ISSN 1830-3625

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 179

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 50
7 iulie 2007


Cuprins

 

I   Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare este obligatorie

Pagina

 

 

REGULAMENTE

 

 

Regulamentul (CE) nr. 799/2007 al Comisiei din 6 iulie 2007 de stabilire a sumelor forfetare la import pentru determinarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

1

 

*

Regulamentul (CE) nr. 800/2007 al Comisiei din 6 iulie 2007 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 1859/82 privind selectarea exploatațiilor cu evidență contabilă proprie în vederea determinării veniturilor exploatațiilor agricole

3

 

*

Regulamentul (CE) nr. 801/2007 al Comisiei din 6 iulie 2007 privind exportul anumitor deșeuri destinate recuperării enumerate în anexa III sau IIIA la Regulamentul (CE) nr. 1013/2006 în anumite țări în care Decizia OCDE privind controlul circulației transfrontaliere a deșeurilor nu se aplică ( 1 )

6

 

*

Regulamentul (CE) nr. 802/2007 al Comisiei din 5 iulie 2007 de interzicere a pescuitului de cod în zona ICES IV; apele comunitare din zona IIa de către navele care arborează pavilionul Suediei

36

 

 

II   Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare nu este obligatorie

 

 

DECIZII

 

 

Consiliu

 

 

2007/470/CE

 

*

Decizia Consiliului din 30 mai 2007 privind semnarea și aplicarea cu titlu provizoriu a Acordului dintre Comunitatea Europeană și Guvernul Republicii Kârgâzstan privind anumite aspecte ale serviciilor aeriene

38

Acord între Comunitatea Europeană și Guvernul Republicii Kârgâzstan privind anumite aspecte ale serviciilor aeriene

39

 

 

2007/471/CE

 

*

Decizia Consiliului din 12 iunie 2007 privind aplicarea dispozițiilor acquis-ului Schengen referitoare la Sistemul de Informații Schengen în Republica Cehă, Republica Estonia, Republica Letonia, Republica Lituania, Republica Ungaria, Republica Malta, Republica Polonia, Republica Slovenia și Republica Slovacă

46

 

 

2007/472/CE

 

*

Decizia Consiliului din 25 iunie 2007 de modificare a Deciziei Comitetului executiv instituit prin Convenția Schengen din 1990, de modificare a Regulamentului financiar cu privire la costurile de instalare și funcționare a funcției de suport tehnic pentru Sistemul de Informații Schengen (C.SIS)

50

 

 

2007/473/CE

 

*

Decizia Consiliului din 25 iunie 2007 privind declasificarea anumitor părți din Manualul SIRENE adoptat de către Comitetul executiv instituit prin Convenția de punere în aplicare a Acordului Schengen din 14 iunie 1985

52

 

 

Comisie

 

 

2007/474/CE

 

*

Decizia Comisiei din 4 iulie 2007 privind alocarea de zile suplimentare pe mare Portugaliei în cadrul diviziunilor ICES VIIIc și IXa cu excepția Golfului Cadiz [notificată cu numărul C(2007) 3186]

53

 

 

ACORDURI

 

 

Consiliu

 

*

Informare privind intrarea în vigoare a Acordului dintre Comunitatea Europeană și Guvernul Canadei privind încheierea negocierilor în temeiul articolului XXIV alineatul (6) din GATT

55

 

 

 

*

Aviz către cititori(A se vedea coperta a treia)

s3

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


I Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare este obligatorie

REGULAMENTE

7.7.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 179/1


REGULAMENTUL (CE) NR. 799/2007 AL COMISIEI

din 6 iulie 2007

de stabilire a sumelor forfetare la import pentru determinarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 3223/94 al Comisiei din 21 decembrie 1994 de stabilire a normelor de aplicare a regimului de import pentru fructe și legume (1), în special articolul 4 alineatul (1),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 3223/94 prevede, ca urmare a rezultatelor negocierilor comerciale multilaterale din Runda Uruguay, criteriile pentru stabilirea de către Comisie a sumelor forfetare la import din țările terțe, pentru produsele și termenele menționate în anexa acestuia.

(2)

În conformitate cu criteriile menționate anterior, sumele forfetare la import trebuie stabilite la nivelurile prevăzute în anexa la prezentul regulament,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Sumele forfetare la import prevăzute la articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 3223/94 sunt stabilite așa cum este indicat în tabelul din anexă.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 7 iulie 2007.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 6 iulie 2007.

Pentru Comisie

Jean-Luc DEMARTY

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 337, 24.12.1994, p. 66. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 756/2007 (JO L 172, 30.6.2007, p. 41).


ANEXĂ

la Regulamentul Comisiei din 6 iulie 2007 de stabilire a sumelor forfetare la import pentru determinarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

(EUR/100 kg)

(Cod NC)

Codul țărilor terțe (1)

Suma forfetară la import

0702 00 00

MA

36,7

TR

95,6

ZZ

66,2

0707 00 05

JO

151,2

TR

74,4

ZZ

112,8

0709 90 70

IL

42,1

TR

97,2

ZZ

69,7

0805 50 10

AR

71,9

UY

55,8

ZA

64,3

ZZ

64,0

0808 10 80

AR

84,2

BR

79,5

CL

93,8

CN

92,0

NZ

99,1

US

125,3

UY

77,0

ZA

96,1

ZZ

93,4

0808 20 50

AR

78,3

CL

87,5

CN

59,8

NZ

99,0

ZA

102,7

ZZ

85,5

0809 10 00

TR

203,0

ZZ

203,0

0809 20 95

TR

271,1

US

506,2

ZZ

388,7

0809 30 10, 0809 30 90

US

120,3

ZZ

120,3

0809 40 05

IL

150,7

ZZ

150,7


(1)  Nomenclatorul țărilor, astfel cum este stabilit de Regulamentul (CE) nr. 1833/2006 al Comisiei (JO L 354, 14.12.2006, p. 19). Codul „ZZ” reprezintă „alte origini”.


7.7.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 179/3


REGULAMENTUL (CE) NR. 800/2007 AL COMISIEI

din 6 iulie 2007

de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 1859/82 privind selectarea exploatațiilor cu evidență contabilă proprie în vederea determinării veniturilor exploatațiilor agricole

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul nr. 79/65/CEE al Consiliului din 15 iunie 1965 de creare a unei rețele de colectare de date contabile agricole privind veniturile și activitatea economică a exploatațiilor agricole în Comunitatea Economică Europeană (1), în special articolul 4 alineatul (4),

întrucât:

(1)

Articolul 2 din Regulamentul (CEE) nr. 1859/82 al Comisiei (2) stabilește pentru fiecare stat membru pragul dimensiunii economice pentru exploatațiile cu evidență contabilă incluse în câmpul de observație al rețelei de date contabile agricole.

(2)

Anexa I la Regulamentul (CEE) nr. 1859/82 stabilește numărul de exploatații participante pe diviziuni.

(3)

Ca urmare a aderării Bulgariei și a României, ar trebui stabilite pragul și numărul exploatațiilor cu evidență contabilă pentru aceste două noi state membre.

(4)

Pentru a ameliora reprezentativitatea eșantionului slovac, ar trebui adaptate pragul și numărul exploatațiilor cu evidență contabilă pentru Slovacia.

(5)

Prin urmare, Regulamentul (CEE) nr. 1859/82 ar trebui modificat în consecință.

(6)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului comunitar pentru rețeaua de date contabile agricole,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul (CEE) nr. 1859/82 se modifică după cum urmează:

1.

Articolul 2 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 2

Pentru exercițiul contabil 2007 (o perioadă de douăsprezece luni consecutive care începe între 1 ianuarie 2007 și 1 iulie 2007) și pentru exercițiile contabile următoare, pragul dimensiunii economice menționate la articolul 4 din Regulamentul nr. 79/65/CEE se stabilește după cum urmează:

Belgia: 16 ESU

Bulgaria: 1 ESU

Republica Cehă: 4 ESU

Danemarca: 8 ESU

Germania: 16 ESU

Estonia: 2 ESU

Irlanda: 2 ESU

Grecia: 2 ESU

Spania: 2 ESU

Franța: 8 ESU

Italia: 4 ESU

Cipru: 2 ESU

Letonia: 2 ESU

Lituania: 2 ESU

Luxemburg: 8 ESU

Ungaria: 2 ESU

Malta: 8 ESU

Țările de Jos: 16 ESU

Austria: 8 ESU

Polonia: 2 ESU

Portugalia: 2 ESU

România: 1 ESU

Slovenia: 2 ESU

Slovacia: 8 ESU

Finlanda: 8 ESU

Suedia: 8 ESU

Regatul Unit (cu excepția Irlandei de Nord): 16 ESU

Regatul Unit (numai Irlanda de Nord): 8 ESU.”

2.

La articolul 5 se adaugă următorul paragraf:

„Bulgaria și România înaintează Comisiei planurile lor de selecție pentru exercițiul contabil 2007 înainte de 31 iulie 2007.”

3.

Anexa I se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a șaptea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică începând cu exercițiul contabil 2007.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 6 iulie 2007.

Pentru Comisie

Mariann FISCHER BOEL

Membru al Comisiei


(1)  JO 109, 23.6.1965, p. 1859/65. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1791/2006 (JO L 363, 20.12.2006, p. 28).

(2)  JO L 205, 13.7.1982, p. 5. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1860/2006 (JO L 358, 16.12.2006, p. 31).


ANEXĂ

Anexa I la Regulamentul (CEE) nr. 1859/82 se modifică după cum urmează:

1.

Partea referitoare la Slovacia se înlocuiește cu următorul text:

„810

SLOVACIA

502”

2.

Se adaugă următoarele tabele referitoare la Bulgaria și România:

„Numărul de referință

Denumirea diviziunii

Numărul de exploatații participante pe exercițiu contabil

2007

2008

începând cu 2009

830

BULGARIA

2 000

2 000

2 000 (1)


Numărul de referință

Denumirea diviziunii

Numărul de exploatații participante pe exercițiu contabil

2007

2008

2009

începând cu 2010

840

ROMÂNIA

1 000

2 000

4 000

6 000 (2)


(1)  Pentru 2009 și exercițiile contabile ulterioare, Bulgaria va avea șase diviziuni (anexa la Regulamentul nr. 79/65/CEE), și acest număr de exploatații participante, corespunzător totalului pe țară, va fi alocat pe diviziuni.

(2)  Pentru 2010 și exercițiile contabile ulterioare, România va avea opt diviziuni (anexa la Regulamentul nr. 79/65/CEE), și acest număr de exploatații participante, corespunzător totalului pe țară, va fi alocat pe diviziuni.”


7.7.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 179/6


REGULAMENTUL (CE) NR. 801/2007 AL COMISIEI

din 6 iulie 2007

privind exportul anumitor deșeuri destinate recuperării enumerate în anexa III sau IIIA la Regulamentul (CE) nr. 1013/2006 în anumite țări în care Decizia OCDE privind controlul circulației transfrontaliere a deșeurilor nu se aplică

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1013/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 iunie 2006 privind transferurile de deșeuri (1), în special articolul 37 alineatul (2),

după consultarea țărilor interesate,

întrucât:

(1)

În conformitate cu articolul 37 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1013/2006, Comisia a formulat o cerere scrisă fiecărei țări unde nu se aplică Decizia C(2001)107 Final a Consiliului OCDE privind revizuirea Deciziei C(92)39 Final privind controlul circulației transfrontaliere a deșeurilor destinare operațiilor de recuperare. Prin aceasta, Comisia cere o confirmare scrisă că deșeurile enumerate la anexa III sau IIIA la prezentul regulament și exportul cărora nu este interzis în temeiul articolului 36 pot fi exportate din Comunitate pentru a fi recuperate în țara respectivă și cere o indicație privind eventuala procedură de control care se aplică în țara de destinație.

(2)

În aceste cereri, fiecare țară a fost rugată să indice dacă a optat pentru o interdicție sau pentru o procedură de notificare prealabilă scrisă și de acord preliminar scris sau dacă nu va efectua niciun control în ceea ce privește aceste deșeuri.

(3)

Comisia a primit răspunsuri la cererile sale scrise de la Algeria, Andorra, Argentina, Botswana, Belarus, Chile, China (Hong Kong), Costa Rica, Guyana, India, Liechtenstein, Moldova, Oman, Peru, Filipine, Federația Rusă, Sri Lanka, Taiwan, Thailanda, Vietnam.

