ISSN 1830-3625

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 156

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 50
16 iunie 2007


Cuprins

 

I   Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare este obligatorie

Pagina

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul (CE) nr. 671/2007 al Consiliului din 11 iunie 2007 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1868/94 de stabilire a unui sistem de contingente pentru producția de amidon din cartofi

1

 

 

Regulamentul (CE) nr. 672/2007 al Comisiei din 15 iunie 2007 de stabilire a sumelor forfetare la import pentru determinarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

4

 

 

Regulamentul (CE) nr. 673/2007 al Comisiei din 15 iunie 2007 a 33-a licitație specială desfășurată în cadrul licitației permanente prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1898/2005, capitolul II

6

 

 

Regulamentul (CE) nr. 674/2007 al Comisiei din 15 iunie 2007 de stabilire a taxelor la import în sectorul cerealelor aplicabile de la 16 iunie 2007

7

 

 

Regulamentul (CE) nr. 675/2007 al Comisiei din 15 iunie 2007 de stabilire a măsurii în care pot fi acceptate cererile de licențe de import introduse în primele zece zile ale lunii iunie 2007 pentru unt originar din Noua Zeelandă cu numerele de contingente 09.4195 și 09.4182

10

 

 

DIRECTIVE

 

*

Directiva 2007/33/CE a Consiliului din 11 iunie 2007 privind combaterea nematozilor cu chisturi ai cartofului și de abrogare a Directivei 69/465/CEE

12

 

 

II   Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare nu este obligatorie

 

 

DECIZII

 

 

Comisie

 

 

2007/414/CE

 

*

Decizia Comisiei din 21 februarie 2007 privind ajutorul de stat C 36/2004 (ex N 220/2004) – Portugalia – Ajutor pentru investiție străină directă acordat CORDEX, Companhia Industrial Têxtil S.A. [notificată cu numărul C(2007) 474]  ( 1 )

23

 

 

2007/415/CE

 

*

Decizia Comisiei din 13 iunie 2007 de neincludere a carbosulfanului în anexa I la Directiva 91/414/CEE a Consiliului și de retragere a autorizațiilor pentru produsele de protecție a plantelor care conțin această substanță [notificată cu numărul C(2007) 2463]  ( 1 )

28

 

 

2007/416/CE

 

*

Decizia Comisiei din 13 iunie 2007 privind neincluderea carbofuranului în anexa I la Directiva 91/414/CEE a Consiliului și retragerea autorizațiilor pentru produsele fitosanitare care conțin această substanță [notificată cu numărul C(2007) 2467]  ( 1 )

30

 

 

2007/417/CE

 

*

Decizia Comisiei din 13 iunie 2007 de neincludere a diuronului în anexa I la Directiva 91/414/CEE a Consiliului și de retragere a autorizațiilor pentru produsele de protecție a plantelor care conțin această substanță [notificată cu numărul C(2007) 2468]  ( 1 )

32

 

 

2007/418/CE

 

*

Decizia Comisiei din 14 iunie 2007 de instituire a Grupului la nivel înalt privind competitivitatea industriei chimice în Uniunea Europeană

34

 

 

ACORDURI

 

 

Consiliu

 

*

Informare privind intrarea în vigoare a Acordului dintre Comunitatea Europeană și Federația Rusă privind readmisia persoanelor aflate în situație de ședere ilegală

37

 

 

 

*

Aviz către cititori(A se vedea coperta a treia)

s3

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


I Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare este obligatorie

REGULAMENTE

16.6.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 156/1


REGULAMENTUL (CE) NR. 671/2007 AL CONSILIULUI

din 11 iunie 2007

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1868/94 de stabilire a unui sistem de contingente pentru producția de amidon din cartofi

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 37,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Parlamentului European (1),

întrucât:

(1)

Anexa la Regulamentul (CE) nr. 1868/94 al Consiliului (2) stabilește contingentele de amidon din cartofi pentru statele membre producătoare pentru anii de comercializare 2005/2006 și 2006/2007.

(2)

În conformitate cu articolul 3 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1868/94 repartizarea contingentelor în cadrul Comunității se bazează pe un raport al Comisiei către Consiliu. Conform raportului prezentat Consiliului, recenta reformă a organizării comune de piață în sectorul zahărului ar trebui luată în considerare în cadrul analizei evoluțiilor de pe piața de amidon. Cu toate acestea, reforma din sectorul zahărului ar deveni pe deplin aplicabilă treptat, pe parcursul unei perioade de tranziție. Prin urmare, în așteptarea evaluării efectelor inițiale ale acestei reforme în sectorul amidonului din cartofi, contingentele pentru anul de comercializare 2006/2007 ar trebui rulate pe o perioadă de încă doi ani.

(3)

Statele membre producătoare ar trebui să repartizeze contingentele lor pe o perioadă de doi ani între toți producătorii de amidon din cartofi în baza contingentelor pentru anul de comercializare 2006/2007.

(4)

Cantitățile utilizate de producătorii de amidon din cartofi în exces față de subcontingentele disponibile în anul de comercializare 2006/2007 ar trebui deduse în anul de comercializare 2007/2008 în conformitate cu articolul 6 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1868/94.

(5)

Este, prin urmare, necesar să se modifice Regulamentul (CE) nr. 1868/94 în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul (CE) nr. 1868/94 se modifică după cum urmează:

1.

Articolele 2 și 3 se înlocuiesc cu următorul text:

„Articolul 2

(1)   Statelor membre producătoare de amidon din cartofi li se vor aloca contingente pentru anii de comercializare 2007/2008 și 2008/2009 în conformitate cu anexa.

(2)   Fiecare stat membru producător la care se face trimitere în anexă își repartizează contingentul între producătorii de amidon de cartofi pentru utilizare în anii de comercializare 2007/2008 și 2008/2009 în baza subcontingentului disponibil fiecărui producător în 2006/2007, sub rezerva aplicării dispozițiilor celui de-al doilea paragraf.

Subcontingentele disponibile pentru fiecare producător pentru anul de comercializare 2007/2008 se ajustează pentru a se lua în considerare orice cantitate utilizată în exces față de contigentul din anul de comercializare 2006/2007 în conformitate cu articolul 6 alineatul (2).

Articolul 3

Comisia prezintă Consiliului, înainte de 1 ianuarie 2009, un raport privind funcționarea sistemului de contingente în cadrul Comunității, însoțit de propuneri corespunzătoare. Raportul va ține cont de evoluțiile de pe piața de amidon din cartofi și de pe piața de amidon din cereale.”

2.

Anexa se înlocuiește cu textul care figurează în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 1 iulie 2007.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Luxemburg, 11 iunie 2007.

Pentru Consiliu

Președintele

H. SEEHOFER


(1)  Aviz din 24 aprilie 2007 (încă nepublicat în Jurnalul Oficial).

(2)  JO L 197, 30.7.1994, p. 4. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 941/2005 (JO L 159, 22.6.2005, p. 1).


ANEXĂ

„ANEXĂ

Contingentele de amidon din cartofi pentru anii de comercializare 2007/2008 și 2008/2009

(tone)

Republica Cehă

33 660

Danemarca

168 215

Germania

656 298

Estonia

250

Spania

1 943

Franța

265 354

Letonia

5 778

Lituania

1 211

Țările de Jos

507 403

Austria

47 691

Polonia

144 985

Slovacia

729

Finlanda

53 178

Suedia

62 066

Total

1 948 761”


16.6.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 156/4


REGULAMENTUL (CE) NR. 672/2007 AL COMISIEI

din 15 iunie 2007

de stabilire a sumelor forfetare la import pentru determinarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 3223/94 al Comisiei din 21 decembrie 1994 de stabilire a normelor de aplicare a regimului de import pentru fructe și legume (1), în special articolul 4 alineatul (1),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 3223/94 prevede, ca urmare a rezultatelor negocierilor comerciale multilaterale din Runda Uruguay, criteriile pentru stabilirea de către Comisie a sumelor forfetare la import din țările terțe, pentru produsele și termenele menționate în anexa acestuia.

(2)

În conformitate cu criteriile menționate anterior, sumele forfetare la import trebuie stabilite la nivelurile prevăzute în anexa la prezentul regulament,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Sumele forfetare la import prevăzute la articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 3223/94 sunt stabilite așa cum este indicat în tabelul din anexă.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 16 iunie 2007.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 15 iunie 2007.

Pentru Comisie

Jean-Luc DEMARTY

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 337, 24.12.1994, p. 66. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 386/2005 (JO L 62, 9.3.2005, p. 3).


ANEXĂ

la Regulamentul Comisiei din 15 iunie 2007 de stabilire a sumelor forfetare la import pentru determinarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

(EUR/100 kg)

(Cod NC)

Codul țărilor terțe (1)

Suma forfetară la import

0702 00 00

MA

46,7

TR

89,0

ZZ

67,9

0707 00 05

JO

151,2

TR

94,6

ZZ

122,9

0709 90 70

TR

95,0

ZZ

95,0

0805 50 10

AR

51,4

ZA

64,2

ZZ

57,8

0808 10 80

AR

92,0

BR

82,0

CL

93,2

CN

94,6

NZ

99,4

US

101,5

ZA

97,0

ZZ

94,2

0809 10 00

IL

156,1

TR

217,4

ZZ

186,8

0809 20 95

TR

287,0

US

329,7

ZZ

308,4

0809 30 10, 0809 30 90

CL

101,3

US

206,5

ZA

88,3

ZZ

132,0

0809 40 05

CL

134,4

IL

164,9

ZZ

149,7


(1)  Nomenclatorul țărilor, astfel cum este stabilit de Regulamentul (CE) nr. 1833/2006 al Comisiei (JO L 354, 14.12.2006, p. 19). Codul „ZZ” reprezintă „alte origini”.


16.6.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 156/6


REGULAMENTUL (CE) NR. 673/2007 AL COMISIEI

din 15 iunie 2007

a 33-a licitație specială desfășurată în cadrul licitației permanente prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1898/2005, capitolul II

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1255/1999 al Consiliului din 17 mai 1999 privind organizarea comună a piețelor în sectorul laptelui și produselor lactate (1), în special articolul 10,

întrucât:

(1)

În conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1898/2005 al Comisiei din 9 noiembrie 2005 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1255/1999 al Consiliului în ceea ce privește măsurile de comercializare a smântânii, a untului și a untului concentrat pe piața comunitară (2), organismele de intervenție vând, prin licitație, anumite cantități de unt de intervenție pe care le dețin și acordă un ajutor pentru smântână, pentru unt și pentru unt concentrat. Articolul 25 din regulamentul menționat anterior prevede că, ținând seama de ofertele primite pentru fiecare licitație specială, se stabilește un preț de vânzare minim al untului, precum și o valoare maximă a ajutorului pentru smântâna, pentru untul și pentru untul concentrat care pot fi diferențiate în funcție de destinație, de conținutul de grăsime al untului și de procedura de încorporare. Valoarea garanției de prelucrare menționate la articolul 28 din Regulamentul (CE) nr. 1898/2005 trebuie stabilită în consecință.

(2)

În urma examinării ofertelor primite, nu se dă curs licitației.

(3)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului de gestionare a laptelui și a produselor lactate,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Pentru a 33-a licitație specială desfășurată în cadrul licitației permanente prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1898/2005, capitolul II, nu se dă curs licitației.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 16 iunie 2007.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 15 iunie 2007.

Pentru Comisie

Jean-Luc DEMARTY

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 160, 26.6.1999, p. 48. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1913/2005 (JO L 307, 25.11.2005, p. 2).

(2)  JO L 308, 25.11.2005, p. 1. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 2107/2005 (JO L 337, 22.12.2005, p. 20).


16.6.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 156/7


REGULAMENTUL (CE) NR. 674/2007 AL COMISIEI

din 15 iunie 2007

de stabilire a taxelor la import în sectorul cerealelor aplicabile de la 16 iunie 2007

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1784/2003 al Consiliului din 29 septembrie 2003 privind organizarea comună a piețelor în sectorul cerealelor (1),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1249/96 al Comisiei din 28 iunie 1996 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 1766/92 al Consiliului în ceea ce privește taxele de import în sectorul cerealelor (2), în special articolul 2 alineatul (1),

întrucât:

(1)

Articolul 10 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1784/2003 al Consiliului stipulează că, pentru produsele având codurile NC 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (grâul comun de calitate superioară), 1002, ex 1005, cu excepția hibrizilor pentru sămânță și ex 1007, cu excepția hibrizilor destinați însămânțării, taxa la import este egală cu prețul de intervenție valabil pentru aceste produse la import, majorată cu 55 %, din care se deduce prețul la import CIF aplicabil expedierii în cauză. Cu toate acestea, această taxă nu poate depăși valoarea taxelor din Tariful Vamal Comun.

(2)

Articolul 10 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1784/2003 al Consiliului stipulează că, în scopul calculării taxei la import menționate la alineatul (2) din articolul de mai sus, aceasta se stabilește periodic pentru produsele în cauză în funcție de prețurile CIF reprezentative la import.

(3)

În temeiul articolului 2 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1249/96, prețul folosit pentru calcularea taxei la import pentru produsele având codurile NC 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (grâu comun de calitate superioară), 1002 00, 1005 10 90, 1005 90 00 și 1007 00 90 este prețul CIF reprezentativ la import, stabilit zilnic, în conformitate cu metoda prevăzută la articolul 4 din regulamentul menționat anterior.

