ISSN 1830-3625

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 237

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 50
8 septembrie 2007


Cuprins

 

II   Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare nu este obligatorie

Pagina

 

 

DECIZII

 

 

Banca Centrală Europeană

 

 

2007/600/CE

 

*

Orientarea Băncii Centrale Europene din 26 aprilie 2007 privind sistemul transeuropean automat de transfer rapid cu decontare pe bază brută în timp real (TARGET2) (BCE/2007/2)

1

 

 

2007/601/CE

 

*

Decizia Băncii Centrale Europene din 24 iulie 2007 privind termenii și condițiile TARGET2-ECB (BCE/2007/7)

71

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


II Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare nu este obligatorie

DECIZII

Banca Centrală Europeană

8.9.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 237/1


ORIENTAREA BĂNCII CENTRALE EUROPENE

din 26 aprilie 2007

privind sistemul transeuropean automat de transfer rapid cu decontare pe bază brută în timp real (TARGET2)

(BCE/2007/2)

(2007/600/CE)

CONSILIUL GUVERNATORILOR BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 105 alineatul (2) prima şi a patra liniuţă,

având în vedere Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale şi al Băncii Centrale Europene, în special articolul 3.1 şi articolele 17, 18 şi 22,

întrucât:

(1)

Sistemul transeuropean automat de transfer rapid cu decontare pe bază brută în timp real (TARGET) actual are o structură descentralizată, conexând sistemele naţionale cu decontare pe bază brută în timp real (RTGS) şi mecanismul de plăţi al BCE (EPM). Orientarea BCE/2005/16 din 30 decembrie 2005 privind sistemul transeuropean automat de transfer rapid cu decontare pe bază brută în timp real („TARGET”) (1) este principalul instrument juridic care guvernează TARGET.

(2)

Începând cu 19 noiembrie 2007, TARGET va fi înlocuit de TARGET2, caracterizat printr-o platformă tehnică unică, denumită platformă comună unică (SSP). Deşi TARGET2, la fel ca şi TARGET, va fi structurat din punct de vedere juridic ca o multitudine de sisteme de plăţi, Consiliul guvernatorilor a decis ca regulile sistemelor componente ale TARGET2 să fie armonizate în cea mai mare măsură posibilă, cu anumite derogări în cazul constrângerilor impuse de dreptul intern.

(3)

Există trei niveluri distincte de guvernanţă, atât pentru faza de înfiinţare, cât şi pentru faza operaţională a TARGET2. Nivelul 1 (Consiliul guvernatorilor) are competenţă finală în privinţa TARGET2 şi salvgardează rolul său public. Nivelul 2 (băncile centrale ale Eurosistemului) are competenţă subsidiară în privinţa TARGET2, în timp ce nivelul 3 (băncile centrale furnizoare ale SSP) construieşte şi operează SSP în beneficiul Eurosistemului.

(4)

Banca Centrală Europeană (BCE), acţionând pe seama Eurosistemului, va încheia cu furnizorul de servicii de reţea desemnat de Consiliul guvernatorilor un acord-cadru, precum şi un acord de confidenţialitate şi nedivulgare, care prevede elementele principale în legătură cu furnizarea reţelei către participanţi, inclusiv comisionarea.

(5)

Ca şi în cazul TARGET, înfiinţarea TARGET2 este esenţială pentru îndeplinirea unora din misiunile de bază ale Eurosistemului, şi anume punerea în aplicare a politicii monetare a Comunităţii şi promovarea bunei funcţionări a sistemelor de plăţi.

(6)

Migrarea de la sistemele RTGS naţionale la SSP va avea loc în etape şi, ca urmare, Orientarea BCE/2005/16 se va aplica în continuare acestor sisteme până la finalizarea migrării băncilor centrale aferente la SSP. Pentru a satisface cererile de compensaţie în cazul în care apare o disfuncţionalitate tehnică înainte de finalizarea migrării la SSP, este necesară efectuarea unor modificări minore în Orientarea BCE/2005/16,

ADOPTĂ PREZENTA ORIENTARE:

SECŢIUNEA I

DISPOZIŢII GENERALE

Articolul 1

Obiect şi domeniu de aplicare

(1)   TARGET2 asigură decontarea pe bază brută în timp real a plăţilor în euro, în banii băncii centrale. Este înfiinţat şi funcţionează pe baza SSP, prin intermediul căreia toate ordinele de plată sunt iniţiate şi procesate şi prin care sunt primite plăţi prin aceleaşi metode tehnice.

(2)   TARGET2 este structurat din punct de vedere juridic ca o multitudine de sisteme RTGS.

Articolul 2

Definiţii

În sensul prezentei orientări:

„bănci centrale furnizoare ale SSP” (SSP-providing CBs) înseamnă Deutsche Bundesbank, Banque de France şi Banca d’Italia în calitatea lor de bănci centrale naţionale care construiesc şi operează SSP în beneficiul Eurosistemului;

„platformă comună unică (SSP)” [Single Shared Platform (SSP)] înseamnă infrastructura platformei tehnice unice pusă la dispoziţie de băncile centrale furnizoare ale SSP;

„sistem component al TARGET2” (TARGET2 component system) înseamnă oricare dintre sistemele RTGS ale băncilor centrale ale Eurosistemului, care fac parte din TARGET2;

„bancă centrală naţională participantă” (participating NCB) înseamnă banca centrală naţională a unui stat membru care a adoptat moneda euro;

„Eurosistem” (Eurosystem) înseamnă BCE şi băncile centrale naţionale participante;

„bancă centrală a Eurosistemului” (Eurosystem CB) înseamnă BCE sau o bancă centrală naţională participantă;

„furnizor de servicii de reţea” (network service provider) înseamnă furnizorul de conexiuni computerizate la reţea cu scopul de a iniţia mesaje de plată în TARGET2;

„participant” (sau „participant direct”) [participant (or direct participant)] înseamnă o entitate care are deschis cel puţin un cont PM la o bancă centrală a Eurosistemului;

„modul de plăţi (PM)” [Payments Module (PM)] înseamnă un modul al SSP în care plăţile participanţilor la TARGET2 sunt decontate în conturile PM;

„cont PM” (PM account) înseamnă un cont deschis de un participant la TARGET2 în PM, la o bancă centrală a Eurosistemului, cont care este necesar acestui participant la TARGET2 pentru:

(a)

a iniţia ordine de plată sau a primi plăţi prin intermediul TARGET2; şi

(b)

a deconta astfel de plăţi la o astfel de bancă centrală a Eurosistemului;

„stat membru neparticipant” (non-participating Member State) înseamnă un stat membru care nu a adoptat moneda euro;

„bancă centrală conectată” (connected CB) înseamnă o bancă centrală naţională, alta decât o bancă centrală naţională participantă, care este conectată la TARGET2 în temeiul unui acord specific;

„cod de identificare bancară (BIC)” [Bank Identifier Code (BIC)] înseamnă un cod, aşa cum este acesta definit de standardul ISO nr. 9362;

„participant indirect” (indirect participant) înseamnă o instituţie de credit stabilită în Spaţiul Economic European (SEE), care a încheiat un acord cu un participant direct pentru iniţierea de ordine de plată şi primirea de plăţi prin intermediul contului PM al acelui participant direct şi care a fost recunoscut ca participant indirect de un sistem component al TARGET2;

„titular de BIC adresabil” (addressable BIC holder) înseamnă o entitate care: (a) are atribuit un cod de identificare bancară (BIC); (b) nu este recunoscut ca participant indirect; şi (c) este un corespondent sau un client al unui participant direct sau o sucursală a unui participant direct sau indirect şi poate iniţia ordine de plată către şi primi plăţi dintr-un sistem component al TARGET2, prin intermediul participantului direct;

„zi de operare” (business day) înseamnă orice zi în care TARGET2 este deschis pentru decontarea ordinelor de plată, aşa cum se precizează în apendicele V din anexa II;

„credit pe parcursul zilei” (intraday credit) înseamnă credit acordat pe o perioadă mai scurtă de o zi de operare;

„sistem auxiliar” [ancillary system (AS)] înseamnă un sistem administrat de o entitate stabilită în SEE care este supravegheată şi/sau monitorizată de o autoritate competentă, în care sunt transmise reciproc şi/sau compensate plăţi şi/sau instrumente financiare, iar obligaţiile monetare rezultate sunt decontate în TARGET2, în conformitate cu prezenta orientare şi cu aranjamentul bilateral dintre sistemul auxiliar şi banca centrală a Eurosistemului aferentă;

„perioadă de tranziţie” (transition period) înseamnă, în privinţa fiecărei bănci centrale a Eurosistemului, perioada de patru ani începând din momentul în care banca centrală a Eurosistemului migrează la SSP;

„cont local” (Home Account) înseamnă un cont deschis în afara PM de către o bancă centrală naţională participantă pentru o entitate care este eligibilă să devină participant indirect;

„interfaţa sistemului auxiliar (ASI)” [Ancillary System Interface (ASI)] înseamnă dispozitivul tehnic care permite unui sistem auxiliar să utilizeze o serie de servicii speciale, predefinite, pentru iniţierea şi decontarea instrucţiunilor de plată ale sistemului auxiliar; poate fi folosită, de asemenea, de către o bancă centrală naţională participantă pentru decontarea operaţiunilor cu numerar rezultate din depunerea sau retragerea de numerar;

„interfaţa participantului (PI)” [Participant Interface (PI)] înseamnă dispozitivul tehnic care permite participanţilor direcţi să iniţieze şi să deconteze ordine de plată prin intermediul serviciilor oferite în PM;

„servicii TARGET2 principale” (core TARGET2 services) înseamnă procesarea ordinelor de plată în sistemele componente ale TARGET2, decontarea tranzacţiilor aferente sistemelor auxiliare şi funcţionalităţi de cumulare (pooling) a lichidităţii.

Articolul 3

Sistemele componente ale TARGET2

(1)   Fiecare bancă centrală a Eurosistemului operează propriul sistem component al TARGET2.

(2)   Fiecare sistem component al TARGET2 este un sistem desemnat ca atare în conformitate cu legislaţia naţională în vigoare care transpune Directiva 98/26/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 19 mai 1998 privind caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăţi şi de decontare a titlurilor de valoare (2).

(3)   Denumirile sistemelor componente ale TARGET2 includ doar „TARGET2” şi denumirea sau abrevierea denumirii respectivei bănci centrale a Eurosistemului sau a statului membru al băncii centrale a Eurosistemului în cauză. Sistemul BCE component al TARGET2 este denumit TARGET2-ECB.

Articolul 4

Conectarea băncilor centrale naţionale ale statelor membre neparticipante

Băncile centrale naţionale ale statelor membre neparticipante se pot conecta la TARGET2 numai dacă încheie un acord cu băncile centrale ale Eurosistemului. Un astfel de acord trebuie să menţioneze că băncile centrale conectate vor respecta prevederile prezentei orientări, sub rezerva oricăror menţiuni pertinente sau modificări stabilite de comun acord.

SECŢIUNEA II

GUVERNANŢĂ

Articolul 5

Nivelurile de guvernanţă

(1)   Fără a aduce atingere prevederilor articolului 8 din statut, administrarea TARGET2 se bazează pe un sistem de guvernanţă pe trei niveluri. Misiunile atribuite Consiliului guvernatorilor (nivelul 1), băncilor centrale ale Eurosistemului (nivelul 2) şi băncilor centrale furnizoare ale SSP (nivelul 3) sunt stipulate în anexa I.

(2)   Consiliul guvernatorilor este responsabil cu direcţia, administrarea şi controlul TARGET2. Misiunile atribuite nivelului 1 sunt de competenţa exclusivă a Consiliului guvernatorilor. Comitetul pentru sistemele de plăţi şi de decontare (Payment and Settlement Systems Committee/PSSC) al SEBC asistă Consiliul guvernatorilor în calitate de organ consultativ în toate problemele referitoare la TARGET2.

(3)   În conformitate cu prevederile articolului 12.1 paragraful al treilea din statut, băncile centrale ale Eurosistemului sunt responsabile cu misiunile atribuite nivelului 2, în limitele cadrului general definit de Consiliul guvernatorilor. Pe lângă rolul său consultativ, PSSC asigură îndeplinirea misiunilor atribuite nivelului 2. În privinţa aspectelor aferente nivelului 2, băncile centrale conectate participă fără drept de vot. Băncile centrale naţionale ale statelor membre care nu sunt nici bănci centrale ale Eurosistemului, nici bănci centrale conectate vor avea statut de observator numai la nivelul 2.

(4)   Băncile centrale ale Eurosistemului se organizează prin încheierea unor acorduri corespunzătoare. În contextul acestor acorduri, luarea deciziilor se bazează pe o majoritate simplă, iar fiecare bancă centrală a Eurosistemului are un singur vot.

(5)   În conformitate cu prevederile articolului 12.1 paragraful al treilea din statut, băncile centrale furnizoare ale SSP sunt responsabile cu misiunile atribuite nivelului 3, în limitele cadrului general definit de Consiliul guvernatorilor.

(6)   Băncile centrale furnizoare ale SSP vor încheia un acord cu băncile centrale ale Eurosistemului care să guverneze serviciile prestate de prima categorie de bănci celei de a doua. Acolo unde este cazul, un asemenea acord va include şi băncile centrale conectate.

SECŢIUNEA III

FUNCŢIONAREA TARGET2

Articolul 6

Condiţii armonizate de participare la TARGET2

(1)   Fiecare bancă centrală naţională participantă va adopta aranjamente de punere în aplicare a condiţiilor armonizate pentru participarea la TARGET2 prevăzute în anexa II. Aceste aranjamente guvernează exclusiv relaţia dintre banca centrală naţională participantă în cauză şi participanţii săi în privinţa procesării plăţilor în PM.

(2)   BCE va adopta termenii şi condiţiile TARGET2-ECB prin punerea în aplicare a condiţiilor armonizate, sub rezerva faptului că TARGET2-ECB prestează servicii numai organizaţiilor prestatoare de servicii de compensare (clearing) şi decontare, inclusiv entităţilor stabilite în afara SEE, cu condiţia ca acestea să fie supuse supravegherii de către o autoritate competentă şi accesul lor la TARGET2-ECB să fi fost aprobat de către Consiliul guvernatorilor.

(3)   Aranjamentele de punere în aplicare a condiţiilor armonizate adoptate de către băncile centrale ale Eurosistemului vor fi făcute publice.

(4)   Băncile centrale ale Eurosistemului pot solicita derogări de la condiţiile armonizate în temeiul constrângerilor impuse de dreptul intern. Consiliul guvernatorilor analizează fiecare cerere separat şi acordă derogări acolo unde este cazul.

(5)   Sub rezerva prevederilor acordului monetar în cauză, BCE poate stabili condiţii corespunzătoare pentru participarea la TARGET2 a entităţilor menţionate în articolul 4 alineatul (2) litera (e) din anexa II.

(6)   În cazul în care o entitate acţionează prin intermediul unui participant direct care este banca centrală naţională a unui stat membru al UE, dar care nu este nici bancă centrală a Eurosistemului, nici bancă centrală conectată, băncile centrale ale Eurosistemului nu vor permite acestei entităţi să fie participant indirect sau să fie înregistrată ca titular de BIC adresabil în sistemele lor componente ale TARGET2.

Articolul 7

Credit pe parcursul zilei (intraday credit)

(1)   Băncile centrale naţionale participante pot acorda credit pe parcursul zilei (intraday credit), cu condiţia respectării în acest sens a aranjamentelor de punere în aplicare a regulilor de acordare a creditelor pe parcursul zilei (intraday credit) prevăzute în anexa III.

(2)   Criteriile de eligibilitate a contrapărţilor BCE pentru creditele pe parcursul zilei (intraday credit) sunt definite în Decizia BCE/2003/NP2 din 28 ianuarie 2003 de modificare a Deciziei BCE/1999/NP3 privind mecanismul de plăţi al Băncii Centrale Europene. Creditul pe parcursul zilei (intraday credit) acordat de BCE se limitează la ziua în cauză, fără posibilitatea de prelungire prin credit overnight.

Articolul 8

Sisteme auxiliare

(1)   Băncile centrale ale Eurosistemului prestează servicii de transfer de fonduri în banii băncii centrale către sistemele auxiliare în PM sau, pe parcursul perioadei de tranziţie şi dacă este cazul, în conturile locale. Aceste servicii sunt guvernate de aranjamentele bilaterale dintre băncile centrale ale Eurosistemului şi sistemele auxiliare respective.

(2)   Aranjamentele bilaterale cu sistemele auxiliare care folosesc ASI trebuie să fie conforme cu prevederile anexei IV. În plus, băncile centrale ale Eurosistemului se asigură că în aceste aranjamente bilaterale se aplică mutatis mutandis următoarele prevederi ale anexei II:

articolul 8 alineatul (1) (condiţii tehnice şi juridice);

articolul 8 alineatele (2)-(5) (procedura de solicitare a participării), cu excepţia faptului că, în locul criteriilor de acces din articolul 4, sistemele auxiliare trebuie să îndeplinească criteriile de acces din definiţia „sisteme auxiliare” prevăzută în articolul 1 din anexa II;

programul de operare din apendicele V;

articolul 11 (cerinţe privind cooperarea şi schimbul de informaţii), cu excepţia alineatului (8) ;

articolele 27 şi 28 (proceduri de asigurare a continuităţii activităţii şi pentru situaţii de urgenţă şi cerinţe privind securitatea);

articolul 31 (regimul răspunderii);

articolul 32 (reguli privind proba);

articolele 33 şi 34 (durata, încetarea şi suspendarea participării), cu excepţia articolului 34 alineatul (1) litera (b);

articolul 35, dacă este cazul (închiderea conturilor PM);

articolul 38 (reguli de confidenţialitate);

articolul 39 (cerinţe privind protecţia datelor, prevenirea spălării banilor şi aspecte conexe);

articolul 40 (cerinţe privind notificările);

articolul 41 (relaţia contractuală cu furnizorul de servicii de reţea); şi

articolul 44 (reguli privind legea aplicabilă, jurisdicţia şi locul executării).

(3)   Aranjamentele bilaterale cu sistemele auxiliare care folosesc PI trebuie să fie conforme cu prevederile:

(a)

anexei II, cu excepţia titlului V şi a apendicelor VI şi VII; şi ale

(b)

articolului 18 din anexa IV.

Articolul 9

Metodologia de calcul al costurilor

(1)   Consiliul guvernatorilor stabileşte regulile aplicabile finanţării SSP. Orice excedent sau deficit rezultat din funcţionarea SSP se repartizează între băncile centrale naţionale participante în conformitate cu grila de repartiţie pentru subscrierea capitalului BCE, în conformitate cu articolul 29 din statut.

(2)   Consiliul guvernatorilor stabileşte o metodologie comună de calcul al costurilor şi o grilă comună a comisioanelor pentru serviciile TARGET2 principale.

Articolul 10

Dispoziţii privind securitatea

(1)   Consiliul guvernatorilor precizează politica privind securitatea, precum şi măsurile şi cerinţele privind securitatea pentru SSP, precum şi, pe parcursul perioadei de tranziţie, pentru infrastructura tehnică a conturilor locale.

(2)   Băncile centrale ale Eurosistemului respectă şi se asigură că SSP respectă măsurile menţionate la alineatul (1).

Articolul 11

Reguli privind auditul

Evaluările de audit sunt efectuate în conformitate cu principiile şi dispoziţiile stabilite în Politica de audit a SEBC adoptată de Consiliul guvernatorilor.

SECŢIUNEA IV

DISPOZIŢII TRANZITORII ŞI FINALE

Articolul 12

Soluţionarea litigiilor şi legea aplicabilă

(1)   În cazul unui litigiu între băncile centrale ale Eurosistemului în legătură cu prezenta orientare, părţile implicate vor încerca să soluţioneze litigiul în conformitate cu Protocolul de înţelegere privind procedura de soluţionare a litigiilor în cadrul SEBC (Memorandum of Understanding on an Intra-ESCB Dispute Settlement Procedure).

(2)   Prin derogare de la prevederile alineatului (1), dacă litigiul privind repartizarea misiunilor între nivelul 2 şi nivelul 3 nu poate fi soluţionat prin acordul părţilor implicate, litigiul va fi soluţionat de către Consiliul guvernatorilor.

(3)   În cazul unui litigiu de tipul celui menţionat la alineatul (1), drepturile şi obligaţiile aferente părţilor sunt stabilite în primul rând prin regulile şi procedurile prevăzute în prezenta orientare. În cazul litigiilor privind plăţile între sistemele componente ale TARGET2, se aplică, în subsidiar, legea statului membru în care se află sediul băncii centrale a Eurosistemului a beneficiarului, cu condiţia ca aceasta să nu contravină prevederilor prezentei orientări.

Articolul 13

Migrarea la SSP

(1)   Migrarea de la sistemele TARGET actuale la SSP va avea loc la următoarele date:

(a)

19 noiembrie 2007 pentru: Oesterreichische Nationalbank, Deutsche Bundesbank, Banque centrale du Luxembourg şi Banka Slovenije;

(b)

18 februarie 2008 pentru: Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique, Suomen Pankki, Banque de France, Central Bank and Financial Services Authority of Ireland, De Nederlandsche Bank, Banco de Portugal şi Banco de España; şi

(c)

19 mai 2008 pentru: BCE, Bank of Greece şi Banca d’Italia.

(2)   Oricare dintre băncile centrale ale Eurosistemului care nu au migrat la SSP până la data de 19 mai 2008 din cauza unor evenimente neprevăzute va migra până la data de 15 septembrie 2008.

Articolul 14

Intrare în vigoare şi aplicare

(1)   Prezenta orientare intră în vigoare la data de 30 aprilie 2007, sub rezerva dispoziţiilor tranzitorii prevăzute la articolul 15.

(2)   Fără a aduce atingere articolului 15, Orientările BCE/2005/16 şi BCE/2006/11 se abrogă începând cu data de 15 septembrie 2008.

Articolul 15

Dispoziţii diverse şi tranzitorii

(1)   Conturile deschise în afara PM de către o bancă centrală naţională participantă pentru instituţii de credit şi sisteme auxiliare sunt guvernate de regulile respectivei bănci centrale naţionale participante, sub rezerva prevederilor prezentei orientări care au legătură cu conturile locale şi a altor decizii ale Consiliului guvernatorilor. Conturile deschise în afara PM de către o bancă centrală naţională participantă pentru alte entităţi decât instituţiile de credit şi sistemele auxiliare sunt guvernate de regulile respectivei bănci centrale naţionale participante.

(2)   Orientarea BCE/2005/16 se aplică în continuare unei bănci centrale a Eurosistemului până la finalizarea migrării la SSP a sistemului său RTGS naţional (sau a EPM, în cazul BCE) şi începerea perioadei sale de tranziţie. Ulterior, prezenta orientare va fi singura care se va aplica unei astfel de bănci centrale a Eurosistemului, în condiţiile alineatelor (3) şi (4), iar trimiterile la Orientarea BCE/2005/16 se vor considera a fi trimiteri la prezenta orientare în privinţa acelei bănci centrale a Eurosistemului.

(3)   Lista comisioanelor menţionată în Orientarea BCE/2005/16 se aplică tuturor băncilor centrale ale Eurosistemului până la încheierea activităţii în data de 18 mai 2008, indiferent dacă au migrat sau nu la SSP până la acea dată. Începând cu data de 19 mai 2008, lista comisioanelor prevăzută în apendicele VI la anexa II şi punctul 18 din anexa IV se aplică tuturor băncilor centrale ale Eurosistemului.

(4)   Drepturile şi obligaţiile băncilor centrale ale Eurosistemului în legătură cu plăţile efectuate prin mecanismul de interconectare (interlinking), aşa cum este acesta definit în Orientarea BCE/2005/16, vor fi în continuare guvernate de Orientarea BCE/2005/16, indiferent dacă sistemul RTGS naţional în cauză (sau EPM, în cazul BCE) a migrat deja sau nu a migrat încă la SSP.

(5)   Orice problemă sau orice litigiu între oricare dintre băncile centrale ale Eurosistemului ce apare în perioada 19 noiembrie 2007–19 mai 2008 se va soluţiona în conformitate cu articolul 12, indiferent dacă băncile centrale ale Eurosistemului în cauză au migrat deja sau nu au migrat încă la SSP.

(6)   Pe parcursul perioadei sale de tranziţie, fiecare bancă centrală a Eurosistemului poate continua să deconteze plăţi şi alte tranzacţii în conturile sale locale, inclusiv următoarele:

(a)

plăţi între instituţii de credit;

(b)

plăţi între instituţii de credit şi sisteme auxiliare; şi

(c)

plăţi în legătură cu operaţiunile de piaţă monetară (operaţiuni de open market) ale Eurosistemului.

(7)   La încetarea perioadei de tranziţie, vor înceta şi următoarele:

(a)

înregistrarea ca titular de BIC adresabil efectuată de către o bancă centrală a Eurosistemului, în cazul entităţilor menţionate la articolul 4 alineatul (1) literele (a) şi (b) din anexa II;

(b)

participarea indirectă la o bancă centrală a Eurosistemului; şi

(c)

decontarea în conturile locale a tuturor plăţilor menţionate la alineatul (6) literele (a)-(c).

(8)   Definiţia sintagmei „disfuncţionalitate a unui sistem RTGS naţional” din articolul 1 alineatul (1) din Orientarea BCE/2005/16 se înlocuieşte cu următoarea definiţie:

„–

«disfuncţionalitate a unui sistem RTGS naţional» sau «disfuncţionalitate a TARGET» sau «disfuncţionalitate» înseamnă dificultăţi tehnice sau de orice altă natură, defecţiuni sau întreruperi în funcţionare ale infrastructurii tehnice şi/sau ale sistemelor informatice ale unui sistem RTGS naţional sau ale mecanismului de plăţi al BCE, ale conexiunilor reţelei informatice pentru mecanismul de interconectare (interlinking) sau ale unei conexiuni bilaterale, sau orice alt eveniment legat de oricare dintre sistemele RTGS naţionale sau de mecanismul de plăţi al BCE, de mecanismul de interconectare sau de orice conexiune bilaterală, care face imposibilă executarea şi finalizarea procesării în aceeaşi zi a ordinelor de plată în cadrul TARGET2; definiţia acoperă şi cazurile în care disfuncţionalitatea apare simultan în mai multe sisteme RTGS naţionale (din cauza, spre exemplu a unei întreruperi în legătură cu furnizorul de servicii de reţea) sau cazurile în care, înainte de migrarea la TARGET2, disfuncţionalitatea apare în platforma comună unică a TARGET2, aşa cum este aceasta definită în Orientarea BCE/2007/2”.

(9)   Literele (b) şi (c) ale articolului 8 alineatul (4) din Orientarea BCE/2005/16 sunt înlocuite cu următoarele:

„(b)

participanţii la TARGET transmit formularul (formularele) de compensaţie la banca centrală naţională la care contul RTGS care a fost sau care trebuia să fie debitat sau creditat este deschis (banca centrală naţională locală) în termen de patru săptămâni de la data la care a apărut disfuncţionalitatea. Orice informaţii suplimentare sau probe solicitate de către banca centrală naţională locală sunt furnizate în termen de două săptămâni de la data formulării unei asemenea cereri;

(c)

Consiliul guvernatorilor BCE evaluează toate cererile primite şi decide dacă oferă sau nu compensaţie. Cu excepţia unei decizii contrare a Consiliului guvernatorilor BCE comunicată participanţilor la TARGET, o asemenea evaluare se face nu mai târziu de 14 săptămâni de la data la care a apărut disfuncţionalitatea.”

Articolul 16

Destinatari, măsuri de punere în aplicare şi rapoarte anuale

(1)   Prezenta orientare se aplică tuturor băncilor centrale ale Eurosistemului.

(2)   Băncile centrale naţionale participante vor trimite BCE până la 31 iulie 2007 măsurile prin care acestea intenţionează să se supună prevederilor prezentei orientări.

(3)   BCE pregăteşte rapoarte anuale privind funcţionarea generală a TARGET2, care sunt supuse examinării de către Consiliul guvernatorilor.

Adoptată la Frankfurt pe Main, 26 aprilie 2007.

Pentru Consiliul guvernatorilor BCE

Preşedintele BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  JO L 18, 23.1.2006, p. 1. Orientare, astfel cum a fost modificată prin Orientarea BCE/2006/11 (JO L 221, 12.8.2006, p. 17).

(2)  JO L 166, 11.6.1998, p. 45.


ANEXA I

MECANISMELE DE GUVERNANŢĂ ALE TARGET 2

Nivelul 1 – Consiliul guvernatorilor

Nivelul 2 – Băncile centrale ale Eurosistemului

Nivelul 3 – Băncile centrale furnizoare ale SSP

0.   Dispoziţii generale

Nivelul 1 are competenţă finală în ceea ce priveşte aspectele naţionale şi transfrontaliere legate de TARGET2 şi este responsabil cu salvgardarea rolului public al TARGET2

Nivelul 2 are competenţă subsidiară în ceea ce priveşte aspectele lăsate la latitudinea sa de către nivelul 1

Nivelul 3 ia decizii cu privire la funcţionarea zilnică a platformei comune unice (SSP) pe baza nivelurilor de servicii prevăzute în acordul menţionat în articolul 5 alineatul (6) al prezentei orientări

1.   Politica privind costurile şi comisionarea

Decide cu privire la metodologia comună de calcul a costurilor

Decide cu privire la structura unică a comisioanelor

Decide cu privire la comisionarea serviciilor şi/sau a modulelor suplimentare

(Nu este cazul)

2.   Niveluri de servicii

Decide cu privire la serviciile principale

Decide cu privire la serviciile şi/sau modulele suplimentare

Îşi aduce aportul în funcţie de necesităţile nivelului 1/nivelului 2

3.   Managementul riscului

Decide cu privire la cadrul general al managementului riscului şi acceptarea riscurilor rămase

Desfăşoară efectiv activitatea de management al riscului

Desfăşoară analiza de risc şi monitorizarea riscurilor

Furnizează informaţiile necesare analizei de risc, în conformitate cu solicitările nivelului 1/nivelului 2

4.   Guvernanţă şi finanţare

Stabileşte normele referitoare la proprietate, la luarea deciziilor şi la finanţare în ceea ce priveşte SSP

Stabileşte şi asigură punerea adecvată în aplicare a cadrului juridic al SEBC aplicabil TARGET2

Întocmeşte normele referitoare la guvernanţă şi finanţare stabilite de nivelul 1

Întocmeşte bugetul, îl aprobă şi îl execută

Deţine proprietatea şi/sau are controlul asupra aplicaţiei

Încasează fondurile şi remunerarea serviciilor

Furnizează nivelului 2 date cu privire la costurile pentru prestarea serviciilor

5.   Dezvoltare

Este consultat de către nivelul 2 cu privire la situarea SSP

Aprobă planul general al proiectului

Decide cu privire la designul iniţial şi dezvoltarea SSP

Decide dacă realizarea va pleca de la zero sau va avea ca bază platforma deja existentă

Decide cu privire la alegerea operatorului SSP

Stabileşte, de comun acord cu nivelul 3, nivelurile serviciilor SSP

Decide cu privire la situarea SSP după consultarea nivelului 1

Propune designul iniţial al SSP

Propune ca realizarea fie să plece de la zero, fie să aibă ca bază platforma deja existentă

Propune situarea SSP

Redactează proiectul specificaţiilor funcţionale generale şi de detaliu (specificaţii detaliate interne şi specificaţii funcţionale detaliate pentru utilizatori)

 

Aprobă metodologia procesului de creare a specificaţiilor şi „rezultatele concrete”, aşteptate din partea nivelului 3, considerate potrivite pentru a specifica şi, ulterior, a testa şi a accepta produsul (în special specificaţiile generale şi specificaţiile detaliate pentru utilizatori)

Stabileşte un plan de proiect pe etape

Evaluează şi acceptă rezultatele concrete

Realizează scenarii de testare

Coordonează testarea băncilor centrale şi a utilizatorilor, în strânsă cooperare cu nivelul 3

Redactează proiectul specificaţiilor tehnice detaliate

Îşi aduce aportul (iniţial şi pe parcurs) pentru planificarea şi controlul etapelor proiectului

Asigură suportul tehnic şi operaţional pentru teste (realizează testarea SSP, îşi aduce aportul la scenariile de testare în legătură cu SSP, asigură suportul pentru băncile centrale ale Eurosistemului în activităţile lor de testare a SSP)

6.   Punere în aplicare şi migrare

Decide cu privire la strategia de migrare

Pregăteşte şi coordonează migrarea către SSP, în strânsă cooperare cu nivelul 3

Îşi aduce aportul în ceea ce priveşte aspectele legate de migrare, în conformitate cu cerinţele nivelului 2

Realizează activităţile în legătură cu SSP ocazionate de migrare; acordă sprijin suplimentar viitoarelor bănci centrale naţionale participante

7.   Funcţionare

Gestionează situaţiile grave de criză

Asigură administrarea în privinţa responsabilităţilor proprietarului sistemului

Menţine legătura cu utilizatorii la nivel european (fără a aduce atingere responsabilităţii exclusive a băncilor centrale ale Eurosistemului pentru legăturile profesionale ale acestora cu clienţii lor) şi monitorizează activitatea zilnică a utilizatorilor din perspectivă comercială (misiune ce revine băncii centrale a Eurosistemului)

Monitorizează evoluţiile activităţii

Bugetare, finanţare, facturare (misiune ce revine băncii centrale a Eurosistemului) şi alte sarcini administrative

Administrează sistemul pe baza acordului menţionat în articolul 5 alineatul (6) al prezentei orientări


ANEXA II

CONDIŢII ARMONIZATE DE PARTICIPARE LA TARGET2

TITLUL I

DISPOZIŢII GENERALE

 

Articolul 1

Definiţii

În sensul prezentelor condiţii armonizate (în continuare „condiţii”), se aplică următoarele definiţii:

„acces multiadresant” (multi-addressee access) înseamnă facilitatea prin care sucursalele sau instituţiile de credit stabilite în SEE pot accesa sistemul component al TARGET2 aferent prin iniţierea ordinelor de plată direct către şi/sau primirea plăţilor direct de la sistemul component al TARGET2; această facilitate permite acestor entităţi să-şi iniţieze ordinele de plată prin contul PM al participantului direct, fără implicarea acelui participant direct;

„acord AL” (AL agreement) înseamnă acordul multilateral de agregare a lichidităţii, încheiat între membrii grupului AL şi băncile lor centrale naţionale AL respective, în scopul utilizării metodei AL;

„autorizare de debitare directă” (direct debit authorisation) înseamnă o instrucţiune generală dată de un plătitor băncii sale centrale prin care această bancă centrală este abilitată şi obligată să debiteze contul plătitorului în baza unei instrucţiuni de debitare directă provenită de la un beneficiar;

„bancă centrală conectată” (connected CB) înseamnă o bancă centrală naţională, alta decât o bancă centrală naţională participantă, care este conectată la TARGET2 în temeiul unui acord specific;

„bancă centrală a Eurosistemului” (Eurosystem CB) înseamnă BCE sau o bancă centrală naţională participantă;

„bancă centrală naţională AL” (AL NCB) înseamnă o bancă centrală naţională participantă care este parte la un acord AL şi care are calitatea de contraparte pentru membrii grupului AL care participă la sistemul său component al TARGET2;

„bancă centrală naţională manager” (managing NCB) înseamnă banca centrală naţională AL a sistemului component al TARGET2 la care participă managerul grupului AL;

„bănci centrale” [central banks (CBs)] înseamnă băncile centrale ale Eurosistemului şi băncile centrale conectate;

„bănci centrale furnizoare ale SSP” (SSP-providing CBs) înseamnă Deutsche Bundesbank, Banque de France şi Banca d'Italia, în calitatea lor de bănci centrale care construiesc şi operează SSP în beneficiul Eurosistemului;

„beneficiar” (payee) înseamnă un participant la TARGET2 al cărui cont PM va fi creditat ca urmare a decontării unui ordin de plată;

„cauză care determină executarea” (enforcement event) înseamnă, în privinţa unui membru al unui grup AL:

(a)

orice situaţie de neîndeplinire a obligaţiilor menţionată la articolul 34 alineatul (1);

(b)

orice altă situaţie de neîndeplinire a obligaţiilor sau eveniment menţionate la articolul 34 alineatul (2) în legătură cu care [inseraţi numele băncii centrale], luând în considerare gravitatea situaţiei de neîndeplinire a obligaţiilor sau a evenimentului, a decis că [inseraţi dacă este cazul: [trebuie executată o garanţie reală mobiliară în conformitate cu articolul 25b][trebuie executate activele pentru garantare în conformitate cu articolul 25c] şi] trebuie declanşată o compensare bilaterală (set-off) a creanţelor în conformitate cu articolul 26; sau

(c)

orice decizie de suspendare sau de încetare a accesului la creditul pe parcursul zilei (intraday credit);

„cod de identificare bancară (BIC)” [Bank Identifier Code (BIC)] înseamnă un cod, aşa cum este acesta definit de standardul ISO nr. 9362;

„cont local” (Home Account) înseamnă un cont deschis în afara PM de către o bancă centrală naţională participantă pentru o entitate eligibilă ca participant indirect;

„cont PM” (PM account) înseamnă un cont deschis de un participant la TARGET2 în PM, la o bancă centrală a Eurosistemului, cont necesar unui astfel de participant la TARGET2 pentru:

(a)

a iniţia ordine de plată sau a primi plăţi prin intermediul TARGET2; şi

(b)

a deconta astfel de plăţi la o astfel de bancă centrală a Eurosistemului;

„credit pe parcursul zilei” (intraday credit) înseamnă credit acordat pe o perioadă mai scurtă de o zi de operare;

„Directiva bancară” (Banking Directive) înseamnă Directiva 2006/48/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 14 iunie 2006 privind iniţierea şi exercitarea activităţii instituţiilor de credit (reformare) (1);

„Directiva privind caracterul definitiv al decontării” (Settlement Finality Directive) înseamnă Directiva 98/26/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 19 mai 1998 privind caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăţi şi de decontare a titlurilor de valoare (2);

„disfuncţionalitate tehnică a TARGET2” (technical malfunction of TARGET2) înseamnă orice dificultate tehnică, defecţiune sau întrerupere în funcţionare a infrastructurii tehnice şi/sau a sistemelor informatice utilizate de TARGET2-[inseraţi referinţa băncii centrale/ţării] sau orice alt eveniment care face imposibilă executarea şi finalizarea procesării în aceeaşi zi a plăţilor în TARGET2-[inseraţi referinţa băncii centrale/ţării] sau, pe parcursul perioadei de migrare, a plăţilor din sistemele RTGS naţionale care încă nu au migrat la TARGET2 şi invers;

„etapă de procesare iniţială” (entry disposition) înseamnă o etapă în procesarea plăţilor pe parcursul căreia TARGET2-[inseraţi referinţa băncii centrale/ţării] încearcă să deconteze un ordin de plată care a fost acceptat în temeiul articolului 14, prin intermediul unor proceduri specifice descrise în articolul 20;

„facilitate de credit marginală” (marginal lending facility) înseamnă o facilitate permanentă a Eurosistemului pe care contrapărţile o pot folosi pentru a primi credit overnight de la o bancă centrală a Eurosistemului la rata dobânzii pentru facilitatea de credit marginală, prestabilită;

„formular de colectare a datelor statice” (static data collection form) înseamnă un formular elaborat de [inseraţi numele băncii cetrale] în scopul înregistrării solicitanţilor de servicii TARGET2-[inseraţi referinţa băncii centrale/ţării] şi înregistrării oricăror schimbări în legătură cu prestarea acestor servicii;

„furnizor de servicii de reţea” (network service provider) înseamnă întreprinderea desemnată de Consiliul guvernatorilor BCE pentru a furniza conexiuni computerizate la reţea cu scopul de a iniţia mesaje de plată în TARGET2;

„grup” (group) înseamnă:

(a)

totalitatea instituţiilor de credit incluse în declaraţiile financiare consolidate ale societăţii-mamă pentru care societatea-mamă este obligată să prezinte declaraţii financiare consolidate conform Standardului internaţional de contabilitate nr. 27 (IAS 27), adoptat în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 2238/2004 al Comisiei (3) şi cuprinzând fie:

(i)

o societate-mamă şi una sau mai multe filiale; fie

(ii)

două sau mai multe filiale ale unei societăţi-mamă; sau

(b)

totalitatea instituţiilor de credit menţionate la litera (a) punctul (i) sau (ii), pentru care societatea-mamă nu prezintă declaraţii financiare consolidate în conformitate cu IAS 27, dar care poate fi în măsură să satisfacă criteriile definite prin IAS 27 pentru includerea lor în declaraţiile financiare consolidate, cu condiţia verificării de către banca centrală a participantului direct sau, în cazul unui grup AL, de către banca centrală naţională manager; sau

(c)

o reţea bilaterală sau multilaterală de instituţii de credit, care este:

(i)

organizată în baza unui cadru statutar care determină afilierea instituţiilor de credit la o astfel de reţea; sau

(ii)

caracterizată prin mecanisme de cooperare autoorganizate (promovând, susţinând şi reprezentând interesele comerciale ale membrilor săi) şi/sau printr-o solidaritate economică extinsă dincolo de cooperarea obişnuită ce există de obicei între instituţiile de credit, acolo unde o astfel de cooperare şi solidaritate este permisă de statutele sau actele de constituire ale acestor instituţii de credit sau stabilită prin acorduri separate;

şi, în fiecare caz menţionat la litera (c), Consiliul guvernatorilor BCE a aprobat o cerere privind considerarea acestora ca fiind un grup;

„grup AL” (AL group) înseamnă un grup format din membrii grupului AL care utilizează metoda AL;

„grup CAI” (CAI group) înseamnă un grup format din participanţi la TARGET2, care folosesc metoda CAI;

„instituţie de credit” (credit institution) înseamnă o instituţie de credit în sensul articolului 2 şi al articolului 4 alineatul (1) litera (a) din Directiva bancară, aşa cum au fost transpuse în dreptul intern, care este supravegheată de către o autoritate competentă;

„instrucţiune de debitare directă” (direct debit instruction) înseamnă o instrucţiune iniţiată de un beneficiar către banca sa centrală, în conformitate cu care banca centrală a plătitorului debitează contul plătitorului cu suma specificată în instrucţiune, în baza unei autorizări de debitare directă;

„întreprindere de investiţii (societate de investiţii)” (investment firm) înseamnă o întreprindere de investiţii (societate de investiţii) în sensul [inseraţi prevederile dreptului intern care transpun articolul 4 alineatul (1) punctul 1 din Directiva 2004/39/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 21 aprilie 2004 privind pieţele instrumentelor financiare, de modificare a Directivelor 85/611/CEE şi 93/6/CEE ale Consiliului şi a Directivei 2000/12/CE a Parlamentului European şi a Consiliului şi de abrogare a Directivei 93/22/CEE a Consiliului (4) ], cu excepţia instituţiilor prevăzute în [inseraţi prevederile dreptului intern care transpun articolul 2 alineatul (1) din Directiva 2004/39/CE], cu condiţia ca întreprinderea de investiţii (societatea de investiţii) în cauză să fie:

(a)

autorizată şi supravegheată de o autoritate competentă recunoscută, care a fost desemnată ca atare în temeiul Directivei 2004/39/CE; şi

(b)

îndreptăţită să desfăşoare activităţile menţionate în [inseraţi prevederile dreptului intern care transpun punctele 2, 3, 6 şi 7 ale secţiunii A din anexa I la Directiva 2004/39/CE];

„lichiditate disponibilă” (sau „lichiditate”) [available liquidity (or liquidity)] înseamnă un sold creditor al contului PM al unui participant la TARGET2 şi, dacă este cazul, orice linie de credit pe parcursul zilei (intraday) acordată de către banca centrală aferentă în legătură cu un astfel de cont;

„manager al grupului AL” (AL group manager) înseamnă un membru al unui grup AL desemnat de către ceilalţi membri ai grupului AL să administreze lichiditatea disponibilă în cadrul grupului AL pe parcursul zilei de operare;

„manager al grupului CAI” (CAI group manager) înseamnă un membru al grupului CAI desemnat de către ceilalţi membri ai grupului CAI să monitorizeze şi să distribuie lichiditatea disponibilă în cadrul grupului CAI pe parcursul zilei de operare;

„membru al grupului AL” (AL group member) înseamnă un participant la TARGET2 care a încheiat un acord AL;

„mesaj transmis prin intermediul ICM” (ICM broadcast message) înseamnă informaţii puse la dispoziţie în mod simultan tuturor sau numai unui grup selectat de participanţi la TARGET2, prin intermediul ICM;

„metoda AL” (AL mode) înseamnă agregarea lichidităţii disponibile în conturile PM;

„metoda CAI” (CAI mode) înseamnă furnizarea de informaţii consolidate despre cont în legătură cu conturile PM, prin intermediul ICM;

„modul de plăţi (PM)” [Payments Module (PM)] înseamnă un modul al SSP în care plăţile participanţilor la TARGET2 sunt decontate în conturile PM;

„modulul informaţii şi control (ICM)” [Information and Control Module (ICM)] înseamnă modulul SSP care permite participanţilor să obţină informaţii on-line şi le oferă posibilitatea de a iniţia ordine de transfer de lichiditate, de a-şi administra lichiditatea şi de a iniţia ordine de plată de substituire (backup) în situaţii de urgenţă;

„modulul pentru situaţii de urgenţă” (Contingency Module) înseamnă modulul SSP care permite procesarea, în situaţii de urgenţă, a plăţilor critice şi foarte critice;

„ordin de plată” (payment order) înseamnă un ordin de transfer credit, un ordin de transfer de lichiditate sau o instrucţiune de debitare directă;

„ordin de plată nedecontat” (non-settled payment order) înseamnă un ordin de plată care nu este decontat în aceeaşi zi de operare în care este acceptat;

„opinie juridică privind capacitatea” (capacity opinion) înseamnă o opinie juridică specifică unui participant, care conţine o evaluare a capacităţii juridice a participantului de a-şi asuma şi de a-şi îndeplini obligaţiile conform prezentelor condiţii;

„ordin de transfer credit” (credit transfer order) înseamnă o instrucţiune a unui plătitor de a pune fonduri la dispoziţia unui beneficiar, prin înregistrarea contabilă într-un cont PM;

„ordin de transfer de lichiditate” (liquidity transfer order) înseamnă un ordin de plată al cărui scop principal este transferul de lichiditate între diferitele conturi ale aceluiaşi participant sau în cadrul unui grup CAI sau al unui grup AL;

„organism din sectorul public” (public sector body) înseamnă o entitate din „sectorul public”, acest din urmă termen fiind definit în articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 3603/93 al Consiliului din 13 decembrie 1993 de precizare a definiţiilor necesare aplicării interdicţiilor menţionate la articolele 104 şi 104b alineatul (1) din tratat (5) [actualele articole 101 şi 103 alineatul (1)];

„participant” (sau „participant direct”) [participant (or direct participant)] înseamnă o entitate care are deschis cel puţin un cont PM la [inseraţi numele băncii centrale];

„participant indirect” (indirect participant) înseamnă o instituţie de credit stabilită în SEE, care a încheiat un acord cu un participant direct pentru iniţierea de ordine de plată şi primirea de plăţi prin intermediul contului PM al acelui participant direct şi care a fost recunoscut ca participant indirect de un sistem component al TARGET2;

„participant la TARGET2” (TARGET2 participant) înseamnă orice participant la oricare din sistemele componente ale TARGET2;

„participant ordonator” (instructing participant) înseamnă un participant la TARGET2 care a iniţiat un ordin de plată;

„platformă comună unică (SSP)” [Single Shared Platform (SSP)] înseamnă infrastructura platformei tehnice unice pusă la dispoziţie de băncile centrale furnizoare ale SSP;

„plătitor” (payer) înseamnă un participant la TARGET2 al cărui cont PM va fi debitat ca urmare a decontării unui ordin de plată;

„proceduri de insolvenţă” (insolvency proceedings) înseamnă proceduri de insolvenţă în sensul articolului 2 litera (j) din Directiva privind caracterul definitiv al decontării;

„rata dobânzii pentru facilitatea de credit marginală” (marginal lending rate) înseamnă rata dobânzii aplicabilă facilităţii de credit marginale;

„sistem auxiliar” [ancillary system (AS)] înseamnă un sistem administrat de o entitate stabilită în Spaţiul Economic European (SEE) care este supravegheată şi/sau monitorizată de o autoritate competentă, în care sunt transmise reciproc şi/sau compensate plăţi şi/sau instrumente financiare, iar obligaţiile monetare rezultate sunt decontate în TARGET2 în conformitate cu Orientarea BCE/2007/2 şi cu aranjamentul bilateral dintre sistemul auxiliar şi banca centrală aferentă;

„sistem component al TARGET2” (TARGET2 component system) înseamnă oricare dintre sistemele cu decontare pe bază brută în timp real (RTGS) ale băncilor centrale, care fac parte din TARGET2;

„situaţie de neîndeplinire a obligaţiilor” (event of default) înseamnă orice eveniment iminent sau existent, a cărui apariţie poate ameninţa îndeplinirea de către un participant a obligaţiilor sale în temeiul prezentelor condiţii sau a oricăror altor reguli care se aplică relaţiei dintre acel participant şi [inseraţi numele băncii centrale] sau oricare altă bancă centrală, inclusiv:

(a)

când participantul nu mai îndeplineşte criteriile de acces prevăzute la articolul 4 sau condiţiile prevăzute la articolul 8 alineatul (1) litera (a) punctul (i);

(b)

deschiderea procedurilor de insolvenţă împotriva participantului;

(c)

înaintarea unei cereri referitoare la procedurile menţionate la litera (b);

(d)

emiterea de către participant a unei declaraţii scrise privind incapacitatea sa de a-şi plăti în întregime sau parţial datoriile sau de a-şi îndeplini obligaţiile legate de utilizarea creditului pe parcursul zilei (intraday credit);

(e)

încheierea de către participant a unui acord sau a unui aranjament general amiabil cu creditorii săi;

(f)

când participantul este, sau banca sa centrală consideră că este, insolvabil sau incapabil de a-şi achita datoriile;

(g)

când soldul creditor al contului PM al participantului sau toate, ori o parte importantă a activelor participantului fac obiectul unui ordin de blocare, popririi/sechestrului, confiscării sau oricăror altor proceduri care au ca scop apărarea interesului public sau a drepturilor creditorilor participantului;

(h)

când participarea participantului la un alt sistem component al TARGET2 şi/sau la un sistem auxiliar a fost suspendată sau i s-a pus capăt;

(i)

când orice declaraţie asupra unor elemente esenţiale sau declaraţie precontractuală dată de participant sau despre care se presupune că a fost dată de participant conform legii aplicabile este incorectă sau falsă; sau

(j)

cesiunea tuturor activelor participantului sau a unei părţi importante a acestora;

„sucursală” (branch) înseamnă o sucursală în sensul [inseraţi prevederile dreptului intern care transpun articolul 4 alineatul (3) din Directiva bancară];

„suspendare” (suspension) înseamnă îngheţarea temporară a drepturilor şi a obligaţiilor unui participant pentru o perioadă ce urmează să fie stabilită de [inseraţi numele băncii centrale];

„TARGET2-[inseraţi referinţa băncii centrale/ţării]” (TARGET2-[insert CB/country reference]) înseamnă sistemul component al TARGET2 al [inseraţi numele băncii centrale];

„TARGET2” (TARGET2) înseamnă ansamblul format din toate sistemele componente ale TARGET2 ale băncilor centrale;

„TARGET2 CUG” (TARGET2 CUG) înseamnă un subgrup de clienţi ai furnizorului de servicii de reţea grupaţi în scopul utilizării de către aceştia a serviciilor şi a produselor furnizorului de servicii de reţea în momentul accesării PM;

„titular de BIC adresabil” (addressable BIC holder) înseamnă o entitate care: (a) are atribuit un cod de identificare bancară (BIC); (b) nu este recunoscut ca participant indirect; şi (c) este un corespondent sau un client al unui participant direct, sau o sucursală a unui participant direct sau indirect şi poate iniţia ordine de plată către şi primi plăţi dintr-un sistem component al TARGET2, prin intermediul participantului direct;

„zi de operare” (business day) înseamnă orice zi în care TARGET2 este deschis pentru decontarea ordinelor de plată, aşa cum se precizează în apendicele V

Articolul 2

Apendice

(1)   Următoarele apendice constituie parte integrantă din prezentele condiţii:

Apendicele I: Specificaţii tehnice pentru procesarea ordinelor de plată

Apendicele II: Schema de compensaţie pentru TARGET2

Apendicele III: Termeni de referinţă pentru opiniile juridice privind capacitatea şi ţara

Apendicele IV: Proceduri de asigurare a continuităţii activităţii şi pentru situaţii de urgenţă

Apendicele V: Programul de operare

Apendicele VI: Lista comisioanelor şi facturarea

Apendicele VII: Acord privind agregarea lichidităţii

(2)   În caz de conflict sau inadvertenţe între conţinutul oricărui apendice şi conţinutul oricărei prevederi din prezentele condiţii, prevalează acesta din urmă.

