ISSN 1830-3625

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 157

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 50
19 iunie 2007


Cuprins

 

I   Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare este obligatorie

Pagina

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul (CE) nr. 676/2007 al Consiliului din 11 iunie 2007 de stabilire a unui plan multianual pentru zonele piscicole în care se exploatează rezerve de cambulă și limbă-de-mare din Marea Nordului

1

 

 

Regulamentul (CE) nr. 677/2007 al Comisiei din 18 iunie 2007 de stabilire a sumelor forfetare la import pentru determinarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

7

 

*

Regulamentul (CE) nr. 678/2007 al Comisiei din 18 iunie 2007 privind lansarea unei licitații pentru atribuirea de licențe de export din sistemul A3 în sectorul fructelor și legumelor (tomate, portocale, lămâi, struguri de masă, mere și persici)

9

 

*

Regulamentul (CE) nr. 679/2007 al Comisiei din 18 iunie 2007 de stabilire, pentru anul de comercializare 2007/2008, a valorii ajutorului pentru piersicile destinate prelucrării

12

 

 

DIRECTIVE

 

*

Directiva 2007/35/CE a Comisiei din 18 iunie 2007 de modificare, în scopul adaptării sale la progresul tehnic, a Directivei 76/756/CEE a Consiliului privind instalarea dispozitivelor de iluminat și de semnalizare luminoasă ale autovehiculelor și ale remorcilor acestora ( 1 )

14

 

 

II   Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare nu este obligatorie

 

 

DECIZII

 

 

Consiliu

 

 

2007/420/CE

 

*

Decizia Consiliului din 11 iunie 2007 de numire a unui membru în cadrul consiliului de administrație al Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară

17

 

 

Comisie

 

 

2007/421/CE

 

*

Decizia Comisiei din 14 iunie 2007 de abrogare a Deciziei 96/587/CE privind publicarea listei organizațiilor recunoscute, notificate de statele membre în conformitate cu Directiva 94/57/CE a Consiliului [notificată cu numărul C(2007) 2379]  ( 1 )

18

 

 

2007/422/CE

 

*

Decizia Comisiei din 18 iunie 2007 de modificare a Deciziei 92/452/CEE în ceea ce privește anumite echipe de recoltare și de producere de embrioni din Argentina, Australia și Statele Unite ale Americii [notificată cu numărul C(2007) 2498]  ( 1 )

19

 

 

III   Acte adoptate în temeiul Tratatului UE

 

 

ACTE ADOPTATE ÎN TEMEIUL TITLULUI V DIN TRATATUL UE

 

*

Decizia 2007/423/PESC a Consiliului din 18 iunie 2007 de punere în aplicare a Poziției comune 2004/293/PESC de reînnoire a măsurilor stabilite în sprijinul punerii în aplicare efective a mandatului Tribunalului Penal Internațional pentru fosta Iugoslavie (TPII)

23

 

 

 

*

Aviz către cititori(A se vedea coperta a treia)

s3

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


I Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare este obligatorie

REGULAMENTE

19.6.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 157/1


REGULAMENTUL (CE) NR. 676/2007 AL CONSILIULUI

din 11 iunie 2007

de stabilire a unui plan multianual pentru zonele piscicole în care se exploatează rezerve de cambulă și limbă-de-mare din Marea Nordului

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 37,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Parlamentului European (1),

întrucât:

(1)

Recomandări științifice recente din partea Consiliului internațional pentru explorarea apelor maritime (ICES) au indicat că rezervele de cambulă și limbă-de-mare din Marea Nordului sunt supuse unei rate de mortalitate prin pescuit care a depășit nivelul stabilit de ICES ca fiind consecventă cu abordarea precaută și că rezervele riscă să fie exploatate în mod nedurabil.

(2)

Recomandări din partea unui comitet de experți care examinează strategiile de gestionare multianuale semnalează că producția maximă de limbă-de-mare poate fi obținută la o rată a mortalității prin pescuit de 0,2 la vârsta cuprinsă între 2 și 6 ani.

(3)

Comitetul științific, tehnic și economic pentru pescuit (CSTEP) a indicat că nivelul de precauție al biomasei pentru rezervele de cambulă din Marea Nordului trebuie să fie de 230 000 t, că rata mortalității prin pescuit necesară obținerii producției maxime din rezerva de cambulă din Marea Nordului pe termen lung este de 0,3 și că nivelul de precauție al biomasei pentru rezerva de limbă-de-mare din Marea Nordului ar trebui să fie de 35 000 t.

(4)

Este necesar să fie luate măsuri în vederea stabilirii unui plan multianual pentru gestionarea zonelor piscicole în care se exploatează rezerve de cambulă și limbă-de-mare din Marea Nordului. Astfel de măsuri, în cazul în care acestea privesc rezervele de cambulă din Marea Nordului, urmează să se stabilească în lumina consultărilor cu Norvegia.

(5)

Obiectivul planului este asigurarea, într-o primă etapă, că rezervele de cambulă și limbă-de-mare din Marea Nordului sunt aduse în limite biologice de siguranță, iar într-o a doua etapă, după o examinare amănunțită din partea Consiliului a metodelor de punere în aplicare, că aceste rezerve sunt exploatate pe baza principiului producției maxime echilibrate și în condiții economice, de mediu și sociale durabile.

(6)

Regulamentul (CE) nr. 2371/2002 al Consiliului din 20 decembrie 2002 privind conservarea și exploatarea durabilă a resurselor piscicole în conformitate cu politica comună în domeniul pescuitului (2) solicită, inter alia, adoptarea de către Comunitate, în vederea realizării acestui obiectiv, a abordării prudente a măsurilor de protecție și de conservare a rezervelor, măsuri care urmează a fi luate pentru a asigura exploatarea durabilă a acestora și pentru a reduce la minimum impactul pescuitului asupra ecosistemelor marine.

(7)

Prezentul regulament ar trebui să urmărească o aplicare progresivă a unei abordări a gestionării zonelor piscicole care să țină seama de ecosistem și să contribuie la rentabilizarea activităților de pescuit în cadrul unui sector competitiv al pescuitului și viabil din punct de vedere economic, asigurând astfel un nivel de trai decent pentru cei care depind de pescuitul cambulei și al limbii-de-mare din Marea Nordului și ținând seama de interesele consumatorilor. Comunitatea își întemeiază parțial strategia pe strategia recomandată de către consiliul consultativ regional (CCR) corespunzător. O mare parte din capturile de cambulă din Marea Nordului sunt făcute împreună cu capturile de limbă-de-mare. Gestionarea cambulei nu poate fi abordată independent de gestionarea limbii-de-mare.

(8)

În consecință, la întocmirea planului multianual ar trebui să se țină seama, de asemenea, de faptul că rata crescută a mortalității prin pescuit la cambulă se datorează, în mare parte, cantității mari de captură aruncată înapoi în mare, provenind din pescuitul în zona sudică a Mării Nordului de limbă-de-mare utilizând traul lateral cu ochiuri de 80 mm.

(9)

Un astfel de control al ratelor de mortalitate prin pescuit poate fi realizat prin stabilirea unei metode adecvate de determinare a nivelului capturii totale admisibile (TAC) a rezervelor în cauză și a unui sistem care să includă limitarea numărului admis de zile pe mare, prin care eforturile de pescuit pentru rezervele respective sunt limitate la niveluri la care este puțin probabil ca TAC și ratele planificate de mortalitate prin pescuit să fie depășite, dar sunt suficiente pentru a captura TAC admisă pe baza ratelor de mortalitate prin pescuit stabilite în plan.

(10)

Planul ar trebui să cuprindă toate zonele piscicole în care se exploatează pești plați care au un impact considerabil asupra mortalității prin pescuit a populațiilor de cambulă și limbă-de-mare în cauză. Cu toate acestea, statele membre ale căror cote din fiecare rezervă sunt inferioare nivelului de 5 % din cota-parte din TAC a Comunității Europene urmează să fie exonerate de obligațiile prevăzute de dispozițiile planului referitor la gestionarea efortului.

(11)

Acest plan ar trebui să fie instrumentul principal de gestionare a peștilor plați în Marea Nordului și ar trebui să contribuie la redresarea altor rezerve, de exemplu, rezerva de cod.

(12)

Este necesar ca acest plan să cuprindă măsuri de control, în plus față de cele stabilite în Regulamentul (CEE) nr. 2847/93 al Consiliului din 12 octombrie 1993 de instituire a unui sistem de control aplicabil politicii comune din domeniul pescuitului (3), pentru a asigura respectarea măsurilor stabilite prin prezentul regulament.

(13)

În 2006, Comisia a inițiat o dezbatere privind strategia comunitară de reducere progresivă a mortalității prin pescuit în toate zonele piscicole importante, prin intermediul unei comunicări privind realizarea unui obiectiv de producție maximă echilibrată până în 2015. Comisia a prezentat această comunicare consiliilor consultative regionale pentru ca acestea să își dea avizul.

(14)

Comisia a solicitat CSTEP să întocmească un raport cu privire la aspectele principale ale studiului de impact referitor la gestionarea rezervelor de cambulă și limbă-de-mare, care ar trebui să se bazeze pe informații biologice și financiare exacte, obiective și cuprinzătoare. Acest studiu de impact respectiv se anexează la propunerea Comisiei privind a doua etapă a planului multianual.

(15)

Planul multianual ar trebui să fie considerat a fi un plan de recuperare pe parcursul primei sale etape și un plan de gestionare pe parcursul celei de a doua etape, în sensul articolelor 5 și 6 din Regulamentul (CE) nr. 2371/2002,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

CAPITOLUL I

OBIECT SI OBIECTIVE

Articolul 1

Obiectul

(1)   Prezentul regulament stabilește un plan multianual pentru zonele piscicole în care se exploatează rezerve de cambulă și limbă-de-mare care populează Marea Nordului.

(2)   În sensul prezentului regulament, „Marea Nordului” înseamnă zona marină identificată de către Consiliul internațional pentru explorarea apelor maritime (ICES) drept subzona IV.

