making, confirming, handling and issuing of the bill of lading, including the commonly accepted through bill of lading in the international maritime transport; preparation of documentation concerning transport documents and customs documents;

3.

fixing, collecting and remitting freight and other charges incurred on the basis of the service contracts or tariff rates;

4.

negotiating and signing service contracts;

5.

signing contracts for trucking, railway transport, cargo dealing and other related auxiliary services;

6.

quoting and publishing tariff rates;

7.

engaging in marketing activities related to their service;

8.

owning the equipment necessary for the economic activities;

9.

provision of business information by any means, including computerised information systems and electronic data interchange, subject to any non-discriminatory restrictions concerning telecommunications;

10.

setting up joint ventures with any locally established shipping agency to engage in agency-related businesses, such as organising the call of the vessels or taking delivery of cargoes for shipment.

Article 6

Transparency

1.   Each Party shall, after prior consultation and appropriate pre-notice, publish promptly all relevant measures of general application, which pertain to or affect the operation of this Agreement.

2.   Where publication as referred to in paragraph 1 is not practicable, such information shall be made otherwise publicly available.

3.   Each Party shall respond promptly to all requests by the other Party for specific information on any of its measures of general application within the meaning of paragraph 1.

Article 7

Domestic regulation

1.   The Parties shall ensure that all measures of general application affecting trade in international maritime transport services are administered in a reasonable, objective and impartial manner.

2.   In those cases where authorisation is required, the competent authorities of a Party shall, within a reasonable period of time after the submission of an application considered complete under domestic laws and regulations, inform the applicant of the decision concerning the application. At the request of the applicant, the competent authorities of a Party shall provide, without undue delay, information concerning the status of the application.

3.   To ensure that measures relating to technical standards and licensing requirements and procedures do not constitute unnecessary barriers to trade, requirements shall be based on objective, non-discriminatory, pre-established and transparent criteria, such as the ability to supply the service; and in the case of licensing procedures, not in themselves be a restriction on or a barrier to the supply of the service.

Article 8

Key personnel

The wholly-owned or jointly-invested subsidiaries, branch or representative offices of the shipping companies of one Party established in the other Party shall be entitled to employ key personnel, in accordance with the legislation in force in the host country, irrespective of their nationality. Each Party shall facilitate the acquisition of work permits and visas for foreign employees.

Article 9

Payments and capital movements

1.   Revenues of nationals or companies of one Party derived from international maritime transport and multimodal operations in the other Party may be settled in freely convertible currencies.

2.   The revenues and expenses of the economic activities of the subsidiaries and branch and representative offices of the shipping companies of a Party established in the other Party may be settled in the currency of the host country. The balance after the payment of the local fees by the abovementioned shipping companies, subsidiaries, branch or representative offices may be freely remitted abroad at the exchange rate of the bank on the date of remittance.

Article 10

Maritime cooperation

The Parties shall, for the purpose of promoting the development of their maritime industry, encourage their competent authorities, shipping companies, ports, relevant research institutions, universities and colleges to cooperate, including, but not limited to, the following fields:

1.

exchange of views related to their activities in the framework of international maritime organisations;

2.

formulate and perfect the legislation relating to maritime transport and market administration;

3.

promote efficient transport service for international sea trade by the effective exploitation of the ports and fleets of the Parties;

4.

guarantee shipping safety and prevent marine pollution;

5.

promote maritime education and training, especially the training of seafarers;

6.

exchange personnel scientific information and technology;

7.

enhance their efforts to combat piracy and terrorism.

Article 11

Consultations and settlement of disputes

1.   The Parties shall establish appropriate procedures to ensure the proper implementation of this Agreement.

2.   Should any dispute between the Parties arise from the interpretation or application of this Agreement, their competent authorities shall seek to resolve the dispute through friendly consultation. In the event that no agreement is reached, it shall be settled through diplomatic channels.

Article 12

Amendment

This Agreement may be amended by a written agreement between the Parties and the amendment will come into force in accordance with the procedures specified in Article 15(2).

Article 13

Territorial application

This Agreement shall apply, on the one hand, to the territories in which the Treaty establishing the European Community is applied and under the conditions laid down in that Treaty and, on the other hand, to the territory of China.

Article 14

Authentic text

This Agreement is drawn up in duplicate in the Danish, Dutch, English, Finnish, French, German, Greek, Italian, Portuguese, Spanish, Swedish and Chinese languages, each of these texts being equally authentic.

Article 15

Duration and entry into force

1.   This Agreement is concluded for a period of five years. It shall be tacitly renewed on a yearly basis unless one of the Parties denounces it in writing six months before the date of expiry.

2.   This Agreement will be approved by the Parties in accordance with their own procedures.

This Agreement shall enter into force on the first day of the second month following the date on which the Parties notify each other that the procedures referred to in the first subparagraph have been completed.

3.   If this Agreement is less favourable on certain issues than existing bilateral agreements between individual Member States of the Community and China, the more favourable provisions shall prevail without prejudice to Community obligations and taking into account the Treaty establishing the European Community. The provisions of this Agreement replace those of previous bilateral agreements concluded between Member States of the Community and China, if the latter provisions are either inconsistent with the former, save for the situation referred to in the preceding sentence, or identical to them. Provisions of existing bilateral agreements not covered by this Agreement shall continue to apply.

EN FE DE LO CUAL, los plenipotenciarios abajo firmantes suscriben el presente Acuerdo.

TIL BEKRÆFTELSE HERAF har undertegnede befuldmægtigede underskrevet denne aftale.

ZU URKUND DESSEN haben die unterzeichneten Bevollmächtigten dieses Abkommen unterzeichnet.

ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ, οι υπογράφοντες πληρεξούσιοι έθεσαν την υπογραφή τους κάτω από την παρούσα συμφωνία.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned Plenipotentiaries have signed this Agreement.

EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leur signature sur le présent accord.

IN FEDE DI CHE i Plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente accordo.

TEN BLIJKE WAARVAN de, hiertoe naar behoren gemachtigde, ondergetekenden hun handtekening onder deze overeenkomst hebben gesteld.

EM FÉ DO QUE, os abaixo-assinados apuseram as suas assinaturas no presente Acordo.

TÄMÄN VAKUUDEKSI alla mainitut täysivaltaiset edustajat ovat allekirjoittaneet tämän sopimuksen.

TILL BEVIS HÄRPÅ har undertecknade befullmäktigade undertecknat detta avtal.

Image

Hecho en Bruselas, el seis de diciembre del dos mil dos.

Udfærdiget i Bruxelles den sjette december to tusind og to.

Geschehen zu Brüssel am sechsten Dezember zweitausendzwei.

'Εγινε στις Βρυξέλλες, στις έξι Δεκεμβρίου δύο χιλιάδες δύο.

Done at Brussels on the sixth day of December in the year two thousand and two.

