ISSN 1830-3625

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 172

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 50
30 iunie 2007


Cuprins

 

I   Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare este obligatorie

Pagina

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul (CE) nr. 753/2007 al Consiliului din 28 iunie 2007 privind încheierea Acordului de parteneriat în domeniul pescuitului între Comunitatea Europeană, pe de o parte, și Guvernul Danemarcei și Guvernul local al Groenlandei, pe de altă parte

1

Acord de parteneriat în domeniul pescuitului între Comunitatea Europeană, pe de o parte, și Guvernul Danemarcei și Guvernul local al Groenlandei, pe de altă parte

4

Protocol de stabilire a posibilităților de pescuit și a contribuției financiare prevăzute în Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului între Comunitatea Europeană, pe de o parte, și Guvernul Danemarcei și Guvernul local al Groenlandei, pe de altă parte

9

 

*

Regulamentul (CE) nr. 754/2007 al Consiliului din 28 iunie 2007 de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1941/2006, (CE) nr. 2015/2006 și (CE) nr. 41/2007 în ceea ce privește posibilitățile de pescuit și condițiile asociate pentru anumite rezerve de pește

26

 

 

Regulamentul (CE) nr. 755/2007 al Comisiei din 29 iunie 2007 de stabilire a sumelor forfetare la import pentru determinarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

39

 

*

Regulamentul (CE) nr. 756/2007 al Comisiei din 29 iunie 2007 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 3223/94 privind normele de aplicare a regimului importurilor pentru fructe și legume

41

 

*

Regulamentul (CE) nr. 757/2007 al Comisiei din 29 iunie 2007 privind autorizarea permanentă a anumitor aditivi din hrana animalelor ( 1 )

43

 

*

Regulamentul (CE) nr. 758/2007 al Comisiei din 29 iunie 2007 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 3149/92 de stabilire a normelor de punere în aplicare a furnizării de alimente din stocurile de intervenție pentru persoanele cele mai defavorizate din Comunitate

47

 

*

Regulamentul (CE) nr. 759/2007 al Comisiei din 29 iunie 2007 privind deschiderea și modul de gestionare a unui contingent tarifar de import pentru cârnați originari din Islanda

48

 

*

Regulamentul (CE) nr. 760/2007 al Comisiei din 29 iunie 2007 de modificare pentru a 80-a oară a Regulamentului (CE) nr. 881/2002 al Consiliului de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane și entități care au legătură cu Osama ben Laden, cu rețeaua Al-Qaida și cu talibanii și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 467/2001 al Consiliului

50

 

 

Regulamentul (CE) nr. 761/2007 al Comisiei din 29 iunie 2007 de stabilire a taxelor la import în sectorul cerealelor aplicabile de la 1 iulie 2007

52

 

 

Regulamentul (CE) nr. 762/2007 al Comisiei din 29 iunie 2007 de stabilire a restituirilor aplicabile la exportul de cereale, de făină, de crupe și griș de grâu sau de secară

55

 

 

Regulamentul (CE) nr. 763/2007 al Comisiei din 29 iunie 2007 de stabilire a coeficientului de corecție aplicabil la restituirea pentru cereale

57

 

 

Regulamentul (CE) nr. 764/2007 al Comisiei din 29 iunie 2007 de stabilire a restituirilor aplicabile la export pentru malț

59

 

 

Regulamentul (CE) nr. 765/2007 al Comisiei din 29 iunie 2007 de stabilire a coeficientului de corecție aplicabil restituirii pentru malț

61

 

 

Regulamentul (CE) nr. 766/2007 al Comisiei din 29 iunie 2007 de stabilire a restituirilor aplicabile produselor din sectoarele cerealelor și orezului livrate în cadrul acțiunilor de ajutoare alimentare comunitare și naționale

63

 

 

Regulamentul (CE) nr. 767/2007 al Comisiei din 29 iunie 2007 a 34-a licitație specială desfășurată în cadrul licitației permanente prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1898/2005, capitolul II

65

 

 

Regulamentul (CE) nr. 768/2007 al Comisiei din 29 iunie 2007 de stabilire a prețurilor minime de vânzare pentru unt pentru a 34-a licitație specială desfășurată în cadrul licitației permanente prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 1898/2005

66

 

 

Regulamentul (CE) nr. 769/2007 al Comisiei din 29 iunie 2007 de stabilire a prețului minim de vânzare pentru unt pentru a 66-a licitație specială lansată în cadrul licitației permanente prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 2771/1999

68

 

 

Regulamentul (CE) nr. 770/2007 al Comisiei din 29 iunie 2007 privind atribuirea drepturilor de import pentru cererile depuse pentru perioada 1 iulie 2007-30 iunie 2008 în cadrul contingentului tarifar deschis prin Regulamentul (CE) nr. 529/2007 pentru carnea de vită și mânzat congelată

69

 

 

Regulamentul (CE) nr. 771/2007 al Comisiei din 29 iunie 2007 privind atribuirea drepturilor de import pentru cererile depuse pentru perioada 1 iulie 2007-30 iunie 2008 în cadrul contingentelor tarifare deschise prin Regulamentul (CE) nr. 545/2007 pentru carnea de vită și mânzat congelată destinată transformării

70

 

 

DIRECTIVE

 

*

Directiva 2007/42/CE a Comisiei din 29 iunie 2007 privind materialele și obiectele fabricate din folie de celuloză regenerată care vin în contact cu produsele alimentare (versiune codificată) ( 1 )

71

 

 

II   Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare nu este obligatorie

 

 

DECIZII

 

 

Comisie

 

 

2007/452/CE

 

*

Decizia Comisiei din 29 iunie 2007 de rectificare a Directivei 2006/132/CE și de modificare a Directivei 91/414/CEE în vederea înscrierii substanței active procimidon [notificată cu numărul C(2007) 3066]  ( 1 )

83

 

 

2007/453/CE

 

*

Decizia Comisiei din 29 iunie 2007 de stabilire a statutului privind ESB al unui stat membru, al țărilor terțe sau al uneia dintre regiunile acestora în funcție de riscul de contaminare cu ESB [notificată cu numărul C(2007) 3114]  ( 1 )

84

 

 

2007/454/CE

 

*

Decizia Comisiei din 29 iunie 2007 de modificare a Deciziei 2006/415/CE privind anumite măsuri de protecție referitoare la influența aviară de subtip H5N1 la păsările de curte din Comunitate [notificată cu numărul C(2007) 3183]  ( 1 )

87

 

 

III   Acte adoptate în temeiul Tratatului UE

 

 

ACTE ADOPTATE ÎN TEMEIUL TITLULUI V DIN TRATATUL UE

 

*

Decizia 2007/455/PESC a Consiliului din 25 iunie 2007 de punere în aplicare a Poziției comune 2004/161/PESC de reînnoire a măsurilor restrictive împotriva Zimbabwe

89

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


I Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare este obligatorie

REGULAMENTE

30.6.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 172/1


REGULAMENTUL (CE) NR. 753/2007 AL CONSILIULUI

din 28 iunie 2007

privind încheierea Acordului de parteneriat în domeniul pescuitului între Comunitatea Europeană, pe de o parte, și Guvernul Danemarcei și Guvernul local al Groenlandei, pe de altă parte

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 37 coroborat cu articolul 300 alineatul (2) și articolul 300 alineatul (3) primul paragraf,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Parlamentului European (1),

întrucât:

(1)

Comunitatea, pe de o parte, și Guvernul Danemarcei și Guvernul local al Groenlandei, pe de altă parte, au negociat un Acord de parteneriat în domeniul pescuitului, care prevede pentru pescarii Comunității posibilități de pescuit în apele aflate în zona economică exclusivă a Groenlandei.

(2)

În urma acestor negocieri, un nou Acord de parteneriat în domeniul pescuitului a fost parafat la 2 iunie 2006.

(3)

Ar trebui definită metoda de alocare a posibilităților de pescuit între statele membre.

(4)

În vederea optimizării utilizării posibilităților de pescuit în conformitate cu prezentul acord, ar trebui să i se permită Comisiei să efectueze realocări ale posibilităților de pescuit neutilizate de la un stat membru la altul în cursul campaniei anuale de pescuit, cu respectarea anumitor condiții și criterii și în strânsă cooperare cu statele membre implicate. Aceste realocări nu ar trebui să aducă atingere cheilor de repartizare a posibilităților de pescuit între statele membre, în conformitate cu principiul stabilității relative, și nu ar trebui să aducă atingere nici competențelor conferite statelor membre în temeiul articolului 20 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 2371/2002 al Consiliului din 20 decembrie 2002 privind conservarea și exploatarea durabilă a resurselor piscicole în conformitate cu politica comună în domeniul pescuitului (2).

(5)

Este în interesul Comunității să aprobe acordul respectiv,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului între Comunitatea Europeană, pe de o parte, și Guvernul Danemarcei și Guvernul local al Groenlandei, pe de altă parte, se aprobă prin prezenta decizie în numele Comunității.

Textul acordului este atașat la prezentul regulament.

Articolul 2

Normele detaliate privind punerea în aplicare a măsurilor administrative convenite în conformitate cu articolul 6 alineatul (3) și articolul 10 alineatul (2) litera (h) din acordul menționat la articolul 1 pot fi adoptate în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 30 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 2371/2002.

Articolul 3

(1)   Posibilitățile de pescuit, inclusiv licențele obținute în temeiul acordului menționat la articolul 1, sunt alocate și gestionate în conformitate cu articolul 20 din Regulamentul (CE) nr. 2371/2002.

(2)   Fără a aduce atingere alineatului (1), în cazul în care cererile de licență din partea statelor membre nu acoperă toate posibilitățile de pescuit alocate statelor membre în temeiul alineatului (1), inclusiv posibilitățile de pescuit schimbate în conformitate cu articolul 20 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 2371/2002 până la datele stabilite în anexă, Comisia poate lua în considerare cererile de licență din partea oricărui alt stat membru. Comisia, în strânsă colaborare cu statele membre implicate, poate transfera, după datele stabilite în anexă, posibilitățile de pescuit ale unui stat membru rămase neutilizate către un alt stat membru.

Realocarea posibilităților de pescuit nu aduce atingere cheilor de repartizare a posibilităților de pescuit între statele membre în conformitate cu principiul stabilității relative.

(3)   Comisia informează statele membre cu privire la nivelul utilizării posibilităților de pescuit pentru fiecare specie menționată în anexă, pe baza cererilor de licență primite, cel târziu:

(a)

cu o lună înainte de data prevăzută în anexă; și

(b)

până la data prevăzută în anexă.

(4)   Comisia stabilește, în conformitate cu procedura stabilită la articolul 30 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 2371/2002, până la 31 decembrie 2007, normele și criteriile detaliate în temeiul cărora se pune în aplicare mecanismul de redistribuire menționat anterior. Până la aprobarea normelor respective, Comisia nu este oprită să aplice mecanismul de redistribuire, în conformitate cu alineatul (2).

Articolul 4

Statele membre ale căror nave pescuiesc în temeiul prezentului acord notifică Comisiei cantitățile capturate din fiecare stoc în zona de pescuit a Groenlandei, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 500/2001 al Comisiei din 14 martie 2001 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2847/93 al Consiliului în ceea ce privește controlul capturilor realizate de vasele de pescuit comunitare în apele unei țări terțe și în larg (3).

Articolul 5

Președintele Consiliului este autorizat să desemneze persoanele împuternicite să semneze acordul prin care Comunitatea își asumă obligații.

Articolul 6

Prezentul regulament intră în vigoare în a șaptea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Luxemburg, 28 iunie 2007.

Pentru Consiliu

Președintele

S. GABRIEL


(1)  Aviz emis la 22 mai 2007 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).

(2)  JO L 358, 31.12.2002, p. 59.

(3)  JO L 73, 15.3.2001, p. 8.


ANEXĂ

Data de la care se aplică dispozițiile articolului 3 alineatele (2) și (3) cu privire la realocarea posibilităților de pescuit de către Comisie

Specii de pești menționate în protocol

Calendar

Crevetă de proveniență estică

1 august (1)

Halibut negru de proveniență estică

15 septembrie

Halibut de Atlantic

1 septembrie

Halibut negru de proveniență vestică

15 octombrie

Crevetă de proveniență vestică

1 octombrie

Sebastă

1 septembrie

Crab regină

1 octombrie

Cod

31 octombrie


(1)  Dacă procentul de utilizare a posibilităților de pescuit calculat în funcție de cererile de licență depășește 65 %, la 1 august, atunci termenul limită se amână până la 1 septembrie.


ACORD DE PARTENERIAT ÎN DOMENIUL PESCUITULUI

între Comunitatea Europeană, pe de o parte, și Guvernul Danemarcei și Guvernul local al Groenlandei, pe de altă parte

COMUNITATEA EUROPEANĂ, denumită în continuare „Comunitatea”, și

GUVERNUL DANEMARCEI ȘI GUVERNUL LOCAL AL GROENLANDEI, denumite în continuare „Groenlanda”,

denumite în continuare „părțile”,

AVÂND ÎN VEDERE Protocolul cu privire la regimul special aplicabil Groenlandei,

RECUNOSCÂND că atât Comunitatea Europeană, cât și Groenlanda doresc să consolideze relațiile dintre ele și să stabilească un parteneriat și o cooperare care ar sprijini, complementa și extinde relațiile și cooperarea instaurate între ele în trecut,

REAMINTIND Decizia Consiliului din noiembrie 2001 privind asocierea țărilor și teritoriilor de peste mări la Comunitatea Europeană,

ȚINÂND SEAMA de recunoașterea de către Consiliu, în februarie 2003, a necesității extinderii și consolidării relațiilor viitoare dintre Comunitatea Europeană și Groenlanda, luând în considerare importanța pescuitului și necesitatea unor reforme structurale și sectoriale în Groenlanda, bazate pe un parteneriat de ansamblu pentru dezvoltarea durabilă,

ȚINÂND SEAMA de Declarația comună din 27 iunie 2006 a Comunității Europene, pe de o parte, și a Guvernului local al Groenlandei și Guvernului Danemarcei, pe de altă parte, privind parteneriatul dintre Comunitatea Europeană și Groenlanda,

REAMINTIND Decizia Consiliului din 17 iulie 2006 privind relațiile dintre Comunitatea Europeană, pe de o parte, și Groenlanda și Regatul Danemarcei, pe de altă parte,

REAMINTIND statutul Groenlandei, care este autonomă și, în același timp, parte integrantă a unuia dintre statele membre ale Comunității,

AVÂND ÎN VEDERE relația de ansamblu dintre Comunitate și Groenlanda, precum și dorința comună de a continua această relație,

AVÂND ÎN VEDERE Convenția Organizației Națiunilor Unite privind dreptul mării și Acordul privind punerea în aplicare a dispozițiilor Convenției Organizației Națiunilor Unite privind dreptul mării referitoare la conservarea și gestionarea populațiilor transzonale și a stocurilor de pești cu migrare extinsă,

CONȘTIENTE de importanța principiilor consacrate de codul de conduită privind pescuitul responsabil, adoptat la Conferința FAO în 1995,

HOTĂRÂTE să coopereze, în interes reciproc, în favoarea continuării pescuitului responsabil în vederea asigurării conservării pe termen lung și exploatării durabile a resurselor biologice marine,

CONVINSE că această cooperare trebuie să ia forma unor inițiative și măsuri care, fie că sunt adoptate în comun, fie că sunt adoptate separat, sunt complementare, coerente cu politicile publice și asigură sinergia efortului,

INTENȚIONÂND, în acest scop, să continue dialogul în vederea îmbunătățirii politicii sectoriale privind pescuitul în Groenlanda și a identificării mijloacelor adecvate necesare punerii în aplicare în mod eficient a acestei politici și implicării operatorilor economici și a societății civile în acest proces,

DORIND să stabilească modalitățile și condițiile care să guverneze activitățile de pescuit ale navelor comunitare în apele zonei economice exclusive a Groenlandei și sprijinul Comunității pentru asigurarea continuării pescuitului responsabil în aceste ape,

DECISE să desfășoare o cooperare economică mai strânsă în sectorul pescuitului și al activităților conexe prin înființarea și dezvoltarea de întreprinderi mixte care să implice societăți comerciale ale ambelor părți și promovarea asociațiilor în participațiune temporare,

CONVIN DUPĂ CUM URMEAZĂ:

Articolul 1

Domeniu de aplicare și obiective

Prezentul acord stabilește principiile, normele și procedurile care guvernează:

cooperarea economică, financiară, tehnică și științifică în sectorul pescuitului cu scopul de a garanta că exploatarea resurselor halieutice asigură condiții economice și sociale durabile, inclusiv dezvoltarea sectorului pescuitului în Groenlanda;

condițiile care guvernează accesul navelor de pescuit comunitare în zona economică exclusivă a Groenlandei (denumită în continuare „ZEE groenlandeză”);

modalitățile de controlare a pescuitului navelor comunitare în ZEE groenlandeză în vederea asigurării respectării normelor și condițiilor aplicabile acestora, eficienței măsurilor privind conservarea și gestionarea resurselor halieutice și prevenirii pescuitului ilegal, neraportat sau nereglementat;

parteneriatele între societăți comerciale, menite să asigure dezvoltarea, în interes comun, a activităților economice în sectorul pescuitului și a activităților conexe.

Articolul 2

Definiții

În sensul prezentului acord, protocol și anexă:

(a)

„autorități groenlandeze” înseamnă Guvernul local al Groenlandei;

(b)

„autorități comunitare” înseamnă Comisia Europeană;

(c)

„navă comunitară” înseamnă o navă de pescuit care arborează pavilionul unui stat membru al Comunității și care este înregistrată în Comunitate;

(d)

„întreprindere mixtă” înseamnă orice companie reglementată de legea groenlandeză, constituită din unul sau mai mulți armatori comunitari și unul sau mai mulți parteneri din Groenlanda, care are ca scop pescuitul sau posibila exploatare a cotelor de pescuit groenlandeze în cadrul ZEE groenlandeze de către navele care arborează pavilionul Groenlandei, în vederea aprovizionării prioritare a pieței comunitare;

(e)

„asociații în participațiune temporare” înseamnă orice asociație bazată pe un acord contractual cu durată limitată între armatorii comunitari și persoane fizice sau juridice, care are ca scop pescuitul în comun sau exploatarea cotelor de pescuit ale Groenlandei de către navele care arborează pavilionul unui stat membru al Comunității Europene și care împart costul, profiturile și pierderile activității economice întreprinse în comun, în vederea aprovizionării prioritare a pieței comunitare;

(f)

„Comitetul mixt” înseamnă un comitet alcătuit din reprezentanți ai Comunității și ai Groenlandei, al cărui rol este prevăzut la articolul 10 din prezentul acord.

Articolul 3

Principii care stau la baza punerii în aplicare a prezentului acord

(1)   Părțile se angajează să asigure continuarea pescuitului responsabil în ZEE groenlandeză pe baza principiului nediscriminării între diferitele flote care pescuiesc în aceste ape, fără a aduce atingere protocolului.

(2)   Groenlanda va continua să planifice o politică sectorială în domeniul pescuitului și să gestioneze punerea sa în aplicare prin intermediul programelor anuale și multianuale în lumina obiectivelor identificate de comun acord de către părți. Părțile continuă, în acest scop, dialogul politic cu privire la reformele necesare. Autoritățile groenlandeze se angajează să informeze autoritățile comunitare atunci când sunt adoptate noi măsuri semnificative în acest domeniu.

(3)   La solicitarea uneia dintre ele, părțile cooperează, de asemenea, pentru a realiza evaluări, atât în comun, cât și unilateral, ale măsurilor, programelor și acțiunilor puse în aplicare în temeiul prezentului acord.

(4)   Părțile se angajează să asigure punerea în aplicare a prezentului acord în conformitate cu principiile bunei guvernări economice și sociale.

Articolul 4

Cooperarea științifică

(1)   Pe perioada în care se aplică prezentul acord, Comunitatea și Groenlanda monitorizează evoluția resurselor din ZEE groenlandeză; un comitet științific mixt va redacta, la solicitarea Comitetului mixt, un raport în temeiul oricăror termeni de referință stabiliți de respectivul comitet.

(2)   Pe baza celei mai bune opinii științifice, părțile se consultă în cadrul comitetului mixt, iar apoi Groenlanda adoptă măsurile de conservare și gestionare pe care le consideră necesare îndeplinirii obiectivelor politicii sale în domeniul pescuitului.

(3)   Părțile se angajează să se consulte reciproc, fie direct, fie în cadrul organizațiilor internaționale competente, pentru a asigura gestionarea și conservarea resurselor biologice în ZEE groenlandeză și pentru a coopera în cadrul cercetărilor științifice aferente.

Articolul 5

Accesul la pescuit în ZEE groenlandeză

(1)   Groenlanda se angajează să autorizeze navele comunitare să desfășoare activități de pescuit în ZEE a sa, în conformitate cu prezentul acord, inclusiv protocolul și anexa la acesta. Autoritățile groenlandeze acordă navelor desemnate de către Comunitate licențe emise conform protocolului, proporțional cu posibilitățile de pescuit acordate în conformitate cu respectivul protocol.

(2)   Posibilitățile de pescuit acordate Comunității de către Groenlanda, în temeiul prezentului acord, pot fi folosite de navele înregistrate în Norvegia, Islanda și Insulele Feroe sau care arborează pavilionul acestor țări, în măsura în care acest lucru este necesar bunei funcționări a acordurilor în domeniul pescuitului încheiate de către Comunitate cu aceste părți. În acest scop, Groenlanda se angajează să autorizeze navele înregistrate în Norvegia, Islanda și Insulele Feroe sau care arborează pavilionul acestor țări să desfășoare activități de pescuit în ZEE groenlandeză.

(3)   Activitățile de pescuit reglementate de prezentul acord se supun actelor cu putere de lege și normelor administrative în vigoare în Groenlanda. Autoritățile groenlandeze solicită opinia autorităților comunitare cu privire la orice modificări ale respectivei legislații înainte de intrarea în vigoare a acesteia, cu excepția cazului în care scopul legislației justifică intrarea urgentă în vigoare a acesteia, fără nicio amânare care ar putea fi cauzată de astfel de consultări cu autoritățile comunitare. Autoritățile groenlandeze notifică, în prealabil și în timp util, autoritățile comunitare cu privire la orice modificări aduse legislației respective.

(4)   Groenlanda își asumă responsabilitatea punerii în aplicare efective a dispozițiilor din protocol privind monitorizarea pescuitului. Navele comunitare cooperează cu autoritățile competente responsabile pentru realizarea acestei monitorizări.

(5)   Autoritățile comunitare se angajează să întreprindă toate acțiunile necesare pentru a asigura respectarea de către navele comunicare a prezentului acord și a legislației care reglementează pescuitul în ZEE groenlandeză.

Articolul 6

Licențe

(1)   Navele comunitare pot pescui în ZEE groenlandeză numai în cazul în care dețin o licență valabilă eliberată în conformitate cu prezentul acord.

(2)   Procedura de obținere a unei licențe de pescuit pentru o navă, taxele aplicabile și metoda de plată, care urmează să fie folosită de armatori, sunt definite în anexa la protocol.

(3)   Părțile contractante asigură punerea în aplicare corectă a acestor proceduri și condiții printr-o cooperare administrativă corespunzătoare între autoritățile lor competente.

Articolul 7

Contribuția financiară

(1)   Comunitatea acordă Groenlandei o contribuție financiară în conformitate cu termenii și condițiile stabilite în protocol și în anexă. Această contribuție unică este alcătuită din două elemente strâns legate, și anume:

(a)

o contribuție financiară pentru accesul navelor comunitare la resursele halieutice ale Groenlandei; și

(b)

asistență financiară comunitară pentru introducerea pescuitului responsabil și a exploatării durabile a resurselor halieutice în ZEE groenlandeză.

(2)   Componenta contribuției financiare menționată la alineatul (1) litera (b) este gestionată de către autoritățile groenlandeze în lumina obiectivelor identificate de comun acord de către părți, în conformitate cu protocolul, obiective care trebuie îndeplinite în cadrul politicii Groenlandei privind pescuitul și al unui program anual și multianual aferent punerii sale în aplicare.

(3)   Contribuția financiară acordată de către Comunitate se plătește anual în conformitate cu protocolul. Sub rezerva prezentului acord și a protocolului, contribuția financiară poate fi schimbată ca urmare a:

(a)

unor circumstanțe excepționale, altele decât fenomenele naturale, care împiedică activitățile de pescuit în ZEE groenlandeză;

(b)

unei reduceri a posibilităților de pescuit acordate navelor comunitare, decisă de comun acord de către părți în scopul gestionării stocurilor, în cazul în care aceasta este considerată necesară, în baza celei mai bune opinii științifice disponibile, în vederea conservării și exploatării durabile a resurselor halieutice;

(c)

unei priorități speciale acordate Comunității privind accesul la posibilități de pescuit adiționale, pe lângă cele stabilite de protocolul la prezentul acord, prevăzute printr-un acord comun între părți în cadrul comitetului mixt, în cazul în care cele mai bune consultanțe științifice consideră că situația resurselor permite acest lucru;

(d)

unei reevaluări a condițiilor asistenței financiare comunitare pentru punerea în aplicare a politicii Groenlandei privind pescuitul, în cazul în care acest lucru este justificat de rezultatele programării anuale și multianuale respectate de cele două părți;

(e)

suspendării prezentului acord în conformitate cu articolul 13.

Articolul 8

Promovarea cooperării între operatorii economici și societatea civilă

(1)   Părțile încurajează cooperarea economică, comercială, științifică și tehnică în sectorul pescuitului și în sectoarele conexe. Părțile se consultă reciproc în vederea coordonării măsurilor ce pot fi adoptate în acest scop.

(2)   Părțile încurajează schimburile de informații în ceea ce privește tehnicile și dispozitivele de pescuit, metodele de conservare și prelucrarea industrială a produselor pescărești.

(3)   Părțile încurajează, în special, constituirea asociațiilor în participațiune temporare și a întreprinderilor mixte în interes reciproc și în conformitate cu legislația lor.

Articolul 9

Pescuitul experimental

Părțile promovează pescuitul experimental în ZEE groenlandeză. Părțile pun în aplicare împreună pescuitul experimental, în conformitate cu detaliile menționate în anexa protocolului.

