ISSN 1830-3625

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 295

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 50
14 noiembrie 2007


Cuprins

 

I   Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare este obligatorie

Pagina

 

 

REGULAMENTE

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1327/2007 al Comisiei din 13 noiembrie 2007 de stabilire a sumelor forfetare la import pentru determinarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

1

 

*

Regulamentul (CE) nr. 1328/2007 al Comisiei din 13 noiembrie 2007 de interzicere a pescuitului de pagel argintiu în zonele ICES (CIEM) VI, VII și VIII (apele comunitare și apele aflate în afara suveranității sau jurisdicției unor țări terțe) pentru navele care navighează sub pavilionul Spaniei

3

 

*

Regulamentul (CE) nr. 1329/2007 al Comisiei din 13 noiembrie 2007 de interzicere a pescuitului de ierosme (Brosme brosme) în apele comunitare și internaționale din zonele ICES V, VI și VII de către navele care arborează pavilionul Franței

5

 

*

Regulamentul (CE) nr. 1330/2007 al Comisiei din 24 septembrie 2007 de stabilire a normelor de aplicare pentru diseminarea către părțile interesate a informațiilor referitoare la evenimentele din aviația civilă menționate la articolul 7 alineatul (2) din Directiva 2003/42/CE a Parlamentului European și a Consiliului ( 1 )

7

 

 

II   Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare nu este obligatorie

 

 

DECIZII

 

 

Comisie

 

 

2007/730/CE

 

*

Decizia Comisiei din 16 octombrie 2007 privind compatibilitatea cu dreptul comunitar a măsurilor luate de Regatul Unit în temeiul articolului 3a alineatul (1) din Directiva 89/552/CEE a Consiliului privind coordonarea anumitor acte cu putere de lege și acte administrative ale statelor membre cu privire la desfășurarea activităților de difuzare a programelor de televiziune ( 1 )

12

 

 

2007/731/CE

 

*

Decizia Comisiei din 13 noiembrie 2007 de modificare a Deciziei 2006/415/CE privind anumite măsuri de protecție referitoare la gripa aviară înalt patogenă de subtip H5N1 la păsările de curte din Regatul Unit [notificată cu numărul C(2007) 5549]  ( 1 )

28

 

 

III   Acte adoptate în temeiul Tratatului UE

 

 

ACTE ADOPTATE ÎN TEMEIUL TITLULUI V DIN TRATATUL UE

 

*

Acțiunea comună 2007/732/PESC a Consiliului din 13 noiembrie 2007 de modificare a Acțiunii comune 2007/106/PESC de prelungire a mandatului Reprezentantului Special al Uniunii Europene pentru Afganistan

30

 

*

Acțiunea comună 2007/733/PESC a Consiliului din 13 noiembrie 2007 de modificare a Acțiunii comune 2007/369/PESC privind instituirea Misiunii de Poliție a Uniunii Europene în Afganistan (EUPOL AFGANISTAN)

31

 

*

Poziția comună 2007/734/PESC a Consiliului din 13 noiembrie 2007 privind măsuri restrictive împotriva Uzbekistanului

34

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


I Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare este obligatorie

REGULAMENTE

14.11.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 295/1


REGULAMENTUL (CE) NR. 1327/2007 AL COMISIEI

din 13 noiembrie 2007

de stabilire a sumelor forfetare la import pentru determinarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 3223/94 al Comisiei din 21 decembrie 1994 de stabilire a normelor de aplicare a regimului de import pentru fructe și legume (1), în special articolul 4 alineatul (1),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 3223/94 prevede, ca urmare a rezultatelor negocierilor comerciale multilaterale din Runda Uruguay, criteriile pentru stabilirea de către Comisie a sumelor forfetare la import din țările terțe, pentru produsele și termenele menționate în anexa acestuia.

(2)

În conformitate cu criteriile menționate anterior, sumele forfetare la import trebuie stabilite la nivelurile prevăzute în anexa la prezentul regulament,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Sumele forfetare la import prevăzute la articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 3223/94 sunt stabilite așa cum este indicat în tabelul din anexă.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 14 noiembrie 2007.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 13 noiembrie 2007.

Pentru Comisie

Jean-Luc DEMARTY

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 337, 24.12.1994, p. 66. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 756/2007 (JO L 172, 30.6.2007, p. 41).


ANEXĂ

la Regulamentul Comisiei din 13 noiembrie 2007 de stabilire a sumelor forfetare la import pentru determinarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

(EUR/100 kg)

(Cod NC)

Codul țărilor terțe (1)

Suma forfetară la import

0702 00 00

MA

62,7

MK

18,4

TR

80,3

ZZ

53,8

0707 00 05

JO

196,3

MA

67,7

TR

114,7

ZZ

126,2

0709 90 70

MA

66,6

TR

95,8

ZZ

81,2

0805 20 10

MA

93,8

ZZ

93,8

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

HR

39,6

IL

69,0

TR

77,0

UY

99,1

ZZ

71,2

0805 50 10

AR

65,5

TR

99,4

ZA

62,0

ZZ

75,6

0806 10 10

BR

237,9

TR

136,0

US

267,2

ZZ

213,7

0808 10 80

AR

80,9

CA

95,9

CL

33,5

MK

31,5

US

101,7

ZA

85,8

ZZ

71,6

0808 20 50

AR

49,4

CN

56,0

TR

129,4

ZZ

78,3


(1)  Nomenclatorul țărilor, astfel cum este stabilit de Regulamentul (CE) nr. 1833/2006 al Comisiei (JO L 354, 14.12.2006, p. 19). Codul „ZZ” reprezintă „alte origini”.


14.11.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 295/3


REGULAMENTUL (CE) NR. 1328/2007 AL COMISIEI

din 13 noiembrie 2007

de interzicere a pescuitului de pagel argintiu în zonele ICES (CIEM) VI, VII și VIII (apele comunitare și apele aflate în afara suveranității sau jurisdicției unor țări terțe) pentru navele care navighează sub pavilionul Spaniei

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2371/2002 al Consiliului din 20 decembrie 2002 privind conservarea și exploatarea durabilă a resurselor piscicole în conformitate cu politica comună în domeniul pescuitului (1), în special articolul 26 alineatul (4),

având în vedere Regulamentul (CEE) nr. 2847/93 al Consiliului din 12 octombrie 1993 de instituire a unui sistem de control aplicabil politicii comune din domeniul pescuitului (2), în special articolul 21 alineatul (3),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 2015/2006 al Consiliului din 19 decembrie 2006 de stabilire, pentru 2007 și 2008, a posibilităților de pescuit pentru navele comunitare în ceea ce privește anumite rezerve de pești de adâncime (3), stabilește cotele pentru 2007 și 2008.

(2)

În conformitate cu informațiile primite de către Comisie, capturile pentru stocul menționat în anexa la prezentul regulament, realizate de către navele care navighează sub pavilionul statului membru menționat sau care sunt înmatriculate în statul membru respectiv, au epuizat cota stabilită pentru anul 2007.

(3)

Prin urmare, este necesară interzicerea pescuitului pentru stocul respectiv, precum și a păstrării la bord, transbordării și debarcării acestuia,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Epuizarea cotei

Cota de pescuit alocată, pentru 2007, statului membru menționat în anexa la prezentul regulament pentru stocul indicat în anexa respectivă, trebuie considerată ca fiind epuizată de la data stabilită în această anexă.

Articolul 2

Interdicții

Pescuitul pentru stocul menționat în anexa la prezentul regulament, realizat de către navele care navighează sub pavilionul statului membru menționat sau care sunt înmatriculate în statul membru în cauză, este interzis de la data stabilită în anexa respectivă. După această dată, se interzice păstrarea la bord, transbordarea sau debarcarea de către navele respective a peștelui din stocul menționat.

Articolul 3

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 13 noiembrie 2007.

Pentru Comisie

Fokion FOTIADIS

Director general pentru pescuit și probleme maritime


(1)  JO L 358, 31.12.2002, p. 59. Regulament modificat prin Regulamentul (CE) nr. 865/2007 (JO L 192, 24.7.2007, p. 1).

(2)  JO L 261, 20.10.1993, p. 1. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1967/2006 (JO L 409, 30.12.2006, p. 11).

(3)  JO L 15, 20.1.2007, p. 1. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 898/2007 al Comisiei (JO L 196, 28.7.2007, p. 22).


ANEXĂ

Nr.

67

Stat membru

Spania

Stoc

SBR/678-

Specie

Pagel argintiu (Pagellus bogaraveo)

Zonă

Apele comunitare și apele aflate în afara suveranității sau jurisdicției unor țări terțe din zonele VI, VII și VIII

Dată

19.10.2007


14.11.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 295/5


REGULAMENTUL (CE) NR. 1329/2007 AL COMISIEI

din 13 noiembrie 2007

de interzicere a pescuitului de ierosme (Brosme brosme) în apele comunitare și internaționale din zonele ICES V, VI și VII de către navele care arborează pavilionul Franței

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2371/2002 din 20 decembrie 2002 privind conservarea și exploatarea durabilă a resurselor piscicole în conformitate cu politica comună în domeniul pescuitului (1), în special articolul 26 alineatul (4),

având în vedere Regulamentul (CEE) nr. 2847/93 al Consiliului din 12 octombrie 1993 de instituire a unui sistem de control aplicabil politicii comune din domeniul pescuitului (2), în special articolul 21 alineatul (3),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 41/2007 al Consiliului din 21 decembrie 2006 de stabilire, pentru 2007, a posibilităților de pescuit și a condițiilor asociate pentru anumite stocuri de pește și grupe de stocuri de pește, aplicabile în apele comunitare și, pentru navele comunitare, în ape în care sunt necesare limitări ale capturilor (3), stabilește cotele pentru 2007.

(2)

În conformitate cu informațiile primite de către Comisie, capturile pentru stocul menționat în anexa la prezentul regulament, realizate de către navele care arborează pavilionul statului membru menționat sau care sunt înmatriculate în statul membru respectiv, au epuizat cota alocată pentru anul 2007.

(3)

Prin urmare, este necesară interzicerea pescuitului din stocul menționat, precum și a păstrării la bord, transbordării și debarcării acestuia,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Epuizarea cotei

Cota de pescuit alocată pentru 2007 statului membru menționat în anexa la prezentul regulament, pentru stocul indicat în anexa respectivă, este considerată epuizată de la data stabilită în anexa respectivă.

Articolul 2

Interdicții

Pescuitul din stocul menționat în anexa la prezentul regulament, realizat de către navele care arborează pavilionul statului membru menționat sau care sunt înmatriculate în respectivul stat membru, se interzice de la data stabilită în anexa respectivă. Ulterior datei respective, se interzice păstrarea la bord, transbordarea sau debarcarea stocului în cauză, capturat de navele menționate.

Articolul 3

Intrare în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 13 noiembrie 2007.

Pentru Comisie

Fokion FOTIADIS

Director general pentru pescuit și probleme maritime


(1)  JO L 358, 31.12.2002, p. 59. Regulament modificat prin Regulamentul (CE) nr. 865/2007 (JO L 192, 24.7.2007, p. 1).

(2)  JO L 261, 20.10.1993, p. 1. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1967/2006 (JO L 409, 30.12.2006, p. 11).

(3)  JO L 15, 20.1.2007, p. 1. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 898/2007 al Comisiei (JO L 196, 28.7.2007, p. 22).


ANEXĂ

Nr.

70

Stat membru

Franța

Stoc

USK/567EI.

Specie

Ierosme (Brosme brosme)

Zonă

Apele comunitare și cele internaționale din zonele ICES V, VI și VII

Data

14.10.2007


14.11.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 295/7


REGULAMENTUL (CE) NR. 1330/2007 AL COMISIEI

din 24 septembrie 2007

de stabilire a normelor de aplicare pentru diseminarea către părțile interesate a informațiilor referitoare la evenimentele din aviația civilă menționate la articolul 7 alineatul (2) din Directiva 2003/42/CE a Parlamentului European și a Consiliului

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva 2003/42/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 iunie 2003 privind raportarea evenimentelor în aviația civilă (1), în special articolul 7 alineatul (2),

întrucât:

(1)

Directiva 2003/42/CE impune înființarea unor sisteme naționale de raportare a evenimentelor pentru a garanta că informațiile relevante privind siguranța aeriană sunt raportate, colectate, arhivate, protejate și diseminate cu unicul scop de a împiedica accidentele și incidentele, excluzând în consecință atribuirea vinovăției sau a responsabilității.

(2)

Prezentul regulament ar trebui să se aplice informațiilor schimbate între statele membre în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) din Directiva 2003/42/CE. Informațiile privind evenimentele naționale, păstrate în bazele de date naționale, ar trebui să facă obiectul unor reglementări naționale referitoare la difuzarea informațiilor privind siguranța aviației civile.

(3)

În sensul prezentului regulament, părțile interesate ar trebui să se definească ca fiind orice persoană care este în măsură să participe la îmbunătățirea siguranței aviației civile prin valorificarea informațiilor privind siguranța colectate în conformitate cu Directiva 2003/42/CE.

(4)

Punctele naționale de contact dețin cele mai pertinente informații în ceea ce privește părțile interesate stabilite în propriul stat membru. Pentru ca solicitările de informații să fie tratate în modul cel mai sigur și eficient, fiecare punct național de contact ar trebui să se ocupe de solicitări provenind de la părți interesate aflate pe teritoriul statului membru respectiv, în timp ce solicitările de la părți interesate provenind din țări terțe sau de la organizații internaționale ar trebui tratate de către Comisie.

(5)

Comisia poate decide ulterior să încredințeze unei entități administrarea informațiilor schimbate în conformitate cu articolul 6 din Directiva 2003/42/CE și să se ocupe de solicitări provenind de la părți interesate din țări terțe sau de la organizații internaționale.

(6)

Comisia ar trebui să stabilească o listă a punctelor de contact, pe care să o pună la dispoziția publicului.

(7)

Pentru a împiedica abuzurile, punctul de contact care primește o solicitare de informații trebuie să verifice dacă solicitantul are calitatea de parte interesată și să evalueze solicitarea înainte de a defini cantitatea și nivelul informațiilor ce vor fi furnizate.

(8)

Punctele naționale de contact trebuie să obțină informații suficiente pentru a iniția validarea și evaluarea solicitării. În acest scop, acestea ar trebui să folosească un formular care să conțină informații relevante despre solicitant și scopul solicitării.

