ISSN 1830-3625

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 205

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 50
7 august 2007


Cuprins

 

I   Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare este obligatorie

Pagina

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul (CE) nr. 893/2007 al Consiliului din 23 iulie 2007 privind încheierea Acordului de parteneriat privind pescuitul între Comunitatea Europeană, pe de o parte, și Republica Kiribati, pe de altă parte

1

Acord de Parteneriat privind pescuitul între Comunitatea Europeană, pe de o parte, și Republica Kiribati, pe de altă parte

3

 

*

Regulamentul (CE) nr. 894/2007 al Consiliului din 23 iulie 2007 privind încheierea unui acord de parteneriat în sectorul pescuitului între Republica Democratică São Tomé și Príncipe și Comunitatea Europeană

35

Acord de parteneriat în sectorul pescuitului încheiat între Republica Democratică São Tomé și Príncipe și Comunitatea Europeană

36

 

 

II   Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare nu este obligatorie

 

 

DECIZII

 

 

Consiliu

 

 

2007/532/CE

 

*

Decizia Consiliului din 23 iulie 2007 privind încheierea Acordului sub forma unui schimb de scrisori cu privire la aplicarea provizorie a Protocolului de stabilire a posibilităților de pescuit și a contribuției financiare prevăzute în Acordul dintre Republica Democratică São Tomé și Príncipe și Comunitatea Europeană, pentru perioada 1 iunie 2006-31 mai 2010

59

Acord sub forma unui schimb de scrisori privind aplicarea provizorie a protocolului de stabilire a posibilităților de pescuit și a contribuției financiare prevăzute de acordul dintre Republica Democratică São Tomé și Príncipe și Comunitatea Europeană, pentru perioada 1 iunie 2006-31 mai 2010

61

 

 

III   Acte adoptate în temeiul Tratatului UE

 

 

ACTE ADOPTATE ÎN TEMEIUL TITLULUI VI DIN TRATATUL UE

 

*

Decizia 2007/533/JAI a Consiliului din 12 iunie 2007 privind înființarea, funcționarea și utilizarea Sistemului de informații Schengen de a doua generație (SIS II)

63

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


I Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare este obligatorie

REGULAMENTE

7.8.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 205/1


REGULAMENTUL (CE) NR. 893/2007 AL CONSILIULUI

din 23 iulie 2007

privind încheierea Acordului de parteneriat privind pescuitul între Comunitatea Europeană, pe de o parte, şi Republica Kiribati, pe de altă parte

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 37 coroborat cu articolul 300 alineatul (2) şi articolul 300 alineatul (3) primul paragraf,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Parlamentului European,

întrucât:

(1)

Comunitatea a negociat cu Republica Kiribati un acord de parteneriat privind pescuitul care oferă navelor din cadrul Comunităţii posibilitatea de a pescui în apele asupra cărora Kiribati are suveranitate sau jurisdicţie în ceea ce priveşte pescuitul.

(2)

Ca urmare a acestor negocieri, la 19 iulie 2006 a fost parafat un nou acord de parteneriat privind pescuitul.

(3)

Este în interesul Comunităţii să se aprobe acordul respectiv.

(4)

Ar trebui să fie precizată metoda de alocare a posibilităţilor de pescuit între statele membre,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Prin prezenta se aprobă, în numele Comunităţii, Acordul de parteneriat privind pescuitul între Comunitatea Europeană, pe de o parte, şi Republica Kiribati, pe de altă parte.

Textul acordului se ataşează la prezentul regulament.

Articolul 2

Posibilităţile de pescuit stabilite în protocolul la acord se repartizează între statele membre după cum urmează:

nave cu plasă pungă

Franţa:

Spania:

27 % din licenţele disponibile

73 % din licenţele disponibile

nave de pescuit cu paragate

Spania:

Portugalia:

6 nave

6 nave

Dacă solicitările de licenţă din aceste state membre nu acoperă toate posibilităţile de pescuit stabilite prin protocol, Comisia poate lua în considerare solicitările de licenţă din partea oricărui alt stat membru.

Articolul 3

Statele membre ale căror vase pescuiesc în temeiul acordului menţionat la articolul 1 adresează o notificare Comisiei cu privire la cantităţile fiecărui stoc capturat în zona de pescuit Kiribati, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 500/2001 al Comisiei din 14 martie 2001 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2847/93 al Consiliului în ceea ce priveşte controlul capturilor realizate de vasele de pescuit comunitare în apele unei ţări terţe şi în larg (1).

Articolul 4

Preşedintele Consiliului este autorizat, prin prezenta, să desemneze persoana sau persoanele împuternicite să semneze acordul care angajează Comunitatea.

Articolul 5

Prezentul Regulament intră în vigoare în cea de-a şaptea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale şi se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 23 iulie 2007.

Pentru Consiliu

Preşedintele

L. AMADO


(1)  JO L 73, 15.3.2001, p. 8.


ACORD DE PARTENERIAT PRIVIND PESCUITUL

între Comunitatea Europeană, pe de o parte, şi Republica Kiribati, pe de altă parte

COMUNITATEA EUROPEANĂ, denumită în cele ce urmează „Comunitatea”,

pe de o parte

şi

REPUBLICA KIRIBATI, denumită în cele ce urmează „Kiribati”,

pe de altă parte,

denumite în cele ce urmează „părţile”,

LUÂND ÎN CONSIDERARE raporturile de cooperare strânse între Comunitate şi Kiribati, în special în cadrul Acordului Cotonou, precum şi dorinţa reciprocă de a intensifica aceste raporturi;

LUÂND ÎN CONSIDERARE dorinţa celor două părţi de a promova exploatarea durabilă a resurselor halieutice prin intermediul cooperării;

AVÂND ÎN VEDERE Convenţia Organizaţiei Naţiunilor Unite privind dreptul mării şi Acordul Organizaţiei Naţiunilor Unite privind stocurile de peşte;

RECUNOSCÂND că Kiribati îşi exercită drepturile suverane şi jurisdicţia asupra unei zone de până la 200 mile marine de la linia ţărmului în conformitate cu Convenţia Organizaţiei Naţiunilor Unite privind dreptul mării;

CONŞTIENTE de importanţa principiilor stabilite prin Codul de conduită a FAO privind pescuitul responsabil adoptat la Conferinţa FAO în 1995;

HOTĂRÂTE să coopereze în interes reciproc pentru promovarea introducerii pescuitului responsabil pentru a asigura conservarea pe termen lung şi exploatarea durabilă a resurselor marine vii;

AVÂND CONVINGEREA că o astfel de cooperare trebuie să ia forma iniţiativelor şi măsurilor care, atât împreună cât şi separat, sunt complementare şi asigură politici coerente şi sinergia efortului;

INTENŢIONÂND, în acest scop, să înceapă un dialog asupra politicii sectoriale în domeniul pescuitului adoptată de Guvernul Kiribati şi să identifice mijloacele potrivite pentru a se asigura că această politică este efectiv pusă în aplicare şi că agenţii economici şi societatea civilă sunt implicate în acest proces;

ÎN DORINŢA de a stabili termenii şi condiţiile care guvernează activităţile de pescuit ale vaselor Comunităţii în apele Kiribati şi sprijinul Comunităţii pentru introducerea pescuitului responsabil în aceste ape;

HOTĂRÂTE să urmărească o cooperare mai strânsă în industria pescuitului şi activităţile conexe prin înfiinţarea şi dezvoltarea unor întreprinderi mixte ce implică întreprinderi din ambele părţi,

AU CONVENIT CELE CE URMEAZĂ:

Articolul 1

Domeniul de activitate

Prezentul acord stabileşte principiile, normele şi procedurile care reglementează:

(a)

cooperarea economică, financiară, tehnică şi ştiinţifică în domeniul pescuitului în vederea promovării pescuitului responsabil în apele Kiribati pentru asigurarea conservării şi exploatării durabile a resurselor halieutice şi dezvoltarea domeniului pescuitului în Kiribati;

(b)

condiţiile care reglementează accesul vaselor de pescuit ale Comunităţii în apele Kiribati;

(c)

cooperarea în domeniul măsurilor de control al pescuitului în apele Kiribati cu scopul de a se asigura că normele şi condiţiile menţionate sunt respectate, că măsurile pentru conservarea şi gestionarea stocurilor de peşte sunt eficiente şi că se previne pescuitul ilegal, nedeclarat şi nereglementat (INN);

(d)

parteneriatele între întreprinderile care au ca scop dezvoltarea de activităţi economice în domeniul pescuitului şi activităţi conexe, în interes comun.

Articolul 2

Definiţii

În sensul prezentului acord:

(a)

„autorităţile din Kiribati” înseamnă Guvernul Kiribati;

(b)

„autorităţile Comunităţii” înseamnă Comisia Europeană;

(c)

„apele Kiribati” înseamnă apele asupra cărora Kiribati are suveranitate sau jurisdicţie;

(d)

„pescuit” înseamnă căutarea concretă sau încercarea de a căuta, capturarea, luarea, uciderea sau recoltarea resurselor halieutice şi include angajarea în orice altă activitate care poate fi considerată, în mod rezonabil, a avea drept rezultat căutarea concretă sau încercarea de a căuta sau captura, luarea, uciderea sau recoltarea resurselor halieutice sau orice alte operaţiuni pentru susţinerea sau pregătirea activităţilor descrise;

(e)

„vas de pescuit” înseamnă orice vas utilizat sau destinat utilizării în exploatarea comercială a resurselor halieutice, inclusiv ambarcaţiuni, vase, elicoptere sau avioane uşoare folosite în operaţiuni în domeniul pescuitului;

(f)

„vas al Comunităţii” înseamnă un vas de pescuit arborând steagul unui stat membru al Comunităţii şi înregistrat în cadrul Comunităţii;

(g)

„întreprindere comună” înseamnă o societate comercială constituită în Kiribati de armatori sau de întreprinderi naţionale ale părţilor pentru desfăşurarea de acţiuni de pescuit sau activităţi conexe;

(h)

„comitet mixt” înseamnă un comitet alcătuit din reprezentanţi ai Comunităţii şi ai Kiribati, ale căror funcţii sunt descrise la articolul 9 din prezentul acord;

(i)

„transbordare” înseamnă descărcarea întregii cantităţi sau doar a unei părţi din resursele halieutice de la bordul unui vas de pescuit pe un alt vas de pescuit;

(j)

„armator” înseamnă orice persoană căreia îi revine răspunderea legală pentru un vas de pescuit, pe care îl conduce şi îl controlează;

(k)

„marinar ACP” înseamnă orice marinar care este cetăţean al unei ţări non-europene semnatare a Acordului Cotonou. În acest sens, un marinar din Kiribati este un marinar ACP.

Articolul 3

Principiile şi obiectivele aflate la baza punerii în aplicare a prezentului acord

(1)   Părţile se angajează să promoveze pescuitul responsabil în apele Kiribati pe baza principiilor stabilite în Codul de conduită FAO pentru pescuitul responsabil şi principiul nediscriminării între diverse flote ce pescuiesc în aceste ape fără a aduce prejudicii acordurilor încheiate între ţările în curs de dezvoltare dintr-o regiune geografică, inclusiv acordurile reciproce în domeniul pescuitului.

(2)   Părţile cooperează pentru monitorizarea rezultatelor punerii în aplicare a politicii sectoriale în domeniul pescuitului adoptată de Guvernul din Kiribati şi va iniţia un dialog politic pe tema reformelor necesare. Acestea se consultă în vederea adoptării unor posibile măsuri în acest domeniu.

(3)   Părţile cooperează, de asemenea, pentru evaluarea măsurilor, programelor şi acţiunilor puse în aplicare în baza prezentului acord. Rezultatele evaluărilor vor fi analizate de către comitetul mixt prevăzut la articolul 9.

(4)   Părţile se angajează să asigure punerea în aplicare a prezentului acord în conformitate cu principiile bunei guvernări economice şi sociale, respectând stadiul stocurilor de peşte.

(5)   Încadrarea în muncă a marinarilor din Kiribati şi/sau ACP la bordul vaselor Comunităţii este reglementată de Declaraţia Organizaţiei Internaţionale a Muncii privind principiile şi drepturile fundamentale la locul de muncă, care se vor aplica de drept contractelor respective şi clauzelor generale de angajare. Aceasta se referă în special la libertatea de asociere şi recunoaşterea efectivă a dreptului la negociere colectivă şi la eliminarea discriminării în ceea ce priveşte încadrarea în muncă şi ocuparea forţei de muncă.

Articolul 4

Cooperarea ştiinţifică

(1)   Pe durata prezentului acord, Comunitatea şi Kiribati monitorizează starea resurselor din zona de pescuit Kiribati.

(2)   Pe baza celor mai bune opinii ştiinţifice disponibile, părţile se consultă reciproc în cadrul comitetului mixt prevăzut la articolul 9 şi, dacă este necesar şi prin acord reciproc, iau măsuri pentru a asigura gestionarea durabilă a resurselor halieutice.

(3)   Părţile se consultă reciproc, direct sau în cadrul organizaţiilor regionale sau internaţionale interesate, pentru a asigura gestionarea şi conservarea resurselor migratoare cu pondere mare în regiune şi pentru cooperarea în domeniul respectiv al cercetării ştiinţifice.

Articolul 5

Accesul vaselor de pescuit ale Comunităţii în apele Kiribati

(1)   Kiribati se angajează să autorizeze vasele Comunităţii să întreprindă activităţi de pescuit în zona sa de pescuit, în conformitate cu prezentul acord, inclusiv protocolul şi anexa la acesta.

(2)   Activităţile de pescuit aflate sub incidenţa prezentului acord sunt reglementate de actele cu putere de lege şi normele administrative în vigoare în Kiribati. Autorităţile din Kiribati informează Comisia cu privire la orice modificări în legislaţie şi la orice altă legislaţie ce poate avea impact asupra legislaţiei în domeniul pescuitului.

(3)   Kiribati îşi asumă răspunderea pentru aplicarea efectivă a prevederilor de monitorizare a activităţilor de pescuit din protocol. Vasele Comunităţii cooperează cu autorităţile din Kiribati cărora le revine răspunderea pentru această monitorizare. Acţiunile intreprinse de Kiribati pentru reglementarea pescuitului în interesul conservării resurselor halieutice se bazează pe criterii obiective şi ştiinţifice, inclusiv pe o abordare prudenţială. Acestea se aplică în mod nediscriminatoriu vaselor Comunităţii, celor din Kiribati şi celor străine, fără a aduce atingere acordurilor încheiate între ţările în curs de dezvoltare în cadrul unei singure regiuni, inclusiv acorduri reciproce în domeniul pescuitului.

(4)   Comunitatea se angajează să intreprindă acţiunile necesare pentru a asigura respectarea de către vasele sale a prezentului acord şi a legislaţiei care reglementează pescuitul în apele asupra cărora Kiribati are jurisdicţie.

Articolul 6

Licenţele

(1)   Vasele Comunităţii pot pescui în zona de pescuit Kiribati numai dacă au licenţă de pescuit valabilă emisă în conformitate cu prezentul acord.

(2)   Procedura pentru obţinerea licenţei de pescuit pentru un vas, impozitele aplicabile şi metoda de plată ce trebuie folosită de armatori sunt stabilite în anexa la protocol.

Articolul 7

Contribuţia financiară

(1)   Comunitatea acordă Kiribati o contribuţie financiară în conformitate cu clauzele şi condiţiile stabilite în protocol şi anexe. Această contribuţie unică este formată din două elemente conexe, şi anume:

(a)

accesul vaselor de pescuit ale Comunităţii în apele Kiribati, şi

(b)

asistenţa financiară comunitară pentru promovarea pescuitului rezonabil şi exploatarea durabilă a resurselor halieutice din apele Kiribati.

(2)   Componenţa contribuţiei financiare menţionate în alineatul anterior este stabilită şi administrată din perspectiva obiectivelor identificate de comun acord între părţi în conformitate cu protocolul, pentru a fi îndeplinite în contextul politicii sectoriale în domeniul pescuitului trasate de către Guvernul Kiribati şi un program anual şi multianual pentru punerea sa în aplicare.

(3)   Contribuţia financiară acordată de Comunitate se achită în fiecare an în conformitate cu protocolul şi sub rezerva prezentului acord şi a protocolului în cazul oricăror modificări ale valorii contribuţiei ca urmare:

(a)

a unor circumstanţe neobişnuite, altele decât fenomene ale naturii, care împiedică activităţile în domeniul pescuitului în apele Kiribati;

(b)

a reducerii, de comun acord, a posibilităţilor de pescuit acordate vaselor Comunităţii, în scopul administrării stocurilor în cauză, dacă acest lucru este considerat necesar pentru conservarea şi exploatarea durabilă a resurselor pe baza celei mai bune opinii ştiinţifice;

(c)

a majorării, de comun acord, a posibilităţilor de pescuit acordate vaselor Comunităţii, atunci când cea mai bună opinie ştiinţifică disponibilă arată că starea resurselor permite acest lucru;

(d)

a unei reevaluări a clauzelor asistenţei financiare comunitare pentru punerea în aplicare a politicii sectoriale în domeniul pescuitului în Kiribati, dacă aceasta este garantată de rezultatele programelor anuale şi multianuale respectate de ambele părţi;

(e)

a încetării prezentului acord în conformitate cu articolul 12;

(f)

a suspendării aplicării prezentului acord în conformitate cu articolul 13.

Articolul 8

Promovarea cooperării între agenţii economici şi în cadrul societăţii civile

(1)   Părţile încurajează cooperarea economică, ştiinţifică şi tehnică în domeniul pescuitului şi în domeniile conexe. Acestea se consultă reciproc pentru a coordona diferitele măsuri ce trebuie luate în acest sens.

(2)   Părţile încurajează schimbul de informaţii asupra tehnicilor şi echipamentelor de pescuit, metodelor de conservare şi procesării industriale a produselor halieutice.

(3)   Părţile depun eforturi pentru crearea de condiţii favorabile promovării relaţiilor între întreprinderile ambelor părţi în domeniul tehnic, economic şi comercial, prin încurajarea stabilirii unui mediu favorabil dezvoltării afacerilor şi investiţiilor.

(4)   Părţile se angajează să pună în aplicare un plan de acţiune între agenţii din Kiribati şi agenţii din Comunitate, în scopul dezvoltării debarcării locale a vaselor Comunităţii.

(5)   Părţile încurajează, în special, constituirea unor întreprinderi comune în interesul lor reciproc care vor respecta sistematic legislaţia din Kiribati şi din Comunitate.

Articolul 9

Comitetul mixt

(1)   Pentru punerea în aplicare a prezentului acord se instituie un comitet mixt. Comitetul mixt îndeplineşte următoarele funcţii:

(a)

monitorizează îndeplinirea, interpretarea şi aplicarea prezentului acord şi, în special, definiţia programului anual şi multianual menţionat la articolul 7 alineatul (2) şi evaluarea implementării sale;

(b)

furnizează informaţiile necesare în probleme de interes comun legate de pescuit;

(c)

acţionează ca un forum pentru rezolvarea pe cale amiabilă a oricăror dispute legate de interpretarea sau aplicarea prezentului acord;

(d)

reevaluează, dacă este necesar, nivelul posibilităţilor de pescuit şi, prin urmare, cel al contribuţiei financiare;

(e)

orice altă funcţie asupra cărora părţile au căzut de acord.

(2)   Comitetul mixt se reuneşte în principiu o dată pe an, alternativ în Comunitate şi în Kiribati sau într-o altă locaţie stabilită de comun acord de părţi, şi este prezidat de partea care găzduieşte întâlnirea. La cererea oricăreia dintre părţi au loc reuniuni speciale.

Articolul 10

Zona geografică în care se aplică acordul

Prezentul acord se aplică, pe de o parte, pe teritoriile în care se aplică Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în conformitate cu condiţiile stabilite în tratat, şi, pe de altă parte, pe teritoriul Kiribati.

Articolul 11

Durata

Prezentul acord se aplică pe o durată de şase ani de la data intrării în vigoare; în absenţa unei notificări de denunţare în conformitate cu articolul 12, se reînnoieşte pentru durate suplimentare a câte şase ani.

Articolul 12

Încetarea

(1)   Prezentul acord poate fi denunţat de către oricare dintre părţi în cazul unor circumstanţe neobişnuite precum degradarea stocurilor avute în vedere, descoperirea unui nivel scăzut de exploatare a posibilităţilor de pescuit acordate vaselor Comunităţii sau nerespectarea eforturilor depuse de părţi în combaterea pescuitului ilegal, nedeclarat şi nereglementat.

(2)   Partea în cauză notifică în scris celeilalte părţi intenţia sa de a se retrage din acord cu cel puţin şase luni înaintea datei la care expiră durata iniţială sau oricare dintre duratele suplimentare.

(3)   Trimiterea notificării menţionate în alineatul precedent determină deschiderea consultărilor între părţi.

(4)   Plata contribuţiei financiare menţionate la articolul 7 pentru anul în care denunţarea produce efecte se reduce proporţional pro rata temporis.

Articolul 13

Suspendarea

(1)   Aplicarea prezentului acord poate fi suspendată la iniţiativa uneia dintre părţi în cazul unui dezacord grav referitor la aplicarea prevederilor prezentate în acord. Suspendarea aplicării acordului obligă partea în cauză să notifice în scris intenţia sa, cu cel puţin trei luni înainte de data la care suspendarea urmează să-şi producă efectele. La primirea notificării, părţile încep consultările în vederea rezolvării diferendelor pe cale amiabilă.

(2)   Plata contribuţiei financiare menţionate la articolul 7 se reduce proporţional şi pro rata temporis, în conformitate cu durata suspendării.

Articolul 14

Protocolul şi anexa

Protocolul şi anexa fac parte integrantă din prezentul acord.

Articolul 15

Legea naţională

Activităţile vaselor Comunităţii care îşi desfăşoară activitatea în apele Kiribati sunt reglementate de legea aplicabilă în Kiribati, dacă prezentul acord, protocolul şi anexa şi apendicele la acesta nu prevăd altfel.

Articolul 16

Clauza de revizuire

Pe parcursul celui de-al treilea an de aplicare a prezentului acord, părţile pot reexamina prevederile acordului şi fac completări, dacă este necesar.

Articolul 17

Abrogarea

La data intrării în vigoare, prezentul acord abrogă şi înlocuieşte acordul între Comunitatea Economică Europeană şi Republica Kiribati privind pescuitul în largul coastei Kiribati din 16 septembrie 2003.

Articolul 18

Intrarea în vigoare

Prezentul acord, realizat în două exemplare în limbile bulgară, cehă, daneză, engleză, estonă, finlandeză, franceză, germană, greacă, italiană, letonă, lituaniană, maghiară, malteză, olandeză, polonă, portugheză, română, slovacă, slovenă, spaniolă şi suedeză, fiecare dintre aceste texte fiind în egală măsură autentic, intră în vigoare la data la care părţile îşi comunică reciproc că au fost îndeplinite procedurile.

PROTOCOL

de stabilire a posibilităţilor de pescuit şi a contribuţiei financiare prevăzute în Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului între Comunitatea Europeană şi Republica Kiribati pentru perioada 16 septembrie 2006-15 septembrie 2012

Articolul 1

Perioada de aplicare şi posibilităţile de pescuit

(1)   Kiribati acordă anual licenţe de pescuit vaselor Comunităţii pentru pescuit de ton în conformitate cu articolul 6 din acord, în limitele stabilite de Acordul de la Palau privind gestionarea pescuitului cu plasă pungă în Oceanul Pacific de Vest, denumit în continuare „Acordul de la Palau”.

(2)   Pentru o perioadă de şase ani începând cu 16 septembrie 2006, posibilităţile de pescuit acordate în conformitate cu articolul 5 din acord sunt după cum urmează:

Specii cu migrare extinsă (speciile enumerate în anexa 1 la Convenţia Organizației Naţiunilor Unite din 1982)

nave cu plasă pungă: patru nave;

nave de pescuit cu paragate: douăsprezece nave.

(3)   Începând cu al doilea an de aplicare a protocolului şi fără a aduce atingere articolului 9 litera (d) din acord şi articolului 4 din protocol, la cererea Comunităţii, numărul de licenţe de pescuit pentru navele cu plasă lungă acordate prin articolul 1 alineatul (2) din protocol poate fi majorat, dacă o permit resursele şi în conformitate cu limitările anuale din Acordul de la Palau şi cu o evaluare corespunzătoare a stocului de ton, pe baza unor criterii obiective şi ştiinţifice, inclusiv a raportului privind pescuitul tonului în apele Pacificului Central și de Vest și situația stocurilor („Western and Central Pacific Tuna Fishery Overview and Status of Stocks”) publicat anual de Secretariatul Comunităţii Pacificului (SPC).

(4)   Alineatele (1), (2) şi (3) se vor aplica sub rezerva articolelor 4 şi 5 din prezentul protocol.

(5)   Vasele Comunităţii pot pescui în apele Kiribati numai dacă au o licenţă de pescuit valabilă, emisă în temeiul prezentului protocol, în conformitate cu anexa la prezentul protocol.

Articolul 2

Contribuţia financiară – Metode de plată

(1)   Contribuţia financiară menţionată la articolul 7 din acord cuprinde, pentru perioada menţionată la articolul 1, o sumă anuală de 416 000 EUR, echivalentul unui tonaj de 6 400 tone pe an şi o sumă specială de 62 400 EUR pe an pentru susţinerea şi aplicarea iniţiativelor luate în contextul politicii sectoriale în domeniul pescuitului a Kiribati. Această sumă specială este parte integrantă a contribuţiei financiare unice definite la articolul 7 din acord.

(2)   Alineatul (1) se aplică sub rezerva articolelor 4, 5 şi 7 din prezentul protocol.

(3)   Comunitatea achită sumele menţionate în alineatul (1), 478 400 EUR în fiecare an pe durata aplicării prezentului protocol.

(4)   În cazul în care cantitatea totală de captură a vaselor Comunităţii în apele Kiribati depăşeşte 6 400 tone pe an în conformitate cu articolul 2 alineatul (1) din protocol, suma contribuţiei financiare, aşa cum este prevăzută în articolul 2 alineatul (1) din protocol (416 000 EUR) se majorează cu 65 EUR pentru fiecare tonă capturată în plus. Cu toate acestea, suma anuală totală plătită de Comunitate nu poate depăși dublul sumei indicate în alineatul (3) (956 800 EUR). În cazul în care cantităţile capturate de vasele Comunităţii depăşesc cantităţile corespunzătoare dublului sumei anuale totale, suma datorată pentru excesul peste limită se achită anul următor.

(5)   Plata contribuţiei financiare menţionate la alineatul (1) se face până la 30 iunie 2007 pentru primul an şi până la 30 iunie 2008, 2009, 2010, 2011 şi 2012 pentru anii următori.

(6)   Sub rezerva articolului 7, autorităţile din Kiribati au libertate totală cu privire la modul în care este folosită contribuţia financiară.

(7)   Partea din contribuţia financiară indicată la articolul 7 alineatul (1) din prezentul protocol se plăteşte în contul nr. 4 al Guvernului Kiribati deschis la ANZ Bank of Kiribati, Ltd, Betio, Tarawa („Fisheries Development Fund”) deschis de Ministerul de finanţe pentru Guvernul din Kiribati. Restul contribuţiei financiare se plăteşte în contul nr. 1 al Guvernului Kiribati deschis la ANZ Bank of Kiribati, Ltd, Betio, Tarawa deschis de Ministerul de finanţe pentru Guvernul din Kiribati.

(8)   Contribuţia financiară referitoare la măsurile stabilite în articolul 5 din protocolul anterior, care nu a fost plătită până la data expirării, se plăteşte în conformitate cu prezentul protocol.

Articolul 3

Cooperarea pentru un pescuit responsabil – Reuniunea ştiinţifică anuală

(1)   Părţile se angajează prin prezenta să promoveze pescuitul responsabil în apele Kiribati pe baza principiilor stabilite în Codul de conduită pentru un pescuit responsabil (CCPR) al FAO şi principiului non-discriminării între diferite flote care pescuiesc în aceste ape.

(2)   Pe perioada reglementată de prezentul protocol, Comunitatea şi autorităţile din Kiribati monitorizează starea resurselor din zona de pescuit Kiribati.

(3)   În conformitate cu articolul 4 din acord, pe baza concluziilor întâlnirii anuale a membrilor „Acordului de la Palau” şi a evaluării anuale a stocurilor efectuată de către Secretariatul Comunităţii Pacificului, părţile se consultă între ele în cadrul comitetului mixt stabilit în conformitate cu articolul 9, dacă este necesar, după o întâlnire ştiinţifică. În acord cu Comunitatea, Kiribati poate lua măsuri pentru asigurarea gestionării durabile a resurselor halieutice în ceea ce priveşte activităţile vaselor Comunităţii.

Articolul 4

Revizuirea posibilităţilor de pescuit prin acord reciproc

(1)   Posibilităţile de pescuit menţionate la articolul 1 se pot majora prin acord reciproc, cu condiţia ca rezultatele întâlnirii anuale a membrilor „Acordului de la Palau” şi raportul anual al nivelului de stocuri pregătit de Secretariatul Comunităţii Pacificului să confirme că această creştere nu va pune în pericol gestionarea durabilă a resurselor Kiribati. În acest caz, contribuţia financiară menţionată la articolul 2 alineatul (1) este majorată proporţional şi pro rata temporis.

Cu toate acestea, suma totală a contribuţiei financiare plătite de Comunitatea Europeană nu poate depăşi dublul sumei indicate la articolul 2 alineatul (1). În cazul în care cantităţile capturate de vasele Comunităţii depăşesc dublul cantităţilor corespunzătoare sumei totale anuale modificată, suma datorată pentru excesul peste limită se achită anul următor.

(2)   Dimpotrivă, dacă părţile sunt de acord să adopte o reducere a posibilităţilor de pescuit prevăzute la articolul 1, contribuţia financiară se reduce proporţional şi pro rata temporis.

(3)   Alocarea posibilităţilor de pescuit între diferitele categorii de vase poate fi de asemenea revizuită prin acord reciproc între părţi, cu condiţia ca orice modificare să respecte recomandările făcute la întâlnirea ştiinţifică menţionată la articolul 3 referitor la gestionarea stocului ce va fi afectat de o atare redistribuire. Părţile ajung la un acord cu privire la modificarea corespunzătoare a contribuţiei financiare dacă redistribuirea posibilităţilor de pescuit o justifică.

Articolul 5

Posibilităţi de pescuit altele decât ton

(1)   În cazul în care vasele Comunităţii sunt interesate de activităţile de pescuit care nu sunt enumerate la articolul 1, părţile se consultă reciproc înaintea acordării oricărei autorizaţii de către autorităţile din Kiribati. Dacă este cazul, părţile convin asupra condiţiilor aplicabile acestor noi posibilităţi de pescuit şi, dacă este necesar, aduc modificări prezentului protocol şi anexei.

(2)   La cererea uneia dintre părţi, părţile se consultă reciproc şi stabilesc de la caz la caz speciile, condiţiile şi alţi parametri relevante pentru pescuitul de explorare în apele Kiribati.

(3)   Părţile desfășoară activități de pescuit de explorare în conformitate cu parametri agreaţi de ambele părţi printr-un acord administrativ, dacă este cazul. Autorizările pentru pescuitul de explorare pot fi stabilite pentru o perioadă maximă de trei luni.

(4)   Dacă părţile conchid că aceste campanii de explorare au atins rezultate pozitive, Guvernul Kiribati poate aloca flotei Comunităţii posibilităţi de pescuit pentru noi specii, până la expirarea prezentului protocol. Compensarea financiară menţionată la articolul 2 alineatul (1) din prezentul protocol se va majora ulterior.

Articolul 6

Suspendarea şi revizuirea plăţii contribuţiei financiare pentru cauză de forţă majoră

(1)   Atunci când anumite circumstanţe neobişnuite, altele decât fenomenele naturale, împiedică activităţile halieutice în zona economică exclusivă a Kiribati (ZEE), Comunitatea Europeană poate suspenda plata contribuţiei financiare specificate la articolul 2 alineatul (1), ca urmare a consultaţiilor dintre cele două părţi, pe o perioadă de două luni, în urma solicitării uneia dintre părţi şi cu condiţia plăţii de către Comunitate a tuturor sumelor datorate la momentul suspendării.

(2)   Plata contribuţiei financiare va fi reluată imediat ce părţile constată, prin acord reciproc în urma consultaţiilor, că circumstanţele ce împiedicau activităţile în domeniul pescuitului nu mai sunt prezente şi/sau situaţia permite reluarea activităţilor de pescuit.

(3)   Valabilitatea licenţelor acordate vaselor Comunităţii în conformitate cu articolul 6 din acord se prelungeşte cu o perioadă echivalentă duratei suspendării activităţilor de pescuit.

Articolul 7

Promovarea pescuitului responsabil în apele Kiribati

(1)   30 % din suma totală a contribuţiei financiare fixată la articolul 2 este alocată în primul an susţinerii şi punerii în aplicare a iniţiativelor luate în contextul politicii sectoriale în domeniul pescuitului trasată de Guvernul Kiribati. Acest procentaj este stabilit la 40 % în al doilea an şi la 60 % anul următor.

Kiribati administrează suma corespunzătoare sub rezerva obiectivelor identificate prin acordul reciproc dintre părţi şi programelor anuale şi multianuale de îndeplinire a lor.

