ISSN 1830-3625

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 324

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 50
10 decembrie 2007


Cuprins

 

I   Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare este obligatorie

Pagina

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul (CE) nr. 1392/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 noiembrie 2007 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2223/96 în ceea ce privește transmiterea datelor referitoare la conturile naționale ( 1 )

1

 

*

Regulamentul (CE) nr. 1393/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 noiembrie 2007 privind notificarea sau comunicarea în statele membre a actelor judiciare și extrajudiciare în materie civilă sau comercială (notificarea sau comunicarea actelor) și abrogarea Regulamentului (CE) nr. 1348/2000 al Consiliului

79

 

*

Regulamentul (CE) nr. 1394/2007 al Parlamentului European si al Consiliului din 13 noiembrie 2007 privind medicamentele pentru terapie avansată și de modificare a Directivei 2001/83/CE și a Regulamentului (CE) nr. 726/2004 ( 1 )

121

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


I Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare este obligatorie

REGULAMENTE

10.12.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 324/1


REGULAMENTUL (CE) NR. 1392/2007 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

din 13 noiembrie 2007

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2223/96 în ceea ce privește transmiterea datelor referitoare la conturile naționale

(Text cu relevanță pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 285 alineatul (1),

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Băncii Centrale Europene (1),

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat (2),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 2223/96 al Consiliului din 25 iunie 1996 privind sistemul european de conturi naționale și regionale din Comunitate (3) cuprinde cadrul de referință constând în standarde, definiții, clasificări și norme contabile comune de întocmire a conturilor statelor membre pentru cerințele statistice ale Comunității, astfel încât să se obțină rezultate comparabile între statele membre. Sistemul european de conturi 1995, instituit prin respectivul regulament, este cunoscut sub denumirea de „ESA 95”.

(2)

Pentru aplicarea politicii monetare în cadrul Uniunii economice și monetare (UEM), în vederea coordonării eficace a politicilor economice și pentru scopurile urmărite prin politicile structurale și macroeconomice este necesar un ansamblu cuprinzător de date referitoare la conturile naționale care să fie comparabile, pertinente și disponibile în timp util.

(3)

Anexa B la Regulamentul (CE) nr. 2223/96 cuprinde un set de tabele cu date referitoare la conturile naționale care trebuie să fie transmise Comunității la anumite termene prestabilite. În plus, următoarele regulamente prevăd faptul că o serie de date suplimentare trebuie să fie transmise către Comisie: Regulamentul (CE) nr. 264/2000 al Comisiei din 3 februarie 2000 de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 2223/96 al Consiliului privind statisticile pe termen scurt ale finanțelor publice (4), Regulamentul (CE) nr. 1221/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 10 iunie 2002 privind conturile trimestriale nefinanciare ale administrației publice (5), Regulamentul (CE) nr. 501/2004 al Parlamentului European și al Consiliului, din 10 martie 2004, privind conturile financiare trimestriale pentru administrația publică (6), Regulamentul (CE) nr. 1222/2004 al Consiliului din 28 iunie 2004 privind elaborarea și transmiterea datelor referitoare la datoria publică trimestrială (7) și Regulamentul (CE) nr. 1161/2005 al Parlamentului European și al Consiliului din 6 iulie 2005 privind întocmirea conturilor trimestriale nefinanciare pe sector instituțional (8). Prezentul regulament nu acoperă datele incluse în regulamentele menționate, însă ansamblul tabelelor și datelor prevăzute în toate cele șase regulamente menționate în prezentul considerent constituie programul complet de transmitere a datelor referitoare la conturile naționale.

(4)

Programul de transmitere a datelor referitoare la conturile naționale ar trebui să fie actualizat, astfel încât să țină seama de nevoile evolutive ale utilizatorilor și de noile priorități de politică publică, precum și de dezvoltarea de noi activități economice în Uniunea Europeană.

(5)

Programul de transmitere a datelor referitoare la conturile naționale ar trebui să ia în considerare schimbările politice și statistice fundamentale, survenite în unele state membre în decursul perioadelor de referință ale programului.

(6)

Raportul Comitetului economic și financiar privind stadiul obligațiilor în materie de informare în cadrul UEM din 25 mai 2004, aprobat de Consiliu la 2 iunie 2004, a subliniat necesitatea modificării programului de transmitere, astfel încât să se respecte cerințele formulate în planul de acțiune UEM și în strategia de la Lisabona.

(7)

O bază statistică solidă referitoare la conținutul bugetelor publice este esențială pentru o reformă economică în acord cu strategia de la Lisabona și transmiterea datelor în materie de sănătate, educație și protecție socială ar ajuta la realizarea acesteia. Furnizarea unor astfel de date ar trebui să devină obligatorie, după o etapă de furnizare voluntară.

(8)

Întrucât obiectivul prezentului regulament, respectiv crearea de standarde statistice comune care să permită furnizarea de date armonizate referitoare la conturile naționale, nu poate fi realizat în mod satisfăcător de către statele membre și, prin urmare, poate fi realizat mai bine la nivelul Comunității, aceasta poate adopta măsuri în conformitate cu principiul subsidiarității, astfel cum este prevăzut la articolul 5 din tratat. În conformitate cu principiul proporționalității, astfel cum este enunțat în respectivul articol, prezentul regulament nu depășește ceea ce este necesar pentru atingerea acestui obiectiv.

(9)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt în conformitate cu avizul Comitetului pentru programul statistic (CPS) și al Comitetului pentru statistici monetare, financiare și privind balanța de plăți (CMFB),

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

La articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 2223/96, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1)   Statele membre transmit Comisiei (Eurostat) conturile și tabelele prevăzute în anexa B, în termenele specificate pentru fiecare tabel, sub rezerva derogărilor prevăzute în anexa respectivă.”

Articolul 2

Anexa B la Regulamentul (CE) nr. 2223/96 se înlocuiește cu textul din anexa la prezentul regulament.

Articolul 3

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Strasbourg, 13 noiembrie 2007.

Pentru Parlamentul European

Președintele

H.-G. PÖTTERING

Pentru Consiliu

Președintele

M. LOBO ANTUNES


(1)  JO C 55, 7.3.2006, p. 61.

(2)  Avizul Parlamentului European din 25 aprilie 2007 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial) și Decizia Consiliului din 22 octombrie 2007.

(3)  JO L 310, 30.11.1996, p. 1. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1267/2003 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 180, 18.7.2003, p. 1).

(4)  JO L 29, 4.2.2000, p. 4.

(5)  JO L 179, 9.7.2002, p. 1.

(6)  JO L 81, 19.3.2004, p. 1.

(7)  JO L 233, 2.7.2004, p. 1.

(8)  JO L 191, 22.7.2005, p. 22.


ANEXĂ

„ANEXA B

PROGRAMUL DE TRANSMITERE A DATELOR REFERITOARE LA CONTURILE NAȚIONALE

Lista tabelelor

Tabelul nr.

Obiectul tabelelor

Termen t + luni (zile, dacă se menționează)

Prima transmitere

Perioada acoperită (1)

1

Agregate principale, anual

70 zile

2007

din 1990

2008

1980-1989

1

Agregate principale trimestrial

70 zile

2007

din 1990, trimestrul I

 

 

2

Agregate principale ale administrației publice, anual

3/9

2007

din 1995

3

Tabele pe ramuri de activitate

9/21

2007

din 1990

2008

1980-1989

5

Cheltuieli aferente consumului final din gospodării, pe destinații

9

2007

din 1990

2008

1980-1989

6

Conturi financiare pe sectoare (operațiuni)

9

2007

din 1995

7

Bilanțuri de active și pasive financiare

9

2007

din 1995

8

Conturi nefinanciare pe sectoare, anual

9

2007

din 1995

9

Încasări fiscale evidențiate detaliat, pe sectoare

9

2007

din 1995

10

Tabele pe ramuri de activitate și regiuni, NUTS II

24

2007

din 1995

11

Cheltuielile administrației publice pe destinații

12

2007

din 1995

12

Tabele pe ramuri de activitate și regiuni, NUTS III

24

2007

din 1995

13

Conturile gospodăriilor pe regiuni, NUTS II

24

2007

din 1995

15

Tabelul resurselor la prețurile de bază, inclusiv transformarea în prețuri de achiziție, A60 × P60

36

2007

din 2000

16

Tabel privind utilizarea la prețul de achiziție A60 × P60

36

2007

din 2000

17

Tabel simetric intrări-ieșiri la prețurile de bază, P60 × P60, cincinal

36

2008

din 2000

18

Tabel simetric intrări-ieșiri pentru producția internă, la prețurile de bază, P60 × P60, cincinal

36

2008

din 2000

19

Tabel simetric intrări-ieșiri pentru importuri, la prețurile de bază, P60 × P60

36

2008

din 2000

20

Clasificare încrucișată a activelor fixe pe ramuri de activitate și pe active, A17 × AN_F6, anual

24

2007

din 2000

22

Clasificare încrucișată a formării de capital fix brut pe ramuri de activitate și pe active, A17 × AN_F6, anual

24

2007

din 1995

26

Bilanțuri pentru active nefinanciare

24

2007

din 1995

t = Perioada de referință (an sau trimestru)


Tabelul 1 –   Agregate principale – exercițiul trimestrial (2) și anual

Cod

Lista variabilelor

Defalcare (3)

Prețuri curente

Prețurile din anul precedent și volume concatenate

Valoarea adăugată și produsul intern brut

B.1g

1.

