ISSN 1830-3625

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 284

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 50
30 octombrie 2007


Cuprins

 

I   Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare este obligatorie

Pagina

 

 

REGULAMENTE

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1272/2007 al Comisiei din 29 octombrie 2007 de stabilire a sumelor forfetare la import pentru determinarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

1

 

*

Regulamentul (CE) nr. 1273/2007 al Comisiei din 29 octombrie 2007 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1914/2006 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1405/2006 al Consiliului de stabilire a măsurilor specifice în domeniul agriculturii în favoarea insulelor mici din Marea Egee

3

 

*

Regulamentul (CE) nr. 1274/2007 al Comisei din 29 octombrie 2007 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2104/2004 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 639/2004 al Consiliului privind gestionarea flotelor de pescuit înregistrate în regiunile ultraperiferice

6

 

*

Regulamentul (CE) nr. 1275/2007 al Comisiei din 29 octombrie 2007 de modificare a anexei IX la Regulamentul (CE) nr. 999/2001 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor reglementări pentru prevenirea, controlul și eradicarea anumitor forme transmisibile de encefalopatie spongiformă ( 1 )

8

 

*

Regulamentul (CE) nr. 1276/2007 al Comisiei din 29 octombrie 2007 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1782/2003 al Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 247/2006 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 552/2007 al Comisiei în ceea ce privește fixarea plafoanelor bugetare pentru 2007

11

 

*

Regulamentul (CE) nr. 1277/2007 al Comisiei din 29 octombrie 2007 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1438/2003 de stabilire a normelor de punere în aplicare a politicii comunitare în domeniul flotei definite la capitolul III din Regulamentul (CE) nr. 2371/2002 al Consiliului

14

 

*

Regulamentul (CE) nr. 1278/2007 al Comisiei din 29 octombrie 2007 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 318/2007 de stabilire a condițiilor de sănătate animală pentru importurile anumitor păsări în Comunitate și a condițiilor de carantină ( 1 )

20

 

 

II   Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare nu este obligatorie

 

 

DECIZII

 

 

Consiliu

 

*

Addendum la Decizia 2007/543/CE a Consiliului din 23 iulie 2007 privind aderarea Bulgariei și a României la Convenția privind înființarea Oficiului European de Poliție (Convenția Europol) (JO L 200, 1.8.2007)

26

 

 

Comisie

 

 

2007/697/CE

 

*

Decizia Comisiei din 22 octombrie 2007 de acordare a unei derogări solicitate de Irlanda în conformitate cu Directiva 91/676/CEE a Consiliului privind protecția apelor împotriva poluării cu nitrați proveniți din surse agricole [notificată cu numărul C(2007) 5095]

27

 

 

2007/698/CE

 

*

Decizia Comisiei din 29 octombrie 2007 de modificare a Deciziei 2007/116/CE în ceea ce privește introducerea unor numere rezervate suplimentare care încep cu 116 [notificată cu numărul C(2007) 5139]  ( 1 )

31

 

 

2007/699/CE

 

*

Decizia Comisiei din 29 octombrie 2007 de modificare a Directivei 92/33/CEE a Consiliului de prelungire a derogării referitoare la condițiile de import al răsadurilor de legume și al materialului săditor de legume provenind din țări terțe [notificată cu numărul C(2007) 5218]

33

 

 

ORIENTĂRI

 

 

Banca Centrală Europeană

 

 

2007/700/CE

 

*

Orientarea Băncii Centrale Europene din 20 septembrie 2007 de modificare a anexelor I și II la Orientarea BCE/2000/7 privind instrumentele și procedurile de politică monetară ale Eurosistemului (BCE/2007/10)

34

 

 

Rectificări

 

*

Rectificare la Regulamentul (CE) nr. 951/2006 al Comisiei din 30 iunie 2006 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 318/2006 al Consiliului în ceea ce privește schimburile cu țările terțe în sectorul zahărului (Ediția specială în limba română a Jurnalului Oficial al Uniunii Europene, cap. 3 vol. 73, p. 116)

44

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


I Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare este obligatorie

REGULAMENTE

30.10.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 284/1


REGULAMENTUL (CE) NR. 1272/2007 AL COMISIEI

din 29 octombrie 2007

de stabilire a sumelor forfetare la import pentru determinarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 3223/94 al Comisiei din 21 decembrie 1994 de stabilire a normelor de aplicare a regimului de import pentru fructe și legume (1), în special articolul 4 alineatul (1),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 3223/94 prevede, ca urmare a rezultatelor negocierilor comerciale multilaterale din Runda Uruguay, criteriile pentru stabilirea de către Comisie a sumelor forfetare la import din țările terțe, pentru produsele și termenele menționate în anexa acestuia.

(2)

În conformitate cu criteriile menționate anterior, sumele forfetare la import trebuie stabilite la nivelurile prevăzute în anexa la prezentul regulament,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Sumele forfetare la import prevăzute la articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 3223/94 sunt stabilite așa cum este indicat în tabelul din anexă.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 30 octombrie 2007.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 29 octombrie 2007.

Pentru Comisie

Jean-Luc DEMARTY

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 337, 24.12.1994, p. 66. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 756/2007 (JO L 172, 30.6.2007, p. 41).


ANEXĂ

la Regulamentul Comisiei din 29 octombrie 2007 de stabilire a sumelor forfetare la import pentru determinarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

(EUR/100 kg)

(Cod NC)

Codul țărilor terțe (1)

Suma forfetară la import

0702 00 00

MA

57,4

MK

41,5

ZZ

49,5

0707 00 05

EG

151,2

JO

190,9

MA

40,7

MK

64,0

TR

150,0

ZZ

119,4

0709 90 70

MA

58,6

TR

112,2

ZZ

85,4

0805 50 10

AR

75,7

TR

89,4

ZA

63,4

ZZ

76,2

0806 10 10

BR

243,7

MK

26,1

TR

117,1

US

238,8

ZA

189,6

ZZ

163,1

0808 10 80

AU

148,5

CL

161,2

MK

29,7

NZ

104,4

US

97,4

ZA

123,5

ZZ

110,8

0808 20 50

AR

49,5

CN

89,0

TR

124,1

ZZ

87,5


(1)  Nomenclatorul țărilor, astfel cum este stabilit de Regulamentul (CE) nr. 1833/2006 al Comisiei (JO L 354, 14.12.2006, p. 19). Codul „ZZ” reprezintă „alte origini”.


30.10.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 284/3


REGULAMENTUL (CE) NR. 1273/2007 AL COMISIEI

din 29 octombrie 2007

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1914/2006 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1405/2006 al Consiliului de stabilire a măsurilor specifice în domeniul agriculturii în favoarea insulelor mici din Marea Egee

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1405/2006 din 18 septembrie 2006 al Consiliului de stabilire a măsurilor specifice în domeniul agriculturii în favoarea insulelor mici din Marea Egee și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1782/2003 (1), în special articolul 14,

întrucât:

(1)

Pe baza experienței acumulate cu ocazia aplicării Regulamentului (CE) nr. 1914/2006 al Comisiei (2), s-a constatat că unele dispoziții din respectivul regulament trebuie modificate.

(2)

Regulamentul (CE) nr. 1291/2000 al Comisiei din 9 iunie 2000 de stabilire a normelor comune de aplicare a regimului de licențe de import și export și de certificate de fixare în avans pentru produsele agricole (3) prevede ca emiterea și utilizarea certificatelor să se efectueze cu ajutorul unor sisteme computerizate. Trimiterile la această posibilitate ar trebui integrate în Regulamentul (CE) nr. 1914/2006.

(3)

Articolul 4 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1914/2006 nu indică în mod clar că plățile trebuie efectuate pe parcursul întregului an. În consecință, acesta ar trebui modificat pentru a cuprinde o astfel de precizare. De asemenea, articolul 35 din regulamentul menționat anterior ar trebui modificat pentru a permite efectuarea plăților pe parcursul întregului an pentru măsurile prevăzute la articolul respectiv.

(4)

Procedurile de modificare a programelor prevăzute la articolul 34 din Regulamentul (CE) nr. 1914/2006 trebuie să fie mai clare. Este de dorit să se specifice regulile pentru depunerea cererilor de modificare a programelor generale și pentru aprobarea lor de către Comisie, precum și calendarul de aplicare a acestora. Datorită regulilor bugetare, modificările aprobate ar trebui puse în aplicare începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care a fost depusă cererea de modificare. Pe lângă aceasta, ar trebui să se facă o distincție între modificările importante care trebuie să fie aprobate printr-o decizie a Comisiei și modificările mai puțin importante care ar trebui notificate Comisiei doar cu titlu informativ.

(5)

Termenul de 90 de zile de la data depunerii certificatului de ajutoare utilizat, de care dispun autoritățile competente pentru plata ajutorului prevăzut la articolul 4 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1914/2006 este prea lung și creează anumite dificultăți administrative. În consecință, acesta ar trebui redus la 60 de zile.

(6)

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 1914/2006 ar trebui modificat în consecință.

(7)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului de gestionare a plăților directe,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul (CE) nr. 1914/2006 se modifică după cum urmează:

1.

Articolul 4 se modifică după cum urmează:

(a)

alineatul (1) se modifică după cum urmează:

(i)

la al treilea paragraf, teza introductivă se înlocuiește cu următorul text:

„Plata ajutorului se efectuează de către autoritățile competente într-un termen de șaizeci de zile de la data depunerii certificatului de ajutoare utilizat, cu excepția următoarelor cazuri:”;

(ii)

se adaugă al patrulea paragraf cu următorul text:

„Plățile trebuie efectuate pe parcursul întregului an.”;

(b)

la alineatul (2), primul paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Certificatul de ajutoare se stabilește după modelul certificatului de import prevăzut în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1291/2000. Articolul 8 alineatul (5), articolele 13, 15, 17, 18, 19, 21, 23, 26, 27, 29-33 și 36-41 din Regulamentul (CE) nr. 1291/2000 se aplică, mutatis mutandis, fără a aduce atingere dispozițiilor prezentului regulament.”;

2.

Articolul 34 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 34

Modificările programelor

(1)   Modificările programelor generale aprobate în conformitate cu articolul 13 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1405/2006 trebuie prezentate Comisiei și trebuie să conțină justificări bine fondate, în special în ceea ce privește elementele de mai jos:

(a)

motivele și eventualele dificultăți de punere în aplicare întâmpinate, care justifică modificarea programului general;

(b)

efectele estimate ale modificărilor;

(c)

consecințele în ceea ce privește finanțarea și verificarea angajamentelor.

Cu excepția cazurilor de forță majoră sau a circumstanțelor extraordinare, Grecia depune cererile de modificare a programelor nu mai des de o dată pe an și pentru fiecare program, cel târziu la data de 30 septembrie a fiecărui an.

În cazul în care Comisia nu prezintă obiecții la modificările solicitate, Grecia le aplică începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care acestea au fost notificate.

Aceste modificări pot să intre în vigoare mai devreme, în cazul în care Comisia confirmă în scris Greciei, înainte de data prevăzută la al treilea paragraf, că modificările notificate sunt în conformitate cu legislația comunitară.

În cazul în care modificarea notificată nu respectă legislația comunitară, Comisia informează Grecia în acest sens, iar modificarea nu se aplică până când Comisia nu primește o modificare care să poată fi declarată conformă.

(2)   Prin derogare de la alineatul (1), pentru următoarele modificări, Comisia evaluează propunerile Greciei și decide în privința aprobării acestora în termen de patru luni de la trimiterea lor, în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 13 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1405/2006:

(a)

introducerea de noi măsuri sau sisteme de ajutor în programul general; și

(b)

creșterea nivelului unitar de sprijin deja aprobat pentru fiecare măsură sau sistem de ajutor existent cu mai mult de 50 % din suma aplicabilă la data prezentării cererii de modificare.

(3)   Grecia este autorizată să efectueze următoarele modificări, fără a recurge la procedura prevăzută la alineatul (1), cu condiția ca modificările să fie notificate Comisiei:

(a)

în ceea ce privește bilanțul previzional de aprovizionare, modificările cantităților produselor cuprinse în regimul de aprovizionare și, prin urmare, suma totală a ajutorului alocat în sprijinul fiecărei linii de produse; și

(b)

în ceea ce privește sprijinul acordat producției locale, modificări de până la 20 % din cota financiară alocată fiecărei măsuri.

Aceste modificări nu intră în vigoare înainte de data primirii lor de către Comisie. Acestea pot fi puse în aplicare numai o dată pe an, cu excepția cazurilor de forță majoră sau a circumstanțelor extraordinare, a modificării cantităților produselor care pot beneficia de regimul de aprovizionare și a modificării nomenclaturii statistice și a codurilor din Tariful Vamal Comun în conformitate cu Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului (4).

3.

La articolul 35, se adaugă al doilea paragraf cu următorul text:

„Plățile pentru finanțarea studiilor, a proiectelor demonstrative, a măsurilor de formare sau de asistență tehnică se efectuează pe parcursul întregului an.”

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 29 octombrie 2007.

Pentru Comisie

Mariann FISCHER BOEL

Membru al Comisiei


(1)  JO L 265, 26.9.2006, p. 1.

(2)  JO L 365, 21.12.2006, p. 64.

(3)  JO L 152, 24.6.2000, p. 1. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1913/2006 (JO L 365, 21.12.2006, p. 52).

(4)  JO L 256, 7.9.1987, p. 1.”;


30.10.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 284/6


REGULAMENTUL (CE) NR. 1274/2007 al Comisei

din 29 octombrie 2007

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2104/2004 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 639/2004 al Consiliului privind gestionarea flotelor de pescuit înregistrate în regiunile ultraperiferice

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2371/2002 al Consiliului din 20 decembrie 2002 privind conservarea și exploatarea durabilă a resurselor piscicole în conformitate cu politica comună în domeniul pescuitului (1), în special articolul 11 alineatul (5),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 639/2004 al Consiliului din 30 martie 2004 privind gestionarea flotelor de pescuit înregistrate în regiunile ultraperiferice (2), în special articolul 1 alineatul (2) și articolul 4 alineatul (3),

întrucât:

(1)

Declarația comună privind regiunile ultraperiferice a Consiliului și a Comisiei făcută la Consiliul „Pescuit” din 27 iulie 2006 (3) subliniază necesitatea luării de măsuri adecvate care să asigure dezvoltarea durabilă a sectorului pescuitului în aceste regiuni. Aceste măsuri trebuie să țină seama de specificul activităților de pescuit în zonele relevante. În plus, aceste măsuri vor fi adoptate având în vedere studiul asupra acestui subiect, aflat în desfășurare, precum și evaluarea Comitetului științific, tehnic și economic pentru pescuit (CSTEP) privind starea resurselor piscicole în regiunile ultraperiferice.

(2)

Ca urmare a acestei declarații, Franța și Portugalia au adoptat planuri de dezvoltare pentru Guadelupa, Martinica, Guyana Franceză, Réunion și Azore. O evaluare a efectelor acestor planuri asupra resurselor piscicole a fost comunicată de către CSTEP la ședința sa plenară din aprilie 2007.

(3)

În același timp, Comisiei i-au fost comunicate informații suplimentare privind regularizările propuse privind un număr important de nave care au desfășurat activități de pescuit înainte de 31 decembrie 2006 și au rămas active în regiunile ultraperiferice fără a fi fost incluse în registrul flotei comunitare. Asemenea regularizări trebuie luate în considerare ca o extensie a planurilor de dezvoltare.

