ISSN 1830-3625

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 163

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 50
23 iunie 2007


Cuprins

 

I   Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare este obligatorie

Pagina

 

 

REGULAMENTE

 

 

Regulamentul (CE) nr. 709/2007 al Comisiei din 22 iunie 2007 de stabilire a sumelor forfetare la import pentru determinarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

1

 

 

Regulamentul (CE) nr. 710/2007 al Comisiei din 22 iunie 2007 de modificare a prețurilor reprezentative și a valorilor taxelor la import suplimentare pentru anumite produse din sectorul zahărului, stabilite de Regulamentul (CE) nr. 1002/2006 pentru anul de comercializare 2006/2007

3

 

 

Regulamentul (CE) nr. 711/2007 al Comisiei din 22 iunie 2007 privind eliberarea de licențe de import pentru cererile depuse în iunie 2007 în cadrul contingentelor tarifare deschise de Regulamentul (CE) nr. 616/2007 pentru carnea de pasăre

5

 

*

Regulamentul (CE) nr. 712/2007 al Comisiei din 22 iunie 2007 privind lansarea unor invitații permanente la licitație pentru revânzarea pe piața comunitară a cerealelor păstrate de organismele de intervenție din statele membre

7

 

*

Regulamentul (CE) nr. 713/2007 al Comisiei din 21 iunie 2007 de interzicere a pescuitului de cod în zona Skagerrak de către navele care arborează pavilionul Suediei

14

 

 

DECIZII ADOPTATE ÎN COMUN DE CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIU

 

*

Decizia nr. 714/2007/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 iunie 2007 de abrogare a Directivei 68/89/CEE a Consiliului de apropiere a legislațiilor statelor membre cu privire la clasificarea lemnului în stare brută

16

 

 

II   Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare nu este obligatorie

 

 

DECIZII

 

 

Consiliu

 

 

2007/436/CE, Euratom

 

*

Decizia Consiliului din 7 iunie 2007 privind sistemul de resurse proprii al Comunităților Europene

17

 

 

Comisie

 

 

2007/437/CE

 

*

Decizia Comisiei din 19 iunie 2007 de neincludere a haloxifopului-R în anexa I la Directiva 91/414/CEE a Consiliului și de retragere a autorizațiilor pentru produsele fitosanitare care conțin această substanță [notificată cu numărul C(2007) 2548]  ( 1 )

22

 

 

Rectificări

 

*

Rectificare la Regulamentul (CE) nr. 433/2007 al Comisiei din 20 aprilie 2007 de stabilire a condițiilor de acordare a restituirilor speciale la export în sectorul cărnii de vită și mânzat (versiune codificată) (JO L 104, 21.4.2007)

24

 

 

 

*

Aviz către cititori(A se vedea coperta a treia)

s3

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


I Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare este obligatorie

REGULAMENTE

23.6.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 163/1


REGULAMENTUL (CE) NR. 709/2007 AL COMISIEI

din 22 iunie 2007

de stabilire a sumelor forfetare la import pentru determinarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 3223/94 al Comisiei din 21 decembrie 1994 de stabilire a normelor de aplicare a regimului de import pentru fructe și legume (1), în special articolul 4 alineatul (1),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 3223/94 prevede, ca urmare a rezultatelor negocierilor comerciale multilaterale din Runda Uruguay, criteriile pentru stabilirea de către Comisie a sumelor forfetare la import din țările terțe, pentru produsele și termenele menționate în anexa acestuia.

(2)

În conformitate cu criteriile menționate anterior, sumele forfetare la import trebuie stabilite la nivelurile prevăzute în anexa la prezentul regulament,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Sumele forfetare la import prevăzute la articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 3223/94 sunt stabilite așa cum este indicat în tabelul din anexă.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 23 iunie 2007.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 22 iunie 2007.

Pentru Comisie

Jean-Luc DEMARTY

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 337, 24.12.1994, p. 66. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 386/2005 (JO L 62, 9.3.2005, p. 3).


ANEXĂ

la Regulamentul Comisiei din 22 iunie 2007 de stabilire a sumelor forfetare la import pentru determinarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

(EUR/100 kg)

(Cod NC)

Codul țărilor terțe (1)

Suma forfetară la import

0702 00 00

MA

41,5

TR

95,8

ZZ

68,7

0707 00 05

JO

159,1

TR

151,2

ZZ

155,2

0709 90 70

TR

86,3

ZZ

86,3

0805 50 10

AR

55,4

TR

92,6

UY

68,9

ZA

61,2

ZZ

69,5

0808 10 80

AR

100,6

BR

105,1

CA

102,7

CL

82,7

CN

105,4

CO

90,0

NZ

98,7

US

108,9

UY

47,1

ZA

98,5

ZZ

94,0

0809 10 00

TR

197,2

ZZ

197,2

0809 20 95

TR

274,0

US

368,8

ZZ

321,4

0809 30 10, 0809 30 90

CL

101,4

US

149,4

ZA

88,5

ZZ

113,1

0809 40 05

IL

251,3

US

222,0

ZZ

236,7


(1)  Nomenclatorul țărilor, astfel cum este stabilit de Regulamentul (CE) nr. 1833/2006 al Comisiei (JO L 354, 14.12.2006, p. 19). Codul „ZZ” reprezintă „alte origini”.


23.6.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 163/3


REGULAMENTUL (CE) NR. 710/2007 AL COMISIEI

din 22 iunie 2007

de modificare a prețurilor reprezentative și a valorilor taxelor la import suplimentare pentru anumite produse din sectorul zahărului, stabilite de Regulamentul (CE) nr. 1002/2006 pentru anul de comercializare 2006/2007

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 318/2006 al Consiliului din 20 februarie 2006 privind organizarea comună a piețelor în sectorul zahărului (1),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 951/2006 al Comisiei din 30 iunie 2006 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 318/2006 al Consiliului în ceea ce privește schimburile cu țările terțe în sectorul zahărului (2), în special articolul 36,

întrucât:

(1)

Valorile prețurilor reprezentative și ale taxelor suplimentare aplicabile la importul de zahăr alb, zahăr brut și de anumite siropuri pentru anul de comercializare 2006/2007 au fost stabilite de Regulamentul (CE) nr. 1002/2006 al Comisiei (3). Aceste prețuri și taxe au fost modificate ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 638/2007 al Comisiei (4).

(2)

Datele de care dispune în prezent Comisia duc la modificarea valorilor respective, în conformitate cu regulile și normele prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 951/2006,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Prețurile reprezentative și taxele suplimentare aplicabile la importul produselor menționate la articolul 36 din Regulamentul (CE) nr. 951/2006, stabilite de Regulamentul (CE) nr. 1002/2006 pentru anul de comercializare 2006/2007, sunt modificate și figurează în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 23 iunie 2007.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 22 iunie 2007.

Pentru Comisie

Jean-Luc DEMARTY

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 58, 28.2.2006, p. 1. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 2011/2006 (JO L 384, 29.12.2006, p. 1).

(2)  JO L 178, 1.7.2006, p. 24. Regulament, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 2031/2006 (JO L 414, 30.12.2006, p. 43).

(3)  JO L 179, 1.7.2006, p. 36.

(4)  JO L 148, 9.6.2007, p. 3.


ANEXĂ

Valori modificate ale prețurilor reprezentative și ale taxelor suplimentare la importul de zahăr alb, zahăr brut și produse având codul NC 1702 90 99 aplicabile începând cu 23 iunie 2007

(EUR)

Codul NC

Valoarea prețului reprezentativ la 100 kg net din produsul în cauză

Valoarea taxei suplimentare la 100 kg net din produsul în cauză

1701 11 10 (1)

20,70

5,95

1701 11 90 (1)

20,70

11,46

1701 12 10 (1)

20,70

5,76

1701 12 90 (1)

20,70

10,94

1701 91 00 (2)

23,43

14,01

1701 99 10 (2)

23,43

9,00

1701 99 90 (2)

23,43

9,00

1702 90 99 (3)

0,23

0,41


(1)  Stabilire pentru calitatea standard, astfel cum este definită în anexa I punctul III la Regulamentul (CE) nr. 318/2006 al Consiliului (JO L 58, 28.2.2006, p. 1).