Valoarea adăugată brută la prețurile de bază

A6

x

x

D.21

2.

a)

Impozite pe produse (4)

 

x

x

D.31

 

b)

Subvenții pe produse (4)

 

x

x

B.1*g

3.

Produsul intern brut la prețurile curente ale pieței

 

x

x

Secțiunea de cheltuieli din produsului intern brut

P.3

4.

Cheltuieli totale aferente consumului final

 

x

x

P.3

5.

a)

Cheltuieli aferente consumului final din gospodării (concept intern)

Durabilitate (5)

x

x

P.3

 

b)

Cheltuieli aferente consumului final din gospodării (concept național)

 

x

x

P.3

6.

Cheltuieli aferente consumului final în INPDG

 

x

x

P.3

7.

Cheltuieli aferente consumului final în administrația publică

 

x

x

P.31

 

a)

Cheltuieli aferente consumului individual

 

x

x

P.32

 

b)

Cheltuieli aferente consumului colectiv

 

x

x

P.4

8.

Cheltuieli aferente consumului final real din gospodării

 

x

x

P. 41

 

a)

Consum individual real

 

x

x

P.5

9.

Formarea brută de capital:

 

x

x

P.51

 

a)

Formarea brută de capital fix

AN_F6 (6)

x

x

P.52

 

b)

Variația stocurilor

 

x

x (7)

P.53

 

c)

Achiziții minus cesiunile de obiecte de valoare

 

x

x (7)

P.6

10.

Exporturi de bunuri (fob) și servicii

 

x

x

P.61

 

a)

Bunuri

 

x

x

P.62

 

b)

Servicii

 

x

x

 

 

State membre ale UE și instituții ale UE (8)

 

x

x

 

 

State membre ale UE (8)

 

x

x

 

 

Membrii UEM (8)

 

x

x

 

 

Instituții ale UE (8)  (9)

 

x

x

 

 

Țări terțe și organizații internaționale (8)

 

x

x

P.7

11.

Importuri de bunuri (fob) și servicii

 

x

x

P.71

 

a)

Bunuri

 

x

x

P.72

 

b)

Servicii

 

x

x

 

 

State membre ale UE și instituții ale UE (8)

 

x

x

 

 

State membre ale UE (8)

 

x

x

 

 

Membrii UEM (8)

 

x

x

 

 

Instituții ale UE (8)  (9)

 

x

x

 

 

Țări terțe și organizații internaționale (8)

 

x

x

B.11

12.

Balanța schimburilor externe de bunuri și servicii

 

x

x

Venituri, economii și împrumuturi nete acordate

B.2g + B.3g

13.

Excedent brut de exploatare și venit mixt

 

x

 

D.2

14.

Impozite pe producție și importuri

 

x

 

D.3

15.

Subvenții pe producție și importuri

 

x

 

D.1_D.4

16.

a)

Venit primar de încasat de la restul lumii

 

x

(x)

D.1_D.4

 

b)

Venit primar de plătit restului lumii

 

x

(x)

B.5*g

17.

Venit național brut la prețurile pieței

 

x

(x)

K.1

18.

Consumul de capital fix

 

x

x

B.5*n

19.

Venit național net la prețurile pieței

 

x

(x)

D.5, D.6, D.7

20.

a)

Transferuri curente de primit de la restul lumii

 

x

(x)

D.5, D.6, D.7

 

b)

Transferuri curente de plătit restului lumii

 

x

(x)

B.6n

21.

a)

Venit disponibil net

 

x

(x)

B.6g

 

b)

Venit disponibil brut

 

x

(x)

D.8

22.

Rectificări în consecința modificării drepturilor nete ale gospodăriilor asupra provizioanelor fondurilor de pensii

 

x

(x)

B.8n

23.

Economii naționale nete

 

x

 

D.9

24.

a)

Transferuri de capital de primit de la restul lumii

 

x

 

D.9

 

b)

Transferuri de capital de plătit restului lumii

 

x

 

K.2

25.

Achiziții minus cesiunile de active nefinanciare neproduse

 

x

 

B.9

26.

Capacitatea netă de finanțare sau necesarul net de finanțare la nivel național

 

x

 

Populația, gradul de ocupare, remunerarea angajaților

 

27.

Date privind populația și ocuparea forței de muncă

 

 

 

 

 

a)

Populația totală (mii de persoane)

 

 

 

 

 

b)

Șomeri (mii de persoane) (9)

 

 

 

 

 

c)

Gradul de ocupare din unitățile de producție rezidente (mii de angajați, mii de ore lucrate și mii de locuri de muncă) (9) și gradul de ocupare a rezidenților (mii de persoane)

A6  (10)

 

 

 

 

d)

Persoane care desfășoară activități independente

A6  (10)

 

 

 

 

e)

Salariați

A6  (10)

 

 

D.1

28.

Remunerarea angajaților din unitățile de producție rezidente și remunerarea angajaților rezidenți

A6  (10)

x

 

D.11

 

a)

Salarii și indemnizații brute

A6  (10)

x

 

(x) În termeni reali.

A6 NACE A6 inclusiv «din care sectorul industrial». Date calculate retroactiv pentru «sectorul industrial» cu începere din 1990.


Tabelul 2 –   Agregatele principale ale administrației publice

Cod

Operațiuni

Sectoare și subsectoare (11)  (12)

P.1

Producția

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

P.11 + P.12

Producția destinată pieței și producția pentru consumul final propriu

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

P.13

Altă producție nedestinată comercializării

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

P.131

Plăți pentru altă producție nedestinată comercializării

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

P.132

Altă producție nedestinată comercializării, altele

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

P.11 + P.12 + P.131

Producție de piață, producție pentru consumul propriu final și plăți pentru altă producție nedestinată comercializării

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

P.2

Consum intermediar

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

B.1g

Valoarea adăugată, brută

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

K.1

Consumul de capital fix

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

B.ln

Valoarea adăugată, netă

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.1

Remunerarea angajaților, de plătit

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.29

Alte impozite pe producție, de plătit

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.39

Alte subvenții pe producție, de primit

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

B.2n

Excedentul de exploatare, net

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.2

Impozite pe producție și importuri, de primit

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.4

Venituri din proprietăți, de primit (12)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.3

Subvenții, de plătit

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.4

Venituri din proprietăți, de plătit (12)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.4_S.1311

din care de plătit subsectorului administrație centrală (S.1311)

S.1312, S.1313, S.1314

D.4_S.1312

din care de plătit subsectorului administrație de stat (S.1312)

S.1311, S.1313, S.1314

D.4_S.1313

din care de plătit subsectorului administrație locală (S.1313)

S.1311, S.1312, S.1314

D.4_S.13.14

din care de plătit subsectorului Fonduri de asigurări sociale (S.1313)

S.1311, S.1312, S.1313

D.41

Dobânzi, de plătit

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.42 + D.43 + D.44 + D.45

Alte venituri din proprietăți, de plătit

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

B.5n

Soldul veniturilor primare, net

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.5

Impozite curente pe venit, patrimoniu, etc., de primit

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.61

Contribuții sociale, de primit

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.611

Contribuții sociale efective

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.612

Contribuții sociale imputate

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.7

Alte transferuri curente, de primit (12)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.5

Impozite curente pe venit, patrimoniu etc., de plătit

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.62

Prestații sociale, altele decât transferurile sociale în natură, de plătit

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.6311 + D.63121 + D.63131

Transferuri sociale în natură asociate cheltuielilor pentru produse furnizate gospodăriilor prin intermediul producătorilor de piață, de plătit

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.62 + D.6311 + D.6321 + D.63131

Prestații sociale, altele decât transferurile sociale în natură și transferurile sociale în natură asociate cheltuielilor pentru produse furnizate gospodăriilor prin intermediul producătorilor de piață, de plătit

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.7

Alte transferuri curente, de plătit (12)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.7_S.1311

din care de plătit subsectorului administrație centrală (S.1311)

S.1312, S.1313, S.1314

D.7_S.1312

din care de plătit subsectorului administrație de stat (S.1312)

S.1311, S.1313, S.1314

D.7_S.1313

din care de plătit subsectorului administrație locală (S.1313)

S.1311, S.1312, S.1314

D.7_S.13.14

din care de plătit subsectorului Fonduri de asigurări sociale (S.1314)

S.1311, S.1312, S.1313

B.6n

Venit disponibil net

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

P.3

Cheltuieli aferente consumului final

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

P.31

Cheltuieli aferente consumului individual

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

P.32

Cheltuieli aferente consumului colectiv

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.8

Rectificări în consecința modificării drepturilor nete ale gospodăriilor asupra provizioanelor fondurilor de pensii