(4)

Anumite țări nu au adresat o confirmare în scris cu privire la faptul că deșeurile pot fi exportate din Comunitate în țările respective pentru recuperare. În consecință, în conformitate cu articolul 37 alineatul (2) al doilea paragraf din Regulamentul (CE) nr. 1013/2006, trebuie să se considere că aceste țări au ales o procedură de acord preliminar scris.

(5)

Dispozițiile prezentului regulament ar trebui să înlocuiască dispozițiile Regulamentului (CE) nr. 1547/1999 al Comisiei din 12 iulie 1999 de stabilire a procedurilor de control care trebuie aplicate, în conformitate cu Regulamentul (CEE) nr. 259/93 al Consiliului, transporturilor de anumite tipuri de deșeuri către anumite țări care nu intră sub incidența Deciziei OCDE C(92)39 Final (2). Regulamentul (CE) nr. 1547/1999 ar trebui abrogat,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Exporturile destinate recuperării deșeurilor enumerate la anexa III sau IIIA la Regulamentul (CE) nr. 1013/2006 și al căror export nu este interzis în temeiul articolului 36 către anumite țări care nu intră sub incidența Deciziei OCDE sunt reglementate de proceduri care reflectă alegerile făcute de aceste țări între:

(a)

o interdicție;

(b)

o procedură de notificare prealabilă scrisă și de acord preliminar scris; sau

(c)

nu este supus controlului în țara de destinație,

astfel cum sunt stabilite în anexă.

Articolul 2

Regulamentul (CE) nr. 1547/1999 al Comisiei se abrogă.

Articolul 3

Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 6 iulie 2007.

Pentru Comisie

Peter MANDELSON

Membru al Comisiei


(1)  JO L 190, 12.7.2006, p. 1.

(2)  JO L 185, 17.7.1999, p. 1. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1792/2006 al Comisiei (JO L 362, 20.12.2006, p. 1).


ANEXĂ

Opțiunile anumitor țări în temeiul articolului 37 din Regulamentul (CE) nr. 1013/2006

ALGERIA

a)

interdicție

b)

procedură de notificare prealabilă scrisă și de acord preliminar scris

c)

nu este supus controlului în țara de destinație

 

GC030 ex 890800

 

 

GG030 ex 2621

 

 

GG040 ex 2621

 

 

 

Toate celelalte

ANDORRA

a)

interdicție

b)

procedură de notificare prealabilă scrisă și de acord preliminar scris

c)

nu este supus controlului în țara de destinație

Toate deșeurile

 

 

ARGENTINA

a)

interdicție

b)

procedură de notificare prealabilă scrisă și de acord preliminar scris

c)

nu este supus controlului în țara de destinație

 

B1010

 

B1020

 

 

 

B1030

 

 

B1031

 

 

B1040

 

 

B1050

 

B1060

 

 

 

B1070

 

 

B1080

 

 

B1090

 

 

B1100

 

 

B1115

 

 

B1120

 

 

B1130

 

B1140

 

 

 

B1150

 

 

B1160

 

 

B1170

 

B1180

 

 

B1190

 

 

 

B1200

 

 

B1210

 

 

B1220

 

 

B1230

 

B1240

 

 

 

B1250

 

 

 

 

 

B2010

 

 

B2020

 

 

B2030

 

 

B2040

 

 

B2060

 

 

B2070

 

 

B2080

 

 

B2090

 

 

B2100

 

 

B2110

 

B2120

 

 

B2130

 

 

 

 

 

ex B3010:

alcool polivinilic

Rășini uzate întărite sau produși de condensare, inclusiv următoarele:

rășini ureoformaldehidice

rășini fenolformaldehidice

rășini melamină-formaldehidă

rășini epoxidice

rășini alchidice

poliamide

Următoarele deșeuri de polimeri fluorurați (1):

perfluoroetilenă/propilenă (FEP)

Perfluoroalcoxil alcani

Tetrafluoroetilenă/eter de perfluorovinil (PFA)

Tetrafluoroetilenă/eter de perfluorometilvinil (MFA)

Polifluorură de vinil (PVF)

Polifluorură de viniliden (PVDF)

toate celelalte elemente de la B3010

din B3010

polivinil butiral

polivinil acetat

ex B3020:

hârtie sau carton fabricat în principal din pastă mecanică (de exemplu, ziare, reviste și

materiale tipărite similare – altele, inclusiv dar nu limitate la 2 resturi nesortate.

toate celelalte elemente de la B3020

 

 

B3030

 

 

B3035

 

 

B3040

 

 

B3050

 

 

B3060

 

 

B3065

 

ex B3070:

Micelii de fungi inactive de la obținerea penicilinei, folosite ca hrană pentru animale

toate celelalte elemente de la B3070

 

 

B3080

 

 

B3090

 

 

B3100

 

 

B3110

 

 

B3120

 

B3130

 

 

B3140

 

 

 

 

 

B4010

 

 

B4020

 

 

 

B4030

 

 

GB040

262030

262090

 

 

GC010

 

GC020

 

 

 

GC030 ex 890800

 

 

GC050

 

 

GE020 ex 7001

ex 701939

 

 

GF010

 

GG030 ex 2621

 

 

GG040 ex 2621

 

 

GH013 391530

ex 390410—40

 

 

 

GN010 ex 050200

 

 

GN020 ex 050300

 

 

GN030 ex 050590

 

BELARUS

a)

interdicție

b)

procedură de notificare prealabilă scrisă și de acord preliminar scris

c)

nu este supus controlului în țara de destinație

 

de la B1010:

Fragmente de germanium

Fragmente de vanadium

Fragmente de hafniu, indiu, niobiu, reniu și galiu

Fragmente de toriu

de la B1010: toate celelalte elemente

 

de la B1020:

Fragmente de beriliu

Fragmente de telur

de la B1020: toate celelalte elemente

 

de la B1030

Zgură de vanadium

de la B1030: toate celelalte elemente

 

de la B1031:

Zgură de titan

de la B1031: toate celelalte elemente

 

 

B1040

 

 

B1050

 

B1060

 

 

 

B1070

 

B1080

 

 

 

B1090

 

B1100

 

 

B1115

 

 

de la B1120: metale de tranziție

de la B1120: Lantanide (metale pământuri rare)

 

 

B1130

 

 

B1140

 

 

B1150

 

 

B1160

 

 

B1170

 

B1180

 

 

 

B1190

 

B1200

 

 

B1210

 

 

B1220

 

 

B1230

 

 

B1240

 

 

 

B1250

 

 

 

 

B2010

 

 

de la B2020:

Deșeuri de sticlă sub formă nesusceptibilă de dispersare

Rebuturi și alte deșeuri și resturi de sticlă cu excepția sticlei de la tuburile catodice și a altor tipuri de sticlă activată

deșeuri de sticlă conținând substanțe specifice

toate celelalte elemente de la B2020

 

 

B2030

 

de la B2040:

Sulfat de calciu parțial rafinat rezultat din desulfurarea gazelor (FGD)

Zgură de la obținerea cuprului, stabilizată chimic, cu un conținut ridicat de fier (peste 20 %) și prelucrată în conformitate cu specificațiile industriale (de exemplu DIN 4301 și DIN 8201) în special pentru aplicațiile din construcții și obținerea materialelor abrazive.

de la B2040:

Deșeuri de plăci din fibră ghipsată sau plăci de ghips, provenind de la demolarea construcțiilor

Sulf în formă solidă

Calcar de la producerea cianamidei de calciu (având un pH mai mic de 9)

Cloruri de sodiu, potasiu și calciu

Carborundum (carbură de siliciu)

Beton sfărâmat

Resturi de sticlă conținând litiu-tantal și litiu-niobiu.

 

B2060

 

 

B2070

 

 

 

B2080

 

 

B2090

 

B2100

 

 

B2110

 

de la B2120 deșeuri de soluții acide sau bazice conținând substanțe specifice

toate celelalte elemente de la B2120

 

 

 

B2130

 

 

 

 

de la B3010:

Următoarele materiale plastice sau amestecuri de materiale plastice, cu condiția ca acestea să nu fie amestecate cu alte deșeuri și să fie preparate conform unei specificații:

Resturi din plastic de polimeri și copolimeri nehalogenați:

etilenă

stiren

polipropilenă

polietilentereftalat

acrilonitril

butadienă

poliamide

polibutilentereftalat

policarbonați

polimeri acrilici

poliuretan (care nu conține clorofluorcarboni)

polimetacrilat de metil

alcool polivinilic

polivinil butiral

polivinil acetat

Rășini uzate întărite sau produși de condensare, inclusiv următoarele:

rășini ureoformaldehidice

rășini fenolformaldehidice

rășini melamină-formaldehidă

rășini epoxidice

rășini alchidice

poliamide

de la B3010:

Următoarele materiale plastice sau amestecuri de materiale plastice, cu condiția ca acestea să nu fie amestecate cu alte deșeuri și să fie preparate conform unei specificații:

Resturi din plastic de polimeri și copolimeri nehalogenați:

poliacetali

polieteri

polisulfură de fenilen

alcani C10-C13 (plastifianți)

polisiloxani

* Următoarele deșeuri de polimeri fluorurați:

perfluoroetilenă/propilenă (FEP)

Perfluoroalcoxil alcani

Tetrafluoroetilenă/eter de perfluorovinil (PFA)

Tetrafluoroetilenă/eter de perfluorometilvinil (MFA)

Polifluorură de vinil (PVF)

Polifluorură de viniliden (PVDF)

 

 

B3020

 

de la B3030:

Deșeuri de lână sau de păr animal fin sau aspru, inclusiv deșeuri de fire textile, dar exclusiv material fibros garnetat

toate celelalte elemente de la B3030

 

 

B3035

 

B3040

 

 

 

B3050

 

de la B3060:

Degras: reziduuri rezultate în urma tratării substanțelor grase sau a cerii vegetale sau animale

Deșeuri de oase și coarne, neprelucrate, degresate, preparate simplu (dar netăiate în forme), tratate cu acid sau degelificate

Deșeuri de pește

toate celelalte elemente de la B3060

 

 

B3065

 

de la B3070:

Deșeuri de păr uman

toate celelalte elemente de la B3070

 

B3080

 

 

B3090

 

 

B3100

 

 

 

B3110

 

 

B3120

 

B3130

 

 

B3140

 

 

 

 

 

 

B4010

 

 

B4020

 

 

B4030

ex GB040 zguri galvanice conținând cupru

 

ex GB040 zguri de la metale prețioase

 

 

GC010

 

 

GC020

 

GC030 ex 890800

 

 

GC050

 

ex GE020 deșeuri din fibră de sticlă care au proprietăți fizico-chimice similare cu azbestul

 

GE020 ex 7001

ex 701939

 

 

GF010

 

GG030 ex 2621

 

 

GG040 ex 2621

 

 

GH013 391530

ex 390410—40

 

 

GN010 ex 050200

 

 

GN020 ex 050300

 

 

GN030 ex 050590

 

BOTSWANA

a)

interdicție

b)

procedură de notificare prealabilă scrisă și de acord preliminar scris

c)

nu este supus controlului în țara de destinație

B1

 

 

B2

 

 

B3010

 

 

de la B3020: Toate celelalte

de la B3020:

Următoarele materiale, cu condiția să nu fie amestecate cu deșeuri periculoase: Deșeuri și resturi de hârtie sau carton:

din hârtie sau carton nealbite sau din hârtie sau carton ondulate

din alte tipuri din hârtie sau carton, fabricate în principal din celuloză înălbită, necolorată în masă

din hârtie sau carton fabricat în principal din pastă mecanică (de exemplu, ziare, reviste și materiale tipărite similare)

 

B3030

 

 

B3035

 

 

B3036

 

 

B3060

 

 

B3065

 

 

GB040 7112 262030 262090

 

 

GC010

 

 

GC020

 

 

GC030 ex 890800

 

 

GC050

 

 

GE020 ex 7001

ex 701939

 

 

GF010

 

 

GG030 ex 2621

 

 

GG040 ex 2621

 

 

GH013 391530

ex 390410—40

 

 

GN010 ex 050200

 

 

GN020 ex 050300

 

 

GN030 ex 050590

 

 

CHILE

a)

interdicție

b)

procedură de notificare prealabilă scrisă și de acord preliminar scris

c)

nu este supus controlului în țara de destinație

 

B1010

 

 

B1031

 

 

B1050

 

 

B1070

 

 

B1080

 

 

B1115

 

 

B1250

 

 

B2060

 

 

B2130

 

 

B3010

 

 

B3030

 

 

B3035

 

 

B3060

 

 

B3065

 

 

GB040 7112 262030 262090

 

 

