ISSN 1830-3625

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 257

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 50
3 octombrie 2007


Cuprins

 

I   Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare este obligatorie

Pagina

 

 

REGULAMENTE

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1145/2007 al Comisiei din 2 octombrie 2007 de stabilire a sumelor forfetare la import pentru determinarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

1

 

*

Regulamentul (CE) nr. 1146/2007 al Comisiei din 2 octombrie 2007 de adoptare a unui plan privind atribuirea statelor membre de resurse imputabile exercițiului 2008 pentru furnizarea de produse alimentare provenind din stocurile de intervenție pentru persoanele cele mai defavorizate din Comunitate

3

 

*

Regulamentul (CE) nr. 1147/2007 al Comisiei din 1 octombrie 2007 de stabilire a unei interdicții privind pescuitul de halibut negru în apele NAFO 3 LMNO de către navele care arborează pavilionul Portugaliei

9

 

*

Regulamentul (CE) nr. 1148/2007 al Comisiei din 2 octombrie 2007 de interzicere a pescuitului pentru speciile de baryx în zonele ICES I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII și XIV (apele comunitare și apele care nu sunt sub suveranitatea sau jurisdicția unor țări terțe) pentru navele care arborează pavilionul spaniol

11

 

 

DIRECTIVE

 

*

Directiva 2007/51/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 septembrie 2007 de modificare a Directivei 76/769/CEE a Consiliului referitoare la restricțiile privind introducerea pe piață a anumitor dispozitive de măsurare care conțin mercur ( 1 )

13

 

 

DECIZII ADOPTATE ÎN COMUN DE CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIU

 

*

Decizia nr. 1149/2007/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 septembrie 2007 de instituire, pentru perioada 2007-2013, a programului specific Justiție civilă în cadrul programului general Drepturile fundamentale și justiția

16

 

*

Decizia nr. 1150/2007/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 septembrie 2007 de instituire, pentru perioada 2007-2013, a programului specific Prevenirea și informarea cu privire la consumul de stupefiante în cadrul programului general Drepturile fundamentale și justiția

23

 

 

II   Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare nu este obligatorie

 

 

DECIZII

 

 

2007/636/CE

 

*

Decizia Comisiei din 28 septembrie 2007 privind o contribuție financiară a Comunității pentru efectuarea, în statele membre, a unui studiu cu privire la prevalența Salmonellei spp. la efectivele de porci de reproducție [notificată cu numărul C(2007) 4434]

30

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


I Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare este obligatorie

REGULAMENTE

3.10.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 257/1


REGULAMENTUL (CE) NR. 1145/2007 AL COMISIEI

din 2 octombrie 2007

de stabilire a sumelor forfetare la import pentru determinarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 3223/94 al Comisiei din 21 decembrie 1994 de stabilire a normelor de aplicare a regimului de import pentru fructe și legume (1), în special articolul 4 alineatul (1),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 3223/94 prevede, ca urmare a rezultatelor negocierilor comerciale multilaterale din Runda Uruguay, criteriile pentru stabilirea de către Comisie a sumelor forfetare la import din țările terțe, pentru produsele și termenele menționate în anexa acestuia.

(2)

În conformitate cu criteriile menționate anterior, sumele forfetare la import trebuie stabilite la nivelurile prevăzute în anexa la prezentul regulament,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Sumele forfetare la import prevăzute la articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 3223/94 sunt stabilite așa cum este indicat în tabelul din anexă.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 3 octombrie 2007.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 2 octombrie 2007.

Pentru Comisie

Jean-Luc DEMARTY

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 337, 24.12.1994, p. 66. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 756/2007 (JO L 172, 30.6.2007, p. 41).


ANEXĂ

la Regulamentul Comisiei din 2 octombrie 2007 de stabilire a sumelor forfetare la import pentru determinarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

(EUR/100 kg)

(Cod NC)

Codul țărilor terțe (1)

Suma forfetară la import

0702 00 00

MK

42,1

TR

97,2

XS

28,3

ZZ

55,9

0707 00 05

EG

135,3

JO

151,2

TR

110,0

ZZ

132,2

0709 90 70

JO

139,2

TR

115,1

ZZ

127,2

0805 50 10

AR

83,7

TR

91,9

UY

82,6

ZA

70,8

ZZ

82,3

0806 10 10

BR

275,6

IL

284,6

MK

11,8

TR

104,7

US

230,0

ZZ

181,3

0808 10 80

AR

87,7

AU

173,8

BR

45,1

CL

83,4

NZ

91,9

US

96,7

ZA

79,6

ZZ

94,0

0808 20 50

CN

69,7

TR

124,2

ZA

78,1

ZZ

90,7


(1)  Nomenclatorul țărilor, astfel cum este stabilit de Regulamentul (CE) nr. 1833/2006 al Comisiei (JO L 354, 14.12.2006, p. 19). Codul „ZZ” reprezintă „alte origini”.


3.10.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 257/3


REGULAMENTUL (CE) NR. 1146/2007 AL COMISIEI

din 2 octombrie 2007

de adoptare a unui plan privind atribuirea statelor membre de resurse imputabile exercițiului 2008 pentru furnizarea de produse alimentare provenind din stocurile de intervenție pentru persoanele cele mai defavorizate din Comunitate

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CEE) nr. 3730/87 al Consiliului din 10 decembrie 1987 de stabilire a normelor generale aplicabile operațiunilor de furnizare către anumite organizații a unor produse alimentare provenind din stocurile de intervenție și destinate distribuirii către persoanele cele mai defavorizate din Comunitate (1), în special articolul 6,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2799/98 al Consiliului din 15 decembrie 1998 de stabilire a sistemului agromonetar pentru moneda euro (2), în special articolul 3 alineatul (2),

întrucât:

(1)

În conformitate cu articolul 2 din Regulamentul (CEE) nr. 3149/92 al Comisiei din 29 octombrie 1992 de stabilire a normelor de punere în aplicare a furnizării de produse alimentare din stocurile de intervenție pentru persoanele cele mai defavorizate din Comunitate (3), Comisia trebuie să adopte un plan de distribuție care urmează să fie finanțat din creditele disponibile în exercițiul 2008. Acest plan trebuie să stabilească, în special, pentru fiecare dintre statele membre care pun în aplicare acțiunea, mijloacele financiare maxime puse la dispoziție pentru a executa partea lor din plan, precum și cantitatea din fiecare tip de produs care trebuie retrasă din stocurile păstrate de către agențiile de intervenție.

(2)

Statele membre interesate de planul pentru exercițiul 2008 au comunicat informațiile necesare în conformitate cu dispozițiile articolului 1 din Regulamentul (CEE) nr. 3149/92.

(3)

În sensul repartizării resurselor, este necesar să se țină seama de experiența și măsura în care statele membre au utilizat resursele care le-au fost atribuite pe parcursul exercițiilor precedente.

(4)

Articolul 2 alineatul (3) punctul 1 litera (c) din Regulamentul (CEE) nr. 3149/92 prevede alocări destinate cumpărării de pe piață de produse temporar indisponibile în stocurile de intervenție. Dat fiind că stocurile de cereale, lapte praf degresat, precum și de orez păstrate în prezent de agențiile de intervenție sunt foarte reduse și că au fost deja adoptate dispoziții în ceea ce privește vânzarea pe piață și distribuirea acestora în cadrul Regulamentului (CEE) nr. 3149/92 și ținând seama de faptul că nicio achiziție a acestor produse alimentare nu este prevăzută pentru 2007, este necesar să se stabilească alocările respective pentru a permite cumpărarea de pe piață a cerealelor, a laptelui praf degresat, precum și a orezului necesare punerii în aplicare a planului pentru exercițiul 2008.

(5)

Articolul 7 alineatul (1) din Regulamentul (CEE) nr. 3149/92 prevede transferul între statele membre de produse indisponibile în stocurile de intervenție ale statului membru în care aceste produse sunt necesare pentru punerea în aplicare a planului anual. Prin urmare, este necesar să se autorizeze transferurile intracomunitare necesare executării planului pentru 2008, în condițiile prevăzute la articolul 7 din Regulamentul (CEE) nr. 3149/92.

(6)

Pentru aplicarea planului, este necesar să se rețină ca fapt generator, în sensul articolului 3 din Regulamentul (CE) nr. 2799/98, data la care începe exercițiul de gestionare a stocurilor publice.

(7)

În cadrul elaborării acestui plan, Comisia a consultat, în conformitate cu dispozițiile articolului 2 alineatul (2) din Regulamentul (CEE) nr. 3149/92, principalele organizații familiarizate cu problemele persoanelor celor mai defavorizate din Comunitate.

(8)

Comitetul de gestionare a cerealelor nu a emis un aviz în termenul stabilit de președinte,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Pentru 2008, distribuirea produselor alimentare destinate persoanelor celor mai defavorizate din Comunitate, în conformitate cu Regulamentul (CEE) nr. 3730/87, se realizează în conformitate cu planul anual de distribuție stabilit în anexa I la prezentul regulament.

Articolul 2

Alocările statelor membre destinate cumpărării de pe piață a cerealelor, a laptelui praf degresat și a orezului, necesare în cadrul planului menționat la articolul 1, sunt stabilite în anexa II.

Articolul 3

Transferul intracomunitar al produselor enumerate în anexa III la prezentul regulament este autorizat sub rezerva condițiilor stabilite la articolul 7 din Regulamentul (CEE) nr. 3149/92.

Articolul 4

În sensul punerii în aplicare a planului anual prevăzut la articolul 1 din prezentul regulament, data faptului generator menționat la articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 2799/98 este 1 octombrie 2007.

Articolul 5

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 2 octombrie 2007.

Pentru Comisie

Jean-Luc DEMARTY

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 352, 15.12.1987, p. 1. Regulament, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 2535/95 (JO L 260, 31.10.1995, p. 3).

(2)  JO L 349, 24.12.1998, p. 1.

(3)  JO L 313, 30.10.1992, p. 50. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 758/2007 (JO L 172, 30.6.2007, p. 47).


ANEXA I

PLAN ANUAL DE DISTRIBUȚIE PENTRU EXERCIȚIUL 2008

(a)

Mijloace financiare puse la dispoziție pentru executarea planului în fiecare stat membru:

(în EUR)

Statul membru

Repartizare

Belgique/België

8 461 690

България

6 883 712

Česká republika

155 443

Eesti

192 388

Eire/Ireland

155 965

Elláda

13 228 830

España

50 419 083

France

48 605 224

Italia

66 367 975

Latvija

153 910

Lietuva

4 249 149

Luxembourg

81 090

Magyarország

7 788 270

Malta

360 603

Polska

47 640 750

Portugal

12 568 188

România

23 126 824

Slovenija

1 429 303

Suomi/Finland

2 631 603

Total

294 500 000

(b)

Cantitate din fiecare tip de produs care trebuie retrasă din stocurile de intervenție ale Comunității în vederea distribuirii în fiecare stat membru în limita valorilor stabilite la litera (a):

(tone)

Statul membru

Zahăr

Belgique/België

4 154

България

6 385

Česká republika

67

España

6 500

France

3 718

Italia

7 000

Lietuva

2 889

Magyarország

1 544

Malta

397

Polska

14 826

Portugal

1 627

România

15 157

Slovenija

769

Total

65 034


ANEXA II

Alocări acordate statelor membre pentru achiziția de produse pe piața comunitară în limita valorilor stabilite la litera (a):

(în EUR)

Statul membru

Cereale

Orez

Lapte praf degresat

Belgique/België

2 120 960

800 000

3 300 000

България

1 990 461

1 768 251

 

Česká republika

36 472

 

81 843

Eesti

182 358

 

 

Eire/Ireland

 

 

147 834

Elláda

4 535 189

 

8 003 986

España

11 144 100

1 800 000

32 030 700

France

8 718 857

5 225 181

30 516 427

Italia

10 637 550

2 800 000

46 438 083

Latvija

145 886

 

 

Lietuva

1 463 223

606 607

706 455

Luxembourg

 

 

76 864

Magyarország

5 713 309

 

1 000 000

Malta

62 275

25 078

82 327

Polska

16 569 956

 

22 164 340

Portugal

1 208 732

1 423 588

8 575 856

România

15 355 270

 

 

Slovenija

173 087

102 509

746 140

Suomi/Finland

1 620 960

 

873 450

Total

81 678 645

14 551 214

154 744 304


ANEXA III

Transferuri intracomunitare de zahăr autorizate în cadrul planului pentru exercițiul 2008

 

Cantitate

(în tone)

Titular

Destinatar

1.

3 718

BIRB, Belgique

ONIGC, France

2.

2 889

BIRB, Belgique

The Lithuanian Agricultural and Food Products Market regulation Agency, Lietuva

3.

6 385

MVH, Magyarország

ДФЗ, България

4.

14 826

MVH, Magyarország

ARR, Polska

5.

15 157

MVH, Magyarország

APIA, România

6.

769

MVH, Magyarország

AAMRD, Slovenija

7.

397

AGEA, Italia

National Research and Development Centre, Malta

8.

1 627

FEGA, España

INGA, Portugal


3.10.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 257/9


REGULAMENTUL (CE) NR. 1147/2007 AL COMISIEI

din 1 octombrie 2007

de stabilire a unei interdicții privind pescuitul de halibut negru în apele NAFO 3 LMNO de către navele care arborează pavilionul Portugaliei

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2371/2002 din 20 decembrie 2002 privind conservarea și exploatarea durabilă a resurselor piscicole în conformitate cu politica comună în domeniul pescuitului (1), în special articolul 26 alineatul (4),

având în vedere Regulamentul (CEE) nr. 2847/93 al Consiliului din 12 octombrie 1993 de instituire a unui sistem de control aplicabil politicii comune din domeniul pescuitului (2), în special articolul 21 alineatul (3),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 41/2007 al Consiliului din 21 decembrie 2006 de stabilire, pentru anul 2007, a posibilităților de pescuit și a condițiilor conexe privind anumite stocuri de pești și grupuri de stocuri de pești, aplicabile în apele Comunității și, în raport cu navele Comunității, în apele în care sunt necesare limitări ale capturilor (3), prevede cote pentru 2007,

(2)

Având în vedere informațiile primite de către Comisie, capturile pentru stocul menționat în anexa la prezentul regulament, realizate de către navele care arborează pavilionul statului membru menționat în anexa respectivă sau care sunt înmatriculate în statul membru respectiv, au epuizat cota alocată pentru anul 2007.

