ISSN 1830-3625

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 171

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 50
29 iunie 2007


Cuprins

 

I   Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare este obligatorie

Pagina

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul (CE) nr. 715/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 iunie 2007 privind omologarea de tip a autovehiculelor în ceea ce privește emisiile provenind de la vehiculele ușoare pentru pasageri și de la vehiculele ușoare comerciale (Euro 5 și Euro 6) și privind accesul la informațiile referitoare la repararea și întreținerea vehiculelor ( 1 )

1

 

*

Regulamentul (CE) nr. 716/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 iunie 2007 privind statisticile comunitare legate de structura și activitatea filialelor străine ( 1 )

17

 

*

Regulamentul (CE) nr. 717/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 iunie 2007 privind roaming-ul în rețelele publice de telefonie mobilă în interiorul Comunității și de modificare a Directivei 2002/21/CE ( 1 )

32

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


I Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare este obligatorie

REGULAMENTE

29.6.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 171/1


REGULAMENTUL (CE) NR. 715/2007 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI

din 20 iunie 2007

privind omologarea de tip a autovehiculelor în ceea ce priveşte emisiile provenind de la vehiculele uşoare pentru pasageri şi de la vehiculele uşoare comerciale (Euro 5 şi Euro 6) şi privind accesul la informaţiile referitoare la repararea şi întreţinerea vehiculelor

(Text cu relevanţă pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 95,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European (1),

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat (2),

întrucât:

(1)

Piaţa internă cuprinde o zonă fără frontiere interne în cadrul căreia trebuie să se asigure libera circulaţie a mărfurilor, a persoanelor, a serviciilor şi a capitalului. În acest sens, există un sistem comunitar cuprinzător referitor la omologarea de tip a autovehiculelor, instituit prin Directiva 70/156/CEE a Consiliului din 6 februarie 1970 privind apropierea legislaţiilor statelor membre referitoare la omologarea de tip a autovehiculelor şi remorcilor acestora (3). Prin urmare, cerinţele tehnice pentru omologarea de tip a autovehiculelor în ceea ce priveşte emisiile ar trebui armonizate pentru a se evita existenţa unor cerinţe care diferă de la un stat membru la altul şi pentru a se asigura un nivel înalt al protecţiei mediului.

(2)

Prezentul regulament face parte dintre actele normative individuale în contextul procedurii comunitare de omologare de tip în temeiul Directivei 70/156/CEE. Prin urmare, această directivă ar trebui modificată în consecinţă.

(3)

La solicitarea Parlamentului European, a fost introdusă o nouă abordare normativă în ceea ce priveşte legislaţia UE în materie de vehicule. Astfel, prezentul regulament stabileşte dispoziţii de bază referitoare la emisiile provenind de la vehicule, în timp ce specificaţiile tehnice vor fi stabilite prin măsurile de punere în aplicare adoptate în cadrul procedurilor de comitologie.

(4)

În martie 2001, Comisia a lansat programul „Aer curat pentru Europa” (CAFE), ale cărui elemente principale sunt subliniate într-o comunicare din 4 mai 2005. Aceasta a condus la adoptarea, prin comunicarea din 21 septembrie 2005, a unei strategii tematice privind poluarea aerului. Una dintre concluziile strategiei tematice este aceea că, pentru a atinge obiectivele UE privind calitatea aerului, sunt necesare reduceri suplimentare la emisiile provenind din sectorul transporturilor (transport aerian, maritim şi terestru), de la gospodării şi din domeniul energetic, din sectoarele agricol şi industrial. În acest context, sarcina reducerii emisiilor provenind de la vehicule trebuie abordată în cadrul unei strategii globale. Normele Euro 5 şi 6 constituie una dintre măsurile menite să reducă emisiile de particule şi de precursori ai ozonului, cum ar fi oxizii de azot şi hidrocarburile.

(5)

Îndeplinirea obiectivelor UE privind calitatea aerului necesită un efort continuu de a reduce emisiile provenind de la vehicule. În acest scop, ar trebui ca sectorului industrial să-i fie furnizate informaţii clare cu privire la viitoarele valori-limită la emisii. De aceea, prezentul regulament cuprinde, pe lângă Euro 5, şi valorile-limită la emisii pentru etapa Euro 6.

(6)

Pentru a îmbunătăţi calitatea aerului şi a respecta valorile-limită la emisii, este necesară, în special, o reducere considerabilă a emisiilor de oxizi de azot ce provin de la vehiculele diesel. Acest lucru necesită atingerea unor valori-limită ambiţioase în etapa Euro 6, fără a se renunţa la avantajele motoarelor diesel în ceea ce priveşte consumul de carburant, respectiv emisiile de hidrocarburi şi monoxid de carbon. Stabilirea unui astfel de obiectiv de reducere a emisiilor de oxizi de azot într-o etapă timpurie oferă producătorilor de vehicule siguranţa planificării pe termen lung la nivel european.

(7)

Este important ca, la stabilirea normelor de emisii, să se ia în considerare implicaţiile pentru piaţă şi competitivitatea producătorilor, costurile directe şi indirecte pentru operatorii economici şi creşterea beneficiilor prin stimularea inovaţiilor, îmbunătăţirea calităţii aerului, reducerea costurilor pentru sănătate şi creşterea speranţei de viaţă, precum şi implicaţiile pentru impactul global asupra emisiilor de dioxid de carbon.

(8)

Pentru a îmbunătăţi funcţionarea pieţei interne, în special în ceea ce priveşte libera circulaţie a mărfurilor, libertatea de stabilire şi libertatea de a presta servicii, este necesar un acces nelimitat la informaţiile referitoare la repararea vehiculelor, prin intermediul unui format standardizat care să poată fi folosit pentru a obţine informaţii tehnice, precum şi o concurenţă corectă pe piaţa serviciilor de informaţii privind repararea şi întreţinerea vehiculelor. O bună parte a acestor informaţii are legătură cu sistemele de diagnosticare la bord (sistemele OBD) şi cu interacţiunea acestora cu alte sisteme ale vehiculelor. Este recomandabil să se stabilească specificaţii tehnice pe care paginile de internet ale producătorilor trebuie să le preia, precum şi măsuri specifice prin care să se asigure accesul întreprinderilor mici şi mijlocii (IMM-urilor) în condiţii rezonabile. Standardele comune stabilite împreună cu factorii implicaţi, cum ar fi formatul OASIS (4), pot facilita schimbul de informaţii dintre producători şi prestatorii de servicii. De aceea, este recomandabil să se solicite iniţial folosirea specificaţiilor tehnice din formatul OASIS şi să i se ceară Comisiei să solicite CEN/ISO să dezvolte în continuare acest format într-un standard în vederea înlocuirii formatului OASIS în timp util.

(9)

După cel mult patru ani de la data intrării în vigoare a prezentului regulament, Comisia trebuie să revizuiască funcţionarea sistemului de acces la toate informaţiile referitoare la repararea şi întreţinerea vehiculelor pentru a stabili dacă ar fi recomandată consolidarea tuturor dispoziţiilor care reglementează accesul la informaţiile referitoare la repararea şi întreţinerea vehiculelor într-o directivă-cadru revizuită privind omologarea de tip. În cazul în care dispoziţiile care reglementează accesul la toate informaţiile referitoare la vehiculele sunt încorporate în respectiva directivă, dispoziţiile corespunzătoare din prezentul regulament trebuie abrogate, atâta timp cât se menţin drepturile existente pentru accesul la informaţiile referitoare la repararea şi întreţinerea vehiculelor.

(10)

Comisia ar trebui să evalueze constant situaţia emisiilor care nu sunt reglementate în prezent şi care survin drept consecinţă a utilizării pe scară mai largă a noilor compoziţii ale carburanţilor, a tehnologiilor pentru motoare şi a sistemelor de control a emisiilor şi, dacă este cazul, să înainteze o propunere Parlamentului European şi Consiliului în vederea reglementării acestor emisii.

(11)

Pentru a facilita introducerea şi menţinerea utilizării vehiculelor alimentate cu carburanţi alternativi, care pot avea un nivel redus de emisii de oxizi de azot şi particule şi, în acelaşi timp, pentru a încuraja reducerea emisiilor provenind de la vehicule alimentate cu benzină, prezentul regulament introduce valori-limită separate pentru hidrocarburile totale şi pentru hidrocarburile totale nemetanice.

(12)

Ar trebui să fie continuate eforturile de punere în aplicare a unor limite mai stricte la emisii, inclusiv reducerea emisiilor de dioxid de carbon, şi să se asigure că aceste limite sunt corelate cu performanţa reală a vehiculelor în timpul utilizării acestora.

(13)

Pentru a se asigura că emisiile de particule ultrafine (PM 0,1 µm şi mai reduse) sunt controlate, Comisia ar trebui să adopte cât mai repede posibil şi să introducă, până la data intrării în vigoare a etapei Euro 6, o abordare numerică a emisiilor de particule, pe lângă abordarea masică care se foloseşte în prezent. Abordarea numerică a emisiilor de particule ar trebui să se bazeze pe rezultatele Programului de Măsurare a Particulelor (PMP) al CEE-ONU şi să corespundă obiectivelor ambiţioase care există în materie de mediu.

(14)

Pentru a conferi o repetabilitate mai mare măsurării în laborator a masei şi numărului de particule emise, Comisia ar trebui să adopte o procedură de măsurare nouă care să o înlocuiască pe cea actuală. Aceasta ar trebui să fie introdusă cât mai repede posibil şi până cel târziu la data intrării în vigoare a etapei Euro 6. Aceasta ar trebui să se bazeze pe rezultatele PMP. Atunci când va fi pusă în aplicare noua procedură de măsurare, valorile-limită masice la emisiile de particule prevăzute în prezentul regulament ar trebui actualizate, în cazul în care noua procedură înregistrează o valoare-limită masică inferioară faţă de cea actuală.

(15)

Comisia trebuie să evalueze constant necesitatea revizuirii noului ciclu de conducere european ca procedură de încercare care reprezintă baza de reglementare referitoare la omologarea CE de tip în ceea ce priveşte emisiile. Actualizarea sau înlocuirea ciclurilor de încercare poate fi necesară pentru a reflecta modificările cu privire la specificaţiile vehiculului şi comportamentul conducătorului auto. Pot fi necesare revizii care să garanteze că emisiile reale la scară mondială corespund celor măsurate cu ocazia omologării de tip. De asemenea, ar trebui prevăzută utilizarea sistemelor portabile de măsurare a emisiilor, precum şi introducerea conceptului normativ de „nedepăşire”.

(16)

Sistemele OBD sunt importante pentru controlul emisiilor în timpul utilizării unui vehicul. Având în vedere importanţa controlului emisiilor reale, Comisia ar trebui să monitorizeze cerinţele pentru astfel de sisteme şi pragurile de toleranţă în cazul defectelor monitorizate.

(17)

Pentru a evita apariţia oricăror bariere tehnice în comerţul dintre statele membre, este necesară o metodă standardizată de măsurare a consumului de carburant şi a emisiilor de dioxid de carbon provenind de la vehicule. De asemenea, este necesar să li se asigure clienţilor şi utilizatorilor informaţii obiective şi precise.

(18)

Înainte de elaborarea unei propuneri pentru viitoarele norme privind emisiile, Comisia ar trebui să realizeze studii menite să determine dacă continuarea subdivizării pe grupe a categoriilor de vehicule este încă necesară şi dacă pot fi aplicate limite la emisii independent de masa vehiculelor.

(19)

Statele membre ar trebui să fie capabile să accelereze, prin intermediul stimulentelor financiare, introducerea pe piaţă a vehiculelor care satisfac cerinţele adoptate la nivel comunitar. Cu toate acestea, astfel de stimulente ar trebui să respecte dispoziţiile tratatului, în special regulile privind ajutorul de stat. Acest lucru urmăreşte să evite distorsiunile pe piaţa internă. Prezentul regulament nu ar trebui să aducă atingere dreptului statelor membre de a include emisiile în baza de calcul a impozitelor aplicate pentru vehicule.

(20)

Dat fiind faptul că legislaţia privind emisiile provenind de la vehicule şi consumul de carburant s-a dezvoltat pe parcursul a mai mult de 35 de ani, cuprinzând în prezent mai mult de 24 de directive, se recomandă înlocuirea acestor directive printr-un regulament nou şi o serie de măsuri de punere în aplicare. Regulamentul va asigura că măsurile tehnice detaliate sunt direct aplicabile producătorilor, autorităţilor de omologare şi serviciilor tehnice, precum şi că acestea pot fi actualizate într-un mod mai rapid şi mai eficient. Directivele 70/220/CEE (5), 72/306/CEE (6), 74/290/CEE (7), 80/1268/CEE (8), 83/351/CEE (9), 88/76/CEE (10), 88/436/CEE (11), 89/458/CEE (12), 91/441/CEE (13), 93/59/CEE (14), 94/12/CE (15), 96/69/CE (16), 98/69/CE (17), 2001/1/CE (18), 2001/100/CE (19) şi 2004/3/CE (20) ar trebui, prin urmare, abrogate. De asemenea, statele membre ar trebui să abroge legislaţia de transpunere a directivelor abrogate.

(21)

Pentru a clarifica domeniul de aplicare al legislaţiei referitoare la emisiile provenind de la vehicule, Directiva 2005/55/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 28 septembrie 2005 privind apropierea legislaţiilor statelor membre referitoare la măsurile care trebuie luate cu privire la emisiile de poluanţi gazoşi şi particule provenind de la motoarele cu aprindere prin comprimare utilizate la vehicule, şi emisiile de poluanţi gazoşi provenind de la motoarele cu aprindere prin scânteie alimentate cu gaz natural sau cu gaz petrolier lichefiat utilizate la vehicule (21) trebuie modificată în aşa fel încât să includă toate vehiculele grele, specificând cu claritate faptul că prezentul regulament se aplică în cazul vehiculelor uşoare.

(22)

Pentru a se asigura o tranziţie treptată de la directivele existente la prezentul regulament, punerea în aplicare a prezentului regulament trebuie amânată pentru o anumită perioadă după intrarea în vigoare a acestuia. Cu toate acestea, în perioada respectivă, producătorii ar trebui să poată alege între a efectua omologarea în temeiul directivelor existente, ori în temeiul prezentului regulament. Mai mult, dispoziţiile privind stimulentele financiare ar trebui să se aplice imediat după intrarea în vigoare a prezentului regulament. Intrarea în vigoare a prezentului regulament nu trebuie să aducă atingere valabilităţii omologărilor de tip acordate în temeiul directivelor existente.

(23)

Pentru a asigura o tranziţie treptată de la directivele existente la prezentul regulament, ar trebui prevăzute, în etapa Euro 5, anumite derogări în cazul vehiculelor concepute pentru a îndeplini nevoi sociale specifice. Aceste derogări ar trebui să înceteze la intrarea în vigoare a etapei Euro 6.

(24)

Măsurile necesare pentru punerea în aplicare a prezentului regulament ar trebui să fie adoptate în conformitate cu Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a normelor de exercitarea competenţelor de executare conferite Comisiei (22).

(25)

Comisia ar trebui, în special, să fie împuternicită să introducă în anexa I valori-limită referitoare la numărul particulelor, precum şi de a reactualiza valorile-limită în funcţie de valorile-limită masice ale particulelor prevăzute în respectiva anexă. Întrucât măsurile respective au un domeniu general de aplicare şi sunt destinate să modifice elementele neesenţiale ale prezentului regulament, acestea ar trebui să fie adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu control, prevăzută la articolul 5a din Decizia 1999/468/CE.

(26)

De asemenea, Comisia ar trebui să fie împuternicită să stabilească proceduri, încercări şi cerinţe specifice pentru omologarea de tip, precum şi o procedură revizuită de măsurare a particulelor şi o valoare-limită pentru numărul de particule şi să adopte măsuri privind utilizarea dispozitivelor de manipulare, accesul la informaţiile referitoare la repararea şi întreţinerea vehiculelor şi la ciclurile de încercare folosite la măsurarea emisiilor. Întrucât măsurile respective au un domeniu general de aplicare şi sunt destinate să completeze prezentul regulament prin adăugarea de elemente noi neesenţiale, acestea ar trebui să fie adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu control, prevăzută la articolul 5a din Decizia 1999/468/CE.

(27)

Deoarece obiectivele prezentului regulament, în special realizarea pieţei interne prin introducerea cerinţelor tehnice comune privind emisiile provenind de la autovehicule şi asigurarea accesului la informaţiile referitoare la reparare şi întreţinere operatorilor independenţi pe aceeaşi bază ca şi distribuitorilor şi reparatorilor agreaţi, nu pot fi realizate în mod satisfăcător de către statele membre şi pot fi realizate mai bine la nivel comunitar. Comunitatea poate adopta măsuri în conformitate cu principiul subsidiarităţii, astfel cum este prevăzut la articolul 5 din tratat. În conformitate cu principiul proporţionalităţii, astfel cum este prevăzut la articolul menţionat, prezentul regulament nu depăşeşte cadrul necesar pentru atingerea acestor obiective,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

CAPITOLUL I

OBIECTUL, DOMENIUL DE APLICARE ŞI DEFINIŢII

Articolul 1

Obiectul

(1)   Prezentul regulament stabileşte cerinţe tehnice armonizate pentru omologarea de tip a autovehiculelor („vehiculelor”) şi a pieselor de schimb, cum ar fi dispozitivele pentru controlul poluării, în ceea ce priveşte emisiile acestora.

(2)   În afară de aceasta, prezentul regulament stabileşte norme privind conformitatea în funcţionare, durabilitatea dispozitivelor pentru controlul poluării, sistemele de diagnosticare la bord (sistemele OBD), măsurarea consumului de carburant şi accesibilitatea la informaţiile referitoare la repararea şi întreţinerea vehiculelor.

Articolul 2

Domeniul de aplicare

(1)   Prezentul regulament se aplică în cazul vehiculelor din categoriile M1, M2, N1 şi N2, astfel cum sunt definite în anexa II la Directiva 70/156/CEE, cu o masă de referinţă de cel mult 2 610 kg.

(2)   La cererea producătorului, omologarea de tip acordată în temeiul prezentului regulament poate fi extinsă de la vehiculele care intră sub incidenţa alineatului (1) la vehiculele M1, M2, N1 şi N2, astfel cum sunt definite în anexa II la Directiva 70/156/CEE, cu o masă de referinţă de cel mult 2 840 kg şi care îndeplinesc condiţiile prevăzute de prezentul regulament şi de măsurile sale de punere în aplicare.

Articolul 3

Definiţii

În sensul prezentului regulament şi al măsurilor sale de punere în aplicare, se aplică următoarele definiţii:

1.

„vehicul hibrid” înseamnă un vehicul cu cel puţin doi convertori de energie diferiţi şi două sisteme de stocare de energie (amplasate la bord) diferite care asigură propulsia vehiculului;

2.

„vehicule concepute pentru a îndeplini nevoi sociale specifice” înseamnă vehiculele echipate cu motoare cu aprindere prin comprimare din categoria M1, care pot fi unul din următoarele:

(a)

vehicule speciale, astfel cum sunt definite de Directiva 70/156/CEE, cu o masă de referinţă mai mare de 2 000 kg;

(b)

vehicule cu o masă de referinţă mai mare de 2 000 kg şi concepute pentru transportul a 7 sau mai multe persoane, inclusiv conducătorul auto, cu excepţia, de la 1 septembrie 2012, a vehiculelor din categoria M1G, astfel cum sunt definite de Directiva 70/156/CEE;

sau

(c)

vehicule cu o masă de referinţă mai mare de 1 760 kg, construite în mod special pentru scopuri comerciale care permit utilizarea de scaune rulante pentru persoane cu handicap fizic în interiorul vehiculului;

3.

