ISSN 1830-3625

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 153

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 50
14 iunie 2007


Cuprins

 

I   Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare este obligatorie

Pagina

 

 

REGULAMENTE

 

 

Regulamentul (CE) nr. 650/2007 al Comisiei din 13 iunie 2007 de stabilire a sumelor forfetare la import pentru determinarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

1

 

*

Regulamentul (CE) nr. 651/2007 al Comisiei din 8 iunie 2007 privitor la clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura Combinată

3

 

*

Regulamentul (CE) nr. 652/2007 al Comisiei din 8 iunie 2007 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura Combinată

6

 

*

Regulamentul (CE) nr. 653/2007 al Comisiei din 13 iunie 2007 privind utilizarea unui format european comun pentru certificatele de siguranță și documentele de cerere în conformitate cu articolul 10 din Directiva 2004/49/CE a Parlamentului European și a Consiliului și valabilitatea certificatelor de siguranță prevăzute de Directiva 2001/14/CE a Parlamentului European și a Consiliului ( 1 )

9

 

 

Regulamentul (CE) nr. 654/2007 al Comisiei din 13 iunie 2007 privind eliberarea licențelor de import în sectorul cărnii de vită și mânzat de calitate superioară, proaspătă, refrigerată sau congelată

25

 

 

II   Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare nu este obligatorie

 

 

DECIZII

 

 

Comisie

 

 

2007/407/CE

 

*

Decizia Comisiei din 12 iunie 2007 privind o monitorizare armonizată a rezistenței antimicrobiene a Salmonellei la păsările de curte și la porcine [notificată cu numărul C(2007) 2421]  ( 1 )

26

 

 

III   Acte adoptate în temeiul Tratatului UE

 

 

ACTE ADOPTATE ÎN TEMEIUL TITLULUI VI DIN TRATATUL UE

 

 

2007/408/JAI

 

*

Decizia Consiliului din 12 iunie 2007 de ajustare a salariilor de bază și a indemnizațiilor aplicabile personalului Europol

30

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


I Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare este obligatorie

REGULAMENTE

14.6.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 153/1


REGULAMENTUL (CE) NR. 650/2007 AL COMISIEI

din 13 iunie 2007

de stabilire a sumelor forfetare la import pentru determinarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 3223/94 al Comisiei din 21 decembrie 1994 de stabilire a normelor de aplicare a regimului de import pentru fructe și legume (1), în special articolul 4 alineatul (1),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 3223/94 prevede, ca urmare a rezultatelor negocierilor comerciale multilaterale din Runda Uruguay, criteriile pentru stabilirea de către Comisie a sumelor forfetare la import din țările terțe, pentru produsele și termenele menționate în anexa acestuia.

(2)

În conformitate cu criteriile menționate anterior, sumele forfetare la import trebuie stabilite la nivelurile prevăzute în anexa la prezentul regulament,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Sumele forfetare la import prevăzute la articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 3223/94 sunt stabilite așa cum este indicat în tabelul din anexă.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 14 iunie 2007.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 13 iunie 2007.

Pentru Comisie

Jean-Luc DEMARTY

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 337, 24.12.1994, p. 66. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 386/2005 (JO L 62, 9.3.2005, p. 3).


ANEXĂ

la Regulamentul Comisiei din 13 iunie 2007 de stabilire a sumelor forfetare la import pentru determinarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

(EUR/100 kg)

(Cod NC)

Codul țărilor terțe (1)

Suma forfetară la import

0702 00 00

MA

46,7

TR

95,5

ZZ

71,1

0707 00 05

JO

151,2

TR

94,5

ZZ

122,9

0709 90 70

TR

95,3

ZZ

95,3

0805 50 10

AR

49,7

ZA

62,9

ZZ

56,3

0808 10 80

AR

92,9

BR

81,3

CA

102,0

CL

79,7

CN

93,8

NZ

109,6

US

109,8

UY

55,1

ZA

98,3

ZZ

91,4

0809 10 00

IL

155,5

TR

204,2

ZZ

179,9

0809 20 95

TR

352,5

US

308,9

ZZ

330,7

0809 40 05

CL

134,4

IL

204,2

ZZ

169,3


(1)  Nomenclatorul țărilor, astfel cum este stabilit de Regulamentul (CE) nr. 1833/2006 al Comisiei (JO L 354, 14.12.2006, p. 19). Codul „ZZ” reprezintă „alte origini”.


14.6.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 153/3


REGULAMENTUL (CE) NR. 651/2007 AL COMISIEI

din 8 iunie 2007

privitor la clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura Combinată

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987 privind Nomenclatura tarifară și statistică și la Tariful Vamal Comun (1), în special articolul 9 alineatul (1) litera (a),

întrucât:

(1)

Pentru a asigura aplicarea uniformă a Nomenclaturii Combinate anexate Regulamentului (CEE) nr. 2658/1987, este necesar să fie adoptate măsuri privitoare la clasificarea mărfurilor avute în vedere în anexa prezentului regulament.

(2)

Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 a fixat regulile generale pentru interpretarea Nomenclaturii Combinate. Aceste reguli se aplică și în cazul oricărei alte nomenclaturi care se bazează pe ea, total sau parțial, sau care îi adaugă unele subdiviziuni suplimentare, și care este stabilită prin regulamente comunitare specifice, în vederea aplicării de măsuri tarifare sau de alt tip în cadrul schimburilor de mărfuri.

(3)

În aplicarea sus-numitelor reguli generale, mărfurile descrise în coloana 1 a tabelului ce figurează în anexă trebuie să fie clasificate la codurile NC indicate în coloana 2, în baza motivelor indicate în coloana 3 a acelui tabel.

(4)

Trebuie menționat că, sub rezerva măsurilor în vigoare în Comunitate privitoare la sistemele de dublu control și de supraveghere comunitară prealabilă și a posteriori a produselor textile la importul în Comunitate, informațiile tarifare obligatorii eliberate de către autoritățile vamale ale statelor membre în ceea ce privește clasificarea mărfurilor în Nomenclatura Combinată și care nu sunt în concordanță cu cele stabilite prin prezentul regulament vor putea fi invocate în continuare de către titularul lor pe o perioadă de 60 de zile, conform dispozițiilor articolului 12 alineatul (6) din Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de stabilire a Codului Vamal Comunitar (2).

(5)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme avizului Comitetului pentru Codul Vamal,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Mărfurile descrise în coloana 1 a tabelului care figurează în anexă se clasifică în Nomenclatura Combinată la codul NC indicat în coloana 2 a respectivului tabel.

Articolul 2

Sub rezerva măsurilor în vigoare în Comunitate, privitoare la sistemul de dublu control și la supravegherea comunitară prealabilă și a posteriori a produselor textile la importul în Comunitate, informațiile tarifare obligatorii eliberate de autoritățile vamale ale statelor membre care nu sunt în concordanță cu prezentul regulament pot fi invocate în continuare pe o perioadă de 60 de zile, conform dispozițiilor articolului 12 alineatul (6) din Regulamentul (CEE) nr. 2913/92.

Articolul 3

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 8 iunie 2007.

Pentru Comisie

László KOVÁCS

Membru al Comisiei


(1)  JO L 256, 7.9.1987, p. 1. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 580/2007 (JO L 138, 30.5.2007, p. 1).

(2)  JO L 302, 19.10.1992, p. 1. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1791/2006 (JO L 363, 20.12.2006, p. 1).


ANEXĂ

Descrierea mărfurilor

Clasificare

Cod NC

Motive

(1)

(2)

(3)

1.

Articol ușor de îmbrăcăminte pentru femei, destinat acoperirii părții superioare a corpului până la perineu, din material tricotat monocolor constituit din fibre sintetice (80 % poliamidă și 20 % elastan); acest material nu conține fire din cauciuc.

Articolul este prevăzut cu benzi din cauciuc vulcanizat de 8 mm lățime (poziția 4008), adăugate prin coasere la decolteu, la răscroiala mânecilor și la deschiderile pentru picioare.

Articolul este prevăzut cu armături sub bust, cupe preformate, un clin dublat, bretele reglabile și deschideri cu croială înaltă, pentru picioare.

(Costume de baie)

(A se vedea fotografia nr. 641) (1)

6112 41 90

Clasificarea este determinată prin aplicarea dispozițiilor Regulilor generale 1 și 6 pentru interpretarea Nomenclaturii Combinate și a textului codurilor NC 6112, 6112 41 și 6112 41 90.

Deoarece cauciucul este fixat de articolul de îmbrăcăminte, dar nu face parte integrantă din țesătură, acest articol nu poate fi clasificat la subpoziția 6112 41 10 (costume de baie din fibre sintetice, cu un conținut de fire din cauciuc de minimum 5 % din greutate, pentru femei sau fete).

Ținând seama de aspectul său general, de croială și de natura materialului, articolul îndeplinește criteriile de clasificare ca și costum de baie din fibre sintetice, pentru femei și fete. (cod CN 6112 41 90 – altele).

2.

Articol din material textil, căptușit, compus din două straturi de țesătură (100 % bumbac) asamblate, prin împunsături, cu un material de umplutură.

Articolul confecționat este asamblat prin coasere și are următoarele caracteristici:

Articolul are o lungime de circa 90 cm și are o răscroială la baza gâtului. El are o deschidere în partea din față prevăzută cu un fermoar cu o lungime de circa 68 cm. El are un element elastic de strângere la talie. Partea superioară a articolului nu are mâneci, iar părțile laterale și partea de jos sunt complet închise. Croiala părții superioare îi dă articolului o formă adaptată corpului.

