ISSN 1830-3625

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 175

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 50
5 iulie 2007


Cuprins

 

I   Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare este obligatorie

Pagina

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul (CE) nr. 783/2007 al Consiliului din 25 iunie 2007 de acordare a unor derogări Bulgariei și României de la anumite prevederi ale Regulamentului (CE) nr. 2371/2002 cu privire la nivelurile de referință ale flotelor de pescuit

1

 

 

Regulamentul (CE) nr. 784/2007 al Comisiei din 4 iulie 2007 de stabilire a sumelor forfetare la import pentru determinarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

3

 

*

Regulamentul (CE) nr. 785/2007 al Comisiei din 4 iulie 2007 privind autorizarea preparatului 6-fitază EC 3.1.3.26 (Phyzyme XP 5000G/Phyzyme XP 5000L) ca aditiv pentru hrana animalelor ( 1 )

5

 

*

Regulamentul (CE) nr. 786/2007 al Comisiei din 4 iulie 2007 privind autorizarea preparatului endo-1,4-beta-mannanase EC 3.2.1.78 (Hemicell) ca aditiv pentru hrana animalelor ( 1 )

8

 

*

Regulamentul (CE) nr. 787/2007 al Comisiei din 4 iulie 2007 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 474/2006 de stabilire a listei comunitare a transportatorilor aerieni care fac obiectul unei interdicții de exploatare pe teritoriul Comunității ( 1 )

10

 

 

Regulamentul (CE) nr. 788/2007 al Comisiei din 4 iulie 2007 de stabilire a coeficientului de atribuire care urmează să fie aplicat cererilor de licențe de import depuse în perioada 25 iunie-2 iulie 2007 în cadrul contingentului tarifar comunitar deschis de Regulamentul (CE) nr. 969/2006 pentru porumb

26

 

*

Regulamentul (CE) nr. 789/2007 al Comisiei din 4 iulie 2007 de modificare, pentru a unsprezecea oară, a Regulamentului (CE) nr. 1763/2004 de instituire a anumitor măsuri restrictive în sprijinul punerii efective în aplicare a mandatului Tribunalului Penal Internațional pentru fosta Iugoslavie (TPII)

27

 

*

Regulamentul (CE) nr. 790/2007 al Comisiei din 4 iulie 2007 de interzicere a pescuitului de limbă de mare în zona IIIa, în apele comunitare din zonele IIIb, IIIc și IIId de către navele care arborează pavilionul Suediei

29

 

 

II   Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare nu este obligatorie

 

 

DECIZII

 

 

Consiliu

 

 

2007/460/CE

 

*

Decizia nr. 1/2007 a Consiliului de Miniștri ACP-CE din 25 mai 2007 de realocare a unei părți din rezerva pachetului pentru dezvoltare pe termen lung al celui de-al 9-lea Fond European de Dezvoltare (FED) în favoarea alocării pentru cooperarea intra-ACP în cadrul pachetului pentru cooperare și integrare regională al celui de-al 9-lea FED

31

 

 

2007/461/CE

 

*

Decizia nr. 2/2007 a Consiliului de Miniștri ACP-CE din 25 mai 2007 privind posibilitatea unor contribuții bilaterale suplimentare, care urmează a fi gestionate de Comisie, în sprijinul obiectivelor instrumentului financiar pentru pace în Africa

35

 

 

2007/462/CE

 

*

Decizia nr. 3/2007 a Consiliului de miniștri ACP-CE din 25 mai 2007 de modificare a Deciziei nr. 3/2001 privind alocarea de resurse către Somalia din cadrul celui de-al 8-lea și al 9-lea Fond European de Dezvoltare

36

 

 

Comisie

 

 

2007/463/CE

 

*

Decizia Comisiei din 4 iulie 2007 de modificare a Deciziei 2005/942/CE de autorizare a statelor membre, în temeiul Directivei 1999/105/CE a Consiliului, pentru a lua decizii privind garanțiile oferite de materialul forestier de reproducere produs în țările terțe [notificată cu numărul C(2007) 3173]

37

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


I Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare este obligatorie

REGULAMENTE

5.7.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 175/1


REGULAMENTUL (CE) NR. 783/2007 AL CONSILIULUI

din 25 iunie 2007

de acordare a unor derogări Bulgariei și României de la anumite prevederi ale Regulamentului (CE) nr. 2371/2002 cu privire la nivelurile de referință ale flotelor de pescuit

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Tratatul de aderare a Bulgariei și a României,

având în vedere Actul de aderare a Bulgariei și a României, în special articolul 56,

întrucât:

(1)

Articolul 12 din Regulamentul (CE) nr. 2371/2002 al Consiliului din 20 decembrie 2002 privind conservarea și exploatarea durabilă a resurselor piscicole în conformitate cu politica comună în domeniul pescuitului (1) prevede că nivelurile de referință trebuie stabilite pentru flota fiecărui stat membru ca sumă a obiectivelor pe segment ale Programului de orientare multianual 1997-2002.

(2)

Bulgaria și România nu dispun de obiective în sensul articolului 12 din Regulamentul (CE) nr. 2371/2002.

(3)

Nivelurile de referință ar putea fi stabilite pentru aceste noi state membre numai pe baza nivelurilor flotelor lor la momentul aderării. Dar, în acest caz, obligațiile prevăzute la articolul 11 alineatele (2) și (4) din Regulamentul (CE) nr. 2371/2002 ar fi inutile deoarece s-ar suprapune cu obligațiile rezultate din mecanismul de intrare/ieșire prevăzut la articolul 13 din respectivul regulament.

(4)

Nu sunt, prin urmare, adecvate stabilirea nivelurilor de referință prevăzute la articolul 12 din Regulamentul (CE) nr. 2371/2002 pentru Bulgaria și România și nici aplicarea articolului 11 alineatele (2) și (4) din respectivul regulament pentru aceste state, deoarece acest lucru nu ar avea niciun efect asupra gestionării flotelor de către aceste noi state membre.

(5)

Prin urmare, Bulgariei și României ar trebui să li se acorde derogări de la aceste prevederi ale Regulamentului (CE) nr. 2371/2002,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Prin derogare, articolul 11 alineatele (2) și (4) și articolul 12 din Regulamentul (CE) nr. 2371/2002 nu se aplică Bulgariei și României.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 1 ianuarie 2007.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Luxemburg, 25 iunie 2007.

Pentru Consiliu

Președintele

A. SCHAVAN


(1)  JO L 358, 31.12.2002, p. 59.


5.7.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 175/3


REGULAMENTUL (CE) NR. 784/2007 AL COMISIEI

din 4 iulie 2007

de stabilire a sumelor forfetare la import pentru determinarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 3223/94 al Comisiei din 21 decembrie 1994 de stabilire a normelor de aplicare a regimului de import pentru fructe și legume (1), în special articolul 4 alineatul (1),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 3223/94 prevede, ca urmare a rezultatelor negocierilor comerciale multilaterale din Runda Uruguay, criteriile pentru stabilirea de către Comisie a sumelor forfetare la import din țările terțe, pentru produsele și termenele menționate în anexa acestuia.

(2)

În conformitate cu criteriile menționate anterior, sumele forfetare la import trebuie stabilite la nivelurile prevăzute în anexa la prezentul regulament,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Sumele forfetare la import prevăzute la articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 3223/94 sunt stabilite așa cum este indicat în tabelul din anexă.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 5 iulie 2007.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 4 iulie 2007.

Pentru Comisie

Jean-Luc DEMARTY

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 337, 24.12.1994, p. 66. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 386/2005 (JO L 62, 9.3.2005, p. 3).


ANEXĂ

la Regulamentul Comisiei din 4 iulie 2007 de stabilire a sumelor forfetare la import pentru determinarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

(EUR/100 kg)

(Cod NC)

Codul țărilor terțe (1)

Suma forfetară la import

0702 00 00

MA

36,7

TR

97,2

ZZ

67,0

0707 00 05

TR

107,1

ZZ

107,1

0709 90 70

IL

42,1

TR

89,1

ZZ

65,6

0805 50 10

AR

49,8

ZA

59,5

ZZ

54,7

0808 10 80

AR

92,0

BR

81,4

CA

99,5

CL

87,8

CN

74,2

NZ

103,7

US

124,1

UY

47,3

ZA

108,2

ZZ

90,9

0808 20 50

AR

82,9

CL

86,1

NZ

161,9

ZA

105,6

ZZ

109,1

0809 10 00

EG

88,7

TR

207,1

ZZ

147,9

0809 20 95

TR

263,6

US

422,9

ZZ

343,3

0809 30 10, 0809 30 90

US

120,3

ZZ

120,3

0809 40 05

IL

150,7

ZZ

150,7


(1)  Nomenclatorul țărilor, astfel cum este stabilit de Regulamentul (CE) nr. 1833/2006 al Comisiei (JO L 354, 14.12.2006, p. 19). Codul „ZZ” reprezintă „alte origini”.


5.7.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 175/5


REGULAMENTUL (CE) NR. 785/2007 AL COMISIEI

din 4 iulie 2007

privind autorizarea preparatului 6-fitază EC 3.1.3.26 (Phyzyme XP 5000G/Phyzyme XP 5000L) ca aditiv pentru hrana animalelor

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1831/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 septembrie 2003 privind aditivii din hrana animalelor (1), în special articolul 9 alineatul (2),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 1831/2003 prevede autorizarea utilizării aditivilor pentru hrana animalelor, precum și criteriile și procedurile de acordare a unei astfel de autorizații.

(2)

A fost depusă o cerere de autorizare pentru preparatul menționat în anexa la prezentul regulament, în conformitate cu articolul 7 din Regulamentul (CE) nr. 1831/2003. Această cerere a fost însoțită de informațiile și documentele necesare în temeiul articolului 7 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1831/2003.

(3)

Cererea se referă la autorizarea unei noi utilizări a preparatului 6-fitază EC 3.1.3.26 produs de Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233) (Phyzyme XP 5000G/Phyzyme XP 5000L) ca aditiv pentru hrana puilor și a curcanilor pentru îngrășat, a găinilor ouătoare, a rațelor pentru îngrășat, a purceilor (înțărcați), a porcilor pentru îngrășat și a scroafelor, astfel încât acesta să fie clasificat în categoria „aditivi zootehnici”.

(4)

Utilizarea preparatului 6-fitază EC 3.1.3.26 produs de Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233) a fost autorizată prin Regulamentul (CE) nr. 1743/2006 al Comisiei (2), fără limită de timp, la puii pentru îngrășat.

(5)

Au fost furnizate noi date în sprijinul cererii de autorizare a utilizării preparatului la pui și curcani pentru îngrășat, găini ouătoare, rațe pentru îngrășat, purcei (înțărcați), porci pentru îngrășat și scroafe. Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (denumită în continuare „autoritatea”) concluzionează în avizul său din 17 octombrie 2006 că preparatul 6-fitază EC 3.1.3.26 produs de Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233) (Phyzyme XP 5000G/Phyzyme XP 5000L) nu are un efect nociv asupra sănătății animale, asupra sănătății oamenilor sau asupra mediului (3). În continuare, a concluzionat că preparatul nu prezintă niciun alt risc care ar putea exclude acordarea autorizației, în conformitate cu articolul 5 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1831/2003. Conform acestui aviz, utilizarea preparatului nu are efecte adverse asupra acestor categorii suplimentare de animale. Avizul autorității recomandă măsuri corespunzătoare pentru siguranța utilizatorilor. Autoritatea nu consideră necesar să formuleze dispoziții speciale pentru supravegherea ulterioară introducerii pe piață. Acest aviz atestă totodată raportul asupra metodei de analiză a aditivului pentru hrana animalelor, prezentat de către laboratorul comunitar de referință înființat prin Regulamentul (CE) nr. 1831/2003.

(6)

Evaluarea preparatului respectiv arată că sunt îndeplinite condițiile de autorizare prevăzute la articolul 5 din Regulamentul (CE) nr. 1831/2003. În consecință, utilizarea acestui preparat ar trebui să fie autorizată, conform anexei la prezentul regulament.

(7)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Se autorizează preparatul specificat în anexă, aparținând categoriei de „aditivi zootehnici” și grupei funcționale „promotori de digestibilitate”, ca aditiv pentru hrana animalelor, în condițiile stabilite în anexă.

Articolul 2

Prezentul regulamentul intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 4 iulie 2007.

Pentru Comisie

Markos KYPRIANOU

Membru al Comisiei


(1)  JO L 268, 18.10.2003, p. 29. Regulament, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 378/2005 al Comisiei (JO L 59, 5.3.2005, p. 8).

(2)  JO L 329, 25.11.2006, p. 16.

(3)  Avizul Grupului științific pentru aditivii și produsele sau substanțele utilizate în hrana animalelor privind siguranța și eficacitatea preparatului enzimatic Phyzyme™ XP 5000L și Phyzyme™ XP 5000G (6-fitază) ca aditiv pentru hrana puilor și a curcanilor pentru îngrășat, a găinilor ouătoare, a rațelor pentru îngrășat, a purceilor (înțărcați), a porcilor pentru îngrășat și a scroafelor, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1831/2003. Adoptat la 17 octombrie 2006. The EFSA Journal (2006) 404, 1-20.


ANEXĂ

Numărul de identificare a aditivului

Numele titularului autorizației

Aditiv

(denumire comercială)

Compoziție, formulă chimică, descriere, metoda analitică

Specia animală sau categoria de animale

Vârstă maximă

Conținut minim

Conținut maxim

Alte dispoziții

Sfârșitul perioadei de autorizare

Unitate de activitate/kg de furaj complet cu un conținut umed de 12 %

Categorie de aditivi zootehnici. Grup funcțional: promotori de digestibilitate.

4a1640

Danisco Animal Nutrition

6-fitază

EC 3.1.3.26

(Phyzyme XP 5000G

Phyzyme XP 5000L)

 

Compoziția aditivului:

Preparat 6-fitază (EC 3.1.3.26)

produs de Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233)

având o activitate minimă de:

 

formă solidă: 5 000 FTU (1)/g

 

formă lichidă: 5 000 FTU/ml

 

Caracterizarea substanței active:

 

6-fitază (EC 3.1.3.26)

 

produs de Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233)

 

Metoda de analiză (2):

Metoda colorimetrică măsurând fosfatul anorganic eliberat de enzima din substratul de fitat.

