ISSN 1830-3625

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 256

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 50
2 octombrie 2007


Cuprins

 

I   Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare este obligatorie

Pagina

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul (CE) nr. 1134/2007 al Consiliului din 10 iulie 2007 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2866/98 în ceea ce privește rata de conversie a monedei euro pentru Malta

1

 

*

Regulamentul (CE) nr. 1135/2007 al Consiliului din 10 iulie 2007 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2866/98 în ceea ce privește rata de conversie a monedei euro pentru Cipru

2

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1136/2007 al Comisiei din 1 octombrie 2007 de stabilire a sumelor forfetare la import pentru determinarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

3

 

*

Regulamentul (CE) nr. 1137/2007 al Comisiei din 1 octombrie 2007 privind autorizarea preparatului Bacillus subtilis (O35) ca aditiv pentru hrana animalelor ( 1 )

5

 

*

Regulamentul (CE) nr. 1138/2007 al Comisiei din 1 octombrie 2007 privind autorizarea unei noi utilizări a acidului benzoic (VevoVitall) ca aditiv pentru hrana animalelor ( 1 )

8

 

*

Regulamentul (CE) nr. 1139/2007 al Comisiei din 1 octombrie 2007 privind autorizarea L-argininei ca aditiv pentru hrana animalelor ( 1 )

11

 

*

Regulamentul (CE) nr. 1140/2007 al Comisiei din 1 octombrie 2007 privind autorizarea temporară a unei noi utilizări a unui aditiv deja autorizat în furaje ( 1 )

14

 

*

Regulamentul (CE) nr. 1141/2007 al Comisiei din 1 octombrie 2007 privind autorizarea preparatului 3-fitază (ROVABIO PHY AP și ROVABIO PHY LC) ca aditiv pentru hrana animalelor ( 1 )

17

 

*

Regulamentul (CE) nr. 1142/2007 al Comisiei din 1 octombrie 2007 privind autorizarea unei noi utilizări a preparatului 3-fitază (Natuphos) ca aditiv pentru hrana animalelor ( 1 )

20

 

*

Regulamentul (CE) nr. 1143/2007 al Comisiei din 1 octombrie 2007 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 256/2002 în ceea ce privește autorizarea preparatului de Bacillus cereus var. toyoi, aparținând grupei microorganismelor, ca aditiv în hrana animalelor ( 1 )

23

 

*

Regulamentul (CE) nr. 1144/2007 al Comisiei din 1 octombrie 2007 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1831/96 privind deschiderea și modul de gestionare a contingentelor tarifare comunitare obligatorii prin Acordul GATT la anumite fructe și legume și produse transformate pe bază de fructe și legume începând cu anul 1996

26

 

 

II   Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare nu este obligatorie

 

 

DECIZII

 

 

2007/633/CE

 

*

Decizia Consiliului din 18 septembrie 2007 privind încheierea Acordului între Comunitatea Europeană și Noua Zeelandă cu privire la anumite aspecte legate de serviciile aeriene

27

 

 

III   Acte adoptate în temeiul Tratatului UE

 

 

ACTE ADOPTATE ÎN TEMEIUL TITLULUI V DIN TRATATUL UE

 

*

Acțiunea comună 2007/634/PESC a Consiliului din 1 octombrie 2007 de modificare a Acțiunii comune 2007/113/PESC de modificare și de prelungire a mandatului reprezentantului special al Uniunii Europene pentru Asia Centrală

28

 

*

Poziția comună 2007/635/PESC a Consiliului din 1 octombrie 2007 de prelungire a Poziției comune 2004/694/PESC privind noi măsuri în sprijinul punerii efective în aplicare a mandatului Tribunalului Penal Internațional pentru Fosta Iugoslavie (TPII)

30

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


I Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare este obligatorie

REGULAMENTE

2.10.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 256/1


REGULAMENTUL (CE) NR. 1134/2007 AL CONSILIULUI

din 10 iulie 2007

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2866/98 în ceea ce privește rata de conversie a monedei euro pentru Malta

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 123 alineatul (5),

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Băncii Centrale Europene (1),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 2866/98 al Consiliului din 31 decembrie 1998 privind ratele de conversie între moneda euro și monedele statelor membre care adoptă moneda euro (2) stabilește ratele de conversie începând cu 1 ianuarie 1999.

(2)

În conformitate cu articolul 4 din Actul de aderare din 2003, Malta este un stat membru care beneficiază de o derogare, în înțelesul articolul 122 din tratat.

(3)

În temeiul Deciziei 2007/504/CE a Consiliului din 10 iulie 2007 privind adoptarea de către Malta a monedei unice la 1 ianuarie 2008 în conformitate cu articolul 122 alineatul (2) din tratat (3), Malta îndeplinește condițiile necesare pentru adoptarea monedei unice, iar derogarea de care beneficiază Malta se abrogă cu începere de la 1 ianuarie 2008.

(4)

Introducerea monedei euro în Malta necesită adoptarea ratei de conversie între euro și lira malteză. Aceasta rată de conversie ar trebui să fie stabilită la 0,4293 lire pentru 1 euro, ceea ce corespunde cursului de schimb central actual al lirei malteze din cadrul mecanismului cursului de schimb (ERM II).

(5)

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 2866/98 ar trebui modificat în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

La articolul 1 din Regulamentul (CE) nr. 2866/98, se introduce următorul rând între rubricile corespunzătoare ratelor de conversie aplicabile francului luxemburghez și guldenului olandez:

„= 0,429300 lire malteze”.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 1 ianuarie 2008.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 10 iulie 2007.

Pentru Consiliu

Președintele

F. TEIXEIRA DOS SANTOS


(1)  JO C 160, 13.7.2007, p. 1.

(2)  JO L 359, 31.12.1998, p. 1. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1086/2006 (JO L 195, 15.7.2006, p. 1).

(3)  JO L 186, 18.7.2007, p. 32.


2.10.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 256/2


REGULAMENTUL (CE) NR. 1135/2007 AL CONSILIULUI

din 10 iulie 2007

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2866/98 în ceea ce privește rata de conversie a monedei euro pentru Cipru

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 123 alineatul (5),

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Băncii Centrale Europene (1),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 2866/98 al Consiliului din 31 decembrie 1998 privind ratele de conversie între moneda euro și monedele statelor membre care adoptă moneda euro (2) stabilește ratele de conversie începând cu 1 ianuarie 1999.

(2)

În conformitate cu articolul 4 din Actul de aderare din 2003, Cipru este un stat membru care beneficiază de o derogare în înțelesul articolului 122 din tratat.

(3)

În temeiul Deciziei 2007/503/CE a Consiliului din 10 iulie 2007 privind adoptarea de către Cipru a monedei unice la 1 ianuarie 2008, în conformitate cu articolul 122 alineatul (2) din tratat (3), Cipru îndeplinește condițiile necesare pentru adoptarea monedei unice, iar derogarea de care beneficiază Cipru se abrogă cu începere de la 1 ianuarie 2008.

(4)

Introducerea monedei euro în Cipru necesită adoptarea ratei de conversie între euro și lira cipriotă. Respectiva rată de conversie ar trebui stabilită la 0,585274 lire pentru 1 euro, valoare care corespunde la cursului central actual al lirei cipriote în cadrul mecanismului cursului de schimb (ERM II).

(5)

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 2866/98 ar trebui modificat în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

La articolul 1 din Regulamentul (CE) nr. 2866/98, se introduce următorul rând între rubricile corespunzătoare ratelor de conversie aplicabile lirei italiene și francului luxemburghez:

„= 0,585274 lire cipriote”.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 1 ianuarie 2008.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 10 iulie 2007.