GC010

 

 

GC020

 

 

GC030 de la 890800

 

 

GC050

 

 

GE020 de la 7001

de la 701939

 

 

GF010

 

 

GG030 de la 2621

 

 

GG030 de la 2621

 

 

GH013 391530

de la 390410—40

 

 

GN010 de la 050200

 

 

GN020 de la 050300

 

 

GN030 de la 050590

 

 

 

Toate celelalte

CHINA

a)

interdicție

b)

procedură de notificare prealabilă scrisă și de acord preliminar scris

c)

nu este supus controlului în țara de destinație

de la B1010:

Fragmente de molibden

Fragmente de cobalt

Fragmente de bismut

Fragmente de zirconiu

Fragmente de mangan

Fragmente de germanium

Fragmente de hafniu, indiu, niobiu, reniu și galiu

Fragmente de toriu

Fragmente de pământuri rare

Fragmente de crom

de la B1010:

Fragmente de tungsten

Fragmente de magneziu

Fragmente de titan

Fragmente de vanadium

de la B1010:

Metale prețioase (aur, argint, metale din grupa platinei, dar nu mercurul)

Fragmente de fier și oțel

Fragmente de cupru

Fragmente de nichel

Fragmente de aluminiu

Fragmente de zinc

Fragmente de staniu

Fragmente de tantal

B1020

 

 

B1030

 

 

 

B1031

 

B1040

 

 

B1050

 

 

B1060

 

 

 

 

B1070

 

 

B1080

B1090

 

 

toate celelalte elemente da la B1100

 

de la B1100:

Catozi de zinc

 

B1115

 

de la B1120

Lantanide (metale pământuri rare)

toate celelalte elemente de la B1120

 

B1130

 

 

B1140

 

 

B1150

 

 

B1160

 

 

B1170

 

 

B1180

 

 

B1190

 

 

 

 

B1200

 

B1210

 

B1220

 

 

 

B1230

 

B1240

 

 

 

B1250

 

 

 

 

B2010

 

 

B2020

 

 

B2030

 

 

B2040

 

 

B2060

 

 

B2070

 

 

B2080

 

 

B2090

 

 

B2100

 

 

B2110

 

 

B2120

 

 

B2130

 

 

 

 

 

de la B3010:

Următoarele materiale plastice sau amestecuri de materiale plastice, cu condiția ca acestea să nu fie amestecate cu alte deșeuri și să fie preparate conform unei specificații:

Resturi din plastic de polimeri și copolimeri nehalogenați:

etilenă

stiren

polipropilenă

polietilentereftalat

acrilonitril

butadienă

poliacetali

poliamide

polibutilentereftalat

policarbonați

Rășini uzate întărite sau produși de condensare, inclusiv următoarele:

rășini ureoformaldehidice

rășini melamină-formaldehidă

rășini epoxidice

rășini alchidice

de la B3010:

Următoarele materiale plastice sau amestecuri de materiale plastice, cu condiția ca acestea să nu fie amestecate cu alte deșeuri și să fie preparate conform unei specificații:

polieteri

polisulfură de fenilen

polimeri acrilici

alcani C10-C13 (plastifianți)

poliuretan (care nu conține clorofluorcarboni)

polisiloxani

polimetacrilat de metil

alcool polivinilic

polivinil butiral

polivinil acetat

Rășini uzate întărite sau produși de condensare, inclusiv următoarele:

rășini fenolformaldehidice

poliamide

Următoarele deșeuri de polimeri fluorurați: (2):

perfluoroetilenă/propilenă (FEP)

Perfluoroalcoxil alcani

Tetrafluoroetilenă/eter de perfluorovinil (PFA)

Tetrafluoroetilenă/eter de perfluorometilvinil (MFA)

Polifluorură de vinil (PVF)

Polifluorură de viniliden (PVDF)

 

 

 

B3020

de la B3030: Toate celelalte

 

de la B3030:

de la deșeuri de bumbac (inclusiv deșeuri de fire textile și material fibros garnetat)

deșeuri de fire textile (inclusiv resturi de fire)

altele

Deșeuri (inclusiv resturi de la pieptănat, deșeuri de fire textile și material fibros garnetat) de

fibre sintetice

fibre artificiale

B3035

 

 

B3040

 

 

 

 

B3050

de la B3060: Toate celelalte

 

de la B3060:

de la deșeuri provenite din industria alimentară, cu condiția ca acestea să nu fie infecțioase:

Deșeuri de oase și coarne, neprelucrate, degresate, preparate simplu (dar netăiate în forme), tratate cu acid sau degelificate

B3065

 

 

B3070

 

 

B3080

 

 

B3090

 

 

B3100

 

 

B3110

 

 

B3120

 

 

B3130

 

 

B3140

 

 

 

 

 

B4010

 

 

B4020

 

 

B4030

 

 

GB040 7112 262030 262090

 

 

 

GC010

 

 

GC020

 

 

GC030 ex 890800

 

GC050

 

 

GE020 ex 7001

ex 701939

 

 

GF010

 

 

GG030 ex 2621

 

 

GG040 ex 2621

 

 

 

GH013 391530

ex 390410—40

 

GN010 ex 050200

 

 

GN020 ex 050300

 

 

GN030 ex 050590

 

 

CHINA (HONG KONG)

a)

interdicție

b)

procedură de notificare prealabilă scrisă și de acord preliminar scris

c)

nu este supus controlului în țara de destinație

de la B1010: Deșeuri de tantal

 

toate celelalte elemente de la B1010

 

 

B1020

B1030

 

 

B1031

 

 

B1040

 

 

 

 

B1050

 

 

 

B1060

 

 

B1070

 

 

B1080

 

 

B1090

 

 

de la B1100: Deșeuri de material refractar, inclusiv creuzete provenind din topirea cuprului

 

toate celelalte elemente de la B1100

 

 

B1115

de la B1120

Lantanide (metale pământuri rare)

 

toate celelalte elemente de la B1120

 

 

B1130

B1140

 

 

B1150

 

 

B1160

 

 

B1170

 

 

B1180

 

 

B1190

 

 

 

 

B1200

B1210

 

 

B1220

 

 

 

 

B1230

B1240

 

 

 

 

B1250

 

 

 

 

 

B2010

 

 

B2020

 

 

B2030

 

 

B2040

 

 

B2060

B2070

 

 

B2080

 

 

 

 

B2090

B2100

 

 

B2110

 

 

B2120

 

 

B2130

 

 

 

 

 

de la B3010:

Următoarele materiale plastice sau amestecuri de materiale plastice, cu condiția ca acestea să nu fie amestecate cu alte deșeuri și să fie preparate conform unei specificații:

poliacetali

polieteri

alcani C10-C13 (plastifianți)

* Următoarele deșeuri de polimeri fluorurați:

Perfluoroetilenă/propilenă (FEP)

Perfluoroalcoxil alcani

Tetrafluoroetilenă/eter de perfluorovinil (PFA)

Tetrafluoroetilenă/eter de perfluorometilvinil (MFA)

Polifluorură de vinil (PVF)

Polifluorură de viniliden (PVDF)

 

de la B3010:

Următoarele materiale plastice sau amestecuri de materiale plastice, cu condiția ca acestea să nu fie amestecate cu alte deșeuri și să fie preparate conform unei specificații:

Resturi din plastic de polimeri și copolimeri nehalogenați:

etilenă

stiren

polipropilenă

polietilentereftalat

acrilonitril

butadienă

poliamide

polibutilentereftalat

policarbonați

polisulfură de fenilen

polimeri acrilici

poliuretan (care nu conține clorofluorcarboni)

polisiloxani

polimetacrilat de metil

alcool polivinilic

polivinil butiral

polivinil acetat

Rășini uzate întărite sau produși de condensare, inclusiv următoarele:

rășini ureoformaldehidice

rășini fenolformaldehidice

rășini melamină-formaldehidă

rășini epoxidice

rășini alchidice

poliamide

 

 

B3020

 

 

B3030

B3035

 

 

 

 

B3040

 

 

B3050

 

 

B3060

B3065

 

 

 

 

B3070

 

 

B3080

 

 

B3090

B3100

 

 

B3110

 

 

B3120

 

 

B3130

 

 

 

 

B3140

 

 

 

B4010

 

 

B4020

 

 

B4030

 

 

 

 

GB040 7112 262030 262090

 

 

GC010

 

 

GC020

 

 

GC030 ex 890800

 

 

GC050

 

 

GE020 ex 7001

ex 701939

 

 

GF010

 

 

GG030 ex 2621

 

 

GG040 ex 2621

 

 

GH013 391530

ex 390410—40

 

 

GN010 ex 050200

 

 

GN020 ex 050300

 

 

GN030 ex 050590

COSTA RICA

a)

interdicție

b)

procedură de notificare prealabilă scrisă și de acord preliminar scris

c)

nu este supus controlului în țara de destinație

Toate deșeurile

 

 

GUYANA

a)

interdicție

b)

procedură de notificare prealabilă scrisă și de acord preliminar scris

c)

nu este supus controlului în țara de destinație

 

 

Toate

INDIA

a)

interdicție

b)

procedură de notificare prealabilă scrisă și de acord preliminar scris

c)

nu este supus controlului în țara de destinație

 

 

Toate

LIECHTENSTEIN

a)

interdicție

b)

procedură de notificare prealabilă scrisă și de acord preliminar scris

c)

nu este supus controlului în țara de destinație

 

 

Toate

MOLDOVA

a)

interdicție

b)

procedură de notificare prealabilă scrisă și de acord preliminar scris

c)

nu este supus controlului în țara de destinație

de la B3020

de la B3020

Următoarele materiale, cu condiția să nu fie amestecate cu deșeuri periculoase: Deșeuri și resturi de hârtie sau carton:

din hârtie sau carton nealbite sau din hârtie sau carton ondulate

din alte tipuri de hârtie sau carton, fabricate în principal din celuloză înălbită, necolorată în masă

din hârtie sau carton fabricat în principal din pastă mecanică (de exemplu, ziare, reviste și materiale tipărite similare)

 

Toate celalte

 

 

OMAN

a)

interdicție

b)

procedură de notificare prealabilă scrisă și de acord preliminar scris

c)

nu este supus controlului în țara de destinație

de la B1010 Toate celalte

de la B1010

Fragmente de fier și oțel

 

Toate celalte

 

 

PERU

a)

interdicție

b)

procedură de notificare prealabilă scrisă și de acord preliminar scris

c)

nu este supus controlului în țara de destinație

 

Toate deșeurile

 

FILIPINE

a)

interdicție

b)

procedură de notificare prealabilă scrisă și de acord preliminar scris

c)

nu este supus controlului în țara de destinație

de la B1010 deșeuri de cobalt

toate celelalte elemente de la B1010

 

de la B1020

Deșeuri de plumb (excluzând bateriile pe bază de acid și plumb)

toate celelalte elemente de la B1020

 

 

B1030

 

 

B1031

 

 

B1040

 

 

B1050

 

 

B1060

 

 

B1070

 

 

B1080

 

 

B1090

 

 

B1100

 

 

B1115

 

de la B1120: Cobalt, lantan

toate celelalte elemente de la B1120

 

 

B1150

 

B1160

 

 

B1170

 

 

 

B1180

 

 

B1190

 

 

B1200

 

 

B1210

 

 

B1220

 

B1230

 

 

B1240

 

 

 

B1250

 

 

 

 

 

 

 

B2010

 

 

 

 

B2020

 

de la B2030

Deșeuri și fragmente de ciment (materiale compozite conținând ceramică și metale)

de la B2030

Fibre pe bază de ceramică, care nu sunt specificate sau incluse în altă parte

 

B2040

 

B2060

 

 

 

B2070

 

 

B2080

 

 

B2090

 

 

B2100

 

 

B2110

 

 

B2120

 

 

B2130

 

 

 

 

 

B3010

 

 

 

B3020

 

 

B3030

 

 

B3035

 

 

B3040

 

 

B3050

 

B3060

 

 

B3065

 

 

B3070

 

 

 

B3080

 

B3090

 

 

B3100

 

 

B3110

 

 

B3120

 

 

B3130

 

 

B3140

 

 

 

 

B4010

 

 

B4020

 

 

 

B4030

 

 

GB040 7112 262030 262090

 

 

GC010

 

 

GC020

 

 

GC030 ex 890800

 

 

GC050

 

 

 

GE020 ex 7001

ex 701939

 

 

GF010

GG030 ex 2621

 

 

GG040 ex 2621

 

 

 

GH013 391530

ex 390410—40

 

 

