ISSN 1830-3625

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 305

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 50
23 noiembrie 2007


Cuprins

 

I   Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare este obligatorie

Pagina

 

 

REGULAMENTE

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1361/2007 al Comisiei din 22 noiembrie 2007 de stabilire a sumelor forfetare la import pentru determinarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

1

 

*

Regulamentul (CE) nr. 1362/2007 al Comisiei din 22 noiembrie 2007 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [Salame Cremona (IGP)]

3

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1363/2007 al Comisiei din 22 noiembrie 2007 de stabilire a restituirilor la exportul de zahăr alb și zahăr brut în aceeași stare

9

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1364/2007 al Comisiei din 22 noiembrie 2007 de stabilire a restituirilor la export pentru siropuri și alte produse din sectorul zahărului exportate în aceeași stare

11

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1365/2007 al Comisiei din 22 noiembrie 2007 de stabilire a valorii maxime a restituirii la exportul de zahăr alb în cadrul licitației permanente prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 900/2007

13

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1366/2007 al Comisiei din 22 noiembrie 2007 de stabilire a faptului că nu se va acorda nici o atribuire la zahăr alb în cadrul licitației permanente prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 1060/2007

14

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1367/2007 al Comisiei din 22 noiembrie 2007 privind eliberarea de licențe de export în sectorul vitivinicol

15

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1368/2007 al Comisiei din 22 noiembrie 2007 stabilind ratele de restituire aplicabile anumitor produse din sectorul zahărului exportate sub formă de mărfuri care nu sunt incluse în anexa I la tratat

16

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1369/2007 al Comisiei din 22 noiembrie 2007 stabilind ratele de restituire aplicabile anumitor produse din sectorul cerealelor și orezului, exportate sub formă de mărfuri care nu sunt incluse în anexa I la tratat

18

 

 

DIRECTIVE

 

*

Directiva 2007/67/CE a Comisiei din 22 noiembrie 2007 de modificare a Directivei 76/768/CEE a Consiliului cu privire la produsele cosmetice, în scopul adaptării anexei III la progresul tehnic ( 1 )

22

 

 

II   Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare nu este obligatorie

 

 

DECIZII

 

 

Consiliu

 

 

2007/754/CE

 

*

Decizia nr. 1/2007 a Consiliului de asociere UE-Tunisia din 9 noiembrie 2007 de înființare a subcomitetului Drepturile omului și democrație

24

 

 

2007/755/CE

 

*

Decizia Consiliului din 19 noiembrie 2007 privind numirea coordonatorului special al Pactului de Stabilitate pentru Europa de Sud-Est

28

 

 

Comisie

 

 

2007/756/CE

 

*

Decizia Comisiei din 9 noiembrie 2007 de adoptare a unei specificații comune a registrului național al vehiculelor prevăzut la articolul 14 alineatele (4) și (5) din Directivele 96/48/CE și 2001/16/CE [notificată cu numărul C(2007) 5357]

30

 

 

2007/757/CE

 

*

Decizia Comisiei din 14 noiembrie 2007 privind o contribuție financiară a Comunității la anumite măsuri în domeniul sănătății și al bunăstării animalelor și la anumite măsuri tehnice și științifice

52

 

 

2007/758/CE

 

*

Decizia Comisiei din 15 noiembrie 2007 de autorizare a statelor membre privind prelungirea autorizațiilor provizorii acordate pentru noua substanță activă boscalid [notificată cu numărul C(2007) 5477]  ( 1 )

54

 

 

2007/759/CE

 

*

Decizia Comisiei din 19 noiembrie 2007 de modificare a Deciziei 2006/504/CE privind frecvența controalelor aplicabile arahidelor și produselor derivate din acestea, originare sau expediate din Brazilia, din cauza riscurilor de contaminare a produselor respective cu aflatoxine [notificată cu numărul C(2007) 5516]  ( 1 )

56

 

 

III   Acte adoptate în temeiul Tratatului UE

 

 

ACTE ADOPTATE ÎN TEMEIUL TITLULUI V DIN TRATATUL UE

 

*

Acțiunea comună 2007/760/PESC a Consiliului din 22 noiembrie 2007 de modificare și prelungire a duratei de aplicare a Acțiunii comune 2005/190/PESC privind misiunea integrată a Uniunii Europene de sprijinire a statului de drept în Irak, EUJUST LEX

58

 

*

Poziția comună 2007/761/PESC a Consiliului din 22 noiembrie 2007 de reînnoire a măsurilor restrictive instituite împotriva Coastei de Fildeș

61

 

*

Poziția comună 2007/762/PESC a Consiliului din 22 noiembrie 2007 privind participarea Uniunii Europene la Organizația pentru Dezvoltarea Energetică în Peninsula Coreeană (KEDO)

62

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


I Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare este obligatorie

REGULAMENTE

23.11.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 305/1


REGULAMENTUL (CE) NR. 1361/2007 AL COMISIEI

din 22 noiembrie 2007

de stabilire a sumelor forfetare la import pentru determinarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 3223/94 al Comisiei din 21 decembrie 1994 de stabilire a normelor de aplicare a regimului de import pentru fructe și legume (1), în special articolul 4 alineatul (1),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 3223/94 prevede, ca urmare a rezultatelor negocierilor comerciale multilaterale din Runda Uruguay, criteriile pentru stabilirea de către Comisie a sumelor forfetare la import din țările terțe, pentru produsele și termenele menționate în anexa acestuia.

(2)

În conformitate cu criteriile menționate anterior, sumele forfetare la import trebuie stabilite la nivelurile prevăzute în anexa la prezentul regulament,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Sumele forfetare la import prevăzute la articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 3223/94 sunt stabilite așa cum este indicat în tabelul din anexă.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 23 noiembrie 2007.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 22 noiembrie 2007.

Pentru Comisie

Jean-Luc DEMARTY

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 337, 24.12.1994, p. 66. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 756/2007 (JO L 172, 30.6.2007, p. 41).


ANEXĂ

la Regulamentul Comisiei din 22 noiembrie 2007 de stabilire a sumelor forfetare la import pentru determinarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

(EUR/100 kg)

(Cod NC)

Codul țărilor terțe (1)

Suma forfetară la import

0702 00 00

IL

125,5

MA

55,2

MK

46,0

TR

87,6

ZZ

78,6

0707 00 05

JO

196,3

MA

55,0

TR

85,5

ZZ

112,3

0709 90 70

MA

54,3

TR

110,4

ZZ

82,4

0709 90 80

EG

342,2

ZZ

342,2

0805 20 10

MA

63,3

ZZ

63,3

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

63,3

HR

55,3

IL

68,9

TR

76,9

UY

83,0

ZZ

69,5

0805 50 10

AR

64,5

TR

100,3

ZA

54,7

ZZ

73,2

0808 10 80

AR

87,7

CA

88,9

CL

86,0

CN

84,2

MK

32,9

US

98,8

ZA

86,3

ZZ

80,7

0808 20 50

AR

48,7

CN

46,6

TR

145,7

ZZ

80,3


(1)  Nomenclatorul țărilor, astfel cum este stabilit de Regulamentul (CE) nr. 1833/2006 al Comisiei (JO L 354, 14.12.2006, p. 19). Codul „ZZ” reprezintă „alte origini”.


23.11.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 305/3


REGULAMENTUL (CE) NR. 1362/2007 AL COMISIEI

din 22 noiembrie 2007

de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [Salame Cremona (IGP)]

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 510/2006 al Consiliului din 20 martie 2006 privind protecția indicațiilor geografice și a denumirilor de origine ale produselor agricole și alimentare (1), în special articolul 7 alineatul (5) al treilea și al patrulea paragraf,

întrucât:

(1)

În conformitate cu articolul 6 alineatul (2) și în aplicarea articolului 17 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 510/2006, cererea Italiei de înregistrare a denumirii „Salame Cremona” a fost publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene  (2).

(2)

Germania și Țările de Jos au prezentat declarații de opoziție cu privire la înregistrare, în conformitate cu articolul 7 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 510/2006. Germania și Țările de Jos au precizat în declarațiile lor de opoziție că nu sunt întrunite condițiile prevăzute la articolul 2 din Regulamentul (CE) nr. 510/2006. Germania a susținut în special că nu a fost demonstrată legătura dintre produs și regiune. Țările de Jos au susținut că, pe de o parte, legătura dintre aria geografică (de producție) vizată și denumirea „Salame Cremona” nu a fost demonstrată în mod suficient și că, pe de altă parte, fără să existe cerințe suplimentare, limitarea originii materiei prime „carne de porc” la nordul și centrul Italiei (sau chiar la aria geografică definită la punctul 4.3) trebuie considerată a fi doar o barieră comercială; de asemenea, la punctul 4.5 nu s-a demonstrat modul în care obligația de efectuare a operațiunilor de producție, ambalare și feliere a „Salame Cremona” exclusiv în aria de producție contribuie la control și trasabilitate, precum și la menținerea caracteristicilor calitative ale produsului.

(3)

Prin scrisorile din 2 martie 2006, Comisia a invitat statele membre interesate să încerce să ajungă la un acord în conformitate cu procedurile lor interne.

(4)

Dat fiind că nu a fost încheiat niciun acord între Italia, Țările de Jos și Germania în termenele prevăzute, Comisia trebuie să adopte o decizie în conformitate cu procedura menționată la articolul 15 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 510/2006.

(5)

În urma consultărilor dintre Italia, Țările de Jos și Germania, au fost aduse precizări la caietul de sarcini al denumirii în cauză. În replică la critica formulată de Germania și de Țările de Jos cu privire la absența unei legături demonstrate între produs și regiune, legătura respectivă a fost identificată în mod clar ca fiind bazată pe reputație. În replică la a doua critică formulată de Țările de Jos, a fost suprimată limitarea în ceea ce privește regiunile de proveniență a materiei prime și au fost făcute precizări referitoare atât la specificul condițiilor de creștere și hrănire a porcilor, cât și la influența acestor elemente asupra caracteristicilor produsului final. În final, autoritățile italiene au justificat obligația de feliere și ambalare în zonă invocând motive de control. De asemenea, autoritățile italiene au argumentat că proprietățile organoleptice ale produsului ar fi alterate, în cazul în care acesta ar face obiectul unui tratament termic „îndepărtat în timp și spațiu” în vederea transportului și a felierii. Autoritățile neerlandeze au afirmat că acceptă aceste explicații, sub rezerva includerii lor în cererea de înregistrare. Explicațiile respective au fost incluse în cererea de înregistrare.

(6)

În opinia Comisiei, noua versiune a caietului de sarcini răspunde pe deplin cerințelor Regulamentului (CE) nr. 510/2006.

(7)

Având în vedere aceste elemente, denumirea trebuie înscrisă așadar în „Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate”.

(8)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru indicațiile geografice și denumirile de origine protejate,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Se înregistrează denumirea din anexa I la prezentul regulament.

Articolul 2

Fișa rezumat care reia principalele elemente din caietul de sarcini figurează în anexa II la prezentul regulament.

Articolul 3

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 22 noiembrie 2007.

Pentru Comisie

Mariann FISCHER BOEL

Membru al Comisiei


(1)  JO L 93, 31.3.2006, p. 12. Regulament modificat prin Regulamentul (CE) nr. 1791/2006 (JO L 363, 20.12.2006, p. 1).

(2)  JO C 126, 25.5.2005, p. 14.


ANEXA I

Produse agricole pentru consumul uman, enumerate în anexa I la tratat:

Clasa 1.2 –

Produse din carne (preparată, sărată, afumată etc.)

ITALIA

Salame Cremona (IGP)


ANEXA II

FIȘĂ REZUMAT

REGULAMENTUL (CE) NR. 510/2006 AL CONSILIULUI privind protecția indicațiilor geografice și a denumirilor de origine ale produselor agricole și alimentare

„SALAME CREMONA”

Nr. CE: IT/PGI/005/0265/27.12.2002

DOP (…) IGP (X)

Această fișă rezumat prezintă cu titlu informativ principalele elemente ale caietului de sarcini al produsului.

1.   Autoritatea competentă din statul membru

Denumire

:

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Adresă

:

Via XX Settembre, 20 — I-00187 ROMA

Telefon

:

(39) 064 81 99 68/06 46 65 51 04

Fax

:

(39) 06 42 01 31 26

E-mail

:

qpa3@politicheagricole.it

2.   Grup

Denumire

:

Consorzio Salame Cremona

Adresă

:

Piazza Cadorna, 6 — I-26100 CREMONA

Telefon

:

(39) 03 72 41 71

Fax

:

(39) 03 72 41 73 40

E-mail

:

info@salamecremona.it

Componență

:

Producători/prelucrători (X) Alte categorii (…)

3.   Tipul produsului

Clasa 1.2: Produse din carne

4.   Caiet de sarcini

[Rezumatul cerințelor prevăzute la articolul 4 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 510/2006]

4.1.   Denumire

„Salame Cremona”

4.2.   Descriere

„Salame Cremona” este un produs din categoria mezelurilor crude, uscate și în membrană, care prezintă următoarele caracteristici în forma destinată consumului:

 

Caracteristici fizico-morfologice:

greutatea la sfârșitul perioadei de maturare nu este mai mică de 500 g;

diametrul la momentul preparării nu este mai mic de 65 mm;

lungimea la momentul preparării nu este mai mică de 150 mm.

 

Caracteristici chimice și fizico-chimice:

proteine totale: minimum 20,0 %;

raport colagen/proteine: maximum 0,10;

raport apă/proteine: maximum 2,00;

raport grăsimi/proteine: maximum 2,00;

PH: mai mare sau egal cu 5,20.

 

Caracteristici microbiologice:

încărcătură microbiană mezofilă: > 1 × 107 unități formatoare de colonii/g, în special lactobacili și coci.

 

Caracteristici organoleptice:

aspect exterior: formă cilindrică, uneori neregulată;

consistență: produsul trebuie să fie compact și cu o consistență moale;

aspect la feliere: felia are o formă compactă și omogenă, caracterizată de coeziunea tipică dintre carnea macră și grăsime, diferența dintre acestea fiind greu de distins (aspect uniform denumit smelmato). Produsul nu prezintă elemente aponevrotice vizibile;

culoare roșu intens;

miros: aromă tipică, condimentată.

4.3.   Aria geografică

Aria în care se produce „Salame Cremona” cuprinde teritoriul următoarelor regiuni: Lombardia, Emilia-Romagna, Piemont și Veneto.

4.4.   Dovada originii

În ceea ce privește controalele de certificare a provenienței producției IGP, dovada provenienței produsului „Salame Cremona” din aria geografică delimitată se certifică de către structura de control menționată la punctul 7, pe baza a numeroase formalități pe care producătorii trebuie să le îndeplinească pe toată durata ciclului de producție. Principalele caracteristici ale acestor formalități, care asigură trasabilitatea produsului în fiecare etapă a procesului și pe care producătorii trebuie să le îndeplinească, sunt următoarele:

înscrierea pe o listă ad hoc, întocmită de structura de control menționată la punctul 7 de mai jos;

declararea către structura de control a cantităților de „Salame Cremona” produse anual;

păstrarea de registre de producție adecvate pentru „Salame Cremona”.

4.5.   Metoda de obținere

Procesul de producție poate fi rezumat după cum urmează: materia primă pentru producția IGP trebuie să provină de la porci care fac obiectul unei serii de dispoziții care reglementează compoziția hranei și modul de administrare a acesteia. Pot fi utilizate în special: exemplare din rasele tradiționale Large White Italiana și Landrace Italiana, ameliorate de registrul genealogic italian (Libro Genealogico Italiano) sau exemplare provenite din vieri din aceleași rase; exemplare provenite din vieri din rasa Duroc Italiana, ameliorată de registrul genealogic italian; exemplare provenite din vieri din alte rase sau din vieri hibrizi, cu condiția să provină din sisteme de selecție sau de încrucișare aplicate în scopuri compatibile cu cele ale registrului genealogic italian în ceea ce privește creșterea porcilor grei.

Porcii pot fi tăiați numai după sfârșitul celei de-a noua luni și cel mai târziu în a cincisprezecea lună de viață. Greutatea medie a unui porc pentru tăiere trebuie să fie între 144 kg și 176 kg.

Carnea de porc folosită la prepararea salamului provine din țesutul muscular din carcasă, din mușchii striați și din țesutul adipos.

Ingrediente: sare, condimente, piper boabe sau măcinat, usturoi pisat și amestecat în masa preparatului.

Alte ingrediente posibile: vin alb sau roșu plat, zahăr și/sau dextroză și/sau fructoză și/sau lactoză, culturi de inițiere a fermentării, nitrit de sodiu și/sau de potasiu, acid ascorbic și sare sodică.

Este interzisă utilizarea de carne separată mecanic.

Prepararea: carnea macră și grăsimea sunt atent tăiate, eliminându-se bucățile mari de țesut conjunctiv, de grăsime moale, ganglionii și principalele trunchiuri nervoase. Tocarea se face cu ajutorul unei mașini de tocat carne echipată cu un disc de tocat cu perforații de 6 mm. În cursul tocării, temperatura cărnii trebuie să fie mai mare de 0 °C; sărarea cărnii se face în timpul tăierii animalului; celelalte ingrediente și condimente se adaugă în carnea tocată. Amestecarea preparatului se face timp îndelungat în mașini speciale, în vid sau la presiune atmosferică. „Salame Cremona” este introdus într-un intestin de porc, vită, cal sau de oaie, cu diametrul de minimum 65 mm. Legarea se face mecanic sau manual, cu ajutorul unei sfori. Depozitarea în cameră frigorifică a produsului este permisă pentru o durată maximă de o zi, la o temperatură cuprinsă între 2 °C și 10 °C. Uscarea se face la cald, la o temperatură cuprinsă între 15 °C și 25 °C.

Maturarea se desfășoară în spații suficient de aerisite, la o temperatură cuprinsă între 11 și 16 °C, timp de cel puțin cinci săptămâni. Perioada de maturare variază în funcție de diametrul inițial al intestinului.

Produsul se comercializează sub formă de unități individuale, întreg, în bucăți sau felii, ambalate în vid sau într-o atmosferă protejată.

Producătorii IGP „Salame Cremona” trebuie să respecte cu strictețe caietul de sarcini prezentat Uniunii Europene.

În vederea garantării controlului și a trasabilității și pentru a menține caracteristicile calitative ale produsului, activitățile de producție, de ambalare sau de feliere trebuie efectuate sub supravegherea structurii de control menționate la punctul 7 din caietul de sarcini, exclusiv în aria de producție indicată la punctul 3 din respectivul caiet de sarcini.

În cazul în care ambalarea se realizează în afara ariei geografice definite în caietul de sarcini, este imposibilă garantarea unui control constant al tuturor unităților producătoare, ceea ce ar genera deficiențe grave ale sistemului de certificare al IGP. Aceste deficiențe nu ar mai permite garantarea utilizării corecte a denumirii, acționând astfel în detrimentul producătorilor și al consumatorilor. Altfel spus, în cazul în care activitățile de ambalare nu fac obiectul unui control, consecința directă ar fi dispariția altor două elemente fundamentale: garanția unei calități menținute, verificată pe parcursul tuturor operațiunilor de control, și garanția originii, adică garantarea unei trasabilități perfecte în fiecare etapă a prelucrării, inclusiv în etapa de ambalare.