Articolul 2

Limite biologice de siguranță

(1)   În sensul prezentului regulament, se consideră că rezervele de cambulă și limbă-de-mare se află în limitele biologice de siguranță în acei ani în care, în conformitate cu avizul Comitetului științific, tehnic și economic pentru pescuit (CSTEP), toate condițiile următoare sunt îndeplinite:

(a)

biomasa reproducătoare a populației de cambulă depășește 230 000 t;

(b)

rata mortalității medii prin pescuit la vârsta cuprinsă între 2 și 6 ani suportată de către populația de cambulă este inferioară nivelului de 0,6 pe an;

(c)

biomasa reproducătoare a populației de limbă-de-mare depășește 35 000 t;

(d)

rata mortalității medii prin pescuit la vârsta cuprinsă între 2 și 6 ani suportată de către populația de limbă-de-mare este inferioară nivelului de 0,4 pe an.

(2)   Dacă CSTEP recomandă utilizarea unor alte niveluri ale biomasei și ale mortalității prin pescuit pentru a defini limitele biologice de siguranță, Comisia propune modificarea alineatului (1).

Articolul 3

Obiectivele planului multianual în prima etapă

(1)   Planul multianual asigură, în prima etapă, revenirea rezervelor de cambulă și limbă-de-mare la limite biologice de siguranță.

(2)   Obiectivul prevăzut la alineatul (1) se realizează prin reducerea, cu 10 % în fiecare an, a ratei mortalității prin pescuit la cambulă și limbă-de-mare, cu o variație maximă a TAC de 15 % pe an, până la atingerea limitelor biologice de siguranță pentru ambele rezerve.

Articolul 4

Obiectivele planului multianual în a doua etapă

(1)   Planul multianual asigură, în a doua etapă, exploatarea populațiilor de cambulă și limbă-de-mare pe baza producției maxime echilibrate.

(2)   Obiectivul indicat la alineatul (1) se realizează menținând în același timp mortalitatea prin pescuit la cambulă la o rată de 0,3 sau mai mare la vârsta cuprinsă între 2 și 6 ani.

(3)   Obiectivul indicat la alineatul (1) se realizează menținând în același timp mortalitatea prin pescuit la limbă-de-mare la o rată de 0,2 sau mai mare la vârsta cuprinsă între 2 și 6 ani.

Articolul 5

Măsuri tranzitorii

(1)   În cazul în care s-a constatat că rezervele de cambulă și limbă-de-mare au revenit, pe parcursul a doi ani consecutiv, la limitele biologice de siguranță, Consiliul decide, pe baza unei propuneri din partea Comisiei privind modificarea articolului 4 alineatele (2) și (3) și modificarea articolelor 7, 8 și 9, că va permite, în lumina celor mai recente recomandări științifice din partea CSTEP, exploatarea rezervelor piscicole la o rată a mortalității prin pescuit compatibilă cu producția maximă echilibrată.

(2)   Propunerea de reexaminare a Comisiei este însoțită de un studiu complet de impact și ține seama de avizul Consiliului consultativ regional pentru Marea Nordului.

CAPITOLUL II

CAPTURI TOTALE ADMISIBILE

Articolul 6

Stabilirea capturilor totale admisibile (TAC)

În fiecare an, Consiliul hotărăște cu majoritate calificată, pe baza propunerii Comisiei, cu privire la TAC la rezervele de cambulă și limbă-de-mare din Marea Nordului pentru anul următor, în conformitate cu articolele 7 și 8 din prezentul regulament.

Articolul 7

Procedura de stabilire a TAC pentru cambulă

(1)   Consiliul adoptă nivelul TAC pentru cambulă la acel nivel al capturii care, în conformitate cu o evaluare științifică realizată de către CSTEP, este superioară:

(a)

acelei TAC a cărei aplicare conduce la o reducere de 10 % a ratei mortalității prin pescuit în anul aplicării, în comparație cu rata mortalității prin pescuit estimată pentru anul precedent;

(b)

TAC a cărei aplicare conduce la un nivel al ratei mortalității prin pescuit de 0,3 la vârsta cuprinsă între 2 și 6 ani în anul aplicării.

(2)   În cazul în care aplicarea alineatului (1) ar conduce la o TAC care depășește TAC din anul precedent cu mai mult de 15 %, Consiliul adoptă o TAC care este mai mare cu 15 % decât TAC din acel an.

(3)   În cazul în care aplicarea alineatului (1) ar conduce la o TAC care este inferioară cu mai mult de 15 % TAC din anul precedent, Consiliul adoptă o TAC care este inferioară cu mai mult de 15 % TAC din acel an.

Articolul 8

Procedura de stabilire a TAC pentru limba-de-mare

(1)   Consiliul adoptă nivelul TAC pentru limbă-de-mare la acel nivel al capturii care, în conformitate cu o evaluare științifică realizată de către CSTEP, este superioară:

(a)

acelei TAC a cărei aplicare conduce la un nivel al ratei mortalității prin pescuit de 0,2 la vârsta cuprinsă între 2 și 6 ani în anul aplicării;

(b)

TAC a cărei aplicare conduce la o reducere de 10 % a ratei mortalității prin pescuit în anul aplicării, în comparație cu rata mortalității prin pescuit estimată pentru anul precedent.

(2)   În cazul în care aplicarea alineatului (1) ar conduce la o TAC care depășește TAC din anul precedent cu mai mult de 15 %, Consiliul adoptă o TAC care este mai mare cu 15 % decât TAC din acel an.

(3)   În cazul în care aplicarea alineatului (1) ar conduce la o TAC care este mai mică cu mai mult de 15 % decât TAC din anul precedent, Consiliul adoptă o TAC care este mai mică cu mai mult de 15 % decât TAC din acel an.

CAPITOLUL III

LIMITAREA EFORTULUI DE PESCUIT

Articolul 9

Limitarea efortului de pescuit

(1)   TAC-urile menționate în capitolul II sunt completate de către un sistem de limitare a efortului de pescuit stabilit de legislația comunitară.

(2)   În fiecare an, Consiliul hotărăște cu majoritate calificată, la propunerea Comisiei, cu privire la ajustarea nivelului maxim al efortului de pescuit disponibil pentru flotele în cazul cărora cambula și limba-de-mare, sau ambele constituie o parte importantă a debarcărilor sau se aruncă înapoi în mare capturi substanțiale și sub rezerva limitării efortului de pescuit menționate la alineatul (1).

(3)   Comisia solicită din partea CSTEP o previzionare a nivelului maxim de efort de pescuit necesar în vederea obținerii unor capturi de cambulă și limbă-de-mare egale cu cota-parte a Comunității Europene din TAC stabilită în conformitate cu articolul 6 din prezentul regulament. Această cerere este formulată ținând seama de legislația comunitară în domeniu, care reglementează condițiile de pescuit ale cotelor.

(4)   Ajustarea anuală a nivelului maxim al efortului de pescuit menționată la alineatul (2) se face ținând seama de avizul CSTEP, furnizat în conformitate cu alineatul (3).

(5)   În fiecare an, Comisia solicită CSTEP să prezinte un raport privind nivelul anual al efortului de pescuit desfășurat de navele care capturează cambulă și limbă-de-mare și privind tipurile de echipamente de pescuit utilizate la pescuitul acestora.

(6)   Fără a aduce atingere alineatului (4), efortul de pescuit nu crește dincolo de nivelul alocat în 2006.

(7)   Statele membre ale căror cote sunt mai puțin de 5 % din cota-parte a Comunității Europene din TAC de cambulă și de limbă-de-mare sunt exceptate de la regimul de gestionare a efortului de pescuit.

(8)   Este supus regimului de gestionare a efortului de pescuit un stat membru vizat de dispozițiile alineatului (7) și care se angajează în schimbul de cote de cambulă și limbă-de-mare în temeiul articolului 20 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 2371/2002 care ar conduce la depășirea nivelului de 5 % al cotei-parte din TAC a Uniunii Europene de către suma cotelor alocate statului membru respectiv și de către cantitatea de cambulă sau de limbă-de-mare transferată.

(9)   Efortul de pescuit depus de navele pentru care cambula sau limba-de-mare reprezintă o parte importantă a capturii și care arborează pavilionul unui stat membru vizat de dispozițiile alineatului (7) nu crește dincolo de nivelul autorizat în 2006.

CAPITOLUL IV

MONITORIZARE, INSPECȚIE ȘI SUPRAVEGHERE

Articolul 10

Comunicări referitoare la efortul de pescuit

(1)   Articolele 19b, 19c, 19d, 19e și 19k din Regulamentul (CEE) nr. 2847/93 se aplică pentru navele care operează în zonă. Navele echipate cu sisteme de monitorizare în conformitate cu articolele 5 și 6 din Regulamentul (CE) nr. 2244/2003 al Comisiei din 18 decembrie 2003 de stabilire a dispozițiilor privind sistemele de monitorizare a navelor prin satelit (4) sunt exonerate de obligația de a emite apeluri radio.

(2)   Statele membre pot pune în aplicare măsuri alternative de control pentru a asigura respectarea obligației menționate la alineatul (1), care sunt la fel de eficiente și de transparente ca aceste responsabilități de raportare. Înainte de a pune în aplicare astfel de măsuri, acestea sunt notificate Comisiei.

Articolul 11

Marja de toleranță

(1)   Prin derogare de la articolul 5 alineatul (2) din Regulamentul (CEE) nr. 2807/83 al Comisiei din 22 septembrie 1983 de definire a procedurilor speciale de înregistrare a informațiilor privitoare la capturile de pește de către statele membre (5), marja de toleranță admisă în estimarea, în kilograme de greutate în viu, atât de cambulă, cât și de limbă-de-mare, a cantității reținute la bordul navelor care au fost prezente în Marea Nordului este de 8 % din cifra din jurnalul de bord. În cazul în care niciun coeficient de conversie nu este stabilit de legislația comunitară, se aplică factorul de conversie adoptat de către statul membru al cărui pavilion este arborat de către navă.

(2)   Alineatul (1) nu se aplică în cazul unei specii de organism acvatic, în cazul în care cantitatea din acea specie reținută la bord este mai mică de 50 kg.

Articolul 12

Cântărirea cantităților debarcate

Autoritățile competente ale statelor membre se asigură că orice cantitate de limbă-de-mare care depășește 300 kg sau de cambulă care depășește 500 kg, capturată în Marea Nordului, este cântărită înainte de vânzare cu ajutorul unor cântare care au fost certificate ca fiind exacte.