(4)

Este necesar să se stabilească taxele la import pentru perioada începând cu 16 iunie 2007, aplicabile până la stabilirea și intrarea în vigoare a unei noi taxe,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Începând cu 16 iunie 2007, taxele la import în sectorul cerealelor menționate la articolul 10 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1784/2003 al Consiliului se stabilesc în anexa I la prezentul regulament în baza elementelor care figurează în anexa II.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 16 iunie 2007.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 15 iunie 2007.

Pentru Comisie

Jean-Luc DEMARTY

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 270, 21.10.2003, p. 78. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1154/2005 al Comisiei (JO L 187, 19.7.2005, p. 11).

(2)  JO L 161, 29.6.1996, p. 125. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1816/2005 (JO L 292, 8.11.2005, p. 5).


ANEXA I

Taxe la import pentru produsele prevăzute la articolul 10 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1784/2003 aplicabile de la 16 iunie 2007

Cod NC

Descrierea mărfurilor

Taxa la import (1)

(în EUR/t)

1001 10 00

GRÂU dur de calitate superioară

0,00

de calitate medie

0,00

de calitate inferioară

0,00

1001 90 91

GRÂU comun, pentru sămânță

0,00

ex 1001 90 99

GRÂU comun de calitate superioară, altul decât pentru sămânță

0,00

1002 00 00

SECARĂ

0,00

1005 10 90

PORUMB pentru sămânță, altul decât hibrid

0,00

1005 90 00

PORUMB, altul decât pentru sămânță (2)

0,00

1007 00 90

SORG cu boabe, altul decât hibrid, destinat însămânțării

0,00


(1)  Pentru mărfurile care intră în Comunitate prin Oceanul Atlantic sau prin Canalul de Suez, importatorul poate beneficia, în aplicarea articolului 2 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 1249/96 al Comisiei, de o reducere a taxelor, în valoare de:

3 EUR/t, dacă portul de descărcare se află la Marea Mediterană,

2 EUR/t, dacă portul de descărcare se află în Danemarca, Estonia, Irlanda, Letonia, Lituania, Polonia, Finlanda, Suedia, Regatul Unit sau pe coasta atlantică a Peninsulei Iberice.

(2)  Importatorul poate beneficia de o reducere forfetară de 24 EUR/t atunci când sunt îndeplinite condițiile stabilite la articolul 2 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 1249/96 al Comisiei.


ANEXA II

Elemente pentru calcularea taxelor prevăzute în anexa I

1.6.2007-14.6.2007

1.

Valori medii pentru perioada de referință menționată la articolul 2 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1249/96:

(EUR/t)

 

Grâu comun (1)

Porumb

Grâu dur de calitate superioară

Grâu dur de calitate medie (2)

Grâu dur de calitate inferioară (3)

Orz

Bursa

Minneapolis

Chicago

Cotația

164,25

114,42

Prețul FOB USA

180,51

170,51

150,51

151,47

Primă pentru Golf

12,63

Primă pentru Marile Lacuri

10,96

2.

Valori medii pentru perioada de referință menționată la articolul 2 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1249/96:

Taxă de navlu: Golful Mexic–Rotterdam:

36,68 EUR/t

Taxă de navlu: Marile Lacuri–Rotterdam:

36,77 EUR/t


(1)  Primă pozitivă încorporată de 14 EUR/t [articolul 4 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1249/96].

(2)  Primă negativă de 10 EUR/t [articolul 4 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1249/96].

(3)  Primă negativă de 30 EUR/t [articolul 4 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1249/96].


16.6.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 156/10


REGULAMENTUL (CE) NR. 675/2007 AL COMISIEI

din 15 iunie 2007

de stabilire a măsurii în care pot fi acceptate cererile de licențe de import introduse în primele zece zile ale lunii iunie 2007 pentru unt originar din Noua Zeelandă cu numerele de contingente 09.4195 și 09.4182

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1255/1999 al Consiliului din 17 mai 1999 privind organizarea comună a pieței în sectorul laptelui și al produselor lactate (1),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2535/2001 al Comisiei din 14 decembrie 2001 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1255/1999 al Consiliului privind regimul importurilor de lapte și produse lactate și deschiderea unor contingente tarifare (2), în special articolul 35a alineatul (3),

întrucât:

Cererile de licențe de import introduse între 1 și 10 iunie 2007 pentru unt originar din Noua Zeelandă cu numerele de contingente 09.4195 și 09.4182 menționate în anexa IIIA la Regulamentul (CE) nr. 2535/2001, notificate Comisiei până la 13 iunie 2007, se referă la cantități mai mari decât cele disponibile. Prin urmare, este necesar să se stabilească coeficienții de atribuire pentru cantitățile pentru care s-au depus cereri,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Cererile de licențe de import pentru unt originar din Noua Zeelandă cu numerele de contingente 09.4195 și 09.4182, introduse în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 2535/2001 între 1 și 10 iunie 2007 și notificate Comisiei până la 13 iunie 2007, se acceptă cu condiția aplicării coeficienților de atribuire stabiliți în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 15 iunie 2007.

Pentru Comisie

Jean-Luc DEMARTY

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 160, 26.6.1999, p. 48. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1913/2005 (JO L 307, 25.11.2005, p. 2).

(2)  JO L 341, 22.12.2001, p. 29. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 487/2007 (JO L 114, 1.5.2007, p. 8).


ANEXĂ

Număr de contingent

Coeficient de atribuire

09.4195

20,172164 %

09.4182

100 %


DIRECTIVE

16.6.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 156/12


DIRECTIVA 2007/33/CE A CONSILIULUI

din 11 iunie 2007

privind combaterea nematozilor cu chisturi ai cartofului și de abrogare a Directivei 69/465/CEE

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 37,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Parlamentului European,

întrucât:

(1)

De la adoptarea Directivei 69/465/CEE a Consiliului din 8 decembrie 1969 privind combaterea nematodului auriu al cartofului (1) s-au înregistrat evoluții semnificative în nomenclatura, caracteristicile biologice și epidemiologia speciilor și populațiilor de nematozi cu chisturi ai cartofului și în modul de repartizare a acestora.

(2)

Nematozii cu chisturi ai cartofului [Globodera pallida (Stone) Behrens (populații europene) și Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens (populații europene)] sunt cunoscuți ca organisme dăunătoare pentru cartofi.

(3)

Dispozițiile Directivei 69/465/CEE au fost reexaminate și, în urma acestei reexaminări, au fost considerate insuficiente. Prin urmare, se impune adoptarea unor dispoziții mai cuprinzătoare.

(4)

Dispozițiile ar trebui să ia în considerare faptul că este nevoie de investigații oficiale care să garanteze că pe terenurile pe care sunt cultivați sau depozitați cartofii de sămânță destinați producției de culturi semincere de cartofi și anumite plante destinate producției de material de însămânțare nu există nematozi cu chisturi ai cartofului.

(5)

Ar trebui efectuate controale oficiale pe terenurile utilizate pentru producția de cartofi, altele decât cele utilizate pentru producția de culturi semincere de cartofi, pentru a determina distribuția nematozilor cu chisturi ai cartofului.

(6)

Ar trebui stabilite proceduri de prelevare și de testare pentru efectuarea acestor investigații și controale oficiale.

(7)

Ar trebui luate în considerare mijloacele de răspândire a agentului patogen.

(8)

Dispozițiile ar trebui să ia în considerare faptul că controlul nematozilor cu chisturi ai cartofului se face în mod tradițional prin rotația culturilor, fiind cunoscut faptul că absența culturii de cartofi pe o perioadă de mai mulți ani reduce în mod semnificativ populația de nematozi. Rotația culturilor a fost suplimentată recent prin utilizarea de soiuri de cartofi rezistenți.

(9)

De asemenea, statele membre ar trebui să poată lua măsuri suplimentare sau mai stricte, după caz, cu condiția să nu existe nicio piedică în calea circulației cartofilor pe teritoriul Comunității, cu excepția cazului în care se prevede astfel în Directiva 2000/29/CE a Consiliului din 8 mai 2000 privind măsurile de protecție împotriva introducerii în Comunitate a organismelor dăunătoare plantelor sau produselor vegetale și împotriva răspândirii lor în Comunitate (2). Astfel de măsuri ar trebui notificate Comisiei și celorlalte state membre.

(10)

Prin urmare, Directiva 69/465/CEE ar trebui abrogată.

(11)

Întrucât obiectivele prezentei directive, și anume determinarea repartizării nematozilor cu chisturi ai cartofului, pentru prevenirea răspândirii și pentru combaterea acestora, nu pot fi realizate în suficientă măsură de statele membre și, prin urmare, pot fi realizate mai bine la nivel comunitar datorită dimensiunii și efectelor acțiunii propuse, Comunitatea poate adopta măsuri în conformitate cu principiul subsidiarității, astfel cum este prevăzut la articolul 5 din tratat. În conformitate cu principiul proporționalității stabilit în același articol, prezenta directivă nu depășește ceea ce este necesar pentru atingerea acestor obiective.

(12)

Măsurile necesare pentru punerea în aplicare a prezentei directive ar trebui adoptate în conformitate cu Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a normelor de exercitare a competențelor de executare conferite Comisiei (3),

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

CAPITOLUL I

OBIECT ȘI DEFINIȚII

Articolul 1

Prezenta directivă stabilește măsurile care trebuie luate de către statele membre împotriva Globodera pallida (Stone) Behrens (populații europene) și Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens (populații europene), denumite în continuare „nematozi cu chisturi ai cartofului”, în vederea determinării repartizării acestora, pentru prevenirea răspândirii și controlului acestora.

Articolul 2

În sensul prezentei directive se aplică următoarele definiții:

(a)

„oficial” sau „în mod oficial” înseamnă stabilit, autorizat sau efectuat de către organismele oficiale responsabile ale unui stat membru, astfel cum sunt definite la articolul 2 alineatul (1) litera (g) din Directiva 2000/29/CE;

(b)

„soiuri de cartofi rezistenți” înseamnă soiurile care după cultivare inhibă în mod semnificativ dezvoltarea unei anumite populații de nematozi cu chisturi ai cartofului;

(c)

„investigație” înseamnă o procedură metodică de stabilire a prezenței nematozilor cu chisturi ai cartofului pe suprafața unui teren;

(d)

„control” înseamnă o procedură metodică efectuată pe parcursul unei perioade determinate pentru stabilirea repartiției nematozilor cu chisturi ai cartofului pe teritoriul unui stat membru.

Articolul 3

(1)   Organismele oficiale responsabile ale unui stat membru stabilesc definiția unui teren în sensul prezentei directive, pentru a asigura omogenitatea condițiilor fitosanitare pe suprafața unui teren în ceea ce privește riscul de apariție a unor nematozi cu chisturi ai cartofului. În acest scop, aceste organisme iau în considerare principii științifice și statistici sănătoase, caracteristicile biologice ale nematozilor cu chisturi ai cartofului, cultivarea terenului și sistemele de producție specifice ale plantelor gazdă pentru nematozii cu chisturi ai cartofului de pe teritoriul statului membru respectiv. Criteriile detaliate pentru definirea unui teren sunt comunicate în mod oficial Comisiei și celorlalte state membre.

(2)   Pot fi adoptate dispoziții suplimentare cu privire la criteriile de definire a unui teren, în conformitate cu procedura menționată la articolul 17 alineatul (2).

CAPITOLUL II

DEPISTAREA

Articolul 4

(1)   Statele membre dispun efectuarea de investigații oficiale pentru depistarea nematozilor cu chisturi ai cartofului pe terenurile pe suprafața cărora urmează să fie cultivate sau depozitate plantele enumerate la anexa I, destinate producției de material de însămânțare, sau cartofii de sămânță destinați producției de culturi semincere de cartofi.

(2)   Investigația oficială prevăzută la alineatul (1) se efectuează în perioada dintre strânsul ultimei recolte de pe teren și plantarea plantelor sau a cartofilor de sămânță menționați la alineatul (1). Aceasta poate fi efectuată mai devreme, caz în care se pun la dispoziție probele documentate ale rezultatelor investigației respective, care confirmă că nu au fost depistați nematozi cu chisturi ai cartofului, iar cartofii și celelalte plante gazdă enumerate la punctul 1 din anexa I nu erau prezente în momentul investigației și nici nu au fost cultivate după investigație.

(3)   Rezultatele altor investigații oficiale decât cele menționate la alineatul (1) și efectuate înainte de 1 iulie 2010 pot fi considerate probe în sensul alineatului (2).

(4)   În cazul în care organismele oficiale responsabile ale unui stat membru au stabilit că nu există niciun risc de răspândire a nematozilor cu chisturi ai cartofului, investigația oficială menționată la alineatul (1) nu este necesară pentru:

(a)

plantarea plantelor enumerate la anexa I, destinate producției de material de însămânțare care urmează să fie utilizate în același loc de producție situat într-o zonă definită în mod oficial;

(b)

plantarea cartofilor de sămânță, destinați culturilor semincere de cartofi care urmează să fie utilizate în același loc de producție situat într-o zonă definită în mod oficial;

(c)

plantarea plantelor enumerate la punctul 2 din anexa I, destinate producției de material de însămânțare, în cazul în care plantele recoltate urmează să facă obiectul măsurilor aprobate oficial menționate la secțiunea III(A) din anexa III.