(2)  Stabilire pentru calitatea standard, astfel cum este definită în anexa I punctul II la Regulamentul (CE) nr. 318/2006.

(3)  Stabilire la 1 % de conținut de zaharoză.


23.6.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 163/5


REGULAMENTUL (CE) NR. 711/2007 AL COMISIEI

din 22 iunie 2007

privind eliberarea de licențe de import pentru cererile depuse în iunie 2007 în cadrul contingentelor tarifare deschise de Regulamentul (CE) nr. 616/2007 pentru carnea de pasăre

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CEE) nr. 2777/75 al Consiliului din 29 octombrie 1975 privind organizarea comună a piețelor în sectorul cărnii de pasăre (1),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1301/2006 al Comisiei din 31 august 2006 de stabilire a normelor comune pentru administrarea contingentelor tarifare de import pentru produsele agricole gestionate printr-un sistem de licențe de import (2), în special articolul 7 alineatul (2),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 616/2007 al Comisiei din 4 iunie 2007 privind deschiderea și gestionarea contingentelor tarifare comunitare în sectorul cărnii de pasăre originare din Brazilia, Thailanda și din alte țări terțe (3), în special articolul 5 alineatul (5),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 616/2007 a deschis contingente tarifare pentru importul de produse din sectorul cărnii de pasăre.

(2)

Cererile de licențe de import depuse în iunie 2007 pentru subperioada 1 iulie-30 septembrie 2007 și, în ceea ce privește grupa 3, pentru perioada 1 iulie 2007-30 iunie 2008 sunt, pentru anumite contingente, superioare cantităților disponibile. Prin urmare, este necesar să se determine în ce măsură se pot elibera licențele de import, stabilindu-se coeficientul de atribuire care urmează să fie aplicat cantităților solicitate.

(3)

Cererile de licențe de import depuse în iunie 2007, pentru subperioada 1 iulie-30 septembrie 2007, sunt, pentru anumite contingente, inferioare cantităților disponibile. Prin urmare, este necesar să se determine cantitățile pentru care nu s-au depus cereri, fiind necesară adăugarea acestora din urmă la cantitatea stabilită pentru următoarea subperioadă contingentară,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

(1)   Pentru cererile de licențe de import depuse în temeiul Regulamentului (CE) nr. 616/2007, pentru subperioada 1 iulie-30 septembrie 2007 și, în ceea ce privește grupa 3, pentru perioada 1 iulie 2007-30 iunie 2008, se aplică coeficienții de atribuire care figurează în anexa la prezentul regulament.

(2)   Cantitățile pentru care nu s-au depus cereri de import în temeiul Regulamentului (CE) nr. 616/2007 și care urmează să fie adăugate subperioadei 1 octombrie-31 decembrie 2007 sunt stabilite în anexă.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 23 iunie 2007.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 22 iunie 2007.

Pentru Comisie

Jean-Luc DEMARTY

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 282, 1.11.1975, p. 77. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 679/2006 (JO L 119, 4.5.2006, p. 1).

(2)  JO L 238, 1.9.2006, p. 13. Regulament, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 289/2007 (JO L 78, 17.3.2007, p. 17).

(3)  JO L 142, 5.6.2007, p. 3.


ANEXĂ

Nr. grupă

Nr. de ordine

Coeficientul de atribuire a cererilor de eliberare a licențelor de import depuse pentru subperioada 1.7.2007-30.9.2007

(%)

Cantități nesolicitate care urmează să fie adăugate subperioadei 1.10.2007-31.12.2007

(kg)

1

09.4211

5,718616

2

09.4212

 (1)

27 783 000

4

09.4214

23,955918

5

09.4215

57,314324

6

09.4216

 (2)

276 463

7

09.4217

18,881304

8

09.4218

 (2)

2 484 800


Nr. grupă

Nr. de ordine

Coeficientul de atribuire a cererilor de eliberare a licențelor de import depuse pentru perioada 1.7.2007-30.6.2008

(%)

3

09.4213

6,006354


(1)  Nu se aplică: nicio cerere de licență nu a fost transmisă Comisiei.

(2)  Nu se aplică: cererile sunt inferioare cantităților disponibile.


23.6.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 163/7


REGULAMENTUL (CE) NR. 712/2007 AL COMISIEI

din 22 iunie 2007

privind lansarea unor invitații permanente la licitație pentru revânzarea pe piața comunitară a cerealelor păstrate de organismele de intervenție din statele membre

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1784/2003 al Consiliului din 29 septembrie 2003 privind organizarea comună a piețelor în sectorul cerealelor (1), în special articolul 6 și articolul 24 al doilea paragraf,

întrucât:

(1)

Regulamentul (CEE) nr. 2131/93 al Comisiei din 28 iulie 1993 de stabilire a procedurii și a condițiilor pentru vânzarea cerealelor păstrate de organismele de intervenție (2) prevede că vânzarea cerealelor păstrate de organismul de intervenție se efectuează pe calea invitației de participare la licitație și pe baza condițiilor de preț care permit evitarea perturbării pieței.

(2)

Statele membre dispun de stocuri de intervenție pentru porumb, grâu comun, orz și secară. Pentru a răspunde necesităților piețelor, este oportun ca aceste stocuri de cereale ale statelor membre să fie puse la dispoziție pe piața internă. În acest scop, trebuie să se lanseze invitații permanente la licitație pentru revânzarea pe piața comunitară a cerealelor păstrate de organismele de intervenție din statele membre. Este necesar ca fiecare dintre ele să fie considerată ca invitație separată.

(3)

Este necesar să se prevadă derogări de la condițiile stabilite prin Regulamentul (CEE) nr. 2131/93 privind nivelul garanției de bună execuție cerută. În acest sens, este necesar să se stabilească garanția la un nivel suficient.

(4)

Pentru a ține seama de situația pieței comunitare, este oportun să se încredințeze Comisiei gestionarea invitațiilor la licitație. În plus, trebuie prevăzut un coeficient de atribuire a ofertelor pentru acelea care se află la nivelul prețului minim de vânzare.

(5)

Pentru o gestionare eficientă a sistemului, este necesar să se prevadă ca transmiterea informațiilor cerute de către Comisie să se efectueze pe cale electronică. Este important ca informațiile transmise Comisiei de către organismul de intervenție să păstreze anonimatul ofertanților.

(6)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului de gestionare a cerealelor,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Organismele de intervenție din statele membre menționate în anexa I efectuează, prin invitații permanente la licitație pe piața internă a Comunității, vânzarea cerealelor pe care le dețin. Cantitățile maxime de cereale diferite la care se referă aceste invitații permanente sunt menționate în anexa I.

Articolul 2

Vânzările menționate la articolul 1 se efectuează în condițiile stabilite de Regulamentul (CEE) nr. 2131/93. Cu toate acestea, prin derogare de la articolul 13 alineatul (4) paragraful al doilea din regulamentul menționat, garanția ofertei este stabilită la 10 EUR/tonă.

Articolul 3

(1)   Termenul de depunere a ofertelor pentru prima licitație parțială expiră la 4 iulie 2007, ora 13 (ora Bruxelles-ului).

