ISSN 1830-3625

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 287

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 50
1 noiembrie 2007


Cuprins

 

I   Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare este obligatorie

Pagina

 

 

REGULAMENTE

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1286/2007 al Comisiei din 31 octombrie 2007 de stabilire a sumelor forfetare la import pentru determinarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

1

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1287/2007 al Comisiei din 31 octombrie 2007 de stabilire a taxelor la import în sectorul cerealelor aplicabile de la 1 noiembrie 2007

3

 

*

Regulamentul (CE) nr. 1288/2007 al Comisiei din 31 octombrie 2007 de interzicere a pescuitului de eglefin în apele comunitare din zonele ICES Vb și VIa de către navele care arborează pavilionul Spaniei

6

 

*

Regulamentul (CE) nr. 1289/2007 al Comisiei din 31 octombrie 2007 de interzicere a pescuitului de cod în zona Kattegat de către navele care arborează pavilionul Suediei

8

 

*

Regulamentul (CE) nr. 1290/2007 al Comisiei din 31 octombrie 2007 de redeschidere a pescuitului de cod în Skagerrak de către navele care arborează pavilionul Suediei

10

 

*

Regulamentul (CE) nr. 1291/2007 al Comisiei din 31 octombrie 2007 de modificare pentru a 88-a oară a Regulamentului (CE) nr. 881/2002 al Consiliului de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane și entități care au legătură cu Osama ben Laden, cu rețeaua Al-Qaida și cu talibanii

12

 

 

II   Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare nu este obligatorie

 

 

DECIZII

 

 

Comisie

 

 

2007/706/CE

 

*

Decizia Comisiei din 29 octombrie 2007 de derogare, în ceea ce privește activitățile de producție și vânzare de energie electrică din Suedia, de la aplicarea Directivei 2004/17/CE a Parlamentului European și a Consiliului de coordonare a procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții în sectoarele apei, energiei, transporturilor și serviciilor poștale [notificată cu numărul C(2007) 5197]  ( 1 )

18

 

 

2007/707/CE

 

*

Decizia Comisiei din 30 octombrie 2007 privind alocarea, pentru Germania, a trei zile de pescuit suplimentare pentru un program de consolidare a prezenței observatorilor în conformitate cu anexa IIA la Regulamentul (CE) nr. 41/2007 al Consiliului [notificată cu numărul C(2007) 5221]

23

 

 

2007/708/CE

 

*

Decizia Comisiei din 31 octombrie 2007 de modificare a listei cu experții numiți ca membri ai comitetelor științifice în domeniul siguranței consumatorilor, sănătății publice și mediului, precum și de prelungire a mandatului acestora

25

 

 

2007/709/CE

 

*

Decizia Comisiei din 31 octombrie 2007 de modificare a Deciziei 2007/554/CE privind anumite măsuri de protecție contra febrei aftoase din Regatul Unit [notificată cu numărul C(2007) 5284]  ( 1 )

29

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


I Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare este obligatorie

REGULAMENTE

1.11.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 287/1


REGULAMENTUL (CE) NR. 1286/2007 AL COMISIEI

din 31 octombrie 2007

de stabilire a sumelor forfetare la import pentru determinarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 3223/94 al Comisiei din 21 decembrie 1994 de stabilire a normelor de aplicare a regimului de import pentru fructe și legume (1), în special articolul 4 alineatul (1),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 3223/94 prevede, ca urmare a rezultatelor negocierilor comerciale multilaterale din Runda Uruguay, criteriile pentru stabilirea de către Comisie a sumelor forfetare la import din țările terțe, pentru produsele și termenele menționate în anexa acestuia.

(2)

În conformitate cu criteriile menționate anterior, sumele forfetare la import trebuie stabilite la nivelurile prevăzute în anexa la prezentul regulament,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Sumele forfetare la import prevăzute la articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 3223/94 sunt stabilite așa cum este indicat în tabelul din anexă.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 1 noiembrie 2007.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 31 octombrie 2007.

Pentru Comisie

Jean-Luc DEMARTY

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 337, 24.12.1994, p. 66. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 756/2007 (JO L 172, 30.6.2007, p. 41).


ANEXĂ

la Regulamentul Comisiei din 31 octombrie 2007 de stabilire a sumelor forfetare la import pentru determinarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

(EUR/100 kg)

(Cod NC)

Codul țărilor terțe (1)

Suma forfetară la import

0702 00 00

MA

63,3

MK

36,3

TR

66,9

ZZ

55,5

0707 00 05

JO

180,9

MA

36,4

MK

56,1

TR

130,3

ZZ

100,9

0709 90 70

MA

62,8

TR

73,7

ZZ

68,3

0805 50 10

AR

75,8

TR

88,5

ZA

52,1

ZZ

72,1

0806 10 10

BR

244,8

MK

26,1

TR

121,4

US

238,9

ZA

189,6

ZZ

164,2

0808 10 80

CA

102,5

CL

161,2

MK

33,9

NZ

45,9

US

98,5

ZA

95,6

ZZ

89,6

0808 20 50

AR

49,6

CN

75,8

TR

124,1

ZZ

83,2


(1)  Nomenclatorul țărilor, astfel cum este stabilit de Regulamentul (CE) nr. 1833/2006 al Comisiei (JO L 354, 14.12.2006, p. 19). Codul „ZZ” reprezintă „alte origini”.


1.11.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 287/3


REGULAMENTUL (CE) NR. 1287/2007 AL COMISIEI

din 31 octombrie 2007

de stabilire a taxelor la import în sectorul cerealelor aplicabile de la 1 noiembrie 2007

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1784/2003 al Consiliului din 29 septembrie 2003 privind organizarea comună a piețelor în sectorul cerealelor (1),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1249/96 al Comisiei din 28 iunie 1996 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 1766/92 al Consiliului în ceea ce privește taxele de import în sectorul cerealelor (2), în special articolul 2 alineatul (1),

întrucât:

(1)

Articolul 10 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1784/2003 al Consiliului stipulează că, pentru produsele având codurile NC 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (grâul comun de calitate superioară), 1002, ex 1005, cu excepția hibrizilor pentru sămânță și ex 1007, cu excepția hibrizilor destinați însămânțării, taxa la import este egală cu prețul de intervenție valabil pentru aceste produse la import, majorată cu 55 %, din care se deduce prețul la import CIF aplicabil expedierii în cauză. Cu toate acestea, această taxă nu poate depăși valoarea taxelor din Tariful Vamal Comun.

(2)

Articolul 10 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1784/2003 al Consiliului stipulează că, în scopul calculării taxei la import menționate la alineatul (2) din articolul de mai sus, aceasta se stabilește periodic pentru produsele în cauză în funcție de prețurile CIF reprezentative la import.

(3)

În temeiul articolului 2 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1249/96, prețul folosit pentru calcularea taxei la import pentru produsele având codurile NC 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (grâu comun de calitate superioară), 1002 00, 1005 10 90, 1005 90 00 și 1007 00 90 este prețul CIF reprezentativ la import, stabilit zilnic, în conformitate cu metoda prevăzută la articolul 4 din regulamentul menționat anterior.

(4)

Este necesar să se stabilească taxele la import pentru perioada începând cu 1 noiembrie 2007, aplicabile până la stabilirea și intrarea în vigoare a unei noi taxe,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Începând cu 1 noiembrie 2007, taxele la import în sectorul cerealelor menționate la articolul 10 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1784/2003 al Consiliului se stabilesc în anexa I la prezentul regulament în baza elementelor care figurează în anexa II.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 1 noiembrie 2007.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 31 octombrie 2007.

Pentru Comisie

Jean-Luc DEMARTY

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 270, 21.10.2003, p. 78. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 735/2007 (JO L 169, 29.6.2007, p. 6).

(2)  JO L 161, 29.6.1996, p. 125. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1816/2005 (JO L 292, 8.11.2005, p. 5).


ANEXA I

Taxe la import pentru produsele prevăzute la articolul 10 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1784/2003 aplicabile de la 1 noiembrie 2007

Cod NC

Descrierea mărfurilor

Taxa la import (1)

(în EUR/t)

1001 10 00

GRÂU dur de calitate superioară

0,00

de calitate medie

0,00

de calitate inferioară

0,00

1001 90 91

GRÂU comun, pentru sămânță

0,00

ex 1001 90 99

GRÂU comun de calitate superioară, altul decât pentru sămânță

0,00

1002 00 00

SECARĂ

0,00

1005 10 90

PORUMB pentru sămânță, altul decât hibrid

0,00

1005 90 00

PORUMB, altul decât pentru sămânță (2)

0,00

1007 00 90

SORG cu boabe, altul decât hibrid, destinat însămânțării

0,00


(1)  Pentru mărfurile care intră în Comunitate prin Oceanul Atlantic sau prin Canalul de Suez, importatorul poate beneficia, în aplicarea articolului 2 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 1249/96 al Comisiei, de o reducere a taxelor, în valoare de:

3 EUR/t, dacă portul de descărcare se află la Marea Mediterană,

2 EUR/t, dacă portul de descărcare se află în Danemarca, Estonia, Irlanda, Letonia, Lituania, Polonia, Finlanda, Suedia, Regatul Unit sau pe coasta atlantică a Peninsulei Iberice.

(2)  Importatorul poate beneficia de o reducere forfetară de 24 EUR/t atunci când sunt îndeplinite condițiile stabilite la articolul 2 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 1249/96 al Comisiei.


ANEXA II

Elemente pentru calcularea taxelor prevăzute în anexa I

17.10.2007-30.10.2007

1.

Valori medii pentru perioada de referință menționată la articolul 2 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1249/96:

(EUR/t)

 

Grâu comun (1)

Porumb

Grâu dur de calitate superioară

Grâu dur de calitate medie (2)

Grâu dur de calitate inferioară (3)

Orz

Bursa

Minneapolis

Chicago

Cotația

231,22

100,86

Prețul FOB USA

406,55

396,55

376,55

167,66

Primă pentru Golf

20,20

Primă pentru Marile Lacuri

13,64

2.

Valori medii pentru perioada de referință menționată la articolul 2 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1249/96:

Taxă de navlu: Golful Mexic–Rotterdam:

52,63 EUR/t

Taxă de navlu: Marile Lacuri–Rotterdam:

50,64 EUR/t


(1)  Primă pozitivă încorporată de 14 EUR/t [articolul 4 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1249/96].

(2)  Primă negativă de 10 EUR/t [articolul 4 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1249/96].

(3)  Primă negativă de 30 EUR/t [articolul 4 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1249/96].


1.11.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 287/6


REGULAMENTUL (CE) NR. 1288/2007 AL COMISIEI

din 31 octombrie 2007

de interzicere a pescuitului de eglefin în apele comunitare din zonele ICES Vb și VIa de către navele care arborează pavilionul Spaniei

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2371/2002 al Consiliului din 20 decembrie 2002 privind conservarea și exploatarea durabilă a resurselor piscicole în conformitate cu politica comună în domeniul pescuitului (1), în special articolul 26 alineatul (4),

având în vedere Regulamentul (CEE) nr. 2847/93 al Consiliului din 12 octombrie 1993 de instituire a unui sistem de control aplicabil politicii comune din domeniul pescuitului (2), în special articolul 21 alineatul (3),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 41/2007 al Consiliului din 21 decembrie 2006 de stabilire pentru anul 2007 a posibilităților de pescuit și a condițiilor conexe privind anumite stocuri de pești și grupe de stocuri de pești, aplicabile în apele Comunității și, în raport cu navele Comunității, în apele în care sunt necesare limitări ale capturilor (3), stabilește cotele pentru anul 2007.

(2)

În conformitate cu informațiile primite de către Comisie, capturile din stocul menționat în anexa la prezentul regulament, realizate de către navele care arborează pavilionul statului membru menționat în respectiva anexă sau care sunt înmatriculate în statul membru respectiv, au epuizat cota stabilită pentru anul 2007.

(3)

Prin urmare, este necesară interzicerea pescuitului pentru aceste stocuri, precum și a păstrării la bord, transbordării și debarcării acestora,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Epuizarea cotei

Cota de pescuit alocată pentru 2007 statului membru menționat în anexa la prezentul regulament, pentru stocul indicat în anexa respectivă, se consideră epuizată de la data stabilită în această anexă.

Articolul 2

Interdicții

Pescuitul din stocul menționat în anexa la prezentul regulament, de către navele care arborează pavilionul statului membru în cauză sau care sunt înmatriculate în respectivul stat membru, se interzice de la data stabilită în anexa respectivă. Ulterior datei respective, se interzice păstrarea la bord, transbordarea sau debarcarea stocului în cauză, capturat de navele menționate.

Articolul 3

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 31 octombrie 2007.

Pentru Comisie

Fokion FOTIADIS

Director general pentru pescuit și probleme maritime


(1)  JO L 358, 31.12.2002, p. 59. Regulament modificat prin Regulamentul (CE) nr. 865/2007 (JO L 192, 24.7.2007, p. 1).

(2)  JO L 261, 20.10.1993, p. 1. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1967/2006 (JO L 409, 30.12.2006, p. 11).

(3)  JO L 15, 20.1.2007, p. 1. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 898/2007 al Comisiei (JO L 196, 28.7.2007, p. 22).


ANEXĂ

Nr.

61

Stat membru

Spania

Stoc

HAD/5BC6A.