Pui pentru îngrășat

250 FTU

1.

În instrucțiunile de utilizare a aditivului și a preamestecului, a se menționa temperatura de depozitare, durata de conservare și stabilitatea la granulare.

2.

A se utiliza în furaj conținând mai mult de 0,23 % fosfor fitinic.

3.

Pentru purcei (înțărcați) cu o greutate de până la 35 kg.

4.

Doze recomandate per kilogram de furaje complete:

pui pentru îngrășat 500-750 FTU;

curcani pentru îngrășat 250-1 000 FTU;

găini ouătoare: 150-900 FTU;

rațe pentru îngrășat: 250-1 000 FTU;

purcei (înțărcați) 500-1 000 FTU;

porci pentru îngrășat 500-1 000 FTU;

scroafe: 500 FTU.

25 iulie 2017

Curcani pentru îngrășat

250 FTU

Găini ouătoare

150 FTU

Rațe pentru îngrășat

250 FTU

Purcei (înțărcați)

250 FTU

Porci pentru îngrășat

250 FTU

Scroafe

500 FTU


(1)  Un FTU reprezintă cantitatea de enzime care eliberează 1 micromol de fosfat anorganic pe minut dintr-un substrat de fitat de sodiu la pH 5.5 și 37 °C.

(2)  Detaliile privind metodele de analiză sunt disponibile la următoarea adresă a laboratorului de referință comunitar: www.irmm.jrc.be/html/crlfaa/


5.7.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 175/8


REGULAMENTUL (CE) NR. 786/2007 AL COMISIEI

din 4 iulie 2007

privind autorizarea preparatului endo-1,4-beta-mannanase EC 3.2.1.78 (Hemicell) ca aditiv pentru hrana animalelor

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1831/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 septembrie 2003 privind aditivii din hrana animalelor (1), în special articolul 9 alineatul (2),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 1831/2003 prevede autorizarea utilizării aditivilor pentru hrana animalelor, precum și criteriile și procedurile de acordare a unei astfel de autorizații.

(2)

A fost depusă o cerere de autorizare pentru preparatul menționat în anexa la prezentul regulament, în conformitate cu articolul 7 din Regulamentul (CE) nr. 1831/2003. Această cerere a fost însoțită de informațiile și documentele necesare în temeiul articolului 7 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1831/2003.

(3)

Cererea se referă la autorizarea utilizării preparatului endo-1,4-beta-mannanase EC 3.2.1.78 (Hemicell) produs de Bacillus lentus (ATCC 55045) ca aditiv pentru hrana puilor pentru îngrășat, astfel încât acesta să fie clasificat în categoria „aditivi zootehnici”.

(4)

Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (denumită în continuare „autoritatea”) concluzionează în avizul său din 21 noiembrie 2006 că preparatul endo-1,4-beta-mannanase EC 3.2.1.78 produs de Bacillus lentus (ATCC 55045) (Hemicell) nu are un efect nociv asupra sănătății animale, a sănătății oamenilor sau asupra mediului (2). În continuare, a concluzionat că preparatul nu prezintă niciun alt risc care ar putea exclude acordarea autorizației, în conformitate cu articolul 5 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1831/2003. Avizul autorității recomandă măsuri corespunzătoare pentru siguranța utilizatorilor. Autoritatea nu consideră necesar să formuleze dispoziții speciale pentru supravegherea ulterioară introducerii pe piață. Acest aviz atestă totodată raportul asupra metodei de analiză a aditivului pentru hrana animalelor, prezentat de către Laboratorul comunitar de referință înființat prin Regulamentul (CE) nr. 1831/2003.

(5)

Evaluarea preparatului respectiv arată că sunt îndeplinite condițiile de autorizare prevăzute la articolul 5 din Regulamentul (CE) nr. 1831/2003. În consecință, utilizarea acestui preparat ar trebui să fie autorizată, conform anexei la prezentul regulament.

(6)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Se autorizează preparatul specificat în anexă, aparținând categoriei de „aditivi zootehnici” și grupei funcționale „promotori de digestibilitate”, ca aditiv pentru hrana animalelor, în condițiile stabilite în anexă.

Articolul 2

Prezentul regulamentul intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 4 iulie 2007.

Pentru Comisie

Markos KYPRIANOU

Membru al Comisiei


(1)  JO L 268, 18.10.2003, p. 29. Regulament, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 378/2005 al Comisiei (JO L 59, 5.3.2005, p. 8).

(2)  Avizul Grupului științific pentru aditivii și produsele sau substanțele utilizate în hrana animalelor privind siguranța și eficacitatea preparatului enzimatic Hemicell® enzimă pentru hrana animalelor (beta-D-mannanase) ca aditiv pentru hrana puilor pentru îngrășat, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1831/2003. Adoptat la 21 noiembrie 2006. The EFSA Journal (2006) 412, 1-12.


ANEXĂ

Numărul de identificare a aditivului

Numele titularului autorizației

Aditiv

(denumire comercială)

Compoziție, formulă chimică, descriere, metoda analitică

Specia animală sau categoria de animale

Vârstă maximă

Conținut minim

Conținut maxim

Alte dispoziții

Sfârșitul perioadei de autorizare

Unitate de activitate/kg de furaj complet cu un conținut umed de 12 %

Categorie de aditivi zootehnici. Grup funcțional: promotori de digestibilitate

4a3

ChemGen Corp., reprezentat de Disproquima S.L.

Endo-1,4-beta-mannanase

EC 3.2.1.78 (Hemicell)

 

Compoziția aditivului:

preparat de endo-1,4-beta-mannanase produs de Bacillus lentus (ATCC 55045) având o activitate minimă de:

formă lichidă:

7,2 × 105 U (1)/ml

 

Caracterizarea substanței active:

Endo-1,4-beta-mannanase produs de Bacillus lentus (ATCC 55045)

 

Metoda de analiză (2):

Verificarea conținutului de zahăr reducător pentru endo-1,4-beta-mannanase prin reacția colorimetrică a reactivului acid dinitrosalicilic asupra cantității de zahăr reductor produse.

Pui pentru îngrășat

79 200 U

1.

În instrucțiunile de utilizare a aditivului și a preamestecului, a se menționa temperatura de depozitare, durata de conservare și stabilitatea la granulare.

2.

A se folosi protecție respiratorie și ochelari de protecție în timpul manipulării.

3.

A se utiliza în furaj combinat bogat în semiceluloză care conține galactomannan (de exemplu soia, porumb)

25 iulie 2017


(1)  O unitate de activitate se definește ca și cantitatea de enzimă care generează 0,72 micrograme de zahăr reductor (echivalente mannose) dintr-un substrat care conține mannan (gumă din semințe de carruba) pe minut la pH 7,5 și 40 °C.

(2)  Detaliile privind metodele de analiză sunt disponibile la următoarea adresă a Laboratorului de referință comunitar: www.irmm.jrc.be/html/crlfaa/


5.7.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 175/10


REGULAMENTUL (CE) NR. 787/2007 AL COMISIEI

din 4 iulie 2007

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 474/2006 de stabilire a listei comunitare a transportatorilor aerieni care fac obiectul unei interdicții de exploatare pe teritoriul Comunității

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2111/2005 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 decembrie 2005 de stabilire a unei liste comunitare a transportatorilor aerieni care se supun unei interdicții de exploatare pe teritoriul Comunității și de informare a pasagerilor transportului aerian cu privire la identitatea transportatorului aerian efectiv și de abrogare a articolului 9 din Directiva 2004/36/CE (1), în special articolul 4,

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 474/2006 al Comisiei din 22 martie 2006 a stabilit lista comunitară de transportatori aerieni care fac obiectul interdicției de exploatare pe teritoriul Comunității, menționată la capitolul II din Regulamentul (CE) nr. 2111/2005 (2).

(2)

În conformitate cu articolul 4 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 2111/2005, anumite state membre au comunicat Comisiei informații relevante pentru actualizarea listei comunitare. Informații relevante au fost comunicate, de asemenea, de țări terțe. Prin urmare, lista comunitară trebuie actualizată.

(3)

În conformitate cu articolul 4 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 2111/2005 și articolul 2 din Regulamentul (CE) nr. 473/2006 al Comisiei din 22 martie 2006 privind normele de aplicare pentru lista comunitară a transportatorilor aerieni care se supun unei interdicții de exploatare pe teritoriul Comunității menționate la capitolul II din Regulamentul (CE) nr. 2111/2005 (3), un stat membru a solicitat actualizarea listei comunitare.

(4)

Comisia a informat toți transportatorii aerieni în cauză, fie direct, fie, atunci când acest lucru nu a fost posibil, prin autoritățile responsabile de supravegherea lor reglementară, indicând principalele fapte și considerente care stau la baza unei decizii de a le impune o interdicție de exploatare pe teritoriul Comunității sau de a modifica condițiile unei interdicții de exploatare impuse unui transportator aerian inclus pe lista comunitară.

(5)

Comisia a dat transportatorilor aerieni în cauză posibilitatea de a consulta documentele furnizate de către statele membre, de a prezenta comentarii scrise și de a susține o prezentare orală în fața Comisiei în termen de zece zile lucrătoare, precum și în fața Comitetului pentru Siguranță Aeriană instituit în temeiul Regulamentului (CEE) nr. 3922/91 al Consiliului din 16 decembrie 1991 privind armonizarea cerințelor tehnice și a procedurilor administrative în domeniul aviației civile (4).

(6)

Autoritățile responsabile de supravegherea reglementară a transportatorilor în cauză au fost consultate de Comisie, precum și, în anumite cazuri, de unele dintre statele membre.

(7)

La 14 mai 2007, Pakistan International Airlines a înaintat Comisiei un plan de măsuri de redresare, urmat de probe confirmând punerea în aplicare a unui număr de măsuri corective. Comisia ia notă de progresul semnificativ realizat de către transportator după includerea acestuia în lista comunitară și de faptul că transportorul, susținut de autoritățile responsabile de supravegherea sa, confirmă că a rectificat deficiențele de siguranță la o parte din flota sa. Autoritățile competente din Pakistan au aprobat aceste măsuri.

(8)

Prin urmare, pe baza criteriilor comune, se estimează că Pakistan International Airlines trebuie să aibă permisiunea să funcționeze în Comunitate și cu următoarele unsprezece aeronave: trei aeronave Boeing 747-300 cu numerele de înmatriculare AP BFU, AP BGG și AP BFX; trei aeronave Boeing 747-200 cu numerele de înmatriculare AP BAK și AP BAT; șase aeronave Airbus A-310 cu numerele de înmatriculare AP-BEU, AP-BGP, AP-BGR, AP-BGN, AP-BEC și AP-BEG. În consecință, aeronavele menționate trebuie eliminate din anexa B.

(9)

Autoritățile competente din Republica Islamică Pakistan au fost de acord ca, înainte de reluarea operațiunilor fiecărei aeronave în parte, să furnizeze autorităților statului membru în care se află aeroportul de destinație, precum și Comisiei, un raport privind inspecția de siguranță a aeronavei, efectuată înainte ca aeronava să fie prevăzută pentru exploatare. La primirea raportului, respectivele state membre pot interzice, dacă este necesar, exploatarea aeronavei în conformitate cu articolul 6 din Regulamentul (CE) nr. 2111/2005. La sosire, trebuie efectuată o inspecție la sol completă a aeronavei, în cadrul programului SAFA, iar raportul acesteia trebuie înaintat fără întârziere Comisiei care îl va transmite celorlalte state membre. Statele membre intenționează să se asigure de continuarea verificării respectării efective a standardelor de siguranță relevante, prin efectuarea de inspecții sistematice la sol asupra transportatorului în cauză.

(10)

Celelalte aeronave din flota transportatorului nu întrunesc încă, pe deplin, standardele de siguranță relevante și, prin urmare, trebuie să rămână în anexa B până la remedierea unor deficiențe importante. Trebuie să se organizeze o vizită de monitorizare la fața locului înainte de continuarea examinărilor privind restricțiile de exploatare impuse asupra transportatorului pentru a se verifica punerea completă în aplicare a planului de măsuri de redresare și a derulării acestuia. Atât transportatorul cât și autoritățile competente confirmă acceptarea acestui control.

(11)

Există probe verificate referitoare la grave deficiențe de siguranță ale transportatorului TAAG Angola Airlines, certificat în Angola. Aceste deficiențe au fost identificate de Franța în timpul inspecțiilor la sol efectuate în cadrul programului SAFA. Repetarea rezultatelor acestei inspecții demonstrează deficiențe sistemice de siguranță (5).

(12)

La solicitările Franței, TAAG Angola Airlines a făcut dovada lipsei capacității de a remedia deficiențele de siguranță, în ciuda garanțiilor oferite de transportator și de autoritățile sale competente, după cum o demonstrează persistentele deficiențe de siguranță. De asemenea, se constată o capacitate insuficientă a autorităților competente din Angola de a aplica standardele relevante de siguranță, în ciuda garanțiilor oferite de aceste autorități.

(13)

Atunci când au apărut temeri legate de siguranța operării transportatorului TAAG, certificat în acest stat, autoritățile competente din Angola au făcut dovada lipsei capacității de punere în aplicare și de asigurare a respectării standardelor relevante de siguranță.

(14)

Recunoscând efortul transportatorului în direcția identificării acțiunilor necesare pentru redresarea situației siguranței, precum și deschiderea către cooperare demonstrată atât de transportator, cât și de autoritățile competente responsabile cu aviația civilă din Angola, Comisia consideră ca nefinalizată punerea în aplicare în mod satisfăcător a unui plan de măsuri corective de către transportator.

(15)

Prin urmare, pe baza criteriilor comune, se apreciază că transportatorul TAAG Angola Airlines nu îndeplinește standardele relevante de siguranță. Transportatorul aerian trebuie să facă obiectul unei interdicții totale de exploatare și trebuie inclus în anexa A.

(16)

În conformitate cu articolul 4 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 2111/2005, Țările de Jos au înaintat Comisiei o cerere de actualizare a listei comunitare în vederea impunerii unei interdicții de exploatare asupra întregii flote a transportatorului Volare Aviation.

(17)

Există probe verificate referitoare la deficiențe de siguranță grave ale transportatorului Volare Aviation, certificat în Ucraina. Aceste deficiențe au fost identificate de Țările de Jos cu ocazia inspecțiilor la sol efectuate în cadrul programului SAFA și confirmate de inspecții la sol efectuate în alte state membre. Repetarea rezultatelor acestei inspecții demonstrează deficiențe sistemice de siguranță (6).