(3)

Prin urmare, este necesar să se interzică pescuitul pentru acest stoc, precum și reținerea la bord, transbordarea și debarcarea acestuia.

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Epuizarea cotei

Cota de pescuit alocată, pentru 2007, statului membru menționat în anexa la prezentul regulament pentru stocul indicat în anexa respectivă, trebuie considerată ca fiind epuizată de la data stabilită în anexa respectivă.

Articolul 2

Interdicții

Pescuitul pentru stocul menționat în anexa la prezentul regulament de către navele care arborează pavilionul statului membru menționat sau care sunt înregistrate în statul membru respectiv este interzis de la data stabilită în această anexă. După această dată, se interzice reținerea la bord, transbordarea sau debarcarea de către navele respective a stocului menționat.

Articolul 3

Intrare în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 1 octombrie 2007.

Pentru Comisie

Fokion FOTIADIS

Director general pentru pescuit și probleme maritime


(1)  JO L 358, 31.12.2002, p. 59. Regulament, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 865/2007 (JO L 192, 24.7.2007, p. 1).

(2)  JO L 261, 20.10.1993, p. 1. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1967/2006 (JO L 409, 30.12.2006, p. 11).

(3)  JO L 15, 20.1.2007, p. 1. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 898/2007 al Comisiei (JO L 196, 28.7.2007, p. 22).


ANEXĂ

Nr.

21

Stat membru

Portugalia

Stoc

GHL/N3LMNO

Specie

Halibut negru (Reinhardtius hippoglossoides)

Zonă

NAFO 3LMNO

Dată

28.8.2007


3.10.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 257/11


REGULAMENTUL (CE) NR. 1148/2007 AL COMISIEI

din 2 octombrie 2007

de interzicere a pescuitului pentru speciile de baryx în zonele ICES I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII și XIV (apele comunitare și apele care nu sunt sub suveranitatea sau jurisdicția unor țări terțe) pentru navele care arborează pavilionul spaniol

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2371/2002 al Consiliului din 20 decembrie 2002 privind conservarea și exploatarea durabilă a resurselor piscicole în conformitate cu politica comună în domeniul pescuitului (1), în special articolul 26 alineatul (4),

având în vedere Regulamentul (CEE) nr. 2847/93 al Consiliului din 12 octombrie 1993 de instituire a unui sistem de control aplicabil politicii comune din domeniul pescuitului (2), în special articolul 21 alineatul (3),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 2015/2006 al Consiliului din 19 decembrie 2006 de stabilire, pentru 2007 și 2008, a posibilităților de pescuit pentru navele comunitare în ceea ce privește anumite rezerve de pești de adâncime (3), stabilește cotele pentru 2007 și 2008.

(2)

În conformitate cu informațiile primite de către Comisie, capturile pentru stocul menționat în anexa la prezentul regulament, realizate de către navele care arborează pavilionul statului membru menționat sau care sunt înmatriculate în statul membru respectiv, au epuizat cota stabilită pentru anul 2007.

(3)

Prin urmare, este necesară interzicerea pescuitului pentru stocul respectiv, precum și păstrarea la bord, transbordarea și debarcarea acestuia,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Epuizarea cotei

Cota de pescuit alocată, pentru 2007, statului membru menționat în anexa la prezentul regulament pentru stocul indicat în anexa respectivă, trebuie considerată ca fiind epuizată de la data stabilită în această anexă.

Articolul 2

Interdicții

Pescuitul pentru stocul menționat în anexa la prezentul regulament, realizat de către navele care arborează pavilionul statului membru menționat sau care sunt înmatriculate în statul membru în cauză, este interzis de la data stabilită în anexa respectivă. După această dată, se interzice păstrarea la bord, transbordarea sau debarcarea de către navele respective a peștelui din stocul menționat.

Articolul 3

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 2 octombrie 2007.

Pentru Comisie

Fokion FOTIADIS

Director general pentru pescuit și probleme maritime


(1)  JO L 358, 31.12.2002, p. 59. Regulament, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 865/2007 (JO L 192, 24.7.2007, p. 1).

(2)  JO L 261, 20.10.1993, p. 1. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1967/2006 (JO L 409, 30.12.2006, p. 11).

(3)  JO L 15, 20.1.2007, p. 1. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 898/2007 al Comisiei (JO L 196, 28.7.2007, p. 22).


ANEXĂ

Nr.

38

Stat membru

Spania

Stoc

ALF/1X14-

Specie

Specii de baryx (Beryx spp.)

Zonă

Ape comunitare și ape aflate în afara suveranității sau jurisdicției unor țări terțe din zonele I, II, III, IV,V, VI, VII, VIII, IX, X, XII și XIV

Dată

10.8.2007


DIRECTIVE

3.10.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 257/13


DIRECTIVA 2007/51/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

din 25 septembrie 2007

de modificare a Directivei 76/769/CEE a Consiliului referitoare la restricțiile privind introducerea pe piață a anumitor dispozitive de măsurare care conțin mercur

(Text cu relevanță pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 95,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European (1),

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat (2),

întrucât:

(1)

Comunicarea Comisiei din 28 ianuarie 2005 privind strategia comunitară referitoare la mercur, care a examinat toate modurile de utilizare a mercurului, a ajuns la concluzia că ar fi oportună introducerea la nivel comunitar a unor restricții privind introducerea pe piață a anumitor echipamente nonelectrice sau nonelectronice de măsurare și control care conțin mercur, acesta fiind principalul grup de produse conținând mercur care nu a făcut până în prezent obiectul acțiunii comunitare.

(2)

Dacă s-ar introduce restricții privind introducerea pe piață a dispozitivelor de măsurare care conțin mercur, prin împiedicarea mercurului de a pătrunde în circuitul deșeurilor, aceasta ar aduce beneficii mediului, iar pe termen lung, sănătății umane.

(3)

Luând în considerare fezabilitatea tehnică și economică, dovezile disponibile privind dispozitivele de măsurare și control arată că măsurile restrictive de imediată aplicare ar trebui să vizeze numai acele dispozitive de măsură care sunt destinate vânzării către publicul larg și, în special, toate termometrele medicale.

(4)

Importul dispozitivelor de măsurare care conțin mercur și au o vechime de peste cincizeci de ani privește fie antichitățile, fie bunurile culturale în sensul definiției din Regulamentul (CEE) nr. 3911/92 al Consiliului din 9 decembrie 1992 privind exportul bunurilor culturale (3). Acest tip de comerț este limitat și nu pare să prezinte riscuri pentru sănătatea umană sau mediu și, în consecință, nu ar trebui restricționat.

(5)

În prezent, barometrele cu mercur sunt fabricate doar de un număr foarte redus de întreprinderi specializate și sunt vândute către publicul larg în special ca obiecte decorative. Ar trebui prevăzut un termen suplimentar pentru încetarea introducerii pe piață a unor asemenea barometre, pentru a le permite producătorilor să își adapteze activitatea în conformitate cu restricțiile și să treacă la producția de barometre fără mercur.

(6)

Pentru a minimiza emisiile de mercur în mediu și pentru a asigura eliminarea dispozitivelor de uz profesional sau industrial care mai conțin mercur și, în special, a sfigmomanometrelor folosite în sectorul sanitar, Comisia ar trebui să examineze disponibilitatea unor alternative viabile și mai sigure, fezabile din punct de vedere tehnic și economic. În cazul sfigmomanometrelor folosite în sectorul sanitar, ar trebui consultați experți medicali pentru a se asigura abordarea adecvată a nevoilor de diagnostic și tratament în cazul anumitor afecțiuni.

(7)

În conformitate cu prezenta directivă ar trebui restricționată numai introducerea pe piață a unor noi dispozitive de măsurare. În consecință, restricția nu ar trebui să se aplice dispozitivelor aflate deja în folosință sau celor vândute ca uzate.

(8)

Neconcordanțele dintre actele cu putere de lege și măsurile administrative adoptate de statele membre în cazul restricțiilor impuse prezenței mercurului în diferite dispozitive de măsurare și control ar putea să creeze bariere în calea comerțului, să denatureze concurența în Comunitate și, în consecință, să aibă un impact direct asupra stabilirii și funcționării pieței interne. În consecință, se dovedește necesară apropierea legislațiilor statelor membre în domeniul dispozitivelor de măsurare și control prin introducerea unor dispoziții armonizate referitoare la produsele care conțin mercur, menținând astfel piața internă și, în același timp, asigurând un nivel ridicat de protecție a sănătății umane și a mediului.

(9)

Directiva 76/769/CEE a Consiliului din 27 iulie 1976 privind apropierea actelor cu putere de lege și a actelor administrative ale statelor membre referitoare la restricțiile privind introducerea pe piață și utilizarea anumitor substanțe și preparate periculoase (4) ar trebui modificată în mod corespunzător.

(10)

Prezenta directivă ar trebuie să se aplice fără a aduce atingere legislației comunitare care stabilește cerințele minime de protecție a lucrătorilor, prevăzute în Directiva 89/391/CEE a Consiliului din 12 iunie 1989 privind punerea în aplicare de măsuri pentru promovarea îmbunătățirii securității și sănătății lucrătorilor la locul de muncă (5) și în directivele speciale bazate pe aceasta, și, în special, în Directiva 98/24/CE a Consiliului din 7 aprilie 1998 privind protecția sănătății și securității lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezența agenților chimici la locul de muncă (6).

(11)

În conformitate cu punctul 34 din Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare (7), statele membre sunt încurajate să elaboreze, pentru ele însele și în interesul Comunității, propriile tabele care să ilustreze, pe cât posibil, corespondența dintre prezenta directivă și măsurile de transpunere, precum și să le facă publice,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

Anexa I la Directiva 76/769/CEE se modifică în conformitate cu anexa la prezenta directivă.

Articolul 2

(1)   Statele membre adoptă și publică, până la 3 octombrie 2008, actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive. Statele membre informează de îndată Comisia cu privire la acestea.

Statele membre aplică aceste măsuri de la 3 aprilie 2009.

Atunci când statele membre adoptă aceste măsuri, ele cuprind o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o asemenea trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitățile de efectuare a acestei trimiteri.

(2)   Comisiei îi sunt comunicate de către statele membre textele principalelor dispoziții de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă.

Articolul 3

Prezenta directivă intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 4

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Strasbourg, 25 septembrie 2007.

Pentru Parlamentul European

Președintele

H.-G. PÖTTERING

Pentru Consiliu

Președintele

M. LOBO ANTUNES


(1)  JO C 318, 23.12.2006, p. 115.

(2)  Avizul Parlamentului European din 14 noiembrie 2006 (JO C 314 E, 21.12.2006, p. 111), Poziția comună a Consiliului din 19 aprilie 2007 (JO C 109 E, 15.5.2007, p. 1) și Poziția Parlamentului European din 10 iulie 2007 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial).

(3)  JO L 395, 31.12.1992, p. 1. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 806/2003 (JO L 122, 16.5.2003, p. 1).

(4)  JO L 262, 27.9.1976, p. 201. Directivă, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 2006/139/CE a Comisiei (JO L 384, 29.12.2006, p. 94).

(5)  JO L 183, 29.6.1989, p. 1. Directivă, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 2007/30/CE a Parlamentului European și a Consiliului (JO L 165, 27.6.2007, p. 21).

(6)  JO L 131, 5.5.1998, p. 11. Directivă, astfel cum a fost modificată prin Directiva 2007/30/CE.

(7)  JO C 321, 31.12.2003, p. 1.


ANEXĂ

În anexa I la Directiva 76/769/CEE se introduce următorul punct:

„19a

Mercurul

Nr. CAS 7439-97-6

1.

Nu poate fi introdus pe piață:

(a)

în termometre medicale;

(b)

în alte dispozitive de măsurare destinate vânzării către publicul larg (precum manometre, barometre, sfigmomanometre, termometre altele decât cele medicinale).

2.

Restricția de la punctul 1 litera (b) nu se aplică:

(a)

dispozitivelor de măsurare cu o vechime de peste cincizeci de ani, socotită la 3 octombrie 2007; sau

(b)

barometrelor [cu excepția celor menționate la litera (a)] până la 3 octombrie 2009.

3.

Până la 3 octombrie 2009, Comisia examinează disponibilitatea unor alternative viabile și mai sigure, fezabile din punct de vedere tehnic și economic, pentru sfigmomanometre și alte dispozitive de măsurare care conțin mercur, folosite în sectorul sanitar sau având un alt uz profesional sau industrial.

Pe baza acestei examinări sau de îndată ce sunt disponibile noi informații referitoare la alternative mai sigure privind sfigmomanometrele și alte dispozitive de măsurare care conțin mercur, Comisia prezintă, dacă este cazul, o propunere legislativă prin care extinde restricțiile menționate la punctul 1 asupra sfigmomanometrelor și a altor dispozitive de măsurare folosite în sectorul sanitar sau având un alt uz profesional sau industrial, astfel încât mercurul să înceteze să fie folosit în dispozitivele de măsurare atunci când acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic și economic.”


DECIZII ADOPTATE ÎN COMUN DE CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIU

3.10.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 257/16


DECIZIA NR. 1149/2007/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

din 25 septembrie 2007

de instituire, pentru perioada 2007-2013, a programului specific „Justiție civilă” în cadrul programului general „Drepturile fundamentale și justiția”

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 61 litera (c) și articolul 67 alineatul (5),

având în vedere propunerea Comisiei,

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat (1),

întrucât:

(1)

Comunitatea și-a stabilit obiectivul de a menține și dezvolta un spațiu de libertate, securitate și justiție, în care este asigurată libera circulație a persoanelor. În acest scop, Comunitatea trebuie să adopte, printre altele, măsuri în domeniul cooperării judiciare în materie civilă, care sunt necesare pentru buna funcționare a pieței interne.