GN010 ex 050200

 

 

GN020 ex 050300

 

 

GN030 ex 050590

 

FEDERAȚIA RUSĂ

a)

interdicție

b)

procedură de notificare prealabilă scrisă și de acord preliminar scris

c)

nu este supus controlului în țara de destinație

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B1010

 

 

B1020

 

 

B1030

 

 

B1031

 

 

B1040

 

 

B1050

 

B1060

 

 

B1070

 

 

 

B1080

 

B1090

 

 

B1100

 

 

 

B1115

 

B1120

 

 

 

B1130

 

B1140

 

 

B1150

 

 

B1160

 

 

B1170

 

 

B1180

 

 

B1190

 

 

B1200

 

 

B1210

 

 

 

B1220

 

 

B1230

 

B1240

 

 

 

B1250

 

 

 

 

B2010

 

 

 

B2020

 

 

B2030

 

 

B2040

 

 

B2060

 

 

B2070

 

 

B2080

 

 

B2090

 

 

B2100

 

B2110

 

 

 

B2120

B2130

 

 

 

 

 

 

 

B3010

 

 

B3020

 

 

B3030

B3035

 

 

B3040

 

 

 

 

B3050

 

B3060

 

 

 

B3065

 

 

B3070

B3080

 

 

 

 

B3090

B3100

 

 

 

 

B3110

 

 

B3120

 

 

B3130

B3140

 

 

 

 

 

 

 

B4010

 

 

B4020

 

B4030

 

 

GB040 7112 262030 262090

 

 

 

GC010

 

 

GC020

 

GC030 ex 890800

 

 

GC050

 

GE020 ex 7001

 

GE020 ex 701939

 

GF010

 

 

GG030 ex 2621

 

 

GG040 ex 2621

 

 

 

GH013 391530

ex 390410—40

 

 

GN010 ex 050200

 

 

GN020 ex 050300

 

 

GN030 ex 050590

SRI LANKA

a)

interdicție

b)

procedură de notificare prealabilă scrisă și de acord preliminar scris

c)

nu este supus controlului în țara de destinație

 

Toate deșeurile

 

TAIWAN

a)

interdicție

b)

procedură de notificare prealabilă scrisă și de acord preliminar scris

c)

nu este supus controlului în țara de destinație

 

de la B1010

Metale prețioase (aur, argint, metale din grupa platinei dar nu mercurul)

Fragmente de tantal

Fragmente de molibden

Fragmente de cobalt

Fragmente de bismut

Fragmente de zirconiu

Fragmente de mangan

Fragmente de vanadium

Fragmente de hafniu, indiu, niobiu, reniu și galiu

Fragmente de toriu

Fragmente de pământuri rare

Fragmente de crom

de la B1010

Fragmente de fier și oțel

Fragmente de cupru

Fragmente de nichel

Fragmente de aluminiu

Fragmente de zinc

Fragmente de staniu

Fragmente de tungsten

Fragmente de magneziu

Fragmente de titan

Fragmente de germanium

 

B1020

 

 

B1030

 

 

B1031

 

B1040

 

 

 

B1050

 

 

B1060

 

 

B1070

 

 

B1080

 

 

B1090

 

 

de la B1100

Zguri (sau tunder) conținând aluminiu, cu excepția zgurilor saline

Deșeuri de material refractar, inclusiv creuzete provenind din topirea cuprului

Zguri de la prelucrarea metalelor prețioase pentru rafinare ulterioară

Zguri de staniu conținând tantal, cu mai puțin de 0,5 % staniu

de la B1100

Catozi de zinc

Reziduuri conținând zinc

Reziduu superficial de la galvanizarea plăcilor de zinc (>90 % Zn)

Reziduu de fund de la galvanizarea plăcilor de zinc (>92 % Zn)

Reziduu de la turnarea zincului sub presiune (>85 % Zn)

Reziduu de la galvanizarea la cald a plăcilor de zinc (în șarje) (>92 % Zn)

Zguri conținând zinc

 

B1115

 

 

B1120

 

 

 

B1130

 

B1140

 

 

B1150

 

 

B1160

 

 

B1170

 

 

B1180

 

 

B1190

 

 

B1200

 

 

B1210

 

 

B1220

 

 

 

B1230

 

B1240

 

B1250

 

 

 

 

 

 

B2010

 

 

B2020

 

 

B2030

 

 

de la B2040: Toate celelalte

de la B2040:

Zgură de la obținerea cuprului, stabilizată chimic, cu un conținut ridicat de fier (peste 20 %) și prelucrată în conformitate cu specificațiile industriale (de exemplu DIN 4301 și DIN 8201) în special pentru aplicațiile din construcții și obținerea materialelor abrazive.

 

B2060

 

 

B2070

 

 

B2080

 

 

B2090

 

 

B2100

 

 

B2110

 

 

B2120

 

 

B2130

 

 

 

 

 

de la B3010:

poliuretan (care nu conține clorofluorcarboni)

Rășini uzate întărite sau produși de condensare

ex B3010 Toate celelalte

 

 

B3020

 

B3030

 

 

B3035

 

 

 

B3040

 

 

B3050

 

B3060

 

 

B3065

 

 

B3070

 

 

B3080

 

 

B3090

 

 

B3100

 

 

B3110

 

 

B3120

 

 

B3130

 

 

B3140

 

 

B4010

 

 

B4020

 

 

B4030

 

GB040 7112 262030 262090

 

 

GC010

 

 

GC020

 

 

GC030 ex 890800

 

 

 

 

GC050

 

 

GE020 ex 7001

ex 701939

 

GF010

 

GG030 ex 2621

 

 

GG040 ex 2621

 

 

 

 

GH013 391530

ex 390410—40

GN010 ex 050200

 

 

 

GN020 ex 050300

 

 

GN030 ex 050590

 

THAILANDA

a)

interdicție

b)

procedură de notificare prealabilă scrisă și de acord preliminar scris

c)

nu este supus controlului în țara de destinație

 

 

B1010

 

B1020

 

 

B1030

 

 

B1020

 

 

B1030

 

 

 

B1031

 

B1040

 

 

B1050

 

 

B1060

 

 

B1070

 

 

B1080

 

 

B1090

 

 

de la B1100: Toate celelalte

de la B1100

Deșeuri de material refractar, inclusiv creuzete provenind din topirea cuprului

Zguri de la prelucrarea metalelor prețioase pentru rafinare ulterioară

Zguri de staniu conținând tantal, cu mai puțin de 0,5 % staniu

 

B1115

 

 

B1120

 

 

B1130

 

 

B1140

 

 

 

B1150

 

B1160

 

 

B1170

 

 

B1180

 

 

B1190

 

 

B1200

 

 

B1210

 

 

B1220

 

 

B1230

 

 

B1240

 

B1250

 

 

 

 

 

 

B2010

 

 

B2020

 

 

 

B2030

 

de la B2040

Zgură de la obținerea cuprului, stabilizată chimic, cu un conținut ridicat de fier (peste 20 %) și prelucrată în conformitate cu specificațiile industriale (de exemplu DIN 4301 și DIN 8201) în special pentru aplicațiile din construcții și obținerea materialelor abrazive

Calcar de la producerea cianamidei de calciu (având un pH mai mic de 9)

Fragmente de sticlă conținând litiu-tantal și litiu-niobiu

de la B2040: Toate celelalte

 

 

B2060

 

 

B2070

 

B2080

 

 

B2090

 

 

 

B2100

 

B2110

 

 

B2120

 

 

B2130

 

 

 

 

 

de la B3010:

Resturi din plastic de polimeri și copolimeri nehalogenați

Deșeuri pe bază de polimeri fluorurați (3)

de la B3010:

Rășini uzate întărite sau produși de condensare

 

 

B3020

 

de la B3030:

Deșeuri (inclusiv resturi de la pieptănat, deșeuri de fire textile și material fibros garnetat) de fibre sintetice sau artificiale

Deșeuri de cârpe, resturi de sfoară, frânghii și parâme precum și articole uzate din sfoară, frânghii sau parâme din materiale textile

de la B3030: Toate celelalte

 

B3035

 

 

de la B3040

Alte deșeuri de cauciuc (cu excepția deșeurilor specificate în altă parte)

de la B3040

Deșeuri și fragmente de cauciuc dur (de exemplu ebonită)

 

 

B3050

 

 

B3060

 

 

B3065

 

 

B3070

 

 

B3080

 

 

B3090

 

 

B3100

 

 

B3110

 

 

B3120

 

 

B3130

 

 

B3140

 

 

 

 

B4010

 

 

B4020

 

 

B4030

 

 

GB040 7112 262030 262090

 

 

GC010

 

 

GC020

 

 

GC030 ex 890800

 

 

GC050

 

 

GE020 ex 7001

ex 701939

 

 

 

GF010

 

 

GG030 ex 2621

 

GG040 ex 2621

 

 

GH013 391530

ex 390410—40

 

 

 

GN010 ex 050200

 

 

GN020 ex 050300

 

 

GN030 ex 050590

VIETNAM

a)

interdicție

b)

procedură de notificare prealabilă scrisă și de acord preliminar scris

c)

nu este supus controlului în țara de destinație

de la B1010

Metale prețioase (aur, argint, metale din grupa platinei, dar nu mercurul)

Fragmente de tantal

Fragmente de cobalt

Fragmente de bismut

Fragmente de germanium

Fragmente de vanadium

Fragmente de hafniu, indiu, niobiu, reniu și galiu

Fragmente de toriu

Fragmente de pământuri rare

 

de la B1010

Fragmente de fier și oțel

Fragmente de cupru

Fragmente de nichel

Fragmente de aluminiu

Fragmente de zinc

Fragmente de staniu

Fragmente de tungsten

Fragmente de molibden

Fragmente de magneziu

Fragmente de titan

Fragmente de zirconiu

Fragmente de mangan

Fragmente de crom

de la B1020

Fragmente de beriliu

Fragmente de cadmiu

Fragmente de seleniu

Fragmente de telur

 

de la B1020

Fragmente de antimoniu

Deșeuri de plumb (excluzând bateriile pe bază de acid și plumb)

B1030

 

 

B1031

 

 

B1040

 

 

B1050

 

 

B1060

 

 

B1070

 

 

B1080

 

 

B1090

 

 

B1100

 

 

B1115

 

 

B1120

 

 

B1130

 

 

B1140

 

 

B1150

 

 

B1160

 

 

B1170

 

 

B1180

 

 

B1190

 

 

 

 

B1200

B1210

 

 

B1220

 

 

B1230

 

 

B1240

 

 

B1250

 

 

 

 

 

B2010

 

 

 

 

B2020

B2030

 

 

de la B2040: Toate celelalte

 

de la B2040:

Sulfat de calciu parțial rafinat rezultat din desulfurarea gazelor (FGD)

B2060

 

 

B2070

 

 

B2080

 

 

B2090

 

 

B2100

 

 

B2110

 

 

B2120

 

 

B2130

 

 

 

 

 

de la B3010: Toate celelalte

 

de la B3010

etilenă

stiren

polipropilenă

polietilentereftalat

policarbonați

 

 

B3020

B3030

 

 

B3035

 

 

B3040

 

 

B3050

 

 

B3060

 

 

B3065

 

 

B3070

 

 

B3080

 

 

B3090

 

 

B3100

 

 

B3110

 

 

B3120

 

 

B3130

 

 

B3140

 

 

B4010

 

 

B4020

 

 

B4030

 

 

GB040 7112 262030 262090

 

 

 

 

GC010

GC020

 

 

 

 

GC030 ex 890800

GC050

 

 

GE020 ex 7001

ex 701939

 

 

GF010

 

 

GG030 ex 2621

 

 

GG040 ex 2621

 

 

GH013 391530

ex 390410—40

 

 

GN010 ex 050200

 

 

GN020 ex 050300

 

 

GN030 ex 050590

 

 


(1)  A se vedea nota de subsol de la pagina 64 din Regulamentul (CE) nr. 1013/2006 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 190, 12.7.2006, p. 1).

(2)  A se vedea nota de subsol de la pagina 64 din Regulamentul (CE) nr. 1013/2006 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 190, 12.7.2006, p. 1).

(3)  A se vedea nota de subsol de la pagina 64 din Regulamentul (CE) nr. 1013/2006 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 190, 12.7.2006, p. 1).