(9)

În cazul în care anumite părți interesate au nevoie în mod regulat de informații privind activitățile proprii, ar trebui să fie posibilă luarea unei decizii generale de furnizare de informații către acele părți.

(10)

Este necesar ca solicitantul să asigure protejarea confidențialității sistemului și să limiteze utilizarea informațiilor primite la scopul specificat în solicitare, care trebuie să fie compatibil cu obiectivele Directivei 2003/42/CE.

(11)

Toate punctele de contact ar trebui să aibă capacitatea de a verifica faptul că o solicitare pe care au refuzat-o nu este înaintată din nou prin autoritatea altui stat membru. De asemenea, acestea ar trebui să aibă posibilitatea de a urma cele mai bune practici ale altor puncte de contact. De aceea, ele ar trebui să aibă acces la înregistrările privind solicitările de informații și la deciziile adoptate în privința acestora.

(12)

Se recomandă utilizarea tehnologiilor moderne pentru transferul de date, asigurându-se în același timp protecția întregii baze de date.

(13)

Pentru a permite Comisiei să pregătească măsuri corespunzătoare în ceea ce privește schimbul de informații între statele membre și Comisie, astfel cum se prevede la articolul 6 alineatul (4) din Directiva 2003/42/CE, prezentul regulament se aplică la șase luni de la intrarea în vigoare.

(14)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt în conformitate cu avizul Comitetului pentru siguranța aeriană înființat prin articolul 12 din Regulamentul (CEE) nr. 3922/91 al Consiliului din 16 decembrie 1991 privind armonizarea cerințelor tehnice și a procedurilor administrative în domeniul aviației civile (2),

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Obiectul

Prezentul regulament stabilește măsuri referitoare la diseminarea către părțile interesate a informațiilor privind evenimentele schimbate între statele membre în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) din Directiva 2003/42/CE cu scopul de a furniza acestor părți informațiile de care au nevoie pentru a îmbunătăți siguranța aviației civile.

Articolul 2

Definiții

(1)   În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele definiții:

1.

„parte interesată” înseamnă orice persoană fizică, orice persoană juridică cu sau fără scop lucrativ sau orice organism oficial, indiferent dacă are sau nu personalitate juridică proprie, care este în măsură să participe la îmbunătățirea siguranței aviației civile prin faptul că are acces la informațiile privind evenimentele schimbate între statele membre în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) din Directiva 2003/42/CE și care este inclusă în una dintre categoriile de părți interesate enumerate în anexa I;

2.

„puncte de contact” înseamnă:

(a)

atunci când o solicitare de informații se face în baza articolului 3 alineatul (1) din prezentul regulament, autoritatea competentă desemnată de fiecare stat membru în conformitate cu articolul 5 alineatul (1) din Directiva 2003/42/CE sau, dacă un stat membru a desemnat mai mult de o autoritate competentă, punctul de contact desemnat de statul membru respectiv în conformitate cu aceeași dispoziție;

(b)

Comisia, atunci când o solicitare de informații se face în baza articolului 3 alineatul (2).

(2)   Lista punctelor de contact este publicată de către Comisie.

Articolul 3

Solicitări de informații

(1)   Părțile interesate persoane fizice stabilite pe teritoriul Comunității transmit solicitările de informații către punctul de contact al statului membru în care acestea sunt autorizate sau, atunci când nu este necesară o autorizare, în care își exercită activitatea. Celelalte părți interesate stabilite pe teritoriul Comunității transmit solicitările de informații către punctul de contact al statului membru în care își au sediul social sau oficial sau, în absența unui astfel de sediu, locul principal de desfășurare a activității.

(2)   Părțile interesate care nu sunt stabilite pe teritoriul Comunității transmit solicitările către Comisie.

(3)   Solicitările sunt înaintate utilizând formularele aprobate de punctul de contact. Aceste formulare conțin cel puțin punctele prevăzute în anexa II.

Articolul 4

Solicitări speciale

O parte interesată care a înaintat un anumit raport poate adresa solicitările de informații legate de acesta direct către punctul de contact care a primit raportul respectiv.

Articolul 5

Validarea solicitantului

(1)   Punctul de contact care primește o solicitare verifică faptul că aceasta a fost făcută de către o parte interesată.

(2)   În cazul în care o parte interesată transmite o solicitare unui alt punct de contact decât acela care are competența de a trata acea solicitare în temeiul articolului 3, partea respectivă este invitată să ia legătura cu punctul de contact competent.

Articolul 6

Evaluarea solicitării

(1)   Punctul de contact care primește o solicitare evaluează de la caz la caz dacă solicitarea este justificată și realizabilă.

(2)   În cazul în care solicitarea este acceptată, punctul de contact determină cantitatea și nivelul de informații care vor fi furnizate. Acestea se limitează la ceea ce este strict necesar solicitantului, fără a aduce atingere articolului 8 din Directiva 2003/42/CE. Informațiile care nu au legătură cu echipamentul, operațiunile sau domeniul de activitate al solicitantului se furnizează numai într-o formă agregată sau din care sunt eliminate elementele de identificare, cu excepția cazului în care solicitantul a transmis o justificare detaliată.

(3)   Părților interesate enumerate în anexa I litera (b) li se pot furniza doar informații referitoare la echipamentul, operațiunile sau domeniul de activitate proprii.

Articolul 7

Decizii cu caracter general

Punctul de contact care primește o solicitare de la o parte interesată enumerată în anexa I litera (a) poate lua o decizie cu caracter general de a furniza informații în mod regulat către partea interesată respectivă, cu condiția ca solicitarea de informații să fie legată de echipamentul, operațiunile sau domeniul de activitate al părții interesate.

Articolul 8

Utilizarea informațiilor și confidențialitate

(1)   Solicitantul utilizează informațiile primite numai în scopul specificat în formularul de solicitare, care trebuie să fie compatibil cu obiectivul prevăzut la articolul 1 din Directiva 2003/42/CE. Solicitantul nu dezvăluie informațiile primite fără consimțământul scris al persoanei care le-a furnizat.

(2)   Solicitantul ia măsurile necesare pentru a asigura un grad corespunzător de confidențialitate a informațiilor primite.

Articolul 9

Înregistrarea solicitărilor

Fiecare punct de contact înregistrează fiecare solicitare primită și acțiunile întreprinse în legătură cu aceasta. Aceste informații sunt transmise către Comisie ori de câte ori se primește o solicitare și/sau se întreprinde o acțiune.

Comisia pune la dispoziția tuturor punctelor de contact o listă actualizată a solicitărilor primite și a acțiunilor întreprinse de către diversele puncte de contact și de către Comisie.

Articolul 10

Mijloace de diseminare

Punctele de contact pot furniza informații către părțile interesate pe hârtie sau utilizând mijloace electronice sigure de comunicare.

Din motive de securitate, nu se acordă părților interesate acces direct la baza de date conținând informații primite din partea altor state membre în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) din Directiva 2003/42/CE.

Articolul 11

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 24 septembrie 2007.

Pentru Comisie

Jacques BARROT

Vicepreședinte


(1)  JO L 167, 4.7.2003, p. 23.

(2)  JO L 373, 31.12.1991, p. 4. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1900/2006 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 377, 27.12.2006, p. 176).


ANEXA I

LISTA PĂRȚILOR INTERESATE

(a)   Lista părților interesate care pot primi informații pe baza unei decizii adoptate de la caz la caz în conformitate cu articolul 6 alineatul (2) sau pe baza unei decizii cu caracter general în conformitate cu articolul 7

1.

Producători: Proiectanți și producători de aeronave, motoare, elice și părți și echipamente de aeronave; proiectanți și producători ai sistemelor de organizare a traficului aerian (ATM) și ai elementelor componente ale acestora; proiectanți și producători ai sistemelor și elementelor componente ale serviciilor de navigație aeriană (ANS); proiectanți și producători de sisteme și echipamente utilizate în zona de operațiuni aeriene a aerodromurilor

2.

Întreținere: Organizații având atribuții în întreținerea și revizia aeronavelor, motoarelor, elicelor și părților și echipamentelor aeronavelor; în instalarea, modificarea, întreținerea, repararea, revizia, verificarea în stare de zbor sau inspecția facilităților de navigație aeriană; în întreținerea sau revizia sistemelor, a elementelor componente și a echipamentelor din zonele de operațiuni aeriene ale aerodromurilor

3.

Operatori: Companiile aeriene și operatorii de aeronave, precum și asociațiile de companii aeriene și operatori; operatori ai aerodromurilor și asociații de operatori ai aerodromurilor

4.

Furnizori de servicii de navigație aeriană și furnizori de funcții specifice ATM

5.

Furnizori de servicii aeroportuare: organizații responsabile de manipularea aeronavei la sol, inclusiv alimentarea cu combustibil, întreținerea, pregătirea fișei de încărcare, încărcarea, degivrarea și tractarea pe un aerodrom, precum și salvarea și stingerea incendiilor sau alte servicii de urgență

6.

Organizații de pregătire a piloților

7.

Organizații ale țărilor terțe: Autorități ale aviației civile și organisme de investigare a accidentelor din țări terțe

8.

Organizații internaționale de aviație civilă

9.

Cercetare: Laboratoare, centre sau entități de cercetare publice sau private, sau universități care realizează studii sau cercetări privind siguranța în aviația civilă.

(b)   Lista părților interesate care pot primi informații pe baza unei decizii adoptate de la caz la caz în conformitate cu articolul 6 alineatele (2) și (3)

1.

Piloți (cu titlu personal)

2.

Controlori de trafic aerian (cu titlu personal) și alt personal ATM/ANS care are atribuții legate de siguranță

3.

Ingineri/Tehnicieni/Personal responsabil de dispozitivele electronice de siguranță a traficului aerian/Administratori de zbor (sau de aeroport) (cu titlu personal)

4.

Organisme de reprezentare profesională a personalului care desfășoară activități legate de siguranță.


ANEXA II

Image


II Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare nu este obligatorie

DECIZII

Comisie

14.11.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 295/12


DECIZIA COMISIEI

din 16 octombrie 2007

privind compatibilitatea cu dreptul comunitar a măsurilor luate de Regatul Unit în temeiul articolului 3a alineatul (1) din Directiva 89/552/CEE a Consiliului privind coordonarea anumitor acte cu putere de lege și acte administrative ale statelor membre cu privire la desfășurarea activităților de difuzare a programelor de televiziune

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2007/730/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva 89/552/CEE a Consiliului din 3 octombrie 1989 privind coordonarea anumitor acte cu putere de lege și acte administrative ale statelor membre cu privire la desfășurarea activităților de difuzare a programelor de televiziune (1), în special articolul 3a alineatul (2),

având în vedere avizul comitetului instituit în temeiul articolului 23a din Directiva 89/552/CEE,

întrucât:

(1)

Prin scrisoarea din 25 septembrie 1998, Regatul Unit (denumit în continuare „RU”) a notificat Comisiei măsurile luate în temeiul articolului 3a alineatul (1) din Directiva 89/552/CEE. La 2 noiembrie 1998, Comisia a comunicat aceste măsuri celorlalte state membre și a primit observații din partea comitetului instituit în temeiul articolului 23a din Directiva 89/552/CEE, cu ocazia reuniunii din 20 noiembrie 1998. Prin scrisoarea din 23 decembrie 1998, Comisia a informat RU că există îndoieli cu privire la sfera de aplicare a măsurilor notificate, ceea ce a împiedicat stabilirea compatibilității acestora cu dreptul comunitar. RU a notificat Comisiei o versiune modificată a acestor măsuri, prin scrisoarea din 5 mai 2000.

(2)

Comisia a verificat, în termen de trei luni de la notificare, compatibilitatea acestor măsuri cu dreptul comunitar, în special în ceea ce privește proporționalitatea acestora și transparența procedurii de consultare națională.

(3)

În analiza sa, Comisia a luat în considerare datele disponibile referitoare la mediul audiovizual din RU.

(4)

Lista evenimentelor de importanță majoră pentru societate incluse în măsurile RU a fost elaborată într-un mod clar și transparent și s-a lansat o amplă consultare în RU.

(5)

Comisia s-a declarat satisfăcută de faptul că evenimentele enumerate în cadrul măsurilor RU respectă cel puțin două dintre următoarele criterii considerate a fi indicatori fiabili ai importanței evenimentelor pentru societate: (i) au un ecou special în statul membru și nu au semnificație doar pentru cei care urmăresc de obicei sportul sau activitatea în cauză; (ii) au o importanță culturală distinctă, general recunoscută, pentru populația din statul membru, în special cu rol de catalizator al identității culturale; (iii) implicarea echipei naționale în evenimentul în cauză, în contextul unei competiții sau al unui turneu de importanță internațională; și (iv) faptul că evenimentul a fost dintotdeauna difuzat de posturile de televiziune gratuite și a atras cote ridicate de audiență.

(6)

Un număr important de evenimente enumerate în cadrul măsurilor RU, inclusiv Jocurile Olimpice de Vară și de Iarnă, precum și finalele Cupei Mondiale și ale Campionatului European, intră în categoria evenimentelor considerate, în mod tradițional, ca fiind de importanță majoră pentru societate, astfel cum se menționează în mod explicit în considerentele Directivei 97/36/CE. Aceste evenimente au, în ansamblul lor, un ecou special în RU, deoarece sunt de interes pentru publicul larg (indiferent de naționalitatea participanților), nu doar pentru cei care urmăresc, de obicei, evenimentele sportive.

(7)

Finala Cupei Angliei are un ecou special în RU, fiind principala partidă de prim-plan din fotbalul englez, și constituie un adevărat eveniment național, precum și o manifestare de renume mondial.

(8)

Finala Cupei Scoției are un ecou special în Scoția, similar celui generat de finala Cupei Angliei în Anglia.

(9)

Grand National are un ecou special în RU, fiind de mult timp un eveniment de renume mondial și de atracție internațională; acesta are o importanță culturală distinctă, general recunoscută, pentru populația din această țară și este parte a identității naționale a RU.

(10)

Derby-ul are un ecou special în RU, fiind un eveniment de prim-plan al sezonului de curse regulat și în calendarul național, având și o importanță culturală distinctă, general recunoscută, pentru populația acestei țări, datorită faptului că este un eveniment specific britanic destinat tuturor claselor sociale și care suscită interes în întreaga țară.

(11)

Finalele turneului de tenis de la Wimbledon au un ecou special în RU, acesta fiind un turneu de tenis de prim-plan, renumit pe plan internațional, cu o largă acoperire media. De asemenea, ecoul și importanța culturală ale acestui eveniment în RU se datorează succesului reprezentanților RU în cadrul competiției.