(4)

Planurile de dezvoltare contribuie la dezvoltarea durabilă a sectorului piscicol în regiunile ultraperiferice. În acest context, trebuie revizuite nivelurile de referință pentru unele dintre flotele înregistrate în regiunile ultraperiferice. Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 2104/2004 al Comisiei (4) ar trebui modificat în consecință.

(5)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului de gestionare a sectorului pescuitului și acvaculturii,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa la Regulamentul (CE) nr. 2104/2004 se înlocuiește cu textul din anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a șaptea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 29 octombrie 2007.

Pentru Comisie

Joe BORG

Membru al Comisiei


(1)  JO L 358, 31.12.2002, p. 59. Regulament modificat prin Regulamentul (CE) nr. 865/2007 (JO L 192, 24.7.2007, p. 1).

(2)  JO L 102, 7.4.2004, p. 9. Regulament modificat prin Regulamentul (CE) nr. 1646/2006 (JO L 309, 9.11.2006, p. 1).

(3)  Documentul Consiliului nr. 11823/06 ADD 1, 20 iulie 2006.

(4)  JO L 365, 10.12.2004, p. 19. Regulament modificat prin Regulamentul (CE) nr. 1570/2005 (JO L 252, 28.9.2005, p. 6).


ANEXĂ

„ANEXĂ

Niveluri de referință specifice pentru flotele de pescuit înregistrate în regiunile ultraperiferice ale Spaniei, Franței și Portugaliei

Spania

Segment de flotă

Codul segmentului

GT

kW

Insulele Canare. Lungimea < 12 m. Apele Uniunii Europene

CA1

2 878

23 202

Insulele Canare. Lungimea ≥ 12 m. Apele Uniunii Europene

CA2

4 779

16 055

Insulele Canare. Lungimea ≥ 12 m. Ape internaționale și ale țărilor terțe

CA3

51 167

90 680

Total

 

58 824

129 937


Franța

Segment de flotă

Codul segmentului

GT

kW

Réunion. Specii demersale și pelagice. Lungimea < 12 m

4FC

1 050

19 320

Réunion. Specii pelagice. Lungimea ≥ 12 m

4FD

10 002

31 465

Guyana Franceză. Specii demersale și pelagice. Lungimea < 12 m

4FF

475

6 260

Guyana Franceză. Nave pentru pescuit creveți.

4FG

7 560

19 726

Guyana Franceză. Specii pelagice. Nave de pescuit în larg.

4FH

3 500

5 000

Martinica. Specii demersale și pelagice. Lungimea < 12 m

4FJ

5 409

142 116

Martinica. Specii pelagice. Lungimea ≥ 12 m

4FK

1 000

3 000

Guadelupa. Specii demersale și pelagice. Lungimea < 12 m

4FL

6 188

167 765

Guadelupa. Specii pelagice. Lungimea ≥ 12 m

4FM

500

1 750

Total

 

35 684

396 402


Portugalia

Segment de flotă

Codul segmentului

GT

kW

Madeira. Specii demersale. Lungimea < 12 m

4K6

680

4 574

Madeira. Specii demersale și pelagice. Lungimea ≥ 12 m

4K7

5 354

17 414

Madeira. Specii pelagice. Sena. Lungimea ≥ 12m

4K8

253

1 170

Azore. Specii demersale. Lungimea < 12 m

4K9

2 721

30 910

Azore. Specii demersale și pelagice. Lungimea ≥ 12 m

4KA

14 246

29 845

Total

 

23 254

83 913”


30.10.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 284/8


REGULAMENTUL (CE) NR. 1275/2007 AL COMISIEI

din 29 octombrie 2007

de modificare a anexei IX la Regulamentul (CE) nr. 999/2001 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor reglementări pentru prevenirea, controlul și eradicarea anumitor forme transmisibile de encefalopatie spongiformă

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 999/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 mai 2001 de stabilire a unor reglementări pentru prevenirea, controlul și eradicarea anumitor forme transmisibile de encefalopatie spongiformă (1), în special articolul 23,

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 999/2001 stabilește norme privind prevenirea, controlul și eradicarea anumitor forme transmisibile de encefalopatie spongiformă (EST) la animale. Acest regulament se aplică producției și introducerii pe piață a animalelor vii și a produselor de origine animală.

(2)

Anexa IX la Regulamentul (CE) nr. 999/2001 stabilește normele privind importul în Comunitate de animale vii, embrioni, ovule și produse de origine animală. Înlăturarea materialelor cu risc specificate din produsele destinate alimentației umane sau animale este cea mai importantă măsură de protecție a sănătății publice.

(3)

Articolul 5 al Regulamentului (CE) nr. 999/2001 prevede că statutul privind encefalopatia spongiformă bovină (ESB) al statelor membre sau al țărilor terțe, sau al regiunilor se determină prin clasificarea într-una dintre cele trei categorii: risc neglijabil de ESB, risc controlat de ESB și risc nedeterminat de ESB. De asemenea, articolul menționat prevede o reevaluare a clasificării țărilor la nivel comunitar, având în vedere stabilirea de către Organizația Mondială pentru Sănătatea Animală (OIE) a unei proceduri de clasificare a țărilor pe categorii.

(4)

În așteptarea adoptării unei decizii privind statutul ESB al statelor membre și al țărilor terțe, Regulamentul (CE) nr. 999/2001 prevede aplicarea unor măsuri de tranziție pentru o perioadă care se încheie la 1 iulie 2007. În conformitate cu măsurile de tranziție privind ESB, restricțiile asupra importurilor către Comunitate din țări terțe care prezintă un risc de ESB vizau produse din, astfel cum sunt definite în Directiva 77/99/CEE a Consiliului (2), care cuprindea totodată intestinele prelucrate (intestine de animale). În plus, a fost introdusă posibilitatea schimburilor comerciale triunghiulare, pentru ca țările terțe cu risc de ESB să poată să exporte intestine prelucrate originare din țări unde riscul de ESB a fost considerat practic inexistent.

(5)

Regulamentul (CE) nr. 999/2001 a fost modificat la 25 iunie 2007 prin Regulamentul (CE) nr. 722/2007 al Comisiei (3). Regulamentul (CE) nr. 999/2001 astfel modificat a introdus un sistem de clasificare comunitar al țărilor în funcție de riscul de ESB al acestora, compatibil cu sistemul OIE. Acesta cuprinde nu numai lista tuturor țărilor aflate în cadrul uneia dintre cele trei categorii: risc neglijabil de ESB, risc controlat de ESB și risc nedeterminat de ESB, dar a introdus totodată norme comerciale specifice fiecărei categorii de risc.

(6)

Normele de import privind noul sistem de clasificare vizează produsele din carne definite în Regulamentul (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 de stabilire a unor norme specifice de igienă care se aplică alimentelor de origine animală (4), care excludea intestinele prelucrate. În conformitate cu condițiile aplicabile înainte de 1 iulie 2007 și în scopul garantării aceluiași nivel de protecție a consumatorilor, intestinele prelucrate ar trebui incluse pe lista de produse care intră sub incidența normelor de import privind formele transmisibile de encefalopatie spongiformă (EST) din Regulamentul (CE) nr. 999/2001. Anexa IX la regulamentul menționat trebuie modificată în consecință.

(7)

Nu se aplică condiții de import legate de EST pentru țările terțe care dispun de un statut de risc neglijabil de ESB. Este necesară clarificarea condițiilor de import în cazul în care intestinele provin dintr-o țară sau regiune cu un risc neglijabil de ESB și sunt prelucrate într-o țară cu un statut diferit al riscului de ESB. Din motive de consecvență, ar trebui reintrodusă posibilitatea schimburilor comerciale triunghiulare în cadrul noilor dispoziții.

(8)

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 999/2001 ar trebui modificat în consecință.

(9)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa IX la Regulamentul (CE) nr. 999/2001 se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 29 octombrie 2007.

Pentru Comisie

Markos KYPRIANOU

Membru al Comisiei


(1)  JO L 147, 31.5.2001, p. 1. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 727/2007 al Comisiei (JO L 165, 27.6.2007, p. 8).

(2)  JO L 26, 31.1.1977, p. 85. Directivă modificată ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 807/2003 (JO L 122, 16.5.2003, p. 36).

(3)  JO L 164, 26.6.2007, p. 7.

(4)  JO L 139, 30.4.2004, p. 55. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1791/2006 al Consiliului (JO L 363, 20.12.2006, p. 1).


ANEXĂ

În anexa IX la Regulamentul (CE) nr. 999/2001, capitolul C se modifică după cum urmează:

(a)

Secțiunea A se înlocuiește cu următorul text:

„SECȚIUNEA A

Produse

Următoarele produse de origine animală enumerate mai jos, de origine bovină, ovină și caprină, astfel cum sunt definite prin Regulamentul (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European și al Consiliului (1), fac obiectul condițiilor stabilite în secțiunile B, C și D, în funcție de categoria de risc de ESB a țării de origine:

carne proaspătă;

carne tocată și preparate din carne;

produse din carne;

intestine prelucrate;

grăsimi animale topite;

jumări; și

gelatină.

(b)

La secțiunea C se adaugă următorul punct 5:

„5.

În cazul în care intestinele provin dintr-o țară sau regiune cu risc neglijabil de ESB, importurile de intestine prelucrate se realizează sub rezerva prezentării unui certificat de sănătate animală care atestă următoarele:

(a)

țara sau regiunea este clasificată în conformitate cu articolul 5 alineatul (2), drept țară sau regiune cu un risc controlat de ESB;

(b)

produsele de origine animală derivate din bovine, ovine și caprine au provenit de la animale născute, crescute neîntrerupt și sacrificate într-o țară sau regiune cu un risc neglijabil de ESB și au fost supuse inspecțiilor ante mortem și post mortem, ale căror rezultate au fost favorabile;

(c)

în cazul în care intestinele provin dintr-o țară sau regiune unde au existat cazuri indigene de ESB:

(i)

animalele s-au născut după data aplicării interdicției de hrănire a rumegătoarelor cu făină din carne și oase sau jumări provenite de la rumegătoare; sau

(ii)

produsele de origine animală derivate din bovine, ovine sau caprine nu conțin și nu sunt derivate din materiale cu risc specificat, astfel cum se stabilește la anexa V.”

(c)

La secțiunea D se adaugă următorul punct 5:

„5.

În cazul în care intestinele proveneau inițial dintr-o țară sau o regiune cu un risc neglijabil de ESB, importurile de intestine prelucrate se realizează sub rezerva prezentării unui certificat de sănătate animală care atestă următoarele:

(a)

țara sau regiunea este clasificată, în conformitate cu articolul 5 alineatul (2), drept țară sau regiune cu un risc nedeterminat de ESB;

(b)

produsele de origine animală derivate din bovine, ovine sau caprine au provenit de la animale născute, crescute neîntrerupt și sacrificate într-o țară cu un risc neglijabil de ESB și au fost supuse inspecțiilor ante mortem și post mortem, ale căror rezultate au fost favorabile;

(c)

în cazul în care intestinele provin dintr-o țară sau regiune unde au existat cazuri indigene de ESB:

(i)

animalele s-au născut după data aplicării interdicției de hrănire a rumegătoarelor cu făină din carne și oase sau jumări provenite de la rumegătoare; sau

(ii)

produsele de origine animală derivate din bovine, ovine sau caprine nu conțin și nu sunt derivate din materiale cu un risc specificat, astfel cum se stabilește la anexa V.”


(1)  JO L 139, 30.4.2004, p. 55.”


30.10.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 284/11


REGULAMENTUL (CE) NR. 1276/2007 AL COMISIEI

din 29 octombrie 2007

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1782/2003 al Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 247/2006 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 552/2007 al Comisiei în ceea ce privește fixarea plafoanelor bugetare pentru 2007

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 al Consiliului din 29 septembrie 2003 de stabilire a normelor comune pentru schemele de sprijin direct în cadrul politicii agricole comune și de stabilire a anumitor scheme de sprijin pentru agricultori și de modificare a Regulamentelor (CEE) nr. 2019/93, (CE) nr. 1452/2001, (CE) nr. 1453/2001, (CE) nr. 1454/2001, (CE) nr. 1868/94, (CE) nr. 1251/1999, (CE) nr. 1254/1999, (CE) nr. 1673/2000, (CEE) nr. 2358/71 și (CE) nr. 2529/2001 (1), în special articolul 64 alineatul (2) și articolul 70 alineatul (2),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 247/2006 al Consiliului din 30 ianuarie 2006 privind măsurile specifice din domeniul agriculturii în favoarea regiunilor ultraperiferice ale Uniunii (2), în special articolul 20 alineatul (3) teza a doua,

întrucât:

(1)

Anexa VIII din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 fixează, pentru fiecare stat membru, plafoanele naționale care nu pot fi depășite de cuantumurile de referință prevăzute la titlul III capitolul 2 din regulamentul în cauză.

(2)

Articolul 23 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 247/2006 fixează valorile anuale până la care Comunitatea finanțează măsurile prevăzute la titlurile II și III din regulamentul în cauză.

(3)

Anexele I, II și III la Regulamentul (CE) nr. 552/2007 al Comisiei din 22 mai 2007 de stabilire a contribuției comunitare maxime la finanțarea programelor de lucru din sectorul uleiului de măsline și de fixare pentru 2007 a plafoanelor bugetare pentru punerea în aplicare parțială sau opțională a sistemului de plăți unice și a pachetelor financiare anuale ale sistemului de plăți unice pe suprafață, prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 al Consiliului, precum și de modificare a acestui regulament (3) fixează, respectiv și în fiecare caz în parte pentru anul calendaristic 2007, plafoanele bugetare pentru plățile directe care trebuie acordate în conformitate cu articolele 66-69 din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003, plafoanele bugetare pentru plățile directe care trebuie acordate în conformitate cu articolul 70 din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 și plafoanele bugetare pentru regimul de plăți unice.

(4)

În conformitate cu articolul 20 alineatul (3) prima teză din Regulamentul (CE) nr. 247/2006, Portugalia a decis reducerea, pentru 2007, a plafonului național al drepturilor în ceea ce privește prima pentru vaca care alăptează și transferul sumei corespunzătoare destinată consolidării contribuției comunitare prevăzute la articolul 23 din Regulamentul (CE) nr. 247/2006, în cadrul resurselor financiare pentru măsurile specifice prevăzute de regulamentul în cauză. În consecință, este necesară scăderea din plafonul național pentru Portugalia pentru 2007, fixat în anexa VIII la Regulamentul (CE) nr. 1782/2003, a sumei care trebuie adăugată sumei fixate la articolul 23 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 247/2006, și reducerea plafoanelor bugetare aplicabile în cazul Portugaliei, pentru 2007, primei pentru vaca care alăptează, inclusiv suplimentul aferent, precum și plăților pentru carnea de vită și mânzat [articolul 69 din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003], fixate în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 552/2007.

(5)

În conformitate cu o decizie luată de Portugalia, sumele provenite din prima pentru produsele lactate și din plățile suplimentare, prevăzute la articolele 95 și 96 din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 au fost incluse în regimul de plată unică începând cu 2007. Pe această bază a fost calculat plafonul bugetar pentru regimul de plată unică prevăzut la titlul III din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 pentru 2007 pentru Portugalia. Acest plafon a fost fixat în anexa III la Regulamentul (CE) nr. 552/2007. Cu toate acestea, în momentul stabilirii plafoanelor bugetare pentru 2007, excluderea din regimul de plată unică a primelor pentru produsele lactate și a plăților suplimentare acordate agricultorilor din Insulele Azore și Madeira, în conformitate cu articolul 70 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003, nu a fost luată în considerare.