7.7.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 179/36


REGULAMENTUL (CE) NR. 802/2007 AL COMISIEI

din 5 iulie 2007

de interzicere a pescuitului de cod în zona ICES IV; apele comunitare din zona IIa de către navele care arborează pavilionul Suediei

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2371/2002 din 20 decembrie 2002 privind conservarea și exploatarea durabilă a resurselor piscicole în conformitate cu politica comună în domeniul pescuitului (1), în special articolul 26 alineatul (4),

având în vedere Regulamentul (CEE) nr. 2847/93 al Consiliului din 12 octombrie 1993 de instituire a unui sistem de control aplicabil politicii comune în domeniul pescuitului (2), în special articolul 21 alineatul (3),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 41/2007 al Consiliului din 21 decembrie 2006 de stabilire pentru 2007 a posibilităților de pescuit și a condițiilor asociate pentru anumite stocuri de pește și grupe de stocuri de pește, aplicabile în apele comunitare și pentru navele comunitare, în ape în care sunt necesare limitări ale capturilor (3), stabilește cotele pentru 2007.

(2)

În conformitate cu informațiile primite de către Comisie, capturile pentru rezerva menționată în anexa la prezentul regulament, realizate de către navele care navighează sub pavilionul statului membru menționat sau sunt înregistrate în statul membru respectiv, au epuizat cota stabilită pentru anul 2007.

(3)

Prin urmare, este necesară interzicerea pescuitului pentru aceste rezerve, precum și păstrarea la bord, transbordarea și debarcarea acestora,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Epuizarea cotei

Cota de pescuit alocată pentru 2007 statului membru menționată în anexa la prezentul regulament, pentru rezerva indicată în anexa respectivă, trebuie considerată epuizată de la data stabilită în anexa menționată anterior.

Articolul 2

Interdicții

Pentru rezerva menționată în anexa la prezentul regulament, pescuitul realizat de către navele care navighează sub pavilionul statului membru menționat sau sunt înregistrate în statul membru în cauză este interzis de la data stabilită în anexa respectivă. Este interzisă păstrarea la bord, transbordarea sau debarcarea rezervei respective capturate de către navele menționate după data indicată.

Articolul 3

Intrare în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 5 iulie 2007.

Pentru Comisie

Fokion FOTIADIS

Director general pentru pescuit și probleme maritime


(1)  JO L 358, 31.12.2002, p. 59.

(2)  JO L 261, 20.10.1993, p. 1. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1967/2006 (JO L 409, 30.12.2006, p. 11, astfel cum a fost corectat ultima dată prin JO L 36, 8.2.2007, p. 6).

(3)  JO L 15, 20.1.2007, p. 1. Regulament, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 444/2007 (JO L 106, 24.4.2007, p. 22).


ANEXĂ

Nr.

17

Stat membru

SUEDIA

Rezerva

COD/2AC4.

Specie

Cod (Gadus morhua)

Zonă

IV; apele comunitare din zona IIa

Dată

13.6.2007


II Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare nu este obligatorie

DECIZII

Consiliu

7.7.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 179/38


DECIZIA CONSILIULUI

din 30 mai 2007

privind semnarea și aplicarea cu titlu provizoriu a Acordului dintre Comunitatea Europeană și Guvernul Republicii Kârgâzstan privind anumite aspecte ale serviciilor aeriene

(2007/470/CE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 80 alineatul (2), coroborat cu articolul 300 alineatul (2) primul paragraf prima teză,

având în vedere propunerea Comisiei,

întrucât:

(1)

La 5 iunie 2003, Consiliul a autorizat Comisia să deschidă negocierile cu țări terțe privind înlocuirea anumitor dispoziții din acordurile bilaterale existente cu un acord comunitar.

(2)

Comisia a negociat în numele Comunității un acord cu Guvernul Republicii Kârgâzstan cu privire la anumite aspecte ale serviciilor aeriene, în conformitate cu mecanismele și directivele din anexa la Decizia Consiliului de autorizare a Comisiei în vederea deschiderii negocierilor cu țări terțe privind înlocuirea anumitor dispoziții din acordurile bilaterale existente cu un acord comunitar.

(3)

Sub rezerva încheierii sale la o dată ulterioară, acordul negociat de către Comisie ar trebui semnat și aplicat cu titlu provizoriu,

DECIDE:

Articolul 1

Semnarea Acordului dintre Comunitatea Europeană și Guvernul Republicii Kârgâzstan privind anumite aspecte ale serviciilor aeriene se aprobă prin prezenta decizie, în numele Comunității, sub rezerva Deciziei Consiliului privind încheierea acordului menționat.

Textul acordului se anexează la prezenta decizie.

Articolul 2

Președintele Consiliului este autorizat, prin prezenta decizie, să numească persoana sau persoanele împuternicite să semneze acordul în numele Comunității, sub rezerva încheierii sale.

Articolul 3

Până la intrarea sa în vigoare, acordul se aplică, cu titlu provizoriu, începând cu prima zi a primei luni următoare datei la care părțile și-au notificat reciproc îndeplinirea procedurilor necesare în acest sens.

Articolul 4

Președintele Consiliului este autorizat prin prezenta decizie să înainteze notificarea prevăzută la articolul 9 alineatul (2) din acord.

Adoptată la Bruxelles, 30 mai 2007.

Pentru Consiliu

Președintele

F. MÜNTEFERING


ACORD

între Comunitatea Europeană și Guvernul Republicii Kârgâzstan privind anumite aspecte ale serviciilor aeriene

COMUNITATEA EUROPEANĂ,

pe de o parte, și

GUVERNUL REPUBLICII KÂRGÂZSTAN,

pe de altă parte,

(denumite în continuare „părțile”),

CONSTATÂND că există acorduri bilaterale privind serviciile aeriene, încheiate între mai multe state membre ale Comunității Europene și Republica Kârgâzstan, conținând dispoziții care contravin legislației comunitare,

CONSTATÂND că, în ceea ce privește mai multe aspecte care pot fi incluse în acorduri bilaterale privind serviciile aeriene încheiate între statele membre ale Comunității Europene și țări terțe, Comunitatea Europeană beneficiază de o competență exclusivă,

CONSTATÂND că, în temeiul legislației comunitare, transportatorii aerieni comunitari stabiliți într-un stat membru beneficiază de dreptul de acces nediscriminatoriu la rutele aeriene dintre statele membre ale Comunității Europene și țările terțe,

AVÂND ÎN VEDERE acordurile dintre Comunitatea Europeană și anumite țări terțe, care prevăd, pentru resortisanții respectivelor țări terțe, posibilitatea de a deveni proprietari ai unor transportatori aerieni titulari ai unei licențe acordate în conformitate cu legislația comunitară,

RECUNOSCÂND faptul că anumite dispoziții din acordurile bilaterale privind serviciile aeriene dintre statele membre ale Comunității Europene și Republica Kârgâzstan, care contravin legislației comunitare, trebuie să devină conforme cu aceasta, pentru a se stabili un temei juridic adecvat pentru serviciile aeriene dintre Comunitatea Europeană și Republica Kârgâzstan, precum și pentru a păstra continuitatea respectivelor servicii aeriene,

RECUNOSCÂND faptul că dispozițiile acordurilor bilaterale privind serviciile aeriene încheiate între statele membre ale Comunității Europene și Republica Kârgâzstan, care (i) necesită sau favorizează încheierea unor acorduri între întreprinderi, a unor decizii luate de asociații ale întreprinderilor sau a unor practici concertate care împiedică, denaturează sau restricționează concurența dintre transportatorii aerieni de pe rutele respective; (ii) întăresc efectele oricăror astfel de acorduri, decizii sau practici concertate; sau (iii) deleagă transportatorilor aerieni sau altor operatori economici privați responsabilitatea de a lua măsuri care împiedică, denaturează sau restricționează concurența între transportatorii aerieni pe rutele în cauză, ar putea face ca regulile de concurență aplicabile întreprinderilor să devină ineficiente,

CONVIN DUPĂ CUM URMEAZĂ:

Articolul 1

Dispoziții generale

(1)   În sensul prezentului acord, prin „state membre” se înțelege statele membre ale Comunității Europene.

(2)   În cadrul fiecăruia dintre acordurile enumerate în anexa I, trimiterile la resortisanții statului membru care este parte la acordul respectiv se interpretează ca trimiteri la resortisanții statelor membre ale Comunității Europene.

(3)   În cadrul fiecăruia dintre acordurile enumerate în anexa I, trimiterile la transportatorii aerieni sau la companiile aeriene ale statului membru care este parte la acordul respectiv se interpretează ca trimiteri la transportatorii aerieni sau la companiile aeriene desemnate de respectivul stat membru.

(4)   Drepturile de trafic continuă să se acorde prin intermediul acordurilor bilaterale deja existente sau viitoare.

Articolul 2

Desemnarea de către un stat membru

(1)   Dispozițiile alineatelor (2) și (3) din prezentul articol înlocuiesc dispozițiile corespunzătoare ale articolelor enumerate în anexa II literele (a) și, respectiv, (b), în ceea ce privește desemnarea unui transportator aerian de către statul membru în cauză, autorizațiile și permisele acordate de Republica Kârgâzstan și, respectiv, refuzul, revocarea, suspendarea sau limitarea autorizațiilor sau a permiselor transportatorului aerian.

(2)   De îndată ce primește o desemnare de la un stat membru, Republica Kârgâzstan acordă autorizațiile și permisele corespunzătoare într-un termen procedural minim, cu condițiile ca:

(i)

în temeiul Tratatului de instituire a Comunității Europene, transportatorul aerian să fie stabilit pe teritoriul statului membru care a efectuat desemnarea și să dețină o licență de operare valabilă, în conformitate cu legislația comunitară;

(ii)

statul membru care a eliberat certificatul de transportator aerian să efectueze și să mențină un control reglementar efectiv al transportatorului aerian, iar autoritatea aeronautică competentă să fie identificată în mod clar în desemnare; și

(iii)

transportatorul aerian să fie deținut, în mod direct sau prin intermediul unui acționariat majoritar, de state membre și/sau de resortisanți ai statelor membre și/sau de alte state enumerate în anexa III și/sau resortisanți ai acestor alte state și să fie controlat efectiv de respectivele state și/sau resortisanți ai acestora.

(3)   Republica Kârgâzstan poate refuza, revoca, suspenda sau limita autorizațiile sau permisele unui transportator aerian desemnat de un stat membru în cazul în care:

(i)

în temeiul Tratatului de instituire a Comunității Europene, transportatorul aerian nu este stabilit pe teritoriul statului membru care a efectuat desemnarea sau nu deține o licență de operare valabilă în conformitate cu legislația comunitară;

(ii)

controlul reglementar efectiv al transportatorului aerian nu este efectuat sau menținut de către statul membru care a eliberat certificatul de transportator aerian, sau în cazul în care autoritatea aeronautică competentă nu este identificată în mod clar în desemnare; sau

(iii)

transportatorul aerian nu este deținut, în mod direct sau prin intermediul unui acționariat majoritar, de state membre și/sau resortisanți ai statelor membre și/sau de alte state enumerate în anexa III și/sau resortisanți ai acestor alte state, precum și în cazul în care nu este controlat efectiv de respectivele state și/sau resortisanți ai acestora.

În exercitarea drepturilor în conformitate cu prezentul alineat, Republica Kârgâzstan nu face discriminare pe bază de naționalitate între transportatorii aerieni ai Comunității.

Articolul 3

Siguranța

(1)   Dispozițiile alineatului (2) din prezentul articol completează dispozițiile corespunzătoare ale articolelor enumerate în anexa II litera (c).

(2)   În cazul în care un stat membru a desemnat un transportator aerian al cărui control reglementar este efectuat și asigurat de către un alt stat membru, drepturile Republicii Kârgâzstan în temeiul dispozițiilor privind siguranța din acordul încheiat între statul membru care a desemnat transportatorul aerian și Republica Kârgâzstan se aplică în același mod în ceea ce privește adoptarea, exercitarea sau menținerea standardelor de siguranță de către acel alt stat membru, precum și în ceea ce privește licența de operare a respectivului transportator aerian.

Articolul 4

Taxarea pe combustibilul pentru aviație

(1)   Dispozițiile alineatului (2) din prezentul articol completează dispozițiile corespunzătoare ale articolelor enumerate în anexa II litera (d).

(2)   Fără a aduce atingere oricărei dispoziții contrare, nicio dispoziție din acordurile enumerate în anexa II litera (d) nu împiedică un stat membru să aplice în mod nediscriminatoriu impozite, prelevări, drepturi, taxe sau redevențe pe combustibilul furnizat pe teritoriul său, destinat uzului unei aeronave a unui transportator aerian al Republicii Kârgâzstan care operează pe ruta dintre un punct situat pe teritoriul respectivului stat membru și un alt punct situat pe teritoriul acelui stat membru sau pe teritoriul unui alt stat membru.