(12)

Finala Cupei Challenge a Ligii de Rugby și Cupa Mondială de Rugby au un ecou special în RU, fiind evenimente ce suscită un larg interes, inclusiv în rândul spectatorilor care nu urmăresc de obicei aceste competiții. Meciurile din cadrul Turneului celor Șase Națiuni la Rugby (2), la care participă echipe britanice, au un ecou special în RU, fiind un eveniment important al calendarului sportiv din RU.

(13)

Partidele de cricket de verificare disputate în Anglia au un ecou special în RU, constituind evenimente de prim-plan ale acestui sport național estival la care participă echipa Angliei și alte echipe de top de peste ocean, suscitând interes în rândul tuturor claselor sociale și în toate regiunile. Partidele din cadrul Cupei Mondiale la Cricket (finala, semifinalele și partidele care implică participarea echipelor naționale din RU) au un ecou special în RU, fiind parte a singurului campionat mondial al acestui sport și implicând echipe britanice în cadrul competiției la cel mai înalt nivel. De asemenea, aceste partide de cricket au o importanță culturală distinctă, general recunoscută, pentru populația RU, datorită interesului multicultural care contribuie la coeziunea socială și întărește legăturile între statele din Commonwealth.

(14)

Jocurile Commonwealth-ului au un ecou special în RU, fiind un eveniment de tradiție la care participă concurenți din RU în competiția de înalt nivel.

(15)

Campionatul Mondial de Atletism are un ecou special în RU, fiind un eveniment de prim-plan dedicat exclusiv atletismului și la care participă concurenți din RU la cel mai înalt nivel.

(16)

Cupa Ryder are un ecou special în RU, fiind un eveniment major unic pe plan mondial care implică concurenți din RU în competiția de înalt nivel.

(17)

Openul de golf (britanic) are un ecou special în RU, fiind un eveniment de prim-plan în golful britanic și unul dintre cele mai importante și de tradiție evenimente din golful mondial.

(18)

Evenimentele enumerate mai sus, inclusiv cele care trebuie considerate ca întreg, și nu ca o serie de evenimente individuale, au fost dintotdeauna transmise de posturile de televiziune gratuite și au generat cote ridicate de audiență. În situațiile excepționale în care nu s-a întâmplat astfel (partidele din cadrul Cupei Mondiale la Cricket), lista este limitată (include doar finala, semifinalele și partidele care implică participarea echipelor naționale) și necesită doar o acoperire secundară adecvată, respectând, în orice caz, două dintre criteriile considerate a fi indicatori fiabili ai importanței evenimentelor pentru societate (considerentul 13).

(19)

Măsurile RU par îndeajuns de proporționate pentru a justifica o derogare de la libertatea fundamentală de a furniza servicii stipulată în Tratatul CE pe baza unei motivații imperative de interes public, aceea de a asigura accesul larg al publicului la transmisiunile unor evenimente de importanță majoră pentru societate.

(20)

Măsurile RU sunt compatibile cu dispozițiile CE în materie de concurență, astfel că definirea organismelor de difuzare agreate pentru transmisia evenimentelor enumerate se bazează pe criterii obiective care permit concurența efectivă și potențială pentru achiziționarea drepturilor de transmisie a acestor evenimente. De asemenea, numărul evenimentelor enumerate nu este disproporționat, astfel încât să distorsioneze concurența pe piețele din aval a televiziunilor cu acces gratuit și a celor cu plată.

(21)

Proporționalitatea măsurilor RU este coroborată și cu faptul că o serie de evenimente enumerate necesită doar o acoperire secundară adecvată.

(22)

După comunicarea de către Comisie către celelalte state membre a măsurilor RU și după consultarea comitetului instituit în temeiul articolului 23a din Directiva 89/552/CEE, directorul general pentru Educație și Cultură a informat RU, prin scrisoarea din 28 iulie 2000, cu privire la faptul că Comisia Europeană nu are intenția de a aduce obiecții referitoare la măsurile notificate.

(23)

Aceste măsuri au fost publicate în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene, seria C (3), în conformitate cu articolul 3a alineatul (2) din Directiva 89/552/CEE.

(24)

Din hotărârea Tribunalului de Primă Instanță în cauza T-33/01, Infront WM/Comisia Europeană, rezultă că declarația conform căreia măsurile adoptate în temeiul articolului 3a alineatul (1) din Directiva 89/552/CEE sunt compatibile cu dreptul comunitar reprezintă o decizie care, prin urmare, trebuie adoptată de către Comisie. În consecință, se impune să se declare, prin prezenta decizie, că măsurile notificate de RU sunt compatibile cu dreptul comunitar. Măsurile, astfel cum figurează acestea în anexa la prezenta decizie, trebuie publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, în conformitate cu articolul 3a alineatul (2) din Directiva 89/552/CEE.

(25)

Pentru a garanta corectitudinea juridică, este necesar ca prezenta decizie să se aplice de la data primei publicări în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene a măsurilor notificate de RU,

DECIDE:

Articolul 1

Măsurile luate în temeiul articolului 3a alineatul (1) din Directiva 89/552/CEE, care au fost notificate Comisiei de către Regatul Unit la data de 5 mai 2000, astfel cum au fost acestea publicate în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene C 328 din 18 noiembrie 2000, sunt compatibile cu dreptul comunitar.

Articolul 2

Măsurile, astfel cum figurează acestea în anexa la prezenta decizie, se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, în conformitate cu articolul 3a alineatul (2) din Directiva 89/552/CEE.

Articolul 3

Prezenta decizie se aplică începând cu 18 noiembrie 2000.

Adoptată la Bruxelles, 16 octombrie 2007.

Pentru Comisie

Viviane REDING

Membru al Comisiei


(1)  JO L 298, 17.10.1989, p. 23. Directivă modificată prin Directiva 97/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului (JO L 202, 30.7.1997, p. 60).

(2)  Lista RU a fost modificată în 2001, ca urmare a schimbării denumirii acestui eveniment din Turneul celor Cinci Națiuni la Rugby în Turneul celor Șase Națiuni la Rugby.

(3)  JO C 328, 18.11.2000, p. 2.


ANEXĂ

Măsurile adoptate de RU, care urmează să fie publicate în temeiul articolului 3a alineatul (2) din Directiva 89/552/CEE, sunt următoarele:

[Extrase din partea a IV-a a legii britanice a audiovizualului (Broadcasting Act) din 1996]

LEGEA AUDIOVIZUALULUI DIN 1996

Capitolul 55

PARTEA a IV-a

Manifestări sportive și alte evenimente de interes național

Evenimente incluse pe listă

(1)

În sensul prezentei secțiuni, un eveniment inclus pe listă este o manifestare sportivă sau un alt eveniment de interes național, care figurează în prezent pe lista întocmită de ministru în scopurile definite în prezenta secțiune.

(2)

Ministrul nu poate, în niciun moment, să întocmească, să revizuiască sau să înceteze să mai mențină o astfel de listă, cum este cea menționată la paragraful 1, decât după consultarea:

(a)

BBC;

(b)

Welsh Authority;

(c)

Comisiei; și

(d)

în ceea ce privește un eveniment relevant, a persoanei de la care pot fi achiziționate drepturile de televizare a evenimentului respectiv;

în sensul prezentului paragraf, un „eveniment relevant” este o manifestare sportivă sau alt eveniment de interes național pe care ministrul își propune să îl includă în sau să îl omită din cadrul listei.

(3)

Imediat după întocmirea sau revizuirea unei astfel de liste, cum este cea menționată la paragraful 1, ministrul publică lista, utilizând mijloacele adecvate pentru a o aduce în atenția:

(a)

persoanelor menționate la paragraful 2; și

(b)

tuturor persoanelor care sunt titulare ale unei licențe acordate de Comisie în temeiul părții I din legea din 1990 sau ale unei licențe pentru programe digitale acordate de Comisie în temeiul părții I din prezenta lege.

(4)

În cadrul acestei secțiuni, expresia „de interes național” se referă la interesul suscitat în Anglia, Scoția, Țara Galilor sau Irlanda de Nord.

(5)

Includerea oricărui alt eveniment relevant pe o astfel de listă, cum este cea menționată la paragraful 1, nu trebuie să aducă atingere:

(a)

validității contractelor încheiate anterior datei la care ministrul a consultat persoanele menționate la paragraful 2 cu privire la adăugirile propuse; sau

(b)

exercitării oricăror drepturi care decurg dintr-un astfel de contract.

(6)

Se consideră că lista întocmită de ministru în sensul secțiunii 182 din legea din 1990, aplicabilă imediat anterior intrării în vigoare a acestei secțiuni, a fost întocmită în sensul prezentei secțiuni.

Categorii de servicii

(1)

În sensul prezentei părți, serviciile de programe de televiziune se împart în două categorii, după cum urmează:

(a)

serviciile menționate la paragraful 2, în cazul cărora nu se percepe o taxă pentru recepția programelor incluse în serviciu;

(b)

toate serviciile de programe de televiziune care nu intră, în prezent, sub incidența literei (a).

(2)

Serviciile la care se face referire la paragraful 1 litera (a) sunt:

(a)

serviciile regionale și naționale ale Channel 3;

(b)

Channel 4; și

(c)

serviciile de transmisiune televizată furnizate de BBC.

(3)

Ministrul poate emite un ordin de modificare a paragrafului 2 pentru a elimina sau pentru a adăuga un serviciu la serviciile deja menționate.

(4)

Orice ordin emis în temeiul paragrafului 3 poate fi anulat printr-o decizie a unei camere a Parlamentului.

[…]

Restricții privind televizarea evenimentelor incluse pe listă

(1)

Un furnizor de programe de televiziune care oferă un serviciu din una dintre categoriile definite la paragraful 1 din secțiunea 98 („primul serviciu”), destinat recepționării pe întregul teritoriu sau doar într-o regiune a Regatului Unit, nu poate transmite în direct, integral sau parțial, fără acordul prealabil al Comisiei, niciunul dintre evenimentele incluse pe listă, decât dacă:

(a)

un alt furnizor, care oferă un serviciu din cealaltă categorie definită în respectivul paragraf („al doilea serviciu”), a obținut dreptul de a include în acel serviciu transmisiunea în direct a întregului eveniment sau a părții respective din eveniment; și

(b)

regiunea pentru care se furnizează al doilea serviciu acoperă sau înglobează (cvasi) integral regiunea pentru care este oferit primul serviciu.

(2)

Comisia poate revoca orice acord dat prealabil în temeiul paragrafului 1.

(3)

Nerespectarea dispozițiilor paragrafului 1 nu afectează validitatea unui contract.

(4)

Paragraful 1 nu se aplică în cazul în care furnizorul de programe de televiziune care oferă primul serviciu exercită drepturi dobândite anterior intrării în vigoare a acestei secțiuni.

Dreptul Comisiei de a aplica sancțiuni financiare

(1)

În cazul în care Comisia:

(a)

consideră că titularul unei licențe acordate în temeiul părții I din legea din 1990 sau al unei licențe pentru programe digitale acordate în temeiul părții I din prezenta lege nu s-a conformat dispozițiilor secțiunii 101 paragraful 1; și

(b)

nu consideră nerezonabil, în orice situație, ca titularul să fi fost în măsură să se conformeze dispozițiilor respective,

aceasta poate impune plata unei amenzi în cuantum stabilit într-un anumit termen.

(2)

În cazul în care Comisia consideră că, în ceea ce privește solicitarea acordului în temeiul secțiunii 101 paragraful 1, titularul licenței acordate în temeiul părții I din legea din 1990 sau al unei licențe pentru programe digitale acordate în temeiul părții I din prezenta lege:

(a)

a furnizat Comisiei informații inexacte privind un punct important; sau

(b)

nu a comunicat Comisiei, în mod deliberat, informații privind un punct important, cu scopul inducerii în eroare,

aceasta poate impune plata unei amenzi în cuantum stabilit într-un anumit termen.

(3)

Valoarea oricărei amenzi aplicate în temeiul paragrafelor 1 și 2 nu trebuie să depășească valoarea obținută prin înmulțirea sumei relevante cu coeficientul legal.

(4)

La paragraful 3:

(a)

„remunerație relevantă” înseamnă valoarea sumei stabilite de Comisie ca reprezentând parte din suma achitată de furnizorul căruia i se aplică amenda în schimbul obținerii drepturilor de televizare a evenimentului respectiv; și

(b)

„coeficient legal” înseamnă valoarea stabilită periodic de ministru printr-un act de reglementare.

(5)

Orice ordin emis în temeiul paragrafului 4 litera (b) poate fi anulat printr-o decizie a unei camere a Parlamentului.

(6)

În cazul în care Comisia percepe o sumă în temeiul paragrafului 1 sau 2, aceasta nu constituie parte a veniturilor Comisiei, ci se alocă fondului consolidat.

(7)

Orice sumă plătibilă de un furnizor către Comisie în temeiul paragrafului 1 și 2 este recuperabilă ca datorie a furnizorului respectiv.

Informarea ministrului

(1)

În cazul în care Comisia:

(a)

consideră că un organism audiovizual nu s-a conformat dispozițiilor paragrafului 1 din secțiunea 101; și

(b)

nu consideră nerezonabil, în orice situație, ca titularul să fi fost în măsură să se conformeze dispozițiilor respective,

aceasta informează ministrul cu privire la acest aspect.

(2)

În cazul în care Comisia consideră că, în ceea ce privește solicitarea acordului în temeiul secțiunii 101 paragraful 1, un organism audiovizual:

(a)

a furnizat Comisiei informații inexacte privind un punct important; sau

(b)

nu a comunicat Comisiei, în mod deliberat, informații privind un punct important, cu scopul inducerii în eroare,

aceasta informează ministrul cu privire la acest aspect.

(3)

În cadrul prezentei secțiuni, „organism audiovizual” se referă la BBC sau la Welsh Authority.

Cod de conduită

(1)

Comisia elaborează și revizuiește periodic un cod:

(a)

care specifică situațiile în care televizarea evenimentelor incluse pe listă sau a unui anumit eveniment de pe listă trebuie considerată sau nu ca fiind în direct, în sensul prezentei părți; și

(b)

care conține indicații privind aspectele care trebuie luate în considerare pentru a determina:

(i)

dacă Comisia trebuie să își dea sau să își revoce acordul prealabil menționat la secțiunea 101 paragraful 1; sau

(ii)

în sensul secțiunii 102 paragraful 1 sau al secțiunii 103 paragraful 1, dacă este nerezonabil, indiferent de situație, să considere că titularul ar fi fost în măsură să se conformeze dispozițiilor paragrafului 1 din secțiunea 101.