În plus, autorizarea ambalării în afara ariei geografice tipice ar prejudicia și calitatea produsului „Salame Cremona”, întrucât produsul ar face obiectul unui tratament termic „îndepărtat în timp și spațiu” în vederea transportului și felierii, tratament care ar altera caracteristicile organoleptice ale salamului.

4.6.   Legătură

„Salame Cremona” se bucură de o anumită notorietate și reputație, dovedite de participarea sa tradițională la târgurile agroalimentare din valea râului Po, precum și de prezența puternică pe principalele piețe interne și externe, aceste elemente justificând cererea de recunoaștere a indicației geografice protejate. Statutul produsului este confirmat și de prezența sa pe listele cu principalele produse agroalimentare italiene cu denumire de origine, incluse în acorduri bilaterale încheiate între Italia și alte țări europene în anii 1950-1970 (Germania, Franța, Austria și Spania) în materie de protecție a denumirilor geografice de origine.

Producția de salamuri este strâns legată de prezența în zonă a crescătoriilor de porci, a căror tradiție datează din epoca romană. Produsul se află în strânsă legătură cu acest mediu, rezultat din implantarea progresivă, în regiunea Cremonei mai întâi și apoi în întreaga câmpie a râului Po, a tradiției creșterii porcilor, în paralel cu producția de brânză și cultura porumbului.

Sinergia perfectă între producția specifică și teritoriul de referință, caracterizat în principal de un climat cețos și nu foarte vântos, conferă produsului „Salame Cremona” caracteristicile unice și deci identificabile, reprezentate de gustul dulce, de textura moale și de aroma pronunțată.

Aria de producție a „Salame Cremona”, care prezintă caracteristicile pedologice tipice ale zonelor de origine aluvială, este utilizată de secole pentru creșterea porcilor, mai întâi în sisteme „familiale” și apoi în unități specializate. Peisajul ariei de producție este foarte uniform în partea câmpiei râului Po: în întregime plat, străbătut de râuri și canale, cu vegetație, predominând pășunile și cultura porumbului. În întreaga arie de producție, climatul este caracterizat de toamne și ierni relativ reci, cețoase și cu precipitații abundente. Primăverile sunt temperate și ploioase, iar verile se disting prin temperaturi destul de ridicate, ploi frecvente, de scurtă durată și, adesea, de mare intensitate.

Fără îndoială, toate aceste criterii nu ar fi permis produsului să dobândească aceste caracteristici calitative în absența factorului uman, care a făcut posibilă de-a lungul timpului elaborarea unor tehnici specifice de prepare și de maturare a salamului în aria de producție.

Chiar și astăzi, „Salame Cremona” se prepară după procedee care respectă pe deplin tradiția, dar utilizează în același timp noi tehnologii de producție.

Factorul de mediu datorat climei și factorul uman, caracterizat de competențe tehnice remarcabile în rândul fiecărui tip de meserii implicate în prepararea „Salame Cremona”, constituie și astăzi elemente fundamental și unice, capabile să asigure specificitatea și reputația produsului.

Principalele documente istorice, care atestă în mod clar și precis originea produsului și legătura sa cu regiunea, datează din 1231 și sunt păstrate la Arhivele de Stat din Cremona. Aceste documente confirmă existența comerțului cu porci și produse din carne, desfășurat între teritoriul cremonez și statele adiacente. Documente din epoca Renașterii, care fac parte din „Litterarum” și „Fragmentorum”, indică în mod clar prezența și mai ales importanța „salamului” în aria de producție delimitată în caietul de sarcini. Din documentele redactate cu prilejul vizitei episcopului Cesare Speciano (1599-1606) la mânăstirile de maici din regiune reiese că se distribuia și o anumită cantitate de salam „în zilele când nu se postea”, în cadrul „modului de viață cotidian”.

Chiar și astăzi, „Salame Cremona” ocupă un loc din ce în ce mai important la principalele târguri agroalimentare din Lombardia și din valea râului Po. Diverse referințe socioeconomice atestă prezența a numeroși producători specializați în prelucrarea cărnii de porc, care s-au stabilit în câmpia râului Po tocmai datorită complementarității perfecte dintre activitatea lor, industria laptelui și a brânzeturilor și cultura cerealelor (în principal porumbul).

4.7.   Organism de control

Denumire

:

Istituto Nord Est Qualità

Adresă

:

Via Rodeano, 71 — I-33038 SAN DANIELE DEL FRIULI (UD)

Telefon

:

(39) 04 32 94 03 49

Fax

:

(39) 04 32 94 33 57

E-mail

:

info@ineq.it

4.8.   Etichetare

Eticheta trebuie să conțină mențiunile „Salame Cremona” și „Indicazione Geografica Protetta” și/sau acronimul „IGP”, cu caractere clare, indelebile și mai mari decât cele folosite pentru orice alte mențiuni. Indicația „Indicazione Geografica Protetta” trebuie tradusă în limba de comercializare a produsului.

Este interzisă adăugarea oricărei alte mențiuni neprevăzute în mod expres.

Este autorizată însă folosirea indicațiilor care fac referire la nume, denumiri de societăți sau mărci private, cu condiția ca aceste indicații să nu aibă caracter elogios sau susceptibil să inducă în eroare consumatorul.

Simbolul comunitar menționat la articolul 1 din Regulamentul (CE) nr. 1726/98 al Comisiei (1) trebuie să figureze, de asemenea, pe etichetă.


(1)  JO L 224, 11.8.1998, p. 1.


23.11.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 305/9


REGULAMENTUL (CE) NR. 1363/2007 AL COMISIEI

din 22 noiembrie 2007

de stabilire a restituirilor la exportul de zahăr alb și zahăr brut în aceeași stare

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 318/2006 al Consiliului din 20 februarie 2006 privind organizarea comună a piețelor în sectorul zahărului (1), în special articolul 33 alineatul (2) paragraful al doilea,

întrucât:

(1)

În conformitate cu articolul 32 din Regulamentul (CE) nr. 318/2006, diferența dintre prețurile de pe piața mondială ale produselor menționate la articolul 1 alineatul (1) litera (b) din regulamentul menționat anterior și prețurile acestor produse pe piața comunitară poate fi acoperită printr-o restituire la export.

(2)

Având în vedere situația existentă în prezent pe piață în sectorul zahărului, restituirile la export trebuie stabilite în conformitate cu normele și cu anumite criterii prevăzute la articolele 32 și 33 din Regulamentul (CE) nr. 318/2006.

(3)

Articolul 33 alineatul (2) primul paragraf din Regulamentul (CE) nr. 318/2006 prevede că restituirea poate fi diferențiată în funcție de destinații atunci când situația pieței mondiale sau cerințele specifice anumitor piețe justifică acest lucru.

(4)

Se pot acorda restituiri numai pentru produsele autorizate să circule liber în Comunitate și care îndeplinesc condițiile prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 318/2006.

(5)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului de gestionare a zahărului,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Produsele care beneficiază de restituirile la export prevăzute la articolul 32 din Regulamentul (CE) nr. 318/2006 și valorile acestor restituiri sunt specificate în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 23 noiembrie 2007.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 22 noiembrie 2007.

Pentru Comisie

Jean-Luc DEMARTY

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 58, 28.2.2006, p. 1. Directivă, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva (CE) nr. 247/2007 al Comisiei (JO L 69, 9.3.2007, p. 3).


ANEXĂ

Restituiri la export pentru zahărul alb și zahărul brut în aceeași stare, aplicabile începând cu 23 noiembrie 2007 (1)

Codul produsului

Destinația

Unitatea de măsură

Valoarea restituirii

1701 11 90 9100

S00

EUR/100 kg

28,88 (2)

1701 11 90 9910

S00

EUR/100 kg

28,88 (2)

1701 12 90 9100

S00

EUR/100 kg

28,88 (2)

1701 12 90 9910

S00

EUR/100 kg

28,88 (2)

1701 91 00 9000

S00

EUR/1 % zaharoză × 100 kg produs net

0,3140

1701 99 10 9100

S00

EUR/100 kg

31,40

1701 99 10 9910

S00

EUR/100 kg

31,40

1701 99 10 9950

S00

EUR/100 kg

31,40

1701 99 90 9100

S00

EUR/1 % zaharoză × 100 kg produs net

0,3140

NB: Destinațiile sunt definite după cum urmează:

S00

Toate destinațiile, cu excepția următoarelor:

(a)

țări terțe: Albania, Croația, Bosnia și Herțegovina, Muntenegru, Serbia, Kosovo, Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei, Andorra, Liechtenstein și Sfântul Scaun (Cetatea Vaticanului);

(b)

teritorii ale statelor membre ale UE care nu fac parte integrantă din teritoriul vamal al Comunității: Gibraltar, Ceuta, Melilla, comunele Livigno și Campione d’Italia, Insula Helgoland, Groenlanda, Insulele Feroe și zonele din Republica Cipru în care Guvernul Republicii Cipru nu exercită un control efectiv.


(1)  Ratele stabilite în prezenta anexă nu sunt aplicabile de la 1 februarie 2005, în conformitate cu Decizia 2005/45/CE a Consiliului din 22 decembrie 2004 privind încheierea și aplicarea provizorie a Acordului dintre Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană de modificare a Acordului dintre Comunitatea Economică Europeană și Confederația Elvețiană din 22 iulie 1972 în ceea ce privește dispozițiile aplicabile produselor agricole prelucrate (JO L 23, 26.1.2005, p. 17).

(2)  Prezenta valoare este aplicabilă zahărului brut cu un randament de 92 %. În cazul în care randamentul zahărului brut exportat nu este de 92 %, valoarea restituirii aplicabile se înmulțește, pentru fiecare operațiune de export în cauză, cu un factor de conversie obținut prin împărțirea la 92 a randamentului zahărului brut exportat, calculat în conformitate cu punctul III alineatul (3) din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 318/2006.


23.11.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 305/11


REGULAMENTUL (CE) NR. 1364/2007 AL COMISIEI

din 22 noiembrie 2007

de stabilire a restituirilor la export pentru siropuri și alte produse din sectorul zahărului exportate în aceeași stare

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 318/2006 al Consiliului din 20 februarie 2006 privind organizarea comună a piețelor în sectorul zahărului (1), în special articolul 33 alineatul (2) paragraful al doilea,

întrucât:

(1)

În conformitate cu articolul 32 din Regulamentul (CE) nr. 318/2006, diferența dintre prețurile pe piața mondială ale produselor menționate la articolul 1 alineatul (1) literele (c), (d) și (g) din regulamentul menționat anterior și prețurile acestor produse pe piața comunitară poate fi acoperită de o restituire la export.

(2)

Având în vedere situația existentă în prezent pe piață în sectorul zahărului, trebuie stabilite restituiri la export în conformitate cu normele și cu anumite criterii prevăzute la articolele 32 și 33 din Regulamentul (CE) nr. 318/2006.

(3)

Articolul 33 alineatul (2) primul paragraf din Regulamentul (CE) nr. 318/2006 prevede că restituirea poate fi diferențiată în funcție de destinație atunci când acest lucru este justificat de situația pieței mondiale sau de exigențele specifice ale anumitor piețe.

(4)

Se pot acorda restituiri numai pentru produsele autorizate să circule liber în Comunitate și care îndeplinesc condițiile din Regulamentul (CE) nr. 951/2006 din 30 iunie 2006 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 318/2006 în ceea ce privește schimburile cu țările terțe în sectorul zahărului (2).

(5)

Restituirile la export pot fi instituite pentru a acoperi disparitățile de competitivitate dintre exporturile din Comunitate și cele din țările terțe. Produsele comunitare exportate spre destinații apropiate și spre anumite țări terțe care acordă un tratament preferențial la import se găsesc în prezent într-o poziție concurențială foarte avantajoasă. În consecință, este necesară eliminarea restituirilor la export pentru aceste destinații.

(6)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului de gestionare a zahărului,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

(1)   Produsele care beneficiază de restituirile la export prevăzute la articolul 32 din Regulamentul (CE) nr. 318/2006 și valorile acestor restituiri sunt specificate în anexa la prezentul regulament numai dacă îndeplinesc condițiile cerute la alineatul (2) al prezentului articol.

(2)   Pentru a fi eligibile pentru o restituire în temeiul alineatului (1), produsele trebuie să îndeplinească cerințele pertinente stabilite la articolele 3 și 4 din Regulamentul (CE) nr. 951/2006.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 23 noiembrie 2007.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 22 noiembrie 2007.

Pentru Comisie

Jean-Luc DEMARTY

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 58, 28.2.2006, p. 1. Regulament, modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 247/2007 al Comisiei (JO L 69, 9.3.2007, p. 3).

(2)  JO L 178, 1.7.2006, p. 24. Regulament, modificat prin Regulamentul (CE) nr. 2031/2006 (JO L 414, 30.12.2006, p. 43).


ANEXĂ

Restituiri la export pentru siropuri și alte produse din sectorul zahărului exportate în aceeași stare, aplicabile începând cu 23 noiembrie 2007 (1)

Codul produsului

Destinația

Unitatea de măsură

Valoarea restituirii

1702 40 10 9100

S00

EUR/100 kg substanță uscată

31,40

1702 60 10 9000

S00

EUR/100 kg substanță uscată

31,40

1702 60 95 9000

S00

EUR/1 % zaharoză × 100 kg produs net

0,3140

1702 90 30 9000

S00

EUR/100 kg substanță uscată

31,40

1702 90 60 9000

S00

EUR/1 % zaharoză × 100 kg produs net

0,3140

1702 90 71 9000

S00

EUR/1 % zaharoză × 100 kg produs net

0,3140

1702 90 99 9900

S00

EUR/1 % zaharoză × 100 kg produs net

0,3140 (2)

2106 90 30 9000

S00

EUR/100 kg substanță uscată

31,40

2106 90 59 9000

S00

EUR/1 % zaharoză × 100 kg produs net

0,3140

NB: Destinațiile sunt definite după cum urmează:

S00

Toate destinațiile, cu excepția următoarelor:

(a)

țări terțe: Albania, Croația, Bosnia și Herțegovina, Muntenegru, Serbia, Kosovo, Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei, Andorra, Liechtenstein și Sfântul Scaun (Cetatea Vaticanului);

(b)

teritorii ale statelor membre ale UE care nu fac parte integrantă din teritoriul vamal al Comunității: Gibraltar, Ceuta, Melilla, comunele Livigno și Campione d’Italia, Insula Helgoland, Groenlanda, Insulele Feroe și zonele din Republica Cipru în care Guvernul Republicii Cipru nu exercită un control efectiv.


(1)  Ratele stabilite în prezenta anexă nu sunt aplicabile de la 1 februarie 2005 în conformitate cu Decizia 2005/45/CE a Consiliului din 22 decembrie 2004 privind încheierea și aplicarea provizorie a Acordului dintre Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană de modificare a Acordului dintre Comunitatea Economică Europeană și Confederația Elvețiană din 22 iulie 1972 în ceea ce privește dispozițiile aplicabile produselor agricole prelucrate (JO L 23, 26.1.2005, p. 17).

(2)  Valoarea de bază nu este aplicabilă produsului definit la punctul 2 din anexa la Regulamentul (CEE) nr. 3513/92 al Comisiei (JO L 355, 5.12.1992, p. 12).


23.11.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 305/13


REGULAMENTUL (CE) NR. 1365/2007 AL COMISIEI

din 22 noiembrie 2007

de stabilire a valorii maxime a restituirii la exportul de zahăr alb în cadrul licitației permanente prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 900/2007

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 318/2006 al Consiliului din 20 februarie 2006 privind organizarea comună a piețelor în sectorul zahărului (1), în special articolul 33 alineatul (2) paragrafele al doilea și al treilea litera (b),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 900/2007 al Comisiei din 27 iulie 2007 privind o licitație permanentă până la sfârșitul anului de comercializare 2007/2008 în vederea stabilirii restituirilor la exportul de zahăr alb (2) prevede organizarea de licitații parțiale.

(2)

În conformitate cu articolul 8 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 900/2007 și ca urmare a examinării ofertelor depuse în cadrul licitației parțiale care se încheie la 22 noiembrie 2007, este necesar să se stabilească o valoare maximă a restituirii la export pentru licitația parțială în cauză.

(3)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului de gestionare a zahărului,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Pentru licitația parțială care se încheie la 22 noiembrie 2007 valoarea maximă a restituirii la export pentru produsul menționat la articolul 1 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 900/2007 se stabilește la 36,395 EUR/100 kg.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 23 noiembrie 2007.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 22 noiembrie 2007.

Pentru Comisie

Jean-Luc DEMARTY

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 58, 28.2.2006, p. 1. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 247/2007 al Comisiei (JO L 69, 9.3.2007, p. 3).

(2)  JO L 196, 28.7.2007, p. 26. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1298/2007 al Comisiei (JO L 289, 7.11.2007, p. 3).


23.11.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 305/14


REGULAMENTUL (CE) NR. 1366/2007 AL COMISIEI

din 22 noiembrie 2007

de stabilire a faptului că nu se va acorda nici o atribuire la zahăr alb în cadrul licitației permanente prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 1060/2007

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 318/2006 al Consiliului din 20 februarie 2006 privind organizarea comună a piețelor în sectorul zahărului (1), în special articolul 33 alineatul (2) paragrafele al doilea și al treilea litera (b),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 1060/2007 al Comisiei din 14 septembrie 2007 privind o licitație permanentă pentru revânzarea la export a zahărului deținut de agențiile de intervenție din Belgia, Republica Cehă, Spania, Irlanda, Italia, Ungaria, Polonia, Slovacia și Suedia (2) pentru stabilirea restituirilor la exportul de zahăr alb prevede organizarea de licitații parțiale.

(2)

În conformitate cu articolul 4 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1060/2007 și ca urmare a examinării ofertelor depuse în cadrul licitației parțiale care se încheie la 21 noiembrie 2007, este necesar să se decidă că nu se va acorda nici o atribuire în cadrul licitației parțiale respective.

(3)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului de gestionare a zahărului,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Nu se va acorda nici o atribuire în cadrul licitației parțiale care se încheie la 21 noiembrie 2007 în ceea ce privește produsele menționate la articolul 1 din Regulamentul (CE) nr. 1060/2007.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 23 noiembrie 2007.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 22 noiembrie 2007.

Pentru Comisie

Jean-Luc DEMARTY

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 58, 28.2.2006, p. 1.

(2)  JO L 11, 18.1.2007, p. 4.