(5)   Statele membre se asigură că rezultatele investigațiilor menționate la alineatele (1) și (3) sunt înregistrate oficial și sunt puse la dispoziția Comisiei.

Articolul 5

(1)   În cazul terenurilor pe suprafața cărora urmează să fie cultivați sau depozitați cartofi de sămânță sau plante enumerate la punctul 1 din anexa I, destinate producției de material de însămânțare, investigația oficială menționată la articolul 4 alineatul (1) cuprinde proceduri de prelevare și testare pentru depistarea nematozilor cu chisturi ai cartofului în conformitate cu anexa II.

(2)   În cazul terenurilor pe suprafața cărora urmează să fie cultivate sau depozitate plantele enumerate la punctul 2 din anexa I destinate producției de material de însămânțare, investigația oficială menționată la articolul 4 alineatul (1) cuprinde proceduri de prelevare și testare pentru depistarea nematozilor cu chisturi ai cartofului în conformitate cu anexa II sau verificări astfel cum se prevede la secțiunea I din anexa III.

Articolul 6

(1)   Statele membre iau măsurile necesare astfel încât controalele oficiale să fie efectuate și pe terenurile utilizate pentru producția de cartofi, pe lângă cele destinate producției de culturi semincere de cartofi, în vederea determinării repartizării nematozilor cu chisturi ai cartofului.

(2)   Controalele oficiale cuprind proceduri de prelevare și testare pentru depistarea nematozilor cu chisturi ai cartofului în conformitate cu punctul 2 din anexa II și se efectuează în conformitate cu secțiunea II din anexa III.

(3)   Rezultatele controalelor oficiale sunt notificate în scris Comisiei în conformitate cu secțiunea II din anexa III.

Articolul 7

În cazul în care, în urma investigației oficiale menționate la articolul 4 alineatul (1) și a celorlalte investigații oficiale menționate la articolul 4 alineatul (3), nu sunt depistați nematozi cu chisturi ai cartofului, organismele oficiale responsabile ale statului membru respectiv se asigură că această informație este înregistrată în mod oficial.

Articolul 8

(1)   Atunci când pe parcursul investigației oficiale menționate la articolul 4 alineatul (1) se constată infestarea unui teren cu nematozi cu chisturi ai cartofului, organismele oficiale responsabile ale statului membru respectiv se asigură că această informație este înregistrată în mod oficial.

(2)   Atunci când pe parcursul controlului oficial menționat la articolul 6 alineatul (1) se constată infestarea unui teren cu nematozi cu chisturi ai cartofului, organismele oficiale responsabile ale statului membru respectiv se asigură că această informație este înregistrată în mod oficial.

(3)   Cartofii sau plantele enumerate la anexa I care provin de pe un teren care a fost înregistrat oficial ca fiind infestat cu nematozi cu chisturi ai cartofului în conformitate cu alineatul (1) sau (2) din prezentul articol, sau care au intrat în contact cu solul în care au fost depistați nematozi cu chisturi ai cartofului, sunt în mod oficial declarate contaminate.

CAPITOLUL III

MĂSURI DE COMBATERE

Articolul 9

(1)   Statele membre dispun ca pe suprafața unui teren care a fost înregistrat în mod oficial ca fiind infestat în conformitate cu articolul 8 alineatul (1) sau articolul 8 alineatul (2):

(a)

să nu fie plantați cartofi destinați producției de culturi semincere de cartofi, și

(b)

să nu fie plantată sau depozitată niciuna dintre plantele enumerate la anexa I, destinate replantării. Cu toate acestea, plantele enumerate la punctul 2 din anexa I pot fi plantate pe terenul respectiv, cu condiția ca aceste plante să facă obiectul unor măsuri aprobate oficial în conformitate cu secțiunea III(A) din anexa III, astfel încât să nu existe niciun risc identificabil de răspândire a nematozilor cu chisturi ai cartofului.

(2)   În cazul terenurilor care urmează să fie utilizate pentru plantarea cartofilor, în afara celor destinate producției de culturi semincere de cartofi, înregistrate în mod oficial ca fiind infestate, în conformitate cu articolul 8 alineatul (1) sau (2), organismele oficiale responsabile din statele membre dispun ca aceste terenuri să facă obiectul unui program oficial de combatere care vizează cel puțin suprimarea nematozilor cu chisturi ai cartofului.

Programul prevăzut la alineatul (2) din prezentul articol ia în considerare sistemele specifice de producție și de comercializare ale plantelor gazdă pentru nematozii cu chisturi ai cartofului din statul membru respectiv, caracteristicile populațiilor prezente de nematozi cu chisturi ai cartofului, utilizarea soiurilor de cartofi rezistenți cu cel mai înalt grad de rezistență disponibile în conformitate cu secțiunea I din anexa IV și alte măsuri, după caz. Acest program este notificat în scris Comisiei și celorlalte state membre în vederea garantării unor nivele comparabile de asigurare între statele membre.

Gradul de rezistență al altor soiuri de cartofi în afară de cele deja notificate în conformitate cu articolul 10 alineatul (1) din Directiva 69/465/CEE este cuantificat conform baremului standard de punctare prevăzut la secțiunea I din anexa IV din prezenta directivă. Testarea rezistenței se desfășoară în conformitate cu protocolul prevăzut la secțiunea II din anexa IV din prezenta directivă.

Articolul 10

(1)   Statele membre dispun ca pentru cartofii sau plantele enumerate la anexa I care au fost desemnate ca fiind contaminate în conformitate cu articolul 8 alineatul (3):

(a)

în cazul cartofilor de sămânță și al plantelor gazdă enumerați la punctul 1 din anexa I, aceștia se cultivă numai dacă au fost decontaminați sub supravegherea organismelor oficiale responsabile ale statului membru respectiv, prin aplicarea unei metode corespunzătoare adoptate în conformitate cu alineatul (2) din prezentul articol, pe baza unor dovezi științifice conform cărora nu există niciun risc de răspândire a nematozilor cu chisturi ai cartofului;

(b)

în cazul cartofilor destinați prelucrării industriale sau sortării, aceștia fac obiectul unor măsuri aprobate oficial, în conformitate cu secțiunea III(B) din anexa III;

(c)

în cazul plantelor enumerate la punctul 2 din anexa I, acestea se plantează numai dacă au făcut obiectul unor măsuri aprobate oficial în conformitate cu secțiunea III(A) din anexa III, astfel încât să nu mai fie contaminate.

(2)   Specificațiile metodelor menționate la alineatul (1) litera (a) din prezentul articol se adoptă în conformitate cu procedura menționată la articolul 17 alineatul (2).

Articolul 11

(1)   Fără a aduce atingere articolului 16 alineatul (1) din Directiva 2000/29/CE, statele membre dispun ca suspiciunea de apariție sau prezența confirmată a unor nematozi cu chisturi ai cartofului pe teritoriul lor, rezultând dintr-o defecțiune sau o modificare a eficacității unui soi de cartof rezistent, care are legătură cu o modificare neobișnuită a componenței speciilor de nematozi, a patotipurilor sau a grupului de virulență să fie raportată organismelor oficiale responsabile ale acestora.

(2)   Pentru toate cazurile raportate în conformitate cu alineatul (1), statele membre prevăd ca speciile de nematozi cu chisturi ai cartofului și, după caz, patotipul sau grupul de virulență respectiv să fie investigate și confirmate prin aplicarea metodelor corespunzătoare.

(3)   Detaliile privind confirmările la care se face referire la alineatul (2) sunt transmise în scris Comisiei și celorlalte state membre anual până la 31 decembrie.

(4)   Metodele corespunzătoare menționate la alineatul (2) din prezentul articol pot fi adoptate în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 17 alineatul (2).

Articolul 12

Anual, până la 31 ianuarie, statele membre notifică în scris Comisiei și celorlalte state membre o listă cu toate soiurile noi de cartofi pe care le-au descoperit prin testări oficiale ca fiind rezistente la nematozii cu chisturi ai cartofului. Acestea precizează speciile, patotipurile, grupurile de virulență sau populațiile la care sunt rezistente aceste soiuri, gradul de rezistență și anul stabilirii acesteia.

Articolul 13

În cazul în care, după luarea măsurilor aprobate oficial la care se face referire la secțiunea III(C) din anexa III, nu se confirmă prezența nematozilor cu chisturi ai cartofului, organismele oficiale responsabile din statul membru respectiv se asigură că registrul oficial menționat la articolul 4 alineatul (5), articolul 8 alineatele (1) și (2) este actualizat și că sunt revocate orice restricții impuse terenului.

Articolul 14

Fără a aduce atingere articolelor 3 și 5 din Directiva 2000/29/CE, statele membre pot autoriza derogări de la măsurile prevăzute la articolele 9 și 10 din prezenta directivă în conformitate cu dispozițiile stabilite de Directiva 95/44/CE a Comisiei din 26 iulie 1995 de stabilire a condițiilor în care anumite organisme dăunătoare, plante, produse din plante și alte elemente enumerate în anexele I-V din Directiva 77/93/CEE a Consiliului pot fi introduse și puse în circulație în Comunitate sau în anumite zone protejate ale acesteia, pentru testări sau în scopuri științifice și pentru lucrări pe selecții de soiuri de plante (4), pentru testări sau în scopuri științifice și pentru lucrări pe selecții de soiuri de plante.

CAPITOLUL IV

DISPOZIȚII GENERALE ȘI FINALE

Articolul 15

Statele membre pot adopta în privința producției proprii măsuri suplimentare sau mai stricte necesare pentru combaterea nematozilor cu chisturi ai cartofului sau pentru prevenirea răspândirii acestora, în măsura în care sunt în conformitate cu Directiva 2000/29/CE.

Aceste măsuri sunt notificate în scris Comisiei și celorlalte state membre.

Articolul 16

Modificările la anexe, care urmează să fie aduse în contextul evoluției cunoștințelor științifice sau tehnice, se adoptă în conformitate cu procedura menționată la articolul 17 alineatul (2).

Articolul 17

(1)   Comisia este asistată de Comitetul permanent pentru sănătatea plantelor, denumit în continuare „comitetul”.

(2)   În cazul în care se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolele 5 și 7 din Decizia 1999/468/CE.

Termenul prevăzut la articolul 5 alineatul (6) din Decizia 1999/468/CE se fixează la trei luni.

Articolul 18

(1)   Până la 30 iunie 2010 statele membre adoptă și publică actele cu putere de lege și actele administrative necesare în vederea respectării prezentei directive. Statele membre comunică de îndată Comisiei textele acestor dispoziții, precum și un tabel de corespondență între aceste dispoziții și prezenta directivă.

Statele membre aplică aceste dispoziții de la 1 iulie 2010.

Atunci când statele membre adoptă aceste dispoziții, ele cuprind o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o astfel de trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.

(2)   Comisiei îi sunt comunicate de către statele membre textele principalelor dispoziții de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă.

Articolul 19

Directiva 69/465/CEE se abrogă de la 1 iulie 2010.

Articolul 20

Prezenta directivă intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Luxemburg, 11 iunie 2007.

Pentru Consiliu,

Președintele

H. SEEHOFER


(1)  JO L 323, 24.12.1969, p. 3. Directivă, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Actul de aderare din 1994.

(2)  JO L 169, 10.7.2000, p. 1. Directivă, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 2006/35/CE a Comisiei (JO L 88, 25.3.2006, p. 9).

(3)  JO L 184, 17.7.1999, p. 23. Directivă, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Decizia 2006/512/CE (JO L 200, 22.7.2006, p. 11).

(4)  JO L 184, 3.8.1995, p. 34. Directivă, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 97/46/CE a Comisiei (JO L 204, 31.7.1997, p. 43).


ANEXA I

Lista plantelor menționate la articolul 4 alineatele (1), (2) și (4), articolul 5 alineatele (1) și (2), articolul 8 alineatul (3), articolul 9 alineatul (1) litera (b) și articolul 10 alineatul (1)

1.

Plante gazdă cu rădăcini:

 

Capsicum spp.,

 

Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.,

 

Solanum melongena L.

2.

(a)

Alte plante cu rădăcini:

 

Allium porrum L.,

 

Beta vulgaris L.,

 

Brassica spp.,

 

Fragaria L.,

 

Asparagus officinalis L.

(b)

Bulbii, tuberculii și rizomii care nu fac obiectul măsurilor aprobate oficial menționate la secțiunea III(A) din anexa III, cultivați în sol și destinați plantării, în afara celor care prezintă dovada pe ambalaj sau prin alte mijloace că sunt destinați comercializării către consumatori finali, care nu sunt implicați în producția profesională de plante sau de flori tăiate, aparținând speciilor:

 

Allium ascalonicum L.,

 

Allium cepa L.,

 

Dahlia spp.,

 

Gladiolus Tourn. Ex L.,

 

Hyacinthus spp.,

 

Iris spp.,

 

Lilium spp.,

 

Narcissus L.,

 

Tulipa L.


ANEXA II

1.

