ISSN 1830-3625

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 304

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 50
22 noiembrie 2007


Cuprins

 

I   Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare este obligatorie

Pagina

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul (CE) nr. 1354/2007 al Consiliului din 15 noiembrie 2007 de adaptare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), ca urmare a aderării Bulgariei și a României la Uniunea Europeană ( 1 )

1

 

*

Regulamentul (CE) nr. 1355/2007 al Consiliului din 19 noiembrie 2007 de adoptare a unor măsuri autonome și tranzitorii privind deschiderea unor contingente tarifare comunitare pentru importul de cârnați și anumite produse din carne originare din Elveția

3

 

*

Regulamentul (CE) nr. 1356/2007 al Consiliului din 19 noiembrie 2007 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1425/2006 de instituire a unui drept antidumping definitiv la importurile unor saci și pungi din materiale plastice originare din Republica Populară Chineză și din Thailanda și de închidere a procedurii privind importurile unor saci și pungi din materiale plastice originare din Malaezia

5

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1357/2007 al Comisiei din 21 noiembrie 2007 de stabilire a sumelor forfetare la import pentru determinarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

7

 

*

Regulamentul (CE) nr. 1358/2007 al Comisiei din 21 noiembrie 2007 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1725/2003 de adoptare a anumitor standarde internaționale de contabilitate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește Standardul internațional de raportare financiară (IFRS) 8 ( 1 )

9

 

*

Regulamentul (CE) nr. 1359/2007 al Comisiei din 21 noiembrie 2007 de stabilire a condițiilor de acordare a restituirilor speciale la export pentru unele tranșe de carne de vită și mânzat dezosată (versiune codificată)

21

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1360/2007 al Comisiei din 21 noiembrie 2007 de modificare a prețurilor reprezentative și a valorilor taxelor la import suplimentare pentru anumite produse din sectorul zahărului, stabilite de Regulamentul (CE) nr. 1109/2007 pentru anul de comercializare 2007/2008

32

 

 

II   Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare nu este obligatorie

 

 

DECIZII

 

 

Consiliu

 

 

2007/751/CE

 

*

Decizia Consiliului din 8 noiembrie 2007 privind aderarea Bulgariei și a României la Convenția cu privire la combaterea actelor de corupție care implică funcționari ai Comunităților Europene sau funcționari ai statelor membre ale Uniunii Europene, încheiată în temeiul articolului K.3 alineatul (2) litera (c) din Tratatul privind Uniunea Europeană

34

 

 

Comisie

 

 

2007/752/CE

 

*

Decizia Comisiei din 15 noiembrie 2007 de modificare a Deciziei 92/452/CEE în ceea ce privește anumite echipe de recoltare și de producere de embrioni din Canada, Noua Zeelandă și Statele Unite ale Americii [notificată cu numărul C(2007) 5457]  ( 1 )

36

 

 

III   Acte adoptate în temeiul Tratatului UE

 

 

ACTE ADOPTATE ÎN TEMEIUL TITLULUI V DIN TRATATUL UE

 

*

Acțiunea comună 2007/753/PESC a Consiliului din 19 noiembrie 2007 privind sprijinirea activităților de monitorizare și verificare ale AIEA în Republica Populară Democrată Coreeană în cadrul punerii în aplicare a Strategiei UE împotriva proliferării armelor de distrugere în masă

38

 

 

IV   Alte acte

 

 

SPAȚIUL ECONOMIC EUROPEAN

 

 

The EEA Joint Committee

 

*

Decizia nr. 63/2007 a Comitetului mixt al SEE din 15 iunie 2007 de modificare a Protocolului 31 la Acordul SEE privind cooperarea în domenii specifice în afara celor patru libertăți

43

 

*

Decizia nr. 64/2007 a Comitetului mixt al SEE din 15 iunie 2007 de modificare a Protocolului 31 la Acordul SEE privind cooperarea în domenii specifice în afara celor patru libertăți

45

 

*

Decizia nr. 65/2007 a Comitetului mixt al SEE din 15 iunie 2007 de modificare a Protocolului 31 la Acordul SEE privind cooperarea în domenii specifice în afara celor patru libertăți

47

 

*

Decizia nr. 66/2007 a Comitetului mixt al SEE din 15 iunie 2007 de modificare a Protocolului 31 la Acordul SEE privind cooperarea în domenii specifice în afara celor patru libertăți

49

 

*

Decizia nr. 67/2007 a Comitetului mixt al SEE din 29 iunie 2007 de modificare a Protocolului 31 la Acordul SEE privind cooperarea în domenii specifice în afara celor patru libertăți

51

 

*

Decizia nr. 68/2007 a Comitetului mixt al SEE din 15 iunie 2007 de modificare a Protocolului 31 la Acordul SEE privind cooperarea în domenii specifice în afara celor patru libertăți

52

 

*

Decizia nr. 69/2007 a Comitetului mixt al SEE din 15 iunie 2007 de modificare a Protocolului 31 la Acordul SEE privind cooperarea în domenii specifice în afara celor patru libertăți

53

 

*

Decizia nr. 70/2007 a Comitetului mixt al SEE din 29 iunie 2007 de modificare a Protocolului 31 la Acordul SEE privind cooperarea în domenii specifice în afara celor patru libertăți

54

 

*

Decizia nr. 71/2007 a Comitetului mixt al SEE din 29 iunie 2007 de modificare a Protocolului 31 la Acordul SEE privind cooperarea în domenii specifice în afara celor patru libertăți

56

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


I Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare este obligatorie

REGULAMENTE

22.11.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 304/1


REGULAMENTUL (CE) NR. 1354/2007 AL CONSILIULUI

din 15 noiembrie 2007

de adaptare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), ca urmare a aderării Bulgariei și a României la Uniunea Europeană

(Text cu relevanță pentru SEE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Actul de aderare din 2005, în special articolul 56,

întrucât:

(1)

În temeiul articolului 56 din Actul de aderare din 2005, în cazul în care actele instituțiilor adoptate înainte de aderare necesită adaptări ca urmare a aderării și aceste adaptări nu au fost prevăzute în actul de aderare sau în anexele la acesta, Consiliul adoptă actele necesare, cu excepția cazului în care Comisia a adoptat actul original.

(2)

Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), de înființare a Agenției Europene pentru Produse Chimice (1) a fost adoptat înainte de aderarea Bulgariei și a României la Uniunea Europeană și, drept urmare, necesită adaptări.

(3)

În consecință, ar trebui modificată definiția substanțelor care beneficiază de un regim tranzitoriu, astfel încât substanțele produse sau comercializate în Bulgaria și România înainte de aderarea acestora la Uniunea Europeană să fie supuse acelorași condiții ca și substanțele produse sau comercializate în celelalte state membre,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

La articolul 3 alineatul (20), literele (b) și (c) se înlocuiesc cu următorul text:

„(b)

a fost produsă în Comunitate sau în țările care au aderat la Uniunea Europeană la 1 ianuarie 1995, la 1 mai 2004 sau la 1 ianuarie 2007, dar nu a fost introdusă pe piață de către producător sau importator nici măcar o dată în cursul celor 15 ani care precedă intrarea în vigoare a prezentului regulament, cu condiția ca producătorul sau importatorul să dețină documente justificative în acest sens;

(c)

a fost introdusă pe piață de către producător sau importator, în Comunitate sau în țările care au aderat la Uniunea Europeană la 1 ianuarie 1995, la 1 mai 2004 sau la 1 ianuarie 2007 înainte de intrarea în vigoare a prezentului regulament și a fost considerată ca fiind notificată în conformitate cu articolul 8 alineatul (1) prima liniuță din Directiva 67/548/CEE, dar nu corespunde definiției unui polimer astfel cum este formulată în prezentul regulament, cu condiția ca producătorul sau importatorul să dețină documente justificative în acest sens;”.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 15 noiembrie 2007.

Pentru Consiliu

Președintele

M. de Lurdes RODRIGUES


(1)  JO L 396, 30.12.2006, p. 1.


22.11.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 304/3


REGULAMENTUL (CE) NR. 1355/2007 AL CONSILIULUI

din 19 noiembrie 2007

de adoptare a unor măsuri autonome și tranzitorii privind deschiderea unor contingente tarifare comunitare pentru importul de cârnați și anumite produse din carne originare din Elveția

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 133,

având în vedere propunerea Comisiei,

întrucât:

(1)

Comunitatea și Elveția convin că acele concesii comerciale privind cârnații și anumite produse din carne, acordate anterior de Elveția numai anumitor state membre, în temeiul unor acorduri bilaterale preexistente încheiate între acele state membre și Elveția, ar trebui consolidate în cadrul Acordului dintre Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană privind comerțul cu produse agricole (1) (denumit în continuare „acordul”), care a fost aprobat prin Decizia 2002/309/CE, Euratom a Consiliului și a Comisiei (2) și a intrat în vigoare la 1 iunie 2002. Consolidarea acestor concesii va avea loc în paralel cu o creștere a preferințelor pentru cârnați și anumite produse din carne. Aceasta include deschiderea de noi contingente tarifare comunitare pentru importul diferitor produse de la codurile NC ex 0210 19 50, ex 0210 19 81, ex 1601 00 și ex 1602 49 19, originare din Elveția.

(2)

Procedurile bilaterale pentru adaptarea concesiilor din anexele 1 și 2 la acord vor necesita timp. Pentru a asigura faptul că beneficiul contingentelor este disponibil până la intrarea în vigoare a adaptării respective, este oportun să se deschidă contingentele tarifare în cauză, cu titlu autonom și tranzitoriu, de la 1 ianuarie 2008 până la 31 decembrie 2009. Acest lucru va asigura suficient timp pentru finalizarea de către părți atât a procedurilor bilaterale, cât și a măsurilor ulterioare de punere în aplicare.

(3)

Normele detaliate de punere în aplicare a prezentului regulament și, în special, dispozițiile necesare pentru gestionarea contingentului ar trebui adoptate în conformitate cu procedura menționată la articolul 24 alineatul (2) din Regulamentul (CEE) nr. 2759/75 al Consiliului din 29 octombrie 1975 privind organizarea comună a piețelor în sectorul cărnii de porc (3).

(4)

Pentru a fi eligibile în scopul de a beneficia de aceste contingente tarifare, produsele ar trebui să fie originare din Elveția, în conformitate cu normele menționate la articolul 4 din acord,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

(1)   Pentru perioada cuprinsă între 1 ianuarie și 31 decembrie se deschide anual, cu titlu autonom și tranzitoriu, un contingent tarifar comunitar scutit de taxe vamale cu numărul de ordine 09.4180, pentru produsele și cantitățile enumerate în anexă și originare din Elveția. Acesta se deschide de la 1 ianuarie 2008 și expiră la 31 decembrie 2009.

(2)   Regulile de origine aplicabile produselor menționate la alineatul (1) sunt cele menționate la articolul 4 din acord.

Articolul 2

Normele detaliate de punere în aplicare a prezentului regulament se adoptă în conformitate cu procedura menționată la articolul 24 alineatul (2) din Regulamentul (CEE) nr. 2759/75.

Articolul 3

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 19 noiembrie 2007.

Pentru Consiliu

Președintele

L. AMADO


(1)  JO L 114, 30.4.2002, p. 132. Acord modificat ultima dată prin Decizia nr. 1/2007 a Comitetului mixt pentru agricultură (JO L 173, 3.7.2007, p. 31).

(2)  Decizia Consiliului și a Comisiei privind Acordul de cooperare științifică și tehnologică, din 4 aprilie 2002, privind încheierea a șapte acorduri cu Confederația Elvețiană (JO L 114, 30.4.2002, p. 1).

(3)  JO L 282, 1.11.1975, p. 1. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1913/2005 (JO L 307, 25.11.2005, p. 2).


ANEXĂ

Codul NC

Denumirea mărfurilor

Taxa aplicabilă

Cantitate în tone

(greutatea netă a produsului)

ex 0210 19 50

Jambon, în saramură, fără os, îmbrăcat într-o vezică sau într-un maț artificial

0

1 900

ex 0210 19 81

Bucată de cotlet fără os, în saramură și afumată

ex 1601 00

Cârnați și produse similare din carne, din organe sau din sânge; preparate alimentare pe baza acestor produse: din animalele de la pozițiile 0101-0104, altele decât porcii mistreți

ex 0210 19 81

ex 1602 49 19

Gât de porc, în saramură și uscat la aer, întreg, bucăți sau tăiat în felii subțiri


22.11.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 304/5


REGULAMENTUL (CE) NR. 1356/2007 AL CONSILIULUI

din 19 noiembrie 2007

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1425/2006 de instituire a unui drept antidumping definitiv la importurile unor saci și pungi din materiale plastice originare din Republica Populară Chineză și din Thailanda și de închidere a procedurii privind importurile unor saci și pungi din materiale plastice originare din Malaezia

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 384/96 al Consiliului din 22 decembrie 1995 privind protecția împotriva importurilor care fac obiectul unui dumping din partea țărilor care nu sunt membre ale Comunității Europene (1) („regulamentul de bază”),

având în vedere articolul 2 din Regulamentul (CE) nr. 1425/2006 al Consiliului (2),

având în vedere propunerea Comisiei prezentată după consultarea Comitetului consultativ,

întrucât:

A.   PROCEDURA ANTERIOARĂ

(1)

Prin Regulamentul (CE) nr. 1425/2006, Consiliul a instituit o taxă antidumping definitivă la importurile în Comunitate ale unor saci și pungi din materiale plastice care intră sub incidența codurilor NC ex 3923 21 00 (cod TARIC 3923210020), ex 3923 29 10 (cod TARIC 3923291020) și ex 3923 29 90 (cod TARIC 3923299020), originare din Republica Populară Chineză („RPC”) și Thailanda. Ca urmare a numărului mare de părți cooperante, s-a constituit un eșantion de producători-exportatori chinezi și thailandezi și niveluri individuale de taxe de la 4,8 % la 14,3 % au fost impuse societăților incluse în eșantion, în timp ce celorlalte societăți care au cooperat, dar care nu au fost incluse în eșantion, li s-a atribuit un nivel al taxei de 8,4 % pentru RPC și 7,9 % pentru Thailanda. Au fost impuse niveluri de taxe de 28,8 % pentru RPC și de 14,3 % pentru Thailanda societăților care fie nu s-au făcut cunoscute, fie nu au cooperat la anchetă.

(2)

Articolul 2 din Regulamentul (CE) nr. 1425/2006 prevede că, în cazul în care un producător-exportator nou din RPC sau din Thailanda furnizează Comisiei suficiente elemente de probă pentru a stabili că:

(i)

nu a exportat în Comunitate produsele menționate la articolul 1 alineatul (1) din regulamentul respectiv în cursul perioadei de anchetă (cuprinsă între 1 aprilie 2004 și 31 martie 2005) (primul criteriu);

(ii)

nu este afiliat cu niciun exportator și niciun producător din RPC sau din Thailanda care face obiectul măsurilor antidumping instituite prin regulamentul respectiv (al doilea criteriu); și

(iii)

a exportat efectiv produsul în cauză în Comunitate după perioada de anchetă pe care se bazează măsurile sau că și-a asumat o obligație contractuală irevocabilă privind exportul în Comunitate a unei cantități importante de produs (al treilea criteriu),

articolul 1 din regulamentul menționat poate fi modificat prin acordarea către noul producător-exportator a nivelului taxei aplicabile societăților cooperante care nu sunt incluse în eșantion, respectiv 8,4 % pentru societățile chinezești și 7,9 % pentru societățile thailandeze.

B.   CERERI ALE NOILOR PRODUCĂTORI-EXPORTATORI

(3)

Nouă societăți (șase chinezești și trei thailandeze) au solicitat acordarea aceluiași tratament care se aplică societăților cooperante la ancheta inițială si care nu sunt incluse în eșantion („tratament rezervat noilor producători-exportatori”).

(4)

A fost efectuată o examinare pentru a determina dacă solicitanții întrunesc criteriile pentru acordarea tratamentului rezervat noilor producători-exportatori, astfel cum este prevăzut la articolul 2 din Regulamentul (CE) nr. 1425/2006, verificând dacă:

nu au exportat în Comunitate produsele descrise la articolul 1 alineatul (1) din regulamentul respectiv în cursul perioadei de anchetă (cuprinsă între 1 aprilie 2004 și 31 martie 2005);

nu sunt afiliate cu niciun exportator sau producător din RPC sau Thailanda care face obiectul măsurilor antidumping instituite prin regulamentul menționat; și

au exportat efectiv produsul în cauză în Comunitate după perioada de anchetă pe care se bazează măsurile sau dacă și-au asumat o obligație contractuală irevocabilă privind exportul în Comunitate a unei cantități importante de produs.