„masă de referinţă” înseamnă masa proprie a vehiculului din care se scade masa conducătorului auto de 75 kg şi la care se adaugă o masă uniformă de 100 kg;

4.

„poluanţi gazoşi” înseamnă emisiile de gaze de evacuare de monoxid de carbon, de oxizi de azot, exprimate în echivalent de bioxid de azot (NO2) şi de hidrocarburi;

5.

„particule poluante” înseamnă componente ale gazelor de evacuare care sunt colectate din gazele de evacuare diluate la o temperatură maximă de 325 °K (52 °C) prin intermediul filtrelor descrise în procedura de încercare pentru verificarea emisiilor medii la ţeava de evacuare;

6.

„emisii la ţeava de evacuare” înseamnă emisia de poluanţi gazoşi şi particule;

7.

„emisii evaporative” înseamnă vaporii de hidrocarburi proveniţi din sistemul de alimentare cu carburant al unui vehicul, altele decât emisiile la ţeava de evacuare;

8.

„carter” înseamnă spaţiile din interiorul sau exteriorul unui motor care sunt conectate la pompa de ulei prin conducte interioare sau exterioare prin care pot fi emise gaze sau vapori;

9.

„sistem de diagnosticare la bord” sau „sistem OBD” înseamnă un sistem de control al emisiilor capabil să identifice zona probabilă a defecţiunii prin intermediul unor coduri de eroare stocate în memoria unui calculator;

10.

„dispozitiv de manipulare” înseamnă orice element de proiectare care măsoară temperatura, viteza vehiculului, turaţia motorului (RPM), raportul de transmisie, depresiunea în galeria de admisie sau orice alt parametru în scopul activării, modulării, întârzierii sau dezactivării funcţionării oricărei părţi a sistemului de control al emisiilor, care reduce eficienţa sistemului de control al emisiilor în condiţii care pot fi regăsite, în mod rezonabil, în timpul funcţionării şi al utilizării normale a vehiculului;

11.

„dispozitiv pentru controlul poluării” înseamnă acele componente ale unui vehicul care controlează şi/sau limitează emisiile la ţeava de evacuare şi emisiile evaporative;

12.

„dispozitiv de origine pentru controlul poluării” înseamnă un dispozitiv sau ansamblu de dispozitive pentru controlul poluării în cazul cărora se aplică omologarea de tip efectuată pentru vehiculul respectiv;

13.

„dispozitiv de schimb pentru controlul poluării” înseamnă un dispozitiv sau un ansamblu de dispozitive menite să înlocuiască un dispozitiv de origine pentru controlul poluării, care poate fi omologat ca entitate tehnică, astfel cum este definită de Directiva 70/156/CEE;

14.

„informaţii referitoare la repararea şi întreţinerea vehiculelor” înseamnă toate informaţiile necesare pentru diagnosticarea, efectuarea de lucrări de service, inspecţia, controlul periodic, repararea, reprogramarea sau reiniţializarea parametrilor vehiculului şi pe care producătorii le furnizează distribuitorilor şi reparatorilor agreaţi, inclusiv toate modificările şi completările ulterioare ale acestor informaţii. Aceste informaţii cuprind toate informaţiile necesare referitoare la montarea pieselor şi echipamentelor la vehicule;

15.

„operator independent” înseamnă agenţi economici, alţii decât distribuitorii şi reparatorii agreaţi, care sunt implicaţi, în mod direct sau indirect, în repararea sau întreţinerea autovehiculelor, în special reparatori, fabricanţi sau distribuitori de echipamente pentru reparaţii, dispozitive sau piese de schimb, editori de informaţii tehnice, cluburi automobilistice, operatori de asistenţă rutieră, operatori care oferă servicii de inspecţie şi testare, operatori care oferă cursuri de formare pentru instalatori, fabricanţi şi reparatori de echipament pentru vehicule alimentate cu carburanţi alternativi;

16.

„biocarburanţi” înseamnă carburanţi lichizi sau gazoşi pentru transport produşi din biomasă;

17.

„vehicul alimentat cu carburanţi alternativi” înseamnă un vehicul proiectat astfel încât să poată să funcţioneze cu cel puţin unui tip de carburant care poate fi fie de natură gazoasă, la presiunea şi temperatura atmosferică, fie derivat din uleiuri în principal neminerale.

CAPITOLUL II

OBLIGAŢIILE PRODUCĂTORILOR REFERITOARE LA OMOLOGAREA DE TIP

Articolul 4

Obligaţiile producătorilor

(1)   Producătorii fac dovada faptului că toate vehiculele noi vândute, înmatriculate sau puse în circulaţie în interiorul Comunităţii sunt omologate de tip în conformitate cu prezentul regulament şi cu măsurile sale de punere în aplicare. De asemenea, producătorii fac dovada faptului că toate dispozitivele noi de schimb pentru controlul poluării şi care necesită omologare de tip, vândute sau puse în exploatare în interiorul Comunităţii, sunt omologate de tip în conformitate cu prezentul regulament şi cu măsurile sale de punere în aplicare.

Aceste obligaţii cuprind respectarea valorilor-limită la emisii prevăzute în anexa I şi a măsurilor de punere în aplicare prevăzute la articolul 5.

(2)   Producătorii asigură respectarea procedurilor de omologare de tip privind verificarea conformităţii producţiei, a durabilităţii dispozitivelor pentru controlul poluării şi a conformităţii în funcţionare.

În afară de aceasta, măsurile tehnice adoptate de către producător trebuie să fie de aşa natură încât să garanteze limitarea efectivă a gazelor la ţeava de evacuare şi a emisiilor evaporative, în conformitate cu prezentul regulament, pe toată durata de viaţă normală a vehiculelor şi în condiţii de utilizare normale. În consecinţă, măsurile privind conformitatea în funcţionare trebuie verificate pe parcursul unei perioade de până la 5 ani sau până la atingerea a 100 000 km, luându-se în considerare prima condiţie îndeplinită. Încercarea privind durabilitatea a dispozitivelor pentru controlul poluării efectuată la omologarea de tip trebuie să acopere 160 000 km. Pentru a se conforma acestei probe de durabilitate, producătorii trebuie să aibă posibilitatea de a efectua o încercare de anduranţă pe standul de încercare, în conformitate cu măsurile de punere în aplicare menţionate la alineatul (4).

Conformitatea în funcţionare este verificată în special în cazul emisiilor la ţeava de evacuare măsurate în raport cu valorile-limită la emisii prevăzute în anexa I. Pentru a îmbunătăţi controlul emisiilor evaporative şi al emisiilor la temperatură ambiantă scăzută, procedurile de încercare se revizuiesc de către Comisie.

(3)   Producătorii indică valorile referitoare la emisiile de dioxid de carbon şi consumul de carburant într-un document pe care îl pun la dispoziţia cumpărătorului vehiculului în momentul cumpărării.

(4)   Procedurile specifice şi cerinţele privind punerea în aplicare a alineatelor (2) şi (3) se adoptă în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 15 alineatul (2).

Articolul 5

Cerinţe şi încercări

(1)   Producătorul echipează vehiculele astfel încât componentele care ar putea influenţa emisiile să fie proiectate, construite şi asamblate în aşa fel încât să permită vehiculelor, în condiţii de utilizare normală, să respecte prezentul regulament şi măsurile sale de punere în aplicare.

(2)   Folosirea dispozitivelor de manipulare care reduc eficienţa sistemelor de control a emisiilor este interzisă. Interdicţia nu se aplică în următoarele cazuri:

(a)

necesitatea dispozitivului se justifică pentru protecţia motorului împotriva deteriorărilor sau a unui accident şi pentru funcţionarea în siguranţă a vehiculului;

(b)

dispozitivul nu funcţionează în afară de cerinţele privind pornirea motorului;

sau

(c)

condiţiile sunt incluse, în mod substanţial, în procedurile de încercare prin care se verifică emisiile evaporative şi emisiile la ţeava de evacuare.

(3)   Procedurile, încercările şi cerinţele specifice privind omologarea de tip prevăzute în prezentul alineat, precum şi cerinţele privind punerea în aplicare a alineatului (2), care sunt destinate să modifice elementele neesenţiale ale prezentului regulament, prin completarea acestuia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control, prevăzută la articolul 15 alineatul (3). Acestea includ adoptarea cerinţelor referitoare la:

(a)

emisiile la ţeava de evacuare, inclusiv ciclurile de încercare, emisiile la temperatură ambientală scăzută, emisiile la turaţia de mers în gol, opacitatea fumului şi funcţionarea, respectiv regenerarea corectă a sistemelor de post-tratare;

(b)

emisiile evaporative şi emisiile carterului;

(c)

sistemele OBD şi performanţa în funcţionare a dispozitivelor pentru controlul poluării;

(d)

durabilitatea dispozitivelor pentru controlul poluării, dispozitivele de schimb pentru controlul poluării, conformitatea în funcţionare, conformitatea producţiei şi inspecţiile tehnice;

(e)

măsurarea emisiilor de gaze cu efect de seră şi a consumului de carburant;

(f)

vehiculele hibride şi vehiculele alimentate cu carburanţi alternativi;

(g)

extinderea omologărilor de tip şi a cerinţelor pentru micii producători;

(h)

echipamentul de încercare;

şi

(i)

carburanţii de referinţă, cum ar fi benzina, motorina, carburanţii gazoşi şi biocarburanţii cum ar fi bioetanolul, biomotorina şi biogazul.

Cerinţele menţionate mai sus se aplică, după caz, vehiculelor indiferent de tipul de carburant utilizat.

CAPITOLUL III

ACCESUL LA INFORMAŢIILE REFERITOARE LA REPARAREA ŞI ÎNTREŢINEREA VEHICULELOR

Articolul 6

Obligaţiile producătorilor

(1)   Producătorii permit operatorilor independenţi accesul nelimitat şi standardizat la informaţiile privind repararea şi întreţinerea vehiculelor prin intermediul paginilor de internet într-un format standardizat şi într-o manieră uşor accesibilă, rapidă şi nediscriminatorie din punctul de vedere al conţinutului furnizat sau al accesului oferit distribuitorilor şi reparatorilor agreaţi. Pentru a facilita îndeplinirea acestui obiectiv, informaţiile sunt puse la dispoziţie în mod coerent, iniţial în conformitate cu cerinţele tehnice de format impuse de formatul OASIS (23). De asemenea, producătorii vor pune la dispoziţia operatorilor independenţi, precum şi a distribuitorilor şi reparatorilor agreaţi, materiale de formare.

(2)   Informaţiile menţionate la alineatul (1) conţin:

(a)

o identificare neechivocă a vehiculului;

(b)

manuale de reparare şi întreţinere;

(c)

manuale tehnice;

(d)

informaţii privind componentele şi diagnosticarea (cum ar fi valori teoretice minime şi maxime pentru măsurători);

(e)

scheme de cablaj;

(f)

codurile de diagnosticare ale defectelor (inclusiv codurile specifice ale producătorilor);

(g)

numărul de identificare a calibrării software-ului aplicabil la un anumit tip de vehicul;

(h)

informaţii furnizate cu privire la dispozitivele şi echipamentele brevetate, precum şi informaţii furnizate prin intermediul acestor dispozitive şi echipamente;

şi

(i)

informaţii privind înregistrările de date, precum şi datele bidirecţionale de control şi încercare.

(3)   Distribuitorii şi reparatorii agreaţi în cadrul sistemului de distribuţie a unui anumit producător de vehicule sunt consideraţi ca operatori independenţi în sensul prezentului regulament, în măsura în care aceştia prestează servicii de reparare şi întreţinere pentru vehicule provenind de la un producător din al cărui sistem de distribuţie aceştia nu fac parte.

(4)   Informaţiile privind repararea şi întreţinerea vehiculelor trebuie să fie disponibile în orice moment, cu excepţia cazului în care este necesară întreţinerea sistemului informatic.

(5)   În scopul producerii şi întreţinerii pieselor de schimb, a dispozitivelor de diagnosticare şi a echipamentului de încercare compatibile cu sistemele OBD, producătorii vor furniza, pe bază nediscriminatorie, informaţiile relevante privind sistemele OBD, precum şi cele referitoare la repararea şi întreţinerea vehiculelor, tuturor producătorilor şi/sau reparatorilor de componente, dispozitive de diagnosticare sau echipamente de încercare interesaţi.

(6)   În scopul proiectării şi fabricării echipamentului auto pentru vehiculele alimentate cu carburanţi alternativi, producătorii furnizează, pe bază nediscriminatorie, informaţiile relevante privind sistemele OBD, precum şi referitoare la repararea şi întreţinerea vehiculelor, tuturor producătorilor, instalatorilor sau reparatorilor de echipament pentru vehiculele pe bază de carburanţi alternativi interesaţi.

(7)   Atunci când solicită omologarea de tip comunitară sau omologarea de tip naţională, producătorul furnizează autorităţii de omologare de tip dovada conformităţii cu prezentul regulament în ceea ce priveşte accesul la informaţiile referitoare la repararea şi întreţinerea vehiculelor, precum şi la informaţiile menţionate la alineatul (5). În cazul în care, la respectivul moment, aceste informaţii nu sunt încă disponibile sau nu sunt în conformitate cu prezentul regulament şi cu măsurile sale de punere în aplicare, producătorul le furnizează în termen de şase luni de la data omologării de tip. Dacă dovada conformităţii nu este furnizată în termenul respectiv, autoritatea de omologare ia măsurile necesare pentru a asigura conformitatea.

Producătorul pune la dispoziţie modificările şi completările ulterioare ale informaţiilor referitoare la repararea şi întreţinerea vehiculelor pe paginile sale de internet în acelaşi timp în care le pune la dispoziţia reparatorilor agreaţi.

Articolul 7

Taxele de acces la informaţiile referitoare la repararea şi întreţinerea vehiculelor

(1)   Producătorii pot percepe taxe rezonabile şi adecvate pentru accesul la informaţiile referitoare la repararea şi întreţinerea vehiculelor care intră sub incidenţa prezentului regulament; o taxă nu este rezonabilă sau adecvată dacă descurajează accesul prin faptul că nu ţine seama de frecvenţa accesării de către operatorul independent.

(2)   Producătorii fac disponibile informaţiile referitoare la repararea şi întreţinerea vehiculelor zilnic, lunar sau anual, taxele pentru accesul la aceste informaţii variind în funcţie de perioadele pentru care este acordat accesul.

Articolul 8

Măsuri de punere în aplicare

Măsurile necesare pentru punerea în aplicare a articolelor 6 şi 7, care sunt desinate să modifice elementele neesenţiale ale prezentului regulament, prin completarea acestuia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control, prevăzută la articolul 15 alineatul (3). Aceste măsuri includ definirea şi actualizarea specificaţiilor tehnice referitoare la modul în care se furnizează informaţiile privind sistemele OBD, precum şi la repararea şi întreţinerea vehiculelor, acordându-se o atenţie deosebită nevoilor specifice ale IMM-urilor.

Articolul 9

Raportare

Până la 2 iulie 2011, Comisia prezintă Parlamentului European şi Consiliului un raport cu privire la funcţionarea sistemului de acces la informaţiile referitoare la repararea şi întreţinerea vehiculelor, acordându-se o atenţie deosebită efectelor asupra concurenţei şi funcţionării pieţei interne, precum şi avantajelor pentru mediu. Raportul analizează oportunitatea consolidării tuturor dispoziţiilor care reglementează accesul la informaţiile referitoare la repararea şi întreţinerea vehiculelor într-o directivă-cadru revizuită privind omologarea de tip.

CAPITOLUL IV

OBLIGAŢIILE STATELOR MEMBRE

Articolul 10

Omologarea de tip

(1)   Începând de la 2 iulie 2007, la cererea producătorului, autorităţile naţionale nu pot refuza, din motive privind emisiile sau consumul de carburant al vehiculelor, să acorde omologarea de tip comunitară sau omologarea de tip naţională pentru un tip nou de vehicul, sau interzice înmatricularea, vânzarea sau punerea în circulaţie a unui vehicul nou, în cazul în care vehiculul respectiv respectă prezentul regulament şi măsurile sale de punere în aplicare şi, în special, valorile-limită Euro 5 prevăzute în tabelul 1 din anexa I, sau valorile-limită Euro 6 prevăzute în tabelul 2 din anexa I.

(2)   Începând de la 1 septembrie 2009, respectiv de la 1 septembrie 2010 în cazul vehiculelor din categoria N1 clasa II şi III şi din categoria N2, autorităţile naţionale refuză, din motive privind emisiile sau consumul de carburant, să acorde omologarea de tip comunitară sau omologarea de tip naţională tipurilor noi de vehicule care nu respectă prezentul regulament şi măsurile sale de punere în aplicare şi, în special, anexele la acesta, cu excepţia valorilor-limită Euro 6 prevăzute în tabelul 2 din anexa I. Pentru încercarea privind emisiile la ţeava de evacuare, valorile-limită care se aplică vehiculelor concepute pentru a îndeplini nevoi sociale specifice sunt aceleaşi ca şi valorile-limită pentru vehiculele din categoria N1 clasa III.

(3)   Începând de la 1 ianuarie 2011, respectiv de la 1 ianuarie 2012 în cazul vehiculelor din categoria N1 clasa II şi III şi din categoria N2 şi al vehiculelor concepute pentru a îndeplini nevoi sociale specifice, autorităţile naţionale au în vedere că, în cazul vehiculelor noi care nu respectă prezentul regulament şi măsurile sale de punere în aplicare şi, în special, anexele la acesta, cu excepţia valorilor-limită Euro 6 prevăzute în tabelul 2 din anexa I, certificatele de conformitate nu mai sunt valabile în sensul articolului 7 alineatul (1) din Directiva 70/156/CEE şi, pe motive privind emisiile sau consumul de carburant, interzic înmatricularea, vânzarea şi introducerea în circulaţie a acestor vehicule. Pentru încercarea privind emisiile la ţeava de evacuare, valorile-limită care se aplică vehiculelor concepute pentru a îndeplini nevoi sociale specifice sunt aceleaşi ca şi valorile-limită pentru vehiculele din categoria N1 clasa III.

(4)   Începând de la 1 septembrie 2014, respectiv de la 1 septembrie 2015 în cazul vehiculelor din categoria N1 clasa II şi III şi din categoria N2, autorităţile naţionale refuză, din motive privind emisiile sau consumul de carburant, să acorde omologarea de tip comunitară sau omologarea de tip naţională tipurilor noi de vehicule care nu respectă prezentul regulament şi măsurile sale de punere în aplicare şi, în special, valorile-limită Euro 6 prevăzute în tabelul 2 din anexa I.

(5)   Începând de la 1 septembrie 2015, respectiv de la 1 septembrie 2016 în cazul vehiculelor din categoria N1 clasa II şi III şi din categoria N2, autorităţile naţionale au în vedere că, în cazul vehiculelor noi care nu respectă prezentul regulament şi măsurile sale de punere în aplicare şi, în special, valorile-limită Euro 6 prevăzute în tabelul 2 din anexa I, certificatele de conformitate nu mai sunt valabile în sensul articolului 7 alineatul (1) din Directiva 70/156/CEE şi, din motive privind emisiile sau consumul de carburant, interzic înmatricularea, vânzarea şi introducerea în circulaţie a acestor vehicule.

Articolul 11

Omologarea de tip a pieselor de schimb

(1)   În cazul dispozitivelor noi de schimb pentru controlul poluării concepute pentru a fi montate pe vehiculele omologate în conformitate cu prezentul regulament, autorităţile naţionale interzic vânzarea sau montarea acestora la un vehicul, dacă acestea nu aparţin unui tip căruia i s-a acordat omologarea de tip în conformitate cu prezentul regulament şi cu măsurile sale de punere în aplicare.