Articolul 10

Comitetul mixt

(1)   Un comitet mixt va fi instituit, cu scopul de a reprezenta un forum pentru părțile implicate, destinat monitorizării aplicării și asigurării punerii în practică a prezentului acord.

(2)   Comitetul mixt are următoarele funcții:

(a)

monitorizarea executării, interpretării și aplicării acordului și, în special, a definirii programului anual și multianual menționate la articolul 7 alineatul (2), și evaluarea aplicării acestora;

(b)

asigurarea legăturilor necesare pentru probleme de interes comun în domeniul pescuitului;

(c)

îndeplinirea rolului de forum pentru reconciliere și soluționarea pe cale amiabilă a oricăror litigii survenite în urma interpretării sau aplicării acordului;

(d)

revizuirea și negocierea, atunci când este necesar, a nivelului existent și a noilor posibilități de pescuit pentru stocurile relevante din ZEE groenlandeză, în baza consultanței științifice disponibile, a abordării în conformitate cu principiul precauțiunii și a necesităților industriei pescuitului din Groenlanda și, în consecință, a posibilităților la care Comunitatea poate avea acces și, unde este cazul, a contribuției financiare menționate în protocol;

(e)

evaluarea necesității stabilirii unor planuri de recuperare și planuri de gestionare pe termen lung a stocurilor, în conformitate cu prezentul acord, astfel încât să se asigure o exploatare durabilă a stocurilor și menținerea la niveluri durabile a impactului activităților de pescuit asupra ecosistemelor marine;

(f)

monitorizarea cererilor privind crearea unor asociații în participațiune temporare și a unor întreprinderi mixte în conformitate cu dispozițiile prezentului acord și, în special, evaluarea proiectelor prezentate de către părți în vederea creării unor asociații în participațiune temporare și a unor întreprinderi mixte, în conformitate cu criteriile menționate în anexa protocolului la prezentul acord și revizuirea activităților navelor care aparțin asociațiilor în participațiune temporare și întreprinderilor mixte care își desfășoară activitatea în ZEE groenlandeză;

(g)

determinarea, de la caz la caz, a speciilor relevante, a condițiilor și a altor parametri privind pescuitul experimental;

(h)

stabilirea măsurilor administrative privind accesul navelor comunitare de pescuit la ZEE groenlandeză și la resurse, inclusiv licențele, circulația navelor comunitare de pescuit și raportarea capturii;

(i)

stabilirea modalităților de punere în aplicare a asistenței financiare comunitare pentru introducerea și continuarea pescuitului responsabil și a exploatării durabile a resurselor halieutice în ZEE groenlandeză,

(j)

evaluarea condițiilor de acordare a asistenței financiare comunitare pentru punerea în aplicare a politicii Groenlandei privind pescuitul, în cazul în care acest lucru este justificat de rezultatele programării anuale și multianuale respectate de cele două părți;

(k)

orice altă funcție asupra căreia părțile decid de comun acord.

(3)   Comitetul mixt se reunește cel puțin o dată pe an, alternativ în Comunitate și în Groenlanda, și este prezidat de partea care găzduiește reuniunea. Se reunește în sesiune extraordinară la cererea uneia dintre părți.

(4)   Comitetul mixt adoptă propriul regulamentul de procedură.

Articolul 11

Zona geografică pentru care se aplică acordul

Prezentul acord se aplică, pe de o parte, teritoriilor în care se aplică Tratatul de instituire a Comunității Europene, în condițiile stabilite prin tratat și, pe de altă parte, teritoriului insulelor Groenlandei și ZEE groenlandeze.

Articolul 12

Durata și denunțarea

(1)   Prezentul acord se aplică pe o durată de șase ani începând de la data intrării sale în vigoare; prezentul acord rămâne în vigoare pe perioade suplimentare de șase ani, în cazul în care nu notifică denunțarea sa în conformitate cu alineatele (2) și (3).

(2)   Prezentul acord poate fi denunțat de către părți, în special în circumstanțe grave, precum degradarea resurselor în cauză sau nerespectarea angajamentelor asumate de către una dintre părți în ceea ce privește combaterea pescuitului ilegal, nedeclarat sau necontrolat.

(3)   În cazul în care acordul este denunțat în baza motivelor menționate la alineatul (2), partea în cauză notifică în scris celeilalte părți intenția sa de a se retrage din acord, cu cel puțin șase luni înainte de data expirării perioadei inițiale sau a fiecărei perioade suplimentare. În cazul în care acordul este denunțat în baza oricăror altor motive, termenul de notificare este de nouă luni.

Articolul 13

Suspendarea

(1)   Aplicarea prezentului acord poate fi suspendată la inițiativa uneia dintre părți în cazul în care aceasta consideră că angajamentele asumate în baza prezentului acord au fost încălcate grav de către cealaltă parte. Pentru o astfel de suspendare, partea în cauză trebuie să notifice în scris intenția sa cu cel puțin șase luni înaintea datei la care suspendarea începe să producă efecte. La primirea notificării, părțile inițiază consultări în vederea soluționării divergențelor pe cale amiabilă.

(2)   Plata contribuției financiare menționate la articolul 7 și posibilitățile de pescuit menționate la articolul 5 se reduc proporțional, în conformitate cu durata suspendării.

Articolul 14

Protocolul, anexa și apendicele la aceasta constituie parte integrantă a prezentului acord.

Articolul 15

Abrogarea

Acordul în domeniul pescuitului, din 1 februarie 1985, între Comunitatea Europeană și Groenlanda privind pescuitul în largul coastelor Groenlandei se abrogă și este înlocuit de prezentul acord.

Articolul 16

Limba și intrarea în vigoare

Prezentul acord, redactat în dublu exemplar în limbile bulgară, cehă, daneză, engleză, estonă, finlandeză, franceză, germană, greacă, italiană, letonă, lituaniană, maghiară, malteză, olandeză, polonă, portugheză, română, slovacă, slovenă, spaniolă și suedeză, fiecare dintre aceste texte fiind egal autentice, intră în vigoare la data la care părțile își notifică reciproc îndeplinirea procedurilor de adoptare.

PROTOCOL

de stabilire a posibilităților de pescuit și a contribuției financiare prevăzute în Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului între Comunitatea Europeană, pe de o parte, și Guvernul Danemarcei și Guvernul local al Groenlandei, pe de altă parte

Articolul 1

Perioada de aplicare și posibilitățile de pescuit

(1)   Autoritățile groenlandeze autorizează navele comunitare de pescuit să desfășoare activități de pescuit, pe o perioadă de șase ani, începând cu 1 ianuarie 2007, în limitele posibilităților de pescuit prevăzute în capitolul I din anexă și ale celor stabilite conform alineatului (2).

Nivelurile posibilităților de pescuit stabilite în capitolul I din anexă pot fi revizuite de Comitetul mixt.

(2)   Nu mai târziu de 1 decembrie 2007 și la aceeași dată în fiecare an care urmează, Comitetul mixt stabilește posibilitățile de pescuit pentru speciile prevăzute în capitolul I din anexă pentru anul următor luând în considerare opiniile științifice disponibile, abordarea în conformitate cu principiul precauțiunii, necesitățile industriei pescuitului și, în special, cantitățile stabilite la alineatul (7) din prezentul articol.

În cazul în care posibilitățile de pescuit sunt stabilite de Comitetul mixt la un nivel mai scăzut decât nivelul stabilit la capitolul I din anexă, Groenlanda compensează Comunitatea în anii următori prin posibilități corespunzătoare de pescuit sau, în același an, prin alte posibilități de pescuit.

În cazul în care între părți nu se stabilește niciun fel de compensație, dispozițiile financiare prevăzute la articolul 2 alineatul (1) din prezentul Protocol, inclusiv parametrii pentru calcularea valorii, se ajustează proporțional.

(3)   Cota pentru crevetă prevăzută pentru estul Groenlandei poate fi pescuită în zonele din vestul Groenlandei în cazul în care au fost stabilite acorduri privind transferul de cote între armatorii groenlandezi și Comunitatea Europeană, la nivelul societăților comerciale vizate. Autoritățile groenlandeze se angajează să faciliteze stabilirea unor astfel de acorduri. Transferul cotelor nu poate depăși un maxim anual de 2 000 tone în zonele din vestul Groenlandei. Pescuitul efectuat de către navele comunitare se desfășoară în aceleași condiții cu cele stabilite în licența emisă armatorului groenlandez, sub rezerva dispozițiilor capitolului III din anexă.

(4)   Se pun la dispoziție autorizații pentru pescuitul experimental pentru o perioadă de încercare de maxim șase luni fiecare, în conformitate cu anexa.

(5)   În cazul în care părțile decid că aceste campanii experimentale au obținut rezultate pozitive, autoritățile groenlandeze alocă 50 % din posibilitățile de pescuit ale noilor specii flotei comunitare, până la încetarea prezentului protocol, cu o creștere corespunzătoare a compensației financiare menționate la articolul 2.

(6)   Groenlanda oferă Comunității posibilități adiționale de captură. În cazul în care Comunitatea acceptă, total sau parțial, o astfel de ofertă, contribuția financiară prevăzută la articolul 2 alineatul (1) crește proporțional. Procedura care trebuie urmată cu privire la alocarea posibilităților adiționale de captură figurează în anexa la prezentul protocol.

(7)   Cantitățile minime pentru menținerea activităților în domeniul pescuitului ale Groenlandei sunt stabilite la următoarele niveluri în fiecare an:

Specii (tone)

Stocul pentru coasta vestică (NAFO 0/1)

Stocul pentru coasta estică (ICES XIV/V)

Crab regină

4 000

 

Cod

30 000 (1)

 

Sebastă

2 500

5 000

Halibut de Groenlanda

4 700

4 000

Crevetă

25 000

1 500

(8)   Groenlanda nu emite licență navelor comunitare decât în conformitate cu prezentul protocol.

Articolul 2

Contribuția financiară – Metode de plată

(1)   Pentru perioada menționată la articolul 1 din prezentul protocol, contribuția financiară a Comunității menționată la articolul 7 din acord este de 85 843 464 EUR (2). La aceasta se adaugă o rezervă financiară de 9 240 000 EUR, din care se vor efectua plățile în conformitate cu metoda prezentată la alineatul (3) de mai jos, pentru cantitățile de cod și capelin puse la dispoziție de Groenlanda, pe lângă cele stabilite la capitolul I din anexă.

(2)   Alineatul 1 de mai sus se aplică sub rezerva dispozițiilor articolului 1 alineatele (2), (5) și (6) și ale articolului 6 din prezentul protocol. Suma totală a contribuției financiare plătite de către Comunitatea Europeană nu depășește dublul sumei indicate la articolul 2 alineatul (1).

(3)   Fără a aduce atingere articolului 1 alineatele (2), (5) și (6) din prezentul protocol, Comunitatea plătește contribuția financiară menționată la alineatul (1) de mai sus sub forma unei sume anuale de 14 307 244 EUR pe durata aplicării prezentului protocol. În ceea ce privește codul și capelinul, în fiecare an, Groenlanda notifică autoritățile comunitare cu privire la orice cantități de cod sau capelin puse la dispoziție pentru captură pe lângă cantitățile stabilite în capitolul I din anexă. Comunitatea plătește pentru aceste cantități adiționale 17,5 % din valoarea primei debarcări la rata de 1 800 EUR pe tonă de cod și 100 EUR pe tonă de capelin, minus taxele achitate de armatori, până la maxim 1 540 000 EUR pe an, pentru ambele specii. Orice parte din această rezervă financiară nefolosită în decursul unui an poate fi reportată pentru a plăti Groenlandei cantitățile adiționale de cod și capelin puse la dispoziție pentru captură în următorii doi ani.

(4)   Comunitatea plătește suma anuală din contribuția financiară nu mai târziu de 30 iunie 2007 în primul an și nu mai târziu de 1 martie în anii următori, precum și suma anuală din rezerva financiară pentru cod și capelin, respectând aceleași date sau cât mai curând posibil după notificarea disponibilității cantităților în cauză.

(5)   Sub rezerva articolului 4 din prezentul protocol, utilizarea acestei contribuții financiare și a rezervei financiare este de competența exclusivă a autorităților groenlandeze, cu excepția sumelor anuale de 500 000 EUR și 100 000 EUR destinate activității Institutului pentru Resurse Naturale din Groenlanda și, respectiv, pregătirii oficialilor responsabili cu pescuitul, iar în 2007 a sumei de 186 022 EUR destinate studiilor privind planul de gestiune a stocurilor de cod.

(6)   Contribuția financiară este plătită într-un cont de trezorerie deschis în cadrul unei instituții financiare specificate de către autoritățile groenlandeze.

Articolul 3

Suspendarea și revizuirea plății contribuției financiare din motive de forță majoră

(1)   În cazul în care circumstanțe grave, altele decât fenomenele naturale, împiedică activitățile de pescuit în ZEE groenlandeză, Comunitatea Europeană poate suspenda plata contribuției financiare prevăzute la articolul 2 alineatul (1) din prezentul protocol, după consultări între cele două părți, în cazul în care este posibil și în cazul în care Comunitatea a plătit în totalitate orice sume datorate în momentul suspendării.

(2)   Plata contribuției financiare este reluată în momentul în care părțile consideră de comun acord, după încheierea consultărilor, că circumstanțele care împiedicau activitățile de pescuit au dispărut.

(3)   Valabilitatea licențelor acordate navelor comunitare, în conformitate cu articolul 5 din acord, se prelungește cu o durată egală cu durata suspendării activităților de pescuit.

Articolul 4

Asistența pentru introducerea pescuitului responsabil în ZEE groenlandeză

(1)   În fiecare an, o sumă de 3 261 449 EUR (dar, în mod excepțional pentru 2007, de 3 224 244 EUR) din contribuția financiară menționată la articolul 2 alineatul (1) din prezentul protocol este folosită pentru îmbunătățirea și punerea în aplicare a unei politici sectoriale în domeniul pescuitului în Groenlanda, cu scopul de a asigura menținerea pescuitului responsabil în ZEE groenlandeză. Această contribuție este gestionată în spiritul obiectivelor identificate de comun acord de cele două părți și al programării anuale și multianuale pentru îndeplinirea lor.

(2)   În sensul alineatului (1), de îndată ce prezentul protocol intră în vigoare, și nu mai târziu de trei luni de la data respectivă, Comitetul mixt stabilește un program multianual sectorial și norme de punere în aplicare detaliate care să acopere, în special:

(a)

liniile directoare anuale și multianuale pentru folosirea părții din contribuția financiară menționată la alineatul (1);

(b)

obiectivele, atât anuale, cât și multianuale, care trebuie îndeplinite în vederea asigurării continuării, în timp, a pescuitului responsabil și durabil, luând în considerare prioritățile exprimate de Groenlanda în politica sa națională în domeniul pescuitului și în alte politici referitoare la aceasta sau care au un impact asupra continuării pescuitului responsabil și durabil;

(c)

criteriile și procedurile pentru evaluarea rezultatelor obținute în fiecare an.

(3)   Ambele părți trebuie să cadă de acord, în cadrul Comitetului mixt, asupra oricăror modificări propuse pentru programul multianual sectorial.

(4)   În fiecare an, Groenlanda alocă o parte din contribuția financiară menționată la alineatul (1) punerii în aplicare a programului multianual. În primul an al punerii în aplicare a protocolului, respectiva alocare este notificată Comunității în același moment în care notificarea va avea loc anul următor. Pentru fiecare an după aceea, Groenlanda notifică Comunității alocarea, până cel târziu la 1 decembrie a anului anterior.

(5)   În cazul în care evaluarea anuală a progreselor înregistrate în punerea în aplicare a programului multianual sectorial justifică acest lucru, Comunitatea Europeană poate solicita Comitetului mixt să aprobe reajustarea contribuției financiare menționată la articolul 2 alineatul (1) din prezentul protocol.

Articolul 5

Dispute – Suspendarea aplicării protocolului

(1)   Orice litigiu între părți cu privire la interpretarea prezentului protocol sau aplicarea acestuia face subiectul unor consultări între părți în cadrul Comitetului mixt, convocat, în cazul în care este necesar, în ședință extraordinară.

(2)   Fără a aduce atingere articolului 6 din prezentul protocol, aplicarea protocolului poate fi suspendată la inițiativa uneia dintre părți în cazul în care aceasta consideră că angajamentele asumate în baza prezentului protocol au fost grav încălcate de cealaltă parte și după ce consultările desfășurate în cadrul Comitetului mixt, în conformitate cu alineatul (1), nu au dus la o soluționare pe cale amiabilă.

(3)   Pentru suspendarea aplicării protocolului este necesar ca partea care are un interes în acest sens să notifice în scris intenția sa, cu cel puțin trei luni înaintea datei la care suspendarea începe să producă efecte.

(4)   În cazul suspendării, părțile continuă să se consulte în vederea soluționării pe cale amiabilă a litigiului. În cazul în care se ajunge la o astfel de soluționare, aplicarea protocolului este reluată, iar contribuția financiară și posibilitățile de pescuit sunt reduse proporțional și pro rata temporis, în funcție de durata suspendării aplicării protocolului.

Articolul 6

Suspendarea aplicării protocolului din motive de neplată

În cazul în care Comunitatea nu reușește să efectueze plățile prevăzute la articolul 2 din prezentul protocol, aplicarea protocolului poate fi suspendată în următoarele condiții:

(a)

Autoritățile competente din Groenlanda notifică autoritățile comunitare asupra neplății. Acestea din urmă fac verificările necesare și, dacă este cazul, efectuează plata, în termen de nu mai mult de 30 de zile lucrătoare de la data primirii notificării;

(b)

În cazul în care nu se efectuează nicio plată, iar neplata nu este justificată în mod corespunzător în perioada de timp prevăzută la litera (a) de mai sus, autoritățile groenlandeze competente sunt îndreptățite să suspende aplicarea protocolului. Acestea vor informa de îndată autoritățile comunitare cu privire la o astfel de acțiune;

(c)

Aplicarea protocolului este reluată imediat ce plata în cauză a fost efectuată.

Articolul 7

Revizuirea la jumătatea perioadei

În cazul în care una dintre părți solicită acest lucru pe parcursul anului 2009, aplicarea articolelor 1, 2 și 4 din prezentul protocol este revizuită înainte de data de 1 decembrie a aceluiași an. Cu această ocazie, părțile pot decide modificarea prezentului protocol, în special în privința cotelor orientative prevăzute în capitolul I din anexă, dispozițiilor financiare și dispozițiilor articolului 4.

Articolul 8

Intrarea în vigoare

Prezentul protocol și anexa se aplică începând cu 1 ianuarie 2007.


(1)  Poate fi pescuit în zona de vest sau în zona de est.

(2)  Acestei sume i se adaugă următoarele resurse:

Suma taxelor pe care trebuie să le achite armatorii, menționate la punctul 3 din capitolul II din anexă, plătite direct Groenlandei, este estimată la aproximativ 2 000 000 EUR pe an.

ANEXĂ

CONDIȚIILE CARE GUVERNEAZĂ ACTIVITĂȚILE DE PESCUIT ALE NAVELOR COMUNITARE ÎN APELE ZEE GROENLANDEZE

CAPITOLUL I

POSIBILITĂȚILE DE CAPTURĂ ORIENTATIVE PENTRU PERIOADA 2007-2012 ȘI CAPTURILE SECUNDARE

1.   Nivelul posibilităților de pescuit autorizat de Groenlanda

Specia

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Cod (NAFO 0/1) (1)

1 000

3 500

3 500

3 500

3 500

3 500

Sebastă din specia Sebastes mentella (ICES XIV/V) (2)

10 838

8 000

8 000

8 000

8 000

8 000

Halibut negru (NAFO 0/1) – la sud de paralela 68o

2 500

2 500

2 500

2 500

2 500

2 500

Halibut negru (ICES XIV/V) (3)

7 500

7 500

7 500

7 500

7 500

7 500

Crevetă (NAFO 0/1)

4 000

4 000

4 000

4 000

4 000

4 000

Crevetă (ICES XIV/V)

7 000

7 000

7 000

7 000

7 000

7 000

Halibut (NAFO 0/1)

200

200

200

200

200

200

Halibut (ICES XIV/V) (4)

1 200

1 200

1 200

1 200

1 200

1 200

Capelin (ICES XIV/V)

55 000 (5)

55 000 (5)

55 000 (5)

55 000 (5)

55 000 (5)

55 000 (5)

Crab regină (NAFO 0/1)

500

500

500

500

500

500

Capturi secundare (NAFO 0/1) (6)

2 600

2 300

2 300

2 300

2 300

2 300

2.   Limitele capturilor secundare

Navele comunitare de pescuit care își desfășoară activitatea în ZEE groenlandeză respectă regulile aplicabile capturilor secundare, atât pentru speciile reglementate, cât și pentru cele nereglementate. Mai mult, este interzisă descărcarea speciilor reglementate în ZEE groenlandeză.

Capturi secundare sunt orice capturi de specii care nu sunt acoperite de speciile țintă ale navei indicate în licență.

Cantitățile maxime care pot fi considerate capturi secundare sunt autorizate în momentul emiterii licenței pentru speciile țintă. Cantitatea maximă din fiecare specie reglementată care poate fi capturată ca și captură secundară este indicată în licența emisă.

Capturile secundare de specii reglementate sunt imputate rezervei de capturi secundare, constituită în cadrul posibilităților de pescuit ale speciilor în cauză, alocate Comunității. Capturile secundare de specii nereglementate sunt imputate rezervei de capturi secundare de specii nereglementate constituită pentru Comunitate.

Pentru capturile secundare nu se plătește taxa de emitere a licenței. Totuși, în cazul în care o navă comunitară depășește cantitatea maximă autorizată de captură secundară de specii reglementate, o penalizare, în valoare de până la trei ori taxa normală pentru emiterea licenței pentru acele specii, este impusă cantității care depășește capturile secundare maxime permise.

CAPITOLUL II

SOLICITAREA ȘI ELIBERAREA LICENȚELOR

1.

Doar navele eligibile pot obține o licență de pescuit în ZEE groenlandeză.

2.

Pentru ca o navă să fie eligibilă, nici proprietarului, nici comandatului sau navei nu trebuie să îi fie interzis să pescuiască în ZEE groenlandeză. Aceștia trebuie să se afle în legalitate față de autoritățile groenlandeze, în sensul că trebuie să-și fi îndeplinit orice obligații anterioare rezultate din activitățile lor de pescuit în Groenlanda sau în cadrul ZEE groenlandeze, în conformitate cu acordurile de pescuit încheiate cu Comunitatea.

3.

Cererile de licență de pescuit și formalitățile de emitere a acestora, prevăzute la articolul 1 alineatul (3) din acord, figurează în acordul administrativ din apendicele 1.

CAPITOLUL III

ZONELE DE PESCUIT

Pescuitul are loc în zona de pescuit care corespunde Zonei Economice Exclusive a Groenlandei definită în Regulamentul nr. 1020 din 15 octombrie 2004 în conformitate cu Decretul Regal nr. 1005 din 15 octombrie 2004 privind intrarea în vigoare a Actului referitor la Zonele Economice Exclusive ale Groenlandei, care promulgă Actul nr. 411 din 22 mai 1996 privind Zonele Economice Exclusive.

Pescuitul se desfășoară la cel puțin 12 mile nautice de la linia de bază, conform articolului 7 secțiunea 2 din Actul nr. 18 din 31 octombrie 1996 privind pescuitul, emis de parlamentul groenlandez, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Legea parlamentului nr. 28 din 18 decembrie 2003, cu excepția cazului în care există alte dispoziții speciale.

Liniile de bază sunt definite conform Decretului Regal nr. 1004 din 15 octombrie 2004 privind modificarea Decretului Regal privind delimitarea apelor teritoriale ale Groenlandei.

CAPITOLUL IV

POSIBILITĂȚILE ADIȚIONALE DE CAPTURĂ

Autoritățile groenlandeze oferă autorităților comunitare orice posibilități adiționale de captură după cum se menționează la articolul 7 din acord, în conformitate cu articolul 1 alineatul (6) din protocol.

Autoritățile comunitare informează autoritățile groenlandeze cu privire la răspunsul lor la ofertă, nu mai târziu de 6 săptămâni de la primirea acesteia. În cazul în care autoritățile comunitare, fie declină oferta, fie nu reacționează în termen de 6 săptămâni, autoritățile groenlandeze sunt libere să ofere posibilitățile adiționale de captură altor părți.

CAPITOLUL V

ACORDURI PENTRU RAPORTAREA CAPTURILOR, MĂSURI TEHNICE DE CONSERVARE ȘI PROGRAMUL DE OBSERVAȚIE

1.

Navelor comunitare de pescuit li se pun la dispoziție părți relevante din legislația groenlandeză, în limba engleză, referitoare la raportarea capturii, măsurile tehnice de conservare și mecanismul de observație.

2.

Comandanții navelor comunitare de pescuit țin un jurnal de bord în care trebuie să înregistreze activitățile lor, în conformitate cu normele prevăzute de legislația groenlandeză.

3.

Activitățile de pescuit se desfășoară în concordanță cu măsurile tehnice de conservare, conform legislației groenlandeze.

4.

Orice operațiune de pescuit în ZEE groenlandeză este supusă mecanismului de observație stabilit în temeiul legislației groenlandeze. Comandanții navelor comunitare de pescuit cooperează cu autoritățile groenlandeze în vederea îmbarcării observatorilor, în porturile desemnate de autoritățile groenlandeze.

CAPITOLUL VI

VMS

Condițiile privind VMS sunt prevăzute la apendicele 2.

CAPITOLUL VII

ASOCIAȚIILE ÎN PARTICIPAȚIUNE TEMPORARE

Condițiile privind accesul la resursele asociațiilor în participațiune temporare sunt prevăzute la apendicele 3.

CAPITOLUL VIII

PESCUITUL EXPERIMENTAL

Condițiile privind pescuitul experimental sunt prevăzute la apendicele 4.

CAPITOLUL IX

MONITORIZAREA

În cazul în care autoritățile competente stabilesc că legislația groenlandeză a fost încălcată de către comandantul unei nave comunitare de pescuit, se notifică cât mai curând posibil în acest sens Comisia Europeană și statul membru al cărui pavilion este arborat de nava respectivă. Notificarea conține informații referitoare la numele navei, numărul de înmatriculare, indicativul radio și numele armatorilor și al comandantului navei. În plus, notificarea conține o descriere a circumstanțelor care au dus la respectiva încălcare a legii și specifică orice sancțiuni aplicate.

