ISSN 1830-3625

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 146

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 50
8 iunie 2007


Cuprins

 

I   Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare este obligatorie

Pagina

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul (CE) nr. 631/2007 al Consiliului din 7 iunie 2007 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 147/2003 privind anumite măsuri restrictive referitoare la Somalia

1

 

 

Regulamentul (CE) nr. 632/2007 al Comisiei din 7 iunie 2007 de stabilire a sumelor forfetare la import pentru determinarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

5

 

*

Regulamentul (CE) nr. 633/2007 al Comisiei din 7 iunie 2007 de stabilire a cerințelor pentru aplicarea unui protocol de transfer al mesajelor de zbor folosit în scopul notificării, al coordonării și al transferului zborurilor între unitățile de control al traficului aerian ( 1 )

7

 

*

Regulamentul (CE) nr. 634/2007 al Comisiei din 7 iunie 2007 privind autorizarea selenometioninei produsă de Saccharomyces cerevisiae NCYC R397 ca aditiv alimentar ( 1 )

14

 

*

Regulamentul (CE) nr. 635/2007 al Comisiei din 7 iunie 2007 de derogare, pentru anul contabil 2006, de la Regulamentul (CEE) nr. 1915/83 în ceea ce privește perioada de transmitere a fișelor exploatației

17

 

*

Regulamentul (CE) nr. 636/2007 al Comisiei din 7 iunie 2007 de derogare de la anexa la Regulamentul nr. 79/65/CEE al Consiliului în ceea ce privește lista diviziunilor României

18

 

 

II   Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare nu este obligatorie

 

 

DECIZII

 

 

Comisie

 

 

2007/389/CE

 

*

Decizia Comisiei din 6 iunie 2007 privind neincluderea malathionului în anexa I la Directiva 91/414/CEE a Consiliului și retragerea autorizațiilor pentru produsele de protecție a plantelor care conțin această substanță [notificată cu numărul C(2007) 2337]  ( 1 )

19

 

 

2007/390/CE

 

*

Decizia Comisiei din 7 iunie 2007 cu privire la finanțarea pentru anul 2007 a cheltuielilor privind asistența informatică și acțiunile de comunicare în domeniul sănătății animale și al bunăstării animalelor

21

 

 

III   Acte adoptate în temeiul Tratatului UE

 

 

ACTE ADOPTATE ÎN TEMEIUL TITLULUI V DIN TRATATUL UE

 

*

Poziția comună 2007/391/PESC a Consiliului din 7 iunie 2007 de modificare a Poziției comune 2002/960/PESC privind măsurile restrictive împotriva Somaliei

23

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


I Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare este obligatorie

REGULAMENTE

8.6.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 146/1


REGULAMENTUL (CE) NR. 631/2007 AL CONSILIULUI

din 7 iunie 2007

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 147/2003 privind anumite măsuri restrictive referitoare la Somalia

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolele 60 și 301,

având în vedere Poziția comună 2007/391/PESC din 7 iunie 2007 a Consiliului de modificare a Poziției comune 2002/960/PESC privind anumite măsuri restrictive împotriva Somaliei (1),

având în vedere propunerea Comisiei,

întrucât:

(1)

Poziția comună 2002/960/PESC prevede un embargo asupra exportului de armament, muniții și echipament militar în Somalia și interzice furnizarea în Somalia de asistență tehnică, financiară și de altă natură și de servicii de formare legate de activitățile militare. Interdicția furnizării de asistență tehnică și financiară legată de activitățile militare a fost pusă în aplicare prin Regulamentul (CE) nr. 147/2003 (2).

(2)

La 20 februarie 2007, Consiliul de Securitate al Organizației Națiunilor Unite a adoptat Rezoluția 1744 (2007) [denumită în continuare „UNSCR 1744 (2007)”], introducând, inter alia, derogări suplimentare de la aceste măsuri restrictive pentru furnizarea de armament și echipament militar, de asistență tehnică și formare tehnică și finanțarea și furnizarea de asistență financiară, destinate exclusiv sprijinirii sau folosinței misiunii Uniunii Africane în Somalia (AMISOM), prevăzute la alineatul (4) din UNSCR 1744 (2007), precum și pentru furnizarea de armament și echipament militar și furnizarea directă sau indirectă de asistență tehnică, cu scopul unic de a ajuta la dezvoltarea instituțiilor din domeniul securității în Somalia, în conformitate cu procesul politic prevăzut în Carta federală de tranziție a Somaliei, conform alineatelor (1), (2) și (3) din UNSCR 1744 (2007).

(3)

Poziția comună 2007/391/PESC a modificat Poziția comună 2002/960/PESC pentru a aduce derogările de la măsurile restrictive în conformitate cu UNSCR 1744 (2007). Regulamentul (CE) nr. 147/2003 ar trebui modificat în mod corespunzător,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul (CE) nr. 147/2003 se modifică după cum urmează:

1.