(2)

În continuarea programelor anterioare, cum ar fi Grotius (2) și proiectul Robert Schuman (3), Regulamentul (CE) nr. 743/2002 al Consiliului (4) a stabilit, pentru perioada 2002-2006, un cadru comunitar general al activităților destinate să faciliteze punerea în aplicare a cooperării judiciare în materie civilă.

(3)

Consiliul European de la Bruxelles din 4 și 5 noiembrie 2004 a adoptat programul de la Haga „Consolidarea libertății, a securității și a justiției în Uniunea Europeană” (5) (denumit în continuare „Programul de la Haga”).

(4)

Consiliul și Comisia au adoptat în iunie 2005 un plan de acțiune pentru punerea în aplicare a Programului de la Haga (6).

(5)

Obiectivele ambițioase stabilite prin tratat și prin Programul de la Haga ar trebui îndeplinite prin instituirea unui program flexibil și eficient care va facilita planificarea și punerea în aplicare.

(6)

Programul „Justiție civilă” ar trebui să prevadă inițiativele luate de către Comisie în conformitate cu principiul subsidiarității, pentru acțiunile de sprijinire a organizațiilor care promovează și facilitează cooperarea judiciară în materie civilă, precum și pentru acțiunile de sprijinire a proiectelor specifice.

(7)

Un program general în domeniul justiției civile urmărind să îmbunătățească înțelegerea reciprocă a sistemelor juridice și judiciare ale statelor membre va contribui la înlăturarea barierelor din calea cooperării judiciare în materie civilă, ceea ce va duce la îmbunătățirea funcționării pieței interne.

(8)

În conformitate cu Programul de la Haga, consolidarea încrederii reciproce necesită un efort evident de îmbunătățire a cunoașterii reciproce între autoritățile judiciare și diferitele sisteme juridice. În această privință ar trebui să se acorde o atenție și un sprijin sporite rețelelor europene ale autorităților publice naționale.

(9)

Prezenta decizie ar trebui să prevadă posibilitatea de cofinanțare a activităților anumitor rețele europene în măsura în care cheltuielile sunt efectuate în scopul atingerii unui obiectiv de interes general european. Cu toate acestea, o asemenea cofinanțare nu înseamnă că un program viitor ar acoperi cheltuielile unor asemenea rețele, nici nu ar trebui să împiedice alte rețele europene să beneficieze de susținerea activităților acestora, în conformitate cu prezenta decizie.

(10)

Orice instituție, asociație sau rețea care primește o subvenție în cadrul programului „Justiție civilă” ar trebui să confirme asistența comunitară primită în conformitate cu orientările de asigurare a vizibilității care vor fi stabilite de către Comisie.

(11)

Prezenta decizie prevede, pentru întreaga durată a programului, un pachet financiar care constituie, pentru autoritatea bugetară, principala referință în înțelesul punctului 37 din Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară (7), în cadrul procedurii anuale bugetare.

(12)

Deoarece obiectivele prezentei decizii nu pot fi îndeplinite în mod satisfăcător de statele membre și, având în vedere amploarea și efectele programului, pot fi realizate mai bine la nivelul Comunității, aceasta poate adopta măsuri, în conformitate cu principiul subsidiarității, astfel cum este prevăzut la articolul 5 din tratat. În conformitate cu principiul proporționalității, astfel cum este enunțat în respectivul articol, prezenta decizie nu depășește ceea ce este necesar pentru atingerea acestor obiective.

(13)

Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene (8) (denumit în continuare „regulamentul financiar”), precum și Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2342/2002 al Comisiei din 23 decembrie 2002 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului (9), care protejează interesele financiare ale Comunității, trebuie să se aplice ținând cont de principiile simplității și consecvenței la alegerea instrumentelor bugetare, de limitarea numărului de cazuri în care Comisiei îi revine răspunderea directă pentru punerea în aplicare și gestionare, precum și de proporționalitatea necesară între nivelul resurselor și sarcina administrativă aferentă utilizării acestora.

(14)

De asemenea, ar trebui luate măsuri adecvate pentru a preveni neregulile și fraudele și ar trebui întreprinse acțiunile necesare pentru recuperarea fondurilor pierdute, achitate incorect sau utilizate neadecvat în conformitate cu Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2988/95 al Consiliului din 18 decembrie 1995 privind protecția intereselor financiare ale Comunităților (10), Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2185/96 al Consiliului din 11 noiembrie 1996 privind controalele și inspecțiile la fața locului efectuate de către Comisie în vederea protecției intereselor financiare ale Comunităților Europene împotriva fraudelor și a altor abateri (11), precum și cu Regulamentul (CE) nr. 1073/1999 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 mai 1999 privind investigațiile efectuate de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) (12).

(15)

Regulamentul financiar necesită formularea unui act de bază care să reglementeze subvențiile de funcționare.

(16)

Măsurile necesare pentru punerea în aplicare a prezentei decizii ar trebui să se adopte în conformitate cu Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a normelor privind exercitarea competențelor de executare conferite Comisiei (13), cu distincția care trebuie făcută între acele măsuri care fac obiectul procedurii de gestionare și cele care fac obiectul procedurii consultative, procedura consultativă fiind, în anumite cazuri, oportună din punct de vedere al unei eficiențe sporite.

(17)

În conformitate cu articolul 7 alineatul (3) din Decizia 1999/468/CE, Comisia ar trebui să informeze Parlamentul European cu privire la lucrările comitetului în legătură cu punerea în aplicare a prezentului program. În special, acesta ar trebui să primească proiectul programului anual atunci când acesta este înaintat comitetului de gestionare. De asemenea, Parlamentul European ar trebui să primească rezultatele votului și procesele-verbale sintetice ale ședințelor comitetului respectiv.

(18)

În conformitate cu articolul 3 din Protocolul privind poziția Regatului Unit și a Irlandei anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană și la Tratatul de instituire a Comunității Europene, Regatul Unit și Irlanda au notificat dorința de a lua parte la adoptarea și aplicarea prezentei decizii.

(19)

În conformitate cu articolele 1 și 2 din Protocolul privind poziția Danemarcei anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană și la Tratatul de instituire a Comunității Europene, Danemarca nu participă la adoptarea prezentei decizii, care nu este obligatorie pentru aceasta și nu i se aplică.

(20)

Comitetul Economic și Social European a emis un aviz cu privire la prezenta decizie (14).

(21)

Pentru a se asigura în mod efectiv și la timp punerea în aplicare a programului, prezenta decizie ar trebui să se aplice de la 1 ianuarie 2007,

DECID:

Articolul 1

Instituirea programului

(1)   Prezenta decizie instituie programul specific privind „Justiția civilă”, denumit în continuare „programul”, în cadrul programului general „Drepturile fundamentale și justiția”, pentru a contribui la crearea treptată a spațiului de libertate, securitate și justiție.

(2)   Programul acoperă perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2007 și 31 decembrie 2013.

(3)   În prezenta decizie, noțiunea „stat membru” înseamnă orice stat membru cu excepția Danemarcei.

Articolul 2

Obiective generale

(1)   Prezentul program are următoarele obiective generale:

(a)

să promoveze cooperarea judiciară, cu scopul de a contribui la crearea unui veritabil spațiu european al justiției în materie civilă, bazat pe recunoaștere și încredere reciproce;

(b)

să promoveze eliminarea obstacolelor din calea bunei funcționări a procedurilor transfrontaliere în materie civilă în statele membre;

(c)

să amelioreze viața de zi cu zi a persoanelor fizice și juridice prin aceea că li se permite să își exercite drepturile pe teritoriul Uniunii Europene, în special prin favorizarea accesului la justiție;

(d)

să amelioreze contactele, schimbul de informații și dezvoltarea rețelelor între autoritățile legislative, judiciare și administrative și profesiile juridice, inclusiv prin sprijinirea formării în domeniul judiciar, în scopul unei mai bune înțelegeri reciproce între autorități și specialiști.

(2)   Fără a aduce atingere obiectivelor și competențelor Comunității, obiectivele generale ale programului contribuie la dezvoltarea politicilor comunitare și în particular la crearea unui spațiu judiciar.

Articolul 3

Obiective specifice

Prezentul program are următoarele obiective specifice:

(a)

să favorizeze cooperarea judiciară în materie civilă, cu scopul:

(i)

de a asigura securitatea juridică și de a îmbunătăți accesul la justiție;

(ii)

de a promova recunoașterea reciprocă a hotărârilor în cauzele civile și comerciale;

(iii)

de a elimina, în cazul litigiilor transfrontaliere, obstacolele create de deosebirile în cadrul dreptului civil și al procedurilor civile și de a promova compatibilitatea legislației necesară în acel scop;

(iv)

de a garanta o bună administrare a justiției prin evitarea conflictelor de competență;

(b)

să amelioreze cunoașterea reciprocă a sistemelor juridice și judiciare ale statelor membre în materie civilă, să promoveze și să întărească crearea rețelelor, cooperarea reciprocă, schimbul și difuzarea de informații, experiență și cele mai bune practici;

(c)

să asigure corecta punere în practică, aplicarea concretă și evaluarea instrumentelor comunitare în domeniul cooperării judiciare în materie civilă și comercială;

(d)

să îmbunătățească informarea cu privire la sistemele juridice din statele membre și accesul la justiție;

(e)

să promoveze formarea în domeniul dreptului comunitar și al Uniunii Europene a reprezentanților profesiilor juridice;

(f)

să evalueze condițiile generale necesare pentru consolidarea încrederii reciproce, respectând integral, în același timp, independența aparatului judiciar;

(g)

să faciliteze funcționarea Rețelei Judiciare Europene în materie civilă și comercială, instituită prin Decizia 2001/470/CE a Consiliului (15).

Articolul 4

Acțiuni

În vederea urmăririi obiectivelor generale și a celor specifice enunțate la articolele 2 și 3, prezentul program sprijină următoarele forme de acțiune, în condițiile stabilite prin programele de lucru anuale menționate la articolul 9 alineatul (2):

(a)

acțiuni specifice inițiate de către Comisie, cum ar fi analize și cercetări, sondaje de opinie și studii, elaborarea de indicatori și metodologii comune, colectarea, dezvoltarea și difuzarea de date și statistici, seminare, conferințe și reuniuni de experți, organizarea unor campanii și evenimente adresate publicului, crearea și întreținerea unor site-uri de internet, întocmirea și difuzarea unor materiale informative, sprijinirea și administrarea unor rețele de experți naționali, precum și activitățile analitice, de monitorizare și evaluare; sau

(b)

proiecte transnaționale specifice de interes comunitar prezentate de către o autoritate sau de către orice alt organism al unui stat membru, de către o organizație internațională sau neguvernamentală și care implică în orice caz cel puțin două state membre sau cel puțin un stat membru și un alt stat, care poate fi ori un stat aderent, ori un stat candidat; sau

(c)

activitățile desfășurate de organizațiile neguvernamentale sau de alte entități care urmăresc un scop de interes general european în conformitate cu obiectivele de ordin general ale programului, în condițiile stabilite prin programele de lucru anuale; sau

(d)

subvențiile de funcționare pentru cofinanțarea cheltuielilor asociate cu programele permanente de lucru ale Rețelei Europene a Consiliilor Judiciare și Rețelei președinților curților supreme de justiție ale Uniunii Europene, în măsura în care sunt efectuate în contextul urmăririi unui obiectiv de interes general european prin promovarea schimburilor de opinii și de experiență în materie de jurisprudență, de organizare și funcționare a membrilor acestor rețele în îndeplinirea funcțiilor judiciare și/sau de consiliere privind dreptul comunitar.

Articolul 5

Participare

(1)   La acțiunile din cadrul programului pot participa oricare dintre următoarele țări: statele aderente, statele candidate și statele din Balcanii de Vest incluse în procesul de stabilizare și de asociere, în conformitate cu condițiile stabilite prin acordurile de asociere sau prin protocoalele adiționale referitoare la participarea în cadrul unor programe comunitare, care au fost sau urmează să fie încheiate cu aceste state.

(2)   La proiecte pot participa reprezentanții profesiilor juridice din Danemarca, din țările candidate care nu participă în cadrul prezentului program, în cazul în care acest lucru ar contribui la pregătirea lor pentru aderare, sau din alte țări terțe care nu participă în cadrul prezentului program, în cazul în care acest lucru servește scopului proiectelor în cauză.

Articolul 6

Grupuri-țintă

(1)   Programul se adresează, printre altele, reprezentanților profesiilor juridice, autorităților naționale și cetățenilor Uniunii în general.

(2)   În sensul prezentei decizii, „reprezentanți ai profesiilor juridice” înseamnă judecători, procurori, avocați pledanți, consilieri juridici, notari, cadre universitare și din domeniul cercetării, funcționari ai ministerelor, executori judecătorești, personalul auxiliar al instanțelor, interpreți în instanță și alți profesioniști asociați sistemului judiciar din domeniul dreptului civil.

Articolul 7

Accesul la program

La program pot participa instituțiile și organizațiile publice sau private, inclusiv organizațiile profesionale, universitățile, institutele de cercetare și institutele care derulează programe de formare în domeniile juridic și judiciar destinate reprezentanților profesiilor juridice, precum și organizațiile internaționale și organizațiile neguvernamentale din statele membre.

Articolul 8

Forme de intervenție

(1)   Finanțarea comunitară poate lua următoarele forme juridice:

(a)

subvenții;

(b)

contracte de achiziții publice.

(2)   Subvențiile comunitare se acordă în urma unor cereri de ofertă și se acordă prin intermediul subvențiilor de funcționare și al subvențiilor pentru acțiuni. Rata maximă de cofinanțare este precizată în programele de lucru anuale.

(3)   În afară de aceasta, se prevăd cheltuieli pentru măsurile complementare prin intermediul contractelor de achiziții publice, situație în care fondurile comunitare acoperă achiziția de bunuri și de servicii. Se vor acoperi, printre altele, cheltuielile de informare și comunicare, pregătire, punere în aplicare, monitorizare, verificare și evaluare a proiectelor, a politicilor, a programelor și a legislației.

Articolul 9

Măsuri de punere în aplicare

(1)   Comisia pune în aplicare asistența financiară comunitară în conformitate cu regulamentul financiar.

