ISSN 1830-3625

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 309

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 50
27 noiembrie 2007


Cuprins

 

I   Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare este obligatorie

Pagina

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul (CE) nr. 1377/2007 al Consiliului din 26 noiembrie 2007 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 889/2005 de impunere a anumitor măsuri restrictive împotriva Republicii Democratice Congo

1

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1378/2007 al Comisiei din 26 noiembrie 2007 de stabilire a sumelor forfetare la import pentru determinarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

5

 

*

Regulamentul (CE) nr. 1379/2007 al Comisiei din 26 noiembrie 2007 de modificare a anexelor IA, IB, VII și VIII la Regulamentul (CE) nr. 1013/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind transferurile de deșeuri, pentru a ține seama de progresele și evoluțiile tehnice aprobate în temeiul Convenției de la Basel ( 1 )

7

 

*

Regulamentul (CE) nr. 1380/2007 al Comisiei din 26 noiembrie 2007 privind autorizarea preparatului endo-1,4-beta-xilanază (Natugrain Wheat TS) ca aditiv pentru hrana animalelor ( 1 )

21

 

*

Regulamentul (CE) nr. 1381/2007 al Comisiei din 26 noiembrie 2007 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2133/2001 privind deschiderea și modul de gestionare a anumitor contingente tarifare comunitare și a plafoanelor tarifare din sectorul cerealelor în ceea ce privește o creștere a concesiilor tarifare acordate de Comunitate Insulelor Feroe pentru hrana pentru pești clasificată la codurile NC ex23099010, ex23099031 și ex23099041

24

 

*

Regulamentul (CE) nr. 1382/2007 al Comisiei din 26 noiembrie 2007 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 774/94 al Consiliului în ceea ce privește regimul de import pentru carnea de porc

28

 

*

Regulamentul (CE) nr. 1383/2007 al Comisiei din 26 noiembrie 2007 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 779/98 al Consiliului în ceea ce privește deschiderea și modul de gestionare a anumitor contingente pentru importul în Comunitate de produse din carne de pasăre originare din Turcia

34

 

*

Regulamentul (CE) nr. 1384/2007 al Comisiei din 26 noiembrie 2007 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 2398/96 al Consiliului în ceea ce privește deschiderea și modul de gestionare a anumitor contingente pentru importul în cadrul Comunității a produselor din sectorul cărnii de pasăre originare din Israel

40

 

*

Regulamentul (CE) nr. 1385/2007 al Comisiei din 26 noiembrie 2007 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 774/94 al Consiliului în ceea ce privește deschiderea și modul de gestionare a anumitor contingente tarifare comunitare în sectorul cărnii de pasăre

47

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


I Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare este obligatorie

REGULAMENTE

27.11.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 309/1


REGULAMENTUL (CE) NR. 1377/2007 AL CONSILIULUI

din 26 noiembrie 2007

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 889/2005 de impunere a anumitor măsuri restrictive împotriva Republicii Democratice Congo

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolele 60 și 301,

având în vedere Poziția comună 2007/654/PESC din 9 octombrie 2007 de modificare a Poziției comune 2005/440/PESC privind adoptarea unor măsuri restrictive împotriva Republicii Democratice Congo (1),

având în vedere propunerea Comisiei,

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 889/2005 al Consiliului (2) a impus măsuri restrictive împotriva Republicii Democratice Congo („RDC”), în conformitate cu Poziția comună 2005/440/PESC și în acord cu Rezoluția 1596 (2005) a Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite și rezoluțiile relevante ulterioare.

(2)

Prin Rezoluția 1771 (2007) din 10 august 2007, Consiliul de Securitate al Organizației Națiunilor Unite a hotărât, printre altele, că măsurile restrictive privind asistența tehnică nu ar trebui să se aplice furnizării asistenței tehnice relevante, notificată în prealabil Comitetului instituit prin alineatul (8) din Rezoluția 1533 (2004) și acceptată de către guvernul RDC, în cazul în care asistența în cauză este destinată exclusiv sprijinirii unităților armatei și poliției din RDC care sunt în curs de integrare în provinciile Kivu de Nord, Kivu de Sud și districtul Ituri. Este oportun ca Regulamentul (CE) nr. 889/2005 să fie modificat în consecință.

(3)

De asemenea, este oportun ca Regulamentul (CE) nr. 889/2005 să fie aliniat la evoluțiile recente din practica sancțiunilor în ceea ce privește identificarea autorităților competente, răspunderea pentru infracțiuni și jurisdicția,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul (CE) nr. 889/2005 se modifică după cum urmează:

1.

Articolul 3 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 3

(1)   Prin derogare de la articolul 2, autoritățile competente ale statului membru în care este stabilit furnizorul de servicii, astfel cum sunt indicate în cadrul paginilor de internet enumerate în anexă, pot autoriza furnizarea de:

(a)

asistență tehnică, finanțări și asistență financiară în legătură cu arme și materiale conexe destinate exclusiv sprijinirii Misiunii Organizației Națiunilor Unite în RDC („MONUC”) și utilizării de către aceasta;

(b)

asistență tehnică, finanțări și asistență financiară în legătură cu arme și materiale conexe destinate exclusiv sprijinirii unităților armatei și poliției din RDC sau utilizării de către acestea, cu condiția ca unitățile respective:

(i)

să fi încheiat procesul de integrare; sau

(ii)

să funcționeze sub comanda statului major integrat al Forțelor Armate, respectiv a Poliției Naționale a RDC; sau

(iii)

să se afle în curs de integrare pe teritoriul RDC în afara provinciilor Kivu de Nord și Kivu de Sud sau a districtului Ituri;

(c)

asistență tehnică acceptată de guvernul RDC și destinată exclusiv sprijinirii unităților armatei și poliției din RDC care sunt în curs de integrare în provinciile Kivu de Nord, Kivu de Sud și districtul Ituri, în cazul în care Comitetul pentru sancțiuni a fost notificat în prealabil cu privire la furnizarea asistenței sau serviciilor respective; și

(d)

asistență tehnică, finanțări și asistență financiară în legătură cu echipamente militare neletale destinate utilizării exclusiv în scopuri umanitare sau pentru protecție, în cazul în care Comitetul pentru sancțiuni a fost notificat în prealabil cu privire la furnizarea asistenței sau serviciilor respective.

(2)   Nu se acordă autorizații pentru activități care au avut deja loc.”

2.

Se introduce următorul articol:

„Articolul 2a

Interdicția prevăzută la articolul 2 litera (b) nu angajează în niciun fel răspunderea persoanelor fizice sau juridice ori a entităților în cauză, în cazul în care acestea nu au știut și nu au avut niciun motiv întemeiat pentru a suspecta că acțiunile lor ar încălca această interdicție.”

3.

Se introduce următorul articol:

„Articolul 6a

(1)   Statele membre desemnează autoritățile competente menționate la articolul 3 alineatul (1) și le identifică în cadrul paginilor de internet enumerate în anexă.

(2)   Statele membre notifică fără întârziere Comisiei, după intrarea în vigoare a prezentului articol, autoritățile lor competente și orice modificări ulterioare ale acestora.”

4.

Articolul 7 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 7

Prezentul regulament se aplică:

(a)

pe teritoriul Comunității, inclusiv spațiul aerian al acesteia;

(b)

la bordul oricăror aeronave sau nave care se află sub jurisdicția unui stat membru;

(c)

oricărei persoane care se află pe teritoriul Comunității sau în afara acestuia și este resortisant al unui stat membru;

(d)

oricărei persoane juridice, oricărei entități sau oricărui organism înregistrat sau constituit în temeiul legislației unui stat membru;

(e)

oricărei persoane juridice, oricărei entități sau oricărui organism cu privire la orice activitate desfășurată de acesta, integral sau parțial, în Comunitate.”

5.

Anexa se înlocuiește cu textul care figurează în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 26 noiembrie 2007.

Pentru Consiliu

Președintele

J. SILVA


(1)  JO L 264, 10.10.2007, p. 11.

(2)  JO L 152, 15.6.2005, p. 1. Regulament modificat prin Regulamentul (CE) nr. 1791/2006 (JO L 363, 20.12.2006, p. 1).


ANEXĂ

„ANEXĂ

Pagini de internet care conțin informații referitoare la autoritățile competente menționate la articolele 3 și 6a, precum și adresa pentru notificarea Comisiei Europene

(se completează de către statele membre)

BELGIA

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BULGARIA

http://www.mfa.government.bg

REPUBLICA CEHĂ

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

DANEMARCA

http://www.um.dk/da/menu/Udenrigspolitik/FredSikkerhedOgInternationalRetsorden/Sanktioner/

GERMANIA

http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html

ESTONIA

http://www.vm.ee/est/kat_622/

GRECIA

http://www.ypex.gov.gr/www.mfa.gr/en-US/Policy/Multilateral+Diplomacy/International+Sanctions/

SPANIA

www.mae.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones+Internacionales

FRANȚA

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

IRLANDA

http://www.dfa.ie/un_eu_restrictive_measures_ireland/competent_authorities

ITALIA

http://www.esteri.it/UE/deroghe.html

CIPRU

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LETONIA

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITUANIA

http://www.urm.lt

LUXEMBURG

http://www.mae.lu/sanctions

UNGARIA

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/

MALTA

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

ȚĂRILE DE JOS

http://www.minbuza.nl/sancties

AUSTRIA

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

POLONIA

http://www.msz.gov.pl

PORTUGALIA

http://www.min-nestrangeiros.pt

ROMÂNIA

http://www.mae.ro/index.php?unde=doc&id=32311&idlnk=1&cat=3

SLOVENIA

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

SLOVACIA

http://www.foreign.gov.sk

FINLANDA

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

SUEDIA

http://www.ud.se/sanktioner

REGATUL UNIT

http://www.fco.gov.uk/competentauthorities

Adresa pentru notificarea Comisiei Europene:

Commission of the European Communities

DG External Relations

Directorate A. Crisis Platform and Policy Coordination in CFSP

Unit A2. Crisis Management and Conflict Prevention

CHAR 12/108

B-1049 Bruxelles/Brussel (Belgium)

E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu

Tel. (32 2) 29 91176/55585

Fax: (32 2) 299 0873”


27.11.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 309/5


REGULAMENTUL (CE) NR. 1378/2007 AL COMISIEI

din 26 noiembrie 2007

de stabilire a sumelor forfetare la import pentru determinarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 3223/94 al Comisiei din 21 decembrie 1994 de stabilire a normelor de aplicare a regimului de import pentru fructe și legume (1), în special articolul 4 alineatul (1),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 3223/94 prevede, ca urmare a rezultatelor negocierilor comerciale multilaterale din Runda Uruguay, criteriile pentru stabilirea de către Comisie a sumelor forfetare la import din țările terțe, pentru produsele și termenele menționate în anexa acestuia.

(2)

În conformitate cu criteriile menționate anterior, sumele forfetare la import trebuie stabilite la nivelurile prevăzute în anexa la prezentul regulament,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Sumele forfetare la import prevăzute la articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 3223/94 sunt stabilite așa cum este indicat în tabelul din anexă.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 27 noiembrie 2007.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 26 noiembrie 2007.

Pentru Comisie

Jean-Luc DEMARTY

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 337, 24.12.1994, p. 66. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 756/2007 (JO L 172, 30.6.2007, p. 41).


ANEXĂ

la Regulamentul Comisiei din 26 noiembrie 2007 de stabilire a sumelor forfetare la import pentru determinarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

(EUR/100 kg)

(Cod NC)

Codul țărilor terțe (1)

Suma forfetară la import

0702 00 00

IL

125,5

MA

57,7

TR

94,8

ZZ

92,7

0707 00 05

JO

196,3

MA

46,9

TR

88,0

ZZ

110,4

0709 90 70

MA

52,9

TR

180,5

ZZ

116,7

0709 90 80

EG

342,2

ZZ

342,2

0805 20 10

MA

68,2

ZZ

68,2

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

63,0

HR

55,3

IL

68,0

TR

74,7

UY

83,0

ZZ

68,8

0805 50 10

AR

72,2

TR

96,5

ZA

59,5

ZZ

76,1

0808 10 80

AR

87,7

CA

86,9

CL

85,6

CN

76,1

MK

31,5

US

96,5

ZA

72,5

ZZ

76,7

0808 20 50

AR

48,7

CN

43,9

TR

120,4

ZZ

71,0


(1)  Nomenclatorul țărilor, astfel cum este stabilit de Regulamentul (CE) nr. 1833/2006 al Comisiei (JO L 354, 14.12.2006, p. 19). Codul „ZZ” reprezintă „alte origini”.


27.11.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 309/7


REGULAMENTUL (CE) NR. 1379/2007 AL COMISIEI

din 26 noiembrie 2007

de modificare a anexelor IA, IB, VII și VIII la Regulamentul (CE) nr. 1013/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind transferurile de deșeuri, pentru a ține seama de progresele și evoluțiile tehnice aprobate în temeiul Convenției de la Basel

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1013/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 iunie 2006 privind transferurile de deșeuri (1), în special articolul 58 alineatul (1),

întrucât:

(1)

Acordul încheiat cu prilejul celei de-a opta reuniuni a Conferinței părților la Convenția de la Basel privind controlul transporturilor transfrontaliere de deșeuri periculoase și al eliminării acestora, desfășurată între 27 noiembrie și 1 decembrie 2006, necesită unele modificări ale anexelor IA, IB, VII și VIII la Regulamentul (CE) nr. 1013/2006 privind transferurile de deșeuri. Modificările se referă la înlocuirea mențiunilor „kg” și „litru” cu mențiunile „tone (Mg)” și „m3” în rubrica 5 a documentului de notificare din anexa IA, în rubricile 5 și 18 ale documentului de circulație din anexa IB și în rubricile 3 și 14 din informațiile care însoțesc trimiterile de deșeuri din anexa VII, precum și la introducerea unei noi rubrici 17 în documentul de circulație, la o modificare a notei de subsol 1 la informațiile care însoțesc trimiterile de deșeuri și la trimiterile la orientările privind gestionarea ecologică rațională de la punctele I.4-9 din anexa VIII. Din motive de claritate, este necesară înlocuirea anexelor respective.