(18)

La solicitările Țărilor de Jos, Volare Aviation a făcut dovada lipsei capacității de a remedia deficiențele sistemice de siguranță, după cum o demonstrează planul nesatisfăcător de măsuri corective, prezentat ca răspuns la deficiențele de siguranță identificate.

(19)

Atunci când au apărut temeri legate de siguranța operării transportatorului Volare Aviation, certificat în acest stat, autoritățile competente din Ucraina au demonstrat lipsa capacității de punere în aplicare și de asigurare a respectării standardelor relevante de siguranță.

(20)

Prin urmare, pe baza criteriilor comune, se apreciază că transportatorul Volare Aviation nu îndeplinește standardele relevante de siguranță. În consecință, acest transportator aerian trebuie să facă obiectul unei interdicții totale de exploatare și trebuie inclus în anexa A.

(21)

Există probe verificate referitoare la deficiențe de siguranță grave ale tuturor transportatorilor aerieni certificați în Indonezia. Aceste deficiențe au fost identificate în raportul de audit de siguranță efectuat de către autoritatea responsabilă cu aviația civilă din Indonezia, ca urmare a unei serii de accidente, care a făcut cunoscut faptul că niciun transportator aerian din această țară nu îndeplinește standardele relevante de siguranță.

(22)

Administrația Federală a Aviației (Federal Aviation Administration – FAA) din cadrul Departamentului de Transporturi al Statelor Unite a coborât coeficientul de siguranță pentru Indonezia în programul IASA al acesteia, pe motiv că Indonezia nu respectă standardele internaționale de siguranță stabilite de Organizația Aviației Civile Internaționale (OACI). Această măsură conduce la o interdicție efectivă de exploatare asupra tuturor transportatorilor certificați de Indonezia. În consecință, transportatorilor indonezieni nu li se va permite să înceapă prestarea de servicii către Statele Unite.

(23)

Ultimul raport al programului universal de auditare a supravegherii siguranței (USOAP) al OACI, precum și raportul de monitorizare al acestuia, a indicat deficiențe grave în ceea ce privește capacitatea autorităților responsabile cu aviația civilă din Indonezia de a-și îndeplini sarcinile de supraveghere a siguranței aeriene.

(24)

Autoritățile competente din Indonezia au făcut dovada unei capacități insuficiente de a pune în aplicare și de a asigura respectarea standardului relevant de siguranță. Mai mult, aceste autorități nu au răspuns adecvat și în timp util atunci când Comisia și-a exprimat temerile privitoare la siguranța operării transportatorilor autorizați în Indonezia.

(25)

Prin urmare, pe baza criteriilor comune, se apreciază că toți transportatorii aerieni certificați în Indonezia ar trebui să facă obiectul unei interdicții de exploatare și să fie incluși în anexa A.

(26)

Autoritățile Republicii Kârgâze au furnizat Comisiei informații din care rezultă că au acordat certificate de transportator aerian următorilor transportatori aerieni: Eastok Avia, Kyrgyz Trans Avia și S Group Aviation. Ca urmare a faptului că sunt certificați de autoritățile competente din Republica Kârgâză, care a demonstrat o capacitate insuficientă de a asigura o supraveghere adecvată a siguranței, acești noi transportatori aerieni trebuie incluși în anexa A.

(27)

Autoritățile din Republica Kârgâză au furnizat Comisiei probe din care rezultă că au retras certificatul de transportator aerian pentru următorii transportatori aerieni: British Gulf International Airlines FEZ și Kyrgyz General Aviation. Cum acești transportatori certificați în Republica Kârgâză și-au încetat, în consecință, activitatea, ei trebuie retrași din anexa A.

(28)

Ultimul raport al programului universal de auditare a supravegherii siguranței (USOAP) al OACI, rezultatele misiunii recente de evaluare desfășurate în Albania în cadrul Spațiului aerian comun european (ECAA), precum și informațiile furnizate de Italia au indicat existența unor grave deficiențe în ceea ce privește capacitatea autorităților responsabile cu aviația civilă din Albania să-și îndeplinească sarcinile de supraveghere a siguranței aeriene.

(29)

La invitația autorității albaneze responsabile cu aviația civilă, în perioada 4-8 iunie 2007 o echipă de experți europeni a întreprins o misiune de stabilire a faptelor în Albania. Raportul acesteia arată că, în ciuda numeroaselor eforturi, autoritățile responsabile cu aviația civilă din Albania duc în continuare lipsă de resursele, cadrul juridic și competențele care sunt necesare pentru a le permite să-și exercite în mod satisfăcător sarcinile de supraveghere a siguranței aeriene.

(30)

Cu privire la doi transportatori certificați în Albania – Albanian Airlines și Belle Air – raportul menționat mai sus arată că ambii transportatori operează în conformitate cu standardele relevante de siguranță și luându-și, într-adevăr, măsuri suplimentare pentru asigurarea propriei supravegheri a siguranței, având în vedere deficiențele recunoscute ale autorităților naționale responsabile cu aviația civilă.

(31)

Nu s-a depistat nicio deficiență gravă de siguranță la inspecțiile la sol SAFA efectuate în mai multe ocazii asupra aeronavei operate de ambii transportatori în aeroporturi europene.

(32)

Autoritățile responsabile cu aviația civilă din Albania au fost de acord să prezinte un plan exhaustiv de măsuri corective având drept obiectiv remedierea tuturor deficiențelor de supraveghere a siguranței identificate în diferitele rapoarte menționate mai sus, în special în raportul misiunii de stabilire a faptelor întreprinse în Albania în perioada 4-8 iunie 2007 de către echipa de experți europeni.

(33)

Guvernul Albaniei a reiterat deplinul său angajament politic în direcția elaborării unui program solid de restructurare pentru autoritatea albaneză responsabilă cu aviația civilă și angajamentul de a nu mai emite certificate de operator aerian până când respectivul program nu se va pune în aplicare în mod satisfăcător.

(34)

Pe baza criteriilor comune, se apreciază că Albanian Airlines și Belle Air nu trebuie incluse în lista comunitară, deoarece respectă standardele relevante de siguranță. Autoritățile competente din Albania trebuie să furnizeze Comisiei, în termen de cel mult trei luni, toate informațiile necesare privind elaborarea unui plan de măsuri corective și evoluția punerii în aplicare a acestuia. În afară de aceasta, statele membre intenționează să se asigure de continuarea verificării respectării efective a standardelor relevante de siguranță prin efectuarea sistematică de inspecții la sol asupra acestor transportatori.

(35)

În conformitate cu prevederile motivului 35 din Regulamentul (CE) nr. 235/2007 al Comisiei, trebuie monitorizată îndeaproape situația a cinci transportatori bulgari – Air Sofia, Bright Aviation Services, Heli Air Services, Scorpion Air și Vega Airlines. În consecință, autoritatea responsabilă cu aviația civilă din Bulgaria, asistată de experți din Comisie, EASA și statele membre, a efectuat vizite de verificare la acești transportatori în vederea stabilirii măsurilor adecvate referitoare la restricțiile de exploatare care le-au fost impuse începând cu 21 februarie 2007.

(36)

Având în vedere rezultatele vizitei întreprinse în perioada 27 mai-2 iunie, se apreciază că există probe verificate referitoare la grave deficiențe de siguranță ale transportatorilor Air Sofia, Bright Aviation Services, Scorpion Air și Vega Airlines. Persistența rezultatelor acestei inspecții demonstrează deficiențe sistemice de siguranță.

(37)

Mai mult decât atât, vizita a scos la iveală dovezi conform cărora transportatorul Air Scorpio, ca societate, este gestionat și controlat din punct de vedere administrativ, financiar și tehnic de către transportatorul Scorpio Air, iar aeronavele utilizate de Air Scorpion pentru transport comercial au fost anterior în folosința și proprietatea transportatorului Scorpio Air. Există probe verificate ale unor grave deficiențe de siguranță ale transportatorului Air Scorpio.

(38)

Comisia a luat notă de revocarea certificatelor de transportator aerian ale transportatorilor Vega Airlines, Bright Aviation, Scorpion Air și Air Sofia, precum și de suspendarea certificatului de transportator aerian al transportatorului Air Scorpio, decise de autoritățile competente din Bulgaria la 21 iunie 2007. Prin urmare, dat fiind faptul că acești transportatori aerieni nu pot să furnizeze niciun fel de servicii aeriene, nu mai este necesară întreprinderea vreunei acțiuni de către Comisie.

(39)

Comisia a luat notă și de decizia autorităților competente din Bulgaria din data de 21 iunie 2007 de modificare a certificatului de transportator aerian deținut de Heli Air Service prin suspendarea, până la o notificare ulterioară, a exploatării de servicii în Comunitatea Europeană, Elveția, Norvegia și Islanda cu aeronavele de tipul LET 410 înmatriculate cu numerele LZ-CCT, LZ-CCS, LZ-CCR, LZ-CCE, LZ-CCF și LZ-LSB. Aeronava de tip LET 410, înmatriculată LZ-CCP, aparținând acestui transportator are permisiunea de a opera zboruri pe teritoriul Comunității, deoarece este singura aeronavă care este în prezent dotată cu echipamentul de siguranță necesar obligatoriu (EGPWS și TCAS) și, de aceea, poate opera în siguranță pe teritoriul Comunității. Comisia trebuie să monitorizeze îndeaproape situația acestui transportator și să verifice punerea în aplicare a planului de măsuri corective cu sprijinul EASA și al statelor membre.

(40)

În ceea ce privește activitatea autorităților competente din Bulgaria, Comisia recunoaște progresele înregistrate în îndeplinirea sarcinilor de către autoritățile bulgare. Comisia susține eforturile autorităților bulgare de a continua exercitarea sarcinilor de supraveghere. Va continua monitorizarea acestui proces, cu sprijinul EASA și al statelor membre.

(41)

În conformitate cu prevederile motivului 36 din Regulamentul (CE) nr. 910/2006 al Comisiei din 20 iunie 2006 (7), în perioada 18-21 iunie 2007 o echipă de experți europeni a întreprins o misiune de monitorizare în Mauritania pentru a evalua progresul în ceea ce privește punerea în aplicare a noilor legi, cerințe și proceduri. Raportul acestei misiuni arată că Agence Nationale de l'Aviation Civile (ANAC) își îndeplinește obligațiile și că a continuat, de asemenea, să elaboreze regulamentele tehnice și procedurile de lucru necesare pentru a asigura supravegherea sectorului aviației civile.

(42)

În plus, Air Mauritanie a luat măsurile necesare pentru a îndrepta deficiențele identificate cu ocazia inspecțiilor la sol efectuate în aeroporturile comunitare și pentru a-și ameliora procedurile.

(43)

Pe baza criteriilor comune, se apreciază că Mauritania a luat măsurile necesare pentru atinge un nivel acceptabil de performanță în realizarea obligațiilor de supraveghere care îi revin pentru a se asigura că transportatorii din Mauritania respectă standardele internaționale de siguranță.

(44)

Există probe verificate referitoare la deficiențe de siguranță grave ale transportatorilor Aeronordgroup, Aeroportul Internațional Mărculești, Jet Line International, Jetstream și Tiramavia, certificați în Republica Moldova. Aceste deficiențe au fost identificate de Belgia, Croația, Franța, Germania, Italia, Lituania, Malta, Țările de Jos, Spania și Turcia cu ocazia inspecțiilor la sol efectuate în cadrul programului SAFA. Repetarea rezultatelor acestor inspecții demonstrează deficiențe sistemice de siguranță (8).

(45)

La invitația autorității responsabile cu aviația civilă din Republica Moldova, o echipă de experți europeni a întreprins o misiune de stabilire a faptelor în Moldova, în perioada 4-8 iunie 2007. Raportul acesteia arată că autoritățile aviatice civile din Republica Moldova au demonstrat o capacitate insuficientă de a pune în aplicare și de a asigura respectarea standardelor relevante de siguranță, în conformitate cu obligațiile ce le revin în temeiul Convenției de la Chicago, cu referire la următorii transportatori: Valan International Cargo Charter, Aeronord Group, Grixona, Jet Line International, Jet Stream, Pecotox Air, Aeroportul Internațional Mărculești și Tiramavia.

(46)

În plus, cei opt transportatori menționați mai sus, deși dețin certificate de transportator aerian emise de Republica Moldova, nu au sediul central al societății în Republica Moldova, contrar cerințelor prevăzute la anexa 6 din Convenția de la Chicago.

(47)

Comisia a luat notă de faptul că autoritățile din Republica Moldova au retras certificatele de transportator aerian deținute de către transportatorii menționați mai sus, care, drept urmare, și-au încetat activitățile.

(48)

Mai mult, Comisia ia notă de faptul că autoritatea din Republica Moldova s-a angajat să nu mai emită niciun certificat de transportator aerian până la punerea în aplicare în mod satisfăcător a planului de măsuri corective și să consulte Comisia în acest scop.

(49)

Autoritatea responsabilă cu aviația civilă din Republica Moldova a fost de acord să înainteze până la sfârșitul lunii septembrie 2007 un plan global de măsuri corective cu foaie de parcurs în scopul remedierii tuturor deficiențelor de supraveghere a siguranței identificate cu ocazia misiunii de stabilire a faptelor întreprinse în Republica Moldova de către o echipă de experți europeni în perioada 4-8 iunie 2007.

(50)

Având în vedere diferitele măsuri adoptate de autoritatea competentă din Republica Moldova și în așteptarea planului de măsuri corective, Comisia consideră că ceilalți transportatori care dețin certificate de transportator aerian emise de Republica Moldova (Air Moldova, Moldavian Airlines, Tandem Aero și Nobil Air) nu trebuie să fie incluși în lista comunitară. Comisia trebuie să monitorizeze situația acestor transportatori din punct de vedere al siguranței. În acest scop, statele membre intenționează să se asigure de continuarea verificării respectării efective a standardelor relevante de siguranță prin efectuarea sistematică de inspecții la sol asupra aeronavelor operate de acești transportatori.