(2)   În sensul aplicării alineatului (1), de la intrarea în vigoare a prezentului protocol, dar nu mai târziu de trei luni după acea dată, Comunitatea şi Kiribati convin, în cadrul comitetului mixt prevăzut la articolul 9 din acord, asupra unui program sectorial multianual şi asupra modalităţilor de aplicare a acestuia, în special:

(a)

orientările anuale şi multianuale pentru utilizarea procentajului din contribuţia financiară menţionată la alineatul (1) şi sumele specifice pentru iniţiativele care vor fi luate în anul 2007;

(b)

obiectivele, atât cele anuale cât şi cele multianuale, ce trebuie realizate în vederea promovării pescuitului responsabil şi a pescuitului durabil, având în vedere priorităţile exprimate de Kiribati în politica naţională în domeniul pescuitului şi în alte politici referitoare la sau având impact asupra introducerii pescuitului responsabil şi a pescuitului durabil;

(c)

criteriile şi procedurile pentru evaluarea rezultatelor obţinute în fiecare an.

(3)   Orice propunere de modificare a programului sectorial multianual sau a utilizării sumelor specifice pentru iniţiativele care vor fi luate în anul 2007 trebuie aprobată de către ambele părţi în cadrul comitetului mixt.

(4)   În fiecare an, Kiribati alocă partea corespunzătoare procentajului menţionat la alineatul (1) pentru punerea în aplicare a programului multianual. Pentru primul an de aplicare a protocolului, respectiva alocare trebuie notificată Comunităţii atunci când programul sectorial multianual este aprobat în cadrul comitetului mixt. Pentru fiecare an ulterior de aplicare a protocolului, Kiribati notifică alocarea Comunităţii până la data de 1 martie a anului respectiv.

(5)   Atunci când evaluarea anuală a progresului înregistrat în punerea în aplicare a programului sectorial multianual justifică aceasta, Comunitatea Europeană poate solicita reajustarea contribuţiei financiare menţionate la articolul 2 alineatul (1) din prezentul protocol, pentru a aduce suma reală a resurselor financiare alocate implementării programului la același nivel cu rezultatele sale.

Articolul 8

Dispute – suspendarea aplicării protocolului

(1)   Orice dispută între părţi cu privire la interpretarea prezentului protocol sau la aplicarea sa trebuie să facă obiectul consultărilor între părţi în cadrul comitetului mixt stabilit la articolul 9 din acord, în cadrul unei întâlniri speciale, dacă este necesar.

(2)   Fără a aduce atingere articolului 9, punerea în aplicare a protocolului poate fi suspendată la iniţiativa uneia dintre părţi dacă disputa dintre cele două părţi este serioasă şi dacă aceste consultări din cadrul comitetului mixt, în conformitate cu alineatul (1), nu au avut ca rezultat o înţelegere amiabilă.

(3)   Suspendarea aplicării protocolului este condiționată de notificarea de către partea interesată, în scris, a intenţiei sale, cu un preaviz de cel puţin trei luni înainte de data intrării în vigoare a suspendării.

(4)   În cazul suspendării, părţile continuă consultările pentru a ajunge la o înţelegere amiabilă în disputa lor. Dacă se ajunge la o astfel de înţelegere, aplicarea protocolului se reia şi suma contribuţiei financiare se reduce proporţional şi pro rata temporis în conformitate cu durata suspendării aplicării protocolului.

Articolul 9

Suspendarea aplicării protocolului pe motiv de neplată

Sub rezerva articolului 6, în cazul în care Comunitatea nu efectuează plăţile stabilite la articolul 2, aplicarea prezentului protocol poate fi suspendată în următoarele condiţii:

(a)

autorităţile competente din Kiribati aduc la cunoștința Comisiei Europene situația de neplată. Aceasta procedează la verificările necesare şi, dacă este cazul, efectuează plata în cel mult 60 de zile lucrătoare de la data primirii notificării;

(b)

în absența plății sau a unei justificări adecvate pentru neplata în termenul prevăzut la articolul 2 alineatul (6) din prezentul protocol, autorităţile competente din Kiribati sunt îndreptățite să suspende aplicarea protocolului. Acestea aduc acest fapt la cunoștința Comisiei Europene fără întârziere;

(c)

aplicarea protocolului se reia îndată ce au fost efectuate plăţile respective.

Articolul 10

Dispozițiile de drept intern aplicabile

În absența unei dispoziții contrare din acord, prezentul protocol și anexele ori apendicele sale, activităţile vaselor Comunităţii care îşi desfăşoară activitatea în apele Kiribati în cadrul prezentului protocol sunt guvernate de legea aplicabilă în Kiribati.

Articolul 11

Clauza de revizuire

Pe parcursul celui de-al treilea an de aplicare a prezentului protocol, a anexei şi a apendicelor sale, părţile pot revizui prevederile protocolului, ale anexei şi ale apendicelor şi pot face completări, dacă este necesar.

Articolul 12

Abrogarea

Prin prezentul, anexa la acordul dintre Comunitatea Economică Europeană şi Republica Kiribati privind pescuitul în largul coastei Kiribati se abrogă şi este înlocuită prin anexa la prezentul protocol.

Articolul 13

Intrarea în vigoare

(1)   Prezentul protocol împreună cu anexa şi apendicele sale intră în vigoare la data la care părţile anunţă că au fost îndeplinite procedurile necesare în acest sens.

(2)   Acesta se aplică de la 16 septembrie 2006.

ANEXĂ

Condiţii privind desfăşurarea activităţilor de pescuit de către navele comunitare în zona de pescuit Kiribati

CAPITOLUL I

ÎNMATRICULARE ŞI LICENŢE

PARTEA 1

Înmatricularea

1.   Navele comunitare pot pescui în zona de pescuit Kiribati în urma eliberării unui număr de înmatriculare de către autorităţile competente din Kiribati.

2.   Cererile de înmatriculare se întocmesc pe formularele oferite de către autorităţile responsabile de activitatea de pescuit din Kiribati, în conformitate cu modelul prezentat în apendicele I.

3.   Înmatricularea se realizează după primirea unei fotografii a navei pentru care se face înmatricularea având dimensiunile de 15 × 20 cm şi după plata unei sume de 600 EUR pe navă, ca taxă de înmatriculare plătibilă în contul nr. 1 al Guvernului Kiribati, în conformitate cu prevederile articolului 2 alineatul (7) din protocol, fără alte deduceri.

PARTEA 2

Licenţele

1.   Numai navele eligibile pot obţine licenţă de pescuit în zona de pescuit Kiribati, în conformitate cu prevederile Protocolului de stabilire a posibilităţilor de pescuit şi a contribuţiei financiare prevăzute în Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului între Comunitatea Europeană şi Republica Kiribati pe perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a prezentului acord până la 15 septembrie 2012.

2.   Pentru ca o navă să fie eligibilă, trebuie ca armatorul acesteia, comandantul acesteia sau nava în sine să nu aibă interdicţie de a pescui în Kiribati. Trebuie să îşi fi îndeplinit faţă de autorităţile din Kiribati toate obligaţiile care decurg din derularea activităţilor de pescuit în zona Kiribati, în conformitate cu acordurile de pescuit semnate cu Comunitatea.

3.   Toate navele Comunităţii care depun cerere de licenţă de pescuit pot fi reprezentate de către un agent rezident în Kiribati. Numele şi adresa acestui agent trebuie menţionate pe cererea de licenţă. Cu toate acestea, orice navă care depune cerere de licenţă de pescuit care oferă dreptul de descărcare sau de transbordare într-un port din Kiribati trebuie să fie reprezentată de către un agent rezident în Kiribati.

4.   Autorităţile comunitare competente vor depune la ministerul responsabil de activitatea de pescuit în Kiribati câte o cerere pentru fiecare navă care intenţionează să deruleze activitatea de pescuit, cu cel puţin 15 zile înainte de data începerii perioadei de valabilitate solicitate.

5.   Cererile se înaintează ministerului responsabil de activitatea de pescuit în Kiribati pe un formular care are ca model specimenul prezentat în anexa I.

6.   Toate cererile de licenţă vor fi însoţite de următoarele documente:

dovada plăţii taxei pentru perioada de valabilitate a licenţei;

orice alte documente sau certificate necesare în conformitate cu normele specifice aplicabile tipului respectiv de navă, în temeiul prezentului protocol.

7.   Taxa se plăteşte în contul nr. 1 al Guvernului Republicii Kiribati, în conformitate cu prevederile articolului 2 alineatul (7) din protocol, fără alte deduceri.

8.   Taxele includ toate impunerile naţionale şi locale. Totuşi, aceste taxe nu includ taxele portuare, taxele de transbordare şi tarifele de servicii.

9.   Licenţele pentru toate navele sunt eliberate de către ministerul responsabil de activitatea de pescuit în Kiribati, către armatori sau agenţi, prin intermediul Delegaţiei Comisiei Comunităţilor Europene la Kiribati („Delegaţia”), în termen de 15 zile de la primirea tuturor documentelor menţionate la punctul 6.

10.   În cazul în care o licenţă se semnează pe perioada când birourile Delegaţiei sunt închise, aceasta poate fi trimisă, dacă este cazul, direct la agentul navei, iar o copie se trimite la Delegaţie.

11.   Licenţele se eliberează în mod individual pentru o anumită navă şi nu pot fi transferate.

12.   Cu toate acestea, la cererea Comunităţii Europene şi în caz de forţă majoră, licenţa unei nave poate fi înlocuită cu una nouă pentru o altă navă de aceeaşi categorie ca prima navă, fără plata altei taxe. În acest caz, calcularea nivelurilor de capturi pentru stabilirea oportunităţii efectuării unor plăţi suplimentare va lua în considerare capturile totale ale celor două nave.

13.   Armatorul primei nave sau agentul înapoiază licenţa anulată autorităţilor competente din Kiribati prin intermediul Delegaţiei.

14.   Noua licenţă este valabilă din ziua în care armatorul returnează licenţa anulată ministerului responsabil de activitatea de pescuit în Kiribati. Delegaţia va fi informată în legătură cu transferul licenţei.

15.   Licenţa trebuie păstrată în permanenţă la bordul navei. Cu toate acestea, la primirea notificării privind plata în avans trimisă autorităţilor din Kiribati de către Comisia Europeană, nava va fi trecută pe lista navelor autorizate să pescuiască, care va fi trimisă autorităţilor din Kiribati responsabile de inspecţia activităţilor de pescuit. O copie a acestei liste poate fi obţinută prin fax, până la eliberarea licenţei originale. Copia trebuie păstrată la bordul navei.

PARTEA 3

Perioada de valabilitate şi taxele

1.   Licenţele sunt valabile pentru o perioadă de un an. Acestea pot fi reînnoite.

2.   Taxa este de 35 EUR pe tonă pescuită în zona de pescuit Kiribati pentru navele de pescuit ton cu plasă pungă şi navele de pescuit cu paragate de suprafaţă.

3.   Licenţele se eliberează la plata următoarelor sume către autorităţile naţionale competente:

21 000 EUR pe navă de pescuit ton cu plasă pungă, echivalent cu taxele datorate pentru 600 de tone de specii cu migrare extinsă şi specii asemănătoare capturate pe an;

4 200 EUR pe navă de pescuit cu paragate de suprafaţă echivalent cu taxele datorate pentru 120 de tone de specii cu migrare extinsă şi specii asemănătoare capturate pe an.

4.   Declaraţiile finale privind taxele datorate anual pentru anul n sunt stabilite de către Comisia Comunităţilor Europene până la data de 30 iunie a anului n + 1 în baza declaraţiilor de captură făcute de către fiecare armator şi confirmate de către institute ştiinţifice responsabile cu verificarea datelor referitoare la capturi din statele membre, precum Institut de Recherche pour le Développement (IRD), Instituto Español de Oceanografía (IEO), Instituto de Investigação das Pescas e do Mar (IPIMAR) şi Secretariatul Comunităţii Pacificului (SPC).

5.   Declaraţia este trimisă în mod simultan la Ministerul responsabil de activitatea de pescuit în Kiribati şi la armatori pentru verificare şi aprobare. Autorităţile din Kiribati pot, pe baza unor argumente justificate oficial, să conteste declaraţia, într-un termen de până la 30 de zile lucrătoare de la data transmiterii. În cazul unui dezacord, va fi consultat comitetul mixt. În cazul în care nu se înregistrează nici o obiecţie în termenul stabilit, declaraţia va fi acceptată.

6.   Orice alte plăţi suplimentare se efectuează de către armatori către autorităţile competente din Kiribati până la data de 30 septembrie a anului următor, în contul nr. 1 al Guvernului Kiribati, în conformitate cu prevederile articolului 2 alineatul (7) din protocol, fără alte deduceri.

7.   Cu toate acestea, în cazul în care suma din declaraţia finală este mai mică decât avansul menţionat la punctul 3 din prezenta secţiune, diferenţa nu se rambursează armatorului.

CAPITOLUL II

ZONELE DE PESCUIT

1.   Navele sunt autorizate să se angajeze în activităţi de pescuit în zona de pescuit Kiribati, cu excepţia zonelor desemnate ca zone închise, indicate pe harta 83005-FLC, în conformitate cu Ordonanţa privind pescuitul (capitolul 33) şi Legea (Declaraţia) privind zona maritimă a Guvernului din Kiribati. Kiribati va comunica Comisiei orice modificare a zonelor de pescuit menţionate, cu cel puţin două luni înainte de aplicarea acestora.

2.   În orice caz, pescuitul va fi interzis în următoarele zone:

în limita a douăsprezece mile marine de la liniile de bază;

în limita a trei mile marine a oricărui dispozitiv de pescuit ancorat pentru care informarea despre localizare se dă după coordonate geografice.

3.   Cu privire la navele cu plasă pungă, pescuitul este interzis în limita a 60 de mile marine de la liniile de bază ale insulelor Tarawa, Kanton şi Kiritimati.

CAPITOLUL III

REGIMUL RAPOARTELOR DE CAPTURĂ ŞI DECLARAŢIILE DE DEBARCARE

1.   Comandanţii trimit directorului responsabil de activitatea de pescuit informaţii legate de durata de timp, poziţia şi captura la bordul navelor de pescuit licenţiate în maniera descrisă în anexa IV prin fax sau e-mail, în următoarele ocazii:

cu cel puţin 24 de ore înainte de intrarea în zona de pescuit Kiribati şi imediat după părăsirea zonei de pescuit;

în fiecare zi de marţi cât timp se află în zona de pescuit Kiribati după raportul de intrare sau ultimul raport săptămânal;

cu cel puţin 48 de ore înainte de timpul estimat de pătrundere în oricare port din Kiribati şi imediat după plecarea din port;

imediat după transbordarea capturii pe o navă frigorifică de transport; şi

cu cel puţin 24 de ore înainte de alimentarea cu combustibil de la o navă licenţiată pentru activităţi de buncheraj.

Aceste informaţii se comunică prin fax (686) 21120/22287 sau e-mail la următoarea adresă: flue@mfmrd.gov.ki

2.   Orice navă care este găsită pescuind fără a fi informat în prealabil Directoratul pentru probleme de pescuit este considerată ca încălcând legislaţia naţională din Kiribati.

Pe durata perioadei anuale de valabilitate a licenţei, declaraţiile vor include capturile făcute de către nava respectivă în fiecare delăsare în zona WCPFC. O nouă deplasare începe de la fiecare transbordare sau debarcare a capturii în zona WCPFC.

3.1.   Navele vor declara capturile în foaia respectivă din jurnalul de bord, în conformitate cu modelul din apendicele III A şi III B. Cuvintele „În afara ZEE a Kiribati” sau denumirea ZEE respective a unui stat de coastă din zona WCPFC se menţionează în jurnalul de bord amintit anterior, cu privire la perioada în care nava nu se află în apele Kiribati.

4.   În sensul prezentei anexe, durata unei călătorii efectuate de către o navă a Comunităţii în apele Kiribati este definită ca fiind oricare din următoarele:

perioada care a trecut între intrarea şi părăsirea zonei de pescuit Kiribati;

perioada care a trecut între intrarea în zona de pescuit Kiribati şi transbordare;

perioada care a trecut între intrarea în zona de pescuit Kiribati şi debarcarea în Kiribati.

5.   Toate navele autorizate să pescuiască în apele Kiribati în conformitate cu prevederile acordului sunt obligate să comunice capturile lor ministerului responsabil pentru activitatea de pescuit în Kiribati, astfel încât se pot verifica cantităţile capturate, care sunt validate de către institutele ştiinţifice competente în conformitate cu procedura menţionată în capitolul I partea 3 punctul 4 din prezenta anexă. Capturile vor fi comunicate după cum urmează:

jurnalul de bord original se înaintează autorităţilor competente din Kiribati sau se transmite prin poşta înregistrată sau prin curier către ministerul responsabil de activitatea de pescuit în Kiribati, în termen de 45 de zile de la ultima călătorie efectuată în perioada respectivă. În acelaşi timp, se transmit copii prin intermediul mijloacelor electronice sau prin fax către statele membre de pavilion şi ministerului responsabil pentru activitatea de pescuit în Kiribati;

formularele se completează în litere de tipar scrise lizibil şi se semnează de către comandantul navei sau de către reprezentantul legal al acestuia.

6.   În cazul în care nu se respectă dispozițiile prezentului capitol, Guvernul Kiribati îşi rezervă dreptul de a suspenda licenţa navei care încalcă prevederile legale până la finalizarea formalităţilor şi de a aplica sancțiunile stabilite prin legislaţia în vigoare din Kiribati.

7.   Directorul departamentului responsabil de activitatea de pescuit şi armatorii păstrează o copie a comunicărilor prin fax sau a mesajelor e-mail până când ambele părţi convin asupra unei declaraţii finale privind taxele datorate prevăzute la capitolul I.

8.   Armatorii navei cu plasă pungă trimit o copie a declaraţiei de debarcare după fiecare expediţie de pescuit care a avut loc în totalitate sau parţial în zona de pescuit Kiribati. În cazul nerespectării acestei prevederi, directorul responsabil de activitatea de pescuit îşi rezervă dreptul de a suspenda licenţa navei care a încălcat prevederile legale până la derularea acestor formalităţi şi de a aplica sancțiunile prevăzute în legislaţia naţională a Republicii Kiribati.

CAPITOLUL IV

PERSONALUL ÎMBARCAT

1.   Armatorii navelor de pescuit ton cu plasă pungă şi ai navelor de pescuit cu paragate de suprafaţă încadrează cetăţeni ACP, inclusiv cetăţeni ai Republicii Kiribati, cu condiţia respectării următoarelor condiţii şi în următoarele limite:

pentru flotele de nave de pescuit ton cu plasă pungă, cel puţin şase marinari ACP vor fi înregistraţi pe durata sezonului de pescuit în zona de pescuit Kiribati;

pentru flotele de nave de pescuit cu paragate de suprafaţă, cel puţin patru marinari ACP vor fi înregistraţi pe durata sezonului de pescuit din zona de pescuit Kiribati.

2.   Armatorii fac toate demersurile pentru a lua la bord personal complementar din Kiribati.

3.   Armatorii au libertatea de a selecta marinarii pe care să îi ia la bordul navelor din cadrul listelor cu nume înaintate de către autorităţile competente din ţările ACP respective, inclusiv Kiribati.

4.   În cazurile în care s-au semnat contracte cu cetăţeni ai Kiribati, în conformitate cu prevederile punctului 1 din prezentul articol, armatorul sau agentul acestuia informează autorităţile competente din Kiribati asupra numelor marinarilor locali luaţi la bordul navei respective, menţionând poziţia acestora în cadrul echipajului.

5.   Declaraţia Organizaţiei Internaţionale a Muncii (OIM) privind principiile şi drepturile fundamentale la locul de muncă se aplică şi drepturilor marinarilor de pe navele UE. Aceasta se referă în special la libertatea de asociere şi recunoaşterea efectivă a drepturilor de negociere colectivă, precum şi la eliminarea discriminării privind încadrarea şi ocuparea.

6.   Contractele de încadrare ale marinarilor din Kiribati, în conformitate cu prevederile punctului 1 din prezentul articol, se încheie între agentul (agenţii) armatorului şi marinari şi/sau sindicatele acestora sau reprezentanţii în cadrul consultărilor cu autoritatea maritimă din Kiribati. O copie se înmânează părţilor semnatare. Aceste contracte garantează marinarilor asigurarea drepturilor sociale, inclusiv asigurarea de viaţă şi de boală şi asigurarea în caz de accident.

7.   Salariile marinarilor se plătesc de către armatori. Acestea se stabilesc, înainte de emiterea licenţelor, prin acordul între armatori sau agenţii acestora şi autorităţile din ţara ACP respectivă. Cu toate acestea, condiţiile de salarizare acordate marinarilor locali nu pot fi mai mici decât cele aplicabile echipajelor din Kiribati şi în nici un caz nu vor fi sub standardele OIM.

8.   Toţi marinarii de la bordul navelor Comunităţii raportează comandantului navei, desemnat cu o zi înainte de data propusă de îmbarcare. În cazul în care un marinar nu se prezintă la data şi ora convenite pentru îmbarcare, armatorii sunt în mod automat eliberați de obligaţia de a-l lua pe marinar la bordul navei.

9.   Cu toate acestea, în cazul în care la bordul navei nu sunt luaţi marinari ACP datorită altor motive decât cele menţionate la punctul anterior, armatorii din Comunitate sunt obligaţi să plătească pentru fiecare zi de pescuit în larg în apele ţării ACP respective, o sumă fixă de 20 EUR pe zi. Plata acestei sume se face în limitele stipulate la punctul I.2.6 din prezenta anexă. La intrarea în ZEE a Kiribati, armatorii Comunităţii vor notifica numărul de marinari ACP de la bord.

10.   Prezenta sumă va fi utilizată pentru instruirea profesională a marinarilor locali şi se va plăti într-un cont menţionat de către autorităţile din ţara ACP respectivă.

CAPITOLUL V

MĂSURI TEHNICE

Navele respectă măsurile şi recomandările adoptate de către WCPFC în regiune cu privire la echipamentele de pescuit şi specificaţiile tehnice respective şi alte măsuri tehnice aplicabile activităţilor de pescuit.

CAPITOLUL VI

OBSERVATORI

1.   În momentul înregistrării navei, toate navele Comunităţii vor contribui cu suma de 400 EUR la fondul „Fisheries Observers Project Fund”, sumă care se plăteşte în contul nr. 4 al Guvernului din Kiribati, în conformitate cu articolul 2 alineatul (7) din protocol, sumă fără deduceri.

2.   Navele autorizate să pescuiască în apele Kiribati, în conformitate cu prevederile acordului, iau la bord observatori numiţi de către WCPFC, după cum urmează:

La cererea Comunităţii WCPFC, navele iau la bord un observator desemnat de către organizaţie pentru verificarea capturilor efectuate în apele Kiribati;

WCPFC face o listă cu navele desemnate să ia un observator la bord şi o listă a observatorilor desemnaţi. Aceste liste vor fi păstrate actualizate. Ele se înaintează Comisiei Europene după redactare şi la fiecare trei luni după actualizare;

WCPFC informează armatorii respectivi în legătură cu numele obsevatorului desemnat spre a fi luat la bordul navei în momentul eliberării licenţei sau cu cel mult 15 zile înainte de data planificată de îmbarcare a observatorului.

3.   Timpul petrecut la bord de către observatori reprezintă durata unei campanii de pescuit. Cu toate acestea, la cererea expresă a WCPFC, această îmbarcare se poate desfăşura pe parcursul mai multor campanii în funcţie de durata medie a campaniei pentru o anumită navă. Solicitarea se face de către WCPFC competentă în momentul în care se notifică numele observatorului desemnat să se îmbarce pe navă.

4.   Condiţiile în care observatorii sunt luaţi la bord sunt convenite de comun acord între armatori sau agenţii acestora şi WCPFC competentă.

5.   Observatorii sunt luaţi la bord într-un port ales de către armator la începutul primului voiaj în apele Kiribati după notificarea listei cu navele desemnate.

6.   În termen de două săptămâni şi notificând cu zece zile înainte, armatorii respectivi fac cunoscute porturile din regiune şi datele la care intenţionează să ia observatori la bord.

7.   În cazul în care observatorii sunt luaţi la bord într-un port din afara subregiunii, costurile de călătoria ale acestora sunt suportate de către armator. În cazul în care un observator regional de la bord părăseşte apele regionale se iau toate măsurile pentru asigurarea întoarcerii observatorului cât de curând posibil, pe cheltuiala armatorului.

8.   În cazul în care observatorul nu este prezent la momentul şi locul convenite şi în termen de douăsprezece ore de la momentul convenit, armatorii sunt în mod automat eliberați de obligaţia de a lua un observator la bord.

9.   Observatorii sunt trataţi ca ofiţeri. Aceştia îndeplinesc următoarele sarcini:

observă activităţile de pescuit ale navelor;

verifică poziţia navelor angajate în activităţi de pescuit;

prelevă mostre biologice în contextul programelor ştiinţifice;

notează echipamentul de pescuit folosit;

verifică datele de captură pentru apele Kiribati înregistrate în jurnalul de bord;

verifică procentajele capturilor secundare şi cantitatea estimată a aruncărilor peste bord din specii din peşti care pot fi comercializate;

raportează datele referitoare la pescuit prin mijloace adecvate o dată pe săptămână pe durata cât nava pescuieşte în apele Kiribati, inclusiv cantităţile de capturi şi de capturi secundare de la bord.

10.   Comandanţii fac tot posibilul pentru asigurarea siguranţei fizice şi a bunăstării observatorilor pe durata realizării responsabilităţilor acestora.

11.   Pe cât posibil, observatorii dispun de toate facilităţile pentru derularea obligaţiilor acestora. Comandantul le va facilita accesul la mijloacele de comunicare necesare îndeplinirii obligaţiilor, la documentele care privesc în mod direct activitatea de pescuit, inclusiv la jurnalul de bord şi la jurnalul de navigaţie şi la acele părţi ale navei necesare pentru facilitatea exercitării sarcinilor observatorului.

12.   Pe durata cât sunt la bord, observatorii:

întreprind paşii necesari pentru ca condiţiile de îmbarcare şi prezenţa lor la bord să nu întrerupă sau să deranjeze operaţiunile de pescuit;

păstrează materialul şi echipamentul de la bord şi confidenţialitatea tuturor documentelor care aparţin navei.

13.   La sfârşitul perioadei de observare şi înainte de părăsirea navei, observatorii elaborează un raport de activitate care va fi transmis către WCPFC şi o copie comandantului navei.

14.   Armatorii vor suporta costul de cazare al observatorilor în aceleaşi condiţii ca ofiţerii, în limitele posibilităţilor efective oferite de către navă.

15.   Salariul şi contribuţiile sociale ale observatorului sunt suportate de către WCPFC.

16.   Cele două părţi se consultă reciproc şi cu terţele părţi interesate, în cel mai scurt timp posibil cu privire la stabilirea unui sistem de observatori regionali şi la alegerea organizaţiei regionale competente pe probleme de pescuit. Până la punerea în aplicare a unui sistem de observatori regionali, navele autorizate să pescuiască în apele Kiribati, în conformitate cu prevederile acordului, vor lua la bord, în locul observatorilor regionali, observatorii desemnaţi de către autorităţile competente din Kiribati în conformitate cu normele stabilite mai sus.

CAPITOLUL VII

MONITORIZAREA

1.   Comunitatea Europeană păstrează o listă actualizată a navelor pentru care a fost eliberată o licenţă de pescuit în conformitate cu prevederile din prezentului protocol. Această listă va fi notificată autorităţilor din Kiribati responsabile de inspecţia zonelor de pescuit imediat după redactare şi după fiecare actualizare.

2.   Intrarea în zonă şi părăsirea zonei

Navele Comunităţii notifică, cu cel puţin trei ore în avans, autorităţilor responsabile din Kiribati inspecţia şi intenţia lor de a intra sau de a părăsi zona de pescuit Kiribati, în conformitate cu descrierea din apendicele IV. De asemenea, declară cantităţile totale şi speciile de peşte de la bord.

La notificarea de plecare, navele comunică, de asemenea, poziţia lor. Este preferabil ca aceste informaţii să fie comunicate prin fax sau, în cazul navelor care nu sunt prevăzute cu fax, prin radio sau e-mail.

Navele care pescuiesc fără a informa autoritatea competentă din Kiribati se consideră că încalcă legislaţia.

La eliberarea licenţei de pescuit, navele sunt, de asemenea, informate în legătură cu numerele de fax şi telefon şi adresa de e-mail.

3.   Procedurile de control

Comandanţii navelor de pescuit ale Comunităţii angajate în activităţi de pescuit în apele Kiribati permit şi facilitează oricărui oficial din Kiribati responsabil de inspecţia şi controlul activităţilor de pescuit ambarcarea şi îndeplinirea sarcinilor sale.

Aceşti oficiali nu rămân la bordul navei mai mult decât este necesar pentru îndeplinirea sarcinilor lor.

La finalizarea inspecţiei, comandantului navei i se eliberează un certificat.

4.   Marcarea navelor

Navele Comunităţii afişează marcaje exterioare în conformitate cu regulile FAO.

5.   Monitorizarea prin satelit

Toate navele de pescuit ale Comunităţii, în conformitate cu prevederile prezentului acord, se supun monitorizării prin satelit în conformitate cu apendicele V. Prezentele prevederi intră în vigoare în cea de a zecea zi de la data notificării Delegaţiei de către Guvernul Kiribati asupra intrării în operare a organismului responsabil cu monitorizarea prin satelit a navelor de pescuit din Kiribati.

6.   Inspecția

Autorităţile competente din Kiribati informează statul de pavilion şi Comisia Europeană, în termen de maxim 24 de ore, în legătură cu orice încălcare și sancțiune aplicate unei nave comunitare în apele Kiribati.

Statul de pavilion şi Comisia Europeană primesc în acelaşi timp un raport pe scurt privind circumstanţele şi motivele care au dus la inspecția pe durata căreia s-a constatat încălcarea.

7.   Procesul-verbal de inspecție

Comandantul navei semnează procesul-verbal întocmit de către autorităţile competente din Kiribati.

Această semnătură nu aduce atingere drepturilor comandantului sau oricărui mijloc de apărare la care acesta poate recurge pentru a răspunde învinuirii care i se aduce.

Comandantul conduce nava în portul specificat de către autorităţile din Kiribati. În cazul unor infracțiuni de mică gravitate, autorităţile competente din Kiribati pot autoriza nava inspectată să continue activităţile de pescuit.

8.   Soluţionarea încălcării

Înaintea inițierii oricărei proceduri judiciare, se încearcă soluționarea pretinsei situații infracționale prin intermediul unei proceduri de compromis. Această procedură se va finaliza în cel mult cinci zile lucrătoare de la intrarea în port după îmbarcare.

În cazul unei soluţionări prin compromis, contravaloarea amenzii aplicate este stabilită în conformitate cu prevederile legislaţiei din Kiribati.

În situaţia în care cazul nu poate fi soluţionat printr-o procedură de compromis şi acesta este adus în faţa unei instanțe judecătorești competente, armatorul constituie în banca desemnată de autoritățile competente din Kiribati o garanţie stabilită astfel încât să ia în calcul costurile de îmbarcare, amenzile şi despăgubirile care cad în sarcina celor care răspund pentru infracțiune.

Garanţia bancară este irevocabilă până la încheierea procedurilor legale şi se eliberează după finalizarea procedurilor legale fără condamnare. În mod similar, în cazul unei condamnări care duce la o amendă mai mică decât garanţia depusă, soldul este deblocat de către autorităţile competente din Kiribati.

Nava este eliberată şi echipajul este autorizat să părăsească portul:

după îndeplinirea obligaţiilor rezultate din procedura compromisorie, sau

după depunerea garanţiei bancare menţionate la punctul (c) şi acceptarea ei de către autorităţile competente din Kiribati, până la finalizarea procedurii legale.

9.   Transbordarea

Orice navă comunitară care intenționează să transbordeze capturile de peşte provenite din apele Kiribati trebuie să realizeze această operație în rada porturilor din Kiribati.

Armatorii acestor nave trebuie să notifice cu privire la aceasta autorităţile competente din Kiribati, în conformitate cu prevederile din apendicele IV, cu cel puţin 48 de ore înainte.

Transbordarea este considerată drept o ieşire din zona de pescuit Kiribati. Prin urmare, navele trebuie să înainteze jurnalele de bord autorităţilor competente din Kiribati şi să îşi declare intenţia de a continua activitatea de pescuit sau de a părăsi zona de pescuit Kiribati, în conformitate cu prevederile din apendicele III A şi III B.

Orice transbordare a capturilor din zona de pescuit Kiribati sau nereglementată prin prevederile de mai sus, este interzisă în zona de pescuit Kiribati. Oricare încălcare a acestei prevederi este pasibilă de aplicarea sancțiunilor prevăzute în legislaţia din Kiribati.

10.   Comandanţii navelor de pescuit ale Comunităţii angajaţi în activităţi de debarcare sau de transbordare într-un port din Kiribati permit şi facilitează inspectarea acestor operaţiuni de către inspectorii din Kiribati. După finalizarea inspecţiei, comandantul navei primeşte o copie a raportului de inspecţie.

Apendice

I.

Formular de înregistrare a navelor de pescuit în registrul Republicii Kiribati

II.

Formular de cerere pentru acordarea licenţei de pescuit

III A.

Jurnal de bord – navă cu plasă pungă din regiunea Oceanul Pacific de Sud

III B.

Jurnal de bord – navă de pescuit cu paragate din regiunea Oceanul Pacific de Sud

IV.

Raportare

V.