(2)   Autorităţile naţionale pot continua să acorde extinderi pentru omologarea de tip comunitară în cazul dispozitivelor de schimb pentru controlul poluării, concepute conform reglementărilor anterioare prezentului regulament, în condiţiile care se aplicau iniţial. Autorităţile naţionale interzic vânzarea sau montarea pe un vehicul a unor astfel de dispozitive de schimb pentru controlul poluării, cu excepţia cazului în care acestea aparţin unui tip căruia i s-a acordat o omologare de tip relevantă.

(3)   Dispozitivele de schimb pentru controlul poluării concepute pentru a fi montate pe vehicule care au primit omologarea de tip înainte de adoptarea cerinţelor în materie de omologare de tip a componentelor sunt exceptate de la cerinţele prevăzute la alineatele (1) şi (2).

Articolul 12

Stimulente financiare

(1)   Statele membre pot să prevadă stimulente financiare ce se aplică autovehiculelor produse în serie care respectă prevederile prezentului regulament şi ale măsurilor sale de punere în aplicare.

Aceste stimulente financiare sunt valabile pentru toate vehiculele noi puse în vânzare pe piaţa unui stat membru, care respectă cel puţin valorile-limită la emisii prevăzute în tabelul 1 din anexa I înaintea datelor prevăzute la articolul 10 alineatul (3); stimulentele încetează să fie valabile la datele respective.

Stimulentele financiare care se aplică numai vehiculelor ce respectă valorile-limită la emisii prevăzute în tabelul 2 din anexa I pot fi acordate pentru astfel de vehicule noi puse în vânzare pe piaţa unui stat membru începând cu datele prevăzute la articolul 10 alineatul (3), înaintea datelor menţionate la articolul 10 alineatul (5); stimulentele încetează să fie valabile la datele prevăzute la articolul 10 alineatul (5).

(2)   Statele membre pot acorda stimulente financiare pentru reechiparea vehiculelor în circulaţie şi pentru scoaterea din uz a vehiculelor care nu sunt conforme.

(3)   Pentru fiecare tip de autovehicul, stimulentele financiare menţionate la alineatele (1) şi (2) nu vor depăşi costurile suplimentare aferente dispozitivelor tehnice montate pentru a asigura respectarea valorilor-limită la emisii prevăzute în anexa I, inclusiv costurile pentru montarea acestora la vehicule.

(4)   Comisia trebuie să fie informată în timp util cu privire la planurile de introducere sau modificare a stimulentelor financiare prevăzute la alineatele (1) şi (2).

Articolul 13

Sancţiuni

(1)   Statele membre stabilesc regimul sancţiunilor care se aplică în cazul încălcării de către producători a dispoziţiilor prezentului regulament şi iau toate măsurile necesare pentru a asigura punerea în aplicare a acestora. Sancţiunile prevăzute trebuie să fie eficace, adecvate şi descurajante. Statele membre notifică aceste dispoziţii Comisiei până la 2 ianuarie 2009 şi de îndată, cu privire la orice modificare ulterioară.

(2)   Fac obiectul unei sancţiuni încălcările sub forma unor:

(a)

declaraţii false din timpul procedurilor de omologare sau procedurile care conduc la rechemare;

(b)

falsificarea rezultatelor încercărilor privind omologarea de tip sau privind conformitatea în funcţionare;

(c)

nefurnizarea datelor sau specificaţiilor tehnice care ar putea duce la rechemare sau la retragerea omologării de tip;

(d)

utilizarea dispozitivelor de manipulare;

şi

(e)

refuzul de a acorda acces la informaţii.

CAPITOLUL V

DISPOZIŢII FINALE

Articolul 14

Redefinirea specificaţiilor

(1)   Comisia examinează includerea emisiilor de metan în calculul emisiilor de dioxid de carbon. Dacă este necesar, Comisia prezintă Parlamentului European şi Consiliului o propunere privind măsurile de măsurare sau limitare a emisiilor de metan.

(2)   După încheierea Programului de măsurare a particulelor al CEE-ONU, derulat sub auspiciile Forumului mondial pentru armonizarea reglementărilor privind vehiculele, şi până la data intrării în vigoare a normei Euro 6, Comisia adoptă următoarele măsuri menite să modifice elementele neesenţiale din prezentul regulament, între altele prin completarea acestuia, fără a reduce nivelul-ţintă existent în materie de mediu:

(a)

modificarea prezentului regulament în conformitate cu procedura de reglementare cu control, prevăzută la articolul 15 alineatul (3), în vederea actualizării valorilor-limită privind masa particulelor prevăzute în anexa I la prezentul regulament şi introducerii valorilor-limită privind numărul particulelor în anexa respectivă, astfel încât să existe o corelare în linii mari cu valorile-limită masice pentru motoarele alimentate cu benzină şi motorină;

(b)

adoptarea unei proceduri revizuite de măsurare a particulelor şi a unei valori-limită pentru numărul de particule, în conformitate cu procedura de reglementare cu control, prevăzută la articolul 15 alineatul (3).

(3)   Comisia monitorizează procedurile, încercările şi cerinţele menţionate la articolul 5 alineatul (3), precum şi ciclurile de încercare efectuate pentru măsurarea emisiilor. Dacă în urma analizei se constată că acestea nu mai sunt adecvate sau nu mai reflectă emisiile reale, ele se adaptează astfel încât să reflecte în mod adecvat emisiile generate de circulaţia reală pe şosea. Măsurile necesare care sunt menite să modifice elementele neesenţiale din prezentul regulament, prin completarea acestuia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control, prevăzută la articolul 15 alineatul (3).

(4)   Comisia monitorizează poluanţii care fac obiectul cerinţelor şi încercărilor prevăzute la articolul 5 alineatul (3). Dacă ajunge la concluzia că este necesară reglementarea emisiilor pentru alţi poluanţi, Comisia prezintă Parlamentului European şi Consiliului o propunere de modificare a prezentului regulament în conformitate.

(5)   Comisia monitorizează valorile-limită la emisiile prevăzute în tabelul 4 din anexa I pentru emisiile de monoxid de carbon şi de hidrocarburi la ţeava de evacuare după încercarea de pornire la rece şi prezintă, dacă este cazul, o propunere Parlamentului European şi Consiliului în vederea reducerii valorilor-limită la emisii.

(6)   Anexele relevante la Directiva 2005/55/CE se modifică în conformitate cu procedura de reglementare cu control, prevăzută la articolul 15 alineatul (3), astfel încât să includă cerinţele referitoare la omologarea de tip a tuturor vehiculelor care intră în domeniul de aplicare al respectivei directive.

Articolul 15

Comitologie

(1)   Comisia este asistată de un comitet.

(2)   Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolele 5 şi 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispoziţiile articolului 8 din aceasta.

Perioada prevăzută la articolul 5 alineatul (6) din Decizia 1999/468/CE se stabileşte la trei luni.

(3)   Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5a alineatele (1)-(4) şi articolul 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispoziţiile articolului 8 din această decizie.

Articolul 16

Modificări ale Directivelor 70/156/CEE şi 2005/55/CE

(1)   Directiva 70/156/CEE se modifică în conformitate cu anexa II la prezentul regulament.

(2)   Directiva 2005/55/CE se modifică prin prezentul regulament după cum urmează:

(a)

Titlul se înlocuieşte cu următorul text:

„Directiva 2005/55/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 28 septembrie 2005 privind omologarea de tip a vehiculelor grele şi a motoarelor în ceea ce priveşte emisiile provenind de la acestea (Euro IV şi V)”.

(b)

Articolul 1 se înlocuieşte cu următorul text:

„Articolul 1

În sensul prezentei directive, se aplică următoarele definiţii:

(a)

«vehicul» înseamnă orice autovehicul astfel cum este definit la articolul 2 din Directiva 70/156/CEE cu o masă de referinţă mai mare de 2 610 kg;

(b)

«motor» înseamnă sursa de propulsie motrice a unui vehicul pentru care se poate acorda omologarea de tip ca entitate tehnică, astfel cum este definită la articolul 2 din Directiva 70/156/CEE;

(c)

«vehicul cu performanţe avansate privind protecţia mediului (EEV)» înseamnă un vehicul propulsat de un motor care respectă valorile-limită opţionale la emisii de la rândul C din tabelele prevăzute la punctul 6.2.1 al anexei I.”.

(c)

Punctul 1 din anexa I se înlocuieşte cu următorul text:

„1.

Prezenta directivă se aplică în cazul controlului poluanţilor gazoşi şi particulelor, duratei de viaţă a dispozitivelor pentru controlul emisiilor, conformităţii în funcţionare şi a sistemelor de diagnosticare la bord (OBD) ale tuturor autovehiculelor, precum şi motoarelor prevăzute la articolul 1, cu excepţia vehiculelor din categoriile M1, N1, N2 şi M2 pentru care s-a acordat omologarea de tip în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 715/2007 (24).

Articolul 17

Abrogare

(1)   Următoarele directive se abrogă de la data de 2 ianuarie 2013:

Directiva 70/220/CEE,

Directiva 72/306/CEE,

Directiva 74/290/CEE,

Directiva 77/102/CEE,

Directiva 78/665/CEE,

Directiva 80/1268/CEE,

Directiva 83/351/CEE,

Directiva 88/76/CEE,

Directiva 88/436/CEE,

Directiva 89/458/CEE,

Directiva 91/441/CEE,

Directiva 93/59/CEE,

Directiva 93/116/CE,

Directiva 94/12/CE,

Directiva 96/44/CE,

Directiva 96/69/CE,

Directiva 98/69/CE,

Directiva 98/77/CE,

Directiva 1999/100/CE,

Directiva 1999/102/CE,

Directiva 2001/1/CE,

Directiva 2001/100/CE,

Directiva 2002/80/CE,

Directiva 2003/76/CE,

Directiva 2004/3/CE.

(2)   Anexele II şi V la Directiva 89/491/CEE a Comisiei din 17 iulie 1989 de adaptare la progresul tehnic a Directivelor 70/157/CEE, 70/220/CEE, 72/245/CEE, 72/306/CEE, 80/1268/CEE și 80/1269/CEE ale Consiliului cu privire la autovehicule (25) se elimină începând de la 2 ianuarie 2013.

(3)   Trimiterile la directivele abrogate se interpretează ca trimiteri la prezentul regulament.

(4)   Statele membre abrogă legislaţia lor de punere în aplicare adoptată în conformitate cu directivele menţionate la alineatul (1) începând de la 2 ianuarie 2013.

Articolul 18

Intrare în vigoare

(1)   Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(2)   Prezentul regulament se aplică de la 3 ianuarie 2009, cu excepţia articolului 10 alineatul (1) şi a articolului 12 care se aplică de la 2 iulie 2007.

(3)   Modificările sau măsurile de punere în aplicare menţionate la articolul 5 alineatul (3) şi la articolul 14 alineatul (6) se adoptă până la 2 iulie 2008.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale şi se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Strasburg, 20 iunie 2007.

Pentru Parlamentul European

Preşedintele

H.-G. PÖTTERING

Pentru Consiliu

Preşedintele

G. GLOSER


(1)  JO C 318, 23.12.2006, p. 62.

(2)  Avizul Parlamentului European din 13 decembrie 2006 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial) şi Decizia Consiliului din 30 mai 2007.

(3)  JO L 42, 23.2.1970, p. 1. Directivă, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 2006/96/CE (JO L 363, 20.12.2006, p. 81).

(4)  Organizaţia pentru promovarea standardelor referitoare la informaţia structurată.

(5)  Directiva 70/220/CEE a Consiliului din 20 martie 1970 privind apropierea legislaţiilor statelor membre referitoare la măsurile care trebuie luate împotriva poluării aerului de către emisiile provenind de la autovehicule (JO L 76, 6.4.1970, p. 1). Directivă, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 2003/76/CE a Comisiei (JO L 206, 15.8.2003, p. 29).

(6)  Directiva 72/306/CEE a Consiliului din 2 august 1972 privind apropierea legislaţiilor statelor membre referitoare la măsurile care trebuie luate împotriva emisiilor de poluanţi proveniţi de la motoarele diesel pentru vehicule (JO L 190, 20.8.1972, p. 1). Directivă, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 2005/21/CE a Comisiei (JO L 61, 8.3.2005, p. 25).

(7)  Directiva 74/290/CEE a Consiliului din 28 mai 1974 de adaptare la progresul tehnic a Directivei 70/220/CEE a Consiliului privind apropierea legislaţiilor statelor membre referitoare la măsurile care trebuie luate împotriva poluării aerului de către gazele provenind de la motoarele cu aprindere prin scânteie ale autovehiculelor (JO L 159, 15.6.1974, p. 61). Directivă, astfel cum a fost modificată prin Directiva 2006/101/CE (JO L 363, 20.12.2006, p. 238).

(8)  Directiva 80/1268/CEE a Consiliului din 16 decembrie 1980 privind emisiile de dioxid de carbon provenind de la autovehicule şi consumul de carburant al acestora (JO L 375, 31.12.1980, p. 36). Directivă, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 2004/3/CE a Parlamentului European şi a Consiliului (JO L 49, 19.2.2004, p. 36).

(9)  Directiva 83/351/CEE a Consiliului din 16 iunie 1983 de modificare a Directivei 70/220/CEE privind apropierea legislaţiilor statelor membre referitoare la măsurile care trebuie luate împotriva poluării aerului de către gazele provenind de la motoarele cu aprindere prin scânteie ale autovehiculelor (JO L 197, 20.7.1983, p. 1).

(10)  Directiva 88/76/CEE a Consiliului din 3 decembrie 1987 de modificare a Directivei 70/220/CEE privind apropierea legislaţiilor statelor membre referitoare la măsurile care trebuie luate împotriva poluării aerului de către gazele provenind de la motoarele cu aprindere prin scânteie ale autovehiculelor (JO L 36, 9.2.1988, p. 1).

(11)  Directiva 88/436/CEE a Consiliului din 16 iunie 1988 de modificare a Directivei 70/220/CEE privind apropierea legislaţiilor statelor membre referitoare la măsurile care trebuie luate împotriva poluării aerului de către gazele provenind de la motoarele cu aprindere prin scânteie ale autovehiculelor (Restricţia privind emisiile de particule provenind de la motoarele diesel) (JO L 214, 6.8.1988, p. 1).

(12)  Directiva 89/458/CEE a Consiliului din 18 iulie 1989 care modifică, în ceea ce priveşte normele europene referitoare la emisiile pentru autoturismele cu capacitate cilindrică mai mică de 1,4 litri, Directiva 70/220/CEE privind apropierea legislaţiilor statelor membre referitoare la măsurile care trebuie luate împotriva poluării aerului de către emisiile provenind de la autovehicule (JO L 226, 3.8.1989, p. 1).

(13)  Directiva 91/441/CEE a Consiliului din 26 iunie 1991 de modificare a Directivei 70/220/CEE privind apropierea legislaţiilor statelor membre referitoare la măsurile care trebuie luate împotriva poluării aerului de către emisiile provenind de la autovehicule (JO L 242, 30.8.1991, p. 1).

(14)  Directiva 93/59/CEE a Consiliului din 28 iunie 1993 de modificare a Directivei 70/220/CEE privind apropierea legislaţiilor statelor membre referitoare la măsurile care trebuie luate împotriva poluării aerului de către emisiile provenind de la autovehicule (JO L 186, 28.7.1993, p. 21).

(15)  Directiva 94/12/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 martie 1994 privind măsurile care trebuie luate împotriva poluării aerului de către emisiile provenind de la autovehicule (JO L 100, 19.4.1994, p. 42).

(16)  Directiva 96/69/CEE a Parlamentului European şi a Consiliului din 8 octombrie 1996 de modificare a Directivei 70/220/CEE privind apropierea legislaţiilor statelor membre referitoare la măsurile care trebuie luate împotriva poluării aerului de către emisiile provenind de la autovehicule (JO L 282, 1.11.1996, p. 64).

(17)  Directiva 98/69/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 13 octombrie 1998 privind măsurile care trebuie luate împotriva poluării aerului de către emisiile provenind de la autovehicule (JO L 350, 28.12.1998, p. 1).

(18)  Directiva 2001/1/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 22 ianuarie 2001 de modificare a Directivei 70/220/CE a Consiliului privind măsurile care trebuie luate împotriva poluării aerului de către emisiile provenind de la autovehicule (JO L 35, 6.2.2001, p. 34).

(19)  Directiva 2001/100/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 decembrie 2001 de modificare a Directivei 70/220/CEE a Consiliului privind apropierea legislaţiilor statelor membre referitoare la măsurile care trebuie luate împotriva poluării aerului de către emisiile provenind de la autovehicule (JO L 16, 18.1.2002, p. 32).

(20)  Directiva 2004/3/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 11 februarie 2004 de modificare a Directivelor 70/156/CEE şi 80/1268/CEE ale Consiliului privind măsurarea emisiilor de dioxid de carbon şi a consumului de carburant pentru vehiculele N1 (JO L 49, 19.2.2004, p. 36).

(21)  JO L 275, 20.10.2005, p. 1. Directivă, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 2006/51/CE a Comisiei (JO L 152, 7.6.2006, p. 11).

(22)  JO L 184, 17.7.1999, p. 23. Decizie, astfel cum a fost modificată prin Decizia 2006/512/CE (JO L 200, 22.7.2006, p. 11).

(23)  „Formatul OASIS” se referă la specificaţiile tehnice din documentul OASIS SC2-D5, „Format of Automotive Repair Information”, versiunea 1.0, 28 mai 2003 (disponibilă la adresa următoare: (http://www.oasis-open.org/committees/download.php/2412/Draft%20Committee%20Specification.pdf) şi din secţiunile 3.2, 3.5, 3.6, 3.7 şi 3.8 ale documentului OASIS SC1-D2, „Autorepair Requirements Specification”, versiunea 6.1, din 10.1.2003 (disponibilă la adresa următoare: http://lists.oasis-open.org/archives/autorepair/200302/pdf00005.pdf), care folosesc numai formatul open text şi formatul grafic.

(24)  JO L 171, 29.6.2007, p. 1”.

(25)  JO L 238, 15.8.1989, p. 43.