Cu referire la prelevarea și testarea pentru investigațiile oficiale menționate la articolul 5 alineatele (1) și (2):

(a)

prelevarea cuprinde o prelevare de sol cu o rată standard de cel puțin 1 500 ml sol/ha colectată de preferință de la cel puțin 100 de cuiburi/ha, pe raza unei grile dreptunghiulare cu o lățime de cel puțin 5 metri și o lungime de maxim 20 metri între punctele de prelevare care acoperă întreg terenul. Întregul eșantion se utilizează pentru o examinare aprofundată, și anume extracție de chisturi, identificarea speciilor și, după caz, determinarea patotipului/grupului de virulență;

(b)

testarea cuprinde metodele de extracție a nematozilor cu chisturi ai cartofului descrise în procedurile fitosanitare corespunzătoare sau protocoalele de diagnostic pentru Globodera pallida și Globodera rostochiensis: standarde EPPO.

2.

În ceea ce privește prelevarea și testarea pentru controalele oficiale menționate la articolul 6 alineatul (2):

(a)

prelevarea constă în:

procedura de prelevare descrisă la punctul 1 cu o rată minimă de prelevare de sol de cel puțin 400 ml/ha;

sau

prelevarea concentrată de cel puțin 400 ml de sol după examinarea vizuală a rădăcinilor, în cazul în care apar simptome vizibile;

sau

prelevarea după recoltă a cel puțin 400 ml de sol în care au fost cultivați cartofii, cu condiția ca terenul pe care au fost cultivați să poată fi identificat;

(b)

testarea constă în procedura menționată la punctul 1.

3.

Prin derogare, rata de prelevare standard menționată la punctul 1 poate fi redusă la minimum 400 ml de sol/ha cu condiția:

(a)

să existe probe documentate că niciunul dintre soiurile de cartofi sau alte plante gazdă enumerate la punctul 1 din anexa I nu a fost cultivat și nu a fost prezent pe terenul respectiv pe o perioadă de șase ani înainte de investigația oficială;

sau

(b)

să nu fi fost depistați nematozi cu chisturi ai cartofului pe parcursul ultimelor două investigații oficiale succesive prin prelevări de 1 500 ml sol/ha și după primele investigații oficiale să nu fi fost cultivat niciun soi de cartof sau de altă plantă gazdă dintre cele enumerate la punctul 1 din anexa I, în afara celor pentru care se solicită o investigație oficială în conformitate cu articolul 4 alineatul (1);

sau

(c)

să nu fi fost depistați, pe parcursul ultimei investigații oficiale, nematozi cu chisturi ai cartofului sau nematozi cu chisturi ai cartofului fără conținut viu care trebuie să fi constat în eșantioane de cel puțin 1 500 ml sol/ha și de la ultima investigație oficială să nu fi fost cultivat pe terenul respectiv niciun soi de cartof sau de altă plantă gazdă dintre cele enumerate la punctul 1 din anexa I, în afara celor pentru care se solicită o investigație oficială în conformitate cu articolul 4 alineatul (1).

Rezultatele altor investigații oficiale efectuate înainte de 1 iulie 2010 pot fi considerate investigații oficiale în conformitate cu literele (b) și (c).

4.

Prin derogare, rata de prelevare menționată la punctele 1 și 3 poate fi redusă în cazul terenurilor care depășesc 8 ha și respectiv 4 ha:

(a)

în cazul ratei standard menționate la punctul 1, primele 8 ha sunt prelevate la rata specificată în acel alineat, însă aceasta poate fi redusă pentru fiecare hectar suplimentar la minimum 400 ml sol/ha;

(b)

în cazul ratei reduse menționate la punctul 3, primele 4 ha sunt prelevate la rata specificată în acel alineat, însă aceasta poate fi redusă mai mult, pentru fiecare hectar suplimentar, la minimum 200 ml sol/ha.

5.

Utilizarea unui eșantion de dimensiuni reduse, conform mențiunii de la punctele 3 și 4, poate fi continuată în investigațiile oficiale următoare menționate la articolul 4 alineatul (1) până când sunt depistați nematozii cu chisturi ai cartofului pe terenul în cauză.

6.

Prin derogare, dimensiunea standard a eșantionului de sol menționat la punctul 1 poate fi redusă la minimum 200 ml sol/ha, cu condiția ca terenul să fie situat într-o zonă declarată necontaminată de nematozi cu chisturi ai cartofului și care este desemnată, întreținută și controlată în conformitate cu standardele internaționale pentru măsuri fitosanitare. Detaliile cu privire la astfel de zone sunt notificate oficial în scris Comisiei și celorlalte state membre.

7.

În toate cazurile, dimensiunea minimă a unui eșantion de sol este de 100 de ml sol/teren.


ANEXA III

SECȚIUNEA I

VERIFICAREA

Referitor la articolul 5 alineatul (2), investigația oficială menționată la articolul 4 alineatul (1) stabilește ca în momentul verificării să fie îndeplinite unul dintre următoarele criterii:

să nu existe un istoric al prezenței nematozilor cu chisturi ai cartofului în ultimii 12 ani, pe baza rezultatelor testărilor aprobate oficial;

sau

prezentarea unui istoric al culturilor din care să reiasă că niciunul dintre soiurile de cartofi sau de alte plante gazdă dintre cele enumerate la punctul 1 din anexa I nu a fost cultivat pe terenul respectiv în ultimii 12 ani.

SECȚIUNEA II

CONTROALE

Controalele oficiale menționate la articolul 6 alineatul (1) se efectuează pe cel puțin 0,5 % din suprafața utilizată în anul respectiv pentru producția de cartofi, pe lângă cele destinate producției de culturi semincere de cartofi. Rezultatele controalelor sunt notificate Comisiei până la 1 aprilie pentru perioada precedentă de douăsprezece luni.

SECȚIUNEA III

MĂSURI OFICIALE

(A)

Măsurile aprobate oficial, menționate la articolul 4 alineatul (4) litera (c), articolul 9 alineatul (1) litera (b), articolul 10 alineatul (1) litera (c) și la alineatul 2b din anexa I, sunt următoarele:

1.

dezinfestarea prin metode corespunzătoare, astfel încât să nu existe niciun risc identificabil de răspândire a nematozilor cu chisturi ai cartofului;

2.

eliminarea solului prin spălare sau periere până când nu mai există practic nicio particulă de sol, astfel încât să nu existe niciun risc identificabil de răspândire a nematozilor cu chisturi ai cartofului.

(B)

Măsurile aprobate oficial, menționate la articolul 10 alineatul (1) litera (b), constau în dotarea unei instalații de prelucrare sau de sortare cu proceduri de eliminare a deșeurilor corespunzătoare și aprobate oficial, pentru care s-a stabilit că nu există niciun risc de răspândire a nematozilor cu chisturi ai cartofului.

(C)

Măsurile aprobate oficial la care se face trimitere la articolul 13 constau într-o re-prelevare oficială a terenului înregistrat oficial ca fiind infestat, conform mențiunii de la articolul 8 alineatul (1) sau (2) și în testarea printr-una dintre metodele specificate la anexa II, după o perioadă de minimum 6 ani începând de la confirmarea fără echivoc a prezenței nematozilor cu chisturi ai cartofului, sau de la creșterea ultimei culturi de cartofi. Această perioadă poate fi redusă la minimum 3 ani, în cazul în care au fost luate măsuri corespunzătoare de control aprobate în mod oficial.


ANEXA IV

SECȚIUNEA I

GRADUL DE REZISTENȚĂ

Gradul de sensibilitate a cartofilor la nematozii cu chisturi ai cartofului este cuantificat în funcție de următorul barem standard de punctare în conformitate cu articolul 9 alineatul (2).

Nota 9 indică gradul de rezistență cel mai ridicat.

Sensibilitate relativă (%)

Punctaj

< 1

9

1,1-3

8

3,1-5

7

5,1-10

6

10,1-15

5

15,1-25

4

25,1-50

3

50,1-100

2

> 100

1

SECȚIUNEA II

PROTOCOL PENTRU TESTAREA REZISTENȚEI

1.

Testarea are loc într-o instalație de carantină, fie afară, în sere, sau în camere climatizate.

2.

Testările se fac în vase care conțin cel puțin un litru de sol fiecare (sau de substrat corespunzător).

3.

Temperatura solului pe parcursul testării nu depășește 25 °C și se asigură alimentarea corespunzătoare cu apă.

4.

Atunci când se plantează un soi de testare sau de control se utilizează un fragment de cartof cu un ochi pentru fiecare soi de testare sau de control. Se recomandă eliminarea tuturor tulpinilor, cu excepția uneia.

5.

Soiul de cartofi „Désirée” este utilizat în fiecare test ca soiul de control cu sensibilitate standard. Soiurile de control cu sensibilitate maximă care au relevanță la nivel local pot fi introduse sub formă de verificări interne. Soiul de control cu sensibilitate standard poate fi schimbat în cazul în care studiul arată că există alte soiuri mai potrivite ori mai accesibile.

6.

Următoarele populații standard de nematozi cu chisturi ai cartofului sunt utilizate contra patotipurilor Ro1, Ro5, Pa1 și Pa3:

 

Ro1: populația Ecosse

 

Ro5: populația Harmerz

 

Pa1: populația Scottish

 

Pa3: populația Chavornay

Pot fi introduse și alte populații de nematozi cu chisturi ai cartofului cu relevanță la nivel local.

7.

Identitatea populației standard utilizate este verificată prin utilizarea metodelor corespunzătoare. Se recomandă utilizarea în experimentele de testare a cel puțin două soiuri rezistente sau a două clone cu standarde diferențiale a căror capacitate de rezistență este cunoscută.

8.

Inocularea de nematozi cu chisturi ai cartofului (populație inițială Pi) este formată în total din 5 ouă și puieți contagioși pe ml de sol. Se recomandă ca numărul de nematozi cu chisturi ai cartofului care trebuie inoculați pe ml de sol să fie determinat în cadrul experimentelor de eclozare. Nematozii cu chisturi ai cartofului pot fi inoculați sub formă de chisturi sau combinați sub formă de ouă și puieți în suspensie.

9.

Viabilitatea conținutului chistului de nematozi cu chisturi ai cartofului utilizat ca sursă de inoculare este de cel puțin 70 %. Se recomandă ca chisturile să aibă o vârstă cuprinsă între 6 și 24 de luni și să fie păstrate cel puțin 4 luni la o temperatură de 4 °C chiar înainte de utilizare.

10.

Se utilizează cel puțin 4 dubluri (vase) pentru fiecare combinație de populație de nematozi cu chisturi ai cartofului și de soi de cartof supus testării. Se recomandă utilizarea a cel puțin 10 dubluri pentru soiul de control cu sensibilitate standard.

11.

Durata testării este de cel puțin 3 luni, iar maturitatea femelelor în creștere este verificată înainte de întreruperea experimentului.

12.

Chisturile din nematozii cu chisturi ai cartofului din cele 4 dubluri sunt extrase și numărate separat pentru fiecare vas.

13.

Populația finală (Pf) de la sfârșitul testului de rezistență din soiul de control cu sensibilitate standard este determinată prin numărarea tuturor chisturilor de la toate dublurile și a ouălor și a puieților de la cel puțin 4 dubluri.

14.

Se ajunge la un factor de înmulțire de cel puțin 20 × (Pf/Pi) la soiul de control cu sensibilitate standard.

15.

Coeficientul de variație (CV) al soiului de control cu sensibilitate standard nu depășește 35 %.

16.

Sensibilitatea relativă a soiului de cartofi supus testării față de soiul de control cu sensibilitate standard este determinată și exprimată sub formă de procent prin aplicarea următoarei formule:

Pfsoiul testat/Pfsoiul de control cu sensibilitate standard × 100 %.

17.

În cazul în care un soi de cartofi testat prezintă o sensibilitate relativă de peste 3 %, numărarea chisturilor este suficientă. În cazurile în care sensibilitatea relativă este sub 3 %, pe lângă chisturi sunt numărate și ouăle și puieții.

18.

În cazul în care rezultatele testelor din primul an indică o sensibilitate maximă a unui soi față de un patotip, nu este necesară repetarea testelor în anul următor.

19.

Rezultatele testelor sunt confirmate de cel puțin un alt experiment efectuat în alt an. Media aritmetică a sensibilității relative din cei 2 ani este utilizată pentru obținerea punctajului în conformitate cu baremul standard de punctare.


II Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare nu este obligatorie

DECIZII

Comisie

16.6.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 156/23


DECIZIA COMISIEI

din 21 februarie 2007

privind ajutorul de stat C 36/2004 (ex N 220/2004) – Portugalia – Ajutor pentru investiție străină directă acordat CORDEX, Companhia Industrial Têxtil S.A.

[notificată cu numărul C(2007) 474]

(Numai versiunea în limba portugheză este autentică)

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2007/414/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special primul paragraf din articolul 88 alineatul (2),

având în vedere Acordul privind Spațiul Economic European, în special articolul 62 alineatul (1) litera (a),

după ce părțile interesate au fost invitate să își prezinte observațiile în conformitate cu dispozițiile menționate (1) și având în vedere observațiile acestora,

întrucât:

I.   PROCEDURA

(1)

Prin scrisoarea din 5 mai 2004 (înregistrată ca fiind primită la data de 19 mai), Portugalia a notificat Comisiei intenția sa de a furniza ajutor CORDEX, Companhia Industrial Têxtil S.A. (denumită în continuare „CORDEX”) pentru a sprijini finanțarea unei investiții de către întreprindere în Brazilia. La cererea Comisiei, Portugalia a furnizat informații suplimentare prin scrisorile din 31 august 2004 (înregistrată ca fiind primită la data de 6 septembrie) și, respectiv, din 13 septembrie 2004 (înregistrată ca fiind primită la data de 16 septembrie).