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

B.8g

Economii, brute

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

B.8n

Economii, nete

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.9

Transferuri de capital, de primit (12)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.91

Impozite pe capital

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.92 + D.99

Alte transferuri de capital și granturi pentru investiții, de primit

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.9

Transferuri de capital, de plătit (12)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.9_S.1311

din care de plătit subsectorului administrație centrală (S.1311)

S.1312, S.1313, S.1314

D.9_S.1312

din care de plătit subsectorului administrație de stat (S.1312)

S.1311, S.1313, S.1314

D.9_S.1313

din care de plătit subsectorului administrație locală (S.1313)

S.1311, S.1312, S.1314

D.9_S.1314

din care de plătit subsectorului Fonduri de asigurări sociale (S.1314)

S.1311, S.1312, S.1313

P.5

Formarea brută de capital

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

P.51

Formarea brută de capital fix

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

P.52 + P.53

Variația stocurilor și achizițiile minus cesiunile de bunuri de valoare

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

K2

Achizițiile minus cesionarea de active nefinanciare neproduse

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

P.5 + K.2

Formarea brută de capital și achizițiile minus cesiunile de active nefinanciare neproduse

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

B.9

Capacitatea netă de finanțare(+)/Necesarul net de finanțare (–)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

TE

Cheltuieli totale

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

TR

Venituri totale

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.995

Transferuri de capital de la administrația publică la sectoarele relevante reprezentând impozite și contribuții sociale directe a căror percepere este însă puțin probabilă (13)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

EDP_D41

Dobânda, inclusiv fluxurile aferente contractelor de schimb swaps și contractelor de garanție de rată FRA

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

EDP_B9

Capacitatea netă de finanțare (+)/Necesarul net de finanțare (–) în cadrul procedurii pentru deficite excesive (EDP)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314


Tabelul 3 –   Tabele pe ramuri de activitate

Cod

Lista variabilelor

Defalcare (14)  (15)

Prețuri curente

Prețurile din anul precedent și volume concatenate

Producția

P.1

1.

Producția la prețurile de bază pe ramuri de activitate

A31/A60

x

 

P.2

2.

Consumul intermediar la prețurile de achiziție pe ramuri de activitate

A31/A60

x

 

B.1g

3.

Valoarea adăugată brută la prețurile de bază, pe ramuri de activitate

A31/A60

x

x

K.1

4.

Consumul de capital fix pe ramuri de activitate

A31/A60

x

x

B.2n + B.3n

5.

Excedent brut de exploatare și venit mixt net

A31/A60

x

 

D.29 – D.39

6.

Alte impozite minus alte subvenții pe producție

A31/A60

x

 

Formarea de capital

P.5

5.

Formarea brută de capital pe ramuri de activitate (16)

A6

x

x

P.51

 

a)

Formarea brută de capital fix pe ramuri de activitate

A31/A60

x

x

 

 

Defalcare pe active fixe AN_F6

 

x

x

 

 

din care locuințe și alte clădiri și construcții civile

A31/A60

x

x

P.52 + P.53

 

(b)

Variația stocurilor și achizițiile minus cesiunile de obiecte de valoare, pe ramuri de activitate (16)

A6

x

x (17)

P.52

 

din care variația stocurilor (18)

 

x

x (17)

P.53

 

din care achizițiile minus cesiunile de obiecte de valoare (18)

 

x

x (17)

Gradul de ocupare și remunerarea angajaților

 

6.

Gradul de ocupare pe ramuri de activitate

(mii de persoane, mii de ore lucrate (19)și mii de locuri de muncă) (18)

A31/A60

 

 

 

 

a)

persoane care desfășoară activități independente, pe ramuri de activitate

A31/A60

 

 

 

 

b)

angajați, pe ramuri de activitate

A31/A60

 

 

 

 

din care în sectorul administrației publice (S.13) (20)

 

 

 

 

 

din care în alte sectoare (S.11 + S.12 + S.14 + S.15) (20)

 

 

 

D.1

7.

Remunerarea angajaților, pe ramuri de activitate

A31/A60

x

 

D.11

 

a)

Salarii și indemnizații pe ramuri de activitate

A31/A60

x

 

AN_F6

Defalcarea activelor fixe:

AN1111

locuințe

AN1112

alte clădiri și construcții civile

AN11131

mijloace de transport

AN11132

alte mașini și utilaje

din care:

AN111321 echipament de birou și hardware

AN111322

echipament radio, TV și de comunicații

AN1114

active constând din culturi și crescătorii

AN112

active fixe necorporale

din care:

AN1122 programe de calculator.


Tabelul 5 –   Cheltuieli aferente consumului final în gospodării

Cod

Lista variabilelor

Defalcare

Prețuri curente

Prețurile din anul precedent și volume concatenate

P.3

1.

Cheltuieli aferente consumurilor finale din gospodării, pe destinații

grupuri COICOP

x

x

P.3

2.

Cheltuieli aferente consumului final din gospodăriile rezidente și nerezidente pe teritoriul economic

 

x

x

P.33

3.

Cheltuielile aferente consumului final din gospodăriile rezidente în restul lumii

 

x

x

P.34

4.

Cheltuieli aferente consumului final din gospodăriile nerezidente pe teritoriul economic

 

x

x

P.3

5.

Cheltuieli aferente consumului final din gospodăriilerezidente pe teritoriul economic și în străinătate

 

x

x


Tabelul 6 –   Conturi financiare pe sectoare

(Operațiuni, alte modificări de volum și ale conturilor de reevaluare – consolidate și neconsolidate – și informații privind contrapartida  (21))

 

Ansamblul economiei

Societăți nefinanciare

Societăți financiare, inclusiv toate subsectoarele (23)

Administrația publică, inclusiv toate subsectoarele (24)

Gospodării și instituțiile non-profit care le deservesc (25)

Restul lumii, inclusiv toate subsectoarele (26)

Operațiuni/Modificări de volum (22)/reevaluare a instrumentelor financiare (22)

ESA

S.1

S.11

S.12

S.13

S.14 + S.15

S.2

Active financiare

F.A

x

x

x

x

x

x

Aur monetar și drepturi speciale de tragere (DST)

F.1

x

x

x

x

x

x

Aur monetar

F.11

x

x

x

x

x

x

DST

F.12

x

x

x

x

x

x

Numerar și depozite

F.2

x

x

x

x

x

x

Numerar

F.21

x

x

x

x

x

x

Depozite transferabile

F.22

x

x

x

x

x

x

Alte depozite

F.29

x

x

x

x

x

x

Valori mobiliare, altele decât acțiunile

F.3

x

x

x

x

x

x

Valori mobiliare altele decât acțiunile, exclusiv produsele financiare derivate

F.33

x

x

x

x

x

x

Valori mobiliare pe termen scurt, altele decât acțiunile, exclusiv produsele financiare derivate

F.331

x

x

x

x

x

x

Valori mobiliare pe termen lung, altele decât acțiunile, exclusiv produsele financiare derivate

F.332

x

x

x

x

x

x

Produse financiare derivate

F.34

x

x

x

x

x

x

Împrumuturi acordate

F.4

x

x

x

x

x

x

Pe termen scurt

F.41

x

x

x

x

x

x

Pe termen lung

F.42

x

x

x

x

x

x

Acțiuni și alte participații

F.5

x

x

x

x

x

x

Acțiuni și alte participații, exclusiv acțiunile fondurilor mutuale

F.51

x

x

x

x

x

x

Acțiuni cotate

F.511

x

x

x

x

x

x

Acțiuni necotate

F.512

x

x

x

x

x

x

Alte participații

F.513

x

x

x

x

x

x

Acțiunile fondurilor mutuale

F.52

x

x

x

x

x

x

Provizioane tehnice de asigurare

F.6

x

x

x

x

x

x

Drepturi nete ale gospodăriilor asupra provizioanelor asigurărilor de viață și ale fondurilor de pensii;

F.61

x

x

x

x

x

x

Drepturi nete ale gospodăriilor asupra provizioanelor asigurărilor de viață;

F.611

x

x

x

x

x

x

Drepturi nete ale gospodăriilor asupra provizioanelor fondurilor de pensii;

F.612

x

x

x

x

x

x

Provizioane pentru primele de asigurare și pentru revendicări în caz de calamitate

F.62

x

x

x

x

x

x

Alte conturi creditoare

F.7

x

x

x

x

x

x

Credite comerciale și avansuri

F.71

x

x

x

x

x

x

Altele

F.79

x

x

x

x

x

x

Pasive

F.L.

x

x

x

x

x

x

Numerar și depozite

F.2

x

x

x

x

x

x

Numerar

F.21

x

x

x

x

x

x

Depozite transferabile

F.22

x

x

x

x

x

x

Alte depozite

F.29

x

x

x

x

x

x

Valori mobiliare, altele decât acțiunile

F.3

x

x

x

x

x

x

Valori mobiliare, altele decât acțiunile, exclusiv produsele financiare derivate

F.33

x

x

x

x

x

x

Valori mobiliare pe termen scurt, altele decât acțiunile, exclusiv produsele financiare derivate

