ISSN 1830-3625

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 325

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 50
11 decembrie 2007


Cuprins

 

I   Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare este obligatorie

Pagina

 

 

REGULAMENTE

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1450/2007 al Comisiei din 10 decembrie 2007 de stabilire a sumelor forfetare la import pentru determinarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

1

 

*

Regulamentul (CE) nr. 1451/2007 al Comisiei din 4 decembrie 2007 privind a doua etapă a programului de lucru de 10 ani prevăzut la articolul 16 alineatul (2) din Directiva 98/8/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind introducerea pe piață a produselor biocide ( 1 )

3

 

*

Regulamentul (CE) nr. 1452/2007 al Comisiei din 7 decembrie 2007 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura Combinată

66

 

*

Regulamentul (CE) nr. 1453/2007 al Comisiei din 10 decembrie 2007 de stabilire a retribuției standard pentru fiecare fișă a unei exploatații agricole, pentru anul contabil 2008, în cadrul rețelei de date contabile agricole

68

 

*

Regulamentul (CE) nr. 1454/2007 al Comisiei din 10 decembrie 2007 de stabilire a normelor comune de instituire a unei proceduri de licitații pentru fixarea restituirilor la export pentru anumite produse agricole

69

 

*

Regulamentul (CE) nr. 1455/2007 al Comisiei din 10 decembrie 2007 de deschidere a anumitor contingente comunitare de import de orez originar din Egipt

74

 

*

Regulamentul (CE) nr. 1456/2007 al Comisiei din 10 decembrie 2007 de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 2058/96, (CE) nr. 2375/2002, (CE) nr. 2377/2002, (CE) nr. 2305/2003, (CE) nr. 955/2005, (CE) nr. 969/2006 și (CE) nr. 1964/2006 privind deschiderea și modul de gestionare a contingentelor tarifare de import în sectoarele orezului și cerealelor

76

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1457/2007 al Comisiei din 10 decembrie 2007 de modificare a prețurilor reprezentative și a valorilor taxelor la import suplimentare pentru anumite produse din sectorul zahărului, stabilite de Regulamentul (CE) nr. 1109/2007 pentru anul de comercializare 2007/2008

81

 

 

II   Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare nu este obligatorie

 

 

DECIZII

 

 

Consiliu

 

 

2007/810/CE

 

*

Decizia Consiliului din 19 noiembrie 2007 privind încheierea, în numele Comunității Europene și al statelor membre ale acesteia, a unui Protocol la Acordul de cooperare și uniune vamală dintre Comunitatea Economică Europeană și Republica San Marino, privind participarea, ca părți contractante, a Republicii Bulgaria și a României, ca urmare a aderării acestora la Uniunea Europeană

83

Protocol la Acordul de cooperare și uniune vamală dintre Comunitatea Economică Europeană și Republica San Marino, privind participarea, ca părți contractante, a Republicii Bulgaria și a României, ca urmare a aderării acestora la Uniunea Europeană

84

 

 

Conferința reprezentanților guvernelor statelor membre

 

 

2007/811/CE, Euratom

 

*

Decizia reprezentanților guvernelor statelor membre din 5 decembrie 2007 privind numirea unui judecător la Curtea de Justiție a Comunităților Europene

89

 

 

Comisie

 

 

2007/812/CE

 

*

Decizia Comisiei din 28 noiembrie 2007 privind alocarea, pentru Țările de Jos, a trei zile pe mare suplimentare pentru un program de consolidare a prezenței observatorilor în conformitate cu anexa IIA la Regulamentul (CE) nr. 41/2007 al Consiliului [notificată cu numărul C(2007) 5711]

90

 

 

2007/813/CE

 

*

Decizia Comisiei din 28 noiembrie 2007 privind alocarea de zile suplimentare pe mare Spaniei în cadrul diviziunilor CIEM VIIIc și IXa, cu excepția Golfului Cadiz [notificată cu numărul C(2007) 5719]

92

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


I Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare este obligatorie

REGULAMENTE

11.12.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 325/1


REGULAMENTUL (CE) NR. 1450/2007 AL COMISIEI

din 10 decembrie 2007

de stabilire a sumelor forfetare la import pentru determinarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 3223/94 al Comisiei din 21 decembrie 1994 de stabilire a normelor de aplicare a regimului de import pentru fructe și legume (1), în special articolul 4 alineatul (1),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 3223/94 prevede, ca urmare a rezultatelor negocierilor comerciale multilaterale din Runda Uruguay, criteriile pentru stabilirea de către Comisie a sumelor forfetare la import din țările terțe, pentru produsele și termenele menționate în anexa acestuia.

(2)

În conformitate cu criteriile menționate anterior, sumele forfetare la import trebuie stabilite la nivelurile prevăzute în anexa la prezentul regulament,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Sumele forfetare la import prevăzute la articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 3223/94 sunt stabilite așa cum este indicat în tabelul din anexă.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 11 decembrie 2007.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 10 decembrie 2007.

Pentru Comisie

Jean-Luc DEMARTY

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 337, 24.12.1994, p. 66. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 756/2007 (JO L 172, 30.6.2007, p. 41).


ANEXĂ

la Regulamentul Comisiei din 10 decembrie 2007 de stabilire a sumelor forfetare la import pentru determinarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

(EUR/100 kg)

(Cod NC)

Codul țărilor terțe (1)

Suma forfetară la import

0702 00 00

IL

181,8

MA

71,9

SY

68,2

TR

101,5

ZZ

105,9

0707 00 05

JO

196,3

MA

52,5

TR

86,6

ZZ

111,8

0709 90 70

JO

149,8

MA

59,6

TR

104,0

ZZ

104,5

0805 10 20

AR

21,9

AU

10,4

BR

25,6

SZ

31,4

TR

51,4

ZA

40,4

ZW

26,4

ZZ

29,6

0805 20 10

MA

77,7

ZZ

77,7

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

61,4

HR

32,2

IL

66,8

TR

75,3

UY

95,3

ZZ

66,2

0805 50 10

EG

90,7

TR

105,2

ZA

65,9

ZZ

87,3

0808 10 80

AR

79,2

CL

86,0

CN

70,1

MK

33,9

US

77,9

ZA

82,4

ZZ

71,6

0808 20 50

AR

71,4

CN

45,8

TR

145,7

US

107,8

ZZ

92,7


(1)  Nomenclatorul țărilor, astfel cum este stabilit de Regulamentul (CE) nr. 1833/2006 al Comisiei (JO L 354, 14.12.2006, p. 19). Codul „ZZ” reprezintă „alte origini”.


11.12.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 325/3


REGULAMENTUL (CE) NR. 1451/2007 AL COMISIEI

din 4 decembrie 2007

privind a doua etapă a programului de lucru de 10 ani prevăzut la articolul 16 alineatul (2) din Directiva 98/8/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind introducerea pe piață a produselor biocide

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva 98/8/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 februarie 1998 privind comercializarea produselor biodestructive (1), în special articolul 16 alineatul (2),

întrucât:

(1)

În conformitate cu Directiva 98/8/CE, statele membre pot autoriza doar introducerea pe piață a produselor biocide care conțin substanțele active incluse în anexa I, IA sau IB la directiva menționată anterior. Cu toate acestea, în temeiul măsurilor tranzitorii prevăzute la articolul 16 alineatul (1) din Directiva 98/8/CE, statele membre pot autoriza introducerea pe piață a produselor biocide care conțin substanțe active care nu sunt enumerate în anexa I, IA sau IB la Directiva 98/8/CE și care existau deja pe piață la 14 mai 2000, denumite în continuare „substanțe active existente”. În conformitate cu alineatul (2) al aceluiași articol, urmează să se desfășoare un program de lucru de 10 ani pentru reexaminarea tuturor substanțelor active existente. Acest program a fost conceput pentru identificarea substanțelor active existente și pentru determinarea substanțelor ce vor fi evaluate în cadrul programului de reexaminare, în vederea unei eventuale includeri a acestora în anexa I, IA sau IB la Directiva 98/8/CE.

(2)

Etapa inițială a programului a fost prevăzută de Regulamentul (CE) nr. 1896/2000 al Comisiei din 7 septembrie 2000 privind prima fază a programului prevăzut la articolul 16 alineatul (2) din Directiva 98/8/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind produsele biocide (2).

(3)

În temeiul Regulamentului (CE) nr. 1896/2000, substanțele active existente destinate utilizării în produsele biocide trebuiau identificate, iar cele care urmau să fie evaluate în vederea unei eventuale includeri în anexa I, IA sau IB la Directiva 98/8/CE în unul sau multe tipuri de produse trebuiau notificate până la 28 martie 2002.

(4)

Regulamentul (CE) nr. 2032/2003 al Comisiei din 4 noiembrie 2003 privind a doua etapă a programului de lucru de 10 ani prevăzut la articolul 16 alineatul (2) din Directiva 98/8/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind introducerea pe piață a produselor biocide și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1896/2000 (3) a stabilit o listă de substanțe active existente. Lista respectivă cuprindea substanțe active existente care au fost identificate în conformitate cu articolul 3 alineatul (1) sau articolul 5 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1896/2000 sau cu privire la care s-au depus informații echivalente printr-o notificare, în conformitate cu articolul 4 alineatul (1) din acest regulament.

(5)

De asemenea, Regulamentul (CE) nr. 2032/2003 a stabilit în anexa II o listă exhaustivă de substanțe active existente ce vor fi evaluate în cadrul programului de reexaminare. Lista respectivă cuprindea substanțe active cu privire la care se acceptase cel puțin o notificare în conformitate cu articolul 4 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1896/2000 sau cu privire la care un stat membru și-a exprimat interesul, în conformitate cu articolul 5 alineatul (3) din regulamentul respectiv. Lista respectivă preciza tipurile de produse în cauză.

(6)

Regulamentul (CE) nr. 2032/2003 a permis ca un număr mare de substanțe active sau de combinații de substanțe/tipuri de produse care inițial nu erau cuprinse în programul de reexaminare să fie examinate în aceleași condiții ca și substanțele active evaluate în cadrul programului de reexaminare, cu condiția ca agenții interesați să depună dosare complete până la 1 martie 2006.

(7)

Articolul 4 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 2032/2003 a stabilit data de 1 septembrie 2006 ca dată de la care produsele care conțin substanțe active neexaminate în cadrul programului de reexaminare ar trebui să fie retrase de pe piață.

(8)

Articolul 4 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 2032/2003 prevedea ca substanțele active existente care nu fuseseră identificate de persoanele care le-au utilizat în produse biocide să fie considerate a nu fi fost introduse pe piață cu scopul de a fi utilizate în produse biocide, înainte de 14 mai 2000. Cu toate acestea, asimilarea cu substanțe active noi nu ar trebui să însemne că substanțele active existente neidentificate ilegale pot beneficia de o autorizație provizorie sau de perioada de protecție mai lungă rezervată substanțelor active noi autentice. Întrucât această dispoziție ar trebui clarificată.

(9)

Regulamentul (CE) nr. 2032/2003 introduce posibilitatea ca statele membre să aplice pentru o derogare pentru produse biocide care conțin substanțe active existente identificate care nu au fost examinate în cadrul programului de reexaminare și pe care statele membre le consideră esențiale pentru sănătate, siguranță, pentru protejarea patrimoniului cultural sau pentru funcționarea societății, în absența alternativelor sau a înlocuitorilor fezabili din punct de vedere tehnic sau economic și acceptabili conform normelor de mediu sau de sănătate. O astfel de derogare se acordă statelor membre solicitante numai dacă solicitările sunt întemeiate, dacă utilizarea continuă nu afectează sănătatea umană sau mediul și dacă, după caz, se elaborează alternative. Trebuie să se permită în continuare statelor membre să aplice pentru o astfel de derogare, inclusiv în ceea ce privește o substanță activă pentru care s-a hotărât că nu va fi inclusă în anexa I, IA sau IB la Directiva 98/8/CE. Deoarece programul de reexaminare menționat la articolul 16 alineatul (2) din Directiva 98/8/CE se desfășoară numai până la 14 mai 2010, astfel de derogări nu ar trebui să continue dincolo de această dată.

(10)

Anumite substanțe sau produse consumate în mod normal de oameni sau animale pentru a le asigura subzistența pot fi folosite, de asemenea, pentru a atrage sau a respinge organisme dăunătoare. Pentru aceste substanțe, se știe că nu se justifică autorizația/cerințele din Directiva 98/8/CE și că aceste substanțe ar trebui excluse din sfera de aplicare a directivei. Având în vedere faptul că o revizuire a Directivei 98/8/CE ar necesita o perioadă de timp destul de mare în care viabilitatea acelor produse pe piață ar putea fi afectată ireversibil, este necesar să se amâne retragerea lor de pe piață până la 14 mai 2010.

(11)

Un stat membru care și-a exprimat interesul în efectuarea unei reexaminări a unei anumite substanțe active nu trebuie desemnat stat membru raportor pentru substanța respectivă.

(12)

Pentru a evita suprapunerea eforturilor și, în special, pentru a reduce testele pe animale vertebrate, cerințele privind întocmirea și depunerea dosarului complet trebuie să fie de așa natură încât să încurajeze pe cei ale căror notificări au fost acceptate, denumiți în continuare „participanți”, să acționeze împreună, în special prin depunerea unor dosare comune. Statul membru raportor ar trebui să poată pune la dispoziție trimiterea la orice test pe animale vertebrate care a fost efectuat în legătură cu o substanță activă existentă notificată, cu excepția cazului în care trimiterea respectivă este confidențială în conformitate cu articolul 19 din Directiva 98/8/CE. De asemenea, pentru a acumula experiență cu privire la pertinența informațiilor cerute și pentru a se asigura o reexaminare eficientă a substanțelor active, participanții ar trebui încurajați să ofere informații privind costurile întocmirii unui dosar și necesitatea de a efectua teste pe animale vertebrate.

(13)

Pentru a evita întârzierile, participanții ar trebui să înceapă cât mai curând posibil discuții cu statele membre raportoare pentru soluționarea nelămuririlor legate de cerințele privind datele. Solicitanții, alții decât participanții, care doresc să depună o cerere în conformitate cu articolul 11 din Directiva 98/8/CE pentru includerea în anexa I, IA sau IB la aceasta a unei combinații de substanțe active/tipuri de produse evaluate în cadrul programului de reexaminare nu trebuie să depună dosare complete pentru combinația respectivă mai devreme sau mai târziu decât participanții, pentru a nu afecta buna funcționare a programului de reexaminare și pentru a nu crea dezavantaje față de participanți.

(14)

Ar trebui stabilite cerințele referitoare la conținutul și formatul dosarelor, precum și la numărul dosarelor care urmează să fie depuse.

(15)

Ar trebui să se adopte prevederi pentru cazurile în care unui participant i se alătură un producător, un preparator sau o asociație și pentru cazul în care participantul se retrage din programul de reexaminare.

(16)

Producătorii, preparatorii sau asociațiile ar trebui să aibă ocazia, în anumite termene, de a prelua rolul participantului pentru o combinație de substanțe active existente/tipuri de produse pentru care toți participanții s-au retras sau niciunul dintre dosare nu îndeplinește cerințele. În cadrul acelorași termene, în anumite situații statele membre ar trebui să-și poată exprima interesul și să poată acționa ca participant pentru includerea unei astfel de combinații în anexa I, IA sau IB la Directiva 98/8/CE.

(17)

Pentru a descuraja abuzurile de ocazia de a menține o substanță activă pe piață pe durata perioadei în care este examinată în cadrul programului de reexaminare, ar trebui să se prevadă posibilitatea ca o altă persoană sau un alt stat membru să preia rolul de participant o singură dată în ceea ce privește o anumită combinație de substanțe active/tipuri de produse. Cu același scop, o persoană sau un stat membru care preia rolul de participant ar trebui să furnizeze într-un anumit termen dovada începerii întocmirii unui dosar complet.

(18)

Ar trebui să se precizeze termene în care statele membre raportoare să verifice dacă dosarele sunt complete. În situații excepționale, statele membre raportoare ar trebui să aibă posibilitatea de a stabili un nou termen-limită pentru depunerea unor părți dintr-un dosar, în special în cazul în care participantul a demonstrat că depunerea informațiilor în timp util era imposibilă, sau pentru a clarifica nelămuririle rămase în privința datelor cerute, în pofida discuțiilor anterioare purtate de participant cu statul membru raportor.

(19)

Pentru fiecare substanță activă existentă, statul membru raportor trebuie să examineze și să evalueze dosarul și să prezinte rezultatele Comisiei și celorlalte state membre sub forma unui raport al autorității competente, precum și a unei recomandări privind decizia care trebuie luată cu privire la substanța activă în cauză. Pentru a nu prelungi în mod inutil procesul de luare a deciziei, statul membru raportor trebuie în același timp să analizeze cu atenție necesitatea unor studii suplimentare. Din același motiv, statele membre raportoare trebuie obligate să ia în considerare informațiile depuse după acceptarea dosarului numai în anumite condiții specificate.

(20)

Rapoartele autorității competente trebuie examinate de către celelalte state membre înainte ca rapoartele de evaluare să fie depuse la Comitetul permanent pentru produse biocide.

(21)

În cazul în care, în pofida unei recomandări de includere a unei substanțe active în anexa I, IA sau IB la Directiva 98/8/CE, persistă unele îndoieli dintre cele menționate la articolul 10 alineatul (5) din directiva respectivă, Comisia ar trebui să aibă posibilitatea de a ține cont, însă fără a aduce atingere articolului 12 din directiva respectivă, de finalizarea evaluării altor substanțe active existente în legătură cu care s-au depus cereri pentru aceeași utilizare. Ar trebui să se prevadă ca statele membre raportoare să actualizeze rapoartele autorității competente ori de câte ori este necesar.

