ISSN 1830-3625

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 15

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 51
18 ianuarie 2008


Cuprins

 

I   Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare este obligatorie

Pagina

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul (CE) nr. 31/2008 al Consiliului din 15 noiembrie 2007 privind încheierea Acordului de parteneriat în sectorul pescuitului dintre Comunitatea Europeană și Republica Madagascar

1

 

 

Regulamentul (CE) nr. 32/2008 al Comisiei din 17 ianuarie 2008 de stabilire a sumelor forfetare la import pentru determinarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

3

 

*

Regulamentul (CE) nr. 33/2008 al Comisiei din 17 ianuarie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Directivei 91/414/CEE a Consiliului în privința unei proceduri ordinare și a unei proceduri accelerate de evaluare a substanțelor active prevăzute în programul de lucru menționat la articolul 8 alineatul (2) din directiva respectivă, dar care nu au fost incluse în anexa I la aceasta ( 1 )

5

 

 

Regulamentul (CE) nr. 34/2008 al Comisiei din 17 ianuarie 2008 de stabilire a prețurilor reprezentative în sectorul cărnii de pasăre și cel al ouălor și pentru ovalbumină și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1484/95

13

 

 

Regulamentul (CE) nr. 35/2008 al Comisiei din 17 ianuarie 2008 de neacordare a restituirii la export pentru unt în cadrul licitației permanente prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 581/2004

15

 

 

Regulamentul (CE) nr. 36/2008 al Comisiei din 17 ianuarie 2008 de stabilire a restituirilor la export în sectorul cărnii de vită și mânzat

16

 

 

Regulamentul (CE) nr. 37/2008 al Comisiei din 17 ianuarie 2008 de modificare a prețurilor reprezentative și a valorilor taxelor la import suplimentare pentru anumite produse din sectorul zahărului, stabilite de Regulamentul (CE) nr. 1109/2007 pentru anul de comercializare 2007/2008

20

 

 

Regulamentul (CE) nr. 38/2008 al Comisiei din 17 ianuarie 2008 privind eliberarea licențelor de import de orez în cadrul contingentelor tarifare deschise pentru subperioada ianuarie 2008 prin Regulamentul (CE) nr. 1529/2007

22

 

 

Regulamentul (CE) nr. 39/2008 al Comisiei din 17 ianuarie 2008 stabilind ratele de restituire aplicabile anumitor produse lactate exportate sub formă de mărfuri care nu sunt incluse în anexa I la tratat

25

 

 

II   Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare nu este obligatorie

 

 

DECIZII

 

 

Comisie

 

 

2008/58/CE

 

*

Decizia Comisiei din 26 noiembrie 2007 de autorizare a acidificării musturilor și a vinurilor produse în zona viticolă B din Austria pentru campania 2007-2008 [notificată cu numărul C(2007) 5615]

28

 

 

2008/59/CE

 

*

Decizia Comisiei din 18 decembrie 2007 de adaptare a coeficienților corectori aplicabili de la 1 august 2006, 1 septembrie 2006, 1 octombrie 2006, 1 noiembrie 2006, 1 decembrie 2006 și 1 ianuarie 2007 remunerațiilor funcționarilor, ale agenților temporari și ale agenților contractuali ai Comunităților Europene repartizați în țările terțe, precum și ale unei părți dintre funcționarii care continuă să-și desfășoare activitatea în cele două noi state membre pentru o perioadă de cel mult nouăsprezece luni de la data aderării celor două noi state membre

29

 

 

2008/60/CE

 

*

Decizia Comisiei din 21 decembrie 2007 de modificare a Deciziei 2003/548/CE a cu privire la eliminarea unor anumite tipuri de linii închiriate din setul minim de linii închiriate [notificată cu numărul C(2007) 6635]  ( 1 )

32

 

 

2008/61/CE

 

*

Decizia Comisiei din 17 ianuarie 2008 de modificare a anexei II la Decizia 79/542/CEE a Consiliului în ceea ce privește importurile de carne proaspătă de vită provenind din Brazilia [notificată cu numărul C(2008) 28]  ( 1 )

33

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


I Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare este obligatorie

REGULAMENTE

18.1.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 15/1


REGULAMENTUL (CE) NR. 31/2008 AL CONSILIULUI

din 15 noiembrie 2007

privind încheierea Acordului de parteneriat în sectorul pescuitului dintre Comunitatea Europeană și Republica Madagascar

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 37 coroborat cu articolul 300 alineatul (2) și alineatul (3) primul paragraf,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Parlamentului European,

întrucât:

(1)

Comunitatea și Republica Madagascar au negociat și parafat un acord de parteneriat în sectorul pescuitului care acordă pescarilor comunitari posibilitatea de a pescui în apele aflate sub suveranitatea Republicii Madagascar.

(2)

Este în interesul Comunității să aprobe acordul menționat anterior.

(3)

Este necesară definirea metodei de repartizare a posibilităților de pescuit între statele membre,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Acordul de parteneriat în sectorul pescuitului dintre Comunitatea Europeană și Republica Madagascar se aprobă în numele Comunității.

Textul acordului este anexat la prezentul regulament (1).

Articolul 2

Posibilitățile de pescuit stabilite prin protocolul la acord sunt repartizate între statele membre după cum urmează:

Categorie de pescuit

Tip de navă

Stat membru

Licențe sau cote

Pescuit de ton

Nave frigorifice pentru pescuit ton

Spania

23

Franța

19

Italia

1

Pescuit de ton

Nave de pescuit cu paragate plutitoare care depășesc 100 GT

Spania

25

Franța

13

Portugalia

7

Regatul Unit

5

Pescuit de ton

Nave de pescuit cu paragate plutitoare al căror tonaj este inferior sau egal cu 100 GT

Franța

26

Pescuit de specii demersale

Pescuit experimental cu paragate sau cu paragate de fund

Franța

5

În cazul în care cererile de licență ale acestor state membre nu epuizează posibilitățile de pescuit stabilite prin protocol, Comisia poate avea în vedere cereri de licență depuse de orice alt stat membru.

Articolul 3

Statele membre ale căror nave pescuiesc în cadrul prezentului acord raportează Comisiei cantitățile capturate din fiecare stoc în zona de pescuit a Madagascarului, în conformitate cu normele prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 500/2001 al Comisiei din 14 martie 2001 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2847/93 al Consiliului în ceea ce privește controlul capturilor realizate de vasele de pescuit comunitare în apele unei țări terțe și în larg (2).

Articolul 4

Prezentul regulament intră în vigoare în a șaptea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 15 noiembrie 2007.

Pentru Consiliu

Președintele

M. L. RODRIGUES


(1)  A se vedea textul acordului în JO L 331, 17.12.2007, p. 7.

(2)  JO L 73, 15.3.2001, p. 8.


18.1.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 15/3


REGULAMENTUL (CE) NR. 32/2008 AL COMISIEI

din 17 ianuarie 2008

de stabilire a sumelor forfetare la import pentru determinarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1580/2007 al Comisiei din 21 decembrie 2007 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentelor (CE) nr. 2200/96, (CE) nr. 2201/96 și (CE) nr. 1182/2007 ale Consiliului în sectorul fructelor și legumelor (1), în special articolul 138 alineatul (1),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 1580/2007 prevede, ca urmare a rezultatelor negocierilor comerciale multilaterale din Runda Uruguay, criteriile pentru stabilirea de către Comisie a sumelor forfetare la import din țările terțe, pentru produsele și termenele menționate în anexa acestuia.

(2)

În conformitate cu criteriile menționate anterior, sumele forfetare la import trebuie stabilite la nivelurile prevăzute în anexa la prezentul regulament,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Sumele forfetare la import prevăzute la articolul 138 din Regulamentul (CE) nr. 1580/2007 sunt stabilite așa cum este indicat în tabelul din anexă.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 18 ianuarie 2008.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 17 ianuarie 2008.

Pentru Comisie

Jean-Luc DEMARTY

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 350, 31.12.2007, p. 1.


ANEXĂ

la Regulamentul Comisiei din 17 ianuarie 2008 de stabilire a sumelor forfetare la import pentru determinarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

(EUR/100 kg)

(Cod NC)

Codul țărilor terțe (1)

Suma forfetară la import

0702 00 00

IL

134,0

MA

53,3

TN

129,8

TR

99,8

ZZ

104,2

0707 00 05

JO

187,5

MA

48,4

TR

114,1

ZZ

116,7

0709 90 70

MA

97,4

TR

140,9

ZZ

119,2

0709 90 80

EG

313,6

ZZ

313,6

0805 10 20

EG

48,6

IL

54,3

MA

72,8

TN

62,9

TR

80,2

ZA

52,9

ZZ

62,0

0805 20 10

MA

108,5

TR

101,8

ZZ

105,2

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

63,4

IL

76,2

JM

120,0

TR

80,4

ZZ

85,0

0805 50 10

BR

72,8

EG

102,1

IL

123,3

TR

119,8

ZA

54,7

ZZ

94,5

0808 10 80

CA

96,2

CN

76,8

MK

40,4

US

115,5

ZA

59,7

ZZ

77,7

0808 20 50

CN

65,6

US

88,7

ZZ

77,2


(1)  Nomenclatorul țărilor, astfel cum este stabilit de Regulamentul (CE) nr. 1833/2006 al Comisiei (JO L 354, 14.12.2006, p. 19). Codul „ZZ” reprezintă „alte origini”.


18.1.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 15/5


REGULAMENTUL (CE) NR. 33/2008 AL COMISIEI

din 17 ianuarie 2008

de stabilire a normelor de aplicare a Directivei 91/414/CEE a Consiliului în privința unei proceduri ordinare și a unei proceduri accelerate de evaluare a substanțelor active prevăzute în programul de lucru menționat la articolul 8 alineatul (2) din directiva respectivă, dar care nu au fost incluse în anexa I la aceasta

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva 91/414/CEE a Consiliului din 15 iulie 1991 privind introducerea pe piață a produselor de uz fitosanitar (1), în special articolul 6 alineatul (5),

întrucât:

(1)

Articolul 8 alineatul (2) din Directiva 91/414/CEE prevede că, la doi ani de la data notificării directivei respective, Comisia demarează un program de lucru pentru examinarea progresivă a substanțelor active de pe piață. Programul respectiv a fost divizat în patru etape, dintre care ultima urmează să expire la 31 decembrie 2008, conform Deciziei 2003/565/CE a Comisiei din 25 iulie 2003 de prelungire a perioadei prevăzute la articolul 8 alineatul (2) din Directiva 91/414/CEE a Consiliului (2).

(2)

Prima etapă a acestui program a fost instituită prin Regulamentul (CEE) nr. 3600/92 al Comisiei din 11 decembrie 1992 de stabilire a normelor de punere în aplicare a primei etape a programului de lucru prevăzut la articolul 8 alineatul (2) din Directiva 91/414/CEE a Consiliului privind introducerea pe piață a produselor de uz fitosanitar (3). Etapele a doua și a treia ale acestui program au fost instituite prin Regulamentul (CE) nr. 451/2000 al Comisiei din 28 februarie 2000 de stabilire a normelor de punere în aplicare a fazelor a doua și a treia din programul de lucru, în conformitate cu articolul 8 alineatul (2) din Directiva 91/414/CEE (4) și Regulamentul (CE) nr. 1490/2002 al Comisiei (5). A patra etapă de lucru a fost instituită prin Regulamentul (CE) nr. 2229/2004 al Comisiei din 3 decembrie 2004 de stabilire a normelor suplimentare de punere în aplicare a etapei a patra a programului de lucru menționat la articolul 8 alineatul (2) din Directiva 91/414/CEE a Consiliului (6).

