ISSN 1830-3625

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 165

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 50
27 iunie 2007


Cuprins

 

I   Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare este obligatorie

Pagina

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul (CE, Euratom) nr. 723/2007 al Consiliului din 18 iunie 2007 de ajustare a coeficienților corectori aplicabili remunerațiilor funcționarilor și celorlalți agenți ai Comunităților Europene

1

 

*

Regulamentul (CE) nr. 724/2007 al Comisiei din 27 februarie 2007 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 3149/92 de stabilire a normelor de punere în aplicare a furnizării de alimente din stocurile de intervenție pentru persoanele cele mai defavorizate din Comunitate

2

 

*

Regulamentul (CE) nr. 725/2007 al Comisiei din 27 februarie 2007 de adaptare a Regulamentului (CEE) nr. 3149/92 de stabilire a normelor de punere în aplicare a furnizării de alimente din stocurile de intervenție pentru persoanele cele mai defavorizate din Comunitate, ca urmare a aderării Bulgariei și a României la Uniunea Europeană

4

 

 

Regulamentul (CE) nr. 726/2007 al Comisiei din 26 iunie 2007 de stabilire a sumelor forfetare la import pentru determinarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

6

 

*

Regulamentul (CE) nr. 727/2007 al Comisiei din 26 iunie 2007 de modificare a anexelor I, III, VII și X la Regulamentul (CE) nr. 999/2001 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor reglementări pentru prevenirea, controlul și eradicarea anumitor forme transmisibile de encefalopatie spongiformă ( 1 )

8

 

 

DIRECTIVE

 

*

Directiva 2007/30/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 iunie 2007 de modificare a Directivei 89/391/CEE a Consiliului, a directivelor speciale ale acesteia și a Directivelor 83/477/CEE, 91/383/CEE, 92/29/CEE și 94/33/CE ale Consiliului în vederea simplificării și a raționalizării rapoartelor privind punerea în aplicare ( 1 )

21

 

*

Directiva 2007/39/CE a Comisiei din 26 iunie 2007 de modificare a anexei II la Directiva 90/642/CEE a Consiliului privind conținuturile maxime de reziduuri pentru diazinon ( 1 )

25

 

 

II   Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare nu este obligatorie

 

 

DECIZII

 

 

Consiliu

 

 

2007/441/CE

 

*

Decizia Consiliului din 18 iunie 2007 de autorizare a Republicii Italiene de a aplica măsuri de derogare de la articolul 26 alineatul (1) litera (a) și de la articolul 168 din Directiva 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată

33

 

 

Rectificări

 

*

Rectificare la Regulamentul (CE) nr. 208/2007 al Comisiei din 27 februarie 2007 de adaptare a Regulamentului (CEE) nr. 3149/92 de stabilire a normelor de punere în aplicare a furnizării de alimente din stocurile de intervenție pentru persoanele cele mai defavorizate din Comunitate, ca urmare a aderării Bulgariei și a României la Uniunea Europeană (JO L 61, 28.2.2007)

35

 

*

Rectificare la Regulamentul (CE) nr. 209/2007 al Comisiei din 27 februarie 2007 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 3149/92 de stabilire a normelor de punere în aplicare a furnizării de alimente din stocurile de intervenție pentru persoanele cele mai defavorizate din Comunitate (JO L 61, 28.2.2007)

35

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


I Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare este obligatorie

REGULAMENTE

27.6.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 165/1


REGULAMENTUL (CE, EURATOM) NR. 723/2007 AL CONSILIULUI

din 18 iunie 2007

de ajustare a coeficienților corectori aplicabili remunerațiilor funcționarilor și celorlalți agenți ai Comunităților Europene

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Protocolul privind privilegiile și imunitățile Comunităților Europene, în special articolul 13,

având în vedere Statutul funcționarilor Comunităților Europene și Regimul aplicabil celorlalți agenți ai Comunităților Europene, stabilite prin Regulamentul (CEE, Euratom, CECO) nr. 259/68 (1), în special articolele 63, 64, articolul 65 alineatul (2) din Statutul funcționarilor și anexele VII și XI la acesta, precum și articolul 20 primul paragraf și articolele 64 și 92 din Regimul aplicabil celorlalți agenți,

având în vedere propunerea Comisiei,

întrucât:

S-a înregistrat o creștere considerabilă a costului vieții în Estonia în perioada iunie-decembrie 2006. Prin urmare, coeficienții corectori aplicați remunerațiilor funcționarilor și celorlalți agenți ar trebui ajustați,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Cu efect de la 1 ianuarie 2007, coeficientul aplicabil, în conformitate cu articolul 64 din Statutul funcționarilor, remunerațiilor funcționarilor și celorlalți agenți repartizați în țara prevăzută în continuare este următorul:

Estonia 83,4.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Luxemburg, 18 iunie 2007.

Pentru Consiliu,

Președintele

F.-W. STEINMEIER


(1)  JO L 56, 4.3.1968, p. 1. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1895/2006 (JO L 397, 30.12.2006, p. 6).


27.6.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 165/2


REGULAMENTUL (CE) NR. 724/2007 AL COMISIEI

din 27 februarie 2007

de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 3149/92 de stabilire a normelor de punere în aplicare a furnizării de alimente din stocurile de intervenție pentru persoanele cele mai defavorizate din Comunitate (1)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CEE) nr. 3730/87 al Consiliului din 10 decembrie 1987 de stabilire a normelor generale aplicabile operațiunilor de furnizare către anumite organizații a unor produse alimentare provenind din stocurile de intervenție și destinate distribuirii către persoanele cele mai defavorizate din Comunitate (2), în special articolul 6,

întrucât:

(1)

La extinderile Comunității de la 1 ianuarie 1995 și 1 mai 2004, Regulamentul (CEE) nr. 3149/92 al Comisiei (3) nu a fost adaptat pentru a include mențiunile în limbile noilor state membre care au aderat la Comunitate la datele menționate. Este necesară completarea acestor mențiuni în limbile respective.

(2)

Pentru asigurarea coerenței cu Regulamentul (CE) nr. 725/2007 (4), care adaptează Regulamentul (CEE) nr. 3149/92 ca urmare a aderării Bulgariei și României la Uniunea Europeană, s-a convenit ca prezentul regulament sa fie aplicabil de la 1 ianuarie 2007.

(3)

Regulamentul (CEE) nr. 3149/92 trebuie modificat în consecință.

(4)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului de gestionare a cerealelor,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul (CEE) nr. 3149/92 se modifică după cum urmează:

1.

Articolul 7 alineatul (5) al treilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Declarația de expediție emisă de către organismul de intervenție de plecare cuprinde una dintre mențiunile din anexă.”

2.

Textul anexat la prezentul regulament se adaugă ca anexă.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 1 ianuarie 2007.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 27 februarie 2007.

Pentru Comisie

Mariann FISCHER BOEL

Membru al Comisiei


(1)  A se vedea pagina 35 din prezentul Jurnal Oficial.

(2)  JO L 352, 15.12.1987, p. 1. Regulament, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 2535/95 (JO L 260, 31.10.1995, p. 3).

(3)  JO L 313, 30.10.1992, p. 50. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 133/2006 (JO L 23, 27.1.2006, p. 11).

(4)  A se vedea pagina 4 din prezentul Jurnal Oficial.


ANEXĂ

„ANEXĂ

Mențiuni prevăzute la articolul 7 alineatul (5) paragraful al treilea

În spaniolă

:

Transferencia de productos de intervención — aplicación del artículo 7, apartado 5, del Reglamento (CEE) no 3149/92.

În cehă

:

Přeprava intervenčních produktů – Použití čl. 7 odst. 5 nařízení (EHS) č. 3149/92.

În daneză

:

Overførsel af interventionsprodukter — Anvendelse af artikel 7, stk. 5, i forordning (EØF) nr. 3149/92.

În germană

:

Transfer von Interventionserzeugnissen — Anwendung von Artikel 7 Absatz 5 der Verordnung (EWG) Nr. 3149/92.

În estonă

:

Sekkumistoodete üleandmine – määruse (EMÜ) nr 3149/92 artikli 7 lõike 5 rakendamine.

În greacă

:

Μεταφορά προϊόντων παρέμβασης — Εφαρμογή του άρθρου 7 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3149/92.

În engleză

:

Transfer of intervention products — Application of Article 7(5) of Regulation (EEC) No 3149/92.

În franceză

:

Transfert de produits d'intervention — Application de l'article 7, paragraphe 5, du règlement (CEE) no 3149/92.

În italiană

:

Trasferimento di prodotti d'intervento — Applicazione dell'articolo 7, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 3149/92.

În letonă

:

Intervences produktu transportēšana – Piemērojot Regulas (EEK) Nr. 3149/92 7. panta 5. punktu.

În lituaniană

:

Intervencinių produktų vežimas – taikant Reglamento (EEB) Nr. 3149/92 7 straipsnio 5 dalį.

În maghiară

:

Intervenciós termékek átszállítása – A 3149/92/EGK rendelet 7. cikke (5) bekezdésének alkalmazása.

În malteză

:

Trasferiment ta’ prodotti ta’ l-intervent – Applikazzjoni ta’ l-Artikolu 7 (5) tar-Regolament (KEE) Nru 3149/92.

În neerlandeză

:

Overdracht van interventieproducten — Toepassing van artikel 7, lid 5, van Verordening (EEG) nr. 3149/92.

În poloneză

:

Przekazanie produktów objętych interwencją – stosuje się art. 7 ust. 5 rozporządzenia (EWG) nr 3149/92.

În portugheză

:

Transferência de produtos de intervenção — aplicação do n.o 5 do artigo 7.o do Regulamento (CEE) n.o 3149/92.

În slovacă

:

Premiestnenie intervenčných výrobkov – uplatnenie článku 7 odseku 5 nariadenia (EHS) č. 3149/92.

În slovenă

:

Prenos intervencijskih proizvodov – Uporaba člena 7(5) Uredbe (EGS) št. 3149/92.

În finlandeză

:

Interventiotuotteiden siirtäminen – Asetuksen (ETY) N:o 3149/92 7 artiklan 5 kohdan soveltaminen.

În suedeză

:

Överföring av interventionsprodukter – Tillämpning av artikel 7.5 i förordning (EEG) nr 3149/92.”


27.6.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 165/4


REGULAMENTUL (CE) NR. 725/2007 AL COMISIEI

din 27 februarie 2007

de adaptare a Regulamentului (CEE) nr. 3149/92 de stabilire a normelor de punere în aplicare a furnizării de alimente din stocurile de intervenție pentru persoanele cele mai defavorizate din Comunitate, ca urmare a aderării Bulgariei și a României la Uniunea Europeană (1)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de aderare a Bulgariei și a României,

având în vedere Actul de aderare a Bulgariei și a României, în special articolul 56,

întrucât:

(1)

Regulamentul (CEE) nr. 3149/92 al Comisiei (2) conține mențiuni în toate limbile Comunității, în cuprinsul său de la 31 decembrie 2006. Este necesară completarea acestor mențiuni în limbile bulgară și română.

(2)

Prin urmare, Regulamentul (CEE) nr. 3149/92 ar trebui modificat în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa la Regulamentul (CEE) nr. 3149/92 se înlocuiește cu textul din anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 1 ianuarie 2007.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 27 februarie 2007.

Pentru Comisie

Mariann FISCHER BOEL

Membru al Comisiei


(1)  A se vedea pagina 35 din prezentul Jurnal Oficial.

(2)  JO L 313, 30.10.1992, p. 50. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 724/2007 (a se vedea pagina 2 din prezentul Jurnal Oficial).


ANEXĂ

„ANEXĂ

Mențiuni prevăzute la articolul 7 alineatul (5) paragraful al treilea

În bulgară

:

Превоз на интервенционни продукти — прилагане на член 7, параграф 5 от Регламент (ЕИО) № 3149/92.

În spaniolă

:

Transferencia de productos de intervención — aplicación del artículo 7, apartado 5, del Reglamento (CEE) no 3149/92.