(5)

Un formular de cerere a fost trimis tuturor celor nouă solicitanți, cărora li s-a cerut, de asemenea, să furnizeze dovezi prin care să demonstreze că îndeplinesc cele trei criterii menționate anterior.

(6)

Societăților care îndeplinesc aceste trei criterii li se poate acorda nivelul taxei aplicabile societăților cooperante care nu sunt incluse în eșantion, respectiv 8,4 % pentru societățile chinezești și 7,9 % pentru cele thailandeze, prin modificarea anexelor I și II la Regulamentul (CE) nr. 1425/2006.

(7)

Patru societăți (două chinezești și două thailandeze), care au solicitat tratament de producător-exportator, nu au răspuns la formularul de cerere trimis. Prin urmare, nu a fost posibil să se verifice dacă aceste societăți îndeplinesc criteriile prevăzute la articolul 2 din Regulamentul (CE) nr. 1425/2006 și cererea acestora a trebuit să fie respinsă.

(8)

Două societăți au transmis informații care s-au dovedit a fi incomplete. Prin urmare, nu a fost posibil să se verifice dacă aceste societăți îndeplinesc criteriile prevăzute la articolul 2 din Regulamentul (CE) nr. 1425/2006 și cererea acestora a trebuit să fie respinsă.

(9)

S-a constatat că o societate chineză era afiliată cu o societate care face obiectul măsurilor antidumping impuse prin Regulamentul (CE) nr. 1425/2006 și, prin urmare, solicitarea sa de acordare a tratamentului de nou producător-exportator a fost respinsă deoarece nu respecta unul dintre criteriile enumerate mai sus.

(10)

Solicitarea altei societăți chinezești a fost respinsă, deoarece nu dispunea de mijloace de producție proprii și, prin urmare, nu ar fi putut fi considerată drept un producător-exportator.

(11)

Probele furnizate de producătorul-exportator rămas (o societate thailandeză) sunt considerate suficiente pentru a i se acorda nivelul taxei aplicabile societăților cooperante care nu sunt cuprinse în eșantion (respectiv 7,9 % pentru societățile thailandeze) și, în consecință, pentru a o adăuga pe lista producătorilor-exportatori din anexa II („anexa”) la Regulamentul (CE) nr. 1425/2006.

(12)

Solicitanții care au cooperat, precum și industria comunitară, au fost informați cu privire la constatările examinării și au avut posibilitatea de a-și prezenta observațiile.

(13)

Toate argumentele și comunicările făcute de părțile interesate au fost analizate și luate în considerare în mod corespunzător, unde a fost cazul.

C.   CLARIFICARE ȘI RECTIFICARE

(14)

S-a adus în atenția serviciilor Comisiei faptul că formula „grosimea unei pungi” ar putea cauza confuzie în momentul derulării procedurilor vamale. Prin urmare, s-a decis să se recurgă la prezentul regulament în vederea clarificării acestui aspect, precum și pentru a rectifica o referință eronată figurând în articolul 2 din Regulamentul (CE) nr. 1425/2006,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul (CE) nr. 1425/2006 se modifică după cum urmează:

(i)

articolul 1 alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 1

(1)   Se instituie o taxă antidumping definitivă la importurile unor saci și pungi din materiale plastice care conțin cel puțin 20 % din greutate polietilenă și foițe de o grosime care nu depășește 100 micrometri (μm), originare din Republica Populară Chineză și Thailanda și încadrate la codurile NC ex 3923 21 00, ex 3923 29 10 și ex 3923 29 90 (coduri TARIC 3923210020, 3923291020 și 3923299020).”;

(ii)

articolul 2, în loc de trimiterea „articolul 1 alineatul (3)”

se citește trimiterea „articolul 1 alineatul (2)”;

(iii)

în anexa II, următoarea societate se introduce în lista producătorilor din Thailanda după „K. INTERNATIONAL PACKAGING CO., LTD”:

Societatea

Localitatea

„POLY PLAST (THAILANDA) CO., LTD

Samutsakorn”

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 19 noiembrie 2007.

Pentru Consiliu

Președintele

L. AMADO


(1)  JO L 56, 6.3.1996, p. 1. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 2117/2005 (JO L 340, 23.12.2005, p. 17).

(2)  JO L 270, 29.9.2006, p. 4.


22.11.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 304/7


REGULAMENTUL (CE) NR. 1357/2007 AL COMISIEI

din 21 noiembrie 2007

de stabilire a sumelor forfetare la import pentru determinarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 3223/94 al Comisiei din 21 decembrie 1994 de stabilire a normelor de aplicare a regimului de import pentru fructe și legume (1), în special articolul 4 alineatul (1),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 3223/94 prevede, ca urmare a rezultatelor negocierilor comerciale multilaterale din Runda Uruguay, criteriile pentru stabilirea de către Comisie a sumelor forfetare la import din țările terțe, pentru produsele și termenele menționate în anexa acestuia.

(2)

În conformitate cu criteriile menționate anterior, sumele forfetare la import trebuie stabilite la nivelurile prevăzute în anexa la prezentul regulament,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Sumele forfetare la import prevăzute la articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 3223/94 sunt stabilite așa cum este indicat în tabelul din anexă.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 22 noiembrie 2007.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 21 noiembrie 2007.

Pentru Comisie

Jean-Luc DEMARTY

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 337, 24.12.1994, p. 66. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 756/2007 (JO L 172, 30.6.2007, p. 41).


ANEXĂ

la Regulamentul Comisiei din 21 noiembrie 2007 de stabilire a sumelor forfetare la import pentru determinarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

(EUR/100 kg)

(Cod NC)

Codul țărilor terțe (1)

Suma forfetară la import

0702 00 00

IL

125,5

MA

50,6

MK

46,0

TR

87,1

ZZ

77,3

0707 00 05

JO

196,3

MA

55,0

TR

80,6

ZZ

110,6

0709 90 70

MA

51,5

TR

92,6

ZZ

72,1

0709 90 80

EG

336,4

ZZ

336,4

0805 20 10

MA

68,0

ZZ

68,0

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

63,0

HR

55,3

IL

81,7

TR

76,2

UY

83,0

ZZ

71,8

0805 50 10

AR

63,9

TR

99,6

ZA

54,7

ZZ

72,7

0808 10 80

AR

87,7

BR

82,0

CA

88,9

CL

86,0

CN

86,8

MK

30,6

US

101,3

ZA

81,4

ZZ

80,6

0808 20 50

AR

48,9

CN

46,6

TR

110,8

ZZ

68,8


(1)  Nomenclatorul țărilor, astfel cum este stabilit de Regulamentul (CE) nr. 1833/2006 al Comisiei (JO L 354, 14.12.2006, p. 19). Codul „ZZ” reprezintă „alte origini”.


22.11.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 304/9


REGULAMENTUL (CE) NR. 1358/2007 AL COMISIEI

din 21 noiembrie 2007

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1725/2003 de adoptare a anumitor standarde internaționale de contabilitate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește Standardul internațional de raportare financiară (IFRS) 8

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 19 iulie 2002 privind aplicarea standardelor internaționale de contabilitate (1), în special articolul 3 alineatul (1),

întrucât:

(1)

Prin Regulamentul (CE) nr. 1725/2003 (2) au fost adoptate anumite standarde și interpretări internaționale, existente la 14 septembrie 2002.

(2)

La 30 noiembrie 2006, Consiliul pentru standarde internaționale de contabilitate (International Accounting Standards Board – IASB) a publicat Standardul internațional de raportare financiară (IFRS) 8 Segmente operaționale, denumit în continuare „IFRS 8”. IFRS 8 stabilește cerințele pentru divulgarea informațiilor cu privire la segmentele operaționale ale unei entități. IFRS 8 înlocuiește Standardul internațional de contabilitate (IAS) 14 Raportare pe segmente.

(3)

În urma consultării Grupului de experți tehnici (GET) din cadrul Grupului consultativ european pentru raportarea financiară (EFRAG) s-a confirmat că standardul IFRS 8 îndeplinește criteriile tehnice necesare adoptării, stabilite la articolul 3 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1606/2002.

(4)

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 1725/2003 ar trebui modificat în consecință.

(5)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului de reglementare în domeniul contabilității,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

În anexa la Regulamentul (CE) nr. 1725/2003 se inserează Standardul

„internațional de raportare financiară (IFRS) 8 Segmente operaționale”, în conformitate cu dispozițiile anexei la prezentul regulament.

Articolul 2

Fiecare întreprindere pune în aplicare standardul IFRS 8, în conformitate cu dispozițiile anexei la prezentul regulament, cel târziu cu începere din prima zi a exercițiului financiar 2009.

Articolul 3

Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 21 noiembrie 2007.

Pentru Comisie

Charlie McCREEVY

Membru al Comisiei


(1)  JO L 243, 11.9.2002, p. 1.

(2)  JO L 261, 13.10.2003, p. 1. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 611/2007 (JO L 141, 2.6.2007, p. 49).


ANEXĂ

STANDARDE INTERNAȚIONALE DE RAPORTARE FINANCIARĂ

IFRS 8

IFRS 8 — Segmente operaționale

„Se permite reproducerea în Spațiul Economic European. Toate drepturile rezervate în afara SEE, cu excepția dreptului de reproducere în vederea utilizării în scopuri personale sau în alte scopuri legale. Mai multe informații se pot obține pe site-ul IASB: www.iasb.org”

STANDARD INTERNAȚIONAL DE RAPORTARE FINANCIARĂ NR. 8

Segmente operaționale

PRINCIPIU DE BAZĂ

1.

O entitate are obligația de a furniza informații care să permită celor care consultă situațiile sale financiare să evalueze natura și efectele financiare ale activităților comerciale în care este implicată și mediile economice în care își desfășoară activitatea.

DOMENIUL DE APLICARE

2.

Prezentul IFRS se aplică la:

(a)

rapoartele financiare separate sau individuale ale unei entități:

(i)

ale cărei titluri de creanță sau instrumente de capitaluri proprii sunt negociate pe o piață publică (o bursă de valori națională sau străină sau o piață extrabursieră, inclusiv piețele locale și regionale); sau

(ii)

care raportează sau se află în proces de raportare a situațiilor sale financiare către o comisie a valorilor mobiliare sau către o altă organizație de reglementare cu scopul de a emite orice tip de instrumente pe o piață publică; și

(b)

rapoartele financiare consolidate ale unui grup cu o societate-mamă:

(i)

ale cărei titluri de creanță sau instrumente de capitaluri proprii sunt negociate pe o piață publică (o bursă de valori națională sau străină sau o piață extrabursieră, inclusiv piețele locale și regionale); sau

(ii)

care raportează sau se află în proces de raportare a situațiilor sale financiare către o comisie a valorilor mobiliare sau către o altă organizație de reglementare cu scopul de a emite orice tip de instrumente pe o piață publică.

3.

Dacă o entitate care nu este obligată să aplice prezentul IFRS alege să furnizeze informații cu privire la segmente care nu sunt în conformitate cu prezentul IFRS, aceasta nu poate descrie informațiile ca fiind informații pe segmente.

4.

Dacă un raport financiar conține atât declarațiile financiare consolidate ale unei societăți-mamă care este inclusă în domeniul de activitate a prezentului IFRS, cât și declarațiile financiare separate ale societății-mamă, informațiile pe segmente sunt solicitate doar în situațiile financiare consolidate.

SEGMENTE OPERAȚIONALE

5.

Segmentul operațional este o componentă a unei entități:

(a)

care se angajează în activități comerciale din care pot rezulta venituri și cheltuieli (inclusiv venituri și cheltuieli legate de tranzacțiile cu alte componente ale aceleiași entități);

(b)

ale cărei rezultate sunt revizuite periodic de către directorul operativ responsabil, pe de o parte, cu luarea deciziilor în cadrul entității cu privire la resursele care vor fi alocate segmentului și, pe de altă parte, cu evaluarea activității acestuia; și

(c)

pentru care sunt disponibile informații financiare punctuale.

Segmentul operațional poate fi implicat în activități comerciale din care încă nu a realizat venituri, de exemplu, operațiunile de înființare (start-up) pot fi segmente operaționale înainte de a realiza venituri.

6.

Nu orice parte a unei entități constituie neapărat un segment operațional sau parte a unui segment operațional. De exemplu, sediul unei corporații sau unele departamente funcționale pot să nu aducă venituri sau pot să aducă venituri care sunt doar suplimentare pentru activitățile entității și, prin urmare, nu reprezintă segmente operaționale. În scopul prezentului IFRS, planurile de beneficii postangajare nu sunt segmente operaționale.

7.

Termenul „directorul operativ responsabil de luarea deciziilor” se referă la o funcție și nu indică neapărat un gestionar cu o titulatură specifică. Această funcție constă în alocarea resurselor și evaluarea randamentului segmentelor operaționale ale unei entități. De multe ori, directorul operativ responsabil de luarea deciziilor în cadrul unei entități este responsabilul-șef executiv sau responsabilul-șef operațional, însă această funcție poate reuni, de exemplu, un grup de directori executivi sau alte categorii de personal.

8.

Pentru multe entități, cele trei caracteristici ale segmentelor operaționale descrise la alineatul 5 identifică în mod clar segmentele operaționale ale acestora. Totuși, entitatea poate realiza rapoarte în care activitățile comerciale ale acesteia sunt prezentate în mai multe moduri. Dacă directorul operativ responsabil de luarea deciziilor utilizează mai mult de un set de informații pe segmente, alți factori pot identifica un singur set de componente care să alcătuiască segmentele operaționale ale unei entități, inclusiv natura activităților comerciale ale fiecărei componente, existența gestionarilor responsabili pentru acestea și informațiile prezentate consiliului director.

9.

În general, fiecărui segment operațional îi corespunde un gestionar al segmentului care răspunde în mod direct față de directorul operativ responsabil de luarea deciziilor și păstrează contactul periodic cu aceasta, pentru a discuta activitățile de operare, rezultatele financiare, prognozele sau planurile pentru segmentul respectiv. Termenul „gestionar al segmentului” identifică o funcție și nu neapărat un manager cu o titulatură specifică. De asemenea, directorul operativ responsabil de luarea deciziilor poate fi gestionarul segmentului pentru anumite segmente operaționale. Același manager poate funcționa ca gestionar de segment pentru mai multe segmente operaționale. În cazul în care caracteristicile de la punctul 5 se aplică mai multor seturi de componente ale unei organizații, însă gestionarii segmentului nu răspund decât pentru un singur set, setul respectiv de componente alcătuiește segmentele operaționale.

10.

Caracteristicile prevăzute la punctul 5 se pot aplica mai multor seturi de componente care se suprapun, pentru care răspund gestionarii. Organigrama rezultată se mai numește uneori și structură organizatorică de tip matrice. De exemplu, în cadrul unor entități, unii gestionari răspund pentru diferite linii de produse și servicii din întreaga lume, în timp ce alți gestionari răspund pentru zone geografice specifice. Directorul operativ responsabil cu luarea deciziilor revizuiește periodic rezultatele de exploatare ale ambelor seturi de componente, iar informațiile financiare sunt disponibile, de asemenea, pentru fiecare set de componente. În această situație, entitatea trebuie să stabilească, făcând referire la principiul de bază, care set de componente alcătuiește segmentele operaționale.

SEGMENTE RAPORTABILE

11.

Entitatea trebuie să raporteze în mod separat informațiile cu privire la fiecare segment operațional care:

(a)

a fost identificat în conformitate cu punctele 5-10 sau cu rezultatele agregării a două sau mai multe astfel de segmente în conformitate cu punctul 12; și

(b)

depășește pragul stabilit la punctul 13.

Punctele 14-19 menționează alte situații în care trebuie raportate informații separate cu privire la un segment operațional.

Criterii de agregare

12.