Termenul de prezentare a ofertelor pentru următoarele invitații parțiale de participare la licitație expiră în fiecare miercuri la ora 13 (ora Bruxelles-ului), cu excepția zilelor de 1 august 2007, 15 august 2007, 22 august 2007, 5 septembrie 2007, 19 septembrie 2007, 3 octombrie 2007, 17 octombrie 2007, 31 octombrie 2007, 14 noiembrie 2007, 28 noiembrie 2007, 12 decembrie 2007, 26 decembrie 2007, 2 ianuarie 2008, 16 ianuarie 2008, 23 ianuarie 2008, 6 februarie 2008, 20 februarie 2008, 5 martie 2008, 19 martie 2008, 2 aprilie 2008, 16 aprilie 2008, 30 aprilie 2008, 14 mai 2008, 21 mai 2008, 4 iunie 2008 și 18 iunie 2008, săptămâni în cursul cărora nu se va efectua nicio invitație de participare la licitație.

Termenul de depunere a ofertelor pentru ultima licitație parțială expiră la 25 iunie 2008, ora 13.00 (ora Bruxelles-ului).

(2)   Ofertele trebuie să fie depuse pe lângă organismele de intervenție respective, ale căror coordonate sunt menționate în anexa I.

Articolul 4

În patru ore de la expirarea termenului pentru prezentarea ofertelor stabilit la articolul 3 alineatul (1), organismele de intervenție în cauză comunică Comisiei ofertele prezentate. În cazul în care nu s-a depus nicio ofertă, statul membru informează Comisia cu privire la aceasta, în același termen. În cazul în care statul membru nu trimite nici o notificare Comisiei în termenul prevăzut, Comisia consideră că nu a fost prezentată nicio ofertă în statul membru respectiv.

Comunicările prevăzute la primul paragraf se efectuează pe cale electronică, în conformitate cu modelul prezentat în anexa II. Pentru fiecare invitație la licitație lansată se trimite Comisiei un formular separat pentru fiecare tip de cereală. Identitatea ofertanților trebuie să rămână secretă.

Articolul 5

(1)   În conformitate cu procedura menționată la articolul 25 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1784/2003, Comisia stabilește prețul minim de vânzare pentru fiecare cereală sau decide să nu dea curs ofertelor primite.

(2)   În cazul în care stabilirea unui preț minim, în conformitate cu alineatul (1), ar conduce la depășirea cantității maxime disponibile pentru un stat membru, se poate fixa și un coeficient de atribuire a cantităților oferite la nivelul prețului minim astfel încât să se respecte cantitatea maximă disponibilă în acest stat membru.

Articolul 6

Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 22 iunie 2007.

Pentru Comisie

Mariann FISCHER BOEL

Membru al Comisiei


(1)  JO L 270, 21.10.2003, p. 78. Regulament, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 1154/2005 al Comisiei (JO L 187, 19.7.2005, p. 11).

(2)  JO L 191, 31.7.1993, p. 76. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 367/2007 (JO L 91, 31.3.2007, p. 14).


ANEXA I

LISTA INVITAȚIILOR LA LICITAȚIE

Statul membru

Cantități puse la dispoziție pentru vânzarea pe piața internă

(în tone)

Organism de intervenție

Denumire, adresă și coordonate

Grâu comun

Orz

Porumb

Secară

Belgique/België

0

Bureau d’intervention et de restitution belge

Rue de Trèves 82

B-1040 Bruxelles

Belgisch Interventie- en Restitutiebureau

Trierstraat 82

B-1040 Brussel

Tel. (32-2) 287 24 78

Fax (32-2) 287 25 24

e-mail: webmaster@birb.be

website: www.birb.be

БЪЛГАРИЯ

State Fund Agriculture

136, Tzar Boris III Blvd.

1618, Sofia, Bulgaria

Tel.: (+359 2) 81 87 202

Fax: (+359 2) 81 87 267

E-mail: dfz@dfz.bg

website : www.mzgar.government.bg

Česká republika

0

0

Státní zemědělský intervenční fond

Odbor rostlinných komodit

Ve Smečkách 33

CZ-110 00 Praha 1

Tel.: (420) 222 87 16 67/222 87 14 03

Fax: (420) 296 80 64 04

E-mail: dagmar.hejrovska@szif.cz

Internet: www.szif.cz

Danmark

Direktoratet for FødevareErhverv

Nyropsgade 30

DK-1780 København V

Téléphone: (45) 33 95 88 07

Télécopieur: (45) 33 95 80 34

e-mail:

mij@dffe.dk

pah@dffe.dk

website: www.dffe.dk

Deutschland

0

0

50 000

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung

Deichmanns Aue 29

D-53179 Bonn

Téléphone: (49-228) 68 45-3704

télécopieur 1: (49-228) 68 45-3985

télécopieur 2: (49-228) 68 45-3276

e-mail: pflanzlErzeugnisse@ble.de

website : www.ble.de

Eesti

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet

Narva mnt 3, 51009 Tartu

Téléphone: (372) 7371 200

Télécopieur: (372) 7371 201

e-mail: pria@pria.ee

website: www.pria.ee

Eire/Ireland

Department of Agriculture & Food, Intervention Operations, OFI, Subsidies & Storage Division,

Johnstown Castle Estate,

County Wexford,

Ireland

Téléphone: (353-53) 916 34 00

Télécopieur: (353-53) 914 28 43

website: www.agriculture.gov.ie

Elláda

Payment and Control Agency for Guidance and Guarantee Community Aids (OPEKEPE)

Acharnon 241

GR-104 46 Athens

Téléphone: (30-210) 212 47 87 και (30-210) 212 47 54

Télécopieur: (30-210) 212 47 91

e-mail: ax17u073@minagric.gr

website: www.opekepe.gr

España

S. Gral. Intervención de Mercados (FEGA)

C/Almagro 33 — 28010 Madrid — España

Téléphone: (34-91) 3474765

Télécopieur: (34-91)3474838

e-mail: sgintervencion@fega.mapa.es

website: www.fega.es

France

0

0

Office national interprofessionnel des grandes cultures (ONIGC)

12, rue Henri-Roltanguy TSA 20002

F-93555 Montreuil sous Bois Cedex

Téléphone: (33) 173 30 20 20

Télécopieur: (33) 173 30 20 08

E-mail:

Catherine.LESCOUARC'H@onigc.fr;

Philippe.BONNARD@onigc.fr

website: www.onigc.fr

Italia

Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura — AGEA

Via Torino 45, I-00184 Roma

Téléphone: (39) 06 49 49 95 58

Télécopieur: (39) 06 49 49 97 61

e-mail: b.pennacchia@agea.gov.it

website: www.agea.gov.it

Kypros

 

Latvija

0

0

Lauku atbalsta dienests

Republikas laukums 2,

Rīga, LV-1981

Téléphone: (371) 702 7893

Télécopieur: (371) 702 7892

e-mail: lad@lad.gov.lv

website: www.lad.gov.lv

Lietuva

The Lithuanian Agricultural and Food Products Market Regulation Agency

L. Stuokos-Guceviciaus Str. 9–12,

Vilnius, Lithuania

Téléphon: (370-5) 268 50 49

Télécopieur: (370-5) 268 50 61

e-mail: info@litfood.lt

website: www.litfood.lt

Luxembourg

Office des licences

21, rue Philippe II

Boîte postale 113

L-2011 Luxembourg

Téléphone: (352) 478 23 70

Télécopieur: (352) 46 61 38

Télex: 2 537 AGRIM LU

Magyarország

0

0

500 000

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal

Soroksári út. 22–24.