Articolul 5

Tarife pentru transportul în cadrul Comunității Europene

(1)   Dispozițiile alineatului (2) din prezentul articol completează dispozițiile corespunzătoare ale articolelor enumerate în anexa II litera (e).

(2)   Tarifele care trebuie percepute de către transportatorul (transportatorii) aerian (aerieni) desemnat (desemnați) de Republica Kârgâzstan în cadrul unuia dintre acordurile enumerate în anexa I, care conține o dispoziție menționată în anexa II litera (e) pentru transporturile efectuate integral în cadrul Comunității Europene, sunt reglementate de legislația comunitară.

Articolul 6

Compatibilitatea cu normele privind concurența

(1)   Fără a aduce atingere oricărei alte dispoziții contrare, nicio dispoziție din acordurile enumerate în anexa I (i) nu favorizează adoptarea unor acorduri între întreprinderi, a unor decizii de către asociații de întreprinderi sau a unor practici concertate care să împiedice, să denatureze sau să restricționeze concurența; (ii) nu întărește efectele oricăror astfel de acorduri, decizii sau practici concertate; sau (iii) nu deleagă operatorilor economici privați responsabilitatea de a lua măsuri care să împiedice, să denatureze sau să restricționeze concurența.

(2)   Dispozițiile prevăzute în acordurile enumerate în anexa I care sunt incompatibile cu alineatul (1) al prezentului articol nu se aplică.

Articolul 7

Anexele la acord

Anexele la prezentul acord constituie parte integrantă din acesta.

Articolul 8

Revizuirea sau modificarea

În orice moment, părțile, de comun acord, pot să revizuiască sau să modifice prezentul acord.

Articolul 9

Intrarea în vigoare și aplicarea cu titlu provizoriu

(1)   Prezentul acord intră în vigoare la data la care părțile și-au notificat reciproc, în scris, finalizarea procedurilor interne respective necesare pentru intrarea în vigoare a acestuia.

(2)   Fără a aduce atingere alineatului (1), părțile convin să aplice prezentul acord, cu titlu provizoriu, începând cu prima zi a lunii următoare datei la care părțile și-au notificat reciproc finalizarea procedurilor interne necesare în acest sens.

(3)   Prezentul acord se aplică tuturor acordurilor și altor înțelegeri dintre statele membre și Republica Kârgâzstan enumerate în anexa I, care, la data semnării prezentului acord, nu au intrat încă în vigoare, de la data intrării lor în vigoare sau a aplicării lor cu titlu provizoriu.

Articolul 10

Încetarea valabilității

(1)   În cazul în care un acord enumerat în anexa I încetează să producă efecte, toate dispozițiile prezentului acord care se referă la respectivul acordul vor înceta simultan să producă efecte.

(2)   În cazul în care toate acordurile enumerate în anexa I încetează să producă efecte, prezentul acord încetează simultan să producă efecte.

DREPT CARE, subsemnații, pe deplin autorizați, semnează prezentul acord.

Încheiat la Bruxelles în dublu exemplar la 1 iunie 2007, în limbile bulgară, cehă, daneză, engleză, estonă, finlandeză, franceză, germană, greacă, italiană, letonă, lituaniană, maghiară, malteză, olandeză, polonă, portugheză, română, slovacă, slovenă, spaniolă, suedeză, rusă și kârgâză.

За Европейската общнoст

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapen

Европa Шериктештиги γчγн

За Европейское Сообщество

Image

Image

За правителствοтο на Рeпублика Киргизстан

Por el Gobierno de la República Kirguisa

Za vládu Kyrgyzské republiky

For Den Kirgisiske Republiks regering

Für die Regierung der Kirgisischen Republik

Kirgiisi Vabariigi valitsuse nimel

Για την Κυβέρνηοη της Δημοκρατίας της Κιργιζίας

For the Government of the Kyrgyz Republic

Pour le gouvernement de la République kirghize

Per il governo della Repubblica del Kirghizistan

Kirgizstānas Republikas valdības vārdā

Kirgizijos Respublikos Vyriausybės vardu

A Kirgiz Köztársaság kormánya részéről

Għall-Gvern Tar-Repubblika Kirgiża

Voor de Regering van de Republiek Kirgizië

W imieniu rządu Republiki Kirgiskiej

Pelo Governo da República do Quirguizistão

Pentru Guvernul Republicii Kârgâszstan

Za vládu Kirgizskej republiky

Za vlado Kirgiške republike

Kirgisian tasavallan hallituksen puolesta

För Republiken Kirgizistans regering

Image

За Правительство Кыргызской Республики

Image

ANEXA I

Lista acordurilor menționate la articolul 1 din prezentul acord

Acorduri privind serviciile aeriene dintre Republica Kârgâzstan și statele membre ale Comunității Europene care, la data semnării prezentului acord, sunt încheiate, semnate și/sau parafate:

Acord privind transportul aerian dintre Guvernul Federal al Austriei și Guvernul Republicii Kârgâzstan, încheiat la Viena la 17 martie 1998, denumit în continuare „Acordul Kârgâzstan – Austria” în anexa II;

Acord privind serviciile aeriene dintre Guvernul Republicii Cehe și Guvernul Republicii Kârgâzstan, încheiat la Praga la 29 aprilie 2004, denumit în continuare „Acordul Kârgâzstan – Republica Cehă” în anexa II;

Acord privind serviciile aeriene dintre Guvernul Republicii Federale Germania și Guvernul Republicii Kârgâzstan, încheiat la Bishkek la 13 mai 1997, denumit în continuare „Acordul Kârgâzstan – Germania” în anexa II;

Acord privind serviciile aeriene dintre Guvernul Republicii Kârgâzstan și Guvernul Republicii Elene, încheiat la Atena la 1 noiembrie 2004, denumit în continuare „Acordul Kârgâzstan – Grecia” în anexa II;

Acord privind serviciile aeriene dintre Guvernul Republicii Kârgâzstan și Guvernul Republicii Slovace, parafat la Bishkek la 27 septembrie 2006, denumit în continuare „Acordul Kârgâzstan – Slovacia” în anexa II;

Acordul dintre Guvernul Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord și Guvernul Republicii Kârgâzstan privind serviciile aeriene, încheiat la Londra la 8 decembrie 1994, denumit în continuare „Acordul Kârgâzstan – Regatul Unit” în anexa II.

Modificat ultima dată prin Memorandumul de înțelegere dintre autoritățile aviației civile ale celor două țări, încheiat la Londra la 2 septembrie 2003, denumit în continuare „Memorandumul de înțelegere Kârgâzstan – Regatul Unit”.

ANEXA II

Lista articolelor din acordurile enumerate în anexa I și menționate la articolele 2-5 din prezentul acord

(a)

Desemnarea de către un stat membru:

articolul 3 alineatul (5) din Acordul Kârgâzstan – Austria;

articolul 3 alineatul (4) din Acordul Kârgâzstan – Republica Cehă;

articolul 3 alineatul (4) din Acordul Kârgâzstan – Germania;

articolul 3 alineatul (2) litera (a) din Acordul Kârgâzstan – Grecia;

articolul 4 alineatul (4) din Acordul Kârgâzstan – Regatul Unit și anexa B articolul 4 litera (a) din Memorandumul de înțelegere Kârgâzstan – Regatul Unit.

(b)

Refuzul, revocarea, suspendarea sau limitarea autorizațiilor sau a permiselor:

articolul 4 alineatul (1) litera (a) din Acordul Kârgâzstan – Austria;

articolul 4 alineatul (1) litera (b) din Acordul Kârgâzstan – Republica Cehă;

articolul 4 alineatul (1) litera (a) din Acordul Kârgâzstan – Grecia;

articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Acordul Kârgâzstan – Regatul Unit și anexa B articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Memorandumul de înțelegere Kârgâzstan Regatul Unit.

(c)

Siguranța:

articolul 6 din Acordul Kârgâzstan – Austria;

articolul 7 din Acordul Kârgâzstan – Republica Cehă;

articolul 12 din Acordul Kârgâzstan – Germania;

articolul 8 din Acordul Kârgâzstan – Grecia;

anexa B articolul 13a din Memorandumul de înțelegere Kârgâzstan – Regatul Unit.

(d)

Taxarea combustibilului pentru aviație:

articolul 7 din Acordul Kârgâzstan – Austria;

articolul 8 din Acordul Kârgâzstan – Republica Cehă;

articolul 6 din Acordul Kârgâzstan – Germania;

articolul 9 din Acordul Kârgâzstan – Grecia;

articolul 9 din Acordul Kârgâzstan – Slovacia;

articolul 8 din Acordul Kârgâzstan – Regatul Unit.

(e)

Tarife pentru transportul în cadrul Comunității Europene:

articolul 11 din Acordul Kârgâzstan – Austria;

articolul 12 din Acordul Kârgâzstan – Republica Cehă;

articolul 10 din Acordul Kârgâzstan – Germania;

articolul 13 din Acordul Kârgâzstan – Grecia;

articolul 7 din Acordul Kârgâzstan – Regatul Unit; anexa B articolul 7 din Memorandumul de înțelegere Kârgâzstan – Regatul Unit.

ANEXA III

Lista celorlalte state menționate la articolul 2 din prezentul acord

(a)

Republica Islanda (în temeiul Acordului privind Spațiul Economic European).

(b)

Principatul Liechtenstein (în temeiul Acordului privind Spațiul Economic European).

(c)

Regatul Norvegiei (în temeiul Acordului privind Spațiul Economic European).

(d)

Confederația Elvețiană (în temeiul Acordului dintre Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană privind transportul aerian).


7.7.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 179/46


DECIZIA CONSILIULUI

din 12 iunie 2007

privind aplicarea dispozițiilor acquis-ului Schengen referitoare la Sistemul de Informații Schengen în Republica Cehă, Republica Estonia, Republica Letonia, Republica Lituania, Republica Ungaria, Republica Malta, Republica Polonia, Republica Slovenia și Republica Slovacă

(2007/471/CE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Actul privind condițiile aderării Republicii Cehe, a Republicii Estonia, a Republicii Cipru, a Republicii Letonia, a Republicii Lituania, a Republicii Ungare, a Republicii Malta, a Republicii Polone, a Republicii Slovenia și a Republicii Slovace și modificările tratatelor pe care se întemeiază Uniunea Europeană (denumit în continuare „Actul de aderare din 2003”), în special articolul 3 alineatul (2),

având în vedere avizul Parlamentului European,

întrucât:

(1)

Articolul 3 alineatul (2) din Actul de aderare din 2003 prevede că dispozițiile acquis-ului Schengen, altele decât cele menționate în anexa I la respectivul act, se aplică într-un nou stat membru, în sensul actului respectiv, numai ca urmare a unei decizii a Consiliului în acest sens, după verificarea îndeplinirii condițiilor necesare pentru aplicarea respectivului acquis.

(2)

Consiliul a verificat dacă Republica Cehă, Republica Estonia, Republica Letonia, Republica Lituania, Republica Ungară, Republica Malta, Republica Polonă, Republica Slovenia și Republica Slovacă (denumite în continuare „statele membre în cauză”) asigură niveluri satisfăcătoare de protecție a datelor, prin îndeplinirea următorilor pași:

A fost înaintat un chestionar complet statelor membre în cauză, iar răspunsurile acestora au fost înregistrate, după care au fost întreprinse vizite de verificare și evaluare în toate statele membre în cauză, în conformitate cu procedurile de evaluare Schengen aplicabile în domeniul protecției datelor, astfel cum acestea sunt definite în Decizia Comitetului Executiv de constituire a Comitetului permanent de evaluare și punere în aplicare a sistemului Schengen [SCH/Com-ex (98) 26 def.] (1).

(3)

La 5 decembrie 2006, Consiliul a ajuns la concluzia că Republica Cehă, Republica Letonia, Republica Lituania, Republica Ungară, Republica Malta, Republica Polonă și Republica Slovenia au îndeplinit condițiile în acest domeniu. La 11 iunie 2007, Consiliul a ajuns la concluzia că Republica Estonia și Republica Slovacă au îndeplinit condițiile în acest domeniu. Prin urmare, este posibilă stabilirea unei date de la care acquis-ul Schengen referitor la Sistemul de Informații Schengen (SIS) poate fi aplicat în acele state membre.