Specie

Eglefin (Melanogramnus aeglefinus)

Zonă

Ape comunitare din zonele ICESVb și VIa

Dată

19.9.2007


1.11.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 287/8


REGULAMENTUL (CE) NR. 1289/2007 AL COMISIEI

din 31 octombrie 2007

de interzicere a pescuitului de cod în zona Kattegat de către navele care arborează pavilionul Suediei

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2371/2002 al Consiliului din 20 decembrie 2002 privind conservarea și exploatarea durabilă a resurselor piscicole în conformitate cu politica comună în domeniul pescuitului (1), în special articolul 26 alineatul (4),

având în vedere Regulamentul (CEE) nr. 2847/93 al Consiliului din 12 octombrie 1993 de instituire a unui sistem de control aplicabil politicii comune în domeniul pescuitului (2), în special articolul 21 alineatul (3),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 41/2007 al Consiliului din 21 decembrie 2006 de stabilire, pentru 2007, a posibilităților de pescuit și a condițiilor asociate pentru anumite stocuri de pește și grupe de stocuri de pește, aplicabile în apele comunitare și, pentru navele comunitare, în ape în care sunt necesare limitări ale capturilor (3), stabilește cotele pentru 2007.

(2)

În conformitate cu informațiile primite de către Comisie, capturile pentru stocul menționat în anexa la prezentul regulament, realizate de către navele care arborează pavilionul statului membru menționat sau care sunt înmatriculate în statul membru respectiv, au epuizat cota stabilită pentru anul 2007.

(3)

Prin urmare, este necesară interzicerea pescuitului pentru aceste stocuri, precum și a păstrării la bord, transbordării și debarcării acestora,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Epuizarea cotei

Cota de pescuit alocată pentru 2007 statului membru menționat în anexa la prezentul regulament, pentru stocul indicat în anexa respectivă, va fi considerată epuizată începând cu data stabilită în această anexă.

Articolul 2

Interdicții

Se interzice, de la data stabilită în anexa la prezentul regulament, pescuitul pentru stocul menționat în anexa respectivă realizat de către navele care arborează pavilionul statului membru menționat sau care sunt înmatriculate în statul membru în cauză. Este interzisă păstrarea la bord, transbordarea sau debarcarea stocului respectiv capturat de navele menționate, după data indicată.

Articolul 3

Intrare în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 31 octombrie 2007.

Pentru Comisie

Fokion FOTIADIS

Director general pentru pescuit și probleme maritime


(1)  JO L 358, 31.12.2002, p. 59. Regulament modificat prin Regulamentul (CE) nr. 865/2007 (JO L 192, 24.7.2007, p. 1).

(2)  JO L 261, 20.10.1993, p. 1. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1967/2006 (JO L 409, 30.12.2006, p. 11).

(3)  JO L 15, 20.1.2007, p. 1. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 898/2007 al Comisiei (JO L 196, 28.7.2007, p. 22).


ANEXĂ

Nr.

63

Stat membru

Suedia

Stoc

COD/03AS.

Specie

Cod (Gadus morhua)

Zonă

Kattegat

Dată

15.10.2007


1.11.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 287/10


REGULAMENTUL (CE) NR. 1290/2007 AL COMISIEI

din 31 octombrie 2007

de redeschidere a pescuitului de cod în Skagerrak de către navele care arborează pavilionul Suediei

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2371/2002 al Consiliului din 20 decembrie 2002 privind conservarea și exploatarea durabilă a resurselor piscicole în conformitate cu politica comună în domeniul pescuitului (1), în special articolul 26 alineatul (4),

având în vedere Regulamentul (CEE) nr. 2847/93 al Consiliului din 12 octombrie 1993 de instituire a unui sistem de control aplicabil politicii comune din domeniul pescuitului (2), în special articolul 21 alineatul (3),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 41/2007 al Consiliului din 21 decembrie 2006 de stabilire, pentru anul 2007, a posibilităților de pescuit și a condițiilor conexe privind anumite stocuri de pești și grupuri de stocuri de pești, aplicabile în apele Comunității și, în raport cu navele Comunității, în apele în care sunt necesare limitări ale capturilor (3) stabilește cotele pentru anul 2007.

(2)

La 4 iunie 2007 Suedia a notificat Comisiei, în conformitate cu articolul 21 alineatul (2) din Regulamentul (CEE) nr. 2847/93, că va închide pescuitul de cod în Skagerrak pentru navele care arborează pavilionul acesteia, de la 1 iunie 2007.

(3)

La 21 iunie 2007, în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul (CEE) nr. 2847/93 și cu articolul 26 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 2371/2002, Comisia a adoptat Regulamentul (CE) nr. 713/2007 de interzicere a pescuitului de cod în Skagerrak de către navele care arborează pavilionul Suediei sau care sunt înmatriculate în Suedia, începând de la aceeași dată.

(4)

În conformitate cu informațiile comunicate Comisiei de către autoritățile suedeze, rămâne disponibilă o cantitate de cod în cota suedeză în Skagerrak. Prin urmare, ar trebui autorizat, în această zonă, pescuitul de cod realizat de către navele care arborează pavilionul Suediei sau care sunt înmatriculate în Suedia.

(5)

Această autorizație ar trebui să intre în vigoare la 1 octombrie 2007, pentru a permite pescuirea cantității respective de cod până la sfârșitul anului curent.

(6)

Regulamentul (CE) nr. 713/2007 al Comisiei ar trebui abrogat de la 1 octombrie 2007.

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Abrogare

Regulamentul (CE) nr. 713/2007 se abrogă.

Articolul 2

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Se aplică de la 1 octombrie 2007.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 31 octombrie 2007.

Pentru Comisie

Fokion FOTIADIS

Director general pentru pescuit și probleme maritime


(1)  JO L 358, 31.12.2002, p. 59. Regulament modificat prin Regulamentul (CE) nr. 865/2007 (JO L 192, 24.7.2007, p. 1).

(2)  JO L 261, 20.10.1993, p. 1. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1967/2006 (JO L 409, 30.12.2006, p. 11).

(3)  JO L 15, 20.1.2007, p. 1. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 898/2007 al Comisiei (JO L 196, 28.7.2007, p. 22).


ANEXĂ

Nr.

58 - Redeschidere

Stat Membru

Suedia

Stoc

COD/03AN.

Specie

Cod (Gadus morhua)

Zonă

Skagerrak

Dată

1.10.2007


1.11.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 287/12


REGULAMENTUL (CE) NR. 1291/2007 AL COMISIEI

din 31 octombrie 2007

de modificare pentru a 88-a oară a Regulamentului (CE) nr. 881/2002 al Consiliului de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane și entități care au legătură cu Osama ben Laden, cu rețeaua Al-Qaida și cu talibanii

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 881/2002 al Consiliului din 27 mai 2002 de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane și entități care au legătură cu Osama ben Laden, cu rețeaua Al-Qaida și cu talibanii și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 467/2001 al Consiliului de interzicere a exportului anumitor mărfuri și servicii către Afganistan, de întărire a interdicției de zbor și de extindere a înghețării fondurilor și a altor resurse financiare în ceea ce îi privește pe talibanii din Afganistan (1), în special articolul 7 alineatul (1) prima liniuță,

întrucât:

(1)

Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 enumeră persoanele, grupurile și entitățile cărora li se aplică înghețarea fondurilor și a resurselor economice în conformitate cu regulamentul menționat anterior.

(2)

La 17 octombrie 2007, Comitetul pentru sancțiuni al Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite a decis modificarea listei persoanelor, a grupurilor și a entităților cărora ar trebui să li se aplice înghețarea fondurilor și a resurselor economice. Prin urmare, anexa I ar trebui modificată în consecință.

(3)

Mențiunea „Mohammad Shafiq Ahmadi” ar trebui corectată, luându-se în considerare decizia Comitetului de sancțiuni din 21 septembrie 2007,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 se modifică prin prezentul regulament astfel cum se indică în anexa la acesta.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 31 octombrie 2007.

Pentru Comisie

Eneko LANDÁBURU

Director general pentru relații externe


(1)  JO L 139, 29.5.2002, p. 9. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1239/2007 al Comisiei (JO L 280, 24.10.2007, p. 11).


ANEXĂ

Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 se modifică după cum urmează:

1.

Mențiunea „Youssef Ben Abdul Baki Ben Youcef Abdaoui [alias (a) Abu Abdullah, (b) Abdellah, (c) Abdullah]. Adresa: (a) via Romagnosi 6, Varese, Italia, (b) Piazza Giovane Italia 2, Varese, Italia. Data nașterii: (a) 4.6.1966, (b) 4.9.1966. Locul nașterii: Kairouan, Tunisia. Cetățenie: tunisiană. Pașaport nr.: G025057 (pașaport tunisian emis la 23.6.1999, expirat la 5.2.2004). Alte informații: număr italian de identificare fiscală: BDA YSF 66P04 Z352Q” de la rubrica „Persoane fizice” se înlocuiește cu următoarea mențiune:

„Youssef Ben Abdul Baki Ben Youcef Abdaoui [alias (a) Abu Abdullah, (b) Abdellah, (c) Abdullah]. Adresa: (a) via Romagnosi 6, Varese, Italia, (b) Piazza Giovane Italia 2, Varese, Italia. Data nașterii: (a) 4.6.1966, (b) 4.9.1966. Locul nașterii: Kairouan, Tunisia. Cetățenie: tunisiană. Pașaport nr.: G025057 (pașaport tunisian emis la 23.6.1999, expirat la 5.2.2004). Alte informații: (a) număr italian de identificare fiscală: BDA YSF 66P04 Z352Q, (b) condamnat la 2 ani și 6 luni de închisoare în Italia în ianuarie 2003. La 17 mai 2004 Curtea de Apel italiană a casat sentința și a trimis-o spre rejudecare.”

2.

Mențiunea „Mohamed ben Mohamed Ben Khalifa Abdelhedi. Adresa: via Catalani 1, Varese, Italia. Data nașterii: 10.8.1965 Locul nașterii: Sfax, Tunisia. Cetățenie: tunisiană. Pașaport nr.: L965734 (pașaport tunisian eliberat la data de 6.2.1999 și expirat la 5.2.2004). Alte informații: număr italian de identificare fiscală: BDL MMD 65M10 Z352S” de la rubrica „Persoane fizice” se înlocuiește cu următoarea mențiune:

„Mohamed ben Mohamed Ben Khalifa Abdelhedi. Adresa: via Catalani 1, Varese, Italia. Data nașterii: 10.8.1965. Locul nașterii: Sfax, Tunisia. Cetățenie: tunisiană. Pașaport nr.: L965734 (pașaport tunisian emis la 6.2.1999, expirat la 5.2.2004). Alte informații: (a) număr italian de identificare fiscală: BDL MMD 65M10 Z352S, (b) la 3.12.2004, a fost condamnat de tribunalul de primă instanță din Milano la 4 ani și 8 luni de închisoare. La 29.9.2005, Curtea de Apel din Milano i-a redus pedeapsa la 3 ani și 4 luni. La 10.11.2006 decizia a fost confirmată de Curtea de Casație. În închisoare sau supus altor măsuri alternative între 24.6.2003 și 6.5.2005. Face obiectul unui decret de expulzare de pe teritoriul italian.”

3.

Mențiunea „Mohammad Shafiq Ahmadi. Titlu: Mullah. Funcția: guvernatorul provinciei Samangan (Afganistan) sub regimul taliban” de la rubrica „Persoane fizice” se înlocuiește cu următoarea mențiune:

„Mohammad Shafiq Ahmadi. Titlu: Mullah. Funcția: guvernator al provinciei Samangan (Afganistan) sub regimul taliban. Cetățenie: afgană.”

4.

Mențiunea „Mohamed Amine Akli [alias (a) Akli Amine Mohamed, (b) Killech Shamir, (c) Kali Sami, (d) Elias]. Locul nașterii: Bordj el Kiffane, Algeria. Data nașterii: 30.3.1972” de la rubrica „Persoane fizice” se înlocuiește cu următoarea mențiune:

„Mohamed Amine Akli [alias (a) Akli Amine Mohamed, (b) Killech Shamir, (c) Kali Sami, (d) Elias]. Adresa: fără adresă stabilă în Italia. Locul nașterii: Bordj el Kiffane, Algeria. Data nașterii: 30.3.1972. Alte informații: condamnat la 4 ani de închisoare în Italia în ianuarie 2003.”

5.

Mențiunea „Mehrez Ben Mahmoud Ben Sassi Al-Amdouni [alias (a) Fabio Fusco, (b) Mohamed Hassan, (c) Abu Thale]. Data nașterii: 18.12.1969. Locul nașterii: Asima-Tunis, Tunisia. Cetățenie: (a) tunisiană, (b) bosniacă. Pașaport nr.: (a) G737411 (pașaport tunisian emis la 24.10.1990, expirat la 20.9.1997), (b) 0801888 (Bosnia și Herțegovina). Alte informații: se presupune că a fost arestat în Istanbul, Turcia și extrădat în Italia” de la rubrica „Persoane fizice” se înlocuiește cu următoarea mențiune:

„Mehrez Ben Mahmoud Ben Sassi Al-Amdouni [alias (a) Fabio Fusco, (b) Mohamed Hassan, (c) Abu Thale]. Adresa: fără adresă stabilă în Italia. Data nașterii: 18.12.1969. Locul nașterii: Asima-Tunis, Tunisia. Cetățenie: (a) tunisiană, (b) bosniacă. Pașaport nr.: (a) G737411 (pașaport tunisian emis la 24.10.1990, expirat la 20.9.1997), (b) 0801888 (Bosnia și Herțegovina). Alte informații: (a) se presupune că a fost arestat în Istanbul, Turcia și extrădat în Italia, (b) condamnat la 3 ani de închisoare în Italia în ianuarie 2003, (c) la 17 mai 2004 condamnat de Curtea de Apel la 2 ani și 6 luni de închisoare în Italia.”