(3)

În vederea includerii în anexa I la Directiva 91/414/CEE a substanțelor active prevăzute în prima, a doua, a treia și a patra etapă ale programului de lucru menționat la articolul 8 alineatul (2) din directiva respectivă, este necesar să se asigure norme detaliate pentru retransmiterea de cereri, prin care să se evite dublarea eforturilor, să se mențină un nivel ridicat de siguranță și să se asigure adoptarea rapidă a unei decizii. De asemenea, este necesară precizarea relației între solicitanți, statele membre, Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară, denumită în continuare „autoritatea”, și Comisie, precum și a obligațiilor fiecărei părți cu privire la aplicarea procedurii.

(4)

Pentru substanțele din prima etapă a programului, dosarele au fost depuse în cursul anilor 1995 și 1996. Autoritatea nu a aplicat nicio procedură de evaluare reciprocă. Având în vedere vechimea dosarelor originale, precum și schimbările survenite în privința cunoștințelor științifice, reflectate în documentele de orientare elaborate de serviciile Comisiei, ar trebui să se solicite pentru aceste substanțe un dosar complet și actualizat, iar autoritatea ar trebui, în principiu, să aplice o procedură de evaluare reciprocă. Aceleași dispoziții ar trebui, în principiu, să se aplice substanțelor care au făcut parte din etapele 2, 3 și 4 ale programului de revizuire, dar, în cazul în care s-a pregătit un proiect de raport de evaluare și este depusă o cerere într-un interval de timp rezonabil după adoptarea deciziei care prevede că substanța nu trebuie inclusă în anexa I la Directiva 91/414/CEE, poate fi pusă în aplicare o procedură accelerată.

(5)

Pentru substanțele din cea de-a doua etapă a programului, au fost aplicate termene stricte și, din acest motiv, a fost necesar ca deciziile să fie adoptate pe baza informațiilor disponibile, care au făcut obiectul unei evaluări reciproce de către autoritate. În unele cazuri, au fost identificate probleme care au dus la neincluderea unor anumite substanțe în anexa I la Directiva 91/414/CEE. Pentru acele substanțe, dosarele originale au fost depuse cel târziu în aprilie 2002. Între 2003 și 2006, autoritatea a realizat evaluări reciproce și, prin urmare, dosarele sunt actualizate. În unele dintre aceste cazuri, numai un număr limitat de studii poate fi solicitat pentru a întocmi un dosar complet de retransmitere a cererilor referitoare la posibila includere a unor substanțe în anexa I, pe baza acelorași utilizări recomandate sau a unor utilizări recomandate mai restrictive. Este adecvat să se asigure o procedură accelerată de retransmitere și evaluare reciprocă în cazurile în care dosarul a fost întocmit și luat în discuție recent. Aceeași situație ar trebui să se aplice în cazul substanțelor din cea de-a treia și cea de-a patra etapă a programului de revizuire și pentru care procedurile au fost modificate ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1095/2007.

(6)

Date suplimentare ar trebui să fie luate în considerație numai dacă acestea sunt transmise în cadrul termenelor stabilite.

(7)

Ar trebui să se asigure posibilitatea de a depune, în orice moment, o nouă cerere pentru aceeași substanță.

(8)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

CAPITOLUL I

DOMENIUL DE APLICARE ȘI DEFINIȚIILE

Articolul 1

Domeniul de aplicare

Prezentul regulament stabilește normele de depunere și evaluare a cererilor de includere în anexa I la Directiva 91/414/CEE a substanțelor active care au fost evaluate de Comisie în cadrul programului de revizuire menționat la articolul 8 alineatul (2) din directiva respectivă dar care, până la datele menționate la literele (a), (b) și (c) nu fuseseră incluse în anexa I la directiva respectivă:

(a)

pentru substanțele din prima etapă a programului – până la 31 decembrie 2006 sau, în cazul metalaxilului – până la 30 iunie 2010;

(b)

pentru substanțele din cea de-a doua etapă a programului – până la 30 septembrie 2007;

(c)

pentru substanțele din cea de-a treia și cea de-a patra etapă a programului – până la 31 decembrie 2008.

Articolul 2

Definiții

În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele definiții:

(a)

„solicitant” desemnează persoana care fabrică ea însăși substanța activă sau care încredințează fabricarea acesteia unei alte părți sau persoane desemnate de fabricant în calitate de reprezentant exclusiv în sensul respectării prezentului regulament;

(b)

„comitet” desemnează Comitetul permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală menționat la articolul 19 din Directiva 91/414/CEE;

(c)

„substanțele din prima etapă a programului” desemnează substanțele active enumerate în anexa I la Regulamentul (CEE) nr. 3600/92;

(d)

„substanțele din cea de-a doua etapă a programului” desemnează substanțele active enumerate în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 451/2000;

(e)

„substanțele din cea de-a treia etapă a programului” desemnează substanțele active enumerate în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1490/2002;

(f)

„substanțele din cea de-a patra etapă a programului” desemnează substanțele active enumerate în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 2229/2004.

CAPITOLUL II

PROCEDURA ORDINARĂ

Articolul 3

Cererea

(1)   Un solicitant care dorește să obțină includerea în anexa I la Directiva 91/414/CEE a unei substanțe active dintre cele care fac obiectul articolului 1, transmite unui stat membru (denumit, în continuare, „statul membru raportor”) o cerere pentru substanța activă respectivă, împreună cu un dosar complet care să includă, după cum este prevăzut la articolul 4, un dosar rezumativ prin care să se demonstreze că substanța activă în cauză îndeplinește cerințele prevăzute la articolul 5 din directiva respectivă. Responsabilitatea de demonstrare a îndeplinirii cerințelor respective revine solicitantului.

(2)   La momentul depunerii cererii, solicitantul are posibilitatea, în conformitate cu articolul 14 din Directiva 91/414/CEE, de a solicita păstrarea caracterului confidențial al anumitor părți ale dosarului menționat la alineatul (1) din prezentul articol. Solicitantul furnizează explicații cu privire la motivele pentru care solicită păstrarea caracterului confidențial pentru fiecare document sau fiecare parte de document în cauză.

Acesta depune, în același timp, eventualele cereri de protecție a datelor în conformitate cu articolul 13 din Directiva 91/414/CEE.

Informațiile pentru care trebuie să fie păstrat caracterul confidențial sunt transmise separat de către solicitant.

Articolul 4

Dosarele

(1)   Dosarul rezumativ conține următoarele elemente:

(a)

date referitoare la un număr limitat de utilizări reprezentative ale cel puțin unui produs de protecție a plantelor care conține substanța activă respectivă, prin care să se demonstreze faptul că sunt îndeplinite cerințele prevăzute la articolul 5 din Directiva 91/414/CEE;

(b)

pentru fiecare punct al cerințelor privind datele referitoare la substanța activă care face obiectul anexei II la Directiva 91/414/CEE, rezumatul și rezultatele testelor și ale studiilor efectuate, numele proprietarului acestora, precum și al persoanei sau al institutului care a efectuat testele și studiile;

(c)

pentru fiecare punct al cerințelor privind datele referitoare la produsul de protecție a plantelor care face obiectul anexei III la Directiva 91/414/CEE, rezumatul și rezultatele testelor și ale studiilor efectuate, numele proprietarului acestora, precum și al persoanei sau al institutului care a efectuat testele și studiile relevante pentru evaluarea cerințelor prevăzute la articolul 5 din directiva respectivă, luând în considerație faptul că lipsa unor date din dosarul întocmit conform anexei II sau III, datorată unei game reduse de utilizări reprezentative propuse, poate duce la restricții în privința înscrierii substanțelor în anexa I;

(d)

o listă de control care să demonstreze caracterul complet al dosarului menționat la alineatul (2);

(e)

motivele pentru care rapoartele testelor și studiilor transmise sunt necesare în vederea includerii pentru prima oară a substanței active;

(f)

o evaluare a tuturor informațiilor transmise.

(2)   Dosarul complet conține textul integral al fiecărui raport al testelor și studiilor efectuate, cu privire la toate informațiile menționate la literele (b) și (c) de la alineatul (1).

Articolul 5

Verificarea caracterului complet al dosarului

(1)   În termen de 30 de zile de la primirea cererii, statul membru raportor verifică dacă dosarele depuse odată cu cererea conțin toate elementele prevăzute la articolul 4, utilizând în acest scop lista de control menționată la articolul 4 alineatul (1) litera (d).

(2)   În cazul în care unul sau mai multe dintre elementele prevăzute la articolul 4 lipsesc, statul membru îl informează pe solicitant asupra acestui fapt, stabilind termenul de transmitere a acestor elemente; acest termen nu trebuie să depășească șase luni.

(3)   În cazul în care la expirarea termenului menționat la alineatul (2) solicitantul nu a transmis elementele care lipseau, statul membru raportor semnalează acest fapt solicitantului, precum și Comisiei și celorlalte state membre. În cazul în care, după ce a oferit solicitantului ocazia de a prezenta observații asupra acestei situații, Comisia stabilește că solicitantul nu a transmis elementele care lipseau, aceasta adoptă o decizie prin care se specifică faptul că substanța activă respectivă nu trebuie inclusă în anexa I la Directiva 91/414/CEE. O astfel de decizie pune capăt evaluării substanței active respective în conformitate cu prezentul regulament.

(4)   O nouă cerere pentru aceeași substanță poate fi depusă în orice moment.

(5)   În cazul în care dosarele depuse odată cu cererea conțin toate elementele prevăzute la articolul 3, statul membru raportor informează solicitantul, Comisia, celelalte state membre și autoritatea cu privire la caracterul complet al cererii.

Articolul 6

Publicarea informațiilor

Pentru cererile a căror caracter complet a fost stabilit, Comisia face publice următoarele informații:

(a)

numele substanței active;

(b)

data cererii;

(c)

numele și adresa solicitanților;

(d)

statul membru raportor.

Articolul 7

Prezentarea informațiilor de către terți

(1)   Orice persoană sau stat membru care dorește să prezinte statului membru raportor informații care ar putea contribui la evaluare, în special în privința efectelor potențial periculoase ale substanței active sau ale reziduurilor acesteia asupra sănătății oamenilor și animalelor și asupra mediului, prezintă aceste informații, fără a aduce atingere articolului 7 din Directiva 91/414/CEE, în termen de cel mult nouăzeci de zile de la data la care informațiile menționate la articolul 6 sunt făcute publice.

(2)   Statul membru raportor prezintă, fără întârziere, autorității și solicitantului informațiile primite.

(3)   Solicitantul poate transmite statului membru raportor și autorității observațiile sale cu privire la informațiile transmise, în termen de cel mult șaizeci de zile de la data la care aceste informații i-au parvenit.

Articolul 8

Evaluarea de către statul membru raportor

(1)   În termen de douăsprezece luni de la data cererii prevăzute la articolul 3 alineatul (1), statul membru raportor pregătește și transmite Comisiei un raport (denumit în continuare „proiect de raport de evaluare”) care determină în ce măsură este de așteptat ca substanța activă în cauză să îndeplinească cerințele prevăzute la articolul 5 din Directiva 91/414/CEE. De asemenea, statul membru raportor transmite autorității o copie a acestui raport și informează, în același timp, solicitantul asupra transmiterii proiectului de raport de evaluare, solicitându-i acestuia să prezinte imediat dosarul actualizat autorității, statelor membre și Comisiei.

(2)   Statul membru raportor poate consulta autoritatea.

(3)   În cazul în care statul membru raportor necesită informații suplimentare, acesta stabilește un termen de prezentare a acestor informații de către solicitant. În astfel de cazuri, perioada de douăsprezece luni se prelungește cu termenul suplimentar acordat de statul membru raportor. Perioada suplimentară este de cel mult șase luni și încetează în momentul în care statului membru raportor îi parvin informațiile suplimentare. Acesta informează Comisia și autoritatea asupra acestui fapt. În evaluarea pe care o efectuează, statul membru raportor ia în considerație doar informațiile transmise în cadrul termenului prevăzut.