(2)

Prin scrisoarea din 19 noiembrie 2004, Comisia a informat Portugalia că a hotărât să inițieze procedura stabilită la articolul 88 alienatul (2) din Tratatul CE în ceea ce privește ajutorul.

(3)

Prin scrisoarea din 7 ianuarie 2005 (înregistrată ca fiind primită la data de 11 ianuarie), autoritățile portugheze și-au prezentat observațiile în contextul procedurii menționate mai sus.

(4)

Decizia Comisiei de a iniția procedura a fost publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene  (2). Comisia a invitat părțile interesate să își prezinte observațiile.

(5)

Comisia a primit observații de la părțile interesate. Aceasta le-a înaintat Portugaliei, căreia i s-a oferit ocazia de a reacționa; observațiile sale au fost primite prin scrisoarea din 20 mai 2005 (înregistrată ca fiind primită la data de 25 mai).

(6)

Comisia a solicitat informații suplimentare din partea Portugaliei prin scrisoarea din 26 septembrie 2005, căreia Portugalia i-a răspuns prin scrisoarea din 9 noiembrie 2005 (înregistrată ca fiind primită la data de 10 noiembrie). Autoritățile portugheze au furnizat informațiile suplimentare finale prin scrisoarea din 22 decembrie 2005 (înregistrată ca fiind primită la data de 23 decembrie).

II.   DESCRIEREA DETALIATĂ A AJUTORULUI

(7)

CORDEX este producător de frânghie cu sediul în Ovar, regiune ce intră sub incidența articolului 87 alineatul (3) litera (a) din tratat. CORDEX a fost înființată în 1969 și este specializată în producerea de frânghie din fibre sintetice (polipropilenă și polietilenă), precum și de sfoară și fir și de alte produse pe bază de sisal. La data la care a fost notificat ajutorul, CORDEX avea 259 de angajați. Cifra de afaceri a CORDEX în anul respectiv (2004) era de aproximativ 25 milioane euro. CORDEX este afiliată la alte două întreprinderi cu sediul în aceeași regiune: FLEX 2000, înființată în 2001, și CORDENET, înființată în 2003. Împreună, cele trei întreprinderi au 415 de angajați (3).

(8)

Proiectul constă în înființarea unei noi întreprinderi în Brazilia – Cordebras Lda. – care va fi angajată exclusiv în producerea de fire, cu utilizare în principal în agricultură. Cu această investiție, CORDEX se așteaptă să accelereze producția sa de produse pe bază de sisal și să profite de costurile reduse, precum și de materia primă și forța de muncă disponibile în Brazilia. Această țară este considerată producătorul principal de materie primă la nivel mondial (produse pe bază de sisal), iar costurile cu forța de muncă se situează la aproximativ 1/3 din cele existente în Portugalia.

(9)

Cu acest proiect, CORDEX plănuiește, de asemenea, să câștige teren pe noi piețe, în special în Statele Unite, Canada și țările Mercosur. În plus, unele dintre produsele pe bază de sisal produse în Brazilia vor fi importate în Portugalia fie ca produse finite, fie ca produse semifinite (4). În cazul din urmă, produsul va fi supus prelucrării pe bază de ulei, precum și rebobinării și ambalării înainte de a fi vândut pe piață.

(10)

Costurile eligibile ale acestei investiții se ridică la 2 678 630 euro, echivalentul capitalului nominal al noii întreprinderi, Cordebrás Lda. Proiectul a fost finalizat în 2002 și acum este funcțional.

(11)

CORDEX a solicitat ajutorul acordat de autoritățile portugheze în conformitate cu sistemul portughez care are drept obiectiv promovarea caracterului internațional al întreprinderilor portugheze (5). În conformitate cu sistemul menționat, ajutorul pentru întreprinderile mari trebuie notificat Comisiei. Deși CORDEX a solicitat ajutorul în 2000 înainte de a iniția proiectul, întârzierile interne au făcut ca Portugalia să notifice ajutorul Comisiei abia în ianuarie 2004.

(12)

Măsura notificată constă într-un stimulent fiscal pentru impozit în valoare de 401 795 euro, reprezentând 15 % din costurile eligibile pentru investiție.

III.   MOTIVE PENTRU INIȚIEREA PROCEDURII

(13)

Comisia, în decizia sa de inițiere a procedurii în acest caz, a afirmat că va examina măsura în conformitate cu articolul 87 alineatul (3) litera (c) din tratat pentru a hotărî dacă ajutorul va facilita dezvoltarea unei activități economice fără a afecta în mod nefavorabil condițiile de comercializare într-o măsură care să contravină interesului comun.

(14)

De asemenea, Comisia a luat în considerare următoarele criterii, care s-au aplicat în cazurile anterioare de ajutor pentru întreprinderile mari în scopul finanțării proiectelor de investiție străină directă (6): dacă ajutorul conține elemente disimulate de ajutor la export; orice consecințe asupra ocupării forței de muncă în țara de origine și în țara gazdă; riscul delocalizării; impactul măsurii asupra regiunii în care are sediul beneficiarul ajutorului; necesitatea ajutorului, inclusiv intensitatea prevăzută pentru ajutor, având în vedere caracterul internațional al concurenței în industria UE și/sau în vederea riscurilor asociate cu proiectele de investiție în anumite țări terțe.

(15)

Concluzia Comisiei în acest sens a fost că ajutorul s-a acordat pentru investiția productivă inițială și nu a inclus elemente disimulate pentru export. De asemenea, acesta nu conducea la delocalizarea posturilor din Portugalia în Brazilia, atât timp cât CORDEX intenționa să păstreze nivelul de ocupare al forței de muncă în Portugalia. Faptul că noua întreprindere din Brazilia a fost echipată cu noi instalații de producție și că ocuparea forței de muncă a fost recrutată la nivel local a limitat ulterior riscul delocalizării.

(16)

De asemenea, Comisia a luat notă de argumentele autorităților portugheze referitor la faptul că aceasta este prima experiență de internaționalizare a CORDEX, care nu cunoaște piața braziliană, și că investiția pe o piață necunoscută poate să conducă la riscuri ridicate. Se poate presupune în mod rezonabil că un eșec al proiectului ar avea un impact financiar semnificativ asupra întreprinderii, având în vedere costurile investiției, care s-ar ridica la aproximativ 12 % din cifra de afaceri a acesteia. În plus, întreprinderea a solicitat ajutorul de stat înainte de a iniția proiectul, iar acest lucru pare să indice că măsura îndeplinește „criteriile de stimulare”, astfel cum prevede procedura normală din Orientările privind ajutorul național regional (7).

(17)

Cu toate acestea, Comisia și-a exprimat îndoielile în ceea ce privește impactul ajutorului asupra nivelului general al concurenței în industria comunitară respectivă. Aceasta a observat că anumite produse din Brazilia ar putea să intre în concurență cu produse de pe piața comunitară și că nu deținea informații cu privire la mărimea relativă a beneficiarului sau a pieței. De asemenea, Comisia nu deținea informații cu privire la impactul măsurii în regiunea în care are sediul CORDEX. Prin urmare, aceasta nu putea concluziona, în stadiul respectiv, că ajutorul era în conformitate cu excepția prevăzută la articolul 87 alineatul (3) litera (c) din tratat.

(18)

Întreprinderea franceză, BIHR, a pretins că investiția CORDEX în Brazilia a fost efectuată după cea a altor producători portughezi și că aceste întreprinderi, împreună cu alți concurenți americani și brazilieni, amenințau producția de sisal a BIHR în Europa. De asemenea, aceasta și-a manifestat îngrijorarea cu privire la faptul că ajutorul ar întări poziția CORDEX în sectorul de fibre sintetice.

(19)

Aceleași îngrijorări au fost exprimate și de Saint Germaine, alt producător francez, care pretinde că este producător de produse sintetice în Europa și că a transferat activitățile pe care le avea în domeniul sisalului în Brazilia. Saint Germaine a afirmat că întreprinderile portugheze au avut avantaje atunci când au investit în Brazilia deoarece acestea puteau ulterior să importe produsul în Europa plătind taxe vamale reduse.

(20)

O altă întreprindere care a dorit să rămână anonimă a făcut observații similare în ceea ce privește avantajul concurențial pe care ajutorul l-ar conferi CORDEX în sectorul producției de frânghie.

(21)

Portugalia a observat că investiția în Brazilia face parte dintr-o strategie dezvoltată de CORDEX pentru menținerea unei sfere largi de activități în Portugalia, menținând în același timp nivelurile actuale ale ocupării forței de muncă. CORDEX va continua să fabrice produse pe bază de sisal în Portugalia cu materie primă importată din Brazilia, în timp ce va importa de la Cordebras Lda. fie produse finite, fie semifinite, pe care le va prelucra în produse pe bază de sisal cu valoare adăugată mai mare. Aceste activități includ și adaptarea ambalării firelor importate la cererea clientelei (de exemplu, în ceea ce privește dimensiunea și etichetarea) și astfel va contribui la ocuparea forței de muncă în industria ambalării în regiunea în care are sediul CORDEX.

(22)

Ca urmare a investiției în Brazilia, CORDEX a înființat două întreprinderi noi în Ovar (FLEX și CORDENET), care fabrică produse pe bază de material spongios și, respectiv, plase. Acest lucru a condus la anumite schimburi de personal între întreprinderile menționate și la o ușoară creștere a nivelurilor generale ale ocupării forței de muncă ale celor trei întreprinderi din Ovar: de la 358 angajați în 2000 la 415 în 2005. Întreprinderea braziliană recent înființată, Cordebras Lda., are aproximativ 145 angajați.

(23)

Conform autorităților portugheze, strategia de diversificare a CORDEX, inclusiv investiția în Brazilia, este astfel favorabilă menținerii ocupării forței de muncă într-o regiune (Ovar) care înregistrează deja de niveluri de șomaj mult peste media națională. De asemenea, aceasta contribuie la crearea de locuri de muncă în statul Bahia (Brazilia), unde are sediul Cordebras Lda.

(24)

În ceea ce privește observațiile făcute de părțile interesate, autoritățile portugheze au observat că întreprinderea CORDEX este supusă acelorași condiții și acelorași taxe de import ca oricare alt producător al UE, atunci când importă produse pe bază de sisal din Brazilia, și că este puțin probabil ca ajutorul cu o valoare redusă pe care plănuiește să îl acorde CORDEX să aibă un impact semnificativ asupra pieței comunitare. Din punctul de vedere al autorităților portugheze, investiția realizată de CORDEX în Brazilia a fost necesară pentru a contracara consecințele de creștere a exporturilor din țări cu avantaje sub formă de costuri reduse (țări din Africa și Brazilia) (8).

(25)

În cele din urmă, Portugalia a afirmat că avansarea investiției fără finanțare publică nu poate fi imputată întreprinderii, care a realizat această investiție cu împrumuturi bancare și cu capital propriu sperând să obțină ajutor de stat, pentru care a aplicat în conformitate cu sistemul național relevant (9).

IV.   EVALUARE

(26)

În conformitate cu articolul 87 alineatul (1) din Tratatul CE, orice ajutor acordat de către un stat membru sau prin intermediul resurselor de stat în orice formă care denaturează sau amenință să distorsioneze concurența prin favorizarea anumitor întreprinderi sau prin producerea de anumite bunuri este incompatibil cu piața comună, în măsura în care afectează schimbul între statele membre.

În decizia sa de inițiere a procedurii în acest caz, Comisia a concluzionat că măsura de ajutor a intrat sub incidența articolului 87 alineatul (1) din Tratatul CE din următoarele motive:

Asigurând asistență pentru crearea unei noi unități de producție în contextul inițiativei de internaționalizare a întreprinderii portugheze în Brazilia, măsura notificată favorizează o anumită întreprindere sau producția de anumite bunuri. Comisia consideră că ajutorul acordat întreprinderilor în Uniunea Europeană pentru sprijinirea investiției străine directe este comparabil cu ajutorul pentru întreprinderile care exportă aproape întreaga producție în afara Comunității. În astfel de cazuri, dată fiind interdependența dintre piețele pe care operează întreprinderile comunitare, este posibil ca ajutorul să poată denatura concurența în cadrul Comunității (10).

Portugalia a afirmat că prin investiție se intenționează și favorizarea activităților desfășurate de beneficiar în Portugalia (precum și în țara în care investiția este realizată) și, prin urmare, este posibil ca aceasta să afecteze schimburile intracomunitare.

Ajutorul este finanțat prin resursele de stat.

Aceste concluzii nu au fost contestate de către Portugalia și sunt confirmate prin prezenta decizie.

(27)

Având în vedere faptul că ajutorul ar putea să nu fie compatibil în conformitate cu oricare dintre cadrele și orientările existente, Comisia a precizat că va evalua dacă ajutorul ar putea fi compatibil cu Tratatul CE pe baza excepției prevăzute la articolul 87 alineatul (3) litera (c) din tratat, care permite ca ajutorul să faciliteze dezvoltarea unei activități economice în cazul în care nu afectează în mod nefavorabil condițiile de comercializare într-o măsură contrară interesului comun. Prin urmare, Comisia trebuie să evalueze dacă ajutorul va contribui la dezvoltarea producției de sisal și/sau a altor activități economice în Uniunea Europeană fără să afecteze în mod nefavorabil condițiile de comercializare dintre statele membre.