Fait à Bruxelles, le six décembre deux mille deux.

Fatto a Bruxelles, addì sei dicembre duemiladue.

Gedaan te Brussel, de zesde december tweeduizendtwee.

Feito em Bruxelas, em seis de Dezembro de dois mil e dois.

Tehty Brysselissä kuudentena päivänä joulukuuta vuonna kaksituhattakaksi.

Som skedde i Bryssel den sjätte december tjugohundratvå.

Image

Pour le Royaume de Belgique

Voor het Koninkrijk België

Für das Königreich Belgien

Image

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

På Kongeriget Danmarks vegne

Image

Für die Bundesrepublik Deutschland

Image

Image

Για την Ελληνική Δημοκρατία

Image

Por el Reino de España

Image

Pour la Republique française

Image

Thar cheann Na hÉireann

For Ireland

Image

Per la Repubblica italiana

Image

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

Image

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

Image

Für die Republik Österreich

Image

Pela República Portuguesa

Image

Suomen tasavallan puolesta

Image

För Konungariket Sverige

Image

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Image

Por la Comunidad Europea

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Voor de Europese Gemeenschap

Pela Comunidade Europeia

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Image

Image

Image

Image


21.2.2008   

RO EN

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 46/37


DECIZIA CONSILIULUI

din 28 ianuarie 2008

privind încheierea Protocolului de modificare a Acordului de transport maritim între Comunitatea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Populară Chineză, pe de altă parte, pentru a lua în considerare aderarea la Uniunea Europeană a Republicii Cehe, a Republicii Estonia, a Republicii Cipru, a Republicii Ungare, a Republicii Letone, a Republicii Lituania, a Republicii Malta, a Republicii Polone, a Republicii Slovenia și a Republicii Slovace

(2008/144/CE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 80 alineatul (2), coroborat cu articolul 300 alineatul (2) primul paragraf prima teză, precum și cu articolul 300 alineatul (3) primul paragraf,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Parlamentului European (1),

întrucât:

(1)

Acordul de transport maritim între Comunitatea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Populară Chineză, pe de altă parte (denumit în continuare „acordul”), a fost semnat la Bruxelles la 6 decembrie 2002.

(2)

La 5 septembrie 2005, a fost semnat la Beijing un protocol de modificare a acordului, pentru a lua în considerare aderarea la Uniunea Europeană a Republicii Cehe, a Republicii Estonia, a Republicii Cipru, a Republicii Ungare, a Republicii Letone, a Republicii Lituania, a Republicii Malta, a Republicii Polone, a Republicii Slovenia și a Republicii Slovace.

(3)

În conformitate cu articolul 6 alineatul (2) din Actul de aderare din 2005, Bulgaria și România urmează să adere la acord prin intermediul unui protocol încheiat între Consiliu și Republica Populară Chineză.

(4)

Procedurile constituționale și instituționale necesare au fost încheiate și, prin urmare, protocolul ar trebui să fie aprobat,

DECIDE:

Articol unic

(1)   Prin prezenta decizie se aprobă, în numele Comunității, Protocolul de modificare a Acordului de transport maritim între Comunitatea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Populară Chineză, pe de altă parte, pentru a lua în considerare aderarea la Uniunea Europeană a Republicii Cehe, a Republicii Estonia, a Republicii Cipru, a Republicii Ungare, a Republicii Letone, a Republicii Lituania, a Republicii Malta, a Republicii Polone, a Republicii Slovenia și a Republicii Slovace.

Textul protocolului (2) se atașează la prezenta decizie.

(2)   Președintele Consiliului procedează, în numele Comunității Europene și al statelor sale membre, la notificarea prevăzută la articolul 3 din protocol.

Adoptată la Bruxelles, 28 ianuarie 2008.

Pentru Consiliu

Președintele

D. RUPEL


(1)  Avizul din 5 iulie 2005 (JO C 157 E, 6.7.2006, p. 53).

(2)  Versiunea în limba română a protocolului va fi publicată în Jurnalul Oficial la o dată ulterioară.


PROTOCOL

amending the Agreement on maritime transport between the European Community and its Member States, of the one part, and the Government of the People’s Republic of China, of the other part

THE KINGDOM OF BELGIUM,

THE CZECH REPUBLIC,

THE KINGDOM OF DENMARK,

THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY,

THE REPUBLIC OF ESTONIA,

THE HELLENIC REPUBLIC,

THE KINGDOM OF SPAIN,

THE FRENCH REPUBLIC,

IRELAND,

THE ITALIAN REPUBLIC,

THE REPUBLIC OF CYPRUS,

THE REPUBLIC OF LATVIA,

THE REPUBLIC OF LITHUANIA,

THE GRAND DUCHY OF LUXEMBOURG,

THE REPUBLIC OF HUNGARY,

THE REPUBLIC OF MALTA,

THE KINGDOM OF THE NETHERLANDS,

THE REPUBLIC OF AUSTRIA,

THE REPUBLIC OF POLAND,

THE PORTUGUESE REPUBLIC,

THE REPUBLIC OF SLOVENIA,

THE SLOVAK REPUBLIC,

THE REPUBLIC OF FINLAND,

THE KINGDOM OF SWEDEN,

THE UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND,

hereinafter referred to as the ‘Member States’, represented by the Council of the European Union, and

THE EUROPEAN COMMUNITY, hereinafter referred to as ‘the Community’, represented by the Council of the European Union,

of the one part, and

THE GOVERNMENT OF THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA,

of the other part,

HAVING REGARD TO the accession of the Czech Republic, the Republic of Estonia, the Republic of Cyprus, the Republic of Latvia, the Republic of Lithuania, the Republic of Hungary, the Republic of Malta, the Republic of Poland, the Republic of Slovenia and the Slovak Republic to the European Union and thereby to the Community on 1 May 2004,

HAVE AGREED AS FOLLOWS:

Article 1

The Czech Republic, the Republic of Estonia, the Republic of Cyprus, the Republic of Latvia, the Republic of Lithuania, the Republic of Hungary, the Republic of Malta, the Republic of Poland, the Republic of Slovenia and the Slovak Republic shall be Parties to the Agreement on Maritime Transport between the European Community and its Member States, of the one part, and the Government of the People’s Republic of China, of the other part, signed in Brussels on 6 December 2002 (hereinafter called the Agreement).

Article 2

The texts of the Agreement in the Czech, Estonian, Latvian, Lithuanian, Hungarian, Maltese, Polish, Slovenian and Slovak languages, which are attached to this Protocol shall become authentic under the same conditions as the other language versions drawn up in accordance with Article 14 of the Agreement.

Article 3

This Protocol shall be approved by the Contracting Parties in accordance with their own procedures. It shall enter into force on the same day the Agreement enters into force. Should however this Protocol be approved by the Contracting Parties on a later date than the entry into force of the Agreement, then the Protocol shall enter into force on the date on which the Parties have notified each other on the accomplishment of the internal procedures for approval.