(4)   În cazul în care la expirarea termenului menționat la alineatul (3) solicitantul nu a transmis elementele care lipseau, statul membru raportor semnalează acest fapt solicitantului, precum și Comisiei și celorlalte state membre. În cazul în care, după ce a oferit solicitantului ocazia de a-și prezenta observațiile, Comisia stabilește că acesta nu a transmis elementele care lipseau și care sunt necesare pentru a decide dacă substanța în cauză îndeplinește cerințele prevăzute la articolul 5 din Directiva 91/414/CEE, aceasta adoptă o decizie prin care se specifică faptul că substanța activă respectivă nu trebuie inclusă în anexa I la directiva menționată și se pune capăt evaluării substanței active respective în conformitate cu prezentul regulament.

(5)   O nouă cerere pentru aceeași substanță poate fi depusă în orice moment.

Articolul 9

Primirea proiectului de raport de evaluare și accesul la acesta

Autoritatea comunică solicitantului, celorlalte state membre și Comisiei proiectul de raport de evaluare transmis de statul membru raportor, de îndată ce a primit dosarul prevăzut la articolul 8 alineatul (1).

Aceasta îl pune la dispoziția publicului, după ce a acordat solicitantului un termen de două săptămâni pentru a solicita păstrarea caracterului confidențial al anumitor părți din proiectul de raport de evaluare.

Autoritatea acordă statelor membre și solicitantului un termen de nouăzeci de zile pentru transmiterea, în scris, a observațiilor acestora.

Dacă este cazul, autoritatea organizează o evaluare reciprocă la care participă experți din partea statelor membre.

Articolul 10

Concluziile autorității

(1)   În termen de nouăzeci de zile de la sfârșitul perioadei prevăzute la articolul 9 al treilea paragraf din prezentul regulament, autoritatea își formulează concluziile cu privire la eventuala îndeplinire de către substanța activă a cerințelor menționate la articolul 5 din Directiva 91/414/CEE și i le comunică solicitantului, statelor membre și Comisiei.

Dacă este cazul, autoritatea abordează în concluziile sale opțiunile de diminuare a riscurilor cu privire la utilizările prevăzute care au fost identificate în proiectul de raport de evaluare.

(2)   În cazul în care autoritatea are nevoie de informații suplimentare, aceasta acordă solicitantului, cu consultarea statului membru raportor, un termen de maximum nouăzeci de zile pentru a furniza informațiile respective autorității și statului membru raportor. În astfel de cazuri, perioada de nouăzeci de zile prevăzută la alineatul (1) se prelungește cu termenul suplimentar acordat de autoritate. Autoritatea informează Comisia și statele membre. În elaborarea concluziei sale, autoritatea ia în considerare doar informațiile transmise în conformitate cu termenul prevăzut.

(3)   Statul membru raportor evaluează informațiile suplimentare și le transmite fără întârziere autorității, nu mai târziu de șaizeci de zile de la primirea acestor informații.

(4)   Comisia și autoritatea convin asupra unui calendar pentru prezentarea concluziilor, urmărind să faciliteze planificarea activităților. Comisia și autoritatea convin asupra formatului de prezentare a concluziilor autorității.

Articolul 11

Prezentarea unui proiect de directivă sau a unui proiect de decizie

(1)   Fără a aduce atingere unei eventuale propuneri de modificare a anexei la Directiva 79/117/CEE a Consiliului (7), Comisia prezintă comitetului, spre a fi finalizat la reuniunea acestuia, un proiect de raport de reexaminare, la cel mult șase luni de la primirea concluziilor autorității sau a informațiilor conform cărora solicitantul nu a furnizat la dosar elementele lipsă.

În termenul stabilit de Comisie, solicitantului i se oferă posibilitatea de a prezenta observații pe marginea raportului de reexaminare.

(2)   Pe baza raportului de reexaminare prevăzut la alineatul (1) și luând în considerare eventualele observații prezentate de solicitant în termenul stabilit de Comisie în conformitate cu alineatul (1), o directivă sau o decizie este adoptată în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 19 alineatul (2) din Directiva 91/414/CEE, stabilind că:

(a)

o substanță activă este inclusă în anexa I la Directiva 91/414/CEE și indicând, dacă este cazul, condițiile și restricțiile care se aplică;

(b)

o substanță activă nu este inclusă în anexa la directiva menționată anterior.

(3)   Adoptarea unei decizii în conformitate cu alineatul 2 litera (b) pune capăt evaluării substanței active respective în conformitate cu prezentul regulament.

Articolul 12

Accesul la raportul de reexaminare

Raportul de reexaminare finalizat, cu excepția părților din dosare care conțin informații considerate confidențiale în conformitate cu articolul 14 din Directiva 91/414/CEE, este pus la dispoziția părților interesate pentru consultare.

CAPITOLUL III

PROCEDURA ACCELERATĂ

Articolul 13

Condiții pentru aplicarea procedurii accelerate

Dacă o substanță din etapa a doua, a treia sau a patra a făcut obiectul unei decizii de neincludere în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) din Directiva 91/414/CEE și dacă un proiect de raport de evaluare a fost întocmit, orice persoană care a participat în calitate de notificator la procedura care a dus la decizia de neincludere sau orice persoană care de comun acord cu notificatorul inițial l-a înlocuit pe acesta în sensul prezentului regulament, poate depune o cerere în conformitate cu procedura accelerată prevăzută la articolele 14-19 din prezentul regulament. O astfel de cerere trebuie depusă în termen de șase luni de la data publicării deciziei de neincludere în cazul substanțelor din etapele a treia și a patra sau în termen de șase luni de la data intrării în vigoare a prezentului regulament în cazul substanțelor din etapa a doua.

Articolul 14

Cererea

(1)   Cererea menționată la articolul 13 se trimite statului membru care a acționat în calitate de raportor în cursul procedurii de evaluare încheiate cu adoptarea deciziei de neincludere, cu excepția cazului în care un alt stat membru informează Comisia că intenționează să efectueze evaluarea de comun acord cu statul membru raportor inițial.

(2)   La depunerea cererii, solicitantul poate solicita, în conformitate cu articolul 14 din Directiva 91/414/CEE, ca anumite părți ale informațiilor suplimentare menționate la articolul 15 alineatul (2) să rămână confidențiale. Acesta trebuie să expună, pentru fiecare document sau parte de document, motivele cererii sale privind confidențialitatea.

Informațiile pentru care trebuie să fie păstrat caracterul confidențial sunt transmise separat de solicitant.

Totodată, solicitantul depune eventuale cereri de protecție a datelor în conformitate cu articolul 13 din Directiva 91/414/CEE.

Articolul 15

Cerințe de fond și de procedură

(1)   Se aplică următoarele cerințe de fond:

(a)

specificarea substanței active este identică cu cea care a făcut obiectul deciziei de neincludere. Doar în măsura în care acest lucru este necesar și ținând cont de motivele care au stat la baza deciziei de neincludere, specificarea poate fi modificată pentru a permite includerea substanței respective în anexa I la Directiva 91/414/CEE;

(b)

utilizările recomandate sunt cele care au motivat decizia de neincludere. Doar în măsura în care acest lucru este necesar și ținând cont de motivele care au stat la baza deciziei de neincludere, utilizările recomandate pot fi modificate pentru a putea permite includerea substanței respective în anexa I la Directiva 91/414/CEE;

(c)

solicitantul trebuie să demonstreze că cerințele prevăzute în articolul 5 din Directiva 91/414/CEE sunt îndeplinite.

(2)   Solicitantul anexează la cerere următoarele elemente:

(a)

informațiile suplimentare necesare pentru abordarea problemelor care au dus la adoptarea deciziei de neincludere respective;

(b)

orice alte informații suplimentare care reflectă nivelul actual de cunoștințe științifice și tehnice și în special evoluția cunoștințelor științifice și tehnice de la data prezentării datelor care au dus la decizia de neincludere;

(c)

după caz, un supliment la dosarul inițial;

(d)

o listă de control care să ateste caracterul complet al dosarului, indicând care sunt datele noi.

Articolul 16

Publicarea informațiilor

Pentru cererile a căror caracter complet a fost stabilit, Comisia face publice următoarele informații:

(a)

numele substanței active;

(b)

data cererii;

(c)

numele și adresa solicitanților;

(d)

statul membru raportor.

Articolul 17

Prezentarea informațiilor de către terți

(1)   Orice persoană sau stat membru care dorește să prezinte statului membru raportor informații care ar putea contribui la evaluare, în special în privința efectelor potențial periculoase ale substanței active sau ale reziduurilor acesteia asupra sănătății oamenilor și animalelor și asupra mediului, prezintă aceste informații, fără a aduce atingere articolului 7 din Directiva 91/414/CEE, în termen de cel mult nouăzeci de zile de la data la care informațiile menționate la articolul 16 sunt făcute publice.

(2)   Statul membru raportor prezintă, fără întârziere, autorității și solicitantului informațiile primite.

(3)   Solicitantul poate transmite statului membru raportor și autorității observațiile sale cu privire la informațiile transmise, în termen de cel mult șaizeci de zile de la data la care aceste informații i-au parvenit.

Articolul 18

Evaluarea de către statul membru raportor

(1)   Datele menționate la articolul 15 alineatul (2) sunt evaluate de statul membru raportor specificat la articolul 14 alineatul (1), cu excepția cazului în care acest stat membru convine cu un alt stat membru ca acesta din urmă să acționeze în calitate de raportor. Solicitantul, Comisia, autoritatea și celelalte state membre sunt informate asupra acestui acord.

(2)   În termen de șase luni de la data depunerii cererii, statul membru raportor trimite autorității și Comisiei o evaluare a datelor suplimentare într-un raport, denumit în continuare „raport suplimentar”, care reflectă nivelul actual de cunoștințe științifice și tehnice, și conține, dacă este cazul, informații din dosarul inițial care iau în considerare datele disponibile privind efectele potențial periculoase comunicate de o terță parte și eventuale comentarii primite din partea solicitantului în conformitate cu articolul 17 alineatul (3). Raportul suplimentar determină în ce măsură este de așteptat ca substanța activă să îndeplinească cerințele formulate la articolul 5 din Directiva 91/414/CEE. Statul membru raportor îl informează în același timp pe solicitant asupra transmiterii raportului suplimentar și asupra necesității trimiterii imediate a dosarului actualizat către autoritate, statele membre și Comisie.

Statul membru raportor poate consulta autoritatea.

(3)   În cazul în care statul membru raportor are nevoie de informații suplimentare, care nu privesc prezentarea de noi studii, acesta stabilește un termen pentru prezentarea acestor informații de către solicitant. În astfel de cazuri, perioada de șase luni prevăzută la alineatul (2) se prelungește cu termenul suplimentar acordat de statul membru raportor. Perioada suplimentară nu poate depăși nouăzeci de zile și încetează în momentul primirii informațiilor de către statul membru raportor. Acesta informează Comisia și autoritatea asupra acestui fapt. În evaluarea pe care o efectuează, statul membru raportor ia în considerație doar informațiile transmise în cadrul termenului prevăzut.

Articolul 19

Accesul la raportul suplimentar

(1)   După primirea raportului suplimentar, autoritatea îl comunică imediat celorlalte state membre și solicitantului pentru observații. Aceste observații sunt transmise autorității în termen de 30 de zile de la data primirii raportului suplimentar. Autoritatea centralizează observațiile și le transmite Comisiei.

(2)   Autoritatea pune raportul suplimentar la dispoziția persoanelor interesate, la cerere, sau îl păstrează la dispoziția acestora pentru consultare, cu excepția elementelor care au fost recunoscute drept confidențiale în conformitate cu articolul 14 din Directiva 91/414/CEE.