Comisia pune la dispoziția autorităților groenlandeze o listă cu autoritățile competente din statele membre, precum și o actualizare periodică a listei respective.


(1)  În cazul recuperării stocurilor, Comunitatea poate pescui până la pm tone, compensația financiară prevăzută la articolul 2 alineatul (1) din protocol crescând corespunzător. Cota pentru 2007 poate fi pescuită doar de la 1 iunie. Se poate pescui în zona de vest sau în zona de est.

(2)  Se poate pescui în zona de vest sau în zona de est. Se pescuiește cu un năvod marin.

(3)  Această cifră poate fi revizuită în lumina acordului privind alocarea posibilităților de captură între țările situate în zona de coastă. Pescuitul este gestionat prin limitarea numărului de nave care pescuiesc în același timp.

(4)  1 000 tone care urmează să fie capturate de nu mai mult de 6 nave comunitare de pescuit la adâncime cu paragate, care pescuiesc halibut și specii asociate. Condițiile de pescuit pentru navele de pescuit la adâncime cu paragate sunt stabilite în cadrul comitetului mixt.

(5)  În perioada de captură, Comunitatea poate pescui până la 7,7 % din captura totală admisibilă de capelin pentru sezonul 20 iunie-30 aprilie al anului următor, partea din compensația financiară prevăzută la articolul 2 alineatul (1) din protocol crescând corespunzător.

(6)  Capturi secundare sunt orice capturi de specii care nu sunt acoperite de speciile țintă ale navei indicate în licență. Alcătuirea capturilor secundare este revizuită anual în cadrul comitetului mixt. Se poate pescui în zona de est sau de vest.

Apendice

(1)

Acordul administrativ privind licențele. Condiții de exercitare a activităților de pescuit de către navele comunitare în ZEE groenlandeză.

(2)

Condiții legate de sistemul de localizare prin satelit a navelor de pescuit.

(3)

Condiții legate de asociațiile în participațiune temporare.

(4)

Detalii privind punerea în aplicare a pescuitului experimental.

Apendicele 1

Acordul administrativ privind licențele între Comisia Europeană, Guvernul Danemarcei și Guvernul local al Groenlandei

Dispoziții privind exercitarea activităților de pescuit de către navele comunitare în ZEE groenlandeză

A.   Formalități pentru cererea și eliberarea licenței

1.

Armatorii navelor comunitare de pescuit care doresc să folosească posibilitățile de pescuit prevăzute în temeiul prezentului acord sau agentul lor notifică prin intermediul autorităților naționale Comisiei, nu mai târziu de 1 decembrie înainte de anul de pescuit, prin transmitere electronică, o listă cu navele vizate, care cuprinde informațiile prevăzute în formularul de cerere anexat. Autoritățile comunitare transmit de îndată aceste liste autorităților groenlandeze. Orice modificări sunt notificate în prealabil în conformitate cu prezenta procedură.

Armatorii navelor comunitare sau agentul lor prezintă autorităților comunitare, prin intermediul autorităților naționale, până la data de 1 martie sau cu treizeci de zile înainte de începerea campaniei de pescuit, o cerere pentru fiecare navă care dorește să pescuiască în conformitate cu dispozițiile acordului. Cererile sunt realizate folosind formularele puse la dispoziție în acest scop de Groenlanda, al căror model este anexat. Fiecare cerere de licență este însoțită de dovada plății taxei pentru perioada valabilității licenței. Taxele includ toate spezele naționale și locale pentru accesul la activitățile de pescuit, precum și taxele impuse de bănci pentru transferurile de bani. În cazul în care o navă nu a plătit taxa pentru transferul bancar, această sumă trebuie plătită la prezentarea următoarei cereri de licență a navei respective și reprezintă o precondiție pentru emiterea unei noi licențe. Autoritățile groenlandeze percep o taxă de administrare de un procent din taxa de licență.

Navele comunitare care aparțin aceluiași armator sau agent pot prezenta o cerere colectivă pentru emiterea unei licențe, în cazul în care navele respective își desfășoară activitatea sub pavilionul unuia și aceluiași stat membru. Fiecare licență emisă ca urmare a unei cereri colective precizează cantitatea totală de specimene pentru care taxa de licență a fost achitată și conține nota de subsol „cantitatea maximă care poate fi împărțită de navele... (numele fiecărei nave menționate în cererea colectivă)”.

O cerere colectivă trebuie să fie însoțită de un plan de pescuit, care precizează cantitatea țintă a fiecărei nave. Orice schimbare în planul de pescuit se comunică autorităților groenlandeze cu cel puțin trei zile înainte de producerea schimbării, o copie a comunicării fiind transmisă Comisiei Europene și autorităților naționale.

Autoritățile comunitare prezintă autorităților groenlandeze cererea (colectivă) de licență (licențe) pentru fiecare navă care dorește să pescuiască în conformitate cu dispozițiile acordului.

Autoritățile groenlandeze sunt îndreptățite să suspende o licență existentă sau să nu mai emită o nouă licență în cazul în care o navă comunitară nu a respectat cerința de a transmite autorităților groenlandeze paginile relevante din jurnalul de bord și declarațiile de debarcare, în conformitate cu acordul privind raportarea capturilor.

2.

Înaintea intrării în vigoare a acordului administrativ, autoritățile groenlandeze comunică toate datele privind conturile bancare care trebuie utilizate pentru plata taxei.

3.

Licențele sunt emise nominal pentru nave și nu sunt transferabile – sub rezerva dispozițiilor alineatului (4). Licențele precizează cantitatea maximă autorizată care poate fi capturată și păstrată la bord. O modificare o oricăreia dintre cantitățile maxime indicate în licență (licențe) face obiectul unei noi cereri. În cazul în care o navă depășește, în mod accidental, cantitatea maximă precizată pe licența sa, plătește o taxă pentru cantitatea în exces față de cantitatea maximă indicată pe licența sa. Navei respective nu i se emite o nouă licență atât timp cât taxa corespunzătoare cantităților în exces nu este achitată. Această taxă este calculată în conformitate cu partea B2, după care este triplată.

4.

Cu toate acestea, în caz de forță majoră și la cererea Comisiei Comunităților Europene, licența eliberată pentru o navă poate fi înlocuită cu o nouă licență pentru o altă navă cu caracteristici similare celei pe care o înlocuiește. Noua licență cuprinde:

data eliberării,

faptul că aceasta anulează și înlocuiește licența pentru nava anterioară.

5.

Licențele sunt transmite de către autoritatea groenlandeză pentru pescuit Comisiei Comunităților Europene în termen de 15 zile lucrătoare de la primirea cererii.

6.

Licența trebuie păstrată în permanență la bordul navei în original și se prezintă în orice moment la cererea autorităților groenlandeze competente.

B.   Valabilitatea licențelor și plata

1.

Licențele sunt valabile din data emiterii până la sfârșitul anului calendaristic în care licența a fost emisă. Acestea sunt emise în termen de 15 zile de la primirea cererii și după plata taxelor anuale corespunzătoare pentru licență pentru fiecare navă.

În privința capturării capelinului, licențele sunt emise pentru perioadele 20 iunie-31 decembrie și 1 ianuarie-30 aprilie.

În cazul în care legislația comunitară privind posibilitățile de pescuit pentru un anumit an pentru navele comunitare, în ape în care limitarea capturilor este necesară, nu a fost adoptată până la începutul anului de pescuit, navele comunitare care au fost autorizate să pescuiască la data de 31 decembrie din anul precedent își pot continua activitatea în baza aceleiași licențe și pe parcursul anului pentru care legislația nu a fost adoptată, cu condiția ca opiniile științifice să permită acest lucru. Folosirea provizorie a 1/12 din cota lunară va fi permisă cu condiția ca taxa de licență corespunzătoare să fie achitată pentru cotă. Cota provizorie poate fi ajustată în funcție de opinia științifică și condițiile specifice ale capturii respective.

2.

Taxa de licență este de 5 % din prețurile convertite, care sunt după cum urmează:

Specia

Prețul pentru greutatea în viu pe tonă

Cod

1 800

Sebastă

1 053

Halibut negru

2 571

Crevetă

1 600

Halibut (1)

4 348

Capelin

100

Crab regină

2 410

3.

Taxele de licență sunt următoarele:

Specia

EUR/tonă

Cod

90

Sebastă

53

Halibut negru

129

Crevetă

80

Halibut (2)

217

Capelin

5

Crab regină

120

Taxei totale de licență (cantitatea maximă permisă pentru captură multiplicată cu prețul pe tonă) i se adaugă o taxă pentru administrația groenlandeză egală cu un procent din taxa de licență.

În cazul în care cantitatea maximă autorizată nu este capturată, taxa corespunzătoare acestei cantități maxime autorizate nu se rambursează armatorului.

Formular de cerere pentru o licență de pescuit în ZEE groenlandeză

1

Naționalitate

 

2

Numele navei

 

3

Numărul de înmatriculare al flotei comunitare CE

 

4

Literele și numărul de identificare extern

 

5

Portul de înregistrare

 

6

Indicativ radio

 

7

Numărul Inmarsat (telefon, telex, e-mail) (3)

 

8

Anul construcției

 

9

Tipul navei

 

10

Tipul echipamentului de pescuit

 

11

Speciile țintă + cantitatea

 

12

Zona de pescuit (ICES/NAFO)

 

13

Perioada de valabilitate a unei licențe

 

14

Armatorii, adresă, telefon, telex, e-mail

 

15

Agentul navei

 

16

Numele comandantului

 

17

Numărul membrilor echipajului

 

18

Puterea motorului (KW)

 

19

Lungimea totală a navei (L.O.A.)

 

20

Tonajul exprimat în GT

 

21

Reprezentantul din Groenlanda Nume și adresă

 

22

Adresa unde licența trebuie transmisă prin poștă sau fax

Comisia Europeană Direcția Generală, Pescuit, Rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles, fax + 32 2 2962338


(1)  Halibutul și speciile asociate: 3 000 EUR.

(2)  Taxele de licență pentru halibut și speciile asociate: 150 EUR/tonă.

(3)  Poate fi transmis când cererea a fost aprobată.

Apendicele 2

Dispoziții privind sistemul de localizare prin satelit a navelor de pescuit

1.

Sistemul de localizare prin satelit se aplică navelor de pescuit ale părților atunci când acestea își desfășoară activitatea în apele celeilalte părți.

Navele de pescuit sunt localizate de către Centrul de monitorizare a pescuitului din țara sub al cărei pavilion navighează, atunci când își desfășoară activitatea în ape aflate sub jurisdicția celeilalte părți.

2.

În scopul localizării prin satelit, părțile fac schimb de coordonate ale latitudinii și longitudinii apelor care intră sub jurisdicția lor. Aceste coordonate nu aduc atingere altor cereri și poziții ale părților. Datele sunt comunicate în formă informatizată, sub formă de grade decimale în sistemul WGS-84.

3.

Componentele hardware și software ale sistemului de monitorizare a navei sunt inviolabile, adică nu permit introducerea și extragerea de informații referitoare la poziții false și nu pot fi dereglate manual. Sistemul este complet automat și operațional continuu indiferent de condițiile de mediu. Este interzisă distrugerea, deteriorarea, dezactivarea sau orice alt fel de intervenție asupra sistemului de localizare prin satelit.

În special, comandanții se asigură că:

informațiile nu sunt modificate în niciun fel;

antena sau antenele conectate la sistemele de localizare prin satelit nu sunt obstrucționate în niciun fel;

sursa de energie a sistemului de localizare prin satelit nu este întreruptă în niciun fel; și

sistemele de localizare prin satelit nu sunt îndepărtate de pe navă.

Este interzis unei nave comunitare de pescuit să pătrundă în ZEE groenlandeză dacă nu dispune de un sistem funcțional de localizare prin satelit. Autoritățile groenlandeze au dreptul să suspende cu efect imediat licența navelor comunitare de pescuit care pătrund în ZEE groenlandeză fără să dispună de un sistem de localizare prin satelit. Autoritățile groenlandeze notifică fără întârziere nava în cauză. Autoritățile groenlandeze notifică imediat Comisia Europeană și statul membru al cărui pavilion este arborat de nava respectivă cu privire la suspendarea licențelor.

4.

Poziția navelor este determinată cu o marjă de eroare care nu depășește 500 metri și un interval de încredere de 99 %.

5.

Când o navă monitorizată prin sistemul de localizare prin satelit intră sau iese din apele aflate sub jurisdicția celeilalte părți, statul al cărui pavilion este arborat de către nava respectivă transmite Centrului de monitorizare a pescuitului al celeilalte părți un mesaj de intrare sau de ieșire, după cum este descris în anexă. Aceste mesaje sunt transmise fără întârziere și se bazează pe o urmărire prealabilă din oră în oră. Localizarea de către Centrul de monitorizare din țara al cărui pavilion este arborat de o navă prezentă în apele aflate sub jurisdicția celeilalte părți se efectuează din oră în oră sau mai frecvent în cazul în care părțile doresc acest lucru.

6.

În cazul în care o navă s-a deplasat în ape aflate sub jurisdicția celeilalte părți, ultimul mesaj de poziționare al navei este comunicat fără întârziere, la un interval de cel puțin 2 ore, de către Centrul de monitorizare al pescuitului din țara al cărui pavilion este arborat de nava respectivă Centrului de monitorizare relevant al celeilalte părți. Aceste mesaje sunt identificate drept mesaje de poziție și sunt descrise în anexă.

7.

Este interzis navei să dezactiveze sistemul său de localizare prin satelit atunci când își desfășoară activitatea în apele aflate sub jurisdicția celeilalte părți.

În cazul în care sistemul de localizare prin satelit a transmis din oră în oră mesaje conținând aceeași poziție geografică timp de mai mult de 4 ore, poate fi transmis un mesaj de poziție care să conțină codul de activitate „ANC”, conform anexei. Aceste mesaje de poziție pot fi transmise o dată la 12 ore. La cel mult o oră de la schimbarea poziției, frecvența de raportare de la oră la oră va fi reluată.

8.

Mesajele la care se face referire la alineatele (5), (6) și (7) sunt transmise sub formă informatizată, utilizându-se protocolul X 25 sau alte protocoale securizate, în conformitate cu acordul anterior stabilit între centrele relevante de monitorizare a pescuitului.

Protocolul X 25 este înlocuit imediat de către protocolul HTTPS sau alte protocoale securizate, după ce Comisia pentru pescuitul în zona de nord-est a Oceanului Atlantic decide înlocuirea.

9.

În cazul unei defecțiuni tehnice sau a nefuncționării sistemului de localizare prin satelit prevăzut la bordul unei nave, comandantului acesteia comunică informația, în timp util, Centrului de monitorizare a pescuitului din statul membru al cărui pavilion îl arborează nava, conform alineatului (7). Cel puțin un raport de poziționare la fiecare 4 ore este suficient în asemenea condiții, atâta timp cât nava rămâne în apele aflate sub jurisdicția celeilalte părți. Centrul de monitorizare a pescuitului din statul al cărui pavilion este arborat sau navele transmit fără amânare astfel de mesaje Centrului de monitorizare a pescuitului al celeilalte părți.

Echipamentul defectuos este reparat sau înlocuit înainte ca nava să înceapă o nouă campanie de pescuit.

Se pot face excepții în cazul în care este evident că echipamentul nu poate fi reparat sau înlocuit din motive ce nu pot fi controlate de comandantul sau armatorul navei.

10.

Centrul de monitorizare a pescuitului din statul al cărui pavilion este arborat monitorizează localizarea navelor sale atunci când acestea sunt în ape aflate sub jurisdicția celeilalte părți. În cazul în care se descoperă că sistemul de localizare a navelor nu funcționează după cum fusese stabilit, informația este transmisă fără întârziere Centrului de monitorizare a pescuitului al celeilalte părți.

11.

În cazul în care un Centru de monitorizare a pescuitului descoperă că informațiile nu sunt comunicate de către cealaltă parte în conformitate cu alineatele (5), (6) și (7), cealaltă parte este notificată fără întârziere.

Mesajele stocate sunt transmise imediat ce comunicația electronică este restabilită între Centrele de monitorizare a pescuitului relevante.

Disfuncționalitățile de comunicare între Centrele de monitorizare a pescuitului nu afectează activitatea navelor.

12.

Informațiile de localizare comunicate celeilalte părți, în conformitate cu prezentul acord, nu sunt în niciun caz revelate autorităților, altele decât autoritățile de control și monitorizare, sub o formă care poate permite identificarea unei nave.

13.

Centrul de monitorizare a pescuitului al Comunității Europene reprezintă Centrul de monitorizare a pescuitului al statului sub pavilionul căruia o navă își desfășoară activitatea în cazul comunicării mesajelor și rapoartelor din partea Comunității Europene către Groenlanda, conform alineatelor (5), (6) și (7). Pentru comunicarea unor astfel de rapoarte și mesaje din Groenlanda către Comunitatea Europeană, Centrul de monitorizare a pescuitului al Comunității Europene reprezintă Centrul de monitorizare a pescuitului al statului membru în ale cărui ape nava își desfășoară sau și-a desfășurat activitatea. Centrul de monitorizare a pescuitului din Groenlanda este stabilit în cadrul unității de control a Direcției de Pescuit (Autoritatea groenlandeză de control a licențelor de pescuit) din Nuuk.

14.

Părțile fac schimb de informații referitoare la adresele și specificațiile care urmează a fi folosite pentru comunicațiile electronice între Centrele de monitorizare a pescuitului, în conformitate cu alineatele (5), (6) și (7). În măsura posibilităților, aceste informații includ și nume, numere de telefon și adrese de poștă electronică ce pot fi folosite pentru comunicații cu caracter general între Centrele de monitorizare a pescuitului.

15.

În cazul în care o navă, identificată conform alineatului (1) ca arborând pavilionul uneia dintre părți, este observată în apele aflate sub jurisdicția celeilalte părți pescuind sau intenționând să pescuiască, fără a fi echipată cu un sistem de localizare prin satelit și fără ca mesaje privind activitatea sa să fi fost transmise celeilalte părți, navei respective i se poate cere să părăsească apele celeilalte părți. Părțile stabilesc un program privind schimbul de informații pentru a determina motivele lipsei unor astfel de mesaje. Acest schimb are ca scop prevenirea excluderii eronate a unei nave.

16.

Nerespectarea în mod repetat a măsurilor prevăzute în acest document poate fi considerată drept o infracțiune gravă.

17.

Părțile actualizează aceste condiții în mod corespunzător.

Comunicarea mesajelor VMS către Centrul de monitorizare a pescuitului al celeilalte părți

1)

Mesaj „INTRARE”

Date

Cod

Obligatoriu/Opțional

Observații

Începutul înregistrării

SR

M

Detaliu despre sistem; indică începutul înregistrării

Adresa

AD

M

Detaliu despre mesaj; codul Alfa-3 ISO al țării – partea destinatară

Sursa

FR

M

Detaliu despre mesaj; codul Alfa-3 ISO al țarii – partea de origine

Număr de înregistrare

RN

O

Detaliu despre mesaj; număr de serie pentru înregistrare în anul relevant

Data înregistrării

RD

O

Detaliu despre mesaj; data transmiterii

Momentul înregistrării

RT

O

Detaliu despre mesaj; momentul transmiterii

Tipul mesajului

TM

M

Detaliu despre mesaj; tipul mesajului, „ENT”

Indicativ radio

RC

M

Detaliu despre navă; indicativul radio internațional al navei

Număr de referință intern

IR

M

Detaliu despre navă. Numărul unic de înregistrare a navei, format din codul Alpha-3 ISO al țării al cărui pavilion este arborat, urmat de un număr

Numărul de înregistrare extern

XR

O

Detaliu despre navă; numărul indicat pe flancul navei

Latitudine

LT

M

Detaliu despre poziție; poziția ± 99.999 (WGS-84)

Longitudine

LG

M

Detaliu despre poziție; poziția ± 99.999 (WGS-84)

Viteza

SP

M

Detaliu despre poziție; viteza navei în zecimi de noduri

Direcția

CO

M

Detaliu despre poziție; cursul navei la scala de 360°

Data

DA

M

Detaliu despre poziție; data poziției exprimată în UTC (anul/luna/ziua)

Ora

TI

M

Detaliu despre poziție; ora poziției exprimată în UTC (ora/minute)

Terminarea înregistrării

ER

M

Detaliu despre sistem; indică terminarea înregistrării

2)

Mesaj/raport „POZIȚIE”

Date

Cod

Obligatoriu/Opțional

Observații

Începutul înregistrării

SR

M

Detaliu despre sistem; indică începutul înregistrării

Adresa

AD

M

Detaliu despre mesaj; codul Alfa-3 ISO al țării – partea destinatară

Sursa

FR

M

Detaliu despre mesaj; codul Alfa-3 ISO de țară – partea de origine

Număr de înregistrare

RN

O

Detaliu despre mesaj; număr de serie pentru înregistrare în anul relevant

Data înregistrării

RD

O

Detaliu despre mesaj; data transmiterii

Momentul înregistrării

RT

O

Detaliu despre mesaj; momentul transmiterii

Tipul mesajului

TM

M

Detaliu despre mesaj; tipul mesajului, „POS” (1)

Indicativ radio

RC

M

Detaliu despre navă; indicativul radio internațional al navei

Număr de referință intern

IR

M

Detaliu despre navă. Numărul unic de înregistrare al navei, format din codul ISO Alpha-3 al țării al cărui pavilion este arborat, urmat de un număr

Număr de înregistrare extern

XR

O

Detaliu despre navă; numărul indicat pe flancul navei

Latitudine

LT

M

Detaliu despre poziție; poziția ± 99.999 (WGS-84)

Longitudine

LG

M

Detaliu despre poziție; poziția ± 99.999 (WGS-84)

Activitate

AC

O (2)

Detaliu despre poziție; „ANC” care indică modul de raportare redusă

Viteza

SP

M

Detaliu despre poziție; viteza navei în zecimi de noduri

Direcția

CO

M

Detaliu despre poziție; cursul navei la scala de 360°

Data

DA

M

Detaliu despre poziție; data poziției exprimată în UTC (anul/luna/ziua)

Data

TI

M

Detaliu despre poziție; timpul poziției exprimat în UTC (ora/minute)

Terminarea înregistrării

ER

M

Detaliu despre sistem; indică terminarea înregistrării

3)

Mesaj „IEȘIRE”

Date

Cod

Obligatoriu/Opțional

Observații

Începutul înregistrării

SR

M

Detaliu despre sistem; indică începutul înregistrării

Adresa

AD

M

Detaliu despre mesaj; codul Alfa-3 ISO al țării – partea destinatară

Sursa

FR

M

Detaliu despre mesaj; codul Alfa-3 ISO al țării – partea de origine

Număr de înregistrare

RN

O

Detaliu despre mesaj; număr de serie pentru înregistrare în anul relevant

Data înregistrării

RD

O

Detaliu despre mesaj; data transmiterii

Momentul înregistrării

RT

O

Detaliu despre mesaj; momentul transmiterii

Tipul mesajului

TM

M

Detaliu despre mesaj; tipul mesajului, „EXI”

Indicativ radio

RC

M

Detaliu despre navă; indicativul radio al navei

Număr de referință intern

IR

M

Detaliu despre navă. Numărul unic de înregistrare a navei, format din codul ISO Alpha-3 al țării al cărui pavilion este arborat, urmat de un număr

Număr de înregistrare extern

XR

O

Detaliu despre navă; numărul indicat pe flancul navei

Data

DA

M

Detaliu despre poziție; data poziției exprimată în UTC (anul/luna/ziua)

Ora

TI

M

Detaliu despre poziție; timpul poziției exprimat în UTC (ora/minute)

Terminarea înregistrării

ER

M

Detaliu despre sistem; indică terminarea înregistrării

4)

Detalii privind formatul

În cadrul unei transmisii de date, fiecare mesaj este structurat după cum urmează:

două linii oblice (//) și caracterul „SR” indică începutul unui mesaj,

două linii oblice (//) și codul indică începutul înregistrării datelor,

o line oblică (/) separă codul de date,

perechile de date sunt separate prin spațiu,

caracterul ER și două linii oblice (//) indică terminarea înregistrării.

Toate codurile din prezenta anexă sunt în format nord-atlantic conform schemei de control și aplicare a Comisiei pentru pescuitul în zona de nord-est a Oceanului Atlantic.


(1)  Tipul mesajului este „MAN” pentru rapoartele comunicate de către nave cu un sistem defectuos de localizare prin satelit.

(2)  Aplicabil doar dacă nava transmite mesaje POS cu o frecvență redusă.

Apendicele 3

Metode și criterii de evaluare a proiectelor pentru asociațiile în participațiune temporare și întreprinderile mixte

1.

Părțile fac schimb de informații cu privire la proiectele prezentate pentru formarea asociațiilor în participațiune temporare și întreprinderilor mixte, conform articolului 2 din acord.

2.

Proiectele sunt prezentate Comunității de către autoritățile competente din statele membre sau de către statele membre în cauză.

3.

Comunitatea prezintă comitetului mixt o listă de proiecte privind asociațiile în participațiune temporare și întreprinderile mixte. Comitetul mixt evaluează proiectele în conformitate inter alia cu următoarele criterii:

(a)

tehnologia corespunzătoare operațiunilor de pescuit propuse;

(b)

speciile țintă și zonele de pescuit;

(c)

vechimea navei;

(d)

în cazul asociațiilor în participațiune temporare, durata totală și cea a operațiunilor de pescuit;

(e)

experiența anterioară a armatorului comunitar și a oricărui partener groenlandez în domeniul pescuitului.

4.

Comitetul mixt emite un aviz referitor la proiecte după realizarea evaluării prevăzute la punctul 3.

5.

În cazul asociațiilor în participațiune temporare, odată ce proiectele au primit un aviz favorabil din partea Comitetului mixt, autoritatea groenlandeză emite autorizațiile necesare și licențele de pescuit.

Dispoziții privind accesul asociațiilor în participațiune temporare la resurse în Groenlanda

1.   Licențe

Licențele de pescuit care urmează să fie emise de către Groenlanda sunt valabile pe durata asociațiilor în participațiune temporare. Pescuitul se desfășoară respectându-se cotele alocate de autoritatea groenlandeză.