[Combinezon tip sac („romper bag”), pentru copii]

(A se vedea fotografia nr. 640) (1)

6211 42 90

Clasificarea este determinată prin aplicarea dispozițiilor Regulilor generale 1 și 6 pentru interpretarea Nomenclaturii Combinate, a notei 7 de la secțiunea XI, a notei 8 de la Capitolul 62 și a textului codurilor NC 6211, 6211 42 și 6211 42 90.

Conform notei 4a) de la capitolul 62, acest articol nu poate fi considerat ca fiind un articol de îmbrăcăminte pentru sugari, deoarece el este destinat copiilor a căror înălțime a corpului depășește 86 cm. Clasificarea la poziția 6209 este deci exclusă.

Ținând seama de notele explicative la NC privitoare la poziția 6111, conform cărora combinezoanele tip sac pentru copii, cu sau fără mâneci, sunt considerate ca fiind articole de îmbrăcăminte, articolul în cauză, care este conceput de aceeași manieră ca și combinezoanele pentru sugari (partea superioară este croită ca cea a unui articol de îmbrăcăminte), fiind numai mai mare ca dimensiune, el trebuie considerat ca fiind un articol de îmbrăcăminte.

Datorită croielii părții superioare, articolul trebuie considerat a fi un articol de îmbrăcăminte de la secțiunea XI și nu un articol de pat sau un articol similar. Clasificarea la poziția 9404 este deci exclusă.

Întrucât în capitolele referitoare la articolele de îmbrăcăminte nu există o poziție specifică pentru articolele de acest tip, articolul se clasifică la „alte articole”.

3.

Articol de mobilier din materiale textile, destinat a fi utilizat la autovehicule. El este conceput pentru a fi pus pe scaunele autovehiculelor și se compune dintr-un material multistratificat, straturile exterioare fiind constituite dintr-o țesătură (bumbac), și stratul median dintr-un material nețesut, care servește ca strat de umplere.

(Acoperitoare pentru scaun)

(A se vedea fotografia nr. 642) (1)

6304 92 00

Clasificarea este determinată prin aplicarea dispozițiilor Regulilor generale 1 și 6 pentru interpretarea Nomenclaturii Combinate și a textului codurilor NC 6304 și 6304 92 00.

A se vedea notele explicative ale SA privitoare la poziția 6304, conform cărora poziția în cauză include articolele de mobilier din materiale textile folosite la autovehicule.

Acest articol nu este o parte, ci un accesoriu al scaunului unui autovehicul și, în consecință, el nu poate fi clasificat la poziția 9401. A se vedea și notele explicative ale SA, privitoare la poziția 9401, „părți”.

Deoarece acest articol aste conceput pentru a fi utilizat la autovehicule, el nu poate fi considerat ca fiind un articol de pat sau articole similare; din acest motiv, poziția 9404 este exclusă.

Image

Image

Image


(1)  Fotografiile nu au decât un rol ilustrativ.


14.6.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 153/6


REGULAMENTUL (CE) NR. 652/2007 AL COMISIEI

din 8 iunie 2007

privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura Combinată

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987 privind Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful Vamal Comun (1), în special articolul 9 alineatul (1) litera (a),

întrucât:

(1)

Pentru a asigura aplicarea uniformă a Nomenclaturii Combinate anexate la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87, este necesară adoptarea unor măsuri privind clasificarea mărfurilor menționate în anexa la prezentul regulament.

(2)

Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 a stabilit normele generale de interpretare a Nomenclaturii Combinate. Aceste norme se aplică, de asemenea, oricărei alte nomenclaturi care se bazează integral sau parțial pe această nomenclatură sau care adaugă acesteia orice fel de subdiviziuni suplimentare și care este stabilită prin dispoziții comunitare specifice, în vederea aplicării de măsuri tarifare sau de altă natură referitoare la schimbul de mărfuri.

(3)

În temeiul acestor norme generale, mărfurile descrise în coloana 1 a tabelului prevăzut în anexa la prezentul regulament trebuie clasificate la codurile NC indicate în coloana 2, în conformitate cu argumentarea indicată în coloana 3 a respectivului tabel.

(4)

Se dovedește adecvată prevederea posibilității invocării în continuare de către titular, pentru o perioadă de trei luni, a informațiilor tarifare obligatorii emise de autoritățile vamale ale statelor membre în ceea ce privește clasificarea mărfurilor în Nomenclatura Combinată care nu sunt conforme cu dispozițiile prezentului regulament, în conformitate cu dispozițiile articolului 12 alineatul (6) din Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului Vamal Comunitar (2).

(5)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt în conformitate cu avizul Comitetului Codului Vamal,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Mărfurile descrise în coloana 1 a tabelului prezentat în anexă se clasifică în Nomenclatura Combinată la codurile NC indicate în coloana 2 a tabelului respectiv.

Articolul 2

Informațiile tarifare obligatorii emise de autoritățile vamale ale statelor membre, care nu sunt conforme cu prevederile prezentului regulament, pot fi invocate în continuare, pentru o perioadă de trei luni, în conformitate cu dispozițiile articolului 12 alineatul (6) din Regulamentul (CEE) nr. 2913/92.

Articolul 3

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 8 iunie 2007.

Pentru Comisie

László KOVÁCS

Membru al Comisiei


(1)  JO L 256, 7.9.1987, p. 1. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 580/2007 (JO L 138, 30.5.2007, p. 1).

(2)  JO L 302, 19.10.1992, p. 1. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1791/2006 (JO L 363, 20.12.2006, p. 1).


ANEXĂ

Descrierea mărfurilor

Clasificare

(Cod NC)

Argumentarea clasificării

(1)

(2)

(3)

1.

Copie a unui anumit telefon mobil (o așa-zisă „machetă de telefon”)

Produsul este fabricat aproape în întregime din material plastic. Nu dispune de componente electronice.

Dimensiunea, designul și greutatea sunt identice cu caracteristicile modelului copiat.

Dispune de butoane care, la apăsare, dau senzația unor butoane adevărate.

3926 90 97

Clasificarea este determinată de dispozițiile Regulilor generale 1 și 6 de interpretare a Nomenclaturii Combinate și de textele poziției 3926 și subpozițiilor 3926 90 și 3926 90 97.

Având în vedere construcția sa și faptul că nu are funcțiile unui telefon mobil, produsul se exclude de la poziția 8517.

Deși produsul este o copie a unui anumit telefon mobil (având aspectul unui astfel de telefon) și este prevăzut cu butoane, dând senzația unui telefon mobil, nu dispune de nicio altă caracteristică sau funcție a modelului în cauză. Singurul rol al produsului este acela de a indica aspectul unui anumit telefon mobil obișnuit. Prin urmare, produsul se exclude de la poziția 9023.

Produsul trebuie să fie clasificat în funcție de materialul component (material plastic).

2.

O așa numită „saltea autogonflabilă”, destinată utilizării în aer liber, cu următoarele dimensiuni: 185 cm (L), 66 cm (l) și 3,8 cm (H).

Suprafața exterioară a articolului constă într-o țesătură textilă din fibre sintetice, căptușită la interior cu material plastic. Aceasta incorporează o foaie (cu o grosime de aproximativ 3,5 cm) din spumă poliuretanică cu celule deschise.

Suprafața exterioară a articolului mărește aderența cu alte produse (de exemplu, saci de dormit) și este durabilă, rezistentă la murdărire, umezeală și înțepături.

Este prevăzută cu o valvă care permite aerului să intre, când este derulată, și să iasă, în timp ce este rulată.

6306 40 00

Clasificarea este determinată de dispozițiile Regulilor generale 1 și 6 de interpretare a Nomenclaturii Combinate și de textele poziției 6306 și subpoziției 6306 40 00.

Datorită caracteristicilor sale obiective (aderență, rezistență la murdărire, rezistență la uzură) și datorită faptului că este destinat utilizării în aer liber, produsul este un articol pentru camping.

Produsul este exclus din capitolul 94, deoarece este o saltea pneumatică [a se vedea nota 1a) din capitolul 94].

Produsul se clasifică la subpoziția 6306 40 00 ca articol pentru camping, deoarece este o saltea pneumatică din material textil.

3.

Navă de tip „catamaran”, proiectată pentru transportul persoanelor.

Aceasta are o lungime de aproximativ 49 de metri și o viteză de maximum 34 de noduri (aproximativ 63 de kilometri pe oră). Aceasta poate transporta până la 600 de pasageri.

Ea este proiectată să fie utilizată pe râuri, în estuare sau de-a lungul țărmului. Totuși, este construită așa încât poate naviga pe mare, dar fără pasageri.

Nu este construită să transporte pasageri la o distanță de peste 20 de mile marine (aproximativ 37 de kilometri) de la țărm.

8901 10 90

Clasificarea este determinată de dispozițiile Regulilor generale 1 și 6 de interpretare a Nomenclaturii Combinate și a textului de la poziția 8901, subpozițiile 8901 10 și 8901 10 90.

Catamaranul este o navă proiectată pentru transportul pasagerilor pe râuri, estuare sau de-a lungul țărmului. Deoarece acesta nu este construit pentru transportul pasagerilor dincolo de o anumită distanță față de țărm, nu poate fi o navă pentru „transportul pasagerilor” pe mare. În consecință, produsul nu poate fi considerat ca „navă de navigat în plină mare” (a se vedea nota complementară 1 din capitolul 89).

4.

O machetă la scară redusă a unui stadion de fotbal, realizată în principal din materiale plastice fixate pe un suport din placă fibrolemnoasă.

Nu are piese mobile.