Pentru Consiliu

Președintele

F. TEIXEIRA DOS SANTOS


(1)  JO C 160, 13.7.2007, p. 1.

(2)  JO L 359, 31.12.1998, p. 1. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1086/2006 (JO L 195, 15.7.2006, p. 1).

(3)  JO L 186, 18.7.2007, p. 29.


2.10.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 256/3


REGULAMENTUL (CE) NR. 1136/2007 AL COMISIEI

din 1 octombrie 2007

de stabilire a sumelor forfetare la import pentru determinarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 3223/94 al Comisiei din 21 decembrie 1994 de stabilire a normelor de aplicare a regimului de import pentru fructe și legume (1), în special articolul 4 alineatul (1),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 3223/94 prevede, ca urmare a rezultatelor negocierilor comerciale multilaterale din Runda Uruguay, criteriile pentru stabilirea de către Comisie a sumelor forfetare la import din țările terțe, pentru produsele și termenele menționate în anexa acestuia.

(2)

În conformitate cu criteriile menționate anterior, sumele forfetare la import trebuie stabilite la nivelurile prevăzute în anexa la prezentul regulament,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Sumele forfetare la import prevăzute la articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 3223/94 sunt stabilite așa cum este indicat în tabelul din anexă.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 2 octombrie 2007.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 1 octombrie 2007.

Pentru Comisie

Jean-Luc DEMARTY

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 337, 24.12.1994, p. 66. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 756/2007 (JO L 172, 30.6.2007, p. 41).


ANEXĂ

la Regulamentul Comisiei din 1 octombrie 2007 de stabilire a sumelor forfetare la import pentru determinarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

(EUR/100 kg)

(Cod NC)

Codul țărilor terțe (1)

Suma forfetară la import

0702 00 00

MK

49,9

TR

109,3

XS

28,3

ZZ

62,5

0707 00 05

JO

151,2

TR

61,3

ZZ

106,3

0709 90 70

TR

116,7

ZZ

116,7

0805 50 10

AR

73,1

TR

99,4

UY

82,6

ZA

65,1

ZZ

80,1

0806 10 10

BR

253,6

IL

284,6

MK

11,8

TR

119,6

US

210,4

ZZ

176,0

0808 10 80

AR

87,7

AU

165,9

BR

45,1

CL

73,7

CN

79,8

NZ

93,9

US

99,9

ZA

77,4

ZZ

90,4

0808 20 50

CN

63,8

TR

121,2

ZA

77,8

ZZ

87,6


(1)  Nomenclatorul țărilor, astfel cum este stabilit de Regulamentul (CE) nr. 1833/2006 al Comisiei (JO L 354, 14.12.2006, p. 19). Codul „ZZ” reprezintă „alte origini”.


2.10.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 256/5


REGULAMENTUL (CE) NR. 1137/2007 AL COMISIEI

din 1 octombrie 2007

privind autorizarea preparatului Bacillus subtilis (O35) ca aditiv pentru hrana animalelor

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1831/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 septembrie 2003 privind aditivii din hrana animalelor (1), în special articolul 9 alineatul (2),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 1831/2003 prevede autorizarea utilizării aditivilor pentru hrana animalelor, precum și criteriile și procedurile de acordare a unei astfel de autorizații.

(2)

A fost depusă o cerere de autorizare pentru preparatul menționat în anexa la prezentul regulament, în conformitate cu articolul 7 din Regulamentul (CE) nr. 1831/2003. Această cerere a fost însoțită de informațiile și documentele necesare în temeiul articolului 7 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1831/2003.

(3)

Cererea privește autorizarea preparatului Bacillus subtilis DSM 17299 (O35) ca aditiv pentru hrana puilor pentru îngrășat, urmând a fi clasificat în categoria „aditivi zootehnici”.

(4)

Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (denumită în continuare „autoritatea”) concluzionează în avizul său din 17 octombrie 2006 că preparatul Bacillus subtilis DSM 17299 (O35) nu are un efect nociv asupra sănătății animale, asupra sănătății umane sau asupra mediului (2). În continuare, a concluzionat că preparatul nu prezintă niciun alt risc care ar putea exclude acordarea autorizației, în conformitate cu articolul 5 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1831/2003. Avizul autorității recomandă măsuri corespunzătoare pentru siguranța utilizatorilor. Autoritatea nu consideră necesar să formuleze dispoziții speciale pentru supravegherea ulterioară introducerii pe piață. Acest aviz atestă totodată raportul asupra metodei de analiză a aditivului în hrana animală, prezentat de către laboratorul comunitar de referință înființat prin Regulamentul (CE) nr. 1831/2003.

(5)

Evaluarea preparatului respectiv arată că sunt îndeplinite condițiile de autorizare prevăzute la articolul 5 din Regulamentul (CE) nr. 1831/2003. În consecință, utilizarea acestui preparat ar trebui să fie autorizată, conform anexei la prezentul regulament.

(6)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Preparatul specificat în anexă, aparținând categoriei „aditivi zootehnici” și grupului funcțional „stabilizatori ai florei intestinale”, este autorizat ca aditiv pentru hrana animalelor în condițiile prevăzute în prezenta anexă.

Articolul 2

Prezentul regulamentul intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 1 octombrie 2007.

Pentru Comisie

Markos KYPRIANOU

Membru al Comisiei


(1)  JO L 268, 18.10.2003, p. 29. Regulament, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 378/2005 al Comisiei (JO L 59, 5.3.2005, p. 8).

(2)  Avizul Grupului științific pentru aditivii și produsele sau substanțele utilizate în hrana animalelor și al Grupului științific pentru organisme modificate genetic privind siguranța și eficacitatea produsului microbiologic „O35”, preparat pe bază de Bacillus subtilis, ca aditiv pentru hrana puilor pentru îngrășat, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1831/2003. Adoptat la 17 octombrie 2006. The EFSA Journal (2006) 406, 1-11.


ANEXĂ

Numărul de identificare al aditivului

Numele titularului autorizației

Aditiv

(denumire comercială)

Compoziție, formulă chimică, descriere, metodă de analiză

Specia animală sau categoria de animale

Vârstă maximă

Conținut minim

Conținut maxim

Alte dispoziții

Sfârșitul perioadei de autorizare

UFC/kg de furaj complet cu un conținut de umiditate de 12 %

Categorie de aditivi zootehnici. Grup funcțional: stabilizatori ai florei intestinale

4b1821

Chr. Hansen A/S

Bacillus subtilis DSM 17299

(O35)

 

Compoziția aditivului:

Preparatul Bacillus subtilis DSM 17299

Conținut minim de aditiv de 1,6 × 109 UFC/g

 

Caracterizarea substanței active:

Concentrat de spori de Bacillus subtilis DSM 17299

 

Metoda de analiză (1):

Metoda de enumerare prin etalare pe lame folosind o geloză tripton soia cu tratament cu preîncălzire a eșantioanelor de hrană pentru animale

Pui pentru îngrășat

8 × 108

1,6 × 109

1.

În instrucțiunile de utilizare a aditivului și a preamestecului se indică temperatura de depozitare, durata de conservare și stabilitatea la granulare.

2.

Utilizarea este autorizată în hrana pentru animale conținând următoarele coccidiostatice autorizate: diclazuril, halofuginonă și robenidină.