Articolul 20

Evaluarea

(1)   Comisia evaluează raportul suplimentar și, după caz, proiectul de raport de evaluare menționat la articolul 13, cât și recomandarea din partea statului membru raportor și observațiile transmise în termen de 30 de zile de la data primirii documentelor centralizate de către autoritate.

Comisia poate consulta autoritatea. Dacă este cazul, această consultare poate include o cerere de organizare a unei evaluări reciproce, incluzând experți din statele membre.

(2)   În cazul în care Comisia consultă autoritatea cu privire la substanțe din etapa a doua, aceasta din urmă își emite concluziile în cel mult nouăzeci de zile de la primirea cererii de examinare din partea Comisiei. În cazul substanțelor din etapele a treia și a patra, autoritatea își emite concluziile sub formă de raport în cel mult șase luni de la primirea cererii de examinare.

În privința substanțelor din etapele a treia și a patra, în cazul în care autoritatea are nevoie de informații suplimentare care nu vizează prezentarea de noi studii, aceasta îi acordă solicitantului un termen de cel mult nouăzeci de zile pentru a furniza aceste informații atât autorității, cât și statului membru raportor. În astfel de cazuri, perioada de șase luni prevăzută în paragraful anterior se prelungește cu termenul suplimentar acordat de autoritate.

Statul membru raportor evaluează informațiile suplimentare și le transmite fără întârziere autorității, nu mai târziu de șaizeci de zile de la primirea acestor informații.

(3)   Comisia și autoritatea convin asupra unui calendar pentru prezentarea concluziilor, urmărind să faciliteze planificarea activităților. Comisia și autoritatea convin asupra formatului de prezentare a concluziilor autorității.

Articolul 21

Prezentarea unui proiect de directivă sau a unui proiect de decizie

(1)   Fără a aduce atingere unei eventuale propuneri de modificare a anexei la Directiva 79/117/CEE, Comisia prezintă comitetului, spre a fi finalizat la reuniunea acestuia, un proiect de raport de reexaminare, la cel mult șase luni de la primirea concluziilor autorității, sau a informațiilor menționate la articolul 20 alineatul (1) primul paragraf sau a informațiilor conform cărora solicitantul nu a furnizat elementele lipsă la dosar.

În termenul stabilit de Comisie, solicitantului i se oferă posibilitatea de a prezenta observații pe marginea raportului de reexaminare.

(2)   Pe baza raportului de reexaminare prevăzut la alineatul (1) și luând în considerare eventualele observații prezentate de solicitant în termenul stabilit de Comisie în conformitate cu alineatul (1), o directivă sau o decizie este adoptată în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 19 alineatul (2) din Directiva 91/414/CEE, stabilind că:

(a)

o substanță activă este inclusă în anexa I la Directiva 91/414/CEE și indicând, dacă este cazul, condițiile și restricțiile care se aplică;

(b)

o substanță activă nu este inclusă în anexa la directiva menționată anterior.

Articolul 22

Accesul la raportul de reexaminare

Acest raport de reexaminare, cu excepția părților din dosare care conțin informații confidențiale în conformitate cu articolul 14 din Directiva 91/414/CEE, este pus la dispoziția persoanelor interesate pentru consultare.

CAPITOLUL IV

DISPOZIȚII GENERALE

Articolul 23

Taxele

(1)   Statele membre stabilesc un regim care prevede că solicitanții sunt obligați să plătească un tarif sau o taxă pentru procesarea administrativă și evaluarea datelor suplimentare sau a dosarelor corespunzătoare.

(2)   Statele membre stabilesc o taxă sau un tarif specific aferent evaluării.

(3)   În acest scop, statul membru:

(a)

solicită plata unei taxe sau a unui tarif care să corespundă pe cât posibil costurilor diferitelor proceduri asociate evaluării legate de fiecare nouă prezentare de date suplimentare sau de dosare;

(b)

se asigură că suma totală a taxei sau a tarifului este stabilită într-o manieră transparentă, în așa fel încât ea să corespundă prețului real al examinării și procesării administrative a eventualelor informații suplimentare sau dosare; totuși, statele membre pot stabili un barem fix de taxe, bazat pe costurile medii, în scopul calculării taxei totale;

(c)

se asigură de faptul că tariful sau taxa este percepută în conformitate cu instrucțiunile date de autoritatea din fiecare stat membru și că produsul acestui tarif este utilizat pentru finanțarea în exclusivitate a costurilor reale suportate de statul membru raportor în cadrul evaluării și gestionării administrative a informațiilor suplimentare sau a dosarelor pentru care acest stat membru este raportor sau pentru finanțarea acțiunilor generale legate de execuția obligațiilor care decurg din prezentul regulament și care îi revin în calitate de stat membru.

Articolul 24

Alte taxe, cotizații sau tarife

Articolul 23 nu aduce atingere dreptului statelor membre de a menține sau de a introduce, în conformitate cu tratatul, tarife, cotizații sau taxe referitoare la omologarea, introducerea pe piață, utilizarea și controlul substanțelor active și al produselor de protecție a plantelor, altele decât tariful prevăzut în articolul menționat mai sus.

Articolul 25

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a șaptea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 17 ianuarie 2008.

Pentru Comisie

Markos KYPRIANOU

Membru al Comisiei


(1)  JO L 230, 19.8.1991, p. 1. Directivă modificată ultima dată prin Directiva 2007/50/CE a Comisiei (JO L 202, 3.8.2007, p. 15).

(2)  JO L 192, 31.7.2003, p. 40.

(3)  JO L 366, 15.12.1992, p. 10. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 2266/2000 (JO L 259, 13.7.2000, p. 27).

(4)  JO L 55, 29.2.2000, p. 25. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1044/2003 (JO L 151, 19.6.2003, p. 32).

(5)  JO L 224, 21.8.2002, p. 23. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1095/2007 (JO L 246, 21.9.2007, p. 19).

(6)  JO L 379, 24.12.2004, p. 13. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1095/2007.

(7)  JO L 33, 8.2.1979, p. 36.


18.1.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 15/13


REGULAMENTUL (CE) NR. 34/2008 AL COMISIEI

din 17 ianuarie 2008

de stabilire a prețurilor reprezentative în sectorul cărnii de pasăre și cel al ouălor și pentru ovalbumină și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1484/95

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CEE) nr. 2771/75 al Consiliului din 29 octombrie 1975 privind organizarea comună a piețelor în sectorul ouălor (1), în special articolul 5 alineatul (4),

având în vedere Regulamentul (CEE) nr. 2777/75 al Consiliului din 29 octombrie 1975 privind organizarea comună a piețelor în sectorul cărnii de pasăre (2), în special articolul 5 alineatul (4),

având în vedere Regulamentul (CEE) nr. 2783/75 al Consiliului din 29 octombrie 1975 privind regimul comun de comercializare a ovalbuminei și a lactalbuminei (3), în special articolul 3 alineatul (4),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 1484/95 al Comisiei (4) stabilește normele de aplicare a regimului privind aplicarea de taxe suplimentare la import și stabilește prețurile reprezentative în sectorul cărnii de pasăre și cel al ouălor și pentru ovalbumină.

(2)

Rezultă din controlul regulat al datelor pe baza cărora se determină prețurile reprezentative pentru produsele din sectorul cărnii de pasăre și cel al ouălor și pentru ovalbumină că este necesară modificarea prețurilor reprezentative pentru importurile anumitor produse ținând seama de variațiile prețurilor în funcție de origine. Prin urmare, prețurile reprezentative trebuie publicate.

(3)

Ținând seama de situația pieței, această modificare trebuie aplicată în cel mai scurt timp.

(4)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului pentru gestionarea cărnii de pasăre și a ouălor,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1484/95 se înlocuiește cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 17 ianuarie 2008.

Pentru Comisie

Jean-Luc DEMARTY

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 282, 1.11.1975, p. 49. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 679/2006 (JO L 119, 4.5.2006, p. 1). Regulamentul (CEE) nr. 2771/75 va fi înlocuit cu Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 (JO L 299, 16.11.2007, p. 1) începând cu 1 iulie 2008.

(2)  JO L 282, 1.11.1975, p. 77. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 679/2006 (JO L 119, 4.5.2006, p. 1).

(3)  JO L 282, 1.11.1975, p. 104. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 2916/95 al Comisiei (JO L 305, 19.12.1995, p. 49).

(4)  JO L 145, 29.6.1995, p. 47. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1468/2007 (JO L 329, 14.12.2007, p. 3).


ANEXĂ

la Regulamentul Comisiei din 17 ianuarie 2008 de stabilire a prețurilor reprezentative în sectorul cărnii de pasăre și al ouălor și pentru ovalbumină și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1484/95

„ANEXA I

Codul NC

Descrierea mărfurilor

Preț reprezentativ

(EUR/100 kg)

Garanția menționată la articolul 3 alineatul (3)

(EUR/100 kg)

Origine (1)

0207 12 10

«Pui 70 %», congelați

103,9

0

01

112,4

0

02

0207 12 90

«Pui 65 %», congelați

110,0

2

01

102,3

5

02

131,6

0

03

0207 14 10

Bucăți dezosate, congelate, de cocoși sau de găini

228,3

22

01

260,3

12

02

326,6

0

03

0207 14 50

Piept de pui, congelat

322,0

0

01

283,9

0

02

0207 14 60

Pulpe de pui congelate

110,8

10

01

0207 14 70

Alte bucăți de pui congelate

211,9

22

01

0207 25 10

«Curcani 80 %», congelați

151,3

3

01

0207 27 10

Bucăți dezosate, congelate, de curcani și de curci

343,5

0

01

363,9

0

03

0408 11 80

Gălbenușuri de ou uscate

318,9

0

02

0408 91 80

Ouă fără coajă, uscate

374,2

0

02

1602 32 11

Preparate nefierte din cocoși sau găini

218,2

21

01

376,2

0

04

3502 11 90

Albumină din ou uscată

475,4

0

02


(1)  Originea importurilor:

01

Brazilia

02

Argentina

03

Chile

04

Thailandia.”


18.1.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 15/15


REGULAMENTUL (CE) NR. 35/2008 AL COMISIEI

din 17 ianuarie 2008

de neacordare a restituirii la export pentru unt în cadrul licitației permanente prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 581/2004

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1255/1999 al Consiliului din 17 mai 1999 privind organizarea comună a piețelor în sectorul laptelui și produselor lactate (1), în special articolul 31 alineatul (3) al treilea paragraf,

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 581/2004 al Comisiei din 26 martie 2004 de deschidere a unei licitații permanente pentru restituirile la export privind anumite tipuri de unt (2) prevede o licitație permanentă.

(2)

În conformitate cu articolul 5 din Regulamentul (CE) nr. 580/2004 al Comisiei din 26 martie 2004 de stabilire a unei licitații privind restituirile la export pentru anumite produse lactate (3) și după examinarea ofertelor primite ca urmare a cererii de ofertă, nu trebuie acordată restituirea pentru perioada de ofertare care se încheie la 15 ianuarie 2008.

(3)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului de gestionare a laptelui și a produselor lactate,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

În cadrul licitației permanente deschise în temeiul Regulamentului (CE) nr. 581/2004 pentru perioada de ofertare care se încheie la 15 ianuarie 2008, nu se acordă nici o restituire la export pentru produsele și destinațiile menționate la articolul 1 alineatul (1) din regulamentul menționat mai sus.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 18 ianuarie 2008.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 17 ianuarie 2008.

Pentru Comisie

Jean-Luc DEMARTY

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 160, 26.6.1999, p. 48. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1152/2007 al Comisiei (JO L 258, 4.10.2007, p. 3). Regulamentul (CEE) nr. 1255/1999 va fi înlocuit cu Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 (JO L 299, 16.11.2007, p. 1) începând cu 1 iulie 2008.

(2)  JO L 90, 27.3.2004, p. 64. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1543/2007 (JO L 337, 21.12.2007, p. 62).