9503 00 95

Clasificarea este determinată de dispozițiile Regulilor generale 1 și 6 de interpretare a Nomenclaturii Combinate și a textului de la subpozițiile 9503 00 și 9503 00 95.

Produsul nu se încadrează la poziția 9023, deoarece nu este realizat în scop demonstrativ.

Produsul nu se încadrează în conformitate cu materialul din care este realizat, deoarece este o machetă la scară redusă, utilizată în scopul recreativ de la poziția 9503. Aceste machete nu au neapărat un scop funcțional și sunt concepute pentru a fi expuse sau privite, nu ca obiecte de joacă.


14.6.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 153/9


REGULAMENTUL (CE) NR. 653/2007 AL COMISIEI

din 13 iunie 2007

privind utilizarea unui format european comun pentru certificatele de siguranță și documentele de cerere în conformitate cu articolul 10 din Directiva 2004/49/CE a Parlamentului European și a Consiliului și valabilitatea certificatelor de siguranță prevăzute de Directiva 2001/14/CE a Parlamentului European și a Consiliului

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva 2004/49/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind siguranța căilor ferate comunitare și de modificare a Directivei 95/18/CE a Consiliului privind acordarea de licențe întreprinderilor feroviare și a Directivei 2001/14/CE privind repartizarea capacităților de infrastructură feroviară și perceperea de tarife pentru utilizarea infrastructurii feroviare și certificarea siguranței (Directiva privind siguranța căilor ferate) (1), în special articolul 15,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 881/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind înființarea unei Agenții Europene a Căilor Ferate (Regulamentul privind agenția) (2), în special articolul 7,

întrucât:

(1)

Directiva 2004/49/CE privind siguranța căilor ferate comunitare stabilește dispozițiile privind certificatele de siguranță pentru întreprinderi feroviare. Articolul 10 din respectiva directivă precizează faptul că, pentru a beneficia de acces la o infrastructură feroviară, o întreprindere feroviară trebuie să dețină un certificat de siguranță. Scopul certificatului de siguranță este de a dovedi că întreprinderea feroviară și-a stabilit sistemul de management al siguranței și poate îndeplini cerințele menționate în specificațiile tehnice de interoperabilitate, stabilite în temeiul Directivei 96/48/CE a Consiliului din 23 iulie 1996 privind interoperabilitatea sistemului feroviar transeuropean de mare viteză (3), al Directivei 2001/16/CE din 19 martie 2001 a Parlamentului European și a Consiliului privind interoperabilitatea sistemului feroviar transeuropean convențional (4) și al altor legislații comunitare și norme naționale în vederea controlării riscurilor și a funcționării în condiții de siguranță pe rețea.

(2)

Statele membre ar trebui să depună eforturi pentru asistarea solicitanților care doresc să intre pe piață ca întreprinderi feroviare și, în special, ar trebui să furnizeze informații și să acționeze prompt atunci când primesc cereri de certificare a siguranței. Pentru întreprinderile feroviare care operează servicii de transport internațional, este important ca procedurile de certificare să fie similare în diferite state membre; prin urmare, părțile comune ale certificatului de siguranță trebuie să fie armonizate pentru a oferi un model comun. În acest scop, articolul 15 din Directiva 2004/49/CE prevede armonizarea certificatelor de siguranță. Articolul 7 din Regulamentul (CE) nr. 881/2004 precizează faptul că agenția întocmește și recomandă un format armonizat pentru certificatul de siguranță, inclusiv o versiune electronică, precum și un format armonizat pentru cererile de obținere a certificatelor de siguranță, inclusiv o listă a detaliilor esențiale care trebuie comunicate.

(3)

În conformitate cu articolul 33 din Directiva 2004/49/CE, statele membre pun în aplicare dispozițiile acestei directive până la 30 aprilie 2006. Începând cu această dată, certificatele de siguranță se acordă în conformitate cu dispozițiile Directivei 2004/49/CE. Acest lucru impune luarea de măsuri fără întârziere, pentru armonizarea abordării certificatelor de siguranță, astfel încât statele membre să poată aplica o abordare armonizată cât mai curând posibil.

(4)

Articolul 10 din Directiva 2004/49/CE prevede ca certificatul de siguranță să conțină două părți: o parte care confirmă acceptarea sistemului de management al siguranței întreprinderii feroviare care este acceptat în întreaga Comunitate (partea A) și a doua parte, care confirmă dispozițiile adoptate în vederea îndeplinirii cerințelor naționale specifice necesare pentru funcționarea pe rețeaua relevantă (partea B). Cererile de eliberare a certificatului de siguranță armonizat și instrucțiunile aferente din prezentul regulament oferă îndrumare întreprinderilor feroviare și autorităților naționale de siguranță cu privire la ceea ce trebuie să conțină o astfel de cerere pentru fiecare dintre părțile certificatului de siguranță.

(5)

În conformitate cu articolul 10 alineatul (6) din Directiva 2004/49/CE, autoritățile naționale de siguranță informează agenția cu privire la certificatele de siguranță emise în conformitate cu dispozițiile articolului 10 alineatul (2) litera (a) din aceeași directivă (certificate partea A). Cu toate acestea, agenția, în conformitate cu articolul 11 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 881/2004, păstrează o bază de date publică a tuturor certificatelor de siguranță emise în conformitate cu articolul 10 din Directiva 2004/49/CE. Această obligație implică publicarea de către agenție a certificatelor, atât partea A, cât și partea B. Prin urmare, în sprijinul aplicării articolului 11 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 881/2004, statele membre informează agenția cu privire la certificatele de siguranță partea B acordate în temeiul articolului 10 alineatul (2) litera (b) din Directiva 2004/49/CE, cât și cu privire la certificatele partea A.

(6)

Autoritățile naționale de siguranță pot informa agenția cu privire la emiterea, reînnoirea, modificarea sau revocarea certificatelor de siguranță prin intermediul a trei metode principale: prin utilizarea site-ului web al agenției, prin transmiterea certificatului de siguranță sub forma unui fișier electronic sau prin furnizarea unei copii fax a certificatului de siguranță. Pentru a facilita utilizarea formatului standard și pentru a garanta utilizarea celei mai noi versiuni a formularelor, se recomandă ca autoritățile naționale de siguranță să folosească formatul electronic de pe site-ul de internet al agenției sau să descarce fișierul electronic sau documentele principale furnizate pe același site. Este recomandată în special utilizarea versiunii electronice, deoarece permite salvarea documentului direct în baza de date a agenției. De asemenea, se recomandă transmiterea unui fișier în formă electronică, pentru a permite agenției să salveze documentul sub formă de fișier codificat care poate fi trimis direct în baza de date a agenției.

(7)

Fiecărui certificat de siguranță eliberat de statele membre îi este atribuit un număr unic; acest număr facilitează, de asemenea, metoda de înregistrare a certificatului de siguranță în baza de date publică ce urmează a fi creată de agenție.

(8)

Pentru a evita sarcini financiare și administrative inutile, trebuie clarificat faptul că întreprinderile feroviare care au obținut un certificat de siguranță în conformitate cu Directiva 2001/14/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2001 privind alocarea capacităților de infrastructură feroviară, tarifarea utilizării infrastructurii feroviare și certificarea în materie de siguranță (5) nu sunt obligate să solicite un nou certificat de siguranță până la 1 ianuarie 2011. Certificatele de siguranță existente sunt valabile în măsura în care sunt îndeplinite condițiile acestora de valabilitate; de îndată ce una dintre condiții nu mai este respectată (precum expirarea sau modificarea ariei geografice de aplicare), se solicită un nou certificat de siguranță. Acest lucru nu exclude cazul în care o întreprindere feroviară, care deține deja un certificat de siguranță acordat în temeiul Directivei 2001/14/CE, poate solicita un certificat în noul format armonizat. Această problemă a fost adusă în atenția Comisiei în contextul articolului 28 alineatul (1) din Directiva 2004/49/CE.

(9)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul comitetului instituit în temeiul articolului 21 din Directiva 96/48/CE,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Certificatele de siguranță emise în conformitate cu articolul 10 alineatul (2) litera (a) din Directiva 2004/49/CE (certificat partea A) folosesc formatul standard stabilit în anexa I la prezentul regulament.

Acest format este folosit cu ocazia emiterii, reînnoirii, actualizării, modificării sau revocării unui certificat partea A.

Articolul 2

Certificatele de siguranță emise în conformitate cu articolul 10 alineatul (2) litera (b) din Directiva 2004/49/CE (certificat partea B) folosesc formatul standard stabilit în anexa II la prezentul regulament.

Acest format este folosit cu ocazia emiterii, reînnoirii, actualizării, modificării sau revocării unui certificat partea B.

Articolul 3

Cererile de eliberare a certificatelor partea A și/sau partea B depuse în conformitate cu articolele 10 și 12 din Directiva 2004/49/CE trebuie să respecte formatul standard stabilit în anexa III la prezentul regulament.

Formularul de cerere se completează în conformitate cu instrucțiunile descrise în anexa III la prezentul regulament.

Articolul 4

Fiecărui certificat de siguranță i se acordă un număr unic, în conformitate cu protocolul descris în anexa IV la prezentul regulament.

Articolul 5

Autoritatea de siguranță informează agenția cu privire la emiterea, reînnoirea, modificarea sau revocarea tuturor certificatelor partea A și partea B emise în conformitate cu articolul 10 alineatul (2) din Directiva 2004/49/CE.

Articolul 6

Toate certificatele de siguranță emise în conformitate cu Directiva 2001/14/CE sunt înlocuite cu certificatele de siguranță care urmează a fi eliberate în conformitate cu Directiva 2004/49/CE și cu prezentul regulament până la 1 ianuarie 2011.