22 octombrie 2017


(1)  Detaliile privind metodele de analiză sunt disponibile la următoarea adresă a laboratorului de referință comunitar: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives


2.10.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 256/8


REGULAMENTUL (CE) NR. 1138/2007 AL COMISIEI

din 1 octombrie 2007

privind autorizarea unei noi utilizări a acidului benzoic (VevoVitall) ca aditiv pentru hrana animalelor

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1831/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 septembrie 2003 privind aditivii din hrana animalelor (1), în special articolul 9 alineatul (2),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 1831/2003 prevede autorizarea utilizării aditivilor pentru hrana animalelor, precum și criteriile și procedurile de acordare a unei astfel de autorizații.

(2)

A fost depusă o cerere de autorizare pentru preparatul menționat în anexa la prezentul regulament, în conformitate cu articolul 7 din Regulamentul (CE) nr. 1831/2003. Această cerere a fost însoțită de informațiile și documentele necesare în temeiul articolului 7 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1831/2003.

(3)

Cererea privește autorizarea unei noi utilizări a preparatului acid benzoic (VevoVitall) ca aditiv pentru hrana porcilor pentru îngrășat, urmând a fi clasificat în categoria „aditivi zootehnici”.

(4)

Regulamentul (CE) nr. 1730/2006 al Comisiei (2) a autorizat utilizarea preparatului de acid benzoic (VevoVitall) pentru purcei înțărcați.

(5)

Au fost furnizate noi informații în sprijinul unei cereri de autorizare pentru porci pentru îngrășat. Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (denumită în continuare „autoritatea”) concluzionează în avizul său din 7 martie 2007 că acidul benzoic (VevoVitall) nu are un efect nociv asupra sănătății animale, a sănătății umane sau asupra mediului (3). În continuare, a concluzionat că acidul benzoic (VevoVitall) nu prezintă niciun alt risc care ar putea exclude acordarea autorizației, în conformitate cu articolul 5 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1831/2003. Conform acestui aviz, utilizarea preparatului nu are efecte adverse asupra acestei categorii suplimentare de animale. Avizul autorității recomandă măsuri corespunzătoare pentru siguranța utilizatorilor. Autoritatea nu consideră necesar să formuleze dispoziții speciale pentru supravegherea ulterioară introducerii pe piață. Acest aviz atestă totodată raportul asupra metodei de analiză a aditivului în hrana animală, prezentat de către laboratorul comunitar de referință înființat prin Regulamentul (CE) nr. 1831/2003.

(6)

Evaluarea preparatului respectiv arată că sunt îndeplinite condițiile de autorizare prevăzute la articolul 5 din Regulamentul (CE) nr. 1831/2003. În consecință, utilizarea acestui preparat ar trebui să fie autorizată, conform anexei la prezentul regulament.

(7)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Se autorizează preparatul specificat în anexă, aparținând categoriei de „aditivi zootehnici” și grupului funcțional „alți aditivi zootehnici”, ca aditiv pentru hrana animalelor, în condițiile stabilite în anexă.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 1 octombrie 2007.

Pentru Comisie

Markos KYPRIANOU

Membru al Comisiei


(1)  JO L 268, 18.10.2003, p. 29. Regulament, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 378/2005 al Comisiei (JO L 59, 5.3.2005, p. 8).

(2)  JO L 325, 24.11.2006, p. 9.

(3)  Avizul Grupului științific pentru aditivii și produsele sau substanțele utilizate în hrana animalelor privind siguranța și eficacitatea produsului VevoVitall (acid benzoic) ca aditiv pentru hrana porcilor pentru îngrășat, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1831/2003. Adoptat la 7 martie 2007. The EFSA Journal (2007) 457, p. 1-14.


ANEXĂ

Numărul de identificare al aditivului

Numele titularului autorizației

Aditiv

(denumire comercială)

Compoziție, formulă chimică, descriere, metoda de analiză

Specia animală sau categoria de animale

Vârstă maximă

Conținut minim

Conținut maxim

Alte dispoziții

Sfârșitul perioadei de autorizare

mg/kg de furaj complet cu un conținut de umiditate de 12 %

Categorie de aditivi zootehnici. Grup funcțional: alți aditivi zootehnici (reducere a pH-ului urinar)

4d210

DSM Special Products

Acid benzoic

(VevoVitall)

 

Compoziția aditivului:

Acid benzoic (≥ 99,9 %)

 

Caracterizarea substanței active:

Acid benzencarboxilic, acid fenilcarboxilic,

C7H6O2

Număr CAS 65-85-0

Nivel maxim de:

Acid ftalic: ≤ 100 mg/kg

Bifenil: ≤ 100 mg/kg

Metale grele: ≤ 10 mg/kg

Arsenic: ≤ 2 mg/kg

 

Metoda de analiză (1)

HPLC (cromatografie lichidă de înaltă performanță) cu fază inversă combinată cu detecție cu rețea de diode (DAD)

Porci pentru îngrășat

5 000

10 000

Instrucțiunile de utilizare indică următoarele:

 

Furajele complementare conținând acid benzoic nu pot fi utilizate pentru hrana porcilor pentru îngrășat direct sub această formă.

 

Furajele complementare destinate porcilor pentru îngrășat trebuie amestecate cu alte materii prime din hrana corespunzătoare rației zilnice.

 

Pentru siguranța utilizatorilor: trebuie luate măsuri în vederea minimizării producției de praf respirabil care rezultă din acest aditiv. Pot fi consultate fișe informative privind siguranța materialului (MSDS).

22.10.2017


(1)  Detaliile privind metodele de analiză sunt disponibile la următoarea adresă a laboratorului de referință comunitar: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives


2.10.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 256/11


REGULAMENTUL (CE) NR. 1139/2007 AL COMISIEI

din 1 octombrie 2007

privind autorizarea L-argininei ca aditiv pentru hrana animalelor

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1831/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 septembrie 2003 privind aditivii din hrana animalelor (1), în special articolul 9 alineatul (2),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 1831/2003 prevede autorizarea utilizării aditivilor pentru hrana animalelor, precum și criteriile și procedurile de acordare a unei astfel de autorizații.

(2)

A fost depusă o cerere de autorizare pentru L-arginină ca aminoacid.

(3)

Deoarece cererea de autorizare a fost depusă înainte de data punerii în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1831/2003, cererea de autorizare respectivă a fost depusă în temeiul Directivei 82/471/CEE a Consiliului din 30 iunie 1982 privind anumite produse folosite în hrana animalelor (2). Începând cu 18 octombrie 2004, aminoacizii, sărurile acestora și alte produse analoage intră sub incidența Regulamentului (CE) nr. 1831/2003. Prin urmare, cererea trebuie considerată ca o cerere depusă în conformitate cu articolul 7 din Regulamentul (CE) nr. 1831/2003.

(4)

Pentru a se conforma cu cerințele prevăzute la articolul 7 din Regulamentul (CE) nr. 1831/2003, au fost furnizate informații suplimentare în sprijinul cererii.

(5)

Cererea privește autorizarea L-argininei ca aditiv pentru hrana tuturor speciilor animale, urmând a fi clasificat în categoria „aditivi alimentari” și în grupul funcțional „aminoacizi, sărurile acestora și produse analoage”.