F.331

x

x

x

x

x

x

Valori mobiliare pe termen lung, altele decât acțiunile, exclusiv produsele financiare derivate

F.332

x

x

x

x

x

x

Produse financiare derivate

F.34

x

x

x

x

x

x

Împrumuturi acordate

F.4

x

x

x

x

x

x

Pe termen scurt

F.41

x

x

x

x

x

x

Pe termen lung

F.42

x

x

x

x

x

x

Acțiuni și alte participații

F.5

x

x

x

x

x

x

Acțiuni și alte participații, exclusiv acțiunile fondurilor mutuale

F.51

x

x

x

x

x

x

Acțiuni cotate

F.511

x

x

x

x

x

x

Acțiuni necotate

F.512

x

x

x

x

x

x

Alte participații

F.513

x

x

x

x

x

x

Acțiunile fondurilor mutuale

F.52

x

x

x

x

x

x

Provizioane tehnice de asigurare

F.6

x

x

x

x

x

x

Drepturi nete ale gospodăriilor asupra provizioanelor de asigurări de viață și ale fondurilor de pensii;

F.61

x

x

x

x

x

x

Drepturi nete ale gospodăriilor asupra provizioanelor de asigurări de viață;

F.611

x

x

x

x

x

x

Drepturi nete ale gospodăriilor asupra provizioanelor fondurilor de pensii;

F.612

x

x

x

x

x

x

Provizioane pentru primele de asigurare și pentru revendicări în caz de calamitate

F.62

x

x

x

x

x

x

Alte conturi debitoare

F.7

x

x

x

x

x

x

Credite comerciale și avansuri

F.71

x

x

x

x

x

x

Altele

F.79

x

x

x

x

x

x

Achiziția netă de active financiare (27)

F.A

x

x

x

x

x

x

Creșterea netă a pasivelor (27)

F.L.

x

x

x

x

x

x

Operațiuni financiare nete (27)

 

x

x

x

x

x

x

Ecart statistic (27)

 

x

x

x

x

x

x

Capacitatea netă de finanțare (+)/Necesarul net de finanțare (–) (27)

B.9

x

x

x

x

x

x


Tabelul 7 –   Bilanțuri de active și pasive financiare

(Stocul de instrumente financiare – consolidat și neconsolidat – și informația în contrapartidă (28))

 

 

Ansamblul economiei

Societăți nefinanciare

Societăți financiare, inclusiv toate subsectoarele (29)

Administrația publică, inclusiv toate subsectoarele (30)

Gospodării și instituții non-profit care deservesc gospodăriile (31)

Restul lumii, inclusiv toate subsectoarele (32)

Stocul de instrumente financiare

ESA

S.1

S.11

S.12

S.13

S.14 + S.15

S.2

Active financiare

AF.A

x

x

x

x

x

x

Aur monetar și drepturi speciale de tragere (DST)

AF.1

x

x

x

x

x

x

Aur monetar

AF.11

x

x

x

x

x

x

DST

AF.12

x

x

x

x

x

x

Numerar și depozite

AF.2

x

x

x

x

x

x

Numerar

AF.21

x

x

x

x

x

x

Depozite transferabile

AF.22

x

x

x

x

x

x

Alte depozite

AF.29

x

x

x

x

x

x

Valori mobiliare, altele decât acțiunile

AF.3

x

x

x

x

x

x

Valori mobiliare, altele decât acțiunile, exclusiv produsele financiare derivate

AF.33

x

x

x

x

x

x

Valori mobiliare pe termen scurt, altele decât acțiunile, exclusiv produsele financiare derivate

AF.331

x

x

x

x

x

x

Valori mobiliare pe termen lung, altele decât acțiunile, exclusiv produsele financiare derivate

AF.332

x

x

x

x

x

x

Produse financiare derivate

AF.34

x

x

x

x

x

x

Împrumuturi acordate

AF.4

x

x

x

x

x

x

Pe termen scurt

AF.41

x

x

x

x

x

x

Pe termen lung

AF.42

x

x

x

x

x

x

Acțiuni și alte participații

AF.5

x

x

x

x

x

x

Acțiuni și alte participații, exclusiv acțiunile fondurilor mutuale

AF.51

x

x

x

x

x

x

Acțiuni cotate

AF.511

x

x

x

x

x

x

Acțiuni necotate

AF.512

x

x

x

x

x

x

Alte participații

AF.513

x

x

x

x

x

x

Acțiunile fondurilor mutuale

AF.52

x

x

x

x

x

x

Provizioane tehnice de asigurare

AF.6

x

x

x

x

x

x

Drepturi nete ale gospodăriilor asupra provizioanelor de asigurări de viață și ale fondurilor de pensii;

AF.61

x

x

x

x

x

x

Drepturi nete ale gospodăriilor asupra provizioanelor de asigurări de viață;

AF.611

x

x

x

x

x

x

Drepturi nete ale gospodăriilor asupra provizioanelor fondurilor de pensii;

AF.612

x

x

x

x

x

x

Provizioane pentru primele de asigurare și pentru revendicări în caz de calamitate

AF.62

x

x

x

x

x

x

Alte conturi creditoare

AF.7

x

x

x

x

x

x

Credite comerciale și avansuri

AF.71

x

x

x

x

x

x

Altele

AF.79

x

x

x

x

x

x

Pasive

AF.L

x

x

x

x

x

x

Numerar și depozite

AF.2

x

x

x

x

x

x

Numerar

AF.21

x

x

x

x

x

x

Depozite transferabile

AF.22

x

x

x

x

x

x

Alte depozite

AF.29

x

x

x

x

x

x

Valori mobiliare, altele decât acțiunile

AF.3

x

x

x

x

x

x

Valori mobiliare, altele decât acțiunile, exclusiv produsele financiare derivate

AF.33

x

x

x

x

x

x

Valori mobiliare pe termen scurt, altele decât acțiunile, exclusiv produsele financiare derivate

AF.331

x

x

x

x

x

x

Valori mobiliare pe termen lung, altele decât acțiunile, exclusiv produsele financiare derivate

AF.332

x

x

x

x

x

x

Produse financiare derivate

AF.34

x

x

x

x

x

x

Împrumuturi acordate

AF.4

x

x

x

x

x

x

Pe termen scurt

AF.41

x

x

x

x

x

x

Pe termen lung

AF.42

x

x

x

x

x

x

F.5 Acțiuni și alte participații

AF.5

x

x

x

x

x

x

Acțiuni și alte participații, exclusiv acțiunile fondurilor mutuale

AF.51

x

x

x

x

x

x

Acțiuni cotate

AF.511

x

x

x

x

x

x

Acțiuni necotate

AF.512

x

x

x

x

x

x

Alte participații

AF.513

x

x

x

x

x

x

Acțiunile fondurilor mutuale

AF.52

x

x

x

x

x

x

Provizioane tehnice de asigurare

AF.6

x

x

x

x

x

x

Drepturi nete ale gospodăriilor asupra provizioanelor de asigurări de viață și ale fondurilor de pensii;

AF.61

x

x

x

x

x

x

Drepturi nete ale gospodăriilor asupra provizioanelor de asigurări de viață;

AF.611

x

x

x

x

x

x

Drepturi nete ale gospodăriilor asupra provizioanelor fondurilor de pensii;

AF.612

x

x

x

x

x

x

Provizioane pentru primele de asigurare și pentru revendicări în caz de calamitate

AF.62

x

x

x

x

x

x

Alte conturi debitoare

AF.7

x

x

x

x

x

x

Credite comerciale și avansuri

AF.71

x

x

x

x

x

x

Altele

AF.79

x

x

x

x

x

x

Active financiare (33)

AF.A

x

x

x

x

x

x

Pasive (33)

AF.L

x

x

x

x

x

x

Active financiare nete (33)

BF.90

x

x

x

x

x

x


Tabelul 8 –   Conturi nefinanciare pe sectoare

Cod

Operațiuni și solduri contabile

Sectoare

S.1

S.11

S.12

S.13

S.14/S.15

S.14 (34)

S.15 (34)

S.1N

S.2

S.21

S.211

S.2111

S.2112

S.212

S.22

Ansamblul economiei

Societăți nefinanciare

Societăți financiare

Administrație publică

Gospodării + instituții non-profit care deservesc gospodăriile

Gospodării

Instituții non-profit care deservesc gospodăriile

Nesectorizat

Restul lumii

Uniunea Europeană

State membre ale UE

Membrii UEM

State membre care nu sunt membre ale UEM

Instituțiile UE

Țări terțe și organizații internaționale

I.   Contul de producție/Contul extern de bunuri și servicii

Resurse

P.1

Producția

x

x

x

x

x

x

x

 

P.11

Producția destinată comercializării

x

x

x

x

x

x

x

 

P.12

Producția pentru consumul final propriu

x

x

x

x

x

x

x

 

P.13

Altă producție nedestinată comercializării

x

 

x

x

 

x

 