Modificarea, actualizarea sau reînnoirea unui certificat de siguranță emis în temeiul Directivei 2001/14/CE se efectuează în conformitate cu prezentul regulament și cu Directiva 2004/49/CE.

Orice întreprindere feroviară care deține deja un certificat de siguranță acordat în temeiul Directivei 2001/14/CE are dreptul de a solicita un nou certificat de siguranță eliberat în conformitate cu prezentul regulament și cu Directiva 2004/49/CE de către autoritatea națională de siguranță.

Articolul 7

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 13 iunie 2007.

Pentru Comisie

Jacques BARROT

Vicepreședinte


(1)  JO L 164, 30.4.2004, p. 44.

(2)  JO L 164, 30.4.2004, p. 1.

(3)  JO L 235, 17.9.1996, p. 6. Directivă, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 2004/50/CE a Parlamentului European și a Consiliului (JO L 164, 30.4.2004, p. 114).

(4)  JO L 110, 20.4.2001, p. 1. Directivă, astfel cum a fost modificată prin Directiva 2004/50/CE.

(5)  JO L 75, 15.3.2001, p. 29. Directivă, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 2004/49/CE.


ANEXA I

Image


ANEXA II

Image


ANEXA III

Formular de cerere standard și instrucțiuni

Image

CERERE DE ELIBERARE A CERTIFICATULUI DE SIGURANȚĂ

Image

Image

Image

Image

PAGINĂ INTRODUCTIVĂ LA ANEXELE FORMULARULUI DE CERERE

Image

Image

INSTRUCȚIUNI DE COMPLETARE

Informații care trebuie introduse în formularul de cerere pentru certificatele de siguranță partea A și partea B

INTRODUCERE

Formularul de cerere este folosit de întreprinderi feroviare (denumite de asemenea și „solicitant”) care solicită un certificat de siguranță partea A și/sau partea B [articolul 10 alineatul (1) din Directiva 2004/49/CE]. Trimiterile din cadrul prezentului document se fac, în afara cazului în care se menționează altceva, la articolele din Directiva 2004/49/CE.

O întreprindere feroviară care solicită fie unul, fie ambele certificate menționate poate folosi acest formular de cerere pentru transmiterea solicitării către organizația/autoritatea de siguranță emitentă competentă. Folosirea acestui formular va permite autorității să proceseze solicitarea imediat și în condițiile stabilite la articolul 12 alineatul (1).

Toate rubricile formularului trebuie completate cu informații pertinente furnizate de întreprinderea feroviară.

Certificatele de siguranță partea A și partea B

Acest document permite întreprinderii feroviare să solicite, în același timp, atât certificatul partea A, cât și certificatul partea B sau să solicite doar unul dintre ele utilizând același formular; poate fi utilizat pentru a solicita un certificat partea A și/sau partea B nou, reînnoit sau actualizat/modificat [în conformitate cu definiția de la articolul 10 alineatul (5)].

Se poate solicita numai un certificat partea A nou, iar certificatul partea B poate fi solicitat mai târziu, prin intermediul unei alte cereri.

În cazul în care se solicită numai certificatul partea B, este necesară deținerea unui certificat partea A valabil.

Tipul și extinderea operațiunilor feroviare

În conformitate cu articolul 10 alineatul (5), un certificat de siguranță este actualizat în întregime sau parțial la fiecare modificare substanțială a tipului sau a extinderii operațiunii, iar titularul informează imediat autoritatea competentă de siguranță cu privire la modificările majore asupra condițiilor părții relevante a certificatului de siguranță. Astfel, este important ca autoritatea de siguranță să cunoască, iar întreprinderea feroviară să stabilească „tipul” și „extinderea”serviciilor feroviare.

„Tipul” și „extinderea” formează baza valabilității comunitare a certificatului partea A și furnizează referințe pentru definiția „operațiunilor echivalente de transport feroviar” [articolul 10 alineatul (3)] în întreaga Comunitate.

„Tipul” serviciilor este caracterizat prin transportul de călători, incluzând și excluzând serviciile de mare viteză, transportul de mărfuri, incluzând și excluzând serviciile de transport de mărfuri periculoase și doar serviciile de manevră.

„Extinderea” serviciului și a întreprinderii feroviare se caracterizează prin volumul de călători/mărfuri și prin dimensiunea întreprinderii feroviare, estimată în funcție de angajații care lucrează în sectorul feroviar (microîntreprindere, întreprindere mică, mijlocie, mare).

„Tipul” și „extinderea” serviciilor pentru toate certificatele partea B, efectuate în ansamblu de aceeași întreprindere feroviară într-unul sau mai multe state, trebuie să fie acoperit de „tipul” și „extinderea” serviciilor certificatelor partea A.

Toate informațiile cuprinse la rubricile [2.6]-[2.9] și [3.6]-[3.16] sunt necesare pentru a stabili dacă serviciile ce urmează a fi efectuate în temeiul certificatului de siguranță solicitat sunt echivalente sau nu cu alte operațiuni de transport feroviar efectuate deja de către solicitant în temeiul certificatelor valabile deținute anterior.

INFORMAȚII SUPLIMENTARE

Pagina 3 a formularului de cerere are rol de a reaminti lista documentelor care trebuie să însoțească fiecare cerere. Aceasta este folosită drept listă de referință, atât pentru solicitant, cât și pentru organizația/autoritatea emitentă, și astfel este folosită drept pagină introductivă la anexele formularului de cerere (fiecare casetă trebuie să fie verificată în funcție de cazurile specifice).

Pentru ca trimiterile și îndrumările să fie eficiente, fiecare rubrică a formularului de cerere a fost numerotată și explicată în următoarele pagini.

Documentul este semnat, în spațiul corespunzător, de către o persoană autorizată să aprobe solicitarea prezentată împreună cu formularul de cerere și prezentat organizației/autorității de siguranță. Numele persoanei care semnează trebuie să fie, de asemenea, scris cu toate literele.

EXPLICAȚII ȘI INSTRUCȚIUNI DE FOLOSIRE

1.1.-1.2.

Numele și adresa organizației/autorității de siguranță căreia îi este trimisă cererea. Informații actualizate pot fi găsite, prin alte metode, și prin verificarea website-ului Agenției Europene a Căilor Ferate (www.era.eu.int) sau a website-ului organizației/autorității de siguranță emitente (dacă este cazul).

2.1.

Această rubrică are scopul de a menționa dacă formularul de cerere prezentat este pentru certificatul partea A. În acest caz, trebuie furnizate informații suplimentare bifând căsuțele următoare pentru a identifica tipul și extinderea serviciilor oferite de întreprinderea feroviară.

2.2.

Solicitantul trebuie să bifeze această casetă în următoarele cazuri:

A.

în cazul în care solicită un certificat partea A pentru prima dată;

B.

în cazul în care certificatul de siguranță anterior, pentru același tip și extindere a serviciului, a fost revocat;

C.

în orice alt caz care nu se încadrează la următoarele casete: [2.3] și [2.4].

2.3.

Certificatul de siguranță este reînnoit la cererea întreprinderii feroviare, la intervale care nu depășesc cinci ani [articolul 10 alineatul (5)].

2.4.

Atunci când tipul sau extinderea operațiunii întreprinderii feroviare este modificată substanțial, certificatul de siguranță este actualizat în întregime sau parțial, fiind astfel necesară solicitarea unui certificat actualizat/modificat; în plus, deținătorul certificatului de siguranță informează fără întârziere autoritatea de siguranță competentă cu privire la toate modificările majore aduse condițiilor părții relevante a certificatului de siguranță și cu privire la introducerea de noi categorii de personal sau noi categorii de material rulant [articolul 10 alineatul (5)].

2.5.

Dacă este cazul, se specifică numărul complet de identificare UE al certificatului partea A anterior pentru care formularul de cerere este prezentat organizației/autorității de siguranță menționate la rubricile [1.1] și [1.2].

2.6.-2.7.

Atunci când se solicită inclusiv/exclusiv certificatul pentru servicii de transport de călători, trebuie specificat, prin bifarea casetei corespunzătoare, dacă operațiunile vor include sau exclude serviciile de mare viteză: se poate selecta o singură opțiune. Cu toate acestea, serviciile menționate la opțiunea selectată [2.6 sau 2.7] includ, de asemenea, orice alt tip de transport de călători (de exemplu, regional, pe distanță scurtă, medie, lungă etc.), precum și orice alt serviciu necesar pentru efectuarea serviciilor de transport de călători pentru care a fost solicitat certificatul (operațiuni de manevră etc.). Definițiile serviciilor de mare viteză sunt menționate în anexa I la Directiva 96/48/CE.

2.8.-2.9.

Atunci când se solicită certificatul pentru servicii de călători [2.6 sau 2.7], trebuie specificat, prin bifarea casetei corespunzătoare, volumul estimat, actual sau planificat, al serviciilor, în funcție de călători – km pe an. Se poate selecta o singură opțiune. Categoriile luate în considerare sunt în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1192/2003 privind statisticile din transportul feroviar.

2.10.-2.11.

Atunci când se solicită inclusiv/exclusiv certificatul pentru servicii de mărfuri, trebuie specificat, prin bifarea casetei corespunzătoare, dacă operațiunile vor include sau exclude transportul de mărfuri periculoase: se poate selecta o singură opțiune. Cu toate acestea, serviciile menționate la opțiunea selectată [2.10 sau 2.11] includ de asemenea orice alt tip de transport de mărfuri care nu este menționat în mod explicit, precum și orice alt serviciu necesar pentru efectuarea serviciilor de transport de mărfuri pentru care a fost solicitat certificatul (operațiuni de manevră etc.). Definițiile referitoare la mărfurile periculoase sunt menționate în Directiva 96/49/CE și anexele sale.

