ISSN 1830-3625

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 333

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 50
19 decembrie 2007


Cuprins

 

I   Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare este obligatorie

Pagina

 

 

REGULAMENTE

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1495/2007 al Comisiei din 18 decembrie 2007 de stabilire a sumelor forfetare la import pentru determinarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

1

 

*

Regulamentul (CE) nr. 1496/2007 al Comisiei din 18 decembrie 2007 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1043/2005 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 3448/93 al Consiliului în ceea ce privește regimul de acordare a restituirilor la export pentru anumite produse agricole exportate sub formă de mărfuri care nu sunt incluse în anexa I la tratat, precum și criteriile de stabilire a cuantumurilor sumelor respective

3

 

*

Regulamentul (CE) nr. 1497/2007 al Comisiei din 18 decembrie 2007 de stabilire, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 842/2006 al Parlamentului European și al Consiliului, a cerințelor de verificare standard în vederea detectării scurgerilor pentru sistemele staționare de protecție împotriva incendiilor, care conțin anumite gaze fluorurate cu efect de seră ( 1 )

4

 

*

Regulamentul (CE) nr. 1498/2007 al Comisiei din 18 decembrie 2007 privind normele specifice de eliberare a licențelor de import pentru zahăr și amestecurile de zahăr și cacao cu cumul de origine din țările ACP/TTPM sau CE/TTPM

6

 

*

Regulamentul (CE) nr. 1499/2007 al Comisiei din 18 decembrie 2007 privind publicarea, pentru 2008, a unei nomenclaturi a produselor agricole pentru restituirile la export instituite prin Regulamentul (CEE) nr. 3846/87

10

 

*

Regulamentul (CE) nr. 1500/2007 al Comisiei din 18 decembrie 2007 privind autorizarea unei noi utilizări a preparatului 6-fitază EC 3.1.3.26 (Ronozyme) ca aditiv pentru hrana animalelor ( 1 )

54

 

*

Regulamentul (CE) nr. 1501/2007 al Comisiei din 18 decembrie 2007 privind autorizarea unei noi utilizări a endo-1,4-beta-xilanazei EC 3.2.1.8 (Safizym X) ca aditiv pentru hrana animalelor ( 1 )

57

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1502/2007 al Comisiei din 18 decembrie 2007 privind eliberarea de licențe de import pentru cererile depuse în cursul primelor șapte zile ale lunii decembrie 2007 în cadrul contingentului tarifar deschis prin Regulamentul (CE) nr. 812/2007 pentru carnea de porc

60

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1503/2007 al Comisiei din 18 decembrie 2007 privind eliberarea de licențe de import pentru cererile depuse în cursul primelor șapte zile ale lunii decembrie 2007 în cadrul contingentului tarifar deschis prin Regulamentul (CE) nr. 979/2007 pentru carnea de porc

61

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1504/2007 al Comisiei din 18 decembrie 2007 privind eliberarea de licențe de import pentru cererile depuse în primele șapte zile ale lunii decembrie 2007 în cadrul contingentelor tarifare deschise de Regulamentul (CE) nr. 806/2007 pentru carnea de porc

62

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1505/2007 al Comisiei din 18 decembrie 2007 privind eliberarea de licențe de import pentru cererile depuse în primele șapte zile ale lunii decembrie 2007 în cadrul contingentelor tarifare deschise de Regulamentul (CE) nr. 533/2007 pentru carnea de pasăre

64

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1506/2007 al Comisiei din 18 decembrie 2007 privind eliberarea de licențe de import pentru cererile depuse în primele șapte zile ale lunii decembrie 2007 în cadrul contingentelor tarifare deschise de Regulamentul (CE) nr. 539/2007 pentru anumite produse din sectorul ouălor și al ovalbuminelor

66

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1507/2007 al Comisiei din 18 decembrie 2007 privind eliberarea de licențe de import pentru cererile depuse în cursul primelor șapte zile ale lunii decembrie 2007 în cadrul contingentului tarifar deschis prin Regulamentul (CE) nr. 536/2007 pentru carnea de pasăre

68

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1508/2007 al Comisiei din 18 decembrie 2007 de stabilire a măsurii în care se poate da curs cererilor de drepturi de import depuse pentru contingentul de animale vii din specia bovină cu o greutate de peste 160 kg, originare din Elveția, contingent prevăzut de Regulamentul (CE) nr. 2172/2005

69

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1509/2007 al Comisiei din 18 decembrie 2007 de modificare a prețurilor reprezentative și a valorilor taxelor la import suplimentare pentru anumite produse din sectorul zahărului, stabilite de Regulamentul (CE) nr. 1109/2007 pentru anul de comercializare 2007/2008

70

 

 

II   Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare nu este obligatorie

 

 

DECIZII

 

 

Comisie

 

 

2007/846/CE

 

*

Decizia Comisiei din 6 decembrie 2007 de stabilire a unui model de listă a unităților autorizate de către statele membre în conformitate cu mai multe dispoziții ale legislației sanitar-veterinare a Comunității și de definire a normelor aplicabile transmiterii acestor liste către Comisie [notificată cu numărul C(2007) 5882] (versiune codificată) ( 1 )

72

 

 

2007/847/CE

 

*

Decizia Comisiei din 6 decembrie 2007 de derogare de la anumite dispoziții ale Directivei 2000/29/CE a Consiliului pentru plantele de Vitis L., cu excepția fructelor, originare din Croația sau din Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei [notificată cu numărul C(2007) 5897]

78

 

 

2007/848/CE

 

*

Decizia Comisiei din 11 decembrie 2007 de aprobare a anumitor programe naționale privind controlul salmonelei în efectivele de găini ouătoare din specia Gallus gallus [notificată cu numărul C(2007) 6100]  ( 1 )

83

 

 

2007/849/CE

 

*

Decizia Comisiei din 12 decembrie 2007 de aprobare a modificărilor la programul național privind controlul salmonelei în efectivele de reproducere din specia Gallus gallus înaintat de Finlanda [notificată cu numărul C(2007) 6097]

85

 

 

Banca Centrală Europeană

 

 

2007/850/CE

 

*

Decizia Băncii Centrale Europene din 22 noiembrie 2007 de modificare a Deciziei BCE/2001/16 privind repartizarea venitului monetar al băncilor centrale naționale ale statelor membre participante începând cu exercițiul financiar 2002 (BCE/2007/15)

86

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


I Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare este obligatorie

REGULAMENTE

19.12.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 333/1


REGULAMENTUL (CE) NR. 1495/2007 AL COMISIEI

din 18 decembrie 2007

de stabilire a sumelor forfetare la import pentru determinarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 3223/94 al Comisiei din 21 decembrie 1994 de stabilire a normelor de aplicare a regimului de import pentru fructe și legume (1), în special articolul 4 alineatul (1),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 3223/94 prevede, ca urmare a rezultatelor negocierilor comerciale multilaterale din Runda Uruguay, criteriile pentru stabilirea de către Comisie a sumelor forfetare la import din țările terțe, pentru produsele și termenele menționate în anexa acestuia.

(2)

În conformitate cu criteriile menționate anterior, sumele forfetare la import trebuie stabilite la nivelurile prevăzute în anexa la prezentul regulament,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Sumele forfetare la import prevăzute la articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 3223/94 sunt stabilite așa cum este indicat în tabelul din anexă.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 19 decembrie 2007.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 18 decembrie 2007.

Pentru Comisie

Jean-Luc DEMARTY

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 337, 24.12.1994, p. 66. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 756/2007 (JO L 172, 30.6.2007, p. 41).


ANEXĂ

la Regulamentul Comisiei din 18 decembrie 2007 de stabilire a sumelor forfetare la import pentru determinarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

(EUR/100 kg)

(Cod NC)

Codul țărilor terțe (1)

Suma forfetară la import

0702 00 00

MA

96,3

TN

157,6

TR

122,8

ZZ

125,6

0707 00 05

JO

237,0

MA

57,0

TR

83,9

ZZ

126,0

0709 90 70

MA

68,1

TR

81,5

ZZ

74,8

0709 90 80

EG

359,4

ZZ

359,4

0805 10 20

AR

24,3

MA

76,3

TR

78,8

ZA

40,6

ZW

19,3

ZZ

47,9

0805 20 10

MA

74,1

ZZ

74,1

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

HR

15,2

IL

66,8

TR

74,8

ZZ

52,3

0805 50 10

EG

49,3

MA

119,9

TR

103,7

ZZ

91,0

0808 10 80

CA

86,7

CN

106,6

MK

30,0

US

83,2

ZZ

76,6

0808 20 50

AR

71,1

CN

68,6

US

121,4

ZZ

87,0


(1)  Nomenclatorul țărilor, astfel cum este stabilit de Regulamentul (CE) nr. 1833/2006 al Comisiei (JO L 354, 14.12.2006, p. 19). Codul „ZZ” reprezintă „alte origini”.


19.12.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 333/3


REGULAMENTUL (CE) NR. 1496/2007 AL COMISIEI

din 18 decembrie 2007

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1043/2005 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 3448/93 al Consiliului în ceea ce privește regimul de acordare a restituirilor la export pentru anumite produse agricole exportate sub formă de mărfuri care nu sunt incluse în anexa I la tratat, precum și criteriile de stabilire a cuantumurilor sumelor respective

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 3448/93 al Consiliului din 6 decembrie 1993 de stabilire a regimului comercial aplicabil anumitor mărfuri rezultate din prelucrarea produselor agricole (1), în special articolul 8 alineatul (3) primul paragraf,

întrucât:

(1)

Teza introductivă de la articolul 54 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1043/2005 al Comisiei (2) face o trimitere detaliată la dispunerea textuală a articolului 17 din Regulamentul (CE) nr. 800/1999 din 15 aprilie 1999 de stabilire a regulilor detaliate comune în ceea ce privește aplicarea sistemului de restituiri la export pentru produsele agricole (3).

(2)

Articolul 17 din Regulamentul (CE) nr. 800/1999 a fost înlocuit de Regulamentul (CE) nr. 1001/2007 al Comisiei din 29 august 2007 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 800/1999 și a Regulamentului (CE) nr. 2090/2002 în ceea ce privește controalele efectuate în cadrul sistemului de restituiri la export pentru produsele agricole.

(3)

Din motive de claritate, este necesar să se adapteze teza introductivă a articolului 54 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1043/2005 pentru a se ține seama de această evoluție.

(4)

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 1043/2005 ar trebui modificat în consecință.

(5)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului de gestionare a problemelor orizontale privind schimburile de produse agricole transformate neincluse în anexa I,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

La articolul 54 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1043/2005, teza introductivă se înlocuiește cu următorul text:

„Pentru bunurile enumerate în anexa II la prezentul regulament și prin derogare de la articolul 17 din Regulamentul (CE) nr. 800/1999, cantitatea prevăzută la articolul 17 alineatul (1) litera (a) punctul (ii) din Regulamentul (CE) nr. 800/1999 se aplică indiferent de țara sau teritoriul de destinație către care bunurile sunt exportate:”

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 2 septembrie 2007.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 18 decembrie 2007.

Pentru Comisie

Günter VERHEUGEN

Vicepreședinte


(1)  JO L 318, 20.12.1993, p. 18. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 2580/2000 (JO L 298, 25.11.2000, p. 5).

(2)  JO L 172, 5.7.2005, p. 24. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 447/2007 (JO L 106, 24.4.2007, p. 31).

(3)  JO L 102, 17.4.1999, p. 11. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1001/2007 (JO L 226, 30.8.2007, p. 9).


19.12.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 333/4


REGULAMENTUL (CE) NR. 1497/2007 AL COMISIEI

din 18 decembrie 2007

de stabilire, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 842/2006 al Parlamentului European și al Consiliului, a cerințelor de verificare standard în vederea detectării scurgerilor pentru sistemele staționare de protecție împotriva incendiilor, care conțin anumite gaze fluorurate cu efect de seră

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 842/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 mai 2006 privind anumite gaze fluorurate cu efect de seră (1), în special articolul 3 alineatul (7),

întrucât:

(1)

În cazul sistemelor de protecție împotriva incendiilor care cuprind mai multe containere interconectate instalate pentru a răspunde unui risc specific de incendiu într-un spațiu delimitat, conținutul de gaze fluorurate cu efect de seră trebuie calculat pe baza conținutului total de gaze din respectivele containere în vederea asigurării unei frecvențe a verificărilor corespunzătoare conținutului efectiv de gaze fluorurate cu efect de seră.

(2)

În conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 842/2006, registrele privind sistemele de protecție împotriva incendiilor trebuie să conțină anumite informații. În scopul asigurării punerii în aplicare eficiente a Regulamentului (CE) nr. 842/2006, este necesar să se prevadă introducerea de informații suplimentare în registrele sistemelor respective.

(3)

Informațiile privind conținutul de gaze fluorurate cu efect de seră trebuie incluse în registrele sistemelor. În cazul în care nu se cunoaște conținutul de gaze fluorurate cu efect de seră, operatorul sistemului respectiv de protecție împotriva incendiilor trebuie să se asigure că acest conținut este determinat de către personal autorizat, pentru a facilita verificările în vederea detectării scurgerilor.

(4)

Înainte de verificarea în vederea detectării scurgerilor, personalul autorizat trebuie să examineze cu atenție informațiile cuprinse în registrele sistemelor pentru a identifica toate problemele anterioare și pentru a consulta rapoartele respective.

(5)

În vederea asigurării unui control eficient al scurgerilor, verificările trebuie să se concentreze asupra părților sistemului de protecție împotriva incendiilor în care este cel mai probabil să se producă scurgeri.

(6)

În cazul în care există o suspiciune de scurgere, este necesară o verificare în vederea detectării și a reparării ei.

(7)

Instalațiile defecte ale noilor sisteme reprezintă un risc semnificativ de scurgere. Din acest motiv, sistemele nou-instalate trebuie verificate în vederea detectării scurgerilor imediat după punerea în funcțiune.

(8)

În vederea asigurării siguranței sistemului reparat, verificările de control prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 842/2006 trebuie să se concentreze pe părțile sistemului în care s-a detectat scurgerea și pe părțile adiacente.

(9)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul comitetului instituit prin articolul 18 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 2037/2000 al Parlamentului European și al Consiliului (2),

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Obiectul și domeniul de aplicare

Prezentul regulament stabilește, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 842/2006, cerințele de verificare standard pentru sistemele staționare, în funcțiune sau oprite temporar, care constau în unul sau mai multe containere interconectate, inclusiv componentele asociate, instalate pentru a răspunde unui risc specific de incendiu într-un spațiu delimitat, denumite în continuare „sisteme de protecție împotriva incendiilor”.

Regulamentul se aplică sistemelor de protecție împotriva incendiilor care conțin trei sau mai multe kilograme de gaze fluorurate cu efect de seră.

Articolul 2

Registrul sistemului

(1)   Operatorul își indică denumirea, adresa poștală și numărul de telefon în registrul menționat la articolul 3 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 842/2006, denumit în continuare „registrul sistemului”.

(2)   Conținutul de gaze fluorurate cu efect de seră din sistemul de protecție împotriva incendiilor se indică în registrul sistemului.

(3)   În cazul în care conținutul de gaze fluorurate cu efect de seră pentru sistemele de protecție împotriva incendiilor nu este indicat în specificațiile producătorului sau pe eticheta sistemului respectiv, operatorul se asigură că acest conținut este determinat de către personal autorizat.

Articolul 3

Verificarea registrului sistemului

(1)   Înainte de a proceda la verificări în vederea detectării scurgerilor, personalul autorizat examinează registrul sistemului.

(2)   Se acordă o atenție specială informațiilor relevante cu privire la orice zone problematice sau aspecte recurente.

Articolul 4

Verificări vizuale și manuale

(1)   Pentru a identifica semnele de scurgere și pagubele produse, personalul autorizat efectuează verificări vizuale ale sistemelor de control, ale containerelor, ale componentelor și ale conexiunilor aflate sub presiune.

(2)   Orice suspiciune de scurgere de gaze fluorurate cu efect de seră din sistemul de protecție împotriva incendiilor se verifică de către personalul autorizat.

(3)   Una sau mai multe dintre următoarele situații constituie suspiciune de scurgere:

(a)

un sistem fix de detectare a scurgerilor indică existența unei scurgeri;

(b)

un container indică o pierdere de presiune care, corectată în funcție de temperatură, depășește 10 %;

(c)

un container indică o pierdere de substanță de stingere care depășește 5 %;

(d)

alte semne care sugerează pierderea de conținut de gaze.

(4)   Manometrele și dispozitivele de măsurare a greutății trebuie verificate la fiecare 12 luni pentru a se asigura buna lor funcționare.

Articolul 5

Repararea scurgerii

(1)   Operatorul se asigură că reparația se realizează de către personal autorizat să efectueze respectiva activitate.

(2)   Operatorul se asigură că a fost efectuat un test de scurgere înainte de reîncărcare.

Articolul 6

Verificările de control

La efectuarea verificărilor de control prevăzute la articolul 3 alineatul (2) al doilea paragraf din Regulamentul (CE) nr. 842/2006, personalul autorizat se concentrează pe acele zone în care au fost detectate și reparate scurgeri, precum și pe zonele adiacente în cazul în care, pe durata reparațiilor, acestea au fost supuse la presiune.

Articolul 7

Cerințe privind sistemele nou puse în funcțiune

Sistemele nou-instalate sunt verificate în vederea detectării scurgerilor imediat după punerea lor în funcțiune.

Articolul 8

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 18 decembrie 2007.

Pentru Comisie

Stavros DIMAS

Membru al Comisiei


(1)  JO L 161, 14.6.2006, p. 1.

(2)  JO L 244, 29.9.2000, p. 1. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 899/2007 al Comisiei (JO L 196, 28.7.2007, p. 24).


19.12.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 333/6


REGULAMENTUL (CE) NR. 1498/2007 AL COMISIEI

din 18 decembrie 2007

privind normele specifice de eliberare a licențelor de import pentru zahăr și amestecurile de zahăr și cacao cu cumul de origine din țările ACP/TTPM sau CE/TTPM

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Decizia 2001/822/CE a Consiliului din 27 noiembrie 2001 privind asocierea țărilor și teritoriilor de peste mări la Comunitatea Europeană („decizia de asociere peste mări”) (1), în special anexa III articolul 6 alineatul (4) paragraful al cincilea,

întrucât:

(1)

În conformitate cu Decizia 2001/822/CE, cumulul de origine ACP/TTPM sau CE/TTPM se admite pentru cantitățile stabilite de respectiva decizie în ceea ce privește produsele de la capitolul NC 17 și de la codurile NC 1806 10 30 și 1806 10 90.

(2)

Pentru a permite efectuarea controalelor necesare importării cantităților prevăzute prin Decizia 2001/822/CE, s-au stabilit normele specifice de eliberare a licențelor de import pentru aceste produse prin Regulamentul (CE) nr. 192/2002 al Comisiei din 31 ianuarie 2002 privind modalitățile de eliberare a licențelor de import pentru zahăr și amestecurile de zahăr și cacao cu origine cumulată ACP/TTPM sau CE/TTPM (2).

(3)

Dispozițiile Regulamentului (CE) nr. 1301/2006 al Comisiei din 31 august 2006 de stabilire a normelor comune pentru administrarea contingentelor tarifare de import pentru produsele agricole gestionate printr-un sistem de licențe de import (3) se aplică licențelor de import pentru perioadele de aplicare a contingentelor tarifare începând de la 1 ianuarie 2007. Regulamentul (CE) nr. 1301/2006 stabilește în special normele privind cererile de licențe de import, calitatea solicitantului, precum și eliberarea licențelor. Respectivul regulament limitează perioada de valabilitate a licențelor până în ultima zi a perioadei de aplicare a contingentului tarifar. Se aplică dispozițiile Regulamentului (CE) nr. 1301/2006, fără a aduce atingere condițiilor suplimentare stabilite de prezentul regulament.

(4)

Este necesar, prin urmare, să se aplice normele stabilite prin regulamentul menționat la Regulamentul (CE) nr. 192/2002. Cu toate acestea, este necesară adaptarea anumitor norme pentru a lua în considerare specificul activității comerciale vizate de Regulamentul (CE) nr. 192/2002. Din motive de claritate și de raționalitate, Regulamentul (CE) nr. 192/2002 trebuie abrogat și înlocuit cu un nou regulament.

(5)

De asemenea, este necesar să se aplice Regulamentul (CE) nr. 1291/2000 al Comisiei din 9 iunie 2000 de stabilire a normelor comune de aplicare a regimului de licențe de import și export și de certificate de fixare în avans pentru produsele agricole (4), sub rezerva dispozițiilor contrare din prezentul regulament.

(6)

Pentru a asigura o gestionare metodică, pentru a evita speculații și a permite controale eficiente, este necesar să se precizeze normele detaliate de prezentare a cererilor de licențe și documentele pe care persoanele interesate trebuie să le prezinte. În acest sens, se impune aplicarea principiilor enunțate în Regulamentul (CE) nr. 1301/2006.

(7)

Trebuie precizate particularitățile formularului de cerere de licență de import pentru produsele în cauză și, pentru a asigura o gestionare riguroasă a acestor importuri, trebuie să se prevadă netransmisibilitatea drepturilor acordate prin aceste licențe.

(8)

De asemenea, trebuie stabilite norme privind termenele de prezentare a cererilor de licență și de eliberare a licențelor de către autoritățile competente din statele membre,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

(1)   Regulamentele (CE) nr. 1291/2000 și (CE) nr. 1301/2006 se aplică importurilor cu taxă vamală nulă pentru produsele specificate la capitolul NC 17 și sub codurile NC 1806 10 30 și 1806 10 90 originare din țările TTPM, având în vedere cumulul cu zahărul originar din țările ACP și/sau CE, cu excepția dispozițiilor contrare din prezentul regulament.

(2)   Licențele de import eliberate în conformitate cu prezentul regulament poartă numărul de ordine 09.4652.

Articolul 2

Noțiunea de „produse originare” în conformitate cu prezentul regulament, precum și metodele administrative aferente, sunt cele definite în anexa III la Decizia 2001/822/CE.

Articolul 3

(1)   Cererea de licență de import se referă la o cantitate de cel puțin 25 tone.

(2)   Cererea de licență de import este însoțită de următoarele documente:

(a)

licența de export eliberată de autoritățile TTPM, stabilită pe baza modelului de formular prevăzut în anexa I, emis de organismele competente pentru eliberarea licențelor EUR 1;

(b)

dovada că solicitantul a depus o garanție a cărei valoare este de 12 EUR pe 100 kilograme.

Articolul 4

Cererea de licență și licența de import conțin următoarele mențiuni:

(a)

la rubrica 7, TTPM de proveniență și mențiunea „da” marcată cu o cruce;

(b)

la rubrica 8, TTPM de origine și mențiunea „da” marcată cu o cruce;

(c)

la rubrica 20 a licenței, una dintre mențiunile care figurează în anexa II.

Articolul 5

Prin derogare de la articolul 9 din Regulamentul (CE) nr. 1291/2000, drepturile care rezultă din certificatul de import nu sunt transferabile.

Articolul 6

(1)   Prin derogare de la dispozițiile articolului 6 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1301/2006, cererile de licență se depun în primele șapte zile ale lunilor ianuarie, aprilie, iulie și octombrie ale fiecărui an.

Un solicitant nu poate depune decât o cerere de licență în fiecare lună de depunere a cererilor. Atunci când, în cursul unei anumite luni, un solicitant prezintă mai multe cereri, toate cererile prezentate de acesta în luna respectivă sunt respinse, iar garanțiile depuse la prezentarea cererilor revin statului membru în cauză.

(2)   Cererile de licență sunt transmise cel târziu până la data de 12 a lunii de depunere a cererilor și sunt identificate cu codul NC din 8 cifre și cu TTPM de origine.

(3)   Licențele de import sunt eliberate statelor membre începând cu data de 25 și cel târziu până la data de 30 a lunii de depunere a cererilor.

Articolul 7

Licențele de import sunt valabile începând din ziua eliberării lor efective, în sensul articolului 23 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1291/2000.

Articolul 8

Regulamentul (CE) nr. 192/2002 se abrogă.

Articolul 9

Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 18 decembrie 2007.

Pentru Comisie

Mariann FISCHER BOEL

Membru al Comisiei


(1)  JO L 314, 30.11.2001, p. 1. Decizie modificată ultima dată prin Decizia 2007/249/CE (JO L 109, 26.4.2007, p. 33).

(2)  JO L 31, 1.2.2002, p. 55. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 2031/2006 (JO L 414, 30.12.2006, p. 43).

(3)  JO L 238, 1.9.2006, p. 13. Regulament modificat prin Regulamentul (CE) nr. 289/2007 (JO L 78, 17.3.2007, p. 17).

(4)  JO L 152, 24.6.2000, p. 1. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1423/2007 (JO L 317, 5.12.2007, p. 36).


ANEXA I

Model de licență de export menționată la articolul 3 alineatul (2) litera (a)

Image


ANEXA II

Mențiuni prevăzute la articolul 4 litera (c):

:

în limba bulgară

:

Освободено от вносно мито (Решение 2001/822/ЕО, член 35) пореден номер на квотата 09.4652,

:

în limba spaniolă

:

Exención de derechos de importación (Decision 2001/822/CE, articulo 35) numero de orden 09.4652,

:

în limba cehă

:

Osvobozeno od dovozního cla (Rozhodnutí 2001/822/ES, čl. 35), sériové čislo 09.4652,

:

în limba daneză

:

Fritages for importafgifter (artikel 35 i afgorelse 2001/822/EF), løbenummer 09.4652,

:

în limba germană

:

Frei von Einfuhrabgaben (Beschluss 2001/822/EG, Artikel 35), Ordnungsnummer 09.4652,

:

în limba estonă

:

Impordimaksust vabastatud (otsus 2001/822/EÜ, artikkel 35), järjekorranumber 09.4652,

:

în limba greacă

:

Δασμολογική απαλλαγή (απόφαση 2001/822/ΕΚ, άρθρο 35), αύξων αριθμός 09.4652,

:

în limba engleză

:

Free from import duty (Decision 2001/822/EC, Article 35), serial No 09.4652,

:

în limba franceză

:

Exemption du droit d’importation (Décision 2001/822/CE, article 35), numéro d’ordre 09.4652,

:

în limba italiană

:

Esenzione dal dazio all’importazione (decisione 2001/822/CE, articolo 35), numero d’ordine 09.4652,

:

în limba letonă

:

Atbrīvots no importa nodokļa (Lēmuma 2001/822/EK 35. pants), sērijas numurs 09.4652,

:

în limba lituaniană

:

Atleista nuo importo muito (Nutarimo 2001/822/EB 35 straipsnis), serijos numeris 09.4652,

:

în limba maghiară

:

Mentes a behozatali vám alól (2001/822/EK hatarozat, 35. cikk), sorozatszám 09.4652,

:

în limba malteză

:

Eżenzjoni minn dazju fuq l-importazzjoni (Deċiżjoni 2001/822/KE, Artikolu 35), numru tas-serje 09.4652,

:

în limba neerlandeză

:

Vrij van invoerrechten (Besluit 2001/822/EG, artikel 35), volgnummer 09.4652,

:

în limba polonă

:

Wolne od przywozowych opłat celnych (decyzja 2001/822/WE art. 35), numer seryjny 09.4652,

:

în limba portugheză

:

Isenção de direitos de importação (Decisão 2001/822/CE, artigo 35.o), número de ordem 09.4652,

:

în limba română

:

Scutit de drepturi de import (Decizia 2001/822/CE, articolul 35), nr. de ordine 09.4652,

:

în limba slovacă

:

Oslobodený od dovozného cla (Rozhodnutie 2001/822/ES, čl. 35), sériové čislo 09.4652,

:

în limba slovenă

:

brez uvozne carine (člen 35 Sklepa 2001/822/ES), zaporedna številka 09.4652,

:

în limba finlandeză

:

Vapaa tuontitulleista (päätöksen 2001/822/EY 35 artikla), järjestysnumero 09.4652,

:

în limba suedeză

:

Importtullfri (beslut 2001/822/EG, artikel 35), löpnummer 09.4652.