Articolul 3

Descriere generală a TARGET2-[inseraţi referinţa băncii centrale/ţării] şi TARGET2

(1)   TARGET2 asigură decontarea pe bază brută în timp real a plăţilor în euro, în banii băncii centrale.

(2)   În TARGET2-[inseraţi referinţa băncii centrale/ţării] sunt procesate următoarele ordine de plată:

(a)

ordine de plată rezultate în mod direct din, sau iniţiate în legătură cu, operaţiunile de politică monetară ale Eurosistemului;

(b)

decontarea pasului în euro al operaţiunilor de schimb valutar care implică Eurosistemul;

(c)

decontarea transferurilor în euro rezultate din tranzacţii în sistemele transfrontaliere de compensare a plăţilor de mare valoare;

(d)

decontarea transferurilor în euro rezultate din tranzacţii în sistemele de plăţi de mică valoare în euro de importanţă sistemică; şi

(e)

orice alte ordine de plată în euro adresate participanţilor la TARGET2.

(3)   TARGET2 este stabilit şi funcţionează pe baza SSP. Eurosistemul precizează configuraţia şi caracteristicile tehnice ale SSP. Serviciile aferente SSP sunt prestate de băncile centrale furnizoare ale SSP în beneficiul băncilor centrale ale Eurosistemului, în baza unor acorduri separate.

(4)   [Inseraţi numele băncii centrale] este furnizoarea de servicii în temeiul prezentelor condiţii. Actele şi omisiunile băncilor centrale furnizoare ale SSP vor fi considerate ca fiind ale [inseraţi numele băncii centrale], pentru care aceasta îşi asumă răspunderea în conformitate cu articolul 31 de mai jos. Participarea în conformitate cu prezentele condiţii nu dă naştere unei relaţii contractuale între participanţi şi băncile centrale furnizoare ale SSP când acestea din urmă acţionează în această calitate. Instrucţiunile, mesajele sau informaţiile pe care un participant le primeşte de la, sau le trimite către SSP în legătură cu serviciile prestate în temeiul prezentelor condiţii sunt considerate a fi primite de la, sau trimise către [inseraţi numele băncii centrale].

(5)   TARGET2 este structurat din punct de vedere juridic ca o multitudine de sisteme de plăţi, fiind compus din toate sistemele componente ale TARGET2, care sunt desemnate ca „sisteme” în conformitate cu legile interne care transpun Directiva privind caracterul definitiv al decontării. TARGET2-[inseraţi referinţa băncii centrale/ţării] este desemnat ca „sistem” în temeiul [inseraţi prevederea legală aplicabilă care transpune Directiva privind caracterul definitiv al decontării].

(6)   Participarea la TARGET2 produce efecte prin participarea la un sistem component al TARGET2. Prezentele condiţii descriu drepturile şi obligaţiile reciproce ale participanţilor la TARGET2-[inseraţi referinţa băncii centrale/ţării] şi ale [inseraţi numele băncii centrale]. Regulile de procesare a ordinelor de plată (titlul IV) se referă la toate ordinele de plată iniţiate sau la plăţile primite de oricare din participanţii la TARGET2.

TITLUL II

PARTICIPARE

Articolul 4

Criterii de acces

(1)   Pentru participarea directă la TARGET2-[inseraţi referinţa băncii centrale/ţării] sunt eligibile următoarele tipuri de entităţi:

(a)

instituţii de credit stabilite în SEE, inclusiv când acestea acţionează printr-o sucursală stabilită în SEE;

(b)

instituţii de credit stabilite în afara SEE, cu condiţia ca acestea să acţioneze printr-o sucursală stabilită în SEE; şi

(c)

băncile centrale naţionale ale statelor membre ale UE şi BCE.

(2)   [Inseraţi numele băncii centrale] poate, la alegerea sa, să admită ca participanţi direcţi şi următoarele entităţi:

(a)

departamentele de trezorerie ale guvernelor centrale sau regionale ale statelor membre, active pe pieţele monetare;

(b)

organismele din sectorul public din statele membre, autorizate să deschidă conturi pentru clienţi;

(c)

întreprinderile de investiţii (societăţile de investiţii) stabilite în SEE;

(d)

organizaţiile care prestează servicii de compensare (clearing) sau decontare, stabilite în SEE şi supravegheate de către o autoritate competentă; şi

(e)

instituţiile de credit sau oricare dintre entităţile de tipul celor enumerate la literele (a)-(d), în ambele cazuri, când acestea sunt stabilite într-o ţară cu care Comunitatea Europeană a încheiat un acord monetar permiţând accesul oricăror astfel de entităţi la sistemele de plăţi din Comunitatea Europeană, în condiţiile stabilite prin acordul monetar şi cu condiţia ca regimul juridic aplicabil în acea ţară să fie echivalent legislaţiei comunitare aplicabile.

(3)   Instituţiile emitente de monedă electronică, în sensul [inseraţi prevederile dreptului intern care transpun articolul 1 alineatul (3) litera (a) din Directiva 2000/46/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 18 septembrie 2000 privind iniţierea, exercitarea şi supravegherea prudenţială a activităţii instituţiilor de bani electronici (6)], nu pot participa la TARGET2-[inseraţi referinţa băncii centrale/ţării].

Articolul 5

Participanţi direcţi

(1)   Participanţii direcţi la TARGET2-[inseraţi referinţa băncii centrale/ţării] trebuie să îndeplinească condiţiile stabilite în articolul 8 alineatele (1) şi (2). Aceştia trebuie să aibă deschis cel puţin un cont PM la [inseraţi numele băncii centrale].

(2)   Participanţii direcţi pot desemna titulari de BIC adresabili, indiferent de locul de stabilire al acestora.

(3)   Participanţii direcţi pot desemna entităţi ca participanţi indirecţi, numai dacă condiţiile prevăzute în articolul 6 sunt îndeplinite.

(4)   Accesul multiadresant prin intermediul sucursalelor poate fi furnizat după cum urmează:

(a)

O instituţie de credit în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (a) sau (b), care a fost admisă ca participant direct, poate acorda acces la contul său PM uneia sau mai multor sucursale ale acesteia stabilite în SEE în scopul iniţierii de ordine de plată şi/sau primirii de plăţi în mod direct, cu condiţia ca [inseraţi numele băncii centrale] să fi fost informată despre aceasta.

(b)

Când o sucursală a unei instituţii de credit a fost admisă ca participant direct, celelalte sucursale ale aceleiaşi persoane juridice şi/sau sediul său principal, în ambele cazuri, cu condiţia ca acestea să fie stabilite în SEE, pot accesa contul PM al sucursalei, cu condiţia să fi informat [inseraţi numele băncii centrale].

Articolul 6

Participanţi indirecţi

(1)   Fiecare instituţie de credit stabilită în SEE poate să încheie un contract cu un participant direct care este fie o instituţie de credit în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (a) sau (b), fie o bancă centrală, cu scopul de a iniţia ordine de plată şi/sau de a primi plăţi şi de a le deconta prin intermediul contului PM al acelui participant direct. TARGET2-[inseraţi referinţa băncii centrale/ţării] recunoaşte participanţii indirecţi pe baza înregistrării participării indirecte în registrul TARGET2, acesta din urmă fiind descris în articolul 9.

(2)   Când un participant direct, care este o instituţie de credit în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (a) sau (b), şi un participant indirect aparţin aceluiaşi grup, participantul direct poate autoriza în mod expres participantul indirect să utilizeze în mod direct contul PM al participantului direct pentru a iniţia ordine de plată şi/sau pentru a primi plăţi prin intermediul accesului multiadresant aferent grupului.

Articolul 7

Responsabilitatea participantului direct

(1)   Pentru a evita orice incertitudine, ordinele de plată iniţiate sau plăţile primite de către participanţii indirecţi în conformitate cu articolul 6 şi de către oricare dintre sucursalele prevăzute la articolul 5 alineatul (4) se consideră că au fost iniţiate sau primite de către participantul direct însuşi.

(2)   Participantul direct se obligă prin aceste ordine de plată, indiferent de conţinutul aranjamentelor contractuale sau al altor aranjamente dintre acesta şi oricare dintre entităţile menţionate la alineatul (1) şi indiferent de orice neconformitate cu acestea.

Articolul 8

Procedura de solicitare a participării

(1)   Pentru a participa la TARGET2-[inseraţi referinţa băncii centrale/ţării], participanţii solicitanţi trebuie:

(a)

să îndeplinească următoarele condiţii tehnice:

(i)

să instaleze, să administreze, să opereze şi să monitorizeze infrastructura IT necesară pentru conectarea la TARGET2-[inseraţi referinţa băncii centrale/ţării] şi pentru iniţierea de ordine de plată către acesta şi să asigure securitatea acestei infrastructuri IT. În acest scop, participanţii solicitanţi pot implica terţe părţi, însă rămân exclusiv răspunzători. În special, participanţii solicitanţi încheie un acord cu furnizorul de servicii de reţea pentru a obţine conexiunea şi drepturile de acces necesare, în conformitate cu specificaţiile tehnice din apendicele I; şi

(ii)

să fi parcurs cu succes testele impuse de [inseraţi numele băncii centrale]; şi

(b)

să îndeplinească următoarele condiţii juridice:

(i)

să pună la dispoziţie o opinie juridică privind capacitatea, conform modelului din apendicele III, cu excepţia cazului în care informaţiile şi declaraţiile ce urmează să fie furnizate printr-o astfel de opinie juridică au fost deja obţinute de către [inseraţi numele băncii centrale] în alt context; şi

(ii)

în privinţa entităţilor menţionate în articolul 4 alineatul (1) litera (b), să pună la dispoziţie o opinie juridică privind ţara, conform modelului din apendicele III, cu excepţia cazului în care informaţiile şi declaraţiile ce urmează să fie furnizate printr-o astfel de opinie juridică au fost deja obţinute de către [inseraţi numele băncii centrale] în alt context.

(2)   Solicitanţii trebuie să adreseze o solicitare scrisă către [inseraţi numele băncii centrale] şi să ataşeze cel puţin următoarele documente/informaţii:

(a)

formularele de colectare a datelor statice furnizate de [inseraţi numele băncii centrale], completate,

(b)

opinia juridică privind capacitatea, dacă este cerută de [inseraţi numele băncii centrale], şi

(c)

opinia juridică privind ţara, dacă este cerută de [inseraţi numele băncii centrale].

(3)   [Inseraţi numele băncii centrale] poate solicita şi orice informaţii suplimentare pe care le consideră necesare în luarea deciziei privind solicitarea de participare.

(4)   [Inseraţi numele băncii centrale] respinge solicitarea de participare, dacă:

(a)

criteriile de acces menţionate în articolul 4 nu sunt îndeplinite;

(b)

unul sau mai multe dintre criteriile de participare menţionate la alineatul (1) nu sunt îndeplinite; şi/sau

(c)

în aprecierea [inseraţi numele băncii centrale], o astfel de participare ar pune în pericol stabilitatea, buna funcţionare şi securitatea generală a TARGET2-[inseraţi referinţa băncii centrale/ţării] sau a oricărui sistem component al TARGET2 sau ar periclita îndeplinirea de către [inseraţi numele băncii centrale] a misiunilor sale prevăzute de [inseraţi o referinţă la prevederile dreptului intern aplicabile] şi de Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale şi al Băncii Centrale Europene.

(5)   [Inseraţi numele băncii centrale] comunică solicitantului decizia sa cu privire la solicitarea de participare în termen de o lună de la primirea solicitării de participare de către [inseraţi numele băncii centrale]. Când [inseraţi numele băncii centrale] solicită informaţii suplimentare în conformitate cu alineatul (3), decizia se comunică în termen de o lună de la primirea de către [inseraţi numele băncii centrale] a acestor informaţii de la solicitant. Orice decizie de respingere se motivează.

Articolul 9

Registrul TARGET2

(1)   Registrul TARGET2 este baza de date a codurilor BIC folosite pentru direcţionarea ordinelor de plată adresate:

(a)

participanţilor la TARGET2 şi sucursalelor acestora cu acces multiadresant;

(b)

participanţilor indirecţi la TARGET2, inclusiv celor cu acces multiadresant; şi

(c)

titularilor de BIC adresabili ai TARGET2.

Registrul TARGET2 se actualizează săptămânal.

(2)   În lipsa unei solicitări contrare din partea participantului, codurile BIC se publică în registrul TARGET2.

(3)   Participanţii pot distribui registrul TARGET2 numai propriilor sucursale şi entităţi cu acces multiadresant.

(4)   Entităţile menţionate la alineatul (1) literele (b) şi (c) nu pot utiliza codul BIC propriu decât în relaţia cu un participant direct.

TITLUL III

OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR

Articolul 10

Obligaţiile [inseraţi numele băncii centrale] şi ale participanţilor

(1)   [Inseraţi numele băncii centrale] oferă serviciile descrise la titlul IV. Cu excepţia dispoziţiilor contrare cuprinse în prezentele condiţii sau a dispoziţiilor contrare ale legii, [inseraţi numele băncii centrale] utilizează toate mijloacele rezonabile pe care le are la dispoziţie pentru a-şi îndeplini obligaţiile în temeiul prezentelor condiţii, fără a garanta atingerea unui rezultat.

(2)   Participanţii plătesc [inseraţi numele băncii centrale] comisioanele prevăzute în apendicele VI.

(3)   Participanţii se asigură că sunt conectaţi la TARGET2-[inseraţi referinţa băncii centrale/ţării] în zilele de operare, în conformitate cu programul de operare din apendicele V.

(4)   Participantul declară şi garantează [inseraţi numele băncii centrale] că prin îndeplinirea obligaţiilor sale în temeiul prezentelor condiţii nu încalcă nici o dispoziţie legală, regulamentară sau statutară care îi este aplicabilă şi niciun acord de care acesta este ţinut.

Articolul 11

Cooperare şi schimb de informaţii

(1)   În îndeplinirea obligaţiilor şi exercitarea drepturilor lor în temeiul prezentelor condiţii, [inseraţi numele băncii centrale] şi participanţii cooperează îndeaproape pentru a asigura stabilitatea, buna funcţionare şi securitatea TARGET2-[inseraţi referinţa băncii centrale/ţării]. Aceştia îşi furnizează reciproc orice informaţii sau documente relevante pentru îndeplinirea obligaţiilor lor respective şi pentru exercitarea drepturilor lor respective în temeiul prezentelor condiţii, fără a aduce atingere obligaţiilor de păstrare a secretului bancar.

(2)   [Inseraţi numele băncii centrale] înfiinţează şi menţine un birou de asistenţă cu privire la sistem pentru a asista participanţii în legătură cu dificultăţile apărute în legătură cu operarea sistemului.

(3)   În sistemul de informaţii al TARGET2 (T2IS) sunt disponibile informaţii actualizate privind starea operaţională a SSP. T2IS poate fi folosit pentru obţinerea de informaţii cu privire la orice eveniment care afectează funcţionarea normală a TARGET2.

(4)   [Inseraţi numele băncii centrale] poate transmite mesaje către participanţi fie prin intermediul ICM, fie prin orice alte mijloace de comunicare.

(5)   Participanţii sunt responsabili pentru actualizarea la timp a formularelor de colectare a datelor statice existente şi pentru transmiterea de noi formulare de colectare a datelor statice către [inseraţi numele băncii centrale]. Participanţii sunt responsabili pentru verificarea acurateţei informaţiilor aferente lor care sunt introduse în TARGET2-[inseraţi referinţa băncii centrale/ţării] de către [inseraţi numele băncii centrale].

(6)   Se consideră că [inseraţi numele băncii centrale] este autorizată să comunice băncilor centrale furnizoare ale SSP orice informaţii referitoare la participanţi de care băncile centrale furnizoare ale SSP ar putea avea nevoie, în calitatea lor de administratori de servicii, în conformitate cu contractul încheiat cu furnizorul de servicii de reţea.

(7)   Participanţii informează [inseraţi numele băncii centrale] cu privire la orice schimbare în capacitatea lor juridică şi cu privire la schimbările legislative relevante care afectează aspectele cuprinse în opinia juridică privind ţara, aferentă acestora.

(8)   Participanţii informează [inseraţi numele băncii centrale] cu privire la:

(a)

orice noi participanţi indirecţi, titulari de BIC adresabili sau entităţi cu acces multiadresant înregistraţi (înregistrate) de către aceştia; şi

(b)

orice modificări aduse entităţilor enumerate la litera (a).

(9)   Participanţii vor informa [inseraţi numele băncii centrale] de îndată, în cazul în care se iveşte o situaţie de neîndeplinire a obligaţiilor în privinţa lor.

TITLUL IV

ADMINISTRAREA CONTURILOR PM ŞI PROCESAREA ORDINELOR DE PLATĂ

Articolul 12

Deschiderea şi administrarea conturilor PM

(1)   Pentru fiecare participant, [inseraţi numele băncii centrale] deschide şi operează cel puţin un cont PM şi, dacă este cazul, subconturi.

(2)   [Inseraţi dacă este cazul: În conturile PM nu sunt permise solduri debitoare.]

(3)   [Inseraţi dacă este cazul: La deschiderea şi la închiderea unei zile de operare, conturile PM au sold zero. Se consideră că participanţii au dat instrucţiuni [inseraţi numele băncii centrale] să transfere orice sold existent la închiderea unei zilei de operare în contul indicat de participant.]

(4)   [Inseraţi dacă este cazul: La deschiderea următoarei zile de operare, acest sold este retransferat în contul PM al participantului.]

(5)   Conturile PM şi subconturile acestora nu sunt purtătoare de dobânzi, cu excepţia situaţiei în care sunt utilizate pentru menţinerea rezervelor minime obligatorii. În această situaţie, calcularea şi plata remuneraţiei pentru menţinerea rezervelor minime obligatorii este guvernată de Regulamentul (CE) nr. 2531/98 al Consiliului din 23 noiembrie 1998 privind aplicarea rezervelor minime obligatorii de către Banca Centrală Europeană (7) şi Regulamentul BCE/2003/9 din 12 septembrie 2003 privind aplicarea rezervelor minime obligatorii (8).

(6)   Pe lângă decontarea ordinelor de plată în modulul de plăţi, un cont PM poate fi utilizat pentru a deconta ordine de plată către şi de la conturile locale, în conformitate cu regulile stabilite de [inseraţi numele băncii centrale].

(7)   Pentru obţinerea informaţiilor referitoare la propria lichiditate, participanţii utilizează ICM. [Inseraţi numele băncii centrale] emite un extras de cont zilnic acelor participanţi care au optat pentru acest serviciu.

Articolul 13

Tipuri de ordine de plată

În sensul TARGET2, sunt considerate ca fiind ordine de plată următoarele:

(a)

ordine de transfer credit;

(b)

instrucţiuni de debitare directă efectuate în temeiul unei autorizări de debitare directă; şi

(c)

ordine de transfer de lichiditate.

Articolul 14

Acceptarea şi respingerea ordinelor de plată

(1)   Ordinele de plată iniţiate de participanţi sunt considerate acceptate de [inseraţi numele băncii centrale], dacă:

(a)

mesajul de plată respectă regulile stabilite de furnizorul de servicii de reţea;

(b)

mesajul de plată respectă regulile şi dispoziţiile referitoare la format ale TARGET2-[inseraţi referinţa băncii centrale/ţării], trece cu succes de verificarea dublei iniţieri descrise în apendicele I; şi

(c)

în cazurile în care un plătitor sau un beneficiar a fost suspendat, a fost obţinut acordul expres al băncii centrale a participantului suspendat.

(2)   [Inseraţi numele băncii centrale] respinge imediat orice ordin de plată care nu îndeplineşte condiţiile menţionate la alineatul (1). [Inseraţi numele băncii centrale] informează participantul cu privire la respingerea oricărui ordin de plată, conform precizărilor din apendicele I.

Articolul 15

Reguli privind prioritatea

(1)   Participanţii ordonatori încadrează fiecare ordin de plată în una dintre următoarele categorii:

(a)

ordin de plată normal (clasă de prioritate 2);

(b)

ordin de plată urgent (clasă de prioritate 1); sau

(c)

ordin de plată foarte urgent (clasă de prioritate 0).

Dacă un ordin de plată nu are atribuită o prioritate, va fi considerat ca fiind un ordin de plată normal.

(2)   Ordinele de plată foarte urgente pot fi încadrate ca atare doar de către:

(a)

băncile centrale; şi

(b)

participanţi, în cazurile plăţilor către şi de la CLS International Bank şi ale transferurilor de lichiditate în favoarea sistemelor auxiliare.

Toate instrucţiunile de plată iniţiate de un sistem auxiliar prin intermediul interfeţei sistemului auxiliar pentru creditarea sau debitarea conturilor PM ale participanţilor sunt considerate ordine de plată foarte urgente.

(3)   În cazul ordinelor de plată urgente şi normale, plătitorul poate modifica prioritatea acestora prin intermediul ICM, modificarea producând efecte imediat. Nu este posibilă modificarea priorităţii unui ordin de plată foarte urgent.

Articolul 16

Limite de lichiditate

(1)   Un participant poate limita utilizarea lichidităţii disponibile pentru ordinele de plată în relaţia cu alţi participanţi la TARGET2, mai puţin în relaţie cu oricare dintre băncile centrale, prin stabilirea de limite bilaterale sau multilaterale. Aceste limite pot fi stabilite numai în ceea ce priveşte ordinele de plată normale.

(2)   Limitele pot fi stabilite numai de către un întreg grup AL sau numai în relaţia cu un astfel de grup. Nu se pot stabili limite în relaţia cu un singur cont PM al unui membru al unui grup AL sau de către membrii grupului AL în relaţiile dintre ei.

(3)   Prin stabilirea unei limite bilaterale, un participant dă instrucţiuni [inseraţi numele băncii centrale] să nu deconteze un ordin de plată acceptat, dacă diferenţa dintre suma valorilor ordinelor de plată normale iniţiate de acesta către contul PM al unui alt participant la TARGET2 şi suma tuturor valorilor plăţilor urgente şi normale primite din contul PM al acelui participant la TARGET2 depăşeşte această limită bilaterală.

(4)   Un participant poate stabili o limită multilaterală pentru orice relaţie care nu face obiectul unei limite bilaterale. O limită multilaterală poate fi stabilită numai dacă participantul a stabilit cel puţin o limită bilaterală. Dacă un participant stabileşte o limită multilaterală, acesta dă instrucţiuni [inseraţi numele băncii centrale] să nu deconteze un ordin de plată acceptat, dacă diferenţa dintre suma valorilor ordinelor de plată iniţiate către conturile PM ale tuturor participanţilor la TARGET2 faţă de care nu a fost stabilită o limită bilaterală şi suma tuturor plăţilor urgente şi normale primite din acele conturi PM depăşeşte această limită multilaterală.

(5)   Suma minimă a oricărei limite este de 1 milion EUR. În cazul în care valoarea unei limite bilaterale sau multilaterale este zero, se consideră că nu a fost stabilită nici o limită. Nu este posibilă stabilirea de limite a căror valoare este cuprinsă între zero şi 1 milion EUR.

(6)   Prin intermediul ICM, limitele pot fi modificate în timp real, producând efecte imediat sau începând cu următoarea zi de operare. Dacă o limită este modificată la zero, aceasta nu mai poate fi modificată din nou în aceeaşi zi de operare. Stabilirea unei noi limite bilaterale sau multilaterale devine aplicabilă numai începând cu următoarea zi de operare.

Articolul 17

Facilităţi de rezervare de lichiditate

(1)   Participanţii pot rezerva lichiditate pentru ordinele de plată foarte urgente sau urgente prin intermediul ICM.

(2)   Managerul grupului AL poate rezerva lichiditate doar pentru grupul AL, în integralitatea sa. Nu se rezervă lichiditate pentru conturile individuale din cadrul unui grup AL.

(3)   Solicitând rezervarea unui anumit nivel de lichiditate pentru ordinele de plată foarte urgente, participantul dă instrucţiuni [inseraţi numele băncii centrale] ca ordinele de plată urgente şi ordinele de plată normale să fie decontate numai dacă mai există lichiditate disponibilă după ce a fost dedusă suma rezervată pentru ordinele de plată foarte urgente.

(4)   Solicitând rezervarea unui anumit nivel de lichiditate pentru ordinele de plată urgente, participantul dă instrucţiuni [inseraţi numele băncii centrale] ca ordinele de plată normale să fie decontate numai dacă mai există lichiditate disponibilă după ce a fost dedusă suma rezervată pentru ordinele de plată urgente şi foarte urgente.

(5)   După primirea solicitării de rezervare de lichiditate, [inseraţi numele băncii centrale] verifică dacă nivelul lichidităţii din contul PM al participantului este suficient pentru efectuarea rezervării. Dacă nivelul lichidităţii nu este suficient, este rezervată doar lichiditatea disponibilă din contul PM. Diferenţa de lichiditate până la concurenţa nivelului solicitat nu va fi rezervată automat ulterior, chiar dacă nivelul lichidităţii disponibile în contul PM al participantului atinge nivelul solicitării iniţiale de rezervare.

(6)   Nivelul lichidităţii rezervate poate fi modificat. Prin intermediul ICM, participanţii pot formula o solicitare de rezervare a unor noi sume, rezervarea producând efecte imediat sau începând cu următoarea zi de operare.

Articolul 18

Momente de decontare prestabilite

(1)   Participanţii ordonatori pot prestabili momentul decontării ordinelor de plată în cadrul unei zile de operare utilizând indicatorii „Earliest Debit Time Indicator” sau „Latest Debit Time Indicator”.

(2)   Atunci când este utilizat indicatorul „Earliest Debit Time Indicator”, ordinul de plată acceptat este stocat, fiind introdus în etapa de procesare iniţială doar la momentul indicat.

(3)   Atunci când este utilizat indicatorul „Latest Debit Time Indicator”, ordinul de plată acceptat este returnat ca nedecontat, dacă acesta nu poate fi decontat până la momentul indicat pentru debitare. Cu 15 minute înainte de momentul indicat pentru debitare, o notificare automată este transmisă participantului ordonator prin intermediul ICM. Participantul ordonator poate, de asemenea, utiliza indicatorul „Latest Debit Time Indicator” doar ca indicator de avertizare. În aceste cazuri, respectivul ordin de plată nu este returnat.

(4)   Participanţii ordonatori pot modifica indicatorii „Earliest Debit Time Indicator” şi „Latest Debit Time Indicator” prin intermediul ICM.

(5)   Detalii tehnice suplimentare sunt cuprinse în apendicele I.

Articolul 19

Ordine de plată iniţiate în avans

(1)   Ordinele de plată pot fi iniţiate cu cel mult cinci zile de operare înaintea datei stabilite pentru decontare (ordine de plată stocate).

(2)   Ordinele de plată stocate sunt acceptate şi introduse în etapa de procesare iniţială la data stabilită de către participantul ordonator, la începutul procesării în timpul zilei, aşa cum se prevede în apendicele V. Acestea vor fi plasate înaintea ordinelor de plată din aceeaşi clasă de prioritate.

(3)   Articolul 15 alineatul (3), articolul 22 alineatul (2) şi articolul 29 alineatul (1) litera (a) se aplică mutatis mutandis ordinelor de plată stocate.

Articolul 20

Decontarea ordinelor de plată în etapa de procesare iniţială

(1)   Cu excepţia situaţiei în care participanţii ordonatori au indicat momentul decontării în modalitatea prevăzută la articolul 18, ordinele de plată acceptate sunt decontate imediat sau cel mai târziu până la închiderea zilei de operare în care acestea au fost acceptate, cu condiţia să fie disponibile suficiente fonduri în contul PM al plătitorului şi ţinând cont de orice limite şi rezervări de lichiditate prevăzute la articolele 16 şi 17.

(2)   Fondurile se pot constitui din:

(a)

lichiditatea disponibilă în contul PM; sau

(b)

plăţi de încasat de la alţi participanţi la TARGET2, care fac obiectul procedurilor de optimizare aplicabile.

(3)   Pentru ordinele de plată foarte urgente se aplică principiul „primul intrat, primul ieşit” (first in, first out/FIFO). Aceasta înseamnă că ordinele de plată foarte urgente sunt decontate în ordine cronologică. Ordinele de plată urgente şi cele normale nu vor fi decontate atât timp cât în cozile de aşteptare se vor afla ordine de plată foarte urgente.

(4)   Principiul FIFO se aplică, de asemenea, şi ordinelor de plată urgente. Ordinele de plată normale nu vor fi decontate dacă în cozile de aşteptare se află ordine de plată urgente sau foarte urgente.

(5)   Prin derogare de la prevederile alineatelor (3) şi (4), ordinele de plată cu prioritate mai mică (sau cu aceeaşi prioritate, dar acceptate ulterior) pot fi decontate înaintea ordinelor de plată cu prioritate mai mare (sau a celor cu aceeaşi prioritate care au fost acceptate anterior), dacă soldul rezultat din compensarea ordinelor de plată cu prioritate mai mică cu plăţile ce urmează a fi primite reprezintă o creştere de lichiditate pentru plătitor.

(6)   Ordinele de plată normale sunt decontate în conformitate cu principiul „FIFO by-passing”. Aceasta înseamnă că ele pot fi decontate imediat (independent de alte ordine de plată normale acceptate la un moment anterior şi aflate în coada de aşteptare) şi, prin urmare, pot deroga de la principiul FIFO, cu condiţia disponibilităţii fondurilor necesare.

(7)   Detalii suplimentare referitoare la decontarea ordinelor de plată în etapa de procesare iniţială sunt cuprinse în apendicele I.

Articolul 21

Decontarea şi returnarea ordinelor de plată din coada de aşteptare

(1)   Ordinele de plată care nu sunt decontate imediat în etapa de procesare iniţială sunt plasate în cozile de aşteptare în conformitate cu prioritatea atribuită de către participantul respectiv, aşa cum prevede articolul 15.

(2)   Pentru a optimiza decontarea ordinelor de plată aflate în coada de aşteptare, [inseraţi numele băncii centrale] poate utiliza procedurile de optimizare prevăzute în apendicele I.

(3)   Plătitorul poate modifica ordinea ordinelor de plată în coada de aşteptare (adică le poate reordona) prin intermediul ICM. Ordinele de plată pot fi mutate, cu efect imediat, fie către începutul, fie către sfârşitul cozii de aşteptare respective, în orice moment pe parcursul procesării în timpul zilei, după cum este prevăzut în apendicele V.

(4)   Ordinele de transfer de lichiditate iniţiate prin intermediul ICM sunt imediat returnate ca nedecontate, dacă nu există suficientă lichiditate. Alte ordine de plată sunt returnate ca nedecontate dacă nu pot fi decontate până la momentele-limită stabilite pentru tipurile de mesaje respective, după cum este prevăzut în apendicele V.

Articolul 22

Intrarea ordinelor de plată în sistem şi irevocabilitatea acestora

(1)   În sensul articolului 3 alineatul (1) prima teză din Directiva privind finalitatea decontării şi [inseraţi prevederile dreptului intern care transpun acest articol din Directiva privind finalitatea decontării], ordinele de plată sunt considerate ca fiind introduse în TARGET2-[inseraţi referinţa băncii centrale/ţării] în momentul în care este debitat contul PM al participantului respectiv.

(2)   Ordinele de plată pot fi revocate până la momentul intrării în TARGET2-[inseraţi referinţa băncii centrale/ţării] în conformitate cu alineatul (1). Ordinele de plată incluse într-un algoritm, prevăzute în apendicele I, nu pot fi revocate în perioada în care algoritmul rulează.

TITLUL V

CUMULARE (POOLING) A LICHIDITĂŢII

Articolul 23

Metode de cumulare (pooling) a lichidităţii

[Inseraţi numele băncii centrale] oferă o metodă de informaţii consolidate privind contul (CAI) şi o metodă de agregare a lichidităţii (AL).

Articolul 24

Metoda informaţii consolidate privind contul

(1)   Metoda CAI poate fi folosită de către:

(a)

o instituţie de credit şi/sau sucursalele acesteia (indiferent dacă aceste entităţi participă sau nu la acelaşi sistem component al TARGET2), cu condiţia ca entităţile în cauză să aibă mai multe conturi PM identificate prin coduri BIC diferite; sau

(b)

două sau mai multe instituţii de credit care aparţin aceluiaşi grup şi/sau sucursalele acestora, fiecare având unul sau mai multe conturi PM identificate prin coduri BIC diferite.

(2)

(a)

În cadrul metodei CAI, lista conturilor PM ale membrilor grupului şi următoarele informaţii suplimentare consolidate la nivelul grupului CAI sunt furnizate fiecărui membru al grupului CAI şi băncii sale centrale respective:

(i)

liniile de credit pe parcursul zilei (intraday) (dacă este cazul);

(ii)

soldurile, inclusiv soldurile subconturilor;

(iii)

mişcările în cont;

(iv)

plăţile decontate; şi

(v)

ordinele de plată din coada de aşteptare.

(b)

Managerul grupului CAI şi banca sa centrală au acces la informaţii referitoare la fiecare dintre elementele de mai sus în legătură cu oricare dintre conturile PM ale grupului CAI.

(c)

Informaţiile menţionate în prezentul alineat sunt furnizate prin intermediul ICM.

(3)   Managerul grupului CAI este abilitat să iniţieze, prin intermediul ICM, transferuri de lichiditate între conturile PM, inclusiv subconturile acestora, care fac parte din acelaşi grup CAI.

(4)   Un grup CAI poate include şi conturi PM care sunt incluse într-un grup AL. În acest caz, toate conturile PM ale grupului AL fac parte din grupul CAI.

(5)   În cazul în care două sau mai multe conturi PM fac parte dintr-un grup AL şi, în acelaşi timp, dintr-un grup CAI (cuprinzând alte conturi PM), în raporturile din cadrul grupului AL prevalează regulile aplicabile grupului AL.

(6)   Un grup CAI, care include conturile PM ale unui grup AL, poate desemna un manager al grupului CAI, altul decât managerul grupului AL.

(7)   Procedura de obţinere a autorizaţiei de utilizare a metodei AL, stabilită în articolul 25 alineatele (4) şi (5), se aplică mutatis mutandis procedurii de obţinere a autorizaţiei de utilizare a metodei CAI.

Articolul 25

Metoda lichiditate agregată

(1)   Metoda AL poate fi utilizată de către:

(a)

o instituţie de credit şi/sau sucursalele acesteia (indiferent dacă aceste entităţi participă sau nu la acelaşi sistem component al TARGET2), cu condiţia ca entităţile în cauză să fie stabilite în zona euro şi să aibă mai multe conturi PM identificate prin coduri BIC diferite;

(b)

sucursalele stabilite în zona euro (indiferent dacă aceste sucursale participă sau nu la acelaşi sistem component al TARGET2) ale unei instituţii de credit stabilite în afara zonei euro, cu condiţia ca aceste sucursale să aibă mai multe conturi PM identificate prin coduri BIC diferite; sau

(c)

două sau mai multe instituţii de credit dintre cele menţionate la litera (a) şi/sau sucursalele menţionate la litera (b) care aparţin aceluiaşi grup.

În fiecare dintre cazurile menţionate la literele (a)-(c) se adaugă condiţia ca entităţile implicate să fi încheiat aranjamente de creditare pe parcursul zilei (intraday) cu băncile centrale naţionale participante respective.

(2)   În cadrul metodei AL, lichiditatea disponibilă în toate conturile PM ale membrilor grupului AL este agregată în scopul verificării dacă există suficiente fonduri pentru un ordin de plată. Cu toate acestea, relaţia bilaterală dintre membrul grupului AL şi banca sa centrală naţională AL în privinţa contului PM este în continuare guvernată de aranjamentele sistemului component al TARGET2 aferent, sub rezerva modificărilor prevăzute în acordul AL. Creditul pe parcursul zilei (intraday credit) acordat oricărui membru al grupului AL în contul său PM poate fi rambursat din lichiditatea disponibilă în celelalte conturi PM ale unui astfel de membru al grupului AL sau în conturile PM ale altor membri ai grupului AL, deschise la aceeaşi bancă centrală naţională AL sau la oricare altă bancă centrală naţională AL.

(3)   În scopul utilizării metodei AL, unul sau mai mulţi participanţi la TARGET2 care îndeplinesc criteriile prevăzute la alineatul (1) trebuie să încheie un acord AL cu [inseraţi numele băncii centrale] şi, dacă este cazul, cu o altă(e) bancă (bănci) centrală(e) a(le) sistemelor componente ale TARGET2 la care alţi membri ai grupului AL participă. Un participant la TARGET2 poate încheia numai un singur acord AL în legătură cu un cont PM determinat. Acordul AL trebuie să fie conform cu modelul aplicabil din apendicele VII.

(4)   Fiecare grup AL desemnează un manager al grupului AL. În cazul în care grupul AL este constituit dintr-un singur participant, acest participant este managerul grupului AL. Managerul grupului AL adresează băncii centrale naţionale manager o solicitare scrisă de utilizare a metodei AL (cuprinzând formularele pentru colectarea datelor statice furnizate de [inseraţi numele băncii centrale]), împreună cu acordul AL perfectat pe baza modelului furnizat de banca centrală naţională manager. Ceilalţi membri ai grupului AL adresează solicitările lor scrise (cuprinzând formularele pentru colectarea datelor statice furnizate de [inseraţi numele băncii centrale]) către băncile lor centrale naţionale AL respective. Banca centrală naţională manager poate solicita orice informaţii sau documente suplimentare pe care le consideră pertinente pentru a lua o decizie cu privire la solicitare. În plus, banca centrală naţională manager, în acord cu celelalte bănci centrale naţionale AL, poate solicita inserarea în acordul AL a oricăror prevederi suplimentare pe care le consideră pertinente pentru a asigura aducerea la îndeplinire în mod corespunzător şi la timp a tuturor obligaţiilor prezente şi/sau viitoare ale tuturor membrilor grupului AL faţă de orice bancă centrală naţională AL.

(5)   Banca centrală naţională manager verifică dacă solicitanţii îndeplinesc condiţiile pentru constituirea unui grup AL, precum şi dacă acordul AL a fost perfectat în mod corespunzător. În acest scop, banca centrală naţională manager poate contacta celelalte bănci centrale naţionale AL. Decizia băncii centrale naţionale manager este adresată în scris managerului grupului AL, în termen de o lună de la primirea solicitării menţionate la alineatul (4) de către banca centrală naţională manager, sau, în cazul în care banca centrală naţională manager solicită informaţii suplimentare, în termen de o lună de la primirea acestor informaţii de către banca centrală naţională manager. Orice decizie de respingere trebuie să cuprindă motivele respingerii.

(6)   Membrii grupului AL au în mod automat acces la metoda CAI.

(7)   Accesul la furnizarea de informaţii şi la toate măsurile interactive de control în cadrul unui grup AL se realizează prin intermediul ICM.

[Inseraţi dacă este cazul:

Articolul 25a

Garanţie reală mobiliară/executare

(1)   Creanţele prezente şi viitoare ale [inseraţi numele băncii centrale] născute din raportul juridic dintre un membru al unui grup AL şi [inseraţi numele băncii centrale], care sunt garantate cu [inseraţi termenul aplicabil: garanţie reală mobiliară/garanţie reală mobiliară fluctuantă (floating charge)], conform articolului 36 alineatele (1) şi (2) din prezentele condiţii, includ creanţele [inseraţi numele băncii centrale] asupra membrului grupului AL în cauză născute din acordul AL la care membrul grupului AL în cauză şi [inseraţi numele băncii centrale] sunt părţi.

(2)   [Inseraţi dacă legea jurisdicţiei competente o impune: Fără a aduce atingere acordului AL, o astfel de garanţie reală mobiliară nu împiedică participantul să utilizeze fondurile din contul (conturile) său (sale) PM pe parcursul zilei de operare.]

(3)   [Inseraţi dacă legea jurisdicţiei competente o impune: Clauză specială de afectare: Membrul grupului AL afectează fondurile din contul său PM îndeplinirii tuturor obligaţiilor sale născute din [inseraţi o referinţă la aranjamentele de punere în aplicare a condiţiilor armonizate].]