Operatorii care efectuează servicii de transport feroviar pentru nevoile feroviare interne sunt incluși în domeniul de aplicare a categoriei de mărfuri (de exemplu, companii de întreținere a șinelor care transferă utilajele de pe un șantier pe altul sau companii care operează trenuri pentru măsurători).

2.12.-2.13.

Atunci când se solicită certificatul pentru servicii de transport de mărfuri [2.10 sau 2.11], trebuie specificat, prin bifarea casetei corespunzătoare, volumul estimat, actual sau planificat, al serviciilor, în funcție de tone – km pe an. Se poate selecta o singură opțiune. Categoriile luate în considerare sunt în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1192/2003 privind statisticile din transportul feroviar.

2.14.

În cazul în care solicitantul intenționează să efectueze numai servicii de manevră, fără a efectua și servicii de transport de călători sau de mărfuri, se selectează această casetă.

2.15.

În funcție de serviciile pentru care a fost solicitat certificatul (de călători, mărfuri, numai de manevră), se specifică data la care se dorește începerea serviciului operațional sau, în cazul unui certificat reînnoit sau actualizat/modificat, data la care se dorește intrarea în vigoare a certificatului și înlocuirea certificatului anterior.

2.16.

În cazul în care numărul de angajați care lucrează în sectorul feroviar sau care sunt implicați în operațiuni feroviare și probleme aferente, inclusiv personalul contractual, este cuprins între 0 (oferind astfel un loc de muncă numai pentru antreprenor) și 9 persoane angajate, trebuie selectată opțiunea „microîntreprindere”. Definiția referitoare la dimensiunea întreprinderii face referire la cea aplicată de Direcția Generală Întreprinderi și Industrie. Dintre opțiunile disponibile, se poate selecta una singură [2.16-2.17-2.18-2.19].

2.17.

În cazul în care numărul de angajați care lucrează în sectorul feroviar sau care sunt implicați în operațiuni feroviare și probleme aferente, inclusiv personalul contractual, este cuprins între 10 și 49 de persoane angajate, trebuie selectată opțiunea „întreprindere mică”. Definiția referitoare la mărimea întreprinderii face referire la cea aplicată de Direcția Generală Întreprinderi și Industrie. Dintre opțiunile disponibile, se poate selecta una singură [2.16-2.17-2.18-2.19].

2.18.

În cazul în care numărul de angajați care lucrează în sectorul feroviar sau care sunt implicați în operațiuni feroviare și probleme aferente, inclusiv personalul contractual, este cuprins între 50 și 249 de persoane angajate, trebuie selectată opțiunea „întreprindere mijlocie”. Definiția referitoare la mărimea întreprinderii face referire la cea aplicată de Direcția Generală Întreprinderi și Industrie. Dintre opțiunile disponibile, se poate selecta una singură [2.16-2.17-2.18-2.19].

2.19.

În cazul în care numărul de angajați care lucrează în sectorul feroviar sau care sunt implicați în operațiuni feroviare și probleme aferente, inclusiv personalul contractual, este de 250 sau mai multe persoane angajate, trebuie selectată opțiunea „întreprindere mare”. Definiția referitoare la mărimea întreprinderii face referire la cea aplicată de Direcția Generală Întreprinderi și Industrie. Dintre opțiunile disponibile, se poate selecta una singură [2.16-2.17-2.18-2.19].

3.1.

Această rubrică are scopul de a menționa dacă formularul de cerere prezentat este pentru certificatul partea B. În acest caz, trebuie furnizate informații suplimentare bifând următoarele căsuțe pentru a identifica tipul și extinderea serviciilor oferite de întreprinderea feroviară.

3.2.

Solicitantul trebuie să bifeze această casetă în următoarele cazuri:

A.

în cazul în care solicită un certificat partea B pentru prima dată sau orice alt certificat partea B nou;

B.

în cazul în care certificatul de siguranță anterior, pentru același tip și extindere a serviciului, a fost revocat;

C.

în orice alt caz care nu se încadrează la următoarele casete: 3.3 și 3.4.

3.3.

Certificatul de siguranță este reînnoit la cererea întreprinderii feroviare, la intervale care nu depășesc cinci ani [articolul 10 alineatul (5)].

3.4.

Atunci când tipul sau extinderea operațiunii întreprinderii feroviare este modificată substanțial, certificatul de siguranță este actualizat în întregime sau parțial, fiind astfel necesară solicitarea unui certificat actualizat/modificat; în plus, deținătorul certificatului de siguranță informează fără întârziere autoritatea de siguranță competentă cu privire la toate modificările majore aduse condițiilor părții relevante a certificatului de siguranță și cu privire la introducerea de noi categorii de personal sau noi categorii de material rulant [articolul 10 alineatul (5)].

3.5.

Dacă este cazul, se specifică numărul complet de identificare UE al certificatului partea B anterior pentru care formularul de cerere este prezentat organizației/autorității de siguranță menționate în rubricile [1.1] și [1.2].

3.6.-3.7.

Idem [2.6]-[2.7] (a se vedea mai sus).

3.8.-3.9.

Idem [2.8]-[2.9] (a se vedea mai sus).

3.10.-3.11.

Idem [2.10]-[2.11] (a se vedea mai sus).

3.12.-3.13.

Idem [2.12]-[2.13] (a se vedea mai sus).

3.14.

Idem [2.14] (a se vedea mai sus).

3.15.

Idem [2.15] (a se vedea mai sus).

3.16.

Certificatul de siguranță partea B poate acoperi întreaga rețea feroviară a unui stat membru sau numai o parte definită din aceasta [articolul 10 alineatul (1)]; prin urmare, este necesară menționarea exactă a tuturor liniilor (de călători, de mărfuri sau numai de manevră) pe care se dorește efectuarea serviciilor. Denumirile liniilor sunt cele menționate în „Documentul de referință al rețelei” (a se consulta articolul 3 și anexa I la Directiva 2001/14/CE): întreprinderile feroviare trebuie să facă trimitere la linii utilizând denumirile menționate. În cazul în care spațiul disponibil nu este suficient, solicitantul furnizează anexe la formularul de cerere și folosește această rubrică pentru a le menționa.

3.17.

Aceste informații sunt furnizate numai dacă solicitantul cere un certificat de siguranță partea B nou, reînnoit sau actualizat/modificat și deține deja un certificat de siguranță partea A. Numărul de identificare UE este acordat de fiecare organizație/autoritate emitentă pe baza unor norme fixe privind codificarea pusă la dispoziție prin intermediul Agenției Europene a Căilor Ferate. Informațiile furnizate în prezentul document nu scutesc solicitantul de prezentarea unei copii a certificatului de siguranță partea A împreună cu cererea [8.1]. În cazul în care numărul de identificare UE nu este disponibil, la respectiva rubrică se menționează „NU SE APLICĂ”.

3.18.

În acest caz trebuie să se menționeze statul care a emis certificatul de siguranță partea A (respectiv, statul căruia îi aparține organizația/autoritatea emitentă). Informațiile furnizate în prezentul document nu scutesc solicitantul de prezentarea unei copii a certificatului de siguranță partea A împreună cu cererea [8.1].

4.1.

Aceste informații trebuie furnizate numai în cazul în care solicitantul deține unul sau mai multe certificate de siguranță partea B valabile. Trebuie menționat(e) numărul (numerele) de identificare UE al(e) certificatului (certificatelor) partea B deja emis(e), separate prin „/”, acolo unde este cazul. Solicitantul nu este obligat să prezinte o copie a certificatului de siguranță partea B împreună cu cererea.

4.2.

Aceste informații sunt furnizate numai în cazul în care întreprinderea feroviară, care solicită un certificat partea A și/sau partea B, deține deja o licență valabilă (Directiva 95/18/CE a Consiliului, astfel cum a fost modificată prin Directiva 2001/13/CE). Informațiile furnizate în prezentul document nu scutesc solicitantul de prezentarea unei copii a licenței împreună cu solicitarea [7.2 și 8.2].

NOTĂ: O întreprindere feroviară, astfel cum este definită în Directiva 2001/14/CE, trebuie să fi obținut o licență în conformitate cu legislația comunitară aplicabilă; cu toate acestea, o întreprindere feroviară, astfel cum este definită în Directiva 2004/49/CE, nu trebuie să dețină întotdeauna o licență.

4.3.

În acest caz trebuie să se menționeze statul care a emis licența (respectiv, statul căreia îi aparține organizația/autoritatea emitentă). Informațiile furnizate în prezentul document nu scutesc solicitantul de prezentarea unei copii a licenței împreună cu cererea [7.2 și 8.2].

5.1.

În cazul în care „Denumirea juridică” și „Denumirea întreprinderii feroviare” diferă, se menționează ambele denumiri.

5.2.-5.8.

Fiecare solicitant furnizează informațiile necesare pentru a permite organismului emitent să contacteze întreprinderea feroviară (numerele de telefon trebuie să menționeze numărul centralei, atunci când este cazul, și nu numărul persoanei responsabile de procedura de certificare; numerele de telefon și fax trebuie să includă codul țării; adresa de e-mail trebuie să facă trimitere la căsuța poștală a întreprinderii feroviare). Informațiile de contact ale întreprinderii feroviare trebuie să menționeze adresa firmei, evitându-se trimiterile la o persoană anume, deoarece informațiile respective pot fi introduse la punctele [6.1] la [6.5]. Menționarea website-ului nu este obligatorie [5.8].