Articolul 13

Notificare prealabilă

Comandantul unei nave de pescuit comunitare care a fost prezentă în Marea Nordului și care dorește să debarce orice cantitate de cambulă sau limbă-de-mare într-un port sau într-un amplasament de debarcare dintr-o țară terță informează autoritățile competente ale statului membru al cărui pavilion îl arborează, cu cel puțin 24 de ore înainte de debarcarea într-o țară terță, despre informațiile următoare:

(a)

numele portului sau al amplasamentului de debarcare;

(b)

momentul estimat al sosirii la portul sau la amplasamentul de debarcare respectiv;

(c)

cantitățile, în kilograme de greutate în viu, a tuturor speciilor din care se rețin la bord mai mult de 50 kg.

Notificarea se poate efectua și de către un reprezentant al comandantului navei de pescuit.

Articolul 14

Stocarea separată a cambulei și a limbii-de-mare

(1)   Este interzis să se rețină la bordul unei nave de pescuit comunitare orice cantitate de cambulă sau orice cantitate de limbă-de mare, amestecate cu orice altă specie de organisme marine, în orice container individual.

(2)   Comandanții navelor comunitare de pescuit acordă inspectorilor din statele membre asistență pentru a permite verificările încrucișate ale cantităților declarate în jurnalul de bord și ale capturilor de cambulă și limbă-de-mare reținute la bord.

Articolul 15

Transportul limbii-de-mare și al cambulei

(1)   Autoritățile competente ale unui stat membru pot solicita ca orice cantitate de cambulă care depășește 500 kg sau orice cantitate de limbă-de-mare care depășește 300 kg capturată în zona geografică menționată la articolul 1 alineatul (2) și debarcată pentru prima dată în statul membru respectiv să fie cântărită, înainte de a fi transportată în altă parte din portul primei debarcări, cu ajutorul unor cântare care au fost certificate ca fiind exacte.

(2)   Prin derogare de la articolul 13 din Regulamentul (CEE) nr. 2847/93, cantitățile de cambulă care depășesc 500 kg și cantitățile de limbă-de-mare care depășesc 300 kg care sunt transportate în alt amplasament decât cel de debarcare sunt însoțite de declarația prevăzută la articolul 8 alineatul (1) din prezentul regulament. Excepția prevăzută la articolul 13 alineatul (4) litera (b) din Regulamentul (CEE) nr. 2847/93 nu se aplică.

Articolul 16

Interzicerea transbordărilor de cambulă și limbă-de-mare

O navă de pescuit comunitară care este prezentă în Marea Nordului nu transbordează nicio cantitate de cambulă sau de limbă-de-mare în nicio altă navă.

CAPITOLUL V

URMĂRIRE

Articolul 17

Evaluarea măsurilor de gestionare

(1)   Pe baza recomandărilor CSTEP, Comisia evaluează impactul măsurilor de gestionare asupra rezervelor vizate și a zonelor piscicole care le exploatează, în al doilea an de aplicare a prezentului regulament și în fiecare dintre anii următori.

(2)   Comisia solicită recomandări științifice din partea CSTEP privind ritmul progreselor înregistrate în vederea atingerii obiectivelor planului multianual în al treilea an de aplicare a prezentului regulament și în fiecare al treilea an succesiv de aplicare a prezentului regulament. Comisia propune măsuri corespunzătoare dacă este necesar, iar Consiliul hotărăște cu majoritate calificată cu privire la măsurile alternative în vederea îndeplinirii obiectivelor stabilite la articolele 3 și 4.

Articolul 18

Împrejurări speciale

În cazul în care CSTEP semnalează că dimensiunile stocului de reproducere pentru cambulă sau pentru limbă-de-mare, sau pentru ambele suferă de capacitate de reproducere redusă, Consiliul hotărăște cu majoritate calificată la propunerea Comisiei cu privire la o TAC pentru cambulă care este inferioară celei prevăzute la articolul 7, cu privire la o TAC pentru limbă-de-mare care este inferioară celei prevăzute la articolul 8 și cu privire la nivelurile efortului de pescuit care sunt inferioare celor prevăzute la articolul 9.

CAPITOLUL VI

DISPOZIȚII FINALE

Articolul 19

Asistența în cadrul Fondului European pentru Pescuit

(1)   Pe parcursul primei etape, prevăzută la articolul 3 din prezentul regulament, planul multianual este considerat a fi un plan de recuperare în înțelesul articolului 5 din Regulamentul (CE) nr. 2371/2002 și în sensul articolului 21 litera (a) punctul (i) din Regulamentul (CE) nr. 1198/2006 al Consiliului din 27 iulie 2006 privind Fondul European de Pescuit (6).

(2)   Pe parcursul celei de a doua etape, prevăzută la articolul 4 din prezentul regulament, planul multianual este considerat a fi un plan de gestionare în înțelesul articolului 6 din Regulamentul (CE) nr. 2371/2002 și în sensul articolului 21 litera (a) punctul (iv) din Regulamentul (CE) nr. 1198/2006.

Articolul 20

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Luxemburg, 11 iunie 2007.

Pentru Consiliu

Președintele

H. SEEHOFER


(1)  Avizul Parlamentului European emis la 28 septembrie 2006 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).

(2)  JO L 358, 31.12.2002, p. 59.

(3)  JO L 261, 20.10.1993, p. 1. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1967/2006 (JO L 409, 30.12.2006, p. 11).

(4)  JO L 333, 20.12.2003, p. 17.

(5)  JO L 276, 10.10.1983, p. 1. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1804/2005 (JO L 290, 4.11.2005, p. 10).

(6)  JO L 223, 15.8.2006, p. 1.


19.6.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 157/7


REGULAMENTUL (CE) NR. 677/2007 AL COMISIEI

din 18 iunie 2007

de stabilire a sumelor forfetare la import pentru determinarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 3223/94 al Comisiei din 21 decembrie 1994 de stabilire a normelor de aplicare a regimului de import pentru fructe și legume (1), în special articolul 4 alineatul (1),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 3223/94 prevede, ca urmare a rezultatelor negocierilor comerciale multilaterale din Runda Uruguay, criteriile pentru stabilirea de către Comisie a sumelor forfetare la import din țările terțe, pentru produsele și termenele menționate în anexa acestuia.

(2)

În conformitate cu criteriile menționate anterior, sumele forfetare la import trebuie stabilite la nivelurile prevăzute în anexa la prezentul regulament,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Sumele forfetare la import prevăzute la articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 3223/94 sunt stabilite așa cum este indicat în tabelul din anexă.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 19 iunie 2007.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 18 iunie 2007.

Pentru Comisie

Jean-Luc DEMARTY

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 337, 24.12.1994, p. 66. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 386/2005 (JO L 62, 9.3.2005, p. 3).


ANEXĂ

la Regulamentul Comisiei din 18 iunie 2007 de stabilire a sumelor forfetare la import pentru determinarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

(EUR/100 kg)

(Cod NC)

Codul țărilor terțe (1)

Suma forfetară la import

0702 00 00

MA

30,8

TR

92,6

ZZ

61,7

0707 00 05

JO

151,2

TR

94,1

ZZ

122,7

0709 90 70

TR

94,8

ZZ

94,8

0805 50 10

AR

46,9

ZA

62,8

ZZ

54,9

0808 10 80

AR

91,9

BR

80,3

CL

92,9

CN

97,6

NZ

98,4

US

101,1

ZA

96,3

ZZ

94,1

0809 10 00

IL

156,1

TR

217,9

ZZ

187,0

0809 20 95

TR

287,1

US

303,4

ZZ

295,3

0809 30 10, 0809 30 90

CL

101,3

US

149,4

ZA

88,3

ZZ

113,0

0809 40 05

CL

134,4

IL

164,9

US

222,0

ZZ

173,8


(1)  Nomenclatorul țărilor, astfel cum este stabilit de Regulamentul (CE) nr. 1833/2006 al Comisiei (JO L 354, 14.12.2006, p. 19). Codul „ZZ” reprezintă „alte origini”.


19.6.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 157/9


REGULAMENTUL (CE) NR. 678/2007 AL COMISIEI

din 18 iunie 2007

privind lansarea unei licitații pentru atribuirea de licențe de export din sistemul A3 în sectorul fructelor și legumelor (tomate, portocale, lămâi, struguri de masă, mere și persici)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2200/96 al Consiliului din 28 octombrie 1996 privind organizarea comună a piețelor în sectorul fructelor și legumelor (1), în special articolul 35 alineatul (3) paragraful al treilea,

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 1961/2001 al Comisiei (2) stabilește normele de aplicare a restituirilor la export în sectorul fructelor și legumelor.

(2)

În temeiul articolului 35 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 2200/96, în măsura în care este necesar pentru a permite un export important din punct de vedere economic, produsele exportate de Comunitate pot face obiectul unei restituiri la export, ținându-se seama de limitele ce decurg din acordurile încheiate în conformitate cu articolul 300 din tratat.

(3)

În conformitate cu articolul 35 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 2200/96, este necesar să se vegheze ca fluxurile de schimburi induse anterior prin regimul restituirilor să nu fie perturbate. Din acest motiv și dată fiind sezonalitatea exporturilor de fructe și legume, este necesar să se fixeze cantitățile prevăzute pentru fiecare produs, pe baza nomenclaturii produselor agricole pentru restituirile la export stabilită prin Regulamentul (CEE) nr. 3846/87 al Comisiei (3). Aceste cantități trebuie să fie distribuite ținându-se seama de caracterul mai mult sau mai puțin perisabil al produselor respective.

(4)

În temeiul articolului 35 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 2200/96, restituirile trebuie să fie stabilite ținând seama de situația și de perspectivele de evoluție, pe de o parte, ale prețurilor fructelor și legumelor și de disponibilitatea acestora pe piața Comunității și, pe de altă parte, ale prețurilor practicate în comerțul internațional. Trebuie, de asemenea, să se țină seama de cheltuielile de comercializare și de transport, precum și de aspectul economic al exporturilor preconizate.

(5)

În conformitate cu articolul 35 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 2200/96, prețurile pe piața Comunității se stabilesc ținându-se seama de prețurile care se dovedesc a fi cele mai avantajoase în vederea exportului.

(6)

Situația comerțului internațional sau exigențele specifice ale anumitor piețe pot face necesară diferențierea restituirii, pentru un produs determinat, în funcție de destinația acestui produs.

(7)

Tomate, portocale, lămâi, struguri de masă, mere și persici din categoriile Extra, I și II din standardele comunitare de comercializare pot face în prezent obiectul unor exporturi importante din punct de vedere economic.