(2)

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 1013/2006 ar trebui modificat în consecință.

(3)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul comitetului instituit prin articolul 18 din Directiva 2006/12/CE a Parlamentului European și a Consiliului (2),

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexele IA, IB, VII și VIII la Regulamentul (CE) nr. 1013/2006 se înlocuiesc cu textul din anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 26 noiembrie 2007.

Pentru Comisie

Stavros DIMAS

Membru al Comisiei


(1)  JO L 190, 12.7.2006, p. 1.

(2)  JO L 114, 27.4.2006, p. 9.


ANEXA I

Anexa IA la Regulamentul (CE) nr. 1013/2006 se înlocuiește cu următorul text:

„ANEXA IA

Document de notificare pentru circulația/transferurile transfrontaliere de deșeuri

Image

Image

Image

Image


ANEXA II

Anexa IB la Regulamentul (CE) nr. 1013/2006 se înlocuiește cu următorul text:

„ANEXA IB

Document de circulație pentru circulația/transferurile transfrontaliere de deșeuri

Image

Image

Image

Image


ANEXA III

Anexa VII la Regulamentul (CE) nr. 1013/2006 se înlocuiește cu următorul text:

„ANEXA VII

INFORMAȚII CARE ÎNSOȚESC TRANSFERURILE DE DEȘEURI, MENȚIONATE LA ARTICOLUL 3 ALINEATELE (2) ȘI (4)

Image


ANEXA IV

Anexa VIII la Regulamentul (CE) nr. 1013/2006 se înlocuiește cu următorul text:

„ANEXA VIII

ORIENTĂRI PRIVIND GESTIONAREA ECOLOGICĂ RAȚIONALĂ (ARTICOLUL 49)

I.   Orientări adoptate în temeiul Convenției de la Basel:

1.

Orientări tehnice privind gestionarea ecologică rațională a deșeurilor biomedicale și a deșeurilor medicale (Y1; Y3) (1);

2.

Orientări tehnice privind gestionarea ecologică rațională a deșeurilor de baterii cu plumb acid (1);

3.

Orientări tehnice privind gestionarea ecologică rațională a deșeurilor din dezmembrarea integrală și parțială a navelor (1);

4.

Orientări tehnice privind reciclarea/recuperarea ecologică rațională a metalelor și a compușilor acestora (R4) (2);

5.

Orientări generale tehnice actualizate privind gestionarea ecologică rațională a deșeurilor constând în, conținând sau contaminate cu poluanți organici persistenți (POP) (3);

6.

Orientări tehnice actualizate privind gestionarea ecologică sigură a deșeurilor constând în, conținând sau contaminate cu bifenili policlorurați (PCB), terfenili policlorurați (TPC) sau bifenili polibromurați (PBB) (3);

7.

Orientări tehnice privind gestionarea ecologică sigură a deșeurilor constând în, conținând sau contaminate cu pesticidele aldrin, clordan, dieldrin, endrin, heptaclor, hexaclorbenzen (HCB), mirex, toxafen sau cu HCB ca produs chimic industrial (3);

8.

Orientări tehnice privind gestionarea ecologică sigură a deșeurilor constând în, conținând sau contaminate cu 1,1,1-tricloro-2,2-bis(4-clorofenil)etan (DDT) (3);

9.

Orientări tehnice privind gestionarea ecologică sigură a deșeurilor constând în, conținând sau contaminate cu p-dioxine-dibenzo-policlorurate (PCDD), dibenzofurani policlorurați (PCDF), hexaclorbenzen (HCB) sau bifenili policlorurați (PCB) produși accidental (3).

II.   Orientări adoptate de OCDE:

Orientări tehnice privind gestionarea ecologică rațională a anumitor deșeuri specifice:

Calculatoare personale uzate și casate (4).

III.   Orientări adoptate de Organizația Maritimă Internațională (OMI):

Orientări privind reciclarea navelor (5).

IV.   Orientări adoptate de Organizația Internațională a Muncii (OIM):

Siguranță și sănătate în dezmembrarea navelor: orientări pentru țările asiatice și Turcia (6).


(1)  Adoptate de cea de-a șasea reuniune a Conferinței părților la Convenția de la Basel privind controlul circulației transfrontaliere de deșeuri periculoase și eliminarea acestora, 9-13 decembrie 2002.

(2)  Adoptate de cea de-a șaptea reuniune a Conferinței părților la Convenția de la Basel privind controlul circulației transfrontaliere de deșeuri periculoase și eliminarea acestora, 25-29 octombrie 2004.

(3)  Adoptate de cea de-a opta reuniune a Conferinței părților la Convenția de la Basel privind controlul circulației transfrontaliere de deșeuri periculoase și eliminarea acestora, 27 noiembrie-1 decembrie 2006.

(4)  Adoptate de Comitetul politicii de mediu a OCDE în februarie 2003 [document ENV/EPOC/WGWPR(2001)3/FINAL].

(5)  Rezoluția A.962 adoptată de Adunarea OMI la a 23-a sesiune ordinară a acesteia, 24 noiembrie-5 decembrie 2003.

(6)  Aprobată spre publicare de organismul de conducere al OIM la a 289-a sesiune, 11-26 martie 2004.”


27.11.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 309/21


REGULAMENTUL (CE) NR. 1380/2007 AL COMISIEI

din 26 noiembrie 2007

privind autorizarea preparatului endo-1,4-beta-xilanază (Natugrain Wheat TS) ca aditiv pentru hrana animalelor

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1831/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 septembrie 2003 privind aditivii din hrana animalelor (1), în special articolul 9 alineatul (2),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 1831/2003 prevede autorizarea utilizării aditivilor pentru hrana animalelor, precum și criteriile și procedurile de acordare a unei astfel de autorizații.

(2)

A fost depusă o cerere de autorizare pentru preparatul menționat în anexa la prezentul regulament, în conformitate cu articolul 7 din Regulamentul (CE) nr. 1831/2003. Această cerere a fost însoțită de informațiile și documentele necesare în temeiul articolului 7 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1831/2003.

(3)

Cererea se referă la autorizarea unei noi utilizări a preparatului endo-1,4-beta-xilanază (Natugrain Wheat TS) produs de Aspergillus niger (CBS 109.713) ca aditiv pentru hrana curcanilor pentru îngrășat, astfel încât acesta să fie clasificat în categoria „aditivi zootehnici”.

(4)

Utilizarea preparatului endo-1,4-beta-xilanază produs de Aspergillus niger (CBS 109.713) a fost autorizată temporar la puii pentru îngrășare, prin Regulamentul (CE) nr. 1458/2005 al Comisiei din 8 septembrie 2005 privind autorizarea permanentă sau provizorie a unor aditivi în furajele combinate pentru animale și autorizarea provizorie a unor noi utilizări a unor aditivi deja autorizați în furajele combinate pentru animale (2).

(5)

Au fost furnizate noi informații în sprijinul cererii de autorizare pentru curcani pentru îngrășare. Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (denumită în continuare „autoritatea”) concluzionează în avizul său din 18 aprilie 2007 că preparatul endo-1,4-beta-xilanază (Natugrain Wheat TS) produs de Aspergillus niger (CBS 109.713) nu are un efect nociv asupra sănătății animale, a sănătății oamenilor sau asupra mediului (3). În continuare, a concluzionat că preparatul nu prezintă niciun alt risc care ar putea exclude acordarea autorizației, în conformitate cu articolul 5 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1831/2003. Conform acestui aviz, utilizarea preparatului în cauză nu are efecte adverse asupra acestei categorii suplimentare de animale. Autoritatea nu consideră necesar să formuleze dispoziții speciale pentru supravegherea ulterioară introducerii pe piață. Acest aviz atestă totodată raportul asupra metodei de analiză a aditivului pentru hrana animalelor, prezentat de către laboratorul comunitar de referință înființat prin Regulamentul (CE) nr. 1831/2003.

(6)

Evaluarea preparatului respectiv arată că sunt îndeplinite condițiile de autorizare prevăzute la articolul 5 din Regulamentul (CE) nr. 1831/2003. În consecință, utilizarea acestui preparat ar trebui să fie autorizată, conform anexei la prezentul regulament.

(7)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Se autorizează preparatul specificat în anexă, aparținând categoriei de „aditivi zootehnici” și grupei funcționale „promotori de digestibilitate”, ca aditiv pentru hrana animalelor, în condițiile stabilite în anexă.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 26 noiembrie 2007.

Pentru Comisie

Markos KYPRIANOU

Membru al Comisiei


(1)  JO L 268, 18.10.2003, p. 29. Regulament modificat prin Regulamentul (CE) nr. 378/2005 al Comisiei (JO L 59, 5.3.2005, p. 8).

(2)  JO L 233, 9.9.2005, p. 3.

(3)  Avizul Comitetului științific pentru aditivii și produsele sau substanțele utilizate în hrana animalelor privind siguranța și eficiența preparatului enzimatic Natugrain Wheat TS (endo-1,4-beta-xilanază), utilizat ca aditiv pentru hrana curcanilor pentru îngrășare în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1831/2003. Adoptat la 18 octombrie 2007. Jurnalul AESA (2007) 474, 1-11.


ANEXĂ

Număr de identificare al aditivului

Numele titularului autorizației

Aditiv

(denumire comercială)

Compoziție, formulă chimică, descriere, metoda de analiză

Specie sau categorie de animale

Vârstă maximă

Conținut minim

Conținut maxim

Alte dispoziții

Sfârșitul perioadei de autorizare

Unitate de activitate/kg de furaj complet cu un conținut umed de 12 %

Categorie de aditivi zootehnici. Grup funcțional: Promotori de digestibilitate

4d62

BASF Aktiengesellschaft

Endo-1,4-beta-xilanază

CE 3.2.1.8

(Natugrain Wheat TS)

 

Compoziția aditivului

Preparat de endo-1,4-beta-xilanază produs de Aspergillus niger (CBS 109.713) având o activitate minimă de:

formă solidă: 5 600 TXU (1)/g

formă lichidă: 5 600 TXU/ml

 

Caracterizarea substanței active

Preparat de endo-1,4-beta-xilanază produs de Aspergillus niger (CBS 109.713)

 

Metode de analiză  (2)

Metoda viscozimetrică bazată pe reducerea viscozității produsă prin acțiunea endo-1,4-beta-xilanazei asupra substratului cu conținut de xylan (arabinoxilan de grâu), la pH 3,5 și 55 °C.

Curcani pentru îngrășare

560 TXU

În instrucțiunile de utilizare a aditivului și a preamestecului se indică temperatura de depozitare, durata de conservare și stabilitatea la granulare.

Doza recomandată pe kilogram de furaj complet:

Curcani pentru îngrășare 560-840 TXU

Utilizarea în furajele combinate, bogate în polizaharide neamilacee (în special beta-glucani și arabinoxilani), de exemplu, care conțin mai mult de 40 % grâu.

17 decembrie 2017


(1)  1 TXU este cantitatea de enzimă ce eliberează 5 micromol de zahăr reducător (măsurat în echivalenți xiloză) pe minut din arabinoxilan de grâu, la pH 3,5 și 55 °C.

(2)  Informații privind metodele de analiză sunt disponibile pe website-ul laboratorului comunitar de referință, la următoarea adresă: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives


27.11.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 309/24


REGULAMENTUL (CE) NR. 1381/2007 AL COMISIEI

din 26 noiembrie 2007

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2133/2001 privind deschiderea și modul de gestionare a anumitor contingente tarifare comunitare și a plafoanelor tarifare din sectorul cerealelor în ceea ce privește o creștere a concesiilor tarifare acordate de Comunitate Insulelor Feroe pentru hrana pentru pești clasificată la codurile NC ex 2309 90 10, ex 2309 90 31 și ex 2309 90 41

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CEE) nr. 827/68 al Consiliului din 28 iunie 1968 privind organizarea comună a pieței pentru anumite produse enumerate în anexa II la tratat (1),

având în vedere Decizia 97/126/CE a Consiliului din 6 decembrie 1996 privind încheierea Acordului dintre Comunitatea Europeană, pe de o parte, și Guvernul Danemarcei și Guvernul local al Insulelor Feroe, pe de altă parte (2),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1784/2003 al Consiliului din 29 septembrie 2003 privind organizarea comună a pieței în sectorul cerealelor (3), în special articolul 12 alineatul (1),

întrucât:

(1)

Decizia nr. 1/2005 a Comitetului mixt CE/Danemarca-Insulele Feroe (4) a modificat Protocolul nr. 3 la Acordul dintre Comunitatea Europeană, pe de o parte, și Guvernul Danemarcei și Guvernul local al Insulelor Feroe, pe de altă parte (5) (denumit în continuare „acordul”), aprobat prin Decizia 97/126/CE a Consiliului, în ceea ce privește definirea noțiunii de „produse originare” și metodele de cooperare administrativă.

(2)

La data de 13 iunie 2007, Consiliul a adoptat o decizie privind poziția Comunității în legătură cu modificarea Protocolului nr. 4 la acord.

(3)

Decizia nr. 1/2007 a Comitetului mixt CE/Danemarca-Insulele Feroe de modificare a Protocolului nr. 4 la acord (6) modifică în special cantitatea contingentară tarifară anuală pentru numărul de ordine de contingent 09.0689.