(2)   Comisia adoptă, pentru punerea în aplicare a programului, în cadrul obiectivelor generale prevăzute la articolul 2, programe de lucru anuale în care precizează obiectivele specifice, prioritățile tematice, o descriere a măsurilor complementare menționate la articolul 8 alineatul (3) și, în cazul în care este necesar, o listă de alte acțiuni.

(3)   Programele de lucru anuale se adoptă în conformitate cu procedura menționată la articolul 10 alineatul (2).

(4)   Procedurile de evaluare și de acordare a subvențiilor pentru acțiuni țin cont, printre altele, de următoarele criterii:

(a)

conformitatea acțiunii propuse cu programul de lucru anual, cu obiectivele prevăzute la articolele 2 și 3 și cu formele de acțiune prevăzute la articolul 4;

(b)

calitatea acțiunii propuse în ceea ce privește conceperea, organizarea și prezentarea sa și rezultatele așteptate;

(c)

valoarea solicitată sub formă de finanțare comunitară și oportunitatea acesteia în raport cu rezultatele așteptate;

(d)

impactul rezultatelor așteptate asupra obiectivelor definite la articolele 2 și 3 și asupra acțiunilor menționate la articolul 4.

(5)   Cererile pentru subvenții de funcționare, menționate la articolul 4 litera (d), se evaluează din perspectiva:

(a)

consecvenței cu obiectivele programului;

(b)

calității activităților planificate;

(c)

posibilului efect de multiplicare a acestor activități asupra publicului;

(d)

impactului geografic al activităților desfășurate;

(e)

implicării cetățenilor în organizarea organismelor în cauză;

(f)

rentabilității activității propuse.

(6)   Comisia analizează fiecare dintre acțiunile propuse care îi sunt prezentate în baza articolului 4 literele (b) și (c). Deciziile cu privire la aceste acțiuni se adoptă în conformitate cu procedura menționată la articolul 11 alineatul (2).

Articolul 10

Comitetul de gestionare

(1)   Comisia este asistată de un comitet de gestionare.

(2)   Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolele 4 și 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozițiile articolului 8.

Perioada prevăzută la articolul 4 alineatul (3) din Decizia 1999/468/CE se stabilește la trei luni.

Articolul 11

Comitetul consultativ

(1)   Comisia este asistată de un comitet consultativ.

(2)   Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolele 3 și 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozițiile articolului 8.

Articolul 12

Complementaritate

(1)   Sunt urmărite sinergiile și complementaritatea cu alte instrumente comunitare, în special cu programul specific „Justiția penală” în cadrul programului general „Drepturile fundamentale și justiția”, precum și cu programele generale „Securitate și protecția libertăților” și „Solidaritate și gestiunea fluxurilor migratorii”. Informațiile statistice privind justiția civilă se elaborează în colaborare cu statele membre, folosindu-se programul statistic comunitar ori de câte ori este necesar.

(2)   Programul poate folosi în mod excepțional resurse în comun cu alte instrumente comunitare, în special cu programul specific „Justiția penală” în cadrul programului general „Drepturile fundamentale și justiția”, pentru a pune în aplicare acțiuni care îndeplinesc obiectivele ambelor programe.

(3)   Operațiunile finanțate în baza prezentei decizii nu beneficiază de asistență financiară în același scop prin intermediul altor instrumente financiare ale Uniunii sau ale Comunității. Beneficiarii programului informează Comisia cu privire la finanțarea primită din bugetul general al Uniunii Europene și din alte surse, precum și despre cererile de finanțare în curs.

Articolul 13

Resurse bugetare

(1)   Pachetul financiar destinat punerii în aplicare a prezentei decizii este stabilit la 109 300 000 EUR pentru perioada prevăzută la articolul 1.

(2)   Resursele bugetare alocate acțiunilor prevăzute de prezentul program sunt înscrise în creditele anuale din bugetul general al Uniunii Europene. Creditele anuale disponibile sunt autorizate de autoritatea bugetară în limitele cadrului financiar.

Articolul 14

Monitorizare

(1)   Pentru orice acțiune finanțată în cadrul programului, Comisia asigură că beneficiarul prezintă rapoarte tehnice și financiare privind stadiul lucrărilor și că se prezintă un raport final în termen de trei luni de la finalizarea acțiunii. Comisia determină forma și conținutul rapoartelor. Comisia pune aceste rapoarte la dispoziția statelor membre.

(2)   Fără a aduce atingere auditurilor efectuate de către Curtea de Conturi în cooperare cu organismele sau departamentele naționale competente în domeniul auditului în baza articolului 248 din tratat sau oricăror verificări efectuate în baza articolului 279 alineatul (1) primul paragraf litera (b) din tratat, funcționarii și alți angajați ai Comisiei pot efectua controale la fața locului, inclusiv prin sondaj, cu privire la acțiunile finanțate în cadrul programului.

(3)   Comisia asigură că prin contractele și acordurile care rezultă din punerea în aplicare a programului se prevăd, în special, supervizarea și controlul financiar exercitat de către Comisie (sau orice alt reprezentant autorizat de Comisie), dacă este cazul la fața locului, precum și auditurile Curții de Conturi.

(4)   Comisia asigură că, timp de cinci ani de la ultima plată legată de orice acțiune, beneficiarul asistenței financiare păstrează la dispoziția Comisiei toate documentele justificative privind cheltuielile aferente acțiunii.

(5)   Pe baza rezultatelor rapoartelor și ale controalelor prin sondaj menționate la alineatele (1) și (2), Comisia asigură că, în cazul în care este necesar, se modifică volumul sau condițiile în care se alocă asistența financiară aprobată inițial, precum și calendarul plăților.

(6)   Comisia asigură că se ia orice altă măsură necesară pentru a verifica dacă acțiunile finanțate se desfășoară corect și cu respectarea dispozițiilor prezentei decizii și ale regulamentului financiar.

Articolul 15

Protecția intereselor financiare ale Comunității

(1)   Comisia asigură că, în cazul în care se desfășoară acțiuni finanțate în baza prezentei decizii, interesele financiare ale Comunității sunt protejate prin aplicarea de măsuri preventive împotriva fraudei, a corupției și a altor activități ilegale, prin controale eficace și prin recuperarea sumelor plătite în mod ilicit, iar în cazul în care se constată nereguli, prin aplicarea unor sancțiuni eficace, proporționale și cu efect de descurajare, în conformitate cu Regulamentele (CE, Euratom) nr. 2988/95, (Euratom, CE) nr. 2185/96 și (CE) nr. 1073/1999.

(2)   În ceea ce privește acțiunile comunitare finanțate în cadrul prezentei decizii, Regulamentele (CE, Euratom) nr. 2988/95 și (Euratom, CE) nr. 2185/96 se aplică în cazul oricărei încălcări a dispozițiilor dreptului comunitar, inclusiv încălcării unei obligații contractuale stabilite pe baza programului, care rezultă dintr-o acțiune sau omisiune a unui operator economic, care a cauzat sau ar putea cauza, printr-o cheltuială nejustificată, un prejudiciu bugetului general al Uniunii Europene sau bugetelor gestionate de Comunitățile Europene.

(3)   Comisia asigură că se reduce, suspendă sau recuperează cuantumul asistenței financiare acordate unei acțiuni în cazul în care constată nereguli, inclusiv nerespectarea dispozițiilor prezentei decizii sau ale deciziei individuale ori ale contractului sau acordului prin care se acordă asistența financiară respectivă, ori dacă se constată că acțiunea a făcut obiectul unei schimbări incompatibile cu natura sau cu condițiile de punere în aplicare a proiectului, fără solicitarea acordului Comisiei.

(4)   În cazul în care termenele nu au fost respectate sau în cazul în care progresele înregistrate la punerea în aplicare a acțiunii justifică doar o parte a asistenței financiare alocate, beneficiarul transmite observații Comisiei, în termenul definit. În cazul în care beneficiarul nu trimite un răspuns satisfăcător, Comisia asigură că se poate anula restul asistenței financiare și că se solicită restituirea sumelor plătite anterior.

(5)   Comisia asigură că orice plată necuvenită i se restituie. Orice sume nerestituite la scadență sunt purtătoare de dobândă, conform condițiilor stabilite în regulamentul financiar.

Articolul 16

Evaluarea

(1)   Programul este monitorizat în mod regulat pentru a se urmări punerea în aplicare a activităților desfășurate în cadrul acestuia.

(2)   Comisia asigură evaluarea regulată, independentă și externă a programului.

(3)   Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului:

(a)

o prezentare anuală privind punerea în aplicare a programului;

(b)

un raport interimar de evaluare cu privire la rezultatele obținute și la aspectele cantitative și calitative ale punerii în aplicare a prezentului program, inclusiv la activitatea desfășurată de către beneficiarii subvențiilor de funcționare menționate la articolul 4 litera (d), până la 31 martie 2011;

(c)

o comunicare cu privire la continuarea prezentului program, până la 30 august 2012;

(d)

un raport de evaluare ex post, până la 31 decembrie 2014.

Articolul 17

Publicarea acțiunilor

Comisia publică anual o listă a acțiunilor finanțate în cadrul prezentului program, însoțită de o scurtă descriere a fiecărui proiect.

Articolul 18

Vizibilitate

Comisia stabilește orientări care să asigure vizibilitatea asistenței financiare acordate în temeiul prezentei decizii.

Articolul 19

Intrarea în vigoare

Prezenta decizie intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 1 ianuarie 2007.

Adoptată la Strasbourg, 25 septembrie 2007.

Pentru Parlamentul European

Președintele

H.-G. PÖTTERING

Pentru Consiliu

Președintele

M. LOBO ANTUNES


(1)  Avizul Parlamentului European din 14 decembrie 2006 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial), Poziția comună a Consiliului din 13 iunie 2007 (JO C 171 E, 24.7.2007, p. 1) și Poziția Parlamentului European din 11 iulie 2007 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial). Decizia Consiliului din 18 septembrie 2007.

(2)  Acțiunea comună 96/636/JAI din 28 octombrie 1996, adoptată de Consiliu în baza articolului K.3 din Tratatul privind Uniunea Europeană, privind un program de stimulare și schimburi destinat reprezentanților profesiilor juridice („Grotius”) (JO L 287, 8.11.1996, p. 3); Regulamentul (CE) nr. 290/2001 al Consiliului din 12 februarie 2001 privind extinderea programului de stimulare și schimburi destinat reprezentanților profesiilor juridice în domeniul dreptului civil (Grotius-civil) (JO L 43, 14.2.2001, p. 1).

(3)  Decizia nr. 1496/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 iunie 1998 de instituire a unui program de acțiune pentru ameliorarea cunoașterii dreptului comunitar de către reprezentanții profesiilor juridice (proiectul Robert Schuman) (JO L 196, 14.7.1998, p. 24).

(4)  JO L 115, 1.5.2002, p. 1.

(5)  JO C 53, 3.3.2005, p. 1.

(6)  JO C 198, 12.8.2005, p. 1.

(7)  JO C 139, 14.6.2006, p. 1.

(8)  JO L 248, 16.9.2002, p. 1. Regulament, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1995/2006 (JO L 390, 30.12.2006, p. 1).

(9)  JO L 357, 31.12.2002, p. 1. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE, Euratom) nr. 478/2007 (JO L 111, 28.4.2007, p. 13).

(10)  JO L 312, 23.12.1995, p. 1.

(11)  JO L 292, 15.11.1996, p. 2.

(12)  JO L 136, 31.5.1999, p. 1.

(13)  JO L 184, 17.7.1999, p. 23. Decizie, astfel cum a fost modificată prin Decizia 2006/512/CE (JO L 200, 22.7.2006, p. 11).

(14)  JO C 69, 21.3.2006, p. 1.

(15)  JO L 174, 27.6.2001, p. 25.


3.10.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 257/23


DECIZIA NR. 1150/2007/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

din 25 septembrie 2007

de instituire, pentru perioada 2007-2013, a programului specific „Prevenirea și informarea cu privire la consumul de stupefiante” în cadrul programului general „Drepturile fundamentale și justiția”

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 152,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European (1),

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor (2),

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat (3),

întrucât:

(1)

Potrivit dispozițiilor tratatului, în cadrul definirii și punerii în aplicare a tuturor politicilor și activităților comunitare ar trebui să se asigure un înalt nivel de sănătate umană. Se impune ca acțiunea comunitară să aducă o contribuție la atingerea unui nivel înalt de protecție a sănătății.

(2)

Acțiunea comunitară ar trebui să vină în completarea politicilor naționale care au ca scop îmbunătățirea sănătății publice, înlăturând pericolele la care este expusă sănătatea umană și reducând daunele aduse sănătății de dependența de stupefiante, inclusiv prin politici de informare și prevenire.

(3)

Dat fiind faptul că, în conformitate cu cercetările efectuate, morbiditatea și mortalitatea asociate dependenței de stupefiante afectează un număr important de cetățeni europeni, daunele aduse sănătății de dependența de stupefiante reprezintă o problemă majoră pentru sănătatea publică.

(4)

Comunicarea Comisiei către Consiliu și Parlamentul European referitoare la rezultatele evaluării finale a Strategiei și a Planului de acțiune ale Uniunii Europene privind stupefiantele (2000-2004) a subliniat necesitatea de a implica în mod regulat societatea civilă în formularea politicilor Uniunii Europene privind stupefiantele.

(5)

Decizia nr. 1786/2002/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 septembrie 2002 de adoptare a unui program de acțiune comunitară în domeniul sănătății publice (2003-2008) (4) include elaborarea unor strategii și măsuri privind dependența de stupefiante ca unul dintre factorii legați de modul de viață determinanți pentru sănătate.

(6)

Prin Recomandarea 2003/488/CE din 18 iunie 2003 privind prevenirea și reducerea daunelor aduse sănătății de dependența de stupefiante (5), Consiliul a recomandat ca statele membre să stabilească drept obiectiv privind sănătatea publică prevenirea dependenței de stupefiante și reducerea riscurilor asociate acesteia și să dezvolte și să pună în aplicare strategii complete în acest sens.