(2)

Comisia ține cont de prevederile codului în exercitarea drepturilor conferite de prezenta parte.

(3)

Anterior elaborării sau revizuirii codului, Comisia poate decide să consulte orice persoană competentă.

(4)

De îndată ce Comisia a elaborat sau a revizuit codul, aceasta asigură publicarea acestuia prin mijloace adecvate pentru a-l aduce în atenția:

(a)

BBC;

(b)

Welsh Authority;

(c)

oricărei persoane de la care pot fi achiziționate drepturile de televizare a unui eveniment inclus pe listă;

și

(d)

tuturor persoanelor care sunt titulare ale unei licențe acordate de Comisie în temeiul părții I din legea din 1990 sau ale unei licențe pentru programe digitale acordate de Comisie în temeiul părții I din prezenta lege.

Interpretarea părții a IV-a și dispoziții suplimentare

(1)

În cadrul prezentei părți (cu excepția cazului în care contextul impune contrariul):

 

„Channel 4” are același înțeles ca în partea I din legea din 1990;

 

„comisia” se referă la Comisia independentă pentru televiziune;

 

„eveniment inclus pe listă” are înțelesul conferit de secțiunea 97 paragraful 1;

 

„în direct” se interpretează în conformitate cu codul elaborat în temeiul secțiunii 104;

 

„serviciu național al Channel 3” și „serviciu regional al Channel 3” au același înțeles ca în secțiunea I din legea din 1990;

 

„serviciu de transmisiune televizată” are același înțeles ca în partea I din legea din 1990;

 

„furnizor de programe de televiziune” are înțelesul conferit de secțiunea 99 paragraful 2;

 

„serviciu de programe de televiziune” are același înțeles ca în partea I din legea din 1990.

(2)

Se abrogă secțiunea 182 din legea din 1990 (anumite evenimente care nu pot fi transmise de televiziunile cu plată).

[Extrase din reglementările din 2000 privind transmisiunile de televiziune]

INSTRUMENTE STATUTARE

2000 nr. 54

AUDIOVIZUAL

Reglementările din 2000 privind transmisiunile de televiziune

Data întocmirii: 14 ianuarie 2000.

Data prezentării în Parlament: 14 ianuarie 2000.

Intrare în vigoare: 19 ianuarie 2000.

Întrucât ministrul este un ministru desemnat (1) în sensul secțiunii 2 alineatul (2) din Legea din 1972 privind Comunitățile Europene (2) în ceea ce privește măsurile referitoare la transmisiunile de televiziune;

în consecință, ministrul, prin exercitarea atribuțiilor conferite prin secțiunea 2 alineatul (2) din Legea din 1972 privind Comunitățile Europene și a tuturor atribuțiilor care decurg din aceasta, adoptă următorul regulament:

Referințe și intrare în vigoare

(1)

Se poate face referire la prezentele reglementări prin utilizarea formulei „reglementările din 2000 privind transmisiunile de televiziune”.

(2)

Prezentele reglementări intră în vigoare la 19 ianuarie 2000.

[…]

Modificări ale Legii audiovizualului din 2006

3.   Partea a IV-a din Legea audiovizualului din 1996 (3) (manifestări sportive și alte evenimente de interes național) se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

[…]

14 ianuarie 2000

Chris Smith

Ministrul Culturii, Mass-mediei și Sportului

ANEXĂ

Reglementarea nr. 3

Modificări ale Legii audiovizualului din 2006: manifestări sportive și alte evenimente de interes național

1.   Secțiunea 98 se înlocuiește cu următorul text:

Categorii de servicii

(1)

În sensul prezentei părți, serviciile de programe de televiziune și serviciile de transmisiune prin satelit în cadrul SEE se împart în două categorii, după cum urmează:

(a)

serviciile de programe de televiziune și serviciile de transmisiune prin satelit în cadrul SEE care îndeplinesc, în prezent, condițiile necesare; și

(b)

orice alte servicii de programe de televiziune și servicii de transmisiune prin satelit în cadrul SEE.

(2)

În cadrul prezentei secțiuni, „condițiile necesare”, în ceea ce privește un serviciu, sunt:

(a)

serviciul să fie furnizat gratuit; și

(b)

serviciul să fie recepționat de cel puțin 95 % din populația Regatului Unit.

(3)

În sensul paragrafului 2 litera (a), nu se ține cont de orice taxă de licență pentru televiziune, astfel cum este aceasta definită în secțiunea 1 paragraful 7 din Legea din 1949 privind telegrafia fără fir.

(4)

Condiția enunțată la paragraful 2 litera (b):

(a)

se consideră îndeplinită de un serviciu regional al Channel 3 dacă aceasta este îndeplinită de Channel 3 în ansamblul său; și

(b)

se consideră îndeplinită de un serviciu regional al Channel 4 dacă aceasta este îndeplinită de Channel 4 și S4C împreună.

(5)

Comisia publică periodic o listă a serviciilor de programe de televiziune și a serviciilor de transmisiune prin satelit în cadrul SEE considerate a îndeplini condițiile necesare.

(6)

În cadrul prezentei secțiuni, „serviciu de transmisiune prin satelit în cadrul SEE” înseamnă orice serviciu care:

(a)

constă în transmisia prin satelit a programelor de televiziune destinate publicului larg; și

(b)

este oferit de un furnizor care se află sub jurisdicția unui stat membru al SEE, altul decât Regatul Unit, în sensul Directivei 89/552/CEE a Consiliului.

[…]

3.   În secțiunea 101 (restricții privind televizarea evenimentelor incluse pe listă), la paragraful 1, termenul „persoană”, prima ocurență, se înlocuiește cu „furnizor de programe de televiziune”.

[…]

9.   La secțiunea 105 paragraful 1 (interpretarea părții a IV-a):

(a)

după definiția „comisiei” se inserează următorul text: „eveniment desemnat, în ceea ce privește un stat membru al SEE, altul decât Regatul Unit, are sensul conferit de secțiunea 101 A;”

(b)

la definiția termenului „în direct”, înainte de „se interpretează”, se introduce „în ceea ce privește televizarea unui eveniment inclus pe listă”; și

(c)

după definițiile „serviciu național al Channel 3” și „serviciu regional al Channel 3” se introduce următorul text: „S4C are același înțeles ca în partea I din legea din 1990”.

[Extrase din codul ITC – Comisia independentă pentru televiziune – privind manifestările sportive și alte evenimente incluse pe listă, revizuit în ianuarie 2000]

Cod privind manifestările sportive și alte evenimente incluse pe listă

(revizuit în ianuarie 2000)

Introducere

1.   În temeiul Legii audiovizualului din 1996 (denumită în continuarea „legea”), astfel cum a fost modificată prin Reglementările din 2000 privind transmisiunile de televiziune (denumite în continuare „reglementările”), ITC trebuie să elaboreze și să revizuiască periodic un cod care conține indicații privind anumite aspecte referitoare la televizarea manifestărilor sportive și a altor evenimente de interes național incluse pe listă de către ministrul Culturii, Mass-mediei și Sportului. Acest cod a fost elaborat de ITC, după consultarea organismelor audiovizuale, a organismelor sportive, a titularilor drepturilor și a altor părți interesate, pentru a se conforma obligațiilor statutare, astfel cum sunt acestea definite în secțiunea 104 din lege. […]

2.   Legea impune restricții furnizorilor de programe de televiziune, care trebuie să obțină acordul prealabil al ITC pentru achiziționarea drepturilor exclusive de transmisie în direct, integral sau parțial, a evenimentelor incluse pe listă, precum și pentru a transmite în exclusivitate evenimentele respective (a se vedea partea a IV-a din lege). În temeiul legii, ITC poate impune sancțiuni financiare titularilor cărora li s-a acordat licența, în cazul în care nu s-au respectat restricțiile privind transmisia în direct a evenimentelor incluse pe listă, dacă i s-au comunicat informații inexacte sau dacă nu i s-au comunicat informații importante. În cazul BBC și S4C, ITC trebuie să informeze ministrul asupra aspectelor menționate mai sus. ITC ține seama de prevederile codului în exercitarea atribuțiilor care i-au fost conferite.

3.   „Evenimentele incluse pe listă” sunt stabilite de ministru în conformitate cu legea; lista actuală este inclusă în anexa 1. Ministrul poate, în orice moment, să adauge sau să elimine evenimente (de) pe listă, dar doar după consultarea BBC, a Welsh Authority, a ITC și a titularului drepturilor pentru evenimentul în cauză. În iunie 1998, ministrul a extins lista pentru a include și evenimentele din grupul B, considerându-se, totuși, că vor fi tratate în mod diferit față de evenimentele din grupul A. Evenimentele din grupul A sunt acele evenimente care nu pot fi transmise în direct, în mod exclusiv, decât cu respectarea anumitor criterii. Criteriile și aspectele pe care ITC trebuie să le ia în considerare sunt stabilite la paragrafele 12-16. Evenimente din grupul B sunt acele evenimente care nu pot fi transmise în direct, în mod exclusiv, decât dacă s-au luat măsuri adecvate pentru o acoperire secundară. Standardele minime considerate de ITC ca fiind adecvate pentru acoperirea secundară sunt stabilite la paragrafele 17 și 18.

[…]

Dispoziții generale și context

6.   În ceea ce privește transmiterea în direct a evenimentelor incluse pe listă, legea definește două categorii de servicii de programe de televiziune: serviciile de programe de televiziune și serviciile de transmisiune prin satelit în cadrul SEE care îndeplinesc, în prezent, condițiile necesare („prima categorie”) și toate celelalte servicii de programe de televiziune și servicii de transmisiune prin satelit în cadrul SEE („a doua categorie”). Condițiile necesare sunt următoarele: (a) serviciul este furnizat gratuit și (b) serviciul este recepționat de cel puțin 95 % din populația Regatului Unit. Serviciile de programe de televiziune și serviciile de transmisiune prin satelit în cadrul SEE care se încadrează în prima categorie sunt incluse pe o listă publicată periodic de ITC (a se vedea anexa 2). Aceste cerințe sunt prevăzute prin lege, astfel cum a fost aceasta modificată prin Reglementările din 2000 privind transmisiunile de televiziune. Orice contract de transmitere televizată în direct a unui eveniment inclus pe listă încheiat de un furnizor trebuie să menționeze faptul că drepturile au fost achiziționate pentru transmiterea evenimentului în cadrul unui serviciu care intră într-una dintre cele două categorii; cu alte cuvinte, trebuie încheiate contracte separate pentru fiecare categorie. Un furnizor care oferă un serviciu dintr-una dintre categoriile menționate („primul serviciu”) nu are dreptul de a transmite în direct, în mod exclusiv, integral sau parțial, un eveniment din grupul A, decât dacă obține în prealabil acordul Comisiei, cu condiția ca un furnizor care oferă un serviciu din cealaltă categorie („al doilea serviciu”) să fi obținut dreptul de a transmite în direct evenimentul sau aceeași parte a acestuia. Regiunea pentru care se furnizează al doilea serviciu trebuie să acopere sau să înglobeze (cvasi) integral regiunea pentru care este oferit primul serviciu. Primul și al doilea serviciu pot fi oferite de titularii cărora li s-a acordat licența și care aparțin aceluiași acționariat, cu condiția să existe între aceștia un furnizor din fiecare dintre categoriile descrise mai sus.

7.   Restricțiile se aplică numai drepturilor dobândite fie după intrarea în vigoare a secțiunii 101 din legea din 1996, și anume 1 octombrie 1996, fie după ce ministrul a demarat consultările cu titularii drepturilor în privința modificărilor aduse listei, și anume 25 noiembrie 1997, astfel cum se indică în anexa 1.

8.   Un eveniment poate fi inclus pe listă, dacă se consideră că acesta este de interes „național” în Anglia, Scoția, Țara Galilor sau, respectiv, Irlanda de Nord. Acesta este motivul pentru care, de exemplu, finala Cupei Scoției la fotbal figurează pe listă. Legea permite transmiterea respectivelor evenimente doar în acea regiune a Regatului Unit în care este cel mai probabil să suscite un interes. Prin urmare, trimiterea din anexa 2 la Channel 3 se referă la servicii individuale sau o serie de servicii regionale ale Channel 3 sau Channel 3 în ansamblu.

9.   Legea vizează să ofere posibilitatea urmăririi în direct a evenimentelor. Trebuie subliniat faptul că, prin lege, nu se solicită și nici nu se garantează acoperirea în direct a evenimentelor incluse pe listă, inclusiv în ceea ce privește Channel 3, Channel 4 și BBC. De asemenea, legea nu interzice transmiterea în direct, în exclusivitate, a evenimentelor incluse pe listă în cadrul acestor servicii sau al altor servicii, atât timp cât ITC se asigură că sunt îndeplinite anumite criterii (a se vedea paragrafele 12-18).

10.   Indicațiile specifice pe care ITC trebuie să le publice sunt prezentate în continuare. ITC asigură revizuirea acestor indicații și le poate modifica pentru a ține seama de experiența acumulată.

Definiția expresiei „în direct”

11.   În temeiul secțiunii 104 din lege, ITC trebuie să specifice situațiile în care transmisia evenimentelor incluse pe listă, în general, sau a unui anumit eveniment de pe listă trebuie considerată sau nu ca fiind în direct. În examinarea acestei chestiuni, ITC a estimat că, pentru a garanta interesul publicului, trebuie să se permită participarea publicului la eveniment pe parcursul derulării acestuia, în măsura posibilului. Aceasta înseamnă că transmiterea în direct a majorității manifestărilor sportive, inclusiv a celor care se desfășoară în regiuni cu un alt fus orar, trebuie definită ca fiind simultană cu evenimentul (și anume, pe parcursul derulării acestuia). Totuși, dată fiind natura și durata diferită a evenimentelor, nu i se poate atribui expresiei o definiție unică. Următoarele reguli de interpretare ar trebui să permită flexibilitatea necesară:

restricțiile în ceea ce privește transmisia în direct se aplică pe durata derulării evenimentului în cauză;

în cazul în care evenimentul implică jocuri sau partide diferite, restricțiile se aplică pe durata derulării fiecărui joc sau a fiecărei partide în parte;

în cazul unui eveniment unic care se întinde pe mai multe zile, restricțiile se aplică pentru fiecare dintre zilele evenimentului, pe durata derulării acestuia;

în cazul unui eveniment care constă în mai multe părți distincte care se suprapun în timp (de exemplu, Jocurile Olimpice sau faza finală a Cupei Mondiale la fotbal) și care nu pot fi transmise simultan, în integralitatea lor, restricțiile se aplică fiecărei partide sau competiții ca și cum ar fi vorba de un eveniment unic.