(4)

La articolul 1 alineatul (2) punctul 1 din Protocolul nr. 4 la acord, modificat prin Decizia nr. 1/2007 a Comitetului mixt CE/Danemarca-Insulele Feroe, se prevede că, în cazul acestui contingent tarifar deschis pentru hrana pentru pești încadrată la codurile NC ex 2309 90 10, ex 2309 90 31 și ex 2309 90 41, autoritățile din Insulele Feroe certifică faptul că hrana pentru pești exportată în UE în cadrul acestui contingent preferențial nu conține gluten ca aditiv, cu excepția celui care se găsește în mod natural în cerealele care pot intra în compoziția acestor produse.

(5)

Articolul 3 din Decizia nr. 1/2007 a Comitetului mixt CE/Danemarca-Insulele Feroe prevede că majorarea volumului contingentului tarifar pentru anul calendaristic 2007 se calculează pro rata temporis cu începere de la 1 decembrie 2007. Ca urmare, majorarea volumului contingentului tarifar pentru anul calendaristic 2007 ar trebui stabilită la 833 de tone.

(6)

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 2133/2001 al Comisiei (7) trebuie modificat în consecință.

(7)

Măsurile prevăzute în prezentul Regulament sunt conforme cu avizul Comitetului de gestionare a cerealelor,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul (CE) nr. 2133/2001 se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 2, se înlocuiește alineatul (3) cu următorul text:

„(3)   Produsele importate în cadrul contingentului tarifar 09.0689 se pun în liberă circulație în urma prezentării:

(a)

unei dovezi de origine, după cum prevede articolul 16 din Protocolul nr. 3 la Acordul dintre Comunitatea Europeană, pe de o parte, și Guvernul Danemarcei și Guvernul local al Insulelor Feroe, pe de altă parte, privind definirea noțiunii de «produse originare» și metodele de cooperare administrativă; și

(b)

a unei declarații constând într-unul dintre textele de la anexa V, atestată de autoritatea din Insulele Feroe menționată mai jos:

Heilsufrøðiliga starvsstovan/Agenția Veterinară, pentru Alimente și Mediu

Falkavegur 6, 2. floor.

FO-100 TÓRSHAVN

INSULELE FEROE

Telefon: 00 298 35 64 00

Fax: 00 298 35 64 01

Telefon de serviciu: 00 298 55 64 03 (până la ora 23.00)

E-mail: HFS@HFS.FO

Website: www.hfs.fo”.

2.

Textul din anexa II privind numărul de ordine 09.0689 se înlocuiește cu textul din anexa I la prezentul regulament.

3.

Textul din anexa II la prezentul regulament se adaugă ca anexa V.

Articolul 2

Fără a aduce atingere dispozițiilor de la articolul 1 alineatul (2), contingentul tarifar pentru anul calendaristic 2007 este stabilit la 10 833 de tone.

Articolul 3

Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 1 decembrie 2007.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 26 noiembrie 2007.

Pentru Comisie

Mariann FISCHER BOEL

Membru al Comisiei


(1)  JO L 151, 30.6.1968, p. 16. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 865/2004 (JO L 161, 30.4.2004, p. 97).

(2)  JO L 53, 22.2.1997, p. 1.

(3)  JO L 270, 21.10.2003, p. 78. Regulament modificat prin Regulamentul (CE) nr. 735/2007 (JO L 169, 29.6.2007, p. 6).

(4)  JO L 110, 24.4.2006, p. 1.

(5)  JO L 53, 22.2.1997, p. 2.

(6)  JO L 275, 19.10.2007, p. 32.

(7)  JO L 287, 31.10.2001, p. 12. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 880/2007 (JO L 194, 26.7.2007, p. 3).


ANEXA I

Nr. de ordine

Cod NC

Descrierea mărfurilor

Contingent tarifar

(în tone)

Nivelul taxei

Origine

„09.0689

ex 2309 90 10 (1)

ex 2309 90 31 (1)

ex 2309 90 41 (1)

Hrană pentru pești

20 000

0

Insulele Feroe


(1)  Hrana pentru pești care beneficiază de un regim de import preferențial nu poate conține gluten ca aditiv, cu excepția celui care se găsește în mod natural în cerealele care pot intra în compoziția acestor produse.”


ANEXA II

„ANEXA V

DECLARAȚIE A AUTORITĂȚILOR DIN INSULELE FEROE

în bulgară

:

„Продуктите от риба, предназначени за храна на животни, изнасяни за ЕС по преференциални квоти, не съдържат добавъчен глутен, освен глутена, който присъства естествено в зърнените храни, които могат да влязат в състава на тези продукти.“

în spaniolă

:

«Estos piensos para peces exportados a la UE al amparo del contingente preferencial no contienen gluten añadido, con excepción del presente de manera natural en los cereales que puedan intervenir en su composición.»

în cehă

:

„Toto rybí krmivo vyvážené do EU v rámci preferenční kvóty neobsahuje přidaný lepek, kromě lepku přirozeně přítomného v obilovinách, který se může dostat do složení rybího krmiva.“

în daneză

:

»Dette fiskefoder, der eksporteres til EU inden for rammerne af præferencetoldkontingentet, indeholder ikke anden gluten end den, der forekommer naturligt i det korn, der kan anvendes i fiskefodersammensætningen.«

în germană

:

„Dieses im Rahmen des Präferenzzollkontingents in die EU ausgeführte Fischfutter enthält außer dem Gluten, das von Natur aus in dem im Fischfutter enthaltenen Getreide vorhanden ist, kein zugesetztes Gluten.“

în estonă

:

„Sooduskvootide raames ELi eksporditud kalasööt ei sisalda lisatud gluteeni peale teraviljas looduslikult esineva gluteeni, mis kokkusegamisel võib sattuda kalasööda sisse.”

în greacă

:

«Οι ιχθυοτροφές που εξάγονται στην ΕΕ βάσει της προτιμησιακής ποσόστωσης δεν περιέχουν πρόσθετη γλουτένη, επιπλέον της γλουτένης που απαντάται υπό φυσική μορφή στα σιτηρά τα οποία ενδέχεται να αποτελούν συστατικό στοιχείο της σύνθεσης των ιχθυοτροφών.»

în engleză

:

‘This fish feed exported to the EU under preferential quota does not contain added gluten, in addition to the gluten naturally present in the cereals that may enter in the compounding of the fish feed.’

în franceză

:

«Ces aliments pour poissons exportés vers l'Union européenne dans le cadre du contingent préférentiel ne contiennent pas de gluten autre que celui naturellement présent dans les céréales qui peuvent entrer dans la composition des aliments pour poissons.»

în italiană

:

«Gli alimenti per pesci esportati nell'UE nell'ambito del presente contingente preferenziale non contengono glutine aggiunto, oltre al glutine naturalmente presente nei cereali che possono entrare nella composizione degli alimenti per pesci.»

în letonă

:

“Šīs preferenciālās kvotas ietvaros uz ES eksportētai zivju barībai nav pievienots lipeklis papildus tam lipeklim, kas dabiski atrodams labībā un var nonākt zivju barības maisījumā.”

în lituaniană

:

„Šiame į ES pagal lengvatinę kvotą eksportuojamame žuvų pašare nėra pridėta daugiau glitimo, nei jo natūraliai yra grūduose, kurie gali būti viena iš žuvų pašaro sudėtinių dalių.“

în maghiară

:

„A preferenciális vámkontingens keretében az EU-ba exportált haltáp nem tartalmaz az összetevői között szereplő gabonákban természetesen jelen lévő gluténon felül hozzáadott glutént.”

în malteză

:

“Dan l-għalf tal-ħut esportat għall-UE skond kwota preferenzjali ma fihx gluten miżjud, minbarra dak il-gluten li jinstab fiċ-ċereali b'mod naturali, li jista' jiġi mħallat ma' l-għalf tal-ħut.”

în olandeză

:

„Dit visvoeder dat naar de EU wordt uitgevoerd in het kader van het preferentiële contingent, bevat geen toegevoegde gluten bovenop de gluten die van nature aanwezig zijn in het graan dat is gebruikt bij de samenstelling van het visvoeder.”

în polonă

:

„Niniejszy wywóz paszy dla ryb do UE w ramach preferencyjnego kontyngentu nie zawiera dodatku glutenu, ponad tę ilość glutenu, która występuje naturalnie w zbożach, które mogą wchodzić w skład tej paszy.”

în portugheză

:

«Os alimentos para peixe exportados para a UE ao abrigo de contingentes preferenciais não podem conter glúten adicionado, para além do glúten naturalmente presente nos cereais que podem entrar na composição dos alimentos para peixe.»

în română

:

„Această hrană pentru pești exportată în UE în cadrul contingentului preferențial nu conține gluten ca aditiv, cu excepția celui care se găsește în mod natural în cerealele care pot intra în compoziția acestor produse.”

în slovacă

:

„Toto krmivo pre ryby vyvážané do EÚ v rámci preferenčnej kvóty neobsahuje pridaný lepok iný ako lepok prirodzene obsiahnutý v obilninách, ktoré môžu tvoriť zložku krmiva pre ryby.“

în slovenă

:

„Ta hrana za ribe, ki se izvaža v EU v preferencialni kvoti, ne vsebuje dodanega glutena poleg tistega, ki je naravno prisoten v žitaricah, ki se lahko nahajajo v tej hrani.“

în finlandeză

:

”Tässä etuuskiintiössä EU:hun viety kalanrehu ei sisällä lisättyä gluteenia kalanrehun valmistuksessa mahdollisesti käytettävässä viljassa luonnostaan olevan gluteenin lisäksi.”

în suedeză

:

”Detta fiskfoder, som exporteras till EU inom ramen för en förmånskvot, innehåller inte tillsatser av gluten utöver det gluten som förekommer naturligt i den spannmål som kan ingå i fiskfodret.” ”


27.11.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 309/28


REGULAMENTUL (CE) NR. 1382/2007 AL COMISIEI

din 26 noiembrie 2007

de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 774/94 al Consiliului în ceea ce privește regimul de import pentru carnea de porc

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CEE) nr. 2759/75 al Consiliului din 29 octombrie 1975 privind organizarea comună a piețelor în sectorul cărnii de porc (1), în special articolul 11 alineatul (1),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 774/94 al Consiliului din 29 martie 1994 privind deschiderea și modul de gestionare a anumitor contingente tarifare comunitare pentru carnea de vită și mânzat de calitate superioară, carnea de porc, carnea de pasăre, grâu, borceag și tărâțe, brizuri și alte reziduuri (2), în special articolul 7,

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 1556/2006 al Comisiei din 18 octombrie 2006 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 774/94 al Consiliului în ceea ce privește regimul de import pentru carnea de porc (3) a fost modificat substanțial, fiind necesare noi modificări. Prin urmare, ar trebui să se abroge Regulamentul (CE) nr. 1556/2006 al Comisiei și să se înlocuiască cu un nou regulament.

(2)

Regulamentul (CE) nr. 774/94 a deschis, începând cu data de 1 ianuarie 1994, noi contingente tarifare anuale pentru anumite produse din sectorul cărnii de porc. Aplicarea respectivelor contingente privește o perioadă nedeterminată.

(3)

Este necesar să se asigure gestionarea contingentelor tarifare prin intermediul licențelor de import. În acest scop, este necesar să fie definite normele de prezentare a cererilor și elementele care urmează să fie incluse în cereri și în licențe.

(4)

Regulamentul (CE) nr. 1291/2000 al Comisiei din 9 iunie 2000 de stabilire a normelor comune de aplicare a regimului de licențe de import și export și de certificate de fixare în avans pentru produsele agricole (4) și Regulamentul (CE) nr. 1301/2006 al Comisiei din 31 august 2006 de stabilire a normelor comune pentru administrarea contingentelor tarifare de import pentru produsele agricole gestionate printr-un sistem de licențe de import (5) trebuie să se aplice, cu excepția unor dispoziții contrare prevăzute de prezentul regulament.

(5)

Pentru a asigura regularitatea importurilor, este necesar să se împartă perioada contingentară cuprinsă între 1 ianuarie și 31 decembrie în mai multe subperioade. În toate situațiile, Regulamentul (CE) nr. 1301/2006 limitează durata de valabilitate a licențelor la ultima zi a perioadei contingentului tarifar.

(6)

Riscul de speculă, inerent regimului respectiv în sectorul cărnii de porc, conduce la stabilirea unor condiții precise pentru accesul operatorilor la regimul de contingent tarifar.

(7)

Pentru a asigura o gestionare corespunzătoare a contingentelor tarifare, este necesar să se stabilească valoarea garanției privind licențele de import la 20 EUR/100 kg.

(8)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului de gestionare a cărnii de porc,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

(1)   Prezentul regulament stabilește normele de gestionare a contingentului tarifar pentru importul de carne de porc proaspătă, refrigerată sau congelată care se încadrează în codurile NC 0203 19 13 și 0203 29 15, deschis prin articolul 2 din Regulamentul (CE) nr. 774/94.

(2)   Contingentul tarifar este deschis pe o bază anuală pentru perioada 1 ianuarie-31 decembrie.

(3)   Cantitatea de produse care beneficiază de contingentul menționat la alineatul (1), taxa vamală aplicabilă, precum și numărul de ordine aferent, sunt stabilite în anexa I.

Articolul 2

Cu excepția unor dispoziții contrare prevăzute de prezentul regulament, se aplică dispozițiile Regulamentului (CE) nr. 1291/2000 și ale Regulamentului (CE) nr. 1301/2006.