2.   Înlocuirea navelor

O navă comunitară care își desfășoară activitatea în cadrul unei asociații în participațiune temporară poate fi înlocuită de o altă navă comunitară, cu capacitate și specificații tehnice echivalente, numai pentru motive justificate și cu acordul părților.

3.   Armarea

Navele care își desfășoară activitatea în cadrul asociațiilor în participațiune temporare respectă normele și procedurile aplicabile în Groenlanda privind armarea, procedurile aplicându-se fără discriminare navelor groenlandeze și celor comunitare.

Apendicele 4

Detalii privind punerea în aplicare a pescuitului experimental

Guvernul local al Groenlandei și Comisia Europeană decid în comun asupra operatorilor Comunității Europene care vor practica pescuitul experimental, asupra celui mai potrivit moment și modalităților de controlare a punerii în aplicare a acestuia. Pentru facilitarea activităților de explorare a navelor, Guvernul local al Groenlandei (prin intermediul Institutului groenlandez pentru resurse naturale) pune la dispoziție informațiile științifice existente și alte informații de bază.

Industria pescuitului groenlandeză este asociată îndeaproape (coordonare și dialog privind aranjamentele de pescuitul experimental).

Durata campaniilor: maxim șase luni și minim trei luni, în cazul în care părțile nu decid, de comun acord, asupra unei schimbări.

Selectarea candidaților pentru punerea în aplicare a campaniilor experimentale:

Comisia Europeană comunică autorităților groenlandeze cererile de licențe pentru pescuitul experimental. Un dosar tehnic din care să rezulte:

caracteristicile tehnice ale navei;

nivelul expertizei în domeniul pescuitului al ofițerilor de la bordul acesteia;

propunerea privind parametrii tehnici ai campaniei (durata, echipamentul, regiunile de exploatare etc.)

Guvernul local al Groenlandei organizează un dialog pe chestiuni tehnice între administrațiile din Groenlanda și autoritățile comunitare cu armatorii interesați, în cazul în care se consideră că acest lucru este necesar.

Înaintea începutului campaniei, armatorii navei prezintă autorităților groenlandeze și Comisiei Europene:

o declarație a capturilor aflate deja la bord;

caracteristicile tehnice ale echipamentului de pescuit care urmează să fie folosit în campanie;

o asigurare conform căreia respectă normele groenlandeze din domeniul pescuitului;

În timpul campaniei pe mare, armatorii navelor în cauză:

pun la dispoziția Institutului groenlandez pentru resurse naturale, autorităților groenlandeze și Comisiei Europene un raport săptămânal privind capturile pe zi și pe plasă (poziția, profunzimea, data și ora, capturile și alte observații sau comentarii);

comunică poziția navei, viteza și destinația prin VMS;

asigură prezența la bord a unui observator științific groenlandez sau a unui observator ales de autoritățile groenlandeze. Rolul observatorului va fi acela de a aduna informații științifice din capturi, precum și de a preleva eșantioane din acestea. Observatorul este considerat un ofițer al navei, iar armatorul îi plătește diurna pe perioada șederii acestuia pe navă. Decizia privind șederea observatorului la bord, perioada, îmbarcarea și portul de debarcare sunt stabilite de comun acord cu autoritățile groenlandeze. În cazul în care nu există un acord între părți în alt sens, nava nu va fi niciodată obligată să acosteze într-un port mai mult de o dată la două luni;

supun navele la inspecție în momentul în care părăsesc ZEE groenlandeză în cazul în care autoritățile groenlandeze solicită acest lucru;

asigură respectarea normelor groenlandeze în domeniul pescuitului;

Capturile obținute în timpul campaniei experimentale și conforme cu aceasta rămân în proprietatea armatorului.

Capturile conforme cu campania experimentală sunt stabilite de autoritățile groenlandeze înainte de începerea fiecărei campanii și sunt puse la dispoziția comandantului navei (navelor) în cauză.

Autoritățile groenlandeze desemnează o persoană de contact responsabilă cu soluționarea oricăror probleme neprevăzute, care ar putea afecta dezvoltarea pescuitului experimental.

Înaintea începerii oricărei campanii, autoritățile groenlandeze prezintă detaliile și condițiile campaniilor experimentale de pescuit în conformitate cu articolele 9 și 10 din acord și cu legislația groenlandeză.


30.6.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 172/26


REGULAMENTUL (CE) NR. 754/2007 AL CONSILIULUI

din 28 iunie 2007

de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1941/2006, (CE) nr. 2015/2006 și (CE) nr. 41/2007 în ceea ce privește posibilitățile de pescuit și condițiile asociate pentru anumite rezerve de pește

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2371/2002 al Consiliului din 20 decembrie 2002 privind conservarea și exploatarea durabilă a resurselor piscicole în conformitate cu politica comună în domeniul pescuitului (1), în special articolul 20,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 423/2004 al Consiliului din 26 februarie 2004 de stabilire a unor măsuri de refacere a rezervelor de cod (2), în special articolul 8,

având în vedere propunerea Comisiei,

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 1941/2006 al Consiliului (3) stabilește posibilitățile de pescuit și condițiile asociate pentru anumite rezerve de pește și grupuri de rezerve de pește, aplicabile în Marea Baltică, pentru anul 2007.

(2)

Regulamentul (CE) nr. 1941/2006 reglementează împărțirea în perioade de cel puțin 5 zile a zilelor suplimentare de prohibiție ce urmează să fie alocate de statele membre în anumite subdiviziuni ale Mării Baltice. Cu toate acestea, dispoziția nu ar trebui să se aplice în cazul în care zilele suplimentare de prohibiție sunt legate de una dintre perioadele închise prevăzute de regulamentul respectiv, în cazul în care perioada totală de zile închise este de cel puțin 5 zile. Alocarea de zile suplimentare de prohibiție ar trebui clarificată retroactiv.

(3)

Ar trebui precizate dispozițiile privind porturile desemnate.

(4)

Paragatele în suspensie ar trebui excluse dintre tipurile de unelte cărora li se aplică limitele de efort de pescuit în cazurile în care uneltele respective nu sunt folosite pentru capturarea codului.

(5)

Deoarece nu se consideră necesară menținerea trimiterii la subdiviziunea 27 cu privire la limitele de efort de pescuit în Marea Baltică având în vedere capturile minime de cod corespunzătoare subdiviziunii menționate, prin urmare trimiterea la subdiviziune ar trebui eliminată.

(6)

Regulamentul (CE) nr. 2015/2006 al Consiliului (4) stabilește posibilitățile de pescuit ale vaselor comunitare de pescuit pentru 2007 și 2008 în ceea ce privește anumite rezerve de pește de adâncime.

(7)

Ar trebui precizate descrierile anumitor zone de pescuit din regulamentul în cauză, pentru a asigura identificarea corectă a zonei în care poate fi pescuit un anumit contingent.

(8)

Pentru anumite specii, anumite contingente și note de subsol au fost inexact specificate în regulamentul în cauză și ar trebui corectate.

(9)

Regulamentul (CE) nr. 41/2007 al Consiliului (5) stabilește pentru 2007 posibilitățile de pescuit și condițiile asociate pentru anumite rezerve de pește și pentru anumite grupe de rezerve de pește, aplicabile în apele comunitare și, pentru navele comunitare, în apele în care se impun limitări ale capturilor.

(10)

Ar trebui precizate anumite dispoziții speciale privind debarcarea sau transbordarea peștelui congelat capturat de nave de pescuit ale țărilor terțe din zona corespunzătoare Convenției CPANE.

(11)

Pentru a asigura identificarea corectă a zonei în care poate fi pescuit un anumit contingent, ar trebui să se clarifice titlul anexei IA la Regulamentul (CE) nr. 41/2007 și anumite descrieri ale zonelor de pescuit.

(12)

Limitele finale de captură pentru pescuitul țiparului de nisip în zonele ICES IIIa și IV și apele comunitare din zona ICES IIa se stabilesc pe baza recomandării din partea Consiliului internațional pentru explorarea apelor maritime (ICES) și a Comitetului științific, tehnic și economic pentru pescuit (CSTEP) și în conformitate cu punctul 8 de la anexa IID la Regulamentul (CE) nr. 41/2007. Țiparul de nisip face parte din rezervele din Marea Nordului care sunt deținute în comun cu Norvegia, dar care, în prezent, nu sunt administrate în comun. Limitele finale de captură sunt conforme cu procesul-verbal convenit asupra consultărilor cu Norvegia în domeniul pescuitului de la 22 mai 2007.

(13)

Condițiile care se aplică în cazul contingentului de captură secundară de calcan ar trebui să se limiteze la cantitățile care depășesc 200 kg pentru speciile respective.

(14)

Perioada de referință cu privire la cuantificarea efortului de pescuit al flotelor care beneficiază de alocarea unor zile suplimentare de suspendare permanentă a activităților de pescuit este indicată în mod eronat și ar trebui corectată.

(15)

Coordonatele care indică zona vizată de măsurile tehnice în Marea Irlandei în anexa III nu sunt corect indicate și ar trebui corectate.

(16)

Comisia pentru Pescuit în Pacificul Central și de Vest a adoptat, în cadrul celei de-a treia întruniri anuale, care a avut loc între 11 și 15 decembrie 2006, măsuri de protejare a resurselor de ton și măsuri de reglementare pentru peștele-spadă în anumite zone. Ar trebui asigurată punerea în aplicare a acestor măsuri în cadrul dreptului comunitar.

(17)

În urma consultărilor care au avut loc la 18 ianuarie 2007 între Comunitate, Insulele Faeroe, Islanda, Norvegia și Federația Rusă s-a ajuns la un acord privind posibilitățile de pescuit în ceea ce privește rezervele de hering atlantico-scandinav (heringul norvegian care depune icre primăvara) în nord-estul Oceanului Atlantic. În temeiul acordului menționat, numărul licențelor comunitare va crește de la 77 la 93. Acordul ar trebui pus în aplicare în dreptul comunitar.

(18)

Prin urmare, este necesară modificarea în consecință a regulamentelor (CE) nr. 1941/2006, (CE) nr. 2015/2006 și (CE) nr. 41/2007,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Modificări la Regulamentul (CE) nr. 1941/2006

Anexele I, II și III la Regulamentul (CE) nr. 1941/2006 se modifică în conformitate cu anexa I la prezentul regulament.

Articolul 2

Modificări la Regulamentul (CE) nr. 2015/2006

Partea a doua a anexei la Regulamentul (CE) nr. 2015/2006 se modifică în conformitate cu anexa II la prezentul regulament.

Articolul 3

Modificări la Regulamentul (CE) nr. 41/2007

Regulamentul (CE) nr. 41/2007 se modifică după cum urmează:

1.

Articolul 51 alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1)   Prin derogare de la dispozițiile articolului 28e alineatul (1) din Regulamentul (CEE) nr. 2847/93, comandanții tuturor navelor de pescuit care transportă peștele prevăzut la articolul 49 sau reprezentanții acestora, care intenționează să facă escală într-un port, să debarce sau să transbordeze informează autoritățile competente ale statului membru al cărui port intenționează să îl utilizeze cu cel puțin 3 zile lucrătoare înainte de data estimată de sosire.”

2.

Articolul 52 se modifică după cum urmează:

(a)

la alineatul (1) primul paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„(1)   Autoritățile competente ale statelor membre cărora le aparține portul în cauză pot autoriza debarcările sau transbordările numai în cazul obținerii unei confirmări prin retransmiterea unui exemplar din formularul înaintat în conformitate cu articolul 51 alineatul (3), având partea B completată în mod corespunzător, de către statul de pavilion al navei de pescuit care intenționează să efectueze debarcarea sau transbordarea sau, în cazul în care nava s-a angajat în operațiuni de transbordare în afara unui port, de către statul sau statele de pavilion ale vaselor donatoare asupra următoarelor:”;

(b)

alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

„(3)   Autoritățile competente ale statelor membre cărora le aparține portul în cauză comunică fără întârziere decizia de a autoriza sau nu debarcările sau transbordările prin transmiterea unui exemplar din formularul prevăzut la partea I din anexa IV, având partea C completată în mod corespunzător, către Comisie și către secretarul CPANE în cazul în care peștele debarcat sau transbordat a fost capturat în zona corespunzătoare Convenției CPANE.”;

3.

Articolul 53 alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1)   Autoritățile competente din statele membre efectuează inspecții la cel puțin 15 % dintre debarcările și transbordările efectuate anual în porturile acestora de vasele de pescuit din țările terțe prevăzute la articolul 49.”

4.

Anexele IA, IIA, III și IV la Regulamentul (CE) nr. 41/2007 se modifică în conformitate cu anexa III la prezentul regulament.

Articolul 4

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Cu toate acestea, dispozițiile articolului 1 referitoare la modificările prevăzute la punctele 1 și 2 din anexa I la prezentul regulament se aplică de la 1 ianuarie 2007.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Luxemburg, 28 iunie 2007.

Pentru Consiliu

Președintele

S. GABRIEL


(1)  JO L 358, 31.12.2002, p. 59.

(2)  JO L 70, 9.3.2004, p. 8. Regulament, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 441/2007 al Comisiei (JO L 104, 21.4.2007, p. 28).

(3)  JO L 367, 22.12.2006, p. 1. Regulament, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 609/2007 al Comisiei (JO L 141, 2.6.2007, p. 33).

(4)  JO L 384, 29.12.2006, p. 28. Regulament, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 609/2007.

(5)  JO L 15, 20.1.2007, p. 1. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 643/2007 (JO L 151, 13.6.2007, p. 1).


ANEXA I

Anexele la Regulamentul (CE) nr. 1941/2006 se modifică după cum urmează:

1.

Anexa I se modifică după cum urmează:

(a)

nota de subsol 1 corespunzătoare rubricilor privind specia „cod” subdiviziunile 25-32 (apele CE) și specia „cod” subdiviziunile 22-24 (apele CE) se elimină; și

(b)

apendicele I la anexa I se elimină.

2.

Anexa II se modifică după cum urmează:

(a)

punctul 1.1 se înlocuiește cu următorul text:

„1.1.

Se interzice pescuitul cu traule, setci sau dispozitive similare cu dimensiunea ochiului de plasă de cel puțin 90 mm sau cu năvoade de fund cu matiță, mreje și ave cu dimensiunea ochiului de cel puțin 90 mm cu undițe de fund sau cu paragate, cu excepția paragatelor în suspensie:

(a)

între 1 și 7 ianuarie, 31 martie și 1 mai și la 31 decembrie pentru subdiviziunile 22-24; și

(b)

între 1 și 7 ianuarie, 5 și 10 aprilie, 1 iulie și 31 august și la 31 decembrie pentru subdiviziunile 25-26.”;

(b)

punctul 1.2 se înlocuiește cu următorul text:

„1.2.

În cazul navelor de pescuit aflate sub pavilionul lor, statele membre interzic, de asemenea, pescuitul cu traule, setci sau dispozitive asemănătoare cu dimensiunea ochiului de plasă de cel puțin 90 mm sau cu năvoade de fund cu matiță, mreje și ave cu dimensiunea ochiului de cel puțin 90 mm sau cu undițe de fund sau paragate, cu excepția paragatelor în suspensie, în următoarele perioade:

(a)

77 de zile calendaristice pentru subdiviziunile 22-24, în afara perioadei menționate la punctul 1.1 litera (a); și

(b)

67 de zile calendaristice pentru subdiviziunile 25-26, în afara perioadei menționate la punctul 1.1 litera (b).

Statele membre împart zilele menționate la literele (a) și (b) în perioade de minimum 5 zile, cu excepția cazului în care zilele menționate la literele (a) și (b) se adaugă la perioadele prevăzute la punctul 1.1 literele (a) și (b), cu excepția zilei de 31 decembrie.”;

(c)

se adaugă următorul punct:

„1.3.

În cazul în care se pescuiește cu paragate în suspensie în perioadele și zilele prevăzute la punctele 1.1 și 1.2, codul capturat nu se reține la bord.”

3.

Punctul 2.7.1 din anexa III se înlocuiește cu următorul text:

„2.7.1.

În cazul în care un stat membru a desemnat porturi pentru debarcarea codului, vasele de pescuit care rețin la bord peste 750 kg de cod (greutate în viu) pot debarca încărcătura de cod exclusiv în respectivele porturi desemnate.”


ANEXA II

Partea a doua a anexei la Regulamentul (CE) nr. 2015/2006 se modifică, prin prezenta, după cum urmează:

1.

Rubrica privind specia Alfonsino din apele comunitare și din apele aflate în afara suveranității sau jurisdicției țărilor terțe din zonele ICES I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII și XIV se înlocuiește cu următorul text:

„Specia

:

Alfonsino

speciile Beryx

Zona

:

Ape comunitare și ape aflate în afara suveranității sau jurisdicției țărilor terțe din zonele III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII și XIV

Anul

2007

2008

 

Spania

74

74

 

Franța

20

20

 

Irlanda

10

10

 

Portugalia

214

214

 

Regatul Unit

10

10

 

CE

328

328”

 

2.

Rubrica privind specia grenadier de piatră din zona ICES IIIa și din apele comunitare din zonele ICES IIIb, c, d se înlocuiește cu următorul text:

„Specia

:

Grenadier de piatră

Coryphaenoides rupestris

Zona

:

IIIa și ape comunitare din zona IIIb, c, d

Anul

2007

2008

 

Danemarca

1 002

946

 

Germania

6

5

 

Suedia

52

49

 

CE

1 060

1 000”

 

3.

Rubrica privind specia grenadier de piatră din apele comunitare și din apele aflate în afara suveranității sau jurisdicției țărilor terțe din zonele ICES VIII, IX, X, XII, XIV și V (apele Groenlandei) se înlocuiește cu următorul text:

„Specia

:

Grenadier de piatră

Coryphaenoides rupestris

Zona

:

Ape comunitare și ape aflate în afara suveranității sau jurisdicției țărilor terțe din zonele VIII, IX, X, XII și XIV

Anul

2007

2008

 

Germania

40

40

 

Spania

4 391

4 391

 

Franța

202

202

 

Irlanda

9

9

 

Regatul Unit

18

18

 

Letonia

71

71

 

Lituania

9

9

 

Polonia

1 374

1 374

 

CE

6 114

6 114”

 

4.

Rubrica privind specia runghy portocaliu din apele comunitare și din apele aflate în afara suveranității sau jurisdicției țărilor terțe din zonele ICES I, II, III, IV, V, VIII, IX, X, XI, XII și XIV se înlocuiește cu următorul text:

„Specia

:

Runghy portocaliu

Hoplostethus atlanticus

Zona

:

Ape comunitare și ape aflate în afara suveranității sau jurisdicției țărilor terțe din zonele I, II, III, IV, V, VIII, IX, X, XII și XIV

Anul

2007

2008

 

Spania

4

3

 

Franța

23

15

 

Irlanda

6

4

 

Portugalia

7

5

 

Regatul Unit

4

3

 

CE

44

30”

 

5.

Rubrica privind specia mihalț-de-mare albastru din apele comunitare și din apele aflate în afara suveranității sau jurisdicției țărilor terțe din zonele ICES VI și VII se înlocuiește cu următorul text:

„Specia

:

Mihalț-de-mare albastru

Molva dypterygia

Zona

:

Apele comunitare și apele aflate în afara suveranității sau jurisdicției țărilor terțe din zonele VI și VII (2)

Anul

2007

2008

 

Germania

26

21

 

Estonia

4

3

 

Spania

83

67

 

Franța

1 898

1 518

 

Irlanda

7

6

 

Lituania

2

1

 

Polonia

1

1

 

Regatul Unit

482

386

 

Altele (1)

7

6

 

CE

2 510

2 009

 

6.

Rubrica privind specia pagel argintiu din apele comunitare și din apele aflate în afara suveranității sau jurisdicției țărilor terțe se înlocuiește cu următorul text:

„Specia

:

Pagel argintiu

Pagellus bogaraveo

Zona

:

X (apele comunitare și apele aflate în afara suveranității sau jurisdicției țărilor terțe)

Anul

2007

2008

 

Spania (3)

10

10

 

Portugalia (3)

1 116

1 116

 

Regatul Unit (3)

10

10

 

CE (3)

1 136

1 136

 


(1)  Exclusiv pentru capturi secundare. Nu se permite pescuitul direct sub acest contingent.

(2)  Statele membre asigură monitorizarea științifică a pescuitului mihalțului-de-mare albastru, în special a activităților navelor de pescuit care au adus la țărm peste 30 de tone de mihalț-de-mare albastru în 2005. Toate navele înaintează notificare prealabilă asupra debarcării și debarcă maximum 25 de tone de mihalț-de-mare albastru la sfârșitul oricărei ieșiri.”

(3)  Un procent de maximum 10 % din contingentele pentru 2008 poate fi capturat în luna decembrie 2007.”


ANEXA III

Prin prezenta, anexele la Regulamentul (CE) nr. 41/2007 se modifică după cum urmează:

1.

Anexa IA se modifică după cum urmează:

(a)

titlul se înlocuiește cu următorul text:

(b)

rubrica privind specia țipar de nisip din zona ICES IIIa și din apele comunitare din zonele ICES IIa și IV se înlocuiește cu următorul text:

„Specia

:

Țiparul de nisip

Ammodytidae

Zona

:

IIIa; apele comunitare din zonele IIa și IV (1)

SAN/2A3A4.

Danemarca

144 324 (2)

TAC analitic

Nu se aplică articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 847/96.

Nu se aplică articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96.

Se aplică articolul 5 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 847/96.

Regatul Unit

3 155 (3)

Toate statele membre

5 521 (4)  (5)

CE

153 000 (6)

Norvegia

20 000 (7)

TAC

irelevant (8)

(c)

rubrica privind specia hering în zona ICES IV la nord de 53° 30' N se înlocuiește cu următorul text:

„Specia

:

Hering (9)

Clupea harengus

Zona

:

Apele comunitare și cele norvegiene din zona IV la nord de 53° 30' N

HER/04A., HER/04B.

Danemarca

50 349

TAC analitic

Nu se aplică articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 847/96.

Nu se aplică articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96.

Se aplică articolul 5 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 847/96.

Germania

34 118

Franța

19 232

Țările de Jos

47 190

Suedia

3 470

Regatul Unit

50 279

CE

204 638

Norvegia

50 000 (10)

TAC

341 063

În limitele contingentelor menționate, cantitățile capturate în zonele specificate nu depășesc următoarele valori

 

Apele norvegiene la sud de 62° N (HER/*04 N-)

CE

50 000”

(d)

rubrica privind specia hering din zonele ICES Vb și VIb și din apele comunitare din zona ICES VIaN se înlocuiește cu următoarea rubrică:

„Specia

:

Hering

Clupea harengus

Zona

:

Apele comunitare și internaționale din zonele Vb, VIb și VIaN (11)

HER/5B6ANB.

Germania

3 727

TAC preventivă

Se aplică articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 847/96.

Nu se aplică articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96.

Se aplică articolul 5 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 847/96.

Franța

705

Irlanda

5 036

Țările de Jos

3 727

Regatul Unit

20 145

CE

33 340

Insulele Faeroe

660 (12)

TAC

34 000

(e)

rubrica privind specia eglefin din zonele ICES VIb, XII și XIV se înlocuiește cu următoarea rubrică:

„Specia

:

Eglefin

Melanogrammus aeglefinus

Zona

:

Apele comunitare și cele internaționale din zonele VIb, XII și XIV

HAD/6B1214

Belgia

10

TAC analitic

Se aplică articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 847/96.

Se aplică articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96.

Se aplică articolul 5 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 847/96.

Germania

12

Franța

509

Irlanda

363

Regatul Unit

3 721

CE

4 615

TAC

4 615”

(f)

rubrica privind specia calcan în apele comunitare zonele IIa și IV se înlocuiește cu următorul text:

„Specia

:

Calcan

Rajidae

Zona

:

Apele comunitare din zonele IIa și IV

SRX/2AC4-C

Belgia

369 (13)

TAC preventivă

Se aplică articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 847/96.

Nu se aplică articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96.

Se aplică articolul 5 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 847/96.

Danemarca

14 (13)

Germania

18 (13)

Franța

58 (13)

Țările de Jos

314 (13)

Regatul Unit

1 417 (13)

CE

2 190 (13)

TAC

2 190

2.

Anexa IIA se modifică după cum urmează:

(a)

punctul 10.1 se înlocuiește cu următorul text:

„10.1.

Comisia poate acorda statelor membre, în cadrul suspendărilor permanente ale activităților de pescuit care au avut loc începând cu 1 ianuarie 2002, un număr de zile suplimentare în care nava poate rămâne în zona menționată în cazul în care transportă orice unelte de tipul celor menționate la punctul 4.1. Efortul desfășurat în 2001, măsurat în kw/zi pentru navele retrase care utilizează uneltele în cauză în zona relevantă se împarte la efortul desfășurat de toate navele care folosesc uneltele în cauză în cursul anului 2001. Numărul de zile suplimentare se calculează apoi înmulțind raportul astfel obținut cu numărul de zile alocate inițial. Orice parte a unei zile rezultată din acest calcul este rotunjită la ziua completă următoare. Dispozițiile de la acest punct nu se aplică în cazul în care o navă a fost înlocuită, în conformitate cu punctul 5.2 sau în cazul în care retragerea a fost deja folosită în anii anteriori pentru a se obține zile suplimentare pe mare.”;

(b)

punctul 11.4 se înlocuiește cu următorul text:

„11.4.

Comisia poate acorda statelor membre, pe baza unui proiect-pilot de perfecționare a datelor, șase zile suplimentare, între 1 februarie 2007 și 31 ianuarie 2008, în care nava poate rămâne în zona menționată la punctul 2.1 litera (c) atunci când transportă unelte de tipul celor menționate la punctul 4.1 litera (a) subpunctele (iv) și (v).”;

(c)

punctul 11.5 se înlocuiește cu următorul text:

„11.5.

Comisia poate acorda statelor membre, pe baza unui proiect-pilot de perfecționare a datelor, douăsprezece zile suplimentare, între 1 februarie 2007 și 31 ianuarie 2008, în care nava poate rămâne în zona menționată la punctul 2.1 litera (c) atunci când transportă unelte de tipul celor menționate la punctul 4.1, cu excepția uneltelor menționate la punctul 4.1 litera (a) subpunctele (iv) și (v).”