H-1095 Budapest

Téléphone (36-1) 219 45 76

Télécopieur: (36-1) 219 89 05

e-mail: ertekesites@mvh.gov.hu

website: www.mvh.gov.hu

Malta

 

Nederland

Dienst Regelingen Roermond

Postbus 965, NL-6040 AZ Roermond

Téléphone: (31) 475 355 486

Télécopieur: (31) 475 318939

e-mail: p.a.c.m.van.de.lindeloof@minlnv.nl

website: www.minlnv.nl

Österreich

AMA (Agrarmarkt Austria)

Dresdnerstraße 70

A-1200 Wien

Téléphone:

(43-1) 331 51-258

(43-1) 331 51-328

Télécopieur:

(43-1) 331 51-4624

(43-1) 331 51-4469

e-mail: referat10@ama.gv.at

website: www.ama.at/intervention

Polska

0

Agencja Rynku Rolnego

Biuro Produktów Roślinnych

Nowy Świat 6/12

00-400 Warszawa

Polska

Téléphone: (48) 22 661 78 10

télécopieur: (48) 22 661 78 26

e-mail: cereals-intervention@arr.gov.pl

website: www.arr.gov.pl

Portugal

Instituto Nacional de Intervenção e Garantia Agrícola (INGA)

Rua Fernando Curado Ribeiro, n.o 4G

1649-034 Lisboa

Téléphone:

(351) 21 751 85 00

(351) 21 384 60 00

Télécopieur:

(351) 21 384 61 70

e-mail:

inga@inga.min-agricultura.pt

edalberto.santana@inga.min-agricultura.pt

website: www.inga.min-agricultura.pt

România

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură

B-dul Carol I, nr. 17, sector 2

București 030161

România

Tel.: (40) 21 3054802, (40) 21 3054842

Fax: (40) 21 3054803

Website: www.apia.org.ro

Slovenija

Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja

Dunajska 160

SI-1000 Ljubljana

Téléphone: (386-1) 580 76 52

Télécopieur: (386-1) 478 92 00

e-mail: aktrp@gov.si

website: www.arsktrp.gov.si

Slovensko

Pôdohospodárska platobná agentúra

Oddelenie obilnín a škrobu

Dobrovičova 12

815 26 Bratislava

Slovenská republika

tel.: (421-2) 58 24 32 71

fax: (421-2) 53 41 26 65

e-mail: jvargova@apa.sk

website: www.apa.sk

Suomi/Finland

0

0

Maaseutuvirasto

PL 256

FI-00101 HELSINKI

Tel: (358 (0)20) 772 007

Fax: (358 (0)20) 7725 506, +358 (0)20 7725 508

e-mail: markkinatukiosasto@mavi.fi

web site: www.mavi.fi

Sverige

0

0

Statens jordbruksverk

S-551 82 Jönköping

Tfn (46) 36 15 50 00

Fax (46) 36 19 05 46

E-post: jordbruksverket@sjv.se

Internet: www.sjv.se

United Kingdom

Rural Payments Agency

Lancaster House

Hampshire Court

Newcastle upon Tyne

NE4 7YH

United Kingdom

Téléphone: (44-1912) 26 58 82

Télécopieur: (44-1912) 26 58 24

e-mail: cerealsintervention@rpa.gsi.gov.uk

website: www.rpa.gov.uk

Semnul „—” semnifică: nu există stoc de intervenție pentru acest tip de cereală în statul membru respectiv.


ANEXA II

Comunicarea către Comisie a ofertelor primite în cadrul invitației permanente la licitație pentru revânzarea pe piața internă a cerealelor din stocurile de intervenție

Model (1)

Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 712/2007

„TIPUL DE CEREALE: cod NC (2)

„STAT MEMBRU (3)

1

2

3

 

Numerotarea ofertanților

Numărul lotului

Cantitate

(t)

Prețul ofertei

euro/t

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

etc.

 

 

 

A se menționa cantitățile totale ofertate (inclusiv ofertele respinse, prezentate pentru același lot): … tone


(1)  A se transmite la DG AGRI (D2).

(2)  1001 90 pentru grâul comun, 1003 00 pentru orz, 1005 90 00 pentru porumb și 1002 00 00 pentru secară.

(3)  A se indica statul membru în cauză.


23.6.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 163/14


REGULAMENTUL (CE) NR. 713/2007 AL COMISIEI

din 21 iunie 2007

de interzicere a pescuitului de cod în zona Skagerrak de către navele care arborează pavilionul Suediei

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2371/2002 al Consiliului din 20 decembrie 2002 privind conservarea și exploatarea durabilă a resurselor piscicole în conformitate cu politica comună în domeniul pescuitului (1), în special articolul 26 alineatul (4),

având în vedere Regulamentul (CEE) nr. 2847/93 al Consiliului din 12 octombrie 1993 de instituire a unui sistem de control aplicabil politicii comune din domeniul pescuitului (2), în special articolul 21 alineatul (3),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 41/2007 al Consiliului din 21 decembrie 2006 de stabilire, pentru anul 2007, a posibilităților de pescuit și a condițiilor conexe pentru anumite stocuri de pești și grupuri de stocuri de pești, aplicabile în apele comunitare și, în raport cu navele Comunității, în apele în care sunt necesare limitări ale capturilor (3) stabilește cotele pentru 2007.

(2)

În conformitate cu informațiile primite de către Comisie, capturile pentru stocul menționat în anexa la prezentul regulament, realizate de către navele care arborează pavilionul statului membru menționat sau sunt înregistrate în statul membru respectiv, au epuizat cota stabilită pentru anul 2007.

(3)

Prin urmare, este necesară interzicerea pescuitului, păstrarea la bord, transbordarea și debarcarea stocului respectiv,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Epuizarea cotei

Cota de pescuit alocată pentru 2007 statului membru menționat în anexa la prezentul regulament, pentru stocul indicat în anexa respectivă, trebuie considerată epuizată de la data stabilită în respectiva anexă.

Articolul 2

Interdicții

Pescuitul pentru stocul menționat în anexa la prezentul regulament, realizat de către navele care arborează pavilionul statului membru menționat sau sunt înregistrate în statul membru în cauză, este interzis de la data stabilită în anexa respectivă. Este interzisă păstrarea la bord, transbordarea sau debarcarea stocului respectiv capturat de către navele menționate după data indicată.

Articolul 3

Intrare în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 21 iunie 2007.

Pentru Comisie

Fokion FOTIADIS

Director general pentru pescuit și probleme maritime


(1)  JO L 358, 31.12.2002, p. 59.

(2)  JO L 261, 20.10.1993, p. 1. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1967/2006 (JO L 409, 30.12.2006, p. 11).

(3)  JO L 15, 20.1.2007, p. 1. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 643/2007 (JO L 151, 13.6.2007, p. 1).


ANEXĂ

Nr.

14

Stat membru

Suedia

Stoc

COD/03AN.

Specie

Cod (Gadus morhua)

Zonă

Skagerrak

Dată

1.6.2007


DECIZII ADOPTATE ÎN COMUN DE CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIU

23.6.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 163/16


DECIZIA NR. 714/2007/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

din 20 iunie 2007

de abrogare a Directivei 68/89/CEE a Consiliului de apropiere a legislațiilor statelor membre cu privire la clasificarea lemnului în stare brută

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 95,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European (1),

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat (2),

întrucât:

(1)

Politicile comunitare referitoare la o mai bună legiferare subliniază importanța simplificării legislației naționale și comunitare, un element de maximă importanță pentru îmbunătățirea competitivității întreprinderilor și pentru atingerea obiectivelor Agendei de la Lisabona.

(2)

Metodele de măsurare și de clasificare prevăzute de Directiva 68/89/CEE (3) diferă de metodele de măsurare și de clasificare folosite în general în momentul de față în cadrul tranzacțiilor dintre întreprinderile din sectorul forestier și industriile lemnului și s-a considerat că nu sunt adecvate nevoilor pieței.

(3)

Metodele de măsurare și clasificare prevăzute de Directiva 68/89/CEE nu mai sunt necesare pentru realizarea obiectivelor pieței interne.

(4)

Prin urmare, Directiva 68/89/CEE ar trebui abrogată.