(28)

În decizia de inițiere a procedurii, Comisia a observat și faptul că va lua în considerare anumite criterii pe care le-a folosit în cazuri anterioare de ajutor pentru întreprinderi mari în ceea ce privește proiectele de investiție străină directă (a se vedea considerentul 14) desemnate să stabilească un echilibru între beneficiile ajutorului în sensul contribuirii la concurența internațională a industriei comunitare respective (de exemplu, dacă ajutorul este necesar, având în vedere riscurile implicate de proiectul în țara terță) și consecințele negative posibile ale acestuia pe piața comunitară.

(29)

Din acest punct de vedere, Comisia avea îndoieli în ceea ce privește impactul măsurii asupra pieței comune și a concurenței generale a industriei comunitare respective; de asemenea, aceasta nu a avut informații cu privire la importanța beneficiarului față de concurenții UE sau la impactul măsurii în regiunea în care are sediul CORDEX (a se vedea alineatul considerentul 17).

(30)

Legislația privind ajutorul de stat stabilește ca principiu general că, pentru ca ajutorul să fie compatibil cu piața comună, trebuie demonstrat că acesta conduce la o activitate suplimentară desfășurată de către beneficiar care nu ar putea fi realizată fără ajutor. În caz contrar, ajutorul creează pur și simplu o denaturare fără să o contrabalanseze printr-un efect pozitiv. Comisia a observat că, deoarece întreprinderea a solicitat ajutorul înainte de a iniția proiectul, acest lucru pare să indice că măsura îndeplinește „criteriile de stimulare”, astfel cum prevede procedura normală din Orientările privind ajutorul național regional (11). Totuși, acest lucru nu dovedește pe deplin că ajutorul a fost într-adevăr necesar din punct de vedere al concurenței internaționale a industriei comunitare și/sau al riscurilor implicate pentru proiectele de investiție în anumite țări terțe.

(31)

Comisia, în decizia sa din 19 noiembrie 2004, a luat notă de argumentul autorităților portugheze referitor la faptul că, pentru CORDEX, o investiție în Brazilia poate implica riscuri mai mari decât o investiție în Uniunea Europeană datorită imprevizibilității monedei braziliene, în special datorită faptului că aceasta este prima experiență de internaționalizare a CORDEX, iar întreprinderea nu avea experiență pe piața braziliană (12).

(32)

Cu toate acestea, informațiile prezentate Comisiei ca urmare a inițierii procedurii indică faptul că alți producători, care sunt concurenți ai CORDEX, au investit în Brazilia (în pofida imprevizibilității aparente a monedei braziliene). În special, Quintas & Quintas S.A., întreprindere portugheză concurentă a CORDEX, a înființat, în conformitate cu informațiile furnizate de autoritățile portugheze, o unitate de producție în Brazilia (Brascorda) fără să solicite ajutor din partea autorităților portugheze. Astfel, nu există nicio dovadă cu privire la vreo deficiență la nivel general prezentată de piață, asociată cu acest tip de proiect, care ar împiedica întreprinderea CORDEX sau concurenții săi să investească în Brazilia fără ajutor de stat.

(33)

Cu toate că aceasta a fost prima experiență de internaționalizare a CORDEX, autoritățile portugheze nu au putut să demonstreze vreo dificultate specială întâmpinată de CORDEX în realizarea investiției respective. De exemplu, în pofida mărimii relativ mici a CORDEX din punctul de vedere al cifrei de afaceri (sub pragul IMM), autoritățile portugheze nu au indicat nicio deficiență în ceea ce privește posibilitatea CORDEX de a obține finanțare din partea băncilor comerciale; dimpotrivă, se pare că întreprinderea a putut să finanțeze investiția din resurse proprii și recurgând la împrumuturi comerciale.

(34)

Prin urmare, Comisia consideră că, pe baza informațiilor de mai sus, Portugalia nu a reușit să demonstreze că, fără ajutor, CORDEX nu ar fi realizat investiția respectivă în Brazilia și că ajutorul era necesar având în vedere riscurile pe care le implica proiectul său în Brazilia. Comisia observă că toate aceste activități întreprinse de CORDEX până în prezent fără a primi ajutor de stat par să dovedească faptul că ajutorul nu a fost necesar.

(35)

În conformitate cu informațiile disponibile, există aproximativ 12 producători comunitari de sisal pe piața UE. Cinci dintre aceștia au sediul în Portugalia și sunt responsabili pentru aproximativ 81 % din producția UE (13). Toate aceste întreprinderi fabrică produse sintetice și frânghie și fir pe bază de sisal. Producția de fibre sintetice pare să fie activitatea principală pentru majoritatea întreprinderilor menționate. Este și cazul CORDEX (sisal reprezintă numai aproximativ 20 % din capacitatea sa). Sisalul și fibrele sintetice au un anumit grad de substituție pentru utilizările în agricultură.

(36)

În 2003, segmentul de piață deținut de CORDEX pentru produsele de sisal în UE era de aproximativ 6,6 %. Cu toate acestea, în cazul în care sunt luate în considerare și produsele Cordebras Lda., segmentul de piață al CORDEX în UE se ridică la 17,7 % (14). Autoritățile portugheze au indicat în acest sens că aproximativ 47 % din exporturile Cordebras (aproximativ 2 210 tone în 2003) au fost direcționate către piața UE.

(37)

Dat fiind procentajul semnificativ de sisal produs de către Cordebras Lda. și importat (prin intermediul CORDEX) în UE, concluzia Comisiei este că ajutorul pare să aibă un impact semnificativ asupra concurenței pe piața comunitară. În plus, se pare că ajutorul consolidează poziția generală a CORDEX în UE, fiind posibil să afecteze astfel segmentele de piață pe care operează CORDEX și concurenții săi. Această constatare este coroborată cu observațiile prezentate de concurenți, indicând denaturări grave ale concurenței create de ajutor pe piețele pentru frânghie și fir din sisal, precum și pentru fibre sintetice.

(38)

Atunci când se evaluează compatibilitatea ajutorului, Comisia trebuie să evalueze cu atenție echilibrul dintre consecințele pozitive și negative ale măsurii în interiorul UE și să hotărască dacă consecințele sale benefice pentru Comunitate depășesc consecințele negative privind concurența și schimburile de pe piața comunitară. Pe baza informațiilor de mai sus, concluzia Comisiei este că nu există nicio dovadă care să sugereze că acordarea ajutorului pentru CORDEX în vederea investiției în Brazilia poate să sprijine îmbunătățirea concurenței la nivelul industriei europene respective. Ajutorul ar consolida probabil poziția beneficiarului, însă în detrimentul concurenților săi care nu primesc ajutor de stat. Astfel, nu este demonstrat faptul că ajutorul are efectele pozitive pentru Comunitate care ar consolida impactul negativ asupra concurenței și a schimburilor pe piața comunitară.

(39)

Prin urmare, concluzia Comisiei este că nu există o dovadă privind necesitatea ajutorului pentru ca întreprinderea CORDEX să realizeze investiția respectivă în Brazilia. De asemenea, ajutorul poate să aibă un efect semnificativ de denaturare asupra concurenței pe piața comunitară. Astfel, concluzia Comisiei este că ajutorul de stat planificat pentru CORDEX în legătură cu investiția străină directă în Brazilia nu contribuie la dezvoltarea anumitor activități economice în sensul articolului 87 alineatul (3) litera (c) fără să afecteze negativ condițiile de comercializare într-o măsură care să contravină interesului comun și, prin urmare, este incompatibil cu piața comună,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Stimulentul fiscal pentru impozit în valoare de 401 795 euro notificat, pe care Portugalia se pregătește să-l acorde CORDEX, Companhia Industrial Têxtil S.A., în scopul finanțării investiției străine directe în Brazilia este incompatibil cu piața comună deoarece nu îndeplinește criteriile stabilite la articolul 87 alineatul (3) litera (c) din Tratatul CE.

Articolul 2

Prezenta decizie se adresează Portugaliei.

Adoptată la Bruxelles, 21 februarie 2007.

Pentru Comisie

Neelie KROES

Membru al Comisiei


(1)  JO C 35, 10.2.2005, p. 2.

(2)  A se vedea nota de subsol nr. 1.

(3)  Cifre pentru 2005.

(4)  Portugalia a explicat că firele produse în Brazilia pot fi folosite fie ca produse finite, fie semifinite pentru prelucrare ulterioară în alte produse, precum covoare sau obiecte decorative, ori în sectorul tradițional de ambalare.

(5)  N 96/99 (JO C 375, 24.12.1999, p. 4).

(6)  A se vedea cauza C 77/97, Austrian LiftGmbH – Doppelmayr, Austria (JO L 142, 5.6.1999, p. 32) și cauza C 47/02, Vila Galé-Cintra (JO L 61, 27.2.2004, p. 76).

(7)  A se vedea punctul 4.2 din orientările în vigoare la data la care a fost notificată măsura: „cererea pentru ajutor trebuie depusă înainte de a începe lucrul la proiecte”, JO C 74, 10.3.1998, p. 13.

(8)  Potrivit autorităților portugheze, vânzările de sisal portughez în UE au scăzut cu 12,3 % între 1999 și 2004, în principal datorită creșterii importurilor.

(9)  A se vedea nota de subsol nr. 5.

(10)  Cauza C-142/87 Tubermeuse [1990] Culegere p. I-959, la punctul 35.

(11)  A se vedea nota de subsol nr. 7.

(12)  A se vedea în acest sens cauza C 47/02, Vila Galé Cintra.

(13)  Cifre pentru 2003.

(14)  Cifrele furnizate de Portugalia și bazate pe consumul aparent din UE-15 în 2003.


16.6.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 156/28


DECIZIA COMISIEI

din 13 iunie 2007

de neincludere a carbosulfanului în anexa I la Directiva 91/414/CEE a Consiliului și de retragere a autorizațiilor pentru produsele de protecție a plantelor care conțin această substanță

[notificată cu numărul C(2007) 2463]

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2007/415/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva 91/414/CEE a Consiliului din 15 iulie 1991 cu privire la introducerea pe piață a produselor de uz fitosanitar (1), în special articolul 8 alineatul (2) paragraful al patrulea,

întrucât:

(1)

Articolul 8 alineatul (2) din Directiva 91/414/CEE prevede că un stat membru poate autoriza, pentru o perioadă de 12 ani de la data notificării directivei, introducerea pe piață a produselor de protecție a plantelor care conțin substanțe active care nu sunt menționate în anexa I la directivă și care se află deja pe piață la doi ani de la notificarea directivei, în timp ce aceste substanțe sunt examinate treptat în cadrul unui program de lucru.

(2)

Regulamentele (CE) nr. 451/2000 (2) și (CE) nr. 703/2001 ale Comisiei (3) prevăd norme detaliate pentru punerea în aplicare a etapei a doua din programul de lucru menționat la articolul 8 alineatul (2) din Directiva 91/414/CEE, precum și o listă de substanțe active care urmează să fie evaluate în vederea posibilei includeri în anexa I la Directiva 91/414/CEE. Această listă include carbosulfanul.

(3)

Efectele carbosulfanului asupra sănătății umane și asupra mediului pentru o serie de utilizări propuse de notificator au fost evaluate în conformitate cu dispozițiile prevăzute în Regulamentele (CE) nr. 451/2000 și (CE) nr. 703/2001. În plus, aceste regulamente desemnează statele membre raportoare care trebuie să prezinte rapoarte pertinente de evaluare și recomandări către Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA) în conformitate cu articolul 8 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 451/2000. Pentru carbosulfan statul membru raportor a fost Belgia, și toate informațiile pertinente au fost prezentate la 11 august 2004.

(4)

Raportul de evaluare a fost revizuit de statele membre și de EFSA în cadrul grupului său de lucru pentru evaluare și a fost prezentat Comisiei la 28 iulie 2006 sub forma concluziilor EFSA cu privire la analiza evaluării riscului pentru substanța activă carbosulfan utilizată ca pesticid (4). Acest raport a fost analizat de statele membre și de Comisie în cadrul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală și a fost finalizat la 24 noiembrie 2006 sub forma unui raport de evaluare al Comisiei cu privire la carbosulfan.

(5)

În cursul evaluării acestei substanțe active, au fost identificate un număr de motive de preocupare. Utilizarea carbosulfanului conduce la apariția unor metaboliți care au un profil periculos, acest aspect determinând, la rândul său, îngrijorări cu privire la expunerea consumatorilor și posibilele riscuri de contaminare a apei freatice. Cu toate acestea, datele furnizate de notificator în termenele legale nu au permis rezolvarea acestor preocupări. Mai mult, materialul tehnic (respectiv substanța activă, așa cum este comercializată pe piață) conține impurități relevante, dintre care cel puțin una (N-nitrozodibutilamină) este cancerigenă. Această impuritate se găsește în materialul tehnic în cantități îngrijorătoare. Datele furnizate de notificator în termenele legale nu au oferit informații suficiente pentru a rezolva aceste preocupări. Prin urmare, riscul pentru operatori nu poate fi evaluat corespunzător. În plus, datele furnizate de notificator în termenele legale nu răspund în mod adecvat riscurilor pentru păsări și mamifere, organisme acvatice, albine, artropode-nețintă, râme și microorganisme-nețintă din sol, precum și plante-nețintă. În consecință, pe baza informațiilor disponibile nu s-a putut concluziona că substanța activă carbosulfan îndeplinește criteriile pentru a fi inclusă în anexa I la Directiva 91/414/CEE.