3.

Anexa III se modifică după cum urmează:

(a)

punctul 8.1 se înlocuiește cu următorul text:

„8.1.

În perioada cuprinsă între 14 februarie și 30 aprilie 2007 se interzice utilizarea oricăror traule de fund, setci sau năvoade remorcate similare, a oricăror năvoade cu matiță, mreje sau plase fixe similare sau a oricăror unelte de pescuit prevăzute cu cârlige în partea cuprinsă în zona ICES VIIa delimitată de următoarele:

coasta de est a Irlandei și coasta de est a Irlandei de Nord și

liniile drepte care leagă succesiv următoarele coordonate geografice:

un punct situat pe coasta de est a Peninsulei Ards din Irlanda de Nord la 54° 30' N,

54° 30' N, 04° 50' V,

53° 15' N, 04° 50' V,

punctul situat pe coasta de est a Irlandei la 53° 15' N.”;

(b)

punctul 9.4 se înlocuiește cu următorul text:

„9.4.

Prin derogare de la dispozițiile punctului 9.3 se permite utilizarea următoarelor unelte:

(a)

năvoadele cu matiță cu dimensiunea ochiului de plasă de cel puțin 120 mm și de cel mult 150 mm, cu condiția să fie utilizate în ape de cel mult 600 de metri adâncime înregistrată, trebuie să aibă o adâncime care să nu depășească 100 de ochiuri, să prezinte un raport între lungimea normală și lungimea întinsă de cel puțin 0,5 și să fie echipate cu plute sau alte dispozitive echivalente. Lungimea maximă a fiecărei plase trebuie să fie de maximum 2,5 km, iar lungimea totală a tuturor plaselor desfășurate în același timp de fiecare vas trebuie să nu depășească 25 km. Timpul de scufundare este de maximum 24 de ore; sau

(b)

mrejele cu dimensiunea ochiului de plasă de cel puțin 250 mm, cu condiția să fie utilizate în ape de cel mult 600 de metri adâncime înregistrată, trebuie să aibă o adâncime care să nu depășească 15 ochiuri, să prezinte un raport între lungimea normală și lungimea întinsă de cel puțin 0,33 și să nu fie echipate cu plute sau alte dispozitive echivalente. Lungimea maximă a fiecărei plase trebuie să fie de maximum 10 km. Lungimea totală a tuturor plaselor desfășurate în același timp de fiecare vas trebuie să nu depășească 100 km. Timpul de scufundare este de maximum 72 de ore.

Cu toate acestea, derogarea menționată nu se aplică în cazul zonei de reglementare CPANE.”;

(c)

punctul 21 se înlocuiește cu următorul text:

„21.   Pacificul Central și de Vest

21.1.

Statele membre asigură limitarea efortului total de pescuit al tonului obez, al tonului cu înotătoarele galbene, al tonului dungat și al tonului cu înotătoarele lungi în zona Convenției privind conservarea și gestionarea rezervelor de pește cu migrare extinsă din Oceanul Pacific de Vest și Central («zona convenției») la efortul de pescuit prevăzut în acordurile de parteneriat în domeniul pescuitului între Comunitate și statele de coastă din regiune.

21.2.

Statele membre ale căror nave sunt autorizate să pescuiască în zona convenției elaborează planuri de administrare privind utilizarea dispozitivelor ancorate sau plutitoare de concentrare a peștelui (FAD). Aceste planuri includ strategii de limitare a interacțiunii cu puietul de ton obez și de ton cu înotătoarele galbene.

21.3.

Planurile de administrare menționate la punctul 21.2 se prezintă Comisiei până la 15 octombrie 2007. Comisia compilează planurile de administrare menționate și prezintă, până la 31 decembrie 2007, un plan comunitar de administrare către secretariatul Comisiei de pescuit în Pacificul Central și de Vest (CPPVC).

21.4.

Numărul de nave comunitare de pescuit al peștelui-spadă aflate în zonele situate la sud de 20° S în zona convenției nu trebuie să fie mai mare de 14. Participarea Comunității se limitează la navele aflate sub pavilion spaniol.”

4.

Anexa IV se modifică după cum urmează:

(a)

partea I se înlocuiește cu următorul text:

„PARTEA I

Limitări cantitative pentru licențele și permisele de pescuit pentru navele comunitare în apele țărilor terțe

Zona de pescuit

Pescuit

Numărul de licențe

Alocarea de licențe pentru statele membre

Numărul maxim de nave prezente în orice moment

Apele norvegiene și zona de pescuit din jurul Jan Mayen

Hering, la nord de 62° 00' N

93

DK: 32, DE: 6, FR: 1, IRL: 9, NL: 11, SW: 12, UK: 21, PL: 1

69

Specii demersale, la nord de 62° 00' N

80

FR: 18, PT: 9, DE: 16, ES: 20, UK: 14, IRL: 1

50

Macrou, la sud de 62° 00' N, pescuit cu plasa pungă

11

DE: 1 (14), DK: 26 (14), FR: 2 (14), NL: 1 (14)

irelevant

Macrou, la sud de 62° 00' N, pescuit cu traulul

19

irelevant

Macrou, la nord de 62° 00' N, pescuit cu plasa pungă

11 (15)

DK: 11

irelevant

Specii industriale, la sud de 62° 00' N

480

DK: 450, UK: 30

150

Apele Insulelor Faeroe

Orice tip de pescuit cu traulul pentru nave cu dimensiuni de maximum 180 de picioare în zona situată între 12 și 21 mile depărtare de linia de bază a Insulelor Faeroe

26

BE: 0, DE: 4, FR: 4, UK: 18

13

Pescuit dirijat de cod și eglefin, cu dimensiunea minimă a ochiului de plasă de 135 mm, limitat la zona situată la sud de 62° 28' N și la est de 6° 30' V

8 (16)

 

4

 

Pescuit prin traulare la 21 de mile distanță față de linia de bază a Insulelor Faeroe. În perioadele 1 martie-31 mai și 1 octombrie-31 decembrie, navele respective pot opera în zona situată între 61° 20' N-62° 00' N și între 12 și 21 mile față de linia de bază.

70

BE: 0, DE: 10, FR: 40, UK: 20

26

 

Pescuitul de mihalț-de-mare albastru prin traulare, cu dimensiunea minimă a ochiului de plasă de 100 mm în zona situată la sud de 61° 30' N și la vest de 9° 00' V, în zona situată între 7° 00' V și 9° 00' V la sud de 60° 30' N și în zona situată la sud-vest de linia care reunește 60° 30' N, 7° 00' V și 60° 00' N, 6° 00' V.

70

DE: 8 (17), FR: 12 (17), UK: 0 (17)

20 (18)

 

Pescuit dirijat prin traulare pentru codul negru, cu o dimensiune minimă a ochiului de plasă de 120 mm și cu posibilitatea de a folosi benzi circulare în jurul capătului plasei de pescuit.

70

 

22 (18)

Pescuitul de putasu. Numărul total de licențe poate crește cu patru nave pentru a forma perechi, în cazul în care autoritățile faeroeze adoptă reguli speciale de acces într-o zonă numită „zonă principală pentru pescuitul de putasu”

36

DE: 3, DK: 19, FR: 2, UK: 5, NL: 5

20

Pescuitul cu undița

10

UK: 10

6

Pescuitul de macrou

12

DK: 12

12

Pescuitul de hering la nord de 62° N

21

DE: 1, DK: 7, FR: 0, UK: 5, IRL: 2, NL: 3, SW: 3

21

(b)

partea II se înlocuiește cu următorul text:

„PARTEA II

Limitări cantitative pentru licențele și permisele de pescuit pentru navele din țări terțe în apele comunitare

Statul de pavilion

Pescuit

Numărul de licențe

Numărul maxim de nave prezente în orice moment

Norvegia

Hering, la nord de 62° 00' N

20

20

Insulele Faeroe

Macrou, VIa (la nord de 56° 30' N), VIIe, f, h, stavridul negru, IV, VIa (la nord de 56° 30' N), VIIe, f, h; hering, VIa (la nord de 56° 30' N)

14

14

Hering, la nord de 62° 00' N

21

21

Hering, IIIa

4

4

Pescuitul industrial de capelin norvegian și șprot, IV, VIa (la nord de 56° 30' N): țipar de nisip, IV (inclusiv capturile secundare inevitabile de putasu)

15

15

Mihalț-de-mare și Brosme brosme

20

10

Putasu, II, VIa (la nord de 56° 30' N), VIb, VII (la vest de 12° 00' V)

20

20

Mihalț-de-mare albastru

16

16

Venezuela

Speciile lutianide (19) (apele Guyanei Franceze)

41

pm

Rechini (apele Guyanei Franceze)

4

pm


(1)  Cu excepția apelor situate pe o rază de 6 mile distanță față de liniile de bază ale Regatului Unit la Shetland, Fair Isle și Foula.

(2)  Dintre care se poate pescui o cantitate de cel mult 125 459 tone din apele comunitare zonele IIa și IV. Cantitatea rămasă de 18 865 tone se poate pescui numai din zona ICES IIIa.

(3)  Dintre care se poate pescui o cantitate de cel mult 2 742 tone din apele comunitare zonele IIa și IV. Cantitatea rămasă de 413 tone se poate pescui numai din apele comunitare din zona ICES IIIa.

(4)  Dintre care se poate pescui o cantitate de cel mult 4 799 tone din apele comunitare zonele IIa și IV. Cantitatea rămasă de 722 tone se poate pescui numai din zona ICES IIIa. Toate statele membre în afara Suediei pot pescui numai în apele comunitare zona ICES IIIa.

(5)  Cu excepția Danemarcei și a Regatului Unit.

(6)  Dintre care se poate pescui o cantitate de cel mult 133 000 tone din apele comunitare zonele ICES IIa și IV. Cantitatea rămasă de 20 000 tone se poate pescui numai din zona ICES IIIa.

(7)  Capturat în zona ICES IV.

(8)  Din zonele ICES IIa și IV se poate pescui o cantitate de cel mult 170 000 tone, în conformitate cu procesul-verbal convenit cu Norvegia la 22 mai 2007.”

(9)  Debarcările de hering capturat în urma pescuitului cu plase având dimensiunea ochiului de cel puțin 32 mm. Statele membre trebuie să informeze Comisia asupra debarcărilor de hering, făcând deosebire între zonele ICES IVa și IVb.

(10)  Se poate captura în apele comunitare. Capturile din acest contingent se deduc din cota de TAC a Norvegiei.

Condiții speciale

În limitele contingentelor menționate, cantitățile capturate în zonele specificate nu depășesc următoarele valori

 

Apele norvegiene la sud de 62° N (HER/*04 N-)

CE

50 000”

(11)  Se face trimitere la rezerva de hering din zona ICES VIa la nord de 56° 00' N și în partea zonei VIa situată la est de paralela 07° 00' V și la nord de paralela 55° 00' N, exceptând Clyde.

(12)  Acest contingent poate fi capturat doar în zona ICES VIa la nord de 56° 30' N.”

(13)  Contingent captură secundară. În cazul unei capturi de peste 200 kg din speciile menționate într-o perioadă neîntreruptă de 24 de ore, acestea nu vor depăși procentul de 25 % din greutatea în viu a capturii reținute la bord.”

(14)  Această atribuire este valabilă doar în cazul pescuitului cu plasa pungă și prin traulare.

(15)  Se alege dintre cele 11 licențe pentru pescuitul cu plasa pungă al macroului la sud de 62° 00' N.

(16)  În urma procesului-verbal convenit din 1999, cifrele pentru pescuitul dirijat pentru cod și eglefin sunt incluse în cifrele pentru «Toate tipurile de pescuit prin traulare cu nave care măsoară maximum 180 de picioare, în zona cuprinsă între 12 și 21 mile depărtare de liniile de bază ale Insulelor Faeroe».

(17)  Aceste cifre se referă la numărul maxim de nave prezente în orice moment.

(18)  Aceste cifre sunt incluse în cifrele pentru «Traulare în afara zonei aflate la 21 de mile distanță de liniile de bază ale Insulelor Faeroe».”

(19)  Se pescuiesc numai cu paragate sau plase (speciile lutianide) sau cu paragate sau plase având dimensiunea ochiurilor de minimum 100 mm, la adâncimi de peste 30 m (rechini). Pentru emiterea acestor licențe, se prezintă dovada existenței unui contract valabil între proprietarul navei care solicită licența și o întreprindere de prelucrare situată în departamentul Guyana Franceză și dovada că acest contract include obligația de a debarca cel puțin 75 % din toate capturile din specia lutianidelor sau 50 % din toate capturile de rechin de pe nava în cauză în departamentul respectiv, astfel încât capturile să poată fi prelucrate de întreprinderea respectivă.

Contractul menționat mai sus trebuie să fie vizat de autoritățile franceze, care îl vor verifica din punct de vedere al conformității atât în ceea ce privește capacitatea reală a întreprinderii contractante de prelucrare, cât și cu obiectivele de dezvoltare ale economiei Guyanei Franceze. La cererea de licență se anexează o copie a contractului vizat corespunzător.

În caz de refuz al avizării menționate, autoritățile franceze notifică partea interesată și Comisia în legătură cu acest refuz, precum și cu motivele acestuia.”


30.6.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 172/39


REGULAMENTUL (CE) NR. 755/2007 AL COMISIEI

din 29 iunie 2007

de stabilire a sumelor forfetare la import pentru determinarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 3223/94 al Comisiei din 21 decembrie 1994 de stabilire a normelor de aplicare a regimului de import pentru fructe și legume (1), în special articolul 4 alineatul (1),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 3223/94 prevede, ca urmare a rezultatelor negocierilor comerciale multilaterale din Runda Uruguay, criteriile pentru stabilirea de către Comisie a sumelor forfetare la import din țările terțe, pentru produsele și termenele menționate în anexa acestuia.

(2)

În conformitate cu criteriile menționate anterior, sumele forfetare la import trebuie stabilite la nivelurile prevăzute în anexa la prezentul regulament,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Sumele forfetare la import prevăzute la articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 3223/94 sunt stabilite așa cum este indicat în tabelul din anexă.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 30 iunie 2007.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 29 iunie 2007.

Pentru Comisie

Jean-Luc DEMARTY

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 337, 24.12.1994, p. 66. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 386/2005 (JO L 62, 9.3.2005, p. 3).


ANEXĂ

la Regulamentul Comisiei din 29 iunie 2007 de stabilire a sumelor forfetare la import pentru determinarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

(EUR/100 kg)

(Cod NC)

Codul țărilor terțe (1)

Suma forfetară la import

0702 00 00

MA

33,7

MK

39,3

TR

97,2

ZZ

56,7

0707 00 05

JO

159,1

TR

101,8

ZZ

130,5

0709 90 70

IL

42,1

TR

91,3

ZZ

66,7

0805 50 10

AR

60,4

ZA

62,1

ZZ

61,3

0808 10 80

AR

100,5

BR

83,9

CA

99,5

CL

84,6

CN

74,3

CO

90,0

NZ

99,9

US

123,7

UY

100,6

ZA

103,2

ZZ

96,0

0809 10 00

EG

88,7

TR

192,3

ZZ

140,5

0809 20 95

TR

305,5

US

508,6

ZZ

407,1

0809 40 05

IL

171,7

ZZ

171,7


(1)  Nomenclatorul țărilor, astfel cum este stabilit de Regulamentul (CE) nr. 1833/2006 al Comisiei (JO L 354, 14.12.2006, p. 19). Codul „ZZ” reprezintă „alte origini”.


30.6.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 172/41


REGULAMENTUL (CE) NR. 756/2007 AL COMISIEI

din 29 iunie 2007

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 3223/94 privind normele de aplicare a regimului importurilor pentru fructe și legume

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere de Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2200/96 al Consiliului din 28 octombrie 1996 privind organizarea comună a pieței în sectorul fructelor și legumelor (1), în special articolul 32 alineatul (2),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 3223/94 al Comisiei din 21 decembrie 1994 privind normele de aplicare a regimului importurilor pentru fructe și legume (2) face trimitere la anumite dispoziții din articolele 173-176 din Regulamentul (CEE) nr. 2454/93 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispoziții de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului de instituire a Codului Vamal Comunitar (3).

(2)

Aceste dispoziții au fost totuși eliminate de Regulamentul (CE) nr. 215/2006 al Comisiei din 8 februarie 2006 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 2454/93 de stabilire a unor dispoziții de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului de instituire a Codului Vamal Comunitar și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2286/2003 (4).

(3)

Prin urmare, pentru a asigura certitudinea juridică, este necesară modificarea Regulamentului (CE) nr. 3223/94 pentru a efectua schimbările necesare continuării bunei funcționări a acestuia.

(4)

Prețurile fructelor și ale legumelor se modifică rapid și, în conformitate cu modificările Regulamentului (CEE) nr. 2454/93, prețurile unitare potențial depășite nu ar mai trebui utilizate în cadrul sistemului prețului de intrare.

(5)

Întrucât modificările Regulamentului (CEE) nr. 2454/93 s-au aplicat de la 19 mai 2006, pentru a asigura certitudinea juridică, și prezentele modificări ar trebui să se aplice de la data respectivă.

(6)

Articolul 3 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 3223/94 conține o listă de piețe reprezentative. Lista respectivă trebuie modificată pentru a include piețele reprezentative din Bulgaria și România.

(7)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului de gestionare a fructelor și legumelor proaspete,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul (CE) nr. 3223/94 se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 2 alineatul (2), paragrafele al doilea și al treilea se înlocuiesc cu următorul text:

„Acestea se reduc cu sumele următoare:

(a)

o marjă comercială de 15 % pentru centrele comerciale din Londra, Milano și Rungis și de 8 % pentru alte centre comerciale; și

(b)

costurile de transport și de asigurare din interiorul teritoriului vamal.

Pentru costurile de transport și de asigurare de scăzut în temeiul celui de-al treilea paragraf, statele membre pot fixa sume forfetare pentru deducere. Aceste sume forfetare și metodele respective de calcul se comunică imediat Comisiei.”

2.

La articolul 3, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1)   Se consideră piețe reprezentative următoarele:

Belgia și Luxemburg: Bruxelles,

Bulgaria: Sofia,

Republica Cehă: Praga,

Danemarca: Copenhaga,

Germania: Hamburg, München, Frankfurt, Köln, Berlin,

Estonia: Tallinn,

Irlanda: Dublin,

Grecia: Atena, Salonic,

Spania: Madrid, Barcelona, Sevilla, Bilbao, Zaragoza, Valencia,

Franța: Paris-Rungis, Marsilia, Rouen, Dieppe, Perpignan, Nantes, Bordeaux, Lyon, Toulouse,

Italia: Milano,

Cipru: Nicosia,

Letonia: Riga,

Lituania: Vilnius,

Ungaria: Budapesta,

Malta: Attard,

Țările de Jos: Rotterdam,

Austria: Viena-Inzersdorf,

Polonia: Ozarów Mazowiecki-Bronisze, Poznan,

Portugalia: Lisabona, Porto,

România: București, Constanța,

Slovenia: Ljubljana,

Slovacia: Bratislava,

Finlanda: Helsinki,

Suedia: Helsingborg, Stockholm,

Regatul Unit: Londra.”

3.

La articolul 4, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2)   Atunci când se stabilește o valoare forfetară pentru produsele și pentru perioadele de punere în aplicare incluse în partea A din anexă în conformitate cu prezentul regulament, valoarea unitară în sensul articolului 152 alineatul (1) litera (a)a din Regulamentul (CEE) nr. 2454/93 nu se aplică. Aceasta se înlocuiește cu valoarea forfetară de import prevăzută la alineatul (1).”

4.

La articolul 4, alineatul (5) se înlocuiește cu următorul text:

„(5)   Fără a aduce atingere alineatului (1), începând cu prima zi a perioadelor de punere în aplicare incluse în partea A din anexă, atunci când nu a fost posibil să se calculeze valoarea forfetară de import, nu se aplică nicio valoare forfetară de import.”

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Punctele 1, 3 și 4 din articolul 1 se aplică de la 19 mai 2006.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 29 iunie 2007.

Pentru Comisie

Mariann FISCHER BOEL

Membru al Comisiei


(1)  JO L 297, 21.11.1996, p. 1. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 47/2003 al Comisiei (JO L 7, 11.1.2003, p. 64).

(2)  JO L 337, 24.12.1994, p. 66. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 386/2005 (JO L 62, 9.3.2005, p. 3).

(3)  JO L 253, 11.10.1993, p. 1. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 214/2007 (JO L 62, 1.3.2007, p. 6).

(4)  JO L 38, 9.2.2006, p. 11.


30.6.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 172/43


REGULAMENTUL (CE) NR. 757/2007 AL COMISIEI

din 29 iunie 2007

privind autorizarea permanentă a anumitor aditivi din hrana animalelor

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva 70/524/CEE a Consiliului din 23 noiembrie 1970 privind aditivii din hrana animalelor (1), în special articolul 3 și articolul 9d alineatul (1),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1831/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 septembrie 2003 privind aditivii din hrana animalelor (2), în special articolul 25,

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 1831/2003 stabilește autorizarea unor aditivi pentru hrana animalelor.

(2)

Articolul 25 din Regulamentul (CE) nr. 1831/2003 stabilește măsurile tranzitorii care se aplică cererilor de autorizare a aditivilor din hrana animalelor prezentate în conformitate cu Directiva 70/524/CEE, înainte de data aplicării Regulamentului (CE) nr. 1831/2003.

(3)

Cererile de autorizare a aditivilor menționați în anexa la prezentul regulament au fost prezentate înainte de data aplicării Regulamentului (CE) nr. 1831/2003.

(4)

Observațiile inițiale privind cererile respective au fost transmise Comisiei, în conformitate cu articolul 4 alineatul (4) din Directiva 70/524/CEE, înainte de data aplicării Regulamentului (CE) nr. 1831/2003. În consecință, aceste cereri vor continua să fie tratate în conformitate cu articolul 4 din Directiva 70/524/CEE.

(5)

Au fost furnizate date noi pentru susținerea cererii de autorizare fără limită de timp privind utilizarea preparatului de conservare din benzoat de sodiu, acid propionic și propionat de sodiu la vacile pentru îngrășare. La 18 octombrie, Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară a emis un aviz privind siguranța și eficiența preparatului respectiv. În urma examinării cererii, s-a constatat că sunt îndeplinite condițiile stabilite la articolul 3a din Directiva 70/524/CEE pentru acest tip de autorizație. În consecință, ar trebui autorizată pe durată nelimitată utilizarea preparatului respectiv, astfel cum se prevede în anexa I la prezentul regulament.

(6)

Utilizarea preparatului de acid benzoic a fost autorizată temporar pentru prima dată la porcii pentru îngrășare prin Regulamentul (CE) nr. 877/2003 al Comisiei (3). Au fost furnizate date noi pentru susținerea cererii de autorizare fără limită de timp prezentate pentru utilizarea preparatului la porcii pentru îngrășare. În urma examinării cererii, s-a constatat că sunt îndeplinite condițiile stabilite la articolul 3a din Directiva 70/524/CEE pentru acest tip de autorizație. În consecință, ar trebui autorizată pe durată nelimitată utilizarea preparatului respectiv, astfel cum se prevede în anexa II la prezentul regulament.

(7)

Examinarea acestor cereri arată că ar trebui impuse anumite proceduri pentru a proteja lucrătorii împotriva expunerii la aditivii menționați în anexe. Această protecție trebuie asigurată prin aplicarea Directivei 89/391/CEE a Consiliului din 12 iunie 1989 privind punerea în aplicare de măsuri pentru promovarea îmbunătățirii securității și sănătății lucrătorilor la locul de muncă (4).

(8)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Se autorizează pe durată nelimitată, ca aditiv pentru hrana animalelor, preparatul aparținând grupei „Conservanți” menționat în anexa I, în conformitate cu condițiile stabilite în anexa respectivă.

Articolul 2

Se autorizează pe durată nelimitată, ca aditiv pentru hrana animalelor, preparatul aparținând grupei „Corectori de aciditate” menționat în anexa II, în conformitate cu condițiile stabilite în anexa respectivă.

Articolul 3

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 29 iunie 2007.

Pentru Comisie

Markos KYPRIANOU

Membru al Comisiei


(1)  JO L 270, 14.12.1970, p. 1. Directivă, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1800/2004 al Comisiei (JO L 317, 16.10.2004, p. 37).

(2)  JO L 268, 18.10.2003, p. 29. Regulament, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 378/2005 al Comisiei (JO L 59, 5.3.2005, p. 8).

(3)  JO L 126, 22.5.2003, p. 24.

(4)  JO L 183, 29.6.1989, p. 1. Directivă, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1882/2003 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 284, 31.10.2003, p. 1).


ANEXA I

Nr. CE

Aditiv

Formulă chimică, descriere

Specie sau categorie de animale

Vârsta maximă

Conținut minim

Conținut maxim

Alte dispoziții

Sfârșitul perioadei de autorizare

mg/kg de cereale

Conservanți

E700

Benzoat de sodiu 140 g/kg

Acid propionic 370 g/kg

Propionat de sodiu 110 g/kg

 

Compoziția aditivului:

Benzoat de sodiu: 140 g/kg

Acid propionic: 370 g/kg

Propionat de sodiu: 110 g/kg

Apă: 380 g/kg

 

Ingredienți activi:

Benzoat de sodiu C7H5O2Na

Acid propionic C3H6O2

Propionat de sodiu C3H5O2Na

Vite pentru îngrășare

3 000

22 000

Pentru conservarea cerealelor cu un conținut de umiditate mai mare de 15 %

Pe durată nelimitată


ANEXA II

Nr. CE

Aditiv

Formulă chimică, descriere

Specie sau categorie de animale

Vârsta maximă

Conținut minim

Conținut maxim

Alte dispoziții

Sfârșitul perioadei de autorizare

mg/kg de furaj complet

Corectori de aciditate

E210

Acid benzoic

C7H6O2

Porci pentru îngrășare

5 000

10 000

Modul de întrebuințare trebuie să indice următoarele:

 

„Hrana suplimentară care conține acid benzoic în această stare nu poate fi utilizată ca atare în alimentația porcilor pentru îngrășare”

 

„Pentru siguranța utilizatorilor: ar trebui luate măsuri în vederea minimizării producției de praf respirabil care rezultă din acest aditiv. Pot fi consultate fișe informative privind materialul de siguranță (MSDS)”.