19.12.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 333/10


REGULAMENTUL (CE) NR. 1499/2007 AL COMISIEI

din 18 decembrie 2007

privind publicarea, pentru 2008, a unei nomenclaturi a produselor agricole pentru restituirile la export instituite prin Regulamentul (CEE) nr. 3846/87

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1784/2003 al Consiliului din 29 septembrie 2003 privind organizarea comună a piețelor în sectorul cerealelor (1), precum și celelalte regulamente privind organizarea comună a piețelor pentru produsele agricole,

având în vedere Regulamentul (CEE) nr. 3846/87 al Comisiei din 17 decembrie 1987 de stabilire a unei nomenclaturi a produselor agricole pentru restituirile la export (2), în special articolul 3 al patrulea paragraf,

întrucât:

(1)

Nomenclatura rambursărilor trebuie să se publice în versiunea sa completă valabilă la 1 ianuarie 2008, astfel cum rezultă din dispozițiile instituite prin regulamentele privind regimul de export pentru produsele agricole.

(2)

Amendamentele la Nomenclatura Combinată, aplicabile din 2008, care privesc laptele, preparatele din carne și zaharul,introduse prin Regulamentul (CE) nr. 1214/2007 al Comisiei (3) trebuie luate în considerare și nomenclatura rambursărilor trebuie adaptată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul (CEE) nr. 3846/87 se modifică după cum urmează:

1.

Anexa I se înlocuiește cu textul care figurează în anexa I la prezentul regulament;

2.

Anexa II se înlocuiește cu textul care figurează în anexa II la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 1 ianuarie 2008.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 18 decembrie 2007.

Pentru Comisie

Mariann FISCHER BOEL

Membru al Comisiei


(1)  JO L 270, 21.10.2003, p. 78. Regulament modificat prin Regulamentul (CE) nr. 735/2007 al Comisiei (JO L 169, 29.6.2007, p. 6).

(2)  JO L 366, 24.12.1987, p. 1. Regulament modificat ultima datâ prin Regulamentul (CE) nr. 532/2007 (JO L 125, 15.5.2007, p. 7).

(3)  JO L 286, 31.10.2007, p. 1.


ANEXA I

„ANEXA 1

NOMENCLATURA DE PRODUSE AGRICOLE PENTRU RESTITUIRILE LA EXPORT

1.   Cereale, făină de grâu sau de secară, crupe, griș

Cod NC

Denumirea produselor

Codul produselor

1001

Grâu și meslin

 

1001 10 00

– Grâu dur:

 

– – Semințe

1001 10 00 9200

– – Altele

1001 10 00 9400

ex 1001 90

– Altele:

 

– – Alt alac (Triticum spelta), grâu comun și meslin:

 

1001 90 91

– – – Grâu comun și meslin, destinate însămânțării

1001 90 91 9000

1001 90 99

– – – Altele

1001 90 99 9000

1002 00 00

Secară

1002 00 00 9000

1003 00

Orz:

 

1003 00 10

– Destinat însămânțării

1003 00 10 9000

1003 00 90

– Altele

1003 00 90 9000

1004 00 00

Ovăz:

 

– Destinat însămânțării

1004 00 00 9200

– Altele

1004 00 00 9400

1005

Porumb:

 

ex 1005 10

– Destinat însămânțării:

 

1005 10 90

– – Altele

1005 10 90 9000

1005 90 00

– Altele

1005 90 00 9000

1007 00

Boabe de sorg:

 

1007 00 90

– Altele

1007 00 90 9000

ex 1008

Hrișcă, mei, semințe de iarba-cănărașului (Phalaris Canariensis); alte cereale:

 

1008 20 00

– Mei

1008 20 00 9000

1101 00

Făină de grâu sau de meslin:

 

– Făină de grâu:

 

1101 00 11

– – De grâu dur

1101 00 11 9000

1101 00 15

– – De grâu comun și grâu spelt

 

– – – Cu un conținut de cenușă de la 0 până la 600 mg/100 g

1101 00 15 9100

– – – Cu un conținut de cenușă de la 601 mg până la 900 mg/100 g

1101 00 15 9130

– – – Cu un conținut de cenușă de la 901 până la 1 100 mg/100 g

1101 00 15 9150

– – – Cu un conținut de cenușă de la 1 101 până la 1 650 mg/100 g

1101 00 15 9170

– – – Cu un conținut de cenușă de la 1 651 până la 1 900 mg/100 g

1101 00 15 9180

– – – Cu un conținut de cenușă de peste 1 900 mg/100 g

1101 00 15 9190

1101 00 90

– Făină de meslin

1101 00 90 9000

ex 1102

Făină de cereale, alta decât de grâu sau de meslin:

 

1102 10 00

– Făină de secară:

 

– – Cu un conținut de cenușă de la 0 până la 1 400 mg/100 g

1102 10 00 9500

– – Cu un conținut de cenușă de peste 1 400 până la 2 000 mg/100 g

1102 10 00 9700

– – Cu un conținut de cenușă de peste 2 000 mg/100 g

1102 10 00 9900

ex 1103

Crupe, griș și aglomerate sub formă de pelete, din cereale:

 

– Crupe și griș:

 

1103 11

– – Din grâu:

 

1103 11 10

– – – Din grâu dur:

 

– – – – Cu un conținut de cenușă de la 0 până la 1 300 mg/100 g:

 

– – – – – Griș cu o rată de cernere printr-o sită cu deschidere a ochiurilor de 0,160 mm de mai puțin de 10 % din greutate

1103 11 10 9200

– – – – – Altele

1103 11 10 9400

– – – – Cu un conținut de cenușă de peste 1 300 mg/100 g

1103 11 10 9900

1103 11 90

– – – Grâu comun și grâu spelt:

 

– – – – Cu un conținut de cenușă de la 0 până la 600 mg/100 g

1103 11 90 9200

– – – – Cu un conținut de cenușă de peste 600 mg/100 g

1103 11 90 9800


2.   Orez și brizură de orez

Cod NC

Denumirea produselor

Codul produselor

1006

Orez:

 

1006 20

– Orez decorticat (orez brun):

 

– – Uscat în etuvă:

 

1006 20 11

– – – Cu bobul rotund

1006 20 11 9000

1006 20 13

– – – Cu bobul mijlociu

1006 20 13 9000

– – – Cu bobul lung:

 

1006 20 15

– – – – Care au raportul lungime/lățime peste 2 dar sub 3

1006 20 15 9000

1006 20 17

– – – – Care au raportul lungime/lățime minimum 3

1006 20 17 9000

– – Altele:

 

1006 20 92

– – – Cu bobul rotund

1006 20 92 9000

1006 20 94

– – – Cu bobul mijlociu

1006 20 94 9000

– – – Cu bobul lung:

 

1006 20 96

– – – – Care are raportul lungime/lățime peste 2 dar sub 3

1006 20 96 9000

1006 20 98

– – – – Care are raportul lungime/lățime minimum 3

1006 20 98 9000

1006 30

– Orez semialbit sau albit, chiar sticlos sau glasat:

 

– – Orez semialbit:

 

– – – Uscat în etuvă:

 

1006 30 21

– – – – Cu bobul rotund

1006 30 21 9000

1006 30 23

– – – – Cu bobul mijlociu

1006 30 23 9000

– – – – Cu bobul lung:

 

1006 30 25

– – – – – Care are raportul lungime/lățime peste 2 dar sub 3

1006 30 25 9000

1006 30 27

– – – – – Care are raportul lungime/lățime minimum 3

1006 30 27 9000

– – – Altele:

 

1006 30 42

– – – – Cu bobul rotund

1006 30 42 9000

1006 30 44

– – – – Cu bobul mijlociu

1006 30 44 9000

– – – – Cu bobul lung:

 

1006 30 46

– – – – – Care au raportul lungime/lățime peste 2 dar sub 3

1006 30 46 9000

1006 30 48

– – – – – Care au raportul lungime/lățime minimum 3

1006 30 48 9000

– – Orez albit:

 

– – – Uscat în etuvă:

 

1006 30 61

– – – – Cu bobul rotund

 

– – – – – În ambalaje directe cu un conținut net de maxim 5 kg

1006 30 61 9100

– – – – – Altele

1006 30 61 9900

1006 30 63

– – – – Cu bobul mijlociu:

 

– – – – – În ambalaje directe cu un conținut net de maxim 5 kg

1006 30 63 9100

– – – – – Altele

1006 30 63 9900

– – – – Cu bobul lung:

 

1006 30 65

– – – – – Care au raportul lungime/lățime peste 2 dar sub 3:

 

– – – – – – În ambalaje directe cu un conținut net de maxim 5 kg

1006 30 65 9100

– – – – – – Altele

1006 30 65 9900

1006 30 67

– – – – – Care au raportul lungime/lățime minimum 3:

 

– – – – – – În ambalaje directe cu un conținut net de maxim 5 kg

1006 30 67 9100

– – – – – – Altele

1006 30 67 9900

– – – Altele:

 

1006 30 92

– – – – Cu bobul rotund:

 

– – – – – În ambalaje directe cu un conținut net de maxim 5 kg

1006 30 92 9100

– – – – – Altele

1006 30 92 9900

1006 30 94

– – – – Cu bobul mijlociu:

 

– – – – – În ambalaje directe cu un conținut net de maxim 5 kg

1006 30 94 9100

– – – – – Altele

1006 30 94 9900

– – – – Cu bobul lung:

 

1006 30 96

– – – – – Care au raportul lungime/lățime peste 2 dar sub 3:

 

– – – – – – În ambalaje directe cu un conținut net de maxim 5 kg

1006 30 96 9100

– – – – – – Altele

1006 30 96 9900

1006 30 98

– – – – – Care au raportul lungime/lățime minimum 3:

 

– – – – – – Care au raportul lungime/lățime minimum 3

1006 30 98 9100

– – – – – – Altele

1006 30 98 9900

1006 40 00

– Brizură de orez

1006 40 00 9000


3.   Produse transformate, pe bază de cereale și orez

Cod NC

Denumirea produselor

Codul produselor

ex 1102

Făină de cereale, alta decât de grâu sau de meslin:

 

ex 1102 20

– Făină de porumb:

 

ex 1102 20 10

– – Cu un conținut de grăsimi de maximum 1,5 % din greutate:

 

– – – Cu un conținut de grăsimi de maximum 1,3 % din greutate și cu un conținut de celuloză brută de cel mult 0,8 % din greutate în raport cu substanța uscată (2)

1102 20 10 9200

– – – Cu un conținut de grăsimi de minimum 1,3 % din greutate și cu un conținut dar maxim 1,5 % din greutate și cu un conținut de celuloză brută de cel mult 1 % din greutate în raport cu substanța uscată (2)

1102 20 10 9400

ex 1102 20 90

– – Altele:

 

– – – Cu un conținut de grăsimi de minimum 1,5 %, dar maximum 1,7 % din greutate și un conținut de celuloză brută de cel mult 1 % din greutate în raport cu substanța uscată (2)

1102 20 90 9200

ex 1102 90

– Altele:

 

1102 90 10

– – Făină de orz:

 

– – – Cu un conținut de cenușă, în raport cu substanța uscată, de maxim 0,9 % din greutate și cu un conținut de celuloză brută, în raport cu substanța uscată, de maxim 0,9 % din greutate

1102 90 10 9100

– – – Altele

1102 90 10 9900

ex 1102 90 30

– – Făină de ovăz:

 

– – – Cu un conținut de cenușă, în raport cu substanța uscată, de maxim 2,3 % din greutate de celuloză brută, în raport cu substanța uscată, de maxim 1,8 % din greutate, cu un conținut de umiditate de maxim 11 % și a cărui peroxidază este practic inactivată

1102 90 30 9100

ex 1103

Crupe, griș și aglomerate sub formă de pelete, din cereale:

 

– Crupe și griș:

 

ex 1103 13

– – Din porumb:

 

ex 1103 13 10

– – – Cu un conținut de grăsimi de maxim 1,5 % din greutate:

 

– – – – Cu un conținut de grăsime de maxim 0,9 % din greutate și un conținut de celuloză brută, în raport cu substanța uscată de maxim 0,6 % din greutate, cu o rată de cernere de maxim 30 % printr-o sită cu deschidere a ochiurilor de 315 microni și sub 5 % rată de cernere printr-o sită cu deschidere a ochiurilor de 150 microni (3)

1103 13 10 9100

– – – – Cu un conținut de grăsime între 1,3 și 1,5 % în greutate și un conținut de celuloză brută în raport cu substanța uscată, de maxim 1,0 % din greutate și cu o rată de cernere de maxim 30 % printr-o sită cu deschidere a ochiurilor de 315 microni și sub 5 % rată de cernere printr-o sită cu deschidere a ochiurilor de 150 microni (3)

1103 13 10 9300

– – – – Cu un conținut de grăsime care depaseste 1,5 %, dar nu mai mare de 1,7 % în greutate și un conținut de celuloză brută în raport cu substanța uscată, de maxim 1,0 % din greutate și cu o rată de cernere de maxim 30 % printr-o sită cu deschidere a ochiurilor de 315 microni și sub 5 % rată de cernere printr-o sită cu deschidere a ochiurilor de 150 microni (3)

1103 13 10 9500

ex 1103 13 90

– – – Altele:

 

– – – – Cu un conținut de grăsime care depaseste 1,5 %, dar nu mai mare de 1,7 % în greutate și un conținut de celuloză brută în raport cu substanța uscată, de maxim 1,0 % din greutate și cu o rată de cernere de maxim 30 % printr-o sită cu deschidere a ochiurilor de 315 microni și sub 5 % rată de cernere printr-o sită cu deschidere a ochiurilor de 150 microni (3)

1103 13 90 9100

ex 1103 19

– – Din alte cereale:

 

1103 19 10

– – – Din secară

1103 19 10 9000

ex 1103 19 30

– – – Din orz:

 

– – – – Cu un conținut de cenușă, în raport cu substanța uscată de maxim 1 % din greutate și cu un conținut de celuloză brută, în raport cu substanța uscată, de maxim 0,9 % din greutate

1103 19 30 9100

ex 1103 19 40

– – – Din ovăz:

 

– – – – Cu un conținut de cenușă, în raport cu substanța uscată, de maxim 2,3 % din greutate, cu un conținut de tegument de maxim 0, 1 % și cu un conținut de umiditate de maxim 11 % și a cărui peroxidază este practic inactivată

1103 19 40 9100

ex 1103 20

– Aglomerate sub formă de pelete:

 

1103 20 20

– – Din orz

1103 20 20 9000

1103 20 60

– – Din grâu

1103 20 60 9000

ex 1104

Boabe de cereale altfel prelucrate (de exemplu decojite, presate, sub formă de fulgi, lustruite, tăiate sau zdrobite), cu excepția orezului de la poziția tarifară 1006; germeni de cereale, întregi, presați, sub formă de fulgi sau măcinați:

 

– Boabe presate sau sub formă de fulgi:

 

ex 1104 12

– – De ovăz:

 

ex 1104 12 90

– – – Sub formă de fulgi:

 

– – – – Cu un conținut de cenușă, în raport cu substanța uscată, de maxim 2,3 % din greutate, cu un conținut de tegument de maxim 0,1 % și cu un conținut de umiditate de maxim 12 % și a cărui peroxidază este practic inactivată

1104 12 90 9100

– – – – Cu un conținut de cenușă, în raport cu substanța uscată, de maxim 2,3 % din greutate, cu un conținut de tegument între 0,1 % și 1,5 %, cu un conținut de umiditate de maxim 12 % și a cărui peroxidază este practic inactivată

1104 12 90 9300

ex 1104 19

– – De alte cereale:

 

1104 19 10

– – – De grâu

1104 19 10 9000

ex 1104 19 50

– – – De porumb:

 

– – – – Sub formă de fulgi:

 

– – – – – Cu un conținut de grăsime, în raport cu substanța uscată, de maxim 0,9 % din greutate și un conținut de celuloză brută în raport cu substanța uscată, de maxim 0,7 % din greutate (3)

1104 19 50 9110

– – – – – Cu un conținut de grăsime, în raport cu substanța uscată, care depaseste 0,9 % dar nu mai mare de 1,3 % din greutate și un conținut de celuloză brută în raport cu substanța uscată, de maxim 0,8 % din greutate (3)

1104 19 50 9130

– – – De orz:

 

ex 1104 19 69

– – – – Sub formă de fulgi:

 

– – – – – Cu un conținut de cenușă, în raport cu substanța uscată, de maxim 1 % din greutate, și un conținut de celuloză brută în raport cu substanța uscată, de maxim 0,9 % din greutate

1104 19 69 9100

– Alte boabe prelucrate (de exemplu decojite, lustruite, tăiate sau zdrobite):

 

ex 1104 22

– – De ovăz:

 

ex 1104 22 20

– – – Decojite (decorticate):

 

– – – – Cu un conținut de cenușă, în raport cu substanța uscată, de maxim 2,3 % din greutate, cu un conținut de tegument de maxim 0,5 %, cu un conținut de umiditate de maxim 11 % și a cărui peroxidază este practic inactivată, corespunzător definiției prevăzute în anexa la Regulamentul (CEE) nr. 821/68 al Comisiei (1)

1104 22 20 9100

ex 1104 22 30

– – – Decojite, tăiate sau zdrobite (numite «Grütze» sau «Grutten»):

 

– – – – Cu un conținut de cenușă, în raport cu substanța uscată, de maxim 2,3 % din greutate, cu un conținut de tegument de maxim 0,1 % cu un conținut de umiditate de maxim 11 % și a cărui peroxidază este practic inactivată, corespunzător definiției prevăzute în anexa la Regulamentul (CEE) nr. 821/68 al Comisiei (1)

1104 22 30 9100

ex 1104 23

– – De porumb:

 

ex 1104 23 10

– – – Decojite (decorticate), chiar tăiate sau zdrobite:

 

– – – – Cu un conținut de grăsime, în raport cu substanța uscată, de maxim 0,9 % din greutate și un conținut de celuloză brută în raport cu substanța uscată, de maxim 0,6 % din greutate (numite «Grütze» sau «Grutten»), care corespund definiției prezentate în anexa Regulamentului (CEE) nr. 821/68 al Comisiei (1)  (3)

1104 23 10 9100

– – – – Cu un conținut de grăsime, în raport cu substanța uscată, între 0,9 % și 1,3 % din greutate și un conținut de celuloză brută, în raport cu substanța uscată, de maxim 0,8 % din greutate (numite «Grütze» sau «Grutten») care corespund definiției prezentate în anexa la Regulamentul (CEE) nr. 821/68 al Comisiei (1)  (3)

1104 23 10 9300

1104 29

– – De alte cereale:

 

– – – De orz:

 

ex 1104 29 01

– – – – Decojite (decorticate):

 

– – – – – Cu un conținut de cenușă, în raport cu substanța uscată, de maxim 1 % din greutate și un conținut de celuloză brută în raport cu substanța uscată, de maxim 0,9 % din greutate, corespunzător definiției prevăzute în anexa la Regulamentul (CEE) nr. 821/68 al Comisiei (1)

1104 29 01 9100

ex 1104 29 03

– – – – Decojite (decorticate), chiar tăiate sau zdrobite: (numite «Grütze» sau «Grutten»):

 

– – – – – Cu un conținut de cenușă, în raport cu substanța uscată, de maxim 1 % din greutate, și un conținut de celuloză brută în raport cu substanța uscată, de maxim 0,9 % din greutate, care corespunde definiției prevăzute în anexa la Regulamentul (CEE) nr. 821/68 al Comisiei (1)

1104 29 03 9100

ex 1104 29 05

– – – – Lustruite:

 

– – – – – Cu un conținut de cenușă, în raport cu substanța uscată, de maxim 1 % din greutate (fără talc):

 

– – – – – – Prima categorie, care corespunde definiției prevăzute în anexa la Regulamentul (CEE) nr. 821/68 al Comisiei (1)

1104 29 05 9100

– – – – – Cu un conținut de cenușă, în raport cu substanța uscată, de maxim 1 % din greutate (fără talc):

 

– – – – – – A doua categorie, care corespunde definiției prevăzute în anexa la Regulamentul (CEE) nr. 821/68 al Comisiei (1)

1104 29 05 9300

– – – Altele:

 

– – – – Decojite (decorticate), fie ca sunt tăiate sau zdrobite, fie ca nu:

 

ex 1104 29 11

– – – – – De grâu, netăiate sau nezdrobite, care corespund definiției prevăzute în anexa la Regulamentul (CEE) nr. 821/68 al Comisiei (1)

1104 29 11 9000

– – – – Doar zdrobit:

 

1104 29 51

– – – – – De grâu

1104 29 51 9000

1104 29 55

– – – – – De secară

1104 29 55 9000

1104 30

– Germeni de cereale, întregi, presați, sub formă de fulgi sau zdrobiți:

 

1104 30 10

– – De grâu

1104 30 10 9000

1104 30 90

– – De alte cereale

1104 30 90 9000

1107

Malț, chiar prăjit:

 

1107 10

– Neprăjit:

 

– – De grâu:

 

1107 10 11

– – – Prezentat sub formă de făină

1107 10 11 9000

1107 10 19

– – – Altele

1107 10 19 9000

– – Altele:

 

1107 10 91

– – – Prezentat sub formă de făină

1107 10 91 9000

1107 10 99

– – – Altele

1107 10 99 9000

1107 20 00

– Prăjit

1107 20 00 9000

ex 1108

Amidon și fecule; inulină:

 

– Amidon și fecule (4):

 

ex 1108 11 00

– – Amidon de grâu:

 

– – – Cu un conținut de substanță uscată de minim 87 % și o puritate a substanței uscate de cel puțin 97 %

1108 11 00 9200

– – – Cu un conținut de substanță uscată de minim 84 % și o puritate a substanței uscate de cel puțin 97 % (5)

1108 11 00 9300

ex 1108 12 00

– – Fecule de cartofi:

 

– – – Cu un conținut de substanță uscată de cel puțin 80 % și o puritate a substanței uscate de cel puțin 97 %

1108 12 00 9200

– – – Cu un conținut de substanță uscată între 77 % și 80 % și o puritate a substanței uscate de cel puțin 97 % (5)

1108 12 00 9300

ex 1108 13 00

– – Amidon de porumb:

 

– – – Cu un conținut de substanță uscată de minim 87 % și o puritate a substanței uscate de cel puțin 97 %

1108 13 00 9200

– – – Cu un conținut de substanță uscată între 84 % și 87 % și o puritate a substanței uscate de cel puțin 97 % (5)

1108 13 00 9300

ex 1108 19

– – Alte tipuri de amidon și fecule:

 

ex 1108 19 10

– – – Amidon de orez:

 

– – – – Cu un conținut de substanță uscată de minim 87 % și o puritate a substanței uscate de cel puțin 97 %

1108 19 10 9200

– – – – Cu un conținut de substanță uscată între 84 % și 87 % și o puritate a substanței uscate de cel puțin 97 % (5)

1108 19 10 9300

ex 1109 00 00

Gluten de grâu, chiar uscat:

 

– în stare uscată, cu un conținut de proteine, în raport cu substanța uscată de minim 82 % din greutate (N × 6,25)

1109 00 00 9100

ex 1702

Alte zaharuri, inclusiv lactoza, maltoza, glucoza și fructoza (levuloza), chimic pure, în stare solidă; siropuri de zahăr la care nu s-au adăugat aromatizanți sau coloranți; înlocuitori de miere, chiar amestecați cu miere naturală; zaharuri și melase caramelizate:

 

ex 1702 30

– Glucoză și sirop de glucoză, care nu conține fructoză sau cu un conținut de fructoză sub 20 % din greutate, în stare uscată:

 

– – Altele:

 

1702 30 50

– – – Sub formă de pudră albă cristalină, aglomerată sau nu

1702 30 50 9000

1702 30 90

– – – Sub formă de pudră albă cristalină, aglomerată sau nu (6)

1702 30 90 9000

ex 1702 40

– Glucoză și sirop de glucoză cu un conținut de fructoză de minimum 20 %, dar sub 50 % din greutate, în stare uscată, cu excepția zahărului invertit:

 

1702 40 90

– – Altele (6)

1702 40 90 9000

ex 1702 90

– Altele, inclusiv zahăr invertit și alte zaharuri și amestecuri de sirop de zahăr cu un conținut de fructoză de 50 % din greutate, în stare uscată:

 

1702 90 50

– – Maltodextrine și sirop de maltodextrine:

 

– – – Maltodextrine, sub formă solidă albă, aglomerată sau nu

1702 90 50 9100

– – – Altele (6)

1702 90 50 9900

– – Zaharuri și melase, caramelizate:

 

– – – Altele:

 

1702 90 75

– – – – Sub formă de pudră, aglomerată sau nu

1702 90 75 9000

1702 90 79

– – – – Altele

1702 90 79 9000

2106

Preparate alimentare nedenumite și necuprinse în altă parte:

 

ex 2106 90

– Altele:

 

– – Siropuri de zahăr, aromatizate sau cu adaos de coloranți:

 

– – – Altele:

 

2106 90 55

– – – – De glucoză sau de maltodextrine (6)