(3)  JO L 90, 27.3.2004, p. 58. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 128/2007 (JO L 41, 13.2.2007, p. 6).


18.1.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 15/16


REGULAMENTUL (CE) NR. 36/2008 AL COMISIEI

din 17 ianuarie 2008

de stabilire a restituirilor la export în sectorul cărnii de vită și mânzat

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1254/1999 al Consiliului din 17 mai 1999 privind organizarea comună a piețelor în sectorul cărnii de vită și mânzat (1), în special articolul 33 alineatul (3) paragraful al treilea,

întrucât:

(1)

În conformitate cu articolul 33 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1254/1999, diferența dintre prețurile de pe piața mondială ale produselor menționate la articolul 1 alineatul (1) din regulamentul menționat anterior și prețurile acestor produse în Comunitate poate fi acoperită de o restituire la export.

(2)

Având în vedere situația existentă în prezent pe piața cărnii de vită și mânzat, este necesar să se stabilească restituiri la export în conformitate cu normele și criteriile prevăzute la articolul 33 din Regulamentul (CE) nr. 1254/1999.

(3)

În conformitate cu articolul 33 alineatul (3) paragraful al doilea din Regulamentul (CE) nr. 1254/1999, restituirea poate fi diferențiată în funcție de destinație, atunci când situația pieței mondiale sau exigențele specifice ale anumitor piețe fac necesar acest lucru.

(4)

Restituirile nu trebuie acordate decât pentru produsele autorizate să circule liber în Comunitate și care poartă marca de sănătate prevăzută la articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 de stabilire a unor norme specifice de igienă care se aplică alimentelor de origine animală (2). Aceste produse trebuie să îndeplinească, de asemenea, cerințele Regulamentului (CE) nr. 852/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind igiena produselor alimentare (3) și ale Regulamentului (CE) nr. 854/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 de stabilire a normelor specifice de organizare a controalelor oficiale privind produsele de origine animală destinate consumului uman (4).

(5)

Dispozițiile articolului 6 alineatul (2) al treilea paragraf din Regulamentul (CEE) nr. 1964/82 al Comisiei din 20 iulie 1982 de stabilire a condițiilor de acordare a unor restituiri speciale la export pentru anumite tranșe de carne de vită și mânzat dezosată (5) prevăd o diminuare a restituirii speciale în cazul în care cantitatea de carne dezosată destinată exportului reprezintă mai puțin de 95 % din greutatea totală a bucăților care provin din dezosare, dar nu mai puțin de 85 % din aceasta.

(6)

Este oportun, prin urmare, să se abroge Regulamentul (CE) nr. 1218/2007 al Comisiei (6) și să fie înlocuit cu un nou regulament.

(7)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului pentru gestionarea cărnii de vită și mânzat,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

(1)   Produsele care beneficiază de restituirile la export prevăzute la articolul 33 din Regulamentul (CE) nr. 1254/1999 și valorile acestor restituiri sunt specificate în anexa la prezentul regulament, sub rezerva respectării condițiilor enunțate la alineatul (2) al prezentului articol.

(2)   Produsele care pot beneficia de o restituire în temeiul alineatului (1) trebuie să respecte cerințele Regulamentelor (CE) nr. 852/2004 și 853/2004 și, în special, să fie preparate într-o unitate agreată și să îndeplinească cerințele privind marcarea de identificare stabilite în anexa I secțiunea I capitolul III la Regulamentul (CE) nr. 854/2004.

Articolul 2

În cazul menționat la articolul 6 alineatul (2) paragraful al treilea din Regulamentul (CEE) nr. 1964/82, rata restituirii pentru produsele care au codul de produs 0201 30 00 9100 se reduce cu 7 EUR/100 kg.

Articolul 3

Regulamentul (CE) nr. 1218/2007 se abrogă.

Articolul 4

Prezentul regulament intră în vigoare la 18 ianuarie 2008.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 17 ianuarie 2008.

Pentru Comisie

Jean-Luc DEMARTY

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 160, 26.6.1999, p. 21. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1913/2005 (JO L 307, 25.11.2005, p. 2). Regulamentul (CEE) nr. 1254/1999 va fi înlocuit cu Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 (JO L 299, 16.11.2007, p. 1) începând cu 1 iulie 2008.

(2)  JO L 139, 30.4.2004, p. 55. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1243/2007 al Comisiei (JO L 281, 25.10.2007, p. 8).

(3)  JO L 139, 30.4.2004, p. 1.

(4)  JO L 139, 30.4.2004, p. 206. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1791/2006 (JO L 363, 20.12.2006, p. 1).

(5)  JO L 212, 21.7.1982, p. 48. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1713/2006 (JO L 321, 21.11.2006, p. 11).

(6)  JO L 275, 19.10.2007, p. 19.


ANEXĂ

Restituiri la export în sectorul cărnii de vită și mânzat aplicabile începând cu 18 ianuarie 2008

Codul produselor

Destinație

Unitatea de măsură

Valoarea restituirilor (7)

0102 10 10 9140

B00

EUR/100 kg greutate animal viu

25,9

0102 10 30 9140

B00

EUR/100 kg greutate animal viu

25,9

0201 10 00 9110 (1)

B02

EUR/100 kg greutate netă

36,6

B03

EUR/100 kg greutate netă

21,5

0201 10 00 9130 (1)

B02

EUR/100 kg greutate netă

48,8

B03

EUR/100 kg greutate netă

28,7

0201 20 20 9110 (1)

B02

EUR/100 kg greutate netă

48,8

B03

EUR/100 kg greutate netă

28,7

0201 20 30 9110 (1)

B02

EUR/100 kg greutate netă

36,6

B03

EUR/100 kg greutate netă

21,5

0201 20 50 9110 (1)

B02

EUR/100 kg greutate netă

61,0

B03

EUR/100 kg greutate netă

35,9

0201 20 50 9130 (1)

B02

EUR/100 kg greutate netă

36,6

B03

EUR/100 kg greutate netă

21,5

0201 30 00 9050

US (3)

EUR/100 kg greutate netă

6,5

CA (4)

EUR/100 kg greutate netă

6,5

0201 30 00 9060 (6)

B02

EUR/100 kg greutate netă

22,6

B03

EUR/100 kg greutate netă

7,5

0201 30 00 9100 (2)  (6)

B04

EUR/100 kg greutate netă

84,7

B03

EUR/100 kg greutate netă

49,8

EG

EUR/100 kg greutate netă

103,4

0201 30 00 9120 (2)  (6)

B04

EUR/100 kg greutate netă

50,8

B03

EUR/100 kg greutate netă

29,9

EG

EUR/100 kg greutate netă

62,0

0202 10 00 9100

B02

EUR/100 kg greutate netă

16,3

B03

EUR/100 kg greutate netă

5,4

0202 20 30 9000

B02

EUR/100 kg greutate netă

16,3

B03

EUR/100 kg greutate netă

5,4

0202 20 50 9900

B02

EUR/100 kg greutate netă

16,3

B03

EUR/100 kg greutate netă

5,4

0202 20 90 9100

B02

EUR/100 kg greutate netă

16,3

B03

EUR/100 kg greutate netă

5,4

0202 30 90 9100

US (3)

EUR/100 kg greutate netă

6,5

CA (4)

EUR/100 kg greutate netă

6,5

0202 30 90 9200 (6)

B02

EUR/100 kg greutate netă

22,6

B03

EUR/100 kg greutate netă

7,5

1602 50 31 9125 (5)

B00

EUR/100 kg greutate netă

23,3

1602 50 31 9325 (5)

B00

EUR/100 kg greutate netă

20,7

1602 50 95 9125 (5)

B00

EUR/100 kg greutate netă

23,3

1602 50 95 9325 (5)

B00

EUR/100 kg greutate netă

20,7

NB: Codurile produselor, precum și codurile destinațiilor de serie „A” sunt definite în Regulamentul (CEE) nr. 3846/87 al Comisiei (JO L 366, 24.12.1987, p. 1).

Codurile destinațiilor sunt definite în Regulamentul (CE) nr. 1833/2006 al Comisiei (JO L 354, 14.12.2006, p. 19).

Celelalte destinații sunt definite după cum urmează:

B00

:

Toate destinațiile (țări terțe, alte teritorii, aprovizionare cu alimente și destinații asimilate unor exporturi în afara Comunității).

B02

:

B04 și destinația EG.

B03

:

Albania, Croația, Bosnia și Herțegovina, Serbia, Kosovo, Muntenegru, Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei, aprovizionare cu alimente și combustibil [destinații prevăzute la articolele 36 și 45 și, dacă este cazul, la articolul 44 din Regulamentul (CE) nr. 800/1999 al Comisiei (JO L 102, 17.4.1999, p. 11)].

B04

:

Turcia, Ucraina, Belarus, Moldova, Rusia, Georgia, Armenia, Azerbaidjan, Kazahstan, Turkmenistan, Uzbekistan, Tadjikistan, Kârghâzstan, Maroc, Algeria, Tunisia, Libia, Liban, Siria, Irak, Iran, Israel, Cisiordania/Fâșia Gaza, Iordania, Arabia Saudită, Kuweit, Bahrain, Qatar, Emiratele Arabe Unite, Oman, Yemen, Pakistan, Sri Lanka, Myanmar (Birmania), Thailanda, Vietnam, Indonezia, Filipine, China, Coreea de Nord, Hong Kong, Sudan, Mauritania, Mali, Burkina Faso, Niger, Ciad, Capul Verde, Senegal, Gambia, Guineea-Bissau, Guineea, Sierra Leone, Liberia, Coasta de Fildeș, Ghana, Togo, Benin, Nigeria, Camerun, Republica Centrafricană, Guineea Ecuatorială, São Tomé și Principe, Gabon, Congo, Republica Democratică Congo, Ruanda, Burundi, Sfânta Elena și teritoriile dependente, Angola, Etiopia, Eritreea, Djibouti, Somalia, Uganda, Tanzania, Seychelles și teritoriile dependente, Teritoriul Britanic al Oceanului Indian, Mozambic, Mauritius, Comore, Mayotte, Zambia, Malawi, Africa de Sud, Lesotho.


(1)  Admiterea în această subpoziție este condiționată de prezentarea certificatului menționat în anexa la Regulamentul (CE) nr. 433/2007 al Comisiei (JO L 104, 21.4.2007, p. 3).

(2)  Acordarea restituirii este condiționată de respectarea condițiilor prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 1359/2007 al Comisiei (JO L 304, 22.11.2007, p. 21) și, după caz, de Regulamentul (CE) nr. 1741/2006 al Comisiei (OJ L 329, 25.11.2006, p. 7).

(3)  Realizate în condițiile prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 1643/2006 al Comisiei (JO L 308, 8.11.2006, p. 7).

(4)  Realizate în condițiile prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 2051/96 al Comisiei (JO L 274, 26.10.1996, p. 18).

(5)  Acordarea restituirii este condiționată de respectarea condițiilor prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 1731/2006 al Comisiei (JO L 325, 24.11.2006, p. 12).

(6)  Conținutul de carne de vită și mânzat macră, cu excepția grăsimii, se stabilește conform procedurii de analiză prevăzute în anexa la Regulamentul (CEE) nr. 2429/86 al Comisiei (JO L 210, 1.8.1986, p. 39).

Expresia „conținut mediu” se referă la cantitatea eșantionului, astfel cum este acesta definit la articolul 2 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 765/2002 al Comisiei (JO L 117, 4.5.2002, p. 6). Eșantionul se prelevează din porțiunea lotului în cauză care prezintă riscul cel mai mare.

(7)  În temeiul articolului 33 alineatul (10) din Regulamentul (CE) nr. 1254/1999, nu se acordă nici o restituire la exportul produselor importate din țări terțe și reexportate către țări terțe.