(51)

În conformitate cu prevederile motivelor 36 și 39 din Regulamentul (CE) nr. 235/2007 al Comisiei, în perioada 15-21 aprilie 2007, Comisia, asistată de experți din statele membre, a vizitat Federația Rusă în vederea stabilirii stadiului de punere în aplicare de măsuri corective de către transportatorul Rossyia (fost Pulkovo) și a verificării situației în ceea ce privește siguranța a altor transportatori aerieni ruși care fac obiectul unor restricții de exploatare în baza deciziei din 12 februarie 2007 a autorităților competente din Federația Rusă, precum și a exercitării obligațiilor de supraveghere a acestor autorități.

(52)

În ceea ce privește transportatorul Rossyia, rezultatele vizitei arată că societatea a făcut progrese în privința procedurilor interne de supraveghere a siguranței și a punerii în aplicare a standardelor de siguranță ale OACI. Sistemul de management al calității al acestui transportator este în curs de elaborare. Autoritățile competente din Federația Rusă au prezentat informații suplimentare în data de 26 iunie 2007. Dat fiind faptul că nu au fost încă finalizate toate măsurile corective, transportatorul trebuie să rămână sub supravegherea strictă a autorităților competente din Rusia în vederea monitorizării punerii în aplicare pe mai departe a planului de măsuri corective.

(53)

Cu referire la cei nouă transportatori care fac obiectul unor restricții de exploatare în baza deciziei din 12 februarie 2007 a autorităților competente din Federația Rusă, rezultatele vizitei arată că, în general, toate societățile au confirmat că se găsesc sub strictă supraveghere de momentul introducerii restricțiilor de exploatare și a autorizațiilor prealabile de zbor de către autoritățile competente. Aceste măsuri au condus în toate cazurile la reacții pozitive imediate. Rezultatele vizitei au arătat, de asemenea, că este necesar ca orice evoluție pozitivă să se transforme în soluție durabilă și să conducă la introducerea unor veritabile sisteme interne de siguranță. În data de 27 aprilie 2007, autoritățile competente din Federația Rusă au decis, informând Comisia despre aceasta decizie în data 2 mai 2007, ridicarea restricțiilor impuse următorilor șase transportatori aerieni: Aero Rent, Gazpromavia, Lukoil, Tatarstan, Atlant Soyuz și Aviacon Zitotrans. Așa cum rezultă din aceeași decizie, transportatorii Centre Avia și Russian Sky (Russkoe Nebo) rămân în continuare sub incidența restricțiilor de exploatare; mai mult, sistemul de autorizații prealabile de zbor a fost extins și la zborurile obișnuite operate de către UTAir.

(54)

Tot cu ocazia vizitei s-a discutat și despre alți transportatori ruși, și anume Krasnoyarsky Airlines (9) și Kuban Airlines (10), în legătură cu care Comisia avea informații referitoare la deficiențe sistemice în ceea ce privește siguranța și a căror situație în privința siguranței atrăsese și atenția autorităților competente din Rusia. Măsurile luate la 27 aprilie 2007 de către respectivele autorități prevăd intensificarea inspecțiilor preliminare efectuării zborurilor asupra acestor transportatori.

(55)

În ceea ce privește exercitarea obligațiilor de supraveghere ale autorităților competente din Federația Rusă, rezultatele vizitei arată că aceste autorități trebuie să-și accelereze în continuare activitatea pentru a alinia normele de siguranță din Rusia la standardele OACI și că trebuie să se concentreze în direcția punerii în aplicare a acestor standarde și a recomandărilor ultimului audit de siguranță OACI. Mai mult decât atât, autoritățile competente trebuie să intensifice cooperarea cu producătorii ruși pentru asigurarea conformității aeronavelor proiectate în Rusia cu standardele OACI. De asemenea, este necesară evitarea aplicării unor standarde duble în ceea ce privește navigabilitatea în interiorul Federației Ruse – unul pentru operatorii și aeronavele care zboară către Comunitate și alt doilea standard (mai scăzut) pentru operatorii și aeronavele care desfășoară activități în interiorul Federației Ruse sau al CSI. În plus, autoritățile competente trebuie să depună eforturi sporite pentru menținerea navigabilității și pentru a se asigura că aeronavele proiectate în vest, care sunt din ce în ce mai mult achiziționate și utilizate de către transportatori ruși, sunt întreținute în mod adecvat de către companiile în cauză.

(56)

De la vizita în Federația Rusă, rezultatele inspecțiilor la sol efectuate în cazul tuturor transportatorilor menționați mai sus arată că unii dintre transportatorii care au făcut obiectul unor restricții de exploatare nu au furnizat niciun fel de servicii către Comunitate.

(57)

Transportatorii Gazpromavia și Atlant Soyuz, care au făcut anterior obiectul unor restricții de exploatare, au furnizat servicii în Comunitate și au fost supuși unor inspecții la sol (11). Rezultatele acestor inspecții indică o repetare a unor constatări grave în aceleași domenii în care au apărut și anterior impunerii restricțiilor de exploatare, demonstrând deficiențe sistemice de siguranță de natură să aibă un impact semnificativ asupra siguranței activităților desfășurate.

(58)

S-a efectuat o inspecție (12) la transportatorul UTAir. Rezultatele acestei inspecții arată o repetare a constatărilor în aceleași domenii în care au apărut și anterior impunerii restricțiilor de exploatare indicând faptul că transportatorul nu a finalizat încă toate măsurile corective propuse în februarie 2007. Aceste rezultate, însoțite de probe verificate referitoare la grave deficiențe de siguranță ale transportatorilor Airlines 400 (13), Kavminvodyavia (14), Ural Airlines (15), Yakutia Airlines (16) au fost transmise autorităților competente în datele de 29 mai și 5 iunie 2007.

(59)

Având în vedere cele de mai sus, în baza criteriilor comune, Comisia a invitat transportatorii aerieni Atlant Soyuz, Gazpromavia, UTAir, Krasnoyarsky Airlines, Kuban Airlines, Airlines 400, Kavminvodyavia, Ural Airlines și Yakutia Airlines să-și prezinte observațiile în temeiul articolului 7 din Regulamentul (CE) nr. 2111/2005 și a lansat consultări cu autoritățile competente din Federația Rusă. Pe baza observațiilor înaintate de către transportatorii aerieni, a celor făcute de către Comisie și a celor făcute de către autoritățile competente din Federația Rusă, acestea din urmă au hotărât în data de 23 iunie 2007, în vigoare cu începere din 25 iunie, să impună restricții de exploatare unui număr de 10 transportatori până la soluționarea deficiențelor de siguranță spre satisfacția reciprocă atât a autorităților competente din Federația Rusă, cât și a Comisiei.

(60)

În consecință, autoritățile competente din Federația Rusă au hotărât interzicerea în Comunitate a tuturor serviciilor furnizate de cei patru transportatori în cauză: Kavminvodyavia, Kuban Airlines, Yakutia Airlines, Airlines 400. De altfel, certificatul de transportator aerian deținut de Airlines 400 a fost suspendat.

(61)

Autoritățile au hotărât, de asemenea, să limiteze exploatarea pentru anumiți transportatori, permițând doar exploatarea unor anumite aeronave în Comunitate. Krasnoyarsky Airlines are permisiunea să opereze doar cu următoarele aeronave: Boeing 737 EI-DNH, EI-DNS, EI-DNT, EI-CBQ, EI-CLZ, EI-CLW, Boeing-757 EI-DUC, EI-DUE și Boeing-767 EI-DMH, EI-DMP; Ural Airlines are permisiunea să opereze doar cu următoarele aeronave: Airbus A-320 VP-BQY, VP-BQZ; Gazpromavia are permisiunea să opereze doar cu următoarele aeronave: Falcon Mystère 900 RA-09000, RA-09001, RA-09006, RA-09008; Atlant-Soyuz are permisiunea să opereze doar cu următoarele aeronave: Boeing 737 VP-BBL, VP-BBM; UTAir are permisiunea să opereze doar cu următoarele aeronave ATR 42 VP-BCB, VP-BCF, VP-BPJ, VP-BPK, cu următoarele aeronave Gulfstream IV RA-10201, RA-10202 și cu următoarele aeronave Tu-154M RA-85805, RA-85808. Rossyia (fost Pulkovo) nu are permisiunea să opereze în Comunitate cu aeronava IL-62M (RA-86467).

(62)

Comisia ia notă de decizia autorităților competente din Federația Rusă și în special de faptul că aceste autorități nu pot adopta modificări ale acestor restricții decât în coordonare cu Comisia. De asemenea, Comisia ia notă de faptul că toți transportatorii aerieni, care exploatează servicii internaționale inclusiv în Comunitate, sunt informați că orice inspecție la sol în urma căreia rezultă constatări semnificative (categoria 2) și constatări majore (categoria 3), dacă nu sunt corectate corespunzător, se va solda cu impunerea de restricții de exploatare de către autoritățile ruse.

(63)

Având în vedere cele de mai sus, Comisia consideră că măsurile adoptate de autoritățile competente din Federația Rusă sunt suficiente pentru redresarea deficiențelor grave de siguranță detectate la anumiți transportatori pe termen scurt. Pentru a se asigura de existența unor măsuri corective adecvate puse în aplicare pentru garantarea unor soluții sistemice durabile la aceste deficiențe, Comisia intenționează să verifice situația în ceea ce privește siguranța la transportatorii menționați mai sus, înaintea oricărei modificări a restricțiilor cuprinse în decizia din 23 iunie 2007 a autorităților competente din Federația Rusă. În acest scop, Comisia intenționează să întreprindă o vizită, cu sprijinul statelor membre, înainte de următoarea actualizare a prezentului regulament. Statele membre trebuie să se asigure de continuarea verificării respectării efective a standardelor relevante de siguranță prin efectuarea sistematică de inspecții la sol asupra tuturor activităților acestor transportatori.

(64)

Ținând seama de faptul că transportatorii eliminați de pe listă după ce au declarat încetarea activității pot reapărea sub o altă identitate sau naționalitate, Comisia trebuie să continue să monitorizeze în mod activ orice transferuri și acțiuni legate de respectivele entități.

(65)

Până în prezent, contrar solicitărilor sale specifice, Comisiei nu i-a fost transmisă nicio probă referitoare la punerea integrală în aplicare a măsurilor corective adecvate de către ceilalți transportatori incluși pe lista comunitară actualizată la 5 martie 2007 și de către autoritățile responsabile de supravegherea reglementară a respectivilor transportatori aerieni. Prin urmare, pe baza criteriilor comune, se estimează că respectivii transportatori aerieni trebuie să facă în continuare obiectul unei interdicții de exploatare.

(66)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului pentru siguranță aeriană,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul (CE) nr. 474/2006 se modifică după cum urmează:

1.

Anexa A se înlocuiește cu anexa A la prezentul regulament.

2.

Anexa B se înlocuiește cu anexa B la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 4 iulie 2007.

Pentru Comisie

Jacques BARROT

Vicepreședinte


(1)  JO L 344, 27.12.2005, p. 15.

(2)  JO L 84, 23.3.2006, p. 14. Regulament, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 235/2007 (JO L 66, 6.3.2007, p. 3).

(3)  JO L 84, 23.3.2005, p. 8.

(4)  JO L 373, 31.12.1991, p. 4.

(5)  DGAC/F-2003-419, DGAC/F-2003-1026, DGAC/F-2005-394, DGAC/F-2005-1185, DGAC/F-2006-27, DGAC/F-2006-566, DGAC/F-2006-1598, DGAC/F-2006-1966, DGAC/F-2006-2087, DGAC/F-2006-2069, DGAC/F-2007-418, DGAC/F-2007-838, DGAC/F-2007-841, DGAC/F-2007-1113, DGAC/F-2007-1141.

(6)  BCAA-2004-58, CAA-N-2006-228, CAA-N-2007-56, CAA-N-2007-73, CAA-NL-2005-37, CAA-NL-2006-243, CAA-NL-2007-1, CAA-NL-2007-2, CAA-NL-2007-3, CAA-NL-2007-23, CAA-NL-2007-24, CAA-NL-2007-44, CAA-NL-2007-45, CAA-NL-2007-46, CAA-NL-2007-47, CAA-NL-2007-48, CAA-UK-2007-31, CAAFIN-2004-14, CAAFIN-2004-27, DGAC-E-2006-1131, DGAC-E-2006-1386, DGAC-E-2007-376, DGAC/F-2006-138, DGAC/F-2006-830, DGAC/F-2006-1041, DGAC/F-2006-1928, DGAC/F-2007-446, DGAC/F-2007-738, DGAC/F-2007-739, ENAC-IT-2004-477, ENAC-IT-2005-118, ENAC-IT-2006-299, ENAC-IT-2006-445, LBA/D-2004-425, LBA/D-2006-697, MOTLUX-2005-7.

(7)  Regulamentul (CE) nr. 910/1006 al Comisiei din 20 iunie 2006 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 474/2006 de stabilire a listei comunitare a transportatorilor aerieni care fac obiectul unei interdicții de exploatare pe teritoriul Comunității menționate la capitolul II din Regulamentul (CE) nr. 2111/2005 al Parlamentului European și al Consiliului, JO L 168, 21.6.2006, p. 16.

(8)  BCAA-2006-64, BCAA-2007-9, CAA-NL-2005-227, CAA-NL-2006-262, CAA-NL-2007-4, CAACRO-2005-3, CAAMA-2005-12, CAIEY-2006-7, DGAC-E-2007-153, DGAC-E-2007-274, DGAC/F-2005-4, DGAC/F-2005-56, DGAC/F-2005-401, DGAC/F-2005-626, DGAC/F-2005-810, DGAC/F-2005-1204, DGAC/F-2005-1221, DGAC/F-2005-1266, DGAC/F-2005-1292, DGAC/F-2005-1465, DGAC/F-2006-34, DGAC/F-2006-41, DGAC/F-2006-249, DGAC/F-2006-333, DGAC/F-2006-465, DGAC/F-2006-819, DGAC/F-2006-1879, DGAC/F-2007-207, DGAC/F-2007-335, DGAC/F-2007-487, DGAC/F-2007-649, DGAC/F-2007-748, DGCATR-2006-29, DGCATR-2007-120, ENAC-IT-2005-74, ENAC-IT-2005-148, ENAC-IT-2005-455, ENAC-IT-2005-751, ENAC-IT-2006-74, ENAC-IT-2006-576, LBA/D-2005-672, LBA/D-2006-14, LBA/D-2006-100.

