ISSN 1830-3625

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 320

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 50
6 decembrie 2007


Cuprins

 

I   Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare este obligatorie

Pagina

 

 

REGULAMENTE

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1429/2007 al Comisiei din 5 decembrie 2007 de stabilire a sumelor forfetare la import pentru determinarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

1

 

*

Regulamentul (CE) nr. 1430/2007 al Comisiei din 5 decembrie 2007 de modificare a anexelor II și III la Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind recunoașterea calificărilor profesionale ( 1 )

3

 

*

Regulamentul (CE) nr. 1431/2007 al Comisiei din 5 decembrie 2007 de aprobare a modificărilor care nu sunt minore din caietul de sarcini al unei denumiri înregistrate în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate Huile d'olive de Nyons (DOP)

12

 

*

Regulamentul (CE) nr. 1432/2007 al Comisiei din 5 decembrie 2007 de modificare a anexelor I, II și VI la Regulamentul (CE) nr. 1774/2002 al Parlamentului European și al Consiliului privind marcarea și transportul subproduselor de origine animală ( 1 )

13

 

*

Regulamentul (CE) nr. 1433/2007 al Comisiei din 5 decembrie 2007 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1623/2000 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1493/1999 al Consiliului privind organizarea comună a pieței vitivinicole, în ceea ce privește mecanismele de piață

18

 

*

Regulamentul (CE) nr. 1434/2007 al Comisiei din 5 decembrie 2007 de deschidere a unei anchete privind o eventuală eludare a măsurilor antidumping instituite prin Regulamentul (CE) nr. 2074/2004 al Consiliului privind importurile de anumite mecanisme de îndosariat cu inele originare din Republica Populară Chineză prin importuri de anumite mecanisme de îndosariat cu inele expediate din Thailanda, indiferent dacă au fost sau nu modificate sau indiferent dacă au fost sau nu declarate originare din această țară, și prin importuri de anumite mecanisme de îndosariat cu inele ușor modificate originare din Republica Populară Chineză, și de supunere a acestor importuri la înregistrare

23

 

*

Regulamentul (CE) nr. 1435/2007 al Comisiei din 5 decembrie 2007 de redeschidere a pescuitului de hering în subdiviziunile 25-27, 28.2, 29 și 32 ale Mării Baltice pentru navele care navighează sub pavilionul Germaniei

27

 

*

Regulamentul (CE) nr. 1436/2007 al Comisiei din 5 decembrie 2007 de stabilire a unei interdicții privind pescuitul de sebastă în apele comunitare și cele internaționale din zona ICES V și în apele internaționale din zonele ICES XII și XIV de către navele care arborează pavilionul Estoniei

29

 

 

II   Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare nu este obligatorie

 

 

DECIZII

 

 

Conferința reprezentanților guvernelor statelor membre

 

 

2007/792/CE

 

*

Decizia reprezentanților guvernelor statelor membre, reuniți în cadrul Consiliului din 26 noiembrie 2007 de modificare a Deciziei 2005/446/CE de stabilire a termenului pentru angajarea fondurilor celui de-al 9-lea Fond European de Dezvoltare (FED)

31

 

 

Comisie

 

 

2007/793/CE

 

*

Decizia Comisiei din 29 noiembrie 2007 privind desemnarea membrilor grupului de dialog al părților interesate în domeniul sănătății publice și al protecției consumatorilor stabilit prin Decizia 2007/602/CE

33

 

 

2007/794/CE

 

*

Decizia Comisiei din 29 noiembrie 2007 de stabilire a unui nou termen limită pentru depunerea dosarelor pentru anumite substanțe care vor fi examinate în conformitate cu programul de lucru de 10 ani prevăzut la articolul 16 alineatul (2) din Directiva 98/8/CE [notificată cu numărul C(2007) 5751]  ( 1 )

35

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


I Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare este obligatorie

REGULAMENTE

6.12.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 320/1


REGULAMENTUL (CE) NR. 1429/2007 AL COMISIEI

din 5 decembrie 2007

de stabilire a sumelor forfetare la import pentru determinarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 3223/94 al Comisiei din 21 decembrie 1994 de stabilire a normelor de aplicare a regimului de import pentru fructe și legume (1), în special articolul 4 alineatul (1),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 3223/94 prevede, ca urmare a rezultatelor negocierilor comerciale multilaterale din Runda Uruguay, criteriile pentru stabilirea de către Comisie a sumelor forfetare la import din țările terțe, pentru produsele și termenele menționate în anexa acestuia.

(2)

În conformitate cu criteriile menționate anterior, sumele forfetare la import trebuie stabilite la nivelurile prevăzute în anexa la prezentul regulament,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Sumele forfetare la import prevăzute la articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 3223/94 sunt stabilite așa cum este indicat în tabelul din anexă.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 6 decembrie 2007.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 5 decembrie 2007.

Pentru Comisie

Jean-Luc DEMARTY

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 337, 24.12.1994, p. 66. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 756/2007 (JO L 172, 30.6.2007, p. 41).


ANEXĂ

la Regulamentul Comisiei din 5 decembrie 2007 de stabilire a sumelor forfetare la import pentru determinarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

(EUR/100 kg)

(Cod NC)

Codul țărilor terțe (1)

Suma forfetară la import

0702 00 00

IL

114,0

MA

61,5

SY

68,2

TR

100,8

ZZ

86,1

0707 00 05

JO

196,3

MA

52,5

TR

99,6

ZZ

116,1

0709 90 70

MA

58,5

TR

122,0

ZZ

90,3

0709 90 80

EG

301,9

ZZ

301,9

0805 10 20

AR

20,7

AU

15,0

BR

12,7

SZ

41,9

TR

60,4

ZA

41,5

ZW

17,0

ZZ

29,9

0805 20 10

MA

67,3

ZZ

67,3

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

61,4

HR

21,2

IL

66,8

TR

77,8

UY

95,3

ZZ

64,5

0805 50 10

EG

95,3

TR

112,1

ZA

62,3

ZZ

89,9

0808 10 80

AR

87,7

CA

87,3

CL

86,0

CN

69,1

MK

31,5

US

80,6

ZA

95,7

ZZ

76,8

0808 20 50

AR

71,0

CN

47,9

TR

145,7

ZZ

88,2


(1)  Nomenclatorul țărilor, astfel cum este stabilit de Regulamentul (CE) nr. 1833/2006 al Comisiei (JO L 354, 14.12.2006, p. 19). Codul „ZZ” reprezintă „alte origini”.


6.12.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 320/3


REGULAMENTUL (CE) NR. 1430/2007 AL COMISIEI

din 5 decembrie 2007

de modificare a anexelor II și III la Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind recunoașterea calificărilor profesionale

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoașterea calificărilor profesionale (1), în special articolul 11 litera (c) punctul (ii) și articolul 13 alineatul (2) al treilea paragraf,

întrucât:

(1)

Germania, Luxemburg, Austria și Italia au adresat cereri motivate de modificare a anexei II la Directiva 2005/36/CE. Țările de Jos au adresat o cerere motivată de modificare a anexei III la Directiva 2005/36/CE.

(2)

Germania a solicitat adăugarea termenului sănătate („Gesundheit”) denumirii de asistent(ă) puericultor (puericultoare) („Kinderkrankenschwester/Kinderkrankenpfleger”). Legea din 16 iulie 2003 privind asistența medicală, care a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2004, a modificat conținutul acestui curs de formare și a schimbat denumirea sa în asistent(ă) puericulto(a)r(e) și de sănătate [„Gesundheits- und Kinderkrenkenpfleger(in)”]. Structura și condițiile de acces la formare rămân neschimbate.

(3)

Germania a solicitat suprimarea din anexa II a profesiei de asistent(ă) psihiatrie [„Psychiatrische(r) Krankenschwester/Krankenpfleger”], deoarece această formare vine în completarea celei de asistent medical generalist și, prin urmare, este cuprinsă în definiția diplomei.

(4)

Germania a solicitat adăugarea profesiei de asistent(ă) medical(ă) de geriatrie („Altenpflegerin und Altenpfleger”) care îndeplinește condițiile stabilite la articolul 11 litera (c) punctul (ii) al Directivei 2005/36/CE, astfel cum reiese din legea privind asistența geriatrică din 17 noiembrie 2000 și din ordonanța privind formarea și examenele pentru profesia de asistent(ă) de geriatrie din 26 noiembrie 2002.

(5)

În cele din urmă, Germania a solicitat fuzionarea profesiilor de bandajist („Bandagist”) și de tehnician ortoped („Orthopädiemechaniker”) în profesia de tehnician ortoped („Orthopädietechniker”), în conformitate cu Ordonanța pentru activități meșteșugărești (Handwerksordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 24. September 1998 (BGBl. I S. 3074; 2006 I S. 2095), zuletzt geändert durch Artikel 146 der Verordnung vom 31. Oktober 2006 (BGBl. I S. 2407).

(6)

Luxemburg a solicitat înlocuirea denumirii de asistent(ă) puericultor (puericultoare) („infirmier puériculteur”) cu asistent(ă) medical(ă) în pediatrie („infirmier en pédiatrie”), a denumirii de asistent(ă) anestezie („infirmier anesthésiste”) cu asistent(ă) anestezie și reanimare („infirmier en anesthésie et réanimation”) și a celei de maseur (maseuză) calificat(ă) („masseur diplômé”) cu maseur (maseuză), ca urmare a legii modificate din 26 martie 1992 privind exercitarea și reevaluarea anumitor profesii din domeniul sănătății. Modalitățile de formare nu s-au schimbat.

(7)

Austria a solicitat o descriere mai precisă a formării aplicabile profesiilor de asistent(ă) psihiatrie și de asistent(ă) pediatrie, astfel cum se prevede în legea privind asistența medicală (BGBI I nr. 108/1997).

(8)

Italia a solicitat suprimarea din anexa II a profesiilor de geometru („geometra”) și de tehnician agricol („perito agrario”), deoarece acestea necesită o formare care corespunde definiției diplomei în conformitate cu articolul 55 din Decretul prezidențial nr. 328 din 5 iunie 2001 și cu anexa I la Decretul legislativ nr. 227 din 8 iulie 2003.

(9)

Germania, Luxemburg și Austria au solicitat introducerea în anexa II a unui număr de programe de formare care duc la obținerea titlului de maistru („Meister/Maître”). Aceste programe de formare sunt reglementate, în primul rând, de următoarele texte legislative: pentru Germania: Ordonanța pentru activități meșteșugărești [Gesetz zur Ordnung des Handwerks – Handwerksordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 24. September 1998 (BGBl. I S. 3074; 2006 I S. 2095), zuletzt geändert durch Artikel 146 der Verordnung vom 31. Oktober 2006 (BGBl. I S. 2407)]; pentru Luxemburg: Legea din 28 decembrie 1988 (JO din 28 decembrie 1988 A nr. 72) și Regulamentul Marelui Ducat din 4 februarie 2005 (JO din 10 martie 2005 A – nr. 29); pentru Austria: Cod de legi privind activitățile industriale și munca [Gewerbeordnung 1994 (BGBl. Nr. 194/1994 idgF BGBl. I Nr. 15/2006)]. Acestea îndeplinesc condițiile prevăzute la articolul 11 litera (c) punctul (ii) din Directiva 2005/36/CE.

(10)

Țările de Jos au solicitat modificarea, în anexa III, a descrierii cursurilor de formare reglementate pentru a ține seama de modificările introduse de legea privind educația și formarea profesională (Legea WEB din 1996). Aceste cursuri de formare respectă condițiile stabilite la articolul 13 alineatul (2) al treilea paragraf din Directiva 2005/36/CE.

(11)

Prin urmare, Directiva 2005/36/CE ar trebui modificată în consecință.

(12)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului privind recunoașterea calificărilor profesionale,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexele II și III la Directiva 2005/36/CE se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 5 decembrie 2007.

Pentru Comisie

Charlie McCREEVY

Membru al Comisiei


(1)  JO L 255, 30.9.2005, p. 22. Directivă modificată prin Directiva 2006/100/CE a Consiliului (JO L 363, 20.12.2006, p. 141).


ANEXĂ

Anexele II și III la Directiva 2005/36/CE se modifică după cum urmează:

I.

Anexa II se modifică după cum urmează:

1.