Deseori segmentele operaționale prezintă rezultate financiare asemănătoare pe termen lung, dacă acestea au caracteristici economice asemănătoare. De exemplu, dacă pentru două segmente operaționale caracteristicile economice sunt asemănătoare, se așteaptă marje brute medii asemănătoare pe termen lung. Două sau mai multe segmente operaționale pot fi agregate într-un singur segment operațional, dacă agregarea respectă principiul de bază al prezentului IFRS, dacă segmentele prezintă caracteristici economice asemănătoare și dacă segmentele se aseamănă în fiecare dintre următoarele privințe:

(a)

natura produselor și a serviciilor;

(b)

natura proceselor de producție;

(c)

tipul sau categoria de client pentru produsele și serviciile acestora;

(d)

metodele utilizate pentru distribuirea produselor sau pentru furnizarea serviciilor; și

(e)

acolo unde este cazul, natura cadrului de reglementare, de exemplu, serviciile bancare, de asigurări sau cele publice.

Pragurile cantitative

13.

Entitatea trebuie să raporteze separat informațiile cu privire la segmentul operațional care se înscrie în limitele oricăruia dintre următoarele praguri cantitative:

(a)

veniturile sale raportate, inclusiv vânzările către clienții externi și vânzările sau transferurile între segmente, reprezintă cel puțin 10 % din veniturile interne și externe combinate ale tuturor segmentelor operaționale;

(b)

valoarea absolută a profitului sau a pierderii raportate de entitate reprezintă cel puțin 10 % din valoarea absolută cea mai mare dintre: (i) profitul raportat combinat al tuturor segmentelor operaționale care nu au raportat o pierdere: și (ii) pierderile raportate combinate ale tuturor segmentelor operaționale care au raportat o pierdere;

(c)

activele entității reprezintă cel puțin 10 % din activele însumate ale tuturor segmentelor operaționale.

Segmentele operaționale care nu se înscriu în limitele niciunuia din pragurile cantitative menționate mai sus pot fi considerate raportabile și comunicate separat, în cazul în care conducerea consideră că informațiile cu privire la segmentul respectiv pot fi utile utilizatorilor declarațiilor financiare.

14.

Pentru a produce un segment raportabil, o entitate poate combina informațiile cu privire la segmentele operaționale care nu ating pragurile cantitative cu informațiile cu privire la alte segmente operaționale care nu ating pragurile cantitative doar dacă segmentele operaționale respective au caracteristici economice asemănătoare și au în comun majoritatea criteriilor de agregare incluse în lista de la punctul 12.

15.

Dacă venitul extern total raportat de segmentele operaționale constituie mai puțin de 75 % din venitul entității, trebuie identificate segmente operaționale suplimentare în calitate de segmente raportabile (chiar dacă nu îndeplinesc criteriile de la punctul 13) până se include în segmentele raportabile cel puțin 75 % din venitul entității.

16.

Informațiile cu privire la activitățile comerciale și segmentele operaționale care nu sunt raportabile trebuie combinate și comunicate într-o categorie numită „restul segmentelor”, în mod separat față de punctele de ajustare din cadrul ajustărilor solicitate de punctul 28. Trebuie descrise sursele venitului incluse în categoria „restul segmentelor”.

17.

În cazul în care conducerea consideră că un segment operațional identificat ca segment raportabil în perioada imediat precedentă capătă o importanță tot mai mare, trebuie să se continue raportarea informațiilor cu privire la segmentul respectiv în mod separat în perioada în desfășurare, chiar dacă nu mai îndeplinește criteriile de raportabilitate de la punctul 13.

18.

Dacă un segment operațional este identificat ca fiind un segment raportabil în perioada în desfășurare, conform pragurilor cantitative, datele de segment pentru perioada precedentă, prezentate în scop comparativ, trebuie enunțate din nou pentru a reflecta noul segment raportabil ca segment separat, chiar dacă segmentul respectiv nu a îndeplinit criteriile de raportabilitate de la punctul 13 în perioada precedentă, mai puțin în cazul în care informațiile necesare nu sunt disponibile, iar costul dezvoltării acestora ar fi excesiv.

19.

Poate exista o limită practică a numărului de segmente raportabile pe care o entitate le raportează în mod separat, dincolo de care informațiile privind segmentul devin prea detaliate. Deși nu s-a stabilit o limită exactă, pe măsură ce numărul segmentelor raportabile conform punctelor 13-18 crește peste 10, entitatea trebuie să considere dacă s-a atins limita practică.

FURNIZAREA DE INFORMAȚII (CERINȚE DE RAPORTARE)

20.

O entitate are obligația de a furniza informații care să permită celor ce consultă rapoartele financiare ale acesteia să evalueze natura și efectele financiare ale activităților comerciale în care este implicată și mediile economice în care își desfășoară activitatea.

21.

Pentru ca principiul de la punctul 20 să aibă efect, entitatea trebuie să furnizeze următoarele informații pentru fiecare perioadă în care se prezintă o declarație de venit:

(a)

informații generale, conform celor descrise la punctul 22;

(b)

informații privind profitul sau pierderea segmentului raportat, inclusiv veniturile specificate și cheltuielile incluse în profitul sau pierderea segmentului raportat, activele segmentului, pasivele segmentului și baza de măsurare, conform celor descrise la punctele 23-27; și

(c)

ajustările totalurilor veniturilor segmentului, ale profitului sau ale pierderii segmentului raportat, ale activelor segmentului, ale pasivelor segmentului și ale altor elemente materiale din segment, cu valorile corespunzătoare ale entității, conform celor descrise la punctul 28.

Ajustările valorilor bilanțului pentru segmentele raportabile cu valorile bilanțului entității sunt solicitate pentru fiecare dată la care se prezintă bilanțul. Informațiile pentru perioadele precedente trebuie reluate, conform celor descrise la punctele 29 și 30.

Informații generale

22.

O entitate are obligația de a furniza următoarele informații generale:

(a)

factorii utilizați pentru a identifica segmentele raportabile ale entității, inclusiv baza de organizare (de exemplu, dacă a ales conducerea să organizeze entitatea în jurul diferențelor dintre produse și servicii, zone geografice, cadre de reglementare sau o combinație de factori și dacă segmentele operaționale au fost agregate); și

(b)

tipurile de produse și servicii din care își extrage venitul fiecare segment raportabil.

Informații privind profitul sau pierderile, activele și pasivele

23.

Entitatea trebuie să raporteze măsura profitului sau a pierderii și totalul activelor pentru fiecare segment raportabil. Entitatea trebuie să raporteze măsura pasivelor pentru fiecare segment raportabil, dacă această valoare este furnizată periodic directorului operativ responsabil de luarea deciziilor. De asemenea, entitatea trebuie să furnizeze următoarele informații cu privire la fiecare segment raportabil, dacă valorile specificate sunt incluse în măsura profitului sau a pierderilor segmentului, revizuită de directorul operativ responsabil de luarea deciziilor sau sunt altfel furnizate periodic directorul operativ responsabil de luarea deciziilor, chiar dacă nu sunt incluse în măsura profitului sau a pierderii segmentului:

(a)

venituri de la clienți externi;

(b)

venituri din tranzacții cu alte segmente operaționale ale aceleiași entități;

(c)

venituri din dobânzi;

(d)

cheltuieli cu dobânzile;

(e)

depreciere și amortizare;

(f)

elemente materiale ale venitului și ale cheltuielilor furnizate conform punctului 86 al IAS 1 Prezentarea declarațiilor financiare;

(g)

dobânzile realizate de entitate din profitul sau pierderile societăților asociate și ale asociațiilor în participațiune, înregistrate prin metoda punerii în echivalență;

(h)

cheltuielile sau veniturile asociate cu impozitul pe profit; și

(i)

elementele materiale neplătite în numerar, altele decât deprecierea și amortizarea.

Entitatea trebuie să raporteze venitul din dobândă în mod separat față de cheltuielile din dobândă pentru fiecare segment raportabil, cu excepția cazului în care majoritatea veniturilor segmentului derivă din dobânzi, iar directorul operativ responsabil de luarea deciziilor se bazează în principal pe venitul net realizat din dobânzi pentru a evalua randamentul segmentului și pentru a lua decizii privind resursele care vor fi alocate segmentului. În această situație, entitatea poate raporta venitul net din dobânzi al segmentului din cadrul cheltuielilor sale cu dobânzile și poate comunica realizarea acestei informări.

24.

Entitatea trebuie să furnizeze următoarele informații cu privire la segmentul raportabil, dacă valorile specifice sunt incluse în măsura activelor segmentului revizuite de directorul operativ responsabil de luarea deciziilor sau sunt furnizate periodic în alt mod directorului operativ responsabil de luarea deciziilor, chiar dacă nu sunt incluse în măsura activelor segmentului:

(a)

valoarea investiției în societăți asociate și asociații în participațiune furnizată de metoda punerii în echivalență; și

(b)

valorile adăugărilor la activele pe termen lung (1), altele decât instrumentele financiare, creanțele privind impozitul amânat, creanțele privind beneficiile de după angajare (a se vedea IAS 19 Beneficiile angajatului punctele 54-58) și drepturile care decurg din contractele de asigurări.

MĂSURĂTORI

25.

Valoarea fiecărui element raportat din segment trebuie să fie măsura raportată directorul operativ responsabil de luarea deciziilor cu scopul de a lua decizii cu privire la alocarea resurselor pentru segmentul respectiv și evaluarea randamentului acestuia. Adaptările și eliminările realizate pentru pregătirea declarațiilor unei entități financiare și alocărilor veniturilor, cheltuielilor și profiturilor sau pierderilor trebuie incluse în stabilirea profitului sau a pierderii segmentului raportat numai dacă sunt incluse în măsura profitului sau a pierderii segmentului, care este utilizată de directorul operativ responsabil de luarea deciziilor. În mod asemănător, trebuie raportate pentru segmentul respectiv numai acele active și pasive care sunt incluse în măsurările profitului sau pierderii segmentului care sunt utilizate de directorul operativ responsabil de luarea deciziilor. Dacă valorile sunt alocate profitului sau pierderii segmentului raportat, activelor sau pasivelor, valorile respective trebuie alocate în funcție de criterii rezonabile.

26.

Dacă directorul operativ responsabil de luarea deciziilor folosește doar o măsură a profitului sau a pierderilor unui segment operațional, respectiv a activelor sau a pasivelor segmentului, pentru a evalua randamentul segmentului și pentru a decide modul de alocare a resurselor, a profitului și a pierderilor, activele și pasivele sunt raportate la acele măsuri. Dacă directorul operativ responsabil de luarea deciziilor folosește mai mult de o singură măsură pentru profitul și cheltuielile segmentului operațional și pentru activele sau pasivele segmentului, măsurile raportate sunt acelea despre care conducerea consideră că au fost determinate conform principiilor de măsurare cele mai coerente cu cele folosite la măsurarea valorilor corespunzătoare în situațiile financiare ale entității.

27.

O entitate oferă o explicație a evaluărilor profitului și ale pierderilor segmentului, ale activelor și ale pasivelor segmentului pentru fiecare segment raportabil. O entitate prezintă cel puțin următoarele:

(a)

baza de justificare pentru orice tranzacție între segmentele raportabile;

(b)

natura oricărei diferențe între măsurările profitului sau ale pierderilor segmentelor raportabile și profitul sau pierderile entității înainte de cheltuielile cu taxa pe venit sau operațiuni discontinue (dacă nu sunt evidente din compensările descrise la punctul 28). Aceste diferențe se pot datora inclusiv politicilor contabile și politicilor de alocare a costurilor apărute la nivel central a căror descriere se impune în vederea înțelegerii informațiilor despre segmentul raportat;

(c)

natura oricăror diferențe între măsurările activelor segmentului raportat și activele entității (dacă nu sunt evidente din compensările descrise la punctul 28). Aceste diferențe pot include politici contabile și politici de alocare a activelor folosite în comun, care sunt necesare pentru o înțelegere a informațiilor despre segmentul raportat;

(d)

natura oricăror diferențe între măsurările pasivelor segmentelor raportate și pasivele entității (dacă nu sunt evidente din compensările descrise la punctul 28). Aceste diferențe pot include politici contabile și politici de alocare a pasivelor folosite în comun care sunt necesare pentru înțelegerea informațiilor despre segmentul raportat;

(e)

natura oricăror schimbări față de perioadele anterioare în metodele de măsurare folosite pentru a determina profitul sau pierderile segmentului raportat și efectul, dacă există, a acestor schimbări asupra evaluării profitului sau a pierderilor segmentului;

(f)

natura și efectele oricăror alocări asimetrice ale segmentelor raportabile. De exemplu, o entitate poate aloca cheltuieli de depreciere unui segment fără a aloca activele de depreciere corespunzătoare acelui segment.

Reconcilieri ale datelor

28.

O entitate furnizează reconcilieri ale datelor pentru toate categoriile următoare:

(a)

totalul veniturilor segmentelor raportabile față de veniturile entității;

(b)

totalul măsurilor profitului sau ale pierderilor segmentelor raportabile față de profitul sau pierderile entității înainte de cheltuielile de impozit (impozit pe venit) și operațiilor discontinue. Totuși, dacă o entitate alocă segmentelor raportabile elemente precum cheltuieli de impozit (impozit pe venit), entitatea poate compensa totalul evaluărilor profitului sau ale pierderilor segmentului față de profitul sau pierderile entității după aceste elemente;

(c)

totalul activelor segmentelor raportabile față de activele entității;

(d)

totalul pasivelor segmentelor raportabile față de pasivele entității, dacă pasivele entității sunt raportate conform punctului 23;

(e)

totalul valorilor segmentelor raportabile pentru fiecare alt element material al informațiilor prezentate față de valoarea corespunzătoare pentru entitate.

Toate elementele de compensare materială sunt identificate și descrise separat. De exemplu, suma fiecărei reconcilieri materiale necesare pentru compensarea profitului sau a pierderilor segmentului raportabil față de profitul sau pierderile entității generate de politici contabile diferite sunt identificate și descrise separat.

Reluarea informațiilor raportate anterior

29.

Dacă o entitate modifică structura organizării sale interne într-un mod care cauzează modificarea compunerii segmentelor sale raportabile, informațiile corespunzătoare pentru perioadele anterioare, inclusiv perioadele intermediare, trebuie enunțate din nou, cu excepția cazului în care informația nu este disponibilă și costul pentru a o dezvolta este excesiv. Hotărârea dacă informația nu este disponibilă și costul dezvoltării ei este excesiv trebuie luată pentru fiecare element individual al notificării. Pentru fiecare modificare a componenței segmentelor sale raportabile, entitatea hotărăște dacă trebuie reluat elementul respectiv al informației despre segment pentru perioadele anterioare.

30.

Dacă o entitate a modificat structura organizării sale interne într-un mod care cauzează modificarea componenței segmentelor sale raportabile și dacă informațiile despre segment pentru perioadele anterioare, inclusiv perioadele intermediare, nu sunt enunțate din nou pentru a reflecta modificările, entitatea prezintă în anul în care schimbarea are loc informațiile despre segment pentru perioada curentă atât pe baza de segmentare veche, cât și pe cea nouă, cu excepția cazului în care informația necesară nu este disponibilă și costul dezvoltării ei este excesiv.

INFORMAREA ASUPRA TUTUROR ASPECTELOR ACTIVITĂȚII UNEI ENTITĂȚII

31.

Punctele 32-34 se aplică tuturor entităților care fac subiectul prezentei norme IFRS, inclusiv acele entități care au un singur segment raportabil. Anumite activități comerciale ale unor entități nu sunt organizate pe baza diferențelor în produsele și serviciile asemănătoare sau diferențe în zonele geografice ale operațiunilor. Astfel de segmente raportabile ale acestor entități pot raporta venituri provenite dintr-o gamă largă de produse și servicii diferite esențial sau mai mult de unul dintre segmentele lor raportabile pot oferi produse și servicii aceleași în esență. În mod similar, segmentele raportabile ale unei entități pot deține active în diferite zone geografice și pot raporta venituri de la clienți din diferite zone geografice sau mai mult de unul dintre segmentele sale raportabile pot opera în aceeași zonă geografică. Informațiile solicitate la punctele 32-34 sunt oferite numai dacă nu sunt oferite ca parte a informațiilor segmentului de raportat cerute de prezenta normă IFRS.

Informații despre produse și servicii

32.