[Inseraţi dacă este cazul şi dacă legea jurisdicţiei competente o impune:

Articolul 25b

Executarea garanţiei reale mobiliare

La apariţia unei cauze care determină executarea, [inseraţi numele băncii centrale] are un drept necondiţionat de a valorifica garanţia reală mobiliară, fără nici o notificare prealabilă. [Inseraţi dacă se consideră oportun în temeiul legii jurisdicţiei competente: în conformitate cu [inseraţi prevederile aplicabile din dreptul intern, care guvernează executarea garanţiei reale mobiliare].]

[Inseraţi dacă este cazul şi dacă legea jurisdicţiei competente o impune:

Articolul 25c

Executarea activelor pentru garantare

La apariţia unei cauze care determină executarea, [inseraţi numele băncii centrale] are dreptul să valorifice activele pentru garantare în conformitate cu articolul 36.]

Articolul 26

Compensarea bilaterală (set-off) a creanţelor în conformitate cu articolul 36 alineatele (4) şi (5)

La apariţia unei cauze care determină executarea, orice creanţă a [inseraţi numele băncii centrale] asupra unui astfel de membru al grupului AL devine de drept şi imediat exigibilă şi se supune prevederilor articolului 36 alineatele (4) şi (5) din prezentele condiţii.

TITLUL VI

CERINŢE PRIVIND SECURITATEA ŞI ASPECTE PRIVIND SITUAŢIILE DE URGENŢĂ

Articolul 27

Proceduri de asigurare a continuităţii activităţii şi pentru situaţii de urgenţă

În cazul unui eveniment extern anormal sau al oricărui alt eveniment care afectează funcţionarea SSP, se aplică procedurile de asigurare a continuităţii activităţii şi pentru situaţii de urgenţă prevăzute în apendicele IV.

Articolul 28

Cerinţe privind securitatea

(1)   Participanţii pun în aplicare măsuri adecvate de securitate pentru a-şi proteja sistemele proprii împotriva accesului şi utilizării neautorizate. Participanţii sunt singurii responsabili pentru protecţia adecvată a confidenţialităţii, integrităţii şi disponibilităţii sistemelor proprii.

(2)   Participanţii aduc la cunoştinţa [inseraţi numele băncii centrale] orice incidente legate de securitate produse la nivelul infrastructurii tehnice proprii şi, atunci când este cazul, orice incidente legate de securitate care se produc la nivelul infrastructurii tehnice a terţilor furnizori. [Inseraţi numele băncii centrale] poate solicita informaţii suplimentare despre incident şi, dacă este necesar, poate solicita participantului să ia măsurile adecvate pentru a preveni reapariţia unui asemenea eveniment.

(3)   [Inseraţi numele băncii centrale] poate impune cerinţe suplimentare privind securitatea tuturor participanţilor şi/sau a participanţilor consideraţi critici de către [inseraţi numele băncii centrale].

TITLUL VII

MODULUL INFORMAŢII ŞI CONTROL

Articolul 29

Utilizarea ICM

(1)   ICM:

(a)

permite participanţilor să acceseze informaţiile referitoare la conturile proprii şi să-şi administreze lichiditatea;

(b)

poate fi utilizat pentru a iniţia ordine de transfer de lichiditate; şi

(c)

permite participanţilor să iniţieze plăţi forfetare de substituire (backup) şi plăţi de substituire (backup) în situaţii de urgenţă, în cazul unei întreruperi în funcţionarea infrastructurii de plăţi a participantului.

(2)   Apendicele I cuprinde detalii tehnice suplimentare referitoare la ICM.

TITLUL VIII

COMPENSAŢIA, REGIMUL RĂSPUNDERII ŞI PROBA

Articolul 30

Schema de compensaţie

În cazul în care un ordin de plată nu poate fi decontat în aceeaşi zi de operare în care a fost acceptat din cauza unei disfuncţionalităţi tehnice a TARGET2, [inseraţi numele băncii centrale] va oferi o compensaţie participanţilor direcţi implicaţi, în conformitate cu procedura specială prevăzută în apendicele II.

Articolul 31

Regimul răspunderii

(1)   În îndeplinirea obligaţiilor în conformitate cu prezentele condiţii, [inseraţi numele băncii centrale] şi participanţii vor fi ţinuţi de obligaţia generală reciprocă de diligenţă rezonabilă.

(2)   [Inseraţi numele băncii centrale] răspunde faţă de participanţii săi în caz de fraudă (incluzând, dar fără a se limita la dol) sau culpă gravă pentru orice prejudiciu rezultat din funcţionarea TARGET2-[inseraţi referinţa băncii centrale/ţării]. În cazul culpei simple, răspunderea [inseraţi numele băncii centrale] se limitează la prejudiciul direct al participantului, şi anume la valoarea tranzacţiei în cauză şi/sau la pierderea dobânzii aferente, excluzând orice prejudiciu indirect.

(3)   [Inseraţi numele băncii centrale] nu răspunde pentru nici un prejudiciu rezultat dintr-o disfuncţionalitate sau întrerupere în funcţionare a infrastructurii tehnice (inclusiv, dar fără a se limita la infrastructura informatică, programele, datele, aplicaţiile sau reţelele [inseraţi numele băncii centrale]), dacă o astfel de disfuncţionalitate sau întrerupere în funcţionare apare în ciuda faptului că [inseraţi numele băncii centrale] a adoptat acele măsuri considerate în mod rezonabil necesare pentru a proteja infrastructura în cauză împotriva disfuncţionalităţii sau întreruperii în funcţionare, precum şi pentru a înlătura consecinţele unei astfel de disfuncţionalităţi sau întreruperi în funcţionare (aceasta din urmă include, dar nu se limitează la, iniţierea şi finalizarea procedurilor de asigurare a continuităţii activităţii şi pentru situaţii de urgenţă menţionate în apendicele IV).

(4)   [Inseraţi numele băncii centrale] nu este răspunzătoare:

(a)

în măsura în care prejudiciul este cauzat de participant; sau

(b)

dacă prejudiciul rezultă din evenimente externe care se află în afara controlului rezonabil (forţă majoră) al [inseraţi numele băncii centrale].

(5)   Fără a aduce atingere [inseraţi prevederile dreptului intern ce transpun Directiva 97/5/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 27 ianuarie 1997 privind transferurile de fonduri transfrontaliere (9)], alineatele (1)-(4) se aplică în măsura în care este posibilă excluderea răspunderii [inseraţi numele băncii centrale].

(6)   [Inseraţi numele băncii centrale] şi participanţii vor lua toate măsurile rezonabile şi realizabile în scopul diminuării oricăror daune sau prejudicii la care se referă prezentul articol.

(7)   În îndeplinirea unora sau a tuturor obligaţiilor sale conform prezentelor condiţii, [inseraţi numele băncii centrale] poate mandata terţi să acţioneze în numele său, în special furnizori de reţele de telecomunicaţii sau de alte reţele sau alte entităţi, dacă acest lucru este necesar pentru îndeplinirea de către [inseraţi numele băncii centrale] a obligaţiilor sale sau dacă aceasta este o practică normală a pieţei. Obligaţia [inseraţi numele băncii centrale] se limitează la selectarea şi împuternicirea în mod legal a oricăror astfel de terţi, iar răspunderea [inseraţi numele băncii centrale] este limitată în mod corespunzător. În sensul prezentului alineat, băncile centrale furnizoare ale SSP nu sunt considerate terţi.

Articolul 32

Proba

(1)   Cu excepţia prevederilor contrare din prezentele condiţii, toate mesajele de plată şi legate de procesarea plăţii în legătură cu TARGET2, precum confirmările de debitare sau de creditare sau extrasele de cont, dintre [inseraţi numele băncii centrale] şi participanţi, se transmit prin intermediul furnizorului de servicii de reţea.

(2)   Registrele pe suport electronic sau pe suport de hârtie ale mesajelor păstrate de [inseraţi numele băncii centrale] sau de furnizorul de servicii de reţea sunt acceptate ca mijloace de probă a plăţilor procesate prin intermediul [inseraţi numele băncii centrale]. Versiunea salvată sau tipărită a mesajului original al furnizorului de servicii de reţea este acceptată ca mijloc de probă, indiferent de forma mesajului original.

(3)   În cazul în care conexiunea unui participant la furnizorul de servicii de reţea nu mai funcţionează, participantul va utiliza mijloacele alternative de transmitere a mesajelor, prevăzute în apendicele IV. În astfel de situaţii, versiunea salvată sau tipărită a mesajului prezentată de [inseraţi numele băncii centrale] va avea aceeaşi valoare probatorie ca şi mesajul original, indiferent de forma acestuia.

(4)   [Inseraţi numele băncii centrale] va păstra registre complete ale ordinelor de plată iniţiate şi ale plăţilor primite de participanţi pentru o perioadă de [inseraţi perioada de timp impusă de dreptul intern aplicabil] din momentul în care aceste ordine de plată sunt iniţiate şi sunt primite plăţile.

(5)   Registrele contabile şi registrele proprii ale [inseraţi numele băncii centrale] (indiferent dacă sunt păstrate pe suport de hârtie, microfilm, microfişă, înregistrare electronică sau magnetică, în orice altă formă reproductibilă mecanic sau în alt mod) sunt acceptate ca mijloace de probă a oricăror obligaţii ale participanţilor şi a oricăror fapte şi evenimente pe care părţile le invocă.

TITLUL IX

ÎNCETAREA PARTICIPĂRII ŞI ÎNCHIDEREA CONTURILOR

Articolul 33

Durata şi încetarea participării în situaţii normale

(1)   Fără a aduce atingere prevederilor articolului 34, participarea la TARGET2-[inseraţi referinţa băncii centrale/ţării] este pe durată nedeterminată.

(2)   Un participant poate înceta participarea sa la TARGET2-[inseraţi referinţa băncii centrale/ţării] în orice moment, cu o notificare prealabilă de 14 zile de operare, cu excepţia cazului în care convine cu [inseraţi numele băncii centrale] un alt termen de notificare.

(3)   [Inseraţi numele băncii centrale] poate pune capăt participării unui participant la TARGET2-[inseraţi referinţa băncii centrale/ţării] în orice moment, cu o notificare prealabilă de trei luni, cu excepţia cazului în care convine cu participantul respectiv un alt termen de notificare.

(4)   La încetarea participării, obligaţia de păstrare a confidenţialităţii prevăzută la articolul 38 rămâne în vigoare pentru o perioadă de cinci ani începând cu data încetării participării.

(5)   La încetarea participării, conturile PM ale participantului în cauză se închid, în conformitate cu articolul 35.

Articolul 34

Suspendarea şi încetarea participării în situaţii excepţionale

(1)   Participarea unui participant la TARGET2-[inseraţi referinţa băncii centrale/ţării] încetează imediat şi fără notificare prealabilă sau este suspendată la apariţia uneia dintre următoarele situaţii de neîndeplinire a obligaţiilor:

(a)

deschiderea procedurilor de insolvenţă; şi/sau

(b)

participantul nu mai îndeplineşte criteriile de acces prevăzute la articolul 4.

(2)   [Inseraţi numele băncii centrale] poate pune capăt fără notificare prealabilă sau poate suspenda participarea participantului la TARGET2-[inseraţi referinţa băncii centrale/ţării], dacă:

(a)

apare una sau mai multe situaţii de neîndeplinire a obligaţiilor [altele decât cele menţionate la alineatul (1)];

(b)

participantul a încălcat în mod substanţial prezentele condiţii;

(c)

participantul nu îşi îndeplineşte o obligaţie substanţială faţă de [inseraţi numele băncii centrale];

(d)

participantul este exclus din TARGET2 CUG sau calitatea sa de membru al TARGET2 CUG încetează în alt fel; şi/sau

(e)

apare orice alt eveniment în legătură cu participantul, eveniment care, în aprecierea [inseraţi numele băncii centrale], ar pune în pericol stabilitatea, buna funcţionare şi securitatea generală a TARGET2-[inseraţi referinţa băncii centrale/ţării] sau a oricărui alt sistem component al TARGET2 sau care ar periclita îndeplinirea de către [inseraţi numele băncii centrale] a misiunilor sale prevăzute în [inseraţi o referinţă la prevederile dreptului intern aplicabil] şi în Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale şi al Băncii Centrale Europene.

(3)   În exercitarea libertăţii de apreciere în temeiul alineatului (2), [inseraţi numele băncii centrale] ia în considerare, printre altele, gravitatea situaţiei de neîndeplinire a obligaţiilor sau a evenimentelor menţionate la literele (a)-(c).

(4)

(a)

În cazul în care [inseraţi numele băncii centrale] suspendă sau pune capăt participării unui participant la TARGET2-[inseraţi referinţa băncii centrale/ţării] conform alineatului (1) sau (2), [inseraţi numele băncii centrale] va informa imediat acel participant, alte bănci centrale, precum şi alţi participanţi despre această suspendare sau încetare printr-un mesaj transmis prin intermediul ICM.

(b)

În cazul în care [inseraţi numele băncii centrale] este informată de către o altă bancă centrală cu privire la suspendarea sau încetarea participării unui participant la un alt sistem component al TARGET2, [inseraţi numele băncii centrale] îi informează imediat pe participanţii săi despre această suspendare sau încetare printr-un mesaj transmis prin intermediul ICM.

(c)

Odată ce un astfel de mesaj transmis prin intermediul ICM a fost primit de către participanţi, se consideră că aceştia au fost informaţi despre încetarea/suspendarea participării unui participant la TARGET2-[inseraţi referinţa băncii centrale/ţării] sau la un alt sistem component al TARGET2. Participanţii vor suporta orice pierderi rezultate din iniţierea unui ordin de plată către participanţii a căror participare a fost suspendată sau a căror participare a încetat, dacă ordinul de plată în cauză a fost introdus în TARGET2-[inseraţi referinţa băncii centrale/ţării] după primirea mesajului transmis prin intermediul ICM.

(5)   La încetarea participării unui participant, TARGET2-[inseraţi referinţa băncii centrale/ţării] nu acceptă noi ordine de plată de la un astfel de participant. Ordinele de plată din coada de aşteptare, ordinele de plată stocate sau ordinele de plată noi în favoarea unui astfel de participant vor fi returnate.

(6)   În cazul în care un participant este suspendat din TARGET2-[inseraţi referinţa băncii centrale/ţării], toate plăţile primite de acesta şi ordinele de plată iniţiate de acesta sunt stocate şi introduse în etapa de procesare iniţială numai după ce au fost în mod explicit acceptate de către banca centrală a participantului suspendat.

Articolul 35

Închiderea conturilor PM

(1)   Participanţii îşi pot închide conturile lor PM în orice moment, cu condiţia notificării [inseraţi numele băncii centrale] cu 14 zile de operare în avans.

(2)   La încetarea participării, în conformitate fie cu articolul 33, fie cu articolul 34, [inseraţi numele băncii centrale] închide conturile PM ale participantului în cauză, după ce:

(a)

a decontat sau a returnat toate ordinele de plată din coada de aşteptare; şi

(b)

şi-a exercitat drepturile de garanţie reală mobiliară şi de compensare bilaterală (set-off) în conformitate cu articolul 36.

TITLUL X

DISPOZIŢII FINALE

Articolul 36

Drepturile [inseraţi numele băncii centrale] de garanţie reală mobiliară şi de compensare bilaterală (set-off)

(1)   [Inseraţi dacă e cazul: [inseraţi numele băncii centrale] are un drept de garanţie reală mobiliară asupra soldurilor creditoare prezente şi viitoare din conturile PM ale participantului, garantând astfel orice creanţe curente şi viitoare născute din raportul juridic dintre părţi.]

(1a)   [Inseraţi dacă este cazul: Creanţele curente şi viitoare ale unui participant asupra [inseraţi numele băncii centrale] rezultate dintr-un sold creditor al contului PM vor fi transferate către [inseraţi numele băncii centrale] ca şi active pentru garantare (adică vor fi transferate ca şi garanţie) pentru orice creanţă curentă sau viitoare a [inseraţi numele băncii centrale] asupra participantului, născută din [inseraţi o referinţă la aranjamentul de punere în aplicare a prezentelor condiţii]. O astfel de garanţie se constituie prin simplul fapt al creditării cu fonduri a contului PM al participantului.]

(1b)   [Inseraţi dacă este cazul: [Inseraţi numele băncii centrale] are o garanţie reală mobiliară fluctuantă (floating charge) asupra soldurilor creditoare prezente şi viitoare din conturile PM ale participantului, garantând astfel toate creanţele curente şi viitoare născute din raportul juridic dintre părţi.]

(2)   [Inseraţi dacă este cazul: [Inseraţi numele băncii centrale] are dreptul menţionat la alineatul (1), chiar dacă creanţele sale sunt afectate de condiţii sau nu sunt încă exigibile.]

(3)   [Inseraţi dacă este cazul: Participantul, acţionând în calitatea sa de titular de cont PM, consimte prin prezenta la constituirea garanţiei reale mobiliare în favoarea [inseraţi numele băncii centrale] la care a fost deschis contul respectiv; acest consimţământ constă în punerea la dispoziţia [inseraţi numele băncii centrale] a activelor-obiect al garanţiei reale mobiliare la care se face referire în legea [inseraţi adjectivul naţional aferent]. Orice sume transferate în contul PM, al cărui sold constituie obiectul garanţiei reale mobiliare, devin în mod irevocabil obiect al garanţiei reale mobiliare, prin simplul fapt al transferării lor, fără nici un fel de restricţii, ca şi garanţie pentru îndeplinirea în totalitate a obligaţiilor garantate.]

(4)   La apariţia:

(a)

unei situaţii de neexecutare a obligaţiilor, menţionate la articolul 34 alineatul (1); sau

(b)

oricărei altei situaţii de neîndeplinire a obligaţiilor sau a unui eveniment prevăzute la articolul 34 alineatul (2) care a condus la încetarea sau suspendarea participării participantului la TARGET2-[inseraţi referinţa băncii centrale/ţării],

fără a ţine seama de deschiderea oricăror proceduri de insolvenţă împotriva unui participant şi fără a ţine seama de orice cesiune, poprire/sechestru judiciar sau de altă natură sau de orice altă formă de dispoziţie asupra drepturilor participantului ori cu privire la aceste drepturi, toate obligaţiile participantului vor fi considerate de drept şi imediat scadente şi, ca urmare, imediat exigibile, fără notificare prealabilă şi fără nici o aprobare prealabilă din partea nici unei autorităţi. În plus, obligaţiile reciproce dintre participant şi [inseraţi numele băncii centrale] vor fi de drept compensate bilateral (set-off), iar partea care datorează suma mai mare plăteşte celeilalte diferenţa.

(5)   [Inseraţi numele băncii centrale] îl notifică fără întârziere pe participant cu privire la orice compensare bilaterală (set-off) efectuată potrivit alineatului (4), după ce aceasta a fost efectuată.

(6)   [Inseraţi numele băncii centrale] poate, fără notificare prealabilă, să debiteze contul PM al oricărui participant cu orice sumă pe care participantul respectiv o datorează [inseraţi numele băncii centrale], rezultată din raportul juridic dintre participant şi [inseraţi numele băncii centrale].

Articolul 37

Dreptul de garanţie în privinţa fondurilor din subconturi

(1)   [Inseraţi numele băncii centrale] are [inseraţi o referinţă la o modalitate de garantare în conformitate cu sistemul de drept aplicabil] asupra soldului subcontului unui participant deschis pentru decontarea instrucţiunilor de plată în legătură cu un sistem auxiliar, în conformitate cu aranjamentele dintre sistemul auxiliar respectiv şi banca sa centrală. Acest sold garantează obligaţia participantului menţionată la alineatul (7) faţă de [inseraţi numele băncii centrale] în legătură cu o astfel de decontare.

(2)   [Inseraţi numele băncii centrale] blochează soldul subcontului participantului la momentul comunicării de către sistemul auxiliar [prin intermediul unui mesaj „început de ciclu” (start-of-cycle)]. Blocarea respectivă expiră la momentul comunicării de către sistemul auxiliar [prin intermediul unui mesaj „sfârşit de ciclu” (end-of-cycle)].

(3)   Prin confirmarea blocării soldului subcontului participantului, [inseraţi numele băncii centrale] garantează sistemului auxiliar plata în limita valorii soldului în cauză. Garanţia este irevocabilă, necondiţionată şi plătibilă la prima cerere. În cazul în care [inseraţi numele băncii centrale] nu este banca centrală a sistemului auxiliar, se consideră că [inseraţi numele băncii centrale] a primit instrucţiunea de a furniza garanţia menţionată anterior băncii centrale a sistemului auxiliar.

(4)   În cazul în care nu s-a deschis nici o procedură de insolvenţă împotriva participantului, instrucţiunile de plată în legătură cu sistemul auxiliar, având ca scop soldarea obligaţiei de decontare a participantului, sunt decontate fără a dispune de garanţie şi fără a recurge la dreptul real de garanţie asupra soldului subcontului aparţinând participantului.

(5)   În cazul insolvenţei participantului, instrucţiunea de plată în legătură cu sistemul auxiliar destinată soldării obligaţiei de decontare a participantului constituie o primă cerere de plată în temeiul garanţiei; debitarea subcontului participantului cu suma aferentă instrucţiunii (şi creditarea contului tehnic al sistemului auxiliar) constituie, în consecinţă, eliberarea de obligaţia de garantare de către [inseraţi numele băncii centrale] şi o valorificare a dreptului său de garanţie asupra soldului subcontului participantului.

(6)   Garanţia se stinge la comunicarea de către sistemul auxiliar că decontarea s-a finalizat [prin intermediul unui mesaj „sfârşit de ciclu” (end-of-cycle)].

(7)   Participantul este obligat să ramburseze către [inseraţi numele băncii centrale] orice plată făcută de către aceasta în temeiul garanţiei respective.

Articolul 38

Confidenţialitate

(1)   [Inseraţi numele băncii centrale] păstrează confidenţialitatea tuturor informaţiilor sensibile din punctul de vedere al confidenţialităţii sau secrete, inclusiv când aceste informaţii se referă la plăţi, a informaţiilor tehnice sau organizaţionale aparţinând participantului sau clienţilor participantului, cu excepţia situaţiei în care participantul sau clientul său şi-a dat consimţământul în scris pentru divulgarea informaţiilor [inseraţi următoarea propoziţie, dacă este cazul, în temeiul dreptului intern: sau această divulgare este permisă ori impusă de legea [inseraţi adjectivul referitor la numele ţării].

(2)   Prin derogare de la prevederile alineatului (1), participantul consimte că [inseraţi numele băncii centrale] poate să divulge informaţii referitoare la plăţi, informaţii tehnice sau organizaţionale aferente participantului sau clienţilor participantului obţinute pe parcursul operării TARGET2-[inseraţi referinţa băncii centrale/ţării] către alte bănci centrale sau terţi implicaţi în operarea TARGET2-[inseraţi referinţa băncii centrale/ţării], în măsura în care divulgarea este necesară pentru funcţionarea eficientă a TARGET2, sau către autorităţile de supraveghere şi monitorizare ale statelor membre şi ale Comunităţii, în măsura în care divulgarea informaţiilor este necesară pentru îndeplinirea atribuţiilor lor publice şi cu condiţia ca, în toate aceste cazuri, divulgarea să nu fie în conflict cu legea aplicabilă. [Inseraţi numele băncii centrale] nu răspunde pentru consecinţele financiare şi comerciale ale unei asemenea divulgări.

(3)   Prin derogare de la prevederile alineatului (1) şi cu condiţia ca prin aceasta să nu fie posibilă identificarea directă sau indirectă a participantului sau a clienţilor participantului, [inseraţi numele băncii centrale] poate utiliza, divulga sau publica informaţii referitoare la plăţi aferente participantului sau clienţilor participantului în scopuri statistice, istorice, ştiinţifice sau în alte scopuri în exerciţiul funcţiilor sale publice sau în exerciţiul funcţiilor altor entităţi publice cărora le sunt divulgate aceste informaţii.

(4)   Informaţiile referitoare la funcţionarea TARGET2-[inseraţi referinţa băncii centrale/ţării] la care participanţii au avut acces pot fi utilizate numai în scopurile menţionate în prezentele condiţii. Participanţii vor păstra confidenţialitatea acestor informaţii, cu excepţia situaţiei în care [inseraţi numele băncii centrale] şi-a dat consimţământul în scris şi în mod expres pentru divulgarea acestora. Participanţii se vor asigura că orice terţi către care aceştia externalizează, deleagă sau subcontractează sarcini care au sau pot avea o influenţă asupra îndeplinirii obligaţiilor lor în temeiul prezentelor condiţii sunt ţinuţi de obligaţia de confidenţialitate din prezentul articol.

(5)   În scopul decontării ordinelor de plată, [inseraţi numele băncii centrale] este autorizată să proceseze şi să transfere datele necesare către furnizorul de servicii de reţea.

Articolul 39

Protecţia datelor, prevenirea spălării banilor şi aspecte conexe

(1)   Se consideră că participanţii cunosc şi respectă toate obligaţiile ce le revin referitoare la legislaţia privind protecţia datelor, prevenirea spălării banilor şi finanţarea terorismului, în special în ceea ce priveşte punerea în aplicare a măsurilor corespunzătoare privind orice plăţi debitate sau creditate în conturile lor PM. Participanţii trebuie să se informeze şi cu privire la politica furnizorului de servicii de reţea privind recuperarea datelor înainte de a intra în raporturi contractuale cu furnizorul de servicii de reţea.

(2)   Se consideră că [inseraţi numele băncii centrale] a fost autorizată de către participanţi să obţină orice informaţii în privinţa lor de la orice autoritate financiară sau de supraveghere sau de la un organism profesional, naţional(ă) sau străin(ă), în cazul în care aceste informaţii sunt necesare pentru participarea participantului la TARGET2-[inseraţi referinţa băncii centrale/ţării].

Articolul 40

Notificări

(1)   Cu excepţia dispoziţiilor contrare din prezentele condiţii, toate notificările impuse sau permise în conformitate cu prezentele condiţii se trimit prin scrisoare recomandată, facsimil sau prin orice altă modalitate, în scris, sau printr-un mesaj autentificat prin intermediul furnizorului de servicii de reţea. Notificările către [inseraţi numele băncii centrale] sunt înaintate conducătorului [inseraţi departamentul sisteme de plăţi sau unitatea aferentă din banca centrală] al [inseraţi numele băncii centrale], [inseraţi adresa aferentă băncii centrale] sau la [inseraţi adresa SWIFT a băncii centrale]. Notificările către participant sunt trimise la adresa, numărul de fax sau adresa sa de SWIFT, pe care participantul le aduce la cunoştinţă ocazional [inseraţi numele băncii centrale].

(2)   Pentru a dovedi că o notificare a fost trimisă, este suficient a dovedi că notificarea a fost trimisă la adresa corespunzătoare sau că plicul conţinând notificarea în cauză a fost adresat şi expediat în mod corect.

(3)   Toate notificările se formulează în [inseraţi limba naţională corespunzătoare şi/sau „engleză”].

(4)   Participanţii sunt ţinuţi de toate formularele şi documentele [inseraţi numele băncii centrale] pe care aceştia le-au completat şi/sau semnat, inclusiv, dar fără a se limita la, formularele de colectare a datelor statice, aşa cum se menţionează în articolul 8 alineatul (2) litera (a), şi de informaţiile furnizate conform articolului 11 alineatul (5), care au fost transmise în conformitate cu alineatele (1) şi (2) şi pe care [inseraţi numele băncii centrale] consideră în mod rezonabil că le-a primit de la participanţi, angajaţii lor sau agenţii acestora.

Articolul 41

Relaţia contractuală cu furnizorul de servicii de reţea

(1)   În sensul prezentelor condiţii, furnizorul de servicii de reţea este SWIFT. Fiecare participant încheie un contract separat cu SWIFT cu privire la serviciile ce urmează a fi prestate de SWIFT în legătură cu utilizarea de către participant a TARGET2-[inseraţi referinţa băncii centrale/ţării]. Raportul juridic dintre participant şi SWIFT este guvernat în mod exclusiv de termenii şi condiţiile SWIFT.

(2)   Fiecare participant participă şi într-un TARGET2 CUG, după cum precizează băncile centrale furnizoare ale SSP care acţionează în calitate de administrator al serviciului SWIFT pentru SSP. Admiterea unui participant în şi excluderea unui participant dintr-un TARGET2 CUG produce efecte din momentul comunicării către SWIFT de către administratorul serviciului SWIFT.

(3)   Participanţii trebuie să respecte TARGET2 SWIFT Service Profile, aşa cum este acesta pus la dispoziţie de către [inseraţi numele băncii centrale].

(4)   Serviciile ce urmează a fi prestate de către SWIFT nu sunt incluse în serviciile ce urmează a fi prestate de către [inseraţi numele băncii centrale] în legătură cu TARGET2.

(5)   [Inseraţi numele băncii centrale] nu răspunde pentru acţiunile, erorile sau omisiunile SWIFT (incluzând directorii, personalul şi subcontractorii săi) ca furnizor de servicii SWIFT sau pentru acţiunile, erorile sau omisiunile furnizorilor de reţea aleşi de participanţi pentru a avea acces la reţeaua SWIFT.

Articolul 42

Procedura de modificare

[Inseraţi numele băncii centrale] poate oricând să modifice unilateral prezentele condiţii, inclusiv apendicele la acestea. Modificările prezentelor condiţii, inclusiv ale apendicelor sale, sunt aduse la cunoştinţă prin [inseraţi respectivele mijloace prin care sunt aduse la cunoştinţă]. Dacă participantul nu se opune în mod expres modificărilor în termen de 14 zile de la data la care participantul a fost informat cu privire la modificările în cauză, acestea se consideră a fi fost acceptate. În cazul în care un participant formulează obiecţiuni cu privire la modificare, [inseraţi numele băncii centrale] este îndreptăţită să pună capăt imediat participării acelui participant la TARGET2-[inseraţi referinţa băncii centrale/ţării] şi să închidă oricare dintre conturile sale PM.

Articolul 43

Drepturile terţilor

(1)   Participanţii nu vor transfera, constitui garanţii reale mobiliare asupra sau cesiona terţilor drepturile, beneficiile, obligaţiile, responsabilităţile şi creanţele născute din prezentele condiţii sau referitoare la acestea, fără consimţământul scris al [inseraţi numele băncii centrale].

(2)   Prezentele condiţii nu creează drepturi în favoarea sau obligaţii în relaţie cu nici o altă entitate în afară de [inseraţi numele băncii centrale] şi participanţii la TARGET2-[inseraţi referinţa băncii centrale/ţării].

Articolul 44

Legea aplicabilă, jurisdicţia şi locul executării

(1)   Relaţia bilaterală dintre [inseraţi numele băncii centrale] şi participanţii la TARGET2-[inseraţi referinţa băncii centrale/ţării] este guvernată de legea [inseraţi adjectivul referitor la numele ţării].

(2)   Fără a aduce atingere competenţei Curţii de Justiţie a Comunităţilor Europene, orice litigiu ce decurge din relaţia menţionată la alineatul (1) este de competenţa exclusivă a curţilor competente din [inseraţi locul sediului băncii centrale].

(3)   În privinţa raportului juridic dintre [inseraţi o referinţă la banca centrală] şi participanţi, locul executării este [inseraţi locul sediului băncii centrale].

Articolul 45

Nulitate parţială

În cazul în care oricare dintre prevederile prezentelor condiţii este sau devine nulă, aceasta nu aduce atingere aplicabilităţii tuturor celorlalte prevederi din prezentele condiţii.

Articolul 46

Intrarea în vigoare şi forţa obligatorie

(1)   Prezentele condiţii intră în vigoare la [inseraţi data corespunzătoare].

(2)   [Inseraţi dacă este necesar în conformitate cu dreptul intern aplicabil: Participând la TARGET2-[inseraţi referinţa băncii centrale/ţării], participanţii consimt tacit la aplicarea prezentelor condiţii între ei şi în relaţia cu [inseraţi numele băncii centrale].]


(1)  JO L 177, 30.6.2006, p. 1.

(2)  JO L 166, 11.6.1998, p. 45.

(3)  Regulamentul (CE) nr. 2238/2004 al Comisiei din 29 decembrie 2004 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1725/2003 de adoptare a anumitor standarde internaţionale de contabilitate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte Standardul internaţional de raportare financiară (IFRS) nr. 1, Standardele internaţionale de contabilitate (IAS) nr. 1-10, 12-17, 19-24, 27-38, 40 şi 41 şi interpretările Comitetului pentru interpretarea standardelor (SIC) nr. 1-7, 11-14, 18-27 şi 30-33 (JO L 394, 31.12.2004, p. 1).

(4)  JO L 145, 30.4.2004, p. 1.

(5)  JO L 332, 31.12.1993, p. 1.

(6)  JO L 275, 27.10.2000, p. 39.

(7)  JO L 318, 27.11.1998, p. 1.

(8)  JO L 250, 2.10.2003, p. 10.

(9)  JO L 43, 14.2.1997, p. 25.

Apendicele I

SPECIFICAŢII TEHNICE PENTRU PROCESAREA ORDINELOR DE PLATĂ

În plus faţă de prevederile condiţiilor armonizate, următoarele reguli se vor aplica procesării ordinelor de plată:

1.   Condiţii tehnice pentru participarea la TARGET2–[inseraţi referinţa băncii centrale/ţării] privind infrastructura, reţeaua şi formatul mesajelor

1.

Pentru schimbul de mesaje, TARGET2 foloseşte serviciile SWIFT. Prin urmare, fiecare participant trebuie să dispună de o conexiune la reţeaua Secure IP Network a SWIFT. Contul PM al fiecărui participant se identifică printr-un cod BIC SWIFT de opt sau 11 caractere. Mai mult, fiecare participant trebuie să parcurgă cu succes o serie de teste pentru a-şi demonstra capacitatea tehnică şi operaţională, înainte de a putea participa la TARGET2-[inseraţi referinţa băncii centrale/ţării].

2.

Pentru iniţierea ordinelor de plată şi schimbul de mesaje de plată în PM se utilizează serviciul SWIFTNet FIN Y-copy. În acest scop, se înfiinţează un grup închis de utilizatori SWIFT (CUG) dedicat. Ordinele de plată în cadrul unui astfel de TARGET2 CUG se adresează direct participantului la TARGET2 beneficiar prin indicarea codului său BIC în antetul mesajului SWIFTNet FIN.

3.

Pentru serviciile de informaţii şi control pot fi folosite următoarele servicii SWIFTNet:

(a)

SWIFTNet InterAct;

(b)

SWIFTNet FileAct; şi/sau

(c)

SWIFTNet Browse.

4.

Securitatea schimbului de mesaje între participanţi se bazează exclusiv pe serviciul Public Key Infrastructure (PKI) al SWIFT. Informaţii referitoare la serviciul PKI sunt disponibile în documentaţia furnizată de SWIFT.

5.

Serviciul „bilateral relationship management” furnizat de aplicaţia Relationship Management Application (RMA) a SWIFT poate fi folosit numai cu destinaţia centrală BIC a SSP şi nu se utilizează pentru mesajele de plăţi între participanţii la TARGET2.

2.   Tipuri de mesaje de plată

1.

Sunt procesate următoarele tipuri de mesaje ale sistemului SWIFTNet FIN/SWIFT:

Tipul de mesaj

Tipul utilizării

Descriere

MT 103

Obligatorie

Plată clienţi

MT 103+

Obligatorie

Plată clienţi (Procesare directă – Straight Through Processing)

MT 202

Obligatorie

Plată interbancară

MT 204

Opţională

Plată prin debitare directă

MT 011

Opţională

Notificare de livrare

MT 012

Opţională

Notificare emitent

MT 019

Obligatorie

Notificare de eroare

MT 900

Opţională

Confirmare de debitare

MT 910

Opţională

Confirmare de creditare

MT 940/950

Opţională

Extras de cont (client)

MT 011, MT 012 şi MT 019 sunt mesaje ale sistemului SWIFT.

2.

La înregistrarea în TARGET2-[inseraţi referinţa băncii centrale/ţării], participanţii direcţi declară ce tipuri de mesaje opţionale vor folosi, cu excepţia mesajelor MT 011 şi MT 012, în legătură cu care participanţii direcţi decid ocazional dacă să le primească sau să nu le primească, cu privire la anumite mesaje specifice.

3.

Participanţii respectă structura mesajelor SWIFT şi specificaţiile de câmp, aşa cum sunt stabilite acestea în documentaţia SWIFT şi ţinând cont de restricţiile stabilite pentru TARGET2, aşa cum sunt prevăzute acestea în cartea 1, capitolul 9.1.1.2 din Specificaţiile funcţionale detaliate pentru utilizatori (User Detailed Functional Specifications/UDFS).

4.

Conţinutul câmpurilor este validat la nivelul TARGET2-[inseraţi referinţa ţării/băncii centrale] în conformitate cu cerinţele UDFS. Participanţii pot conveni între ei asupra unor reguli specifice în ceea ce priveşte conţinutul câmpurilor. Cu toate acestea, în TARGET2-[inseraţi referinţa ţării/băncii centrale] nu se efectuează verificări specifice în privinţa respectării de către participanţi a oricăror astfel de reguli.

3.   Verificarea dublei iniţieri

1.

Toate ordinele de plată sunt supuse unei verificări a dublei iniţieri, scopul acestei verificări fiind respingerea ordinelor de plată care au fost iniţiate de mai multe ori din greşeală.

2.

Sunt verificate următoarele câmpuri ale tipurilor de mesaje SWIFT:

Elemente

Partea mesajului SWIFT

Câmp

Emitent

Antet de bază

Adresă Terminal Logic (LT Address)

Tip de mesaj

Antet aplicaţie

Tip de mesaj

Beneficiar

Antet aplicaţie

Adresă de destinaţie

Număr de referinţă al tranzacţiei (TRN)

Bloc text

:20

Referinţă complementară

Bloc text

:21

Data valutei

Bloc text

:32

Suma

Bloc text

:32

3.

În cazul în care toate câmpurile descrise la subpunctul 2 ale unui ordin de plată recent iniţiat sunt identice cu cele ale unui ordin de plată acceptat anterior, ordinul de plată recent iniţiat va fi returnat.

4.   Coduri de eroare

În cazul în care un ordin de plată este respins, participantul ordonator primeşte o notificare de eroare (MT 019), indicând, prin utilizarea codurilor de eroare, motivul respingerii. Codurile de eroare sunt definite în capitolul 9.4.2 din UDFS.

5.   Momente predeterminate ale decontării

1.

Pentru ordinele de plată care utilizează indicatorul „Earliest Debit Time Indicator” se foloseşte cuvântul de cod „/FROTIME/”.

2.

Pentru ordinele de plată care utilizează indicatorul „Latest Debit Time Indicator”, sunt disponibile două opţiuni:

(a)

Cuvânt de cod „/REJTIME/”: dacă ordinul de plată nu poate fi decontat până la momentul indicat pentru debitare, ordinul de plată este returnat.

(b)

Cuvânt de cod „/TILTIME/”: dacă ordinul de plată nu poate fi decontat până la momentul indicat pentru debitare, ordinul de plată nu este returnat, ci este plasat în coada de aşteptare aferentă.

Indiferent de opţiune, dacă un ordin de plată cu indicatorul „Latest Debit Time Indicator” nu este decontat cu 15 minute înainte de momentul indicat, în mod automat este transmisă o notificare prin intermediul ICM.

3.

Dacă este utilizat cuvântul de cod „/CLSTIME/”, ordinul de plată este tratat în acelaşi mod ca şi ordinul de plată menţionat la subpunctul 2 litera (b).

6.   Decontarea ordinelor de plată în etapa de procesare iniţială

1.

Pentru a deconta ordinele de plată pe bază brută, rapid şi cu un necesar redus de lichiditate, se efectuează verificări privind posibilitatea compensării şi, dacă este oportun, verificări extinse privind posibilitatea compensării (ambii termeni având semnificaţia prevăzută la subpunctele 2 şi 3), cu privire la ordinele de plată introduse în etapa de procesare iniţială.

2.

Verificarea privind posibilitatea compensării determină dacă există ordine de plată ale beneficiarului la începutul cozii de aşteptare a ordinelor de plată foarte urgente sau, dacă nu este cazul, la începutul cozii de aşteptare a ordinelor de plată urgente, care pot fi compensate cu ordinul de plată al plătitorului (în continuare „ordine de plată compensabile”). Dacă un ordin de plată compensabil nu disponibilizează suficiente fonduri pentru ordinul respectiv de plată al plătitorului în etapa de procesare iniţială, se calculează dacă există suficientă lichiditate disponibilă în contul PM al plătitorului.

3.

Dacă verificarea privind posibilitatea compensării eşuează, [inseraţi numele băncii centrale] poate aplica o verificare extinsă privind posibilitatea compensării. Verificarea extinsă privind posibilitatea compensării determină dacă există, în oricare dintre cozile de aşteptare ale beneficiarului, ordine de plată compensabile, indiferent de momentul intrării acestora în coada de aşteptare. Cu toate acestea, dacă în coada de aşteptare a beneficiarului există ordine de plată cu prioritate mai mare adresate altor participanţi la TARGET2, principiul FIFO poate fi încălcat doar dacă în urma decontării acestor ordine de plată compensabile rezultă o creştere de lichiditate pentru beneficiar.

7.   Decontarea ordinelor de plată aflate în cozile de aşteptare

1.

Modul de procesare a ordinelor de plată aflate în cozile de aşteptare depinde de clasa de prioritate alocată de participantul ordonator.

2.

Ordinele de plată aflate în cozile de aşteptare foarte urgente şi urgente sunt decontate utilizând procedura de verificare a posibilităţii compensării, descrisă la punctul 6, începând cu ordinul de plată aflat la începutul cozii de aşteptare în cazurile în care există o creştere a lichidităţii sau o intervenţie la nivelul cozii de aşteptare (modificarea poziţiei în coada de aşteptare, a momentului decontării sau a priorităţii sau revocarea ordinului de plată).

3.

Ordinele de plată aflate în coada de aşteptare normală sunt decontate în mod continuu, inclusiv ordinele de plată foarte urgente şi urgente care nu au fost încă decontate. Sunt utilizate diferite mecanisme (algoritmi) de optimizare. Dacă un algoritm se încheie cu succes, ordinele de plată incluse vor fi decontate; dacă un algoritm eşuează, ordinele de plată incluse rămân în coada de aşteptare. Pentru a compensa fluxurile de plăţi se utilizează trei algoritmi (de la 1 la 3). Prin intermediul algoritmului 4, procedura de decontare 5 (aşa cum este definită în capitolul 2.8.1. din UDFS) este disponibilă pentru a facilita decontarea instrucţiunilor de plată ale sistemelor auxiliare. Pentru optimizarea decontării tranzacţiilor foarte urgente ale sistemelor auxiliare în subconturile participanţilor, se utilizează un algoritm special (algoritmul 5).

(a)

În cazul algoritmului 1 („totul-sau-nimic”), atât pentru fiecare relaţie în cadrul căreia a fost stabilită o limită bilaterală, cât şi pentru suma totală a relaţiilor pentru care a fost stabilită o limită multilaterală, [introduceţi numele băncii centrale]:

(i)

calculează poziţia lichidităţii globale a contului PM al fiecărui participant la TARGET2 determinând dacă suma totală a tuturor valorilor ordinelor de plată iniţiate şi primite, aflate în coada de aşteptare, este negativă sau pozitivă şi, în cazul în care este negativă, verifică dacă aceasta depăşeşte lichiditatea disponibilă a participantului (poziţia lichidităţii globale constituie „poziţia lichidităţii totale”); şi

(ii)

verifică dacă limitele şi rezervările stabilite de fiecare participant la TARGET2 în relaţie cu fiecare cont PM aferent sunt respectate.

Dacă rezultatul acestor calcule şi verificări este pozitiv pentru fiecare cont PM aferent, [inseraţi numele băncii centrale] şi alte bănci centrale implicate decontează simultan toate plăţile în conturile PM ale respectivilor participanţi la TARGET2.

(b)

În cadrul algoritmului 2 („parţial”), [inseraţi numele băncii centrale]:

(i)

calculează şi verifică poziţiile de lichiditate, limitele şi rezervările fiecărui cont PM aferent, la fel ca şi în cazul algoritmului 1; şi

(ii)

dacă poziţia lichidităţii totale a unuia sau mai multor conturi PM aferente este negativă, extrage câte un singur ordin de plată, până când poziţia lichidităţii totale a fiecărui cont PM aferent este pozitivă.

Ulterior, cu condiţia existenţei unor fonduri suficiente, [inseraţi numele băncii centrale] şi celelalte bănci centrale implicate decontează simultan toate plăţile rămase (cu excepţia ordinelor de plată extrase) în conturile PM ale participanţilor la TARGET2 respectivi.

În ceea ce priveşte extragerea ordinelor de plată, [inseraţi referinţa băncii centrale] începe de la contul PM al participantului la TARGET2 cu cea mai mare poziţie negativă a lichidităţii totale şi de la ordinul de plată aflat la sfârşitul cozii de aşteptare cu cea mai mică prioritate. Procesul de selecţie rulează doar o perioadă scurtă de timp, care va fi determinată de [inseraţi numele băncii centrale] la alegerea sa.

(c)

În cadrul algoritmului 3 („multiplu”), [inseraţi numele băncii centrale]:

(i)

compară perechile de conturi PM ale participanţilor la TARGET2 pentru a determina dacă ordinele de plată aflate în coada de aşteptare pot fi decontate în limitele lichidităţilor disponibile ale conturilor PM ale celor doi participanţi la TARGET2 în cauză şi în limitele stabilite de aceştia (începând de la perechea de conturi PM cu diferenţa cea mai mică între ordinele de plată adresate reciproc); banca (băncile) centrală(e) implicate vor înregistra simultan acele plăţi în conturile PM ale celor doi participanţi la TARGET2; şi

(ii)

dacă, în ceea ce priveşte o pereche de conturi PM la care se referă punctul (i), lichiditatea este insuficientă pentru a acoperi poziţia bilaterală, extrage câte un ordin de plată până când există suficientă lichiditate. În acest caz, banca (băncile) centrală (centrale) implicată(e) decontează simultan în conturile PM ale celor doi participanţi plăţile rămase, cu excepţia celor extrase.

După efectuarea verificărilor menţionate la punctele (i) şi (ii), [inseraţi numele băncii centrale] verifică poziţiile de decontare multilaterală (între un cont PM al unui participant la TARGET2 şi conturile PM ale altor participanţi, faţă de care a fost stabilită o limită multilaterală). În acest sens, procedura prevăzută la punctele (i) şi (ii) se aplică mutatis mutandis.

