ISSN 1830-3625

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 213

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 50
15 august 2007


Cuprins

 

I   Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare este obligatorie

Pagina

 

 

REGULAMENTE

 

 

Regulamentul (CE) nr. 960/2007 al Comisiei din 14 august 2007 de stabilire a sumelor forfetare la import pentru determinarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

1

 

 

Regulamentul (CE) nr. 961/2007 al Comisiei din 14 august 2007 de stabilire a taxelor la import în sectorul cerealelor aplicabile de la 16 august 2007

3

 

*

Regulamentul (CE) nr. 962/2007 al Comisiei din 14 august 2007 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 996/97 privind deschiderea și modul de gestionare a unui contingent tarifar de import pentru mușchiulețul congelat de vită și mânzat înregistrat sub codul NC 02062991

6

 

*

Regulamentul (CE) nr. 963/2007 al Comisiei din 14 august 2007 de punere în aplicare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 58/97 al Consiliului în ceea ce privește derogările care se acordă pentru statisticile structurale de întreprindere

7

 

*

Regulamentul (CE) nr. 964/2007 al Comisiei din 14 august 2007 de stabilire a normelor de deschidere și de gestionare a contingentelor tarifare aplicabile orezului originar din țările mai puțin dezvoltate, pentru anii de comercializare 2007/2008 și 2008/2009

26

 

 

II   Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare nu este obligatorie

 

 

DECIZII

 

 

Comisie

 

 

2007/560/CE

 

*

Decizia Comisiei din 2 august 2007 de recunoaștere, în principiu, a conformității dosarelor transmise pentru examinare detaliată în vederea eventualei înscrieri a clorantraniliprolului, a heptamaloxiglucanului, a spirotetramatului și a virusului poliedrozei nucleare Helicoverpa armigera în anexa I la Directiva 91/414/CEE a Consiliului [notificată cu numărul C(2007) 3669]  ( 1 )

29

 

 

2007/561/CE

 

*

Decizia Comisiei din 2 august 2007 de aprobare a modificării programului de eradicare a brucelozei bovine din Italia pentru anul 2007, aprobat prin Decizia 2006/875/CE, în ceea ce privește bruceloza bivolilor din Caserta, regiunea Campania [notificată cu numărul C(2007) 3692]

32

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


I Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare este obligatorie

REGULAMENTE

15.8.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 213/1


REGULAMENTUL (CE) NR. 960/2007 AL COMISIEI

din 14 august 2007

de stabilire a sumelor forfetare la import pentru determinarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 3223/94 al Comisiei din 21 decembrie 1994 de stabilire a normelor de aplicare a regimului de import pentru fructe și legume (1), în special articolul 4 alineatul (1),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 3223/94 prevede, ca urmare a rezultatelor negocierilor comerciale multilaterale din Runda Uruguay, criteriile pentru stabilirea de către Comisie a sumelor forfetare la import din țările terțe, pentru produsele și termenele menționate în anexa acestuia.

(2)

În conformitate cu criteriile menționate anterior, sumele forfetare la import trebuie stabilite la nivelurile prevăzute în anexa la prezentul regulament,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Sumele forfetare la import prevăzute la articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 3223/94 sunt stabilite așa cum este indicat în tabelul din anexă.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 15 august 2007.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 14 august 2007.

Pentru Comisie

Jean-Luc DEMARTY

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 337, 24.12.1994, p. 66. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 756/2007 (JO L 172, 30.6.2007, p. 41).


ANEXĂ

la Regulamentul Comisiei din 14 august 2007 de stabilire a sumelor forfetare la import pentru determinarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

(EUR/100 kg)

(Cod NC)

Codul țărilor terțe (1)

Suma forfetară la import

0702 00 00

MK

44,3

TR

55,3

XK

36,3

XS

36,3

ZZ

43,1

0707 00 05

TR

127,9

ZZ

127,9

0709 90 70

TR

86,8

ZZ

86,8

0805 50 10

AR

63,4

UY

62,3

ZA

59,0

ZZ

61,6

0806 10 10

EG

129,5

MA

138,0

TR

116,5

US

184,5

ZZ

142,1

0808 10 80

AR

68,0

BR

112,6

CL

89,5

CN

100,2

NZ

94,2

US

101,1

ZA

90,3

ZZ

93,7

0808 20 50

AR

55,3

CL

83,9

TR

134,4

ZA

99,5

ZZ

93,3

0809 30 10, 0809 30 90

TR

138,8

ZZ

138,8

0809 40 05

IL

125,2

ZZ

125,2


(1)  Nomenclatorul țărilor, astfel cum este stabilit de Regulamentul (CE) nr. 1833/2006 al Comisiei (JO L 354, 14.12.2006, p. 19). Codul „ZZ” reprezintă „alte origini”.


15.8.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 213/3


REGULAMENTUL (CE) NR. 961/2007 AL COMISIEI

din 14 august 2007

de stabilire a taxelor la import în sectorul cerealelor aplicabile de la 16 august 2007

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1784/2003 al Consiliului din 29 septembrie 2003 privind organizarea comună a piețelor în sectorul cerealelor (1),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1249/96 al Comisiei din 28 iunie 1996 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 1766/92 al Consiliului în ceea ce privește taxele de import în sectorul cerealelor (2), în special articolul 2 alineatul (1),

întrucât:

(1)

Articolul 10 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1784/2003 al Consiliului stipulează că, pentru produsele având codurile NC 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (grâul comun de calitate superioară), 1002, ex 1005, cu excepția hibrizilor pentru sămânță și ex 1007, cu excepția hibrizilor destinați însămânțării, taxa la import este egală cu prețul de intervenție valabil pentru aceste produse la import, majorată cu 55 %, din care se deduce prețul la import CIF aplicabil expedierii în cauză. Cu toate acestea, această taxă nu poate depăși valoarea taxelor din Tariful Vamal Comun.

(2)

Articolul 10 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1784/2003 al Consiliului stipulează că, în scopul calculării taxei la import menționate la alineatul (2) din articolul de mai sus, aceasta se stabilește periodic pentru produsele în cauză în funcție de prețurile CIF reprezentative la import.

(3)

În temeiul articolului 2 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1249/96, prețul folosit pentru calcularea taxei la import pentru produsele având codurile NC 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (grâu comun de calitate superioară), 1002 00, 1005 10 90, 1005 90 00 și 1007 00 90 este prețul CIF reprezentativ la import, stabilit zilnic, în conformitate cu metoda prevăzută la articolul 4 din regulamentul menționat anterior.

(4)

Este necesar să se stabilească taxele la import pentru perioada începând cu 16 august 2007, aplicabile până la stabilirea și intrarea în vigoare a unei noi taxe,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Începând cu 16 august 2007, taxele la import în sectorul cerealelor menționate la articolul 10 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1784/2003 al Consiliului se stabilesc în anexa I la prezentul regulament în baza elementelor care figurează în anexa II.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 16 august 2007.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 14 august 2007.

Pentru Comisie

Jean-Luc DEMARTY

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 270, 21.10.2003, p. 78. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 735/2007 (JO L 169, 29.6.2007, p. 6).

(2)  JO L 161, 29.6.1996, p. 125. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1816/2005 (JO L 292, 8.11.2005, p. 5).


ANEXA I

Taxe la import pentru produsele prevăzute la articolul 10 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1784/2003 aplicabile de la 16 august 2007

Cod NC

Descrierea mărfurilor

Taxa la import (1)

(în EUR/t)

1001 10 00

GRÂU dur de calitate superioară

0,00

de calitate medie

0,00

de calitate inferioară

0,00

1001 90 91

GRÂU comun, pentru sămânță

0,00

ex 1001 90 99

GRÂU comun de calitate superioară, altul decât pentru sămânță

0,00

1002 00 00

SECARĂ

0,00

1005 10 90

PORUMB pentru sămânță, altul decât hibrid

9,34

1005 90 00

PORUMB, altul decât pentru sămânță (2)

9,34

1007 00 90

SORG cu boabe, altul decât hibrid, destinat însămânțării

0,00


(1)  Pentru mărfurile care intră în Comunitate prin Oceanul Atlantic sau prin Canalul de Suez, importatorul poate beneficia, în aplicarea articolului 2 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 1249/96 al Comisiei, de o reducere a taxelor, în valoare de:

3 EUR/t, dacă portul de descărcare se află la Marea Mediterană,

2 EUR/t, dacă portul de descărcare se află în Danemarca, Estonia, Irlanda, Letonia, Lituania, Polonia, Finlanda, Suedia, Regatul Unit sau pe coasta atlantică a Peninsulei Iberice.

(2)  Importatorul poate beneficia de o reducere forfetară de 24 EUR/t atunci când sunt îndeplinite condițiile stabilite la articolul 2 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 1249/96 al Comisiei.