Articolul 3

Cantitatea stabilită pentru perioada contingentară anuală se repartizează după cum urmează, în patru subperioade:

(a)

25 % de la 1 ianuarie la 31 martie;

(b)

25 % de la 1 aprilie la 30 iunie;

(c)

25 % de la 1 iulie la 30 septembrie;

(d)

25 % de la 1 octombrie la 31 decembrie.

Articolul 4

(1)   Pentru aplicarea articolului 5 din Regulamentul (CE) nr. 1301/2006, în momentul prezentării primei cereri referitoare la o anumită perioadă contingentară anuală, solicitantul unei licențe de import furnizează dovada că a importat sau exportat, în timpul fiecăreia dintre cele două perioade menționate la respectivul articol 5, cel puțin 50 de tone de produse reglementate de articolul 1 din Regulamentul (CEE) nr. 2759/75.

(2)   Cererea de licență trebuie să conțină numărul de ordine specificat în anexa 1 la prezentul regulament. Cererea se poate referi la mai multe produse având coduri NC diferite. În acest caz, toate codurile NC și descrierea acestora trebuie să fie înscrise la rubricile 16 și respectiv 15 din cererea de licență și din licență.

Cererea de licență trebuie să se refere la cel puțin 20 tone și la cel mult 20 % din cantitatea disponibilă pentru contingentul respectiv pe durata subperioadei în cauză.

(3)   Cererea de licență și licența conțin:

(a)

la rubrica 8, numele țării de origine;

(b)

la rubrica 20, una dintre mențiunile care figurează în anexa II partea A.

La rubrica 24, licența conține una dintre mențiunile care figurează în anexa II partea B.

Articolul 5

(1)   Cererea de licență poate fi depusă numai în cursul primelor șapte zile ale lunii anterioare fiecărei subperioade menționate la articolul 3.

(2)   În momentul prezentării unei cereri de licență, se depune o garanție de 20 EUR/100 kg.

(3)   Prin derogare de la articolul 6 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1301/2006, fiecare solicitant poate prezenta mai multe cereri de licențe de import pentru produse care au un singur număr de ordine, în cazul în care aceste produse sunt originare din țări diferite. Cererile, separate pentru fiecare țară de origine, trebuie depuse în același timp la autoritatea competentă a unui stat membru. Ele sunt considerate, în ceea ce privește cantitatea maximă menționată la articolul 4 alineatul (2) al doilea paragraf din prezentul regulament, ca fiind o sigură cerere.

(4)   Cel târziu în a treia zi lucrătoare de la expirarea perioadei de depunere a cererilor, Comisiei îi sunt comunicate de către statele membre cantitățile totale solicitate pentru fiecare grupă, exprimate în kilograme.

(5)   Licențele se eliberează începând cu cea de-a șaptea zi lucrătoare și cel târziu în a unsprezecea zi lucrătoare de la expirarea perioadei de comunicare prevăzute la alineatul (4).

(6)   Comisia stabilește, după caz, cantitățile pentru care nu s-au prezentat cereri și care se adaugă automat la cantitatea stabilită pentru următoarea subperioadă contingentară.

Articolul 6

(1)   Prin derogare de la articolul 11 alineatul (1) al doilea paragraf din Regulamentul (CE) nr. 1301/2006, Comisiei îi sunt comunicate de către statele membre, înainte de sfârșitul primei luni a fiecărei subperioade contingentare, cantitățile totale exprimate în kilograme pentru care s-au eliberat licențe, după cum se precizează la articolul 11 alineatul (1) litera (b) din regulamentul menționat anterior.

(2)   Înainte de sfârșitul celei de-a patra luni care urmează fiecărei perioade contingentare anuale, Comisiei îi sunt comunicate de către statele membre cantitățile, exprimate în kilograme, introduse în liberă circulație în mod efectiv în temeiul prezentului regulament, pe durata perioadei în cauză, pentru fiecare număr de ordine.

(3)   Prin derogare de la articolul 11 alineatul (1) al doilea paragraf din Regulamentul (CE) nr. 1301/2006, Comisiei îi sunt comunicate de către statele membre cantitățile, exprimate în kilograme, la care se referă licențele de import neutilizate sau parțial utilizate, pentru prima dată simultan cu cererea pentru ultima subperioadă și încă o dată înainte de sfârșitul celei de-a patra luni care urmează fiecărei perioade anuale.

Articolul 7

(1)   Prin derogare de la articolul 23 din Regulamentul (CE) nr. 1291/2000, valabilitatea licențelor de import este de o sută cincizeci de zile începând cu prima zi a subperioadei pentru care au fost eliberate.

(2)   Fără a aduce atingere articolului 9 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1291/2000, transferul drepturilor care decurg din licențe se limitează la cesionarii care îndeplinesc condițiile de eligibilitate stabilite la articolul 5 din Regulamentul (CE) nr. 1301/2006 și la articolul 4 alineatul (1) din prezentul regulament.

Articolul 8

Regulamentul (CE) nr. 1556/2006 se abrogă.

Trimiterile la regulamentul abrogat se interpretează ca trimiteri la prezentul regulament și se citesc în conformitate cu tabelul de corespondență din anexa III.

Articolul 9

Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 1 decembrie 2007.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 26 noiembrie 2007.

Pentru Comisie

Mariann FISCHER BOEL

Membru al Comisiei


(1)  JO L 282, 1.11.1975, p. 1. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1913/2005 (JO L 307, 25.11.2005, p. 2).

(2)  JO L 91, 8.4.1994, p. 1. Regulament modificat prin Regulamentul (CE) nr. 2198/95 al Comisiei (JO L 221, 19.9.1995, p. 3).

(3)  JO L 288, 19.10.2006, p. 7. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1940/2006 (JO L 407, 30.12.2006, p. 153).

(4)  JO L 152, 24.6.2000, p. 1. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1913/2006 (JO L 365, 21.12.2006, p. 52).

(5)  JO L 238, 1.9.2006, p. 13. Regulament modificat prin Regulamentul (CE) nr. 289/2007 (JO L 78, 17.3.2007, p. 17).


ANEXA I

Număr de ordine

Cod NC

Taxa vamală aplicabilă

Cantități în tone

(greutatea produsului)

09.4046

0203 19 13

0203 29 15

0 %

7 000


ANEXA II

A.   Mențiuni prevăzute la articolul 4 alineatul (3) primul paragraf litera (b):

în limba bulgară

:

Регламент (ЕО) № 1382/2007

în limba spaniolă

:

Reglamento (CE) no 1382/2007

în limba cehă

:

Nařízení (ES) č. 1382/2007

în limba daneză

:

Forordning (EF) nr. 1382/2007

în limba germană

:

Verordnung (EG) Nr. 1382/2007

în limba estonă

:

Määrus (EÜ) nr 1382/2007

în limba greacă

:

Kανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1382/2007

în limba engleză

:

Regulation (EC) No 1382/2007

în limba franceză

:

Règlement (CE) no 1382/2007

în limba italiană

:

Regolamento (CE) n. 1382/2007

în limba letonă

:

Regula (EK) Nr. 1382/2007

în limba lituaniană

:

Reglamentas (EB) Nr. 1382/2007

în limba maghiară

:

1382/2007/EK rendelet

în limba malteză

:

Ir-Regolament (KE) Nru 1382/2007

în limba neerlandeză

:

Verordening (EG) nr. 1382/2007

în limba polonă

:

Rozporządzenie (WE) nr 1382/2007

în limba portugheză

:

Regulamento (CE) n.o 1382/2007

în limba română

:

Regulamentul (CE) nr. 1382/2007

în limba slovacă

:

Nariadenie (ES) č. 1382/2007

în limba slovenă

:

Uredba (ES) št. 1382/2007

în limba finlandeză

:

Asetus (EY) N:o 1382/2007

în limba suedeză

:

Förordning (EG) nr 1382/2007

B.   Mențiuni prevăzute la articolul 4 alineatul (3) al doilea paragraf:

în limba bulgară

:

Мито, определено на 0 %, съгласно Регламент (ЕО) № 1382/2007

în limba spaniolă

:

Derecho de aduana del 0 % en aplicación del Reglamento (CE) no 1382/2007

în limba cehă

:

Clo stanoveno na 0 % podle nařízení (ES) č. 1382/2007

în limba daneză

:

Told fastsat til 0 % i henhold til forordning (EF) nr. 1382/2007

în limba germană

:

Auf 0 v. H. festgesetzter Zoll gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1382/2007

în limba estonă

:

Vastavalt määrusele (EÜ) nr 1382/2007 on kinnitatud 0 % tollimaks

în limba greacă

:

Δασμός καθοριζόμενος σε 0 % κατ’ εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1382/2007

în limba engleză

:

Customs duty fixed at 0 % pursuant to Regulation (EC) No 1382/2007

în limba franceză

:

droit de douane fixé à 0 % en application du règlement (CE) no 1382/2007

în limba italiană

:

Dazio doganale fissato allo 0 % in applicazione del regolamento (CE) n. 1382/2007

în limba letonă

:

Noteikts 0 % muitas nodoklis, ievērojot Regulu (EK) Nr. 1382/2007

în limba lituaniană

:

0 % muitas, nustatytas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1382/2007

în limba maghiară

:

0 %-os vámtétel az 1382/2007/EK rendelet alapján

în limba malteză

:

Rata ta’ dazju doganali ffissat għal 0 % skond ir-Regolament (KE) Nru 1382/2007

în limba neerlandeză

:

Douanerecht 0 % op grond van Verordening (EG) nr. 1382/2007

în limba polonă

:

Cło ustalone na poziomie 0 % na podstawie Rozporządzenia (WE) nr 1382/2007

în limba portugheză

:

Direito aduaneiro fixado em 0 %, nos termos do Regulamento (CE) n.o 1382/2007

în limba română

:

Taxe vamale fixate la 0 % în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1382/2007

în limba slovacă

:

Clo stanovené na úrovni 0 % podľa nariadenia (ES) č. 1382/2007

în limba slovenă

:

0 % dajatev v skladu z Uredbo (ES) št. 1382/2007

în limba finlandeză

:

Tulliksi vahvistettu 0 % asetuksen (EY) N:o 1382/2007 mukaisesti

în limba suedeză

:

Tullsats fastställd till 0 % i enlighet med Förordning (EG) nr 1382/2007


ANEXA III

Tabel de corespondență

Regulamentul (CE) nr. 1556/2006

Prezentul regulament

Articolul 1 alineatul (1)

Articolul 1 alineatul (1)

Articolul 1 alineatul (2)

Articolul 2

Articolul 1 alineatul (3)

Articolul 1 alineatul (2)

Articolul 2

Articolul 3

Articolul 3 alineatul (1)

Articolul 4 alineatul (1)

Articolul 3 alineatul (2)

Articolul 4 alineatul (2)

Articolul 3 alineatul (3)

Articolul 4 alineatul (3) litera (a)

Articolul 3 alineatul (4)

Articolul 4 alineatul (3) litera (b)

Articolul 3 alineatul (5)

Articolul 4 alineatul (3) al doilea paragraf

Articolul 4 alineatul (1) primul paragraf

Articolul 5 alineatul (1)

Articolul 4 alineatul (1) al doilea paragraf

Articolul 4 alineatul (2)

Articolul 5 alineatul (3)

Articolul 4 alineatul (3)

Articolul 5 alineatul (4)

Articolul 4 alineatul (4)

Articolul 5 alineatul (5)

Articolul 4 alineatul (5)

Articolul 6 alineatul (2)

Articolul 5 alineatul (1)

Articolul 7 alineatul (1)

Articolul 5 alineatul (2)

Articolul 7 alineatul (2)

Articolul 6

Articolul 5 alineatul (2)

Articolul 8

Articolul 8

Articolul 9

Articolul 9

Anexa I

Anexa I

Anexa IIa

Anexa II partea A

Anexa IIb

Anexa II partea B

Anexa III

Anexa IV

Anexa V

Anexa VI


27.11.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 309/34


REGULAMENTUL (CE) NR. 1383/2007 AL COMISIEI

din 26 noiembrie 2007

de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 779/98 al Consiliului în ceea ce privește deschiderea și modul de gestionare a anumitor contingente pentru importul în Comunitate de produse din carne de pasăre originare din Turcia

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CEE) nr. 2777/75 al Consiliului din 29 octombrie 1975 privind organizarea comună a piețelor în sectorul cărnii de pasăre (1), în special articolul 6 alineatul (1),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 779/98 al Consiliului din 7 aprilie 1998 privind importul în cadrul Comunității al produselor agricole provenite din Turcia, de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 4115/86 și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 3010/95 (2), în special articolul 1,

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 1396/98 al Comisiei din 30 iunie 1998 de stabilire a normelor de aplicare în sectorul cărnii de pasăre a Regulamentului (CE) nr. 779/98 al Consiliului privind importul în cadrul Comunității al produselor agricole provenite din Turcia, de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 4115/86 și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 3010/95 (3) a fost modificat în mai multe rânduri în mod substanțial și sunt încă necesare noi modificări. Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 1396/98 ar trebui abrogat și înlocuit cu un nou regulament.

(2)

Ar trebui să se asigure gestionarea contingentelor tarifare prin intermediul licențelor de import. În acest sens, ar trebui definite normele de prezentare a cererilor și elementele care trebuie să figureze în cereri și în licențe.

(3)

Regulamentul (CE) nr. 1291/2000 al Comisiei din 9 iunie 2000 de stabilire a normelor comune de aplicare a regimului de licențe de import și export și de certificate de fixare în avans pentru produsele agricole (4) și Regulamentul (CE) nr. 1301/2006 al Comisiei din 31 august 2006 de stabilire a normelor comune pentru administrarea contingentelor tarifare de import pentru produsele agricole gestionate printr-un sistem de licențe de import (5) ar trebui să se aplice, exceptând cazul în care prezentul regulament conține dispoziții în sens contrar.