În cehă

:

Přeprava intervenčních produktů – Použití čl. 7 odst. 5 nařízení (EHS) č. 3149/92.

În daneză

:

Overførsel af interventionsprodukter — Anvendelse af artikel 7, stk. 5, i forordning (EØF) nr. 3149/92.

În germană

:

Transfer von Interventionserzeugnissen — Anwendung von Artikel 7 Absatz 5 der Verordnung (EWG) Nr. 3149/92.

În estonă

:

Sekkumistoodete üleandmine – määruse (EMÜ) nr 3149/92 artikli 7 lõike 5 rakendamine.

În greacă

:

Μεταφορά προϊόντων παρέμβασης — Εφαρμογή του άρθρου 7 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3149/92.

În engleză

:

Transfer of intervention products — Application of Article 7(5) of Regulation (EEC) No 3149/92.

În franceză

:

Transfert de produits d'intervention — Application de l'article 7, paragraphe 5, du règlement (CEE) no 3149/92.

În italiană

:

Trasferimento di prodotti d'intervento — Applicazione dell'articolo 7, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 3149/92.

În letonă

:

Intervences produktu transportēšana – Piemērojot Regulas (EEK) Nr. 3149/92 7. panta 5. punktu.

În lituaniană

:

Intervencinių produktų vežimas – taikant Reglamento (EEB) Nr. 3149/92 7 straipsnio 5 dalį.

În maghiară

:

Intervenciós termékek átszállítása – A 3149/92/EGK rendelet 7. cikke (5) bekezdésének alkalmazása.

În malteză

:

Trasferiment ta’ prodotti ta’ l-intervent – Applikazzjoni ta’ l-Artikolu 7 (5) tar-Regolament (KEE) Nru 3149/92.

În neerlandeză

:

Overdracht van interventieproducten — Toepassing van artikel 7, lid 5, van Verordening (EEG) nr. 3149/92.

În poloneză

:

Przekazanie produktów objętych interwencją – stosuje się art. 7 ust. 5 rozporządzenia (EWG) nr 3149/92.

În portugheză

:

Transferência de produtos de intervenção — aplicação do n.o 5 do artigo 7.o do Regulamento (CEE) n.o 3149/92.

În română

:

Transfer de produse de intervenție — Aplicare a articolului 7 alineatul (5) din Regulamentul (CEE) nr. 3149/92.

În slovacă

:

Premiestnenie intervenčných výrobkov – uplatnenie článku 7 odseku 5 nariadenia (EHS) č. 3149/92.

În slovenă

:

Prenos intervencijskih proizvodov – Uporaba člena 7(5) Uredbe (EGS) št. 3149/92.

În finlandeză

:

Interventiotuotteiden siirtäminen – Asetuksen (ETY) N:o 3149/92 7 artiklan 5 kohdan soveltaminen.

În suedeză

:

Överföring av interventionsprodukter – Tillämpning av artikel 7.5 i förordning (EEG) nr 3149/92.”


27.6.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 165/6


REGULAMENTUL (CE) NR. 726/2007 AL COMISIEI

din 26 iunie 2007

de stabilire a sumelor forfetare la import pentru determinarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 3223/94 al Comisiei din 21 decembrie 1994 de stabilire a normelor de aplicare a regimului de import pentru fructe și legume (1), în special articolul 4 alineatul (1),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 3223/94 prevede, ca urmare a rezultatelor negocierilor comerciale multilaterale din Runda Uruguay, criteriile pentru stabilirea de către Comisie a sumelor forfetare la import din țările terțe, pentru produsele și termenele menționate în anexa acestuia.

(2)

În conformitate cu criteriile menționate anterior, sumele forfetare la import trebuie stabilite la nivelurile prevăzute în anexa la prezentul regulament,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Sumele forfetare la import prevăzute la articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 3223/94 sunt stabilite așa cum este indicat în tabelul din anexă.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 27 iunie 2007.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 26 iunie 2007.

Pentru Comisie

Jean-Luc DEMARTY

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 337, 24.12.1994, p. 66. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 386/2005 (JO L 62, 9.3.2005, p. 3).


ANEXĂ

la Regulamentul Comisiei din 26 iunie 2007 de stabilire a sumelor forfetare la import pentru determinarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

(EUR/100 kg)

(Cod NC)

Codul țărilor terțe (1)

Suma forfetară la import

0702 00 00

MA

41,5

MK

39,3

TR

94,9

ZZ

58,6

0707 00 05

JO

159,1

TR

100,2

ZZ

129,7

0709 90 70

IL

42,1

TR

88,0

ZZ

65,1

0805 50 10

AR

53,1

TR

92,6

UY

68,9

ZA

53,3

ZZ

67,0

0808 10 80

AR

91,5

BR

80,6

CA

102,7

CL

86,6

CN

73,1

CO

90,0

NZ

99,1

US

112,0

UY

91,5

ZA

96,1

ZZ

92,3

0809 10 00

TR

195,4

ZZ

195,4

0809 20 95

TR

274,4

US

545,4

ZZ

409,9

0809 30 10, 0809 30 90

ZA

88,5

ZZ

88,5

0809 40 05

IL

251,6

ZZ

251,6


(1)  Nomenclatorul țărilor, astfel cum este stabilit de Regulamentul (CE) nr. 1833/2006 al Comisiei (JO L 354, 14.12.2006, p. 19). Codul „ZZ” reprezintă „alte origini”.


27.6.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 165/8


REGULAMENTUL (CE) NR. 727/2007 AL COMISIEI

din 26 iunie 2007

de modificare a anexelor I, III, VII și X la Regulamentul (CE) nr. 999/2001 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor reglementări pentru prevenirea, controlul și eradicarea anumitor forme transmisibile de encefalopatie spongiformă

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 999/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 mai 2001 de stabilire a unor reglementări pentru prevenirea, controlul și eradicarea anumitor forme transmisibile de encefalopatie spongiformă (1), în special articolul 6a alineatul (2) și articolul 23,

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 999/2001 stabilește normele privind monitorizarea encefalopatiei spongiforme transmisibile la bovine, ovine și caprine și măsurile de eradicare care trebuie luate atunci când se confirmă prezența encefalopatiei spongiforme transmisibile (EST) la ovine și caprine.

(2)

În octombrie 2005, Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (AESA) a adoptat un aviz privind clasificarea cazurilor atipice de EST la rumegătoarele de talie mică. În avizul său, AESA a ajuns la concluzia că se poate formula o definiție operațională a scrapiei atipice și a furnizat elemente pentru clasificarea cazurilor de scrapie. AESA recomandă, de asemenea, ca programele de supraveghere, inclusiv testele și recoltările de mostre, să fie folosite pentru a detecta toate formele de EST la rumegătoarele de talie mică.

(3)

Prin urmare, este adecvat să se stabilească definițiile pentru EST la rumegătoarele de talie mică pentru scrapie, scrapie clasică și scrapie atipică.

(4)

În cazul în care un animal sacrificat pentru consumul uman este depistat pozitiv în urma unui test rapid efectuat în conformitate cu normele actuale, și anume cele precizate în anexa III la Regulamentul (CE) nr. 999/2001, în afară de carcasa depistată pozitiv trebuie distruse cel puțin carcasa precedentă și cele două carcase imediat următoare pe respectiva linie de sacrificare.

(5)

Distrugerea completă, pe aceeași linie de sacrificare, a celor trei carcase aflate în apropierea celei depistate pozitiv printr-un test rapid este exagerată având în vedere riscul. Aceste carcase nu ar trebui distruse decât dacă rezultatul testului rapid este confirmat pozitiv sau declarat neconcludent în urma unei examinări efectuate prin metodele de referință.

(6)

Regulamentul (CE) nr. 999/2001, astfel cum a fost modificat prin Regulamentele (CE) nr. 214/2005 (2) și (CE) nr. 1041/2006 (3) ale Comisiei, prevede programe de monitorizare sporită pentru caprine și ovine, în urma detectării cazurilor de encefalopatie spongiformă bovină (ESB) la o capră în 2005 și a trei cazuri neobișnuite de EST la oi, cazuri pentru care nu putea fi exclusă ESB. Aceste programe de monitorizare ar trebui revizuite având în vedere rezultatele obținute în urma a doi ani de testări intensificate care nu au dus la detectarea niciunui alt caz de ESB la ovine sau caprine. Pentru a asigura implementarea eficientă a programelor, cerințele revizuite de monitorizare ar trebui aplicate începând de la 1 iulie 2007.

(7)

Programele de monitorizare pentru ovine și caprine ar trebui evaluate și revizuite având în vedere noile date științifice.

(8)

Luând în considerare rezultatele monitorizării sporite la ovine și caprine, politica strictă actuală de sacrificare și repopulare privind efectivele de animale afectate de EST pare să fie exagerată. În plus, mai multe dificultăți, în special în ceea ce privește repopularea efectivelor de animale infectate, împiedică implementarea eficace a măsurilor luate în urma detectării unui caz de EST într-un efectiv de animale.

(9)

La 8 martie 2007, AESA a adoptat un aviz privind anumite aspecte legate de riscul de EST la ovine și caprine. În avizul său, autoritatea consideră că nu există probe privind o legătură epidemiologică sau moleculară între scrapia clasică și/sau atipică și cazurile de EST la oameni și că agentul ESB este singurul agent EST identificat ca fiind zoonotic. În plus, autoritatea consideră că testele de diferențiere actuale, astfel cum sunt descrise în legislația comunitară și care trebuie folosite pentru a face distincția între scrapie și ESB sunt fiabile în ceea privește diferențierea ESB de scrapia clasică și atipică.

(10)

Printre factorii suplimentari care confirmă necesitatea de a reevalua măsurile de eradicare la rumegătoarele de talie mică, se numără și lipsa probelor științifice care să indice că scrapia este transmisibilă la oameni, excluderea ESB în cazurile de EST la rumegătoarele de talie mică și depistarea de cazuri atipice de EST cu o răspândire limitată în interiorul unui efectiv de animale, dar care apar, de asemenea, la ovine cu genotipuri considerate rezistente la ESB și scrapie clasică.

(11)

Este arhicunoscut faptul că structura sectorului ovinelor și caprinelor este diferită în interiorul Comunității și, prin urmare, statele membre ar trebui, de asemenea, să aibă posibilitatea de a aplica politici alternative, cu condiția să se stabilească norme armonizate.

(12)

Foaia de parcurs pentru EST a Comisiei, adoptată la 15 iulie 2005, stabilește că unul dintre obiectivele strategice este revizuirea măsurilor de eradicare în ceea ce privește rumegătoarele de talie mică, luând în considerare noile instrumente de diagnosticare disponibile, dar asigurând nivelul actual de protecție a consumatorilor.

(13)

La 13 iulie 2006, AESA a adoptat un aviz privind programele de creștere a ovinelor axate pe rezistența la EST. În avizul său, AESA a ajuns la concluzia că programele de creștere sporesc rezistența efectivelor de ovine la formele cunoscute de EST și, prin urmare, contribuie la ameliorarea sănătății animale și protecției consumatorilor. AESA a făcut, de asemenea, recomandări privind determinarea genotipului proteinei prionice.

(14)

Articolul 6a din Regulamentul (CE) nr. 999/2001 prevede că statele membre pot introduce programe de creștere pentru a face o selecție în ceea ce privește rezistența la EST a propriilor efective de ovine. Aceste programe de creștere trebuie să respecte cerințe minime armonizate.

(15)

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 999/2001 ar trebui modificat în consecință.

(16)

Decizia 2003/100/CE a Comisiei din 13 februarie 2003 de stabilire a cerințelor minime pentru aplicarea programelor de creștere bazate pe rezistența la formele transmisibile de encefalopatie spongiformă la ovine (4) este desuetă având în vedere că dispozițiile sale urmează a fi înlocuite cu dispozițiile prezentului regulament. Din motive de claritate și certitudine juridică respectiva decizie ar trebui abrogată.