Pe durată nelimitată


30.6.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 172/47


REGULAMENTUL (CE) NR. 758/2007 AL COMISIEI

din 29 iunie 2007

de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 3149/92 de stabilire a normelor de punere în aplicare a furnizării de alimente din stocurile de intervenție pentru persoanele cele mai defavorizate din Comunitate

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CEE) nr. 3730/87 al Consiliului din 10 decembrie 1987 de stabilire a normelor generale aplicabile operațiunilor de furnizare către anumite organizații a unor produse alimentare provenind din stocurile de intervenție și destinate distribuirii către persoanele cele mai defavorizate din Comunitate (1), în special articolul 6,

întrucât:

(1)

Articolul 3 alineatul (2) al doilea paragraf din Regulamentul (CEE) nr. 3149/92 al Comisiei (2) prevede că 70 % din produsele alocate unui stat membru trebuie retrase din stocuri înainte de data de 1 iulie a perioadei de execuție a planului. Dată fiind participarea tardivă a României la planul anual 2007, datorită datei aderării sale la Comunitate, se impune derogarea de la această obligație pentru acest stat membru cu privire la planul menționat.

(2)

Regulamentul (CEE) nr. 3149/92 trebuie modificat în consecință.

(3)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului de gestionare a cerealelor,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

La articolul 3 alineatul (2) din Regulamentul (CEE) nr. 3149/92, al doilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„70 % din cantitățile prevăzute la articolul 2 alineatul (3) punctul 1 litera (b) trebuie retrase din stocuri înainte de data de 1 iulie în anul de execuție a planului. Cu toate acestea, această obligație nu se aplică alocațiilor de cantități mai mici sau egale cu 500 de tone. Pe de altă parte, această obligație nu se aplică produselor alocate României în cadrul planului anual 2007. Cantitățile care nu au fost retrase din stocurile de intervenție la data de 30 septembrie a anului de execuție a planului nu mai sunt alocate statului membru căruia i-au fost inițial atribuite în cadrul planului în cauză.”

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 30 iunie 2007.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 29 iunie 2007.

Pentru Comisie

Mariann FISCHER BOEL

Membru al Comisiei


(1)  JO L 352, 15.12.1987, p. 1. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 2535/95 (JO L 260, 31.10.1995, p. 3).

(2)  JO L 313, 30.10.1992, p. 50. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 725/2007 (JO L 165, 27.6.2007, p. 4).


30.6.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 172/48


REGULAMENTUL (CE) NR. 759/2007 AL COMISIEI

din 29 iunie 2007

privind deschiderea și modul de gestionare a unui contingent tarifar de import pentru cârnați originari din Islanda

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CEE) nr. 2759/75 al Consiliului din 29 octombrie 1975 privind organizarea comună a piețelor în sectorul cărnii de porc (1), în special articolul 11 alineatul (1),

întrucât:

(1)

Acordul sub formă de schimb de scrisori între Comunitatea Europeană și Republica Islanda privind acordarea de preferințe comerciale suplimentare pentru produsele agricole în temeiul articolului 19 din Acordul privind Spațiul Economic European (2), astfel cum a fost aprobat prin Decizia 2007/138/CE a Consiliului (3), prevede deschiderea de către Comunitate a unui contingent tarifar anual de 100 tone de cârnați originari din Islanda.

(2)

Acordul precizează că acest contingent tarifar se va aplica anual și, prin urmare, importurile ar trebui să fie gestionate la nivelul unui an calendaristic. Cu toate acestea, întrucât acordul se aplică începând cu 1 martie 2007, cantitatea anuală pentru 2007 ar trebui modificată în consecință.

(3)

Acordul prevede că deschiderea contingentului tarifar se va aplica începând cu 1 iulie, pentru nouă luni din 2007. Prin urmare, prezentul regulament ar trebui să se aplice începând cu 1 iulie 2007.

(4)

Contingentul tarifar ar trebui administrat pe principiul „primul venit, primul servit”. Aceasta trebuie să se realizeze în conformitate cu articolele 308a, 308b și 308c alineatul (1) din Regulamentul (CEE) nr. 2454/93 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispoziții de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului de instituire a Codului Vamal Comunitar (4).

(5)

Întrucât contingentul reglementat prin prezentul regulament nu prezintă riscul de perturbare a pieței, ar trebui considerat inițial ca fiind necritic în sensul articolului 308c din Regulamentul (CEE) nr. 2454/93. Prin urmare, autoritățile vamale ar trebui autorizate să renunțe la cerința de securitate pentru mărfurile importate inițial în temeiul acestor contingente în conformitate cu articolul 308c alineatul (1) și articolul 248 alineatul (4) din Regulamentul (CEE) nr. 2454/93, iar articolul 308c alineatele (2) și (3) din respectivul regulament nu ar trebui să se aplice.

(6)

Ar trebui să se precizeze ce tip de dovadă care atestă originea produselor trebuie furnizată de operatori pentru a beneficia de contingentul tarifar după principiul „primul venit, primul servit”.

(7)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului de gestionare a cărnii de porc,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

(1)   Se deschide un contingent tarifar comunitar pentru cârnații care intră sub incidența codului NC 1601, originari din Islanda (denumit în continuare „contingentul tarifar”), astfel cum se prevede în acordul dintre Comunitate și Islanda, aprobat prin Decizia 2007/138/CE.

Contingentul tarifar este deschis anual pentru perioada cuprinsă între 1 ianuarie și 31 decembrie.

Contingentul tarifar poartă numărul de ordine 09.0809.

(2)   Cantitatea anuală, exprimată în greutate netă, de cârnați importați în temeiul contingentului tarifar, precum și taxa vamală aplicabilă sunt prevăzute în anexă.

Pentru anul 2007, cantitatea disponibilă este de 75 tone.

Articolul 2

Contingentul tarifar este gestionat în conformitate cu articolele 308a, 308b și 308c alineatul (1) din Regulamentul (CEE) nr. 2454/93. Articolul 308c alineatele (2) și (3) din regulamentul menționat nu se aplică.

Articolul 3

Pentru a beneficia de contingentele tarifare prevăzute la articolul 1 și gestionate în conformitate cu articolul 2, este necesar să se prezinte autorităților vamale comunitare o dovadă valabilă de origine eliberată de autoritățile competente din Islanda, în conformitate cu normele care respectă dispozițiile articolelor 55-65 din Regulamentul (CEE) nr. 2454/93 al Comisiei.

Articolul 4

Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 1 iulie 2007.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 29 iunie 2007.

Pentru Comisie

Mariann FISCHER BOEL

Membru al Comisiei


(1)  JO L 282, 1.11.1975, p. 1. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1913/2005 (JO L 307, 25.11.2005, p. 2).

(2)  JO L 61, 28.2.2007, p. 29.

(3)  JO L 61, 28.2.2007, p. 28.

(4)  JO L 253, 11.10.1993, p. 1. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 214/2007 (JO L 62, 1.3.2007, p. 6).


ANEXĂ

CÂRNAȚI

Contingent tarifar comunitar pentru Islanda

Cod NC

Descrierea produselor

Număr de ordine

Cantitatea anuală

(greutate netă)

Nivelul taxei

1601 00

Cârnați și produse similare din carne, din organe sau din sânge; preparate alimentare pe baza acestor produse

09.0809

100 tone

0


30.6.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 172/50


REGULAMENTUL (CE) NR. 760/2007 AL COMISIEI

din 29 iunie 2007

de modificare pentru a 80-a oară a Regulamentului (CE) nr. 881/2002 al Consiliului de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane și entități care au legătură cu Osama ben Laden, cu rețeaua Al-Qaida și cu talibanii și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 467/2001 al Consiliului

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 881/2002 al Consiliului de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane și entități care au legătură cu Osama ben Laden, cu rețeaua Al-Qaida și cu talibanii și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 467/2001 al Consiliului de interzicere a exportului anumitor mărfuri și servicii către Afganistan, de întărire a interdicției de zbor și de extindere a înghețării fondurilor și a altor resurse financiare în ceea ce-i privește pe talibanii din Afganistan (1), în special articolul 7 alineatul (1) prima liniuță,

întrucât:

(1)

Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 conține lista persoanelor, grupurilor și entităților cărora li se aplică înghețarea fondurilor și a resurselor economice în temeiul regulamentului respectiv.

(2)

La 8 iunie 2007, Comitetul pentru sancțiuni al Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite a decis să modifice lista persoanelor, grupurilor și entităților care ar trebui să facă obiectul înghețării fondurilor și resurselor economice. Prin urmare, anexa I ar trebui modificată în consecință.

(3)

Pentru a garanta eficiența măsurilor prevăzute de prezentul regulament, acesta trebuie să intre în vigoare imediat,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 se modifică astfel cum se indică în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 29 iunie 2007.

Pentru Comisie

Eneko LANDÁBURU

Director general pentru relații externe


(1)  JO L 139, 29.5.2002, p. 9. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 732/2007 al Comisiei (JO L 166, 28.6.2007, p. 13).


ANEXĂ

Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 se modifică după cum urmează:

Următoarele mențiuni se adaugă la rubrica „Persoane fizice”:

1.

Salem Nor Eldin Amohamed Al-Dabski [alias (a) Abu Al-Ward, (b) Abdullah Ragab, (c) Abu Naim]. Adresa: Bab Ben Ghasheer, Tripoli, Libia. Data nașterii: 1963. Locul nașterii: Tripoli, Libia. Naționalitate: libaneză. Pașaport nr.: 1990/345751 (pașaport libanez). Alte informații: Numele mamei: Kalthoum Abdul Salam Al-Shaftari.

2.

Said Youssef Ali Abu Aziza (alias Abdul Hamid, Abu Therab). Data nașterii: 1958. Locul nașterii: Tripoli, Libia. Naționalitate: libaneză. Pașaport nr.: 87/437555 (pașaport libanez). Alte informații: căsătorit cu Sanaa Al-Gamei’i.

3.

Aly Soliman Massoud Abdul Sayed [alias (a) Ibn El Qaim, (b) Mohamed Osman, (c) Adam]. Adresa: Ghout El Shamal, Tripoli, Libia. Data nașterii: 1969. Locul nașterii: Tripoli, Libia. Naționalitate: libaneză. Pașaport nr.: 96/184442 (pașaport libanez). Alte informații: căsătorit cu Safia Abdul El Rahman (cetățean sudanez).


30.6.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 172/52


REGULAMENTUL (CE) NR. 761/2007 AL COMISIEI

din 29 iunie 2007

de stabilire a taxelor la import în sectorul cerealelor aplicabile de la 1 iulie 2007

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1784/2003 al Consiliului din 29 septembrie 2003 privind organizarea comună a piețelor în sectorul cerealelor (1),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1249/96 al Comisiei din 28 iunie 1996 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 1766/92 al Consiliului în ceea ce privește taxele de import în sectorul cerealelor (2), în special articolul 2 alineatul (1),

întrucât:

(1)

Articolul 10 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1784/2003 al Consiliului stipulează că, pentru produsele având codurile NC 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (grâul comun de calitate superioară), 1002, ex 1005, cu excepția hibrizilor pentru sămânță și ex 1007, cu excepția hibrizilor destinați însămânțării, taxa la import este egală cu prețul de intervenție valabil pentru aceste produse la import, majorată cu 55 %, din care se deduce prețul la import CIF aplicabil expedierii în cauză. Cu toate acestea, această taxă nu poate depăși valoarea taxelor din Tariful Vamal Comun.

(2)

Articolul 10 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1784/2003 al Consiliului stipulează că, în scopul calculării taxei la import menționate la alineatul (2) din articolul de mai sus, aceasta se stabilește periodic pentru produsele în cauză în funcție de prețurile CIF reprezentative la import.

(3)

În temeiul articolului 2 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1249/96, prețul folosit pentru calcularea taxei la import pentru produsele având codurile NC 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (grâu comun de calitate superioară), 1002 00, 1005 10 90, 1005 90 00 și 1007 00 90 este prețul CIF reprezentativ la import, stabilit zilnic, în conformitate cu metoda prevăzută la articolul 4 din regulamentul menționat anterior.

(4)

Este necesar să se stabilească taxele la import pentru perioada începând cu 1 iulie 2007, aplicabile până la stabilirea și intrarea în vigoare a unei noi taxe,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Începând cu 1 iulie 2007, taxele la import în sectorul cerealelor menționate la articolul 10 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1784/2003 al Consiliului se stabilesc în anexa I la prezentul regulament în baza elementelor care figurează în anexa II.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 1 iulie 2007.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 29 iunie 2007.

Pentru Comisie

Jean-Luc DEMARTY

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 270, 21.10.2003, p. 78. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1154/2005 al Comisiei (JO L 187, 19.7.2005, p. 11).

(2)  JO L 161, 29.6.1996, p. 125. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1816/2005 (JO L 292, 8.11.2005, p. 5).


ANEXA I

Taxe la import pentru produsele prevăzute la articolul 10 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1784/2003 aplicabile de la 1 iulie 2007

Cod NC

Descrierea mărfurilor

Taxa la import (1)

(în EUR/t)

1001 10 00

GRÂU dur de calitate superioară

0,00

de calitate medie

0,00

de calitate inferioară

0,00

1001 90 91

GRÂU comun, pentru sămânță

0,00

ex 1001 90 99

GRÂU comun de calitate superioară, altul decât pentru sămânță

0,00

1002 00 00

SECARĂ

0,00

1005 10 90

PORUMB pentru sămânță, altul decât hibrid

3,72

1005 90 00

PORUMB, altul decât pentru sămânță (2)

3,72

1007 00 90

SORG cu boabe, altul decât hibrid, destinat însămânțării

0,00


(1)  Pentru mărfurile care intră în Comunitate prin Oceanul Atlantic sau prin Canalul de Suez, importatorul poate beneficia, în aplicarea articolului 2 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 1249/96 al Comisiei, de o reducere a taxelor, în valoare de:

3 EUR/t, dacă portul de descărcare se află la Marea Mediterană,

2 EUR/t, dacă portul de descărcare se află în Danemarca, Estonia, Irlanda, Letonia, Lituania, Polonia, Finlanda, Suedia, Regatul Unit sau pe coasta atlantică a Peninsulei Iberice.

(2)  Importatorul poate beneficia de o reducere forfetară de 24 EUR/t atunci când sunt îndeplinite condițiile stabilite la articolul 2 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 1249/96 al Comisiei.


ANEXA II

Elemente pentru calcularea taxelor prevăzute în anexa I

15.6.2007-28.6.2007

1.

Valori medii pentru perioada de referință menționată la articolul 2 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1249/96:

(EUR/t)

 

Grâu comun (1)

Porumb

Grâu dur de calitate superioară

Grâu dur de calitate medie (2)

Grâu dur de calitate inferioară (3)

Orz

Bursa

Minneapolis

Chicago

Cotația

177,83

110,77

Prețul FOB USA

181,36

171,36

151,36

159,72

Primă pentru Golf

12,53

Primă pentru Marile Lacuri

8,69

2.

Valori medii pentru perioada de referință menționată la articolul 2 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1249/96:

Taxă de navlu: Golful Mexic–Rotterdam:

35,00 EUR/t

Taxă de navlu: Marile Lacuri–Rotterdam:

33,00 EUR/t


(1)  Primă pozitivă încorporată de 14 EUR/t [articolul 4 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1249/96].

(2)  Primă negativă de 10 EUR/t [articolul 4 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1249/96].

(3)  Primă negativă de 30 EUR/t [articolul 4 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1249/96].


30.6.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 172/55


REGULAMENTUL (CE) NR. 762/2007 AL COMISIEI

din 29 iunie 2007

de stabilire a restituirilor aplicabile la exportul de cereale, de făină, de crupe și griș de grâu sau de secară

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1784/2003 al Consiliului din 29 septembrie 2003 privind organizarea comună a piețelor în sectorul cerealelor (1), în special articolul 13 alineatul (3),

întrucât:

(1)

În temeiul articolului 13 din Regulamentul (CE) nr. 1784/2003, diferența dintre cotațiile sau prețurile de pe piața mondială ale produselor menționate la articolul 1 din regulamentul menționat anterior și prețurile acestor produse în Comunitate poate fi acoperită printr-o restituire la export.

(2)

Restituirile trebuie stabilite luând în considerare elementele menționate la articolul 1 din Regulamentul (CE) nr. 1501/95 al Comisiei din 29 iunie 1995 de stabilire a unor norme de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 1766/92 al Consiliului privind acordarea restituirilor la export pentru cereale și măsurile care trebuie luate în cazul dereglării piețelor în sectorul cerealelor (2).

(3)

În ceea ce privește făina, crupele și grișul de grâu sau de secară, restituirea aplicabilă acestor produse trebuie calculată în funcție de cantitatea de cereale necesară fabricării produselor respective. Aceste cantități au fost stabilite în Regulamentul (CE) nr. 1501/95.

(4)

Situația pieței mondiale sau exigențele specifice ale anumitor piețe pot face necesară diferențierea restituirii pentru anumite produse, în funcție de destinația acestora.

(5)

Restituirea se stabilește o dată pe lună. Aceasta poate fi modificată în intervalul respectiv.

(6)

Aplicarea acestor norme situației actuale a piețelor în sectorul cerealelor, în special cotațiilor sau prețurilor acestor produse în Comunitate și pe piața mondială, determină stabilirea restituirii la valorile prezentate în anexă.

(7)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului de gestionare a cerealelor,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Restituirile la export pentru produsele în aceeași stare menționate la articolul 1 literele (a), (b) și (c) din Regulamentul (CE) nr. 1784/2003, cu excepția malțului, sunt stabilite la valorile prezentate în anexă.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 1 iulie 2007.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 29 iunie 2007.

Pentru Comisie

Jean-Luc DEMARTY

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 270, 21.10.2003, p. 78. Regulament, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 1154/2005 al Comisiei (JO L 187, 19.7.2005, p. 11).

(2)  JO L 147, 30.6.1995, p. 7. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 777/2004 (JO L 123, 27.4.2004, p. 50).


ANEXĂ

la Regulamentul Comisiei din 29 iunie 2007 de stabilire a restituirilor aplicabile la exportul de cereale, de făină, de crupe și griș de grâu sau de secară

Codul produselor

Destinație

Unitatea de măsură

Valoarea restituirilor

1001 10 00 9200

EUR/t

1001 10 00 9400

A00

EUR/t

0

1001 90 91 9000

EUR/t

1001 90 99 9000

A00

EUR/t

1002 00 00 9000

A00

EUR/t

0

1003 00 10 9000

EUR/t

1003 00 90 9000

A00

EUR/t

1004 00 00 9200

EUR/t

1004 00 00 9400

A00

EUR/t

0

1005 10 90 9000

EUR/t

1005 90 00 9000

A00

EUR/t

0

1007 00 90 9000

EUR/t

1008 20 00 9000

EUR/t

1101 00 11 9000

EUR/t

1101 00 15 9100

C01

EUR/t

0

1101 00 15 9130

C01

EUR/t

0

1101 00 15 9150

C01

EUR/t

0

1101 00 15 9170

C01

EUR/t

0

1101 00 15 9180

C01

EUR/t

0

1101 00 15 9190

EUR/t

1101 00 90 9000

EUR/t

1102 10 00 9500

A00

EUR/t

0

1102 10 00 9700

A00

EUR/t

0

1102 10 00 9900

EUR/t

1103 11 10 9200

A00

EUR/t

0

1103 11 10 9400

A00

EUR/t

0

1103 11 10 9900

EUR/t

1103 11 90 9200

A00

EUR/t

0

1103 11 90 9800

EUR/t

NB: Codurile produselor, precum și codurile destinațiilor de serie „A” sunt definite de Regulamentul (CEE) nr. 3846/87 al Comisiei (JO L 366, 24.12.1987, p. 1), astfel cum a fost modificat.

C01

:

Toate țările terțe, cu excepția Albaniei, Croației, Bosniei și Herțegovinei, Muntenegrului, Serbiei, Fostei Republici Iugoslave a Macedoniei, Liechtensteinului și Elveției.


30.6.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 172/57


REGULAMENTUL (CE) NR. 763/2007 AL COMISIEI

din 29 iunie 2007

de stabilire a coeficientului de corecție aplicabil la restituirea pentru cereale

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1784/2003 al Consiliului din 29 septembrie 2003 privind organizarea comună a piețelor în sectorul cerealelor (1), în special articolul 15 alineatul (2),

întrucât:

(1)

În conformitate cu articolul 14 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1784/2003, restituirea aplicabilă la exporturile de cereale în ziua prezentării cererii de licență trebuie aplicată, la cerere, unei operațiuni de export care urmează să fie desfășurată pe perioada de valabilitate a licenței. În acest caz, un coeficient de corecție poate fi aplicat la restituire.

(2)

Regulamentul (CE) nr. 1501/95 al Comisiei din 29 iunie 1995 de stabilire a unor norme de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 1766/92 al Consiliului privind acordarea restituirilor la export pentru cereale și a măsurilor care trebuie luate în cazul dereglării piețelor în sectorul cerealelor (2) a permis stabilirea unui coeficient de corecție pentru produsele menționate la articolul 1 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (CE) nr. 1784/2003. Acest coeficient de corecție se calculează luând în considerare elementele care figurează la articolul 1 din Regulamentul (CE) nr. 1501/95.

(3)

Situația de pe piața mondială sau cerințele specifice de pe anumite piețe pot necesita diferențierea coeficientului de corecție în funcție de destinație.

(4)

Coeficientul de corecție trebuie stabilit conform aceleiași proceduri folosite pentru stabilirea restituirii. Acesta poate fi modificat în perioada dintre două stabiliri.

(5)

Din dispozițiile menționate mai sus rezultă că se fixează coeficientul de corecție conform anexei la prezentul regulament.

(6)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului de gestionare a cerealelor,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Coeficientul de corecție aplicabil restituirilor stabilite anterior pentru exporturile de produse menționate la articolul 1 literele (a), (b) și (c) din Regulamentul (CE) nr. 1784/2003, cu excepția malțului, se stabilește în anexă.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 1 iulie 2007.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 29 iunie 2007.

Pentru Comisie

Jean-Luc DEMARTY

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 270, 21.10.2003, p. 78. Regulament, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 1154/2005 al Comisiei (JO L 187, 19.7.2005, p. 11).

(2)  JO L 147, 30.6.1995, p. 7. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 777/2004 (JO L 123, 27.4.2004, p. 50).


ANEXĂ

la Regulamentul Comisiei din 29 iunie 2007 de stabilire a coeficientului de corecție aplicabil la restituirea pentru cereale

(în EUR/t)

Codul produselor

Destinația

Curent

7

Primul termen

8

Al 2-lea termen

9

Al 3-lea termen

10

Al 4-lea termen

11

Al 5-lea termen

12

Al 6-lea termen

1

1001 10 00 9200

1001 10 00 9400

A00

0

0

0

0

0

1001 90 91 9000

1001 90 99 9000

C01

0

0

0

0

0

1002 00 00 9000

A00

0

0

0

0

0

1003 00 10 9000

1003 00 90 9000

C02

0

0

0

0

0

1004 00 00 9200

1004 00 00 9400

C03

0

0

0

0

0

1005 10 90 9000

1005 90 00 9000

A00

0

0

0

0

0

1007 00 90 9000

1008 20 00 9000

1101 00 11 9000

1101 00 15 9100

C01

0

0

0

0

0

1101 00 15 9130

C01

0

0

0

0

0

1101 00 15 9150

C01

0

0

0

0

0

1101 00 15 9170

C01

0

0

0

0

0

1101 00 15 9180

C01

0

0

0

0

0

1101 00 15 9190

1101 00 90 9000

1102 10 00 9500

A00

0

0

0

0

0

1102 10 00 9700

A00

0

0

0

0

0

1102 10 00 9900

1103 11 10 9200

A00

0

0

0

0

0

1103 11 10 9400

A00

0

0

0

0

0

1103 11 10 9900

1103 11 90 9200

A00

0

0

0

0

0

1103 11 90 9800

NB: Codurile produselor și codurile destinațiilor din seria „A” sunt definite în Regulamentul (CEE) nr. 3846/87 al Comisiei (JO L 366, 24.12.1987, p. 1), astfel cum a fost modificat.

Codurile destinațiilor numerice sunt definite în Regulamentul (CE) nr. 2081/2003 al Comisiei (JO L 313, 28.11.2003, p. 11).

C01

:

Toate țările terțe cu excepția Albaniei, Bulgariei, României, Croației, Bosniei și Herțegovinei, Muntenegrului, Serbiei, Fostei Republici Iugoslave a Macedoniei, Liechtensteinului și Elveției.

C02

:

Algeria, Arabia Saudită, Bahrain, Egipt, Emiratele Arabe Unite, Iran, Irak, Israel, Iordania, Kuweit, Liban, Libia, Maroc, Mauritania, Oman, Qatar, Siria, Tunisia și Yemen.

C03

:

Toate țările terțe cu excepția Bulgariei, Norvegiei, României, Elveției și Liechtensteinului.


30.6.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 172/59


REGULAMENTUL (CE) NR. 764/2007 AL COMISIEI

din 29 iunie 2007

de stabilire a restituirilor aplicabile la export pentru malț

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1784/2003 al Consiliului din 29 septembrie 2003 privind organizarea comună a piețelor în sectorul cerealelor (1), în special articolul 13 alineatul (3),

întrucât:

(1)

În temeiul articolului 13 din Regulamentul (CE) nr. 1784/2003, diferența dintre cursurile sau prețurile pe piața mondială ale produselor prevăzute la articolul 1 din regulamentul menționat anterior și prețurile produselor respective în Comunitate poate fi acoperită de o restituire la export.

(2)

Restituirile trebuie stabilite luând în considerare elementele prevăzute la articolul 1 din Regulamentul (CE) nr. 1501/95 al Comisiei din 29 iunie 1995 de stabilire a unor norme de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 1766/92 al Consiliului privind acordarea restituirilor la export pentru cereale și a măsurilor care trebuie luate în cazul dereglării piețelor în sectorul cerealelor (2).

(3)

Restituirea aplicabilă tipurilor de malț trebuie calculată ținând seama de cantitatea de cereale necesară fabricării produselor respective. Cantitățile respective au fost stabilite în Regulamentul (CE) nr. 1501/95.