Protocolul VMS

Apendicele I

Registrul Republicii Kiribati – Formular de înregistrare a navelor de pescuit

Image

Image

Image

Apendicele II

Formular de înregistrare pentru acordarea licenţei de pescuit

Image

Apendicele IIIA

Jurnal de bord – Navă cu plasă pungă din regiunea Oceanul Pacific de Sud

Image

Apendicele IIIB

Jurnal de bord – Navă de pescuit cu paragate din regiunea Oceanul Pacific de Sud

Image

Apendicele IV

DETALII DE RAPORTAT

Rapoarte către directorul responsabil cu problemele de pescuit

Tel.: (686) 210 99, Fax: (686) 211 20, E-mail: flue@mfmrd.gov.ki

1.   Raportare intrare în zonă

24 de ore înainte de intrarea în limitele zonei pentru pescuit:

(a)

Cod raport (ZENT);

(b)

Numărul de înregistrare sau de licenţiere;

(c)

Indicativ de apelare sau literele de semnal;

(d)

Data intrării (ZZ–LL–AA);

(e)

Ora intrării (GMT);

(f)

Poziţia intrării;

(g)

Captura totală la bord cu greutatea pe specii:

 

TON DUNGAT (SJ)___.__(Mt)

 

TON CU ÎNOTĂTOARE GALBENE (YF)___.__(Mt)

 

ALTELE (OT)___.__(Mt)

ex. ZENT/89TKS-PS001TN/JJAP2/11.10.89/0635Z/0230N;17610E/SK-510:YF-120:OT-10

2.   Raportarea plecării din zonă

Imediat la părăsirea limitelor zonei de pescuit:

(a)

Codul de raportare (ZDEP);

(b)

Numărul de înregistrare sau de licenţiere;

(c)

Semnul de apelare sau literele de apelare;

(d)

Data plecării;

(e)

Ora plecării (GMT);

(f)

Poziţia plecării;

(g)

Captura la bord cu greutatea pe specii:

 

TON DUNGAT (SJ)___.__(Mt)

 

TON CU ÎNOTĂTOARE GALBENE (YF)___.__(Mt)

 

ALTELE (OT)___.__(Mt)

(h)

Captura totală în zonă cu greutatea pe specii (captura la bord)

(i)

Număr total de zile de pescuit (numărul efectiv de zile în care s-a pus năvodul în zonă)

ex. ZDEP/89TKS-PS001TN/JJAP2/21.10.89/1045Z/0125S;16730E/SJ-450:YF-190:OT-4/SJ-42:BE-70:OT-1/14

3.   Poziţia săptămânală şi captura raportată pe durata cât se afla în zonă

În fiecare zi de marţi pe durata cât se află în zona de pescuit după raportul de intrare sau ultimul raport săptămânal:

(a)

Cod raport (WPCR);

(b)

Numărul de înregistrare sau de licenţiere;

(c)

Semnul de apelare sau literele de apelare;

(d)

Data WPCR (ZZ–LL–AA);

(e)

Poziţia de raportare;

(f)

Captura de la ultimul raport:

 

TON DUNGAT (SJ)___.__(Mt)

 

TON CU ÎNOTĂTOARE GALBENE (YF)___.__(Mt)

 

ALTELE (OT)___.__(Mt)

(g)

Zile de pescuit de la ultimul raport.

ex. WPCR/89TKS-PS001TN/JJAP2/11.12.89/0140N;16710W/SJ-23:YF-9:OT-2.0/7

4.   Intrare port, inclusiv intrarea pentru transbordare, reaprovizionare, lăsare echipaj sau urgenţă

Cel puţin 48 de ore înainte de intrarea navei în port:

(a)

Cod raport (PENT);

(b)

Numărul de înregistrare sau de licenţiere;

(c)

Semnul de apelare sau literele de apelare;

(d)

Data raportării (ZZ–LL–AA);

(e)

Poziţia raportării;

(f)

Denumire port;

(g)

Timpul estimat de sosire (LST) ZZLL:hhmm;

(h)

Captura la bord cu greutatea pe specii:

 

TON DUNGAT (SJ)___.__(Mt)

 

TON CU ÎNOTĂTOARE GALBENE (YF)___.__(Mt)

 

ALTELE (OT)___.__(Mt)

(i)

Motivul intrării în port

ex. PENT/89TKS-PS001TN/JJAP2/24.12.89/0130S;17010E/BETIO/26.12:1600L/SJ-562:YF-150:OT-4/TRANSSHIPPING

5.   Plecarea din port

Imediat după plecarea din port:

(a)

Cod raport (PDEP);

(b)

Numărul de înregistrare sau de licenţiere;

(c)

Semnul de apelare sau literele de apelare;

(d)

Data raportării (GMT) ZZ–LL–AA;

(e)

Denumire port;

(f)

Data şi ora plecării (LST) ZZLL:hhmm

(g)

Captura la bord cu greutatea pe specii:

 

TON DUNGAT (SJ)___.__(Mt)

 

TON CU ÎNOTĂTOARE GALBENE (YF)___.__(Mt)

 

ALTELE (OT)___.__(Mt)

(h)

Următoarea destinaţie.

ex. PDEP/89TKS-PS001TN/JJAP2/30.12.89/BETIO/29.12:1600L/SJ-0.0:YF-0.0:OT-4/FISHING GROUND

6.   Intrarea sau plecarea dintr-o zonă închisă

Cel puţin 12 ore înainte de intrarea sau imediat după plecarea din zona închisă:

(a)

Tip raport (ENCA pentru intrare şi DECA pentru ieşire);

(b)

Numărul de înregistrare sau de licenţiere;

(c)

Semnul de apelare sau literele de apelare;

(d)

Data ENCA sau DECA;

(e)

Ora ENCA sau DECA (GMT) ZZ–LL–AA:hhmm;

(f)

Poziţia ENCA sau DECA (la un minut de arc);

(g)

Viteza şi cursul;

(h)

Motivul pentru. ENCA.

ex. ENCA/89TKS-PS001TN/JJAP2/30.12.89:1645Z/0130S;17010E/7:320/ENTER PORT

7.   Notificare de realimentare

Cu cel puţin 24 de ore înainte de realimentare de la un tanc autorizat:

(a)

Tip raport (FUEL);

(b)

Numărul de înregistrare sau de licenţiere;

(c)

Semnul de apelare sau literele de apelare;

(d)

Data raport (GMT);

(e)

Poziţie raport (la un minut de arc)

(f)

Cantitatea de combustibil la bord (kilolitri);

(g)

Data estimată a buncherajului;

(h)

Poziţia estimată a buncherajului;

(i)

Denumire tanc.

ex. FUEL/89TKS-PS001TN/JJAP2/06.02.90/0130S;17010E/35/08.02.90/0131S;17030E/CHEMSION

8.   Raport de activitate buncheraj

Imediat după realimentarea de la un tanc autorizat.

(a)

Tip raport (BUNK);

(b)

Numărul de înregistrare sau de licenţiere;

(c)

Semnul de apelare sau literele de apelare;

(d)

Data de începere şi ora buncherajului (GMT) ZZ–LL–AA:hhmm;

(e)

Poziţia de început a buncherajului;

(f)

Cantitatea de combustibil primit în kilolitri;

(g)

Durata de terminare a buncherajului (GMT);

(h)

Poziţia finală la buncheraj

(i)

Denumire tanc.

ex. BUNK/89TKS-S001TN/JJAP2/08.02.90:1200Z/0131S;17030E/160/08.02.90:1800Z/0131S;17035E/CRANE PHOENIX

9.   Raport de activitate transbordare

Imediat după transbordare în port autorizat în Kiribati către o navă transport marfă vrac autorizată.

(a)

Tip raport (TSHP);

(b)

Numărul de înregistrare sau de licenţiere;

(c)

Semnul de apelare sau literele de apelare;

(d)

Data descărcării (ZZ–LL–AA);

(e)

Portul de descărcare;

(f)

Captura transbordată cu greutatea pe specii;

 

TON DUNGAT (SJ) ___.__(Mt)

 

TON CU ÎNOTĂTOARE GALBENE (YF)___.__(Mt)

 

ALTELE (OT)___.__(Mt)

(g)

Denumire navă frigorifică;

(h)

Destinaţie captură.

ex. TSHP/89TKS-PS001TN/JJAP2/11.12.89/BETIO/SJ-450:YF-150:OT-0.0/JAPANSTAR/PAGO PAGO

10.   Raport de completare

În termen de 48 de ore de la completarea unui voiaj prin descărcarea capturii în alte porturi (în afara Kiribati) inclusiv portul operaţional sau cel de provenienţă.

(a)

Tip raport (COMP);

(b)

Denumire navă;

(c)

Număr licenţă;

(d)

Semnul de apelare sau literele de apelare;

(e)

Data descărcării (ZZ–LL–AA);

(f)

Captura transbordată cu greutatea pe specii

 

TON DUNGAT (SJ)___.__(Mt)

 

TON CU ÎNOTĂTOARE GALBENE (YF)___.__(Mt)

 

ALTELE (OT)___.__(Mt)

(g)

Denumire port.

ex. COMP/89TKS-PS001TN/JJAP2/26.12.89/SJ-670:YF-65:OT-0.0/BETIO

Apendicele V

Protocol (VMS)

Prevederile aplicabile activităţii de monitorizare prin satelit a navelor de pescuit ale comunităţii care operează în Zona Economică Exclusivă Kiribati

1.   Prevederile prezentului protocol completează protocolul care stabileşte posibilităţile de pescuit şi contribuţia financiară stabilită în Acordul de parteneriat pe probleme de pescuit între Comunitatea Europeană şi Republica Kiribati pentru perioada cuprinsă între 16 septembrie 2006 până la 15 septembrie 2012 şi aplicată în conformitate cu prevederile de la punctul 5 din „Capitolul VII – Monitorizare” din anexa ataşată.

2.   Toate navele de pescuit cu o lungime care depăşeşte 15 metri şi care funcţionează în conformitate cu prevederile acordului pe probleme de pescuit încheiat între Comunitatea Europeană şi Kiribati vor fi monitorizate prin satelit când pescuiesc în Zona Economică Exclusivă a Kiribati.

În scopul monitorizării prin satelit, autorităţile din Kiribati comunică Comunităţii coordonatele de latitudine şi de longitudine a Zonei Economice Exclusive Kiribati.

Autorităţile din Kiribati vor transmite aceste informaţii în format electronic, exprimat în grade decimale (WGS 84).

3.   Părţile vor face un schimb de informaţii cu privire la adresele X.25 şi specificaţiile referitoare la transmiterea de date electronice între centrele de control în conformitate cu prevederile punctelor 5–7. Aceste informaţii includ următoarele, când este cazul: denumiri, numere de telefon, telex şi fax şi adrese de e-mail (internet sau X.400) care pot fi folosite în scopuri de comunicare generală între centrele de control.

4.   Poziţia navelor va fi stabilită cu o marjă de eroare de mai puţin de 500 de metri şi un interval de conformitate de 99 %.

5.   Când o navă pescuieşte în conformitate cu prevederile cuprinse în acord şi se supune unei monitorizări prin satelit ca urmare a prevederilor legislative ale Comunităţii intră în Zona Economică Exclusivă a Kiribati, rapoartele referitoare la poziţia ulterioară (identificare navă, longitudine, latitudine, curs şi viteză) vor fi stabilite imediat de către centrul de control a statului de pavilion către Centrul de Monitorizare a Activităţilor de Pescuit din Kiribati (FMC) la intervale care nu depăşesc mai mult de trei ore. Mesajele respective vor fi identificate ca fiind rapoarte referitoare la poziţie.

6.   Mesajele menţionate la punctul 5 vor fi transmise în format electronic X.25, fără niciun alt protocol. Vor fi comunicate în timp real în formatul stabilit în tabelul II.

7.   În cazurile în care echipamentul continuu de monitorizare prin satelit de la bordul navei de pescuit înregistrează o defecţiune sau o cădere tehnică, comandantul navei va transmite informaţiile specificate la punctul 5 către centrul de control al statului de pavilion şi FMC Kiribati în timp util. Va fi necesar în aceste circumstanţe să se trimită un raport global referitor la poziţia înregistrată la fiecare opt ore. Prezentul raport referitor la poziţia globală va include rapoartele de poziţie înregistrate de către comandantul navei la fiecare trei ore în conformitate cu prevederile specificate la punctul 5.

Centrul de control al statului de pavilion va trimite mesajele imediat către FMC Kiribati. Echipamentul defect va fi reparat sau înlocuit în termen de maximum o lună. După acest termen limită, nava respectivă va trebui să părăsească Zona Economică Exclusivă Kiribati.

8.   Centrele de control ale statelor de pavilion monitorizează deplasarea navelor lor în apele Kiribati. În cazul în care navele de pescuit cu paragate nu sunt monitorizate în conformitate cu condiţiile specificate, FMC Kiribati va fi informat imediat în legătură cu acest lucru şi se va aplica procedura stabilită la punctul 7.

9.   În cazul în care FMC Kiribati stabileşte că statele de pavilion nu transmit informaţiile prevăzute la punctul 5, departamentele competente din cadrul Comisiei Europene vor fi imediat informate.

10.   Datele de monitorizare comunicate celeilalte părţi în conformitate cu aceste prevederi sunt folosite doar în scopurile stabilite de către autorităţile din Kiribati referitoare la controlul şi monitorizarea flotei de nave de pescuit cu paragate a Comunităţii care pescuieşte în conformitate cu prevederile acordului pe probleme de pescuit încheiat între Comunitatea Europeană şi Kiribati. Asemenea date nu pot fi în nici o situaţie comunicate celorlalte părţi.

11.   Sistemul de monitorizare prin satelit şi componentele de hardware sunt fiabile şi nu vor permite intrarea sau ieşirea din poziţiile false sau să fie capabile de suprascriere manuală.

Sistemul va fi automatizat complet şi va fi operaţional în orice moment, indiferent de condiţiile de mediu şi de vreme. Este interzisă distrugerea, avarierea, cauzarea caracterului inoperativ sau modificarea sistemului de monitorizare prin satelit.

Comandanţii se vor asigura că:

datele nu sunt modificate în nici un fel;

antena sau antenele conectate la echipamentul de monitorizare prin satelit nu sunt în nici un fel obstrucţionate;

alimentarea cu energie a echipamentului de monitorizare prin satelit nu este întreruptă în nici un fel; şi

echipamentul de monitorizare prin satelit nu este îndepărtat de pe pescador.

12.   Părţile sunt de acord să facă schimb de informaţii cu privire la echipamentul folosit la monitorizarea prin satelit, pentru a se asigura că fiecare piesă este compatibilă în întregime cu cerinţele exprimate de cealaltă parte în scopul exprimat de aceste prevederi.

13.   Orice diferend legat de interpretarea sau de punerea în practică a acestor prevederi va face subiectul unei consultări între părţile din cadrul comitetului mixt prevăzut la articolul 9 din prezentul acord.

14.   Părţile sunt de acord să reexamineze aceste proceduri, după caz.

Comunicarea mesajelor VMS la Kiribati

Raport de poziţie

Element date

Cod

Obligatoriu/Opţional

Comentarii

Înregistrare de început

SR

O

Detaliu sistem – indică începutul înregistrării

Beneficiar

AD

O

Detaliu mesaj – beneficiar. Cod Alpha 3 ISO de ţară

De la

FR

O

Detaliu mesaj – emitent. Cod Alpha 3 ISO de ţară

Statul de pavilion

FS

F

 

Tipul de mesaj

TM

O

Detaliu mesaj – Tip mesaj „POS”

Indicativ de apel radio

RC

O

Detaliu mesaj – indicativ de apel radio internaţional al navei

Numărul intern al părţii contractante

IR

F

Numărul unic al părţii contractante. Codul ISO-3 al statului de pavilion urmat de număr)

Numărul extern de înregistrare

XR

O

Detaliu navă – număr marcat pe partea laterală a navei

Latitudine

LA

O

Detaliu poziţie navă – poziţia în grade şi minute N/S GGMM (WGS-84)

Longitudine

LO

O

Detalii depozite navă – poziţia în grade şi minute E/V GGMM (WGS-84)

Curs

CO

O

Cursul navei pe scală de 360°

Viteza

SP

O

Viteza navei în noduri

Date

DA

O

Detaliu poziţie navă – data înregistrării poziţiei UTC (AAAALLZZ)

Timp

TI

O

Detaliu poziţie navă – ora înregistrării poziţiei UTC (HHMM)

Final înregistrare

ER

O

Detalii sistem – se menţionează sfârşitul înregistrării

Set caracter. ISO 8859.1

Fiecare transmisie de date este structurată precum urmează:

două linii laterale (//) şi un cod de câmp indică începutul mesajului;

o linie laterală (/) separă codul de câmp şi datele.

Elementele opţionale de date trebuie inserate între începutul şi sfârşitul înregistrării.

Limitele Zonei Economice Exclusive Kiribati

Coordonatele Zonei Economice Exclusive

Coordonate Kiribati FMC

Denumire FMC:

Tel. VMS:

Fax VMS:

E-mail VMS:

Tel. DSPG:

Fax DSPG:

Adresa X.25 =

Declararea intrărilor/ieşirilor:


7.8.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 205/35


REGULAMENTUL (CE) NR. 894/2007 AL CONSILIULUI

din 23 iulie 2007

privind încheierea unui acord de parteneriat în sectorul pescuitului între Republica Democratică São Tomé și Príncipe și Comunitatea Europeană

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 37 coroborat cu articolul 300 alineatul (2) și articolul 300 alineatul (3) primul paragraf,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Parlamentului European,

întrucât:

(1)

Comunitatea Europeană și Republica Democratică São Tomé și Príncipe au negociat și parafat un acord de parteneriat în sectorul pescuitului care acordă navelor de pescuit din Comunitate posibilitatea de a pescui în apele asupra cărora Republica Democratică São Tomé și Príncipe are suveranitate sau jurisdicție.

(2)

Este în interesul Comunității să aprobe acordul menționat anterior.

(3)

Este important să se precizeze metoda de repartizare a posibilităților de pescuit între statele membre,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Se aprobă, în numele Comunității, Acordul de parteneriat în sectorul pescuitului între Republica Democratică São Tomé și Príncipe și Comunitatea Europeană.

Textul acordului este anexat la prezentul regulament.

Articolul 2

Posibilitățile de pescuit stabilite prin protocolul la acordul de parteneriat sunt alocate statelor membre conform metodei următoare:

Categoria de pescuit

Tipul navei

Statul membru

Licențe sau cote

Pescuitul de ton

Toniere frigorifice cu plasă pungă

Spania

13

Franța

12

Pescuitul de ton

Nave de pescuit cu paragate plutitoare

Spania

13

Portugalia

5

În cazul în care cererile de licență din partea acestor state membre nu acoperă toate posibilitățile de pescuit stabilite prin protocol, Comisia poate să ia în considerare cererile de licență ale oricărui alt stat membru.

Articolul 3

Statele membre ale căror nave pescuiesc în temeiul prezentului acord informează Comisia cu privire la cantitățile fiecărei capturi din zona de pescuit a São Tomé și Príncipe, în conformitate cu normele prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 500/2001 al Comisiei din 14 martie 2001 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2847/93 al Consiliului în ceea ce privește controlul capturilor realizate de vasele de pescuit comunitare în apele unei țări terțe și în larg (1).

Articolul 4

Președintele Consiliului este autorizat să desemneze persoanele împuternicite să semneze acordul, prin care Comunitatea își asumă obligații.

Articolul 5

Prezentul regulament intră în vigoare în a șaptea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 23 iulie 2007.

Pentru Consiliu

Președintele

L. AMADO


(1)  JO L 73, 15.3.2001, p. 8.


ACORD DE PARTENERIAT ÎN SECTORUL PESCUITULUI

încheiat între Republica Democratică São Tomé și Príncipe și Comunitatea Europeană

REPUBLICA DEMOCRATICĂ SÃO TOMÉ ȘI PRÍNCIPE,

denumită în continuare „Săo Tomé și Príncipe”,

și

COMUNITATEA EUROPEANĂ,

denumită în continuare „Comunitatea”

denumite în continuare „Părțile”,

AVÂND ÎN VEDERE relațiile strânse de cooperare între Comunitate și São Tomé și Príncipe, în special în contextul Acordului Cotonou, precum și dorința comună de a intensifica aceste relații;

AVÂND ÎN VEDERE dorința celor două părți de a promova exploatarea responsabilă a resurselor halieutice prin intermediul cooperării;

ȚINÂND SEAMĂ de dispozițiile Convenției Organizației Națiunilor Unite privind dreptul mării;

HOTĂRÂTE să aplice deciziile și recomandările Comisiei internaționale pentru conservarea tonului de Atlantic, denumită în continuare „CICTA”;

CONȘTIENTE de importanța principiilor stabilite prin Codul de Conduită FAO pentru pescuitul responsabil, adoptat la Conferința FAO în 1995;

HOTĂRÂTE să coopereze în interes reciproc în vederea instituirii unui pescuit responsabil pentru a garanta conservarea pe termen lung și exploatarea durabilă a resurselor marine vii;

AVÂND CONVINGEREA că o astfel de cooperare trebuie să se bazeze pe complementaritatea inițiativelor și măsurilor luate de către părți, atât împreună cât și separat, asigurând, prin urmare, politici coerente și sinergia eforturilor depuse;

DETERMINATE, în acest scop, să pună bazele unui dialog pe tema politicii în sectorul pescuitului, adoptată de Guvernul São Tomé și Príncipe, și să identifice mijloacele potrivite pentru a asigura punerea în aplicare efectivă a acestei politici, precum și implicarea în acest proces a agenților economici și a societății civile;

ÎN DORINȚA de a stabili termenii și condițiile care guvernează activitățile de pescuit ale navelor Comunității în apele São Tomé și Príncipe și sprijinul Comunității în instituirea unui pescuit responsabil în aceste ape;

CONVINSE să continue cooperarea economică mai strânsă în domeniul pescuitului industrial și al activităților conexe prin înființarea și dezvoltarea unor societăți mixte care să implice întreprinderi din ambele părți,

CONVIN DUPĂ CUM URMEAZĂ:

Articolul 1

Obiectul

Prezentul acord stabilește principiile, normele și procedurile care reglementează:

cooperarea economică, financiară, tehnică și științifică în domeniul pescuitului, în vederea promovării unui pescuit responsabil în zona de pescuit a São Tomé și Príncipe, pentru a asigura conservarea și exploatarea durabilă a resurselor halieutice și dezvoltarea sectorului pescuitului în São Tomé și Príncipe;

condițiile de acces al navelor de pescuit ale Comunității în apele São Tomé și Príncipe;

cooperarea în domeniul procedurilor de control al pescuitului în apele São Tomé și Príncipe, pentru a se garanta respectarea condițiilor sus-amintite, eficiența măsurilor de conservare și gestionare a resurselor halieutice și combaterea pescuitului ilegal, nedeclarat și nereglementat;

parteneriatele între întreprinderi care au ca scop dezvoltarea, în interes comun, de activități economice în domeniul pescuitului și de activități conexe.

Articolul 2

Definiții

În sensul prezentului protocol:

(a)

„autoritățile din São Tomé și Príncipe” înseamnă Guvernul São Tomé și Príncipe;

(b)

„autoritățile comunitare” înseamnă Comisia Europeană;

(c)

„zona de pescuit a São Tomé și Príncipe” înseamnă apele asupra cărora São Tomé și Príncipe are suveranitate sau jurisdicție;

(d)

„navă de pescuit” înseamnă orice navă echipată în scopul exploatării comerciale a resurselor acvatice vii;

(e)

„navă comunitară” înseamnă o navă de pescuit care arborează pavilionul unui stat membru al Comunității și care este înregistrată în cadrul Comunității;

(f)

„comisie mixtă” înseamnă o comisie formată din reprezentanți ai Comunității și ai São Tomé și Príncipe, menționată la articolul 9 din prezentul acord;

(g)

„transbordare” înseamnă transferul, în port sau pe mare, al unei părți sau al tuturor capturilor de pe o navă de pescuit pe o altă navă;

(h)

„împrejurări neobișnuite” înseamnă o serie de împrejurări, altele decât fenomenele naturale, care nu țin de controlul rațional al uneia dintre părți și care pot împiedica exercitarea activității de pescuit în apele São Tomé și Príncipe;

(i)

„marinar ACP” înseamnă orice marinar care este cetățean al unei țări non-europene semnatare a Acordului Cotonou. În acest sens, un marinar din São Tomé și Príncipe este un marinar ACP;

(j)

„capturi secundare” înseamnă orice cantitate capturată din speciile neenumerate în anexa 1 la Convenția Organizației Națiunilor Unite din 1982.

Articolul 3

Principiile și obiectivele aflate la baza punerii în aplicare a prezentului acord

(1)   Părțile se angajează să promoveze pescuitul responsabil în zona de pescuit a São Tomé și Príncipe pe baza principiilor nediscriminatorii între diversele flote care pescuiesc în aceste ape, fără a aduce prejudicii acordurilor încheiate între țările în curs de dezvoltare din aceeași regiune geografică, inclusiv acordurile de reciprocitate în domeniul pescuitului.

(2)   Părțile cooperează în vederea punerii în aplicare a unei politici sectoriale în domeniul pescuitului, adoptată de Guvernul din São Tomé și Príncipe, și inițiază, în acest scop, un dialog politic pe tema reformelor necesare. Părțile se consultă în prealabil pentru adoptarea unor posibile măsuri în acest domeniu.

(3)   Părțile cooperează, de asemenea, atât împreună, cât și separat, la realizarea unor evaluări ex-ante, concomitente și ex-post a măsurilor, programelor și acțiunilor puse în aplicare în baza prevederilor din prezentul acord.

(4)   Părțile se angajează să asigure punerea în aplicare a prezentului acord în conformitate cu principiile bunei guvernări economice și sociale, respectând starea resurselor halieutice.

(5)   Încadrarea în muncă a marinarilor ACP la bordul navelor Comunității este reglementată, în special, de Declarația Organizației Internaționale a Muncii (OIM) privind principiile și drepturile fundamentale la locul de muncă, care se aplică de drept contractelor respective și condițiilor generale de muncă. Aceasta se referă, în special, la libertatea de asociere și la recunoașterea efectivă a dreptului la negociere colectivă al lucrătorilor, precum și la eliminarea discriminării în ceea ce privește ocuparea forței de muncă și profesia.

Articolul 4

Cooperarea în domeniul științific

(1)   Pe durata prezentului acord, Comunitatea și São Tomé și Príncipe monitorizează evoluția stării resurselor halieutice din zona de pescuit a São Tomé și Príncipe.

(2)   Pe baza recomandărilor și rezoluțiilor adoptate în cadrul Comisiei internaționale pentru conservarea tonului de Atlantic (CICTA) și ținând seama de cele mai bune avize științifice disponibile, cele două părți se consultă în cadrul Comisiei mixte menționate la articolul 9 din acord pentru a adopta, dacă este cazul, după fiecare ședință științifică și de comun acord, o serie de măsuri care să urmărească gestionarea durabilă a resurselor halieutice destinate activităților navelor comunitare.

(3)   Părțile se angajează să se consulte, fie direct, inclusiv la nivelul subregiunii, în cadrul COREP (Comitetul Regional pentru Pescuit în Golful Guineei), fie în cadrul organizațiilor internaționale competente, pentru a asigura gestionarea și conservarea resurselor biologice din Atlantic și pentru a coopera în cadrul cercetărilor științifice legate de această zonă.

Articolul 5

Accesul navelor comunitare la apele din zona de pescuit a São Tomé și Príncipe

(1)   São Tomé și Príncipe se angajează să autorizeze navele Comunității să întreprindă activități de pescuit în zona sa de pescuit, în conformitate cu prezentul acord, inclusiv protocolul și anexa la acesta.

(2)   Activitățile de pescuit guvernate de prezentul acord se supun actelor cu putere de lege și normelor administrative în vigoare din São Tomé și Príncipe. Autoritățile din São Tomé și Príncipe aduc la cunoștința Comisiei orice modificare a acestei legislații.

(3)   São Tomé și Príncipe se angajează să ia toate măsurile corespunzătoare pentru punerea în aplicare efectivă a prevederilor din protocol privind controlul pescuitului în această zonă. Navele comunitare cooperează cu autoritățile competente din São Tomé și Príncipe la realizarea acestor controale.

(4)   Comunitatea se angajează să întreprindă toate măsurile pentru a garanta că navele sale respectă dispozițiile din prezentul acord, precum și legislația care reglementează pescuitul în apele asupra cărora São Tomé și Príncipe are jurisdicție.

Articolul 6

Licențele

(1)   Navele comunitare pot desfășura activități de pescuit în zona de pescuit a São Tomé și Príncipe numai dacă dețin o licență de pescuit emisă în conformitate cu prezentul acord și cu protocolul la acesta.

(2)   Procedura pentru obținerea licenței de pescuit pentru o navă, taxele aplicabile și modul de efectuare a plății de către armatori sunt stabilite în anexa la protocol.

Articolul 7

Contribuția financiară

(1)   Comunitatea achită statului São Tomé și Príncipe o contribuție financiară în conformitate cu termenii și condițiile stabilite în protocol și în anexă. Această contribuție unică este definită ținând seama de două elemente conexe, și anume:

(a)

accesul navelor comunitare la resursele halieutice din zona de pescuit a São Tomé și Príncipe și

(b)

sprijinul financiar al Comunității acordat promovării unui pescuit responsabil și exploatării durabile a resurselor halieutice din apele São Tomé și Príncipe.

(2)   Componenta contribuției financiare menționate la alineatul anterior este stabilită în funcție de identificarea de către cele două părți, de comun acord și în conformitate cu prevederile protocolului, a obiectivelor care urmează să fie îndeplinite în cadrul politicii sectoriale în domeniul pescuitului, definită de Guvernul São Tomé și Príncipe, și a unei programări anuale și multianuale pentru punerea în aplicare a acestei politici.

(3)   Contribuția financiară vărsată de Comunitate se achită anual, în conformitate cu normele prevăzute în protocol și sub rezerva dispozițiilor prezentului acord și protocol cu privire la eventualele modificări ale valorii contribuției, ca rezultat:

(a)

al unor împrejurări neobișnuite;

(b)

al reducerii, de comun acord, a posibilităților de pescuit acordate navelor comunitare, în aplicarea măsurilor de gestionare a stocurilor afectate, acolo unde se consideră necesar pentru conservarea și exploatarea durabilă a resurselor, pe baza celor mai bune avize științifice disponibile;

(c)

al creșterii posibilităților de pescuit acordate navelor comunitare, stabilită de comun acord între părți, dacă, pe baza celui mai bun aviz științific disponibil, starea resurselor halieutice permite acest lucru;

(d)

al reevaluării condițiilor de acordare a sprijinului financiar al Comunității pentru punerea în aplicare a politicii în domeniul pescuitului în São Tomé și Príncipe, în cazul în care rezultatele programării anuale și multianuale convenite de către părți justifică acest lucru;

(e)

al denunțării prezentului acord, în conformitate cu prevederile articolului 13;

(f)

al suspendării punerii în aplicare a prezentului acord, în conformitate cu prevederile articolului 12.

Articolul 8

Promovarea cooperării între agenții economici și în cadrul societății civile

(1)   Părțile încurajează cooperarea economică, științifică și tehnică în domeniul pescuitului și în domeniile conexe. Acestea se consultă reciproc pentru a coordona diferitele măsuri care trebuie luate în acest sens.

(2)   Părțile se angajează să promoveze schimbul de informații cu privire la tehnicile și echipamentele de pescuit, la metodele de conservare și la procesarea industrială a peștelui.

(3)   Părțile depun eforturi pentru crearea de condiții favorabile promovării relațiilor între întreprinderile ambelor părți în domeniul tehnic, economic și comercial, favorizând crearea unui mediu favorabil dezvoltării afacerilor și investițiilor.

(4)   Părțile încurajează, în special, constituirea unor societăți mixte care să urmărească interesul reciproc al părților, cu respectarea sistematică a legislației din São Tomé și Príncipe și a legislației comunitare în vigoare.

Articolul 9

Comisia mixtă

(1)   Se instituie o comisie mixtă responsabilă de monitorizarea prezentului acord. Comisia mixtă exercită următoarele funcții:

(a)

monitorizează îndeplinirea, interpretarea și aplicarea prezentului acord, în special definirea și evaluarea punerii în aplicare a programării anuale și multianuale menționate la articolul 7 alineatul (2);

(b)

asigură legătura dintre părți în probleme de interes comun legate de pescuit, în special analiza statistică a rapoartelor de captură;

(c)

acționează ca un forum pentru rezolvarea pe cale amiabilă a oricăror litigii legate de interpretarea sau aplicarea prezentului acord;

(d)

reevaluează, după caz, nivelul posibilităților de pescuit și, prin urmare, al contribuției financiare;

(e)

orice altă funcție pe care părțile hotărăsc, de comun acord, să i-o acorde.

(2)   Comisia mixtă se întrunește cel puțin o dată pe an, alternativ în São Tomé și Príncipe și în cadrul Comunității, și este prezidată de partea care găzduiește ședința. La cererea oricărei părți, comisia mixtă se poate întruni în ședință extraordinară.

Articolul 10

Zona geografică de aplicare a acordului

Prezentul acord se aplică, pe de o parte, pe teritoriile în care se aplică Tratatul de instituire a Comunității Europene, în condițiile prevăzute de respectivul tratat și, pe de altă parte, pe teritoriul São Tomé și Príncipe.

Articolul 11

Durata

Prezentul acord se aplică pe o durată de 4 ani de la data intrării sale în vigoare și poate fi reînnoit în mod tacit pentru perioade suplimentare de 4 ani, în cazul în care nu este denunțat în conformitate cu articolul 13.

