ISSN 1830-3625

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 211

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 50
11 august 2007


Cuprins

 

I   Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare este obligatorie

Pagina

 

 

REGULAMENTE

 

 

Regulamentul (CE) nr. 956/2007 al Comisiei din 10 august 2007 de stabilire a sumelor forfetare la import pentru determinarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

1

 

*

Regulamentul (CE) nr. 957/2007 al Comisiei din 10 august 2007 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 712/2007 în ceea ce privește cantitățile specificate în invitațiile permanente de participare la licitație pentru revânzarea pe piața comunitară a cerealelor deținute de organismele de intervenție din statele membre

3

 

*

Regulamentul (CE) nr. 958/2007 al Băncii Centrale Europene din 27 iulie 2007 privind statisticile referitoare la activele și pasivele fondurilor de investiții (BCE/2007/8)

8

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


I Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare este obligatorie

REGULAMENTE

11.8.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 211/1


REGULAMENTUL (CE) NR. 956/2007 AL COMISIEI

din 10 august 2007

de stabilire a sumelor forfetare la import pentru determinarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 3223/94 al Comisiei din 21 decembrie 1994 de stabilire a normelor de aplicare a regimului de import pentru fructe și legume (1), în special articolul 4 alineatul (1),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 3223/94 prevede, ca urmare a rezultatelor negocierilor comerciale multilaterale din Runda Uruguay, criteriile pentru stabilirea de către Comisie a sumelor forfetare la import din țările terțe, pentru produsele și termenele menționate în anexa acestuia.

(2)

În conformitate cu criteriile menționate anterior, sumele forfetare la import trebuie stabilite la nivelurile prevăzute în anexa la prezentul regulament,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Sumele forfetare la import prevăzute la articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 3223/94 sunt stabilite așa cum este indicat în tabelul din anexă.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 11 august 2007.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 10 august 2007.

Pentru Comisie

Jean-Luc DEMARTY

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 337, 24.12.1994, p. 66. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 756/2007 (JO L 172, 30.6.2007, p. 41).


ANEXĂ

la Regulamentul Comisiei din 10 august 2007 de stabilire a sumelor forfetare la import pentru determinarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

(EUR/100 kg)

(Cod NC)

Codul țărilor terțe (1)

Suma forfetară la import

0702 00 00

MK

48,8

TR

55,3

XK

36,3

XS

36,3

ZZ

44,2

0707 00 05

TR

103,8

ZZ

103,8

0709 90 70

TR

85,9

ZZ

85,9

0805 50 10

AR

58,7

UY

47,4

ZA

62,1

ZZ

56,1

0806 10 10

EG

137,4

MA

137,7

ΜΚ

18,0

TR

109,4

ZZ

100,6

0808 10 80

AR

71,6

BR

86,8

CL

79,8

CN

96,3

NZ

95,3

US

101,8

UY

50,7

ZA

86,4

ZZ

83,6

0808 20 50

AR

57,8

CL

83,9

NZ

92,4

TR

136,9

ZA

94,7

ZZ

93,1

0809 30 10, 0809 30 90

TR

147,9

ZZ

147,9

0809 40 05

IL

125,0

ZZ

125,0


(1)  Nomenclatorul țărilor, astfel cum este stabilit de Regulamentul (CE) nr. 1833/2006 al Comisiei (JO L 354, 14.12.2006, p. 19). Codul „ZZ” reprezintă „alte origini”.


11.8.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 211/3


REGULAMENTUL (CE) NR. 957/2007 AL COMISIEI

din 10 august 2007

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 712/2007 în ceea ce privește cantitățile specificate în invitațiile permanente de participare la licitație pentru revânzarea pe piața comunitară a cerealelor deținute de organismele de intervenție din statele membre

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1784/2003 al Consiliului din 29 septembrie 2003 privind organizarea comună a piețelor în sectorul cerealelor (1), în special articolul 6,

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 712/2007 al Comisiei (2) a lansat invitații permanente de participare la licitație pentru revânzarea pe piața comunitară a cerealelor deținute de organismele de intervenție din statele membre.

(2)

Având în vedere situația pieței porumbului în Comunitate și evoluția cererii de cereale constatată în diferite regiuni în decursul ultimelor săptămâni, în anumite state membre trebuie puse la dispoziție noi cantități din cerealele deținute pentru intervenție. Prin urmare, agențiile de intervenție din statele membre respective trebuie autorizate să mărească cantitățile de porumb scoase la licitație până la 1 199 355 de tone în Ungaria.

(3)

Regulamentul (CE) nr. 712/2007 trebuie modificat în consecință.

(4)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului de gestionare a cerealelor,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 712/2007 se înlocuiește cu textul care figurează în anexă.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 10 august 2007.

Pentru Comisie

Mariann FISCHER BOEL

Membru al Comisiei


(1)  JO L 270, 21.10.2003, p. 78. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 735/2007 (JO L 169, 29.6.2007, p. 6).

(2)  JO L 163, 23.6.2007, p. 7. Regulament, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 843/2007 (JO L 186, 18.7.2007, p. 9).


ANEXĂ

„ANEXA I:

LISTA INVITAȚIILOR DE PARTICIPARE LA LICITAȚIE

Stat membru

Cantități puse la dispoziție pentru vânzarea pe piața internă

(tone)

Organism de intervenție

Denumire, adresă și coordonate

Grâu comun

Orz

Porumb

Secară

Belgique/België

0

Bureau d'intervention et de restitution belge

Rue de Trèves, 82

B-1040 Bruxelles

Telefon: (32-2) 287 24 78

Fax: (32-2) 287 25 24

E-mail: webmaster@birb.be

website: www.birb.be

БЪЛГАРИЯ

State Fund Agriculture

136, Tzar Boris III Blvd.

1618, Sofia, Bulgaria

Telefon: (+359 2) 81 87 202

Fax: (+359 2) 81 87 267

E-mail: dfz@dfz.bg

website: www.mzgar.government.bg

Česká republika

0

0

Statní zemědělsky intervenční fond

Odbor rostlinných komodit

Ve Smečkách 33

CZ-110 00, Praha 1

Telefon: (420) 222 871 667 – 222 871 403

Fax: (420) 296 806 404

E-mail: dagmar.hejrovska@szif.cz

website: www.szif.cz

Danmark

Direktoratet for FødevareErhverv

Nyropsgade 30

DK-1780 København

Telefon: (45) 33 95 88 07

Fax: (45) 33 95 80 34

E-mail: mij@dffe.dk and pah@dffe.dk

website: www.dffe.dk

Deutschland

0

0

38 422

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung

Deichmanns Aue 29

D-53179 Bonn

Telefon: (49-228) 6845-3704

Fax 1: (49-228) 6845-3985

Fax 2: (49-228) 6845-3276

E-mail: pflanzlErzeugnisse@ble.de

website: www.ble.de

Eesti

Pŏllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet

Narva mnt. 3, 51009 Tartu

Telefon: (372) 7371 200

Fax: (372) 7371 201

E-mail: pria@pria.ee

website: www.pria.ee

Eire/Ireland

Intervention Operations, OFI, Subsidies & Storage Division,

Department of Agriculture & Food

Johnstown Castle Estate, County Wexford

Telefon: 353 53 91 63400

Fax: 353 53 91 42843

website: www.agriculture.gov.ie

Elláda

Payment and Control Agency for Guidance and Guarantee Community AIDS (O.P.E.K.E.P.E)

241, Archarnon str., GR-104 46 Athens

Telefon: (30-210) 212 4787 & 4754

Fax: (30-210) 212 4791

e-mail: ax17u073@minagric.gr

website: www.opekepe.gr

España

S. Gral. Intervención de Mercados (FEGA)

C/Almagro 33 — 28010 Madrid — España

Telefon: (34-91) 3474765

Fax: (34-91) 3474838

e-mail: sgintervencion@fega.mapa.es

website: www.fega.es

France

0

13 218

Office National Interprofessionnel des Grandes Cultures (ONIGC)

12, rue Henri Roltanguy TSA 20002

F-93555 Montreuil sous Bois Cedex

Telefon: (33-1) 73 30 20 20

Fax: (33-1) 73 30 20 08

e-mail:

Catherine.LESCOUARC’H@onigc.fr;

Philippe.BONNARD@onigc.fr

website: www.onigc.fr

Italia

Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura — AGEA

Via Torino, 45, 00184 Roma

Telefon: (39) 0649499558

Fax: (39) 0649499761

e-mail: b.pennacchia@agea.gov.it

website: www.agea.gov.it

Kypros

 

Latvija

0

0

Lauku atbalsta dienests

Republikas laukums 2,

Rīga, LV – 1981

Telefon: (371) 702 7893

Fax: (371) 702 7892

e-mail: lad@lad.gov.lv

website: www.lad.gov.lv

Lietuva

The Lithuanian Agricultural and Food Products Market regulation Agency

L. Stuokos-Guceviciaus Str. 9–12,

Vilnius, Lithuania

Telefon: (370-5) 268 5049

Fax: (370-5) 268 5061

e-mail: info@litfood.lt

website: www.litfood.lt

Luxembourg

Office des licences

21, rue Philippe II

Boîte postale 113

L-2011 Luxembourg

Telefon: (352) 478 23 70

Fax: (352) 46 61 38

télex: 2 537 AGRIM LU

Magyarország

29 244

0

2 199 355

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal

Soroksári út. 22–24

H-1095 Budapest

Telefon: (36) 1 219 45 76

Fax: (36) 1 219 89 05

e-mail: ertekesites@mvh.gov.hu

website: www.mvh.gov.hu

Malta

 