ANEXA I

VALORILE-LIMITĂ LA EMISII

Tabelul 1

Valorile-limită la emisii Euro 5

 

Masa de referinţă

(MR)

(kg)

Valori-limită

Masa monoxidului de carbon

(CO)

Masa hidrocarburilor totale

(THC)

Masa hidrocarburilor nemetanice

(NMHC)

Masa oxizilor de azot

(NOx)

Masa combinată a hidrocarburilor totale şi oxizilor de azot

(THC + NOx)

Masa particulelor

(PM)

Numărul de particule (1)

(P)

L1

(mg/km)

L2

(mg/km)

L3

(mg/km)

L4

(mg/km)

L2 + L4

(mg/km)

L5

(mg/km)

L6

(nr./km)

Categoria

Clasa

 

MAS

MAC

MAS

MAC

MAS

MAC

MAS

MAC

MAS

MAC

MAS (2)

MAC

MAS

MAC

M

Toate

1 000

500

100

68

60

180

230

5,0

5,0

 

 

N1

I

MR ≤ 1 305

1 000

500

100

68

60

180

230

5,0

5,0

 

 

II

1 305 < MR ≤ 1 760

1 810

630

130

90

75

235

295

5,0

5,0

 

 

III

1 760 < MR

2 270

740

160

108

82

280

350

5,0

5,0

 

 

N2

 

 

2 270

740

160

108

82

280

350

5,0

5,0

 

 

Notă: MAS = motor cu aprindere prin scânteie, MAC = motor cu aprindere prin comprimare


Tabelul 2

Valorile-limită la emisii Euro 6

 

Masa de referinţă

(MR)

(kg)

Valori-limită

Masa monoxidului de carbon

(CO)

Masa hidrocarburilor totale

(THC)

Masa hidrocarburilor nemetanice

(NMHC)

Masa oxizilor de azot

(NOx)

Masa combinată a hidrocarburilor totale şi oxizilor de azot

(THC + NOx)

Masa particulelor

(PM)

Numărul de particule (3)

(P)

L1

(mg/km)

L2

(mg/km)

L3

(mg/km)

L4

(mg/km)

L2 + L4

(mg/km)

L5

(mg/km)

L6

(nr./km)

Categoria

Clasa

 

MAS

MAC

MAS

MAC

MAS

MAC

MAS

MAC

MAS

MAC

MAS (4)

MAC

MAS

MAC

M

Toate

1 000

500

100

68

60

80

170

5,0

5,0

 

 

N1

I

MR ≤ 1 305

1 000

500

100

68

60

80

170

5,0

5,0

 

 

II

1 305 < MR ≤ 1 760

1 810

630

130

90

75

105

195

5,0

5,0

 

 

III

1 760 < MR

2 270

740

160

108

82

125

215

5,0

5,0

 

 

N2

 

 

2 270

740

160

108

82

125

215

5,0

5,0

 

 

Notă: MAS = motor cu aprindere prin scânteie, MAC = motor cu aprindere prin comprimare


Tabelul 3

Valori-limită ale emisiilor pentru încercarea privind emisiile evaporative

Masa emisiilor evaporative (g/încercare)

2,0


Tabelul 4

Valori-limită pentru emisiile de monoxid de carbon şi de hidrocarburi la ţeava de evacuare după încercarea de pornire la rece

Temperatură de încercare 266 K (–7 °C)

Categoria vehiculului

Clasa

Masa monoxidului de carbon (CO)

L1 (g/km)

Masa hidrocarburilor (HC)

L2 (g/km)

M

15

1,8

N1

I

15

1,8

II

24

2,7

III

30

3,2

N2

 

30

3,2


(1)  O valoare numerică urmează să fie stabilită cât mai repede posibil şi până la data intrării în vigoare a Euro 6.

(2)  Valorile referitoare la masa particulelor la motoarele cu aprindere prin scânteie se aplică numai la vehiculele cu motoare cu injecţie directă.

(3)  O valoare numerică urmează să fie stabilită pentru această etapă.

(4)  Valorile referitoare la masa particulelor la motoarele cu aprindere prin scânteie se aplică numai la vehiculele cu motoare cu injecţie directă.


ANEXA II

Modificări ale Directivei 70/156/CEE

Directiva 70/156/CEE se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 2, după ultima liniuţă, se adaugă următoarea teză:

„Dacă în prezenta directivă se face trimitere la o directivă individuală sau la un regulament individual, aceasta include şi actele de punere în aplicare ale acestora.”.

2.

Cuvintele „sau regulament individual” se adaugă după cuvintele „directivă individuală” în următoarele dispoziţii:

articolul 2 prima liniuţă; articolul 2 a noua liniuţă; articolul 2 a zecea liniuţă; articolul 2 a paisprezecea liniuţă; articolul 3 alineatul (1); articolul 3 alineatul (4); articolul 4 alineatul (1) litera (c); articolul 4 alineatul (1) litera (d); articolul 5 alineatul (5); articolul 6 alineatul (3); articolul 7 alineatul (2); articolul 13 alineatul (4); articolul 13 alineatul (5); anexa 1 primul paragraf; anexa III partea III; anexa IV partea II primul alineat; anexa V punctul 1 litera (a); anexa V punctul 1 litera (b); anexa V punctul 1 litera (c); anexa VI, pagina 2 a certificatului de omologare CE de tip a vehiculelor; anexa VII punctul 1 secțiunea 4; anexa VII nota de subsol 1; anexa X punctul 2.1.; anexa X punctul 3.3.; anexa XI apendicele 4, Semnificaţia literelor: X; anexa XII secţiunea B punctul 2; anexa XIV punctul 2 litera (a); anexa XIV punctul 2 litera (c); anexa XIV punctul 2 litera (d).

3.

Cuvintele „sau regulament individual” se adaugă după cuvintele „directive individuale” în următoarele dispoziţii:

articolul 2 a opta liniuţă; articolul 3 alineatul (1); articolul 3 alineatul (2); articolul 4 alineatul (1) litera (a) prima şi a doua liniuţă; articolul 4 alineatul (1) litera (b); articolul 4 alineatul (3); articolul 5 alineatul (4) al treilea paragraf; articolul 5 alineatul (6); articolul 8 alineatul (2); articolul 8 alineatul (2) litera (c); articolul 9 alineatul (2); articolul 10 alineatul (2); articolul 11 alineatul (1); articolul 13 alineatul (2); articolul 14 alineatul (1) punctul (i); Lista anexelor: titlul anexei XIII; anexa I primul paragraf; anexa IV partea I primul şi al doilea rând; anexa IV partea II nota de subsol 1 la tabel; anexa V punctul 1 litera (b); anexa V punctul 3; anexa V punctul 3 litera (a); anexa V punctul 3 litera (b); anexa VI punctele 1 și 2; anexa VI pagina 2 a certificatului de omologare CE de tip a vehiculelor; anexa X punctul 2.2; anexa X punctul 2.3.5; anexa X punctul 3.5; anexa XII titlul; anexa XIV punctul 1.1; anexa XIV punctul 2 litera (c);

4.

Cuvintele „sau regulament” se adaugă după cuvântul „directivă” în următoarele dispoziţii:

Articolul 5 alineatul (3) al treilea paragraf; anexa IV partea I nota de subsol X la tabel; anexa VI pagina 2 a certificatului de omologare CE de tip a vehiculelor, capul de tabel; anexa VII punctul 1 secţiunea 2; anexa VII punctul 1 secţiunea 3; anexa VII punctul 1 secţiunea 4; anexa VIII punctele 1, 2, 2.1, 2.2 și 3; anexa IX pagina 2 pentru vehiculele complete sau completate din categoria M1 punctele 45, 46.1 și 46.2; anexa IX pagina 2 pentru vehiculele complete sau completate din categoriile M2 și M3 punctele 45 și 46.1; anexa IX pagina 2 pentru vehicule complete sau completate din categoria N1, N2 şi N3 punctele 45 și 46.1; anexa IX pagina 2 pentru vehiculele incomplete din categoria M1 punctele 45 și 46.1; anexa IX pagina 2 pentru vehiculele incomplete din categoriile M2 și M3 punctele 45 și 46.1; anexa IX pagina 2 pentru vehiculele incomplete din categoriile N1, N2 şi N3 punctele 45 și 46.1; anexa X nota de subsol 2; anexa X punctul 1.2.2; anexa XI, apendicele 4, Semnificaţia literelor: N/A; anexa 15, capul de tabel.

Cuvintele „sau regulamente” se adaugă după cuvântul „directive” în următoarele dispoziţii:

anexa IX pagina 2 pentru vehiculele complete sau completate din categoria M1; anexa IX pagina 2 pentru vehiculele complete sau completate din categoriile M2 și M3; anexa IX pagina 2 pentru vehicule complete sau completate din categoria N1, N2 şi N3; anexa IX pagina 2 pentru vehiculele incomplete din categoria M1; anexa IX pagina 2 pentru vehiculele incomplete din categoriile M2 și M3; anexa IX pagina 2 pentru vehiculele incomplete din categoriile N1, N2 şi N3; anexa XV.

5.

La articolul 8 alineatul (2) litera (c) se adaugă cuvintele „sau regulamentul/regulamentele” după cuvintele „directiva/directivele”.

6.

În anexa IV partea I capul de tabel şi punctul 2 se înlocuiesc după cum urmează:

„Obiect

Numărul directivei/regulamentului

Referinţa în Jurnalul Oficial

Aplicabilitate

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

2. Emisii/acces la informaţii

…/…/CE

(CE) nr. …/…

L …, …, p. …

X (1)

X (1)

 

X (1)

X (1)

 

 

 

 

 

7.

În anexa IV partea I punctele 11 şi 39 se elimină.

8.

În anexa VII punctul 4 se adaugă cuvintele „sau regulament” după cuvintele „în cazul unei directive”.

9.

În anexa VII punctul 5 se adaugă cuvintele „sau ultimul regulament” după cuvintele „cea mai recentă directivă”.

10.

În anexa XI apendicele 1 capul de tabel şi punctul 2 se înlocuiesc după cum urmează:

„Număr

Obiect

Numărul directivei/regulamentului

M1 ≤ 2 500 (1) kg

M1 > 2 500 (1) kg

M2

M3

2

Emisii/acces la informaţii

…/…/CE

(CE) nr. …/…

Q

G + Q

G + Q”

 

11.

În anexa XI apendicele 1 punctele 11 şi 39 se elimină.

12.

În anexa XI apendicele 2 capul de tabel şi punctul 2 se înlocuiesc după cum urmează:

„Număr

Obiect

Numărul directivei/regulamentului

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

2

Emisii/acces la informaţii

…/…/CE

(CE) nr. …/…

A

A

 

A

A”

 

 

 

 

 

13.

În anexa XI apendicele 2 punctele 11 şi 39 se elimină.

14.

În anexa XI apendicele 3 denumirea capului de tabel şi punctul 2 se înlocuiesc după cum urmează:

„Număr

Obiect

Numărul directivei/regulamentului

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

2

Emisii/acces la informaţii

…/…/CE

(CE) nr. …/…

Q

 

Q

Q”

 

 

 

 

 

15.

În anexa XI apendicele 3 punctul 11 se elimină.

16.

În anexa XI apendicele 4 capul de tabel şi punctul 2 se înlocuiesc după cum urmează:

„Număr

Obiect

Numărul directivei/regulamentului

Automacaralele din categoria N

2

Emisii/acces la informaţii

…/…/CE

(CE) nr. …/…

N/A”

17.

În anexa XI apendicele 4 punctul 11 se elimină.


(1)  Pentru vehiculele cu o masă de referinţă de cel mult 2 610 kg. La cererea producătorului se poate aplica vehiculelor cu masă de referinţă de cel mult 2 840 kg.”


29.6.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 171/17


REGULAMENTUL (CE) NR. 716/2007 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

din 20 iunie 2007

privind statisticile comunitare legate de structura și activitatea filialelor străine

(Text cu relevanţă pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 285 alineatul (1),

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Băncii Centrale Europene (1),

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat (2),

întrucât:

(1)

Statisticile comunitare periodice și de bună calitate privind structura și activitatea filialelor străine din întreaga economie sunt esențiale pentru a evalua corect impactul întreprinderilor asupra cărora se exercită un control străin asupra economiei Uniunii Europene. Astfel de statistici ar putea facilita, de asemenea, monitorizarea eficienței pieței interne și integrarea progresivă a economiilor în contextul globalizării. În acest context, întreprinderile multinaționale joacă un rol central, însă și întreprinderile mici și mijlocii pot face obiectul controlului străin.

(2)

Punerea în aplicare și revizuirea Acordului General privind Comerțul cu Servicii (GATS) și a Acordului privind aspectele legate de comerț ale drepturilor de proprietate intelectuală (TRIPs), precum și negocierile prezente și viitoare legate de noi acorduri necesită informații statistice relevante, care să fie disponibile pentru a sprijini negocierile.

(3)

Pentru a pregăti politicile economice, privind concurența, întreprinderile, cercetarea, dezvoltarea tehnică, precum și de ocupare a forței de muncă, în contextul procesului de liberalizare, sunt necesare statistici privind filialele străine, pentru a măsura efectele directe și indirecte ale controlului străin asupra ocupării forței de muncă, salariilor și productivității în anumite țări și sectoare.

(4)

Informațiile furnizate în temeiul legislației comunitare existente sau colectate în statele membre sunt insuficiente, inadecvate sau insuficient comparabile pentru a putea constitui o bază fiabilă în activitatea Comisiei.

(5)

Regulamentul (CE) nr. 184/2005 (3) stabilește un cadru comun pentru producerea sistematică a statisticilor comunitare privind balanța de plăți, comerțul internațional cu servicii și investițiile străine directe. Deoarece statisticile privind balanța de plăți acoperă doar parțial datele incluse în GATS, este esențial să se elaboreze periodic statistici detaliate privind filialele străine.

(6)

Regulamentul (CE, Euratom) nr. 58/97 al Consiliului din 20 decembrie 1996 privind statisticile structurale de întreprindere (4) și Regulamentul (CEE) nr. 696/93 al Consiliului din 15 martie 1993 privind unitățile statistice pentru observarea și analizarea sistemului de producție comunitar (5) au stabilit un cadru comun pentru culegerea, compilarea, transmiterea și evaluarea statisticilor comunitare privind structura și activitatea întreprinderilor în cadrul Comunității.

(7)

Compilarea conturilor naționale în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 2223/96 al Consiliului din 25 iunie 1996 privind sistemul european de conturi naționale și regionale din Comunitate (6) necesită statistici de întreprindere comparabile, complete și fiabile privind filialele străine.

(8)

Luate în considerare în ansamblu, manualul privind statisticile de comerț internațional cu servicii al Organizației Națiunilor Unite, manualul privind balanța plăților (a 5-a ediție) al Fondului Monetar Internațional, definiția-model a investițiilor străine directe și manualul privind indicatorii globalizării economice al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică definesc normele generale de compilare a unor statistici internaționale comparabile privind filialele străine.

(9)

Producerea de statistici comunitare specifice este reglementată de normele stabilite de Regulamentul (CE) nr. 322/97 al Consiliului din 17 februarie 1997 privind statisticile comunitare (7).

(10)

Întrucât obiectivul prezentului regulament, respectiv realizarea de standarde statistice comune pentru producerea de statistici comparabile privind filialele străine, nu poate fi realizat în mod satisfăcător de către statele membre și, având în vedere amploarea sau efectele acțiunii, poate fi realizat mai bine la nivelul Comunității, aceasta poate adopta măsuri în conformitate cu principiul subsidiarității, astfel cum este prevăzut la articolul 5 din tratat. În conformitate cu principiul proporționalității, așa cum este enunțat în articolul menționat, prezentul regulament nu depășește ceea ce este necesar atingerii acestui obiectiv.

(11)

Măsurile necesare pentru punerea în aplicare a prezentului regulament ar trebui adoptate în conformitate cu Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a normelor privind exercitarea competențelor de executare conferite Comisiei (8).

(12)

Comisia ar trebui, în special, să fie împuternicită de a adapta definițiile din anexele I și II și nivelul de detaliere din anexa III, precum și de a face orice modificări ulterioare care se impun la anexele I și II, de a pune în aplicare rezultatele studiilor pilot și de a defini standardele de calitate comune adecvate și conținutul și periodicitatea rapoartelor de calitate. Întrucât măsurile respective au un domeniu general de aplicare și sunt destinate să modifice elementele neesențiale ale prezentului regulament și să completeze prezentul regulament prin adăugarea de elemente noi neesențiale, acestea ar trebui adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 5a din Decizia 1999/468/CE.

(13)

Comitetul pentru programul statistic, instituit prin Decizia 89/382/CEE, Euratom (9) și Comitetul pentru statistici monetare, financiare și privind balanța de plăți, instituit prin Decizia 2006/856/CE (10) au fost consultate,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Obiect

Prezentul regulament stabilește un cadru comun pentru producerea sistematică a statisticilor comunitare privind structura și activitatea filialelor străine.

Articolul 2

Definiții

În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele definiții:

(a)

„filială străină” înseamnă o întreprindere rezidentă în țara de compilare și asupra căreia o unitate instituțională care nu este rezidentă în țara de compilare deține controlul sau o întreprindere care nu este rezidentă în țara de compilare și asupra căreia o unitate instituțională rezidentă în țara de compilare deține controlul;

(b)

„control” înseamnă competența de a stabili politica generală a unei întreprinderi prin alegerea directorilor corespunzători, dacă este necesar. În acest context, se consideră că întreprinderea A este controlată de o unitate instituțională B în cazul în care B controlează – direct sau indirect – mai mult de jumătate din drepturile de vot ale acționarilor sau mai mult de jumătate din acțiuni;

(c)

„control străin” înseamnă faptul că unitatea instituțională care deține controlul este rezidentă într-o altă țară decât cea în care este rezidentă unitatea instituțională asupra căreia se deține controlul;

(d)

„sucursale” înseamnă unitățile locale care nu constituie persoane juridice distincte, care depind de întreprinderi asupra cărora se exercită control străin. Acestea sunt considerate cvasi-întreprinderi în înțelesul punctului 3 litera (f) din Notele explicative la secțiunea III (B) din anexa la Regulamentul (CEE) nr. 696/93;

(e)

„statistici privind filialele străine” înseamnă statisticile care descriu activitatea generală a filialelor străine;

(f)

„statistici interne privind filialele străine” înseamnă statisticile care descriu activitatea filialelor străine rezidente în țara de compilare;

(g)

„statistici externe privind filialele străine” înseamnă statisticile care descriu activitatea filialelor străine în străinătate controlate de o unitate instituțională rezidentă în țara de compilare;

(h)

„unitate instituțională a unei filiale străine care deține controlul ultim” înseamnă unitatea instituțională care aparține lanțului de control al unei filiale străine și care nu este controlată de o altă unitate instituțională;

(i)

„întreprindere”, „unitate locală” și „unitate instituțională” au fiecare același înțeles ca în Regulamentul (CEE) nr. 696/93.

Articolul 3

Transmiterea datelor

Statele membre transmit Comisiei (Eurostat) date privind filialele străine, referitoare la caracteristicile, activitățile economice și detalierea geografică prevăzute în anexele I, II și III.

Articolul 4

Sursele datelor

(1)   Cu respectarea condițiilor referitoare la calitate menționate la articolul 6, statele membre colectează informațiile solicitate în temeiul prezentului regulament, folosind toate sursele pe care le consideră relevante și adecvate.

(2)   Persoanele fizice și juridice cărora li se solicită să furnizeze informații, atunci când răspund acestei solicitări, respectă termenele și definițiile stabilite de instituțiile naționale responsabile pentru colectarea datelor în statele membre, în conformitate cu prezentul regulament.

(3)   În cazul în care datele solicitate nu pot fi colectate la un cost rezonabil, se pot transmite cele mai bune estimări, inclusiv valori nule.

Articolul 5

Studii pilot

(1)   Comisia elaborează un program de studii pilot care urmează să fie efectuat de către autoritățile naționale în sensul articolului 2 din Regulamentul (CE) nr. 322/97, în mod voluntar, privind variabile și detalieri suplimentare din cadrul statisticilor interne și externe privind filialele străine.

(2)   Studiile pilot sunt efectuate în vederea evaluării relevanței și fezabilității colectării datelor, luându-se în calcul beneficiile disponibilității datelor în raport cu costul sistemului statistic și cu sarcina asupra întreprinderilor.

(3)   Programul Comisiei pentru studii pilot se conformează dispozițiilor din anexele I și II.

(4)   Pe baza concluziilor studiilor pilot, Comisia adoptă măsurile necesare de punere în aplicare a elaborării statisticilor interne și externe privind filialele străine, în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 10 alineatul (3).

(5)   Studiile pilot sunt finalizate până la 19 iulie 2010.

Articolul 6

Standarde de calitate și rapoarte

(1)   Statele membre adoptă toate măsurile necesare pentru a asigura calitatea datelor transmise, în conformitate cu standarde de calitate comune.