(6)

În consecință, este oportună modificarea plafoanelor bugetare pentru 2007 pentru Portugalia aplicabile plăților directe care urmează să fie acordate în conformitate cu dispozițiile articolului 70 din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 și cu regimul de plată unică, prin scăderea din anexa III la Regulamentul (CE) nr. 552/2007 a unei sume corespunzătoare sumelor privind prima pentru produsele lactate și pentru plățile suplimentare destinate producătorilor de lapte, și adăugarea acestor sume în anexa II la acest din urmă regulament.

(7)

Spania a decis, înainte de 1 august 2004, punerea parțială în aplicare a regimului de plată unică în condițiile stabilite la articolele 64-69 din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003, în special a plăților pentru carnea de vită și mânzat. Cu toate acestea, în conformitate cu articolul 8 din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a dispozițiilor generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European și Fondul de Coeziune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1260/1999 (4), regiunea spaniolă Cantabria nu poate beneficia, începând cu 2007, de susținerea tranzitorie prevăzută la articolul menționat. În consecință, prima națională suplimentară pentru vacile de alăptare prevăzută la articolul 125 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 acordată exploatațiilor situate în regiunea spaniolă Cantabria nu poate fi finanțată de către FEGA începând cu 2007. În vederea garantării unui sprijin comunitar susținut în sectorul vacii care alăptează, Spania a solicitat transferul sumei corespunzătoare plăților efectuate în temeiul primei naționale suplimentare în Cantabria până în 2006, din cadrul plafonului fixat pentru 2007 în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 552/2007 pentru prima suplimentară națională, către plafonul fixat în anexa respectivă privind prima pentru vaca care alăptează. În consecință, este necesară adaptarea plafoanelor bugetare menționate anterior.

(8)

Este necesară modificarea Regulamentelor (CE) nr. 1782/2003, (CE) nr. 247/2006 și (CE) nr. 552/2007 în consecință.

(9)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului de gestionare a plăților directe,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

În anexa VIII la Regulamentul (CE) nr. 1782/2003, suma referitoare la Portugalia pentru 2007 se înlocuiește cu „570 997”.

Articolul 2

În tabelul care figurează la articolul 23 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 247/2006, suma referitoare la Azore și Madeira pentru anul bugetar 2008 se înlocuiește cu „86,98”.

Articolul 3

Regulamentul (CE) nr. 552/2007 se modifică după cum urmează:

1.

Anexa I se modifică după cum urmează:

(a)

suma privind „prima pentru vaca care alăptează” pentru Spania se înlocuiește cu „261 153”;

(b)

suma privind „suplimentul la prima pentru vaca care alăptează” pentru Spania se înlocuiește cu „26 000”;

(c)

suma privind „prima pentru vaca care alăptează” pentru Portugalia se înlocuiește cu „78 695”;

(d)

suma privind „suplimentul la prima pentru vaca care alăptează” pentru Portugalia se înlocuiește cu „9 462”;

(e)

suma pentru „articolul 69, carne de vită și mânzat” pentru Portugalia se înlocuiește cu „1 681”.

2.

Anexa II se înlocuiește cu textul din anexa la prezentul regulament.

3.

În anexa III, suma referitoare la Portugalia se înlocuiește cu „413 774”.

Articolul 4

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 29 octombrie 2007.

Pentru Comisie

Mariann FISCHER BOEL

Membru al Comisiei


(1)  JO L 270, 21.10.2003, p. 1. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1182/2007 (JO L 273, 17.10.2007, p. 1).

(2)  JO L 42, 14.2.2006, p. 1. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 2013/2006 (JO L 384, 29.12.2006, p. 13).

(3)  JO L 131, 23.5.2007, p. 10.

(4)  JO L 210, 31.7.2006, p. 25. Regulament modificat prin Regulamentul (CE) nr. 1989/2006 (JO L 411, 30.12.2006, p. 6).


ANEXĂ

„ANEXA II

PLAFOANE BUGETARE PENTRU PLĂȚILE DIRECTE CARE TREBUIE ACORDATE ÎN CONFORMITATE CU ARTICOLUL 70 DIN REGULAMENTUL (CE) NR. 1782/2003

Anul calendaristic 2007

(mii EUR)

 

Belgia

Grecia

Spania

Franța

Italia

Țările de Jos

Portugalia

Finlanda

Articolul 70 alineatul (1) litera (a)

Ajutor pentru semințe

1 397

1 400

10 347

2 310

13 321

726

272

1 150

Articolul 70 alineatul (1) litera (b)

Plăți pentru culturile arabile

 

 

23

 

 

 

 

 

Ajutor pentru leguminoase pentru boabe

 

 

1

 

 

 

 

 

Ajutor specific pentru orez

 

 

 

3 053

 

 

 

 

Ajutor pentru tutun

 

 

 

 

 

 

166

 

Primă pentru produsele lactate

 

 

 

 

 

 

12 608

 

Plăți suplimentare pentru producătorii de lapte

 

 

 

 

 

 

6 254”

 


30.10.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 284/14


REGULAMENTUL (CE) NR. 1277/2007 AL COMISIEI

din 29 octombrie 2007

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1438/2003 de stabilire a normelor de punere în aplicare a politicii comunitare în domeniul flotei definite la capitolul III din Regulamentul (CE) nr. 2371/2002 al Consiliului

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2371/2002 al Consiliului din 20 decembrie 2002 privind conservarea și exploatarea durabilă a resurselor piscicole în conformitate cu politica comună în domeniul pescuitului (1), în special articolul 11 alineatul (5), articolul 12 alineatul (2), articolul 13 alineatul (2) și articolul 14 alineatul (2),

având în vedere Tratatul de aderare a Bulgariei și a României,

având în vedere Actul de aderare a Bulgariei și a României, în special articolul 56,

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 1438/2003 al Comisiei (2) stabilește norme de punere în aplicare pentru capitolul consacrat politicii comunitare în domeniul flotei din Regulamentul (CE) nr. 2371/2002, în special punerea în aplicare a articolelor 11, 12, 13 și 14.

(2)

La 28 iulie 2007, dispozițiile articolului 11 din Regulamentul (CE) nr. 2371/2002 au fost modificate prin Regulamentul (CE) nr. 865/2007 pentru a permite statelor membre să reconstituie 4 % din tonajul mediu anual dezmembrat cu ajutor public între 1 ianuarie 2003 și 31 decembrie 2006 și 4 % din tonajul dezmembrat cu ajutor public începând de la 1 ianuarie 2007.

(3)

La 28 iulie 2007, dispozițiile articolului 13 din Regulamentul (CE) nr. 2371/2002 au fost modificate pentru a lua în considerare obligația, în conformitate cu articolul 25 alineatul (3) literele (b) și (c) din Regulamentul (CE) nr. 1198/2006 al Consiliului (3), de a reduce cu cel puțin 20 % puterea unui motor care a fost înlocuit prin ajutor public, exceptând înlocuirile de motor în micile zone de pescuit de coastă conform celor stabilite în regulamentul menționat anterior. Pe lângă acestea, dispoziția tranzitorie, care făcea legătura cu o reducere a capacității totale cu 3 % a oricărui angajament în materie de ajutor public pentru reînnoirea flotei care are loc după introducerea noii politici comune în domeniul pescuitului și până la finele anului 2004, nu se mai aplică.

(4)

După încheierea măsurătorii tuturor navelor de pescuit, regula de ajustare care se referă la efectul unei astfel de măsurători asupra nivelului de referință al tonajului poate fi suprimată; cu toate acestea, trebuie menținută pentru o aplicare strictă a regimului de intrare/ieșire în ceea ce privește tonajul.

(5)

Este necesar să se revizuiască derogarea existentă privind regimul de intrare/eșire pentru navele care s-au alăturat flotei începând cu 1 ianuarie 2003 sau, pentru acele state membre care au aderat mai târziu, începând cu data aderării, pe baza unei decizii administrative adoptate înainte de 1 ianuarie 2003 sau, respectiv, înainte de data aderării. Această revizuire va permite aplicarea acestei derogări navelor a căror intrare, deși a fost decisă în conformitate cu legislația națională și comunitară de dinainte de aderare sau cu decizia administrativă, nu a putut beneficia de măsurile tranzitorii, deoarece perioada de tranziție de 3 ani era prea scurtă.

(6)

Bulgaria și România au aderat la Comunitate la 1 ianuarie 2007. Dispozițiile Regulamentului (CE) nr. 1438/2003 ar trebui adaptate în consecință.

(7)

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 1438/2003 ar trebui modificat în consecință.

(8)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului pentru pescuit și acvacultură,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul (CE) nr. 1438/2003 se modifică după cum urmează:

1.

Articolul 2 se modifică după cum urmează:

(a)

punctul 1 se înlocuiește cu următorul text:

„(1)

«GTa1» sau «tonajul total al navelor care părăsesc flota, cu ajutor public, între 1 ianuarie 2003 și 31 decembrie 2006» înseamnă tonajul total al navelor care părăsesc flota, cu ajutor public, între 1 ianuarie 2003 și 31 decembrie 2006. În formula care se referă la nivelul de referință în tonaj la articolul 4, această valoare se ia în considerare doar pentru capacitatea care a depășit reducerea tonajului, necesară pentru respectarea nivelurilor de referință în temeiul articolului 12 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 2371/2002.

Pentru noile state membre, «GTa1» sau «tonajul total al navelor care părăsesc flota, cu ajutor public, între 1 ianuarie 2003 și 31 decembrie 2006» înseamnă tonajul total al navelor care părăsesc flota, cu ajutor public, între data aderării și 31 decembrie 2006.”;

(b)

punctul 3 se înlocuiește cu următorul text:

„(3)

«GTa2» sau «tonajul total al navelor care părăsesc flota, cu ajutor public, după data de 31 decembrie 2006» înseamnă tonajul total al navelor care au părăsit flota cu ajutor public între 1 ianuarie 2007 și data la care se calculează GTt. În formula care se referă la nivelul de referință în tonaj la articolul 4, această valoare se ia în considerare doar pentru capacitatea care a depășit reducerea tonajului, necesară pentru respectarea nivelurilor de referință în temeiul articolului 12 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 2371/2002;”;

(c)

punctul 11 se înlocuiește cu următorul text:

„(11)

«Noile state membre»: înseamnă un stat membru care a aderat la Comunitate după 1 ianuarie 2003.”;

(d)

se adaugă următorul punct 12:

„(12)

«kWr» sau «puterea totală a motoarelor înlocuite cu ajutor public sub rezerva unei reduceri a puterii» înseamnă puterea totală a motoarelor înlocuite cu ajutor public după 31 decembrie 2006 în conformitate cu articolul 25 alineatul (3) literele (b) și (c) din Regulamentul (CE) nr. 1198/2006 al Consiliului (4).

2.

Articolul 4 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 4

Monitorizarea nivelurilor de referință

(1)   Pentru fiecare stat membru, exceptând noile state membre, nivelul de referință în tonaj la orice dată după 1 ianuarie 2003 [R(GT)t] este egal cu nivelul de referință pentru respectivul stat membru, stabilit în anexa I la data de 1 ianuarie 2003 [R(GT)03], modificat prin:

(a)

scăderea:

(i)

a 99 % din tonajul total al navelor care părăsesc flota, cu ajutor public, între 1 ianuarie 2003 și 31 decembrie 2006 (GTa1);

(ii)

a 96 % din tonajul total al navelor care părăsesc flota cu ajutor public după 31 decembrie 2006 (GTa2);

(b)

și adăugarea creșterilor tonajului total acordate în conformitate cu dispozițiile articolului 11 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 2371/2002 (GTS).

Aceste niveluri de referință se determină după următoarea formulă:

R(GT)t = R(GT)03 – 0,99 GTa1 – 0,96 GTa2 + GTS

În cazul în care o nouă capacitate de pescuit intră în flotă în condițiile articolului 13 alineatul (1) litera (b) punctul (ii) din Regulamentul (CE) nr. 2371/2002, nivelurile de referință menționate la al doilea paragraf se reduc cu 35 % din tonajul total al navelor mai mari de 100 GT care intră în flotă cu ajutor public acordat după 31 decembrie 2002 (GT100), după următoarea formulă:

R(GT)t = R(GT)03 – 0,99 GTa1 – 0,96 GTa2 – 0,35 GT100 + GTS

(2)   Pentru fiecare stat membru, cu excepția noilor state membre, nivelul de referință al puterii la orice dată după 1 ianuarie 2003 [R(kW)t] este egal cu nivelul de referință pentru respectivul stat membru, stabilit la anexa I, la data de 1 ianuarie 2003 [R(kW)03], modificat prin scăderea puterii totale a navelor care părăsesc flota cu ajutor public după 31 decembrie 2002 (kWa) și 20 % din puterea totală a motoarelor înlocuite cu ajutor public sub rezerva unei reduceri a puterii (kWr).

Aceste niveluri de referință se determină după următoarea formulă:

R(kW)t = R(kW)03 – kWa – 0,2 kWr

În cazul în care o nouă capacitate de pescuit intră în flotă în condițiile articolului 13 alineatul (1) litera (b) punctul (ii) din Regulamentul (CE) nr. 2371/2002, nivelurile de referință menționate la al doilea paragraf se reduc cu 35 % din puterea totală a navelor mai mari de 100 GT care intră în flotă cu ajutor public acordat după 31 decembrie 2002 (kW100), după următoarea formulă:

R(kW)t = R(kW)03 – kWa – 0,2 kWr – 0,35 kW100”.

3.

Articolul 5 se elimină.

4.

Articolul 6 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 6

Capacitatea de pescuit a flotei la 1 ianuarie 2003

Exceptând noile state membre, în sensul articolului 7, capacitatea de pescuit din punctul de vedere al tonajului (GT03) și al puterii (kW03) la 1 ianuarie 2003 se determină luându-se în considerare, în conformitate cu anexa II, intrările navelor care se fac pe baza unei decizii administrative luate de statul membru interesat în perioada 1 ianuarie 1998-31 decembrie 2002, în conformitate cu legislația în vigoare la data respectivă și, în special, în conformitate cu regimul național de intrări/ieșiri notificat Comisiei în temeiul articolului 6 alineatul (2) din Decizia 97/413/CE (5) și care au loc în cel mult cinci ani de la data respectivei decizii administrative.

5.

Articolul 6a se înlocuiește cu textul următor:

„Articolul 6a

Capacitatea de pescuit a flotei noilor state membre la data aderării

Pentru noile state membre, în sensul articolului 7a, capacitatea de pescuit din punctul de vedere al tonajului (GTacc) și al puterii (kWacc) la data aderării va fi determinată luându-se în considerare, în conformitate cu anexa III, intrările navelor care se fac pe baza unei decizii administrative luate de statul membru interesat în termen de cinci ani înainte de data aderării și care au loc în cel mult cinci ani de la data deciziei administrative.”

6.