(22)

Pentru a se asigura accesul la informații, rapoartele de evaluare ar trebui redactate pe baza rapoartelor prezentate de autoritățile competente ale statelor membre și ar trebui întocmite conform acelorași reguli privind accesul la informații ca și rapoartele autorităților competente. Rapoartele de evaluare ar trebui bazate pe rapoartele originale ale autorității competente, modificat în lumina tuturor documentelor, a comentariilor și a informațiilor avute în vedere în procesul de evaluare.

(23)

Procedurile prevăzute în prezentul regulament ar trebui să poată fi suspendate în lumina aplicării altor acte comunitare, în special în ceea ce privește Directiva 76/769/CEE a Consiliului din 27 iulie 1976 privind apropierea actelor cu putere de lege și a actelor administrative ale statelor membre referitoare la restricțiile privind introducerea pe piață și utilizarea anumitor substanțe și preparate periculoase (4), și după 1 iunie 2009, în ceea ce privește titlul VIII și anexa XVII din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006.

(24)

Pentru se asigura derularea eficientă a programului de reexaminare, un număr de combinații de substanțe active/tipuri de produse au fost realocate altor state membre raportoare. Aceste schimbări ar trebui reflectate în anexa II la prezentul regulament.

(25)

Regulamentul (CE) nr. 2032/2003 a fost modificat în repetate rânduri (5) pentru a se ține cont de aderarea noilor state membre, de experiența dobândită din aplicarea programului de reexaminare și, în special, pentru a se prevedea neincluderea în anexa I, IA sau IB la Directiva 98/8/CE a unui număr de substanțe active, fie pentru că nu s-au prezentat informațiile necesare în termenul-limită prevăzut, fie pentru că nu au fost îndeplinite cerințele articolului 10 din directiva menționată anterior. S-a dovedit că această practică de actualizare în mod constant a Regulamentului (CE) nr. 2032/2003 pentru a se urmări evoluția programului de reexaminare este ineficientă și necesită mult timp; în plus, ar putea crea confuzie în rândul părților implicate cu privire la substanțele active reexaminate în prezent. Din motive de claritate, este de preferat să se abroge și să se înlocuiască Regulamentul (CE) nr. 2032/2003 printr-un act nou simplificat care va stabili normele pentru programul de reexaminare, iar Comisia ar trebui să adopte acte separate pentru viitoare decizii de neincludere.

(26)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt în conformitate cu avizul Comitetului permanent pentru produse biocide,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Obiect

Prezentul regulament prevede norme detaliate pentru punerea în aplicare a programului de lucru pentru examinarea sistematică a tuturor substanțelor active aflate deja pe piață la 14 mai 2000 ca substanțe active din produse biocide, denumit în continuare „programul de reexaminare”, menționat la articolul 16 alineatul (2) din Directiva 98/8/CE.

Articolul 2

Definiții

În sensul prezentului regulament, se aplică definițiile prevăzute la articolul 2 din Directiva 98/8/CE și la articolul 2 din Regulamentul (CE) nr. 1896/2000.

De asemenea, „participant” înseamnă un producător, un preparator sau o asociație care a depus o notificare acceptată de către Comisie în conformitate cu articolul 4 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1896/2000 sau de un stat membru care și-a exprimat interesul în conformitate cu articolul 5 alineatul (3) din regulamentul respectiv.

Articolul 3

Substanțe active existente

(1)   Lista substanțelor active identificate ca aflate deja pe piață la 14 mai 2000 ca substanțe active din produsele biocide în alte scopuri decât cele menționate la articolul 2 alineatul (2) literele (c) și (d) din Directiva 98/8/CE este prezentată în anexa I.

(2)   Lista completă a substanțelor active care trebuie examinate în cadrul programului de reexaminare este prezentată în anexa II.

Această listă cuprinde următoarele substanțe active:

(a)

substanțe active existente notificate în conformitate cu articolul 4 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1896/2000 sau cu articolul 4 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1687/2002 al Comisiei (6);

(b)

substanțe active existente care nu au fost notificate, dar față de care un stat membru și-a exprimat interesul pentru a sprijini includerea acestora în anexa I, IA sau IB la Directiva 98/8/CE;

(c)

substanțe active existente care nu au fost notificate, dar pentru care s-a depus un dosar la unul dintre statele membre înainte de 1 martie 2006, iar dosarul îndeplinește cerințele din anexa III la prezentul regulament și a fost acceptat ca fiind complet.

Lista menționează, pentru fiecare substanță activă existentă inclusă, tipurile de produse cu privire la care substanța va fi examinată în cadrul programului de reexaminare, precum și statul membru raportor desemnat să efectueze evaluarea.

Articolul 4

Neincludere

(1)   Fără a se aduce atingere articolelor 5 și 6 din prezentul regulament și alineatului (2) al prezentului articol, produsele biocide care conțin substanțe active care nu sunt enumerate în anexa II la prezentul regulament sau în anexa I, IA sau IB la Directiva 98/8/CE nu mai sunt introduse pe piață.

În cazul unei substanțe active enumerate în anexa II la prezentul regulament, primul paragraf se aplică și acelei substanțe asociate oricărui tip de produs care nu este enumerat în acea anexă.

(2)   Produsele biocide care conțin substanțele active enumerate în anexa II la prezentul regulament pentru care s-a adoptat o decizie de neincludere a acestor substanțe active pentru unele sau pentru toate tipurile de produse notificate în anexa I sau IA la Directiva 98/8/CE nu mai sunt introduse pe piață pentru tipurile de produse respective, mai târziu de 12 luni de la data publicării unei astfel de decizii, cu excepția cazurilor în care în aceasta se prevede altfel.

(3)   Fără a se aduce atingere articolului 12 alineatul (1) litera (b) și articolului 15 alineatul (2) din Directiva 98/8/CE, de la data intrării în vigoare a prezentului regulament se va considera că orice substanță activă care nu este enumerată de anexa I nu a fost introdusă pe piață cu scopul de a fi utilizată în produse biocide înainte de 14 mai 2000.

Articolul 5

Derogare pentru utilizări esențiale

(1)   Statele membre pot solicita Comisiei o derogare de la articolul 4 alineatul (1) în cazul în care consideră că o substanță activă este considerată esențială pentru sănătate, siguranță, pentru protejarea patrimoniului cultural sau pentru funcționarea societății și atunci când nu există alternative sau înlocuitori fezabili din punct de vedere tehnic sau economic și acceptabili conform normelor de mediu sau de sănătate.

Cererile sunt însoțite de un document care atestă motivele și justificările care stau la baza acestora.

(2)   Cererile menționate la alineatul (1) sunt transmise de către Comisie celorlalte state membre și sunt făcute publice prin mijloace electronice.

Statele membre sau orice persoane pot prezenta Comisiei observații în scris pe o perioadă de 60 de zile de la depunerea cererii.

(3)   Ținând cont de observațiile primite, Comisia poate acorda o derogare de la articolul 4 alineatul (1) permițând introducerea substanței pe piața statului membru solicitant până la 14 mai 2010 cel mai târziu, cu condiția ca statele membre:

(a)

să se asigure că substanța poate fi utilizată în continuare numai în cazul în care produsele care o conțin sunt autorizate pentru utilizarea esențială prevăzută;

(b)

să concluzioneze că, ținând cont de toate informațiile disponibile, este normal să se presupună că utilizarea în continuare a substanței nu are efecte inacceptabile asupra sănătății umane, a sănătății animalelor sau asupra mediului înconjurător;

(c)

să impună toate măsurile adecvate de reducere a riscurilor în momentul acordării unei autorizații;

(d)

să se asigure că aceste produse biocide aprobate care rămân pe piață după 1 septembrie 2006 sunt reetichetate pentru a îndeplini condițiile prevăzute de statele membre în conformitate cu prezentul alineat; și

(e)

să se asigure că, după caz, deținătorii autorizațiilor sau statul membru respectiv desfășoară cercetări pentru găsirea unor alternative la aceste utilizări sau se pregătește depunerea unui dosar în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 11 din Directiva 98/8/CE, până la 14 mai 2008 cel târziu.

(4)   Statele membre respective informează anual Comisia cu privire la aplicarea alineatului (3) și, în special, cu privire la măsurile luate conform literei (e).

(5)   Statele membre pot reexamina în orice moment autorizațiile pentru produse biocide pentru care perioada de introducere pe piață a fost prelungită în conformitate cu alineatul (3). Atunci când există motive întemeiate să se considere că nu se mai îndeplinesc condițiile de la literele (a)-(e) ale acestui alineat, statele membre respective iau fără întârziere măsuri pentru remedierea situației sau, dacă acest lucru nu este posibil, retrag autorizațiile pentru produsele biocide respective.

Articolul 6

Produse alimentare și hrană pentru animale

Prin derogare de la articolul 4 alineatul (1), statele membre pot permite până cel târziu la 14 mai 2010 introducerea pe piață a substanțelor active care constau exclusiv în produse alimentare și hrană pentru animale destinate utilizării ca agenți de respingere sau atragere în tipul de produs 19.

În sensul acestei derogări, „produse alimentare sau hrană pentru animale” înseamnă orice substanță sau produs de origine vegetală sau animală, fie transformat, parțial transformat sau netransformat, care este destinat ingerării sau care ar putea fi în mod normal ingerat de către oameni sau animale; această categorie nu cuprinde extrase sau substanțe individuale izolate din produse alimentare sau hrană pentru animale.

Articolul 7

Examinarea substanțelor active în cadrul programului de reexaminare

(1)   Reexaminarea unei substanțe active enumerate în anexa II în legătură cu tipurile de produse specificate se efectuează de către statul membru raportor desemnat în acest scop pe baza dosarului complet al respectivei combinații de substanță activă/tip de produs, cu condiția ca:

(a)

dosarul să respecte cerințele prevăzute în anexa III la prezentul regulament;

(b)

dosarul complet să fie depus în intervalul de timp menționat la articolul 9 din prezentul regulament pentru tipul de produs respectiv, împreună cu dosarul rezumativ prevăzut la articolul 11 alineatul (1) litera (b) din Directiva 98/8/CE și definit în anexa III la prezentul regulament.

O substanță activă enumerată în anexa II la prezentul regulament este reexaminată exclusiv în legătură cu tipurile de produse specificate în anexa menționată.

Pentru combinațiile de substanță activă/tip de produs menționate în articolul 3 alineatul (2) litera (c), cu excepția tipurilor de produse 8 și 14, evaluarea dosarelor începe simultan cu evaluarea dosarelor pentru substanțele active conținute în aceleași tipuri de produse.

(2)   Un stat membru care și-a exprimat interesul pentru a sprijini includerea unei substanțe active existente în anexa I, IA sau IB la directivă nu este desemnat stat membru raportor pentru substanța respectivă.

(3)   Fără a se aduce atingere articolelor 10, 11 și 12 din prezentul regulament, alte persoane în afară de participanți pot solicita, în conformitate cu articolul 11 din Directiva 98/8/CE, includerea în anexa I, IA sau IB la directivă a unei combinații de substanță activă/tip de produs enumerate în anexa II la prezentul regulament. În acest caz, aceste persoane depun un dosar complet în termenul specificat la articolul 9 pentru acea combinație de substanță activă/tip de produs.

Articolul 8

Întocmirea dosarului complet

(1)   În procesul de întocmire a dosarului complet, se depun toate eforturile pentru a evita, inter alia, suprapunerea testelor pe animale vertebrate și, după caz, pentru a stabili un dosar complet comun.

(2)   Înainte de a începe întocmirea dosarului complet, participantul:

(a)

informează statul membru raportor cu privire la orice test pe animale vertebrate pe care l-a efectuat deja;

(b)

contactează statul membru raportor pentru a obține consiliere cu privire la acceptabilitatea justificărilor de a renunța la unele studii;

(c)

informează statul membru raportor cu privire la orice intenție de a efectua alte teste pe animale vertebrate în scopul completării dosarului;

(d)

atunci când este informat de către statul membru că un alt participant a notificat planuri de efectuare a acelorași teste, depune toate eforturile pentru a coopera cu participantul respectiv pentru efectuarea unor teste comune.

Consilierea acordată de către statele membre raportoare în conformitate cu litera (b) din primul paragraf nu predetermină rezultatul controlului efectuat în temeiul articolului 13 alineatul (1) pentru a verifica dacă dosarul este complet.

(3)   Un stat membru raportor poate pune la dispoziție trimiterea la orice test pe animale vertebrate care a fost efectuat în legătură cu o substanță activă enumerată în anexa II la prezentul regulament, cu excepția cazului în care trimiterea respectivă trebuie tratată drept confidențială în conformitate cu articolul 19 din Directiva 98/8/CE. Această trimitere poate include denumirea substanței active în cauză, parametrii testați și adresa de contact a proprietarului datelor.

(4)   În cazul în care un stat membru raportor are cunoștință de faptul că mai mult de un participant dorește reexaminarea unei anumite substanțe active, acesta informează participanții respectivi despre aceasta.

(5)   Participanții care doresc reexaminarea aceleiași substanțe active pentru aceleași tipuri de produse depun toate eforturile pentru înaintarea unui dosar complet comun, cu respectarea deplină a normelor comunitare privind concurența.

În cazul în care în situațiile respective nu se depune un dosar comun, fiecare dosar individual prezintă în detaliu eforturile întreprinse pentru asigurarea cooperării și motivele neparticipării.

(6)   În dosarul complet și în dosarul rezumativ se prezintă informații cu privire la eforturile depuse în vederea evitării suprapunerii testelor pe animale vertebrate.

(7)   Pentru a furniza informații cu privire la costurile pe care le presupune cererea de reexaminare și necesitatea testării pe animale în scopul întocmirii dosarului complet, participanții pot depune la statul membru raportor, împreună cu dosarele complete, o repartizare a costurilor acțiunilor și a studiilor efectuate.

Statul membru raportor comunică informațiile respective Comisiei odată cu depunerea raportului autorității competente, în conformitate cu articolul 14 alineatul (4).

(8)   Informațiile privind costurile ocazionate de întocmirea dosarului complet și de testele pe animale efectuate în acest scop sunt incluse în raportul menționat la articolul 18 alineatul (5) din Directiva 98/8/CE, împreună cu orice recomandări adecvate de modificare a datelor cerute, pentru a reduce la minimum necesitatea de efectuare a testelor pe animale vertebrate și pentru a asigura profitabilitatea și proporționalitatea.

Articolul 9

Depunerea dosarului complet

(1)   Cu excepția cazurilor în care statul membru raportor indică altfel, participantul depune la statul membru un exemplar pe suport de hârtie și un exemplar în format electronic al dosarului complet.

De asemenea, în conformitate cu articolul 13 alineatul (3), participantul depune un exemplar pe suport de hârtie și un exemplar în format electronic al dosarului rezumativ la Comisie și la fiecare dintre celelalte state membre. Cu toate acestea, orice stat membru care dorește să primească copii numai în format electronic sau copii suplimentare informează Comisia cu privirea la aceasta, iar Comisia face publice informațiile prin mijloace electronice. Dacă ulterior statul membru decide altfel, acesta informează Comisia fără întârziere, iar Comisia actualizează în consecință informațiile făcute publice.

(2)   Pentru substanțele active existente enumerate în anexa II, autoritatea competentă din statul membru raportor trebuie să primească dosare complete în cadrul următoarelor perioade:

(a)

pentru tipurile de produse 8 și 14, până la 28 martie 2004;

(b)

pentru tipurile de produse 16, 18, 19 și 21, de la 1 noiembrie 2005 până la 30 aprilie 2006;

(c)

pentru tipurile de produse 1, 2, 3, 4, 5, 6 și 13, de la 1 februarie 2007 până la 31 iulie 2007;

(d)

pentru tipurile de produse 7, 9, 10, 11, 12, 15, 17, 20, 22 și 23, de la 1 mai 2008 până la 31 octombrie 2008.

Articolul 10

Asocierea și înlocuirea participanților

În cazul în care, de comun acord, un producător, un preparator sau o asociație se alătură unui participant sau îl înlocuiește cu scopul de a depune un dosar complet, toate părțile la acord informează împreună Comisia și statul membru raportor, anexând orice scrisoare de acces relevantă.

Comisia informează în consecință orice alt participant care dorește reexaminarea aceleiași substanțe active în legătură cu aceleași tipuri de produse.

Articolul 11

Retragerea participanților

(1)   În cazul în care un participant dorește să întrerupă participarea la programul de reexaminare, acesta informează în consecință statul membru raportor respectiv și Comisia, în scris și fără întârziere, expunând motivele.

Comisia informează în consecință celelalte state membre și orice alt participant care dorește reexaminarea aceleiași substanțe active în legătură cu același/aceleași tip(uri) de produse.

(2)   În cazul în care, în ceea ce privește o anumită combinație de substanță activă existentă/tip de produs, toți participanții s-au retras, Comisia informează statele membre cu privire la aceasta și publică această informație prin mijloace electronice.

Articolul 12

Preluarea rolului de participant

(1)   În termen de trei luni de la publicarea informațiilor prevăzute la articolul 11 alineatul (2), un producător, un preparator, o asociație sau o altă persoană care dorește să preia rolul de participant în ceea ce privește acea combinație de substanță activă existentă/tip de produs poate informa Comisia cu privire la intenția sa.

În decursul perioadei menționate la primul paragraf, statul membru își poate de asemenea exprima în fața Comisiei interesul în legătură cu preluarea rolului de participant pentru a sprijini includerea în anexa I, IA sau IB la Directiva 98/8/CE a combinației de substanță activă existentă/tip de produs, în cazul unor utilizări pe care statul membru le consideră esențiale, în special pentru protecția sănătății umane, a sănătății animalelor sau a mediului înconjurător.

(2)   În termen de trei luni din momentul în care a informat Comisia cu privire la intenția sa, persoana sau statul membru care dorește să preia rolul participantului care s-a retras furnizează dovezi cu privire la comandarea unor activități de întocmire a unui dosar complet.

(3)   Pe baza dovezilor menționate la alineatul (2), Comisia decide dacă va autoriza sau nu persoana sau statul membru interesat să preia rolul de participant.