ANEXA II

Elemente pentru calcularea taxelor prevăzute în anexa I

31.7.2007-13.8.2007

1.

Valori medii pentru perioada de referință menționată la articolul 2 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1249/96:

(EUR/t)

 

Grâu comun (1)

Porumb

Grâu dur de calitate superioară

Grâu dur de calitate medie (2)

Grâu dur de calitate inferioară (3)

Orz

Bursa

Minneapolis

Chicago

Cotația

188,54

94,53

Prețul FOB USA

215,82

205,82

185,82

121,21

Primă pentru Golf

16,35

Primă pentru Marile Lacuri

5,16

2.

Valori medii pentru perioada de referință menționată la articolul 2 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1249/96:

Taxă de navlu: Golful Mexic–Rotterdam:

41,79 EUR/t

Taxă de navlu: Marile Lacuri–Rotterdam:

44,05 EUR/t


(1)  Primă pozitivă încorporată de 14 EUR/t [articolul 4 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1249/96].

(2)  Primă negativă de 10 EUR/t [articolul 4 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1249/96].

(3)  Primă negativă de 30 EUR/t [articolul 4 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1249/96].


15.8.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 213/6


REGULAMENTUL (CE) NR. 962/2007 AL COMISIEI

din 14 august 2007

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 996/97 privind deschiderea și modul de gestionare a unui contingent tarifar de import pentru mușchiulețul congelat de vită și mânzat înregistrat sub codul NC 0206 29 91

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1254/1999 al Consiliului din 17 mai 1999 privind organizarea comună a pieței în sectorul cărnii de vită și mânzat (1), în special articolul 32 alineatul (1) primul paragraf,

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 996/97 al Comisiei (2) prevede deschiderea și modul de gestionare, pe bază multianuală, a unui contingent tarifar de import pentru mușchiulețul congelat de vită și mânzat înregistrat sub codul NC 0206 29 91.

(2)

Articolul 8 primul paragraf din Regulamentul (CE) nr. 1301/2006 al Comisiei din 31 august 2006 de stabilire a normelor comune pentru administrarea contingentelor tarifare de import pentru produsele agricole gestionate printr-un sistem de licențe de import (3) prevede că licențele de import își pierd valabilitatea după ultima zi a perioadei de contingent tarifar de import.

(3)

Pentru a alinia dispozițiile Regulamentului (CE) nr. 996/97 la cele ale Regulamentului (CE) nr. 1301/2006, Regulamentul (CE) nr. 996/97 a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 568/2007, în special prin eliminarea dispoziției privind perioada de valabilitate a licențelor de import.

(4)

Deoarece articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 1445/95 al Comisiei din 26 iunie 1995 privind normele de aplicare a regimului licențelor de import și export în sectorul cărnii de vită și mânzat (4) prevede că licențele de import sunt valabile 90 de zile de la data emiterii lor, în Regulamentul (CE) nr. 996/97 este necesar să se precizeze faptul că licențele trebuie să fie valabile până la sfârșitul perioadei de contingent tarifar de import.

(5)

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 996/97 trebuie modificat în consecință.

(6)

Pentru a asigura valabilitatea licențelor de import emise pentru perioada de contingent tarifar de import dintre 1 iulie 2007 și 30 iunie 2008 până la sfârșitul acestei perioade, trebuie să se precizeze faptul că această modificare se aplică începând cu perioada contingentară care debutează la 1 iulie 2007.

(7)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului de gestionare a cărnii de vită și mânzat,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

La articolul 2 din Regulamentul (CE) nr. 996/97, se adaugă următorul alineat (3):

„(3)   Prin derogare de la articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 1445/1995, licențele de import sunt valabile până la sfârșitul perioadei de contingent tarifar de import.”

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică pentru licențele de import emise începând cu perioada contingentară care debutează la 1 iulie 2007.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 14 august 2007.

Pentru Comisie

Mariann FISCHER BOEL

Membru al Comisiei


(1)  JO L 160, 26.6.1999, p. 21. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1913/2005 (JO L 307, 25.11.2005, p. 2).

(2)  JO L 144, 4.6.1997, p. 6. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 568/2007 (JO L 133, 25.5.2007, p. 15).

(3)  JO L 238, 1.9.2006, p. 13. Regulament, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 289/2007 (JO L 78, 17.3.2007, p. 17).

(4)  JO L 143, 27.6.1995, p. 35. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 586/2007 (JO L 139, 31.5.2007, p. 5).


15.8.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 213/7


REGULAMENTUL (CE) NR. 963/2007 AL COMISIEI

din 14 august 2007

de punere în aplicare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 58/97 al Consiliului în ceea ce privește derogările care se acordă pentru statisticile structurale de întreprindere

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 58/97 al Consiliului din 20 decembrie 1996 privind statisticile structurale de întreprindere (1), în special articolul 12 litera (x),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE, Euratom) nr. 58/97 a stabilit un cadru comun pentru elaborarea statisticilor comunitare privind cheltuielile pentru protecția mediului, structura, activitatea, competitivitatea și performanțele fondurilor de pensii.

(2)

Articolul 11 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 58/97 prevede că derogările de la dispozițiile din anexele la regulamentul respectiv pot fi acceptate în timpul perioadelor de tranziție. În conformitate cu secțiunea 10 din anexa 2 și cu secțiunea 10 din anexa 7 la regulamentul menționat anterior, perioadele determinate ca fiind de tranziție se pot prelungi cu o perioadă suplimentară, pentru anumite variabile.

(3)

Regulamentul (CE) nr. 1667/2003 al Comisiei (2) acorda statelor membre derogări în timpul unei perioade de tranziție, pentru anii de referință 2001-2004, pentru statisticile privind cheltuielile pentru protecția mediului, și pentru anii de referință 2002-2004, pentru statisticile referitoare la fondurile de pensii.

(4)

Unele state membre au solicitat, pentru o perioadă de tranziție prelungită, derogări de la anumite dispoziții din anexa 2 la Regulamentul (CE, Euratom) nr. 58/97 privind variabilele 21 12 0 și 21 14 0, pentru perioada 2005-2008, pentru a institui sistemele necesare de culegere a datelor sau pentru adaptarea celor existente, astfel încât, până la sfârșitul perioadei de tranziție, dispozițiile regulamentului să fi fost îndeplinite.

(5)

Câteva state membre au solicitat, pentru o perioadă de tranziție prelungită, derogări de la anumite dispoziții din anexa 7 la Regulamentul (CE, Euratom) nr. 58/97 privind fondurile de pensii, pentru perioada 2005-2007, pentru a institui sistemele necesare de culegere a datelor sau pentru adaptarea celor existente, astfel încât, până la sfârșitul perioadei de tranziție, dispozițiile regulamentului să fi fost îndeplinite.

(6)

Acordarea acestor derogări se consideră a fi justificată, întrucât solicitările statelor membre se bazează pe o necesitate legitimă de a continua adaptarea sistemelor de culegere a datelor.

(7)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului pentru programe statistice,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Derogările de la variabilele 21 12 0 și 21 14 0 din secțiunea 4 a anexei 2 la Regulamentul (CE, Euratom) nr. 58/97 se acordă pentru anii de referință 2005-2008, astfel cum se specifică în anexa I la prezentul regulament.

Articolul 2

Derogările din lista variabilelor cuprinse în secțiunea 4 a anexei 7 la Regulamentul (CE, Euratom) nr. 58/97 se acordă pentru anii de referință 2005-2007, astfel cum se specifică în anexa II la prezentul regulament.

Articolul 3

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 14 august 2007.

Pentru Comisie

Joaquín ALMUNIA

Membru al Comisiei


(1)  JO L 14, 17.1.1997, p. 1. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1882/2003 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 284, 31.10.2003, p. 1).

(2)  JO L 244, 29.9.2003, p. 1.