23.11.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 305/15


REGULAMENTUL (CE) NR. 1367/2007 AL COMISIEI

din 22 noiembrie 2007

privind eliberarea de licențe de export în sectorul vitivinicol

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 883/2001 al Comisiei din 24 aprilie 2001 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1493/1999 al Consiliului privind comerțul cu produse vitivinicole cu țările terțe (1), în special articolul 7 și articolul 9 alineatul (3),

întrucât:

(1)

Articolul 63 alineatul (7) din Regulamentul (CE) nr. 1493/1999 al Consiliului din 17 mai 1999 privind organizarea comună a pieței vitivinicole (2) a limitat acordarea restituirilor la export pentru produsele din sectorul vitivinicol la volumurile și cheltuielile convenite în Acordul privind agricultura, încheiat în cadrul negocierilor comerciale multilaterale din Runda Uruguay.

(2)

Articolul 9 din Regulamentul (CE) nr. 883/2001 a stabilit condițiile în care Comisia poate adopta măsuri speciale pentru a evita depășirea cantității prevăzute sau a bugetului disponibil în cadrul acestui acord.

(3)

Pe baza informațiilor privind cererile de licențe de export de care dispune Comisia la data de 21 noiembrie 2007, cantitatea care este în continuare disponibilă pentru perioada de până la 15 ianuarie 2008, pentru zona de destinație 1. Africa menționată la articolul 9 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 883/2001, riscă să fie depășită în absența unor restricții privind eliberarea acestor licențe de export, care implică stabilirea în avans a restituirii. Este oportun, prin urmare, să se aplice un procent unic de acceptare a cantităților din cererile depuse în perioada 16-20 noiembrie 2007 și să fie suspendate, pentru această zonă, până la data de 16 ianuarie 2008, eliberarea de licențe pentru cererile depuse, precum și depunerea cererilor,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

(1)   Licențele de export care implică stabilirea în avans a restituirii în sectorul vitivinicol, pentru care au fost depuse cereri în perioada 16-20 noiembrie 2007 în temeiul Regulamentului (CE) nr. 883/2001, se eliberează până la concurența a 61,39 % din cantitățile solicitate pentru zona 1. Africa.

(2)   Pentru produsele din sectorul vitivinicol menționate la alineatul (1), eliberarea licențelor de export pentru care au fost depuse cereri începând cu 21 noiembrie 2007, precum și depunerea, începând cu 23 noiembrie 2007, de cereri de eliberare a licențelor de export se suspendă pentru zona 1. Africa până la 16 ianuarie 2008.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 23 noiembrie 2007.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 22 noiembrie 2007.

Pentru Comisie

Jean-Luc DEMARTY

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 128, 10.5.2001, p. 1. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1211/2007 (JO L 274, 18.10.2007, p. 5).

(2)  JO L 179, 14.7.1999, p. 1. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1791/2006 (JO L 363, 20.12.2006, p. 1).


23.11.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 305/16


REGULAMENTUL (CE) NR. 1368/2007 AL COMISIEI

din 22 noiembrie 2007

stabilind ratele de restituire aplicabile anumitor produse din sectorul zahărului exportate sub formă de mărfuri care nu sunt incluse în anexa I la tratat

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 318/2006 al Consiliului din 20 februarie 2006 privind organizarea comună a piețelor în sectorul zahărului (1), în special articolul 33 alineatul (2) litera (a) și alineatul (4),

întrucât:

(1)

Articolul 32 alineatele (1) și (2) din Regulamentul (CE) nr. 318/2006 prevede că diferența dintre prețurile de pe piața internațională pentru produsele enumerate în articolul 1 alineatul (1) literele (b), (c), (d) și (g) din regulamentul menționat și prețurile din cadrul Comunității poate fi acoperită printr-o restituire la export în cazul în care aceste mărfuri sunt exportate sub formă de mărfuri care nu sunt incluse în anexa VII la prezentul regulament.

(2)

Regulamentul (CE) nr. 1043/2005 al Comisiei din 30 iunie 2005 pentru punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 3448/93 al Consiliului privind sistemul de acordare a restituirilor la export pentru anumite produse agricole exportate sub forma unor bunuri care nu sunt incluse în anexa I la tratat și criteriile pentru stabilirea sumelor acestor restituiri (2) precizează produsele pentru care trebuie stabilită o rată a restituirilor ce se aplică în cazul în care aceste mărfuri sunt exportate sub forma mărfurilor enumerate în anexa VII la Regulamentul (CE) nr. 318/2006.

(3)

În conformitate cu prevederile primului paragraf al articolului 14 din Regulamentul (CE) nr. 1043/2005, rata restituirilor la 100 kg pentru fiecare dintre produsele de bază respective se stabilește lunar.

(4)

Articolul 32 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 318/2006 stabilește că restituirea la export pentru un produs înglobat în anumite mărfuri nu poate fi mai mare decât restituirea aplicabilă acelui produs în cazul în care este exportat fără prelucrare suplimentară.

(5)

Restituirile stabilite prin prezentul regulament pot fi stabilite în avans datorită faptului că situația pieței peste câteva luni nu poate fi stabilită la momentul respectiv.

(6)

Angajamentele asumate în privința restituirilor care pot fi acordate pentru exportul produselor înglobate în anumite mărfuri care nu sunt incluse în anexa I la tratat pot fi compromise prin stabilirea în avans a unor rate ridicate de restituire. Este așadar necesar ca în asemenea situații să fie luate măsuri asigurătorii, fără a evita totuși încheierea de contracte pe termen lung. Stabilirea unor rate de restituire specifice pentru stabilirea în avans a restituirii este o măsură ce asigură atingerea acestor obiective.

(7)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului de gestionare a zahărului,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Ratele de restituire aplicabile produselor de bază enumerate în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1043/2005, în articolul 1 alineatul (1) și în articolul 2 punctul 1 din Regulamentul (CE) nr. 318/2006 și exportate sub formă de mărfuri incluse în anexa VII la Regulamentul (CE) nr. 318/2006 se stabilesc după cum se indică în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 23 noiembrie 2007.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 22 noiembrie 2007.

Pentru Comisie

Heinz ZOUREK

Director general pentru întreprinderi și industrie


(1)  JO L 58, 28.2.2006, p. 1. Regulament, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 1585/2006 al Comisiei (JO L 294, 25.10.2006, p. 19).

(2)  JO L 172, 5.7.2005, p. 24. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 447/2007 (JO L 106, 24.4.2007, p. 31).


ANEXĂ

Ratele de restituire aplicabile începând cu 23 noiembrie 2007 anumitor produse din sectorul zahărului exportate sub formă de mărfuri care nu sunt incluse în anexa I la tratat (1)

Codul NC

Descriere

Rata de restituire în EUR/100 kg

În caz de stabilire în avans a restituirilor

Altele

1701 99 10

Zahăr alb

31,40

31,40


(1)  Ratele stabilite în prezenta anexă nu sunt aplicabile exporturilor către

a)

țări terțe: Albania, Croația, Bosnia și Herțegovina, Serbia, Muntenegru, Kosovo, Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei, Andorra, Sfântul Scaun (Statul-Oraș Vatican), Liechtenstein și nici mărfurilor enumerate în tabelele I și II din Protocolul nr. 2 la Acordul dintre Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană din 22 iulie 1972, exportate către Confederația Elvețiană;

b)

teritorii ale statelor membre ale UE care nu fac parte din teritoriul vamal al Comunității: Gibraltar, Ceuta, Melilla, comunele Livigno și Campione d'Italia, Heligoland, Groenlanda, Insulele Feroe și zonele din Republica Cipru în care Guvernul Republicii Cipru nu exercită un control efectiv.


23.11.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 305/18


REGULAMENTUL (CE) NR. 1369/2007 AL COMISIEI

din 22 noiembrie 2007

stabilind ratele de restituire aplicabile anumitor produse din sectorul cerealelor și orezului, exportate sub formă de mărfuri care nu sunt incluse în anexa I la tratat

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1784/2003 al Consiliului din 29 septembrie 2003 privind organizarea comună a piețelor în sectorul cerealelor (1), în special articolul 13 alineatul (3),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1785/2003 al Consiliului din 29 septembrie 2003 privind organizarea comună a pieței orezului (2), în special articolul 14 alineatul (3),

întrucât:

(1)

Articolul 13 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1784/2003 și articolul 14 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1785/2003 prevăd că diferența dintre cotațiile sau prețurile de pe piața mondială pentru produsele enumerate la articolul 1 al fiecăruia dintre aceste regulamente și prețurile din cadrul Comunității poate fi acoperită printr-o restituire la export.

(2)

Regulamentul nr. 1043/2005 al Comisiei din 30 iunie 2005 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 3448/93 al Consiliului în ceea ce privește sistemul de acordare a restituirilor la export pentru anumite produse agricole exportate sub formă de mărfuri care nu sunt incluse în anexa I la tratat, precum și criteriile de stabilire a cuantumurilor sumelor respective (3) precizează produsele pentru care trebuie stabilită rata de restituire ce se va aplica în cazul în care aceste produse sunt exportate sub forma mărfurilor enumerate în anexa III la Regulamentul (CE) nr. 1784/2003 sau în anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 1785/2003, după caz.

(3)

În conformitate cu prevederile articolului 14 primul alineat din Regulamentul (CE) nr. 1043/2005, rata de restituire la 100 kg pentru fiecare dintre produsele de bază respective se stabilește lunar.

(4)

Angajamentele asumate în privința restituirilor care pot fi acordate pentru exportul produselor agricole înglobate în anumite mărfuri care nu sunt incluse în anexa I la tratat pot fi compromise prin stabilirea în avans a unor rate ridicate de restituire. Este așadar necesar ca în asemenea situații să fie luate măsuri asigurătorii, fără a evita totuși încheierea de contracte pe termen lung. Stabilirea unor rate de restituire specifice pentru stabilirea în avans a restituirii este o măsură care asigură atingerea acestor variate obiective.

(5)

Având în vedere acordul dintre Comunitatea Europeană și Statele Unite ale Americii privind exporturile pastelor făinoase către Statele Unite ale Americii, aprobată prin Decizia 87/482/CEE a Consiliului (4), este necesară diferențierea restituirilor pentru mărfurile care intră sub incidența codurilor NC 1902 11 00 și 1902 19 conform destinației lor.

(6)

Având în vedere articolul 15 alineatele (2) și (3) din Regulamentul (CE) nr. 1043/2005, trebuie stabilită o rată redusă de restituire la export, având în vedere suma aplicabilă restituirii pentru producție, în conformitate cu Regulamentul (CEE) nr. 1722/93 al Comisiei (5) pentru produsele de bază respective folosite în timpul perioadei respective de fabricare a mărfurilor.

(7)

Băuturile spirtoase sunt considerate mai puțin sensibile la prețul cerealelor utilizate pentru fabricarea lor. Cu toate acestea, Protocolul 19 la Actul de aderare a Regatului Unit al Marii Britanii, a Irlandei și a Danemarcei prevede că trebuie stabilite măsurile necesare pentru facilitarea folosirii cerealelor comunitare pentru fabricarea băuturilor spirtoase obținute din cereale. În consecință, este necesară adaptarea ratei de restituire aplicată cerealelor exportate sub formă de băuturi spirtoase.

(8)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului de gestionare a cerealelor,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Ratele de restituire aplicabile produselor de bază enumerate în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1043/2005 și în articolul 1 din Regulamentul (CE) nr. 1784/2003 sau în articolul 1 din Regulamentul (CE) nr. 1785/2003 și exportate sub forma mărfurilor enumerate în anexa III la Regulamentul (CE) nr. 1784/2003, respectiv în anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 1785/2003, vor fi stabilite după cum se indică în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 23 noiembrie 2007.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 22 noiembrie 2007.

Pentru Comisie

Heinz ZOUREK

Director general pentru întreprinderi și industrie


(1)  JO L 270, 21.10.2003, p. 78. Regulament modificat prin Regulamentul (CE) nr. 1154/2005 al Comisiei (JO L 187, 19.7.2005, p. 11).

(2)  OJ L 270, 21.10.2003, p. 96. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 797/2006 al Comisiei (JO L 144, 31.5.2006, p. 1).

(3)  JO L 172, 5.7.2005, p. 24. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 447/2007 (JO L 106, 24.4.2007, p. 31).

(4)  JO L 275, 29.9.1987, p. 36.

(5)  JO L 159, 1.7.1993, p. 112. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1584/2004 (JO L 280, 31.8.2004, p. 11).


ANEXĂ

Ratele de restituire aplicabile începând cu 23 noiembrie 2007 anumitor produse din sectorul cerealelor și orezului, exportate sub formă de mărfuri care nu sunt incluse în anexa I la tratat (1)

(EURO/100 kg)

Codul NC

Descrierea produselor (2)

Rata de restituire pe 100 kg de produs de bază

În caz de stabilire în avans a restituirilor

Altele

1001 10 00

Grâu dur:

 

 

– la exportul mărfurilor care fac obiectul codurilor NC 1902 11 și 1902 19 către Statele Unite ale Americii

– în alte cazuri

1001 90 99

Grâu comun sau borceag:

 

 

– la exportul mărfurilor care fac obiectul codurilor NC 1902 11 și 1902 19 către Statele Unite ale Americii

– în alte cazuri:

 

 

– – în cazul în care se aplică articolul 15 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1043/2005 (3)

– – la exportul mărfurilor care se încadrează la subpoziția 2208 (4)

– – în alte cazuri

1002 00 00

Secară

1003 00 90

Orz

 

 

– la exportul mărfurilor care se încadrează la subpoziția 2208 (4)

– în alte cazuri

1004 00 00

Ovăz

1005 90 00

Porumb utilizat sub formă de:

 

 

– amidon:

 

 

– – în cazul în care se aplică articolul 15 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1043/2005 (3)

– – la exportul mărfurilor care se încadrează în subpoziția 2208 (4)

– în alte cazuri

– glucoză, sirop de glucoză, maltodextrină, sirop de maltodextrină având codurile NC 1702 30 51, 1702 30 59, 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50, 1702 90 75, 1702 90 79, 2106 90 55 (5):

 

 

– – când se aplică articolul 15 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1043/2005 (3)

– – la exportul mărfurilor care se încadrează la subpoziția 2208 (4)

– – în alte cazuri

– – la exportul mărfurilor care se încadrează în subpoziția 2208 (4)

– altele (inclusiv cele neprelucrate)

Amidon din cartofi având codul NC 1108 13 00 similar cu produsul obținut din porumb prelucrat:

 

 

– în cazul în care se aplică articolul 15 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1043/2005 (3)

– la exportul mărfurilor care se încadrează la subpoziția 2208 (4)

– în alte cazuri

ex 1006 30

Orez albit:

 

 

– cu bob rotund

– cu bob mediu

– cu bob lung

1006 40 00

Brizură de orez

1007 00 90

Sorg, cu excepția hibridului, destinat însămânțării


(1)  Ratele stabilite în această anexă nu sunt aplicabile mărfurilor incluse în tabelele I și II din Protocolul nr. 2 la Acordul dintre Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană din 22 iulie 1972 exportate către Confederația Elvețiană sau Principatul Liechtenstein.

(2)  În ceea ce privește produsele agricole obținute din prelucrarea produselor de bază și/sau produse asimilate, se aplică coeficienții stabiliți în anexa V la Regulamentul (CE) nr. 1043/2005 al Comisiei.

(3)  Mărfurile respective intră sub incidența codului 3505 10 50.

(4)  Mărfurile prevăzute în anexa III la Regulamentul (CE) nr. 1784/2003 sau menționate la articolul 2 din Regulamentul (CEE) nr. 2825/93 (JO L 258, 16.10.1993, p. 6).

(5)  Pentru siropurile având codurile NC 1702 30 99, 1702 40 90 și 1702 60 90, obținute din amestec de sirop de glucoză și fructoză, restituirea la export se referă numai la siropul de glucoză.


DIRECTIVE

23.11.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 305/22


DIRECTIVA 2007/67/CE A COMISIEI

din 22 noiembrie 2007

de modificare a Directivei 76/768/CEE a Consiliului cu privire la produsele cosmetice, în scopul adaptării anexei III la progresul tehnic

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva 76/768/CEE a Consiliului din 27 iulie 1976 privind apropierea legislației statelor membre cu privire la produsele cosmetice (1), în special articolul 8 alineatul (2),

după consultarea Comitetului științific pentru produse destinate consumatorilor,

întrucât:

(1)

În conformitate cu strategia de evaluare a substanțelor conținute în vopselele de păr, s-a convenit cu statele membre și cu părțile interesate asupra faptului că iulie 2005 ar reprezenta o dată potrivită pentru prezentarea către Comitetul științific pentru produse destinate consumatorilor (CSPC) a unor informații suplimentare privind substanțele conținute în vopselele de păr enumerate în partea 2 a anexei III la Directiva 76/768/CEE.

(2)

Directiva 2006/65/CE a Comisiei din 19 iulie 2006 de modificare a Directivei 76/768/CEE a Consiliului cu privire la produsele cosmetice în scopul de a adapta la progresul tehnic anexele II și III la aceasta (2) a prelungit până la 31 decembrie 2007 utilizarea provizorie a 56 de substanțe conținute în vopselele de păr enumerate în partea 2 a anexei III.

(3)

Nu au fost prezentate informații suplimentare pentru 14 substanțe conținute în vopselele de păr enumerate în partea 2 a anexei III la Directiva 76/768/CEE. În consecință, utilizarea acestora în produse pentru vopsirea părului a fost interzisă prin Directiva 2007/54/CE.

(4)

Pentru 42 de substanțe conținute în vopselele de păr enumerate în partea 2 a anexei III la Directiva 76/768/CEE au fost prezentate informații suplimentare din partea industriei. În prezent, aceste informații sunt evaluate de către CSPC. Reglementarea definitivă a substanțelor respective conținute în vopselele de păr pe baza unor asemenea evaluări și transpunerea sa în legislațiile statelor membre vor avea loc până la data de 31 decembrie 2009 cel târziu. În consecință, utilizarea provizorie a acestora în produse cosmetice în conformitate cu restricțiile și condițiile prevăzute în partea 2 a anexei III ar trebui prelungită până la 31 decembrie 2009.

(5)

Prin urmare, anexa III la Directiva 76/768/CEE trebuie modificată în consecință.

(6)

Măsurile prevăzute în prezenta directivă sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru produse cosmetice,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

În numerele de referință 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 44, 47, 48, 49, 50, 55, 56, 57, 58, 59 și 60 din coloana g, în partea 2 a anexei III la Directiva 76/768/CEE, data „31.12.2007” se înlocuiește cu „31.12.2009”.

Articolul 2

(1)   Statele membre adoptă și publică, până la 31 decembrie 2007 cel târziu, actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive. Statele membre comunică de îndată Comisiei textele acestor acte, precum și un tabel de concordanță între actele respective și prezenta directivă.

Statele membre aplică aceste dispoziții începând cu 1 ianuarie 2008.

La adoptarea acestor acte de către statele membre, acestea conțin o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o asemenea trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.

(2)   Comisiei îi sunt comunicate de către statele membre textele principalelor dispoziții de drept intern adoptate în domeniul reglementat de prezenta directivă.

Articolul 3

Prezenta directivă intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 4

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 22 noiembrie 2007.