(17)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexele I, III, VII și X la Regulamentul (CE) nr. 999/2001 se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Decizia 2003/100/CE se abrogă.

Articolul 3

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Punctul 2 litera (b) din anexa la prezentul regulament se aplică de la 1 iulie 2007.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 26 iunie 2007.

Pentru Comisie

Markos KYPRIANOU

Membru al Comisiei


(1)  JO L 147, 31.5.2001, p. 1. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1923/2006 (JO L 404, 30.12.2006, p. 1).

(2)  JO L 37, 10.2.2005, p. 9.

(3)  JO L 187, 8.7.2006, p. 10.

(4)  JO L 41, 14.2.2003, p. 41.


ANEXĂ

Anexele I, III, VII și X la Regulamentul (CE) nr. 999/2001 se modifică după cum urmează:

1.

La anexa I, punctul 2 se înlocuiește cu următorul text:

„2.

În sensul prezentului regulament, se înțelege, de asemenea, prin:

(a)

«caz indigen de ESB», un caz de encefalopatie spongiformă bovină despre care nu s-a demonstrat în mod clar că se datorează unei infecții anterioare importului de animale vii;

(b)

«țesut adipos discret», grăsimea corporală internă și externă îndepărtată în timpul procesului de sacrificare și tranșare, în special grăsimea proaspătă de la inima, epiplonul și rinichii bovinelor și grăsimea care provine din secțiile de tranșare;

(c)

«cohortă», grupul de bovine care cuprinde în același timp:

(i)

animalele care s-au născut în același efectiv în care s-a născut bovina afectată, în intervalul de douăsprezece luni anterior sau ulterior nașterii acesteia; și

(ii)

animalele care, într-un anumit moment din primul lor an de viață, au fost crescute alături de bovina afectată care era în primul ei an de viață;

(d)

«caz de referință», primul animal dintr-o exploatație sau grup epidemiologic definit, la care s-a confirmat o infecție cu EST;

(e)

«EST la rumegătoarele de talie mică», un caz de encefalopatie spongiformă transmisibilă depistat la o ovină sau caprină în urma unui test de confirmare a prezenței proteinei anormale PrP;

(f)

«caz de scrapie», un caz confirmat de encefalopatie spongiformă transmisibilă depistat la o ovină sau caprină pentru care diagnosticul de ESB a fost exclus în conformitate cu criteriile prezentate în manualul tehnic al laboratorului de referință comunitar privind caracterizarea tulpinilor de EST la rumegătoarele de talie mică (1);

(g)

«caz de scrapie clasică», un caz confirmat de scrapie calificată ca fiind clasică în conformitate cu criteriile prezentate în manualul tehnic al laboratorului de referință comunitar privind caracterizarea tulpinilor de EST la rumegătoarele de talie mică;

(h)

«caz de scrapie atipică», un caz confirmat de scrapie care se deosebește de scrapia clasică în conformitate cu criteriile prezentate în manualul tehnic al laboratorului de referință comunitar privind caracterizarea tulpinilor de EST la rumegătoarele de talie mică.

2.

La anexa III, capitolul A se modifică după cum urmează:

(a)

În partea I, punctele 6.4 și 6.5 se înlocuiesc cu următorul text:

„6.4.

Toate părțile corpului unui animal, pentru care rezultatul testului rapid a fost pozitiv sau neconcludent, inclusiv pielea, trebuie eliminate în conformitate cu articolul 4 alineatul (2) literele (a) și (b) din Regulamentul (CE) nr. 1774/2002, cu excepția materialului care urmează să fie reținut pentru înregistrările prevăzute în capitolul B partea III.

6.5.

În cazul în care rezultatul testului rapid pentru un animal sacrificat pentru consumul uman este pozitiv sau neconcludent, trebuie distruse cel puțin carcasa precedentă și cele două carcase imediat următoare carcasei depistate pozitiv pe respectiva linie de sacrificare în conformitate cu punctul 6.4. Prin derogare, statele membre pot decide să distrugă carcasele mai sus menționate numai dacă rezultatul testului rapid este confirmat pozitiv sau neconcludent prin examinările de confirmare menționate în anexa X, capitolul C, punctul 3.1 litera (b).”

(b)

Partea II se înlocuiește cu următorul text:

„II.   MONITORIZAREA OVINELOR ȘI A CAPRINELOR

1.   Generalități

Monitorizarea ovinelor și a caprinelor se realizează în conformitate cu metodele de analiză de laborator descrise la anexa X capitolul C punctul 3.2 litera (b).

2.   Monitorizarea ovinelor și a caprinelor sacrificate pentru consumul uman

(a)

Statele membre în care populația de oi și mieluțe pentru montă depășește 750 000 de animale testează, în conformitate cu normele de eșantionare prevăzute la punctul 4, un eșantion anual minim de 10 000 de ovine sacrificate în vederea consumului uman;

(b)

Statele membre în care populația de capre care au fătat deja și de capre duse la montă depășește 750 000 de animale testează, în conformitate cu normele de eșantionare prevăzute la punctul 4, un eșantion anual minim de 10 000 de caprine sacrificate în vederea consumului uman;

(c)

În cazul în care un stat membru întâmpină dificultăți în strângerea numărului suficient de ovine sau caprine sănătoase sacrificate pentru a atinge nivelul minim al eșantionului stabilit la literele (a) și (b), respectivul stat membru poate decide să înlocuiască maximum 50 % din eșantionul său minim cu ovine sau caprine moarte cu vârsta de peste 18 luni, în raport de unu la unu, pe lângă eșantionul minim fixat la punctul 3. În plus, un stat membru poate decide să înlocuiască maximum 10 % din eșantionul său minim cu ovine sau caprine cu vârsta de peste 18 luni, în raport de unu la unu, sacrificate în cadrul unei campaniei de eradicare a unei afecțiuni.

3.   Monitorizarea ovinelor și caprinelor care nu sunt sacrificate în vederea consumului uman

Statele membre testează în conformitate cu normele de eșantionare prevăzute la punctul 4 și cu nivelurile minime ale eșantioanelor prevăzute în tabelele A și, respectiv, B, ovine și caprine decedate sau sacrificate, dar care nu au fost sacrificate:

în cadrul unei campanii de eradicare a unei afecțiuni, sau

în vederea consumului uman.

Tabelul A

Populația de oi și mieluțe pentru montă din statul membru

Eșantion minim de ovine decedate (2)

> 750 000

10 000

100 000-750 000

1 500

40 000-100 000

100 % până la 500

< 40 000

100 % până la 100


Tabelul B

Populația de capre care au fătat deja și de capre împerecheate din statul membru

Eșantion minim de caprine decedate (3)

> 750 000

10 000

250 000-750 000

1 500

40 000-250 000

100 % până la 500

< 40 000

100 % până la 100

4.   Normele de eșantionare aplicabile animalelor menționate la punctele 2 și 3

Animalele trebuie să fie în vârstă de peste 18 luni sau să aibă deja mai mult de doi incisivi permanenți ieșiți în gingie.

Vârsta animalelor se estimează pe baza dentiției, a semnelor evidente de maturitate sau pe baza altor informații fiabile.

Selectarea eșantioanelor se face astfel încât să se evite reprezentarea excesivă a unui grup în ceea ce privește originea, vârsta, rasa, tipul de producție sau orice alte caracteristici.

Eșantioanele selectate trebuie să fie reprezentative pentru fiecare regiune și sezon. Eșantionarea multiplă în aceeași turmă trebuie evitată pe cât posibil. Statele membre trebuie să urmărească ca, prin programele proprii de monitorizare, toate exploatațiile înregistrate oficial cu peste 100 de animale și exploatațiile unde nu au fost depistate niciodată cazuri de EST să fie supuse, pe cât posibil, testelor de EST, pe parcursul mai multor ani consecutivi de eșantionare.

Statele membre trebuie să implementeze un sistem prin care să se asigure, într-o manieră specifică sau în alt fel, că nu sunt omise animale de la eșantionare.

Cu toate acestea, statele membre pot hotărî să excludă din operațiunea de eșantionare zonele îndepărtate cu o densitate redusă de animale, unde nu se organizează colectarea animalelor decedate. Statele membre care recurg la această derogare trebuie să informeze Comisia cu privire la aceasta și să prezinte o listă cu zonele îndepărtate respective în care se aplică derogarea. Derogarea se aplică pentru maximum 10 % din populația de ovine și caprine a statului membru respectiv.

5.   Monitorizarea turmelor infectate

Animalele de peste 18 luni sau animalele cărora le-au ieșit mai mult de doi incisivi permanenți în gingie și care sunt sacrificate pentru distrugere în conformitate cu dispozițiile din anexa VII punctul 2.3 litera (b) punctul (i) sau (ii) sau punctul 5 litera (a) sunt testate prin selectarea unui eșantion simplu aleatoriu, în conformitate cu nivelurile eșantioanelor indicate în tabelul următor.

Numărul de animale din turmă de peste 18 luni sau de animale cărora le-au ieșit în gingie mai mult de doi incisivi permanenți, sacrificate pentru distrugere

Eșantion minim

70 sau mai puțin

Toate animalele eligibile

80

68

90

73

100

78

120

86

140

92

160

97

180

101

200

105

250

112

300

117

350

121

400

124

450

127

500 sau mai multe

150

6.   Monitorizarea celorlalte animale

În afară de programele de monitorizare prevăzute la punctele 2, 3 și 4, statele membre pot monitoriza voluntar alte animale, în special:

animale utilizate în industria produselor lactate;

animale provenind din țări care au înregistrat cazuri locale de EST;

animale care au consumat furaje potențial contaminate;

animale fătate de femele infectate cu EST sau descendenți ai acestor femele.

7.   Măsuri ulterioare testării ovinelor și caprinelor

7.1.

În cazul în care o ovină sau o caprină sacrificată pentru consumul uman a fost selectată pentru testul de depistare a EST în conformitate cu punctul 2, carcasa acesteia nu trebuie marcată cu marcajul de sănătate prevăzut în secțiunea I capitolul III din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 854/2004 până la obținerea unui rezultat negativ în urma testului rapid.

7.2.

Statele membre pot prevedea o derogare de la dispozițiile punctului 7.1 în cazul în care abatorul dispune de un sistem aprobat de autoritatea competentă, care să asigure că toate părțile din carcasa animalului pot fi localizate și că nicio parte din animalele testate care poartă marca de sănătate nu poate fi scoasă din abator înainte de obținerea unui rezultat negativ la testul rapid.

7.3.

Toate părțile corpului unui animal testat, inclusiv pielea, sunt reținute sub control oficial până la obținerea unui rezultat negativ la testul rapid, cu excepția subproduselor de origine animală eliminate direct, în conformitate cu articolul 4 alineatul (2) literele (a), (b) sau (e) din Regulamentul (CE) nr. 1774/2002.

7.4.

Cu excepția materialului care urmează să fie reținut pentru înregistrările prevăzute în capitolul B partea III din prezenta anexă, toate părțile corpului unui animal depistat pozitiv la testul rapid, inclusiv pielea, sunt eliminate direct, în conformitate cu articolul 4 alineatul (2) literele (a), (b) sau (e) din Regulamentul (CE) nr. 1774/2002.

8.   Analiza genotipică

8.1.

Genotipul proteinei prionice pentru codonii 136, 154 și 171 se determină pentru fiecare caz pozitiv de EST la ovine. Cazurile de EST depistate la ovine cu genotipuri care codifică alanina pe ambele alele la codonul 136, arginina pe ambele alele la codonul 154 și arginina pe ambele alele la codonul 171 trebuie raportate imediat Comisiei. Atunci când un caz pozitiv de EST este un caz de scrapie atipică, trebuie determinat genotipul proteinei prionice pentru codonul 141.

8.2.