ANEXA I

Derogări pentru variabilele 21 12 0 și 21 14 0 din anexa 2

BELGIA

 

Statistici anuale de întreprindere 2005-2008 variabila 21 12 0

Statistici multianuale de întreprindere 2005-2008 variabila 21 14 0

Investiții în echipamente și utilaje pentru tehnologii ecologice (tehnologie integrată)

Total cheltuieli curente pentru protecția mediului

Derogare totală, parțială sau nicio derogare

Derogare parțială

Derogare parțială

Necesitatea unei perioade suplimentare pentru transmitere

18 + 3

18 + 3

Activități lipsă

NACE Rev.1.1 37

NACE Rev.1.1 37

Clase de mărime lipsă

Niciuna

Niciuna

Alte puncte

Niciunul

Niciunul


BULGARIA

 

Statistici anuale de întreprindere 2005-2008 variabila 21 12 0

Statistici multianuale de întreprindere 2005-2008 variabila 21 14 0

Investiții în echipamente și utilaje pentru tehnologii ecologice (tehnologie integrată)

Total cheltuieli curente pentru protecția mediului

Derogare totală, parțială sau nicio derogare

Derogare totală

Derogare inexistentă

Necesitatea unei perioade suplimentare pentru transmitere

 

Niciuna

Activități lipsă

 

Niciuna

Clase de mărime lipsă

 

Niciuna

Alte puncte

 

Niciunul


DANEMARCA

 

Statistici anuale de întreprindere 2005-2008 variabila 21 12 0

Statistici multianuale de întreprindere 2005-2008 variabila 21 14 0

Investiții în echipamente și utilaje pentru tehnologii ecologice (tehnologie integrată)

Total cheltuieli curente pentru protecția mediului

Derogare totală, parțială sau nicio derogare

Derogare totală

Derogare totală

Necesitatea unei perioade suplimentare pentru transmitere

 

 

Activități lipsă

 

 

Clase de mărime lipsă

 

 

Alte puncte

 

 


GERMANIA

 

Statistici anuale de întreprindere 2005-2008 variabila 21 12 0

Statistici multianuale de întreprindere 2005-2008 variabila 21 14 0

Investiții în echipamente și utilaje pentru tehnologii ecologice (tehnologie integrată)

Total cheltuieli curente pentru protecția mediului

Derogare totală, parțială sau nicio derogare

Derogare parțială

Derogare parțială

Necesitatea unei perioade suplimentare pentru transmitere

18 + 9 pentru NACE Rev.1.1 secțiunea E

18 + 9 pentru NACE Rev.1.1 secțiunea E

Activități lipsă

Niciuna

Niciuna

Clase de mărime lipsă

Niciuna

Niciuna

Alte puncte

Niciunul

Niciunul


GRECIA

 

Statistici anuale de întreprindere 2005-2008 variabila 21 12 0

Statistici multianuale de întreprindere 2005-2008 variabila 21 14 0

Investiții în echipamente și utilaje pentru tehnologii ecologice (tehnologie integrată)

Total cheltuieli curente pentru protecția mediului

Derogare totală, parțială sau nicio derogare

Derogare parțială

Derogare parțială

Necesitatea unei perioade suplimentare pentru transmitere

Niciuna

Niciuna

Activități lipsă

Niciuna

Niciuna

Clase de mărime lipsă

1-9 persoane angajate

1-9 persoane angajate

Alte puncte

Niciunul

Niciunul


FRANȚA

 

Statistici anuale de întreprindere 2005-2008 variabila 21 12 0

Statistici de întreprindere multianuale 2005-2008 variabila 21 14 0

Investiții în echipamente și utilaje pentru tehnologii ecologice (tehnologie integrată)

Total cheltuieli curente pentru protecția mediului

Derogare totală, parțială sau nicio derogare

Derogare parțială

Derogare parțială

Necesitatea unei perioade suplimentare pentru transmitere

Niciuna

Niciuna

Activități lipsă

Niciuna

Niciuna

Clase de mărime lipsă

1-49 persoane angajate

cu excepția:

Diviziunil 15 și 16 ale NACE Rev.1.1

1-49 persoane angajate

cu excepția:

Diviziunil 15 și 16 ale NACE Rev.1.1

Alte puncte

Niciunul

Niciunul


IRLANDA

 

Statistici anuale de întreprindere 2005-2008 variabila 21 12 0

Statistici de întreprindere multianuale 2005-2008 variabila 21 14 0

Investiții în echipamente și utilaje pentru tehnologii ecologice (tehnologie integrată)

Total cheltuieli curente pentru protecția mediului

Derogare totală, parțială sau nicio derogare

Derogare totală

Derogare totală

Necesitatea unei perioade suplimentare pentru transmitere

 

 

Activități lipsă

 

 

Clase de mărime lipsă

 

 

Alte puncte

 

 

Notă: Potrivit dispozițiilor secțiunii 4 punctul 3 și ale secțiunii 4 punctul 4 din anexa 2 la Regulamentul (CE, Euratom) nr. 58/97 al Consiliului, în cazul în care valoarea totală a cifrei de afaceri și numărul persoanelor angajate într-o diviziune a NACE Rev. 1 secțiunile C-E reprezintă, în mod normal, într-un stat membru, sub 1 % din totalul comunitar, nu trebuie culese, în sensul prezentului regulament, informațiile necesare elaborării statisticilor referitoare la variabilele 21 11 0, 21 12 0 și 21 14 0.


LUXEMBURG

 

Statistici anuale de întreprindere 2005-2008 variabila 21 12 0

Statistici de întreprindere multianuale 2005-2008 variabila 21 14 0

Investiții în echipamente și utilaje pentru tehnologii ecologice (tehnologie integrată)

Total cheltuieli curente pentru protecția mediului

Derogare totală, parțială sau nicio derogare

Derogare totală

Derogare totală

Necesitatea unei perioade suplimentare pentru transmitere

 

 

Activități lipsă

 

 

Clase de mărime lipsă

 

 

Alte puncte

 

 

Notă: Potrivit dispozițiilor secțiunii 4 punctul 3 și ale secțiunii 4 punctul 4 din anexa 2 la Regulamentul (CE, Euratom) nr. 58/97 al Consiliului, în cazul în care valoarea totală a cifrei de afaceri și numărul persoanelor angajate într-o diviziune a NACE Rev. 1 secțiunile C-E reprezintă, în mod normal, într-un stat membru, sub 1 % din totalul comunitar, nu trebuie culese, în sensul prezentului regulament, informațiile necesare elaborării statisticilor referitoare la variabilele 21 11 0, 21 12 0 și 21 14 0.


ROMÂNIA

 

Statistici anuale de întreprindere 2005-2008 variabila 21 12 0

Statistici de întreprindere multianuale 2005-2008 variabila 21 14 0

Investiții în echipamente și utilaje pentru tehnologii ecologice (tehnologie integrată)

Total cheltuieli curente pentru protecția mediului

Derogare totală, parțială sau nicio derogare

2005-2006: Derogare totală

2005-2006: Derogare totală

Necesitatea unei perioade suplimentare pentru transmitere

 

 

Activități lipsă

 

 

Clase de mărime lipsă

 

 

Alte puncte

 

 


SLOVENIA

 

Statistici anuale de întreprindere 2005-2008 variabila 21 12 0

Statistici de întreprindere multianuale 2005-2008 variabila 21 14 0

Investiții în echipamente și utilaje pentru tehnologii ecologice (tehnologie integrată)

Total cheltuieli curente pentru protecția mediului

Derogare totală, parțială sau nicio derogare

Derogare parțială

Derogare parțială

Necesitatea unei perioade suplimentare pentru transmitere

18 + 6

18 + 6

Activități lipsă

NACE Rev.1.1 41

Niciuna

Clase de mărime lipsă

Toate activitățile: 1-19 persoane angajate și toate clasele de mărime pentru activitatea 41 a NACE

Toate activitățile: 1-19 persoane angajate, cu excepția NACE 41: 1-9 persoane angajate.

Alte puncte

Niciunul

Niciunul


SLOVACIA

 

Statistici anuale de întreprindere 2005-2008 variabila 21 12 0

Statistici de întreprindere multianuale 2005-2008 variabila 21 14 0

Investiții în echipamente și utilaje pentru tehnologii ecologice (tehnologie integrată)

Total cheltuieli curente pentru protecția mediului

Derogare totală, parțială sau nicio derogare

Derogare parțială

Derogare parțială

Necesitatea unei perioade suplimentare pentru transmitere

Niciuna

Niciuna

Activități lipsă

Niciuna

Niciuna

Clase de mărime lipsă

1-19 persoane angajate

1-19 persoane angajate

Alte puncte

Niciunul

Niciunul


ANEXA II

Derogări de la anexa 7

BELGIA

 

Statistici anuale de întreprindere 2005-2007

Titlul

Statistici anuale de întreprindere defalcate 2005-2007

Titlul

Derogare totală, parțială sau nicio derogare

Derogare parțială

 

Derogare parțială

 

Necesitatea unei perioade suplimentare pentru transmitere

12 + 3

 

12 + 3

 

Variabile lipsă

Pentru 2005-2007

 

Pentru 2005

 

 

 

 

Statistici anuale de întreprindere în funcție de defalcarea geografică

12 15 0

Valoarea adăugată la costul factorilor

48 61 0

Defalcarea geografică a cifrei de afaceri

Pentru 2005

 

 

 

48 00 5

Contribuții de pensii în regimuri de prestări definite

 

 

48 00 6

Contribuții de pensii în regimuri de prestări definite

 

 

48 00 7

Contribuții de pensii în regimuri hibride

 

 

48 12 0

Investiții în întreprinderi afiliate și participații (FP)

 

 

48 10 1

Total investiții în „întreprinderea afiliată”

 

 

48 13 2

Acțiuni negociate pe o piață reglementată specializată în IMM-uri

 