În cazul în care Comisia autorizează persoana sau statul membru interesat să preia rolul de participant, aceasta poate decide să prelungească, dacă este necesar, perioada relevantă pentru depunerea unui dosar complet, menționată la articolul 9.

(4)   Preluarea rolului de participant pentru o anumită combinație de substanță activă existentă/tip de produs poate fi autorizată o singură dată.

(5)   În cazul în care Comisia nu primește nici un răspuns în temeiul alineatului (1), se ia o decizie de neincludere a substanței active existente în anexa I, IA sau IB la Directiva 98/8/CE în cadrul programului de reexaminare pentru tipul (tipurile) de produse respective.

Articolul 13

Verificarea caracterului complet al dosarelor

(1)   În termen de trei luni de la primirea dosarului pentru o combinație de substanță activă existentă/tip de produs și nu mai târziu de trei luni de la sfârșitul perioadei relevante menționate la articolul 9 alineatul (2) din prezentul regulament, statul membru raportor verifică dacă dosarul poate fi acceptat ca fiind complet, în conformitate cu articolul 11 alineatul (1) litera (b) din Directiva 98/8/CE.

În cazul în care statul membru raportor a inițiat consultări cu celelalte state membre și cu Comisia în legătură cu acceptabilitatea unui dosar, perioada poate fi prelungită până la finalizarea consultărilor, până la maximum șase luni de la primirea dosarului.

(2)   Un stat membru raportor poate solicita, drept condiție pentru a considera dosarul ca fiind complet, dovada plății în avans, în totalitate sau parțial, a taxelor datorate în temeiul articolului 25 din Directiva 98/8/CE și atașarea la dosar a acesteia.

(3)   În cazul în care un dosar este considerat ca fiind complet, statul membru raportor confirmă participantului acceptarea dosarului și este de acord ca participantul să transmită dosarul rezumativ Comisiei și celorlalte state membre în termen de o lună de la primirea confirmării.

Dacă un stat membru care primește dosarul rezumativ are motive întemeiate să considere că acesta este incomplet, el comunică acest lucru de îndată statului membru raportor, Comisiei și celorlalte state membre.

Statul membru raportor inițiază de îndată consultări cu statul membru respectiv și cu Comisia pentru a discuta rezervele exprimate și pentru a soluționa opiniile divergente.

(4)   În situații excepționale, statul membru raportor poate stabili un nou termen-limită pentru depunerea informațiilor pe care, din motive bine întemeiate, participantul nu le-a putut depune în timp util.

În termen de trei luni din momentul în care i s-a comunicat noul termen-limită, participantul furnizează dovezi statului membru raportor cu privire la comandarea unor activități de furnizare a informațiilor lipsă.

În cazul în care consideră că i s-au furnizat suficiente dovezi, statul membru raportor efectuează evaluarea în conformitate cu articolul 14, ca și cum dosarul ar fi complet. În caz contrar, evaluarea nu începe până când nu sunt depuse informațiile lipsă.

(5)   În cazul în care nu se primește un dosar complet în perioada menționată la articolul 9 sau până la un nou termen-limită stabilit în conformitate cu alineatul (4), statul membru raportor informează Comisia, indicând motivele prezentate de participant drept justificare.

Statul membru raportor informează, de asemenea, Comisia în cazurile în care un participant nu furnizează dovezile solicitate în conformitate cu alineatul (4) al doilea paragraf. În cazurile menționate la primul și al doilea paragraf și în cazul în care nu mai există un alt dosar referitor la aceeași combinație de substanță activă existentă/tip de produs, se consideră că toți participanții s-au retras, iar articolul 11 alineatul (2) și articolul 12 se aplică mutatis mutandis.

Articolul 14

Evaluarea dosarelor de către statul membru raportor

(1)   În cazul în care statul membru raportor consideră un dosar complet, acesta efectuează evaluarea în termen de douăsprezece luni de la acceptarea dosarului în conformitate cu articolul 11 alineatul (2) din Directiva 98/8/CE și întocmește un raport cu privire la evaluarea respectivă, denumit în continuare „raportul autorității competente”.

Fără a se aduce atingere articolului 12 din Directiva 98/8/CE, statul membru raportor poate ține cont de alte informații tehnice sau științifice relevante referitoare la proprietățile substanței active, ale metaboliților sau ale reziduurilor.

(2)   La cererea unui participant, statul membru raportor poate ține cont de informații suplimentare referitoare la o substanță activă pentru care s-a acceptat dosarul ca fiind complet numai dacă se îndeplinesc următoarele condiții:

(a)

participantul a informat statul membru raportor, la data depunerii dosarului, că sunt în curs de elaborare informații suplimentare;

(b)

informațiile suplimentare se depun nu mai târziu de nouă luni de la acceptarea dosarului în conformitate cu articolul 13 alineatul (3);

(c)

în comparație cu datele depuse inițial, informațiile suplimentare sunt cel puțin la fel de fiabile, datorită aplicării acelorași standarde de calitate sau a unor standarde de calitate superioare;

(d)

în comparație cu datele depuse inițial, informațiile suplimentare susțin o concluzie diferită referitoare la substanța activă în sensul recomandării prevăzute la alineatul (6).

Statul membru raportor ține cont de informațiile suplimentare depuse de alte persoane decât participantul numai dacă informațiile respective îndeplinesc condițiile prevăzute la literele (b), (c) și (d) ale primului paragraf.

(3)   În cazul în care este necesar pentru aplicarea alineatului (1), în special atunci când informațiile suplimentare au fost solicitate până la un termen-limită stabilit de către statul membru raportor, acesta din urmă poate solicita ca participantul să depună dosare rezumative actualizate la Comisie și la celelalte state membre în momentul primirii informațiilor suplimentare.

Se consideră că toți participanții s-au retras, iar articolul 11 alineatul (2) și articolul 12 se aplică mutatis mutandis dacă:

(a)

informațiile suplimentare nu sunt primite până la termenul-limită;

(b)

participantul nu aduce justificări adecvate în sprijinul unei noi amânări a termenului-limită;

(c)

nu există un alt dosar referitor la aceeași combinație de substanță activă existentă/tip de produs.

(4)   Statul membru raportor trimite fără întârziere o copie a raportului autorității competente Comisiei, celorlalte state membre și participantului.

(5)   Statul membru raportor poate lua decizia de reținere a raportului autorității competente în cazul în care taxele datorate în temeiul articolului 25 din Directiva 98/8/CE nu au fost plătite integral, caz în care informează participantul și Comisia despre aceasta.

Se consideră că toți participanții s-au retras, iar articolul 11 alineatul (2) și articolul 12 se aplică mutatis mutandis dacă:

(a)

nu se primește plata integrală în termen de trei luni de la data primirii informațiilor respective;

(b)

nu există un alt dosar referitor la aceeași combinație de substanță activă existentă/tip de produs.

(6)   Raportul autorității competente se prezintă într-un format ce urmează să fie recomandat de Comisie și conține unul dintre următoarele elemente:

(a)

o recomandare de includere a substanței active existente în anexa I, IA sau IB la Directiva 98/8/CE, menționând, după caz, condițiile de includere;

(b)

o recomandare de neincludere a substanței active existente în anexa I, IA sau IB la Directiva 98/8/CE, menționând motivele.

Articolul 15

Procedurile Comisiei

(1)   În momentul primirii raportului autorității competente, în conformitate cu articolul 14 alineatul (4) din prezentul regulament, Comisia întocmește, fără întârziere, un proiect de decizie în conformitate cu articolul 27 din Directiva 98/8/CE.

(2)   Înainte de întocmirea proiectului de decizie menționat la alineatul (1), atunci când este necesar având în vedere observațiile pe care le-a primit asupra raportului autorității competente, Comisia consultă experți din statele membre pentru abordarea oricăror probleme rămase nerezolvate. După caz și la cererea Comisiei, statul membru raportor întocmește un raport al autorității competente actualizat.

(3)   În cazul în care, în pofida unei recomandări de includere în conformitate cu articolul 14 alineatul (6) din prezentul regulament, o substanță activă existentă încă mai provoacă îngrijorări, după cum se prevede la articolul 10 alineatul (5) din Directiva 98/8/CE, Comisia are posibilitatea, fără a se aduce atingere articolului 12 din această directivă, de a ține cont de finalizarea evaluării altor substanțe active existente pentru care s-au depus cereri în vederea aceleiași utilizări.

(4)   Pe baza documentelor și a informațiilor menționate la articolul 27 alineatul (2) din Directiva 98/8/CE, statul membru raportor întocmește un raport al autorității competente actualizat, a cărui primă parte va reprezenta raportul de evaluare. Raportul de evaluare este examinat în cadrul Comitetul permanent pentru produse biocide. În cazul în care se depun mai multe dosare pentru aceeași combinație de substanță activă/tip de produs, statul membru raportor întocmește un raport de evaluare pe baza informațiilor din aceste dosare.

Articolul 16

Accesul la informație

Atunci când un stat membru raportor a depus raportul autorității competente în conformitate cu articolul 14 alineatul (4) din prezentul regulament sau atunci când un raport de evaluare a fost finalizat sau actualizat în cadrul Comitetul permanent pentru produse biocide, Comisia face public raportul și orice actualizări ale acestuia prin mijloace electronice, cu excepția informațiilor care trebuie tratate drept confidențiale, în conformitate cu articolul 19 din Directiva 98/8/CE.

Articolul 17

Suspendarea procedurilor

În cazul în care, în ceea ce privește o substanță activă enumerată în anexa II la prezentul regulament, Comisia prezintă o propunere de modificare a Directivei 76/769/CEE sau, începând cu 1 iunie 2009 a anexei XVII la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, pentru a interzice introducerea pe piață sau utilizarea acesteia, inclusiv utilizarea în produse biocide, în anumite sau în toate tipurile de produse, procedurile prevăzute de prezentul regulament referitoare la substanța respectivă destinată utilizării în tipurile de produse în cauză pot fi suspendate în așteptarea unei decizii cu privire la propunerea respectivă.

Articolul 18

Abrogare

Regulamentul (CE) nr. 2032/2003 se abrogă.

Trimiterile la regulamentul abrogat se interpretează ca trimiteri la prezentul regulament.

Articolul 19

Intrare în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 4 decembrie 2007.

Pentru Comisie

Stavros DIMAS

Membru al Comisiei


(1)  JO L 123, 24.4.1998, p. 1. Directivă modificată ultima dată prin Directiva 2007/47/CE (JO L 247, 21.9.2007, p. 21).

(2)  JO L 228, 8.9.2000, p. 6. Regulament modificat prin Regulamentul (CE) nr. 2032/2003 (JO L 307, 24.11.2003, p. 1).

(3)  JO L 307, 24.11.2003, p. 1. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1849/2006 (JO L 355, 15.12.2006, p. 63).

(4)  JO L 262, 27.9.1976, p. 201. Directivă modificată ultima dată prin Directiva 2007/51/CE a Parlamentului European și a Consiliului (JO L 257, 3.10.2007, p. 13).

(5)  Regulamentul (CE) nr. 1048/2005 (JO L 178, 9.7.2005, p. 1) și Regulamentul (CE) nr. 1849/2006 (JO L 355, 15.12.2006, p. 63).

(6)  JO L 258, 26.9.2002, p. 15.


ANEXA I

SUBSTANȚE ACTIVE EXISTENTE

Nume (Einecs și/sau altele)

Numărul CE

Numărul CAS

Formaldehidă

200-001-8

50-00-0

Ergocalciferol/Vitamina D2

200-014-9

50-14-6

Acid lactic

200-018-0

50-21-5

Clofenotan/DDT

200-024-3

50-29-3

Acid ascorbic

200-066-2

50-81-7

2-(2-butoxietoxi)etil 6-propilpiperonil eter/Butoxid de piperonil

200-076-7

51-03-6

2,4-dinitrofenol

200-087-7

51-28-5

2-imidazol-4-il-etilamină

200-100-6

51-45-6

Bronopol

200-143-0

52-51-7

Triclorfon

200-149-3

52-68-6

Salicilat de sodiu

200-198-0

54-21-7

Fention

200-231-9

55-38-9

Triazotat de glicerol

200-240-8

55-63-0

Oxid de bis(tributilstaniu)

200-268-0

56-35-9

Acetat de tributilstaniu

200-269-6

56-36-0

Cumafos

200-285-3

56-72-4

Glicerol

200-289-5

56-81-5

Diacetat de clorhexidină

200-302-4

56-95-1

Izotiocianat de alil

200-309-2

57-06-7

Bromură de cetrimoniu/Bromură de hexadeciltrimetilamoniu

200-311-3

57-09-0

Uree

200-315-5

57-13-6

Stricnină

200-319-7

57-24-9

Propan-1,2-diol

200-338-0

57-55-6

Etinilestradiol

200-342-2

57-63-6

Cafeină

200-362-1

58-08-2

Oxid de difenoxarsin-10-il

200-377-3

58-36-6

Gama-HCH sau Gama-BHC/Lindan/1,2,3,4,5,6-hexaclorociclohexan

200-401-2

58-89-9

Sulfachinoxalină

200-423-2

59-40-5

Clorocrezol

200-431-6

59-50-7

2-Feniletanol

200-456-2

60-12-8

Dimetoat

200-480-3

60-51-5

Clorură de metiltioniniu

200-515-2

61-73-4

Tiouree

200-543-5

62-56-6

Diclorvos

200-547-7

62-73-7

Carbaril

200-555-0

63-25-2

Etanol

200-578-6

64-17-5

Acid formic

200-579-1

64-18-6

Acid acetic

200-580-7

64-19-7

Acid benzoic

200-618-2

65-85-0

Propan-2-ol

200-661-7

67-63-0

Cloroform/Triclorometan

200-663-8

67-66-3

Colecalciferol

200-673-2

67-97-0

Acid salicilic

200-712-3

69-72-7

Hexaclorofen

200-733-8

70-30-4

Propan-1-ol

200-746-9

71-23-8

Butan-1-ol

200-751-6

71-36-3

Metoxiclor

200-779-9

72-43-5

Bromometan/Bromură de metil

200-813-2

74-83-9

Acid cianhidric

200-821-6

74-90-8

Metaldehidă

200-836-8

9002-91-9

Disulfură de carbon

200-843-6

75-15-0

Oxid de etilenă

200-849-9

75-21-8

Iodoform/Triiodometan

200-874-5

75-47-8

Hidroperoxid de terț-butil

200-915-7

75-91-2

Tricloronitrometan

200-930-9

76-06-2

Bornan-2-onă/Camfor

200-945-0

76-22-2

(3aS,6aR,7aS,8S,11aS,11bS,11cS)-1,3a,4,5,6a,7,7a,8,11,11a,11b,11c-dodeca-hidro-2,10-dimetoxi-3,8,11a,11c-tetrametildibenzo[de,g]cromen-1,5,11-trionă/Quassin

200-985-9

76-78-8

1,3-dibromo-5,5-dimetilhidantoină

201-030-9

77-48-5

Acid 3.beta-hidroxiurs-12-en-28-oic/Acid ursolic

201-034-0

77-52-1

Acid citric

201-069-1

77-92-9

Acid citric monohidrat

201-069-1

5949-29-1

Acid 1,3,4,5-tetrahidroxiciclohexancarboxilic

201-072-8

77-95-2

Linalol

201-134-4

78-70-6

2-metilpropan-1-ol

201-148-0

78-83-1

2-cloroacetamidă

201-174-2

79-07-2

Acid bromoacetic

201-175-8

79-08-3

Acid propionic

201-176-3

79-09-4

Acid cloroacetic

201-178-4

79-11-8

Acid glicolic

201-180-5

79-14-1

Acid peracetic

201-186-8

79-21-0

Acid L-(+)-lactic

201-196-2

79-33-4

p-(1,1-dimetilpropil)fenol

201-280-9

80-46-6

Pin-2(3)-en

201-291-9

80-56-8

Senozida A

201-339-9

81-27-6

Warfarină

201-377-6

81-81-2

Cumaclor

201-378-1

81-82-3

Difacinonă

201-434-5

82-66-6

Carbonat de etil și chinină

201-500-3

83-75-0

(2R, 6aS,12aS)-1,2,6,6a,12,12a-hexahidro-2-izopropenil-8,9-dimetoxicromeno[3,4-b]furo[2,3-h]cromen-6-onă/Rotenonă

201-501-9

83-79-4

Antrachinonă

201-549-0

84-65-1

Dibutilftalat

201-557-4

84-74-2

Salicilanilidă

201-727-8

87-17-2

Acid (+)-tartric

201-766-0

87-69-4

Pentaclorofenol

201-778-6

87-86-5

Simclosen

201-782-8

87-90-1

Cloroxilenol

201-793-8

88-04-0

2,4,6-triclorofenol

201-795-9

88-06-2

Mentol

201-939-0

89-78-1

Izopulegol

201-940-6

89-79-2

Timol

201-944-8

89-83-8

Guaiacol/2-metoxifenol

201-964-7

90-05-1

Bifenil-2-ol

201-993-5

90-43-7

Naftalen

202-049-5

91-20-3

4-hidroxibenzoat de propil

202-307-7

94-13-3

4-hidroxibenzoat de butil

202-318-7

94-26-8

Peroxid de dibenzoil

202-327-6

94-36-0

2-etilhexan-1,3-diol

202-377-9

94-96-2

Benzotriazol

202-394-1

95-14-7

3-cloropropan-1,2-diol

202-492-4

96-24-2

Diclorofen

202-567-1

97-23-4

Eugenol

202-589-1

97-53-0

Alantoină

202-592-8

97-59-6

4-hidroxibenzoat de metil

202-785-7

99-76-3

Alcool benzilic

202-859-9

100-51-6

2,2′-[(1,1,3-trimetilpropan-1,3-diil)bis(oxi)]bis[4,4,6-trimetil-1,3,2-dioxaborinan]