6.

Mențiunea „Chineb Ben Mohamed Ben Mokhtar Al-Ayari (alias Hichem Abu Hchem). Adresa: Via di Saliceto 51/9, Bologna, Italia. Data nașterii: 19.12.1965. Locul nașterii: Tunis, Tunisia. Cetățenie: tunisiană. Pașaport nr. L246084 (pașaport tunisian eliberat la 10.6.1996 și expirat la 9.6.2001)” de la rubrica „Persoane fizice” se înlocuiește cu următoarea mențiune:

„Chineb Ben Mohamed Ben Mokhtar Al-Ayari (alias Hichem Abu Hchem). Adresa: Via di Saliceto 51/9, Bologna, Italia. Data nașterii: 19.12.1965. Locul nașterii: Tunis, Tunisia. Cetățenie: tunisiană. Pașaport nr.: L246084 (pașaport tunisian emis la 10.6.1996, expirat la 9.6.2001). Alte informații: condamnat la 2 ani și 1 lună de închisoare în Italia în ianuarie 2003.”

7.

Mențiunea „Mondher Ben Mohsen Ben Ali Al-Baazaoui (alias Hamza). Adresa: Via di Saliceto 51/9, Bologna, Italia. Data nașterii: 18.3.1967. Locul nașterii: Kairouan, Tunisia. Cetățenie: tunisiană. Pașaport nr.: K602878 (pașaport tunisian eliberat la 5.11.1993 și expirat la 9.6.2001)” de la rubrica „Persoane fizice” se înlocuiește cu următoarea mențiune:

„Mondher Ben Mohsen Ben Ali Al-Baazaoui (alias Hamza). Adresa: Via di Saliceto 51/9, Bologna, Italia. Data nașterii: 18.3.1967. Locul nașterii: Kairouan, Tunisia. Cetățenie: tunisiană. Pașaport nr.: K602878 (pașaport tunisian emis la 5.11.1993, expirat la 9.6.2001). Alte informații: condamnat la 2 ani și 6 luni de închisoare în Italia în ianuarie 2003.”

8.

Mențiunea „Ibrahim Ben Hedhili Ben Mohamed Al-Hamami. Adresa: Via de’ Carracci 15, Casalecchio di Reno (Bologna), Italia. Data nașterii: 20.11.1971. Locul nașterii: Koubellat, Tunisia. Cetățenie: tunisiană. Pașaport nr.: Z106861 (pașaport tunisian eliberat la 18.2.2004 și expirat la 17.2.2009)” de la rubrica „Persoane fizice” se înlocuiește cu următoarea mențiune:

„Ibrahim Ben Hedhili Ben Mohamed Al-Hamami. Adresa: Via de’ Carracci 15, Casalecchio di Reno (Bologna), Italia. Data nașterii: 20.11.1971. Locul nașterii: Koubellat, Tunisia. Cetățenie: tunisiană. Pașaport nr.: Z106861 (pașaport tunisian emis la 18.2.2004, expiră la 17.2.2009). Alte informații: condamnat la 3 ani de închisoare în Italia, în ianuarie 2003.”

9.

Mențiunea „Imad Ben Bechir Ben Hamda Al-Jammali. Adresa: Via Dubini 3, Gallarate Varese, Italia. Data nașterii: 25.1.1968. Locul nașterii: Menzel Temine, Tunisia. Cetățenie: tunisiană. Pașaport nr.: K693812 (pașaport tunisian emis la 23.4.1999, expirat la 22.4.2004). Alte informații: (a) număr italian de identificare fiscală: JMM MDI 68A25 Z352D. (b) în prezent se află în închisoare în Tunisia” de la rubrica „Persoane fizice” se înlocuiește cu următoarea mențiune:

„Imad Ben Bechir Ben Hamda Al-Jammali. Adresa: Via Dubini 3, Gallarate (Varese), Italia. Data nașterii: 25.1.1968. Locul nașterii: Menzel Temine, Tunisia. Cetățenie: tunisiană. Pașaport nr.: K693812 (pașaport tunisian emis la 23.4.1999, expirat la 22.4.2004). Alte informații: (a) număr italian de identificare fiscală: JMM MDI 68A25 Z352D, (b) în prezent în închisoare în Tunis, Tunisia, (c) autoritățile judiciare italiene au emis un mandat de arestare pe numele său, neexecutat din septembrie 2007.”

10.

Mențiunea „Faouzi Ben Mohamed Ben Ahmed Al-Jendoubi [alias (a) Said, (b) Samir]. Adresa: (a) Via Agucchi 250, Bologna, Italia, (b) Via di Saliceto 51/9, Bologna, Italia. Data nașterii: 30.1.1966. Locul nașterii: Beja, Tunisia. Cetățenie: tunisiană. Pașaport nr.: K459698 (pașaport tunisian eliberat la 6.3.1999 și expirat la 5.3.2004)” de la rubrica „Persoane fizice” se înlocuiește cu următoarea mențiune:

„Faouzi Ben Mohamed Ben Ahmed Al-Jendoubi [alias (a) Said, (b) Samir]. Adresa: (a) Via Agucchi 250, Bologna, Italia, (b) Via di Saliceto 51/9, Bologna, Italia. Data nașterii: 30.1.1966. Locul nașterii: Beja, Tunisia. Cetățenie: tunisiană. Pașaport nr.: K459698 (pașaport tunisian emis la 6.3.1999, expirat la 5.3.2004). Alte informații: condamnat la 2 ani de închisoare în Italia în ianuarie 2003.”

11.

Mențiunea „Habib Ben Ahmed Al-Loubiri. Adresa: via Brughiera 5, Castronno, Varese, Italia. Data nașterii: 17.11.1961. Locul nașterii: Menzel Temine, Tunisia. Cetățenie: tunisiană. Pașaport nr.: M788439 (pașaport tunisian emis la 20.10.2001, expiră la 19.10.2006). Alte informații: număr italian de identificare fiscală: LBR HBB 61S17 Z352F” de la rubrica „Persoane fizice” se înlocuiește cu următoarea mențiune:

„Habib Ben Ahmed Al-Loubiri. Adresa: via Brughiera 5, Castronno (Varese), Italia. Data nașterii: 17.11.1961. Locul nașterii: Menzel Temine, Tunisia. Cetățenie: tunisiană. Pașaport nr.: M788439 (pașaport tunisian emis la 20.10.2001, expiră la 19.10.2006). Alte informații: (a) număr italian de identificare fiscală: LBR HBB 61S17 Z352F, (b) la 3.12.2004 condamnat de Tribunalul de primă instanță din Milano la 6 ani și 6 luni de închisoare. La 29.9.2005, Curtea de Apel din Milano i-a redus pedeapsa la 4 ani și 1 lună. În închisoare între 24.6.2003 și 17.11.2006. Expulzat de pe teritoriul italian în Tunis (Tunisia) la 30.8.2006.”

12.

Mențiunea „Chabaane Ben Mohamed Ben Mohamed Al-Trabelsi. Adresa: via Cuasso 2, Porto Ceresio, Varese, Italia. Data nașterii: 1.5.1966. Locul nașterii: Rainneen, Tunisia. Cetățenie: tunisiană. Pașaport nr.: L945660 (pașaport tunisian eliberat la data de 4.12.1998 și expirat la 3.12.2001). Alte informații: număr italian de identificare fiscală: TRB CBN 66E01 Z352O” de la rubrica „Persoane fizice” se înlocuiește cu următoarea mențiune:

„Chabaane Ben Mohamed Ben Mohamed Al-Trabelsi. Adresa: via Cuasso 2, Porto Ceresio (Varese), Italia. Data nașterii: 1.5.1966. Locul nașterii: Rainneen, Tunisia. Cetățenie: tunisiană. Pașaport nr.: L945660 (pașaport tunisian eliberat la data de 4.12.1998 și expirat la 3.12.2001). Alte informații: (a) număr italian de identificare fiscală: TRB CBN 66E01 Z352O, (b) achitat la 3.12.2004 de Tribunalul de Primă Instanță din Milano. Apelul era pe rolul Curții de Apel din Milano din septembrie 2007.”

13.

Mențiunea „Najib Ben Mohamed Ben Salem Al-Waz. Adresa: Vicolo dei Prati 2/2, Bologna, Italia, Data nașterii: 12.4.1960. Locul nașterii: Hekaima Al-Mehdiya, Tunisia. Cetățenie: tunisiană. Pașaport nr.: K815205 (pașaport tunisian eliberat la 17.9.1994 și expirat la 16.9.1999)” de la rubrica „Persoane fizice” se înlocuiește cu următoarea mențiune:

„Najib Ben Mohamed Ben Salem Al-Waz (alias Ouaz Najib). Adresa: Vicolo dei Prati 2/2, Bologna, Italia. Data nașterii: 12.4.1960. Locul nașterii: Hekaima Al-Mehdiya, Tunisia. Cetățenie: tunisiană. Pașaport nr.: K815205 (pașaport tunisian emis la 17.9.1994, expirat la 16.9.1999). Alte informații: condamnat la 6 luni de închisoare în Italia în ianuarie 2003.”

14.

Mențiunea „Kamal Ben Mohamed Ben Ahmed Darraji. Adresa: via Belotti 16, Busto Arsizio (Varese), Italia. Data nașterii: 22.7.1967. Locul nașterii: Menzel Bouzelfa, Tunisia. Cetățenie: tunisiană. Pașaport nr.: L029899 (pașaport tunisian emis la 14.8.1995, expirat la 13.8.2000). Alte informații: număr italian de identificare fiscală: (a) DDR KML 67L22 Z352Q, (b) DRR KLB 67L22 Z352S ” de la rubrica „Persoane fizice” se înlocuiește cu următoarea mențiune:

„Kamal Ben Mohamed Ben Ahmed Darraji. Adresa: via Belotti 16, Busto Arsizio (Varese), Italia. Data nașterii: 22.7.1967. Locul nașterii: Menzel Bouzelfa, Tunisia. Cetățenie: tunisiană. Pașaport nr.: L029899 (pașaport tunisian emis la 14.8.1995, expirat la 13.8.2000). Alte informații: număr italian de identificare fiscală: (a) DDR KML 67L22 Z352Q, (b) DRR KLB 67L22 Z352S, (c) la 3.12.2004, a fost condamnat de Tribunalul de Primă Instanță din Milano la 5 ani și 10 luni de închisoare. La 29.9.2005, Curtea de Apel din Milano i-a redus pedeapsa la 3 ani și 7 luni. În închisoare sau supus altor măsuri alternative între 24.6.2003 și 17.11.2006. Face obiectul unui decret de expulzare de pe teritoriul italian.”

15.

Mențiunea „Lionel Dumont [alias (a) Jacques Brougere, (b) Abu Hamza (c) Di Karlo Antonio (d) Merlin Oliver Christian Rene (e) Arfauni Imad Ben Yousset Hamza (f) Imam Ben Yussuf Arfaj, (g) Abou Hamza, (h) Arfauni Imad, (i) Bilal, (j) Hamza, (k) Koumkal, (l) Kumkal, (m) Merlin, (n) Tinet, (o) Brugere, (p) Dimon]. Adresa: nu are adresă stabilă în Italia. Data nașterii: (a) 21.1.1971, (b) 29.1.1975, (c) 1971, (d) 21.1.1962, (e) 24.8.1972. Locul nașterii: Roubaix, Franța. Alte informații: mandat internațional de arestare emis pe numele său de Interpol. Arestat în Germania la 13.12.2003, extrădat în Franța la 18.5.2004. Din octombrie 2004 se află în detenție” de la rubrica „Persoane fizice” se înlocuiește cu următoarea mențiune:

„Lionel Dumont [alias (a) Jacques Brougere, (b) Abu Hamza, (c) Di Karlo Antonio, (d) Merlin Oliver Christian Rene, (e) Arfauni Imad Ben Yousset Hamza, (f) Imam Ben Yussuf Arfaj, (g) Abou Hamza, (h) Arfauni Imad, (i) Bilal, (j) Hamza, (k) Koumkal, (l) Kumkal, (m) Merlin, (n) Tinet, (o) Brugere, (p) Dimon]. Adresa: fără adresă stabilă în Italia. Data nașterii: (a) 21.1.1971, (b) 29.1.1975, (c) 1971, (d) 21.1.1962, (e) 24.8.1972. Locul nașterii: Roubaix, Franța. Alte informații: (a) mandat internațional de arestare emis pe numele său de Interpol. Arestat în Germania la 13.12.2003, extrădat în Franța la 18.5.2004. Din octombrie 2004 se află în detenție, (b) condamnat la 5 ani de închisoare în Italia în ianuarie 2003. La 17 mai 2004 Curtea de Apel din Bologna a dispus începerea unui nou proces separat, deoarece în mai 2004 acesta era deja în detenție în Franța.”

16.