O entitate raportează veniturile de la clienții externi pentru fiecare produs și serviciu sau fiecare grup de produse sau servicii similare, cu excepția cazului în care informația necesară nu este disponibilă și costul dezvoltării ei este excesiv, caz în care acel fapt trebuie comunicat. Suma de venituri raportată este bazată pe informațiile financiare folosite pentru producerea situațiilor financiare ale entității.

Informații despre zonele geografice

33.

O entitate trebuie să raporteze următoarele informații geografice, cu excepția cazului în care informația necesară nu este disponibilă și costul dezvoltării ei este excesiv:

(a)

veniturile de la clienții externi (i) atribuite țării de domiciliu a entității și (ii) atribuite tuturor țărilor străine din care entitatea obține venituri. Dacă veniturile de la clienții externi atribuite unei singure țări străine sunt materiale, aceste venituri sunt declarate separat. O entitate prezintă baza pentru atribuirea veniturilor de la clienți externi la țări individuale;

(b)

activele pe termen lung (2), altele decât instrumentele financiare, active de impozit amânate, active de beneficii postangajare și drepturi provenind din contractele de asigurare (i) localizate în țara de domiciliu a entității și (ii) localizate în toate țările străine în care entitatea deține active. Dacă activele dintr-o anumită țară străină sunt materiale, acele active sunt prezentate separat.

Valorile raportate sunt bazate pe informații financiare folosite pentru a produce situațiile financiare ale entității. Dacă informațiile necesare nu sunt disponibile și costul dezvoltării lor este excesiv, acel fapt este specificat. O entitate poate oferi, în plus față de informația cerută de prezentul punct, subtotaluri de informații geografice despre grupuri de țări.

Informații despre clienții importanți

34.

O entitate oferă informații despre gradul în care se bazează pe clienții importanți. Dacă veniturile din tranzacții cu un singur client extern se ridică la 10 % sau mai mult din veniturile entității, entitatea prezintă acest fapt, suma totală a veniturilor obținute de la fiecare astfel de partener și identitatea segmentului sau a segmentelor care raportează veniturile. Entitatea nu prezintă identitatea unui client important sau suma veniturilor pe care fiecare segment în realizează de la acel client. În înțelesul prezentei norme IFRS, un grup de entități cunoscut unei entități de raportare ca fiind în control comun se consideră un singur client și un guvern (național, statal, provincial, teritorial, local sau străin), și entitățile cunoscute entității de raportare ca fiind sub controlul acelui guvern se consideră un singur client.

DISPOZIȚII TRANZITORII ȘI DATA EFECTIVĂ A INTRĂRII ÎN VIGOARE

35.

O entitate aplică prezentul IFRS în declarațiile sale anuale pentru perioade începând la sau după 1 ianuarie 2009. Aplicările anterioare sunt premise. Dacă o entitate aplică prezenta normă IFRS în declarațiile sale financiare pentru o perioadă dinainte de 1 ianuarie 2009, ea trebuie să menționeze acest fapt.

36.

Informații despre segment pentru anii anteriori care sunt raportate drept informații comparative pentru anul inițial al cererii sunt înregistrate din nou pentru a fi conforme cerințelor prezentului IFRS, cu excepția cazului în care informațiile necesare nu sunt disponibile și costul dezvoltării lor este excesiv.

RETRAGEREA STANDARDULUI INTERNAȚIONAL DE CONTABILITATE IAS 14

37.

Prezenta normă IFRS înlocuiește IAS 14 Raportarea segmentelor.


(1)  Pentru activele clasificate conform unei prezentări de lichidități, activele pe termen lung sunt activele care includ sume care se preconizează a fi recuperate în mai mult de 12 luni de la data bilanțului.

(2)  Pentru activele clasificate conform unei prezentări de lichidități, activele pe termen lung sunt activele care includ sume care se preconizează a fi recuperate în mai mult de 12 luni de la data bilanțului.

Anexa A

Definiție

Prezenta anexă face parte din normele IFRS.

Segment operațional

Un segment operațional este o componentă a unei entități:

(a)

care desfășoară activități comerciale din care pot rezulta venituri și cheltuieli (inclusiv venituri și cheltuieli legate de tranzacții cu alte componente ale aceleiași entități);

(b)

ale cărei rezultate de exploatare sunt revăzute cu regularitate de către directorul operativ responsabil de luarea deciziilor în cadrul entității privind resursele care vor fi alocate segmentului și evaluarea randamentului acestuia; și

(c)

pentru care sunt disponibile informații financiare punctuale.

Anexa B

Amendamente la alte norme IFRS

Amendamentele din prezenta anexă se aplică la perioade anuale începând la sau după 1 ianuarie 2009. Dacă o entitate aplică prezenta normă IFRS pentru o perioadă anterioară, aceste amendamente se aplică pentru acea perioadă anterioară. În alineatele modificate, textul nou este subliniat, iar textul șters este hașurat.

B1

Trimiterile la IAS 14 Raportarea pe segmente sunt modificate cu IFRS 8 Segmente operaționale la următoarele puncte:

punctul 20 din IAS 27 Declarații financiare centralizate și individuale;

punctul 130 litera (d) punctul (i) din IAS 36 Deprecierea activelor.

B2

În IFRS 5 Active pe termen lung destinate vânzării și operațiunilor discontinue, punctul 41 se modifică după cum urmează:

„41.

O entitate menționează următoarele informații în note în perioada în care un activ pe termen lung (sau un grup de decizie) a fost fie clasificat ca ținut pentru vânzare, fie vândut:

(d)

dacă este cazul, segmentul raportabil în care activul pe termen lung (sau grupul decizional) este prezentat conform IAS 14 Raportarea pe segmente IFRS 8 Segmente operaționale .”

B3

În IFRS 6 Exploatarea și evaluarea resurselor minerale, punctul 21 se modifică după cum urmează:

21.

O entitate hotărăște o politică contabilă pentru alocarea exploatării și evaluării activelor în unități generatoare de lichidități sau grupuri de unități generatoare de lichidități în scopul evaluării acestor active pentru depreciere. Fiecare unitate generatoare de lichidități sau grup de unități generatoare de lichidități căruia i se alocă un activ de exploatare și de evaluare nu este mai mare decât un segment bazat fie pe formatul raportării primare, fie pe cel al raportării secundare a entității un segment operațional stabilit conform IAS 14 Raportarea pe segmente IFRS 8 Segmente operaționale .

B4

La IAS 2 Stocurile, punctele 26 și 29 sunt modificate după cum urmează:

„26.

De exemplu, stocurile folosite într-un segment de afacere operațional pot fi utile entității în alt mod față de același tip de stocuri folosite în alte segmente de afacere operaționale. Totuși, diferențierea între locația geografică a stocurilor (sau între normele de impozitare corespunzătoare), considerată separat, nu este suficientă pentru a justifica folosirea diferitelor formule de cost.”

„29.

Stocurile sunt de obicei înregistrate element cu element, după valoarea netă realizabilă. Totuși, în anumite condiții, se pot grupa elemente similare sau legate între ele. Acesta poate fi situația cu elementele de stoc aparținând aceleiași linii de producție, care au scopuri sau utilizatori finali similari, sunt produse și scoase pe piață în aceleași zone geografice și nu pot fi evaluate practic separat de alte elemente din acea linie de producție. Nu este oportun să se înregistreze stocurile pe baza unei clasificări a stocurilor, de exemplu, produse finite sau toate stocurile dintr-un anumit segment operațional industrial sau geografic. Furnizorii de servicii acumulează în general costuri pentru fiecare serviciu pentru care este taxat un preț individual de vânzare. În consecință, fiecare astfel de serviciu este tratat ca element individual.”

B5

La IAS 7 Situațiile fluxurilor de numerar punctul 50 este modificat după cum urmează:

„50.

Informații suplimentare pot fi relevante pentru utilizatori pentru a înțelege poziția financiară și lichiditatea unei entități. Menționarea acestor informații, împreună cu un comentariu din partea conducerii societății, este încurajată și poate include:

(d)

suma fluxurilor de numerar provenite din activitățile financiare, operaționale și de investiții ale fiecărui segment de industrie și geografic raportat raportabil (a se vedea IAS 14 Raportarea pe segmente IFRS 8 Segmente operaționale ).”

B6

La IAS 19 Beneficiile angajaților, exemplul pentru ilustrarea punctului 115 se modifică după cum urmează:

„Exemplu pentru ilustrarea punctului 115

O entitate suspendă un segment de afaceri operațional, iar angajații segmentului suspendat nu mai câștigă alte beneficii…”

B7

La IAS 33 Rezultatul pe acțiune, punctul 2 se înlocuiește după cum urmează:

2.

Prezentul standard se aplică la:

(a)

declarațiile financiare separate și individuale ale unei entități:

(i)

ale cărei acțiuni ordinare sau potențial ordinare sunt negociate pe o piață publică (bursă de valori internă sau externă sau piață extrabursieră, inclusiv piețe locale sau regionale); sau

(ii)

care înregistrează sau este în proces de completare a declarațiilor financiare cu o comisie de securitate sau alte organizații de reglementare în scopul emiterii de acțiuni ordinare pe piața publică; și

(b)

declarațiile financiare centralizate ale unui grup cu o societate-mamă:

(i)

ale cărei acțiuni ordinare sau potențial ordinare sunt negociate pe o piață publică (bursă de valori internă sau externă sau piață extrabursieră, inclusiv piețe locale sau regionale); sau

(ii)

care înregistrează sau este în proces de completare a declarațiilor financiare cu o comisie de securitate sau alte organizații de reglementare în scopul emiterii de acțiuni ordinare pe piața publică.

B8

La IAS 34 Raportările financiare intermediare, punctul 16 se modifică după cum urmează:

16.

O entitate include cel puțin următoarele informații, în notele situațiilor sale financiare intermediare, dacă sunt materiale și dacă nu sunt menționate în altă parte în raportul financiar intermediar. Informațiile trebuie raportate în mod normal pe o bază anuală. Totuși, entitatea prezintă orice evenimente sau tranzacții materiale pentru înțelegerea perioadei curente intermediare:

(g)

următoarele informații venitul și rezultatul segmentului pentru segmente de afaceri sau segmente geografice, oricare este baza primară a entității segmentului de raportat despre segment (prezentarea informațiilor datelor despre segment este necesară în raportul financiar intermediar al unei entități doar dacă IAS 14 Raportarea pe segmente IFRS 8 Segmente operaționale solicită ca entitatea să menționeze informațiile datele despre segment în situațiile financiare anuale):

(i)

venituri provenite de la clienți externi, dacă sunt incluse în evaluarea profitului sau a pierderilor segmentului revizuite de directorul operativ responsabil cu luarea deciziilor sau, în caz contrar, oferite în mod regulat către directorul operativ responsabil cu luarea deciziilor;

(ii)

veniturile intersegmentale, dacă sunt incluse în evaluarea profitului sau a pierderilor segmentului revizuite de directorul operativ responsabil cu luarea deciziilor sau, în caz contrar, oferite în mod regulat către directorul operativ responsabil cu luarea deciziilor;

(iii)

o măsurare a profitului sau a pierderilor segmentului;

(iv)

activele totale pentru care există o schimbare materială față de suma menționată în ultima situație financiară anuală;

(v)

o descriere a diferențelor față de ultima situație financiară anuală pe baza segmentării sau pe baza evaluării profitului sau a pierderilor segmentului;

(vi)

o compensare a totalului de evaluări ale profitului sau ale pierderilor segmentelor de raportat față de profitul sau pierderile entității de dinaintea cheltuielilor de impozitare (impozit pe venit) și a operațiilor discontinue. Totuși, dacă o entitate alocă segmentelor raportabile elemente precum cheltuielile de impozitare (impozit pe venit), entitatea poate compensa totalul evaluării profitului sau pierderilor segmentului față de profitul sau pierderile obținute după această alocare. Elementele de compensare materială sunt identificate și descrise separat în compensarea respectivă;

…”

B9

IAS 36 Deprecierea activelor se modifică după cum este descris mai jos.

Punctul 80 se modifică după cum urmează:

80.

În scopul testării deprecierii, fondul comercial obținut prin asocierea unor societăți este alocat, de la data achiziției, către fiecare dintre unitățile generatoare de numerar ale cumpărătorului sau grupuri de unități generatoare de numerar, care se dorește să beneficieze de sinergiile combinației, indiferent dacă alte active sau pasive ale societății achiziționate sunt atribuite acelor unități sau grupuri de unități. Fiecare unitate sau grup de unități căreia fondul comercial îi este astfel alocat trebuie:

(b)

să nu fie mai mare decât un segment operațional bazat fie pe formatul de raportare primar sau secundar al entității determinat conform IAS 14 Raportarea pe segmente IFRS 8 Segmente operaționale .

Punctul 129 se modifică după cum urmează:

129.

O entitate care raportează informații despre segment conform IAS 14 Raportarea pe segmente IFRS 8 Segmente operaționale menționează următoarele pentru fiecare segment raportabil bazat pe formatul de raportare primar al unei entități:

La punctul 130, litera (c) punctul (ii) și litera (d) punctul (ii) se modifică după cum urmează:

130.

litera (c) punctul (ii)

dacă entitatea raportează informația despre segment conform IAS 14 IFRS 8, segmentul raportabil căruia îi corespunde activul, bazat pe formatul de raportare primar al entității.

130.

litera (d) punctul (ii)

suma pierderilor prin depreciere recunoscute sau returnate pe clase de active și, dacă entitatea raportează informații despre segment conform cu IAS 14 IFRS 8, prin segmentul raportabil bazat pe formatul de raportare primar al entității; și


22.11.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 304/21


REGULAMENTUL (CE) NR. 1359/2007 AL COMISIEI

din 21 noiembrie 2007

de stabilire a condițiilor de acordare a restituirilor speciale la export pentru unele tranșe de carne de vită și mânzat dezosată

(versiune codificată)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1254/1999 al Consiliului din 17 mai 1999 privind organizarea comună a pieței în sectorul cărnii de vită și mânzat (1), în special articolul 33 alineatul (12) și articolul 41,

întrucât:

(1)

Regulamentul (CEE) nr. 1964/82 al Comisiei din 20 iulie 1982 de stabilire a condițiilor de acordare a restituirilor speciale la export pentru unele tranșe de carne de vită și mânzat (2) a fost modificat de mai multe ori în mod substanțial (3). Este necesar, din motive de claritate și raționalizare, să se codifice regulamentul menționat.

(2)

Regulamentul (CE) nr. 1254/1999 a stabilit regulile generale de acordare a restituirilor la export și criteriile de stabilire a nivelului acestora.

(3)

Date fiind situația pieței, situația economică din sectorul cărnii de vită și mânzat și domeniul reprezentat de vânzarea unor produse din acest sector, ar trebui stabilite condițiile care reglementează plata restituirilor speciale privind exportul acestor produse. Ar trebui stabilite în special condițiile pentru anumite tranșe de carne obținute prin dezosarea sferturilor bovinelor.

(4)

Pentru a asigura respectarea acestor obiective, ar trebui introdusă o procedură specială de supraveghere. Proveniența produsului poate fi autentificată printr-un certificat stabilit în conformitate cu modelul celui din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 433/2007 al Comisiei din 20 aprilie 2007 de stabilire a condițiilor de acordare a restituirilor speciale la export pentru carnea de vită și mânzat (4).

(5)

Pentru asigurarea respectării condițiilor cerute pentru acordarea restituirilor, ar trebui să se prevadă ca formalitățile de export, precum și, după caz, operațiile de tranșare și de dezosare să fie efectuate în statul membru unde au fost sacrificate animalele.

(6)

Ar trebui să se specifice că restituirea specială se acordă cu condiția să se fi exportat toate tranșele de carne obținute prin dezosarea sferturilor aflate sub supraveghere. În ceea ce privește sferturile posterioare, în vederea obținerii de prețuri mai bune în cadrul Comunității, ar trebui să se prevadă anumite excepții de la această regulă generală, fără a periclita prin aceasta obiectivul degajării pieței comunitare. Ar trebui să se stabilească circumstanțele în care cerințele pentru exportul cărnii obținute nu pot fi îndeplinite pe deplin fără pierderea dreptului la restituire. Această posibilitate ar trebui, cu toate acestea, să fie limitată și supusă restricțiilor pentru a preveni utilizarea abuzivă.