Articolul 12

Suspendarea

(1)   Aplicarea prezentului acord poate fi suspendată la inițiativa uneia dintre părți în cazul unui dezacord grav referitor la aplicarea prevederilor acordului. Suspendarea aplicării acordului este supusă notificării scrise de către partea interesată a intenției sale, cu cel puțin trei luni înainte de data la care ar urma să intre în vigoare suspendarea. La primirea notificării, părțile încep consultările în vederea rezolvării diferendului dintre ele pe cale amiabilă.

(2)   Plata contribuției financiare menționate la articolul 7 este redusă, pe perioada suspendării, proporțional și pro rata temporis.

Articolul 13

Rezilierea

(1)   Prezentul acord poate fi denunțat de către oricare dintre părți în cazul unor evenimente neobișnuite, precum degradarea stocurilor de pește, constatarea unui nivel scăzut de exploatare a posibilităților de pescuit acordate navelor comunitare sau nerespectarea angajamentelor semnate de părți cu privire la combaterea pescuitului ilegal, nedeclarat și nereglementat.

(2)   Partea interesată notifică în scris cealaltă parte în legătură cu intenția sa de a denunța acordul, cu cel puțin șase luni înainte de data expirării duratei inițiale sau a fiecărei durate suplimentare.

(3)   Trimiterea notificării menționate la alineatul precedent antrenează începerea consultărilor între părți.

(4)   Plata contribuției financiare menționate la articolul 7, pentru anul în care denunțarea își produce efectele, se reduce proporțional și pro rata temporis.

Articolul 14

Protocolul și anexa

Protocolul și anexa fac parte integrantă din prezentul acord.

Articolul 15

Dispoziții de drept intern aplicabile

Activitățile navelor de pescuit comunitare care își desfășoară activitatea în apele São Tomé și Príncipe sunt reglementate de legislația în vigoare din São Tomé și Príncipe, în cazul în care acordul, prezentul protocol și anexa și apendicele la acesta nu dispun altfel.

Articolul 16

Abrogarea

La data intrării sale în vigoare, prezentul acord abrogă și înlocuiește acordul încheiat între Comunitatea Europeană și Republica São Tomé și Príncipe cu privire la pescuitul în largul coastei São Tomé și Príncipe, care a intrat în vigoare la 25 februarie 1984.

Cu toate acestea, protocolul care stabilește pentru perioada 1 iunie 2006-31 mai 2010 posibilitățile de pescuit și contribuția financiară prevăzute în acordul încheiat între Comunitatea Europeană și Republica São Tomé și Príncipe cu privire la pescuitul în largul coastei São Tomé și Príncipe rămâne în vigoare pentru perioada menționată la articolul 1 alineatul (1) din protocol și devine parte integrantă a prezentului acord.

Articolul 17

Intrarea în vigoare

Prezentul acord, redactat în dublu exemplar în limbile cehă, daneză, engleză, estonă, finlandeză, franceză, germană, greacă, italiană, letonă, lituaniană, maghiară, malteză, olandeză, poloneză, portugheză, slovacă, slovenă, spaniolă și suedeză, fiecare dintre aceste texte fiind în egală măsură autentic, intră în vigoare la data la care părțile își notifică în scris îndeplinirea procedurilor interne necesare în acest scop.

PROTOCOL

de stabilire a posibilităților de pescuit și a contribuției financiare prevăzute în acordul încheiat între Republica Democratică São Tomé și Príncipe și Comunitatea Europeană privind pescuitul în largul coastei São Tomé și Príncipe pentru perioada 1 iunie 2006-31 mai 2010

Articolul 1

Perioada de aplicare și posibilitățile de pescuit

(1)   Începând cu 1 iunie 2006, pentru o perioadă de patru ani, posibilitățile de pescuit acordate în temeiul articolului 5 din acord sunt stabilite după cum urmează:

Pești mari migratori (specii enumerate în anexa 1 la Convenția Organizației Națiunilor Unite din 1982):

toniere frigorifice cu plasă pungă: 25 de nave;

nave de pescuit cu paragate plutitoare: 18 nave.

(2)   Alineatul (1) se aplică sub rezerva dispozițiilor articolelor 4 și 5 din prezentul protocol.

(3)   Navele care arborează pavilionul unui stat membru al Comunității Europene pot exercita activități de pescuit în zona de pescuit a São Tomé și Príncipe doar în condițiile în care dețin o licență de pescuit eliberată în cadrul prezentului protocol și în conformitate cu modalitățile descrise în anexa la prezentul protocol.

Articolul 2

Contribuția financiară – Metode de plată

(1)   Contribuția financiară menționată la articolul 7 din acord cuprinde, pe de o parte, pentru perioada menționată la articolul 1, o sumă anuală de 552 500 EUR, echivalentul unui tonaj de referință de 8 500 de tone pe an, și, pe de altă parte, o sumă specifică de 1 105 000 EUR pe an, destinată susținerii și punerii în aplicare a unor inițiative luate în contextul politicii sectoriale în domeniul pescuitului din São Tomé și Príncipe. Această sumă specifică face parte integrantă a contribuției financiare unice definite la articolul 7 din acord.

(2)   Alineatul (1) se aplică sub rezerva dispozițiilor articolelor 4, 5 și 7 din prezentul protocol.

(3)   Valoarea totală a sumelor menționate în alineatul (1), adică 663 000 EUR, este plătită anual de către Comunitate pe întreaga durată de aplicare a prezentului protocol.

(4)   În cazul în care cantitatea totală a capturilor efectuate de către navele comunitare în apele statului São Tomé și Príncipe depășește 8 500 de tone pe an, suma de 552 500 EUR, reprezentând contribuția financiară, va fi majorată cu 65 EUR pentru fiecare tonă capturată în plus. Cu toate acestea, suma anuală totală plătită de Comunitate nu poate depăși dublul valorii echivalente cu tonajul de referință (adică 1 105 000 EUR). În cazul în care cantitatea de pește capturat de navele comunitare depășește cantitatea corespunzătoare dublului sumei anuale totale (17 000 de tone), suma datorată pentru cantitatea care depășește această limită este plătită în anul următor.

(5)   Plata contribuției financiare menționate la alineatul (1) se efectuează până la 15 mai 2007 pentru primul an și până la data de 31 iulie 2007, 2008 și 2009 pentru anii următori.

(6)   Sub rezerva dispozițiilor articolului 6, alocarea acestei contribuții este de competența exclusivă a autorităților din São Tomé și Príncipe.

(7)   Contribuția financiară este vărsată într-un cont unic al bugetului de stat din São Tomé și Príncipe, deschis la o instituție financiară desemnată de autoritățile din São Tomé și Príncipe.

Articolul 3

Cooperare pentru un pescuit responsabil – Cooperarea științifică

(1)   Cele două părți se angajează să promoveze un pescuit responsabil în apele statului São Tomé și Príncipe, în baza principiilor de non-discriminare între diferitele flote prezente în aceste ape.

(2)   Comunitatea și autoritățile din São Tomé și Príncipe vor depune eforturi de monitorizare a evoluției stării resurselor din zona de pescuit a São Tomé și Príncipe pe întreaga durată de aplicare a prezentului protocol.

(3)   Cele două părți se angajează să promoveze cooperarea la nivelul subregiunii în ceea ce privește pescuitul responsabil, în special în cadrul COREP.

(4)   În temeiul articolului 4 din acord, pe baza recomandărilor și rezoluțiilor adoptate în cadrul Comisiei internaționale pentru conservarea tonului de Atlantic (CICTA) și ținând seama de cele mai bune avize științifice disponibile, părțile se consultă în cadrul Comisiei mixte menționate la articolul 9 din acord pentru a adopta, după caz, după o ședință științifică, eventual la nivelul subregiunii, și de comun acord, o serie de măsuri care să urmărească o gestionare durabilă a resurselor halieutice destinate activităților navelor comunitare.

Articolul 4

Revizuirea de comun acord a posibilităților de pescuit

(1)   Posibilitățile de pescuit menționate la articolul 1 pot fi majorate de comun acord în măsura în care, potrivit concluziilor grupului științific menționat la articolul 3 alineatul (4), această majorare nu pune în pericol gestionarea durabilă a resurselor halieutice din São Tomé și Príncipe. În acest caz, contribuția financiară de 552 500 EUR, menționată la articolul 2 alineatul (1), este majorată proporțional și pro rata temporis. Valoarea totală a contribuției financiare plătite de către Comunitatea Europeană, care definește tonajul de referință, nu poate depăși, totuși, dublul valorii de 552 500 EUR. În cazul în care cantitatea de pește capturat anual de navele comunitare depășește dublul cantității de 8 500 de tone (17 000 de tone), suma datorată pentru cantitatea care depășește această limită este plătită în anul următor.

(2)   În cazul în care, din contră, părțile sunt de acord să adopte o reducere a posibilităților de pescuit menționate la articolul 1, contribuția financiară este redusă proporțional și pro rata temporis.

(3)   Alocarea posibilităților de pescuit între diferitele categorii de nave poate fi, de asemenea, revizuită după consultarea părților și de comun acord cu acestea, respectându-se orice recomandare posibilă venită din partea grupului științific menționat la articolul 3, în ceea ce privește gestionarea stocurilor care ar putea fi afectate de această redistribuire. Părțile se pun de acord cu privire la ajustarea corespunzătoare a contribuției financiare, dacă redistribuirea posibilităților de pescuit justifică acest fapt.

Articolul 5

Posibilități noi de pescuit

În cazul în care navele de pescuit comunitare ar fi interesate de unele activități de pescuit care nu sunt indicate la articolul 1, Comunitatea va consulta São Tomé și Príncipe în vederea autorizării acestor noi activități. După caz, părțile se pun de acord cu privire la condițiile aplicabile acestor noi posibilități de pescuit și, dacă este necesar, aduc amendamente prezentului protocol și anexei sale.

Articolul 6

Suspendarea și revizuirea plății contribuției financiare în caz de forță majoră

(1)   În cazul unor împrejurări neobișnuite, altele decât fenomenele naturale, care împiedică desfășurarea activităților de pescuit în zona economică exclusivă (ZEE) a São Tomé și Príncipe, plata contribuției financiare indicate la articolul 2 alineatul (1) poate fi suspendată de către Comunitatea Europeană. Decizia de suspendare va fi luată după o serie de consultări între cele două părți, în termen de două luni de la solicitarea uneia dintre părți în acest sens și cu condiția ca orice sumă datorată să fi fost plătită la momentul suspendării.

(2)   Plata contribuției financiare se reia imediat ce părțile constată, de comun acord, în urma consultațiilor, că împrejurările care au dus la încetarea activităților de pescuit nu mai sunt prezente și/sau că situația face posibilă reluarea activităților de pescuit.

(3)   Valabilitatea licențelor acordate navelor comunitare, suspendată concomitent cu plata contribuției financiare, se prelungește pe o durată egală cu perioada de suspendare a activităților de pescuit.

Articolul 7

Promovarea unui pescuit responsabil în apele São Tomé și Príncipe

(1)   Din suma totală a contribuției financiare (663 000 EUR) stabilită la articolul 2, 50 % din această sumă (adică 331 500 EUR) contribuie anual la sprijinirea și punerea în aplicare a inițiativelor luate în cadrul politicii sectoriale în domeniul pescuitului, trasată de Guvernul São Tomé și Príncipe.

Gestionarea de către São Tomé și Príncipe a valorii respective se bazează pe identificarea de către cele două părți, de comun acord și în conformitate cu prioritățile actuale ale politicii în domeniul pescuitului a São Tomé și Príncipe, în vederea asigurării unei gestionări durabile și responsabile a acestui sector, a obiectivelor care trebuie îndeplinite și a programării anuale și multianuale corespunzătoare, cu respectarea alineatului (2) de mai jos.

(2)   La propunerea São Tomé și Príncipe și în scopul punerii în aplicare a alineatului precedent, Comunitatea Europeană și São Tomé și Príncipe se pun de acord, în cadrul comisiei mixte prevăzute la articolul 9 din acord, imediat după intrarea în vigoare a acordului și în cel mult trei luni de la intrarea în vigoare a prezentului protocol, cu privire la un program sectorial multianual și la modalitățile sale de aplicare, inclusiv, în special:

(a)

orientările anuale și multianuale în funcție de care vor fi utilizate procentajul din contribuția financiară menționate la alineatul (1) și sumele specifice necesare inițiativelor care trebuie dezvoltate anual;

(b)

obiectivele anuale și multianuale care trebuie realizate în vederea promovării unui pescuit durabil și responsabil, ținând seama de prioritățile exprimate de către São Tomé și Príncipe în cadrul politicii naționale în domeniul pescuitului sau al altor politici care au legătură sau care au un impact asupra promovării unui pescuit durabil și responsabil;

(c)

criteriile și procedurile care trebuie utilizate pentru a permite evaluarea rezultatelor obținute în fiecare an;

(d)

o revizuire eventuală a procentajului valorii totale a contribuției financiare menționate la alineatul (1) al prezentului articol, aplicabilă în anii care urmează primului an de aplicare a prezentului protocol.

(3)   Orice propunere de modificare a programului sectorial multianual sau a utilizării sumelor specifice destinate inițiativelor care trebuie dezvoltate anual trebuie să fie aprobată de către cele două părți în cadrul comisiei mixte.

(4)   São Tomé și Príncipe alocă anual suma corespunzătoare procentajului menționat la alineatul (1), în scopul punerii în aplicare a programului multianual. În ceea ce privește primul an de valabilitate a protocolului, această alocare trebuie să fie notificată Comunității în momentul în care programul sectorial multianual este aprobat în cadrul comisiei mixte. Pentru fiecare an ulterior, această alocare este comunicată de către São Tomé și Príncipe Comunității până la data de 1 mai a anului precedent.

(5)   În cazul în care evaluarea anuală a rezultatelor punerii în aplicare a programului sectorial multianual justifică acest lucru, Comunitatea Europeană va putea solicita o reajustare a contribuției financiare menționate la articolul 2 alineatul (1) din prezentul protocol, pentru a adapta la aceste rezultate suma reală a fondurilor alocate în scopul punerii în aplicare a programului.

Articolul 8

Dispute – suspendarea aplicării protocolului

(1)   Orice dispută apărută între părți în ceea ce privește interpretarea dispozițiilor prezentului protocol și aplicarea acestora trebuie să facă obiectul unei consultări între părți în cadrul comisiei mixte stabilite la articolul 9 din acord și, dacă este necesar, în cadrul comisiei mixte convocate în ședință extraordinară.

(2)   Fără a aduce prejudicii dispozițiilor articolului 9, punerea în aplicare a protocolului poate fi suspendată la inițiativa uneia dintre părți în cazul în care disputa care pune față în față părțile este gravă, iar consultările avute în cadrul comisiei mixte, conform alineatului (1), nu au permis stingerea disputei pe cale amiabilă.

(3)   Suspendarea aplicării protocolului este condiționată de notificarea scrisă de către partea interesată a intenției sale, cu cel puțin trei luni înainte de data intrării în vigoare a suspendării.

(4)   În cazul suspendării, părțile continuă să se consulte în vederea găsirii unei rezolvări pe cale amiabilă a disputei care le pune față în față. Imediat ce disputa a fost rezolvată pe cale amiabilă, aplicarea protocolului se reia, iar valoarea compensației financiare se reduce proporțional și pro rata temporis, în funcție de durata de suspendare a aplicării protocolului.

Articolul 9

Suspendarea aplicării protocolului pe motiv de neplată

Sub rezerva dispozițiilor articolului 6, în cazul în care Comunitatea ar omite efectuarea plăților prevăzute la articolul 2, aplicarea prezentului protocol poate fi suspendată în următoarele condiții:

(a)

Autoritățile competente din São Tomé și Príncipe trimit o notificare prin care îi fac cunoscută Comisiei Europene neplata obligațiilor sale. Aceasta din urmă procedează la verificările corespunzătoare și, dacă este necesar, la plata în termen de maxim 60 de zile lucrătoare de la data primirii notificării.

(b)

Dacă nu se face plata și nu există o justificare adecvată pentru neplata în termenul prevăzut la articolul 2 alineatul (5) din prezentul protocol, autoritățile competente din São Tomé și Príncipe au dreptul de a suspenda aplicarea protocolului. Acestea informează imediat Comisia Europeană cu privire la această acțiune.

(c)

Aplicarea protocolului se reia imediat ce a fost făcută plata în cauză.

Articolul 10

Dispoziții aplicabile din legislația națională

Activitățile navelor de pescuit comunitare care își desfășoară activitatea în apele São Tomé și Príncipe sunt reglementate de legislația în vigoare din São Tomé și Príncipe, în cazul în care acordul, prezentul protocol și anexa și apendicele la acesta nu dispun altfel.

Articolul 11

Abrogarea

Anexa la acordul încheiat între Comunitatea Economică Europeană și São Tomé și Príncipe, cu privire la pescuitul în largul coastei São Tomé și Príncipe, se abrogă și se înlocuiește cu anexa la prezentul protocol.

Articolul 12

Intrarea în vigoare

(1)   Prezentul protocol și anexa sa intră în vigoare la data la care părțile își notifică îndeplinirea procedurilor necesare în acest scop.

(2)   Se aplică începând cu 1 iunie 2006.

ANEXĂ

Condiţii de exercitare a activităţilor de pescuit de către navele comunitare în zona de pescuit a São Tomé şi Príncipe

CAPITOLUL I

FORMALITĂȚI APLICABILE CERERII ȘI ACORDĂRII DE LICENȚE

SECŢIUNEA 1

Acordarea licențelor

1.   Numai navele eligibile pot obține licență de pescuit în zona de pescuit a São Tomé și Príncipe.

2.   Pentru ca o navă să fie eligibilă, trebuie ca armatorul, căpitanul și nava în sine să nu aibă interdicție de a pescui în apele São Tomé și Príncipe și trebuie să se afle într-o situație corectă vizavi de administrația din São Tomé și Príncipe, în sensul că trebuie să-și fi îndeplinit toate obligațiile anterioare apărute din derularea activităților de pescuit în São Tomé și Príncipe, în conformitate cu acordurile de pescuit semnate cu Comunitatea.

3.   Autoritățile comunitare competente expediază către Ministerul responsabil de activitatea de pescuit în São Tomé și Príncipe, pe cale electronică, câte o cerere pentru fiecare navă care intenționează să pescuiască în conformitate cu acordul încheiat, cu cel puțin 15 zile lucrătoare înainte de data începerii perioadei solicitate de valabilitate.

4.   Cererile de licență se înaintează Ministerului responsabil de activitatea de pescuit, conform formularului prezentat ca model în apendicele I. Autoritățile din São Tomé și Príncipe iau toate măsurile necesare pentru ca datele primite prin cererea de licență să fie tratate în mod confidențial. Aceste date vor fi utilizate exclusiv în cadrul punerii în aplicare a acordului de pescuit.

5.   Fiecare cerere de licență este însoțită de următoarele documente:

dovada plății avansului forfetar pentru perioada de valabilitate a licenței;

(orice alt document sau certificat necesar, în temeiul dispozițiilor speciale aplicabile în funcție de tipul navei, în conformitate cu prezentul protocol).

6.   Plata redevenței se efectuează în contul indicat de către autoritățile din São Tomé și Príncipe, în temeiul articolului 2 alineatul (7) din prezentul protocol.

7.   Redevențele includ toate taxele naționale și locale, cu excepția taxelor portuare și cheltuielilor pentru prestarea de servicii.

8.   Licențele pentru toate navele sunt eliberate de către Ministerul responsabil de activitatea de pescuit în São Tomé și Príncipe, armatorilor sau reprezentanților lor, prin intermediul Delegației Comisiei Europene în Gabon, în termen de 15 zile lucrătoare de la primirea întregii documentații menționate la punctul 5.

9.   Licența se acordă în numele unei nave anume și nu este transferabilă.

10.   Totuși, la solicitarea Comunității Europene și în caz de forță majoră demonstrată, licența unei nave poate fi înlocuită cu o nouă licență, întocmită în numele unei alte nave din aceeași categorie cu prima navă, conform dispozițiilor articolului 1 din protocol, fără a fi necesară plata unei noi redevențe. În acest caz, calcularea nivelului capturilor efectuate, pentru stabilirea oportunității unei eventuale plăți suplimentare, va ține seama de capturile totale ale celor două nave.

11.   Armatorul navei care trebuie înlocuită sau reprezentantul acestuia remite licența anulată ministerului responsabil de activitatea de pescuit în São Tomé și Príncipe prin intermediul Delegației Comisiei Europene.

12.   Data intrării în vigoare a noii licențe este aceea a remiterii licenței anulate ministerului responsabil de activitatea de pescuit în São Tomé și Príncipe. Delegația Comisiei Europene în Gabon este informată în legătură cu transferul licenței.

13.   Licența trebuie păstrată în permanență la bordul navei. Comunitatea Europeană actualizează un proiect de listă a navelor pentru care se solicită o licență de pescuit în conformitate cu dispozițiile prezentului protocol. Acest proiect este adus la cunoștința autorităților din São Tomé și Príncipe imediat după întocmirea sa și, apoi, de fiecare dată când este actualizat. Imediat după primirea proiectului de listă, precum și a notificării plății avansului, adresată de către Comisia Europeană autorităților din São Tomé și Príncipe, nava este înscrisă de autoritatea competentă din São Tomé și Príncipe pe o listă a navelor autorizate să pescuiască, care este adusă la cunoștința autorităților însărcinate cu controlul pescuitului. În acest caz, o copie conformă a acestei liste poate fi obținută de către armator și păstrată la bord în locul licenței de pescuit până în momentul acordării acesteia din urmă.

SECŢIUNEA 2

Condițiile licenței – redevențe și avansuri

1.   Licențele au o durată de valabilitate de un an și pot fi reînnoite.

2.   Redevența este stabilită la 35 EUR pe tona de pește capturat în zona de pescuit a São Tomé și Príncipe pentru tonierele frigorifice cu plasă pungă și navele de pescuit cu paragate plutitoare.

3.   Licențele se eliberează după plata către autoritățile naționale competente a următoarelor sume forfetare:

5 250 EUR pentru tonier cu plasă pungă, sumă echivalentă cu redevențele datorate pentru 150 de tone pe an;

1 925 EUR pentru navă de pescuit cu paragate plutitoare, sumă echivalentă cu redevențele datorate pentru 55 de tone pe an.

4.   Statele membre îi transmit Comisiei Europene, până la data de 15 iunie a fiecărui an, tonajele capturilor efectuate în anul precedent, astfel cum au fost confirmate de către institutele științifice menționate la punctul 5 de mai jos.

5.   Decontul final al taxelor datorate pentru anul n este stabilit de către Comisia Europeană până la data de 31 iulie a anului n + 1, în baza declarațiilor de captură întocmite de fiecare armator și confirmate de către institutele științifice responsabile cu verificarea datelor referitoare la capturi din statele membre, precum IRD (Institut de Recherche pour le Développement), IEO (Instituto Español de Oceanografia), IPIMAR (Instituto Português de Investigação Marítima), prin intermediul Delegației Comisiei Europene.

6.   Acest decont este trimis simultan ministerului responsabil de activitatea de pescuit în São Tomé și Príncipe și armatorilor.

7.   Orice altă plată suplimentară (pentru capturile mai mari de 150 de tone, în cazul tonierelor cu plasă pungă, și, respectiv, 55 de tone, în cazul navelor de pescuit cu paragate) va fi realizată de către armatori până la data de 31 august a anului n + 1 în contul autorităților competente din São Tomé și Príncipe, cont menționat în secțiunea 1 punctul 6 din capitolul de față, ținând seama de suma de referință de 35 EUR pe tonă.

8.   Totuși, dacă suma din decontul final este mai mică decât valoarea avansului menționat la punctul 3 din prezenta secțiune, diferența respectivă nu se rambursează armatorului.

CAPITOLUL II

ZONELE DE PESCUIT

1.   Navele Comunității sunt autorizate să exercite activități de pescuit în apele situate la 12 mile marine de liniile de bază, pentru tonierele cu plasă pungă și navele de pescuit cu paragate plutitoare.

2.   Este interzisă, fără discriminare, orice activitate de pescuit desfășurată în zona destinată exploatării comune a São Tomé și Príncipe și a Nigeriei, delimitată de coordonatele enumerate în apendicele 3.

CAPITOLUL III

SISTEMUL DE DECLARARE A CAPTURILOR

1.   Durata ieșirii pe mare a unei nave comunitare în zona de pescuit a São Tomé și Príncipe, în sensul prezentei anexe, este definită după cum urmează:

fie ca perioada de timp care se scurge între intrarea și ieșirea din zona de pescuit a São Tomé și Príncipe;

fie ca perioada de timp care se scurge între intrarea în zona de pescuit a São Tomé și Príncipe și transbordarea și/sau debarcarea în São Tomé și Príncipe.

2.   Toate navele autorizate să pescuiască în apele São Tomé și Príncipe în cadrul acordului sunt obligate să comunice capturile efectuate ministerului responsabil de activitatea de pescuit în São Tomé și Príncipe, pentru ca aceste autorități să poată controla cantitățile capturate, care vor fi validate de către institutele științifice competente, conform procedurii menționate în capitolul I secțiunea 2 punctul 4 din prezenta anexă. Modalitățile de comunicare a capturilor sunt următoarele:

2.1.

În perioada anuală de valabilitate a licenței, în sensul capitolului I secțiunea 2 din prezenta anexă, declarațiile cuprind capturile efectuate de navă în cursul fiecărei ieșiri pe mare. Originalele declarațiilor, pe suport fizic, sunt trimise ministerului responsabil de activitatea de pescuit în São Tomé și Príncipe în termen de 45 de zile de la ultima ieșire pe mare efectuată în perioada respectivă.

2.2.

Navele își declară capturile efectuate prin formularul echivalent cu jurnalul de bord prezentat ca model în apendicele 2. Pentru perioadele în care nava nu s-a aflat în zona de pescuit a São Tomé și Príncipe, este obligatoriu să se specifice în jurnalul de bord „În afara zonei de pescuit a São Tomé și Príncipe”.

2.3.

Formularele sunt completate lizibil și sunt semnate de căpitanul navei sau de reprezentantul său legal.

3.   La cererea uneia dintre părți, comisia mixtă se poate întruni pentru a compara datele referitoare la activitățile de pescuit.

4.   În caz de nerespectare a dispozițiilor prezentului capitol, Guvernul Republicii Democratice São Tomé și Príncipe își rezervă dreptul de a suspenda licența navei incriminate până la îndeplinirea formalităților și de a-i aplica armatorului navei penalitatea prevăzută de legislația în vigoare a São Tomé și Príncipe. Comisia Europeană și statul membru de pavilion sunt informate cu privire la acest aspect.

CAPITOLUL IV

TRANSBORDAREA

Cele două părți cooperează în vederea îmbunătățirii posibilităților de transbordare în radele și porturile din São Tomé și Príncipe.

1.   Transbordări:

Tonierele comunitare care folosesc pentru transbordare, în mod deliberat, o radă sau un port din São Tomé și Príncipe beneficiază de o reducere a redevenței de 5 EUR pe tona de pește capturat în zona de pescuit a São Tomé și Príncipe, aplicată sumei indicate în capitolul I secțiunea 2 punctul 2 din prezenta anexă.

Acest mecanism se va aplica, pentru fiecare navă comunitară, până la nivelul a maxim 50 % din decontul final al capturilor efectuate (astfel cum este definit în capitolul III din anexă), încă din primul an de aplicare a prezentului protocol.

2.   Modalitățile de aplicare a controlului tonajelor transbordate vor fi definite în prima ședință a comisiei mixte.

3.   Evaluare:

Nivelul stimulentelor financiare, precum și procentajul maxim al decontului final pentru capturile efectuate vor fi ajustate în cadrul comisiei mixte, în funcție de impactul socio-economic generat de transbordările efectuate în cursul anului respectiv.

CAPITOLUL V

ÎMBARCAREA MARINARILOR

1.   Armatorii tonierelor cu plasă pungă și ai navelor de pescuit cu paragate plutitoare încadrează resortisanți din țările ACP, în condițiile și în limitele următoare:

pentru flotele de nave de pescuit ton cu plasă pungă, cel puțin 20 % din marinarii îmbarcați pe durata sezonului de pescuit în zona de pescuit a țării terțe vor fi de origine ACP;

pentru flotele de nave de pescuit cu paragate plutitoare, cel puțin 20 % din marinarii îmbarcați pe durata sezonului de pescuit în zona de pescuit a țării terțe vor fi de origine ACP.

2.   Armatorii fac toate demersurile pentru a lua la bord personal complementar din São Tomé și Príncipe.

3.   Declarația Organizației Internaționale a Muncii (OIM) privind principiile și drepturile fundamentale la locul de muncă se aplică și drepturilor marinarilor îmbarcați pe navele comunitare. Aceasta se referă, în special, la libertatea de asociere și la recunoașterea efectivă a dreptului de negociere colectivă a lucrătorilor, precum și la eliminarea discriminării privind ocuparea forței de muncă și profesia.

4.   Contractele de încadrare ale marinarilor ACP, din care o copie se înmânează părților semnatare ale contractelor, se încheie între reprezentanții armatorilor și marinari și/sau sindicatele sau reprezentanții acestora. Aceste contracte le vor garanta marinarilor asigurarea drepturilor sociale, inclusiv asigurarea de deces și de boală și asigurarea în caz de accident.

5.   Salariile marinarilor ACP sunt plătite de către armatori. Acestea sunt stabilite prin înțelegere reciprocă între armatori sau reprezentanții lor și marinari și/sau sindicatele sau reprezentanții acestora. Cu toate acestea, condițiile de salarizare acordate marinarilor ACP nu pot fi mai mici decât cele aplicabile echipajelor din țările respective și în niciun caz nu pot fi sub standardele OIM.

6.   Orice marinar angajat la bordul navelor comunitare trebuie să se prezinte la comandantul navei desemnate cu o zi înainte de data propusă de îmbarcare. În cazul în care un marinar nu se prezintă la data și ora convenite pentru îmbarcare, armatorul va fi în mod automat absolvit de obligația de a-l lua la bord pe respectivul marinar.

7.   Totuși, în cazul în care la bordul navei nu sunt luați marinari ACP din alte motive decât cele menționate la punctul anterior, armatorii navelor comunitare în cauză sunt obligați să plătească, pentru fiecare zi de pescuit în apele São Tomé și Príncipe, o sumă forfetară de 20 USD pe zi. Plata acestei sume se face în limitele stipulate în capitolul I secțiunea 2 punctul 7 din prezenta anexă.

CAPITOLUL VI

MĂSURI TEHNICE

1.   Navele respectă măsurile și recomandările adoptate de către CICTA în regiune, cu privire la echipamentele de pescuit, la specificațiile lor tehnice și la orice alte măsuri tehnice aplicabile activităților de pescuit.

2.   Tonierele cu plasă pungă vor pune eventualele capturi secundare la dispoziția Direcției pentru Pescuit din São Tomé și Príncipe, care se va ocupa de recuperarea și debarcarea lor.

3.   Cele două părți sunt de acord să desemneze prin înțelegere reciprocă un mecanism de punere în aplicare efectivă a punctului anterior sau să adopte o soluție alternativă în cadrul primei ședințe a comisiei mixte menționate la articolul 9 din acord. În această privință, comisia mixtă analizează orice opțiune posibilă, inclusiv obligația tonierelor cu plasă pungă de a plăti o contribuție anuală echivalentă cu o parte din valoarea capturilor secundare în contul Direcției pentru Pescuit din São Tomé și Príncipe, destinat sprijinirii pescuitului artizanal.

CAPITOLUL VII

OBSERVATORI

1.   Navele autorizate să pescuiască în apele São Tomé și Príncipe, în conformitate cu prevederile acordului, iau la bord observatori desemnați de către Organizația Regională a Pescuitului (ORP) competentă, în următoarele condiții:

1.1.

La cererea autorității competente, navele comunitare iau la bord un observator desemnat de către aceasta pentru verificarea capturilor efectuate în apele São Tomé și Príncipe.

1.2.

Autoritatea competentă întocmește o listă cu navele desemnate să ia un observator la bord, precum și o listă a observatorilor desemnați pentru îmbarcare. Aceste liste vor fi actualizate în permanență. Ele se înaintează Comisiei Europene imediat după redactare și, apoi, la fiecare trei luni după eventuala lor actualizare.

1.3.

Autoritatea competentă informează armatorii respectivi sau reprezentanții acestora în legătură cu numele observatorului desemnat spre a fi luat la bordul navei în momentul acordării licenței sau cu cel mult 15 zile înainte de data prevăzută de îmbarcare a observatorului.

2.   Timpul petrecut la bord de către observator reprezintă durata unei ieșiri pe mare. Cu toate acestea, la cererea expresă a autorităților competente din São Tomé și Príncipe, îmbarcarea se poate desfășura pe parcursul mai multor ieșiri pe mare, în funcție de durata medie a ieșirii pe mare pentru o anumită navă. Solicitarea este formulată de către autoritatea competentă în momentul în care se face cunoscut numele observatorului desemnat spre a fi luat la bordul navei respective.

3.   Condițiile de îmbarcare a observatorului sunt convenite de comun acord între armator sau reprezentantul acestuia și autoritatea competentă.

4.   Îmbarcarea observatorului are loc într-un port ales de către armator la începutul primei ieșiri în apele São Tomé și Príncipe după notificarea listei cu navele desemnate.

5.   În termen de două săptămâni și cu un preaviz de zece zile, armatorii respectivi fac cunoscute porturile din subregiune și datele la care intenționează să ia observatori la bord.

6.   În cazul în care observatorul este luat la bord într-un port din afara subregiunii, costurile de călătorie ale acestuia vor fi suportate de către armator. În cazul în care nava care are la bord un observator regional părăsește zona de pescuit regională, trebuie să se ia toate măsurile pentru asigurarea repatrierii observatorului cât de repede posibil, pe cheltuiala armatorului.