Aspecte care trebuie luate în considerare pentru a oferi sau a revoca acordul prealabil privind o transmisiune exclusivă

12.   În temeiul secțiunii 104 paragraful 1 litera (b) din lege, ITC trebuie să ofere indicații cu privire la aspectele care trebuie luate în considerare atunci când ITC decide să își dea acordul prealabil unui furnizor care oferă un serviciu dintr-o categorie („primul serviciu”) pentru a transmite în direct și în exclusivitate (integral sau parțial) un eveniment, în cazul în care niciun furnizor care oferă un serviciu din cealaltă categorie („al doilea serviciu”) nu a obținut aceleași drepturi sau în cazul în care regiunea pentru care se oferă al doilea serviciu nu acoperă sau nu înglobează (cvasi) integral regiunea pentru care este oferit primul serviciu.

13.   Pentru a putea decide dacă să își exprime acordul, ITC ar putea să se limiteze la a determina dacă posibilitatea de a achiziționa drepturile a fost general cunoscută și dacă niciun furnizor care oferă un serviciu din cealaltă categorie nu și-a exprimat interesul de a achiziționa drepturile de la titularul acestora sau de a înainta o ofertă în acest sens. Cu toate acestea, ITC trebuie să se asigure, de asemenea, de faptul că furnizorii au avut posibilitatea reală de a achiziționa drepturile în condiții echitabile și rezonabile. Pentru a determina acest lucru, ITC ține seama de unele sau de toate criteriile următoare:

orice invitație de exprimare a interesului, fie sub forma unui anunț public, fie a unei licitații închise pentru achiziționarea drepturilor, trebuie să fi fost comunicată în mod deschis și simultan tuturor furnizorilor care oferă servicii din ambele categorii;

la începutul negocierilor, documentația și/sau publicațiile de promovare comercială trebuie să descrie toate aspectele importante ale procesului de negociere și achiziționare a drepturilor, precum și termenii și condițiile importante, inclusiv natura drepturilor disponibile;

în cazul în care drepturile pentru un eveniment inclus pe listă fac parte dintr-un pachet de drepturi, acesta trebuie să fi fost oferit furnizorilor de servicii din cele două categorii în aceleași condiții comerciale. Este de preferat, totuși, ca drepturile să poată fi achiziționate independent de alte drepturi, de exemplu, cele pentru momente importante ale evenimentului, transmisiuni decalate, alte evenimente;

condițiile sau costurile legate de achiziționarea drepturilor (de exemplu, costuri de producție) trebuie să fi fost clar specificate și nu trebuie să fie mai avantajoase pentru una sau alta dintre categoriile de servicii;

suma solicitată pentru acordarea drepturilor trebuie să fi fost echitabilă, rezonabilă și nediscriminatorie în ceea ce privește cele două categorii de servicii de programe. Noțiunea de „sumă echitabilă” variază în funcție de drepturile oferite și valoarea acestora pentru furnizori. O gamă largă de prețuri ar trebui, în principiu, să fie considerată ca fiind echitabilă, dar ITC va ține seama, printre altele, de următoarele elemente în formularea unei opinii:

sumele solicitate anterior pentru eveniment sau pentru evenimente similare;

ora de programare a transmisiunii în direct a evenimentului;

veniturile sau potențialul de audiență al transmisiunii în direct (de exemplu, posibilitatea de a introduce spoturi publicitare; perspectivele încasărilor din abonamente);

perioada pentru care se acordă drepturile; și

concurența de pe piață.

14.   Pentru a avea posibilitatea reală de a achiziționa drepturile, furnizorii trebuie să dispună de un interval de timp rezonabil. Noțiunea de „interval de timp rezonabil” variază în funcție de circumstanțele fiecărui caz, inclusiv complexitatea negocierilor, producția și transmisia programului legat de eveniment, precum și intervalul de timp între acordarea drepturilor și data desfășurării evenimentului. Termenul-limită fixat trebuie să dea posibilitatea reală tuturor părților de a negocia și de a ajunge la un acord, dar nu trebuie să fie prea lung, deoarece ar putea împiedica furnizorii să se conformeze prezentului cod.

15.   Acordul ITC este necesar și în cazul în care regiunea pentru care este oferit serviciul nu acoperă sau nu înglobează (cvasi) integral regiunea pentru care se oferă celălalt serviciu. Pentru a putea decide dacă să își exprime acordul, ITC trebuie să țină seama de interesul publicului în diversele regiuni și de zona de acoperire a diverșilor furnizori.

16.   În general, acordul este dat pentru întreaga perioadă pentru care se achiziționează drepturile, ținând cont și de faptul că prețul achitat este influențat, printre altele, de durata drepturilor. Cu toate acestea, ITC își poate revoca acordul dat prealabil, fie la cererea furnizorului, fie în cazul în care acest acord a fost dat pe baza unor informații inexacte sau care pot induce în eroare. De asemenea, ITC poate decide să își revoce acordul dat prealabil în cazul în care se dovedește faptul că drepturile au fost achiziționate pentru o durată extinsă, cu scopul de a eluda spiritul legii. Pentru a determina noțiunea de „durată extinsă”, ITC trebuie să țină seama de evenimentele anterioare și de cele similare evenimentului în cauză, inclusiv perioadele pentru care au fost acordate drepturi furnizorilor externi (care nu au sediul în Regatul Unit) pentru transmisiunile în străinătate.

17.   În cazul evenimentelor din grupul B din anexa 1, ITC își poate da acordul pentru transmiterea în direct și în exclusivitate a unui eveniment de către un furnizor care oferă un serviciu dintr-o categorie („primul serviciu”), dacă s-au luat măsuri adecvate pentru acoperirea secundară din partea unui furnizor care oferă un serviciu din cealaltă categorie („al doilea serviciu”). Condiția minimă considerată adecvată de ITC este ca al doilea serviciu să fi achiziționat drepturile care să îi permită să difuzeze un rezumat al momentelor importante sau să asigure o transmisiune decalată care reprezintă cel puțin 10 % din durata programată a evenimentului (sau partea evenimentului care se desfășoară într-o anumită zi), și nu mai puțin de 30 de minute pentru un eveniment (sau partea evenimentului care se desfășoară într-o anumită zi) care durează o oră sau mai mult, oricare dintre acestea are o durată mai lungă. În acest scop, în cazul în care un eveniment are mai multe părți care se desfășoară simultan, durata programată a evenimentului este definită ca intervalul de timp dintre debutul programat al primei părți a evenimentului dintr-o anumită zi și ora programată pentru sfârșitul ultimei părți a evenimentului din acea zi. Al doilea serviciu trebuie să dețină controlul editorial al conținutului și orei de programare a rezumatului momentelor importante sau ale transmisiunii decalate; se poate impune o restricție ca al doilea serviciu să nu poată difuza rezumatul momentelor importante sau transmisiunea decalată decât după un anumit interval de timp de la încheierea programată a evenimentului (sau partea evenimentului care se desfășoară într-o anumită zi). Perioada maximă care poate fi stabilită este:

Pentru un eveniment programat să se încheie:

Termen maxim:

Între miezul nopții și 8:00

Difuzarea rezumatului momentelor importante sau a transmisiunii decalate trebuie să înceapă cel mai târziu la 10:00

Între 8:00 și 20:30

Până la 2 ore

Între 20:30 și 22:00

Difuzarea rezumatului momentelor importante sau a transmisiunii decalate trebuie să înceapă cel mai târziu la 22:30

Între 22:00 și miezul nopții

Până la 30 de minute

18.   În afara celor menționate mai sus, drepturile de a asigura un comentariu radiofonic în direct al evenimentului trebuie achiziționate de un post de radio cu acoperire națională sau de către un organism care asigură transmiterea emisiunilor sportive către posturi de radio care formează o rețea (cvasi) națională.

19.   Pot apărea situații în care un al doilea serviciu nu este în măsură sau nu este dispus să furnizeze o acoperire secundară adecvată sau orice fel de acoperire secundară. În acest caz, ITC trebuie să examineze posibilitatea de a-și da acordul pentru transmisiunea în direct și în exclusivitate a evenimentului fără o acoperire secundară și conform acelorași criterii sau unor criterii similare celor de la paragrafele 12-16.

Situații în care nu trebuie impuse sancțiuni

20.   În conformitate cu secțiunea 104 din lege, ITC trebuie să ofere, de asemenea, indicații cu privire la aspectele avute în vedere, pentru a determina dacă este nerezonabil să se aștepte ca un furnizor de programe de televiziune să se conformeze restricțiilor privind transmisiunea în direct a evenimentelor incluse pe listă și, prin urmare, dacă trebuie impuse sancțiuni în cazul nerespectării restricțiilor. Având în vedere durata lungă a termenelor pentru oferirea, vânzarea sau achiziționarea drepturilor, ITC consideră că există puține situații în care ar fi rezonabil ca un furnizor să transmită în exclusivitate un eveniment fără acordul prealabil al ITC. Un furnizor care decide să transmită în direct un eveniment inclus pe listă fără acordul prealabil al ITC, în cazul în care acest lucru contravine dispozițiilor secțiunii 101 paragraful 1 din lege, trebuie să convingă ITC fie că perioada cuprinsă între momentul în care drepturile au devenit disponibile și data desfășurării evenimentului a fost prea scurtă pentru a putea obține acordul ITC, fie că a considerat că se conformează dispozițiilor legii, pe baza unor informații inexacte. În această din urmă situație, furnizorul trebuie să convingă ITC că a luat toate măsurile rezonabile pentru a se asigura că un alt furnizor care oferă un serviciu din cealaltă categorie a achiziționat în prealabil aceste drepturi.

Proceduri pentru solicitarea acordului

21.   Solicitarea unui acord din partea ITC pentru transmisia în direct și în exclusivitate a unui eveniment inclus pe listă trebuie făcută în scris și adresată secretarului ITC. Aceasta trebuie să includă o expunere integrală a motivelor și justificarea solicitării, precum și toate informațiile relevante. Cererile trebuie depuse cu suficient timp înainte de derularea evenimentului (dacă este posibil, cu minimum trei luni înainte), pentru a permite ITC să decidă dacă își dă acordul sau nu. Ca prim pas al examinării cererii, în general, ITC publică un anunț prin care invită orice furnizor care oferă un serviciu din cealaltă categorie, titularii drepturilor și orice alte părți interesate să își prezinte observațiile. În funcție de răspunsurile primite și de rezultatul investigațiilor ITC referitoare la cererea în cauză, solicitantului i se poate cere să furnizeze informații suplimentare în scris și/sau să participe la o reuniune cu personalul ITC.

22.   Furnizorii trebuie să țină cont de faptul că, conform legii, este necesar acordul ITC pentru transmisiunile în direct și în exclusivitate a evenimentelor din grupul B, chiar dacă sunt îndeplinite cerințele minime menționate la paragrafele 17 și 18. Totuși, în aceste situații, acordul este dat automat.

23.   ITC trebuie să răspundă solicitărilor în cel mai scurt timp posibil. ITC publică deciziile și motivațiile acestora, ținând seama de interesul legitim al părților în ceea ce privește respectarea caracterului confidențial al informațiilor.

[…]

Ianuarie 2000

ANEXA 1

Lista manifestărilor sportive stabilite de Regatul Unit

Grupul A

 

Jocurile Olimpice

 

Faza finală a Cupei Mondiale de Fotbal

 

Finala Cupei Angliei

 

Finala Cupei Scoției (în Scoția)

 

Grand National

 

Derby-ul

 

Finalele turneului de tenis de la Wimbledon

 

Faza finală a Campionatului European de Fotbal

 

Finala Cupei Challenge a Ligii de Rugby (*)

 

Finalele Cupei Mondiale de Rugby (*)

Grupul B

 

Partidele de cricket de verificare disputate în Anglia

 

Non-finals play in the Wimbledon Tournament – meciurile de tenis din cadrul turneului de la Wimbledon, cu excepția finalelor

 

Toate celelalte partide din cadrul fazei finale a Cupei Mondiale de Rugby (*)

 

Partidele din cadrul Turneului celor Cinci Națiuni la Rugby la care participă echipe britanice (4) (*)

 

Jocurile Commonwealth-ului (*)

 

Campionatele Mondiale de Atletism (*)

 

Cupa Mondială de Cricket (finalele, semifinalele și partidele la care participă echipe britanice) (*)

 

Cupa Ryder (*)

 

Openul de Golf (*)

Notă:

Restricțiile se aplică drepturilor achiziționate după 1 octombrie 1996, cu excepția acelor evenimente marcate cu asterisc pentru care data este 25 noiembrie 1997 (5).

ANEXA 2

Lista serviciilor care întrunesc „condițiile necesare” stabilite prin Reglementările din 2000 privind televiziunea

 

CHANNEL 3 (ITV)

 

CHANNEL 4

 

BBC 1

 

BBC 2

[Răspuns scris din partea ministrului la o interpelare a deputatului Hugh Bayley, 25 noiembrie 1997]

Cultură, mass-media și sport

Transmisia manifestărilor sportive

Domnul Bayley: Întrebare adresată ministrului Culturii, Mass-mediei și Sportului referitoare la progresele înregistrate în revizuirea listei manifestărilor sportive menționate în partea a IV-a din Legea audiovizualului din 1996; și dacă va face o declarație în acest sens.

Domnul Chris Smith: Am consultat părțile interesate cu privire la principiile care ar trebui să stea la baza elaborării listei și publicăm astăzi criteriile, ceea ce sper că va face procesul mai transparent. Am constituit, de asemenea, un grup consultativ format din membri care au cunoștințe legate de manifestările sportive, difuzarea acestora și chestiunile de politică publică aferente. Membrii acestui grup sunt:

 

Lordul Gordon of Strathblane (președinte)

 

Domnul Alastair Burt

 

Domnul Jack Charlton

 

Domnul Steve Cram

 

Doamna Kate Hoey, deputat

 

Domnul Michael Parkinson

 

Domnul Clive Sherling

 

Profesorul David Wallace

Am solicitat acestui grup să se pronunțe cu privire la aspectele menționate pe baza următoarelor criterii:

(a)

dacă anumite evenimente sau părți ale unor evenimente ar trebui retrase de pe listă; și

(b)

dacă ar trebui adăugate alte manifestări sportive importante.