(6)

Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (denumită în continuare „autoritatea”) concluzionează în avizul său din 17 aprilie 2007 (3) că L-arginina nu are un efect nociv asupra sănătății animale, a sănătății umane sau asupra mediului. În continuare, a concluzionat că L-arginina nu prezintă niciun alt risc care ar putea exclude acordarea autorizației, în conformitate cu articolul 5 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1831/2003. Autoritatea nu consideră necesar să formuleze dispoziții speciale pentru supravegherea ulterioară introducerii pe piață. Raportul asupra metodei de analiză a aditivului în hrana animală a fost prezentat autorității de către laboratorul comunitar de referință înființat prin Regulamentul (CE) nr. 1831/2003. Evaluarea preparatului respectiv arată că sunt îndeplinite condițiile de autorizare prevăzute la articolul 5 din Regulamentul (CE) nr. 1831/2003. În consecință, utilizarea acestui preparat ar trebui să fie autorizată, conform anexei la prezentul regulament.

(7)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Preparatul specificat în anexă, aparținând categoriei „aditivi alimentari” și grupului funcțional „aminoacizi, sărurile acestora și produse analoage”, este autorizat ca aditiv pentru hrana animalelor în condițiile prevăzute în prezenta anexă.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 1 octombrie 2007.

Pentru Comisie

Markos KYPRIANOU

Membru al Comisiei


(1)  JO L 268, 18.10.2003, p. 29. Regulament, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 378/2005 al Comisiei (JO L 59, 5.3.2005, p. 8).

(2)  JO L 213, 21.7.1982, p. 8. Directivă, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 2004/116/CE a Comisiei (JO L 379, 24.12.2004, p. 81).

(3)  Avizul Grupului științific pentru aditivii și produsele sau substanțele utilizate în hrana animalelor privind siguranța și eficacitatea produsului L-arginină obținut prin fermentarea Corynebacterium glutamicum (ATCC-13870) pentru toate speciile animale. Adoptat la 17 aprilie 2007. The EFSA Journal (2007) 473, p. 1-19.


ANEXĂ

Numărul de identificare al aditivului

Numele titularului autorizației

Aditiv

Compoziție, formulă chimică, descriere, metoda de analiză

Specia animală sau categoria de animale

Vârstă maximă

Conținut minim

Conținut maxim

Alte dispoziții

Sfârșitul perioadei de autorizare

mg/kg de furaj complet cu un conținut de umiditate de 12 %

Categorie de aditivi alimentari. Grup funcțional: aminoacizi, sărurile acestora și produse analoage

3c3.6.1

L-arginină

 

Caracterizarea aditivului:

L-arginină 98 %

Produs de Corynebacterium glutamicum (ATCC 13870)

C6H14N4O2

 

Metoda de analiză

Metoda comunitară de analiză pentru determinarea aminoacizilor [Directiva 98/64/CE a Comisiei de modificare a Directivei 71/393/CEE (1)]

Toate speciile

22.10.2017


(1)  JO L 257, 19.9.1998, p. 14.


2.10.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 256/14


REGULAMENTUL (CE) NR. 1140/2007 AL COMISIEI

din 1 octombrie 2007

privind autorizarea temporară a unei noi utilizări a unui aditiv deja autorizat în furaje

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva 70/524/CEE a Consiliului din 23 noiembrie 1970 privind aditivii din hrana animalelor (1), în special articolele 3 și 9e alineatul (1),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1831/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 septembrie 2003 privind aditivii din hrana animalelor (2), în special articolul 25,

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 1831/2003 prevede autorizarea utilizării aditivilor pentru hrana animalelor.

(2)

Articolul 25 din Regulamentul (CE) nr. 1831/2003 stabilește măsurile tranzitorii care se aplică cererilor de autorizare a aditivilor din hrana animalelor prezentate în conformitate cu Directiva 70/524/CEE, înainte de data aplicării Regulamentului (CE) nr. 1831/2003.

(3)

Cererea de autorizare a unei noi utilizări a aditivului menționat în anexa la prezentul regulament a fost prezentată înainte de data aplicării Regulamentului (CE) nr. 1831/2003.

(4)

Observațiile inițiale privind cererea respectivă au fost transmise Comisiei, în conformitate cu articolul 4 alineatul (4) din Directiva 70/524/CEE, înainte de data aplicării Regulamentului (CE) nr. 1831/2003. În consecință, această cerere continuă să fie tratată în conformitate cu articolul 4 din Directiva 70/524/CEE.

(5)

Utilizarea preparatului enzimatic de endo-1,3(4)-beta-glucanază produsă de Aspergillus aculeatus (CBS 589.94), de endo-1,4-beta-glucanază produsă de Trichoderma longibrachiatum (CBS 592.94), de alfa-amilază produsă de Bacillus amyloliquefaciens (DSM 9553), de bacilolizină produsă de Bacillus amyloliquefaciens (DSM 9554) și de endo-1,4-beta-xilanază produsă de Trichoderma viride (NIBH FERM BP 4842) a fost autorizată pe durată nelimitată la puii pentru îngrășat prin Regulamentul (CE) nr. 358/2005 al Comisiei (3).

(6)

Au fost furnizate informații noi în sprijinul cererii de autorizare a preparatului respectiv pentru găini ouătoare, pentru o perioadă de patru ani. Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA) a emis un aviz cu privire la această utilizare la 18 aprilie 2007. În urma evaluării, s-a constatat că se îndeplinesc condițiile de autorizare stabilite la articolul 9e alineatul (1) din Directiva 70/524/CEE. Prin urmare, utilizarea preparatului menționat anterior, așa cum se prevede în anexa la prezentul regulament, ar trebui să fie autorizată provizoriu pe o perioadă de patru ani.

(7)

Din evaluarea cererii se constată că ar trebui să se prevadă anumite proceduri pentru protecția lucrătorilor împotriva expunerii la aditivele specificate în anexe. O astfel de protecție ar trebui asigurată prin aplicarea Directivei 89/391/CEE a Consiliului din 12 iunie 1989 privind punerea în aplicare de măsuri pentru promovarea îmbunătățirii securității și sănătății lucrătorilor la locul de muncă (4).

(8)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Preparatul aparținând grupei „Enzime”, așa cum se precizează în anexă, este autorizat provizoriu pe o perioadă de patru ani ca aditiv pentru hrana animalelor, în conformitate cu condițiile stabilite în anexa respectivă.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 1 octombrie 2007.

Pentru Comisie

Markos KYPRIANOU

Membru al Comisiei


(1)  JO L 270, 14.12.1970, p. 1. Directivă, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1800/2004 al Comisiei (JO L 317, 16.10.2004, p. 37).

(2)  JO L 268, 18.10.2003, p. 29. Regulament, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 378/2005 al Comisiei (JO L 59, 5.3.2005, p. 8).

(3)  JO L 57, 3.3.2005, p. 3.

(4)  JO L 183, 29.6.1989, p. 1. Directivă, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 2007/30/CE a Parlamentului European și a Consiliului (JO L 165, 27.6.2007, p. 21).