(7)

În ceea ce privește termenele și dovada exportului, ar trebui să se facă trimitere la dispozițiile din Regulamentul (CE) nr. 800/1999 al Comisiei din 15 aprilie 1999 de stabilire a normelor comune de aplicare a sistemului de restituiri la export pentru produsele agricole (5).

(8)

Aplicarea sistemului privind antrepozitele de produse alimentare prevăzute la articolul 40 din Regulamentul (CE) nr. 800/1999 este incompatibilă cu scopul prezentului regulament. Prin urmare, nu este necesară o dispoziție de aplicare a sistemului prevăzut la articolul 40 din regulamentul menționat la produsele în cauză.

(9)

Având în vedere natura specială a restituirii, nu ar trebui permisă nicio substituire și ar trebui prevăzute mijloacele de identificare a produselor respective.

(10)

Ar trebui stabilită metoda prin care statele membre notifică Comisia cu privire la cantitățile de produse pentru care s-au acordat restituiri speciale la export.

(11)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului de gestiune pentru carnea de vită și mânzat,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Bucățile dezosate care provin din sferturi anterioare sau din sferturi posterioare proaspete sau refrigerate de masculi adulți din specia bovină, ambalate individual și cu un conținut mediu de carne de vită macră de minimum 55 %, pot, în condițiile menționate în prezentul regulament, să beneficieze de restituiri speciale la export.

Articolul 2

În sensul prezentului regulament, se înțelege prin:

(a)

„sferturi anterioare”: sferturile anterioare separate sau neseparate, astfel cum sunt definite în notele complementare 1A literele (d) și (e) din capitolul 2 din Nomenclatura Combinată, tranșate drept sau „pistola”;

(b)

„sferturi posterioare”: sferturile posterioare separate sau neseparate, astfel cum sunt definite în notele complementare 1A literele (f) și (g) din capitolul 2 din Nomenclatura Combinată, cu maximum opt coaste sau opt perechi de coaste, tranșate drept sau „pistola”.

Articolul 3

(1)   Operatorul prezintă autorităților competente desemnate de statul membru o declarație în care își manifestă intenția de a dezosa fie sferturile anterioare, fie sferturile posterioare menționate la articolul 1, în condițiile prezentului regulament, precum și de a exporta, sub rezerva dispozițiilor articolului 7, cantitatea totală de bucăți dezosate obținute, fiecare bucată fiind ambalată individual.

(2)   Declarația descrie și menționează cantitatea de produse care vor fi dezosate.

Declarația trebuie să fie însoțită de un certificat întocmit în conformitate cu modelul care figurează în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 433/2007, emis în conformitate cu dispozițiile articolului 2 alineatul (2) primul paragraf din regulamentul menționat. Cu toate acestea, notele B și C și rubrica 11 din certificat nu se aplică. Dispozițiile din articolul 3 din regulament se aplică, mutatis mutandis, până când produsele sunt plasate sub supravegherea menționată la alineatul (3) al prezentului articol.

(3)   După acceptarea declarației de către autoritățile competente, care trebuie să introducă data acceptării, sferturile care urmează să fie dezosate se plasează sub supravegherea autorităților de resort, care stabilesc greutatea netă a produselor și o înscriu la rubrica 7 din certificatul menționat la alineatul (2).

Articolul 4

Cu excepția situațiilor de forță majoră, perioada în care sferturile posterioare trebuie dezosate este de 10 zile lucrătoare de la data acceptării declarației menționate la articolul 3.

Articolul 5

(1)   După dezosare, operatorul prezintă spre avizare autorității competente unul sau mai multe „certificate de carne dezosată” conform modelului care figurează în anexele I și II și în care apare, în căsuța 7, numărul certificatului menționat la articolul 3 alineatul (2).

(2)   Numerele „certificatelor de carne dezosată” se înscriu la rubrica 9 din certificatul menționat la articolul 3 alineatul (2). Acest certificat, completat în mod corespunzător, se transmite pe cale administrativă organismului responsabil de plata restituirilor la export după aprobarea „certificatelor de carne dezosată” corespunzătoare cantității totale de carne dezosată obținută din sferturile luate sub supraveghere, în conformitate cu alineatul (1) al prezentului articol.

(3)   „Certificatele de carne dezosată” se prezintă la încheierea formalităților vamale menționate la articolul 6.

(4)   Operațiunile de dezosare și îndeplinirea formalităților vamale de export se efectuează în statul membru în care au fost sacrificate animalele.

Articolul 6

(1)   Formalitățile vamale privind exportul din Comunitate, pentru cantitățile menționate la articolul 36 din Regulamentul (CE) nr. 800/1999 sau pentru produsele puse sub regim de antrepozit vamal înainte de exportul prevăzut în Regulamentul (CE) nr. 1741/2006 al Comisiei (6) se derulează în statul membru în care se acceptă declarația menționată la articolul 3.

(2)   La rubrica 11 a „certificatului pentru carne dezosată”, autoritățile vamale înscriu numerele de referință și datele declarațiilor menționate la articolul 5 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 800/1999.

(3)   După încheierea formalităților vamale care vizează tranșele pentru export, „certificatul pentru carne dezosată” se transmite pe cale administrativă la agenția responsabilă cu plata restituirilor la export.

Articolul 7

(1)   Cu excepția cazurilor de forță majoră, se acordă restituiri speciale sub rezerva exportării întregii cantități de tranșe obținute prin dezosare efectuată sub supraveghere în conformitate cu articolul 3 alineatul (3), care sunt specificate în certificatul sau certificatele prevăzute la articolul 5 alineatul (1).

(2)   Cu toate acestea, operatorii sunt autorizați să nu exporte întreaga cantitate de tranșe obținute prin dezosarea sferturilor posterioare.

În cazul în care cantitatea care urmează a fi exportată se ridică la cel puțin 95 % din greutatea totală a tranșelor obținute prin dezosare efectuată sub supraveghere în conformitate cu articolul 3 alineatul (3), restituirea specială se aplică.

În cazul în care cantitatea care urmează a fi exportată se ridică la mai puțin de 95 %, dar nu mai puțin de 85 % din greutatea totală a tranșelor obținute prin dezosare, suma restituirii speciale se reduce.

Valoarea acestei reduceri se decide în momentul stabilirii sau al modificării ratei de restituire în cauză. Acesta se stabilește, în special, ținând seama de valoarea diferitelor tranșe care pot rămâne pe piața comunitară.

(3)   Oase, tendoane mari, cartilaje, bucăți de grăsime și alte resturi rămase în urma dezosării se pot comercializa în interiorul Comunității.

(4)   Operatorii care doresc să facă uz de una dintre opțiunile prevăzute la alineatul (2) trebuie să menționeze aceasta în declarațiile lor, astfel cum se prevede la articolul 3 alineatul (1).

În afară de aceasta, certificatul sau certificatele menționate la articolul 5 alineatul (1) trebuie să cuprindă:

(a)

la rubrica 4, greutatea netă totală a tranșelor obținute prin dezosare și, după caz, mențiunea:

„aplicarea articolului 7 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1359/2007 – condiție 95 %”; sau

„aplicarea articolului 7 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1359/2007 – condiție 85 %”;

(b)

la rubrica 6, greutatea netă care urmează să fie exportată.

(5)   Statele membre pot limita numărul tipurilor de tranșe pe care operatorii pot decide să nu le exporte la două pe operațiune de dezosare.

(6)   În cazul în care cantitatea exportată este mai mică decât greutatea înscrisă la rubrica 6 din certificatul sau certificatele menționate la articolul 5 alineatul (1), suma restituirii speciale se reduce. Procentul acestei reduceri este:

(a)

în cazul în care se constată că diferența dintre greutatea exportată și cea înscrisă la rubrica 6 din certificatul sau certificatele menționate la articolul 5 alineatul (1) nu depășește 10 %, de cinci ori procentul diferenței în greutate constatate;

(b)

în alte cazuri, 80 % din rata restituirii pentru produsele înregistrate, după caz, sub codul NC 0201 30 00 9100 sau codul NC 0201 30 00 9120, aplicabil la data înscrisă la rubrica 21 a licenței de export pe baza căreia au fost încheiate formalitățile menționate la articolul 5 alineatul (1) sau la articolul 26 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 800/1999.

Sancțiunea prevăzută la articolul 51 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 800/1999 nu se aplică în cazurile vizate la prezentul alineat.

Articolul 8

Prin derogare de la articolul 5 alineatul (2), statele membre pot dispune următoarele:

(a)

împreună cu certificatul menționat la articolul 3 alineatul (2), să fie emis un singur „certificat de carne dezosată” care să se refere la întreaga cantitate de carne obținută prin dezosare;

(b)

cele două certificate menționate la litera (a) să fie prezentate simultan în momentul derulării formalităților vamale;

(c)

cele două certificate menționate la litera (a) să fie transmise simultan în condițiile stabilite la articolul 6 alineatul (3).

Articolul 9

(1)   Statele membre stabilesc condițiile de supraveghere și informează Comisia în consecință. Statele membre iau toate măsurile necesare pentru a face imposibilă substituirea produselor în cauză, în special prin identificarea fiecărei tranșe de carne.

(2)   Cu excepția cărnii de porc, nicio altă carne în afară de cea vizată de prezentul regulament nu este admisă în sala de dezosare în momentul dezosării, al fasonării sau al ambalării cărnii respective.

(3)   Nu este permisă dezosarea simultană a sferturilor anterioare și a sferturilor posterioare în aceeași sală de dezosare.

(4)   Pungile, cartoanele și alte materiale de ambalare în care se așează bucățile dezosate se sigilează în mod oficial de către autoritățile competente și poartă marcaje speciale care permit identificarea cărnii dezosate, în special greutatea netă, tipul și numărul de tranșe de carne, precum și numărul de serie.

Articolul 10

În cazul certificatelor prevăzute la articolul 5 alineatul (1), vizate de autoritățile competente în fiecare trimestru și privind tranșele dezosate obținute de la sferturile posterioare, statele membre notifică următoarele în cea de-a doua lună ulterioară fiecărui trimestru:

(a)

greutatea netă totală înscrisă în certificatele privind cazurile prevăzute la articolul 7 alineatul (1);

(b)

greutatea netă totală înscrisă în certificatele privind cazurile prevăzute la articolul 7 alineatul (2) – condiție 95 %;

(c)

greutatea netă totală înscrisă în certificatele privind cazurile prevăzute la articolul 7 alineatul (2) – condiție 85 %.

Articolul 11

Regulamentul (CEE) nr. 1964/82 se abrogă.

Trimiterile la regulamentul abrogat se înțeleg ca trimiteri la prezentul regulament și se citesc în conformitate cu tabelul de corespondență din anexa IV.

Articolul 12

Prezentul regulament intră în vigoare la 1 ianuarie 2008.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 21 noiembrie 2007.

Pentru Comisie

Mariann FISCHER BOEL

Membru al Comisiei


(1)  JO L 160, 26.6.1999, p. 21. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1913/2005 (JO L 307, 25.11.2005, p. 2).

(2)  JO L 212, 21.7.1982, p. 48. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1713/2006 (JO L 321, 21.11.2006, p. 11).

(3)  A se vedea anexa III.

(4)  JO L 104, 21.4.2007, p. 3.

(5)  JO L 102, 17.4.1999, p. 11. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1001/2007 (JO L 226, 30.8.2007, p. 9).

(6)  JO L 329, 25.11.2006, p. 7.


ANEXA I

COMUNITATEA EUROPEANĂ

Image

Image


ANEXA II

COMUNITATEA EUROPEANĂ

Image

Image


ANEXA III

Regulamentul abrogat cu modificările ulterioare

Regulamentul (CEE) nr. 1964/82 al Comisiei

(JO L 212, 21.7.1982, p. 48)

 

Regulamentul (CEE) nr. 3169/87 al Comisiei

(JO L 301, 24.10.1987, p. 21)

numai articolul 1 alineatul (2)

Regulamentul (CE) nr. 2469/97 al Comisiei

(JO L 341, 12.12.1997, p. 8)

numai articolul 1

Regulamentul (CE) nr. 1452/1999 al Comisiei

(JO L 167, 2.7.1999, p. 17)

 

Regulamentul (CE) nr. 1470/2000 al Comisiei

(JO L 165, 6.7.2000, p. 16)

 

Regulamentul (CE) nr. 2772/2000 al Comisiei

(JO L 321, 19.12.2000, p. 35)

 

Regulamentul (CE) nr. 1713/2006 al Comisiei

(JO L 321, 21.11.2006, p. 11)

numai articolul 2


ANEXA IV

Tabel de corespondență

Regulamentul (CEE) nr. 1964/82

Prezentul regulament

Articolul 1 primul paragraf

Articolul 1

Articolul 1 al doilea paragraf prima liniuță

Articolul 2 litera (a)

Articolul 1 al doilea paragraf a doua liniuță

Articolul 2 litera (b)

Articolul 2

Articolul 3

Articolul 3

Articolul 4

Articolul 4

Articolul 5

Articolul 5

Articolul 6

Articolul 6 alineatele (1), (2) și (3)

Articolul 7 alineatele (1), (2) și (3)

Articolul 6 alineatul (4) primul paragraf

Articolul 7 alineatul (4) primul paragraf

Articolul 6 alineatul (4) al doilea paragraf prima liniuță

Articolul 7 alineatul (4) al doilea paragraf litera (a)

Articolul 6 alineatul (4) al doilea paragraf a doua liniuță

Articolul 7 alineatul (4) al doilea paragraf litera (b)

Articolul 6 alineatul (4) al treilea paragraf

Articolul 7 alineatul (5)

Articolul 6 alineatul (5) primul paragraf prima liniuță

Articolul 7 alineatul (6) primul paragraf litera (a)

Articolul 6 alineatul (5) primul paragraf a doua liniuță

Articolul 7 alineatul (6) primul paragraf litera (b)

Articolul 6 alineatul (5) al doilea paragraf

Articolul 7 alineatul (6) al doilea paragraf

Articolul 7 alineatul (1) prima liniuță

Articolul 8 litera (a)

Articolul 7 alineatul (1) a doua liniuță

Articolul 8 litera (b)

Articolul 7 alineatul (1) a treia liniuță

Articolul 8 litera (c)

Articolul 8 primul paragraf

Articolul 9 alineatul (1)

Articolul 8 al doilea paragraf

Articolul 9 alineatul (2)

Articolul 8 al treilea paragraf

Articolul 9 alineatul (3)

Articolul 8 al patrulea paragraf

Articolul 9 alineatul (4)

Articolul 9 prima liniuță

Articolul 10 litera (a)

Articolul 9 a doua liniuță

Articolul 10 litera (b)

Articolul 9 a treia liniuță

Articolul 10 litera (c)

Articolul 11

Articolul 10

Articolul 12

Anexa I

Anexa I

Anexa II

Anexa II

Anexa III

Anexa IV


22.11.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 304/32


REGULAMENTUL (CE) NR. 1360/2007 AL COMISIEI

din 21 noiembrie 2007

de modificare a prețurilor reprezentative și a valorilor taxelor la import suplimentare pentru anumite produse din sectorul zahărului, stabilite de Regulamentul (CE) nr. 1109/2007 pentru anul de comercializare 2007/2008

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 318/2006 al Consiliului din 20 februarie 2006 privind organizarea comună a piețelor în sectorul zahărului (1),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 951/2006 al Comisiei din 30 iunie 2006 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 318/2006 al Consiliului în ceea ce privește schimburile cu țările terțe în sectorul zahărului (2), în special articolul 36,

întrucât:

(1)

Valorile prețurilor reprezentative și ale taxelor suplimentare aplicabile la importul de zahăr alb, zahăr brut și de anumite siropuri pentru anul de comercializare 2007/2008 au fost stabilite de Regulamentul (CE) nr. 1109/2007 al Comisiei (3).

(2)

Datele de care dispune în prezent Comisia duc la modificarea valorilor respective, în conformitate cu regulile și normele prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 951/2006,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Prețurile reprezentative și taxele suplimentare aplicabile la importul produselor menționate la articolul 36 din Regulamentul (CE) nr. 951/2006, stabilite de Regulamentul (CE) nr. 1109/2007 pentru anul de comercializare 2007/2008, sunt modificate și figurează în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 22 noiembrie 2007.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 21 noiembrie 2007.