Punctul 1 se modifică după cum urmează:

(a)

la rubrica „În Germania”,

(i)

prima liniuță se înlocuiește cu următorul text:

„—

asistent(ă) puericultor (puericultoare) și de sănătate [«Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger(in)»),”;

(ii)

cea de-a paisprezecea liniuță se elimină;

(iii)

se adaugă următoarea liniuță:

„—

asistent(ă) medical(ă) de geriatrie («Altenpflegerin und Altenpfleger»);”

(b)

la rubrica „în Luxemburg”, cea de-a cincea, cea de-a șasea și cea de-a șaptea liniuță se înlocuiesc cu următorul text:

„—

asistent(ă) medical(ă) în pediatrie,

asistent(ă) anestezie și reanimare,

maseur (maseuză)”;

(c)

la rubrica „în Austria”:

(i)

după prima liniuță referitoare la formarea profesională de bază specializată în asistență pediatrică („spezielle Grundausbildung in der Kinder- und Jugendlichenpflege”), se adaugă următorul text:

„care reprezintă un ciclu de cursuri de formare profesională cu o durată totală de cel puțin treisprezece ani, dintre care cel puțin zece ani de studii școlare generale și trei ani de formare profesională în cadrul unei școli specializate de asistență medicală, care se încheie cu un examen care trebuie promovat pentru a putea obține diploma”;

(ii)

după cea de-a doua liniuță referitoare la formarea profesională de bază specializată în asistență psihiatrică („spezielle Grundausbildung in der psychiatrischen Gesundheits- und Krankenpflege”), se adaugă următorul text:

„care reprezintă un ciclu de cursuri de formare profesională cu o durată totală de cel puțin treisprezece ani, dintre care cel puțin zece ani de studii școlare generale și trei ani de formare profesională în cadrul unei școli specializate de asistență medicală, care se încheie cu un examen care trebuie promovat pentru a putea obține diploma”;

2.

La punctul 2, rubrica „în Germania” se modifică după cum urmează:

(i)

cea de-a treia liniuță se înlocuiește cu următorul text:

„—

tehnician ortoped «Orthopädietechniker»),”;

(ii)

cea de-a cincea liniuță se elimină;

3.

Următorul text se introduce după punctul 2:

„2a

Maistru («Meister/Maître») (educație și formare profesională care conduc la obținerea titlului de maistru) în următoarele profesii:

 

în Germania:

constructor și montator de structuri metalice («Metallbauer»),

specialist în fabricarea de instrumente chirurgicale («Chirurgiemechaniker»),

tinichigiu carosier («Karosserie- und Fahrzeugbauer»),

mecanic auto («Kraftfahrzeugtechniker»),

mecanic biciclete și motociclete («Zweiradmechaniker»),

instalator frigotehnist («Kälteanlagenbauer»),

informatician («Informationstechniker»),

mecanic agricol («Landmaschinenmechaniker»),

armurier («Büchsenmacher»),

tinichigiu («Klempner»),

instalator centrale termice («Installateur und Heizungsbauer»),

tehnician electronist («Elektrotechniker»),

constructor de mașini electrice («Elektromaschinenbauer»),

constructor naval («Boots- und Schiffbauer»),

zidar și betonist («Maurer und Betonbauer»),

constructor și instalator de sobe și echipamente de încălzire cu aer cald («Ofen- und Luftheizungsbauer»),

dulgher («Zimmerer»),

acoperitor învelitor țiglă («Dachdecker»),

constructor drumuri («Straßenbauer»),

montator de izolații termice și acustice («Wärme-, Kälte- und Schallschutzisolierer»),

fântânar («Brunnenbauer»),

pietrar și sculptor («Steinmetz und Steinbildhauer»),

stucaturist («Stuckateur»),

zugrav vopsitor («Maler und Lackierer»),

constructor de schelării («Gerüstbauer»),

hornar («Schornsteinfeger»),

confecționer și reparator de instrumente și aparate de precizie («Feinwerkmechaniker»),

tâmplar («Tischler»),

frânghier («Seiler»),

brutar («Bäcker»),

patiser («Konditor»),

măcelar («Fleischer»),

frizer («Frisör»),

geamgiu («Glaser»),

sticlar suflător și prelucrător de obiecte din sticlă («Glasbläser und Glasapparatebauer»),

mecanic vulcanizator și reparator pneuri («Vulkaniseur und Reifenmechaniker»);

 

în Luxemburg:

brutar patiser («boulanger-pâtissier»),

patiser-preparator ciocolată-cofetar-preparator înghețată («pâtissier-chocolatier-confiseur-glacier»),

măcelar carmangiu («boucher-charcutier»),

măcelar carmangiu măcelar de carne de cal («boucher-charcutier-chevalin»),

șef de unitate de alimentație («traiteur»),

morar («meunier»),

croitor («tailleur-couturier»),

modistă pălărier («modiste-chapelier»),

blănar («fourreur»),

cizmar pantofar («bottier-cordonnier»),

ceasornicar («horloger»),

bijutier aurar («bijoutier-orfèvre»),

frizer («coiffeur»),

estetician («esthéticien»),

specialist în mecanică generală («mécanicien en mécanique générale»),

instalator de lifturi, ascensoare pentru mărfuri, scări mecanice și echipamente de manipulare («installateur d'ascenseurs, de monte-charges, d'escaliers mécaniques et de matériel de manutention»),

armurier («armurier»),

fierar («forgeron»),

mecanic utilaje și instalații industriale și de construcții («mécanicien de machines et de matériels industriels et de la construction»),

mecanic electronist automobile și motociclete («mécanicien-électronicien d'autos et de motos»),

constructor carosier («constructeur réparateur de carosseries»),

reparator și vopsitor de autovehicule («débosseleur-peintre de véhicules automoteurs»),

bobinator («bobineur»),

specialist în instalații și aparatură audiovizuală («électronicien d'installations et d'appareils audiovisuels»),

electronist rețele de televiziune prin cablu («constructeur réparateur de réseaux de télédistribution»),

electronist birotică și informatică («électronicien en bureautique et en informatique»),

mecanic de mașini și materiale agricole și viticole («mécanicien de machines et de matériel agricoles et viticoles»),

arămar («chaudronnier»),

galvanotipist («galvaniseur»),

specialist în automobile («expert en automobiles»),

antreprenor în construcții («entrepreneur de construction»),

antreprenor drumuri și pavaje («entrepreneur de voirie et de pavage»),

constructor de șape («confectionneur de chapes»),

antreprenor izolații termice, acustice și de etanșare («entrepreneur d'isolations thermiques, acoustiques et d'étanchéité»),

specialist în instalații de încălzire și tehnico sanitare («installateur de chauffage-sanitaire»),

instalator aparate frigorifice («installateur frigoriste»),

electrician («électricien»),

instalator firme luminoase («installateur d'enseignes lumineuses»),

electronist în comunicare și informatică («électronicien en communication et en informatique»),

instalator sisteme de alarmă și de securitate («installateur de systèmes d'alarmes et de sécurité»),

tâmplar ebenist («menuisier-ébéniste»),

parchetar («parqueteur»),

instalator elemente prefabricate («poseur d'éléments préfabriqués»),

fabricant instalator de obloane, jaluzele, marchize și storuri («fabricant poseur de volets, de jalousies, de marquises et de store»),

antreprenor construcții metalice («entrepreneur de constructions métalliques»),

constructor cuptoare («constructeur de fours»),

țiglar tinichigiu («couvreur-ferblantier»),

dulgher («charpentier»),

marmurier cioplitor în piatră («marbrier-tailleur de pierres»),

faianțar («carreleur»),

constructor specializat în plafoane și fațade («plafonneur-façadier»),

pictor decorator («peintre-décorateur»),

geamgiu oglindar («vitrier-miroitier»),

tapițer decorator («tapissier-décorateur»),

constructor instalator de șemineuri și sobe din faianță («constructeur poseur de cheminées et de poêles en faïence»),

tipograf («imprimeur»),

operator media («opérateur média»),

stereotipar («sérigraphe»),

legător («relieur»),

tehnician specializat în materialul medico-chirurgical («mécanicien de matériel médico-chirurgical»),

instructor auto («instructeur de conducteurs de véhicules automoteurs»),

constructor instalator pardoseli și acoperișuri metalice («fabricant poseur de bardages et toitures métalliques»),

fotograf («photographe»),

constructor reparator instrumente muzicale («fabricant réparateur d'instruments de musique»),

instructor de înot («instructeur de natation»);

 

în Austria:

șef de șantier pentru execuția lucrărilor («Baumeister hinsichtl. der ausführenden Tätigkeiten»),

brutar («Bäcker»),

fântânar («Brunnenmeister»),

acoperitor învelitor țiglă («Dachdecker»),

tehnician electronist («Elektrotechniker»),

măcelar («Fleischer»),

frizer și peruchier (stilist) [«Friseur und Perückenmacher (Stylist)»],

instalator instalații tehnico sanitare și de gaze («Gas- und Sanitärtechnik»),

geamgiu («Glaser»),

trăgător șlefuitor sticlă plată («Glasbeleger und Flachglasschleifer»),

sticlar suflător și prelucrător de obiecte din sticlă («Glasbläser und Glasapparatebauer»),

șlefuitor și tăietor de sticlă cu goluri (activități artizanale asociate) [«Hohlglasschleifer und Hohlglasveredler (verbundenes Handwerk)»],

sobar («Hafner»),

tehnician de încălzire («Heizungstechnik»),

instalator instalații de ventilare (activități artizanale asociate) [«Lüftungstechnik (verbundenes Handwerk)»],

instalator instalații de refrigerare și climatizare («Kälte- und Klimatechnik»),

electronist rețele de comunicații («Kommunikationselektronik»),

patiser, inclusiv preparatorii de turtă dulce și dulciuri glasate, înghețată și produse din ciocolată [«Konditor (Zuckerbäcker) einschl. der Lebzelter und der Kanditen- Gefrorenes- und -Schokoladewarenerzeugung»],

mecanic auto («Kraftfahrzeugtechnik»),

carosier, inclusiv tinichigiu și vopsitor de caroserii (activități artizanale asociate) [«Karosseriebauer einschl. Karosseriespengler u. -lackierer (verbundenes Handwerk)»],

prelucrarea materialelor plastice («Kunststoffverarbeitung»),

zugrav decorator («Maler und Anstreicher»),

lăcuitor («Lackierer»),

aurar (suflare și decorare cu aur) («Vergolder und Staffierer»),

fabricant de insigne și de firme (activități artizanale asociate) [«Schilderherstellung (verbundenes Handwerk)»],

tehnician mecatronist în domeniul construcției de aparate electrice și al automatizării («Mechatroniker f. Elektromaschinenbau u. Automatisierung»),

tehnician mecatronist în domeniul electronicii («Mechatroniker f. Elektronik»),

tehnician în birotică și sisteme informatice («Büro- und EDV-Systemtechnik»),

tehnician mecatronist în domeniul tehnologiei mașinilor și al fabricației de mașini («Mechatroniker f. Maschinen- und Fertigungstechnik»),

tehnician mecatronist în domeniul echipamentelor medicale (activități artizanale asociate) [«Mechatroniker f. Medizingerätetechnik (verbundenes Handwerk)»],

tehnician în ingineria suprafețelor («Oberflächentechnik»),

artizan în arta metalului (activități artizanale asociate) [«Metalldesign (verbundenes Handwerk)»],

lăcătuș («Schlosser»),

fierar («Schmied»),

tehnician în domeniul mașinilor agricole («Landmaschinentechnik»),

instalator («Spengler»),

arămar (activități artizanale asociate) [«Kupferschmied (verbundenes Handwerk)»],

maistru cioplitor în marmură, inclusiv fabricant de pietre artificiale și de terrazzo – mozaic («Steinmetzmeister einschl. Kunststeinerzeugung und Terrazzomacher»),

stucaturist și lucrător în ghips («Stukkateur und Trockenausbauer»),

tâmplar («Tischler»),

tehnician machetist («Modellbauer»),

dogar («Binder»),

strungar («Drechsler»),

constructor de vapoare («Bootsbauer»),

sculptor (activități artizanale asociate) [«Bildhauer (verbundenes Handwerk)»],

mecanic vulcanizator («Vulkaniseur»),

armurier (inclusiv comerțul cu arme) [«Waffengewerbe (Büchsenmacher) einschl. des Waffenhandels»],

specialist în izolație termică, acustică și antiincendiu («Wärme- Kälte- Schall- und Branddämmer»),

maistru dulgher pentru execuția lucrărilor («Baumeister hinsichtl. der ausführenden Tätigkeiten»),

care reprezintă un ciclu de cursuri de formare profesională cu o durată totală de cel puțin treisprezece ani, inclusiv un curs de formare de cel puțin trei ani efectuat într-un cadru structurat, asigurat, parțial, de întreprindere și, parțial, de o instituție specializată de formare profesională, care se încheie cu un examen, precum și o formare teoretică și practică de cel puțin un an de meșter artizan. Promovarea examenului de meșter artizan conferă dreptul de a exercita profesia în calitate de persoană independentă, de a forma ucenici și de a utiliza titlul de «maistru»«Meister/Maître»).”;

4.

La punctul 4, „Domeniul tehnic”, rubrica „în Italia” se elimină.

II.