Ca prim pas în procesul de revizuire a listei, titularii drepturilor pentru evenimentele aflate momentan pe listă, precum și cei care dețin drepturile pentru alte manifestări sportive importante sunt consultați în conformitate cu legea din 1996. Contribuțiile lor vor fi puse la dispoziția grupului consultativ.

Urmează să fie consultați titularii drepturilor pentru următoarele evenimente:

Evenimente incluse în prezent pe listă:

 

Jocurile Olimpice

 

Faza finală a Cupei Mondiale la fotbal

 

Finala Cupei Angliei

 

Finala Cupei Scoției (doar pentru Scoția)

 

Partidele de cricket de verificare care implică Anglia

 

Turneul de tenis de la Wimbledon (numai weekendul în care se joacă finalele este momentan inclus pe listă)

 

Grand National

 

Derby-ul

Alte manifestări sportive importante:

 

Cupa Mondială de Cricket

 

Cupa Mondială de Rugby

 

Campionatul European de Fotbal

 

Jocurile Commonwealth-ului

 

Campionatele Mondiale de Atletism

 

Grand Prix-ul Marii Britanii

 

Turneul celor Cinci Națiuni la Rugby

 

Openul de Golf

 

Cupa Ryder

Grupul poate solicita ca și alte evenimente să fie incluse cu ocazia revizuirii listei, iar titularii drepturilor respective vor fi consultați în consecință.

Grupul își va începe activitatea imediat și mă aștept să facă primele recomandări înainte de Paști. Voi decide atunci ce modificări trebuie aduse listei, dacă acestea există.

[Extrase dintr-o comunicare a ministrului Culturii, Mass-mediei și Sportului, 25 noiembrie 1997]

[…]

3.   Criteriile care trebuie utilizate de grupul consultativ în considerațiile sale sunt următoarele:

Indicații privind includerea pe listă a manifestărilor sportive importante

Pentru a decide includerea unui eveniment pe listă, ministrul trebuie să consulte organismele de reglementare în domeniul audiovizualului și titularii drepturilor în cauză. Această notă subliniază factorii pe care ministrul trebuie să îi aibă în vedere pentru a decide includerea pe listă a unui eveniment.

Pentru a putea fi inclus pe listă, un eveniment trebuie să îndeplinească următorul criteriu principal:

evenimentul să aibă un ecou național special, având o semnificație nu doar pentru cei care urmăresc, în mod obișnuit, manifestarea sportivă în cauză; să fie un eveniment care unește națiunea; un punct comun în calendarul național.

Un astfel de eveniment poate face parte dintr-una sau din ambele categorii de mai jos:

este o manifestare sportivă importantă pe plan național sau internațional;

implică echipa națională sau reprezentanți naționali pentru sportul respectiv.

Un eveniment care îndeplinește criteriul esențial poate fi luat în calcul pentru a fi inclus pe listă, dar includerea acestuia pe listă nu se face în mod automat. Acesta este mult mai probabil să fie inclus pe listă, în cazul în care prezintă anumite caracteristici care justifică această includere pe listă, cum ar fi:

poate suscita o mare audiență din partea telespectatorilor;

a fost difuzat, în mod tradițional, în direct de servicii de difuzare gratuite.

Pentru a decide includerea pe listă a unui anumit eveniment, ministrul trebuie să aibă în vedere și alți factori privind costurile și beneficiile pentru sportul respectiv, industria audiovizuală și telespectatori, cum ar fi:

în ce măsură este practic să se ofere transmisiuni integrale în direct pe un anumit post cu caracter general – evenimentele extinse, cum sunt campionatele naționale care implică un număr mare de meciuri, nu vor fi, în mod normal, incluse integral pe listă;

impactul prezenței pe listă asupra reducerii veniturilor sau a veniturilor potențiale din sport și consecințele acestei reduceri pentru investițiile în domeniu, creșterea participării și/sau îmbunătățirea nivelului de performanță și/sau crearea unei infrastructuri sigure;

impactul potențial al prezenței pe listă asupra pieței audiovizualului, inclusiv asupra viitoarelor investiții în transmisiunile sportive, nivelul competiției și poziția furnizorilor de servicii audiovizuale publice;

existența unor măsuri pentru a asigura accesul la eveniment pentru toți telespectatorii prin intermediul rezumatelor momentelor importante, al transmisiunilor decalate și/sau al comentariilor radiofonice.

Pentru a selecta evenimentele în vederea includerii pe listă, ministrul trebuie să aibă în vedere cumulativ toți acești factori. Niciun factor luat individual nu garantează includerea pe listă și, de asemenea, nerespectarea unui criteriu individual nu poate duce la neluarea în considerare a unui eveniment.

4.   Ministrul a făcut această declarație într-un răspuns scris la o interpelare a deputatului Hugh Bayley (orașul York).

[Răspuns scris din partea ministrului la o interpelare a deputatului Gareth R. Thomas, 25 iunie 1998]

Cultură, mass-media și sport

Evenimente incluse pe listă

Domnul Gareth R. Thomas: Întrebare adresată ministrului Culturii, Mass-mediei și Sportului pentru a afla dacă va face o declarație privind rezultatul revizuirii evenimentelor importante incluse pe lista din partea a IV-a din Legea audiovizualului din 1996.

Domnul Chris Smith: Revizuirea listei este completă. Am derulat acest proces în conformitate cu criteriile publicate anul trecut. Am demarat ample consultări pe tema criteriilor și a conținutului listei și am examinat atent toate observațiile primite. Am acceptat principiile generale ale raportului întocmit de grupul consultativ prezidat de lordul Gordon of Strathblaine.

Cu efect imediat, revizuim lista evenimentelor din partea a IV-a din Legea audiovizualului din 1996.

Am decis să păstrăm pe listă următoarele evenimente care necesită o acoperire în direct a furnizorilor de programe de televiziune terestre gratuite (în categoria A, astfel cum se specifică în legea din 1996):

 

Jocurile Olimpice

 

Faza finală a Cupei Mondiale de Fotbal

 

Finala Cupei Angliei

 

Finala Cupei Scoției (în Scoția)

 

Grand National

 

Derby-ul

 

Finalele turneului de tenis de la Wimbledon

Adăugăm pe listă următoarele evenimente pe baza acelorași criterii:

 

Faza finală a Campionatului European de Fotbal

 

Finala Cupei Challenge a Ligii de Rugby

 

Finala Cupei Mondiale de Rugby.

După o examinare atentă a recomandărilor grupului consultativ, am ajuns la concluzia că anumite partide din faza preliminară a Cupei Mondiale și a Campionatului European de Fotbal îndeplinesc criteriile de includere pe listă. Considerăm că este important ca întâlnirile cruciale din aceste competiții să fie accesibile tuturor telespectatorilor și, de aceea, trebuie luate măsuri la nivel european pentru a proteja transmisiunile gratuite în direct a partidelor cruciale din aceste competiții.

Am inclus pe listă și alte evenimente pe baza unor considerente diferite. În cazul acestora, am recomandat Comisiei independente pentru televiziune ca un furnizor din categoria B să le poată transmite în direct și în exclusivitate (astfel cum se specifică în legea din 1996), cu condiția luării unor măsuri adecvate pentru acoperirea secundară a unui furnizor din categoria A. Am solicitat ITC să stabilească un standard minim acceptabil pentru această acoperire secundară prin combinarea unor transmisiuni decalate integrale, a unor rezumate ale momentelor importante și a unor comentarii radiofonice.

Evenimentele incluse pe listă în baza acestui considerent sunt:

 

Partidele de cricket de verificare disputate în Anglia

 

Partidele turneului de la Wimbledon, cu excepția finalelor

 

Toate celelalte partide din cadrul Cupei Mondiale de Rugby

 

Partidele din cadrul Turneului celor Cinci Națiuni la Rugby la care participă echipe britanice

 

Jocurile Commonwealth-ului

 

Campionatele Mondiale de Atletism

 

Cupa Mondială de Cricket (finalele, semifinalele și partidele la care participă echipe britanice)

 

Cupa Ryder

 

Openul de Golf.


(1)  S.I. 1997/1174.

(2)  1972 c. 68; în temeiul înlocuirii secțiunii 1 alineatul (2) din Legea privind Comunitățile Europene cu secțiunea 1 din Legea privind Spațiul Economic European din 1993 (c. SI), se pot adopta acte de reglementare în temeiul secțiunii 2 alineatul (2) din Legea privind Comunitățile Europene pentru a pune în aplicare obligațiile Regatului Unit instituite sau generate de Acordul privind Spațiul Economic European semnat la Oporto la 2 mai 1992 (Cm 2073) și Protocolul de adaptare a acestui acord, semnat la Bruxelles la 17 martie 1993 (Cm 2183).

(3)  1996 c. 55.

(4)  Prezenta anexă reproduce extrase din codul ITC, astfel cum a fost acesta notificat Comisiei de către Regatul Unit la 5 mai 2000. Totuși, lista RU a fost modificată în 2001 ca urmare a schimbării denumirii acestui eveniment în Turneul celor Șase Națiuni la Rugby.

(5)  Ca urmare a schimbării denumirii evenimentului în Turneul celor Șase Națiuni la Rugby, data de referință pentru acest eveniment este 24 ianuarie 2001.


14.11.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 295/28


DECIZIA COMISIEI

din 13 noiembrie 2007

de modificare a Deciziei 2006/415/CE privind anumite măsuri de protecție referitoare la gripa aviară înalt patogenă de subtip H5N1 la păsările de curte din Regatul Unit

[notificată cu numărul C(2007) 5549]

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2007/731/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva 89/662/CEE a Consiliului din 11 decembrie 1989 privind controlul veterinar în cadrul schimburilor intracomunitare în vederea realizării pieței interne (1), în special articolul 9 alineatul (3),

având în vedere Directiva 90/425/CEE a Consiliului din 26 iunie 1990 privind controalele veterinare și zootehnice aplicabile în schimburile intracomunitare cu anumite animale vii și produse în vederea realizării pieței interne (2), în special articolul 10 alineatul (3),

întrucât:

(1)

Decizia 2006/415/CE a Comisiei din 14 iunie 2006 privind anumite măsuri de protecție referitoare la influența aviară de subtip H5N1 la păsările de curte din Comunitate și de abrogare a Deciziei 2006/135/CE (3) prevede aplicarea anumitor măsuri de protecție pentru a preveni răspândirea bolii, inclusiv stabilirea unor zone A și B ca urmare a suspectării sau confirmării unui focar de gripă aviară.

(2)

Regatul Unit a notificat Comisia cu privire la prezența unui focar de gripă aviară înalt patogenă de subtip H5N1 la o fermă de păsări de pe teritoriul său, din comitatul Suffolk, și a luat măsurile adecvate în conformitate cu Decizia 2006/415/CE, inclusiv instituirea de zone A și B în conformitate cu dispozițiile articolului 4 din decizia menționată anterior.

(3)

Comisia a analizat măsurile respective în colaborare cu Regatul Unit și a constatat că limitele zonelor A și B instituite de către autoritatea competentă din statul membru în cauză se situează la o distanță suficientă de localizarea efectivă a focarului. Prin urmare, zonele A și B din Regatul Unit pot fi confirmate iar durata menținerii acestor zone poate fi stabilită.

(4)

Anexa la Decizia 2006/415/CE din prezent a devenit caducă, deoarece măsurile de protecție referitoare la focarele de gripă aviară din Germania au expirat și, prin urmare, anexa respectivă ar trebui înlocuită în întregime.

(5)

Prin urmare, Decizia 2006/415/CE ar trebui modificată în consecință.

(6)

Măsurile prevăzute de prezenta decizie trebuie examinate în cadrul următoarei reuniuni a Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Anexa la Decizia 2006/415/CE se înlocuiește cu textul anexei la prezenta decizie.

Articolul 2

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 13 noiembrie 2007.

Pentru Comisie

Markos KYPRIANOU

Membru al Comisiei


(1)  JO L 395, 30.12.1989, p. 13. Directivă modificată ultima dată prin Directiva 2004/41/CE a Parlamentului European și a Consiliului (JO L 157, 30.4.2004, p. 33); versiune corectată (JO L 195, 2.6.2004, p. 12).

(2)  JO L 224, 18.8.1990, p. 29. Directivă modificată ultima dată prin Directiva 2002/33/CE a Parlamentului European și a Consiliului (JO L 315, 19.11.2002, p. 14).

(3)  JO L 164, 16.6.2006, p. 51. Decizie modificată ultima dată prin Decizia 2007/632/CE (JO L 255, 29.9.2007, p. 46).


ANEXĂ

„ANEXĂ

PARTEA A

Zona A, stabilită în conformitate cu articolul 4 alineatul (2):

Codul ISO al țării

Stat membru

Zona A

Aplicabil până la [articolul 4 alineatul (4) litera (b) punctul (iii)]

Cod

(dacă este disponibil)

Denumire

UK

REGATUL UNIT

SUFFOLK

00162

Zona de protecție:

Zona care cuprinde acea parte a comitatului Suffolk care este inclusă într-un perimetru circular cu raza de trei kilometri, axat pe coordonatele TM 06178 76666 (1)

21.12.2007

 

 

SUFFOLK

00162

NORFOLK

00154

Zona de supraveghere:

Zona care cuprinde acea parte a comitatelor Suffolk și Norfolk care este inclusă într-un perimetru circular cu raza de zece kilometri, axat pe coordonatele TM 06178 76666 (1)

PARTEA B

Zona B, stabilită în conformitate cu articolul 4 alineatul (2):

Codul ISO al țării

Stat membru

Zona B

Aplicabil până la [articolul 4 alineatul (4) litera (b) punctul (iii)]

Cod

(dacă este disponibil)

Denumire

UK

REGATUL UNIT

NORFOLK

00154

SUFFOLK

00162

Districtele:

Babergh

Breckland

Forest Heath

Ipswich

Mid Suffolk

Norwich

St Edmundsbury

South Norfolk

Suffolk Coastal

Waveney

21.12.2007”


(1)  Coordonatele se înscriu în coordonatele naționale britanice.