Pentru Comisie

Günter VERHEUGEN

Vicepreședinte


(1)  JO L 262, 27.9.1976, p. 169. Directivă modificată ultima dată prin Directiva 2007/54/CE a Comisiei (JO L 226, 30.8.2007, p. 21).

(2)  JO L 198, 20.7.2006, p. 11.


II Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare nu este obligatorie

DECIZII

Consiliu

23.11.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 305/24


DECIZIA NR. 1/2007 A CONSILIULUI DE ASOCIERE UE-TUNISIA

din 9 noiembrie 2007

de înființare a subcomitetului „Drepturile omului și democrație”

(2007/754/CE)

CONSILIUL DE ASOCIERE UE-TUNISIA,

având în vedere Acordul euro-mediteraneean de instituire a unei asocieri între Comunitatea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Republica Tunisiană, pe de altă parte (denumit în continuare „acordul de asociere”),

întrucât:

(1)

Respectarea principiilor democratice, a drepturilor omului și a libertăților fundamentale face parte integrantă și reprezintă o componentă esențială a cadrului care reglementează relațiile dintre Uniunea Europeană și partenerii săi mediteraneeni.

(2)

Aceste aspecte reprezintă un element esențial al acordului de asociere. Ele vor fi discutate în mod corespunzător în cadrul diferitelor organisme prevăzute de acord.

(3)

Politica de vecinătate își stabilește obiective ambițioase, bazate pe recunoașterea angajamentului reciproc față de valori comune care includ, printre altele, democrația, statul de drept, respectarea și promovarea drepturilor omului în ansamblul lor, inclusiv dreptul la dezvoltare.

(4)

Relațiile UE cu țările sud-mediteraneene se caracterizează printr-o vitalitate sporită, generată de punerea în aplicare a acordurilor euro-mediteraneene, a planurilor de acțiune de vecinătate, precum și de continuarea parteneriatului euro-mediteraneean. Punerea în aplicare a priorităților parteneriatului euro-mediteraneean cu fiecare țară în parte și apropierea legislațiilor acestor țări în ceea ce privește aceste priorități necesită o supraveghere pe bază regulată.

(5)

Relațiile și cooperarea cu țările mediteraneene se pot dezvolta luând în considerare competențele UE, coerența și echilibrul de ansamblu al Procesului de la Barcelona, precum și caracteristicile și necesitățile fiecărei țări mediteraneene.

(6)

Consiliul de asociere a hotărât deja înființarea unor subcomitete ale Comitetului de asociere UE-Tunisia în scopul de a asigura un cadru instituțional adecvat pentru punerea în aplicare și consolidarea cooperării.

(7)

Articolul 84 din acordul de asociere prevede constituirea unor grupuri de lucru sau organisme necesare pentru punerea în aplicare a acordului,

DECIDE:

Articolul 1

(1)   Se instituie subcomitetul „Drepturile omului și democrație” pe lângă Comitetul de asociere UE-Tunisia (denumit în continuare „comitetul de asociere”).

Regulamentul de procedură al subcomitetului figurează în anexă.

(2)   Tematicile care relevă de mandatul subcomitetului pot fi ridicate, de asemenea, la un nivel mai înalt în cadrul dialogului politic dintre Uniunea Europeană și Tunisia.

(3)   Comitetul de asociere propune Consiliului de asociere toate măsurile necesare pentru asigurarea bunei funcționări a subcomitetului.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării sale.

Adoptată la Bruxelles, 9 noiembrie 2007.

Pentru Consiliul de asociere UE-Tunisia

L. AMADO


ANEXĂ

Regulamentul de procedură al subcomitetului „Drepturile omului și democrație”

1.   Componența și președinția

Subcomitetul „Drepturile omului și democrație” (denumit în continuare „subcomitetul”) este compus, pe de o parte, din reprezentanți ai Comisiei și ai statelor membre și, pe de altă parte, din reprezentanți ai Guvernului Republicii Tunisiene. Subcomitetul este prezidat alternativ de către fiecare dintre cele două părți.

2.   Rolul

Subcomitetul își desfășoară activitatea sub autoritatea Comitetului de asociere UE-Tunisia (denumit în continuare „comitetul de asociere”), căruia îi prezintă un raport după fiecare reuniune. Subcomitetul nu dispune de putere de decizie. Cu toate acestea, acesta are posibilitatea de a înainta propuneri comitetului de asociere.

3.   Tematici

Subcomitetul analizează punerea în aplicare a Acordului de asociere UE-Tunisia în domeniile enumerate mai jos. Subcomitetul reprezintă, de asemenea, principalul mecanism de supraveghere din punct de vedere tehnic a punerii în aplicare a acțiunilor planului de acțiune UE-Tunisia în domeniul drepturilor omului și al democrației, în cadrul politicii de vecinătate. Subcomitetul examinează progresele înregistrate în ceea ce privește apropierea și punerea în aplicare a legislațiilor. După caz, cooperarea între administrațiile publice ar putea fi analizată în conformitate cu planul de acțiune din cadrul politicii de vecinătate. Subcomitetul examinează progresele realizate în domeniile enumerate în continuare și propune, după caz, măsuri care ar putea fi adoptate:

(a)

statul de drept și democrație, inclusiv consolidarea democrației și a statului de drept, independența justiției, accesul la justiție și modernizarea acesteia;

(b)

punerea în aplicare a principalelor convenții internaționale în domeniul drepturilor omului și al libertăților fundamentale, inclusiv examinarea posibilităților de aderare la protocoalele facultative la aceste convenții;

(c)

consolidarea capacității administrative și a instituțiilor naționale.

Această listă nu este exhaustivă, alte aspecte putând fi adăugate pe listă de către comitetul de asociere, cu acordul celor două părți.

În cadrul unei reuniuni a subcomitetului se pot aborda aspecte relative la unul, la mai multe sau la toate domeniile enumerate de mai sus.

4.   Secretariatul

Un funcționar al Comisiei Europene și un funcționar al Guvernului Republicii Tunisiene exercită în comun funcția de secretari permanenți ai subcomitetului și sunt însărcinați cu pregătirea reuniunilor acestuia.

5.   Reuniuni

Subcomitetul se întrunește cel puțin o dată pe an. O reuniune poate fi convocată la solicitarea uneia dintre părți. Secretarul permanent care reprezintă partea care solicită reuniunea transmite solicitarea celeilalte părți. La primirea solicitării, secretarul permanent al celeilalte părți răspunde în termen de 15 zile lucrătoare.

Fiecare reuniune a subcomitetului se desfășoară la data și în locul convenite de ambele părți.

Pentru fiecare parte, convocarea reuniunilor este făcută de către secretarul permanent al părții în cauză, în acord cu președintele. Înaintea fiecărei reuniuni, președintele este informat cu privire la componența delegației fiecărei părți.

În cazul în care ambele părți sunt de acord, subcomitetul poate să comande studii unor experți în scopul de a obține informații specifice asupra unor tematici convenite în prealabil.

6.   Ordinea de zi a reuniunilor

Toate propunerile de puncte de inclus pe ordinea de zi a subcomitetului, provenind de la ambele părți, sunt transmise secretarilor permanenți ai subcomitetului.

Ordinea de zi provizorie cuprinde punctele pentru care secretarii permanenți au primit o cerere de înscriere pe ordinea de zi cu cel puțin cincisprezece zile înaintea reuniunii.

Ordinea de zi provizorie a fiecărei reuniuni este elaborată de către președinte, în colaborare cu cealaltă parte, cu cel mult zece zile înainte de reuniune.

Documentele de lucru trebuie să fie primite de ambele părți cu cel puțin șapte zile înainte de reuniune. Aceste termene pot fi reduse cu acordul ambelor părți.

Subcomitetul adoptă ordinea de zi la începutul fiecărei reuniuni.

7.   Procesul-verbal

Procesul verbal se redactează și se agreează de ambii secretari permanenți după fiecare reuniune. Secretarii permanenți ai subcomitetului transmit o copie a procesului-verbal secretarilor și președintelui comitetului de asociere.

8.   Caracterul public

Reuniunile subcomitetului nu sunt publice și procesele-verbale ale acestuia sunt confidențiale.


23.11.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 305/28


DECIZIA CONSILIULUI

din 19 noiembrie 2007

privind numirea coordonatorului special al Pactului de Stabilitate pentru Europa de Sud-Est

(2007/755/CE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1080/2000 al Consiliului din 22 mai 2000 privind sprijinul acordat Misiunii Interimare a Organizației Națiunilor Unite pentru Kosovo (MINUK), Oficiului Înaltului Reprezentant în Bosnia și Herțegovina (OHR) și Pactului de Stabilitate pentru Europa de Sud-Est (PS) (1), în special articolul 1a,

având în vedere propunerea Comisiei,

întrucât:

(1)

La 10 iunie 1999, miniștrii afacerilor externe din statele membre ale Uniunii Europene și Comisia Europeană, împreună cu ceilalți participanți la Pactul de Stabilitate pentru Europa de Sud-Est, au convenit să instituie un Pact de Stabilitate pentru Europa de Sud-Est, denumit în continuare „Pactul de Stabilitate”.

(2)

Articolul 1a din Regulamentul (CE) nr. 1080/2000 prevede numirea anuală a coordonatorului special al Pactului de Stabilitate.

(3)

Este necesar să se stabilească, în același timp cu procedura numirii, un mandat al coordonatorului special. Mandatul stabilit prin Decizia 2006/921/CE a Consiliului din 11 decembrie 2006 privind numirea coordonatorului special al Pactului de Stabilitate pentru Europa de Sud-Est (2), pentru anul 2006, este adecvat. Ca urmare a concluziilor Mesei regionale a Pactului de Stabilitate, care a avut loc la Zagreb la 10 mai 2007, a reuniunilor de miniștri și a summit-ului privind Procesul de Cooperare în Europa de Sud-Est (SEECP), care au avut loc la Zagreb la 10 și 11 mai 2007, precum și ca urmare a concluziilor Consiliului din luna mai 2007, prin care se face apel la coordonatorul special al Pactului de Stabilitate, la noul secretar general și la președinția bulgară în exercițiu a SEECP să asigure un transfer fără dificultăți și la termen de la Pactul de Stabilitate la noile structuri, acest mandat pune accentul în mod special pe cerințele tranziției către responsabilitatea regională și pe necesitatea de a asigura un transfer fără dificultăți și la termen către secretarul general al Consiliului de cooperare regională (CCR) până la încheierea mandatului.

(4)

Este necesar să se stabilească responsabilități clare și orientări în materie de coordonare și raportare,

DECIDE:

Articolul 1

Dr. Erhard BUSEK este numit prin prezenta decizie coordonator special al Pactului de Stabilitate pentru Europa de Sud-Est.

Articolul 2

Coordonatorul special îndeplinește funcțiile prevăzute la punctul 13 din Pactul de Stabilitate din 10 iunie 1999.

Articolul 3

În scopul atingerii obiectivului menționat la articolul 2, mandatul coordonatorului special este:

(a)

de a promova realizarea obiectivelor pactului în diferitele țări în care pactul se dovedește a avea o valoare adăugată și între acestea;

(b)

de a prezida Masa regională pentru Europa de Sud-Est;

(c)

de a menține legături strânse cu toți participanții și cu statele, organizațiile și instituțiile care contribuie la Pactul de Stabilitate, precum și cu inițiativele și organizațiile regionale relevante, cu scopul de a favoriza cooperarea regională și de a consolida responsabilitatea regională;

(d)

de a coopera îndeaproape cu toate instituțiile Uniunii Europene și cu statele membre ale acesteia, cu scopul de a promova rolul Uniunii Europene în cadrul pactului în conformitate cu punctele 18, 19 și 20 din Pactul de Stabilitate și de a garanta complementaritatea activității Pactului de Stabilitate cu procesul de stabilizare și de asociere;

(e)

de a se reuni periodic și în mod colectiv, după caz, cu președinții meselor de lucru pentru a asigura coordonarea strategică generală și de a funcționa ca secretariat al Mesei regionale pentru Europa de Sud-Est și al instrumentelor acesteia;

(f)

de a acționa pe baza unei liste de acțiuni prioritare, convenite în avans și în urma consultării cu participanții la Pactul de Stabilitate, care urmează a fi puse în aplicare prin intermediul Pactului de Stabilitate în prima jumătate a anului 2008, precum și de a adapta metodele de lucru și structurile Pactului de Stabilitate la cerințele tranziției către responsabilitatea regională, asigurând consecvența și utilizarea eficientă a resurselor;

(g)

de a facilita punerea în aplicare a tranziției către responsabilitatea regională în conformitate cu concluziile Mesei regionale din 30 mai 2006 și, în acest scop, de a colabora îndeaproape cu Procesul de Cooperare în Europa de Sud-Est, cu Consiliul de cooperare regională și cu Secretariatul general al acestuia; se va acorda o atenție specială instituirii Consiliului de cooperare regională și secretariatului acestuia; se va pune accentul în mod deosebit pe raționalizarea diferitelor grupuri operative și inițiative ale Pactului de Stabilitate;

(h)

de a asigura un transfer fără dificultăți și la termen către Secretariatul General al Consiliului de cooperare regională și încheierea ultimelor operațiuni administrative ale Pactului de Stabilitate.

Articolul 4

Coordonatorul special încheie un acord de finanțare cu Comisia.

Articolul 5

Activitățile coordonatorului special sunt coordonate cu cele ale Secretarului General al Consiliului/Înaltului Reprezentant pentru PESC, ale președinției Consiliului și ale Comisiei, în special în cadrul Comitetului consultativ informal. Pe teren, se menține o strânsă legătură cu președinția Consiliului, cu Comisia, cu șefii misiunilor statelor membre, cu reprezentanții speciali ai Uniunii Europene, precum și cu Oficiul Înaltului Reprezentant în Bosnia și Herțegovina și Misiunea ONU de Administrare Civilă în Kosovo.

Articolul 6

Coordonatorul special raportează, după caz, Consiliului și Comisiei. Totodată, acesta continuă să informeze periodic Parlamentul European cu privire la activitățile sale.

Articolul 7

Prezenta decizie produce efecte din ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 1 ianuarie 2008 la 30 iunie 2008.

Adoptată la Bruxelles, 19 noiembrie 2007.

Pentru Consiliu

Președintele

L. AMADO


(1)  JO L 122, 24.5.2000, p. 27. Regulament modificat prin Regulamentul (CE) nr. 2098/2003 (JO L 316, 29.11.2003, p. 1).

(2)  JO L 351, 13.12.2006, p. 19.


Comisie

23.11.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 305/30


DECIZIA COMISIEI

din 9 noiembrie 2007

de adoptare a unei specificații comune a registrului național al vehiculelor prevăzut la articolul 14 alineatele (4) și (5) din Directivele 96/48/CE și 2001/16/CE

[notificată cu numărul C(2007) 5357]

(2007/756/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva 96/48/CE a Consiliului din 23 iulie 1996 privind interoperabilitatea sistemului feroviar transeuropean de mare viteză (1), în special articolul 14 alineatele (4) și (5),

având în vedere Directiva 2001/16/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 martie 2001 privind interoperabilitatea sistemului feroviar transeuropean convențional (2), în special articolul 14 alineatele (4) și (5),

întrucât:

(1)

Atunci când statele membre autorizează punerea în funcțiune a unui material rulant, acestea trebuie să se asigure că se atribuie un cod de identificare fiecărui vehicul în parte. Acest cod trebuie apoi înregistrat într-un registru național al vehiculelor (denumit în continuare „RNV”). Acest registru trebuie să fie accesibil pentru consultare din partea reprezentanților autorizați ai autorităților competente și ai părților interesate. Diversele registre naționale trebuie să fie uniforme în ceea ce privește datele conținute, precum și formatarea acestora. Aceasta înseamnă că aceste date trebuie create pe baza unor specificații operaționale și tehnice comune.

(2)

Specificațiile comune privind RNV trebuie să fie adoptate pe baza proiectului de specificații realizat de către Agenția Feroviară Europeană (denumită în continuare „agenția”). Aceste proiecte de specificații trebuie să cuprindă, în special, definiția: conținutului, a arhitecturii funcționale și tehnice, a formatului datelor, a modurilor de operare, inclusiv a regulilor privind introducerea și consultarea datelor.

(3)

Prezenta decizie a fost pregătită pe baza Recomandării nr. ERA/REC/INT/01-2006 a agenției din 28 iulie 2006.

RNV-ul unui stat membru trebuie să conțină toate vehiculele autorizate în statul membru respectiv. Cu toate acestea, vagoanele de marfă și autoturismele nu trebuie să fie înregistrate decât în RNV-ul statului membru în care sunt puse în funcțiune pentru prima dată.

(4)

Trebuie să se folosească un formular standard pentru înregistrarea vehiculelor, confirmarea înregistrării, modificarea unor date din înregistrare, precum și confirmarea acestor modificări.

(5)

Fiecare stat membru trebuie să creeze un RNV informatizat. Toate RNV-urile trebuie să fie legate la un registru virtual central al vehiculelor (denumit în continuare „RVV”) administrat de către agenție în scopul creării unui registru al documentelor privind interoperabilitatea, prevăzut la articolul 19 din Regulamentul (CE) nr. 881/2004 al Parlamentului European și al Consiliului (3). RVV-ul trebuie să permită utilizatorilor efectuarea de căutări în toate RNV-urile printr-un singur portal, precum și să faciliteze schimbul de date între RNV-urile naționale. Cu toate acestea, din motive tehnice, legătura spre RVV nu poate fi configurată imediat. În consecință, statele membre nu trebuie să-și conecteze RNV-urile la RVV-ul central decât în momentul în care buna funcționare a RVV-ului a fost demonstrată. În acest scop, agenția va realiza un proiect-pilot.

(6)

În conformitate cu punctul 8 din procesul-verbal al ședinței nr. 40 a comitetului de reglementare instituit în conformitate cu articolul 21 din Directiva 2001/16/CE, toate vehiculele existente trebuie să fie înregistrate în RNV-ul statului membru în care au fost înregistrate în prealabil. Transferul datelor trebuie să ia în considerare o perioadă de tranziție adecvată, precum și disponibilitatea datelor.

(7)

În conformitate cu articolul 14 alineatul (4) litera (b) din Directiva 96/48/CE și cu articolul 14 alineatul (4) litera (b) din Directiva 2001/16/CE, RNV-ul trebuie ținut și actualizat de către un organism independent de orice societate feroviară. Statele membre trebuie să informeze Comisia și celelalte state membre cu privire la organismul pe care l-au desemnat în acest scop, printre altele pentru a facilita schimbul de informații între aceste organisme.

(8)

În unele state membre există un parc de vagoane exploatate pe o vastă rețea cu ecartament de 1 520 mm, un lucru obișnuit în țările din Comunitatea Statelor Independente (CSI). Aceasta a avut drept rezultat un sistem de înregistrare comun care reprezintă un element important al interoperabilității și siguranței acestei rețele cu ecartament de 1 520 mm. Această situație specifică trebuie luată în considerare și trebuie să se stabilească reguli specifice pentru a evita lipsa uniformității între obligațiile pentru același vehicul care provin din normele UE și CSI.