(9)  ACG-2007-1, ACG-2007-7, CAACRO-2004-35, CAACRO-2004-37, CAACRO-2004-38, CAACRO-2004-48, CAACRO-2004-50, CAO-2004-101, DGAC/F-2005-15, DGAC/F-2006-2105, DGAC/F-2007-477, DGAC/F-2007-481, DGCATR-2006-102, DGCATR-2007-112, ENAC-IT-2004-73, ENAC-IT-2004-110, ENAC-IT-2004-225, ENAC-IT-2004-237, ENAC-IT-2004-296, ENAC-IT-2004-366, ENAC-IT-2004-480, ENAC-IT-2004-487, ENAC-IT-2004-548, ENAC-IT-2005-24, ENAC-IT-2005-187, ENAC-IT-2005-188, ENAC-IT-2005-205, ENAC-IT-2005-454, ENAC-IT-2005-492, ENAC-IT-2005-694, ENAC-IT-2006-34, ENAC-IT-2006-117, ENAC-IT-2006-175, ENAC-IT-2006-180, ENAC-IT-2006-326, ENAC-IT-2006-403, ENAC-IT-2006-508, ENAC-IT-2006-674, ENAC-IT-2007-9, ENAC-IT-2007-24, ENAC-IT-2007-53, ENAC-IT-2007-66, ENAC-IT-2007-140, HCAAGR-2006-35, HCAAGR-2007-66, LBA/D-2006-66, LBA/D-2006-308, LBA/D-2006-354, OK-2004-4, OK-2004-8.

(10)  BCAA-2007-27, DGAC/F-2007-474, DGAC/F-2006-246, DGAC/F-2006-400, DGAC/F-2007-539, DGCATR-2006-79, ENAC-IT-2004-44, ENAC-IT-2004-494, ENAC-IT-2005-72, ENAC-IT-2005-114, FOCA-2004-225, LBA/D-2005-261, LBA/D-2006-4, LBA/D-2006-429, LBA/D-2007-125, LBA/D-2007-134.

(11)  Gazpromavia: CAA-NL-2007-43 din 11.5.2007; Atlant Soyuz: CAA-N-2007-86 din 31.5.2007 și INAC/P-2007-12 din 1.6.2007.

(12)  Utair: SDAT-2007-12 din 24.5.2007, LBA/D-2007-308 din 19.6.2007.

(13)  CAACRO-2004-44, DGAC-E-2006-853, DGAC-E-2006-1004, DGAC/F-2004-1011, DGAC/F-2005-19, DGAC/F-2005-883, DGAC/F-2005-1128, DGAC/F-2006-2008, DGAC/F-2007-24, ENAC-IT-2004-76, ENAC-IT-2004-86, ENAC-IT-2004-216, ENAC-IT-2004-259, ENAC-IT-2004-277, ENAC-IT-2004-297, ENAC-IT-2004-298, ENAC-IT-2006-195, ENAC-IT-2006-793, LBA/D-2005-185, RCAARO-2006-39.

(14)  BCAA-2007-25, BCAA-2007-29, CAACRO-2004-36, CAACRO-2004-46, CAACRO-2006-37, CAIEY-2005-6, CAIEY-2005-8, DGAC-E-2006-877, DGAC-E-2006-878, DGAC-E-2006-948, DGAC-E-2006-949, DGAC-E-2006-1122, DGAC-E-2006-1501, DGAC/F-2006-2102, ENAC-IT-2004-516, ENAC-IT-2004-573, ENAC-IT-2005-313, ENAC-IT-2005-446, ENAC-IT-2005-453, ENAC-IT-2006-184, ENAC-IT-2006-545, ENAC-IT-2006-570, ENAC-IT-2006-664, ENAC-IT-2007-107, EST-2006-2, FOCA-2007-25, LBA/D-2004-431, LBA/D-2007-238.

(15)  ACG-2007-6, CAACRO-2006-27, DGAC-E-2006-873, DGAC/F-2006-238, DGAC/F-2006-1709, ENAC-IT-2004-318, ENAC-IT-2006-392, ENAC-IT-2007-12, EST-2006-22, EST-2006-23, HCAAGR-2006-27, OK-2005-14, OK-2005-38, OK-2006-9, OK-2007-3.

(16)  BCAA-2006-54, DGAC/F-2007-135, ENAC-IT-2004-75, ENAC-IT-2006-604, ENAC-IT-2006-864, ENAC-IT-2006-867, ENAC-IT-2007-15.


ANEXA A

LISTA TRANSPORTATORILOR AERIENI ALE CĂROR ACTIVITĂȚI FAC OBIECTUL UNEI INTERDICȚII ÎN CADRUL COMUNITĂȚII (1)

Numele persoanei juridice a transportatorului aerian, indicat pe certificatul de transportator aerian (AOC) (și denumirea comercială, dacă este diferită)

Numărul certificatului de transportator aerian (AOC) și numărul licenței

Codul OACI al companiei aeriene

Statul transportatorului

AIR KORYO

Necunoscut

KOR

Republica Populară Democrată Coreeană (RPDC)

AIR WEST CO. LTD

004/A

AWZ

Sudan

ARIANA AFGHAN AIRLINES

009

AFG

Afganistan

BLUE WING AIRLINES

SRSH-01/2002

BWI

Surinam

SILVERBACK CARGO FREIGHTERS

Necunoscut

VRB

Ruanda

TAAG ANGOLA AIRLINES

001

DTA

Angola

VOLARE AVIATION ENTREPRISE

143

VRE

Ucraina

Toți transportatorii aerieni certificați de autoritățile responsabile de supravegherea reglementară din Republica Democratică Congo (RDC), cu excepția Hewa Bora Airways (2), inclusiv

 

Republica Democratică Congo (RDC)

AFRICA ONE

409/CAB/MIN/TC/0114/2006

CFR

Republica Democratică Congo (RDC)

AFRICAN AIR SERVICES COMMUTER SPRL

409/CAB/MIN/TC/0005/2007

Necunoscut

Republica Democratică Congo (RDC)

AIGLE AVIATION

409/CAB/MIN/TC/0042/2006

Necunoscut

Republica Democratică Congo (RDC)

AIR BENI

409/CAB/MIN/TC/0019/2005

Necunoscut

Republica Democratică Congo (RDC)

AIR BOYOMA

409/CAB/MIN/TC/0049/2006

Necunoscut

Republica Democratică Congo (RDC)

AIR INFINI

409/CAB/MIN/TC/006/2006

Necunoscut

Republica Democratică Congo (RDC)

AIR KASAI

409/CAB/MIN/TC/0118/2006

Necunoscut

Republica Democratică Congo (RDC)

AIR NAVETTE

409/CAB/MIN/TC/015/2005

Necunoscut

Republica Democratică Congo (RDC)

AIR TROPIQUES S.P.R.L.

409/CAB/MIN/TC/0107/2006

Necunoscut

Republica Democratică Congo (RDC)

BEL GLOB AIRLINES

409/CAB/MIN/TC/0073/2006

Necunoscut

Republica Democratică Congo (RDC)

BLUE AIRLINES

409/CAB/MIN/TC/0109/2006

BUL

Republica Democratică Congo (RDC)

BRAVO AIR CONGO

409/CAB/MIN/TC/0090/2006

Necunoscut

Republica Democratică Congo (RDC)

BUSINESS AVIATION S.P.R.L.

409/CAB/MIN/TC/0117/2006

Necunoscut

Republica Democratică Congo (RDC)

BUTEMBO AIRLINES

409/CAB/MIN/TC/0056/2006

Necunoscut

Republica Democratică Congo (RDC)

CARGO BULL AVIATION

409/CAB/MIN/TC/0106/2006

Necunoscut

Republica Democratică Congo (RDC)

CETRACA AVIATION SERVICE

409/CAB/MIN/TC/037/2005

CER

Republica Democratică Congo (RDC)

CHC STELLAVIA

409/CAB/MIN/TC/0050/2006

Necunoscut

Republica Democratică Congo (RDC)

COMAIR

409/CAB/MIN/TC/0057/2006

Necunoscut

Republica Democratică Congo (RDC)

COMPAGNIE AFRICAINE D’AVIATION (CAA)

409/CAB/MIN/TC/0111/2006

Necunoscut

Republica Democratică Congo (RDC)

DOREN AIR CONGO

409/CAB/MIN/TC/0054/2006

Necunoscut

Republica Democratică Congo (RDC)

EL SAM AIRLIFT

409/CAB/MIN/TC/0002/2007

Necunoscut

Republica Democratică Congo (RDC)

ESPACE AVIATION SERVICE

409/CAB/MIN/TC/0003/2007

Necunoscut

Republica Democratică Congo (RDC)

FILAIR

409/CAB/MIN/TC/0008/2007

Necunoscut

Republica Democratică Congo (RDC)

FREE AIRLINES

409/CAB/MIN/TC/0047/2006

Necunoscut

Republica Democratică Congo (RDC)

GALAXY INCORPORATION

409/CAB/MIN/TC/0078/2006

Necunoscut

Republica Democratică Congo (RDC)

GOMA EXPRESS

409/CAB/MIN/TC/0051/2006

Necunoscut

Republica Democratică Congo (RDC)

GOMAIR

409/CAB/MIN/TC/0023/2005

Necunoscut

Republica Democratică Congo (RDC)

GREAT LAKE BUSINESS COMPANY

409/CAB/MIN/TC/0048/2006

Necunoscut

Republica Democratică Congo (RDC)

I.T.A.B. – INTERNATIONAL TRANS AIR BUSINESS

409/CAB/MIN/TC/0022/2005

Necunoscut

Republica Democratică Congo (RDC)

KATANGA AIRWAYS

409/CAB/MIN/TC/0088/2006

Necunoscut

Republica Democratică Congo (RDC)

KIVU AIR

409/CAB/MIN/TC/0044/2006

Necunoscut

Republica Democratică Congo (RDC)

LIGNES AÉRIENNES CONGOLAISES

Semnătură ministerială (ordonanța 78/205)

LCG

Republica Democratică Congo (RDC)

MALU AVIATION

409/CAB/MIN/TC/0113/2006

Necunoscut

Republica Democratică Congo (RDC)

MALILA AIRLIFT

409/CAB/MIN/TC/0112/2006

MLC

Republica Democratică Congo (RDC)

MANGO AIRLINES

409/CAB/MIN/TC/0007/2007

Necunoscut

Republica Democratică Congo (RDC)

PIVA AIRLINES

409/CAB/MIN/TC/0001/2007

Necunoscut

Republica Democratică Congo (RDC)

RWAKABIKA BUSHI EXPRESS

409/CAB/MIN/TC/0052/2006

Necunoscut

Republica Democratică Congo (RDC)

SAFARI LOGISTICS SPRL

409/CAB/MIN/TC/0076/2006

Necunoscut

Republica Democratică Congo (RDC)

SAFE AIR COMPANY

409/CAB/MIN/TC/0004/2007

Necunoscut

Republica Democratică Congo (RDC)

SERVICES AIR

409/CAB/MIN/TC/0115/2006

Necunoscut

Republica Democratică Congo (RDC)

SUN AIR SERVICES

409/CAB/MIN/TC/0077/2006

Necunoscut

Republica Democratică Congo (RDC)

TEMBO AIR SERVICES

409/CAB/MIN/TC/0089/2006

Necunoscut

Republica Democratică Congo (RDC)

THOM'S AIRWAYS

409/CAB/MIN/TC/0009/2007

Necunoscut

Republica Democratică Congo (RDC)

TMK AIR COMMUTER

409/CAB/MIN/TC/020/2005

Necunoscut

Republica Democratică Congo (RDC)

TRACEP CONGO

409/CAB/MIN/TC/0055/2006

Necunoscut

Republica Democratică Congo (RDC)

TRANS AIR CARGO SERVICE

409/CAB/MIN/TC/0110/2006

Necunoscut

Republica Democratică Congo (RDC)

TRANSPORTS AERIENS CONGOLAIS (TRACO)

409/CAB/MIN/TC/0105/2006

Necunoscut

Republica Democratică Congo (RDC)

VIRUNGA AIR CHARTER

409/CAB/MIN/TC/018/2005

Necunoscut

Republica Democratică Congo (RDC)

WIMBI DIRA AIRWAYS

409/CAB/MIN/TC/0116/2006

WDA

Republica Democratică Congo (RDC)

ZAABU INTERNATIONAL

409/CAB/MIN/TC/0046/2006

Necunoscut

Republica Democratică Congo (RDC)

Toți transportatorii aerieni certificați de autoritățile responsabile de supravegherea reglementară din Guineea Ecuatorială, inclusiv

 

 

Guineea Ecuatorială

EUROGUINEANA DE AVIACION Y TRANSPORTES

2006/001/MTTCT/DGAC/SOPS

EUG

Guineea Ecuatorială

GENERAL WORK AVIACION

002/ANAC

nu se aplică

Guineea Ecuatorială

GETRA – GUINEA ECUATORIAL DE TRANSPORTES AEREOS

739

GET

Guineea Ecuatorială

GUINEA AIRWAYS

738

nu se aplică

Guineea Ecuatorială

UTAGE – UNION DE TRANSPORT AEREO DE GUINEA ECUATORIAL

737

UTG

Guineea Ecuatorială

Toți transportatorii aerieni certificați de autoritățile responsabile de supravegherea reglementară din Indonezia, inclusiv

 

 