III Acte adoptate în temeiul Tratatului UE

ACTE ADOPTATE ÎN TEMEIUL TITLULUI V DIN TRATATUL UE

14.11.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 295/30


ACȚIUNEA COMUNĂ 2007/732/PESC A CONSILIULUI

din 13 noiembrie 2007

de modificare a Acțiunii comune 2007/106/PESC de prelungire a mandatului Reprezentantului Special al Uniunii Europene pentru Afganistan

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolele 14, 18 alineatul (5) și 23 alineatul (2),

întrucât:

(1)

La 15 februarie 2007, Consiliul a adoptat Acțiunea comună 2007/106/PESC de prelungire a mandatului Reprezentantului Special al Uniunii Europene pentru Afganistan (1).

(2)

La 30 mai 2007, Consiliul a adoptat Acțiunea comună 2007/369/PESC privind instituirea misiunii de poliție a Uniunii Europene în Afganistan (EUPOL AFGANISTAN) (2) pentru o perioadă de trei ani.

(3)

La 13 noiembrie 2007, Consiliul a adoptat Acțiunea comună 2007/733/PESC (3) de modificare a Acțiunii comune 2007/369/PESC pentru a reflecta noua structură de comandă și control pentru operațiile civile ale UE de gestionare a situațiilor de criză, astfel cum a fost aprobată de către Consiliu la 18 iunie 2007.

(4)

Mandatul Reprezentantului Special al Uniunii Europene pentru Afganistan ar trebui să fie modificat pentru a reflecta rolul acestuia față de EUPOL AFGANISTAN, în conformitate cu noua structură de comandă și control pentru operațiile civile ale UE de gestionare a situațiilor de criză,

ADOPTĂ PREZENTA ACȚIUNE COMUNĂ:

Articolul 1

Acțiunea comună 2007/106/PESC se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 3 se introduce următoarea literă:

„(i)

asigură șefului Misiunii de poliție a Uniunii Europene în Afganistan (EUPOL AFGANISTAN) consiliere cu privire la politica locală. RSUE și comandantul operațiilor civile se consultă reciproc, în funcție de necesități.”

2.

La articolul 7 alineatul (2), litera (e) se elimină.

Articolul 2

Prezenta acțiune comună intră în vigoare la data adoptării sale.

Articolul 3

Prezenta acțiune comună se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 13 noiembrie 2007.

Pentru Consiliu

Președintele

F. TEIXEIRA DOS SANTOS


(1)  JO L 46, 16.2.2007, p. 55.

(2)  JO L 139, 31.5.2007, p. 33.

(3)  A se vedea pagina 31 din prezentul Jurnal Oficial.


14.11.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 295/31


ACȚIUNEA COMUNĂ 2007/733/PESC A CONSILIULUI

din 13 noiembrie 2007

de modificare a Acțiunii comune 2007/369/PESC privind instituirea Misiunii de Poliție a Uniunii Europene în Afganistan (EUPOL AFGANISTAN)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 14,

întrucât:

(1)

La 30 mai 2007, Consiliul a adoptat Acțiunea comună 2007/369/PESC privind instituirea Misiunii de Poliție a Uniunii Europene în Afganistan (1).

(2)

La 18 iunie 2007, Consiliul a aprobat Orientările privind structura de comandă și control pentru operațiile civile ale UE în gestionarea situațiilor de criză; orientările în cauză prevăd, în special, faptul că un comandant al operației civile exercită comanda și controlul la nivel strategic pentru planificarea și conducerea ansamblului operațiilor civile de gestionare a crizelor, sub controlul politic și conducerea strategică a Comitetului politic și de securitate (COPS) și sub autoritatea generală a Secretarului General/Înaltului Reprezentant pentru PESC (SG/ÎR); orientările respective prevăd de asemenea faptul că directorul capacității civile de planificare și conducere (CPCC), instituită în cadrul Secretariatului Consiliului, este comandantul operației civile pentru fiecare operație civilă de gestionare a crizelor.

(3)

Structura de comandă și control menționată anterior nu ar trebui să aducă atingere responsabilităților contractuale ale șefului misiunii față de Comisie pentru execuția bugetului misiunii.

(4)

Pentru prezenta misiune, ar trebui activată celula de supraveghere instituită în cadrul Secretariatului Consiliului.

(5)

Acțiunea comună 2007/369/PESC ar trebui modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTA ACȚIUNE COMUNĂ:

Articolul 1

Acțiunea comună 2007/369/PESC se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 5, alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

„(3)   De asemenea, o parte din personalul misiunii va fi detașat pentru a îmbunătăți coordonarea strategică a reformei poliției în Afganistan, în mod corespunzător, și, în special, în cadrul secretariatului Comitetului internațional de coordonare a poliției (IPCB) cu sediul la Kabul. Secretariatul IPCB are sediul, după caz, în cadrul comandamentului EUPOL AFGANISTAN.”

2.

Se inserează un nou articol 5a:

„Articolul 5a

Comandantul operației civile

(1)   Directorul capacității civile de planificare și conducere (CPCC) este comandantul operației civile pentru EUPOL AFGANISTAN.

(2)   Comandantul operației civile exercită comanda și controlul asupra misiunii EUPOL AFGANISTAN la nivel strategic, sub controlul politic și conducerea strategică a COPS și sub autoritatea generală a SG/ÎR.

(3)   Comandantul operației civile asigură punerea în aplicare corespunzătoare și efectivă a deciziilor Consiliului, precum și a deciziilor COPS, inclusiv prin emiterea de instrucțiuni la nivel strategic, după caz, pentru șeful misiunii.

(4)   Toți membrii personalului detașat rămân în totalitate sub comanda autorităților naționale ale statului instituției UE care i-a detașat. Autoritățile naționale transferă comandantului operației civile controlul operațional (OPCON) al personalului, echipelor și unităților acestora.

(5)   Comandantului operației civile îi revine responsabilitatea de ansamblu pentru asigurarea îndeplinirii corespunzătoare a obligațiilor UE.

(6)   Comandantul operației civile și RSUE se consultă după caz.”

3.

La articolul 6, alineatele (2)-(8) se înlocuiesc cu următorul text:

„(2)   Șeful misiunii își asumă responsabilitatea și exercită comanda și controlul asupra misiunii în teatrul de operații.

(3)   Șeful misiunii exercită comanda și controlul asupra personalului, echipelor și unităților din statele participante, astfel cum au fost desemnate de către comandantul operației civile, precum și responsabilitatea administrativă și logistică, inclusiv cu privire la bunurile, resursele și informațiile puse la dispoziția misiunii.

(4)   Șeful misiunii emite instrucțiuni pentru întreg personalul misiunii, inclusiv în acest caz pentru elementul de susținere de la Bruxelles, în vederea desfășurării eficace a operațiilor misiunii EUPOL AFGANISTAN în teatrul de operații, asigurând coordonarea și gestionarea curentă a acesteia, urmând instrucțiunile la nivel strategic ale comandantului operației civile.

(5)   Șeful misiunii este responsabil pentru execuția bugetului misiunii. În acest scop, șeful misiunii încheie un contract cu Comisia.

(6)   Șeful misiunii este responsabil pentru controlul disciplinar asupra personalului. În cazul personalului detașat, acțiunea disciplinare se exercită de către autoritatea națională sau europeană în cauză.

(7)   Șeful misiunii reprezintă EUPOL AFGANISTAN în teatrul de operații și asigură misiunii o vizibilitate adecvată.

(8)   Șeful misiunii acționează în coordonare, după caz, cu alți actori UE prezenți la fața locului. Fără a aduce atingere ierarhiei de comandă, șeful misiunii primește orientări privind politica locală din partea RSUE.

(9)   Șeful misiunii se asigură că EUPOL AFGANISTAN acționează în strânsă legătură și coordonare cu Guvernul Afganistanului și cu actorii internaționali relevanți, după caz, inclusiv cu NATO/ISAF, cu țările-lider ale PRT, cu UNAMA și cu statele terțe implicate în prezent în reforma poliției în Afganistan.”

4.

La articolul 7, alineatul (5) se înlocuiește cu următorul text:

„(5)   Toți membrii personalului își îndeplinesc sarcinile și acționează în interesul misiunii. Toți membrii personalului respectă principiile de securitate și standardele minime instituite prin Decizia 2001/264/CE a Consiliului din 19 martie 2001 de adoptare a regulamentului de securitate al Consiliului (2).

5.

Articolul 9 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 9

Lanțul de comandă

(1)   EUPOL AFGANISTAN are un lanț de comandă unificat, în calitate de operație de gestionare a crizei.

(2)   Sub autoritatea Consiliului, COPS exercită controlul politic și conducerea strategică asupra EUPOL AFGANISTAN.

(3)   Comandantul operației civile, sub controlul politic și conducerea strategică a COPS și sub autoritatea generală a SG/ÎR, este comandantul EUPOL AFGANISTAN la nivel strategic și, în această calitate, emite instrucțiuni pentru șeful misiunii și îi oferă acestuia consultanță și asistență tehnică.

(4)   Comandantul operației civile raportează Consiliului prin intermediul SG/ÎR.

(5)   Șeful misiunii exercită comanda și controlul asupra EUPOL AFGANISTAN în teatrul de operații și răspunde direct în fața comandantului operației civile.”

6.

Articolul 10 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 10

Controlul politic și conducerea strategică

(1)   Sub autoritatea Consiliului, COPS exercită controlul politic și conducerea strategică a misiunii. Consiliul autorizează COPS să adopte deciziile pertinente în acest scop, în conformitate cu articolul 25 din Tratatul privind Uniunea Europeană. Autorizarea în cauză include competența de modificare a OPLAN. De asemenea, autorizarea include competența de adoptare a unor decizii ulterioare privind numirea șefului misiunii. Competențele decizionale cu privire la obiectivele și încheierea misiunii revin în continuare Consiliului.

(2)   COPS raportează periodic Consiliului.

(3)   COPS primește periodic și după caz rapoarte din partea comandantului operației civile și din partea șefului misiunii, cu aspectele care intră în domeniile lor respective de competență.”

7.

Articolul 11 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 11

Securitate

(1)   În colaborare cu Oficiul de Securitate al Consiliului, comandantul operației civile oferă șefului misiunii îndrumări cu privire la planificarea măsurilor de securitate și asigură punerea în aplicare corespunzătoare și eficace a acestora pentru EUPOL AFGANISTAN, în conformitate cu articolele 5a și 9.

(2)   Șeful misiunii este responsabil pentru securitatea operației și pentru asigurarea respectării cerințelor minime de securitate aplicabile operației, în conformitate cu politica Uniunii Europene privind securitatea personalului detașat în afara UE cu atribuții operaționale în temeiul titlului V din Tratatul privind Uniunea Europeană și al documentelor de punere în aplicare a acestuia.

(3)   Șeful misiunii este asistat de un ofițer superior pentru securitatea misiunii (SMSO), care raportează șefului misiunii și menține, de asemenea, o strânsă relație funcțională cu Oficiul de Securitate al Consiliului.

(4)   Șeful misiunii numește ofițeri de securitate regionali pentru sediile provinciale și regionale ale misiunii, care sunt responsabili, sub autoritatea SMSO, de gestionarea curentă a tuturor aspectelor legate de securitate din cadrul componentelor respective ale misiunii.

(5)   Personalul EUPOL AFGANISTAN urmează o instruire obligatorie în domeniul securității înainte de a-și începe exercitarea atribuțiilor, în conformitate cu OPLAN. De asemenea, aceștia urmează periodic, în teatrul de operații, instruiri organizate de SMSO.”

8.

După articolul 15, se inserează următorul nou articol:

„Articolul 15a

Supraveghere

Se activează celula de supraveghere pentru misiunea EUPOL AFGANISTAN.”

Articolul 2

Prezenta acțiune comună intră în vigoare la data adoptării.

Articolul 3

Prezenta acțiune comună se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 13 noiembrie 2007.

Pentru Consiliu

Președintele

F. TEIXEIRA DOS SANTOS


(1)  JO L 139, 31.5.2007, p. 33.

(2)  JO L 101, 11.4.2001, p. 1. Decizie modificată ultima dată prin Decizia 2007/438/CE (JO L 164, 26.6.2007, p. 24).”


14.11.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 295/34


POZIȚIA COMUNĂ 2007/734/PESC A CONSILIULUI

din 13 noiembrie 2007

privind măsuri restrictive împotriva Uzbekistanului

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 15,

întrucât:

(1)

La 14 noiembrie 2005, Consiliul a adoptat Poziția comună 2005/792/PESC privind măsuri restrictive împotriva Uzbekistanului (1) ca reacție la folosirea excesivă, disproporționată și nediscriminatorie a forței de către forțele de securitate uzbece în timpul evenimentelor de la Andijan din luna mai 2005. Unele măsuri restrictive au fost reînnoite prin Poziția comună 2006/787/PESC a Consiliului (2). La 14 mai 2007, Consiliul a adoptat Poziția comună 2007/338/PESC de reînnoire a unor măsuri restrictive împotriva Uzbekistanului (3), prin care au fost prelungite cu până la 6 luni restricțiile de intrare în Uniunea Europeană pentru anumite persoane.

(2)

La 15 octombrie 2007, Consiliul a făcut apel la autoritățile uzbece să continue pe calea progresului în domeniul drepturilor omului. Consiliul a îndemnat Uzbekistanul să respecte pe deplin obligațiile sale internaționale în legătură cu drepturile omului și libertățile fundamentale, precum și statul de drept și, în special, să permită accesul total și neîngrădit la prizonieri al organismelor internaționale din domeniu; să colaboreze în mod efectiv cu raportorii speciali ai Organizației Națiunilor Unite în Uzbekistan; să permită tuturor organizațiilor neguvernamentale, inclusiv Human Rights Watch, să acționeze fără constrângeri în Uzbekistan; să elibereze din detenție apărătorii drepturilor omului și să înceteze hărțuirea acestora; să se angajeze în mod hotărât în ceea ce privește aspectele legate de drepturile omului în contextul apropiatului Comitet de cooperare UE-Uzbekistan și să continue reformele în domeniul justiției, al aplicării legii și al legislației privind poliția. Progresele înregistrate în realizarea acestor obiective urmează să fie evaluate pe baza unui raport al șefilor de misiune, care va include o evaluare a viitoarelor alegeri prezidențiale.