ANEXĂ

Nr. CE

Aditiv

Formulă chimică, descriere

Specie sau categorie de animale

Vârstă maximă

Conținut minim

Conținut maxim

Alte dispoziții

Sfârșitul perioadei de autorizare

Unități de activitate/kg de furaj complet

Enzime

53

Endo-1,3(4)-beta-glucanază EC 3.2.1.6

Endo-1,4-beta-glucanază EC 3.2.1.4

Alfa-amilază EC 3.2.1.1

Bacilolizină EC 3.4.24.28

Endo-1,4-beta-xilanază EC 3.2.1.8

Preparat de endo-1,3(4)-beta-glucanază produsă de Aspergillus aculeatus (CBS 589.94), de endo-1,4-beta-glucanază produsă de Trichoderma longibrachiatum (CBS 592.94), de alfa-amilază produsă de Bacillus amyloliquefaciens (DSM 9553), de bacilolizină produsă de Bacillus amyloliquefaciens (DSM 9554) și de endo-1,4-beta-xilanază produsă de Trichoderma viride (NIBH FERM BP 4842) având o activitate minimă de:

 

Endo-1,3(4)-beta-glucanază: 2 350 U/g (1)

 

Endo-1,4-beta-glucanază: 4 000 U/g (2)

 

Alfa-amilază: 400 U/g (3)

 

Bacilolizină: 450 U/g (4)

 

Endo-1,4-beta-xilanază: 20 000 U/g (5)

Găini ouătoare

Endo-1,3(4)-beta-glucanază: 587 U

Endo-1,4-beta-glucanază: 1 000 U

Alfa-amilază: 100 U

Bacilolizină: 112 U

Endo-1,4-beta-xilanază: 5 000 U

1.

În instrucțiunile de utilizare a aditivului și a preamestecului se menționează temperatura de depozitare, durata de conservare și stabilitatea la granulare.

2.

Doza recomandată pe kilogram de furaj complet:

endo-1,3(4)-beta-glucanază: 587-2 350 U

endo-1,4-beta-glucanază: 1 000-4 000 U

alfa-amilază: 100-400 U

bacilolizină: 112-450 U

endo-1,4-beta-xilanază: 5 000-20 000 U

3.

Se utilizează în furajele combinate, bogate în polizaharide neamilacee (în principal beta-glucani și în special arabinoxilani), cum ar fi cele care conțin mai mult de 30 % grâu.

22 octombrie 2011


(1)  1 U reprezintă cantitatea de enzimă care eliberează 0,0056 micromoli de zaharuri reducătoare (măsurate în echivalenți glucoză) pe minut din beta-glucan de orz, la un pH de 7,5 și la 30 °C.

(2)  1 U reprezintă cantitatea de enzimă care eliberează 0,0056 micromoli de zaharuri reducătoare (măsurate în echivalenți glucoză) pe minut din carboximetilceluloză, la un pH de 4,8 și la 50 °C.

(3)  1 U reprezintă cantitatea de enzimă care eliberează 1 micromol de glucoză pe minut dintr-un polimer amilaceu legat transversal, la un pH de 7,5 și la 37 °C.

(4)  1 U reprezintă cantitatea de enzimă care solubilizează 1 microgram de substrat de azocazeină pe minut, la un pH de 7,5 și la 37 °C.

(5)  1 U reprezintă cantitatea de enzimă care eliberează 0,0067 micromoli de zaharuri reducătoare (măsurate în echivalenți xiloză) pe minut din xilan de lemn de mesteacăn, la un pH de 5,3 și la 50 °C.


2.10.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 256/17


REGULAMENTUL (CE) NR. 1141/2007 AL COMISIEI

din 1 octombrie 2007

privind autorizarea preparatului 3-fitază (ROVABIO PHY AP și ROVABIO PHY LC) ca aditiv pentru hrana animalelor

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1831/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 septembrie 2003 privind aditivii din hrana animalelor (1), în special articolul 9 alineatul (2),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 1831/2003 prevede autorizarea utilizării aditivilor pentru hrana animalelor, precum și criteriile și procedurile de acordare a unei astfel de autorizații.

(2)

A fost depusă o cerere de autorizare pentru preparatul menționat în anexa la prezentul regulament, în conformitate cu articolul 7 din Regulamentul (CE) nr. 1831/2003. Această cerere a fost însoțită de informațiile și documentele necesare în temeiul articolului 7 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1831/2003.

(3)

Cererea privește autorizarea preparatului 3-fitază produsă de Penicillium funiculosum (CBS 111.433) (ROVABIO PHY AP și ROVABIO PHY LC) ca aditiv pentru hrana puilor pentru îngrășat, a găinilor ouătoare, a purceilor (înțărcați) și a porcilor pentru îngrășat, urmând a fi clasificat în categoria „aditivi zootehnici”.

(4)

Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (denumită în continuare „autoritatea”) concluzionează în avizele sale din 17 aprilie 2007 și din 22 martie 2007 că preparatul 3-fitază produsă de Penicillium funiculosum (CBS 111.433) (ROVABIO PHY AP și ROVABIO PHY LC) nu are un efect nociv asupra sănătății animale, asupra sănătății umane sau asupra mediului (2). În continuare, a concluzionat că preparatul nu prezintă niciun alt risc care ar putea exclude acordarea autorizației, în conformitate cu articolul 5 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1831/2003. Avizul autorității recomandă măsuri corespunzătoare pentru siguranța utilizatorilor. Autoritatea nu consideră necesar să formuleze dispoziții speciale pentru supravegherea ulterioară introducerii pe piață. Acest aviz atestă totodată raportul asupra metodei de analiză a aditivului pentru hrana animalelor, prezentat de către laboratorul comunitar de referință înființat prin Regulamentul (CE) nr. 1831/2003.

(5)

Evaluarea preparatului respectiv arată că sunt îndeplinite condițiile de autorizare prevăzute la articolul 5 din Regulamentul (CE) nr. 1831/2003. În consecință, utilizarea acestui preparat ar trebui să fie autorizată, conform anexei la prezentul regulament.

(6)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Se autorizează preparatul specificat în anexă, aparținând categoriei „aditivi zootehnici” și grupei funcționale „promotori de digestibilitate”, ca aditiv pentru hrana animalelor, în condițiile stabilite în anexă.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 1 octombrie 2007.

Pentru Comisie

Markos KYPRIANOU

Membru al Comisiei


(1)  JO L 268, 18.10.2003, p. 29. Regulament, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 378/2005 al Comisiei (JO L 59, 5.3.2005, p. 8).

(2)  Avizul Grupului științific pentru aditivii și produsele sau substanțele utilizate în hrana animalelor și al Grupului științific pentru organisme modificate genetic privind siguranța și eficacitatea produsului 3-fitază produsă de Penicillium funiculosum (CBS 111.433) (ROVABIO PHY AP și ROVABIO PHY LC), ca aditiv pentru hrana puilor pentru îngrășat, a găinilor ouătoare, a purceilor (înțărcați) și a porcilor pentru îngrășat, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1831/2003. Adoptat la 17 aprilie 2007 și la 22 martie 2007. The EFSA Journal (2007) 471, 1-29.


ANEXĂ

Număr de identificare al aditivului

Numele titularului autorizației

Aditiv

(denumire comercială)

Compoziție, formulă chimică, descriere, metoda de analiză

Specia animală sau categoria de animale

Vârstă maximă

Conținut minim

Conținut maxim

Alte dispoziții

Sfârșitul perioadei de autorizare

Unități de activitate/kg de furaj complet cu un conținut umed de 12 %

Categorie de aditivi zootehnici. Grup funcțional: promotori de digestibilitate

4a1

Adisseo

3-fitază

EC 3.1.3.8

(ROVABIO PHY AP și ROVABIO PHY LC)

 

Compoziția aditivului:

Preparatul 3-fitază produsă de Penicillium funiculosum (CBS 111.433) având o activitate minimă de:

formă solidă: 2 500 RPU (1)/g

formă lichidă: 1 000 RPU/ml

 

Caracterizarea substanței active:

preparatul 3-fitază produs de Penicillium funiculosum (CBS 111.433)

 

Metoda de analiză (2)

Metoda colorimetrică măsurând fosfatul anorganic eliberat de enzima din substratul de fitat.