În afară de animalele pentru care s-au stabilit genotipurile în conformitate cu dispozițiile punctului 8.1, trebuie să se stabilească și genotipul proteinei prionice a unui eșantion minim de ovine pentru codonii 136, 141, 154 și 171. În cazul statelor membre cu o populație adultă de ovine de peste 750 000 de animale, eșantionul minim constă în cel puțin 600 de animale. În cazul altor state membre, eșantionul minim constă în cel puțin 100 de animale. Eșantioanele pot fi alese din rândul animalelor sacrificate în vederea consumului uman, al animalelor decedate în exploatația agricolă sau al animalelor vii. Eșantionarea trebuie să fie reprezentativă pentru întreaga populație de ovine.”

3.

Anexa VII se înlocuiește cu următorul text:

„ANEXA VII

ERADICAREA ENCEFALOPATIEI SPONGIFORME TRANSMISIBILE

CAPITOLUL A

Măsuri ulterioare confirmării prezenței unei forme de EST

1.

Investigația menționată la articolul 13 alineatul (1) litera (b) trebuie să identifice:

(a)

în cazul bovinelor:

toate celelalte rumegătoare prezente în exploatația de care aparține animalul la care s-a confirmat boala;

în cazul unei femele la care s-a confirmat boala, toți descendenții săi născuți în intervalul de doi ani înainte sau după apariția clinică a bolii la mamă;

toate animalele din cohorta de care aparține animalul la care s-a confirmat boala;

originea posibilă a bolii;

celelalte animale prezente în exploatația de care aparține animalul la care s-a confirmat boala sau în orice altă exploatație susceptibilă de a fi fost infectată cu agentul EST sau de a fi fost expusă la aceeași alimentație sau sursă de contaminare;

circulația hranei pentru animale potențial contaminate, a altor materiale sau a oricăror altor mijloace de transmitere, care ar fi putut să transmită agentul EST la sau de la exploatația în cauză;

(b)

în cazul ovinelor și caprinelor:

toate celelalte rumegătoare, în afară de ovine și caprine, prezente în exploatația de care aparține animalul la care s-a confirmat boala;

părinții și, în cazul femelelor, toți embrionii, ovulele, precum și ultimii descendenți ai femelei la care a fost confirmată boala, în măsura în care se pot identifica;

toate celelalte ovine și caprine de la exploatația de unde provine animalul la care s-a confirmat boala, pe lângă cele menționate la a doua liniuță;

originea posibilă a bolii și identificarea altor exploatații în care se află animale, embrioni sau ovule potențial infectate cu agentul EST sau care au fost expuse la aceeași alimentație sau sursă de contaminare;

circulația hranei pentru animale potențial contaminate, a altor materiale sau a oricăror altor mijloace de transmitere, care ar fi putut transmite agentul EST la sau de la exploatația în cauză.

2.

Măsurile prevăzute la articolul 13 alineatul (1) litera (c) cuprind cel puțin:

2.1.

în cazul confirmării ESB la o bovină, sacrificarea și distrugerea completă a indivizilor din specia bovină identificați prin investigația menționată la punctul 1 litera (a) prima, a doua și a treia liniuță; cu toate acestea, un stat membru poate hotărî:

să nu sacrifice și să nu distrugă animalele din cohorta menționată la punctul 1 litera (a) a treia liniuță dacă s-a demonstrat că animalele în cauză nu au avut acces la aceeași alimentație ca animalul afectat;

să amâne sacrificarea și distrugerea animalelor din cohorta menționată la punctul 1 litera (a) a treia liniuță până la sfârșitul vieții productive, cu condiția ca respectivele exemplare să fie tauri ținuți permanent la un centru de colectare a materialului seminal și dacă se poate garanta că aceștia urmează să fie complet distruși după moarte.

2.2.

Dacă o ovină sau o caprină dintr-o exploatație a unui stat membru este suspectă de EST, toate ovinele și caprinele din exploatația respectivă trebuie puse sub restricție oficială privind circulația până la aflarea rezultatelor examinării. Dacă există indicii că exploatația în care se afla respectivul animal în momentul suspiciunii de EST nu este aceeași cu exploatația în care animalul a fost expus la EST, autoritatea competentă poate decide să pună sub control oficial alte exploatații sau numai exploatația de expunere în funcție de informațiile epidemiologice disponibile.

2.3.

În cazul confirmării EST la ovine sau caprine:

(a)

Dacă posibilitatea de ESB nu poate fi exclusă pe baza rezultatelor testului circular efectuat în conformitate cu procedura prezentată în anexa X, capitolul C, punctul 3.2 litera (c), sacrificarea și distrugerea completă a tuturor animalelor, a embrionilor și a ovulelor identificate prin investigația menționată la punctul 1 litera (b) de la liniuța a doua până la a cincea;

(b)

dacă ESB este exclusă în conformitate cu procedura prezentată în anexa X capitolul C, punctul 3.2 litera (c), în funcție de decizia autorității competente:

fie

(i)

sacrificarea și distrugerea completă a tuturor indivizilor, embrionilor și ovulelor identificate prin investigația menționată la punctul 1 litera (b) a doua și a treia liniuță. Condițiile stabilite la punctul 3 se aplică în cazul exploatației,

sau

(ii)

sacrificarea și distrugerea completă a tuturor indivizilor, embrionilor și ovulelor identificate prin investigația menționată la punctul 1 litera (b) a doua și a treia liniuță, cu excepția:

berbecilor pentru reproducere cu genotipul ARR/ARR;

oilor pentru reproducere care au cel puțin o alelă ARR și nicio alelă VRQ și, în cazul în care aceste oi sunt gestante în momentul investigației, mieii acestora, dacă genotipurile lor îndeplinesc cerințele acestui paragraf;

a ovinelor care au cel puțin o alelă ARR și sunt destinate exclusiv sacrificării;

dacă autoritatea competentă decide astfel, ovinele și caprinele mai mici de trei luni care sunt destinate exclusiv sacrificării.

Condițiile stabilite la punctul 3 se aplică în cazul exploatației;

sau

(iii)

un stat membru poate decide să nu sacrifice și să nu distrugă animalele identificate prin investigația menționată la punctul 1 litera (b) a doua și a treia liniuță, dacă este dificil să se obțină ovine înlocuitoare de un genotip cunoscut, dacă frecvența alelei ARR în cadrul rasei sau a exploatației este scăzută, dacă se consideră necesar pentru a evita consangvinizarea sau în urma unei analize temeinice a tuturor factorilor epidemiologici. Condițiile stabilite la punctul 4 se aplică în cazul exploatației.

(c)

Prin derogare de la măsurile stabilite la litera (b) și numai atunci când cazul de EST confirmat la o exploatație este un caz de scrapie atipică, statele membre pot decide să aplice măsurile expuse la punctul 5;

(d)

Statele membre pot decide:

(i)

să înlocuiască sacrificarea și distrugerea completă a tuturor animalelor menționate la litera (b) punctul (i) cu sacrificarea pentru consumul uman;

(ii)

să înlocuiască sacrificarea și distrugerea completă a animalelor menționate la litera (b) punctul (ii) cu sacrificarea pentru consumul uman;

cu condiția ca:

animalele să fie sacrificate pe teritoriul statului membru în cauză;

toate animalele de peste 18 luni sau animalele cărora le-au ieșit mai mult de doi incisivi permanenți în gingie și care sunt sacrificate pentru consum uman să fie testate pentru EST în conformitate cu metodele de laborator descrise în anexa X, capitolul C, punctul 3.2 litera (b).

(e)

Trebuie determinat genotipul proteinei prionice al ovinelor (maximum 50) sacrificate și distruse sau sacrificate pentru consum uman în conformitate cu litera (b) punctele (i) și (iii).

2.4.

În cazul în care animalul infectat provine dintr-o altă exploatație, statul membru poate decide, pe baza istoricului cazului respectiv, să aplice măsuri de eradicare și în exploatația de origine sau în locul exploatației în care s-a confirmat infecția. În cazul pășunilor comune folosite de mai multe turme, statele membre pot decide limitarea acestor măsuri la o singură turmă după o analiză temeinică a tuturor factorilor epidemiologici; în cazul în care mai multe turme sunt ținute în aceeași exploatație, statele membre pot decide limitarea aplicării măsurilor la turma în care a fost confirmată EST, dacă s-a verificat că turmele au fost ținute izolat una de alta și că răspândirea bolii între turme prin contact direct sau indirect este improbabilă.

3.

În urma aplicării într-o exploatație a măsurilor menționate la punctul 2.3 litera (a) și litera (b) punctele (i) și (ii):

3.1.

În exploatație(ii) pot fi introduse numai următoarele animale:

(a)

masculi din specia ovină cu genotipul ARR/ARR;

(b)

ovine femele cu cel puțin o alelă ARR și care nu prezintă alela VRQ;

(c)

caprine, cu condiția ca:

(i)

să nu fie prezente în exploatație alte ovine pentru reproducere decât cele cu genotipul menționat la literele (a) și (b);

(ii)

lichidarea animalelor să fi fost urmată de curățarea și dezinfecția completă a tuturor spațiilor pentru adăpostirea animalelor.

3.2.

În exploatație(ii), pot fi utilizate numai următoarele produse germinale ale ovinelor:

(a)

materialul seminal de la berbeci cu genotipul ARR/ARR;

(b)

embrionii cu cel puțin o alelă ARR și care nu prezintă alela VRQ.

3.3.

Circulația animalelor din exploatație este supusă următoarelor condiții:

(a)

circulația ovinelor cu ARR/ARR din exploatație nu face obiectul niciunei restricții;

(b)

ovinele care au o singură alelă ARR nu pot fi mutate din exploatație decât pentru a fi duse direct la abator în vederea sacrificării pentru consumul uman sau a distrugerii; cu toate acestea,

oile cu o singură alelă ARR și care nu prezintă alela VRQ pot fi mutate în alte exploatații care sunt restricționate ca urmare a aplicării măsurilor în conformitate cu punctul 2.3 litera (b) punctul (ii) sau punctul 4;

dacă autoritatea competentă decide astfel, mieii și iezii pot fi mutați într-o altă exploatație numai în scopul îngrășării pentru sacrificare; exploatația de destinație nu trebuie să conțină alte ovine sau caprine decât cele care sunt îngrășate în vederea sacrificării și nu poate trimite ovine sau caprine vii către alte exploatații, decât dacă sunt trimise direct pentru sacrificare;

(c)

caprinele pot fi mutate cu condiția ca exploatația să fie supusă unei monitorizări sporite pentru EST, care să includă testarea tuturor caprinelor de peste 18 luni și:

(i)

care sunt sacrificate pentru consum uman la sfârșitul vieții lor productive; sau

(ii)

care au murit sau au fost sacrificate în cadrul exploatației și care îndeplinesc condițiile stabilite în anexa III capitolul A partea II punctul 3;

(d)

dacă un stat membru decide astfel, mieii și iezii mai mici de trei luni pot fi mutați dintr-o exploatație pentru a fi duși direct la sacrificare pentru consum uman.

3.4.

Restricțiile stabilite la punctele 3.1, 3.2 și 3.3 continuă să se aplice exploatației pe o perioadă de doi ani începând cu:

(a)

data de la care exploatația nu mai deține decât ovine cu genotipul ARR/ARR; sau

(b)

ultima dată la care a fost deținut pe exploatație un animal din specia ovină sau caprină; sau

(c)

data la care a început monitorizarea sporită pentru EST stabilită la punctul 3.3 litera (c); sau

(d)

data la care toți berbecii pentru reproducere din exploatație sunt de genotipul ARR/ARR și toate oile pentru reproducere au cel puțin o alelă ARR și nu prezintă alela VRQ, cu condiția ca pe durata perioadei de doi ani să se obțină rezultate negative la testele de EST pentru următoarele animale de peste 18 luni:

un eșantion anual de ovine sacrificate pentru consum uman la sfârșitul vieții productive în conformitate cu nivelurile eșantioanelor prezentate în tabelul din anexa III capitolul A partea II punctul 5; și

toate ovinele menționate în anexa III capitolul A partea II punctul 3 care au murit sau au fost sacrificate în exploatație.