Article 4

This Protocol is drawn up at Beijing, on this fifth day of September in the year two thousand and five, in duplicate, in the Czech, Danish, Dutch, English, Estonian, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Italian, Latvian, Lithuanian, Maltese, Polish, Portuguese, Slovenian, Slovak, Spanish, Swedish and Chinese languages, each of these texts being equally authentic.

Por los Estados miembros

Za členské státy

For medlemsstaterne

Für die Mitgliedstaaten

Liikmesriikide nimel

Για τα κράτη μέλη

For the Member States

Pour les États membres

Per gli Stati membri

Dalībvalstu vārdā

Valstybių narių vardu

A tagállamok részéről

Għall-Istati Membri

Voor de lidstaten

W imieniu państw członkowskich

Pelos Estados-Membros

Za členské štáty

Za države članice

Jäsenvaltioiden puolesta

På medlemsstaternas vägnar

Image

Image

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Communidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Image

Image

Image

Por el Gobierno de la República Popular China

Za vládu Čínské lidové republiky

For Folkerepublikken Kinas regering

Im Namen der Regierung der Volksrepublik China

Hiina Rahvavabariigi valitsuse nimel

Για την κυβέρνηση της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας

For the Government of the People's Republic of China

Pour le gouvernement de la République populaire de Chine

Per il Governo della Repubblica popolare cinese

Kīnas Tautas Republikas vārdā

Kinijos Liaudies Respublikos Vyriausybės vardu

A Kínai Népköztársaság kormánya részéről

Għall-Gvern tar-Repubblika tal-Poplu taċ-Ċina

Voor de regering van de Volksrepubliek China

W imieniu rządu Chińskiej Republiki Ludowej

Pelo Governo da República Popular da China

Za vládu Čínskej l'udovej republiky

Za Vlado Ljudske republike Kitajske

Kiinan kansantasavallan hallituksen puolesta

På Folkrepubliken Kinas regerings vägnar

Image

Image


Comisie

21.2.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 46/41


DECIZIA COMISIEI

din 12 septembrie 2007

privind ajutorul de stat C 54/2006 (ex N 276/2006) pe care Polonia intenționează să-l acorde întreprinderii Bison Bial SA

[notificată cu numărul C(2007) 4145]

(Numai textul în limba polonă este autentic)

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2008/145/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 88 alineatul (2) primul paragraf,

având în vedere Acordul privind Spațiul Economic European, în special articolul 62 alineatul (1) litera (a),

după ce a invitat părțile interesate să își prezinte observațiile (1) în conformitate cu dispozițiile citate mai sus,

întrucât:

1.   PROCEDURĂ

(1)

La data de 4 mai 2006, Polonia a notificat ajutorul de restructurare planificat pentru întreprinderea Bison-Bial SA (denumită în continuare „BB”).

(2)

Prin scrisoarea din 13 iunie 2006, Comisia a solicitat Poloniei să transmită unele informații lipsă, care au fost furnizate la timp de autoritățile poloneze la 13 iulie 2006. Comisia a solicitat informații suplimentare prin scrisoarea din 29 august 2006. Autoritățile poloneze au răspuns prin scrisorile din 18 septembrie, 20 octombrie și 3 noiembrie 2006.

(3)

Prin scrisoarea din 20 decembrie 2006, Comisia a informat Polonia că a hotărât inițierea procedurilor prevăzute la articolul 88 alineatul (2) din Tratatul CE cu privire la măsura în cauză. Decizia Comisiei de a iniția procedurile prevăzute la articolul 88 alineatul (2) din Tratatul CE a fost publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene  (2). Comisia a invitat părțile interesate să își prezinte observațiile referitoare la măsura în cauză.

(4)

Autoritățile poloneze au transmis observațiile lor prin scrisoarea din 23 ianuarie 2007. Nu s-a primit niciun comentariu din partea terților.

(5)

La 28 martie a avut loc o întâlnire cu reprezentanții autorităților poloneze și ai întreprinderii BB. Comisia a solicitat informații suplimentare prin scrisoarea din 17 aprilie 2007. Autoritățile poloneze au răspuns prin scrisoarea din 15 mai 2007.

2.   DESCRIEREA DETALIATĂ A AJUTORULUI

2.1.   Întreprinderea

(6)

BB este o întreprindere mare care produce armături pentru mașini-unelte, ca de exemplu mandrine pentru strung, prelucrarea fuselor, dispozitive de frezare și suporturi pentru unelte. A fost creată în 1948 ca întreprindere de stat. În 1997 statul a vândut 53 % din acțiunile întreprinderii BB întreprinderii private Metalexport Sp. z o.o. care, în 2004, a primit denumirea de Mex-Holding Sp. z o.o. La sfârșitul anului 2006, statul deținea 18 % din acțiunile BB; restul acționarilor erau investitori privați. BB avea 950 de angajați în 2006, de la 1 680 în 2000.

(7)

În 2004 întreprinderea deținea o participație de 17 % din piața poloneză de armături pentru mașini-unelte, ceea ce reprezenta doar 20 % din producția întreprinderii BB, având în vedere că aceasta produce în principal pentru export (în 2004, 30 % din producție a fost exportată în Statele Unite, 15 % în Italia, 7 % în țările est-europene, inclusiv Rusia, și 5 % în Regatul Unit). Întreprinderea distribuie majoritatea produselor sale exportate prin intermediul întreprinderilor din Grupul Mex-Holding, cum ar fi Toolmex Corporation (SUA), Mexpol GmbH (Germania), Toolmex Polmach (Regatul Unit) sau Italmex SA (Italia).

(8)

Cota estimată a întreprinderii BB pe piața europeană se ridică la 1,3 %. Sfera geografică a pieței pentru aceste produse este cel puțin la nivel european și posibil mondial. Producerea de armături pentru mașini-unelte standard ca cele produse de întreprinderea BB se caracterizează prin supracapacitate la nivel european și mondial.

(9)

Întreprinderea se află într-o zonă eligibilă pentru ajutor în temeiul articolului 87 alineatul (3) litera (a) din Tratatul CE.

2.2.   Dificultățile întâmpinate de întreprindere

(10)

BB a întâmpinat dificultăți pentru prima dată în 2001, când pierderile s-au ridicat la 24 milioane de zloți polonezi. Polonia a identificat următoarele motive principale ale acestor dificultăți financiare:

aprecierea zlotului polonez față de dolarul SUA (30 % din vânzările întreprinderii sunt în Statele Unite);

situația financiară dificilă a grupului comercial ca întreg și nerambursarea de către întreprinderea mamă a unui împrumut de 16 milioane de zloți polonezi;

scăderea vânzărilor la export ca rezultat al stagnării în Statele Unite și Europa de Vest după septembrie 2001.