202-899-7

100-89-0

Metenamină/hexametilentetramină

202-905-8

100-97-0

Triclorcarban

202-924-1

101-20-2

Clorprofam

202-925-7

101-21-3

1,1′,1″1‴-etilendinitrilotetrapropan-2-ol

203-041-4

102-60-3

2,2′,2″-nitrilotrietanol

203-049-8

102-71-6

Clorfenesin

203-192-6

104-29-0

Anetol

203-205-5

104-46-1

Aldehidă cinamică/3-fenil-2-propenal

203-213-9

104-55-2

2-etilhexan-1-ol/Izoctanol

203-234-3

104-76-7

Citronelol

203-375-0

106-22-9

Citronelal

203-376-6

106-23-0

Geraniol

203-377-1

106-24-1

1,4-diclorobenzen

203-400-5

106-46-7

Etilendiamină

203-468-6

107-15-3

Cloroacetaldehidă

203-472-8

107-20-0

Etan-1,2-diol

203-473-3

107-21-1

Glioxal

203-474-9

107-22-2

Formiat de metil

203-481-7

107-31-3

Butan-1,3-diol

203-529-7

107-88-0

Acetat de vinil

203-545-4

108-05-4

Anhidridă acetică

203-564-8

108-24-7

m-Crezol

203-577-9

108-39-4

Rezorcinol

203-585-2

108-46-3

Acid cianuric

203-618-0

108-80-5

Fenol

203-632-7

108-95-2

Formiat de etil

203-721-0

109-94-4

Acid succinic

203-740-4

110-15-6

Acid 2,4-hexadienoic/Acid sorbic

203-768-7

110-44-1

Piridină

203-809-9

110-86-1

Morfolină

203-815-1

110-91-8

Glutaral

203-856-5

111-30-8

2-Butoxietanol

203-905-0

111-76-2

Clorură de cetrimoniu/Clorură de hexadeciltrimetilamoniu

203-928-6

112-02-7

Acid nonanoic

203-931-2

112-05-0

Undecan-2-onă/Metilnonilcetonă

203-937-5

112-12-9

2,2′-(etilendioxi)dietanol/Trietilenglicol

203-953-2

112-27-6

Acid undec-10-enoic

203-965-8

112-38-9

Acid oleic

204-007-1

112-80-1

Acid (Z)-docos-13-enoic

204-011-3

112-86-7

N-(2-etilhexil)-8,9,10-trinorborn-5-en-2,3-dicarboximidă

204-029-1

113-48-4

Propoxur

204-043-8

114-26-1

Endosulfan

204-079-4

115-29-7

Tiocianatoacetat de 1,7,7-trimetilbiciclo[2.2.1]hept-2-il

204-081-5

115-31-1

Dicofol

204-082-0

115-32-2

Acetat de linalil

204-116-4

115-95-7

3,3′,4′,5,7-pentahidroxiflavonă

204-187-1

117-39-5

1,3-dicloro-5,5-dimetilhidantoină

204-258-7

118-52-5

Salicilat de metil

204-317-7

119-36-8

Clorofen

204-385-8

120-32-1

4-hidroxibenzoat de etil

204-399-4

120-47-8

Bnzoat de benzil

204-402-9

120-51-4

Piperonal

204-409-7

120-57-0

Indol

204-420-7

120-72-9

2,2-dimetil-3-(3-metoxi-2-metil-3-oxoprop-1-enil)ciclopropancarboxilat de 3-(2-butenil)-2-metil-4-oxociclopent-2-enil/Cinerin II

204-454-2

121-20-0

[1R-[1.alfa[S*(Z)],3.-beta.]]-crizantemat de 2-metil-4-oxo-3-(penta-2,4-dienil)ciclopent-2-enil/Piretrin I

204-455-8

121-21-1

[1R-[1.alfa.[.[S*(Z)](3.-beta.)-3-(3-metoxi-2-metil-3-oxoprop-1enil)-2,2-dimetilciclopropancarboxilat de 2-metil-4-oxo-3-(penta-2,4-dienil)ciclopent-2-enil/Piretrin II

204-462-6

121-29-9

Clorură de benzetoniu

204-479-9

121-54-0

5-nitrotiazol-2-il-amină

204-490-9

121-66-4

Malation

204-497-7

121-75-5

Fenitrotion

204-524-2

122-14-5

Clorură de cetalconiu

204-526-3

122-18-9

Clorură de benzildimetil(octadecil)amoniu

204-527-9

122-19-0

Simazină

204-535-2

122-34-9

Profam

204-542-0

122-42-9

4-Fenilbutanonă

204-555-1

122-57-6

2-Fenoxietanol

204-589-7

122-99-6

Clorură de cetilpiridiniu

204-593-9

123-03-5

Clorură de cetilpiridiniu monohidrat

204-593-9

6004-24-6

2-Etilhexanal

204-596-5

123-05-7

Piridazin-3,6-diol/Hidrazidă maleică

204-619-9

123-33-1

Acid adipic

204-673-3

124-04-9

Acid octanoic

204-677-5

124-07-2

Dodecilamină/Laurilamină

204-690-6

124-22-1

Dioxid de carbon

204-696-9

124-38-9

Dimetilarsinat de sodiu

204-708-2

124-65-2

Exo-1,7,7-trimetilbiciclo[2.2.1]heptan-2-ol

204-712-4

124-76-5

Nitrometilidintrimetanol

204-769-5

126-11-4

Acetat de sodiu

204-823-8

127-09-3

N-clorobenzensulfonamidă sodică

204-847-9

127-52-6

Tosilcloramidă sodică

204-854-7

127-65-1

Bis(2,3,3,3-tetracloropropil)eter

204-870-4

127-90-2

Dimetilditiocarbamat de potasiu

204-875-1

128-03-0

Dimetilditiocarbamat de sodiu

204-876-7

128-04-1

N-bromosuccinimidă

204-877-2

128-08-5

N-clorosuccinimidă

204-878-8

128-09-6

2,6-di-terț-butil-p-cresol

204-881-4

128-37-0

Warfarină sodică

204-929-4

129-06-6

Dimetilftalat

205-011-6

131-11-3

Pentaclorofenolat de sodiu

205-025-2

131-52-2

2-Bifenilat de sodiu

205-055-6

132-27-4

2-Bifenilat de sodiu tetrahidrat

205-055-6

6152-33-6

Captan

205-087-0

133-06-2

N-(triclorometiltio)ftalimidă/Folpet

205-088-6

133-07-3

2,4-Dicloro-3,5-xilenol

205-109-9

133-53-9

Antranilat de metil

205-132-4

134-20-3

Sulfat de bis(8-hidroxichinoliniu)

205-137-1

134-31-6

N,N-dietil-m-toluamidă

205-149-7

134-62-3

Piridin-2,5-dicarboxilat de dipropil

205-245-9

136-45-8

Bis(2-etilhexanoat) de zinc

205-251-1

136-53-8

6-metilbenzotriazol

205-265-8

136-85-6

Tiram

205-286-2

137-26-8

Ziram

205-288-3

137-30-4

Propionat de sodiu

205-290-4

137-40-6

Metilditiocarbamat de potasiu

205-292-5

137-41-7

Metam-sodiu

205-293-0

137-42-8

Dipentenă

205-341-0

138-86-3

Cianoditiocarbamat de disodiu

205-346-8

138-93-2

Clorură de benzododeciniu

205-351-5

139-07-1

Clorură de miristalconiu

205-352-0

139-08-2

Acid nitrilotriacetic

205-355-7

139-13-9

Acetat de p-tolil

205-413-1

140-39-6

1,3-bis(hidroximetil)uree

205-444-0

140-95-4

Formiat de sodiu

205-488-0

141-53-7

Laurat de 2,3-dihidroxipropil

205-526-6

142-18-7

Nabam

205-547-0

142-59-6

Acid hexanoic

205-550-7

142-62-1

Acid lauric

205-582-1

143-07-7

Oleat de potasiu

205-590-5

143-18-0

Bicarbonat de sodiu

205-633-8

144-55-8

Acid oxalic

205-634-3

144-62-7

Chinolin-8-ol

205-711-1

148-24-3

Tiabendazol

205-725-8

148-79-8

Benzotiazol-2-tiol

205-736-8

149-30-4

Monuron

205-766-1

150-68-5

Rutosid

205-814-1

153-18-4

Acid glioxilic

206-058-5

298-12-4

Fenclorfos

206-082-6

299-84-3

Naled

206-098-3

300-76-5

Acid 5-clorosalicilic

206-283-9

321-14-2

Diuron

206-354-4

330-54-1

Tiocianat de potasiu

206-370-1

333-20-0

Diazinon

206-373-8

333-41-5

Acid decanoic

206-376-4

334-48-5

Cianamidă

206-992-3

420-04-2

Metronidazol

207-136-1

443-48-1

Cineol

207-431-5

470-82-6

7,8-dihidroxicumarină

207-632-8

486-35-1

Carbonat de sodiu

207-838-8

497-19-8

2-hidroxi-4-izopropil-2,4,6-cicloheptatrien-1-onă

207-880-7

499-44-5

Carvacrol

207-889-6

499-75-2

6.beta.-acetoxi-3beta-(beta.-D-glucopiranosiloxi)-8,14-dihidroxibufa-4,20,22-trienolidă/Scilirozid

208-077-4

507-60-8

Carbonat de bariu

208-167-3

513-77-9

3-acetil-6-metil-2H-piran-2,4(3H)-dionă

208-293-9

520-45-6

Osalmidă

208-385-9

526-18-1

2,6-Dimetoxi-p-benzochinonă

208-484-7

530-55-2

Acridin-3,6-diamină, diclorhidrat

208-515-4

531-73-7

Benzoat de sodiu

208-534-8

532-32-1

Dazomet

208-576-7

533-74-4

Hidrogenodicarbonat de trisodiu/Seschicarbonat de sodiu

208-580-9

533-96-0

Carbonat de argint

208-590-3

534-16-7

Crimidină

208-622-6

535-89-7

Diformiat de calciu

208-863-7

544-17-2

Acid miristic

208-875-2

544-63-8

1-izopropil-4-metilbiciclo[3.1.0]hexan-3-onă

208-912-2

546-80-5

1,3,4,6,8,13-hexahidroxi-10,11-dimetilfenantro[1,10,9,8-opq-ra]perilen-7,14-dionă/Hypericum perforatum

208-941-0

548-04-9

Clorură de [4-[4,4′-bis(dimetilamino)benzhidriliden]ciclohexa-2,5-dien-1-iliden]dimetilamoniu

208-953-6

548-62-9

Dibenzoat de zinc

209-047-3

553-72-0

Izotiocianat de metil

209-132-5

556-61-6

Clorhidrat de 4,4′-(4-iminociclohexa-2,5-dienilidenmetilen)dianilină

209-321-2

569-61-9

Clorură de [4-[alfa-[4-dimetilamino)fenil]benziliden]ciclohexa-2,5-dien-1-iliden]dimetilamoniu/Clorură de verde malahit

209-322-8

569-64-2

Benzoat de potasiu

209-481-3

582-25-2

(RS)-3-alil-2-metil-4-oxociclopent-2-enil-(1RS, 3RS;1RS,3RS)-2,2-dimetil-3-(2-metilprop-1-enil)-ciclopropancarboxilat (toți izomerii; raportul: 1:1:1:1:1:1:1:1)/Aletrin

209-542-4

584-79-2

Benzensulfonat de sodiu 3-(p-anilinofenilazo)/Galben metanil

209-608-2

587-98-4

Acid DL-lactic

209-954-4

598-82-3

BHC sau HCH/Hexaclorociclohexan

210-168-9

608-73-1

Acid DL-malic

210-514-9

617-48-1

N-(hidroximetil)acetamidă

210-897-2

625-51-4

Aldehidă succinică

211-333-8

638-37-9

2-fluoroacetamidă

211-363-1

640-19-7

Aldehidă ftalică

211-402-2

643-79-8

Acid 2-hidroxietansulfonic, compus cu 4,4′-[hexan-1,6-diilbis(oxi)]bis[benzencarboxamidină] (2:1)

211-533-5

659-40-5

Tetrahidro-2,5-dimetoxifuran

211-797-1

696-59-3

N-(diclorofluorometil)tio]ftalimidă

211-952-3

719-96-0

Dicloro-N-[(dimetilamino)sulfonil]fluoro-N-(p-tolil)metansulfenamidă/Tolilfluanid

211-986-9

731-27-1

Levonorgestrel

212-349-8

797-63-7

Hidroxil-2-piridonă

212-506-0

822-89-9

Acetat de 2,6-dimetil-1,3-dioxan-4-il

212-579-9

828-00-2

Terbutrin

212-950-5

886-50-0

Clorhidrat de proflavină

213-459-9

952-23-8

N′1-chinoxalin-2-ilsulfanilamidă, sarea de sodiu

213-526-2

967-80-6

Norbormidă

213-589-6

991-42-4

(hidroximetil)uree

213-674-8

1000-82-4

Diclofluanid

214-118-7

1085-98-9

Tiocianat de cupru

214-183-1

1111-67-7

Bromură de dodeciltrimetilamoniu

214-290-3

1119-94-4

Bromură de tetradoniu

214-291-9

1119-97-7

(1R-trans)-2,2-dimetil-3-(2-metilprop-1-enil)ciclopropancarboxilat de (1,3,4,5,6,7-hexahidro-1,3-dioxo-2H-izoindol-2-il)metil/d-Tetrametrin

214-619-0

1166-46-7

4,5-dicloro-3H-1,2-ditiol-3-onă

214-754-5

1192-52-5

Xilenol

215-089-3

1300-71-6

Bentonită

215-108-5

1302-78-9

Pentoxid de diarsen

215-116-9

1303-28-2

Trioxid de dibor

215-125-8

1303-86-2

Dihidroxid de calciu/hidroxid de calciu/var caustic/var nestins/lapte de var/var stins

215-137-3

1305-62-0

Oxid de calciu/var/var ars

215-138-9

1305-78-8

Hidroxid de potasiu

215-181-3

1310-58-3

Hidroxid de sodiu

215-185-5

1310-73-2

Acid silicic, sarea de potasiu/Silicat de potasiu

215-199-1

1312-76-1

Oxid de zinc

215-222-5

1314-13-2

Difosfură de dizinc

215-244-5

1314-84-7

Sulfură de zinc

215-251-3

1314-98-3

Tetraoxid de trimangan

215-266-5

1317-35-7

Oxid de cupru

215-269-1

1317-38-0

Oxid de dicupru

215-270-7

1317-39-1

Crezol

215-293-2

1319-77-3

Clorură de aluminiu, bazică

215-477-2

1327-41-9

Tetraborat de disodiu, anhidru

215-540-4

1330-43-4

Tetraborat de disodiu, decahidrat

215-540-4

1303-96-4

Trihidroxiclorură de dicupru

215-572-9

1332-65-6

Trioxid de crom

215-607-8

1333-82-0

Difluorură acidă de sodiu

215-608-3

1333-83-1

Acizi naftenici, sărurile de cupru

215-657-0

1338-02-9

2-Butanonă, peroxid

215-661-2

1338-23-4

Acizi naftenici

215-662-8

1338-24-5

Difluorură acidă de amoniu

215-676-4

1341-49-7

Acid silicic, sarea de sodiu

215-687-4

1344-09-8

Clorură de cupru (II)

215-704-5

1344-67-8

Diclorhidrat de N,N″-bis(2-etilhexil)-3,12-diimino-2,4,11,13-tetraazatetradecandiamidină

216-994-6

1715-30-6

Monolinuron

217-129-5

1746-81-2

Alcool 2,4-diclorobenzilic

217-210-5

1777-82-8

Lactat de etacridină

217-408-1

1837-57-6

4,4′-(2-etil-2-nitropropan-1,3-diil)bismorfolină

217-450-0

1854-23-5

Clorotalonil

217-588-1

1897-45-6

Acetat de dodecilamoniu

217-956-1

2016-56-0

Fluometuron

218-500-4

2164-17-2

Disulfură de alil și propil

218-550-7

2179-59-1

4-(2-nitrobutil)morfolină

218-748-3

2224-44-4

N-(3-aminopropil)-N-dodecilpropan-1,3-diamină

219-145-8

2372-82-9

Bromură de didecildimetilamoniu

219-234-1

2390-68-3

Tolnaftat

219-266-6

2398-96-1

Dioxalat, oxalat de bis[[4—[4-(dimetilamino)benzhidriliden]ciclohexa-2,5-dien-1-iliden]dimetilamoniu]

219-441-7

2437-29-8

Dodin

219-459-5

2439-10-3

2-bromo-1-(4-hidroxifenil)etan-1-onă

219-655-0

2491-38-5

2,2′-ditiobis[N-metilbenzamidă]

219-768-5

2527-58-4

2,2′-[metilenbis(oxi)]bisetanol

219-891-4

2565-36-8

Fentoat

219-997-0

2597-03-7

1,2-benzizotiazol-3(2H)-onă

220-120-9

2634-33-5

2,2′-[(1-metilproopan-1,3-diil)bis(oxi)]bis[4-metil-1,3,2-dioxaborinan]

220-198-4

2665-13-6

2-metil-2H-izotiazol-3-onă

220-239-6

2682-20-4

Difluorură de sulfuril

220-281-5

2699-79-8

1-amino-3-cloro-1,4-naftochinonă

220-529-2

2797-51-5

2-cloro-N-(hidroximetil)acetamidă

220-598-9

2832-19-1

Triclosen sodic

220-767-7

2893-78-9

Dicloroizocianurat de sodiu, dihidrat

220-767-7

51580-86-0

Clorpirifos

220-864-4

2921-88-2

Etilsulfat de mecetroniu

221-106-5

3006-10-8

Sulfat de dodeciletildimetilamoniu și etil

221-108-6

3006-13-1

Bis(triclorometil) sulfonă

221-310-4

3064-70-8

Sulfat de sodiu și 2-(2-dodeciloxietoxi)etil

221-416-0

3088-31-1

4-izopropil-m-crezol

221-761-7

3228-02-2

Diazotat de cupru

221-838-5

3251-23-8

Triclosan

222-182-2

3380-34-5

Temefos

222-191-1

3383-96-8

Tui-4(10)-enă

222-212-4

3387-41-5

Oct-1-en-3-ol

222-226-0

3391-86-4

5-cloro-2-[4-cloro-2[[[(3,4-diclorofenil)amino]carbonil]amino]fenoxi] benzensulfonat de sodiu