NB: Codurile produselor, precum și codurile destinațiilor de serie „A” sunt definite în Regulamentul (CEE) nr. 3846/87 al Comisiei (JO L 366, 24.12.1987, p. 1).

Codurile destinațiilor sunt definite în Regulamentul (CE) nr. 1833/2006 al Comisiei (JO L 354, 14.12.2006, p. 19).

Celelalte destinații sunt definite după cum urmează:

B00

:

Toate destinațiile (țări terțe, alte teritorii, aprovizionare cu alimente și destinații asimilate unor exporturi în afara Comunității).

B02

:

B04 și destinația EG.

B03

:

Albania, Croația, Bosnia și Herțegovina, Serbia, Kosovo, Muntenegru, Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei, aprovizionare cu alimente și combustibil [destinații prevăzute la articolele 36 și 45 și, dacă este cazul, la articolul 44 din Regulamentul (CE) nr. 800/1999 al Comisiei (JO L 102, 17.4.1999, p. 11)].

B04

:

Turcia, Ucraina, Belarus, Moldova, Rusia, Georgia, Armenia, Azerbaidjan, Kazahstan, Turkmenistan, Uzbekistan, Tadjikistan, Kârghâzstan, Maroc, Algeria, Tunisia, Libia, Liban, Siria, Irak, Iran, Israel, Cisiordania/Fâșia Gaza, Iordania, Arabia Saudită, Kuweit, Bahrain, Qatar, Emiratele Arabe Unite, Oman, Yemen, Pakistan, Sri Lanka, Myanmar (Birmania), Thailanda, Vietnam, Indonezia, Filipine, China, Coreea de Nord, Hong Kong, Sudan, Mauritania, Mali, Burkina Faso, Niger, Ciad, Capul Verde, Senegal, Gambia, Guineea-Bissau, Guineea, Sierra Leone, Liberia, Coasta de Fildeș, Ghana, Togo, Benin, Nigeria, Camerun, Republica Centrafricană, Guineea Ecuatorială, São Tomé și Principe, Gabon, Congo, Republica Democratică Congo, Ruanda, Burundi, Sfânta Elena și teritoriile dependente, Angola, Etiopia, Eritreea, Djibouti, Somalia, Uganda, Tanzania, Seychelles și teritoriile dependente, Teritoriul Britanic al Oceanului Indian, Mozambic, Mauritius, Comore, Mayotte, Zambia, Malawi, Africa de Sud, Lesotho.


18.1.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 15/20


REGULAMENTUL (CE) NR. 37/2008 AL COMISIEI

din 17 ianuarie 2008

de modificare a prețurilor reprezentative și a valorilor taxelor la import suplimentare pentru anumite produse din sectorul zahărului, stabilite de Regulamentul (CE) nr. 1109/2007 pentru anul de comercializare 2007/2008

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 318/2006 al Consiliului din 20 februarie 2006 privind organizarea comună a piețelor în sectorul zahărului (1),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 951/2006 al Comisiei din 30 iunie 2006 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 318/2006 al Consiliului în ceea ce privește schimburile cu țările terțe în sectorul zahărului (2), în special articolul 36,

întrucât:

(1)

Valorile prețurilor reprezentative și ale taxelor suplimentare aplicabile la importul de zahăr alb, zahăr brut și de anumite siropuri pentru anul de comercializare 2007/2008 au fost stabilite de Regulamentul (CE) nr. 1109/2007 al Comisiei (3). Aceste prețuri și taxe au fost modificate ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1509/2007 al Comisiei (4).

(2)

Datele de care dispune în prezent Comisia duc la modificarea valorilor respective, în conformitate cu regulile și normele prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 951/2006,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Prețurile reprezentative și taxele suplimentare aplicabile la importul produselor menționate la articolul 36 din Regulamentul (CE) nr. 951/2006, stabilite de Regulamentul (CE) nr. 1109/2007 pentru anul de comercializare 2007/2008, sunt modificate și figurează în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 18 ianuarie 2008.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 17 ianuarie 2008.

Pentru Comisie

Jean-Luc DEMARTY

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 58, 28.2.2006, p. 1. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1260/2007 (JO L 283, 27.10.2007, p. 1). Regulamentul (CE) nr. 318/2006 va fi înlocuit cu Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 (JO L 299, 16.11.2007, p. 1) începând cu 1 octombrie 2008.

(2)  JO L 178, 1.7.2006, p. 24. Regulament modificat prin Regulamentul (CE) nr. 2031/2006 (JO L 414, 30.12.2006, p. 43).

(3)  JO L 253, 28.9.2007, p. 5.

(4)  JO L 333, 19.12.2007, p. 70.


ANEXĂ

Valori modificate ale prețurilor reprezentative și ale taxelor suplimentare la importul de zahăr alb, zahăr brut și produse având codul NC 1702 90 95 aplicabile începând cu 18 ianuarie 2008

(EUR)

Codul NC

Valoarea prețului reprezentativ la 100 kg net din produsul în cauză

Valoarea taxei suplimentare la 100 kg net din produsul în cauză

1701 11 10 (1)

21,15

5,73

1701 11 90 (1)

21,15

11,14

1701 12 10 (1)

21,15

5,54

1701 12 90 (1)

21,15

10,62

1701 91 00 (2)

22,77

14,47

1701 99 10 (2)

22,77

9,33

1701 99 90 (2)

22,77

9,33

1702 90 95 (3)

0,23

0,41


(1)  Stabilire pentru calitatea standard, astfel cum este definită în anexa I punctul III la Regulamentul (CE) nr. 318/2006 al Consiliului (JO L 58, 28.2.2006, p. 1).

(2)  Stabilire pentru calitatea standard, astfel cum este definită în anexa I punctul II la Regulamentul (CE) nr. 318/2006.

(3)  Stabilire la 1 % de conținut de zaharoză.


18.1.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 15/22


REGULAMENTUL (CE) NR. 38/2008 AL COMISIEI

din 17 ianuarie 2008

privind eliberarea licențelor de import de orez în cadrul contingentelor tarifare deschise pentru subperioada ianuarie 2008 prin Regulamentul (CE) nr. 1529/2007

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1785/2003 al Consiliului din 29 septembrie 2003 privind organizarea comună a pieței orezului (1),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1301/2006 al Comisiei din 31 august 2006 de stabilire a normelor comune pentru administrarea contingentelor tarifare de import pentru produsele agricole gestionate printr-un sistem de licențe de import (2), în special articolul 7 alineatul (2),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1529/2007 din 21 decembrie 2007 privind deschiderea și modul de gestionare pentru 2008 și 2009 a contingentelor de import pentru orezul originar din grupul statelor ACP care fac parte din regiunea CARIFORUM, precum și din țările și teritoriile de peste mări (TTPM) (3), în special articolul 4 alineatul (1),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 1529/2007 a deschis pentru anul 2008 u contingent tarifar anual de 187 000 tone de orez, exprimat în echivalent orez decorticat, originar din statele care fac parte din regiunue CARIFORUM (număr de ordine 09.4219), un contingent tarifar de import de 25 000 tone de orez, exprimat în echivalent orez decorticat, originar din Antilele Olandeze și din Aruba (număr de ordine 09.4189) și un contingent tarifar de import 10 000 tone de orez, exprimat în echivalent orez decorticat, originar din TTPM cel mai puțin dezvoltate (număr de ordine 09.4190).

(2)

Prima subperioadă pentru contingentele prevăzute la articolul 1 alineatele (1) și (2) din Regulamentul (CE) nr. 1529/2007 este luna ianuarie.

(3)

Din comunicarea efectuată în conformitate cu articolul 6 litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 1529/2007 rezultă că, pentru contingentul cu numărul de ordine 09.4219, cererile depuse în cursul primelor șapte zile ale lunii ianuarie 2008, în conformitate cu articolul 2 alineatul (1) din regulamentul menționat anterior, vizează o cantitate exprimată în echivalent orez decorticat superioară celei disponibile. Prin urmare, este necesar să se determine în ce măsură se pot elibera licențele de import, stabilindu-se coeficientul de atribuire care urmează să fie aplicat cantităților solicitate pentru contingentul vizat.

(4)

De altfel, din comunicarea menționată anterior rezultă că, pentru contingentele cu numerele de ordine 09.4189 – 09.4190, cererile depuse în cursul primelor șapte zile ale lunii ianuarie 2008, în conformitate cu articolul 2-din Regulamentul (CE) nr. 1529/2007, vizează o cantitate exprimată în echivalent orez decorticat inferioară celei disponibile.

(5)

De asemenea, este necesară stabilirea cantităților disponibile pentru subperioada contingentară următoare, în conformitate cu articolul 4 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1529/2007,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

(1)   Cererile de licență de import de orez care țin de (contingentul) contingentele cu numărul de ordine 09.4219 vizate de Regulamentul (CE) nr. 1529/2007, depuse în cursul primelor șapte zile ale lunii ianuarie 2008, determină eliberarea licențelor pentru cantitățile solicitate cărora li se aplică acei coeficienți de atribuire stabiliți în anexa la prezentul regulament.

(2)   Cantitățile disponibile în cadrul contingentelor cu numerele de ordine 09.4219, 09.4189 și 09.4190 vizate în Regulamentul (CE) nr. 1529/2007, pentru subperioada contingentară următoare, sunt stabilite în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 17 ianuarie 2008.

Pentru Comisie

Jean-Luc DEMARTY

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 270, 21.10.2003, p. 96. Regulament modificat ultima data prin Regulamentul (CE) nr. 797/2006 (JO L 144, 31.5.2006, p. 1). Regulamentul (CE) nr. 1785/2003 va fi înlocuit cu Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 (JO L 299, 16.11.2007, p. 1) începând cu 1 septembrie 2008.

(2)  JO L 238, 1.9.2006, p. 13. Regulament modificat prin Regulamentul (CE) nr. 289/2007 (JO L 78, 17.3.2007, p. 17).

(3)  JO L 348, 31.12.2007, p. 155.


ANEXĂ

Cantități de atribuit pentru subperioada ianuarie 2008 și cantități disponibile pentru subperioada următoare, în aplicarea Regulamentului (CE) nr. 1529/2007

Origine/Produs

Număr de ordine

Coeficient de atribuire pentru subperioada ianuarie 2008

Cantități disponibile pentru subperioada mai 2008

(în kg)

State care fac parte din regiunea CARIFORUM [articolul 1 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 1529/2007]

09.4219

80,286290 %

62 334 003

coduri NC 1006 cu exceptia codului NC 1006 10 10

 

 

 

TTPM [articolul 1 și alineatul (2) literele (a) și (b) din Regulamentul (CE) nr. 1529/2007]

 

 

 

cod NC 1006

 

 

 

(a)

Antilele Olandeze și Aruba:

09.4189

 (2)

15 942 363

(b)

TTPM cel mai puțin dezvoltate:

09.4190

 (1)

6 667 000


(1)  Pentru această subperioadă nu se aplică coeficient de atribuire: nicio cerere de licență nu a fost transmisă Comisiei.

(2)  Cererile sunt întocmite pentru cantități inferioare sau egale celor disponibile: prin urmare, toate cererile sunt acceptabile.


18.1.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 15/25


REGULAMENTUL (CE) NR. 39/2008 AL COMISIEI

din 17 ianuarie 2008

stabilind ratele de restituire aplicabile anumitor produse lactate exportate sub formă de mărfuri care nu sunt incluse în anexa I la tratat

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1255/1999 al Consiliului din 17 mai 1999 privind organizarea comună a pieței în sectorul laptelui și al produselor lactate (1), în special articolul 31 alineatul (3),

întrucât:

(1)

Articolul 31 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1255/1999 prevede că diferența dintre prețurile de pe piața internațională pentru produsele incluse în articolul 1 literele (a), (b), (c), (d), (e) și (g) din acest regulament și prețurile din cadrul Comunității poate fi acoperită printr-o restituire la export.