Nederland

Dienst Regelingen Roermond

Postbus 965, NL-6040 AZ Roermond

Telefon: (31) 475 355 486

Fax: (31) 475 318939

e-mail: p.a.c.m.van.de.lindeloof@minlnv.nl

website: www.minlnv.nl

Österreich

AMA (Agrarmarkt Austria)

Dresdnerstraße 70

A-1200 Wien

Telefon:

(43-1) 33151 258

(43-1) 33151 328

Fax:

(43-1) 33151 4624

(43-1) 33151 4469

e-mail: referat10@ama.gv.at

website: www.ama.at/intervention

Polska

0

Agencja Rynku Rolnego

Biuro Produktów Roślinnych

Nowy Świat 6/12

PL-00-400 Warszawa

Telefon: (48) 22 661 78 10

Fax: (48) 22 661 78 26

e-mail: cereals-intervention@arr.gov.pl

website: www.arr.gov.pl

Portugal

Instituto Nacional de Intervenção e Garantia Agrícola (INGA)

R. Castilho, n.o 45-51,

1269-163 Lisboa

Telefon:

(351) 21 751 85 00

(351) 21 384 60 00

Fax:

(351) 21 384 61 70

e-mail:

inga@inga.min-agricultura.pt

edalberto.santana@inga.min-agricultura.pt

website: www.inga.min-agricultura.pt

România

Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura

B-dul Carol I, nr. 17, sector 2

București 030161

România

Telefon: + 40 21 3054802 + 40 21 3054842

Fax: + 40 21 3054803

website: www.apia.org.ro

Slovenija

Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja

Dunajska 160, 1000 Ljubjana

Telefon: (386) 1 580 76 52

Fax: (386) 1 478 92 00

e-mail: aktrp@gov.si

website: www.arsktrp.gov.si

Slovensko

Pôdohospodárska platobná agentúra

Oddelenie obilnín a škrobu

Dobrovičova 12

SK-815 26 Bratislava

Telefon: (421-2) 58 243 271

Fax: (421-2) 53 412 665

e-mail: jvargova@apa.sk

website: www.apa.sk

Suomi/Finland

0

0

Maaseutuvirasto

PL 256

FI-00101 HELSINKI

Telefon: +358 (0)20 772 007

Fax: +358 (0)20 7725 506, +358 (0)20 7725 508

e-mail: markkinatukiosasto@mavi.fi

website: www.mavi.fi

Sverige

0

0

Statens Jordbruksverk

SE-55182 Jönköping

Telephone: (46) 36 15 50 00

Fax: (46) 36 19 05 46

e-mail: jordbruksverket@sjv.se

website: www.sjv.se

United Kingdom

Rural Payments Agency

Lancaster House

Hampshire Court

Newcastle upon Tyne

NE4 7YH

Telefon: (44) 191 226 5882

Fax: (44) 191 226 5824

e-mail: cerealsintervention@rpa.gsi.gov.uk

website: www.rpa.gov.uk

«—»: Nu există stoc de intervenție pentru acest tip de cereale în statul membru respectiv.”


11.8.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 211/8


REGULAMENTUL (CE) NR. 958/2007 AL BĂNCII CENTRALE EUROPENE

din 27 iulie 2007

privind statisticile referitoare la activele și pasivele fondurilor de investiții

(BCE/2007/8)

CONSILIUL GUVERNATORILOR BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene, în special articolul 5,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2533/98 al Consiliului din 23 noiembrie 1998 privind colectarea informațiilor statistice de către Banca Centrală Europeană (1), în special articolul 5 alineatul (1) și articolul 6 alineatul (4),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 2533/98 prevede la articolul 2 alineatul (1) că, în vederea îndeplinirii cerințelor sale de raportare statistică, Banca Centrală Europeană (BCE), asistată de băncile centrale naționale (BCN), are dreptul de a culege informații statistice în limitele unităților de observare statistică de referință cu obligații de raportare și a ceea ce este necesar pentru realizarea misiunilor Sistemului European al Băncilor Centrale (SEBC). Din articolul 2 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 2533/98 rezultă că fondurile de investiții (FI) fac parte din unitățile de observare statistică de referință cu obligații de raportare în scopul îndeplinirii cerințelor de raportare statistică ale BCE din domeniile bancar și monetar, printre altele. În plus, articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 2533/98 obligă BCE să stabilească unitățile de observare statistică efective cu obligații de raportare din cadrul unităților de observare statistică de referință cu obligații de raportare și îi acordă acesteia dreptul de a scuti, total sau parțial, anumite categorii specifice de agenți raportori de la îndeplinirea cerințelor sale de raportare statistică.

(2)

Pentru a-și îndeplini misiunile și pentru a monitoriza activitățile financiare, altele decât cele desfășurate de instituțiile financiare monetare (IFM), SEBC solicită informații statistice de înaltă calitate cu privire la activitatea FI. Scopul principal al acestor date este de a oferi BCE o imagine statistică cuprinzătoare a sectorului FI din statele membre participante, care sunt privite ca un singur teritoriu economic.

(3)

Pentru limitarea sarcinii de raportare, BCN pot culege informațiile necesare referitoare la FI de la unitățile de observare statistică efective cu obligații de raportare ce fac parte dintr-un cadru mai larg de raportare statistică ce servește altor scopuri statistice, cu condiția ca îndeplinirea cerințelor de raportare statistică ale BCE să nu fie periclitată. Pentru a promova transparența, este oportună, în asemenea cazuri, informarea agenților raportori cu privire la faptul că datele sunt culese în alte scopuri statistice.

(4)

Deținerea de date cu privire la tranzacțiile financiare facilitează o analiză mai aprofundată pentru politica monetară și alte obiective. Datele cu privire la tranzacțiile financiare, precum și datele cu privire la stocuri (stocks) sunt, de asemenea, utilizate pentru compilarea altor statistici, în special conturile financiare ale zonei euro.

(5)

Deși regulamentele adoptate în temeiul articolului 34.1 din statut nu conferă drepturi și nu impun obligații statelor membre neparticipante, articolul 5 din statut se aplică tuturor statelor membre, indiferent dacă au adoptat sau nu moneda euro. Considerentul 17 din Regulamentul (CE) nr. 2533/98 clarifică faptul că articolul 5 din statut, împreună cu articolul 10 (fostul articol 5) din tratat, implică obligația de a configura și de a pune în aplicare la nivel național toate măsurile pe care statele membre neparticipante le consideră adecvate pentru a culege informațiile statistice necesare îndeplinirii cerințelor de raportare statistică ale BCE și pentru a efectua în timp util pregătirile în domeniul statisticii pentru a deveni state membre participante.

(6)

Deși acest regulament se adresează în primul rând FI, informații complete cu privire la deținătorii de acțiuni la purtător emise de FI nu pot fi obținute în mod direct de la FI și, prin urmare, este necesară includerea altor entități în unitățile de observare statistică cu obligații de raportare.

(7)

Regimul de sancțiuni al BCE prevăzut la articolul 7 din Regulamentul (CE) nr. 2533/98 se va aplica FI.

(8)

Până cel mai târziu în 2012, Consiliul guvernatorilor va evalua dacă doar să permită statelor membre al căror sector al fondurilor de investiții, în termeni de active totale, reprezintă mai puțin de o cotă minimă din ansamblul activelor administrate în zona euro, să folosească metoda de raportare agregată stabilită în temeiul prezentului regulament,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Definiții

În sensul prezentului regulament:

„FI” înseamnă un organism de plasament colectiv care:

(a)

investește în active financiare și nefinanciare, în sensul anexei II, în măsura în care obiectivul său este investirea capitalului obținut de la public; și

(b)

este constituit în conformitate cu dreptul comunitar sau național în temeiul:

(i)

dreptului contractelor (ca un fond comun administrat de societățile de administrare);

(ii)

dreptului fondurilor deschise de investiții [ca un fond deschis de investiții (unit trust)];

(iii)

dreptului societăților comerciale (ca o societate de investiții); sau

(iv)

oricărui alt mecanism similar.

Sunt incluse în definiția FI următoarele:

(a)

acele organisme ale căror unități de fond sau acțiuni sunt, la cererea deținătorilor lor, răscumpărate sau rambursate direct sau indirect din activele organismelor respective; și

(b)

acele organisme care au un număr fix de acțiuni emise și ale căror acționari trebuie să cumpere sau să vândă acțiunile existente atunci când se alătură fondului sau îl părăsesc.

Nu sunt incluse în definiția FI următoarele:

(a)

fondurile de pensii în sensul articolului 2 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 2533/98 și al anexei B la acesta; și

(b)

fondurile de piață monetară în sensul anexei I la Regulamentul (CE) nr. 2423/2001 al Băncii Centrale Europene din 22 noiembrie 2001 privind bilanțul consolidat al sectorului investițiilor financiare monetare (BCE/2001/13) (2).