(9)

Regulile stabilite în anexa P la STI privind exploatarea și gestionarea traficului se aplică sistemului de numerotare a vehiculelor în scopul înregistrării în RNV. Agenția va realiza un ghid pentru aplicarea armonizată a acestor reguli.

(10)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt în conformitate cu avizul comitetului instituit în temeiul articolului 21 din Directiva 96/48/CE,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Specificațiile comune ale registrului național al vehiculelor în conformitate cu articolul 14 alineatul (5) din Directiva 96/48/CE și articolul 14 alineatul (5) din Directiva 2001/16/CE, conform prevederilor din anexă, se adoptă prin prezenta.

Articolul 2

După intrarea în vigoare a prezentei decizii, statele membre înregistrează vehiculele utilizând specificațiile comune stabilite în anexă.

Articolul 3

Statele membre înregistrează vehiculele existente în conformitate cu cele stabile în secțiunea 4 din anexă.

Articolul 4

(1)   În conformitate cu articolul 14 alineatul (4) litera (b) din Directiva 96/48/CE și cu articolul 14 alineatul (4) litera (b) din Directiva 2001/16/CE, statele membre trebuie să desemneze un organism național care va fi responsabil pentru ținerea și actualizarea registrului național al vehiculelor. Acest organism poate să fie autoritatea națională de securitate a statului membru în cauză. Statele membre trebuie să se asigure că aceste organisme cooperează și fac schimb de informații pentru a garanta comunicarea în timp util a oricărei modificări a datelor.

(2)   Statele membre trebuie să informeze Comisia și celelalte state membre, în termen de un an de la intrarea în vigoare a prezentei decizii, cu privire la organismul desemnat în conformitate cu alineatul (1).

Articolul 5

(1)   Materialul rulant pus în funcțiune pentru prima dată în Estonia, Letonia sau Lituania și care este destinat utilizării în afara Uniunii Europene în cadrul parcului de vagoane al sistemului feroviar cu ecartament de 1 520 mm trebuie să fie înregistrat în RNV și în baza de date de informații a Consiliului transportului feroviar din Comunitatea Statelor Independente. În acest caz, sistemul de numerotare cu 8 cifre va putea înlocui sistemul de numerotare specificat în anexă.

(2)   Materialul rulant pus în funcțiune pentru prima dată într-o țară terță și care este destinat utilizării în interiorul Uniunii Europene în cadrul parcului de vagoane al sistemului feroviar cu ecartament de 1 520 mm nu trebuie să fie înregistrat în RNV. Cu toate acestea, în conformitate cu articolul 14 alineatul (4) din Directiva 2001/16/CE, trebuie să fie posibilă recuperarea informațiilor enumerate la articolul 14 alineatul (5) literele (c), (d) și (e) din baza de date de informații a Consiliului transportului feroviar al CSI.

Articolul 6

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 9 noiembrie 2007.

Pentru Comisie

Jacques BARROT

Vicepreședinte


(1)  JO L 235, 17.9.1996, p. 6. Directivă modificată ultima dată prin Directiva 2007/32/CE a Comisiei (JO L 141, 2.6.2007, p. 63).

(2)  JO L 110, 20.4.2001, p. 1. Directivă modificată ultima dată prin Directiva 2007/32/CE.

(3)  JO L 164, 30.4.2004, p. 1.


ANEXĂ

1.   DATE

Lista următoare prezintă formatul propus pentru datele din RNV.

Numerotarea rubricilor urmează logica formularului de înregistrare standard propus la apendicele 4.

Pe lângă acestea, se pot adăuga câmpuri cu comentarii, precum identificarea vehiculelor care fac obiectul unei anchete (a se vedea secțiunea 3.4).

1.

Numărul european al vehiculului

Obligatoriu

Sumar

Cod de identificare numeric conform celor stabilite în anexa P la STI privind „exploatarea și gestionarea traficului” (denumit în continuare „OPE TSI”) (1).

 

Format

1.1.

Număr

12 cifre (2)

1.2.

Numărul anterior (dacă este cazul, pentru un vehicul reînmatriculat)

12 cifre (2)

2.

Statul membru și Autoritatea Națională de Securitate (ANS)

Obligatoriu

Sumar

Identificarea statului membru și a ANS în care vehiculul a fost autorizat. În cazul vehiculelor care provin din țări terțe, identificarea statului membru în care a fost autorizat.

 

Format

2.1.

Codul numeric al statului membru conform celor stabilite în anexa P a OPE TSI

Un cod din 2 cifre

2.2.

Denumirea ANS

Text

3.

An de fabricație

Obligatoriu

Sumar

Anul în care vehiculul a ieșit din uzină.

 

Format

3.

An de fabricație

AAAA

4.

Referință CE

Obligatoriu

Sumar

Referințe la declarația „CE” de verificare și la organul emitent (entitatea contractantă).

 

Format

4.1.

Data declarației

Data

4.2.

Referința CE

Text

4.3.

Numele organului emițător (entitatea contractantă)

Text

4.4.

Numărul de ordine în Registrul Comerțului

Text

4.5.

Adresa organizației, strada și numărul

Text

4.6.

Oraș

Text

4.7.

Cod de țară

ISO

4.8.

Cod poștal

Cod alfanumeric

5.

Referință la registrul materialului rulant

Obligatoriu

Sumar

Referință la entitatea responsabilă cu registrul materialului rulant (MR) (3)

 

Format

5.1.

Entitatea responsabilă cu registrul

Text

5.2.

Adresa entității, strada și numărul

Text

5.3.

Oraș

Text

5.4.

Cod de țară

ISO

5.5.

Cod poștal

Cod alfanumeric

5.6.

Adresa de e-mail

E-mail

5.7.

Referință care permite recuperarea datelor tehnice pertinente din registrul materialului rulant

Cod alfanumeric

6.

Restricții

Obligatoriu

Sumar

Toate restricțiile privind utilizarea vehiculului

 

Format

6.1.

Restricții codificate

(a se vedea apendicele 1)

Cod

6.2.

Restricții necodificate

Text

7.

Proprietar

Facultativ

Sumar

Identificarea proprietarului vehiculului

 

Format

7.1.

Denumirea organizației

Text

7.2.

Numărul de ordine în Registrul Comerțului

Text

7.3.

Adresa organizației, strada și numărul

Text

7.4.

Oraș

Text

7.5.

Cod de țară

ISO

7.6.

Cod poștal

Cod alfanumeric

8.

Posesorul

Obligatoriu

Sumar

Identificarea posesorului vehiculului

 

Format

8.1.

Denumirea organizației

Text

8.2.

Numărul de ordine în Registrul Comerțului

Text

8.3.

Adresa organizației, strada și numărul

Text

8.4.

Oraș

Text

8.5.

Cod de țară

ISO

8.6.

Cod poștal

Cod alfanumeric

8.7.

MPV – opțional

Cod alfanumeric

9.

Entitate responsabilă cu mentenanța

Obligatoriu

Sumar

Referință la entitatea responsabilă cu mentenanța (4)

 

Format

9.1.

Entitatea responsabilă cu mentenanța

Text

9.2.

Adresa entității, strada și numărul

Text

9.3.

Oraș

Text

9.4.

Cod de țară

ISO

9.5.

Cod poștal

Cod alfanumeric

9.6.

Adresă de e-mail

E-mail

10.

Retragere de pe piață

Obligatoriu, atunci când este cazul

Sumar

Data scoaterii din funcțiune și/sau a unei alte dispoziții de eliminare oficiale și codul modalității de retragere de pe piață

 

Format

10.1.

Modalitate de eliminare

(a se vedea apendicele 3)

Cod din 2 cifre

10.2.

Data retragerii de pe piață

Data

11.

Statul membru în care vehiculul este autorizat

Obligatoriu

Sumar

Lista statelor membre în care vehiculul este autorizat

 

Format

11.

Codul numeric al statului membru conform celor stabilite în anexa P.4 la OPE TSI

Listă

12.

Numărul autorizației

Obligatoriu

Sumar

Număr de autorizare armonizat pentru punerea în funcțiune, generat de ANS

 

Format

12.

Număr de autorizare

Cod alfanumeric bazat pe NIE (a se vedea apendicele 2)

13.

Autorizare de punere în funcțiune

Obligatoriu

Sumar

Data autorizării de punere în funcțiune (5) a vehiculului și valabilitatea acesteia

 

Format

13.1.

Data autorizării

Data an/lună/zi

13.2.

Autorizație valabilă până la

Data (inclusiv)

13.3.

Suspendarea autorizării

Da/Nu

2.   ARHITECTURĂ

2.1.   Legături cu alte registre

Ca o consecință a noului regim de reglementare european, numeroase registre sunt pe cale de înființare. Tabelul de mai jos ilustrează care registre și baze de date ar putea avea legături cu RNV, odată create.

Registru sau baze de date

Entitatea responsabilă

Alte entități care pot avea acces

RNV

(directivele de interoperabilitate)

EI (6)/ANS

Alte ANS/EI/IF/SF/MI/OA/OR/Posesorul/Proprietarul/AFE/OTIF

RMR

(directivele de interoperabilitate)

A se decide de către statele membre

SF/MI/ANS/AFE/OTIF/Posesorul/Ateliere

BDRMR

(ATTM STI & PEDS)

Posesorul

SF/MI/ANS/AFE/Posesorul/Ateliere

BDOVUI

(ATTM STI & PEDS)

Încă nu s-a decis

SF/MI/ANS/AFE/Posesorul/Ateliere/Utilizatorul

Registrul materialului rulant feroviar (7)

(Convenția de la Cape Town)

Grefier

Public

Registrul OTIF

(COTIF 99 – ATMF)

OTIF

Autorități competente/SF/MI/OA/OR/Posesorul/Proprietarul/AFE/OTIF Sec.

Implementarea RNV-ului nu poate aștepta dezvoltarea tuturor registrelor. În consecință, specificația RNV-ului trebuie să permită crearea ulterioară a unei interfețe cu celelalte registre. În acest scop:

RMR: se face referire la aceasta în RNV, prin menționarea entității responsabile cu RMR. Cheia pentru legătura acestor două registre va fi punctul nr. 5.7.

BDRMR: aceasta cuprinde anumite elemente „administrative” ale RNV. Specificat în cadrul PEDS al STI TAF. PEDS trebuie să ia în considerare specificația RNV-ului.

BDOVUI: aceasta cuprinde date de la BDRMR, precum și date de mentenanță. Nu se preconizează nicio legătură cu RNV.

RMPV: acesta ar trebui să fie gestionat de AFE și OTIF în colaborare (AFE pentru UE și OTIF pentru toate statele membre ale OTIF care nu sunt state membre ale UE). Posesorul este înregistrat în RNV. STI OPE specifică alte registre centrale globale (precum codurile de tipuri de vehicule, codurile de țară etc.) care ar trebui să fie gestionate de un „organism central” creat în colaborare de AFE și OTIF.

Registrul materialului rulant feroviar (Convenția de la Cape Town): acesta constă într-o înregistrare a informațiilor financiare care privesc echipamentul mobil. Acest registru poate fi dezvoltat ca urmare a conferinței diplomatice organizate în februarie 2007. Există o legătură posibilă, deoarece registrul UNIDROIT trebuie să conțină informații privind numărul și proprietarul vehiculului. Cheia pentru legătura acestor două registre va fi NEV.

Registrul OTIF: registrul OTIF va fi specificat luând în considerare prezenta decizie, precum și celelalte registre UE.

Definiția arhitecturii întregului sistem, precum și legăturile între RNV și celelalte registre vor fi specificate în așa măsură, încât să permită recuperarea informațiilor solicitate atunci când este nevoie.

2.2.   Arhitectura globală a RNV-ului european

Registrele RNV vor fi implementate prin intermediul unei soluții descentralizate. Obiectivul constă în implementarea unui motor de căutare asupra datelor distribuite, prin folosirea unei aplicații software comune, care permite utilizatorilor să recupereze datele din toate registrele locale (RL) din statele membre.

Datele RNV sunt stocate la nivel național și vor fi accesibile prin utilizarea unei aplicații web (care va dispune de o adresă de internet proprie).

Registrul virtual centralizat european al vehiculelor (RVCEV) este format din două subsisteme:

Registrul virtual al vehiculelor (RVV), care este motorul de căutare central în AFE;

Registrele naționale ale vehiculelor (RNV), și anume Registrele locale (RL) din statele membre.

Figura 1

Arhitectura RVCEV

Image

Această arhitectură se bazează pe două subsisteme complementare care permit realizarea de căutări asupra datelor stocate la nivel local în toate statele membre și constă în:

crearea de registre informatizate la nivel național și deschiderea acestora la consultarea încrucișată;

înlocuirea registrelor pe suport de hârtie prin registrele informatizate; aceasta va permite statelor membre să gestioneze și să schimbe informații cu alte state membre;

permiterea conexiunilor între RNV-uri și RVV-uri prin folosirea unor standarde și a unei terminologii comune.

Principiile fundamentale ale acestei arhitecturi sunt următoarele:

toate RNV-urile vor deveni parte integrantă a sistemului informatizat în rețea;

în momentul accesării sistemului, toate statele membre vor vizualiza datele comune;

înregistrarea dublă a datelor și posibilele erori aferente vor fi evitate odată ce RVV-ul va fi operațional;

date actualizate.

Această arhitectură va fi implementată prin următoarele etape:

adoptarea prezentei decizii;

implementarea unui proiect-pilot de către agenție, inclusiv RVV cu RNV-uri conectate la acesta a cel puțin trei state membre, inclusiv o conectare operațională a unui RNV existent prin utilizarea unui motor de traducere;

evaluarea proiectului-pilot și, dacă este cazul, actualizarea prezentei decizii;

publicarea de către agenție a specificațiilor care trebuie folosite de către statele membre pentru a-și conecta RNV-urile la RVV-ul central;

ca ultimă etapă, printr-o decizie separată și ca urmare a unei evaluării a proiectului-pilot, conectarea tuturor RNV-urilor naționale la RVV-ul central.

3.   MOD DE FUNCȚIONARE

3.1.   Utilizarea RNV-ului

RNV-ul va fi utilizat în următoarele scopuri:

înregistrarea autorizării;

înregistrarea NEV-ului atribuit vehiculelor;

căutarea de informații succinte asupra unui anumit vehicul la scară europeană;

urmărirea aspectelor juridice, precum obligațiile și informațiile juridice;

furnizarea de informații în scopul inspecțiilor, referitoare, în special, la securitate și mentenanță;

stabilirea unui contact între proprietar și posesor;

verificarea încrucișată a anumitor obligații în materie de securitate înainte de emiterea certificatului de securitate;

urmărirea unui anumit vehicul.

3.2.   Formulare de cerere

3.2.1.   Cerere de înregistrare

Formularul care trebuie folosit se găsește în apendicele 4.

Entitatea care solicită înregistrarea unui vehicul bifează căsuța intitulată „Nouă înregistrare”. Apoi completează toate informațiile necesare în prima parte a formularului, de la punctul 2 la punctul 9 și la punctul 11, după care transmite cererea la:

entitatea de înregistrare a statului membru în care vehiculul trebuie să fie înregistrat;

entitatea de înregistrare a primului stat membru în care solicitantul intenționează să utilizeze vehiculul care provine dintr-o țară terță.

3.2.2.   Înregistrarea unui vehicul și eliberarea unui număr european de vehicul

În cazul primei înregistrări, entitatea de înregistrare în cauză eliberează numărul european de vehicul.

Se poate obține un formular de înregistrare unică pentru fiecare vehicul sau un singur formular pentru un grup de vehicule din aceeași serie sau din aceeași comandă, însoțite de o listă a numerelor de vehicul.

Entitatea de înregistrare ia măsurile necesare pentru a garanta exactitudinea datelor pe care le introduce în RNV. În acest scop, entitatea de înregistrare poate solicita informații de la alte entități de înregistrare, în special atunci când entitatea care este la originea cererii de înregistrare într-un stat membru nu este stabilită în acest stat membru.

3.2.3.   Modificarea unuia sau a mai multor puncte din înregistrare

Entitatea care solicită o modificare a anumitor puncte din formularul de înregistrare al vehiculului său:

bifează căsuța intitulată „Modificare”;

completează numărul european al vehiculului real (punctul nr. 1);

bifează căsuța privind punctele modificate;

indică noul conținut al punctelor modificate, iar apoi trimite formularul la entitatea de înregistrare a oricărui stat membru în care vehiculul este înregistrat.

Utilizarea formularului standard ar putea să nu fie suficientă pentru anumite cazuri. Dacă este cazul, entitatea de înregistrare în cauză va putea utiliza documente suplimentare pe suport de hârtie sau în format electronic.

În cazul în care se schimbă posesorul, este responsabilitatea posesorului înregistrat în prezent să notifice entitatea de înregistrare, iar aceasta trebuie să notifice noului posesor modificarea înregistrării. Fostul posesor este șters din RNV și eliberat de responsabilitățile sale numai în momentul în care noul posesor a confirmat acceptarea statutului său de posesor.

În cazul schimbării proprietarului, este de responsabilitatea proprietarului înregistrat în prezent să notifice entitatea de înregistrare. Apoi, fostul proprietar va fi șters din RNV. Noul proprietar poate solicita înregistrarea coordonatelor sale în RNV.

Ca urmare a înregistrării modificărilor, ANS poate elibera un nou număr de autorizare și, în anumite cazuri, un nou NEV.

3.2.4.   Retragerea înregistrării

Entitatea care solicită retragerea înregistrării bifează căsuța intitulată „Retragere”. Apoi completează punctul nr. 10 și transmite formularul la entitatea de înregistrare a oricărui stat membru în care vehiculul este înregistrat.

Entitatea de înregistrare validează înregistrarea retragerii prin completarea datei retragerii și prin informarea entității în cauză cu privire la retragere.

3.2.5.   Autorizație în mai multe state membre

Atunci când un vehicul deja autorizat și înregistrat într-un stat membru este autorizat într-un alt stat membru, este nevoie să fie înregistrat în RNV-ul ultimului stat membru. Cu toate acestea, în acest caz, trebuie înregistrate numai datele de la punctele 1, 2, 6, 11, 12 și 13, dat fiind că numai aceste date privesc ultimele state membre.

Atât timp cât RVV-ul și legătura cu toate RNV-urile nu sunt complet operaționale, entitățile de înregistrare în cauză vor face schimb de informații pentru a verifica exactitudinea datelor privind același vehicul.

Vagoanele de marfă și autoturismele sunt înregistrate numai în RNV-ul statului membru în care sunt puse în funcțiune pentru prima dată.

3.3.   Drepturi de acces

Drepturile de acces la datele unui RNV dintr-un anumit stat membru „XX” sunt enumerate în tabelul de mai jos, în care codurile de acces sunt definite după cum urmează:

Cod de acces

Tip de acces

0

Acces interzis

1

Consultare limitată (conform condițiilor din coloana „Drepturi de consultare”)

2

Consultare nelimitată

3

Consultare și actualizare limitată

4

Consultare și actualizare nelimitată

Fiecare EI beneficiază de drepturi de acces și de actualizare complete în ceea ce privește datele din propria sa bază de date. În consecință, codul de acces utilizat este 3.