5.9.-5.10.

În cazul în care întreprinderii feroviare îi sunt atribuite mai multe numere de înregistrare în temeiul legilor naționale, formularul oferă posibilitatea introducerii atât a codului de înregistrare fiscală [5.10], cât și a altui număr de înregistrare [5.9] (de exemplu, la Registrul Comerțului).

5.11.

Pot fi adăugate și informații suplimentare, altele decât cele solicite în mod explicit în cadrul celorlalte rubrici.

6.1.-6.5.

Pe durata întregii proceduri de certificare, persoana de contact reprezintă interfața dintre întreprinderea feroviară care depune cererea și organizația/autoritatea emitentă. Aceasta oferă sprijin, asistență, informații, clarificări, dacă este cazul, și reprezintă punctul de referință pentru autoritatea emitentă care se ocupă de cerere. Numerele de telefon și fax trebuie să includă codul țării; adresa de e-mail nu este obligatorie.

7.1.

Prezentul document trebuie furnizat în cazul în care se solicită certificatul de siguranță partea A (nou, reînnoit sau actualizat/modificat); „Rezumatul manualului sistemului de management al siguranței (SMS)” este gândit sub forma unui document care analizează și evidențiază elementele principale ale sistemului de management al siguranței întreprinderii feroviare. Trebuie să furnizeze detalii, informații suplimentare și probe ale diverselor procese sau standarde/norme ale companiei puse în aplicare (sau care se află în stadiul de punere în aplicare), corespondențe sau trimiteri la elementele menționate la articolul 9 și în anexa III.

7.2.

O întreprindere feroviară, astfel cum este definită în Directiva 2001/14/CE, trebuie să fi obținut o licență în conformitate cu legislația comunitară aplicabilă; cu toate acestea, în Directiva 2004/49/CE se menționează că o întreprindere feroviară nu are nevoie de o licență în mod obligatoriu și astfel trebuie să prezinte copia licenței valabile numai dacă este cazul. Dacă nu este cazul, se alege opțiunea „Nu se aplică” [7.3 și/sau 8.3].

7.3.

A se consulta [7.2].

8.1.

În cazul depunerii unui formular de cerere prin care se solicită numai certificatul de siguranță partea B (nou, reînnoit sau actualizat/modificat), dar nu și certificatul de siguranță partea A, trebuie prezentată copia unui certificat de siguranță partea A valabil.

8.2.

Idem [7.2] (a se vedea mai sus).

8.3.

Idem [7.3] (a se vedea mai sus).

8.4.

În conformitate cu articolul 9 din Directiva 95/18/CE, o întreprindere feroviară trebuie să fie asigurată în mod corespunzător sau să adopte dispoziții echivalente (de exemplu, garanție financiară) pentru acoperirea, în conformitate cu legislația internă și internațională, a răspunderii sale civile în caz de accidente. Dovada că o întreprindere feroviară care deține o licență se conformează cerințelor naționale privind asigurarea sau că a luat măsurile necesare pentru acoperirea responsabilității sale este anexată la licență (Recomandarea 2004/358/CE a Comisiei). Copia asigurării sau a garanției financiare de răspundere, anexată la licență, trebuie să fie prezentată împreună cu formularul de cerere.

8.5.

Solicitantul întocmește o listă sau prezintă documente privind specificațiile tehnice pentru interoperabilitate sau părți din acestea și, după caz, normele naționale de siguranță și alte norme aplicabile personalului, materialului rulant și, în general, serviciilor pentru care se solicită eliberarea certificatului. Trebuie efectuate trimiteri clare la procesele și documentele pentru care se pot aplica și sunt puse în aplicare specificațiile tehnice de interoperabilitate. Pentru a evita efectuarea de două ori a aceleiași operațiuni sau pentru a reduce volumul informațiilor, se depun numai documente de sinteză referitoare la elementele care se conformează specificațiilor tehnice de interoperabilitate și altor cerințe din Directivele 96/48/CE și 2001/16/CE.

8.6.

Solicitantul prezintă o listă completă a diferitelor CATEGORII DE PERSONAL, angajat permanent sau pe bază de contract, necesar pentru serviciile furnizate după eliberarea certificatului. Lista CATEGORIILOR DE PERSONAL se conformează normelor naționale și ale rețelei, aplicabile clasificării acestora.

8.7.

Solicitantul prezintă o descriere sau o dovadă a proceselor din cadrul sistemului de management al siguranței referitoare la PERSONAL, inclusiv dovezi conform cărora acestea îndeplinesc cerințele normelor naționale și/sau ale specificațiilor tehnice de interoperabilitate relevante și că personalul a fost certificat în mod corespunzător.

8.8.

Solicitantul depune documentația completă privind TIPURILE DE MATERIAL RULANT destinat utilizării după eliberarea certificatului. TIPURILE DE MATERIAL RULANT se conformează normelor naționale și ale rețelei, aplicabile clasificării acestora.

8.9.

Solicitantul depune o descriere sau o dovadă a proceselor din cadrul sistemului de management al siguranței referitoare la MATERIALUL RULANT, inclusiv dovezi conform cărora acestea îndeplinesc cerințele normelor naționale și/sau ale specificațiilor tehnice de interoperabilitate relevante și că materialul rulant a fost certificat în mod corespunzător.

8.10.

Spațiu destinat menționării altor documente prezentate împreună cu cererea. A se menționa numărul și tipul, împreună cu o descriere scurtă a conținutului documentului.


ANEXA IV

Codul pentru sistemul armonizat de numerotare, denumit număr european de identificare (NEI), pentru certificate de siguranță

Codul țării

(2 litere)

Tipul documentului

(2 cifre)

Anul emiterii

(4 cifre)

Nr. de ordine

(4 cifre)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exemplu:

I

T

1

1

2

0

0

6

0

0

0

5

Explicația structurii numărului european de identificare (NEI)

I

T

1

1

2

0

0

6

0

0

0

5

Codul țării

(2 litere)

Tipul documentului

(2 cifre)

Anul emiterii

(4 cifre)

Counter

(4 cifre)

Rubrica 1

Rubrica 2

Rubrica 3

Rubrica 4

RUBRICA 1 —   Codul țării (2 litere)

Codurile țărilor sunt cele publicate oficial și actualizate în Ghidul stilistic interinstituțional de pe website-ul Uniunii Europene și au la bază standardul ISO 3166 alpha-2.

Stat

Cod

Austria

AT

Belgia

BE

Bulgaria

BG

Cipru

CY

Republica Cehă

CZ

Danemarca

DK

Estonia

EE

Finlanda

FI

Franța

FR

Germania

DE

Grecia

EL

Ungaria

HU

Islanda

IS

Irlanda

IE

Italia

IT

Letonia

LV

Liechtenstein

LI

Lituania

LT

Luxemburg

LU

Norvegia

NO

Malta

MT

Țările de Jos

NL

Polonia

PL

Portugalia

PT

România

RO

Republica Slovacă

SK

Slovenia

SI

Spania

ES

Suedia

SE

Elveția

CH

Regatul Unit

UK

Autoritatea de siguranță a tunelului de sub Canalul Mânecii, în prezent singura autoritate multinațională de siguranță, este identificată prin intermediul următorului cod format din două litere:

AUTORITATE MULTINAȚIONALĂ DE SIGURANȚĂ

Codul

Autoritatea de siguranță a tunelului de sub Canalul Mânecii

CT

RUBRICA 2 —   Tipul documentului (număr din 2 cifre)

Cele două cifre permit identificarea tipului documentului: prima cifră face referire la clasificarea generală a documentului, certificat de siguranță (numărul 1) sau orice alt tip de document (alt număr în afară de 1); a doua cifră menționează subtipul documentului, certificat partea A (numărul 1) sau partea B (numărul 2). Momentan, combinațiile posibile dintre numere reflectă numai două cazuri de interes și uz general:

 

[1 1] pentru certificatele de siguranță — partea A;

 

[1 2] pentru certificatele de siguranță — partea B.

Acest sistem de numerotare poate fi extins în cazul în care apare nevoia unor noi coduri. În continuare este prezentată lista propusă a combinațiilor cunoscute și posibile cu numere din două cifre referitoare la tipul documentului luat în considerare:

Combinație de numere pentru rubrica 2

Tipul documentului

Subtipul documentului

[0 1]

Licențe

Nu se aplică la prezentul regulament

[0 x]

Licențe

Nu se aplică la prezentul regulament

[1 1]

Certificat de siguranță

Partea A

[1 2]

Certificat de siguranță

Partea B

[1 x]

Certificat de siguranță

Nu se aplică la prezentul regulament

[2 1]

Autorizație de siguranță

Nu se aplică la prezentul regulament

[2 2]

Autorizație de siguranță

Nu se aplică la prezentul regulament

[2 x]

Autorizație de siguranță

Nu se aplică la prezentul regulament

[3 x]

Certificat pentru ateliere de întreținere

Nu se aplică la prezentul regulament

[4 x]

Certificate pentru organismele notificate

Nu se aplică la prezentul regulament

[5 x] … [9 x]

Rezervă (5 tipuri de documente)

Nu se aplică la prezentul regulament

RUBRICA 3 —   Anul emiterii (număr din 4 cifre)

Această rubrică indică anul (în formatul specificat aaaa, respectiv 4 cifre) în care s-a eliberat certificatul.