În sensul definiției FI, termenul „public” cuprinde micii investitorii, investitorii profesioniști și investitorii instituționali;

„stat membru participant” înseamnă un stat membru care a adoptat moneda euro;

„stat membru neparticipant” înseamnă un stat membru care nu a adoptat moneda euro;

„agent raportor” înseamnă un agent care raportează, în sensul articolului 1 din Regulamentul (CE) nr. 2533/98;

„rezident” înseamnă rezident în sensul articolului 1 din Regulamentul (CE) nr. 2533/98. În sensul prezentului regulament și în absența unei dimensiuni fizice semnificative a unei persoane juridice, reședința sa este determinată în funcție de teritoriul economic în temeiul legislației căruia entitatea este înmatriculată. În cazul în care entitatea nu este înmatriculată, criteriul folosit este cel al domiciliului legal, și anume al țării al cărei sistem juridic guvernează constituirea și funcționarea entității;

„IFM” înseamnă o instituție financiară monetară în sensul punctului 1 din partea 1 a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 2423/2001 (BCE/2001/13);

„AIF” înseamnă alți intermediari financiari, cu excepția societăților de asigurări și a fondurilor de pensii, în sensul articolului 2 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 2533/98 și al anexei B la acesta;

„BCN competentă” înseamnă BCN a statului membru participant în care FI în cauză este rezident.

Articolul 2

Unități de observare statistică efective cu obligații de raportare

(1)   Unitățile de observare statistică efective cu obligații de raportare cuprind FI rezidente pe teritoriul statelor membre participante. Fondul de investiții însuși sau, în cazul fondurilor de investiții care nu au personalitate juridică în conformitate cu dreptul lor național, reprezentanții lor legali vor fi răspunzători pentru raportarea informațiilor statistice solicitate în temeiul prezentului regulament.

(2)   Fără a duce atingere alineatului (1), în scopul culegerii de informații cu privire la deținătorii acțiunilor la purtător emise de FI (punctul 3 din partea 2 a anexei I), unitățile de observare statistică efective cu obligații de raportare includ IFM și acei AIF, alții decât FI. BCN pot acorda derogări acestor entități, cu condiția ca informațiile statistice solicitate să fie culese din alte surse disponibile în conformitate cu punctul 3 din partea 2 a anexei I. BCN verifică îndeplinirea acestei condiții, în timp util, în vederea acordării sau retragerii, dacă este necesar, a oricărei derogări, cu acordul BCE, cu efect de la începutul fiecărui an. În sensul prezentului regulament, BCN pot elabora și menține o listă a AIF raportori, alții decât FI, în conformitate cu principiile prevăzute la punctul 3 din partea 2 a anexei I.

Articolul 3

Derogări

(1)   BCN pot acorda derogări celor mai mici FI, în termeni de total active, cu condiția ca FI care contribuie la bilanțul trimestrial agregat să reprezinte cel puțin 95 % din activele totale ale FI în termeni de stocuri (stocks), în fiecare stat membru participant. BCN verifică îndeplinirea acestei condiții în timp util în vederea acordării sau a retragerii, dacă este necesar, a oricărei derogări, cu efect de la începutul fiecărui an calendaristic. FI cărora li se aplică asemenea derogări raportează, trimestrial, doar datele stoc (stock data) aferente sfârșitului de trimestru pentru acțiunile/unitățile de fond emise de FI, precum și ajustările din reevaluare sau tranzacțiile trimestriale aferente, dacă este cazul.

(2)   Derogările pot fi acordate FI care sunt supuse normelor contabile naționale care permit evaluarea activelor acestora cu o frecvență mai mică decât cea trimestrială. Categoriile de FI cărora BCN pot decide să le acorde derogări se stabilesc de Consiliul guvernatorilor. FI cărora li se aplică astfel de derogări fac obiectul cerințelor prevăzute la articolul 6 din prezentul regulament cu o frecvență care respectă obligațiile contabile ale acestora referitoare la momentul evaluării activelor lor.

(3)   FI pot alege să nu utilizeze derogările și, în schimb, să îndeplinească în totalitate cerințele de raportare prevăzute la articolul 6. În cazul în care un FI exercită această opțiune, acesta trebuie să obțină acordul BCN competente anterior introducerii oricărei schimbări în utilizarea de către acesta a derogărilor.

Articolul 4

Lista FI întocmită în scopuri statistice

(1)   Comitetul executiv elaborează și menține o listă a FI care fac obiectul prezentului regulament, inclusiv, dacă este cazul, a subfondurilor acestora, în sensul articolului 5 alineatul (2). Lista poate fi întemeiată pe listele existente ale FI supravegheate de autoritățile naționale, în cazul în care sunt disponibile astfel de liste, suplimentate de alte FI care se încadrează în definiția FI din articolul 1.

(2)   BCN și BCE vor pune la dispoziția FI vizate lista FI întocmită în scopuri statistice, precum și actualizările acesteia, într-un mod adecvat, inclusiv prin intermediul mijloacelor electronice, prin internet sau, la cererea agenților raportori vizați, pe suport de hârtie.

(3)   Lista FI întocmită în scopuri statistice are doar caracter informativ. Cu toate acestea, în cazul în care cea mai recentă versiune electronică disponibilă a listei prevăzute la alineatul (2) este incorectă, BCE nu impune sancțiuni nici unei entități care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător obligațiile de raportare, în măsura în care aceasta s-a bazat cu bună credință pe lista incorectă.

Articolul 5

Raportarea „fond cu fond”

(1)   Unitățile de observare statistică efective cu obligații de raportare raportează datele cu privire la activele și pasivele fiecărui fond în parte.

(2)   Fără a aduce atingere prevederilor alineatului (1), în cazul în care un FI își segregă activele în diferite subfonduri astfel încât acțiunile/unitățile de fond ce revin fiecărui subfond sunt garantate în mod independent cu diferite active, fiecare subfond este considerat ca un FI individual.

(3)   Prin derogare de la prevederile alineatelor (1) și (2), cu condiția aprobării prealabile și în conformitate cu instrucțiunile BCN competente, FI pot raporta activele și pasivele lor în grup, cu condiția ca aceasta să conducă la rezultate similare celor ale raportării „fond cu fond”.

Articolul 6

Cerințe de raportare statistică lunară și trimestrială

(1)   Unitățile de observare statistică efective cu obligații de raportare furnizează, în conformitate cu anexa I:

(a)

trimestrial, date stoc (stock data) aferente sfârșitului de trimestru, cu privire la activele și pasivele FI, precum și ajustările din reevaluare sau tranzacțiile trimestriale, dacă este cazul; și

(b)

lunar, date stoc (stock data) aferente sfârșitului de lună, cu privire la acțiunile/unitățile de fond emise de FI, precum și ajustările din reevaluare sau tranzacțiile lunare aferente, dacă este cazul.

(2)   Cu condiția aprobării prealabile și în conformitate cu instrucțiunile BCN competente, unitățile de observare statistică efective cu obligații de raportare raportează informațiile statistice pe baza uneia dintre cele două metode de raportare menționate în anexa I, în conformitate cu definițiile din anexa II.

(3)   BCN pot alege să culeagă datele din alineatul (1) litera (a) lunar, iar nu trimestrial.

Articolul 7

Ajustări din reevaluare sau tranzacții

(1)   Unitățile de observare statistică efective cu obligații de raportare raportează ajustările din reevaluare sau tranzacțiile, în conformitate cu instrucțiunile BCN competente, pentru informațiile agregate raportate în cadrul metodei combinate sau al celei agregate menționate în anexa I.

(2)   În cadrul metodei combinate menționate în anexa I, BCN fie pot face aproximări ale tranzacțiilor cu titluri de valoare din informațiile culese „titlu cu titlu”, fie pot culege în mod direct informații „titlu cu titlu” privind tranzacțiile.

(3)   Cerințe și orientări suplimentare cu privire la compilarea ajustărilor din reevaluare sau a tranzacțiilor sunt prevăzute în anexa III.

Articolul 8

Norme contabile

(1)   Normele contabile respectate de către FI în scopul raportării în temeiul prezentului regulament sunt cele prevăzute în legislația națională aplicabilă care pune în aplicare Directiva 86/635/CEE a Consiliului din 8 decembrie 1986 privind conturile anuale și conturile consolidate ale băncilor și ale altor instituții financiare (3) sau, în cazul în care reglementarea menționată nu este aplicabilă, orice alte standarde naționale sau internaționale aplicabile FI.

(2)   Fără a aduce atingere practicilor contabile și mecanismelor de compensare (netting) curente din statele membre participante, toate activele și pasivele financiare trebuie să fie raportate la valoarea brută, în scopuri statistice.

Articolul 9

Termene limită

(1)   BCN decid în ce moment au nevoie să primească de la agenții raportori datele prevăzute la articolul 6, pentru a respecta termenele limită prevăzute la alineatul (2).

(2)   BCN transmit către BCE:

(a)

stocurile (stocks) trimestriale agregate și ajustările din reevaluare până la încheierea activității în cea de-a douăzeci și opta zi lucrătoare următoare sfârșitului trimestrului la care datele se referă, bazate pe datele trimestriale culese de la FI; și

(b)

stocurile (stocks) lunare agregate și ajustările din reevaluare, până la încheierea activității în cea de-a douăzeci și opta zi lucrătoare următoare sfârșitului lunii la care datele se referă, bazate pe datele lunare referitoare la acțiunile/unitățile de fond emise de FI, culese de la FI sau bazate pe date reale în conformitate cu articolul 6 alineatul (3).