2106 90 55 9000


4.   Furaje combinate pe bază de cereale

Cod NC

Denumirea produselor

Codul produselor

2309

Preparate de tipul celor folosite pentru hrana animalelor (7):

 

ex 2309 10

– Alimente pentru câini sau pisici, oferite la vânzarea cu amănuntul:

 

– – Cu un conținut de amidon, de fecule, de glucoză sau de sirop de glucoză, de maltodextrine sau de sirop de maltodextrine menționate și în codurile tarifare de la 1702 30 50 până la 1702 30 90, 1702 40 90, 1702 90 50 și 2106 90 55, sau de produse lactate:

 

– – – Cu un conținut de amidon, de fecule, de glucoză, de maltodextrine, de sirop de glucoză sau sirop de maltodextrine:

 

– – – – Care nu conțin amidon sau fecule sau cu un conținut de amidon sau fecule de maximum 10 % din greutate (8)  (9):

 

2309 10 11

– – – – – Care nu conțin produse lactate sau cu un conținut de produse lactate de maximum 10 %

2309 10 11 9000

2309 10 13

– – – – – Cu un conținut de produse lactate de minimum 10 % și de sub 50 % din greutate

2309 10 13 9000

– – – – Cu un conținut de amidon sau de fecule de peste 10 % și de nu mai mult de 30 % din greutate (8):

 

2309 10 31

– – – – – Care nu conțin produse lactate, sau cu un conținut de produse lactate sub 10 % din greutate

2309 10 31 9000

2309 10 33

– – – – – Cu un conținut de produse lactate de minimum 10 % și sub 50 % din greutate

2309 10 33 9000

– – – – Cu un conținut de amidon sau de fecule mai mare de 30 % din greutate (8):

 

2309 10 51

– – – – – Care nu conțin produse lactate, sau cu un conținut de produse lactate sub 10 % din greutate

2309 10 51 9000

2309 10 53

– – – – – Cu un conținut de produse lactate de minimum 10 % și de sub 50 % din greutate

2309 10 53 9000

ex 2309 90

– Altele:

 

– – Altele, inclusiv preamestecurile:

 

– – – Cu un conținut de amidon sau de fecule, de glucoză sau de sirop de glucoză, de maltodextrine sau de sirop de maltodextrine menționate și la subpozițiile de la 1702 30 50 până la 1702 30 90, 1702 40 90, 1702 90 50 și 2106 90 55 sau de produse lactate:

 

– – – – Cu un conținut de amidon, de fecule, de glucoză, de maltodextrine, de sirop de glucoză sau sirop de maltodextrine:

 

– – – – – Care nu conțin amidon sau fecule sau cu un conținut de amidon sau fecule de maximum 10 % (8)  (9):

 

2309 90 31

– – – – – – Care nu conțin produse lactate, sau cu un conținut de produse lactate sub 10 % din greutate

2309 90 31 9000

2309 90 33

– – – – – – Cu un conținut de produse lactate de minimum 10 % și sub 50 % din greutate

2309 90 33 9000

– – – – – Cu un conținut de amidon sau de fecule de peste 10 % și de maxim 30 % (8):

 

2309 90 41

– – – – – – Care nu conțin produse lactate, sau cu un conținut de produse lactate sub 10 % din greutate

2309 90 41 9000

2309 90 43

– – – – – – Cu un conținut de produse lactate de minimum 10 % și sub 50 % din greutate

2309 90 43 9000

– – – – – Cu un conținut de amidon sau de fecule de minimum 30 % din greutate (8):

 

2309 90 51

– – – – – – Care nu conțin produse lactate, sau cu un conținut de produse lactate sub 10 % din greutate

2309 90 51 9000

2309 90 53

– – – – – – Cu un conținut de produse lactate de minimum 10 % și de sub 50 % din greutate

2309 90 53 9000


5.   Carne de vită și mânzat

Cod NC

Denumirea produselor

Codul produselor

ex 0102

Animale vii din specia bovine:

 

ex 0102 10

– Reproducători de rasă pură:

 

ex 0102 10 10

– – Juninci (care nu au fătat niciodată):

 

– – – Cu o greutate a animalului viu de minim 250 kg:

 

– – – – până la vârsta de 30 luni

0102 10 10 9140

– – – – Altele

0102 10 10 9150

ex 0102 10 30

– – Vaci:

 

– – – Cu o greutate a animalului viu de minim 250 kg:

 

– – – – până la vârsta de 30 luni

0102 10 30 9140

– – – – Altele

0102 10 30 9150

ex 0102 10 90

– – Altele:

 

– – – Cu o greutate a animalului viu de minim 300 kg

0102 10 90 9120

ex 0102 90

– Altele:

 

– – Din specii domestice:

 

– – – Cu o greutate peste 160 kg, dar de maximum 300 kg:

 

ex 0102 90 41

– – – – Destinate sacrificării:

 

– – – – – Cu o greutate peste 220 kg:

0102 90 41 9100

– – – Cu o greutate peste 300 kg:

 

– – – – Juninci (care nu au fătat niciodată):

 

0102 90 51

– – – – – Destinate sacrificării

0102 90 51 9000

0102 90 59

– – – – – Altele

0102 90 59 9000

– – – – Vaci:

 

0102 90 61

– – – – – Destinate sacrificării

0102 90 61 9000

0102 90 69

– – – – – Altele

0102 90 69 9000

– – – – Altele:

 

0102 90 71

– – – – – Destinate sacrificării

0102 90 71 9000

0102 90 79

– – – – – Altele

0102 90 79 9000

0201

Carne de animale din specia bovine, proaspătă sau refrigerată:

 

0201 10 00

– În carcase și semicarcase:

 

– – Partea anterioară a carcasei sau a semicarcasei, ce cuprinde toate oasele, precum și greabănul și umerii, dar cu mai mult de zece coaste:

 

– – – Provenind de la masculi adulți din specia bovină (10)

0201 10 00 9110

– – – Altele

0201 10 00 9120

– – Altele:

 

– – – Provenind de la masculi adulți din specia bovină (10)

0201 10 00 9130

– – – Altele

0201 10 00 9140

0201 20

– Alte părți, nedezosate:

 

0201 20 20

– – Sferturi numite «compensate»:

 

– – – Provenind de la masculi adulți din specia bovină (10)

0201 20 20 9110

– – – Altele

0201 20 20 9120

0201 20 30

– – Sferturi anterioare neseparate sau separate:

 

– – – Provenind de la masculi adulți din specia bovină (10)

0201 20 30 9110

– – – Altele

0201 20 30 9120

0201 20 50

– – Sferturi anterioare neseparate sau separate:

 

– – – Cu maxim opt coaste sau opt perechi de coaste:

 

– – – – Provenind de la masculi adulți din specia bovină (10)

0201 20 50 9110

– – – – Altele

0201 20 50 9120

– – – Cu maxim opt coaste sau opt perechi de coaste:

 

– – – – Provenind de la masculi adulți din specia bovină (10)

0201 20 50 9130

– – – – Altele

0201 20 50 9140

ex 0201 20 90

– – Altele:

 

– – – Greutatea oaselor nu reprezintă mai mult de o treime din greutatea bucății

0201 20 90 9700

0201 30 00

– Fără oase:

 

– – Bucăți dezosate exportate cu destinația Statele Unite ale Americii, în condițiile prevăzute de Regulamentul (CEE) nr. 2973/79 (12) sau cu destinația Canada, în condițiile prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 2051/96 (13)

0201 30 00 9050

– – Bucăți dezosate, inclusiv carne tocată, cu un conținut mediu de carne macră (fără grăsime) de 78 % sau mai mult (15)

0201 30 00 9060

– – Altele, cu un conținut mediu de carne macră (fără grăsime) de 55 % sau mai mult, fiecare bucată fiind ambalată individual (15):

 

– – – Provenind din sferturi posterioare de la masculi adulți din specia bovină, cu maxim opt coaste sau perechi de coaste, bucata dreaptă sau tranșarea de tip pistola (11)

0201 30 00 9100

– – – Provenind din sferturi anterioare separate sau nu de la masculi adulți din specia bovină, coaste, bucata dreaptă sau tranșare de tip pistola (11)

0201 30 00 9120

– – Altele

0201 30 00 9140

ex 0202

Carne provenind de la animale din specia bovină, congelată:

 

0202 10 00

– În carcase sau semicarcase:

 

– – Partea anterioară a carcasei sau a semicarcasei, cuprinzând toate oasele și greabănul, ceafa și umărul, dar cu mai mult de 10 coaste

0202 10 00 9100

– – Altele

0202 10 00 9900

ex 0202 20

– Alte părți, nedezosate:

 

0202 20 10

– – Sferturi numite «compensate»

0202 20 10 9000

0202 20 30

– – Sferturi anterioare neseparate sau separate

0202 20 30 9000

0202 20 50

– – Sferturi posterioare neseparate sau separate:

 

– – – Cu maxim opt coaste sau opt perechi de coaste

0202 20 50 9100

– – – Cu mai mult de opt perechi de coaste

0202 20 50 9900

ex 0202 20 90

– – Altele:

 

– – – Greutatea oaselor nu reprezintă mai mult de o treime din greutatea bucății

0202 20 90 9100

0202 30

– Dezosată:

 

0202 30 90

– – Altele:

 

– – – Bucăți dezosate exportate cu destinația Statele Unite ale Americii, în condițiile prevăzute de Regulamentul (CEE) nr. 2973/79 (12) sau cu destinația Canada, în condițiile prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 2051/96 (13)

0202 30 90 9100

– – – Altele, inclusiv carne tocată, cu un conținut mediu de carne macră (fără grăsime) de 78 % sau mai mult (15)

0202 30 90 9200

– – – Altele

0202 30 90 9900

0206

Organe comestibile de animale din speciile bovine, porcine, ovine, caprine, cai, de măgari sau de catâri, proaspete, refrigerate sau congelate:

 

0206 10

– De animale din specia bovine, proaspete sau refrigerate:

 

– – Altele:

 

0206 10 95

– – – Mușchiul gros și mușchiul subțire ai diafragmei

0206 10 95 9000

– De animale din specia bovine, congelate:

 

0206 29

– – Altele:

 

– – – Altele:

 

0206 29 91

– – – – Mușchiul gros și mușchiul subțire ai diafragmei

0206 29 91 9000

ex 0210

Carne și organe comestibile, sărate sau în saramură, uscate sau afumate; făină și pudră, comestibile, de carne sau de organe:

 

ex 0210 20

– Carne din specia bovine:

 

ex 0210 20 90

– – Dezosată:

 

– – – Sărate sau uscate:

0210 20 90 9100

ex 1602

Alte preparate și conserve din carne, din organe sau din sânge:

 

ex 1602 50

– De animale din specia bovină:

 

– – Altele:

 

ex 1602 50 31

– – – «Corned beef» în recipiente închise ermetic; care nu conține altă carne decât cea provenind de la animale din specia bovină:

 

– – – – Cu un raport colagen/proteine care nu depășește 0,35 % (16) și care conține în greutate următoarele procentaje de carne bovină (cu excepția organelor comestibile și a grăsimii):

 

– – – – – 90 % sau mai mult:

 

– – – – – – Produse care corespund condițiilor definite de Regulamentul (CE) nr. 1731/2006 (14)

1602 50 31 9125

– – – – – 80 % sau mai mult, dar sub 90 %:

 

– – – – – – Produse care corespund condițiilor definite de Regulamentul (CE) nr. 1731/2006 (14)

1602 50 31 9325

ex 1602 50 95

– – – Altele, în recipiente închise ermetic:

 

– – – – Care nu conțin altă carne decât cea provenind de la animale din specia bovine:

 

– – – – – Cu un raport colagen/proteine care nu depășește 0,35 % (16) și care conține în greutate următoarele procentaje de carne bovină (cu excepția organelor comestibile și a grăsimii):

 

– – – – – – 90 % sau mai mult:

 

– – – – – – – Produse care corespund condițiilor definite de Regulamentul (CE) nr. 1731/2006 (14)

1602 50 95 9125

– – – – – – 80 % sau mai mult, dar sub 90 %:

 

– – – – – – – Produse care corespund condițiilor definite de Regulamentul (CE) nr. 1731/2006 (14)

1602 50 95 9325

NB În conformitate cu articolul 33 din Regulamentul (CE) nr. 1254/1999 al Consiliului (JO L 160, 26.6.1999, p. 21), nu se acordă nicio restituire la exportul produselor importate din țări terțe și reexportate către țări terțe.


6.   Carne de porc

Cod NC

Denumirea produselor

Codul produselor

ex 0103

Animale vii din specia porcine:

 

– Altele:

 

ex 0103 91

– – Cu o greutate sub 50 kg:

 

0103 91 10

– – – Animale din specia porcine domestice

0103 91 10 9000

ex 0103 92

– – Cu o greutate de minimum 50 kg:

 

– – – Animale din specia porcine domestice:

 

0103 92 19

– – – – Altele

0103 92 19 9000

ex 0203

Carne de animale din specia porcine, proaspătă, refrigerată sau congelată:

 

– proaspătă, refrigerată:

 

ex 0203 11

– – În carcase sau semicarcase:

 

0203 11 10

– – – De animale din specia porcine domestice (28)

0203 11 10 9000

ex 0203 12

– – Jamboane, spete și părți din acestea, nedezosate:

 

– – – De animale din specia porcine domestice:

 

ex 0203 12 11

– – – – Jamboane și părți din acestea:

 

– – – – – Cu un conținut total în greutate de oase și cartilaje sub 25 %

0203 12 11 9100

ex 0203 12 19

– – – – Spete și părți din acestea (29):

 

– – – – – Cu un conținut total în greutate de oase și cartilaje sub 25 %

0203 12 19 9100

ex 0203 19

– – Altele:

 

– – – De animale din specia porcine domestice:

 

ex 0203 19 11

– – – – Părți anterioare și părți din acestea (30):

 

– – – – – Cu un conținut total în greutate de oase și cartilaje sub 25 %

0203 19 11 9100

ex 0203 19 13

– – – – Spinări sipărți din acestea, nedezosate:

 

– – – – – Cu un conținut total în greutate de oase și cartilaje sub 25 %

0203 19 13 9100

ex 0203 19 15

– – – – Piept (împănat) și părți de piept:

 

– – – – – Cu un conținut total în greutate de oase și cartilaje sub 15 %

0203 19 15 9100

– – – – Altele:

 

ex 0203 19 55

– – – – – Dezosate:

 

– – – – – – Jambon, părți anterioare, spete și bucăți din acestea (17)  (27)  (29)  (30)  (31)

0203 19 55 9110

– – – – – – Piept și bucăți de piept, cu un conținut total de cartilaje de mai puțin de 15 % din greutate (17)  (27)

0203 19 55 9310

– Congelate:

 

ex 0203 21

– – În carcase sau semicarcase:

 

0203 21 10

– – – De animale din specia porcine domestice (28)

0203 21 10 9000

ex 0203 22

– – Jambon, spete și bucăți din acestea, nedezosate:

 

– – – De animale din specia porcine domestice:

 

ex 0203 22 11

– – – – Jambon și bucăți de jambon:

 

– – – – – Cu un conținut total în greutate de oase și cartilaje de mai puțin de 25 %

0203 22 11 9100

ex 0203 22 19

– – – – Spete și bucăți de spete (29):

 

– – – – – Cu un conținut total în greutate de oase și cartilaje de mai puțin de 25 %

0203 22 19 9100

ex 0203 29

– – Altele:

 

– – – De animale din specia porcine domestice:

 

ex 0203 29 11

– – – – Părți anterioare și părți din acestea (30):

 

– – – – – Cu un conținut total în greutate de oase și cartilaje de mai puțin de 25 %

0203 29 11 9100

ex 0203 29 13

– – – – Spinări și părți din acestea, nedezosate:

 

– – – – – Cu un conținut total în greutate de oase și cartilaje de mai puțin de 25 %

0203 29 13 9100

ex 0203 29 15

– – – – Piept (împănat) și părți de piept:

 

– – – – – Cu un conținut total în greutate de oase și cartilaje de mai puțin de 15 %

0203 29 15 9100

– – – – Altele:

 

ex 0203 29 55

– – – – – Dezosate:

 

– – – – – – Jambon, părți anterioare, spete și bucăți din acestea (17)  (29)  (30)  (31)  (32)

0203 29 55 9110

ex 0210

Carne și organe comestibile, sărate sau în saramură, uscate sau afumate; făină și pudră, comestibile, de carne sau de organe:

 

– Carne din specia porcine:

 

ex 0210 11

– – Jamboane, spete și părți din acestea, nedezosate:

 

– – – Din specia porcine domestice:

 

– – – – Sărate sau în saramură:

 

ex 0210 11 11

– – – – – Jamboane și părți din acestea:

 

– – – – – – Cu un conținut total în greutate de oase și cartilaje sub 25 %

0210 11 11 9100

– – – – Uscate sau afumate

 

ex 0210 11 31

– – – – – Jamboane și părți din acestea:

 

– – – – – – «Prosciutto di Parma», «Prosciutto di San Daniele» (18):

 

– – – – – – – Cu un conținut total în greutate de oase și cartilaje sub 25 %

0210 11 31 9110

– – – – – – Altele:

 

– – – – – – – Cu un conținut total în greutate de oase și cartilaje sub 25 %

0210 11 31 9910

ex 0210 12

– – Piept (împănat) și părți din acesta:

 

– – – Din specia porcine domestice:

 

ex 0210 12 11

– – – – Sărat sau în saramură:

 

– – – – – Cu un conținut total în greutate de oase și cartilaje sub 15 %

0210 12 11 9100

ex 0210 12 19

– – – – Uscat sau afumat:

 

– – – – – Cu un conținut total în greutate de oase și cartilaje sub 15 %

0210 12 19 9100

ex 0210 19

– – Altele:

 

– – – Din specia porcine domestice:

 

– – – – Sărat sau în saramură:

 

ex 0210 19 40

– – – – – Spinări și bucăți din acestea:

 

– – – – – – Cu un conținut total în greutate de oase și cartilaje sub 25 %

0210 19 40 9100

ex 0210 19 50

– – – – – Altele:

 

– – – – – – Dezosată:

 

– – – – – – – Jamboane, părți anterioare, spete sau spinări și bucățile acestora (17)

0210 19 50 9100

– – – – – – – Piept și bucăți din acestea, fără șorici (17):

 

– – – – – – – – Cu un conținut total în greutate de oase și cartilaje sub 15 %

0210 19 50 9310

– – – – Uscate sau afumate:

 

– – – – – Altele:

 

ex 0210 19 81

– – – – – – Dezosate:

 

– – – – – – – «Prosciutto di Parma», «Prosciutto di San Daniele» și bucăți din acestea (18)

0210 19 81 9100

– – – – – – – Jamboane, părți anterioare, spete sau spinări și bucățile acestora (17)

0210 19 81 9300

ex 1601 00

Cârnați, cârnăciori, salamuri și produse similare, din carne, din organe sau din sânge; preparate alimentare pe baza acestor produse:

 

– Altele (24):

 

1601 00 91

– – Cârnați și cârnăciori, uscați sau pentru tartine, nefierți (20)  (22):

 

– – – care nu conțin carne sau organe comestibile din păsări

1601 00 91 9120

– – – Altele

1601 00 91 9190

1601 00 99

– – Altele (19)  (22):

 

– – – Care nu conțin carne sau organe comestibile de pui

1601 00 99 9110

– – – Altele

1601 00 99 9190

ex 1602

Alte preparate și conserve din carne, din organe sau din sânge:

 

– Din specia porcine:

 

ex 1602 41

– – Jamboane și părți din acestea:

 

ex 1602 41 10

– – – Din specia porcine domestice (23):

 

– – – – Pregatite, cu un conținut de 80 % din greutate sau mai mult in carne și grăsimi (24)  (25):

 

– – – – – În ambalaje directe, cu un conținut net de 1 kg sau mai mult (33)

1602 41 10 9110

– – – – – În ambalaje directe, cu un conținut net sub 1 kg

1602 41 10 9130

ex 1602 42

– – Spete și părți din acestea:

 

ex 1602 42 10

– – – Din specia porcine domestice (23):

 

– – – – Pregatite, cu un conținut de 80 % din greutate sau mai mult in carne și grăsime (24)  (25):

 

– – – – – În ambalaje directe, cu un conținut net de 1 kg sau mai mult (34)

1602 42 10 9110

– – – – – În ambalaje directe, cu un conținut net sub 1 kg

1602 42 10 9130

ex 1602 49

– – Altele, inclusiv amestecurile:

 

– – – Din specia porcine domestice:

 

– – – – Cu un conținut de 80 % din greutate sau mai mult in carne sau in organe comestibile, din toate speciile, inclusiv slănină și grăsimile de orice natură sau origine:

 

ex 1602 49 19

– – – – – Altele (23)  (26):

 

– – – – – – Pregatite, cu un conținut de 80 % din greutate sau mai mult in carne și grăsime (24)  (25):

 

– – – – – – – Care nu conțin nici carne, nici organe comestibile din păsări:

 

– – – – – – – – Care conțin un produs compus din bucăți de țesut muscular care pot fi recunoscute in mod clar și care, din cauza dimensiunii nu pot fi identificate ca fiind obținute din jamboane, spete, spinări sau cefe, împreună cu mici particule de grăsime vizibile și cu mici cantități de depozite de gelatină

1602 49 19 9130


7.   Carne de pasăre

Cod NC

Denumirea produselor

Codul produselor

ex 0105

Cocoși, găini, rațe, gâște, curcani, curci și bibilici, vii, din specii domestice:

 

– Cu o greutate de maximum 185 g:

 

0105 11

– – Cocoși și găini:

 

– – – Pui, femele, bunici și părinți

 

0105 11 11

– – – – De rase ouătoare

0105 11 11 9000

0105 11 19

– – – – Altele

0105 11 19 9000

– – – Altele:

 

0105 11 91

– – – – De rase ouătoare

0105 11 91 9000

0105 11 99

– – – – Altele

0105 11 99 9000

0105 12 00

– – Curcani și curci

0105 12 00 9000

ex 0105 19

– – Altele:

 

0105 19 20

– – – Gâște

0105 19 20 9000

ex 0207

Carne și organe comestibile proaspete, refrigerate sau congelate de păsări de la poziția tarifară 0105:

 

– De cocoși și de găini:

 

ex 0207 12

– – Netăiate în bucăți, proaspete sau refrigerate:

 

ex 0207 12 10

– – – Fără pene, eviscerate, fără cap și picioare, dar cu gât, inimă, ficat și pipotă, denumite «pui 70 %»:

 

– – – – cu vârful sternului, femurul și tibia complet osificate

 

– – – – Altele

0207 12 10 9900

ex 0207 12 90

– – – Fără pene, eviscerate, fără cap, picioare, gât, inimă, ficat și pipotă, denumite «pui 65 %», sau altfel prezentate:

 

– – – – «pui 65 %»:

 

– – – – – cu vârful sternului, femurul și tibia complet osificate

 

– – – – – Altele

0207 12 90 9190

– – – – Cocoși și găini fără pene, eviscerate, fără cap și picioare, dar cu gât, inimă, ficat și pipotă, în proporție neregulată:

 

– – – – – Cocoși și găini cu vârful sternului, femurul și tibia complet osificate

 

– – – – – Altele

0207 12 90 9990

ex 0207 14

– – Bucăți și organe, congelate:

 

– – – Bucăți:

 

– – – – Nedezosate:

 

ex 0207 14 20

– – – – – Jumătăți sau sferturi:

 

– – – – – – Cocoși și găini cu vârful sternului, femurul și tibia complet osificate

 

– – – – – – Altele

0207 14 20 9900

ex 0207 14 60

– – – – – Pulpe și bucăți de pulpe:

 

– – – – – – De cocoși și găini cu vârful sternului, femurul și tibia complet osificate

 

– – – – – – Altele

0207 14 60 9900

ex 0207 14 70

– – – – – Altele:

 

– – – – – – Jumătăți sau sferturi fără vrabioară posterior

 

– – – – – – – De cocoși și găini cu vârful sternului, femurul și tibia complet osificate

 

– – – – – – – Altele

0207 14 70 9190

– – – – – – Părți constând dintr-o pulpă întreagă sau o bucată de pulpă și o bucată de spate care nu depășesc 25 % din greutatea totală:

 

– – – – – – – De cocoși și găini cu vârful sternului, femurul și tibia complet osificate

 

– – – – – – – Altele

0207 14 70 9290

– De curcani și de curci:

 

0207 25

– – Netăiate în bucăți, congelate:

 

0207 25 10

– – – Fără pene, eviscerați, fără cap, picioare, gât, ficat, inimă și pipotă, denumiți «curcani 80 %»

0207 25 10 9000

0207 25 90

– – – Fără pene, eviscerați, fără cap, picioare, gât, inimă și pipotă, denumiți «curcani 73 %», sau altfel prezentați

0207 25 90 9000

ex 0207 27

– – Bucăți și organe, congelate:

 

– – – Bucăți:

 

ex 0207 27 10

– – – – Dezosate:

 

– – – – – Carne omogenizată, inclusiv carne separată mecanic

 

– – – – – Altele:

 

– – – – – – Altele decât vrăbioară posterior

0207 27 10 9990

– – – – Nedezosate:

 

– – – – – Pulpe și bucăți de pulpe:

 

0207 27 60

– – – – – – Copane și bucăți de copane

0207 27 60 9000

0207 27 70

– – – – – – Altele

0207 27 70 9000


8.   Ouă

Cod NC

Denumirea produselor

Codul produselor

ex 0407 00

Ouă de păsări, în coajă, proaspete, conservate sau fierte:

 

– De păsări de curte:

 

– – destinate incubației (35):

 

0407 00 11

– – – De curci și de gâște

0407 00 11 9000

0407 00 19

– – – Altele

0407 00 19 9000

0407 00 30

– – Altele

0407 00 30 9000

0408

Ouă de păsări, fără coajă și gălbenușuri de ou, proaspete, uscate, fierte în apă sau în abur, turnate în formă, congelate sau altfel conservate, chiar dacă sunt cu adaos de zahăr sau de alți îndulcitori:

 

– Gălbenușuri de ou:

 

ex 0408 11

– – Uscate:

 

ex 0408 11 80

– – – Altele:

 

– – – – Proprii consumului uman

0408 11 80 9100

ex 0408 19

– – Altele:

 

– – – Altele:

 

ex 0408 19 81

– – – – Lichide:

 

– – – – – Proprii consumului uman

0408 19 81 9100

ex 0408 19 89

– – – – Altele, inclusiv congelate:

 

– – – – – Proprii consumului uman

0408 19 89 9100

– Altele:

 

ex 0408 91

– – Uscate:

 

ex 0408 91 80

– – – Altele:

 

– – – – Proprii consumului uman

0408 91 80 9100

ex 0408 99

– – Altele:

 

ex 0408 99 80

– – – Altele:

 

– – – – Proprii consumului uman

0408 99 80 9100

9.   Lapte și produse lactate

Cod NC

Denumirea produselor

Codul produsului

0401

Lapte și smântână din lapte, neconcentrate, fără adaos de zahăr sau alți îndulcitori (50):

 

0401 10

– Cu un conținut de grăsimi de maximum 1 % din greutate:

 

0401 10 10

– – În ambalaje directe cu un conținut net de maximum 2 l

0401 10 10 9000

0401 10 90

– – Altele

0401 10 90 9000

0401 20

– Cu un conținut de grăsimi peste 1 %, dar de maximum 6 % din greutate:

 

– – De maximum 3 %:

 

0401 20 11

– – – În ambalaje directe cu un conținut net de maximum 2 l:

 

– – – – Cu un conținut de grăsimi de maximum 1,5 % din greutate:

0401 20 11 9100

– – – – Cu un conținut de grăsimi de minimum 1,5 % din greutate

0401 20 11 9500

0401 20 19

– – – Altele:

 

– – – – Cu un conținut de grăsimi de maximum 1,5 % din greutate

0401 20 19 9100

– – – – Cu un conținut de grăsimi de minimum 1,5 % din greutate

0401 20 19 9500

– – Peste 3 %:

 

0401 20 91

– – – În ambalaje directe cu un conținut net de maximum 2 l

0401 20 91 9000

0401 20 99

– – – Altele

0401 20 99 9000

0401 30

– Cu un conținut de grăsimi de peste 6 % din greutate:

 

– – De maximum 21 %:

 

0401 30 11

– – – În ambalaje directe cu un conținut net de maximum 2 l:

 

– – – – Cu un conținut de grăsimi:

 

– – – – – Peste 10 %, dar maximum 17 % din greutate

0401 30 11 9400

– – – – – Peste 17 % din greutate

0401 30 11 9700

0401 30 19

– – – Altele:

 

– – – – Cu un conținut de grăsimi peste 17 % din greutate

0401 30 19 9700

– – Peste 21 %, dar maximum 45 % din greutate:

 

0401 30 31

– – – În ambalaje directe cu un conținut net de maximum 2 l:

 

– – – – Cu un conținut de grăsimi:

 

– – – – – De maxim 35 % din greutate

0401 30 31 9100

– – – – – Peste 35 %, dar maximum 39 % din greutate

0401 30 31 9400

– – – – – Peste 39 % din greutate

0401 30 31 9700

0401 30 39

– – – Altele:

 

– – – – Cu un conținut de grăsimi:

 

– – – – – De maxim 35 % din greutate

0401 30 39 9100

– – – – – Peste 35 %, dar maximum 39 % din greutate

0401 30 39 9400

– – – – – Peste 39 % din greutate

0401 30 39 9700

– – Peste 45 %:

 

0401 30 91

– – – În ambalaje directe cu un conținut net de maximum 2 l:

 

– – – – Cu un conținut de grăsimi:

 

– – – – – De maxim 68 % din greutate

0401 30 91 9100

– – – – – Peste 68 %:

0401 30 91 9500

0401 30 99

– – – Altele:

 

– – – – Cu un conținut de grăsimi:

 

– – – – – De maxim 68 % din greutate

0401 30 99 9100

– – – – – Peste 68 %

0401 30 99 9500

0402

Lapte și smântână din lapte, concentrate sau cu adaos de zahăr sau alți îndulcitori (43):

 

ex 0402 10

– Pudră, granule sau alte forme solide, cu un conținut de grăsimi de maximum 1,5 % din greutate (46):

 

– – Fără adaos zahăr sau alți îndulcitori (48):

 

0402 10 11

– – – În ambalaje directe cu un conținut net de maximum 2,5 kg

0402 10 11 9000

0402 10 19

– – – Altele

0402 10 19 9000

– – Altele (49):

 

0402 10 91

– – – În ambalaje directe cu un conținut net de maximum 2,5 kg

0402 10 91 9000

0402 10 99

– – – Altele

0402 10 99 9000

– Pudră, granule sau alte forme solide, cu un conținut de grăsimi de maximum 1,5 % din greutate (46):

 

ex 0402 21

– – Fără adaos zahăr sau alți îndulcitori (48):

 

– – – Cu un conținut de grăsimi de maximum 27 % din greutate:

 

0402 21 11

– – – – În ambalaje directe cu un conținut net de maximum 2,5 kg:

 

– – – – – Cu un conținut de grăsimi:

 

– – – – – – De maximum 11 % din greutate

0402 21 11 9200

– – – – – – De peste 11 %, dar maximum 17 %

0402 21 11 9300

– – – – – – De peste 17 %, dar maximum 25 %

0402 21 11 9500

– – – – – – Peste 25 %

0402 21 11 9900

– – – – Altele:

 

0402 21 17

– – – – – Cu un conținut de grăsimi de maximum 11 % din greutate

0402 21 17 9000

0402 21 19

– – – – – Cu un conținut peste 11 %, dar maximum 27 % în greutate:

 

– – – – – – De maximum 17 % din greutate

0402 21 19 9300

– – – – – – De peste 17 %, dar maximum 25 %

0402 21 19 9500

– – – – – – Peste 25 %

0402 21 19 9900

– – – Cu un conținut peste 11 %, dar maximum 27 % în greutate:

 

0402 21 91

– – – – În ambalaje directe cu un conținut net de maximum 2,5 kg:

 

– – – – – Cu un conținut de grăsimi:

 

– – – – – – De maximum 28 % din greutate

0402 21 91 9100

– – – – – – De peste 28 %, dar maximum 29 % din greutate

0402 21 91 9200

– – – – – – De peste 29 %, dar maximum 45 % din greutate

0402 21 91 9350

– – – – – – De peste 45 % din greutate

0402 21 91 9500

0402 21 99

– – – – Altele:

 

– – – – – Cu un conținut de grăsimi:

 

– – – – – – De maximum 28 % din greutate

0402 21 99 9100

– – – – – – De peste 28 %, dar maximum 29 % din greutate

0402 21 99 9200

– – – – – – De peste 29 %, dar maximum 41 % din greutate

0402 21 99 9300

– – – – – – De peste 41 %, dar maximum 45 % din greutate

0402 21 99 9400

– – – – – – De peste 45 %, dar maximum 59 % din greutate

0402 21 99 9500

– – – – – – De peste 59 %, dar maximum 69 % din greutate

0402 21 99 9600

– – – – – – De peste 69 %, dar maximum 79 % din greutate

0402 21 99 9700

– – – – – – De peste 79 %

0402 21 99 9900

ex 0402 29

– – Altele (49):

 

– – – Cu un conținut de grăsimi de peste 27 % în greutate:

 

– – – – Altele:

 

0402 29 15

– – – – – În ambalaje directe cu un conținut net de maximum 2,5 kg:

 

– – – – – – Cu un conținut de grăsimi:

 

– – – – – – – De maxim 11 % din greutate

0402 29 15 9200

– – – – – – – De peste 11 %, dar maximum 17 % din greutate

0402 29 15 9300

– – – – – – – De peste 17 %, dar maximum 25 % din greutate

0402 29 15 9500

– – – – – – – Peste 25 %

0402 29 15 9900

0402 29 19

– – – – – Altele:

 

– – – – – – Cu un conținut de grăsimi:

 

– – – – – – – De peste 11 %, dar maximum 17 % din greutate

0402 29 19 9300

– – – – – – – De peste 17 %, dar maximum 25 % din greutate

0402 29 19 9500

– – – – – – – De peste 25 %

0402 29 19 9900

– – – Cu un conținut de grăsimi de peste 27 % în greutate:

 

0402 29 91

– – – – În ambalaje directe cu un conținut net de maximum 2,5 kg

0402 29 91 9000

0402 29 99

– – – – Altele:

 

– – – – – Cu un conținut de grăsimi:

 

– – – – – – De maxim 41 % din greutate

0402 29 99 9100

– – – – – – De peste 41 %

0402 29 99 9500

– Altele:

 

0402 91

– – Fără adaos de zahăr sau alți îndulcitori (48):

 

0402 91 10

– – – Cu un conținut de grăsimi de peste 8 % în greutate:

 

– – – – Cu un conținut de substanță uscată lactică negrasă egală sau peste 15 % din greutate și un conținut de grăsimi de peste 7,4 % în greutate

0402 91 10 9370

0402 91 30

– – – Cu un conținut de grăsimi de peste 8 % în greutate, dar maxim 10 %:

 

– – – – Cu un conținut de substanță uscată lactică negrasă egală sau peste 15 % din greutate

0402 91 30 9300

– – – Cu un conținut de grăsimi de peste 45 % în greutate:

 

0402 91 99

– – – – Altele

0402 91 99 9000

0402 99

– – Altele (49):

 

0402 99 10

– – – Cu un conținut de grăsimi de maxim 9,5 % în greutate:

 

– – – – Cu un conținut de zaharoză de minim 40 % din greutate, cu un conținut de substanță uscată lactică negrasă egală sau peste 15 % din greutate și cu un conținut de grăsimi de peste 6,9 % în greutate

0402 99 10 9350

– – – Cu un conținut de grăsimi de peste 9,5 % în greutate, dar maxim 45 %:

 

0402 99 31

– – – – În ambalaje directe cu un conținut net de maximum 2,5 kg:

 

– – – – – Cu un conținut de grăsimi de maxim 21 % în greutate:

 

– – – – – – Cu un conținut de zaharoză de minim 40 % din greutate, cu un conținut de substanță uscată lactică negrasă egală sau peste 15 % din greutate

0402 99 31 9150

– – – – – Cu un conținut de grăsimi de peste 21 % în greutate, dar maxim 39 %:

0402 99 31 9300

– – – – – Cu un conținut de grăsimi de maxim 39 % în greutate:

0402 99 31 9500

0402 99 39

– – – – Altele:

 

– – – – – Cu un conținut de grăsimi de maxim 21 % din greutate, cu un conținut de zaharoză de minim 40 % din greutate și cu un conținut de substanță uscată lactică negrasă egală sau peste 15 % din greutate

0402 99 39 9150

ex 0403

Zară, lapte și smăntână covăsite, iaurt, chefir și alte sortimente de lapte și smântână fermentate sau acidifiate, chiar concentrate, sau cu adaos de zahăr sau alți îndulcitori, sau aromatizate, sau cu adaos de fructe sau cacao:

 

ex 0403 90

– Altele:

 

– – Nearomatizat, fără adaos de fructe sau cacao:

 

– – – Pudră, granule, sau alte forme solide (43)  (47):

 

– – – – La care nu s-a adăugat zahăr sau alți îndulcitori, cu un conținut de grăsimi (36):

 

0403 90 11

– – – – – De maximum 1,5 % din greutate

0403 90 11 9000

0403 90 13

– – – – – Peste 1,5 %, dar maximum 27 % din greutate:

 

– – – – – – De maximum 11 % din greutate

0403 90 13 9200

– – – – – – Peste 11 %, dar maximum 17 % din greutate:

0403 90 13 9300

– – – – – – Peste 17 %, dar maximum 25 % din greutate:

0403 90 13 9500

– – – – – – Peste 25 % din greutate

0403 90 13 9900

0403 90 19

– – – – – Peste 27 % din greutate

0403 90 19 9000

– – – – Altele, cu un conținut de grăsimi (39):

 

0403 90 33

– – – – – Peste 1,5 %, dar maximum 27 % din greutate:

 

– – – – – – Peste 11 %, dar maximum 25 % din greutate

0403 90 33 9400

– – – – – – Peste 25 % din greutate

0403 90 33 9900

– – – Altele:

 

– – – – La care nu s-a adăugat zahăr sau alți îndulcitori, cu un conținut de grăsimi (36):

 

0403 90 51

– – – – – De maximum 3 % din greutate:

 

– – – – – – De maximum 1,5 % din greutate

0403 90 51 9100

0403 90 59

– – – – – Peste 6 % din greutate:

 

– – – – – – Peste 17 %, dar maximum 21 % din greutate

0403 90 59 9170

– – – – – – Peste 21 %, dar maximum 35 % din greutate

0403 90 59 9310

– – – – – – Peste 35 %, dar maximum39 % din greutate

0403 90 59 9340

– – – – – – Peste 39 %, dar maximum 45 % din greutate

0403 90 59 9370

– – – – – – Peste 45 % din greutate

0403 90 59 9510

ex 0404

Zer, chiar concentrat sau cu adaos de zahăr sau de alți îndulcitori; produse obținute din compuși naturali ai laptelui, chiar cu adaos de zahăr sau alți îndulcitori, nedenumite și necuprinse în altă parte:

 

0404 90

– Altele:

 

– – La care nu s-a adăugat zahăr sau alți îndulcitori, cu un conținut de grăsimi (36):

 

ex 0404 90 21

– – – De maximum 1,5 % din greutate:

 

– – – – Pudră, granule și cu un conținut de apă de maximum 0,5 % din greutate și cu un conținut de substanță uscată lactică negrasă:

 

– – – – – Peste 29 %, dar maximum 34 % din greutate

0404 90 21 9120

– – – – – De minimum 34 % din greutate

0404 90 21 9160

0404 90 23

– – – Peste 1,5 %, dar maximum 27 % din greutate (43):

 

– – – – Pudră sau granule:

 

– – – – – Cu un conținut de grăsimi:

 

– – – – – – De maxim 11 % din greutate

0404 90 23 9120

– – – – – – Peste 11 %, dar maximum 17 % din greutate

0404 90 23 9130

– – – – – – Peste 17 %, dar maximum 25 % din greutate

0404 90 23 9140

– – – – – – Peste 25 % din greutate

0404 90 23 9150

ex 0404 90 29

– – – Peste 27 % din greutate (43):

 

– – – – Pudră, granule sau alte forme solide, cu un conținut de grăsimi:

 

– – – – – De maxim 28 % din greutate

0404 90 29 9110

– – – – – Peste 28 %, dar maximum 29 % din greutate

0404 90 29 9115

– – – – – Peste 29 %, dar maximum 45 % din greutate

0404 90 29 9125

– – – – – Peste 45 % din greutate

0404 90 29 9140

– – Altele, cu un conținut de grăsimi (39)  (43):

 

0404 90 81

– – – De maximum 1,5 % din greutate:

 

– – – – Pudră sau granule

0404 90 81 9100

ex 0404 90 83

– – – Peste 1,5 %, dar maximum 27 % din greutate:

 

– – – – Pudră sau granule:

 

– – – – – Cu un conținut de grăsimi:

 

– – – – – – De maximum 11 % din greutate

0404 90 83 9110

– – – – – – Peste 11 %, dar maximum 17 % din greutate

0404 90 83 9130

– – – – – – Peste 17 %, dar maximum 25 % din greutate

0404 90 83 9150

– – – – – – Peste 25 % din greutate

0404 90 83 9170

– – – – Sub altă formă decât pudră sau granule:

 

– – – – – Cu un conținut de zaharoză de minim 40 % din greutate, cu un conținut de substanță uscată lactică negrasă egală sau peste 15 % din greutate și cu un conținut de grăsimi de peste 6,9 % în greutate

0404 90 83 9936

ex 0405

Unt și alte grăsimi provenind din lapte; pastă din lapte pentru tartine:

 

0405 10

– Unt:

 

– – Cu un conținut de grăsimi de maximum 85 % din greutate:

 

– – – Unt natural:

 

0405 10 11

– – – – În ambalaje directe cu un conținut net de maximum 1 kg:

 

– – – – – Cu un conținut de grăsim:

 

– – – – – – De minimum 80 %, dar maximum 82 % din greutate

0405 10 11 9500

– – – – – – De minimum 82 % din greutate

0405 10 11 9700

0405 10 19

– – – – Altele:

 

– – – – – Cu un conținut de grăsimi:

 

– – – – – – De minimum 80 %, dar maximum 82 % din greutate

0405 10 19 9500

– – – – – – De minimum 82 % din greutate

0405 10 19 9700

0405 10 30

– – – Unt recombinat:

 

– – – – În ambalaje directe cu un conținut net de maximum 1 kg:

 

– – – – – Cu un conținut de grăsimi:

 

– – – – – – De minimum 80 %, dar maximum 82 % din greutate

0405 10 30 9100

– – – – – – De minimum 82 % din greutate

0405 10 30 9300

– – – – Altele:

 

– – – – – Cu un conținut de grăsimi:

 

– – – – – – De minimum 82 % din greutate

0405 10 30 9700

0405 10 50

– – – Unt din zer:

 

– – – – În ambalaje directe cu un conținut net de maximum 1 kg:

 

– – – – – Cu un conținut de grăsimi:

 

– – – – – – De minimum 82 % din greutate

0405 10 50 9300

– – – – Altele:

 

– – – – – Cu un conținut de grăsimi:

 

– – – – – – De minimum 80 %, dar maximum 82 % din greutate

0405 10 50 9500

– – – – – – De minimum 82 % din greutate

0405 10 50 9700

0405 10 90

– – Altele

0405 10 90 9000

ex 0405 20

– Pastă din lapte pentru tartine:

 

0405 20 90

– – Cu un conținut de grăsimi de peste 75 %, dar maximum 80 % din greutate:

 

– – – Cu un conținut de grăsimi:

 

– – – – De peste 75 %, dar maximum 78 % din greutate

0405 20 90 9500

– – – – De minimum 78 % din greutate

0405 20 90 9700

0405 90

– Altele:

 

0405 90 10

– – Cu un conținut de grăsimi de minimum 99,3 % din greutate și cu un conținut de apă de maximum 0,5 % din greutate

0405 90 10 9000

0405 90 90

– – Altele

0405 90 90 9000


Cod NC

Denumirea produselor

Cerințe suplimentare pentru utilizarea codului produselor

Codul produsului

Conținut maxim de apă din greutatea produsului

(%)

Conținut minim de grăsimi din greutatea substanței uscate

(%)

ex 0406

Brânză și caș (42)  (45):

 

 

 

ex 0406 10

– Brânză proaspătă (nefermentată), inclusiv brânza din zer, și caș:

 

 

 

ex 0406 10 20

– – Cu un conținut de grăsimi de maximum 40 % din greutate:

 

 

 

– – – Brânză din zer, cu excepția sortimentului ricotta sărată

 

 

0406 10 20 9100

– – – Altele:

 

 

 

– – – – Cu un conținut de apă din substanța negrasă de peste 47 %, dar maxim 72 % din greutate:

 

 

 

– – – – – Ricotta sărată:

 

 

 

– – – – – – Fabricată exclusiv din lapte de oaie

55

45

0406 10 20 9230

– – – – – – Altele

55

39

0406 10 20 9290

– – – – – Cottage cheese

60

 

0406 10 20 9300

– – – – – Altele:

 

 

 

– – – – – – Cu un conținut de grăsimi din substanța uscată:

 

 

 

– – – – – – – De minim 5 % din greutate

60

 

0406 10 20 9610

– – – – – – – De minim 5 %, dar maxim 19 % din greutate

60

5

0406 10 20 9620

– – – – – – – De minim 19 %, dar maxim 39 % din greutate

57

19

0406 10 20 9630

– – – – – – – Altele, cu un conținut de apă în substanța negrasă:

 

 

 

– – – – – – – – Peste 47 %, dar maxim 52 % din greutate

40

39

0406 10 20 9640

– – – – – – – – Peste 52 %, dar maxim 62 % din greutate

50

39

0406 10 20 9650

– – – – – – – – Peste 62 % din greutate

 

 

0406 10 20 9660

– – – – Cu un conținut de apă în substanța negrasă de peste 72 %:

 

 

 

– – – – – Brânză din smântână proaspătă, cu un conținut de apă în substanța negrasă de peste 77 %, dar maxim 83 % din greutate și un conținut de grăsimi din substanța uscată:

 

 

 

– – – – – – De minim 60 %, dar maxim 69 % din greutate

60

60

0406 10 20 9830

– – – – – – De minim 69 % din greutate

59

69

0406 10 20 9850

– – – – – Altele

 

 

0406 10 20 9870

– – – – Altele

 

 

0406 10 20 9900

ex 0406 20

– Brânză rasă sau pudră, de orice tip:

 

 

 

ex 0406 20 90

– – Altele:

 

 

 

– – – Brânză fabricată din zer

 

 

0406 20 90 9100

– – – Altele:

 

 

 

– – – – Cu un conținut de grăsimi de peste 20 %, un conținut în lactoză de maxim 5 % din greutate și un conținut de substanță uscată:

 

 

 

– – – – – De minim 60 %, dar maxim 80 % din greutate

40

34

0406 20 90 9913

– – – – – De minim 80 %, dar maxim 85 % din greutate

20

30

0406 20 90 9915

– – – – – De minim 85 %, dar maxim 95 % din greutate

15

30

0406 20 90 9917

– – – – – De minim 95 %

5

30

0406 20 90 9919

– – – – Altele

 

 

0406 20 90 9990

ex 0406 30

– Brânză topită, alta decât cea rasă sau pudră:

 

 

 

– – Altele:

 

 

 

– – – Cu un conținut de grăsimi de maxim 36 %, și un conținut de grăsimi din substanța uscată:

 

 

 

ex 0406 30 31

– – – – De maximum 48 % din greutate:

 

 

 

– – – – – Cu un conținut de substanță uscată:

 

 

 

– – – – – – De minim 40 %, dar maxim 43 % din greutate, din substanța uscată:

 

 

 

– – – – – – – De maxim 20 % din greutate

60

 

0406 30 31 9710

– – – – – – – De minim 20 % din greutate

60

20

0406 30 31 9730

– – – – – – De minim 43 % și cu un conținut de grăsimi din substanța uscată:

 

 

 

– – – – – – – De maxim 20 % din greutate

57

 

0406 30 31 9910

– – – – – – – De minim 20 %, dar maxim 40 % din greutate

57

20

0406 30 31 9930

– – – – – – – De minim 40 % din greutate

57

40

0406 30 31 9950

ex 0406 30 39

– – – – De peste 48 %:

 

 

 

– – – – – Cu un conținut de substanță uscată:

 

 

 

– – – – – – De minim 40 %, dar maxim 43 % din greutate

60

48

0406 30 39 9500

– – – – – – De minim 43 %, dar maxim 46 % din greutate

57

48

0406 30 39 9700

– – – – – – De minim 46 % din greutate și cu un conținut de grăsimi din substanța uscată:

 

 

 

– – – – – – – De minim 55 % din greutate

54

48

0406 30 39 9930

– – – – – – – De maxim 55 % din greutate

54

55

0406 30 39 9950

ex 0406 30 90

– – – Cu un conținut de grăsimi de peste 36 % din greutate

54

79

0406 30 90 9000

ex 0406 40

– Brânză cu mucegai și alte brânzeturi ce prezintă striații, produsă cu ajutorul Penicillium roqueforti:

 

 

 

ex 0406 40 50

– – Gorgonzola

53

48

0406 40 50 9000

ex 0406 40 90

– – Altele

50

40

0406 40 90 9000

ex 0406 90

– Alte brânzeturi:

 

 

 

– – Altele:

 

 

 

ex 0406 90 13

– – – Emmental

40

45

0406 90 13 9000

ex 0406 90 15

– – – Gruyere, Sbrinz:

 

 

 

– – – – Gruyère

38

45

0406 90 15 9100

ex 0406 90 17

– – – Bergkäse, Appenzell:

 

 

 

– – – – Bergkäse

38

45

0406 90 17 9100

ex 0406 90 21

– – – Brânză Cheddar

39

48

0406 90 21 9900

ex 0406 90 23

– – – Brânză Edam

47

40

0406 90 23 9900

ex 0406 90 25

– – – Brânză Edam

47

45

0406 90 25 9900

ex 0406 90 27

– – – Brânză Butterkäse

52

45

0406 90 27 9900

ex 0406 90 32

– – – Feta (38):

 

 

 

– – – – Fabricate exclusiv din lapte de oaie, sau de oaie și de capră:

 

 

 

– – – – – Cu un conținut de apă în substanța negrasă de peste 72 %

56

43

0406 90 32 9119

ex 0406 90 35

– – – Kefalotyri:

 

 

 

– – – – Fabricate exclusiv din lapte de oaie și/sau de capră

38

40

0406 90 35 9190

– – – – Altele

38

40

0406 90 35 9990

ex 0406 90 37

– – – Finlandia

40

45

0406 90 37 9000

– – – Altele:

 

 

 

– – – – Altele:

 

 

 

– – – – – Cu un conținut de grăsimi de maxim 40 % și un conținut de apă din substanța negrasă:

 

 

 

– – – – – – De maxim 47 %:

 

 

 

ex 0406 90 61

– – – – – – – Grana Padano, Parmigiano Reggiano

35

32

0406 90 61 9000

ex 0406 90 63

– – – – – – – Fiore Sardo, Pecorino:

 

 

 

– – – – – – – – Fabricate exclusiv din lapte de oaie

35

36

0406 90 63 9100

– – – – – – – – Altele

35

36

0406 90 63 9900

ex 0406 90 69

– – – – – – – Altele:

 

 

 

– – – – – – – – Brânzeturi fabricate exclusiv din zer

 

 

0406 90 69 9100

– – – – – – – – Altele

38

30

0406 90 69 9910

– – – – – – Peste 47 %, dar maxim 72 %:

 

 

 

ex 0406 90 73

– – – – – – – Provolone

45

44

0406 90 73 9900

ex 0406 90 75

– – – – – – – Asiago, Caciocavallo, Montasio, Ragusano

45

39

0406 90 75 9900

ex 0406 90 76

– – – – – – – Danbo, Fontal, Fontina, Fynbo, Havarti, Maribo, Samso:

 

 

 

– – – – – – – – Cu un conținut de grăsimi de minim 45 %, dar maxim 55 % din substanța uscată:

 

 

 

– – – – – – – – – Cu un conținut de substanță uscată de minim 50 % dar maxim 56 % din greutate

50

45

0406 90 76 9300

– – – – – – – – – Cu un conținut de substanță uscată de minim 56 % din greutate

44

45

0406 90 76 9400

– – – – – – – – Cu un conținut de grăsimi de minim 55 % din greutate

46

55

0406 90 76 9500

ex 0406 90 78

– – – – – – – Gouda:

 

 

 

– – – – – – – – Cu un conținut de grăsimi de maxim 48 % din substanța uscată

50

20

0406 90 78 9100

– – – – – – – – Cu un conținut de grăsimi de minim 48 %, dar maxim 55 % din substanța uscată