222-654-8

3567-25-7

(etilendioxi)dimetanol

222-720-6

3586-55-8

Clorofacinonă

223-003-0

3691-35-8

Dipirition

223-024-5

3696-28-4

Clorhexidină, diclorhidrat

223-026-6

3697-42-5

Benzoat de denatoniu

223-095-2

3734-33-6

2,4,6-triclorofenolat de sodiu

223-246-2

3784-03-0

1-oxid de piridin-2-tiol, sarea de sodiu

223-296-5

3811-73-2

Hexahidro-1,3,5-tris(3-metoxipropil)-1,3,5-triazină

223-563-6

3960-05-2

Acid 4-oxo-4-[(tributilstanil)oxi]but-2-enoic/Maleat de tributilstaniu

223-701-5

4027-18-3

3-Cloroaliloclorură de metenamină

223-805-0

4080-31-3

N-etilheptadecafluorooctansulfonamidă

223-980-3

4151-50-2

4-Hidroxibenzoat de izobutil/Izobutil paraben

224-208-8

4247-02-3

Salicilat de tributilstanil/Salicilat de tributilstaniu

224-397-7

4342-30-7

Benzoat de tributilstanil/Benzoat de tributilstaniu

224-399-8

4342-36-3

1-(3,4-dihidro-6-metil-2,4-dioxo-2H-piran-3-iliden)etanolat de sodiu

224-580-1

4418-26-2

Salicilat de dietilamoniu

224-586-4

4419-92-5

Dicarbonat de dimetil

224-859-8

4525-33-1

Farnesol

225-004-1

4602-84-0

2,2′,2″-(hexahidro-1,3,5-triazin-1,3,5-triil)trietanol

225-208-0

4719-04-4

Acid octilfosforic

225-218-5

4724-48-5

4-(metoxicarbonil)fenolat de sodiu

225-714-1

5026-62-0

Acid sulfamidic

226-218-8

5329-14-6

Citral

226-394-6

5392-40-5

Tetrahidro-1,3,4,6-tetracis(hidroximetil)imidazo[4,5-d]imidazol-2,5(1H,3H)-dionă

226-408-0

5395-50-6

Clorură de 1-benzil-3,5,7-triaza-1-azoniatriciclo[3.3.1.13,7]decan

226-445-2

5400-93-1

Clorură de dimetildioctilamoniu

226-901-0

5538-94-3

N-dodecilpropan-1,3-diamină

226-902-6

5538-95-4

Clorpirifos-metil

227-011-5

5598-13-0

N,N′-metilenbismorfolină

227-062-3

5625-90-1

Cumatetralil

227-424-0

5836-29-3

Terbutilazină

227-637-9

5915-41-3

(R)-p-menta-1,8-dienă

227-813-5

5989-27-5

Sulfat de 4-metoxibenzen-1,3-diamină

228-290-6

6219-67-6

Ditiocianat de metilen

228-652-3

6317-18-6

1,3-bis(hidroximetil)-5,5-dimetilimidazolidin-2,4-dionă

229-222-8

6440-58-0

Dodicin

229-930-7

6843-97-6

Acid malic

230-022-8

6915-15-7

(2-bromo-2-nitrovinil)benzen

230-515-8

7166-19-0

Clorură de didecildimetilamoniu

230-525-2

7173-51-5

(Z)-N-9-octadecenilpropan-1,3-diamină

230-528-9

7173-62-8

Bromură de benzildodecildimetilamoniu

230-698-4

7281-04-1

Prometrin

230-711-3

7287-19-6

Argint

231-131-3

7440-22-4

Bor

231-151-2

7440-42-8

Cupru

231-159-6

7440-50-8

Zinc

231-175-3

7440-66-6

Dioxid de sulf

231-195-2

7446-09-5

Sulfat de ditaliu

231-201-3

7446-18-6

Dihexa-2,4-dienoat de calciu

231-321-6

7492-55-9

Monoclorhidrat de chinină, dihidrat

231-437-7

6119-47-7

Iod

231-442-4

7553-56-2

Iod sub formă de iodofor

Amestec

39392-86-4

Complex al iodului în soluție cu detergenți neionici

Amestec

 

Polivinilpirolidonă iodată

Polimer

25655-41-8

Complex alchilarilpolieter alcool-iod

Polimer

 

Complex al iodului cu copolimer bloc etilenă-propilenă (pluronic)

Polimer

 

Complex al iodului cu polialchilenglicol

Polimer

 

Rășină iodurată/rășină anionică poliiodură

Polimer

 

Ortofosfat de trisodiu (TSP)

231-509-8

7601-54-9

Dioxid de siliciu –amorf

231-545-4

7631-86-9

Sulfit acid de sodiu

231-548-0

7631-90-5

Azotit de sodiu

231-555-9

7632-00-0

Peroxometaborat de sodiu/Perborat de sodiu, hidrat

231-556-4

7632 04 4

Clorură de hidrogen/Acid clorhidric

231-595-7

7647-01-0

Clorură de sodiu

231-598-3

7647-14-5

Bromură de sodiu

231-599-9

7647-15-6

Acid ortofosforic

231-633-2

7664-38-2

Fluorură de hidrogen/Acid fluorhidric

231-634-8

7664-39-3

Amoniac, anhidru

231-635-3

7664-41-7

Acid sulfuric

231-639-5

7664-93-9

Iodură de potasiu

231-659-4

7681-11-0

Sulfat acid de sodiu

231-665-7

7681-38-1

Fluorură de sodiu

231-667-8

7681-49-4

Hipoclorit de sodiu

231-668-3

7681-52-9

Disulfit de disodiu

231-673-0

7681-57-4

Tetrametrin

231-711-6

7696-12-0

Sulf

231-722-6

7704-34-9

Sulfat de fier

231-753-5

7720-78-7

Sulfat de fier/Sulfat feros, heptahidrat/Sulfat feric, heptahidrat

231-753-5

7782-63-0

Permanganat de potasiu

231-760-3

7722-64-7

Peroxid de hidrogen/Apă oxigenată

231-765-0

7722-84-1

Brom

231-778-1

7726-95-6

Peroxidisulfat de dipotasiu

231-781-8

7727-21-1

Azot

231-783-9

7727-37-9

Sulfat de zinc, heptahidrat

231-793-3

7446-20-0

7a-etildihidro-1H,3H,5H-oxazolo[3,4-c]oxazol

231-810-4

7747-35-5

Sulfit de sodiu

231-821-4

7757-83-7

Clorit de sodiu

231-836-6

7758-19-2

Clorură de cupru

231-842-9

7758-89-6

Sulfat de cupru

231-847-6

7758-98-7

Sulfat de cupru, pentahidrat

231-847-6

7758-99-8

Azotat de argint

231-853-9

7761-88-8

Tiosulfat de sodiu, pentahidrat

231-867-5

10102-17-7

Clorat de sodiu

231-887-4

7775-09-9

Peroxodisulfat disodic/Persulfat de sodiu

231-892-1

7775-27-1

Dicromat de potasiu

231-906-6

7778-50-9

Hipoclorit de calciu

231-908-7

7778-54-3

Hexahidro-1,3,5-trietil-1,3,5-triazină

231-924-4

7779-27-3

Clor

231-959-5

7782-50-5

Sulfat de amoniu

231-984-1

7783-20-2

Clorură de argint

232-033-3

7783-90-6

Bis(sulfat) de aluminiu și amoniu

232-055-3

7784-25-0

Sulfat de mangan

232-089-9

7785-87-7

Sulfat de mangan, tetrahidrat

232-089-9

10101-68-5

Monoclorură de iod

232-236-7

7790-99-0

Terpinol

232-268-1

8000-41-7

Ulei de soia

232-274-4

8001-22-7

Ulei de in

232-278-6

8001-26-1

Ulei de porumb

232-281-2

8001-30-7

Ulei de cocos

232-282-8

8001-31-8

Creozot

232-287-5

8001-58-9

Ulei de ricin

232-293-8

8001-79-4

Ulei de oase/Ulei animal

232-294-3

8001-85-2

Ulei de rapiță

232-299-0

8002-13-9

Piretrini și piretroizi

232-319-8

8003-34-7

Terpinol

8006-39-1

Ulei de terebentină

232-350-7

8006-64-2

Extract de usturoi

232-371-1

8008-99-9

Gudron de molid/Gudron de rășinoase

232-374-8

8011-48-1

Ceară de albine

232-383-7

8012-89-3

Uleiuri parafinice

232-384-2

8012-95-1

Uleiuri de avocado

232-428-0

8024-32-6

Extract de portocale, dulce

232-433-8

8028-48-6

Ulei de parafină (petrolat)

232-455-8

8042-47-5

Saponine

232-462-6

8047-15-2

Ulei de tal, rășină

232-484-6

8052-10-6

Asfalt/Bitum

232-490-9

8052-42-4

Copali

232-527-9

9000-14-0

Lignină

232-682-2

9005-53-2

Sulfat de aluminiu

233-135-0

10043-01-3

Acid boric

233-139-2

10043-35-3

Bis(sulfat) de aluminiu și potasiu/Alaun

233-141-3

10043-67-1

Dioxid de clor

233-162-8

10049-04-4

Sulfit de potasiu

233-321-1

10117-38-1

Hidrogeno-2,2′-metilenbis[4-clorofenolat] de sodiu

233-457-1

10187-52-7

2,2-dibromo-2-cianoacetamidă

233-539-7

10222-01-2

Sulfat de diargint(1+)

233-653-7

10294-26-5

Metafosfat de sodiu

233-782-9

10361-03-2

Oxină-cupru

233-841-9

10380-28-6

Resmetrin

233-940-7

10453-86-8

N,N′-etilenbis[N-acetilacetamidă]

234-123-8

10543-57-4

Dicromat de sodiu

234-190-3

10588-01-9

Carbendazim

234-232-0

10605-21-7

Hipoclorittetracis(fosfat) de tridecasodiu

234-307-8

11084-85-8

Acid boric natural

234-343-4

11113-50-1

Perborat de sodiu, tetrahidrat

234-390-0

10486-00-7

Acid perboric, sarea de sodiu

234-390-0

11138-47-9

Acizi naftenici, sărurile de zinc

234-409-2

12001-85-3

Octaborat de disodiu

234-541-0

12008-41-2

Octaborat de disodiu, tetrahidrat

234-541-0

12280-03-4

Clorură de [2H4]amoniu

234-607-9

12015-14-4

Pentahidroxiclorură de dialuminiu

234-933-1

12042-91-0

Difosfură de trimagneziu

235-023-7

12057-74-8

Toluensulfonat de sodiu

235-088-1

12068-03-0

Carbonat de cupru(II)-hidroxid de cupru(II) (1:1)

235-113-6

12069-69-1

Zineb

235-180-1

12122-67-7

Bromură de amoniu

235-183-8

12124-97-9

Heptaoxid de disodiu și tetrabor, hidrat

235-541-3

12267-73-1

Maneb

235-654-8

12427-38-2

Undecaoxid de dizinc și hexabor/Borat de zinc

235-804-2

12767-90-7

N-(hidroximetil)formamidă

235-938-1

13052-19-2

2,3,5,6-tetracloro-4-(metilsulfonil)piridină

236-035-5

13108-52-6

Nifurpirinol

236-503-9

13411-16-0

Piritionă de zinc

236-671-3

13463-41-7

Dioxid de titan

236-675-5

13463-67-7

Monoclorhidrat de dodecilguanidină

237-030-0

13590-97-1

Tetraoxid de dibor și bariu

237-222-4

13701-59-2

2-bifenilat de potasiu

237-243-9

13707-65-8

Tetrafluoroborat de amoniu

237-531-4

13826-83-0

Hipoclorit de litiu

237-558-1

13840-33-0

Acid ortoboric, sarea de sodiu

237-560-2

13840-56-7

Clorură de brom

237-601-4

13863-41-7

Bis(dietilditiocarbamat) de zinc

238-270-9

14324-55-1

(Benziloxi)metanol

238-588-8

14548-60-8

2,2′-oxibis[4,4,6-trimetil-1,3,2-dioxaborinan]

238-749-2

14697-50-8

Foximă

238-887-3

14816-18-3

Bis(1-hidroxi-1H-piridină-2-tionato-O,S)cupru

238-984-0

14915-37-8

Sulfat de bis(8-hidroxichinolil), sarea monopotasică

239-133-6

15077-57-3

Dibromopropionamidă

239-153-5

15102-42-8

Perborat de sodiu, monohidrat

239-172-9

10332-33-9

2,2′-metilenbis(6-bromo-4-clorofenol)

239-446-8

15435-29-7

Clorotoluron

239-592-2

15545-48-9

Carbonat de disodiu, compus cu apa oxigenată (2:3)

239-707-6

15630-89-4

p-cloro-m-crezolat de sodiu

239-825-8

15733-22-9

Cloraloză

240-016-7

15879-93-3

1-bromo-3-cloro-5,5-diemtilimidazolidin-2,4-dionă

240-230-0

16079-88-2

Acid (R)-2-(4-cloro-2-metilfenoxi)propionic

240-539-0

16484-77-8

Disulfit de dipotasiu

240-795-3

16731-55-8

Metomil

240-815-0

16752-77-5

Hexafluorosilicat de disodiu

240-934-8

16893-85-9

Acid hexafluorosilicic

241-034-8

16961-83-4

Benomil

241-775-7

17804-35-2

Acid D-gluconic, compusul cu N,N′-bis-(4-clorofenil)-3,12-diimino-2,4,11,13-tetraazatetradecandiamidină (2:1)

242-354-0

18472-51-0

O-5-fenilizoxazol-3-ilfosforotionat de O,O-dietil

242-624-8

18854-01-8

Clorură de benzoxoniu

243-008-1

19379-90-9

Hidroximetoxiacetat de metil

243-271-2

19757-97-2

p-[(diiodometil)sulfonil]toluen

243-468-3

20018-09-1

Hidroxid de cupru

243-815-9

20427-59-2

Oxid de argint

243-957-1

20667-12-3

Bis(bromoacetat) de 2-buten-1,4-diil

243-962-9

20679-58-7

Fosfură de aluminiu

244-088-0

20859-73-8

Tiocianat de (benzotiazol-2-iltio)metil

244-445-0

21564-17-0

Tetraclorvinfos

244-865-4

22248-79-9

Bendiocarb

245-216-8

22781-23-3

2,2-dimetil-3-(2-metil-prop-1-enil)ciclopropancarboxilat de 2-metil-4-oxo-3-(prop-2-inil)ciclopent-2-en-1-il/Praletrin

245-387-9

23031-36-9

(E,E)-hexa-2,4-dienoat de potasiu

246-376-1

24634-61-5

2-terț-butil-4-metoxifenol

246-563-8

25013-16-5

Bis(hidroximetil)uree

246-679-9

25155-29-7

.alfa.,.alfa.′.alfa.″-trimetil-1,3,5-triazin-1,3,5(2H,4H,6H)-trietanol

246-764-0

25254-50-6

2,2′-(octadec-9-enilimino)bisetanol

246-807-3

25307-17-9

2,2-dimetil-3-(2-metilprop-1-enil)ciclopropancarboxilat de 3-(but-2-enil)-2-metil-4-oxociclopent-2-enil/Cinerin 1

246-948-0

25402-06-6

2-dimetil-3-(metilpropenil)ciclopropancarboxilat de 3-fenoxibenzil/Fenotrin

247-404-5

26002-80-2

5-cloro-2-metil-2H-izotiazol-3-onă

247-500-7

26172-55-4

2-octil-2H-izotiazol-3-onă

247-761-7

26530-20-1

Acid dodecilbenzensulfonic

248-289-4

27176-87-0

Acid lauric, monoesterul cu glicerolul

248-337-4

27215-38-9

Neodecanoat de zinc

248-370-4

27253-29-8

Clorură de dodecil(etilbenzil)dimetilamoniu

248-486-5

27479-28-3

Cis-tricos-9-en

248-505-7

27519-02-4

Clorură de dimetiloctadecil[3-(trimetoxisilil)propil]amoniu

248-595-8

27668-52-6

N′-terț-butil-N-ciclopropil-6-(metiltio)-1,3,5-triazin-2,4-diamină

248-872-3

28159-98-0

(1R, 3R)-2,2-dimetil-3-(2-metilprop-1.enil)-ciclopropancarboxilat de (S)-3-alil-2-metil-4-oxociclopent-2-enil (doar 1R trans, izomer 1S)/S-Bioaletrin

249-013-5

28434-00-6

Bioresmetrin

249-014-0

28434-01-7

3-[3-(4′-bromo[1,1′-bifenil]-4-il)-3-hidroxi-1-fenilpropil]-4-hidroxi-2-benzopironă/Bromodiolonă

249-205-9

28772-56-7

Pirimifos-metil

249-528-5

29232-93-7

Heptadecafluorooctansulfonat de litiu

249-644-6

29457-72-5

5-bromo-5-nitro-1,3-dioxan

250-001-7

30007-47-7

3-[[(etilamino)metoxifosfinotioil]oxi]crotonat de trans-izopropil

250-517-2

31218-83-4

Acetat de (Z,E)-tetradeca-9,12-dienil

250-753-6

30507-70-1 (1)