Se introduce următorul articol 2a:

„Articolul 2a

Prin derogare de la articolul 1, în statele membre în care își are sediul furnizorul de servicii, autoritatea competentă, astfel cum este indicată în website-urile prevăzute în anexă, poate să autorizeze, în condițiile pe care le consideră oportune:

(a)

finanțarea, furnizarea de asistență financiară și tehnică, furnizarea de asistență și de servicii de formare legate de activitățile militare, în cazul în care stabilește că finanțarea, asistența sau formarea sunt destinate exclusiv sprijinirii sau utilizării în cadrul misiunii AMISOM la care se face referire la alineatul (4) din Rezoluția Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite 1744 (2007);

(b)

furnizarea de asistență tehnică, de asistență sau activități de formare legate de activitățile militare, în cazul în care se îndeplinesc următoarele condiții:

(i)

autoritatea competentă în cauză a stabilit că asistența sau formarea respectivă are scopul unic de a ajuta la dezvoltarea instituțiilor din domeniul securității, în conformitate cu procesul politic prevăzut la alineatele (1), (2) și (3) din Rezoluția 1744 (2007); și

(ii)

statul membru în cauză a notificat comitetul înființat prin alineatul (11) din Rezoluția 751 (1992) a Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite cu privire la constatarea că respectiva asistență sau formare este destinată exclusiv sprijinului pentru dezvoltarea instituțiilor din domeniul securității, în conformitate cu procesul politic prevăzut la alineatele (1), (2) și (3) din UNSCR 1744 (2007), și cu privire la intenția sa de a acorda o autorizație, iar comitetul nu a formulat obiecții față de acest demers în termen de cinci zile lucrătoare de la data notificării.”

2.

Se introduce următorul articol 6a:

„Articolul 6a

Comisia va modifica anexa pe baza informațiilor furnizate de către statele membre.”

3.

Se introduce următorul articol 7a:

„Articolul 7a

(1)   Statele membre desemnează autoritățile competente menționate în prezentul regulament și le identifică în cadrul sau prin intermediul website-urilor enumerate în anexă.

(2)   După intrarea în vigoare a prezentului regulament, statele membre notifică fără întârziere Comisia cu privire la autoritățile lor competente, precum și cu privire la toate modificările ulterioare.”

4.

Textul din anexa la prezentul regulament se adaugă ca anexă.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Luxembourg, 7 iunie 2007.

Pentru Consiliu

Președintele

M. GLOS


(1)  A se vedea pagina 23 din prezentul Jurnal Oficial.

(2)  JO L 24, 29.1.2003, p. 2.


ANEXĂ

„ANEXĂ

Website-urile de informare cu privire la autoritățile competente la care se face referire în articolele 2a și 7a și adresa pentru notificări către Comisia Europeană

BELGIA

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BULGARIA

http://www.mfa.government.bg

REPUBLICA CEHĂ

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

DANEMARCA

http://www.um.dk/da/menu/Udenrigspolitik/FredSikkerhedOgInternationalRetsorden/Sanktioner/

GERMANIA

http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html

ESTONIA

http://www.vm.ee/est/kat_622/

GRECIA

http://www.ypex.gov.gr/www.mfa.gr/en-US/Policy/Multilateral+Diplomacy/International+Sanctions/

SPANIA

http://www.mae.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones+Internacionales

FRANȚA

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

IRLANDA

http://www.dfa.ie/un_eu_restrictive_measures_ireland/competent_authorities

ITALIA

http://www.esteri.it/UE/deroghe.html

CIPRU

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LETONIA

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITUANIA

http://www.urm.lt

LUXEMBURG

http://www.mae.lu/sanctions

UNGARIA

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/nemzetkozi_szankciok.htm

MALTA

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

ȚĂRILE DE JOS

http://www.minbuza.nl/sancties

AUSTRIA

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

POLONIA

http://www.msz.gov.pl

PORTUGALIA

http://www.min-nestrangeiros.pt

ROMÂNIA

http://www.mae.ro/index.php?unde=doc&id=32311&idlnk=1&cat=3

SLOVENIA

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

SLOVACIA

http://www.foreign.gov.sk

FINLANDA

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

SUEDIA

http://www.ud.se/sanktioner

REGATUL UNIT

http://www.fco.gov.uk/competentauthorities

Adresă pentru notificări către Comisia Europeană:

Comisia Europeană

DG Relații Externe

Direcția A. Platforma de criză și coordonare politică în cadrul PESC

Unitatea A2. Gestionarea crizelor și prevenirea conflictelor

CHAR 12/106

B-1049 Bruxelles (Belgia)