4.

După aplicarea într-o exploatație a măsurilor stabilite la punctul 2.3 litera (b) punctul (iii) și pe o perioadă de doi ani de creștere după depistarea ultimului caz de EST:

(a)

trebuie identificate toate ovinele și caprinele din exploatație;

(b)

toate ovinele și caprinele din exploatație pot fi mutate numai pe teritoriul statului membru în cauză în vederea sacrificării pentru consumul uman sau a distrugerii; toate animalele de peste 18 luni sacrificate pentru consumul uman trebuie testate pentru depistarea EST în conformitate cu metodele de laborator descrise în anexa X capitolul C punctul 3.2 litera (b);

(c)

autoritatea competentă trebuie să se asigure că embrionii și ovulele nu părăsesc exploatația;

(d)

numai materialul seminal de la berbecii de genotipul ARR/ARR și embrionii cu cel puțin o alelă ARR și care nu prezintă alela VRQ pot fi utilizați în exploatație;

(e)

toate ovinele și caprinele de peste 18 luni care au murit sau au fost sacrificate în exploatație trebuie să fie supuse testelor pentru depistarea EST;

(f)

numai masculii ovinelor de genotipul ARR/ARR și femelele ovinelor din exploatațiile în care nu au fost depistate cazuri de EST sau din turmele care îndeplinesc condițiile stabilite la punctul 3.4 pot fi introduse în exploatație;

(g)

numai caprinele din exploatațiile în care nu au fost depistate cazuri de EST sau din turmele care îndeplinesc condițiile stabilite la punctul 3.4 pot fi introduse în exploatație;

(h)

toate ovinele și caprinele din exploatație trebuie supuse restricțiilor comune de pășunat care urmează să fie stabilite de autoritatea competentă, după o analiză temeinică a tuturor factorilor epidemiologici;

(i)

prin derogare de la litera (b), dacă autoritatea competentă decide astfel, mieii și iezii pot fi mutați într-o altă exploatație pe teritoriul aceluiași stat membru numai în scopul îngrășării pentru sacrificare, cu condiția ca exploatația de destinație să nu conțină alte ovine sau caprine decât cele care sunt îngrășate în vederea sacrificării și să nu trimită ovine sau caprine vii către alte exploatații, decât dacă sunt trimise direct pentru sacrificare.

5.

După aplicarea derogării prevăzute la punctul 2.3 litera (c), se aplică următoarele măsuri:

(a)

fie sacrificarea și distrugerea completă a tuturor animalelor, embrionilor și ovulelor identificate prin investigația menționată la punctul (1) litera (b) a doua și a treia liniuță. Statele membre pot decide determinarea genotipului proteinei prionice al ovinelor sacrificate și distruse;

(b)

fie, pe o perioadă de doi ani de creștere după depistarea ultimului caz de EST, cel puțin următoarele măsuri:

(i)

trebuie identificate toate ovinele și caprinele din exploatație;

(ii)

exploatația trebuie supusă unei monitorizări sporite pentru depistarea EST pe o perioadă de doi ani, care să includă testarea tuturor ovinelor și caprinelor de peste 18 luni și care sunt sacrificate pentru consumul uman și tuturor ovinelor și caprinelor de peste 18 luni care au murit sau au fost sacrificate în exploatație;

(iii)

autoritatea competentă trebuie să se asigure că ovinele și caprinele vii, embrionii și ovulele din exploatație nu sunt trimise în alte state membre și țări terțe.

6.

Statele membre care pun în aplicare măsurile stabilite la punctul 2.3 litera (b) punctul (iii) sau derogările de la punctul 2.3 literele (c) și (d) trebuie să transmită Comisiei o listă a condițiilor și criteriilor utilizate pentru acordarea acestora. Dacă sunt depistate cazuri suplimentare de EST la turmele pentru care se aplică derogări, condițiile de acordare a acestor derogări trebuie reevaluate.

CAPITOLUL B

Cerințe minime privind un program de creștere a ovinelor bazat pe rezistența la EST în conformitate cu articolul 6a

PARTEA 1

Cerințe generale

1.

Programul de creștere trebuie să se axeze pe efectivele cu valoare genetică ridicată.

2.

Trebuie creată o bază de date care să conțină cel puțin următoarele informații:

(a)

identitatea, rasa și numărul animalelor care compun toate efectivele care participă la programul de creștere;

(b)

identificarea diferitelor animale de la care se prelevă probe în cadrul programului de creștere;

(c)

rezultatele eventualelor teste de genotipare.

3.

Trebuie creat un sistem de certificare uniform în cadrul căruia genotipul fiecărui animal care face obiectul unei prelevări de probe în cadrul programului de creștere este certificat printr-un număr de identificare individual.

4.

Trebuie pus în aplicare un sistem de identificare a animalelor și a probelor, de prelucrare a probelor și de difuzare a rezultatelor care să se reducă cât mai mult posibil riscul de eroare umană. Acest sistem trebuie suspus unor controale aleatorii periodice în vederea verificării eficacității sale.

5.

Testele de genotipare a sângelui sau a altor țesuturi prelevate în scopul programului de creștere se efectuează în laboratoare autorizate în cadrul programului.

6.

Autoritatea competentă din statul membru poate ajuta asociațiile de crescători să creeze bănci genetice de material seminal, ovule și/sau embrioni reprezentativi pentru genotipurile proteinei prionice care pot deveni rare din cauza programului de creștere.

7.

Programele de creștere se stabilesc pentru fiecare rasă, luând în considerare următoarele elemente:

(a)

frecvența diferitelor alele în cadrul rasei;

(b)

raritatea rasei;

(c)

prevenirea reproducerii prin împerecheri consangvine și a deviației genetice.

PARTEA 2

Norme specifice pentru efectivele participante

1.

Programul de creștere trebuie să urmărească creșterea frecvenței alelei ARR în cadrul efectivului ovin, reducând, în același timp, prevalența alelelor despre care s-a demonstrat că provoacă sensibilitate la EST.

2.

Cerințele minime pe care trebuie să le îndeplinească efectivele participante sunt următoarele:

(a)

trebuie identificate individual, prin mijloace sigure, toate animalele din efectiv care urmează a fi supuse unui test de genotipare;

(b)

toți berbecii pentru reproducere în cadrul unui efectiv trebuie supuși unui test de genotipare înainte de a fi folosiți pentru reproducere;

(c)

toți masculii cu alela VRQ trebuie sacrificați sau castrați în termen de șase luni de la determinarea genotipului lor; aceste animale nu pot părăsi exploatația, cu excepția cazului în care urmează a fi sacrificate;

(d)

femelele cunoscute ca având alela VRQ nu pot părăsi exploatația, decât cu excepția cazului în care urmează a fi sacrificate;

(e)

se interzice folosirea altor masculi, inclusiv a donatorilor de material seminal utilizați pentru inseminare artificială, în afară de cei certificați în cadrul programului de creștere, în scopuri de reproducere în interiorul efectivului.

3.

Statele membre pot hotărî să acorde derogări de la cerințele stabilite la punctul 2 literele (c) și (d) în scopul protejării raselor și caracteristicilor de producție.

4.

Statele membre trebuie să informeze Comisia în legătură cu derogările acordate în conformitate cu dispozițiile de la punctul 3, precum și în legătură cu criteriile folosite.

PARTEA 3

Cadrul de recunoaștere a rezistenței la EST a efectivelor de ovine

1.

Cadrul se utilizează pentru recunoașterea rezistenței la EST a efectivelor de ovine care, în urma participării la programul de creștere prevăzut la articolul 6a, îndeplinesc criteriile cerute de program.

Această recunoaștere se acordă la cel puțin două niveluri:

(a)

efective de nivel I: efective compuse în totalitate din ovine cu genotipul ARR/ARR;

(b)

efective de nivel II: efective ale căror descendenți provin exclusiv din berbeci cu genotipul ARR/ARR.

Statele membre pot hotărî să acorde recunoașterea și la alte niveluri astfel încât să răspundă cerințelor naționale.

2.

Se prelevă periodic probe, în mod aleatoriu, de la ovine care provin de la efective rezistente la EST:

(a)

în exploatație sau în abator, în vederea verificării genotipului;

(b)

în cazul efectivelor de nivel I, de la animale de peste 18 luni, la abator, în vederea depistării prezenței unei forme de EST în conformitate cu anexa III.

PARTEA 4

Rapoarte care trebuie prezentate Comisiei de către statele membre

Statele membre care introduc programe de creștere naționale pentru a face o selecție pentru rezistența la EST a populațiilor de ovine trebuie să informeze Comisia cu privire la cerințele unor astfel de programe și să producă un raport anual privind progresele înregistrate. Raportul pentru fiecare an calendaristic trebuie înaintat până la cel târziu 31 martie anul următor.”

4.

La anexa X, capitolul C se modifică după cum urmează:

(a)

Punctul 1 se înlocuiește după cum urmează:

„1.   Eșantionarea

Orice eșantion care urmează a fi examinat pentru detectarea prezenței unei EST se recoltează în conformitate cu metodele și protocoalele prevăzute în cea mai recentă ediție a manualului de teste de diagnosticare și vaccinuri pentru animale terestre al Oficiului Internațional pentru Epizootii (OIE) (denumit în continuare «manualul»). Pe lângă sau în absența unor metode și protocoale OIE și pentru a se asigura o cantitate suficientă de material, autoritatea competentă se asigură că metodele și protocoalele de eșantionare sunt utilizate în conformitate cu orientările publicate de laboratorul comunitar de referință. Autoritatea competentă prelevă în special țesuturile adecvate, în conformitate cu avizele științifice disponibile și cu orientările laboratorului de referință comunitar, pentru a garanta depistarea tuturor tulpinilor cunoscute de EST la rumegătoarele de talie mică și conservă cel puțin jumătate din țesuturile recoltate în stare proaspătă, dar nu congelată, până la obținerea unui rezultat negativ la testul rapid. Dacă rezultatul este pozitiv sau nu este concludent, țesuturile conservate trebuie tratate în conformitate cu orientările laboratorului comunitar de referință.

Eșantioanele trebuie marcate corect în ceea ce privește identitatea animalului eșantionat.”

(b)

Punctul 3.2 litera (b) se înlocuiește cu următorul text:

„(b)   Monitorizarea pentru depistarea EST

Eșantioanele prelevate de la ovine și caprine trimise la laborator pentru teste în conformitate cu dispozițiile anexei III capitolul A partea II (Monitorizarea ovinelor și caprinelor) sunt examinate prin intermediul unui test rapid, potrivit metodelor și protocoalelor adecvate, în funcție de avizele științifice disponibile și de orientările laboratorului de referință comunitar, pentru a se garanta depistarea tuturor tulpinilor cunoscute de EST.

În cazul în care rezultatul testului rapid nu este concludent sau este pozitiv, țesuturile prelevate sunt trimise neîntârziat la un laborator oficial pentru a fi supuse unor examene de confirmare prin imunocitochimie, imunoblotting sau evidențierea fibrilelor caracteristice prin ultramicroscopie, în conformitate cu litera (a). Dacă rezultatul examenului de confirmare este negativ sau nu este concludent, se efectuează teste de confirmare suplimentare în conformitate cu orientările laboratorului comunitar de referință.

Dacă rezultatul unuia dintre examenele de confirmare este pozitiv, animalul se consideră caz pozitiv de EST.”

(c)

La punctul 3.2 litera (c) punctul (ii), al treilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Trebuie efectuate teste suplimentare pe eșantioanele declarate pozitive la depistarea EST prelevate de la efective infectate în aceeași exploatație, cel puțin la primele două cazuri pozitive de EST depistate în fiecare an care urmează cazului de referință.”


(1)  http://www.defra.gov.uk/corporate/vla/science/science-tse-rl-confirm.htm”

(2)  Nivelurile minime ale eșantioanelor sunt calculate în funcție de populația de ovine din fiecare stat membru și sunt stabilite astfel încât să reprezinte obiective realiste.