(4)

Pentru a asigura regularitatea importurilor, este necesar să se împartă perioada contingentară cuprinsă între 1 ianuarie și 31 decembrie în mai multe subperioade. În toate situațiile, Regulamentul (CE) nr. 1301/2006 limitează durata de valabilitate a licențelor la ultima zi a perioadei contingentului tarifar.

(5)

Dat fiind riscul de speculă inerent sistemului din sectorul cărnii de pasăre, ar trebui stabilite condiții precise pentru accesul agenților economici la sistemul contingentelor tarifare.

(6)

Pentru a asigura buna gestionare a contingentelor tarifare, valoarea garanției privind licențele de import ar trebui stabilită la 20 EUR/100 kg.

(7)

În interesul agenților economici, ar trebui să se prevadă ca stabilirea cantităților nesolicitate să se realizeze de către Comisie, aceste cantități adăugându-se următoarei subperioade de contingent tarifar, în conformitate cu articolul 7 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 1301/2006.

(8)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului de gestionare a cărnii de pasăre și a ouălor,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

(1)   Contingentul tarifar menționat în anexa I se deschide pentru importul produselor din sectorul cărnii de pasăre având codurile NC menționate în anexa I.

Contingentul tarifar se deschide anual pe o perioadă cuprinsă între 1 ianuarie și 31 decembrie.

(2)   Cantitatea de produse care beneficiază de contingentele menționate la alineatul (1), taxa vamală aplicabilă, numărul de ordine, precum și numărul grupei corespunzătoare, sunt stabilite în anexa I.

Articolul 2

Exceptând cazul în care prezentul regulament conține dispoziții în sens contrar, se aplică dispozițiile Regulamentului (CE) nr. 1291/2000 și ale Regulamentului (CE) nr. 1301/2006.

Articolul 3

Cantitatea stabilită pentru perioada contingentară anuală se repartizează după cum urmează, în patru subperioade:

(a)

25 % de la 1 ianuarie la 31 martie;

(b)

25 % de la 1 aprilie la 30 iunie;

(c)

25 % de la 1 iulie până la 30 septembrie;

(d)

25 % de la 1 octombrie la 31 decembrie.

Articolul 4

(1)   Pentru aplicarea articolului 5 din Regulamentul (CE) nr. 1301/2006, în momentul prezentării primei cereri referitoare la o anumită perioadă de contingent tarifar, solicitantul unei licențe de import furnizează dovada că a importat sau exportat, în timpul fiecăreia dintre cele două perioade menționate la respectivul articol 5, cel puțin 50 de tone de produse reglementate prin Regulamentul (CEE) nr. 2777/75.

(2)   Cererea de licență poate avea ca obiect mai multe produse cu coduri NC diferite. În acest caz, toate codurile NC și descrierea acestora trebuie să fie înscrise la rubricile 16, respectiv 15, din cererea de licență și din licență.

Cererea de licență trebuie să se refere la cel puțin 10 tone și cel mult 10 % din cantitatea disponibilă pentru contingentul respectiv în timpul subperioadei în cauză.

(3)   Licența impune obligativitatea de a importa din Turcia.

Cererea de licență și licența conțin:

(a)

la rubrica 8, numele țării de origine și mențiunea „da” bifată;

(b)

la rubrica 20, una dintre mențiunile care figurează în anexa II partea A.

La rubrica 24, licența conține una dintre mențiunile care figurează în anexa II partea B.

Articolul 5

(1)   Cererea de licență poate fi depusă numai în cursul primelor șapte zile ale lunii anterioare fiecărei subperioade menționate la articolul 3.

(2)   În momentul prezentării unei cereri de licență se depune o garanție de 20 EUR/100 kg.

(3)   În termen de cinci zile de la expirarea perioadei de depunere a cererilor, statele membre comunică Comisiei cantitățile totale solicitate pentru fiecare grupă, exprimate în kilograme.

(4)   Licențele se emit începând din a șaptea zi lucrătoare și cel târziu în a unsprezecea zi lucrătoare de la data încheierii perioadei de notificare prevăzute la alineatul (3).

(5)   Comisia stabilește, după caz, cantitățile pentru care nu s-au prezentat cereri și care se adaugă automat cantității stabilite pentru următoarea subperioadă de contingent tarifar.

Articolul 6

(1)   Prin derogare de la articolul 11 alineatul (1) al doilea paragraf din Regulamentul (CE) nr. 1301/2006, statele membre comunică Comisiei, înainte de sfârșitul primei luni a fiecărei subperioade de contingent tarifar, cantitățile totale exprimate în kilograme pentru care s-au eliberat licențe de import, menționate la articolul 11 alineatul (1) litera (b) din regulamentul menționat anterior.

(2)   Înainte de sfârșitul celei de-a patra luni care urmează fiecărei perioade de contingent tarifar anuale, statele membre comunică Comisiei cantitățile, exprimate în kilograme, introduse efectiv în liberă circulație în temeiul prezentului regulament în cursul perioadei în cauză, pentru fiecare număr de ordine.

(3)   Prin derogare de la articolul 11 alineatul (1) al doilea paragraf din Regulamentul (CE) nr. 1301/2006, statele membre comunică Comisiei cantitățile exprimate în kilograme la care se referă licențele de import neutilizate sau parțial utilizate, pentru prima dată simultan cu cererea pentru ultima subperioadă și încă o dată înainte de sfârșitul celei de-a patra luni următoare fiecărei perioade anuale.

Articolul 7

(1)   Prin derogare de la articolul 23 din Regulamentul (CE) nr. 1291/2000, valabilitatea licențelor de import este de o sută cincizeci de zile începând cu prima zi a subperioadei pentru care au fost eliberate.

(2)   Fără a aduce atingere articolului 9 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1291/2000, transferul drepturilor care decurg din licențe se limitează la cesionarii care îndeplinesc condițiile de eligibilitate stabilite la articolul 5 din Regulamentul (CE) nr. 1301/2006 și la articolul 4 alineatul (1) din prezentul regulament.

Articolul 8

Punerea în liberă circulație a produselor importate este condiționată de prezentarea unei dovezi de origine în conformitate cu dispozițiile de la articolul 16 din protocolul nr. 3 anexat la Decizia nr. 1/98 a Consiliului de asociere CE-Turcia (6).

Articolul 9

Regulamentul (CE) nr. 1396/98 se abrogă.

Trimiterile la regulamentul abrogat se interpretează ca trimiteri la prezentul regulament și se citesc în conformitate cu tabelul de corespondență din anexa III.

Articolul 10

Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 26 noiembrie 2007.

Pentru Comisie

Mariann FISCHER BOEL

Membru al Comisiei


(1)  JO L 282, 1.11.1975, p. 77. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 679/2006 (JO L 119, 4.5.2006, p. 1).

(2)  JO L 113, 15.4.1998, p. 1.

(3)  JO L 187, 1.7.1998, p. 41. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1961/2006 (JO L 408, 30.12.2006, p. 1).

(4)  JO L 152, 24.6.2000, p. 1. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1913/2006 (JO L 365, 21.12.2006, p. 52).

(5)  JO L 238, 1.9.2006, p. 13. Regulament modificat prin Regulamentul (CE) nr. 289/2007 (JO L 78, 17.3.2007, p. 17).

(6)  JO L 86, 20.3.1998, p. 1.


ANEXA I

Numărul grupei

Număr de ordine

Cod NC

Taxă vamală în cadrul contingentului tarifar

(în EUR pe tonă)

Contingent tarifar anual

(greutatea netă în tone)

T1

09.4103

0207 25 10

170

1 000

0207 25 90

186

0207 27 30

134

0207 27 40

93

0207 27 50

339

0207 27 60

127

0207 27 70

230


ANEXA II

A.   Mențiuni prevăzute la articolul 4 alineatul (3) al doilea paragraf litera (b):

în limba bulgară

:

Регламент (ЕО) № 1383/2007.

în limba spaniolă

:

Reglamento (CE) no 1383/2007.

în limba cehă

:

Nařízení (ES) č. 1383/2007.

în limba daneză

:

Forordning (EF) nr. 1383/2007.

în limba germană

:

Verordnung (EG) Nr. 1383/2007.

în limba estonă

:

Määrus (EÜ) nr 1383/2007.

în limba greacă

:

Kανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1383/2007.

în limba engleză

:

Regulation (EC) No 1383/2007.

în limba franceză

:

Règlement (CE) no 1383/2007.

în limba italiană

:

Regolamento (CE) n. 1383/2007.

în limba letonă

:

Regula (EK) Nr. 1383/2007.

în limba lituaniană

:

Reglamentas (EB) Nr. 1383/2007.

în limba maghiară

:

1383/2007/EK rendelet.

în limba malteză

:

Ir-Regolament (KE) Nru 1383/2007.

în limba neerlandeză

:

Verordening (EG) nr. 1383/2007.

în limba polonă

:

Rozporządzenie (WE) nr 1383/2007.

în limba portugheză

:

Regulamento (CE) n.o 1383/2007.

în limba română

:

Regulamentul (CE) nr. 1383/2007.

în limba slovacă

:

Nariadenie (ES) č. 1383/2007.

în limba slovenă

:

Uredba (ES) št. 1383/2007.

în limba finlandeză

:

Asetus (EY) N:o 1383/2007.

în limba suedeză

:

Förordning (EG) nr 1383/2007.

B.   Mențiuni prevăzute la articolul 4 alineatul (3) al treilea paragraf:

în limba bulgară

:

намаляване на общата митническа тарифа съгласно предвиденото в Регламент (ЕО) № 1383/2007.

în limba spaniolă

:

reducción del arancel aduanero común prevista en el Reglamento (CE) no 1383/2007.

în limba cehă

:

snížení společné celní sazby tak, jak je stanoveno v nařízení (ES) č. 1383/2007.

în limba daneză

:

toldnedsættelse som fastsat i forordning (EF) nr. 1383/2007.

în limba germană

:

Ermäßigung des Zollsatzes nach dem GZT gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1383/2007.

în limba estonă

:

ühise tollitariifistiku maksumäära alandamine vastavalt määrusele (EÜ) nr 1383/2007.

în limba greacă

:

Μείωση του δασμού του κοινού δασμολογίου, όπως προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1383/2007.

în limba engleză

:

reduction of the common customs tariff pursuant to Regulation (EC) No 1383/2007.

în limba franceză

:

réduction du tarif douanier commun comme prévu au règlement (CE) no 1383/2007.

în limba italiană

:

riduzione del dazio della tariffa doganale comune a norma del regolamento (CE) n. 1383/2007.

în limba letonă

:

Regulā (EK) Nr. 1383/2007 paredzētais vienotā muitas tarifa samazinājums.

în limba lituaniană

:

bendrojo muito tarifo muito sumažinimai, nustatyti Reglamente (EB) Nr. 1383/2007.

în limba maghiară

:

a közös vámtarifában szereplő vámtétel csökkentése az 1383/2007/EK rendelet szerint.

în limba malteză

:

tnaqqis tat-tariffa doganali komuni kif jipprovdi r-Regolament (KE) Nru 1383/2007.

în limba neerlandeză

:

Verlaging van het gemeenschappelijke douanetarief overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1383/2007.

în limba polonă

:

Cła WTC obniżone jak przewidziano w rozporządzeniu (WE) nr 1383/2007.

în limba portugheză

:

redução da Pauta Aduaneira Comum como previsto no Regulamento (CE) n.o 1383/2007.

în limba română

:

reducerea tarifului vamal comun astfel cum este prevăzut de Regulamentul (CE) nr. 1383/2007.

în limba slovacă

:

Zníženie spoločnej colnej sadzby, ako sa ustanovuje v nariadení (ES) č. 1383/2007.

în limba slovenă

:

znižanje skupne carinske tarife v skladu z Uredbo (ES) št. 1383/2007.

în limba finlandeză

:

Asetuksessa (EY) N:o 1383/2007 säädetty yhteisen tullitariffin alennus.

în limba suedeză

:

nedsättning av den gemensamma tulltaxan i enlighet med förordning (EG) nr 1383/2007.


ANEXA III

Tabel de corespondență

Regulamentul (CE) nr. 1396/98

Prezentul regulament

Articolul 1

Articolul 1

Articolul 2

Articolul 3

Articolul 3 alineatul (1) litera (a)

Articolul 4 alineatul (1)

Articolul 3 alineatul (1) litera (b)

Articolul 4 alineatul (2)

Articolul 3 alineatul (1) litera (c)

Articolul 4 alineatul (3)

Articolul 3 alineatul (1) litera (d)

Articolul 4 alineatul (3)

Articolul 3 alineatul (1) litera (e)

Articolul 4 alineatul (3)

Articolul 4 alineatul (1) primul paragraf

Articolul 5 alineatul (1)

Articolul 4 alineatul (1) al doilea paragraf

Articolul 4 alineatul (2)

Articolul 4 alineatul (3)

Articolul 5 alineatul (2)

Articolul 4 alineatul (4) primul paragraf

Articolul 5 alineatul (3)

Articolul 4 alineatul (4) al doilea paragraf

Articolul 4 alineatul (5)

Articolul 4 alineatul (6)

Articolul 5 alineatul (4)

Articolul 4 alineatul (7)

Articolul 4 alineatul (8) primul paragraf

Articolul 6 alineatul (2)

Articolul 4 alineatul (8) al doilea paragraf

Articolul 5 primul paragraf

Articolul 7 alineatul (1)

Articolul 5 al doilea paragraf

Articolul 6

Articolul 7

Articolul 8

Articolul 8

Articolul 10

Anexa I

Anexa I

Anexa II

Anexa III

Anexa IV


27.11.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 309/40


REGULAMENTUL (CE) NR. 1384/2007 AL COMISIEI

din 26 noiembrie 2007

de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 2398/96 al Consiliului în ceea ce privește deschiderea și modul de gestionare a anumitor contingente pentru importul în cadrul Comunității a produselor din sectorul cărnii de pasăre originare din Israel

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CEE) nr. 2777/75 al Consiliului din 29 octombrie 1975 privind organizarea comună a piețelor în sectorul cărnii de pasăre (1), în special articolul 6 alineatul (1),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2398/96 al Consiliului din 12 decembrie 1996 privind deschiderea unui contingent tarifar de carne de curcan originară și provenind din Israel prevăzut de Acordul de asociere și de Acordul interimar dintre Comunitatea Europeană și Statul Israel (2), în special articolul 2,

având în vedere Decizia 2003/917/CE a Consiliului din 22 decembrie 2003 privind încheierea unui Acord sub formă de schimb de scrisori între Comunitatea Europeană și Statul Israel referitor la măsurile de liberalizare reciproce și înlocuirea Protocoalelor 1 și 2 la Acordul de asociere CE-Israel (3), în special articolul 2,

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 2497/96 al Comisiei din 18 decembrie 1996 de stabilire a modului de aplicare, în sectorul cărnii de pasăre, a regimului prevăzut de Acordul de asociere și Acordul interimar dintre Comunitatea Europeană și Statul Israel (4) a fost amendat substanțial în mai multe rânduri și sunt necesare noi modificări. Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 2497/96 ar trebui abrogat și înlocuit cu un nou regulament.