(2)

Regulamentul (CE) nr. 1043/2005 al Comisiei din 30 iunie 2005 pentru punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 3448/93 al Consiliului privind sistemul de acordare a restituirilor la export pentru anumite produse agricole exportate sub forma unor bunuri care nu sunt incluse în anexa I la tratat și criteriile pentru stabilirea sumelor acestor restituiri (2) precizează produsele pentru care trebuie stabilită o rată a restituirilor ce se aplică în cazul în care aceste mărfuri sunt exportate sub forma mărfurilor enumerate în anexa II la Regulamentul (CE) nr. 1255/1999.

(3)

În conformitate cu prevederile primului alineat al articolului 14 din Regulamentul (CE) nr. 1043/2005, rata de restituire la 100 kg pentru fiecare dintre produsele de bază respective se stabilește lunar.

(4)

Cu toate acestea, în cazul anumitor produse lactate exportate sub formă de mărfuri care nu sunt incluse în anexa I la tratat, există riscul ca, în cazul în care sunt stabilite în avans rate de restituire ridicate, angajamentele asumate în privința acestor restituiri să poată fi compromise. Pentru evitarea acestui risc, este, prin urmare, necesar să fie luate măsuri asigurătorii corespunzătoare, dar fără a exclude totuși posibilitatea încheierii de contracte pe termen lung. Stabilirea unor rate de restituire specifice pentru stabilirea în avans a restituirii referitoare la aceste produse trebuie să asigure atingerea acestor două obiective.

(5)

Articolul 15 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1043/2005 prevede că, dacă a fost stabilită rata de restituire, trebuie avute în vedere, dacă este cazul, restituirile pentru producție, ajutoarele sau alte măsuri cu efect echivalent aplicabile în toate statele membre în conformitate cu regulamentul de organizare comună a pieței în sectorul în cauză în ceea ce privește produsele de bază enumerate în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1043/2005 sau produsele asimilate acestora.

(6)

Articolul 12 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1255/1999 prevede plata unui ajutor acordat pentru laptele degresat produs în interiorul Comunității, transformat în cazeină, în cazul în care laptele respectiv și cazeina produsă din el îndeplinesc anumite condiții.

(7)

Regulamentul (CE) nr. 1898/2005 al Comisiei din 9 noiembrie 2005 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1255/1999 al Consiliului în ceea ce privește măsurile de comercializare a smântânii, a untului și a untului concentrat pe piața comunitară (3) stabilește că untul și smântâna cu preț redus trebuie puse la dispoziția industriilor care produc anumite mărfuri.

(8)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului de gestionare a laptelui și a produselor lactate,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Ratele de restituire aplicabile produselor de bază incluse în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1043/2005 și în articolul 1 din Regulamentul (CE) nr. 1255/1999 și exportate sub forma mărfurilor enumerate în anexa II la Regulamentul (CE) nr. 1255/1999 se stabilesc după cum se indică în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 18 ianuarie 2008.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 17 ianuarie 2008.

Pentru Comisie

Heinz ZOUREK

Director general pentru întreprinderi și industrie


(1)  JO L 160, 26.6.1999, p. 48. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1152/2007 al Consiliului (JO L 258, 4.10.2007, p. 3).

(2)  JO L 172, 5.7.2005, p. 24. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1496/2007 (JO L 333, 19.12.2007, p. 3).

(3)  JO L 308, 25.11.2005, p. 1. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1546/2007 (JO L 337, 21.12.2007, p. 68).


ANEXĂ

Ratele de restituire aplicabile începând cu 18 ianuarie 2008 anumitor produse lactate exportate sub formă de mărfuri care nu sunt incluse în anexa I la tratat (1)

(EUR/100 kg)

Codul NC

Descriere

Rata de restituire

În caz de stabilire în avans a restituirilor

Altele

ex 0402 10 19

Lapte praf, granule sau alte forme solide, fără adaos de zahăr sau alți îndulcitori, cu conținut de grăsimi, fără să depășească 1,5 % din greutate (PG 2):

 

 

(a)

Când sunt exportate mărfuri având codul NC 3501

(b)

Când sunt exportate alte mărfuri

0,00

0,00

ex 0402 21 19

Lapte praf, granule sau alte forme solide, fără adaos de zahăr sau alți îndulcitori, cu conținut de grăsimi, fără să depășească 26 % din greutate (PG 3):

 

 

(a)

Când sunt exportate mărfuri ce încorporează, în forma produselor asimilate cu PG 3, unt sau smântână cu preț redus obținute conform Regulamentului (CE) nr. 1898/2005

0,00

0,00

(b)

Când sunt exportate alte mărfuri

0,00

0,00

ex 0405 10

Unt cu conținut de grăsimi de 82 % din greutate (PG 6):

 

 

(a)

Când sunt exportate mărfuri conținând unt sau smântână cu preț redus produse, conform condițiilor prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1898/2005

0,00

0,00

(b)

Când sunt exportate mărfuri având codul NC 2106 90 98 cu conținut de grăsimi lactate de 40 % sau mai mult din greutate

0,00

0,00

(c)

Când sunt exportate alte mărfuri

0,00

0,00


(1)  Ratele stabilite în prezenta anexă nu sunt aplicabile exporturilor către:

(a)

țări terțe: Andorra, Sfântul Scaun (Statul-Oraș Vatican), Liechtenstein, Statele Unite ale Americii și nici mărfurilor enumerate în tabelele I și II din Protocolul nr. 2 la Acordul dintre Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană din 22 iulie 1972, exportate către Confederația Elvețiană;

(b)

teritorii ale statelor membre ale UE care nu fac parte din teritoriul vamal al Comunității: Ceuta, Melilla, comunele Livigno și Campione d'Italia, Heligoland, Groenlanda, Insulele Feroe și zonele din Republica Cipru în care Guvernul Republicii Cipru nu exercită un control efectiv;

(c)

teritorii europene ale căror relații externe sunt asumate de către un stat membru și care nu fac parte din teritoriul vamal al Comunității: Gibraltar.


II Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare nu este obligatorie

DECIZII

Comisie

18.1.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 15/28


DECIZIA COMISIEI

din 26 noiembrie 2007

de autorizare a acidificării musturilor și a vinurilor produse în zona viticolă B din Austria pentru campania 2007-2008

[notificată cu numărul C(2007) 5615]

(Numai textul în limba germană este autentic)

(2008/58/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1493/1999 al Consiliului din 17 mai 1999 privind organizarea comună a pieței vitivinicole (1), în special articolul 46 alineatul (1),

întrucât:

(1)

Condițiile climatice excepționale din perioada de maturare a strugurilor din zona viticolă B din Austria au condus la o reducere importantă și ireversibilă a acidității strugurilor și a musturilor. Aceste condiții climatice deosebite observate pe parcursul verii anului 2007 pe teritoriul Austriei sunt similare celor întâlnite în mod normal în zonele viticole mult mai meridionale.

(2)

Nivelul de aciditate totală a strugurilor recoltați la maturare în regiunile în cauză este anormal de redus și incompatibil cu o bună vinificație și o bună conservare a vinurilor.

(3)

Prin urmare, este necesar ca Austria să poată autoriza acidificarea musturilor și a vinurilor din zona B pentru recolta din 2007, în funcție de condițiile prevăzute în anexa V partea E punctele 2, 3 și 7 din Regulamentul (CE) nr. 1493/1999.

(4)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului de gestionare a vinurilor,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Prin derogare de la anexa V partea E punctul 1 litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 1493/1999, Austria poate autoriza acidificarea musturilor și a vinurilor din recolta din 2007 în zona viticolă B în funcție de condițiile prevăzute în partea E punctele 2, 3 și 7 din respectiva anexă.

Articolul 2

Prezenta decizie se adresează Republicii Austria.

Adoptată la Bruxelles, 26 noiembrie 2007.

Pentru Comisie

Mariann FISCHER BOEL

Membru al Comisiei


(1)  JO L 179, 14.7.1999, p. 1. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 (JO L 299, 16.11.2007, p. 1).


18.1.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 15/29


DECIZIA COMISIEI

din 18 decembrie 2007

de adaptare a coeficienților corectori aplicabili de la 1 august 2006, 1 septembrie 2006, 1 octombrie 2006, 1 noiembrie 2006, 1 decembrie 2006 și 1 ianuarie 2007 remunerațiilor funcționarilor, ale agenților temporari și ale agenților contractuali ai Comunităților Europene repartizați în țările terțe, precum și ale unei părți dintre funcționarii care continuă să-și desfășoare activitatea în cele două noi state membre pentru o perioadă de cel mult nouăsprezece luni de la data aderării celor două noi state membre

(2008/59/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Statutul funcționarilor Comunităților Europene și Regimul aplicabil celorlalți agenți ai Comunităților Europene, stabilite prin Regulamentul (CEE, Euratom, CECO) nr. 259/68 al Consiliului (1), în special articolul 13 al doilea paragraf din anexa X la acesta,

având în vedere Tratatul de aderare a celor două state membre, în special articolul 33 alineatul (4),

întrucât:

(1)

Prin Regulamentul (CE, Euratom) nr. 453/2007 al Consiliului (2) s-au stabilit, în conformitate cu articolul 13 primul paragraf din anexa X la statut, coeficienții corectori aplicabili de la 1 iulie 2006 remunerațiilor care se plătesc, în moneda țării în care sunt repartizați, funcționarilor, agenților temporari și agenților contractuali ai Comunităților Europene repartizați în țările terțe, precum și unei părți dintre funcționarii care continuă să-și desfășoare activitatea în cele două noi state membre pentru o perioadă de cel mult nouăsprezece luni de la data aderării.

(2)

Este necesară adaptarea, în conformitate cu articolul 13 al doilea paragraf din anexa X la statut, începând cu 1 august 2006, 1 septembrie 2006, 1 octombrie 2006, 1 noiembrie 2006, 1 decembrie 2006 și 1 ianuarie 2007, a anumitor coeficienți corectori deoarece, conform datelor statistice de care dispune Comisia, variația costului vieții, calculată pe baza coeficientului corector și a cursului de schimb corespunzător, s-a dovedit, în cazul anumitor țări terțe, mai mare de 5 % în raport cu ultima stabilire sau adaptare a acestor coeficienți,

DECIDE:

Articol unic

Începând cu 1 august 2006, 1 septembrie 2006, 1 octombrie 2006, 1 noiembrie 2006, 1 decembrie 2006 și 1 ianuarie 2007, coeficienții corectori aplicați remunerațiilor funcționarilor, ale agenților temporari și ale agenților contractuali ai Comunităților Europene repartizați în țările terțe, precum și ale unei părți dintre funcționarii care continuă să-și desfășoare activitatea în cele două noi state membre pentru o perioadă de cel mult nouăsprezece luni de la data aderării, plătite în moneda țării de repartizare, sunt adaptați conform anexei.

Cursurile de schimb utilizate pentru calcularea remunerațiilor respective se stabilesc în conformitate cu normele de punere în aplicare a Regulamentului financiar și corespund datei menționate la primul paragraf.

Adoptată la Bruxelles, 18 decembrie 2007.

Pentru Comisie

Benita FERRERO-WALDNER

Membru al Comisiei


(1)  JO L 56, 4.3.1968, p. 1. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE, Euratom) nr. 337/2007 (JO L 90, 30.3.2007, p. 1).

(2)  JO L 109, 26.4.2007, p. 1.