(d)

În cadrul algoritmului 4 („decontare parţială plus sistem auxiliar”) [inseraţi numele băncii centrale] urmează aceeaşi procedură ca şi în cazul algoritmului 2, dar fără a extrage ordinele de plată aferente operaţiunilor de decontare ale unui sistem auxiliar (care decontează pe bază multilaterală simultană).

(e)

În cadrul algoritmului 5 („decontare sistem auxiliar prin subconturi”), [inseraţi numele băncii centrale] urmează aceeaşi procedură ca şi în cazul algoritmului 1, cu diferenţa că [inseraţi numele băncii centrale] iniţiază algoritmul 5 prin intermediul interfeţei sistemului auxiliar şi verifică doar dacă există suficiente fonduri în subconturile participanţilor. În plus, nu se iau în considerare nici un fel de limite sau rezervări. Algoritmul 5 rulează şi în timpul decontării din timpul nopţii.

4.

Ordinele de plată introduse în etapa de procesare iniţială după iniţierea oricăruia dintre algoritmii 1-4 pot fi, cu toate acestea, decontate imediat în etapa de procesare iniţială, dacă poziţiile şi limitele conturilor PM ale participanţilor la TARGET2 implicaţi permit atât decontarea acestor ordine de plată, cât şi decontarea ordinelor de plată aflate în procedura de optimizare curentă. Cu toate acestea, doi algoritmi nu pot rula simultan.

5.

În timpul procesării în timpul zilei, algoritmii rulează în mod consecutiv. Atât timp cât nu se află în aşteptare o decontare multilaterală simultană aferentă unui sistem auxiliar, ordinea de rulare este următoarea:

(a)

algoritmul 1,

(b)

dacă algoritmul 1 eşuează, atunci algoritmul 2,

(c)

dacă algoritmul 2 eşuează, atunci algoritmul 3, sau, dacă algoritmul 2 nu eşuează, se repetă algoritmul 1.

Atunci când se află în aşteptare o decontare multilaterală simultană („procedura 5”) aferentă unui sistem auxiliar, rulează algoritmul 4.

6.

Algoritmii rulează flexibil prin stabilirea unui interval de timp predefinit între aplicarea diferiţilor algoritmi pentru a asigura existenţa unui interval minim între rularea a doi algoritmi. Succesiunea în timp va fi controlată automat. Este posibilă intervenţia manuală.

7.

Un ordin de plată nu poate fi reordonat (schimbarea poziţiei în coada de aşteptare) sau revocat cât timp se află într-un algoritm care rulează. Solicitările de reordonare sau revocare a unui ordin de plată vor fi plasate în coada de aşteptare până la terminarea rulării algoritmului. Dacă ordinul de plată respectiv este decontat în timpul rulării algoritmului, orice solicitare de reordonare sau revocare este respinsă. Dacă ordinul de plată nu este decontat, solicitările participantului sunt luate în considerare imediat.

8.   Utilizarea ICM

1.

ICM poate fi utilizat pentru obţinerea de informaţii şi administrarea lichidităţii. Reţeaua Secure IP Network (SIPN) a SWIFT este reţeaua suport de comunicaţii tehnice pentru schimbul de informaţii şi aplicarea măsurilor de control.

2.

Cu excepţia ordinelor de plată stocate şi a informaţiilor privind datele statice, doar informaţiile aferente zilei de operare în curs sunt disponibile prin intermediul ICM. Afişarea este disponibilă doar în limba engleză.

3.

Informaţiile sunt furnizate în modul „tragere” (pull), ceea ce înseamnă că fiecare participant trebuie să solicite să i se furnizeze informaţii.

4.

Pentru utilizarea ICM sunt disponibile următoarele moduri:

(a)

modul aplicaţie-către-aplicaţie (A2A)

În cazul A2A, informaţiile şi mesajele sunt transmise între PM şi aplicaţia internă a participantului. Prin urmare, participantul trebuie să se asigure că o aplicaţie corespunzătoare este disponibilă pentru schimbul de mesaje XML (solicitări şi răspunsuri) cu ICM prin intermediul unei interfeţe standardizate. Detalii suplimentare sunt cuprinse în Manualul utilizatorului ICM (ICM User Handbook) şi în cartea 4 din UDFS.

(b)

modul utilizator-către-aplicaţie (U2A)

U2A permite comunicarea directă între un participant şi ICM. Informaţiile sunt afişate într-un browser care rulează pe un sistem PC (SWIFT Alliance WebStation). Pentru accesul U2A prin staţia de lucru SWIFT Alliance WebStation, infrastructura IT trebuie să fie capabilă să accepte cookies şi JavaScript. Detalii suplimentare sunt cuprinse în Manualul utilizatorului ICM (ICM User Handbook).

5.

Pentru avea acces la ICM prin intermediul U2A, fiecare participant dispune de cel puţin o staţie de lucru SWIFT Alliance WebStation.

6.

Drepturile de acces la ICM sunt acordate prin utilizarea procedurilor „Role Based Access Control” ale SWIFT. Serviciul SWIFT „Non Repudiation of Emission” (NRE), care poate fi utilizat de participanţi, permite celui care recepţionează un mesaj XML să demonstreze că acel mesaj nu a fost modificat.

7.

Dacă un participant are probleme tehnice şi nu poate iniţia nici un ordin de plată, poate genera plăţi forfetare de substituire (backup) şi plăţi de substituire (backup) în situaţii de urgenţă, preformate, utilizând ICM. La cererea participantului, [inseraţi numele băncii centrale] va pune la dispoziţie această funcţionalitate.

8.

Participanţii pot utiliza ICM şi pentru a transfera lichiditate:

(a)

[inseraţi dacă este cazul] din propriul cont PM către propriul cont din afara PM;

(b)

între contul PM şi subconturile participantului; şi

(c)

din contul PM către contul „în oglindă” administrat de către sistemul auxiliar.

9.   UDFS şi Manualul utilizatorului ICM (ICM User Handbook)

Detalii suplimentare şi exemple ilustrând regulile de mai sus sunt cuprinse în UDFS şi în Manualul utilizatorului ICM (ICM User Handbook), aşa cum sunt acestea modificate ocazional şi publicate pe site-ul [inseraţi numele băncii centrale] şi pe site-ul BCE în limba engleză.

Apendicele II

SCHEMA DE COMPENSAŢIE PENTRU TARGET2

1.   Principii generale

(a)

În cazul unei disfuncţionalităţi tehnice a TARGET2, participanţii direcţi pot formula cereri de compensaţie în conformitate cu schema de compensaţie pentru TARGET2 stabilită în prezentul apendice.

(b)

Cu excepţia situaţiei în care Consiliul guvernatorilor BCE decide altfel, schema de compensaţie pentru TARGET2 nu se aplică în situaţiile în care disfuncţionalitatea tehnică a TARGET2 este rezultatul unor evenimente externe care se află în afara controlului rezonabil al băncilor centrale implicate sau este urmarea acţiunilor sau a inacţiunilor terţilor.

(c)

Compensaţia conform schemei de compensaţie pentru TARGET2 este singura procedură de compensaţie oferită în cazul unei disfuncţionalităţi tehnice a TARGET2. Cu toate acestea, participanţii pot recurge la alte mijloace legale pentru a fi compensaţi pentru prejudicii. Acceptarea de către un participant a unei oferte de compensaţie în cadrul schemei de compensaţie pentru TARGET2 constituie acordul irevocabil prin care participantul respectiv renunţă la toate pretenţiile în legătură cu ordinele de plată pentru care acceptă compensaţia (inclusiv pretenţiile referitoare la repararea prejudiciului indirect) pe care le-ar putea avea împotriva oricărei bănci centrale şi prin care consideră primirea plăţii compensatorii corespunzătoare ca fiind o soluţionare integrală şi definitivă a tuturor acestor pretenţii. Participantul va despăgubi băncile centrale în cauză, până la concurenţa sumei primite în virtutea schemei de compensaţie pentru TARGET2, pentru orice alte cereri de compensaţie suplimentare formulate de către oricare alt participant sau oricare alt terţ în legătură cu ordinul de plată sau plata în cauză.

(d)

Formularea unei oferte de compensaţie nu constituie acceptarea răspunderii [inseraţi numele băncii centrale] sau a răspunderii oricărei alte bănci centrale pentru disfuncţionalitatea tehnică a TARGET2.

2.   Condiţii pentru ofertele de compensaţie

(a)

Un plătitor poate formula o cerere pentru cheltuieli administrative şi pentru compensaţie pentru dobândă dacă, din cauza unei disfuncţionalităţi tehnice a TARGET2:

(i)

un ordin de plată nu a fost decontat în ziua de operare în care a fost acceptat; sau

(ii)

în timpul perioadei de migrare, un plătitor poate dovedi că a intenţionat să iniţieze un ordin de plată în TARGET2-[inseraţi referinţa băncii centrale/ţării], dar a fost pus în imposibilitatea de a face acest lucru datorită stării de stop-sending în care s-a aflat un sistem RTGS naţional care nu a migrat încă la TARGET2.

(b)

Un beneficiar poate formula o cerere pentru cheltuieli administrative, dacă, din cauza unei disfuncţionalităţi tehnice a TARGET2, nu a primit o plată care trebuia primită într-o anumită zi de operare. În plus, un beneficiar poate formula o cerere de compensaţie pentru dobândă, dacă una sau mai multe dintre următoarele condiţii sunt îndeplinite:

(i)

în cazul participanţilor care au acces la facilitatea de credit marginală: din cauza unei disfuncţionalităţi tehnice a TARGET2, un beneficiar a recurs la facilitatea de credit marginală; şi/sau

(ii)

în cazul tuturor participanţilor: a fost imposibil din punct de vedere tehnic să apeleze la piaţa monetară sau obţinerea acestui tip de refinanţare a fost imposibilă din alte motive în mod obiectiv rezonabile.

3.   Calculul compensaţiei

(a)

În ceea ce priveşte oferta de compensaţie adresată unui plătitor:

(i)

cheltuielile administrative sunt stabilite la 50 EUR pentru primul ordin de plată nedecontat, 25 EUR pentru fiecare dintre următoarele patru asemenea ordine de plată şi 12,50 EUR pentru fiecare dintre următoarele asemenea ordine de plată şi se calculează separat, în relaţie cu fiecare beneficiar;

(ii)

compensaţia pentru dobândă se determină prin aplicarea unei rate de referinţă ce se va stabili zilnic. Rata de referinţă menţionată va fi cea mai mică dintre următoarele două rate: rata medie a dobânzii overnight în euro (EONIA) şi rata dobânzii pentru facilitatea de credit marginală. Rata de referinţă se aplică la valoarea ordinului de plată nedecontat ca urmare a disfuncţionalităţii tehnice a TARGET2 pentru fiecare zi în perioada cuprinsă între data iniţierii efective sau, în ceea ce priveşte ordinele de plată menţionate la punctul 2 litera (a) punctul (ii), data la care s-a intenţionat iniţierea ordinului de plată şi data la care ordinul de plată a fost sau ar fi putut fi decontat. Din valoarea oricărei compensaţii se deduc orice beneficii realizate din plasarea fondurilor rezultate din ordinele de plată nedecontate în depozite în cadrul Eurosistemului; şi

(iii)

nu se plăteşte compensaţie pentru dobândă în situaţia în care şi doar în măsura în care fondurile rezultate din ordinele de plată nedecontate au fost plasate pe piaţă sau au fost utilizate pentru îndeplinirea obligaţiilor de constituire a rezervelor minime obligatorii.

(b)

În ceea ce priveşte oferta de compensaţie adresată unui beneficiar:

(i)

cheltuielile administrative sunt stabilite la 50 EUR pentru primul ordin de plată nedecontat, 25 EUR pentru fiecare dintre următoarele patru asemenea ordine de plată şi 12,50 EUR pentru fiecare dintre următoarele asemenea ordine de plată şi se calculează separat, în relaţie cu fiecare beneficiar;

(ii)

se aplică metoda de calculare a dobânzii penalizatoare prevăzută la litera (a) punctul (ii), cu diferenţa că, în acest caz, compensaţia pentru dobândă se plăteşte luând în calcul o rată egală cu diferenţa dintre rata dobânzii pentru facilitatea de credit marginală şi rata de referinţă şi se calculează la suma pentru care s-a recurs la facilitatea de credit marginală ca urmare a disfuncţionalităţii tehnice a TARGET2.

4.   Reguli de procedură

(a)

O cerere de compensaţie se formulează utilizând formularul de cerere disponibil pe site-ul [inseraţi numele băncii centrale] în limba engleză (a se vedea [inseraţi referinţa la site-ul băncii centrale]). Plătitorii vor depune un formular distinct pentru fiecare beneficiar, iar beneficiarii vor depune câte un formular distinct pentru fiecare plătitor. În dovedirea informaţiilor precizate în formularul de cerere se vor prezenta suficiente documente şi informaţii suplimentare. Pentru fiecare plată sau ordin de plată poate fi formulată o singură cerere.

(b)

Participanţii depun formularul (formularele) de cerere la [inseraţi numele băncii centrale] în termen de patru săptămâni de la apariţia disfuncţionalităţii tehnice a TARGET2. Informaţiile şi probele suplimentare solicitate de [inseraţi numele băncii centrale] se transmit în termen de două săptămâni de la data la care acestea au fost solicitate.

(c)

[Inseraţi numele băncii centrale] examinează cererile şi le înaintează BCE. Cu excepţia situaţiei în care Consiliul guvernatorilor BCE a decis altfel şi a comunicat acest lucru participanţilor, toate cererile de compensaţie primite vor fi evaluate nu mai târziu de 14 săptămâni de la apariţia disfuncţionalităţii tehnice a TARGET2.

(d)

[Inseraţi numele băncii centrale] comunică participanţilor în cauză rezultatul evaluării prevăzute la litera (c). Dacă evaluarea se concretizează într-o ofertă de compensaţie, participanţii în cauză trebuie fie să accepte oferta de compensaţie, fie să o refuze, în termen de patru săptămâni de la comunicarea ofertei respective, pentru fiecare plată sau ordin de plată la care se referă fiecare cerere, prin semnarea unei scrisori de acceptare în formă standard (modelul acesteia fiind disponibil pe site-ul [inseraţi numele băncii centrale] (a se vedea [inseraţi referinţa site-ului băncii centrale]). În cazul în care [introduceţi numele băncii centrale] nu a primit această scrisoare în termen de patru săptămâni, se consideră că participanţii în cauză au refuzat oferta de compensaţie.

(e)

[Inseraţi numele băncii centrale] efectuează plăţi compensatorii la data primirii scrisorii de acceptare a compensaţiei emise de un participant. Nici o plată compensatorie nu este purtătoare de dobânzi.

Apendicele III

TERMENI DE REFERINŢĂ PENTRU OPINIILE JURIDICE PRIVIND CAPACITATEA ŞI ŢARA

Termeni de referinţă pentru opiniile juridice privind capacitatea participanţilor la TARGET2

[Inseraţi numele băncii centrale]

[adresa]

Participare la [numele sistemului]

[locul], [data]

Stimate Doamne/Stimaţi Domni,

În calitate de consilieri juridici [interni sau externi] ai [precizaţi numele participantului sau al sucursalei participantului], ni s-a solicitat emiterea prezentei opinii juridice cu privire la aspectele ce decurg din legea [jurisdicţia în cadrul căreia participantul este stabilit; în continuare, „jurisdicţia”] în legătură cu participarea [precizaţi numele participantului] (în continuare, „participant”) la [numele sistemului component al TARGET2] (în continuare, „sistem”).

Prezenta opinie juridică se limitează la legea [jurisdicţia] în vigoare la data prezentei. Pentru elaborarea prezentei opinii juridice nu am examinat legea altor jurisdicţii şi nu exprimăm, nici nu sugerăm vreo opinie juridică în acest sens. Fiecare dintre declaraţiile şi opiniile juridice prezentate mai jos are aceeaşi acurateţe şi validitate conform legii [jurisdicţia], indiferent dacă participantul acţionează sau nu prin intermediul sediului principal sau prin intermediul uneia sau al mai multor sucursale stabilite în sau în afara [jurisdicţia] pentru iniţierea ordinelor de plată şi primirea plăţilor.

I.   DOCUMENTE ANALIZATE

În scopul elaborării prezentei opinii juridice, am analizat:

1.

o copie certificată a [precizaţi documentul (documentele) de constituire relevant(e)] a(le) participantului, în vigoare la data prezentei;

2.

[dacă este cazul] un extras din [precizaţi registrul relevant al companiei] şi [dacă este cazul] [registrul instituţiilor de credit sau un registru similar];

3.

[în măsura aplicabilă] o copie după autorizaţia participantului sau altă dovadă a autorizării de a presta servicii bancare, de investiţii, de transfer de fonduri sau alte servicii financiare în [jurisdicţia];

4.

[dacă este cazul] o copie după hotărârea adoptată de consiliul de administraţie sau de organul de conducere competent al participantului la data de [inseraţi data], [inseraţi anul], care dovedeşte acordul participantului de a adera la prevederile documentaţiei sistemului, aşa cum este aceasta definită mai jos; şi

5.

[precizaţi toate împuternicirile şi alte documente care constituie sau dovedesc autorizarea corespunzătoare a persoanei sau a persoanelor semnatare ale documentaţiei aferente a sistemului (aşa cum este aceasta definită mai jos) în numele participantului];

şi toate celelalte documente referitoare la constituirea, competenţele şi autorizaţiile participantului, necesare sau corespunzătoare pentru emiterea prezentei opinii juridice (în continuare „documentaţia participantului”).

În scopul elaborării prezentei opinii juridice, am mai analizat, de asemenea:

1.

[inseraţi o referinţă la aranjamentele de implementare a condiţiilor armonizate de participare la TARGET2] pentru sistem, din data de [inseraţi data] (în continuare, „regulile”); şi

2.

Regulile şi [...] sunt denumite în continuare „documentaţia sistemului” (şi, împreună cu documentaţia participantului, sunt denumite „cocumentaţiile”).

II.   PREMISE

În scopul elaborării prezentei opinii juridice, în privinţa documentaţiilor am pornit de la următoarele premise:

1.

documentaţia sistemului care ne-a fost furnizată este compusă din documente originale sau copii conforme ale acestora;

2.

prevederile documentaţiei sistemului, precum şi drepturile şi obligaţiile ce decurg din aceasta sunt valide şi au forţă juridică obligatorie conform legii [inseraţi o referinţă la statul membru aferent sistemului], sub a căror guvernare a fost declarată că se află, iar alegerea legii [inseraţi o referinţă la statul membru aferent sistemului] care să guverneze documentaţia sistemului este recunoscută de legea [inseraţi o referinţă la statul membru aferent sistemului];

3.

documentaţia participantului corespunde capacităţii juridice şi competenţelor părţilor în cauză şi documentele componente au fost în mod valid autorizate, adoptate sau perfectate şi, unde era necesar, transmise de către părţile în cauză; şi

4.

documentaţia participantului este obligatorie pentru părţile vizate şi nu a existat nici o încălcare a prevederilor acesteia.

III.   OPINII JURIDICE PRIVIND PARTICIPANTUL

A.

Participantul este o societate legal înfiinţată şi înregistrată sau, altfel, legal încorporată sau organizată conform legii [jurisdicţia].

B.

Participantul deţine toate autorizările necesare la nivelul său pentru a exercita şi îndeplini drepturile şi obligaţiile prevăzute în documentaţia sistemului la care este parte.

C.

Adoptarea sau exercitarea şi îndeplinirea de către participant a drepturilor şi a obligaţiilor conform documentaţiei sistemului la care participantul este parte nu vor contraveni în nici o privinţă prevederilor actelor cu putere de lege sau normelor administrative [jurisdicţia] aplicabile participantului sau documentaţiei participantului.

D.

Nu sunt necesare participantului niciun fel de autorizări, aprobări, consimţăminte, notificări, înregistrări, autentificări notariale sau alte certificări suplimentare din partea sau către o instanţă sau autoritate guvernamentală, judiciară sau publică competentă în [jurisdicţia], în legătură cu adoptarea, validitatea sau eficacitatea oricărui document care face parte din documentaţia sistemului sau executarea, ori îndeplinirea drepturilor şi a obligaţiilor conform acesteia.

E.

Participantul a luat toate măsurile necesare la nivelul său şi alte măsuri necesare conform legii [jurisdicţia] pentru a se asigura că obligaţiile ce îi revin conform documentaţiei sistemului sunt legale, valide şi au forţă obligatorie.

Prezenta opinie juridică este validă la data menţionată în cuprinsul ei şi este adresată exclusiv [inseraţi numele băncii centrale] şi [participant]. Nici o altă persoană nu se poate baza pe prezenta opinie juridică şi este interzisă dezvăluirea conţinutului acesteia altor persoane decât destinatarilor ei declaraţi şi consilierilor juridici ai acestora, fără obţinerea în prealabil a acordului nostru scris în acest sens, cu excepţia Băncii Centrale Europene şi a băncilor centrale naţionale ale Sistemului European al Băncilor Centrale [şi [a băncii centrale naţionale/autorităţilor de reglementare competente] din [jurisdicţia]].

Cu stimă,

[semnătura]

Termeni de referinţă pentru opiniile juridice referitoare la ţară pentru participanţii la TARGET2 din afara SEE

[Inseraţi numele băncii centrale]

[adresa]

[numele sistemului]

[locul], [data]

Stimate Doamne/Stimaţi Domni,

În calitate de consilieri juridici [externi] ai [precizaţi numele participantului sau al sucursalei participantului] („participant”), ni s-a solicitat emiterea prezentei opinii juridice în temeiul legii [jurisdicţia] cu privire la aspectele ce decurg din legea [jurisdicţia în care participantul este stabilit; în continuare, „jurisdicţia”] în legătură cu participarea participantului la un sistem component al TARGET2 (în continuare, „sistem”). Referirile prezentului document la legea [jurisdicţia] includ toate reglementările aplicabile [jurisdicţia]. Prezenta reprezintă opinia noastră formulată în temeiul legii [jurisdicţia], cu privire la participantul stabilit în afara [inseraţi o referinţă la statul membru aferent sistemului] în legătură cu drepturile şi obligaţiile ce decurg din participarea la sistem, conform prevederilor documentaţiei sistemului definită mai jos.

Prezenta opinie juridică se limitează la legea [jurisdicţia] în vigoare la data prezentei. Pentru elaborarea prezentei opinii juridice nu am examinat legea altor jurisdicţii şi nu exprimăm, nici nu sugerăm vreo opinie juridică în acest sens. Am pornit de la premisa că nu există prevederi în legea altei jurisdicţii care să afecteze prezenta opinie juridică.

1.   DOCUMENTE ANALIZATE

În scopul elaborării prezentei opinii, am analizat documentele enumerate mai jos şi alte asemenea documente pe care le-am considerat necesare sau pertinente:

1.

[inseraţi o referinţă la aranjamentele de implementare a condiţiilor armonizate de participare la TARGET2] pentru sistem din data de [inseraţi data] (în continuare, „regulile”); şi

2.

orice alt document care guvernează sistemul şi/sau relaţia dintre participant şi alţi participanţi la sistem, precum şi dintre participanţii la sistem şi [inseraţi numele băncii centrale].

Regulile şi [...] sunt denumite în continuare „documentaţia sistemului”.

2.   PREMISE

În scopul elaborării prezentei opinii juridice, în privinţa documentaţiei sistemului am pornit de la următoarele premise:

1.

documentaţia sistemului corespunde capacităţii juridice şi competenţelor părţilor în cauză şi documentele componente au fost în mod valid autorizate, adoptate sau perfectate şi, unde era necesar, transmise de părţile în cauză;

2.

prevederile documentaţiei sistemului, precum şi drepturile şi obligaţiile ce decurg din aceasta sunt valide şi au forţă juridică obligatorie conform legii [inseraţi o referinţă la statul membru aferent sistemului] sub a căror guvernare a fost declarată că se află, iar alegerea legii [inseraţi o referinţă la statul membru aferent sistemului] care să guverneze documentaţia sistemului este recunoscută de legea [inseraţi o referinţă la statul membru aferent sistemului];

3.

participanţii la sistem prin care sunt iniţiate ordinele de plată şi sunt primite plăţile sau prin care drepturile sau obligaţiile stabilite prin documentaţia sistemului sunt exercitate sau îndeplinite sunt autorizaţi să presteze servicii de transfer de fonduri în toate jurisdicţiile relevante; şi

4.

documentele ce ne-au fost înaintate în copie sau ca specimene sunt conforme cu originalele.

3.   OPINIE JURIDICĂ

Pe baza şi sub rezerva celor menţionate mai sus şi, în fiecare caz în parte, sub rezerva prevederilor punctelor de mai jos, suntem de părere că:

3.1.   Aspecte legale specifice ţării [în măsura aplicabilă]

Următoarele caracteristici ale legislaţiei [jurisdicţia] sunt conforme cu şi nu anulează obligaţiile participantului ce decurg din documentaţia sistemului: [lista aspectelor legale specifice ţării].

3.2.   Aspecte generale privind insolvenţa

3.2.a.   Tipuri de proceduri de insolvenţă

Singurele tipuri de proceduri de insolvenţă (inclusiv concordatul şi reorganizarea) – care, în sensul prezentei opinii juridice, includ toate procedurile cu privire la activele participantului sau la orice sucursală a sa din [jurisdicţia] – care pot fi aplicate participantului în [jurisdicţia], sunt următoarele: [lista procedurilor în limba versiunii originale şi în traducere în limba engleză] (toate împreună fiind denumite „proceduri de insolvenţă”).

În plus faţă de procedurile de insolvenţă, participantul, oricare dintre activele sale sau orice sucursală a sa din [jurisdicţia] poate fi supusă în [jurisdicţia] la [enumeraţi în limba versiunii originale şi în traducere în limba engleză, orice moratoriu, procedură de administrare specială aplicabilă sau orice alte proceduri în urma cărora plăţile către şi/sau de la participant pot fi suspendate sau pot fi impuse limitări cu privire la aceste plăţi, sau orice proceduri similare] (toate împreună fiind denumite în continuare „proceduri”).

3.2.b.   Tratate cu privire la insolvenţă

[Jurisdicţia] sau anumite subdiviziuni politice din [jurisdicţia], conform precizărilor, este/sunt părţi semnatare la următoarele tratate cu privire la insolvenţă: [precizaţi, dacă se aplică, ce tratat are sau poate avea o influenţă asupra prezentei opinii juridice].

3.3.   Eficacitatea documentaţiei sistemului

Sub rezerva prevederilor punctelor de mai jos, toate prevederile documentaţiei sistemului au forţă obligatorie şi produc efecte juridice în conformitate cu prevederile lor în temeiul legii [jurisdicţia], în special în cazul deschiderii oricăror proceduri de insolvenţă sau proceduri în privinţa participantului.

În special, considerăm că:

3.3.a.   Procesarea ordinelor de plată

Prevederile privind procesarea ordinelor de plată [enumerarea secţiunilor] din reguli sunt valide şi produc efecte juridice. În special, toate ordinele de plată procesate conform acestor secţiuni vor fi valide, obligatorii şi vor produce efecte juridice conform prevederilor legii [jurisdicţia]. Prevederea cuprinsă în reguli care specifică exact momentul la care ordinele de plată transmise de participant către sistem devin definitive şi irevocabile ([inseraţi o referinţă la secţiunea din reguli]) este validă, obligatorie şi produce efecte juridice conform legii [jurisdicţia].

3.3.b.   Puterile conferite [inseraţi numele băncii centrale] pentru a-şi îndeplini funcţiile

Deschiderea procedurilor de insolvenţă sau a procedurilor în privinţa participantului nu aduce atingere puterilor conferite şi competenţelor [inseraţi numele băncii centrale] ce decurg din documentaţia sistemului. [Specificaţi [în măsura aplicabilă] că: aceeaşi opinie juridică este aplicabilă şi în legătură cu orice altă entitate care prestează participanţilor servicii cerute în mod direct şi necesar pentru participarea la sistem (de exemplu, furnizorul de servicii de reţea)].

3.3.c.   Soluţii de remediere în situaţia neîndeplinirii obligaţiilor

[În cazul în care sunt aplicabile participantului, prevederile [enumerarea secţiunilor] din reguli cu privire la exigibilitatea anticipată a creanţelor care nu au ajuns încă la scadenţă, compensarea bilaterală (set-off) a creanţelor pentru utilizarea depozitelor participantului, executarea unei garanţii reale mobiliare, suspendarea sau încetarea participării, creanţele pentru dobânzile neachitate şi încetarea contractelor şi a tranzacţiilor ([inseraţi alte clauze relevante cuprinse în reguli sau în documentaţia sistemului]) sunt valide şi produc efecte juridice conform prevederilor legii [jurisdicţia].]

3.3.d.   Suspendare şi încetare

În cazul în care sunt aplicabile participantului, prevederile cuprinse în [enumerarea secţiunilor] din reguli (în privinţa suspendării şi încetării participării participantului la sistem la deschiderea procedurilor de insolvenţă sau a procedurilor sau în cazul altor situaţii de neîndeplinire a obligaţiilor, aşa cum sunt acestea definite în documentaţia sistemului, sau dacă participantul poate induce orice tip de risc sistemic sau are probleme operaţionale grave) sunt valide şi produc efecte juridice conform legii [jurisdicţia].

3.3.e.   Regimul penalităţilor

În cazul în care sunt aplicabile participantului, prevederile cuprinse în [enumerarea secţiunilor] din reguli cu privire la penalităţile aplicate unui participant care se află în imposibilitatea de a rambursa la timp creditul pe parcursul zilei (intraday credit) sau creditul overnight, după caz, sunt valide şi produc efecte juridice conform legii [jurisdicţia].

3.3.f.   Cesiunea de drepturi şi obligaţii

Drepturile şi obligaţiile participantului nu pot fi cesionate, modificate sau în alt mod transferate de către participant unor terţi, fără a fi obţinut în prealabil acordul scris al [inseraţi numele băncii centrale].

3.3.g.   Alegerea legii aplicabile şi a jurisdicţiei

Prevederile cuprinse în [enumerarea secţiunilor] din reguli şi, în special, cele cu privire la legea aplicabilă, soluţionarea litigiilor, instanţele competente şi notificarea actelor de procedură sunt valide şi produc efecte juridice conform legii [jurisdicţia].

3.4.   Acte preferenţiale anulabile

Considerăm că nici o obligaţie născută din documentaţia sistemului, îndeplinirea sa sau respectarea acesteia înainte de deschiderea oricăror proceduri de insolvenţă sau proceduri în privinţa participantului nu pot fi anulate în cadrul unor astfel de proceduri ca fiind acte preferenţiale, tranzacţii anulabile sau într-un alt mod, conform legii [jurisdicţia].

Prezenta opinie juridică se referă în special, dar fără a ne limita la cele prezentate mai sus, la orice ordine de plată iniţiate în sistem de către orice participant. În special, considerăm că prevederile din [enumerarea secţiunilor] din reguli care stabilesc finalitatea şi irevocabilitatea ordinelor de plată vor fi valide şi vor produce efecte juridice şi că un ordin de plată iniţiat de orice participant şi procesat în conformitate cu prevederile din [enumerarea secţiunilor] din reguli nu poate fi respins în cadrul nici unei proceduri de insolvenţă sau proceduri ca fiind un act preferenţial, o tranzacţie anulabilă sau într-un alt mod, conform legii [jurisdicţia].

3.5.   Poprire/sechestru

În cazul în care un creditor al participantului solicită emiterea unui ordin de poprire/sechestru (inclusiv orice ordin de blocare, ordin de confiscare sau orice altă procedură de drept public sau privat destinată să protejeze interesul public sau drepturile creditorilor participantului) – denumit în continuare „poprire/sechestru” – , conform legii [jurisdicţia], de către o instanţă sau de către o autoritate guvernamentală, judiciară sau publică competentă în [jurisdicţia], considerăm că [inseraţi analiza şi concluziile].

3.6.   Active pentru garantare [dacă este cazul]

3.6.a.   Cesiunea/Transferul drepturilor sau activelor sub formă de depozit în scopuri de garantare, contractul de garanţie reală mobiliară, contractul de report (repo) şi/sau fidejusiunea

Cesiunile/Transferurile în scopuri de garantare vor fi valide şi vor produce efecte juridice conform legii [jurisdicţia]. Astfel, constituirea şi executarea unui contract de garanţie reală mobiliară sau a unui contract de report (repo) conform [inseraţi o referinţă la aranjamentul aplicabil încheiat cu banca centrală] este validă şi produce efecte juridice conform legii [jurisdicţia]. În cazul în care pentru acceptarea participantului în sistem este solicitată garantarea prin fidejusiune de către o altă entitate juridică, această fidejusiune va fi obligatorie şi va produce efecte juridice în privinţa fidejusorului, fără restricţii cu privire la valoarea garanţiei, oricare ar fi situaţia participantului.

3.6.b.   Dreptul de prioritate al cesionarilor, al beneficiarilor garanţiilor reale mobiliare sau al cumpărătorilor din cadrul contractelor de report (repo) faţă de alţi creditori

În cazul deschiderii procedurilor de insolvenţă sau a procedurilor în privinţa participantului, drepturile sau activele cesionate/transferate în scopuri de garantare sau afectate garanţiilor reale mobiliare constituite de participant în favoarea [inseraţi o referinţă la banca centrală] sau de alţi participanţi la sistem au un rang de prioritate la plată mai înalt decât creanţele tuturor celorlalţi creditori ai participantului, inclusiv ale creditorilor prioritari sau preferenţiali.

3.6.c.   Executarea garanţiei

Chiar şi în cazul deschiderii rocedurilor de insolvenţă sau a procedurilor în privinţa participantului, ceilalţi participanţi la sistem şi [inseraţi numele băncii centrale], în calitate de [cesionari, beneficiari ai garanţiei reale mobiliare sau cumpărători în cadrul contractelor de report (repo), după caz] vor putea executa şi valorifica drepturile sau activele participantului prin intermediul măsurilor luate de [inseraţi numele băncii centrale] în conformitate cu regulile.

3.6.d.   Condiţii cu privire la formă şi înregistrare

Nu există condiţii cu privire la formă pentru cesiunea/transferul în scopuri de garantare a drepturilor sau a activelor participantului şi nici pentru constituirea şi executarea unei garanţii reale mobiliare sau a unui contract de report (repo) cu privire la drepturile şi activele participantului şi nu este necesar ca [cesiunea/transferul în scopuri legate de garantare, contractul de garanţie reală mobiliară sau contractul de report (repo), după caz], sau orice elemente ale acestui/acestei [cesiuni, contract de garanţie reală mobiliară sau contract de report (repo), după caz] să fie înregistrat(e) sau depus(e) la o instanţă sau la o autoritate guvernamentală, judiciară sau publică competente în [jurisdicţia].

3.7.   Sucursale [în măsura aplicabilă]

3.7.a.   Opinia juridică se aplică acţiunilor întreprinse prin intermediul sucursalelor

Fiecare dintre declaraţiile şi opiniile juridice menţionate mai sus cu privire la participant are aceeaşi acurateţe şi validitate conform legii [jurisdicţia] în cazurile în care participantul acţionează prin intermediul uneia sau al mai multora dintre sucursalele sale stabilite în afara [jurisdicţia].

3.7.b.   Conformitatea cu legea

Nici executarea şi îndeplinirea drepturilor şi a obligaţiilor conform documentaţiei sistemului, nici iniţierea, transmiterea sau recepţionarea ordinelor de plată de către o sucursală a participantului nu vor contraveni în nici o privinţă legii [jurisdicţia].

3.7.c.   Autorizaţii necesare

Nici executarea şi îndeplinirea drepturilor şi obligaţiilor conform documentaţiei sistemului, nici iniţierea, transmiterea sau recepţionarea ordinelor de plată de către o sucursală a participantului nu vor necesita nici o autorizare, aprobare, consimţământ, notificare, înregistrare, autentificare notarială sau altă certificare suplimentară din partea sau către o instanţă sau autoritate guvernamentală, judiciară sau publică competentă în [jurisdicţia].

Prezenta opinie juridică este validă la data menţionată în cuprinsul ei şi este adresată exclusiv [inseraţi numele băncii centrale] şi [participant]. Nicio altă persoană nu se poate baza pe prezenta opinie juridică şi este interzisă dezvăluirea conţinutului acesteia altor persoane decât destinatarilor ei declaraţi şi consilierilor juridici ai acestora, fără obţinerea în prealabil a acordului nostru scris în acest sens, cu excepţia Băncii Centrale Europene şi a băncilor centrale naţionale ale Sistemului European al Băncilor Centrale [şi [a băncii centrale naţionale/autorităţilor de reglementare competente] din [jurisdicţia]].

Cu stimă,

[semnătura]

Apendicele IV

PROCEDURI DE ASIGURARE A CONTINUITĂŢII ACTIVITĂŢII ŞI PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

1.   Dispoziţii generale

(a)

Prezentul apendice precizează aranjamentele stabilite între [inseraţi numele băncii centrale] şi participanţi sau sistemele auxiliare pentru situaţiile în care una sau mai multe componente ale SSP sau ale reţelei de telecomunicaţii nu mai funcţionează sau sunt afectate de un eveniment extern anormal sau în cazul în care întreruperea în funcţionare afectează un participant sau un sistem auxiliar.

(b)

Toate referirile din prezentul apendice la momente specifice în timp privesc ora Băncii Centrale Europene, adică ora locală la sediul BCE.

2.   Măsuri de asigurare a continuităţii activităţii şi de procesare în situaţii de urgenţă

(a)

În situaţia apariţiei unui eveniment extern anormal şi/sau a unei întreruperi în funcţionarea SSP sau a reţelei de telecomunicaţii care afectează funcţionarea normală a TARGET2, [inseraţi numele băncii centrale] este îndreptăţită să adopte măsuri de asigurare a continuităţii activităţii şi de procesare în situaţii de urgenţă.

(b)

În TARGET2 sunt disponibile următoarele măsuri principale de asigurare a continuităţii activităţii şi de procesare în situaţii de urgenţă:

(i)

transferarea operaţiunilor SSP la un site alternativ;

(ii)

modificarea programului de operare al SSP; şi

(iii)

iniţierea procesării în situaţii de urgenţă a plăţilor foarte critice şi critice, aşa cum sunt definite la punctul 6 litera (c) şi, respectiv, litera (d).

(c)

În ceea ce priveşte măsurile de asigurare a continuităţii activităţii şi de procesare în situaţii de urgenţă, rămâne la latitudinea exclusivă a [inseraţi numele băncii centrale] să decidă dacă se impune adoptarea unor măsuri şi ce măsuri trebuie adoptate pentru decontarea ordinelor de plată.

3.   Comunicări cu privire la incidente

(a)

Informaţiile privind întreruperea în funcţionarea SSP şi/sau apariţia unui eveniment extern anormal sunt comunicate participanţilor prin intermediul mijloacelor de comunicare naţionale, al ICM şi al T2IS. Comunicările către participanţi cuprind în special următoarele informaţii:

(i)

o descriere a evenimentului;

(ii)

întârzierea previzionată a procesării (dacă este cunoscută);

(iii)

informaţii privind măsurile deja adoptate; şi

(iv)

recomandări pentru participanţi.

(b)

În plus, [inseraţi numele băncii centrale] poate notifica participanţii cu privire la orice alt eveniment actual sau previzionat, care poate afecta funcţionarea normală a TARGET2.

4.   Transferarea operaţiunilor SSP la un site alternativ

(a)

În cazul apariţiei unui eveniment dintre cele menţionate la punctul 2 litera (a), operaţiunile SSP pot fi transferate la un sit alternativ, fie în aceeaşi regiune, fie într-o altă regiune.

(b)

În situaţia în care operaţiunile SSP sunt transferate într-o altă regiune, participanţii depun toate eforturile pentru a reconcilia poziţiile proprii până la momentul întreruperii în funcţionare sau până la momentul apariţiei evenimentului extern anormal şi furnizează [inseraţi numele băncii centrale] toate informaţiile relevante în acest sens.

5.   Modificarea programului de operare

(a)

Procesarea în timpul zilei în TARGET2 poate fi prelungită sau deschiderea unei noi zile de operare poate fi amânată. Pe durata oricărei perioade de funcţionare prelungite a TARGET2, ordinele de plată se procesează în conformitate cu [inseraţi referinţa la aranjamentele de punere în aplicare a condiţiilor armonizate], cu modificările prevăzute în prezentul apendice.

(b)

Procesarea în timpul zilei poate fi prelungită şi momentul închiderii poate fi astfel amânat, dacă o întrerupere în funcţionarea SSP a avut loc pe parcursul zilei, dar a fost rezolvată înainte de ora 18.00. Amânarea momentului închiderii nu va depăşi, în mod normal, două ore şi va fi anunţată participanţilor cât mai devreme cu putinţă. Dacă amânarea este anunţată înainte de ora 16.50, se păstrează perioada minimă de o oră dintre momentul-limită pentru ordinele de plată ale clienţilor şi momentul-limită pentru ordinele de plată interbancare. După ce a fost anunţată amânarea, nu se mai poate reveni asupra deciziei de amânare.

(c)

Momentul închiderii este amânat în cazurile în care o întrerupere în funcţionarea SSP s-a produs înainte de ora 18.00 şi nu a fost rezolvată până la ora 18.00. [Inseraţi numele băncii centrale] comunică imediat participanţilor amânarea momentului închiderii.

(d)

După rezolvarea întreruperii în funcţionarea SSP, se iau următoarele măsuri:

(i)

[Inseraţi numele băncii centrale] va încerca să deconteze toate plăţile aflate în cozile de aşteptare în termen de o oră; această durată este redusă la 30 de minute în cazul în care întreruperea în funcţionarea SSP s-a produs la ora 17.30 sau mai târziu (atunci când întreruperea în funcţionarea SSP nu s-a rezolvat până la ora 18.00).

(ii)

Soldurile finale ale participanţilor sunt calculate în termen de o oră; această durată este redusă la 30 de minute în cazul în care întreruperea în funcţionarea SSP s-a produs la ora 17.30 sau mai târziu, atunci când întreruperea în funcţionarea SSP nu s-a rezolvat până la ora 18.00.

(iii)

Procesarea închiderii zilei (end-of-day), inclusiv apelarea la facilităţile permanente ale Eurosistemului, are loc la momentul-limită pentru plăţile interbancare.

(e)

Sistemele auxiliare care solicită lichiditate în primele ore ale dimineţii trebuie să dispună de modalităţi eficiente pentru situaţiile în care procesarea în timpul zilei nu poate începe la momentul stabilit din cauza unei întreruperi în funcţionarea SSP care s-a produs în ziua precedentă.

6.   Procesarea în situaţii de urgenţă

(a)

Dacă [inseraţi numele băncii centrale] consideră necesar, poate declanşa procesarea în situaţii de urgenţă a ordinelor de plată în modulul pentru situaţii de urgenţă al SSP. În aceste situaţii, participanţilor le este furnizat un nivel minim de servicii. [Inseraţi numele băncii centrale] îşi informează participanţii, prin mijloacele de comunicare disponibile, cu privire la declanşarea procesării în situaţii de urgenţă.

(b)

În cazul procesării în situaţii de urgenţă, ordinele de plată sunt procesate manual de către [inseraţi numele băncii centrale].

(c)

Următoarele plăţi sunt considerate „foarte critice”, iar [inseraţi numele băncii centrale] depune toate eforturile pentru a le procesa în situaţii de urgenţă:

(i)

plăţi în relaţia cu CLS Bank International;

(ii)

decontarea la închiderea zilei (end-of-day) a operaţiunilor EURO1; şi

(iii)

apelurile în marjă ale contrapărţilor centrale.

(d)

Următoarele tipuri de plăţi sunt considerate „critice” şi, în ceea ce le priveşte, [inseraţi numele băncii centrale] poate declanşa procesarea lor în situaţii de urgenţă:

(i)

plăţi aferente decontării în timp real a operaţiunilor sistemelor interfaţate de decontare a operaţiunilor cu instrumente financiare; şi

(ii)

plăţi suplimentare, dacă sunt necesare pentru evitarea apariţiei unui risc sistemic.

(e)

Participanţii iniţiază ordine de plată în vederea procesării în situaţii de urgenţă, iar informaţiile către beneficiari sunt furnizate prin intermediul [inseraţi mijloacele de comunicare]. Informaţii referitoare la soldurile conturilor şi la debitarea şi creditarea acestora pot fi obţinute prin intermediul [inseraţi numele băncii centrale].

(f)

Procesarea în situaţii de urgenţă este, de asemenea, posibilă şi în cazul ordinelor de plată deja iniţiate în TARGET2-[inseraţi referinţa băncii centrale/ţării], dar care se află în cozile de aşteptare. În aceste cazuri, [inseraţi numele băncii centrale] va depune toate eforturile pentru a evita dubla procesare a ordinelor de plată, însă participanţii sunt cei care suportă riscurile dacă o astfel de dublă procesare are loc.

(g)

În vederea procesării în situaţii de urgenţă a ordinelor de plată, participanţii vor aduce active pentru garantare suplimentare. Pe parcursul procesării în situaţii de urgenţă, plăţile în situaţii de urgenţă primite pot fi utilizate pentru a disponibiliza fonduri pentru plăţile iniţiate în situaţii de urgenţă. În scopul efectuării procesării în situaţii de urgenţă, lichiditatea disponibilă a participanţilor poate să nu fie luată în considerare de [inseraţi numele băncii centrale].

7.   Întreruperi în funcţionare legate de participanţi sau de sistemele auxiliare

(a)

În situaţiile în care un participant are o problemă care îl împiedică să deconteze plăţi în TARGET2, participantul este responsabil pentru rezolvarea problemei. În special, participantul poate utiliza soluţii interne sau funcţionalitatea ICM, adică plăţi forfetare de substituire (backup) şi plăţi de substituire (backup) în situaţii de urgenţă (prefinanţare CLS, EURO1 şi STEP2).

(b)

Dacă un participant decide să utilizeze funcţionalitatea ICM pentru a efectua plăţi forfetare de substituire (backup), atunci [inseraţi numele băncii centrale], la cererea participantului, va face disponibilă această funcţionalitate prin intermediul ICM. La cererea participantului, [inseraţi numele băncii centrale] transmite un mesaj prin intermediul ICM pentru a-i informa pe ceilalţi participanţi cu privire la utilizarea de către participant a plăţilor forfetare de substituire (backup). Participantul este responsabil cu transmiterea unor astfel de plăţi forfetare de substituire (backup) doar către alţi participanţi cu care a convenit bilateral utilizarea acestor plăţi şi orice alţi paşi în legătură cu asemenea plăţi.