Anexa III se modifică după cum urmează:

Conținutul rubricii „În Țările de Jos” se înlocuiește cu textul următor:

„Cursurile reglementate de formare profesională care corespund nivelului de calificare 3 sau 4 din registrul național central al cursurilor de formare profesională stabilit de legea privind educația și învățământul profesional sau al unor cursuri de formare mai vechi cu un nivel echivalent de calificare.

Nivelurile 3 și 4 ale structurii de calificare corespund descrierilor următoare:

Nivelul 3: Responsabilitatea aplicării și a combinării procedurilor standardizate. Combinarea sau conceperea procedurilor în funcție de activitățile de organizare sau de pregătire a muncii. Aptitudinea de a justifica aceste activități față de colegii săi (fără legătură ierarhică). Responsabilitatea ierarhică de monitorizare și susținere a aplicării cu ajutorul altor proceduri standardizate sau automatizate de rutină. Acest nivel se referă în principal la competențe și cunoștințe profesionale.

Nivelul 4: Responsabilitatea îndeplinirii sarcinilor atribuite, precum și combinarea sau conceperea unor noi proceduri. Aptitudinea de a justifica aceste activități față de colegii săi (fără legătură ierarhică). Responsabilitatea ierarhică explicită privind planificarea și/sau administrarea și/sau organizarea și/sau dezvoltarea întregului ciclu de producție. Acest nivel se referă la competențe și cunoștințe specializate și/sau care nu sunt inerente profesiei.

Cele două niveluri corespund unor cicluri de cursuri reglementate de o durată totală de cel puțin cincisprezece ani, care presupun finalizarea cu succes a unui ciclu de opt ani de educație elementară urmat de un ciclu pregătitor de patru ani de învățământ profesional secundar («VMBO»), la care se adaugă cel puțin trei ani de cursuri de formare de nivelul 3 sau 4 într-o instituție de învățământ profesional mediu («MBO»), încheiate cu un examen. [Durata medie a formării profesionale poate fi redusă de la trei ani la doi ani, în cazul în care persoana interesată are calificarea necesară pentru a fi admisă la universitate (paisprezece ani de formare preliminară) sau pentru a fi admisă la o instituție superioară de profil (treisprezece ani de formare preliminară)].

Autoritățile Țărilor de Jos aduc la cunoștința Comisiei și celorlalte state membre lista cursurilor de formare vizate de prezenta anexă.”


6.12.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 320/12


REGULAMENTUL (CE) NR. 1431/2007 AL COMISIEI

din 5 decembrie 2007

de aprobare a modificărilor care nu sunt minore din caietul de sarcini al unei denumiri înregistrate în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate „Huile d'olive de Nyons” (DOP)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 510/2006 al Consiliului din 20 martie 2006 privind protecția indicațiilor geografice și a denumirilor de origine ale produselor agricole și alimentare (1), în special articolul 7 alineatul (4) primul paragraf,

întrucât:

(1)

În conformitate cu articolul 9 alineatul (1) primul paragraf și cu articolul 17 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 510/2006, Comisia a examinat cererea Franței de aprobare a modificărilor privind caietul de sarcini al denumirii de origine protejate „Huile d'olive de Nyons”, înregistrată în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1107/96 al Comisiei (2).

(2)

Întrucât modificările în cauză nu sunt minore în sensul articolului 9 din Regulamentul (CE) nr. 510/2006, Comisia a publicat cererea de modificare, în conformitate cu articolul 6 alineatul (2) primul paragraf din respectivul regulament, în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene  (3). Deoarece nicio declarație de opoziție nu a fost notificată Comisiei, în conformitate cu articolul 7 din Regulamentul (CE) nr. 510/2006, modificările trebuie aprobate,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Se aprobă modificările caietului de sarcini publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene cu privire la denumirea care figurează în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 5 decembrie 2007.

Pentru Comisie

Mariann FISCHER BOEL

Membru al Comisiei


(1)  JO L 93, 31.3.2006, p. 12. Regulament modificat prin Regulamentul (CE) nr. 1791/2006 (JO L 363, 20.12.2006, p. 1).

(2)  JO L 148, 21.6.1996, p. 1. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 2156/2005 (JO L 342, 24.12.2005, p. 54).

(3)  JO C 73, 30.3.2007, p. 4.


ANEXĂ

Produse agricole destinate consumului uman enumerate în anexa I la tratat:

Clasa 1.5

Uleiuri și grăsimi (unt, margarină, uleiuri etc.)

FRANȚA

„Huile d'olive de Nyons” (DOP)


6.12.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 320/13


REGULAMENTUL (CE) NR. 1432/2007 AL COMISIEI

din 5 decembrie 2007

de modificare a anexelor I, II și VI la Regulamentul (CE) nr. 1774/2002 al Parlamentului European și al Consiliului privind marcarea și transportul subproduselor de origine animală

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1774/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 3 octombrie 2002 de stabilire a normelor sanitare privind subprodusele de origine animală care nu sunt destinate consumului uman (1), în special articolul 32 alineatul (1) și anexa VI capitolul I punctul 8,

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 1774/2002 stabilește cerințe specifice de sănătate pentru subprodusele de origine animală care nu sunt destinate consumului uman.

(2)

Articolele 4, 5 și 6 din Regulamentul (CE) nr. 1774/2002 prevăd ca materialele de categoriile 1, 2 și 3 să fie colectate, transportate și identificate fără întârzieri nejustificate în conformitate cu articolul 7 din regulamentul respectiv.

(3)

Articolul 7 și anexa II stabilesc cerințe pentru identificarea, colectarea și transportul diferitelor categorii de subproduse de origine animală și produse prelucrate. În vederea îmbunătățirii controlului și al trasabilității, ar trebui folosite codificarea cromatică standard pe ambalaje, containere și vehicule pentru comerțul cu subprodusele și produsele prelucrate menționate anterior. Culorile trebuie alese astfel încât să se asigure că acestea pot fi ușor diferențiate, inclusiv de către persoane cu vederea în culori afectată.

(4)

Din motive de claritate, o definiție a „codificării cromatice” trebuie adăugată la definițiile specifice din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1774/2002.

(5)

Statele membre ar trebui să aibă posibilitatea să instituie sisteme sau să stabilească norme suplimentare în ceea ce privește codificarea cromatică pe ambalaje, containerele și vehiculele folosite pentru transportul diferitelor categorii de subproduse și produse prelucrate pe teritoriul lor. Aceste sisteme sau norme nu ar trebui să confunde sistemul de codificare cromatică standard folosit în scopuri comerciale.

(6)

Statele membre trebuie să aibă, de asemenea, posibilitatea de a solicita aplicarea marcajului pe subprodusele originare din și rămase pe teritoriul lor, în plus față de marcajul materialelor cu risc specificate, cerute în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 999/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 mai 2001 de stabilire a unor reglementări pentru prevenirea, controlul și eradicarea anumitor forme transmisibile de encefalopatie spongiformă (2). Cu toate acestea, această marcare nu ar trebui să creeze bariere în calea comerțului sau a exportului către țări terțe.

(7)

Anexa II la Regulamentul (CE) nr. 1774/2002 stabilește norme pentru un model de document comercial care să însoțească în timpul transportului subprodusele de origine animală și produsele prelucrate. Ar trebui stabilite norme suplimentare privind astfel de documente în vederea îmbunătățirii identificării și trasabilității subproduselor.

(8)

Articolele 4, 5 și 6 din Regulamentul (CE) nr. 1774/2002 prevăd că anumite subproduse de origine animală prelucrate trebuie să fie marcate permanent, dacă este posibil din punct de vedere tehnic prin miros, în conformitate cu anexa VI capitolul I la regulamentul menționat.

(9)

Anexa VI capitolul I la Regulamentul (CE) nr. 1774/2002 prevede că produsele prelucrate derivate din materiile prime de categoria 1 sau 2, cu excepția produselor lichide destinate instalațiilor de biogaz sau de compost, trebuie să fie marcate permanent, dacă este posibil din punct de vedere tehnic prin miros, folosind un sistem aprobat de către autoritatea competentă. Până în prezent, datorită lipsei de date științifice disponibile privind marcajul, nu au fost stabilite norme detaliate privind asemenea marcaje.

(10)

La 17 octombrie 2006, Centrul Comun de Cercetare al Comisiei a emis un studiu de punere în aplicare pentru evaluarea glyceroltriheptanoatului (GTH), ca un marcaj potrivit pentru subprodusele de origine animală în sistemele de ecarisaj. Pe baza acestui raport, ar trebui prevăzute cerințe detaliate cu privire la marcarea subproduselor de origine animală prelucrate.

(11)

Aceste cerințe nu ar trebui să aducă atingere marcajului produselor prelucrate în vederea utilizării ca îngrășăminte organice sau amelioratori de sol, pentru a îndeplini obligația de a nu le aplica direct pe solul pe care animalele de fermă pot avea acces, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 181/2006 al Comisiei din 1 februarie 2006 de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1774/2002 în ceea ce privește îngrășămintele organice și din amelioratorii de sol altele decât gunoiul de grajd și de modificare a regulamentului respectiv (3).

(12)

Ar trebui prevăzute anumite excepții de la obligația de a marca produsele prelucrate cu GTH, mai ales în ceea ce privește modul de eliminare sau utilizare a produselor în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 92/2005 al Comisiei din 19 ianuarie 2005 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1774/2002 al Parlamentului European și al Consiliului privind modul de eliminare sau utilizare a subproduselor de origine animală și de modificare a anexei VI a acestuia privind prelucrarea generatoare de biogaz și prelucrarea grăsimilor topite (4).

(13)

Anexele I, II și VI la Regulamentul (CE) nr. 1774/2002 ar trebui modificate în consecință.

(14)

Pentru a permite statelor membre și industriei să se adapteze la noile norme prevăzute de prezentul regulament, aceste norme ar trebui să se aplice de la 1 iulie 2008.

(15)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexele I, II și VI la Regulamentul (CE) nr. 1774/2002 se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 1 iulie 2008.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct tuturor statelor membre.

Adoptat la Bruxelles, 5 decembrie 2007.

Pentru Comisie

Markos KYPRIANOU

Membru al Comisiei


(1)  JO L 273, 10.10.2002, p. 1. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 829/2007 al Comisiei (JO L 191, 21.7.2007, p. 1).

(2)  JO L 147, 31.5.2001, p. 1. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1275/2007 al Comisiei (JO L 284, 30.10.2007, p. 8).

(3)  JO L 29, 2.2.2006, p. 31.

(4)  JO L 19, 21.1.2005, p. 27. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1678/2006 (JO L 314, 15.11.2006, p. 4).


ANEXĂ

Anexele I, II și VI la Regulamentul (CE) nr. 1774/2002 se modifică după cum urmează:

1.

La anexa I, se adaugă următorul punct:

„65.

«codificare cromatică» înseamnă folosirea sistematică a culorilor astfel cum este definită în anexa II capitolul I pentru afișarea informațiilor prevăzută de prezentul regulament pe suprafața sau partea suprafeței unui ambalaj, recipientului sau vehiculului sau pe o etichetă sau pe un simbol aplicat acestora.”

2.

Anexa II se modifică după cum urmează:

(a)

capitolul I se înlocuiește cu următorul text:

„CAPITOLUL I

Identificarea

1.

Trebuie să se ia toate măsurile necesare pentru a se asigura că:

(a)

materialele de categoria 1, de categoria 2 și de categoria 3 pot fi identificate și sunt păstrate separat și pot fi identificate pe parcursul colectării și al transportului;

(b)

produsele prelucrate pot fi identificate și sunt păstrate separat și pot fi identificate în timpul transportului;

(c)

o substanță de marcaj pentru identificarea subproduselor de origine animală sau a produselor prelucrate dintr-o anumită categorie este folosită numai pentru categoria pentru care utilizarea sa este cerută, în conformitate cu prezentul regulament, sau stabilită în temeiul punctului 4; și

(d)

subprodusele de origine animală și produsele prelucrate sunt expediate dintr-un stat membru în altul în ambalaje, containere sau vehicule care sunt vizibile și, cel puțin pe perioada transportului, posedând o codificare cromatică imposibil de șters, după cum urmează:

(i)

în cazul materiilor prime din categoria 1, folosind culoarea neagră;

(ii)

în cazul materiilor din categoria 2, (altele decât gunoiul de grajd și conținutul tubului digestiv) folosind culoarea galbenă;

(iii)

în cazul materiilor de categoria 3, folosind culoarea verde cu conținut ridicat de albastru care asigură faptul că se deosebește în mod clar de celelalte culori.

2.