45

48

0406 90 78 9300

– – – – – – – – Altele:

45

55

0406 90 78 9500

ex 0406 90 79

– – – – – – – Esrom, Italico, Kernhem, Saint-Nectaire, Saint-Paulin, Taleggio

56

40

0406 90 79 9900

ex 0406 90 81

– – – – – – – Cantal, Cheshire, Wensleydale, Lancashire, Double Gloucester, Blarney, Colby, Monterey

44

45

0406 90 81 9900

ex 0406 90 85

– – – – – – – Kefalograviera, Kasseri:

 

 

 

– – – – – – – – Cu un conținut de apă de maxim 40 % din greutate

40

39

0406 90 85 9930

– – – – – – – – Cu un conținut de apă de minim 40 %, dar maxim 45 % din greutate

45

39

0406 90 85 9970

– – – – – – – – Altele

 

 

0406 90 85 9999

– – – – – – – Alte brânzeturi, cu un conținut de apă din substanța negrasă:

 

 

 

ex 0406 90 86

– – – – – – – – De minim 47 %, dar maxim 52 % din greutate:

 

 

 

– – – – – – – – – Brânzeturi fabricate din zer

 

 

0406 90 86 9100

– – – – – – – – – Altele, cu un conținut de grăsimi din substanța uscate:

 

 

 

– – – – – – – – – – De maxim 5 % din greutate

52

 

0406 90 86 9200

– – – – – – – – – – De minim 5 %, dar maxim 19 % din greutate

51

5

0406 90 86 9300

– – – – – – – – – – De minim 19 %, dar maxim 39 % din greutate

47

19

0406 90 86 9400

– – – – – – – – – – De minim 39 % din greutate

40

39

0406 90 86 9900

ex 0406 90 87

– – – – – – – – De minim 52 %, dar maxim 62 %:

 

 

 

– – – – – – – – – Brânzeturi fabricate din zer, cu excepția Manouri

 

 

0406 90 87 9100

– – – – – – – – – Altele, cu un conținut de grăsimi din substanța uscată:

 

 

 

– – – – – – – – – – De maxim 5 % din greutate

60

 

0406 90 87 9200

– – – – – – – – – – De minim 5 %, dar maxim 19 % din greutate

55

5

0406 90 87 9300

– – – – – – – – – – De minim 19 %, dar maxim 40 % din greutate

53

19

0406 90 87 9400

– – – – – – – – – – De minim 40 % din greutate:

 

 

 

– – – – – – – – – – – Idiazabal, Manchego și Roncal, fabricate exclusiv din lapte de oaie

45

45

0406 90 87 9951

– – – – – – – – – – – Maasdam

45

45

0406 90 87 9971

– – – – – – – – – – – Manouri

43

53

0406 90 87 9972

– – – – – – – – – – – Hushallsost

46

45

0406 90 87 9973

– – – – – – – – – – – Murukoloinen

41

50

0406 90 87 9974

– – – – – – – – – – – Gräddost

39

60

0406 90 87 9975

– – – – – – – – – – – Altele

47

40

0406 90 87 9979

ex 0406 90 88

– – – – – – – – Peste 62 %, dar maxim 72 % din greutate:

 

 

 

– – – – – – – – – Brânzeturi fabricate din zer

 

 

0406 90 88 9100

– – – – – – – – – Altele:

 

 

 

– – – – – – – – – – Cu un conținut de grăsimi din substanța uscată:

 

 

 

– – – – – – – – – – – De minim 10 %, dar maxim 19 % din greutate

60

10

0406 90 88 9300

– – – – – – – – – – – De minim 40 % din greutate:

 

 

 

– – – – – – – – – – – – Akawi

55

40

0406 90 88 9500

10.   Zahăr alb și zahăr brut fără prelucrare ulterioară

Cod NC

Denumirea produselor

Codul produsului

ex 1701

Zahăr din trestie sau din sfeclă și zaharoză chimic pură, în stare solidă:

 

– Zahăr brut la care nu s-au adăugat aromatizanți sau coloranți:

 

ex 1701 11

– – Din trestie:

 

ex 1701 11 90

– – – Altele:

 

– – – – Zahăr candel

1701 11 90 9100

– – – – Alt zahăr brut:

 

– – – – – În ambalaje directe, care nu depășesc 5 kg net de produs

1701 11 90 9910

ex 1701 12

– – Din sfeclă:

 

ex 1701 12 90

– – – Altele:

 

– – – – Zahăr candel

1701 12 90 9100

– – – – Alt zahăr brut:

 

– – – – – În ambalaje directe, care nu depășesc 5 kg net de produs:

1701 12 90 9910

– Altele:

 

1701 91 00

– – La care s-au adăugat arome sau coloranți

1701 91 00 9000

ex 1701 99

– – Altele:

 

1701 99 10

– – – Zahăr alb:

 

– – – – Zahăr candel

1701 99 10 9100

– – – – Altele:

 

– – – – – de o cantitate totală care nu depășește 10 tone

1701 99 10 9910

– – – – – Altele

1701 99 10 9950

ex 1701 99 90

– – – Altele:

 

– – – – Care conțin adaos de substanțe, altele decât substanțe aromatizante sau colorante

1701 99 90 9100


11.   Siropuri și alte produse din zahăr

Cod NC

Denumirea produselor

Codul produsului

ex 1702

Alte zaharuri, inclusiv lactoza, maltoza, glucoza și fructoza (levuloza), chimic pure, în stare solidă; siropuri de zahăr la care nu s-au adăugat substanțe aromatizante sau colorante; înlocuitori de miere, chiar amestecați cu miere naturală; zaharuri și melase, caramelizate:

 

ex 1702 40

– Glucoză și sirop de glucoză cu un conținut de fructoză de minimum 20 %, dar sub 50 % din greutate, în stare uscată, cu excepția zahărului invertit:

 

ex 1702 40 10

– – Izoglucoză:

 

– – – Cu un conținut de fructoză de minimum 41 %, în stare uscată

1702 40 10 9100

1702 60

– Alte fructoze și siropuri de fructoză cu un conținut de fructoză peste 50 % în greutate, în stare uscată, cu excepția zahărului invertit:

 

1702 60 10

– – Izoglucoză

1702 60 10 9000

1702 60 95

– – Altele

1702 60 95 9000

ex 1702 90

– Altele, inclusiv zahăr invertit și alte zaharuri și amestecuri de sirop de zahăr cu un conținut de fructoză de 50 % din greutate, în stare uscată:

 

1702 90 30

– – Izoglucoză

1702 90 30 9000

– – Zaharuri și melase, caramelizate:

 

1702 90 71

– – – Care conțin în stare uscată minimum 50 % din greutate zaharoză

1702 90 71 9000

ex 1702 90 95

– – Altele:

 

– – – Miere artificială, amestecată sau neamestecată cu miere naturală

1702 90 95 9100

– – – Altele, cu excepția sorbozei

1702 90 95 9900

2106

Preparate alimentare nedenumite și necuprinse în altă parte:

 

ex 2106 90

– Altele:

 

– – Siropuri de zahăr, aromatizate sau cu adaos de coloranți:

 

2106 90 30

– – – De izoglucoză

2106 90 30 9000

– – – Altele:

 

2106 90 59

– – – – Altele

2106 90 59 9000


12.   Vin

Cod NC

Denumirea produselor

Codul produsului

ex 2009

Sucuri de fructe (inclusiv mustul de struguri) și sucuri de legume, nefermentate, fără adaos de alcool, cu sau fără adaos de zahăr sau de alți îndulcitori:

 

– Suc de struguri (inclusiv must de struguri):

 

2009 69

– – Altele:

 

– – – Cu o valoare Brix peste 67:

 

2009 69 11

– – – – De o valoare de maximum 22 EUR per 100 kg greutate netă:

 

– – – – – Must de struguri concentrat, care să corespundă definiției prevăzute la punctul 6 din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1493/1999 (51)

2009 69 11 9100

2009 69 19

– – – – Altele:

 

– – – – – Must de struguri concentrat, care să corespundă definiției prevăzute la punctul 6 din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1493/1999 (51)

2009 69 19 9100

– – – Cu o valoare Brix peste 30, dar maxim 67:

 

– – – – De o valoare de minimum 22 EUR per 100 kg greutate netă:

 

2009 69 51

– – – – – Concentrate:

 

– – – – – – Must de struguri concentrat, care corespunde definiției prevăzute la punctul 6 din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1493/1999 (51)

2009 69 51 9100

– – – – De o valoare de maximum 18 EUR per 100 kg greutate netă:

 

– – – – – Cu un conținut de zahăr adăugat peste 30 % din greutate:

 

2009 69 71

– – – – – – Concentrate:

 

– – – – – – – Must de struguri concentrat, care corespunde definiției prevăzute la punctul 6 din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1493/1999 (51)

2009 69 71 9100

2204

Vinuri din struguri proaspeți, inclusiv vinurile îmbogățite cu alcool; must din struguri, altul decât cel de la codul NC 2009:

 

– Alte vinuri; must de struguri a cărui fermentație a fost împiedicată sau oprită prin adaos de alcool:

 

2204 21

– – În recipiente cu un conținut de maximum 2 l:

 

– – – Altele:

 

– – – – Având concentrația de alcool funcție de volum de maximum 13 % vol:

 

– – – – – Altele:

 

2204 21 79

– – – – – – Vinuri albe:

 

– – – – – – – Vin de masă care corespunde definiției prevăzute în anexa I punctul 13 la Regulamentul (CE) nr. 1493/1999 (51), și care să aibă o tărie alcoolică în volume dobândită de minimum 9,5 % vol, dar maximum 11 % vol

2204 21 79 9100

– – – – – – – Vin de masă care corespunde definiției prevăzute în anexa I punctul 13 la Regulamentul (CE) nr. 1493/1999 (51), și care să aibă o tărie alcoolică în volume dobândită de minimum 11 % vol, dar maximum 13 % vol

2204 21 79 9200

– – – – – – – Alt vin de masă care corespunde definiției prevăzute în anexa I punctul 13 la Regulamentul (CE) nr. 1493/1999 (51)

2204 21 79 9910

2204 21 80

– – – – – – Altele:

 

– – – – – – – Vin de masă care corespunde definiției prevăzute în anexa I punctul 13 la Regulamentul (CE) nr. 1493/1999 (51), roșu sau roze și care să aibă o tărie alcoolică în volume dobândită de minimum 9,5 % vol, dar maximum 11 % vol

2204 21 80 9100

– – – – – – – Vin de masă care corespunde definiției prevăzute în anexa I punctul 13 la Regulamentul (CE) nr. 1493/1999 (51), roșu sau roze și care să aibă o tărie alcoolică în volume dobândită de minimum 11 % vol, dar maximum 13 % vol

2204 21 80 9200

– – – – Cu o tărie alcoolică în volume dobândită de minimum 13 % vol, dar maximum 15 % vol:

 

– – – – – Altele:

 

2204 21 84

– – – – – – Vinuri albe:

 

– – – – – – – Vin de masă care corespunde definiției prevăzute în anexa I punctul 13 la Regulamentul (CE) nr. 1493/1999 (51)

2204 21 84 9100

2204 21 85

– – – – – – Altele:

 

– – – – – – – Vin de masă care corespunde definiției prevăzute în anexa I punctul 13 la Regulamentul (CE) nr. 1493/1999 (51), roșu sau roze

2204 21 85 9100

– – – – Cu o tărie alcoolică în volume dobândită de minimum 15 % vol, dar maximum 18 % vol:

 

2204 21 94

– – – – – Altele:

 

– – – – – – Vinuri de calitate produse în regiuni determinate, precum cele definite în nota complementară nr. 6 (NC)

2204 21 94 9100

– – – – – – Altele:

 

– – – – – – – Vin licoros care corespunde definiției prevăzute în anexa I punctul 14 la Regulamentul (CE) nr. 1493/1999 (51)

2204 21 94 9910

– – – – Cu o tărie alcoolică în volume dobândită de minimum 18 % vol, dar maximum 22 % vol:

 

2204 21 98

– – – – – Altele:

 

– – – – – – Vinuri de calitate produse în regiuni determinate, precum cele definite în nota complementară nr. 6 (NC)

2204 21 98 9100

– – – – – – Altele:

 

– – – – – – – Vin licoros care corespunde definiției prevăzute în anexa I punctul 14 la Regulamentul (CE) nr. 1493/1999 (51)

2204 21 98 9910

2204 29

– – Altele:

 

– – – Altele:

 

– – – – Cu o tărie alcoolică în volume dobândită de maximum 13 % vol:

 

– – – – – Altele:

 

– – – – – – Vinuri albe:

 

2204 29 62

– – – – – – – Sicilia (Sicile):

 

– – – – – – – – Vin de masă care corespunde definiției prevăzute în anexa I punctul 13 la Regulamentul (CE) nr. 1493/1999 (51), cu o tărie alcoolică în volume dobândită de minimum 9,5 % vol, dar maximum 11 % vol

2204 29 62 9100

– – – – – – – – Vin de masă care corespunde definiției prevăzute în anexa I punctul 13 la Regulamentul (CE) nr. 1493/1999 (51), cu o tărie alcoolică în volume dobândită de minimum 11 % vol, dar maximum 13 % vol

2204 29 62 9200

– – – – – – – – Alt vin de masă care corespunde definiției prevăzute în anexa I punctul 13 la Regulamentul (CE) nr. 1493/1999 (51)

2204 29 62 9910

2204 29 64

– – – – – – – Veneto:

 

– – – – – – – – Vin de masă care corespunde definiției prevăzute în anexa I punctul 13 la Regulamentul (CE) nr. 1493/1999 (51), cu o tărie alcoolică în volume dobândită de minimum 9.5 % vol, dar maximum 11 % vol

2204 29 64 9100

– – – – – – – – Vin de masă care corespunde definiției prevăzute în anexa I punctul 13 la Regulamentul (CE) nr. 1493/1999 (51), cu o tărie alcoolică în volume dobândită de minimum 11 % vol, dar maximum 13 % vol

2204 29 64 9200

– – – – – – – – Alt vin de masă care corespunde definiției prevăzute în anexa I punctul 13 la Regulamentul (CE) nr. 1493/1999 (51)

2204 29 64 9910

2204 29 65

– – – – – – – Altele:

 

– – – – – – – – Vin de masă care corespunde definiției prevăzute în anexa I punctul 13 la Regulamentul (CE) nr. 1493/1999 (51), cu o tărie alcoolică în volume dobândită de minimum 9,5 % vol, dar maximum 11 % vol

2204 29 65 9100

– – – – – – – – Vin de masă care corespunde definiției prevăzute în anexa I punctul 13 la Regulamentul (CE) nr. 1493/1999 (51), cu o tărie alcoolică în volume dobândită de minimum 11 % vol, dar maximum 13 % vol

2204 29 65 9200

– – – – – – – – Alt vin de masă care corespunde definiției prevăzute în anexa I punctul 13 la Regulamentul (CE) nr. 1493/1999 (51)

2204 29 65 9910

– – – – – – Altele:

 

2204 29 71

– – – – – – – Puglia (Pouilles):

 

– – – – – – – – Vin de masă care corespunde definiției prevăzute în anexa I punctul 13 la Regulamentul (CE) nr. 1493/1999 (51), roșu sau roze și care să aibă o tărie alcoolică în volume dobândită de minimum 9,5 % vol, dar maximum 11 % vol

2204 29 71 9100

– – – – – – – – Vin de masă care corespunde definiției prevăzute în anexa I punctul 13 la Regulamentul (CE) nr. 1493/1999 (51), roșu sau roze și care să aibă o tărie alcoolică în volume dobândită de minimum 11 % vol, dar maximum 13 % vol

2204 29 71 9200

2204 29 72

– – – – – – – Sicilia (Sicile):

 

– – – – – – – – Vin de masă care corespunde definiției prevăzute în anexa I punctul 13 la Regulamentul (CE) nr. 1493/1999 (51), roșu sau roze și care să aibă o tărie alcoolică în volume dobândită de minimum 9,5 % vol, dar maximum 11 % vol

2204 29 72 9100

– – – – – – – – Vin de masă care corespunde definiției prevăzute în anexa I punctul 13 la Regulamentul (CE) nr. 1493/1999 (51), roșu sau roze și care să aibă o tărie alcoolică în volume dobândită de minimum 11 % vol, dar maximum 13 % vol

2204 29 72 9200

2204 29 75

– – – – – – – Altele:

 

– – – – – – – – Vin de masă care corespunde definiției prevăzute în anexa I punctul 13 la Regulamentul (CE) nr. 1493/1999 (51), roșu sau roze și care să aibă o tărie alcoolică în volume dobândită de minimum 9,5 % vol, dar maximum 11 % vol

2204 29 75 9100

– – – – – – – – Vin de masă care corespunde definiției prevăzute în anexa I punctul 13 la Regulamentul (CE) nr. 1493/1999 (51), roșu sau roze și care să aibă o tărie alcoolică în volume dobândită de minimum 11 % vol, dar maximum 13 % vol

2204 29 75 9200

– – – – Cu o tărie alcoolică în volume dobândită de minimum 13 % vol, dar maximum 15 % vol:

 

– – – – – Altele:

 

2204 29 83

– – – – – – Vinuri albe:

 

– – – – – – – Vin de masă care corespunde definiției prevăzute în anexa I punctul 13 la Regulamentul (CE) nr. 1493/1999 (51)

2204 29 83 9100

2204 29 84

– – – – – – Altele:

 

– – – – – – – Vin de masă care corespunde definiției prevăzute în anexa I punctul 13 la Regulamentul (CE) nr. 1493/1999 (51)

2204 29 84 9100

– – – – Cu o tărie alcoolică în volume dobândită de minimum 13 % vol, dar maximum 15 % vol:

 

2204 29 94

– – – – – Altele:

 

– – – – – – Vinuri de calitate produse în regiuni determinate, precum cele definite în nota complementară nr. 6 (NC)

2204 29 94 9100

– – – – – – Altele:

 

– – – – – – – Vin licoros care corespunde definiției prevăzute în anexa I punctul 14 la Regulamentul (CE) nr. 1493/1999 (51)

2204 29 94 9910

– – – – Cu o tărie alcoolică în volume dobândită de minimum 18 % vol, dar maximum 22 % vol:

 

2204 29 98

– – – – – Altele:

 

– – – – – – Vinuri de calitate produse în regiuni determinate, precum cele definite în nota complementară nr. 6 (NC)

2204 29 98 9100

– – – – – – Altele:

 

– – – – – – – Vin licoros care corespunde definiției prevăzute în anexa I punctul 14 la Regulamentul (CE) nr. 1493/1999 (51)

2204 29 98 9910

2204 30

– Alte musturi de struguri:

 

– – Altele:

 

– – – Cu densitatea de maximum 1,33 g/cm3 la 20 °C și având titru alcoolic volumic de maximum 1 % vol:

 

2204 30 92

– – – – Concentrate:

 

– – – – – Must de struguri concentrat care corespunde definiției prevăzute în anexa I punctul 6 la Regulamentul (CE) nr. 1493/1999 (51)

2204 30 92 9100

2204 30 94

– – – – Altele:

 

– – – – – Must de struguri concentrat care corespunde definiției prevăzute în anexa I punctul 6 la Regulamentul (CE) nr. 1493/1999 (51)

2204 30 94 9100

– – – Altele:

 

2204 30 96

– – – – Concentrate:

 

– – – – – Must de struguri concentrat care corespunde definiției prevăzute în anexa I punctul 6 la Regulamentul (CE) nr. 1493/1999 (51)

2204 30 96 9100

2204 30 98

– – – – Altele:

 

– – – – – Must de struguri concentrat care corespunde definiției prevăzute în anexa I punctul 6 la Regulamentul (CE) nr. 1493/1999 (51)

2204 30 98 9100


(1)  JO L 149, 29.6.1968, p. 46.

(2)  Metoda analitică utilizată pentru calcularea conținutului de grăsime este cea prezentată în anexa I (metoda A) la Directiva 84/4/CEE a Comisiei (JO L 15, 18.1.1984, p. 28).

(3)  Procedura care trebuie urmată pentru a calcula conținutul în grăsime este următoarea:

eșantionul trebuie să fie măcinat în așa fel încât 90 % sau mai mult să poată trece printr-o sită cu deschidere a ochiurilor de 500 microni și 100 % să poată trece printr-o sită cu deschidere a ochiurilor de 1 000 microni,

metoda analitică ce se utilizează apoi este cea prezentată în anexa I (metoda A) la Directiva 84/4/CEE.

(4)  Conținutul în substanță uscată al amidonului se calculează prin metoda indicată în anexa II la Regulamentul (CEE) nr. 1908/84 al Comisiei (JO L 178, 5.7.1984, p. 22). Gradul de puritate al amidonului se calculează prin metoda polarimetrică Ewers modificată, așa cum este publicată în anexa I la a treia Directivă 72/199/CEE a Comisiei (JO L 123, 29.5.1972, p. 6).

(5)  Restituirea la export de plată pentru amidon va face obiectul unei ajustări calculate pe baza următoarei formule:

1.

Fecule de cartofi: [(procentaj efectiv al substanței uscate)/80) × restituirea la export

2.

Alte tipuri de amidon: [(procentaj efectiv al substanței uscate)/87) × restituirea la export

După îndeplinirea formalităților vamale, solicitantul indică, în declarația stabilită special în acest scop, conținutul de substanță uscată a produsului.

(6)  Restituirea la export se plătește pentru produsele care au un conținut de substanță uscată de cel putin 78 %. Restituirea la export pentru produsele care au un continut de substanță uscată de mai putin de 78 % va fi ajustată după următoarea formulă:

[(conținutul efectiv de substanță uscată)/78] × restituirea la export

Conținutul de substanță uscată se calculează în conformitate cu metoda 2 prevăzută în anexa II la Directiva 79/796/CEE a Comisiei (JO L 239, 22.9.1979, p. 24) sau prin orice altă metodă potrivită de analiză ce oferă cel puțin aceleași garanții.

(7)  Care intră sub incidența Regulamentului (CE) nr. 1517/95 al Comisiei (JO L 147, 30.6.1995, p. 51).

(8)  În scopul restituirii, se ține seama numai de amidonul provenit din produsele cerealiere. Sunt considerate ca fiind produse cerealiere produsele de la subpozițiile tarifare 0709 90 60 și 0712 90 19, din capitolul 10, de la pozițiile tarifare 1101, 1102, 1103 și 1104 (neprelucrate și care nu au fost reconstituite), cu excepția subpoziției tarifare 1104 30 și conținutul de cereale al produselor care intră sub incidența subpozițiilor tarifare 1904 10 10 și 1904 10 90 din Nomenclatura Combinată. Conținutul de cereale al produselor de la subpozițiile tarifare 1904 10 10 și 1904 10 90 din Nomenclatura Combinată se consideră a fi egal cu greutatea acestor produse finite. Nu se acordă nicio restituire pentru cerealele în cazul cărora originea amidonului nu poate fi clar stabilită prin analize.

(9)  Restituirea se acordă numai pentru produsele care conțin minim 5 % amidon.

(10)  Admiterea în această subpoziție tarifară este condiționată de prezentarea certificatului prezentat în anexa la Regulamentul (CEE) nr. 32/82 al Comisiei (JO L 4, 8.1.1982, p. 11). Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1713/2006 (JO L 321, 21.11.2006, p. 11).

(11)  Acordarea acestei subpoziții tarifare este condiționată de respectarea condițiilor prevăzute de Regulamentul (CEE) nr. 1964/82 al Comisiei (JO L 212, 21.7.1982, p. 48). Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1713/2006.

(12)  JO L 336, 29.12.1979, p. 44.

(13)  JO L 274, 26.10.1996, p. 18.

(14)  JO L 325, 24.11.2006, p. 12.

(15)  Conținutul de carne de vită macră fără grăsime se calculează în conformitate cu procedura de analiză prezentată în anexa la Regulamentul (CEE) nr. 2429/86 al Comisiei. (JO L 210, 1.8.1986, p. 39). Termenul «conținut mediu» se referă la cantitatea eșantion, astfel cum a fost definită la articolul 2 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 765/2002 (JO L 117, 4.5.2002, p. 6). Eșantionul este luat din partea lotului care prezintă cel mai mare risc.

(16)  Calcularea conținutului de colagen:

Se consideră ca fiind conținut de colagen conținutul de hidroxiprolină înmulțit cu factorul 8. Conținutul de hidroxiprolină se calculează după metoda ISO 3496-1978.

(17)  Produse și bucăți din acestea pot fi clasificate la această subpoziție tarifară numai dacă dimensiunile și caracteristicile țesutului muscular coerent permit identificarea provenienței bucăților primare menționate. Expresia «bucăți din acestea» se aplică produselor cu o greutate netă per unitate de cel puțin 100 g sau produselor tăiate în felii uniforme, care pot fi identificate clar ca provenind din bucăți primare menționate și care sunt ambalate împreună, cu o greutate netă totală de minim 100 g.

(18)  Beneficiază de această restituire numai produsele a căror denumire este certificată de către autoritățile competente ale statului membru producător.

(19)  Restituirea aplicabilă cârnaților prezentați în recipiente care conțin și un lichid de conservare se acordă la greutatea netă, după scăderea greutății acestui lichid.

(20)  Greutatea unui strat de parafină, în conformitate cu cutuma comercială, se consideră ca făcând parte din greutatea netă a cârnaților.

(21)  Eliminat prin Regulamentul (CE) nr. 2333/97 al Comisiei (JO L 323, 26.11.1997, p. 25).

(22)  În cazul în care preparatele alimentare compuse (inclusiv feluri de mâncare preparate) care conțin cârnați sunt clasate, după compoziție, sub poziția tarifară 1601, restituirea se acordă doar pentru greutatea netă a cârnaților, a cărnii sau a organelor comestibile, inclusiv slănina și grăsimile de orice natură sau origine, conținute de aceste preparate.

(23)  Restituirea aplicabilă produselor care conțin oase se acordă la greutatea netă, după scăderea greutății oaselor.

(24)  Beneficiază de această restituire numai produsele care îndeplinesc condițiile stabilite de Regulamentul (CE) nr. 2331/97 al Comisiei (JO L 323, 26.11.1997, p. 19). La momentul încheierii formalităților de export, exportatorul declară în scris că produsele în cauză corespund acestor condiții.

(25)  Carnea și conținutul de grăsime se calculează în conformitate cu procedura de analiză prezentată în anexa la Regulamentul (CE) nr. 2004/2002 al Comisiei (JO L 308, 9.11.2002, p. 22).