(11)

Aceste circumstanțe, combinate cu costul ridicat al împrumuturilor dominant pe piață, a cauzat probleme serioase legate de lichidități. Dificultățile financiare au determinat datorii. În 2002, patru bănci au solicitat rambursarea imediată a împrumuturilor. BB nu a putut să își îndeplinească angajamentele existente, inclusiv salariile, ceea ce a condus la închiderea uzinei pe o perioadă de patru luni. Vânzările au scăzut la jumătate (de la 91 milioane zloți polonezi în 2001 la 48 milioane în 2002), iar anul s-a încheiat cu o pierdere netă de 74,8 milioane de zloți polonezi.

(12)

Dificultățile întreprinderii BB au oglindit situația în degradare a societății mamă – Mex-Holding Sp. z o.o. În 2002, grupul ca întreg a condus la pierderi de 75,8 milioane de zloți polonezi. Situația s-a îmbunătățit de atunci, dar grupul continuă să înregistreze pierderi, iar capitalul propriu al acestuia este negativ.

(13)

În 2003, întreprinderea a reușit să reducă pierderile la 8,5 milioane de zloți polonezi, iar în 2004 aceasta a generat un profit de 5,1 milioane de zloți polonezi. În opinia autorităților poloneze, acest lucru a reflectat faptul că a început restructurarea întreprinderii BB. Punerea în aplicare a primelor măsuri de restructurare au avut drept rezultat vânzări crescute, costuri reduse și anularea parțială a datoriilor. În consecință, în 2005 și 2006 întreprinderea a generat profituri în valoare de 20 milioane de zloți polonezi și respectiv 12,5 milioane de zloți polonezi.

(14)

În ciuda generării de profituri, BB depune încă eforturi. Pierderile acumulate din activitățile operaționale din 2001 au condus la o importantă îndatorire. În 2004 valoarea activelor a fost estimată la 57 milioane de zloți polonezi, iar pasivele au crescut la 115,7 milioane de zloți polonezi. Cu alte cuvinte, capitalul propriu a fost negativ. La sfârșitul anului 2006, capitalul propriu era tot negativ, în valoare de 26 milioane de zloți polonezi. Analiza transmisă Comisiei indică faptul că, în lipsa ajutorului, întreprinderea va intra în faliment în viitorul apropiat, deoarece nu va putea să ramburseze diversele datorii plătibile imediat.

(15)

BB a conceput un plan de restructurare pentru perioada 2003-2009. Restructurarea se concentrează în principal pe finanțe, active și ocuparea forței de muncă. Restructurarea financiară, care a început în 2003, a inclus rambursarea vechilor datorii în conformitate cu acordurile încheiate cu creditorii privați, ștergerea unei părți a datoriei private și publice și rambursarea datoriei publice rămase folosind împrumutul care va fi acordat de Agenția de Stat pentru Dezvoltare Industrială („ADI”).

(16)

În 2004, întreprinderea a semnat acordurile privind rambursarea datoriilor către bănci și angajați și un acord în fața instanței cu alți creditori privați.

(17)

Restructurarea operațională a început în 2001. Întreprinderea a redus ocuparea de la 1 680 angajați în 2000 la 1 144 angajați în 2001 și la 925 angajați în 2005. Până la sfârșitul perioadei de restructurare, întreprinderea ar trebui să aibă o forță de muncă de 800 de angajați. Cu alte cuvinte, până la sfârșitul restructurării, ocuparea forței de muncă va fi redusă cu 52 %, în raport cu anul 2000 sau cu 30 % în raport cu 2001.

(18)

În ceea ce privește restructurarea activelor, BB intenționează să vândă activele redundante, să se mute și să vândă terenul pe care este situată în prezent. În conformitate cu evaluarea transmisă, valoarea pe piață a terenului este de […] (3) milioane de zloți. Inițial, autoritățile poloneze au indicat că terenul ar trebui vândut în 2009, deoarece toate mașinile și echipamentele au trebuit transferate la început către noul amplasament. În plus, piața imobiliară pentru vânzări este grevată de o ipotecă. Conform deciziei Comisiei de inițiere a procedurii formale de investigație, Polonia a indicat că vânzarea ar putea fi amânată până în 2010.

(19)

Între 2003 și 2005, întreprinderea BB a investit 1,4 milioane de zloți polonezi, iar investițiile planificate pentru 2006-2009 se ridică la 14,2 milioane de zloți polonezi. Acestea sunt în principal investiții de înlocuire, și anume cumpărarea de mașini și echipamente mai eficiente și mai ecologice. Planul amână orice creștere semnificativă a investițiilor până după 2009, având în vedere resursele financiare insuficiente pe care le au la dispoziție. Investițiile majore se vor face până în 2010 și vor avea legătură cu planul de mutare a întreprinderii către o nouă locație.

(20)

Polonia a sugerat inițial că reducerea numărului de locuri de muncă și zona de producție a întreprinderii trebuie considerate ca suficiente pentru a atenua efectele adverse ale ajutorului. Cu toate acestea, Polonia a confirmat de asemenea că aceste reduceri ar fi contrabalansate de investițiile planificate în echipamente mai productive, având drept rezultat o capacitate de producție neschimbată a întreprinderii BB. Polonia a afirmat că menținerea capacității la nivelurile actuale (în loc de creșterea acesteia) ar trebui privită în sine ca o măsură compensatorie.

(21)

Planul de restructurare notificat a considerat că costurile de restructurare pentru 2003-2009 s-ar ridica la 138 milioane de zloți polonezi, elementul principal constituindu-l costurile financiare de restructurare în valoare de 122,6 milioane. Restul de 15,6 milioane de zloți polonezi reprezintă costuri de investiții.

(22)

Planul presupune că restructurarea financiară va consta din rambursarea datoriilor către bănci în valoare de 65,6 milioane de zloți polonezi, având la bază acordurile de constituire, rambursarea altor datorii private în valoare de 17,5 milioane de zloți polonezi și a datoriei publice de 39,5 milioane de zloți polonezi. Valoarea totală a ajutorului de stat planificat va fi alocată pentru plata datoriei publice. O parte din costurile de restructurare vor fi finanțate din venitul obținut din vânzarea activelor după mutarea întreprinderii la noua locație.

(23)

Ajutorul de stat pentru restructurarea întreprinderii BB are la bază două aspecte legislative: legea din 30 august 2002 privind restructurarea datoriei publice a anumitor întreprinderi („Legea din 30 august 2002”) și Ajutorul de stat pentru întreprinderile deosebit de importante pentru Legea pieței muncii din 30 octombrie 2002 („Legea din 30 octombrie 2002”), astfel cum sunt modificate prin Legea din 14 noiembrie 2003.