În timpul transportului, o etichetă atașată pe ambalaj, container sau vehicul trebuie:

(a)

să indice clar categoria subproduselor de origine animală sau, în cazul produselor prelucrate, categoria de subproduse de origine animală din care provin produsele prelucrate; și

(b)

să conțină următoarea mențiune:

(i)

în cazul materiilor din categoria 3, «produs nedestinat consumului uman»;

(ii)

în cazul materiilor din categoria 2 (altele decât gunoiul de grajd și conținutul tubului digestiv) și al produselor prelucrate obținute din acestea, termenul «nedestinat consumului animal»; cu toate acestea, dacă materiile din categoria 2 sunt destinate hranei animalelor menționate la articolul 23 alineatul (2) litera (c) în condițiile prevăzute la articolul respectiv, eticheta va menționa «pentru hrana …» completată cu denumirea speciilor specifice de animale cărora le sunt destinate materiile respective;

(iii)

în cazul materiilor din categoria 1 și al produselor prelucrate obținute din acestea, termenul «numai pentru eliminare»;

(iv)

în cazul gunoiului de grajd și al conținutului tubului digestiv, termenul «gunoi de grajd».

3.

Statele membre pot să instituie sisteme sau să stabilească norme pentru codificarea cromatică a ambalajelor, a containerelor sau a vehiculelor folosite pentru transportul subproduselor de origine animală și al produselor prelucrate, originare din și rămase pe teritoriul lor, cu condiția ca aceste sisteme sau norme să nu confunde sistemul de codificare cromatică prevăzut la punctul 1 litera (d).

4.

Fără a aduce atingere anexei V punctul 3 din Regulamentul (CE) nr. 999/2001, statele membre pot institui sisteme sau stabili norme pentru marcajul subproduselor de origine animală, originare din și rămase pe teritoriul lor, cu condiția ca aceste sisteme sau norme să nu să nu fie incompatibile cu cerințele privind marcajul prevăzut pentru produsele prelucrate în anexa VI capitolul I din prezentul regulament.

5.

Prin derogare de la punctele 3 și 4, statele membre pot folosi sistemele sau normele menționate la aceste puncte pentru subprodusele de origine animală, originare din și rămase pe teritoriul lor, dacă statele membre sau țara terță de destinație și-au dat acordul.”;

(b)

la capitolul X, punctul 1 se înlocuiește cu următorul text:

„1.

Un document comercial în conformitate cu modelul menționat în prezentul capitol trebuie să însoțească subprodusele de origine animală și produsele prelucrate în timpul transportului. Cu toate acestea, pentru transportul subproduselor de origine animală și al produselor procesate pe teritoriul lor, statele membre pot solicita:

(a)

utilizarea unui document comercial diferit, pe suport de hârtie sau în format electronic, cu condiția ca un astfel de document să respecte cerințele stabilite la capitolul III punctul 2;

(b)

ca, în documentul comercial, cantitatea materialului prevăzută la capitolul III punctul 2 litera (c) să se exprime în greutatea materialului;

(c)

ca o copie a documentului comercial să fie restituită producătorului de către beneficiar pentru a fi păstrată de producător în conformitate cu capitolul V ca dovadă a sosirii transportului.”

3.

Anexa VI se modifică după cum urmează:

(a)

titlul se înlocuiește cu următorul titlu:

(b)

capitolul I se modifică după cum urmează:

(i)

titlul se înlocuiește cu următorul titlu:

(ii)

la partea C se adaugă următoarele puncte:

„10.

În instalațiile de prelucrare aprobate în conformitate cu articolul 13, produsele prelucrate menționate în articolul 4 alineatul (2) literele (b) și (c) și în articolul 5 alineatul (2) literele (b) și (c) sunt marcate permanent cu:

(a)

miros, dacă este posibil din punct de vedere tehnic; și

(b)

glyceroltriheptanoat (GTH) astfel încât:

(i)

GTH se adaugă la produsele prelucrate care au fost supuse unui prim tratament de dezinfectare termică la o temperatură interioară de cel puțin 80 °C și rămân protejate de recontaminare; și

(ii)

toate produsele prelucrate să conțină în întreaga substanță, în mod omogen, o concentrație minimă de cel puțin 250 mg GTH pe kilogram de grăsime.

11.

Operatorii instalațiilor de prelucrare aprobate în conformitate cu articolul 13 trebuie să dispună de un sistem de monitorizare și înregistrare constante a parametrilor, astfel încât să permită să se demonstreze autorităților competente faptul că concentrația omogenă minimă de GTH cerută, menționată la punctul 10 litera (b), este realizată în produsele prelucrate menționate la punctul 10.

Acest sistem de monitorizare și înregistrare include determinarea conținutului de GTH intact ca triglyceridă în eter de petrol 40-70 extract curățat de GTH, pe baza eșantioanelor prelevate la intervale regulate.

12.

Autoritățile competente efectuează o verificare a performanțelor sistemului de monitorizare și înregistrare menționat la punctul 11, pentru a asigura conformitatea cu prezentul regulament și pot, în cazul în care este necesar, să ceară testarea eșantioanelor suplimentare în conformitate cu metoda vizată la punctul 11 al doilea paragraf.

13.

Marcajul cu GTH nu este obligatoriu pentru produsele prelucrate menționate în articolul 4 alineatul (2) literele (b) și (c) și în articolul 5 alineatul (2) literele (b) și (c) în cazul în care aceste produse sunt:

(a)

deplasate cu un sistem transportor închis, în cazul în care un astfel de sistem a fost autorizat de autoritatea competentă, de la o instalație de prelucrare pentru:

(i)

incinerare directă imediată sau coincinerare; sau

(ii)

utilizarea imediată în conformitate cu o metodă aprobată pentru utilizarea subproduselor de origine animală de categoria 1 și 2 în conformitate cu articolele 1 și 2 din Regulamentul (CE) nr. 92/2005; sau

(b)

destinate cercetării sau în scopuri științifice autorizate de către autoritatea competentă.”


6.12.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 320/18


REGULAMENTUL (CE) NR. 1433/2007 AL COMISIEI

din 5 decembrie 2007

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1623/2000 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1493/1999 al Consiliului privind organizarea comună a pieței vitivinicole, în ceea ce privește mecanismele de piață

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1493/1999 al Consiliului din 17 mai 1999 privind organizarea comună a pieței vitivinicole (1), în special articolul 33 alineatul (1),

întrucât:

(1)

Articolul 31 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1493/1999 prevede că alcoolul preluat de agențiile de intervenții se comercializează prin vânzare publică sau prin achiziție publică.

(2)

Procedurile de achiziție publică de alcool sunt singurele vânzări din intervenție din sectorul agricol pentru care Comisia aprobă decizia și deschiderea fiecărei vânzări a acestui produs. În interesul simplificării legislației și în vederea armonizării măsurilor de gestionare a piețelor agricole în cadrul organizării comune a pieței unice, ar trebui să se introducă și pentru vânzarea de alcool o invitație permanentă de participare la licitație lansată de Comisie, precum și invitații parțiale de participare la licitație, lansate de statele membre.

(3)

În interesul asigurării că informațiile referitoare la invitațiile parțiale de participare la licitație din statele membre sunt accesibile oricărei întreprinderi autorizate de Comunitate, ar trebui să se prevadă ca aceste informații să fie publicate în formă electronică.

(4)

Pentru a se evita ca întreaga cantitate de alcool din stoc să fie vândută într-o singură tranșă sau spre profitul unei singure întreprinderi, ar trebui limitată cantitatea maximă care poate fi pusă în vânzare cu ocazia fiecărei invitații parțiale la licitație.

(5)

Pentru a asigura o vânzare constantă și optimă a alcoolului, ținându-se totodată seama de perioada inactivă din timpul verii și din perioada Crăciunului, ar trebui să se fixeze, o dată pe lună, un termen-limită pentru invitațiile parțiale de participare la licitație, cu excepția lunilor iulie și decembrie.

(6)

Ar trebui să se precizeze etapele și caracteristicile invitațiilor parțiale de participare la licitație.

(7)

Experiența recentă a demonstrat că proiectele unităților de producție unde alcoolul este transformat în alcool pur nu sunt documente indispensabile pentru autorizarea întreprinderilor care pot să participe la vânzările de alcool în scopul utilizării acestuia pe teritoriul Comunității, sub formă de bioetanol. Prin urmare, această cerință ar trebui eliminată din lista documentelor care trebuie prezentate în vederea obținerii autorizării.

(8)

În vederea protejării intereselor întreprinderilor participante la licitație pe perioada invitațiilor parțiale la licitație, ar trebui să se stabilească o serie de dispoziții care să limiteze deplasările fizice ale alcoolului pus în vânzare, între data publicării anunțului de invitație parțială la licitație și data preluării acestuia de către întreprinderea câștigătoare.

(9)

Regulamentul (CE) nr. 1623/2000 al Comisiei (2) ar trebui modificat în consecință.

(10)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului de gestionare a vinului,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul (CE) nr. 1623/2000 se modifică după cum urmează:

1.

La titlul III, capitolul IV se modifică după cum urmează:

(a)

la subsecțiunea III, articolele 92-94d se înlocuiesc cu următorul text:

„Articolul 92

Invitația permanentă de participare la licitație

(1)   Prin prezenta se lansează o invitație permanentă de participare la licitația pentru achiziția de alcool, în vederea utilizării exclusive a acestuia, sub formă de bioetanol, în sectorul carburanților din Comunitate.

(2)   În acest sens, un anunț de invitație permanentă de participare la licitație este publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 92a

Invitații parțiale de participare la licitație

(1)   Agențiile de intervenție organizează runde parțiale de licitație în timpul perioadei de valabilitate a invitației permanente de participare la licitație. În acest sens, agențiile de intervenție publică și se asigură că anunțul privind invitația de participare la licitație este făcut public în mod corespunzător, în special prin afișarea acestuia la sediul lor central și prin difuzarea acestuia pe site-urile lor de internet sau pe site-ul de internet al ministerului de resort.

(2)   În anunțul de invitație de participare la licitație se specifică, în special, termenul-limită și locul în care trebuie depuse ofertele. Fiecare invitație parțială de participare la licitație vizează o cantitate maximă de 100 000 hl.

(3)   Termenul-limită de prezentare a ofertelor pentru fiecare dintre invitațiile parțiale expiră în ultima zi lucrătoare a fiecărei luni, la ora 13.00 (ora Bruxelles-ului). În lunile iulie și decembrie nu se depune nicio ofertă.

(4)   Prima invitație parțială de participare la licitație are loc în luna următoare lunii în care se publică anunțul de invitație permanentă la licitație.

(5)   Fiecare stat membru ale cărui stocuri de alcool din vin comunitar ating sau depășesc cantitatea de 100 000 hl trebuie să lanseze o invitație parțială de participare la licitație în sensul prezentului articol.

Articolul 93

Avizul de invitație parțială la licitație

Pentru cantitățile de alcool pe care le deține, agenția de intervenție indică următoarele, pe lângă informațiile prevăzute la articolul 92a alineatul (2):

(a)

condițiile specifice aplicabile procedurii de achiziție publică și amplasarea depozitelor unde este stocat alcoolul destinat vânzării;

(b)

cantitatea de alcool, exprimată în hectolitri de alcool 100 % vol., ce constituie obiectul invitației parțiale de participare la licitație;

(c)

loturile;

(d)

condițiile de plată;

(e)

formalitățile de obținere a mostrelor;

(f)

nivelul garanției de participare la licitație vizate la articolul 94 alineatul (1) primul paragraf și al garanției de bună execuție vizate la articolul 94c alineatul (3).

Articolul 93a

Autorizarea întreprinderilor

(1)   Alcoolul se atribuie firmelor cu sediul în Comunitate și trebuie utilizat în scopurile prevăzute la articolul 92.

(2)   În sensul atribuirii prevăzute la alineatul (1), statele membre autorizează întreprinderile pe care le consideră eligibile și care au depus o cerere însoțită de următoarele documente justificative:

(a)

o declarație din partea întreprinderii, în care se specifică capacitatea acesteia de a utiliza minimum 50 000 hl de alcool pe an;

(b)

sediul administrativ al întreprinderii;

(c)

numele și adresa unităților de producție în care alcoolul este transformat în alcool pur, specificându-se capacitatea lor anuală de prelucrare;

(d)

o copie a autorizației de funcționare a unității de producție, eliberată de autoritățile naționale din statul membru respectiv;

(e)

asigurarea din partea întreprinderii că niciun cumpărător final de alcool nu îl va utiliza decât pentru producția de carburant în cadrul Comunității, sub formă de bioetanol.

(3)   Autorizația emisă de un stat membru este valabilă pe întreg teritoriul Comunității.

(4)   Întreprinderile autorizate până la data de 9 decembrie 2007 sunt considerate autorizate în sensul prezentului regulament.

(5)   Statele membre informează de îndată Comisia cu privire la orice autorizație nouă sau retragerea unei autorizații, indicând data exactă a deciziei.