Articolul 7 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 7

Monitorizarea intrărilor și ieșirilor

(1)   Pentru a respecta dispozițiile articolului 13 din Regulamentul (CE) nr. 2371/2002, fiecare stat membru, exceptând noile state membre, se asigură că în orice moment capacitatea de pescuit, exprimată în tonaj (GTt), este egală sau mai mică decât capacitatea de pescuit la data de 1 ianuarie 2003 (GT03), modificată prin:

(a)

scăderea:

(i)

a 99 % din tonajul total al navelor care părăsesc flota, cu ajutor public, între 1 ianuarie 2003 și 31 decembrie 2006 (GTa1);

(ii)

a 96 % din tonajul total al navelor care părăsesc flota cu ajutor public după 31 decembrie 2006 (GTa2);

(iii)

a 35 % din tonajul total al navelor mai mari de 100 GT care intră în flotă cu ajutor public acordat după 31 decembrie 2002 (GT100);

(b)

și adăugarea:

(i)

creșterilor tonajului total acordate în conformitate cu dispozițiile articolului 11 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 2371/2002 (GTS);

(ii)

rezultatului remăsurării flotei [Δ(GT-GRT)].

Fiecare stat membru se asigură că următoarea formulă este respectată:

GTt ≤ GT03 – 0,99 GTa1 – 0,96 GTa2 – 0,35 GT100 + GTS + Δ(GT-GRT)

(2)   Pentru a se respecta dispozițiile articolului 13 din Regulamentul (CE) nr. 2371/2002, fiecare stat membru, exceptând noile state membre, se asigură că în orice moment capacitatea de pescuit, exprimată în putere (kWt), este egală cu sau mai mică decât capacitatea de pescuit la data de 1 ianuarie 2003 (kW03), modificată prin scăderea:

(a)

puterii totale a navelor care părăsesc flota cu ajutor public după 31 decembrie 2002 (kWa);

(b)

a 20 % din puterea totală a motoarelor înlocuite cu ajutor public sub rezerva unei reduceri a puterii (kWr);

(c)

a 35 % din puterea totală a navelor mai mari de 100 GT care intră în flotă cu ajutor public acordat după data de 31 decembrie 2002 (kW100).

Fiecare stat membru se asigură că următoarea formulă este respectată:

kWt ≤ kW03 – kWa – 0,2 kWr – 0,35 kW100

7.

Articolul 7a se înlocuiește cu textul următor:

„Articolul 7a

Monitorizarea intrărilor și ieșirilor în noile state membre

(1)   Pentru a respecta dispozițiile articolului 13 din Regulamentul (CE) nr. 2371/2002, fiecare stat membru se asigură că în orice moment capacitatea de pescuit, exprimată în tonaj (GTt), este egală cu sau mai mică decât capacitatea de pescuit la data aderării (GTacc), modificată prin:

(a)

scăderea:

(i)

pentru noile state membre care au aderat la Comunitate la 1 mai 2004, a 98,5 % din tonajul total al navelor care părăsesc flota, cu ajutor public, între data respectivă și 31 decembrie 2006 (GTa1);

(ii)

pentru fiecare nou stat membru, a 96 % din tonajul total al navelor care părăsesc flota, cu ajutor public, după 31 decembrie 2006 (GTa2);

(iii)

pentru fiecare nou stat membru, a 35 % din tonajul total al navelor mai mari de 100 GT care intră în flotă cu ajutor public acordat la sau după data aderării (GT100);

(b)

și adăugarea:

(i)

creșterilor tonajului total acordate în conformitate cu dispozițiile articolului 11 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 2371/2002 (GTS);

(ii)

rezultatului remăsurării flotei [Δ(GT-GRT)].

Fiecare nou stat membru se asigură că următoarea formulă este respectată:

GTt ≤ GTacc – 0,985 GTa1 – 0,96 GTa2 – 0,35 GT100 + GTS + Δ(GT-GRT)

(2)   Pentru a se respecta dispozițiile articolului 13 din Regulamentul (CE) nr. 2371/2002, fiecare nou stat membru se asigură că în orice moment capacitatea de pescuit, exprimată în putere (kWt), este egală cu sau mai mică decât capacitatea de pescuit la data aderării (kWacc), modificată prin scăderea:

(a)

puterii totale a navelor care părăsesc flota cu ajutor public la sau după data aderării (kWa);

(b)

a 20 % din puterea totală a motoarelor înlocuite cu ajutor public sub rezerva unei reduceri a puterii (kWr);

(c)

a 35 % din puterea totală a navelor mai mari de 100 GT care intră în flotă cu ajutor public acordat la sau după data aderării (kW100).

Fiecare nou stat membru se asigură că următoarea formulă este respectată:

kWt ≤ kWacc – kWa – 0,2 kWr – 0,35 kW100”.

8.

Anexa II se modifică în conformitate cu anexa I la prezentul regulament.

9.

Anexa III se înlocuiește cu textul anexei II la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 29 octombrie 2007.

Pentru Comisie

Joe BORG

Membru al Comisiei


(1)  JO L 358, 31.12.2002, p. 59. Regulament modificat prin Regulamentul (CE) nr. 865/2007 (JO L 192, 24.7.2007, p. 1).

(2)  JO L 204, 13.8.2003, p. 21. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 916/2004 (JO L 163, 30.4.2004, p. 81).

(3)  JO L 223, 15.8.2006, p. 1.

(4)  JO L 223, 15.8.2006, p. 1.”

(5)  JO L 175, 3.7.1997, p. 27.”


ANEXA I

Anexa II la Regulamentul (CE) nr. 1438/2003 se modifică după cum urmează:

1.

Punctul 2 se înlocuiește cu următorul text:

„2.

GT1: reprezintă tonajul total al navelor care au intrat în flotă după 31 decembrie 2002 cu ajutor public, pe baza unei decizii administrative luate între 1 ianuarie 1998 și 31 decembrie 2002, pentru care s-a retras o capacitate asociată fără ajutor public, între 1 ianuarie 1998 și 31 decembrie 2002;”

2.

Punctul 4 se înlocuiește cu următorul text:

„4.

GT3: reprezintă tonajul total al navelor care intră în flotă după 31 decembrie 2002 fără ajutor public, pe baza unei decizii administrative luate între 1 ianuarie 1998 și 31 decembrie 2002, pentru care s-a retras o capacitate asociată, fără ajutor public, între 1 ianuarie 1998 și 31 decembrie 2002;”

3.

Punctul 7 se înlocuiește cu următorul text:

„7.

kW1: reprezintă puterea totală a navelor care au intrat în flotă după 31 decembrie 2002 cu ajutor public, pe baza unei decizii administrative luate între 1 ianuarie 1998 și 31 decembrie 2002, pentru care s-a retras o capacitate asociată, fără ajutor public, între 1 ianuarie 1998 și 31 decembrie 2002;”

4.

Punctul 9 se înlocuiește cu următorul text:

„9.

kW3: reprezintă puterea totală a navelor care au intrat în flotă după 31 decembrie 2002 fără ajutor public, pe baza unei decizii administrative luate între 1 ianuarie 1998 și 31 decembrie 2002, pentru care s-a retras o capacitate asociată, fără ajutor public, între 1 ianuarie 1998 și 31 decembrie 2002;”.


ANEXA II

Anexa III la Regulamentul (CE) nr. 1438/2003 se înlocuiește cu următorul text:

„ANEXA III

REGULI PRIVIND CALCULUL CAPACITĂȚII DE PESCUIT DIN PUNCTUL DE VEDERE AL TONAJULUI (GTacc) ȘI AL PUTERII (KWacc) PENTRU NOILE STATE MEMBRE LA DATA ADERĂRII

În sensul prezentei anexe:

1.

GTFR: reprezintă capacitatea de pescuit a flotei la data aderării, exprimată ca tonaj calculat pe baza Registrului comunitar al flotei de pescuit;

2.

GT1: reprezintă tonajul total al navelor care au intrat în flotă după data aderării pe baza unei decizii administrative luate în termen de cinci ani înainte de data aderării;

3.

kWFR: reprezintă capacitatea de pescuit a flotei la data aderării, exprimată ca putere calculată pe baza registrului comunitar al flotei de pescuit;

4.

kW1: reprezintă tonajul total al navelor care au intrat în flotă după data aderării pe baza unei decizii administrative luate în termen de cinci ani înainte de data aderării.

Capacitatea de pescuit a flotei, exprimată ca tonaj GTacc și putere kWacc, în conformitate cu articolul 6a, se calculează după următoarele formule:

 

GTacc = GTFR + GT1

 

kWacc = kWFR + kW1”.


30.10.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 284/20


REGULAMENTUL (CE) NR. 1278/2007 AL COMISIEI

din 29 octombrie 2007

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 318/2007 de stabilire a condițiilor de sănătate animală pentru importurile anumitor păsări în Comunitate și a condițiilor de carantină

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva 91/496/CEE a Consiliului din 15 iulie 1991 de stabilire a principiilor privind organizarea controalelor sanitar-veterinare ale animalelor provenite din țări terțe introduse în Comunitate și de modificare a Directivelor 89/662/CEE, 90/425/CEE și 90/675/CEE (1), în special articolul 10 alineatul (3) al doilea paragraf și articolul 10 alineatul (4) primul paragraf,

având în vedere Directiva 92/65/CEE a Consiliului din 13 iulie 1992 de definire a cerințelor de sănătate animală care reglementează schimburile și importurile în Comunitate de animale, material seminal, ovule și embrioni care nu se supun, în ceea ce privește cerințele de sănătate animală, reglementărilor comunitare speciale prevăzute în anexa A punctul I la Directiva 90/425/CEE (2), în special articolul 18 alineatul (1) a patra liniuță,

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 318/2007 al Comisiei (3) stabilește condițiile de sănătate animală pentru importurile anumitor păsări în Comunitate, cu excepția păsărilor de curte, și condițiile de carantină aplicabile în cazul acestor păsări după import.

(2)

Trebuie precizat în mod clar că numai importurile de păsări crescute în captivitate sunt autorizate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 318/2007. Din motive de claritate, trebuie, de asemenea, precizat în mod clar că păsările pot fi importate în Comunitate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 318/2007, numai dacă provin de la unități de creștere acreditate.

(3)

După import, păsările urmează să fie transportate direct la o unitate sau centru de carantină acreditat dintr-un stat membru, unde trebuie să rămână până se exclude orice posibilitate de infecție cu gripă aviară sau cu virusul bolii Newcastle.

(4)

Regulamentul (CE) nr. 318/2007 prevede că, în cazul în care este suspectată existența gripei aviare sau a bolii Newcastle într-o unitate de carantină acreditată sau într-o unitate a unui centru de carantină acreditat, toate păsările aflate în respectivele unități de carantină trebuie sacrificate și distruse înainte ca suspiciunea să fie confirmată de testele de laborator.

(5)

Cu toate acestea, având în vedere că păsările suspectate de infecție cu gripă aviară sau cu boala Newcastle sunt ținute într-o unitate de carantină acreditată sau într-o unitate a unui centru de carantină acreditat, nu există niciun risc ca boala să se răspândească mai departe.

(6)

Prin urmare, trebuie să se aștepte confirmarea suspiciunii pentru a exclude orice altă cauză a simptomelor de boală înainte de a începe sacrificarea și distrugerea păsărilor în locurile afectate.

(7)

Anexa V la Regulamentul (CE) nr. 318/2007 prezintă o listă a unităților și a centrelor de carantină acreditate de autoritățile competente ale statelor membre pentru importul anumitor păsări, cu excepția păsărilor de curte. Austria, Republica Cehă, Danemarca, Germania, Spania și Regatul Unit și-au revizuit unitățile și centrele de carantină acreditate și au trimis Comisiei o listă actualizată a acestor unități. Prin urmare, lista unităților și a centrelor de carantină acreditate prezentate în anexa V la Regulamentul (CE) nr. 318/2007 ar trebui modificată în consecință.

(8)

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 318/2007 ar trebui modificat în consecință.

(9)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul (CE) nr. 318/2007 se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 4, prima teză se înlocuiește cu următorul text:

„Unitățile de creștere acreditate trebuie să respecte următoarele condiții:”;

2.

Articolul 5 se modifică după cum urmează:

(a)

teza introductivă se înlocuiește cu următorul text:

„Importurile de păsări sunt autorizate numai dacă păsările sunt în conformitate cu următoarele condiții:”;

(b)

după litera (b) se inserează următoarea literă:

„(ba)

păsările provin de la unitățile de creștere acreditate care respectă condițiile prevăzute la articolul 4;”

3.

Articolul 13 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 13

Intervenție în cazul suspiciunii de boală într-o unitate sau centru de carantină acreditat

(1)   Dacă, în timpul carantinei, într-o unitate de carantină acreditată se suspectează că una sau mai multe păsări și/sau păsări-santinelă sunt infectate cu gripa aviară sau cu boala Newcastle, se iau următoarele măsuri:

(a)

autoritatea competentă pune unitatea de carantină acreditată sub supraveghere oficială;

(b)

se prelevă mostre pentru examinare virusologică în conformitate cu punctul 2 din anexa VI de la păsările și păsările-santinelă suspectate și se analizează în consecință;

(c)

este interzisă introducerea sau scoaterea păsărilor din unitatea de carantină acreditată până în momentul în care suspiciunea de infecție este îndepărtată.

(2)   Dacă suspiciunea de infecție cu gripă aviară sau cu boala Newcastle este confirmată în unitatea de carantină acreditată afectată în conformitate cu alineatul (1), se iau următoarele măsuri:

(a)

toate păsările și păsările-santinelă din unitatea de carantină acreditată sunt sacrificate și distruse;

(b)

unitatea de carantină acreditată este curățată și dezinfectată;

(c)

este interzisă introducerea pasărilor în unitatea de carantină acreditată timp de 21 de zile după curățarea și dezinfectarea finală.

(3)   Dacă, în timpul carantinei, într-un centru de carantină acreditat se suspectează că una sau mai multe păsări și/sau păsări-santinelă din cadrul unei unități a centrului de carantină sunt infectate cu gripă aviară sau cu boala Newcastle, se iau următoarele măsuri:

(a)

autoritatea competentă pune centrul de carantină acreditat sub supraveghere oficială;

(b)

se prelevă mostre pentru examinare virusologică în conformitate cu punctul 2 din anexa VI de la păsările și păsările-santinelă suspectate și se analizează în consecință;

(c)

este interzisă introducerea sau scoaterea păsărilor din centrul de carantină acreditat până în momentul în care suspiciunea de infecție este îndepărtată.

(4)   Dacă suspiciunea de infecție cu gripă aviară sau cu boala Newcastle este confirmată în unitatea afectată a centrului de carantină acreditat în conformitate cu alineatul (3), se iau următoarele măsuri:

(a)

toate păsările și păsările-santinelă din unitatea afectată a centrului de carantină acreditat sunt sacrificate și distruse;

(b)

unitatea în cauză este curățată și dezinfectată;

(c)

se prelevă următoarele mostre:

(i)

în cazul în care se folosesc păsări-santinelă, trebuie prelevate mostre pentru examinare serologică în conformitate cu anexa VI de la păsările-santinelă din alte unități de carantină, nu mai devreme de 21 de zile după curățarea și dezinfectarea finală a unității respective; sau

(ii)

în cazul în care nu se folosesc păsări-santinelă, trebuie prelevate mostre pentru examinare virusologică în conformitate cu punctul 2 din anexa VI de la păsările-santinelă din alte unități de carantină, în timpul celor 7-15 zile după curățarea și dezinfectarea finală;

(d)

este interzisă scoaterea pasărilor din centrul de carantină acreditat până la confirmarea faptului că rezultatele prelevării de mostre descrise la litera (c) sunt negative.