Pui pentru îngrășat

350 RPU

 

1.

În instrucțiunile de utilizare a aditivului și a preamestecului a se menționa temperatura de depozitare, durata de conservare și stabilitatea la granulare.

2.

A se utiliza în furaj conținând mai mult de 0,23 % fosfor fitinic.

3.

Pentru purcei (înțărcați) cu o greutate de până la 35 kg.

4.

Pentru siguranța utilizatorilor: în timpul operațiunii, utilizatorii trebuie să dispună de protecție respiratorie, ochelari de protecție și mănuși.

5.

Doze recomandate per kilogram de furaje complete:

pui pentru îngrășat: 350-500 RPU;

găini ouătoare: 300-500 RPU;

purcei (înțărcați): 250-500 RPU;

porci pentru îngrășat: 350-500 RPU.

22.10.2017

Găini ouătoare

300 RPU

 

Purcei

(înțărcați)

250 RPU

 

Porci pentru îngrășat

350 RPU

 


(1)  1 RPU este cantitatea de enzimă care eliberează 1 micromol de fosfat anorganic pe minut dintr-un substrat de fitat de sodiu, în anumite condiții (pH 5,5 și 37 °C).

(2)  Detaliile privind metodele de analiză sunt disponibile la următoarea adresă a laboratorului de referință comunitar: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives


2.10.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 256/20


REGULAMENTUL (CE) NR. 1142/2007 AL COMISIEI

din 1 octombrie 2007

privind autorizarea unei noi utilizări a preparatului 3-fitază (Natuphos) ca aditiv pentru hrana animalelor

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1831/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 septembrie 2003 privind aditivii din hrana animalelor (1), în special articolul 9 alineatul (2),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 1831/2003 prevede autorizarea utilizării aditivilor pentru hrana animalelor, precum și criteriile și procedurile de acordare a unei astfel de autorizații.

(2)

A fost depusă o cerere de autorizare pentru preparatul menționat în anexa la prezentul regulament, în conformitate cu articolul 7 din Regulamentul (CE) nr. 1831/2003. Această cerere a fost însoțită de informațiile și documentele necesare în temeiul articolului 7 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1831/2003.

(3)

Cererea privește autorizarea unei noi utilizări a preparatului enzimatic 3-fitază (Natuphos 5 000, Natuphos 5 000 G, Natuphos 5 000 L, Natuphos 10 000 G și Natuphos 10 000 L) produsă de Aspergillus niger (CBS 101.672) pentru găini ouătoare și curcani pentru îngrășat, urmând a fi clasificat în categoria „aditivi zootehnici”.

(4)

Regulamentul (CE) nr. 243/2007 al Comisiei (2) a autorizat utilizarea preparatului enzimatic în cauză pentru purcei înțărcați, porci pentru îngrășat și pui pentru îngrășat.

(5)

Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (denumită în continuare „autoritatea”) concluzionează în avizul său din 17 aprilie 2007 că preparatul enzimatic 3-fitază (Natuphos 5 000, Natuphos 5 000 G, Natuphos 5 000 L, Natuphos 10 000 G și Natuphos 10 000 L) produsă de Aspergillus niger (CBS 101.672) nu are un efect nociv asupra sănătății animale, asupra sănătății umane sau asupra mediului (3). În continuare, a concluzionat că preparatul nu prezintă niciun alt risc care ar putea exclude acordarea autorizației, în conformitate cu articolul 5 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1831/2003. Conform acestui aviz, utilizarea preparatului în cauză nu are efecte adverse asupra acestor categorii suplimentare de animale. Avizul autorității recomandă măsuri corespunzătoare pentru siguranța utilizatorilor. Autoritatea nu consideră necesar să formuleze dispoziții speciale pentru supravegherea ulterioară introducerii pe piață. Acest aviz atestă totodată raportul asupra metodei de analiză a aditivului în hrana animală, prezentat de către laboratorul comunitar de referință înființat prin Regulamentul (CE) nr. 1831/2003.

(6)

Evaluarea preparatului respectiv arată că sunt îndeplinite condițiile de autorizare prevăzute la articolul 5 din Regulamentul (CE) nr. 1831/2003. În consecință, utilizarea acestui preparat ar trebui să fie autorizată, conform anexei la prezentul regulament.

(7)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Se autorizează preparatul specificat în anexă, aparținând categoriei „aditivi zootehnici” și grupei funcționale „promotori de digestibilitate”, ca aditiv pentru hrana animalelor, în condițiile stabilite în anexă.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 1 octombrie 2007.

Pentru Comisie

Markos KYPRIANOU

Membru al Comisei


(1)  JO L 268, 18.10.2003, p. 29. Regulament, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 378/2005 al Comisiei (JO L 59, 5.3.2005, p. 8).

(2)  JO L 73, 13.3.2007, p. 4.

(3)  Avizul Grupului științific pentru aditivii și produsele sau substanțele utilizate în hrana animalelor privind siguranța și eficacitatea preparatului enzimatic 3-fitază (Natuphos) produsă de Aspergillus niger pentru găini ouătoare și curcani pentru îngrășat. Adoptat la 17 aprilie 2007. The EFSA Journal (2007) 472, 1-4.


ANEXĂ

Numărul de identificare al aditivului

Numele titularului autorizației

Aditiv

(denumire comercială)

Compoziție, formulă chimică, descriere, metoda de analiză

Specia animală sau categoria de animale

Vârstă maximă

Conținut minim

Conținut maxim

Alte dispoziții

Sfârșitul perioadei de autorizare

Unități de activitate/kg de furaj complet cu un conținut umed de 12 %

Categorie de aditivi zootehnici. Grup funcțional: promotori de digestibilitate

4a1600

BASF Aktiengesellschaft

3-fitază EC 3.1.3.8

(Natuphos 5 000 Natuphos 5 000 G Natuphos 5 000 L Natuphos 10 000 G Natuphos 10 000 L)

 

Compoziția aditivului:

3-fitază produsă de Aspergillus niger (CBS 101.672) având o activitate minimă de:

formă solidă: 5 000 FTU (1)/g

formă lichidă: 5 000 FTU/ml

 

Caracterizarea substanței active:

3-fitază produsă de Aspergillus niger (CBS 101.672)

 

Metoda de analiză (2)

Metoda colorimetrică măsurând fosfatul anorganic eliberat de enzima din substratul de fitat.

Găini ouătoare

250 FTU

 

1.

În instrucțiunile de utilizare a aditivului și a preamestecului a se menționa temperatura de depozitare, durata de conservare și stabilitatea la granulare.

2.

Doza recomandată pe kilogram de furaj complet: 300-400 FTU.

3.

A se utiliza în furaj conținând mai mult de 0,23 % fosfor fitinic.

22.10.2017

Curcani pentru îngrășat

 

250 FTU

 

1.

În instrucțiunile de utilizare a aditivului și a preamestecurilor se menționează durata de conservare și stabilitatea la granulare.

2.

Doza recomandată pe kilogram de furaj complet: 500 FTU.

3.

A se utiliza în furaj conținând mai mult de 0,23 % fosfor fitinic.


(1)  1 FTU este cantitatea de enzimă care eliberează 1 micromol de fosfat anorganic pe minut dintr-un substrat de fitat de sodiu la pH 5,5 și 37 °C.