(2)

Ar trebui să se asigure gestionarea contingentelor tarifare prin intermediul licențelor de import. În acest sens, ar trebui definite normele de prezentare a cererilor și elementele care trebuie să figureze în cereri și în licențe.

(3)

Regulamentul (CE) nr. 1291/2000 al Comisiei din 9 iunie 2000 de stabilire a normelor comune de aplicare a regimului de licențe de import și export și de certificate de fixare în avans pentru produsele agricole (5) și Regulamentul (CE) nr. 1301/2006 al Comisiei din 31 august 2006 de stabilire a normelor comune pentru administrarea contingentelor tarifare de import pentru produsele agricole gestionate printr-un sistem de licențe de import (6) ar trebui să se aplice, cu excepția unor dispoziții contrare prevăzute de prezentul regulament.

(4)

Pentru a asigura regularitatea importurilor, este necesar să se împartă perioada contingentară cuprinsă între 1 ianuarie și 31 decembrie în mai multe subperioade. În orice caz, Regulamentul (CE) nr. 1301/2006 limitează perioada de valabilitate a licențelor la ultima zi a perioadei de aplicare a contingentului tarifar.

(5)

Dat fiind riscul de speculă inerent regimului în cauză în sectorul cărnii de pasăre, ar trebui stabilite condiții precise pentru accesul agenților economici la regimul de contingente tarifare.

(6)

Pentru a asigura gestionarea corespunzătoare a contingentelor tarifare, valoarea garanției privind licențele de import ar trebui stabilită la 20 de EUR/100 kg.

(7)

În interesul agenților economici, ar trebui să se prevadă ca stabilirea cantităților nesolicitate să fie făcută de către Comisie, aceste cantității fiind adăugate următoarei subperioade de contingent tarifar, în conformitate cu articolul 7 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 1301/2006.

(8)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului de gestionare a cărnii de pasăre și a ouălor,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

(1)   Contingentele tarifare menționate în anexa I sunt deschise de Regulamentul (CE) nr. 2398/96 pentru importul produselor din sectorul cărnii de pasăre având codurile NC menționate în anexa I.

Contingentul tarifar este deschis pe o bază anuală pentru perioada 1 ianuarie-31 decembrie.

(2)   Cantitatea de produse care beneficiază de contingentele vizate la alineatul (1), rata aplicabilă de reducere a taxelor vamale, numărul de ordine, precum și numerele grupei corespunzătoare sunt stabilite în anexa I.

Articolul 2

Cu excepția unor dispoziții contrare prevăzute în prezentul regulament, se aplică dispozițiile Regulamentului (CE) nr. 1291/2000 și ale Regulamentului (CE) nr. 1301/2006.

Articolul 3

Cantitatea stabilită pentru perioada contingentară anuală, pentru fiecare număr de ordine, este repartizată după cum urmează, în patru subperioade:

(a)

25 % de la 1 ianuarie până la 31 martie;

(b)

25 % de la 1 aprilie până la 30 iunie;

(c)

25 % de la 1 iulie până la 30 septembrie;

(d)

25 % de la 1 octombrie până la 31 decembrie.

Articolul 4

(1)   În vederea aplicării articolului 5 din Regulamentul (CE) nr. 1301/2006, în momentul prezentării primei cereri referitoare la o anumită perioadă de contingent tarifar, solicitantul unei licențe de import furnizează dovada că a importat sau exportat, în decursul fiecăreia dintre cele două perioade menționate la respectivul articolul 5, cel puțin 50 de tone de produse reglementate prin Regulamentul (CEE) nr. 2777/75.

(2)   Pe cererea de licență poate figura un singur număr de ordine dintre cele definite în anexa I. Cererea de licență poate face referire la mai multe produse având coduri NC diferite. În acest caz, toate codurile NC și descrierea acestora trebuie să fie înscrise la rubricile 16, respectiv 15 din cererea de licență și din licență.

Cererea de licență trebuie să se refere la cel puțin 10 tone și la cel mult 10 % din cantitatea disponibilă pentru contingentul respectiv în timpul subperioadei în cauză.

(3)   Licențele obligă la import din Israel.

Cererea de licență și licența conțin:

(a)

la rubrica 8, numele țării de origine și mențiunea „da”, bifată cu o cruciuliță;

(b)

la rubrica 20, una dintre mențiunile care figurează în anexa II partea A.

La rubrica 24, licența conține una dintre mențiunile care figurează în anexa II partea B.

Articolul 5

(1)   Cererea de licență poate fi depusă numai în cursul primelor șapte zile ale lunii anterioare fiecărei subperioade menționate la articolul 3.

(2)   În momentul prezentării unei cereri de licență, se depune o garanție de 20 EUR/100 kg.

(3)   Cel târziu în a cincea zi de la expirarea perioadei de depunere a cererilor, Comisiei îi sunt comunicate de către statele membre cantitățile totale solicitate pentru fiecare grupă, exprimate în kilograme.

(4)   Licențele se emit începând din a șaptea zi lucrătoare și cel târziu în a unsprezecea zi lucrătoare de la data încheierii perioadei de notificare prevăzută la alineatul (3).

(5)   Comisia stabilește, după caz, cantitățile pentru care nu s-au prezentat cereri și care se adaugă automat cantității stabilite pentru următoarea subperioadă de contingent tarifar.

Articolul 6

(1)   Prin derogare de la articolul 11 alineatul (1) al doilea paragraf din Regulamentul (CE) nr. 1301/2006, Comisiei îi sunt comunicate de către statele membre, înainte de sfârșitul primei luni a fiecărei subperioade contingentare, cantitățile totale exprimate în kilograme pentru care s-au eliberat licențe, după cum se precizează la articolul 11 alineatul (1) litera (b) din regulamentul menționat anterior.

(2)   Înainte de sfârșitul celei de-a patra luni care urmează fiecărei perioade de contingent tarifar anuale, Comisiei îi sunt comunicate de către statele membre cantitățile, exprimate în kilograme, introduse efectiv în liberă circulație în temeiul prezentului regulament, în cursul perioadei în cauză, pentru fiecare număr de ordine.

(3)   Prin derogare de la articolul 11 alineatul (1) al doilea paragraf din Regulamentul (CE) nr. 1301/2006, Comisiei i se comunică de către statele membre cantitățile exprimate în kilograme la care se referă licențele de import neutilizate sau parțial utilizate, pentru prima dată simultan cu cererea pentru ultima subperioadă și încă o dată înainte de sfârșitul celei de-a patra luni care urmează fiecărei perioade anuale.

Articolul 7

(1)   Prin derogare de la articolul 23 din Regulamentul (CE) nr. 1291/2000, valabilitatea licențelor de import este de o sută cincizeci de zile începând cu prima zi a subperioadei pentru care au fost eliberate.

(2)   Fără a aduce atingere articolului 9 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1291/2000, transferul drepturilor care decurg din licențe se limitează la cesionarii care îndeplinesc condițiile de eligibilitate stabilite la articolul 5 din Regulamentul (CE) nr. 1301/2006 și la articolul 4 alineatul (1) din prezentul regulament.

Articolul 8

Introducerea în liberă circulație a produselor importate este condiționată de prezentarea unei dovezi de origine, în conformitate cu dispozițiile articolului 16 din protocolul nr. 4 anexat la Acordul euro-mediteraneean de instituire a unei asocieri între Comunitate și statele sale membre, pe de o parte, și Statul Israel, pe de altă parte.

Articolul 9

Regulamentul (CE) nr. 2497/96 se abrogă.

Trimiterile la regulamentul abrogat se interpretează ca trimiteri la prezentul regulament și se citesc în conformitate cu tabelul de corespondență din anexa III.

Articolul 10

Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 26 noiembrie 2007.

Pentru Comisie

Mariann FISCHER BOEL

Membru al Comisiei


(1)  JO L 282, 1.11.1975, p. 77. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 679/2006 (JO L 119, 4.5.2006, p. 1).

(2)  JO L 327, 18.12.1996, p. 7.

(3)  JO L 346, 31.12.2003, p. 65.

(4)  JO L 338, 28.12.1996, p. 48. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1937/2006 (JO L 407, 30.12.2006, p. 143).

(5)  JO L 152, 24.6.2000, p. 1. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1913/2006 (JO L 365, 21.12.2006, p. 52).

(6)  JO L 238, 1.9.2006, p. 13. Regulament modificat prin Regulamentul (CE) nr. 289/2007 (JO L 78, 17.3.2007, p. 17).


ANEXA I

Numărul grupei

Număr de ordine

Cod NC

Descrierea mărfurilor (1)

Rata de reducere a drepturilor vamale MFN în %

Cantități anuale

(în tone)

IL 1

09.4092

0207 25

Curcani, netranșați în bucăți, congelați

100

1 568

0207 27 10

Bucăți de carne de curcan, dezosate, congelate

0207 27 30

0207 27 40

0207 27 50

0207 27 60

0207 27 70

Bucăți de carne de curcan, cu os, congelate

IL 2

09.4091

ex 0207 32

Carne de rață și de gâscă, netranșată în bucăți, proaspătă sau refrigerată

100

560

ex 0207 33

Carne de rață și de gâscă, netranșată în bucăți, proaspătă sau congelată

ex 0207 35

Altă carne și organe comestibile de rață și gâscă, proaspete sau refrigerate

ex 0207 36

Altă carne și organe comestibile de rață și gâscă, congelate


(1)  Fără a aduce atingere regulilor de interpretare a Nomenclaturii Combinate, textul descrierii mărfurilor este considerat ca având numai o valoare orientativă, aplicabilitatea regimului preferențial fiind determinată, în contextul prezentei anexe, de domeniul de aplicare a codurilor NC. Atunci când se face referire la codurile ex NC, aplicabilitatea acordurilor preferențiale se stabilește pe baza codului NC și a descrierii corespunzătoare, luate împreună.


ANEXA II

A   Mențiuni prevăzute la articolul 4 alineatul (3) al doilea paragraf litera (b):

în limba bulgară

:

Регламент (ЕО) № 1384/2007.

în limba spaniolă

:

Reglamento (CE) no 1384/2007.

în limba cehă

:

Nařízení (ES) č. 1384/2007.

în limba daneză

:

Forordning (EF) nr. 1384/2007.

în limba germană

:

Verordnung (EG) Nr. 1384/2007.

în limba estonă

:

Määrus (EÜ) nr 1384/2007.

în limba greacă

:

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1384/2007.

în limba engleză

:

Regulation (EC) No 1384/2007.

în limba franceză

:

Règlement (CE) no 1384/2007.

în limba italiană

:

Regolamento (CE) n. 1384/2007.

în limba letonă

:

Regula (EK) Nr. 1384/2007.

în limba lituaniană

:

Reglamentas (EB) Nr. 1384/2007.

în limba maghiară

:

1384/2007/EK rendelet.

în limba malteză

:

Ir-Regolament (KE) Nru 1384/2007.

în limba olandeză

:

Verordening (EG) nr. 1384/2007.

în limba polonă

:

Rozporządzenie (WE) nr 1384/2007.

în limba portugheză

:

Regulamento (CE) n.o 1384/2007.

în limba română

:

Regulamentul (CE) nr. 1384/2007.

în limba slovacă

:

Nariadenie (ES) č. 1384/2007.

în limba slovenă

:

Uredba (ES) št. 1384/2007.

în limba finlandeză

:

Asetus (EY) N:o 1384/2007.

în limba suedeză

:

Förordning (EG) nr 1384/2007.

B   Mențiuni prevăzute la articolul 4 alineatul (3) al treilea paragraf:

în limba bulgară

:

намаляване на общата митническа тарифа съгласно предвиденото в Регламент (ЕО) № 1384/2007.

în limba spaniolă

:

reducción del arancel aduanero común prevista en el Reglamento (CE) no 1384/2007.

în limba cehă

:

snížení společné celní sazby tak, jak je stanoveno v nařízení (ES) č. 1384/2007.

în limba daneză

:

toldnedsættelse som fastsat i forordning (EF) nr. 1384/2007.

în limba germană

:

Ermäßigung des Zollsatzes nach dem GZT gemäß Verordnung (EG) Nr. 1384/2007.

în limba estonă

:

ühise tollitariifistiku maksumäära alandamine vastavalt määrusele (EÜ) nr 1384/2007.