(3)  Nivelurile minime ale eșantioanelor sunt calculate în funcție de populația de caprine din fiecare stat membru și sunt stabilite astfel încât să reprezinte obiective realiste.


DIRECTIVE

27.6.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 165/21


DIRECTIVA 2007/30/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

din 20 iunie 2007

de modificare a Directivei 89/391/CEE a Consiliului, a directivelor speciale ale acesteia și a Directivelor 83/477/CEE, 91/383/CEE, 92/29/CEE și 94/33/CE ale Consiliului în vederea simplificării și a raționalizării rapoartelor privind punerea în aplicare

(Text cu relevanță pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 137 alineatul (2),

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European (1),

după consultarea Comitetului Regiunilor,

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat (2),

întrucât:

(1)

Elaborarea de către statele membre a unor rapoarte privind punerea în aplicare, drept bază pentru rapoartele periodice ale Comisiei privind punerea în aplicare a normelor comunitare în domeniul securității și sănătății lucrătorilor, este prevăzută de Directiva 89/391/CEE a Consiliului din 12 iunie 1989 privind punerea în aplicare de măsuri pentru promovarea îmbunătățirii securității și a sănătății lucrătorilor la locul de muncă (3), precum și de directivele speciale în înțelesul articolului 16 alineatul (1) din aceasta, și anume: Directiva 89/654/CEE a Consiliului din 30 noiembrie 1989 privind cerințele minime de securitate și sănătate la locul de muncă (4), Directiva 89/655/CEE a Consiliului din 30 noiembrie 1989 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor de lucru la locul de muncă (5), Directiva 89/656/CEE a Consiliului din 30 noiembrie 1989 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecție la locul de muncă (6), Directiva 90/269/CEE a Consiliului din 29 mai 1990 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru manipularea manuală a încărcăturilor care prezintă riscuri pentru lucrători și, în special, de producere a unor afecțiuni dorso-lombare (7), Directiva 90/270/CEE a Consiliului din 29 mai 1990 privind condițiile minime de securitate și sănătate pentru lucrul la monitor (8), Directiva 92/57/CEE a Consiliului din 24 iunie 1992 privind cerințele minime de securitate și sănătate care se aplică pe șantierele temporare sau mobile (9), Directiva 92/58/CEE a Consiliului din 24 iunie 1992 privind cerințele minime pentru semnalizarea de securitate și sănătate la locul de muncă (10), Directiva 92/85/CEE a Consiliului din 19 octombrie 1992 privind introducerea de măsuri pentru promovarea îmbunătățirii securității și a sănătății la locul de muncă în cazul lucrătoarelor gravide, care au născut de curând sau care alăptează (11), Directiva 92/91/CEE a Consiliului din 3 noiembrie 1992 privind cerințele minime de îmbunătățire a protecției securității și a sănătății lucrătorilor din industria extractivă de foraj (12), Directiva 92/104/CEE a Consiliului din 3 decembrie 1992 privind cerințele minime pentru îmbunătățirea securității și a protecției sănătății lucrătorilor din industria extractivă de suprafață și în subteran (13), Directiva 93/103/CE a Consiliului din 23 noiembrie 1993 privind cerințele minime de securitate și sănătate în muncă la bordul navelor de pescuit (14), Directiva 98/24/CE a Consiliului din 7 aprilie 1998 privind protecția sănătății și a securității lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezența agenților chimici la locul de muncă (15), Directiva 1999/92/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 decembrie 1999 privind cerințele minime pentru îmbunătățirea protecției sănătății și a securității lucrătorilor expuși unui potențial risc în medii explozive (16), Directiva 2002/44/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 iunie 2002 privind cerințele minime de securitate și sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscurile generate de agenți fizici (vibrații) (17), Directiva 2003/10/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 6 februarie 2003 privind cerințele minime de securitate și sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscuri generate de agenți fizici (zgomot) (18), Directiva 2004/40/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind cerințele minime de securitate și sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscuri generate de agenții fizici (câmpuri electromagnetice) (19) și Directiva 2006/25/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 5 aprilie 2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscuri generate de agenții fizici (radiații optice artificiale) (20).

(2)

Un raport de punere în aplicare este prevăzut, de asemenea, de Directiva 91/383/CEE a Consiliului din 25 iunie 1991 de completare a măsurilor destinate să promoveze îmbunătățirea securității și a sănătății la locul de muncă în cazul lucrătorilor care au un raport de muncă pe durată determinată sau un raport de muncă temporară (21), Directiva 92/29/CEE a Consiliului din 31 martie 1992 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru promovarea unei mai bune asistențe medicale la bordul navelor (22) și Directiva 94/33/CE a Consiliului din 22 iunie 1994 privind protecția tinerilor la locul de muncă (23).

(3)

Dispozițiile privind elaborarea rapoartelor în directivele speciale, în înțelesul articolului 16 alineatul (1) din Directiva 89/391/CEE, precum și în Directivele 91/383/CEE, 92/29/CEE și 94/33/CE sunt inconsecvente atât în ceea ce privește periodicitatea, cât și conținutul lor.

(4)

Obligațiile statelor membre de a elabora un raport privind punerea în aplicare, precum și obligația Comisiei de a elabora un raport pe baza rapoartelor naționale reprezintă o parte importantă din ciclul legislativ, permițând efectuarea unui bilanț și o evaluare a diferitelor aspecte ale punerii în practică a dispozițiilor directivelor; prin urmare, este necesară extinderea acestei obligații și în cazul directivelor care nu conțin dispoziții referitoare la elaborarea de rapoarte, și anume: Directiva 2000/54/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 18 septembrie 2000 privind protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți biologici la locul de muncă [a șaptea directivă specială în înțelesul articolului 16 alineatul (1) din Directiva 89/391/CEE] (24), Directiva 2004/37/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți cancerigeni sau mutageni la locul de muncă [a șasea directivă specială în sensul articolului 16 alineatul (1) din Directiva 89/391/CEE] (25) și Directiva 83/477/CEE a Consiliului din 19 septembrie 1983 privind protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la azbest la locul de muncă (a doua directivă specială în sensul articolului 8 din Directiva 80/1107/CEE) (26).

(5)

Prin urmare, este necesară uniformizarea dispozițiilor Directivei 89/391/CEE, ale directivelor speciale în înțelesul articolului 16 alineatul (1) și ale Directivelor 83/477/CEE, 91/383/CEE, 92/29/CEE și 94/33/CE.

(6)

Comunicarea Comisiei „Adaptarea la schimbările de la locul de muncă și din societate: o nouă strategie comunitară privind securitatea și sănătatea 2002-2006” prevede elaborarea de propuneri legislative în vederea simplificării și a raționalizării rapoartelor de punere în aplicare. Această chestiune a fost identificată și ca una din prioritățile simplificării legislației comunitare în contextul inițiativei pentru o mai bună legiferare.

(7)

Exercițiul ar trebui simplificat prin armonizarea periodicității pentru prezentarea rapoartelor privind punerea în aplicare care trebuie transmise Comisiei, precum și prin prevederea unui singur raport privind punerea în aplicare care să cuprindă o parte generală, aplicabilă tuturor directivelor și capitolelor specifice referitoare la aspectele particulare ale fiecărei directive. Aceste dispoziții și, în special, introducerea noului articol 17a în Directiva 89/391/CEE vor permite și includerea în acest exercițiu de raportare a punerii în aplicare a directivelor speciale în înțelesul articolului 16 alineatul (1) din Directiva 89/391/CEE, care nu impune elaborarea de rapoarte, și anume: Directivele 2000/54/CE și 2004/37/CE, și orice altă viitoare directivă specială în înțelesul articolului 16 alineatul (1) din Directiva 89/391/CEE.

(8)

Frecvența adecvată de elaborare și de transmitere a acestor rapoarte la Comisie ar trebui să fie de cinci ani; în mod excepțional, primul raport ar trebui să acopere o perioadă mai lungă; rapoartele ar trebui să aibă o structură unitară care să faciliteze utilizarea lor; acestea ar trebui să fie elaborate pe baza unui chestionar alcătuit de către Comisie, după consultarea Comitetului consultativ pentru securitate și sănătate la locul de muncă, și să includă informații relevante privind eforturile preventive depuse în statele membre, care să permită Comisiei să evalueze în mod adecvat modul în care se aplică în practică legislația, ținând seama de orice observații utile ale Agenției Europene pentru Siguranță și Sănătate în Muncă și ale Fundației Europene pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă.

(9)

În conformitate cu articolul 138 alineatul (2) din tratat, Comisia a consultat partenerii sociali la nivel comunitar în ceea ce privește direcția posibilă a unei acțiuni comunitare în domeniu.

(10)

În urma consultării, Comisia a considerat că o acțiune comunitară ar fi de dorit și a consultat, din nou, partenerii sociali la nivel comunitar cu privire la conținutul propunerii prevăzute, în conformitate cu articolul 138 alineatul (3) din tratat.

(11)

La încheierea acestei a doua etape a consultării, partenerii sociali la nivel comunitar nu au informat Comisia cu privire la intenția lor de a lansa procesul care ar putea duce la încheierea unui acord, astfel cum este prevăzut la articolul 138 alineatul (4) din tratat.

(12)

Statele membre ar trebui să ia măsurile necesare pentru a transpune modificările prevăzute în prezenta directivă, măsuri care, ținându-se seama de natura specifică a prezentei directive și după caz, ar putea lua forma unor măsuri administrative,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

Modificări la Directiva 89/391/CEE

În Directiva 89/391/CEE se inserează următorul articol:

„Articolul 17a

Rapoartele privind punerea în aplicare

(1)   Statele membre transmit Comisiei, din cinci în cinci ani, un raport unic privind punerea în aplicare a prezentei directive și a directivelor speciale în înțelesul articolului 16 alineatul (1), menționând punctul de vedere al partenerilor sociali. Raportul evaluează diversele aspecte privind punerea în practică a diferitelor directive și furnizează, dacă este necesar și dacă sunt disponibile, informații detaliate pe genuri.

(2)   Structura raportului, împreună cu un chestionar în care să se specifice conținutul său, este stabilită de către Comisie, în colaborare cu Comitetul consultativ pentru securitate și sănătate la locul de muncă.

Raportul cuprinde o parte generală privind dispozițiile prezentei directive referitoare la principiile și aspectele comune aplicabile tuturor directivelor menționate la alineatul (1).

Partea generală se completează cu capitole specifice privind punerea în aplicare a aspectelor particulare ale fiecărei directive, incluzând și indicatori specifici, dacă sunt disponibili.

(3)   Cu cel puțin șase luni înainte de încheierea perioadei cuprinse în raport, Comisia prezintă statelor membre structura acestuia, împreună cu chestionarul menționat mai sus. Raportul este transmis Comisiei în termen de douăsprezece luni de la încheierea perioadei de cinci ani la care se referă.

(4)   Pe baza acestor rapoarte, Comisia evaluează punerea în aplicare a directivelor în cauză din perspectiva relevanței lor, a cercetărilor și a noilor cunoștințe științifice în domeniile respective. În termen de 36 de luni de la sfârșitul perioadei de cinci ani, Comisia informează Parlamentul European, Consiliul, Comitetul Economic și Social European și Comitetul consultativ pentru securitate și sănătate la locul de muncă cu privire la rezultatele acestei evaluări și, dacă este necesar, la inițiativele de îmbunătățire a funcționării cadrului reglementar.

(5)   Primul raport cuprinde perioada 2007-2012.”

Articolul 2

Modificări la Directivele 83/477/CEE, 91/383/CEE, 92/29/CEE și 94/33/CE

(1)   În Directiva 83/477/CEE se inserează următorul articol:

„Articolul 17a

Raportul privind punerea în aplicare

Statele membre transmit Comisiei, din cinci în cinci ani, un raport privind punerea în aplicare a prezentei directive sub forma unui capitol specific din raportul unic, menționat la articolul 17a alineatele (1), (2) și (3) din Directiva 89/391/CEE, care a stat la baza evaluării Comisiei, în conformitate cu articolul 17a alineatul (4) din directiva respectivă.”