(c)

Dacă măsurile prevăzute la litera (a) sunt epuizate sau dacă sunt ineficiente, participantul poate solicita sprijinul [inseraţi numele băncii centrale].

(d)

În situaţia în care o întrerupere în funcţionare afectează un sistem auxiliar, acel sistem auxiliar este responsabil pentru rezolvarea întreruperii în funcţionare. La cererea sistemului auxiliar, [inseraţi numele băncii centrale] poate să acţioneze în numele acestuia. Este la latitudinea [inseraţi numele băncii centrale] să decidă natura sprijinului oferit sistemului auxiliar, inclusiv pe parcursul operaţiunilor din timpul nopţii ale sistemului auxiliar. Pot fi luate următoarele măsuri în situaţii de urgenţă:

(i)

sistemul auxiliar iniţiază plăţi curate (adică plăţi care nu sunt legate de tranzacţia subiacentă) prin intermediul interfeţei participantului;

(ii)

[inseraţi numele băncii centrale] creează şi/sau procesează instrucţiuni/fişiere XML în numele sistemului auxiliar; şi/sau

(iii)

[inseraţi numele băncii centrale] efectuează plăţi curate în numele sistemului auxiliar.

(e)

Măsurile în situaţii de urgenţă aferente sistemelor auxiliare sunt detaliate în aranjamentele bilaterale dintre [inseraţi numele băncii centrale] şi sistemul auxiliar respectiv.

8.   Alte dispoziţii

(a)

În cazul în care anumite date nu sunt disponibile din cauza apariţiei unuia dintre evenimentele menţionate la punctul 3 litera (a), [inseraţi numele băncii centrale] este îndreptăţită să înceapă sau să continue procesarea ordinelor de plată şi/sau operarea TARGET2-[inseraţi referinţa băncii centrale/ţării] pe baza ultimelor date disponibile, determinate de [inseraţi numele băncii centrale]. La solicitarea [inseraţi numele băncii centrale], participanţii şi sistemele auxiliare retransmit mesajele FileAct/Interact sau întreprind orice altă acţiune considerată potrivită de către [inseraţi numele băncii centrale].

(b)

În cazul unei întreruperi în funcţionare la nivelul [inseraţi numele băncii centrale], toate sau o parte dintre funcţiile sale tehnice aferente TARGET2-[inseraţi referinţa băncii centrale/ţării] pot fi îndeplinite de alte bănci centrale ale Eurosistemului.

(c)

Participanţilor li se poate cere de către [inseraţi numele băncii centrale] să participe la testarea periodică sau ad-hoc a măsurilor de asigurare a continuităţii activităţii şi de procesare în situaţii de urgenţă, la stagii de pregătire sau la alte aranjamente cu scop preventiv, după cum [inseraţi numele băncii centrale] consideră necesar. Orice costuri suportate de participanţi ca urmare a unor asemenea testări sau a altor aranjamente sunt în sarcina exclusivă a participanţilor.

Apendicele V

PROGRAMUL DE OPERARE

1.

TARGET2 funcţionează în fiecare zi, cu excepţia următoarelor zile: sâmbetele, duminicile, ziua de Anul Nou, Vinerea Mare şi Lunea Paştilor (conform calendarului aplicabil la sediul BCE), 1 Mai, ziua de Crăciun şi 26 decembrie.

2.

Ora de referinţă pentru sistem este ora Băncii Centrale Europene, adică ora locală la sediul BCE.

3.

Ziua de operare curentă se deschide în seara zilei de operare anterioare şi are următorul program:

Ora

Descriere

6.45 – 7.00

Fereastră pentru pregătirea operaţiunilor din timpul zilei (1)

7.00 – 18.00

Procesare în timpul zilei

17.00

Moment-limită pentru plăţile clienţilor (adică plăţile în care iniţiatorul şi/sau beneficiarul unei plăţi nu este un participant direct sau indirect, după cum această plată era identificată în sistem după utilizarea mesajului MT 103 sau MT 103+)

18.00

Moment-limită pentru plăţi interbancare (adică plăţi, altele decât plăţile clienţilor)

18.00 – 18.45 (2)

Procesarea închiderii zilei (end-of-day)

18.15 (2)

Moment-limită general pentru utilizarea facilităţilor permanente

(Imediat după) 18.30 (3)

Datele pentru actualizarea sistemelor contabile sunt disponibile pentru băncile centrale

18.45 – 19.30 (3)

Procesarea deschiderii zilei (start-of-day) (noua zi de operare)

19.00 (3) – 19.30 (2)

Furnizare de lichiditate în contul PM

19.30 (3)

Mesaj „început de procedură” (start-of-procedure) şi decontare a ordinelor de plată programate de transfer de lichiditate din conturile PM în subcont(uri)/contul „în oglindă” (decontări aferente sistemelor auxiliare)

19.30 (3) – 22.00

Realizarea transferurilor de lichiditate suplimentară prin intermediul ICM, înainte de transmiterea de către sistemul auxiliar a mesajului „început de ciclu” (start-of-cycle); perioada de decontare a operaţiunilor în timpul nopţii ale sistemelor auxiliare (doar pentru procedura 6 de decontare pentru sistemele auxiliare, aşa cum este prevăzută în anexa IV)

22.00 – 1.00

Perioadă pentru întreţinere tehnică

1.00 – 6.45

Procedura de decontare a operaţiunilor în timpul nopţii ale sistemelor auxiliare (doar pentru procedura 6 de decontare pentru sistemele auxiliare)

4.

ICM este disponibilă pentru efectuarea transferurilor de lichiditate între ora 19.30 (4) şi ora 18.00 ale zilei următoare, cu excepţia perioadei pentru întreţinerea tehnică, care se derulează între orele 22.00 şi 1.00.

5.

Programul de funcţionare poate fi modificat în situaţia în care sunt adoptate măsuri de asigurare a continuităţii activităţii în conformitate cu punctul 5 din apendicele IV.


(1)  Operaţiuni în timpul zilei înseamnă procesarea în timpul zilei şi procesarea închiderii zilei (end-of-day).

(2)  Perioada se termină cu 15 minute mai târziu în ultima zi a perioadei de aplicare prevăzută pentru rezervele minime obligatorii.

(3)  Perioada începe cu 15 minute mai târziu în ultima zi a perioadei de aplicare prevăzută pentru rezervele minime obligatorii.

(4)  Perioada începe cu 15 minute mai târziu în ultima zi a perioadei de aplicare prevăzută pentru rezervele minime obligatorii.

Apendicele VI

LISTA COMISIOANELOR ŞI FACTURAREA

Comisioane aplicabile participanţilor direcţi

1.

Comisionul lunar pentru procesarea ordinelor de plată în TARGET2-[inseraţi referinţa băncii centrale/ţării] aplicabil participanţilor direcţi, în funcţie de opţiunea aleasă de participanţii direcţi, este fie:

(a)

100 EUR per cont PM, plus un comision fix de 0,80 EUR per tranzacţie (debitare cont); fie

(b)

1 250 EUR per cont PM, plus un comision per tranzacţie (debitare cont), determinat în funcţie de volumul tranzacţiilor (numărul elementelor procesate) lunare, astfel:

Bandă

De la

Până la

Comision

1

1

10 000

0,60 EUR

2

10 001

25 000

0,50 EUR

3

25 001

50 000

0,40 EUR

4

50 001

100 000

0,20 EUR

5

Peste 100 000

0,125 EUR

Transferurile de lichiditate între contul PM al unui participant şi subconturile acestuia nu sunt supuse comisionării.

2.

Comisionul lunar pentru accesul multiadresant este de 80 EUR pentru fiecare cod BIC de 8 caractere, altul decât codul BIC al contului participantului direct.

3.

Un comision lunar suplimentar de 30 EUR per cont se aplică participanţilor direcţi care nu doresc publicarea în registrul TARGET2 a codului BIC al contului acestora.

4.

Comisionul pentru fiecare înregistrare în registrul TARGET2 a unui participant indirect de către un participant direct este de 20 EUR.

5.

Comisionul pentru fiecare înregistrare în registrul TARGET2 a unui titular de BIC adresabil, inclusiv sucursalele participanţilor direcţi sau indirecţi, este de 5 EUR.

Comisioane pentru cumularea (pooling) lichidităţii

6.

Pentru metoda CAI, comisionul lunar este de 100 EUR per cont inclus în grup.

7.

Pentru metoda AL, comisionul lunar este de 200 EUR per cont inclus în grupul AL. Dacă grupul AL utilizează metoda CAI, conturile neincluse în metoda AL plătesc comisionul lunar CAI de 100 EUR per cont.

8.

Atât pentru metoda AL, cât şi pentru metoda CAI, tuturor plăţilor participanţilor din grup li se aplică structura comisioanelor degresive stabilită în tabelul din punctul 1 litera (b), considerând aceste plăţi ca fiind efectuate din contul unui singur participant.

9.

Comisionul lunar de 1 250 EUR menţionat la punctul 1 litera (b) se plăteşte de către managerul grupului respectiv, iar comisionul lunar de 100 EUR menţionat la punctul 1 litera (a) se plăteşte de toţi ceilalţi membri ai grupului. În cazul în care un grup AL face parte dintr-un grup CAI, iar managerul grupului AL este şi managerul grupului CAI, comisionul lunar de 1 250 EUR se plăteşte o singură dată. În cazul în care grupul AL face parte dintr-un grup CAI, iar managerul grupului CAI este diferit de managerul grupului AL, atunci managerul grupului CAI plăteşte un comision suplimentar de 1 250 EUR. În aceste situaţii, factura pentru totalul comisioanelor aplicabile tuturor conturilor din grupul CAI (inclusiv conturile grupului AL) este transmisă managerului grupului CAI.

Facturare

10.

În cazul participanţilor direcţi se aplică regulile de facturare următoare. Participantul direct (managerul grupului AL sau al grupului CAI, în situaţia în care sunt utilizate metodele AL sau CAI) primeşte factura pentru luna precedentă specificând comisioanele ce trebuie plătite, nu mai târziu de a cincea zi de operare a lunii următoare. Plata se efectuează cel mai târziu în a zecea zi lucrătoare a acelei luni, în contul indicat de [inseraţi numele băncii centrale] şi se debitează din contul PM al participantului respectiv.

Apendicele VII

ACORD PRIVIND AGREGAREA LICHIDITĂŢII – VARIANTA A

Model pentru utilizarea metodei AL de către mai multe instituţii de credit

Între, pe de o parte:

[participant], titular(ă) al (a) contului (conturilor) PM nr. [...................................], deschis(e) la [inseraţi numele băncii centrale] reprezentat(ă) de [.................................................................], în calitate de [.................................................],

[participant], titular(ă) al (a) contului (conturilor) PM nr. [...................................], deschis(e) la [inseraţi numele băncii centrale] reprezentat(ă) de [.................................................................], în calitate de [.................................................],

[participant], titular(ă) al (a) contului (conturilor) PM nr. [...................................], deschis(e) la [inseraţi numele băncii centrale] reprezentat(ă) de [.................................................................], în calitate de [.................................................],

(în continuare „membrii grupului AL”)

şi, pe de altă parte,

[inseraţi numele băncii centrale naţionale AL]

[inseraţi numele băncii centrale naţionale AL]

[inseraţi numele băncii centrale naţionale AL]

(în continuare „bănci centrale naţionale AL”)

(membrii grupului AL şi băncile centrale naţionale AL sunt împreună denumite în continuare „părţi”),

întrucât:

(1)

TARGET2 este structurat din punct de vedere juridic ca o multitudine de sisteme de plăţi, fiecare dintre acestea fiind desemnat ca sistem conform prevederilor legislaţiei interne în vigoare care transpun Directiva 98/26/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 19 mai 1998 privind caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăţi şi de decontare a titlurilor de valoare (1).

(2)

În anumite condiţii prevăzute de condiţiile de participare la sistemele componente ale TARGET2 respective, participanţii la unul sau mai multe sisteme componente ale TARGET2 pot constitui un grup AL în care este agregată lichiditatea din conturile PM ale membrilor grupului AL.

(3)

Agregarea lichidităţii permite membrilor grupului AL să deconteze ordine de plată în valoare mai mare decât lichiditatea disponibilă în conturile lor PM respective, cu condiţia ca valoarea totală a tuturor acestor ordine de plată să nu depăşească niciodată valoarea agregată a lichidităţii disponibile în toate aceste conturi PM. Poziţia debitoare rezultată din unul sau mai multe conturi PM constituie credit pe parcursul zilei (intraday credit), acordarea acestuia fiind guvernată de aranjamentele naţionale respective, sub rezerva modificărilor cuprinse în prezentul acord; în special, această poziţie debitoare este garantată cu lichiditatea disponibilă în conturile PM ale altor membri ai grupului AL.

(4)

Rezultatul acestui mecanism nu este fuzionarea diferitelor conturi PM care, sub rezerva restricţiilor prevăzute de prezentul acord, continuă să aparţină în exclusivitate respectivilor titulari.

(5)

Un astfel de mecanism are ca scop evitarea fragmentării lichidităţii în diferitele sisteme componente ale TARGET2 şi facilitarea administrării lichidităţii în cadrul unui grup de instituţii de credit.

(6)

Acest mecanism sporeşte eficienţa globală a decontării plăţilor în TARGET2.

(7)

[Participant], [participant] şi [participant] sunt conectaţi (conectate) respectiv la TARGET2-[inseraţi referinţa băncii centrale/ţării], TARGET2-[inseraţi referinţa băncii centrale/ţării] şi la TARGET2-[inseraţi referinţa băncii centrale/ţării] şi se supun [inseraţi o referinţă la aranjamentul (aranjamentele) de punere în aplicare a condiţiilor armonizate] din [inseraţi datele aferente],

În consecinţă, părţile convin următoarele:

Articolul 1

Intrarea în vigoare a prezentului acord

Prezentul acord şi orice modificare la acesta intră în vigoare numai în momentul în care banca centrală naţională manager, după obţinerea în prealabil a informaţiilor sau a documentelor pe care le consideră necesare, confirmă în scris că prezentul acord sau modificările la acesta îndeplinesc condiţiile prevăzute de condiţiile respective de participare la sistemele componente ale TARGET2.

Articolul 2

Interesul reciproc al membrilor grupului AL şi al băncilor centrale naţionale AL

(1)   Membrii grupului AL declară în mod expres şi confirmă faptul că încheierea prezentului acord serveşte intereselor lor reciproce economice, sociale şi financiare, având în vedere că ordinele de plată ale tuturor membrilor grupului AL pot fi decontate în sistemele lor componente ale TARGET2 respective, până la o valoare ce corespunde lichidităţii disponibile în conturile PM ale tuturor membrilor grupului AL, prin aceasta influenţând nivelul lichidităţii disponibile în alte sisteme componente ale TARGET2.

(2)   Băncile centrale naţionale AL au un interes reciproc în acordarea de credite pe parcursul zilei (intraday credit) membrilor grupului AL, deoarece aceasta promovează eficienţa globală a decontării plăţilor în TARGET2. Creditul pe parcursul zilei (intraday credit) este garantat în conformitate cu articolul 18 din Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale şi al Băncii Centrale Europene, având în vedere că soldul debitor rezultat din executarea unui ordin de plată este acoperit cu lichiditatea disponibilă în conturile PM deschise de ceilalţi membri ai grupului AL la băncile lor centrale naţionale AL respective, care garantează îndeplinirea obligaţiilor oricăruia dintre membrii AL faţă de băncile centrale naţionale AL.

Articolul 3

Drepturile şi obligaţiile membrilor grupului AL

(1)   Membrii grupului AL răspund solidar şi individual faţă de toate băncile centrale naţionale AL pentru toate creanţele născute din decontarea ordinelor de plată ale oricărui membru al grupului AL în sistemele lor componente ale TARGET2 respective. Membrii grupului AL nu pot invoca nici un aranjament în interiorul grupului de divizare a obligaţiilor în scopul exonerării de orice răspundere faţă de băncile centrale naţionale AL în legătură cu agregarea obligaţiilor menţionate mai sus.

(2)   Valoarea totală a tuturor ordinelor de plată decontate de membrii grupului AL în conturile lor PM nu poate să depăşească niciodată valoarea agregată a lichidităţii totale disponibile în toate aceste conturi PM.

(3)   Membrii grupului AL sunt autorizaţi să utilizeze metoda CAI, aşa cum este descrisă în [inseraţi o referinţă la aranjamentul (aranjamentele) de punere în aplicare a condiţiilor armonizate].

(4)   Membrii grupului AL se asigură că între ei este încheiat un acord intern care cuprinde, printre altele:

(a)

regulile de organizare internă a grupului AL;

(b)

condiţiile în care managerul grupului AL este obligat să raporteze membrilor grupului AL;

(c)

costurile metodei AL (inclusiv repartizarea acestora între membrii grupului AL); şi

(d)

comisioanele ce urmează să fie plătite drept remuneraţie între membrii grupului AL pentru serviciile prestate în conformitate cu acordul AL şi regulile de calculare a beneficiilor financiare.

Cu excepţia literei (d), membrii grupului AL au posibilitatea să decidă dacă aduc sau nu aduc la cunoştinţa băncilor centrale naţionale AL acest acord intern sau părţi din acesta. Membrii grupului AL vor aduce la cunoştinţa băncilor centrale naţionale AL informaţiile la care se referă litera (d).

Articolul 4

Drepturile şi obligaţiile băncilor centrale naţionale AL

(1)   Când un membru al grupului AL iniţiază un ordin de plată în sistemul său component al TARGET2 cu o valoare ce depăşeşte lichiditatea disponibilă în contul PM al acelui membru al grupului AL, banca sa centrală naţională AL îi acordă un credit pe parcursul zilei (intraday credit), garantat cu lichiditatea disponibilă în alte conturi PM deschise de membrul grupului AL la banca sa centrală naţională sau în conturile PM deschise de ceilalţi membri ai grupului AL la băncile lor centrale naţionale AL respective. Un astfel de credit pe parcursul zilei (intraday credit) este guvernat de regulile aplicabile acordării creditelor pe parcursul zilei (intraday credit) de către banca centrală naţională AL în cauză.

(2)   Ordinele de plată iniţiate de oricare dintre membrii grupului AL, care duc la depăşirea lichidităţii disponibile în toate conturile PM ale membrilor grupului AL, sunt plasate în coada de aşteptare până la momentul la care va fi disponibilă suficientă lichiditate.

(3)   Cu excepţia situaţiei în care s-au deschis procedurile de insolvenţă împotriva unuia sau a mai multor membri ai grupului AL, o bancă centrală naţională AL poate pretinde de la fiecare dintre membrii grupului AL îndeplinirea în totalitate a tuturor obligaţiilor rezultate din decontarea ordinelor de plată ale oricăruia dintre membrii grupului AL în sistemele componente ale TARGET2 ale acestora.

Articolul 5

Desemnarea şi rolul managerului grupului AL

(1)   Prin prezentul acord, membrii grupului AL desemnează în calitate de manager al grupului AL pe [indicaţi participantul desemnat ca manager al grupului AL], care este punctul de contact pentru toate aspectele de ordin administrativ referitoare la grupul AL.

(2)   Toţi membrii grupului AL furnizează băncii lor centrale naţionale AL respective, precum şi managerului grupului AL orice informaţii care pot afecta validitatea, eficacitatea şi punerea în aplicare a prezentului acord, inclusiv, dar fără a se limita la, orice modificare sau încetare a legăturilor dintre membrii grupului AL necesare pentru a se încadra în definiţia de grup prevăzută de [inseraţi o referinţă la prevederile aplicabile din aranjamentul (aranjamentele) de punere în aplicare a condiţiilor armonizate], apariţia oricăror situaţii de neîndeplinire a obligaţiilor în sensul [inseraţi o referinţă la aranjamentul (aranjamentele) de punere în aplicare a condiţiilor armonizate] sau a oricărui eveniment care poate afecta validitatea şi/sau eficacitatea [inseraţi o referinţă la prevederile privind garanţia reală mobiliară, compensarea cu exigibilitate imediată (close-out netting) sau alte prevederi aplicabile din aranjamentul (aranjamentele) de punere în aplicare a condiţiilor armonizate].

(3)   Managerul grupului AL transmite imediat băncii centrale naţionale manager informaţiile menţionate la alineatul (2) referitoare la propria persoană sau la oricare alt membru al grupului.

(4)   Managerul grupului AL este responsabil în privinţa monitorizării pe parcursul zilei a lichidităţii disponibile în cadrul grupului AL.

(5)   Managerul grupului AL are putere de reprezentare cu privire la conturile PM ale membrilor grupului AL şi, în special, este mandatarul membrilor grupului AL în privinţa următoarelor operaţiuni:

(a)

orice operaţiuni ICM aferente conturilor PM ale membrilor grupului AL, inclusiv, dar fără a se limita la, orice schimbare a priorităţii unui ordin de plată, revocare, schimbare a momentului decontării, transferuri de lichiditate (inclusiv din şi către subconturi), reordonare a tranzacţiilor din coada de aşteptare, rezervare de lichiditate în privinţa grupului AL, stabilire şi schimbare de limite în privinţa grupului AL;

(b)

toate operaţiunile cu privire la lichiditate de la închiderea zilei între conturile PM ale membrilor grupului AL, asigurând echilibrarea tuturor soldurilor conturilor PM ale membrilor grupului AL, astfel încât nici unul din aceste conturi să nu aibă un sold debitor la închiderea zilei sau, unde este cazul, un sold debitor negarantat cu active eligibile pentru garantare (în continuare, această procedură este numită „echilibrare”);

(c)

instrucţiuni generale conform cărora este efectuată o echilibrare automată, adică este stabilită ordinea în care conturile PM ale membrilor grupului AL cu lichiditate disponibilă urmează să fie debitate în operaţiunile de echilibrare;

(d)

în absenţa unor instrucţiuni clare ale managerului grupului AL, conform literelor (b) şi (c), echilibrarea automată va fi efectuată începând de la contul PM cu cel mai mare sold creditor până la contul PM cu cel mai mare sold debitor.

Criteriile stabilite la literele (c) şi (d) vor fi utilizate şi în cazul existenţei unei cauze care determină executarea, aşa cum este definită în [inseraţi o referinţă la prevederile aplicabile din aranjamentul (aranjamentele) de punere în aplicare a condiţiilor armonizate].

(6)   Membrii grupului AL renunţă în mod expres la orice drepturi pe care le-ar putea avea împotriva managerului grupului AL în conformitate cu [inseraţi o referinţă la, dacă este cazul, prevederile aplicabile din dreptul intern], născute din dubla calitate a managerului respectiv, de titular de cont PM şi de membru al grupului AL, pe de o parte, şi de manager al grupului AL, pe de altă parte.

Articolul 6

Rolul băncii centrale naţionale manager

(1)   Banca centrală naţională manager constituie punctul de contact pentru toate aspectele de ordin administrativ aferente grupului AL.

(2)   Toate băncile centrale naţionale AL furnizează imediat băncii centrale naţionale manager orice informaţii aferente respectivului (respectivilor) membru (membri) al (ai) grupului AL, informaţii care pot afecta validitatea, eficacitatea şi punerea în aplicare a prezentului acord, inclusiv, dar fără a se limita la, orice modificare sau încetare a legăturilor dintre membrii grupului AL necesare pentru a se încadra în definiţia de grup, apariţia oricăror situaţii de neîndeplinire a obligaţiilor în sensul [inseraţi o referinţă la aranjamentul (aranjamentele) de punere în aplicare a condiţiilor armonizate] sau a oricăror evenimente care pot afecta validitatea şi/sau eficacitatea [inseraţi o referinţă la prevederile privind garanţia reală mobiliară, compensarea cu exigibilitate imediată (close-out netting) sau orice alte prevederi aplicabile din aranjamentul (aranjamentele) de punere în aplicare a condiţiilor armonizate].

(3)   Banca centrală naţională manager are acces la toate informaţiile relevante referitoare la toate conturile PM ale membrilor grupului AL, inclusiv, dar fără a se limita la, informaţii referitoare la orice linie de credit, soldul, mişcările în toate conturile PM, plăţile decontate, plăţile din coada de aşteptare, precum şi informaţii privind limitele şi rezervările de lichiditate ale membrilor grupului AL.

Articolul 7

Durata şi încetarea prezentului acord

(1)   Prezentul acord se încheie pe durată nedeterminată.

(2)   Fiecare membru al grupului AL poate înceta în mod unilateral participarea sa la prezentul acord, cu condiţia notificării în scris a băncii centrale naţionale AL la al cărei sistem component al TARGET2 participă şi a băncii centrale naţionale manager, cu 14 zile de operare în avans. Banca centrală naţională manager confirmă acelui membru al grupului AL data încetării participării sale la acordul AL şi comunică această dată tuturor băncilor centrale naţionale AL care, în consecinţă, îi informează pe membrii grupului AL aferenţi. În cazul în care acel membru al grupului AL era managerul grupului AL, ceilalţi membri ai grupului AL desemnează imediat un nou manager al grupului AL.

(3)   Prezentul acord sau participarea la acest acord a oricărui membru al grupului AL, după caz, încetează de drept, fără notificare prealabilă, şi cu efect imediat, în cazul apariţiei unuia sau a mai multora din evenimentele următoare:

(a)

modificarea sau încetarea legăturilor dintre toţi membrii grupului AL necesare pentru încadrarea în definiţia unui grup prevăzută de [inseraţi o referinţă la aranjamentul (aranjamentele) de punere în aplicare a condiţiilor armonizate] sau care afectează unul sau mai mulţi membri ai grupului AL; şi/sau

(b)

orice alte condiţii de utilizare a metodei AL, aşa cum sunt descrise în [inseraţi o referinţă la aranjamentul (aranjamentele) de punere în aplicare a condiţiilor armonizate], nu mai sunt îndeplinite de către toţi membrii grupului AL sau de unul sau mai mulţi membri ai grupului AL.

(4)   Fără a ţine seama de apariţia oricăruia dintre evenimentele menţionate la alineatul (3), un ordin de plată care a fost deja iniţiat de oricare dintre membrii grupului AL în sistemul component al TARGET2 aferent rămâne valid şi produce efecte faţă de toţi membrii grupului AL şi faţă de băncile centrale naţionale AL. [Inseraţi, dacă este relevant: În plus, [inseraţi o referinţă la contractul de garanţie reală mobiliară şi/sau la clauza de compensare cu exigibiltate imediată (close-out netting) sau la alt aranjament de garantare aplicabil] rămâne (rămân) valid(e) după încetarea prezentului acord până când toate poziţiile debitoare din conturile PM a căror lichiditate a fost agregată sunt în întregime descărcate de către membrii grupului AL.

(5)   Fără a aduce atingere prevederilor alineatului (3), banca centrală naţională manager, în acord cu banca centrală naţională AL aferentă, poate pune capăt, în orice moment, fără notificare prealabilă şi cu efect imediat, participării la prezentul acord a oricărui membru al grupului AL, dacă acest membru al grupului AL încalcă vreuna dintre prevederile din cuprinsul prezentului acord. Decizia respectivă se adresează în scris tuturor membrilor grupului AL cuprinzând motivele luării deciziei. În cazul în care se pune capăt participării în acest mod, membrii grupului AL a căror participare la acest acord nu a încetat astfel, sunt îndreptăţiţi să-şi înceteze participarea la acest acord, cu condiţia acordării băncii centrale naţionale manager şi a băncii centrale naţionale AL aferente a unei notificări în scris, cu cinci zile de operare în avans. În cazul în care se pune capăt participării managerului grupului AL, ceilalţi membri ai grupului AL desemnează imediat un nou manager al grupului AL.

(6)   Banca centrală naţională manager, în acord cu celelalte bănci centrale naţionale AL, poate denunţa prezentul acord fără notificare prealabilă şi cu efect imediat, dacă continuarea acestuia ar pune în pericol stabilitatea, buna funcţionare şi securitatea generală a TARGET2 sau ar periclita îndeplinirea misiunilor băncilor centrale naţionale AL în temeiul Statutului Sistemului European al Băncilor Centrale şi al Băncii Centrale Europene. Orice decizie în acest sens se adresează în scris membrilor grupului AL, menţionând motivele deciziei.

(7)   Prezentul acord rămâne valid atât timp cât grupul AL are cel puţin doi membri.

Articolul 8

Procedura de modificare

Orice modificare a prezentului acord, inclusiv lărgirea grupului AL cu alţi participanţi, este validă şi produce efecte juridice dacă toate părţile consimt la aceasta în mod expres şi în scris.

Articolul 9

Legea aplicabilă

Prezentul acord este guvernat de, interpretat şi pus în aplicare în conformitate cu [inseraţi o referinţă la legea care guvernează contul PM al managerului grupului AL deschis la banca centrală naţională manager]. Aceasta nu aduce atingere:

(a)

relaţiei dintre un membru al grupului AL şi banca sa centrală naţională AL, guvernată de legea băncii centrale naţionale AL respective; şi

(b)

drepturilor şi obligaţiilor dintre băncile centrale naţionale AL, guvernate de legea băncii centrale naţionale AL la care este deschis contul PM al membrului grupului AL a cărui lichiditate disponibilă este utilizată ca active pentru garantare.

Articolul 10

Aplicarea [inseraţi o referinţă la aranjamentul (aranjamentele) de punere în aplicare a condiţiilor armonizate]

(1)   În privinţa fiecărui membru al grupului AL şi a băncii sale centrale naţionale AL respective, prevederile aplicabile din [inseraţi o referinţă la aranjamentul (aranjamentele) de punere în aplicare a condiţiilor armonizate] guvernează orice aspect care nu este guvernat în mod expres de prezentul acord.

(2)   [Inseraţi o referinţă la aranjamentul (aranjamentele) de punere în aplicare a condiţiilor armonizate] şi prezentul acord se consideră ca făcând parte din aceeaşi relaţie contractuală.

Redactat în atâtea exemplare, câte părţi la prezentul acord, astăzi [... data ...]

ACORD PRIVIND AGREGAREA LICHIDITĂŢII – VARIANTA B

Model pentru utilizarea metodei AL de către o singură instituţie de credit

Între, pe de o parte: [numele şi adresa unei instituţii de credit] reprezentat(ă) de [.................................................................], în calitate de

[participant], titular(ă) al (a) contului (conturilor) PM nr. […………………….], deschis(e) la [inseraţi numele băncii centrale],

[participant], titular(ă) al(a) contului (conturilor) PM nr. [...................................], deschis(e) la [inseraţi numele băncii centrale],

[participant], titular(ă) al(a) contului (conturilor) PM nr. [...................................], deschis(e) la [inseraţi numele băncii centrale],

(participanţii menţionaţi în continuare ca „membrii grupului AL”)

şi, pe de altă parte,

[inseraţi numele băncii centrale naţionale AL]

[inseraţi numele băncii centrale naţionale AL]

[inseraţi numele băncii centrale naţionale AL]

(în continuare „bănci centrale naţionale AL”)

(membrii grupului AL şi băncile centrale naţionale AL sunt împreună denumite în continuare „părţi”),

întrucât:

(1)

TARGET2 este structurat din punct de vedere juridic ca o multitudine de sisteme de plăţi, fiecare dintre acestea fiind desemnat ca sistem conform prevederilor legislaţiei interne în vigoare care transpun Directiva 98/26/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 19 mai 1998 privind caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăţi şi de decontare a titlurilor de valoare (2).

(2)

În anumite condiţii prevăzute de condiţiile de participare la sistemele componente ale TARGET2 respective, o instituţie de credit care are mai multe conturi PM în unul sau mai multe sisteme componente ale TARGET2 poate constitui un grup AL în care este agregată lichiditatea din conturile PM ale membrilor grupului AL.

(3)

Agregarea lichidităţii permite membrilor grupului AL să deconteze ordinele de plată în valoare mai mare decât lichiditatea disponibilă într-un singur cont PM, cu condiţia ca valoarea totală a tuturor acestor ordine de plată să nu depăşească niciodată valoarea agregată a lichidităţii disponibile în toate conturile PM ale membrilor grupului AL. Poziţia debitoare rezultată din unul sau mai multe conturi PM constituie credit pe parcursul zilei (intraday credit), acordarea acestuia fiind guvernată de aranjamentele naţionale respective, sub rezerva modificărilor cuprinse în prezentul acord; în special, această poziţie debitoare este garantată cu lichiditatea disponibilă în toate conturile PM ale membrilor grupului AL.

(4)

Rezultatul acestui mecanism nu este fuzionarea diferitelor conturi PM care, sub rezerva restricţiilor prevăzute de prezentul acord, continuă să aparţină în mod separat membrilor grupului AL.

(5)

Un astfel de mecanism are ca scop evitarea fragmentării lichidităţii în diferitele sisteme componente ale TARGET2 şi facilitarea administrării lichidităţii membrilor grupului AL.

(6)

Acest mecanism sporeşte eficienţa globală a decontării plăţilor în TARGET2.

(7)

[Participant], [participant] şi [participant] sunt conectaţi (conectate) respectiv la TARGET2-[inseraţi referinţa băncii centrale/ţării], TARGET2-[inseraţi referinţa băncii centrale/ţării] şi la TARGET2-[inseraţi referinţa băncii centrale/ţării] şi se supun [inseraţi o referinţă la aranjamentele de punere în aplicare a condiţiilor armonizate] din [inseraţi datele aferente],

În consecinţă, părţile convin următoarele:

Articolul 1

Intrarea în vigoare a prezentului acord

Prezentul acord şi orice modificare la acesta intră în vigoare numai în momentul în care banca centrală naţională manager, după obţinerea în prealabil a informaţiilor sau a documentelor pe care le consideră necesare, confirmă în scris că prezentul acord sau modificările la acesta îndeplinesc condiţiile prevăzute de condiţiile respective de participare la sistemele componente ale TARGET2.

Articolul 2

Interesul reciproc al băncilor centrale naţionale AL

Băncile centrale naţionale AL au un interes reciproc în acordarea de credite pe parcursul zilei (intraday credit) membrilor grupului AL, deoarece aceasta promovează eficienţa globală a decontării plăţilor în TARGET2. Creditul pe parcursul zilei (intraday credit) este garantat în conformitate cu articolul 18 din Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale şi al Băncii Centrale Europene, având în vedere că soldul debitor rezultat din executarea unui ordin de plată este acoperit cu lichiditatea disponibilă în conturile PM deschise de membrii grupului AL la băncile lor centrale naţionale AL respective, care garantează îndeplinirea obligaţiilor oricăruia dintre membrii grupului AL faţă de băncile centrale naţionale AL.

Articolul 3

Drepturile şi obligaţiile membrilor grupului AL

(1)   Membrii grupului AL răspund faţă de toate băncile centrale naţionale AL pentru toate creanţele născute din decontarea ordinelor de plată ale oricărui membru al grupului AL în sistemele lor componente ale TARGET2 respective.

(2)   Valoarea totală a tuturor ordinelor de plată decontate de membrii grupului AL în conturile lor PM nu poate să depăşească niciodată valoarea agregată a lichidităţii totale disponibile în toate aceste conturi PM.

(3)   Membrii grupului AL sunt autorizaţi să utilizeze metoda informaţii consolidate privind contul (CAI), aşa cum este descrisă în [inseraţi o referinţă la aranjamentul (aranjamentele) de punere în aplicare a condiţiilor armonizate].

Articolul 4

Drepturile şi obligaţiile băncilor centrale naţionale AL

(1)   Când un membru al grupului AL iniţiază un ordin de plată în sistemul său component al TARGET2 cu o valoare ce depăşeşte lichiditatea disponibilă în contul PM al acelui membru al grupului AL, banca sa centrală naţională AL îi acordă un credit pe parcursul zilei (intraday credit), garantat cu lichiditatea disponibilă în alte conturi PM deschise de membrul grupului AL la banca sa centrală naţională AL sau în conturile PM deschise de ceilalţi membri ai grupului AL la băncile lor centrale naţionale AL respective. Un astfel de credit pe parcursul zilei (intraday credit) este guvernat de regulile aplicabile acordării creditelor pe parcursul zilei (intraday credit) de către băncile centrale naţionale AL în cauză.

(2)   Ordinele de plată iniţiate de membrii grupului AL, care duc la depăşirea lichidităţii disponibile în toate conturile PM ale membrilor grupului AL, sunt plasate în coada de aşteptare până la momentul la care va fi disponibilă suficientă lichiditate.

(3)   Fiecare bancă centrală naţională AL poate pretinde de la membrii grupului AL îndeplinirea în totalitate a tuturor obligaţiilor rezultate din decontarea ordinelor de plată ale membrilor grupului AL în sistemele componente ale TARGET2 în care aceştia au deschise conturi PM.

Articolul 5

Desemnarea şi rolul managerului grupului AL

(1)   Prin prezentul acord, membrii grupului AL desemnează în calitate de manager al grupului AL pe [indicaţi participantul desemnat ca manager al grupului AL], care este punctul de contact pentru toate aspectele de ordin administrativ referitoare la grupul AL.

(2)   Membrii grupului AL furnizează băncilor centrale naţionale AL aferente orice informaţii care pot afecta validitatea, eficacitatea şi punerea în aplicare a prezentului acord, inclusiv, dar fără a se limita la, apariţia oricăror situaţii de neîndeplinire a obligaţiilor în sensul [inseraţi o referinţă la prevederile aplicabile din aranjamentul (aranjamentele) de punere în aplicare a condiţiilor armonizate] sau a oricărui eveniment care poate afecta validitatea şi/sau eficacitatea [inseraţi o referinţă la prevederile privind garanţia reală mobiliară, compensarea cu exigibilitate imediată (close-out netting) sau orice alte prevederi aplicabile ale aranjamentului (aranjamentelor) de punere în aplicare a condiţiilor armonizate].

(3)   Managerul grupului AL transmite imediat băncii centrale naţionale manager informaţiile menţionate la alineatul (2) referitoare la propria persoană sau la oricare alt membru al grupului.

(4)   Managerul grupului AL este responsabil în privinţa monitorizării pe parcursul zilei a lichidităţii disponibile în cadrul grupului AL.

(5)   Managerul grupului AL are putere de reprezentare cu privire la toate conturile PM ale membrilor grupului AL şi, în special, efectuează următoarele operaţiuni:

(a)

orice operaţiuni ICM aferente conturilor PM ale membrilor grupului AL, inclusiv, dar fără a se limita la, orice schimbare a priorităţii unui ordin de plată, revocare, schimbare a momentului decontării, transferuri de lichiditate (inclusiv din şi către subconturi), reordonare a tranzacţiilor din coada de aşteptare, rezervare de lichiditate în privinţa grupului AL, stabilire şi schimbare de limite în privinţa grupului AL;

(b)

toate operaţiunile cu privire la lichiditate de la închiderea zilei între conturile PM ale membrilor grupului AL, asigurând echilibrarea tuturor soldurilor conturilor PM ale membrilor grupului AL, astfel încât nici unul dintre aceste conturi să nu aibă un sold debitor la închiderea zilei sau, unde este cazul, un sold debitor negarantat cu active eligibile pentru garantare (în continuare, această procedură este denumită „echilibrare”);

(c)

instrucţiuni generale conform cărora este efectuată o echilibrare automată, adică este stabilită ordinea în care conturile membrilor grupului AL cu lichiditate disponibilă urmează să fie debitate în operaţiunile de echilibrare;

(d)

în absenţa unor instrucţiuni clare ale managerului grupului AL, conform literelor (b) şi (c), echilibrarea automată va fi efectuată începând de la contul PM cu cel mai mare sold creditor până contul PM cu cel mai mare sold debitor.

Criteriile stabilite la literele (c) şi (d) vor fi utilizate şi în cazul existenţei unei cauze care determină executarea, aşa cum este definită în [inseraţi o referinţă la prevederile aplicabile din aranjamentul (aranjamentele) de punere în aplicare a condiţiilor armonizate].

Articolul 6

Rolul băncii centrale naţionale manager

(1)   Banca centrală naţională manager constituie punctul de contact pentru toate aspectele de ordin administrativ aferente grupului AL.

(2)   Toate băncile centrale naţionale AL furnizează imediat băncii centrale naţionale manager orice informaţii aferente unui membru al grupului AL care pot afecta validitatea, eficacitatea şi punerea în aplicare a prezentului acord, inclusiv, dar fără a se limita la, apariţia oricăror situaţii de neîndeplinire a obligaţiilor în sensul [inseraţi o referinţă la prevederile aplicabile din aranjamentul (aranjamentele) de punere în aplicare a condiţiilor armonizate] sau a oricăror evenimente care pot afecta validitatea şi/sau eficacitatea [inseraţi o referinţă la prevederile privind garanţia reală mobiliară, compensarea cu exigibilitate imediată (close-out netting) sau orice alte prevederi aplicabile din aranjamentul (aranjamentele) de punere în aplicare a condiţiilor armonizate].

(3)   Banca centrală naţională manager are acces la toate informaţiile relevante referitoare la toate conturile PM ale membrilor grupului AL, inclusiv, dar fără a se limita la, informaţii referitoare la orice linie de credit, soldul, mişcările în toate conturile PM, plăţile decontate, plăţile din coada de aşteptare, precum şi informaţii privind limitele şi rezervările de lichiditate ale membrilor grupului AL.

Articolul 7

Durata şi încetarea prezentului acord

(1)   Prezentul acord se încheie pe durată nedeterminată.

(2)   Fiecare membru al grupului AL poate înceta în mod unilateral participarea sa la prezentul acord, cu condiţia notificării în scris a băncii centrale naţionale AL la a cărui sistem component al TARGET2 participă şi a băncii centrale naţionale manager, cu 14 zile de operare în avans. Banca centrală naţională manager confirmă acelui membru al grupului AL data încetării participării sale la acordul AL şi comunică această dată tuturor băncilor centrale naţionale AL care, în consecinţă, îi informează pe membrii grupului AL aferenţi. În cazul în care acel membru al grupului AL era managerul grupului AL, ceilalţi membri ai grupului AL desemnează de îndată un nou manager al grupului AL.

(3)   Prezentul acord încetează de drept, fără notificare prealabilă şi cu efect imediat dacă nu mai sunt îndeplinite condiţiile pentru utilizarea metodei AL, aşa cum sunt descrise în [inseraţi o referinţă la aranjamentul (aranjamentele) de punere în aplicare a condiţiilor armonizate].

(4)   Fără a ţine seama de apariţia evenimentului menţionat la alineatul (3), un ordin de plată care a fost deja iniţiat de oricare dintre membrii grupului AL în sistemul component al TARGET2 aferent rămâne valid şi produce efecte faţă de toţi membrii grupului AL şi faţă de băncile centrale naţionale AL. [Inseraţi dacă este relevant: În plus, [inseraţi o referinţă la contractul de garanţie reală mobiliară şi/sau la clauza de compensare cu exigibilitate imediată (close-out netting) sau la alt aranjament de garantare aplicabil] rămâne (rămân) valid(e) după încetarea prezentului acord până când toate poziţiile debitoare din conturile PM a căror lichiditate a fost agregată sunt în întregime descărcate de către membrii grupului AL.

(5)   Fără a aduce atingere prevederilor alineatului (3), banca centrală naţională manager, în acord cu băncile centrale naţionale AL, poate oricând să pună capăt prezentului acord, dacă oricare dintre membrii grupului AL a încălcat oricare dintre prevederile acestuia. Decizia respectivă se adresează în scris tuturor membrilor grupului AL, cuprinzând motivele luării deciziei.

(6)   Banca centrală naţională manager, în acord cu celelalte bănci centrale naţionale AL, poate denunţa prezentul acord fără notificare prealabilă şi cu efect imediat, dacă continuarea acestuia ar pune în pericol stabilitatea, buna funcţionare şi securitatea generală a TARGET2 sau ar periclita îndeplinirea misiunilor băncilor centrale naţionale AL în temeiul Statutului Sistemului European al Băncilor Centrale şi al Băncii Centrale Europene. Orice decizie în acest sens se adresează în scris membrilor grupului AL, menţionând motivele deciziei.

Articolul 8

Procedura de modificare

Orice modificare a prezentului acord, inclusiv lărgirea grupului AL cu alţi participanţi, este validă şi produce efecte juridice, dacă toate părţile consimt la aceasta în mod expres şi în scris.

Articolul 9

Legea aplicabilă

Prezentul acord este guvernat de, interpretat şi pus în aplicare în conformitate cu [inseraţi o referinţă la legea care guvernează contul PM al managerului grupului AL]. Aceasta nu aduce atingere:

(a)

relaţiei dintre membrii grupului AL şi băncile centrale naţionale AL respective ale acestora, guvernată de legea băncii centrale naţionale AL respective; şi

(b)

drepturilor şi obligaţiilor dintre băncile centrale naţionale AL, guvernate de legea băncii centrale naţionale AL la care este deschis contul PM a cărui lichiditate disponibilă este utilizată ca active pentru garantare.

Articolul 10

Aplicarea [inseraţi o referinţă la aranjamentul (aranjamentele) de punere în aplicare a condiţiilor armonizate]

(1)   În privinţa fiecărui cont PM al membrilor grupului AL, prevederile aplicabile din [inseraţi o referinţă la aranjamentul (aranjamentele) de punere în aplicare a condiţiilor armonizate] guvernează orice aspect care nu este guvernat în mod expres de prezentul acord.

(2)   [Inseraţi o referinţă la aranjamentul (aranjamentele) de punere în aplicare a condiţiilor armonizate] şi prezentul acord se consideră ca făcând parte din aceeaşi relaţie contractuală.

Redactat în atâtea exemplare câte părţi la prezentul acord, astăzi [... data ...]


(1)  JO L 166, 11.6.1998, p. 45.

(2)  JO L 166, 11.6.1998, p. 45.