(2)   Statele membre transmit Comisiei (Eurostat) un raport privind calitatea datelor transmise (rapoarte de calitate).

(3)   Standardele comune de calitate, precum și conținutul și periodicitatea rapoartelor de calitate, sunt adoptate de Comisie în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 10 alineatul (3).

(4)   Comisia evaluează calitatea datelor transmise.

Articolul 7

Manual de recomandări

În strânsă cooperare cu statele membre, Comisia publică un manual de recomandări care conține definițiile relevante și orientări suplimentare privind statisticile comunitare produse în temeiul prezentului regulament.

Articolul 8

Calendar și derogări

(1)   Statele membre compilează datele în conformitate cu calendarul de punere în aplicare specificat în anexele I și II.

(2)   Pe durata unei perioade de tranziție care nu depășește patru ani de la primul an de referință, astfel cum este prevăzut în anexele I și II, Comisia poate acorda statelor membre derogări de la dispozițiile prezentului regulament pentru o perioadă limitată, în conformitate cu procedura de reglementare menționată la articolul 10 alineatul (2), în cazul în care sistemele naționale ale statelor membre respective necesită adaptări majore.

Articolul 9

Măsuri de punere în aplicare

(1)   Se adoptă următoarele măsuri de punere în aplicare a prezentului regulament, în conformitate cu procedura de reglementare menționată la articolul 10 alineatul (2):

(a)

stabilirea formatului adecvat și a procedurii de transmitere a rezultatelor de către statele membre

și

(b)

acordarea de derogări statelor membre atunci când sistemele lor naționale necesită adaptări majore, inclusiv acordarea de derogări de la orice cerințe noi, ca urmare a studiilor pilot, în temeiul articolului 8 alineatul (2).

(2)   Următoarele măsuri, destinate să modifice elementele neesențiale ale prezentului regulament, inclusiv prin completarea acestuia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 10 alineatul (3):

(a)

adaptarea definițiilor în anexele I și II, adaptarea nivelului de detaliere în anexa III și introducerea tuturor modificărilor impuse de aceste adaptări în anexele I și II;

(b)

punerea în aplicare a rezultatelor studiilor pilot, în temeiul articolului 5 alineatul (4);

și

(c)

definirea standardelor de calitate comune adecvate și a conținutului și periodicității rapoartelor de calitate, în temeiul articolului 6 alineatul (3).

(3)   Se acordă o atenție deosebită principiului conform căruia beneficiile aduse de astfel de măsuri trebuie să fie mai mari decât costurile acestora, precum și principiului conform căruia orice sarcină financiară suplimentară suportată de statele membre sau de întreprinderi ar trebui să rămână în limite rezonabile.

Articolul 10

Comitetul

(1)   Comisia este asistată de Comitetul pentru programul statistic (comitetul).

(2)   Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolele 5 și 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozițiile articolului 8.

Perioada prevăzută la articolul 5 alineatul (6) din Decizia 1999/468/CE se stabilește la trei luni.

(3)   Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5a alineatele (1)-(4) și articolul 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozițiile articolului 8.

(4)   Banca Centrală Europeană și băncile centrale naționale pot participa la reuniunile comitetului în calitate de observatori.

Articolul 11

Cooperarea cu Comitetul pentru statistici monetare, financiare și privind balanța de plăți

Pentru punerea în aplicare a prezentului regulament, Comisia solicită avizul Comitetului pentru statistici monetare, financiare și privind balanța de plăți în legătură cu toate chestiunile care intră în sfera de competență a acestuia, în special în legătură cu toate măsurile de adaptare la evoluțiile economice și tehnice a colectării și prelucrării statistice a datelor, precum și a prelucrării și transmiterii rezultatelor.

Articolul 12

Raport privind punerea în aplicare

Până la 19 iulie 2012, Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport privind punerea în aplicare a regulamentului. În special, raportul:

(a)

evaluează calitatea statisticilor produse;

(b)

evaluează beneficiile create de statisticile produse pentru Comunitate, statele membre, furnizorii și utilizatorii informațiilor statistice în raport cu cheltuielile efectuate;

(c)

evaluează evoluția studiilor pilot și a aplicării acestora;

și

(d)

identifică domeniile în care s-ar putea aduce îmbunătățiri și modificări considerate necesare din perspectiva rezultatelor obținute și a cheltuielilor efectuate.

Articolul 13

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Strasburg, 20 iunie 2007.

Pentru Parlamentul European

Președintele

H.-G. PÖTTERING

Pentru Consiliu

Președintele

G. GLOSER


(1)  JO C 144, 14.6.2005, p. 14.

(2)  Avizul Parlamentului European din 12 decembrie 2006 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial) și Decizia Consiliului din 25 mai 2007.

(3)  JO L 35, 8.2.2005, p. 23. Regulament, astfel cum a fost modificat de Regulamentul (CE) nr. 602/2006 al Comisiei (JO L 106, 19.4.2006, p. 10).

(4)  JO L 14, 17.1.1997, p. 1. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1893/2006 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 393, 30.12.2006, p. 1).

(5)  JO L 76, 30.3.1993, p. 1. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1882/2003 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 284, 31.10.2003, p. 1).

(6)  JO L 310, 30.11.1996, p. 1. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1267/2003 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 180, 18.7.2003, p. 1).

(7)  JO L 52, 22.2.1997, p. 1. Regulament, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 1882/2003.

(8)  JO L 184, 17.7.1999, p. 23. Decizie, astfel cum a fost modificată prin Decizia 2006/512/CE (JO L 200, 22.7.2006, p. 11).

(9)  JO L 181, 28.6.1989, p. 47.

(10)  JO L 332, 30.11.2006, p. 21.


ANEXA I

MODULUL COMUN PENTRU STATISTICILE INTERNE PRIVIND FILIALELE STRĂINE

SECȚIUNEA 1

Unitatea statistică

Unitățile statistice sunt întreprinderile și toate sucursalele, asupra cărora se exercită un control străin în conformitate cu definițiile de la articolul 2.

SECȚIUNEA 2

Caracteristici

Următoarele caracteristici, astfel cum sunt definite în anexa la Regulamentul (CE) nr. 2700/98 al Comisiei din 17 decembrie 1998 privind definiția caracteristicilor statisticilor structurale de întreprindere (1) vor fi compilate:

Cod

Titlu

11 11 0

Numărul întreprinderilor

12 11 0

Cifra de afaceri

12 12 0

Valoarea producției

12 15 0

Valoarea adăugată la costul factorilor

13 11 0

Total achiziții de bunuri și servicii

13 12 0

Achiziții de bunuri și servicii în vederea revânzării în aceeași stare

13 31 0

Cheltuieli cu personalul

15 11 0

Investiții brute în bunuri corporale

16 11 0

Numărul persoanelor angajate

22 11 0

Total cheltuieli interne pentru cercetare și dezvoltare (2)

22 12 0

Număr total de lucrători în domeniul cercetării și dezvoltării (2)

Dacă nu este disponibil numărul de persoane angajate, în locul acestei variabile va fi compilat numărul de salariați (cod 16 13 0).

Compilarea variabilelor cheltuieli interne pentru cercetare și dezvoltare (cod 22 11 0) și totalul personalului din activități de cercetare și dezvoltare (cod 22 12 0) este necesară doar pentru activitățile din secțiunile C, D, E și F ale NACE.

Pentru secțiunea J a NACE, va fi compilat numai numărul întreprinderilor, cifra de afaceri (3) și numărul de persoane angajate (sau, în locul acestei variabile, numărul de salariați).

SECȚIUNEA 3

Nivelul de detaliere

Datele se vor furniza în conformitate cu conceptul de „unitate instituțională care deține controlul ultim”, cu detalierea geografică de nivel 2-IN, combinată cu detalierea pe activități de nivel 3, după cum se specifică în anexa III, și cu detalierea geografică de nivel 3 combinată cu economia de întreprindere.

SECȚIUNEA 4

Primul an de referință și periodicitatea

1.

Primul an de referință pentru care se vor compila statistici anuale este anul calendaristic al intrării în vigoare a prezentului regulament.

2.

Statele membre vor furniza date pentru fiecare an calendaristic de după anul de referință.

3.

Primul an de referință pentru care se vor compila variabilele totalul cheltuielilor interne pentru cercetare și dezvoltare (cod 22 11 0) și totalul personalului din activități de cercetare și dezvoltare (cod 22 12 0) este 2007.

SECȚIUNEA 5

Transmiterea rezultatelor

Rezultatele se vor transmite în termen de 20 de luni de la sfârșitul anului de referință.

SECȚIUNEA 6

Rapoarte și studii pilot

1.

Statele membre vor furniza Comisiei un raport referitor la definiția, structura și disponibilitatea datelor statistice care trebuie compilate în sensul prezentului modul comun.

2.

Pentru nivelul de detaliere reglementat de prezenta anexă, Comisia stabilește studii pilot care sunt realizate de autoritățile naționale în înțelesul articolului 2 din Regulamentul (CE) nr. 322/97 în temeiul articolului 5 din prezentul regulament.

3.

Studiile pilot vor fi efectuate pentru a se evalua fezabilitatea obținerii de date, avându-se în vedere beneficiile aduse de disponibilitatea unor astfel de date în raport cu costul colectării acestora și cu sarcinile asupra întreprinderilor.

4.

Studiile pilot se efectuează pentru următoarele caracteristici:

Cod

Titlu

 

Exporturi de bunuri și servicii

 

Importuri de bunuri și servicii

 

Exporturi de bunuri și servicii intragrup

 

Importuri de bunuri și servicii intragrup

Exporturile, importurile, exporturile intragrup și importurile intragrup vor fi detaliate în bunuri și servicii.

5.

Studiile pilot se realizează, de asemenea, pentru a studia fezabilitatea compilării datelor pentru activitățile din secțiunile M, N și O ale NACE și a compilării variabilelor totalului cheltuielilor interne pentru cercetare și dezvoltare (cod 22 11 0) și totalul personalului din activități de cercetare - dezvoltare (cod 22 12 0) pentru activitățile din secțiunile G, H, I, K, M, N și O ale NACE. Se realizează studii pilot și pentru a evalua relevanța, fezabilitatea și costurile detalierii datelor după cum se specifică în secțiunea 2, în clase de mărime determinate după criteriul numărului de persoane angajate.


(1)  JO L 344, 18.12.1998, p. 49. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1670/2003 (JO L 244, 29.9.2003, p. 74).

(2)  Variabilele 22 11 0 și 22 12 0 se raportează din doi în doi ani. În cazul în care totalul cifrei de afaceri sau al numărului de persoane angajate într-o diviziune a NACE Rev. 1.1 Secțiunile C-F reprezintă, într-un stat membru, sub 1 % din totalul comunitar, nu este necesară, în sensul prezentului regulament, colectarea informațiilor utilizate pentru elaborarea statisticilor referitoare la caracteristicile 22 11 0 și 22 12 0.

(3)  Pentru NACE Rev. 1.1 diviziunea 65, cifra de afaceri se va înlocui cu valoarea producției.


ANEXA II

MODULUL COMUN PENTRU STATISTICILE EXTERNE PRIVIND FILIALELE STRĂINE

SECȚIUNEA 1

Unitatea statistică

Unitățile statistice sunt întreprinderile și toate sucursalele din străinătate aflate sub controlul unei unități instituționale rezidente în țara de compilare, în conformitate cu definițiile de la articolul 2.

SECȚIUNEA 2

Caracteristici

Următoarele caracteristici, astfel cum sunt definite în anexa la Regulamentul (CE) nr. 2700/98, vor fi compilate:

Cod

Titlu

12 11 0

Cifra de afaceri

16 11 0

Numărul persoanelor angajate

11 11 0

Numărul întreprinderilor

Dacă nu este disponibil numărul de persoane angajate, numărul de salariați (cod 16 13 0) se va compila în locul acestei variabile.

SECȚIUNEA 3

Nivelul de detaliere

Datele se vor furniza cu precizarea țării în care este localizată filiala străină și a activității acesteia, menționate în anexa III. Detaliile privind țara și activitatea se vor combina după cum urmează:

Nivelul 1 din detalierea geografică, în combinație cu nivelul 2 din detalierea pe activități.

Nivelul 2-OUT din detalierea geografică, în combinație cu nivelul 1 din detalierea pe activități.

Nivelul 3 din detalierea geografică, în combinație cu datele privind activitatea totală.

SECȚIUNEA 4

Primul an de referință și periodicitatea

1.

Primul an de referință pentru care se vor compila statistici anuale este anul calendaristic al intrării în vigoare a prezentului regulament.

2.

Statele membre vor furniza date pentru fiecare an calendaristic de după anul de referință.

SECȚIUNEA 5

Transmiterea rezultatelor

Rezultatele se vor transmite în termen de 20 de luni de la sfârșitul anului de referință.

SECȚIUNEA 6

Rapoarte și studii pilot

1.

Statele membre vor furniza Comisiei un raport referitor la definiția, structura și disponibilitatea datelor statistice care trebuie compilate în sensul prezentului modul comun.

2.

Pentru nivelul de detaliere reglementat de prezenta anexă, Comisia va stabili studii pilot care sunt realizate de autoritățile naționale în sensul articolului 2 din Regulamentul (CE) nr. 322/97, în temeiul articolului 5 din prezentul regulament.

3.

Studiile pilot se vor efectua în vederea evaluării pertinenței și fezabilității obținerii de date, avându-se în vedere beneficiile aduse de disponibilitatea datelor în raport cu costul colectării acestora și cu sarcina asupra întreprinderilor.

4.

Studiile pilot se vor efectua pentru următoarele caracteristici:

Cod

Titlu

13 31 0

Cheltuieli cu personalul

 

Exporturi de bunuri și servicii

 

Importuri de bunuri și servicii

 

Exporturi de bunuri și servicii intragrup

 

Importuri de bunuri și servicii intragrup

12 15 0

Valoarea adăugată la costul factorilor

15 11 0

Investiții brute în bunuri corporale


ANEXA III

NIVELURI PENTRU INFORMAȚII DETALIATE GEOGRAFIC ȘI PE ACTIVITĂȚI

Niveluri de detaliere geografică

Nivelul 1

 

Nivelul 2-OUT

(Nivelul 1 + 24 de țări)

V2

Extra-UE 27

V2

Extra-UE 27

 

 

IS

Islanda

 

 

LI

Liechtenstein

 

 

NO

Norvegia

CH

Elveția

CH

Elveția

 

 

HR

Croația

RU

Federația Rusă

RU

Federația Rusă

 

 

TR

Turcia

 

 

EG

Egipt

 

 

MA

Maroc

 

 

NG

Nigeria

 

 

ZA

Africa de Sud

CA

Canada

CA

Canada

US

Statele Unite ale Americii

US

Statele Unite ale Americii

 

 

MX

Mexic

 

 

AR

Argentina

BR

Brazilia

BR

Brazilia

 

 

CL

Chile

 

 

UY

Uruguay

 

 

VE

Venezuela

 

 

IL

Israel

CN

China

CN

China

HK

Hong Kong

HK

Hong Kong

IN

India

IN

India

 

 

ID

Indonezia

JP

Japonia

JP

Japonia

 

 

KR

Coreea de Sud

 

 

MY

Malaysia

 

 

PH

Filipine

 

 

SG

Singapore

 

 

TW

Taiwan

 

 

TH

Thailanda

 

 

AU

Australia

 

 

NZ

Noua Zeelandă

Z8

Extra-UE 27 nealocate

Z8

Extra UE-27 nealocate

C4

Centre financiare offshore

C4

Centre financiare offshore

Z7

Control deținut în proporții egale de UCI (1) din cel puțin 1 stat membru

Z7

Control deținut în proporții egale de UCI (1) din cel puțin 1 stat membru


Nivelul 2-IN

A1

Total mondial (toate entitățile, inclusiv țara de compilare)

Z9

Restul țărilor (cu excepția țării de compilare)

A2

Controlat de țara de compilare

V1

UE 27 (intra-UE 27), cu excepția țării de compilare

BE

Belgia

BG

Bulgaria

CZ

Republica Cehă

DK

Danemarca

DE

Germania

EE

Estonia

IE

Irlanda

GR

Grecia

ES

Spania

FR

Franța

IT

Italia

CY

Cipru

LV

Letonia

LT

Lituania

LU

Luxemburg

HU

Ungaria

MT

Malta

NL

Țările de Jos

AT

Austria

PL

Polonia

PT

Portugalia

RO

România

SI

Slovenia

SK

Slovacia

FI

Finlanda

SE

Suedia

UK

Regatul Unit

Z7

Control deținut în proporții egale de UCI (2) din cel puțin un stat membru

V2

Extra-UE 27

AU

Australia

CA

Canada

CH

Elveția

CN

China

HK

Hong Kong

IL

Israel

IS

Islanda

JP

Japonia

LI

Liechtenstein

NO

Norvegia

NZ

Noua Zeelandă

RU

Federația Rusă

TR

Turcia

US

Statele Unite ale Americii

C4

Centre financiare offshore

Z8

Extra-UE 27 nealocate


Nivelul 3

AD

Andora

EE

Estonia (3)

KZ

Kazahstan

QA

Qatar

AE

Emiratele Arabe Unite

EG

Egipt

LA

Republica Democrată Populară Laos

RO

România (3)

AF

Afghanistan

ER

Eritreea

LB

Liban

RS

Serbia

AG

Antigua și Barbuda

ES

Spania (3)

LC

Santa Lucia

RU

Federația Rusă

AI

Anguilla

ET

Etiopia

LI

Liechtenstein

RW

Ruanda

AL

Albania

FI

Finlanda (3)

LK

Sri Lanka

SA

Arabia Saudită

AM

Armenia

FJ

Insulele Fiji

LR

Liberia

SB

Insulele Solomon

AN

Antilele Olandeze

FK

Insulele Falkland (Malvine)

LS

Lesotho

SC

Seychelles

AO

Angola

FM

Statele Federale ale Microneziei

LT

Lituania (3)

SD

Sudan

AQ

Antarctica

FO

Insulele Feroe

LU

Luxemburg (3)

SE

Suedia (3)

AR

Argentina

FR

Franța (3)

LV

Letonia (3)

SG

Singapore

AS

Samoa Americană

GA

Gabon

LY

Jamahiria Arabă Libiană

SH

Sfânta Elena

AT

Austria (3)

GD

Grenada

MA

Maroc

SI

Slovenia (3)

AU

Australia

GE

Georgia

MD

Republica Moldova

SK

Slovacia (3)

AW

Aruba

GG

Guernesey

ME

Muntenegru

SL

Sierra Leone

AZ

Azerbaidjan

GH

Ghana

MG

Madagascar

SM

San Marino

BA

Bosnia-Herțegovina

GI

Gibraltar

MH

Insulele Marshall

SN

Senegal

BB

Barbados

GL

Groenlanda

MK (5)

Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei

SO

Somalia

BD

Bangladesh

GM

Gambia

ML

Mali

SR

Surinam

BE

Belgia (3)

GN

Guineea

MM

Myanmar

ST

Sao Tome e Principe

BF

Burkina Faso

GQ

Guineea Ecuatorială

MN

Mongolia

SV

El Salvador

BG

Bulgaria (3)

GR

Grecia (3)

MO

Macao

SY

Republica Arabă Siria

BH

Bahrein

GS

Georgia de Sud și Insulele Sandwich de Sud

MP

Insulele Mariane de Nord

SZ

Swaziland

BI

Burundi

GT

Guatemala

MR

Mauritania

TC

Insulele Turce și Caice

BJ

Benin

GU

Guam

MS

Montserrat

TD

Ciad

BM

Bermude

GW

Guineea-Bissau

MT

Malta (3)