(24)

Legea din 30 august 2002 a inclus în sistemul polonez posibilitatea restructurării datoriei publice pentru întreprinderile aflate în dificultăți financiare prin metoda ștergerii datoriei. Întreprinderea în cauză a trebuit să depună o cerere împreună cu un plan de restructurare pentru fiecare autoritate publică care urma să restructureze solicitările (denumită în continuare „autoritatea de restructurare”). Concluzionând că planul de restructurare propus ar putea îmbunătăți situația financiară a întreprinderii, autoritatea de restructurare a emis o decizie cu privire la condițiile de restructurare care cuprindeau datoriile acoperite de restructurare. În cazul în care întreprinderea îndeplinea toate condițiile impuse prin decizie, autoritatea de restructurare era obligată în mod legal să emită o decizie pentru ștergerea datoriilor prezente pe lista deciziei privind condițiile de restructurare.

(25)

Legea din 30 octombrie 2002 a centralizat ulterior acest sistem și a împuternicit președintele ADI să emită o decizie echivalentă cu cea menționată anterior cu privire la condițiile de restructurare, menționată ca decizia de restructurare [articolul 10 alineatul (1) paragraful (4), coroborat cu articolul 19]. Decizia de restructurare cuprinde o analiză a planului de restructurare și indică modalitatea în care ar trebui restructurată datoria publică la care se face referire în planul respectiv. Autoritățile de restructurare în discuție sunt prin urmare obligate prin lege să emită decizii individuale pentru ștergerea datoriei publice prezentate în decizia de restructurare.

(26)

Nu în ultimul rând, legea din 14 noiembrie 2003 de modificare a legii din 30 octombrie 2002 a făcut ca restructurarea datoriei publice să depindă de transferul activelor corespunzătoare procentului de cel puțin 25 % din valoarea totală a datoriei care va fi restructurată la o întreprindere terță, operatorul (o întreprindere deținută în totalitate de ADI sau de Trezorerie). Veniturile încasate din vânzarea acestor active de către operator urmau să acopere cel puțin parțial datoria publică în discuție, restul fiind ștearsă la finalizarea restructurării.

(27)

BB a aplicat pentru restructurarea datoriei publice în temeiul legilor din 30 august 2002 și 30 octombrie 2002. Valoarea nominală totală a ajutorului de stat planificat este de 31,43 milioane de zloți polonezi (4) (8,2 milioane EUR). Aceste măsuri cuprind un împrumut preferențial și ștergerea datoriei publice. Următorul tabel cuprinde descrierea detaliată a măsurilor privind ajutorul de stat.

Tabel 2

Ajutorul de stat planificat

(zloți polonezi)

Nr.

Autoritatea contractantă

Tip de ajutor

Valoarea nominală a ajutorului

Ajutor în temeiul legii din 30 august 2002

1.

ZUS, Bialystok

Ștergere

933 474,51

2.

ZUS, Bielsk Podlaski

Ștergere

113 884,66

3.

ZUS, Zambrów

Ștergere

144 934,88

4.

Primarul din Białystok

Ștergere

1 448 108,90

5.

Fond de stat pentru reabilitarea persoanelor cu dizabilități (PFRON)

Ștergere

519 591,35

6.

Biroul fiscal II, Bialystok

Ștergere

217 590,00

Ajutor total în temeiul legii din 30 august 2002

3 377 584,30

(cu dobândă la 31 decembrie 2005:

6 171 774,74)

Ajutor în temeiul legii din 30 octombrie 2002

7.

ZUS, Bialystok

Ștergere

3 019 362,90

8.

Primarul din Białystok

Ștergere

1 505 534,12

9.

Fond de stat pentru reabilitarea persoanelor cu dizabilități (PFRON)

Ștergere

539 650,70

10.

Biroul fiscal, Bialystok

Ștergere

71 516,60

11.

Biroul Bialystok Voivodship

Ștergere

25 064,81

12.

Districtul Grajewo

Ștergere

12 133,80

13.

Districtul Kolno

Ștergere

17 224,60

14.

Primarul din Kolno

Ștergere

248 648,09

15.

ZUS, Zambrów

Ștergere

626 625,15

16.

ZUS, Bialystok

Ștergere

398 029,30

Amortizări totale în temeiul legii din 30 octombrie 2002

6 463 790,07

(cu dobândă la 31 decembrie 2005:

9 259 229,92)

17.

Agenția de Dezvoltare Industrială

Împrumut preferențial

16 000 000

Total

31 431 004,66

3.   DECIZIE DE INIȚIERE A PROCEDURILOR ÎN TEMEIUL ARTICOLULUI 88 ALINEATUL (2) DIN TRATATUL CE

(28)

Comisia a decis inițierea procedurii formale de investigație întrucât avea îndoieli dacă ajutorul de restructurare era compatibil cu piața comună.

(29)

În primul rând, Comisia a avut îndoieli că planul de restructurare ar restabili viabilitatea pe termen lung a întreprinderii. Comisia a suspectat că profiturile înregistrate în 2004 și 2005 se datoraseră unor elemente singulare (de exemplu renunțarea la datorii) și, ca atare, nu indicau îmbunătățirile reale din interiorul întreprinderii. În plus, planul s-a concentrat pe stabilirea vechilor datorii, iar investițiile pentru care s-a emis prevederea nu ar fi suficiente pentru a garanta mijloace competitive de producție la sfârșitul perioadei de restructurare.

(30)

În al doilea rând, Comisia a avut îndoieli în legătură cu validitatea măsurilor compensatorii propuse. Întreprinderea și-a propus reducerea suprafeței alocate fabricii, dar aceasta nu ar fi redus capacitatea de producție. Ocuparea ar fi fost redusă deja în mod semnificativ, dar acest lucru ar fi putut fi necesar din motive de viabilitate.

(31)

Nu în ultimul rând, se părea că nu toate măsurile indicate de autoritățile poloneze drept contribuția proprie a întreprinderii puteau fi considerate ca fiind în sensul orientărilor. Prin urmare, nu a fost clar dacă contribuția proprie reală ar fi suficient de mare, adică dacă ajutorul a fost limitat la minimul necesar.

4.   OBSERVAȚII DIN PARTEA POLONIEI

(32)

Respectând decizia Comisiei de inițiere a procedurii formale de investigație cu privire la ajutorul planificat pentru întreprinderea BB, autoritățile poloneze au transmis informații detaliate referitoare la strategia întreprinderii.

(33)

Autoritățile poloneze au explicat că producția întreprinderii din Białystok s-a desfășurat în două locații, dintre care una în centrul orașului Białystok (locația de la Ulica […]). BB are în plan vânzarea acestui bun imobiliar și fie își mută producția în cea de-a doua locație, fie cumpără o a treia, transferă acolo toată producția și vinde ambele locații pe care le deține în prezent. Conform previziunilor transmise, BB intenționează să investească […] milioane de zloți polonezi în 2010, imediat ce locația de la Ulica […] este vândută. În cazul în care întreprinderea decide să vândă ambele locații și să se mute într-o locație nouă, valoarea investițiilor va fi chiar mai mare.