7.   În cazul în care observatorul nu este prezent la momentul și locul convenite și în termen de douăsprezece ore de la momentul convenit, armatorul va fi în mod automat absolvit de obligația de a-l lua la bord pe respectivul observator.

8.   La bord, observatorul este tratat ca ofițer. Când nava operează în apele São Tomé și Príncipe, acesta îndeplinește următoarele sarcini:

8.1.

supraveghează activitățile de pescuit ale navelor;

8.2.

verifică poziția navelor angajate în activități de pescuit;

8.3.

prelevă mostre biologice în contextul programelor științifice;

8.4.

face o listă cu echipamentul de pescuit folosit;

8.5.

verifică datele capturilor efectuate în apele São Tomé și Príncipe înregistrate în jurnalul de bord;

8.6.

verifică procentajele capturilor secundare și estimează volumul aruncărilor peste bord de specii de pește comercializabile;

8.7.

raportează autorității competente, prin orice mijloc adecvat, datele referitoare la pescuit, inclusiv cantitățile de capturi și de capturi secundare de la bord.

9.   Comandantul face tot posibilul pentru a garanta siguranța fizică și morală a observatorului pe durata realizării responsabilităților acestuia.

10.   Observatorul dispune de toate facilitățile necesare pentru exercitarea obligațiilor sale. Comandantul îi facilitează accesul la mijloacele de comunicare necesare exercitării sarcinilor sale, la documentele care privesc în mod direct activitățile de pescuit ale navei, inclusiv la jurnalul de bord și la jurnalul de pescuit, precum și la acele părți ale navei necesare pentru facilitarea îndeplinirii sarcinilor sale.

11.   Pe durata șederii la bordul navei, observatorul:

11.1.

ia toate dispozițiile corespunzătoare pentru ca prezența sa la bordul navei, precum și condițiile de îmbarcare să nu întrerupă sau să deranjeze operațiunile de pescuit;

11.2.

respectă bunurile și echipamentul de la bord, precum și confidențialitatea tuturor documentelor care aparțin respectivei nave.

12.   La sfârșitul perioadei de observație și înainte de părăsirea navei, observatorul întocmește un raport de activitate, care este transmis apoi autorităților competente, iar o copie a acestuia este transmisă Comisiei Europene. Observatorul semnează raportul în prezența comandantului, care poate să adauge sau să dispună adăugarea tuturor observațiilor pe care el le consideră utile, însoțindu-le de propria semnătură. În momentul debarcării, observatorul înmânează o copie a raportului comandantului navei.

13.   Armatorul asigură, pe propria cheltuială, cazarea și masa observatorilor în aceleași condiții ca ofițerii, în limitele posibilităților practice oferite de navă.

14.   Salariul și contribuțiile sociale ale observatorului sunt suportate de către autoritatea competentă.

15.   Cele două părți se vor consulta în cele mai bune termene cu părțile terțe interesate cu privire la stabilirea unui sistem de observatori regionali și la alegerea organizației regionale competente pe probleme de pescuit. În așteptarea punerii în aplicare a unui sistem de observatori regionali, navele autorizate să pescuiască în zona de pescuit a São Tomé și Príncipe, în conformitate cu prezentul acord, vor lua la bord, în locul observatorilor regionali, observatori desemnați de către autoritățile competente din São Tomé și Príncipe, în conformitate cu regulile stabilite mai sus.

CAPITOLUL VIII

CONTROL

1.   În conformitate cu punctul 13 din prima secțiune a capitolului I din prezenta anexă, Comunitatea Europeană păstrează o listă actualizată a navelor pentru care a fost eliberată o licență de pescuit în conformitate cu prevederile din prezentul protocol. Această listă este notificată autorităților din São Tomé și Príncipe responsabile de controlul activităților de pescuit imediat după redactare și, apoi, după fiecare actualizare.

2.   Imediat după primirea acestui proiect de listă, precum și a notificării plății avansului (menționat la punctul 3 din secțiunea 2 a capitolului I din prezenta anexă) adresată de către Comisia Europeană autorităților din statul de coastă, nava este înscrisă de către autoritatea competentă din São Tomé și Príncipe pe o listă a navelor autorizate să pescuiască, listă care este adusă la cunoștința autorităților responsabile de controlul activităților de pescuit. În acest caz, o copie conformă a acestei liste poate fi obținută de către armator și păstrată la bord în locul licenței de pescuit până în momentul acordării acesteia din urmă.

3.   Intrarea în zonă și părăsirea zonei

3.1.

Navele comunitare notifică, cu cel puțin trei ore în avans, autorităților din São Tomé și Príncipe responsabile de controlul activităților de pescuit intenția lor de a intra sau de a părăsi zona de pescuit a São Tomé și Príncipe; în plus, navele declară cantitățile totale și speciile de pește de la bord.

3.2.

În momentul în care notifică părăsirea zonei, fiecare navă comunitară comunică, de asemenea, și poziția sa. Aceste informații vor fi comunicate, de preferință, prin fax: (+ 239 222 828) sau prin e-mail (dpescas1@cstome.net) sau, în ultimă instanță, prin radio (Cod de apel: de la 08.00 la 12.00-12.00 Hz, de la 14.00 la 17.00-8 634 Hz).

3.3.

Orice navă care pescuiește fără să fi informat autoritatea competentă din São Tomé și Príncipe se consideră că săvârșește o infracțiune.

3.4.

La eliberarea licenței de pescuit, navele sunt, de asemenea, informate în legătură cu numerele de fax și de telefon, precum și cu adresa de e-mail.

4.   Proceduri de control

4.1.

Comandanții navelor comunitare angajate în activități de pescuit în apele São Tomé și Príncipe permit și înlesnesc oricărui funcționar din São Tomé și Príncipe responsabil de inspecția și controlul activităților de pescuit urcarea la bord și îndeplinirea sarcinilor sale.

4.2.

Prezența la bordul navei a acestor funcționari nu depășește timpul necesar pentru îndeplinirea sarcinilor lor.

4.3.

La finalizarea fiecărei inspecții și a fiecărui control, comandantului navei i se eliberează un certificat.

5.   Monitorizarea prin satelit

5.1.

Toate navele comunitare care pescuiesc în cadrul prezentului acord se supun monitorizării prin satelit, în conformitate cu prevederile specificate în apendicele 4. Prezentele prevederi intră în vigoare în cea de a zecea zi de la data notificării Delegației Comisiei Europene în Gabon de către Guvernul São Tomé și Príncipe asupra intrării în operare a Centrului de Monitorizare a Activităților de Pescuit (FMC) din São Tomé și Príncipe.

6.   Inspecția la bord

6.1.

Autoritățile competente din São Tomé și Príncipe informează statul de pavilion și Comisia Europeană, în termen de maximum 24 de ore, în legătură cu toate inspecțiile la bord efectuate și toate penalitățile impuse navelor comunitare în apele São Tomé și Príncipe.

6.2.

Statul de pavilion și Comisia Europeană primesc în același timp un raport succint privind împrejurările și motivele care au dus la respectiva inspecție la bord.

7.   Procesul-verbal de inspecție la bord

7.1.

Comandantul navei este obligat să semneze procesul-verbal de constatare întocmit de către autoritatea competentă din São Tomé și Príncipe.

7.2.

Această semnătură nu prejudiciază drepturile și mijloacele de apărare la care comandantul poate recurge pentru a răspunde respectivei acuzații de infracțiune. Dacă refuză să semneze documentul, comandantul trebuie să precizeze în scris motivele acestui refuz, caz în care inspectorul va aplica pe document mențiunea „refuz de semnătură”.

7.3.

Comandantul trebuie să ducă nava în portul indicat de către autoritățile din São Tomé și Príncipe. În cazul unei infracțiuni minore, autoritățile competente din São Tomé și Príncipe pot autoriza nava inspectată să continue activitățile de pescuit.

8.   Ședința de consultări în caz de arestare a navei

8.1.

Înainte de lua în calcul unele eventuale măsuri vizavi de comandantul sau de echipajul navei sau orice acțiune îndreptată asupra încărcăturii și echipamentului navei, mai puțin cele destinate protejării dovezilor privind presupusa infracțiune, are loc o ședință de consultări, în termen de o zi lucrătoare de la primirea respectivelor informații, între Comisia Europeană și autoritățile competente din São Tomé și Príncipe, cu participarea posibilă a unui reprezentant al statului membru implicat.

8.2.

În cursul consultărilor, fiecare parte pune la dispoziția celeilalte orice document și orice informație utilă care ar putea ajuta la clarificarea circumstanțelor care au dus la faptele constatate. Armatorul sau reprezentantul său este informat în legătură cu rezultatul acestor consultări, precum și în legătură cu toate măsurile pe care le impune arestarea navei.

9.   Soluționarea arestării navei

9.1.

Înainte de demararea oricărei proceduri judiciare, se încearcă soluționarea presupusei infracțiuni printr-o procedură tranzacțională. Această procedură se finalizează în cel mult trei zile lucrătoare de la arestarea navei.

9.2.

În cazul unei proceduri tranzacționale, valoarea penalității aplicate este stabilită în conformitate cu legislația din São Tomé și Príncipe.

9.3.

În situația în care cazul nu poate fi soluționat prin procedura tranzacțională și trebuie adus în fața unui organism judiciar competent, armatorul plătește o garanție bancară, stabilită ținând seama de costurile de arestare a navei, precum și de amenzile și reparațiile care trebuie plătite de către părțile responsabile pentru respectiva infracțiune, într-un cont bancar indicat de către autoritățile competente din São Tomé și Príncipe.

9.4.

Garanția bancară este irevocabilă până la finalizarea procedurii judiciare și se deblochează imediat ce procedura se încheie fără condamnare. În mod similar, în cazul unei condamnări care duce la o amendă mai mică decât garanția depusă, soldul rezultat este deblocat de către autoritățile competente din São Tomé și Príncipe.

9.5.

Nava este eliberată și echipajul este autorizat să părăsească portul:

fie după îndeplinirea obligațiilor rezultate din aplicarea procedurii tranzacționale;

fie după depunerea garanției bancare menționate la punctul 9.3 și acceptarea ei de către autoritățile competente din São Tomé și Príncipe, până la finalizarea procedurii judiciare.

10.   Transbordarea

10.1.

Orice navă comunitară care dorește să transbordeze capturile de pește în apele São Tomé și Príncipe efectuează această operațiune în porturile și/sau în rada porturilor din São Tomé și Príncipe.

10.2.

Armatorii acestor nave trebuie să aducă la cunoștința autorităților competente din São Tomé și Príncipe, cu cel puțin 24 de ore înainte, următoarele informații:

denumirea navelor de pescuit care trebuie să efectueze transbordarea;

denumirea, numărul OMI și pavilionul cargoului;

tonajul care trebuie transbordat, pe specii;

data și locul transbordării.

10.3.

Transbordarea este considerată drept o ieșire din zona de pescuit a São Tomé și Príncipe. Prin urmare, comandanții navelor trebuie să înainteze jurnalele de bord autorităților competente din São Tomé și Príncipe și să își declare intenția de a continua activitatea de pescuit sau de a părăsi zona de pescuit a São Tomé și Príncipe.

10.4.

Orice operațiune de transbordare a capturilor care nu respectă punctele anterioare este interzisă în zona de pescuit a São Tomé și Príncipe. Orice persoană care încalcă această prevedere se expune sancțiunilor prevăzute de legislația în vigoare din São Tomé și Príncipe.

11.   Comandanții navelor de pescuit comunitare angajate în operațiuni de debarcare sau de transbordare într-un port din São Tomé și Príncipe permit și înlesnesc controlul acestor operațiuni de către inspectorii din São Tomé și Príncipe. După finalizarea fiecărei inspecții și a fiecărui control din port, comandantul navei primește o copie a raportului de inspecție și de control sau un certificat.

Apendice

1.

Formular de cerere de licență

2.

Jurnal de bord al CICTA

3.

Coordonatele zonei în care pescuitul este interzis

4.

Prevederile aplicabile sistemului de monitorizare a navelor prin satelit (VMS) și coordonatele zonei de pescuit São Tomé și Príncipe

Apendicele 1

Image

Image

Apendicele 2

JURNAL DE BORD AL CICTA PENTRU PESCUITUL DE TON

Image

Apendicele 3

Latitudine

Longitudine

Grade

Minute

Secunde

Grade

Minute

Secunde

03

02

22

N

07

07

31

E

02

50

00

N

07

25

52

E

02

42

38

N

07

36

25

E

02

20

59

N

06

52

45

E

01

40

12

N

05

57

54

E

01

09

17

N

04

51

38

E

01

13

15

N

04

41

27

E

01

21

29

N

04

24

14

E

01

31

39

N

04

06

55

E

01

42

50

N

03

50

23

E

01

55

18

N

03

34

33

E

01

58

53

N

03

53

40

E

02

02

59

N

04

15

11

E

02

05

10

N

04

24

56

E

02

10

44

N

04

47

58

E

02

15

53

N

05

06

03

E

02

19

30

N

05

17

11

E

02

22

49

N

05

26

57

E

02

26

21

N

05

36

20

E

02

30

08

N

05

45

22

E

02

33

37

N

05

52

58

E

02

36

38

N

05

59

00

E

02

45

18

N

06

15

57

E

02

50

18

N

06

26

41

E

02

51

29

N

06

29

27

E

02

52

23

N

06

31

46

E

02

54

46

N

06

38

07

E

03

00

24

N

06

56

58

E

03

01

19

N

07

01

07

E

03

01

27

N

07

01

46

E

03

01

44

N

07

03

07

E

03

02

22

N

07

07

31

E

Apendicele 4

Protocolul (VMS)

de stabilire a prevederilor aplicabile monitorizării prin satelit a navelor de pescuit ale Comunității care operează în Zona Economică Exclusivă a São Tomé și Príncipe

1.   Prevederile prezentului protocol completează protocolul care stabilește posibilitățile de pescuit și contribuția financiară prevăzute în acordul de parteneriat încheiat între Comunitatea Europeană și Republica Democratică São Tomé și Príncipe cu privire la pescuitul în largul coastei São Tomé și Príncipe pentru perioada cuprinsă între 1 iunie 2006 și 31 mai 2010 și se aplică în conformitate cu punctul 5 din „Capitolul VIII – Control” din anexa sa.

2.   Toate navele de pescuit cu o lungime de peste 15 metri care pescuiesc în conformitate cu prevederilor acordului de pescuit încheiat între Comunitatea Europeană și São Tomé și Príncipe vor fi monitorizate prin satelit atunci când se află în ZEE a São Tomé și Príncipe.

În scopul monitorizării prin satelit, autoritățile din São Tomé și Príncipe comunică părții comunitare coordonatele de latitudine și de longitudine ale ZEE São Tomé și Príncipe.

Autoritățile din São Tomé și Príncipe vor transmite aceste informații în format electronic; informațiile vor fi exprimate în grade decimale (WGS 84).

3.   Părțile vor face un schimb de informații cu privire la adresele X.25 și la specificațiile utilizate la transmiterea de date electronice între centrele de control, în conformitate cu condițiile prevăzute la punctele 5 și 7. Aceste informații includ, pe cât este posibil, următoarele: denumirile, numerele de telefon, de telex și de fax și adresele electronice (Internet sau X.400) care pot fi folosite în scopuri de comunicare generală între centrele de control.

4.   Poziția navelor va fi stabilită cu o marjă de eroare de mai puțin de 500 de metri și un interval de conformitate de 99 %.

5.   Când o navă care pescuiește în conformitate cu prezentul acord și care se supune monitorizării prin satelit în temeiul legislației comunitare intră în ZEE a São Tomé și Príncipe, rapoartele referitoare la poziția ulterioară (identificare navă, longitudine, latitudine, curs și viteză) sunt transmise imediat de către centrul de control al statului de pavilion către Centrul de Monitorizare a Activităților de Pescuit din São Tomé și Príncipe (FMC) la intervale maxime de trei ore. Mesajele respective sunt identificate ca fiind rapoarte de poziție.

6.   Mesajele menționate la punctul 5 sunt transmise pe cale electronică în formatul X.25 sau în orice alt protocol securizat. Aceste mesaje sunt comunicate în timp real, în formatul stabilit în tabelul II.

7.   În cazul în care echipamentul de monitorizare permanentă prin satelit instalat la bordul navei de pescuit înregistrează o defecțiune sau o cădere tehnică, comandantul navei transmite în timp util informațiile specificate la punctul 5 către centrul de control al statului de pavilion și către FMC São Tomé și Príncipe. Va fi necesar, în aceste condiții, să se trimită un raport de poziție global la fiecare nouă ore. Acest raport de poziție global va include rapoartele de poziție înregistrate de către comandantul navei la fiecare trei ore, potrivit condițiilor prevăzute la punctul 5.

Centrul de control al statului de pavilion va trimite aceste mesaje către FMC São Tomé și Príncipe. Echipamentul defect va fi reparat sau înlocuit în termen de maximum o lună. După acest termen limită, nava respectivă va trebui să părăsească ZEE a São Tomé și Príncipe.

8.   Centrele de control ale statelor de pavilion vor monitoriza deplasarea navelor lor în apele São Tomé și Príncipe. În cazul în care navele de pescuit nu sunt monitorizate în conformitate cu condițiile prevăzute în acord, FMC São Tomé și Príncipe va fi informat în legătură cu acest lucru, imediat după constatare, și se va aplica procedura stabilită la punctul 7.

9.   În cazul în care FMC São Tomé și Príncipe constată că statul de pavilion nu transmite informațiile prevăzute la punctul 5, departamentele competente din cadrul Comisiei Europene vor fi imediat informate în legătură cu acest lucru.

10.   Datele de monitorizare comunicate celeilalte părți, în conformitate cu prezentele dispoziții, vor fi folosite exclusiv în scopurile stabilite de către autoritățile din São Tomé și Príncipe referitoare la controlul și monitorizarea flotei comunitare care pescuiește în conformitate cu acordul de pescuit încheiat între Comunitatea Europeană și São Tomé și Príncipe. Aceste date nu vor putea fi comunicate, în niciun caz, altor părți.

11.   Componentele de software și de hardware ale sistemului de monitorizare prin satelit trebuie să fie fiabile, să nu permită falsificarea pozițiilor și să nu poată fi suprascrise manual.

Sistemul trebuie să fie operațional și automatizat complet în orice moment, indiferent de condițiile de mediu și climatice. Este interzisă distrugerea, avarierea, cauzarea caracterului inoperațional sau modificarea sistemului de monitorizare prin satelit.

Comandanții navelor se vor asigura că:

datele nu sunt modificate;

antena sau antenele conectate la echipamentul de monitorizare prin satelit nu sunt în niciun fel obstrucționate;

alimentarea cu energie a echipamentului de monitorizare prin satelit nu este întreruptă;

echipamentul de monitorizare prin satelit nu este îndepărtat de pe navă.

12.   La cerere, părțile sunt de acord să facă schimb de informații cu privire la echipamentul folosit la monitorizarea prin satelit, pentru a se asigura că fiecare echipament este compatibil în întregime cu cerințele exprimate de cealaltă parte, în respectarea prezentelor dispoziții.

13.   Orice diferend legat de interpretarea sau de punerea în aplicare a prezentelor dispoziții face obiectul unor consultări între părți, în cadrul comisiei mixte prevăzute la articolul 9 din acord.

14.   Părțile sunt de acord să revizuiască prezentele dispoziții, după caz.

Comunicarea mesajelor VMS către São Tomé și Príncipe

Raport de poziție

Data

Cod

Obligatoriu/Facultativ

Observații

Începutul înregistrării

SR

O

Detaliu sistem – indică începutul înregistrării

Beneficiar

AD

O

Detaliu mesaj – beneficiar. Cod țară Alpha 3 ISO

Emitent

FR

O

Detaliu mesaj – emitent. Cod țară Alpha 3 ISO

Statul de pavilion

FS

F

 

Tipul de mesaj

TM

O

Detaliu mesaj – tip mesaj „POS”

Indicativ de apel radio

RC

O

Detaliu navă – indicativ internațional de apelare radio a navei

Numărul de referință intern al părții contractante

IR

F

Detaliu navă – numărul unic al părții contractante (cod ISO-3 al statului de pavilion, urmat de număr)

Numărul extern de înmatriculare

XR

O

Detaliu navă – număr marcat pe partea laterală a navei

Latitudine

LA

O

Detaliu poziție navă – poziția în grade și minute N/S GG.mmm (WGS-84)

Longitudine

LO

O

Detaliu poziție navă – poziția în grade și minute E/V GG.mmm (WGS-84)

Curs

CO

O

Cursul navei pe scală de 360°

Viteza

SP

O

Viteza navei în noduri

Data

DA

O

Detaliu poziție navă – data înregistrării poziției UTC (AAAALLZZ)

Ora

TI

O

Detaliu poziție navă – ora înregistrării poziției UTC (HHMM)

Final înregistrare

ER

O

Detaliu sistem – indică sfârșitul înregistrării

Set caracter: ISO 8859.1

Fiecare transmisie de date este structurată după cum urmează:

două bare oblice (//) și un cod marchează începutul transmisiei,

o singură bară oblică (/) marchează separarea între cod și date.

Datele facultative trebuie introduse între începutul și sfârșitul înregistrării.

Limitele Zonei Economice Exclusive a São Tomé și Príncipe

Coordonate

Denumire FMC:

Tel. VMS:

Fax VMS:

E-mail VMS:

Tel. DSPG:

Fax DSPG:

Adresa X.25 =

Declararea intrărilor/ieșirilor:


II Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare nu este obligatorie

DECIZII

Consiliu

7.8.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 205/59


DECIZIA CONSILIULUI

din 23 iulie 2007

privind încheierea Acordului sub forma unui schimb de scrisori cu privire la aplicarea provizorie a Protocolului de stabilire a posibilităţilor de pescuit şi a contribuţiei financiare prevăzute în Acordul dintre Republica Democratică São Tomé şi Príncipe şi Comunitatea Europeană, pentru perioada 1 iunie 2006-31 mai 2010

(2007/532/CE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 300 alineatul (2), coroborat cu articolul 37,

având în vedere propunerea Comisiei,

întrucât:

(1)

Comunitatea şi Republica Democratică São Tomé şi Príncipe au negociat şi parafat un acord de parteneriat în sectorul pescuitului care oferă navelor Comunităţii posibilitatea de a pescui în apele asupra cărora Republica São Tomé şi Príncipe are suveranitate sau jurisdicţie.

(2)

Este necesar să se asigure continuarea activităţilor de pescuit între data expirării protocolului precedent de stabilire a posibilităţilor de pescuit în largul São Tomé şi Príncipe şi data intrării în vigoare a noului protocol de stabilire a posibilităţilor de pescuit şi a contribuţiei financiare prevăzute de către sus-numitul acord de parteneriat.

(3)

În acest scop, Comunitatea şi Republica Democratică São Tomé şi Príncipe au parafat un acord sub forma unui schimb de scrisori cu privire la aplicarea provizorie a noului protocol.

(4)

Este în interesul Comunităţii să aprobe acordul sub forma unui schimb de scrisori menţionat anterior.

(5)

Este important să se precizeze metoda de repartizare a posibilităţilor de pescuit între statele membre,

DECIDE:

Articolul 1

Se aprobă, în numele Comunităţii, Acordul sub forma unui schimb de scrisori cu privire la aplicarea provizorie a Protocolului de stabilire a posibilităţilor de pescuit şi a contribuţiei financiare prevăzute în Acordul dintre Republica Democratică São Tomé şi Príncipe şi Comunitatea Europeană, pentru perioada 1 iunie 2006-31 mai 2010.

Textul acordului sub forma unui schimb de scrisori este anexat la prezenta decizie.

Articolul 2

Acordul se aplică în mod provizoriu începând cu 1 iunie 2006.

Articolul 3

Posibilităţile de pescuit stabilite prin protocolul la Acordul de parteneriat în sectorul pescuitului sunt alocate statelor membre conform metodei următoare:

Categoria de pescuit

Tipul navei

Statul membru

Licenţe sau cote

Pescuitul de ton

Toniere frigorifice cu plasă-pungă

Spania

13

Franţa

12

Pescuitul de ton

Nave de pescuit cu paragate plutitoare

Spania

13

Portugalia

5

În cazul în care cererile de licenţă din partea acestor state membre nu acoperă toate posibilităţile de pescuit stabilite prin protocolul la acordul de parteneriat în sectorul pescuitului, Comisia poate să ia în considerare cererile de licenţă ale oricărui alt stat membru.

Articolul 4

Statele membre ale căror nave pescuiesc în temeiul prezentului acord sub forma unui schimb de scrisori informează Comisia cu privire la cantităţile fiecărei capturi din zona de pescuit a statului São Tomé şi Príncipe, în conformitate cu normele prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 500/2001 al Comisiei din 14 martie 2001 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2847/93 al Consiliului în ceea ce privește controlul capturilor realizate de navele de pescuit comunitare în apele unei țări terțe și în marea liberă (1).

Articolul 5

Preşedintele Consiliului este autorizat să desemneze persoanele împuternicite să semneze acordul sub forma unui schimb de scrisori, prin care Comunitatea își asumă obligații.

Adoptată la Bruxelles, 23 iulie 2007.

Pentru Consiliu

Preşedintele

L. AMADO


(1)  JO L 73, 15.3.2001, p. 8.


ACORD

sub forma unui schimb de scrisori privind aplicarea provizorie a protocolului de stabilire a posibilităţilor de pescuit şi a contribuţiei financiare prevăzute de acordul dintre Republica Democratică São Tomé şi Príncipe şi Comunitatea Europeană, pentru perioada 1 iunie 2006-31 mai 2010

Stimate domn,

Cu referire la protocolul parafat joi, 25 mai 2006, prin care se stabilesc posibilităţile de pescuit şi contribuţia financiară pentru perioada 1 iunie 2006-31 mai 2010, avem onoarea să vă informăm că Republica Democratică São Tomé şi Príncipe este pregătită să pună în aplicare, în mod provizoriu, acest protocol începând cu data de 1 iunie 2006, până la intrarea sa în vigoare în conformitate cu articolul 12, în condiţiile în care Comunitatea Europeană este dispusă să facă acelaşi lucru.

Este de la sine înţeles că, în acest caz, plata primei tranşe a compensaţiei financiare, stabilită prin articolul 2 din protocol, trebuie să fie efectuată până la data de 15 mai 2007.

Vă rămânem recunoscători dacă ne-aţi putea confirma acordul Comunităţii Europene privind acestă aplicare provizorie.

Vă rugăm să acceptați, stimate domn, expresia înaltei noastre consideraţii.

Pentru Guvernul Republicii Democratice São Tomé şi Príncipe

Stimate domn,

Avem onoarea de a confirma primirea, cu data de astăzi, a scrisorii dumneavoastră, având următorul conţinut:

„Cu referire la protocolul parafat joi, 25 mai 2006, prin care se stabilesc posibilităţile de pescuit şi contribuţia financiară pentru perioada 1 iunie 2006-31 mai 2010, avem onoarea să vă informăm că Republica Democratică São Tomé şi Príncipe este pregătită să pună în aplicare, în mod provizoriu, acest protocol începând cu data de 1 iunie 2006, până la intrarea sa în vigoare în conformitate cu articolul 12, în condiţiile în care Comunitatea Europeană este dispusă să facă acelaşi lucru.

Este de la sine înţeles că, în acest caz, plata primei tranşe a compensaţiei financiare, stabilită prin articolul 2 din protocol, trebuie să fie efectuată până la data de 15 mai 2007.”

Avem onoarea de a vă confirma acordul Comunităţii Europene privind această aplicare provizorie.

Vă rugăm să acceptaţi, stimate domn, expresia înaltei noastre consideraţii.

În numele Consiliului Uniunii Europene


III Acte adoptate în temeiul Tratatului UE

ACTE ADOPTATE ÎN TEMEIUL TITLULUI VI DIN TRATATUL UE

7.8.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 205/63


DECIZIA 2007/533/JAI A CONSILIULUI

din 12 iunie 2007

privind înfiinţarea, funcţionarea şi utilizarea Sistemului de informaţii Schengen de a doua generaţie (SIS II)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 30 alineatul (1) literele (a) şi (b), articolul 31 alineatul (1) literele (a) şi (b) şi articolul 34 alineatul (2) litera (c),

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Parlamentului European (1),

întrucât:

(1)

Sistemul de informaţii Schengen („SIS”), înfiinţat în temeiul dispoziţiilor titlului IV din Convenţia din 19 iunie 1990 de punere în aplicare a Acordului Schengen din 14 iunie 1985 dintre guvernele statelor Uniunii Economice Benelux, Republicii Federale Germania şi Republicii Franceze privind eliminarea treptată a controalelor la frontierele comune (2) („Convenţia Schengen”), şi dezvoltarea acestuia, sistemul SIS 1+, constituie un mijloc esenţial de aplicare a dispoziţiilor acquis-ului Schengen, astfel cum au fost integrate în cadrul Uniunii Europene.

(2)

Dezvoltarea SIS de a doua generaţie („SIS II”) a fost încredinţată Comisiei în temeiul Regulamentului (CE) nr. 2424/2001 al Consiliului (3) şi al Deciziei 2001/886/JAI a Consiliului din 6 decembrie 2001 privind dezvoltarea Sistemului de Informaţii Schengen de a doua generaţie (SIS II) (4). Sistemul SIS II va înlocui sistemul SIS în conformitate cu Convenţia Schengen.

(3)

Prezenta decizie constituie temeiul juridic necesar în vederea reglementării sistemului SIS II în ceea ce priveşte chestiunile care intră în domeniul de aplicare al Tratatului privind Uniunea Europeană („Tratatul UE”). Regulamentul (CE) nr. 1987/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 decembrie 2006 privind înfiinţarea, funcţionarea şi utilizarea Sistemului de informaţii Schengen de a doua generaţie (SIS II) (5) constituie temeiul juridic necesar în vederea reglementării SIS II în ceea ce priveşte chestiunile care intră în domeniul de aplicare al Tratatului de instituire a Comunităţii Europene („Tratatul CE”).

(4)

Faptul că temeiul juridic necesar pentru reglementarea sistemului SIS II constă în instrumente separate nu afectează principiul potrivit căruia SIS II constituie un sistem de informaţii unic, care ar trebui să funcţioneze ca atare. Prin urmare, anumite dispoziţii ale acestor instrumente ar trebui să fie identice.

(5)

SIS II ar trebui să constituie o măsură compensatorie care să contribuie la menţinerea unui grad sporit de securitate în cadrul spaţiului de libertate, securitate şi justiţie al Uniunii Europene, prin sprijinul cooperării operaţionale dintre autorităţile poliţieneşti şi autorităţile judiciare în materie penală.

(6)

Este necesar să se specifice obiectivele SIS II, arhitectura tehnică şi finanţarea acestuia, să se stabilească norme privind funcţionarea şi utilizarea acestuia şi să se definească responsabilităţile acestuia, categoriile de date care urmează a fi introduse în sistem, scopurile şi criteriile introducerii acestora, autorităţile autorizate să aibă acces la date, interconectarea alertelor şi alte norme privind prelucrarea datelor şi protecţia datelor cu caracter personal.

(7)

SIS II urmează să cuprindă un sistem central (SIS II central) şi aplicaţii naţionale. Cheltuielile cu exploatarea sistemului SIS II central şi infrastructura de comunicare aferentă ar trebui să fie suportate din bugetul general al Uniunii Europene.

(8)

Este necesar să se impună un manual de stabilire a normelor metodologice privind schimbul anumitor informaţii suplimentare referitoare la acţiunea care trebuie întreprinsă ca urmare a alertelor. Autorităţile naţionale din statele membre ar trebui să asigure schimbul acestor informaţii.

(9)

Pentru o perioadă tranzitorie, Comisia ar trebui să fie responsabilă de gestionarea operaţională a sistemului SIS II central şi a unor părţi ale infrastructurii de comunicare. Cu toate acestea, pentru a asigura o tranziţie fără probleme la SIS II, aceasta poate delega parţial sau total responsabilităţile respective către două organisme publice naţionale. Pe termen lung şi ca urmare a unui studiu de impact, incluzând o analiză substanţială a alternativelor din punct de vedere financiar, operaţional şi organizaţional, precum şi a propunerilor legislative ale Comisiei, ar trebui să se instituie o autoritate de gestionare permanentă responsabilă cu aceste sarcini. Perioada tranzitorie nu ar trebui să depăşească cinci ani de la data de la care se aplică prezenta decizie.

(10)

SIS II urmează să conţină alerte cu privire la persoanele căutate pentru a fi arestate în vederea predării şi a extrădării. În afară de alerte, este adecvat să se asigure schimbul de informaţii suplimentare, necesar pentru procedurile de predare şi de extrădare. În special, ar trebui să fie prelucrate în cadrul SIS II datele menţionate în articolul 8 din Decizia-cadru 2002/584/JAI din 13 iunie 2002 privind mandatul european de arestare şi procedurile de predare între statele membre (6).

(11)

Ar trebui să fie posibilă adăugarea la SIS II a unei traduceri a datelor suplimentare, introduse în scopul predării în temeiul mandatului european de arestare şi în scopul extrădării.

(12)

SIS II ar trebui să conţină alerte cu privire la persoane dispărute, pentru a asigura protecţia acestora sau pentru a preveni ameninţările la adresa persoanelor căutate în cadrul procedurilor judiciare sau la adresa persoanelor sau a obiectelor supuse controalelor specifice sau controalelor discrete şi la adresa obiectelor căutate pentru a fi confiscate sau folosite ca probe în acţiuni penale.