TF

Teritoriile australe franceze

BN

Brunei Darussalam

GY

Guyana

MU

Mauritius

TG

Togo

BO

Bolivia

HK

Hong Kong

MV

Maldive

TH

Thailanda

BR

Brazilia

HM

Insula Heard și Insulele McDonald

MW

Malawi

TJ

Tadjikistan

BS

Bahamas

HN

Honduras

MX

Mexic

TK

Tokelau

BT

Bhutan

HR

Croația

MY

Malaysia

TM

Turkmenistan

BV

Insula Bouvet

HT

Haiti

MZ

Mozambic

TN

Tunisia

BW

Botswana

HU

Ungaria (3)

NA

Namibia

TO

Tonga

BY

Belarus

ID

Indonezia

NC

Noua Caledonie

TP

Timorul de Est

BZ

Belize

IE

Irlanda (3)

NE

Niger

TR

Turcia

CA

Canada

IL

Israel

NF

Insula Norfolk

TT

Trinidad și Tobago

CC

Insulele Cocos (Keeling)

IM

Insula Man

NG

Nigeria

TV

Tuvalu

CD

Republica Democratică Congo

IN

India

NI

Nicaragua

TW

Provincia Chineză Taiwan

CF

Republica Centrafricană

IO

Teritoriul britanic al Oceanului Indian

NL

Țările de Jos (3)

TZ

Republica Unită Tanzania

CG

Congo

IQ

Irak

NO

Norvegia

UA

Ucraina

CH

Elveția

IR

Republica Islamică Iran

NP

Nepal

UG

Uganda

CI

Coasta de Fildeș

IS

Islanda

NR

Nauru

UK

Regatul Unit (3)

CK

Insulele Cook

IT

Italia (3)

NU

Niue

UM

Insulele Minore Îndepărtate ale Statelor Unite ale Americii

CL

Chile

JE

Jersey

NZ

Noua Zeelandă

US

Statele Unite ale Americii

CM

Camerun

JM

Jamaica

OM

Oman

UY

Uruguay

CN

China

JO

Iordania

PA

Panama

UZ

Uzbekistan

CO

Columbia

JP

Japonia

PE

Peru

VA

Sfântul Scaun (Statul-oraș Vatican)

CR

Costa Rica

KE

Kenya

PF

Polinezia Franceză

VC

Saint Vincent și Grenadine

CU

Cuba

KG

Kârgâzstan

PG

Papua-Noua Guinee

VE

Venezuela

CV

Capul Verde

KH

Cambodgia (Kampuchea)

PH

Filipine

VG

Insulele Virgine Britanice

CX

Insula Christmas

KI

Kiribati

PK

Pakistan

VI

Insulele Virgine Americane

CY

Cipru (3)

KM

Comore

PL

Polonia (3)

VN

Vietnam

CZ

Republica Cehă (3)

KN

Sfântul Kitts și Nevis

PN

Pitcairn

VU

Vanuatu

DE

Germania (3)

KP

Republica Populară Democrată Coreeană (Coreea de Nord)

PS

Teritoriul Palestinian Ocupat

WF

Wallis și Futuna

DJ

Djibouti

KR

Republica Coreea (Coreea de Sud)

PT

Portugalia (3)

WS

Samoa

DK

Danemarca (3)

KW

Kuweit

PW

Palau

YE

Yemen

DM

Dominica

KY

Insulele Caiman

PY

Paraguay

 

 

DO

Republica Dominicană

 

 

 

 

ZA

Africa de Sud

DZ

Algeria

 

 

 

 

ZM

Zambia

EC

Ecuador

Z8

Extra-UE 27 nealocate

 

 

ZW

Zimbabwe

A2

Controlat de țara de compilare

Z7

Control deținut în proporții egale de UCI (4) din mai multe state membre

 

 

 

 


Niveluri de detaliere pe activități

Nivelul 1

Nivelul 2

 

 

NACE Rev. 1.1  (6)

ACTIVITATE TOTALĂ

ACTIVITATE TOTALĂ

Secțiunea C-O (fără L)

INDUSTRIA EXTRACTIVĂ

INDUSTRIA EXTRACTIVĂ

Secțiunea C

din care:

 

Extracția de hidrocarburi

Diviziunea 11

INDUSTRIA DE PRELUCRARE

INDUSTRIA DE PRELUCRARE

Secțiunea D

Industria alimentară

Subsecțiunea DA

Industria textilă și a confecțiilor

Subsecțiunea DB

Prelucrarea lemnului, editare și tipărire

Subsecțiunile DD & DE

TOTAL textile + activități de prelucrare a lemnului

 

Rafinarea petrolului și alte prelucrări

Diviziunea 23

Industria chimică

Diviziunea 24

Industria cauciucului și a maselor plastice

Diviziunea 25

Rafinare, industria chimică, a cauciucului și a maselor plastice

TOTAL Rafinare, industria chimică, a cauciucului și a maselor plastice

 

Metalurgie

Subsecțiunea DJ

Fabricarea de mașini și echipamente

Diviziunea 29

TOTAL Metalurgie și fabricarea de mașini și echipamente

 

Fabricarea de echipamente birotice și calculatoare

Diviziunea 30

Fabricarea de echipamente radio, de televiziune și comunicații

Diviziunea 32

Fabricarea de echipamente birotice, computere, echipamente radio, de televiziune și comunicații

TOTAL Fabricare de echipamente birotice, computere, echipamente radio, de televiziune și comunicații

 

Industria producătoare de automobile

Diviziunea 34

Fabricarea altor echipamente de transport

Diviziunea 35

Industria producătoare de automobile și fabricarea altor echipamente de transport

TOTAL Industria producătoare de automobile și fabricarea altor echipamente de transport

 

Industrii manufacturiere neincluse în altă parte

 

ELECTRICITATE, GAZE ȘI APĂ

ELECTRICITATE, GAZE ȘI APĂ

Secțiunea E

CONSTRUCȚII

CONSTRUCȚII

Secțiunea F

TOTAL SERVICII

TOTAL SERVICII

 

COMERȚ ȘI REPARAȚII

COMERȚ ȘI REPARAȚII

Secțiunea G

Vânzare, întreținere și reparații de automobile și motociclete; vânzare cu amănuntul a carburanților auto

Diviziunea 50

Comerț en gros și intermediere comercială, cu excepția automobilelor și a motocicletelor

Diviziunea 51

Comerț cu amănuntul, cu excepția automobilelor și a motocicletelor; reparații de articole casnice

Diviziunea 52

HOTELURI ȘI RESTAURANTE

HOTELURI ȘI RESTAURANTE

Secțiunea H

TRANSPORTURI, DEPOZITARE ȘI COMUNICAȚII

TRANSPORTURI, DEPOZITARE ȘI COMUNICAȚII

Secțiunea I

Transporturi și depozitare

Diviziunile 60, 61, 62, 63

Transporturi terestre; transportul prin conducte

Diviziunea 60

Transporturi pe apă

Diviziunea 61

Transporturi aeriene

Diviziunea 62

Servicii auxiliare de transport; activități de agenții de transport

Diviziunea 63

Poștă și telecomunicații

Diviziunea 64

Activități de poștă și curierat

Grupa 64.1

Telecomunicații

Grupa 64.2

ACTIVITĂȚI FINANCIARE

ACTIVITĂȚI FINANCIARE

Secțiunea J

Activități financiare, cu excepția asigurărilor și a fondurilor de pensii

Diviziunea 65

Asigurări și fonduri de pensii, cu excepția asigurărilor sociale obligatorii

Diviziunea 66

Activități auxiliare de intermediere financiară

Diviziunea 67

ACTIVITĂȚI IMOBILIARE

Secțiunea K, Diviziunea 70

ÎNCHIRIERI DE ECHIPAMENTE FĂRĂ OPERATOR ȘI DE BUNURI PERSONALE ȘI DE UZ CASNIC

Secțiunea K, Diviziunea 71

ACTIVITĂȚI INFORMATICE

ACTIVITĂȚI INFORMATICE

Secțiunea K, Diviziunea 72

CERCETARE ȘI DEZVOLTARE

CERCETARE ȘI DEZVOLTARE

Secțiunea K, Diviziunea 73

ALTE ACTIVITĂȚI ALE ÎNTREPRINDERILOR

ALTE ACTIVITĂȚI ALE ÎNTREPRINDERILOR

Secțiunea K, Diviziunea 74

Activități juridice, de contabilitate și de consultanță în management

Grupa 74.1

Activități juridice

Clasa 74.11

Contabilitate și audit, consiliere fiscală

Clasa 74.12

Studii de piață și sondaje de opinie

Clasa 74.13

Activități de consultanță în afaceri și management

Clasa 74.14

Activități de management al holdingurilor

Clasa 74.15

Activități de arhitectură și inginerie

Grupa 74.2

Publicitate

Grupa 74.4

Servicii pentru întreprinderi, neincluse în altă parte

Grupa 74.3, 74.5, 74.6, 74.7, 74.8

EDUCAȚIE

Secțiunea M

SĂNĂTATE ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ

Secțiunea N

SALUBRIZARE ȘI GESTIONAREA DEȘEURILOR

Secțiunea O, Diviziunea 90

ACTIVITĂȚI DE ASOCIERE, NEINCLUSE ÎN ALTĂ PARTE

Secțiunea O, Diviziunea 91

ACTIVITĂȚI RECREATIVE, CULTURALE ȘI SPORTIVE

ACTIVITĂȚI RECREATIVE, CULTURALE ȘI SPORTIVE

Secțiunea O, Diviziunea 92

Producția de filme, activități de radio și televiziune; alte activități de divertisment

Grupa 92.1, 92.2, 92.3

Agenții de presă

Grupa 92.4

Biblioteci, arhive, muzee, alte activități culturale

Grupa 92.5

Activități sportive și alte activități recreative

Grupa 92.6, 92.7

ALTE ACTIVITĂȚI DE SERVICII

Secțiunea O, Diviziunea 93

Nealocate

 


Nivelul 3 (NACE Rev. 1.1)

Titlu

Nivel de detaliere solicitat

Economia de întreprindere

Secţiunile C-K

Industrii extractive

Secțiunea C

Industria prelucrătoare

Secțiunea D

Toate subsecțiunile DA-DN

Toate diviziunile 15-37

Agregate:

Tehnologie de vârf (HIT)

24.4, 30, 32, 33, 35.3

Tehnologie de vârf-mediu (MHT)

24, cu excepția 24.4, 29, 31, 34, 35.2, 35.4, 35.5

Tehnologie de bază-mediu (MLT)

23, 25-28, 35.1

Tehnologie de bază (LOT)

15-22, 36, 37

Electricitate, gaze și apă

Secțiunea E

Toate diviziunile (40 și 41)

Construcții

Secțiunea F (Diviziunea 45)

Toate grupele (45.1-45.5)

Comerț cu ridicata și cu amănuntul; reparații de automobile, de motociclete și de articole casnice

Secțiunea G

Toate diviziunile (50-52)

Grupele 50.1 + 50.2 + 50.3, 50.4, 50.5, 51.1-51.9

Grupele 52.1-52.7

Hoteluri și restaurante

Secțiunea H (Diviziunea 55)

Grupele 55.1-55.5

Transporturi, depozitare și comunicații

Secțiunea I

Toate diviziunile

Grupele 60.1, 60.2, 60.3, 63.1 + 63.2, 63.3, 63.4, 64.1, 64.2

Activități financiare

Secțiunea J

Toate diviziunile

Activități imobiliare, închiriere și servicii pentru întreprinderi

Secțiunea K

Diviziunea 70

Diviziunea 71, grupele 71.1 + 71.2, 71.3 și 71.4

Diviziunea 72, grupele 72.1-72.6

Diviziunea 73

Diviziunea 74, agregatele 74.1-74.4 și 74.5-74.8


(1)  Unitate instituțională a unei filiale străine care deține controlul ultim.

(2)  Unitate instituțională a unei filiale străine care deține controlul ultim.

(3)  Numai pentru statistici interne.

(4)  Unitate instituțională a unei filiale străine care deține controlul ultim.

(5)  Cod provizoriu care nu afectează denumirea definitivă care va fi atribuită țării după încheierea negocierii în derulare în cadrul Organizației Națiunilor Unite.

(6)  Regulamentul (CEE) nr. 3037/90 al Consiliului din 9 octombrie 1990 privind clasificarea statistică a activităților economice în Comunitatea Europeană (JO L 293, 24.10.1990, p. 1). Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1893/2006.


29.6.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 171/32


REGULAMENTUL (CE) NR. 717/2007 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI

din 27 iunie 2007

privind roaming-ul în reţelele publice de telefonie mobilă în interiorul Comunităţii şi de modificare a Directivei 2002/21/CE

(Text cu relevanţă pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 95,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European (1),

după consultarea Comitetului Regiunilor,

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din Tratat (2),

Întrucât:

(1)

Nivelul ridicat al tarifelor pe care trebuie să le plătească utilizatorii de reţele publice de telefonie mobilă, precum studenţii, persoanele care călătoresc în scop de afaceri şi turiştii, atunci când îşi folosesc telefoanele mobile cu ocazia călătoriilor în străinătate, în interiorul Comunităţii, prezintă importanţă pentru autorităţile naţionale de reglementare, precum şi pentru consumatori şi instituţiile comunitare. Aceste tarife excesive cu amănuntul decurg atât din tarifele de gros mari percepute de operatorul străin al reţelei-gazdă, cât şi, în multe cazuri, din marjele ridicate asupra preţului cu amănuntul, impuse de propriul operator de reţea al clientului. Adeseori reducerile tarifelor de gros nu sunt transferate utilizatorului final. Cu toate că anumiţi operatori au introdus recent formule tarifare care oferă clienţilor condiţii mai avantajoase şi preţuri mai scăzute, există încă dovezi că relaţia dintre costuri şi preţuri nu este aceea care ar exista pe o piaţă pe deplin competitivă.

(2)

Crearea unui spaţiu social, educaţional şi cultural european, bazat pe mobilitatea persoanelor, ar trebui să faciliteze comunicarea între oameni, pentru a construi o veritabilă „Europă a cetăţenilor”.

(3)

Directiva 2002/19/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 martie 2002 privind accesul la reţelele de comunicaţii electronice şi la infrastructura asociată, precum şi interconectarea acestora (Directiva privind accesul) (3), Directiva 2002/20/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 martie 2002 privind autorizarea reţelelor şi serviciilor de comunicaţii electronice (Directiva privind autorizarea) (4), Directiva 2002/21/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 martie 2002 privind un cadru de reglementare comun pentru reţelele şi serviciile de comunicaţii electronice (directivă-cadru) (5), Directiva 2002/22/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 martie 2002 privind serviciul universal şi drepturile utilizatorilor cu privire la reţelele şi serviciile electronice de comunicaţii (Directiva privind serviciul universal) (6) şi Directiva 2002/58/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 12 iulie 2002 privind prelucrarea datelor personale şi protejarea confidenţialităţii în sectorul comunicaţiilor publice (Directiva asupra confidenţialităţii şi comunicaţiilor electronice) (7) (denumite în continuare împreună „cadrul de reglementare a comunicaţiilor electronice din 2002”), au ca obiectiv crearea unei pieţe interne pentru comunicaţiile electronice în cadrul Comunităţii, asigurând totodată un nivel ridicat de protecţie a consumatorilor printr-o concurenţă sporită.

(4)

Prezentul regulament nu este o măsură izolată, ci vine în completarea şi în sprijinul normelor prevăzute de cadrul de reglementare a comunicaţiilor electronice din 2002, în ceea ce priveşte roaming-ul comunitar. Acest cadru nu a pus la dispoziţia autorităţilor naţionale de reglementare suficiente instrumente pentru a lua măsuri decisive şi eficiente cu privire la tarifele serviciilor de roaming din interiorul Comunităţii şi nu a reuşit astfel să asigure buna funcţionare a pieţei interne a serviciilor de roaming. Prezentul regulament reprezintă o măsură adecvată de îndreptare a acestei situaţii.

(5)

Cadrul de reglementare a comunicaţiilor electronice din 2002 se bazează pe principiul conform căruia obligaţiile de reglementare ex ante ar trebui să fie impuse numai atunci când nu există concurenţă efectivă, şi prevede un proces periodic de analiză a pieţei şi de revizuire a obligaţiilor de către autorităţile naţionale de reglementare, conducând la impunerea de obligaţii ex ante asupra operatorilor desemnaţi ca având putere semnificativă pe piaţă. Printre elementele componente ale acestei proceduri se numără definirea pieţelor relevante în conformitate cu Recomandarea Comisiei (8) privind pieţele relevante de produse şi servicii din sectorul comunicaţiilor electronice susceptibile de a fi supuse unor reglementări ex ante în conformitate cu Directiva 2002/21/CE (denumită în continuare recomandarea), analiza pieţelor definite în conformitate cu Liniile directoare ale Comisiei privind analiza pieţei şi evaluarea puterii semnificative pe piaţă în conformitate cu cadrul comunitar de reglementare pentru reţelele şi serviciile de comunicaţii electronice (9), desemnarea operatorilor cu putere semnificativă pe piaţă şi impunerea de obligaţii ex ante asupra operatorilor astfel desemnaţi.

(6)

Piaţa naţională de gros pentru roaming-ul internaţional în reţelele publice de telefonie mobilă este considerată în recomandare ca reprezentând o piaţă pertinentă, susceptibilă de a fi supusă unor reglementări ex ante. Cu toate acestea, activitatea desfăşurată de autorităţile naţionale de reglementare (atât individual, cât şi în cadrul Grupului entităţilor europene de reglementare) pentru analizarea pieţelor naţionale de gros ale serviciilor de roaming internaţional a demonstrat că, până în prezent, nu a fost posibil ca o autoritate naţională de reglementare să abordeze în mod eficient aspectul tarifelor mari de gros ale roaming-ului comunitar, din cauza dificultăţii de a identifica întreprinderile cu putere semnificativă pe piaţă, ţinând cont de caracteristicile specifice ale roaming-ului internaţional, inclusiv caracterul său transfrontalier.

(7)

În ceea ce priveşte furnizarea cu amănuntul a serviciilor internaţionale de roaming, nici o piaţă cu amănuntul a roaming-ului internaţional nu este identificată în recomandare ca fiind o piaţă relevantă, deoarece, printre altele, serviciile internaţionale de roaming cu amănuntul nu sunt cumpărate separat, ci fac parte dintr-un pachet mai larg de servicii cu amănuntul, care este cumpărat de către clienţi de la furnizorul lor din ţara de origine.

(8)

În plus, autorităţile naţionale de reglementare responsabile cu apărarea şi promovarea intereselor clienţilor serviciilor de telefonie mobilă, care îşi au reşedinţa în mod normal pe teritoriul lor, nu sunt în măsură să controleze comportamentul operatorilor reţelei vizitate, care se situează în alte state membre şi de care depind clienţii respectivi atunci când utilizează serviciile de roaming internaţional. Acest obstacol ar putea diminua, totodată, eficacitatea măsurilor luate de către statele membre în temeiul competenţei lor reziduale de a adopta norme de protecţie a consumatorilor.

(9)

În consecinţă, se exercită o presiune asupra statelor membre pentru ca acestea să adopte măsuri în vederea soluţionării problemei legate de nivelul tarifelor internaţionale de roaming, însă mecanismul de intervenţie normativă ex ante din partea autorităţilor naţionale de reglementare, prevăzut de cadrul de reglementare a comunicaţiilor electronice din 2002 s-a dovedit insuficient pentru a permite autorităţilor respective să acţioneze decisiv în interesul consumatorilor, în acest domeniu concret.