P.7

Importuri de bunuri și servicii

 

x

x

x

x

x

x

x

P.71

Importuri de bunuri

 

x

x

x

x

x

x

x

P.72

Importuri de servicii

 

x

x

x

x

x

x

x

P.72F

Importuri de SIFIM

 

 

 

 

 

 

 

 

D.21 – D.31

Impozite minus subvențiile pe produs

x

 

x

 

R1

Total resurse

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Utilizare

P.2

Consum intermediar

x

x

x

x

x

x

x

 

P.6

Exporturi de bunuri și servicii

 

x

x

x

x

x

x

x

P.61

Exporturi de bunuri

 

x

x

x

x

x

x

x

P.62

Exporturi de servicii

 

x

x

x

x

x

x

x

P.62F

Exporturi de SIFIM

 

 

 

 

 

 

 

 

B.1g

Produsul intern brut/Valoarea adăugată brută

x

x

x

x

x

x

x

x

 

B.11

Balanța schimburilor externe de bunuri și servicii

 

x

x

x

x

x

x

x

U1

Total utilizare

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

K.1

Consumul de capital fix

x

x

x

x

x

x

x

 

B.1n

Produsul intern net/Valoarea adăugată netă

x

x

x

x

x

x

x

x

 

II.1.1.   Contul de producere a veniturilor

Resurse

B.1g

Produsul intern brut/Valoarea adăugată brută

x

x

x

x

x

x

x

x

 

D.3

Subvenții, primite

x

x

x

x

x

x

x

x

 

D.31

Subvenții pe produse

x

 

x

 

D.39

Alte subvenții pe producție

x

x

x

x

x

x

x

 

R211

Total resurse

x

x

x

x

x

x

x

x

 

Utilizare

D.1

Remunerarea angajaților

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

D.2

Impozite pe producție și importuri, de primit

x

x

x

x

x

x

x

x

 

D.21

Impozitele pe produse

x

 

x

 

D.29

Alte impozite pe producție

x

x

x

x

x

x

x

 

B.2g_B.3g

Excedent brut de exploatare și venit mixt brut

x

x

x

x

x

x

x

x

 

B.3g

Venit mixt brut

x

 

x

x

 

U211

Total utilizare

x

x

x

x

x

x

x

x

 

II.1.2.   Contul de alocare a veniturilor primare

Resurse

B.2g_B.3g

Excedent brut de exploatare și venit mixt brut

x

x

x

x

x

x

x

x

 

B.3g

Venit mixt brut

x

 

x

x

 

D.1

Remunerarea angajaților

x

 

x

x

 

x

x

x

x

x

 

x

D.11

Salarii și indemnizații

x

 

x

x

 

x

x

x

x

x

 

x

D.12

Contribuții de asigurări sociale ale angajatorilor

x

 

x

x

 

x

x

x

x

x

 

x

D.2

Impozite pe producție și importuri, de primit

x

 

x

 

x

x

 

x

 

D.21

Impozitele pe produse

x

 

x

 

x

x

 

x

 

D.211

Taxe de tip TVA

x

 

x

 

x

x

 

x

 

D.212

Impozite și taxe pe importuri, exclusiv TVA

x

 

x

 

x

x

 

x

 

D.214

Impozite pe produse, exclusiv TVA și impozitele pe importuri

x

 

x

 

x

x

 

x

 

D.29

Alte impozite pe producție

x

 

x

 

x

x

 

x

 

D.4

Venituri din proprietăți

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

D.41

Dobânzi (35)  (36)

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

D.42

Venituri distribuite ale societăților

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

D.43

Beneficii reinvestite din investiții străine directe

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

D.44

Venituri din proprietăți atribuite asiguraților

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

D.45

Chirii

x

x

x

x

x

x

x

 

R212

Total resurse

x

x

x

x

x

x

x

 

TINT

Total dobânzi (inclusiv SIFIM)

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

Utilizare

D.3

Subvenții, plătite

x

 

x

 

x

x

 

x

 

D.31

Subvenții pe produse

x

 

x

 

x

x

 

x

 

D.39

Alte subvenții pe producție

x

 

x

 

x

x

 

x

 

D.4

Venituri din proprietăți

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

D.41

Dobânzi (35)  (36)

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

D.42

Venituri distribuite ale societăților

x

x

x

x

x

 

x

 

x

x

x

x

x

 

x

D.43

Beneficii reinvestite din investiții străine directe

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

D.44

Venituri din proprietăți atribuite asiguraților

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

D.45

Chirii

x

x

x

x

x

x

x

 

B.5g

Produs național brut/Soldul brut al veniturilor primare

x

x

x

x

x

x

x

 

U212

Total utilizare

x

x

x

x

x

x

x

 

TINT

Total dobânzi (inclusiv SIFIM)

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

II.2   Contul de distribuire secundară a venitului

Resurse

B.5g

Produs național brut/Soldul brut al veniturilor primare

x

x

x

x

x

x

x

 

D.5

Impozite curente pe venit, patrimoniu etc.

x

 

x

 

x

x

x

x

x

 

x

D.51

Impozite pe venit

x

 

x

 

x

x

x

x

x

 

x

D.59

Alte impozite curente

x

 

x

 

x

x

x

x

x

 

x

D.6

Contribuții și prestații sociale

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

 

x

D.61

Contribuții sociale

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

D.611

Contribuții sociale efective

x

x

x

x

x

x

x

 

D.612

Contribuții sociale imputate

x

x

x

x

x

x

x

 

D.62

Prestații sociale, altele decât transferurile sociale în natură

x

 

x

x

 

x

x

x

x

x

 

x

D.63

Transferuri sociale în natură

x

 

x

x

 

D.7

Alte transferuri curente

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

D.71

Prime nete de asigurare-daune

x

 

x

x

 

x

x

x

x

x

 

x

D.72

Indemnizații de asigurare daune

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

 

x

D.74

Cooperare internațională curentă

x

 

x

 

x

x

x

x

x

x

x

D.75

Transferuri curente diverse (36))

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

D.751

A patra resursă proprie bazată pe venitul național brut

 

x

 

x

 

R22

Total resurse

x

x

x

x

x

x

x

 

Utilizare

D.5

Impozite curente pe venit, patrimoniu etc.

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

 

x

D.51

Impozite pe venit

x

x

x

 

x

x

 

x

x

x

x

x

 

x

D.59

Alte impozite curente

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

 

x

D.6

Contribuții și prestații sociale

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

D.61

Contribuții sociale

x

 

x

x

 

x

x

x

x

x

 

x

D.611

Contribuții sociale efective

x

 

x

x

 

D.612

Contribuții sociale imputate

x

 

x

x

 

D.62

Prestații sociale, altele decât transferurile sociale în natură

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

D.63

Transferuri sociale în natură

x

 

x

x

 

x

 

D.7

Alte transferuri curente

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

D.71

Prime nete de asigurare-daune

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

 

x

D.72

Indemnizații de asigurare daune

x

 

x

x

 

x

x

x

x

x

 

x

D.74

Cooperare internațională curentă

x

 

x

 

x

x

x

x

x

x

x

D.75

Transferuri curente diverse (36)

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

D.751

A patra resursă proprie bazată pe venitul național brut

x

 

x

 

B.7g

Venitul disponibil ajustat

x

x

x

x

x

x

x

 

U22

Total utilizare

x

x

x

x

x

x

x

 

D.63

(minus) transferuri sociale în natură

x

 

x

x

 

x

 

B.6g

Venit brut disponibil

x

x

x

x

x

x

x

 

II.4.1.   Contul de utilizare a venitului disponibil

Resurse

B.6g

Venit brut disponibil

x

x

x

x

x

x

x

 

D.8

Rectificări în consecința modificării drepturilor nete ale gospodăriilor asupra rezervelor fondurilor de pensii

x

 

x

x

 

x

x

x

x

x

 

x

R241

Total resurse

x

x

x

x

x

x

x

 

Utilizare

P.3

Cheltuieli aferente consumului final

x

 

x

x

x

x

 

P.31

Cheltuieli aferente consumului individual

x

 

x

x

x

x

 

P.32

Cheltuieli aferente consumului colectiv

x

 

x

 

D.8

Rectificări în consecința modificării drepturilor nete ale gospodăriilor asupra rezervelor fondurilor de pensii

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

B.8g

Economii brute

x

x

x

x

x

x

x

 

B.12

Soldul curent extern

 

x

x

x

x

x

x

x

U241

Total utilizare

x

x

x

x

x

x

x

 

III.1.1.   Contul variațiilor valorii nete datorate economiilor și transferurilor de capital

Variații ale valorii nete

B.8g

Economii brute

x

x

x

x

x

x

x

 

B.12

Soldul curent extern

 

x

x

x

x

x

x

x

D.9

Transferuri de capital

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

D.91

Impozite pe capital

x

 

x

 

x

x

x

x

x

 

x

D.92

Ajutoare pentru investiții (36)

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

 

x

D.92de la S212 la S13

Ajutoare pentru investiții acordate administrației publice de către instituțiile Uniunii Europene

x

 

x

 