(8)

Pentru a permite utilizarea cât mai eficientă a resurselor disponibile și ținând seama de structura exporturilor Comunității, este necesar să se lanseze o licitație și să se fixeze valoarea indicativă a restituirilor și cantitățile prevăzute pentru perioada respectivă.

(9)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului de gestionare a fructelor și legumelor proaspete,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

(1)   Se lansează o licitație pentru atribuirea de licențe de export din sistemul A3. Produsele vizate, perioada de depunere a ofertelor, ratele indicative de restituire și cantitățile prevăzute sunt stabilite în anexă.

(2)   Licențele eliberate în cadrul ajutorului alimentar, prevăzute la articolul 16 din Regulamentul (CE) nr. 1291/2000 al Comisiei (4), nu se scad din cantitățile eligibile prevăzute în anexa la prezentul regulament.

(3)   Fără a aduce atingere articolului 5 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 1961/2001, perioada de valabilitate a licențelor de tip A3 este de patru luni.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 2 iulie 2007.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 18 iunie 2007.

Pentru Comisie

Mariann FISCHER BOEL

Membru al Comisiei


(1)  JO L 297, 21.11.1996, p. 1. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 47/2003 al Comisiei (JO L 7, 11.1.2003, p. 64).

(2)  JO L 268, 9.10.2001, p. 8. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 548/2007 (JO L 130, 22.5.2007, p. 3).

(3)  JO L 366, 24.12.1987, p. 1. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 532/2007 (JO L 125, 15.5.2007, p. 7).

(4)  JO L 152, 24.6.2000, p. 1.


ANEXĂ

privind lansarea unei licitații pentru atribuirea de licențe de export din sistemul A3 în sectorul fructelor și legumelor (tomate, portocale, lămâi, struguri de masă, mere și persici)

Perioada de depunere a ofertelor: de la 2 până la 3 iulie 2007

Codul produselor (1)

Destinația (2)

Rata indicativă de restituire

(în EUR/t net)

Cantitățile prevăzute

(în t)

0702 00 00 9100

A00

30

3 333

0805 10 20 9100

A00

36

20 000

0805 50 10 9100

A00

60

10 000

0806 10 10 9100

A00

23

23 333

0808 10 80 9100

F04, F09

32

53 333

0809 30 10 9100

0809 30 90 9100

F03

17

23 333


(1)  Codurile produselor sunt definite în Regulamentul (CEE) nr. 3846/87 al Comisiei (JO L 366, 24.12.1987, p. 1).

(2)  Codurile destinațiilor de serie „A” sunt definite în anexa II la Regulamentul (CEE) nr. 3846/87. Codurile numerice ale destinațiilor sunt definite în Regulamentul (CE) nr. 2081/2003 al Comisiei (JO L 313, 28.11.2003, p. 11). Celelalte destinații sunt definite după cum urmează:

F03

:

Toate destinațiile, cu excepția Elveției.

F04

:

Hong Kong, Singapore, Malaysia, Sri Lanka, Indonezia, Thailanda, Taiwan, Papua-Noua Guinee, Laos, Cambodgia, Vietnam, Japonia, Uruguay, Paraguay, Argentina, Mexic, Costa Rica.

F09

:

Destinațiile următoare: Norvegia, Islanda, Groenlanda, Insulele Feroe, Albania, Bosnia și Herțegovina, Croația, Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei, Serbia, Muntenegru, Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Kazahstan, Kârgâzstan, Moldova, Rusia, Tadjikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Ucraina, Arabia Saudită, Bahrain, Qatar, Oman, Emiratele Arabe Unite (Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, Ajman, Umm Al-Qaiwain, Ras Al-Khaimah și Fujairah), Kuweit, Yemen, Siria, Iran, Iordania, Bolivia, Brazilia, Venezuela, Peru, Panama, Ecuador și Columbia, țări și teritorii din Africa, cu excepția Africii de Sud, destinațiile prevăzute la articolul 36 din Regulamentul (CE) nr. 800/1999 al Comisiei (JO L 102, 17.4.1999, p. 11).


19.6.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 157/12


REGULAMENTUL (CE) NR. 679/2007 AL COMISIEI

din 18 iunie 2007

de stabilire, pentru anul de comercializare 2007/2008, a valorii ajutorului pentru piersicile destinate prelucrării

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Tratatul de aderare a Bulgariei și a României,

având în vedere Actul de aderare a Bulgariei și a României, în special articolul 41,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2201/96 al Consiliului din 28 octombrie 1996 privind organizarea comună a piețelor în sectorul produselor transformate pe bază de fructe și legume (1), în special articolul 6 alineatul (1),

întrucât:

(1)

Articolul 3 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1535/2003 al Comisiei din 29 august 2003 privind normele de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 2201/96 al Consiliului în ceea ce privește sistemul de ajutor în sectorul produselor prelucrate pe bază de fructe și legume (2) prevede publicarea de către Comisie, cel târziu până la 31 mai, a valorii ajutorului acordat pentru piersicile destinate prelucrării.

(2)

Pentru statele membre ale Comunității, în componența acesteia la 31 decembrie 2006, verificarea respectării pragurilor comunitare și naționale de prelucrare a piersicilor, menționate la articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 2201/96, se efectuează pe baza cantităților pentru care au fost acordate ajutoare în timpul ultimilor trei ani de comercializare pentru care sunt disponibile date definitive în toate statele membre în cauză.

(3)

Media cantităților de piersici transformate în cadrul schemei de ajutor, pe parcursul celor trei ani de comercializare anteriori, este mai mică decât pragul comunitar. Ajutorul de acordat în anul de comercializare 2007/2008 în fiecare dintre statele membre în cauză trebuie, așadar, să fie valoarea stabilită la articolul 4 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 2201/96.

(4)

Mecanismul de calcul al respectării pragurilor naționale de prelucrare, prevăzut la articolul 5 din Regulamentul (CE) nr. 2201/96, nu se aplică imediat Bulgariei și României. Din acest motiv, trebuie să se prevadă măsuri tranzitorii de aplicare. Pentru anul de comercializare 2007/2008, pentru care nu există date disponibile care să permită verificarea respectării pragurilor comunitare și naționale de prelucrare a piersicilor în aceste state membre, se impune, din precauție, reducerea prealabilă a ajutorului, care va fi rambursată în cazul în care pragurile prevăzute nu vor fi depășite la sfârșitul anului de comercializare menționat.

(5)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului de gestionare a produselor prelucrate pe bază de fructe și legume,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

(1)   Pentru anul de comercializare 2007/2008, ajutorul acordat, în temeiul articolului 2 din Regulamentul (CE) nr. 2201/96, pentru prelucrarea piersicilor este de 47,70 EUR pe tonă pentru statele membre ale Comunității, în componența sa la 31 decembrie 2006.

(2)   Pentru Bulgaria și România, în temeiul articolului 2 din Regulamentul (CE) nr. 2201/96, ajutorul pentru prelucrarea piersicilor este de 35,78 EUR pe tonă.

Articolul 2

(1)   În cazul în care, la calculul respectării pragului stabilit pentru anul de comercializare 2007/2008, reiese că nu a fost depășit pragul comunitar, o sumă suplimentară, echivalentă cu 25 % din ajutorul stabilit la articolul 4 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 2201/96, este plătită în Bulgaria și în România la încheierea anului de comercializare 2007/2008.

(2)   În cazul depășirii pragului comunitar, în cazul în care, în Bulgaria sau în România, pragul nu a fost depășit sau a fost depășit cu mai puțin de 25 %, o sumă suplimentară este plătită în aceste state membre la sfârșitul anului de comercializare 2007/2008.

Valoarea suplimentară menționată la primul paragraf se stabilește, pe baza depășirii efective a pragului național respectiv, până la cel mult 25 % din ajutorul stabilit la articolul 4 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 2201/96.

(3)   Pentru verificarea respectării pragurilor naționale de prelucrare stabilite și numai în cazurile Bulgariei și României, calculul se efectuează, pentru anul de comercializare 2007/2008, pe baza cantităților pentru care au fost acordate efectiv ajutoare pentru respectivul an de comercializare.

Articolul 3

Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 18 iunie 2007.

Pentru Comisie

Mariann FISCHER BOEL

Membru al Comisiei


(1)  JO L 297, 21.11.1996, p. 29. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 386/2004 al Comisiei (JO L 64, 2.3.2004, p. 25).

(2)  JO L 218, 30.8.2003, p. 14. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1663/2005 (JO L 267, 12.10.2005, p. 22).


DIRECTIVE

19.6.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 157/14


DIRECTIVA 2007/35/CE A COMISIEI

din 18 iunie 2007

de modificare, în scopul adaptării sale la progresul tehnic, a Directivei 76/756/CEE a Consiliului privind instalarea dispozitivelor de iluminat și de semnalizare luminoasă ale autovehiculelor și ale remorcilor acestora

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva 70/156/CEE a Consiliului din 6 februarie 1970 privind apropierea legislațiilor statelor membre referitoare la omologarea de tip a autovehiculelor și a remorcilor acestora (1), în special articolul 13 alineatul (2) a doua liniuță,

având în vedere Directiva 76/756/CEE a Consiliului din 27 iulie 1976 privind apropierea legislațiilor statelor membre referitoare la instalarea dispozitivelor de iluminat și de semnalizare luminoasă ale autovehiculelor și ale remorcilor acestora (2), în special articolul 4,

întrucât:

(1)

Directiva 76/756/CEE este una dintre directivele speciale care fac parte din procedura de omologare CE de tip instituită prin Directiva 70/156/CEE. Dispozițiile Directivei 70/156/CEE privind sistemele, componentele și unitățile tehnice separate pentru vehicule se aplică, prin urmare, Directivei 76/756/CEE.

(2)

În vederea întăririi siguranței rutiere prin sporirea vizibilității camioanelor mari și a remorcilor acestora, este necesară introducerea obligației de aplicare a marcajelor retroreflectorizante la partea din spate a acestor vehicule în Directiva 76/756/CEE.

(3)

În vederea luării în considerare a modificărilor ulterioare aduse Regulamentului nr. 48 al Comisiei Economice pentru Europa a Organizației Națiunilor Unite (3), pentru care Comunitatea deja s-a pronunțat, se recomandă adaptarea Directivei 76/756/CEE la progresul tehnic prin alinierea acesteia la cerințele tehnice ale respectivului Regulament al Comisiei Economice pentru Europa a Organizației Națiunilor Unite. Din motive de claritate, este necesară înlocuirea anexei II la Directiva 76/756/CEE.