(2)  Detaliile privind metodele de analiză sunt disponibile la următoarea adresă a laboratorului de referință comunitar: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives


2.10.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 256/23


REGULAMENTUL (CE) NR. 1143/2007 AL COMISIEI

din 1 octombrie 2007

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 256/2002 în ceea ce privește autorizarea preparatului de Bacillus cereus var. toyoi, aparținând grupei microorganismelor, ca aditiv în hrana animalelor

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1831/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 septembrie 2003 privind aditivii din hrana animalelor (1), în special articolul 9 alineatul (2),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 1831/2003 prevede autorizarea utilizării aditivilor pentru hrana animalelor, precum și criteriile și procedurile de acordare a unei astfel de autorizații.

(2)

Preparatul de Bacillus cereus var. toyoi (NCIMB 40112/CNCM I-1012), aparținând grupei microorganismelor, este autorizat în conformitate cu Directiva 70/524/CEE a Consiliului (2), în special, prin Regulamentul (CE) nr. 256/2002 al Comisiei (3), pe durată nelimitată, pentru hrana purceilor sub două luni și a scroafelor, de la o săptămână înainte de fătare și până la înțărcare. În consecință, acest aditiv a fost înregistrat ca un produs existent în Registrul comunitar al aditivilor pentru hrana animalelor, în conformitate cu articolul 10 din Regulamentul (CE) nr. 1831/2003.

(3)

În conformitate cu articolul 7 din Regulamentul (CE) nr. 1831/2003, a fost depusă o cerere de modificare a autorizării preparatului menționat anterior pentru a permite utilizarea sa în hrana scroafelor, de la inseminare până la înțărcare. Această cerere a fost însoțită de informațiile și documentele solicitate conform prevederilor articolului 7 alineatul (3) din respectivul regulament.

(4)

Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (denumită în continuare „autoritatea”) concluzionează în avizul său din 7 martie 2007 că preparatul de Bacillus cereus var. toyoi NCIMB 40112/CNCM I-1012 nu are un efect nociv asupra sănătății animale, asupra sănătății umane sau asupra mediului (4). În continuare, a concluzionat că preparatul nu prezintă niciun alt risc care ar putea exclude acordarea autorizației, în conformitate cu articolul 5 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1831/2003. Autoritatea nu consideră necesar să formuleze dispoziții speciale pentru supravegherea ulterioară introducerii pe piață. Autoritatea a verificat, de asemenea, raportul privind metoda de analiză a aditivului în hrana animală, prezentat de către laboratorul comunitar de referință înființat prin Regulamentul (CE) nr. 1831/2003.

(5)

Evaluarea acestui preparat indică faptul că sunt îndeplinite condițiile prevăzute la articolul 5 din Regulamentul (CE) nr. 1831/2003.

(6)

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 256/2002 ar trebui modificat în consecință.

(7)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa III la Regulamentul (CE) nr. 256/2002 se înlocuiește cu textul anexei la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 1 octombrie 2007.

Pentru Comisie

Markos KYPRIANOU

Membru al Comisiei


(1)  JO L 268, 18.10.2003, p. 29. Regulament, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 378/2005 al Comisiei (JO L 59, 5.3.2005, p. 8).

(2)  JO L 270, 14.12.1970, p. 1. Directivă abrogată prin Regulamentul (CE) nr. 1831/2003.

(3)  JO L 41, 13.2.2002, p. 6.

(4)  Avizul Grupului științific pentru aditivii și produsele sau substanțele utilizate în hrana animalelor privind siguranța și eficacitatea produsului Toyocerin (Bacillus cereus var. Toyoi) ca aditiv pentru hrana scroafelor, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1831/2003. Adoptat la 7 martie 2007. The EFSA Journal (2007) 458, p. 1-9.


ANEXĂ

„ANEXA III

Microorganisme

Nr. CE

Aditiv

Formulă chimică, descriere

Specie sau categorie de animale

Vârstă maximă

Conținut minim

Conținut maxim

Alte dispoziții

Sfârșitul perioadei de autorizare

UFC/kg de furaj complet

Microorganisme

E 1701

Bacillus cereus var. toyoi

NCIMB 40112/CNCM I-1012

Preparat de Bacillus cereus var. toyoi care conține minimum 1 × 1010 CFU/g aditiv

Purcei

2 luni

1 × 109

1 × 109

În instrucțiunile de utilizare a aditivului și a preamestecului se indică temperatura de depozitare, durata de conservare și stabilitatea la granulare.

Pe durată nelimitată

Scroafe

De la inseminare la înțărcare

0,5 × 109

2 × 109

În instrucțiunile de utilizare a aditivului și a preamestecului se indică temperatura de depozitare, durata de conservare și stabilitatea la granulare.

Pe durată nelimitată”


2.10.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 256/26


REGULAMENTUL (CE) NR. 1144/2007 AL COMISIEI

din 1 octombrie 2007

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1831/96 privind deschiderea și modul de gestionare a contingentelor tarifare comunitare obligatorii prin Acordul GATT la anumite fructe și legume și produse transformate pe bază de fructe și legume începând cu anul 1996

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2200/96 al Consiliului din 28 octombrie 1996 privind organizarea comună a pieței în sectorul fructelor și legumelor (1), în special articolul 34 alineatul (1),

întrucât:

(1)

Acordul sub formă de schimb de scrisori între Comunitatea Europeană și Republica Argentina încheiat în temeiul articolului XXIV alineatul (6) și al articolului XXVIII din Acordul General pentru Tarife și Comerț (GATT) din 1994 (2), aprobat prin Decizia 2006/930/CE a Consiliului (3), prevede o creștere a actualului contingent tarifar GATT aferent merelor.

(2)

Regulamentul (CE) nr. 1831/96 al Comisiei din 23 septembrie 1996 privind deschiderea și modul de gestionare a contingentelor tarifare comunitare obligatorii prin Acordul GATT la anumite fructe și legume și produse transformate pe bază de fructe și legume începând cu anul 1996 (4) trebuie modificat în consecință.

(3)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului de gestionare a fructelor și legumelor proaspete,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

În anexa III la Regulamentul (CE) nr. 1831/96, volumul contingentului (exprimat în tone) aferent numărului de ordine 09.0061 pentru mere, proaspete, altele decât cele pentru cidru se înlocuiește cu „696”.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 1 octombrie 2007.

Pentru Comisie

Mariann FISCHER BOEL

Membru al Comisiei


(1)  JO L 297, 21.11.1996, p. 1. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 47/2003 al Comisiei (JO L 7, 11.1.2003, p. 64).

(2)  JO L 355, 15.12.2006, p. 92.

(3)  JO L 355, 15.12.2006, p. 91.

(4)  JO L 243, 24.9.1996, p. 5. Regulament, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 973/2006 (JO L 176, 30.6.2006, p. 63).


II Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare nu este obligatorie

DECIZII

2.10.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 256/27


DECIZIA CONSILIULUI

din 18 septembrie 2007

privind încheierea Acordului între Comunitatea Europeană și Noua Zeelandă cu privire la anumite aspecte legate de serviciile aeriene

(2007/633/CE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 80 alineatul (2), coroborat cu articolul 300 alineatul (2) primul paragraf prima teză și cu articolul 300 alineatul (3) primul paragraf,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Parlamentului European (1),

întrucât:

(1)

Prin decizia din 5 iunie 2003, Consiliul a autorizat Comisia să deschidă negocierile cu țări terțe referitor la înlocuirea anumitor dispoziții din acordurile bilaterale existente printr-un acord comunitar.

(2)

Comisia a negociat, în numele Comunității, un acord cu Noua Zeelandă cu privire la anumite aspecte legate de serviciile aeriene, în conformitate cu mecanismele și directivele prevăzute în anexa la decizia din 5 iunie 2003.