 

48 70 1

Număr de membri în regimuri de prestări definite

 

 

48 70 2

Număr de membri în regimuri de contribuții definite

 

 

48 70 3

Numărul de membri în regimuri hibride

 

 

 

Statistici anuale de întreprindere privind fondurile de pensii neautonome

 

 

11 15 0

Număr de întreprinderi cu fonduri de pensii neautonome

 

 

Alte puncte

Niciunul

 

Niciunul

 


BULGARIA

 

Statistici anuale de întreprindere 2005-2007

Titlul

Statistici anuale de întreprindere defalcate 2005-2007

Titlul

Derogare totală, parțială sau nicio derogare

Derogare inexistentă

 

Derogare parțială

 

Necesitatea unei perioade suplimentare pentru transmitere

Niciuna

 

Niciuna

 

Variabile lipsă

Niciuna

 

Pentru 2005-2006

 

 

Statistici anuale de întreprindere în funcție de defalcarea geografică

48 61 0

Defalcarea geografică a cifrei de afaceri

Alte puncte

Niciuna

 

Niciunul

 


DANEMARCA

 

Statistici anuale de întreprindere 2005-2007

Titlul

Statistici anuale de întreprindere defalcate 2005-2007

Titlul

Derogare totală, parțială sau nicio derogare

Derogare parțială

 

Derogare parțială

 

Necesitatea unei perioade suplimentare pentru transmitere

Niciuna

 

Niciuna

 

Variabile lipsă

 

 

 

Statistici anuale de întreprindere în funcție de defalcarea geografică

48 00 5

Contribuții de pensii în regimuri de prestări definite

 

 

48 00 6

Contribuții de pensii în regimuri de prestări definite

48 61 0

Defalcarea geografică a cifrei de afaceri

48 00 7

Contribuții de pensii în regimuri hibride

 

 

48 03 1

Plăți de pensii regulate

 

 

48 03 2

Plăți de pensii forfetare

 

 

48 03 3

Transferuri de ieșire

 

 

15 11 0

Investiții brute în bunuri corporale

 

 

48 10 1

Total investiții în „întreprinderea afiliată”

 

 

48 13 2

Acțiuni negociate pe o piață reglementată specializată în IMM-uri

 

 

48 70 1

Număr de membri în regimuri de prestări definite

 

 

48 70 2

Număr de membri în regimuri de contribuții definite

 

 

48 70 3

Numărul de membri în regimuri hibride

 

 

48 70 5

Număr de membri suspendați

 

 

Alte puncte

Niciunul

 

Niciunul

 


GERMANIA

 

Statistici anuale de întreprindere 2005-2007

Titlul

Statistici anuale de întreprindere defalcate 2005-2007

Titlul

Derogare totală, parțială sau nicio derogare

Derogare totală

 

Derogare totală

 

Necesitatea unei perioade suplimentare pentru transmitere

 

 

 

 

Variabile lipsă

 

 

 

 

Alte puncte

 

 

 

 


GRECIA

 

Statistici anuale de întreprindere 2005-2007

Titlul

Statistici anuale de întreprindere defalcate 2005-2007

Titlul

Derogare totală, parțială sau nicio derogare

Derogare totală

 

Derogare totală

 

Necesitatea unei perioade suplimentare pentru transmitere

 

 

 

 

Variabile lipsă

 

 

 

 

Alte puncte

 

 

 

 


SPANIA

 

Statistici anuale de întreprindere 2005-2007

Titlul

Statistici anuale de întreprindere defalcate 2005-2007

Titlul

Derogare totală, parțială sau nicio derogare

Derogare parțială

 

Derogare parțială

 

Necesitatea unei perioade suplimentare pentru transmitere

2005: 12 + 36

 

2005: 12 + 36

 

2006: 12 + 24

 

2006: 12 + 24

 

2007: 12 + 12

 

2007: 12 + 12

 

Variabile lipsă

13 31 0

Costuri cu personalul

Niciuna

 

48 07 0

Total impozite

48 10 1

Total investiții în „întreprinderea afiliată”

16 11 0

Număr de persoane angajate

Alte puncte

Niciunul

 

Niciunul

 


FRANȚA

 

Statistici anuale de întreprindere 2005-2007

Titlul

Statistici anuale de întreprindere defalcate 2005-2007

Titlul

Derogare totală, parțială sau nicio derogare

Derogare totală

 

Derogare totală

 

Necesitatea unei perioade suplimentare pentru transmitere

 

 

 

 

Variabile lipsă

 

 

 

 

Alte puncte

 

 

 

 


IRLANDA

 

Statistici anuale de întreprindere 2005-2007

Titlul

Statistici anuale de întreprindere defalcate 2005-2007

Titlul

Derogare totală, parțială sau nicio derogare

Derogare parțială

 

Derogare parțială

 

Necesitatea unei perioade suplimentare pentru transmitere

Niciuna

 

Niciuna

 

Variabile lipsă

 

Statistici anuale de întreprindere

 

Statistici anuale de întreprindere defalcate după clasele de mărime

11 11 0

Număr de întreprinderi

11 11 8

Număr de întreprinderi defalcat după volumul investițiilor

12 11 0

Cifră de afaceri

48 00 1

Contribuții de pensii de primit de la membri

11 11 9

Număr de întreprinderi defalcat după clasele de mărime ale membrilor

48 00 2

Contribuții de pensii de primit de la angajatori

48 00 3

Transferuri de intrare

 

Statistici anuale de întreprindere defalcate după monedă

48 00 4

Alte contribuții de pensii

 

48 00 5

Contribuții de pensii în regimuri de prestări definite

48 64 0

Total investiții defalcate pe componente euro și non-euro

48 00 6

Contribuții de pensii în regimuri de contribuții definite

48 01 0

Venituri din investiții (FP)

 

Statistici anuale de întreprindere în funcție de defalcarea geografică

48 01 1

Profituri și pierderi de capital

 

48 02 1

Indemnizații de asigurare de primit

48 61 0

Defalcare geografică a cifrei de afaceri

48 02 2

Alte venituri

48 03 3

Transferuri de ieșire

12 12 0

Valoarea producției

12 15 0

Valoarea adăugată la costul factorilor

48 03 0

Cheltuieli totale pentru pensii

48 03 1

Plăți de pensii regulate

48 03 2

Plăți de pensii forfetare

48 04 0

Variația netă a provizioanelor (rezervelor) tehnice

48 05 0

Prime de asigurare de plătit

48 06 0

Cheltuieli totale de exploatare

13 11 0

Total achiziții de bunuri și servicii

13 31 0

Costuri cu personalul

15 11 0

Investiții brute în bunuri corporale

48 07 0

Total impozite

48 11 0

Terenuri și clădiri (FP)

48 12 0

Investiții în întreprinderi afiliate și participații (FP)

48 13 0

Acțiuni și alte titluri cu randament variabil

48 14 0

Unități ale organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare

48 15 0

Titluri de creanță și alte titluri cu venit fix

48 16 0

Părți în fonduri comune de investiții (FP)

48 17 0

Împrumuturi garantate cu ipotecă și alte împrumuturi neclasificate în altă parte

48 18 0

Alte investiții

48 10 0

Total investiții în fonduri de pensii

48 10 1

Total investiții în „întreprinderea afiliată”

48 10 4

Totalul investiții la valoarea pieței

48 13 1

Acțiuni negociate pe o piață reglementată

48 13 2

Acțiuni negociate pe o piață reglementată specializată în IMM-uri

48 13 3

Acțiuni necotate

48 13 4

Alte titluri financiare cu randament variabil

48 20 0

Alte active

48 30 0

Capital și rezerve

48 40 0

Provizioane tehnice nete (FP)

48 50 0

Alte pasive

16 11 0

Număr de persoane angajate

48 70 4

Număr de membri activi

48 70 5

Număr de membri care au părăsit un regim, dar și-au păstrat drepturile obținute

48 70 6

Număr de titulari de pensii

Alte puncte

Niciunul

 

Niciunul

 


ITALIA

 

Statistici anuale de întreprindere 2005-2007

Titlul

Statistici anuale de întreprindere defalcate 2005-2007

Titlul

Derogare totală, parțială sau nicio derogare

Derogare parțială

 

Derogare parțială

 

Necesitatea unei perioade suplimentare pentru transmitere

Niciuna

 

Niciuna

 

Variabile lipsă

 

 

 

Statistici anuale de întreprindere defalcate după monedă

48 00 3

Transferuri de intrare

 

 

48 01 0

Venituri din investiții (FP)

48 64 0

Total investiții defalcate pe componente euro și non-euro

48 01 1

Profituri și pierderi de capital

 

Statistici anuale de întreprindere în funcție de defalcarea geografică

48 02 1

Indemnizații de asigurare de primit

48 61 0

Defalcarea geografică a cifrei de afaceri

48 02 2

Alte venituri (FP)