(4)

Prin urmare, este necesară modificarea corespunzătoare a Directivei 76/756/CEE.

(5)

Măsurile prevăzute de prezenta directivă sunt conforme cu avizul Comitetului pentru adaptarea la progresul tehnic,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

Anexa II la Directiva 76/756/CEE se înlocuiește cu anexa la prezenta directivă.

Articolul 2

Începând cu 10 iulie 2011, statele membre consideră certificatele de conformitate care însoțesc vehiculele noi în conformitate cu dispozițiile Directivei 70/156/CEE ca nemaifiind valabile în sensul articolului 7 alineatul (1) din directiva respectivă, din motive legate de instalarea dispozitivelor de iluminat și de semnalizare luminoasă, dacă nu sunt respectate cerințele Directivei 76/156/CEE, astfel cum a fost modificată prin prezenta directivă.

Articolul 3

(1)   Statele membre adoptă și publică actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive până la 9 iulie 2008, cel târziu. Comisiei îi sunt comunicate de statele membre textele dispozițiilor respective, precum și un tabel de corespondență între actele în cauză și prezenta directivă.

Statele membre aplică dispozițiile respective începând cu 10 iulie 2008.

Atunci când statele membre adoptă aceste dispoziții, ele conțin o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o asemenea trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.

(2)   Comisiei îi sunt comunicate de către statele membre textele principalelor dispoziții de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă.

Articolul 4

Prezenta directivă intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 5

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 18 iunie 2007.

Pentru Comisie

Günter VERHEUGEN

Vicepreședinte


(1)  JO L 42, 23.2.1970, p. 1. Directivă, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 2006/96/CE (JO L 363, 20.12.2006, p. 81).

(2)  JO L 262, 27.9.1976, p. 1. Directivă, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 97/28/CE a Comisiei (JO L 171, 30.6.1997, p. 1).

(3)  JO L 137, 30.5.2007, p. 1.


ANEXĂ

„ANEXA II

1.

Cerințele tehnice sunt cele precizate la alineatele (2), (5) și (6), precum și în anexele 3-9 la Regulamentul nr. 48 al Comisiei Economice a Organizației Națiunilor Unite (1).

2.

În scopul aplicării dispozițiilor prevăzute la punctul 1, se aplică următoarele definiții:

(a)

«vehicul neîncărcat» înseamnă un vehicul a cărui masă este indicată la punctul 2.6 din apendicele 1 la anexa I la prezenta directivă, dar fără conducător auto;

(b)

prin «fișă de comunicare» se înțelege certificatul de omologare de tip prezentat în apendicele 2 din anexa I la prezenta directivă;

(c)

prin expresia «părți contractante ale regulamentelor respective» se înțelege «statele membre»;

(d)

trimiterea la Regulamentul nr. 3 se consideră trimitere la Directiva 76/757/CEE;

(e)

nota de subsol 2 de la punctul 2.7.25 nu se aplică;

(f)

nota de subsol 8 de la punctul 6.19 nu se aplică;

(g)

nota de subsol 1 din anexa 5 se interpretează după cum urmează: «Pentru definițiile categoriilor, a se vedea anexa II A la Directiva 70/156/CEE».

3.

Fără a aduce atingere cerințelor articolului 8 alineatul (2) literele (a) și (c) și ale alineatului (3) din Directiva 70/156/CEE, cerințelor prezentei anexe și oricăror altor cerințe ale oricăreia dintre directivele speciale, este interzisă instalarea oricăror altor dispozitive de iluminat sau de semnalizare luminoasă în afara celor definite la punctul 2.7 din Regulamentul nr. 48 al Comisiei Economice pentru Europa a Organizației Națiunilor Unite.


(1)  JO L 137, 30.5.2007, p. 1.”


II Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare nu este obligatorie

DECIZII

Consiliu

19.6.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 157/17


DECIZIA CONSILIULUI

din 11 iunie 2007

de numire a unui membru în cadrul consiliului de administrație al Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară

(2007/420/CE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 28 ianuarie 2002 de stabilire a principiilor și a cerințelor generale ale legislației alimentare, de instituire a Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară și de stabilire a procedurilor în domeniul siguranței produselor alimentare (1), în special articolul 25 alineatul (1),

având în vedere lista candidaților prezentată Consiliului de către Comisia Comunităților Europene,

având în vedere punctele de vedere exprimate de către Parlamentul European,

întrucât:

(1)

Este esențial ca Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară („autoritatea”) să i se asigure independența, înalta calitate științifică, transparența și eficiența. Cooperarea cu statele membre este, de asemenea, indispensabilă.

(2)

Ca urmare a demisiei unui membru având mandat până la 30 iunie 2008, a devenit vacant un post în cadrul consiliului de administrație al autorității.

(3)

Candidaturile au fost examinate în vederea numirii unui nou membru în cadrul consiliului de administrație pe baza documentației furnizate de către Comisie și în considerarea punctelor de vedere exprimate de către Parlamentul European, în scopul de a asigura cele mai înalte standarde de competență, o gamă largă de expertize relevante, de exemplu, în management și în administrație publică, precum și cea mai largă distribuție geografică posibilă în interiorul Uniunii,

DECIDE:

Articolul 1

Prin prezenta, domnul Milan POGAČNIK este numit membru în cadrul consiliului de administrație al Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară pentru perioada 1 iulie 2007-30 iunie 2008.

Articolul 2

Prezenta decizie se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Luxemburg, 11 iunie 2007.

Pentru Consiliu

Președintele

H. SEEHOFER


(1)  JO L 31, 1.2.2002, p. 1. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 575/2006 al Comisiei (JO L 100, 8.4.2006, p. 3).


Comisie

19.6.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 157/18


DECIZIA COMISIEI

din 14 iunie 2007

de abrogare a Deciziei 96/587/CE privind publicarea listei organizațiilor recunoscute, notificate de statele membre în conformitate cu Directiva 94/57/CE a Consiliului

[notificată cu numărul C(2007) 2379]

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2007/421/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva 94/57/CE a Consiliului din 22 noiembrie 1994 privind normele și standardele comune pentru organismele cu rol de inspecție și control al navelor, precum și pentru activitățile în domeniu ale administrațiilor maritime (1), în special articolul 4 alineatul (4),

întrucât:

(1)

Decizia 96/587/CE a Comisiei (2) a enumerat organizațiile recunoscute de către statele membre în conformitate cu Directiva 94/57/CE.

(2)

În conformitate cu articolul 4 alineatul (5) din Directiva 94/57/CE, organizațiile care, la data de 22 ianuarie 2002, sunt deja recunoscute în baza directivei respective își păstrează recunoașterea.

(3)

Decizia 2005/623/CE a Comisiei (3) a prelungit recunoașterea limitată a „Hellenic Register of Shipping” (Registrul Naval Grec) pe o perioadă de trei ani, cu efecte pentru Grecia și Cipru.

(4)

Decizia 2006/382/CE a Comisiei (4) a extins efectele recunoașterii limitate a „Hellenic Register of Shipping” la Republica Malta.

(5)

Decizia 2006/660/CE a Comisiei (5) a acordat o recunoaștere comunitară limitată Registrului Polonez de Navigație pe o perioadă de trei ani, cu efecte pentru Republica Cehă, Cipru, Lituania, Malta, Polonia și Republica Slovacă.

(6)

Decizia 96/587/CE, devenită caducă, trebuie, prin urmare, abrogată, iar o listă actualizată a organizațiilor recunoscute în conformitate cu Directiva 94/57/CE trebuie publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene la intervale regulate,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Decizia 96/587/CE se abrogă.

Articolul 2

Directorul general pentru energie și transport publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene o listă actualizată a organizațiilor recunoscute în conformitate cu Directiva 94/57/CE până la data de 1 iulie a fiecărui an.

Articolul 3

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 14 iunie 2007.

Pentru Comisie

Jacques BARROT

Vicepreședinte


(1)  JO L 319, 12.12.1994, p. 20. Directivă, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 2002/84/CE a Parlamentului European și a Consiliului (JO L 324, 29.11.2002, p. 53).

(2)  JO L 257, 10.10.1996, p. 43. Decizie, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Decizia 2002/221/CE (JO L 73, 15.3.2002, p. 30).

(3)  JO L 219, 24.8.2005, p. 43.

(4)  JO L 151, 6.6.2006, p. 31.

(5)  JO L 272, 3.10.2006, p. 17.


19.6.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 157/19


DECIZIA COMISIEI

din 18 iunie 2007

de modificare a Deciziei 92/452/CEE în ceea ce privește anumite echipe de recoltare și de producere de embrioni din Argentina, Australia și Statele Unite ale Americii

[notificată cu numărul C(2007) 2498]

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2007/422/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva 89/556/CEE a Consiliului din 25 septembrie 1989 de stabilire a condițiilor de sănătate animală care reglementează schimburile intracomunitare și importurile de embrioni de animale domestice din specia bovină provenind din țări terțe (1), în special articolul 8 alineatul (1),

întrucât:

(1)

Decizia 92/452/CEE a Comisiei din 30 iulie 1992 privind stabilirea listei echipelor autorizate de recoltare de embrioni și a echipelor de producție de embrioni, în țările terțe, pentru exportul de embrioni de animale din specia bovină spre Comunitate (2) prevede că statele membre nu pot importa embrioni provenind din țări terțe decât în cazul în care aceștia au fost recoltați, prelucrați și depozitați de către echipe de recoltare și de producere de embrioni menționate în lista anexată la decizia de mai sus.

(2)

Argentina și Statele Unite ale Americii au solicitat să se aducă modificări listei țărilor lor, în ceea ce privește anumite echipe de recoltare și producere de embrioni.

(3)

Argentina și Statele Unite ale Americii au oferit garanții referitoare la respectarea normelor corespunzătoare stabilite de Directiva 89/556/CEE iar echipele respective de recoltare și de producere a embrionilor au fost oficial desemnate pentru exportul spre Comunitate de către serviciile veterinare competente ale țărilor respective.

(4)

Australia a solicitat ca anumite înscrieri cu privire la țara lor să fie suprimate din liste.

(5)

Decizia 92/452/CEE trebuie modificată în consecință.