(6)   Imediat după operarea oricărei modificări, Comisia pune la dispoziția statelor membre lista actualizată a întreprinderilor autorizate.

Articolul 93b

Condiții privind alcoolul

Agenția de intervenție ia măsurile necesare pentru ca alcoolul din cuvele care fac obiectul vânzării să nu mai fie deplasat fizic până la eliberarea unui ordin de ridicare pentru acea cantitate de alcool, cu excepția cazului în care este vorba despre o substituție decisă de către agenția de intervenție din motive logistice, ale cărei condiții trebuie definite clar în anunțul de invitație parțială la licitație.

Articolul 93c

Depunerea ofertelor

(1)   Întreprinderile autorizate la data publicării anunțului de invitație parțială de participare la licitație și interesate pot să depună ofertele în scris, fie la sediul agenției de intervenție, cu confirmare de primire, fie prin orice alt mijloc de telecomunicație, cu confirmare de primire.

(2)   Un ofertant nu poate să depună decât o singură ofertă pentru un lot. În cazul în care un ofertant depune mai multe cereri pentru același lot, niciuna nu va fi admisibilă.

Articolul 94

Condiții aplicabile ofertelor

(1)   Pentru a fi considerată admisibilă, fiecare ofertă trebuie să fie însoțită de dovada constituirii, pe lângă agenția de intervenție deținătoare a alcoolului în cauză, a unei garanții de participare la licitație de 4 EUR per hectolitru de alcool 100 % vol.

În acest sens, agențiile de intervenție în cauză emit de îndată ofertanților o declarație care certifică depunerea garanției de participare la licitație pentru cantitățile aflate în responsabilitatea agenției de intervenție.

(2)   Menținerea ofertei după încheierea termenului-limită de prezentare a ofertelor, constituirea garanției de bună execuție și plata prețului pentru aceasta constituie cerințele principale în sensul articolului 20 din Regulamentul (CEE) nr. 2220/85.

Articolul 94a

Comunicări privind ofertele

(1)   În ziua următoare datei expirării termenului prevăzut la articolul 92a alineatul (3), agențiile de intervenție informează Comisia cu privire la loturile și prețurile oferite de ofertanți, precum și la cantitatea de alcool conținută de fiecare lot. Agențiile de intervenție precizează, de asemenea, dacă a fost refuzată vreo ofertă și, după caz, motivele acestui refuz.

(2)   Agențiile de intervenție transmit aceste indicații serviciilor Comisiei, sub forma unei liste anonime.

(3)   În cazul în care nu a fost prezentată nicio ofertă, agențiile de intervenție informează Comisia cu privire la aceasta, în același termen-limită.

Articolul 94b

Atribuirea contractelor

(1)   Pe baza ofertelor depuse, Comisia decide, în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 75 din Regulamentul (CE) nr. 1493/1999, dacă atribuie contracte sau nu.

(2)   Atunci când se atribuie un contract, Comisia acceptă oferta cea mai favorabilă per lot și fixează prețul de vânzare al fiecărui lot. În cazul în care pentru un lot există mai multe oferte la același preț, organismul de intervenție atribuie cantitatea respectivă, fie repartizând-o ofertanților, cu acordul acestora, fie prin tragere la sorți.

(3)   Comisia notifică deciziile luate în conformitate cu prezentul articol statelor membre și agențiilor de intervenție care dețin alcoolul pentru care s-au depus oferte.

(4)   Comisia publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, în formă simplificată, rezultatele procedurii de licitație.

Articolul 94c

Declarația de atribuire

(1)   Agenția de intervenție informează în scris ofertanții, fără întârziere și cu confirmare de primire, asupra deciziei adoptate cu privire la ofertele lor.

(2)   În termen de două săptămâni de la data primirii avizului de informare prevăzut la alineatul (1), agenția de intervenție trimite fiecărui ofertant câștigător o declarație de atribuire, prin care se certifică faptul că oferta lor a fost acceptată.

(3)   În termen de două săptămâni de la data primirii avizului de informare prevăzut la alineatul (1), fiecare ofertant câștigător trebuie să depună dovada constituirii unei garanții de bună execuție de 40 EUR per hectolitru de alcool la 100 % vol., pe lângă agenția de intervenție în cauză, pentru a se asigura că alcoolul atribuit este folosit în totalitate în sensul articolului 92.

Articolul 94ca

Comunicarea către Comisie

Comisiei i se comunică de către agenția de intervenție, în termen de cinci zile lucrătoare de la primirea deciziei prevăzute la articolul 94b alineatul (3), numele și adresa ofertantului pentru fiecare ofertă depusă.

Articolul 94d

Ridicarea alcoolului

(1)   Agenția de intervenție care deține alcoolul și ofertantul câștigător stabilesc de comun acord un grafic de ridicare eșalonată a alcoolului.

(2)   Alcoolul poate fi ridicat pe baza prezentării unui ordin de ridicare emis de agenția de intervenție imediat după achitarea contravalorii cantității de ridicat. Cantitatea respectivă se determină per hectolitru de alcool la 100 % vol.

Fiecare ordin de ridicare se emite pentru o cantitate de minimum 1 500 de hectolitri, cu excepția cazului ultimei ridicări din fiecare stat membru.

Ordinul de ridicare indică data până la care alcoolul trebuie ridicat fizic din depozitul agenției de intervenție în cauză. Termenul de ridicare a alcoolului nu poate fi mai mare de 8 zile din ziua care urmează datei emiterii ordinului de ridicare. Cu toate acestea, în cazul în care ordinul de ridicare este emis pentru o cantitate mai mare de 25 000 de hectolitri, acest termen poate fi mai mare de opt zile, fără a depăși însă cincisprezece zile.

(3)   Proprietatea asupra alcoolului care formează obiectul ordinului de ridicare se transferă la data specificată în ordin, care nu poate fi posterioară termenului de valabilitate a bonului, iar cantitățile respective sunt considerate ca fiind ridicate la acea dată. Din momentul respectiv, cumpărătorul preia riscurile pentru orice furt, pierdere sau distrugere și costurile de depozitare pentru alcoolul care urmează să fie ridicat.

(4)   Alcoolul trebuie ridicat fizic în totalitate în termen de șase luni de la data primirii avizului de atribuire menționat la articolul 94c alineatul (1).

(5)   Alcoolul atribuit trebuie să fie utilizat în totalitate în termen de doi ani de la data ridicării primei tranșe.

Articolul 94e

Restituirea garanției de participare la licitație

În cazul ofertelor care au fost respinse, garanția prevăzută la articolul 94 alineatul (1) se restituie de îndată.”;

(b)

la subsecțiunea IV, articolele 95 și 96 se înlocuiesc cu următorul text:

„Articolul 95

Dispoziții privind vânzările publice de alcool

(1)   În vederea elaborării dispozițiilor privind deschiderea unei vânzări publice de alcool, Comisia solicită fiecărui stat membru interesat să o informeze cu privire la:

(a)

cantitatea de alcool, exprimată în hectolitri de alcool la 100 % vol., care poate fi pusă în vânzare;

(b)

tipul de alcool în cauză;

(c)

calitatea loturilor de alcool, precizând valorile minime și maxime ale caracteristicilor prevăzute la articolul 96 alineatul (4) litera (d) punctele (i) și (ii) din prezentul regulament.

În termen de cel mult 12 zile de la primirea respectivei solicitări, statele membre în cauză informează Comisia privind localizarea exactă și referințele diferitelor cuve cu alcool care îndeplinesc condițiile de calitate și conțin o cantitate totală de alcool egală cu cea la care face referire litera (a) de la primul paragraf al prezentului alineat.

(2)   După efectuarea de către statele membre a comunicării prevăzute la alineatul (1) al doilea paragraf, alcoolul din cuvele în cauză nu poate fi deplasat fizic până la emiterea unui ordin de ridicare.

Această interdicție nu se referă la alcoolul din cuvele pentru care nu s-a organizat o vânzare publică sau care nu au fost specificate în decizia Comisiei menționată la articolele 83-93 din prezentul regulament.

Din motive logistice, în special, agențiile de intervenție care dețin cuvele de alcool specificate în comunicarea transmisă de către statele membre, menționată la alineatul (1), pot să înlocuiască alcoolul în cauză cu alt alcool de același tip sau să îl amestece cu alt tip de alcool livrat agenției de intervenție, până când se emite un ordin de ridicare a alcoolului respectiv. Agențiile de intervenție din statele membre informează Comisia că alcoolul a fost substituit.

Articolul 96

Dispoziții privind loturile

(1)   Alcoolul se vinde în loturi.

(2)   Un lot constă într-o cantitate de alcool de o calitate suficient de omogenă, care poate fi repartizată în mai multe cuve și păstrată în mai multe locuri.

(3)   Fiecare lot este numerotat. Literele «CE» precedă numerele loturilor.

(4)   Se descrie fiecare lot. Se furnizează minimum următoarele informații:

(a)

localizarea lotului, inclusiv o referință de identificare a fiecărei cuve cu alcool, cât și cantitatea de alcool din fiecare cuvă;

(b)

cantitatea totală exprimată în hectolitri de alcool la 100 % vol; această cantitate poate varia cu până la 1 % și nu trebuie să depășească 50 000 de hectolitri;

(c)

tăria alcoolică minimă a alcoolului din fiecare cuvă, exprimată în % vol.;

(d)

dacă este posibil, calitatea lotului, specificând limitele superioare și inferioare ale următoarelor:

(i)

aciditatea, exprimată în grame de acid acetic per hectolitru de alcool la 100 % vol.;

(ii)

conținutul de metanol, exprimat în grame per hectolitru de alcool la 100 % vol.;

(e)

menționarea măsurii de intervenție care se află la originea producerii alcoolului, specificându-se articolul relevant din Regulamentul (CE) nr. 1493/1999.”

2.

La articolul 101, alineatul (4) se înlocuiește cu următorul text:

„(4)   Fără a aduce atingere alineatului (1), atunci când alcoolul este exportat în țări terțe pentru o utilizare finală exclusiv în sectorul carburanților, controalele privind utilizarea reală se realizează până în momentul în care acest alcool este amestecat cu un denaturant în țara de destinație.

Atunci când alcoolul este utilizat ca bioetanol pe teritoriul Comunității, aceste controale se realizează până în momentul primirii acestui alcool de către o întreprindere autorizată vizată la articolul 93a.

În cazurile prevăzute la primul și al doilea paragraf, alcoolul respectiv trebuie să rămână sub supravegherea unui organism oficial care să garanteze utilizarea acestuia în sectorul carburanților, în conformitate cu regimul fiscal special care impune această utilizare finală.”

3.

Articolul 102 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 102

Recurgerea la o societate de supraveghere

Anunțul privind invitația parțială de participare la licitație vizată la articolul 92a alineatul (1) poate stipula necesitatea recurgerii la o societate internațională independentă de supraveghere care să controleze desfășurarea corespunzătoare a licitației și, în special, destinația finală și/sau utilizarea finală a alcoolului. Costul acestor servicii este suportat de către ofertantul câștigător, la fel ca și costul analizelor și al controalelor prevăzute la articolul 99 din prezentul regulament.”

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și este direct aplicabil în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 5 decembrie 2007.

Pentru Comisie

Mariann FISCHER BOEL

Membru al Comisiei


(1)  JO L 179, 14.7.1999, p. 1. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 (JO L 299, 16.11.2007, p. 1).

(2)  JO L 194, 31.7.2000, p. 45. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 923/2007 (JO L 201, 2.8.2007, p. 9).


6.12.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 320/23


REGULAMENTUL (CE) NR. 1434/2007 AL COMISIEI

din 5 decembrie 2007

de deschidere a unei anchete privind o eventuală eludare a măsurilor antidumping instituite prin Regulamentul (CE) nr. 2074/2004 al Consiliului privind importurile de anumite mecanisme de îndosariat cu inele originare din Republica Populară Chineză prin importuri de anumite mecanisme de îndosariat cu inele expediate din Thailanda, indiferent dacă au fost sau nu modificate sau indiferent dacă au fost sau nu declarate originare din această țară, și prin importuri de anumite mecanisme de îndosariat cu inele ușor modificate originare din Republica Populară Chineză, și de supunere a acestor importuri la înregistrare

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 384/96 al Consiliului din 22 decembrie 1995 privind protecția împotriva importurilor care fac obiectul unui dumping din partea țărilor care nu sunt membre ale Comunității Europene (denumit în continuare „regulamentul de bază”) (1), în special articolul 13 alineatul (3) și articolul 14 alineatele (3) și (5),

întrucât:

A.   SOLICITAREA

(1)

Comisia a primit o cerere, în conformitate cu articolul 13 alineatul (3) din regulamentul de bază, de deschidere a unei anchete privind o eventuală eludare a măsurilor antidumping instituite asupra importurilor de mecanisme de îndosariat cu inele originare din Republica Populară Chineză.