(5)

Ca urmare a abrogării Directivei 68/89/CEE, după 31 decembrie 2008, marca „clasificat CEE” nu mai poate fi folosită în cadrul comercializării, iar dispozițiile de drept intern destinate punerii sale în aplicare trebuie abrogate în consecință, până la 31 decembrie 2008,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Directiva 68/89/CEE se abrogă de la data de 31 decembrie 2008.

Articolul 2

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Articolul 3

Prezenta decizie intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Strasburg, 20 iunie 2007.

Pentru Parlamentul European

Președintele

H.-G. PÖTTERING

Pentru Consiliu

Președintele

G. GLOSER


(1)  Aviz din 14 martie 2007 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).

(2)  Avizul Parlamentului European din 13 februarie 2007 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial) și Decizia Consiliului din 21 mai 2007.

(3)  JO L 32, 6.2.1968, p. 12.


II Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare nu este obligatorie

DECIZII

Consiliu

23.6.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 163/17


DECIZIA CONSILIULUI

din 7 iunie 2007

privind sistemul de resurse proprii al Comunităților Europene

(2007/436/CE, Euratom)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 269,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice, în special articolul 173,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Parlamentului European (1),

având în vedere avizul Curții de Conturi (2),

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European (3),

întrucât:

(1)

Reuniunea Consiliului European de la Bruxelles din 15 și 16 decembrie 2005 a conchis, inter alia, că normele privind resursele proprii ar trebui să stea sub semnul obiectivului general al echității. Aceste norme ar trebui, prin urmare, să ofere asigurări, în corelare cu concluziile relevante ale Consiliului European de la Fontainebleau din 1984, că niciunul dintre statele membre nu suportă o sarcină bugetară excesivă în raport cu nivelul său relativ de prosperitate. Este adecvat, prin urmare, să se introducă dispoziții privitoare la anumite state membre.

(2)

Sistemul de resurse proprii al Comunităților trebuie să asigure resurse adecvate pentru dezvoltarea ordonată a politicilor Comunităților, fiind supus unei discipline bugetare stricte.

(3)

În sensul prezentei decizii, venitul național brut (VNB) ar trebui definit ca fiind VNB anual la prețul pieței, astfel cum este furnizat de Comisie în procesul de aplicare a Sistemului european de conturi naționale și regionale din Comunitate (denumit în continuare „SEC 95”), în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 2223/96 al Consiliului (4).

(4)

În vederea tranziției, din motive bugetare și de resurse proprii, de la SEC 79 la SEC 95 și în scopul de a păstra neschimbată contravaloarea resurselor financiare puse la dispoziția Comunității, Comisia a recalculat, în conformitate cu articolul 3 alineatele (1) și (2) din Decizia 2000/597/CE, Euratom a Consiliului din 29 septembrie 2000 privind sistemul de resurse proprii al Comunităților Europene (5), plafonul resurselor proprii și plafonul creditelor pentru angajamente, exprimate cu două zecimale, pe baza formulei cuprinse în articolul respectiv. La 28 decembrie 2001, Comisia a comunicat noile plafoane Consiliului și Parlamentului European. Plafonul resurselor proprii a fost stabilit la 1,24 % din totalul VNB-urilor statelor membre la prețul pieței, iar un plafon de 1,31 % din totalul VNB-urilor statelor membre a fost stabilit pentru creditele pentru angajamente. Consiliul European din 15 și 16 decembrie 2005 a ajuns la concluzia că aceste plafoane ar trebui păstrate la nivelurile lor actuale.

(5)

În scopul de a păstra neschimbată contravaloarea resurselor financiare puse la dispoziția Comunităților, este adecvat să se adapteze aceste plafoane exprimate în procent din VNB în cazul modificărilor SEC 95 care presupun o schimbare importantă a nivelului de VNB.

(6)

În urma punerii în aplicare în legislația Uniunii Europene a acordurilor încheiate în timpul rundei Uruguay a negocierilor comerciale multilaterale, nu mai există nicio diferență substanțială între taxele agricole și taxele vamale. Este adecvat, prin urmare, să se elimine aceste distincții din domeniul bugetului general al Uniunii Europene.

(7)

În interesul transparenței și al simplității, Consiliul European din 15 și 16 decembrie 2005 a conchis că cota uniformă exigibilă a resursei Taxa pe Valoarea Adăugată (TVA) ar trebui fixată la 0,30 %.

(8)

Consiliul European din 15 și 16 decembrie 2005 a conchis că Austria, Germania, Țările de Jos și Suedia beneficiază de cote reduse ale TVA exigibile pe perioada 2007-2013 și că, în aceeași perioadă, Țările de Jos și Suedia beneficiază de reduceri brute ale contribuțiilor lor anuale bazate pe VNB.

(9)

Consiliul European din 15 și 16 decembrie 2005 a conchis că mecanismul de corectare în favoarea Regatului Unit este menținut, alături de finanțarea redusă a corectării de care beneficiază Germania, Austria, Suedia și Țările de Jos. Cu toate acestea, după o perioadă de adaptare între 2009 și 2011, Regatul Unit participă pe deplin la finanțarea costurilor extinderii, cu excepția plăților agricole directe și a cheltuielilor legate de piață și a acelei părți a cheltuielilor cu dezvoltarea rurală care derivă din „Secțiunea Garantare” a Fondului European pentru Orientare și Garantare Agricolă (FEOGA). Prin urmare, calculul corectării operate în favoarea Regatului Unit este ajustat prin excluderea progresivă a cheltuielilor alocate statelor membre care au aderat la UE după 30 aprilie 2004, cu excepția cheltuielilor agricole și a celor cu dezvoltarea rurală, menționate mai sus. Contribuția suplimentară a Regatului Unit, care rezultă din reducerea cheltuielilor alocate, nu depășeste, în perioada 2007-2013, suma de 10,5 miliarde EUR, exprimată în termenii prețurilor din 2004. În eventualitatea unei noi extinderi înainte de 2013, cu excepția aderării Bulgariei și a României, suma va fi ajustată în consecință.

(10)

Consiliul European din 15 și 16 decembrie 2005 a conchis că articolul 4 paragraful al doilea litera (f) din Decizia 2000/597/CE, Euratom privind excluderea, în țările aderente, a cheltuielilor anuale de preaderare din calculul corectării operate în favoarea Regatului Unit nu se mai aplică la sfârșitul lui 2013.

(11)

Consiliul European din 15 și 16 decembrie 2005 a invitat Comisia să întreprindă o analiză completă, de largă acoperire, care să trateze toate aspectele privind cheltuielile UE, inclusiv politica agricolă comună (PAC), precum și toate aspectele privind resursele, inclusiv compensațiile Regatului Unit, și să înainteze un raport în 2008/2009.

(12)

Ar trebui adoptate dispoziții care să reglementeze trecerea de la sistemul stabilit prin Decizia 2000/597/CE, Euratom la sistemul introdus prin prezenta decizie.

(13)

Consiliul European din 15 și 16 decembrie 2005 a conchis că prezenta decizie intră în vigoare la 1 ianuarie 2007,

STABILEȘTE PREZENTELE DISPOZIȚII, PE CARE LE RECOMANDĂ STATELOR MEMBRE SPRE ADOPTARE:

Articolul 1

Comunităților li se alocă resurse proprii pentru a asigura, în conformitate cu articolul 269 din Tratatul de instituire a Comunității Europene (denumit în continuare „Tratatul CE”) și cu articolul 173 din Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice (denumit în continuare „Tratatul Euratom”), finanțarea bugetului general al Uniunii Europene.

Bugetul general al Uniunii Europene este, fără a aduce atingere altor venituri, finanțat în totalitate din resursele proprii ale Comunităților.