(6)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt în conformitate cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Anexa la Decizia 92/452/CEE se modifică în conformitate cu anexa la prezenta decizie.

Articolul 2

Prezenta decizie se aplică începând cu a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 3

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 18 iunie 2007.

Pentru Comisie

Markos KYPRIANOU

Membru al Comisiei


(1)  JO L 302, 19.10.1989, p. 1. Directivă, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Decizia 2006/60/CE (JO L 31, 3.2.2006, p. 24).

(2)  JO L 250, 29.8.1992, p. 40. Decizie, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Decizia 2007/237/CE (JO L 103, 20.4.2007, p. 49).


ANEXĂ

Anexa la Decizia 92/452/CEE se modifică după cum urmează:

1.

Rândul nr. LE/UT/BE-18 referitor la echipa de recoltare a embrionilor din Argentina este suprimat.

2.

Rândul nr. LE/UT/BE-22 referitor la echipa de recoltare a embrionilor din Argentina este suprimat.

3.

Rândurile nr. LE/UT/BE-24 și LE/UT/BE-25 referitoare la echipa de recoltare a embrionilor din Argentina sunt suprimate.

4.

Rândul nr. LE/UT/BE-28 referitor la echipa de recoltare a embrionilor din Argentina este suprimat.

5.

Sunt introduse rândurile următoare pentru Argentina:

„AR

 

LE/UT/BE-31

 

CENTRO BIOTECNOLÓGICO SANTA RITA

Saladillo – Buenos Aires

Dr. Carlos Hansen

AR

 

LE/UT/BE-42

 

CENTRO ESTACIÓN ZOOTÉCNICA SANTA JULIA

Córdoba

Dr. Leonel Alisio

AR

 

LE/UT/BE-43

 

CENTRO GENÉTICO BOVINO EOLIA

Marcos Paz – Buenos Aires

Dr. Guillermo Brogliatti

AR

 

LE/UT/BE-44

 

CENTRO GENÉTICO DEL LITORAL

Margarita Belén – Chaco

Dr. Gustavo Balbin

AR

 

LE/UT/BE-45

 

CENTRO DE TRANSFERENCIA EMBRIONARIA SAN JOAQUIN

Carmen de Areco – Buenos Aires

Dr. Mariano Medina

AR

 

LE/UT/BE-46

 

CENTRO DE INSEMINACIÓN ARTIFICIAL LA LILIA

Colonia Aldao – Santa Fe

Dr. Fabian Barberis

AR

 

LE/UT/BE-51

 

Dres. J. INDA Y J. TEGLI

Union – San Luis

Dr. J. Inda

Dr. J. Tegli

AR

 

LE/UT/BE-52

 

IRAC – BIOGEN

Córdoba

Dr. Gabriel Bo

Dr. H. Tribulo

AR

 

LE/UT/BE-53

 

UNIDAD MOVIL DE TRANSFERENCIAS DE EMBRIONES CABA

Carhue – Buenos Aires

Dr. Juan Martin Narbaitz

AR

 

LE/UT/BE-54

 

CENTRO DE TRANSFERENCIAS EMBRIONARIAS CABAÑA LA CAPILLITA

Corrientes

Dr. Agustin Arreseigor

AR

 

LE/UT/BE-56

 

CENTRO DE TRANSFERENCIAS EMBRIONARIAS EL QUEBRACHO

Reconquista – Santa Fe

Dr. Mauro E. Venturini

AR

 

LE/UT/BE-57

 

CENTRO DE TRANSFERENCIAS EMBRIONARIAS MARIO ANDRES NIGRO

La Plata – Buenos Aires

Dr. Mario Andres Nigro

AR

 

LE/UT/BE-58

 

CENTRO DE TRANSFERENCIAS EMBRIONARIAS GENETICA CHIVILCOY

Chivilcoy – Buenos Aires

Dr. Ruben Osvaldo Chilan

AR

 

LE/UT/BE-60

 

CENTRO DE TRANSFERENCIA EMBRIONARIA C.I.A.T.E.B.

Rio Cuarto – Córdoba

Dr. Ariel Doso

AR

 

LE/UT/BE-61

 

CENTRO DE TRANSFERENCIA VALDES & LAURENTI S.H.

Capitán Sarmiento – Buenos Aires

Dr. Ariel M. Valdes

AR

 

LE/UT/BE-62

 

CENTRO DE TRANSFERENCIA EMBRIONARIA MARCELO F. MIRANDA

Capital Federal

Dr. Marcelo F. Miranda

AR

 

LE/UT/BE-63

 

CENTRO DE TRANSFERENCIA EMBRIONARIA SYNCHROPAMPA S.R.L.

Santa Rosa – La Pampa

Dr. Jose Luis Franco

AR

 

LE/UT/BE-64

 

DR. CESAR J. ARESEIGOR

Corrientes

Dr. Cesar J. Areseigor

AR

 

LE/UT/BE-65

 

UNIDAD MOVIL DE TRANSFERENCIA EMBRIONARIA RICARDO ALBERTO VAUTIER

Corrientes

Dr. Ricardo Alberto Vautier

AR

 

LE/UT/BE-66

 

CENTRO DE TRANSFERENCIA EMBRIONARIA SOLUCIONES REPRODUCTIVAS INTEGRALES LA RESERVA

Coronel Dorrego – Buenos Aires

Dr. Silvio Mariano Castro

AR

 

LE/UT/BE-67

 

CENTRO DE TRANSFERENCIA EMBRIONARIA SANTA RITA

Corrientes

Dr. Gabriel Bo”

6.

Rândul nr. ETV0002 referitor la echipa de recoltare a embrionilor din Australia este suprimat.

7.

Rândul nr. ETV0005 referitor la echipa de recoltare a embrionilor din Australia este suprimat.

8.

Rândurile nr. ETV0008, ETV0009, ETV0010, ETV0011, ETV0012 și ETV0013 referitoare la echipa de recoltare a embrionilor din Australia sunt suprimate.

9.

Rândul nr. 91CA035 E689 referitor la echipa de recoltare a embrionilor din Statele Unite ale Americii se înlocuiește după cum urmează:

„US

 

91CA035 E689

 

RuAnn Dairy

7285 W Davis Ave

Riverdale, CA 93656

Dr. Kenneth Halback”

10.

Rândul nr. 04MT111 E1127 referitor la echipa de recoltare a embrionilor din Statele Unite ale Americii este suprimat.

11.

Rândurile nr. 05NC114 E705 și nr. 05NC117 E705, referitoare la echipa de recoltare a embrionilor din Statele Unite ale Americii se înlocuiesc după cum urmează:

„US

 

05NC114 E705

 

Kingsmill Farm II

5914 Kemp Road

Durham, NC 27703

Dr. Samuel P. Galphin

US

 

05NC117 E705

 

S. Galphin Services

6509 Saddle Path Circle

Raleigh, NC 27606

Dr. Samuel P. Galphin”

12.

Rândurile următoare sunt introduse pentru Statele Unite ale Americii:

„US

 

07CA133 E1664

 

RuAnn Dairy

7285 W Davis Ave

Riverdale, CA 93656

Dr. Alvaro Magalhaes

US

 

07ID134 E1127

 

Pat Richards, DVM

1215E 200S

Bliss, ID 83314

Dr. Pat Richards

US

 

07MO131 E608

 

Trans Ova Genetics

12425 LIV 224

Chillicothe, MO 64601

Dr. Tim Reimer

US

 

07TX130 E640

 

K Bar C Ranch

3424 FR 2095

Cameron, TX 76520

Dr. Boyd Bien”


III Acte adoptate în temeiul Tratatului UE

ACTE ADOPTATE ÎN TEMEIUL TITLULUI V DIN TRATATUL UE

19.6.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 157/23


DECIZIA 2007/423/PESC A CONSILIULUI

din 18 iunie 2007

de punere în aplicare a Poziției comune 2004/293/PESC de reînnoire a măsurilor stabilite în sprijinul punerii în aplicare efective a mandatului Tribunalului Penal Internațional pentru fosta Iugoslavie (TPII)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Poziția comună 2004/293/PESC (1), în special articolul 2, coroborat cu articolul 23 alineatul (2) din Tratatul privind Uniunea Europeană,

întrucât:

(1)

Prin Poziția comună 2004/293/PESC, Consiliul a adoptat măsuri menite să împiedice intrarea pe teritoriile statelor membre sau tranzitarea acestora de către persoane angajate în activități care ajută persoane aflate în libertate să continue să eludeze justiția referitor la crimele pentru care au fost puse sub acuzare de către Tribunalul Penal Internațional pentru fosta Iugoslavie (TPII), sau care acționează prin orice alte mijloace într-un mod care ar putea obstrucționa punerea în aplicare efectivă de către TPII a mandatului său.

(2)

În urma transferului lui Ante Gotovina în custodia TPII, anumite persoane menționate la articolul 2 din poziția comună și care au legături cu domnul Gotovina ar trebui eliminate de pe listă. De asemenea, este necesară actualizarea detaliilor privind persoanele rămase pe listă.

(3)

De asemenea, se impune introducerea pe listă a altor persoane angajate în activități care ajută persoane aflate în libertate să continue să eludeze justiția referitor la crimele pentru care au fost puse sub acuzare de către TPII, sau care acționează prin orice alte mijloace într-un mod care ar putea obstrucționa punerea în aplicare efectivă de către TPII a mandatului său.

(4)

Lista din anexa la Poziția comună 2004/293/PESC ar trebui modificată în consecință,

DECIDE:

Articolul 1

Lista de persoane prevăzută în anexa la Poziția comună 2004/293/PESC se înlocuiește cu lista prevăzută în anexa la prezenta decizie.

Articolul 2

Prezenta decizie produce efecte la data adoptării sale.

Articolul 3

Prezenta decizie se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Luxemburg, 18 iunie 2007.

Pentru Consiliu

Președintele

F.-W. STEINMEIER


(1)  JO L 94, 31.3.2004, p. 65. Poziție comună, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Poziția comună 2007/150/PESC (JO L 66, 6.3.2007, p. 21).


ANEXĂ

1.

BILBIJA, Milorad

Fiul lui Svetko BILBIJA

Data și locul nașterii: 13.8.1956, Sanski Most, Bosnia-Herțegovina

Pașaport nr.: 3715730

Carte de identitate nr.: 03GCD9986

Cod numeric personal: 1308956163305

Aliasuri:

Adresă: Brace Pantica 7, Banja Luka, Bosnia-Herțegovina

2.