(10)

În plus, prin Rezoluţia sa privind reglementarea şi pieţele de comunicaţii electronice în Europa 2004 (10), Parlamentul European a invitat Comisia să elaboreze noi iniţiative pentru a reduce costurile ridicate ale comunicaţiilor telefonice mobile transfrontaliere, în timp ce Consiliul European din 23 şi 24 martie 2006 a concluzionat că este esenţială punerea în aplicare, atât la nivel european cât şi la nivel naţional, a unor politici focalizate, eficiente şi integrate în domeniul tehnologiei informaţiilor şi comunicaţiilor (TIC), în vederea realizării obiectivelor de creştere economică şi de productivitate ale Strategiei revizuite de la Lisabona şi, în acest context, a subliniat importanţa pentru competitivitate a reducerii tarifelor de roaming.

(11)

În temeiul unor considerente evidente la momentul respectiv, cadrul de reglementare pentru comunicaţiile electronice din 2002 era destinat să elimine toate barierele în calea schimburilor comerciale dintre statele membre în domeniul pe care îl armoniza, cum ar fi, printre altele, măsurile care afectează tarifele de roaming. Cu toate acestea, acest lucru nu ar trebui să împiedice adaptarea unor norme armonizate în funcţie de alte considerente, în vederea găsirii celor mai eficiente metode de a atinge un nivel înalt de protecţie a consumatorilor, ameliorându-se totodată condiţiile de funcţionare a pieţei interne.

(12)

Cadrul de reglementare a comunicaţiilor electronice din 2002 şi, în special, directiva cadru, ar trebui prin urmare să fie modificate pentru a permite derogarea de la unele norme care altfel ar fi fost aplicabile, şi anume că, în absenţa puterii semnificative pe piaţă, preţurile pentru ofertele de servicii ar trebui să fie determinate prin acord comercial, permiţând astfel introducerea unor obligaţii de reglementare complementare care să reflecte caracteristicile specifice ale serviciilor de roaming comunitar.

(13)

Pieţele de roaming cu amănuntul şi cele de gros prezintă caracteristici unice, care justifică măsuri excepţionale ce depăşesc mecanismele disponibile în baza cadrului de reglementare a comunicaţiilor electronice din 2002.

(14)

Pentru a se proteja interesele clienţilor serviciului de roaming, ar trebui impuse obligaţii de reglementare atât la nivelul tarifului cu amănuntul, cât şi la nivelul tarifului de gros, deoarece experienţa anterioară a arătat că reducerile preţurilor de gros pentru serviciile de roaming comunitar pot să nu se reflecte în preţuri cu amănuntul mai scăzute ale roaming-ului, din cauza absenţei măsurilor de stimulare în acest sens. Pe de altă parte, există riscul ca orice măsură menită să reducă nivelul preţurilor cu amănuntul fără a influenţa nivelul costurilor de gros legate de furnizarea acestor servicii să perturbe buna funcţionare a pieţei roaming-ului comunitar.

(15)

Aceste obligaţii de reglementare ar trebui să intre în vigoare cât mai curând posibil, lăsând totodată operatorilor în cauză o perioadă de timp rezonabilă pentru a-şi adapta preţurile şi ofertele de servicii în vederea asigurării conformităţii, şi ar trebui să se aplice în mod direct în toate statele membre.

(16)

Ar trebui să fie utilizată o abordare comună, pentru a se garanta că utilizatorii reţelelor publice terestre de telefonie mobilă care călătoresc în interiorul Comunităţii nu plătesc preţuri excesiv de mari pentru serviciile de roaming comunitar atunci când efectuează sau primesc apeluri vocale, obţinându-se astfel un nivel ridicat de protecţie a consumatorilor, păstrându-se concurenţa între operatorii de telefonie mobilă şi menţinându-se atât măsurile de stimulare a inovaţiei, cât şi posibilitatea de alegere a consumatorilor. Având în vedere caracterul transfrontalier al serviciilor în cauză, această abordare comună este necesară, pentru ca operatorii de telefonie mobilă să poată acţiona într-un cadru de reglementare unic şi coerent, bazat pe criterii stabilite în mod obiectiv.

(17)

Abordarea cea mai eficientă şi proporţională pentru reglementarea nivelului preţurilor pentru efectuarea şi primirea de apeluri în roaming în interiorul Comunităţii constă în fixarea la nivel comunitar a unui nivel maxim al tarifului mediu pe minut la nivel de gros şi în limitarea tarifelor cu amănuntul, prin introducerea unui eurotarif. Tariful mediu de gros ar trebui să se aplice oricărei perechi de operatori din Comunitate, pe o perioadă specificată.

(18)

Eurotariful ar trebui stabilit la un nivel care să garanteze operatorilor o marjă suficient de mare şi care să încurajeze ofertele de servicii de roaming competitive, la tarife mai scăzute. Operatorii ar trebui să ofere un eurotarif tuturor clienţilor serviciilor lor de roaming, în mod activ, gratuit, clar şi transparent.

(19)

Această abordare normativă ar trebui să garanteze că tarifele cu amănuntul pentru roaming-ul comunitar reflectă, într-un mod mai fidel decât până în prezent, costurile subiacente implicate în furnizarea serviciului. Eurotariful maxim care poate fi oferit tuturor clienţilor serviciilor de roaming ar trebui astfel să reflecte o marjă rezonabilă peste costul de gros de furnizare a serviciului de roaming, lăsând totodată operatorilor libertatea de a intra în concurenţă prin oferte diferenţiate şi prin adaptarea structurilor tarifare la condiţiile pieţei şi la preferinţele consumatorilor. Această abordare normativă nu ar trebui aplicată serviciilor cu valoare adăugată.

(20)

Această abordare normativă ar trebui să fie uşor de pus în aplicare şi de controlat, astfel încât să reducă la minim sarcina administrativă atât pentru operatorii afectaţi de cerinţele acesteia, cât şi pentru autorităţile naţionale de reglementare responsabile cu monitorizarea şi punerea sa în aplicare. Ar trebui să fie, de asemenea, transparentă şi uşor de înţeles pentru toţi clienţii serviciilor de telefonie mobilă din întreaga Comunitate. Ar trebui totodată să ofere siguranţă şi previzibilitate operatorilor de servicii de roaming de gros şi cu amănuntul. Nivelul maxim, exprimat în termeni monetari, al tarifelor pe minut de gros şi cu amănuntul ar trebui prin urmare să fie specificat în prezentul regulament.

(21)

Nivelul maxim al tarifului mediu pe minut la nivel de gros astfel menţionat ar trebui să ia în considerare diferitele elemente implicate în efectuarea unui apel în roaming comunitar, în special costul iniţierii şi terminării unui apel în reţelele de telefonie mobilă, inclusiv costurile fixe, semnalizarea şi tranzitul. Cel mai adecvat etalon pentru iniţierea şi terminarea unui apel este tariful mediu de terminare a apelului pentru operatorii de reţele de telefonie mobilă din Comunitate, bazat pe informaţiile oferite de autorităţile naţionale de reglementare şi publicate de Comisie. Nivelurile maxime ale tarifelor medii pe minut stabilite în prezentul regulament ar trebui astfel determinate luând în considerare tariful mediu de terminare a apelului, care oferă un etalon pentru costurile implicate. Nivelul maxim al tarifului mediu pe minut, la nivel de gros, ar trebui să fie redus anual, pentru a lua în considerare reducerile tarifelor de terminare a apelurilor impuse uneori de autorităţile naţionale de reglementare.

(22)

Eurotariful aplicabil pentru serviciile cu amănuntul ar trebui să ofere clienţilor serviciului de roaming garanţia că nu li se va percepe un preţ excesiv pentru efectuarea sau primirea unui apel în roaming reglementat, lăsând totodată operatorilor din ţara de origine o marjă suficientă pentru diferenţierea produselor pe care le oferă clienţilor.

(23)

Toţi clienţi serviciului de roaming ar trebui să aibă posibilitatea de a alege, fără costuri suplimentare sau condiţii prealabile, un tarif de roaming simplu care nu va depăşi plafoanele reglementate. O marjă rezonabilă între costurile de gros şi tarifele cu amănuntul ar trebui să garanteze faptul că toţi operatorii îşi acoperă toate costurile specifice de roaming pentru serviciile cu amănuntul, inclusiv ponderi adecvate din costurile de comercializare şi subvenţiile acordate pentru achiziţionarea telefoanelor mobile şi să le permită o valoare reziduală adecvată, în vederea obţinerii unui profit rezonabil. Eurotariful reprezintă un mijloc adecvat atât pentru a asigura protecţia consumatorilor, cât şi flexibilitatea operatorilor. La fel ca în cazul plafoanelor pentru tarifele de gros, plafoanele pentru eurotarif ar trebui să fie reduse anual.

(24)

Noii clienţi ai serviciilor de roaming ar trebui să fie informaţi pe deplin în privinţa gamei de tarife existente pentru serviciile de roaming din interiorul Comunităţii, inclusiv cu privire la tarifele care sunt stabilite în conformitate cu eurotariful. Clienţilor actuali ai serviciilor de roaming ar trebui să li se ofere posibilitatea de a alege un nou tarif care respectă eurotariful sau orice alt tarif de roaming, într-o anumit interval de timp. În cazul clienţilor actuali ai serviciului de roaming care, în acest interval de timp, nu au ales niciun tarif, este indicat să se facă distincţia între cei care au optat deja pentru un tarif sau pachet de roaming specific, înainte de intrarea în vigoare a prezentului regulament, şi cei care nu au ales un astfel de tarif. Acestora din urmă ar trebui să li se acorde în mod automat un tarif care este în conformitate cu prezentul regulament. Clienţii serviciilor de roaming care beneficiază deja de tarife sau pachete de roaming specifice, care le satisfac nevoile individuale şi pe care le-au ales pe baza acestor nevoi, rămân la tariful sau pachetul ales anterior, dacă, după ce li s-au reamintit condiţiile de tarifare aplicabile, nu îşi fac cunoscută alegerea în intervalul de timp corespunzător. Astfel de tarife sau pachete de roaming specifice ar putea include, de exemplu, tarife de roaming fixe, tarife care nu sunt făcute publice, tarife cu taxe de roaming suplimentare, tarife pe minut mai mici decât eurotariful maxim sau tarife care includ costurile de instalare.

(25)

Furnizorii cu amănuntul ai serviciilor de roaming comunitar ar trebui să dispună de o perioadă care să le permită să îşi ajusteze preţurile astfel încât să respecte plafoanele stabilite în prezentul regulament.

(26)

În mod similar, operatorii de servicii de gros de roaming comunitar ar trebui să aibă o perioadă de adaptare, în vederea respectării plafoanelor stabilite în prezentul regulament.

(27)

Întrucât prezentul regulament prevede că directivele care instituie cadrul de reglementare a comunicaţiilor electronice din 2002 nu aduc atingere nici uneia dintre măsurile specifice adoptate pentru reglementarea tarifelor de roaming comunitar pentru apelurile telefonice vocale mobile, şi întrucât prezentul regulament poate impune furnizorilor de servicii de roaming comunitar să aducă modificări tarifelor lor de roaming cu amănuntul pentru a se conforma cerinţelor prezentului regulament, astfel de modificări nu ar trebui să determine, în legile naţionale de transpunere a cadrului de reglementare a comunicaţiilor electronice din 2002, un drept al clienţilor serviciilor de telefonie mobilă de a renunţa la contractele lor.

(28)

Prezentul regulament nu ar trebui să aducă atingere ofertelor inovatoare făcute consumatorilor, care sunt mai avantajoase decât eurotariful maxim, definit în prezentul regulament, ci ar trebui, mai degrabă, să încurajeze prezentarea de oferte inovatoare, la tarife scăzute, clienţilor serviciilor de roaming. Prezentul regulament nu impune reintroducerea tarifelor de roaming în cazurile în care acestea au fost deja eliminate, şi nici majorarea tarifelor de roaming existente până la nivelul plafoanelor prevăzute în prezentul regulament.

(29)

Furnizorii din ţara de origine pot oferi un pachet integral bazat pe un tarif lunar fix şi echitabil la care nu se aplică plafoane. Acest tarif fix ar trebui să reglementeze serviciile de comunicaţii de voce şi/sau date în roaming comunitar (inclusiv serviciul de mesaje scurte (SMS) şi serviciul de mesaje multimedia (MMS)) în interiorul Comunităţii.

(30)

Pentru a garanta că toţi utilizatorii telefoniei vocale mobile pot beneficia de dispoziţiile prezentului regulament, dispoziţiile sale tarifare cu amănuntul ar trebui să se aplice indiferent dacă clienţii serviciului de roaming au un contract preplătit sau postplătit cu furnizorul lor din ţara de origine şi indiferent dacă furnizorul din ţara de origine are propria sa reţea, este operator al unei reţele mobile virtuale sau este revânzător de servicii de telefonie vocală mobilă.

(31)

În cazul în care furnizorii de servicii de telefonie mobilă din cadrul Comunităţii consideră că avantajele interoperabilităţii şi ale legăturii cap la cap pentru clienţii lor sunt periclitate de rezilierea, sau de ameninţarea cu rezilierea contractelor lor de roaming cu operatorii reţelelor de telefonie mobilă din alte state membre, sau nu sunt în măsură să ofere clienţilor lor un serviciu în alt stat membru ca urmare a lipsei acordului cu cel puţin un furnizor de reţea de gros, autorităţile naţionale de reglementare ar trebui să utilizeze, dacă este cazul, competenţele prevăzute la articolul 5 din Directiva privind accesul pentru a asigura acces şi interconectare corespunzătoare, în vederea garantării unor asemenea legături cap la cap şi a interoperabilităţii serviciilor, ţinând seama de obiectivele prevăzute în articolul 8 din Directiva cadru, în special crearea unei pieţe unice pe deplin funcţionale pentru serviciile de comunicaţii electronice.

(32)

Pentru a îmbunătăţi transparenţa preţurilor cu amănuntul la efectuarea şi primirea de apeluri în roaming reglementate în interiorul Comunităţii, şi pentru a-i ajuta pe clienţii serviciului de roaming să ia decizii cu privire la utilizarea telefoanelor lor mobile în străinătate, furnizorii de servicii de telefonie mobilă ar trebui să permită clienţilor care folosesc serviciul lor de roaming să obţină cu uşurinţă şi gratuit informaţii cu privire la tarifele de roaming care le sunt aplicabile atunci când efectuează sau primesc apeluri vocale într-un stat membru vizitat. În plus, furnizorii ar trebui să le ofere clienţilor lor, la cerere şi gratuit, informaţii suplimentare privind tarifele serviciilor de comunicaţii de date pe minut sau pe unitate (inclusiv TVA) pentru efectuarea sau primirea de apeluri vocale şi, de asemenea, pentru trimiterea şi primirea de servicii SMS, MMS şi orice alte servicii de comunicaţii de date în statul membru vizitat.

(33)

Transparenţa impune, de asemenea, furnizorilor să ofere clienţilor, de fiecare dată când optează pentru un abonament sau când se produce o schimbare în tarifele de roaming, informaţii privind tarifele de roaming, în special eurotariful şi toate tarifele fixe incluse, dacă este cazul. Furnizorii din ţara de origine ar trebui să ofere informaţii privind tarifele de roaming prin mijloace adecvate, cum ar fi facturi, internet, clipuri publicitare TV sau marketing direct prin corespondenţă. Furnizorii din ţara de origine ar trebui să garanteze că toţi clienţii care folosesc serviciul lor de roaming sunt conştienţi de existenţa tarifelor reglementate şi ar trebui să trimită acestor clienţi o comunicare în care să se descrie în mod clar şi imparţial condiţiile pentru eurotarif şi dreptul de a trece sau de a renunţa la acesta.

(34)

Autorităţile naţionale de reglementare responsabile cu îndeplinirea sarcinilor prevăzute în cadrul de reglementare pentru comunicaţiile electronice din anul 2002 ar trebui să dispună de competenţele necesare pentru supravegherea şi punerea în aplicare a obligaţiilor prevăzute în prezentul regulament pe teritoriul lor. Acestea ar trebui să monitorizeze şi evoluţia tarifelor serviciilor de date şi voce aplicabile clienţilor serviciilor de telefonie mobilă care se deplasează în interiorul Comunităţii, inclusiv, dacă este cazul, costurile specifice ale apelurilor în roaming efectuate şi primite în regiunile ultraperiferice ale Comunităţii şi necesitatea de a asigura recuperarea corespunzătoare a acestor costuri pe piaţa de gros şi de a garanta faptul că nu sunt utilizate tehnici de gestionare a traficului pentru a limita alegerea clienţilor. Acestea ar trebui să asigure punerea la dispoziţia părţilor interesate, de informaţii actualizate privind punerea în aplicare a prezentului regulament şi să publice rezultatele acestei monitorizări o dată la şase luni. Informaţiile ar trebui furnizate separat pentru întreprinderi, pentru clienţii care au ales un serviciu de telefonie mobilă preplătit şi pentru cei care au ales un serviciu de telefonie mobilă postplătit.

(35)

Roaming-ul naţional în regiunile ultraperiferice ale Comunităţii unde licenţele de telefonie mobilă sunt diferite de cele emise pe restul teritoriului naţional ar trebui să beneficieze de reduceri de tarife echivalente celor practicate pe piaţa comunitară de roaming. Aplicarea prezentului regulament nu ar trebui să conducă la un tratament mai puţin favorabil, din punctul de vedere al tarifării, pentru clienţii care utilizează servicii de roaming naţional decât pentru clienţii care utilizează servicii de roaming comunitar. În acest sens, autorităţile naţionale pot adopta măsuri suplimentare în conformitate cu legislaţia comunitară.

(36)

Având în vedere că, pe lângă telefonia vocală, noile servicii de comunicaţii de date mobile câştigă tot mai mult teren, prezentul regulament ar trebui să ofere, de asemenea, posibilitatea monitorizării evoluţiilor de pe piaţă în ceea ce priveşte aceste servicii. De asemenea, Comisia ar trebui să monitorizeze piaţa serviciilor de comunicaţii de date în roaming, inclusiv serviciile SMS şi MMS.

(37)

Statele membre ar trebui să prevadă un sistem de sancţiuni care trebuie aplicate în cazul încălcării prezentului regulament.

(38)

Întrucât obiectivele prezentului regulament, şi anume instituirea unei abordări comune care să garanteze că utilizatorii reţelelor publice de telefonie mobilă care călătoresc în interiorul Comunităţii nu plătesc preţuri excesiv de mari pentru serviciile de roaming comunitar atunci când efectuează sau primesc apeluri vocale, obţinându-se astfel un nivel ridicat de protecţie a consumatorilor, păstrându-se totodată concurenţa între operatorii de telefonie mobilă, nu pot fi realizate în mod satisfăcător de către statele membre într-o manieră sigură, armonizată şi la timpul potrivit şi, prin urmare, pot fi realizate mai bine la nivelul Comunităţii, aceasta poate adopta măsuri în conformitate cu principiul subsidiarităţii, astfel cum este prevăzut la articolul 5 din tratat. În conformitate cu principiul proporţionalităţii, astfel cum este enunţat în respectivul articol, prezentul regulament nu depăşeşte ceea ce este necesar pentru atingerea acestor obiective.