(13)

Alertele nu ar trebui păstrate în SIS II pe o perioadă mai lungă decât cea necesară pentru a îndeplini scopurile pentru care au fost furnizate. Ca regulă generală, alertele privind persoanele ar trebui eliminate în mod automat din SIS II după o perioadă de trei ani. Alertele introduse privind obiectele controalelor discrete sau ale controalelor specifice ar trebui eliminate în mod automat din SIS II după o perioadă de cinci ani. Alertele introduse privind obiectele căutate pentru a fi confiscate sau folosite ca probe în acţiuni penale ar trebui eliminate în mod automat din SIS II după o perioadă de zece ani. Deciziile de a păstra în sistem alerte privind persoanele ar trebui să se bazeze pe o evaluare individuală cuprinzătoare. Statele membre ar trebui să revizuiască alertele cu privire la persoane în termenul stabilit şi să păstreze statistici cu privire la numărul de alerte privind persoanele pentru care s-a prelungit perioada de menţinere în sistem.

(14)

SIS II ar trebui să permită prelucrarea datelor biometrice, pentru a facilita identificarea exactă a persoanelor în cauză. În acelaşi scop, SIS II ar trebui, de asemenea, să permită prelucrarea datelor privind persoanele de a căror identitate s-a abuzat, pentru a evita inconvenientele provocate de identificarea greşită a acestora, care face obiectul unor măsuri de garantare adecvate, în special consimţământul persoanei în cauză şi o limitare strictă a scopurilor în care aceste date pot fi prelucrate în mod legal.

(15)

Ar trebui să fie posibil ca un stat membru să adauge o indicaţie, denumită reper, la o alertă, astfel încât acţiunea care urmează a fi întreprinsă pe baza alertei să nu fie întreprinsă pe teritoriul său. În cazul în care semnalările sunt emise în vederea arestării sau predării, niciun element al prezentei decizii nu ar trebui interpretat în scopul de a deroga de la dispoziţiile Deciziei-cadru 2002/584/JAI sau de a împiedica aplicarea acestora. Decizia de a adăuga un reper la o alertă ar trebui să se bazeze numai pe motivele de refuz cuprinse în decizia-cadru respectivă.

(16)

În cazul în care s-a introdus un reper şi se descoperă locul în care se află o persoană căutată în vederea arestării sau a predării, locul ar trebui comunicat întotdeauna autorităţii judiciare emitente, care poate decide transmiterea mandatului european de arestare autorităţii judiciare competente în conformitate cu dispoziţiile Deciziei-cadru 2002/584/JAI.

(17)

Ar trebui să fie posibilă stabilirea de conexiuni de către statele membre între alertele existente în SIS II. Stabilirea de către un stat membru a unor conexiuni între două sau mai multe alerte nu ar trebui să aibă efect asupra acţiunii care urmează a fi întreprinsă, asupra perioadei lor de menţinere în sistem sau asupra dreptului de acces la alerte.

(18)

Datele prelucrate în cadrul SIS II în aplicarea prezentei decizii nu ar trebui să fie transferate sau puse la dispoziţia ţărilor terţe sau a organizaţiilor internaţionale. Cu toate acestea, este oportună consolidarea cooperării dintre Uniunea Europeană şi Interpol prin promovarea unui schimb eficient de date cuprinse în paşapoarte. În cazul în care datele personale sunt transferate din SIS II către Interpol, aceste date personale ar trebui să aibă un grad de protecţie adecvat, garantat printr-un acord care prevede garanţii şi condiţii stricte.

(19)

Toate statele membre au ratificat Convenţia Consiliului Europei din 28 ianuarie 1981 privind protecţia persoanelor în ceea ce priveşte prelucrarea automată a datelor cu caracter personal. Convenţia admite excepţii de la drepturile şi obligaţiile pe care le prevede, precum şi îngrădiri ale acestora, în anumite limite. Datele cu caracter personal prelucrate în contextul punerii în aplicare a prezentei decizii ar trebui să fie protejate în conformitate cu principiile convenţiei. Principiile enunţate în convenţie ar trebui suplimentate sau clarificate prin prezenta decizie, în cazul în care acest lucru este necesar.

(20)

Principiile cuprinse în Recomandarea nr. R (87) 15 a Comitetului Ministerial al Consiliului Europei din 17 septembrie 1987 de reglementare a utilizării datelor cu caracter personal în activitatea poliţiei ar trebui luată în considerare atunci când datele cu caracter personal sunt prelucrate de către autorităţile poliţieneşti în aplicarea prezentei decizii.

(21)

Comisia a înaintat Consiliului o propunere de decizie-cadru privind protecţia datelor cu caracter personal prelucrate în cadrul cooperării poliţieneşti şi judiciare în materie penală, care ar trebui aprobată până la finalul anului 2006 şi aplicată prelucrării datelor cu caracter personal care sunt prelucrate în cadrul Sistemului de informaţii Schengen de a doua generaţie şi schimbului aferent de informaţii suplimentare în temeiul prezentei decizii.

(22)

Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 decembrie 2000 privind protecţia persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituţiile şi organele comunitare şi privind libera circulaţie a acestor date (7) și, în special, părţile privind confidenţialitatea şi securitatea prelucrării se aplică prelucrării datelor cu caracter personal de către instituţiile şi organismele comunitare în îndeplinirea sarcinilor lor ca autorităţi responsabile cu gestionarea operaţională a SIS II în exercitarea activităţilor care intră, total sau parţial, în domeniul de aplicare a dreptului comunitar. Prelucrarea datelor cu caracter personal din SIS II intră parţial în domeniul de aplicare a dreptului comunitar. Aplicarea consecventă şi uniformă a normelor privind protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal necesită clarificarea potrivit căreia, în cazul în care Comisia prelucrează date cu caracter personal în aplicarea prezentei decizii, se aplică Regulamentul (CE) nr. 45/2001. Principiile enunţate în Regulamentul (CE) nr. 45/2001 ar trebui suplimentate sau clarificate prin prezenta decizie, în cazul în care acest lucru este necesar.

(23)

În ceea ce priveşte confidenţialitatea, dispoziţiile corespunzătoare ale Statutului funcţionarilor Comunităţilor Europene şi regimul care se aplică celorlalţi agenţi ai Comunităţilor Europene ar trebui să se aplice în cazul funcţionarilor şi al celorlalţi agenţi angajaţi şi care îşi desfăşoară activitatea în legătură cu SIS II.

(24)

Se cuvine ca autorităţile naţionale de control să monitorizeze legalitatea prelucrării datelor cu caracter personal de către statele membre, în timp ce Autoritatea Europeană pentru Protecţia Datelor, desemnată în conformitate cu Decizia 2004/55/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 22 decembrie 2003 de desemnare a organismului de supraveghere independent prevăzut la articolul 286 din Tratatul CE (8), ar trebui să monitorizeze activităţile instituţiilor şi ale organismelor comunitare referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal, având în vedere sarcinile limitate ale instituţiilor şi ale organismelor comunitare în ceea ce priveşte datele ca atare.

(25)

Atât statele membre, cât şi Comisia ar trebui să elaboreze un plan de securitate pentru a facilita punerea în aplicare a obligaţiilor privind securitatea şi ar trebui să coopereze între ele pentru a aborda chestiunile legate de securitate dintr-o perspectivă comună.

(26)

Dispoziţiile Convenţiei din 26 iulie 1995 privind constituirea Oficiului European de Poliţie (9) (denumită în continuare „Convenţia Europol”) cu privire la protecţia datelor se aplică prelucrării datelor din SIS II de către Europol, inclusiv cele privind competenţele organismului de control comun, înfiinţat în temeiul Convenţiei Europol, de monitorizare a activităţilor acestui oficiu şi cele privind responsabilitatea care decurge din orice prelucrare ilegală a datelor de către Europol.

(27)

Dispoziţiile Deciziei 2002/187/JAI din 28 februarie 2002 de constituire a Eurojust în scopul consolidării luptei împotriva formelor grave de criminalitate (10) cu privire la protecţia datelor se aplică prelucrării datelor din SIS II de către Eurojust, inclusiv cele privind competenţele organismului de control comun, înfiinţat în temeiul deciziei respective, de monitorizare a activităţilor acestui oficiu şi cele privind responsabilitatea care decurge din orice prelucrare ilegală a datelor de către Eurojust.

(28)

Pentru a asigura transparenţa, un raport privind funcţionarea sistemului SIS II central şi a infrastructurii de comunicare, inclusiv securitatea acesteia, precum şi schimbul de informaţii suplimentare, ar trebui redactat o dată la doi ani de către Comisie ori de către autoritatea de gestionare, după înfiinţarea acesteia. Comisia ar trebui să emită o evaluare completă o dată la patru ani.

(29)

Din motive ce ţin de natura lor tehnică, de gradul lor de precizie şi de nevoia lor de actualizare constantă, anumite aspecte ale SIS II, cum ar fi normele tehnice cu privire la introducerea datelor, inclusiv a datelor necesare pentru introducerea unei alerte, pentru actualizarea, eliminarea sau căutarea datelor, normele privind compatibilitatea şi prioritatea alertelor, adăugarea de repere, conexiunile dintre alerte şi schimbul de informaţii suplimentare, nu pot fi reglementate în mod exhaustiv de dispoziţiile prezentei decizii. Prin urmare, competenţele de executare cu privire la aceste aspecte ar trebui delegate Comisiei. Normele tehnice privind căutarea alertelor ar trebui să ia în considerare funcţionarea fără probleme a aplicaţiilor naţionale. Sub rezerva unui studiu de impact al Comisiei, ar trebui să se decidă măsura în care măsurile de punere în aplicare ar putea intra în sfera responsabilităţilor autorităţii de gestionare, odată ce aceasta este înfiinţată.

(30)

Prezenta decizie ar trebui să definească procedura de adoptare a măsurilor necesare în vederea punerii în aplicare a acesteia. Procedura de adoptare a măsurilor de punere în aplicare în temeiul prezentei decizii şi procedura de adoptare a măsurilor de punere în aplicare în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1987/2006 ar trebui să fie una şi aceeaşi.

(31)

Este oportună stabilirea unor dispoziţii tranzitorii cu privire la alertele emise în cadrul SIS 1+ care urmează să fie transferate în SIS II. Anumite dispoziţii ale acquis-ului Schengen ar trebui să continue să se aplice pentru o perioadă limitată, până la examinarea de către statele membre a compatibilităţii alertelor respective cu noul cadru legal. Compatibilitatea alertelor cu privire la persoane ar trebui examinată prioritar. De asemenea, orice modificare, adăugare, corecţie sau actualizare a unei alerte transferate din SIS 1+ în SIS II, precum şi orice rezultat al unei astfel de alerte ar trebui să declanşeze fără întârziere o examinare a compatibilităţii acesteia cu dispoziţiile prezentei decizii.

(32)

Este necesar să se stabilească dispoziţii speciale privind partea din buget alocată operaţiunilor desfăşurate în cadrul SIS şi care nu face parte din bugetul general al Uniunii Europene.

(33)

Întrucât obiectivele acțiunii care trebuie întreprinse, şi anume stabilirea şi reglementarea unui sistem de informare comun, nu pot fi realizate în mod satisfăcător de către statele membre şi, având în vedere amploarea şi efectele acțiunii, pot fi realizate mai bine la nivelul Uniunii Europene, Consiliul poate adopta măsuri în conformitate cu principiul subsidiarităţii, astfel cum este prevăzut la articolul 5 din Tratatul CE şi menţionat la articolul 2 din Tratatul UE. Prezenta decizie nu depăşeşte ceea ce este necesar pentru a îndeplini aceste obiective, în conformitate cu principiul proporţionalităţii, astfel cum este enunţat la articolul 5 din Tratatul CE.

(34)

Prezenta decizie respectă drepturile fundamentale şi observă principiile consacrate în special de Carta Drepturilor Fundamentale ale Uniunii Europene.

(35)

Regatul Unit participă la adoptarea și aplicarea prezentei decizii, în conformitate cu articolul 5 din Protocolul de integrare a acquis-ului Schengen în cadrul Uniunii Europene, anexat la Tratatul UE şi la Tratatul CE, precum şi cu articolul 8 alineatul (2) din Decizia 2000/365/CE a Consiliului din 29 mai 2000 privind solicitarea Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord de a participa la unele dintre dispoziţiile acquis-ului Schengen (11).

(36)

Irlanda participă la adoptarea și aplicarea prezentei decizii, în conformitate cu articolul 5 din Protocolul de integrare a acquis-ului Schengen în cadrul Uniunii Europene anexat la Tratatul UE şi la Tratatul CE, precum şi cu articolul 6 alineatul (2) din Decizia 2002/192/CE a Consiliului din 28 februarie 2002 privind solicitarea Irlandei de a participa la unele dintre dispoziţiile acquis-ului Schengen (12).

(37)

Prezenta decizie nu aduce atingere măsurilor destinate participării parţiale a Regatului Unit şi a Irlandei la acquis-ul Schengen, în conformitate cu Deciziile 2000/365/CE, respectiv 2002/192/CE.

(38)

În ceea ce priveşte Islanda şi Norvegia, prezenta decizie reprezintă o dezvoltare a dispoziţiilor acquis-ului Schengen în sensul Acordului încheiat de Consiliul Uniunii Europene, Republica Islanda şi Regatul Norvegiei privind asocierea acestora din urmă la transpunerea, punerea în aplicare şi dezvoltarea acquis-ului Schengen (13), dispoziţii care intră în domeniul de aplicare menţionat la articolul 1 punctul G din Decizia 1999/437/CE a Consiliului (14) privind anumite modalităţi de aplicare a respectivului acord.

(39)

Ar trebui să se încheie un acord care să permită reprezentanţilor Islandei şi Norvegiei asocierea la activitatea comitetelor care sprijină Comisia în exercitarea competenţelor de execuţie ale acesteia. O astfel de măsură a fost preconizată în schimbul de scrisori dintre Consiliul Uniunii Europene şi Republica Islanda şi Regatul Norvegiei cu privire la comitetele care oferă asistenţă Comisiei Europene pentru exercitarea atribuţiilor sale executive (15), anexate la acordul menţionat anterior.

(40)

În ceea ce priveşte Elveţia, prezenta decizie reprezintă o dezvoltare a dispoziţiilor acquis-ului Schengen în sensul Acordului încheiat între Uniunea Europeană, Comunitatea Europeană şi Confederaţia Elveţiană privind asocierea acesteia din urmă la transpunerea, punerea în aplicare şi dezvoltarea acquis-ului Schengen, dispoziţii care intră în domeniul de aplicare menţionat la articolul 1 punctul G din Decizia 1999/437/CE a Consiliului din 17 mai 1999, coroborat cu articolul 4 alineatul (1) din Decizia 2004/849/CE a Consiliului (16) şi din Decizia 2004/860/CE (17).

(41)

Ar trebui să se încheie un acord care să permită reprezentanţilor Elveţiei asocierea la activitatea comitetelor care sprijină Comisia în exercitarea competenţelor sale de executare. Un astfel de cadru a fost preconizat în schimbul de scrisori dintre Comunitate şi Elveţia, anexat la acordul sus-menţionat.

(42)

Prezenta decizie reprezintă un act întemeiat pe acquis-ul Schengen sau care se raportează la acesta în sensul articolului 3 alineatul (2) din Actul de aderare din 2003 și al articolului 4 alineatul (2) din Actul de aderare din 2005.

(43)

Prezenta decizie ar trebui să se aplice Regatului Unit, Irlandei şi Elveţiei, la date hotărâte în conformitate cu procedurile stabilite în documentele corespunzătoare privind aplicarea acquis-ului Schengen în cazul acelor state,

DECIDE:

CAPITOLUL I

DISPOZIŢII GENERALE

Articolul 1

Înfiinţarea şi obiectivul general al sistemului SIS II

(1)   Se înfiinţează prin prezenta Sistemul de informaţii Schengen de a doua generaţie („SIS II”).

(2)   Scopul SIS II este, în conformitate cu prezenta decizie, acela de a asigura un grad sporit de securitate în cadrul spaţiului de libertate, securitate şi justiţie al Uniunii Europene, inclusiv menţinerea securităţii şi a ordinii publice şi garantarea securităţii pe teritoriul statelor membre, precum şi de a aplica dispoziţiile părţii a treia titlul IV din Tratatul CE, referitoare la deplasarea persoanelor pe teritoriul acestora, cu ajutorul informaţiilor comunicate prin intermediul acestui sistem.

Articolul 2

Domeniul de aplicare

(1)   Prezenta decizie stabileşte condiţiile şi procedurile de introducere în SIS II şi de prelucrare a alertelor privind persoanele şi obiectele, de schimb al datelor şi al informaţiilor suplimentare în scopul cooperării judiciare şi poliţieneşti în materie penală.

(2)   Prezenta decizie stabileşte, de asemenea, dispoziţii privind arhitectura tehnică a sistemului SIS II, responsabilităţile statelor membre şi ale autorităţii de gestionare menţionate la articolul 15, prelucrarea datelor cu caracter general, drepturile persoanelor interesate şi responsabilitatea.

Articolul 3

Definiţii

(1)   În sensul prezentei decizii, se aplică următoarele definiţii:

(a)

„alertă” înseamnă o serie de date introduse în SIS II care le permite autorităţilor competente să identifice o persoană sau un obiect în vederea luării unor măsuri specifice în ceea o/îl priveşte;

(b)

„informaţii suplimentare” înseamnă acele informaţii care nu sunt stocate în SIS II, dar care sunt în legătură cu alertele introduse în SIS II şi care urmează a fi transmise în cadrul schimbului de informaţii:

(i)

pentru a permite statelor membre să se consulte sau să se informeze reciproc în cazul în care introduc o alertă;

(ii)

în urma obţinerii unui rezultat, pentru a permite luarea unei măsuri adecvate;

(iii)

în cazul în care măsura necesară nu poate fi luată;

(iv)

în cazul în care se ia în considerare calitatea datelor din SIS II;

(v)

în cazul în care se ia în considerare compatibilitatea alertelor unele cu altele şi prioritatea acestora;

(vi)

în cazul în care se iau în considerare drepturile de acces;

(c)

„date suplimentare” înseamnă datele stocate în SIS II şi care sunt în legătură cu alertele din SIS II, date care urmează să fie puse, fără întârziere, la dispoziţia autorităţilor competente, în cazul în care o persoană cu privire la care s-au introdus date în SIS II este găsită ca urmare a căutărilor efectuate în acest sistem;

(d)

„date cu caracter personal” înseamnă orice informaţii privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană identificabilă este o persoană care poate fi identificată, în mod direct sau indirect;

(e)

„prelucrarea datelor cu caracter personal” („prelucrarea”): orice operaţiune sau set de operaţiuni efectuate cu privire la datele cu caracter personal, indiferent dacă se realizează prin mijloace automate sau nu, precum colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, recuperarea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziţie în alt mod, alinierea sau combinarea, blocarea, ştergerea sau distrugerea datelor.

(2)   Se consideră că orice trimitere făcută în cadrul prezentei decizii la dispoziţiile Deciziei-cadru 2002/584/JAI include dispoziţiile corespunzătoare din acordurile încheiate între Uniunea Europeană şi ţări terţe în temeiul articolelor 24 şi 38 din Tratatul UE în scopul predării persoanelor pe baza unui mandat de arestare, care prevăd transmiterea unui astfel de mandat de arestare prin intermediul Sistemului de Informaţii Schengen.

Articolul 4

Arhitectura tehnică şi modurile de funcţionare a sistemului SIS II

(1)   SIS II este compus din următoarele elemente:

(a)

un sistem central („SIS II central”) compus din:

o funcţie de suport tehnic („CS-SIS”) care conţine o bază de date, „baza de date SIS II”;

o interfaţă naţională uniformă („NI-SIS”);

(b)

un sistem naţional („N.SIS II”) în fiecare dintre statele membre, care constă în sistemele naţionale de date care comunică cu SIS II central. Un sistem N.SIS II poate conţine un fişier de date (o „copie naţională”) care conţine o copie completă sau parţială a bazei de date SIS II;

(c)

o infrastructură de comunicare între CS-SIS şi NI-SIS („infrastructura de comunicare”) care asigură o reţea virtuală criptată consacrată datelor din SIS II şi schimbului de date între birourile SIRENE, în conformitate cu articolul 7 alineatul (2).

(2)   Datele din SIS II sunt introduse, actualizate, eliminate şi căutate prin intermediul diverselor sisteme N.SIS II. O copie naţională este accesibilă pentru efectuarea de căutări automate pe teritoriul fiecărui stat membru care foloseşte o astfel de copie. Operaţiunea de căutare în fişierele de date ale sistemelor N.SIS II ale celorlalte state membre nu este posibilă.

(3)   Sistemul CS-SIS, care efectuează controlul tehnic şi îndeplineşte funcţii administrative, se stabileşte la Strasbourg (Franţa), iar un sistem CS-SIS de rezervă, capabil să preia toate funcţiile sistemului CS-SIS în cazul căderii acestuia, se stabileşte la Sankt Johann im Pongau (Austria).

(4)   CS-SIS asigură serviciile necesare pentru introducerea şi prelucrarea datelor din SIS II, inclusiv pentru căutările din baza de date SIS II. Pentru statele membre care utilizează o copie naţională, CS-SIS:

(a)

asigură actualizarea online a copiilor naţionale;

(b)

asigură sincronizarea şi consecvenţa dintre copiile naţionale şi baza de date a sistemului SIS II;

(c)

asigură operaţiunile de iniţializare şi de restabilire a copiilor naţionale.

Articolul 5

Costurile

(1)   Costurile aferente înfiinţării, funcţionării şi întreţinerii sistemului SIS II central şi infrastructurii de comunicare sunt suportate din bugetul general al Uniunii Europene.

(2)   Aceste costuri includ lucrările efectuate în cadrul CS-SIS care asigură furnizarea serviciilor menţionate la articolul 4 alineatul (4).

(3)   Costurile aferente înfiinţării, funcţionării şi întreţinerii sistemului N.SIS II sunt suportate de către statele membre implicate.

CAPITOLUL II

RESPONSABILITĂŢILE STATELOR MEMBRE

Articolul 6

Sistemele naţionale

Fiecare stat membru este responsabil cu înfiinţarea, funcţionarea şi întreţinerea propriului sistem N.SIS II şi cu conectarea sistemului său N.SIS II la NI-SIS.

Articolul 7

Oficiul N.SIS II şi biroul SIRENE

(1)   Fiecare stat membru desemnează o autoritate („oficiul N.SIS II”) care îşi asumă responsabilitatea principală pentru sistemul N.SIS II al acelui stat.

Autoritatea respectivă poartă răspunderea pentru buna funcţionare şi pentru securitatea sistemului N.SIS II, asigură accesul autorităţilor competente la sistemul SIS II şi ia măsurile necesare pentru a asigura respectarea dispoziţiilor prezentei decizii.

Fiecare stat membru îşi transmite alertele prin intermediul propriului oficiu N.SIS II.

(2)   Fiecare stat membru îşi desemnează autoritatea care asigură schimbul tuturor informaţiilor suplimentare („biroul SIRENE”) în conformitate cu dispoziţiile Manualului SIRENE, menţionate la articolul 8.

Birourile respective coordonează, de asemenea, verificarea calităţii informaţiilor introduse în SIS II. În acest scop, acestea au acces la datele prelucrate în cadrul SIS II.

(3)   Statele membre informează autoritatea de gestionare a oficiului N.SIS II propriu şi a biroului SIRENE propriu. Autoritatea de gestionare publică lista acestora, împreună cu lista menţionată la articolul 46 alineatul (8).

Articolul 8

Schimbul de informaţii suplimentare

(1)   Schimbul de informaţii suplimentare se face în conformitate cu dispoziţiile Manualului SIRENE şi ale infrastructurii de comunicare. În cazul în care infrastructura de comunicare nu este accesibilă, statele membre pot folosi alte mijloace tehnice, securizate în mod corespunzător, pentru schimbul de informaţii suplimentare.

(2)   Informaţiile suplimentare se utilizează numai în scopul în care au fost transmise.

(3)   Cererilor de informaţii suplimentare depuse de către alte state membre li se dă un răspuns cât mai repede posibil.

(4)   Normele pentru schimbul de informaţii suplimentare se stabilesc în conformitate cu procedura menţionată la articolul 67 sub forma unui manual numit „Manualul SIRENE”, fără a aduce atingere dispoziţiilor instrumentului de constituire a autorităţii de gestionare.

Articolul 9

Conformitatea tehnică

(1)   Pentru a asigura o transmisie rapidă şi eficientă a datelor, fiecare stat membru respectă, la crearea propriului N.SIS II, protocoalele şi procedurile tehnice stabilite pentru a asigura compatibilitatea propriului N-SIS II cu CS-SIS. Aceste protocoale şi proceduri tehnice se stabilesc în conformitate cu procedura menţionată la articolul 67, fără a aduce atingere dispoziţiilor instrumentului de constituire a autorităţii de gestionare.

(2)   În cazul în care un stat membru foloseşte o copie naţională, acesta asigură, prin intermediul serviciilor furnizate de CS-SIS, că datele stocate în copia naţională sunt identice şi consecvente cu baza de date SIS II prin efectuarea actualizărilor automate menţionate la articolul 4 alineatul (4) şi că o consultare a copiei sale naţionale generează un rezultat echivalent cu cel al unei consultări a bazei de date SIS II.

Articolul 10

Securitatea – Statele membre

(1)   Fiecare stat membru se angajează, în legătură cu propriul N.SIS II, să adopte măsurile necesare, inclusiv un plan de securitate, pentru:

(a)

a proteja fizic datele, inclusiv prin întocmirea unor planuri pentru situaţii neprevăzute în vederea protecţiei infrastructurii critice;

(b)

a împiedica accesul persoanelor neautorizate la zonele de prelucrare a datelor cu caracter personal (controlul accesului în astfel de zone);

(c)

a preveni citirea, copierea, modificarea sau eliminarea suportului de date în mod neautorizat (controlul suportului de date);

(d)

a preveni introducerea neautorizată de date şi inspectarea, modificarea sau ştergerea neautorizată a datelor cu caracter personal (controlul stocării);

(e)

a împiedica utilizarea sistemelor de prelucrare automată a datelor de către persoane neautorizate cu ajutorul echipamentelor de comunicare a datelor (controlul utilizatorului);

(f)

a asigura că persoanele autorizate să utilizeze un sistem de prelucrare automată a datelor au acces numai la datele pentru care deţin autorizaţia de acces prin intermediul unei identităţi unice şi individuale de utilizator şi al unui mod de acces confidenţial (controlul accesului la date);

(g)

a asigura faptul că toate autorităţile care au acces la SIS II sau la facilităţile de prelucrare a datelor creează profiluri care descriu funcţiunile şi responsabilităţile persoanelor cu autorizaţie de acces, introducere, actualizare, ştergere şi căutare a datelor şi pun fără întârziere aceste profiluri la dispoziţia autorităţilor naţionale de control menţionate la articolul 60, la cererea acestora din urmă (profiluri personale);

(h)

a se asigura că este posibil să verifice şi să stabilească organismele cărora le pot fi transmise datele cu caracter personal folosind echipamentele de comunicaţii (controlul comunicaţiilor);

(i)

a se asigura că este posibil ulterior să se verifice şi să se stabilească ce date cu caracter personal au fost introduse în sistemele de prelucrare automată a datelor şi când şi în ce scop au fost introduse datele (controlul introducerii de date);

(j)

a împiedica citirea, copierea, modificarea sau ştergerea neautorizată a datelor cu caracter personal în timpul transferurilor de date cu caracter personal sau în timpul transportului de suporturi de date, în special prin utilizarea unor tehnici corespunzătoare de encriptare (controlul transportului);

(k)

a monitoriza eficacitatea măsurilor de securitate menţionate în prezentul alineat şi a lua măsurile de organizare necesare referitoare la monitorizarea internă pentru a asigura conformitatea cu prezenta decizie (autoauditare).

(2)   Statele membre iau măsurile echivalente celor menţionate în alineatul (1) referitoare la securitate în ceea ce priveşte schimbul de informaţii suplimentare.

Articolul 11

Confidenţialitatea – Statele membre

Fiecare stat membru aplică propriile norme în domeniul secretului profesional sau alte obligaţii echivalente de confidenţialitate pentru toate persoanele şi organismele care lucrează cu date din SIS II şi alte informaţii suplimentare, în conformitate cu legislaţia naţională. Această obligaţie subzistă chiar şi după încetarea mandatului sau a contractului de muncă al persoanelor respective sau după încetarea activităţilor organismelor respective.

Articolul 12

Păstrarea înregistrărilor la nivel naţional

(1)   Statele membre care nu folosesc copii naţionale se asigură că toate accesările şi toate schimburile de date personale în cadrul CS-SIS sunt înregistrate în propriul N.SIS II, în scopul verificării legalităţii căutării, monitorizării legalităţii procesării datelor, automonitorizării şi asigurării funcţionării corespunzătoare a N.SIS II, precum şi a integrităţii şi securităţii datelor.

(2)   Statele membre care folosesc copii naţionale asigură că toate accesările şi schimburile de date din SIS II sunt înregistrate în scopul menţionat la alineatul (1). Aceasta nu se aplică proceselor menţionate la articolul 4 alineatul (4).

(3)   Înregistrările arată, în special, istoricul alertelor, data şi ora transmisiei de date, datele folosite pentru efectuarea unei căutări, o referinţă cu privire la datele transmise, precum şi numele atât al autorităţii competente, cât şi al persoanei responsabile cu procesarea datelor.

(4)   Înregistrările pot fi folosite doar în scopurile menţionate la alineatele (1) şi (2) şi se şterg după cel puţin un an şi cel mult trei ani de la creare. Înregistrările care includ istoricul alertelor pot fi şterse între unu şi trei ani de la ştergerea alertelor.

(5)   Înregistrările pot fi păstrate mai mult timp, dacă sunt necesare pentru procedurile de monitorizare care se află deja în curs de desfăşurare.

(6)   Autorităţile naţionale competente responsabile cu verificarea legalităţii căutărilor, monitorizarea legalităţii procesării datelor, automonitorizarea şi asigurarea funcţionării corespunzătoare a N.SIS II, precum şi cu integritatea şi securitatea datelor au acces, în limitele competenţei şi la solicitarea acestora, la aceste înregistrări în scopul îndeplinirii obligaţiilor ce le revin.

Articolul 13

Automonitorizarea

Statele membre asigură că fiecare autoritate care are dreptul să acceseze datele SIS II ia măsurile necesare pentru asigurarea conformităţii cu prezenta decizie şi cooperează, atunci când este necesar, cu autoritatea naţională de control.

Articolul 14

Pregătirea personalului

Înainte de a fi autorizat să proceseze datele stocate în SIS II, personalul autorităţilor care are dreptul să acceseze SIS II va beneficia de pregătirea corespunzătoare în domeniul securităţii datelor şi al normelor de protecţie a datelor, fiind informat cu privire la toate infracţiunile şi sancţiunile aplicabile.

CAPITOLUL III

RESPONSABILITĂŢILE AUTORITĂŢII DE GESTIONARE

Articolul 15

Gestionarea operaţională

(1)   După o perioadă de tranziţie, autoritatea de gestionare („autoritatea de gestionare”), finanţată de la bugetul general al Uniunii Europene, este responsabilă de gestionarea operaţională a SIS II central. Autoritatea de gestionare asigură, în cooperare cu statele membre, faptul că SIS II central dispune în orice moment de cea mai bună tehnologie existentă, sub rezerva unei analize cost-beneficiu.

(2)   Autoritatea de gestionare este responsabilă, de asemenea, şi cu următoarele sarcini care ţin de infrastructura de comunicare:

(a)

supraveghere;

(b)

securitate;

(c)

coordonarea relaţiilor dintre statele membre şi furnizor.

(3)   Comisia este responsabilă de toate celelalte sarcini care ţin de infrastructura de comunicare, în special cu:

(a)

sarcini referitoare la execuţia bugetară;

(b)

achiziţii şi reînnoire;

(c)

chestiuni contractuale.

(4)   În timpul perioadei de tranziţie, înainte ca autoritatea de gestionare să îşi preia responsabilităţile, Comisia este responsabilă cu gestionarea operaţională a SIS II central. Comisia poate delega organismelor din sectorul public naţional din două ţări diferite această sarcină şi sarcinile care ţin de punerea în aplicare a bugetului în conformitate cu Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităţilor Europene (18).

(5)   Fiecare organism public naţional, în conformitate cu dispoziţiile alineatului (4), trebuie să corespundă în special următoarelor criterii de selecţie:

(a)

trebuie să demonstreze că are o experienţă îndelungată în operarea unui sistem informaţional la scară largă cu funcţionalităţile menţionate la articolul 4 alineatul (4);

(b)

trebuie să deţină un nivel înalt de expertiză în domeniul serviciilor şi imperativelor de securitate adiacente unui sistem informaţional cu funcţionalităţi comparabile cu cele menţionate la articolul 4 alineatul (4);

(c)

trebuie să dispună de personal suficient şi experimentat care să posede experienţa profesională corespunzătoare şi capacităţile lingvistice necesare lucrului într-un mediu de cooperare la nivel internaţional cum este SIS II;

(d)

trebuie să deţină o infrastructură sigură şi special gândită, capabilă, în special, să susţină şi să garanteze funcţionarea constantă a sistemelor informaţionale de mari dimensiuni; şi

(e)

mediul său administrativ trebuie să permită buna îndeplinire a sarcinilor sale şi evitarea oricărui conflict de interese.