Clorură de decildimetiloctilamoniu

251-035-5

32426-11-2

Bromocloro-5,5-diemtilimidazolidin-2,4-dionă

251-171-5

32718-18-6

Amitraz

251-375-4

33089-61-1

3-(4-izopropilfenil)-1,1-dimetiluree/Izoproturon

251-835-4

34123-59-6

2-(hidroximetilamino)etanol

251-974-0

34375-28-5

N-[3-(dodecilamino)propil]glicină

251-993-4

34395-72-7

2,6-diacetil-7,9-dihidroxi-8,9b-dimetildibenzofuran-1,3(2H,9bH)-dionă, sarea monosodică

252-204-6

34769-44-3

4-etoxicarbonilfenoxid de sodiu

252-487-6

35285-68-8

4-propoxicarbonilfenoxid de sodiu

252-488-1

35285-69-9

N-[[(4-clorofenil)amino]carbonil]-2,6-difluorobenzamidă

252-529-3

35367-38-5

1-[2-(aliloxi)-2-(2,4-diclorofenil)etil]-1H-imidazol/Imazalil

252-615-0

35554-44-0

(±)-1-(.beta.-aliloxi-2,4-diclorofeniletil)imidazol/Imazalil tehnic

Produs fitofarmaceutic

73790-28-0

Tiofosfat de S-[(6-cloro-2-oxooxazolo[4,5-b]piridin-3(2H)-il)metil] de O,O-dimetil/Azametifos

252-626-0

35575-96-3

2-bromo-2-(bromometil)pentandinitril

252-681-0

35691-65-7

Clorură de benzildimetiloleilamoniu

253-363-4

37139-99-4

Oxid de calciu și magneziu/calcar dolomitic

253-425-0

37247-91-0

Tetrahidroxid de calciu și magneziu/hidroxid de calciu și magneziu/calcar dolomitic hidratat

254-454-1

39445-23-3

Acid 2-fosfonobutan-1,2,4-tricarboxilic

253-733-5

37971-36-1

Sulfat de 4-metoxi-m-fenilendiamoniu

254-323-9

39156-41-7

N,N″-metilenbis[N′-[3-(hidroximetil)-2,5dioxoimidazoidin-4-il]uree]

254-372-6

39236-46-9

Dinocap

254-408-0

39300-45-3

2,2-dimetil-3-(2-metilprop-1-enil)ciclopropancarboxilat de.alfa.-ciano-3-fenoxibenzil

254-484-5

39515-40-7

(2E,4E)-11-metoxi-3,7,11-trimetildodeca-2,4-dienoat de izopropil/Metopren

254-993-2

40596-69-8

Clorură de dimetiltetradecil[3-(trimetoxisilil)propil]amoniu

255-451-8

41591-87-1

Amestec de cis- și trans-p-metan-3,8-diol/Citriodiol

255-953-7

42822-86-6

4,4-dimetiloxazolidină

257-048-2

51200-87-4

(1R-cis)-2,2-dimetil-3-(2-metilprop-1-enil)ciclopropancarboxilat de (1,3,4,5,6,7-hexahidro-1,3-dioxo-2H-izoindol-2-il)metil

257-144-4

51348-90-4

Ciano (3-fenoxibenzil)-2-(4-clorofenil)-3-metilbutirat/Fenvalerat

257-326-3

51630-58-1

N-acetil-N-butil-.beta.-alaninat de etil

257-835-0

52304-36-6

3-(2,2-diclorovinil)-2,2-dimetilciclopropancarboxilat de.alfa.-ciano-3-fenoxibenzil/Cipermetrin

257-842-9

52315-07-8

3-(2,2-diclorovinil)-2,2-dimetilciclopropancarboxilat de m-fenoxibenzil/Permetrin

258-067-9

52645-53-1

[1R-[1.alfa.(S*),3.alfa.]]-3-(2,2-dibromovinil)-2,2-dimetilciclopropancarboxilat de.alfa.-ciano-3-fenoxibenzil/Deltametrin

258-256-6

52918-63-5

Bis(2-etilhexanoato-O)-.mu.-oxodizinc

259-049-3

54262-78-1

2,2-diemtil-3-(2-metilprop-1-enil)ciclopropancarboxilat de 1-etinil-2-metilpent-2-enil/Empentrin

259-154-4

54406-48-3

Butilcarbamat de 3-iodo-2-propinil

259-627-5

55406-53-6

Sulfat de tetracis(hidroximetil)fosfoniu (2:1)

259-709-0

55566-30-8

3-(3-bifenil-4-il-1,2,3,4-tetrahidro-1-naftil)-4-hidroxicumarină/Difenacum

259-978-4

56073-07-5

4-hidroxi-3-(3-(4′-bromo-4-bifenilil)-1,2-3,4-tetrahidro-1-naftil)cumarină/Brodifacum

259-980-5

56073-10-0

[2-(2-butoxietoxi)etoxi]metanol

260-097-2

56289-76-0

Bromoacetat de 2-etoxietil

260-240-9

56521-73-4

N-octil-N′-[2-(octilamino)etil]etilendiamină

260-725-5

57413-95-3

1,2-benzizotiazol-3(2H)-onă, sarea de sodiu

261-184-8

58249-25-5

Azaconazol

262-102-3

60207-31-0

1-[[2.(2,4-diclorofenil)-4-propil-1,3-dioxolan-2-il]metil]-1H-1,2,4-triazol/Propiconazol

262-104-4

60207-90-1

N,N-bis(2-hidroxietil)undec-10-e namidă

262-114-9

60239-68-1

2-cloro-3-(fenilsulfonil)acrilonitril

262-395-8

60736-58-5

Fluorură de tetradecildimetilbenzilamoniu

61134-95-0

[1,1′-bifenil]-2-ol, clorurat

262-974-5

61788-42-9

Amine, alchili din acizii grași din uleiul de cocos

262-977-1

61788-46-3

Compuși de amoniu cuaternar, alchili derivați din seu hidrogenat trimetilați, cloruri

263-005-9

61788-78-1

Compuși de amoniu cuaternar, alchili derivați din acizi grași din uleiul de cocos trimetilați, cloruri

263-038-9

61789-18-2

Compuși de amoniu cuaternar, benzilalchili derivați din acizi grași din uleiul de cocos bis-hidroxietilați, cloruri

263-078-7

61789-68-2

Compuși de amoniu cuaternar, benzalchili derivați din acizi grași din uleiul de cocos dimetilați, cloruri

263-080-8

61789-71-7

Compuși de amoniu cuaternar, dialchili derivați din acizi grași din uleiul de cocos dimetilați, cloruri

263-087-6

61789-77-3

Compuși de amoniu cuaternar, bis-alchili derivați din seu hidrogenat dimetilați, cloruri

263-090-2

61789-80-8

Compuși de amoniu cuaternar, alchil de soia trimetilat, cloruri

263-134-0

61790-41-8

Etanol, 2,2′-iminobis-, derivați N-alchil de cocos

263-163-9

61791-31-9

1H-imidazol-1-etanol, derivați 4,5-dihidro-, 2-alchili derivați din acizi grași din ulei de pin

263-171-2

61791-39-7

Compuși de imidazoliu, 1-benzil-4,5-dihidro-1-(hidroxietil)-2-noralchil din ulei de cocos, cloruri

263-185-9

61791-52-4

Amine, N-oleo alchildipropilentri-

263-191-1

61791-57-9

Amine, N-alchiltrimetilendi-, din ulei de cocos

263-195-3

61791-63-7

Amine, N-alchiltrimetilendi- din ulei de cocos, acetați

263-196-9

61791-64-8

Compuși de amoniu cuaternar, benzil-C8-18-alchildimetil, cloruri

264-151-6

63449-41-2

4,5-dicloro-2-octil-2H-izotiazol-3-onă

264-843-8

64359-81-5

2-cloro-N[[[4-(trifluorometoxi)fenil]amino]carbonil]benzamidă

264-980-3

64628-44-0

Distilate (de petrol), naftenice ușoare, rafinate cu solvent

265-098-1

64741-97-5

Distilate (de petrol), ușoare hidrotratate

265-149-8

64742-47-8

N-(3,4-diclorofenil)-1,2,3,4-tetrahidro-6-hidroxi-1,3-dimetil-2,4-dioxopirimidin-5-carboxamidă

265-732-7

65400-98-8

[1R-[1.alfa.(S*),3-alfa.]]-3-(2,2-diclorovinil)-2,2-dimetilciclopropancarboxilat de.alfa.-ciano-3-fenoxibenzil

265-898-0

65731-84-2

Acizi de gudron de cărbune, brut

266-019-3

65996-85-2

Pudră de sticlă

266-046-0

65997-17-3

3,3′-metilenbis[5-metiloxazolidină]/Oxazolidină

266-235-8

66204-44-2

N-ciclopropil-1,3,5-triazin-2,4,6-triamină

266-257-8

66215-27-8

Betaine, alchili C12-C14 dimetilați

266-368-1

66455-29-6

2,2-diemtil-3-(1,2,2,2-tetrabromoetil)ciclopropancarboxilat de.alfa.-ciano-3-fenoxibenzil/Tralometrin

266-493-1

66841-25-6

2-cloro-N-(2,6-dimetilfenil)-N-(1H-pirazol-1-ilmetil)acetamidă

266-583-0

67129-08-2

Cis-4-[3-(p-terț-butilfenil)-2-metilpropil]-2,6-dimetilmorfolină/Fenpropimorf

266-719-9

67564-91-4

N-propil-N-[2-(2,4,6-triclorofenoxi)etil]-1H-inidazol-1-carboxamidă

266-994-5

67747-09-5

Acizi grași, C16-18 și C18 nesaturați, esteri metilici

267-015-4

67762-38-3

3-(2-cloro-3,3,3-trifluoroprop-1-enil)-2,2-dimetilciclopropancarboxilat de.alfa.-ciano-3-fenoxibenzil/Cihalotrin

268-450-2

68085-85-8

Bromură de dodeciletildiemtilamoniu/Laudacit

269-249-2

68207-00-1

Uleiuri de șist

269-646-0

68308-34-9

3-(2,2-diclorovinil)-2,2-dimetilciclopropancarboxilat de.alfa.-ciano-4-fluoro-3-fenoxibenzil/Ciflutrin

269-855-7

68359-37-5

Compuși de amoniu cuaternar, benzil-C12-18-alchildimetil, cloruri

269-919-4

68391-01-5

Compuși de amoniu cuaternar, di-C6-12-alchildimetil, cloruri

269-925-7

68391-06-0

Acid benzensulfonic, derivați C10-13 alchil, săruri de sodiu

270-115-0

68411-30-3

Compuși de amoniu cuaternar, benzil-C8-16-alchildimetil, cloruri

270-324-7

68424-84-0

Compuși de amoniu cuaternar, benzil-C12-16-alchildimetil, cloruri

270-325-2

68424-85-1

Betaine, alchili dimetilați din ulei de cocos

270-329-4

68424-94-2

Compuși de amoniu cuaternar, di-C8-10-alchildimetil, cloruri

270-331-5

68424-95-3

Acizi grași, din ulei de cocos, produse de reacție cu dietanolamina

270-430-3

68440-04-0

1-propanaminiu, derivați 3-amino-N,N,N-trimetil, N-acili cu C12-18, sulfați de metil

271-063-1

68514-93-2

Amide, din ulei de cocos, N,N-bis(2-hidroxietil)

271-657-0

68603-42-9

Compuși de amoniu cuaternar, (oxidi-2,1-etandiil)bis[alchildimetil din ulei de cocos], dicloruri

271-761-6

68607-28-3

Acid 9-octadecenoic (Z)-, sulfonat, săruri de potasiu

271-843-1

68609-93-8

Uree, produse de reacție cu formaldehida

271-898-1

68611-64-3

Compuși de imidazoliu, 1-[2-(carboximetoxi)etil]1-(carboximetil)-4,5-dihidro-2-noralchil din cocos, hidroxizi, săruri de sodiu

272-043-5

68650-39-5

Carbonatdihidroxid de bis(tetraamincupru)

272-415-7

68833-88-5

1-hidroxi-4-metil-6-(2,4,4-trimetilpentil)piridin-2(1H)-onă, compusul cu 2-aminoetanol (1:1)

272-574-2

68890-66-4

Amine, N-oleoalchil trimetilendi-, diacetați

272-786-5

68911-78-4

Quassia, extract de

272-809-9

68915-32-2

Acizi grași, C8-10

273-086-2

68937-75-7

Acid sulfuric, esteri mono-C12-18-alchil, săruri de sodiu

273-257-1

68955-19-1

Compuși de amoniu cuaternar, C12-18-alchil[etilfenil)metil]dimetil, cloruri

273-318-2

68956-79-6

Clorură de didecilmetil[3-(trimetoxisilil)propil]amoniu

273-403-4

68959-20-6

Compuși de amoniu cuaternar, benzil-C10-16-alchildimetil, cloruri

273-544-1

68989-00-4

Compuși de amoniu cuaternar, benzil-C12-18-alchildimetil, săruri cu 1,1-dioxid de 1,2-benzizotiazol-3(2H)-onă (1:1)

273-545-7

68989-01-5

N-(hidroximetil)glicinat de sodiu

274-357-8

70161-44-3

Amine, C10-16-alchildimetil, N-oxizi

274-687-2

70592-80-2

Bis(peroximonosulfat) bis(sulfat) de pentapotasiu

274-778-7

70693-62-8

Diclorură de N,N′-(decan-1,10-diildi-1(4H)-piridil-4-iliden)bis(octilamoniu)

274-861-8

70775-75-6

Clorură de 1,3-didecil-2-metil-1H-imidazol

274-948-0

70862-65-6

[2-(4-fenoxifenoxi)etil]carbamat de etil/Fenoxicarb

276-696-7

72490-01-8

Compuși de amoniu cuaternar, di-C8-18-alchildimetil, cloruri

277-453-8

73398-64-8

1-[hidroximetil)amino]propan-2-ol

278-534-0

76733-35-2

1-[(hidroximetil)-2,5-dioxoimidazolidin-4-il]-1,3-bis(hidroximetil)uree/Diazolidiniluree

278-928-2

78491-02-8

Bis[monoperoxiftalato(2-)-O1,OO]dihidrogen magnezat(2-) hexahidrat

279-013-0

114915-85-4

Monoperoxiftalat de magneziu, hexahidrat

279-013-0

84665-66-7

Clorură de tributiltetradecilfosfoniu

279-808-2

81741-28-8

(2-Butoxietoxi)metanol

281-648-3

84000-92-0

Zinc, complecși izodecanoat izononanoat, bazici

282-786-7

84418-73-5

Ienupăr, Juniperus communis, extract

283-268-3

84603-69-0

Laurus nobilis, extract

283-272-5

84603-73-6

Rozmarin, extract

283-291-9

84604-14-8

Eucaliptus globulus, extract

283-406-2

84625-32-1

Cinnamomum zeylanicum, extract

283-479-0

84649-98-9

Margosa, extract

283-644-7

84696-25-3

Lavandă, Lavandula angustifolia, extract

283-994-0

84776-65-8

Cimbru de câmp, Thymus serpyllum, extract

284-023-3

84776-98-7

Formaldehidă, produse de reacție cu dietilenglicolul

284-062-6

84777-35-5

Formamidă, produse de reacție cu formaldehida

284-064-7

84777-37-7

Glicină, N-(3-aminopropil)-, derivați N′-alchil cu C10-16

284-065-2

84777-38-8

Lămâie, extract

284-515-8

84929-31-7

Cimbru, Thymus vulgaris, extract

284-535-7

84929-51-1

Cuișor, extract

284-638-7

84961-50-2

Acizi de gudron, fracția polialchilfenol

284-893-4

84989-05-9

Melaleuca alternifolia, extract/Ulei de arbore de ceai australian

285-377-1

85085-48-9

6-oxid de 2,4,8,10-tetra(ter-butil)-6-hidroxi-12H-dibenzo[d.g][1,3,3]dioxafosfocin, sarea de sodiu

286-344-4

85209-91-2

Formaldehidă, produse de reacție cu propilenglicolul

286-695-3

85338-22-3

Stanan, tributil-, derivați mono(naftenoiloxi)

287-083-9

85409-17-2

Compuși de amoniu cuaternar, benzil-C12-14-alchildimetil, cloruri

287-089-1

85409-22-9

Compuși de amoniu cuaternar, C12-14-alchil[(etilfenil)metil]dimetil, cloruri

287-090-7

85409-23-0

Sulfat de [R-(Z)-3-[(12-hidroxi-1-oxo-9-octadecenil)amino]propiltrimetilamoniu și metil

287-462-9

85508-38-9

Acid benzensulfonic, derivați 4-C10-13-sec-alchil

287-494-3

85536-14-7

Guanidină, derivați N,N‴-1,3-propandiilbis-, N-alchil din ulei de cocos, diacetați

288-198-7

85681-60-3

Acizi sulfonici, C13-17-sec-alcan, săruri de sodiu

288-330-3

85711-69-9

[1.alfa.(S*), 3.alfa.].(±)-3-(2,2-diclorovinil)-2,2-dimetilciclopropancarboxilat de.alfa.-ciano-4-fluoro-3-fenoxibenzil

289-244-9

86560-93-2

Chrysanthemum cinerariaefolium, extract

289-699-3

89997-63-7

Cymbopogon nardus, extract

289-753-6

89998-15-2

Lavandă, Lavandula angustifolia, extract

289-995-2

90063-37-9

Litsea cubeba, extract

290-018-7

90063-59-5

Mentha arvensis, extract

290-058-5

90063-97-1

Pelargonium graveolens, extract

290-140-0

90082-51-2

Acid benzensulfonic, derivați mono-C10-14-alchil, compuși cu 1H-benzimidazol-2-il-carbamat de metil

290-651-9

90194-41-5

Cupru, complecși cu EDTA

290-989-7

90294-99-8

Formaldehidă, produse de reacție cu propanolamina

291-325-9

90387-52-3

Uree, N,N′-bis(hidroximetil)-, produse de reacție cu 2-(2-butoxietoxi)-etanol, etilenglicol și formaldehida