D.99

Alte transferuri de capital (36)

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

R311

Total variații ale valorii nete

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

Variații ale activelor

D.9

Transferuri de capital

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

D.91

Impozite pe capital

x

x

x

 

x

x

x

 

x

x

x

x

x

 

x

D.92

Ajutoare pentru investiții (36)

x

 

x

 

x

x

x

x

x

x

x

D.92de la S212 la S13

Ajutoare pentru investiții acordate administrației publice de către instituțiile Uniunii Europene

 

x

x

 

x

 

D.99

Alte transferuri de capital (36)

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

K.1

Consumul de capital fix

x

x

x

x

x

x

x

 

B.10.1

Variații ale valorii nete datorate economiilor și transferurilor de capital

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

U311

Total variații ale activelor

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

III.1.2.   Contul de achiziție al activelor nefinanciare

Variații ale valorii nete

B.10.1

Variații ale valorii nete datorate economiilor și transferurilor de capital

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

K.1

Consumul de capital fix

x

x

x

x

x

x

x

 

R312

Total variații ale valorii nete

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

Variații ale activelor

P.5

Formarea brută de capital:

x

x

x

x

x

x

x

 

P.51

Formarea brută de capital fix

x

x

x

x

x

x

x

 

P.52

Variații ale stocurilor

x

x

x

x

x

x

x

 

P.53

Achiziții minus cedări de obiecte de valoare

x

x

x

x

x

x

x

 

K.2

Achizițiile minus cesiunile de active nefinanciare neproduse

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

B.9

Capacitatea netă de finanțare (+)/Necesarul net de finanțare (–)

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

U312

Total variații ale activelor

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

DB.9

Ecartul dintre capacitatea netă de finanțare/necesarul net de finanțare a conturilor financiare

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

 

= căsuțe nerelevante

x

= obligatorii

 

= facultative


Tabelul 9 –   Impozite și contribuții sociale detaliate percepute pe tipuri de impozit sau contribuție socială și subsector beneficiar (37)

Cod

Operațiuni

D.2

Impozite pe producție și importuri

D.21

Impozite pe produse

D.211

Taxe de tip TVA

D.212

Impozite și taxe pe importuri, exclusiv TVA

D.2121

Taxe pe importuri

D.2122

Impozite pe importuri, exclusiv TVA și taxele pe importuri

D.2122.a

Prelevări la produsele agricole importate

D.2122b

Sume monetare compensatorii percepute pe importuri

D.2122c

Accize

D.2122d

Impozite generale pe vânzări

D.2122e

Impozite pe servicii specifice

D.2122f

Profitul monopolurilor la import

D.214

Impozite pe produse, exclusiv TVA și impozitele pe importuri

D.214a

Accize și impozite pe consum

D.214b

Taxe de timbru

D.214c

Impozite pe operațiunile financiare și de capital

D.214d

Taxe de înmatriculare auto

D.214e

Taxe pe activitățile de divertisment public

D.214f

Impozite pe venituri din loterie, jocuri de noroc și pariuri

D.214g

Impozite pe primele de asigurare

D.214h

Impozite pe servicii specifice

D.214i

Impozite generale pe vânzări sau pe cifra de afaceri

D.214j

Profitul monopolurilor fiscale

D.214k

Taxe de export și sume monetare compensatorii pe exporturi

D.214l

Alte impozite pe produse neevidențiate în altă parte

D.29

Alte impozite pe producție

D.29a

Impozite pe terenuri, clădiri sau alte construcții

D.29b

Impozite pe folosința activelor fixe

D.29c

Impozite pe masa salarială și statele de plată

D.29d

Impozite pe operațiunile internaționale

D.29e

Autorizații de exercitare a activităților comerciale și a profesiunilor liberale

D.29f

Impozite pe poluare

D.29g

Subcompensarea TVA (regim forfetar)

D.29h

Alte impozite pe produse neevidențiate în altă parte

D.5

Impozite curente pe venit, patrimoniu, etc.

D.51

Impozite pe venit

D.51a + D.51cl

Impozite pe venitul individual sau din gospodării, inclusiv câștigurile din deținere

D.51a

Impozite pe venitul individual sau pe venitul din gospodării, exclusiv câștigurile din exploatare (38)

D.51cl

Impozite pe câștigurile din exploatare individuală sau a gospodăriilor (38)

D.51a + D.51cl

Impozite pe venitul sau profitul societăților, inclusiv câștigurile din exploatare

D.51b

Impozite pe venitul sau profitul societăților, exclusiv câștigurile din exploatare (38)

D.51c2

Impozite pe câștigurile din exploatare ale societăților (38)

D.51c3

Alte impozite pe câștigurile din exploatare (38)

D.51C

Impozite pe câștigurile din exploatare

D.51D

Impozite pe câștigurile de la loterii și jocurile de noroc

D.51E

Alte impozite pe venituri neevidențiate în altă parte

D.59

Alte impozite curente

D.59a

Impozite curente pe capital

D.59b

Impozite de capitație

D.59c

Impozite pe cheltuieli

D.59d

Plăți efectuate de gospodării pentru autorizații

D.59e

Impozite pe operațiunile internaționale

D.59f

Alte impozite curente, neevidențiate în altă parte

D.91

Impozite pe capital

D.91a

Impozitele pe transferurile de capital:

D.91b

Prelevări pe capital:

D.91c

Alte impozite pe capital, neevidențiate în altă parte

D.2 + D.5 + D.91

Total încasări fiscale

D.611

Contribuții sociale efective

D.6111

Contribuții sociale efective în sarcina angajatorilor

D.61111

Contribuții sociale efective obligatorii în sarcina angajatorilor

D.61112

Contribuții sociale efective facultative ale angajatorilor

D.6112

Contribuții sociale în sarcina angajaților

D.61121

Contribuții sociale obligatorii în sarcina angajaților;

D.61122

Contribuții sociale facultative ale angajaților;

D.6113

Contribuții sociale facultative ale persoanelor care desfășoară activități independente și ale celor fără ocupație

D.61131

Contribuții sociale obligatorii ale persoanelor care desfășoară activități independente și ale celor fără ocupație

D.61132

Contribuții sociale facultative ale persoanelor care desfășoară activități independente și ale celor fără ocupație.

D.612

Contribuții sociale imputate

D.995

Transferuri de capital de la administrația publică la sectoarele relevante reprezentând impozite și contribuții sociale directe a căror percepere este însă puțin probabilă (39)

D.99521

Impozite directe pe produse a căror percepere este însă puțin probabilă (39)

D.99529

Alte impozite directe pe producție a căror percepere este însă puțin probabilă (39)

D.99551

Impozite directe pe venit a căror percepere este însă puțin probabilă (39)

D.99559

Alte impozite directe curente a căror percepere este însă puțin probabilă (39)

D.9956111

Contribuții sociale directe efective în sarcina angajatorilor a căror percepere este însă puțin probabilă (39)

D.9956112

Contribuții sociale directe efective în sarcina angajaților a căror percepere este însă puțin probabilă (39)

D.9956113

Contribuții sociale directe în sarcina persoanelor care desfășoară activități independente și a celor fără ocupație (39)

D.99591

Impozite pe capital directe a căror percepere este însă puțin probabilă (39)

D.2 + D.5 + D.91 + D.611 – D.995

Total încasări fiscale din impozite și contribuții sociale, după deducerea sumelor stabilite a căror percepere este însă puțin probabilă

D.2 + D.5 + D.91 + D.611 + D.612 – D.995

Total încasări fiscale din impozite și contribuții sociale (inclusiv contribuțiile sociale imputate) după deducerea sumelor stabilite a căror percepere este însă puțin probabilă

În plus se comunică informațiile complete ale clasificării naționale ale impozitelor și contribuțiilor sociale, cu sumele corespunzătoare și codurile ESA95.


Tabelul 10 –   Tabele pe ramuri de activitate și pe regiuni (NUTS II), prețuri curente

Cod

Lista variabilelor

Defalcare

D.1

1.

Remunerarea angajaților

A6

P.51

2.

Formarea brută de capital fix

A6

 

3.