Entitate

Definiție

Drepturi de consultare

Drepturi de actualizare

Punct nr. 7

Toate celelalte puncte

EI/ANS „XX”

Entitatea de înregistrare/ANS în statul membru „XX”

Toate datele

Toate datele

4

4

Alte ANS/EI

Alte ANS și/sau entități de înregistrare

Toate datele

Niciuna

2

2

AFE

Agenția Europeană Feroviară

Toate datele

Niciuna

2

2

Posesori

Posesorul vehiculului

Toate datele vehiculelor al căror posesor este

Niciuna

1

1

Administratori de parcuri

Administrarea vehiculelor încredințate de posesor

Vehicule pentru care a fost desemnat de către posesor

Niciuna

1

1

Proprietari

Proprietarul vehiculului

Toate datele vehiculelor al căror proprietar este

Niciuna

1

1

SF

Operator feroviar

Toate datele care au la bază numărul vehiculului

Niciuna

0

1

MI

Manageri de infrastructură

Toate datele care au la bază numărul vehiculului

Niciuna

0

1

OA și OR

Organisme de verificare și audit desemnate de statele membre

Toate datele pentru vehiculele care fac obiectul unei verificări sau al unui audit

Niciuna

2

2

Alți utilizatori legitimi

Toți utilizatorii ocazionali recunoscuți de către ANS sau AFE

Durata ar putea fi limitată pentru a reflecta caracterul ocazional

Niciuna

0

1

3.4.   Arhive istorice

Toate datele din RNV trebuie păstrate timp de 10 ani de la data retragerii și anulării înregistrării unui vehicul. Datele trebuie să fie accesibile online cel puțin în primii trei ani. După trei ani, datele pot fi păstrate fie în format electronic, fie pe suport de hârtie, fie în orice alt sistem de arhivare. În cazul deschiderii unei anchete privind unul sau mai multe vehicule, în orice moment din această perioadă de 10 ani, datele privind aceste vehicule trebuie să fie păstrate după expirarea perioadei de 10 ani, dacă este cazul.

Orice modificare în RNV trebuie să fie înregistrată. Gestionarea modificărilor istorice va putea fi rezolvată prin funcții tehnice TI.

4.   VEHICULE EXISTENTE

4.1.   Conținutul datelor examinate

Toate cele 13 puncte reținute au fost examinate pentru a determina care dintre ele sunt obligatorii și care nu.

4.1.1.   Punctul nr. 1 – Numărul european al vehiculului (obligatoriu)

(a)   Vehicule care posedă deja un număr de identificare cu 12 cifre

Țări în care există un cod de țară unic: vehiculele trebuie să-și păstreze numărul actual. Numărul cu 12 cifre trebuie înregistrat ca atare, fără nicio modificare.

Țări în care există și un cod de țară principal, și un cod specific atribuit oficial:

Germania, cu codul de țară principal 80 și cu codul specific 68 pentru AAE (Ahaus Alstätter Eisenbahn);

Elveția, cu codul de țară principal 85 și cu codul specific 63 pentru BLS (Bern–Lötschberg–Simplon Eisenbahn);

Italia, cu codul de țară principal 83 și cu codul specific 64 pentru FNME (Ferrovie Nord Milano Esercizio);

Ungaria, cu codul de țară principal 55 și cu codul specific 43 pentru GySEV/ROeEE (Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Részvénytársaság/Raab-Ödenburg-Ebenfurter Eisenbahn).

Vehiculele trebuie să-și păstreze numărul actual. Numărul cu 12 cifre trebuie înregistrat ca atare, fără nicio modificare (8).

Sistemul informatic trebuie să ia în considerare ambele coduri (codul de țară principal și codul specific), deoarece se referă la aceeași țară.

(b)   Vehicule utilizate în traficul internațional fără număr de identificare cu 12 cifre

Trebuie să se aplice o procedură în două etape:

alocarea în RNV a unui număr cu 12 cifre (conform STI OPE) care va fi definit în funcție de caracteristicile vehiculului. Sistemul informatic trebuie să asocieze acest număr înregistrat cu numărul actual al vehiculului;

aplicarea fizică a numărului cu 12 cifre la vehicul în termen de 6 ani.

(c)   Vehicule utilizate în traficul național fără număr de identificare cu 12 cifre

Procedura menționată anterior poate fi aplicată, în mod voluntar, vehiculelor utilizate exclusiv în traficul național.

4.1.2.   Punctul nr. 2 – Statul membru și ANS (obligatoriu)

Punctul „Statul membru” trebuie să se refere întotdeauna la statul membru în care vehiculul este înregistrat în RNV-ul său. Punctul „ANS” se referă la entitatea care a emis autorizația de punere în funcțiune a vehiculului.

4.1.3.   Punctul nr. 3 – Anul de fabricație

Atunci când nu se cunoaște cu exactitate anul de fabricație trebuie să se introducă un an aproximativ.

4.1.4.   Punctul nr. 4 – Referința CE

În mod normal, nu există o astfel de referință pentru vehiculele existente, cu excepția câtorva materiale rulante de mare viteză. Se înregistrează numai dacă sunt disponibile.

4.1.5.   Punctul nr. 5 – Referință la RMR

Se înregistrează numai dacă sunt disponibile.

4.1.6.   Punctul nr. 6 – Restricții

Se înregistrează numai dacă sunt disponibile.

4.1.7.   Punctul nr. 7 – Proprietarul

Se înregistrează numai dacă sunt disponibile și/sau cerute.

4.1.8.   Punctul nr. 8 – Posesorul (obligatoriu)

În mod normal, disponibil și obligatoriu.

4.1.9.   Punctul nr. 9 – Entitatea responsabilă cu mentenanța

Acest punct este obligatoriu.

4.1.10.   Punctul nr. 10 – Retragerea de pe piață

Se aplică dacă este cazul.

4.1.11.   Punctul nr. 11 – Statul membru în care vehiculul este autorizat

În mod normal, vagoanele RIV, autovehiculele RIC și vehiculele care fac obiectul unor acorduri bilaterale sau multilaterale sunt înregistrate ca atare. Dacă aceste informații sunt disponibile, ele trebuie să fie înregistrate.

4.1.12.   Punctul nr. 12 – Număr de autorizare

Se înregistrează numai dacă sunt disponibile.

4.1.13.   Punctul nr. 13 – Punerea în funcțiune (obligatoriu)

Atunci când nu se cunoaște cu exactitate data punerii în funcțiune, trebuie să se introducă un an aproximativ.

4.2.   Procedură

Entitatea care a fost anterior responsabilă cu înregistrarea vehiculului trebuie să transmită toate informațiile pe care le deține la ANS sau la EI a țării în care este stabilită.

Vagoanele de marfă și autoturismele existente nu trebuie înregistrate decât în RNV-ul statului membru în care s-a aflat entitatea de înregistrare anterioară.

Dacă un vehicul existent a fost autorizat în mai multe state membre, EI care înregistrează acest vehicul trimite datele relevante la EI din celelalte state membre vizate.

ANS sau EI introduce informațiile în RNV-ul său.

NSA sau EI informează toate părțile interesate în momentul în care transferul de informații s-a încheiat. Trebuie informate cel puțin următoarele entități:

entitatea care a fost anterior responsabilă cu înregistrarea vehiculului;

posesorul;

AFE.

4.3.   Perioada de tranziție

4.3.1.   Punerea informațiilor de înregistrare la dispoziția ANS

Entitatea de înregistrare anterior responsabilă cu înregistrarea vehiculului trebuie să facă disponibile toate informațiile cerute, în conformitate cu un acord încheiat între aceasta și EI. Transferul de date trebuie efectuat cel târziu în termen de 12 luni de la decizia Comisiei. Dacă este posibil, trebuie să se efectueze pe cale electronică.

4.3.2.   Vehiculele utilizate în traficul internațional

EI al fiecărui stat membru trebuie să introducă aceste vehicule în propriul său RNV în termen de cel târziu 2 ani de la decizia Comisiei.

A se vedea, de asemenea, punctul 4.1.1 litera (b).

4.3.3.   Vehiculele utilizate în traficul național

EI al fiecărui stat membru trebuie să introducă aceste vehicule în propriul său RNV în termen de cel târziu 3 ani de la decizia Comisiei.


(1)  La 11 august 2006, Comisia a adoptat Decizia 2006/920/CE privind specificația tehnică de interoperabilitate cu privire la subsistemul „Exploatarea și gestionarea traficului” a sistemului feroviar transeuropean convențional (notificată la 14 august 2006). STI coresponzătoare pentru sistemul de mare viteză ar trebui să fie adoptat în 2007 și va utiliza același sistem de numerotare.

(2)  În conformitate cu articolul 5 alineatul (1) din prezenta decizie, se poate aplica, de asemenea, sistemul de numerotare cu 8 cifre al Consiliului transportului feroviar din Comunitatea Statelor Independente.

(3)  Registrele prevăzute la articolul 22a din Directiva 96/48/CE și articolul 24 din Directiva 2001/16/CE.

(4)  Această entitate poate fi societatea feroviară care utilizează vehiculul, un subcontractant sau posesorul.

(5)  Autorizație eliberată în conformitate cu articolul 14 din Directiva 96/48/CE sau din Directiva 2001/16/CE.

(6)  Entitatea de înregistrare (denumită în continuare „EI”) este entitatea desemnată de fiecare stat membru, în conformitate cu articolul 14 alineatul (4) litera (b) din Directiva 96/48/CE și cu articolul 14 alineatul (4) litera (b) din Directiva 2001/16/CE, pentru păstrarea și actualizarea RNV-ului.

(7)  În conformitate cu cele prevăzute în proiectul de protocol al convenției asupra intereselor internaționale în materie de echipamente mobile privind aspecte specifice materialului rulant feroviar.

(8)  Cu toate acestea, toate noile vehicule puse în funcțiune pentru AAE, BLS, FNME și GySEV/ROeEE trebuie să primească codul de țară standard.

Apendicele 1

CODIFICAREA RESTRICȚIILOR

1.   PRINCIPII

Restricțiile (caracteristicile tehnice) deja înregistrate în alte registre la care ANS-urile au acces nu trebuie să fie reluate în RNV.

Acceptarea în traficul transfrontalier se bazează pe:

informațiile codificate în numărul vehiculului;

codificarea alfabetică;

marcajul vehiculului.

În consecință, astfel de informații nu trebuie să fie reluate în RNV.

2.   STRUCTURĂ

Codurile sunt structurate pe trei niveluri:

nivelul 1: categorie de restricție

nivelul 2: tipul restricției

nivelul 3: valoarea sau specificația.

Codificarea restricțiilor

Cat.

Tip

Valoare

Nume

1

 

 

Restricție tehnică referitoare la construcție

 

1

Numeric (3)

Rază minimă de curbură în metri

 

2

Restricții privind circuitul de cale

 

3

Numeric (3)

Restricții de viteză în km/h (marcate pe vagoane și autoturisme, dar nu și pe locomotive)

2

 

 

Restricție geografică

 

1

Alfanumeric (3)

Ecartament cinematic (codificare STI WAG anexa C)

 

2

Listă codificată

Ecartamentul osiei montate

 

 

1

Ecartament variabil 1435/1520

 

 

2

Ecartament variabil 1435/1668

 

3

Fără SCC la bord

 

4

STMFE A la bord

 

5

Numeric (3)

Sistem B la bord (1)

3

 

 

Restricții legate de mediu

 

1

Listă codificată

Zona climatică EN50125/1999

 

 

1

T1

 

 

2

T2

 

 

3

T3

4

 

 

Restricții de utilizare stipulate în certificatul de autorizare

 

1

În funcție de timp

 

2

În funcție de condiții (distanța parcursă, uzură etc.)


(1)  Dacă vehiculul este echipat cu mai multe sisteme B, se indică un cod individual pentru fiecare sistem.

Codul numeric este compus din trei caractere, și anume:

1xx se folosește pentru un vehicul dotat cu un sistem de semnalare

2xx se folosește pentru un vehicul dotat cu radio

x corespunde codificării numerice din anexa B la STI SCC.

Apendicele 2

STRUCTURA ȘI CONȚINUTUL NIE

Codul pentru sistemul de numerotare armonizat, numit număr de identificare european (NIE), pentru certificatele de securitate și alte documente

Exemplu:

I

T

5

1

2

0

0

6

0

0

0

5

Cod de țară

(2 litere)

Tip de document

(2 cifre)

An de emisie

(4 cifre)

Contor

(4 cifre)

Câmp 1

Câmp 2

Câmp 3

Câmp 4

CÂMP 1 –   COD DE ȚARĂ (2 LITERE)

Sunt acele coduri publicate oficial și actualizate pe site-ul european în Ghidul stilistic interinstituțional (http://publications.europa.eu/code/en/en-5000600.htm).

Stat

Cod

Austria

AT

Belgia

BE

Bulgaria

BG

Cipru

CY

Republica Cehă

CZ

Danemarca

DK

Estonia

EE

Finlanda

FI

Franța

FR

Germania

DE

Grecia

EL

Ungaria

HU

Islanda

IS

Irlanda

IE

Italia

IT

Letonia

LV

Liechtenstein

LI

Lituania

LT

Luxemburg

LU

Norvegia

NO

Malta

MT

Țările de Jos

NL

Polonia

PL

Portugalia

PT

România

RO

Republica Slovacă

SK

Slovenia

SI

Spania

ES

Suedia

SE

Elveția

CH

Regatul Unit

UK

Codul atribuit autorităților multinaționale pentru siguranță trebuie să fie compus în același fel. În momentul de față există doar o singură autoritate: autoritatea pentru siguranță a tunelului de sub Canalul Mânecii. Se propune folosirea codului următor:

Autoritatea pentru siguranță multinațională

Cod

Autoritatea pentru siguranță a tunelului de sub Canalul Mânecii

CT

CÂMP 2 –   Tip de document (număr cu 2 cifre)

Cele două cifre permit identificarea tipului de document:

prima cifră indică clasificarea generală a documentului;

a doua cifră specifică subtipul de document.

Acest sistem de numerotare va putea fi extins dacă vor fi necesare și alte coduri. Următoarea propunere de listă cuprinde combinațiile posibile cunoscute de numere cu două cifre cărora li s-a adăugat propunerea de autorizare pentru punerea în funcțiune a vehiculelor:

Combinația numerică pentru câmpul 2

Tipul documentului

Subtipul documentului

[0 1]

Licențe

Licențe pentru SF-uri

[0 x]

Licențe

Altele

[1 1]

Certificat de siguranță

Partea A

[1 2]

Certificat de siguranță

Partea B

[1 x]

Certificat de siguranță

Altele

[2 1]

Autorizație de siguranță

Partea A

[2 2]

Autorizație de siguranță

Partea B

[2 x]

Autorizație de siguranță

Altele

[3 x]

Rezervat, de exemplu, pentru mentenanța materialului rulant, a infrastructurii etc.

 

[4 x]

Rezervat pentru organismele notificate

De exemplu, diverse tipuri de organisme notificate

[5 1] et [5 5] (1)

Autorizare de punere în funcțiune

Material rulant de tracțiune

[5 2] et [5 6] (1)

Autorizare de punere în funcțiune

Vehicule cu pasageri remorcate

[5 3] et [5 7] (1)

Autorizare de punere în funcțiune

Vagoane

[5 4] et [5 8] (1)

Autorizare de punere în funcțiune

Vehicule speciale

[6 x] … [9 x]

Rezervat (4 tipuri de documente)

Rezervat (10 subtipuri fiecare)

CÂMP 3 –   An de emisie (număr cu 4 cifre)

Acest câmp indică anul (în formatul specificat aaaa, și anume 4 cifre) în care a fost emisă autorizarea.

CÂMP 4 –   Contor

Contorul este un număr progresiv care crește cu o unitate de fiecare dată când se emite un document, indiferent dacă este vorba despre o autorizație nouă, reînnoită sau actualizată/modificată. Chiar și în cazul în care un certificat este revocat sau o autorizație este suspendată, numărul care îi corespunde nu poate fi refolosit.

În fiecare an, contorul va începe din nou de la zero.


(1)  Dacă cele 4 cifre prevăzute pentru câmpul 4 „Contor” sunt utilizate în totalitate în cursul unui an, primele două cifre ale câmpului 2 vor trece, respectiv, de la:

[5 1] la [5 5] pentru materialul rulant de tracțiune;

[5 2] la [5 6] pentru vehiculele cu pasageri remorcate;

[5 3] la [5 7] pentru vagoane;

[5 4] la [5 8] pentru vehiculele speciale.

Apendicele 3

CODIFICAREA RETRAGERILOR DE PE PIAȚĂ

Cod

Mod de retragere

Descriere

00

Niciunul

Înregistrarea vehiculului este validă.

10

Înregistrare suspendată

Niciun motiv specificat

Înregistrarea vehiculului este suspendată la cererea proprietarului sau a posesorului sau printr-o decizie a ANS sau EI.

11

Înregistrare suspendată

Vehiculul este destinat să fie stocat în stare de funcțiune ca rezervă inactivă sau strategică.

20

Înregistrare transferată

Se știe că vehiculul este reînregistrat cu un număr diferit sau de către un RNV diferit în vederea utilizării continue (complete sau parțiale) pe o rețea feroviară europeană.

30

Înregistrare anulată

Niciun motiv specificat

Înregistrarea vehiculului în vederea exploatării pe rețeaua feroviară europeană s-a încheiat fără să se fi realizat o nouă înregistrare.

31

Înregistrare anulată

Vehiculul este destinat unei utilizări continue ca vehicul feroviar în afara rețelei feroviare europene.

32

Înregistrare anulată

Vehiculul este destinat recuperării de componente/module/piese de schimb interoperabile importante sau unei reconstrucții majore.

33

Înregistrare anulată

Vehiculul este destinat scoaterii din funcțiune și eliminării materialelor (inclusiv a pieselor de schimb importante) în vederea reciclării.

34

Înregistrare anulată

Vehiculul este destinat să servească ca „material rulant istoric conservat” în vederea exploatării pe o rețea separată sau a unei expuneri statice, în afara rețelei feroviare europene.

Utilizarea codurilor

Dacă motivul retragerii de pe piață nu este specificat, codurile 10, 20 și 30 sunt utilizate pentru a indica schimbarea statutului de înregistrare.

Dacă motivul retragerii este cunoscut: codurile 11, 31, 32, 33 și 34 sunt opțiuni disponibile în baza de date a RNV-ului. Aceste coduri se bazează exclusiv pe informațiile furnizate de către posesor sau proprietar la EI.

Probleme de înregistrare

Un vehicul cu o înregistrare suspendată sau anulată nu poate fi exploatat pe rețeaua feroviară europeană cu această înregistrare.

O reactivare a înregistrării necesită o reautorizare din partea ANS, în funcție de cauza sau condițiile care au dus la suspendare și la anulare.

Un transfer de înregistrare are loc în cadrul stabilit de directivele europene în materie de aprobare a vehiculelor și de autorizare a punerii în funcțiune.