Articolul 10

Standarde minime și mecanisme naționale de raportare

(1)   Informațiile statistice solicitate sunt raportate de către FI către BCN competentă în conformitate cu standardele minime de transmitere, acuratețe, conformitate cu conceptele și revizuire prevăzute în anexa IV.

(2)   BCN definesc și pun în aplicare mecanismele de raportare ce trebuie respectate de către unitățile de observare statistică efective cu obligații de raportare în conformitate cu specificitățile naționale. BCN trebuie să vegheze ca aceste mecanisme de raportare să furnizeze informațiile statistice solicitate și să permită o verificare detaliată a conformității cu standardele minime de transmitere, acuratețe, conformitate cu conceptele și revizuire prevăzute în anexa IV.

Articolul 11

Fuziuni, divizări și reorganizări

În cazul unei fuziuni, divizări sau reorganizări care ar putea afecta îndeplinirea obligațiilor sale statistice, agentul raportor implicat informează BCN competentă, după ce intenția de a pune în aplicare o astfel de operațiune a fost făcută publică și, în timp util, înainte ca fuziunea, divizarea sau reorganizarea să intre în vigoare, cu privire la procedurile planificate pentru a îndeplini cerințele de raportare statistică stabilite în prezentul regulament.

Articolul 12

Verificarea și culegerea obligatorie a informațiilor

BCN exercită drepturile de a verifica sau de a culege în mod obligatoriu informațiile furnizate de agenții raportori în conformitate cu prezentul regulament, fără a aduce atingere dreptului BCE de a exercita ea însăși aceste drepturi. Aceste drepturi se exercită în special de către BCN atunci când o instituție care face parte din unitățile de observare statistică efective cu obligații de raportare nu respectă standardele minime de transmitere, acuratețe, conformitate cu conceptele și revizuire prevăzute în anexa IV.

Articolul 13

Prima raportare

Prima raportare începe cu datele lunare și trimestriale pentru decembrie 2008.

Articolul 14

Dispoziție finală

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptat la Frankfurt pe Main, 27 iulie 2007.

Pentru Consiliul guvernatorilor BCE

Președintele BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  JO L 318, 27.11.1998, p. 8.

(2)  JO L 333, 17.12.2001, p. 1.

(3)  JO L 372, 31.12.1986, p. 1.


ANEXA I

CERINȚE DE RAPORTARE STATISTICĂ

PARTEA 1

Metode de raportare

1.

BCE trebuie să elaboreze, în mod regulat, valoarea agregată a activelor și a pasivelor FI din toate statele membre participante, considerate ca un teritoriu economic unic, în termeni de stocuri (stocks) și tranzacții.

2.

Unitățile de observare statistică efective cu obligații de raportare trebuie să furnizeze informațiile statistice în conformitate cu una din următoarele două metode:

(a)

metoda combinată: aceasta constă în furnizarea:

trimestrială de: (i) informații „titlu cu titlu” cu privire la titlurile de valoare care au coduri de identificare accesibile publicului, deținute de FI; (ii) informații agregate defalcate pe categorii de instrumente/scadențe, monede și contrapărți, cu privire la active și pasive, altele decât titlurile de valoare, și cu privire la titlurile de valoare care nu au coduri de identificare accesibile publicului; și (iii) fie informații „titlu cu titlu”, fie informații agregate cu privire la deținătorii de acțiuni/unități de fond emise de FI, așa cum se precizează în partea 2 a prezentei anexe. BCN competentă poate solicita agenților raportori să raporteze informații „titlu cu titlu” în privința titlurilor de valoare care nu au coduri de identificare accesibile publicului sau informații „post cu post” în privința activelor și a pasivelor, altele decât titlurile de valoare; și

lunară, de informații „titlu cu titlu” care identifică în mod separat toate acțiunile/unitățile de fond emise de FI.

Așa cum se stabilește în tabelul 2, pe lângă datele cu privire la câmpurile care trebuie raportate în contextul raportării „titlu cu titlu” în scopul obținerii de informații agregate cu privire la titlurile de valoare, BCN competentă poate decide, de asemenea, să culeagă date cu privire la tranzacții „titlu cu titlu”.

Datele agregate trebuie să fie furnizate în termeni de stocuri (stocks) și, în conformitate cu instrucțiunile BCN competente, în termeni fie de: (i) reevaluări datorate variațiilor prețului și ale cursului de schimb; fie de (ii) tranzacții.

Cu condiția obținerii aprobării prealabile a BCN competente, agenții raportori care furnizează datele trimestriale solicitate „titlu cu titlu” pot opta pentru raportarea agregată a datelor lunare solicitate, în locul furnizării de informații „titlu cu titlu”;

(b)

metoda agregată: aceasta constă în furnizarea:

trimestrială, a unui set complet de informații agregate, defalcate pe categorii de instrumente/scadențe, monede și contrapărți referitoare la activele și pasivele FI; și

lunară, de informații agregate referitoare la acțiunile/unitățile de fond emise de FI.

Informațiile trimestriale și lunare trebuie raportate în termeni de stocuri (stocks) și, în conformitate cu instrucțiunile BCN competente, în termeni fie de: (i) reevaluări datorate variațiilor prețului și ale cursului de schimb; fie de (ii) tranzacții.

3.

Informațiile ce trebuie raportate BCN „titlu cu titlu” conform metodei combinate sunt prevăzute în tabelul 2. Cerințele de raportare trimestrială agregată în privința stocurilor (stocks) sunt prevăzute în tabelul 1, iar cele privind reevaluările datorate variațiilor prețului și ale cursului de schimb sau privind tranzacțiile sunt prevăzute în tabelul 3. Cerințele de raportare lunară agregată privind stocurile (stocks) și reevaluările datorate variațiilor prețului și ale cursului de schimb sau privind tranzacțiile sunt prevăzute în tabelul 4.

PARTEA 2

Reședința și sectorul economic ale deținătorilor de acțiuni/unități de fond ale FI

1.

Agenții raportori raportează trimestrial date privind reședința deținătorilor de acțiuni/unități de fond ale FI emise de FI din statele membre participante, în conformitate cu defalcarea: teritoriu național/alte state membre participante/restul lumii. Contrapărțile de pe teritoriul național și din alte state membre participante sunt la rândul lor defalcate pe sectoare.

2.

În privința acțiunilor/unităților de fond nominative, FI emitente sau reprezentanții lor legali raportează date potrivit defalcării în funcție de reședința și sectorul deținătorilor acțiunilor/unităților de fond emise. În cazul în care un FI emitent nu poate identifica direct reședința și sectorul deținătorului, acesta raportează datele pertinente pe baza informațiilor disponibile.

3.

În privința acțiunilor/unităților de fond la purtător, agenții raportori raportează date potrivit defalcării în funcție de reședința și sectorul deținătorilor de acțiuni/unități de fond ale FI în conformitate cu metoda decisă de BCN competentă. Această cerință se limitează la o singură opțiune sau la o combinație a următoarelor opțiuni, ce vor fi alese ținând cont de organizarea piețelor aferente și de aranjamentele juridice naționale din statul membru în cauză. Această cerință va fi periodic monitorizată de către BCN.

(a)

FI emitente:

FI emitente, reprezentanții lor legali sau entitățile menționate la articolul 2 alineatul (2) din prezentul regulament raportează date potrivit defalcării în funcție de reședința și sectorul deținătorilor acțiunilor/unităților de fond emise. Aceste informații pot proveni de la agentul care distribuie acțiunile/unitățile de fond sau de la orice altă entitate implicată în emiterea, răscumpărarea sau transferul acțiunilor/unităților de fond.

(b)

IFM și AIF, în calitate de custozi ai acțiunilor/unităților de fond ale FI:

În calitate de agenți raportori, IFM și AIF, custozi ai acțiunilor/unităților de fond ale FI, raportează date potrivit defalcării în funcție de reședința și sectorul deținătorilor de acțiuni/unități de fond emise de FI rezidente și ținute în custodie în numele deținătorului sau al altui intermediar care este, de asemenea, custode. Această opțiune se aplică dacă: (i) custodele segregă acțiunile/unitățile de fond ale FI ținute în custodie în numele deținătorilor de cele ținute în numele altor custozi; și (ii) majoritatea acțiunilor/unităților de fond ale FI sunt în custodia instituțiilor naționale rezidente care sunt clasificate ca intermediari financiari (IFM sau AIF).

(c)

IFM și AIF, în calitate de raportori ai tranzacțiilor între rezidenți și nerezidenți având ca obiect acțiuni/unități de fond ale unui FI rezident:

În calitate de agenți raportori, IFM și AIF, raportori ai tranzacțiilor între rezidenți și nerezidenți având ca obiect acțiuni/unități de fond ale unui FI rezident, raportează date potrivit defalcării în funcție de reședința și sectorul deținătorilor de acțiuni/unități de fond emise de FI rezidente, pe care acestea le tranzacționează în numele deținătorului sau al altui intermediar care de asemenea participă la tranzacție. Această opțiune se aplică dacă: (i) raportarea este cuprinzătoare, adică acoperă în mod substanțial toate tranzacțiile derulate de către agenții raportori; (ii) sunt furnizate date exacte cu privire la achizițiile și vânzările dintre nerezidenți și statele membre participante; (iii) diferențele dintre valoarea de emisiune și valoarea de răscumpărare, excluzând comisioanele, a acelorași acțiuni/unități de fond sunt minime; și (iv) valoarea acțiunilor/unităților de fond deținute de nerezidenții statelor membre participante emise de FI rezidente este scăzută.