(7)

Consiliul European a aprobat, în decembrie 2004, Strategia UE privind stupefiantele (2005-2012), care acoperă toate activitățile Uniunii Europene privitoare la stupefiante și stabilește principalele obiective. Aceste obiective includ atingerea unui nivel înalt de protecție a sănătății, de bunăstare și coeziune socială prin prevenirea și reducerea consumului și dependenței de stupefiante, precum și a daunelor aduse sănătății și societății.

(8)

Consiliul a adoptat Planul de acțiune al UE în domeniul stupefiantelor (2005-2008) (6) ca instrument decisiv pentru transpunerea Strategiei UE privind stupefiantele (2005-2012) în acțiuni concrete. Scopul final al planului de acțiune este de a reduce semnificativ prevalența consumului de stupefiante în rândul populației și de a reduce daunele sociale și cele privind sănătatea produse de consumul și comerțul cu stupefiante ilegale.

(9)

Programul specific „Prevenirea și informarea cu privire la consumul de stupefiante”, instituit prin prezenta decizie (denumit în continuare „programul”), urmărește transpunerea în practică a obiectivelor identificate prin Strategia Uniunii Europene privind stupefiantele (2005-2012) și planurile de acțiune ale Uniunii Europene privind stupefiantele (2005-2008 și 2009-2012) prin susținerea unor proiecte destinate prevenirii consumului de stupefiante, inclusiv prin reducerea daunelor produse de stupefiante și prin folosirea de metode de tratament în lumina celor mai recente descoperiri științifice.

(10)

Este important și necesar să se recunoască consecințele grave, imediate și pe termen lung ale consumului de stupefiante pentru sănătatea, dezvoltarea socială și psihologică, inclusiv egalitatea de șanse a celor afectați, pentru persoanele fizice, familii și comunități, precum și costurile sociale și economice ridicate pentru societate în ansamblu.

(11)

Ar trebui să se acorde o atenție specială prevenirii consumului de stupefiante în rândul tinerilor, care reprezintă cel mai vulnerabil segment al populației. Principala provocare în domeniul prevenirii este aceea de a-i încuraja pe tineri să adopte un stil de viață sănătos.

(12)

Comunitatea Europeană poate adăugat valoare acțiunilor statelor membre în domeniul prevenirii și informării cu privire la consumul de stupefiante, inclusiv în ceea ce privește tratamentul și reducerea daunelor produse de stupefiante, prin completarea acestor acțiuni și prin promovarea sinergiilor.

(13)

În conformitate cu articolul 7 alineatul (3) din Decizia 1999/468/CE, Parlamentul European ar trebui să fie informat de către Comisie (7) cu privire la procedurile comitetului referitoare la punerea în aplicare a prezentului program. În special, Parlamentul European ar trebui să primească proiectul de program anual atunci când este prezentat comitetului de gestionare. În plus, Parlamentul European ar trebui să primească rezultatul votului și rezumatul proceselor-verbale ale reuniunilor respectivului comitet.

(14)

Ar trebui să se asigure complementaritatea cu experiența tehnică a Observatorului European pentru Droguri și Toxicomanie (denumit în continuare „Observatorul”), prin folosirea metodologiei și a bunelor practici dezvoltate de observator și prin implicarea acestuia în pregătirea programului de lucru anual.

(15)

Deoarece obiectivele prezentei decizii și datorită necesității unui schimb de informații la nivel comunitar și a difuzării la scară comunitară a bunelor practici nu pot fi realizate în mod satisfăcător de către statele membre și, în consecință, datorită necesității de a avea o abordare coordonată și multidisciplinară și având în vedere dimensiunea și efectele programului, pot fi mai bine realizate la nivel comunitar, Comunitatea poate să adopte măsuri în conformitate cu principiul subsidiarității, astfel cum este prevăzut la articolul 5 din tratat. În conformitate cu principiul proporționalității, astfel cum este enunțat în respectivul articol, prezenta decizie nu depășește ceea ce este necesar pentru atingerea respectivelor obiective.

(16)

Având în vedere importanța vizibilității finanțării comunitare, Comisia ar trebui să ofere îndrumare pentru a garanta că orice autoritate, organizație neguvernamentală, organizație internațională sau altă entitate care primește o subvenție în cadrul programului confirmă în mod corespunzător asistența primită.

(17)

Prezenta decizie stabilește, pentru întreaga durată a programului, un pachet financiar care constituie principala referință pentru autoritatea bugetară în cursul procedurii bugetare anuale, în înțelesul punctului 37 din Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară (8).

(18)

Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene (9) (denumit în continuare „regulamentul financiar”), precum și Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2342/2002 al Comisiei din 23 decembrie 2002 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului (10), care protejează interesele financiare ale Comunității, sunt aplicate ținând seama de principiile simplității și consecvenței la alegerea instrumentelor bugetare, de limitarea numărului de cazuri în care Comisiei îi revine răspunderea directă privind punerea în aplicare și gestionarea lor, precum și de proporționalitatea necesară dintre valoarea resurselor și sarcina administrativă aferentă utilizării acestora.

(19)

De asemenea, ar trebui să se ia măsuri adecvate pentru a preveni neregulile și fraudele și trebuie întreprinse acțiunile necesare pentru recuperarea fondurilor pierdute, achitate incorect sau utilizate neadecvat în conformitate cu Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2988/95 al Consiliului din 18 decembrie 1995 privind protecția intereselor financiare ale Comunităților Europene (11), Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2185/96 al Consiliului din 11 noiembrie 1996 privind controalele și inspecțiile la fața locului efectuate de Comisie în scopul protejării intereselor financiare ale Comunităților Europene împotriva fraudei și a altor abateri (12), precum și cu Regulamentul (CE) nr. 1073/1999 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 mai 1999 privind investigațiile efectuate de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) (13).

(20)

Regulamentul financiar necesită un act de bază care să reglementeze subvențiile de funcționare.

(21)

Măsurile necesare pentru punerea în aplicare a prezentei decizii ar trebui să fie adoptate în conformitate cu Decizia 1999/468/CE, cu distincția care trebuie făcută între acele măsuri care fac obiectul procedurii de gestionare și cele care fac obiectul procedurii consultative, în anumite cazuri, în vederea sporirii eficienței, fiind oportună procedura consultativă.

(22)

Pentru a asigura punerea în aplicare efectivă și la timp a programului, prezenta decizie ar trebui să se aplice de la 1 ianuarie 2007,

DECID:

Articolul 1

Instituirea și domeniul de aplicare a programului

(1)   Prezenta decizie instituie programul specific „Prevenirea și informarea cu privire la consumul de stupefiante” (denumit în continuare „programul”), în cadrul programului general „Drepturile fundamentale și justiția”, pentru a contribui la asigurarea unui înalt nivel de sănătate umană și pentru a reduce daunele aduse sănătății de consumul de stupefiante.

(2)   Programul acoperă perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2007 și 31 decembrie 2013.

Articolul 2

Obiectivele generale

Programul are următoarele obiective generale:

(a)

să prevină și să reducă consumul și dependența de stupefiante și a daunelor produse de acestea;

(b)

să contribuie la îmbunătățirea nivelului de informare privitoare la consumul de stupefiante;

(c)

să susțină punerea în aplicare a strategiei UE privind stupefiantele.

Articolul 3

Obiectivele specifice

Programul are următoarele obiective specifice:

(a)

să promoveze acțiunile transnaționale de:

(i)

înființare a rețelelor multidisciplinare;

(ii)

asigurare a creșterii capitalului de cunoștințe, a schimbului de informații, precum și a identificării și difuzării bunelor practici, inclusiv prin formare, vizite de studiu și schimburi de personal;

(iii)

sensibilizare cu privire la problemele de sănătate și cele sociale provocate de consumul de stupefiante și de încurajare a unui dialog deschis pentru promovarea unei mai bune înțelegeri a fenomenului consumului de stupefiante;

(iv)

susținere a măsurilor menite să prevină consumul de stupefiante, inclusiv prin reducerea daunelor produse de stupefiante și prin folosirea de metode de tratament în lumina celor mai recente descoperiri științifice;

(b)

să implice societatea civilă în punerea în aplicare și în dezvoltarea strategiei UE privind stupefiantele și a planurilor de acțiune ale UE;

(c)

să monitorizeze, să pună în aplicare și să evalueze punerea în aplicare a acțiunilor specifice în cadrul planurilor de acțiune privind stupefiantele (2005-2008 și 2009-2012). Parlamentul European este implicat în procesul de evaluare prin participarea sa în cadrul grupului de coordonare a evaluării din cadrul Comisiei.

Articolul 4

Acțiuni

În vederea urmăririi obiectivelor generale și a celor specifice stabilite la articolele 2 și 3, programul sprijină oricare dintre următoarele forme de acțiune în condițiile stabilite în programul de lucru anual menționat la articolul 9 alineatul (2):

(a)

acțiunile specifice întreprinse de către Comisie, cum ar fi analizele și cercetarea, sondajele de opinie și studiile, formularea de indicatori și metodologii comune, colectarea, rafinarea și difuzarea de date și statistici, seminarele, conferințele și reuniunile experților, organizarea de campanii și evenimente adresate publicului, crearea și întreținerea de website-uri, întocmirea și difuzarea de materiale informative, sprijinul și impulsul acordat rețelelor de experți naționali, precum și activitățile analitice, de monitorizare și evaluare;

(b)

proiectele specifice transnaționale de interes comunitar, prezentate de cel puțin două state membre sau de cel puțin un stat membru împreună cu un alt stat, fie o țară aderentă, fie candidată, conform condițiilor stabilite în programele de lucru anuale;

(c)

activitățile desfășurate de organizațiile neguvernamentale sau de alte entități care urmăresc un scop de interes general european privind obiectivele de ordin general ale programului în condițiile stabilite în programele de lucru anuale.

Articolul 5

Participarea

La acțiunile din cadrul programului pot să participe următoarele țări:

(a)

statele AELS care sunt părți la Acordul privind SEE, în conformitate cu prevederile acelui acord; și

(b)

statele candidate și statele din zona Balcanilor occidentali incluse în procesul de stabilizare și asociere în conformitate cu condițiile stipulate în acordurile de asociere sau protocoalele adiționale legate de participarea în programele comunitare care au fost sau urmează să fie încheiate cu aceste state.

Țările candidate care nu participă la program, în cazul în care acest lucru ar contribui la pregătirea lor pentru aderare, ori alte terțe țări sau organizații internaționale care nu participă la program, în cazul în care acest lucru servește scopului proiectelor în cauză, pot fi asociate proiectelor.

Articolul 6

Grupuri-țintă

(1)   Programul se adresează tuturor grupurilor aflate în contact, direct sau indirect, cu fenomenul consumului de stupefiante.

(2)   În ceea ce privește stupefiantele, tinerii, femeile, grupurile vulnerabile și persoanele care trăiesc în zone defavorizate reprezintă grupuri de risc și trebuie identificate ca grupuri-țintă. Alte grupuri includ profesorii și personalul didactic, părinții, asistenții sociali, autoritățile locale și naționale, personalul medical și paramedical, personalul judiciar, autoritățile polițienești și din cadrul sistemului penitenciar, organizațiile neguvernamentale, sindicatele și comunitățile religioase.

Articolul 7

Accesul la program

La program pot participa organizații și instituții publice sau private (autorități locale la nivelul competent, departamente universitare/facultăți și centre de cercetare) care activează în domeniul informării și prevenirii consumului de stupefiante, inclusiv reducerea și remedierea daunelor produse de stupefiante.

Organismele și organizațiile cu scop lucrativ au acces la subvenții în cadrul programului numai în asociere cu organizații nonprofit sau de stat.

Articolul 8

Forme de intervenție

(1)   Finanțarea comunitară poate lua următoarele forme juridice:

(a)

subvenții; sau

(b)

contracte de achiziții publice.

(2)   Subvențiile comunitare se acordă ca urmare a lansării cererilor de ofertă, cu excepția cazurilor excepționale justificate corespunzător, astfel cum prevede regulamentul financiar, și se acordă sub forma unor subvenții de funcționare și subvenții pentru acțiuni.

Programul de lucru anual stabilește rata minimă din cheltuielile anuale pe care o pot atinge subvențiile acordate și rata maximă de cofinanțare.

(3)   De asemenea, se prevăd cheltuieli aferente măsurilor complementare, prin intermediul contractelor de achiziții publice, caz în care fondurile comunitare acoperă achiziționarea de bunuri și servicii. Acestea acoperă, printre altele, cheltuielile de informare și comunicare, pregătirea, punerea în aplicare, monitorizarea, verificarea și evaluarea proiectelor, a politicilor, a programelor și a legislației.

Articolul 9

Măsuri de punere în aplicare

(1)   Comisia pune în aplicare asistența financiară comunitară în conformitate cu regulamentul financiar.

(2)   Pentru a pune în aplicare programul, în limitele obiectivelor generale prevăzute la articolul 2, Comisia adoptă un program de lucru anual ținând cont de experiența tehnică a Observatorului. Programul stabilește obiectivele specifice, prioritățile tematice, o descriere a măsurilor complementare menționate la articolul 8 și, dacă este necesar, o listă a altor acțiuni.

Primul program de lucru anual se adoptă până la 23 ianuarie 2008.

(3)   Programul de lucru anual se adoptă în conformitate cu procedura de gestionare menționată la articolul 10 alineatul (3).

(4)   Procedurile de evaluare și de acordare cu privire la subvenții țin cont, printre altele, de criteriile următoare:

(a)

conformitatea acțiunii propuse cu programul de lucru anual, cu obiectivele prevăzute la articolele 2 și 3, precum și cu formele de acțiune stabilite la articolul 4;

(b)

calitatea acțiunii propuse, din punct de vedere al conceperii, al organizării și al prezentării sale, precum și al rezultatelor așteptate;

(c)

suma solicitată pentru finanțarea comunitară și oportunitatea acesteia în raport cu rezultatele așteptate;

(d)

impactul rezultatelor așteptate asupra obiectivelor stabilite la articolele 2 și 3 și asupra acțiunilor menționate la articolul 4.

(5)   Cererile pentru subvenții de funcționare, prevăzute la articolul 4 litera (c), se evaluează din perspectiva:

(a)

consecvenței lor cu obiectivele programului;

(b)

calității activităților planificate;

(c)

posibilului efect de multiplicare a acestor activități asupra publicului;

(d)

impactului geografic și social al activităților desfășurate;

(e)

implicării cetățenilor în organizarea organismelor în cauză;

(f)

rentabilității activității propuse din perspectiva raportului dintre costuri și beneficii.