(4)

Situația de pe piața mondială sau cerințele specifice ale anumitor piețe pot face necesară diferențierea restituirii pentru anumite produse, în funcție de destinația acestora.

(5)

Restituirea trebuie stabilită o dată pe lună. Ea poate fi modificată în acest interval.

(6)

Aplicarea acestor norme la situația actuală a piețelor în sectorul cerealelor, în special cursurilor sau prețurilor acestor produse în Comunitate și pe piața mondială, determină stabilirea restituirii la sumele prezentate în anexă.

(7)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului de gestionare a cerealelor,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Restituirile la exportul malțului prevăzut la articolul 1 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (CE) nr. 1784/2003 sunt stabilite la sumele prevăzute în anexă.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 1 iulie 2007.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 29 iunie 2007.

Pentru Comisie

Jean-Luc DEMARTY

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 270, 21.10.2003, p. 78. Regulament, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 1154/2005 al Comisiei (JO L 187, 19.7.2005, p. 11).

(2)  JO L 147, 30.6.1995, p. 7. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 777/2004 (JO L 123, 27.4.2004, p. 50).


ANEXĂ

la Regulamentul din Comisiei 29 iunie 2007 de stabilire a restituirilor aplicabile la export pentru malț

Codul produselor

Destinație

Unitatea de măsură

Valoarea restituirilor

1107 10 19 9000

A00

EUR/t

0,00

1107 10 99 9000

A00

EUR/t

0,00

1107 20 00 9000

A00

EUR/t

0,00

NB: Codurile produselor, precum și codurile destinațiilor din seria „A” sunt definite în Regulamentul (CEE) nr. 3846/87 al Comisiei (JO L 366, 24.12.1987, p. 1), astfel cum a fost modificat.

Codurile destinațiilor numerice sunt definite în Regulamentul (CE) nr. 2081/2003 al Comisiei (JO L 313, 28.11.2003, p. 11).


30.6.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 172/61


REGULAMENTUL (CE) NR. 765/2007 AL COMISIEI

din 29 iunie 2007

de stabilire a coeficientului de corecție aplicabil restituirii pentru malț

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1784/2003 al Consiliului din 29 septembrie 2003 privind organizarea comună a piețelor în sectorul cerealelor (1), în special articolul 15 alineatul (2),

întrucât:

(1)

În temeiul articolului 14 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1784/2003, restituirea aplicabilă exporturilor de cereale în ziua depunerii cererii de licență trebuie aplicată, la cerere, unui export care urmează să fie realizat în perioada de valabilitate a licenței. În acest caz, se poate aplica un coeficient de corecție restituirii.

(2)

Regulamentul (CE) nr. 1501/95 al Comisiei din 29 iunie 1995 de stabilire a unor norme de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 1766/92 al Consiliului privind acordarea restituirilor la export pentru cereale și a măsurilor care trebuie luate în cazul dereglării piețelor în sectorul cerealelor (2) a permis stabilirea unui coeficient de corecție pentru malțul prevăzut la articolul 1 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (CE) nr. 1784/2003. Coeficientul de corecție respectiv trebuie calculat luând în considerare elementele prevăzute la articolul 1 din Regulamentul (CE) nr. 1501/95.

(3)

Din dispozițiile menționate anterior rezultă că trebuie stabilit coeficientul de corecție în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

(4)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului de gestionare a cerealelor,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Coeficientul de corecție aplicabil restituirilor stabilite în avans pentru exporturile de malț, prevăzut la articolul 15 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1784/2003, este stabilit în anexă.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 1 iulie 2007.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 29 iunie 2007.

Pentru Comisie

Jean-Luc DEMARTY

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 270, 21.10.2003, p. 78. Regulament, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 1154/2005 al Comisiei (JO L 187, 19.7.2005, p. 11).

(2)  JO L 147, 30.6.1995, p. 7. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 777/2004 (JO L 123, 27.4.2004, p. 50).


ANEXĂ

La Regulamentul Comisiei din 29 iunie 2007 de stabilire a coeficientului de corecție aplicabil restituirii pentru malț

NB: Codurile produselor și seria „A“ a codurilor de destinație sunt definite în Regulamentul (CEE) nr. 3846/87 al Comisiei (JO L 366, 24.12.1987, p. 1), astfel cum a fost modificat.

Numerele din cadrul codurilor de destinație sunt definite în Regulamentul (CE) nr. 2081/2003 al Comisiei (JO L 313, 28.11.2003, p. 11).

(EUR/t)

Codul produselor

Destinație

Curent

7

Primul termen

8

Al 2-lea termen

9

Al 3-lea termen

10

Al 4-lea termen

11

Al 5-lea termen

12

1107 10 11 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 19 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 91 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 99 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 20 00 9000

A00

0

0

0

0

0

0


(EUR/t)

Codul produselor

Destinație

Al 6-lea termen

1

Al 7-lea termen

2

Al 8-lea termen

3

Al 9-lea termen

4

Al 10-lea termen

5

Al 11-lea termen

6

1107 10 11 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 19 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 91 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 99 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 20 00 9000

A00

0

0

0

0

0

0


30.6.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 172/63


REGULAMENTUL (CE) NR. 766/2007 AL COMISIEI

din 29 iunie 2007

de stabilire a restituirilor aplicabile produselor din sectoarele cerealelor și orezului livrate în cadrul acțiunilor de ajutoare alimentare comunitare și naționale

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1784/2003 al Consiliului din 29 septembrie 2003 privind organizarea comună a piețelor în sectorul cerealelor (1), în special articolul 13 alineatul (3),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1785/2003 al Consiliului din 29 septembrie 2003 privind organizarea comună a pieței orezului (2), în special articolul 14 alineatul (3),

întrucât:

(1)

Articolul 2 din Regulamentul (CEE) nr. 2681/74 al Consiliului din 21 octombrie 1974 privind finanțarea comunitară a cheltuielilor rezultate din furnizarea produselor agricole ca ajutoare alimentare (3) prevede că acea parte a cheltuielilor care corespunde restituirilor la export stabilite în domeniu în conformitate cu normele comunitare se impută Fondului European de Orientare și Garantare Agricolă, secțiunea „Garantare”.

(2)

Pentru a facilita stabilirea și gestionarea bugetului pentru acțiunile comunitare de ajutoare alimentare și pentru a permite statelor membre să cunoască nivelul participării comunitare la finanțarea acțiunilor naționale de ajutoare alimentare, este necesar să se determine nivelul restituirilor acordate pentru aceste acțiuni.

(3)

Dispozițiile generale și normele de aplicare prevăzute la articolul 13 din Regulamentul (CE) nr. 1784/2003 și la articolul 13 din Regulamentul (CE) nr. 1785/2003 pentru restituirile la export sunt aplicabile mutatis mutandis operațiunilor menționate anterior.

(4)

Criteriile specifice de care urmează să se țină seama la calcularea restituirii la export pentru orez sunt definite la articolul 14 din Regulamentul (CE) nr. 1785/2003.

(5)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului de gestionare a cerealelor,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Pentru acțiunile de ajutoare alimentare comunitare și naționale prevăzute în cadrul convențiilor internaționale sau al altor programe complementare, cât și pentru alte acțiuni comunitare de furnizare gratuită, restituirile aplicabile produselor din sectoarele cerealelor și orezului sunt stabilite în conformitate cu anexa.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 1 iulie 2007.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 29 iunie 2007.

Pentru Comisie

Jean-Luc DEMARTY

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 270, 21.10.2003, p. 78. Regulament, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 1154/2005 al Comisiei (JO L 187, 19.7.2005, p. 11).

(2)  JO L 270, 21.10.2003, p. 96. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 797/2006 al Comisiei (JO L 144, 31.5.2006, p. 1).

(3)  JO L 288, 25.10.1974, p. 1.


ANEXĂ

La Regulamentul Comisiei din 29 iunie 2007 de stabilire a restituirilor aplicabile produselor din sectoarele cerealelor și orezului livrate în cadrul acțiunilor de ajutoare alimentare comunitare și naționale

(EUR/t)

Codul produsului

Valoarea restituirilor

1001 10 00 9400

0,00

1001 90 99 9000

0,00

1002 00 00 9000

0,00

1003 00 90 9000

0,00

1005 90 00 9000

0,00

1006 30 92 9100

0,00

1006 30 92 9900

0,00

1006 30 94 9100

0,00

1006 30 94 9900

0,00

1006 30 96 9100

0,00

1006 30 96 9900

0,00

1006 30 98 9100

0,00

1006 30 98 9900

0,00

1006 30 65 9900

0,00

1007 00 90 9000

0,00

1101 00 15 9100

0,00

1101 00 15 9130

0,00

1102 10 00 9500

0,00

1102 20 10 9200

8,96

1102 20 10 9400

7,68

1103 11 10 9200

0,00

1103 13 10 9100

11,52

1104 12 90 9100

0,00

NB: Codurile produselor sunt definite în Regulamentul (CEE) nr. 3846/87 al Comisiei (JO L 366, 24.12.1987, p. 1), modificat.


30.6.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 172/65


REGULAMENTUL (CE) NR. 767/2007 AL COMISIEI

din 29 iunie 2007

a 34-a licitație specială desfășurată în cadrul licitației permanente prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1898/2005, capitolul II

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1255/1999 al Consiliului din 17 mai 1999 privind organizarea comună a piețelor în sectorul laptelui și produselor lactate (1), în special articolul 10,

întrucât:

(1)

În conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1898/2005 al Comisiei din 9 noiembrie 2005 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1255/1999 al Consiliului în ceea ce privește măsurile de comercializare a smântânii, a untului și a untului concentrat pe piața comunitară (2), organismele de intervenție vând, prin licitație, anumite cantități de unt de intervenție pe care le dețin și acordă un ajutor pentru smântână, pentru unt și pentru unt concentrat. Articolul 25 din regulamentul menționat anterior prevede că, ținând seama de ofertele primite pentru fiecare licitație specială, se stabilește un preț de vânzare minim al untului, precum și o valoare maximă a ajutorului pentru smântâna, pentru untul și pentru untul concentrat care pot fi diferențiate în funcție de destinație, de conținutul de grăsime al untului și de procedura de încorporare. Valoarea garanției de prelucrare menționate la articolul 28 din Regulamentul (CE) nr. 1898/2005 trebuie stabilită în consecință.

(2)

În urma examinării ofertelor primite, nu se dă curs licitației.

(3)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului de gestionare a laptelui și a produselor lactate,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Pentru a 34-a licitație specială desfășurată în cadrul licitației permanente prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1898/2005, capitolul II, nu se dă curs licitației.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 30 iunie 2007.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 29 iunie 2007.

Pentru Comisie

Jean-Luc DEMARTY

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 160, 26.6.1999, p. 48. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1913/2005 (JO L 307, 25.11.2005, p. 2).

(2)  JO L 308, 25.11.2005, p. 1. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 2107/2005 (JO L 337, 22.12.2005, p. 20).


30.6.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 172/66


REGULAMENTUL (CE) NR. 768/2007 AL COMISIEI

din 29 iunie 2007

de stabilire a prețurilor minime de vânzare pentru unt pentru a 34-a licitație specială desfășurată în cadrul licitației permanente prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 1898/2005

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1255/1999 al Consiliului din 17 mai 1999 privind organizarea comună a piețelor în sectorul laptelui și produselor lactate (1), în special articolul 10,

întrucât:

(1)

În conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1898/2005 al Comisiei din 9 noiembrie 2005 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1255/1999 al Consiliului în ceea ce privește măsurile de comercializare a smântânii, untului și a untului concentrat pe piața comunitară (2), organismele de intervenție vând prin licitație anumite cantități de unt de intervenție pe care le dețin și acordă un ajutor pentru smântână, unt și unt concentrat. Articolul 25 din regulamentul menționat anterior prevede că, ținând seama de ofertele primite pentru fiecare licitație specială, se stabilește un preț minim de vânzare al untului, precum și o valoare maximă a ajutorului pentru smântâna, pentru untul și pentru untul concentrat care pot fi diferențiate în funcție de destinație, de conținutul de grăsime al untului și de procedura de încorporare. Valoarea garanției de prelucrare prevăzute la articolul 28 din Regulamentul (CE) nr. 1898/2005 trebuie stabilită în consecință.

(2)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului de gestionare a laptelui și a produselor lactate,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Pentru a 34-a licitație specială desfășurată în cadrul licitației permanente prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 1898/2005, prețurile minime de vânzare ale untului de intervenție, precum și valoarea garanției de prelucrare, menționate la articolele 25 și 28 din regulamentul menționat anterior se stabilesc după cum se indică în tabelul din anexă.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 30 iunie 2007.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 29 iunie 2007.

Pentru Comisie

Jean-Luc DEMARTY

Director General pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală


(1)  JO L 160, 26.6.1999, p. 48. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1913/2005 (JO L 307, 25.11.2005, p. 2).

(2)  JO L 308, 25.11.2005, p. 1. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 2107/2005 (JO L 337, 22.12.2005, p. 20).


ANEXĂ

Prețuri de minime vânzare ale untului de intervenție și valoarea garanției de prelucrare pentru a 34-a licitație specială desfășurată în cadrul licitației permanente prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 1898/2005

(EUR/100 kg)

Formule

A

B

Proceduri de încorporare

Cu marcatori

Fără marcatori

Cu marcatori

Fără marcatori

Preț de vânzare minim

Unt ≥ 82 %

În aceeași stare

Concentrat

Garanție de prelucrare

În aceeași stare

Concentrat


30.6.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 172/68


REGULAMENTUL (CE) NR. 769/2007 AL COMISIEI

din 29 iunie 2007

de stabilire a prețului minim de vânzare pentru unt pentru a 66-a licitație specială lansată în cadrul licitației permanente prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 2771/1999

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1255/1999 al Consiliului din 17 mai 1999 privind organizarea comună a piețelor în sectorul laptelui și al produselor lactate (1), în special articolul 10 litera (c),

întrucât:

(1)

În conformitate cu articolul 21 din Regulamentul (CE) nr. 2771/1999 al Comisiei din 16 decembrie 1999 privind normele de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1255/1999 al Consiliului privind măsurile de intervenție pe piața untului și smântânii (2), organismele de intervenție au pus în vânzare prin licitație permanentă anumite cantități de unt pe care le dețineau.

(2)

În funcție de ofertele primite ca răspuns la fiecare licitație specială, se stabilește un preț minim de vânzare sau se decide să nu se dea curs ofertelor, în conformitate cu articolul 24a din Regulamentul (CE) nr. 2771/1999.

(3)

Luând în considerare ofertele primite, trebuie stabilit un preț minim de vânzare.

(4)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului de gestionare a laptelui și a produselor lactate,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Pentru a 66-a licitație specială lansată în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 2771/1999, pentru care termenul de depunere a ofertelor a expirat la 26 iunie 2007, prețul minim de vânzare a untului este stabilit la 365,20 EUR/100 kg.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 30 iunie 2007.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 29 iunie 2007.

Pentru Comisie

Jean-Luc DEMARTY

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 160, 26.6.1999, p. 48. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1913/2005 al Comisiei (JO L 307, 25.11.2005, p. 2).

(2)  JO L 333, 24.12.1999, p. 11. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1802/2005 (JO L 290, 4.11.2005, p. 3).


30.6.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 172/69


REGULAMENTUL (CE) NR. 770/2007 AL COMISIEI

din 29 iunie 2007

privind atribuirea drepturilor de import pentru cererile depuse pentru perioada 1 iulie 2007-30 iunie 2008 în cadrul contingentului tarifar deschis prin Regulamentul (CE) nr. 529/2007 pentru carnea de vită și mânzat congelată

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1254/1999 al Consiliului din 17 mai 1999 privind organizarea comună a pieței în sectorul cărnii de vită și mânzat (1),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1301/2006 al Comisiei din 31 august 2006 de stabilire a normelor comune pentru administrarea contingentelor tarifare de import pentru produsele agricole gestionate printr-un sistem de licențe de import (2), în special articolul 7 alineatul (2),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 529/2007 al Comisiei din 11 mai 2007 privind deschiderea și administrarea unui contingent tarifar de import pentru carnea de vită și mânzat congelată clasificată la codul NC 0202 și pentru produsele clasificate la codul NC 0206 29 91 (1 iulie 2007-30 iunie 2008) (3) a deschis un contingent tarifar pentru importul de produse din sectorul cărnii de vită și mânzat.

(2)

Cantitățile specificate în cererile pentru drepturi de import depuse pentru perioada 1 iulie 2007-30 iunie 2008 sunt superioare cantităților disponibile. Prin urmare, este necesar să se determine în ce măsură pot fi acordate drepturile de import, prin stabilirea coeficientului de atribuire ce trebuie aplicat cantităților solicitate,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Cererilor pentru drepturi de import aferente contingentului cu numărul de ordine 09.4003 și depuse pentru perioada 1 iulie 2007-30 iunie 2008 în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 529/2007 li se aplică un coeficient de atribuire de 14,840062 %.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 30 iunie 2007.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 29 iunie 2007.

Pentru Comisie

Jean-Luc DEMARTY

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 160, 26.6.1999, p. 21. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1913/2005 (JO L 307, 25.11.2005, p. 2).

(2)  JO L 238, 1.9.2006, p. 13. Regulament, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 289/2007 (JO L 78, 17.3.2007, p. 17).

(3)  JO L 123, 12.5.2007, p. 26.


30.6.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 172/70


REGULAMENTUL (CE) NR. 771/2007 AL COMISIEI

din 29 iunie 2007

privind atribuirea drepturilor de import pentru cererile depuse pentru perioada 1 iulie 2007-30 iunie 2008 în cadrul contingentelor tarifare deschise prin Regulamentul (CE) nr. 545/2007 pentru carnea de vită și mânzat congelată destinată transformării

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1254/1999 al Consiliului din 17 mai 1999 privind organizarea comună a pieței în sectorul cărnii de vită și mânzat (1),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1301/2006 al Comisiei din 31 august 2006 de stabilire a normelor comune pentru administrarea contingentelor tarifare de import pentru produsele agricole gestionate printr-un sistem de licențe de import (2), în special articolul 7 alineatul (2),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 545/2007 al Comisiei din 16 mai 2007 privind deschiderea și gestionarea unui contingent tarifar de import pentru carnea de vită și mânzat congelată destinată transformării (1 iulie 2007-30 iunie 2008) (3) a deschis contingente tarifare pentru importul de produse din sectorul cărnii de vită și mânzat.

(2)

Cantitățile specificate în cererile de drepturi de import depuse pentru perioada 1 iulie 2007-30 iunie 2008 sunt superioare cantităților disponibile. Prin urmare, este necesar să se determine în ce măsură pot fi acordate drepturile de import, prin stabilirea coeficientelor de atribuire ce trebuie aplicate cantităților solicitate,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Cererilor pentru drepturi de import depuse pentru perioada 1 iulie 2007-30 iunie 2008 în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 545/2007 li se aplică un coeficient de atribuire de 5,206706 % pentru drepturile aferente contingentului cu numărul de ordine 09.4057 și de 34,204866 % pentru drepturile aferente contingentului cu numărul de ordine 09.4058.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 30 iunie 2007.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 29 iunie 2007.

Pentru Comisie

Jean-Luc DEMARTY

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 160, 26.6.1999, p. 21. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1913/2005 (JO L 307, 25.11.2005, p. 2).

(2)  JO L 238, 1.9.2006, p. 13. Regulament, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 289/2007 (JO L 78, 17.3.2007, p. 17).

(3)  JO L 129, 17.5.2007, p. 14.


DIRECTIVE

30.6.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 172/71


DIRECTIVA 2007/42/CE A COMISIEI

din 29 iunie 2007

privind materialele și obiectele fabricate din folie de celuloză regenerată care vin în contact cu produsele alimentare

(Text cu relevanță pentru SEE)

(versiune codificată)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1935/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 octombrie 2004 privind materialele și obiectele destinate să vină în contact cu produsele alimentare și de abrogare a Directivelor 80/590/CEE și 89/109/CEE (1), în special articolul 5,

întrucât:

(1)

Directiva 93/10/CEE a Comisiei din 15 martie 1993 privind materialele și obiectele fabricate din folie de celuloză regenerată care vin în contact cu produsele alimentare (2) a fost modificată de mai multe ori în mod substanțial (3). Este necesar, din motive de claritate și de raționalitate, să se codifice prezenta directivă.

(2)

Măsurile comunitare prevăzute de prezenta directivă nu sunt numai necesare, dar și indispensabile pentru realizarea obiectivelor pieței interne. Aceste obiective nu pot fi realizate individual de statele membre. Mai mult decât atât, realizarea acestora la nivel comunitar este prevăzută deja de Regulamentul (CE) nr. 1935/2004.

(3)

Pentru atingerea obiectivului prevăzut la articolul 3 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1935/2004, în cazul foliei de celuloză regenerată, un instrument adecvat îl constituia o directivă specială în sensul articolului 5 din regulamentul menționat.

(4)

Cofrajele sintetice din celuloză regenerată trebuie să facă obiectul unor dispoziții speciale.

(5)

Metoda de determinare a absenței migrării substanțelor colorante trebuie stabilită ulterior.

(6)

Până la redactarea unor criterii de puritate și a unor metode de analiză, dispozițiile de drept intern sunt aplicabile.

(7)

Stabilirea unei liste de substanțe autorizate, însoțite de limite cantitative care nu trebuie depășite, este suficientă, în acest caz specific, în principiu, pentru atingerea obiectivului prevăzut la articolul 3 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1935/2004.

(8)

Cu toate acestea, eterul bis(2-hidroxietilic) (= dietilenglicol) și etandiolul (= monoetilenglicol), pot migra într-o mare măsură pe anumite produse alimentare. Pentru evitarea acestei posibilități, ca o măsură preventivă, ar trebui să se stabilească definitiv cantitățile maxime autorizate de astfel de substanțe în alimentele care au fost în contact cu folie de celuloză regenerată.

(9)

Pentru a se proteja sănătatea consumatorului, trebuie să se evite contactul direct dintre produsele alimentare și suprafețele de folie de celuloză regenerată imprimate.

(10)

Declarația scrisă prevăzută la articolul 16 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1935/2004 trebuie să fie prevăzută, în cazul utilizării profesionale a foliei de celuloză regenerată, pentru materialele și obiectele care vin în contact cu produsele alimentare, cu excepția celor care, prin natura lor, sunt destinate acestei utilizări.

(11)

Normele aplicabile foliilor de celuloză regenerată ar trebui să fie adaptate naturii stratului aflat în contact cu produsul alimentar. În consecință, cerințele pentru foliile de celuloză regenerată acoperite cu straturi de protecție din material plastic ar trebui să se deosebească de cele prevăzute pentru foliile de celuloză regenerată neacoperite sau acoperite cu straturi de protecție derivate din celuloză.

(12)

La fabricarea tuturor tipurilor de folii de celuloză regenerată, inclusiv a foliilor de celuloză regenerată acoperite cu materiale plastice, ar trebui utilizate numai substanțele autorizate.

(13)

În cazul foliilor de celuloză regenerată acoperite cu straturi de protecție din materiale plastice, stratul aflat în contact cu produsele alimentare este alcătuit dintr-un material similar cu materialele plastice și obiectele din material plastic care vin în contact cu produsele alimentare. Prin urmare, este oportun ca normele prevăzute de Directiva 2002/72/CE a Comisiei din 6 august 2002 referitoare la materialele plastice și obiectele din material plastic destinate să vină în contact cu produsele alimentare (4) să se aplice și acestor folii.

(14)

În vederea asigurării unei legislații comunitare unitare, ar trebui să se verifice dacă foliile de celuloză regenerată acoperite cu material plastic respectă limitele de migrare stabilite de Directiva 2002/72/CE, în conformitate cu normele prevăzute de Directiva 82/711/CEE a Consiliului din 18 octombrie 1982 de stabilire a normelor de bază necesare pentru testarea migrării constituenților materialelor plastice și obiectelor din material plastic care vin în contact cu produsele alimentare (5) și de Directiva 85/572/CEE a Consiliului din 19 decembrie 1985 de stabilire a listei de simulanți utilizați pentru testarea migrării constituenților materialelor și obiectelor din plastic care vin în contact cu produsele alimentare (6).

(15)

Măsurile prevăzute de prezenta directivă sunt în conformitate cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală.

(16)

Prezenta Directivă se aplică fără a aduce atingere obligațiilor incumbând statelor membre cu privire la termenele de transpunere în dreptul intern și de aplicare a directivelor, menționate la anexa III partea B,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

(1)   Prezenta directivă este o directivă specială în sensul articolului 5 din Regulamentul (CE) nr. 1935/2004.

(2)   Prezenta directivă se aplică foliei de celuloză regenerată, în sensul descrierii prezentate în anexa I, care vine în contact cu produsele alimentare sau care, prin natura sa, este destinată a veni în contact cu acestea și care fie:

(a)

constituie un produs finit în sine; sau

(b)

face parte dintr-un produs finit care conține și alte materiale.

(3)   Prezenta directivă se aplică pentru cofrajele sintetice de celuloză regenerată.

Articolul 2

Foliile de celuloză regenerată prevăzute la articolul 1 alineatul (2) aparțin unuia dintre următoarele tipuri:

(a)

folie de celuloză regenerată neacoperită cu strat de protecție;

(b)

folie de celuloză regenerată acoperită cu un strat de protecție derivat din celuloză;

sau

(c)

folie de celuloză regenerată acoperită cu un strat de protecție alcătuit din materiale plastice.

Articolul 3

(1)   La fabricarea foliilor de celuloză regenerată prevăzute la literele (a) și (b) de la articolul 2 se utilizează numai substanțele sau grupele de substanțe enumerate în anexa II, sub rezerva restricțiilor prevăzute în aceasta.

(2)   Prin derogare de la alineatul (1), se pot utiliza și alte substanțe decât cele menționate în anexa II în cazul în care aceste substanțe sunt utilizate ca substanțe colorante (coloranți sau pigmenți) sau ca adezivi, cu condiția să nu existe nici o urmă de migrare a acestora, detectabilă printr-o metodă validată, în sau pe produsele alimentare.

Articolul 4

(1)   La fabricarea foliei de celuloză regenerată prevăzute la articolul 2 litera (c), înainte de acoperirea cu strat de protecție se utilizează numai substanțele sau grupele de substanțe enumerate în prima parte a anexei II, sub rezerva restricțiilor prevăzute în aceasta.