(26)  Conținutul de carne sau de organe comestibile, din toate speciile, inclusiv grăsimea de orice natură sau origine se calculează în conformitate cu procedura de analiză prezentată în anexa la Regulamentul (CEE) nr. 226/89 al Comisiei (JO L 29, 31.1.1989, p. 11).

(27)  Congelarea produselor în conformitate cu articolul 7 alineatul (3) primul paragraf, și respectiv cu articolul 29 alineatul (4) litera (g) din Regulamentul (CE) nr. 800/1999, nu se admite.

(28)  Carcasele sau semicarcasele pot fi prezentate cu sau fără gușă.

(29)  Spetele pot fi prezentate cu sau fără gușă.

(30)  Părțile anterioare pot fi prezentate cu sau fără gușă.

(31)  Fălcile, gușele, sau gușele și fălcile împreună, prezentate separat, nu beneficiază de această restituire.

(32)  Cefele dezosate, prezentate singure, nu beneficiază de această restituire.

(33)  În cazul în care clasificarea produselor ca jambon sau bucăți de jambon de la poziția tarifară 1602 41 10 9110 nu este justificată în conformitate cu dispozițiile notei complementare 2 din capitolul 16 din Nomenclatura Combinată, restituirea pentru codul NC al produselor 1602 42 10 9110 sau, după caz, pentru codul NC al produselor 1602 49 19 9130, se poate acorda, fără a aduce atingere aplicării articolului 51 din Regulamentul (CE) nr. 800/1999 al Comisiei (JO L 102, 17.4.1999, p. 11).

(34)  În cazul în care clasificarea produselor ca spată sau bucăți de spată de la poziția tarifară 1602 42 10 9110 nu este justificată în conformitate cu dispozițiile notei complementare 2 din capitolul 16 din Nomenclatura Combinată, restituirea pentru codul NC al produselor 1602 49 19 9130, sau, după caz, pentru codul NC al produselor 1602 49 19 9130 se poate acorda, fără a aduce atingere aplicării articolului 51 din Regulamentul (CE) nr. 800/1999.

(35)  Se aplică doar ouălor de păsări de curte care îndeplinesc condițiile stabilite de către autoritățile competente ale Comunităților Europene și pe care sunt ștampilate numărul de identificare al unității producătoare și/sau alte indicații prevăzute la articolul 5 alineatul (3) din Regulamentul (CEE) nr. 2782/75 al Consiliului (JO L 282, 1.11.1975, p. 100).

(36)  În cazul în care un produs care intră sub incidența acestei subpoziții tarifare conține zer și/sau lactoză și/sau cazeină și/sau cazeinat și/sau permeat și/sau produse care intră sub incidența codului NC 3504 și/sau a produselor derivate din lactoserum adăugate, partea reprezentând zerul și/sau lactoza și/sau cazeina și/sau cazeinatul și/sau permeatul și/sau produsele care intră sub incidența codului NC 3504 și/sau a produselor derivate din lactoserum adăugate, nu se ia în considerare pentru calculul sumei care trebuie restituită.

În ceea ce privește aditivii de substanțe care nu provin din lapte, produsele avute în vedere pot conține mici cantități de aditivi, necesari la fabricarea sau conservarea produselor. În cazul în care cantitatea acestor aditivi nu depășește 0,5 % din greutatea produsului întreg, se ia în considerare pentru calculul restituirii. Cu toate acestea, în cazul în care totalul acestor aditivi depășește 0,5 % în greutate din produsul întreg, totalul aditivilor nu se ia în considerare pentru calculul restituirii.

În cazul în care produsul care intră sub incidența acestei subpoziții conține permeat, nu se acordă nicio restituire.

După îndeplinirea formalităților vamale, partea interesată are obligația de a indica în declarația prevăzută în acest scop dacă produsul conține permeat și dacă substanțe care nu provin din lapte și/sau zer și/sau lactoză și/sau cazeină și/sau cazeinat și/sau permeat și/sau produse care intră sub incidența codului NC 3504 și/sau produse derivate din zer au fost adăugate, și în cazul în care răspunsul este afirmativ:

conținutul maxim în greutate de substanțe care nu provin din lapte și/sau zer și/sau lactoză și/sau cazeină și/sau cazeinat și/sau permeat și/sau produse care intră sub incidența codului NC 3504 și/sau produse derivate din zer adăugate la 100 kg de produs finit, și în special;

conținutul de lactoză al zerului adăugat.

(37)  Eliminat prin Regulamentul (CE) nr. 2287/2000 al Comisiei (JO L 260, 14.10.2000, p. 22).

(38)  În cazul în care produsul conține caseină și/sau caseinată adăugate înainte sau în timpul fabricării, nu se acordă nicio restituire. După îndeplinirea formalităților vamale, partea interesată indică în declarația prevăzută în acest scop dacă au fost adăugate caseină și/sau caseinată.

(39)  Suma restituirii pentru 100 de kg de produs care intră sub incidența acestei subpoziții tarifare este egală cu suma elementelor următoare:

(a)

suma indicată per 100 kg, înmulțită cu procentul de materie lactică existentă în 100 kg de produs. În ceea ce privește aditivii de substanțe care nu provin din lapte, produsele avute în vedere pot conține mici cantități de aditivi, necesari la fabricarea sau conservarea produselor. În cazul în care cantitatea acestor aditivi nu depășește 0,5 % din greutatea produsului întreg, se ia în considerare pentru calculul restituirii. Cu toate acestea în cazul în care totalul acestor aditivi depășește 0,5 % în greutate din produsul întreg, totalul aditivilor nu se ia în considerare pentru calculul restituirii.

În cazul în care unui produs i s-a adăugat deja zer și/sau lactoză și/sau cazeină și/sau cazeinat și/sau permeat și/sau produse care intră sub incidența codului NC 3504 și/sau a produselor derivate din lactoserum adăugate, suma per kg indicată se înmulțește cu greutatea părții lactice, alta decât zerul și/sau lactoza și/sau cazeina și/sau cazeinatul și/sau permeatul și/sau produsele care intră sub incidența codului NC 3504 și/sau a produselor derivate din lactoserum adăugate, conținută în 100 kg de produs;

(b)

un element calculat în conformitate cu dispozițiile articolului 16 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1282/2006 al Comisiei (JO L 234, 29.8.2006, p. 4).

După îndeplinirea formalităților vamale, partea interesată are obligația de a indica în declarația prevăzută în acest scop dacă produsul conține permeat și dacă substanțe care nu provin din lapte și/sau zer și/sau lactoză și/sau cazeină și/sau cazeinat și/sau permeat și/sau produse care intră sub incidența codului NC 3504 și/sau produse derivate din zer au fost adăugate, și în cazul în care răspunsul este afirmativ:

conținutul maxim în greutate de zaharoză și/sau de substanțe care nu provin din lapte și/sau zer și/sau lactoză și/sau cazeină și/sau cazeinat și/sau permeat și/sau produse care intră sub incidența codului NC 3504 și/sau produse derivate din zer adăugate la 100 kg de produs finit, și în special, conținutul de lactoză al zerului adăugat.

În cazul în care partea lactică din produs conține permeat, nu se acordă nicio restituire.

(40)  Eliminat prin Regulamentul (CE) nr. 707/98 al Comisiei (JO L 98, 31.3.1998, p. 11).

(41)  Eliminat prin Regulamentul (CE) nr. 823/96 al Comisiei (JO L 111, 4.5.1996, p. 9).

(42)  

(a)

Restituirea aplicabilă brânzeturilor prezentate în ambalaje directe care conțin și lichid de conservare, în special saramură, se acordă la greutatea netă, făcând scăderea din greutatea acestui lichid.

(b)

Pelicula de plastic, parafina, cenușa și ceara utilizate ca ambalaje nu sunt considerate ca făcând parte din greutatea netă a produselor pentru calculul restituirii.

(c)

În cazul în care brânza este prezentată într-o peliculă de plastic și greutatea netă declarată cuprinde greutatea peliculei de plastic, suma restituirii se reduce cu 5 %.

După îndeplinirea formalităților vamale, solicitantul indică dacă brânza este ambalată într-o peliculă de plastic și dacă greutatea netă declarată cuprinde greutatea peliculei de plastic.

(d)

În cazul în care brânza este prezentată în parafină sau în ceară, iar greutatea parafinei sau a cerii, suma restituirii se reduce cu 2 %.

După îndeplinirea formalităților vamale, solicitantul indică dacă brânza este ambalată în parafină sau în ceară și dacă greutatea netă declarată cuprinde greutatea cerii sau a parafinei.

(e)

În cazul în care brânza este prezentată în ceară, după îndeplinirea formalităților vamale, solicitantul indică greutatea netă a brânzei, care nu cuprinde și greutatea cerii.

(43)  În cazul în care conținutul de proteine lactice (conținut de azot × 6,38) în substanța uscată lactică negrasă a unui produs care intră sub incidența acestei poziții este sub 34 %, nu se acordă nicio restituire. În cazul în care, pentru produsele sub formă de praf care intră sub incidența acestei poziții tarifare, conținutul în apă din greutatea produsului este de peste 5 %, nu se acordă nicio restituire.

După îndeplinirea formalităților vamale, partea interesată are obligația de a indica în declarația prevăzută în acest scop conținutul minim de proteine lactice în substanța uscată negrasă, și, în cazul în produselor sub formă de praf, conținutul maxim de apă.

(44)  Eliminat prin Regulamentul (CE) nr. 2287/2000 al Comisiei (JO L 260, 14.10.2000, p. 22)

(45)  

(a)

În cazul în care un produs conține ingrediente care nu provin din lapte, altele decât mirodenii sau ierburi, precum, în special jambon, nuci, creveți, somon, măsline, struguri, suma restituirii se reduce cu 10 %.

După îndeplinirea formalităților vamale, solicitantul indică în declarația prevăzută în acest scop dacă au fost adăugate ingrediente care nu provin din lapte.

(b)

În cazul în care un produs conține ingrediente care nu provin din lapte, altele decât mirodenii sau ierburi, precum, în special muștar, busuioc, usturoi sau oregano, suma restituirii se reduce cu 1 %.

După îndeplinirea formalităților vamale, solicitantul indică în declarația prevăzută în acest scop dacă au fost adăugate mirodenii sau ierburi.

(c)

În cazul în care un produs conține caseină și/sau cazeinat și/sau zer și/sau produse derivate din zer și/sau lactoză și/sau permeat și/sau produse care intră sub incidența codului NC 3504, caseina și/sau cazeinatul adăugate și/sau zerul și/sau produsele derivate din zer (cu excepția untului din zer care intră sub incidența codului NC 0405 10 50) și/sau lactoză și/sau permeat și/sau produsele care intră sub incidența codului NC 3504 nu se iau în considerare pentru calculul sumei restituirii.

După îndeplinirea formalităților vamale, solicitantul indică în declarația prevăzută în acest scop dacă au fost adăugate caseină și/sau cazeinat și/sau zer și/sau produse derivate din zer și/sau lactoză și/sau permeat și/sau produse care intră sub incidența codului NC 3504 , și, dacă răspunsul este afirmativ, conținutul maxim în greutate de caseină și/sau cazeinat și/sau zer și/sau produse derivate din zer (indicând, dacă este cazul, conținutul de unt în zer) și/sau de lactoză și/sau de permeat și/sau de produse care intră sub incidența codului NC 3504 adăugate la 100 kg de produs finit.

(d)

În ceea ce privește adaosul de mici cantități de substanțe care nu provin din lapte, produsele avute în vedere pot conține mici cantități de aditivi, necesari la fabricarea sau conservarea produselor, precum sare, cheag sau mucegai.

(46)  Suma restituirii, în cazul laptelui condensat congelat, este aceeași cu cea aplicabilă subpozițiilor tarifare 0402 91 și 0402 99.

(47)  Ratele de rambursare pentru produsele în stare congelată care intră sub incidența codurilor NC de la 0403 90 11 la 0403 90 39 sunt aceleași ca acelea aplicabile respectiv codurilor NC de la 0403 90 51 la 0403 90 69.

(48)  În ceea ce privește aditivii de substanțe care nu provin din lapte, produsele avute în vedere pot conține mici cantități de aditivi, necesari la fabricarea sau conservarea produselor. În cazul în care cantitatea acestor aditivi nu depășește 0,5 % din greutatea produsului întreg, aceasta se ia în considerare pentru calculul restituirii. Cu toate acestea, în cazul în care totalul acestor aditivi depășește 0,5 % în greutate din produsul întreg, totalul aditivilor nu se ia în considerare pentru calculul restituirii. După îndeplinirea formalităților vamale, partea interesată are obligația de a indica în declarația prevăzută în acest scop dacă produsele au fost tratate cu aditivi, și, în cazul în care răspunsul este afirmativ, conținutul maxim în greutate al substanțelor care nu provin din lapte adăugate la 100 kg de produs finit.

(49)  Suma restituirii pentru 100 de kg de produs care intră sub incidența acestei subpoziții tarifare este egală cu suma elementelor următoare:

(a)

suma indicată per 100 kg, înmulțită cu procentul de materie lactică existentă în 100 kg de produs. În ceea ce privește aditivii de substanțe care nu provin din lapte, produsele avute în vedere pot conține mici cantități de aditivi, necesari la fabricarea sau conservarea produselor. În cazul în care cantitatea acestor aditivi nu depășește 0,5 % din greutatea produsului întreg, aceasta se ia în considerare pentru calculul restituirii. Cu toate acestea, în cazul în care totalul acestor aditivi depășește 0,5 % în greutate din produsul întreg, totalul aditivilor nu se ia în considerare pentru calculul restituirii.

(b)

un element calculat în conformitate cu dispozițiile articolului 16 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1282/2006 al Comisiei (JO L 234, 29.8.2006, p. 4).

Atunci când îndeplinește formalitățile vamale, partea interesată are obligația de a indica în declarația prevăzută în acest scop conținutul maxim de zaharoză în greutate și dacă au fost adăugate substanțe care nu provin din lapte și, în cazul în care răspunsul este afirmativ, conținutul maxim în greutate al substanțelor care nu provin din lapte adăugate la 100 kg de produs finit.

(50)  Produsele avute în vedere pot conține mici cantități de aditivi, necesari la fabricarea sau conservarea produselor. În cazul în care cantitatea acestor aditivi nu depășește 0,5 % din greutatea produsului întreg, aceasta se ia în considerare pentru calculul restituirii. Cu toate acestea, în cazul în care totalul acestor aditivi depășește 0,5 % în greutate din produsul întreg, totalul aditivilor nu se ia în considerare pentru calculul restituirii. După îndeplinirea formalităților vamale, partea interesată are obligația de a indica în declarația prevăzută în acest scop dacă produsele au fost tratate cu aditivi, și, în cazul în care răspunsul este afirmativ, conținutul maxim al acelor aditivi.

(51)  JO L 179, 14.7.1999, p. 1.”


ANEXA II

„ANEXA II

CODURI DE DESTINAȚIE PENTRU RESTITUIRI LA EXPORT

A00

Toate destinațiile (țări terțe, alte teritorii, aprovizionare cu produse alimentare și destinații asimilate exportului din afara Comunității).

A01

Alte destinații.

A02

Toate destinațiile, cu excepția Statelor Unite ale Americii.

A03

Toate destinațiile, cu excepția Elveției.

A04

Toate țările terțe.

A05

Alte țări terțe.

A10

Țările EFTA (Asociația Europeană a Liberului Schimb)

Islanda, Norvegia, Liechtenstein, Elveția.

A11

Țările ACP (țările din Africa, Caraibe și Pacific), semnatare ale Convenției de la Lomé

Angola, Antigua și Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize, Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Camerun, Capul Verde, Republica Centrafricană, Comore (cu excepția Mayotte), Congo, Republica Democrată Congo, Coasta de Fildeș, Djibouti, Dominica, Etiopia, Insulele Fiji, Gabon, Gambia, Ghana, Grenada, Guineea, Guineea-Bissau, Guineea Ecuatorială, Guyana, Haiti, Jamaica, Kenya, Kiribati, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritius, Mauritania, Mozambic, Namibia, Niger, Nigeria, Uganda, Papua-Noua Guinee, Republica Dominicană, Ruanda, Sfântul Kitts și Nevis, Sfântul Vincențiu și Grenadine, Sfânta Lucia, Insulele Solomon, Samoa, Săo Tomé și Príncipe, Senegal, Seychelles, Sierra Leone, Somalia, Sudan, Suriname, Swaziland, Tanzania, Chiad, Togo, Tonga, Trinidad and Tobago, Tuvalu, Vanuatu, Zambia, Zimbabwe.

A12

Țările sau teritoriile din bazinul mediteranean

Ceuta și Melilla, Gibraltar, Turcia, Albania, Croația, Bosnia și Herțegovina, Serbia, Montenegru, Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei, Maroc, Algeria, Tunisia, Libia, Egipt, Liban, Siria, Israel, Fâșia Gaza, Iordania.

A13

Țările OPEC (Organizația țărilor Exportatoare de Petrol)

Algeria, Libia, Nigeria, Gabon, Venezuela, Irak, Iran, Arabia Saudită, Kuwait, Qatar, Emiratele Arabe Unite, Indonezia.

A14

Țările ASEAN (Asociația Națiunilor din Asia de Sud-Est)

Myanmar, Thailanda, Laos, Vietnam, Indonezia, Malaysia, Brunei, Singapore, Filipine.

A15

Țările din America Latină

Mexic, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Haiti, Republica Dominicană, Colombia, Venezuela, Ecuador, Peru, Brazilia, Chile, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Argentina.

A16

Țările SAARC (Asociația din Sudul Asiei pentru Cooperare Regională)

Pakistan, India, Bangladesh, Maldive, Sri Lanka, Nepal, Bhutan.

A17

Țările din SEE (Spațiul Economic European), altele decât Uniunea Europeană

Islanda, Norvegia, Liechtenstein.

A18

Țările TECE (Țările din Europa Centrală și de Est)

Albania, Croația, Bosnia și Herțegovina, Serbia, Montenegru, Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei.

A19

Țările NAFTA (Acordul Nord American de Comerț Liber)

Statele Unite ale Americii, Canada, Mexic.

A20

Țările Mercosur (Piața comună a Sudului)

Brazilia, Paraguay, Uruguay, Argentina.

A21

Noile zone industrializate din Asia

Singapore, Coreea de Sud, Taiwan, Hong Kong.

A22

Țările EDA (economii dinamice ale Asiei)

Thailanda, Malaysia, Singapore, Coreea de Sud, Taiwan, Hong-Kong SAR.

A23

Țările CEAP (cooperare economică în Asia-Pacific)

Statele Unite ale Americii, Canada, Mexic, Chile, Thailanda, Indonezia, Malaysia, Brunei, Singapore, Filipine, China, Coreea de Sud, Japonia, Taiwan, Hong Kong, Australia, Papua Noua Guinee, Noua Zeelandă.

A24

Țările CSI (Comunitatea Statelor Independente)

Ucraina, Belarus, Moldova, Rusia, Georgia, Armenia, Azerbaidjan, Kazahstan, Turkmenistan, Uzbekistan, Tadjikistan, Kârgâzstan.

A25

Țările OECD din afara UE (Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică)

Islanda, Norvegia, Elveția, Turcia, Statele Unite ale Americii, Canada, Mexic, Coreea de Sud, Japonia, Australia, Oceania australiană, Noua Zeelandă, Oceania neo-zeelandeză.

A26

Țările sau teritoriile europene din afara Uniunii Europene

Islanda, Norvegia, Liechtenstein, Elveția, Insulele Feroe, Andorra, Gibraltar, Vatican, Turcia, Albania, Ucraina, Belarus, Moldova, Rusia, Croația, Bosnia și Herzegovina, Serbia, Montenegru, Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei.

A27

Africa (A28) (A29)

Țări sau teritorii din Africa de Nord, alte țări din Africa.

A28

Țări sau teritorii din Africa de Nord

Ceuta și Melilla, Maroc, Algeria, Tunisia, Libia, Egipt.

A29

Alte țări din Africa

Sudan, Mauritania, Mali, Burkina Faso, Niger, Chad, Capul Verde, Senegal, Gambia, Guineea-Bissau, Guineea, Sierra Leone, Liberia, Costa de Fildeș, Ghana, Togo, Benin, Nigeria, Camerun, Republica Centrafricană, Guineea Ecuatorială, Săo Tomé și Principe, Gabon, Congo, Republica Democrată Congo, Rwanda, Burundi, Sfânta Elena și Dependințele, Angola, Etiopia, Eritreea, Djibouti, Somalia, Kena, Uganda, Tanzania, Seychelles și Dependințele, Teritoriile Britanice din Oceanul Indian, Mozambic, Madagascar, Mauritius, Comore, Mayotte, Zambia, Zimbabwe, Malawi, Africa de Sud, Namibia, Botswana, Swaziland, Lesotho.

A30

America (A31) (A32) (A33)

America de Nord, America Centrală și Antilele, America de Sud.

A31

America de Nord

Statele Unite ale Americii, Canada, Groenlanda, Sfântul Pierre și Miquelon.

A32

America Centrală și Antilele

Mexic, Bermude, Guatemala, Belize, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panama, Anguilla, Cuba, Sfântul Kitts și Nevis, Haiti, Bahamas, Insulele Turks și Caicos, Republica Dominicană, Insulele Virgine Americane, Antigua și Barbuda, Dominica, Insulele Cayman, Jamaica, Sfânta Lucia, Sfântul Vincențiu, Insulele Virgine Britanice, Barbados, Montserrat, Trinidad și Tobago, Grenada, Aruba, Antilele Olandeze.

A33

America de Sud

Columbia, Venezuela, Guyana, Suriname, Ecuador, Peru, Brazilia, Chile, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Argentina, Insulele Falkland.

A34

Asia (A35) (A36)

Orientul Apropiat și Orientul Mijlociu, alte țări din Asia.

A35

Orientul Apropiat și Orientul Mijlociu

Georgia, Armenia, Azerbaidjan, Leban, Siria, Irak, Iran, Israel, Cisiordania și Fâșia Gaza, Iordania, Arabia Saudită, Kuwait, Bahrain, Qatar, Emiratele Arabe Unite, Oman, Yemen, Kârgâzstan.

A36

Alte țări din Asia

Kazahstan, Turkmenistan, Uzbekistan, Tadjikistan, Kârgâzstan, Afghanistan, Pakistan, India, Bangladesh, Maldive, Sri Lanka, Nepal, Bhutan, Myanmar, Thailanda, Laos, Vietnam, Cambodgia, Indonezia, Malaysia, Brunei, Singapore, Filipine, Mongolia, China, Coreea de Nord, Coreea de Sud, Japonia, Taiwan, Hong Kong, Macao.

A37

Oceania și regiunile polare (A38) (A39)

Australia și Noua Zeelandă, alte țări din Oceania și regiunile polare.

A38

Australia și Noua Zeelandă

Australia, Oceania australiană, Noua Zeelandă, Oceania neo-zeelandeză.

A39

Alte țări din Oceania și regiunile polare

Papua Noua Guinee, Nauru, Insulele Solomon, Tuvalu, Noua Caledonie și Dependințele, Oceania americană, Wallis și Futuna, Kiribati, Pitcairn, Fiji, Vanuatu, Tonga, Samoa, Insulele Mariane de Nord, Polynesia Franceză, Statele Federale ale Microneziei (Yap, Kosrae, Chuuk, Pohnpei), Insulele Marshall, Palau, Regiunile Polare.

A40

Țări și teritorii de peste mări (TTPM)

Polynesia Franceză, Noua Caledonie și Dependințele, Wallis și Futuna, Teritoriile australe și antarctice franceze (TAAF), Sfântul Pierre și Miquelon, Mayotte, Antilele Olandeze, Aruba, Groenlanda, Anguilla, Insulele Cayman, Insulele Falkland, Insulele Sandwich de Sud și Dependințele, Insulele Turks și Caicos, Insulele Virgine Britanice, Montserrat, Pitcairn, Sfânta Elena și Dependințele, Teritoriul Antarctice Britanice, Teritoriul Britanic din Oceanul Indian.

A96

Comunele Livigno și Campione d’Italia, Heligoland.

A97

Aprovizionare cu produse alimentare și destinații asimilate exportului din afara Comunității

Destinațiile prevăzute la articolele 36, 44 și 45 din Regulamentul (CE) nr. 800/1999 (JO L 102, 17.4.1999, p. 11).”


19.12.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 333/54


REGULAMENTUL (CE) NR. 1500/2007 AL COMISIEI

din 18 decembrie 2007

privind autorizarea unei noi utilizări a preparatului 6-fitază EC 3.1.3.26 (Ronozyme) ca aditiv pentru hrana animalelor

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1831/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 septembrie 2003 privind aditivii din hrana animalelor (1), în special articolul 9 alineatul (2),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 1831/2003 prevede autorizarea utilizării aditivilor pentru hrana animalelor, precum și criteriile și procedurile de acordare a unei astfel de autorizații.

(2)

A fost depusă o cerere de autorizare pentru preparatul menționat în anexa la prezentul regulament, în conformitate cu articolul 7 din Regulamentul (CE) nr. 1831/2003. Această cerere a fost însoțită de informațiile și documentele necesare în temeiul articolului 7 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1831/2003.

(3)

Cererea privește autorizarea unei noi utilizări a preparatului de 6-fitază EC 3.1.3.26 (Ronozyme) produs de Aspergillus oryzae (DSM 14223) ca aditiv pentru hrana rațelor, urmând să fie clasificat în categoria „aditivi zootehnici”.

(4)

Utilizarea preparatului de 6-fitază EC 3.1.3.26 produs de Aspergillus oryzae (DSM 14223) a fost autorizată fără limită de timp pentru puii pentru îngrășare, găinile ouătoare, curcanii pentru îngrășare, purcei, porcii pentru îngrășare și scroafe prin Regulamentul (CE) nr. 255/2005 al Comisiei (2) și autorizată provizoriu pentru salmonide prin Regulamentul (CE) nr. 521/2005 al Comisiei (3).

(5)

Au fost prezentate noi date în susținerea cererii de autorizare pentru utilizarea în hrana rațelor. Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (denumită în continuare „autoritatea”) a concluzionat în avizul său din 10 iulie 2007 că preparatul 6-fitaza EC 3.1.3.26 (Ronozyme) produs de Aspergillus oryzae (DSM 14223) nu are efecte nocive asupra sănătății animalelor, a sănătății oamenilor sau asupra mediului (4). În continuare, a concluzionat că preparatul nu prezintă nici un alt risc care ar putea exclude acordarea autorizației pentru această categorie suplimentară de animale, în conformitate cu articolul 5 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1831/2003. În conformitate cu acest aviz, utilizarea preparatului este eficientă în vederea îmbunătățirii digestibilității furajelor. Autoritatea nu consideră necesar să formuleze cerințe specifice privind supravegherea ulterioară introducerii pe piață. Autoritatea a verificat, de asemenea, raportul privind metoda de analiză a aditivului în hrana animală, prezentat de către laboratorul comunitar de referință înființat prin Regulamentul (CE) nr. 1831/2003.