ANEXA III

ACORDAREA CREDITULUI PE PARCURSUL ZILEI (INTRADAY CREDIT)

Definiţii

În sensul prezentei anexe:

„Directiva bancară” (Banking Directive) înseamnă Directiva 2006/48/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 14 iunie 2006 privind iniţierea şi exercitarea activităţii instituţiilor de credit (reformare) (1);

„instituţie de credit” (credit institution) înseamnă o instituţie de credit în sensul articolului 2 şi al articolului 4 alineatul (1) litera (a) din Directiva bancară, aşa cum au fost transpuse în dreptul intern, care este supravegheată de către o autoritate competentă;

„facilitate de credit marginală” (marginal lending facility) înseamnă o facilitate permanentă a Eurosistemului pe care contrapărţile o pot folosi pentru a primi credit overnight de la o bancă centrală naţională la rata dobânzii pentru facilitatea de credit marginală, prestabilită;

„rata dobânzii pentru facilitatea de credit marginală” (marginal lending rate) înseamnă rata dobânzii aplicabilă facilităţii de credit marginale;

„sucursală” (branch) înseamnă o sucursală în sensul articolului 4 alineatul (3) din Directiva bancară, astfel cum a fost transpus în dreptul intern;

„organism din sectorul public” (public sector body) înseamnă o entitate din „sectorul public”, acest din urmă termen fiind definit în articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 3603/93 al Consiliului din 13 decembrie 1993 de precizare a definiţiilor necesare aplicării interdicţiilor menţionate la articolele 104 şi 104b alineatul (1) din tratat (2) [actualele articole 101 şi 103 alineatul (1)];

„întreprindere de investiţii (societate de investiţii)” (investment firm) înseamnă o întreprindere de investiţii (societate de investiţii) în sensul articolului 4 alineatul (1) punctul 1 din Directiva 2004/39/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 21 aprilie 2004 privind pieţele instrumentelor financiare, de modificare a Directivelor 85/611/CEE şi 93/6/CEE ale Consiliului şi a Directivei 2000/12/CE a Parlamentului European şi a Consiliului şi de abrogare a Directivei 93/22/CEE a Consiliului (3), cu excepţia instituţiilor prevăzute la articolul 2 alineatul (1) din Directiva 2004/39/CE, cu condiţia ca întreprinderea de investiţii (societatea de investiţii) în cauză să fie: (a) autorizată şi supravegheată de o autoritate competentă recunoscută, care a fost desemnată ca atare în temeiul Directivei 2004/39/CE; şi (b) îndreptăţită să desfăşoare activităţile menţionate la punctele 2, 3, 6 şi 7 ale secţiunii A din anexa I la Directiva 2004/39/CE;

„legături strânse” (close links) înseamnă legături strânse în sensul capitolului 6 din anexa I la Orientarea BCE/2000/7 din 31 august 2000 privind instrumentele şi procedurile de politică monetară ale Eurosistemului (4);

„proceduri de insolvenţă” (insolvency proceedings) înseamnă proceduri de insolvenţă în sensul articolului 2 litera (j) din Directiva 98/26/CE;

„situaţie de neîndeplinire a obligaţiilor” (event of default) înseamnă orice eveniment iminent sau existent, a cărui apariţie poate ameninţa îndeplinirea de către o entitate a obligaţiilor sale în temeiul aranjamentelor naţionale de punere în aplicare a prezentei orientări sau în temeiul oricăror altor reguli care se aplică relaţiei dintre acea entitate şi oricare dintre băncile centrale ale Eurosistemului, inclusiv:

(a)

când entitatea nu mai îndeplineşte criteriile de acces şi/sau condiţiile tehnice prevăzute în anexa II;

(b)

deschiderea procedurilor de insolvenţă împotriva acestei entităţi;

(c)

înaintarea unei cereri referitoare la procedurile menţionate la litera (b);

(d)

emiterea de către această entitate a unei declaraţii scrise privind incapacitatea sa de a-şi plăti în întregime sau parţial datoriile sau de a-şi îndeplini obligaţiile legate de utilizarea creditului pe parcursul zilei (intraday credit);

(e)

încheierea de către această entitate a unui acord sau a unui aranjament general amiabil cu creditorii săi;

(f)

când această entitate este, sau banca sa centrală consideră că este, insolvabilă sau incapabilă de a-şi achita datoriile;

(g)

când soldul creditor al contului PM al acestei entităţi sau toate, ori o parte importantă a activelor acestei entităţi face obiectul unui ordin de blocare, popririi/sechestrului, confiscării sau al oricăror altor proceduri care au ca scop apărarea interesului public sau a drepturilor creditorilor participantului;

(h)

când participarea acestei entităţi la un alt sistem component al TARGET2 şi/sau la un sistem auxiliar a fost suspendată sau i s-a pus capăt;

(i)

când orice declaraţie asupra unor elemente esenţiale sau declaraţie precontractuală dată de această entitate sau despre care se presupune că a fost dată de această entitate conform legii aplicabile este incorectă sau falsă; sau

(j)

cesiunea tuturor activelor participantului sau a unei părţi importante a acestora.

Entităţi eligibile

1.

Fiecare bancă centrală naţională participantă acordă credit pe parcursul zilei (intraday credit) entităţilor menţionate la punctul 2 şi care au un cont deschis la respectiva bancă centrală naţională participantă. Cu toate acestea, nu se poate acorda niciun credit pe parcursul zilei (intraday credit) unei entităţi stabilite în alt stat decât statul membru în care este situat sediul băncii centrale naţionale participante la care acea entitate are un cont.

2.

Creditul pe parcursul zilei (intraday credit) poate fi acordat numai următoarelor entităţi:

(a)

instituţiilor de credit stabilite în SEE care sunt contrapărţi eligibile pentru operaţiunile de politică monetară ale Eurosistemului şi care au acces la facilitatea de credit marginală, inclusiv atunci când acele instituţii de credit acţionează printr-o sucursală stabilită în SEE şi incluzând sucursalele stabilite în SEE ale instituţiilor de credit care sunt stabilite în afara SEE;

(b)

instituţiilor de credit stabilite în SEE care nu sunt contrapărţi eligibile pentru operaţiunile de politică monetară ale Eurosistemului şi/sau nu au acces la facilitatea de credit marginală, inclusiv atunci când acestea acţionează printr-o sucursală stabilită în SEE şi incluzând sucursalele stabilite în SEE ale instituţiilor de credit care sunt stabilite în afara SEE;

(c)

departamentelor de trezorerie ale guvernelor centrale sau regionale ale statelor membre active pe pieţele monetare şi organismelor din sectorul public ale statelor membre autorizate să menţină conturi pentru clienţi;

(d)

întreprinderilor de investiţii (societăţilor de investiţii) stabilite în SEE, cu condiţia să fi încheiat un acord cu o contraparte la politica monetară a Eurosistemului pentru a se asigura că orice poziţie debitoare reziduală la închiderea zilei respective este acoperită; şi

(e)

entităţilor, altele decât cele care se încadrează la literele (a) şi (b), care prestează servicii de compensare (clearing) sau decontare, stabilite în SEE şi supuse supravegherii de către o autoritate competentă, cu condiţia ca aranjamentele pentru acordarea creditului pe parcursul zilei (intraday credit) unor astfel de entităţi să fi fost prezentate în prealabil şi aprobate de Consiliul guvernatorilor.

3.

În cazul entităţilor menţionate la punctul 2 literele (b)-(e), creditul pe parcursul zilei (intraday credit) se limitează la ziua respectivă şi nu este posibilă prelungirea acestuia printr-un credit overnight.

Active eligibile pentru garantare

4.

Creditul pe parcursul zilei (intraday credit) are la bază active eligibile pentru garantare şi se acordă prin descoperiri de cont pe parcursul zilei (intraday) garantate şi/sau prin intermediul tranzacţiilor de report (repo) pe parcursul zilei (intraday), în conformitate cu condiţiile minime comune specificate de Consiliul guvernatorilor în privinţa operaţiunilor de politică monetară ale Eurosistemului. Activele eligibile pentru garantare se compun din aceleaşi tipuri de active şi instrumente ca şi activele eligibile pentru operaţiunile de politică monetară ale Eurosistemului şi sunt supuse aceloraşi reguli de evaluare şi de control al riscurilor ca şi cele prevăzute în anexa I la Orientarea BCE/2000/7.

5.

Titlurile de creanţă emise sau garantate de entitate sau de orice terţ cu care entitatea are legături strânse pot fi acceptate ca active eligibile pentru garantare numai în cazurile prevăzute în secţiunea 6.2 din anexa I la Orientarea BCE/2000/7.

6.

Consiliul guvernatorilor, la propunerea băncii centrale naţionale participante în cauză, poate excepta departamentele de trezorerie menţionate la punctul 2 litera (c) de la obligaţia furnizării de active adecvate pentru garantare înainte de obţinerea creditului pe parcursul zilei (intraday credit).

Procedura de acordare a creditului

7.

Accesul la creditul pe parcursul zilei (intraday credit) poate fi acordat numai în zilele de operare.

8.

Creditul pe parcursul zilei (intraday credit) se acordă fără percepere de dobândă.

9.

Nerambursarea de către o entitate dintre cele menţionate la punctul 2 litera (a) a creditului pe parcursul zilei (intraday credit) la închiderea zilei este considerată în mod automat ca solicitare din partea acelei entităţi de acordare a facilităţii de credit marginale.

10.

Nerambursarea de către o entitate dintre cele menţionate la punctul 2 litera (b), (d) sau (e) a creditului pe parcursul zilei (intraday credit) la închiderea zilei, din orice motiv, atrage răspunderea acelei entităţi şi obligarea la plata următoarelor penalităţi:

(a)

dacă, la închiderea zilei, pentru prima oară pe parcursul unei perioade de 12 luni, soldul contului entităţii în cauză este debitor, atunci această entitate suportă dobânzi penalizatoare calculate la o rată de cinci puncte procentuale peste rata dobânzii pentru facilitatea de credit marginală, raportată la valoarea acelui sold debitor;

(b)

dacă, la închiderea zilei, cel puţin pentru a doua oară pe parcursul aceleiaşi perioade de 12 luni, soldul contului entităţii în cauză este debitor, atunci rata dobânzii penalizatoare menţionată la litera (a) se majorează cu 2,5 puncte procentuale pentru fiecare nouă situaţie în care o poziţie debitoare s-a înregistrat pe parcursul acestei perioade de 12 luni.

11.

Consiliul guvernatorilor poate decide renunţarea la penalităţile impuse sau micşorarea lor în conformitate cu punctul 10, dacă soldul debitor al entităţii în cauză la închiderea zilei poate fi atribuit forţei majore şi/sau disfuncţionalităţii tehnice a TARGET2, sintagma „disfuncţionalitate tehnică a TARGET2” fiind definită în anexa II.

Suspendarea sau încetarea acordării creditului pe parcursul zilei (intraday credit)

12.

Băncile centrale naţionale participante suspendă sau pun capăt accesului la creditele pe parcursul zilei (intraday credit), dacă apare o situaţie de neîndeplinire a obligaţiilor şi/sau unul dintre următoarele evenimente:

(a)

contul entităţii în cauză deschis la banca centrală naţională participantă este suspendat sau închis;

(b)

entitatea în cauză nu mai îndeplineşte condiţiile pentru acordarea creditului pe parcursul zilei (intraday credit) prevăzute în prezenta anexă.

13.

Când o bancă centrală naţională participantă suspendă sau pune capăt accesului la creditul pe parcursul zilei (intraday credit) al unei contrapărţi la politica monetară a Eurosistemului, această suspendare sau încetare a accesului va produce efecte numai de la aprobarea acesteia de către BCE.

14.

Prin derogare de la prevederile punctului 13, în situaţii urgente, o bancă centrală naţională participantă poate suspenda, cu efect imediat, accesul la creditul pe parcursul zilei (intraday credit) al unei contrapărţi la politica monetară a Eurosistemului. În astfel de cazuri, banca centrală naţională participantă în cauză transmite imediat o notificare scrisă către BCE. BCE are competenţa de a anula măsura decisă de banca centrală naţională participantă. Cu toate acestea, dacă în termen de 10 zile de operare de la primirea notificării BCE nu transmite o notificare către banca centrală naţională participantă privind anularea menţionată, se consideră că BCE a aprobat măsura băncii centrale naţionale participante.


(1)  JO L 177, 30.6.2006, p. 1.

(2)  JO L 332, 31.12.1993, p. 1.

(3)  JO L 145, 30.4.2004, p. 1.

(4)  JO L 310, 11.12.2000, p. 1.


ANEXA IV

PROCEDURI DE DECONTARE PENTRU SISTEMELE AUXILIARE

1.   Definiţii

În sensul prezentei anexe şi în completarea definiţiilor din articolul 2:

„instrucţiune de creditare” (credit instruction) înseamnă o instrucţiune de plată iniţiată de un sistem auxiliar şi adresată băncii centrale a sistemului auxiliar pentru debitarea conturilor deschise şi/sau administrate de către sistemul auxiliar în PM şi pentru creditarea contului PM sau a subcontului unei bănci de decontare cu suma specificată în instrucţiune;

„instrucţiune de debitare” (debit instruction) înseamnă o instrucţiune de plată adresată băncii centrale de decontare şi iniţiată de un sistem auxiliar pentru a debita contul PM sau subcontul unei bănci de decontare cu suma specificată în instrucţiune, în baza unui mandat de debitare, şi pentru a credita fie unul dintre conturile PM ale sistemului auxiliar, fie un alt cont PM sau subcont al băncii de decontare;

„instrucţiune de plată” (payment instruction) sau „instrucţiune de plată a sistemului auxiliar” (AS payment instruction) înseamnă o instrucţiune de creditare sau o instrucţiune de debitare;

„bancă centrală a sistemului auxiliar” [ancillary system central bank (ASCB)] înseamnă banca centrală a Eurosistemului cu care sistemul auxiliar aferent a încheiat un aranjament bilateral pentru decontarea instrucţiunilor de plată ale sistemului auxiliar în PM;

„bancă centrală de decontare” [settlement central bank (SCB)] înseamnă o bancă centrală a Eurosistemului la care este deschis un cont PM al băncii de decontare;

„bancă de decontare” (settlement bank) înseamnă un participant al cărui cont PM sau subcont este utilizat pentru decontarea instrucţiunilor de plată ale sistemului auxiliar;

„modulul informaţii şi control (ICM)” [Information and Control Module (ICM)] înseamnă modulul SSP care permite participanţilor să obţină informaţii on-line şi le oferă posibilitatea de a iniţia ordine de transfer de lichiditate, de a-şi administra lichiditatea şi de a iniţia ordine de plată în situaţii de urgenţă;

„mesaj transmis prin intermediul ICM” (ICM broadcast message) înseamnă informaţii puse la dispoziţie în mod simultan tuturor sau numai unui grup selectat de participanţi la TARGET2 prin intermediul ICM;

„mandat de debitare” (debit mandate) înseamnă o autorizaţie dată de o bancă de decontare în forma pusă la dispoziţie de băncile centrale ale Eurosistemului în formularele de date statice şi adresată atât sistemului său auxiliar, cât şi băncii sale centrale de decontare, îndreptăţind sistemul auxiliar să iniţieze instrucţiuni de debitare şi dând dispoziţie băncii centrale de decontare să debiteze contul PM sau subcontul băncii de decontare ca urmare a instrucţiunilor de debitare;

„poziţie scurtă” (short) înseamnă o poziţie debitoare în timpul decontării instrucţiunilor de plată ale sistemului auxiliar;

„poziţie lungă” (long) înseamnă o poziţie creditoare în timpul decontării instrucţiunilor de plată ale sistemului auxiliar.

2.   Rolul băncilor centrale de decontare

Fiecare bancă centrală a Eurosistemului are calitatea de bancă centrală de decontare în relaţia cu orice bancă de decontare căreia i-a deschis un cont PM.

3.   Gestionarea relaţiei dintre băncile centrale, sistemele auxiliare şi băncile de decontare

1.

Băncile centrale ale sistemelor auxiliare se asigură că sistemele auxiliare cu care au aranjamente bilaterale furnizează o listă de bănci de decontare cuprinzând detaliile conturilor PM ale băncilor de decontare, pe care banca centrală a sistemului auxiliar o păstrează în modulul (de administrare) date statice [Static Data (Management)] al SSP. Orice sistem auxiliar poate accesa prin intermediul ICM lista băncilor sale de decontare.

2.

Băncile centrale ale sistemelor auxiliare se asigură că sistemele auxiliare cu care acestea au aranjamente bilaterale le informează fără întârziere cu privire la orice modificări în lista băncilor de decontare. Băncile centrale ale sistemelor auxiliare informează banca centrală de decontare în cauză în privinţa oricăror astfel de modificări printr-un mesaj transmis prin intermediul ICM.

3.

Băncile centrale ale sistemelor auxiliare se asigură că sistemele auxiliare cu care acestea au aranjamente bilaterale colectează mandatele de debitare şi alte documente relevante de la băncile lor de decontare şi le înaintează băncii centrale a sistemului auxiliar. Aceste documente sunt furnizate în limba engleză şi/sau în limba (limbile) naţională(e) respectivă(e) a(le) băncii centrale a sistemului auxiliar. În cazul în care limba (limbile) naţională(e) a(le) băncii centrale a sistemului auxiliar nu este/nu sunt identice cu limba (limbile) naţională(e) a(le) băncii centrale de decontare, documentele necesare se pun la dispoziţie numai în limba engleză sau atât în limba engleză, cât şi în limba (limbile) naţională(e) respectivă(e) a(le) băncii centrale a sistemului auxiliar. În cazul sistemelor auxiliare care decontează prin TARGET2-ECB, documentele sunt furnizate în limba engleză.

4.

În cazul în care o bancă de decontare este participant la sistemul component al TARGET2 al băncii centrale a sistemului auxiliar, banca centrală a sistemului auxiliar verifică validitatea mandatului de debitare dat de banca de decontare şi face înregistrările necesare în modulul (de administrare) date statice [Static Data (Management)]. În cazul în care o bancă de decontare nu este participant la sistemul component al TARGET2 aferent băncii centrale a sistemului auxiliar, banca centrală a sistemului auxiliar înaintează mandatul de debitare (sau o copie electronică a acestuia, dacă banca centrală a sistemului auxiliar şi banca centrală de decontare s-au înţeles în acest sens) către banca (băncile) centrală(e) de decontare aferentă(e), în scopul verificării validităţii sale. Banca (băncile) centrală(e) de decontare face (fac) această verificare şi informează banca centrală a sistemului auxiliar în cauză cu privire la rezultatul verificării în termen de cinci zile de operare de la primirea unei astfel de solicitări. După verificare, banca centrală a sistemului auxiliar actualizează lista băncilor de decontare în ICM.

5.

Verificarea efectuată de banca centrală a sistemului auxiliar nu aduce atingere responsabilităţii sistemului auxiliar de a limita instrucţiunile de plată la lista băncilor de decontare menţionată la punctul 1.

6.

Cu excepţia situaţiei în care banca centrală a sistemului auxiliar şi banca centrală de decontare sunt una şi aceeaşi entitate, băncile centrale ale sistemelor auxiliare fac schimb de informaţii cu băncile centrale de decontare privind orice eveniment semnificativ din timpul procesului de decontare.

4.   Iniţierea de instrucţiuni de plată prin intermediul ASI

1.

Toate instrucţiunile de plată iniţiate de către un sistem auxiliar prin intermediul ASI se iniţiază sub forma mesajelor XML.

2.

Toate instrucţiunile de plată iniţiate de către un sistem auxiliar prin intermediul ASI sunt considerate ca fiind „foarte urgente” şi sunt decontate în conformitate cu prevederile anexei II.

3.

O instrucţiune de plată se consideră a fi acceptată, dacă:

(a)

instrucţiunea de plată respectă regulile stabilite de furnizorul de servicii de reţea;

(b)

instrucţiunea de plată respectă regulile de formatare şi condiţiile sistemului component al TARGET2 al băncii centrale a sistemului auxiliar;

(c)

banca de decontare se află pe lista băncilor de decontare menţionată la punctul 3 subpunctul 1; şi

(d)

în situaţia în care participarea unei bănci de decontare la TARGET2 a fost suspendată, banca centrală de decontare a băncii de decontare suspendate şi-a dat în mod expres consimţământul.

5.   Intrarea instrucţiunilor de plată în sistem şi irevocabilitatea acestora

1.

Instrucţiunile de creditare se consideră a fi intrate în sistemul component al TARGET2 respectiv, la momentul la care, şi se consideră irevocabile din momentul în care, acestea sunt acceptate de către banca centrală a sistemului auxiliar. Instrucţiunile de debitare se consideră a fi intrate în sistemul component al TARGET2 respectiv la momentul la care, şi se consideră irevocabile din momentul în care, acestea sunt acceptate de banca centrală de decontare.

2.

Aplicarea subpunctului 1 nu produce nici un efect asupra regulilor sistemelor auxiliare care stipulează un moment de intrare în sistemul auxiliar şi/sau de irevocabilitate a ordinelor de transfer iniţiate într-un astfel de sistem auxiliar anterior momentului intrării respectivei instrucţiuni de plată în sistemul component al TARGET2 respectiv.

6.   Proceduri de decontare

1.

În cazul în care un sistem auxiliar solicită utilizarea unei proceduri de decontare, banca centrală a sistemului auxiliar implicată oferă una sau mai multe dintre procedurile de decontare enumerate mai jos:

(a)

procedura de decontare 1 („transfer de lichiditate”);

(b)

procedura de decontare 2 („decontare în timp real”);

(c)

procedura de decontare 3 („decontare bilaterală”);

(d)

procedura de decontare 4 („decontare standard multilaterală”);

(e)

procedura de decontare 5 („decontare multilaterală simultană”);

(f)

procedura de decontare 6 („lichiditate dedicată”).

2.

Băncile centrale de decontare facilitează decontarea instrucţiunilor de plată ale sistemului auxiliar în conformitate cu procedurile de decontare alese dintre cele menţionate la subpunctul 1, între altele, prin decontarea de instrucţiuni de plată în conturile sau subconturile PM ale băncilor de decontare.

3.

Procedurile de decontare menţionate la subpunctul 1 sunt detaliate la punctele 9-14.

7.   Absenţa obligaţiei de a deschide cont PM

Sistemele auxiliare nu sunt obligate să devină participanţi direcţi la un sistem component al TARGET2 şi nici să menţină un cont PM pentru a utiliza ASI.

8.   Conturi deschise pentru facilitarea procedurilor de decontare

1.

Pentru procedurile de decontare menţionate la punctul 6 subpunctul 1, pe lângă conturile PM, în PM pot fi deschise şi utilizate de către băncile centrale ale sistemelor auxiliare, sistemele auxiliare şi băncile de decontare următoarele tipuri de conturi:

(a)

conturi tehnice,

(b)

conturi „în oglindă”,

(c)

conturi de garantare cu fonduri,

(d)

subconturi.

2.

În cazul în care o bancă centrală a sistemului auxiliar oferă procedurile de decontare 4, 5 sau 6 pentru modelele interfaţate, aceasta deschide pentru sistemele auxiliare în cauză câte un cont tehnic în sistemul său component al TARGET2. Astfel de conturi pot fi oferite de către banca centrală a sistemului auxiliar ca o opţiune pentru procedurile de decontare 2 şi 3. Pentru procedurile de decontare 4 şi 5, se deschid conturi tehnice separate. La sfârşitul procesului de decontare al sistemului auxiliar în cauză, soldul conturilor tehnice este zero sau este pozitiv, iar soldul la închiderea zilei este zero. Conturile tehnice se identifică prin codul BIC al sistemului auxiliar în cauză.

3.

În cazul în care o bancă centrală a sistemului auxiliar oferă procedura de decontare 1 sau 6 pentru modelele integrate, aceasta deschide conturi „în oglindă” în sistemul său component al TARGET2, iar în cazul în care oferă procedura de decontare 3 sau 6 pentru modelele interfaţate, aceasta poate deschide conturi „în oglindă” în sistemul său component al TARGET2. Conturile „în oglindă” sunt conturi PM specifice deschise de către banca centrală a sistemului auxiliar în sistemul său component al TARGET2 în scopul utilizării de către sistemul auxiliar. Conturile „în oglindă” sunt identificate prin codul BIC al băncii centrale a sistemului auxiliar în cauză.

4.

În cazul în care o bancă centrală a sistemului auxiliar oferă procedura de decontare 4 sau 5, aceasta poate deschide un cont de garantare cu fonduri în sistemul său component al TARGET2 pentru sistemele auxiliare. Soldurile acestor conturi se utilizează pentru decontarea instrucţiunilor de plată ale sistemului auxiliar, în cazul în care nu există lichiditate disponibilă în contul PM al băncii de decontare. Pot fi titulari ai conturilor de garantare cu fonduri băncile centrale ale sistemelor auxiliare, sistemele auxiliare sau garanţii. Conturile de garantare cu fonduri sunt identificate prin codurile BIC ale titularilor conturilor respective.

5.

În cazul în care o bancă centrală a sistemului auxiliar oferă procedura de decontare 6 pentru modelul interfaţat, băncile centrale de decontare deschid pentru băncile de decontare unul sau mai multe subconturi în sistemele lor componente ale TARGET2, în scopul utilizării pentru dedicarea de lichiditate. Subconturile se identifică prin codul BIC al contului PM aferent, împreună cu un număr de cont specific respectivului subcont. Numărul contului este compus din codul ţării, plus maximum 32 de caractere (în funcţie de structura contului bancar naţional respectivă).

6.

Conturile menţionate la subpunctul 1 literele (a)-(d) nu se publică în registrul TARGET2. La cererea participantului, extrasele de cont (MT 940 şi MT 950) aferente tuturor acestor conturi pot fi furnizate titularului de cont la închiderea fiecărei zile de operare.

7.

Regulile detaliate privind deschiderea tipurilor de conturi menţionate în prezentul punct şi privind aplicarea acestora în sprijinirea procedurilor de decontare pot fi precizate în detaliu în aranjamentele bilaterale dintre sistemele auxiliare şi băncile centrale ale sistemelor auxiliare.

9.   Procedura de decontare 1 – Transfer de lichiditate

1.

În cazul în care băncile centrale ale sistemelor auxiliare şi băncile cetrale de decontare oferă procedura de decontare 1, acestea facilitează transferul de lichiditate prin intermediul ASI dintr-un cont „în oglindă” către un cont PM al băncii de decontare. Transferul de lichiditate poate fi iniţiat fie de către sistemul auxiliar, fie de către banca centrală a sistemului auxiliar care acţionează pe seama sistemului auxiliar.

2.

Procedura de decontare 1 este utilizată numai pentru modelul integrat în cadrul căruia sistemul auxiliar în cauză trebuie să utilizeze un cont „în oglindă”, în primul rând pentru a colecta lichiditatea necesară ce a fost dedicată de banca sa de decontare şi, în al doilea rând, pentru a transfera această lichiditate înapoi către contul PM al băncii de decontare.

3.

Băncile centrale ale sistemelor auxiliare pot oferi decontarea instrucţiunilor de plată în anumite intervale de timp ce urmează să fie stabilite de către sistemul auxiliar, aşa cum se menţionează la punctul 15 subpunctele 2 şi 3.

4.

Băncile de decontare şi sistemele auxiliare au acces la informaţii prin intermediul ICM. Sistemele auxiliare sunt notificate cu privire la finalizarea sau neefectuarea decontării. În cazul în care sistemul auxiliar iniţiază transferul de lichiditate din contul „în oglindă” către contul PM al băncii de decontare, banca de decontare este informată cu privire la creditare printr-un mesaj SWIFT MT 202.

10.   Procedura de decontare 2 – Decontare în timp real

1.

În cazul în care băncile centrale ale sistemului auxiliar şi băncile centrale de decontare oferă procedura de decontare 2, acestea facilitează decontarea pasului în fonduri al tranzacţiilor sistemului auxiliar prin decontarea instrucţiunilor de plată iniţiate de către sistemul auxiliar pe baze individuale, şi nu în „pachete”. În cazul în care o instrucţiune de plată de debitare a contului PM al unei bănci de decontare aflate în poziţie scurtă este plasată în coada de aşteptare potrivit anexei II, banca centrală de decontare implicată informează banca de decontare printr-un mesaj transmis prin intermediul ICM.

2.

Procedura de decontare 2 poate fi oferită sistemului auxiliar şi pentru decontarea soldurilor multilaterale şi, în astfel de cazuri, banca centrală a sistemului auxiliar deschide un cont tehnic pentru un astfel de sistem auxiliar. Mai mult, banca centrală a sistemului auxiliar nu oferă sistemului auxiliar servicii de administrare corespunzătoare a ordinii plăţilor primite sau iniţiate care ar putea fi necesare pentru o astfel de decontare multilaterală. Sistemul auxiliar îşi asumă singur responsabilitatea pentru administrarea ordonării necesare.

3.

Banca centrală a sistemului auxiliar poate oferi decontarea instrucţiunilor de plată într-un anumit interval de timp ce urmează a fi stabilit de către sistemul auxiliar, aşa cum se menţionează la punctul 15 subpunctele 2 şi 3.

4.

Băncile de decontare şi sistemele auxiliare au acces la informaţii prin intermediul ICM. Sistemele auxiliare sunt notificate privind finalizarea sau neefectuarea decontării. La cererea băncilor de decontare, acestea sunt notificate cu privire la finalizarea decontării printr-un mesaj SWIFT MT 900 sau MT 910.

11.   Procedura de decontare 3 – Decontare bilaterală

1.

În cazul în care băncile centrale ale sistemelor auxiliare şi băncile centrale de decontare oferă procedura de decontare 3, acestea facilitează decontarea pasului în fonduri al tranzacţiilor sistemului auxiliar prin decontarea instrucţiunilor de plată iniţiate de sistemul auxiliar în modul „pachet”. În cazul în care o instrucţiune de plată de debitare a contului PM al unei bănci de decontare aflate în poziţie scurtă este plasată în coada de aşteptare potrivit anexei II, banca centrală de decontare implicată informează banca de decontare în cauză printr-un mesaj transmis prin intermediul ICM.

2.

Procedura de decontare 3 poate fi oferită sistemului auxiliar şi pentru decontarea soldurilor multilaterale. Punctul 10 subpunctul 2 se aplică mutatis mutandis, dar cu următoarele modificări:

(a)

instrucţiunile de plată: (i) de debitare a conturilor PM ale băncilor de decontare aflate în poziţie scurtă şi de creditare a contului tehnic al sistemului auxiliar; şi (ii) de debitare a contului tehnic al sistemului auxiliar şi de creditare a conturilor PM ale băncilor de decontare aflate în poziţie lungă sunt iniţiate în fişiere diferite; şi

(b)

conturile PM ale băncilor de decontare aflate în poziţie lungă sunt creditate numai după ce toate conturile PM ale băncilor de decontare aflate în poziţie scurtă sunt debitate.

3.

În cazul în care o decontare multilaterală nu se efectuează (de exemplu, deoarece nu toate colectările din conturile băncilor de decontare aflate în poziţie scurtă sunt finalizate), sistemul auxiliar iniţiază instrucţiuni de plată în scopul inversării tranzacţiilor de debitare deja decontate.

4.

Băncile centrale ale sistemelor auxiliare pot oferi:

(a)

decontarea instrucţiunilor de plată în anumite intervale de timp stabilite de sistemul auxiliar, menţionate la punctul 15 subpunctul 3; şi/sau

(b)

funcţionalitatea „perioadă de informare”, menţionată la punctul 15 subpunctul 1.

5.

Băncile de decontare şi sistemele auxiliare au acces la informaţii prin intermediul ICM. Sistemele auxiliare sunt notificate cu privire la finalizarea sau la neefectuarea decontării. La cererea băncilor de decontare, acestea sunt notificate cu privire la finalizarea decontării printr-un mesaj SWIFT MT 900 sau MT 910.

12.   Procedura de decontare 4 – Decontare multilaterală standard

1.

În cazul în care băncile centrale ale sistemelor auxiliare şi băncile centrale de decontare oferă procedura de decontare 4, acestea facilitează decontarea poziţiilor nete multilaterale aferente tranzacţiilor sistemului auxiliar prin decontarea instrucţiunilor de plată iniţiate de către sistemul auxiliar în modul „pachet”. Băncile centrale ale sistemelor auxiliare deschid un cont tehnic specific pentru un astfel de sistem auxiliar.

2.

Băncile centrale ale sistemelor auxiliare şi băncile centrale de decontare asigură ordonarea instrucţiunilor de plată necesară. Acestea vor înregistra creditele numai în cazul în care toate debitele au fost colectate cu succes. Instrucţiunile de plată: (a) pentru debitarea conturilor băncilor de decontare aflate în poziţie scurtă şi creditarea contului tehnic al sistemului auxiliar şi (b) pentru creditarea conturilor băncilor de decontare aflate în poziţie lungă şi debitarea contului tehnic al sistemului auxiliar sunt iniţiate printr-un singur fişier.

3.

Mai întâi se decontează instrucţiunile de plată de debitare a contului PM al băncilor de decontare aflate în poziţie scurtă şi de creditare a contului tehnic al sistemului auxiliar; conturile PM ale băncilor de decontare aflate în poziţie lungă se creditează numai după decontarea tuturor acestor instrucţiuni de plată (inclusiv după posibila alimentare a contului tehnic printr-un mecanism de garantare cu fonduri).

4.

În cazul în care o instrucţiune de plată de debitare a contului PM al băncii de decontare aflate în poziţie scurtă este plasată în coada de aşteptare conform anexei II, băncile centrale de decontare informează acea bancă de decontare printr-un mesaj transmis prin intermediul ICM.

5.

În cazul în care o bancă de decontare aflată în poziţie scurtă nu are suficiente fonduri în contul său PM, va fi activat de către banca centrală a sistemului auxiliar un mecanism de garantare cu fonduri, dacă acest lucru este prevăzut în aranjamentul bilateral dintre banca centrală a sistemului auxiliar şi sistemul auxiliar.

6.

Dacă mecanismul de garantare cu fonduri nu este prevăzut şi decontarea nu se efectuează, se consideră că băncile centrale ale sistemului auxiliar şi băncile centrale de decontare au primit instrucţiunea de a returna toate instrucţiunile de plată din fişier şi vor inversa instrucţiunile de plată deja decontate.

7.

Băncile centrale ale sistemelor auxiliare informează băncile de decontare despre neefectuarea unei decontări printr-un mesaj transmis prin intermediul ICM.

8.

Băncile centrale ale sistemelor auxiliare pot oferi:

(a)

decontarea instrucţiunilor de plată în anumite intervale de timp definite de sistemul auxiliar, menţionate la punctul 15 subpunctul 3;

(b)

funcţionalitatea „perioadă de informare”, menţionată la punctul 15 subpunctul 1;

(c)

un mecanism de garantare cu fonduri, menţionat la punctul 15 subpunctul 4.

9.

Băncile de decontare şi sistemele auxiliare au acces la informaţii prin intermediul ICM. Sistemele auxiliare sunt notificate cu privire la finalizarea sau la neefectuarea decontării. La cererea băncilor de decontare, acestea sunt notificate despre finalizarea decontării printr-un mesaj SWIFT MT 900 sau MT 910.

13.   Procedura de decontare 5 – Decontare multilaterală simultană

1.

În cazul în care băncile centrale ale sistemelor auxiliare şi băncile centrale de decontare oferă procedura de decontare 5, acestea sprijină decontarea poziţiilor nete multilaterale aferente tranzacţiilor sistemului auxiliar prin decontarea instrucţiunilor de plată iniţiate de sistemul auxiliar. Pentru decontarea instrucţiunilor de plată aferente este utilizat algoritmul 4 (a se vedea apendicele I din anexa II). Spre deosebire de procedura de decontare 4, procedura de decontare 5 funcţionează pe baza principiului „totul sau nimic”. În cazul acestei proceduri, debitarea conturilor PM ale băncilor de decontare aflate în poziţie scurtă şi creditarea conturilor PM ale băncilor de decontare aflate în poziţie lungă se face simultan (iar nu consecutiv, ca în cazul procedurii de decontare 4). Punctul 12 se aplică mutatis mutandis, cu modificările următoare. În cazul în care una sau mai multe instrucţiuni de plată nu pot fi decontate, toate instrucţiunile de plată se plasează în coada de aşteptare, iar algoritmul 4, descris la punctul 16 subpunctul 1, este repetat în scopul decontării instrucţiunilor de plată ale sistemului auxiliar din coada de aşteptare.

2.

Băncile centrale ale sistemelor auxiliare pot oferi:

(a)

decontarea instrucţiunilor de plată în anumite intervale de timp definite de sistemul auxiliar, menţionate la punctul15 subpunctul 3;

(b)

funcţionalitatea „perioadă de informare”, menţionată la punctul 15 subpunctul 1;

(c)

un mecanism de garantare cu fonduri, menţionat la punctul 15 subpunctul 4.

3.

Băncile de decontare şi sistemele auxiliare au acces la informaţii prin intermediul ICM. Sistemele auxiliare sunt notificate cu privire la finalizarea sau la neefectuarea decontării. La cererea băncilor de decontare, acestea sunt notificate despre finalizarea decontării printr-un mesaj SWIFT MT 900 sau MT 910.

4.

În cazul în care o instrucţiune de plată de debitare a contului PM al băncii de decontare aflate în poziţie scurtă este plasată în coada de aşteptare conform anexei II, banca centrală de decontare implicată informează băncile de decontare printr-un mesaj transmis prin intermediul ICM.

14.   Procedura de decontare 6 – Lichiditate dedicată

1.

Procedura de decontare 6 poate fi utilizată atât pentru modelul interfaţat, cât şi pentru modelul integrat, ambele descrise la subpunctele 3-10, respectiv, 11-13 de mai jos. În cazul modelului integrat, sistemul auxiliar în cauză trebuie să folosească un cont „în oglindă” pentru colectarea lichidităţii necesare rezervate de către băncile sale de decontare. În cazul modelului interfaţat, banca de decontare trebuie să deschidă cel puţin un subcont aferent unui anumit sistem auxiliar.

2.

La cererea băncilor de decontare, acestea sunt notificate printr-un mesaj SWIFT MT 900 sau MT 910 cu privire la creditarea sau debitarea conturilor lor PM şi, dacă este cazul, a subconturilor acestora.

(A)   Modelul interfaţat

3.

În cazul în care băncile centrale ale sistemelor auxiliare şi băncile centrale de decontare oferă procedura de decontare 6, acestea facilitează decontarea poziţiilor nete bilaterale şi/sau multilaterale aferente tranzacţiilor sistemului auxiliar:

(a)

oferind unei bănci de decontare posibilitatea să prefinanţeze viitoarea sa obligaţie de decontare prin transferuri de lichiditate din contul său PM în subcontul său (în continuare „lichiditate dedicată”) înainte de procesarea de către sistemul auxiliar; şi

(b)

decontând instrucţiunile de plată ale sistemului auxiliar subsecvente finalizării procesării de către sistemul auxiliar: în cazul băncilor de decontare aflate în poziţie scurtă, prin debitarea subconturilor acestora (în limita fondurilor disponibile într-un astfel de cont) şi creditarea contului tehnic al sistemului auxiliar şi, în cazul băncilor de decontare aflate în poziţie lungă, prin creditarea subconturilor acestora şi debitarea contului tehnic al sistemului auxiliar.

4.

În cazul în care oferă procedura de decontare 6:

(a)

băncile centrale de decontare deschid cel puţin un subcont în relaţie cu un singur sistem auxiliar pentru fiecare bancă de decontare; şi

(b)

banca centrală a sistemului auxiliar deschide un cont tehnic pentru sistemul auxiliar în scopul: (i) creditării cu fondurile colectate din subconturile băncilor de decontare aflate în poziţie scurtă; şi (ii) debitării cu fonduri în cazul creditării subconturilor dedicate ale băncilor de decontare aflate în poziţie lungă.

5.

Procedura de decontare 6 este oferită atât pentru procesarea în timpul zilei, cât şi pentru operaţiunile în timpul nopţii ale sistemelor auxiliare. În acest din urmă caz, o zi nouă de operare începe imediat ce este îndeplinită obligaţia de constituire a rezervelor minime obligatorii; orice debit sau credit în conturile respective după acel moment se înregistrează în noua zi de operare.

6.

În conformitate cu procedura de decontare 6 şi având în vedere dedicarea de lichiditate, băncile centrale ale sistemelor auxiliare şi băncile centrale de decontare oferă următoarele tipuri de servicii de transfer de lichiditate către şi din subcont:

(a)

ordine de plată programată ce pot fi iniţiate sau modificate de băncile de decontare în orice moment pe parcursul unei zile de operare prin intermediul ICM (când acesta este disponibil). Ordinele de plată programată iniţiate după trimiterea mesajului „început de procedură” (start-of-procedure) într-o anumită zi de operare sunt valabile numai pentru ziua de operare următoare. În cazul în care sunt mai multe ordine de plată programată de creditare a unor subconturi diferite, se decontează în ordinea valorii lor, începând de la cel cu valoarea cea mai mare. Pe parcursul operaţiunilor sistemelor auxiliare din timpul nopţii, în cazul în care există ordine de plată programată pentru care fondurile din conturile PM nu sunt suficiente, aceste ordine se decontează ca urmare a unei reduceri proporţionale a tuturor ordinelor de plată;

(b)

ordine curente, care pot fi iniţiate numai de către o bancă de decontare (prin intermediul ICM) sau de către sistemul auxiliar aferent printr-un mesaj XML pe parcursul derulării procedurii de decontare 6 [identificată prin intervalul de timp dintre mesajul „început de procedură” (start-of-procedure)] şi mesajul „sfârşit de procedură” (end-of-procedure) şi care vor fi decontate numai atât timp cât ciclul de procesare al sistemului auxiliar nu a început încă. În cazul în care există un ordin curent iniţiat de către sistemul auxiliar pentru care fondurile din contul PM nu sunt suficiente, acest ordin se decontează parţial; şi

(c)

ordine SWIFT sub forma mesajului MT 202, care pot fi transmise numai pe timpul derulării procedurii de decontare 6 şi numai pe parcursul procesării în timpul zilei. Astfel de ordine se decontează imediat. În cazul unui ciclu în derulare, acest lucru se face fără notificarea sistemului auxiliar.

7.

Procedura de decontare 6 începe printr-un mesaj „început de procedură” (start-of-procedure) şi se termină printr-un mesaj „sfârşit de procedură” (end-of-procedure), iar ambele mesaje trebuie trimise de către sistemul auxiliar. Cu toate acestea, pentru operaţiunile din timpul nopţii ale sistemelor auxiliare, mesajul „început de procedură” (start-of-procedure) este trimis de către banca centrală a sistemului auxiliar. Mesajele „început de procedură” (start-of-procedure) declanşează decontarea ordinelor de plată programată pentru transferarea de lichiditate în subconturi. Mesajul „sfârşit de procedură” (end-of-procedure) implică un retransfer automat de lichiditate din subcont către contul PM.

8.

În cazul procedurii de decontare 6, lichiditatea dedicată din subconturi este blocată atât timp cât ciclul de procesare al sistemului auxiliar este în derulare [începând cu mesajul „început de ciclu” (start-of-cycle) şi terminând cu mesajul „sfârşit de ciclu” (end-of-cycle)], ambele mesaje fiind trimise de către sistemul auxiliar) şi este eliberată ulterior.

9.

În cadrul fiecărui ciclu de procesare al sistemului auxiliar, instrucţiunile de plată sunt decontate în funcţie de lichiditatea dedicată, când, de regulă, se utilizează algoritmul 5 (aşa cum se menţionează în apendicele I din anexa II).

10.

În cadrul fiecărui ciclu de procesare al sistemului auxiliar, lichiditatea dedicată a unei bănci de decontare poate creşte prin creditarea anumitor plăţi încasate, direct în subconturile acesteia (adică plăţile cupoanelor şi pentru răscumpărări). În astfel de situaţii, lichiditatea trebuie creditată mai întâi în contul tehnic, apoi debitată din acest cont înaintea creditării în subcont (sau în contul PM).

(B)   Modelul integrat

11.

În cazul în care băncile centrale ale sistemelor auxiliare şi băncile centrale de decontare oferă procedura de decontare 6 pentru modelele integrate, acestea facilitează această decontare. În situaţia în care procedura de decontare 6 este utilizată pentru modelul integrat pe parcursul procesării în timpul zilei, se oferă numai o funcţionalitate limitată.

12.

În conformitate cu procedura de decontare 6 şi având în vedere modelul integrat, băncile centrale ale sistemelor auxiliare şi băncile centrale de decontare oferă următoarele tipuri de servicii de transfer de lichiditate într-un cont „în oglindă”:

(a)

ordine de plată programată (pentru procesarea în timpul zilei şi pentru operaţiunile sistemelor auxiliare în timpul nopţii) pe care băncile de decontare le pot iniţia sau modifica în orice moment pe parcursul unei zile de operare prin intermediul ICM (când acesta este disponibil). Ordinele de plată programată iniţiate după transmiterea mesajului „început de procedură” (start-of-procedure) într-o anumită zi de operare sunt valabile numai pentru ziua de operare următoare. În cazul în care există mai multe ordine de plată programată, acestea se decontează în ordinea valorii lor, începând cu cea mai mare valoare. În cazul în care un ordin de plată programată pentru procesarea în timpul zilei nu este acoperit, acesta este respins. Pe parcursul operaţiunilor sistemelor auxiliare în timpul nopţii, în cazul în care există ordine de plată programată pentru care fondurile din conturile PM nu sunt suficiente, acestea se decontează ca urmare a unei reduceri proporţionale a tuturor ordinelor de plată;

(b)

ordine curente, care pot fi iniţiate numai de către o bancă de decontare (prin intermediul ICM) sau de către sistemul auxiliar aferent printr-un mesaj XML pe parcursul derulării procedurii de decontare 6 [identificată prin intervalul de timp dintre mesajul „început de procedură” (start-of-procedure) şi mesajul „sfârşit de procedură” (end-of-procedure)] şi care va fi decontat numai dacă ciclul de procesare al sistemului auxiliar nu a fost încă declanşat. În cazul în care există un ordin curent pentru care fondurile din contul PM nu sunt suficiente, un astfel de ordin este parţial decontat; şi

(c)

ordine SWIFT sub forma mesajului MT 202, care pot fi transmise numai pe parcursul procesării în timpul zilei. Astfel de ordine se decontează imediat.

13.

Regulile privind mesajele „început de procedură” (start-of-procedure) şi „sfârşit de procedură” (end-of-procedure), precum şi cele privind începutul şi sfârşitul ciclului pentru modelul interfaţat se aplică mutatis mutandis.

15.   Mecanisme conectate opţionale

1.

Mecanismul conectat „perioadă de informare” opţional poate fi oferit de către băncile centrale ale sistemelor auxiliare pentru procedurile de decontare 3, 4 şi 5. În cazul în care sistemul auxiliar (sau banca sa centrală a sistemului auxiliar, pe seama sa) a specificat un moment „perioadă de informare” opţional, banca de decontare primeşte un mesaj transmis prin intermediul ICM în care se indică momentul până la care banca de decontare poate solicita inversarea instrucţiunii de plată respective. O astfel de solicitare este luată în considerare de către banca centrală de decontare numai în cazul în care este comunicată prin şi aprobată de către sistemul auxiliar. Decontarea începe dacă banca centrală de decontare nu primeşte o astfel de solicitare până la depăşirea momentului „perioadă de informare”. La primirea unei astfel de cereri de către banca centrală de decontare în timpul „perioadă de informare”:

(a)

când procedura de decontare 3 este utilizată pentru decontarea bilaterală, instrucţiunea de plată respectivă este inversată; şi

(b)

când procedura de decontare 3 este utilizată pentru decontarea poziţiilor multilaterale sau în procedura de decontare 4, decontarea nu se efectuează, toate instrucţiunile de plată din fişier sunt inversate şi toate băncile de decontare şi sistemul auxiliar sunt informate printr-un mesaj transmis prin intermediul ICM.