(2)

Solicitarea a fost prezentată la data de 22 octombrie 2007 de către Ring Alliance Ringbuchtechnik GmbH, un producător comunitar de anumite mecanisme de îndosariat cu inele.

B.   PRODUSUL

(3)

Produsul vizat de o eventuală eludare este reprezentat de anumite mecanisme de îndosariat cu inele originare din Republica Populară Chineză, în mod normal încadrate la codul NC ex 8305 10 00 (denumite în continuare „produsul în cauză”). În sensul prezentului regulament, anumite mecanisme de îndosariat cu inele sunt compuse din două plăci dreptunghiulare sau sârme din oțel, conținând cel puțin 4 semiinele din sârmă de oțel, totul fiind susținut de o placă de acoperire din oțel. Acestea pot fi deschise trăgând de semiinele sau cu ajutorul unui mic dispozitiv din oțel fixat pe mecanism.

(4)

Produsele care fac obiectul anchetei sunt anumite mecanisme de îndosariat cu inele care sunt ușor modificate și care sunt originare din Republica Populară Chineză, în mod normal încadrate la codul NC ex 8305 10 00 (încadrate anterior intrării în vigoare a prezentului regulament la codul TARIC 8305100090), precum și anumite mecanisme de îndosariat cu inele, indiferent dacă au fost sau nu ușor modificate, expediate din Thailanda, în mod normal încadrate la codul NC ex 8305 10 00 (încadrate anterior intrării în vigoare a prezentului regulament la codurile TARIC 8305100019, 8305100029 și 8305100090) (denumite în continuare „produsele care fac obiectul anchetei”).

C.   MĂSURI EXISTENTE

(5)

Măsurile în vigoare în prezent care ar putea fi eludate sunt măsurile antidumping instituite prin Regulamentul (CE) nr. 2074/2004 al Consiliului (2), extins la importurile acelorași produse expediate din Vietnam (3) și din Republica Democrată Populară Laos (4).

D.   MOTIVE

(6)

Cererea conține suficiente elemente de probă care arată, la prima vedere, că măsurile antidumping aplicate importurilor de anumite mecanisme de îndosariat cu inele originare din Republica Populară Chineză sunt eludate prin intermediul unei ușoare modificări a produsului în cauză pentru a-l face să intre sub incidența anumitor coduri vamale care nu fac în mod normal obiectul măsurilor, în special codul NC ex 8305 10 00 (încadrate anterior intrării în vigoare a prezentului regulament la codul TARIC 8305100090), și că modificarea nu schimbă caracteristicile esențiale ale produsului în cauză. Exemple de asemenea tipuri ușor modificate sunt mecanismele de îndosariat cu inele cu mai mult de două plăci dreptunghiulare sau sârme din oțel și/sau cu plăci teșite, mecanismele de îndosariat cu inele cu două plăci din oțel ale căror margini au fost tăiate și/sau care prezintă crestături în așa fel încât forma acestora nu mai este dreptunghiulară. În plus, cererea conține suficiente elemente de probă care arată, la prima vedere, că măsurile antidumping aplicate importurilor de anumite mecanisme de îndosariat cu inele originare din Republica Populară Chineză sunt eludate prin transbordarea produselor în cauză în Thailanda, indiferent dacă au fost (în modul descris mai sus) sau nu ușor modificate.

(7)

Dovezile prezentate sunt următoarele:

Cererea arată că a avut loc o modificare semnificativă în configurația schimburilor comerciale implicând exporturile din Republica Populară Chineză și din Thailanda către Comunitate după instituirea măsurilor asupra produsului în cauză și că nu există nici motivare și nici justificare suficientă, alta decât instituirea taxei pentru o asemenea modificare.

Această modificare în configurația schimburilor comerciale pare să rezulte din ușoara modificare a produsului în cauză și din transbordarea în Thailanda a anumitor mecanisme de îndosariat cu inele originare din Republica Populară Chineză, indiferent dacă au fost sau nu ușor modificate.

În continuare, cererea conține suficiente elemente de probă care indică, la prima vedere, faptul că efectele corective ale măsurilor antidumping aplicate la momentul actual produsului în cauză sunt compromise, în ceea ce privește atât prețul, cât și cantitatea. Volumuri semnificative de importuri ale produselor care fac obiectul anchetei par să fi înlocuit importuri ale produsului în cauză. În plus, suficiente elemente de probă atestă faptul că prețurile acestor importuri aflate în creștere sunt mult mai mici decât prețul neprejudiciabil stabilit în cadrul anchetei care a condus la măsurile existente.

În cele din urmă, cererea conține suficiente elemente de probă care indică, la prima vedere, faptul că prețurile produselor supuse anchetei fac obiectul unor practici de dumping în comparație cu valoarea normală stabilită anterior pentru produsul în cauză.

În cazul în care practicile de eludare care intră sub incidența articolului 13 din regulamentul de bază, altele decât cele menționate mai sus, sunt identificate pe parcursul anchetei, aceasta din urmă ar putea acoperi totodată și aceste practici.

E.   PROCEDURA

(8)

Ținând cont de cele de mai sus, Comisia a concluzionat că există suficiente elemente de probă pentru a justifica deschiderea unei anchete, în conformitate cu articolul 13 din regulamentul de bază și pentru a face obligatorii înregistrarea importurilor de anumite mecanisme de îndosariat cu inele expediate din Thailanda, indiferent dacă au fost sau nu ușor modificate sau indiferent dacă au fost sau nu declarate ca fiind originare din această țară, precum și înregistrarea importurilor de anumite mecanisme de îndosariat cu inele originare din Republica Populară Chineză, în conformitate cu articolul 14 alineatul (5) din regulamentul de bază.

(a)

Chestionare

Pentru a obține informațiile pe care le consideră necesare anchetei, Comisia va trimite chestionare producătorilor-exportatori și asociațiilor de producători-exportatori din Thailanda, producătorilor-exportatori și asociațiilor de producători-exportatori din Republica Populară Chineză, importatorilor și asociațiilor de importatori în Comunitate care au cooperat la ancheta care a condus la adoptarea măsurilor existente, precum și autorităților din Republica Populară Chineză și din Thailanda. Dacă este cazul, se pot solicita informații și industriei comunitare în cauză.

În orice caz, toate părțile interesate ar trebui să ia legătura cu Comisia în acest sens, dar nu mai târziu de termenul stabilit la articolul 3 din prezentul regulament, în scopul de a afla dacă sunt menționate în solicitare și de a solicita un chestionar în termenul stabilit la articolul 3 alineatul (1) din prezentul regulament, având în vedere faptul că termenul stabilit la articolul 3 alineatul (2) din prezentul regulament se aplică tuturor părților interesate.

Autoritățile din Republica Populară Chineză și din Thailanda vor fi informate despre deschiderea anchetei.

(b)

Culegerea informațiilor și desfășurarea audierilor

Toate părțile interesate sunt invitate prin prezenta să își prezinte în scris punctele de vedere și să aducă elemente de probă pentru susținerea acestora. În plus, Comisia poate audia părțile interesate, cu condiția ca acestea să prezinte o solicitare scrisă din care să reiasă că au motive specifice în baza cărora ar trebui să fie audiate.

(c)

Dispensa de înregistrare a importurilor sau a măsurilor

În conformitate cu articolul 13 alineatul (4) din regulamentul de bază, importurile produselor supuse anchetei pot fi scutite de înregistrare sau măsuri dacă importul respectiv nu constituie o eludare.

Având în vedere faptul că o eventuală eludare a măsurilor intervine în afara Comunității, se pot acorda scutiri, în conformitate cu articolul 13 alineatul (4) din regulamentul de bază, producătorilor produsului supus anchetei care sunt capabili să demonstreze că nu au legătură cu niciun producător supus măsurilor și despre care s-a constatat că nu sunt implicați în practicile de eludare definite la articolul 13 alineatele (1) și (2) din regulamentul de bază. Producătorii care doresc să beneficieze de o astfel de scutire trebuie să prezinte o cerere în acest scop, însoțită în mod corespunzător de elemente de probă, în termenul stabilit la articolul 3 alineatul (3) din prezentul regulament.

F.   ÎNREGISTRAREA

(9)

În conformitate cu articolul 14 alineatul (5) din regulamentul de bază, importurile de produse supuse anchetei ar trebui să facă obiectul unei înregistrări pentru a garanta că, în cazul în care ancheta demonstrează eludarea, pot fi prelevate retroactiv taxe antidumping reprezentând o sumă corespunzătoare de la data înregistrării unor asemenea importuri.

G.   TERMENE

(10)

În sensul unei bune administrări, ar trebui precizate termenele limită în care:

părțile interesate se pot prezenta Comisiei, pot să îi prezinte acesteia observațiile lor scrise și să prezinte răspunsurile la chestionar sau orice alte informații care urmează să fie luate în considerare pe parcursul anchetei;

producătorii din Republica Populară Chineză și Thailanda pot să solicite o dispensă de înregistrare a importurilor sau a măsurilor;

părțile interesate pot efectua o solicitare scrisă pentru a putea fi audiate de către Comisie.

Trebuie precizat faptul că părțile nu își pot exercita majoritatea drepturilor procedurale prevăzute în regulamentul de bază decât în cazul în care acestea s-au făcut cunoscute în termenul menționat la articolul 3 din prezentul regulament.

H.   NECOOPERAREA

(11)

În cazul în care o parte interesată nu permite accesul la informații sau nu furnizează informațiile necesare în termenul prevăzut, sau obstrucționează în mod semnificativ ancheta, se pot stabili concluzii pozitive sau negative, pe baza datelor disponibile, în conformitate cu articolul 18 din regulamentul de bază.

(12)

În cazul în care se constată că o parte interesată a furnizat o informație falsă sau înșelătoare, această informație nu se ia în considerare și se poate face uz de datele disponibile. Dacă o parte interesată nu cooperează sau cooperează doar parțial și, în consecință, concluziile sunt stabilite în baza probelor disponibile, în conformitate cu articolul 18 din regulamentul de bază, rezultatul anchetei poate fi mai puțin favorabil acelei părți decât dacă aceasta ar fi cooperat.

I.   PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

(13)

Se menționează faptul că toate datele cu caracter personal culese pe parcursul prezentei anchete vor fi utilizate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2000 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile și organele comunitare și privind libera circulație a acestor date (5).

J.   CONSILIERUL-AUDIATOR

(14)

De asemenea, se menționează faptul că, în cazul în care părțile interesate consideră că au întâlnit dificultăți în exercitarea dreptului la apărare, acestea pot solicita intervenția unui consilier-audiator din cadrul DG Comerț. Acesta acționează în calitate de intermediar între părțile interesate și serviciile Comisiei, oferind, acolo unde este necesar, mediere în cazul problemelor de procedură care aduc atingere intereselor acestora în cadrul acestei anchete, în special cu privire la probleme legate de accesul la dosar, confidențialitate, prelungirea termenelor și tratamentul opiniilor exprimate în scris sau oral. Pentru mai multe informații și detalii cu privire la persoanele de contact, părțile interesate sunt rugate să consulte paginile de internet de pe site-ul al DG Comerț (http://ec.europa.eu/trade),

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

În conformitate cu articolul 13 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 384/96 se deschide o anchetă pentru a se stabili dacă importurile către Comunitate de anumite mecanisme de îndosariat cu inele (compuse din două plăci dreptunghiulare sau sârme din oțel, conținând cel puțin patru semiinele din sârmă de oțel, totul fiind susținut de o placă de acoperire din oțel, și care pot fi deschise trăgând de semiinele sau cu ajutorul unui mic dispozitiv din oțel fixat pe mecanism), încadrate la codul NC ex 8305 10 00 (codurile TARIC 8305100012, 8305100022 și 8305100032) expediate din Thailanda, indiferent dacă au fost sau nu ușor modificate și indiferent dacă au fost sau nu declarate ca fiind originare din Thailanda, precum și de anumite mecanisme de îndosariat cu inele ușor modificate încadrate la codul NC ex 8305 10 00 (TARIC 8305100032 și 8305100039) originare din Republica Populară Chineză eludează măsurile instituite de Regulamentul (CE) nr. 2074/2004.

Articolul 2

Autoritățile vamale sunt îndemnate, în conformitate cu articolul 13 alineatul (3) și articolul 14 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 384/96, să ia măsurile necesare în vederea înregistrării: (i) tuturor mecanismelor de îndosariat cu inele altele decât cele vizate la articolul 1 din Regulamentul (CE) nr. 2074/2004 și care sunt încadrate la codul NC ex 8305 10 00 (codurile TARIC 8305100032 și 8305100039) originare din Republica Populară Chineză; precum și (ii) a tuturor mecanismelor de îndosariat cu inele încadrate la codul NC ex 8305 10 00 (codurile TARIC 8305100012, 8305100022 și 8305100032) originare din Thailanda, indiferent dacă au fost sau nu declarate ca fiind originare din Thailanda.