(d)

Dacă opțiunile (a)-(c) nu se aplică, agenții raportori, inclusiv IFM și AIF care nu sunt FI, raportează datele pertinente pe baza informațiilor disponibile.

4.

Dacă acțiunile/unitățile de fond nominative sau acțiunile/unitățile de fond la purtător sunt emise pentru prima dată sau dacă evoluțiile pieței impun schimbarea opțiunii sau o combinare a opțiunilor, BCN pot acorda derogări pe termen de un an cu privire la cerințele prevăzute la alineatele (2) și (3).

PARTEA 3

Tabele de raportare

Tabelul 1

Stocuri (stocks)

Date ce trebuie furnizate trimestrial

 

A.

Teritoriu național (total)

B.

Alte state membre participante (total)

C.

RL (total)

D.

Nealocat

 

IFM

Altele decât IFM – Total

 

IFM

Altele decât IFM – Total

 

din care state membre neparticipante

din care Statele Unite

din care Japonia

 

Administrație publică

Alți rezidenți

 

Administrație publică

Alți rezidenți

Total

Alți intermediari financiari + auxiliari financiari (S. 123 + S. 124)

Societăți de asigurări și fonduri de pensii (S. 125)

Societăți nefinanciare (S. 11)

Gospodăriile populației + instituții fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației (S. 14 + S. 15)

Total

Alți intermediari financiari + auxiliari financiari (S. 123 + S. 124)

Societăți de asigurări și fonduri de pensii (S. 125)

Societăți nefinanciare (S. 11)

Gospodăriile populației + instituții fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației (S. 14 + S. 15)

ACTIVE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Creanțe din depozite și credite

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Titluri de valoare, altele decât acțiunile

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2e.

Euro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

până la un an

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

peste un an și până la doi ani

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

peste doi ani

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2x.

Valute externe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

până la un an

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

peste un an și până la doi ani

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

peste doi ani

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2t.

Total monede

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

până la un an

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

peste un an și până la doi ani

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

peste doi ani

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Acțiuni și alte titluri de participație

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

din care acțiuni cotate, cu excepția acțiunilor/unităților de fond ale FI și ale FPM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

din care acțiuni/unități de fond ale FI și ale FPM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Instrumente financiare derivate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Active nefinanciare (inclusiv active fixe)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Alte active

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PASIVE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

Credite și depozite atrase

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

Acțiuni/unități de fond ale FI (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

Instrumente financiare derivate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

Alte pasive

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FI care respectă metoda agregată raportează toate celulele, inclusiv pe cele negre și gri.

FI care respectă metoda combinată raportează: (i) celulele negre; (ii) informațiile solicitate în tabelul 2 cu privire la acele titluri de valoare care sunt culese „titlu cu titlu”; și (iii) celulele gri cu privire la acele titluri de valoare care nu sunt culese „titlu cu titlu”.


Tabelul 2

Informațiile solicitate „titlu cu titlu”

În cazul utilizării metodei combinate, datele aferente câmpurilor din tabelul de mai jos trebuie raportate pentru fiecare titlu de valoare clasificat în categoriile de titluri de valoare „titluri de valoare, altele decât acțiunile”, „acțiuni și alte titluri de participație” și „acțiuni/unități de fond emise de fondurile de investiții” în conformitate cu regulile următoare.

(a)

Datele din câmpul 1 trebuie raportate.

(b)

În cazul în care BCN competentă nu culege în mod direct informații „titlu cu titlu” cu privire la tranzacții, datele pentru două dintre cele trei câmpuri 2, 3 și 4 trebuie raportate (câmpurile 2 și 3; câmpurile 2 și 4; sau câmpurile 3 și 4).

(c)

În cazul în care BCN competentă culege în mod direct informațiile cu privire la tranzacții „titlu cu titlu”, trebuie raportate datele aferente următoarelor câmpuri:

(i)

câmpul 5; sau câmpurile 6 și 7; și

(ii)

câmpul 4; sau câmpurile 2 și 3.

(d)

De asemenea, BCN competentă poate să solicite agenților raportori să raporteze datele aferente câmpului 8.

(e)

BCN competentă poate alege să culeagă numai datele aferente câmpului 2 în cazurile (b) și (c) (ii) de mai sus. În această situație, BCN trebuie să verifice și să informeze BCE, cel puțin o dată pe an, dacă este sau nu afectată calitatea datelor agregate raportate de către BCN, inclusiv frecvența și volumul revizuirilor.


Câmp

Titlu

1

Codul de identificare a titlului de valoare

2

Numărul de unități sau valoarea nominală agregată

3

Preț

4

Valoare totală

5

Tranzacții

6

Titluri de valoare achiziționate (active) sau emise (pasive)

7

Titluri de valoare vândute (active) sau răscumpărate (pasive)

8

Moneda de înregistrare a titlului de valoare


Tabelul 3

Ajustări din reevaluare sau tranzacții

Date ce trebuie furnizate trimestrial

 

A.

Teritoriu național (total)

B.

Alte state membre participante (total)

C.

RL (total)

D.

Nealocat

 

IFM

Altele decât IFM – Total

 

IFM

Altele decât IFM – Total

 

din care state membre neparticipante

din care Statele Unite

din care Japonia

 

Administrație publică

Alți rezidenți

 

Administrație publică

Alți rezidenți

Total

Alți intermediari financiari + auxiliari financiari (S. 123 + S. 124)

Societăți de asigurări și fonduri de pensii (S. 125)

Societăți nefinanciare (S. 11)

Gospodăriile populației + instituții fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației (S. 14 + S. 15)

Total

Alți intermediari financiari + auxiliari financiari (S. 123 + S. 124)

Societăți de asigurări și fonduri de pensii (S. 125)

Societăți nefinanciare (S. 11)

Gospodăriile populației + instituții fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației (S. 14 + S. 15)

ACTIVE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Creanțe din depozite și credite

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Titluri de valoare, altele decât acțiunile

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2e.

Euro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

până la un an

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

peste un an și până la doi ani

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

peste doi ani

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2x.

Valute externe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

până la un an

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

peste un an și până la doi ani

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

peste doi ani

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2t.

Total monede

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

până la un an

 

MINIM

 

MINIM

 

MINIM

MINIM

MINIM

 

 

MINIM

 

MINIM

 

MINIM

MINIM

MINIM

 

MINIM

MINIM

MINIM

MINIM

 

peste un an și până la doi ani

 

MINIM

 

MINIM

 

MINIM

MINIM

MINIM

 

 

MINIM

 

MINIM

 

MINIM

MINIM

MINIM

 

MINIM

MINIM

MINIM

MINIM

 

peste doi ani

 

MINIM

 

MINIM

 

MINIM

MINIM

MINIM

 

 

MINIM

 

MINIM

 

MINIM

MINIM

MINIM

 

MINIM

MINIM

MINIM

MINIM

 

3.

Acțiuni și alte titluri de participație

 

MINIM

 

 

 

MINIM

MINIM

MINIM

 

 

MINIM

 

 

 

MINIM

MINIM

MINIM

 

MINIM

MINIM

MINIM

MINIM

 

din care acțiuni cotate, cu excepția acțiunilor/unităților de fond ale FI și ale FPM

 

MINIM

 

 

 

MINIM

MINIM

MINIM

 

 

MINIM

 

 

 

MINIM

MINIM

MINIM

 

MINIM

MINIM

MINIM

MINIM

 

din care acțiuni/unități de fond ale FI și ale FPI

 

MINIM

MINIM

 

 

 

 

 

 

 

MINIM

MINIM

 

 

 

 

 

 

MINIM

MINIM

MINIM

MINIM

 

4.

Instrumente financiare derivate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MINIM (3)

5.

Active nefinanciare (inclusiv active fixe)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MINIM (3)

6.

Alte active

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PASIVE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

Credite și depozite atrase

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

Acțiuni/unități de fond ale FI (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MINIM

9.

Instrumente financiare derivate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MINIM (3)

10.

Alte pasive

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FI care respectă metoda agregată raportează toate celulele marcate cu „MINIM”. BCN pot extinde aceste cerințe și la celulele negre și gri care nu conțin cuvântul „MINIM”.

FI care respectă metoda combinată raportează: (i) celulele negre marcate cu „MINIM”; (ii) celule gri marcate cu „MINIM” pentru acele titluri de valoare care nu sunt culese „titlu cu titlu”; și (iii) în cazul în care BCN competentă culege direct informații „titlu cu titlu” cu privire la tranzacții, informațiile care trebuie furnizate conform tabelului 2 pentru acele titluri de valoare care sunt culese „titlu cu titlu”.

BCN pot extinde aceste cerințe la: (i) celulele negre care nu conțin cuvântul „MINIM”; și (ii) celulele gri care nu conțin cuvântul „MINIM” pentru acele titluri de valoare care sunt culese „titlu cu titlu”.