Articolul 2

(1)   Constituie resurse proprii înscrise în bugetul general al Uniunii Europene veniturile din:

(a)

taxe, prime, sume adiționale sau compensatorii, sume sau factori adiționali, taxe din Tariful Vamal Comun și alte taxe stabilite sau care urmează a fi stabilite de către instituțiile Comunităților în legătură cu comerțul cu țările terțe, taxe vamale la produsele care intră sub incidența Tratatului de instituire a Comunității Europene a Cărbunelui și Oțelului, expirat între timp, precum și contribuții și alte taxe prevăzute în cadrul organizării comune a piețelor de zahăr;

(b)

fără a aduce atingere celui de-al doilea paragraf al alineatului (4), aplicarea unei cote uniforme, valabile pentru toate statele membre, a bazelor armonizate de evaluare a TVA, stabilite în conformitate cu normele comunitare. Baza de evaluare care urmează să fie luată în calcul în acest scop nu depășește 50 % din VNB al fiecărui stat membru, astfel cum este definit la alineatul (7);

(c)

fără a aduce atingere celui de-al doilea paragraf al alineatului (5), aplicarea unei cote uniforme – care urmează a fi stabilită în conformitate cu procedura bugetară în lumina sumei totale a tuturor celorlalte venituri – aplicate sumei tuturor VNB-urilor statelor membre.

(2)   De asemenea, constituie resurse proprii înscrise în bugetul general al Uniunii Europene veniturile rezultate din toate taxele noi instituite în cadrul unei politici comune, în conformitate cu Tratatul CE sau Tratatul Euratom, cu condiția ca procedura de la articolul 269 din Tratatul CE sau de la articolul 173 din Tratatul Euratom să fie respectată.

(3)   Statele membre rețin 25 % din sumele menționate la alineatul (1) litera (a) sub formă de costuri de colectare.

(4)   Cota uniformă menționată la alineatul (1) litera (b) este fixată la 0,30 %.

Exclusiv pentru perioada 2007-2013, cota resursei TVA exigibile se stabilește la 0,225 % în cazul Austriei, la 0,15 % în cazul Germaniei și la 0,10 % în cazul Țărilor de Jos și al Suediei.

(5)   Cota uniformă prevăzută la alineatul (1) litera (c) se aplică VNB-ului fiecărui stat membru.

Exclusiv pentru perioada 2007-2013, Țările de Jos beneficiază de o reducere brută a contribuției lor anuale la VNB de 605 milioane EUR, iar Suedia de o reducere brută a contribuției sale anuale la VNB de 150 milioane EUR, exprimate în prețurile anului 2004. Aceste sume se adaptează la prețurile curente prin aplicarea celui mai recent coeficient de deflație PIB pentru UE exprimat în euro, astfel cum este furnizat de Comisie, care este disponibil la întocmirea proiectului preliminar de buget. Aceste reduceri brute se acordă după calcularea corectării în favoarea Regatului Unit și a finanțării sale menționate la articolele 4 și 5 din prezenta decizie și nu au niciun efect asupra acesteia.

(6)   În cazul în care nu este încă adoptat bugetul la începutul exercițiului financiar, cotele de TVA și VNB exigibile existente rămân aplicabile până la intrarea în vigoare a noilor cote.

(7)   În sensul prezentei decizii, VNB este definit ca VNB pentru anul respectiv la prețurile de piață, astfel cum sunt furnizate de Comisie cu ocazia aplicării SEC 95 conform Regulamentului (CE) nr. 2223/96.

Dacă modificările SEC 95 determină schimbări semnificative ale VNB astfel cum a fost furnizat de Comisie, Consiliul, hotărând în unanimitate la propunerea Comisiei și după consultarea Parlamentului European, decide dacă aceste modificări se aplică în sensul prezentei decizii.

Articolul 3

(1)   Suma totală a resurselor proprii alocate Comunităților pentru a acoperi creditele anuale pentru plăți nu depășește 1,24 % din totalul VNB-urilor statelor membre.

(2)   Suma anuală totală a creditelor pentru angajamente înscrisă în bugetul general al Uniunii Europene nu depășește 1,31 % din totalul VNB-urilor statelor membre.

Se menține un raport sistematic între creditele pentru angajamente și creditele pentru plăți, pentru a garanta compatibilitatea dintre acestea și pentru a permite respectarea în anii următori a plafonului de la alineatul (1).

(3)   Dacă modificările SEC 95 determină schimbări semnificative ale VNB care se aplică în sensul prezentei decizii, plafoanele pentru plăți și angajamente, astfel cum au fost stabilite la alineatele (1) și (2), sunt recalculate de către Comisie folosind următoarea formulă:

Formula

unde t reprezintă cel mai recent an întreg pentru care sunt disponibile date conform Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1287/2003 al Consiliului din 15 iulie 2003 privind armonizarea venitului național brut la prețurile pieței („Regulamentul VNB”) (6).

Articolul 4

(1)   Regatului Unit i se acordă o corectare a dezechilibrelor bugetare.

Corectarea se stabilește prin:

(a)

calcularea diferenței, în anul financiar precedent, dintre:

partea procentuală a Regatului Unit în totalul bazelor de evaluare a TVA nereduse; și

partea procentuală a Regatului Unit în totalul cheltuielilor alocate;

(b)

înmulțirea diferenței astfel obținute cu totalul cheltuielilor alocate;

(c)

înmulțirea rezultatului de la litera (b) cu 0,66;

(d)

scăderea din rezultatul de la litera (c) a efectelor care rezultă pentru Regatul Unit în urma trecerii de la TVA redusă și a plăților menționate la articolul 2 alineatul (1) litera (c), adică diferența dintre:

ceea ce ar fi trebuit Regatul Unit să plătească pentru sumele finanțate din resursele menționate la articolul 2 alineatul (1) literele (b) și (c), în cazul în care cota uniformă a TVA s-ar fi aplicat la bazele nereduse; și

plățile Regatului Unit în conformitate cu articolul 2 alineatul (1) literele (b) și (c);

(e)

scăderea din rezultatul obținut la litera (d) a câștigurilor nete ale Regatului Unit rezultate din creșterea procentului resurselor menționate la articolul 2 alineatul (1) litera (a) reținute de statele membre pentru a acoperi costurile de colectare și cele conexe;

(f)

calcularea, la momentul fiecărei extinderi a UE, a unei ajustări a rezultatului de la litera (e) pentru a reduce compensarea, asigurând astfel faptul că cheltuielile nereduse înainte de extindere rămân nereduse după extindere. Ajustarea se efectuează prin reducerea sumei totale a cheltuielilor alocate cu o sumă echivalentă cu cheltuielile anuale de preaderare din țările aderente. Toate sumele calculate astfel sunt reportate în anii financiari ulteriori și se ajustează anual prin aplicarea celui mai recent coeficient de deflație PNB disponibil pentru UE, exprimat în euro, astfel cum a fost furnizat de către Comisie. Acest punct încetează să se aplice de la data la care corectarea urmează să fie bugetată pentru prima dată în 2014;

(g)

ajustarea calculului prin scăderea din suma totală a cheltuielilor alocate a sumei totale a cheltuielilor alocate în statele membre care au aderat la UE după 30 aprilie 2004, cu excepția plăților agricole directe și a plăților legate de piață, precum și a acelei părți a cheltuielilor cu dezvoltarea rurală care derivă din FEOGA, „Secțiunea Garantare”.

Această reducere se introduce progresiv, conform calendarului de mai jos:

Corectarea Regatului Unit, care urmează să fie bugetată pentru prima dată în anul respectiv

Procent din cheltuielile legate de extindere (astfel cum sunt definite mai sus) care urmează să fie exclus din calculul corectării operate în favoarea Regatului Unit

2009

20

2010

70

2011

100

(2)   În perioada 2007-2013, contribuția suplimentară a Regatului Unit, care rezultă din reducerea cheltuielilor alocate menționate la alineatul (1) litera (g), nu depășește 10,5 miliarde EUR, exprimată în prețurile anului 2004. În fiecare an, serviciile Comisiei verifică dacă ajustarea cumulată a corectării depășește această sumă. În scopul acestui calcul, sumele exprimate în prețuri curente sunt convertite în prețurile anului 2004 prin aplicarea celui mai recent coeficient PIB de deflație disponibil pentru UE, exprimat în euro, astfel cum a fost furnizat de către Comisie. În cazul în care se depășește plafonul de 10,5 miliarde EUR, contribuția Regatului Unit se reduce în mod corespunzător.