2.

În cazul în care un sistem auxiliar trimite instrucţiunile de decontare înainte de momentul stabilit pentru decontare „de la” (from), instrucţiunile sunt stocate până la momentul stabilit. În acest caz, instrucţiunile de plată sunt iniţiate în etapa de procesare iniţială numai la momentul „de la” (from). Acest mecanism opţional poate fi utilizat în procedurile de decontare 1 şi 2.

3.

Perioada de decontare „până la” (till) permite alocarea unei perioade de timp limitate pentru decontarea aferentă sistemului auxiliar pentru a nu împiedica sau întârzia decontarea altor tranzacţii aferente sistemului auxiliar sau aferente TARGET2. În cazul în care instrucţiunile de plată nu sunt decontate până la momentul „până la” (till), aceste instrucţiuni de plată sunt fie returnate, fie, în cazul procedurilor de decontare 4 şi 5, poate fi activat mecanismul de garantare cu fonduri. Perioada de decontare „până la” (till) poate fi specificată pentru procedurile de decontare 1-5.

4.

Mecanismul de garantare cu fonduri poate fi utilizat dacă lichiditatea unei bănci de decontare nu este suficientă să acopere obligaţiile născute din decontarea aferentă sistemului auxiliar. Pentru a permite decontarea tuturor instrucţiunilor de plată implicate în decontarea aferentă sistemului auxiliar, acest mecanism este utilizat pentru a furniza lichiditatea suplimentară necesară. Acest mecanism poate fi utilizat pentru procedurile de decontare 4 şi 5. În cazul în care mecanismul de garantare cu fonduri urmează să fie utilizat, este necesară menţinerea unui cont de garantare cu fonduri în care „lichiditatea pentru situaţii de urgenţă” este disponibilă sau pusă la dispoziţie la cerere.

16.   Algoritmii utilizaţi

1.

Algoritmul 4 facilitează procedura de decontare 5. În scopul facilitării decontării şi reducerii necesităţilor de lichiditate, sunt incluse toate instrucţiunile de plată ale sistemului auxiliar (indiferent de prioritatea acestora). Instrucţiunile sistemului auxiliar ce urmează a fi decontate în procedura de decontare 5 nu intră în etapa de procesare iniţială şi sunt reţinute separat în PM până la sfârşitul procesului de optimizare curent. În cursul rulării aceluiaşi algoritm 4, vor fi incluse mai multe sisteme auxiliare ce utilizează procedura 5, dacă acestea intenţionează să efectueze decontarea în acelaşi timp.

2.

În cazul procedurii de decontare 6, banca de decontare poate dedica o anumită lichiditate pentru decontarea poziţiilor dintr-un anumit sistem auxiliar. Dedicarea lichidităţii se realizează prin rezervarea lichidităţii necesare într-un subcont specific (modelul interfaţat). Algoritmul 5 este utilizat atât pentru operaţiunile din timpul nopţii ale sistemului auxiliar, cât şi pentru procesarea în timpul zilei. Procesul de decontare are loc prin debitarea subconturilor băncilor de decontare aflate în poziţie scurtă în favoarea contului tehnic al sistemului auxiliar şi apoi prin debitarea contului tehnic al sistemului auxiliar în favoarea subconturilor băncilor de decontare aflate în poziţie lungă. În cazul soldurilor creditoare, înregistrarea poate avea loc direct – dacă acest lucru este indicat de către sistemul auxiliar în cadrul respectivei tranzacţii – în contul PM al băncii de decontare. Dacă decontarea uneia sau mai multor instrucţiuni de debitare eşuează (adică ca urmare a unei erori a sistemului auxiliar), plata în cauză este plasată în coada de aşteptare în subcont. Procedura de decontare 6 poate utiliza algoritmul 5 ce rulează în subconturi. Mai mult, algoritmul 5 nu trebuie să ţină cont de nici o limită sau rezervare. Poziţia totală este calculată pentru fiecare bancă de decontare în parte şi, dacă toate poziţiile totale sunt acoperite, toate tranzacţiile vor fi decontate. Tranzacţiile care nu sunt acoperite sunt plasate înapoi în coada de aşteptare.

17.   Efectele suspendării sau încetării

În cazul în care suspendarea sau încetarea utilizării ASI de către un sistem auxiliar are loc pe parcursul ciclului de decontare a instrucţiunilor de plată ale sistemului auxiliar, banca centrală a sistemului auxiliar este considerată a fi autorizată să finalizeze ciclul de decontare pe seama sistemului auxiliar.

18.   Lista comisioanelor şi facturarea

1.

Un sistem auxiliar care foloseşte ASI sau „interfaţa participantului”, indiferent de numărul conturilor pe care le are deschise la banca centrală a sistemului auxiliar şi/sau la banca centrală de decontare, se supune listei comisioanelor formată din trei elemente, după cum urmează.

(a)

Un comision fix lunar de 1 000 EUR pentru fiecare sistem auxiliar (comision fix I).

(b)

Un al doilea comision lunar fix cuprins între 417 EUR şi 4 167 EUR, proporţional cu valoarea brută subiacentă a tranzacţiilor de decontare a fondurilor în euro ale sistemului auxiliar (comision fix II):

Interval

De la (milioane EUR/zi)

La (milioane EUR/zi)

Comision anual

Comision lunar

1

0

sub 1 000

5 000 EUR

417 EUR

2

1 000

sub 2 500

10 000 EUR

833 EUR

3

2 500

sub 5 000

20 000 EUR

1 667 EUR

4

5 000

sub 10 000

30 000 EUR

2 500 EUR

5

10 000

sub 50 000

40 000 EUR

3 333 EUR

6

Peste 50 000

50 000 EUR

4 167 EUR

Valoarea brută a tranzacţiilor sistemului auxiliar de decontare a fondurilor în euro este calculată de către banca centrală a sistemului auxiliar o dată pe an pe baza valorii brute din anul anterior, iar valoarea brută calculată este aplicată pentru calcularea comisionului începând cu data de 1 ianuarie a fiecărui an calendaristic.

(c)

Un comision per tranzacţie, calculat pe aceleaşi baze ca şi cel calculat pentru participanţii TARGET2 conform apendicelui VI din anexa II. Sistemul auxiliar poate alege una dintre următoarele opţiuni: fie să plătească un comision unic de 0,80 EUR per instrucţiune de plată (opţiunea A), fie să plătească un comision calculat pe bază degresivă (opţiunea B), cu următoarele modificări:

pentru opţiunea B, limitele benzilor referitoare la volumul instrucţiunilor de plată sunt împărţite la 2; şi

un comision lunar fix de 100 EUR (conform opţiunii A) sau de 1 250 EUR (conform opţiunii B) se aplică în plus faţă de comisionul fix I şi comisionul fix II.

2.

Orice comision plătibil în legătură cu o instrucţiune de plată iniţiată sau plată primită de către un sistem auxiliar, fie prin intermediul „interfeţei participantului”, fie prin intermediul ASI, se comisionează exclusiv acelui sistem auxiliar. Consiliul guvernatorilor poate stabili reguli mai detaliate pentru determinarea tranzacţiilor comisionabile decontate prin intermediul ASI.

3.

Nu mai târziu de a cincea zi de operare a lunii următoare, fiecare sistem auxiliar primeşte de la banca sa centrală a sistemului auxiliar o factură pentru luna anterioară, conform comisioanelor menţionate la subpunctul 1. Plăţile se efectuează nu mai târziu de a zecea zi de operare a lunii curente în contul indicat de banca centrală a sistemului auxiliar sau sunt debitate dintr-un cont indicat de sistemul auxiliar.

4.

În scopul prezentului punct, fiecare sistem auxiliar care a fost desemnat în temeiul Directivei 98/26/CE este tratat separat, chiar dacă două sau mai multe dintre acestea sunt operate de aceeaşi persoană juridică. Aceeaşi regulă se aplică sistemelor auxiliare care nu au fost desemnate în temeiul Directivei 98/26/CE, în care caz sistemele auxiliare sunt identificate pe baza următoarelor criterii: (a) un aranjament formal, bazat pe un instrument contractual sau legislativ (de exemplu, un acord între participanţi şi operatorul sistemului); (b) cu mai mulţi membri; (c) cu reguli comune şi aranjamente standardizate; şi (d) pentru compensarea şi/sau decontarea plăţilor şi/sau a instrumentelor financiare între participanţi.


8.9.2007   

RO EN EN EN EN EN EN EN

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 237/71


DECIZIA BĂNCII CENTRALE EUROPENE

din 24 iulie 2007

privind termenii şi condiţiile TARGET2-ECB

(BCE/2007/7)

(2007/601/CE)

COMITETUL EXECUTIV AL BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 105 alineatul (2) a patra liniuţă,

având în vedere Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale şi al Băncii Centrale Europene, în special articolul 11.6 şi articolele 17, 22 şi 23,

întrucât:

(1)

O politică monetară unică implică nevoia unui sistem de plăţi prin care operaţiunile de politică monetară între băncile centrale naţionale (BCN) şi instituţiile de credit pot fi efectuate la timp şi în siguranţă şi care promovează unicitatea pieţei monetare în cadrul zonei euro.

(2)

Varianta iniţială a sistemului transeuropean automat de transfer rapid cu decontare pe bază brută în timp real („TARGET”) se înlocuieşte cu TARGET2, caracterizat printr-o platformă tehnică unică numită platformă comună unică (PCU). TARGET2 va continua să îndeplinească aceleaşi scopuri principale ca şi TARGET, furnizând un mecanism solid şi eficient, care funcţionează pe baza SSP, pentru decontarea plăţilor în euro.

(3)

Consiliul guvernatorilor a adoptat Orientarea BCE/2007/2 din 26 aprilie 2007 privind Sistemul transeuropean automat de transfer rapid cu decontare pe bază brută în timp real (TARGET2) (1).

(4)

Banca Centrală Europeană (BCE) va participa la TARGET2 în scopul procesării plăţilor proprii ale BCE şi a plăţilor clienţilor săi efectuate în TARGET2 şi pentru a furniza, prin intermediul TARGET2, servicii de decontare pentru organizaţiile prestatoare de servicii de compensare (clearing) şi de decontare, inclusiv pentru entităţile stabilite în afara Spaţiului Economic European (SEE), cu condiţia ca acestea să fie supuse supravegherii de către o autoritate competentă şi accesul lor la TARGET2-ECB să fi fost aprobat de către Consiliul guvernatorilor.

(5)

BCE poate accepta drept clienţi doar bănci centrale şi organizaţii europene şi internaţionale.

(6)

BCE poate acorda credit pe parcursul zilei (intraday credit) conform prezentei decizii doar clienţilor care sunt organizaţii europene sau internaţionale.

(7)

Consiliul guvernatorilor a hotărât ca regulile sistemelor componente ale TARGET2 să fie armonizate în cea mai mare măsură posibilă şi făcute publice,

DECIDE:

Articolul 1

Domeniu de aplicare

(1)   TARGET2-ECB poate doar:

(a)

procesa plăţile proprii ale BCE;

(b)

procesa plăţile clienţilor BCE; şi

(c)

furniza servicii de decontare pentru organizaţiile prestatoare de servicii de compensare (clearing) şi de decontare, inclusiv pentru entităţile stabilite în afara SEE, cu condiţia ca acestea să fie supuse supravegherii de către o autoritate competentă şi accesul lor la TARGET2-ECB să fi fost aprobat de către Consiliul guvernatorilor.

(2)   BCE poate accepta drept clienţi doar bănci centrale şi organizaţii europene şi internaţionale.

Articolul 2

Credit pe parcursul zilei (intraday credit)

(1)   BCE poate acorda credit pe parcursul zilei (intraday credit) doar clienţilor care sunt organizaţii europene sau internaţionale prin descoperiri de cont asupra contului (conturilor) unor astfel de clienţi. Descoperirile de cont nu vor depăşi în nici un moment pe parcursul zilei valoarea definită în acordul cu clientul pentru fiecare dintre conturi. Creditul pe parcursul zilei (intraday credit) acordat de BCE se limitează la ziua în cauză, fără posibilitatea de prelungire prin credit overnight.

(2)   Orice acordare de credit pe parcursul zilei (intraday credit) de către BCE se realizează în conformitate cu aranjamentele de punere în aplicare a regulilor de acordare a creditului pe parcursul zilei (intraday credit) prevăzute în anexa III la Orientarea BCE/2007/2.

Articolul 3

Termeni şi condiţii TARGET2-ECB

Termenii şi condiţiile TARGET2-ECB sunt cele prevăzute în anexa la prezenta decizie.

Articolul 4

Intrare în vigoare

(1)   Prezenta decizie intră în vigoare la 19 mai 2008.

(2)   Decizia BCE/1999/NP3 din 16 martie 1999 privind mecanismul de plăţi al Băncii Centrale Europene şi Decizia BCE/2003/NP2 din 28 ianuarie 2003 de modificare a Deciziei BCE/1999/NP3 privind mecanismul de plăţi al Băncii Centrale Europene vor fi abrogate începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii şi trimiterile la Decizia BCE/1999/NP3 şi Decizia BCE/2003/NP2 vor fi interpretate ca trimiteri la prezenta decizie.

Adoptată la Frankfurt pe Main, 24 iulie 2007.

Preşedintele BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  A se vedea pagina 1 din prezentul Jurnal Oficial.


ANNEX

TERMS AND CONDITIONS OF TARGET2-ECB

TITLE I

GENERAL PROVISIONS

Article 1

Definitions

For the purposes of these Terms and Conditions (hereinafter the ‘Conditions’), the following definitions apply:

‘addressable BIC holder’ means an entity which: (a) holds a Bank Identifier Code (BIC); (b) is not recognised as an indirect participant; and (c) is a correspondent or customer of a direct participant or a branch of a direct or indirect participant, and is able to submit payment orders to and receive payments from a TARGET2 component system via the direct participant,

‘ancillary system (AS)’ means a system managed by an entity that is subject to supervision and/or oversight by a competent authority, in which payments and/or financial instruments are exchanged and/or cleared while the resulting monetary obligations are settled in TARGET2 in accordance with Guideline ECB/2007/2 and a bilateral arrangement between the ancillary system and the relevant CB,

‘ancillary system central bank (ASCB)’ means the Eurosystem CB with which the relevant AS has a bilateral arrangement for the settlement of AS payment instructions in the PM,

‘Ancillary System Interface (ASI)’ means the technical device allowing an AS to use a range of special, predefined services for the submission and settlement of AS payment instructions,

‘available liquidity’ (or ‘liquidity’) means a credit balance on a TARGET2 participant's PM account and, if applicable, any intraday credit line granted by the relevant CB in relation to such account,

‘Banking Directive’ means Directive 2006/48/EC of the European Parliament and of the Council of 14 June 2006 relating to the taking up and pursuit of the business of credit institutions (recast) (1);

‘Bank Identifier Code (BIC)’ means a code as defined by ISO Standard No 9362,

‘branch’ means a branch within the meaning of § 24a of the Gesetz über das Kreditwesen (KWG, German Law on banking),

‘business day’ means any day on which TARGET2 is open for the settlement of payment orders, as set out in Appendix V,

‘capacity opinion’ means a participant-specific opinion that contains an assessment of a participant's legal capacity to enter into and carry out its obligations under these Conditions,

‘central banks (CBs)’ means the Eurosystem CBs and the connected CBs,

‘connected CB’ means a national central bank (NCB), other than a Eurosystem CB, which is connected to TARGET2 pursuant to a specific agreement,

‘Contingency Module’ means the SSP module enabling the processing of critical and very critical payments in contingency situations,

‘credit institution’ means a credit institution within the meaning of § 1(1) of the KWG,

‘credit instruction’ means a payment instruction submitted by an AS and addressed to the ASCB to debit one of the accounts kept and/or managed by the AS in the PM, and to credit a settlement bank's PM account or sub-account by the amount specified therein,

‘credit transfer order’ means an instruction by a payer to make funds available to a payee by means of a book entry on a PM account,

‘debit instruction’ means a payment instruction addressed to the SCB and submitted by an AS to debit a settlement bank's PM account or sub-account by the amount specified therein, on the basis of a debit mandate, and to credit either one of the AS's accounts in the PM or another settlement bank's PM account or sub-account,

‘direct debit authorisation’ means a general instruction by a payer to its CB entitling and obliging that CB to debit the payer's account upon a direct debit instruction from a payee,

‘direct debit instruction’ means an instruction from a payee submitted to its CB pursuant to which the CB of the payer debits the payer's account by the amount specified in the instruction, on the basis of a direct debit authorization,

‘debit mandate’ means an authorisation by a settlement bank in the form provided by the Eurosystem CBs in the static data forms addressed to both its AS and its SCB, entitling the AS to submit debit instructions, and instructing the SCB to debit the settlement bank's PM account or sub-account as a result of debit instructions,

‘entry disposition’ means a payment processing phase during which TARGET2-ECB attempts to settle a payment order which has been accepted pursuant to Article 12, by means of specific procedures, as described in Article 18,

‘Eurosystem CB’ means the ECB or the NCB of a Member State that has adopted the euro,

‘event of default’ means any impending or existing event, the occurrence of which may threaten the performance by a participant of its obligations under these Conditions or any other rules applying to the relationship between that participant and the ECB or any other CB, including:

(a)

where the participant no longer meets the access criteria laid down in Article 4 or the requirements laid down in Article 6(1)(i);

(b)

the opening of insolvency proceedings in relation to the participant;

(c)

the submission of an application relating to the proceedings referred to in subparagraph (b);

(d)

the issue by the participant of a written declaration of its inability to pay all or any part of its debts or to meet its obligations arising in relation to intraday credit;

(e)

the entry of the participant into a voluntary general agreement or arrangement with its creditors;

(f)

where the participant is, or is deemed by its CB to be, insolvent or unable to pay its debts;

(g)

where the participant's credit balance on its PM account or all or a substantial part of the participant's assets are subject to a freezing order, attachment, seizure or any other procedure that is intended to protect the public interest or the rights of the participant's creditors;

(h)

where participation of the participant in another TARGET2 component system and/or in an ancillary system has been suspended or terminated;

(i)

where any material representation or pre-contractual statement made by the participant or which is implied to have been made by the participant under the applicable law is incorrect or untrue; or

(j)

the assignment of all or a substantial part of the participant's assets;

‘Information and Control Module (ICM)’ means the SSP module that allows participants to obtain on-line information and gives them the possibility to submit liquidity transfer orders, manage liquidity and initiate backup payment orders in contingency situations,

‘ICM broadcast message’ means information made simultaneously available to all or a selected group of TARGET2 participants via the ICM,

‘indirect participant’ means a credit institution established in the European Economic Area (EEA), which has entered into an agreement with a direct participant to submit payment orders and receive payments via such direct participant's PM account, and which has been recognised by a TARGET2 component system as an indirect participant,

‘insolvency proceedings’ means insolvency proceedings within the meaning of Article 2(j) of the Settlement Finality Directive,

‘instructing participant’ means a TARGET2 participant that has initiated a payment order,

‘intraday credit’ means credit extended for a period of less than one business day,

‘liquidity transfer order’ means a payment order, the main purpose of which is to transfer liquidity between different accounts of the same participant,

‘marginal lending facility’ means a Eurosystem standing facility which counterparties may use to receive overnight credit from a Eurosystem CB at the pre-specified marginal lending rate,

‘marginal lending rate’ means the interest rate applicable to the marginal lending facility,

‘multi-addressee access’ means the facility by which branches or credit institutions established in the EEA can access the relevant TARGET2 component system by submitting payment orders and/or receiving payments directly to and from the TARGET2 component system; this facility authorises these entities to submit their payment orders through the direct participant's PM account without that participant's involvement,

‘network service provider’ means the undertaking appointed by the ECB's Governing Council to provide computerised network connections for the purpose of submitting payment messages in TARGET2,

‘non-settled payment order’ means a payment order that is not settled on the same business day as that on which it is accepted,

‘participant’ (or ‘direct participant’) means an entity that holds at least one PM account with the ECB,

‘Participant Interface (PI)’ means the technical device allowing direct participants to submit and settle payment orders via the services offered in the PM,

‘payee’ means a TARGET2 participant whose PM account will be credited as a result of a payment order being settled,

‘payer’ means a TARGET2 participant whose PM account will be debited as a result of a payment order being settled,

‘payment instruction’ or ‘AS payment instruction’ means a credit instruction or a debit instruction,

‘payment order’ means a credit transfer order, a liquidity transfer order or a direct debit instruction,

‘Payments Module (PM)’ means an SSP module in which payments of TARGET2 participants are settled on PM accounts,

‘PM account’ means an account held by a TARGET2 participant in the PM with a CB which is necessary for such TARGET2 participant to:

(a)

submit payment orders or receive payments via TARGET2; and

(b)

settle such payments with such CB;

‘public sector body’ means an entity within the ‘public sector’, the latter term as defined in Article 3 of Council Regulation (EC) No 3603/93 of 13 December 1993 specifying definitions for the application of the prohibitions referred to in Articles 104 and 104b(1) of the Treaty (2) (now Articles 101 and 103(1)),

‘settlement bank’ means a participant whose PM account or sub-account is used to settle AS payment instructions,

‘settlement central bank (SCB)’ means a Eurosystem CB holding a settlement bank's PM account,

‘Settlement Finality Directive’ means Directive 98/26/EC of the European Parliament and of the Council of 19 May 1998 on settlement finality in payment and securities settlement systems (3);

‘Single Shared Platform (SSP)’ means the single technical platform infrastructure provided by the SSP-providing CBs,

‘SSP-providing CBs’ means the Deutsche Bundesbank, the Banque de France and the Banca d'Italia in their capacity as the CBs building and operating the SSP for the Eurosystem's benefit,

‘static data collection form’ means a form developed by the ECB for the purpose of registering applicants for TARGET2-ECB services and registering any changes in relation to the provision of such services,

‘suspension’ means the temporary freezing of the rights and obligations of a participant for a period of time to be determined by the ECB,

‘TARGET2-ECB’ means the TARGET2 component system of the ECB,

‘TARGET2’ means the entirety resulting from all TARGET2 component systems of the CBs,

‘TARGET2 component system’ means any of the CBs' real-time gross settlement (RTGS) systems that form part of TARGET2,

‘TARGET2 CUG’ means a subset of the network service provider's customers grouped for the purpose of their use of the relevant services and products of the network service provider when accessing the PM,

‘TARGET2 participant’ means any participant in any TARGET2 component system,

‘technical malfunction of TARGET2’ means any difficulty, defect or failure in the technical infrastructure and/or the computer systems used by TARGET2-ECB, or any other event that makes it impossible to execute and complete the same-day processing of payments in TARGET2-ECB or, during the migration period, payments from national RTGS systems that have not yet migrated to TARGET2 and vice versa.

Article 2

Appendices

1.   The following Appendices form an integral part of these Conditions:

Appendix I

:

Technical specifications for the processing of payment orders

Appendix II

:

TARGET2 compensation scheme

Appendix III

:

Terms of reference for capacity and country opinions

Appendix IV

:

Business continuity and contingency procedures

Appendix V

:

Operating schedule

Appendix VI

:

Fee schedule and invoicing

2.   In the event of any conflict or inconsistency between the content of any appendix and the content of any other provision in these Conditions, the latter shall prevail.

Article 3

General description of TARGET2-ECB and TARGET2

1.   TARGET2 provides real-time gross settlement for payments in euro, with settlement in central bank money.

2.   The following payment orders are processed in TARGET2-ECB:

(a)

payment orders directly resulting from or made in connection with Eurosystem monetary policy operations;

(b)

settlement of the euro leg of foreign exchange operations involving the Eurosystem;

(c)

settlement of euro transfers resulting from transactions in cross-border large-value netting systems;

(d)

settlement of euro transfers resulting from transactions in euro retail payment systems of systemic importance; and

(e)

any other payment orders in euro addressed to TARGET2 participants.

3.   TARGET2 is established and functions on the basis of the SSP. The Eurosystem specifies the SSP's technical configuration and features. The SSP services are provided by the SSP-providing CBs for the benefit of the Eurosystem CBs, pursuant to separate agreements.

4.   The ECB is the provider of services under these Conditions. Acts and omissions of the SSP-providing CBs shall be considered acts and omissions of the ECB, for which it shall assume liability in accordance with Article 25 below. Participation pursuant to these Conditions shall not create a contractual relationship between participants and the SSP-providing CBs when the latter act in that capacity. Instructions, messages or information which a participant receives from, or sends to, the SSP in relation to the services provided under these Conditions are deemed to be received from, or sent to, the ECB.

5.   TARGET2 is legally structured as a multiplicity of payment systems composed of all the TARGET2 component systems, which are designated as ‘systems’ under the national laws implementing the Settlement Finality Directive. TARGET2-ECB is designated as a ‘system’ under § 1(16) of the KWG.

6.   Participation in TARGET2 takes effect via participation in a TARGET2 component system. These Conditions describe the mutual rights and obligations of participants in TARGET2-ECB and the ECB. The rules on the processing of payment orders (Title IV) refer to all payment orders submitted or payments received by any TARGET2 participant.

7.   No intraday credit is provided to participants in TARGET2-ECB.

TITLE II

PARTICIPATION

Article 4

Access criteria

Organisations providing clearing or settlement services (including entities established outside the EEA) that are subject to oversight by a competent authority and whose access to TARGET2-ECB has been approved by the Governing Council, shall be the only entities that are eligible for participation in TARGET2-ECB.

Article 5

Direct participants

Direct participants in TARGET2-ECB shall comply with the requirements set out in Article 6(1) and (2). They shall have at least one PM account with the ECB.

Article 6

Application procedure

1.   To join TARGET2-ECB, applicant participants shall fulfil the following technical and legal requirements:

(a)

install, manage, operate and monitor and ensure the security of the necessary IT infrastructure to connect to TARGET2-ECB and submit payment orders to it. In doing so, applicant participants may involve third parties, but retain sole liability. In particular, applicant participants shall enter into an agreement with the network service provider to obtain the necessary connection and admissions, in accordance with the technical specifications in Appendix I; and

(b)

have passed the tests required by the ECB;

(c)

provide a capacity opinion in the form specified in Appendix III, unless the information and representations to be provided in such capacity opinion have already been obtained by the ECB in another context; and

(d)

for entities established outside the EEA, provide a country opinion in the form specified in Appendix III, unless the information and representations to be provided in such country opinion have already been obtained by the ECB in another context.

2.   Applicants shall apply in writing to the ECB, as a minimum enclosing the following documents/information:

(a)

completed static data collection forms as provided by the ECB,

(b)

the capacity opinion, if required by the ECB, and

(c)

the country opinion, if required by the ECB.

3.   The ECB may also request any additional information it deems necessary to decide on the application to participate.

4.   The ECB shall reject the application to participate if:

(a)

access criteria referred to in Article 4 are not met;

(b)

one or more of the participation criteria referred to in paragraph 1 are not met; and/or

(c)

in the ECB's assessment, such participation would endanger the overall stability, soundness and safety of TARGET2-ECB or of any other TARGET2 component system, or would jeopardise the ECB's performance of its tasks as described in the Statute of the European System of Central Banks and of the European Central Bank.

5.   The ECB shall communicate its decision on the application to participate to the applicant within one month of the ECB's receipt of the application to participate. Where the ECB requests additional information pursuant to paragraph 3, the decision shall be communicated within one month of the ECB's receipt of this information from the applicant. Any rejection decision shall contain reasons for the rejection.

Article 7

TARGET2 directory

1.   The TARGET2 directory is the database of BICs used for the routing of payment orders addressed to:

(a)

TARGET2 participants and their branches with multi-addressee access;

(b)

indirect participants of TARGET2, including those with multi-addressee access; and

(c)

addressable BIC holders of TARGET2.

It shall be updated weekly.

2.   Unless otherwise requested by the participant, BICs shall be published in the TARGET2 directory.

3.   Participants may only distribute the TARGET2 directory to their branches and entities with multi-addressee access.

4.   Entities specified in paragraph 1(b) and (c) shall only use their BIC in relation to one direct participant.

TITLE III

OBLIGATIONS OF THE PARTIES

Article 8

Obligations of the ECB and the participants

1.   The ECB shall offer the services described in Title IV. Save where otherwise provided in these Conditions or required by law, the ECB shall use all reasonable means within its power to perform its obligations under these Conditions, without guaranteeing a result.

2.   Participants shall pay to the ECB the fees laid down in Appendix VI.

3.   Participants shall ensure that they are connected to TARGET2-ECB on business days, in accordance with the operating schedule in Appendix V.

4.   The participant represents and warrants to the ECB that the performance of its obligations under these Conditions does not breach any law, regulation or by-law applicable to it or any agreement by which it is bound.

Article 9

Cooperation and information exchange

1.   In performing their obligations and exercising their rights under these Conditions, the ECB and participants shall cooperate closely to ensure the stability, soundness and safety of TARGET2-ECB. They shall provide each other with any information or documents relevant for the performance of their respective obligations and the exercise of their respective rights under these Conditions, without prejudice to any banking secrecy obligations.

2.   The ECB shall establish and maintain a system support desk to assist participants in relation to difficulties arising in connection with system operations.

3.   Up-to-date information on the SSP's operational status shall be available on the TARGET2 Information System (T2IS). The T2IS may be used to obtain information on any event affecting the normal operation of TARGET2.

4.   The ECB may either communicate messages to participants by means of an ICM broadcast or by any other means of communication.

5.   Participants are responsible for the timely update of existing static data collection forms and the submission of new static data collection forms to the ECB. Participants are responsible for verifying the accuracy of information relating to them that is entered into TARGET2-ECB by the ECB.

6.   The ECB shall be deemed to be authorised to communicate to the SSP-providing CBs any information relating to participants which the SSP-providing CBs may need in their role as service administrators, in accordance with the contract entered into with the network service provider.

7.   Participants shall inform the ECB about any change in their legal capacity and relevant legislative changes affecting issues covered by the country opinion relating to them.

8.   Participants shall immediately inform the ECB if an event of default occurs in relation to them.

TITLE IV

MANAGEMENT OF PM ACCOUNTS AND PROCESSING OF PAYMENT ORDERS

Article 10

Opening and management of PM accounts

1.   The ECB shall open and operate at least one PM account and, if applicable, sub-accounts, for each participant.

2.   No debit balance shall be allowed on PM accounts.

3.   PM accounts and their sub-accounts shall be interest free.

4.   Participants shall use the ICM to obtain information on their liquidity position. The ECB shall provide a daily statement of accounts to any participant that has opted for such service.

Article 11

Types of payment orders

The following are classified as payment orders for the purposes of TARGET2:

(a)

credit transfer orders;

(b)

direct debit instructions carried out under a direct debit authorisation; and

(c)

liquidity transfer orders.

Article 12

Acceptance and rejection of payment orders

1.   Payment orders submitted by participants are deemed accepted by the ECB if:

(a)

the payment message complies with the rules established by the network service provider;

(b)

the payment message complies with the formatting rules and conditions of TARGET2-ECB and passes the double-entry check described in Appendix I; and

(c)

in cases where a payer or a payee has been suspended, the suspended participant's CB's explicit consent has been obtained.

2.   The ECB shall immediately reject any payment order that does not fulfil the conditions laid down in paragraph 1. The ECB shall inform the participant of any rejection of a payment order, as specified in Appendix I.

Article 13

Priority rules

1.   Instructing participants shall designate every payment order as one of the following:

(a)

normal payment order (priority class 2);

(b)

urgent payment order (priority class 1); or

(c)

highly urgent payment order (priority class 0).

If a payment order does not indicate the priority, it shall be treated as a normal payment order.

2.   Highly urgent payment orders may only be designated by:

(a)

CBs; and

(b)

participants, in cases of payments to and from CLS International Bank and liquidity transfers in favour of ancillary systems.

All payment instructions submitted by an ancillary system through the Ancillary System Interface to debit or credit the participants' PM accounts shall be deemed to be highly urgent payment orders.

3.   In the case of urgent and normal payment orders, the payer may change the priority via the ICM with immediate effect. It shall not be possible to change the priority of a highly urgent payment.

Article 14

Liquidity limits

1.   A participant may limit the use of available liquidity for payment orders in relation to other TARGET2 participants, except any of the CBs, by setting bilateral or multilateral limits. Such limits may only be set in relation to normal payment orders.

2.   By setting a bilateral limit, a participant instructs the ECB that an accepted payment order shall not be settled if the sum of its outgoing normal payment orders to another TARGET2 participant's PM account minus the sum of all incoming urgent and normal payments from such TARGET2 participant's PM account would exceed this bilateral limit.

3.   A participant may set a multilateral limit for any relationship that is not subject to a bilateral limit. A multilateral limit may only be set if the participant has set at least one bilateral limit. If a participant sets a multilateral limit, it instructs the ECB that an accepted payment order shall not be settled if the sum of its outgoing normal payment orders to all TARGET2 participants' PM accounts in relation to which no bilateral limit has been set, minus the sum of all incoming urgent and normal payments from such PM accounts would exceed this multilateral limit.

4.   The minimum amount of any of the limits shall be EUR 1 million. A bilateral or a multilateral limit with an amount of zero shall be treated as if no limit has been set. Limits between zero and EUR 1 million are not possible.

5.   Limits may be changed in real time with immediate effect or with effect from the next business day via the ICM. If a limit is changed to zero, it shall not be possible to change it again on the same business day. The setting of a new bilateral or multilateral limit shall only be effective from the next business day.

Article 15

Liquidity reservation facilities

1.   Participants may reserve liquidity for highly urgent or urgent payment orders via the ICM.

2.   By requesting to reserve a certain amount of liquidity for highly urgent payment orders, a participant instructs the ECB only to settle urgent and normal payment orders if there is available liquidity after the amount reserved for highly urgent payment orders has been deducted.

3.   By requesting to reserve a certain amount of liquidity for urgent payment orders, a participant instructs the ECB only to settle normal payment orders if there is available liquidity after the amount reserved for urgent and highly urgent payment orders has been deducted.

4.   After receipt of the reservation request the ECB shall check whether the amount of liquidity on the participant's PM account is sufficient for the reservation. If this is not the case, only the liquidity available on the PM account shall be reserved. The rest of the requested liquidity reservation shall not be reserved automatically at any later point in time, even if the amount of liquidity available on the participant's PM account reaches the level of the initial reservation request.

5.   The level of the liquidity reservation may be changed. Participants may make a request via the ICM to reserve new amounts with immediate effect or with effect from the next business day.

Article 16

Predetermined settlement times

1.   Instructing participants may predetermine the settlement time of the payment orders within a business day by using the Earliest Debit Time Indicator or the Latest Debit Time Indicator.

2.   When the Earliest Debit Time Indicator is used, the accepted payment order is stored and only entered into the entry disposition at the indicated time.

3.   When the Latest Debit Time Indicator is used, the accepted payment order shall be returned as non-settled if it cannot be settled by the indicated debit time. 15 minutes prior to the defined debit time, the instructing participant shall be sent an automatic notification via the ICM. Instructing participant may also use the Latest Debit Time Indicator solely as a warning indicator. In such cases, the payment order concerned shall not be returned.

4.   Instructing participants can change the Earliest Debit Time Indicator and the Latest Debit Time Indicator via the ICM.

5.   Further technical details are contained in Appendix I.

Article 17

Payment orders submitted in advance

1.   Payment orders may be submitted up to five business days before the specified settlement date (warehoused payment orders).

2.   Warehoused payment orders shall be accepted and entered into the entry disposition on the date specified by the instructing participant at the start of daytime processing, as referred to in Appendix V. They shall be placed in front of payment orders of the same priority.

3.   Articles 13(3), 20(2) and 23(1)(a) shall apply mutatis mutandis to warehoused payment orders.

Article 18

Settlement of payment orders in the entry disposition

1.   Unless instructing participants have indicated the settlement time in the manner described in Article 16, accepted payment orders shall be settled immediately or at the latest by the end of the business day on which they were accepted, provided that sufficient funds are available on the payer's PM account and taking into account any liquidity limits and liquidity reservations as referred to in Articles 14 and 15.

2.   Funding may be provided by:

(a)

the available liquidity on the PM account; or

(b)

incoming payments from other TARGET2 participants, subject to the applicable optimisation procedures.

3.   For highly urgent payment orders the ‘first in, first out’ (FIFO) principle shall apply. This means that highly urgent payment orders shall be settled in chronological order. Urgent and normal payment orders shall not be settled for as long as highly urgent payment orders are queued.

4.   For urgent payment orders the FIFO principle shall also apply. Normal payment orders shall not be settled if urgent and highly urgent payment orders are queued.

5.   By derogation from paragraphs 3 and 4, payment orders with a lower priority (or of the same priority but accepted later) may be settled before payment orders with a higher priority (or of the same priority which were accepted earlier), if the payment orders with a lower priority would net out with payments to be received and result on balance in a liquidity increase for the payer.

6.   Normal payment orders shall be settled in accordance with the FIFO by-passing principle. This means that they may be settled immediately (independently of other queued normal payments accepted at an earlier time) and may therefore breach the FIFO principle, provided that sufficient funds are available.

7.   Further details on the settlement of payment orders in the entry disposition are contained in Appendix I.

Article 19

Settlement and return of queued payment orders

1.   Payment orders that are not settled immediately in the entry disposition shall be placed in the queues in accordance with the priority to which they were designated by the relevant participant, as referred to in Article 13.

2.   To optimise the settlement of queued payment orders, the ECB may use the optimisation procedures described in Appendix I.

3.   The payer may change the queue position of payment orders in a queue (i.e. reorder them) via the ICM. Payment orders may be moved either to the front or to the end of the respective queue with immediate effect at any time during daytime processing, as referred to in Appendix V.

4.   Liquidity transfer orders initiated in the ICM shall be immediately returned as non-settled if there is insufficient liquidity. Other payment orders shall be returned as non-settled if they cannot be settled by the cut-off times for the relevant message type, as specified in Appendix V.

Article 20

Entry of payment orders into the system and their irrevocability

1.   For the purposes of the first sentence of Article 3(1) of the Settlement Finality Directive and the third sentence of § 116, § 96(2), § 82 and § 340(3) of the Insolvenzordnung (German Insolvency Code) and the sixth sentence of § 46a(1) of the KWG, payment orders are deemed entered into TARGET2-ECB at the moment that the relevant participant's PM account is debited.

2.   Payment orders may be revoked until they are entered into TARGET2-ECB in accordance with paragraph 1. Payment orders that are included in an algorithm, as referred to in Appendix I, may not be revoked during the period that the algorithm is running.

TITLE V

SECURITY REQUIREMENTS AND CONTINGENCY ISSUES

Article 21

Business continuity and contingency procedures

In the event of an abnormal external event or any other event which affects the operation of the SSP, the business continuity and contingency procedures described in Appendix IV shall apply.

Article 22

Security requirements

1.   Participants shall implement adequate security controls to protect their systems from unauthorised access and use. Participants shall be exclusively responsible for the adequate protection of the confidentiality, integrity and availability of their systems.

2.   Participants shall inform the ECB of any security-related incidents in their technical infrastructure and, where appropriate, security-related incidents that occur in the technical infrastructure of the third party providers. The ECB may request further information about the incident and, if necessary, request that the participant take appropriate measures to prevent a recurrence of such an event.

3.   The ECB may impose additional security requirements on all participants and/or on participants that are considered critical by the ECB.

TITLE VI

THE INFORMATION AND CONTROL MODULE

Article 23

Use of the ICM

1.   The ICM:

(a)

allows participants to access information relating to their accounts and to manage liquidity;

(b)

may be used to initiate liquidity transfer orders; and

(c)

allows participants to initiate backup lump sum and backup contingency payments in the event of a failure of the participant's payment infrastructure.

2.   Further technical details relating to the ICM are contained in Appendix I.

TITLE VII

COMPENSATION, LIABILITY REGIME AND EVIDENCE

Article 24

Compensation scheme

If a payment order cannot be settled on the same business day on which it was accepted due to a technical malfunction of TARGET2, the ECB shall offer to compensate the direct participants concerned in accordance with the special procedure laid down in Appendix II.

Article 25

Liability regime

1.   In performing their obligations pursuant to these Conditions, the ECB and the participants shall be bound by a general duty of reasonable care in relation to each other.

2.   The ECB shall be liable to its participants in cases of fraud (including but not limited to wilful misconduct) or gross negligence, for any loss arising out of the operation of TARGET2-ECB. In cases of ordinary negligence, the ECB's liability shall be limited to the participant's direct loss, i.e. the amount of the transaction in question and/or the loss of interest thereon, excluding any consequential loss.

3.   The ECB is not liable for any loss that results from any malfunction or failure in the technical infrastructure (including but not limited to the ECB's computer infrastructure, programmes, data, applications or networks), if such malfunction or failure arises in spite of the ECB having adopted those measures that are reasonably necessary to protect such infrastructure against malfunction or failure, and to resolve the consequences of such malfunction or failure (the latter including but not limited to initiating and completing the business continuity and contingency procedures referred to in Appendix IV).

4.   The ECB shall not be liable:

(a)

to the extent that the loss is caused by the participant; or

(b)

if the loss arises out of external events beyond the ECB's reasonable control (force majeure).

5.   Notwithstanding § § 676a, 676b, 676c, 676e and 676g of the Bürgerliches Gesetzbuch (German Civil Code), paragraphs 1 to 4 shall apply to the extent that the ECB's liability can be excluded.

6.   The ECB and the participants shall take all reasonable and practicable steps to mitigate any damage or loss referred to in this Article.

7.   In performing some or all of its obligations under these Conditions, the ECB may commission third parties in its own name, particularly telecommunications or other network providers or other entities, if this is necessary to meet the ECB's obligations or is standard market practice. The ECB's obligation shall be limited to the due selection and commissioning of any such third parties and the ECB's liability shall be limited accordingly. For the purposes of this paragraph, the SSP-providing CBs shall not be considered as third parties.

Article 26

Evidence

1.   Unless otherwise provided in these Conditions, all payment and payment processing-related messages in relation to TARGET2, such as confirmations of debits or credits, or statement messages, between the ECB and participants shall be made through the network service provider.

2.   Electronic or written records of the messages retained by the ECB or by the network service provider shall be accepted as a means of evidence of the payments processed through the ECB. The saved or printed version of the original message of the network service provider shall be accepted as a means of evidence, regardless of the form of the original message.

3.   If a participant's connection to the network service provider fails, the participant shall use the alternative means of transmission of messages laid down in Appendix IV. In such cases, the saved or printed version of the message produced by the ECB shall have the same evidential value as the original message, regardless of its form.

4.   The ECB shall keep complete records of payment orders submitted and payments received by participants for a period of 10 years from the time at which such payment orders are submitted and payments are received.

5.   The ECB's own books and records (whether kept on paper, microfilm, microfiche, by electronic or magnetic recording, in any other mechanically reproducible form or otherwise) shall be accepted as a means of evidence of any obligations of the participants and of any facts and events that the parties rely on.

TITLE VIII

TERMINATION OF PARTICIPATION AND CLOSURE OF ACCOUNTS

Article 27

Duration and ordinary termination of participation

1.   Without prejudice to Article 28, participation in TARGET2-ECB is for an indefinite period of time.

2.   A participant may terminate its participation in TARGET2-ECB at any time giving 14 business days' notice thereof, unless it agrees a shorter notice period with the ECB.

3.   The ECB may terminate a participant's participation in TARGET2-ECB at any time giving three months' notice thereof, unless it agrees a different notice period with that participant.

4.   On termination of participation, the confidentiality duties laid down in Article 32 remain in force for a period of five years starting on the date of termination.

5.   On termination of participation, the PM accounts of the participant concerned shall be closed in accordance with Article 29.

Article 28

Suspension and extraordinary termination of participation

1.   A participant's participation in TARGET2-ECB shall be immediately terminated without prior notice or suspended if one of the following events of default occurs:

(a)

the opening of insolvency proceedings; and/or

(b)

the participant no longer meets the access criteria laid down in Article 4.

2.   The ECB may terminate without prior notice or suspend the participant's participation in TARGET2-ECB if:

(a)

one or more events of default (other than those referred to in paragraph 1) occur;

(b)

the participant is in material breach of these Conditions;

(c)

the participant fails to carry out any material obligation to the ECB;

(d)

the participant is excluded from, or otherwise ceases to be a member of, a TARGET2 CUG; and/or

(e)

any other participant-related event occurs which, in the ECB's assessment, would threaten the overall stability, soundness and safety of TARGET2-ECB or of any other TARGET2 component system, or which would jeopardise the ECB's performance of its tasks as described in the Statute of the European System of Central Banks and of the European Central Bank.

3.   In exercising its discretion under paragraph 2, the ECB shall take into account, inter alia, the seriousness of the event of default or events mentioned in subparagraphs (a) to (c).

4.

(a)

In the event that the ECB suspends or terminates a participant's participation in TARGET2-ECB under paragraph 1 or 2, the ECB shall immediately inform that participant, other CBs and the other participants of such suspension or termination by means of an ICM broadcast message.

(b)

In the event that the ECB is informed by another CB of a suspension or termination of a participant in another TARGET2 component system, the ECB shall immediately inform its participants of such suspension or termination by means of an ICM broadcast message.

(c)

Once such an ICM broadcast message has been received by the participants, the latter shall be deemed informed of the termination/suspension of a participant's participation in TARGET2-ECB or another TARGET2 component system. The participants shall bear any losses arising from the submission of a payment order to participants whose participation has been suspended or terminated if such payment order was entered into TARGET2-ECB after receipt of the ICM broadcast message.

5.   Upon termination of a participant's participation, TARGET2-ECB shall not accept any new payment orders from such participant. Payment orders in the queue, warehoused payment orders or new payment orders in favour of such participant shall be returned.

6.   If a participant is suspended from TARGET2-ECB, all its incoming payments and outgoing payment orders shall be stored and only entered into the entry disposition after they have been explicitly accepted by the suspended participant's CB.

Article 29

Closure of PM accounts

1.   Participants may close their PM accounts at any time provided they give the ECB 14 business days' notice thereof.

2.   On termination of participation, pursuant to either Article 27 or 28, the ECB shall close the PM accounts of the participant concerned, after having:

(a)

settled or returned any queued payment orders; and

(b)

made use of its rights of pledge and set-off under Article 30.