Tabelul 4

Stocuri (stocks). Ajustări din reevaluare sau tranzacții

Date ce trebuie furnizate lunar

 

A.

Teritoriu național (total)

B.

Alte state membre participante (total)

C.

RL (total)

D.

Nealocat

 

IFM

Altele decât IFM – Total

 

IFM

Altele decât IFM – Total

Total

 

Administrație publică

Alți rezidenți

 

Administrație publică

Alți rezidenți

Total

Alți intermediari financiari + auxiliari financiari (S. 123 + S. 124)

Societăți de asigurări și fonduri de pensii (S. 125)

Societăți nefinanciare (S. 11)

Gospodăriile populației + instituții fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației (S. 14 + S. 15)

Total

Alți intermediari financiari + auxiliari financiari (S. 123 + S. 124)

Societăți de asigurări și fonduri de pensii (S. 125)

Societăți nefinanciare (S. 11)

Gospodăriile populației + instituții fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației (S. 14 + S. 15)

PASIVE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

Acțiuni/unități de fond ale FI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Dacă agentul raportor nu este în măsură să identifice direct reședința și sectorul deținătorului, raportează datele pertinente în funcție de informațiile disponibile. În cazul acțiunilor la purtător, informațiile pot fi culese de la IFM sau de la AIF, altele decât fondurile de investiții [așa cum se menționează în articolul 2 alineatul (2) și la punctul 3 din partea 2 a anexei la prezentul regulament].

(2)  Dacă agentul raportor nu este în măsură să identifice direct reședința și sectorul deținătorului, raportează datele pertinente în funcție de informațiile disponibile. În cazul acțiunilor la purtător, informațiile pot fi culese de la IFM sau de la AIF, altele decât fondurile de investiții [așa cum se menționează în articolul 2 alineatul (2) și la punctul 3 din partea 2 a anexei la prezentul regulament].

(3)  BCN pot executa FI de la raportarea acestui post dacă stocurile (stocks) trimestriale enumerate în tabelul 1 reprezintă mai puțin de 5 % din acțiunile/unitățile de fond emise de FI.


ANEXA II

DEFINIȚII

Partea 1

Definiții privind categoriile de instrumente

Prezentul tabel oferă o descriere standard detaliată a categoriilor de instrumente pe care BCN le transpun în categorii aplicabile la nivel național în conformitate cu prezentul regulament (1). Definițiile se referă la Sistemul european al conturilor naționale și regionale în Comunitate (SEC 95).

TABELUL A

Definițiile categoriilor de instrumente ce constituie activele și pasivele FI

CATEGORII DE ACTIVE

Categorie

Descrierea caracteristicilor principale

1.

Creanțe din depozite și credite

În scopul sistemului de raportare, această categorie este formată din fonduri acordate ca împrumut debitorilor de către FI, care nu sunt materializate în documente sau care au ca suport un singur document (chiar dacă acesta a devenit negociabil). Aici sunt incluse active sub formă de depozite:

depozite plasate la IFM:

(a)

depozite transferabile: depozite (în monedă națională sau în monedă străină) care sunt imediat convertibile în numerar sau care sunt transferabile prin cec, ordin bancar, debitare sau alte instrumente similare, ambele fără niciun fel de restricții sau penalități semnificative (SEC 95, punctele 5.42-5.44);

(b)

alte depozite: toate deținerile în depozite, altele decât depozitele transferabile. Alte depozite nu pot fi utilizate pentru efectuarea de plăți în orice moment și nu sunt convertibile în numerar sau depozite transferabile fără niciun fel de restricții sau penalități semnificative. Această subcategorie include depozitele la termen și depozitele de economii (SEC 95, punctele 5.45-5.49);

dețineri de titluri de valoare nenegociabile:

Deținerile de titluri de valoare, altele decât acțiunile și alte titluri de participație care nu sunt negociabile și nu pot fi tranzacționate pe piețele secundare (a se vedea și „credite negociate”);

credite negociate:

Creditele care au devenit negociabile de facto sunt clasificate la postul de activ „creanțe din depozite și credite”, cu condiția ca acestea să fie în continuare materializate într-un document unic, și sunt, în general, negociate numai ocazional;

creanțe în temeiul contractelor de deport (reverse repos):

Contrapartida numerarului plătit în schimbul titlurilor de valoare achiziționate de FI la un preț dat, cu angajamentul ferm de revânzare a acelorași titluri de valoare (sau a unor titluri de valoare similare) la un preț fixat și la o dată ulterioară prestabilită (a se vedea categoria 7).

Acest post include și dețineri de bancnote și monede metalice în euro și în valută externă aflate în circulație, care sunt folosite în mod obișnuit la efectuarea plăților.

2.

Titluri de valoare, altele decât acțiunile

Deținerile de titluri de valoare, altele decât acțiunile sau titlurile de participație, care pot fi negociate și de regulă tranzacționate pe piețele secundare sau care pot fi compensate pe piață și care nu conferă deținătorului nici un drept de proprietate asupra instituției emitente.

Acest post include:

deținerile de titluri de valoare (materializate sau nu în documente), care conferă deținătorului dreptul necondiționat la un venit fix sau determinat prin contract sub formă de plăți de cupoane și/sau la o sumă fixă stabilită la o anumită dată (sau date) sau începând de la o dată definită la momentul emisiunii;

credite negociabile care au fost restructurate într-un număr mare de documente identice și care pot fi negociate pe piețele secundare (a se vedea și „credite negociate” la categoria 1);

creanțe subordonate sub formă de titluri de creanță;

pentru a păstra coerența cu tratamentul acordat operațiunilor de tipul celor de report (repo), titlurile de valoare acordate ca împrumut de titluri de valoare în cadrul operațiunilor de împrumut de titluri de valoare rămân în bilanțul contabil al proprietarului inițial (nu sunt transferate în bilanțul contabil al cumpărătorului temporar) dacă există un angajament ferm de răscumpărare a titlurilor, iar nu doar opțiunea de a face acest lucru (a se vedea și categoria 7).

Pentru deținerile de titluri de valoare, altele decât acțiunile, trebuie realizată o defalcare în funcție de scadență. Aceasta reprezintă scadența la emisiune (scadența inițială) și se referă la durata fixă a existenței unui instrument financiar înainte de care nu poate fi răscumpărat.

3.

Acțiuni și alte titluri de participație

Deținerile de titluri de valoare care reprezintă drepturi de proprietate asupra societăților sau a cvasisocietăților. Aceste titluri de valoare oferă în general deținătorilor dreptul la o cotă-parte din beneficiile societății sau ale cvasisocietății și la o cotă-parte din fondurile proprii în caz de lichidare. Această categorie cuprinde patru subcategorii principale:

acțiuni/unități de fond ale FI și ale FPM;

acțiuni cotate, cu excepția acțiunilor/unităților de fond ale FI și ale FPM;

acțiuni necotate, cu excepția acțiunilor/unităților de fond ale FI și ale FPM: acțiuni care nu sunt cotate (SEC 95, punctele 5.90-5.93);

alte titluri de participație: toate formele de titluri de participație, altele decât cele clasificate în subcategoriile menționate mai sus (SEC 95, punctele 5.94 și 5.95).

3a.

Acțiuni și alte titluri de participație, din care acțiuni cotate, cu excepția acțiunilor/unităților de fond ale FI și ale FPM

Acțiuni cu prețuri cotate la o bursă de valori recunoscută sau pe un alt tip de piață secundară (SEC 95, punctele 5.90-5.93).

3b.

Acțiuni și alte titluri de participație, din care acțiuni/unități de fond ale FI și ale FPM

Acest post de activ include deținerile de acțiuni/unități de fond emise de FI și de FPM cuprinse în lista FI și a FPM în scopuri statistice.

FPM sunt organisme de plasament colectiv ale căror acțiuni/unități de fond sunt, din punct de vedere al lichidității, substitute apropiate pentru depozite și care investesc în principal în instrumente de piață monetară și/sau în acțiunile/unitățile de fond ale FPM și/sau în alte titluri de creanță transferabile cu o scadență reziduală mai mică sau egală cu un an, și/sau în depozite bancare și/sau al căror obiectiv este acela de a avea un randament apropiat de ratele dobânzilor aferente instrumentelor de piață monetară. FPM sunt definite în Regulamentul (CE) nr. 2423/2001 (BCE/2001/13) privind bilanțul consolidat al sectorului instituțiilor financiare monetare.

FI sunt definite în articolul 1 din prezentul regulament.

4.

Instrumente financiare derivate

În conformitate cu standardele statistice internaționale actuale, instrumentele financiare derivate care au o valoare de piață, în principiu, trebuie să fie înregistrate în bilanț. Instrumentele derivate au o valoare de piață când sunt negociate pe piețele organizate, adică la bursă, sau în cazurile în care pot fi compensate periodic în afara piețelor reglementate (over-the-counter — OTC).

În cadrul acestui post trebuie raportate următoarele instrumente financiare derivate:

opțiuni negociabile sau pe piețele OTC;

warante;

futures, numai dacă acestea au o valoare de piață deoarece sunt negociabile sau pot fi compensate; și

swap-uri, numai dacă acestea au o valoare de piață deoarece sunt negociabile sau pot fi compensate.