RUBRICA 4 —   Număr de ordine

Numărul de ordine reprezintă un număr progresiv care crește cu o unitate la eliberarea unui certificat, indiferent dacă acesta este nou, reînnoit sau actualizat/modificat. Chiar și în cazul revocării unui certificat, numărul la care face trimitere nu mai poate fi folosit.

În fiecare an, numărul de ordine repornește de la zero.


14.6.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 153/25


REGULAMENTUL (CE) NR. 654/2007 AL COMISIEI

din 13 iunie 2007

privind eliberarea licențelor de import în sectorul cărnii de vită și mânzat de calitate superioară, proaspătă, refrigerată sau congelată

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1254/1999 al Consiliului din 17 mai 1999 privind organizarea comună a piețelor în sectorul cărnii de vită și mânzat (1),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 936/97 al Comisiei din 27 mai 1997 privind deschiderea și modul de gestionare a contingentelor tarifare pentru carnea de vită și mânzat de calitate superioară, proaspătă, refrigerată sau congelată și pentru carnea de bivol congelată (2),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 936/97 prevede la articolele 4 și 5 condițiile de depunere a cererilor și de eliberare a licențelor de import pentru carnea menționată la articolul 2 litera (f).

(2)

Articolul 2 litera (f) din Regulamentul (CE) nr. 936/97 stabilește la 11 500 t cantitatea de carne de vită și mânzat de calitate superioară, proaspătă, refrigerată sau congelată care corespunde descrierii definite în aceeași dispoziție și care poate fi importată în condiții speciale în perioada 1 iulie 2006-30 iunie 2007.

(3)

Trebuie reamintit faptul că licențele prevăzute de prezentul regulament nu pot fi utilizate pe parcursul întregii perioade de valabilitate decât sub rezerva dispozițiilor existente în domeniul veterinar,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Fiecare cerere de licență de import, depusă între 1 și 5 iunie 2007 pentru carnea de vită și mânzat de calitate superioară, proaspătă, refrigerată sau congelată, menționată la articolul 2 litera (f) din Regulamentul (CE) nr. 936/97, este admisă integral.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 14 iunie 2007.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 13 iunie 2007.

Pentru Comisie

Jean-Luc DEMARTY

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 160, 26.6.1999, p. 21. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1913/2005 (JO L 307, 25.11.2005, p. 2).

(2)  JO L 137, 28.5.1997, p. 10. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 317/2007 (JO L 84, 24.3.2007, p. 4).


II Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare nu este obligatorie

DECIZII

Comisie

14.6.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 153/26


DECIZIA COMISIEI

din 12 iunie 2007

privind o monitorizare armonizată a rezistenței antimicrobiene a Salmonellei la păsările de curte și la porcine

[notificată cu numărul C(2007) 2421]

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2007/407/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva 2003/99/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 17 noiembrie 2003 privind monitorizarea zoonozelor și a agenților zoonotici, de modificare a Deciziei 90/424/CEE a Consiliului și de abrogare a Directivei 92/117/CEE a Consiliului (1), în special articolul 7 alineatul (3),

întrucât:

(1)

În temeiul Directivei 2003/99/CE, statele membre se asigură că monitorizarea furnizează date care se pot compara privind apariția unei rezistențe antimicrobiene la agenții zoonotici, precum și la alți agenți, în măsura în care aceștia constituie un risc pentru sănătatea publică.

(2)

În 2003, grupul de lucru FAO/OIE/OMS însărcinat cu evaluarea științifică a utilizării, alta decât cea umană, a antimicrobienelor și a rezistenței antimicrobiene a ajuns la concluzia că există dovezi clare privind faptul că organismele rezistente rezultate din utilizarea, alta decât cea umană, a antimicrobienelor produc efecte dăunătoare sănătății umane: frecvența sporită a infecțiilor, a ineficienței tratamentelor (care conduc la moartea pacientului, în unele cazuri) și acutizarea infecțiilor, cum s-a constatat, de exemplu, în cazul infecțiilor umane cu Salmonella rezistente la fluoroquinolonă. Datele disponibile arată că modalitatea de utilizare, alta decât cea umană, și cantitatea antimicrobienelor influențează apariția la animale și în hrană a unor bacterii rezistente și, în consecință, expunerea umană la acestea (grupul de lucru comun al experților FAO/OIE/OMS, 2003). Cu toate acestea, trebuie menționat faptul că majoritatea problemelor de rezistență din medicina umană sunt cauzate de utilizarea și utilizarea excesivă la om a agenților antimicrobieni în cadrul tratamentelor terapeutice și profilactice (Parlamentul European, octombrie 2006).

(3)

Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (AESA) precizează în raportul său comunitar de sinteză privind tendințele și sursele zoonozelor, ale agenților zoonotici, ale rezistenței antimicrobiene și ale focarelor de toxiinfecție alimentară în Uniunea Europeană în 2005 (2) că o proporție relativ ridicată din tulpinile de Campylobacter și Salmonella de proveniență animală sau alimentară s-a dovedit rezistentă la antimicrobienele folosite în mod curent în tratamentul bolilor umane. Toxiinfecțiile alimentare cauzate de aceste bacterii rezistente reprezintă un risc deosebit pentru om datorită unui posibil eșec terapeutic.

(4)

Grupul științific pentru riscurile biologice și Grupul științific pentru sănătatea și bunăstarea animalelor din cadrul AESA au adoptat un aviz referitor la examinarea raportului comunitar de sinteză privind tendințele și sursele zoonozelor, ale agenților zoonotici și ale rezistenței antimicrobiene în Uniunea Europeană în 2004 (3), în cursul reuniunilor pe care le-au avut în 7 și, respectiv, 8 septembrie 2006. În ceea ce privește testele de rezistență antimicrobiană, avizul precizează importanța furnizării de informații detaliate privind serotipurile de Salmonella pentru fiecare tulpină și a armonizării valorilor critice utilizate în evaluarea rezistenței și notificarea acesteia.

(5)

La 20 februarie 2007, grupul operativ al AESA însărcinat cu colectarea de informații privind zoonozele a adoptat un raport care include o propunere de armonizare a sistemului de monitorizare a rezistenței antimicrobiene a Salmonellei la păsările de curte din specia Gallus gallus, curcani și porcine și a Campylobacter jejuni și C. coli la puii de carne (4). Raportul conține recomandări privind armonizarea sistemului de monitorizare și a metodologiei de realizare a testelor de sensibilitate.

(6)

Având în vedere că rezistența antimicrobiană prezintă un risc din ce în ce mai ridicat pentru sănătatea publică și că există dovezi conform cărora utilizarea antibioticelor crește acest risc, este necesară colectarea, din toate statele membre, de date care se pot compara privind apariția unei rezistențe antimicrobiene la agenții zoonotici prezenți la animale, prin punerea în aplicare a prevederilor articolului 7 din Directiva 2003/99/CE. Punerea în aplicare trebuie să se bazeze pe propunerea formulată de grupul operativ al AESA, fără ca aceasta să aducă atingere normelor de punere în aplicare ulterioare.

(7)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Obiectul și domeniul de aplicare

Prezenta directivă stabilește, în conformitate cu articolul 7 alineatul (3) și anexa II punctul B la Directiva 2003/99/CE, normele detaliate de monitorizare a rezistenței antimicrobiene care trebuie respectate în statele membre. Aceasta se aplică în cazul monitorizării Salmonellei spp. la păsările de curte (Gallus gallus), curcani și porcinele pentru sacrificare, fără să aducă atingere monitorizării complementare a rezistenței antimicrobiene realizate în conformitate cu cerințele articolului 7 alineatul (1) din Directiva 2003/99/CE.

Articolul 2

Colectarea și analiza tulpinilor

Colectarea tulpinilor de Salmonella spp. menționate la articolul 1 și analiza acestora se realizează de către autoritatea competentă sau sub supravegherea acesteia în conformitate cu specificațiile tehnice stabilite în anexă.

Articolul 3

Confidențialitatea datelor

Datele agregate și rezultatele naționale sunt făcute publice într-o formă care garantează confidențialitatea.

Articolul 4

Aplicarea

Prezenta decizie se aplică de la 1 ianuarie 2008.

Articolul 5

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 12 iunie 2007.

Pentru Comisie

Markos KYPRIANOU

Membru al Comisiei


(1)  JO L 325, 12.12.2003, p. 31. Directivă, astfel cum a fost modificată prin Directiva 2006/104/CE a Consiliului (JO L 363, 20.12.2006, p. 352).

(2)  Jurnalul AESA (2006), 94.

(3)  Jurnalul AESA (2006) 403, 1-62.

(4)  Jurnalul AESA (2007) 96, 1-46.


ANEXĂ

SPECIFICAȚIILE TEHNICE MENȚIONATE LA ARTICOLUL 2

1.   Originea tulpinilor

Tulpinile de Salmonella se colectează, în conformitate cu tabelul 1, în cadrul programelor de control și monitorizare, stabilite în conformitate cu articolul 5 din Regulamentul (CE) nr. 2160/2003 al Parlamentului European și al Consiliului (1) și/sau Deciziile 2006/662/CE (2), 2006/668/CE (3) ale Comisiei, în vederea monitorizării rezistenței antimicrobiene.

Tabelul 1

Anii în decursul cărora se vor selecta anumiți agenți zoonotici izolați de la populațiile de animale menționate în vederea testării rezistenței antimicrobiene

Anul

Toate serotipurile de Salmonella

Găini ouătoare

Pui de carne

Curcani

Porcine pentru sacrificare

2007

 

 

X (4)

X (5)

2008

X

 

 

 

2009

X

X

 

 

2010

X

X

X

 

2011

X

X

X

X

2012

X

X

X

X

Monitorizarea va include anual o singură tulpină pentru fiecare serotip de Salmonella provenind din aceeași unitate epidemiologică. Unitatea epidemiologică pentru găinile ouătoare, puii de carne și curcani este șeptelul. În ceea ce privește porcinele pentru sacrificare, unitatea epidemiologică este exploatația.