Mențiunea „Mohamed El Mahfoudi. Adresa: via Puglia 22, Gallarate (Varese, Italia). Data nașterii: 24 septembrie 1964. Locul nașterii: Agadir (Maroc). Număr de identificare fiscală: LMH MMD 64P24 Z330F” de la rubrica „Persoane fizice” se înlocuiește cu următoarea mențiune:

„Mohamed El Mahfoudi. Adresa: via Puglia 22, Gallarate (Varese), Italia. Data nașterii: 24.9.1964. Locul nașterii: Agadir, Maroc. Alte informații: (a) Număr de identificare fiscală: LMH MMD 64P24 Z330F, (b) la 3.12.2004 condamnat de Tribunalul de primă instanță din Milano la 1 an și 4 luni de închisoare cu suspendare în urma unei «proceduri abreviate». Apelul era pe rolul Curții de Apel din Milano din septembrie 2007. Acesta se afla în Maroc din septembrie 2007.”

17.

Mențiunea „Moussa Ben Omar Ben Ali Essaadi [alias (a) Dah Dah, (b) Abdelrahmman, (c) Bechir]. Adresa: Via Milano 108, Brescia, Italia. Data nașterii: 4.12.1964. Locul nașterii: Tabarka, Tunisia. Cetățenie: tunisiană. Pașaport nr.: L335915 (pașaport tunisian eliberat la 8.11.1996 și expirat la 7.11.2001)” de la rubrica „Persoane fizice” se înlocuiește cu următoarea mențiune:

„Moussa Ben Omar Ben Ali Essaadi [alias (a) Dah Dah, (b) Abdelrahmman, (c) Bechir]. Adresa: Via Milano 108, Brescia, Italia. Data nașterii: 4.12.1964. Locul nașterii: Tabarka, Tunisia. Cetățenie: tunisiană. Pașaport nr.: L335915 (pașaport tunisian emis la 8.11.1996, expirat la 7.11.2001). Alte informații: condamnat la 2 ani de închisoare în Italia în ianuarie 2003.”

18.

Mențiunea „Rachid Fettar [alias (a) Amine del Belgio, (b) Djaffar], Via degli Apuli nr. 5, Milano, Italia. Locul nașterii: Boulogin, (Algeria). Data nașterii: 16 aprilie 1969” de la rubrica „Persoane fizice” se înlocuiește cu următoarea mențiune:

„Rachid Fettar [alias (a) Amine del Belgio, (b) Djaffar]. Adresa: Via degli Apuli 5, Milano, Italia. Data nașterii: 16.4.1969. Locul nașterii: Boulogin, Algeria. Alte informații: condamnat la 2 ani și 6 luni de închisoare în Italia în ianuarie 2003.”

19.

Mențiunea „Khalil Ben Ahmed Ben Mohamed Jarraya [alias (a) Khalil Yarraya, (b) Ben Narvan Abdel Aziz, (c) Amro, (d) Omar, (e) Amrou, (f) Amr]. Adresa: (a) Via Bellaria 10, Bologna, Italia, (b) Via Lazio 3, Bologna, Italia, (c) Dr. Fetah Becirbegovic St. 1, Sarajevo, Bosnia și Herțegovina. Data nașterii: 8.2.1969. Locul nașterii: Sfax (Tunisia). Cetățenie: (a) tunisiană, (b) bosniacă. Alte informații: a fost identificat, de asemenea, drept Abdel Aziz Ben Narvan, născut în Sereka (fosta Iugoslavie), la 15.8.1970” de la rubrica „Persoane fizice” se înlocuiește cu următoarea mențiune:

„Khalil Ben Ahmed Ben Mohamed Jarraya [alias (a) Khalil Yarraya, (b) Ben Narvan Abdel Aziz, (c) Amro, (d) Omar, (e) Amrou, (f) Amr]. Adresa: (a) Via Bellaria 10, Bologna, Italia, (b) Via Lazio 3, Bologna, Italia, (c) Dr. Fetah Becirbegovic St. 1, Sarajevo, Bosnia și Herțegovina. Pașaport nr.: K989895 (pașaport tunisian emis la 26.7.1995, expirat la 25.7.2000). Data nașterii: 8.2.1969. Locul nașterii: Sfax, Tunisia. Cetățenie: (a) tunisiană, (b) bosniacă. Alte informații: (a) a fost identificat, de asemenea, drept Abdel Aziz Ben Narvan, născut în Sereka (fosta Iugoslavie), la 15.8.1970, (b) condamnat la 5 ani și 6 luni de închisoare în Italia în ianuarie 2003. La 10 mai 2004 a fost condamnat de Curtea de Apel din Italia la 4 ani și 6 luni de închisoare.”

20.

Mențiunea „Mounir Ben Habib Ben Al-Taher Jarraya (alias Yarraya). Adresa: (a) Via Mirasole 11, Bologna, Italia, (b) Via Ariosto 8, Casalecchio di Reno (Bologna), Italia. Data nașterii: 25.10.1963. Locul nașterii: Sfax, Tunisia. Cetățenie: tunisiană. Pașaport nr.: L065947 (pașaport tunisian eliberat la 28.10.1995 și expirat la 27.10.2000)” de la rubrica „Persoane fizice” se înlocuiește cu următoarea mențiune:

„Mounir Ben Habib Ben Al-Taher Jarraya (alias Yarraya). Adresa: (a) Via Mirasole 11, Bologna, Italia, (b) Via Ariosto 8, Casalecchio di Reno (Bologna), Italia. Data nașterii: 25.10.1963. Locul nașterii: Sfax, Tunisia. Cetățenie: tunisiană. Pașaport nr.: L065947 (pașaport tunisian emis la 28.10.1995, expirat la 27.10.2000). Alte informații: condamnat la 2 ani și 6 luni de închisoare în Italia în ianuarie 2003. La 10 mai 2004 a fost condamnat de Curtea de Apel din Italia la 3 ani și 6 luni de închisoare.”

21.

Mențiunea „Fethi Ben Al-Rabei Ben Absha Mnasri [alias (a) Fethi Alic, (b) Amor, (c) Omar Abu]. Adresa: (a) Via Toscana 46, Bologna, Italia, (b) Via di Saliceto 51/9, Bologna, Italia. Data nașterii: 6.3.1969. Locul nașterii: Baja, Tunisia. Cetățenie: tunisiană. Pașaport nr.: L497470 (pașaport tunisian eliberat la 3.6.1997 și expirat la 2.6.2002)” de la rubrica „Persoane fizice” se înlocuiește cu următoarea mențiune:

„Fethi Ben Al-Rabei Ben Absha Mnasri [alias (a) Fethi Alic, (b) Amor, (c) Omar Abu]. Adresa: (a) Via Toscana 46, Bologna, Italia, (b) Via di Saliceto 51/9, Bologna, Italia. Data nașterii: 6.3.1969. Locul nașterii: Baja, Tunisia. Cetățenie: tunisiană. Pașaport nr.: L497470 (pașaport tunisian emis la 3.6.1997, expirat la 2.6.2002). Alte informații: condamnat la 8 luni de închisoare în Italia în ianuarie 2003.”

22.

Mențiunea „Ahmed Hosni Rarrbo (alias Abdallah, Abdullah). Locul nașterii: Bologhine, (Algeria). Data nașterii: 12 septembrie 1974” de la rubrica „Persoane fizice” se înlocuiește cu următoarea mențiune:

„Ahmed Hosni Rarrbo [alias (a) Rarrbo Abdallah, (b) Rarrbo Abdullah]. Adresa: fără adresă stabilă în Italia. Data nașterii: 12.9.1974. Locul nașterii: Bologhine, Algeria. Alte informații: condamnat la 2 ani și 4 luni de închisoare în Italia în ianuarie 2003. La 17 mai 2004 condamnat de Curtea de Apel din Italia la 8 luni de închisoare.”

23.

Mențiunea „Nedal Mahmoud Saleh [alias (a) Nedal Mahmoud N. Saleh, (b) Salah Nedal, (c) Hitem]. Adresa: (a) Via Milano nr. 105, Casal di Principe (Caserta), Italia, (b) Via di Saliceto nr. 51/9, Bologna, Italia. Data nașterii: (a) 1.3.1970, (b) 26.3.1972. Locul nașterii: Taiz, Yemen. Cetățenie: yemenită. Alte informații: arestat în Italia la 19.8.2003” de la rubrica „Persoane fizice” se înlocuiește cu următoarea mențiune:

„Nedal Mahmoud Saleh [alias (a) Nedal Mahmoud N. Saleh, (b) Salah Nedal, (c) Hitem]. Adresa: (a) Via Milano nr. 105, Casal di Principe (Caserta), Italia, (b) Via di Saliceto 51/9, Bologna, Italia. Data nașterii: (a) 1.3.1970, (b) 26.3.1972. Locul nașterii: Taiz, Yemen. Cetățenie: yemenită. Alte informații: condamnat la 2 ani de închisoare în Italia în ianuarie 2003. La 17 mai 2004 Curtea de Apel din Bologna a confirmat sentința (in absentia).”


II Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare nu este obligatorie

DECIZII

Comisie

1.11.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 287/18


DECIZIA COMISIEI

din 29 octombrie 2007

de derogare, în ceea ce privește activitățile de producție și vânzare de energie electrică din Suedia, de la aplicarea Directivei 2004/17/CE a Parlamentului European și a Consiliului de coordonare a procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții în sectoarele apei, energiei, transporturilor și serviciilor poștale

[notificată cu numărul C(2007) 5197]

(Numai textul în limba suedeză este autentic)

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2007/706/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva 2004/17/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 31 martie 2004 de coordonare a procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții în sectoarele apei, energiei, transportului și serviciilor poștale (1), în special articolul 30 alineatele (4) și (6),

având în vedere solicitarea depusă de Regatul Suediei prin e-mail, la 29 iunie 2007,

după consultarea Comitetului consultativ pentru contracte de achiziții publice,

întrucât:

I.   Circumstanțele

(1)

La 29 iunie 2007, Suedia a transmis Comisiei, prin e-mail, o solicitare în temeiul articolului 30 alineatul (4) din Directiva 2004/17/EC. Comisia a solicitat la 20 iulie 2007, de asemenea prin e-mail, informații suplimentare pe care autoritățile suedeze le-au transmis prin e-mail, la 17 august, în urma unei prelungiri a termenului inițial.

(2)

Solicitarea depusă de Regatul Suediei privește producția și vânzarea (angro și en detail) de energie electrică.

(3)

Solicitarea este însoțită de concluziile Konkurrensverket (autoritatea națională suedeză independentă în materie de concurență), potrivit cărora sunt întrunite condițiile necesare aplicabilității articolului 30 alineatul (1) din Directiva 2004/17/CE.

II.   Cadrul legal

(4)

Articolul 30 din Directiva 2004/17/CE prevede că acele contracte destinate să permită desfășurarea unei activități din domeniul de aplicare a directivei nu fac obiectul directivei în cazul în care, în statul membru în care se desfășoară, respectiva activitate este expusă direct concurenței pe piețe la care accesul nu este restricționat. Expunerea directă la concurență este evaluată pe baza unor criterii obiective, ținând seama de caracteristicile specifice ale sectorului în cauză. Accesul este considerat nerestricționat în cazul în care statul membru a implementat și a aplicat legislația comunitară relevantă privind deschiderea parțială sau totală a unui anumit sector. Această legislație este enumerată în anexa XI la Directiva 2004/17/CE. În cazul sectorului energiei electrice, aceasta este reprezentată de Directiva 96/92/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 decembrie 1996 privind normele comune pentru piața internă de energie electrică (2). Directiva 96/92/CE a fost înlocuită de Directiva 2003/54/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2003 privind normele comune pentru piața internă de energie electrică și de abrogare a Directivei 96/92/CE (3), care presupune un grad mai ridicat de deschidere a pieței.

(5)

Suedia a implementat și a aplicat atât Directiva 96/92/CE, cât și Directiva 2003/54/CE, optând pentru separarea deplină a structurilor de proprietate în cazul rețelelor de transport și pentru separarea juridică și funcțională în cazul rețelelor de distribuție, cu excepția întreprinderilor mici, care sunt exceptate de la obligația separării funcționale. În consecință, în conformitate cu articolul 30 alineatul (3) primul paragraf, este oportun ca accesul la piață să fie considerat nerestricționat.

(6)

Expunerea directă la concurență trebuie evaluată pe baza unor indicatori diferiți, dintre care niciunul nu este, per se, decisiv. În ceea ce privește piețele vizate de prezenta decizie, cota principalilor actori pe o anumită piață constituie un criteriu care trebuie luat în considerare. Un alt criteriu este reprezentat de gradul de concentrare de pe aceste piețe. Ținând cont de caracteristicile piețelor vizate, este necesară luarea în considerare a unor criterii suplimentare, cum ar fi gradul de lichiditate, funcționarea pieței de echilibrare, concurența la nivelul prețurilor și gradul de fidelitate a clienților.

(7)

Prezenta decizie nu aduce atingere aplicării normelor în materie de concurență.

III.   Evaluarea

(8)

Solicitarea depusă de Regatul Suediei privește producția și vânzarea (angro și en detail) de energie electrică.