(5)   Statele membre informează Comisia cu privire la orice măsuri luate în conformitate cu prezentul articol.”;

4.

La articolul 14 alineatul (1), primul paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„(1)   În cazul în care în timpul carantinei se descoperă că una sau mai multe păsări și/sau păsări-santinelă sunt infectate cu gripa aviară cu patogenitate redusă (LPAI) sau cu boala Newcastle, autoritatea competentă poate acorda, pe baza unei evaluări a riscurilor, derogări de la măsurile prevăzute la articolul 13 alineatul (2) litera (a) și alineatul (4) litera (a), atât timp cât aceste derogări nu pun în pericol combaterea bolii («derogarea»).”;

5.

Anexa V se înlocuiește cu textul inclus în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 29 octombrie 2007.

Pentru Comisie

Markos KYPRIANOU

Membru al Comisiei


(1)  JO L 268, 24.9.1991, p. 56. Directivă modificată ultima dată prin Directiva 2006/104/CE (JO L 363, 20.12.2006, p. 352).

(2)  JO L 268, 14.9.1992, p. 54. Directivă modificată ultima dată prin Directiva 2007/265/CE a Comisiei (JO L 114, 1.5.2007, p. 17).

(3)  JO L 84, 24.3.2007, p. 7.


ANEXĂ

„ANEXA V

Lista unităților și a centrelor de carantină acreditate menționate la articolul 6 alineatul (1)

Codul ISO al țării

Numele țării

Numărul de acreditare al unității sau al centrului de carantină

AT

AUSTRIA

AT OP Q1

AT

AUSTRIA

AT-KO-Q1

AT

AUSTRIA

AT-3-ME-Q1

AT

AUSTRIA

AT-4-KI-Q1

AT

AUSTRIA

AT 4 WL Q 1

AT

AUSTRIA

AT-4-VB-Q1

AT

AUSTRIA

AT 6 10 Q 1

AT

AUSTRIA

AT 6 04 Q 1

BE

BELGIA

BE VQ 1003

BE

BELGIA

BE VQ 1010

BE

BELGIA

BE VQ 1011

BE

BELGIA

BE VQ 1012

BE

BELGIA

BE VQ 1013

BE

BELGIA

BE VQ 1016

BE

BELGIA

BE VQ 1017

BE

BELGIA

BE VQ 3001

BE

BELGIA

BE VQ 3008

BE

BELGIA

BE VQ 3014

BE

BELGIA

BE VQ 3015

BE

BELGIA

BE VQ 4009

BE

BELGIA

BE VQ 4017

BE

BELGIA

BE VQ 7015

CY

CIPRU

CB 0011

CY

CIPRU

CB 0012

CY

CIPRU

CB 0061

CY

CIPRU

CB 0013

CY

CIPRU

CB 0031

CZ

REPUBLICA CEHĂ

21750005

CZ

REPUBLICA CEHĂ

21750016

CZ

REPUBLICA CEHĂ

21750027

CZ

REPUBLICA CEHĂ

21750038

CZ

REPUBLICA CEHĂ

61750009

DE

GERMANIA

BW-1

DE

GERMANIA

BY-1

DE

GERMANIA

BY-2

DE

GERMANIA

BY-3

DE

GERMANIA

BY-4

DE

GERMANIA

HE-1

DE

GERMANIA

HE-2

DE

GERMANIA

NI-1

DE

GERMANIA

NI-2

DE

GERMANIA

NI-3

DE

GERMANIA

NW-1

DE

GERMANIA

NW-2

DE

GERMANIA

NW-3

DE

GERMANIA

NW-4

DE

GERMANIA

NW-5

DE

GERMANIA

NW-6

DE

GERMANIA

NW-7

DE

GERMANIA

NW-8

DE

GERMANIA

RP-1

DE

GERMANIA

SN-1

DE

GERMANIA

SN-2

DE

GERMANIA

TH-1

DE

GERMANIA

TH-2

ES

SPANIA

ES/01/02/05

ES

SPANIA

ES/05/02/12

ES

SPANIA

ES/05/03/13

ES

SPANIA

ES/09/02/10

ES

SPANIA

ES/17/02/07

ES

SPANIA

ES/04/03/11

ES

SPANIA

ES/04/03/14

ES

SPANIA

ES/09/03/15

ES

SPANIA

ES/09/06/18

FR

FRANȚA

38 193.01

GR

GRECIA

GR.1

GR

GRECIA

GR.2

HU

UNGARIA

HU12MK001

IE

IRLANDA

IRL-HBQ-1-2003 Unit A

IT

ITALIA

003AL707

IT

ITALIA

305/B/743

IT

ITALIA

132BG603

IT

ITALIA

170BG601

IT

ITALIA

233BG601

IT

ITALIA

068CR003

IT

ITALIA

006FR601

IT

ITALIA

054LCO22

IT

ITALIA

I – 19/ME/01

IT

ITALIA

119RM013

IT

ITALIA

006TS139

IT

ITALIA

133VA023

MT

MALTA

BQ 001

NL

ȚĂRILE DE JOS

NL-13000

NL

ȚĂRILE DE JOS

NL-13001

NL

ȚĂRILE DE JOS

NL-13002

NL

ȚĂRILE DE JOS

NL-13003

NL

ȚĂRILE DE JOS

NL-13004

NL

ȚĂRILE DE JOS

NL-13005

NL

ȚĂRILE DE JOS

NL-13006

NL

ȚĂRILE DE JOS

NL-13007

NL

ȚĂRILE DE JOS

NL-13008

NL

ȚĂRILE DE JOS

NL-13009

NL

ȚĂRILE DE JOS

NL-13010

PL

POLONIA

14084501

PT

PORTUGALIA

05.01/CQA

PT

PORTUGALIA

01.02/CQA

UK

REGATUL UNIT

21/07/01

UK

REGATUL UNIT

21/07/02”


II Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare nu este obligatorie

DECIZII

Consiliu

30.10.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 284/26


ADDENDUM

la Decizia 2007/543/CE a Consiliului din 23 iulie 2007 privind aderarea Bulgariei și a României la Convenția privind înființarea Oficiului European de Poliție (Convenția Europol)

(Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 200 din 1 august 2007)

Versiunile în limbile bulgară și română ale convenției și ale protocoalelor următoare se vor publica în Ediția specială a Jurnalului Oficial la o dată ulterioară.

Convenția Europol și protocoalele semnate la:

24 iulie 1996,

19 iunie 1997,

30 noiembrie 2000,

28 noiembrie 2002,

27 noiembrie 2003.


Comisie

30.10.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 284/27


DECIZIA COMISIEI

din 22 octombrie 2007

de acordare a unei derogări solicitate de Irlanda în conformitate cu Directiva 91/676/CEE a Consiliului privind protecția apelor împotriva poluării cu nitrați proveniți din surse agricole

[notificată cu numărul C(2007) 5095]

(Numai versiunea în limba engleză este autentică)

(2007/697/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva 91/676/CEE a Consiliului din 12 decembrie 1991 privind protecția apelor împotriva poluării cu nitrați proveniți din surse agricole (1), în special anexa III punctul 2 al treilea paragraf,

întrucât:

(1)

În cazul în care cantitatea de efluenți pe care un stat membru intenționează să o aplice anual pe hectar diferă de cea stabilită în anexa III punctul 2 al doilea paragraf prima teză și litera (a) la Directiva 91/676/CEE, această cantitate trebuie stabilită astfel încât să nu împiedice îndeplinirea obiectivelor specificate în articolul 1 al respectivei directive și trebuie justificată pe baza unor criterii obiective, precum, în cazul de față, perioade lungi de vegetație și culturi cu o puternică absorbție de azot.

(2)

La 12 noiembrie 2004, Irlanda a prezentat Comisiei o cerere de derogare în conformitate cu anexa III punctul 2 al treilea paragraf la Directiva 91/676/CEE. La 18 octombrie 2006, a fost prezentată o cerere actualizată, bazată pe regulamentele revizuite European Communities (Good Agricultural Practice for the Protection of Waters) Regulations, 2006 (Statutory Instrument Number 378 of 2006).

(3)

Derogarea solicitată are în vedere intenția Irlandei de a permite împrăștierea anuală a 250 kg de azot pe hectar, din efluenți de la complexe zootehnice care provin din exploatații agricole al căror teren este pășune în proporție de cel puțin 80 %. Derogarea ar putea să se aplice unui număr maxim de 10 000 de exploatații de bovine din Irlanda care reprezintă 8 % din totalul exploatațiilor, 8 % din suprafața agricolă utilizată și 20 % din efectivele de animale mari.

(4)

Legislația irlandeză de punere în aplicare a Directivei 91/676/CEE, European Communities (Good Agricultural Practice for the Protection of Waters) Regulations, 2006 (Statutory Instrument Number 378 of 2006), se aplică în egală măsură derogării solicitate.

(5)

Legislația irlandeză de punere în aplicare a Directivei 91/676/CEE include aplicarea ratelor maxime de fertilizare atât pentru azot, cât și pentru fosfat. Aceste rate maxime de fertilizare se diferențiază pe baza conținutului de azot și de fosfat din sol și, prin urmare, iau în calcul contribuția de azot și de fosfat din sol.

(6)

Al treilea raport privind punerea în aplicare în Irlanda a directivei privind nitrații și rapoartele recente ale Agenției pentru Protecția Mediului, pentru perioada 2001-2003, care au fost prezentate Comisiei, au arătat că media concentrației de nitrați înregistrată în apa subterană este de ordinul a 2,5 mg/l și că s-au înregistrat concentrații de nitrați mai mari de 50 mg/l la cel mult 2 % din punctele de prelevare. Datele referitoare la calitatea apei din râuri în perioada 2000-2003 au indicat că valoarea medie a nitraților la stațiile de monitorizare Eurowaternet este de 6,9 mg/l.

(7)

70 % din punctele de monitorizare a apei subterane au indicat tendințe stabile sau în scădere a concentrației de nitrați; s-a înregistrat o calitate îmbunătățită a apei râurilor în 2001-2003 în comparație cu perioada anterioară de raportare 1995-1997 și o inversare a înrăutățirii calității apei, care se constatase de la sfârșitul anilor 1980. De asemenea, s-a observat un declin al lacurilor hipertrofice.

(8)

În conformitate cu articolul 3 alineatul (5) din Directiva 91/676/CEE, Irlanda aplică pe întreg teritoriul său un program de acțiune, în conformitate cu European Communities (Good Agricultural Practice for the Protection of Waters) Regulations, 2006 (Statutory Instrument Number 378 of 2006).

(9)

Numărul de animale și utilizarea îngrășămintelor chimice au scăzut în ultimul deceniu. Numărul bovinelor, al porcinelor și al ovinelor a scăzut cu 7 %, 3 % și respectiv 17 % în perioada 1997-2004. Încărcătura medie de azot din efluenți de la complexe zootehnice a fost de 103 kg/ha în 2004, reducându-se semnificativ în raport cu cantitatea înregistrată în 1998, de 140 kg/ha. Încărcătura medie de fosfor (P) a fost de 16 kg/ha. Utilizarea de îngrășăminte chimice cu azot a scăzut cu 21 % în perioada 1999-2005, iar utilizarea de fertilizanți cu fosfor a scăzut cu 37 % în perioada 1995-2005.

(10)

În Irlanda, 90 % din terenul agricol este destinat pășunilor, prevalând tipurile de pășune adaptate producției de iarbă. Per ansamblu, în exploatațiile cu pășuni, 47 % din terenul agricol este exploatat extensiv și prezintă, așadar, o rată relativ redusă de stocare și contribuții mici de fertilizanți, 36 % este exploatat potrivit programelor de agromediu (sistemul de protecție a mediului rural, sistemul REP) și numai 7 % este exploatat intensiv; 10 % este utilizat pentru agricultura arabilă. Cantitatea medie de îngrășăminte chimice utilizată pe pășune este de 82 kg/ha de azot și 7,6 kg/ha de fosfor.

(11)

Climatul irlandez, caracterizat prin ploi anuale distribuite uniform pe parcursul anului și o variație anuală relativ redusă a temperaturilor, permite o perioadă lungă de creștere a ierbii, de la 330 de zile pe an în sud-vest la aproximativ 250 de zile pe an în nord-est.

(12)

Documentele tehnice și științifice prezentate de Irlanda în notificarea sa demonstrează că această cantitate propusă de 250 kg pe hectar pe an de azot din efluenți de la complexe zootehnice de erbivore, în exploatații cu cel puțin 80 % pășune, se justifică pe baza unor criterii obiective, precum perioade lungi de vegetație și culturi cu o puternică absorbție de azot.

(13)

Prin urmare, Comisia consideră că această cantitate de efluenți solicitată de Irlanda nu va aduce nicio atingere realizării obiectivelor Directivei 91/676/CEE, cu condiția respectării anumitor condiții stricte.

(14)

Prezenta decizie ar trebui să fie aplicabilă în asociere cu programul de acțiune al Irlandei, European Communities (Good Agricultural Practice for the Protection of Waters) Regulations, 2006 (Statutory Instrument Number 378 of 2006).

(15)

Măsurile prevăzute de prezenta decizie sunt în conformitate cu avizul Comitetului pentru nitrați, instituit în temeiul articolului 9 din Directiva 91/676/CEE,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Se acordă derogarea solicitată de Irlanda prin scrisoarea din data de 18 octombrie 2006, cu scopul de a permite o cantitate mai mare de efluenți de la complexe zootehnice decât cea prevăzută în anexa III punctul 2 al doilea paragraf prima teză și litera (a) la Directiva 91/676/CEE, în condițiile prevăzute de prezenta decizie.

Articolul 2

Definiții

În sensul prezentei decizii, se aplică următoarele definiții:

(a)

„exploatații cu pășuni” înseamnă exploatații în care cel puțin 80 % din terenul agricol disponibil pentru împrăștierea efluenților reprezintă iarbă;

(b)

„animale erbivore” înseamnă bovine (cu excepția vițeilor), ovine, cervide, caprine și cabaline;

(c)

„pășune” înseamnă terenul cultivat permanent sau temporar cu iarbă (temporar înseamnă mai puțin de patru ani).

Articolul 3

Domeniul de aplicare

Prezenta decizie se aplică exploatațiilor cu pășuni, de la caz la caz și în condițiile stabilite la articolele 4, 5 și 6.

Articolul 4

Autorizarea și angajamentele anuale

(1)   Agricultorii care doresc să beneficieze de o derogare înaintează anual o cerere autorităților competente.

(2)   Pe lângă cererea anuală menționată la alineatul (1), aceștia se angajează, în scris, să respecte condițiile prevăzute la articolele 5 și 6.

(3)   Autoritățile competente se asigură că toate cererile de derogare sunt supuse controlului administrativ. În cazul în care, în urma controlului realizat de autoritățile naționale pentru cererile menționate la alineatul (1), se demonstrează că nu sunt îndeplinite condițiile prevăzute la articolele 5 și 6, solicitantul este informat despre aceasta. În acest caz, cererea se consideră refuzată.