(2)   În Directiva 91/383/CEE se inserează următorul articol:

„Articolul 10a

Raportul privind punerea în aplicare

Statele membre transmit Comisiei, din cinci în cinci ani, un raport privind punerea în aplicare a prezentei directive sub forma unui capitol specific din raportul unic, menționat la articolul 17a alineatele (1), (2) și (3) din Directiva 89/391/CEE, care a stat la baza evaluării Comisiei, în conformitate cu articolul 17a alineatul (4) din directiva respectivă.”

(3)   În Directiva 92/29/CEE se inserează următorul articol:

„Articolul 9a

Raportul privind punerea în aplicare

Statele membre transmit Comisiei, din cinci în cinci ani, un raport privind punerea în aplicare a prezentei directive sub forma unui capitol specific din raportul unic, menționat la articolul 17a alineatele (1), (2) și (3) din Directiva 89/391/CEE, care a stat la baza evaluării Comisiei, în conformitate cu articolul 17a alineatul (4) din directiva respectivă.”

(4)   În Directiva 94/33/CE se inserează următorul articol:

„Articolul 17a

Raportul privind punerea în aplicare

Statele membre transmit Comisiei, din cinci în cinci ani, un raport privind punerea în aplicare a prezentei directive sub forma unui capitol specific din raportul unic, menționat la articolul 17a alineatele (1), (2) și (3) din Directiva 89/391/CEE, care a stat la baza evaluării Comisiei, în conformitate cu articolul 17a alineatul (4) din directiva respectivă.”

Articolul 3

Abrogare

Următoarele dispoziții se abrogă de la 27 iunie 2007:

1.

articolul 18 alineatele (3) și (4) din Directiva 89/391/CEE;

2.

articolul 10 alineatele (3) și (4) din Directiva 89/654/CEE;

3.

articolul 10 alineatele (3) și (4) din Directiva 89/655/CEE;

4.

articolul 10 alineatele (3) și (4) din Directiva 89/656/CEE;

5.

articolul 9 alineatele (3) și (4) din Directiva 90/269/CEE;

6.

articolul 11 alineatele (3) și (4) din Directiva 90/270/CEE;

7.

articolul 10 alineatele (3) și (4) din Directiva 91/383/CEE;

8.

articolul 9 alineatele (3) și (4) din Directiva 92/29/CEE;

9.

articolul 14 alineatele (4) și (5) din Directiva 92/57/CEE;

10.

articolul 11 alineatele (4) și (5) din Directiva 92/58/CEE;

11.

articolul 14 alineatele (4), (5) și (6) din Directiva 92/85/CEE;

12.

articolul 12 alineatul (4) din Directiva 92/91/CEE;

13.

articolul 13 alineatul (4) din Directiva 92/104/CEE;

14.

articolul 13 alineatele (3) și (4) din Directiva 93/103/CE;

15.

articolul 17 alineatele (4) și (5) din Directiva 94/33/CE;

16.

articolul 15 din Directiva 98/24/CE;

17.

articolul 13 alineatul (3) din Directiva 1999/92/CE;

18.

articolul 13 din Directiva 2002/44/CE;

19.

articolul 16 din Directiva 2003/10/CE;

20.

articolul 12 din Directiva 2004/40/CE;

21.

articolul 12 din Directiva 2006/25/CE.

Articolul 4

Punerea în aplicare

Statele membre adoptă măsurile necesare pentru a se conforma dispozițiilor prezentei directive până la 31 decembrie 2012.

Articolul 5

Intrarea în vigoare

Prezenta directivă intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 6

Destinatari

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Strasburg, 20 iunie 2007.

Pentru Parlamentul European

Președintele

H.-G. PÖTTERING

Pentru Consiliu

Președintele

G. GLOSER


(1)  Aviz emis la 17 ianuarie 2006.

(2)  Avizul Parlamentului European din 26 aprilie 2007 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial) și Decizia Consiliului din 30 mai 2007.

(3)  JO L 183, 29.6.1989, p. 1. Directivă, astfel cum a fost modificată prin Regulamentul (CE) nr. 1882/2003 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 284, 31.10.2003, p. 1).

(4)  JO L 393, 30.12.1989, p. 1.

(5)  JO L 393, 30.12.1989, p. 13. Directivă, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 2001/45/CE a Parlamentului European și a Consiliului (JO L 195, 19.7.2001, p. 46).

(6)  JO L 393, 30.12.1989, p. 18.

(7)  JO L 156, 21.6.1990, p. 9.

(8)  JO L 156, 21.6.1990, p. 14.

(9)  JO L 245, 26.8.1992, p. 6.

(10)  JO L 245, 26.8.1992, p. 23.

(11)  JO L 348, 28.11.1992, p. 1.

(12)  JO L 348, 28.11.1992, p. 9.

(13)  JO L 404, 31.12.1992, p. 10.

(14)  JO L 307, 13.12.1993, p. 1.

(15)  JO L 131, 5.5.1998, p. 11.

(16)  JO L 23, 28.1.2000, p. 57.

(17)  JO L 177, 6.7.2002, p. 13.

(18)  JO L 42, 15.2.2003, p. 38.

(19)  JO L 159, 30.4.2004, p. 1.

(20)  JO L 114, 27.4.2006, p. 38.

(21)  JO L 206, 29.7.1991, p. 19.

(22)  JO L 113, 30.4.1992, p. 19. Directivă, astfel cum a fost modificată prin Regulamentul (CE) nr. 1882/2003.

(23)  JO L 216, 20.8.1994, p. 12.

(24)  JO L 262, 17.10.2000, p. 21.

(25)  JO L 158, 30.4.2004, p. 50.

(26)  JO L 263, 24.9.1983, p. 25. Directivă, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 2003/18/CE a Parlamentului European și a Consiliului (JO L 97, 15.4.2003, p. 48).


27.6.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 165/25


DIRECTIVA 2007/39/CE A COMISIEI

din 26 iunie 2007

de modificare a anexei II la Directiva 90/642/CEE a Consiliului privind conținuturile maxime de reziduuri pentru diazinon

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva 90/642/CEE a Consiliului din 27 noiembrie 1990 de stabilire a conținuturilor maxime de reziduuri de pesticide din și de pe anumite produse de natură vegetală, inclusiv fructe și legume (1), în special articolul 7,

întrucât:

(1)

Statul membru raportor a informat Comisia că ar putea fi necesară examinarea CMR (conținuturi maxime de reziduuri) pentru diazinon în Directiva 90/642/CEE în lumina preocupărilor privind expunerea consumatorilor. Comisiei i s-au prezentat propuneri de revizuire a CMR comunitare.

(2)

CMR comunitare și conținuturile recomandate de Codex Alimentarius sunt stabilite și evaluate după proceduri similare. Codexul conține mai multe CMR pentru diazinon. CMR comunitare bazate pe CMR din Codex au fost evaluate, de asemenea, de către statul membru raportor în lumina noilor informații privitoare la riscurile pentru consumatori.

(3)

Expunerea consumatorilor pe întreaga durată a vieții sau pe o perioadă scurtă la diazinon prin intermediul produselor alimentare a fost revizuită și evaluată în conformitate cu procedurile și practicile comunitare în vigoare, ținându-se seama de orientările publicate de Organizația Mondială a Sănătății (2). Pe această bază, este necesar să se stabilească noi CMR, care vor elimina posibilitatea unei expuneri inacceptabile a consumatorului.

(4)

În cazurile justificate, expunerea acută a consumatorilor la diazinon, prin intermediul fiecăruia dintre produsele alimentare care pot conține reziduuri, a fost măsurată și evaluată în conformitate cu procedurile și practicile în vigoare în cadrul Comunității, ținându-se seama de orientările publicate de Organizația Mondială a Sănătății. S-a concluzionat că prezența reziduurilor de pesticide la un nivel egal sau inferior noilor CMR nu va avea efecte toxice acute.

(5)

Prin urmare, este necesar să se modifice CMR stabilite în anexa II la Directiva 90/642/CEE, pentru a permite supravegherea și controlul adecvate ale interdicției de utilizare a acestora și pentru a proteja consumatorul.

(6)

În cadrul Organizației Mondiale a Comerțului, partenerii comerciali ai Comunității au fost consultați cu privire la noile CMR și s-a ținut seama de observațiile lor în acest sens.

(7)

Prin urmare, anexa II la Directiva 90/642/CEE trebuie modificată în consecință.

(8)

Măsurile prevăzute în prezenta directivă sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

Directiva 90/642/CEE se modifică în conformitate cu anexa la prezenta directivă.

Articolul 2

Statele membre adoptă și publică, până la 27 decembrie 2007 cel târziu, actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive. Comisiei îi este comunicat de îndată de către statele membre textul respectivelor dispoziții, precum și un tabel de corespondență între actele în cauză și prezenta directivă.

Statele membre aplică aceste dispoziții de la 28 decembrie 2007.

Atunci când statele membre adoptă aceste dispoziții, ele conțin o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o asemenea trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.

Articolul 3

Prezenta directivă intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 4

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 26 iunie 2007.

Pentru Comisie

Markos KYPRIANOU

Membru al Comisiei


(1)  JO L 350, 14.12.1990, p. 71. Directivă, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 2007/28/CE a Comisiei (JO L 135, 26.5.2007, p. 6).

(2)  Orientările de estimare a cantităților de reziduuri de pesticide în produse alimentare (revizuit), pregătit de Sistemul mondial de supraveghere continuă a mediului/program alimentar (GEMS/Food Programme) în colaborare cu Comitetul Codex pentru reziduuri de pesticide, publicat de Organizația Mondială a Sănătății, 1997 (WHO/FSF/FOS/97.7).


ANEXĂ

În partea A a anexei II la Directiva 90/642/CEE, mențiunile referitoare la diazinon se înlocuiesc cu următoarele:

Reziduuri de pesticide și conținuturi maxime de reziduuri (mg/kg)

„Grupe și exemple de produse individuale la care se aplică CMR

Diazinon

1.   

Fructe proaspete, deshidratate sau nepreparate, conservate prin refrigerare, fără adaos de zahăr; nuci

(i)

FRUCTE CITRICE

0,01 (1)

Grepfrut

 

Lămâi

 

Lămâi verzi

 

Mandarine (inclusiv clementine și hibrizi similari)

 

Portocale

 

Pomelo

 

Altele

 

(ii)

FRUCTE NUCIFERE (cu coajă sau fără)

 

Migdale

0,05

Nuci de Brazilia

 

Anacard

 

Castane

 

Nuci de cocos

 

Alune

 

Nuci macadamia

 

Nuci de Pecan

 

Semințe de pin

 

Fistic

 

Nuci comune

 

Altele

0,01 (1)

(iii)

FRUCTE SĂMÂNȚOASE

0,01 (1)

Mere

 

Pere

 

Gutui

 

Altele

 

(iv)

FRUCTE SÂMBUROASE

0,01 (1)

Caise

 

Cireșe

 

Piersici (inclusiv nectarinele și hibrizii similari)

 

Prune

 

Altele

 

(v)

BACE ȘI FRUCTE MICI

 

(a)

Struguri de masă și de vin

0,01 (1)

Struguri de masă

 

Struguri de vin

 

(b)

Căpșuni (altele decât cele sălbatice)

0,01 (1)

(c)

Fructe de rug (altele decât cele sălbatice)

0,01 (1)

Mure

 

Mure de câmp

 

Hibrid de zmeură și mure

 

Zmeură

 

Altele

 

(d)

Alte fructe mici și bace (altele decât cele sălbatice)

 

Afine

 

Merișoare

0,2

Coacăze (roșii, negre sau albe)

 

Agrișe

 

Altele

0,01 (1)

(e)

Bace și fructe sălbatice

0,01 (1)

(vi)

FRUCTE DIVERSE

 

Avocado

 

Banane

 

Curmale

 

Smochine

 

Kiwi

 

Kumquat

 

Litchi

 

Mango

 

Măsline (pentru consum)

 

Măsline (pentru extracția uleiului de măsline)

 

Papaia

 

Fructul pasiunii

 

Ananas

0,3

Rodii

 

Altele

0,01 (1)

2.   