(4)

Intrarea în vigoare a prezentei decizii ar trebui să permită transferul de date SIS reale către statele membre în cauză. Utilizarea propriu-zisă a acestor date ar trebui să permită Consiliului să verifice, prin intermediul procedurilor de evaluare Schengen aplicabile, astfel cum sunt definite în SCH/Com-ex (98) 26 def., corectitudinea aplicării dispozițiilor acquis-ului Schengen referitoare la SIS în statele membre în cauză. În urma efectuării acestor evaluări, Consiliul ar trebui să hotărască asupra eliminării controalelor la frontierele interne cu statele membre în cauză.

(5)

Ar trebui adoptată o decizie separată a Consiliului care să stabilească o dată pentru eliminarea controalelor la frontierele interne. Până la data eliminării controalelor, stabilită prin respectiva decizie, ar trebui impuse anumite restricții privind utilizarea SIS.

(6)

În ceea ce privește Islanda și Norvegia, prezentul regulament constituie o dezvoltare a dispozițiilor acquis-ului Schengen în sensul acordului încheiat de către Consiliul Uniunii Europene și Republica Islanda, și Regatul Norvegiei privind asocierea acestor două state la transpunerea, punerea în aplicare și dezvoltarea acquis-ului Schengen (2), incluse în domeniul de aplicare menționat la articolul 1 litera (G) din Decizia 1999/437/CE (3) privind unele mecanisme de aplicare a respectivului acord.

DECIDE:

Articolul 1

(1)   Dispozițiile acquis-ului Schengen referitoare la SIS, astfel cum sunt menționate în anexa I, se aplică Republicii Cehe, Republicii Estonia, Republicii Letonia, Republicii Lituania, Republicii Ungare, Republicii Malta, Republicii Polone, Republicii Slovenia și Republicii Slovace între ele și în raporturile acestora cu Regatul Belgiei, Regatul Danemarcei, Republica Federală Germania, Republica Elenă, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Republica Italiană, Marele Ducat al Luxemburgului, Regatul Țărilor de Jos, Republica Austria, Republica Portugheză, Republica Finlanda și Regatul Suediei, precum și cu Republica Islanda și Regatul Norvegiei de la 1 septembrie 2007.

(2)   Dispozițiile acquis-ului Schengen referitoare la SIS, astfel cum sunt menționate în anexa II, se aplică Republicii Cehe, Republicii Estonia, Republicii Letonia, Republicii Lituania, Republicii Ungare, Republicii Malta, Republicii Polone, Republicii Slovenia și Republicii Slovace între ele și în raporturile acestora cu Regatul Belgiei, Regatul Danemarcei, Republica Federală Germania, Republica Elenă, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Republica Italiană, Marele Ducat al Luxemburgului, Regatul Țărilor de Jos, Republica Austria, Republica Portugheză, Republica Finlanda și Regatul Suediei, precum și cu Republica Islanda și Regatul Norvegiei de la data prevăzută de respectivele dispoziții.

(3)   De la 7 iulie 2007, datele SIS reale pot fi transferate către statele membre în cauză.

De la 1 septembrie 2007, statele membre în cauză, în mod similar statelor membre în raport cu care acquis-ul Schengen a fost pus deja în aplicare, vor putea să introducă date în SIS și să utilizeze date SIS, sub rezerva dispozițiilor alineatului (4).

(4)   Până la data eliminării controalelor la frontierele interne cu statele membre în cauză, respectivele state membre:

(a)

nu vor fi obligate să refuze intrarea pe teritoriul lor sau să expulzeze resortisanți din state terțe pentru care un alt stat membru a emis o alertă SIS în scopul refuzului intrării;

(b)

se abțin de la introducerea datelor aflate sub incidența dispozițiilor articolului 96 din Convenția din 19 iunie 1990 de punere în aplicare a Acordului Schengen din 14 iunie 1985 dintre guvernele statelor Uniunii Economice Benelux, Republicii Federale Germania și Republicii Franceze privind eliminarea treptată a controalelor la frontierele lor comune (denumită în continuare „Convenția Schengen”) (4).

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare în ziua publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Luxemburg, 12 iunie 2007.

Pentru Consiliu

Președintele

W. SCHÄUBLE


(1)  JO L 239, 22.9.2000, p. 138.

(2)  JO L 176, 10.07.1999, p. 36.

(3)  JO L 176, 10.07.1999, p. 31.

(4)  JO L 239, 22.9.2000, p. 19. Convenție, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1987/2006 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 381, 28.12.2006, p. 4).


ANEXA I

Lista dispozițiilor acquis-ului Schengen referitoare la SIS în sensul articolului 3 alineatul (2) din Actul de aderare din 2003 care urmează să fie aplicabile statelor membre în cauză

1.

Cu privire la dispozițiile Convenției Schengen:

Articolul 64 și articolele 92-119 din Convenția Schengen.

2.

Alte dispoziții privind SIS:

(a)

cu privire la dispozițiile următoarelor decizii ale Comitetului Executiv înființat prin Convenția Schengen:

Decizia Comitetului Executiv din 15 decembrie 1997 de modificare a regulamentului financiar C.SIS [SCH/Com-ex (97) 35] (1);

(b)

cu privire la dispozițiile următoarelor declarații ale Comitetului Executiv înființat prin Convenția Schengen:

(i)

Declarația Comitetului Executiv din 18 aprilie 1996 de definire a noțiunii de străin [SCH/Com/Ex (96) decl. 5] (2);

(ii)

Declarația Comitetului Executiv din 28 aprilie 1999 privind structura SIS [SCH/Com-ex (99) decl. 2 rev] (3);

(c)

alte instrumente:

(i)

Decizia 2000/265/CE a Consiliului din 27 martie 2000 de adoptare a regulamentului financiar privind aspectele bugetare ale gestionării de către secretarul general adjunct al Consiliului a contractelor încheiate de acesta, în numele anumitor state membre, cu privire la instalarea și funcționarea „Sisnet”, infrastructura de comunicații în cadrul Schengen (4);

(ii)

Manualul SIRENE (5);

(iii)

Regulamentul (CE) nr. 871/2004 al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind introducerea unor noi funcții ale Sistemului de informații Schengen, inclusiv în combaterea terorismului (6), precum și orice decizii ulterioare privind data aplicării respectivelor funcții;

(iv)

Decizia 2005/211/JAI a Consiliului din 24 februarie 2005 privind introducerea unor noi funcții ale Sistemului de informații Schengen, inclusiv în combaterea terorismului (7), precum și orice decizii ulterioare privind data aplicării respectivelor funcții;

(v)

Regulamentul (CE) nr. 1160/2005 al Parlamentului European și al Consiliului din 6 iulie 2005 de modificare a Convenției de punere în aplicare a Acordului Schengen din 14 iunie 1985 privind eliminarea treptată a controalelor la frontierele comune, în ce privește accesul la Sistemul de informații Schengen al serviciilor din statele membre responsabile cu emiterea certificatelor de înmatriculare a vehiculelor (8);

(vi)

articolul 5 alineatul (4) litera (a) și dispozițiile titlului II și anexele referitoare la Sistemul de Informații Schengen (SIS) din Regulamentul (CE) nr. 562/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 martie 2006 de instituire a unui Cod comunitar privind regimul de trecere a frontierelor de către persoane (Codul Frontierelor Schengen) (9).


(1)  JO L 239, 22.9.2000, p. 444. Decizie, astfel cum a fost modificată prin Decizia 2007/472/CE a Consiliului (a se vedea pagina 50 din prezentul Jurnal Oficial).

(2)  JO L 239, 22.9.2000, p. 458.

(3)  JO L 239, 22.9.2000, p. 459.

(4)  JO L 85, 6.4.2000, p. 12. Decizie, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Decizia 2007/155/CE (JO L 68, 8.3.2007, p. 5).

(5)  Părți ale Manualului SIRENE au fost publicate în JO C 38, 17.2.2003, p. 1. Manualul a fost modificat prin Deciziile Comisiei 2006/757/CE (JO L 317, 16.11.2006, p. 1) și 2006/758/CE (JO L 317, 16.11.2006, p. 41).

(6)  JO L 162, 30.4.2004, p. 29.

(7)  JO L 68, 15.3.2005, p. 44.

(8)  JO L 191, 22.7.2005, p. 18.

(9)  JO L 105, 13.4.2006, p. 1.


ANEXA II

Lista dispozițiilor acquis-ului Schengen referitoare la SIS în sensul articolului 3 alineatul (2) din Actul de aderare din 2003 care urmează să fie aplicabile statelor membre în cauză de la data prevăzută de respectivele dispoziții

1.

Regulamentul (CE) nr. 1986/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 decembrie 2006 privind accesul serviciilor din statele membre responsabile cu emiterea certificatelor de înmatriculare a vehiculelor la Sistemul de Informații Schengen de generația a doua (SIS II) (1);

2.

Regulamentul (CE) nr. 1987/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 decembrie 2006 privind instituirea, funcționarea și utilizarea Sistemului de Informații Schengen de generația a doua (SIS II) (2);

3.

Decizia 2007/…/CE a Consiliului din … 2007 privind instituirea, funcționarea și utilizarea Sistemului de Informații Schengen de generația a doua (SIS II) (3).


(1)  JO L 381, 28.12.2006, p. 1.

(2)  JO L 381, 28.12.2006, p. 4.

(3)  A se vedea Documentul 14914/06 al Consiliului. Decizie nepublicată încă în Jurnalul Oficial, dar adoptată la 12 iunie 2007, cu excepția versiunilor în limbile bulgară și română (adoptarea versiunilor în aceste limbi este prevăzută pentru 10 iulie 2007).


7.7.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 179/50


DECIZIA CONSILIULUI

din 25 iunie 2007

de modificare a Deciziei Comitetului executiv instituit prin Convenția Schengen din 1990, de modificare a Regulamentului financiar cu privire la costurile de instalare și funcționare a funcției de suport tehnic pentru Sistemul de Informații Schengen (C.SIS)

(2007/472/CE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere articolul 119 din Convenția de punere în aplicare a Acordului Schengen din 14 iunie 1985 dintre guvernele statelor Uniunii Economice Benelux, Republicii Federale Germania și Republicii Franceze cu privire la eliminarea progresivă a controalelor la frontierele lor comune („Convenția Schengen din 1990”),

întrucât:

(1)

Articolul 119 din Convenția Schengen din 1990 prevede că toate costurile care decurg din instalarea și funcționarea C.SIS, menționate la articolul 92 alineatul (3), urmează să fie suportate în comun de părțile contractante.

(2)

Obligațiile financiare care decurg din instalarea și funcționarea C.SIS sunt reglementate de un regulament financiar specific, adoptat prin Decizia Comitetului executiv Schengen din 15 decembrie 1997 privind modificarea Regulamentului financiar C.SIS (denumit în continuare „Regulamentul financiar C.SIS”).

(3)

Regulamentul financiar C.SIS se aplică Danemarcei, Finlandei și Suediei, precum și Islandei și Norvegiei, în temeiul Deciziei 2000/777/CE (1).

(4)

Noile state membre, cu excepția Ciprului, urmează să fie integrate în prima generație a Sistemului de Informații Schengen (SIS 1+) la o dată care urmează să fie stabilită de Consiliu în conformitate cu articolului 3 alineatul (2) din Actul de aderare din 2003, în cadrul proiectului SISone4ALL.

(5)

Începând cu acea dată, respectivele state membre ar trebui să participe la Regulamentul financiar C.SIS.

(6)

Este just ca respectivele state membre să contribuie la costurile care au decurs din funcționarea C.SIS până în prezent. Cu toate acestea, întrucât au devenit membre ale Uniunii Europene abia în 2004, se consideră că este adecvat ca respectivele state să contribuie la acele costuri suportate în trecut în legătură cu instalarea C.SIS de la 1 ianuarie 2005. De asemenea, se consideră just ca acestea să participe la costurile de exploatare suportate în trecut de la 1 ianuarie 2007.

(7)

În ceea ce privește Islanda și Norvegia, prezenta decizie constituie o dezvoltare a dispozițiilor acquis-ului Schengen în sensul Acordului încheiat de către Consiliul Uniunii Europene și Republica Islanda, și Regatul Norvegiei privind asocierea acestor două state la transpunerea, punerea în aplicare și dezvoltarea acquis-ului Schengen (2), incluse în domeniul de aplicare menționat la articolul 1 litera G din Decizia 1999/437/CE (3) privind unele mecanisme de aplicare a respectivului acord.