(34)

Autoritățile poloneze au confirmat că, în principal, întreprinderea va fi modernizată în 2010, după mutare. Între 2010 și 2014, întreprinderea BB are în plan investirea sumei de 43 de milioane de zloți polonezi, din care […] milioane ar trebui realizate până la sfârșitul anului 2010, data programată a mutării.

(35)

Autoritățile poloneze indică faptul că investițiile planificate pentru 2010-2014 sunt proiectate să modernizeze sistemul de management de producție și să automatizeze procesul de asamblare pentru armăturile standard, să îmbunătățească calitatea produselor, să optimizeze procesul tehnologic de producție și tratamentul termic și chimic al produselor și să îmbunătățească metodele de măsurare și control. Autoritățile poloneze au confirmat de asemenea că schimbarea locației și investițiile care se vor face ulterior constituie punerea în aplicare a strategiei pe termen lung a întreprinderii.

(36)

În vederea evitării denaturării nedorite a concurenței, autoritățile poloneze împreună cu întreprinderea au propus trei opțiuni alternative ca măsuri compensatorii care vor fi puse în aplicare de întreprindere:

(a)

acoperirea producției prin reducerea numărului de produse ale întreprinderii BB cu 5 % în comparație cu producția proiectată pentru viitor a acesteia, sau

(b)

reducerea capacității prin vânzarea a 5 % din mașinile-unelte ale întreprinderii BB, sau

(c)

reducerea capacității prin vânzarea departamentului de producție al întreprinderii BB din […] care, în 2006, a reprezentat 13 % din cifra de afaceri a întreprinderii BB, generând un profit de 1,2 milioane de zloți polonezi.

(37)

Cea de-a treia opțiune, adică vânzarea departamentului de producție din […], ar conduce la o reducere de 46 % a gamei de produse a BB și la o scădere de 12 % a numărului de mașini-unelte. Cu toate acestea, departamentul de producție din […] este grevat parțial de datorii, restructurarea acestuia necesitând finanțare prin ajutorul de stat notificat. În plus, activele […] sunt ipotecate sau constituie garanții pentru plata datoriilor comerciale ale întreprinderii BB. Prin urmare, autoritățile poloneze susțin că trebuie rezolvată în primul rând problema îndatoririi întreprinderii […] și că departamentul nu poate fi vândut până cel mai devreme în 2009. BB s-a angajat să ia toate măsurile necesare pentru finalizarea vânzării până la sfârșitul anului 2009 dacă Comisia decide că aceasta ar fi o măsură compensatorie adecvată.

(38)

În ceea ce privește finanțarea procesului de restructurare, autoritățile poloneze au indicat că, având în vedere creșterea recentă a prețurilor bunurilor imobiliare din regiune și amplasarea locației care urma să fie vândută (centrul orașului Białystok), venitul preconizat din vânzare este de […] milioane de zloți polonezi. Venitul estimat din vânzarea departamentului de producție […] este de […] milioane de zloți polonezi. Nu în ultimul rând, în conformitate cu baza legală care atrage sistemul de ajutor de stat planificat, BB este obligată să transfere activele în valoare de 2,795 milioane de zloți polonezi către organul public (operatorul) în schimbul anulării datoriei.

5.   EVALUAREA AJUTORULUI

5.1.   Ajutor de stat în temeiul articolului 87 alineatul (1) din Tratatul CE

(39)

În temeiul articolului 87 alineatul (1) din Tratatul CE, ajutoarele de orice fel acordate de un stat membru sau din resursele statului, care denaturează sau ar putea denatura concurența ca urmare a favorizării anumitor întreprinderi sau a producției de bunuri sunt incompatibile cu piața comună, în măsura în care afectează schimburile comerciale între statele membre.

(40)

Anularea planificată a datoriei publice, inclusiv dobânda acumulată, precum și împrumutul din partea agenției statului implică resursele statului. Aceste soluții conferă, de asemenea, un avantaj întreprinderii prin reducerea costurilor acesteia. În ceea ce privește cea de-a doua măsură, dat fiind că BB este o întreprindere în dificultate ale cărei pasive depășesc de departe activele, aceasta nu ar fi obținut acest tip de finanțare pe piață. Elementul de ajutor poate fi privit prin urmare ca valoare întreagă a împrumutului.

(41)

Deciziile anterioare de restructurare care promiteau anularea datoriei publice și suspendarea aplicării rambursării datoriei pot constitui de asemenea ajutor. Cu toate acestea, Comisia consideră că, în acest caz, elementul de ajutor al acestor „amânări” se reflectă în ajutorul notificat, adică în interesul crescut pe toată perioada respectivă și adăugat la valoarea totală a datoriei care trebuie anulată.

(42)

Armăturile pentru uneltele din metal produse de BB sunt vândute pe piața UE. BB intră de asemenea în competiție cu alți producători europeni de pe piețe terțe. Astfel, poziția puternică de care se bucură BB ca rezultat al ajutorului de stat ar putea avea impact asupra concurenței din Europa, ceea ce înseamnă că sunt îndeplinite criteriile de denaturare a schimburilor comerciale în cadrul comunității.

(43)

Prin urmare, măsurile menționate anterior sunt considerate ca fiind ajutor de stat în sensul articolului 87 alineatul (1) din Tratatul CE.

5.2.   Derogări în temeiul articolului 87 alineatul (2) și 87 alineatul (3) din Tratatul CE

(44)

Scutirile prevăzute la articolul 87 alineatul (2) din Tratatul CE nu se aplică în acest caz. În ceea ce privește scutirile prevăzute la articolul 87 alineatul (3), dat fiind faptul că obiectul principal al ajutorului este reabilitarea pe termen lung a unei întreprinderi aflate în dificultate, se poate aplica doar scutirea prevăzută la articolul 87 alineatul (3) litera (c), care autorizează ajutorul de stat destinat dezvoltării anumitor activități economice cu condiția ca ajutorul respectiv să nu afecteze în mod negativ condițiile schimburilor comerciale, contravenind astfel interesului comun. Prin urmare, ajutorul poate fi considerat compatibil în temeiul articolului 87 alineatul (3) litera (c) din Tratatul CE doar în cazul în care sunt respectate condițiile stipulate în orientările comunitare privind ajutorul de stat pentru salvarea și restructurarea întreprinderilor aflate în dificultate (5) (denumite în continuare „orientările”).

5.3.   Eligibilitatea întreprinderii

(45)

Conform orientărilor, o întreprindere se află în dificultate dacă nu își poate reveni folosind propriile resurse, strângând fondurile de care are nevoie de la acționari sau împrumutând și dacă, fără intervenția autorităților, va ieși aproape sigur din afaceri. Orientările prezintă, de asemenea, unele trăsături specifice ale acestor întreprinderi, cum ar fi apariția datoriilor sau valoarea netă zero sau în scădere a activelor. La punctul 13 din orientări se precizează că o întreprindere care aparține unui grup comercial mai mare nu este în mod normal eligibilă pentru ajutor de restructurare, exceptând cazul în care se poate demonstra că dificultățile întreprinderii sunt intrinsece și nu constituie rezultatul unei alocări de costuri la întâmplare în cadrul grupului, și că dificultățile sunt prea mari ca să poată fi rezolvate de grupul în sine.