Instrumentele financiare derivate care trebuie înregistrate în bilanț trebuie înregistrare la valoarea de piață a acestora, adică la prețul curent al pieței sau la un echivalent apropiat (valoarea justă).

Instrumentele derivate se înregistrează în bilanț la valoarea brută. Contractele individuale cu instrumente derivate cu valori de piață brute pozitive se înregistrează în activul bilanțier, iar contractele cu valori de piață brute negative, la pasivul bilanțier. Obligațiile viitoare brute rezultate din contractele cu instrumente derivate nu se înregistrează ca posturi bilanțiere. Instrumentele financiare derivate pot fi înregistrate pe bază netă în conformitate cu diferitele metode de evaluare. În schimb, aceste poziții sunt raportate în cazul în care sunt disponibile numai poziții nete sau pozițiile nu sunt înregistrate la valoarea de piață.

5.

Active nefinanciare (inclusiv active fixe)

Acest post cuprinde:

investiții în active fixe corporale (de exemplu, locuințe, alte clădiri și structuri și clădiri nerezidențiale) și valori (de exemplu, metale prețioase); și

active nefinanciare, corporale și necorporale, care urmează să fie utilizate de FI în mod repetat pentru o perioadă mai lungă de un an. Aici sunt incluse terenuri și clădiri ocupate de FI, precum și echipamente, programe informatice și alte infrastructuri.

6.

Alte active

Acesta este un post rezidual în activul bilanțier, definit ca „active neincluse în altă parte”. BCN pot să solicite la acest post și defalcări individuale pe:

dobânda acumulată de încasat, aferentă depozitelor și creditelor;

dobânda acumulată aferentă titlurilor de valoare, altele decât acțiunile;

chiria acumulată pentru clădiri;

sume de încasat care nu au legătură cu activitatea principală a FI.


CATEGORII DE PASIVE

Categorie

Descrierea caracteristicilor principale

7.

Credite și depozite atrase

Sumele datorate de FI creditorilor, altele decât cele care provin din emisiunea de titluri de valoare negociabile. Acest post cuprinde:

credite: credite acordate FI raportoare care nu sunt materializate în documente sau care au ca suport un singur document (chiar dacă acesta a devenit negociabil);

contracte de report (repo): contrapartida numerarului primit în schimbul titlurilor de valoare/aurului vândute/vândut de FI la un preț dat, cu angajamentul ferm de răscumpărare a acelorași titluri de valoare/aceluiași aur (sau a unor titluri de valoare/unui aur similare/similar) la un preț fixat și la o dată ulterioară prestabilită. Sumele primite de FI în schimbul titlurilor de valoare/aurului transferate/transferat unui terț („cumpărător temporar”) sunt clasificate la „contracte de report (repo)” dacă există un angajament ferm de răscumpărare a titlurilor de valoare, nu doar opțiunea de a face acest lucru. Aceasta înseamnă că FI păstrează proprietatea reală (economică) asupra titlurilor de valoare/aurului suport în timpul operațiunii. În această privință, transferul dreptului de proprietate nu este o caracteristică relevantă pentru determinarea modalității de calificare a operațiunilor de tip report (repo). În cazul în care cumpărătorul temporar vinde titlurile de valoare/aurul primite/primit prin intermediul unei operațiuni de report (repo), această vânzare trebuie să fie înregistrată ca o tranzacție simplă cu titluri de valoare/aur și înregistrată în bilanțul cumpărătorului temporar ca poziție negativă în portofoliul de titluri de valoare/aur.

Următoarele trei variante de operațiuni de tipul contractelor de report (repo) sunt toate structurate astfel încât să îndeplinească condițiile necesare pentru calificarea lor ca împrumuturi garantate. Prin urmare, sumele primite de FI (în schimbul titlurilor de valoare/aurului transferat/transferate temporar unui terț) sunt clasificate la „contracte de report (repo)”:

sume primite în schimbul titlurilor de valoare/aurului transferate/transferat temporar unui terț sub forma unui contract de report (repo);

sume primite în schimbul titlurilor de valoare/aurului transferate/transferat temporar unui terț sub formă de împrumuturi de obligațiuni (garantate cu numerar);

sume primite în schimbul titlurilor de valoare/aurului transferate/transferat temporar unui terț sub forma unui contract de vânzare/răscumpărare.

8.

Acțiuni/unități de fond ale FI

Acțiunile sau unitățile de fond, inclusiv sub forma titlurilor de participație la capital, emise de FI care sunt incluse în lista FI în scopuri statistice. Acest post reprezintă datoriile totale către acționarii FI. De asemenea, sunt incluse și fondurile rezultate din beneficiile nedistribuite sau fondurile rezervate de către FI raportoare în anticiparea unor posibile plăți și obligații viitoare.

În sensul prezentului regulament:

„acțiuni/unități de fond nominative ale FI” înseamnă acțiunile/unitățile de fond ale FI în privința cărora, în conformitate cu legislația națională, se ține un registru pentru identificarea deținătorilor acestor acțiuni/unități de fond, incluzând informații referitoare la reședința și sectorul deținătorului;

„acțiuni/unități de fond la purtător ale FI” înseamnă acțiunile/unitățile de fond ale FI în privința cărora, în conformitate cu legislația națională, nu se ține un registru pentru identificarea deținătorilor acestor acțiuni/unități de fond sau în privința cărora se ține un registru care însă nu conține informații referitoare la reședința și sectorul deținătorului.

9.

Instrumente financiare derivate

A se vedea categoria 4.

10.

Alte pasive

Acesta este un post rezidual în pasivul bilanțier, definit ca „pasive care nu sunt incluse în altă parte”.

BCN pot, de asemenea, solicita, în cadrul acestui post, și defalcări individuale pe:

titluri de creanță emise:

Titluri de valoare, altele decât titlurile de participație emise de FI, care sunt, în mod obișnuit, instrumente negociabile și tranzacționate pe piețele secundare sau care pot fi compensate pe piață și care nu conferă deținătorului niciun drept de proprietate asupra instituției emitente;

dobânda acumulată de plătit, aferentă creditelor și depozitelor;

sume de plătit care nu au legătură cu activitatea principală a FI (sume datorate furnizorilor, impozite, salarii, contribuții sociale etc.);

provizioane care reprezintă obligații față de terți (pensii, dividende etc.);

poziții nete provenite din împrumuturi de titluri de valoare negarantate cu numerar;

sume nete de plătit în cadrul decontărilor ulterioare ale tranzacțiilor cu titluri de valoare.

Partea 2

Definițiile atributelor „titlu cu titlu”

TABELUL B

Definițiile atributelor „titlu cu titlu”

Câmp

Descriere

Codul de identificare a titlurilor de valoare

Un cod unic care identifică un titlu de valoare. În funcție de instrucțiunile BCN, acesta poate fi codul ISIN sau un alt cod de identificare a titlurilor de valoare.

Numărul de unități sau valoarea nominală agregată

Numărul de unități dintr-un titlu de valoare sau valoarea nominală agregată, în cazul în care titlul de valoare este negociat ca valori, și nu ca unități.

Preț

Prețul pe o unitate dintr-un titlu de valoare sau procentul din valoarea nominală agregată, în cazul în care titlul de valoare este negociat ca valori, și nu ca unități. De regulă, prețul este prețul pieței sau este apropiat de prețul pieței. La această poziție, BCN pot solicita și dobânda acumulată.

Valoare totală

Valoarea totală aferentă unui titlu de valoare. În cazul titlurilor de valoare care sunt negociate ca unități, această valoare este egală cu numărul de titluri de valoare înmulțit cu prețul pe unitate. Când titlurile de valoare sunt negociate ca valori, și nu ca unități, această valoare este egală cu valoarea nominală agregată înmulțită cu prețul exprimat ca procent.

În principiu, valoarea totală este egală cu valoarea de piață sau se apropie de valoarea de piață. La această poziție, BCN pot solicita și dobânda acumulată.

Tranzacții

Suma achizițiilor minus suma vânzărilor (titluri de valoare în activul bilanțier) sau suma emisiunilor minus suma răscumpărărilor (titluri de valoare în pasivul bilanțier) ale unui titlu de valoare înregistrat la valorile de tranzacționare.

Titluri de valoare achiziționate (active) sau emise (pasive)

Suma achizițiilor (titluri de valoare în activul bilanțier) sau suma emisiunilor (titluri de valoare în pasivul bilanțier) ale unui titlu de valoare înregistrat la valorile de tranzacționare.

Titluri de valoare vândute (active) sau răscumpărate (pasive)

Suma vânzărilor (titluri de valoare în activul bilanțier) sau suma răscumpărărilor (titluri de valoare în pasivul bilanțier) ale unui titlu de valoare înregistrat la valorile de tranzacționare.

Moneda de înregistrare a titlului de valoare

Codul ISO sau un cod echivalent al monedei în care este exprimat prețul și/sau valoarea exigibilă a titlului de valoare.

Partea 3

Definițiile sectoarelor

SEC 95 definește standardele privind clasificarea sectoarelor. Contrapărțile situate pe teritoriul statelor membre participante sunt identificate în funcție de sectorul de care aparțin în conformitate cu lista FI și a IFM întocmită în scopuri statistice și cu orientările privind clasificarea statistică a contrapărților cuprinse în „Manualul sectorului de statistică monetară, a piețelor și a instituțiilor financiare al BCE. Orientare pentru clasificarea statistică a clienților” (Monetary, financial institutions and markets statistics sector manual. Guidance for the statistical classification of customers).