Pentru Comisie

Jean-Luc DEMARTY

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 58, 28.2.2006, p. 1. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1260/2007 al Comisiei (JO L 283, 27.10.2007, p. 1).

(2)  JO L 178, 1.7.2006, p. 24. Regulament, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 2031/2006 (JO L 414, 30.12.2006, p. 43).

(3)  JO L 253, 28.9.2007, p. 5.


ANEXĂ

Valori modificate ale prețurilor reprezentative și ale taxelor suplimentare la importul de zahăr alb, zahăr brut și produse având codul NC 1702 90 99 aplicabile începând cu 22 noiembrie 2007

(EUR)

Codul NC

Valoarea prețului reprezentativ la 100 kg net din produsul în cauză

Valoarea taxei suplimentare la 100 kg net din produsul în cauză

1701 11 10 (1)

18,58

7,01

1701 11 90 (1)

18,58

12,94

1701 12 10 (1)

18,58

6,82

1701 12 90 (1)

18,58

12,42

1701 91 00 (2)

19,69

16,62

1701 99 10 (2)

19,69

11,18

1701 99 90 (2)

19,69

11,18

1702 90 99 (3)

0,20

0,44


(1)  Stabilire pentru calitatea standard, astfel cum este definită în anexa I punctul III la Regulamentul (CE) nr. 318/2006 al Consiliului (JO L 58, 28.2.2006, p. 1).

(2)  Stabilire pentru calitatea standard, astfel cum este definită în anexa I punctul II la Regulamentul (CE) nr. 318/2006.

(3)  Stabilire la 1 % de conținut de zaharoză.


II Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare nu este obligatorie

DECIZII

Consiliu

22.11.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 304/34


DECIZIA CONSILIULUI

din 8 noiembrie 2007

privind aderarea Bulgariei și a României la Convenția cu privire la combaterea actelor de corupție care implică funcționari ai Comunităților Europene sau funcționari ai statelor membre ale Uniunii Europene, încheiată în temeiul articolului K.3 alineatul (2) litera (c) din Tratatul privind Uniunea Europeană

(2007/751/CE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană,

având în vedere Actul de aderare din 2005,

având în vedere Actul de aderare din 2005 (denumit în continuare „actul de aderare”), în special articolul 3 alineatul (4),

având în vedere recomandarea Comisiei,

având în vedere avizul Parlamentului European (1),

întrucât:

(1)

Convenția privind combaterea actelor de corupție care implică funcționari ai Comunităților Europene sau funcționari ai statelor membre ale Uniunii Europene (2) (denumită în continuare „Convenția privind combaterea actelor de corupție care implică funcționari”), încheiată în temeiul articolului K.3 alineatul (2) litera (c) din Tratatul privind Uniunea Europeană, a fost semnată la Bruxelles la 26 mai 1997 și a intrat în vigoare la 28 septembrie 2005.

(2)

Ca urmare a aderării la Uniunea Europeană, Estonia, Cipru, Letonia, Lituania, Ungaria, Polonia, Slovenia și Slovacia și-au depus instrumentele de aderare la Convenția privind combaterea actelor de corupție care implică funcționari.

(3)

Articolul 3 alineatul (3) din Actul de aderare prevede că România și Bulgaria aderă la convențiile și protocoalele încheiate între statele membre, enumerate în anexa I la Actul de aderare, care cuprinde, printre altele, Convenția privind combaterea actelor de corupție care implică funcționari. Acestea urmează să intre în vigoare pentru Bulgaria și România la o dată stabilită de către Consiliu.

(4)

În conformitate cu articolul 3 alineatul (4) din Actul de aderare, Consiliul urmează să efectueze toate modificările necesare impuse de aderarea la aceste convenții și protocoale,

DECIDE:

Articolul 1

Convenția privind combaterea actelor de corupție care implică funcționari intră în vigoare pentru Bulgaria și România în prima zi din prima lună care urmează datei de adoptare a prezentei decizii.

Articolul 2

Textele Convenției privind combaterea actelor de corupție care implică funcționari, redactate în limbile bulgară și română (3), sunt autentice în aceleași condiții ca și celelalte texte ale Convenției privind combaterea actelor de corupție care implică funcționari.

Articolul 3

Prezenta decizie intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 8 noiembrie 2007.

Pentru Consiliu

Președintele

R. PEREIRA


(1)  Avizul din 10 iulie 2007 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).

(2)  JO C 195, 25.6.1997, p. 2.

(3)  Textele convenției în limbile bulgară și română se publică în Ediția specială a Jurnalului Oficial la o dată ulterioară.


Comisie

22.11.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 304/36


DECIZIA COMISIEI

din 15 noiembrie 2007

de modificare a Deciziei 92/452/CEE în ceea ce privește anumite echipe de recoltare și de producere de embrioni din Canada, Noua Zeelandă și Statele Unite ale Americii

[notificată cu numărul C(2007) 5457]

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2007/752/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva 89/556/CEE a Consiliului din 25 septembrie 1989 de stabilire a condițiilor de sănătate animală care reglementează schimburile intracomunitare și importurile de embrioni de animale domestice din specia bovină provenind din țări terțe (1), în special articolul 8 alineatul (1),

întrucât:

(1)

Decizia 92/452/CEE a Comisiei din 30 iulie 1992 privind stabilirea listei echipelor de recoltare de embrioni autorizate în țările terțe pentru exportul de embrioni de animale din specia bovină spre Comunitate (2) prevede că statele membre pot importa embrioni provenind din țări terțe numai în cazul în care aceștia au fost recoltați, prelucrați și depozitați de echipe de recoltare și de producere de embrioni prevăzute în decizia menționată.

(2)

Noua Zeelandă a solicitat eliminarea unei echipe de recoltare de embrioni din lista echipelor pentru această țară.

(3)

Canada și Statele Unite ale Americii au solicitat să se aducă modificări listei țărilor lor în ceea ce privește anumite echipe de recoltare și producere de embrioni.

(4)

Canada și Statele Unite ale Americii au oferit garanții referitoare la respectarea normelor corespunzătoare stabilite în Directiva 89/556/CEE, iar echipele respective de recoltare și de producere de embrioni au fost oficial desemnate pentru exportul spre Comunitate de către serviciile veterinare competente ale țărilor respective.

(5)

Prin urmare, Decizia 92/452/CEE ar trebui modificată în consecință.

(6)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Anexa la Decizia 92/452/CEE se modifică în conformitate cu anexa la prezenta decizie.

Articolul 2

Prezenta decizie se aplică de la 1 decembrie 2007.

Articolul 3

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 15 noiembrie 2007.

Pentru Comisie

Markos KYPRIANOU

Membru al Comisiei


(1)  JO L 302, 19.10.1989, p. 1. Directivă modificată ultima dată prin Directiva 2006/60/CE a Comisiei (JO L 31, 3.2.2006, p. 24).

(2)  JO L 250, 29.8.1992, p. 40. Decizie modificată ultima dată prin Decizia 2007/558/CE (JO L 212, 14.8.2007, p. 18).


ANEXĂ

Anexa la Decizia 92/452/CEE se modifică după cum urmează:

1.

Rândul referitor la echipa de recoltare de embrioni nr. E867 din Canada se înlocuiește cu următorul text:

„CA

 

E876

 

22 rue Principale

Plaisance, Québec J0V 1S0

Dr. Pierre Thibaudeau”

2.

Rândul referitor la echipa de recoltare de embrioni nr. NZEB11 din Noua Zeelandă se elimină.

3.

Rândul referitor la echipa de colectare de embrioni nr. 91TX050 E548 din Statele Unite ale Americii se înlocuiește cu următorul text:

„US

 

91TX050

E548

 

Buzzard Hollow Ranch

500 Coates RD

Granbury, TX 67048

Dr. Brad Stroud”

4.

Rândul referitor la echipa de colectare de embrioni nr. 91TN006 E538 din Statele Unite ale Americii se înlocuiește cu următorul text:

„US

 

91TN006

E538

 

Harrogate Genetics Intl, INC

6664 Cumberland Gap PKWY

Harrogate, TN 37752

Dr. Edwin Robertson”

5.

Rândul referitor la echipa de colectare de embrioni nr. 91TN007 E538 din Statele Unite ale Americii se înlocuiește cu următorul text:

„US

 

91TN007

E538

 

Harrogate Genetics Intl, INC

6664 Cumberland Gap PKWY

Harrogate, TN 37752

Dr. Sam Edwards”

6.

Se introduce următorul rând pentru Statele Unite ale Americii:

„US

 

07NC132

E705

 

PVC Embryo Services

110 Hyman DR

Postville, IA 52162

Dr. Justin Helgerson”


III Acte adoptate în temeiul Tratatului UE

ACTE ADOPTATE ÎN TEMEIUL TITLULUI V DIN TRATATUL UE

22.11.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 304/38


ACȚIUNEA COMUNĂ 2007/753/PESC A CONSILIULUI

din 19 noiembrie 2007

privind sprijinirea activităților de monitorizare și verificare ale AIEA în Republica Populară Democrată Coreeană în cadrul punerii în aplicare a Strategiei UE împotriva proliferării armelor de distrugere în masă

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 14,

întrucât:

(1)

La 12 decembrie 2003, Consiliul European a adoptat Strategia UE împotriva proliferării armelor de distrugere în masă; capitolul III al strategiei cuprinde o listă de măsuri destinate combaterii acestei proliferări, care trebuie adoptate atât în Uniunea Europeană, cât și în țări terțe.

(2)

Uniunea Europeană pune în aplicare în mod activ strategia și acționează pentru concretizarea măsurilor enumerate în capitolul III al acesteia, în special prin furnizarea de resurse financiare în sprijinul proiectelor specifice desfășurate de instituții multilaterale, precum Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA).

(3)

Uniunea Europeană a făcut apel în repetate rânduri la Republica Populară Democrată Coreeană (RPDC) pentru ca aceasta să își respecte obligațiile asumate în temeiul Tratatului de neproliferare a armelor nucleare (TNP) și să pună în aplicare acordul global privind garanțiile prevăzut de acesta, în cooperare deplină cu AIEA.

(4)

Uniunea Europeană a sprijinit în mod constant eforturile depuse în cadrul convorbirilor Grupului celor șase, în vederea identificării unei soluții diplomatice în ceea ce privește situația nucleară din peninsula coreeană, inclusiv prin sprijin politic și financiar acordat Organizației peninsulei coreene pentru dezvoltarea energiei (KEDO). În același sens, Uniunea Europeană a salutat Declarația comună din 19 septembrie 2005 și Acțiunile inițiale din 13 februarie 2007.

(5)

La 9 iulie 2007, Consiliul guvernatorilor AIEA a autorizat directorul general al acesteia să pună în aplicare înțelegerile ad hoc privind monitorizarea și verificarea închiderii instalațiilor nucleare din RPDC, în conformitate cu recomandările cuprinse în raportul AIEA către Consiliul guvernatorilor.

(6)

În conformitate cu Acțiunile inițiale din 13 februarie 2007, RPDC a procedat în iulie 2007 la închiderea instalațiilor nucleare și a invitat AIEA să monitorizeze închiderea. Ulterior, această închidere a fost confirmată de AIEA.

(7)

Uniunea Europeană a salutat ducerea la îndeplinire a acestei acțiuni de către RPDC ca un prim pas foarte important către oprirea programelor nucleare ale RPDC și denuclearizarea peninsulei coreene.

(8)

Deoarece costurile generate de punerea în aplicare a acordurilor ad hoc nu pot fi acoperite în prezent de bugetul obișnuit al AIEA pentru garanții, sunt necesare contribuții extrabugetare suficiente pentru a permite punerea în aplicare a acordurilor ad hoc, atât timp cât nu există nicio alocare în bugetul obișnuit al AIEA,

ADOPTĂ PREZENTA ACȚIUNE COMUNĂ:

Articolul 1

În scopul punerii în aplicare imediate și concrete a anumitor elemente ale Strategiei UE împotriva proliferării armelor de distrugere în masă, Uniunea Europeană sprijină activitățile de monitorizare și verificare ale AIEA, desfășurate în conformitate cu acordurile existente de monitorizare și verificare, astfel cum au fost convenite de RPDC și AIEA, pentru a favoriza realizarea următoarelor obiective:

(a)

să contribuie la procesul de instaurare a încrederii, cu scopul de a elimina programul nuclear al RPDC, prin continuarea monitorizării și verificării închiderii instalațiilor nucleare ale RPDC;

(b)

să garanteze implicarea activă și continuă a Uniunii Europene în eforturile de a identifica o soluție diplomatică în chestiunea nucleară coreeană;

(c)

să se asigure că AIEA dispune de resurse financiare suficiente pentru a desfășura activități de monitorizare și verificare în legătură cu punerea în aplicare a Acțiunilor inițiale din 13 februarie 2007, convenite în cadrul convorbirilor Grupului celor șase.

Contribuția UE va fi folosită pentru finanțarea resurselor de personal, a deplasărilor, a echipamentelor și a transportului, pentru finanțarea închirierii de spații în RPDC și a cheltuielilor aferente, precum și pentru costuri legate de comunicații și achiziționarea de tehnologie a informației.

O descriere detaliată a acestor activități figurează în anexă.

Articolul 2

(1)   Președinția, sprijinită de Secretarul general al Consiliului/Înaltul Reprezentant pentru PESC (SG/ÎR), este responsabilă pentru punerea în aplicare a prezentei acțiuni comune. Comisia este pe deplin asociată.

(2)   Punerea în aplicare din punct de vedere tehnic a activităților menționate la articolul 1 este realizată de către AIEA. Aceasta îndeplinește sarcina respectivă sub controlul SG/ÎR, care asistă președinția. În acest scop, SG/ÎR încheie acordurile necesare cu AIEA.

(3)   Președinția, SG/ÎR și Comisia se informează reciproc în mod periodic cu privire la punerea în aplicare a prezentei acțiuni comune, în conformitate cu competențele lor respective.

Articolul 3

(1)   Valoarea de referință financiară pentru punerea în aplicare a activităților menționate la articolul 1 este de 1 780 000 EUR și urmează să fie finanțată din bugetul general al Uniunii Europene.

(2)   Cheltuielile finanțate din suma prevăzută la alineatul (1) sunt gestionate în conformitate cu procedurile și normele comunitare aplicabile bugetului general al Uniunii Europene.

(3)   Comisia supervizează buna administrare a cheltuielilor menționate la alineatul (2), care iau forma unei subvenții. În acest scop, aceasta încheie un acord de finanțare cu AIEA. Acordul de finanțare prevede obligația AIEA de a asigura vizibilitatea contribuției UE în mod corespunzător cu importanța acesteia.

(4)   Comisia depune eforturi în vederea încheierii acordului de finanțare menționat la alineatul (3) în termen de 3 luni de la intrarea în vigoare a prezentei acțiuni comune. Comisia informează Consiliul cu privire la eventualele dificultăți survenite în decursul procesului respectiv și cu privire la data încheierii acordului de finanțare.

Articolul 4

Președinția, sprijinită de SG/ÎR, raportează Consiliului cu privire la punerea în aplicare a prezentei acțiuni comune, pe baza unor rapoarte întocmite de secretariatul AIEA pentru Consiliul guvernatorilor AIEA, care se înaintează președinției, sprijinită de SG/ÎR. Comisia este pe deplin asociată. Aceasta raportează cu privire la aspectele financiare ale punerii în aplicare a prezentei acțiuni comune.

Articolul 5

Prezenta acțiune comună intră în vigoare la data adoptării.

Prezenta acțiune comună expiră la 18 luni de la adoptarea sa.

Articolul 6

Prezenta acțiune comună se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 19 noiembrie 2007.