BJELICA, Milovan

Data și locul nașterii: 19.10.1958, Rogatica, Bosnia-Herțegovina

Pașaport nr.: 0000148, eliberat la 26.7.1998 la Srpsko Sarajevo (anulat)

Carte de identitate nr.: 03ETA0150

Cod numeric personal: 1910958130007

Aliasuri: Cicko

Adresă: Societatea CENTREK, Pale, Bosnia-Herțegovina

3.

DJORDJEVIC, Jelena (nume după căsătorie: GLUSICA Jelena)

Fiica lui: Vlastimir și Sojka DJORDJEVIC

Data și locul nașterii: 7.2.1977, Zajecar, Serbia

Pașaport nr.:

Carte de identitate nr.:

Aliasuri:

Adresă: Beogradskog Bataljona 39, Belgrad, Serbia

Relația cu persoane acuzate de crime de război: Fiica lui Vlastimir DJORDJEVIC

4.

DJORDJEVIC, Sojka

Data și locul nașterii: 29.9.1949, localitatea Knjazevac, Serbia

Pașaport nr.:

Carte de identitate nr.:

Aliasuri:

Adresă: Beogradskog Bataljona 39, Belgrad, Serbia

Relația cu persoane acuzate de crime de război: Soția lui Vlastimir DJORDJEVIC

5.

ECIM, Ljuban

Data și locul nașterii: 6.1.1964, Sviljanac, Bosnia-Herțegovina

Pașaport nr.: 0144290, eliberat la 21.11.1998 la Banja Luka (anulat)

Carte de identitate nr.: 03GCE3530

Cod numeric personal: 0601964100083

Aliasuri:

Adresă: Ulica Stevana Mokranjca 26, Banja Luka, Bosnia-Herțegovina

6.

HADZIC, Goranka

Fiica lui: Branko și Milena HADZIC

Data și locul nașterii: 18.6.1962, Vinkovci, Croația

Pașaport nr.:

Carte de identitate nr.: 1806962308218 (JMBG), carte de identitate nr. 569934/03

Aliasuri:

Adresă: Aranj Janosa, 9, Novi Sad, Serbia.

Relația cu persoane acuzate de crime de război: Sora lui Goran HADZIC

7.

HADZIC, Ivana

Fiica lui: Goran și Zivka HADZIC

Data și locul nașterii: 25.2.1983, Vukovar, Croația

Pașaport nr.:

Carte de identitate nr.:

Aliasuri:

Adresă: Aranj Janosa 9, Novi Sad, Serbia

Relația cu persoane acuzate de crime de război: Fiica lui Goran HADZIC

8.

HADZIC, Srecko

Fiul lui: Goran și Zivka HADZIC

Data și locul nașterii: 8.10.1987, Vukovar, Croația

Pașaport nr.:

Carte de identitate nr.:

Aliasuri:

Adresă: Aranj Janosa 9, Novi Sad, Serbia.

Relația cu persoane acuzate de crime de război: Fiul lui Goran HADZIC

9.

HADZIC, Zivka

Fiica lui: Branislav NUDIC

Data și locul nașterii: 9.6.1957, Vinkovci, Croația

Pașaport nr.:

Carte de identitate nr.:

Aliasuri:

Adresă: Aranj Janosa 9, Novi Sad, Serbia

Relația cu persoane acuzate de crime de război: Soția lui Goran HADZIC

10.

JOVICIC, Predrag

Fiul lui Desmir JOVICIC

Data și locul nașterii: 1.3.1963, Pale, Bosnia-Herțegovina

Pașaport nr.: 4363551

Carte de identitate nr.: 03DYA0852

Cod numeric personal: 0103963173133

Aliasuri:

Adresă: Milana Simovica 23, Pale, Bosnia-Herțegovina

11.

KARADZIC, Aleksandar

Data și locul nașterii: 14.5.1973, Sarajevo Centar, Bosnia-Herțegovina

Pașaport nr.: 0036395 (expirat la 12.10.1998)

Carte de identitate nr.:

Cod numeric personal:

Aliasuri: Sasa

Adresă:

12.

KARADZIC, Ljiljana (nume anterior căsătoriei: ZELEN)

Fiica lui Vojo și Anka

Data și locul nașterii: 27.11.1945, Sarajevo Centar, Bosnia-Herțegovina

Pașaport nr.:

Carte de identitate nr.:

Cod numeric personal:

Aliasuri:

Adresă:

13.

KARADZIC, Luka

Fiul lui: Vuko și Jovanka KARADZIC

Data și locul nașterii: 31.7.1951, localitatea Savnik, Muntenegru

Pașaport nr.:

Carte de identitate nr.:

Aliasuri:

Adresă: Dubrovacka 14, Belgrad, Serbia și Janka Vukotica 24, Rastoci, localitatea Niksic, Muntenegru.

Relația cu persoane acuzate de crime de război: Fratele lui Radovan KARADZIC

14.

KARADZIC-JOVICEVIC, Sonja

Fiica lui: Radovan KARADZIC și Ljiljana ZELEN-KARADZIC

Data și locul nașterii: 22.5.1967, Sarajevo, Bosnia-Herțegovina

Pașaport nr.:

Carte de identitate nr.: 2205967175003 (JMBG); carte de identitate nr. 04DYB0041

Aliasuri: Seki

Adresă: Dobroslava Jevdjevica 9, Pale, Bosnia-Herzegovina

Relația cu persoane acuzate de crime de război: Fiica lui Radovan KARADZIC

15.

KESEROVIC, Dragomir

Fiul lui Slavko

Data și locul nașterii: 8.6.1957, Piskavica/Banja Luka, Bosnia-Herțegovina

Pașaport nr.: 4191306

Carte de identitate nr.: 04GCH5156

Cod numeric personal: 0806957100028

Aliasuri:

Adresă:

16.

KIJAC, Dragan

Data și locul nașterii: 6.10.1955, Sarajevo, Bosnia-Herțegovina

Pașaport nr.:

Carte de identitate nr.:

Cod numeric personal:

Aliasuri:

Adresă:

17.

KOJIC, Radomir

Fiul lui Milanko și Zlatana

Data și locul nașterii: 23.11.1950, Bijela Voda, Sokolac, Bosnia-Herțegovina

Pașaport nr.: 4742002, eliberat în 2002 la Sarajevo (expiră în 2007)

Carte de identitate nr.: 03DYA1935. Eliberată la 7.7.2003 la Sarajevo

Cod numeric personal: 2311950173133

Aliasuri: Mineur sau Ratko

Adresă: 115 Trifka Grabeza, Pale, sau Hotel KRISTAL, Jahorina, Bosnia-Herțegovina

18.

KOVAC, Tomislav

Fiul lui Vaso

Data și locul nașterii: 4.12.1959, Sarajevo, Bosnia-Herțegovina

Pașaport nr.:

Carte de identitate nr.:

Cod numeric personal: 0412959171315

Aliasuri: Tomo

Adresă: Bijela, Muntenegru și Pale, Bosnia-Herțegovina

19.

KUJUNDZIC, Predrag

Fiul lui Vasilija

Data și locul nașterii: 30.1.1961, Suho Pole, Doboj, Bosnia-Herțegovina

Pașaport nr.:

Carte de identitate nr.: 03GFB1318

Cod numeric personal: 3001961120044

Aliasuri: Predo

Adresă: Doboj, Bosnia-Herțegovina

20.

LUKOVIC, Milorad Ulemek

Data și locul nașterii: 15.5.1968, Belgrad, Serbia

Pașaport nr.:

Carte de identitate nr.:

Cod numeric personal:

Aliasuri: Legija (identitate falsă IVANIC, Zeljko)

Adresă: deținut (închisoarea locală Belgrad, Bacvanska 14, Belgrad)

21.

MALIS, Milomir

Fiul lui Dejan Malis

Data și locul nașterii: 3.8.1966, Bjelice

Pașaport nr.:

Carte de identitate nr.:

Cod numeric personal: 0308966131572

Aliasuri:

Adresă: Vojvode Putnika, Foca/Srbinje, Bosnia-Herțegovina

22.

MANDIC, Momcilo

Data și locul nașterii: 1.5.1954, Kalinovik, Bosnia-Herțegovina

Pașaport nr.: 0121391, eliberat la 12.5.1999 la Srpsko Sarajevo, Bosnia-Herțegovina (anulat)

Carte de identitate nr.:

Cod numeric personal: 0105954171511

Aliasuri: Momo

Adresă: deținut

23.

MARIC, Milorad

Fiul lui Vinko Maric

Data și locul nașterii: 9.9.1957, Visoko, Bosnia-Herțegovina

Pașaport nr.: 4587936

Carte de identitate nr.: 04GKB5268

Cod numeric personal: 0909957171778

Aliasuri:

Adresă: Vuka Karadzica 148, Zvornik, Bosnia-Herțegovina

24.

MICEVIC, Jelenko

Fiul lui Luka și Desanka, numele anterior căsătoriei: Simic

Data și locul nașterii: 8.8.1947, Borci lângă Konjic, Bosnia-Herțegovina

Pașaport nr.: 4166874

Carte de identitate nr.: 03BIA3452

Cod numeric personal: 0808947710266

Aliasuri: Filaret

Adresă: Mănăstirea Milesevo, Serbia

25.

MLADIC, Biljana (numele anterior căsătoriei STOJCEVSKA)

Fiica lui: Strahilo STOJCEVSKI și Svetlinka STOJCEVSKA

Data și locul nașterii: 30.5.1972, Skopje, FOSTA REPUBLICĂ IUGOSLAVĂ A MACEDONIEI

Pașaport nr.:

Carte de identitate nr.: 3005972455086 (JMBG);

Aliasuri:

Adresă: înregistrată la Blagoja Parovica 117a, Belgrad, dar locuiește la Vidikovacki venac 83, Belgrad, Serbia

Relația cu persoane acuzate de crime de război: Nora lui Ratko MLADIC

26.