(6)   Deciziile referitoare la acțiunile propuse menționate la articolul 4 litera (a) sunt adoptate de către Comisie în conformitate cu procedura de gestionare menționată la articolul 10 alineatul (3). Deciziile referitoare la proiectele și activitățile menționate la articolul 4 literele (b) și (c) sunt adoptate de către Comisie în conformitate cu procedura consultativă menționată la articolul 10 alineatul (2).

Deciziile referitoare la cererile de subvenții care implică organismele sau organizațiile cu scop lucrativ sunt adoptate de către Comisie în conformitate cu procedura de gestionare menționată la articolul 10 alineatul (3).

Articolul 10

Comitetul

(1)   Comisia este asistată de un comitet.

(2)   Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolele 3 și 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozițiile articolului 8.

(3)   Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolele 4 și 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozițiile articolului 8.

Perioada prevăzută la articolul 4 alineatul (3) din Decizia 1999/468/CE se stabilește la trei luni.

Articolul 11

Complementaritatea

(1)   Se urmăresc sinergiile și complementaritatea cu alte instrumente comunitare, în special cu programul general „Securitate și protejarea libertăților”, al șaptelea program-cadru pentru cercetare și dezvoltare, precum și programul comunitar privind sănătatea publică. Complementaritatea cu metodologia și bunele practici dezvoltate de către Observator este asigurată, în special în ceea ce privește elementele statistice ale informării privind stupefiantele.

(2)   Programul poate folosi în comun resursele cu alte instrumente comunitare, în special cu programele generale „Securitate și protejarea libertăților”, „Solidaritate și gestiunea fluxurilor migratorii” și al șaptelea program-cadru pentru cercetare și dezvoltare, pentru a pune în aplicare acțiuni care îndeplinesc obiectivele tuturor programelor.

(3)   Operațiunile finanțate în temeiul prezentei decizii nu beneficiază de asistență financiară în același scop prin intermediul altor instrumente financiare comunitare. Beneficiarii programului furnizează Comisiei informații în legătură cu finanțarea primită din bugetul general al Uniunii Europene și din alte surse, precum și informații despre cererile de finanțare în curs.

Articolul 12

Resursele bugetare

(1)   Pachetul financiar pentru punerea în aplicare a prezentei decizii, pentru perioada 1 ianuarie 2007-31 decembrie 2013, este de 21 350 000 EUR.

(2)   Resursele bugetare alocate acțiunilor prevăzute în program sunt înscrise în creditele anuale din bugetul general al Uniunii Europene. Creditele anuale disponibile sunt autorizate de autoritatea bugetară în limitele cadrului financiar.

Articolul 13

Monitorizare

(1)   Comisia asigură, pentru orice acțiune finanțată de către program, că beneficiarul prezintă rapoarte tehnice și financiare privind stadiul lucrărilor și că se prezintă un raport final în termen de trei luni de la realizarea acțiunii. Comisia determină forma și conținutul rapoartelor.

(2)   Comisia asigură că acordurile și contractele care rezultă din punerea în aplicare a programului prevăd în mod special supravegherea și controlul financiar exercitat de către Comisie (sau oricare reprezentant autorizat de aceasta), în cazul în care este necesar, prin controale la fața locului, inclusiv prin sondaj, precum și audituri ale Curții de Conturi.

(3)   Comisia solicită beneficiarului asistenței financiare să păstreze la dispoziția Comisiei toate documentele justificative privind cheltuielile aferente acțiunii timp de cinci ani de la ultima plată legată de orice acțiune.

(4)   Pe baza rezultatelor rapoartelor și ale controalelor la fața locului menționate la alineatele (1) și (2), în cazul în care este necesar, Comisia modifică corespunzător volumul sau condițiile în care se alocă asistența financiară aprobată inițial, precum și calendarul plăților.

(5)   Comisia ia orice altă măsură necesară pentru a verifica dacă acțiunile finanțate se desfășoară corect și cu respectarea dispozițiilor prezentei decizii și ale regulamentului financiar.

Articolul 14

Protecția intereselor financiare comunitare

(1)   Comisia asigură că, în cazul în care se desfășoară acțiuni finanțate în temeiul prezentei decizii, interesele financiare ale Comunității sunt protejate prin aplicarea unor măsuri preventive împotriva fraudei, a corupției și a altor activități ilegale, prin controale eficiente și prin recuperarea sumelor plătite în mod incorect, iar în cazul în care se constată nereguli, prin aplicarea unor sancțiuni eficace, proporționale și cu efect de descurajare, în conformitate cu Regulamentele (CE, Euratom) nr. 2988/95, (Euratom, CE) nr. 2185/96 și (CE) nr. 1073/1999.

(2)   În ceea ce privește acțiunile comunitare finanțate în temeiul prezentei decizii, Regulamentele (CE, Euratom) nr. 2988/95 și (Euratom, CE) nr. 2185/96 se aplică în cazul oricărei încălcări a dispozițiilor dreptului comunitar, inclusiv încălcării unei obligații contractuale stabilite pe baza programului, care rezultă dintr-o acțiune sau omisiune a unui operator economic, care are sau ar putea avea efectul de a prejudicia, printr-o cheltuială nejustificată, bugetul general al Uniunii Europene sau bugetele gestionate de Comunități.

(3)   Comisia reduce, suspendă sau recuperează cuantumul asistenței financiare acordate unei acțiuni în cazul în care constată nereguli, inclusiv nerespectarea dispozițiilor prezentei decizii sau ale deciziei individuale, sau ale contractului sau acordului de acordare a asistenței financiare respective, sau dacă se constată că acțiunea a făcut obiectul unei schimbări incompatibile cu natura sau condițiile de punere în aplicare a proiectului fără solicitarea acordului Comisiei.

(4)   În cazul în care termenele nu au fost respectate sau în cazul în care progresele înregistrate la punerea în aplicare a acțiunii justifică doar o parte a asistenței financiare alocate, Comisia solicită beneficiarului să transmită observații într-un termen definit. În cazul în care beneficiarul nu trimite un răspuns satisfăcător, Comisia se asigură că poate anula restul asistenței financiare și solicita restituirea sumelor plătite anterior.

(5)   Comisia asigură că orice plată necuvenită se restituie acesteia. Sumele neachitate la scadență sunt purtătoare de dobândă în condițiile stabilite prin regulamentul financiar.

Articolul 15

Evaluarea

(1)   Programul este monitorizat în mod regulat pentru a se urmări punerea în aplicare a activităților desfășurate în cadrul acestuia.

(2)   Comisia asigură evaluarea regulată, independentă și externă a programului.

(3)   Comisia pune la dispoziția Parlamentului European și a Consiliului:

(a)

o prezentare anuală privind punerea în aplicare a programului;

(b)

un raport interimar de evaluare cu privire la rezultatele obținute și la aspectele calitative și cantitative legate de punerea în aplicare a programului, până la 31 martie 2011;

(c)

o comunicare cu privire la continuarea programului, până la 30 august 2012; și

(d)

un raport de evaluare ex post, până la 31 decembrie 2014.

Articolul 16

Publicarea proiectelor

Comisia publică anual lista proiectelor finanțate în cadrul programului, inclusiv o scurtă descriere a fiecărui proiect.

Articolul 17

Vizibilitatea

Comisia stabilește orientări pentru a asigura vizibilitatea finanțării acordate în temeiul prezentei decizii.

Articolul 18

Intrarea în vigoare

Prezenta decizie intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la data de 1 ianuarie 2007, cu excepția articolului 9 alineatele (2) și (3) și a articolului 10 alineatul (3), care se aplică de la data intrării în vigoare a prezentei decizii.

Adoptată la Strasbourg, 25 septembrie 2007.

Pentru Parlamentul European

Președintele

H.-G. PÖTTERING

Pentru Consiliu

Președintele

M. LOBO ANTUNES


(1)  JO C 69, 21.3.2006, p. 1.

(2)  JO C 192, 16.8.2006, p. 25.

(3)  Avizul Parlamentului European din 14 decembrie 2006 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial), Poziția comună a Consiliului din 23 iulie 2007 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) și Poziția Parlamentului European din 6 septembrie 2007 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial).

(4)  JO L 271, 9.10.2002, p. 1. Decizie, astfel cum a fost modificată prin Decizia nr. 786/2004/CE (JO L 138, 30.4.2004, p. 7).

(5)  JO L 165, 3.7.2003, p. 31.

(6)  JO C 168, 8.7.2005, p. 1.

(7)  JO L 184, 17.7.1999, p. 23. Decizie, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Decizia 2006/512/CE (JO L 200, 22.7.2006, p. 11).

(8)  JO C 139, 14.6.2006, p. 1.

(9)  JO L 248, 16.9.2002, p. 1. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1995/2006 (JO L 390, 30.12.2006, p. 1).

(10)  JO L 357, 31.12.2002, p. 1. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE, Euratom) nr. 478/2007 (JO L 111, 28.4.2007, p. 13).

(11)  JO L 312, 23.12.1995, p. 1.

(12)  JO L 292, 15.11.1996, p. 2.

(13)  JO L 136, 31.5.1999, p. 1.


II Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare nu este obligatorie

DECIZII

3.10.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 257/30


DECIZIA COMISIEI

din 28 septembrie 2007

privind o contribuție financiară a Comunității pentru efectuarea, în statele membre, a unui studiu cu privire la prevalența Salmonellei spp. la efectivele de porci de reproducție

[notificată cu numărul C(2007) 4434]

(2007/636/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Decizia 90/424/CEE a Consiliului din 26 iunie 1990 privind anumite cheltuieli în domeniul veterinar (1), în special articolul 20,

întrucât:

(1)

Decizia 90/424/CEE stabilește procedurile de reglementare a unei contribuții financiare comunitare pentru măsuri veterinare specifice, inclusiv măsuri tehnice sau științifice. Decizia prevede că Comunitatea întreprinde sau sprijină statele membre să întreprindă acțiuni tehnice și științifice necesare dezvoltării legislației comunitare în domeniul veterinar, precum și pentru dezvoltarea învățământului sau a formării în acest domeniu.

(2)

În conformitate cu articolul 4 și anexa I din Regulamentul (CE) nr. 2160/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 noiembrie 2003 privind controlul salmonellei și al altor agenți zoonotici specifici (2), prezenți în rețeaua alimentară, se impune stabilirea unui obiectiv comunitar pentru reducerea prevalenței salmonellei la efectivele de porci de reproducție.

(3)

Grupul operativ al Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară (AESA), însărcinat cu colectarea de informații privind zoonozele, a adoptat, la data de 30 aprilie 2007, un raport privind o propunere de specificații tehnice pentru un studiu de referință cu privire la prevalența salmonellei la populațiile de porci de reproducție (3) („Raportul AESA”).

(4)

Pentru stabilirea obiectivului comunitar menționat, trebuie să fie disponibile date comparabile cu privire la prevalența salmonellei la efectivele infectate de porci de reproducție din statele membre. Asemenea informații nu sunt disponibile, prin urmare trebuie realizat un studiu special pentru monitorizarea prevalenței salmonellei la porcii de reproducție pe o perioadă corespunzătoare, astfel încât să se țină seama de eventualele variații sezoniere. Studiul trebuie să se bazeze pe raportul AESA.

(5)

De asemenea, raportul AESA recomandă o eșantionare suplimentară pentru estimarea prevalenței în interiorul crescătoriei. O asemenea eșantionare trebuie efectuată de un anumit număr de state membre care reprezintă geografic diversele situații din Comunitate.

(6)

Studiul trebuie să furnizeze informațiile tehnice necesare dezvoltării legislației veterinare comunitare. Având în vedere importanța colectării de date comparabile asupra prevalenței salmonellei la porcii de reproducție în statele membre, este necesară acordarea, pentru acestea din urmă, a unei contribuții financiare din partea Comunității pentru punerea în aplicare a cerințelor specifice ale studiului. Costurile pentru testele de laborator ar trebui să se ramburseze 100 %, prin aplicarea unui plafon. Toate celelalte costuri aferente, precum eșantionarea, deplasările, administrarea etc. nu pot beneficia de nicio contribuție financiară comunitară.

(7)

Contribuția financiară a Comunității trebuie acordată cu condiția ca studiul să se realizeze în conformitate cu dispozițiile aplicabile ale dreptului comunitar și cu respectarea altor condiții determinate.

(8)

Contribuția financiară a Comunității trebuie acordată în măsura în care acțiunile prevăzute sunt îndeplinite efectiv și în măsura în care autoritățile competente furnizează toate informațiile necesare la termenele stabilite.

(9)

Din motive de eficiență administrativă, toate cheltuielile prezentate pentru o contribuție financiară a Comunității trebuie exprimate în euro. În conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1290/2005 al Consiliului din 21 iunie 2005 privind finanțarea politicii agricole comune (4), cursul de schimb pentru cheltuielile efectuate în altă monedă decât euro este ultimul curs stabilit de către Banca Centrală Europeană înaintea primei zile din luna în care statul membru respectiv trimite solicitarea.

(10)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Obiectul și domeniul de aplicare

Prezenta decizie stabilește normele privind contribuția financiară a Comunității pentru un studiu de referință care urmează a fi efectuat în statele membre cu privire la prevalența, în interiorul Comunității, a Salmonellei spp. în rândul porcilor de reproducție care au făcut obiectul unor eșantionări la nivel de fermă („studiul”).

Rezultatele studiului vor fi utilizate pentru stabilirea unui obiectiv comunitar în conformitate cu dispozițiile articolului 4 din Regulamentul (CE) nr. 2160/2003 și pentru a examina cea mai bună metodă de evaluare a realizării acestui obiectiv în viitor.

Articolul 2

Definiție

În sensul prezentei decizii, prin „autoritate competentă” se înțelege autoritatea sau autoritățile unui stat membru, în sensul articolului 3 din Regulamentul (CE) nr. 2160/2003.