(6)

Evaluarea preparatului respectiv arată că sunt îndeplinite condițiile de autorizare prevăzute la articolul 5 din Regulamentul (CE) nr. 1831/2003. În consecință, utilizarea acestui preparat ar trebui să fie autorizată, conform anexei la prezentul regulament.

(7)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Se autorizează preparatul specificat în anexă, aparținând categoriei „aditivi zootehnici” și grupei funcționale „promotori de digestibilitate”, ca aditiv pentru hrana animalelor, în condițiile stabilite în anexă.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 18 decembrie 2007.

Pentru Comisie

Markos KYPRIANOU

Membru al Comisiei


(1)  JO L 268, 18.10.2003, p. 29. Regulament modificat prin Regulamentul (CE) nr. 378/2005 al Comisiei (JO L 59, 5.3.2005, p. 8).

(2)  JO L 45, 16.2.2005, p. 3.

(3)  JO L 84, 2.4.2005, p. 3. Regulament modificat prin Regulamentul (CE) nr. 1812/2005 (JO L 291, 5.11.2005, p. 18).

(4)  Avizul Comitetului științific pentru aditivii și produsele sau substanțele utilizate în hrana animalelor (FEEDAP) privind siguranța și eficiența preparatului enzimatic Ronozyme P5000 (CT) și Ronozyme P20000 (L) (6-fitaza) utilizat ca aditiv pentru hrana rațelor în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1831/2003. Adoptat la 10 iulie 2007. The EFSA Journal (2007) 519, p. 1-8.


ANEXĂ

Număr de identificare a aditivului

Numele titularului autorizației

Aditiv

(denumire comercială)

Compoziție, formulă chimică, descriere, metoda de analiză

Specia animală sau categoria de animale

Vârstă maximă

Conținut minim

Conținut maxim

Alte dispoziții

Sfârșitul perioadei de autorizare

Unități de activitate/kg de furaj complet cu un conținut de umiditate de 12 %

Categorie de aditivi zootehnici. Grup funcțional: promotori de digestibilitate

4a1614(i)

DSM Nutritional Products Ltd.

6-fitază EC 3.1.3.26

(Bio-Feed Phytase CT 2X/Ronozyme P5000 (CT) și Bio-Feed Phytase L 4X/Ronozyme P20000 (L)

 

Compoziția aditivului:

Preparat de 6-fitază produsă de Aspergillus oryzae (DSM 14223) având o activitate minimă de:

încapsulat: 5 000 FYT (1)/g

formă lichidă: 20 000 FYT/ml

 

Caracterizarea substanței active:

6-fitază produsă de Aspergillus oryzae (DSM 14223)

 

Metoda de analiză (2)

Metoda colorimetrică bazată pe reacția dintre molibdovanadatul de amoniu și fosfatul anorganic, produsă prin acțiunea 6-fitazei asupra substratului care conține fitat (fitat de sodiu) la ph 5,5 și la 37 oC.

Rațe

250

1.

În instrucțiunile de utilizare a aditivului și a preamestecului a se menționa temperatura de depozitare, durata de conservare și stabilitatea la granulare.

2.

Doza recomandată pe kg de furaj complet:

500–1 000 FYT/kg

3.

Se utilizează în furajele combinate care conțin peste 0,25 % fitină fosforică.

8.1.2018


(1)  1 FYT este cantitatea de enzimă ce eliberează 1 micromol de fosfat anorganic pe minut dintr-un substrat de fitat de sodiu, la pH 5,5 și 37 °C.

(2)  Detaliile privind metodele de analiză sunt disponibile la următoarea adresă a laboratorului comunitar de referință: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives


19.12.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 333/57


REGULAMENTUL (CE) NR. 1501/2007 AL COMISIEI

din 18 decembrie 2007

privind autorizarea unei noi utilizări a endo-1,4-beta-xilanazei EC 3.2.1.8 (Safizym X) ca aditiv pentru hrana animalelor

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1831/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 septembrie 2003 privind aditivii din hrana animalelor (1), în special articolul 9 alineatul (2),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 1831/2003 prevede autorizarea utilizării aditivilor pentru hrana animalelor, precum și criteriile și procedurile de acordare a unei astfel de autorizații.

(2)

A fost depusă o cerere de autorizare pentru preparatul menționat în anexa la prezentul regulament, în conformitate cu articolul 7 din Regulamentul (CE) nr. 1831/2003. Această cerere a fost însoțită de informațiile și documentele necesare în temeiul articolului 7 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1831/2003.

(3)

Cererea privește autorizarea unei noi utilizări a preparatului de endo-1,4-beta-xilanază EC 3.2.1.8 produsă de Trichoderma longibrachiatum (CNCM MA 6-10W) (Safizym X), ca aditiv pentru hrana rațelor, urmând să fie clasificat în categoria „aditivi zootehnici”.

(4)

Utilizarea preparatului de endo-1,4-beta-xilanază EC 3.2.1.8 produs de Trichoderma longibrachiatum (CNCM MA 6-10W) a fost autorizată pe termen nelimitat la puii pentru îngrășare prin Regulamentul (CE) nr. 1453/2004 (2) al Comisiei, pe termen nelimitat la curcanii pentru îngrășare prin Regulamentul (CE) nr. 943/2005 (3) al Comisiei și pe termen nelimitat la găinile ouătoare prin Regulamentul (CE) nr. 1810/2005 (4) al Comisiei și pentru zece ani pentru purceii (înțărcați) prin Regulamentul (CE) nr. 497/2007 (5) al Comisiei.

(5)

Au fost prezentate noi date în susținerea cererii de autorizare pentru utilizarea în hrana rațelor. Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (denumită în continuare „autoritatea”) a concluzionat în avizul său din 10 iulie 2007 că preparatul de endo-1,4-beta-xilanază EC 3.2.1.8 produs de Trichoderma longibrachiatum (CNCM MA 6-10W) (Safizym X) nu are efecte nocive asupra sănătății animale, sănătății umane sau asupra mediului (6). În continuare, a concluzionat că preparatul nu prezintă niciun alt risc care ar putea exclude acordarea autorizației pentru această categorie suplimentară de animale, în conformitate cu articolul 5 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1831/2003. Conform acestui aviz, utilizarea preparatului este eficientă în vederea îmbunătățirii digestibilității furajelor. Autoritatea consideră că nu este necesar să se prevadă cerințe specifice privind supravegherea ulterioară introducerii pe piață. Autoritatea a verificat, de asemenea, raportul privind metoda de analiză a aditivului în hrana animală, prezentat de către laboratorul comunitar de referință înființat prin Regulamentul (CE) nr. 1831/2003.

(6)

Evaluarea preparatului respectiv arată că sunt îndeplinite condițiile de autorizare prevăzute la articolul 5 din Regulamentul (CE) nr. 1831/2003. În consecință, utilizarea acestui preparat ar trebui să fie autorizată, conform anexei la prezentul regulament.

(7)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Se autorizează preparatul specificat în anexă, aparținând categoriei de „aditivi zootehnici” și grupei funcționale „promotori de digestibilitate”, ca aditiv pentru hrana animalelor, în condițiile stabilite în anexă.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 18 decembrie 2007.

Pentru Comisie

Markos KYPRIANOU

Membru al Comisiei


(1)  JO L 268, 18.10.2003, p. 29. Regulament modificat prin Regulamentul (CE) nr. 378/2005 al Comisiei (JO L 59, 5.3.2005, p. 8).

(2)  JO L 269, 17.8.2004, p. 3.

(3)  JO L 159, 22.6.2005, p. 6.

(4)  JO L 291, 5.11.2005, p. 5. Regulament modificat prin Regulamentul (CE) nr. 184/2007 (JO L 63, 1.3.2007, p. 1).

(5)  JO L 117, 5.5.2007, p. 11.

(6)  Avizul Comitetului științific pentru aditivii și produsele sau substanțele utilizate în hrana animalelor privind siguranța și eficiența preparatului enzimatic Safizym X (endo-1,4-beta-xilanază) utilizat ca aditiv pentru hrana rațelor în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1831/2003. Adoptat la 10 iulie 2007. The EFSA Journal (2007) 520, p. 1-8.


ANEXĂ

Număr de identificare a aditivului

Numele titularului autorizației

Aditiv

(denumire comercială)

Compoziție, formulă chimică, descriere, metoda de analiză

Specia animală sau categoria de animale

Vârstă maximă

Conținut minim

Conținut maxim

Alte dispoziții

Sfârșitul perioadei de autorizare

Unitate de activitate/kg de furaj complet cu un conținut de umiditate de 12 %

Categorie de aditivi zootehnici. Grup funcțional: promotori de digestibilitate

4a1613

Societatea Industrială Lesaffre

Endo-1,4-beta-xilanază

EC 3.2.1.8

(Safizym X)

 

Compoziția aditivului:

Preparat de endo-1,4-beta-xilanază produs de Trichoderma longibrachiatum (CNCM MA 6-10W) având o activitate minimă de:

 

pulbere: 70 000 IFP (1)/g

 

formă lichidă: 7 000 IFP/ml

 

Caracterizarea substanței active:

endo-1,4-beta-xilanază produs de Trichoderma longibrachiatum (CNCM MA 6-10W)

 

Metoda de analiză (2):

Verificarea conținutului de zahăr reducător pentru endo-1,4-beta-xilanază prin reacția colorimetrică a reactivului acid dinitrosalicilic asupra cantității de zahăr reducător produse.

Rațe

700 IFP

1.

A se menționa temperatura de depozitare, durata de conservare și stabilitatea la granulare în instrucțiunile de utilizare a aditivului și a preamestecului.

2.

Doza recomandată pe kilogram de furaj complet: 2 800 IFP

3.

Se utilizează în furaje combinate, bogate în polizaharide non-amilacee (în principal arabinoxilani), de exemplu, care conțin mai mult de 50 % grâu.

8.1.2018


(1)  1 IFP este cantitatea de enzimă ce eliberează 1 micromol de zahăr reducător (măsurat în echivalenți xiloză) pe minut din xilan ovăz, la pH 4,8 și 50 °C.

(2)  Detaliile privind metodele de analiză sunt disponibile la următoarea adresă a laboratorului comunitar de referință: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives


19.12.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 333/60


REGULAMENTUL (CE) NR. 1502/2007 AL COMISIEI

din 18 decembrie 2007

privind eliberarea de licențe de import pentru cererile depuse în cursul primelor șapte zile ale lunii decembrie 2007 în cadrul contingentului tarifar deschis prin Regulamentul (CE) nr. 812/2007 pentru carnea de porc

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CEE) nr. 2759/75 al Consiliului din 29 octombrie 1975 privind organizarea comună a piețelor în sectorul cărnii de porc (1),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 812/2007 al Comisiei din 11 iulie 2007 privind deschiderea și modul de gestionare a unui contingent tarifar pentru carnea de pasăre, alocat Statelor Unite ale Americii (2), în special articolul 5 alineatul (5),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 812/2007 a deschis contingente tarifare pentru importul de produse din sectorul cărnii de porc.

(2)

Cererile de licențe de import depuse în cursul primelor șapte zile ale lunii decembrie 2007 pentru subperioada 1 ianuarie-31 martie 2008 sunt inferioare cantităților disponibile. Prin urmare, este necesar să se determine cantitățile pentru care nu s-au depus cereri, fiind necesară adăugarea acestora din urmă la cantitatea stabilită pentru următoarea subperioadă contingentară,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Cantitățile pentru care nu s-au depus, în temeiul Regulamentului (CE) nr. 812/2007, cereri de licențe de import în cadrul contingentului cu numărul de ordine 09.4170, cantități care urmează să fie adăugate subperioadei 1 aprilie-30 iunie 2008, sunt de 1 843 025 kg.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 19 decembrie 2007.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 18 decembrie 2007.

Pentru Comisie

Jean-Luc DEMARTY

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 282, 1.11.1975, p. 1. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1913/2005 (JO L 307, 25.11.2005, p. 2). Regulamentul (CEE) nr. 2759/75 va fi înlocuit cu Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 (JO L 299, 16.11.2007, p. 1) începând cu 1 iulie 2008.

(2)  JO L 182, 12.7.2007, p. 7.


19.12.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 333/61


REGULAMENTUL (CE) NR. 1503/2007 AL COMISIEI

din 18 decembrie 2007

privind eliberarea de licențe de import pentru cererile depuse în cursul primelor șapte zile ale lunii decembrie 2007 în cadrul contingentului tarifar deschis prin Regulamentul (CE) nr. 979/2007 pentru carnea de porc

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CEE) nr. 2759/75 al Consiliului din 29 octombrie 1975 privind organizarea comună a piețelor în sectorul cărnii de porc (1),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 979/2007 al Comisiei din 21 august 2007 privind deschiderea și modul de gestionare a unui contingent tarifar pentru carnea de porc originară din Canada (2), în special articolul 5 alineatul (5),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 979/2007 a deschis contingente tarifare pentru importul de produse din sectorul cărnii de porc.

(2)

Cererile de licențe de import depuse în cursul primelor șapte zile ale lunii decembrie 2007 pentru subperioada 1 ianuarie-31 martie 2008 sunt inferioare cantităților disponibile. Prin urmare, este necesar să se determine cantitățile pentru care nu s-au depus cereri, fiind necesară adăugarea acestora din urmă la cantitatea stabilită pentru următoarea subperioadă contingentară,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Cantitățile pentru care nu au fost depuse, în temeiul Regulamentului (CE) nr. 979/2007, cereri de licențe de import în cadrul contingentului cu numărul de ordine 09.4204, cantități care trebuie adăugate la cantitatea stabilită pentru subperioada 1 aprilie-30 iunie 2008, sunt de 3 468 000 kg.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 19 decembrie 2007.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 18 decembrie 2007.

Pentru Comisie

Jean-Luc DEMARTY

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 282, 1.11.1975, p. 1. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1913/2005 (JO L 307, 25.11.2005, p. 2).

(2)  JO L 217, 22.8.2007, p. 12. Regulamentul (CEE) nr. 2759/75 va fi înlocuit cu Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 (JO L 299, 16.11.2007, p. 1) începând cu 1 iulie 2008.


19.12.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 333/62


REGULAMENTUL (CE) NR. 1504/2007 AL COMISIEI

din 18 decembrie 2007

privind eliberarea de licențe de import pentru cererile depuse în primele șapte zile ale lunii decembrie 2007 în cadrul contingentelor tarifare deschise de Regulamentul (CE) nr. 806/2007 pentru carnea de porc

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CEE) nr. 2759/75 al Consiliului din 29 octombrie 1975 privind organizarea comună a piețelor în sectorul cărnii de porc (1),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1301/2006 al Comisiei din 31 august 2006 de stabilire a normelor comune pentru administrarea contingentelor tarifare de import pentru produsele agricole gestionate printr-un sistem de licențe de import (2), în special articolul 7 alineatul (2),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 806/2007 al Comisiei din 10 iulie 2007 privind deschiderea și gestionarea unor contingente tarifare în sectorul cărnii de porc (3), în special articolul 5 alineatul (6),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 806/2007 a deschis contingente tarifare pentru importul de produse din sectorul cărnii de porc.

(2)

Cererile de licențe de import depuse în primele șapte zile ale lunii decembrie 2007, pentru subperioada 1 ianuarie-31 martie 2008, sunt, pentru anumite contingente, inferioare cantităților disponibile. Prin urmare, este necesar să se determine cantitățile pentru care nu s-au depus cereri, fiind necesară adăugarea acestora din urmă la cantitatea stabilită pentru următoarea subperioadă contingentară,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Cantitățile pentru care nu s-au depus cereri de licențe de import în temeiul Regulamentului (CE) nr. 806/2007 și care urmează să fie adăugate subperioadei 1 aprilie-30 iunie 2008 sunt stabilite în anexă.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 19 decembrie 2007.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 18 decembrie 2007.

Pentru Comisie

Jean-Luc DEMARTY

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 282, 1.11.1975, p. 1. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1913/2005 (JO L 307, 25.11.2005, p. 2). Regulamentul (CEE) nr. 2759/75 va fi înlocuit cu Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 (JO L 299, 16.11.2007, p. 1) începând cu 1 iulie 2008.

(2)  JO L 238, 1.9.2006, p. 13. Regulament, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 289/2007 (JO L 78, 17.3.2007, p. 17).

(3)  JO L 181, 11.7.2007, p. 3.


ANEXĂ

Nr. grupă

Nr. de ordine

Coeficientul de atribuire a cererilor de eliberare a licențelor de import depuse pentru subperioada 1.1.2008-31.3.2008

(%)

Cantități nesolicitate care urmează să fie adăugate subperioadei 1.4.2008-30.6.2008

(kg)

G2

09.4038

 (2)

7 045 625

G3

09.4039

 (2)

2 813 000

G4

09.4071

 (1)

2 251 500

G5

09.4072

 (1)

4 620 750

G6

09.4073

 (1)

11 300 250

G7

09.4074

 (2)

3 562 706


(1)  Nu se aplică: nicio cerere de licență nu a fost transmisă Comisiei.

(2)  Nu se aplică: cererile sunt inferioare cantităților disponibile.


19.12.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 333/64


REGULAMENTUL (CE) NR. 1505/2007 AL COMISIEI

din 18 decembrie 2007

privind eliberarea de licențe de import pentru cererile depuse în primele șapte zile ale lunii decembrie 2007 în cadrul contingentelor tarifare deschise de Regulamentul (CE) nr. 533/2007 pentru carnea de pasăre

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CEE) nr. 2777/75 al Consiliului din 29 octombrie 1975 privind organizarea comună a piețelor în sectorul cărnii de pasăre (1),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1301/2006 al Comisiei din 31 august 2006 de stabilire a normelor comune pentru administrarea contingentelor tarifare de import pentru produsele agricole gestionate printr-un sistem de licențe de import (2), în special articolul 7 alineatul (2),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 533/2007 al Comisiei din 14 mai 2007 privind deschiderea și gestionarea unor contingente tarifare în sectorul cărnii de pasăre (3), în special articolul 5 alineatul (6),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 533/2007 a deschis contingente tarifare pentru importul de produse din sectorul cărnii de pasăre.

(2)

Cererile de licențe de import depuse în primele șapte zile ale lunii decembrie 2007, pentru subperioada 1 ianuarie-31 martie 2008, sunt, pentru anumite contingente, superioare cantităților disponibile. Prin urmare, este necesar să se determine în ce măsură se pot elibera licențele de import, stabilindu-se coeficientul de atribuire care urmează să fie aplicat cantităților solicitate.

(3)

Cererile de licențe de import depuse în primele șapte zile ale lunii decembrie 2007, pentru subperioada 1 ianuarie-31 martie 2008, sunt, pentru anumite contingente, inferioare cantităților disponibile. Prin urmare, este necesar să se determine cantitățile pentru care nu s-au depus cereri, fiind necesară adăugarea acestora din urmă la cantitatea stabilită pentru următoarea subperioadă contingentară,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

(1)   Pentru cererile de licențe de import depuse în temeiul Regulamentului (CE) nr. 533/2007 pentru subperioada 1 ianuarie-31 martie 2008, se aplică coeficienții de atribuire care figurează în anexa la prezentul regulament.

(2)   Cantitățile pentru care nu s-au depus cereri de import în temeiul Regulamentului (CE) nr. 533/2007 și care urmează să fie adăugate subperioadei 1 aprilie-30 iunie 2008 sunt stabilite în anexă.

Articolul 2

Adoptat la Bruxelles, 19 decembrie 2007.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 18 decembrie 2007.

Pentru Comisie

Jean-Luc DEMARTY

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 282, 1.11.1975, p. 77. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 679/2006 (JO L 119, 4.5.2006, p. 1). Regulamentul (CEE) nr. 2777/75 va fi înlocuit cu Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 (JO L 299, 16.11.2007, p. 1) începând cu 1 iulie 2008.

(2)  JO L 238, 1.9.2006, p. 13. Regulament, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 289/2007 (JO L 78, 17.3.2007, p. 17).

(3)  JO L 125, 15.5.2007, p. 9.


ANEXĂ

Nr. grupă

Nr. de ordine

Coeficientul de atribuire a cererilor de eliberare a licențelor de import depuse pentru subperioada 1.1.2008-31.3.2008

(în %)

Cantități nesolicitate care urmează să fie adăugate subperioadei 1.4.2008-30.6.2008

(în kg)

P1

09.4067

10,539639

P2

09.4068

86,019628

P3

09.4069

1,512868

P4

09.4070

 (1)

74 120


(1)  Nu se aplică: cererile sunt inferioare cantităților disponibile.


19.12.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 333/66


REGULAMENTUL (CE) NR. 1506/2007 AL COMISIEI

din 18 decembrie 2007

privind eliberarea de licențe de import pentru cererile depuse în primele șapte zile ale lunii decembrie 2007 în cadrul contingentelor tarifare deschise de Regulamentul (CE) nr. 539/2007 pentru anumite produse din sectorul ouălor și al ovalbuminelor

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CEE) nr. 2771/75 al Consiliului din 29 octombrie 1975 privind organizarea comună a piețelor în sectorul ouălor (1), în special articolul 6 alineatul (1),

având în vedere Regulamentul (CEE) nr. 2783/75 al Consiliului din 29 octombrie 1975 privind regimul comun de comercializare a ovalbuminei și a lactalbuminei (2), în special articolul 4 alineatul (1),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1301/2006 al Comisiei din 31 august 2006 de stabilire a normelor comune pentru administrarea contingentelor tarifare de import pentru produsele agricole gestionate printr-un sistem de licențe de import (3), în special articolul 7 alineatul (2),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 539/2007 al Comisiei din 15 mai 2007 privind deschiderea și gestionarea unor contingente tarifare comunitare în sectorul ouălor și al ovalbuminelor (4), în special articolul 5 alineatul (6),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 539/2007 a deschis contingente tarifare pentru importul de produse din sectorul ouălor și al ovalbuminelor.

(2)

Cererile de licențe de import depuse în primele șapte zile ale lunii decembrie 2007, pentru subperioada 1 ianuarie-31 martie 2008, sunt, pentru anumite contingente, superioare cantităților disponibile. Prin urmare, este necesar să se determine în ce măsură se pot elibera licențele de import, stabilindu-se coeficientul de atribuire care urmează să fie aplicat cantităților solicitate.

(3)

Cererile de licențe de import depuse în primele șapte zile ale lunii decembrie 2007, pentru subperioada 1 ianuarie-31 martie 2008, sunt, pentru anumite contingente, inferioare cantităților disponibile. Prin urmare, este necesar să se determine cantitățile pentru care nu s-au depus cereri, fiind necesară adăugarea acestora din urmă la cantitatea stabilită pentru următoarea subperioadă contingentară,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

(1)   Pentru cererile de licențe de import depuse în temeiul Regulamentului (CE) nr. 539/2007 pentru subperioada 1 ianuarie-31 martie 2008, se aplică coeficienții de atribuire care figurează în anexa la prezentul regulament.

(2)   Cantitățile pentru care nu s-au depus cereri de import în temeiul Regulamentului (CE) nr. 539/2007 și care urmează să fie adăugate subperioadei 1 aprilie-30 iunie 2008 sunt stabilite în anexă.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 19 decembrie 2007.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 18 decembrie 2007.

Pentru Comisie

Jean-Luc DEMARTY

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 282, 1.11.1975, p. 49. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 679/2006 (JO L 119, 4.5.2006, p. 1). Regulamentul (CEE) nr. 2771/75 va fi înlocuit cu Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 (JO L 299, 16.11.2007, p. 1) începând cu 1 iulie 2008.

(2)  JO L 282, 1.11.1975, p. 104. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 2916/95 al Comisiei (JO L 305, 19.12.1995, p. 49).

(3)  JO L 238, 1.9.2006, p. 13. Regulament, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 289/2007 (JO L 78, 17.3.2007, p. 17).

(4)  JO L 128, 16.5.2007, p. 19.


ANEXĂ

Nr. grupă

Nr. de ordine

Coeficientul de atribuire a cererilor de eliberare a licențelor de import depuse pentru subperioada 1.1.2008-31.3.2008

(%)

Cantități nesolicitate care urmează să fie adăugate subperioadei 1.4.2008-30.6.2008

(kg)

E1

09.4015

 (1)

107 825 000

E2

09.4401

25,000042

E3

09.4402

 (2)

6 811 495


(1)  Nu se aplică: nicio cerere de licență nu a fost transmisă Comisiei.

(2)  Nu se aplică: cererile sunt inferioare cantităților disponibile.


19.12.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 333/68


REGULAMENTUL (CE) NR. 1507/2007 AL COMISIEI

din 18 decembrie 2007

privind eliberarea de licențe de import pentru cererile depuse în cursul primelor șapte zile ale lunii decembrie 2007 în cadrul contingentului tarifar deschis prin Regulamentul (CE) nr. 536/2007 pentru carnea de pasăre

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CEE) nr. 2777/75 al Consiliului din 29 octombrie 1975 privind organizarea comună a piețelor în sectorul cărnii de pasăre (1),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 536/2007 al Comisiei din 15 mai 2007 privind deschiderea și modul de gestionare a unui contingent tarifar pentru carnea de pasăre, alocat Statelor Unite ale Americii (2), în special articolul 5 alineatul (5),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 536/2007 a deschis contingente tarifare pentru importul de produse din sectorul cărnii de pasăre.

(2)

Cererile de licențe de import depuse în cursul primelor șapte zile ale lunii decembrie 2007 pentru subperioada de la 1 ianuarie la 31 martie 2008 sunt inferioare cantităților disponibile. Prin urmare, este necesar să se determine cantitățile pentru care nu s-au depus cereri, fiind necesară adăugarea acestora din urmă la cantitatea stabilită pentru următoarea subperioadă contingentară,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Cantitățile pentru care nu au fost depuse, în temeiul Regulamentului (CE) nr. 536/2007, cereri de licențe de import în cadrul contingentului cu numărul de ordine 09.4169, cantități care trebuie adăugate la cantitatea stabilită pentru subperioada de la 1 aprilie la 30 iunie 2008, sunt de 12 498 750 kg.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 19 decembrie 2007.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 18 decembrie 2007.