(6)

Comisia l-a invitat pe notificator să-și prezinte observațiile cu privire la rezultatele experților în urma evaluării și la intenția sa de a susține sau nu în continuare această substanță. Notificatorul a prezentat observațiile sale, care au fost examinate cu atenție. Cu toate acestea, în ciuda argumentelor aduse de notificator, motivele de îngrijorare identificate nu au putut fi eliminate, iar evaluările efectuate pe baza informațiilor transmise și evaluate în cadrul reuniunilor experților EFSA nu au demonstrat că este de așteptat ca, în condițiile de utilizare propuse, produsele de protecție a plantelor care conțin carbosulfan să îndeplinească în general cerințele stipulate la articolul 5 alineatul (1) literele (a) și (b) din Directiva 91/414/CEE.

(7)

În consecință, carbosulfanul nu trebuie inclus în anexa I la Directiva 91/414/CEE.

(8)

Trebuie luate măsuri pentru a se asigura faptul că autorizațiile acordate produselor de protecție a plantelor care conțin carbosulfan sunt retrase într-o perioadă precizată de timp și nu sunt reînnoite și că nu se mai acordă autorizații noi pentru astfel de produse.

(9)

Orice perioadă de grație acordată de către un stat membru pentru eliminarea, depozitarea, introducerea pe piață și utilizarea stocurilor existente de produse de protecție a plantelor care conțin carbosulfan trebuie să fie limitată la 12 luni, pentru a permite utilizarea stocurilor existente în cursul unei singure perioade viitoare de vegetație.

(10)

Prezenta decizie nu aduce atingere înaintării unei cereri pentru carbolsulfan în conformitate cu prevederile articolului 6 alineatul (2) din Directiva 91/414/CEE în vederea unei posibile includeri în anexa I.

(11)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Carbosulfanul nu este inclus ca substanță activă în anexa I la Directiva 91/414/CEE.

Articolul 2

Statele membre trebuie să se asigure că:

(a)

autorizațiile pentru produsele de protecție a plantelor care conțin carbosulfan sunt retrase până la 13 decembrie 2007;

(b)

de la data publicării prezentei decizii, nu se acordă și nu se reînnoiește nicio autorizație pentru produsele de protecție a plantelor care conțin carbosulfan.

Articolul 3

Orice perioadă de grație acordată de statele membre în conformitate cu prevederile articolului 4 alineatul (6) din Directiva 91/414/CEE este cât mai scurtă posibil și expiră cel mai târziu la 13 decembrie 2008.

Articolul 4

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 13 iunie 2007.

Pentru Comisie

Markos KYPRIANOU

Membru al Comisiei


(1)  JO L 230, 19.8.1991, p. 1. Directivă, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 2007/31/CE a Comisiei (JO L 140, 1.6.2007, p. 44).

(2)  JO L 55, 29.2.2000, p. 25. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1044/2003 (JO L 151, 19.6.2003, p. 32).

(3)  JO L 98, 7.4.2001, p. 6.

(4)  Raport științific EFSA (2006) 91, 1-84, Concluzia revizuirii privind carbosulfanul.


16.6.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 156/30


DECIZIA COMISIEI

din 13 iunie 2007

privind neincluderea carbofuranului în anexa I la Directiva 91/414/CEE a Consiliului și retragerea autorizațiilor pentru produsele fitosanitare care conțin această substanță

[notificată cu numărul C(2007) 2467]

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2007/416/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva 91/414/CEE a Consiliului din 15 iulie 1991 privind introducerea pe piață a produselor de uz fitosanitar (1), în special articolul 8 alineatul (2) paragraful al patrulea,

întrucât:

(1)

Articolul 8 alineatul (2) din Directiva 91/414/CEE stipulează că un stat membru poate autoriza, de-a lungul unei perioade de 12 ani de la data notificării prezentei directive, introducerea pe piață a produselor fitosanitare care conțin substanțe active ce nu sunt menționate în anexa I și care se află deja pe piață la doi ani de la notificarea prezentei directive; aceste substanțe active sunt examinate progresiv în cadrul unui program de lucru.

(2)

Regulamentele (CE) nr. 451/2000 (2) și (CE) nr. 703/2001 ale Comisiei (3) stabilesc normele detaliate de aplicare a fazei a doua din programul de lucru, în conformitate cu articolul 8 alineatul (2) din Directiva 91/414/CEE, precum și o listă de substanțe active care urmează să fie evaluate în vederea unei posibile includeri în anexa I la Directiva 91/414/CEE. Pe această listă este inclus și carbofuranul.

(3)

Efectele carbofuranului asupra sănătății umane și a mediului în domeniile de utilizare propuse de notificator au fost evaluate în conformitate cu dispozițiile prevăzute în Regulamentele (CE) nr. 451/2000 și (CE) nr. 703/2001. În plus, aceste regulamente desemnează statele membre raportoare care trebuie să prezinte rapoarte de evaluare pertinente și recomandări Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară (EFSA) în conformitate cu articolul 8 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 451/2000. Pentru carbofuran, statul membru raportor a fost Belgia și toate informațiile pertinente au fost prezentate la 2 august 2004.

(4)

Raportul de evaluare a fost analizat, prin procedura de evaluare reciprocă, de statele membre și de EFSA în cadrul grupului său de lucru pentru evaluare și a fost prezentat Comisiei la 28 iulie 2006 sub forma concluziilor EFSA cu privire la verificarea de către experți a evaluării riscului pentru pesticidele a căror substanță activă este carbofuranul (4). Acest raport a fost evaluat de statele membre și de Comisie în cadrul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală și a fost finalizat la 24 noiembrie 2006 sub forma unui raport de evaluare al Comisiei cu privire la carbofuran.

(5)

În cursul evaluării acestei substanțe active, au fost identificate un număr de motive de preocupare. Evaluarea riscului de contaminare a apei freatice nu a putut fi finalizată, în special din cauză că datele furnizate de notificator în termenele legale nu conțineau informații suficiente despre o serie de metaboliți care au un profil periculos. De asemenea, evaluarea riscului pentru consumator, care a creat îngrijorare în privința expunerii acute a grupurilor vulnerabile de consumatori, în special copii, nu a putut fi finalizată din cauza lipsei de informații cu privire la anumite reziduuri semnificative. Mai mult, datele furnizate de notificator în termenele legale au fost insuficiente pentru a permite EFSA să evalueze efectele ecotoxicologice ale substanței active. Drept rezultat, rămân preocupări în ceea ce privește evaluarea riscului pentru păsări și mamifere, organisme acvatice, albine, artropode care nu sunt țintă, râme și organisme care nu sunt țintă din sol. În consecință, pe baza informațiilor disponibile, nu s-a putut concluziona că substanța activă carbofuran îndeplinește criteriile pentru a fi inclusă în anexa I la Directiva 91/414/CEE.

(6)

Comisia a invitat notificatorul să își prezinte observațiile cu privire la rezultatele experților în urma evaluării și la intenția sa de a susține sau nu în continuare această substanță. Notificatorul a prezentat observațiile sale, care au fost examinate cu atenție. Cu toate acestea, în pofida argumentelor aduse de notificator, motivele de îngrijorare identificate nu au putut fi eliminate, iar evaluările efectuate pe baza informațiilor transmise și analizate în cadrul reuniunilor experților EFSA nu au demonstrat că este de așteptat ca, în condițiile de utilizare propuse, produsele fitosanitare care conțin carbofuran să îndeplinească în general cerințele prevăzute la articolul 5 alineatul (1) literele (a) și (b) din Directiva 91/414/CEE.

(7)

În consecință, carbofuranul nu ar trebui inclus în anexa I la Directiva 91/414/CEE.

(8)

Ar trebui luate măsuri pentru a se asigura faptul că autorizațiile acordate produselor fitosanitare care conțin carbofuran sunt retrase într-o perioadă precizată de timp și nu sunt reînnoite și că nu se mai acordă autorizații noi pentru astfel de produse.

(9)

Orice perioadă de grație acordată de un stat membru pentru eliminarea, depozitarea, introducerea pe piață și utilizarea stocurilor existente de produse fitosanitare care conțin carbofuran ar trebui să fie limitată la douăsprezece luni, pentru a permite utilizarea stocurilor existente în cursul unei singure perioade viitoare de vegetație.

(10)

Prezenta decizie nu aduce atingere înaintării unei cereri pentru carbofuran în conformitate cu dispozițiile articolului 6 alineatul (2) din Directiva 91/414/CEE în vederea unei posibile includeri în anexa I a acestei directive.

(11)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Carbofuranul nu va fi inclus ca substanță activă în anexa I la Directiva 91/414/CEE.

Articolul 2

Statele membre se asigură că:

(a)

autorizațiile pentru produsele fitosanitare care conțin carbofuran sunt retrase până la 13 decembrie 2007;

(b)

de la data publicării prezentei decizii, nu se acordă și nu se reînnoiește nicio autorizație pentru produsele fitosanitare care conțin carbofuran.

Articolul 3

Orice perioadă de grație acordată de statele membre în conformitate cu dispozițiile articolului 4 alineatul (6) din Directiva 91/414/CEE este cât mai scurtă posibil și expiră cel mai târziu la 13 decembrie 2008.

Articolul 4

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 13 iunie 2007.

Pentru Comisie

Markos KYPRIANOU

Membru al Comisiei


(1)  JO L 230, 19.8.1991, p. 1. Directivă, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 2007/31/CE a Comisiei (JO L 140, 1.6.2007, p. 44).

(2)  JO L 55, 29.2.2000, p. 25. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1044/2003 (JO L 151, 19.6.2003, p. 32).

(3)  JO L 98, 7.4.2001, p. 6.

(4)  Raportul științific EFSA (2006) 90, 1-88. Concluzii privind evaluarea reciprocă a carbofuranului.


16.6.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 156/32


DECIZIA COMISIEI

din 13 iunie 2007

de neincludere a diuronului în anexa I la Directiva 91/414/CEE a Consiliului și de retragere a autorizațiilor pentru produsele de protecție a plantelor care conțin această substanță

[notificată cu numărul C(2007) 2468]

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2007/417/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva 91/414/CEE a Consiliului din 15 iulie 1991 privind introducerea pe piață a produselor de uz fitosanitar (1), în special articolul 8 alineatul (2) paragraful patru,

întrucât:

(1)

Articolul 8 alineatul (2) din Directiva 91/414/CEE prevede că un stat membru poate autoriza, pentru o perioadă de 12 ani de la data notificării prezentei directive, introducerea pe piață a produselor de protecție a plantelor care conțin substanțe active care nu sunt menționate în anexa I la prezenta directivă și care se află deja pe piață la doi ani de la notificarea prezentei directive, în timp ce aceste substanțe sunt examinate treptat în cadrul unui program de lucru.

(2)

Regulamentele (CE) nr. 451/2000 (2) și (CE) nr. 703/2001 ale Comisiei (3) prevăd norme suplimentare pentru punerea în aplicare a etapei a doua din programul de lucru menționat în articolul 8 alineatul (2) din Directiva 91/414/CEE, precum și o listă de substanțe active care urmează să fie evaluate în vederea posibilei includeri în anexa I la Directiva 91/414/CEE. Această listă include diuron.

(3)

Efectele diuronului asupra sănătății umane și asupra mediului în domeniile de utilizare propuse de notificator au fost evaluate în conformitate cu dispozițiile prevăzute în Regulamentele (CE) nr. 451/2000 și (CE) nr. 703/2001. În plus, aceste regulamente desemnează statele membre raportoare care trebuie să prezinte rapoarte pertinente de evaluare și recomandări către Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentelor (EFSA) în conformitate cu articolul 8 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 451/2000. Pentru diuron, statul membru raportor a fost Danemarca și toate informațiile pertinente au fost prezentate la 19 septembrie 2003.

(4)

Raportul de evaluare a fost revizuit de statele membre și de EFSA și a fost prezentat Comisiei la 14 ianuarie 2005 sub forma concluziilor EFSA cu privire la analiza evaluării riscului pentru pesticide a căror substanță activă este diuronul (4). Acest raport a fost analizat de statele membre și de Comisie în cadrul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală și a fost finalizat la 24 noiembrie 2006 sub forma unui raport de evaluare al Comisiei cu privire la diuron.

(5)

În cursul evaluării acestei substanțe active, au fost identificate un număr de motive de preocupare. Evaluarea informațiilor oferite de notificator a indicat că operatorii ar fi expuși la cantități de substanțe care depășesc nivelul acceptabil de expunere a operatorilor (NAEO), chiar dacă ar purta echipamentul de protecție. Nu s-a putut ajunge la o concluzie privind posibilul risc de contaminare a apei freatice din cauza lipsei de date privind modelul de degradare al unor metaboliți și presupunerea foarte optimistă din partea notificatorului, conform căreia procentul de utilizare trebuie să fie considerat mult mai scăzut în realitate. De asemenea, pe baza datelor disponibile, nu s-a putut demonstra că gradul de expunere al păsărilor și mamiferelor este acceptabil.