în limba greacă

:

Μείωση του δασμού του κοινού δασμολογίου, όπως προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1384/2007.

în limba engleză

:

reduction of the common customs tariff pursuant to Regulation (EC) No 1384/2007.

în limba franceză

:

réduction du tarif douanier commun comme prévu au règlement (CE) no 1384/2007.

în limba italiană

:

riduzione del dazio della tariffa doganale comune a norma del regolamento (CE) n. 1384/2007.

în limba letonă

:

Regulā (EK) Nr. 1384/2007 paredzētais vienotā muitas tarifa samazinājums.

în limba lituaniană

:

bendrojo muito tarifo muito sumažinimai, nustatyti Reglamente (EB) Nr. 1384/2007.

în limba maghiară

:

a közös vámtarifában szereplő vámtétel csökkentése az 1384/2007/EK rendelet szerint.

în limba malteză

:

tnaqqis tat-tariffa doganali komuni kif jipprovdi r-Regolament (KE) Nru 1384/2007.

în limba olandeză

:

Verlaging van het gemeenschappelijke douanetarief overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1384/2007.

în limba polonă

:

Cła WTC obniżone jak przewidziano w rozporządzeniu (WE) nr 1384/2007.

în limba portugheză

:

redução da Pauta Aduaneira Comum como previsto no Regulamento (CE) n.o 1384/2007.

în limba română

:

reducerea tarifului vamal comun astfel cum este prevăzut de Regulamentul (CE) nr. 1384/2007.

în limba slovacă

:

Zníženie spoločnej colnej sadzby, ako sa ustanovuje v nariadení (ES) č. 1384/2007.

în limba slovenă

:

znižanje skupne carinske tarife v skladu z Uredbo (ES) št. 1384/2007.

în limba finlandeză

:

Asetuksessa (EY) N:o 1384/2007 säädetty yhteisen tullitariffin alennus.

în limba suedeză

:

nedsättning av den gemensamma tulltaxan i enlighet med förordning (EG) nr 1384/2007.


ANEXA III

Tabel de corespondență

Regulamentul (CE) nr. 2497/96

Prezentul regulament

Articolul 1

Articolul 1

Articolul 2

Articolul 3

Articolul 3 alineatul (1) litera (a)

Articolul 4 alineatul (1)

Articolul 3 alineatul (1) litera (b)

Articolul 4 alineatul (2)

Articolul 3 alineatul (1) litera (c)

Articolul 4 alineatul (3)

Articolul 3 alineatul (1) litera (d)

Articolul 4 alineatul (3)

Articolul 3 alineatul (1) litera (e)

Articolul 4 alineatul (3)

Articolul 4 alineatul (1) primul paragraf

Articolul 5 alineatul (1)

Articolul 4 alineatul (1) al doilea paragraf

Articolul 4 alineatul (2)

Articolul 4 alineatul (3)

Articolul 5 alineatul (2)

Articolul 4 alineatul (4) primul paragraf

Articolul 5 alineatul (3)

Articolul 4 alineatul (4) al doilea paragraf

Articolul 5 alineatul (5)

Articolul 4 alineatul (6)

Articolul 5 alineatul (4)

Articolul 4 alineatul (7)

Articolul 4 alineatul (8) primul paragraf

Articolul 6 alineatul (2)

Articolul 4 alineatul (8) al doilea paragraf

Articolul 5 primul paragraf

Articolul 7 alineatul (1)

Articolul 5 al doilea paragraf

Articolul 6

Articolul 7

Articolul 8

Articolul 8

Articolul 10

Anexa I

Anexa I

Anexa II

Anexa III

Anexa IV


27.11.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 309/47


REGULAMENTUL (CE) NR. 1385/2007 AL COMISIEI

din 26 noiembrie 2007

de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 774/94 al Consiliului în ceea ce privește deschiderea și modul de gestionare a anumitor contingente tarifare comunitare în sectorul cărnii de pasăre

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CEE) nr. 2777/75 al Consiliului din 29 octombrie 1975 privind organizarea comună a piețelor în sectorul cărnii de pasăre (1), în special articolul 6 alineatul (1),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 774/94 al Consiliului din 29 martie 1994 privind deschiderea și modul de gestionare a anumitor contingente tarifare comunitare pentru carnea de vită și mânzat de calitate superioară, carnea de porc, carnea de pasăre, grâu, borceag și tărâțe, brizuri și alte reziduuri (2), în special articolul 7,

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 1431/94 al Comisiei din 22 iunie 1994 de stabilire a normelor detaliate de aplicare în sectorul cărnii de pasăre a regimului de import reglementat de Regulamentul (CE) nr. 774/94 al Consiliului de deschidere și reglementare a măsurilor de administrare a anumitor contingente tarifare comunitare pentru carnea de pasăre și alte produse agricole (3) a fost modificat substanțial în mai multe ocazii, noi modificări fiind necesare în acest moment. Prin urmare, este necesară abrogarea Regulamentului (CE) nr. 1431/94 al Comisiei și înlocuirea acestuia cu un nou regulament.

(2)

Este necesar să se asigure gestionarea contingentelor tarifare cu ajutorul licențelor de import. În acest scop, trebuie definite modalitățile de prezentare a cererilor și elementele care trebuie să figureze pe cereri și licențe.

(3)

În cazul în care prezentul regulament nu dispune altfel, trebuie aplicate Regulamentul (CE) nr. 1291/2000 al Comisiei din 9 iunie 2000 de stabilire a normelor comune de aplicare a regimului de licențe de import și export și de certificate de fixare în avans pentru produsele agricole (4) și Regulamentul (CE) nr. 1301/2006 al Comisiei din 31 august 2006 de stabilire a normelor comune pentru administrarea contingentelor tarifare de import pentru produsele agricole gestionate printr-un sistem de licențe de import (5).

(4)

Pentru a asigura regularitatea importurilor, este necesar să se împartă perioada contingentară cuprinsă între 1 ianuarie și 31 decembrie în mai multe subperioade. În orice caz, Regulamentul (CE) nr. 1301/2006 limitează durata de valabilitate a licențelor la ultima zi a perioadei contingentului tarifar.

(5)

Riscul de speculații, inerent regimului respectiv în sectorul cărnii de pasăre, impune stabilirea unor condiții precise pentru accesul operatorilor la regimul de contingent tarifar.

(6)

Pentru a garanta o gestionare adecvată a contingentelor tarifare, este necesar să se fixele valoarea garanției privind licențele de import la 50 EUR pentru fiecare 100 kilograme.

(7)

În interesul operatorilor economici, trebuie să se prevadă ca stabilirea cantităților nesolicitate care se adaugă pentru subperioada contingentară următoare să fie făcută de către Comisie, în conformitate cu articolul 7 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 1301/2006.

(8)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului de gestionare a cărnii de pasăre și a ouălor,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

(1)   În temeiul Regulamentului (CE) nr. 774/94, se deschid contingentele tarifare menționate în anexa I pentru importul produselor din sectorul cărnii de pasăre având codurile NC menționate în anexa I.

Contingentele tarifare se deschid pe bază anuală pentru perioada cuprinsă între 1 ianuarie și 31 decembrie.

(2)   Cantitatea de produse care beneficiază de contingentele menționate la alineatul (1), procentul de reducere a taxelor vamale aplicabile, numerele de ordine, precum și numerele grupului corespunzător se stabilesc în anexa I.

Articolul 2

Se aplică dispozițiile Regulamentului (CE) nr. 1291/2000 și ale Regulamentului (CE) nr. 1301/2006, în cazul în care prezentul regulament nu prevede contrariul.

Articolul 3

Cantitatea stabilită pentru perioada contingentară anuală, pentru fiecare număr de ordine, se repartizează după cum urmează, în patru subperioade:

(a)

25 % de la 1 ianuarie la 31 martie;

(b)

25 % de la 1 aprilie la 30 iunie;

(c)

25 % de la 1 iulie la 30 septembrie;

(d)

25 % de la 1 octombrie la 31 decembrie.

Articolul 4

(1)   Pentru aplicarea articolului 5 din Regulamentul (CE) nr. 1301/2006, solicitantul unei licențe de import, la momentul depunerii primei sale cereri privind o anumită perioadă contingentară, prezintă dovada importului sau a exportului, în fiecare dintre cele două perioade menționate la respectivul articol 5, a cel puțin 50 de tone din produsele care fac obiectul Regulamentului (CEE) nr. 2777/75.

(2)   Pe cererea de licență nu poate figura decât un singur număr de ordine dintre cele care figurează în anexa I la prezentul regulament. Cererea se poate referi la mai multe produse având coduri NC diferite. În acest caz, toate codurile NC și denumirile acestora trebuie înscrise la rubricile 16 și, respectiv, 15 din cererea de licență și din licență.

Cererea de licență trebuie să se refere la cel puțin 10 tone și la cel mult 10 % din cantitatea disponibilă pentru contingentul respectiv în timpul subperioadei în cauză.

(3)   Prin derogare de la articolul 6 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1301/2006, pentru numerele din grupurile 3, 5 și 6, fiecare solicitant poate prezenta mai multe cereri de licențe de import pentru produsele din același grup, dacă aceste produse sunt originare din țări diferite. Cererile, separate pentru fiecare țară de origine, se depun în același timp la autoritatea competentă a unui stat membru. În ceea ce privește cantitatea maximă prevăzută la alineatul (5) din prezentul articol, acestea sunt considerate drept o singură cerere.

(4)   Cu excepția grupurilor 3, 5 și 6, licențele implică obligația importului din țara menționată. Pentru grupurile afectate de această obligație, țara de origine se indică în căsuța 8 din cererea de licență, iar mențiunea „da” se marchează cu o cruce.

(5)   Cererea de licență și licența cuprind, în căsuța 20, una dintre mențiunile care figurează în anexa II partea A.

La rubrica 24 din licență se înscrie una dintre mențiunile din anexa II partea B.

Licențele pentru grupul 3 cuprind, în căsuța 24, una dintre mențiunile care figurează în anexa II partea C.

Licențele pentru grupul 5 cuprind, în căsuța 24, una dintre mențiunile care figurează în anexa II partea D.

Articolul 5

(1)   Cererea de licență poate fi depusă numai în cursul primelor șapte zile ale lunii anterioare fiecărei subperioade menționate la articolul 3.

(2)   Cererea de licență trebuie însoțită de un contract de furnizare care să precizeze că respectivul produs din carne de pasăre, în cantitatea solicitată și având originea solicitată, este disponibil și poate fi livrat în Uniunea Europeană în perioada contingentară.

Primul paragraf nu se aplică decât în cazul produselor din grupele 1, 2 și 4.

(3)   Odată cu prezentarea unei cereri de licență, se depune o garanție de 50 EUR pentru fiecare 100 kilograme.

(4)   Cel târziu în a cincea zi de la expirarea perioadei de depunere a cererilor, Comisiei îi sunt comunicate de către statele membre cantitățile totale solicitate pentru fiecare grupă, exprimate în kilograme.

(5)   Licențele se emit începând din a șaptea zi lucrătoare până cel târziu în a unsprezecea zi lucrătoare de la data încheierii perioadei de notificare prevăzute la alineatul (4).

(6)   Comisia stabilește, dacă este cazul, cantitățile pentru care nu au fost înaintate cereri și care se adaugă în mod automat la cantitatea stabilită pentru subperioada contingentară următoare.

Articolul 6

(1)   Prin derogare de la articolul 11 alineatul (1) al doilea paragraf din Regulamentul (CE) nr. 1301/2006, Comisiei îi sunt comunicate de către statele membre, înainte de sfârșitul primei luni a fiecărei subperioade de contingent tarifar, cantitățile totale, exprimate în kilograme, pentru care s-au eliberat licențe de import, menționate la articolul 11 alineatul (1) litera (b) din regulamentul menționat anterior.

(2)   Înainte de sfârșitul celei de-a patra luni care urmează fiecărei perioade de contingent tarifar anuale, Comisiei îi sunt comunicate de către statele membre cantitățile, exprimate în kilograme, introduse efectiv în liberă circulație în temeiul prezentului regulament, în cursul perioadei în cauză, pentru fiecare număr de ordine.

(3)   Prin derogare de la articolul 11 alineatul (1) al doilea paragraf din Regulamentul (CE) nr. 1301/2006, statele membre comunică Comisiei cantitățile, exprimate în kilograme, la care se referă licențele de import neutilizate sau utilizate parțial, prima oară în același timp cu cererea pentru ultima subperioadă și a doua oară înainte de sfârșitul celei de-a patra luni care urmează fiecărei perioade anuale.

Articolul 7

(1)   Prin derogare de la articolul 23 din Regulamentul (CE) nr. 1291/2000, valabilitatea licențelor de import este de o sută cincizeci de zile începând cu prima zi a subperioadei pentru care au fost eliberate.

(2)   Fără a aduce atingere articolului 9 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1291/2000, transferul drepturilor care decurg din licențe se limitează la cesionarii care îndeplinesc condițiile de eligibilitate definite la articolul 5 din Regulamentul (CE) nr. 1301/2006 și la articolul 4 alineatul (1) din prezentul regulament.

Articolul 8

Regulamentul (CE) nr. 1431/94 se abrogă.

Trimiterile la regulamentul abrogat se interpretează ca trimiteri la prezentul regulament și se citesc în conformitate cu tabelul de corespondență din anexa III.

Articolul 9

Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 26 noiembrie 2007.

Pentru Comisie

Mariann FISCHER BOEL

Membru al Comisiei


(1)  JO L 282, 1.11.1975, p. 77. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 679/2006 (JO L 119, 4.5.2006, p. 1).