Pentru Comisie

Jean-Luc DEMARTY

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 282, 1.11.1975, p. 77. Regulament, modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 679/2006 (JO L 119, 4.5.2006, p. 1). Regulamentul (CEE) nr. 2777/75 va fi înlocuit cu Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 (JO L 299, 16.11.2007, p. 1) începând cu 1 iulie 2008.

(2)  JO L 128, 16.5.2007, p. 6.


19.12.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 333/69


REGULAMENTUL (CE) NR. 1508/2007 AL COMISIEI

din 18 decembrie 2007

de stabilire a măsurii în care se poate da curs cererilor de drepturi de import depuse pentru contingentul de animale vii din specia bovină cu o greutate de peste 160 kg, originare din Elveția, contingent prevăzut de Regulamentul (CE) nr. 2172/2005

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1254/1999 al Consiliului din 17 mai 1999 privind organizarea comună a pieței în sectorul cărnii de vită și mânzat (1),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2172/2005 al Comisiei din 23 decembrie 2005 privind normele de aplicare a unui contingent tarifar pentru importul de bovine vii cu o greutate de peste 160 kg originare din Elveția prevăzut de acordul încheiat între Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană cu privire la comerțul cu produse agricole (2), în special articolul 4 alineatul (1) primul paragraf,

întrucât:

(1)

Articolul 1 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 2172/2005 a stabilit la 4 600 de capete cantitatea contingentului tarifar anual pentru care importatorii de pe piața comunitară pot prezenta o cerere de drepturi de import în conformitate cu articolul 3 din regulamentul respectiv.

(2)

Cantitățile pentru care s-au solicitat drepturi de import sunt de așa natură încât cererile pot fi acceptate în totalitate,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Fiecare cerere de drepturi de import depusă în conformitate cu dispozițiile articolului 3 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 2172/2005 pentru perioada contingentară 1 ianuarie-31 decembrie 2008 este acceptată până la concurența a 100 % din drepturile de import solicitate.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 19 decembrie 2007.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 18 decembrie 2007.

Pentru Comisie

Jean-Luc DEMARTY

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 160, 26.6.1999, p. 21. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1913/2005 (JO L 307, 25.11.2005, p. 2). Regulamentul (CE) nr. 1254/1999 va fi înlocuit cu Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 (JO L 299, 16.11.2007, p. 1) începând cu 1 iulie 2008.

(2)  JO L 346, 29.12.2005, p. 10. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1965/2006 (JO L 408, 30.12.2006, p. 26).


19.12.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 333/70


REGULAMENTUL (CE) NR. 1509/2007 AL COMISIEI

din 18 decembrie 2007

de modificare a prețurilor reprezentative și a valorilor taxelor la import suplimentare pentru anumite produse din sectorul zahărului, stabilite de Regulamentul (CE) nr. 1109/2007 pentru anul de comercializare 2007/2008

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 318/2006 al Consiliului din 20 februarie 2006 privind organizarea comună a piețelor în sectorul zahărului (1),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 951/2006 al Comisiei din 30 iunie 2006 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 318/2006 al Consiliului în ceea ce privește schimburile cu țările terțe în sectorul zahărului (2), în special articolul 36,

întrucât:

(1)

Valorile prețurilor reprezentative și ale taxelor suplimentare aplicabile la importul de zahăr alb, zahăr brut și de anumite siropuri pentru anul de comercializare 2007/2008 au fost stabilite de Regulamentul (CE) nr. 1109/2007 al Comisiei (3). Aceste prețuri și taxe au fost modificate ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1457/2007 al Comisiei (4).

(2)

Datele de care dispune în prezent Comisia duc la modificarea valorilor respective, în conformitate cu regulile și normele prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 951/2006,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Prețurile reprezentative și taxele suplimentare aplicabile la importul produselor menționate la articolul 36 din Regulamentul (CE) nr. 951/2006, stabilite de Regulamentul (CE) nr. 1109/2007 pentru anul de comercializare 2007/2008, sunt modificate și figurează în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 19 decembrie 2007.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 18 decembrie 2007.

Pentru Comisie

Jean-Luc DEMARTY

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 58, 28.2.2006, p. 1. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1260/2007 (JO L 283, 27.10.2007, p. 1). Regulamentul (CE) nr. 318/2006 va fi înlocuit cu Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 (JO L 299, 16.11.2007, p. 1) începând cu 1 octombrie 2008.

(2)  JO L 178, 1.7.2006, p. 24. Regulament modificat prin Regulamentul (CE) nr. 2031/2006 (JO L 414, 30.12.2006, p. 43).

(3)  JO L 253, 28.9.2007, p. 5.

(4)  JO L 325, 11.12.2007, p. 81.


ANEXĂ

Valori modificate ale prețurilor reprezentative și ale taxelor suplimentare la importul de zahăr alb, zahăr brut și produse având codul NC 1702 90 99 aplicabile începând cu 19 decembrie 2007

(EUR)

Codul NC

Valoarea prețului reprezentativ la 100 kg net din produsul în cauză

Valoarea taxei suplimentare la 100 kg net din produsul în cauză

1701 11 10 (1)

21,15

5,73

1701 11 90 (1)

21,15

11,14

1701 12 10 (1)

21,15

5,54

1701 12 90 (1)

21,15

10,62

1701 91 00 (2)

21,30

15,50

1701 99 10 (2)

21,30

10,06

1701 99 90 (2)

21,30

10,06

1702 90 99 (3)

0,21

0,43


(1)  Stabilire pentru calitatea standard, astfel cum este definită în anexa I punctul III la Regulamentul (CE) nr. 318/2006 al Consiliului (JO L 58, 28.2.2006, p. 1).

(2)  Stabilire pentru calitatea standard, astfel cum este definită în anexa I punctul II la Regulamentul (CE) nr. 318/2006.

(3)  Stabilire la 1 % de conținut de zaharoză.


II Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare nu este obligatorie

DECIZII

Comisie

19.12.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 333/72


DECIZIA COMISIEI

din 6 decembrie 2007

de stabilire a unui model de listă a unităților autorizate de către statele membre în conformitate cu mai multe dispoziții ale legislației sanitar-veterinare a Comunității și de definire a normelor aplicabile transmiterii acestor liste către Comisie

[notificată cu numărul C(2007) 5882]

(versiune codificată)

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2007/846/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva 64/432/CEE a Consiliului din 26 iunie 1964 privind problemele de inspecție veterinară care afectează schimburile intracomunitare cu bovine și porcine (1), în special articolul 11 alineatul (6),

având în vedere Directiva 88/407/CEE a Consiliului din 14 iunie 1988 de stabilire a cerințelor de sănătate animală aplicabile în schimburile intracomunitare și la importul de material seminal de animale domestice din specia bovină (2), în special articolul 5 alineatul (2),

având în vedere Directiva 89/556/CEE a Consiliului din 25 septembrie 1989 de stabilire a condițiilor de sănătate animală care reglementează schimburile intracomunitare și importurile de embrioni de animale domestice din specia bovină provenind din țări terțe (3), în special articolul 5 alineatul (3),

având în vedere Directiva 90/426/CEE a Consiliului din 26 iunie 1990 privind condițiile de sănătate animală care reglementează circulația și importul de ecvidee din țări terțe (4), în special articolul 7,

având în vedere Directiva 90/429/CEE a Consiliului din 26 iunie 1990 de stabilire a cerințelor de sănătate animală care se aplică schimburilor intracomunitare și importurilor de material seminal de animale domestice din specia porcină (5), în special articolul 5 alineatul (3),

având în vedere Directiva 91/68/CEE a Consiliului din 28 ianuarie 1991 privind condițiile de sănătate animală care reglementează schimburile intracomunitare cu ovine și caprine (6), în special articolul 8a alineatul (6),

având în vedere Directiva 92/65/CEE a Consiliului din 13 iulie 1992 de definire a cerințelor de sănătate animală care reglementează schimburile și importurile în Comunitate de animale, material seminal, ovule și embrioni care nu se supun, în ceea ce privește cerințele de sănătate animală, reglementărilor comunitare speciale prevăzute în anexa A punctul I la Directiva 90/425/CEE (7), în special articolul 17 alineatul (3) litera (c) și articolul 18 alineatul (1) a patra liniuță,

întrucât:

(1)

Decizia 2001/106/CE a Comisiei din 24 ianuarie 2001 de stabilire a unui model de listă a unităților autorizate de către statele membre în conformitate cu mai multe dispoziții ale legislației sanitar-veterinare a Comunității și de definire a normelor aplicabile transmiterii acestor liste către Comisie (8) a fost modificată de mai multe ori și în mod substanțial (9). Este necesar, din motive de claritate și de raționalizare, să se codifice decizia menționată.

(2)

Se autorizează schimburile intracomunitare cu bovine, porcine, ovine, caprine și cabaline din centrele de colectare aprobate de autoritățile competente ale statelor membre în care sunt situate.

(3)

Se autorizează schimburile intracomunitare cu material seminal de animale domestice din speciile bovină și porcină din centrele aprobate de autoritățile competente ale statelor membre în care sunt situate.

(4)

Se autorizează schimburile intracomunitare cu embrioni și ovule din specia bovină în cazul în care acestea au fost colectate, prelucrate și depozitate de către echipe de colectare a embrionilor, aprobate de autoritățile competente ale statelor membre în care activează.

(5)

Fiecare stat membru trebuie să transmită Comisiei și celorlalte state membre listele centrelor de colectare, a centrelor de colectare a materialului seminal și a echipelor de colectare a embrionilor, pe care le-a autorizat pe teritoriul său.

(6)

Este necesar să se armonizeze modelul acestor liste și modul în care acestea sunt transmise pentru a permite accesul simplu la listele actualizate în cadrul Comunității.

(7)

Este necesar să se utilizeze modelul armonizat pentru fermele sau centrele de carantină autorizate pentru importurile de păsări, altele decât păsările de curte.

(8)

Măsurile prevăzute de prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Lista entităților enumerate în anexa I se va transmite Comisiei în format Word sau Excel, la următoarea adresă de e-mail: Inforvet@ec.europa.eu

Listele se vor întocmi în conformitate cu modele de format prezentate în anexa II.

Orice modificare a formatului sau schimbare a destinației se va comunica statelor membre de către Comisie, în cadrul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală.

Articolul 2

Decizia 2001/106/CE se abrogă.

Trimiterile la decizia abrogată se înțeleg ca trimiteri la prezenta decizie și se citesc în conformitate cu tabelul de corespondență din anexa IV.

Articolul 3

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 6 decembrie 2007.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO 121, 29.7.1964, p. 1977/64. Directivă modificată ultima dată prin Decizia 2007/729/CE a Comisiei (JO L 294, 13.11.2007, p. 26).

(2)  JO L 194, 22.7.1988, p. 10. Directivă modificată ultima dată prin Decizia 2006/16/CE a Comisiei (JO L 11, 17.1.2006, p. 21).

(3)  JO L 302, 19.10.1989, p. 1. Directivă modificată ultima dată prin Decizia 2006/60/CE a Comisiei (JO L 31, 3.2.2006, p. 24).

(4)  JO L 224, 18.8.1990, p. 42. Directivă modificată ultima dată prin Directiva 2006/104/CE (JO L 363, 20.12.2006, p. 352).

(5)  JO L 224, 18.8.1990, p. 62. Directivă modificată ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 806/2003 (JO L 122, 16.5.2003, p. 1).

(6)  JO L 46, 19.2.1991, p. 19. Directivă modificată ultima dată prin Directiva 2006/104/CE.

(7)  JO L 268, 14.9.1992, p. 54. Directivă modificată ultima dată prin Decizia 2007/265/CE a Comisiei (JO L 114, 1.5.2007, p. 17).

(8)  JO L 39, 9.2.2001, p. 39. Decizie modificată ultima dată prin Decizia 2004/252/CE (JO L 79, 17.3.2004, p. 45).

(9)  A se vedea anexa III.


ANEXA I

1.

Centre de colectare aprobate în conformitate cu articolul 11 alineatul (1) din Directiva 64/432/CEE, articolul 7 alineatul (1) din Directiva 90/426/CEE și articolul 8a alineatul (1) din Directiva 91/68/CEE.

2.

Centre de colectare și de depozitare a materialului seminal, autorizate în conformitate cu articolul 5 alineatul (1) din Directiva 88/407/CEE, și centre de colectare a materialului seminal, autorizate în conformitate cu articolul 5 alineatul (1) din Directiva 90/429/CEE.

3.

Echipe de colectare a embrionilor aprobate în conformitate cu articolul 5 alineatul (1) din Directiva 89/556/CEE.

4.

Ferme sau centre de carantină pentru păsări, autorizate în conformitate cu articolul 18 alineatul (1) a patra liniuță din Directiva 92/65/CEE și cu Regulamentul (CE) nr. 318/2007 al Comisiei (1).


(1)  JO L 84, 24.3.2007, p. 7.


ANEXA II

Fiecare listă este precedată de unul dintre următoarele capete de tabel. Aceste capete de tabel includ numărul de ordine al listei, definiția unităților în cauză, codul ISO al statului membru și data versiunii listei (ziua/luna/anul). Unitățile sunt enumerate după numărul aprobării sau după numărul de înregistrare, în ordine numerică și în conformitate cu modelele de format prezentate în prezenta anexă.

I.   Centre de colectare

(a)

Lista centrelor de colectare aprobate pentru schimburile intracomunitare cu animale din speciile bovină (Directiva 64/432/CEE), cabalină (Directiva 90/426/CEE), ovină și caprină (Directiva 91/68/CEE)

… (codul ISO al statului membru)

…/…/… (data versiunii)

Cod ISO

Numărul aprobării

Numele centrului de colectare

Adresa centrului de colectare

Numărul de telefon, numărul de fax, adresa de e-mail

Speciile

(b)

Lista centrelor de colectare aprobate pentru schimburile intracomunitare cu animale din specia porcină (Directiva 64/432/CEE)

… (codul ISO al statului membru)

…/…/… (data versiunii)

Cod ISO

Numărul aprobării

Numele centrului de colectare

Adresa centrului de colectare

Numărul de telefon, numărul de fax, adresa de e-mail

II.   Centre de colectare și de depozitare a materialului seminal

(a)

Listă cu centrele de colectare a materialului seminal, autorizate pentru comerțul intracomunitar cu material seminal de animale domestice din specia bovină (Directiva 88/407/CEE)

… (codul ISO al statului membru)

…/…/… (data întocmirii)

Cod ISO

Număr de înregistrare

Numele centrului de colectare a materialului seminal

Adresa centrului de colectare a materialului seminal

Număr de telefon, număr de fax, adresa de e-mail

(b)

Listă cu centrele de depozitare a materialului seminal, autorizate pentru comerțul intracomunitar cu material seminal de animale domestice din specia bovină (Directiva 88/407/CEE)

… (codul ISO al statului membru)

…/…/… (data întocmirii)

Cod ISO

Număr de înregistrare

Numele centrului de depozitare a materialului seminal

Adresa centrului de depozitare a materialului seminal

Număr de telefon, număr de fax, adresa de e-mail

(c)

Listă cu centrele de colectare a materialului seminal, autorizate pentru comerțul intracomunitar cu material seminal de animale domestice din specia porcină (Directiva 90/429/CEE)

… (codul ISO al statului membru)

…/…/… (data întocmirii)

Cod ISO

Număr de înregistrare

Numele centrului de colectare a materialului seminal

Adresa centrului de colectare a materialului seminal

Număr de telefon, număr de fax, adresa de e-mail

III.   Echipe de colectare a embrionilor

Lista echipelor de colectare a embrionilor pentru schimburile intracomunitare cu embrioni și ovule de animale domestice din specia bovină (Directiva 89/556/CEE)

… (codul ISO al statului membru)

…/…/… (data versiunii)

Cod ISO

Număr de înregistrare

Numele medicului (medicilor) veterinar(i) din echipă

(ET sau ET/IVF) (1) Adresa medicului (medicilor) veterinar(i) din echipă

Numărul de telefon, numărul de fax, adresa de e-mail

IV.   Ferme sau centre de carantină pentru păsări

Lista fermelor sau a centrelor de carantină autorizate pentru importul de păsări, altele decât păsările de curte (Directiva 92/65/CEE)

… (codul ISO al statului membru)

…/…/… (data versiunii)

Codul ISO al țării

Numele țării

Numărul de aprobare al unității sau al centrului de carantină


(1)  ET pentru echipa de colectare a embrionilor; ET/IVF pentru echipa de producere a embrionilor.


ANEXA III

Decizia abrogată și lista modificărilor ulterioare

Decizia 2001/106/CE a Comisiei

(JO L 39, 9.2.2001, p. 39)

 

Decizia 2002/279/CE a Comisiei

(JO L 99, 16.4.2002, p. 17)

Numai articolul 2

Decizia 2004/252/CE a Comisiei

(JO L 79, 17.3.2004, p. 45)

 


ANEXA IV

TABEL DE CORESPONDENȚĂ

Decizia 2001/106/CE

Prezenta decizie

Articolul 1

Articolul 1

Articolul 2

Articolul 2

Articolul 3

Anexa I

Anexa I

Anexa II

Anexa II

Anexa III

Anexa IV


19.12.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 333/78


DECIZIA COMISIEI

din 6 decembrie 2007

de derogare de la anumite dispoziții ale Directivei 2000/29/CE a Consiliului pentru plantele de Vitis L., cu excepția fructelor, originare din Croația sau din Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei

[notificată cu numărul C(2007) 5897]

(2007/847/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva 2000/29/CE a Consiliului din 8 mai 2000 privind măsurile de protecție împotriva introducerii în Comunitate a unor organisme dăunătoare plantelor sau produselor vegetale și împotriva răspândirii lor în Comunitate (1), în special articolul 15 alineatul (1),

întrucât:

(1)

Conform Directivei 2000/29/CE, plantele de Vitis L., cu excepția fructelor, originare din țări terțe, nu trebuie în principiu introduse în Comunitate.

(2)

Slovenia a solicitat o derogare, astfel încât să poată autoriza importurile de plante de Vitis L., cu excepția fructelor, din Croația sau Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei pentru o perioadă limitată de timp, astfel încât să permită pepinierelor specializate să multiplice aceste plante în Comunitate înainte de a le reexporta în Croația sau în Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei.

(3)

Comisia consideră că nu există riscul propagării unor organisme dăunătoare plantelor sau produselor vegetale, cu condiția ca plantele de Vitis L., cu excepția fructelor, originare din Croația sau din Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei să intre sub incidența condițiilor specifice prevăzute în prezenta decizie.

(4)

În consecință, statele membre ar trebui să fie autorizate să permită introducerea pe teritoriul lor a unor asemenea plante, pentru o perioadă de timp limitată și sub rezerva aplicării unor condiții specifice.

(5)

Este oportun să se pună capăt acestei autorizări, în cazul în care se stabilește că condițiile specifice prevăzute în prezenta decizie sunt insuficiente pentru a împiedica introducerea de organisme dăunătoare în Comunitate sau în cazul în care aceste condiții nu au fost respectate.

(6)

Măsurile prevăzute de prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului permanent fitosanitar,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Prin derogare de la articolul 4 alineatul (1) din Directiva 2000/29/CE, în ceea ce privește interdicțiile menționate la punctul 15 din partea A din anexa III la această directivă, statele membre pot să autorizeze introducerea pe teritoriul lor a plantelor de Vitis L., cu excepția fructelor, destinate altoirii în Comunitate și originare din Croația sau Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei (denumite în continuare „plantele”).

Pentru a beneficia de această derogare, plantele trebuie să îndeplinească, pe lângă cerințele prevăzute în anexele I și II la Directiva 2000/29/CE, condițiile prevăzute la anexa la prezenta decizie.

Pentru a beneficia de această derogare, plantele trebuie introduse în Comunitate, în următoarele perioade:

(a)

între 1 ianuarie 2008 și 30 aprilie 2008;

(b)

între 1 ianuarie 2009 și 30 aprilie 2009;

(c)

între 1 ianuarie 2010 și 30 aprilie 2010.

Articolul 2

(1)   Statele membre care recurg la această derogare prevăzută la articolul 1 furnizează Comisiei și celorlalte state membre:

(a)

informații privind cantitățile de plante importate în temeiul prezentei decizii; precum și

(b)

un raport tehnic detaliat al inspecțiilor oficiale prevăzute la punctul 6 din anexă.

Aceste informații și rapoarte se pun la dispoziție în ceea ce privește introducerile reglementate prin articolul 1 litera (a) până la 15 noiembrie 2008, în ceea ce privește introducerile reglementate prin articolul 1 litera (b) până la 15 noiembrie 2009, precum și introducerile reglementate prin articolul 1 litera (c) până la 15 noiembrie 2010.

(2)   Orice stat membru în care se altoiesc plantele după introducerea pe teritoriul său transmite Comisiei și celorlalte state membre un raport tehnic detaliat privind inspecțiile oficiale și testele prevăzute la punctul 8 litera (b) din anexă.

Acest raport se pune la dispoziție în ceea ce privește introducerile reglementate prin articolul 1 litera (a) până la 15 noiembrie 2008, în ceea ce privește introducerile reglementate prin articolul 1 litera (b) până la 15 noiembrie 2009, precum și introducerile reglementate prin articolul 1 litera (c) până la 15 noiembrie 2010.

Articolul 3

Statele membre comunică fără întârziere Comisiei și celorlalte state membre toate cazurile în care loturile introduse pe teritoriile lor în temeiul prezentei decizii au fost neconforme cu condițiile menționate în prezenta decizie.

Articolul 4

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 6 decembrie 2007.

Pentru Comisie

Markos KYPRIANOU

Membru al Comisiei


(1)  JO L 169, 10.7.2000, p. 1. Directivă modificată ultima dată prin Directiva 2007/41/CE a Comisiei (JO L 169, 29.6.2007, p. 51).


ANEXĂ

CONDIȚII SPECIFICE CARE SE APLICĂ PLANTELOR DE VITIS L., CU EXCEPȚIA FRUCTELOR, ORIGINARE DIN CROAȚIA SAU DIN FOSTA REPUBLICĂ IUGOSLAVĂ A MACEDONIEI BENEFICIIND DE DEROGAREA PREVĂZUTĂ LA ARTICOLUL 1

1.

Plantele sunt din materialul de înmulțire sub formă de muguri în stare vegetativă din soiurile Babić, Borgonja, Dišeča belina, Graševina, Grk, Hrvatica, Kraljevina, Malvasija dubrovačka, Malvazija (sinonim Malvazija istarska bijela), Maraština, Muškat momjanski (sinonim Muškat istarski), Muškat ruža porečki, Plavac mali, Plavac veliki, Plavka (sinonim Plavina), Pošip, Škrlet, Teran, Trnjak, Vugava sau Žlahtina, în cazul introducerii din Croația sau Aleksandriski muškat, Alikant buse, Belan, Belo zimsko, Beogradska bessemena, Demir kapija, Grenaš crn, Kadarka, Krainski bojadiser, Kratošija, Moldavija, Ohridsko crno, Plavec mal, Plovdina, Prokupec, R’kaciteli, Semijon, Smederevka, Stanušina, Sultanina, Temjanika, Teran, Vranec, Župljanka sau Žilavka, în cazul introducerii din Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei, și acestea sunt:

(a)

destinate a fi altoite în Comunitate în spațiile menționate la punctul 7, pe portaltoaie produse în Comunitate;

(b)

recoltate în plantații-mamă care sunt înregistrate oficial în Croația sau în Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei. Statele membre care beneficiază de această derogare trebuie să alcătuiască liste ale plantațiilor înregistrate, puse la dispoziția Comisiei și a celorlalte state membre până cel târziu la data de 31 decembrie a anului precedent introducerii plantelor în Comunitate. Listele trebuie să includă numele soiurilor, numărul de rânduri plantate cu aceste soiuri, numărul de plante pe rânduri în fiecare dintre aceste pepiniere, în măsura în care acestea sunt considerate potrivite pentru a fi expediate în Comunitate în 2008, 2009 sau 2010 prin respectarea condițiilor definite de prezenta decizie;

(c)

ambalate corespunzător, ambalajul putând fi recunoscut prin aplicarea unei mărci care să permită identificarea pepinierei înregistrate și a soiurilor.

2.

Plantele sunt însoțite de un certificat fitosanitar eliberat în Croația sau în Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei în conformitate cu articolul 13 alineatul (1) din Directiva 2000/29/CE, pe baza examinării prevăzute de aceasta, care certifică, în special, absența organismului dăunător:

 

Daktulosphaira vitifoliae (Fitch)

 

Xylophilus ampelinus (Panagopoulos) Willems et al.

 

Grapevine Flavescence dorée

 

Xylella fastidiosa (Well et Raju)

 

Trechispora brinkmannii (Bresad.) Rogers

 

Tobacco ringspot virus

 

Tomato ringspot virus

 

Blueberry leaf mottle virus

 

Peach rosette mosaic virus

Certificatul precizează, la poziția „Declarație suplimentară”, mențiunea „Prezentul lot îndeplinește condițiile din Decizia 2007/847/CE”.

3.

Organizația oficială de protecție a plantelor din Croația sau din Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei trebuie să asigure identitatea și integritatea plantelor din momentul recoltării, astfel cum este prevăzut la punctul 1 litera (b), până când sunt exportate în Comunitate.

4.

Plantele trebuie introduse prin punctele de intrare indicate stabilite în acest scop de statul membru în care se găsesc.

Aceste puncte de intrare, precum și denumirea și adresa organismului oficial competent, prevăzut în Directiva 2000/29/CE, responsabil de fiecare punct de intrare, sunt notificate cu suficient timp înainte Comisiei de către statele membre care fac uz de această derogare și, la cerere, sunt puse la dispoziția celorlalte state membre.

Atunci când introducerea plantelor în Comunitate are loc într-un alt stat membru decât statul membru care utilizează autorizația prevăzută la articolul 1, denumită în continuare „autorizația”, organismele oficiale competente din statul membru în care are loc introducerea informează și cooperează cu organismele oficiale competente din statul membru care utilizează această autorizație și colaborează cu acestea, pentru a garanta respectarea dispozițiilor din prezenta decizie.

5.

Înainte de introducerea în Comunitate, importatorul este informat oficial de condițiile prevăzute la punctele 1-4; importatorul în cauză notifică detaliile privind fiecare introducere cu suficient timp înainte organismelor oficiale competente din statul membru de introducere, iar acel stat membru, fără întârziere, transmite imediat Comisiei detaliile notificării, indicând:

(a)

tipul materialului;

(b)

soiul și cantitatea;

(c)

data declarată a introducerii și confirmarea punctului de intrare;

(d)

numele, adresele și amplasamentele spațiilor menționate la punctul 7, unde mugurii vor fi altoiți și stocați.

Importatorul informează organismele oficiale responsabil