 

 

12 12 0

Valoarea producției

 

 

12 15 0

Valoarea adăugată la costul factorilor

 

 

48 03 3

Transferuri de ieșire

 

 

48 04 0

Variația netă a provizioanelor (rezervelor) tehnice

 

 

48 05 0

Prime de asigurare de plătit

 

 

48 06 0

Cheltuieli totale de exploatare

 

 

13 11 0

Total achiziții de bunuri și servicii

 

 

13 31 0

Costuri cu personalul

 

 

15 11 0

Investiții brute în bunuri corporale

 

 

48 07 0

Total impozite

 

 

48 16 0

Participări la fonduri comune de investiții

 

 

48 10 1

Total investiții în „întreprinderea afiliată”

 

 

48 10 4

Total investiții la valoarea pieței

 

 

48 13 1

Acțiuni negociate pe o piață reglementată

 

 

48 13 2

Acțiuni negociate pe o piață reglementată specializată în IMM-uri

 

 

48 13 3

Acțiuni necotate

 

 

48 13 4

Alte titluri financiare cu randament variabil

 

 

16 11 0

Număr de persoane angajate

 

 

48 70 5

Număr de membri care au părăsit un regim, dar și-au păstrat drepturile obținute

 

 

48 12 0

Investiții în întreprinderile afiliate și participații

 

 

48 17 0

Împrumuturi garantate cu ipotecă și alte împrumuturi neclasificate în altă parte

 

 

48 30 0

Capital și rezerve

 

 

Alte puncte

Niciunul

 

Niciunul

 


CIPRU

 

Statistici anuale de întreprindere 2005-2007

Titlul

Statistici anuale de întreprindere defalcate 2005-2007

Titlul

Derogare totală, parțială sau nicio derogare

Derogare totală

 

Derogare totală

 

Necesitatea unei perioade suplimentare pentru transmitere

 

 

 

 

Variabile lipsă

 

 

 

 

Alte puncte

 

 

 

 


LETONIA

 

Statistici anuale de întreprindere 2005-2007

Titlul

Statistici anuale de întreprindere defalcate 2005-2007

Titlul

Derogare totală, parțială sau nicio derogare

Derogare parțială

 

Derogare inexistentă

 

Necesitatea unei perioade suplimentare pentru transmitere

Niciuna

 

Niciuna

 

Variabile lipsă

Pentru 2005-2007

 

Niciuna

 

48 17 0

Împrumuturi garantate cu ipotecă și alte împrumuturi neclasificate în altă parte

Pentru 2005

 

48 00 5

Contribuții de pensii în regimuri de prestări definite

48 00 7

Contribuții de pensii în regimuri hibride

48 04 0

Variația netă a provizioanelor (rezervelor) tehnice

48 07 0

Total impozite

48 40 0

Provizioane tehnice nete (FP)

48 70 1

Număr de membri în regimuri de prestări definite

48 70 3

Numărul de membri în regimuri hibride

Alte puncte

Niciunul

 

Niciunul

 


LUXEMBURG

 

Statistici anuale de întreprindere 2005-2007

Titlul

Statistici anuale de întreprindere defalcate 2005-2007

Titlul

Derogare totală, parțială sau nicio derogare

Derogare totală

 

Derogare totală

 

Necesitatea unei perioade suplimentare pentru transmitere

 

 

 

 

Variabile lipsă

 

 

 

 

Alte puncte

 

 

 

 


UNGARIA

 

Statistici anuale de întreprindere 2005-2007

Titlul

Statistici anuale de întreprindere defalcate 2005-2007

Titlul

Derogare totală, parțială sau nicio derogare

Derogare parțială

 

Derogare parțială

 

Necesitatea unei perioade suplimentare pentru transmitere

Niciuna

 

Niciuna

 

Variabile lipsă

 

Statistici anuale de întreprindere

 

Statistici anuale de întreprindere defalcate după monedă

48 02 1

Indemnizații de asigurare de primit

48 64 0

Total investiții defalcate pe componente euro și non-euro

48 05 0

Prime de asigurare de plătit

48 61 0

Statistici anuale de întreprindere în funcție de defalcarea geografică

 

 

 

Defalcare geografică a cifrei de afaceri

Alte puncte

Niciunul

 

Niciunul

 


MALTA

 

Statistici anuale de întreprindere 2005-2007

Titlul

Statistici anuale de întreprindere defalcate 2005-2007

Titlul

Derogare totală, parțială sau nicio derogare

Derogare totală

 

Derogare totală

 

Necesitatea unei perioade suplimentare pentru transmitere

 

 

 

 

Variabile lipsă

 

 

 

 

Alte puncte

 

 

 

 


ȚĂRILE DE JOS

 

Statistici anuale de întreprindere 2005-2007

Titlul

Statistici anuale de întreprindere defalcate 2005-2007

Titlul

Derogare totală, parțială sau nicio derogare

Derogare parțială

 

Derogare inexistentă

 

Necesitatea unei perioade suplimentare pentru transmitere

Niciuna

 

Niciuna

 

Variabile lipsă

48 13 2

Acțiuni negociate pe o piață reglementată specializată în IMM-uri

Niciuna

 

Alte puncte

Niciuna

 

Niciuna

 


AUSTRIA

 

Statistici anuale de întreprindere 2005-2007

Titlul

Statistici anuale de întreprindere defalcate 2005-2007

Titlul

Derogare totală, parțială sau nicio derogare

Derogare parțială

 

Derogare inexistentă

 

Necesitatea unei perioade suplimentare pentru transmitere

Niciuna

 

Niciuna

 

Variabile lipsă

Pentru 2005 și 2006

Statistici anuale de întreprindere

Niciuna

 

48 00 5

Contribuții de pensii în regimuri de prestări definite

48 00 6

Contribuții de pensii în regimuri de contribuții definite

48 12 0

Investiții în întreprinderi afiliate și participații (FP)

48 13 1

Acțiuni negociate pe o piață reglementată

48 13 2

Acțiuni negociate pe o piață reglementată specializată în IMM-uri

48 13 3

Acțiuni necotate

48 13 4

Alte titluri financiare cu randament variabil

48 70 1

Număr de membri în regimuri de prestări definite

48 70 2

Număr de membri în regimuri de contribuții definite

48 70 5

Număr de membri care au părăsit un regim, dar și-au păstrat drepturile obținute

Pentru 2005-2007

Statistici anuale de întreprindere privind fondurile de pensii neautonome

11 15 0

Număr de întreprinderi cu fonduri de pensii neautonome

Alte puncte

Niciunul

 

Niciunul

 


POLONIA

 

Statistici anuale de întreprindere 2005-2007

Titlul

Statistici anuale de întreprindere defalcate 2005-2007

Titlul

Derogare totală, parțială sau nicio derogare

Derogare parțială

 

Derogare inexistentă

 

Necesitatea unei perioade suplimentare pentru transmitere

Niciuna

 

Niciuna

 

Variabile lipsă

 

Statistici anuale de întreprindere

Niciuna

 

48 02 1

Indemnizații de asigurare de primit

12 12 0

Valoarea producției

12 15 0

Valoarea adăugată la costul factorilor

48 03 1

Plăți de pensii regulate

48 03 2

Plăți de pensii forfetare

48 04 0

Variația netă a provizioanelor (rezervelor) tehnice

48 05 0

Prime de asigurare de plătit

13 11 0

Total achiziții de bunuri și servicii

13 31 0

Costuri cu personalul

15 11 0

Investiții brute în bunuri corporale

48 07 0

Total impozite

48 40 0

Provizioane tehnice nete (FP)

48 70 6

Număr de titulari de pensii

Alte puncte

Niciunul

 

Niciunul

 


PORTUGALIA

 

Statistici anuale de întreprindere 2005-2007

Titlul

Statistici anuale de întreprindere defalcate 2005-2007

Titlul

Derogare totală, parțială sau nicio derogare

Derogare parțială

 

Derogare inexistentă

 

Necesitatea unei perioade suplimentare pentru transmitere

Niciuna

 

Niciuna

 

Variabile lipsă

 

Statistici anuale de întreprindere

Niciuna

 

48 13 2

Acțiuni negociate pe o piață reglementată specializată în IMM-uri

 

Statistici anuale de întreprindere privind fondurile de pensii neautonome

11 15 0

Număr de întreprinderi cu fonduri de pensii neautonome

Alte puncte

Niciunul

 

Niciunul

 


ROMÂNIA

 

Statistici anuale de întreprindere 2005-2007

Titlul

Statistici anuale de întreprindere defalcate 2005-2007

Titlul

Derogare totală, parțială sau nicio derogare

Derogare totală

 

Derogare totală

 

Necesitatea unei perioade suplimentare pentru transmitere

 

 

 