ANEXĂ

Locul de repartizare

Coeficienți corectori august 2006

Lesotho

68,3

Madagascar

76,9

Mozambic

76,4

Zimbabwe

60,1


Locul de repartizare

Coeficienți corectori septembrie 2006

Senegal

85,5

Yemen

71,9

Zimbabwe

71,4


Locul de repartizare

Coeficienți corectori octombrie 2006

Brazilia

79,3

Guineea

55,8

Nepal

72,4

Republica Democratică Congo

122,8

Zimbabwe

82,6


Locul de repartizare

Coeficienți corectori noiembrie 2006

Algeria

91,4

Armenia

122,5

Indonezia

89,8

Moldova

55,8

Republica Democratică Congo

125,6

Sudan

57,6

Zimbabwe

95,1


Locul de repartizare

Coeficienți corectori decembrie 2006

Argentina

50,7

Chile

72,4

Insulele Solomon

89,1

Republica Democratică Congo

127,1

Rwanda

89,6

Ucraina

106,5

Venezuela

60,9

Zimbabwe

102,4


Locul de repartizare

Coeficienți corectori ianuarie 2007

Bangladesh

47,1

Botswana

63,3

Brazilia

83,9

Burkina Faso

94,9

Djibouti

96,8

Eritreea

49,5

Etiopia

88,1

Gambia

58,6

Georgia

99,8

Guineea

52,3

Jamaica

90,2

Malawi

70,8

Maroc

91,1

Mauritius

65,7

Mexic

73,7

Mozambic

76,1

Pakistan

53,5

Swaziland

56,8

Tanzania

59,5

Yemen

74,5

Zimbabwe

114,9


18.1.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 15/32


DECIZIA COMISIEI

din 21 decembrie 2007

de modificare a Deciziei 2003/548/CE a cu privire la eliminarea unor anumite tipuri de linii închiriate din setul minim de linii închiriate

[notificată cu numărul C(2007) 6635]

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2008/60/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva 2002/21/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 martie 2002 privind un cadru de reglementare comun pentru rețelele și serviciile de comunicații electronice („directiva-cadru”) (1), în special articolul 17 alineatul (1),

având în vedere Directiva 2002/22/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 martie 2002 privind serviciul universal și drepturile utilizatorilor cu privire la rețelele și serviciile electronice de comunicații („Directiva privind serviciul universal”) (2), în special articolul 18 alineatul (3),

după consultarea Comitetului pentru comunicații,

întrucât:

(1)

La 24 iulie 2003, Comisia a adoptat Decizia 2003/548/CE din 24 iulie 2003 privind setul minim de linii închiriate cu caracteristici armonizate și standarde asociate menționate la articolul 18 din Directiva privind serviciul universal (3). Acest set minim conținea două tipuri de linii închiriate analoage și trei tipuri de linii închiriate digitale, cu viteze mergând până la 2 048 kbit/s.

(2)

Având în vedere migrarea în masă către noi arhitecturi de rețea, tipurile analoage de linii închiriate și-au pierdut pertinența din punct de vedere tehnic. Piața este în măsură să satisfacă cererea de linii digitale închiriate, care se orientează din ce în ce mai mult spre comunicații de mare viteză de peste 2 048 kbit/s. Din consultarea publică a rezultat sprijinul larg din partea statelor membre, a asociațiilor industriale și a factorilor interesați pentru suprimarea celor cinci tipuri de linii închiriate din setul minim actual.

(3)

În conformitate cu articolul 18 alineatul (3) din Directiva privind serviciul universal, Comisia poate elimina din setul minim anumite tipuri de linii închiriate.

(4)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului pentru comunicații,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Prin prezenta decizie, lista intitulată „Identificarea ansamblului minim de linii închiriate cu caracteristici armonizate și standarde asociate” se elimină din anexa la Decizia 2003/548/CE.

Articolul 2

Destinatari

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 21 decembrie 2007.

Pentru Comisie

Viviane REDING

Membru al Comisiei


(1)  JO L 108, 24.4.2002, p. 33. Directivă modificată prin Regulamentul (CE) nr. 717/2007 (JO L 171, 29.6.2007, p. 32).

(2)  JO L 108, 24.4.2002, p. 51.

(3)  JO L 186, 25.7.2003, p. 43.


18.1.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 15/33


DECIZIA COMISIEI

din 17 ianuarie 2008

de modificare a anexei II la Decizia 79/542/CEE a Consiliului în ceea ce privește importurile de carne proaspătă de vită provenind din Brazilia

[notificată cu numărul C(2008) 28]

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2008/61/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva 2002/99/CE a Consiliului din 16 decembrie 2002 de stabilire a normelor de sănătate animală care reglementează producția, transformarea, distribuția și introducerea produselor de origine animală destinate consumului uman (1), în special articolul 8 alineatele (1) și (4) și articolul 9 alineatul (4),

întrucât:

(1)

Decizia 79/542/CEE a Consiliului din 21 decembrie 1979 privind întocmirea listei cu țări terțe sau cu regiuni ale acestora și de stabilire a condițiilor de sănătate animală și publică și de certificare sanitar-veterinară pentru importul în Comunitate de anumite animale vii și carne proaspătă provenită de la acestea (2) prevede că importurile de astfel de animale și carne trebuie să îndeplinească cerințele prevăzute în modelele corespunzătoare de certificate întocmite în respectiva decizie.

(2)

Misiunile Comisiei efectuate în Brazilia începând cu 2003 au identificat deficiențe în ceea ce privește respectarea cerințelor comunitare aplicabile importurilor de carne de vită. Brazilia a remediat o parte din aceste deficiențe, însă misiunile recente ale Comisiei au pus totuși în evidență exemple grave de nerespectare a legislației în ceea ce privește înregistrarea exploatațiilor, identificarea animalelor și controlul mișcărilor de animale. În plus, Brazilia nu și-a respectat angajamentele anterioare de a lua măsurile corective adecvate.

(3)

Continuarea importurilor în regim de siguranță nu poate fi autorizată decât dacă sunt întărite controlul și supravegherea exploatațiilor de unde provin animalele selectate pentru exportul în Comunitate și dacă Brazilia stabilește o listă provizorie a exploatațiilor autorizate, pentru care pot fi furnizate garanții că acestea respectă pe deplin cerințele aplicabile importurilor în Comunitate de carne de vită proaspătă dezosată și maturată, care sunt controlate și inspectate și în cazul cărora Comisia dispune de rapoarte complete de audit și inspecție.

(4)

Serviciile Comisiei efectuează inspecții în țări terțe în cadrul activităților organizate de Oficiul alimentar și veterinar pentru a verifica dacă sunt respectate cerințele de import ale Uniunii Europene în exploatațiile care figurează pe listă.

(5)

Lista provizorie de exploatații poate fi revizuită în funcție de rezultatele acestor inspecții, după ce Comisia a fost informată în acest sens. Lista de exploatații autorizate trebuie pusă la dispoziția publicului în scop informativ prin intermediul sistemului informatic veterinar integrat TRACES al Comisiei.

(6)

În cadrul listei de țări terțe autorizate să exporte carne proaspătă în Comunitate din partea 1 a anexei II la Decizia 79/542/CEE, este necesar să se prevadă că numai carnea de vită proaspătă dezosată și maturată provenind de la animalele sacrificate după data de intrare în vigoare a prezentei decizii poate fi importată în Comunitate, întrucât respectarea noilor cerințe privind exploatațiile autorizate poate fi garantată numai pentru acest tip de carne. În același timp, trebuie corectată o eroare apărută în acest tabel.

(7)

Prin urmare, lista de țări terțe din partea 1 a anexei II și modelul de certificat „BOV” din partea 2 a anexei II la Decizia 79/542/CEE ar trebui modificate în consecință.

(8)

Pentru a evita orice perturbare a schimburilor comerciale, loturile de carne de vită proaspătă dezosată și maturată, certificate și expediate înainte de intrarea în vigoare a prezentei decizii, trebuie autorizate la importul în Comunitate pentru o perioadă determinată.

(9)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt în conformitate cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

În lista cu țări terțe prezentată în partea 1 a anexei II la Decizia 79/542/CEE, rubrica privind teritoriul „BR-Brazilia” se înlocuiește cu textul următor:

BR-Brazilia

„BR-0

Toată țara

EQU

 

 

 

 

BR-1

O parte a statului Minas Gerais (cu excepția circumscripțiilor regionale Oliveira, Passos, São Gonçalo de Sapucai, Setelagoas și Bambuí);

Statul Espíritu Santo;

Statul Goias;

O parte din statul Mato Grosso cuprinzând districtele regionale:

Cuiaba (cu excepția comunelor San Antonio de Leverger, Nossa Senhora do Livramento, Pocone și Barão de Melgaço),

Cáceres (cu excepția comunei Cáceres),

Lucas do Rio Verde,

Rondonopolis (cu excepția comunei Itiquiora),

Barra do Garça,

Barra do Burgres;

Statul Rio Grande do Sul

BOV

A și H

1

 

31 ianuarie 2008

BR-2

Statul Santa Catarina

BOV

A și H

1

 

31 ianuarie 2008”

Articolul 2

În certificatul veterinar „BOV” prezentat în partea 2 a anexei II la Decizia 79/542/CEE:

1.

Secțiunea 10.3 se înlocuiește cu următorul text:

„10.3

carnea a fost obținută de la animale provenite din exploatațiile:

(a) în care niciunul dintre animalele prezente nu a fost vaccinat împotriva [febrei aftoase sau] (12) pestei bovine și

(5) fie [(b) în care, la fel ca în exploatațiile situate pe o rază de 10 km, nu a apărut niciun caz/focar de febră aftoasă sau de pestă bovină în cursul ultimelor treizeci de zile,]

(5) (13) fie [(b) care nu fac obiectul niciunei restricții oficiale din motive de sănătate animală și în care, la fel ca în exploatațiile situate pe o rază de 25 km, nu a apărut niciun caz/focar de febră aftoasă sau de pestă bovină în cursul ultimelor 60 de zile și

(c) în care acestea se află de cel puțin 40 de zile înainte de a fi trimise direct la abator;]

(5) (18) [(d) în care animalele nu au fost introduse din zone neautorizate de Comunitate în cursul ultimelor 3 luni;

(e) în care animalele sunt identificate și înregistrate în sistemul național de identificare și certificare a originii pentru animale din specia bovină;

(f) care figurează pe lista exploatațiilor autorizate, în urma unei inspecții favorabile și a unui raport oficial al autorităților competente, în sistemul TRACES (19) și în care sunt efectuate inspecții la intervale regulate de către autoritățile competente pentru a garanta respectarea cerințelor aplicabile prevăzute în prezenta decizie;]

(5) (14) fie [(b) care nu fac obiectul niciunei restricții oficiale din motive de sănătate animală și în care, la fel ca în exploatațiile situate pe o rază de 10 km, nu a apărut niciun caz/focar de febră aftoasă sau de pestă bovină în cursul ultimelor 12 luni, și

(c) în care acestea se află de cel puțin 40 de zile înainte de a fi trimise direct la abator;]”.

2.

După nota (18), se adaugă următoarea notă (19):

„(19)

Lista de exploatații autorizate furnizată de autoritatea competentă este revizuită în mod regulat și este reactualizată de către aceasta. Comisia va garanta că această listă de exploatații autorizate va fi pusă la dispoziția publicului în scop informativ prin intermediul sistemului său informatic veterinar integrat (TRACES).”

Articolul 3

Loturile de carne de vită proaspătă dezosată și maturată pentru care s-au eliberat certificate veterinare înainte de 31 ianuarie 2008 în conformitate cu Decizia 79/542/CEE înainte de modificările introduse prin prezenta decizie și care erau în drum spre Comunitate la această dată pot fi importate în Comunitate până la 15 martie 2008.

Articolul 4

Prezenta decizie se aplică de la 31 ianuarie 2008.

Articolul 5

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 17 ianuarie 2008.

Pentru Comisie

Markos KYPRIANOU

Membru al Comisiei


(1)  JO L 18, 23.1.2002, p. 11.

(2)  JO L 146, 14.6.1979, p. 15. Decizie modificată ultima dată prin Decizia 2006/736/CE a Comisiei (JO L 296, 15.11.2007, p. 29).