În eventualitatea unei noi extinderi înainte de anul 2013, plafonul de 10,5 miliarde EUR se ajustează prin majorare în mod corespunzător.

Articolul 5

(1)   Costul corectării este suportat de către celelalte state membre în conformitate cu următoarele norme:

(a)

repartizarea costului se calculează mai întâi raportându-se la partea fiecărui stat membru din plățile menționate la articolul 2 alineatul (1) litera (c), Regatul Unit fiind exclus și fără a ține seama de reducerile brute din contribuțiile bazate pe VNB ale Țărilor de Jos și ale Suediei, care sunt menționate la articolul 2 alineatul (5);

(b)

aceasta se ajustează apoi în așa fel încât să limiteze contribuția financiară a Austriei, a Germaniei, a Țărilor de Jos și a Suediei la o pătrime din contribuția normală a acestora, rezultată din acest calcul.

(2)   Corectarea se acordă Regatului Unit printr-o reducere a plăților sale, rezultate din aplicarea articolului 2 alineatul (1) litera (c). Costurile suportate de celelalte state membre se adaugă plăților acestora rezultate din aplicarea pentru fiecare stat membru a articolului 2 alineatul (1) litera (c).

(3)   Comisia efectuează calculele necesare pentru aplicarea articolului 2 alineatul (5), a articolului 4 și a prezentului articol.

(4)   În cazul în care la începutul anului financiar bugetul nu a fost încă adoptat, corectarea acordată Regatului Unit și costurile suportate de celelalte state membre, înscrise în ultimul buget adoptat, rămân aplicabile.

Articolul 6

Veniturile menționate la articolul 2 se folosesc fără distincție pentru a finanța toate cheltuielile înscrise în bugetul general al Uniunii Europene.

Articolul 7

Orice excedent de venit al Comunităților din totalul cheltuielilor efective din cursul anului financiar se reportează pentru anul financiar următor.

Articolul 8

(1)   Resursele proprii ale Comunităților, menționate la articolul 2 alineatul (1) litera (a), sunt colectate de către statele membre în conformitate cu dispozițiile de drept intern impuse prin acte cu putere de lege și norme administrative, care, după caz, sunt adaptate pentru a îndeplini cerințele normelor comunitare.

Comisia examinează la intervale regulate dispozițiile de drept intern pe care i le comunică statele membre, notifică tuturor statelor membre ajustările pe care le consideră necesare pentru a asigura conformitatea acestora cu normele comunitare și raportează la autoritatea bugetară.

Statele membre pun la dispoziția Comisiei resursele prevăzute la articolul 2 alineatul (1) literele (a), (b) și (c).

(2)   În conformitate cu procedurile prevăzute la articolul 279 alineatul (2) din Tratatul CE și la articolul 183 din Tratatul Euratom, Consiliul adoptă dispozițiile necesare pentru punerea în aplicare a prezentei decizii și pentru a face posibile controlul colectării, punerea la dispoziția Comisiei și plata veniturilor prevăzute la articolele 2 și 5.

Articolul 9

În cadrul reexaminării complete, de largă acoperire, care tratează toate aspectele cheltuielilor, inclusiv PAC, precum și ale resurselor Uniunii Europene, inclusiv compensațiile Regatului Unit, cu privire la care înaintează un raport în 2008/2009, Comisia efectuează o reexaminare generală a sistemului de resurse proprii.

Articolul 10

(1)   Fără a aduce atingere alineatului (2), Decizia 2000/597/CE, Euratom se abrogă de la 1 ianuarie 2007. Orice trimitere la Decizia 70/243/CECO, CEE, Euratom a Consiliului din 21 aprilie 1970 cu privire la înlocuirea contribuțiilor financiare ale statelor membre cu resursele proprii ale Comunităților (7), la Decizia 85/257/CEE, Euratom a Consiliului din 7 mai 1985 cu privire la sistemul de resurse proprii ale Comunităților (8), la Decizia 88/376/CEE, Euratom a Consiliului din 24 iunie 1988 privind sistemul de resurse proprii al Comunităților (9), la Decizia 94/728/CE, Euratom a Consiliului din 31 octombrie 1994 privind sistemul de resurse proprii al Comunităților Europene (10) sau la Decizia 2000/597/CE, Euratom se înțelege ca trimitere la prezenta decizie.

(2)   Articolele 2, 4 și 5 din Deciziile 88/376/CEE, Euratom, 94/728/CE, Euratom și 2000/597/CE, Euratom se aplică în continuare la calcularea și ajustarea veniturilor care provin din aplicarea unei cote uniforme, valabile pentru toate statele membre, la baza de evaluare a TVA determinată uniform și limitată la 50 % și 55 % din PNB sau VNB al fiecărui stat membru, în funcție de anul financiar respectiv, și la calculul corectării dezechilibrelor bugetare acordate Regatului Unit pentru anii 1988-2006.

(3)   Statele membre rețin în continuare, prin costuri de colectare, 10 % din sumele menționate la articolul 2 alineatul (1) litera (a), care ar fi trebuit să fie puse la dispoziție de către statele membre înainte de 28 februarie 2001 în conformitate cu normele comunitare aplicabile.

Articolul 11

Secretarul General al Consiliului notifică statele membre cu privire la prezenta decizie.

Statele membre notifică fără întârziere Secretarul General al Consiliului cu privire la îndeplinirea procedurilor de adoptare a prezentei decizii în conformitate cu normele lor constituționale.

Prezenta decizie intră în vigoare în prima zi a lunii următoare primirii ultimei notificări menționate la al doilea paragraf.

Intră în vigoare la 1 ianuarie 2007.

Articolul 12

Prezenta decizie se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Luxemburg, 7 iunie 2007.

Pentru Consiliu

Președintele

M. GLOS


(1)  Aviz emis la 4 iulie 2006 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).

(2)  JO C 203, 25.8.2006, p. 50.

(3)  JO C 309, 16.12.2006, p. 103.

(4)  JO L 310, 30.11.1996, p. 1. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1267/2003 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 180, 18.7.2003, p. 1).

(5)  JO L 253, 7.10.2000, p. 42.

(6)  JO L 181, 19.7.2003, p. 1.

(7)  JO L 94, 28.4.1970, p. 19.

(8)  JO L 128, 14.5.1985, p. 15.

(9)  JO L 185, 15.7.1988, p. 24.

(10)  JO L 293, 12.11.1994, p. 9.


Comisie

23.6.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 163/22


DECIZIA COMISIEI

din 19 iunie 2007

de neincludere a haloxifopului-R în anexa I la Directiva 91/414/CEE a Consiliului și de retragere a autorizațiilor pentru produsele fitosanitare care conțin această substanță

[notificată cu numărul C(2007) 2548]

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2007/437/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva 91/414/CEE a Consiliului din 15 iulie 1991 privind introducerea pe piață a produselor de uz fitosanitar (1), în special articolul 8 alineatul (2) paragraful al patrulea,

întrucât:

(1)

Articolul 8 alineatul (2) din Directiva 91/414/CEE prevede că un stat membru poate autoriza, pentru o perioadă de 12 ani de la data notificării prezentei directive, introducerea pe piață a produselor fitosanitare care conțin substanțe active care nu sunt menționate în anexa I la prezenta directivă și care se află deja pe piață la doi ani de la notificarea prezentei directive, în timp ce aceste substanțe sunt examinate treptat în cadrul unui program de lucru.