 

Variabile lipsă

 

 

 

 

Alte puncte

 

 

 

 


SLOVENIA

 

Statistici anuale de întreprindere 2005-2007

Titlul

Statistici anuale de întreprindere defalcate 2005-2007

Titlul

Derogare totală, parțială sau nicio derogare

Derogare parțială

 

Derogare inexistentă

 

Necesitatea unei perioade suplimentare pentru transmitere

Niciuna

 

Niciuna

 

Variabile lipsă

 

Statistici anuale de întreprindere

 

 

48 00 1

Contribuții de pensii de primit de la membri

48 00 2

Contribuții de pensii de primit de la angajatori

48 00 3

Transferuri de intrare

48 00 4

Alte contribuții de pensii

48 00 5

Contribuții de pensii în regimuri de prestări definite

48 00 7

Contribuții de pensii în regimuri hibride

48 03 1

Plăți de pensii regulate

48 03 2

Plăți de pensii forfetare

48 03 3

Transferuri de ieșire

48 07 0

Total impozite

48 10 1

Total investiții în „întreprinderea afiliată”

48 13 2

Acțiuni negociate pe o piață reglementată specializată în IMM-uri

48 70 4

Număr de membri activi

48 70 5

Număr de membri care au părăsit un regim, dar și-au păstrat drepturile obținute

48 70 6

Număr de titulari de pensii

 

Statistici anuale de întreprindere privind fondurile de pensii neautonome

11 15 0

Număr de întreprinderi cu fonduri de pensii neautonome

Alte puncte

Niciunul

 

Niciunul

 


SLOVACIA

 

Statistici anuale de întreprindere 2005-2007

Titlul

Statistici anuale de întreprindere defalcate 2005-2007

Titlul

Derogare totală, parțială sau nicio derogare

Derogare parțială

 

Derogare parțială

 

Necesitatea unei perioade suplimentare pentru transmitere

12 + 6

 

12 + 6

 

Variabile lipsă

 

Statistici anuale de întreprindere

 

Statistici anuale de întreprindere defalcate după clasele de mărime

48 01 1

Profituri și pierderi de capital

11 11 8

Număr de întreprinderi defalcat după volumul investițiilor

48 11 0

Terenuri și clădiri (FP)

 

Statistici anuale de întreprindere defalcate după monedă

48 12 0

Investiții în întreprinderi afiliate și participații (FP)

48 64 0

Total investiții defalcate pe componente euro și non-euro

48 13 0

Acțiuni și alte titluri cu randament variabil

 

 

48 14 0

Unități ale organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare

 

 

48 15 0

Titluri de creanță și alte titluri cu venit fix

 

 

48 16 0

Participări la fonduri comune de investiții (FP)

 

 

48 17 0

Împrumuturi garantate prin ipotecă și alte împrumuturi neclasificate în altă parte

 

 

48 18 0

Alte investiții

 

 

48 10 1

Total investiții în „întreprinderea afiliată”

 

 

48 13 1

Acțiuni negociate pe o piață reglementată

 

 

48 13 2

Acțiuni negociate pe o piață reglementată specializată în IMM-uri

 

 

48 13 3

Acțiuni necotate

 

 

48 13 4

Alte titluri financiare cu randament variabil

 

 

 

Statistici anuale de întreprindere privind fondurile de pensii neautonome

 

 

11 15 0

Număr de întreprinderi cu fonduri de pensii neautonome

 

 

Alte puncte

Niciunul

 

Niciunul

 


SUEDIA

 

Statistici anuale de întreprindere 2005-2007

Titlul

Statistici anuale de întreprindere defalcate 2005-2007

Titlul

Derogare totală, parțială sau nicio derogare

Derogare totală

 

Derogare totală

 

Necesitatea unei perioade suplimentare pentru transmitere

 

 

 

 

Variabile lipsă

 

 

 

 


REGATUL UNIT

 

Statistici anuale de întreprindere 2005-2007

Titlul

Statistici anuale de întreprindere defalcate 2005-2007

Titlul

Derogare totală, parțială sau nicio derogare

Derogare parțială

 

Derogare parțială

 

Necesitatea unei perioade suplimentare pentru transmitere

12 + 3

 

12 + 3

 

Variabile lipsă

 

Statistici anuale de întreprindere

 

Statistici anuale de întreprindere defalcate după clasele de mărime

11 11 0

Număr de întreprinderi

11 11 8

Număr de întreprinderi defalcat după volumul investițiilor

48 00 5

Contribuții de pensii în regimuri de prestări definite

11 11 9

Număr de întreprinderi defalcat după clasele de mărime ale membrilor

48 00 6

Contribuții de pensii în regimuri de contribuții definite

 

Statistici anuale de întreprindere defalcate după monedă

48 00 7

Contribuții de pensii în regimuri hibride

48 64 0

Total investiții defalcate pe componente euro și non-euro

48 01 0

Venituri din investiții (FP)

48 61 0

Statistici anuale de întreprindere în funcție de defalcarea geografică

48 01 1

Profituri și pierderi de capital

 

Defalcare geografică a cifrei de afaceri

48 02 1

Indemnizații de asigurare de primit

 

 

12 12 0

Valoarea producției

 

 

12 15 0

Valoarea adăugată la costul factorilor

 

 

48 04 0

Variația netă a provizioanelor (rezervelor) tehnice

 

 

48 05 0

Prime de asigurare de plătit

 

 

13 11 0

Total achiziții de bunuri și servicii

 

 

13 31 0

Costuri cu personalul

 

 

13 32 0

Remunerații și salarii

 

 

13 33 0

Cheltuielile cu asigurările sociale

 

 

48 12 0

Investiții în întreprinderi afiliate și participații (FP)

 

 

48 10 1

Total investiții în „întreprinderea afiliată”

 

 

48 13 2

Acțiuni negociate pe o piață reglementată specializată în IMM-uri

 

 

48 30 0

Capital și rezerve

 

 

16 11 0

Număr de persoane angajate

 

 

48 70 0

Număr de membri

 

 

48 70 1

Număr de membri în regimuri de prestări definite

 

 

48 70 2

Număr de membri în regimuri de contribuții definite

 

 

48 70 3

Număr de membri în regimuri hibride

 

 

48 70 4

Număr de membri activi

 

 

48 70 5

Număr de membri care au părăsit un regim, dar și-au păstrat drepturile obținute

 

 

48 70 6

Număr de titulari de pensii

 

 

Alte puncte

Niciunul

 

Niciunul

 


15.8.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 213/26


REGULAMENTUL (CE) NR. 964/2007 AL COMISIEI

din 14 august 2007

de stabilire a normelor de deschidere și de gestionare a contingentelor tarifare aplicabile orezului originar din țările mai puțin dezvoltate, pentru anii de comercializare 2007/2008 și 2008/2009

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 980/2005 al Consiliului din 27 iunie 2005 de aplicare a unui sistem de preferințe tarifare generalizate (1), în special articolul 12 alineatul (6),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1785/2003 al Consiliului din 29 septembrie 2003 privind organizarea comună a pieței orezului (2), în special articolul 10 alineatul (2) și articolul 13 alineatul (1),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 1401/2002 al Comisiei (3) stabilește normele de deschidere și de gestionare a contingentelor tarifare aplicabile orezului originar din țările mai puțin dezvoltate, pentru anii de comercializare cuprinși între 2002/2003 și 2008/2009. De la intrarea acestuia în vigoare, au fost adoptate sau modificate regulamente orizontale sau sectoriale, în speță Regulamentul (CE) nr. 1291/2000 al Comisiei din 9 iunie 2000 de stabilire a normelor comune de aplicare a regimului de licențe de import și export și de certificate de fixare în avans pentru produsele agricole (4), Regulamentul (CE) nr. 1342/2003 al Comisiei din 28 iulie 2003 de stabilire a normelor speciale de aplicare a regimului licențelor de import și de export în sectorul cerealelor și al orezului (5) și Regulamentul (CE) nr. 1301/2006 al Comisiei din 31 august 2006 de stabilire a normelor comune pentru administrarea contingentelor tarifare de import pentru produsele agricole gestionate printr-un sistem de licențe de import (6), iar regulamentele în cauză trebuie luate în considerare în baza prezentului contingent.

(2)

Regulamentul (CE) nr. 1301/2006 stabilește în special normele privind cererile de licențe de import, calitatea solicitantului, precum și eliberarea licențelor. Acest regulament se aplică fără a aduce atingere condițiilor suplimentare sau derogărilor prevăzute în regulamentele sectoriale. Din motive de claritate, este necesară, prin urmare, adaptarea modului de gestionare a contingentelor tarifare comunitare privind importurile de orez originar din țările mai puțin dezvoltate, prin adoptarea unui nou regulament și prin abrogarea Regulamentului (CE) nr. 1401/2002.