TITLE IX

FINAL PROVISIONS

Article 30

The ECB's rights of pledge and set-off

1.   The ECB shall have a pledge over the participant's existing and future credit balances on its PM accounts, thereby collateralising any current and future claims arising out of the legal relationship between the parties.

2.   On the occurrence of:

(a)

an event of default referred to in Article 28(1); or

(b)

any other event of default or event referred to in Article 28(2) that has led to the termination or suspension of the participant's participation in TARGET2-ECB

notwithstanding the commencement of any insolvency proceedings in respect of a participant and notwithstanding any assignment, judicial or other attachment or other disposition of or in respect of the participant's rights, all obligations of the participant shall be automatically and immediately accelerated, without prior notice and without the need for any prior approval of any authority, so as to be immediately due. In addition, the mutual obligations of the participant and the ECB shall automatically be set off against each other, and the party owing the higher amount shall pay to the other the difference.

3.   The ECB shall promptly give the participant notice of any set-off pursuant to paragraph 2 after such set-off has taken place.

4.   The ECB may without prior notice debit any participant's PM account by any amount which the participant owes the ECB resulting from the legal relationship between the participant and the ECB.

Article 31

Security rights in relation to funds on sub-accounts

1.   The ECB shall have a pledge over the balance on a participant's sub-account opened for the settlement of AS-related payment instructions under the arrangements between the relevant ancillary system and its CB. Such balance shall collateralise the participant's obligation referred to in paragraph 7 towards the ECB in relation to such settlement.

2.   The ECB shall freeze the balance on the sub-account of the participant upon communication by the ancillary system (via a ‘start-of-cycle’ message). Such freezing shall expire upon communication by the ancillary system (via an ‘end-of-cycle’ message).

3.   By confirming the freezing of the balance on the participant's sub-account, the ECB guarantees to the ancillary system payment up to the amount of this particular balance. The guarantee shall be irrevocable, unconditional and payable on first demand. If the ECB is not the ancillary system's CB, the ECB shall be deemed instructed to issue the abovementioned guarantee to the ancillary system's CB.

4.   In the absence of any insolvency proceedings in relation to the participant, the AS-related payment instructions for the squaring of the participant's settlement obligation shall be settled without drawing on the guarantee and without recourse to the security right over the balance on the participant's sub-account.

5.   In the event of the participant's insolvency, the AS-related payment instruction for the squaring of the participant's settlement obligation shall be a first demand for payment under the guarantee; the debiting of the instructed amount from the participant's sub-account (and crediting of the AS's technical account) shall therefore equally involve the discharge of the guarantee obligation by the ECB and a realisation of its collateral right over the balance on the participant's sub-account.

6.   The guarantee shall expire upon communication by the ancillary system that the settlement has been completed (via an ‘end-of-cycle’ message).

7.   The participant shall be obliged to reimburse to the ECB any payment made by the latter under such guarantee.

Article 32

Confidentiality

1.   The ECB shall keep confidential all sensitive or secret information, including when such information relates to payment, technical or organisational information belonging to the participant or the participant's customers, unless the participant or its customer has given its written consent to disclose.

2.   By derogation from paragraph 1, the participant agrees that the ECB may disclose payment, technical or organisational information regarding the participant or the participant's customers obtained in the course of the operation of TARGET2-ECB to other CBs or third parties that are involved in the operation of TARGET2-ECB, to the extent that this is necessary for the efficient functioning of TARGET2, or to supervisory and oversight authorities of Member States and the Community, to the extent that this is necessary for the performance of their public tasks, and provided in all such cases that the disclosure is not in conflict with the applicable law. The ECB shall not be liable for the financial and commercial consequences of such disclosure.

3.   By derogation from paragraph 1 and provided this does not make it possible, whether directly or indirectly, to identify the participant or the participant's customers, the ECB may use, disclose or publish payment information regarding the participant or the participant's customers for statistical, historical, scientific or other purposes in the exercise of its public functions or of functions of other public entities to whom the information is disclosed.

4.   Information relating to the operation of TARGET2-ECB to which participants have had access, may only be used for the purposes laid down in these Conditions. Participants shall keep such information confidential, unless the ECB has explicitly given its written consent to disclose. Participants shall ensure that any third parties to whom they outsource, delegate or subcontract tasks which have or may have an impact on the performance of their obligations under these Conditions are bound by the confidentiality requirements in this Article.

5.   The ECB shall be authorised, in order to settle payment orders, to process and transfer the necessary data to the network service provider.

Article 33

Data protection, prevention of money laundering and related issues

1.   Participants shall be deemed to be aware of, and shall comply with, all obligations on them relating to legislation on data protection, prevention of money laundering and the financing of terrorism, in particular in terms of implementing appropriate measures concerning any payments debited or credited on their PM accounts. Participants shall also acquaint themselves with the network service provider's data retrieval policy prior to entering into the contractual relationship with the network service provider.

2.   Participants shall be deemed to have authorised the ECB to obtain any information relating to them from any financial or supervisory authority or trade body, whether national or foreign, if such information is necessary for the participant's participation in TARGET2-ECB.

Article 34

Notices

1.   Except where otherwise provided for in these Conditions, all notices required or permitted pursuant to these Conditions shall be sent by registered post, facsimile or otherwise in writing or by an authenticated message through the network service provider. Notices to the ECB shall be submitted to Director General of the ECB's Directorate General Payment Systems and Market Infrastructure, Kaiserstrasse 29, D-60311 Frankfurt am Main, Germany or to the SWIFT address of the ECB: ECBFDEFF. Notices to the participant shall be sent to it at the address, fax number or its SWIFT address as the participant may from time to time notify to the ECB.

2.   To prove that a notice has been sent, it shall be sufficient to prove that the notice was delivered to the relevant address or that the envelope containing such notice was properly addressed and posted.

3.   All notices shall be given in English.

4.   Participants shall be bound by all forms and documents of the ECB that the participants have filled in and/or signed, including but not limited to static data collection forms, as referred to in Article 6(2)(a), and information provided under Article 9(5), which were submitted in compliance with paragraphs 1 and 2 and which the ECB reasonably believes to have received from the participants, their employees or agents.

Article 35

Contractual relationship with network service provider

1.   For the purposes of these Conditions, the network service provider is SWIFT. Each participant shall enter into a separate agreement with SWIFT regarding the services to be provided by SWIFT in relation to the participant's use of TARGET2-ECB. The legal relationship between a participant and SWIFT shall be exclusively governed by SWIFT's terms and conditions.

2.   Each participant shall also participate in a TARGET2 CUG, as specified by the SSP-providing CBs acting as the SWIFT service administrator for the SSP. Admission and exclusion of a participant to or from a TARGET2 CUG shall take effect once communicated to SWIFT by the SWIFT service administrator.

3.   Participants shall comply with the TARGET2 SWIFT Service Profile, as made available by the ECB.

4.   The services to be provided by SWIFT shall not form part of the services to be performed by the ECB in respect of TARGET2.

5.   The ECB shall not be liable for any acts, errors or omissions of SWIFT (including its directors, staff and subcontractors) as provider of SWIFT services, or for any acts, errors or omissions of network providers selected by participants to gain access to the SWIFT network.

Article 36

Amendment procedure

The ECB may at any time unilaterally amend these Conditions, including its Appendices. Amendments to these Conditions, including its Appendices, shall be announced by means of communication in writing to the participants. Amendments shall be deemed to have been accepted unless the participant expressly objects within 14 days of being informed of such amendments. In the event that a participant objects to the amendment, the ECB is entitled immediately to terminate that participant's participation in TARGET2-ECB and close any of its PM accounts.

Article 37

Third party rights

1.   Any rights, interests, obligations, responsibilities and claims arising from or relating to these Conditions shall not be transferred, pledged or assigned by participants to any third party without the ECB's written consent.

2.   These Conditions do not create any rights in favour of or obligations in relation to any entity other than the ECB and participants in TARGET2-ECB.

Article 38

Governing law, jurisdiction and place of performance

1.   The bilateral relationship between the ECB and participants in TARGET2-ECB shall be governed by the law of the Federal Republic of Germany.

2.   Any dispute arising from a matter relating to the relationship referred to in paragraph 1 falls under the exclusive competence of the courts of Frankfurt am Main, without prejudice to the competence of the Court of Justice of the European Communities.

3.   The place of performance concerning the legal relationship between the ECB and the participants shall be Frankfurt am Main, Federal Republic of Germany.

Article 39

Severability

If any provision in these Conditions is or becomes invalid, this shall not prejudice the applicability of all the other provisions of these Conditions.

Article 40

Entry into force and binding nature

1.   These Conditions become effective from 19 May 2008, unless the ECB communicates another date of entry into force to the participants.

2.   By participating in TARGET2-ECB, participants automatically agree to these Conditions between themselves and in relation to the ECB.


(1)  OJ L 177, 30.6.2006, p. 1.

(2)  OJ L 332, 31.12.1993, p. 1.

(3)  OJ L 166, 11.6.1998, p. 45.

Appendix I

TECHNICAL SPECIFICATIONS FOR THE PROCESSING OF PAYMENT ORDERS

In addition to the terms and conditions of TARGET2-ECB, the following rules shall apply to the processing of payment orders:

1.   Technical requirements for participation in TARGET2-ECB regarding infrastructure, network and formats

(1)

TARGET2 uses SWIFT services for the exchange of messages. Each participant therefore needs a connection to SWIFT’s Secure IP Network. Each participant’s PM account shall be identified by an eight- or 11-digit SWIFT BIC. Furthermore, each participant shall pass a series of tests to prove its technical and operational competence before it may participate in TARGET2-ECB.

(2)

For the submission of payment orders and the exchange of payment messages in the PM the SWIFTNet FIN Y-copy service shall be used. A dedicated SWIFT Closed User Group (CUG) shall be set up for this purpose. Payment orders within such TARGET2 CUG shall be directly addressed to the receiving TARGET2 participant by entering its BIC in the header of the SWIFTNet FIN message.

(3)

For the information and control services the following SWIFTNet services may be used:

(a)

SWIFTNet InterAct;

(b)

SWIFTNet FileAct; and/or

(c)

SWIFTNet Browse.

(4)

The security of the message exchange between participants shall rely exclusively on SWIFT’s Public Key Infrastructure (PKI) service. Information on the PKI service is available in the documentation provided by SWIFT.

(5)

The ‘bilateral relationship management’ service provided by SWIFT’s Relationship Management Application (RMA) shall only be used with the central destination BIC of the SSP and not for payment messages between TARGET2 participants.

2.   Payment message types

(1)

The following SWIFTNet FIN/SWIFT system message types are processed:

Message Type

Type of use

Description

MT 103

Mandatory

Customer payment

MT 103+

Mandatory

Customer payment (Straight Through Processing)

MT 202

Mandatory

Bank-to-bank payment

MT 204

Optional

Direct debit payment

MT 011

Optional

Delivery notification

MT 012

Optional

Sender notification

MT 019

Mandatory

Abort notification

MT 900

Optional

Confirmation of debit

MT 910

Optional

Confirmation of credit

MT 940/950

Optional

(Customer) statement message

MT 011, MT 012 and MT 019 are SWIFT system messages.

(2)

When they register with TARGET2-ECB, direct participants shall declare which optional message types they will use, with the exception of MT 011 and MT 012 messages in relation to which direct participants shall decide from time to time whether or not to receive them with reference to specific messages.

(3)

Participants shall comply with the SWIFT message structure and field specifications, as defined in the SWIFT documentation and under the restrictions set out for TARGET2, as described in Chapter 9.1.2.2 of the User Detailed Functional Specifications (UDFS), Book 1.

(4)

Field contents shall be validated at the level of TARGET2-ECB in accordance with the UDFS requirements. Participants may agree among each other on specific rules regarding the field contents. However, in TARGET2-ECB there shall be no specific checks as to whether participants comply with any such rules.

3.   Double-entry check

(1)

All payment orders shall pass a double-entry check, the aim of which is to reject payment orders that have been submitted more than once by mistake.

(2)

The following fields of the SWIFT message types shall be checked:

Details

Part of the SWIFT message

Field

Sender

Basic Header

LT Address

Message Type

Application Header

Message Type

Receiver

Application Header

Destination Address

Transaction Reference Number (TRN)

Text Block

:20

Related Reference

Text Block

:21

Value Date

Text Block

:32

Amount

Text Block

:32

(3)

If all the fields described in subparagraph 2 in relation to a newly submitted payment order are identical to those in relation to a payment order that has already been accepted, the newly submitted payment order shall be returned.

4.   Error codes

If a payment order is rejected, the instructing participant shall receive an abort notification (MT 019) indicating the reason for the rejection by using error codes. The error codes are defined in Chapter 9.4.2 of the UDFS.

5.   Predetermined settlement times

(1)

For payment orders using the Earliest Debit Time Indicator, the codeword ‘/FROTIME/’shall be used.

(2)

For payment orders using the Latest Debit Time Indicator, two options shall be available.

(a)

Codeword ‘/REJTIME/’: if the payment order cannot be settled by the indicated debit time, the payment order shall be returned.

(b)

Codeword ‘/TILTIME/’: if the payment order cannot be settled by the indicated debit time, the payment order shall not be returned but shall be kept in the relevant queue.

Under both options, if a payment order with a Latest Debit Time Indicator is not settled 15 minutes prior to the time indicated therein, a notification shall automatically be sent via the ICM.

(3)

If the codeword ‘/CLSTIME/’ is used, the payment shall be treated in the same way as a payment order referred to in subparagraph 2(b).

6.   Settlement of payment orders in the entry disposition

(1)

Offsetting checks and, if appropriate, extended offsetting checks (both terms as defined in paragraphs 2 and 3) shall be carried out on payment orders entered into the entry disposition to provide quick, liquidity-saving gross settlement of payment orders.

(2)

An offsetting check shall determine whether the payee’s payment orders that are at the front of the highly urgent or, if inapplicable, the urgent queue are available to be offset against the payer’s payment order (hereinafter ‘offsetting payment orders’). If an offsetting payment order does not provide sufficient funds for the respective payer’s payment order in the entry disposition, it shall be determined whether there is sufficient available liquidity on the payer’s PM account.

(3)

If the offsetting check fails, the ECB may apply an extended offsetting check. An extended offsetting check determines whether offsetting payment orders are available in any of the payee’s queues regardless of when they joined the queue. However, if in the queue of the payee there are higher priority payment orders addressed to other TARGET2 participants, the FIFO principle may only be breached if settling such an offsetting payment order would result in a liquidity increase for the payee.

7.   Settlement of payment orders in the queue

(1)

The treatment of payment orders placed in queues depends on the priority class to which it was designated by the instructing participant.

(2)

Payment orders in the highly urgent and urgent queues shall be settled by using the offsetting checks described in paragraph 6, starting with the payment order at the front of the queue in cases where there is an increase in liquidity or there is an intervention at queue level (change of queue position, settlement time or priority, or revocation of the payment order).

(3)

Payments orders in the normal queue shall be settled on a continuous basis including all highly urgent and urgent payment orders that have not yet been settled. Different optimisation mechanisms (algorithms) are used. If an algorithm is successful, the included payment orders will be settled; if an algorithm fails, the included payment orders will remain in the queue. Three algorithms (1 to 3) shall be applied to offset payment flows. By means of Algorithm 4, settlement procedure 5 (as defined in Chapter 2.8.1 of the UDFS) shall be available for the settlement of payment instructions of ancillary systems. To optimise the settlement of highly urgent ancillary system transactions on participants’ sub-accounts, a special algorithm (Algorithm 5) shall be used.

(a)

Under Algorithm 1 (‘all-or-nothing’) the ECB shall, both for each relationship in respect of which a bilateral limit has been set and also for the total sum of relationships for which a multilateral limit has been set:

(i)

calculate the overall liquidity position of each TARGET2 participant’s PM account by establishing whether the aggregate of all outgoing and incoming payment orders pending in the queue is negative or positive and, if it is negative, check whether it exceeds that participant’s available liquidity (the overall liquidity position shall constitute the ‘total liquidity position’); and

(ii)

check whether limits and reservations set by each TARGET2 participant in relation to each relevant PM account are respected.

If the outcome of these calculations and checks is positive for each relevant PM account, the ECB and other CBs involved shall settle all payments simultaneously on the PM accounts of the TARGET2 participants concerned.

(b)

Under Algorithm 2 (‘partial’) the ECB shall:

(i)

calculate and check the liquidity positions, limits and reservations of each relevant PM account as under Algorithm 1; and

(ii)

if the total liquidity position of one or more relevant PM accounts is negative, extract single payment orders until the total liquidity position of each relevant PM account is positive.

Thereafter, the ECB and the other CBs involved shall, provided there are sufficient funds, settle all remaining payments (except the extracted payment orders) simultaneously on the PM accounts of the TARGET2 participants concerned.

When extracting payment orders, the ECB shall start from the TARGET2 participant’s PM account with the highest negative total liquidity position and from the payment order at the end of the queue with the lowest priority. The selection process shall only run for a short time, to be determined by the ECB at its discretion.

(c)

Under Algorithm 3 (‘multiple’) the ECB shall:

(i)

compare pairs of TARGET2 participants’ PM accounts to determine whether queued payment orders can be settled within the available liquidity of the two TARGET2 participants’ PM accounts concerned and within the limits set by them (by starting from the pair of PM accounts with the smallest difference between the payment orders addressed to each other), and the CB(s) involved shall book those payments simultaneously on the two TARGET2 participants’ PM accounts; and

(ii)

if, in relation to a pair of PM accounts as described under point (i), liquidity is insufficient to fund the bilateral position, extract single payment orders until there is sufficient liquidity. In this case the CB(s) involved shall settle the remaining payments, except the extracted ones, simultaneously on the two TARGET2 participants’ PM accounts.

After performing the checks specified under subparagraphs (i) to (ii), the ECB shall check the multilateral settlement positions (between a participant’s PM account and other TARGET2 participants’ PM accounts in relation to which a multilateral limit has been set). For this purpose, the procedure described under subparagraphs (i) to (ii) shall apply mutatis mutandis.

(d)

Under Algorithm 4 (‘partial plus ancillary system settlement’) the ECB shall follow the same procedure as for Algorithm 2, but without extracting payment orders in relation to the settlement of an ancillary system (which settles on a simultaneous multilateral basis).

(e)

Under Algorithm 5 (‘ancillary system settlement via sub-accounts’) the ECB shall follow the same procedure as for Algorithm 1, subject to the modification that the ECB shall start Algorithm 5 via the Ancillary System Interface and shall only check whether sufficient funds are available on participants’ sub-accounts. Moreover, no limits and reservations shall be taken into account. Algorithm 5 shall also run during night-time settlement.

(4)

Payment orders entered into the entry disposition after the start of any of algorithms 1 to 4 may nevertheless be settled immediately in the entry disposition if the positions and limits of the TARGET2 participants’ PM accounts concerned are compatible with both the settlement of these payment orders and the settlement of payment orders in the current optimisation procedure. However, two algorithms shall not run simultaneously.

(5)

During daytime processing the algorithms shall run sequentially. As long as there is no pending simultaneous multilateral settlement of an ancillary system, the sequence shall be as follows:

(a)

algorithm 1,

(b)

if algorithm 1 fails, then algorithm 2,

(c)

if algorithm 2 fails, then algorithm 3, or if algorithm 2 succeeds, repeat algorithm 1.

When simultaneous multilateral settlement (‘procedure 5’) in relation to an ancillary system is pending, Algorithm 4 shall run.

(6)

The algorithms shall run flexibly by setting a pre-defined time lag between the application of different algorithms to ensure a minimum interval between the running of two algorithms. The time sequence shall be automatically controlled. Manual intervention shall be possible.

(7)

While included in a running algorithm, a payment order shall not be reordered (change of the position in a queue) or revoked. Requests for reordering or revocation of a payment order shall be queued until the algorithm is complete. If the payment order concerned is settled while the algorithm is running, any request to reorder or revoke shall be rejected. If the payment order is not settled, the participant’s requests shall be taken into account immediately.

8.   Use of the ICM

(1)

The ICM may be used for obtaining information and managing liquidity. SWIFT’s Secure IP Network (SIPN) shall be the underlying technical communications network for exchanging information and running control measures.

(2)

With the exception of warehoused payment orders and static data information, only data in relation to the current business day shall be available via the ICM. The screens shall be offered in English only.

(3)

Information shall be provided in ‘pull’ mode, which means that each participant has to ask to be provided with information.

(4)

The following modes shall be available for using the ICM:

(a)

Application-to-application mode (A2A)

In A2A, information and messages are transferred between the PM and the participant’s internal application. The participant therefore has to ensure that an appropriate application is available for the exchange of XML messages (requests and responses) with the ICM via a standardised interface. Further details are contained in the ICM User Handbook and in Book 4 of the UDFS.

(b)

User-to-application mode (U2A)

U2A permits direct communication between a participant and the ICM. The information is displayed in a browser running on a PC system (SWIFT Alliance WebStation). For U2A access through the SWIFT Alliance WebStation the IT infrastructure has to be able to support cookies and JavaScript. Further details are described in the ICM User Handbook.

(5)

Each participant shall have at least one SWIFT Alliance WebStation to have access to the ICM via U2A.

(6)

Access rights to the ICM shall be granted by using SWIFT’s ‘Role Based Access Control’. The SWIFT ‘Non Repudiation of Emission’ (NRE) service, which may be used by participants, allows the recipient of an XML message to prove that such message has not been altered.

(7)

If a participant has technical problems and is unable to submit any payment order, it may generate preformatted backup lump sum and backup contingency payments by using the ICM. The ECB shall open such functionality upon request of the participant.

(8)

Participants may also use the ICM to transfer liquidity:

(a)

from their PM account to their account outside the PM;

(b)

between the PM account and the participant’s sub-accounts; and

(c)

from the PM account to the mirror account managed by the ancillary system.

9.   The UDFS and the ICM User Handbook

Further details and examples explaining the above rules are contained in the UDFS and the ICM User Handbook, as amended from time to time and published on the ECB’s website in English.

Appendix II

TARGET2 COMPENSATION SCHEME

1.   General principles

(a)

If there is a technical malfunction of TARGET2, direct participants may submit claims for compensation in accordance with the TARGET2 compensation scheme laid down in this Appendix.

(b)

Unless otherwise decided by the ECB's Governing Council, the TARGET2 compensation scheme shall not apply if the technical malfunction of TARGET2 arises out of external events beyond the reasonable control of the CBs concerned or as a result of acts or omissions by third parties.

(c)

Compensation under the TARGET2 compensation scheme shall be the only compensation procedure offered in the event of a technical malfunction of TARGET2. Participants may, however, use other legal means to claim for losses. If a participant accepts a compensation offer under the TARGET2 compensation scheme, this shall constitute the participant's irrevocable agreement that it thereby waives all claims in relation to the payment orders concerning which it accepts compensation (including any claims for consequential loss) it may have against any CB, and that the receipt by it of the corresponding compensation payment constitutes full and final settlement of all such claims. The participant shall indemnify the CBs concerned, up to a maximum of the amount received under the TARGET2 compensation scheme, in respect of any further claims which are raised by any other participant or any other third party in relation to the payment order or payment concerned.

(d)

The making of a compensation offer shall not constitute an admission of liability by the ECB or any other CB in respect of a technical malfunction of TARGET2.

2.   Conditions for compensation offers

(a)

A payer may submit a claim for an administration fee and interest compensation if, due to a technical malfunction of TARGET2:

(i)

a payment order was not settled on the business day on which it was accepted; or

(ii)

during the migration period a payer can show that it intended to submit a payment order to TARGET2-ECB, but was unable to do so due to the stop-sending status of a national RTGS system that had not yet migrated to TARGET2.

(b)

A payee may submit a claim for an administration fee if due to a technical malfunction of TARGET2 it did not receive a payment that it was expecting to receive on a particular business day. The payee may also submit a claim for interest compensation if one or more of the following conditions are met:

(i)

in the case of participants that have access to the marginal lending facility: due to a technical malfunction of TARGET2, a payee had recourse to the marginal lending facility; and/or

(ii)

in the case of all participants: it was technically impossible to have recourse to the money market or such refinancing was impossible on other, objectively reasonable grounds.

3.   Calculation of compensation

(a)

With respect to a compensation offer for a payer:

(i)

the administration fee shall be EUR 50 for the first non-settled payment order, EUR 25 for each of the next four such payment orders and EUR 12,50 for each further such payment order. The administration fee shall be calculated separately in relation to each payee;

(ii)

interest compensation shall be determined by applying a reference rate to be fixed from day to day. This reference rate shall be the lower of the euro overnight index average (EONIA) rate and the marginal lending rate. The reference rate shall be applied to the amount of the payment order not settled as a result of the technical malfunction of TARGET2 for each day in the period from the date of the actual or, in relation to payment orders referred to in paragraph 2(a)(ii), intended submission of the payment order until the date on which the payment order was or could have been successfully settled. Any proceeds made by placing funds resulting from non-settled payment orders on deposit with the Eurosystem shall be deducted from the amount of any compensation; and

(iii)

no interest compensation shall be payable if and in so far as funds resulting from non-settled payment orders were placed in the market or used to fulfil minimum reserve requirements.

(b)

With respect to a compensation offer for a payee:

(i)

the administration fee shall be EUR 50 for the first non-settled payment order, EUR 25 for each of the next four such payment orders and EUR 12,50 for each further such payment order. The administration fee shall be calculated separately in relation to each payer;

(ii)

the method set out in subparagraph (a)(ii) for calculating interest compensation shall apply except that interest compensation shall be payable at a rate equal to the difference between the marginal lending rate and the reference rate, and shall be calculated on the amount of any recourse to the marginal lending facility occurring as a result of the technical malfunction of TARGET2.

4.   Procedural rules

(a)

A claim for compensation shall be submitted on the claim form available on the website of the ECB in English (see www.ecb.int). Payers shall submit a separate claim form in respect of each payee and payees shall submit a separate claim form in respect of each payer. Sufficient additional information and documents shall be provided to support the information indicated in the claim form. Only one claim may be submitted in relation to a specific payment or payment order.

(b)

Within four weeks of a technical malfunction of TARGET2, participants shall submit their claim form(s) to the ECB. Any additional information and evidence requested by the ECB shall be supplied within two weeks of such request being made.

(c)

Unless otherwise decided by the ECB's Governing Council and communicated to the participants, all received claims shall be assessed no later than 14 weeks after the technical malfunction of TARGET2 occurs.

(d)

The ECB shall communicate the result of the assessment referred to in subparagraph (c) to the relevant participants. If the assessment entails a compensation offer, the participants concerned shall, within four weeks of the communication of such offer, either accept or reject it, in respect of each payment or payment order comprised within each claim, by signing a standard letter of acceptance (in the form available on the website of the ECB (see www.ecb.int). If such letter has not been received by the ECB within four weeks, the participants concerned shall be deemed to have rejected the compensation offer.

(e)

The ECB shall make compensation payments on receipt of a participant's letter of acceptance of compensation. No interest shall be payable on any compensation payment.

Appendix III

TERMS OF REFERENCE FOR CAPACITY AND COUNTRY OPINIONS

The European Central Bank

Kaiserstrasse 29

D-60311 Frankfurt am Main

Germany

Participation in TARGET2-ECB

[location], [date]

Dear Sir or Madam,

We have been asked to provide this Opinion as [in-house or external] legal advisers to [specify name of Participant or branch of Participant] in respect of issues arising under the laws of [jurisdiction in which the Participant is established; hereinafter the ‘jurisdiction’] in connection with the participation of [specify name of Participant] (hereinafter the ‘Participant’) in TARGET2-ECB (hereinafter the ‘System’).

This Opinion is confined to the laws of [jurisdiction] as they exist as on the date of this Opinion. We have made no investigation of the laws of any other jurisdiction as a basis for this Opinion, and do not express or imply any opinion in this regard. Each of the statements and opinions presented below applies with equal accuracy and validity under the laws of [jurisdiction], whether or not the Participant acts through its head office or one or more branches established inside or outside of [jurisdiction] in submitting payment orders and receiving payments.

I.   DOCUMENTS EXAMINED

For the purposes of this Opinion, we have examined:

(1)

a certified copy of the [specify relevant constitutional document(s)] of the Participant such as is/are in effect on the date hereof;

(2)

[if applicable] an extract from the [specify relevant company register] and [if applicable] [register of credit institutions or analogous register];

(3)

[to the extent applicable] a copy of the Participant's licence or other proof of authorisation to provide banking, investment, funds transfer or other financial services in [jurisdiction];

(4)

[if applicable] a copy of a resolution adopted by the board of directors or the relevant governing body of the Participant on [insert date], [insert year], evidencing the Participant's agreement to adhere to the System Documents, as defined below; and

(5)

[specify all powers of attorney and other documents constituting or evidencing the requisite power of the person or persons signing the relevant System Documents (as defined below) on behalf of the Participant];

and all other documents relating to the Participant's constitution, powers, and authorisations necessary or appropriate for the provision of this Opinion (hereinafter the ‘Participant Documents’).

For the purposes of this Opinion, we have also examined:

(1)

the terms and conditions of TARGET2-ECB dated [insert date] (hereinafter the ‘Rules’); and

(2)

[…].

The Rules and the […] shall be referred to hereinafter as the ‘System Documents’ (and collectively with the Participant Documents as the ‘Documents’).

II.   ASSUMPTIONS

For the purposes of this Opinion we have assumed in relation to the Documents that:

(1)

the System Documents with which we have been provided are originals or true copies;

(2)

the terms of the System Documents and the rights and obligations created by them are valid and legally binding under the laws of the Federal Republic of Germany by which they are expressed to be governed, and the choice of the laws of the Federal Republic of Germany to govern the System Documents is recognised by the laws of the Federal Republic of Germany;

(3)

the Participant Documents are within the capacity and power of and have been validly authorised, adopted or executed and, where necessary, delivered by the relevant parties; and

(4)

the Participant Documents are binding on the parties to which they are addressed, and there has been no breach of any of their terms.

III.   OPINIONS REGARDING THE PARTICIPANT

A.

The Participant is a corporation duly established and registered or otherwise duly incorporated or organised under the laws of [jurisdiction].

B.

The Participant has all the requisite corporate powers to execute and perform the rights and obligations under the System Documents to which it is party.

C.

The adoption or execution and the performance by the Participant of the rights and obligations under the System Documents to which the Participant is party will not in any way breach any provision of the laws or regulations of [jurisdiction] applicable to the Participant or the Participant Documents.

D.

No additional authorisations, approvals, consents, filings, registrations, notarisations or other certifications of or with any court or governmental, judicial or public authority that is competent in [jurisdiction] are required by the Participant in connection with the adoption, validity or enforceability of any of the System Documents or the execution or performance of the rights and obligations thereunder.

E.

The Participant has taken all necessary corporate action and other steps necessary under the laws of [jurisdiction] to ensure that its obligations under the System Documents are legal, valid and binding

This Opinion is stated as of its date and is addressed solely to the ECB and the [Participant]. No other persons may rely on this Opinion, and the contents of this Opinion may not be disclosed to persons other than its intended recipients and their legal counsel without our prior written consent, with the exception of the national central banks of the European System of Central Banks [and [the national central bank/relevant regulatory authorities] of [jurisdiction]].

Yours faithfully,

[signature]

The European Central Bank

Kaiserstrasse 29

D-60311 Frankfurt am Main

Germany

TARGET2-ECB

[location], [date]

Dear Sir or Madam,

We have been asked as [external] legal advisers to [specify name of Participant or branch of Participant] (the Participant) in respect of issues arising under the laws of [jurisdiction in which the Participant is established; hereinafter the ‘jurisdiction’] to provide this Opinion under the laws of [jurisdiction] in connection with the participation of the Participant in a system which is a component of TARGET2 (hereinafter the ‘System’). References herein to the laws of [jurisdiction] include all applicable regulations of [jurisdiction]. We express an opinion herein under the law of [jurisdiction], with particular regard to the Participant established outside the Federal Republic of Germany in relation to rights and obligations arising from participation in the System, as presented in the System Documents defined below.

This Opinion is confined to the laws of [jurisdiction] as they exist on the date of this Opinion. We have made no investigation of the laws of any other jurisdiction as a basis for this Opinion, and do not express or imply any opinion in this regard. We have assumed that there is nothing in the laws of another jurisdiction which affects this Opinion.

1.   DOCUMENTS EXAMINED

For the purposes of this Opinion, we have examined the documents listed below and such other documents as we have deemed necessary or appropriate:

(1)

the terms and conditions of TARGET2-ECB dated [insert date] (hereinafter the ‘Rules’); and

(2)

any other document governing the System and/or the relationship between the Participant and other participants in the System, and between the participants in the System and the ECB.

The Rules and the […] shall be referred to hereinafter as the ‘System Documents’.

2.   ASSUMPTIONS

For the purposes of this Opinion we have assumed in relation to the System Documents that:

(1)

the System Documents are within the capacity and power of and have been validly authorised, adopted or executed and, where necessary, delivered by the relevant parties;

(2)

the terms of the System Documents and the rights and obligations created by them are valid and legally binding under the laws of the Federal Republic of Germany, by which they are expressed to be governed, and the choice of the laws of the Federal Republic of Germany to govern the System Documents is recognised by the laws of the Federal Republic of Germany;

(3)

the participants in the System through which any payment orders are sent or payments are received, or through which any rights or obligations under the System Documents are executed or performed, are licensed to provide funds transfer services, in all relevant jurisdictions; and

(4)

the documents submitted to us in copy or as specimens conform to the originals.

3.   OPINION

Based on and subject to the foregoing, and subject in each case to the points set out below, we are of the opinion that:

3.1.   Country-specific legal aspects [to the extent applicable]

The following characteristics of the legislation of [jurisdiction] are consistent with and in no way set aside the obligations of the Participant arising out of the System Documents: [list of country-specific legal aspects].

3.2.   General insolvency issues

3.2.a   Types of insolvency proceedings

The only types of insolvency proceedings (including composition or rehabilitation) — which, for the purpose of this Opinion, shall include all proceedings in respect of the Participant's assets or any branch it may have in [jurisdiction] — to which the Participant may become subject in [jurisdiction], are the following: [list proceedings in original language and English translation] (together collectively referred to as ‘Insolvency Proceedings’).

In addition to Insolvency Proceedings, the Participant, any of its assets, or any branch it may have in [jurisdiction] may become subject in [jurisdiction] to [list any applicable moratorium, receivership, or any other proceedings as a result of which payments to and/or from the Participant may be suspended, or limitations can be imposed in relation to such payments, or similar proceedings in original language and English translation] (hereinafter collectively referred to as ‘Proceedings’).

3.2.b   Insolvency treaties

[jurisdiction] or certain political subdivisions within [jurisdiction], as specified, is/are party to the following insolvency treaties: [specify, if applicable which have or may have an impact on this Opinion].

3.3.   Enforceability of System Documents

Subject to the points set out below, all provisions of the System Documents will be binding and enforceable in accordance with their terms under the laws of [jurisdiction], in particular in the event of the opening of any Insolvency Proceedings or Proceedings with respect to the Participant.

In particular, we are of the opinion that:

3.3.a   Processing of payment orders

The provisions on processing of payment orders [list of sections] of the Rules are valid and enforceable. In particular, all payment orders processed pursuant to such sections will be valid, binding and will be enforceable under the laws of [jurisdiction]. The provision of the Rules which specifies the precise point in time at which payment orders submitted by the Participant to the System become enforceable and irrevocable (Article 20 of the Rules) is valid, binding and enforceable under the laws of [jurisdiction].

3.3.b   Authority of the ECB to perform its functions

The opening of Insolvency Proceedings or Proceedings in respect of the Participant will not affect the authority and powers of the ECB arising out of the System Documents. [Specify [to the extent applicable] that: the same opinion is also applicable in respect of any other entity which provides the Participants with services directly and necessarily required for participating in the System (e.g. network service provider)].

3.3.c   Remedies in the event of default

[Where applicable to the Participant, the provisions contained in Article 30 of the Rules regarding accelerated performance of claims which have not yet matured, the set-off of claims for using the deposits of the Participant, the enforcement of a pledge, suspension and termination of participation, claims for default interest, and termination of agreements and transactions (Articles 27-31 of the Rules) are valid and enforceable under the laws of [jurisdiction].]

3.3.d   Suspension and termination

Where applicable to the Participant, the provisions contained in Articles 27 and 28 of the Rules (in respect of suspension and termination of the Participant's participation in the System on the opening of Insolvency Proceedings or Proceedings or other events of default, as defined in the System Documents, or if the Participant represents any kind of systemic risk or has serious operational problems) are valid and enforceable under the laws of [jurisdiction].

3.3.e   Assignment of rights and obligations

The rights and obligations of the Participant cannot be assigned, altered or otherwise transferred by the Participant to third parties without the prior written consent of the ECB.

3.3.f   Choice of governing law and jurisdiction

The provisions contained in Articles 34 and 38 of the Rules, and in particular in respect of the governing law, the resolution of a dispute, competent courts, and service of process are valid and enforceable under the laws of [jurisdiction].

3.4.   Voidable preferences

We are of the opinion that no obligation arising out of the System Documents, the performance thereof, or compliance therewith prior to the opening of any Insolvency Proceedings or Proceedings in respect of the Participant may be set aside in any such proceedings as a preference, voidable transaction or otherwise under the laws of [jurisdiction].

In particular, and without limitation to the foregoing, we express this opinion in respect of any payment orders submitted by any participant in the System. In particular, we are of the opinion that the provisions of Article 20 of the Rules establishing the enforceability and irrevocability of payment orders will be valid and enforceable and that a payment order submitted by any participant and processed pursuant to Title IV of the Rules may not be set aside in any Insolvency Proceedings or Proceedings as a preference, voidable transaction or otherwise under the laws of [jurisdiction].

3.5.   Attachment

If a creditor of the Participant seeks an attachment order (including any freezing order, order for seizure or any other public or private law procedure that is intended to protect the public interest or the rights of the Participant's creditors) — hereinafter referred to as an ‘Attachment’ — under the laws of [jurisdiction] from a court or governmental, judicial or public authority that is competent in [jurisdiction], we are of the opinion that [insert the analysis and discussion].

3.6.   Collateral [if applicable]

3.6.a   Assignment of rights or deposit of assets for collateral purposes, pledge, repo and/or guarantee

Assignments for collateral purposes will be valid and enforceable under the laws of [jurisdiction]. Specifically, the creation and enforcement of a pledge or repo under the Rules will be valid and enforceable under the laws of [jurisdiction]. In the event that a guarantee from another legal entity is required for adherence of the Participant in the System, this guarantee will be binding on the guarantor and fully enforceable against it, without any limit with regard to the amount of the guarantee, whatever the Participant's situation.

3.6.b   Priority of assignees’, pledgees’ or repo purchasers’ interest over that of other claimants

In the event of Insolvency Proceedings or Proceedings in respect of the Participant, the rights or assets assigned for collateral purposes, or pledged by the Participant in favour of the ECB or other participants in the System, will rank in priority of payment above the claims of all other creditors of the Participant and will not be subject to priority or preferential creditors.

3.6.c   Enforcing title to security

Even in the event of Insolvency Proceedings or Proceedings in respect of the Participant, other participants in the System and the ECB as pledgees will still be free to enforce and collect the Participant's rights or assets through the action of the ECB pursuant to the Rules.

3.6.d   Form and registration requirements

There are no form requirements for the assignment for collateral purposes of, or the creation and enforcement of a pledge or repo over the Participant's rights or assets and it is not necessary for the assignment for collateral purposes, pledge or repo, as applicable, or any particulars of such assignment, pledge or repo, as applicable, to be registered or filed with any court or governmental, judicial or public authority that is competent in [jurisdiction].

3.7.   Branches [to the extent applicable]

3.7.a   Opinion applies to action through branches

Each of the statements and opinions presented above with regard to the Participant applies with equal accuracy and validity under the laws of [jurisdiction] in situations where the Participant acts through its one or more of its branches established outside [jurisdiction].

3.7.b   Conformity with law

Neither the execution and performance of the rights and obligations under the System Documents nor the submission, transmission or receipt of payment orders by a branch of the Participant will in any respect breach the laws of [jurisdiction].

3.7.c   Required authorisations

Neither the execution and performance of the rights and obligations under the System Documents nor the submission, transmission or receipt of payment orders by a branch of a Participant will require any additional authorisations, approvals, consents, filings, registrations, notarisations or other certifications of or with any court or governmental, judicial or public authority that is competent in [jurisdiction].

This Opinion is stated as of its date and is addressed solely to the ECB and the [Participant]. No other persons may rely on this Opinion, and the contents of this Opinion may not be disclosed to persons other than its intended recipients and their legal counsel without our prior written consent, with the exception of the national central banks of the European System of Central Banks [and [the national central bank/relevant regulatory authorities] of [jurisdiction]].

Yours faithfully,

[signature]

Appendix IV

BUSINESS CONTINUITY AND CONTINGENCY PROCEDURE

1.   General provisions

(a)

This Appendix sets out the arrangements between the ECB and participants, or ancillary systems, if one or more components of the SSP or the telecommunications network fail or are affected by an abnormal external event, or if the failure affects any participant or ancillary system.

(b)

All references to specific times in this Appendix refer to European Central Bank time, i.e. the local time at the seat of the ECB.

2.   Measures of business continuity and contingency processing

(a)

In the event that an abnormal external event occurs and/or there is a failure of the SSP or the telecommunications network which affects the normal operation of TARGET2, the ECB shall be entitled to adopt business continuity and contingency processing measures.

(b)

The following main business continuity and contingency processing measures shall be available in TARGET2:

(i)

relocating the operation of the SSP to an alternative site;

(ii)

changing the SSP's operating hours; and

(iii)

initiating contingency processing of very critical and critical payments, as defined in paragraph 6(c) and (d) respectively.

(c)

In relation to business continuity and contingency processing measures, the ECB shall have full discretion regarding whether and which measures are adopted to settle payment orders.

3.   Incident communication

(a)

Information about the failure of the SSP and/or an abnormal external event shall be communicated to participants through the domestic communication channels, the ICM and T2IS. In particular, communications to participants shall include the following information:

(i)

a description of the event;

(ii)

the anticipated delay in processing (if known);

(iii)

information on the measures already taken; and

(iv)

the advice to participants.

(b)

In addition, the ECB may notify participants of any other existing or anticipated event which has the potential to affect the normal operation of TARGET2.

4.   Relocation the operation of the SSP to an alternative site

(a)

In the event that any of the events referred to in paragraph 2(a) occurs, the operation of the SSP may be relocated to an alternative site, either within the same region or in another region.

(b)

In the event that the operation of the SSP is relocated to another region, the participants shall use best efforts to reconcile their positions up to the point of the failure or the occurrence of the abnormal external event and provide to the ECB all relevant information in this respect.

5.   Change of operating hours

(a)

The daytime processing of TARGET2 may be extended or the opening time of a new business day may be delayed. During any extended operating time of TARGET2, payment orders shall be processed in accordance with the terms and conditions of TARGET2-ECB, subject to the modifications contained in this Appendix.

(b)

Daytime processing may be extended and the closing time thereby delayed if an SSP failure has occurred during the day but has been resolved before 18.00. Such a closing time delay shall in normal circumstances not exceed two hours and shall be announced as early as possible to participants. If such a delay is announced before 16.50, the minimum period of one hour between the cut-off time for customer and interbank payment orders shall remain in place. Once such a delay is announced it may not be withdrawn.

(c)

The closing time shall be delayed in cases where an SSP failure has occurred before 18:00 and has not been resolved by 18.00. The ECB shall immediately communicate the delay of closing time to participants.

(d)

Upon recovery of the SSP, the following steps shall take place:

(i)

The ECB shall seek to settle all queued payments within one hour; this time is reduced to 30 minutes in the event that the SSP failure occurs at 17.30 or later (in cases where the SSP failure was ongoing at 18.00).

(ii)

Participants' final balances shall be established within one hour; this time shall be reduced to 30 minutes in the event that the SSP failure occurs at 17.30 or later, in cases where the SSP failure was ongoing at 18.00.

(iii)

At the cut-off time for interbank payments, the end-of-day processing, including recourse to the Eurosystem standing facilities shall take place.

(e)

Ancillary systems that require liquidity in the early morning need to have established means to cope with cases where the daytime processing cannot be started in time due to an SSP failure on the previous day.

6.   Contingency processing

(a)

If it deems it necessary to do so, the ECB shall initiate the contingency processing of payment orders in the Contingency Module of the SSP. In such cases, only a minimum service level shall be provided to participants. The ECB shall inform its participants of the start of contingency processing by means of any available means of communication.

(b)

In contingency processing, payment orders shall be processed manually by the ECB.

(c)

The following payments shall be considered as ‘very critical’ and the ECB shall use best efforts to process them in contingency situations:

(i)

CLS Bank International-related payments;

(ii)

end-of-day settlement of EURO1; and

(iii)

central counterparty margin calls.

(d)

The following types of payments shall be considered as ‘critical’ and the ECB may decide to initiate contingency processing in relation to them:

(i)

payments in relation to the real-time settlement of interfaced securities settlement systems; and

(ii)

additional payments, if required to avoid systemic risk.

(e)

Participants shall submit payment orders for contingency processing and information to payees shall be provided through encrypted and authenticated e-mail, as well as via authenticated fax. Information concerning account balances and debit and credit entries may be obtained via the ECB.

(f)

Payment orders that have already been submitted to TARGET2-ECB, but are queued, may also undergo contingency processing. In such cases the ECB shall endeavour to avoid the double processing of payment orders, but the participants shall bear the risk of such double processing if it occurred.

(g)

For contingency processing of payment orders, participants shall provide additional collateral. During contingency processing, incoming contingency payments may be used to fund outgoing contingency payments. For the purposes of contingency processing, participants' available liquidity may not be taken into account by the ECB.

7.   Failures linked to participants or ancillary systems

(a)

In the event that a participant has a problem that prevents it from settling payments in TARGET2 it shall be its responsibility to resolve the problem. In particular, a participant may use in-house solutions or the ICM functionality, i.e. backup lump sum payments and backup contingency payments (CLS, EURO1, STEP2 pre-fund).

(b)

If a participant decides to use the ICM functionality for making backup lump sum payments, the ECB shall, if the participant so requests, open this functionality via the ICM. If the participant so requests, the ECB shall transmit an ICM broadcast message to inform other participants about the participant's use of backup lump sum payments. The participant shall be responsible for sending such backup lump sum payments exclusively to other participants with which it has bilaterally agreed on the use of such payments and for any further steps in relation to such payments.

(c)

If the measures referred to in subparagraph (a) are exhausted or if they are inefficient, the participant may request support from the ECB.