(39)

Această abordare comună ar trebui să fie instituită pe o perioadă limitată. Prezentul regulament poate fi extins sau modificat, în urma unei revizuiri efectuate de către Comisie. Comisia ar trebui să revizuiască eficacitatea prezentului regulament şi contribuţia pe care o aduce la punerea în aplicare a cadrului de reglementare şi la funcţionarea armonioasă a pieţei interne şi, de asemenea, să examineze impactul prezentului regulament asupra furnizorilor de servicii de telefonie mobilă mai mici din cadrul Comunităţii şi asupra poziţiei lor pe piaţa de roaming comunitar,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Obiect şi domeniu de aplicare

(1)   Prezentul regulament introduce o abordare comună, pentru a garanta că utilizatorii reţelelor publice de telefonie mobilă care călătoresc în interiorul Comunităţii nu plătesc preţuri excesiv de mari pentru serviciile de roaming comunitar atunci când efectuează şi când primesc apeluri, contribuind astfel la funcţionarea armonioasă a pieţei interne, totodată obţinându-se un nivel ridicat de protecţie a consumatorilor, păstrându-se concurenţa între operatorii de telefonie mobilă şi menţinându-se atât măsurile de stimulare a inovaţiei, cât şi posibilitatea de alegere a consumatorilor. Acesta prevede norme privind tarifele care pot fi percepute de către operatorii de telefonie mobilă în vederea furnizării serviciilor internaţionale de roaming pentru apelurile vocale care încep şi se termină în interiorul Comunităţii şi se aplică atât în cazul tarifelor de gros percepute între operatorii de reţele, cât şi în cazul tarifelor cu amănuntul percepute de către furnizorii din ţara de origine.

(2)   Prezentul regulament stabileşte, de asemenea, norme care urmăresc creşterea transparenţei preţurilor şi o mai bună furnizare a informaţiilor cu privire la tarife către utilizatorii serviciilor de roaming comunitar.

(3)   Prezentul regulament reprezintă o măsură specifică în sensul articolului 1 alineatul (5) al Directivei cadru.

(4)   Plafoanele tarifare prevăzute în prezentul regulament se exprimă în euro. În cazul în care tarifele reglementate de articolele 3 şi 4 sunt exprimate în alte monede, plafoanele iniţiale în temeiul articolelor respective se stabilesc în monedele respective, prin aplicarea cursurilor de schimb de referinţă valabile la 30 iunie 2007, publicate de Banca Centrală Europeană în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. În scopul unor reduceri ulterioare ale limitelor, astfel cum se prevede la articolul 3 alineatul (2) şi la articolul 4 alineatul (2), valorile revizuite sunt determinate prin aplicarea cursurilor de schimb de referinţă publicate cu o lună înaintea datei de la care se aplică valorile revizuite.

Articolul 2

Definiţii

(1)   În sensul prezentului regulament, se aplică definiţiile menţionate la articolul 2 din Directiva privind accesul, la articolul 2 din Directiva cadru şi la articolul 2 din Directiva privind serviciul universal.

(2)   Pe lângă definiţiile la care se face referire la alineatul (1), se aplică următoarele definiţii:

(a)

„eurotarif” înseamnă orice tarif care nu depăşeşte tariful maxim, în conformitate cu articolul 4, pe care un furnizor din ţara de origine îl poate percepe pentru furnizarea de apeluri în roaming reglementate, cu respectarea prevederilor prezentului articol;

(b)

„furnizorul din ţara de origine” înseamnă o întreprindere care asigură unui client al serviciului de roaming servicii de telefonie terestră publică mobilă cu amănuntul, fie prin intermediul propriei reţele, fie ca operator al unei reţele virtuale mobile sau ca revânzător de servicii de telefonie mobilă;

(c)

„reţeaua din ţara de origine” înseamnă o reţea terestră publică de telefonie mobilă situată în cadrul unui stat membru şi utilizată de către un furnizor din ţara de origine pentru a asigura unui client al serviciului de roaming servicii de telefonie terestră publică mobilă;

(d)

„roaming comunitar” înseamnă utilizarea unui telefon mobil sau a altui dispozitiv care să permită efectuarea şi primirea de apeluri în interiorul Comunităţii de către clientul serviciului de roaming, atunci când acesta se află în alt stat membru decât cel în care este situată reţeaua din ţara sa de origine, prin intermediul unor aranjamente stabilite între operatorul reţelei din ţara de origine şi operatorul reţelei vizitate;

(e)

„apel în roaming reglementat” înseamnă apelul telefonic vocal mobil efectuat de către un client al serviciului de roaming, care începe într-o reţea vizitată şi se termină într-o reţea publică de telefonie din interiorul Comunităţii, sau primit de către un client al serviciului de roaming, care începe într-o reţea publică de telefonie din interiorul Comunităţii şi se termină într-o reţea vizitată;

(f)

„client al serviciului de roaming” înseamnă clientul unui furnizor de servicii de telefonie terestră publică mobilă, prin intermediul unei reţele terestre publice de telefonie mobilă situate în interiorul Comunităţii, al cărui contract sau înţelegere cu furnizorul din ţara de origine permite utilizarea unui telefon mobil sau a altui dispozitiv care să permită efectuarea şi primirea de apeluri într-o reţea vizitată, prin intermediul unor aranjamente stabilite între operatorul reţelei din ţara de origine şi operatorul reţelei vizitate;

(g)

„reţea vizitată” înseamnă reţeaua terestră publică de telefonie mobilă situată în cadrul unui alt stat membru decât cel în care se află reţeaua din ţara de origine şi care permite clientului serviciului de roaming efectuarea sau primirea de apeluri, prin intermediul unor aranjamente stabilite cu operatorul reţelei din ţara de origine.

Articolul 3

Tarife de gros pentru efectuarea de apeluri în roaming reglementate

(1)   Tariful de gros mediu pe care operatorul unei reţele vizitate îl poate percepe operatorului reţelei din ţara de origine a unui client al serviciului de roaming pentru furnizarea unui apel în roaming reglementat iniţiat în reţeaua vizitată respectivă, inclusiv, printre altele, costurile cu iniţierea, tranzitul şi terminarea, nu poate depăşi 0,30 EUR pe minut.

(2)   Acest tarif de gros mediu se aplică între orice pereche de operatori şi se calculează pentru o perioadă de 12 luni sau pentru orice altă perioadă mai scurtă care rămâne până la expirarea prezentului regulament. Tariful mediu maxim de gros se reduce până la 0,28 EUR, respectiv 0,26 EUR la 30 august 2008 şi respectiv la 30 august 2009.

(3)   Tariful de gros mediu menţionat la alineatul (1) se calculează împărţind veniturile totale încasate din servicii de roaming de gros la numărul total de minute de roaming de gros vândute de operatorul respectiv pentru furnizarea de apeluri în roaming de gros în cadrul Comunităţi, în perioada relevantă. Operatorul din reţeaua vizitată are permisiunea să facă distincţie între tarifele apelurilor în orele de vârf şi în afara acestor ore.

Articolul 4

Tarife cu amănuntul pentru apeluri în roaming reglementate

(1)   Furnizorii din ţara de origine pun la dispoziţie şi oferă tuturor clienţilor lor de roaming, într-o manieră clară şi transparentă, un eurotarif în conformitate cu alineatul (2). Acest eurotarif nu implică niciun abonament suplimentar sau alte costuri fixe sau recurente şi poate fi combinat cu alte tarife cu amănuntul.

Atunci când fac o astfel de ofertă, furnizorii din ţara de origine trebuie să ţină cont de toţi clienţii serviciilor lor de roaming care, până la 30 iunie 2007, au ales un tarif sau pachet de roaming specific din cadrul condiţiilor aplicabile tarifului sau pachetului respectiv.

(2)   Tariful cu amănuntul (fără TVA) al unui eurotarif pe care un furnizor din ţara de origine îl poate percepe clientului serviciului de roaming pentru furnizarea unui apel în roaming reglementat poate varia pentru orice apeluri în roaming însă nu poate depăşi 0,49 EUR pe minut pentru orice apel efectuat sau 0,24 EUR pe minut pentru orice apel primit. Aceste plafoane tarifare ale apelurilor se reduc pentru apelurile efectuate la 0,46 EUR şi 0,43 EUR, iar pentru apelurile primite la 0,22 EUR şi 0,19 EUR, la 30 august 2008 şi respectiv la 30 august 2009.

(3)   Tariful stabilit la alineatul (2) este oferit tuturor clienţilor serviciului de roaming.

Clienţii serviciului de roaming trebuie să beneficieze de posibilitatea de a opta, în mod deliberat, până la 30 iulie 2007, pentru un Eurotarif sau pentru orice alt tarif de roaming şi au la dispoziţie un termen de două luni în care să informeze furnizorul din ţara de origine cu privire la opţiunea lor. Tariful solicitat trebuie activat nu mai târziu de o lună de la primirea cererii clientului de către furnizorul din ţara de origine.

Clienţii serviciului de roaming care, în cursul acestei perioade de două luni, nu şi-au exprimat alegerea, primesc automat eurotariful stabilit la alineatul (2).

Cu toate acestea, clienţii serviciului de roaming care, până la 30 iunie 2007, au ales deja în mod deliberat un tarif sau pachet de roaming specific, altul decât tariful de roaming pe care l-ar fi primit dacă nu ar fi făcut o astfel de alegere, şi care nu şi-au exprimat alegerea în conformitate cu prezentul paragraf, rămân la tariful sau pachetul ales anterior.

(4)   Orice client al serviciului de roaming poate solicita, în orice moment după ce procesul stabilit la alineatul (3) s-a încheiat, să treacă la eurotarif sau să renunţe la acesta. Orice trecere la un astfel de tarif trebuie să se realizeze în termen de o zi lucrătoare de la primirea cererii, să fie gratuită şi să nu impună condiţii sau restricţii legate de alte elemente ale abonamentului. Furnizorul din ţara de origine poate întârzia această trecere până la expirarea unei perioade minime de timp specificate pentru aplicarea tarifului de roaming anterior, perioadă care nu poate depăşi trei luni.

Articolul 5

Aplicarea articolelor 3 şi 6

(1)   Articolul 3 se aplică de la 30 august 2007.

(2)   Articolul 6 alineatele (1) şi (2) se aplică de la 30 septembrie 2007.

Articolul 6

Transparenţa tarifelor cu amănuntul

(1)   Pentru a atenţiona un client al serviciului de roaming despre faptul că va fi supus unor tarife de roaming atunci când efectuează sau primeşte un apel, cu excepţia cazului în care clientul şi-a anunţat furnizorul din ţara sa de origine că nu solicită acest serviciu, fiecare furnizor din ţara de origine oferă clientului, prin intermediul unui serviciu de mesagerie, în mod automat, fără întârzieri nejustificate şi gratuit, în momentul în care intră într-un stat membru altul decât cel al reţelei din ţara sa de origine, informaţii tarifare personalizate de bază cu privire la tarifele de roaming (inclusiv TVA) care se aplică în cazul în care clientul respectiv efectuează şi primeşte apeluri în statul membru vizitat.

Aceste informaţii tarifare personalizate de bază includ plafonul maxim pe care îl poate plăti clientul în conformitate cu formula sa tarifară pentru efectuarea de apeluri în interiorul ţării vizitate şi către statul membru al reţelei din ţara sa de origine, precum şi pentru apelurile primite. Se precizează, de asemenea, numărul de telefon gratuit la care se face referire în alineatul 2 din prezentul articol, pentru obţinerea de informaţii mai detaliate.

Un client care a notificat că nu solicită serviciul de mesagerie automat are dreptul, în orice moment şi în mod gratuit, să solicite furnizorului din ţara de origine să-i furnizeze din nou serviciul respectiv.

La cerere, furnizorii din ţara de origine transmit imediat şi gratuit, prin apel vocal, aceste informaţii tarifare personalizate clienţilor nevăzători sau cu deficienţe de vedere.

(2)   În completarea alineatului (1), clienţii au dreptul să solicite şi să primească, gratuit, mai multe informaţii tarifare personalizate privind tarifele de roaming aplicabile apelurilor vocale, serviciilor SMS, MMS şi altor servicii de comunicaţii de date, prin intermediul unui apel vocal mobil sau prin SMS. O astfel de solicitare se face la un număr de telefon gratuit, desemnat în acest scop de către furnizorul din ţara de origine.

(3)   Furnizorii din ţara de origine oferă tuturor utilizatorilor informaţii complete cu privire la tarifele de roaming aplicabile, în special cu privire la eurotarif, în momentul contractării abonamentului. De asemenea, furnizorii din ţara de origine oferă clienţilor serviciilor lor de roaming informaţii actualizate cu privire la tarifele de roaming aplicabile, fără întârzieri nejustificate, de fiecare dată când se modifică tariful.

Furnizorii din ţara de origine iau măsurile necesare pentru a se asigura că toţi clienţii serviciilor lor de roaming sunt conştienţi de disponibilitatea eurotarifului. Aceştia comunică, în mod clar şi corect, în special, tuturor clienţilor serviciilor lor de roaming, până la 30 iulie 2007, condiţiile privind eurotariful. Aceştia trimit un mesaj de reamintire, la intervale de timp rezonabile, tuturor clienţilor care au optat pentru un alt tarif.

Articolul 7

Supravegherea şi punerea în aplicare

(1)   Autorităţile naţionale de reglementare monitorizează şi supraveghează respectarea prezentului regulament pe teritoriul lor.

(2)   Autorităţile naţionale de reglementare pun la dispoziţia publicului informaţii actualizate privind punerea în aplicare a prezentului regulament, în special a articolelor 3 şi 4, într-un mod care să asigure accesul uşor al părţilor interesate la acesta.

(3)   În pregătirea revizuirii prevăzute la articolul 11, autorităţile naţionale de reglementare monitorizează evoluţia tarifelor de gros şi cu amănuntul pentru furnizarea serviciilor de comunicaţii de date şi voce clienţilor serviciului de roaming, inclusiv a serviciilor SMS şi MMS, inclusiv în regiunile ultraperiferice menţionate la articolul 299 alineatul (2) din tratat. De asemenea, autorităţile naţionale de reglementare sunt atente la cazurile speciale de roaming involuntar în regiunile de frontieră din state membre vecine şi monitorizează folosirea tehnicilor de gestionare a traficului în detrimentul clienţilor. Acestea comunică rezultatele monitorizării respective Comisiei, o dată la şase luni, incluzând informaţii separate privind întreprinderile, clienţii care au ales un serviciu de telefonie mobilă preplătit şi cei care au ales un serviciu de telefonie mobilă post-plătit.

(4)   Autorităţile naţionale de reglementare au competenţa de a solicita întreprinderilor supuse obligaţiilor care decurg din prezentul regulament să furnizeze toate informaţiile relevante pentru punerea în aplicare şi executarea prezentului regulament. Întreprinderile respective furnizează aceste informaţii rapid şi la cerere, respectând termenele şi nivelul de detalii solicitate de autoritatea naţională de reglementare.

(5)   Autorităţile naţionale de reglementare pot interveni din proprie iniţiativă pentru a asigura conformitatea cu prezentul regulament. Atunci când este cazul, acestea îşi utilizează competenţele prevăzute la articolul 5 din Directiva privind accesul pentru a garanta accesul şi interconexiunea adecvate, în scopul asigurării unei legături cap la cap şi a interoperabilităţii serviciilor de roaming.

(6)   Atunci când o autoritate naţională de reglementare constată că obligaţiile prevăzute în prezentul regulament au fost încălcate, aceasta are competenţa de a solicita încetarea imediată a încălcării respective.

Articolul 8

Soluţionarea litigiilor

(1)   În situaţia unui litigiu privind obligaţiile prevăzute în prezentul regulament între întreprinderi care furnizează reţele sau servicii de comunicaţii electronice într-un stat membru, se aplică procedurile de soluţionare a litigiilor prevăzute la articolele 20 şi 21 din Directiva cadru.

(2)   Statele membre se asigură că procedurile de soluţionare extrajudiciară a litigiilor stabilite în conformitate cu articolul 34 din Directiva privind serviciul universal sunt puse la dispoziţie în situaţia unui litigiu nesoluţionat care implică un consumator sau un utilizator final şi cu privire la un aspect inclus în domeniul de aplicare al prezentul regulament.

Articolul 9

Sancţiuni

Statele membre stabilesc norme cu privire la sancţiunile aplicabile în cazul încălcării prezentului regulament şi adoptă toate măsurile necesare pentru a asigura că acestea sunt aplicate. Sancţiunile prevăzute trebuie să fie efective, proporţionale şi cu efect de descurajare. Statele membre notifică aceste norme Comisiei, cel mai târziu în termen de 30 martie 2008, şi o înştiinţează în cel mai scurt timp cu privire la orice modificare ulterioară care le poate afecta.

Articolul 10

Modificarea Directivei 2002/21/CE (Directiva cadru)

La articolul 1 din Directiva 2002/21/CE (Directiva cadru) se adaugă următorul alineat:

„(5)   Dispoziţiile prezentei directive şi ale directivelor speciale nu aduc atingere nici unei măsuri specifice adoptate în vederea reglementării roaming-ului internaţional din reţelele publice de telefonie mobilă din interiorul Comunităţii.”.

Articolul 11

Revizuirea

(1)   Comisia revizuieşte modul de funcţionare a prezentului regulament şi prezintă un raport în acest sens Parlamentului European şi Consiliului cel mai târziu la 30 decembrie 2008. Comisia evaluează, în special, dacă obiectivele regulamentului au fost realizate. În raportul său, Comisia revizuieşte evoluţia tarifelor de gros şi cu amănuntul pentru furnizarea serviciilor de comunicaţii de date şi voce clienţilor serviciului de roaming, inclusiv a serviciilor SMS şi MMS, şi, dacă este cazul, include recomandări privind necesitatea de a reglementa aceste servicii. În acest sens, Comisia poate utiliza informaţiile furnizate în temeiul articolului 7 alineatul (3).

(2)   În raportul său, Comisia apreciază dacă, având în vedere evoluţia pieţei şi ţinând seama atât de concurenţă, cât şi de protecţia consumatorilor, este necesară prelungirea duratei prezentului regulament dincolo de perioada prevăzută la articolul 13 sau modificarea sa, având în vedere evoluţia tarifelor pentru servicii de comunicaţii de date şi voce prin telefonia mobilă la nivel naţional şi efectele prezentului regulament asupra situaţiei concurenţiale a operatorilor mici, independenţi sau noi în domeniu. În cazul în care constată existenţa unei asemenea necesităţi, Comisia prezintă o propunere Parlamentului European şi Consiliului.

Articolul 12

Cerinţele de notificare

Comisia este notificată de statele membre cel mai târziu la 30 august 2007 cu privire la autorităţile naţionale de reglementare responsabile de îndeplinirea sarcinilor stabilite de prezentul regulament.

Articolul 13

Intrarea în vigoare şi expirarea

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

El expiră la 30 iunie 2010.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale şi se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 27 iunie 2007.

Pentru Parlamentul European

Preşedintele

H.-G. PÖTTERING

Pentru Consiliu

Preşedintele

A. MERKEL


(1)  JO C 324, 30.12.2006, p. 42.

(2)  Avizul Parlamentului European din 23 mai 2007 (încă nepublicat în Jurnalul Oficial) şi Decizia Consiliului din 25 iunie 2007.

(3)  JO L 108, 24.4.2002, p. 7.

(4)  JO L 108, 24.4.2002, p. 21.

(5)  JO L 108, 24.4.2002, p. 33.

(6)  JO L 108, 24.4.2002, p. 51.

(7)  JO L 201, 31.7.2002, p. 37. Directivă astfel cum a fost modificată prin Directiva 2006/24/CE (JO L 105, 13.4.2006, p. 54).

(8)  JO L 114, 8.5.2003, p. 45.

(9)  JO C 165, 11.7.2002, p. 6.

(10)  JO C 285 E, 22.11.2006, p. 143.