(3)

Articolul 12 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 980/2005 prevede ca, până la suspendarea totală a drepturilor din Tariful Vamal Comun, la 1 septembrie 2009, un contingent tarifar global cu drepturi vamale zero trebuie să fie deschis pentru fiecare an de comercializare pentru produsele încadrate la poziția tarifară 1006, originare dintr-o țară beneficiară, conform anexei I la regulamentul în cauză, a regimului special acordat țărilor mai puțin dezvoltate. Contingentul tarifar în cauză se calculează pe baza unei cantități de 2 895 de tone pentru anul de comercializare 2002/2003, exprimate în echivalent orez decorticat, pentru produsele încadrate la poziția tarifară 1006, cu o creștere de 15 % pentru fiecare an de comercializare ulterior. Este necesar să se stabilească pe aceleași baze cantitățile respective pentru anii de comercializare ulteriori.

(4)

În scopul unei bune gestionări a contingentelor în cauză, este necesar ca operatorii să fie autorizați să prezinte cereri în primele șapte zile ale anului de comercializare care începe la 1 septembrie și, în cazul în care există cantități restante, să se prevadă posibilitatea de a prezenta noi cereri în primele șapte zile ale lunii februarie. Din același motiv, prezentul regulament ar trebui să stabilească normele specifice aplicabile întocmirii cererilor de licențe, eliberării și perioadei de valabilitate ale acestora, comunicării informațiilor către Comisie, precum și măsurile administrative corespunzătoare, pentru a se garanta că volumul contingentului fixat nu este depășit. În orice caz, Regulamentul (CE) nr. 1301/2006 limitează durata valabilității licențelor la ultima zi a perioadei de contingent tarifar. De asemenea, în scopul îmbunătățirii controalelor contingentului în cauză, este necesar să se fixeze valoarea garanției la un nivel adaptat riscurilor implicate.

(5)

Dispozițiile privind dovada originii menționate la articolele 67-97 din Regulamentul (CEE) nr. 2454/93 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispoziții de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului de instituire a Codului Vamal Comunitar (7) definesc noțiunea de produse originare aplicabilă preferințelor tarifare generalizate. Este necesar să se prevadă dispoziții privind punerea în aplicare a acestora.

(6)

Măsurile în cauză ar trebui aplicate de la începutul anului de comercializare viitor, la 1 septembrie 2007.

(7)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului de gestionare a cerealelor,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

(1)   Contingentele tarifare de import anual cu drepturi vamale zero menționate la articolul 12 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 980/2005 se deschid în prima zi a fiecărui an de comercializare pentru produsele încadrate la poziția tarifară 1006 exprimate în echivalent orez decorticat, în următoarele condiții:

(a)

numărul de ordine 09.4177 și o cantitate de 5 821 de tone, pentru anul de comercializare 2007/2008;

(b)

numărul de ordine 09.4178 și o cantitate de 6 694 de tone, pentru anul de comercializare 2008/2009.

Contingentele menționate la primul paragraf nu se aplică decât importurilor provenind din țările beneficiare, conform anexei I la Regulamentul (CE) nr. 980/2005, ale regimului special acordat țărilor mai puțin dezvoltate.

(2)   Rata de conversie a orezului decorticat în orez nedecorticat, orez semialbit sau albit este cea definită la articolul 1 din Regulamentul nr. 467/67/CEE al Comisiei (8), cu excepția brizurei de orez, în cazul căreia cantitățile solicitate sunt luate în considerare pe baza greutății reale.

(3)   Se aplică dispozițiile Regulamentelor (CE) nr. 1291/2000, (CE) nr. 1342/2003 și (CE) nr. 1301/2006, cu excepția cazurilor în care se prevede altfel în prezentul regulament.

Articolul 2

(1)   Cererea de licență de import și licența de import cuprind următoarele mențiuni:

(a)

la rubrica 8, țara de origine și mențiunea „da” marcată cu o cruce;

(b)

la rubrica 20, numărul de ordine al contingentului și mențiunea „Regulamentul (CE) nr. 964/2007”.

(2)   Fiecare cerere de licență indică o cantitate în kilograme, fără zecimale.

(3)   Prin derogare de la articolul 12 din Regulamentul (CE) nr. 1342/2003, valoarea garanției referitoare la licențele de import se fixează la 46 EUR pe tonă.

(4)   Cererile de licențe se depun la autoritățile competente din statul membru în cauză în primele șapte zile ale anului de comercializare în cauză și, după caz, în situația unei perioade complementare menționate la alineatul (7), în primele șapte zile ale lunii februarie ale aceluiași an de comercializare.

(5)   Coeficientul de alocare menționat la articolul 7 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1301/2006 se stabilește de Comisie în termen de 10 zile de la ultima zi a termenului de comunicare prevăzut la articolul 4 litera (a) din prezentul regulament.

În cazul în care, ca urmare a punerii în aplicare a primului paragraf, cantitatea pentru care se eliberează licența este mai mică de 20 de tone, iar cererea este superioară acestei cantități, operatorul poate retrage cererea de licență în termen de 10 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a regulamentului de stabilire a coeficientului de alocare.

(6)   Licența de import se eliberează în a douăzecea zi lucrătoare următoare ultimei zile de depunere a cererilor.

(7)   În cazul în care licențele de import eliberate în conformitate cu alineatul (6), corespunzătoare cererilor depuse în primele șapte zile ale anului de comercializare, nu acoperă în întregime contingentul în cauză, cantitățile rămase pot fi alocate în cursul perioadei complementare care începe în luna februarie a anului de comercializare în curs. În cazul în care Comisia decide deschiderea perioadei complementare menționate mai sus, Comisia stabilește și publică cantitățile disponibile înainte de 1 noiembrie din anul de contingent în curs.

(8)   Prin derogare de la articolul 6 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1342/2003, licențele de import sunt valabile începând cu data emiterii lor efective, în sensul articolului 23 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1291/2000, până la sfârșitul celei de-a șasea luni următoare.

Articolul 3

(1)   Punerea în liberă circulație în cadrul contingentelor menționate la articolul 1 din prezentul regulament este condiționată de prezentarea unui certificat de origine format A, emis în conformitate cu articolele 67-97 din Regulamentul (CEE) nr. 2454/93.

(2)   Rubrica 4 din certificatul de origine format A indică:

(a)

mențiunea „Regulamentul (CE) nr. 964/2007”;

(b)

data de încărcare a orezului în țara exportatoare beneficiară și anul de comercializare pentru care s-a efectuat livrarea, astfel cum este prevăzut la articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 1785/2003;

(c)

codul NC format din opt cifre.

Articolul 4

Statele membre transmit Comisiei pe cale electronică:

(a)

cel târziu în a doua zi lucrătoare ulterioară ultimei zile de depunere a cererilor de licență, cel mai târziu la ora 18.00, ora Bruxelles-ului, informațiile privind cererile de licență de import prevăzute la articolul 11 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 1301/2006, incluzând cantitățile totale (în greutate produsă) care fac obiectul cererilor respective, defalcate pe coduri NC formate din opt cifre și pe țară de origine.

(b)

cel târziu în a doua zi lucrătoare următoare zilei de eliberare a licențelor de import, informațiile privind licențele eliberate, prevăzute la articolul 11 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 1301/2006, incluzând cantitățile totale (în greutate produsă), pentru care au fost eliberate cererile de import, precum și cantitățile pentru care au fost retrase cererile de licențe, în conformitate cu articolul 2 alineatul (5) al doilea paragraf, defalcate pe coduri NC formate din opt cifre și pe țară de origine;

(c)

cel târziu în ultima zi a fiecărei luni, cantitățile totale (în greutate produsă) puse efectiv în liberă circulație în baza contingentului în cauză, pe parcursul penultimei luni, defalcate pe coduri NC formate din opt cifre. În cazul în care nicio cantitate nu a fost pusă în liberă circulație pe parcursul uneia dintre lunile respective, se trimite o notificare „nulă”. Cu toate acestea, notificarea nu mai este solicitată în a treia lună următoare ultimei zile de valabilitate a licențelor.

Articolul 5

Regulamentul (CE) nr. 1401/2002 se abrogă.

Articolul 6

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 1 septembrie 2007.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 14 august 2007.

Pentru Comisie

Mariann FISCHER BOEL

Membru al Comisiei


(1)  JO L 169, 30.6.2005, p. 1. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 606/2007 al Comisiei (JO L 141, 2.6.2007, p. 4).

(2)  JO L 270, 21.10.2003, p. 96. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 797/2006 (JO L 144, 31.5.2006, p. 1).

(3)  JO L 203, 1.8.2002, p. 42.

(4)  JO L 152, 24.6.2000, p. 1. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1913/2006 (JO L 365, 21.12.2006, p. 52).

(5)  JO L 189, 29.7.2003, p. 12. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1996/2006 (JO L 398, 30.12.2006, p. 1).