(9)

Piața angro a energiei electrice din Suedia este în mare măsură integrată în piața nordică a energiei, care cuprinde Danemarca, Norvegia, Suedia și Finlanda. Ea constă într-o piață de tranzacții bilaterale între producători, pe de o parte, și furnizori și întreprinderi industriale, pe de altă parte, și într-o bursă privată de energie a țărilor nordice, denumită „Polul nordic” („Nord Pool”), formată dintr-o piață la vedere și dintr-o piață la termen. Conceptul de piață integrată care stă la baza „Polului nordic” (4) arată existența unei tendințe clare către crearea unei piețe nordice regionale angro. Cu toate acestea, blocajele care afectează activitatea de transport a energiei electrice (congestionarea) împart regiunea nordică în șase zone de preț distincte, Suedia fiind una dintre acestea. Suedia beneficiază de cinci racordări principale între rețelele sale și cele ale altor zone din Spațiul Economic European (vestul Danemarcei – Suedia, estul Danemarcei – Suedia, Suedia – sudul Norvegiei, Suedia — nordul Norvegiei și Suedia — Finlanda). În anul 2005, cea mai aglomerată dintre aceste cinci conexiuni era congestionată 52 % din timp, iar cea mai puțin aglomerată, 8 % din timp (5). Cu toate acestea, acest nivel de congestionare a fost arareori întâlnit la toate cele cinci conexiuni simultan. Astfel, conform autorităților suedeze, Suedia a reprezentat, pentru 0,5 % din timp în 2005, o zonă tarifară complet distinctă, adică nu a prezentat conexiuni cu nicio altă zonă tarifară. În plus, o analiză succintă a numărului de zone conectate cu Suedia începând cu 2001 arată faptul că aceasta a fost conectată cu cel puțin 4 dintre cele 6 zone tarifare de la acea dată — Norvegia era împărțită în 3 zone, față de 2 în prezent — în 82,4 % din timp (6). În consecință, în conformitate cu practica anterioară a Comisiei (7), catalogarea pieței ca fiind regională sau națională rămâne o chestiune deschisă, întrucât rezultatul analizei rămâne același, indiferent dacă are la bază o definire mai restrânsă sau mai largă.

(10)

Din aceleași motive, se remarcă, de asemenea, o evoluție clară către o piață nordică regională în ceea ce privește producția de electricitate, cu toate că blocajele de transport al acesteia și limitele de capacitate — care ajung la 24 % din capacitatea de producție instalată în Suedia — ale conexiunilor dintre rețelele suedeze și cele din alte regiuni ale Spațiului Economic European pot avea efectul unei limitări temporare a pieței la teritoriul Suediei. Și în acest caz, catalogarea pieței ca fiind regională sau națională rămâne o chestiune deschisă, întrucât rezultatul analizei rămâne același, indiferent dacă are la bază o definire mai restrânsă sau mai largă.

(11)

Așa cum au confirmat autoritățile suedeze, piața en detail corespunde teritoriului Suediei, datorită, în parte, diferențelor de fiscalitate și de norme cu privire la responsabilitatea de echilibrare dintre țările nordice. Mai mult decât atât, Konkurrensverket afirmă în mod explicit faptul că piața en detail „este una națională, în special din cauza anumitor bariere tehnice și reglementare care împiedică utilizatorii finali să cumpere energie electrică de la brokeri de energie din alte țări”.

(12)

Comunicarea Comisiei către Consiliu și către Parlamentul European intitulată „Raport privind progresele realizate în ceea ce privește crearea unei piețe interne a gazelor naturale și a energiei electrice” (8), denumit în continuare „Raportul din 2005”, afirmă că multe dintre piețele naționale prezintă un nivel ridicat de concentrare a industriei, împiedicând-se astfel dezvoltarea unei concurențe efective (9). În consecință, se consideră că, în ceea ce privește producția de electricitate, „un indicator al nivelului de concurență pe piețele naționale este cota totală de piață a celor mai mari trei producători” (10). În conformitate cu „anexa tehnică” (11), cota de piață cumulată a celor mai mari trei producători din regiunea nordică este de 40 % (12), ceea ce reprezintă un nivel suficient de scăzut. În ceea ce privește teritoriul Suediei, cota cumulată de piață a celor mai mari trei producători este, bineînțeles, mai ridicată, atingând 86,7 % (13) în 2004. Cu toate acestea, perioadele de izolare a pieței suedeze au reprezentat 0,5 % din timp în 2005 (14). Prin urmare, în cea mai mare parte a anului, există pe piața suedeză o presiune concurențială care își are originea în posibilitatea de a importa electricitate din afara teritoriului Suediei, cu atât mai mult cu cât între țările nordice nu se percepe nicio taxă de transport. Lipsa frecventă a congestionării legăturilor dintre Suedia și ale zone tarifare garantează că investițiile în sectorul energiei electrice nu pot fi efectuate pe teritoriul suedez fără luarea în considerare și a altor producători de pe piața nordică. Toți acești factori trebuie, prin urmare, considerați ca indicatori ai expunerii directe la concurență pe piața producătorilor de electricitate, fie pe piața națională suedeză, fie pe cea regională aflată în dezvoltare.

(13)

Gradul de concentrare este de asemenea un indicator pertinent al concurenței pe piața angro a energiei electrice, ca de altfel și gradul de lichiditate a acesteia. La nivel regional, în 2004-2005, 42,82 % din energia electrică consumată în țările nordice a fost vândută prin intermediul Nord Pool Spot AS (15) – bursa nordică voluntară de energie descrisă la considerentul 9. În conformitate cu Raportul final, odată cu acest tip de bursă de energie, „concentrarea producției are ca rezultat direct […] o concentrare echivalentă  (16) a schimburilor de energie” (17). În cazul celor mai mari trei producători din regiunea nordică, aceasta se ridică la 40 % (18), ceea ce reprezintă un nivel satisfăcător în cazul unei piețe regionale. În ceea ce privește teritoriul Suediei, cota cumulată de piață a celor mai mari trei actori de pe piața angro este, bineînțeles, mai ridicată, atingând 86 % (19) în 2006. Cu toate acestea, trebuie subliniată existența concurenței între cei trei mari actori și câțiva actori mai mici de pe piața angro suedeză. În plus, în ceea ce privește legătura cu regiunea nordică, trebuie remarcat faptul că blocajele (congestionările) rețelelor nu apar constant, ci sunt de natură temporară. Prin urmare, în plus față de concurența pe piața națională, există frecvent și o presiune concurențială externă asupra pieței suedeze, care își are originea în posibilitatea de a obține energie electrică din afara teritoriului Suediei. Această presiune externă este cu atât mai puternică cu cât Suedia este cel mai mare importator net de energie electrică din UE, ca procent din consumul intern (20), și cu cât între țările nordice nu se percepe nicio taxă de transport pentru electricitate. Trebuie remarcat, de asemenea, că condițiile de concurență în ceea ce privește comerțul angro cu energie electrică sunt influențate în mare măsură de tranzacțiile financiare cu electricitate în regiunea în cauză care, exprimate în volum tranzacționat prin Nord Pool, au reprezentat dublul cantității consumate în țările nordice în 2005 (21) (și un volum echivalent cu respectiva cantitate multiplicată cu cinci, dacă se ține seama și de alte tranzacții identificate, cum ar fi vânzările directe sau în afara bursei (22). În anexa tehnică (23), acest nivel de lichiditate a fost considerat satisfăcător, constituind un indicator al unei piețe funcționale și concurențiale. Ținând cont de relația strânsă dintre piața angro suedeză și piața nordică, acest nivel de lichiditate trebuie privit ca suficient pentru a exercita o presiune concurențială și pe piața suedeză. Raportul final clasifică Nord Pool printre „cele mai lichide și mai eficiente piețe angro de energie electrică” (24). Toți acești factori trebuie, prin urmare, considerați ca indicatori ai expunerii directe la concurență pe piața angro de electricitate, fie pe piața națională suedeză, fie pe cea regională aflată în dezvoltare.

(14)

În raport cu suprafața țării, numărul agenților economici pe piața en detail este suficient de ridicat (25) (aproximativ 130, conform autorităților suedeze, dintre care un număr important își oferă serviciile la nivel național), ca de altfel și numărul întreprinderilor cu o cotă de piață mai mare de 5 %. La sfârșitul anului 2004, cota cumulată de piață a celor mai mari trei întreprinderi în ceea ce privește furnizarea de energie electrică către toate categoriile de consumatori (mari consumatori industriali, cât și agenți economici foarte mici și consumatori casnici) se afla la un nivel satisfăcător, de 50 % (26). În conformitate cu informațiile furnizate de autoritățile suedeze, cotele cumulate de piață ale celor mai mari trei întreprinderi de pe piața en detail suedeză se ridicau, în 2006, la 43 % în ceea ce privește numărul de clienți. Acești factori ar trebui, prin urmare, priviți ca indicatori ai expunerii directe la concurență.

(15)

În plus, funcționarea piețelor de echilibrare trebuie de asemenea privită ca un indicator atât în ceea ce privește producția, cât și piețele angro și en detail. De fapt, „orice agent economic de pe piață care nu-și poate adapta cu ușurință portofoliul de producție la caracteristicile clienților săi se poate găsi în situația de a fi expus la diferența dintre prețul cu care operatorul rețelei de transport (ORT) va vinde energie de echilibrare și prețul cu care va răscumpăra producția în exces. Aceste prețuri fie pot fi impuse ORT în mod direct de către autoritatea de reglementare, fie se poate recurge la un mecanism de piață prin care prețul se stabilește prin oferte din partea altor producători, în vederea reglementării producției acestora prin lipsă sau prin adaos […]. O dificultate majoră pentru micii actori de pe piață apare atunci când există riscul unei diferențe importante între prețul de cumpărare de la ORT și prețul de vânzare. Această situație apare în anumite state membre și poate acționa în detrimentul dezvoltării concurenței. Un decalaj major poate indica un nivel insuficient al concurenței pe piața de echilibrare, care poate fi dominată de unul sau mai mulți producători. Aceste dificultăți se accentuează atunci când utilizatorii rețelei nu își pot adapta pozițiile în timp real.” (27). Piața furnizării de energie de echilibrare din regiunea nordică este aproape complet integrată, iar caracteristicile acesteia – tarifare concurențială, gate closures orare, adică posibilitatea pe care o au utilizatorii rețelei de a-și ajusta poziția la intervale orare, cât și o diferență redusă între prețul de cumpărare de la ORT și prețul de vânzare – o recomandă pentru a fi considerată ca indicator al expunerii directe la concurență.

(16)

Având în vedere caracteristicile produsului în cauză (electricitate) și insuficiența sau lipsa produselor sau a serviciile de substituție adecvate, concurența la nivelul prețului și stabilirea tarifelor capătă o importanță sporită la evaluarea nivelului concurenței de pe piețele energiei electrice. Numărul de clienți care migrează către un alt furnizor este un indicator al concurenței reale la nivelul prețului și, indirect, „un indicator natural al eficienței concurenței. Acolo unde foarte puțini clienți aleg să își schimbe furnizorul, este probabil să existe o problemă în funcționarea pieței, chiar dacă avantajele obținute din posibilitatea de renegociere cu furnizorul istoric nu ar trebui ignorate” (28). În plus, „existența unor prețuri reglementate pentru utilizatorii finali este în mod clar un factor hotărâtor pentru comportamentul clienților […]. Deși menținerea unor controale poate fi justificată într-o perioadă de tranziție, acestea vor provoca din ce în ce mai multe distorsiuni pe măsură ce va crește nevoia de investiții” (29).

(17)

Un document recent al serviciilor Comisiei afirmă că „migrarea clienților către un alt furnizor este foarte întâlnită în cadrul pieței suedeze en detail a energiei electrice. (30). În total, 54 % dintre clienții furnizorilor de energie electrică fie și-au renegociat contractele, fie au migrat către un alt furnizor, începând cu reforma pieței din 1996. În general, concurența între furnizori în vederea câștigării consumatorilor finali pare să dea rezultate” (31). În plus, în Suedia nu există niciun control asupra prețului plătit de consumatorii finali (32), ceea ce înseamnă că prețurile sunt fixate de către agenții economici înșiși și că acestea nu trebuie aprobate de nicio autoritate înainte de a fi puse în aplicare. Situația din Suedia este, prin urmare, satisfăcătoare în ceea ce privește migrarea consumatorilor între diferiți furnizori și controlul asupra prețurilor și trebuie considerată ca fiind un indicator al expunerii directe la concurență.

IV.   Concluzii

(18)

Având în vedere factorii examinați la considerentele 8-17, este oportun să se considere condițiile expunerii directe la concurență prevăzute la articolul 30 alineatul (1) din Directiva 2004/17/CE ca fiind întrunite în ceea ce privește producția și vânzarea (angro și en detail) de energie electrică în Suedia.

(19)

În plus, întrucât condițiile pentru accesul nerestricționat la piață se consideră a fi îndeplinite, Directiva 2004/17/CE nu se aplică atunci când entitățile contractante atribuie contracte care să permită producția sau vânzarea de energie electrică (angro sau en detail) în Suedia și nici atunci când aceste entități organizează licitații în vederea exercitării uneia dintre aceste activități în Suedia.

(20)

Prezenta decizie are la bază situația de drept și de fapt din perioada iunie-august 2007, așa cum se prezintă ea din informațiile prezentate de Regatul Suediei, din Raportul din 2005 și din anexa tehnică la acesta, din Comunicarea din 2007 și din Documentul de lucru din 2007, cât și din Raportul final. Aceasta poate fi revizuită în cazul în care, în urma unor modificări semnificative ale situației de drept sau de fapt, condițiile de aplicabilitate a articolului 30 alineatul (1) din Directiva 2004/17/CE nu mai sunt întrunite,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Directiva 2004/17/CE nu se aplică contractelor atribuite de către autoritățile contractante, care vizează desfășurarea de activități de producție și vânzare de electricitate în Suedia.

Articolul 2

Prezenta decizie se adresează Regatului Suediei.