(2)  JO L 91, 8.4.1994, p. 1. Regulament modificat prin Regulamentul (CE) nr. 2198/95 al Comisiei (JO L 221, 19.9.1995, p. 3).

(3)  JO L 156, 23.6.1994, p. 9. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 249/2007 (JO L 69, 9.3.2007, p. 16).

(4)  JO L 152, 24.6.2000, p. 1. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1913/2006 (JO L 365, 21.12.2006, p. 52).

(5)  JO L 238, 1.9.2006, p. 13. Regulament modificat prin Regulamentul (CE) nr. 289/2007 (JO L 78, 17.3.2007, p. 17).


ANEXA I

Carne de pui

Țara

Numărul grupei

Numărul de ordine

Codul NC

Procentul de reducere a taxelor vamale

%

Cantitățile anuale

(în tone)

Brazilia

1

09.4410

0207 14 10

0207 14 50

0207 14 70

100

9 432

Thailanda

2

09.4411

0207 14 10

0207 14 50

0207 14 70

100

5 100

Altele

3

09.4412

0207 14 10

0207 14 50

0207 14 70

100

3 300


Carne de curcan

Țara

Numărul grupei

Numărul de ordine

Codul NC

Procentul de reducere a taxelor vamale

%

Cantitățile anuale

(în tone)

Brazilia

4

09.4420

0207 27 10

0207 27 20

0207 27 80

100

1 800

Altele

5

09.4421

0207 27 10

0207 27 20

0207 27 80

100

700

Erga omnes

6

09.4422

0207 27 10

0207 27 20

0207 27 80

100

2 485


ANEXA II

A.   Mențiuni prevăzute la articolul 4 alineatul (5) primul paragraf:

în limba bulgară

:

Регламент (ЕО) № 1385/2007.

în limba spaniolă

:

Reglamento (CE) no 1385/2007.

în limba cehă

:

Nařízení (ES) č. 1385/2007.

în limba daneză

:

Forordning (EF) nr. 1385/2007.

în limba germană

:

Verordnung (EG) Nr. 1385/2007.

în limba estonă

:

Määrus (EÜ) nr 1385/2007.

în limba greacă

:

Kανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1385/2007.

în limba engleză

:

Regulation (EC) No 1385/2007.

în limba franceză

:

Règlement (CE) no 1385/2007.

în limba italiană

:

Regolamento (CE) n. 1385/2007.

în limba letonă

:

Regula (EK) Nr. 1385/2007.

în limba lituaniană

:

Reglamentas (EB) Nr. 1385/2007.

în limba maghiară

:

1385/2007/EK rendelet.

în limba malteză

:

Ir-Regolament (KE) Nru 1385/2007.

în limba olandeză

:

Verordening (EG) nr. 1385/2007.

în limba polonă

:

Rozporządzenie (WE) nr 1385/2007.

în limba portugheză

:

Regulamento (CE) n.o 1385/2007.

în limba română

:

Regulamentul (CE) nr. 1385/2007.

în limba slovacă

:

Nariadenie (ES) č. 1385/2007.

în limba slovenă

:

Uredba (ES) št. 1385/2007.

în limba finlandeză

:

Asetus (EY) N:o 1385/2007.

în limba suedeză

:

Förordning (EG) nr 1385/2007.

B.   Mențiuni prevăzute la articolul 4 alineatul (5) al doilea paragraf:

în limba bulgară

:

Мито, определено на 0 %, съгласно Регламент (ЕО) № 1385/2007.

în limba spaniolă

:

derecho del 0 % en aplicación del Reglamento (CE) no 1385/2007.

în limba cehă

:

Clo stanoveno na 0 % v souladu s nařízením (ES) č. 1385/2007.

în limba daneză

:

Told fastsat til 0 % i henhold til forordning (EF) nr. 1385/2007.

în limba germană

:

Gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1385/2007 auf 0 v. H. festgesetzter Zoll.

în limba estonă

:

0 %line maks kehtestatud vastavalt määrusele (EÜ) nr 1385/2007.

în limba greacă

:

δασμός που καθορίζεται σε 0 % κατ’ εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1385/2007.

în limba engleză

:

Duty fixed at 0 % pursuant to Regulation (EC) No 1385/2007.

în limba franceză

:

droit fixé à 0 % en application du règlement (CE) no 1385/2007.

în limba italiană

:

Dazio fissato allo 0 % in applicazione del regolamento (CE) n. 1385/2007.

în limba letonă

:

piemērojot Regulu (EK) Nr. 1385/2007, ir noteikts 0 % nodoklis.

în limba lituaniană

:

nulinis muitas, nustatytas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1385/2007.

în limba maghiară

:

0 %-os vám az 1385/2007/EK rendelet szerint.

în limba malteză

:

ħlas stabbilit fil-livell ta’ 0 % b’applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 1385/2007.

în limba olandeză

:

recht 0 % op grond van Verordening (EG) nr. 1385/2007.

în limba polonă

:

cło według stawki 0 % zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1385/2007.

în limba portugheză

:

direito fixado em 0 %, em aplicação do Regulamento (CE) n.o 1385/2007.

în limba română

:

taxă stabilită la 0 % în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1385/2007.

în limba slovacă

:

clo stanovené vo výške 0 % na základe nariadenia (ES) č. 1385/2007.

în limba slovenă

:

dajatev, določena na 0 % v skladu z Uredbo (ES) št. 1385/2007.

în limba finlandeză

:

Tulli vahvistettu 0 prosentiksi asetuksen (EY) N:o 1385/2007 mukaisesti.

în limba suedeză

:

Tullsatsen fastställd till 0 % i enlighet med förordning (EG) nr 1385/2007.

C.   Mențiuni prevăzute la articolul 4 alineatul (5) al treilea paragraf:

în limba bulgară

:

Не следва да се използва за продукти с произход от Бразилия и Тайланд в съответствие с Регламент (ЕО) № 1385/2007.

în limba spaniolă

:

No puede utilizarse para productos originarios de Brasil o Tailandia en aplicación del Reglamento (CE) no 1385/2007.

în limba cehă

:

Nepoužije se u produktů pocházejících z Brazílie a Thajska v souladu s nařízením (ES) č. 1385/2007.

în limba daneză

:

Kan ikke anvendes for produkter med oprindelse i Brasilien og Thailand i henhold til forordning (EF) nr. 1385/2007.

în limba germană

:

Gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1385/2007 nicht verwendbar für Erzeugnisse mit Usprung in Brasilien und Thailand.

în limba estonă

:

Ei ole kasutatav Brasiilia ja Tai päritolu toodete puhul vastavalt määrusele (EÜ) nr 1385/2007.

în limba greacă

:

Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τα προϊόντα καταγωγής Βραζιλίας και Ταϊλάνδης κατ’ εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1385/2007.

în limba engleză

:

Not to be used for products originating in Brazil or Thailand pursuant to Regulation (EC) No 1385/2007.

în limba franceză

:

N’est pas utilisable pour des produits originaires du Brésil et de Thaïlande en application du règlement (CE) no 1385/2007.

în limba italiană

:

da non utilizzare per prodotti originari del Brasile e della Tailandia in applicazione del regolamento (CE) n. 1385/2007.

în limba letonă

:

Piemērojot Regulu (EK) Nr. 1385/2007, neizmanto Brazīlijas un Taizemes izcelsmes produktiem.

în limba lituaniană

:

Nenaudojama produktams, kurių kilmės šalys yra Brazilija ir Tailandas, taikant Reglamentą (EB) Nr. 1385/2007.

în limba maghiară

:

Nem alkalmazandó a Brazíliából és Thaiföldről származó termékekre az 1385/2007/EK rendelet alapján.

în limba malteză

:

Ma jistax jintuża għall-prodotti ta’ oriġini mill-Brażil u mit-Tajlandja, b’applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 1385/2007.

în limba olandeză

:

Mag niet worden gebruikt voor producten van oorspong uit Brazilië en Thailand overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1385/2007.

în limba polonă

:

Nie stosuje się w przypadku produktów pochodzących z Brazylii i Tajlandii zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1385/2007.

în limba portugheză

:

Não utilizável para produtos originários do Brasil e da Tailândia, em aplicação do Regulamento (CE) n.o 1385/2007.

în limba română

:

Nu se utilizează pentru produsele originare din Brazilia și Thailanda în aplicarea Regulamentului (CE) nr. 1385/2007.

în limba slovacă

:

Podľa nariadenia (ES) č. 1385/2007 nepoužívať pre výrobky pochádzajúce z Brazílie a z Thajska.

în limba slovenă

:

V skladu z Uredbo (ES) št. 1385/2007 se ne uporablja za proizvode s poreklom iz Brazilije in Tajske.

în limba finlandeză

:

Ei voimassa Brasiliasta ja Thaimaasta peräisin olevien tuotteiden osalta asetuksen (EY) N:o 1385/2007 mukaisesti.

în limba suedeză

:

Får inte användas för produkter med ursprung i Brasilien och Thailand i enlighet med förordning (EG) nr 1385/2007.

D.   Mențiuni prevăzute la articolul 4 alineatul (5) al patrulea paragraf:

în limba bulgară

:

Не следва да се използва за продукти с произход от Бразилия в съответствие с Регламент (ЕО) № 1385/2007.

în limba spaniolă

:

No puede utilizarse para productos originarios de Brasil en aplicación del Reglamento (CE) no 1385/2007.

în limba cehă

:

Nepoužije se u produktů pocházejících z Brazílie v souladu s nařízením (ES) č. 1385/2007.

în limba daneză

:

Kan ikke anvendes for produkter med oprindelse i Brasilien i henhold til forordning (EF) nr. 1385/2007.

în limba germană

:

Gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1385/2007 nicht verwendbar für Erzeugnisse mit Ursprung in Brasilien.

în limba estonă

:

Ei ole kasutatav Brasiilia päritolu toodete puhul vastavalt määrusele (EÜ) nr 1385/2007.

în limba greacă

:

Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τα προϊόντα καταγωγής Βραζιλίας κατ’ εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1385/2007.

în limba engleză

:

Not to be used for products originating in Brazil pursuant to Regulation (EC) No 1385/2007.

în limba franceză

:

N’est pas utilisable pour des produits originaires du Brésil en application du règlement (CE) no 1385/2007.

în limba italiană

:

da non utilizzare per prodotti originari del Brasile in applicazione del regolamento (CE) n. 1385/2007.

în limba letonă

:

Piemērojot Regulu (EK) Nr. 1385/2007, neizmanto Brazīlijas izcelsmes produktiem.

în limba lituaniană

:

Nenaudojama produktams, kurių kilmės šalys yra Brazilija, taikant Reglamentą (EB) Nr. 1385/2007.

în limba maghiară

:

Nem alkalmazandó a Brazíliából származó termékekre az 1385/2007/EK rendelet alapján.

în limba malteză

:

Ma jistax jintuża għall-prodotti ta’ oriġini mill-Brażil, b’applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 1385/2007.

în limba olandeză

:

Mag niet worden gebruikt voor producten van oorspong uit Brazilië overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1385/2007.

în limba polonă

:

Nie stosuje się w przypadku produktów pochodzących z Brazylii zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1385/2007.

în limba portugheză

:

Não utilizável para produtos originários do Brasil, em aplicação do Regulamento (CE) n.o 1385/2007.

în limba română

:

Nu se utilizează pentru produsele originare din Brazilia în aplicarea Regulamentului (CE) nr. 1385/2007.

în limba slovacă

:

Podľa nariadenia (ES) č. 1385/2007 nepoužívať pre výrobky pochádzajúce z Brazílie.

în limba slovenă

:

V skladu z Uredbo (ES) št. 1385/2007 se ne uporablja za proizvode s poreklom iz Brazilije.

în limba finlandeză

:

Ei voimassa Brasiliasta peräisin olevien tuotteiden osalta asetuksen (EY) N:o 1385/2007 mukaisesti.

în limba suedeză

:

Får inte användas för produkter med ursprung i Brasilien i enlighet med förordning (EG) nr 1385/2007.


ANEXA III

Tabel de corespondență

Regulamentul (CE) nr. 1431/94

Prezentul regulament

Articolul 1

Articolul 1

Articolul 2

Articolul 3

Articolul 3

Articolul 3 alineatul (1) litera (a)

Articolul 4 alineatul (1)

Articolul 3 alineatul (1) litera (b)

Articolul 4 alineatul (2)

Articolul 3 alineatul (1) litera (c)

Articolul 4 alineatul (4)

Articolul 3 alineatul (1) litera (d)

Articolul 4 alineatul (5) primul paragraf

Articolul 3 alineatul (1) litera (e)

Articolul 4 alineatul (5) al doilea paragraf

Articolul 3 alineatul (1) litera (f)

Articolul 4 alineatul (5) al treilea paragraf

Articolul 3 alineatul (1) litera (g)

Articolul 4 alineatul (5) al patrulea paragraf

Articolul 4 alineatul (1) primul paragraf

Articolul 5 alineatul (1)

Articolul 4 alineatul (1a)

Articolul 5 alineatul (2)

Articolul 4 alineatul (2) primul și al doilea paragraf

Articolul 4 alineatul (2) al treilea paragraf

Articolul 4 alineatul (3)

Articolul 4 alineatul (3)

Articolul 5 alineatul (4)

Articolul 4 alineatul (4)

Articolul 4 alineatul (5)

Articolul 5 alineatul (5)

Articolul 4 alineatul (6)

Articolul 4 alineatul (7)

Articolul 6 alineatul (2)

Articolul 5 primul paragraf

Articolul 7 alineatul (1)

Articolul 5 al doilea paragraf

Articolul 6

Articolul 5 alineatul (3)

Articolul 7

Articolul 8

Articolul 9

Anexa I

Anexa I

Anexa II

Anexa III

Anexa IV