TABELUL C

Definițiile sectoarelor

Sector

Definiție

1.

IFM

Bănci centrale naționale rezidente, instituții de credit rezidente, astfel cum sunt definite în dreptul comunitar, precum și alte instituții financiare rezidente al căror obiect de activitate constă în primirea de depozite și/sau de substituți apropiați pentru depozite din partea unor entități altele decât IFM și în acordarea de credite și/sau efectuarea de investiții în titluri de valoare, pe cont propriu (cel puțin din punct de vedere economic) [Regulamentul (CE) nr. 2423/2001 (BCE/2001/13)].

2.

Administrație publică

Unități rezidente implicate, în principal, în producția de bunuri și servicii necomerciale destinate consumului individual și colectiv și/sau în redistribuirea venitului și a avuției naționale (SEC 95, punctele 2.68-2.70).

3.

Alți intermediari financiari + auxiliari financiari

Societăți și cvasisocietăți financiare (cu excepția societăților de asigurări și a fondurilor de pensii) implicate în principal în intermedieri financiare prin subscrierea de angajamente sub alte forme decât în numerar, depozite și/sau substituți similari pentru depozite de la unități instituționale, altele decât IFM, sau rezerve tehnice de asigurări (SEC 95, punctele 2.53-2.56). Sunt incluși, de asemenea, auxiliarii financiari care cuprind toate societățile și cvasisocietățile financiare implicate în principal în activități financiare auxiliare (SEC 95, punctele 2.57-2.59). Sunt incluse aici și FI, astfel cum sunt definite în prezentul regulament.

4.

Societăți de asigurări și fonduri de pensii

Societăți și cvasisocietăți financiare a căror activitate principală constă în intermedierea financiară rezultată dintr-un acord de cumulare (pooling) a riscurilor (SEC 95, punctele 2.60-2.67).

5.

Societăți nefinanciare

Societăți și cvasi societăți care nu desfășoară activitate de intermediere financiară, ci au ca activitate principală producția de bunuri comerciale și prestarea de servicii nefinanciare (SEC 95, punctele 2.21-2.31).

6.

Gospodăriile populației și instituții fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației

Indivizi sau grupuri de indivizi, în calitate de consumatori, producători de bunuri și prestatori de servicii nefinanciare exclusiv pentru consumul final propriu, precum și în calitate de producători de bunuri comerciale și prestatori de servicii nefinanciare și financiare, cu condiția ca activitățile lor să nu fie aceleași cu cele ale cvasisocietăților. Sunt incluse instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației care au ca activitate principală producția de bunuri și prestarea de servicii fără caracter comercial destinate anumitor grupuri de gospodării ale populației (SEC 95, punctele 2.75-2.88).


(1)  Cu alte cuvinte, aceste tabele nu sunt liste de instrumente financiare individuale.


ANEXA III

AJUSTĂRI DIN REEVALUARE SAU TRANZACȚII

1.

Unitățile de observare statistică efective cu obligații de raportare trebuie să raporteze ajustările din reevaluare sau tranzacțiile, astfel cum este prevăzut în articolul 7 din prezentul regulament. În cazul în care unitățile de observare statistică efective cu obligații de raportare raportează ajustări din reevaluare, acestea vor acoperi fie reevaluările datorate variațiilor prețului și ale cursului de schimb, fie doar variațiile prețului în perioada de referință, cu condiția aprobării prealabile de către BCN competentă. În cazul în care ajustarea din reevaluare acoperă doar reevaluările datorate variațiilor prețului, BCN competentă culege datele necesare, care ar trebui să acopere cel puțin defalcarea pe valute în lire sterline, dolari americani, yeni japonezi și franci elvețieni, pentru a calcula reevaluările datorate variațiilor cursului de schimb.

2.

„Tranzacțiile financiare” se referă la acele tranzacțiile ce rezultă din constituirea, lichidarea sau schimbarea proprietarului activelor sau pasivelor financiare. Aceste tranzacții sunt evaluate în funcție de diferența dintre pozițiile de stoc (stock positions) la datele de raportare de la sfârșitul perioadei, de la care este înlăturat efectul variațiilor datorate influențelor „ajustărilor din reevaluare” (cauzate de variațiile prețului și ale cursului de schimb) și ale „reclasificărilor și ale altor ajustări”. BCE solicită informații statistice în scopul compilării tranzacțiilor în forma ajustărilor care acoperă „reclasificările și alte ajustări” și „reevaluările datorate variațiilor prețului și ale cursului de schimb”. În principiu, tranzacțiile financiare ar trebui să fie conforme cu SEC 95, dar se pot abate datorită practicilor naționale.

3.

„Reevaluările datorate variațiilor prețului și ale cursului de schimb” se referă la fluctuațiile în evaluarea activelor și pasivelor rezultate din variațiile prețurilor activelor și pasivelor și/sau ale cursurilor de schimb care afectează valorile exprimate în euro ale activelor și pasivelor exprimate într-o valută externă. Ajustarea cu privire la reevaluarea prețului activelor/pasivelor se referă la fluctuațiile care intervin în evaluarea activelor/pasivelor rezultate din cauza variațiilor prețului la care activele/pasivele sunt înregistrate sau tranzacționate. Reevaluarea prețului include variațiile care au loc în timp în valoarea stocurilor (stocks) de sfârșit de perioadă din cauza variațiilor valorii de referință la care sunt înregistrate, adică pierderile/câștigurile înregistrate. Mișcările cursurilor de schimb față de moneda euro care au loc între datele de raportare de la sfârșitul perioadei generează variații în valoarea în valute externe a activelor/pasivelor, atunci când acestea sunt exprimate în moneda euro. Întrucât aceste variații reprezintă câștiguri/pierderi înregistrate și nu se datorează tranzacțiilor financiare, aceste efecte trebuie înlăturate din datele referitoare la tranzacții. În principiu, „reevaluările datorate variațiilor prețului și ale cursului de schimb” cuprind, de asemenea, variațiile de evaluare rezultate din tranzacțiile cu active/pasive, adică câștigurile/pierderile realizate; cu toate acestea, există practici naționale diferite în această privință.


ANEXA IV

STANDARDE MINIME CE TREBUIE APLICATE DE CĂTRE UNITĂȚILE DE OBSERVARE STATISTICĂ EFECTIVE CU OBLIGAȚII DE RAPORTARE

Agenții raportori trebuie să îndeplinească următoarele standarde minime pentru a corespunde cerințelor de raportare statistică ale BCE.

1.   Standarde minime de transmitere:

(a)

raportarea către BCN trebuie să se facă la timp și cu respectarea termenelor limită stabilite de BCN competentă;

(b)

forma și formatul rapoartelor statistice trebuie să corespundă cerințelor tehnice de raportare stabilite de BCN;

(c)

trebuie să fie identificată (identificate) persoana (persoanele) de contact din cadrul agentului raportor;

(d)

trebuie să se respecte specificațiile tehnice privind transmiterea de date către BCN; și

(e)

în cazul raportării „titlu cu titlu”, agenții raportori trebuie, în cazul în care BCN competentă solicită acest lucru, să furnizeze informații suplimentare (de exemplu, numele emitentului, data emiterii) necesare pentru identificarea titlurilor de valoare ale căror coduri de identificare fie sunt eronate, fie nu sunt accesibile publicului.

2.   Standarde minime de acuratețe:

(a)

informațiile statistice trebuie să fie corecte:

toate constrângerile liniare trebuie să fie respectate (de exemplu, activele și pasivele trebuie să fie echilibrate, suma subtotalurilor trebuie să fie egală cu totalurile); și

datele trebuie să fie coerente în timp, indiferent de frecvența raportării;

(b)

agenții raportori trebuie să fie capabili să furnizeze informații privind evoluțiile determinate de datele furnizate;

(c)

informațiile statistice trebuie să fie complete: lacunele existente trebuie să fie recunoscute, explicate BCN și, dacă este cazul, acoperite în cel mai scurt timp;

(d)

informațiile statistice nu trebuie să conțină lacune continue și structurale;

(e)

agenții raportori trebuie să respecte dimensiunile și zecimalele stabilite de BCN pentru transmiterea tehnică a datelor; și

(f)

agenții raportori trebuie să respecte politica de rotunjire stabilită de BCN pentru transmiterea tehnică a datelor.

3.   Standarde minime de conformitate cu conceptele:

(a)

informațiile statistice trebuie să fie conforme cu definițiile și clasificările din regulament;

(b)

în cazul abaterii de la aceste definiții și clasificări, acolo unde este cazul, agenții raportori trebuie să monitorizeze în mod regulat și să cuantifice diferența dintre măsura folosită și măsura prevăzută în prezentul regulament; și

(c)

agenții raportori trebuie să fie capabili să explice incoerențele dintre datele furnizate în raport cu cifrele din perioadele precedente.

4.   Standarde minime de revizuire

Politica și procedurile de revizuire stabilite de BCE și de BCN sunt obligatorii. Revizuirile care se abat de la revizuirile normale trebuie să fie însoțite de note explicative.