(3)

Consiliul consideră oportună reînnoirea pe o perioadă de 12 luni a embargoului asupra armelor și a restricțiilor la intrarea în Uniunea Europeană pentru acele persoane care sunt direct responsabile pentru folosirea nediscriminatorie și disproporționată a forței la Andijan și pentru obstrucționarea unei anchete independente. În scopul de a încuraja autoritățile uzbece să ia măsuri pozitive de îmbunătățire a situației drepturilor omului și luând în considerare angajamentele autorităților uzbece, restricțiile la intrare nu se vor aplica pentru o perioadă de 6 luni. Înainte de încheierea acestei perioade, Consiliul va analiza dacă autoritățile uzbece au realizat progrese în ceea ce privește realizarea obiectivelor menționate la considerentul 2.

(4)

Este necesară o acțiune a Comunității pentru a pune în aplicare anumite măsuri,

ADOPTĂ PREZENTA POZIȚIE COMUNĂ:

Articolul 1

(1)   Se interzice vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul, către Uzbekistan, de către resortisanți ai statelor membre sau de pe teritoriul statelor membre ori folosind nave sau aeronave aflate sub pavilionul statelor membre, de armament și materiale conexe de toate tipurile, inclusiv arme și muniții, vehicule și echipamente militare, echipamente paramilitare și piese de schimb pentru cele de mai sus, indiferent dacă acestea sunt sau nu originare de pe teritoriile statelor membre.

(2)   Se interzice vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul către Uzbekistan de echipamente enumerate de anexa I, care ar putea fi folosite pentru represiune internă.

(3)   Se interzice:

(i)

furnizarea, în mod direct sau indirect, oricărei persoane fizice sau juridice, entitate sau organism din Uzbekistan sau pentru utilizare în Uzbekistan, de asistență tehnică, servicii de intermediere și alte servicii legate de activități militare și de livrarea, fabricarea, întreținerea și folosirea armamentului și a materialelor conexe de orice tip, inclusiv arme și muniții, vehicule și echipamente militare, echipamente paramilitare și piese de schimb pentru cele de mai sus sau având legătură cu echipamentele ce ar putea fi folosite pentru represiune internă;

(ii)

furnizarea, în mod direct sau indirect, oricărei persoane fizice sau juridice, entitate sau organism din Uzbekistan sau pentru utilizare în Uzbekistan, de finanțare sau de asistență financiară în legătură cu activitățile militare, incluzând în special subvenții, împrumuturi și asigurarea creditelor de export pentru orice vânzare, furnizare, transfer sau export de armament și materiale conexe sau pentru furnizarea de asistență tehnică în domeniu, servicii de intermediere și alte servicii sau având legătură cu echipamentele care ar putea fi folosite pentru represiune internă.

Articolul 2

(1)   Articolul 1 nu se aplică în ceea ce privește:

(i)

vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul echipamentelor militare neletale destinate exclusiv uzului umanitar sau de protecție, programelor de construcție instituțională ale ONU, UE și Comunității sau operațiunilor UE și ONU de gestionare a crizelor;

(ii)

furnizarea, transferul sau exportul de armament și echipamente menționate la articolul 1, pentru forțele din Uzbekistan care contribuie la Forța internațională de asistență pentru securitate (FIAS) și Operația „Libertate Durabilă” (OLD);

(iii)

vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul de echipamente care ar putea fi folosite pentru represiune internă, destinat exclusiv uzului umanitar și de protecție;

(iv)

vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul de vehicule care nu sunt destinate luptei, care au fost construite sau echipate cu materiale destinate să ofere protecție balistică și care sunt destinate exclusiv folosirii pentru protejarea personalului Uniunii Europene și al statelor membre ale acesteia în Uzbekistan;

(v)

furnizarea de finanțare, asistență financiară sau asistență tehnică în legătură cu echipamentele menționate la punctele (i), (ii), (iii) și (iv);

cu condiția ca astfel de exporturi și asistență să fi fost aprobate în prealabil de autoritatea competentă relevantă.

(2)   Articolul 1 nu se aplică în ceea ce privește îmbrăcămintea de protecție, inclusiv veste antiglonț și căști militare, exportate temporar către Uzbekistan, exclusiv pentru uz personal, de către personalul Organizației Națiunilor Unite, personalul Uniunii Europene, al Comunității sau al statelor membre ale acesteia, reprezentanții mass-media și lucrătorii din cadrul programelor umanitare și de dezvoltare și personalul asociat.

Articolul 3

(1)   Statele membre iau măsurile necesare pentru a împiedica intrarea pe teritoriul lor sau tranzitul acelor persoane, enumerate de anexa II, care sunt direct responsabile de folosirea nediscriminatorie și disproporționată a forței la Andijan și de obstrucționarea unei anchete independente.

(2)   Alineatul (1) nu obligă un stat membru să refuze intrarea pe teritoriul său a propriilor resortisanți.

(3)   Alineatul (1) nu aduce atingere cazurilor în care un stat membru și-a asumat o obligație de drept internațional, în special:

(i)

ca țară gazdă a unei organizații interguvernamentale internaționale;

(ii)

în calitate de țară gazdă a unei conferințe internaționale organizate de Organizația Națiunilor Unite sau sub auspiciile acesteia; sau

(iii)

în temeiul unui acord multilateral care conferă privilegii și imunități; sau

(iv)

în temeiul Tratatului de Conciliere din 1929 (Pactul Lateran) încheiat de Sfântul Scaun (Statul Vatican) și Italia.

(4)   Alineatul (3) se aplică, de asemenea, în cazurile în care un stat membru este țară gazdă a Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE).

(5)   Consiliul este informat în mod corespunzător în toate cazurile în care un stat membru acordă o derogare în temeiul alineatelor (3) sau (4).

(6)   Statele membre pot acorda derogări de la măsurile impuse la alineatul (1) în cazul în care călătoria este justificată de necesități umanitare urgente, sau pentru participarea la reuniuni interguvernamentale, inclusiv cele promovate de Uniunea Europeană, în care se poartă un dialog politic vizând în mod direct promovarea democrației, a drepturilor omului și a statului de drept în Uzbekistan.

(7)   Un stat membru care dorește să acorde derogări menționate la alineatul (6) informează în scris Consiliul în acest sens. Derogarea se consideră acordată, cu excepția cazului în care unul sau mai mulți membri ai Consiliului ridică obiecții în scris, în termen de două zile lucrătoare de la primirea notificării privind derogarea propusă. În cazul în care unul sau mai mulți membri ai Consiliului ridică o obiecție, Consiliul, hotărând cu majoritate calificată, poate decide să acorde derogarea propusă.

(8)   În cazul în care, în conformitate cu alineatele (3), (4), (6) și (7), un stat membru autorizează intrarea pe teritoriul său sau tranzitul unor persoane enumerate la anexa II, autorizația se limitează la scopul pentru care a fost acordată și la persoanele în cauză.

Articolul 4

Aplicarea măsurilor menționate la articolul 3 se suspendă până la 13 mai 2008. Înainte de data respectivă, Consiliul reexaminează situația din Uzbekistan și evaluează progresele realizate de autoritățile uzbece în ceea ce privește asigurarea respectării drepturilor omului, a libertăților fundamentale și a statului de drept.

Articolul 5

Prezenta poziție comună se aplică pentru o perioadă de 12 luni. Aceasta se reexaminează permanent. Se reînnoiește sau se modifică, după caz, în cazul în care Consiliul consideră că obiectivele sale nu au fost îndeplinite.

Articolul 6

Prezenta poziție comună produce efecte de la data adoptării.

Articolul 7

Prezenta poziție comună se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 13 noiembrie 2007.

Pentru Consiliu

Președintele

F. TEIXEIRA DOS SANTOS


(1)  JO L 299, 16.11.2005, p. 72.

(2)  JO L 318, 17.11.2006, p. 43.

(3)  JO L 128, 16.5.2007, p. 50.


ANEXA I

Lista echipamentelor care ar putea fi folosite pentru represiune internă

Echipamentele pentru represiune internă avute în vedere la articolul 1 alineatul (2)

1.   Arme de foc, muniții și accesoriile aferente acestora, după cum urmează:

1.1.

arme de foc care nu sunt vizate de către ML1 sau ML2 din Lista comună a Uniunii Europene cuprinzând produsele militare;

1.2.

munițiile special concepute pentru armele de foc menționate la punctul 1.1 și componentele special concepute ale acestora;

1.3.

dispozitivele de ochire care nu sunt vizate de Lista comună a Uniunii Europene cuprinzând produsele militare;

2.   Bombele și grenadele care nu sunt vizate de Lista comună a Uniunii Europene cuprinzând produsele militare;

3.   Vehicule, după cum urmează (1):

3.1.

vehiculele echipate cu tun de apă, concepute sau modificate special pentru controlul tulburărilor ordinii publice;

3.2.

vehicule concepute sau modificate special pentru electrificare în vederea respingerii atacatorilor;

3.3.

vehicule concepute sau modificate pentru distrugerea baricadelor, inclusiv echipamente de protecție balistică pentru construcții;

3.4.

vehicule concepute special pentru transportul sau transferul prizonierilor sau/și al deținuților;

3.5.

vehicule concepute special pentru desfășurarea barierelor mobile (2);

3.6.

componente pentru vehiculele menționate la punctele 3.1-3.5 concepute special pentru controlul tulburărilor ordinii publice;

4.   Substanțe explozive și echipamente aferente, după cum urmează:

4.1.

echipamente și dispozitive special proiectate pentru a iniția explozii cu mijloace electrice sau non-electrice, inclusiv dispozitive de incendiere, detonatoare, aprinzătoare, acceleratoare și cabluri detonante, precum și componentele special proiectate pentru acestea, cu excepția celor special concepute pentru uz comercial specific, constând în acționarea sau operarea prin mijloace explozive a altor echipamente sau dispozitive a căror funcție nu este crearea de explozii (de exemplu dispozitive de umflare a airbagurilor de mașină, protectoarele de supratensiune ale declanșatoarelor de stingătoare de incendiu);

4.2.

încărcături explozive cu tăiere lineară care nu sunt vizate de Lista comună a Uniunii Europene cuprinzând produsele militare;

4.3.

alți explozivi care nu sunt vizați de Lista comună a Uniunii Europene cuprinzând produsele militare și substanțele aferente, după cum urmează:

(a)

amatol;

(b)

nitroceluloză (conținând mai mult de 12,5 % azot);

(c)

nitroglicol;

(d)

pentaeritritol tetranitrat (PETN);

(e)

clorură de picril;

(f)

2,4,6-trinitrotoluen (TNT).

5.   Echipamente de protecție care nu sunt vizate de ML13 din Lista comună a Uniunii Europene cuprinzând produsele militare, după cum urmează (3):

5.1.

veste de protecție, care oferă protecție balistică și/sau împotriva armelor albe;

5.2.

căști anti-glonț și/sau de protecție, căști cu vizor, scuturi de protecție și balistice;

6.   Simulatoarele, altele decât cele vizate de ML14 din Lista comună a Uniunii Europene cuprinzând produsele militare, destinate antrenamentului pentru utilizarea armelor de loc și programele de calculator concepute special pentru acestea;

7.   Echipament pentru vedere pe timp de noapte sau realizare de imagini termice și tuburi intensificatoare de imagine, altele decât cele care sunt vizate de Lista comună a Uniunii Europene cuprinzând produsele militare;

8.   Plasă de sârmă ghimpată;

9.   Cuțite militare, cuțite de luptă și baionete ale căror lame nu depășesc lungimea de 10 centimetri;

10.   Echipamente de producție special concepute pentru articolele specificate în prezenta listă;

11.   Tehnologii destinate dezvoltării, producției și utilizării articolelor specificate în prezenta listă.


(1)  La acest punct nu se includ vehiculele cu destinație specială pentru stingerea incendiilor.

(2)  În sensul punctului 3.5, termenul „vehicule” se referă și la remorci

(3)  Acest punct nu vizează:

echipamentul special conceput pentru activități sportive;

echipamentele special concepute pentru a răspunde cerințelor de protecția muncii.


ANEXA II

Lista persoanelor menționate la articolul 3

1.

Nume, prenume: Almatov, Zakirjan

Sex: Masculin

Titlu, funcție: fost ministru de interne

Adresa: Tașkent, Uzbekistan

Data nașterii: 10 octombrie 1949

Locul nașterii: Tașkent, Uzbekistan

Număr de pașaport sau CI: Pașaport nr. DA 0002600 (pașaport diplomatic)

Cetățenie: Uzbecă

2.

Nume, prenume: Mullajonov, Tohir Ohunovici

Alias: Ortografiere alternativă pentru nume: Mullajanov

Sex: Masculin

Titlu, funcție: fost prim viceministru de interne

Adresa: Tașkent, Uzbekistan

Data nașterii: 10 octombrie 1950

Locul nașterii: Ferghana, Uzbekistan

Număr de pașaport sau CI: Pașaport nr. DA 0003586 (pașaport diplomatic) expiră la 5.11.2009

Cetățenie: Uzbecă

3.

Nume, prenume: Mîrzaev, Ruslan

Sex: Masculin

Titlu, funcție: Ministru al apărării, fost consilier în Consiliul de Stat pentru Securitate Națională

4.

Nume, prenume: Ergașev, Pavel Islamovici

Sex: Masculin

Titlu, funcție: Colonel, comandantul brigăzii militare „Centru”

5.

Nume, prenume: Mamo, Vladimir Adolfovici

Sex: Masculin

Titlu, funcție: General de divizie, comandant adjunct, brigada forțelor speciale a Ministerului Apărării

6.

Nume, prenume: Pak, Gregori

Sex: Masculin

Titlu, funcție: Colonel, comandant al brigăzii de reacție rapidă a Ministerului de Interne (unitatea 7332)

7.

Nume, prenume: Tadjiev, Valeri

Sex: Masculin

Titlu, funcție: Colonel, comandant al detașamentului autonom al forțelor speciale al Ministerului de Interne (unitatea 7351)

8.

Nume, prenume: Inoiatov, Rustam Raulovici

Sex: Masculin

Titlu, funcție: Șeful SNB (serviciul național de securitate)

Adresa: Tașkent, Uzbekistan

Data nașterii: 22 iunie 1944

Locul nașterii: Șerabad, Uzbekistan

Număr de pașaport sau CI: Pașaport nr. DA 0003171 (pașaport diplomatic); de asemenea, pașaport diplomatic nr. 0001892 (expirat la 15.9.2004)

Cetățenie: Uzbecă