Gradul de ocupare, în mii de ore lucrate

 

ETO

 

Total

A6

EEM

 

Angajați

A6


Tabelul 11 –   Cheltuielile administrației publice, pe funcțiuni

Cod

Lista variabilelor

Funcțiune

Defalcare pe subsectoare (40):

P.5 + K.2

Formarea brută de capital și achizițiile minus cesiunile de active nefinanciare neproduse

Diviziuni COFOG

Grupuri COFOG (41)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

P.5

Formarea brută de capital

Diviziuni COFOG

Grupuri COFOG (41)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

P.51

din care formare brută de capital fix (41)

Diviziuni COFOG

Grupuri COFOG

S.13

K.2

Achizițiile minus cesiunile de active nefinanciare neproduse

Diviziuni COFOG

Grupuri COFOG (41)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.1

Remunerarea angajaților

Diviziuni COFOG

Grupuri COFOG (41)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.3

Subvenții

Diviziuni COFOG

Grupuri COFOG (41)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.4

Venituri din proprietăți (42)

Diviziuni COFOG

Grupuri COFOG (41)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.4_S.1311

din care de plătit subsectorului Administrație centrală (S.1311) (41)  (42)

Diviziuni COFOG

S.1312, S.1313, S.1314

D.4_S.1312

din care de plătit subsectorului Administrație de stat (S.1312) (41)  (42)

Diviziuni COFOG

S.1311, S.1313, S.1314

D.4_S.1313

din care de plătit subsectorului Administrație locală (S.1313) (41)  (42)

Diviziuni COFOG

S.1311, S.1312, S.1314

D.4_S.13.14

din care de plătit subsectorului Fonduri de asigurări sociale (S.1314) (41)  (42)

Diviziuni COFOG

S.1311, S.1312, S.1313

D.62 + D.6311 + D.63121 + D.63131

Prestații sociale, altele decât transferurile sociale în natură și transferurile sociale în natură asociate cheltuielilor pentru produse furnizate gospodăriilor prin intermediul producătorilor de piață, de plătit

Diviziuni COFOG

Grupuri COFOG (41)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

P.2 + D.29 + D.5 + D.8

Consum intermediar + Alte impozite pe producție + Impozite curente pe venit, patrimoniu, etc.+ Rectificări în consecința modificării capitalului net al gospodăriilor în provizioanele fondurilor de pensie

Diviziuni COFOG

Grupuri COFOG (41)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

P.2

Consum intermediar

Diviziuni COFOG

Grupuri COFOG (41)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.29 + D.5 + D.8

Alte impozite pe producție + Impozite curente pe venit, patrimoniu, etc.+ Rectificări în consecința modificării capitalului net al gospodăriilor în provizioanele fondurilor de pensie

Diviziuni COFOG

Grupuri COFOG (41)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.7

Alte transferuri curente (42)

Diviziuni COFOG

Grupuri COFOG (41)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.7_S.1311

din care de plătit subsectorului Administrație centrală (S.1311) (41)  (42)

Diviziuni COFOG

S.1312, S.1313, S.1314

D.7_S.1312

din care de plătit subsectorului Administrație de stat (S.1312) (41)  (42)

Diviziuni COFOG

S.1311, S.1313, S.1314

D.7_S.1313

din care de plătit subsectorului Administrație locală (S.1313) (41)  (42)

Diviziuni COFOG

S.1311, S.1312, S.1314

D.7_S.13.14

din care de plătit subsectorului Fonduri de asigurări sociale (S.1314) (41)  (42)

Diviziuni COFOG

S.1311, S.1312, S.1313

D.9

Transferuri de capital (42)

Diviziuni COFOG

Grupuri COFOG (41)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.92

din care ajutoare pentru investiții (41)

Diviziuni COFOG

Grupuri COFOG

S.13

D.9_S.1311

din care de plătit subsectorului Administrație centrală (S.1311) (41)  (42)

Diviziuni COFOG

S.1312, S.1313, S.1314

D.9_S.1312

din care de plătit subsectorului Administrație de stat (S.1312) (41)  (42)

Diviziuni COFOG

S.1311, S.1313, S.1314

D.9_S.1313

din care de plătit subsectorului Administrație locală (S.1313) (41)  (42)

Diviziuni COFOG

S.1311, S.1312, S.1314

D.9_S.1314

din care de plătit subsectorului Fonduri de asigurări sociale (S.1314) (41)  (42)

Diviziuni COFOG

S.1311, S.1312, S.1313

TE

Cheltuieli totale

Diviziuni COFOG

Grupuri COFOG (41)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

P.3

Cheltuieli aferente consumului final

Diviziuni COFOG

Grupuri COFOG (41)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314


Tabelul 12 –   Tabele pe ramuri de activitate și pe regiuni (NUTS III)

Cod

Lista variabilelor

Defalcare

B1.g

1.

Valoarea adăugată brută la prețurile de bază (prețuri curente)

A6

 

2.

Gradul de ocupare (mii de persoane)

 

ETO

 

Total

A6

EEM

 

Angajați

A6

Tabelul 13 –   Conturile gospodăriilor, pe regiuni (NUTS II)

Contul de distribuire primară a veniturilor gospodăriilor (S.14)

Cod

Utilizare

Cod

Resurse

D.4

1.

Venituri din proprietăți

B.2/B.3

3.

Excedent de exploatare/venit mixt

B.5n

2.

Soldul veniturilor primare, net

D.1

4.

Remunerarea angajaților

 

 

 

D.4

5.

Venituri din proprietăți


Contul de distribuire secundară a venitului gospodăriilor (S.14)

Cod

Utilizare

Cod

Resurse

D.5

6.

Impozite curente pe venit, patrimoniu, etc.

B.5

10.

Soldul veniturilor primare, net

D.61

7.

Contribuții sociale

D.62

11.

Prestații sociale, altele decât cele în natură

D.7

8.

Alte transferuri curente

D.7

12.

Alte transferuri curente

B.6n

9.

Venit disponibil net

 

 

 

Tabelul 15 –   Tabelul resurselor la prețul de bază, inclusiv transformarea în prețuri de achiziție (prețuri curente și prețuri din anul precedent)

n = 60, m = 60

 

Ramuri de activitate (NACE A60)

1 2 3 4 … n

Σ (1)

Importuri cif

Total resurse la prețurile de bază

Marje comerciale și de transport

Impozite minus subvențiile pe produs

Total resurse la prețul de achiziție

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

1

2

3

4

.

.

.

Produse (CPA)

.

.

.

m

(1)

Producția pe produs și ramură de activitate, la prețurile de bază

 

(a)

Intra UE cif (43)  (44)

(b)

Din țări membre ale UEM cif (43)

(b)

Din țări care nu fac parte din UEM cif (43)

(d)

Extra UE cif (43)  (44)

(e)

Total

 

 

 

 

Σ (1)

 

Producție totală pe ramuri de activitate

 

 

 

 

 

 

Rectificări posturi:

(2)

 

 

 

 

 

 

 

Rectificări cif/fob la importuri

Cumpărături făcute direct în străinătate de către rezidenți

(1) + (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

Total din care:

(3)

 

 

 

 

 

 

 

Producția destinată pieței

Producția pentru consumul final propriu

 

 

 

 

Altă producție nedestinată comercializării


Tabelul 16 –   Tabel utilizare la prețul de achiziție (prețuri curente și prețuri din anul precedent)

n = 60, m = 60

 

Ramuri de activitate (NACE A60)

1 2 3 … n

Σ (1)

Utilizare finală

(a) ( b) (c) d) (e) (f) (g) (h) (i) (j)

Σ (3)

Σ (1) + Σ (3)

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1

2

3

Produse

(CPA)

m

(1)

Consum intermediar la prețul de achiziție, pe produs și ramuri de activitate

 

Utilizare finală la prețul de achiziție

Cheltuieli aferente consumului final:

(a)

pe gospodării

(b)

pe instituții non-profit care deservesc gospodăriile

(c)

pe administrație publică

(d)

total

Formarea brută de capital:

(e)

formare brută de capital fix

(f)

variația stocurilor

(g)

achiziții minus cedări de obiecte de valoare (45)

Exporturi fob (46):

(h)

intra UE (45)

în state membre ale UEM (45)

în state care nu fac parte din UEM (45)

(i)

extra UE (45)

(j)

total

 

 

Σ (1)

(2)

Consum intermediar total, pe ramuri de activitate

 

Utilizare finală totală, pe tipuri

 

Total utilizare

Posturi de rectificare

(3)

 

 

 

 

 

Rectificări cif/fob la exporturi

 

exclusiv exporturi

exclusiv exporturi

Cumpărături făcute direct în străinătate de către rezidenți

 

exclusiv cheltuielile gospodăriilor pentru consumul final

exclusiv cheltuielile gospodăriilor pentru consumul final

Cumpărături pe teritoriul național făcute de nerezidenți

 

exclusiv cheltuielile gospodăriilor pentru consumul final și exporturi

exclusiv cheltuielile gospodăriilor pentru consumul final și exporturi

Σ (2) + Σ (3)

(4)

 

 

 

 

 

Remunerarea angajaților (47)

Salarii și indemnizații (47)

Alte impozite nete pe producție (47)

Consumul de capital fix (47)

Excedentul de exploatare, net (47)

Excedentul de exploatare, brut (47)

Venitul mixt, brut (45)  (47)

(5)

 

 

 

 

 

Valoarea adăugată la prețurile de bază

(6)

 

 

 

 

 

Total rezultat la prețurile de bază

(7)

 

 

 

 

 

Date suplimentare

Formarea de capital fix (45)  (47)

Stocul de capital fix (45)  (47)

Gradul de ocupare (mii de persoane) (45)

(8)

 

 

 

 

 


Tabelul 17 –   Tabel simetric intrări/ieșiri, la prețurile de bază (produs cu produs (48))

(prețuri curente)

n = 60

 

Produse

1 2 3 … n

Σ (1)

Utilizare finală

(a)  (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j)

Σ (3)

Σ (1) + Σ (3)

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1

2

3

.