292-348-7

90604-54-9

Compuși de amoniu cuaternar, benzil-C8-18-alchildimetil, bromuri

293-522-5

91080-29-4

Brad, Abies sibirica, extract

294-351-9

91697-89-1

Ienupăr, Juniperus mexicana, extract

294-461-7

91722-61-1

Lavandă, Lavandula hybrida, extract/Ulei de lavandă

294-470-6

91722-69-9

Amine, N-(3-aminopropil)-N′-alchiltrimetilendi- din ulei de cocos, monoacrilate

294-702-6

91745-32-3

Cymbopogon winterianus, extract

294-954-7

91771-61-8

Lemongrass (Cymbopogon flexuosus)

295-161-9

91844-92-7

Ulei de parafină (de petrol), ușor

295-550-3

92062-35-6

N-[3-(dodecilamino)propil]glicină, clorhidrat

298-216-5

93778-80-4

Bis(2,6-diacetil-7,9-dihidroxi-8,9b-dimetil-1,3(2H,9bH)-dibenzofurandionato-O2,O3)cupru

304-146-9

94246-73-8

Lămâie, extract

304-454-3

94266-47-4

Pin, extract

304-455-9

94266-48-5

Sulfat de trimetil-3-[(1-oxo-10-undecenil)amino]propilamoniu și metil

304-990-8

94313-91-4

Mentă pipărată, americană, extract

308-770-2

98306-02-6

Compuși de amoniu cuaternar, [2-[2-[carboxietil)(2-hidroxietil)amino]]-2-oxoetil] alchildimetil din ulei de cocos, hidroxizi, săruri interne

309-206-8

100085-64-1

Știulete de porumb, pulbere

310-127-6

999999-99-4

Suc natural de lămâie (filtrat)

310-127-6

999999-99-4

Hedera helix

310-127-6

999999-99-4

Ulei de ceapă

310-127-6

999999-99-4

Thuja occidentalis

310-127-6

999999-99-4

Salvia officinalis

310-127-6

999999-99-4

Hyssopus officinalis

310-127-6

999999-99-4

Chrysanthemum vulgare

310-127-6

999999-99-4

Artemisia absinthium

310-127-6

999999-99-4

Achillea millefolium

310-127-6

999999-99-4

Origanum vulgare

310-127-6

999999-99-4

Majorana hortensis

310-127-6

999999-99-4

Origanum majorano

310-127-6

999999-99-4

Rosmarinus officinalis

310-127-6

999999-99-4

Satureja hortensis

310-127-6

999999-99-4

Uritica dioica

310-127-6

999999-99-4

Aesculus hippocastanum

310-127-6

999999-99-4

Symphytum officinale

310-127-6

999999-99-4

Equiseturn arvense

310-127-6

999999-99-4

Sambucus nigra

310-127-6

999999-99-4

1-(3,5-dicloro-4-(1,1,2,2-tetrafluoroetoxi)fenil)-3-(2,6-difluorobenzoil)uree/Hexaflumuron

401-400-1

86479-06-3

1,3-dicloro-5-etil-5-metilimidazolidin-2,4-dionă

401-570-7

89415-87-2

1-(4-clorofenil)-4,4-dimetil-3-(1,2,4-triazol-1-ilmetil)pentan-3-ol/Tebuconazol

403-640-2

107534-96-3

Produse de reacție a acidului glutamic cu N-(C12-14-alchil)propilendiamina

403-950-8

164907-72-6

Amestec de: bis(2-etilhexil)fosfat de (C8-18)alchilbis(2-hidroxietil)amoniu, 2-etilhexilhidrogenofosfat de (C8-18)alchilbis(2-hidroxietil)amoniu

404-690-8

68132-19-4

(4-etoxifenil)(3-(4-fluoro-3-fenoxifenil)propil)dimetilsilan

405-020-7

105024-66-6

Trans-2-(2,2-diclorovinil)-3,3-dimetilciclopropancarboxilat de 2,3,5,6-tetrafluorobenzil/Transflutrin

405-060-5

118712-89-3

5,5-dimetil-perhidro-pirimidin-2-onă.alfa.-(4-trifluorometilstiril)-.alfa.-(4-trifluorometil)cinamilidenhidrazonă/Hydrametilnon

405-090-9

67485-29-4

3-fenoxibenzil-2-(4-etoxifenil)-2-metilpropileter/Etofenprox

407-980-2

80844-07-1

Acid 6-(ftalimido)peroxihexanoic

410-850-8

128275-31-0

3-oxo-1,2-(2H)-benzizotiazol-2-idă de litiu

411-690-1

111337-53-2

Metil neodecanamidă

414-460-9

105726-67-8

Amestec de: (Z)-(1R,3R)-[(S)-3-(2-cloro-3,3,3-trifluoro-prop-1-enil)]-2,2-dimetilciclopropancarboxilat de alfa-ciano-3-fenoxibenzil; (Z)-(1S,3S)-[(R)-3-(2-cloro-3,3,3-trifluoro-prop-1-enil)]-2,2-dimetilciclopropancarboxilat de alfa-ciano-3-fenoxibenzil/Lambda cihalotrin

415-130-7

91465-08-6

1-(4-(2-cloro-a.a.a-p-trifluorotoliloxi)-2-fluorofenil)-3-(2,6-difluorobenzolil)uree/Flufenoxuron

417-680-3

101463-69-8

2-butil-benzo[d]izotiazol-3-onă

420-590-7

04299-07-4

Tetraclorodecaoxid complex

420-970-2

92047-76-2

Amestec de: cis-4-hidroxi-3-(1,2,3,4-tetrahidro-3-(4-(4-trifluorometilbenziloxi)fenil)-1-naftil)cumarină; trans-4-hidroxi-3-(1,2,3,4-tetrahidro-3-(4-(4-trifluorometilbenziloxi)fenil)-1-naftil)cumarină/Flocumafen

421-960-0

90035-08-8

2-(2-hidroxietil)piperidin-1-carboxilat de sec-butil/Icaridină

423-210-8

119515-38-7

N-ciclohexil-S,S-dioxobenzo[b]tiofen-2-carboxamidă

423-990-1

149118-66-1

Fipronil

424-610-5

120068-37-3

Clorură de cis-1-(3-cloroalil)-3,5,7-triaza-1-azoniadamantan

426-020-3

51229-78-8

1-(6-cloropiridin-3-ilmetil)-N-nitroimidazolidin-2-ilidenamină/Imidacloprid

428-040-8

138261-41-3

Tiametoxam

428-650-4

153719-23-4

[2,4-dioxo-(2-propin-1-il)imidazolidin-3-il]metil-(1R)-cis-crisantemat; [2,4-dioxo-(2-propin-1-il)imidazolidin-3-il]metil-(1R)-trans-crisantemat/Imiprotrin

428-790-6

72963-72-5

5-cloro-2-(4-clorfenoxi)fenol

429-209-0

3380-30-1

2-(1-metil-2-(fenoxi-fenoxi)-etoxi)-piridină/Piriproxifen

429-800-1

95737-68-1

4-oxid de 3-benzo(b)tien-2-il-5,6-dihidro-1,4,2-oxatiazină

431-030-6

163269-30-5

Produse de reacție a diizopropanolaminei cu formaldehida (1:4)

432-440-8

220444-73-5

Disulfură de clorometil și n-octil

432-680-3

180128-56-7

Produse de reacție a adipatului de dimetil, glutaratului de dimetil, cuccinatului de dimetil cu apa oxigenată/Perestan

432-790-1

 

Bis-(3-aminopropil)octilamina

433-340-7

86423-37-2

(E)-1-(2-cloro-1,3-tiazol-5-ilmetil)-3-metil-2-nitroguanidină/Clotianidin

433-460-1

210880-92-5

(E)-2-octadecenal

Nu este alocat încă

51534-37-3

(E,Z)-2,13-octadecadienal

Nu este alocat încă

99577-57-8

Sticlă de argint-zinc-aluminiu-fosfat boric/Oxid de sticlă, cu conținut de argint și zinc

Nu este alocat încă

398477-47-9

Fosfat de argint, de sodiu, de zirconiu, acid fosforic (fosfat de hidrogen)

Nu este alocat încă

 

Paraformaldehidă

 

30525-89-4

Acid peroxioctanoic

 

33734-57-5

Miristilbromură de izochinolină

 

51808-87-8

Clorhidrat de 9-aminoacridină, monohidrat

 

52417-22-8

Fosfat de trisodiu clorurat

 

56802-99-4

1-oxid de ciclohexilhidroxidiazen, sarea de potasiu

 

66603-10-9

(1S,2R,5S)-2-izopropenil-5-metilciclohexanol

 

104870-56-6

Silice, amorfă, necristalină

 

112945-52-5

Capsaicinat de denatoniu

 

192327-95-0

Tris(N-ciclohexildiazeniudioxi)aluminiu

 

312600-88-7

Bis[1-ciclohexil-1,2-di(hidroxi-.kappa.O)diazeniuato(2-)]-cupru

 

312600-89-8

Produs de reacție a uleiurilor eterice cu ozonul in-situ [Factor de aer liber (OAF)]

 

 

Zeolit de argint A

 

 

Borosilicat de sodiu și argint

 

 

5-Cloro-2-(clorofenoxi)fenol

 

 

Clorură de benzil-lauril-dimetil-miristilamoniu/Clorură de lauril-miristil dimetil benzil amoniu

 

 

[(1,2-Etandiilbis(carbamoditioat)](2-) mangan în amestec cu [(1,2-etandiilbis(carbamoditioat)](2-)zinc/Mancozeb

Produs fitofarmaceutic

8018-01-7

Acid clorosulfonic

Produs fitofarmaceutic

17172-27-9

2-bromo-1-(2,4-diclorofenil)vinil dietil fosfat/bromfenvinfos

Produs fitofarmaceutic

33399-00-7

(2E,4E)-3,7,11-trimetildodeca-2,4-dienoat de etil/Hidropren

Produs fitofarmaceutic

41096-46-2

Dioxid de siliciu/Kieselgur

Produs fitofarmaceutic

61790-53-2

.alfa.,.alfa.,alfa.-trifluoro-N-metil-4,6-dinitro-N-(2,4,6-tribromofenil)-o-toluidină/Brometalin

Produs fitofarmaceutic

63333-35-7

S-Metopren/(S-(E,E)-11-metoxi-3,7,11-trimetildodeca-2,4-dienoat de izopropil

Produs fitofarmaceutic

65733-16-6

S-Hidropren/(S-(E,E)-3,7,11-trimetildodeca-2,4-dienoat de etil

Produs fitofarmaceutic

65733-18-8

Esfenvalerat/(S)-2-(4-clorofenil)-3-metilbutirat de (S)-.alfa.-ciano-3-fenoxibenzil

Produs fitofarmaceutic

66230-04-4

3-(2,2-dicloroetenil)-2,2-diclorovinil)-2,2-dimetilciclopropancarboxilat de [1-alfa.(S*),3.alfa.]-(.alfa.)-ciano-(3-fenoxifenil)metil/alfa-Cipermetrin

Produs fitofarmaceutic

67375-30-8

Abamectin (Amestec de Avermectin B1a: > 80 %, Einecs 265-610-3 și Avermectin B1b: < 20 % Einecs 265-611-9)

265-610-3

71751-41-2

Acid ciclopropancarboxilic, ester de 3- [(1Z)-2-cloro-3,3,3-trifluoro-1-propenil-2,2-dimetil-, (2-metil[1,1′-bifenil]-3-ilmetil, (1R,3R)-rel-/Bifentrin/Bifenat

Produs fitofarmaceutic

82657-04-3

N-(2-[(2,6-Dimetil)fenil)amino)-2-oxoetil)-N,N-dietil benzenmetanaminiumzaharidă/Zaharidă de denatoniu

Produs fitofarmaceutic

90823-38-4

.alfa.-(4-clorofenil)-.alfa.-(1-ciclopropiletil)-1H-1,2,4-triazol-1-etanol/Ciproconazol

Produs fitofarmaceutic

94361-06-5

3-(3-(4′-bromo-(1,1′-bifenil)-4-il)-1,2,3,4-tetrahidro-1-naftil)-4-hidroxibenzotiopiran-2-onă/3-[(RS,3RS;1RS,3RS)-3-(4′-bromobifenil-4-il-1,2,3,4-tetrahidro-1-naftil)-4-hidroxi-1-benzotin-2-onă/Difetialonă

Produs fitofarmaceutic

104653-34-1

Triacetat de guazatină

Produs fitofarmaceutic

115044-19-4

4-bromo-2-(4-clorofenil)-1-(etoximetil)-5-(trifluorometil)-1H-pirol-3-carbonitril/Clorfenapir

Produs fitofarmaceutic

122453-73-0

Complex de silicat de aluminiu, sodiu și argint/Zeolit de argint

Produs fitofarmaceutic

130328-18-6

Complex de silicat de aluminiu, sodiu, argint și cupru/Zeolit argint cupru

Produs fitofarmaceutic

130328-19-7

Complex de silicat de aluminiu, sodiu, argint și zinc/Zeolit argint zinc

Produs fitofarmaceutic

130328-20-0

Clorură de N-izononil-N,N-dimetil-N-decilamoniu

Produs fitofarmaceutic

138698-36-9

N-[(6-cloro-3-piridinil)metil)-N′-ciano-N-metiletanimidamidă/Acetamiprid

Produs fitofarmaceutic

160430-64-8

(1R).cis,trans-2,2-dimetil-3-(2-metilprop-1-enil)ciclopropancarboxilat de 3-fenoxibenzil/d-Fenotrină

Produs fitofarmaceutic

188023-86-1

Amestec de 5-hidroximetoximetil-1-aza-3,7-dioxabiciclo(3.3.0)octan (CAS 59720-42-2, 16,0 %), 5-hidroxi-1-aza-3,7-dioxabiciclo(3.3.0)octan (Einecs 229-457-6, 28,8 %) și 5-hidroxipoli[metilenoxi]metil-1-aza-3,7-dioxabiciclo(3.3.0)octan (CAS 56709-13-8; 5,2 %) în apă (50 %)

Produs fitofarmaceutic

 

3-(2,2-dicloroetenil)-2,2-diclorovinil)-2,2-dimetilciclopropancarboxilat de [1-alfa.(S*),3-alfa.]-(.alfa.)-ciano-(3-fenoxifenil)metil

Produs fitofarmaceutic

 

S-Cifenotrin

Produs fitofarmaceutic

 

(RS)-3-alil-2-metil-4-oxociclopent-2-enil-(1R,3R)-2,2-dimetil-3-(2-metilprop-1-enil)-ciclopropancarboxilat (amestec de 2 izomeri: 1R trans:1RS doar 1:1)/d-trans-Aletrin

Produs fitofarmaceutic

 

(RS)-3-alil-2-metil-4-oxociclopent-2-enil-(1R,3R;1R,3S)-2,2-dimetil-3-(2-metilprop-1-enil)-ciclopropancarboxilat (amestec de 4 izomeri: 1R trans, 1R:1RS trans, 1S:1R cis, 1R:1R cis, 1S 4:4:1:1)/d-Aletrin

Produs fitofarmaceutic

 

(RS)-3-alil-2-metil-4-oxociclopent-2-enil-(1R,3R)-2,2-dimetil-3-(2-metilprop-1-enil)-ciclopropancarboxilat (amestec de 2 izomeri: 1R trans:1R/S doar 1:3)/Esbiotrin

Produs fitofarmaceutic

 

Spinosad: produs de fermentație a microorganismelor din sol, ce conține Spinosyn A și Spinosyn D

Produs fitofarmaceutic

 

Butoxipropilenglicol

Polimer

9003-13-8

Polidimetilsiloxan

Polimer

9016-00-6

Polimer de N-metilmetanamină (Einecs 204-697-4cu (clorometil)-oxiran (Einecs 203-439-8)/Clorură de amoniu cuaternar polimerică

Polimer

25988-97-0

Polimer de N,N,N,N-tetrametil-etan-1,2-diamină și (clorometil)-oxiran

Polimer

25988-98-1

Homopolimer de metacrilat de 2-terț-butilaminoetil (Einecs 223-228-4)

Polimer

26716-20-1

Polimer de formaldehidă și acroleină

Polimer

26781-23-7

Monoclorhidrat de polimer de N,N‴-1,6-hexandiilbis[N′-cianoguanidină] (Einecs 240-032-4) și hexametilendiamină (Einecs 204-679-6)/Polihexametilen biguanidă (monomer: monoclorhidrat de 1,5-bis(trimetilen)-guanilguanidiniu)

Polimer

27083-27-8/32289-58-0

Polimer de N,N,N′,N′-tetrametil-1,6-hexandiamină și 1,6-diclorohexan

Polimer

27789-57-7

Poli(clorură de hexametilendimetilamoniu)/Poli[clorură de (dimetilimino)-1,6-hexandiil]

Polimer

28728-61-2

N,N,N′,N′-tetrametiletilendiaminbis(2-cloroetil)eter, copolimer

Polimer

31075-24-8

Poli(clorură de hexametilendiaminguanidiniu)

Polimer

57028-96-3

Poli(hexametilenbiguanidă)

Polimer

91403-50-8

Poli(oxi-1,2-etandiil),.alfa.-[2-(didecilmetilamonio)etil]-.omega.-hidroxi-, propanoat (sare)

Polimer

94667-33-1

N,N-didecil(N-metil-poli(oxietil)propionat de amoniu/1-decanamoniu, N-decil-N-(2-hidroxietil)-N-metil, propanoat (sare)

Polimer

107879-22-1

Copolimer de 2-propenal și propan-1,2-diol

Polimer

191546-07-3

Borat de N-didecil-N-dipolietoxiamoniu/Borat de didecilpolioxietilamoniu

Polimer

214710-34-6

Oligo(clorură de 2-(2-etoxi)etoxietilguanidiniu)