(6)   Înainte de orice delegare, în sensul dispoziţiilor alineatului (4) şi la intervale regulate după aceea, Comisia informează Parlamentul European şi Consiliul referitor la termenii delegării, la domeniul ei strict de aplicare şi la organismele cărora li s-au delegat sarcini.

(7)   În cazurile în care Comisia deleagă responsabilităţile care îi revin în cursul perioadei tranziţionale în temeiul alineatului (4), aceasta trebuie să asigure ca această delegare respectă în totalitate limitele stabilite de sistemul instituţional prevăzute în Tratatul CE. Ea se asigură, în special, că respectiva delegare nu influenţează în mod negativ mecanismele efective de control exercitate, în conformitate cu dreptul comunitar, de Curtea de Justiţie, Curtea de Conturi sau Autoritatea Europeană pentru Protecţia Datelor.

(8)   Gestionarea operaţională a SIS II central constă în toate sarcinile necesare menţinerii SIS II central în funcţiune 24 de ore pe zi, şapte zile pe săptămână în conformitate cu prezenta decizie, în special activitatea de întreţinere şi evoluţia tehnică necesare pentru buna funcţionare a sistemului.

Articolul 16

Securitatea

(1)   Autoritatea de gestionare, în ceea ce priveşte SIS II central şi, respectiv, Comisia, în ceea ce priveşte infrastructura de comunicare, adoptă măsurile necesare, inclusiv cele ale unui plan de securitate, pentru:

(a)

a proteja fizic datele, inclusiv prin întocmirea unor planuri pentru situaţii neprevăzute în vederea protecţiei infrastructurii critice;

(b)

a împiedica accesul persoanelor neautorizate la zonele de prelucrare a datelor cu caracter personal (controlul accesului în astfel de zone);

(c)

a preveni citirea, copierea, modificarea sau eliminarea suportului de date în mod neautorizat (controlul suportului de date);

(d)

a preveni introducerea neautorizată de date şi inspectarea, modificarea sau ştergerea neautorizată a datelor cu caracter personal (controlul stocării);

(e)

a împiedica utilizarea sistemelor de prelucrare automată a datelor de către persoane neautorizate cu ajutorul echipamentelor de comunicare a datelor (controlul utilizatorului);

(f)

a asigura că persoanele autorizate să utilizeze un sistem de prelucrare automată a datelor au acces numai la datele pentru care deţin autorizaţia de acces prin intermediul unei identităţi unice şi individuale de utilizator şi al unui mod de acces confidenţial (controlul accesului la date);

(g)

a crea profile care descriu funcţiile şi responsabilităţile persoanelor care sunt autorizate să acceseze datele sau zonele de procesare a datelor şi să pună aceste profiluri la dispoziţia Autorităţii Europene pentru Protecţia Datelor menţionate la articolul 61, fără întârziere, atunci când acesta o solicită (profiluri personale);

(h)

a se asigura că este posibil să verifice şi să stabilească organismele cărora le pot fi transmise datele cu caracter personal folosind echipamentele de comunicaţii (controlul comunicaţiilor);

(i)

a se asigura că este posibil ulterior să se verifice şi să se stabilească ce date cu caracter personal au fost introduse în sistemele de prelucrare automată a datelor şi când şi pentru cine au fost introduse datele (controlul introducerii de date);

(j)

a împiedica citirea, copierea, modificarea sau ştergerea neautorizată a datelor cu caracter personal în timpul transferurilor de date cu caracter personal sau în timpul transportului de suporturi de date, în special prin utilizarea unor tehnici corespunzătoare de encriptare (controlul transportului);

(k)

a monitoriza eficacitatea măsurilor de securitate menţionate în prezentul alineat şi a lua măsurile de organizare necesare referitoare la monitorizarea internă pentru a asigura conformitatea cu prezenta decizie (autoauditare).

(2)   Autoritatea de gestionare ia măsurile echivalente celor menţionate la alineatul (1) referitoare la securitate în ceea ce priveşte schimbul de informaţii suplimentare prin infrastructura de comunicare.

Articolul 17

Confidenţialitatea – Autoritatea de gestionare

(1)   Fără a aduce atingere articolului 17 din Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene, autoritatea de gestionare aplică normele corespunzătoare privind secretul profesional sau alte responsabilităţi echivalente de confidenţialitate la standarde comparabile celor stipulate la articolul 11 din prezenta decizie tuturor angajaţilor care lucrează cu date SIS II. Această obligaţie subzistă chiar şi după încetarea mandatului, a contractului de muncă sau după încetarea activităţilor respective.

(2)   Autoritatea de gestionare ia măsurile echivalente celor menţionate la alineatul (1) referitoare la confidenţialitate în ceea ce priveşte schimbul de informaţii suplimentare prin infrastructura de comunicare.

Articolul 18

Păstrarea înregistrărilor la nivel central

(1)   Autoritatea de gestionare asigură că toate accesările şi toate schimburile de date personale în cadrul CS-SIS sunt înregistrate în scopurile stipulate la articolul 12 alineatele (1) şi (2).

(2)   Înregistrările arată, în special, istoricul alertelor, data şi ora transmisiei de date, datele folosite pentru efectuarea de căutări, o referinţă cu privire la datele transmise, precum şi numele autorităţii competente responsabile de procesarea datelor.

(3)   Înregistrările pot fi folosite doar în scopurile menţionate la alineatul (1) şi se şterg după cel puţin un an şi cel mult trei ani de la creare. Înregistrările care includ istoricul alertelor pot fi şterse în termen de unu până la trei ani de la ştergerea alertelor.

(4)   Înregistrările pot fi păstrate mai mult timp, dacă sunt necesare pentru procedurile de monitorizare care se află deja în curs de desfăşurare.

(5)   Autorităţile competente responsabile cu verificarea legalităţii căutărilor, monitorizarea legalităţii procesării datelor, automonitorizarea şi asigurarea funcţionării corespunzătoare a CS-SIS, precum şi cu integritatea şi securitatea datelor au acces la aceste înregistrări, în limitele competenţei şi la cerere, în scopul îndeplinirii obligaţiilor ce le revin.

Articolul 19

Campania de informare

Comisia, în cooperare cu autorităţile naţionale de control şi cu Autoritatea Europeană pentru Protecţia Datelor, organizează la începutul funcţionării SIS II o campanie de informare care informează publicul cu privire la obiectivele, datele stocate, autorităţile care au acces şi drepturile persoanelor. După înfiinţarea sa, autoritatea de gestionare, în cooperare cu autorităţile naţionale de control şi cu Autoritatea Europeană pentru Protecţia Datelor, organizează în mod repetat astfel de campanii. Statele membre, în cooperare cu propriile autorităţi naţionale de control, concep şi pun în aplicare politicile necesare de informare generală a cetăţenilor lor cu privire la SIS II.

CAPITOLUL IV

CATEGORII DE DATE ŞI REPERE

Articolul 20

Categoriile de date

(1)   Fără a aduce atingere articolului 8 alineatul (1) sau dispoziţiilor prezentei decizii referitoare la stocarea datelor suplimentare, SIS II conţine doar acele categorii de date care sunt furnizate de fiecare stat membru, după cum este necesar pentru scopurile prevăzute la articolele 26, 32, 34, 36 şi 38.

(2)   Categoriile de date sunt următoarele:

(a)

persoanele în legătură cu care s-a emis o alertă;

(b)

obiectele menţionate la articolele 36 şi 38.

(3)   Informaţiile despre persoanele în legătură cu care s-a emis o alertă se limitează la următoarele:

(a)

nume şi prenume, nume date la naştere şi nume folosite anterior şi orice alte pseudonime introduse separat;

(b)

semnele fizice speciale, obiective şi inalterabile;

(c)

locul şi data naşterii;

(d)

sex;

(e)

fotografii;

(f)

amprente digitale;

(g)

cetăţenie (cetăţenii);

(h)

dacă persoanele respective sunt înarmate, violente sau au evadat;

(i)

motivul alertei;

(j)

autoritatea care emite alerta;

(k)

o trimitere la deciziile care dau naştere unei alerte;

(l)

măsurile ce trebuie luate;

(m)

corelaţia/corelaţiile cu alte alerte emise în SIS II conform articolului 52;

(n)

tipul infracţiunii.

(4)   Normele tehnice necesare pentru introducerea, actualizarea şi căutarea datelor prevăzute la alineatele (2) şi (3) se stabilesc în conformitate cu procedura menţionată la articolul 67, fără a aduce atingere dispoziţiilor instrumentului de constituire a autorităţii de gestionare.

(5)   Normele tehnice necesare pentru căutarea datelor prevăzute la alineatul (3) sunt similare celor aplicabile în cazul căutărilor în CS-SIS, în copiile naţionale şi în copiile tehnice, astfel cum se prevede la articolul 46 alineatul (2).

Articolul 21

Proporţionalitatea

Înainte de a emite o alertă, statul membru stabileşte dacă respectivul caz este suficient de adecvat, relevant şi important pentru a se justifica introducerea sa în SIS II.

Articolul 22

Norme specifice pentru fotografii şi amprente digitale

Utilizarea fotografiilor şi a amprentelor digitale, astfel cum este prevăzut la articolul 20 alineatul (3) literele (e) şi (f), este supusă următoarelor dispoziţii:

(a)

fotografiile şi amprentele digitale se introduc doar în urma unei verificări speciale de calitate, pentru a se asigura îndeplinirea unui standard minim de calitate a datelor. Caracteristicile verificării speciale de calitate se stabilesc în conformitate cu procedura menţionată la articolul 67, fără a aduce atingere dispoziţiilor instrumentului de constituire a autorităţii de gestionare;

(b)

fotografiile şi amprentele digitale se folosesc doar pentru confirmarea identităţii unei persoane care a fost localizată în urma unei căutări alfanumerice efectuate în SIS II;

(c)

imediat ce devine posibil din punct de vedere tehnic, amprentele digitale pot fi folosite şi pentru identificarea unei persoane pe baza datelor sale biometrice de identificare. Înainte de introducerea acestei funcţionalităţi în SIS II, Comisia prezintă un raport privind disponibilitatea şi gradul de adecvare al tehnologiei necesare, fiind consultat şi Parlamentul European.

Articolul 23

Cerinţe referitoare la introducerea unei alerte

(1)   Alertele cu privire la persoane nu pot fi introduse fără datele stipulate în articolul 20 alineatul (3) literele (a), (d), (l), precum şi, acolo unde este cazul, (k).

(2)   Atunci când sunt disponibile, se introduc şi toate celelalte date enumerate la articolul 20 alineatul (3).

Articolul 24

Dispoziţii generale privind reperele

(1)   În cazul în care un stat membru consideră că faptul de a da curs unei alerte introduse în conformitate cu articolul 26, 32 sau 36 este incompatibil cu legislaţia sa internă, cu obligaţiile sale internaţionale sau cu interesele sale naţionale vitale, statul membru respectiv poate solicita ulterior adăugarea unui reper la alertă, pentru ca acţiunea care se întreprinde în baza alertei să nu se desfăşoare pe teritoriul său. Reperul se adaugă de către biroul SIRENE al statului membru care a introdus alerta.

(2)   Pentru a permite unui stat membru să solicite adăugarea unui reper la o alertă emisă în conformitate cu articolul 26, toate statele membre sunt notificate imediat cu privire la o nouă alertă din acea categorie prin schimb de informaţii suplimentare.

(3)   Dacă în anumite cazuri urgente şi grave un stat membru care a emis o alertă solicită executarea acţiunii, statul membru care execută alerta examinează dacă este capabil să permită retragerea reperului adăugat la solicitarea sa urgentă. Dacă statul membru care execută alerta poate face acest lucru, va lua de îndată măsurile necesare pentru a asigura ca acţiunea ce se impune să fie îndeplinită imediat.

Articolul 25

Repere referitoare la alerte de arestare în vederea predării

(1)   Atunci când se aplică Decizia-cadru 2002/584/JAI, reperul de împiedicare a arestării preventive se adaugă alertei de arestare în vederea predării, atunci când autoritatea judiciară competentă în baza legislaţiei naţionale să execute un mandat european de arestare a refuzat executarea acestuia în baza unui temei de neexecutare şi atunci când s-a solicitat adăugarea reperului.

(2)   Cu toate acestea, la solicitarea urgentă a unei autorităţi judiciare competente în baza legislaţiei naţionale, fie în baza unor instrucţiuni de ordin general, fie într-un caz specific, se poate solicita adăugarea unui reper la o alertă de arestare în vederea predării, în cazul în care este evident că executarea mandatului european de arestare va trebui să fie refuzată.

CAPITOLUL V

ALERTELE PRIVIND PERSOANELE CĂUTATE PENTRU A FI ARESTATE ÎN VEDEREA PREDĂRII SAU A EXTRĂDĂRII

Articolul 26

Obiectivele şi condiţiile de emitere a alertelor

(1)   Datele privind persoanele căutate pentru a fi arestate în vederea predării în baza unui mandat european de arestare sau căutate pentru a fi arestate în vederea extrădării sunt introduse la cererea autorităţii judiciare a statului membru emitent.

(2)   Datele privind persoanele căutate pentru a fi arestate în vederea predării se introduc pe baza mandatelor de arestare emise în conformitate cu acordurile încheiate între Uniunea Europeană şi ţările terţe în baza articolelor 24 şi 38 ale Tratatului UE în vederea predării persoanelor pe baza unui mandat de arestare, care prevăd transmiterea unui astfel de mandat de arestare prin intermediul Sistemului de informaţii Schengen.

Articolul 27

Date suplimentare referitoare la persoanele căutate pentru a fi arestate în vederea predării

(1)   În cazul în care o persoană este căutată pentru a fi arestată în vederea predării în baza unui mandat european de arestare, statul emitent introduce în SIS II o copie a originalului mandatului european de arestare.

(2)   Statul membru emitent poate introduce o copie a traducerii mandatului european de arestare în una sau mai multe limbi oficiale ale instituţiilor Uniunii Europene.

Articolul 28

Informaţii suplimentare referitoare la persoanele căutate pentru a fi arestate în vederea predării

Statul membru care a introdus în SIS II alerta de arestare în vederea predării comunică informaţiile menţionate la articolul 8 alineatul (1) din Decizia-cadru 2002/584/JAI tuturor statelor membre prin intermediul schimbului de informaţii suplimentare.

Articolul 29

Informaţii suplimentare referitoare la persoanele căutate pentru a fi arestate în vederea extrădării

(1)   Statul membru care a introdus în SIS II alerta de arestare în vederea extrădării comunică tuturor statelor membre, prin intermediul schimbului de informaţii suplimentare, informaţiile următoare:

(a)

autoritatea care a formulat cererea de arest;

(b)

dacă există un mandat de arestare sau un alt document cu acelaşi efect juridic, sau o hotărâre executorie;

(c)

natura şi încadrarea juridică a infracţiunii;

(d)

o descriere a împrejurărilor în care s-a comis infracţiunea, inclusiv data, locul şi măsura în care persoana pentru care s-a emis alerta a participat la comiterea infracţiunii;

(e)

în măsura în care este posibil, consecinţele infracţiunii;

(f)

orice alte informaţii utile sau necesare pentru executarea alertei.

(2)   Datele menţionate la alineatul (1) nu se comunică, dacă datele menţionate la articolul 27 sau 28 au fost deja furnizate şi sunt considerate suficiente pentru executarea alertei de către statul membru în cauză.

Articolul 30

Conversia alertelor privind persoanele căutate pentru a fi arestate în vederea predării sau a extrădării

Dacă arestarea nu se poate face, fie din cauza refuzului unui stat membru solicitat, exprimat în conformitate cu procedurile privind reperele stabilite la articolele 24 sau 25, fie deoarece investigaţia nu a fost finalizată în cazul unei alerte privind o arestare în vederea extrădării, statul membru solicitat trebuie să trateze alerta drept o alertă destinată comunicării locului unde se află persoana în cauză.

Articolul 31

Executarea unei acţiuni bazate pe o alertă cu privire la o persoană căutată pentru a fi arestată în vederea predării sau a extrădării

(1)   O alertă introdusă în SIS II în conformitate cu articolul 26, în corelaţie cu datele suplimentare menţionate la articolul 27, constituie şi are același efect ca și un mandat european de arestare eliberat în conformitate cu Decizia-cadru 2002/584/JAI, în cazurile în care se aplică respectiva decizie-cadru.

(2)   În cazurile în care nu se aplică Decizia-cadru 2002/584/JAI, o alertă introdusă în SIS II în conformitate cu articolele 26 şi 29 produce aceleaşi efecte juridice ca o cerere de arestare provizorie în conformitate cu articolul 16 din Convenţia europeană privind extrădarea din 13 decembrie 1957 sau cu articolul 15 din Tratatul Benelux privind extrădarea şi asistenţa reciprocă judiciară în materie penală din 27 iunie 1962.

CAPITOLUL VI

ALERTELE PRIVIND PERSOANE DISPĂRUTE

Articolul 32

Obiectivele şi condiţiile de emitere a alertelor

(1)   Datele privind persoanele dispărute care trebuie plasate sub protecţie şi/sau al căror loc trebuie determinat sunt introduse în SIS II la cererea autorităţii competente a statului membru care emite alerta.

(2)   Se introduc următoarele categorii de persoane dispărute:

(a)

persoane dispărute care trebuie plasate sub protecţie

(i)

pentru propria lor protecţie;

(ii)

pentru a preîntâmpina ameninţările;

(b)

persoane dispărute care nu trebuie plasate sub protecţie.

(3)   Alineatul (2) litera (a) se aplică numai persoanelor care trebuie reţinute în temeiul unei hotărâri emise de o autoritate competentă.

(4)   Alineatele (1), (2) și (3) se aplică în special minorilor.

(5)   Statele membre garantează faptul că datele introduse în SIS II indică din ce categorie, dintre cele menţionate la alineatul (2), face parte persoana dispărută.

Articolul 33

Executarea unei acţiuni bazate pe o alertă

(1)   Autorităţile competente din locul unde se găseşte o persoană din categoriile menţionate la articolul 32 comunică statului membru care a emis alerta locul unde se află persoana respectivă, sub rezerva alineatului (2). În cazurile menţionate la articolul 32 alineatul (2) litera (a), autorităţile competente pot să deplaseze persoana respectivă într-un loc sigur pentru a o împiedica să îşi continue călătoria, dacă legislaţia naţională permite acest lucru.

(2)   Orice comunicare, cu excepţia celei dintre autorităţile competente, a datelor privind o persoană dispărută care a fost localizată şi care este majoră se face numai cu consimţământul persoanei în cauză. Cu toate acestea, autorităţile competente pot comunica persoanei care a raportat dispariţia faptul că alerta a fost ştearsă, deoarece persoana dispărută a fost localizată.

CAPITOLUL VII

ALERTELE PRIVIND PERSOANE CĂUTATE ÎN VEDEREA PARTICIPĂRII LA O PROCEDURĂ JUDICIARĂ

Articolul 34

Obiective şi condiţii de emitere a alertelor

Pentru a comunica reşedinţa sau domiciliul, statele membre introduc în SIS II date privind următoarele aspecte, la cererea unei autorităţi competente:

(a)

martori;

(b)

persoanele care au primit citaţii de înfăţişare în faţa autorităţilor judecătoreşti în cadrul unei acţiuni penale pentru a răspunde în legătură cu fapte pentru care sunt acuzate;

(c)

persoane cărora li se va comunica o hotărâre judecătorească sau alte documente privind o acţiune penală, pentru a răspunde în legătură cu fapte pentru care sunt acuzate;

(d)

persoane cărora li se va prezenta o citaţie pentru a se prezenta în scopul ispăşirii unei pedepse privative de libertate.

Articolul 35

Executarea acţiunii bazate pe o alertă

Informaţiile solicitate sunt comunicate statului membru care le solicită prin intermediul schimbului de informaţii suplimentare.

CAPITOLUL VIII

ALERTELE PRIVIND PERSOANELE ŞI OBIECTELE CARE TREBUIE SĂ FACĂ OBIECTUL UNOR CONTROALE DISCRETE SAU SPECIFICE

Articolul 36

Obiective şi condiţii de emitere a alertelor

(1)   Datele cu privire la persoane sau vehicule, ambarcaţiuni, aeronave şi containere se introduc în conformitate cu legislaţia naţională a statului membru care emite alerta, în scopul unor controale discrete sau specifice, în conformitate cu articolul 37 alineatul (4).

(2)   O astfel de alertă poate fi emisă în scopul urmăririi penale şi pentru prevenirea ameninţărilor la adresa securităţii publice:

(a)

în cazurile în care există o indicaţie clară potrivit căreia o persoană intenţionează să comită sau comite o infracţiune gravă, precum infracțiunile menţionate la articolul 2 alineatul (2) din Decizia-cadru 2002/584/JAI; sau

(b)

în cazul în care evaluarea generală a persoanei vizate, în special în temeiul infracţiunilor comise în trecut, generează suspiciunea că acea persoană va comite şi în viitor infracţiuni grave, precum cele menţionate la articolul 2 alineatul (2) din Decizia-cadru 2002/584/JAI.

(3)   De asemenea, poate fi emisă o alertă în conformitate cu legislaţia internă, la cererea autorităţilor responsabile cu securitatea naţională, dacă există dovezi clare că informaţiile menţionate la articolul 37 alineatul (1) sunt necesare pentru a preveni o ameninţare serioasă din partea persoanei vizate sau ameninţări serioase la adresa securităţii naţionale interne sau externe. Statul membru care emite alerta în temeiul prezentului alineat informează celelalte state membre despre aceasta. Fiecare stat membru stabileşte căror autorităţi le vor fi transmise informaţiile respective.

(4)   Alertele privind vehiculele, ambarcaţiunile, aeronavele şi containerele pot fi emise în cazul în care există dovezi clare că acestea au legătură cu infracţiunile grave menţionate la alineatul (2) sau cu ameninţările grave menţionate la alineatul (3).

Articolul 37

Executarea acţiunii bazate pe o alertă

(1)   În scopul unor controale discrete sau specifice, următoarele informaţii pot fi în totalitate sau parţial culese şi comunicate autorităţii care emite alerta, cu ocazia controalelor la frontieră sau a altor controale ale poliţiei şi a controalelor vamale în interiorul unui stat membru:

(a)

faptul că s-a localizat persoana sau vehiculul, ambarcaţiunea, aeronava sau containerul pentru care a fost emisă o alertă;

(b)

locul, data sau motivul verificării;

(c)

ruta şi destinaţia călătoriei;

(d)

persoanele care însoţesc persoanele în cauză sau ocupanţii vehiculului, ai ambarcaţiunii, ai aeronavei, despre care se poate presupune pe baza unui temei raţional că sunt asociate cu persoanele în cauză;

(e)

vehiculul, ambarcaţiunea, aeronava sau containerul;

(f)

obiectele transportate;

(g)

împrejurările în care s-a localizat persoana sau vehiculul, ambarcaţiunea, aeronava sau containerul.

(2)   Informaţiile menţionate la alineatul (1) sunt comunicate prin intermediul schimbului de informaţii suplimentare.

(3)   Pentru culegerea informaţiilor menţionate la alineatul (1), statele membre iau măsurile necesare pentru a nu periclita caracterul discret al verificării.

(4)   În timpul controalelor specifice, vehiculele, ambarcaţiunile, aeronava, containerele şi obiectele transportate pot fi percheziţionate în conformitate cu legislaţia naţională din motivele menţionate la articolul 36. În cazul în care legislaţia unui stat membru interzice controalele specifice, acestea sunt înlocuite în mod automat, în statul membru respectiv, de controale discrete.

CAPITOLUL IX

ALERTELE PRIVIND OBIECTELE CĂUTATE PENTRU A FI CONFISCATE SAU FOLOSITE CA PROBE ÎN CURSUL PROCEDURILOR PENALE

Articolul 38

Obiective şi condiţii de emitere a alertelor

(1)   Se introduc în SIS II datele cu privire la obiectele căutate pentru a fi confiscate sau folosite ca probe în cursul procedurilor penale.

(2)   Se introduc următoarele categorii de obiecte uşor identificabile:

(a)

autovehicule cu o capacitate cilindrică de peste 50 centimetri cubi, ambarcaţiuni şi aeronave;

(b)

remorci cu un tonaj în vid de peste 750 kg, caravane, echipamente industriale, motoare exterioare şi containere;

(c)

arme de foc;

(d)

documente oficiale în alb care au fost furate, deturnate sau pierdute;

(e)

documente de identitate eliberate, de tipul paşapoartelor, cărţilor de identitate, permiselor de conducere, permiselor de reşedinţă şi documentelor de călătorie furate, însuşite ilegal, pierdute sau anulate;

(f)

certificate de înmatriculare ale vehiculelor sau plăci cu numărul de înmatriculare care au fost furate, deturnate, pierdute sau anulate;

(g)

bancnote (bancnote înregistrate);

(h)

valori mobiliare şi mijloace de plată, cum ar fi cecuri, cărţi de credit, obligaţiuni şi acţiuni, care au fost furate, însuşite ilegal, pierdute sau anulate.

(3)   Normele tehnice necesare pentru introducerea, actualizarea, ştergerea şi căutarea datelor prevăzute la alineatul (2) se stabilesc în conformitate cu procedura menţionată la articolul 67, fără a aduce atingere dispoziţiilor instrumentului de constituire a autorităţii de gestionare.

Articolul 39

Executarea acţiunii bazate pe o alertă

(1)   Dacă o operaţiune de căutare indică existenţa unei alerte în cazul unui obiect care a fost localizat, autoritatea care a coroborat cele două informaţii contactează autoritatea care a emis alerta pentru a se conveni măsurile care urmează să fie adoptate. În acest scop, se pot comunica şi date cu caracter personal, în conformitate cu prezenta decizie.

(2)   Informaţiile menţionate la alineatul (1) sunt comunicate prin intermediul schimbului de informaţii suplimentare.

(3)   Statul membru care a localizat obiectul ia măsuri în conformitate cu legislaţia naţională.

CAPITOLUL X

DREPTUL DE ACCES ŞI REŢINEREA ALERTELOR

Articolul 40

Autorităţile care au drept de acces la alerte

(1)   Accesul la datele introduse în SIS II şi dreptul de a consulta astfel de date în mod direct sau într-o copie a datelor din SIS II sunt rezervate exclusiv autorităţilor responsabile cu:

(a)

controlul de frontieră, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 562/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 15 martie 2006 de instituire a unui Cod Comunitar privind regimul de trecere a frontierelor de către persoane (Codul Frontierelor Schengen) (19);

(b)

alte controale efectuate de poliţie şi autorităţile vamale, desfăşurate în interiorul statului membru interesat, coordonarea acestora de către autorităţi desemnate.

(2)   Cu toate acestea, dreptul de acces la datele introduse în SIS II şi dreptul de a consulta astfel de date în mod direct poate fi exercitat şi de autorităţi naţionale judiciare, inclusiv cele responsabile cu iniţierea urmăririi penale în acţiunile penale şi cu anchete judiciare anterioare punerii sub acuzare, în îndeplinirea sarcinilor lor, în conformitate cu legislaţia naţională, precum şi de către autorităţile lor coordonatoare.

(3)   Autorităţile menţionate în cuprinsul prezentului articol sunt incluse pe lista menţionată la articolul 46 alineatul (8).

Articolul 41

Accesul Europol la datele SIS II

(1)   În temeiul mandatului său, Oficiul European de Poliţie (Europol) are drept de acces şi consultare directă a datelor introduse în SIS II, în conformitate cu articolele 26, 36 şi 38.

(2)   În cazul în care o consultare efectuată de Europol dezvăluie existenţa unei alerte în SIS II, Europol informează, prin intermediul canalelor definite de Convenţia Europol, statul membru care a emis alerta.

(3)   Utilizarea informaţiilor obţinute în urma consultării SIS II este condiţionată de acordul statului membru în cauză. În cazul în care statul membru permite utilizarea informaţiilor respective, prelucrarea acestora este reglementată de Convenţia Europol. Europol poate comunica aceste informaţii unor ţări şi organisme terţe numai cu acordul statului membru în cauză.

(4)   Europol poate solicita statului membru implicat informaţii suplimentare în conformitate cu dispoziţiile Convenţiei Europol.

(5)   Europol:

(a)

înregistrează toate accesările şi consultările de date pe care le efectuează, în conformitate cu dispoziţiile articolului 12;

(b)

fără a aduce atingere alineatelor (3) şi (4), nu conectează porţiuni din SIS II cu un alt computer şi nu transferă datele conţinute în SIS II, în scopul colectării şi prelucrării datelor realizate de către sau la Europol, şi nu descarcă ori copiază în niciun alt mod vreo porţiune din SIS II;

(c)

limitează accesul la datele introduse în SIS II la personalul Europol autorizat în mod explicit în acest sens;

(d)

adoptă şi aplică măsurile prevăzute la articolele 10 şi 11;

(e)

permite organismului de control comun, constituit în temeiul articolului 24 din Convenţia Europol, să reexamineze activităţile întreprinse de Europol în cursul exercitării dreptului său de acces şi de consultare a datelor introduse în SIS II.

Articolul 42

Accesul Eurojust la datele SIS II

(1)   În temeiul mandatului lor, membrii naţionali ai Eurojust şi adjuncții acestora au drept de acces şi consultare directă a datelor introduse în SIS II, în conformitate cu articolele 26, 32, 34 şi 38.

(2)   În cazul în care o consultare efectuată de un membru naţional al Eurojust dezvăluie existenţa unei alerte în SIS II, acesta informează în acest sens statul membru care a emis alerta. Orice comunicare a informaţiilor obţinute în urma unei astfel de consultări poate fi adresată unor ţări şi organisme terţe numai cu acordul statului membru care a emis alerta.

(3)   Niciun element din cuprinsul prezentului articol nu este interpretat ca o limitare a dispoziţiilor Deciziei 2002/187/JAI privind protecţia datelor şi responsabilitatea pentru prelucrarea neautorizată sau incorectă a acestor date de către membrii Eurojust sau adjuncții acestora sau ca o îngrădire a prerogativelor comitetului comun de control constituit în temeiul respectivei decizii.

(4)   Orice accesare şi consultare efectuate de un membru naţional al Eurojust sau de un adjunct al acestuia este înregistrată în conformitate cu dispoziţiile articolului 12, iar orice utilizare de către aceştia a datelor accesate este înregistrată.

(5)   Porţiunile din SIS II la care au avut acces membrii naţionali sau adjuncții acestora nu se conectează şi nu se transferă datele pe care le conţin către vreun sistem informatic în scopul colectării şi prelucrării datelor realizate de către sau la Eurojust, şi nici nu se descarcă vreo porţiune din SIS II.

(6)   Accesul la datele introduse în SIS II este limitat la membrii naţionali şi la adjuncții acestora şi nu este extins la personalul Eurojust.

(7)   Se adoptă şi se aplică măsurile prevăzute la articolele 10 şi 11, destinate asigurării securităţii şi confidenţialităţii.

Articolul 43

Limitele de acces

Utilizatorii, inclusiv Europol, membrii naţionali ai Eurojust şi adjuncții acestora pot accesa numai datele care le sunt necesare în scopul îndeplinirii atribuţiilor ce le revin.

Articolul 44

Perioada de păstrare a alertelor privind persoanele

(1)   Alertele privind persoanele introduse în SIS II în temeiul prezentei decizii sunt păstrate numai atât timp cât este necesar pentru realizarea scopurilor pentru care au fost introduse.

(2)   Un stat membru care emite o alertă reexaminează nevoia de a o menţine în termen de trei ani de la introducerea acesteia în SIS II. Perioada respectivă este de un an în cazul alertelor privind persoanele menţionate la articolul 36.

(3)   Fiecare stat membru stabileşte, după caz, perioade de reexaminare mai scurte, în conformitate cu legislaţia sa naţională.

(4)   În timpul perioadei de reexaminare, statul membru care emite alerta poate decide, în urma unei evaluări individuale cuprinzătoare care urmează a fi înregistrată, să menţină alerta, dacă acest lucru se dovedeşte necesar pentru scopul în care a fost emisă. În acest caz, alineatul (2) se aplică, de asemenea, şi prelungirii. Orice prelungire a duratei unei alerte este comunicată către CS-SIS.

(5)   Alertele sunt şterse automat după expirarea perioadei de reexaminare menţionate la alineatul (2), cu excepţia cazurilor în care statul membru care a emis alerta a informat CS-SIS cu privire la prelungirea alertei, în temeiul alineatului (4). CS-SIS informează automat statele membre asupra ştergerii programate a datelor din sistem, cu patru luni în avans.

(6)   Statele membre realizează statistici privind numărul alertelor a căror perioadă de reţinere a fost prelungită în conformitate cu alineatul (4).

Articolul 45

Perioada de păstrare a alertelor privind obiectele

(1)   Alertele privind obiectele introduse în SIS II în temeiul prezentei decizii sunt păstrate numai atât timp cât este necesar pentru realizarea scopurilor pentru care au fost introduse.

(2)   Alertele privind obiectele introduse în conformitate cu articolul 36 sunt păstrate maximum cinci ani.

(3)   Alertele privind obiectele introduse în conformitate cu articolul 38 sunt păstrate maximum zece ani.

(4)   Perioadele de păstrare menţionate la alineatele (2) şi (3) pot fi prelungite, dacă acest lucru se dovedeşte necesar pentru scopul în care a fost emisă alerta. În acest caz, alineatele (2) şi (3) se aplică, de asemenea, şi prelungirii.

CAPITOLUL XI

REGULI GENERALE DE PRELUCRARE A DATELOR

Articolul 46

Prelucrarea datelor din SIS II

(1)   Statele membre pot prelucra datele menţionate la articolele 20, 26, 32, 34, 36 şi 38 numai în scopurile stabilite pentru fiecare categorie de alerte menţionate la articolele respective.