Articolul 5

Împrăștierea efluenților și a altor fertilizanți

(1)   Cantitatea de efluenți de la complexele zootehnice provenite de la animale erbivore, împrăștiată în fiecare an în exploatațiile cu pășuni, inclusiv de către animale, nu depășește cantitatea de efluenți care conține 250 kg de azot pe hectar, în condițiile prevăzute la alineatele (2)-(7).

(2)   Totalitatea aporturilor de azot nu depășește cererea previzibilă de elemente nutritive a culturii vizate și ia în considerare aportul adus de sol. Cantitatea totală de azot împrăștiată se diferențiază pe baza ratei de stocare și a productivității pășunii.

(3)   Fiecare exploatație stabilește un plan de fertilizare în care se descrie rotația culturilor pe terenurile agricole și planificarea împrăștierii efluenților, precum și a îngrășămintelor chimice cu azot și fosfat. Planul este disponibil în cadrul exploatației, cel târziu la 1 martie.

Planul de fertilizare cuprinde următoarele date:

(a)

numărul de animale, o descriere a sistemului de adăpostire și depozitare, inclusiv volumul disponibil pentru depozitarea efluenților;

(b)

un calcul al cantității de azot (mai puțin pierderile înregistrate la adăpostire și depozitare) și de fosfor provenite din efluenți și produse în cadrul exploatației;

(c)

rotația culturilor și suprafața alocată fiecărei culturi, inclusiv o hartă schematică indicând amplasarea fiecărui teren;

(d)

necesarul de azot și de fosfor prevăzut pentru culturi;

(e)

cantitatea și tipul de efluent distribuit în interiorul sau în exteriorul exploatației;

(f)

rezultatele analizei solului privind cantitatea de azot și de fosfor din sol, după caz;

(g)

împrăștierea de azot și de fosfor din efluenți pe fiecare teren (parcele omogene din cadrul exploatației în funcție de recoltă și de tipul de sol);

(h)

împrăștierea de azot și de fosfor cu îngrășăminte chimice și alți fertilizanți pe fiecare teren.

Planurile sunt revizuite în termen de șapte zile de la orice modificare survenită în practicile agricole, pentru a se asigura conformitatea planurilor cu practicile agricole reale.

(4)   Fiecare exploatație pregătește registre despre fertilizare, inclusiv informații despre gestionarea apelor murdare. Acestea sunt înaintate autorității competente pentru fiecare an calendaristic.

(5)   Fiecare exploatație cu pășuni care beneficiază de o derogare individuală acceptă supunerea la control a cererii prevăzute la articolul 4 alineatul (1), a planului de fertilizare și a registrelor despre fertilizare.

(6)   Fiecare exploatație care beneficiază de o derogare individuală efectuează o analiză a concentrației de azot și de fosfor din sol cel puțin o dată la patru ani pentru fiecare zonă omogenă a exploatației, având în vedere rotația culturilor și caracteristicile solului. Este obligatorie cel puțin o analiză la fiecare 5 hectare de teren.

(7)   În toamna de dinaintea cultivării cu iarbă nu se împrăștie efluenți.

Articolul 6

Gestionarea terenurilor

Cel puțin 80 % din terenul disponibil pentru împrăștierea efluenților în cadrul exploatațiilor se cultivă cu iarbă. Agricultorii care beneficiază de o derogare individuală iau următoarele măsuri:

(a)

pășunile temporare sunt arate primăvara;

(b)

cultura de iarbă arată este urmată imediat, pe toate tipurile de sol, de o cultură cu un necesar ridicat de azot;

(c)

rotația culturilor nu include plante leguminoase sau alte plante care fixează azotul atmosferic. Totuși, această dispoziție nu se aplică în cazul trifoiului cultivat pe pășunile unde acesta reprezintă mai puțin de 50 % din cultură și al cerealelor și al mazării care sunt semănate cu iarbă.

Articolul 7

Alte măsuri

Irlanda se asigură că utilizarea derogării nu aduce atingere măsurilor necesare pentru respectarea celorlalte norme legislative comunitare din domeniul mediului.

Articolul 8

Monitorizare

(1)   Autoritatea competentă întocmește și actualizează anual hărți indicând procentul de exploatații cu pășuni, procentul de animale și procentul de terenuri agricole acoperite de derogarea individuală, din fiecare ținut. Aceste hărți sunt prezentate Comisiei în fiecare an, primul termen fiind 1 martie 2008.

(2)   Monitorizarea exploatațiilor cuprinse în programul de acțiune și reglementate de derogare se realizează la bazinele hidrografice înființate în scopul monitorizării agricole, în conformitate cu programul de acțiune din Irlanda. Bazinele hidrografice luate ca referință pentru monitorizare sunt reprezentative pentru diferitele tipuri de soluri, niveluri de intensitate și practici de fertilizare.

(3)   Studiul și analiza continuă a elementelor nutritive furnizează date privind utilizarea locală a terenurilor, rotațiile de culturi și practicile agricole din exploatațiile care beneficiază de derogări individuale. Aceste date pot fi utilizate pentru a calcula, pe bază de model, amploarea levigării de nitrați și a pierderilor de fosfor în cazul terenurilor unde se împrăștie anual, din efluenții proveniți de la animale erbivore, până la 250 kg de azot pe hectar.

(4)   Monitorizarea apelor subterane de mică adâncime, a apei din sol, a apelor uzate și a cursurilor de apă din exploatații care aparțin bazinelor hidrografice, înființate în scopul monitorizării agricole, furnizează date privind concentrația de nitrați și de fosfor din apa care părăsește rizosfera și pătrunde în apele subterane și de suprafață.

(5)   Se realizează o monitorizare consolidată a apelor pentru bazinele hidrografice agricole situate în apropierea lacurilor celor mai vulnerabile și a acviferelor deosebit de vulnerabile.

(6)   Se realizează un studiu în vederea colectării, până la sfârșitul perioadei de derogare, de informații științifice detaliate despre sistemele de cultivare intensivă a pășunilor din Irlanda. Acest studiu se va concentra, mai ales, asupra levigării de nitrați în tipuri de sol vulnerabile (nisip și argilă nisipoasă), sub influența sistemelor intensive de producție a lactatelor, în zone reprezentative.

Articolul 9

Controale

(1)   Autoritatea națională competentă efectuează controale administrative la toate exploatațiile care beneficiază de o derogare individuală, pentru a evalua respectarea cantității maxime de 250 kg de azot pe hectar pe an din efluenți proveniți de la complexe zootehnice de erbivore, a ratelor maxime de fertilizare cu azot și fosfor și a condițiilor de utilizare a terenului.

(2)   Se stabilește un program de inspecții pe teren, alcătuit pe baza analizei de risc, a rezultatelor controalelor din anii precedenți și a rezultatelor controalelor generale aleatorii prevăzute de legislația de punere în aplicare a Directivei 91/676/CEE. Inspecțiile efectuate pe teren vizează cel puțin 3 % din exploatațiile care beneficiază de o derogare individuală pe baza condițiilor stabilite la articolele 5 și 6.

Articolul 10

Raportare

(1)   Autoritatea competentă prezintă Comisiei, în fiecare an, rezultatele monitorizării, împreună cu un raport concis asupra evoluției calității apei și asupra practicii de evaluare. Raportul oferă informații despre modul în care se efectuează evaluarea punerii în aplicare a condițiilor de derogare, prin controale la nivelul de exploatație, și conține informații despre exploatațiile necorespunzătoare pe baza rezultatelor inspecțiilor administrative și de pe teren. Primul raport se transmite până în iunie 2008; ulterior, raportul se transmite în fiecare an, până în luna iunie.

(2)   Rezultatele astfel obținute vor fi luate în considerare de Comisie în vederea unei eventuale noi cereri de derogare.

Articolul 11

Aplicare

Prezenta decizie se aplică în contextul programului de acțiune din Irlanda, astfel cum a fost pus în aplicare în European Communities (Good Agricultural Practice for the Protection of Waters) Regulations, 2006 (Statutory Instrument Number 378 of 2006) din 18 iulie 2006. Decizia expiră la 17 iulie 2010.

Articolul 12

Prezenta decizie se adresează Irlandei.

Adoptată la Bruxelles, 22 octombrie 2007.

Pentru Comisie

Stavros DIMAS

Membru al Comisiei


(1)  JO L 375, 31.12.1991, p. 1. Directivă modificată prin Regulamentul (CE) nr. 1882/2003 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 284, 31.10.2003, p. 1).


30.10.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 284/31


DECIZIA COMISIEI

din 29 octombrie 2007

de modificare a Deciziei 2007/116/CE în ceea ce privește introducerea unor numere rezervate suplimentare care încep cu „116”

[notificată cu numărul C(2007) 5139]

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2007/698/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva 2002/21/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 martie 2002 privind un cadru de reglementare comun pentru rețelele și serviciile de comunicații electronice (directivă-cadru) (1), în special articolul 10 alineatul (4),

întrucât:

(1)

Decizia 2007/116/CE a Comisiei din 15 februarie 2007 privind rezervarea seriei naționale de numere care încep cu „116” ca numere armonizate pentru servicii armonizate cu caracter social (2) rezervă seria națională de numere care încep cu „116” ca numere armonizate pentru servicii armonizate cu caracter social. Anexa la această decizie conține o listă de numere specifice din cadrul acestei serii și serviciile pentru care este rezervat fiecare număr. Lista poate fi adaptată în conformitate cu procedura menționată la articolul 22 alineatul (3) din Directiva 2002/21/CE.

(2)

Descrierea serviciilor, asociată numărului 116000, ar trebui actualizată. În plus, două servicii, Linii de asistență telefonică pentru copii și Linii de asistență telefonică care oferă sprijin emoțional, au fost identificate drept servicii cu caracter social care ar putea beneficia de numere armonizate. Din aceste motive, se impun actualizarea Deciziei 2007/116/CE și introducerea unor numere rezervate suplimentare.

(3)

Prin urmare, Decizia 2007/116/CE ar trebui modificată în consecință.

(4)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului pentru comunicații,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Anexa la Decizia 2007/116/CE se înlocuiește cu anexa la prezenta decizie.

Articolul 2

Statele membre iau toate măsurile necesare pentru a se asigura că, începând cu 29 februarie 2008, autoritatea națională de reglementare competentă poate aloca numerele adăugate pe listă în temeiul prezentei decizii.

Articolul 3

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 29 octombrie 2007.

Pentru Comisie

Viviane REDING

Membru al Comisiei


(1)  JO L 108, 24.4.2002, p. 33. Directivă modificată prin Regulamentul (CE) nr. 717/2007 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 171, 29.6.2007, p. 32).

(2)  JO L 49, 17.2.2007, p. 30.


ANEXĂ

Lista numerelor rezervate pentru serviciile armonizate cu caracter social

Număr

Serviciul pentru care este rezervat numărul

Condiții specifice referitoare la dreptul de utilizare a acestui număr

116000

 

Denumirea serviciului:

Linii telefonice de urgență pentru copii dispăruți

 

Descriere:

Serviciul: (a) preia apeluri prin care se anunță dispariția unor copii și le transferă poliției; (b) oferă îndrumare și sprijin persoanelor în grija cărora se află copilul dispărut; (c) sprijină desfășurarea investigației.

Serviciu disponibil non-stop (24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână, la nivel național).

116111

 

Denumirea serviciului:

Linii de asistență telefonică pentru copii

 

Descriere:

Serviciul oferă ajutor copiilor care au nevoie de îngrijire și protecție și îi pune în legătură cu diverse organizații și resurse; le oferă copiilor posibilitatea de a-și exprima temerile, de a vorbi despre aspectele care îi afectează în mod direct și de a contacta pe cineva în caz de urgență.

Atunci când serviciul nu este disponibil non-stop (24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână, la nivel național), furnizorul serviciului trebuie să garanteze faptul că informațiile privind disponibilitatea serviciului sunt ușor accesibile publicului și că, pe perioada în care serviciul nu este disponibil, apelanții sunt informați când va deveni disponibil serviciul.

116123

 

Denumirea serviciului:

Linii de asistență telefonică care oferă sprijin emoțional

 

Descriere:

Serviciul permite apelantului să beneficieze de o relație umană adevărată, în cadrul căreia este ascultat fără a fi judecat. Acesta oferă sprijin emoțional apelanților care suferă de singurătate, care se află într-o stare de criză psihologică sau care se gândesc la suicid.

Atunci când serviciul nu este disponibil non-stop (24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână, la nivel național), furnizorul serviciului trebuie să garanteze faptul că informațiile privind disponibilitatea serviciului sunt ușor accesibile publicului și că, pe perioada în care serviciul nu este disponibil, apelanții sunt informați când va deveni disponibil serviciul.


30.10.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 284/33


DECIZIA COMISIEI

din 29 octombrie 2007

de modificare a Directivei 92/33/CEE a Consiliului de prelungire a derogării referitoare la condițiile de import al răsadurilor de legume și al materialului săditor de legume provenind din țări terțe

[notificată cu numărul C(2007) 5218]

(2007/699/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva 92/33/CEE a Consiliului din 28 aprilie 1992 privind comercializarea răsadurilor de legume și a materialului săditor de legume, altul decât semințele (1), în special articolul 16 alineatul (2) paragraful al doilea,

întrucât:

(1)

În temeiul articolului 16 alineatul (1) din Directiva 92/33/CEE, Comisia trebuie să decidă dacă răsadurile de legume și materialul săditor, altul decât semințele produse într-o țară terță și care oferă aceleași garanții în ceea ce privește obligațiile impuse furnizorilor, identitatea, caracteristicile, starea fitosanitară, mediul de cultură, ambalajul, modalitățile de inspecție, marcajul și sigilarea, sunt echivalente în toate aceste privințe cu răsadurile de legume și materialul săditor, altul decât semințele produse în Comunitate și conforme cu cerințele și condițiile directivei menționate anterior.

(2)

Cu toate acestea, informațiile disponibile în prezent privind condițiile aplicabile în țările terțe sunt în continuare insuficiente pentru a permite Comisiei să adopte, în acest stadiu, o astfel de decizie cu privire la o țară terță oarecare.

(3)

Pentru a evita perturbarea schimburilor comerciale, statele membre care importă răsaduri de legume și material săditor, altul decât semințele provenind din țări terțe, trebuie autorizate să aplice în continuare acestor produse condiții echivalente celor aplicabile produselor similare comunitare, în conformitate cu articolul 16 alineatul (2) din Directiva 92/33/CEE. Perioada de aplicare a derogării prevăzute în Directiva 92/33/CEE pentru aceste importuri trebuie în consecință extinsă după data de 31 decembrie 2007.

(4)

Prin urmare, Directiva 92/33/CEE trebuie modificată în consecință.

(5)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru semințe și material săditor agricol, horticol și forestier,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

La articolul 16 alineatul (2) primul paragraf din Directiva 92/33/CEE, data de „31 decembrie 2007” se înlocuiește cu data de „31 decembrie 2012”.

Articolul 2

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 29 octombrie 2007.

Pentru Comisie

Markos KYPRIANOU

Membru al Comisiei


(1)  JO L 157, 10.6.1992, p. 1. Directivă modificată ultima dată prin Directiva 2006/124/CE (JO L 339, 6.12.2006, p. 12).