MLADIC, Darko

Fiul lui: Ratko și Bosiljka MLADIC

Data și locul nașterii: 19.8.1969, Skopje, FOSTA REPUBLICĂ IUGOSLAVĂ A MACEDONIEI

Pașaport nr.: pașaport Serbia și Muntenegru # 003220335, eliberat la 26.2.2002

Carte de identitate nr.: 1908969450106 (JMBG); carte de identitate B112059, eliberată la 8.4.1994 de SUP Belgrad

Aliasuri:

Adresă: Vidikovacki venac 83, Belgrad, Serbia

Relația cu persoane acuzate de crime de război: Fiul lui Ratko MLADIC

27.

NINKOVIC, Milan

Fiul lui Simo

Data și locul nașterii: 15.6.1943, Doboj, Bosnia-Herțegovina

Pașaport nr.: 3944452

Carte de identitate nr.: 04GFE3783

Cod numeric personal: 1506943120018

Aliasuri:

Adresă:

28.

OSTOJIC, Velibor

Fiul lui Jozo

Data și locul nașterii: 8.8.1945, Celebici, Foca, Bosnia-Herțegovina

Pașaport nr.:

Carte de identitate nr.:

Cod numeric personal:

Aliasuri:

Adresă:

29.

OSTOJIC, Zoran

Fiul lui Mico OSTOJIC

Data și locul nașterii: 29.3.1961, Sarajevo, Bosnia-Herțegovina

Pașaport nr.:

Carte de identitate nr.: 04BSF6085

Cod numeric personal: 2903961172656

Aliasuri:

Adresă: Malta 25, Sarajevo, Bosnia-Herțegovina

30.

PAVLOVIC, Petko

Fiul lui Milovan PAVLOVIC

Data și locul nașterii: 6.6.1957, Ratkovici, Bosnia-Herțegovina

Pașaport nr.: 4588517

Carte de identitate nr.: 03GKA9274

Cod numeric personal: 0606957183137

Aliasuri:

Adresă: Vuka Karadjica 148, Zvornik, Bosnia-Herțegovina

31.

PETROVIC, Tamara (numele anterior căsătoriei DJORDJEVIC)

Fiica lui: Vlastimir și Sojka DJORDJEVIC

Data și locul nașterii: 3.10.1971, Zajecar, Serbia.

Pașaport nr.:

Carte de identitate nr.:

Aliasuri:

Adresă: Beogradskog Bataljona 39, Belgrad, Serbia

Relația cu persoane acuzate de crime de război: Fiica lui Vlastimir DJORDJEVIC

32.

POPOVIC, Cedomir

Fiul lui Radomir POPOVIC

Data și locul nașterii: 24.3.1950, Petrovici

Pașaport nr.:

Carte de identitate nr.: 04FAA3580

Cod numeric personal: 2403950151018

Aliasuri:

Adresă: Crnogorska 36, Bileca, Bosnia-Herțegovina

33.

PUHALO, Branislav

Fiul lui Djuro

Data și locul nașterii: 30.8.1963, Foca, Bosnia-Herțegovina

Pașaport nr.:

Carte de identitate nr.:

Cod numeric personal: 3008963171929

Aliasuri:

Adresă:

34.

RADOVIC, Nade

Fiul lui Milorad RADOVIC

Data și locul nașterii: 26.1.1951, Foca, Bosnia-Herțegovina

Pașaport nr.: pașaport vechi nr. 0123256 (anulat)

Carte de identitate nr.: 03GJA2918

Cod numeric personal: 2601951131548

Aliasuri:

Adresă: Stepe Stepanovica 12, Foca/Srbinje, Bosnia-Herțegovina

35.

RATIC, Branko

Data și locul nașterii: 26.11.1957, MIHALJEVCI SLAVONSKA POZEGA, Bosnia-Herțegovina

Pașaport nr.: 0442022, eliberat la 17.9.1999 la Banja Luka

Carte de identitate nr.: 03GCA8959

Cod numeric personal: 2611957173132

Aliasuri:

Adresă: Ulica Krfska 42, Banja Luka, Bosnia-Herțegovina

36.

ROGULJIC, Slavko

Data și locul nașterii: 15.5.1952, SRPSKA CRNJA HETIN, Serbia

Pașaport nr.: 3747158 (pașaport valabil) eliberat la 12.4.2002 la Banja Luka. Data expirării: 12.4.2007. Pașaport expirat nr. 0020222 eliberat la 25.8.1988 la Banja Luka. Data expirării: 25.8.2003

Carte de identitate nr.: 04EFA1053

Cod numeric personal: 1505952103022.

Aliasuri:

Adresă: Vojvode Misica 21, Laktasi, Bosnia-Herțegovina

37.

SAROVIC, Mirko

Data și locul nașterii: 16.9.1956, Rusanovici-Rogatica, Bosnia-Herțegovina

Pașaport nr.: 4363471 eliberat la Istocno Sarajevo, expiră la 8.10.2008

Carte de identitate nr.: 04PEA4585

Cod numeric personal: 1609956172657

Aliasuri:

Adresă: Bjelopoljska 42, 71216 Srpsko Sarajevo, Bosnia-Herțegovina

38.

SKOCAJIC, Mrksa

Fiul lui Dejan SKOCAJIC

Data și locul nașterii: 5.8.1953, Blagaj, Bosnia-Herțegovina

Pașaport nr.: 3681597

Carte de identitate nr.: 04GDB9950

Cod numeric personal: 0508953150038

Aliasuri:

Adresă: Brigada Trebinjskih, Trebinje, Bosnia-Herțegovina

39.

VRACAR, Milenko

Data și locul nașterii: 15.5.1956, Nisavici, Prijedor, Bosnia-Herțegovina

Pașaport nr.: 3865548 (pașaport valabil) eliberat la 29.8.2002 la Banja Luka. Data expirării: 29.8.2007. Pașapoarte expirate: 0280280 eliberat la 4.12.1999 la Banja Luka (data expirării: 4.12.2004) și 0062130 eliberat la 16.9.1998 la Banja Luka, Bosnia-Herțegovina

Carte de identitate nr.: 03GCE6934

Cod numeric personal: 1505956160012

Aliasuri:

Adresă: Save Ljuboje 14, Banja Luka, Bosnia-Herțegovina

40.

ZOGOVIC, Milan

Fiul lui Jovan

Data și locul nașterii: 7.10.1939, Dobrusa

Pașaport nr.:

Carte de identitate nr.:

Cod numeric personal:

Aliasuri:

Adresă:

41.

ZUPLJANIN, Divna (numele anterior căsătoriei STOISAVLJEVIC)

Fiica lui: Dobrisav și Zorka STOISAVLJEVIC

Data și locul nașterii: 15.11.1956, Maslovare, localitatea Kotor Varos, Bosnia-Herzegovina

Pașaport nr.: pașaport de Bosnia-Herțegovina 0256552 eliberat la 26.4.1999

Carte de identitate nr.: Carte de identitate 04GCM2618 eliberată la 5.11.2004 și permis de conducere 05GCF8710 eliberat la 3.1.2005

Aliasuri:

Adresă: Stevana Markovica 3, Banja Luka, Bosnia-Herțegovina

Relația cu persoane acuzate de crime de război: Soția lui Stojan ZUPLJANIN.

42.

ZUPLJANIN, Mladen

Fiul lui: Stojan și Divna ZUPLJANIN

Data și locul nașterii: 21.7.1980, Banja Luka, Bosnia-Herțegovina

Pașaport nr.: pașaport de Bosnia-Herțegovina 4009608 datat 7.2.2003.

Carte de identitate nr.: ID 04GCG6605, permis de conducere 04GCC6937 datat 8.3.2004.

Aliasuri:

Adresă: Brace Pantica 3, Banja Luka, Bosnia-Herțegovina

Relația cu persoane acuzate de crime de război: Fiul lui Stojan ZUPLJANIN.

43.

ZUPLJANIN, Pavle

Fiul lui: Stojan și Divna ZUPLJANIN

Data și locul nașterii: 18.7.1984, Piskavica, Banja Luka, Bosnia-Herțegovina

Pașaport nr.: pașaport 5049445 Bosnia-Herțegovina datat 26.4.2006.

Carte de identitate nr.: ID 03GCB5148 datată 10.6.2003, permis de conducere 04GCF5074 datat 30.11.2004.

Aliasuri:

Adresă: Stevana Markovica 3, Banja Luka, Bosnia-Herțegovina

Relația cu persoane acuzate de crime de război: Fiul lui Stojan ZUPLJANIN

44.

ZUPLJANIN, Slobodan

Fiul lui: Stanko și Cvijeta ZUPLJANIN

Data și locul nașterii: 17.11.1957, Banja Luka, Bosnia-Herțegovina

Pașaport nr.: pașaport 0023955 Bosnia-Herțegovina eliberat la 24.8.1998.

Carte de identitate nr.: ID 04GCL4072, permis de conducere 04GCE8351, datat 18.9.2004.

Aliasuri: Bebac

Adresă: Vojvode Momica 9a, Banja Luka, Bosnia-Herțegovina

Relația cu persoane acuzate de crime de război: Vărul lui Stojan ZUPLJANIN


19.6.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 157/s3


AVIZ CĂTRE CITITORI

Având în vedere situația creată în urma ultimei extinderi, anumite Jurnale Oficiale au fost publicate într-o formă simplificată în 27, 29 și 30 decembrie 2006, în limbile oficiale la acea dată ale Uniunii.

S-a hotărât republicarea actelor ce figurează în aceste Jurnale Oficiale sub formă de rectificări și în prezentarea tradițională a Jurnalului Oficial.

Din această cauză, Jurnalele Oficiale cuprinzând aceste rectificări nu se publică decât în versiunile lingvistice anterioare extinderii. Traducerile actelor în limbile noilor state membre se vor publica în Ediția specială a Jurnalului Oficial al Uniunii Europene care va cuprinde textele instituțiilor și ale Băncii Centrale Europene adoptate înainte de 1 ianuarie 2007.

Cititorii vor găsi în cele ce urmează un tabel de corespondență între Jurnalele Oficiale vizate, publicate în 27, 29 și 30 decembrie 2006, și rectificările corespunzătoare.

JO din 27 decembrie 2006

Rectificat prin JO (2007)

L 370

L 30

L 371

L 45

L 373

L 121

L 375

L 70


JO din 29 decembrie 2006

Rectificat prin JO (2007)

L 387

L 34


JO din 30 decembrie 2006

Rectificat prin JO (2007)

L 396

L 136

L 400

L 54

L 405

L 29

L 407

L 44

L 408

L 47

L 409

L 36

L 410

L 40

L 411

L 27

L 413

L 50