Articolul 3

Domeniul de aplicare a studiului

(1)   Statele membre vor efectua un studiu pentru a evalua prevalența Salmonellei spp. în rândul porcilor de reproducție de la care s-au prelevat eșantioane la nivel de fermă în conformitate cu anexa I.

(2)   Studiul se desfășoară pe o perioadă de un an, începând cu 1 ianuarie 2008.

Articolul 4

Metode de eșantionare și analize

Eșantionarea și analiza se efectuează de către autoritatea competentă sau sub supravegherea acesteia în conformitate cu specificațiile tehnice stabilite în anexa I.

Articolul 5

Condiții de acordare a unei contribuții financiare din partea Comunității

(1)   Contribuția financiară a Comunității la costurile analizelor este acordată statelor membre până la valoarea maximă totală de cofinanțare stabilită în anexa II pentru durata studiului.

(2)   Contribuția financiară a Comunității prevăzută la alineatul (1) va fi acordată statelor membre sub rezerva punerii în aplicare a studiului în conformitate cu dispozițiile relevante ale legislației comunitare, inclusiv în materie de concurență și de acordare a contractelor publice, și sub rezerva respectării următoarelor condiții:

(a)

legile naționale, regulamentele și normele administrative necesare pentru punerea în aplicare a studiului trebuie să intre în vigoare până la 1 ianuarie 2008 cel târziu;

(b)

un raport de activitate conținând informațiile enumerate la punctul 5.1 din anexa I și cuprinzând perioada 1 ianuarie 2008-31 martie 2008 trebuie prezentat Comisiei până cel târziu la data de 31 mai 2008;

(c)

un raport final privind punerea în aplicare a studiului, alături de documentele justificative pentru costurile suportate de către statele membre pentru analizele și rezultatele obținute în cursul perioadei 1 ianuarie 2008-31 decembrie 2008, trebuie prezentat Comisiei până cel târziu la data de 28 februarie 2009;

(d)

studiul trebuie pus în aplicare în mod efectiv.

Documentele justificative pentru costurile suportate, menționate la alineatul (2) litera (c), cuprind cel puțin informațiile stabilite la anexa III.

(3)   Neprezentarea raportului final menționat la alineatul (2) litera (c) conduce la o reducere progresivă a contribuției financiare care urmează a fi acordată de către Comunitate, de 25 % din valoarea totală până la 31 martie 2009, de 50 % până la 30 aprilie 2009 și de 100 % până la 31 mai 2009.

Articolul 6

Sumele maxime care se rambursează

Valorile maxime ale contribuției financiare acordate de către Comunitate pentru costurile analizelor acoperite de studiu care urmează a fi rambursate către statele membre nu vor depăși următoarele:

(a)

20 EUR per test pentru depistarea bacteriologică a Salmonellei spp.;

(b)

30 EUR pentru serotipizarea izolaților relevanți.

Articolul 7

Colectarea datelor, evaluarea și raportarea

(1)   Autoritatea competentă responsabilă cu pregătirea raportului anual național în conformitate cu articolul 9 alineatul (1) din Directiva 2003/99/CE a Parlamentului European și a Consiliului (5) colectează și evaluează rezultatele studiului.

(2)   Comisia transmite datele naționale și evaluarea menționate la alineatul (1) către Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară, care le examinează.

(3)   Datele și rezultatele naționale sunt puse la dispoziția publicului într-o formă care garantează confidențialitatea.

Articolul 8

Cursul de schimb aplicabil cheltuielilor

Cheltuielile efectuate într-o altă monedă decât euro sunt convertite, de către statul membru în cauză, în euro pe baza celei mai recente rate de schimb stabilite de către Banca Centrală Europeană înaintea primei zile a lunii în care solicitarea pentru contribuția financiară a Comunității este prezentată de către statul membru.

Articolul 9

Aplicarea

Prezenta decizie se aplică de la 1 ianuarie 2008.

Articolul 10

Destinatari

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 28 septembrie 2007.

Pentru Comisie

Markos KYPRIANOU

Membru al Comisiei


(1)  JO L 224, 18.8.1990, p. 19. Decizie, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1791/2006 (JO L 363, 20.12.2006, p. 1).

(2)  JO L 325, 12.12.2003, p. 1. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1791/2006.

(3)  The EFSA Journal (2007) 99, 1-28.

(4)  JO L 209, 11.8.2005, p. 1. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 378/2007 (JO L 95, 5.4.2007, p. 1).

(5)  JO L 325, 12.12.2003, p. 31.


ANEXA I

Specificațiile tehnice menționate la articolul 3 alineatul (1), la articolul 4 și la articolul 5 alineatul (2) litera (b)

1.   PREZENTAREA GENERALĂ A STUDIULUI

Studiul se efectuează în conformitate cu analiza globală de la figura 1.

Figura 1:   Analiză globală a studiului

Image

2.   BAZA DE EȘANTIONARE

2.1.   Delimitarea populației

Studiul se efectuează pe exploatații care dețin cel puțin 80 % din populația de porci de reproducție într-un stat membru. În mod prioritar, se prelevează eșantioane din exploatațiile care dețin 50 sau mai mulți porci de reproducție. Cu toate acestea, în cazul în care exploatațiile respective care dețin 50 sau mai mulți porci de reproducție nu conțin 80 % din efectivul național de porci de reproducție, se vor preleva, de asemenea, eșantioane de la exploatații mai mici cu mai puțin de 50 de porci de reproducție.

Exploatațiile cu porci de reproducție vor fi clasificate fie ca „exploatații de reproducție”, fie ca „exploatații de producție”. Exploatațiile de reproducție vând scroafe tinere și/sau vieri pentru reproducție. În mod normal, acestea vând 40 % sau mai mult din scroafele tinere pe care le cresc pentru reproducție, în timp ce restul este vândut pentru sacrificare. În schimb, exploatațiile de producție vând în principal porci la îngrășat sau pentru sacrificare.

Prevalența Salmonellei trebuie măsurată în mod separat în exploatațiile de reproducție (partea 1 a studiului) și în exploatațiile de producție (partea 2 a studiului), reprezentând efectivele astfel cum este indicat în figura 2, excluzându-se efectivele de la porci înțărcați la porci la îngrășat.

Figura 2:   Prezentarea generală a exploatațiilor

Image

2.2.   Eșantionul și strategia de eșantionare

Ambele părți ale studiului trebuie să aibă un plan de eșantionare similar celor două etape. În cadrul primei etape, un eșantion aleatoriu de exploatații se selectează în fiecare stat membru dintre exploatațiile de reproducție și un al doilea eșantion aleatoriu se selectează din grupul de exploatații de producție. Problema numărului de exploatații necesare este dezbătută la punctul 2.3. În cadrul celei de-a doua etape, se selectează un anumit număr de țarcuri pentru eșantionare în cadrul fiecărei exploatații selectate (a se vedea punctul 2.2.2).

2.2.1.   Prima etapă: selecția exploatațiilor

Fiecare stat membru trebuie să creeze două baze de eșantionare. Prima enumeră toate exploatațiile de reproducție eligibile (de obicei, exploatațiile care dețin cel puțin 50 de porci de reproducție – a se vedea punctul 2.1), iar a doua enumeră toate exploatațiile de producție eligibile. Numărul de exploatații necesare pentru fiecare parte a studiului se selectează apoi în mod aleatoriu din fiecare listă. Un eșantion aleatoriu trebuie să garanteze faptul că studiul include exploatațiile care dețin efective având mărimi diferite și care sunt stabilite în toate regiunile unui stat membru în care se practică creșterea de porci. Este recunoscut faptul că în anumite state membre pot exista puține exploatații (de exemplu, mai puțin de 10 % din toate exploatațiile eligibile) cu efective care au mărimi foarte mari. Astfel, este posibil ca nici una dintre aceste efective având o mărime foarte mare să nu fie aleasă cu ocazia selecției aleatorii. Un stat membru poate utiliza un criteriu de stratificare anterior selecției exploatațiilor – de exemplu, pentru a defini un strat care conține 10 % din efectivele cele mai mari și pentru a aloca stratului respectiv 10 % din mărimea eșantionului necesar. În mod similar, un stat membru poate stratifica eșantionul între regiunile administrative în conformitate cu proporția de efective eligibile din fiecare regiune. Orice stratificare care se ia în considerare trebuie să fie descrisă în raportul pe care un stat membru îl prezintă Comisiei în conformitate cu punctul 5.1.

În cazul în care o exploatație selectată nu poate fi eșantionată (de exemplu, dacă nu mai există în momentul în care se efectuează eșantionarea), o altă exploatație se selectează în mod aleatoriu din aceeași bază de eșantionare. În cazul în care s-a aplicat o stratificare (de exemplu, mărimea efectivului sau regiunea), atunci o nouă exploatație trebuie selectată din același strat.

Mărimea eșantionului primar (numărul de exploatații care urmează a fi eșantionate) trebuie să fie distribuită aproximativ în mod egal în cursul anului pentru a acoperi, pe cât posibil, anotimpuri diferite. Se prelevează eșantioane de la aproximativ o doisprezecime din numărul de exploatații în fiecare lună.

Exploatațiile exterioare trebuie incluse în studiu, dar nu mai este prevăzută o stratificare obligatorie pentru acest tip de producție.

2.2.2.   A doua etapă: eșantionarea în exploatație

În cadrul fiecărui efectiv de reproducție și de producție selecționat, țarcurile, curțile sau grupurile de porci de reproducție care au peste 6 luni și care urmează a fi eșantionați sunt selectați în mod aleatoriu.

Numărul de țarcuri, curți sau grupuri care urmează a fi eșantionate trebuie să fie alocat în mod proporțional în conformitate cu numerele de porci de reproducție care se află în diverse stadii de producție (gestanți, negestanți și alte categorii de porci de reproducție). Categoriile exacte de vârstă care urmează a fi eșantionate nu sunt prescrise, însă aceste informații se colectează în timpul eșantionării.

Porcii de reproducție care au sosit recent în efectiv și sunt ținuți în carantină nu sunt incluși în studiu.

2.3.   Calculul mărimii eșantionului

2.3.1.   Mărimea eșantionului primar (mărimea eșantionului în prima etapă)

Se efectuează un calcul regulat al mărimii eșantionului primar pentru exploatațiile de reproducție și se efectuează un al doilea calcul regulat al mărimii eșantionului primar pentru exploatațiile de producție. Mărimea eșantionului primar echivalează cu numărul de exploatații de reproducție și cu numărul de exploatații de producție care urmează a fi eșantionate în fiecare stat membru și aceasta este determinată, în ipoteza unui eșantionări aleatorii, pe baza următoarelor criterii:

(a)

numărul total de exploatații de reproducție (exploatații de reproducție, partea 1 a studiului);

(b)

numărul total de exploatații de producție (exploatații de producție, partea 2 a studiului);

(c)

prevalența anuală estimată (p): 50 %;

(d)

nivelul de încredere dorit (Z): 95 %, corespunzând unei valori Zα de 1,96 %;

(e)

exactitatea (L): 7,5 %;

(f)

folosind aceste valori și formula:

Formula

Întâi se efectuează calculul pentru exploatațiile de reproducție și apoi calculul pentru exploatațiile de producție. În fiecare caz, ipotezele de la literele (c)-(e) de mai sus sunt aceleași.

Din motive practice, în cazul în care există 100 000 sau mai multe exploatații în baza de eșantionare a efectivelor de reproducție sau în baza de eșantionare a efectivelor de producție, atunci se consideră populația ca fiind infinită, iar numărul de exploatații care urmează a fi selectate în mod aleatoriu din baza de eșantionare este de 171 (a se vedea tabelul 1). În cazul în care numărul de efective de reproducție sau de efective de producție este mai mic de 100 000, se aplică un factor de corecție pentru populația finită și se eșantionează mai puține exploatații, astfel cum se indică în tabelul 1.

De exemplu, dacă într-un stat membru există 1 000 de exploatații care aparțin grupului de exploatații de producție și 250 de exploatații care aparțin grupului de exploatații de reproducție, 147 de exploatații trebuie eșantionate în grupul de exploatații de producție și 102 exploatații trebuie eșantionate în grupul de exploatații de reproducție.

Tabelul 1

Numărul de exploatații cu porci de reproducție care urmează a fi eșantionați în oricare parte a studiului în funcție de mărimea populației finite (numărul total de exploatații cu porci de reproducție din statele membre)

Numărul de exploatații cu porci de reproducție (N)

Mărimea eșantionului (n) pentru mărimea populației finite cu o exactitate de 7,5 %

100 000

171

10 000

169

5 000

166

2 000

158

1 000

147

500

128

250

102

150

80

125

73

100

64

90

59

80

55

70

50

60

45

50

39

40

33

30

26

20

18

10

10

Lipsa de răspuns se anticipează, de exemplu, prin creșterea cu 10 % a mărimii eșantionului în fiecare grup. Orice exploatație neadecvată se înlocuiește în timpul studiului (a se vedea punctul 2.2.1).

În cazul în care nu este posibil să se estimeze numărul de „exploatații de reproducție” înainte de începerea studiului, se selectează un număr de exploatații pentru eșantionare, conform tabelului 1, pe baza numărului total de exploatații cu scroafe (X exploatații). Numărul de exploatații care trebuie eșantionate se mărește cu cel puțin 30 % [(X + 30 %) exploatații]. Înaintea studiului, autoritatea competentă identifică un număr de exploatații de reproducție cel puțin egal cu acest procentaj suplimentar de 30 %. În timpul vizitei fermelor, exploatația este clasificată ca exploatație de reproducție sau de producție în conformitate cu definițiile de mai sus.

2.3.2.   Mărimea eșantionului secundar (mărimea eșantionului în a doua etapă)

În fiecare exploatație selectată, se prelevează eșantioane de rutină de materii fecale (a se vedea punctul 3.1) din 10 țarcuri, curți sau grupuri de porci de reproducție alese la întâmplare. În cazul în care este necesar (de exemplu, în adăposturile de fătare sau acolo unde scroafele sunt ținute în grupuri mici de mai puțin de 10 indivizi), un grup poate fi compus din mai mult de un țarc. Fiecare eșantion de rutină trebuie să provină de la cel puțin 10 porci de reproducere diferiți.