Înregistrarea expiră după nouă luni de la data intrării în vigoare a prezentului regulament.

Comisia poate, prin regulament, să îndemne autoritățile vamale să înceteze înregistrarea importurilor în Comunitate a produselor fabricate de producători care au solicitat o scutire de înregistrare și despre care s-a dovedit că nu eludează taxele antidumping.

Articolul 3

(1)   Chestionarele trebuie să fie solicitate Comisiei în termen de 15 zile de la data publicării prezentului regulament în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(2)   Pentru ca demersurile părților să fie luate în considerare în timpul anchetei, părțile interesate trebuie să se prezinte, contactând Comisia, și, în lipsa unei prevederi contrare, să își prezinte punctele de vedere în scris și să transmită răspunsurile la chestionare și orice alte informații în termen de 40 de zile de la data publicării prezentului regulament în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(3)   Producătorii din Republica Populară Chineză și Thailanda care solicită o scutire de la înregistrarea importurilor sau a măsurilor trebuie să prezinte o cerere susținută în mod corespunzător prin elemente de probă în același termen de 40 de zile.

(4)   De asemenea, toate părțile interesate pot să solicite audierea de către Comisie în același termen de 40 de zile.

(5)   Orice informații legate de acest aspect, orice solicitare privind o audiere sau un chestionar, precum și orice solicitare privind scutirea de la înregistrare sau de la măsuri a importurilor trebuie solicitate în scris (nu în format electronic, în lipsa unei prevederi contrare) și trebuie să se indice numele, adresa, adresa de e-mail, numărul de telefon și de fax ale părții interesate. Toate solicitările comunicate în scris, inclusiv informațiile solicitate prin prezentul regulament, răspunsurile la chestionare și corespondența cu părțile interesate, furnizate cu titlu confidențial, poartă mențiunea „Acces limitat” (6) și, în conformitate cu articolul 19 alineatul (2) din regulamentul de bază, trebuie să fie însoțite de o versiune neconfidențială, care să poarte mențiunea „Versiune destinată consultării de către părțile interesate”.

Adresa Comisiei pentru corespondență:

European Commission

Directorate General for Trade

Directorate H

Office: J-79 4/23

B-1049 Brussels

Fax (+32 2) 295 65 05.

Articolul 4

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 5 decembrie 2007.

Pentru Comisie

Peter MANDELSON

Membru al Comisiei


(1)  JO L 56, 6.3.1996, p. 1. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 2117/2005 (JO L 340, 23.12.2005, p. 17).

(2)  JO L 359, 4.12.2004, p. 11.

(3)  Regulamentul (CE) nr. 1208/2004 al Consiliului (JO L 232, 1.7.2004, p. 1).

(4)  Regulamentul (CE) nr. 33/2006 al Consiliului (JO L 7, 12.1.2006, p. 1).

(5)  JO L 8, 12.1.2001, p. 1.

(6)  Aceasta înseamnă că documentul este destinat exclusiv uzului intern. Documentul este protejat în conformitate cu articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 mai 2001 privind accesul public la documentele Parlamentului European, ale Consiliului și ale Comisiei (JO L 145, 31.5.2001, p. 43). Este vorba de un document confidențial, în conformitate cu articolul 19 din regulamentul de bază și cu articolul 6 din Acordul OMC privind punerea în aplicare a articolului VI din GATT 1994 (Acordul antidumping).


6.12.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 320/27


REGULAMENTUL (CE) NR. 1435/2007 AL COMISIEI

din 5 decembrie 2007

de redeschidere a pescuitului de hering în subdiviziunile 25-27, 28.2, 29 și 32 ale Mării Baltice pentru navele care navighează sub pavilionul Germaniei

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2371/2002 al Consiliului din 20 decembrie 2002 privind conservarea și exploatarea durabilă a resurselor piscicole în conformitate cu politica comună în domeniul pescuitului (1), în special articolul 26 alineatul (4),

având în vedere Regulamentul (CEE) nr. 2847/93 al Consiliului din 12 octombrie 1993 de instituire a unui sistem de control aplicabil politicii comune în domeniul pescuitului (2), în special articolul 21 alineatul (3),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 1941/2006 al Consiliului din 11 decembrie 2006 de stabilire a posibilităților de pescuit și a condițiilor aferente pentru anumite resurse halieutice și grupuri de resurse halieutice aplicabile în Marea Baltică în anul 2007 (3), stabilește cotele pentru anul 2007.

(2)

La 19 aprilie 2007, Germania a comunicat Comisiei, în conformitate cu articolul 21 alineatul (2) din Regulamentul (CEE) nr. 2847/93, că va închide pescuitul de hering în apele din zona ICES IIId din subdiviziunile 25-27, 28.2, 29 și 32 ale Mării Baltice, începând cu 20 aprilie 2007.

(3)

La 16 mai 2007, în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul (CEE) nr. 2847/93 și cu articolul 26 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 2371/2002, Comisia a adoptat Regulamentul (CE) nr. 546/2007 (4) de interzicere a pescuitului de hering în apele din zona ICES IIId din subdiviziunile 25-27, 28.2, 29 și 32 ale Mării Baltice realizat de către navele care navighează sub pavilionul Germaniei sau sunt înregistrate în Germania, începând de la aceeași dată.

(4)

În conformitate cu informațiile comunicate Comisiei de către autoritățile germane, rămâne disponibilă o cantitate de hering în cota germană din subdiviziunile 25-27, 28.2, 29 și 32 ale Mării Baltice. Prin urmare, în această zonă, ar trebui autorizat pescuitul de hering de către navele care navighează sub pavilionul Germaniei sau care sunt înmatriculate în Germania.

(5)

Această autorizație ar trebui să intre în vigoare la 19 noiembrie 2007, pentru a permite pescuirea cantității respective de hering până la sfârșitul anului curent.

(6)

Regulamentul (CE) nr. 546/2007 trebuie abrogat de la 19 noiembrie 2007,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Abrogare

Regulamentul (CE) nr. 546/2007 se abrogă.

Articolul 2

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 19 noiembrie 2007.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 5 decembrie 2007.

Pentru Comisie

Fokion FOTIADIS

Director general pentru pescuit și probleme maritime


(1)  JO L 358, 31.12.2002, p. 59. Regulament modificat prin Regulamentul (CE) nr. 865/2007 (JO L 192, 24.7.2007, p. 1).

(2)  JO L 261, 20.10.1993, p. 1. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1967/2006 (JO L 409, 30.12.2006, p. 11).

(3)  JO L 15, 20.1.2007, p. 1. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 898/2007 al Comisiei (JO L 196, 28.7.2007, p. 22).

(4)  JO L 129, 17.5.2007, p. 23.


ANEXĂ

Nr.

83 - Redeschidere

Stat membru

Germania

Stoc

HER/3D-R31

Specie

Hering (Clupea harengus)

Zona

Subdiviziunile 25-27, 28.2, 29 și 32 ale Mării Baltice

Data

19.11.2007


6.12.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 320/29


REGULAMENTUL (CE) NR. 1436/2007 AL COMISIEI

din 5 decembrie 2007

de stabilire a unei interdicții privind pescuitul de sebastă în apele comunitare și cele internaționale din zona ICES V și în apele internaționale din zonele ICES XII și XIV de către navele care arborează pavilionul Estoniei

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2371/2002 al Consiliului din 20 decembrie 2002 privind conservarea și exploatarea durabilă a resurselor piscicole în conformitate cu politica comună în domeniul pescuitului (1), în special articolul 26 alineatul (4),

având în vedere Regulamentul (CEE) nr. 2847/93 al Consiliului din 12 octombrie 1993 de instituire a unui sistem de control aplicabil politicii comune din domeniul pescuitului (2), în special articolul 21 alineatul (3),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 41/2007 al Consiliului din 21 decembrie 2006 de stabilire, pentru anul 2007, a posibilităților de pescuit și a condițiilor conexe privind anumite stocuri de pești și grupuri de stocuri de pești, aplicabile în apele Comunității și, în raport cu navele Comunității, în ape în care sunt necesare limitări ale capturilor (3), stabilește cotele pentru anul 2007.

(2)

În conformitate cu informațiile primite de către Comisie, capturile pentru stocul menționat în anexa la prezentul regulament, realizate de către navele care arborează pavilionul statului membru menționat sau sunt înregistrate în statul membru respectiv, au epuizat cota stabilită pentru anul 2007.

(3)

Prin urmare, este necesară interzicerea pescuitului pentru aceste stocuri, precum și a păstrării la bord, a transbordării și a debarcării acestora,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Epuizarea cotei

Cota de pescuit alocată, pentru 2007, statului membru menționat în anexa la prezentul regulament pentru stocul indicat în anexa respectivă se consideră epuizată de la data stabilită în anexa respectivă.

Articolul 2

Interdicții

Pescuitul pentru stocul menționat în anexa la prezentul regulament, realizat de către navele care arborează pavilionul statului membru menționat sau care sunt înregistrate în statul membru în cauză, se interzice de la data stabilită în anexă. Se interzice păstrarea la bord, transbordarea sau debarcarea peștilor din stocul respectiv capturat de navele menționate după data indicată.

Articolul 3

Intrare în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 5 decembrie 2007.

Pentru Comisie

Fokion FOTIADIS

Director general pentru pescuit și probleme maritime


(1)  JO L 358, 31.12.2002, p. 59. Regulament modificat prin Regulamentul (CE) nr. 865/2007 (JO L 192, 24.7.2007, p. 1).

(2)  JO L 261, 20.10.1993, p. 1. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1967/2006 (JO L 409, 30.12.2006, p. 11).

(3)  JO L 15, 20.1.2007, p. 1. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 898/2007 al Comisiei (JO L 196, 28.7.2007, p. 22).


ANEXĂ

Nr.

82

Stat membru

Estonia

Stoc

RED/51214.

Specie

Sebastă (Sebastes spp.)

Zonă

Apele comunitare și cele internaționale din zona V, apele internaționale din zonele XII și XIV

Dată

12.11.2007


II Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare nu este obligatorie

DECIZII

Conferința reprezentanților guvernelor statelor membre

6.12.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 320/31


DECIZIA REPREZENTANȚILOR GUVERNELOR STATELOR MEMBRE, REUNIȚI ÎN CADRUL CONSILIULUI

din 26 noiembrie 2007

de modificare a Deciziei 2005/446/CE de stabilire a termenului pentru angajarea fondurilor celui de-al 9-lea Fond European de Dezvoltare (FED)

(2007/792/CE)

REPREZENTANȚII GUVERNELOR STATELOR MEMBRE ALE COMUNITĂȚILOR EUROPENE, REUNIȚI ÎN CADRUL CONSILIULUI,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere Acordul de parteneriat dintre membrii grupului de state din Africa, zona Caraibelor și Pacific, pe de o parte, și Comunitatea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de altă parte, semnat la Cotonou la data de 23 iunie 2000 (1), astfel cum a fost revizuit la Luxemburg la 25 iunie 2005 (2) (denumit în continuare „Acordul de parteneriat ACP-CE”),

având în vedere Decizia 2001/822/CE a Consiliului din 27 noiembrie 2001 privind asocierea țărilor și teritoriilor de peste mări la Comunitatea Europeană (denumită în continuare „decizia de asociere peste mări”) (3), în special articolul 33a,

având în vedere Acordul intern între reprezentanții guvernelor statelor membre, reuniți în cadrul Consiliului, privind finanțarea și gestionarea ajutorului comunitar în cadrul Protocolului financiar la Acordul de parteneriat ACP-CE (4) (denumit în continuare „Acordul intern privind cel de-al 9-lea FED”), în special articolul 2 alineatul (4),

având în vedere Acordul intern între reprezentanții guvernelor statelor membre, reuniți în cadrul Consiliului, privind finanțarea ajutorului comunitar în contextul cadrului financiar multianual pentru perioada 2008-2013, în conformitate cu Acordul de parteneriat ACP-CE, și alocarea asistenței financiare pentru țările și teritoriile de peste mări cărora li se aplică dispozițiile părții a patra din Tratatul CE (5) (denumit în continuare „Acordul intern privind cel de-al 10-lea FED”),

întrucât:

(1)

Decizia 2005/446/CE a reprezentanților guvernelor statelor membre, reuniți în cadrul Consiliului, din 30 mai 2005 (6), stabilește 31 decembrie 2007 ca dată ulterior căreia fondurile celui de-al 9-lea Fond European de Dezvoltare (denumit în continuare „FED”), gestionate de Comisie, bonificațiile de dobândă gestionate de Banca Europeană de Investiții (denumită în continuare „BEI”) și veniturile din dobânda corespunzătoare acestor alocări nu mai pot fi angajate.