Adoptată la Bruxelles, 29 octombrie 2007.

Pentru Comisie

Charlie McCREEVY

Membru al Comisiei


(1)  JO L 134, 30.4.2004, p. 1. Directivă modificată ultima dată prin Directiva 2006/97/CE a Consiliului (JO L 363, 20.12.2006, p. 107).

(2)  JO L 27, 30.1.1997, p. 20.

(3)  JO L 176, 15.7.2003, p. 37.

(4)  Cf. p. 334, punctul A.2 5 din COM(2006) 851 final din 10.1.2007: Comunicarea Comisiei: Anchetă efectuată în temeiul articolului 17 din Regulamentul (CE) nr. 1/2003 în sectoarele europene ale gazului și energiei electrice, denumită în continuare „Raportul final”.

(5)  Cf. p. 333, punctul A.1, tabelul c din Raportul final.

(6)  Punctul 28 al cauzei COMP/M.3867 Vattenfall/Elsam și E2 Assets din 22.12.2005.

(7)  Cf. cauza COMP/M.3867, punctele 22-33 și Decizia nr. 2006/422/CE a Comisiei din 19 iunie 2006 prin care se stabilește că articolul 30 alineatul (1) din Directiva 2007/17/CE a Parlamentului European și a Consiliului de coordonare a procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții în sectoarele apei, energiei, transporturilor și serviciilor poștale se aplică activităților de producție și vânzare de energie electrică în Finlanda, cu excepția Insulelor Åland, JO L 168, 21.6.2006, p. 33. În acest sens, a se vedea, de asemenea, punctul A.2.5, p. 334 din Raportul final.

(8)  COM(2005) 568 final din 15.11.2005.

(9)  Raportul din 2005, p. 2.

(10)  Cf. Raportul din 2005, p. 7.

(11)  Document de lucru al serviciilor Comisiei; Anexa tehnică la Raportul din 2005, SEC(2005) 1448.

(12)  Anexa tehnică, tabelul 4.1, p. 44.

(13)  În conformitate cu Raportul final, anexa C, p. 338.

(14)  Cf. considerentul 9.

(15)  Raportul final, punctul 380, tabelul 16, p. 126.

(16)  Subliniere adăugată în scopul facilitării citirii.

(17)  Punctul 424, p. 141.

(18)  Anexa tehnică, tabelul 4.1, p. 44.

(19)  În conformitate cu informațiile furnizate de autoritățile suedeze.

(20)  Raportul final, punctul 319, p. 112.

(21)  Raportul final, punctul 383, tabelul 17, p. 127.

(22)  Raportul final, punctul 383, tabelul 17, p. 127.

(23)  P. 44-45.

(24)  Punctul 581, p. 193.

(25)  Prin comparație, în Regatul Unit există șase mari furnizori activi pe piața consumului casnic și câteva alte întreprinderi active în sectorul marilor consumatori, cf. Decizia 2007/141/CE a Comisiei din 26 februarie 2007 de stabilire a faptului că articolul 30 alineatul (1) din „Directiva 2004/17/CE a Parlamentului European și a Consiliului de coordonare a procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții în sectoarele apei, energiei, transporturilor și serviciilor poștale” se aplică furnizării de energie electrică și gaze naturale în Anglia, Scoția și Țara Galilor (JO L 62, 1.3.2007, p. 23), în timp ce numărul agenților economici pe piața en detail din Finlanda depășește 60, cf. Deciziei 2006/422/CE sus-menționate.

(26)  Anexa tehnică, p. 45.

(27)  Anexa tehnică, p. 67-68.

(28)  Raportul din 2005, p. 9.

(29)  Anexa tehnică, p. 17.

(30)  SEC(2006) 1709 din 10.1.2007, „Document de însoțire a Comunicării Comisiei către Consiliu și către Parlamentul European: Perspective privind piețele interne de gaz și de energie electrică – raport privind punerea în aplicare, COM(2006) 841 final”. Aceste documente vor fi denumite în continuare „Documentul de lucru din 2007” și, respectiv, „Comunicarea din 2007”.

(31)  Documentul de lucru din 2007, p. 158.

(32)  Anexa tehnică, p. 124.


1.11.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 287/23


DECIZIA COMISIEI

din 30 octombrie 2007

privind alocarea, pentru Germania, a trei zile de pescuit suplimentare pentru un program de consolidare a prezenței observatorilor în conformitate cu anexa IIA la Regulamentul (CE) nr. 41/2007 al Consiliului

[notificată cu numărul C(2007) 5221]

(Numai textul în limba germană este autentic)

(2007/707/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 41/2007 al Consiliului din 21 decembrie 2006 de stabilire, pentru anul 2007, a posibilităților de pescuit și a condițiilor conexe privind anumite stocuri de pești și grupuri de stocuri de pești, aplicabile în apele Comunității și, pentru navele Comunității, în apele în care sunt necesare limitări ale capturilor (1), în special punctele 11.1 și 11.3 din anexa IIA,

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 41/2007 stabilește, pentru anul 2007, posibilitățile de pescuit pentru anumite stocuri de pești și grupuri de stocuri de pești, precum și condițiile conexe în care pot fi utilizate respectivele posibilități de pescuit.

(2)

Anexa IIA la Regulamentul (CE) nr. 41/2007 specifică numărul maxim anual de zile în care o navă de pescuit a Comunității care a transportat la bord una dintre uneltele de pescuit menționate la punctul 4.1 din respectiva anexă poate fi prezentă în interiorul oricăreia dintre zonele geografice definite la punctul 2.1.

(3)

Anexa IIA îi permite Comisiei să aloce trei zile de pescuit suplimentare în care o navă care are la bord oricare dintre uneltele de pescuit menționate la punctul 4.1 din anexa respectivă poate fi prezentă în interiorul zonelor respective, pe baza unui program de consolidare a prezenței observatorilor desfășurat în parteneriat între cercetători și industria pescuitului.

(4)

La 1 martie 2007, Germania a prezentat Comisiei un program de consolidare a prezenței observatorilor desfășurat în parteneriat între cercetători și industria pescuitului.

(5)

Interesul pentru un astfel de program, care ar veni în completarea obligațiilor prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 1543/2000 al Consiliului din 29 iunie 2000 privind instituirea unui cadru comunitar pentru colectarea și gestionarea datelor necesare conducerii politicii comune a pescuitului (2), a fost confirmat de Comitetul științific, tehnic și economic pentru pescuit cu ocazia consultării acestuia, în conformitate cu punctul 11.3 din anexa IIA la Regulamentul (CE) nr. 41/2007.

(6)

Având în vedere programul prezentat la 1 martie 2007, Germaniei i-ar trebui alocate trei zile suplimentare de prezență pe mare în perioada 1 februarie 2007-31 ianuarie 2008 pentru navele din cadrul programului de consolidare a prezenței observatorilor prezentat.

(7)

Măsurile prevăzute de prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului pentru pescuit și acvacultură,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Pentru navele care arborează pavilionul Germaniei și fac parte din programul de consolidare a prezenței observatorilor prezentat Comisiei la 1 martie 2007, numărul maxim de zile în care respectivele nave pot fi prezente în interiorul oricăreia dintre zonele geografice definite la punctul 2.1 din anexa IIA la Regulamentul (CE) nr. 41/2007, în conformitate cu tabelul I din respectiva anexă, este suplimentat cu trei zile pentru vasele care transportă la bord uneltele de pescuit menționate la punctul 4.1 din respectiva anexă.

Articolul 2

(1)   În termen de șapte zile de la data publicării prezentei decizii în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, Germania prezintă Comisiei o listă detaliată a navelor selectate pentru planurile de eșantionare legate de programul de consolidare a prezenței observatorilor menționate la articolul 1.

(2)   Numai navele selectate pentru respectivele planuri de eșantionare și care au participat până la sfârșit la programele de consolidare a prezenței observatorilor menționate la articolul 1 beneficiază de suplimentarea cu trei zile prevăzută la articolul respectiv.

Articolul 3

În termen de două luni de la încheierea programului de consolidare a prezenței observatorilor menționat la articolul 1, Germania înaintează Comisiei un raport privind rezultatele programului respectiv în ceea ce privește speciile și zonele care fac obiectul acestuia.

Articolul 4

Prezenta decizie se adresează Republicii Federale Germania.

Adoptată la Bruxelles, 30 octombrie 2007.

Pentru Comisie

Joe BORG

Membru al Comisiei


(1)  JO L 15, 20.1.2007, p. 1. Regulament modificat ultima dată prin Regulamemtul (CE) nr. 898/2007 al Comisiei (JO L 196, 28.7.2007, p. 22).

(2)  JO L 176, 15.7.2000, p. 1.


1.11.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 287/25


DECIZIA COMISIEI

din 31 octombrie 2007

de modificare a listei cu experții numiți ca membri ai comitetelor științifice în domeniul siguranței consumatorilor, sănătății publice și mediului, precum și de prelungire a mandatului acestora

(2007/708/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolele 152 și 153,

având în vedere Decizia 2004/210/CE a Comisiei din 3 martie 2004 de instituire a comitetelor științifice în domeniul siguranței consumatorilor, sănătății publice și mediului (1), în special articolul 3 și articolul 7 alineatul (1) primul paragraf,

întrucât:

(1)

Decizia 2004/210/CE prevede înființarea Comitetului științific pentru produse destinate consumatorilor (denumit în continuare „CSPC”), a Comitetului științific pentru riscurile asupra sănătății și mediului (denumit în continuare „CSRSM”) și a Comitetului științific pentru riscuri sanitare emergente și noi (denumit în continuare „CSRSEN”) (denumite în continuare „comitete științifice”). În temeiul articolului 3 alineatul (4) din decizia menționată, Comisia numește membrii acestor comitete științifice.

(2)

Conform articolului 7 alineatul (1) din decizia menționată, astfel cum a fost modificată prin Decizia 2007/263/CE a Comisiei, mandatul membrilor comitetelor științifice este limitat la trei ani și la trei mandate consecutive. Cu toate acestea, Comisia poate, în cazuri excepționale, să prelungească mandatele membrilor acestor comitete pentru o perioadă care nu depășește 18 luni, în vederea asigurării continuității expertizei.

(3)

Decizia C(2004) 2788 cu privire la numirea membrilor celor trei comitete științifice înființate prin Decizia 2004/210/CE prevede că experții enumerați în anexa I la decizia menționată sunt numiți ca membri ai celor trei comitete științifice înființate prin Decizia 2004/210/CE.

(4)

Mandatul membrilor actuali ai comitetelor științifice expiră în iulie 2007. Cu toate acestea, compoziția comitetelor științifice trebuie modificată pentru a lua în considerare intrarea în vigoare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), de înființare a Agenției Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 1488/94 al Comisiei, precum și a Directivei 76/769/CEE a Consiliului și a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE și 2000/21/CE ale Comisiei (2). În plus, pentru a oferi Comisiei posibilitatea pregătirii corespunzătoare a activității de examinare a furnizării de consultanță științifică, în perspectiva sarcinilor viitoare ale comitetelor științifice, fără întreruperea continuității consultanței științifice în perioada de tranziție până la înființarea Agenției Europene pentru Produse Chimice, mandatul membrilor ar trebui prelungit până la 31 decembrie 2008.

(5)

Comisia ar trebui, prin urmare, să numească membrii comitetelor științifice pentru perioada care se încheie la 31 decembrie 2008.

(6)

Unii dintre membrii actuali ai comitetelor științifice și-au exprimat intenția de a nu își continua mandatul pentru o perioadă suplimentară până la 31 decembrie 2008. Acești membri ar trebui, prin urmare, să fie excluși de pe lista de experți numiți ca membri ai comitetelor științifice și enumerați în anexa I la Decizia C(2004) 2788.

(7)

Prin urmare, Decizia C(2004) 2788 ar trebui modificată în consecință,

DECIDE:

Articolul 1

Lista modificată a experților numiți ca membri ai comitetelor științifice enumerați în anexa I la Decizia C(2004) 2788 și publicată în Jurnalul Oficial din 31 august 2006 C 209 se înlocuiește cu textul din anexa la prezenta decizie.

Articolul 2

Mandatul membrilor comitetelor științifice menționați la articolul 1 se prelungește până la 31 decembrie 2008.

Adoptată la Bruxelles, 31 octombrie 2007.

Pentru Comisie

Markos KYPRIANOU

Membru al Comisiei


(1)  JO L 66, 4.3.2004, p. 45. Decizie modificată prin Decizia 2007/263/CE (JO L 114, 1.5.2007, p. 14).

(2)  JO L 396, 30.12.2006, p. 1.


ANEXĂ

Lista de experți numiți ca membri ai comitetelor științifice

Lista modificată, în ordine alfabetică, a oamenilor de știință numiți de către Comisie ca membri ai comitetelor științifice înființate prin Decizia 2004/210/CE din 3 martie 2004 modificată prin Decizia 2007/263/CE. Prezenta listă înlocuiește lista publicată în Jurnalul Oficial C 209 din 31 august 2006.

Comitetul științific pentru produse destinate consumatorilor (CSPC)

Dr. Claire Chambers

Consultant Toxicologist, Chambers Toxicological Consulting. Research associate at the University of Dublin, Ireland.

Prof. Gisela Degen

Head of Biochemical-Toxicological Laboratory, Institut für Arbeitsphysiologie, University of Dortmund, Germany.

Prof. Ruta Dubakiene

Head of Allergy Centre, Vilnius University Antakalnis Clinical Hospital, Lithuania.