Polimer

374572-91-5

Tributilstaniu, copolimer (TBT-copolimer)

Polimer

 

Alcool gras poliglicol eter

Polimer

 

Poli(clorură de vinil-co-izobutil vinil eter-co-N-vinil, bromură de N′-dimetil și octil propil diamină)

Polimer

 

Rășină poliglicolpoliaminică

Polimer

 

Lignosulfonat de sodiu

Natural Polimer

8061-51-6

Neem/Neem-Vital

Ulei natural

5945-86-8

Ulei de Pinus pumilio

Ulei natural

8000-26-8

Ulei de cedru

Ulei natural

8000-27-9

Ulei de lavandă

Ulei natural

8000-28-0

Ulei de citronella

Ulei natural

8000-29-1

Ulei eteric de Eugenia caryphyllus

Ulei natural

8000-34-8

Ulei de geranium

Ulei natural

8000-46-2

Ulei de eucalipt

Ulei natural

8000-48-4

Ulei de portocale

Ulei natural

8000-57-9

Ulei de pin

Ulei natural

8002-09-3

Ulei de piper negru

Ulei natural

8006-82-4

Ulei de mentă pipărată

Ulei natural

8006-90-4

Ulei de „lemongrass”

Ulei natural

8007-02-1

Ulei de purecariță

Ulei natural

8007-44-1

Ulei de cimbru

Ulei natural

8007-46-3

Ulei de coriandru

Ulei natural

8008-52-4

Ulei de mentă

Ulei natural

8008-75-5

Ulei de Valeriana officinalis

Ulei natural

8008-88-6

Ulei de „cajuput”

Ulei natural

8008-98-8

Ulei de fructe de ienupăr

Ulei natural

8012-91-7

Ulei de chiparos

Ulei natural

8013-86-3

Ulei de paciuli

Ulei natural

8014-09-3

Ulei de chimion

Ulei natural

8014-13-9

Ulei de „palmarosa”

Ulei natural

8014-19-5

Ulei de rută

Ulei natural

8014-29-7

Ulei de Basilicum Ocimum basilium

Ulei natural

8015-73-4

Ulei de lemn de trandafir/Ulei de „bois de rose”

Ulei natural

8015-77-8

Ulei de țelină

Ulei natural

8015-90-5

Ulei de mușețel

Ulei natural

8015-92-7

Ulei de frunze de cuișor (Eugenia caryophyllus)

Ulei natural

8015-97-2

Ulei de „melaleuca”

Ulei natural

68647-73-4

Ulei de Litsea cubeba

Ulei natural

68855-99-2

Ulei de izmă

Ulei natural

68917-18-0

Ulei de cedru (ulei de cedru Texas, ulei de Juniperus mexicana, 22 %)

Ulei natural

68990-83-0

Extract cu citrice din semințe de tabebuia avellanedae

Ulei natural

 

Ulei eteric din cymbopogon winterianus

Ulei natural

 

Allium sativum și Allium cepa

Ulei natural

 

Ulei eteric din cinnamomum zeylanicum

Ulei natural

 

Ulei de cuișor [principalele componente: eugenol (83,8 %), Cariofilenă (12,4 %), acetat de eugenol (0,4 %)]

Ulei natural

 

Ulei parfumat din ace de brad: [ulei eteric, principalele componente: ulei de terebentină, (30-37,5 %), terpineol (15-20 %), acetat de izobornil (15-20 %), beta pinen (12,5-15 %), alfa pinen (7-10 %), cumarină (1-3 %), fracție de terpineol (1-3 %), capronat de alil (1-3 %)]

Ulei natural

 

Esență de parfum „Spring Fresh”: ulei eteric: principalele componente: citral-dietilacetal (Citratal) (1-3 %), Citronelol (1-3 %), Ylanat (1-3 %), Hivertal (1-3 %), capronat de alil (1-3 %)

Ulei natural

 

Ulei de trandafiri

Ulei natural

 

Piretrini naturali

Extract natural

 

Extract de turbă

Extract natural

 

Clorură de alchil-benzil-dimetilamoniu/Clorură de benzalconiu

Amestec

8001-54-5

Cetrimidă

Amestec

8044-71-1

Amestec de clorură de 3,6-diamino-10-metilacridiniu (Einecs 201-668-8) și 3,6-acridinamină/Acriflavină

Amestec

8048-52-0

Amestec de [(clorură de 3,6-diamino-10-metilacridiniu (Einecs 201-668-8) și 3,6-acridinamină) clorhidrat]/Acriflavină HCl

Amestec

8063-24-9

Zaharinat de benzalconiu/o-sulfobenzimidat de benzalconiu

Amestec

39387-42-3

Amestec de 5-cloro-2-metil-2H-izotiazol-3-onă (Einecs 247-500-7) și 2-metil-2H-izotiazol-3-onă (Einecs 220-239-6)

Amestec

55965-84-9

Siloxani și siliconi, di-Me, preoduse de reacție cu silice/Silice sublimată și tratată

Amestec

67762-90-7

Amestec de reacție din esteri amestecați ai acizilor grași (C6-18, derivați din ulei de cocos) cu acidul acetic și 2,2′-metilenbis(4-clorofenol)

Amestec

106523-52-8

Amine, n-C10-16-alchilmetilendi-, produse de reacție cu acidul cloroacetic

Amestec

139734-65-9

Ioduri de amoniu cuaternar

Amestec

308074-50-2

Produse de reacție ale 5,5-dimetilhidantoinei cu formaldehidă

Amestec

 

Produse de reacție ale 2-(2-butoxietoxi)etanolului cu formaldehidă

Amestec

 

Produse de reacți ale etilenglicolului cu formaldehidă

Amestec

 

Produse de reacție ale ureei cu etilenglicol și formaldehidă

Amestec

 

Produse de reacție ale cloroacetamidei cu 2(2-butoxietoxi)etanol și formaldehidă

Amestec

 

Amestec de 1-fenoxipropan-2-ol (Einecs 212-222-7) și 2-fenoxipropanol (Einecs 224-027-4)

Amestec

 

Clor activ: fabricat prin reacția acidului hipocloros cu hipocloritul de sodiu produs in situ

Amestec

 

Săruri de potasiu ale acizilor grași (C15-21)

Amestec

 

Cupru Acypetax

Amestec

 

Zinc Acypetax

Amestec

 

Feromon de molii: componente: E,Z-octadecadi-2,13-enal (75 %) și E-octadec-2-enal (25 %)

Amestec

 

Amestec de trioxid de crom (Einecs 215-607-8; 34,2 %), pentoxid de diarsen (Einecs 215-116-9; 24,1 %), oxid de cupru(II) (Einecs 215-269-1; 13,7 %), apă (Einecs 231-791-2; 28 %)

Amestec

 

Amestec de clorometilizotiazolinonă, etandiilbisoxibismetanol și metilizotiazolinonă

Amestec

 

Amestec de brom (Einecs 231-778-1) și acid hipobromos (nr. CAS: 13517-11-8) fabricat în situ

Amestec

 

Produse de fermentație naturală a plantelor în apă, cu conținut de sulf

Amestec

 

Compuși de amoniu cuaternar: [benzilalchildimetil(alchili C8-22, saturați și nesaturați, alchili din seu, alchili din ulei de cocos și alchili din soia), cloruri, bromuri sau hidroxizi]/BKC

Amestec de substanțe din lista Einecs

 

Compuși de amoniu cuaternar: [dialchildimetil(alchil C6-18, saturat și nesaturat, oleoalchil, alchil din ulei de cocos și alchil din soia), cloruri, bromuri sau metilsulfați]/DDAC

Amestec de substanțe din lista Einecs

 

Compuși de amoniu cuaternar: [alchiltrimetil(alchil C8-18, saturat și nesaturat, oleoalchil, alchil din ulei de cocos și alchil din soia), cloruri, bromuri sau metilsulfați]/TMAC

Amestec de substanțe din lista Einecs

 

Bacillus thuringiensis

Microorganism

68038-71-1

Bacillus sphaericus

Microorganism

143447-72-7

Bacillus thuringiensis + D381is subspecia Israelensis

Microorganism

 

Bacillus thuringiensis var. Kurstaky

Microorganism

 

Bacillus thuringiensis subsp. Israelensis serotip H14

Microorganism

 

Bacillus thuringiensis var. Israelensis

Microorganism

 

Bacillus subtilis

Microorganism

 


(1)  Conform registrului FESI, această substanță are, de asemenea, și un alt număr CAS (31654-77-0).


ANEXA II

SUBSTANȚE ACTIVE INCLUSE ÎN PROGRAMUL DE REVIZUIRE

Substanță

Stat membru raportor

Numărul CE

Numărul CAS

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

Formaldehidă

DE

200-001-8

50-00-0

1

2

3

4

5

6

 

 

9

 

11

12

13

 

 

 

 

 

 

20

 

22

23

2-(2-butoxietoxi)etil 6-propilpiperonil eter/Butoxid de piperonil

EL

200-076-7

51-03-6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

19

 

 

 

 

Bronopol

ES

200-143-0

52-51-7

1

2

3

4

 

6

7

 

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

22

 

Oxid de difenoxarsin-10-il

FR

200-377-3

58-36-6

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clorocrezol

FR

200-431-6

59-50-7

1

2

3

4

 

6

 

 

9

10

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diclorvos

IT

200-547-7

62-73-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

Etanol

EL

200-578-6

64-17-5

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acid formic

BE

200-579-1

64-18-6

1

2

3

4

5

6

 

 

9

 

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acid benzoic

DE

200-618-2

65-85-0

1

2

3

4

 

6

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

Propan-2-ol

DE

200-661-7

67-63-0

1

2

3

4

5

6

 

 

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acid salicilic

LT

200-712-3

69-72-7

1

2

3

4

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propan-1-ol

DE

200-746-9

71-23-8

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acid cianhidric

CZ

200-821-6

74-90-8

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

14

 

 

 

18

 

 

 

 

 

Oxid de etilenă

N

200-849-9

75-21-8

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

1,3-dibromo-5,5-dimetilhidantoină

NL

201-030-9

77-48-5

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acid citric

BE

201-069-1

77-92-9

1

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Linalol

DK

201-134-4

78-70-6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

2-cloroacetamidă

EE

201-174-2

79-07-2

 

 

3

 

 

6

7

 

9

10

11

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acid bromoacetic

ES

201-175-8

79-08-3

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acid glicolic

LT

201-180-5

79-14-1

 

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acid peracetic

FI

201-186-8

79-21-0

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acid L-(+)-lactic

DE

201-196-2

79-33-4

 

2

3

4

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

Warfarină

IE

201-377-6

81-81-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2R, 6aS,12aS)-1,2,6,6a,12,12a-hexahidro-2-izopropenil-8,9-dimetoxicromeno[3,4-b]furo[2,3-h]cromen-6-onă/Rotenonă

UK

201-501-9

83-79-4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

 

Simclosen

UK

201-782-8

87-90-1

 

2

3

4

5

6

7

 

9

 

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cloroxilenol

BE

201-793-8

88-04-0

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bifenil-2-ol

ES

201-993-5

90-43-7

1

2

3

4

 

6

7

 

9

10

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naftalen

UK

202-049-5

91-20-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

Diclorofen

IE

202-567-1

97-23-4

 

2

3

4

 

6

7

 

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Triclorcarban

SK

202-924-1

101-20-2

1

2

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aldehidă cinamică/3-fenil-2-propenal

UK

203-213-9

104-55-2

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geraniol

FR

203-377-1

106-24-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

19

 

 

 

 

Glioxal

FR

203-474-9

107-22-2

 

2

3

4

 

6

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

m-Crezol

FR

203-577-9

108-39-4

 

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acid 2,4-hexadienoic/Acid sorbic

DE

203-768-7

110-44-1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Glutaral

FI

203-856-5

111-30-8

1

2

3

4

5

6

7

 

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

22

 

Acid nonanoic

AT

203-931-2

112-05-0

 

2

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

Undecan-2-onă/Metilnonilcetonă

ES

203-937-5

112-12-9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

Propoxur

BE

204-043-8

114-26-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

1,3-dicloro-5,5-dimetilhidantoină

NL

204-258-7

118-52-5

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clorofen

N

204-385-8

120-32-1

1

2

3

4

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Benzoat de benzil

UK

204-402-9

120-51-4

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

Clorură de benzetoniu

BE

204-479-9

121-54-0

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fenitrotion

UK

204-524-2

122-14-5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

Clorură de cetalconiu (1)

 

204-526-3

122-18-9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clorură de benzildimetil(octadecil)amoniu (1)

 

204-527-9

122-19-0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-Fenoxietanol

UK

204-589-7

122-99-6

1

2

3

4

 

6

7

 

 

10

11

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clorură de cetilpiridiniu

UK

204-593-9

123-03-5

1

2

3

4

5

6

7

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

Acid octanoic

AT

204-677-5

124-07-2

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

Dioxid de carbon

FR

204-696-9

124-38-9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

15

 

 

18

19

20

 

 

 

Dimetilarsinat de sodiu

PT

204-708-2

124-65-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

Nitrometilidintrimetanol

UK

204-769-5

126-11-4

 

2

3

 

 

6

 

 

 

 

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tosilcloramidă sodică

ES

204-854-7

127-65-1

1

2

3

4

5

6

 

 

9

10

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimetilditiocarbamat de potasiu

UK

204-875-1

128-03-0

 

2

 

4

 

6

 

 

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimetilditiocarbamat de sodiu

UK

204-876-7

128-04-1

 

2

3

4

5

6

 

 

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Warfarină sodică

IE

204-929-4

129-06-6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-Bifenilat de sodiu

ES

205-055-6

132-27-4

1

2

3

4

 

6

7

 

9

10

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Captan

IT

205-087-0

133-06-2

 

 

 

 

 

6

7

 

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N-(triclorometiltio)ftalimidă/Folpet

IT

205-088-6

133-07-3

 

 

 

 

 

6

7

 

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antranilat de metil

FR

205-132-4

134-20-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

N,N-dietil-m-toluamidă

SE

205-149-7

134-62-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

22

 

Tiram

BE

205-286-2

137-26-8

 

2

 

 

 

6

7

 

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ziram

BE

205-288-3

137-30-4

 

2

 

 

 

6

7

 

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metilditiocarbamat de potasiu

CZ

205-292-5

137-41-7

 

2

 

 

 

 

 

 

9

 

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metam-sodiu

BE

205-293-0

137-42-8

 

2

 

4

 

6

 

 

9

 

11

12

13

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

Cianoditiocarbamat de disodiu

CZ

205-346-8

138-93-2

 

2

 

 

 

 

 

 

9

 

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clorură de benzododeciniu (1)

 

205-351-5

139-07-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clorură de miristalconiu (1)

 

205-352-0

139-08-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,3-bis(hidroximetil)uree

HU

205-444-0

140-95-4

 

2

 

 

 

6

 

 

9

 

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nabam

PL

205-547-0

142-59-6

 

2

 

4

 

6

 

 

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acid lauric

DE

205-582-1

143-07-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

Tiabendazol

ES

205-725-8

148-79-8

 

2

 

 

 

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

Benzotiazol-2-tiol

N

205-736-8

149-30-4

 

2

 

 

 

 

7

 

9

 

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naled

FR

206-098-3

300-76-5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

Diuron

DK

206-354-4

330-54-1

 

 

 

 

 

6

7

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diazinon

PT

206-373-8

333-41-5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

Acid decanoic

AT

206-376-4

334-48-5

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

19

 

 

 

 

Cianamidă

DE

206-992-3

420-04-2

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

2-hidroxi-4-izopropil-2,4,6-cicloheptatrien-1-onă

SK

207-880-7

499-44-5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Benzoat de sodiu

DE

208-534-8

532-32-1

1

2

 

 

 

6

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

Dazomet

BE

208-576-7

533-74-4

 

 

 

 

 

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dicloro-N-[(dimetilamino)sulfonil]fluoro-N-(p-tolil)metansulfenamidă/Tolilfluanid

FI

211-986-9

731-27-1

 

 

 

 

 

 

7

8

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

 

 

Hidroxil-2-piridonă

FR

212-506-0

822-89-9

 

2

 

 

 

6

 

 

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acetat de 2,6-dimetil-1,3-dioxan-4-il

AT

212-579-9

828-00-2

 

2

 

 

 

6

 

 

 

 

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terbutrin

SK

212-950-5

886-50-0

 

 

 

 

 

 

7

 

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diclofluanid

UK

214-118-7

1085-98-9

 

 

 

 

 

 

7

8

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

 

 

Tiocianat de cupru

FR

214-183-1

1111-67-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

 

 

Bromură de tetradoniu

N

214-291-9

1119-97-7

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1R-trans)-2,2-dimetil-3-(2-metilprop-1-enil)ciclopropancarboxilat de (1,3,4,5,6,7-hexahidro-1,3-dioxo-2H-izoindol-2-il)metil/d-Tetrametrin

DE

214-619-0

1166-46-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

4,5-dicloro-3H-1,2-ditiol-3-onă

PL

214-754-5

1192-52-5

 

2

 

 

 

6

 

 

9

 

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trioxid de dibor

NL

215-125-8

1303-86-2

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dihidroxid de calciu/hidroxid de calciu/var nestins/lapte de var/var stins

UK

215-137-3

1305-62-0

 

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oxid de calciu/var/var ars/var caustic

UK

215-138-9

1305-78-8

 

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sulfură de zinc

UK

215-251-3

1314-98-3

 

 

 

 

 

 

7

 

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oxid de zinc

FR

215-269-1

1317-38-0

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oxid de dicupru

FR

215-270-7

1317-39-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

 

 

Tetraborat de disodiu, anhidru

NL

215-540-4

1330-43-4

1

2

 

 

 

 

7

8

9

10

11

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-Butanonă, peroxid

HU

215-661-2

1338-23-4

1

2

3

 

 

6

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

 

Monolinuron

UK

217-129-5

1746-81-2

 

2