Apendicele 4

FORMULAR STANDARD PENTRU ÎNREGISTARE

Image

Image

Image

Apendicele 5

GLOSAR

Abreviere

Definiție

SCC

Sistem de control-comandă

CSI

Comunitatea statelor independente

CTIF

Convenție privind transporturile internaționale feroviare

FC

(Sistem) feroviar convențional

BD

Bază de date

CE

Comisia Europeană

RVCEV

Registrul virtual centralizat european al vehiculelor

NIE

Număr european de identificare

NE

Standard european (Euro Norm)

NEV

Numărul european al vehiculului

AFE

Agenția feroviară europeană, denumită și „agenția”

SMTFE

Sistemul de management al traficului feroviar european (European Rail Traffic Management System)

UE

Uniunea Europeană

MV

(Sistem de) mare viteză

OA

Organ de anchetă

ISO

Organizația Internațională pentru Standardizare

MI

Manager de infrastructură

INF

Infrastructură

TI

Tehnologia informației

RL

Registrul local

SM

Stat membru al Uniunii Europene

ON

Organism notificat

ANS

Autoritatea națională de securitate

RNV

Registrul național al vehiculelor

OPE (TSI)

Operarea și gestionarea traficului (TSI)

OTIF

Organizație interguvernamentală pentru transporturile internaționale feroviare

EI

Entitate de înregistrare, de exemplu, entitatea responsabilă de păstrarea și actualizarea RNV-ului

OR

Organism de reglementare

RIC

Regulamentele care guvernează utilizarea reciprocă a autovehiculelor și a furgoanelor în traficul internațional

RIV

Reglementările privind utilizarea reciprocă a vagoanelor în traficul internațional

MR sau MRT

Material rulant

BDRMR (TAF)

Baza de date de referință a materialului rulant (TAF)

SF

Societate feroviară

PEDS (TAF)

Plan european de desfășurare strategică (TAF)

ATTM (STI)

Aplicații telematice pentru transportul de mărfuri (STI)

STI

Specificații tehnice pentru interoperabilitate (STI)

MPV

Marcajul posesorului vehiculului

RMPV

Registrul marcajelor posesorului vehiculului

RVV

Registrul virtual al vehiculelor

WAG (STI)

Vagon (STI)

BDOVUI (TAF)

Baza de date operațională de vagoane și unități intermodale (TAF)


23.11.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 305/52


DECIZIA COMISIEI

din 14 noiembrie 2007

privind o contribuție financiară a Comunității la anumite măsuri în domeniul sănătății și al bunăstării animalelor și la anumite măsuri tehnice și științifice

(2007/757/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Decizia 90/424/CEE a Consiliului din 26 iunie 1990 privind anumite cheltuieli în domeniul veterinar (1), în special articolele 17 și 20,

întrucât:

(1)

Decizia 90/424/CEE stabilește procedurile care reglementează contribuțiile financiare ale Comunității la anumite măsuri veterinare specifice, inclusiv măsuri în domeniul sănătății și al bunăstării animalelor și măsuri tehnice și științifice.

(2)

În special, Comunitatea trebuie să contribuie financiar la elaborarea unei strategii de informare în domeniul sănătății și al bunăstării animalelor, care să includă realizarea unor studii necesare pentru pregătirea și dezvoltarea legislației în domeniul bunăstării animalelor. De asemenea, Comunitatea trebuie să efectueze sau să ajute statele membre sau organizațiile internaționale să efectueze demersurile tehnice și științifice necesare pentru dezvoltarea legislației comunitare veterinare și pentru dezvoltarea programelor de educație sau formare în domeniul veterinar.

(3)

Tehnologiile emergente în materie de reproducere a animalelor, precum clonarea animalelor prin transferul nucleului celulelor somatice (somatic cell nuclear transfer – SCNT), sunt utilizate în scopuri de cercetare. SCNT, a cărui utilizare este preconizată pentru reproducerea animalelor și producția de alimente în viitor, poate avea impact asupra sănătății și a bunăstării animalelor, dar are, de asemenea, o dimensiune etică și socială. Prin urmare, pe lângă consultarea care are loc în prezent cu Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară și Grupul European pentru Etică, este necesar să se realizeze un sondaj Eurobarometru pentru a se studia atitudinile consumatorilor față de posibila utilizare a SCNT în sectorul agroalimentar și, în special, nevoia de informații privind utilizarea tehnologiei în lanțul alimentar și modalitățile prin care consumatorii ar dori să fie informați. Rezultatele sondajului Eurobarometru vor oferi informațiile necesare pentru evaluarea necesităților în materie de legislație comunitară în acest domeniu. Prin urmare, acest sondaj ar trebui să beneficieze de o contribuție financiară din partea Comunității.

(4)

Prin Regulamentul (CE) nr. 1/2005 al Consiliului din 22 decembrie 2004 privind protecția animalelor în timpul transportului și al operațiunilor conexe și de modificare a Directivelor 64/432/CEE și 93/119/CE și a Regulamentului (CE) nr. 1255/97 (2) Comisiei i se solicită să stabilească o gamă nouă de temperaturi minime și maxime pentru transportul animalelor.

(5)

De asemenea, în 2004, Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară a adoptat un aviz privind standardele de microclimat în interiorul vehiculelor destinate transportului rutier de animale (3). Prin urmare, este necesar să se stabilească condițiile de temperatură în care sunt transportate animalele pe distanțe lungi în cadrul Comunității și să se realizeze un studiu în acest scop. Studiul va furniza informațiile necesare pentru pregătirea și dezvoltarea legislației în domeniul protecției animalelor. Prin urmare, acest studiu ar trebui să beneficieze de o contribuție financiară din partea Comunității.

(6)

Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu privind un plan de acțiune comunitar pentru protecția și bunăstarea animalelor 2006-2010 (4) face apel la un sprijin total acordat activităților care vizează bunăstarea animalelor desfășurate de organizații internaționale precum Organizația Mondială pentru Sănătatea Animală (OIE).

(7)

În 2005, OIE a adoptat orientări privind bunăstarea animalelor în ceea ce privește transportul rutier și maritim al animalelor, sacrificarea animalelor destinate consumului uman și eutanasierea animalelor în vederea combaterii bolilor. OIE intenționează să dezvolte orientările respective și să ia măsuri pentru a asigura punerea lor în aplicare de către țările membre ale OIE, în special oferind formare și asistență.

(8)

Activitățile de formare și comunicare preconizate de OIE sunt necesare pentru dezvoltarea legislației veterinare în vigoare și, de asemenea, pentru dezvoltarea programelor de educație și formare în domeniul veterinar în țările participante. Aceste îmbunătățiri în țările terțe răspund dorinței majorității cetățenilor europeni (5) conform căreia condițiile de bunăstare a animalelor în țările care exportă către Comunitate ar trebui să fie echivalente cu cele care se aplică în cadrul Comunității. Prin urmare, Comunitatea ar trebui să contribuie la finanțarea acestor activități.

(9)

Pătrunderea febrei catarale ovine în Belgia, Germania, Franța, Luxemburg și Țările de Jos nu are precedent. Pentru a limita consecințele negative ale unui astfel de fenomen, este necesar să se pună la dispoziția medicilor veterinari informațiile științifice de ultimă oră, pentru a îmbunătăți supravegherea clinică pasivă bazată pe identificarea rapidă și notificarea suspiciunilor, care constituie o parte esențială a planului de urgență privind febra catarală ovină.

(10)

De asemenea, OIE și Comunitatea intenționează să editeze împreună un pliant privind epidemia de febră catarală ovină din statele membre menționate, care să conțină informații de ultimă oră și să descrie politica Comunității în domeniul combaterii febrei catarale bovine. Prin urmare, ar trebui să se acorde o contribuție financiară comunitară activităților OIE și să se finanțeze editarea și publicarea pliantului menționat.

(11)

Publicarea acestui pliant va contribui semnificativ la dezvoltarea programelor necesare de educație și formare în domeniul veterinar și va constitui un instrument esențial pentru dezvoltarea programelor naționale și comunitare de supraveghere a febrei catarale ovine care reprezintă o parte importantă a legislației veterinare în materie de febră catarală ovină.

(12)

Contribuția financiară a Comunității ar trebui acordată cu condiția ca acțiunile planificate să fie realizate efectiv și să fie furnizate toate informațiile necesare.

(13)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală,

DECIDE:

Articolul 1

Se aprobă o contribuție financiară comunitară, în conformitate cu articolul 16 din Decizia 90/424/CEE, pentru un sondaj Eurobarometru privind posibila utilizare a clonării animalelor în sectorul agroalimentar, în valoare de maximum 250 000 EUR.

Articolul 2

Se aprobă o contribuție financiară comunitară, în conformitate cu articolul 16 din Decizia 90/424/CEE, pentru un studiu privind condițiile de temperatură în care sunt transportate animalele pe distanțe lungi, în valoare de maximum 300 000 EUR.

Articolul 3

Se aprobă o contribuție financiară comunitară destinată Fondului Mondial pentru Sănătatea și Bunăstarea Animalelor, în conformitate cu articolul 19 din Decizia 90/424/CEE, pentru finanțarea unor seminarii de formare privind orientările OIE referitoare la bunăstarea animalelor, organizate de Organizația Mondială pentru Sănătatea Animală (OIE), în valoare de maximum 100 000 EUR.

Articolul 4

Se aprobă o contribuție financiară comunitară destinată Organizației Mondiale pentru Sănătatea Animală, în conformitate cu articolul 19 din Decizia 90/424/CEE, pentru editarea unui număr de aproximativ 1 800 de pliante privind febra catarală ovină, echivalentă cu maximum 50 % din costurile eligibile și în valoare de maximum 10 000 EUR.

Adoptată la Bruxelles, 14 noiembrie 2007.

Pentru Comisie

Markos KYPRIANOU

Membru al Comisiei


(1)  JO L 224, 18.8.1990, p. 19. Decizie modificată ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1791/2006 (JO L 363, 20.12.2006, p. 1).

(2)  JO L 3, 5.1.2005, p. 1.

(3)  The EFSA Journal (2004), 122, 1-25, Standards for microclimate inside animal road transport vehicles (Standarde de microclimat în interiorul vehiculelor destinate transportului rutier de animale).

(4)  COM(2006) 13 final.

(5)  Eurobarometru special 270: Attitudes of EU citizens towards Animal Welfare (Atitudinea cetățenilor UE față de bunăstarea animalelor), http://ec.europa.eu/food/animal/welfare/survey/sp_barometer_aw_en.pdf, p. 32.


23.11.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 305/54


DECIZIA COMISIEI

din 15 noiembrie 2007

de autorizare a statelor membre privind prelungirea autorizațiilor provizorii acordate pentru noua substanță activă boscalid

[notificată cu numărul C(2007) 5477]

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2007/758/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva 91/414/CEE a Consiliului din 15 iulie 1991 privind introducerea pe piață a produselor de uz fitosanitar (1), în special articolul 8 alineatul (1) al patrulea paragraf,

întrucât:

(1)

În conformitate cu articolul 6 alineatul (2) din Directiva 91/414/CEE, Germania a primit în aprilie 2001 o solicitare din partea societății BASF AG în vederea includerii substanței active boscalid în anexa I la Directiva 91/414/CEE. Decizia 2002/268/CE a Comisiei (2) a confirmat că dosarul este complet și că poate fi considerat ca îndeplinind, în principiu, cerințele privind datele și informațiile din anexele II și III la directiva în cauză.

(2)

Confirmarea caracterului complet al dosarului este necesară pentru a permite examinarea detaliată a acestuia și pentru a permite statelor membre acordarea de autorizații provizorii cu o durată maximă de trei ani pentru produsele de protecție a plantelor care conțin substanța activă în cauză, cu respectarea condițiilor stabilite la articolul 8 alineatul (1) din Directiva 91/414/CEE și, în special, a celei referitoare la evaluarea detaliată a substanței active și a produsului de protecție a plantelor, ținând seama de cerințele stabilite prin directiva în cauză.

(3)

Pentru această substanță activă, efectele asupra sănătății umane și a mediului au fost evaluate în conformitate cu dispozițiile articolului 6 alineatele (2) și (4) din Directiva 91/414/CEE, pentru utilizările propuse de către solicitant. Statul membru raportor a prezentat Comisiei proiectul de raport de evaluare la data de 22 noiembrie 2002.

(4)

În urma înaintării proiectului de raport de evaluare de către statul membru raportor, s-a considerat necesară solicitarea de informații suplimentare de la solicitant. Statul membru raportor trebuie să examineze aceste informații și să transmită evaluarea sa. În consecință, examinarea dosarului este încă în curs, iar evaluarea sa nu va putea fi finalizată în termenul prevăzut în Directiva 91/414/CEE.

(5)

Deoarece evaluarea nu a evidențiat până în prezent niciun motiv de preocupare imediată, ar trebui să li se permită statelor membre prelungirea pentru o perioadă de 24 de luni a autorizațiilor provizorii acordate pentru produsele de protecție a plantelor care conțin substanța activă în cauză, în conformitate cu dispozițiile articolului 8 din Directiva 91/414/CEE, pentru a permite continuarea examinării dosarului. Se așteaptă ca evaluarea și procesul de adoptare a unei decizii privind eventuala includere a boscalidului în anexa I să poată fi finalizate în termen de 24 de luni.

(6)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt în conformitate cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Statele membre pot prelungi autorizațiile provizorii pentru produsele de protecție a plantelor care conțin boscalid pentru o perioadă care să nu depășească 24 de luni de la data adoptării prezentei decizii.

Articolul 2

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 15 noiembrie 2007.

Pentru Comisie

Markos KYPRIANOU

Membru al Comisiei


(1)  JO L 230, 19.8.1991, p. 1. Directivă modificată ultima dată prin Directiva 2007/52/CE a Comisiei (JO L 214, 17.8.2007, p. 3).

(2)  JO L 92, 9.4.2002, p. 34.


23.11.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 305/56


DECIZIA COMISIEI

din 19 noiembrie 2007

de modificare a Deciziei 2006/504/CE privind frecvența controalelor aplicabile arahidelor și produselor derivate din acestea, originare sau expediate din Brazilia, din cauza riscurilor de contaminare a produselor respective cu aflatoxine

[notificată cu numărul C(2007) 5516]

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2007/759/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 28 ianuarie 2002 de stabilire a principiilor și a cerințelor generale ale legislației alimentare, de instituire a Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară și de stabilire a procedurilor în domeniul siguranței produselor alimentare (1), în special articolul 53 alineatul (1) litera (b) punctul (ii),

întrucât:

(1)

Decizia 2006/504/CE a Comisiei (2) stabilește condițiile speciale aplicabile anumitor produse alimentare importate din anumite țări terțe din cauza riscurilor de contaminare a produselor respective cu aflatoxine.

(2)

După cum a observat Comitetul Științific pentru Alimentație, aflatoxina B1 este un puternic cancerigen genotoxic care, chiar și în doze foarte mici, crește riscul de cancer la ficat. Regulamentul (CE) nr. 1881/2006 al Comisiei din 19 decembrie 2006 de stabilire a nivelurilor maxime pentru anumiți contaminanți din produsele alimentare (3) prevede conținutul maxim permis de aflatoxine în produsele alimentare. Totuși, în anii 2005 și 2006, un număr din ce în ce mai mare de notificări prin intermediul Sistemului rapid de alertă pentru alimente și furaje (SRAFF) a indicat că acele niveluri maxime au fost depășite cu regularitate la arahide și produse derivate din acestea din Brazilia.

(3)

O astfel de contaminare constituie o amenințare pentru sănătatea publică în cadrul Comunității. Prin urmare, este necesar să se adopte măsuri speciale la nivelul Comunității.

(4)

Oficiul Alimentar și Veterinar al Comisiei (FVO) a efectuat o misiune în Brazilia din 25 aprilie până în 4 mai 2007 pentru a evalua sistemele de control existente pentru prevenirea contaminării cu aflatoxine la arahidele destinate exportului către Comunitate (4). Respectiva misiune a evidențiat faptul că există un sistem de control al arahidelor exportate către Comunitate, dar acesta nu este aplicat pe deplin. Prin urmare, sistemul actual nu asigură pe deplin îndeplinirea cerințelor relevante privind conținutul de aflatoxină din arahidele destinate exportului către Comunitate.

(5)

În interesul sănătății publice, importurile de arahide și produse derivate din acestea, din Brazilia în Comunitate, trebuie supuse prelevărilor de probe și analizelor nivelurilor de aflatoxină mai frecvent de către autoritatea competentă a statului membru importator, anterior punerii pe piață a acestor produse.

(6)

Articolul 15 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind controalele oficiale efectuate pentru a asigura verificarea conformității cu legislația privind hrana pentru animale și produsele alimentare și cu normele de sănătate animală și de bunăstare a animalelor (5) prevede stabilirea unei liste cu produse alimentare de origine non-animală și furaje care să fie supuse unor controale oficiale cu frecvență crescută, pe baza unui risc cunoscut sau imediat. Măsurile menționate la articolul 15 alineatul (5) din respectivul regulament nu se aplică înainte de anul 2008. Pentru protecția sănătății publice, este necesară stabilirea, fără întârziere, a unei frecvențe crescute a controalelor privind conținutul de aflatoxină din arahidele din Brazilia. În prezent, nu este necesar un certificat de sănătate emis de autoritățile competente din Brazilia pentru importul de arahide și produse derivate din Brazilia.

(7)

Prin urmare, Decizia 2006/504/CE a Comisiei ar trebui modificată în consecință.

(8)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Decizia 2006/504/CE se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 1 al doilea paragraf litera (a) se adaugă următoarele puncte (iii), (iv) și (v):

„(iii)

arahide încadrate la codul NC 1202 10 90 sau 1202 20 00;

(iv)

arahide încadrate la codul NC 2008 11 94 (în ambalaje directe, cu un conținut net mai mare de 1 kg) sau la codul NC 2008 11 98 (în ambalaje directe, cu un conținut net de cel mult 1 kg);

(v)

arahide prăjite încadrate la codul NC 2008 11 92 (în ambalaje directe, cu un conținut net mai mare de 1 kg) sau la codul NC 2008 11 96 (în ambalaje directe, cu un conținut net de cel mult 1 kg).”;

2.

La articolul 3 se adaugă următorul alineat (9):

„(9)   Prezentul articol nu se aplică importurilor de arahide menționate la articolul 1 al doilea paragraf litera (a) punctele (iii), (iv) și (v).”;

3.

La articolul 5 alineatul (2), litera (a) se înlocuiește cu următorul text:

„(a)

fiecare transport de produse alimentare provenit din Brazilia; cu excepția arahidelor menționate la articolul 1 al doilea paragraf litera (a) punctele (iii), (iv) și (v), pentru care prelevarea de probe se efectuează la 50 % din transporturile de arahide din Brazilia;”.

4.

La articolul 7 se adaugă următorul alineat (3):

„(3)   Prezentul articol nu se aplică importurilor de arahide menționate la articolul 1 al doilea paragraf litera (a) punctele (iii), (iv) și (v).”