Indonezia

ADAMSKY CONNECTION AIRLINES

necunoscut

DHI

Indonezia

AIR TRANSPORT SERVICES

necunoscut

necunoscut

Indonezia

BALAI KALIBRASI PENERBANGAN

necunoscut

necunoscut

Indonezia

EKSPRES TRANSPORTASI ANTARBENUA

necunoscut

necunoscut

Indonezia

GARUDA

necunoscut

GIA

Indonezia

INDONESIA AIRASIA

necunoscut

AWQ

Indonezia

KARTIKA AIRLINES

necunoscut

KAE

Indonezia

LION MENTARI ARILINES

necunoscut

LNI

Indonezia

MANDALA AIRLINES

necunoscut

MDL

Indonezia

MANUNGGAL AIR SERVICE

necunoscut

necunoscut

Indonezia

MEGANTARA

necunoscut

necunoscut

Indonezia

MERPATI NUSANTARA AIRLINES

necunoscut

MNA

Indonezia

METRO BATAVIA

necunoscut

BTV

Indonezia

PELITA AIR SERVICE

necunoscut

PAS

Indonezia

PT. AIR PACIFIC UTAMA

necunoscut

necunoscut

Indonezia

PT. AIRFAST INDONESIA

necunoscut

AFE

Indonezia

PT. ASCO NUSA AIR

necunoscut

necunoscut

Indonezia

PT. ASI PUDJIASTUTI

necunoscut

necunoscut

Indonezia

PT. AVIASTAR MANDIRI

necunoscut

necunoscut

Indonezia

PT. ATLAS DELTASATYA

necunoscut

necunoscut

Indonezia

PT. DABI AIR NUSANTARA

necunoscut

necunoscut

Indonezia

PT. DERAYA AIR TAXI

necunoscut

DRY

Indonezia

PT. DERAZONA AIR SERVICE

necunoscut

necunoscut

Indonezia

PT. DIRGANTARA AIR SERVICE

necunoscut

DIR

Indonezia

PT. EASTINDO

necunoscut

necunoscut

Indonezia

PT. EKSPRES TRANSPORTASI ANTARBENUA

necunoscut

necunoscut

Indonezia

PT. GATARI AIR SERVICE

necunoscut

GHS

Indonezia

PT. GERMANIA TRISILA AIR

necunoscut

necunoscut

Indonezia

PT. HELIZONA

necunoscut

necunoscut

Indonezia

PT. KURA-KURA AVIATION

necunoscut

necunoscut

Indonezia

PT. INDONESIA AIR TRANSPORT

necunoscut

IDA

Indonezia

PT. INTAN ANGKASA AIR SERVICE

necunoscut

necunoscut

Indonezia

PT. NATIONAL UTILITY HELICOPTER

necunoscut

necunoscut

Indonezia

PT. PELITA AIR SERVICE

necunoscut

necunoscut

Indonezia

PT. PENERBENGAN ANGKASA SEMESTA

necunoscut

necunoscut

Indonezia

PT. PURA WISATA BARUNA

necunoscut

necunoscut

Indonezia

PT. SAMPOERNA AIR NUSANTARA

necunoscut

necunoscut

Indonezia

PT. SAYAP GARUDA INDAH

necunoscut

necunoscut

Indonezia

PT. SMAC

necunoscut

SMC

Indonezia

PT. TRANSWISATA PRIMA AVIATION

necunoscut

necunoscut

Indonezia

PT. TRAVIRA UTAMA

necunoscut

necunoscut

Indonezia

PT. TRIGANA AIR SERVICE

necunoscut

necunoscut

Indonezia

REPUBLIC EXPRESS AIRLINES

necunoscut

RPH

Indonezia

RIAU AIRLINES

necunoscut

RIU

Indonezia

SRIWIJAYA AIR

necunoscut

SJY

Indonezia

SURVEI UDARA PENAS

necunoscut

PNS

Indonezia

TRANS WISATA PRIMA AVIATION

necunoscut

necunoscut

Indonezia

TRAVEL EXPRESS AVIATION SERVICE

necunoscut

XAR

Indonezia

TRI MG INTRA ASIA AIRLINES

necunoscut

TMG

Indonezia

TRIGANA AIR SERVICE

necunoscut

TGN

Indonezia

WING ABADI AIRLINES

necunoscut

WON

Indonezia

Toți transportatorii aerieni certificați de autoritățile responsabile de supravegherea reglementară din Republica Kârgâză, inclusiv

 

Republica Kârgâză

AIR CENTRAL ASIA

34

AAT

Republica Kârgâză

AIR MANAS

17

MBB

Republica Kârgâză

ASIA ALPHA AIRWAYS

32

SAL

Republica Kârgâză

AVIA TRAFFIC COMPANY

23

AVJ

Republica Kârgâză

BISTAIR-FEZ BISHKEK

08

BSC

Republica Kârgâză

BOTIR AVIA

10

BTR

Republica Kârgâză

CLICK AIRWAYS

11

CGK

Republica Kârgâză

DAMES

20

DAM

Republica Kârgâză

EASTOK AVIA

15

Necunoscut

Republica Kârgâză

ESEN AIR

2

ESD

Republica Kârgâză

GALAXY AIR

12

GAL

Republica Kârgâză

GOLDEN RULE AIRLINES

22

GRS

Republica Kârgâză

INTAL AVIA

27

INL

Republica Kârgâză

ITEK AIR

04

IKA

Republica Kârgâză

KYRGYZ TRANS AVIA

31

KTC

Republica Kârgâză

KYRGYZSTAN

03

LYN

Republica Kârgâză

KYRGYZSTAN AIRLINES

01

KGA

Republica Kârgâză

MAX AVIA

33

MAI

Republica Kârgâză

OHS AVIA

09

OSH

Republica Kârgâză

S GROUP AVIATION

6

Necunoscut

Republica Kârgâză

SKY GATE INTERNATIONAL AVIATION

14

SGD

Republica Kârgâză

SKY WAY AIR

21

SAB

Republica Kârgâză

TENIR AIRLINES

26

TEB

Republica Kârgâză

TRAST AERO

05

TSJ

Republica Kârgâză

WORLD WING AVIATION

35

WWM

Republica Kârgâză

Toți transportatorii aerieni certificați de autoritățile responsabile de supravegherea reglementară din Liberia

 

Liberia

Toți transportatorii aerieni certificați de autoritățile responsabile de supravegherea reglementară din Sierra Leone, inclusiv

Sierra Leone

AIR RUM, LTD

Necunoscut

RUM

Sierra Leone

BELLVIEW AIRLINES (S/L) LTD

Necunoscut

BVU

Sierra Leone

DESTINY AIR SERVICES, LTD

Necunoscut

DTY

Sierra Leone

HEAVYLIFT CARGO

Necunoscut

Necunoscut

Sierra Leone

ORANGE AIR SIERRA LEONE LTD

Necunoscut

ORJ

Sierra Leone

PARAMOUNT AIRLINES, LTD

Necunoscut

PRR

Sierra Leone

SEVEN FOUR EIGHT AIR SERVICES LTD

Necunoscut

SVT

Sierra Leone

TEEBAH AIRWAYS

Necunoscut

Necunoscut

Sierra Leone

Toți transportatorii aerieni certificați de autoritățile responsabile de supravegherea reglementară din Swaziland, inclusiv

Swaziland

AERO AFRICA (PTY) LTD

Necunoscut

RFC

Swaziland

JET AFRICA SWAZILAND

Necunoscut

OSW

Swaziland

ROYAL SWAZI NATIONAL AIRWAYS CORPORATION

Necunoscut

RSN

Swaziland

SCAN AIR CHARTER, LTD

Necunoscut

Necunoscut

Swaziland

SWAZI EXPRESS AIRWAYS

Necunoscut

SWX

Swaziland

SWAZILAND AIRLINK

Necunoscut

SZL

Swaziland


(1)  Transportatorilor aerieni enumerați în anexa A li se poate permite să își exercite drepturile de trafic folosind o aeronavă închiriată în sistem wet-lease aparținând unui transportator aerian care nu face obiectul unei interdicții de zbor, cu condiția să se conformeze standardelor relevante de siguranță.

(2)  Hewa Bora Airways este autorizată să folosească exclusiv aeronavele specifice menționate în anexa B pentru activitățile sale curente în cadrul Comunității Europene.


ANEXA B

LISTA TRANSPORTATORILOR AERIENI ALE CĂROR ACTIVITĂȚI FAC OBIECTUL UNOR RESTRICȚII DE EXPLOATARE ÎN CADRUL COMUNITĂȚII (1)

Numele persoanei juridice a transportatorului aerian, indicat pe certificatul de transportator aerian (AOC) (și denumirea comercială, dacă este diferită)

Numărul certificatului de transportator aerian (AOC)

Codul OACI al companiei aeriene

Statul transportatorului

Tipul de aeronavă

Numărul (numerele) de înmatriculare și, dacă este disponibil, numărul (numerele) de serie

Statul de înmatriculare

AIR BANGLADESH

17

BGD

Bangladesh

B747-269B

S2-ADT

Bangladesh

AIR SERVICE COMORES

06-819/TA-15/DGACM

KMD

Comore

Toată flota, cu excepția:

LET 410 UVP

Toată flota, cu excepția:

D6-CAM (851336)

Comore

HEWA BORA AIRWAYS (HBA) (2)

409/CAB/MIN/TC/0108/2006

ALX

Republica Democratică Congo (RDC)

Toată flota, cu excepția:

B767-266 ER

Toată flota, cu excepția:

9Q-CJD (nr. de fabricație 23 178)

Republica Democratică Congo (RDC)

PAKISTAN INTERNATIONAL AIRLINES

003/96 AL

PIA

Republica Islamică Pakistan

Toată flota, cu excepția:

toate B-777 3 B-747-300; 2 B-747-200; 6 A-310

Toată flota, cu excepția:

AP-BHV, AP-BHW, AP-BGJ, AP-BGK, AP-BGL, AP-BGY, AP-BGZ, AP-BFU, AP-BGG, AP-BFX, AP-BAK, AP-BAT, AP-BEU, AP-BGP, AP-BGR, AP-BGN, AP-BEC, AP-BEG

Republica Islamică Pakistan


(1)  Transportatorilor aerieni enumerați în anexa B li se poate permite să își exercite drepturile de trafic folosind o aeronavă închiriată în sistem wet-lease aparținând unui transportator aerian care nu face obiectul unei interdicții de zbor, cu condiția să se conformeze standardelor relevante de siguranță.

(2)  Hewa Bora Airways este autorizată să folosească exclusiv aeronavele specifice menționate pentru activitățile sale curente în cadrul Comunității Europene.


5.7.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 175/26


REGULAMENTUL (CE) NR. 788/2007 AL COMISIEI

din 4 iulie 2007

de stabilire a coeficientului de atribuire care urmează să fie aplicat cererilor de licențe de import depuse în perioada 25 iunie-2 iulie 2007 în cadrul contingentului tarifar comunitar deschis de Regulamentul (CE) nr. 969/2006 pentru porumb

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1784/2003 al Consiliului din 29 septembrie 2003 privind organizarea comună a piețelor în sectorul cerealelor (1),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1301/2006 al Comisiei din 31 august 2006 de stabilire a normelor comune pentru administrarea contingentelor tarifare de import pentru produsele agricole gestionate printr-un sistem de licențe de import (2), în special articolul 7 alineatul (2),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 969/2006 al Comisiei (3) deschide un contingent tarifar anual de import de 242 074 de tone de porumb (număr de ordine 09.4131).

(2)

Articolul 2 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 969/2006 a stabilit la 121 037 de tone cantitatea aferentă subperioadei nr. 1 pentru perioada cuprinsă între 1 iulie-31 decembrie 2007.

(3)

Din comunicarea efectuată în conformitate cu articolul 4 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 969/2006 rezultă că cererile depuse de la 25 iunie 2007, începând cu ora 13.00, până la 2 iulie 2007, ora 13.00, ora Bruxelles-ului, în conformitate cu articolul 4 alineatul (1) din regulamentul menționat anterior, vizează cantități superioare cantităților disponibile. Prin urmare, este necesar să se determine în ce măsură se pot elibera licențele de import, stabilindu-se coeficientul de atribuire care urmează să fie aplicat cantităților solicitate.

(4)

De asemenea, este necesar să nu se mai elibereze licențe de import în temeiul Regulamentului (CE) nr. 969/2006 pentru perioada în curs din cadrul contingentului,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

(1)   Fiecare cerere de licență de import de porumb din cadrul contingentului menționat în Regulamentul (CE) nr. 969/2006, depusă de la 25 iunie 2007, începând cu ora 13.00, până la 2 iulie 2007, ora 13.00, ora Bruxelles-ului, are ca rezultat eliberarea unei licențe pentru cantitățile solicitate cărora li se aplică un coeficient de atribuire de 1,542232 %.

(2)   Eliberarea de licențe de import pentru cantitățile solicitate începând cu 2 iulie 2007, ora 13.00, ora Bruxelles-ului, se suspendă pentru perioada în curs din cadrul contingentului.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 4 iulie 2007.

Pentru Comisie

Jean-Luc DEMARTY

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 270, 21.10.2003, p. 78. Regulament, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 1154/2005 al Comisiei (JO L 187, 19.7.2005, p. 11).

(2)  JO L 238, 1.9.2006, p. 13. Regulament, astfel cum fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 289/2007 (JO L 78, 17.3.2007, p. 17).

(3)  JO L 176, 30.6.2006, p. 44. Regulament, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 2022/2006 (JO L 384, 29.12.2006, p. 70).


5.7.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 175/27


REGULAMENTUL (CE) NR. 789/2007 AL COMISIEI

din 4 iulie 2007

de modificare, pentru a unsprezecea oară, a Regulamentului (CE) nr. 1763/2004 de instituire a anumitor măsuri restrictive în sprijinul punerii efective în aplicare a mandatului Tribunalului Penal Internațional pentru fosta Iugoslavie (TPII)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1763/2004 al Consiliului de instituire a unor măsuri restrictive în sprijinul punerii efective în aplicare a mandatului Tribunalului Penal Internațional pentru fosta Iugoslavie (TPII) (1), în special articolul 10 litera (a),

întrucât:

(1)

Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1763/2004 enumeră persoanele care fac obiectul înghețării fondurilor și resurselor economice, în conformitate cu regulamentul menționat.

(2)

Comisia este autorizată să modifice anexa menționată anterior, luând în considerare deciziile Consiliului de punere în aplicare a Poziției comune 2004/694/PESC privind noi măsuri în sprijinul unei puneri în aplicare efective a mandatului TPII (2). Decizia 2007/449/PESC (3) a Consiliului din 28 iunie 2007 pune în aplicare poziția comună menționată anterior. Prin urmare, anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1763/2004 trebuie modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1763/2004 se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 4 iulie 2007.

Pentru Comisie

Eneko LANDÁBURU

Director general pentru relații externe


(1)  JO L 315, 14.10.2004, p. 14. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1791/2006 (JO L 363, 20.12.2006, p. 1).

(2)  JO L 315, 14.10.2004, p. 52.

(3)  JO L 169, 29.6.2007, p. 75.


ANEXĂ

Persoanele următoare se elimină din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1763/2004:

1.