Dr. Bozena Jazwiec-Kanyion

Environmental scientist at the Institute of Occupational Medicine and Environmental Health, Poland.

Prof. Em. Vassilios Kapoulas

Emeritus Professor of Biochemistry, University of Ioannina, Greece.

Prof. Jean Krutmann

Director, Institut für Umweltmedizinische Forschung (IUF), Heinrich-Heine-University, Düsseldorf, Germany.

Prof. Carola Lidén

Head of Department of Occupational and Environmental Health, Stockholm Centre for Public Health, Sweden.

Prof. Jean-Paul Marty

Professor of Pharmacology, Laboratory of Dermopharmacology and Cosmetology, Faculty of Pharmacy, University of Paris South, France.

Prof. Thomas Platzek

Professor, Dr. rer. nat., Bundesinstitut für Risikobewertung, Germany.

Dr. Suresh Chandra Rastogi

Senior Research Scientist, Department of Environmental Chemistry and Microbiology, National Environmental Institute, Denmark.

Prof. Jean Revuz

Chef de service, Service universitaire de dermatologie, hôpital Henri-Mondor, France.

Prof. Vera Maria Rogiers

Head of Department, Department of Toxicology, Dermato-Cosmetology and Pharmacognosy, Vrije Universiteit Brussel (VUB), Belgium.

Prof. Tore Sanner

Head of Department of Environmental and Occupational Cancer, The Norwegian Radium Hospital Institute for Cancer Research, Norway.

Prof. Günter Speit

Professor of Human Genetics, Department of Human Genetics, University Clinic Ulm, Germany.

Dr. Jacqueline van Engelen

Centre for Substances and Integrated Risk Assessment, Senior scientist, National Institute for Public Health and the Environment, (RIVM), Netherlands.

Dr. Ian White

Consultant Dermatologist, St. John’s Institute of Dermatology, St Thomas’ Hospital, United Kingdom.


Comitetul științific pentru riscurile asupra sănătății și mediului (CSRSM)

Prof. Herman Autrup

Professor of Environmental Medicine, Department of Environmental and Occupational Medicine, University of Arhus, Denmark.

Prof. Peter Calow

Guest Professor at the Department of Life Sciences and Chemistry, Roskilde University, Denmark.

Prof. Dr. Wolfgang Dekant

Professor at the Institut für Toxikologie Universität Würzburg, Germany.

Prof. Em. Helmut Greim

Professor of Toxicology at the Institute of Toxicology and Environmental Hygiene, Technical University of Munich, Germany.

Prof. Wojciech Hanke

Head of Environmental Reproductive Hazard Unit, Department of Environmental Epidemiology, Nofer Institute of Occupational Medicine, Poland.

Prof. Dr. Colin Janssen

Professor of Ecotoxicology, Ghent University, Belgium.

Prof. Bo Oscar Jansson

Professor at the Institute of Applied Environmental Research, Stockholm University, Sweden.

Dr. Hannu Komulainen

Head of Laboratory of Toxicology, Division of Environmental Health, National Public Health Institute, Finland.

Dr. Ole Ladefoged

Senior Scientist Danish Food and Veterinary Research, Institute of Food Safety and Nutrition, Denmark.

Prof. Johannes Linders

Risk evaluator, expert in Pesticides, Centre for Substances and Risk Assessment, National Institute of Public Health and Environment (IRVM), Netherlands.

Dr. Inge Mangelsdorf

Head of Department of Chemical Risk Assessment, Fraunhofer Institute for Toxicology and Experimental Medicine, Germany.

Prof. Marco Nuti

Professor, Dipartimento di Chimica e biotecnologie agrarie, Pisa University, Italia.

Prof. Anne Steenhout

Professor of Ecotoxicology, Institute for Environmental Management and Physical Planning (GEEPSIH), Université Libre de Bruxelles, Belgium.

Dr. Jose Tarazona

Director of Department of the Environment INIA, Spanish National Institute For Agriculture and Food Research and Technology, Spain.

Dr. Emanuela Testai

Senior Scientist, Environment and Primary Prevention Mechanisms of Toxicity Unit, Istituto superiore di Sanità, Italy.

Prof. Marco Vighi

Professor of Ecology and Applied Ecology, Department of Environmental Sciences, University of Milano Bicocca, Italy.

Dr. Matti Viluksela

Senior researcher on Toxicology, Environmental Health Department, National Public Health Institute, Finland.


Comitetul științific pentru riscuri sanitare emergente și noi (CSRSEN)

Prof. Anders Ahlbom

Professor and Head of Division of Epidemiology, Institute of Environmental Medicine. Director of Division of Epidemiology, Stockholm County Council, Karolinska Intitutet, Sweden.

Prof. James Bridges

Professor of Toxicology and Environmental Health, United Kingdom.

Dr. Wilhelmus De Jong

Toxicological Pathologist Laboratory for Toxicology Pathology and Genetics, National Institute for Public Health and the Environment (RIVM), Netherlands.

Prof. Philippe Hartemann

Professeur de santé publique, Département environnement et santé publique, Faculté de médecine, université de Nancy, France.

Dr. Thomas Jung

Research group leader, Laboratory of Micro- and Nanostructure, Paul Scherrer Institut, Switzerland.

Prof. Mats-Olof Mattsson

Professor in Biology, Department of Natural Sciences, Orebro University, Sweden.

Dr Jean-Marie Pagès

Directeur de recherche, Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM), Faculté de médecine, université de Marseille, France.

Prof. Konrad Rydzynski

Director General Nofer Institute of Occupational Medicine, Poland.

Dr. Dorothea Stahl

Assistant Medical Director, Institute for Transfusion Medicine and Transplantation Immunology, University of Muenster, Germany.

Dr Mogens Thomsen

Directeur de recherche, Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM), Rangeuil, France.

Prof. David Williams

Director Centre for Tissue Engineering, Department of Clinical Engineering, University of Liverpool, United Kingdom.


1.11.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 287/29


DECIZIA COMISIEI

din 31 octombrie 2007

de modificare a Deciziei 2007/554/CE privind anumite măsuri de protecție contra febrei aftoase din Regatul Unit

[notificată cu numărul C(2007) 5284]

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2007/709/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva 89/662/CEE a Consiliului din 11 decembrie 1989 privind controalele veterinare aplicabile în schimburile intracomunitare în vederea realizării pieței interne (1), în special articolul 9 alineatul (4),

având în vedere Directiva 90/425/CEE a Consiliului din 26 iunie 1990 privind controalele veterinare și zootehnice aplicabile în schimburile intracomunitare cu anumite animale vii și produse în vederea realizării pieței interne (2), în special articolul 10 alineatul (4),

întrucât:

(1)

În urma apariției recente a unor focare de febră aftoasă în Marea Britanie, a fost adoptată Decizia 2007/554/CE a Comisiei din 9 august 2007 privind anumite măsuri de protecție contra febrei aftoase din Regatul Unit (3) în vederea sporirii măsurilor de combatere a febrei aftoase luate de statul membru respectiv în cadrul Directivei 2003/85/CE a Consiliului din 29 septembrie 2003 privind măsurile comunitare de combatere a febrei aftoase (4).

(2)

Decizia 2007/554/CE stabilește norme aplicabile expedierii din zonele cu risc sporit și din cele cu risc scăzut de pe teritoriul Marii Britanii a produselor considerate sigure, care au fost fabricate înainte de introducerea restricțiilor în Regatul Unit din materii prime originare din afara zonelor cu restricții sau au fost supuse unui tratament care s-a dovedit eficient în neutralizarea unui eventual virus al febrei aftoase.

(3)

Ca urmare a adoptării Deciziei 2007/664/CE, Comisia a stabilit norme pentru expedierea anumitor categorii de carne din anumite zone menționate într-o anexă suplimentară III, care nu au înregistrat niciun focar de febră aftoasă pe parcursul a cel puțin 90 de zile înainte de sacrificare și care îndeplinesc anumite condiții specifice.

(4)

Pe baza informațiilor furnizate de Regatul Unit, este necesar în prezent, după mai bine de o perioadă de incubație ulterioară ultimului focar confirmat, să se ridice în continuare anumite restricții aplicate cărnii și materialului seminal congelat, ovulelor și embrionilor produse de la animale situate în zone care nu au fost afectate de apariția unor focare de febră aftoasă în 2007.

(5)

Cu toate acestea, dată fiind situația epidemiologică din Regatul Unit și regionalizarea acestei țări, și luând în considerare condițiile recuperării statutului de zonă indemnă de febra aftoasă, este necesară extinderea aplicării Deciziei 2007/554/CE până la data de 15 decembrie 2007.

(6)

Prin urmare, Decizia 2007/554/CE ar trebui modificată în consecință.

(7)

Măsurile prevăzute de prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Decizia 2007/554/CE se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 2, alineatul (4) se înlocuiește cu următorul text:

„(4)   Interdicția prevăzută la alineatul (2) nu se aplică în cazul cărnii care poartă marca de sănătate în conformitate cu capitolul III din secțiunea I a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 854/2004, sub rezerva următoarelor condiții:

(a)

carnea a fost identificată cu precizie și, începând cu data la care a fost produsă, a fost transportată și depozitată separat de carnea care nu poate fi expediată, în conformitate cu dispozițiile prezentei decizii, în afara zonelor enumerate la anexa I;

(b)

carnea îndeplinește una dintre condițiile următoare:

(i)

a fost obținută înainte de 15 iulie 2007; sau

(ii)

provine de la animale care au fost crescute timp de cel puțin 90 de zile înainte de data sacrificării și au fost sacrificate; sau, în cazul cărnii obținute din vânat sălbatic din speciile susceptibile să contacteze febra aftoasă («vânat sălbatic»), au fost vânate în afara zonelor prevăzute în anexele I și II; sau

(iii)

îndeplinește condițiile stabilite la literele (c), (d) și (e);

(c)

carnea a fost obținută din ungulate domestice sau din vânat de crescătorie din speciile susceptibile să contacteze febra aftoasă («vânat de crescătorie»), în conformitate cu dispozițiile pentru categoria respectivă de carne menționată la una dintre coloanele relevante 4-7 din anexa III, și îndeplinește următoarele condiții:

(i)

animalele au fost crescute timp de cel puțin 90 de zile înainte de data sacrificării în unități situate în zonele menționate la coloanele 1, 2 și 3 din anexa III, în care nu s-au înregistrat focare de febră aftoasă cel puțin în perioada respectivă;

(ii)

pe parcursul a 21 de zile înainte de data transportului către abator sau, în cazul vânatului de crescătorie, înainte de data sacrificării în incinta exploatației, animalele s-au aflat sub supravegherea autorităților veterinare competente pe teritoriul unei singure exploatații situate în centrul unei circumferințe cu o rază de cel puțin 10 km, în care nu s-au înregistrat focare de febră aftoasă pe parcursul a cel puțin 30 de zile înainte de data încărcării;

(iii)

niciun animal din speciile susceptibile să contacteze febra aftoasă nu a fost introdus în exploatația menționată la punctul (ii) pe parcursul a 21 de zile înainte de data încărcării sau, în cazul vânatului de crescătorie, înainte de data sacrificării în incinta exploatației, cu excepția porcilor proveniți dintr-o exploatație care îndeplinește condițiile stabilite la punctul (ii), caz în care perioada de 21 de zile poate fi redusă la 7 zile;

Cu toate acestea, autoritatea competentă poate autoriza introducerea în exploatația menționată la punctul (ii) a animalelor din speciile susceptibile să contacteze febra aftoasă care îndeplinesc condițiile stabilite la punctele (i) și (ii) și care

provin dintr-o exploatație în care niciun animal din speciile susceptibile să contacteze febra aftoasă nu a fost introdus pe parcursul celor 21 de zile înainte de data transportului către exploatația menționată la punctul (ii), cu excepția porcilor proveniți dintr-o exploatație, caz în care perioada de 21 de zile poate fi redusă la 7 zile; sau

au fost supuse, cu rezultat negativ, unui test pentru detectarea anticorpilor virusului febrei aftoase realizat pe un eșantion de sânge prelevat în decurs de 10 zile înainte de data transportului către exploatația menționată la punctul (ii); sau

provin dintr-o exploatație care a fost supusă, cu rezultat negativ, unui studiu serologic în conformitate cu un protocol de eșantionare adecvat pentru detectarea unei prevalențe de 5 % a febrei aftoase cu un nivel de încredere de cel puțin 95 %;

(iv)

animalele sau carcasele, în cazul vânatului de crescătorie sacrificat în incinta exploatației, au fost transportate sub supraveghere oficială în mijloace de transport care au fost curățate și dezinfectate înainte de încărcare din exploatația menționată la punctul (ii) către abatorul desemnat;

(v)

animalele au fost sacrificate cu mai puțin de 24 de ore după sosirea la abator și separat de animalele a căror carne nu poate fi expediată din zonele menționate în anexa I;

(d)

carnea, în cazul în care este indicată cu un semn pozitiv în coloana 8 din anexa III, provine din vânat sălbatic sacrificat în zone în care nu s-au înregistrat focare de febră aftoasă pe parcursul a 90 de zile înainte de data sacrificării și la o distanța de cel puțin 20 km de la zonele nemenționate în coloanele 1, 2 și 3 din anexa III;

(e)

Carnea menționată la literele (c) și (d) trebuie să îndeplinească, de asemenea, următoarele condiții:

(i)

expedierea acestor categorii de carne poate fi autorizată numai de autoritățile veterinare competente din Regatul Unit, dacă:

animalele menționate la litera (c) punctul (iv) au fost transportate către unitate fără a avea contact cu exploatațiile situate în zonele nemenționate în coloanele 1, 2 și 3 din anexa III; și

unitatea nu este situată în comitatul Surrey;

(ii)

în orice moment, carnea este identificată cu precizie, manipulată, depozitată și transportată separat de carnea care nu poate fi expediată din zonele menționate la anexa I;

(iii)

nu s-au constatat semne clinice sau leziuni post-mortem care să dovedească prezența febrei aftoase în timpul inspecției post-mortem efectuate de medicul veterinar oficial în cadrul unității de expediere sau, în cazul vânatului de crescătorie sacrificat în incinta exploatației, în cadrul exploatației menționate la litera (c) punctul (ii) sau, în cazul vânatului sălbatic, în cadrul unităților de prelucrare a vânatului;

(iv)

carnea a rămas în unitățile sau în exploatațiile menționate la litera (e) punctul (iii) timp de cel puțin 24 de ore după inspecția post-mortem a animalelor menționate la literele (c) și (d):

(v)

orice altă activitate de prelucrare a cărnii destinate a fi expediată în afara zonelor enumerate în anexa I este suspendată:

în cazul în care s-a constatat prezența febrei aftoase în unitățile sau exploatațiile menționate la litera (e) punctul (iii), până când a avut loc sacrificarea tuturor animalelor prezente, eliminarea întregii cantități de carne și a tuturor animalelor moarte și nu mai devreme de 24 de ore de la terminarea tuturor activităților de curățare și dezinfectare a unităților și exploatațiilor respective sub supravegherea unui medic veterinar oficial; și

în cazul sacrificării în aceeași unitate a animalelor susceptibile să contacteze febra aftoasă provenind din exploatații situate în zonele enumerate în anexa I care nu îndeplinesc condițiile stabilite la punctul 4 litera (c) sau (d), până când a avut loc sacrificarea tuturor acestor animale și terminarea tuturor activităților de curățare și dezinfectare a respectivelor unități sub supravegherea unui medic veterinar oficial;

(vi)

autoritățile veterinare centrale comunică celorlalte state membre și Comisiei o listă a unităților și exploatațiilor pe care le-au aprobat în scopul aplicării literelor (c), (d) și (e).”

2.

La articolul 6, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2)   Interdicțiile stabilite la alineatul (1) nu se aplică:

(a)

materialului seminal, ovulelor și embrionilor produse înainte de 15 iulie 2007;

(b)

materialului seminal și embrionilor congelați de bovine, materialului seminal congelat de porcine și materialului seminal și embrionilor congelați de ovine și caprine importați în Regatul Unit în conformitate cu condițiile prevăzute în Directivele 88/407/CEE, 89/556/CEE, 90/429/CEE sau respectiv 92/65/CEE și care, de la introducerea lor în Regatul Unit, au fost depozitați și transportați separat de materialul seminal, ovulele și embrionii care nu sunt eligibili să fie expediați în conformitate cu alineatul (1);

(c)

materialului seminal și embrionilor congelați de bovine, porcine, ovine și caprine păstrat pentru cel puțin 90 de zile înainte de data și în timpul colectării în zonele menționate în coloanele 1, 2 și 3 din anexa III și care:

(i)

a fost depozitat în condiții aprobate pe parcursul unei perioade de minimum 30 de zile înainte de data expedierii; și

(ii)

a fost colectat de la animalele donatoare situate în centre sau exploatații care au fost indemne de febra aftoasă pentru cel puțin trei luni înainte de data colectării materialului seminal și 30 de zile după data colectării și care este situat în centrul unei zone cu o rază de 10 kilometri în care nu a fost înregistrat niciun caz de febră aftoasă pentru o perioadă de cel puțin 30 de zile înainte de data colectării.

Înainte de expedierea materialului seminal menționat la punctele (a), (b) și (c), autoritățile centrale veterinare comunică celorlalte state membre și Comisiei o listă a centrelor și echipelor aprobate în scopul aplicării prezentului alineat.”

3.

La articolul 17, data de „15 noiembrie 2007” se înlocuiește cu data de „15 decembrie 2007”.

4.

Anexa III se înlocuiește cu textul anexei la prezenta decizie.

Articolul 2

Statele membre modifică măsurile pe care le aplică schimburilor comerciale pentru a asigura conformitatea lor cu prezenta decizie. Statele membre informează de îndată Comisia cu privire la aceasta.

Articolul 3

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 31 octombrie 2007.

Pentru Comisie

Markos KYPRIANOU

Membru al Comisiei


(1)  JO L 395, 30.12.1989, p. 13. Directivă modificată ultima dată prin Directiva 2004/41/CE a Parlamentului European și a Consiliului (JO L 157, 30.4.2004, p. 33); versiune corectată (JO L 195, 2.6.2004, p. 12).

(2)  JO L 224, 18.8.1990, p. 29. Directivă modificată ultima dată prin Directiva 2002/33/CE a Parlamentului European și a Consiliului (JO L 315, 19.11.2002, p. 14).

(3)  JO L 210, 10.8.2007, p. 36. Decizie modificată ultima dată prin Decizia 2007/664/CE (JO L 270, 13.10.2007, p. 21).

(4)  JO L 306, 22.11.2003, p. 1. Directivă modificată ultima dată prin Directiva 2006/104/CE (JO L 363, 20.12.2006, p. 352).


ANEXĂ

„ANEXA III

1

2

3

4

5

6

7

8

GRUPĂ

ADNS

Unitate administrativă

B

O/C

P

VC

VS

Scottish Islands

131

Shetland Islands

+

+

+

+

+

123

Orkney Islands

+

+

+

+

+

124

NA H-Eileanan An Iar

+

+

+

+

+

Scotland

121

Highland

+

+

+

+

 

122

Moray

+

+

+

+

 

126

Aberdeenshire

+

+

+

+

 

128

Aberdeen City

+

+

+

+

 

79

Angus

+

+

+

+

 

81

Dundee City

+

+

+

+

 

80

Clackmannanshire

+

+

+

+

 

90

Perth & Kinross

+

+

+

+

 

127

Fife

+

+

+

+

 

85

Falkirk

+

+

+

+

 

88

Midlothian

+

+

+

+

 

96

West Lothian

+

+

+

+

 

129

City of Edinburgh

+

+

+

+

 

130

East Lothian

+

+

+

+

 

92

Scottish Borders

+

+

+

+

 

94

Stirling

+

+

+

+

 

125

Argyll and Bute

+

+

+

+

 

83

East Dunbartonshire

+

+

+

+

 

84

East Renfrewshire

+

+

+

+

 

86

City of Glasgow

+

+

+

+

 

87

Inverclyde

+

+

+

+

 

89

North Lanarkshire

+

+

+

+

 

91

Renfrewshire

+

+

+

+

 

93

South Lanarkshire

+

+

+

+

 

95

West Dunbartonshire

+

+

+

+

 

82

East Ayrshire

+

+

+

+

 

132

North Ayrshire

+

+

+

+

 

133

South Ayrshire

+

+

+

+

 

134

Dumfries & Galloway

+

+

+

+

 

England

141

Cumbria

+

+

+

+

 

169

Northumberland

+

+

+

+

 

10

Gateshead

+

+

+

+

 

16

Newcastle upon Tyne

+

+

+

+

 

17

North Tyneside

+

+

+

+

 

26

South Tyneside

+

+

+

+

 

29

Sunderland

+

+

+

+

 

144

Durham

+

+

+

+

 

52

Darlington

+

+

+

+

 

55

Hartlepool

+

+

+

+

 

58

Middlesbrough

+

+

+

+

 

64

Redcar and Cleveland

+

+

+

+

 

69

Stockton-on-Tees

+

+

+

+

 

151

Lancashire

+

+

+

+

 

38

Blackburn with Darwen

+

+

+

+

 

39

Blackpool

+

+

+

+

 

176

North Yorkshire excluding Selby

+

+

+

+

 

177

Selby District

+

+

+

+

 

78

York

+

+

+

+

 

53

East Riding of Yorkshire

+

+

+

+

 

45

City of Kingston upon Hull

+

+

+

+

 

60

North East Lincolnshire

+

+

+

+

 

61

North Lincolnshire

+

+

+

+

 

 

West Yorkshire consisting of

 

 

 

 

 

32

Wakefield District

+

+

+

+

 

11

Kirklees District

+

+

+

+

 

6

Calderdale District

+

+

+

+

 

4

Bradford

+

+

+

+

 

13

Leeds

+

+

+

+

 

 

South Yorkshire consisting of

 

 

 

 

 

1

Barnsley District

+

+

+

+

 

8

Doncaster District

+

+

+

+

 

20

Rotherham District

+

+

+

+

 

24

Sheffield District

+

+

+

+

 

 

Greater Manchester consisting of

 

 

 

 

 

30

Tameside District

+

+

+

+

 

18

Oldham District

+

+

+

+

 

19

Rochdale District

+

+

+

+

 

5

Bury District

+

+

+

+

 

3

Bolton District

+

+

+

+

 

21

Salford District

+

+

+

+

 

31

Trafford District

+

+

+

+

 

15

Manchester District

+

+

+

+

 

27

Stockport District

+

+

+

+

 

34

Wigan District

+

+

+

+

 

 

Merseyside consisting of

 

 

 

 

 

12

Knowsley District

+

+

+

+

 

14

Liverpool District

+

+

+

+

 

23

Sefton District

+

+

+

+

 

28

St. Helens District

+

+

+

+

 

74

Warrington

+

+

+

+

 

140

Cheshire County

+

+

+

+

 

54

Halton

+

+

+

+

 

35

Wirral District

+

+

+

+

 

142

Derbyshire County

+

+

+

+

 

44

City of Derby

+

+

+

+

 

157

Nottinghamshire County

+

+

+

+

 

47

City of Nottingham

+

+

+

+

 

153

Lincolnshire

+

+

+

+

 

159

Shropshire

+

+

+

+

 

71

Telford and Wrekin

+

+

+

+

 

161

Staffordshire County

+

+

+

+

 

50

City of Stoke-on-Trent

+

+

+

+

 

170

Devon County

+

+

+

+

 

73

Torbay

+

+

+

+

 

136

Plymouth

+

+

+

+

 

171

Cornwall County

+

+

+

+

 

143

Dorset County

+

+

+

 

 

62

Poole

+

+

+

 

 

40

Bournemouth

+

+

+

 

 

160

Somerset County

+

+

+

 

 

120

North Somerset

+

+

+

 

 

37

Bath and North East Somerset

+

+

+

 

 

43

City of Bristol

+

+

+

 

 

68

South Gloucestershire

+

+

+

 

 

51

Herefordshire County

+

+

+

 

 

167

Worcestershire County

+

+

+

 

 

9

Dudley District

+

+

+

 

 

2

Birmingham District

+

+

+

 

 

22

Sandwell District

+

+

+

 

 

36

Wolverhampton District

+

+

+

 

 

33

Walsall District

+

+

+

 

 

25

Solihull District

+

+

+

 

 

7

Coventry District

+

+

+

 

 

152

Leicestershire County

+

+

+

 

 

46

City of Leicester

+

+

+

 

 

65

Rutland

+

+

+

 

 

48

City of Peterborough

+

+

+

 

 

154

Norfolk County

+

+

+

 

 

162

Suffolk County

+

+

+

 

 

172

Isles of Scilly

+

+

+

+

 

114

Isle of Wight

+

+

+

+

 

Wales

115

Sir Ynys Mon — Isle of Anglesey

+

+

+

+

 

116

Gwynedd

+

+

+

+

 

103

Conwy

+

+

+

+

 

108

Sir Ddinbych-Denbigshir

+

+

+

+

 

111

Sir Y Fflint-Flintshire

+

+

+

+

 

113

Wrecsam-Wrexham

+

+

+

+

 

173

North Powys

+

+

+

+

 

174

South Powys

+

+

+

+

 

118

Sir Ceredigion-Ceredigion

+

+

+

+

 

110

Sir Gaerfyrddin — Carmarthen

+

+

+

+

 

119

Sir Benfro-Pembrokeshire

+

+

+

+

 

97

Abertawe-Swansea

+

+

+

+

 

102

Castell-Nedd Port Talbot-Neath Port Talbot

+

+

+

+

 

105

Pen-y-Bont Ar Ogwr — Bridgend

+

+

+

+

 

107

Rhondda/Cynon/Taf

+

+

+

+

 

99

Bro Morgannwg-The Valee of Glamorgan

+

+

+

+

 

98

Bleanau Gwent

+

+

+

+

 

112

Tor-Faen – Tor Faen

+

+

+

+

 

101

Casnewydd — Newport

+

+

+

+

 

104

Merthyr Tudful-Merthyr Tydfil

+

+

+

+

 

100

Caerffili — Caerphilly

+

+

+

+

 

117

Caerdydd — Cardiff

+

+

+

+

 

109

Sir Fynwy — Monmouthshire

+

+

+

+

 

ADNS

=

Sistem de notificare a bolilor animalelor (Decizia 2005/176/CE)

B

=

carne de bovine

O/C

=

carne de oaie și de capră

P

=

carne de porc

VC

=

vânat de crescătorie din speciile susceptibile să contacteze febra aftoasă

VS

=

vânat sălbatic din speciile susceptibile să contacteze febra aftoasă”