(8)

În ceea ce privește Elveția, prezenta decizie constituie o dezvoltare a dispozițiilor acquis-ului Schengen în sensul Acordului încheiat între Uniunea Europeană, Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană privind asocierea Confederației Elvețiene la transpunerea, punerea în aplicare și dezvoltarea acquis-ului Schengen, incluse în domeniul de aplicare menționat la articolul 1 litera G din Decizia 1999/437/CE, coroborat cu articolul 4 alineatul (1) din Deciziile 2004/849/CE (4) și 2004/860/CE (5).

(9)

Regatul Unit ia parte la adoptarea prezentei decizii, în conformitate cu articolul 5 din Protocolul de integrare a acquis-ului Schengen în cadrul Uniunii Europene, anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană și la Tratatul de instituire a Comunității Europene, precum și în conformitate cu articolul 8 alineatul (2) din Decizia 2000/365/CE (6).

(10)

Irlanda ia parte la adoptarea prezentei decizii, în conformitate cu articolul 5 din Protocolul de integrare a acquis-ului Schengen în cadrul Uniunii Europene, anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană și la Tratatul de instituire a Comunității Europene, precum și în conformitate cu articolul 6 alineatul (2) din Decizia 2002/192/CE (7).

(11)

În ceea ce privește Republica Cipru, prezenta decizie reprezintă un act întemeiat pe acquis-ul Schengen sau care este conex acestuia, în sensul articolului 3 alineatul (2) din Actul de aderare din 2003.

(12)

Prezenta decizie reprezintă un act care se întemeiază pe acquis-ul Schengen sau care este conex acestuia, în sensul articolului 4 alineatul (2) din Actul de aderare din 2005,

DECIDE:

Articolul 1

Se adaugă următoarea liniuță la punctul 3 din titlul I al Regulamentului financiar C.SIS:

„—

pentru statele care au devenit membre al Uniunii Europene în 2004, această contribuție se calculează numai pe baza costurilor care au decurs din instalarea C.SIS începând cu 1 ianuarie 2005. Statele respective contribuie, de asemenea, la costurile de funcționare a C.SIS începând cu 1 ianuarie 2007.”

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Luxemburg, 25 iunie 2007.

Pentru Consiliu

Președintele

A. SCHAVAN


(1)  Decizia 2000/777/CE a Consiliului din 1 decembrie 2000 privind aplicarea acquis-ului Schengen în Danemarca, Finlanda și Suedia, precum și în Islanda și Norvegia (JO L 309, 9.12.2000, p. 24).

(2)  JO L 176, 10.7.1999, p. 36.

(3)  JO L 176, 10.7.1999, p. 31.

(4)  Decizia 2004/849/CE a Consiliului din 25 octombrie 2004 privind semnarea, în numele Uniunii Europene, și aplicarea provizorie a anumitor dispoziții ale Acordului încheiat între Uniunea Europeană, Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană privind asocierea Confederației Elvețiene la transpunerea, punerea în aplicare și dezvoltarea acquis-ului Schengen (JO L 368, 15.12.2004, p. 26).

(5)  Decizia 2004/860/CE a Consiliului din 25 octombrie 2004 privind semnarea, în numele Comunității Europene, și aplicarea provizorie a anumitor dispoziții ale Acordului încheiat între Uniunea Europeană, Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană privind asocierea Confederației Elvețiene la transpunerea, punerea în aplicare și dezvoltarea acquis-ului Schengen (JO L 370, 17.12.2004, p. 78).

(6)  Decizia 2000/365/CE a Consiliului din 29 mai 2000 privind solicitarea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord de a participa la unele dintre dispozițiile acquis-ului Schengen (JO L 131, 1.6.2000, p. 43).

(7)  Decizia 2000/192/CE a Consiliului din 28 februarie 2002 privind solicitarea Irlandei de participa la unele dintre dispozițiile acquis-ului Schengen (JO L 64, 7.3.2002, p. 20).


7.7.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 179/52


DECIZIA CONSILIULUI

din 25 iunie 2007

privind declasificarea anumitor părți din Manualul SIRENE adoptat de către Comitetul executiv instituit prin Convenția de punere în aplicare a Acordului Schengen din 14 iunie 1985

(2007/473/CE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 207 alineatul (3),

întrucât:

(1)

Prin Decizia sa 2003/19/CE din 14 octombrie 2002 privind declasificarea anumitor părți din Manualul SIRENE adoptat de către Comitetul executiv instituit prin Convenția de punere în aplicare a Acordului Schengen din 14 iunie 1985 (1), Consiliul a declasificat anumite părți din Manualul SIRENE și a declasat secțiunea 2.3 din Manualul SIRENE, precum și anexele 1, 2, 3, 4, 5 și 6 la nivelul „Restreint UE”.

(2)

Versiunea cea mai recentă a Manualului SIRENE, astfel cum figurează în Deciziile 2006/757/CE (2) și 2006/758/CE (3) ale Comisiei din 22 septembrie 2006 privind modificarea Manualului SIRENE, nu conține dispoziții echivalente secțiunii 2.3, astfel cum a fost formulată în momentul adoptării Deciziei 2003/19/CE.

(3)

În prezent, Consiliul consideră că este oportună declasificarea și a altor părți din Manualul SIRENE.

(4)

Clasificarea anexelor 1, 3, 4 și 6 ar trebui să rămână „Restreint UE”,

DECIDE:

Articolul 1

Anexele 2 și 5 la Manualul SIRENE se declasifică.

Articolul 2

Prezenta decizie produce efecte de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 3

Prezenta decizie se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Luxemburg, 25 iunie 2007.

Pentru Consiliu

Președintele

A. SCHAVAN


(1)  JO L 8, 14.1.2003, p. 34.

(2)  JO L 317, 16.11.2006, p. 1.

(3)  JO L 317, 16.11.2006, p. 41.


Comisie

7.7.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 179/53


DECIZIA COMISIEI

din 4 iulie 2007

privind alocarea de zile suplimentare pe mare Portugaliei în cadrul diviziunilor ICES VIIIc și IXa cu excepția Golfului Cadiz

[notificată cu numărul C(2007) 3186]

(Numai textul în limba portugheză este autentic)

(2007/474/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 41/2007 al Consiliului din 21 decembrie 2006 de stabilire, pentru anul 2007, a posibilităților de pescuit și a condițiilor conexe privind anumite stocuri de pești și grupuri de stocuri de pești, aplicabile în apele Comunității și, în raport cu navele Comunității, în apele în care sunt necesare limitări ale capturilor (1), în special punctul 9 din anexa II B,

întrucât:

(1)

Punctul 7 din anexa II B din Regulamentul (CE) nr. 41/2007 specifică numărul maxim de zile în timpul cărora navele comunitare de o lungime totală egală sau mai mare de 10 metri, deținând la bord traule cu o dimensiune a ochiurilor de plasă egală sau mai mare de 32 mm, setci cu sirec cu o dimensiune a ochiurilor de plasă egală sau mai mare de 60 mm sau paragate de fund poate fi prezent în cadrul diviziunilor ICES VIIIc și IXa, cu excepția Golfului Cadiz, în conformitate cu punctul 1 din anexa II B, de la 1 februarie 2007 la 31 ianuarie 2008.

(2)

Punctul 9 din anexa II B împuternicește Comisia să aloce un număr suplimentar de zile pe mare în timpul cărora navele pot fi prezente în zona geografică atunci când dețin la bord asemenea unelte de pescuit, pe baza încetării definitive a activităților de pescuit care au intervenit de la 1 ianuarie 2004.

(3)

La 10 octombrie 2006, 14 noiembrie 2006 și 12 martie 2007 Portugalia a prezentat informații care confirmau că navele care și-au încetat activitatea de la 1 ianuarie 2004 au desfășurat 9,61 % din eforturile desfășurate în 2003 de navele portugheze prezente în zona geografică și care dețineau la bord traule cu dimensiunea ochiurilor de plasă egală sau mai mare de 32 mm și, respectiv, 6,75 % din eforturile de pescuit desfășurate în 2003 de navele portugheze prezente în zona geografică și care dețineau la bord setci cu sirec a căror dimensiune a ochiurilor de plasă este egală sau mai mare de 60 mm și 14,12 % din eforturile de pescuit desfășurate de navele portugheze în 2003 prezente în zona geografică și care dețineau la bord paragate de fund.

(4)

Având în vedere informațiile prezentate și metoda de calcul menționată la punctul 9.1 din anexa II B, se impune alocarea a 21 de zile suplimentare pe mare Portugaliei, pentru perioada cuprinsă între 1 februarie 2007 și 31 ianuarie 2008, pentru navele care dețin la bord unelte de pescuit din categoriile 3(a), 15 zile suplimentare pe mare pentru navele care dețin la bord unelte de pescuit din categoriile 3(b) și 30 de zile suplimentare pe mare pentru navele care dețin la bord unelte de pescuit din categoriile 3(c).

(5)

Măsurile prevăzute de prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului pentru pescuit și acvacultură,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

(1)   Numărul maxim de zile în timpul cărora o navă de pescuit care arborează pavilion portughez și deține la bord unelte de pescuit menționate la punctul 3 litera (a) din anexa II B la Regulamentul (CE) nr. 41/2007 și care nu este supusă niciuneia din condițiile speciale enumerate la punctul 7.1 din respectiva anexă poate fi prezentă în diviziunile ICES VIIIc și IXa, cu excepția Golfului Cadiz, în conformitate cu tabelul I din această anexă, este mărit până la 237 de zile pe an.

(2)   Numărul maxim de zile în timpul cărora o navă de pescuit care arborează pavilion portughez și deține la bord unelte de pescuit menționate la punctul 3 litera (b) din anexa II B la Regulamentul (CE) nr. 41/2007 și care nu este supusă niciuneia din condițiile speciale enumerate la punctul 7.1 din respectiva anexă poate fi prezentă în diviziunile ICES VIIIc și IXa, cu excepția Golfului Cadiz, în conformitate cu tabelul I din această anexă, este mărit până la 231 de zile pe an.

(3)   Numărul maxim de zile în timpul cărora o navă de pescuit care arborează pavilion portughez și deține la bord unelte de pescuit menționate la punctul 3 litera (c) din anexa II B la Regulamentul (CE) nr. 41/2007 și care nu este supusă niciuneia din condițiile speciale enumerate la punctul 7.1 din respectiva anexă poate fi prezentă în diviziunile ICES VIIIc și IXa, cu excepția Golfului Cadiz, în conformitate cu tabelul I din această anexă, este mărit până la 246 de zile pe an.

Articolul 2

Prezenta decizie se adresează Republicii Portugheze.

Adoptată la Bruxelles, 4 iulie 2007.

Pentru Comisie

Joe BORG

Membru al Comisiei


(1)  JO L 15, 20.1.2007, p. 1.


ACORDURI

Consiliu

7.7.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 179/55


Informare privind intrarea în vigoare a Acordului dintre Comunitatea Europeană și Guvernul Canadei privind încheierea negocierilor în temeiul articolului XXIV alineatul (6) din GATT

Acordul dintre Comunitatea Europeană și Guvernul Canadei menționat anterior (JO L 169, 29.6.2007) a intrat în vigoare la 25 iunie 2007.


7.7.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 179/s3


AVIZ CĂTRE CITITORI

Având în vedere situația creată în urma ultimei extinderi, anumite Jurnale Oficiale au fost publicate într-o formă simplificată în 27, 29 și 30 decembrie 2006, în limbile oficiale la acea dată ale Uniunii.

S-a hotărât republicarea actelor ce figurează în aceste Jurnale Oficiale sub formă de rectificări și în prezentarea tradițională a Jurnalului Oficial.

Din această cauză, Jurnalele Oficiale cuprinzând aceste rectificări nu se publică decât în versiunile lingvistice anterioare extinderii. Traducerile actelor în limbile noilor state membre se vor publica în Ediția specială a Jurnalului Oficial al Uniunii Europene care va cuprinde textele instituțiilor și ale Băncii Centrale Europene adoptate înainte de 1 ianuarie 2007.

Cititorii vor găsi în cele ce urmează un tabel de corespondență între Jurnalele Oficiale vizate, publicate în 27, 29 și 30 decembrie 2006, și rectificările corespunzătoare.

JO din 27 decembrie 2006

Rectificat prin JO (2007)

L 370

L 30

L 371

L 45

L 373

L 121

L 375

L 70


JO din 29 decembrie 2006

Rectificat prin JO (2007)

L 387

L 34


JO din 30 decembrie 2006

Rectificat prin JO (2007)

L 396

L 136

L 400

L 54

L 405

L 29

L 407

L 44

L 408

L 47

L 409

L 36

L 410

L 40

L 411

L 27

L 413

L 50