(6)

Comisia l-a invitat pe notificator să-și prezinte observațiile cu privire la rezultatele experților în urma evaluării și la intenția sa de a susține sau nu în continuare această substanță. Notificatorul a prezentat observațiile sale care au fost examinate cu atenție. Cu toate acestea, în ciuda argumentelor aduse de notificator, motivele de îngrijorare identificate nu au putut fi eliminate, iar evaluările efectuate pe baza informațiilor transmise și evaluate în cadrul reuniunilor experților EFSA nu au demonstrat că este de așteptat ca, în condițiile de utilizare propuse, produsele de protecție a plantelor care conțin diuron să îndeplinească în general cerințele stipulate la articolul 5 alineatul (1) literele (a) și (b) din Directiva 91/414/CEE.

(7)

În consecință, diuronul nu trebuie inclus în anexa I la Directiva 91/414/CEE.

(8)

Trebuie luate măsuri pentru a se asigura faptul că autorizațiile acordate produselor de protecție a plantelor care conțin diuron sunt retrase într-o perioadă precizată de timp și nu sunt reînnoite și că nu se mai acordă autorizații noi pentru astfel de produse.

(9)

Orice perioadă de grație acordată de către un stat membru pentru eliminarea, depozitarea, introducerea pe piață și utilizarea stocurilor existente de produse de protecție a plantelor care conțin diuron trebuie să fie limitată la douăsprezece luni pentru a permite utilizarea stocurilor existente numai în sezonul următor.

(10)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Diuron nu este inclus ca substanță activă în anexa I la Directiva 91/414/CEE.

Articolul 2

Statele membre trebuie să se asigure că:

(a)

autorizațiile pentru produsele de protecție a plantelor care conțin diuron sunt retrase până la 13 decembrie 2007;

(b)

de la 16 iunie 2007 nu se mai acordă și nu se mai reînnoiește nicio autorizație pentru produsele de protecție a plantelor care conțin diuron prin derogarea prevăzută în articolul 8 alineatul (2) din Directiva 91/414/CEE.

Articolul 3

Orice perioadă de grație acordată de statele membre în conformitate cu prevederile articolului 4 alineatul (6) din Directiva 91/414/CEE trebuie să fie cât mai scurtă posibil și să expire cel târziu la 13 decembrie 2008.

Articolul 4

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 13 iunie 2007.

Pentru Comisie

Markos KYPRIANOU

Membru al Comisiei


(1)  JO L 230, 19.8.1991, p. 1. Directivă, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 2007/31/CE a Comisiei (JO L 140, 1.6.2007, p. 44).

(2)  JO L 55, 29.2.2000, p. 25. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1044/2003 (JO L 151, 19.6.2003, p. 32).

(3)  JO L 98, 7.4.2001, p. 6.

(4)  Raport științific EFSA (2005) 25, 1-58, Concluzie privind evaluarea reciprocă pentru diuron.


16.6.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 156/34


DECIZIA COMISIEI

din 14 iunie 2007

de instituire a Grupului la nivel înalt privind competitivitatea industriei chimice în Uniunea Europeană

(2007/418/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

întrucât:

(1)

Articolul 157 alineatul (1) din tratat atribuie Comunității și statelor membre sarcina de a veghea la asigurarea condițiilor necesare competitivității industriei Comunității. Articolul 157 alineatul (2) în special solicită statelor membre să se consulte reciproc, în cooperare cu Comisia, și, în cazul în care este necesar, să își coordoneze acțiunile. Comisia poate adopta orice inițiativă utilă promovării acestei coordonări.

(2)

În comunicarea sa „Punerea în aplicare a programului comunitar Lisabona: un cadru politic de consolidare a industriei manufacturiere a UE – spre o abordare mai integrată a politicii industriale” (1), Comisia și-a anunțat intenția de a institui un Grup la nivel înalt privind competitivitatea industriei chimice europene.

(3)

Prin urmare, este necesar să se instituie un grup de experți în domeniul competitivității industriei chimice a UE și să se definească misiunea și structura acestuia.

(4)

Principala misiune a grupului ar trebui să fie efectuarea unei analize economice și statistice a factorilor care determină schimbările structurale rapide în sectorul industriei chimice, precum și a altor factori care influențează poziția competitivă a industriei chimice europene. Pe baza acestei analize, grupul ar trebui să formuleze o serie de recomandări privind politica specifică pentru acest sector, în vederea creșterii competitivității industriei chimice, în conformitate cu obiectivul dezvoltării durabile. Având în vedere că Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind REACH (2) intră în vigoare abia la 1 iunie 2007 și principalele sale dispoziții operaționale nu se vor aplica decât 12 luni mai târziu, nu ar fi adecvat să se examineze aspecte care au legătură directă cu REACH.

(5)

Grupul ar trebui să fie format din reprezentanți ai Comisiei, ai statelor membre, ai Parlamentului European și ai principalelor părților interesate, în special din cadrul industriei chimice și al utilizatorilor din aval, precum și din cadrul societății civile, între altele, din cadrul reprezentanților consumatorilor, ai sindicatelor, ai organizațiilor nonguvernamentale și ai mediului de cercetare/mediului universitar.

(6)

Este necesar să se prevadă norme privind divulgarea informațiilor de către membrii grupului, fără a aduce atingere normelor Comisiei privind securitatea, prevăzute în anexa la Decizia 2001/844/CE, CECO, Euratom a Comisiei (3).

(7)

Datele cu caracter personal referitoare la membrii grupului ar trebui prelucrate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2000 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile și organele comunitare și privind libera circulație a acestor date (4).

(8)

Este necesar să se stabilească o perioadă de aplicare a prezentei decizii. Comisia va examina în timp util necesitatea unei prelungiri,

DECIDE:

Articolul 1

Grupul la nivel înalt privind competitivitatea industriei chimice în Uniunea Europeană

Se instituie un Grup la nivel înalt privind competitivitatea industriei chimice în Uniunea Europeană, denumit în continuare „grupul”, de la data adoptării prezentei decizii.

Articolul 2

Misiune

(1)   Grupul abordează aspecte determinante pentru competitivitatea industriei chimice comunitare. Misiunile sale sunt, în special:

(a)

efectuarea unei analize economice și statistice a factorilor care determină schimbările structurale în industria chimică, precum și a altor factori care influențează poziția competitivă a industriei chimice europene;

(b)

sprijinirea Comisiei cu privire la aspectele legate de competitivitatea industriei chimice;

(c)

formularea unei serii de recomandări privind politica specifică pentru un anumit sector, adresate factorilor de decizie la nivel comunitar și național, industriei și organizațiilor din cadrul societății civile.

(2)   Grupul nu abordează aspecte care au legătură directă cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 privind REACH și nici nu evaluează funcționarea acestuia.

Articolul 3

Consultare

(1)   Comisia poate consulta grupul cu privire la orice aspect referitor la competitivitatea industriei chimice a UE.

(2)   Președintele grupului poate recomanda Comisiei să consulte grupul cu privire la un aspect specific.

Articolul 4

Componența – numirea membrilor

(1)   Membrii grupului sunt numiți de Comisie dintre specialiști de înalt nivel, având competențe și responsabilități în domenii care au legătură cu competitivitatea industriei chimice europene.

(2)   Grupul este format din până la 31 de membri, reprezentanți ai Comisiei, ai Parlamentului European, ai statelor membre, ai industriei și ai societății civile.

(3)   Membrii grupului sunt numiți pe baza competențelor acestora, în mod individual. Fiecare membru al grupului numește un reprezentant personal în cadrul unui subgrup pregătitor, denumit în continuare subgrupul „sherpa”.

(4)   Membrii sunt numiți pentru un mandat de 2 ani care poate fi reînnoit și rămân în funcție până la înlocuirea lor în conformitate cu alineatul (5) sau până la sfârșitul mandatului.

(5)   Membrii pot fi înlocuiți pentru perioada restantă din mandatul lor în oricare dintre următoarele cazuri:

(a)

în cazul în care demisionează;

(b)

în cazul în care nu mai sunt capabili să contribuie eficient la lucrările grupului;

(c)

în cazul în care nu respectă articolul 287 din tratat.

(6)   Numele membrilor sunt publicate pe website-ul DG Întreprinderi și Industrie. Numele membrilor sunt colectate, prelucrate și publicate în conformitate cu dispozițiile din Regulamentul (CE) nr. 45/2001.

Articolul 5

Mod de funcționare

(1)   Grupul este prezidat de către Comisie.

(2)   Subgrupul „sherpa” pregătește discuțiile, documentele de poziție și consilierea cu privire la acțiunile și/sau măsurile politice care urmează a fi recomandate de grup; acesta lucrează în strâns contact cu serviciile Comisiei în vederea pregătirii lucrărilor pentru reuniunile grupului.

(3)   Cu acordul Comisiei, grupul poate institui subgrupuri pentru a examina aspecte specifice pe baza unui mandat definit de grup. Astfel de subgrupuri sunt dizolvate imediat după îndeplinirea mandatelor acestora.

(4)   Reprezentantul Comisiei poate invita experți sau observatori cu competențe specifice referitoare la un subiect care figurează pe ordinea de zi să participe la lucrările grupului sau la deliberările sau lucrările subgrupurilor și grupurilor ad-hoc în cazul în care, în opinia Comisiei, acest lucru este necesar sau util.

(5)   Informațiile obținute cu ocazia participării la deliberările sau lucrările grupului sau ale grupurilor ad-hoc, sau ale subgrupurilor nu sunt divulgate în cazul în care, în opinia Comisiei, aceste informații se referă la aspecte confidențiale.

(6)   Grupul, subgrupul „sherpa” și alte subgrupuri se reunesc în mod normal la sediile Comisiei, în conformitate cu procedurile și programul stabilite de aceasta. Serviciile de secretariat sunt asigurate de Comisie. Alți funcționari din cadrul Comisiei care sunt interesați de lucrări pot participa la reuniunile grupului și ale subgrupurilor sale.

(7)   Grupul își stabilește regulamentul de procedură pe baza regulamentului de procedură standard adoptat de Comisie.

(8)   Comisia poate publica sau pune la dispoziție pe internet, în limba originală a documentului în cauză, orice rezumat, concluzie, concluzie parțială sau document de lucru al grupului. Documentele de lucru și rapoartele interimare vor fi disponibile pe un website specific. Raportul final va fi publicat la scurt timp după ultima reuniune a grupului.

Articolul 6

Rambursarea cheltuielilor

Comisia rambursează cheltuielile de călătorie și, după caz, cheltuielile de ședere suportate de membri, membrii grupului „sherpa”, experți și observatori în cadrul activităților grupului, în conformitate cu normele Comisiei privind rambursarea cheltuielilor pentru experții externi.

Membrii grupului, membrii subgrupului „sherpa”, experții și observatorii nu sunt remunerați pentru serviciile pe care le prestează.

Cheltuielile aferente întrunirilor se rambursează în limitele bugetului anual alocat grupului de către serviciul competent al Comisiei.

Articolul 7

Aplicabilitate

Decizia se aplică pentru o perioadă de doi ani de la data adoptării sale.

Adoptată la Bruxelles, 14 iunie 2007.

Pentru Comisie

Günter VERHEUGEN

Vicepreședinte


(1)  COM(2005) 474 din octombrie 2005.

(2)  JO L 396, 30.12.2006, p. 1.

(3)  JO L 317, 3.12.2001, p. 1. Decizie, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Decizia 2006/548/CE, Euratom (JO L 215, 5.8.2006, p. 38).

(4)  JO L 8, 12.1.2001, p. 1.


ACORDURI

Consiliu

16.6.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 156/37


Informare privind intrarea în vigoare a Acordului dintre Comunitatea Europeană și Federația Rusă privind readmisia persoanelor aflate în situație de ședere ilegală

Acordul dintre Comunitatea Europeană și Rusia privind readmisia persoanelor aflate în situație de ședere ilegală a intrat în vigoare la 1 iunie 2007, procedura prevăzută la articolul 22 din acord fiind finalizată la 20 aprilie 2007.


16.6.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 156/s3


AVIZ CĂTRE CITITORI

Având în vedere situația creată în urma ultimei extinderi, anumite Jurnale Oficiale au fost publicate într-o formă simplificată în 27, 29 și 30 decembrie 2006, în limbile oficiale la acea dată ale Uniunii.

S-a hotărât republicarea actelor ce figurează în aceste Jurnale Oficiale sub formă de rectificări și în prezentarea tradițională a Jurnalului Oficial.

Din această cauză, Jurnalele Oficiale cuprinzând aceste rectificări nu se publică decât în versiunile lingvistice anterioare extinderii. Traducerile actelor în limbile noilor state membre se vor publica în Ediția specială a Jurnalului Oficial al Uniunii Europene care va cuprinde textele instituțiilor și ale Băncii Centrale Europene adoptate înainte de 1 ianuarie 2007.

Cititorii vor găsi în cele ce urmează un tabel de corespondență între Jurnalele Oficiale vizate, publicate în 27, 29 și 30 decembrie 2006, și rectificările corespunzătoare.

JO din 27 decembrie 2006

Rectificat prin JO (2007)

L 370

L 30

L 371

L 45

L 373

L 121

L 375

L 70


JO din 29 decembrie 2006

Rectificat prin JO (2007)

L 387

L 34


JO din 30 decembrie 2006

Rectificat prin JO (2007)

L 396

L 136

L 400

L 54

L 405

L 29

L 407

L 44

L 408

L 47

L 409

L 36

L 410

L 40

L 411

L 27

L 413

L 50