ORIENTĂRI

Banca Centrală Europeană

30.10.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 284/34


ORIENTAREA BĂNCII CENTRALE EUROPENE

din 20 septembrie 2007

de modificare a anexelor I și II la Orientarea BCE/2000/7 privind instrumentele și procedurile de politică monetară ale Eurosistemului

(BCE/2007/10)

(2007/700/CE)

CONSILIUL GUVERNATORILOR BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 105 alineatul (2) prima liniuță,

având în vedere Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene, în special articolul 3.1 prima liniuță, articolele 12.1, 14.3, articolul 18.2 și articolul 20 primul paragraf,

având în vedere Orientarea BCE/2000/7 din 31 august 2000 privind instrumentele și procedurile de politică monetară ale Eurosistemului (1),

întrucât:

(1)

Este necesar să se modifice anexa I la Orientarea BCE/2000/7 din cauza modificărilor recente aduse definirii și punerii în aplicare a politicii monetare unice a Eurosistemului. Aceste modificări se referă între altele la activele eligibile și la excluderea tranzacțiilor simple de pe lista operațiunilor de ajustare.

(2)

În temeiul Deciziei 2007/503/CE a Consiliului din 10 iulie 2007 privind adoptarea de către Cipru a monedei unice la 1 ianuarie 2008, în conformitate cu articolul 122 alineatul (2) din tratat (2), Cipru îndeplinește condițiile necesare pentru adoptarea monedei euro și derogarea acordată acestui stat, în temeiul articolului 4 din actul de aderare, va fi abrogată cu efect de la 1 ianuarie 2008. În temeiul Deciziei 2007/504/CE a Consiliului din 10 iulie 2007 privind adoptarea de către Malta a monedei unice la 1 ianuarie 2008 în conformitate cu articolul 122 alineatul (2) din tratat (3), Malta îndeplinește condițiile necesare pentru adoptarea monedei euro și derogarea acordată acestui stat, în temeiul articolului 4 din actul de aderare, va fi abrogată cu efect de la 1 ianuarie 2008. Având în vedere cele de mai sus, este necesar să se modifice tabelul site-urilor Eurosistemului din anexa I la Orientarea BCE/2000/7.

(3)

Orientarea BCE/2007/2 din 26 aprilie 2007 privind sistemul transeuropean automat de transfer rapid cu decontare pe bază brută în timp real (TARGET2) (4), înființează sistemul TARGET2 care înlocuiește sistemul TARGET actual, astfel cum este prevăzut la articolul 14 alineatul (2) din Orientarea BCE/2007/2. Băncile centrale naționale (BCN) vor migra la TARGET2 în conformitate cu calendarul prevăzut la articolul 13 din Orientarea BCE/2007/2. Având în vedere cele de mai sus, este necesar să se modifice referirile la TARGET din anexele I și II la Orientarea BCE/2000/7,

ADOPTĂ PREZENTA ORIENTARE:

Articolul 1

Modificările la anexele I și II

(1)   Anexa I la Orientarea BCE/2000/7 se modifică în conformitate cu anexa I la prezenta orientare.

(2)   Anexa II la Orientarea BCE/2000/7 se modifică în conformitate cu anexa II la prezenta orientare.

Articolul 2

Modificările la tabelul site-urilor Eurosistemului

Tabelul site-urilor Eurosistemului cuprins în anexa 5 la anexa I la Orientarea BCE/2000/7 se înlocuiește cu tabelul cuprins în anexa III la prezenta orientare.

Articolul 3

Verificare

BCN transmit către BCE, până la 30 septembrie 2007, informații detaliate cu privire la textele și modalitățile prin care intenționează să se conformeze prezentei orientări.

Articolul 4

Intrare în vigoare

Prezenta orientare intră în vigoare în termen de două zile de la data adoptării. Articolul 1 se aplică de la 19 noiembrie 2007. Articolul 2 se aplică de la 1 ianuarie 2008.

Articolul 5

Destinatari

Prezenta orientare se adresează BCN ale statelor membre participante.

Adoptată la Frankfurt pe Main, 20 septembrie 2007.

Pentru Consiliul guvernatorilor BCE

Președintele BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  JO L 310, 11.12.2000, p. 1. Orientare modificată prin Orientarea BCE/2006/12 (JO L 352, 13.12.2006, p. 1).

(2)  JO L 186, 18.7.2007, p. 29.

(3)  JO L 186, 18.7.2007, p. 32.

(4)  JO L 237, 8.9.2007, p. 1.


ANEXA I

Anexa I la Orientarea BCE/2000/7 se modifică după cum urmează:

A.   Modificările care se referă la schimbarea adusă definirii și punerii în aplicare a politicii monetare a Eurosistemului

1.

În capitolul 1 punctul 1.1, după a cincea teză se introduce următoarea teză:

„Băncile centrale naționale (BCN) pot, în cazul în care este necesar punerii în aplicare a politicii monetare, să schimbe între membrii Eurosistemului diverse informații, precum date operaționale, cu privire la contrapărțile care participă la operațiunile Eurosistemului (1).

2.

În capitolul 1 punctul 1.3.1, liniuța a treia privind „operațiunile de ajustare” se modifică după cum urmează:

(a)

după prima teză se introduce următoarea teză:

„Operațiunile de ajustare pot fi efectuate în ultima zi dintr-o perioadă de aplicare a rezervelor minime obligatorii, pentru a resorbi dezechilibrele de lichidități care s-au acumulat de la alocarea ultimei operațiuni principale de refinanțare.”;

(b)

a treia teză, după efectuarea modificării de mai sus, se înlocuiește cu următorul text:

„Operațiunile de ajustare se execută, în principal, sub formă de tranzacții reversibile, dar pot lua și forma operațiunilor de swap valutar sau a atragerii de depozite la termen.”

3.

În capitolul 1, tabelul 1, sub rubrica „Operațiunile de ajustare”, al doilea rând, care conține următorii termeni: „Cumpărări simple”, „Vânzări simple”, „Neregulat” și „Proceduri bilaterale”, se elimină.

4.

În capitolul 1, punctul 1.4 se modifică după cum urmează:

(a)

a doua teză se înlocuiește cu următorul text:

„Instituțiile obligate să constituie rezervele minime obligatorii în conformitate cu articolul 19.1 din Statutul SEBC pot avea acces la facilitățile permanente și pot participa la operațiunile de piață monetară efectuate prin intermediul licitațiilor standard, precum și al tranzacțiilor simple.”;

(b)

a patra teză se elimină.

5.

În capitolul 1 punctul 1.5, a patra teză se înlocuiește cu următorul text:

„La 1 ianuarie 2007, acest cadru unic a înlocuit sistemul bazat pe două categorii de active care a funcționat de la începutul celei de-a treia etape a Uniunii Economice și Monetare.”

6.

În capitolul 3, paragraful introductiv se modifică după cum urmează:

(a)

după a patra teză se introduce următoarea teză:

„Operațiunile structurale pot fi efectuate, de asemenea, prin intermediul tranzacțiilor simple, adică cumpărări și vânzări.”;

(b)

a șasea teză, după efectuarea modificării de mai sus, se înlocuiește cu următorul text:

„În plus, Eurosistemul are la dispoziție alte două instrumente pentru efectuarea operațiunilor de ajustare: operațiunile de swap valutar și atragerea de depozite la termen.”

7.

În capitolul 3 punctul 3.1.4, după a doua teză se introduce următoarea teză:

„Operațiunile de ajustare pot fi efectuate în ultima zi dintr-o perioadă de aplicare a rezervelor minime obligatorii, pentru a resorbi dezechilibrele de lichidități care s-au acumulat de la alocarea ultimei operațiuni principale de refinanțare.”

8.

În capitolul 3, punctul 3.2 se modifică după cum urmează:

(a)

sub titlul „Tipul instrumentului”, a doua teză se înlocuiește cu următorul text:

„Aceste operațiuni se efectuează numai în scopuri structurale.”;

(b)

sub titlul „Alte caracteristici operaționale”, a patra liniuță se înlocuiește cu următorul text:

„—

în general, sunt efectuate în mod descentralizat de către BCN;”

9.

În capitolul 4, punctul 4.1 se modifică după cum urmează:

(a)

sub titlul „Condiții de acces”, la al doilea paragraf, prima teză se modifică după cum urmează:

„La închiderea fiecărei zile lucrătoare, pozițiile debitoare din contul de decontare al contrapărților deschis la băncile centrale naționale sunt considerate automat ca fiind o cerere de acces la facilitatea de creditare marginală.”;

(b)

sub titlul „Scadența și condițiile privind dobânda”, la al doilea paragraf, a doua teză se actualizează după cum urmează:

„BCE poate modifica rata dobânzii în orice moment, respectiva modificare intrând în vigoare, cel mai devreme, în următoarea zi lucrătoare pentru Eurosistem (2)  (3).

10.

În capitolul 5 punctul 5.2, sub titlul „Operațiuni efectuate prin intermediul burselor de valori și al agenților de piață”, a treia teză se elimină.

11.

În capitolul 5 punctul 5.3.2 al doilea paragraf, a doua teză se înlocuiește cu următorul text:

„Cu toate acestea, Eurosistemul poate aplica uneori, din motive de ordin operațional, alte date de decontare pentru aceste operațiuni, în special în cazul tranzacțiilor simple și al operațiunilor de swap valutar (a se vedea tabelul 3).”

12.

În capitolul 6 punctul 6.1 al doilea paragraf, a treia teză se înlocuiește cu următorul text:

„Acest cadru unic, denumit și «lista unică», a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2007 și a înlocuit sistemul bazat pe două categorii de active aplicat de la începutul celei de-a treia etape a Uniunii Economice și Monetare.”

13.

În capitolul 6, punctul 6.1 se modifică după cum urmează:

(a)

nota de subsol 2 se înlocuiește cu următorul text:

Fonds communs de créances (fonduri comune de creanțe) (FCC) franceze, care erau cuprinse în lista de active de tip 1 și au fost emise înainte de 1 mai 2006, vor rămâne eligibile pentru o perioadă tranzitorie până la 31 decembrie 2008. FCC emise de la 1 mai 2006 nu sunt eligibile.”;

(b)

la al patrulea paragraf, prima teză se înlocuiește cu următorul text:

„Criteriile de eligibilitate pentru cele două clase de active sunt uniforme pe tot cuprinsul zonei euro și sunt stabilite la punctul 6.2 (4).

14.

În capitolul 6 punctul 6.2.1, sub titlul „Locul emiterii”, nota de subsol 6 se înlocuiește cu următorul text:

„De la 1 ianuarie 2007, pentru a fi eligibile, titlurile de creanță internaționale la purtător emise prin intermediul depozitarilor centrali de valori mobiliare internaționali (DCVMI) trebuie să fie emise sub forma certificatelor globale noi (New Global Notes – NGN) și să fie depuse la un depozitar obișnuit (common safekeeper – CSK), care poate fi un DCVMI sau, după caz, un DCVM care îndeplinește standardele minime stabilite de BCE. Titlurile de creanță internaționale la purtător emise în forma certificatelor globale clasice (Classical Global Notes – CGN) înainte de 1 ianuarie 2007 și titlurile fungibile emise cu același cod ISIN la această dată sau ulterior rămân eligibile până la scadență.”

15.

În capitolul 6 punctul 6.2.1, sub titlul „Piețe acceptate”, la sfârșitul paragrafului se introduce nota de subsol 12 după cum urmează:

„Activele tranzacționabile, care erau acceptate ca active de tipul 2, au fost emise înainte de 31 mai 2007 și sunt tranzacționate pe piețe nereglementate, care îndeplinesc în prezent cerințele de siguranță și accesibilitate ale Eurosistemului, dar nu cerința de transparență, rămân eligibile până la 31 decembrie 2009, cu condiția de a îndeplini celelalte criterii de eligibilitate, și devin neeligibile după această dată. Aceasta nu se aplică activelor tranzacționabile negarantate emise de instituțiile de credit care erau acceptate ca active de tipul 2 și au devenit neeligibile la 31 mai 2007.”

16.

În capitolul 6 punctul 6.2.1, sub titlul „Locul de stabilire al emitentului/garantului”, nota de subsol 14, după efectuarea modificării de mai sus, se introduce la sfârșitul primei teze:

„Activele tranzacționabile emise înainte de 1 ianuarie 2007 de o entitate care nu este stabilită în SEE sau într-una dintre țările G-10 care nu fac parte din SEE, dar care sunt garantate de o entitate stabilită în SEE, rămân eligibile până la 31 decembrie 2011, cu condiția ca acestea să îndeplinească celelalte criterii de eligibilitate și cerințele aplicabile garanțiilor stabilite la punctul 6.3.2, și devin neeligibile după această dată.”

17.

În capitolul 6 punctul 6.3.2, la prima liniuță privind „Evaluarea creditului de către o ECAI”, sfârșitul primei teze, nota de subsol care avea numărul 26 înainte de prezenta modificare și are în prezent numărul 28 se înlocuiește cu următorul text:

„Pentru obligațiunile bancare garantate emise de la 1 ianuarie 2008, standardele înalte de creditare sunt evaluate pe baza ansamblului de criterii enumerate mai sus. Se presupune că obligațiunile bancare garantate emise înainte de 1 ianuarie 2008 respectă standarde înalte de creditare, dacă respectă strict criteriile prevăzute la articolul 22 alineatul (4) din directiva OPCVM.”

18.

În capitolul 6 punctul 6.6.1 a doua liniuță, nota de subsol care avea numărul 50 înainte de prezenta modificare se elimină.

19.

Anexele la anexa I se redenumesc „apendice”.

20.

În anexa I apendicele 2, după efectuarea modificării de mai sus, în definiția termenului „operațiune de piață monetară (open market operation)”, a patra teză se înlocuiește cu următorul text:

„De asemenea, emiterea de certificate de creanță și tranzacțiile simple sunt disponibile pentru operațiunile structurale, în timp ce operațiunile de swap valutar și atragerea de depozite la termen sunt disponibile pentru operațiunile de ajustare.”

B.   Modificările care se referă la înființarea TARGET2

21.

În lista de „Abrevieri”, rândul referitor la „TARGET” se înlocuiește cu următorul text:

„TARGET

sistem transeuropean automat de transfer rapid cu decontare pe bază brută în timp real, astfel cum este definit în Orientarea BCE/2005/16

TARGET2

sistem transeuropean automat de transfer rapid cu decontare pe bază brută în timp real, astfel cum este definit în Orientarea BCE/2007/2”.

22.

În capitolul 4 punctul 4.1, textul sub titlul „Condiții de acces” se modifică după cum urmează:

(a)

la primul paragraf, a treia teză se înlocuiește cu următorul text:

„Accesul la facilitatea de creditare marginală se acordă numai în zilele în care (i) TARGET2 (5) și (ii) sistemele de decontare a operațiunilor cu instrumente financiare (SSS) în cauză sunt operaționale (6).

(b)

al treilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„De asemenea, o contraparte poate avea acces la facilitatea de creditare marginală în cazul în care trimite o cerere la banca centrală națională a statului membru în care este stabilită contrapartea. Pentru ca banca centrală națională să prelucreze cererea în aceeași zi în TARGET2, cererea trebuie să fie primită de banca centrală națională cel târziu la 15 minute de la momentul închiderii TARGET2 (7)  (8). În general, momentul închiderii TARGET2 este ora 18.00, ora BCE (CET). Termenul limită pentru solicitarea accesului la facilitatea de creditare marginală este amânat cu încă 15 minute în ultima zi lucrătoare pentru Eurosistem dintr-o perioadă de aplicare a rezervelor minime obligatorii (9). În cerere trebuie să se precizeze valoarea creditului și, în cazul în care activele suport pentru tranzacție nu au fost deja depuse la banca centrală națională, trebuie să se precizeze și activele suport pentru tranzacție ce urmează să fie livrate.