(2)

Punctul 4 din anexa Ib (7) (Cadrul financiar multianual pentru perioada 2008-2013) la Acordul de parteneriat ACP-CE prevede o excepție de la regula generală în cazul soldurilor și fondurilor dezangajate ulterior datei de 31 decembrie 2007 care rezultă din sistemul care garantează stabilizarea încasărilor la export provenite din produsele agricole primare (STABEX) în cadrul FED-urilor anterioare celui de-al 9-lea FED și pentru diferențele de sold și rambursarea sumelor alocate pentru finanțarea facilității pentru investiții, excluzând bonificațiile de dobândă aferente.

(3)

La același punct se prevede, de asemenea, că fondurile mai pot fi angajate ulterior datei de 31 decembrie 2007 pentru a asigura capacitatea de funcționare a administrației UE și pentru a acoperi costurile curente pentru proiectele în desfășurare, până la intrarea în vigoare a celui de-al 10-lea FED.

(4)

Este necesar ca Decizia 2005/446/CE și punctul 4 din anexa Ib la Acordul de parteneriat ACP-CE să fie armonizate.

(5)

Este necesar ca Decizia 2005/446/CE și punctul 4 din anexa Ib la Acordul de parteneriat ACP-CE să fie aduse în coerență.

(6)

Datorită forței majore, instituirea programelor și proiectelor finanțate din alocările financiare disponibile în cadrul celui de-al 9-lea FED, după Decizia C(2007) 3856 a Comisiei din 16 august 2007 de realocare în urma evaluării intermediare, a fost întârziată cu șase luni în țările și teritoriile franceze de peste mări (denumite în continuare „TTPM”) din zona Pacificului, cărora li se aplică partea a patra din tratat,

DECID:

Articol unic

Articolele 1 și 2 din Decizia 2005/446/CE se înlocuiesc cu următorul text:

„Articolul 1

(1)   Data ulterior căreia fondurile celui de-al 9-lea FED, gestionat de către Comisie, nu se mai angajează se stabilește la 31 decembrie 2007, cu excepția soldurilor și fondurilor dezangajate rezultând din sistemul care garantează stabilizarea încasărilor la export pentru produsele agricole primare (STABEX) în cadrul FED-urilor anterioare celui de-al 9-lea FED și a soldurilor alocărilor celui de-al 9-lea FED pentru a finanța inițiativele menționate în documentele unice de programare ale țărilor și teritoriilor franceze de peste mări (TTPM) din zona Pacificului. Această dată ar putea fi revizuită, dacă este necesar.

(2)   Soldurile și fondurile dezangajate după 31 decembrie 2007, rezultând din sistemul care garantează stabilizarea încasărilor la export pentru produsele agricole primare (STABEX) în cadrul FED anterioare celui de-al 9-lea FED vor fi transferate celui de-al 10-lea FED și vor fi alocate programului indicativ al respectivelor state ACP și TTPM. Data după care fondurile celui de-al 9-lea FED gestionate de către Comisie pentru a finanța inițiativele menționate în documentele unice de programare ale țărilor și teritoriilor franceze de peste mări (TTPM) din zona Pacificului nu se mai angajează, se stabilește la 30 iunie 2008.

(3)   În cazul în care intrarea în vigoare a celui de-al 10-lea FED are loc după data de 31 decembrie 2007, soldurile celui de-al 9-lea FED sau ale FED-urilor anterioare și fondurile dezangajate din proiectele desfășurate în cadrul acestor FED-uri pot fi angajate în perioada cuprinsă între 31 decembrie 2007 și intrarea în vigoarea a celui de-al 10-lea FED, caz în care vor putea fi utilizate exclusiv pentru a asigura capacitatea de funcționare a administrației UE și pentru a acoperi costurile curente aferente proiectelor în desfășurare până în momentul intrării în vigoare a celui de-al 10-lea FED.

(4)   Veniturile din dobânzile aferente creditelor FED vor fi folosite pentru a acoperi costurile legate de punerea în aplicare a resurselor celui de-al 9-lea FED, conform articolului 9 din Acordul intern privind al 9-lea FED, până la intrarea în vigoare a celui de-al 10-lea FED, ulterior acestui moment urmând a fi rezervate cheltuielilor de sprijin legate de FED, astfel cum sunt descrise în articolul 6 din Acordul intern privind al 10-lea FED.

Articolul 2

(1)   Data ulterior căreia bonificațiile de dobândă gestionate de Banca Europeană de Investiții (BEI) pentru furnizarea resurselor facilității pentru investiții în condiții preferențiale nu se mai angajează se stabilește la 31 decembrie 2007 sau la data intrării în vigoare a celui de-al 10-lea FED, dacă aceasta survine ulterior datei de 31 decembrie 2007. Această dată ar putea fi revizuită dacă este necesar.

(2)   Diferențele de sold și rambursările sumelor fondurilor alocate pentru finanțarea facilității pentru investiții gestionate de BEI, excluzând bonificațiile de dobândă aferente, se transferă celui de-al 10-lea FED și rămân alocate facilității pentru investiții”.

Adoptată la Bruxelles, 26 noiembrie 2007.

În numele guvernelor statelor membre

Președintele

J. SILVA


(1)  JO L 317, 15.12.2000, p. 3.

(2)  JO L 209, 11.8.2005, p. 27.

(3)  JO L 314, 30.11.2001, p. 1. Decizie modificată prin Decizia 2007/249/CE (JO L 109, 26.4.2007, p. 33).

(4)  JO L 317, 15.12.2000, p. 355.

(5)  JO L 247, 9.9.2006, p. 32.

(6)  JO L 156, 18.6.2005, p. 19.

(7)  Anexa Ib astfel cum este cuprinsă în anexa la Decizia nr. 1/2006 a Consiliului de Miniștri ACP-CE (JO L 247, 9.9.2006, p. 22).


Comisie

6.12.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 320/33


DECIZIA COMISIEI

din 29 noiembrie 2007

privind desemnarea membrilor grupului de dialog al părților interesate în domeniul sănătății publice și al protecției consumatorilor stabilit prin Decizia 2007/602/CE

(2007/793/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Decizia 2007/602/CE a Comisiei din 5 septembrie 2007 de instituire a unui grup de dialog al părților interesate în domeniul sănătății publice și al protecției consumatorilor (1), în special articolul 3 alineatul (1),

întrucât:

(1)

Prin Decizia 2007/602/CE s-a stabilit instituirea unui grup de dialog al părților interesate în domeniul sănătății publice și al protecției consumatorilor începând cu 10 octombrie 2007, pentru a îndruma Comisia cu privire la cele mai bune practici în cadrul procesului de consultare și pentru a o ajuta, totodată, să adapteze procesele de implicare a părților interesate la necesitățile acestora în domeniul sănătății publice și al protecției consumatorilor.

(2)

Conform articolului 3 alineatul (1) din Decizia 2007/602/CE, membrii grupului sunt desemnați de către Comisie din rândul specialiștilor competenți în domeniile prevăzute la articolul 2 alineatul (2) din decizia menționată și care au răspuns la invitația pentru exprimarea interesului.

(3)

O invitație pentru exprimarea interesului a fost publicată la 12 iunie 2007, încheindu-se la 27 iulie 2007. S-au primit aproximativ 127 de răspunsuri.

(4)

Din răspunsurile primite ca urmare a invitației pentru exprimarea interesului au fost identificați nouăsprezece specialiști. Acest grup reflectă o reprezentare echilibrată a părților interesate de diferitele domenii de politică acoperite de către Direcția Generală pentru Sănătate și Protecția Consumatorilor. Membrii sunt desemnați având în vedere cele mai ridicate standarde de competență, o gamă largă de experiență relevantă și – în consecvență cu aceste criterii – cea mai mare distribuție geografică posibilă în cadrul Comunității, precum și un echilibru între bărbați și femei.

(5)

Comisia va adopta o decizie suplimentară stabilind membrii care vor fi desemnați pentru un mandat de patru ani și membrii care vor fi desemnați pentru un mandat de doi ani, conform articolului 3 alineatul (4) din Decizia 2007/602/CE,

DECIDE:

Articolul 1

Comisia desemnează prin prezenta următoarele persoane în calitate de membri ai grupului de dialog al părților interesate:

 

BAX Willemien

 

BERTELETTI KEMP Florence

 

CZIMBALMOS Ágnes

 

DAVCHEVA Yanka

 

DI PUPPO Roshan

 

FEDERSPIEL Benedicte

 

FELLER Roxane

 

GALLANI Barbara

 

GOUVEIA Rodrigo

 

JONNAERT Erik

 

KETTLITZ Beate

 

KNABE Agnese

 

MACCHIA BANGSGAARD Flaminia

 

PELLEGRINO Patrice

 

ORTEGA PECINA David Miguel

 

RAWLING Ruth

 

ROSS Melody

 

SHEPPARD Philip

 

TIDDENS-ENGWIRDA Lisette.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare la 29 noiembrie 2007.

Adoptată la Bruxelles, 29 noiembrie 2007.

Pentru Comisie

Markos KYPRIANOU

Membru al Comisiei


(1)  JO L 234, 6.9.2007, p. 13.


6.12.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 320/35


DECIZIA COMISIEI

din 29 noiembrie 2007

de stabilire a unui nou termen limită pentru depunerea dosarelor pentru anumite substanțe care vor fi examinate în conformitate cu programul de lucru de 10 ani prevăzut la articolul 16 alineatul (2) din Directiva 98/8/CE

[notificată cu numărul C(2007) 5751]

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2007/794/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2032/2003 al Comisiei din 4 noiembrie 2003 privind a doua etapă a programului de lucru de 10 ani prevăzut la articolul 16 alineatul (2) din Directiva 98/8/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind introducerea pe piață a produselor biocide și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1896/2000 (1), în special articolul 8 alineatul (4),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 2032/2003 stabilește o listă a substanțelor active care urmează a fi evaluate, în vederea unei posibile includeri în anexa I, IA sau IB la Directiva 98/8/CE.

(2)

Pentru un număr de substanțe/combinații de tipuri de produse incluse în lista respectivă, fie s-au retras toți participanții, fie statul membru raportor desemnat pentru evaluare nu a primit niciun dosar până la termenele limită prevăzute în anexele V și VIII la Regulamentul (CE) nr. 2032/2003.

(3)

În consecință, în conformitate cu articolul 8 alineatele (3) și (4) și articolul 9 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 2032/2003, Comisia a informat statele membre cu privire la aceasta. Aceste informații au fost la rândul lor făcute publice prin mijloace electronice la data de 14 iunie 2006.

(4)

În termen de trei luni de la publicarea electronică a respectivelor informații, mai multe societăți și-au manifestat interesul pentru asumarea rolului de participant în cazul unor substanțe și tipuri de produse vizate în conformitate cu articolul 8 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 2032/2003.

(5)

Prin urmare, trebuie stabilit un nou termen limită pentru depunerea dosarelor pentru aceste substanțe și tipuri de produse.

(6)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru produse biocide,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Pentru substanțele și tipurile de produse stabilite în anexă, noul termen limită pentru depunerea dosarelor este 30 aprilie 2008.

Articolul 2

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 29 noiembrie 2007.

Pentru Comisie

Stavros DIMAS

Membru al Comisiei


(1)  JO L 307, 24.11.2003, p. 1. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1849/2006 (JO L 355, 15.12.2006, p. 63).


ANEXĂ

SUBSTANȚE ȘI TIPURI DE PRODUSE PENTRU CARE NOUL TERMEN LIMITĂ PENTRU DEPUNEREA DOSARELOR ESTE 30 APRILIE 2008

Denumire

Număr CE

Numărul CAS

Tip de produs

Linalol

201-134-4

78-70-6

19

Geraniol

203-377-1

106-24-1

18

Geraniol

203-377-1

106-24-1

19

Propoxur

204-043-8

114-26-1

18

Fenitrotion

204-524-2

122-14-5

18

Dioxid de carbon

204-696-9

124-38-9

19

Antranilat de metil

205-132-4

134-20-3

19

Diazinon

206-373-8

333-41-5

18

Oct-1-en-3-ol

222-226-0

3391-86-4

19

Piretrini și piretroizi

232-319-8

8003-34-7

19

Tiofosfat de S-[(6-cloro-2-oxooxazolo[4,5-b]piridin-3(2H)-il)metil] de O,O-dimetil/Azametifos

252-626-0

35575-96-3

18

5,5-dimetil-perhidro-pirimidin-2-onă.alfa.-(4-trifluorometilstiril)-.alfa.-(4-trifluorometil)cinamilidenhidrazonă/Hidrametilnonă

405-090-9

67485-29-4

18