(2)   Datele pot fi copiate numai în scopuri tehnice, cu condiţia ca această copiere să fie necesară pentru ca autorităţile menţionate la articolul 40 să poată efectua o consultare directă. Dispoziţiile prezentei decizii se aplică copiilor respective. Alertele emise de un stat membru nu pot fi copiate din sistemul său N.SIS II în alte fişiere de date naţionale.

(3)   Copiile tehnice menţionate la alineatul (2) care conţin legături la baze de date offline pot fi păstrate maximum 48 de ore. Perioada poate fi prelungită, în caz de urgenţă, până la încetarea urgenţei.

Statele membre realizează un inventar la zi al acestor copii, îl pun la dispoziţia autorităţii lor naţionale de supraveghere şi asigură aplicarea în cazul copiilor respective a dispoziţiilor deciziei în cauză, în special ale articolului 10.

(4)   Accesul la date este autorizat numai în limita competenţei autorităţilor naţionale menţionate la articolul 40 şi numai pentru personalul autorizat în acest sens.

(5)   Cu privire la alertele prevăzute la articolele 26, 32, 34, 36 şi 38 ale prezentei decizii, orice prelucrare a informaţiilor conţinute în acestea în scopuri diferite de cele pentru care a fost introdusă alerta trebuie corelată cu un caz specific şi trebuie să fie justificată de necesitatea de a preveni o ameninţare gravă, iminentă la adresa ordinii şi securităţii publice, de serioase temeiuri de securitate naţională sau în scopul prevenirii unei infracţiuni grave. În acest scop, trebuie obţinută o autorizare prealabilă din partea statului membru care a emis alerta.

(6)   Datele nu pot fi utilizate în scopuri administrative.

(7)   Orice utilizare a datelor care contravine dispoziţiilor alineatelor (1)-(6) este considerată abuz în temeiul dreptului naţional al fiecărui stat membru.

(8)   Fiecare stat membru înaintează autorităţii de gestionare o listă a autorităţilor competente care sunt autorizate să consulte direct datele conţinute în SIS II în temeiul prezentei decizii, precum şi orice modificări ale listei. Lista specifică, în cazul fiecărei autorităţi, ce date pot fi consultate şi în ce scopuri. Autoritatea de gestionare asigură publicarea anuală a listei în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(9)   În măsura în care Uniunea Europeană nu stabileşte dispoziţii specifice, legislaţia fiecărui stat membru se aplică datelor introduse în sistemul său N.SIS II.

Articolul 47

Datele SIS II şi fişierele naţionale

(1)   Articolul 46 alineatul (2) nu aduce atingere dreptului unui stat membru de a stoca în fişierele sale naţionale datele SIS II în legătură cu care s-au luat măsuri pe teritoriul său. Astfel de date sunt stocate în fişiere naţionale maximum trei ani, cu excepţia cazului în care dispoziţii specifice din legislaţia naţională prevăd o perioadă de păstrare mai îndelungată.

(2)   Articolul 46 alineatul (2) nu aduce atingere dreptului unui stat membru de a stoca în fişiere naţionale datele cuprinse într-o anumită alertă emisă în SIS II de către statul membru respectiv.

Articolul 48

Informaţii în cazul neexecutării alertelor

Dacă măsurile solicitate nu pot fi aplicate, statul membru solicitat informează de îndată statul membru care a emis alerta.

Articolul 49

Calitatea datelor procesate în SIS II

(1)   Un stat membru care emite o alertă are responsabilitatea de a asigura precizia şi actualitatea datelor introduse în SIS II, precum şi caracterul legal al introducerii acestora.

(2)   Numai statul membru care a emis alerta este autorizat să modifice, să suplimenteze, să corecteze, să actualizeze sau să şteargă datele pe care le-a introdus.

(3)   Dacă un stat membru, altul decât cel care a emis alerta, deţine dovezi care indică faptul că una dintre date este incorectă sau a fost stocată ilegal, acesta informează în acest sens, prin schimbul de informaţii suplimentare, statul membru care a emis alerta, cu prima ocazie şi nu mai târziu de zece zile de la data la care i-au fost aduse la cunoştinţă dovezile respective. Statul membru care a emis alerta verifică comunicarea şi, dacă este necesar, corectează sau şterge imediat datele respective.

(4)   În cazul în care statele membre nu reuşesc să ajungă la un acord în termen de două luni, statul membru care nu a emis alerta prezintă situaţia Autorităţii Europene pentru Protecţia Datelor, care acţionează ca mediator, de comun acord cu autorităţile de supraveghere interesate.

(5)   Statele membre fac schimb de informaţii suplimentare în cazul în care o persoană depune o reclamaţie prin care afirmă că nu este persoana căutată printr-o alertă. Dacă rezultatul controlului arată că, de fapt, este vorba de două persoane diferite, reclamantul este informat asupra dispoziţiilor articolului 51.

(6)   Dacă o persoană face deja obiectul unei alerte în SIS II, statul membru care introduce o nouă alertă ajunge la un acord cu privire la introducerea alertei cu statul membru care a introdus prima alertă. Acordul se obţine în urma schimbului de informaţii suplimentare.

Articolul 50

Diferenţierea persoanelor cu caracteristici similare

În cazul în care se constată, în momentul introducerii unei noi alerte, că există deja în SIS II o persoană având acelaşi element descriptiv al identităţii, este urmată următoarea procedură:

(a)

biroul SIRENE contactează autoritatea solicitantă, pentru a clarifica dacă alerta se referă la aceeaşi persoană;

(b)

în cazul în care verificarea coroborată arată că subiectul noii alerte şi persoana prezentă deja în SIS sunt identice, biroul SIRENE aplică procedura de introducere a alertelor multiple menţionată la articolul 49 alineatul (6). În cazul în care rezultatul verificării arată că, de fapt, este vorba de două persoane diferite, biroul SIRENE aprobă cererea de a introduce o a doua alertă, adăugând elementele necesare pentru a evita orice identificare eronată.

Articolul 51

Date suplimentare pentru tratarea identităţilor de care s-a abuzat

(1)   În cazul în care pot apărea confuzii între persoana care trebuia să constituie subiectul unei alerte şi o persoană de a cărei identitate s-a abuzat, statul membru care a introdus alerta adaugă date privitoare la cea de-a doua persoană, pentru a evita consecinţele negative ale identificării eronate.

(2)   Datele privind o persoană de a cărei identitate s-a abuzat sunt folosite doar în următoarele scopuri:

(a)

pentru a permite autorităţii competente să distingă între persoana de a cărei identitate s-a abuzat şi persoana care a făcut, de fapt, obiectul alertei;

(b)

pentru a permite persoanei de a cărei identitate s-a abuzat să îşi dovedească identitatea şi să confirme faptul că s-a abuzat de identitatea sa.

(3)   În sensul prezentului articol, pot fi introduse şi procesate ulterior în cadrul SIS II exclusiv următoarele date cu caracter personal:

(a)

nume şi prenume, nume date la naştere şi nume folosite anterior, şi orice alte pseudonime introduse separat;

(b)

orice semne fizice speciale, obiective şi inalterabile;

(c)

locul şi data naşterii;

(d)

sex;

(e)

fotografii;

(f)

amprente digitale;

(g)

cetăţenie (cetăţenii);

(h)

numărul documentelor de identitate şi data emiterii acestora.

(4)   Normele tehnice necesare pentru introducerea şi procesarea ulterioară a datelor prevăzute la alineatul (3) se stabilesc în conformitate cu procedura menţionată la articolul 67, fără a aduce atingere dispoziţiilor instrumentului de constituire a autorităţii de gestionare.

(5)   Datele menţionate la alineatul (3) sunt eliminate concomitent cu alerta respectivă sau mai devreme, dacă persoana solicită acest lucru.

(6)   Datele menţionate la alineatul (3) pot fi accesate exclusiv de autorităţile care au drept de acces la alerta respectivă. Acestea au acces doar în scopul evitării unei identificări eronate.

Articolul 52

Conexiuni între alerte

(1)   Un stat membru poate crea o conexiune între alertele pe care le introduce în SIS II. Scopul unei astfel de conexiuni este de a stabili o legătură între una sau mai multe alerte.

(2)   Crearea unei conexiuni nu afectează acţiunea specifică ce urmează a fi întreprinsă în baza alertelor conectate sau perioada de stocare a alertelor conectate.

(3)   Crearea unei conexiuni nu afectează drepturile de acces prevăzute de prezenta directivă. Autorităţile care nu au drept de acces la anumite categorii de alerte nu pot vedea conexiunea la o alertă la care nu au acces.

(4)   Un stat membru creează o conexiune între alerte doar în cazul în care există o necesitate operaţională clară.

(5)   Un stat membru poate crea conexiuni în conformitate cu legislaţia sa internă, cu condiţia să respecte principiile prezentate în prezentul articol.

(6)   În cazul în care un stat membru consideră că crearea de către un alt stat membru a unei conexiuni între alerte este incompatibilă cu legislaţia sa internă sau cu obligaţiile sale internaţionale, statul membru respectiv poate lua măsurile necesare pentru a se asigura că această conexiune nu poate fi accesată de pe teritoriul său sau de către autorităţile sale situate în afara teritoriului său.

(7)   Procedurile tehnice pentru conectarea alertelor se stabilesc în conformitate cu procedura menţionată la articolul 67, fără a aduce atingere dispoziţiilor instrumentului de constituire a autorităţii de gestionare.

Articolul 53

Scopul şi perioada de stocare a informaţiilor suplimentare

(1)   Statele membre păstrează o trimitere la deciziile care dau naştere unei alerte la biroul SIRENE pentru sprijinirea schimbului de informaţii suplimentare.

(2)   Datele cu caracter personal păstrate în fişiere de biroul SIRENE în urma unui schimb de informaţii sunt stocate doar pe parcursul unei perioade de timp necesare pentru îndeplinirea obiectivelor pentru care acestea au fost furnizate. În orice caz, acestea sunt şterse în decurs de maximum un an după ce alerta respectivă a fost ştearsă din SIS II.

(3)   Alineatul (2) nu aduce atingere dreptului unui stat membru de a stoca în fişiere naţionale informaţii privitoare la o anumită alertă pe care a emis-o statul membru respectiv sau la o alertă în legătură cu care s-au luat măsuri pe teritoriul său. Perioada în care astfel de date pot fi păstrate în fişiere naţionale este reglementată de legislaţia internă.

Articolul 54

Transferul datelor cu caracter personal către terţi

Datele prelucrate în cadrul SIS II în temeiul prezentei decizii nu trebuie transferate sau puse la dispoziţia ţărilor terţe sau a organizaţiilor internaţionale.

Articolul 55

Schimbul de date cu Interpol privind paşapoartele furate, însuşite ilegal, pierdute sau anulate

(1)   Prin derogare de la articolul 54, se poate face schimb de informaţii cu membrii Interpol în ceea ce priveşte numărul paşaportului, ţara emitentă şi tipul de document al paşapoartelor furate, însuşite ilegal, pierdute sau anulate, introduse în SIS II, prin stabilirea unei conexiuni între SIS II şi baza de date Interpol care cuprinde documente de călătorie furate sau pierdute, sub rezerva concluziei la care se ajunge în cadrul unui acord între Interpol şi Uniunea Europeană. Acordul prevede ca transmiterea datelor introduse de un stat membru să se afle sub rezerva consimţământului statului respectiv.

(2)   Acordul menţionat la alineatul (1) prevede ca schimbul de date să fie accesibil exclusiv membrilor Interpol din ţările care garantează un grad de protecţie adecvat al datelor cu caracter personal. Înainte de încheierea acestui acord, Consiliul solicită avizul Comisiei cu privire la compatibilitatea nivelului de protecţie a datelor cu caracter personal şi respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale privind procesarea automată a datelor cu caracter personal de către Interpol şi ţările care au membri delegaţi la Interpol.

(3)   Acordul menţionat la alineatul (1) poate prevedea, de asemenea, accesul statelor membre prin intermediul SIS II la datele din baza de date Interpol care cuprinde documente de călătorie furate sau pierdute, în conformitate cu dispoziţiile relevante ale prezentei decizii care reglementează alertele cu privire la paşapoartele furate, însuşite ilegal, pierdute sau anulate şi introduse în SIS II.

CAPITOLUL XII

PROTECŢIA DATELOR

Articolul 56

Procesarea categoriilor de date sensibile

Procesarea categoriilor de date enumerate la prima teză a articolului 6 din Convenţia Consiliului Europei pentru protecţia persoanelor în legătură cu prelucrarea automată a datelor cu caracter personal din 28 ianuarie 1981 nu este autorizată.

Articolul 57

Aplicarea Convenţiei Consiliului Europei privind protecţia datelor

Datele cu caracter personal procesate în temeiul prezentei decizii sunt protejate în conformitate cu Convenţia Consiliului Europei din 28 ianuarie 1981 pentru protecţia persoanelor în legătură cu prelucrarea automată a datelor cu caracter personal, şi cu orice modificări ulterioare ale acesteia.

Articolul 58

Dreptul de acces, rectificarea datelor incorecte şi eliminarea datelor stocate în mod ilegal

(1)   Dreptul persoanelor de a avea acces la datele introduse în SIS II care le privesc, în conformitate cu prezenta decizie, se exercită în conformitate cu legislaţia statului membru faţă de care ele invocă acest drept.

(2)   În cazul în care legislaţia internă prevede acest lucru, autoritatea naţională de control decide dacă informaţiile se pot comunica şi prin ce modalitate.

(3)   Un alt stat membru decât cel care a emis o alertă poate comunica informaţii privind astfel de date numai dacă a oferit în prealabil ocazia statului membru care a emis alerta să-şi facă cunoscută poziţia. Acest lucru se realizează prin intermediul unui schimb de informaţii suplimentare.

(4)   Informaţiile nu sunt comunicate persoanei care face obiectul acestor date, dacă acest lucru este indispensabil pentru efectuarea unei operaţii legale în legătură cu alerta sau pentru apărarea drepturilor şi libertăţilor unor terţe părţi.

(5)   Orice persoană are dreptul de a obţine rectificarea datelor care o privesc care conţin erori de fapt sau eliminarea datelor care o privesc care sunt stocate ilegal.

(6)   Persoana interesată este informată cât mai curând posibil şi, în orice caz, într-un termen de maximum 60 de zile de la data la care depune cererea de acces sau mai devreme, în cazul în care acest lucru este prevăzut de legislația națională.

(7)   Persoana interesată este informată cu privire la rezultatul exercitării drepturilor acesteia de rectificare şi eliminare cât mai curând posibil şi, în orice caz, într-un termen care nu depăşeşte trei luni de la data la care a depus cererea de rectificare sau de eliminare sau mai devreme, în cazul în care acest lucru este prevăzut de legislaţia națională.

Articolul 59

Căi de atac

(1)   Orice persoană poate introduce o acţiune la instanţele judecătoreşti sau la autoritatea competentă conform legislaţiei naționale a oricărui stat membru pentru accesarea, rectificarea, eliminarea sau obţinerea de informaţii sau pentru obţinerea de compensaţii în legătură cu o alertă care o priveşte.

(2)   Statele membre se angajează reciproc să aplice deciziile definitive pronunţate de instanţele judecătoreşti sau de autorităţile menţionate la alineatul (1), fără a aduce atingere dispoziţiilor articolului 64.

(3)   Normele privind căile de atac prevăzute în prezentul articol sunt evaluate de Comisie până la 23 august 2009.

Articolul 60

Supravegherea sistemului N.SIS II

(1)   Fiecare stat membru se asigură că o autoritate independentă („autoritatea naţională de control”) monitorizează independent legalitatea prelucrării datelor cu caracter personal din cadrul SIS II pe teritoriul lor şi transmiterea acestora de pe teritoriul lor, precum şi schimbul şi procesarea ulterioară a informaţiilor suplimentare.

(2)   Autoritatea naţională de control se asigură că auditarea operaţiunilor de prelucrare a datelor în cadrul N.SIS II se efectuează în conformitate cu standardele internaţionale de audit cel puţin o dată la patru ani.

(3)   Statele membre garantează că autoritatea naţională de control are la dispoziţie resurse suficiente pentru a-şi îndeplini sarcinile care i-au fost încredinţate în temeiul prezentei decizii.

Articolul 61

Supravegherea autorităţii de gestionare

(1)   Autoritatea Europeană pentru Protecţia Datelor verifică dacă activităţile de prelucrare a datelor cu caracter personal desfăşurate de autoritatea de gestionare sunt efectuate în conformitate cu prezenta decizie. Îndatoririle şi competenţele prevăzute la articolele 46 şi 47 din Regulamentul (CE) nr. 45/2001 se aplică în mod corespunzător.

(2)   Autoritatea Europeană pentru Protecţia Datelor se asigură că auditarea activităţilor de prelucrare a datelor cu caracter personal desfăşurate de autoritatea de gestionare este efectuată în conformitate cu standardele internaţionale de audit cel puţin o dată la patru ani. Un raport privind un asemenea audit se transmite Parlamentului European, Consiliului, autorității de gestionare, Comisiei şi autorităţilor naţionale de control. Autorității de gestionare i se oferă posibilitatea de a formula observații înainte ca raportul să fie adoptat.

Articolul 62

Cooperarea între autorităţile naţionale de control şi Autoritatea Europeană pentru Protecţia Datelor

(1)   Autorităţile naţionale de control şi Autoritatea Europeană pentru Protecţia Datelor, acţionând fiecare în limitele competențelor proprii, cooperează în mod activ în cadrul responsabilităților lor şi asigură supravegherea coordonată a SIS II.

(2)   Acestea, acţionând fiecare în limitele competenţelor lor respective, fac schimb de informaţii relevante, se asistă reciproc în efectuarea auditurilor şi controalelor, examinează dificultăţile de interpretare sau de aplicare a prezentei decizii, studiază problemele care pot apărea în timpul exercitării activităţilor de supraveghere independentă sau în timpul exercitării drepturilor persoanelor care fac obiectul acestor date, elaborează propuneri armonizate pentru identificarea de soluţii comune la problemele existente şi promovează conştientizarea drepturilor legate de protecţia datelor, după caz.

(3)   Autorităţile naţionale de control şi Autoritatea Europeană pentru Protecţia Datelor se reunesc în acest scop cel puţin de două ori pe an. Autoritatea Europeană pentru Protecţia Datelor suportă costurile şi asigură serviciile aferente acestor reuniuni. Regulamentul de procedură se adoptă în cadrul primei reuniuni. Alte metode de lucru se stabilesc de comun acord, după caz. Un raport comun de activitate se transmite Parlamentului European, Consiliului, Comisiei şi autorității de gestionare o dată la doi ani.

Articolul 63

Protecţia datelor în perioada de tranziţie

În cazul în care Comisia îşi delegă responsabilităţile în cursul perioadei de tranziţie către un alt organism sau către alte organisme, în temeiul articolului 15 alineatul (4), aceasta se asigură că Autoritatea Europeană pentru Protecţia Datelor are dreptul şi este capabilă să îşi exercite pe deplin sarcinile, inclusiv efectuarea de controale la faţa locului, şi să îşi exercite orice alte competenţe care i-au fost conferite în temeiul articolului 47 din Regulamentul (CE) nr. 45/2001.

CAPITOLUL XIII

RĂSPUNDEREA ŞI SANCŢIUNI

Articolul 64

Răspunderea

(1)   Fiecare stat membru răspunde, în conformitate cu legislaţia sa internă, pentru orice prejudiciu cauzat unei persoane ca urmare a utilizării sistemului N.SIS II. Aceasta se aplică şi prejudiciului cauzat de statul membru care a emis alerta, dacă acesta a introdus efectiv date incorecte sau a stocat date în mod ilegal.

(2)   Dacă statul membru împotriva căruia se introduce o acţiune nu este statul membru care emite alerta, acesta din urmă trebuie să ramburseze, la cerere, sumele plătite drept compensaţie, cu excepţia cazului în care utilizarea datelor de către statul membru care solicita rambursarea încalcă prezenta decizie.

(3)   Dacă nerespectarea de către un stat membru a obligaţiilor care îi revin în temeiul prezentei decizii provoacă daune sistemului SIS II, statul membru respectiv răspunde pentru aceste daune, cu excepţia cazului şi în măsura în care autoritatea de gestionare sau un alt stat membru care participă la SIS II nu a luat măsurile necesare pentru a preveni provocarea daunelor sau pentru a le reduce impactul.

Articolul 65

Sancţiuni

Statele membre se asigură că orice utilizare frauduloasă a datelor introduse în SIS II sau orice schimb de informaţii suplimentare care contravin prezentei decizii se află sub rezerva unor sancţiuni eficiente, proporţionale şi disuasive în conformitate cu legislaţia internă.

CAPITOLUL XIV

DISPOZIŢII FINALE

Articolul 66

Monitorizarea şi statisticile

(1)   Autoritatea de gestionare se asigură că sunt aplicate proceduri pentru monitorizarea funcţionării sistemului SIS II în raport cu obiectivele stabilite, în privinţa producţiei, a raportului cost-eficienţă, a securităţii şi a calităţii serviciului.

(2)   În scopul întreţinerii tehnice, al raportării şi al realizării statisticilor, autoritatea de gestionare are acces la informaţiile necesare cu privire la operaţiunile de prelucrare efectuate în cadrul SIS II central.

(3)   Autoritatea de gestionare publică în fiecare an statisticile care arată numărul de înregistrări pe categorii de alerte, numărul de rezultate pe categorii de alerte şi de câte ori a fost accesat SIS II, în total şi pe fiecare stat membru.

(4)   La doi ani de la punerea în funcţiune a SIS II şi, ulterior, o dată la doi ani, autoritatea de gestionare prezintă Parlamentului European şi Consiliului un raport privind funcţionarea SIS II central şi a infrastructurii de comunicare, inclusiv securitatea acestuia, şi schimbul bilateral şi multilateral de informaţii suplimentare dintre statele membre.

(5)   La trei ani de la punerea în funcţiune a SIS II şi, ulterior, o dată la patru ani, Comisia prezintă o evaluare generală a SIS II central şi a schimbului bilateral şi multilateral de informaţii suplimentare dintre statele membre. Această evaluare generală include o examinare a rezultatelor obţinute în comparaţie cu obiectivele şi o evaluare a consecvenţei valabilităţii raţionamentului care stă la baza prezentei decizii, a aplicării prezentei decizii cu privire la SIS II central, a securităţii SIS II central, precum şi a eventualelor implicaţii ale operaţiunilor viitoare. Comisia transmite această evaluare Parlamentului European şi Consiliului.

(6)   Statele membre pun la dispoziţia autorităţii de gestionare şi a Comisiei informaţiile necesare pentru întocmirea rapoartelor menţionate la alineatele (3), (4) şi (5).

(7)   Autoritatea de gestionare pune la dispoziţia Comisiei informaţiile necesare pentru întocmirea evaluărilor generale menţionate la alineatul (5).

Articolul 67

Comitetul de reglementare

(1)   În cazul în care se face trimitere la prezentul articol, Comisia este asistată de un comitet de reglementare format din reprezentanţii statelor membre şi prezidat de reprezentantul Comisiei. Reprezentantul Comisiei prezintă comitetului un proiect cu măsurile ce urmează a fi adoptate. Comitetul îşi dă avizul privind proiectul de măsuri într-un termen pe care preşedintele îl poate stabili în funcţie de urgenţa problemei. Avizul se emite cu majoritatea prevăzută la articolul 205 alineatul (2) din Tratatul CE, în cazul deciziilor pe care Consiliul este chemat să le adopte în urma unei propuneri venite din partea Comisiei. Voturile reprezentanţilor statelor membre din cadrul comitetului sunt ponderate conform articolului menţionat anterior. Preşedintele nu participă la vot.

(2)   Comitetul îşi adoptă regulamentul de procedură în urma unei propuneri făcute de preşedinte pe baza normelor standard de procedură publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(3)   Comisia adoptă măsurile prevăzute, în cazul în care acestea sunt în conformitate cu avizul comitetului. În cazul în care măsurile prevăzute nu sunt în conformitate cu avizul comitetului sau dacă nu se emite un aviz, Comisia înaintează fără întârziere Consiliului o propunere privind măsurile ce urmează a fi luate.

(4)   Consiliul poate hotărî cu majoritate calificată cu privire la propunere în termen de două luni de la prezentarea acesteia. În cazul în care, în acest termen, Consiliul s-a exprimat cu majoritate calificată că se opune propunerii, Comisia o reexaminează. Comisia poate prezenta Consiliului o propunere modificată, poate prezenta propunerea din nou sau poate prezenta o propunere legislativă. În cazul în care, la expirarea acestui termen, Consiliul nu adoptă măsurile de aplicare propuse şi nici nu şi-a exprimat opoziţia faţă de propunerea măsurilor de aplicare, acestea sunt adoptate de către Comisie.

(5)   Comitetul menţionat la alineatul (1) îşi exercită funcţia începând cu 23 august 2007.

Articolul 68

Modificarea dispoziţiilor acquis-ului Schengen

(1)   În sensul chestiunilor care intră în domeniul de aplicare al Tratatului privind Uniunea Europeană, prezenta decizie înlocuieşte, la data menţionată la articolul 71 alineatul (2), dispoziţiile articolelor 64 şi 92-119 din Convenţia Schengen, cu excepţia articolului 102 A.

(2)   În sensul aspectelor care intră în domeniul de aplicare al Tratatului privind Uniunea Europeană, prezenta decizie înlocuieşte, la data menţionată la articolul 71 alineatul (2), următoarele dispoziţii ale acquis-ului Schengen care pun în aplicare articolele respective (20):

(a)

Decizia Comitetului Executiv din 14 decembrie 1993 referitoare la regulamentul financiar privind costurile de instalare şi de exploatare a Sistemului de informaţii Schengen (C.SIS) [SCH/Com-ex (93) 16];

(b)

Decizia Comitetului Executiv din 7 octombrie 1997 privind dezvoltarea SIS [SCH/Com-ex (97) 24];

(c)

Decizia Comitetului Executiv din 15 decembrie 1997 de modificare a Regulamentului Financiar privind C.SIS [SCH/Com-ex (97) 35];

(d)

Decizia Comitetului Executiv din 21 aprilie 1998 privind C.SIS cu 15/18 conexiuni [SCH/Com-ex (98) 11];

(e)

Decizia Comitetului Executiv din 25 aprilie 1997 privind adjudecarea contractului pentru studiul preliminar SIS II [SCH/Com-ex (97) 2 rev. 2];

(f)

Decizia Comitetului Executiv din 28 aprilie 1999 privind costurile de instalare a C.SIS [SCH/Com-ex (99) 4];

(g)

Decizia Comitetului Executiv din 28 aprilie 1999 privind adoptarea Manualului SIRENE [SCH/Com-ex (99) 5];

(h)

Declaraţia Comitetului Executiv din 18 aprilie 1996 de definire a noţiunii de străin [SCH/Com-ex (96) decl. 5];

(i)

Declaraţia Comitetului Executiv din 28 aprilie 1999 privind structura SIS [SCH/Com-ex (99) decl. 2 rev];

(j)

Decizia Comitetului Executiv din 7 octombrie 1997 privind contribuţiile Norvegiei şi ale Islandei la costurile de instalare şi de exploatare a C.SIS [SCH/Com-ex (97) 18].

(3)   În sensul chestiunilor care intră în domeniul de aplicare al Tratatului privind Uniunea Europeană, trimiterile la articolele înlocuite din Convenţia Schengen şi dispoziţiile respective ale acquis-ului Schengen care pun în aplicare articolele sunt interpretate ca trimiteri la prezenta decizie.

Articolul 69

Abrogarea

Decizia 2004/201/JAI, Decizia 2005/211/JAI, Decizia 2005/719/JAI, Decizia 2005/727/JAI, Decizia 2006/228/JAI, Decizia 2006/229/JAI şi Decizia 2006/631/JAI se abrogă de la data menţionată la articolul 71 alineatul (2).

Articolul 70

Perioada de tranziţie şi bugetul

(1)   Alertele sunt transferate din SIS 1+ către SIS II. Statele membre asigură că, acordând prioritate alertelor privind persoanele, conţinutul alertelor care sunt transferate din SIS 1+ în SIS II respectă dispoziţiile prezentei decizii cât mai curând posibil şi în termen de trei ani de la data menţionată la articolul 71 alineatul (2). În cursul acestei perioade de tranziţie, statele membre pot continua aplicarea dispoziţiilor articolelor 94, 95 şi 97-100 din Convenţia Schengen la conţinutul alertelor care sunt transferate din SIS 1+ în SIS II, sub rezerva următoarelor norme:

(a)

în cazul unei modificări, adăugări, rectificări sau actualizări a conţinutului unei alerte transferate din SIS 1+ în SIS II, statele membre se asigură că alerta respectă dispoziţiile prezentei decizii începând de la data modificării, adăugirii, rectificării sau actualizării respective;

(b)

în cazul unui rezultat la o alertă transferată din SIS 1+ în SIS II, statele membre examinează imediat compatibilitatea dintre alerta respectivă şi dispoziţiile prezentei decizii, însă fără a întârzia acţiunea care urmează să fie întreprinsă în baza alertei respective.

(2)   Restul de buget la data stabilită în conformitate cu articolul 71 alineatul (2), care a fost aprobat în conformitate cu dispoziţiile articolului 119 din Convenţia Schengen, este restituit statelor membre. Sumele care urmează să fie restituite se calculează pe baza contribuţiilor din partea statelor membre în conformitate cu Decizia Comitetului executiv din 14 decembrie 1993 referitoare la regulamentul financiar privind costurile de instalare şi de exploatare a Sistemului de informaţii Schengen.

(3)   În timpul perioadei de tranziţie menţionate la articolul 15 alineatul (4), trimiterile din prezenta decizie la autoritatea de gestionare sunt interpretate ca trimiteri la Comisie.

Articolul 71

Intrarea în vigoare, aplicabilitatea şi migrarea

(1)   Prezenta decizie intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(2)   Se aplică statelor membre care participă la SIS 1+ începând cu datele care urmează să fie stabilite de Consiliu, hotărând prin unanimitatea membrilor săi, reprezentanţi ai guvernelor statelor membre participante la SIS 1+.

(3)   Datele menţionate la alineatul (2) urmează să fie stabilite după ce:

(a)

măsurile necesare de punere în aplicare au fost adoptate;

(b)

fiecare stat membru participant la SIS 1+ aduce la cunoştinţa Comisiei faptul că a luat măsurile de ordin tehnic şi juridic necesare prelucrării datelor din cadrul SIS II şi schimbului de informaţii suplimentare;

(c)

Comisia declară încheierea cu succes a unui test complet al SIS II, care este efectuat de Comisie împreună cu statele membre, iar grupurile pregătitoare ale Consiliului validează rezultatele propuse ale testului şi confirmă că nivelul de performanţă al SIS II este cel puţin echivalent cu cel îndeplinit de SIS 1+;

(d)

Comisia a luat măsurile de ordin tehnic necesare conectării SIS II central la N.SIS II pentru statele membre implicate.

(4)   Comisia aduce la cunoştinţa Parlamentului European rezultatele testului efectuat în conformitate cu prevederile alineatului (3) litera (c).

(5)   Orice decizie adoptată de Consiliu în conformitate cu alineatul (2) se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Luxemburg, 12 iunie 2007.

Pentru Consiliu

Preşedintele

F. TEIXEIRA DOS SANTOS


(1)  Avizul din 25 octombrie 2006 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).

(2)  JO L 239, 22.9.2000, p. 19. Convenţie, astfel cum a fost modificată prin Regulamentul (CE) nr. 1160/2005 al Parlamentului European şi al Consiliului (JO L 191, 22.7.2005, p. 18).

(3)  JO L 328, 13.12.2001, p. 4.

(4)  JO L 328, 13.12.2001, p. 1.

(5)  JO L 381, 28.12.2006, p. 4.

(6)  JO L 190, 18.7.2002, p. 1.

(7)  JO L 8, 12.1.2001, p. 1.

(8)  JO L 12, 17.1.2004, p. 47.

(9)  JO C 316, 27.11.1995, p. 2.

(10)  JO L 63, 6.3.2002, p. 1.

(11)  JO L 131, 1.6.2000, p. 43.

(12)  JO L 64, 7.3.2002, p. 20.

(13)  JO L 176, 10.7.1999, p. 36.

(14)  JO L 176, 10.7.1999, p. 31.

(15)  JO L 176, 10.7.1999, p. 53.

(16)  Decizia 2004/849/EC a Consiliului din 25 octombrie 2004 privind semnarea, în numele Uniunii Europene, şi aplicarea provizorie a anumitor dispoziţii ale Acordului dintre Uniunea Europeană, Comunitatea Europeană şi Confederaţia Elveţiană referitoare la asocierea Confederaţiei Elveţiene la transpunerea, punerea în aplicare şi dezvoltarea acquis-ului Schengen (JO L 368, 15.12.2004, p. 26).

(17)  Decizia 2004/860/CE a Consiliului din 25 octombrie 2004 privind semnarea, în numele Comunităţii Europene, şi aplicarea provizorie a anumitor dispoziţii ale Acordului dintre Uniunea Europeană, Comunitatea Europeană şi Confederaţia Elveţiană referitoare la asocierea Confederaţiei Elveţiene la punerea în aplicare, asigurarea respectării şi dezvoltarea acquis-ului Schengen (JO L 370, 17.12.2004, p. 78).

(18)  JO L 248, 16.9.2002, p. 1.

(19)  JO L 105, 13.4.2006, p. 1.

(20)  JO L 239, 22.9.2000, p. 439.