23.

În capitolul 4 punctul 4.1, sub titlul „Scadența și condițiile privind dobânda”, la primul paragraf, a doua teză se înlocuiește cu următorul text:

„Pentru contrapărțile care participă direct la TARGET2, creditul se rambursează în ziua următoare în care (i) TARGET2 și (ii) sistemele SSS în cauză sunt operaționale, în momentul deschiderii acestor sisteme.”

24.

În capitolul 4 punctul 4.2, textul sub titlul „Condiții de acces” se modifică după cum urmează:

(a)

la primul paragraf, a treia teză se înlocuiește cu următorul text:

„Accesul la facilitatea de depozit se acordă numai în zilele în care TARGET2 este deschis.”;

(b)

al doilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Pentru a avea acces la facilitatea de depozit, contrapartea trebuie să trimită o cerere la banca centrală națională a statului membru în care este stabilită contrapartea. Pentru ca banca centrală națională să prelucreze cererea în aceeași zi în TARGET2, cererea trebuie să fie primită de banca centrală națională cel târziu la 15 minute de la momentul închiderii TARGET2, care este, în general, ora 18.00, ora BCE (CET) (10)  (11). Termenul limită pentru solicitarea accesului la facilitatea de depozit este amânat cu încă 15 minute în ultima zi lucrătoare pentru Eurosistem dintr-o perioadă de aplicare a rezervelor minime obligatorii (12). În cerere trebuie precizată valoarea depozitată în cadrul facilității.

25.

În capitolul 4 punctul 4.2, sub titlul „Scadența și condițiile privind dobânda”, la primul paragraf, a doua teză se înlocuiește cu următorul text:

„Pentru contrapărțile care participă direct la TARGET2, depozitele deținute în cadrul facilității sunt scadente în ziua următoare în care TARGET2 este operațional, în momentul deschiderii acestuia.”

26.

În capitolul 5 punctul 5.3.1, la primul paragraf, prima teză se înlocuiește cu următorul text:

„Tranzacțiile monetare care implică utilizarea facilităților permanente ale Eurosistemului sau participarea la operațiunile de piață monetară se decontează prin conturile contrapărților deschise la băncile centrale naționale sau conturile băncilor de decontare care participă la TARGET2.”

27.

În capitolul 5 punctul 5.3.2, la primul paragraf, prima teză se înlocuiește cu următorul text:

„Operațiunile de piață monetară bazate pe licitații standard, adică operațiuni principale de refinanțare, operațiuni de refinanțare pe termen mai lung și operațiuni structurale, se decontează, de regulă, în prima zi care urmează zilei tranzacției în care (i) TARGET2 și (ii) toate SSS în cauză sunt deschise.”

28.

În capitolul 5, punctul 5.3.3 se înlocuiește cu următorul text:

„5.3.3   Proceduri la închiderea zilei

Procedurile la închiderea zilei sunt menționate în documentele referitoare la TARGET2. În general, momentul închiderii TARGET2 este ora 18.00, ora BCE (CET). După momentul închiderii, TARGET2 nu mai acceptă ordine de plată pentru prelucrare, dar prelucrează ordinele de plată rămase care au fost acceptate înainte de momentul închiderii. Cererile contrapărților privind accesul la facilitatea de creditare marginală sau la facilitatea de depozit trebuie să fie depuse la banca centrală națională în cauză cel târziu în 15 minute de la momentul închiderii TARGET2. Termenul limită pentru solicitarea accesului la facilitățile permanente ale Eurosistemului este amânat cu încă 15 minute în ultima zi lucrătoare pentru Eurosistem dintr-o perioadă de aplicare a rezervelor minime obligatorii (13).

Soldurile negative înregistrate în conturile de decontare în TARGET2 ale contrapărților eligibile, rămase după finalizarea procedurilor de control la închiderea zilei, sunt considerate automat ca fiind o cerere de acces la facilitatea de creditare marginală (a se vedea punctul 4.1).

29.

În capitolul 6 punctul 6.6.1, ultima teză a punctului se înlocuiește cu următorul text:

„În circumstanțe excepționale sau atunci când este necesar din motive de politică monetară, BCE poate decide să prelungească momentul închiderii MBCC până la momentul închiderii TARGET2.”

30.

Toate notele de subsol la care nu se face referire mai sus se renumerotează în consecință.

31.

În anexa I la Orientarea BCE/2000/7, apendicele 2 („Glosar”), după efectuarea modificării de mai sus, se modifică după cum urmează:

(i)

termenul „Închiderea zilei (end-of-day)” se înlocuiește cu următorul text:

„Închiderea zilei (end-of-day): momentul într-o zi lucrătoare după închiderea TARGET2 în care plățile procesate în TARGET2 se finalizează pentru ziua în cauză. După caz, termenul se referă la TARGET, până când BCN a migrat la TARGET2.”;

(ii)

termenul „Mecanism de interconectare (interlinking mechanism)” se elimină;

(iii)

termenul „Sistem RTGS (de decontare pe bază brută în timp real) [RTGS (real-time gross settlement]” se înlocuiește cu următorul text:

„Sistem RTGS (de decontare pe bază brută în timp real) [RTGS (real-time gross settlement]: un sistem de decontare în care procesarea și decontarea au loc ordin cu ordin, fără compensare (netting), în mod continuu, în timp real. A se vedea și TARGET2.”;

(iv)

termenul „Cont de decontare (settlement account)” se înlocuiește cu următorul text:

„Cont de decontare (settlement account): un cont deținut la banca centrală de un participant direct la TARGET2 în scopul procesării plăților.”;

(v)

termenul „Sistem TARGET (sistem transeuropean automat de transfer rapid cu decontare pe bază brută în timp real) [TARGET (Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer) system]” se înlocuiește cu următorul text:

„TARGET (sistem transeuropean automat de transfer rapid cu decontare pe bază brută în timp real) [TARGET (Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer) system]: predecesorul sistemului TARGET2, care funcționează după o structură descentralizată conexând sistemele RTGS naționale și mecanismul de plăți al BCE. Sistemul TARGET se înlocuiește cu sistemul TARGET2 în conformitate cu calendarul de migrare prevăzut la articolul 13 din Orientarea BCE/2007/2.”;

(vi)

după termenul „TARGET (sistem transeuropean automat de transfer rapid cu decontare pe bază brută în timp real) [TARGET (Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer) system]”, se introduce următorul text:

„TARGET2 (sistemul transeuropean automat de transfer rapid cu decontare pe bază brută în timp real) [TARGET2 (Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system)]: sistemul cu decontare pe bază brută în timp real pentru euro, cu decontarea plăților în euro în banii băncii centrale. TARGET2 este înființat și funcționează pe baza unei platforme unice, prin intermediul căreia toate ordinele de plată sunt inițiate și procesate și prin care sunt primite plăți prin aceleași metode tehnice. TARGET2 este structurat din punct de vedere juridic ca o multitudine de sisteme RTGS (sisteme componente ale TARGET2).”


(1)  Aceste informații sunt supuse obligației de păstrare a secretului profesional în conformitate cu articolul 38 din Statutul SEBC.”

(2)  În prezentul document, termenul «zi lucrătoare pentru Eurosistem» se referă la orice zi în care BCE și cel puțin o bancă centrală națională sunt deschise în scopul de a efectua operațiuni de politică monetară ale Eurosistemului.

(3)  Consiliul guvernatorilor adoptă, în general, deciziile cu privire la modificările ratei dobânzii când acesta evaluează orientarea politicii monetare la prima reuniune a acestuia din lună. Aceste decizii intră în vigoare, în general, numai la începutul unei noi perioade de aplicare a rezervelor minime obligatorii.”

(4)  Pe parcursul perioadei tranzitorii de până la 31 decembrie 2011, pentru o clasă specifică de active din cadrul activelor netranzacționabile, creanțele private, un număr limitat de criterii de eligibilitate și operaționale pot diferi în cadrul zonei euro (a se vedea punctul 6.2.2).”

(5)  Referirile la «TARGET2» trebuie interpretate ca referiri la «TARGET», până când BCN a migrat la TARGET2. De la 19 noiembrie 2007, infrastructura tehnică descentralizată a TARGET va fi înlocuită de o platformă comună unică a TARGET2, prin intermediul căreia toate ordinele de plată sunt inițiate și procesate și prin care sunt primite plăți prin aceleași metode tehnice. Migrarea la TARGET2 este organizată pe trei grupuri de țări, permițând utilizatorilor TARGET să migreze la TARGET2 în valuri diferite și la date prestabilite diferite. Compunerea grupurilor de țări este următoarea: grupul 1 (19 noiembrie 2007): Austria, Germania, Luxemburg și Slovenia; grupul 2 (18 februarie 2008): Belgia, Finlanda, Franța, Irlanda, Țările de Jos, Portugalia și Spania; și grupul 3 (19 mai 2008): Grecia, Italia și BCE. A patra dată de migrare (15 septembrie 2008) este păstrată de rezervă ca măsură de urgență. Anumite BCN neparticipante vor fi, de asemenea, conectate la TARGET2 pe baza unui acord separat: Cipru, Letonia, Lituania și Malta (în grupul 1), precum și Danemarca, Estonia și Polonia (în grupul 3).

(6)  De asemenea, accesul la facilitatea de creditare marginală se acordă numai atunci când cerințele infrastructurii sistemului de plăți a RTGS au fost îndeplinite.”;

(7)  În unele state membre, este posibil ca banca centrală națională sau unele sucursale ale acesteia să nu fie deschise în scopul efectuării operațiunilor de politică monetară în unele zile lucrătoare pentru Eurosistem, din cauza zilelor bancare nelucrătoare naționale sau regionale. În aceste cazuri, BCN este responsabilă cu informarea prealabilă a contrapărților cu privire la măsurile ce trebuie luate în vederea asigurării accesului la facilitatea de creditare marginală pe perioada zilelor bancare nelucrătoare.

(8)  Zilele în care TARGET și/sau TARGET2 este închis sunt anunțate pe site-ul BCE (www.ecb.int), precum și pe site-urile Eurosistemului (a se vedea apendicele 5).

(9)  Până când o BCN a migrat la TARGET2, termenul limită pentru solicitarea accesului la facilitatea de creditare marginală la această BCN va fi de 30 minute după momentul închiderii sistemului (ora 18.00 CET), fiind amânat cu încă 30 de minute în ultima zi lucrătoare pentru Eurosistem dintr-o perioadă de aplicare a rezervelor minime obligatorii.”

(10)  A se vedea nota de subsol 2 din prezentul capitol.

(11)  A se vedea nota de subsol 3 din prezentul capitol.

(12)  Până când o BCN a migrat la TARGET2, termenul limită pentru solicitarea accesului la facilitatea de depozit la această BCN va fi de 30 minute după momentul închiderii sistemului (ora 18.00 CET), fiind amânat cu încă 30 de minute în ultima zi lucrătoare pentru Eurosistem dintr-o perioadă de aplicare a rezervelor minime obligatorii.”

(13)  Până când o BCN a migrat la TARGET2, termenul limită pentru solicitarea accesului la facilitățile permanente ale Eurosistemului la această BCN va fi de 30 minute după momentul închiderii sistemului (ora 18.00 CET), fiind amânat cu încă 30 de minute în ultima zi lucrătoare pentru Eurosistem dintr-o perioadă de aplicare a rezervelor minime obligatorii.”


ANEXA II

Anexa II la Orientarea BCE/2000/7 („Caracteristici comune minime suplimentare”) se modifică după cum urmează:

1.

Punctul 15 se înlocuiește cu următorul text:

„Clauzele contractuale sau normele administrative pertinente aplicate de BCN trebuie să definească termenul de «zi lucrătoare», în legătură cu obligația de a efectua o plată, ca fiind orice zi în care TARGET2 (1) este operațional pentru a efectua această plată și, în legătură cu obligația de a livra active, ca fiind orice zi în care sistemele de decontare a operațiunilor cu instrumente financiare prin care se realizează livrarea sunt deschise în locul în care are loc livrarea instrumentelor financiare în cauză.

2.

Punctul 20 litera (b) punctul (ii) se înlocuiește cu următorul text:

„pe baza sumelor astfel stabilite, BCN efectuează un calcul privind sumele datorate de fiecare parte celeilalte părți la data de răscumpărare. Sumele datorate de o parte se compensează cu sumele datorate de cealaltă parte, astfel încât doar soldul net este plătibil de partea a cărei creanță are valoare mai mică Acest sold net este datorat și plătibil în ziua următoare în care TARGET2 este operațional pentru a efectua plata. Pentru efectuarea acestui calcul, toate sumele care nu sunt exprimate în euro trebuie să fie convertite în euro în ziua corespunzătoare la cursul de schimb calculat în conformitate cu punctul 16.”

3.

Punctul 31 litera (b) se înlocuiește cu următorul text:

„pe baza sumelor astfel stabilite, BCN efectuează un calcul privind sumele datorate de fiecare parte celeilalte părți la data de retransfer. Sumele datorate de o parte trebuie să fie convertite în euro în conformitate cu punctul 16, dacă este necesar, și compensate cu sumele datorate de cealaltă parte. Numai soldul net este plătibil de partea a cărei creanță are valoare mai mică. Acest sold net este datorat și plătibil în ziua următoare în care TARGET2 este operațional pentru a efectua plata.”


(1)  După caz, referirile la «TARGET2» trebuie interpretate ca referiri la «TARGET», până când BCN a migrat la TARGET2.”


ANEXA III

Tabelul site-urilor Eurosistemului din apendicele 5 nou la anexa I la Orientarea BCE/2000/7 se înlocuiește cu următorul tabel:

„Banca centrală

Site

Banca Centrală Europeană

www.ecb.int

Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique

www.nbb.be sau www.bnb.be

Deutsche Bundesbank

www.bundesbank.de

Central Bank and Financial Services Authority of Ireland

www.centralbank.ie

Bank of Greece

www.bankofgreece.gr

Banco de España

www.bde.es

Banque de France

www.banque-france.fr

Banca d’Italia

www.bancaditalia.it

Central Bank of Cyprus

www.centralbank.gov.cy

Banque centrale du Luxembourg

www.bcl.lu

Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta

www.centralbankmalta.com

De Nederlandsche Bank

www.dnb.nl

Oesterreichische Nationalbank

www.oenb.at

Banco de Portugal

www.bportugal.pt

Banka Slovenije

www.bsi.si

Suomen Pankki

www.bof.fi”


Rectificări

30.10.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 284/44


Rectificare la Regulamentul (CE) nr. 951/2006 al Comisiei din 30 iunie 2006 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 318/2006 al Consiliului în ceea ce privește schimburile cu țările terțe în sectorul zahărului

(Ediția specială în limba română a Jurnalului Oficial al Uniunii Europene, cap. 3 vol. 73, p. 116)

La pagina 124, articolul 26 alineatul (1) litera (b):

în loc de:

„pentru zahărul alb, coeficienții corectori obținuți prin împărțirea cu 92 a procentului randamentului zahărului la care se aplică prețul.”,

se va citi:

„pentru zahărul brut, coeficienții corectori obținuti prin împărțirea numărului 92 la procentul randamentului zahărului la care se aplică prețul.”.