.

.

Produse

.

n

(1)

Consumul intermediar la prețurile de bază (produs cu produs)

 

Utilizare finală la prețul de bază:

Cheltuieli aferente consumului final:

(a)

pe gospodării

(b)

pe instituții non-profit care deservesc gospodăriile

(c)

pe administrație publică

(d)

total

Formarea brută de capital:

(e)

formare brută de capital fix

(f)

variația stocurilor

(g)

variația obiectelor de valoare (49)

Exporturi fob (50):

(h)

intra UE (49)

în state membre ale UEM (49)

în state care nu fac parte din UEM (49)

(i)

extra UE (49)

(j)

total

 

 

Σ (1)

(2)

Consumul intermediar total la prețurile de bază, pe produse

 

Utilizare finală la prețurile de bază, pe tipuri

 

Total utilizare la prețul de bază

Impozite minus subvențiile pe produs

(3)

Impozite nete pe produse, pe produse

 

Impozite nete pe produse, pe tipuri de utilizare finală

 

Impozite nete totale pe producție

Σ (1) + (3)

(4)

Consumul intermediar total la prețurile de achiziție, pe produse

 

Total utilizare finală la prețurile de achiziție, pe tipuri

 

Total utilizare la prețurile de achiziție

Remunerarea angajaților

Salarii și indemnizații

Alte impozite nete pe producție

Consumul de capital fix

Excedentul de exploatare, net

Excedentul de exploatare, net

Venitul mixt, brut (49);

(5)

 

 

 

 

 

Valoarea adăugată la prețurile de bază

(6)

 

 

 

 

 

Total rezultat la prețurile de bază

(7)

 

 

 

 

 

Importuri intra UE (49)  (50)

importuri din state membre ale UEM (49)

importuri din state membre care nu fac parte din UEM (49)

Importuri extra UE (49)  (50)

(8)

 

 

 

 

 

Σ (8)

(9)

Importuri cif, pe produse

 

 

 

 

Total resurse la prețurile de bază

(10)

Rezerve la prețurile de bază, pe produs

 

 

 

 


Tabelul 18 –   Tabel simetric intrări/ieșiri al producției interne, la prețul de bază (produs cu produs (51))

(prețuri curente)

n = 60

 

Produse

1 2 3 … n

Σ (1)

Utilizare finală

(a)  (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j)

Σ (3)

Σ (1) + Σ (3)

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1

2

3

.

.

.

Produse

.

.

n

(1)

Pentru producția internă: Consumul intermediar la prețurile de bază (produs cu produs)

 

Utilizare finală la prețul de bază:

Cheltuieli aferente consumului final:

(a)

pe gospodării

(b)

pe instituții non-profit care deservesc gospodăriile

(c)

pe administrație publică

(d)

total

Formarea brută de capital:

(e)

formare brută de capital fix

(f)

variația stocurilor

(g)

variația obiectelor de valoare (52)

Exporturi fob (53):

(h)

intra UE (52)

în state membre ale UEM (52)

în state care nu fac parte din UEM (52)

(i)

extra UE (52)

(j)

total

 

 

Σ (1)

(2)

Consumul intermediar total la prețurile de bază, pe produse

 

Utilizare finală a producției interne la prețuri de bază

 

Total producție internă la prețurile de bază

Utilizarea produselor importate

(3)

Consumul intermediar total de produse importate, pe produse, cif

 

Utilizare finală produse importate, cif

 

Total importuri

Impozite minus subvențiile pe produs

(4)

Impozite nete pe produsele de consum intermediar, pe produse

 

Impozite nete pe produse, pe tipuri de utilizare finală

 

Total impozite nete pe produse

Σ (1) + (3) + (4)

(5)

Consumul intermediar total la prețurile de achiziție, pe produse

 

Utilizare finală totală, pe tipurila prețul de achiziție

 

Total utilizare la prețurile de achiziție

Remunerarea angajaților

salarii și indemnizații

Alte impozite nete pe producție

Consumul de capital fix

Excedentul de exploatare, net

Venit mixt, brut (52)

Excedentul de exploatare, net

(6)

 

 

 

 

 

Valoarea adăugată la prețurile de bază

(7)

 

 

 

 

 

Total rezultat la prețurile de bază

(8)

 

 

 

 

 


Tabelul 19 –   Tabel simetric intrări/ieșiri pentru importuri, la prețurile de bază (produs cu produs (54)) cif

(prețuri curente)

n = 60

 

Produse

1 2 3 … n

Σ (1)

Utilizare finală

(a) ( b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j)

Σ (3)

Σ (1) + Σ (3)

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1

2

3

.

.

.

Produse

.

.

n

(1)

Pentru importuri: Consumul intermediar la prețurile de bază (produs cu produs)

 

Utilizare finală la prețul de bază cif:

Cheltuieli aferente consumului final:

(a)

pe gospodării

(b)

pe instituții non-profit care deservesc gospodăriile

(c)

pe administrație publică

(d)

total

Formarea brută de capital:

(e)

formare brută de capital fix

(f)

variația stocurilor

(g)

variația obiectelor de valoare (55)

Exporturi fob (56):

(h)

intra UE (55)

în state membre ale UEM (55)

în state care nu fac parte din UEM (55)

(i)

extra UE (55)

(j)

total

 

 

Σ (1)

(2)

Consumul intermediar total de produse importate, la prețul de bază, pe produse

 

Utilizare finală produse importate la prețurile de bază

 

Total importuri


Tabelul 20 –   Clasificare încrucișată a activelor fixe, pe ramuri de activitate și pe active

Cod

Lista variabilelor

Defalcare Ramuri de activitate (57)

Defalcare Active

Unitate

AN.11g

1. Active fixe, brute

A17/A31/A60

AN_F6

Cost de înlocuire curent

Cost de înlocuire constant

AN.11n

2. Active fixe, nete

A17/A31/A60

AN_F6

Cost de înlocuire curent

Cost de înlocuire constant


Tabelul 22 –   Clasificare încrucișată a formării brute de capital fix pe ramuri de activitate și produse

Cod

Lista variabilelor

Defalcare Ramuri de activitate (58)

Defalcare Active

Unitate

P.51

1.

Formarea brută de capital fix

A17/A31/A60

AN_F6

Prețuri curente

Prețurile din anul precedent și volume concatenate


Tabelul 26 –   Bilanțuri active nefinanciare

Cod

Lista variabilelor (59)

Defalcare

Sectoare

AN.1

1.

Active produse

S.1, S.11, S.12, S.13, S.14 + S.15

AN.11

2.

Active fixe

S.1, S.11, S.12, S.13, S.14 + S.15

AN.111

3.

Active fixe corporale

S.1, S.11, S.12, S.13, S.14 + S.15

AN.1111

4.

Locuințe

S.1, S.11, S.12, S.13, S.14 + S.15

AN.1112

5.

Alte clădiri și construcții civile

S.1, S.11, S.12, S.13, S.14 + S.15

AN.11121

6.

Clădiri nerezidențiale

S.1, S.11, S.12, S.13, S.14 + S.15

AN.11122

7.

Alte construcții

S.1, S.11, S.12, S.13, S.14 + S.15

AN.1113

8.

Mașini și utilaje

S.1, S.11, S.12, S.13, S.14 + S.15

AN.1114

9.

Active constând din culturi și crescătorii

S.1, S.11, S.12, S.13, S.14 + S.15

AN.112

10.

Active fixe necorporale

S.1, S.11, S.12, S.13, S.14 + S.15

AN.1121

11.

Prospecțiuni miniere

S.1, S.11, S.12, S.13, S.14 + S.15

AN.1122

12.

Programe de calculator

S.1, S.11, S.12, S.13, S.14 + S.15

AN.1123

13.

Opere literare, artistice sau de divertisment originale

S.1, S.11, S.12, S.13, S.14 + S.15

AN.1129

14.

Alte active fixe necorporale

S.1, S.11, S.12, S.13, S.14 + S.15

AN.12

15.

Stocuri

S.1, S.11, S.12, S.13, S.14 + S.15

AN.13

16.

Obiecte de valoare

S.1, S.11, S.12, S.13, S.14 + S.15

AN.2

17.

Active neproduse

S.1, S.11, S.12, S.13, S.14 + S.15

AN.21

18.

Active corporale neproduse

S.1, S.11, S.12, S.13, S.14 + S.15

AN.211

19.

Terenuri

S.1, S.11, S.12, S.13, S.14 + S.15

AN.212

20.

Zăcăminte

S.1, S.11, S.12, S.13, S.14 + S.15

AN.213 + AN.214

21.

Resurse biologice necultivate și rezerve de apă

S.1, S.11, S.12, S.13, S.14 + S.15

AN.22

22.

Active necorporale neproduse

S.1, S.11, S.12, S.13, S.14 + S.15

DEROGĂRI PE STATE MEMBRE

1.   BELGIA

1.1.   Derogări pentru tabele