Pentru Consiliu

Președintele

L. AMADO


ANEXĂ

Sprijinul UE pentru activitățile de monitorizare și verificare ale AIEA în Republica Populară Democrată Coreeană (RPDC) în cadrul punerii în aplicare a Strategiei UE împotriva proliferării armelor de distrugere în masă

1.   Descrierea activităților de monitorizare și verificare ale AIEA în RPDC

În martie 2007, directorul general al AIEA a informat Consiliul guvernatorilor că, la 13 februarie 2007, părțile la convorbirile Grupului celor șase au convenit la Beijing, în China, cu privire la Acțiuni inițiale privind punerea în aplicare a Declarației comune adoptate de respectivele părți la 19 septembrie 2005. Directorul general al AIEA a informat, de asemenea, Consiliul guvernatorilor că, în 23 februarie 2007, a primit o invitație din partea RPDC să viziteze RPDC pentru a „dezvolta relațiile dintre RPDC și AIEA, precum și pentru a discuta chestiuni de interes reciproc”. În Acțiunile inițiale, părțile au convenit, printre altele, că RPDC „va închide și sigila, în scopul abandonării eventuale, instalația nucleară de la Yongbyon, inclusiv instalația de reprelucrare, și va rechema personalul AIEA pentru ca acesta să efectueze toate monitorizările și verificările necesare, astfel cum au fost convenite între AIEA și RPDC”. Consiliul guvernatorilor a salutat acordul privind Acțiunile inițiale și a estimat că o soluționare negociată cu succes a acestui aspect aflat în discuție de multă vreme, care menține rolul esențial de verificare al AIEA, ar reprezenta o realizare semnificativă pentru pacea și securitatea internațională. În această privință, Consiliul guvernatorilor a salutat invitația de a vizita RPDC adresată de RPDC directorului general.

Directorul general a vizitat RPDC în zilele de 13 și 14 martie 2007 și a prezentat un raport Consiliului guvernatorilor în iunie 2007 asupra rezultatelor vizitei sale. Consiliul guvernatorilor, subliniind importanța continuării dialogului pentru atingerea unei soluționări globale și pe cale pașnică a chestiunii nucleare din RPDC și pentru obținerea denuclearizării Peninsulei Coreene, a salutat vizita directorului general în RPDC și discuțiile acestuia cu responsabilii din RPDC, discuții axate pe restabilirea relațiilor dintre RPDC și AIEA.

La 16 iunie 2007, directorul general a primit o invitație din partea RPDC să trimită o echipă a AIEA pentru a discuta aspecte procedurale legate de acordul de monitorizare și verificare privind închiderea instalației nucleare de la Yongbyon. Această scrisoare, precum și răspunsul directorului general, datat 18 iunie 2007, au fost comunicate Consiliului guvernatorilor.

O echipă a AIEA, condusă de directorul general adjunct pentru Garanții, a vizitat RPDC în perioada 26-29 iunie 2007. Echipa a vizitat uzina de fabricare a combustibilului nuclear, uzina nucleară experimentală de 5 MW(e), laboratorul radiochimic (uzina de reprelucrare) și centrala nucleară (în construcție) de 50 MW(e), toate fiind situate la Yongbyon. RPDC a informat echipa că aceste instalații, precum și centrala nucleară (în construcție) de 200 MW(e), care este situată la Taechon, urmează să fie închise și sigilate în conformitate cu acțiunile inițiale.

În timpul vizitei efectuate de echipa AIEA în RPDC, s-a ajuns la o înțelegere cu privire la următoarele elemente:

(a)

AIEA urmează să primească de la RPDC o listă a instalațiilor care au fost închise și/sau sigilate, AIEA urmând să fie informată ulterior cu privire la starea acestora în scopul monitorizării și verificării închiderii și/sau sigilării instalațiilor declarate;

(b)

AIEA urmează să aibă acces, în scopul activităților sale de monitorizare și verificare, la toate instalațiile și echipamentele care au fost închise și/sau sigilate;

(c)

AIEA urmează să instaleze și, dacă este necesar, să întrețină dispozitive corespunzătoare de captare și supraveghere, precum și alte dispozitive, pentru a monitoriza și verifica starea instalațiilor și a echipamentelor închise și/sau sigilate. În cazul în care măsurile de captare și supraveghere nu pot fi aplicate din motive practice, AIEA și RPDC vor conveni asupra punerii în aplicare a altor măsuri de verificare adecvate;

(d)

AIEA urmează să examineze și să verifice informațiile privind planurile instalațiilor închise și/sau sigilate și urmează să documenteze starea acestor instalații prin fotografii sau prin înregistrări video. Aceste informații urmează să fie reverificate în mod periodic;

(e)

AIEA urmează să fie informată în prealabil în cazul în care RPDC intenționează să schimbe planurile și/sau starea instalațiilor și a echipamentelor, astfel încât să poată avea loc consultări cu RPDC în legătură cu impactul pe care astfel de schimbări le-ar putea avea asupra activității de monitorizare și verificare a AIEA;

(f)

AIEA urmează să fie informată în prealabil în cazul în care RPDC intenționează să deplaseze sau să îndepărteze orice echipament din domeniul nuclear sau alt echipament esențial ori componente provenind din instalațiile nucleare închise, sau să declaseze oricare dintre aceste instalații. AIEA urmează să dispună de un drept de acces corespunzător pentru a verifica astfel de echipamente, componente și/sau activități;

(g)

RPDC urmează să păstreze toate datele relevante pentru activitățile de monitorizare și verificare ale AIEA;

(h)

se vor acorda toate vizele necesare personalului AIEA și urmează să se acorde AIEA aceleași privilegii și imunități ca cele menționate în dispozițiile relevante ale Acordului cu privire la privilegiile și imunitățile Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (INFCIRC/9/Rev.2) în ceea ce privește bunurile, fondurile și activele AIEA, personalul acesteia, precum și alți funcționari în exercitarea atribuțiilor lor în temeiul acestei înțelegeri;

(i)

se vor furniza către AIEA informații complete privind procedurile sanitare și de siguranță în cadrul instalațiilor relevante;

(j)

AIEA și RPDC urmează să se consulte în privința costurilor legate de punerea în aplicare;

(k)

măsurile de mai sus vor face obiectul unei reexaminări periodice de către RPDC și AIEA.

AIEA este autorizată, în conformitate cu articolul III.A.5 din statutul acesteia, să „… recurgă la garanții, la cererea părților, în cazul oricărui acord bilateral sau multilateral sau, la cererea unui stat, în cazul oricărei activități a acelui stat în domeniul energiei atomice”. Această autorizare nu este condiționată de calitatea de membru al AIEA a statului respectiv și nu impune o anumită formă sau un anumit conținut pentru acordurile privind garanțiile. Prin urmare, monitorizarea și verificarea în RPDC urmează să fie în coerentă cu statutul. În această etapă, astfel de monitorizări și verificări urmează să fie puse în aplicare în conformitate cu înțelegerile ad-hoc menționate în considerentul 5 al acțiunii comune.

Activitățile de monitorizare și verificare în RPDC nu au fost prevăzute și, prin urmare, nu există sume alocate în bugetul actual al AIEA sau în propunerea de buget pentru exercițiul bienal 2008-2009 pentru efectuarea unor astfel de monitorizări și verificări. Costurile estimate ale acestor activități sunt de 2,2 milioane EUR pentru 2007 și, respectiv, 2008, pe baza înțelegerilor actuale între RPDC și AIEA privind monitorizarea și verificarea. Cu toate acestea, pe viitor, ar putea fi necesare mijloace financiare suplimentare, având în vedere progresele realizate în procesul convorbirilor Grupului celor șase și având în vedere posibilitatea unui rol sporit al AIEA în monitorizarea și verificarea înțelegerilor la care s-a ajuns.

2.   Obiective

Monitorizarea și verificarea de către AIEA rămân un instrument indispensabil în vederea instaurării încrederii între state în ceea ce privește angajamentele în domeniul neproliferării nucleare, precum și în vederea favorizării utilizării materialelor nucleare în scopuri pașnice.

Obiectivul global și scopul proiectului:

să contribuie la punerea în aplicare a activităților de monitorizare și verificare în RPDC, în conformitate cu Acțiunile inițiale din 13 februarie 2007, astfel cum au fost convenite în cadrul convorbirilor Grupului celor șase.

Rezultatele proiectului:

monitorizarea și verificarea continuă de către AIEA a închiderii instalațiilor nucleare sus-menționate în RPDC.

3.   Durata

Durata totală estimată pentru punerea în aplicare a prezentei acțiuni comune este de 18 luni.

4.   Beneficiari

Beneficiarul prezentei acțiuni comune este AIEA.

5.   Entitatea de punere în aplicare

Punerea în aplicare a proiectului se încredințează AIEA. Proiectul se pune în aplicare direct de către AIEA, și anume de către personalul Departamentului de Garanții al AIEA. În cazul contractanților, achiziționarea de bunuri, de lucrări sau de servicii de către AIEA în cadrul prezentei acțiuni comune se efectuează în conformitate cu normele și procedurile aplicabile ale AIEA, astfel cum sunt precizate în Acordul de contribuție al Comunității Europene cu AIEA.

Entitatea de punere în aplicare întocmește rapoarte pe baza informațiilor furnizate de Consiliul guvernatorilor AIEA. Aceste rapoarte se înaintează președinției, sprijinită de către SG/ÎR pentru PESC.

6.   Participanți terți

Nu vor exista participanți terți.


IV Alte acte

SPAȚIUL ECONOMIC EUROPEAN

The EEA Joint Committee

22.11.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 304/43


DECIZIA NR. 63/2007 A COMITETULUI MIXT AL SEE

din 15 iunie 2007

de modificare a Protocolului 31 la Acordul SEE privind cooperarea în domenii specifice în afara celor patru libertăți

COMITETUL MIXT AL SEE,

având în vedere Acordul privind Spațiul Economic European, astfel cum a fost modificat prin Protocolul de adaptare a Acordului privind Spațiul Economic European, denumit în continuare „acordul”, în special articolele 86 și 98,

întrucât:

(1)

Protocolul 31 la acord a fost modificat prin Decizia nr. 98/2006 a Comitetului mixt al SEE din 7 iulie 2006 (1).

(2)

Este necesar să se extindă cooperarea dintre părțile contractante la acord, pentru a include Decizia nr. 1982/2006/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 18 decembrie 2006 privind Al șaptelea program-cadru al Comunității Europene pentru cercetare, dezvoltare tehnologică și activități demonstrative (2007-2013) (2).

(3)

Protocolul 31 la acord ar trebui, prin urmare, modificat pentru a face posibilă extinderea cooperării începând cu 1 ianuarie 2007,

DECIDE:

Articolul 1

Se adaugă următoarea liniuță la articolul 1 alineatul (5) din Protocolul 31 la acord:

„—

32006 D 1982: Decizia nr. 1982/2006/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 18 decembrie 2006 privind Al șaptelea program-cadru al Comunității Europene pentru cercetare, dezvoltare tehnologică și activități demonstrative (2007-2013) (JO L 412, 30.12.2006, p. 1).”

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare în ziua următoare datei ultimei notificări adresate Comitetului mixt al SEE prevăzute la articolul 103 alineatul (1) din acord (3).

Se aplică de la 1 ianuarie 2007.

Articolul 3

Prezenta decizie se publică în secțiunea SEE a Jurnalului Oficial al Uniunii Europene și în suplimentul SEE la acesta.

Adoptată la Bruxelles, 15 iunie 2007.

Pentru Comitetul mixt al SEE

Președintele

Alan SEATTER


(1)  JO L 289, 19.10.2006, p. 50.

(2)  JO L 412, 30.12.2006, p. 1.

(3)  Nu au fost semnalate obligații constituționale.


22.11.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 304/45


DECIZIA NR. 64/2007 A COMITETULUI MIXT AL SEE

din 15 iunie 2007

de modificare a Protocolului 31 la Acordul SEE privind cooperarea în domenii specifice în afara celor patru libertăți

COMITETUL MIXT AL SEE,

având în vedere Acordul privind Spațiul Economic European, astfel cum a fost modificat prin Protocolul de adaptare a Acordului privind Spațiul Economic European, denumit în continuare „acordul”, în special articolele 86 și 98,

întrucât:

(1)

Protocolul 31 la acord a fost modificat prin Decizia nr. 107/2005 a Comitetului mixt al SEE din 8 iulie 2005 (1).

(2)

Este necesar să se extindă cooperarea dintre părțile contractante la acord, pentru a include Decizia nr. 1719/2006/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 noiembrie 2006 de stabilire a programului „Tineretul în acțiune” pentru perioada 2007-2013 (2).

(3)

Este necesar să se extindă cooperarea dintre părțile contractante la acord în vederea includerii Deciziei nr. 1720/2006/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 noiembrie 2006 de stabilire a unui program de acțiune în domeniul învățării pe toată durata vieții (3).

(4)

Protocolul 31 la acord ar trebui, prin urmare, modificat pentru a face posibilă extinderea cooperării începând cu 1 ianuarie 2007,

DECIDE:

Articolul 1

Articolul 4 din Protocolul 31 la acord se modifică după cum urmează:

1.

După alineatul (2k) se inserează următorul alineat:

„(2l)   Începând cu 1 ianuarie 2007, statele AELS participă la următoarele programe:

32006 D 1719: Decizia nr. 1719/2006/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 noiembrie 2006 de stabilire a programului «Tineretul în acțiune» pentru perioada 2007-2013 (JO L 327, 24.11.2006, p. 30);

32006 D 1720: Decizia nr. 1720/2006/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 noiembrie 2006 de stabilire a unui program de acțiune în domeniul învățării pe toată durata vieții (JO L 327, 24.11.2006, p. 45).”

2.

Textul alineatului (3) se înlocuiește cu următorul text:

„(3)   Statele AELS contribuie financiar, în conformitate cu articolul 82 alineatul (1) litera (a) din acord, la programele și acțiunile menționate la alineatele (1), (2), (2a), (2b), (2c), (2d), (2e), (2f), (2g), (2h), (2i), (2j), (2k) și (2l).”

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare în ziua următoare datei ultimei notificări adresate Comitetului mixt al SEE prevăzute la articolul 103 alineatul (1) din acord (4).

Se aplică de la 1 ianuarie 2007.

Articolul 3

Prezenta decizie se publică în secțiunea SEE a Jurnalului Oficial al Uniunii Europene și în suplimentul SEE la acesta.

Adoptată la Bruxelles, 15 iunie 2007.

Pentru Comitetul mixt

Președintele

Alan SEATTER


(1)  JO L 306, 24.11.2005, p. 45.

(2)  JO L 327, 24.11.2006, p. 30.

(3)  JO L 327, 24.11.2006, p. 45.

(4)  Nu au fost semnalate obligații constituționale.


22.11.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 304/47


DECIZIA NR. 65/2007 A COMITETULUI MIXT AL SEE

din 15 iunie 2007

de modificare a Protocolului 31 la Acordul SEE privind cooperarea în domenii specifice în afara celor patru libertăți

COMITETUL MIXT AL SEE,

având în vedere Acordul privind Spațiul Economic European, astfel cum a fost modificat prin Protocolul de adaptare a Acordului privind Spațiul Economic European, denumit în continuare „acordul”, în special articolele 86 și 98,

întrucât:

(1)

Protocolul 31 la acord a fost modificat prin Decizia nr. 138/2006 a Comitetului mixt al SEE din 27 octombrie 2006 (1).

(2)

Este necesar să se extindă cooperarea dintre părțile contractante la acord, pentru a include Decizia nr. 1672/2006/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 octombrie 2006 de stabilire a unui program comunitar pentru ocuparea forței de muncă și solidaritate socială – Progress (2), astfel cum a fost rectificată prin JO L 65, 3.3.2007, p. 12.

(3)

Protocolul 31 la acord ar trebui, prin urmare, modificat pentru a face posibilă extinderea cooperării începând cu 1 ianuarie 2007,

DECIDE:

Articolul 1

Articolul 5 din Protocolul 31 la acord se modifică după cum urmează:

1.

Alineatul (5) se înlocuiește cu următorul text:

„(5)   Statele AELS participă la programele și acțiunile Comunității menționate la primele două liniuțe ale alineatului (8) începând cu 1 ianuarie 1996, la programul menționat la a treia liniuță începând cu 1 ianuarie 2000, la programul menționat la a patra liniuță începând cu 1 ianuarie 2001, la programele menționate la a cincea și a șasea liniuță începând cu 1 ianuarie 2002, la programele menționate la a șaptea și a opta liniuță începând cu 1 ianuarie 2004 și la programele menționate la a noua și a zecea liniuță începând cu 1 ianuarie 2007.”

2.