(2)   La fabricarea stratului de protecție care se aplică pe folia de celuloză regenerată prevăzută la alineatul (1) se utilizează numai substanțele sau grupele de substanțe enumerate în anexele II-VI la Directiva 2002/72/CE, sub rezerva restricțiilor prevăzute în acestea.

(3)   Fără a aduce atingere alineatului (1), materialele și obiectele fabricate din folia de celuloză regenerată prevăzută la articolul 2 litera (c) respectă dispozițiile articolelor 2, 7 și 8 din Directiva 2002/72/CE.

Articolul 5

Suprafețele imprimate din folie de celuloză regenerată nu trebuie să vină în contact cu produsele alimentare.

Articolul 6

(1)   La nivelul stadiilor de comercializare, altele decât cel al vânzării cu amănuntul, materialele și obiectele fabricate din folie de celuloză regenerată care vin în contact cu produsele alimentare sunt însoțite de o declarație scrisă în conformitate cu articolul 16 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1935/2004.

(2)   Alineatul (1) se aplică materialelor și obiectelor fabricate din folie de celuloză regenerată care, prin natura lor, sunt destinate în mod clar să vină în contact cu produsele alimentare.

(3)   În cazul în care se indică condiții speciale de utilizare, materialul sau obiectul fabricat din folie de celuloză regenerată se etichetează corespunzător.

Articolul 7

Directiva 93/10/CEE, astfel cum a fost modificată prin directivele enumerate la anexa III partea A, se abrogă, fără a aduce atingere obligațiilor statelor membre cu privire la termenele de transpunere în dreptul intern și de aplicare a directivelor, menționate la anexa III partea B.

Trimiterile la directiva abrogată se înțeleg ca trimiteri la prezenta directivă și se citesc în conformitate cu tabelul de corespondență din anexa IV.

Articolul 8

Prezenta directivă intră în vigoare în a douăzecea zi de la publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 9

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 29 iunie 2007.

Pentru Comisie

José Manuel BARROSO

Președintele


(1)  JO L 338, 13.11.2004, p. 4.

(2)  JO L 93, 17.4.1993, p. 27. Directivă, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 2004/14/CE (JO L 27, 30.1.2004, p. 48).

(3)  A se vedea anexa III, partea A.

(4)  JO L 220, 15.8.2002, p. 18. Directivă, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 2007/19/CE (JO L 91, 31.3.2007, p. 17).

(5)  JO L 297, 23.10.1982, p. 26. Directivă, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 97/48/CE a Comisiei (JO L 222, 12.8.1997, p. 10).

(6)  JO L 372, 31.12.1985, p. 14. Directivă, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 2007/19/CE.


ANEXA I

DESCRIEREA FOLIEI DE CELULOZĂ REGENERATĂ

Folia de celuloză regenerată este o foaie subțire de material obținut dintr-o celuloză rafinată derivată din lemn sau bumbac nereciclabil. Pentru îndeplinirea cerințelor tehnice se pot adăuga substanțe corespunzătoare atât în masă, cât și pe suprafață. Folia de celuloză regenerată poate fi acoperită pe o parte sau pe ambele părți de un strat de protecție.


ANEXA II

LISTA DE SUBSTANȚE AUTORIZATE PENTRU FABRICAREA FOLIEI DE CELULOZĂ REGENERATĂ

NB:

Procentajele din prima și din a doua parte din prezenta anexă sunt exprimate în masă/masă (m/m) și sunt calculate în funcție de cantitatea de folie de celuloză regenerată deshidratată și fără strat de protecție.

Denumirile tehnice uzuale sunt menționate în paranteze pătrate.

Substanțele utilizate vor fi de o calitate tehnică bună în ceea ce privește criteriile de puritate.

PRIMA PARTE

Folie de celuloză regenerată fără strat protector

Denumiri

Restricții

A.

Celuloză regenerată

Nu mai puțin de 72 % (m/m).

B.   

Aditivi

1.

Agenți de înmuiere

Nu mai mult de 27 % (m/m) în total.

Eter bis(2-hidroxietilic) [= dietilenglicol]

Numai pentru folii care vor fi acoperite de un strat protector și apoi folosite pentru produsele alimentare care nu sunt umede, adică nu au un conținut de apă care este liber la suprafață din punct de vede fizic. Cantitatea totală de eter bis(2-hidroxietilic) și de etandiol prezentă în alimentele care au fost în contact cu folie de acest tip nu trebuie să depășească 30 mg/kg de produs alimentar.

Etandiol [= monoetilenglicol]

1,3-butandiol

 

Glicerină

 

1,2-propandiol [= 1,2 propilenglicol]

 

Oxid de polietilenă [= polietilenglicol]

Greutate moleculară medie între 250 și 1 200.

Oxid de 1,2-polipropilenă [= 1,2-polipropilenglicol]

Greutate moleculară medie nu mai mare de 400 și conținut liber de 1,3-propandiol nu mai mare de 1 % (m/m) în substanță.

Sorbitol

 

Tetraetilenglicol

 

Trietilenglicol

 

Uree

 

2.

Alți aditivi

Nu mai mult de 1 % (m/m) în total.

Prima clasă

Cantitatea de substanță sau a grupei de substanțe de la fiecare rubrică nu poate să depășească 2 mg/dm2 de folie fără strat protector.

Acid acetic și sărurile sale de NH4, Ca, Mg, K și Na

 

Acid ascorbic și sărurile sale de NH4, Ca, Mg, K și Na

 

Acid benzoic și benzoat de sodiu

 

Acid formic și sărurile sale de NH4, Ca, Mg, K și Na

 

Acizi grași liniari, saturați sau nesaturați, cu un număr par de carbon de la 8 la 20 inclusiv și acizii behenic și ricinoleic și sărurile de NH4, Ca, Mg, K, Na, Al, Zn ale acestora

 

Acid citric, D și L-lactic, maleic, L-tartaric și sărurile lor de Na și K

 

Acid sorbic și sărurile sale de NH4, Ca, Mg, K și Na

 

Amidele acizilor grași liniari, saturați sau nesaturați, cu un număr par de atomi de carbon de la 8 la 20 inclusiv și amidele acizilor behenic și ricinoleic

 

Tipuri de amidon și făină naturale, comestibile

 

Tipuri de amidon și făină modificate prin tratament chimic

 

Amiloză

 

Carbonați și cloruri de calciu și magneziu

 

Esteri ai glicerinei cu acizi grași liniari, saturați sau nesaturați, cu un număr par de atomi de carbon de la 8 la 20 inclusiv și/sau cu acid adipic, citric, 12-hidroxistearic (oxistearin), ricinoleic

 

Esteri ai polioxietilenei (8-14 grupări de oxietilenă) cu acizi grași liniari, saturați sau nesaturați, cu un număr par de atomi de carbon de la 8 la 20 inclusiv

 

Esteri ai sorbitolului cu acizi grași liniari, saturați sau nesaturați, cu un număr par de atomi de carbon de la 8 la 20 inclusiv

 

Mono- și/sau diesteri ai acidului stearic cu etandiol și/sau eter bis(2-hidroxietilic) și/sau trietilen glicol

 

Oxizii și hidroxizii aluminiului, calciului, magneziului și siliciului, silicații și silicații hidratați de aluminiu, calciu, magneziu și potasiu

 

Oxidul de polietilenă [= polietilenglicol]

Greutate moleculară medie între 1 200 și 4 000.

Propionat de sodiu

 

Clasa a doua

Cantitatea totală de substanțe nu trebuie să depășească 1 mg/dm2 de folie fără strat protector și cantitatea de substanță sau a grupei de substanță de la fiecare rubrică nu trebuie să depășească 0,2 mg/dm2 (sau o limită mai mică dacă este specificată) de folie fără strat de protecție.

Sulfonat de sodiu alchil (C8-C18) benzen

 

Sulfonat de sodiu izopropil naftalină

 

Sulfat de sodiu alchil (C8-C18)

 

Sulfonat de sodiu alchil (C8-C18)

 

Dioctilsulfosuccinat de sodiu

 

Distearat de monoacetat de dihidroxietil dietilen triamină

Nu mai mult de 0,05 mg/dm2 de folie fără strat protector.

Sulfați de lauril amoniu, magneziu și potasiu

 

N,N′-distearoil diaminoetan, N,N′-dipalmitoil diaminoetan, N,N′-dioleoil diaminoetan

 

2-heptadecil-4,4-bis(metilen-stearat)oxazolină

 

Etilsulfat de polietilenă-aminostearamidă

Nu mai mult de 0,1 mg/dm2 de folie fără strat protector.

Clasa a treia – Agent de fixare

Cantitatea totală de substanțe nu poate depăși 1 mg/dm2 de folie fără strat protector.

Produsul de condensare al melaminformaldehidei nemodificate sau care poate să fie modificată cu unul sau mai mulți dintre produșii următori:

butanol, dietilentriamină, etanol, trietilentetramină, tetraetilenpentamină, tri-(2-hidroxietil)amină, 3,3′-diaminodipropilamină, 4,4′-diaminodibutilamină

Conținut de formaldehidă liberă nu mai mare de 0,5 mg/dm2 de folie fără strat protector.

Conținut de melamină liberă nu mai mare de 0,3 mg/dm2 de folie fără strat protector.

Produsul de condensare melamin-uree formaldehidă modificat cu tris-(2-hidroxietil)amină

Conținut de formaldehidă liberă nu mai mare de 0,5 mg/dm2 de folie fără strat protector.

Conținut de melamină liberă nu mai mare de 0,3 mg/dm2 de folie fără strat protector.

Polialchilenamine reticulate cationice:

(a)

poliamidă-epiclorhidrină, rășină bazată pe diaminopropilmetilamină și epiclorhidrină;

(b)

poliamidă-epiclorhidrină, rășină bazată pe epiclorhidrină, acid adipic, caprolactamă, dietilentriamină și/sau etilendiamină;

(c)

poliamidă-epiclorhidrină, rășină bazată pe acid adipic, dietilentriamină și epiclorhidrină, sau un amestec de epiclorhidrină și amoniac;

(d)

poliamidă-poliamină-epiclorhidrină, rășină bazată pe epiclorhidrină, adipat de dimetil și dietilentriamină;

(e)

poliamidă-poliamină-epiclorhidrină, rășină bazată pe epiclorhidrină, adipamidă și diaminopropilmetilamină.

În conformitate cu directivele Comunității și în absența lor, cu dreptul intern, până la adoptarea directivelor comunitare.

Polietilenamine și polietilenimine

Nu mai mult de 0,75 mg/dm2 de folie fără strat protector.

Produsul de condensare uree – formaldehidă nemodificat sau care poate fi modificat cu unul sau mai mulți dintre produșii următori:

acid aminometilsulfonic, acid sulfanilic, butanol, diaminobutan, diaminoetilamină, diaminodipropilamină, diaminopropan, dietilentriamină, etanol, guanidină, metanol, tetraetilenpentamină, trietilentetramină, sulfit de sodiu

Conținut de formaldehidă liberă nu mai mare de 0,5 mg/dm2 de folie fără strat protector.

Clasa a patra

Cantitatea totală de substanțe nu trebuie să depășească 0,01 mg/dm2 de folie fără strat protector.

Produși rezultați în urma reacției aminelor uleiurilor comestibile cu oxidul de polietilenă

 

Sulfat de lauril monoetanolamină

 


PARTEA A DOUA

Folie de celuloză regenerată cu strat protector

Denumiri

Restricții

A.

Celuloză regenerată

A se vedea prima parte.

B.

Aditivi

A se vedea prima parte.

C.   

Stratul protector

1.

Polimeri

Cantitatea totală de substanțe nu trebuie să depășească 50 mg/dm2 de strat protector pe partea care vine în contact cu produsele alimentare.

Etil, hidroxietil, hidroxipropil și eterii metilici ai celulozei

 

Nitroceluloză

Nu mai mult de 20 mg/dm2 de strat protector pe partea care vine în contact cu produsele alimentare; conținutul de azot între 10,8 % (m/m) și 12,2 % (m/m) în nitroceluloză.

2.

Rășini

Cantitatea totală de substanțe nu poate depăși 12,5 mg/dm2 de strat protector pe partea care vine în contact cu produsele alimentare și numai pentru producerea foliilor de celuloză regenerată cu strat protector bazat pe nitroceluloză.

Cazeină

 

Colofoniu și/sau produșii săi de polimerizare, hidrogenare sau disproporționare și esterii acestora cu alcoolul metilic, etilic sau polivalent C2 la C6 sau amestecuri ale acestor alcooli

 

Colofoniu și/sau produșii săi de polimerizare, hidrogenare sau disproporționare condensați cu acizii acrilic, maleic, citric, fumaric și/sau ftalic și/sau 2,2 bis(4-hidroxifenil)propan formaldehidă și esterificați cu alcoolul metilic, etilic, sau polivalenți C2 la C6 sau amestecuri ale acestor alcooli

 

Esteri derivați din eter bis(2-hidroxietilic) cu produșii de adiție ai betapinenei și/sau dipentenei și/sau diterpenei și anhidridei maleice

 

Gelatină comestibilă

 

Ulei de ricin și produșii săi de dehidratare sau hidrogenare și produșii săi de condensare cu poliglicerol, acizii adipic, citric, maleic, ftalic și sebacic

 

Rășină naturală [= damar]

 

Poli-beta-pinenă [= rășini terpenice]

 

Rășini ureo-formaldehidice (a se vedea agenți de fixare)

 

3.

Plastifianți

Cantitatea totală de substanțe nu trebuie să depășească 6 mg/dm2 de strat protector pe partea care vine în contact cu produsele alimentare.

Citrat de acetil tributilic

 

Citrat de acetil tri(2-etilhexilic)

 

Adipat de di-izobutil

 

Adipat de di-n-butil

 

Azelat de di-n-hexil

 

Ftalat de diciclohexil

Nu mai mult de 4,0 mg/dm2 de strat de protecție pe partea care vine în contact cu produsele alimentare.

Fosfat de 2-etilhexil difenil (sinonim: esterul difenil-2-etilhexilic al acidului fosforic)

Cantitatea de fosfat de 2-etilhexil difenil nu va depăși:

(a)

2,4 mg/kg pe produsul alimentar care vine în contact cu acest tip de folie; sau

(b)

0,4 mg/dm2 pe stratul de protecție aflat pe partea care vine în contact cu produsele alimentare.

Monoacetat de glicerină [= monoacetin]

 

Diacetat de glicerină [= diacetin]

 

Triacetat de glicerină [= triacetin]

 

Sebacat de di-butil

 

Tartrat de di-n-butil

 

Tartrat de di-izobutil

 

4.

Alți aditivi

Cantitatea totală de substanțe nu poate depăși 6 mg/dm2 în folia de celuloză regenerată fără strat de protecție, inclusiv a stratului de protecție pe partea care vine în contact cu produsele alimentare.

4.1.

Aditivii enumerați în prima parte

Aceleași restricții ca și în prima parte (cu toate acestea, cantitățile de mg/dm2 se referă la folia de celuloză regenerată fără strat protector, inclusiv a stratului de protecție pe partea care vine în contact cu produsele alimentare).

4.2.

Aditivi specifici stratului de protecție

Cantitatea de substanță sau a grupei de substanțe de la fiecare alineat nu poate depăși 2 mg/dm2 (sau o limită mai mică decât cea specificată) de strat de protecție pe partea care vine în contact cu produsele alimentare.

1-hexadecanol și 1-octadecanol

 

Esteri ai acizilor grași liniari, saturați sau nesaturați, cu număr par de atomi de carbon de la 8 la 20 inclusiv și ai acidului ricinoleic cu etil, butil, amil și oleil alcooli liniari

 

Tipuri de ceară montană, care conțin acizi montanici purificați (C26 la C32) și/sau esterii acestora cu etandiol și/sau 1,3 butandiol și/sau sărurile lor de calciu și potasiu

 

Ceară de carnauba

 

Ceară de albine

 

Ceară de esparto

 

Ceară Candelila

 

Dimetilpolisiloxan

Nu mai mult de 1 mg/dm2 de strat de protecție pe partea care vine în contact cu produsele alimentare.

Ulei de soia epoxidat (conținut de oxiran 6-8 %)

 

Parafină rafinată și ceară microcristalină

 

Tetrastearat de pentaeritritol

 

Mono- și bis(octadecildietilenoxid)-fosfați

Nu mai mult de 0,2 mg/dm2 de strat de protecție pe partea care vine în contact cu produsele alimentare.

Acizi alifatici (C8 la C20) esterificați cu mono- sau di-(2-hidroxietil)amină

 

2- și 3-terț.butil-4-hidroxianisol [= butilhidroxi-anisol – BHA]

Nu mai mult de 0,06 mg/dm2 de strat de protecție pe partea care vine în contact cu produsele alimentare.

2,6-di-terț.butil-4-metilfenil [= butilhidroxi-toluen – BHT]

Nu mai mult de 0,06 mg/dm2 de strat de protecție pe partea care vine în contact cu produsele alimentare.

Di-n-octiltin-bis(2-etilhexil)maleat

Nu mai mult de 0,06 mg/dm2 de strat de protecție pe partea care vine în contact cu produsele alimentare.

5.

Solvenți

Cantitatea totală de substanțe nu poate depăși 0,6 mg/dm2 de strat de protecție pe partea care vine în contact cu produsele alimentare.

Acetat de butil

 

Acetat de etil

 

Acetat de izobutil

 

Acetat de izopropil

 

Acetat de propil

 

Acetonă

 

1-butanol

 

Etanol

 

2-butanol

 

2-propanol

 

1-propanol

 

Ciclohexan

 

Eter etilenglicol monobutilic

 

Acetat de eter etilenglicol monobutilic

 

Metil etil cetonă

 

Metil izobutil cetonă

 

Tetrahidrofuran

 

Toluen

Nu mai mult de 0,06 mg/dm2 de strat de protecție pe partea care vine în contact cu produsele alimentare.


ANEXA III

PARTEA A

Directiva abrogată și lista modificărilor ulterioare

(menționate la articolul 7)

Directiva 93/10/CEE a Comisiei

(JO L 93, 17.4.1993, p. 27)

Directiva 93/111/CE a Comisiei

(JO L 310, 14.12.1993, p. 41)

Directiva 2004/14/CE a Comisiei

(JO L 27, 30.1.2004, p. 48)

PARTEA B

Termene de transpunere în dreptul intern și de aplicare

(menționate la articolul 7)

Directiva

Termen de transpunere

Data de aplicare

93/10/CEE

1 ianuarie 1994

1 ianuarie 1994 (1)

1 ianuarie 1994 (2)

1 ianuarie 1995 (3)

93/111/CE

2004/14/CE

29 iulie 2005

29 iulie 2005 (4)

29 ianuarie 2006 (5)


(1)  În conformitate cu articolul 5 alineatul (1) prima liniuță din Directiva 93/10/CEE: „Statele membre permit comercializarea și utilizarea foliei de celuloză regenerată care vine în contact cu produsele alimentare conforme cu prezenta directivă începând de la 1 ianuarie 1994.”

(2)  În conformitate cu articolul 5 alineatul (1) a doua liniuță din Directiva 93/10/CEE: „Statele membre interzic, începând de la 1 ianuarie 1994, comercializarea și utilizarea foliei de celuloză regenerată care vine în contact cu produsele alimentare și care nu este conformă cu prezenta directivă și nici cu Directiva 83/229/CEE, cu excepția sortimentului de folie interzis de Directiva 92/15/CEE începând de la 1 iulie 1994.”

(3)  În conformitate cu articolul 5 alineatul (1) a treia liniuță din Directiva 93/10/CEE: „Statele membre interzic, începând de la 1 ianuarie 1995, comercializarea și utilizarea foliei de celuloză regenerată care vine în contact cu produsele alimentare neconforme cu prezenta directivă, dar conforme cu Directiva 83/229/CEE.”

(4)  În conformitate cu articolul 2 alineatul (1) litera (a) din Directiva 2004/14/CE: „Statele membre aplică dispozițiile în cauză astfel încât să permită, de la 29 iulie 2005, comerțul cu folia de celuloză regenerată și utilizarea foliei de celuloză regenerată care vine în contact cu produsele alimentare conforme cu prezenta directivă.”

(5)  În conformitate cu articolul 2 alineatul (1) litera (b) din Directiva 2004/14/CE: „Statele membre aplică dispozițiile în cauză astfel încât să interzică, de la 29 ianuarie 2006, fabricarea și importul în Comunitate de folie de celuloză regenerată destinată să vină în contact cu produsele alimentare care nu sunt conforme cu dispozițiile prezentei directive.”


ANEXA IV

Tabel de corespondență

Directiva 93/10/CEE

Prezenta directivă

Articolul 1 alineatele (1) și (2)

Articolul 1 alineatele (1) și (2)

Articolul 1 alineatul (3), formulă introductivă, litera (b)

Articolul 1 alineatul (3)

Articolul 1a

Articolul 2

Articolul 2

Articolul 3

Articolul 2a

Articolul 4

Articolul 3

Articolul 5

Articolul 4

Articolul 6

Articolul 5

Articolul 6

Articolul 7

Articolul 8

Articolul 7

Articolul 9

Anexa I

Anexa I

Anexa II

Anexa II

Anexa III

Anexa III

Anexa IV


II Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare nu este obligatorie

DECIZII

Comisie

30.6.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 172/83


DECIZIA COMISIEI

din 29 iunie 2007

de rectificare a Directivei 2006/132/CE și de modificare a Directivei 91/414/CEE în vederea înscrierii substanței active procimidon

[notificată cu numărul C(2007) 3066]

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2007/452/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva 91/414/CEE a Consiliului din 15 iulie 1991 privind introducerea pe piață a produselor de uz fitosanitar (1), în special articolul 6 alineatul (1),

întrucât:

(1)

Anexa la Directiva 2006/132/CE a Comisiei (2) conține o eroare care trebuie rectificată, și anume exprimarea unei cantități în grame în loc de kilograme.

(2)

Această rectificare trebuie să producă efecte de la data intrării în vigoare a Directivei 2006/132/CE. Aceste efecte retroactive nu aduc atingere drepturilor individuale.

(3)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

În anexa la Directiva 2006/132/CE, în coloana „Dispoziții specifice”, cea de-a treia liniuță se înlocuiește cu următorul text:

„—

0,75 kg de substanță activă pe hectar și pe aplicare”.

Articolul 2

Prezenta decizie se aplică de la 1 ianuarie 2007.

Articolul 3

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 29 iunie 2007.

Pentru Comisie

Markos KYPRIANOU

Membru al Comisiei


(1)  JO L 230, 19.8.1991, p. 1. Directivă, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 2007/31/CE a Comisiei (JO L 140, 1.6.2007, p. 44).

(2)  JO L 349, 12.12.2006, p. 22.


30.6.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 172/84


DECIZIA COMISIEI

din 29 iunie 2007

de stabilire a statutului privind ESB al unui stat membru, al țărilor terțe sau al uneia dintre regiunile acestora în funcție de riscul de contaminare cu ESB

[notificată cu numărul C(2007) 3114]

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2007/453/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 999/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 mai 2001 de stabilire a unor norme pentru prevenirea, controlul și eradicarea anumitor forme transmisibile de encefalopatie spongiformă (1), în special articolul 5 alineatul (2),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 999/2001 stabilește reglementări pentru prevenirea, controlul și eradicarea anumitor forme transmisibile de encefalopatie spongiformă (EST) la animale. Conform articolului 1 din regulamentul menționat anterior, acesta se aplică producției și introducerii pe piață a animalelor vii și a produselor de origine animală. Din acest motiv, statutul privind encefalopatia spongiformă bovină (ESB) al unui stat membru, al țărilor terțe sau al uneia dintre regiunile acestora (denumite în continuare „țări sau regiuni”) va fi determinat pe baza clasificării într-una din trei categorii în funcție de riscurile de contaminare cu ESB prevăzute în articolul 5 alineatul (1) din regulamentul menționat anterior.

(2)

Obiectivul încadrării țărilor și regiunilor în categorii în funcție de riscul de contaminare cu ESB la care acestea sunt expuse este de a stabili reguli comerciale pentru fiecare categorie de risc de contaminare cu ESB pentru a oferi garanțiile necesare privind protecția sănătății publice și animale.

(3)

Anexa VIII la Regulamentul (CE) nr. 999/2001 stabilește regulile pentru comerțul intracomunitar iar anexa IX la regulamentul menționat anterior stabilește regulile privind importurile în Comunitate. Acestea au ca bază regulile stabilite în Codul Internațional de Sănătate a Animalelor Terestre al Organizației Mondiale pentru Sănătatea Animală (OIE).

(4)

OIE deține un rol esențial în ceea ce privește încadrarea țărilor și regiunilor în categorii în funcție de riscul de contaminare cu ESB la care acestea sunt expuse.

(5)

În cadrul sesiunii generale din mai 2007 a OIE, s-a adoptat o rezoluție referitoare la statutul privind ESB al mai multor țări. În așteptarea unei concluzii definitive în legătură cu statutul privind ESB al statelor membre și luând în considerare măsurile de protecție stricte armonizate referitoare la ESB, aplicate în Comunitate, statele membre ar trebui să fie provizoriu recunoscute drept țări cu un risc de contaminare cu ESB controlat.

(6)

În plus, în așteptarea concluziei definitive în legătură cu statutul privind ESB al Norvegiei și Islandei și luând în considerare rezultatele celor mai recente evaluări ale riscurilor privind țările terțe respective, acestea ar trebui să fie provizoriu recunoscute drept țări cu un risc de contaminare cu ESB controlat.

(7)

În baza articolului 23 din Regulamentul (CE) nr. 999/2001, s-au adoptat măsuri tranzitorii pe o perioadă care se încheie la 1 iulie 2007. Aplicarea acestor măsuri va înceta imediat după data de adoptare a deciziei privind clasificarea, în conformitate cu articolul 5 din regulament. Prin urmare, ar trebui să se adopte o decizie în vederea clasificării țărilor și regiunilor în funcție de riscul de contaminare cu ESB la care acestea sunt expuse până la acea dată.

(8)

Măsurile prevăzute de prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Statutul privind ESB al țărilor sau regiunilor în funcție de riscul de contaminare cu ESB la care acestea sunt expuse este stabilit în anexă.