(46)

BB trebuie considerată drept „întreprindere aflată în dificultate” în sensul orientărilor. Capitalul propriu al acesteia este negativ. Întreprinderea rambursează datorii vechi către creditorii privați în conformitate cu acordurile semnate (ultimele rate urmează a fi plătite în 2009). În cazul în care întreprinderea nu își lichidează datoriile publice (prin rambursare sau anulare), aceasta va trebui plătită foarte repede. Existența acestei datorii va face imposibilă rambursarea ratelor către creditorii privați, și mai mult ca sigur, întreprinderea va da faliment. BB nu poate împrumuta fonduri de pe piață pentru a rambursa această datorie publică, deoarece situația financiară a acesteia este foarte proastă, iar activele acesteia au fost deja lăsate garanție.

(47)

Existența profiturilor nu schimbă această analiză cu privire la eligibilitatea întreprinderii, deoarece capitalul propriu al întreprinderii BB rămâne negativ. Nu trebuie uitat, de asemenea, că a fost posibilă generarea profiturilor doar pentru că autoritățile publice au suspendat intrarea în vigoare, având în vedere anularea planificată a datoriei.

(48)

Întreprinderea mamă a BB se află de asemenea în dificultate, înregistrând pierderi și acumulând datorii, aflându-se astfel în imposibilitatea de a soluționa problemele întreprinderii BB. Dificultățile întreprinderii mamă au început la scurt timp după 2000. Imposibilitatea întreprinderii mamă de a rambursa un împrumut acordat de BB, ceea ce constituie unul dintre motivele dificultăților întreprinderii BB, reflectă dificultățile financiare reale cu care se confruntă întreprinderea mamă. Aceasta nu a fost o încercare de a crește profiturile unei părți din grup sau o agravare deliberată a dificultăților întreprinderii BB.

5.4.   Reabilitarea

(49)

În decizia de inițiere a procedurii formale de investigație, Comisia și-a exprimat îndoielile în legătură cu operațiunea de restructurare, arătând că aceasta a avut în principal un domeniu de aplicare financiar, dar nu a reușit să ia în considerare restructurarea financiară. Conform deciziei de inițiere a procedurii formale de investigație, autoritățile poloneze au furnizat informații suplimentare, reducând îndoielile Comisiei cu privire la reabilitare.

(50)

Analiza detaliată a conturilor întreprinderii BB indică o îmbunătățire reală a operațiunilor întreprinderii din perioada 2004-2005. Evenimentele fortuite au contribuit doar în mod limitat la această îmbunătățire. Evenimentele fortuite cum ar fi anularea datoriilor, au avut un impact suplimentar pozitiv asupra rezultatelor întreprinderii, dar principala sursă a profiturilor întreprinderii BB rezultă din activitățile operaționale ale acesteia.

(51)

Analiza privind restructurarea produselor demonstrează că întreprinderea se concentrează din ce în ce mai mult pe produsele cu valoare adăugată mai ridicată (în 2001, întreprinderea BB a produs 709 000 articole cu o cifră de afaceri de 84,9 milioane de zloți polonezi, în timp ce în 2006 a produs 377 000 articole cu o cifră de afaceri de 93,8 milioane de zloți polonezi).

(52)

Investițiile planificate pentru perioada 2003-2009 se ridică la 14,75 milioane de zloți polonezi. De fapt, întreprinderea intenționează să pună în aplicare un program de investiții majore suplimentare în 2010 în valoare de […] milioane de zloți polonezi, care are legătură cu mutarea planificată a fabricii într-o locație nouă. În opinia Comisiei, viabilitatea întreprinderii pe termen lung va fi restabilită doar prin punerea în aplicare a celei de-a doua părți a programului de investiții.

(53)

Din acest motiv, și având în vedere că vânzarea de bunuri imobiliare necesară pentru finanțarea investițiilor urmează să se amâne până în 2010, Comisia este de părere că perioada de restructurare ar trebui prelungită până la sfârșitul anului 2010 și că investițiile planificate de întreprindere pentru 2010 ar trebui să constituie parte din măsurile de restructurare. Drept rezultat, investițiile din perioada 2003-2010 s-ar ridica la […] zloți polonezi (14,75 milioane + […] milioane de zloți polonezi), cu mult mai mult decât suma planificată inițial de 15,6 milioane de zloți polonezi.

(54)

Comisia constată că rentabilitatea capitalului propriu al întreprinderii BB nu se poate calcula în prezent deoarece capitalul propriu este negativ. Până în 2010, capitalul propriu al întreprinderii va fi reconstituit pas cu pas. Cifrele aferente anului 2011 pot servi drept valoare pe termen lung. În anul respectiv, rentabilitatea capitalului propriu va fi de 9 % (profit net de 4 milioane de zloți polonezi la un capital propriu de 44 milioane). Deși nu este prea ridicat, acest nivel pare a fi justificat în lumina faptului că BB funcționează pe o piață cu concurență importantă din partea Asiei și unde piețele marginale sunt exploatate.

(55)

Pe baza acestor elemente, Comisia conchide că punerea în aplicare a planului de restructurare va restabili viabilitatea întreprinderii cu condiția ca restructurarea să includă punerea în aplicare a investițiilor planificate pentru 2010, iar perioada de restructurare să fie extinsă până la sfârșitul anului 2010.

5.5.   Evitarea denaturării inoportune a concurenței

(56)

Conform deciziei Comisiei, în temeiul articolului 88 alineatul (2) din Tratatul CE, autoritățile poloneze au propus trei măsuri compensatorii alternative care ar putea fi puse în aplicare de întreprinderea BB.

(57)

În ceea ce privește prima propunere, adică o reducere de 5 % din numărul de articole produse, Comisia constată că BB evoluează în mod natural către o gamă de produse mai mici, dar cu o valoare adăugată mai mare. În consecință, Comisia consideră că este posibil ca măsura în cauză să nu aibă impact asupra comportamentului întreprinderii în practică, și prin urmare nu va garanta că prezența întreprinderii BB pe piață este redusă.

(58)

Cea de a doua opțiune a avut în vedere vânzarea a 5 % din utilajele întreprinderii. Luând în considerare faptul că BB intenționează să pună în aplicare un program de modernizare semnificativă care include cumpărarea de utilaje noi mai eficiente, Comisia nu apreciază această opțiune cape o măsură compensatorie valabilă, dat fiind că capacitatea de producție a utilajelor vândutecare s-ar putea compensa prin capacitatea mare a noilor echipamente.