Totuși, în cazul în care în exploatații mici sau în exploatații având un număr mare de porci de reproducție ținuți în perimetre exterioare, numărul de țarcuri, curți sau grupuri este mai mic de 10, este necesar să se eșantioneze același țarc, aceeași curte sau același grup astfel încât să se ajungă la un total de 10 eșantioane de rutină.

3.   PRELEVAREA DE EȘANTIOANE DE LA EFECTIVE DE PORCI

3.1.   Tipul și caracteristicile eșantionului de rutină

Materialul prelevat pentru analiza bacteriologică este compus din materii fecale recent expulzate reprezentând întreaga exploatație, care este unitatea vizată. Dat fiind că fiecare exploatație este unică, se decide, înainte de începerea eșantionării, care țarcuri, curți sau grupuri din cadrul exploatației sunt eșantionate. Eșantionul prelevat este plasat într-un recipient separat care împiedică contaminarea încrucișată și este trimis la laborator.

Fiecare eșantion compozit trebuie să aibă o greutate totală de cel puțin 25 g și două metode de prelevare a acestor eșantioane compozite de materii fecale pot fi utilizate:

1.

În caz de acumulare de materii fecale amestecate într-o zonă a unui țarc sau a unei curți, o cârpă mare (de exemplu, 20 cm × 20 cm) poate fi utilizată pentru a fi trecută peste materiile fecale, în așa fel încât să fie prelevate cel puțin 25 g de material amestecat. Acest lucru se poate realiza, de exemplu, prin deplasarea în zig zag a unei cârpe pe o lungime de doi metri astfel încât aceasta să fie bine acoperită de materii fecale. În cazul în care este necesar, de exemplu, când vremea este foarte caldă sau pe podele cu stinghii, cârpa poate fi umezită cu ajutorul unui lichid adecvat, cum ar fi apa potabilă;

2.

În absența unei asemenea acumulări, de exemplu, într-un câmp, într-o curte mare, într-un adăpost de fătare, în țarcuri sau în alte adăposturi cu numere mici de grupuri de porci, se selectează pelicule individuale din masele sau locurile de materii fecale individuale proaspete astfel încât un minim de 10 indivizi să contribuie la un eșantion total de cel puțin 25 g. Locurile de prelevare ale acestor pelicule trebuie să fie repartizate într-un mod reprezentativ pentru toată zona respectivă.

Se preferă prima metodă atunci când poate fi practicată. Această metodă presupune ca cel puțin 10 porci diferiți să contribuie la fiecare eșantion prelevat, în caz contrar se aplică a doua metodă.

3.2.   Eșantionare suplimentară pentru studiul de prevalență în interiorul exploatației

10 exploatații alese în mod aleatoriu din eșantionul general al exploatațiilor de reproducție și al exploatațiilor de producție fac împreună obiectul unui eșantionaj mai intensiv. În aceste exploatații, se prelevează 10 eșantioane de rutină astfel cum a fost descris precedent (punctul 3.1). În plus, 10 eșantioane individuale de cel puțin 30 g se prelevează în fiecare țarc selectat și se identifică astfel încât respectivele 10 mostre individuale să poată fi asociate cu eșantionul de rutină din țarc. Astfel, în total, 10 eșantioane de rutină și 100 (10 × 10) eșantioane individuale se prelevează din fiecare dintre cele 10 exploatații. Procesarea eșantioanelor respective este descrisă în punctul 4.3.1.

Această eșantionare trebuie aplicată în Republica Cehă, Danemarca, România, Slovenia, Suedia și Regatul Unit.

3.3.   Informații privind eșantioanele

Pentru a permite îndeplinirea cerințelor referitoare la date din partea 5, toate informațiile relevante provenite din eșantioane se înregistrează pe un formular de eșantionare elaborat de autoritatea competentă.

Fiecare eșantion și formularul care îl însoțește se etichetează cu un număr unic, care este folosit de la începutul eșantionării până la testare, și cu codul țarcului. Autoritatea competentă trebuie să pună în aplicare și să asigure utilizarea unui sistem de numerotare unică.

3.4.   Transportul eșantioanelor

Eșantioanele se păstrează, de preferință, la o temperatură între + 2 și + 8 °C și ferite de contaminarea externă în timpul transportului. Eșantioanele se trimit la laborator cât mai repede posibil, fără a se depăși 36 de ore, prin poștă rapidă sau serviciu de mesagerie și ajung la laborator nu mai târziu de 72 de ore de la prelevare.

4.   METODELE ANALITICE DE LABORATOR

4.1.   Laboratoare

Analiza și serotipizarea sunt efectuate de laboratorul național de referință (LNR). În cazul în care LNR nu are capacitatea de a efectua toate analizele sau în cazul în care nu este laboratorul care efectuează în mod obișnuit depistarea, autoritățile competente pot desemna un număr limitat de alte laboratoare care sunt implicate în controlul oficial al Salmonellei pentru a efectua analizele. Aceste laboratoare trebuie să aibă o experiență dovedită în ceea ce privește utilizarea metodei de depistare cerute, precum și un sistem de asigurare a calității conform cu standardul ISO 17025 și să se supună controlului LNR.

4.2.   Primirea eșantioanelor

La laborator, eșantioanele se păstrează refrigerate până în momentul examenului bacteriologic, care va fi efectuat, de preferință, în termen de 24 de ore după primire, dar sub nicio formă mai târziu de 96 de ore după ce eșantionul a fost prelevat.

4.3.   Analiza eșantionului

Statele membre garantează că toate părțile implicate au fost în mod suficient formate pentru a efectua analizele.

4.3.1.   Preparare

În laborator, eșantioanele de rutină se amestecă cu grijă, după care se prelevează 25 g pentru analiză.

Pentru evaluarea prevalenței în interiorul exploatației, în conformitate cu punctul 3.2, fiecare dintre eșantioanele individuale prelevate (30 g) trebuie divizat în două părți. O parte, care cântărește cel puțin 25 g, se amestecă cu grijă și se cultivă apoi individual. Cea de-a doua parte care rămâne trebuie să fie utilizată pentru a prepara un eșantion compozit artificial din 10 eșantioane individuale prelevate în țarcul, grupul sau curtea selectate. Acesta din urmă se prepară prin adăugarea de 10 ori a 2,5 g din eșantioanele individuale pentru a crea un eșantion compozit artificial de 25 g. Eșantioanele compozite artificial se amestecă cu grijă înainte de analiză. În total, 10 eșantioane de rutină, 10 eșantioane compozite artificial și 100 eșantioane individuale se analizează din fiecare dintre cele 10 exploatații selectate pentru estimarea prevalenței în interiorul exploatației.

4.3.2.   Depistarea și metodele de identificare

4.3.2.1.   Depistarea Salmonellei

Se utilizează metoda recomandată de laboratorul comunitar de referință (LCR) pentru Salmonella, situat în Bilthoven, Țările de Jos. Această metodă este descrisă în anexa D a standardului ISO 6579, „Identificarea Salmonellei spp. în materiile fecale de animale și în eșantioanele din faza producției primare”. Se utilizează ultima versiune a anexei D.

4.3.2.2.   Serotipizarea Salmonellei

Toate sușele izolate și identificate ca Salmonella spp. fac obiectul unei serotipizări conforme cu clasificarea Kaufmann-White, de către LNR pentru Salmonella.

În vederea asigurării calității, 16 sușe tipizabile și 16 izolați netipizabili sunt trimiși la LCR pentru Salmonella. O parte din acestea se trimite trimestrial către LCR. Dacă numărul de sușe izolate este mai mic, toate sunt trimise la laborator.

4.3.2.3.   Lizotipia Salmonellei

Pentru lizotipia izolaților de Salmonella Enteritidis and Salmonella Typhimurium (analiză opțională), se utilizează metodele descrise de centrul de referință OMS pentru lizotipia Salmonellei al Agenției de Protecție a Sănătății (Health Protection Agency – HPA), situată în Colindale, Regatul Unit.

5.   RAPOARTELE STATELOR MEMBRE

5.1.   Descrierea generală a punerii în aplicare a studiului

Un raport în format text trebuie să cuprindă cel puțin informațiile următoare:

(a)

statul membru;

(b)

descrierea populației exploatațiilor care dețin porci de reproducție:

1.

Exploatații de reproducție:

(i)

numărul total al exploatațiilor de reproducție;

(ii)

numărul total al exploatațiilor nucleu;

(iii)

numărul total al exploatațiilor de multiplicare;

(iv)

numărul exploatațiilor de reproducție a căror eșantionare a fost planificată și numărul exploatațiilor de reproducție eșantionate în mod efectiv; numărul exploatațiilor a căror eșantionare a fost planificată dar nu au fost eșantionate și motivul pentru care nu au fost eșantionate;

(v)

observații privind reprezentativitatea generală a programului de eșantionare a exploatațiilor de reproducție;

2.

Exploatațiile de producție:

(i)

numărul total al exploatațiilor de producție;

(ii)

numărul total al exploatațiilor: de la purcei abia fătați la porci înțărcați/de crescut;

(iii)

numărul total al exploatațiilor: de la purcei abia fătați la porci la îngrășat;

(iv)

numărul exploatațiilor de producție a căror eșantionare a fost planificată și numărul exploatațiilor de producție eșantionate în mod efectiv; numărul exploatațiilor a căror eșantionare a fost planificată dar nu au fost eșantionate și motivul pentru care nu au fost eșantionate;

(v)

eventuale observații privind reprezentativitatea generală a programului de eșantionare a exploatațiilor de producție;

(c)

Numărul eșantioanelor obținute și analizate:

(i)

din exploatații de reproducție;

(ii)

din exploatații de producție;

(iii)

din exploatații eșantionate pentru studiul de prevalență în interiorul exploatației;

(d)

Rezultate generale:

(i)

prevalența exploatațiilor de reproducție și a exploatațiilor de producție infestate cu Salmonella și serotipuri de Salmonella;

(ii)

rezultatul studiului de prevalență în interiorul exploatației;

(e)

Lista laboratoarelor responsabile cu studiul de referință pentru Salmonella:

(i)

depistarea;

(ii)

serotipizarea;

(iii)

lizotipia (în cazul în care a fost efectuată).

5.2.   Date complete cu privire la fiecare exploatație eșantionată și rezultatele testelor corespunzătoare

Statele membre comunică pe cale electronică rezultatele investigației sub formă de date brute folosind dicționarul de date și formularele de colectare furnizate de către Comisie. Dicționarul și formularele sunt stabilite de către Comisie.

5.2.1.   Pentru fiecare exploatație selectată pentru eșantionare, statele membre colectează următoarele informații:

(a)

codul exploatației;

(b)

tipul de producție al exploatației:

(i)

interior versus „orice stadiu al producției care are loc în exterior”;

(ii)

nucleu, multiplicator, fătare la înțărcare, fătare la îngrășat și fătare la crescut;

(c)

mărimea exploatației: numărul porcilor de reproducție prezenți în momentul eșantionării (inventarul adulților);

(d)

politica de înlocuire: toți porcii de reproducție de înlocuire cumpărați: anumiți porci de reproducție de înlocuire crescuți intern sau toți porcii de reproducție de înlocuire crescuți intern;

(e)

(facultativ:) simptomele clinice de diaree: erau simptome de diaree prezente în cursul celor trei luni care au precedat eșantionarea?

5.2.2.   Pentru fiecare eșantion trimis la laborator, statele membre colectează următoarele informații:

(a)

codul eșantionului;

(b)

codul laboratorului care participă la analiza inițială;

(c)

data prelevării eșantioanelor;

(d)

data la care analiza de laborator a început;

(e)

depistarea salmonellei: rezultat calitativ (pozitiv/negativ);

(f)

serotipizarea Salmonellei: serotip(uri) depistat(e) (pot fi mai multe);

(g)

vârsta porcilor: toate scroafele versus porci de reproducție de vârste diferite;

(h)

sexul: doar scroafe; scroafe și vieri sau doar vieri;

(i)

etapa de producție: maternitate; împerechere, gestație (altele?);

(j)

adăposturile: podea cu stinghii (complet/parțial); pardoseală solidă; paie suficiente sau altele;

(k)

alimentația: porcii din acest țarc, această curte sau acest grup sunt hrăniți exclusiv cu furaje combinate?

(l)

suplimentul alimentar: este vreo substanță care reduce prevalența Salmonellei (cum ar fi acidul organic sau un probiotic) adăugată în alimente?

(m)

utilizarea sistematică a antibioticelor: se administrează antibiotice, indiferent sub ce formă, tuturor animalelor din acest grup?

(n)

ultima dată de administrare a antimicrobienelor la animale (în cursul ultimelor patru săptămâni).

5.2.3.   Pentru fiecare eșantion individual trimis la laborator în cadrul eșantionării pentru prevalența în interiorul exploatației, statele membre colectează următoarele informații suplimentare:

(a)

codul eșantionului compozit;

(b)

depistarea salmonellei în fiecare eșantion individual: rezultat calitativ (pozitiv/negativ);

(c)

serotipizarea Salmonellei în fiecare eșantion individual: serotip(uri) depistat(e) (pot fi mai multe)


ANEXA II

Contribuția financiară maximă a Comunității acordată statelor membre la care se face referință în articolul 5

Statul membru

Suma maximă totală pentru cofinanțarea analizelor (EUR)

Belgia – BE

59 800

Bulgaria – BG

52 260

Republica Cehă – CZ

102 960

Danemarca – DK

98 280

Germania – DE

57 980

Estonia – EE

9 360

Irlanda – IE

43 420

Grecia – EL

39 260

Spania – ES

82 680

Franța – FR

82 680

Italia – IT

79 300

Cipru – CY

20 020

Letonia – LV

3 380

Lituania – LT

13 780

Luxemburg – LU

11 960

Ungaria – HU

74 360

Malta – MT

0

Țările de Jos – NL

87 100

Austria – AT

59 020

Polonia – PL

85 020

Portugalia – PT

54 860

România – RO

107 900

Slovenia – SI

81 120

Slovacia – SK

54 080

Finlanda – FI

64 740

Suedia – SE

81 120

Regatul Unit – UK

102 960

Total

1 609 400


ANEXA III

Image