(6)  JO L 238, 1.9.2006, p. 13. Regulament, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 289/2007 (JO L 78, 17.3.2007, p. 17).

(7)  JO L 253, 11.10.1993, p. 1. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 214/2007 (JO L 62, 1.3.2007, p. 6).

(8)  JO 204, 24.8.1967, p. 1. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CEE) nr. 2325/88 (JO L 202, 27.7.1988, p. 41).


II Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare nu este obligatorie

DECIZII

Comisie

15.8.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 213/29


DECIZIA COMISIEI

din 2 august 2007

de recunoaștere, în principiu, a conformității dosarelor transmise pentru examinare detaliată în vederea eventualei înscrieri a clorantraniliprolului, a heptamaloxiglucanului, a spirotetramatului și a virusului poliedrozei nucleare Helicoverpa armigera în anexa I la Directiva 91/414/CEE a Consiliului

[notificată cu numărul C(2007) 3669]

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2007/560/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva 91/414/CEE a Consiliului din 15 iulie 1991 privind introducerea pe piață a produselor de uz fitosanitar (1), în special articolul 6 alineatul (3),

întrucât:

(1)

Directiva 91/414/CEE prevede elaborarea unei liste comunitare de substanțe active a căror încorporare în produsele de protecție a plantelor este autorizată.

(2)

DuPont International Operations Sarl a înaintat autorităților Irlandei, la 2 februarie 2007, un dosar privind substanța activă clorantraniliprol cu o cerere în vederea obținerii înscrierii acesteia în anexa I la Directiva 91/414/CEE. ELICITYL a înaintat autorităților Franței, la 9 mai 2006, un dosar privind substanța activă heptamaloxiglucan cu o cerere în vederea înscrierii acesteia în anexa I la Directiva 91/414/CEE. Bayer CropScience AG a înaintat autorităților Austriei, la 9 octombrie 2006, un dosar privind substanța activă spirotetramat cu o cerere în vederea înscrierii acesteia în anexa I la Directiva 91/414/CEE. Andermatt Biocontrol GmbH a înaintat autorităților Estoniei, la 7 august 2006, un dosar privind substanța activă virusul poliedrozei nucleare Helicoverpa armigera cu o cerere în vederea înscrierii acesteia în anexa I la Directiva 91/414/CEE.

(3)

Autoritățile Irlandei, Franței, Austriei și Estoniei au notificat Comisiei faptul că, la o examinare preliminară, dosarele depuse pentru substanțele active în cauză par a întruni cerințele în ceea ce privește datele și informațiile prevăzute în anexa II la Directiva 91/414/CEE. De asemenea, dosarele depuse par să îndeplinească cerințele în materie de date și informații prevăzute în anexa III la Directiva 91/414/CEE în ceea ce privește un produs de protecție a plantelor care conține substanța activă în cauză. În conformitate cu dispozițiile articolului 6 alineatul (2) din Directiva 91/414/CEE, dosarele au fost ulterior transmise de către solicitant Comisiei și celorlalte state membre, iar apoi Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală.

(4)

Prezenta decizie are drept obiectiv să confirme în mod oficial, la nivelul Comunității, faptul că dosarele îndeplinesc, în principiu, cerințele în ceea ce privește datele și informațiile menționate în anexa II și, pentru cel puțin un produs de protecție a plantelor care conține substanța activă în cauză, cu cerințele menționate în anexa III la Directiva 91/414/CEE.

(5)

Prezenta decizie nu ar trebui să aducă atingere dreptului Comisiei de a cere solicitantului să prezinte date sau informații suplimentare, în scopul clarificării anumitor puncte ale dosarului.

(6)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Fără a aduce atingere articolului 6 alineatul (4) din Directiva 91/414/CEE, dosarele privind substanțele active care figurează în anexa la prezenta decizie, care au fost transmise Comisiei și statelor membre în vederea obținerii înscrierii acestor substanțe în anexa I la directiva menționată, îndeplinesc, în principiu, cerințele în materie de date și informații prevăzute în anexa II la directiva menționată.

Dosarele îndeplinesc, de asemenea, cerințele în materie de date și informații prevăzute în anexa III la directiva menționată anterior în ceea ce privește un produs de protecție a plantelor care conține substanța activă în cauză, luând în considerare utilizările propuse.

Articolul 2

Statele membre raportoare continuă examinarea detaliată a dosarelor menționate la articolul 1 și comunică concluziile examinării lor Comisiei, însoțite de recomandarea privind includerea sau nu în anexa I la Directiva 91/414/CEE a substanțelor active menționate la articolul 1, precum și orice condiții privind respectivele includeri, în cel mai scurt termen posibil și într-o perioadă de cel mult un an de la data publicării prezentei decizii în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 3

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 2 august 2007.

Pentru Comisie

Markos KYPRIANOU

Membru al Comisiei


(1)  JO L 230, 19.8.1991, p. 1. Directivă, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 2007/31/CE a Comisiei (JO L 140, 1.6.2007, p. 44).


ANEXĂ

SUBSTANțA ACTIVĂ CARE FACE OBIECTUL PREZENTEI DECIZII

Denumirea comună Număr de identificare CIPAC

Solicitant

Data prezentării cererii

Stat membru raportor

Clorantraniliprol

Nr.-CIPAC: 794

DuPont International Operations Sarl

2 februarie 2007

IE

Heptamaloxiglucan

Nr.-CIPAC: nu se aplică

ELICITYL

9 mai 2006

FR

Spirotetramat

Nr.-CIPAC: 795

Bayer CropScience AG

9 octombrie 2006

AT

Virusul poliedrozei nucleare Helicoverpa armigera

Nr.-CIPAC: nu se aplică

Andermatt Biocontrol GmbH

7 august 2006

EE


15.8.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 213/32


DECIZIA COMISIEI

din 2 august 2007

de aprobare a modificării programului de eradicare a brucelozei bovine din Italia pentru anul 2007, aprobat prin Decizia 2006/875/CE, în ceea ce privește bruceloza bivolilor din Caserta, regiunea Campania

[notificată cu numărul C(2007) 3692]

(2007/561/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Decizia 90/424/CEE a Consiliului din 26 iunie 1990 privind anumite cheltuieli în domeniul veterinar (1), în special articolul 24 alineatul (6),

întrucât:

(1)

Decizia 90/424/CEE prevede posibilitatea unei contribuții financiare comunitare destinate programelor naționale privind eradicarea, controlul și monitorizarea bolilor animalelor, precum și a zoonozelor menționate în prezenta decizie, inclusiv bruceloza bovinelor.

(2)

În conformitate cu Decizia 2006/875/CE a Comisiei din 30 noiembrie 2006 de aprobare a programelor de eradicare și monitorizare a bolilor animalelor, a anumitor forme de encefalopatie spongiformă transmisibilă și pentru prevenirea zoonozelor prezentate de statele membre pentru anul 2007 (2), s-a adoptat programul privind eradicarea brucelozei bovine, prezentat de către Italia pentru perioada 1 ianuarie 2007-31 decembrie 2007.

(3)

Situația referitoare la bruceloza bivolilor în Campania, îndeosebi în provincia Caserta, este îngrijorătoare, astfel cum s-a arătat într-o prezentare a Italiei în cadrul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală din 5-6 martie 2007.

(4)

În consecință, Italia a prezentat Comisiei un plan special de control privind eradicarea brucelozei bivolilor în Caserta, inclusiv măsuri specifice consolidate privind identificarea animalelor și vaccinarea acestora.

(5)

Măsurile propuse de Italia sunt conforme cu legislația veterinară comunitară și, în special, cu criteriile comunitare privind eradicarea brucelozei bivolilor.

(6)

Prin urmare, planul special de control privind eradicarea brucelozei bivolilor în Caserta trebuie adoptat ca parte integrantă a programului privind eradicarea brucelozei bovine în Italia, pentru anul 2007.

(7)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Prin urmare, se adoptă planul special de control privind eradicarea brucelozei bivolilor în Caserta, astfel cum a fost prezentat de Italia la 7 iunie 2007, pentru perioada 1 iulie-31 decembrie 2007.

Planul special de control este inclus în cadrul programului privind eradicarea brucelozei bovine în statul membru respectiv, astfel cum a fost aprobat în conformitate cu articolul 2 alineatul (1) din Decizia 2006/875/CE.

Articolul 2

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 2 august 2007.

Pentru Comisie

Markos KYPRIANOU

Membru al Comisiei


(1)  JO L 224, 18.8.1990, p. 19. Decizie, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1791/2006 (JO L 363, 20.12.2006, p. 1).

(2)  JO L 337, 5.12.2006, p. 46. Decizie, astfel cum a fost modificată prin Decizia 2007/22/CE (JO L 7, 12.1.2007, p. 46).