(3)

Acordul a fost semnat, în numele Comunității, sub rezerva încheierii sale la o dată ulterioară, în conformitate cu Decizia 2006/466/CE a Consiliului (2).

(4)

Acordul trebuie să fie aprobat,

DECIDE:

Articolul 1

Prin prezenta, se aprobă în numele Comunității Acordul între Comunitatea Europeană și Noua Zeelandă cu privire la anumite aspecte legate de serviciile aeriene.

Articolul 2

Președintele Consiliului este autorizat să desemneze persoana sau persoanele împuternicite să efectueze notificarea prevăzută la articolul 8 alineatul (1) din acord.

Adoptată la Bruxelles, 18 septembrie 2007.

Pentru Consiliu

Președintele

R. PEREIRA


(1)  Nepublicat încă în Jurnalul Oficial.

(2)  JO L 184, 6.7.2006, p. 25.


III Acte adoptate în temeiul Tratatului UE

ACTE ADOPTATE ÎN TEMEIUL TITLULUI V DIN TRATATUL UE

2.10.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 256/28


ACȚIUNEA COMUNĂ 2007/634/PESC A CONSILIULUI

din 1 octombrie 2007

de modificare a Acțiunii comune 2007/113/PESC de modificare și de prelungire a mandatului reprezentantului special al Uniunii Europene pentru Asia Centrală

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 14, articolul 18 alineatul (5) și articolul 23 alineatul (2),

întrucât:

(1)

La 15 februarie 2007, Consiliul a adoptat Acțiunea comună 2007/113/PESC (1) de modificare și de prelungire a mandatului reprezentantului special al Uniunii Europene (RSUE) pentru Asia Centrală.

(2)

La reuniunea sa din 21-22 iunie 2007, Consiliul European a adoptat o strategie a UE pentru un nou parteneriat cu Asia Centrală. Întrucât reprezentantului special al Uniunii Europene i-a fost atribuit un rol în monitorizarea punerii în aplicare a strategiei respective, mandatul acestuia ar trebui să fie adaptat în consecință.

(3)

La 27 iulie 2007, pe baza unei evaluări intermediare a Acțiunii comune 2007/113/PESC, Comitetul Politic și de Securitate a recomandat adaptarea suplimentară a mandatului RSUE.

(4)

Acțiunea comună 2007/113/PESC ar trebui să se modifice în consecință,

ADOPTĂ PREZENTA ACȚIUNE COMUNĂ:

Articolul 1

Articolul 3 alineatul (1) din Acțiunea comună 2007/113/PESC se înlocuiește cu următorul text:

„(1)   În vederea realizării obiectivelor politicii, mandatul RSUE constă în:

(a)

promovarea coordonării politicii globale a Uniunii Europene în Asia Centrală și asigurarea coerenței acțiunilor externe ale Uniunii Europene în regiune, fără a aduce atingere competenței comunitare;

(b)

monitorizarea, în numele înaltului reprezentant și în conformitate cu mandatul acestuia, împreună cu Comisia și cu Președinția și fără a aduce atingere competenței comunitare, a procesului de punere în aplicare a strategiei UE pentru un nou parteneriat cu Asia Centrală, înaintarea de recomandări și de rapoarte periodice către organismele competente ale Consiliului;

(c)

sprijinirea Consiliului în vederea continuării dezvoltării unei politici globale privind Asia Centrală;

(d)

urmărirea îndeaproape a evoluției situației politice din Asia Centrală prin dezvoltarea și menținerea unor contacte strânse cu guvernele, parlamentele, organele judiciare, societatea civilă și mass-media;

(e)

încurajarea Kazahstanului, a Republicii Kârgâze, a Tadjikistanului, a Turkmenistanului și a Uzbekistanului să coopereze în chestiuni regionale de interes comun;

(f)

dezvoltarea contactelor și a cooperării adecvate cu principalii actori interesați din regiune și cu toate organizațiile regionale și internaționale relevante, inclusiv cu Organizația pentru cooperare de la Shanghai (OCS), Comunitatea Economică Eurasiatică (EURASEC), Conferința privind interacțiunea și măsurile de consolidare a încrederii în Asia (CICA), Organizația Tratatului de Securitate Colectivă (CSTO), Programul regional de cooperare economică în Asia Centrală (CAREC) și Centrul regional de informare și coordonare pentru Asia Centrală (CARICC);

(g)

contribuția la punerea în aplicare a politicii Uniunii Europene privind drepturile omului și a orientărilor Uniunii Europene privind drepturile omului, în special în ceea ce privește femeile și copiii din zonele de conflict, mai ales prin monitorizarea și abordarea evoluțiilor din acest domeniu;

(h)

contribuția, în strânsă cooperare cu OSCE, la prevenirea și soluționarea conflictelor prin dezvoltarea contactelor cu autoritățile și cu alți factori locali (ONG-uri, partide politice, minorități, grupuri religioase și lideri ai acestora);

(i)

contribuția la elaborarea aspectelor legate de securitatea energetică și de lupta împotriva drogurilor din cadrul PESC, în ceea ce privește Asia Centrală.”

Articolul 2

Prezenta acțiune comună intră în vigoare la data adoptării sale.

Articolul 3

Prezenta acțiune comună se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Luxemburg, 1 octombrie 2007.

Pentru Consiliu

Președintele

M. LINO


(1)  JO L 46, 16.2.2007, p. 83.


2.10.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 256/30


POZIȚIA COMUNĂ 2007/635/PESC A CONSILIULUI

din 1 octombrie 2007

de prelungire a Poziției comune 2004/694/PESC privind noi măsuri în sprijinul punerii efective în aplicare a mandatului Tribunalului Penal Internațional pentru Fosta Iugoslavie (TPII)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 15,

întrucât:

(1)

La 11 octombrie 2004, Consiliul a adoptat Poziția comună 2004/694/PESC (1) privind noi măsuri în sprijinul punerii efective în aplicare a mandatului Tribunalului Penal Internațional pentru Fosta Iugoslavie (TPII), în scopul de a îngheța toate capitalurile și resursele economice aparținând tuturor persoanelor care au fost puse sub acuzare în mod oficial de TPII pentru crime de război, dar care nu se găsesc în custodia TPII.

(2)

Poziția comună 2004/694/PESC se aplică până la 10 octombrie 2007.

(3)

Consiliul consideră necesară reînnoirea Poziției comune 2004/694/PESC pentru o perioadă suplimentară de douăsprezece luni.

(4)

Măsurile comunitare de aplicare sunt prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1763/2004 al Consiliului din 11 octombrie 2004 de instituire a anumitor măsuri restrictive în sprijinul punerii efective în aplicare a mandatului Tribunalului Penal Internațional pentru Fosta Iugoslavie (TPII) (2),

ADOPTĂ PREZENTA POZIȚIE COMUNĂ:

Articolul 1

Poziția comună 2004/694/PESC se prelungește până la 10 octombrie 2008.

Articolul 2

Prezenta poziție comună produce efecte de la data adoptării sale.

Articolul 3

Prezenta poziție comună se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Luxemburg, 1 octombrie 2007.

Pentru Consiliu

Președintele

M. LINO


(1)  JO L 315, 14.10.2004, p. 52. Poziție comună, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Decizia 2007/449/PESC (JO L 169, 29.6.2007, p. 75).

(2)  JO L 315, 14.10.2004, p. 14. Regulament, modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 789/2007 al Comisiei (JO L 175, 5.7.2007, p. 27).