Tolimir, Zdravko. Data nașterii: 27.11.1948.

2.

Djordjevic, Vlastimir. Data nașterii: 1948. Locul nașterii: Vladicin Han, Serbia și Muntenegru. Naționalitate: Serbia și Muntenegru.


5.7.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 175/29


REGULAMENTUL (CE) NR. 790/2007 AL COMISIEI

din 4 iulie 2007

de interzicere a pescuitului de limbă de mare în zona IIIa, în apele comunitare din zonele IIIb, IIIc și IIId de către navele care arborează pavilionul Suediei

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2371/2002 din 20 decembrie 2002 privind conservarea și exploatarea durabilă a resurselor piscicole în conformitate cu politica comună în domeniul pescuitului (1), în special articolul 26 alineatul (4),

având în vedere Regulamentul (CEE) nr. 2847/93 al Consiliului din 12 octombrie 1993 de instituire a unui sistem de control aplicabil politicii comune în domeniul pescuitului (2), în special articolul 21 alineatul (3),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 41/2007 al Consiliului din 21 decembrie 2006 de stabilire pentru 2007 a posibilităților de pescuit și a condițiilor asociate pentru anumite stocuri de pește și grupe de stocuri de pește, aplicabile în apele comunitare și pentru navele comunitare, în ape în care sunt necesare limitări ale capturilor (3), stabilește cotele pentru 2007.

(2)

În conformitate cu informațiile primite de către Comisie, capturile pentru rezerva menționată în anexa la prezentul regulament, realizate de către navele care navighează sub pavilionul statului membru menționat sau sunt înregistrate în statul membru respectiv, au epuizat cota stabilită pentru anul 2007.

(3)

Prin urmare, este necesară interzicerea pescuitului pentru aceste rezerve, precum și păstrarea la bord, transbordarea și debarcarea acestora,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Epuizarea cotei

Cota de pescuit alocată pentru 2007 statului membru menționat în anexa la prezentul regulament, pentru rezerva indicată în anexa respectivă, trebuie considerată epuizată de la data stabilită în anexa menționată anterior.

Articolul 2

Interdicții

Pentru rezerva menționată în anexa la prezentul regulament, pescuitul realizat de către navele care navighează sub pavilionul statului membru menționat sau sunt înregistrate în statul membru în cauză este interzis de la data stabilită în anexa respectivă. Este interzisă păstrarea la bord, transbordarea sau debarcarea rezervei respective capturate de către navele menționate, după data indicată.

Articolul 3

Intrare în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 4 iulie 2007.

Pentru Comisie

Fokion FOTIADIS

Director general pentru pescuit și probleme maritime


(1)  JO L 358, 31.12.2002, p. 59.

(2)  JO L 261, 20.10.1993, p. 1. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1967/2006 (JO L 409, 30.12.2006, p. 11, astfel cum a fost corectat prin JO L 36, 8.2.2007, p. 6).

(3)  JO L 15, 20.1.2007, p. 1. Regulament, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 444/2007 al Comisiei (JO L 106, 24.4.2007, p. 22).


ANEXĂ

Nr.

15

Stat membru

SUEDIA

Rezerva

SOL/3A/BCD

Specie

Limbă de mare (Solea solea)

Zonă

IIIa, apele comunitare din zonele IIIb, IIIc și IIId

Dată

11.6.2007


II Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare nu este obligatorie

DECIZII

Consiliu

5.7.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 175/31


DECIZIA NR. 1/2007 A CONSILIULUI DE MINIȘTRI ACP-CE

din 25 mai 2007

de realocare a unei părți din rezerva pachetului pentru dezvoltare pe termen lung al celui de-al 9-lea Fond European de Dezvoltare (FED) în favoarea alocării pentru cooperarea intra-ACP în cadrul pachetului pentru cooperare și integrare regională al celui de-al 9-lea FED

(2007/460/CE)

CONSILIUL DE MINIȘTRI ACP-CE,

având în vedere Acordul de parteneriat dintre membrii grupului de state din zona Africii, Caraibelor și Pacificului, pe de o parte, și Comunitatea Europeană și statele membre, pe de altă parte, semnat la Cotonou la 23 iunie 2000 (1), în forma revizuită prin acordul (2) de modificare a Acordului de parteneriat ACP-CE menționat, semnat la Luxemburg la 25 iunie 2005, în special punctul 8 din anexa I,

întrucât:

(1)

În urma încheierii evaluărilor finale ale celui de-al 9-lea Fond European de Dezvoltare („FED”) în conformitate cu articolele 5 și 11 din anexa IV la Acordul de parteneriat ACP-CE, alocările de resurse ar trebui revizuite în lumina nevoilor curente și a rezultatelor obținute.

(2)

Fondurile rezervate pentru finanțarea sprijinului pentru cooperare și integrare regională și dezangajările preconizate transferate în această rezervă înainte de sfârșitul anului 2007 sunt insuficiente pentru a răspunde noilor nevoi de creștere a impactului activităților intra-ACP.

(3)

Ar trebui alocate fonduri suplimentare în vederea instituirii unui mecanism de finanțare intra-ACP pentru FLEX pentru anii 2006 și, respectiv, 2007 (anii de aplicare 2005 și 2006), asigurând astfel un sprijin minim țărilor expuse efectelor negative ale instabilității veniturilor din export, indiferent de nivelul soldurilor neangajate din pachetele B naționale ale acestora.

(4)

Soldurile neangajate din pachetele B naționale pot să nu acopere nevoile preconizate și ar trebui să fie transferate în rezerva intra-ACP la data adoptării prezentei decizii, în vederea constituirii a cinci pachete B regionalizate pentru finanțarea acțiunilor viitoare de asistență umanitară și de urgență în fiecare dintre aceste regiuni, pe baza solidarității regionale, și a unei rezerve intra-ACP pentru asistență de urgență, în conformitate cu articolul 72 alineatul (3) literele (a) și (b) din Acordul de parteneriat ACP-CE, în situațiile excepționale în care o astfel de asistență nu poate fi finanțată din bugetul comunitar.

(5)

Pachetul B regionalizat pentru regiunea Africii de Est și de Sud și Oceanul Indian reprezintă o valoare netă, după deducerea a 20 MEUR, sumă destinată să compenseze mărirea ad hoc a pachetului B al Sudanului, finanțat din rezerva pentru dezvoltare pe termen lung; pentru regiunea Pacificului nu se constituie niciun pachet B regionalizat, întrucât soldurile pachetelor B au fost deja utilizate, într-o proporție semnificativă, pentru un program regional de asistență în caz de catastrofe naturale.

(6)

Ar trebui alocate resurse suplimentare pentru reconstituirea fondurilor Instrumentului financiar pentru pace în Africa în cursul anului 2007.

(7)

Ar trebui alocate resurse suplimentare pentru a finanța o parte din cheltuielile curente ale Secretariatului ACP pentru anul 2008, asigurând astfel tranziția până la intrarea în vigoare a celui de-al 10-lea FED.

(8)

Ar trebui alocate resurse suplimentare pentru a consolida mecanismul financiar pentru cooperare tehnică intra-ACP, care este utilizat în principal pentru a acoperi nevoile de asistență tehnică, în special pentru pregătirea proiectelor.

(9)

Este solicitată o contribuție suplimentară la Fondul global de luptă împotriva HIV/SIDA, tuberculozei și malariei (FGSTM).

(10)

Cu ocazia Consiliului ACP-CE din 2 iunie 2006, axat pe consolidarea capacităților și sprijinul instituțional, a fost identificată nevoia unei contribuții suplimentare la Rețeaua de cunoaștere și învățare din Caraibe.

(11)

Trebuie constituită o mică rezervă de siguranță pentru a permite acoperirea nevoilor noi și neprevăzute intra-ACP în perioada de până la 31 decembrie 2007, inclusiv posibilele nevoi de reabilitare în urma catastrofelor naturale din regiunea Pacificului, care poate fi angajată până la sfârșitul lui 2007 și nu poate fi acoperită dintr-un pachet B regionalizat, destinat nevoilor neprevăzute, precum și pentru a acoperi posibilele nevoi suplimentare pentru perioada de tranziție în 2008.

(12)

Fondurile din cadrul celui de-al 9-lea FED, inclusiv dezangajările preconizate, nu mai pot fi angajate după 31 decembrie 2007, ceea ce face necesară identificarea unui mecanism care să permită angajarea soldurilor disponibile înaintea acestei date într-un mod eficient și eficace, în sprijinul obiectivelor globale ale Acordului de parteneriat ACP-CE,

DECIDE:

Articolul 1

Reconstituirea rezervei intra-ACP în cadrul pachetului pentru cooperare și integrare regională

(1)   Toate fondurile disponibile în rezerva pentru dezvoltare pe termen lung la 31 martie 2007 și ajustate față de rezultatele deciziilor finale care nu fuseseră introduse încă în conturi la acea dată, cu excepția fondurilor pentru sprijinirea bugetelor pentru 2008 ale Centrului pentru Dezvoltarea Întreprinderii (CDI) și Centrului Tehnic pentru Cooperare Agricolă și Rurală (CTA) (32 MEUR), a fondurilor pentru „programe cu risc ridicat” în țările care au semnat o strategie de țară (72,4 MEUR începând cu 1.3.2007), a fondurilor pentru priorități politice în țările care nu au semnat un document privind strategia de țară (30,2 MEUR începând cu 1.3.2007) și a fondurilor pentru programul de asistență specială a Somaliei (36,1 MEUR), sunt transferate în rezerva intra-ACP din cadrul pachetului pentru cooperare și integrare regională.

(2)   Toate fondurile din rezerva pentru sprijinirea bugetelor pentru 2008 ale CDI și CTA, pentru finanțarea „programelor cu risc ridicat” în țările care au semnat o strategie de țară și pentru finanțarea priorităților politice în țările care nu au semnat o strategie de țară, menționate la alineatul (1), fonduri care nu au fost angajate până la 31 octombrie 2007, sunt transferate în rezerva intra-ACP din cadrul pachetului pentru cooperare și integrare regională.

(3)   Toate dezangajările din cadrul celui de-al 9-lea FED și al FED precedente introduse în sistemul contabil al Comisiei în perioada 1 aprilie-31 decembrie 2007 și care corespund rezervei pentru dezvoltare pe termen lung sunt transferate în rezerva intra-ACP din cadrul pachetului pentru cooperare și integrare regională.

(4)   Toate fondurile restante din cadrul programelor orientative naționale care devin disponibile în cadrul rezervei pentru dezvoltare pe termen lung în perioada 1 august-31 decembrie 2007 sunt transferate în rezerva intra-ACP din cadrul pachetului pentru cooperare și integrare regională.

Articolul 2

Alocarea fondurilor intra-ACP

(1)   Fondurile disponibile în rezerva intra-ACP sunt utilizate în următoarele scopuri:

(a)

constituirea următoarelor:

(i)

o rezervă intra-ACP deschisă tuturor statelor ACP pentru asistență de urgență, în temeiul articolului 72 alineatul (3) literele (a) și (b) din Acordul de parteneriat ACP-CE, în situațiile excepționale în care o astfel de asistență nu poate fi finanțată din bugetul comunitar; acest pachet însumează 26 741 326 EUR și este constituit prin preluarea a 15 % din valoarea soldurilor neangajate rămase în pachetele B ale țărilor din regiunile respective, menționate la punctul (ii), la data intrării în vigoare a deciziilor finale de realocare;

(ii)

cinci pachete B regionalizate, în valoare de 17 511 615 EUR, pentru regiunea Africii de Sud, 48 920 391 EUR pentru regiunea Africii de Est și de Sud și Oceanul Indian, 31 945 340 EUR pentru regiunea Africii de vest, 16 139 355 EUR pentru regiunea Africii Centrale și 35 422 478 EUR pentru regiunea Caraibelor, pe baza a 85 % din valoarea soldurilor neangajate rămase în pachetele B ale țărilor care fac parte din regiunile respective, la data intrării în vigoare a deciziilor finale de realocare;

pachetele B regionalizate sunt mobilizate pentru contribuțiile la inițiativele convenite la nivel internațional de reducere a datoriilor, prevăzute la articolul 3 alineatul (2) litera (b) din anexa IV la Acordul de parteneriat ACP-CE și pentru asistența umanitară și de urgență, prevăzută la articolele 72 și 73 din Acordul de parteneriat ACP-CE, pe baza solidarității regionale, în situațiile excepționale în care o astfel de asistență nu poate fi finanțată din bugetul comunitar;

(b)

constituirea unui program FLEX intra-ACP, în valoare de 50 MEUR pentru 2006 (anul de aplicare 2005), în vederea asigurării unui sprijin minim pentru țările expuse efectelor negative ale instabilității veniturilor din export, indiferent de nivelul soldurilor neangajate din pachetele B naționale, înainte de intrarea în vigoare a deciziilor de realocare din cadrul evaluării finale;

(c)

reîntregirea fondurilor Instrumentului financiar pentru pace în Africa la o sumă de până la 100 MEUR, acordată ca o contribuție suplimentară a FED pentru a asigura tranziția până la intrarea în vigoare a celui de-al 10-lea FED, pentru diverse activități de menținere a păcii, de formare și de consolidare a capacităților, dintre care 45 MEUR pe baza fondurilor intra-ACP disponibile, înainte de reconstituirea fondurilor sale, menționată la articolul 1, și 35 MEUR după această reconstituire, precum și cu o sumă suplimentară de până la 20 MEUR, care ar putea fi finanțată din fondurile neangajate din rezervele de siguranță menționate la literele (h) și (i) sau din dezangajările transferate în rezerva intra-ACP în temeiul articolului 1 alineatele (3) și (4), care depășesc estimările inițiale;

(d)

completarea cu 5,5 MEUR a sprijinului instituțional acordat Secretariatului ACP în vederea asigurării tranziției până la intrarea în vigoare a celui de-al 10-lea FED, pentru a contribui la cheltuielile curente ale Secretariatului ACP pentru 2008;

(e)

suplimentarea cu 2,5 MEUR a mecanismului financiar pentru cooperare tehnică intra-ACP;

(f)

mobilizarea a 4 MEUR ca reportare urgentă a unui program de eradicare a pestei bovine în Africa (PACE);

(g)

contribuția suplimentară în valoare de 5 MEUR la fondul fiduciar Rețeaua de cunoaștere și învățare din Caraibe (RCIC) pentru consolidarea capacităților și sprijin instituțional;

(h)

constituirea unei rezerve regionale de siguranță în valoare de 10 MEUR pentru suplimentarea programului orientativ regional pentru regiunea Africii de Sud, în cazul în care programul de modernizare a șoselei Milange – Mocuba (Mozambic) este estimat și trece prin procedura de gestionare a Comitetului FED înainte de 1 august 2007; în cazul în care acest program nu poate fi estimat la timp, rezerva de siguranță este transferată către rezerva intra-ACP;

(i)

constituirea unei rezerve de siguranță intra-ACP în valoare de 15 MEUR pentru nevoi noi și neprevăzute care nu pot fi finanțate din pachetele B regionalizate, inclusiv pentru programe de reabilitare în urma dezastrelor naturale din regiunea Pacificului, precum și pentru posibilele nevoi suplimentare pentru perioada de tranziție în 2008;

(j)

instituirea unui program FLEX intra-ACP, stabilit provizoriu la valoarea de 35 MEUR pentru 2007 (anul de aplicare 2006), în vederea asigurării unui sprijin minim pentru acele țări care sunt expuse efectelor negative ale instabilității veniturilor din export, după regionalizarea pachetelor B pentru asistență umanitară și de urgență menționată la alineatul (1) litera (a); acest program poate fi suplimentat până la o valoare maximă de 15 MEUR, provenită din fondurile neangajate din rezervele de siguranță menționate la literele (h) și (i) sau din dezangajările transferate în rezerva intra-ACP, în conformitate cu articolul 1 alineatele (3) și (4), care depășesc estimările inițiale și nevoile de suplimentare a contribuției la Instrumentul financiar pentru pace în Africa cu 20 MEUR, conform mențiunii de la litera (c);

(k)

completarea sprijinului acordat Fondului global de luptă împotriva HIV/SIDA, tuberculozei și malariei (FGSTM) cu o valoare de 38 MEUR.