Articolul 2

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 19 noiembrie 2007.

Pentru Comisie

Markos KYPRIANOU

Membru al Comisiei


(1)  JO L 31, 1.2.2002, p. 1. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 575/2006 al Comisiei (JO L 100, 8.4.2006, p. 3).

(2)  JO L 199, 21.7.2006, p. 21. Decizie modificată ultima dată prin Decizia 2007/563/CE (JO L 215, 18.8.2007, p. 18).

(3)  JO L 364, 20.12.2006, p. 5. Regulament modificat prin Regulamentul (CE) nr. 1126/2007 (JO L 255, 29.9.2007, p. 14).

(4)  Raportul misiunii desfășurate în Brazilia între 25 aprilie și 4 mai 2007 pentru a evalua sistemele de control operaționale pentru a supraveghea nivelul de contaminare cu aflatoxine la arahidele destinate exportului în Uniunea Europeană [DG (SANCO)/7182/2007 – MR].

(5)  JO L 165, 30.4.2004, p. 1. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1791/2006 al Consiliului (JO L 363, 20.12.2006, p. 1).


III Acte adoptate în temeiul Tratatului UE

ACTE ADOPTATE ÎN TEMEIUL TITLULUI V DIN TRATATUL UE

23.11.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 305/58


ACȚIUNEA COMUNĂ 2007/760/PESC A CONSILIULUI

din 22 noiembrie 2007

de modificare și prelungire a duratei de aplicare a Acțiunii comune 2005/190/PESC privind misiunea integrată a Uniunii Europene de sprijinire a statului de drept în Irak, EUJUST LEX

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

Având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 14,

întrucât:

(1)

La 7 martie 2005, Consiliul a adoptat Acțiunea comună 2005/190/PESC privind misiunea integrată a Uniunii Europene de sprijinire a statului de drept în Irak, EUJUST LEX (1).

(2)

La 25 septembrie 2007, s-a convenit în cadrul Comitetului politic și de securitate (denumit în continuare „COPS”) că misiunea EUJUST LEX ar trebui prelungită pentru o perioadă suplimentară de 18 luni după expirarea mandatului actual, la 31 decembrie 2007, până la 30 iunie 2009. Prezenta acțiune comună ar trebui să acopere prima etapă a acestei prorogări, până la 30 aprilie 2008.

(3)

La 18 iunie 2007, Consiliul a aprobat Orientările privind structura de comandă și control pentru operațiunile civile ale UE în cadrul gestionării situațiilor de criză. Aceste orientări prevăd faptul că un comandant al unei operațiuni civile exercită comanda și controlul la nivel strategic pentru planificarea și conducerea tuturor operațiunilor civile de gestionare a crizelor, sub controlul politic și conducerea strategică a COPS și a autorității generale a Secretarului General/Înaltului Reprezentant pentru PESC (denumit în continuare „SG/ÎR”). Orientările în cauză prevăd, de asemenea, faptul că directorul Capacității civile de planificare și conducere (CPCC), constituită în cadrul Secretariatului Consiliului, este în cazul tuturor operațiunilor civile de gestionare a crizelor comandantul operațiunii civile.

(4)

Structura de comandă și control menționată anterior nu aduce atingere obligațiilor contractuale ale șefului misiunii față de Comisie în ceea ce privește execuția bugetului misiunii.

(5)

Pentru prezenta misiune ar trebui activată celula de supraveghere constituită în cadrul Secretariatului Consiliului.

(6)

Acțiunea comună 2005/190/PESC ar trebui modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTA ACȚIUNE COMUNĂ:

Articolul 1

Acțiunea comună 2005/190/PESC se modifică după cum urmează:

1.

Se introduce următorul articol:

„Articolul 3a

Comandantul operațiunii civile

(1)   Directorul Capacității civile de planificare și conducere (CPCC) este comandantul operațiunii civile pentru EUJUST LEX.

(2)   Comandantul operațiunii civile exercită comanda și controlul asupra misiunii EUJUST LEX la nivel strategic, sub controlul politic și conducerea strategică a COPS și a autorității generale a SG/ÎR.

(3)   Comandantul operațiunii civile asigură punerea în aplicare corespunzătoare și eficientă a deciziilor Consiliului, precum și a deciziilor COPS, inclusiv prin emiterea de instrucțiuni la nivel strategic, după caz, adresate șefului misiunii.

(4)   Toți membrii personalului detașat rămân în totalitate sub comanda autorităților naționale ale statului sau ale instituției UE care i-a detașat. Autoritățile naționale transferă comandantului operațiunii civile controlul operațional (OPCON) asupra personalului, echipelor și unităților acestora.

(5)   Comandantului operațiunii civile îi revine în întregime responsabilitatea de a asigura îndeplinirea corespunzătoare a obligației UE de prudență și diligență.”

2.

Articolul 4 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 4

Șeful misiunii

(1)   Șeful misiunii își asumă responsabilitatea și exercită comanda și controlul asupra misiunii în teatrul de operațiuni.

(2)   Șeful misiunii exercită comanda și controlul asupra personalului, echipelor și unităților din statele participante, astfel cum au fost desemnate de către comandantul operațiunii civile, și deține responsabilitatea administrativă și logistică, inclusiv cu privire la bunurile, resursele și informațiile puse la dispoziția misiunii.

(3)   Șeful misiunii emite instrucțiuni pentru întreg personalul misiunii, inclusiv pentru Biroul de coordonare de la Bruxelles și pentru Biroul de legătură de la Bagdad, în vederea desfășurării eficiente a misiunii EUJUST LEX, și asigură coordonarea și gestionarea curentă a acesteia, urmând instrucțiunile la nivel strategic ale comandantului operațiunii civile.

(4)   Șeful misiunii răspunde de execuția bugetului misiunii. În acest scop, șeful misiunii încheie un contract cu Comisia.

(5)   Șeful misiunii răspunde de controlul disciplinar asupra personalului. În cazul personalului detașat, măsurile disciplinare sunt adoptate de către autoritatea națională sau europeană corespunzătoare.

(6)   Șeful misiunii este reprezentantul EUJUST LEX și asigură o vizibilitate adecvată a misiunii.”

3.

La articolul 6, alineatul (4) se înlocuiește cu următorul text:

„(4)   Toți membrii personalului își îndeplinesc sarcinile și acționează în interesul misiunii. Toți membrii personalului respectă principiile de securitate și standardele minime instituite prin Decizia 2001/264/CE a Consiliului din 19 martie 2001 de adoptare a regulamentului de securitate al Consiliului (2).

4.

Articolul 8 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 8

Lanțul de comandă

(1)   EUJUST LEX are un lanț de comandă unificat, specific operațiunilor de gestionare a crizelor.

(2)   COPS exercită controlul politic și conducerea strategică asupra misiunii EUJUST LEX sub autoritatea Consiliului.

(3)   Comandantul operațiunii civile, sub controlul politic și conducerea strategică a COPS și a autorității generale a SG/ÎR, este comandantul misiunii EUJUST LEX la nivel strategic și, în această calitate, emite instrucțiuni pentru șeful misiunii și îi oferă acestuia consultanță și asistență tehnică.

(4)   Comandantul operațiunii civile raportează Consiliului prin intermediul SG/ÎR.

(5)   Șeful misiunii exercită comanda și controlul asupra misiunii EUJUST LEX în teatrul de operațiuni și este direct responsabil față de comandantul operațiunii civile.”

5.

Articolul 9 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 9

Controlul politic și conducerea strategică

(1)   Sub autoritatea Consiliului, COPS exercită controlul politic și conducerea strategică a misiunii. Consiliul autorizează COPS să adopte deciziile relevante, în conformitate cu articolul 25 din Tratatul privind Uniunea Europeană. Autorizarea în cauză se referă, printre altele, la împuternicirea în vederea modificării CONOPS și OPLAN. Autorizarea se referă, de asemenea, la posibilitatea de adoptare a unor decizii ulterioare privind numirea șefului misiunii. Competențele decizionale cu privire la obiectivele misiunii și la încheierea acesteia revin în continuare Consiliului.

(2)   COPS raportează periodic Consiliului.

(3)   COPS primește periodic și după caz rapoarte din partea comandantului operațiunii civile și a șefului misiunii cu privire la chestiuni aflate în sfera lor de competență.”

6.

Articolul 10 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 10

Securitatea

(1)   În colaborare cu Oficiul de securitate al Secretariatului General al Consiliului (denumit în continuare «Oficiul de securitate al SGC»), comandantul operațiunii civile oferă șefului misiunii îndrumări cu privire la planificarea măsurilor de securitate și asigură punerea în aplicare corespunzătoare și eficientă a acestora pentru EUJUST LEX, în conformitate cu articolele 3a și 8.

(2)   Șeful misiunii răspunde de securitatea operațiunii și asigură respectarea cerințelor minime de securitate aplicabile operațiunii în cauză, în conformitate cu politica Uniunii Europene privind securitatea personalului detașat în afara UE cu atribuții operaționale în conformitate cu titlul V din Tratatul privind Uniunea Europeană și cu actele anexate la acesta.

(3)   În ceea ce privește elementele misiunii care sunt puse în aplicare în statele membre, statul membru gazdă ia toate măsurile necesare și adecvate pentru a asigura securitatea participanților și a formatorilor pe teritoriul său.

(4)   În ceea ce privește Biroul de coordonare de la Bruxelles, măsurile necesare și adecvate sunt luate de Oficiul de securitate al SGC în colaborare cu autoritățile statului membru gazdă.

(5)   În cazul în care formarea are loc într-un stat terț, UE, cu concursul statelor membre implicate, solicită autorităților statului terț să ia măsurile necesare în vederea asigurării securității participanților și a formatorilor pe teritoriul său.

(6)   EUJUST LEX dispune de un ofițer de securitate al misiunii care raportează șefului misiunii.

(7)   Șeful misiunii se consultă cu COPS cu privire la problemele de securitate care afectează desfășurarea misiunii, în conformitate cu instrucțiunile date de SG/ÎR.

(8)   Membrii personalului EUJUST LEX urmează cursuri de formare obligatorii privind securitatea, organizate de Oficiul de securitate al SGC și se supun unui control medical înainte de orice detașare sau plecare a acestora în Irak.

(9)   Statele membre depun eforturi pentru a pune la dispoziția misiunii EUJUST LEX, în special Biroului de legătură, locuri de cazare sigure, veste antiglonț și protecție personală în Irak.”

7.

Se introduce următorul articol:

„Articolul 13a

Supraveghere

Se activează celula de supraveghere pentru misiunea EUJUST LEX.”

8.

La articolul 14, al doilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Expiră la 30 aprilie 2008.”

Articolul 2

Suma de referință destinată acoperirii cheltuielilor aferente misiunii pentru perioada cuprinsă între 1 noiembrie 2006 și 30 aprilie 2008 este de 11,2 milioane EUR.

Articolul 3

Prezenta acțiune comună intră în vigoare la data adoptării sale.

Articolul 4

Prezenta acțiune comună se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 22 noiembrie 2007.

Pentru Consiliu

Președintele

M. PINHO


(1)  JO L 62, 9.3.2005, p. 37. Acțiune comună modificată ultima dată prin Acțiunea comună 2006/708/PESC (JO L 291, 21.10.2006, p. 43).

(2)  JO L 101, 11.4.2001, p. 1. Decizie modificată ultima dată prin Decizia 2007/438/CE (JO L 164, 26.6.2007, p. 24).”


23.11.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 305/61


POZIȚIA COMUNĂ 2007/761/PESC A CONSILIULUI

din 22 noiembrie 2007

de reînnoire a măsurilor restrictive instituite împotriva Coastei de Fildeș

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 15,

întrucât:

(1)

La 13 decembrie 2004, Consiliul a adoptat Poziția comună 2004/852/PESC privind măsuri restrictive împotriva Coastei de Fildeș (1) pentru a pune în aplicare măsurile instituite împotriva Coastei de Fildeș prin Rezoluția 1572 (2004) a Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite („RCSONU”).

(2)

La 23 ianuarie 2006, Consiliul a adoptat Poziția comună 2006/30/PESC (2) de reînnoire a măsurilor restrictive instituite împotriva Coastei de Fildeș prin Poziția comună 2004/852/PESC pentru o perioadă suplimentară de douăsprezece luni, precum și de completare a acestora cu măsurile restrictive instituite prin alineatul (6) din RSCONU 1643 (2005).

(3)

La 12 februarie 2007, Consiliul a adoptat Poziția comună 2007/92/PESC (3) de reînnoire a măsurilor restrictive instituite împotriva Coastei de Fildeș până la 31 octombrie 2007.

(4)

La 29 octombrie 2007, în urma reexaminării măsurilor instituite prin RCSONU 1572 (2004) și 1643 (2005), Consiliul de Securitate al Organizației Națiunilor Unite a adoptat RCSONU 1782 (2007) de reînnoire a măsurilor restrictive împotriva Coastei de Fildeș până la 31 octombrie 2008.

(5)

Măsurile instituite prin Poziția comună 2004/852/PESC și prin Poziția comună 2006/30/PESC ar trebui, prin urmare, prorogate începând de la 1 noiembrie 2007 și până la 31 octombrie 2008, pentru a pune în aplicare RCSONU 1782 (2007),

ADOPTĂ PREZENTA POZIȚIE COMUNĂ:

Articolul 1

Măsurile instituite prin Poziția comună 2004/852/PESC și prin Poziția comună 2006/30/PESC se aplică până la 31 octombrie 2008, cu excepția cazului în care Consiliul decide altfel în conformitate cu orice rezoluție viitoare relevantă a Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite.

Articolul 2

Prezenta poziție comună produce efecte de la data adoptării.

Se aplică de la 1 noiembrie 2007 până la 31 octombrie 2008.

Articolul 3

Prezenta poziție comună se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 22 noiembrie 2007.

Pentru Consiliu

Președintele

M. PINHO


(1)  JO L 368, 15.12.2004, p. 50. Poziție comună modificată ultima dată prin Decizia 2006/483/PESC (JO L 189, 12.7.2006, p. 23).

(2)  JO L 19, 24.1.2006, p. 36.

(3)  JO L 41, 13.2.2007, p. 16.


23.11.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 305/62


POZIȚIA COMUNĂ 2007/762/PESC A CONSILIULUI

din 22 noiembrie 2007

privind participarea Uniunii Europene la Organizația pentru Dezvoltarea Energetică în Peninsula Coreeană (KEDO)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 15,

întrucât:

(1)

În temeiul Poziției comune 2001/869/PESC a Consiliului din 6 decembrie 2001 privind participarea Uniunii Europene la Organizația pentru Dezvoltarea Energetică în Peninsula Coreeană (KEDO) (1), Uniunea Europeană a participat la KEDO pentru a contribui la identificarea unei soluții globale în chestiunea neproliferării nucleare în peninsula coreeană.

(2)

În temeiul Poziției comune 2006/244/PESC a Consiliului din 20 martie 2006 privind participarea Uniunii Europene la Organizația pentru Dezvoltarea Energetică în Peninsula Coreeană (KEDO) (2), Uniunea Europeană a participat la procesul de sistare a proiectului reactorului cu apă ușoară și de încetare etapizată a activităților KEDO.

(3)

Strategia UE de combatere a proliferării armelor de distrugere în masă, adoptată de Consiliul European la 12 decembrie 2003, acordă o importanță deosebită respectării de către toate părțile a dispozițiilor Tratatului de neproliferare a armelor nucleare.

(4)

Biroul executiv al KEDO a decis, în mai 2007, că activitățile viitoare ale KEDO urmează să se limiteze la apărarea intereselor sale financiare și juridice în cadrul procesului de încetare etapizată a activităților, care urmează să fie pus în aplicare cât mai curând posibil.

(5)

Între membrii biroului executiv al KEDO s-a ajuns la un consens privind continuarea cooperării în vederea punerii în aplicare a sistării proiectului reactorului cu apă ușoară și a încetării etapizate a activităților KEDO.

(6)

În acest scop, Comunitatea Europeană a Energiei Atomice (Euratom) a negociat reînnoirea aderării sale la KEDO, cu obiectivul specific de protejare a intereselor financiare și juridice ale Comunității în cadrul procesului de încetare etapizată a activităților KEDO, care urmează să fie pus în aplicare cât mai curând posibil.

(7)

Modul actual de reprezentare a Uniunii Europene în cadrul biroului executiv al KEDO ar trebui să rămână neschimbat. În această privință, Consiliul și Comisia au convenit că dacă, contrar deciziei sale din mai 2007, biroul executiv al KEDO ar aborda o chestiune nouă care nu ține de competența Euratom, Președinția Consiliului ar trebui să ia cuvântul pentru a exprima o poziție, stabilită de Consiliu, privind chestiunea respectivă.

(8)

Poziția comună 2006/244/PESC a expirat la 31 decembrie 2006 și ar trebui să fie înlocuită cu prezenta poziție comună,

ADOPTĂ PREZENTA POZIȚIE COMUNĂ:

Articolul 1

Obiectivul prezentei poziții comune este de a permite Uniunii Europene să își protejeze interesele în procesul de încetare etapizată a activităților KEDO, care urmează să fie pus în aplicare cât mai curând posibil, însă cel târziu până la 31 mai 2012.

Articolul 2

(1)   În ceea ce privește chestiunile care nu țin de competența Euratom, poziția Uniunii Europene în cadrul biroului executiv al KEDO este stabilită de Consiliu și exprimată de președinție.

(2)   Prin urmare, președinția este pe deplin asociată la lucrările biroului executiv al KEDO în conformitate cu prezenta poziție comună.

(3)   Comisia raportează în mod regulat Consiliului, anual și ori de câte ori este necesar, cu privire la situația procesului de încetare a activității, sub autoritatea Președinției, asistate de Secretarul General al Consiliului/Înaltul Reprezentant pentru PESC. Rapoartele includ informații detaliate, în special cu privire la toate măsurile luate de biroul executiv al KEDO în vederea punerii în aplicare cât mai curând posibil a încetării etapizate a activităților KEDO.

Articolul 3

(1)   Prezenta poziție comună produce efecte de la data adoptării.

Aceasta se aplică până la 31 mai 2008.

(2)   Sub rezerva articolului 4, aplicarea prezentei poziții comune se reînnoiește automat în la data de 1 iunie a fiecărui an, pentru o perioadă de un an, cu excepția cazului în care Consiliul hotărăște altfel.

Consiliul poate înceta aplicarea prezentei poziții comune în orice moment, în special dacă se constată că oricare dintre condițiile politice privind participarea Uniunii Europene în cadrul KEDO nu este respectată (obiectivul unic de încetare a activităților KEDO, participarea tuturor membrilor actuali ai KEDO, nicio contribuție financiară).

Articolul 4

Prezenta poziție comună expiră la 31 mai 2012.

Articolul 5

Prezenta poziție comună se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 22 noiembrie 2007.

Pentru Consiliu

Președintele

M. PINHO


(1)  JO L 325, 8.12.2001, p. 1.

(2)  JO L 88, 25.3.2006, p. 73.