(59)

În lumina celor expuse anterior, Comisia consideră că aceste două opțiuni nu garantează că efectele adverse ale ajutorului în legătură cu concurența sunt limitate.

(60)

Cea de-a treia opțiune constă în vânzarea departamentului de producție al întreprinderii din […]. Această vânzare ar reduce gama de produse a întreprinderii BB cu 46 %, cifra de afaceri a acesteia cu 13 %, iar numărul de mașini-unelte, cu 12 %. Ca atare, această opțiune include soluțiile oferite în primele două propuneri, plus elemente suplimentare. În plus, imediat ce […] departament de producție este scos la vânzare, potențialii concurenți ai întreprinderii vor avea posibilitatea de a obține o parte organizată a capacităților întreprinderii BB, care ar atenua efectele negative ale ajutorului. Nu în ultimul rând, departamentul de producție din […] este viabil, generând profituri de 1,2 milioane zloți polonezi în 2006 și, ca atare, nu este necesar să fie vândut în scop de restructurare.

(61)

În lumina celor expuse anterior, Comisia consideră că vânzarea departamentului de producție din […] reprezintă o măsură valabilă și suficient de compensatorie.

5.6.   Ajutor limitat la minim

(62)

La alineatul (45) din decizia de inițiere a procedurilor, Comisia și-a exprimat îndoielile că rambursarea planificată a unor datorii în timpul perioadei de restructurare (6) ar putea fi inclusă în costurile de restructurare. Aceste îndoieli nu s-au redus. Comisia constată că fondurile în cauză au fost împrumutate ca parte din finanțarea nominală a operațiunilor întreprinderii și că acestea pot fi rambursate prin resursele existente ale întreprinderii.

(63)

Cu toate acestea, respectând prelungirea perioadei de restructurare până în 2010, în vederea includerii investițiilor care au loc în anul respectiv, prezentele investiții trebuie incluse în lista costurilor de restructurare.

(64)

La alineatele (46) și (47) din decizia de inițiere a procedurilor, Comisia a ridicat problema că unele măsuri notificate de Polonia ar putea fi considerate drept o contribuție a beneficiarului în temeiul alineatelor (43) și (44) din orientări. Aceste îndoieli nu s-au redus. Prin urmare, măsurile în cauză nu vor fi apreciate ca o contribuție a beneficiarului sub forma analizei următoare.

(65)

Drept rezultat, lista costurilor de restructurare, contribuția beneficiarului și ajutorul de stat sunt după cum urmează:

(mii de zloți polonezi)

 

2003-2009

2010

2003-2010

Costuri de restructurare

Restructurarea datoriei publice

31 431

 

31 431

Investiții

14 754

[…]

[…]

Total

46 185

[…]

[…]

Contribuție proprie

Vânzarea activelor (locația de la Ulica […])

 

[…]

[…]

Transferul activelor

2 795

 

2 795

Vânzarea departamentului de producție din […]

[…]

 

[…]

Total

[…]

[…]

[…]

Ajutor de stat

31 431

 

31 431

Contribuție proprie/costuri de restructurare: 50,4 %

(66)

Contribuția proprie a întreprinderii BB la costurile totale de restructurare este prin urmare echivalentă cu 50,4 %, ceea ce este în linie cu orientările privind ajutorul de salvare și restructurare.

(67)

Alineatul (45) din orientări prevede: „Pentru a limita efectul de denaturare, suma ajutorului sau forma de acordare a acestuia trebuie să fie astfel încât să se evite furnizarea către întreprindere de numerar în surplus”. Comisia constată că întreprinderea obține încă o dată profit. Cu toate acestea, viabilitatea acesteia este amenințată din cauza valorii datoriilor sale care trebuie plătite imediat. Faptul că jumătate din ajutor a fost acordat sub forma unui împrumut ajută la garantarea că ajutorul este limitat la minimul necesar. Aceasta deoarece împrumutul furnizează întreprinderii BB resurse imediate pentru plata restanțelor. În același timp, întreprinderea BB va trebui să ramburseze împrumutul în viitor. Acest lucru va fi posibil datorită profiturilor reale și va garanta că întreprinderea nu acumulează numerar în surplus în sensul orientărilor.

(68)

Prin urmare, Comisia consideră că ajutorul este limitat la minimul necesar.

6.   CONCLUZII

(69)

Comisia concluzionează că ajutorul de stat notificat în favoarea întreprinderii Bison Bial poate fi declarat compatibil cu piața comună cu condiția să fie îndeplinite condițiile impuse,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Măsurile de ajutor în valoare de 31,43 milioane de zloți polonezi notificate de Polonia pentru Bison Bial sunt compatibile cu piața comună, fiind supuse obligațiilor și condițiilor prevăzute la articolul 2.

Articolul 2

(1)   Perioada de restructurare se prelungește până la sfârșitul anului 2010, iar planul de restructurare se pune în aplicare în întregime.

(2)   Locația de la Ulica […] trebuie vândută până la sfârșitul anului 2010.

(3)   Investițiile de cel puțin 41,61 milioane de zloți polonezi se pun în aplicare până la sfârșitul perioadei de restructurare, adică sfârșitul anului 2010.

(4)   Departamentul de producție din […] este vândut până la sfârșitul anului 2009 unui cumpărător independent de întreprinderea BB. Autoritățile poloneze garantează că, anterior vânzării, activitatea comercială a departamentului de producție din […] se desfășoară corect, că dispune de mijloacele necesare pentru dezvoltarea normală a acesteia și că beneficiarul nu ia niciun fel de măsuri care i-ar diminua în mod intenționat valoarea, de exemplu transferul de active necorporale, personal, clienți sau capacitate de vânzări spre alte părți din Bison Bial.

Articolul 3

Autoritățile poloneze vor transmite rapoarte bianuale privind progresul procesului de restructurare.

Articolul 4

Prezenta decizie se adresează Republicii Polonia.

Adoptată la Bruxelles, 12 septembrie 2007.

Pentru Comisie

Neelie KROES

Membru al Comisiei


(1)  JO C 23, 1.2.2007, p. 20.

(2)  A se vedea nota de subsol 1.

(3)  Informații confidențiale.

(4)  Autoritățile poloneze au sugerat că, pentru a calcula elementul de ajutor al măsurii, valoarea activelor care ar fi transferate către operator în schimbul anulării datoriilor ar trebui dedusă din valoarea nominală a ajutorului. În principal, transferul acestor active reprezintă contribuția întreprinderii la restructurare și nu are niciun fel de impact asupra valorii măsurii de ajutor. Prin urmare, în acest caz, elementul de ajutor este egal cu valoarea nominală a ajutorului.

(5)  JO C 244, 1.10.2004, p. 2.

(6)  A se vedea tabelul 1 din decizia de inițiere a procedurilor.