(2)   În cazul în care sumele corespunzătoare rezervei intra-ACP sunt insuficiente pentru a acoperi toate nevoile identificate, programul menționat la alineatul (1) litera (j) este redus în mod corespunzător. În cazul în care deficitul de fonduri este mai mare decât suma menționată la litera (j), rezerva de siguranță menționată la alineatul (1) litera (i) se reduce în mod corespunzător. Un deficit mai mare de fonduri determină o reducere a sumei menționate la alineatul (1) litera (c).

(3)   În cazul în care sumele corespunzătoare rezervei intra-ACP depășesc estimările inițiale sau în cazul în care fondurile alocate menționate la alineatul (1) literele (c), (d), (e), (g) și/sau (i) nu sunt utilizate în totalitate, fondurile suplimentare care devin disponibile și care depășesc plafonul stabilit pentru programele menționate la alineatul (1) literele (c) și (j) vor fi mobilizate pentru a suplimenta fondul fiduciar RCIC cu o sumă de până la 5 MEUR, dacă acest lucru este fezabil, și în consecință, în cazul în care sunt în continuare disponibile fonduri suplimentare, pentru a suplimenta fondul fiduciar pentru infrastructură UE-ACP ca avans pentru alocările prevăzute în cadrul celui de-al 10-lea FED.

Articolul 3

Cerere de sprijin

În conformitate cu articolul 13 alineatul (2) din anexa IV la Acordul de parteneriat ACP-CE, Consiliul de Miniștri ACP-CE invită Comisia să finanțeze acțiunile prevăzute la articolul 2.

Articolul 4

Intrarea în vigoare

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Adoptată la Bruxelles, 25 mai 2007.

Pentru Consiliul de Miniștri ACP-CE

Președintele

Mohlabi K. TSEKOA


(1)  JO L 317, 15.12.2000, p. 3.

(2)  JO L 209, 11.8.2005, p. 27. Acord aplicat provizoriu în urma Deciziei nr. 5/2005 (JO L 287, 28.10.2005, p. 1).


5.7.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 175/35


DECIZIA NR. 2/2007 A CONSILIULUI DE MINIȘTRI ACP-CE

din 25 mai 2007

privind posibilitatea unor contribuții bilaterale suplimentare, care urmează a fi gestionate de Comisie, în sprijinul obiectivelor instrumentului financiar pentru pace în Africa

(2007/461/CE)

CONSILIUL DE MINIȘTRI ACP-CE,

având în vedere Acordul de parteneriat între membrii grupului de state din zona Africii, Caraibelor și Pacificului, pe de o parte, și Comunitatea Europeană și statele membre, pe de altă parte, semnat la Cotonou la 23 iunie 2000 (1), în forma revizuită prin acordul (2) de modificare a acordului de parteneriat ACP-CE menționat, semnat la Luxemburg la 25 iunie 2005, în special alineatul (8) din anexa I,

întrucât:

(1)

Decizia nr. 3/2003 a Consiliului de miniștri ACP-CE din 11 decembrie 2003 privind utilizarea resurselor din cadrul pachetului pentru dezvoltare pe termen lung al celui de-al 9-lea FED pentru crearea unui instrument financiar pentru pace în Africa (3) a asigurat sprijinul financiar necesar pentru instituirea instrumentului financiar respectiv.

(2)

Consiliul pentru afaceri generale și relații externe din 5 martie 2007 a recunoscut necesitatea abordării urgente a nevoilor de finanțare ale misiunii Uniunii Africane de menținere a păcii în Darfur/Sudan (AMIS).

(3)

Resursele estimate prevăzute în pachetul intra-ACP pentru reconstituirea instrumentului financiar pentru pace în Africa până la intrarea în vigoare a celui de-al 10-lea Fond European de Dezvoltare (FED) nu sunt suficiente pentru derularea AMIS până la data respectivă. Prin urmare, statele membre UE și-au exprimat intenția de a efectua contribuții bilaterale suplimentare. Aceste contribuții suplimentare ar trebui utilizate în comun în cadrul instrumentului financiar pentru pace în Africa și gestionate de către Comisie pentru îmbunătățirea coordonării și monitorizarea utilizării fondurilor până la intrarea în vigoare a celui de-al 10-lea FED.

(4)

Decizia nr. 2005/446/CE din 30 mai 2005 a reprezentanților guvernelor statelor membre, reuniți în cadrul Consiliului, de stabilire a termenului-limită pentru angajarea fondurilor celui de-al 9-lea Fond European de Dezvoltare (FED) (4) stabilește data de 31 decembrie 2007 ca termen-limită până la care mai pot fi angajate fondurile.

(5)

Prin urmare, trebuie prevăzute contribuții suplimentare din partea statelor membre UE, care să fie gestionate de Comisie, în sprijinul obiectivelor instrumentului financiar pentru pace în Africa,

DECIDE:

Articolul 1

Contribuții voluntare

Până la 30 septembrie 2007, orice stat membru al UE poate furniza Comisiei contribuții voluntare suplimentare în sprijinul obiectivelor instrumentului financiar pentru pace în Africa prevăzute de Protocolul financiar.

Comisiei îi revine responsabilitatea gestionării contribuțiilor respective în cadrul instrumentului financiar pentru pace în Africa, în conformitate cu procedurile celui de-al 9-lea Fond European de Dezvoltare, cu excepția dezangajărilor care se rambursează statelor membre UE proporțional față de contribuțiile voluntare suplimentare.

Articolul 2

Intrarea în vigoare

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Adoptată la Bruxelles, 25 mai 2007.

Pentru Consiliul de miniștri ACP-CE

Președintele

Mohlabi K. TSEKOA


(1)  JO L 317, 15.12.2000, p. 3.

(2)  JO L 209, 11.8.2005, p. 27. Acord aplicat provizoriu în urma Deciziei nr. 5/2005 (JO L 287, 28.10.2005, p. 1).

(3)  JO L 345, 31.12.2003, p. 108.

(4)  JO L 156, 18.6.2005, p. 19.


5.7.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 175/36


DECIZIA NR. 3/2007 A CONSILIULUI DE MINIȘTRI ACP-CE

din 25 mai 2007

de modificare a Deciziei nr. 3/2001 privind alocarea de resurse către Somalia din cadrul celui de-al 8-lea și al 9-lea Fond European de Dezvoltare

(2007/462/CE)

CONSILIUL DE MINIȘTRI ACP-CE,

având în vedere Acordul de parteneriat între membrii grupului de state din zona Africii, Caraibelor și Pacificului, pe de o parte, și Comunitatea Europeană și statele membre, pe de altă parte, semnat la Cotonou la 23 iunie 2000 (1), în forma revizuită prin acordul (2) de modificare a acordului de parteneriat ACP-CE menționat, semnat la Luxemburg la 25 iunie 2005, în special articolul 93 alineatul (6),

întrucât:

(1)

Articolul 93 alineatul (6) din Acordul de parteneriat ACP-CE asigură Consiliului de miniștri ACP-CE posibilitatea de a acorda sprijin special statelor ACP constituite drept părți în cadrul Convențiilor ACP-CE anterioare care, în absența creării unor instituții guvernamentale în condiții normale, nu au putut semna sau ratifica Acordul de parteneriat ACP-CE. Sprijinul respectiv poate viza consolidarea instituțională, precum și activitățile de dezvoltare economică și socială, acordându-se atenție deosebită necesităților corespunzătoare categoriilor celor mai vulnerabile de populație. Dispozițiile menționate se aplică în cazul Somaliei.

(2)

Prin Decizia nr. 3/2001 din 20 decembrie 2001 (3), Consiliul de miniștri ACP-CE a alocat o sumă de 149 milioane EUR din cadrul celui de-al 9-lea Fond European de Dezvoltare (FED) în beneficiul Somaliei pentru cooperare financiară și tehnică. Funcția de ordonator național de credite pentru programarea și punerea în aplicare a acestei alocări a fost încredințată ordonatorului-șef de credite al FED.

(3)

Articolul 3 alineatul (5) din anexa IV la Acordul de parteneriat ACP-CE asigură Comunității posibilitatea de a mări cuantumul alocării corespunzătoare unei țări, pentru a ține seama de necesități speciale sau performanțe excepționale.

(4)

Articolul 5 alineatul (2) din anexa IV menționată asigură posibilitatea efectuării unei evaluări în împrejurări excepționale prevăzute de dispozițiile privind asistența umanitară și de urgență. Având în vedere concluziile evaluării ad hoc a programului de cooperare cu Somalia, sunt necesare fonduri suplimentare din cadrul celui de-al 9-lea FED pentru a asigura continuarea acordării de sprijin pentru populația din Somalia până la intrarea în vigoare a celui de-al 10-lea FED,

DECIDE:

Articolul 1

Se inserează următorul articol în Decizia nr. 3/2001 a Consiliului de miniștri ACP-CE:

„Articolul 3a

În temeiul concluziilor evaluării ad hoc, se alocă, în beneficiul Somaliei, o sumă suplimentară de 36 144 798 EUR din cadrul celui de-al 9-lea FED pentru cooperare financiară și tehnică, din cadrul pachetului de dezvoltare pe termen lung prevăzut la alineatul 3 litera (a) din Protocolul financiar instituit în anexa I la Acordul de parteneriat ACP-CE.”

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Adoptată la Bruxelles, 25 mai 2007.

Pentru Consiliul de miniștri ACP-CE

Președintele

Mohlabi K. TSEKOA


(1)  JO L 317, 15.12.2000, p. 3.

(2)  JO L 209, 11.8.2005, p. 27. Acord aplicat provizoriu în urma Deciziei nr. 5/2005 (JO L 287, 28.10.2005, p. 1).

(3)  JO L 56, 27.2.2002, p. 23.


Comisie

5.7.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 175/37


DECIZIA COMISIEI

din 4 iulie 2007

de modificare a Deciziei 2005/942/CE de autorizare a statelor membre, în temeiul Directivei 1999/105/CE a Consiliului, pentru a lua decizii privind garanțiile oferite de materialul forestier de reproducere produs în țările terțe

[notificată cu numărul C(2007) 3173]

(2007/463/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva 1999/105/CE a Consiliului din 22 decembrie 1999 privind comercializarea materialului forestier de reproducere (1), în special articolul 19 alineatul (3),

întrucât:

(1)

Decizia 2005/942/CE a Comisiei (2) autorizează statele membre, în temeiul Directivei 1999/105/CE, să ia decizii privind garanțiile oferite pentru materialul forestier de reproducere al anumitor esențe produs în anumite țări terțe.

(2)

Domeniul de aplicare a regimului actual trebuie să fie extins pe măsură ce sunt oferite garanțiile necesare.

(3)

Se impune includerea Noii Zeelande printre țările terțe autorizate cu privire la materialul forestier de reproducere identificat din categoria sursă pentru esența Pinus radiata și adăugarea acestei esențe în cazul Statelor Unite ale Americii. Prin urmare, Decizia 2005/942/CE trebuie modificată corespunzător.

(4)

Măsurile prevăzute de prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru semințe și material săditor pentru agricultură, horticultură și silvicultură,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Anexa la Decizia 2005/942/CE se modifică în conformitate cu anexa la prezenta decizie.

Articolul 2

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 4 iulie 2007.

Pentru Comisie

Markos KYPRIANOU

Membru al Comisiei


(1)  JO L 11, 15.1.2000, p. 17.

(2)  JO L 342, 24.12.2005, p. 92. Decizie, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1792/2006 (JO L 362, 20.12.2006, p. 1).


ANEXĂ

Anexa la Decizia 2005/942/CE se modifică după cum urmează:

1.

Se includ în tabel, între rândurile corespunzătoare Croației și Norvegiei, următoarele:

„Țara de origine

Esențe

Categorie

Tip de material de bază

Noua Zeelandă

Pinus radiata D. Don

MI

SS, A”

2.

Rândul din tabel corespunzător Statelor Unite ale Americii se înlocuiește cu următorul:

„Țara de origine

Esențe

Categorie

Tip de material de bază

Statele Unite ale Americii (Washington, Oregon, California)

Abies grandis Lindl.

MI, C, T

SS, A, LS, PF

Picea sitchensis Carr.

MI

SS, A

Pinus contorta Loud

MI

SS, A

Pinus radiata D. Don

MI

SS, A

Pseudotsuga menziesii Franco

MI, C, T

SS, A, LS, PF”