(2)

Regulamentele (CE) nr. 451/2000 (2) și (CE) nr. 703/2001 (3) ale Comisiei prevăd norme suplimentare pentru punerea în aplicare a etapei a doua din programul de lucru menționat la articolul 8 alineatul (2) din Directiva 91/414/CEE, precum și o listă de substanțe active care urmează să fie evaluate în vederea posibilei includeri în anexa I la Directiva 91/414/CEE. Această listă include haloxifop-R.

(3)

Efectele haloxifop-R asupra sănătății umane și asupra mediului în domeniile de utilizare propuse de notificator au fost evaluate în conformitate cu dispozițiile prevăzute în Regulamentele (CE) nr. 451/2000 și (CE) nr. 703/2001. În plus, aceste regulamente desemnează statele membre raportoare care trebuie să prezinte rapoarte pertinente de evaluare și recomandări către Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA) în conformitate cu articolul 8 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 451/2000. Pentru haloxifop-R, statul membru raportor a fost Danemarca și toate informațiile pertinente au fost prezentate la 21 noiembrie 2003.

(4)

Raportul de evaluare a fost revizuit de statele membre și de EFSA și a fost prezentat Comisiei la 28 iulie 2006 sub forma concluziilor EFSA cu privire la analiza evaluării riscului pentru pesticide a căror substanță activă este haloxifop-R (4). Acest raport a fost analizat de statele membre și de Comisie în cadrul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală și a fost finalizat la 24 noiembrie 2006 sub forma unui raport de evaluare al Comisiei cu privire la haloxifop-R.

(5)

În cursul evaluării acestei substanțe active, au fost identificate un număr de motive de preocupare. Evaluarea de risc pentru contaminarea pânzei freatice nu a putut fi finalizată. În mod deosebit, s-a descoperit faptul că utilizarea haloxifop-R, în situațiile prezentate de notificator, a condus la apariția unui număr de metaboliți care persistă și se pot infiltra cu ușurință în apa de masă, ceea ce poate avea efecte negative asupra apei potabile. Acest aspect a ridicat anumite îngrijorări ce nu au putut fi eliminate pe baza datelor prezentate de notificator în termenele legale. În plus, pe baza datelor disponibile, au rămas îngrijorări în ceea ce privește evaluarea riscurilor pentru mamifere. Prin urmare, pe baza informațiilor disponibile nu s-a putut concluziona dacă haloxifop-R îndeplinește criteriile pentru a fi inclus în anexa I la Directiva 91/414/CEE.

(6)

Comisia l-a invitat pe notificator să-și prezinte observațiile cu privire la rezultatele experților în urma evaluării și la intenția sa de a susține sau nu în continuare această substanță. Notificatorul a prezentat observațiile sale, care au fost examinate cu atenție. Cu toate acestea, în ciuda argumentelor aduse, motivele de îngrijorare identificate nu au putut fi eliminate, iar evaluările efectuate pe baza informațiilor transmise și evaluate în cadrul reuniunilor experților EFSA nu au demonstrat că este de așteptat ca, în condițiile de utilizare propuse, produsele fitosanitare care conțin haloxifop-R să îndeplinească în general cerințele stipulate în articolul 5 alineatul (1) literele (a) și (b) din Directiva 91/414/CEE.

(7)

În consecință, haloxifop-R nu trebuie inclus în anexa I la Directiva 91/414/CEE.

(8)

Trebuie luate măsuri pentru a se asigura faptul că autorizațiile acordate produselor fitosanitare care conțin haloxifop-R sunt retrase într-o perioadă precizată de timp și nu sunt reînnoite și că nu se mai acordă autorizații noi pentru astfel de produse.

(9)

Orice perioadă de grație acordată de către un stat membru pentru eliminarea, depozitarea, introducerea pe piață și utilizarea stocurilor existente de produse fitosanitare care conțin haloxifop-R trebuie să fie limitată la douăsprezece luni pentru a permite utilizarea stocurilor existente în cursul unei singure perioade viitoare de vegetație.

(10)

Prezenta decizie nu aduce atingere înaintării unei cereri pentru haloxifop-R în conformitate cu prevederile articolului 6 alineatul (2) din Directiva 91/414/CEE în vederea unei posibile includeri în anexa I.

(11)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Haloxifop-R nu este inclus ca substanță activă în anexa I la Directiva 91/414/CEE.

Articolul 2

Statele membre trebuie să se asigure că:

(a)

autorizațiile pentru produsele fitosanitare care conțin haloxifop-R sunt retrase până la 19 decembrie 2007;

(b)

de la data publicării prezentei decizii, nu se mai acordă și nu se mai reînnoiește nicio autorizație pentru produsele fitosanitare care conțin haloxifop-R.

Articolul 3

Orice perioadă de grație acordată de statele membre în conformitate cu prevederile articolului 4 alineatul (6) din Directiva 91/414/CEE trebuie să fie cât mai scurtă posibil și să expire cel mai târziu la 19 decembrie 2008.

Articolul 4

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 19 iunie 2007.

Pentru Comisie

Markos KYPRIANOU

Membru al Comisiei


(1)  JO L 230, 19.8.1991, p. 1. Directivă, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 2007/31/CE a Comisiei (JO L 140, 1.6.2007, p. 44).

(2)  JO L 55, 29.2.2000, p. 25. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1044/2003 (JO L 151, 19.6.2003, p. 32).

(3)  JO L 98, 7.4.2001, p. 6.

(4)  EFSA Scientific Report (2006) 87, 1-96, Conclusion regarding the peer review of pesticide risk assessment of haloxyfop-R.


Rectificări

23.6.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 163/24


Rectificare la Regulamentul (CE) nr. 433/2007 al Comisiei din 20 aprilie 2007 de stabilire a condițiilor de acordare a restituirilor speciale la export în sectorul cărnii de vită și mânzat (versiune codificată)

( Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 104 din 21 aprilie 2007 )

La pagina 3, articolul 1 alineatul (2):

în loc de:

„Prezentul regulament se aplică la carnea proaspătă sau congelată, …”,

se va citi:

„Prezentul regulament se aplică la carnea proaspătă sau refrigerată, …”.


23.6.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 163/s3


AVIZ CĂTRE CITITORI

Având în vedere situația creată în urma ultimei extinderi, anumite Jurnale Oficiale au fost publicate într-o formă simplificată în 27, 29 și 30 decembrie 2006, în limbile oficiale la acea dată ale Uniunii.

S-a hotărât republicarea actelor ce figurează în aceste Jurnale Oficiale sub formă de rectificări și în prezentarea tradițională a Jurnalului Oficial.

Din această cauză, Jurnalele Oficiale cuprinzând aceste rectificări nu se publică decât în versiunile lingvistice anterioare extinderii. Traducerile actelor în limbile noilor state membre se vor publica în Ediția specială a Jurnalului Oficial al Uniunii Europene care va cuprinde textele instituțiilor și ale Băncii Centrale Europene adoptate înainte de 1 ianuarie 2007.

Cititorii vor găsi în cele ce urmează un tabel de corespondență între Jurnalele Oficiale vizate, publicate în 27, 29 și 30 decembrie 2006, și rectificările corespunzătoare.

JO din 27 decembrie 2006

Rectificat prin JO (2007)

L 370

L 30

L 371

L 45

L 373

L 121

L 375

L 70


JO din 29 decembrie 2006

Rectificat prin JO (2007)

L 387

L 34


JO din 30 decembrie 2006

Rectificat prin JO (2007)

L 396

L 136

L 400

L 54

L 405

L 29

L 407

L 44

L 408

L 47

L 409

L 36

L 410

L 40

L 411

L 27

L 413

L 50