2.   Numărul de tulpini de analizat

Numărul de tulpini de Salmonella care fac obiectul monitorizării rezistenței antimicrobiene este de 170 pentru fiecare stat membru pe an pentru fiecare populație studiată (i.e. găini ouătoare, pui de carne, curcani și porcine pentru sacrificare).

În statele membre în care, într-un anumit an, numărul de tulpini colectate în cadrul programelor de monitorizare sau control este inferior numărului de probe indicat, monitorizarea rezistenței antimicrobiene va cuprinde toate tulpinile disponibile.

În statele membre în care numărul de tulpini disponibile este superior numărului de probe indicat, monitorizarea rezistenței antimicrobiene va cuprinde toate tulpinile sau o selecție aleatorie reprezentativă egală sau superioară numărului indicat de tulpini de prelevat.

3.   Testele de sensibilitate antimicrobiană

Statele membre testează cel puțin antimicrobienele menționate în tabelul 2, folosind valorile limită specificate și o gamă de concentrații adecvată pentru stabilirea sensibilității Salmonellei.

Metodele de diluție se aplică în conformitate cu metodele descrise de European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing (EUCAST) și Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI), acceptate ca metode de referință internaționale (standardul ISO 20776-1:2006). Se recomandă ca tulpinile selectate de S. Enteritidis și S. Typhimurium să fie supuse unei lizotipii.

4.   Colectarea datelor și întocmirea rapoartelor

Rezultatele monitorizării rezistenței antimicrobiene sunt evaluate și consemnate, în conformitate cu articolul 9 din Directiva 2003/99/CE, în raportul anual privind tendințele și cauzele zoonozelor, ale agenților zoonotici și ale rezistenței antimicrobiene.

Fără a aduce atingere dispozițiilor din anexa IV la Directiva 2003/99/CE, se comunică următoarele informații privind Salmonella la găinile ouătoare, puii de carne, curcani și porcinele pentru sacrificare:

originea tulpinilor, i.e. studiu de referință, program de control, monitorizare pasivă;

numărul de tulpini a căror sensibilitate a fost testată;

numărul de tulpini a căror rezistență la antimicrobiene a fost constatată; precum și

numărul de tulpini complet sensibile și numărul de tulpini rezistente la 1, 2, 3, 4 și > 4 antimicrobiene enumerate în tabelul 2.

Tabelul 2

Lista minimală a antimicrobienelor și a valorilor limită de utilizat pentru stabilirea sensibilității Salmonellei

 

Antimicrobiene

Valori limită (mg/L) R >

Salmonella

Cefotaximă

0,5

Acid nalidixic

16

Ciprofloxacin

0,06

Ampicillină

4

Tetraciclină

8

Cloramfenicol

16

Gentamicină

2

Streptomicină

32

Trimetoprim

2

Sulfonamide

256


(1)  JO L 325, 12.12.2003, p. 1.

(2)  JO L 272, 3.10.2006, p. 22.

(3)  JO L 275, 6.10.2006, p. 51.

(4)  Tulpini provenind din eșantioane colectate în 2007 și depozitate în conformitate cu dispozițiile Deciziei 2006/662/CE.

(5)  Tulpini provenind din eșantioane colectate în 2007 și depozitate în conformitate cu dispozițiile Deciziei 2006/668/CE.


III Acte adoptate în temeiul Tratatului UE

ACTE ADOPTATE ÎN TEMEIUL TITLULUI VI DIN TRATATUL UE

14.6.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 153/30


DECIZIA CONSILIULUI

din 12 iunie 2007

de ajustare a salariilor de bază și a indemnizațiilor aplicabile personalului Europol

(2007/408/JAI)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Actul Consiliului din 3 decembrie 1998 de adoptare a Statutului personalului Europol (1) (denumit în continuare „statutul personalului”), în special articolul 44,

având în vedere inițiativa Republicii Finlanda (2),

având în vedere avizul Parlamentului European (3),

având în vedere reexaminarea de către consiliul de administrație al Europol a remunerării funcționarilor Europol,

întrucât:

(1)

În cadrul reexaminării remunerației funcționarilor Europol, consiliul de administrație a ținut seama de modificările costului vieții în Țările de Jos, precum și de modificările salariilor funcționarilor publici din statele membre.

(2)

Perioada în cursul căreia s-a efectuat reexaminarea, de la 1 iulie 2005 la 30 iunie 2006, justifică o majorare cu 1,5 % a remunerației pentru perioada de la 1 iulie 2006 la 30 iunie 2007.

(3)

Revine Consiliului, hotărând în unanimitate, competența de a ajusta salariile și indemnizațiile de bază ale funcționarilor Europol, în temeiul reexaminării,

DECIDE:

Articolul 1

Statutul personalului se modifică după cum urmează:

Cu începere de la 1 iulie 2006:

(a)

la articolul 45, tabelul salariilor lunare de bază se înlocuiește cu următorul tabel:

 

„1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

15 136,93

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

13 592,32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

9 329,29

9 570,24

9 811,20

10 070,70

10 330,19

10 602,01

10 872,61

11 158,08

11 445,37

11 748,12

12 047,75

4

8 124,50

8 340,75

8 553,91

8 779,42

9 004,93

9 242,78

9 477,56

9 727,80

9 978,00

10 240,60

10 503,18

5

6 694,23

6 870,30

7 043,29

7 228,65

7 414,01

7 611,71

7 806,32

8 013,30

8 217,19

8 433,42

8 649,68

6

5 736,61

5 887,94

6 039,33

6 199,97

6 357,50

6 524,33

6 691,14

6 867,23

7 043,29

7 228,65

7 414,01

7

4 782,03

4 908,69

5 032,25

5 165,09

5 297,91

5 436,94

5 575,94

5 724,23

5 869,42

6 023,88

6 178,34

8

4 065,35

4 173,47

4 278,49

4 392,80

4 503,99

4 621,40

4 738,78

4 865,45

4 989,01

5 121,84

5 251,57

9

3 583,44

3 679,19

3 774,98

3 873,80

3 972,67

4 077,70

4 182,73

4 293,94

4 402,10

4 519,46

4 633,76

10

3 107,71

3 191,13

3 271,43

3 357,91

3 441,34

3 534,01

3 626,68

3 722,44

3 815,11

3 917,07

4 015,92

11

3 011,95

3 092,27

3 169,48

3 252,90

3 336,29

3 425,88

3 512,39

3 605,06

3 697,74

3 796,61

3 892,33

12

2 391,04

2 455,87

2 517,65

2 582,55

2 647,42

2 718,46

2 789,52

2 863,66

2 934,70

3 011,95

3 089,17

13

2 054,29

2 109,90

2 162,42

2 221,12

2 276,73

2 338,50

2 397,20

2 462,06

2 523,87

2 591,82

2 656,68”

(b)

la articolul 59 alineatul (3), suma „1 004,36” EUR se înlocuiește cu: „1 019,43” EUR;

(c)

la articolul 59 alineatul (3), suma „2 008,72” EUR se înlocuiește cu: „2 038,85” EUR;

(d)

la articolul 60 alineatul (1), suma „267,84” EUR se înlocuiește cu: „271,86” EUR;

(e)

la articolul 2 alineatul (1) din apendicele 5, suma „280,00 EUR” se înlocuiește cu: „284,20 EUR”;

(f)

la articolul 3 alineatul (1) din apendicele 5, suma „12 174,06 EUR” se înlocuiește cu: „12 356,67 EUR”;

(g)

la articolul 3 alineatul (1) din apendicele 5, suma „2 739,17 EUR” se înlocuiește cu: „2 780,26 EUR”;

(h)

la articolul 3 alineatul (2) din apendicele 5, suma „16 434,98 EUR” se înlocuiește cu: „16 681,50 EUR”;

(i)

la articolul 4 alineatul (1) din apendicele 5, suma „1 217,41 EUR” se înlocuiește cu: „1 235,67 EUR”;

(j)

la articolul 4 alineatul (1) din apendicele 5, suma „913,07 EUR” se înlocuiește cu: „926,77 EUR”;

(k)

la articolul 4 alineatul (1) din apendicele 5, suma „608,70 EUR” se înlocuiește cu: „617,83 EUR”;

(l)

la articolul 4 alineatul (1) din apendicele 5, suma „486,96 EUR” se înlocuiește cu: „494,26 EUR”;

(m)

la articolul 5 alineatul (3) din apendicele 5, suma „1 718,01 EUR” se înlocuiește cu: „1 743,78 EUR”;

(n)

la articolul 5 alineatul (3) din apendicele 5, suma „2 290,68 EUR” se înlocuiește cu: „2 325,04 EUR”;

(o)

la articolul 5 alineatul (3) din apendicele 5, suma „2 863,34 EUR” se înlocuiește cu: „2 906,29 EUR”.

Articolul 2

Prezenta decizie se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 3

Prezenta decizie intră în vigoare în ziua următoare datei adoptării.

Adoptată la Luxemburg, 12 iunie 2007.

Pentru Consiliu

Președintele

W. SCHÄUBLE


(1)  JO C 26, 30.1.1999, p. 23. Act, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Actul din 29 noiembrie 2006 (JO L 8, 13.1.2007, p. 66).

(2)  JO C 41, 24.2.2007, p. 3.

(3)  Aviz emis la 11 aprilie 2007 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).