La alineatul (8) se adaugă următoarea liniuță:

„—

32006 D 1672: Decizia nr. 1672/2006/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 octombrie 2006 de stabilire a unui program comunitar pentru ocuparea forței de muncă și solidaritate socială – Progress (JO L 315, 15.11.2006, p. 1), astfel cum a fost rectificată prin JO L 65, 3.3.2007, p. 12.”

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare în ziua următoare datei ultimei notificări adresate Comitetului mixt al SEE prevăzute la articolul 103 alineatul (1) din acord (3).

Se aplică de la 1 ianuarie 2007.

Articolul 3

Prezenta decizie se publică în secțiunea SEE a Jurnalului Oficial al Uniunii Europene și în suplimentul SEE la acesta.

Adoptată la Bruxelles, 15 iunie 2007.

Pentru Comitetul mixt al SEE

Președintele

Alan SEATTER


(1)  JO L 366, 21.12.2006, p. 83.

(2)  JO L 315, 15.11.2006, p. 1.

(3)  Nu au fost semnalate obligații constituționale.


22.11.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 304/49


DECIZIA NR. 66/2007 A COMITETULUI MIXT AL SEE

din 15 iunie 2007

de modificare a Protocolului 31 la Acordul SEE privind cooperarea în domenii specifice în afara celor patru libertăți

COMITETUL MIXT AL SEE,

având în vedere Acordul privind Spațiul Economic European, astfel cum a fost modificat prin Protocolul de adaptare a Acordului privind Spațiul Economic European, denumit în continuare „acordul”, în special articolele 86 și 98,

întrucât:

(1)

Protocolul 31 la acord a fost modificat prin Decizia nr. 90/2004 a Comitetului mixt al SEE din 8 iunie 2004 (1).

(2)

Este necesar să se extindă cooperarea dintre părțile contractante la acord, pentru a include Decizia nr. 1926/2006/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 18 decembrie 2006 de instituire a unui program de acțiune comunitară în domeniul politicii consumatorilor (2007-2013) (2).

(3)

Protocolul 31 la acord ar trebui, prin urmare, modificat pentru a face posibilă extinderea cooperării începând cu 1 ianuarie 2007,

DECIDE:

Articolul 1

Articolul 6 din Protocolul 31 la acord se modifică după cum urmează:

1.

Următorul alineat se adaugă după alineatul (3):

„3a.   Începând cu 1 ianuarie 2007, statele AELS participă la următorul program:

32006 D 1926: Decizia nr. 1926/2006/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 18 decembrie 2006 de instituire a unui program de acțiune comunitară în domeniul politicii consumatorilor (2007-2013) (JO L 404, 30.12.2006, p. 39).”

2.

Textul alineatului (4) se înlocuiește cu următorul text:

„Statele AELS contribuie financiar la activitățile menționate la alineatele (3) și (3a) în conformitate cu articolul 82 alineatul (1) litera (a) din acord.”

3.

Textul alineatului (5) se înlocuiește cu următorul text:

„De la începerea cooperării în activitățile menționate la alineatele (3) și (3a), statele AELS participă cu drepturi depline la comitetele și alte organisme CE care asistă Comisia CE în gestionarea sau dezvoltarea activităților respective.”

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare în ziua următoare datei ultimei notificări adresate Comitetului mixt al SEE prevăzute la articolul 103 alineatul (1) din acord (3).

Se aplică de la 1 ianuarie 2007.

Articolul 3

Prezenta decizie se publică în secțiunea SEE a Jurnalului Oficial al Uniunii Europene și în suplimentul SEE la acesta.

Adoptată la Bruxelles, 15 iunie 2007.

Pentru Comitetul mixt al SEE

Președintele

Alan SEATTER


(1)  JO L 349, 25.11.2004, p. 52.

(2)  JO L 404, 30.12.2006, p. 39.

(3)  Nu au fost semnalate obligații constituționale.


22.11.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 304/51


DECIZIA NR. 67/2007 A COMITETULUI MIXT AL SEE

din 29 iunie 2007

de modificare a Protocolului 31 la Acordul SEE privind cooperarea în domenii specifice în afara celor patru libertăți

COMITETUL MIXT AL SEE,

având în vedere Acordul privind Spațiul Economic European, astfel cum a fost modificat prin Protocolul de adaptare a Acordului privind Spațiul Economic European, denumit în continuare „acordul”, în special articolele 86 și 98,

întrucât:

(1)

Protocolul 31 la acord a fost modificat prin Decizia nr. 74/2006 a Comitetului mixt al SEE din 2 iunie 2006 (1).

(2)

Este necesar să se extindă cooperarea dintre părțile contractante la acord, pentru a include Decizia nr. 1639/2006/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 octombrie 2006 de stabilire a unui program-cadru pentru competitivitate și inovare (2007-2013) (2).

(3)

Protocolul 31 la acord ar trebui, prin urmare, modificat pentru a face posibilă extinderea cooperării începând cu 1 ianuarie 2007,

DECIDE:

Articolul 1

La articolul 7 alineatul (5) din Protocolul 31 la acord se adaugă următoarea liniuță:

„—

32006 D 1639: Decizia nr. 1639/2006/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 octombrie 2006 de stabilire a unui program-cadru pentru competitivitate și inovare (2007-2013) (JO L 310, 9.11.2006, p. 15).”

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare în ziua următoare datei ultimei notificări adresate Comitetului mixt al SEE prevăzute la articolul 103 alineatul (1) din acord (3).

Se aplică de la 1 ianuarie 2007.

Articolul 3

Prezenta decizie se publică în secțiunea SEE și în suplimentul SEE ale Jurnalului Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 29 iunie 2007.

Pentru Comitetul mixt al SEE

Președintele

Alan SEATTER


(1)  JO L 245, 7.9.2006, p. 45.

(2)  JO L 310, 9.11.2006, p. 15.

(3)  Nu au fost semnalate obligații constituționale.


22.11.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 304/52


DECIZIA NR. 68/2007 A COMITETULUI MIXT AL SEE

din 15 iunie 2007

de modificare a Protocolului 31 la Acordul SEE privind cooperarea în domenii specifice în afara celor patru libertăți

COMITETUL MIXT AL SEE,

având în vedere Acordul privind Spațiul Economic European, astfel cum a fost modificat prin Protocolul de adaptare a Acordului privind Spațiul Economic European, denumit în continuare „acordul”, în special articolele 86 și 98,

întrucât:

(1)

Protocolul 31 la acord a fost modificat prin Decizia nr. 107/2005 a Comitetului mixt al SEE din 8 iulie 2005 (1).

(2)

Este necesar să se extindă cooperarea dintre părțile contractante la acord în vederea includerii Deciziei nr. 1718/2006/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 noiembrie 2006 privind punerea în aplicare a unui program de sprijin al sectorului european al audiovizualului (MEDIA 2007) (2), astfel cum a fost rectificată prin JO L 31, 6.2.2007, p. 10.

(3)

Protocolul 31 la acord ar trebui, prin urmare, modificat pentru a face posibilă extinderea cooperării începând cu 1 ianuarie 2007,

DECIDE:

Articolul 1

La articolul 9 alineatul (4) din Protocolul 31 la acord se adaugă următoarea liniuță:

„—

32006 D 1718: Decizia nr. 1718/2006/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 noiembrie 2006 privind punerea în aplicare a unui program de sprijin al sectorului european al audiovizualului (MEDIA 2007) (JO L 327, 24.11.2006, p. 12), astfel cum a fost rectificată prin JO L 31, 6.2.2007, p. 10.”

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare în ziua următoare datei ultimei notificări adresate Comitetului mixt al SEE prevăzute la articolul 103 alineatul (1) din acord (3).

Se aplică de la 1 ianuarie 2007.

Articolul 3

Prezenta decizie se publică în secțiunea SEE a Jurnalului Oficial al Uniunii Europene și în suplimentul SEE la acesta.

Adoptată la Bruxelles, 15 iunie 2007.

Pentru Comitetul mixt al SEE

Președintele

Alan SEATTER


(1)  JO L 306, 24.11.2005, p. 45.

(2)  JO L 327, 24.11.2006, p. 12.

(3)  Nu au fost semnalate obligații constituționale.


22.11.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 304/53


DECIZIA NR. 69/2007 A COMITETULUI MIXT AL SEE

din 15 iunie 2007

de modificare a Protocolului 31 la Acordul SEE privind cooperarea în domenii specifice în afara celor patru libertăți

COMITETUL MIXT AL SEE,

având în vedere Acordul privind Spațiul Economic European, astfel cum a fost modificat prin Protocolul de adaptare a Acordului privind Spațiul Economic European, denumit în continuare „acordul”, în special articolele 86 și 98,

întrucât:

(1)

Protocolul 31 la acord a fost modificat prin Decizia nr. 107/2005 a Comitetului mixt al SEE din 8 iulie 2005 (1).

(2)

Este necesar să se extindă cooperarea dintre părțile contractante la acord, pentru a include Decizia nr. 1855/2006/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 decembrie 2006 de stabilire a programului „Cultura” (2007-2013) (2).

(3)

Protocolul 31 la acord ar trebui, prin urmare, modificat pentru a face posibilă extinderea cooperării începând cu 1 ianuarie 2007,

DECIDE:

Articolul 1

La articolul 13 alineatul (4) din Protocolul 31 la acord se adaugă următoarea liniuță:

„—

32006 D 1855: Decizia nr. 1855/2006/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 decembrie 2006 de stabilire a programului «Cultura» (2007-2013) (JO L 372, 27.12.2006, p. 1).”

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare în ziua următoare datei ultimei notificări adresate Comitetului mixt al SEE prevăzute la articolul 103 alineatul (1) din acord (3).

Se aplică de la 1 ianuarie 2007.

Articolul 3

Prezenta decizie se publică în secțiunea SEE a Jurnalului Oficial al Uniunii Europene și în suplimentul SEE la acesta.

Adoptată la Bruxelles, 15 iunie 2007.

Pentru Comitetul mixt al SEE

Președintele

Alan SEATTER


(1)  JO L 306, 24.11.2005, p. 45.

(2)  JO L 372, 27.12.2006, p. 1.

(3)  Nu au fost semnalate obligații constituționale.


22.11.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 304/54


DECIZIA NR. 70/2007 A COMITETULUI MIXT AL SEE

din 29 iunie 2007

de modificare a Protocolului 31 la Acordul SEE privind cooperarea în domenii specifice în afara celor patru libertăți

COMITETUL MIXT AL SEE,

având în vedere Acordul privind Spațiul Economic European, astfel cum a fost modificat prin Protocolul de adaptare a Acordului privind Spațiul Economic European, denumit în continuare „acordul”, în special articolele 86 și 98,

întrucât:

(1)

Protocolul 31 la Acord a fost modificat prin Decizia nr. 135/2005 a Comitetului mixt al SEE din 21 octombrie 2005 (1).

(2)

Este necesară extinderea cooperării dintre părțile contractante la acord, în scopul includerii Regulamentului (CE) nr. 1692/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 octombrie 2006 de stabilire a celui de-al doilea program „Marco Polo” de acordare a asistenței financiare comunitare pentru îmbunătățirea performanțelor de mediu ale sistemului de transport de mărfuri (Programul Marco Polo II) (2).

(3)

Protocolul 31 la acord ar trebui, prin urmare, modificat pentru a face posibilă extinderea cooperării începând cu 1 ianuarie 2007.

(4)

Regulamentul (CE) nr. 1382/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 iulie 2003 de acordare a asistenței financiare comunitare pentru îmbunătățirea performanțelor de mediu ale sistemului de transport de mărfuri (Programul Marco Polo) (3) este în prezent încadrat la articolul 3 (Mediu) din Protocolul 31 la acord.

(5)

Este mai corect să se facă referire la Regulamentul (CE) nr. 1382/2003 la rubrica „Transport și mobilitate” și, în consecință, Regulamentul (CE) nr. 1382/2003 trebuie transferat la articolul 12 din Protocolul 31 la acord,

DECIDE:

Articolul 1

(1)   Articolul 12 din Protocolul 31 la acord se modifică după cum urmează:

(i)

textul alineatului (2) se renumerotează ca alineatul (4) și se înlocuiește cu următorul text:

„Statele AELS contribuie financiar la activitățile și programele menționate la alineatele (1), (2) și (3) în conformitate cu articolul 82 alineatul (1) litera (a) din acord.”;

(ii)

se introduc următoarele alineate:

(1)„2.   Începând cu 1 ianuarie 2004, statele AELS participă la următorul program:

32003 R 1382: Regulamentul (CE) nr. 1382/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 iulie 2003 de acordare a asistenței financiare comunitare pentru îmbunătățirea performanțelor de mediu ale sistemului de transport de mărfuri (Programul Marco Polo) (JO L 196, 2.8.2003, p. 1) modificat prin:

32004 R 0788: Regulamentul (CE) nr. 788/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 aprilie 2004 (JO L 138, 30.4.2004, p. 17).

(1)3.   Începând cu 1 ianuarie 2007, statele AELS participă la următorul program:

32006 R 1692: Regulamentul (CE) nr. 1692/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 octombrie 2006 de stabilire a celui de-al doilea program „Marco Polo” de acordare a asistenței financiare comunitare pentru îmbunătățirea performanțelor de mediu ale sistemului de transport de mărfuri (Programul Marco Polo II) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1382/2003 (JO L 328, 24.11.2006, p. 1); Rectificat în JO L 65, 3.3.2007, p. 12”;

(iii)

următorul alineat se adaugă după noul alineat (4):

„5.   Statele AELS participă pe deplin la comitetele CE care asistă Comisia Europeană în gestionarea, dezvoltarea și punerea în aplicare a programelor comunitare menționate la alineatele (2) și (3).”

(2)   Textul alineatului (7) litera (c) de la articolul 3 din Protocolul 31 se elimină.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare în ziua următoare datei ultimei notificări adresate Comitetului mixt al SEE prevăzute la articolul 103 alineatul (1) din acord (4).

Se aplică de la 1 ianuarie 2007.

Articolul 3

Prezenta decizie se publică în secțiunea SEE a Jurnalului Oficial al Uniunii Europene și în suplimentul SEE la acesta.

Adoptată la Bruxelles, 29 iunie 2007.

Pentru Comitetul mixt al SEE

Președintele

Alan SEATTER


(1)  JO L 14, 19.1.2006, p. 24.

(2)  JO L 328, 24.11.2006, p. 1.

(3)  JO L 196, 2.8.2003, p. 1.

(4)  Nu au fost semnalate obligații constituționale.


22.11.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 304/56


DECIZIA NR. 71/2007 A COMITETULUI MIXT AL SEE

din 29 iunie 2007

de modificare a Protocolului 31 la Acordul SEE privind cooperarea în domenii specifice în afara celor patru libertăți

COMITETUL MIXT AL SEE,

având în vedere Acordul privind Spațiul Economic European, astfel cum a fost modificat prin Protocolul de adaptare a Acordului privind Spațiul Economic European, denumit în continuare „acordul”, în special articolele 86 și 98,

întrucât:

(1)

Protocolul 31 la acord a fost modificat prin Decizia nr. 74/2006 a Comitetului mixt al SEE din 2 iunie 2006 (1).

(2)

Este necesară continuarea cooperării dintre părțile contractante la acord în vederea realizării și a dezvoltării pieței interne.

(3)

Protocolul 31 la acord ar trebui, prin urmare, modificat pentru a face posibilă continuarea cooperării după 31 decembrie 2006,

DECIDE:

Articolul 1

Articolul 7 din Protocolul 31 la acord se modifică după cum urmează:

1.

Expresia „anii 2004, 2005 și 2006” din alineatul (6) se înlocuiește cu expresia „anii 2004, 2005, 2006 și 2007”.

2.

Expresia „anul 2006” din alineatul (7) se înlocuiește cu expresia „anii 2006 și 2007”.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare în ziua următoare datei ultimei notificări adresate Comitetului mixt al SEE prevăzute la articolul 103 alineatul (1) din acord (2).

Se aplică de la 1 ianuarie 2007.

Articolul 3

Prezenta decizie se publică în secțiunea SEE a Jurnalului Oficial al Uniunii Europene și în suplimentul SEE la acesta.

Adoptată la Bruxelles, 29 iunie 2007.

Pentru Comitetul mixt al SEE

Președintele

Alan SEATTER


(1)  JO L 245, 7.9.2006, p. 45.

(2)  Nu au fost semnalate obligații constituționale.