Legume, proaspete sau nepreparate, refrigerate sau deshidratate

(i)

LEGUME RĂDĂCINOASE ȘI TUBERCULI

 

Sfecle

 

Morcovi

 

Manioc

 

Țeline

 

Hrean

 

Topinambur

 

Păstârnac

 

Pătrunjel cu rădăcină groasă

 

Ridichi

0,1

Barba-caprei

 

Cartofi dulci

 

Gulii furajere

 

Napi

 

Igname

 

Altele

0,01 (1)

(ii)

LEGUME BULBOASE

 

Usturoi

 

Ceapă

0,05

Cepe eșalote

 

Ceapă verde

 

Altele

0,01 (1)

(iii)

LEGUME FRUCTOASE

 

(a)

Solanacee

 

Pătlăgele roșii

 

Ardei

0,05

Pătlăgele vinete

 

Bame

 

Altele

0,01 (1)

(b)

Cucurbitacee – coajă comestibilă

0,01 (1)

Castraveți

 

Castraveciori

 

Dovlecei

 

Altele

 

(c)

Cucurbitacee – coajă necomestibilă

0,01 (1)

Pepeni galbeni

 

Dovleci

 

Pepeni verzi

 

Altele

 

(d)

Porumb zaharat

0,02

(iv)

LEGUME BRASICACEE

 

(a)

Brasicacee (eflorescență)

0,01 (1)

Broccoli

 

Conopidă

 

Altele

 

(b)

Brasicacee (căpățâni)

 

Varză de Bruxelles

 

Varză

0,5

Altele

0,01 (1)

(c)

Brasicacee (frunze)

 

Varză chinezească

0,05

Varză fără căpățână

 

Altele

0,01 (1)

(d)

Gulie

0,2

(v)

LEGUME – FRUNZE ȘI IERBURI PROASPETE

0,01 (1)

(a)

Lăptuci și similare

 

Creson

 

Fetică

 

Lăptucă

 

Scarola (cicoare de grădină cu frunze întregi)

 

Ruccola

 

Frunze și tulpini de brasicacee

 

Altele

 

(b)

Spanac și similare

 

Spanac

 

Frunze de sfeclă (de zahăr)

 

Altele

 

(c)

Năsturel

 

(d)

Cicoare

 

(e)

Ierburi

 

Asmățui

 

Arpagic

 

Pătrunjel

 

Frunze de țelină

 

Altele

 

(vi)

LEGUME CU PĂSTĂI (proaspete)

0,01 (1)

Fasole (cu păstaie)

 

Fasole (fără păstaie)

 

Mazăre (cu păstaie)

 

Mazăre (fără păstaie)

 

Altele

 

(vii)

LEGUME CU TULPINI (proaspete)

0,01 (1)

Sparanghel

 

Cardon

 

Țelină

 

Anason

 

Anghinare

 

Praz

 

Rabarbar (Revent)

 

Altele

 

(viii)

CIUPERCI

0,01 (1)

(a)

Ciuperci de cultură

 

(b)

Ciuperci sălbatice

 

3.

Leguminoase uscate

0,01 (1)

Fasole

 

Linte

 

Mazăre

 

Lupin

 

Altele

 

4.

Semințe oleaginoase

0,02 (1)

Semințe de in

 

Arahide

 

Semințe de mac

 

Semințe de susan

 

Semințe de floarea soarelui

 

Semințe de rapiță

 

Boabe de soia

 

Semințe de muștar

 

Semințe de bumbac

 

Semințe de cânepă

 

Altele

 

5.

Cartofi

0,01 (1)

Cartofi timpurii

 

Cartofi pentru depozitare

 

6.

Ceai (frunze cu pețiol uscate, fermentate sau altfel, de Camellia sinensis)

0,02 (1)

7.

Hamei (uscat), inclusiv granule și pulbere neconcentrată

0,5


(1)  Indică limita de detectare.”


II Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare nu este obligatorie

DECIZII

Consiliu

27.6.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 165/33


DECIZIA CONSILIULUI

din 18 iunie 2007

de autorizare a Republicii Italiene de a aplica măsuri de derogare de la articolul 26 alineatul (1) litera (a) și de la articolul 168 din Directiva 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată

(2007/441/CE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată (1), în special articolul 395 alineatul (1),

având în vedere propunerea Comisiei,

întrucât:

(1)

Într-o scrisoare datată 9 octombrie 2006 și înregistrată la Secretariatul General al Comisiei la 11 octombrie 2006, Italia a solicitat permisiunea de a introduce măsuri de derogare de la dispozițiile Directivei 77/388/CEE din 17 mai 1977 privind armonizarea legislațiilor statelor membre referitoare la impozitul pe cifra de afaceri – sistemul comun al taxei pe valoarea adaugată: baza unitară de evaluare (2), care reglementează dreptul unei persoane impozabile de a deduce TVA plătită pentru achiziții, precum și de la dispozițiile care solicită declararea impozitului pe activele comerciale utilizate în scopuri private.

(2)

Directiva 77/388/CEE a fost înlocuită cu Directiva 2006/112/CE.

(3)

În conformitate cu articolul 395 alineatul (2) din Directiva 2006/112/CE, Comisia a transmis celorlalte state membre solicitarea din partea Italiei, printr-o scrisoare datată 28 februarie 2007. Printr-o scrisoare datată 21 noiembrie 2006, Comisia a notificat Italia că este în posesia tuturor informațiilor pe care le consideră necesare pentru a lua în considerare solicitarea acesteia.

(4)

Articolul 168 din Directiva 2006/112/CE stabilește dreptul unei persoane impozabile de a deduce TVA percepută pentru furnizarea de bunuri și prestarea de servicii primite de această persoană în vederea utilizării în cadrul operațiunilor sale impozabile. Articolul 26 alineatul (1) litera (a) din directiva menționată anterior conține obligația de a declara TVA atunci când se utilizează un activ comercial în scopuri private.

(5)

Este dificil să se determine cu exactitate utilizarea privată a vehiculelor și, chiar atunci când acest lucru este posibil, mecanismul aferent este adesea împovărător. În temeiul măsurilor solicitate, valoarea TVA pentru cheltuielile eligibile spre a fi deduse în ceea ce privește vehiculele care nu sunt utilizate în mod exclusiv în scopuri profesionale ar trebui, cu unele excepții, să fie stabilită sub formă de rată procentuală fixă. Pe baza informațiilor disponibile în prezent, autoritățile italiene estimează că o rată de 40 % este justificabilă. În același timp, pentru a evita dubla impunere, obligativitatea de a declara TVA pentru utilizarea privată a unui vehicul ar trebui să fie suspendată, în cazul în care a făcut obiectul acestei restricții. Aceste măsuri pot fi justificate prin necesitatea de a simplifica procedura de percepere a TVA, precum și de a împiedica evaziunea fiscală prin intermediul unei evidențe contabile incorecte.

(6)

Aceste măsuri de derogare trebuie să fie limitate în timp, astfel încât să permită o evaluare a eficacității lor și a procentului adecvat, din moment ce procentul propus se bazează pe concluziile inițiale referitoare la utilizarea comercială.

(7)

La data de 4 noiembrie 2004, Comisia a prezentat o propunere de directivă a Consiliului de modificare a Directivei 77/388/CEE, în prezent Directiva 2006/112/CE, în ceea ce privește dreptul de a deduce TVA (3). Măsura derogatorie ar trebui să expire odată cu intrarea în vigoare a directivei propuse, în cazul în care această dată este anterioară celei precizate în prezenta decizie,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Prin derogare de la articolul 168 din Directiva 2006/112/CE, Italia este autorizată să limiteze la 40 % dreptul de a deduce TVA percepută pentru cheltuielile referitoare la vehiculele rutiere motorizate care nu sunt utilizate exclusiv în scopuri profesionale.

Articolul 2

Prin derogare de la articolul 26 alineatul (1) litera (a) din Directiva 2006/112/CE, Italia are de asemenea obligația de a nu considera utilizarea în scopuri private a vehiculelor incluse în activele comerciale ale unei persoane impozabile drept prestare de servicii cu titlu oneros, în cazul în care aceste vehicule au făcut obiectul unei restrângeri a dreptului de deducere în temeiul prezentei decizii.

Articolul 3

Cheltuielile legate de vehicule sunt exceptate de la restrângerea dreptului de deducere autorizată prin prezenta decizie, în cazul în care vehiculul se încadrează în oricare din următoarele categorii:

vehiculul face parte din fondul de comerț al persoanei plătitoare de impozit în exercițiul funcțiunii;

vehiculul este utilizat ca taximetru;

vehiculul este utilizat pentru instruire de către școlile de șoferi;

vehiculul este utilizat pentru închiriere sau leasing;

vehiculul este utilizat de reprezentanții de vânzări.

Articolul 4

Cheltuielile vizate acoperă achiziția unui vehicul, inclusiv contractele de asamblare și analoage, fabricarea, achiziționarea intracomunitară, importul, leasingul sau închirierea, modificarea, reparația sau întreținerea, precum și cheltuielile efectuate cu furnizarea de bunuri sau servicii în legătură cu aceste vehicule și cu utilizarea acestora, inclusiv lubrifianții și combustibilul.

Articolul 5

Articolele 1 și 2 se aplică tuturor vehiculelor motorizate, altele decât tractoarele agricole sau forestiere, care sunt utilizate în mod normal pentru transportul rutier de persoane sau de mărfuri, a căror masă maximă autorizată nu depășește 3 500 kilograme și care sunt echipate cu cel mult opt scaune, pe lângă cel al șoferului.

Articolul 6

O evaluare cu privire la primii doi ani de aplicare a prezentei decizii, inclusiv o revizuire a restricției procentuale aplicate, este prezentată Comisiei după doi ani de la intrarea în vigoare a prezentei decizii și, în orice caz, cel târziu la 31 decembrie 2009.

Articolul 7

Prezenta decizie expiră la data intrării în vigoare a dispozițiilor comunitare care stabilesc cheltuielile referitoare la vehiculele rutiere motorizate care nu sunt eligibile pentru o deducere integrală a taxei pe valoarea adăugată, însă cel târziu la 31 decembrie 2010.

Articolul 8

Prezenta decizie se adresează Republicii Italiene.

Adoptată la Luxemburg, 18 iunie 2007.

Pentru Consiliu

Președintele

F.-W. STEINMEIER


(1)  JO L 347, 11.12.2006, p. 1. Directivă, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 2006/138/CE (JO L 384, 29.12.2006, p. 92).

(2)  JO L 145, 13.6.1977, p. 1. Directivă, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 2006/98/CE (JO L 363, 20.12.2006, p. 129).

(3)  JO C 24, 29.1.2005, p. 10.


Rectificări

27.6.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 165/35


Rectificare la Regulamentul (CE) nr. 208/2007 al Comisiei din 27 februarie 2007 de adaptare a Regulamentului (CEE) nr. 3149/92 de stabilire a normelor de punere în aplicare a furnizării de alimente din stocurile de intervenție pentru persoanele cele mai defavorizate din Comunitate, ca urmare a aderării Bulgariei și a României la Uniunea Europeană

( Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 61 din 28 februarie 2007 )

Publicarea acestui regulament în Jurnalul Oficial sus-menționat se anulează.


27.6.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 165/35


Rectificare la Regulamentul (CE) nr. 209/2007 al Comisiei din 27 februarie 2007 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 3149/92 de stabilire a normelor de punere în aplicare a furnizării de alimente din stocurile de intervenție pentru persoanele cele mai defavorizate din Comunitate

( Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 61 din 28 februarie 2007 )

Publicarea acestui regulament în Jurnalul Oficial sus-menționat se anulează.