E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu

Tel.: (32 2) 295 55 85, 299 11 76

Fax: (32 2) 299 08 73”


8.6.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 146/5


REGULAMENTUL (CE) NR. 632/2007 AL COMISIEI

din 7 iunie 2007

de stabilire a sumelor forfetare la import pentru determinarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 3223/94 al Comisiei din 21 decembrie 1994 de stabilire a normelor de aplicare a regimului de import pentru fructe și legume (1), în special articolul 4 alineatul (1),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 3223/94 prevede, ca urmare a rezultatelor negocierilor comerciale multilaterale din Runda Uruguay, criteriile pentru stabilirea de către Comisie a sumelor forfetare la import din țările terțe, pentru produsele și termenele menționate în anexa acestuia.

(2)

În conformitate cu criteriile menționate anterior, sumele forfetare la import trebuie stabilite la nivelurile prevăzute în anexa la prezentul regulament,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Sumele forfetare la import prevăzute la articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 3223/94 sunt stabilite așa cum este indicat în tabelul din anexă.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 8 iunie 2007.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 7 iunie 2007.

Pentru Comisie

Jean-Luc DEMARTY

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 337, 24.12.1994, p. 66. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 386/2005 (JO L 62, 9.3.2005, p. 3).


ANEXĂ

la Regulamentul Comisiei din 7 iunie 2007 de stabilire a sumelor forfetare la import pentru determinarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

(EUR/100 kg)

(Cod NC)

Codul țărilor terțe (1)

Suma forfetară la import

0702 00 00

MA

55,2

TR

100,4

ZZ

77,8

0707 00 05

JO

167,1

TR

92,6

ZZ

129,9

0709 90 70

TR

98,7

ZZ

98,7

0805 50 10

AR

48,2

ZA

64,8

ZZ

56,5

0808 10 80

AR

99,1

BR

75,1

CA

102,0

CL

80,8

CN

81,1

NZ

115,5

US

107,8

UY

55,1

ZA

94,0

ZZ

90,1

0809 10 00

IL

196,3

TR

203,0

ZZ

199,7

0809 20 95

TR

409,4

US

331,9

ZZ

370,7


(1)  Nomenclatorul țărilor, astfel cum este stabilit de Regulamentul (CE) nr. 1833/2006 al Comisiei (JO L 354, 14.12.2006, p. 19). Codul „ZZ” reprezintă „alte origini”.


8.6.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 146/7


REGULAMENTUL (CE) NR. 633/2007 AL COMISIEI

din 7 iunie 2007

de stabilire a cerințelor pentru aplicarea unui protocol de transfer al mesajelor de zbor folosit în scopul notificării, al coordonării și al transferului zborurilor între unitățile de control al traficului aerian

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 552/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 10 martie 2004 privind interoperabilitatea rețelei europene de gestionare a traficului aerian (regulament privind interoperabilitatea) (1), în special articolul 3 alineatul (1),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 549/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 10 martie 2004 de stabilire a cadrului pentru crearea cerului unic european (regulament-cadru) (2), în special articolul 8 alineatul (2),

întrucât:

(1)

Unitățile de control al traficului aerian au stabilite schimburi de informații între sistemele de prelucrare a datelor de zbor în scopuri de notificare, coordonare și transfer al zborurilor și în scopuri de coordonare civil-militară. Aceste schimburi de informații trebuie să se bazeze pe protocoale privind comunicațiile adecvate și armonizate, pentru asigurarea interoperabilității schimburilor.

(2)

Organizația Europeană pentru Siguranța Navigației Aeriene (Eurocontrol) a fost mandatată, în conformitate cu articolul 8 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 549/2004, să elaboreze cerințele pentru un protocol de transfer al mesajelor de zbor folosit în scopul notificării, al coordonării și al transferului zborurilor. Prezentul regulament se bazează pe raportul de mandat rezultat din 31 martie 2005.

(3)

Standardul Eurocontrol privind schimbul de date de zbor a fost anexat la Regulamentul (CE) nr. 2082/2000 al Comisiei din 6 septembrie 2000 privind adoptarea standardelor Eurocontrol și modificarea Directivei 97/15/CE, privind adoptarea standardelor Eurocontrol și modificarea Directivei 93/65/CEE a Consiliului (3), prin care folosirea acestui standard devine obligatorie în cadrul Comunității, în eventualitatea procurării unor noi sisteme de prelucrare a datelor de zbor. Deoarece Regulamentul (CE) nr. 2082/2000 a fost abrogat de la data de 20 octombrie 2005, este necesar ca legislația comunitară să fie actualizată astfel încât să se asigure consecvența normelor administrative relevante.

(4)

Menținerea echipamentelor și a programelor informatice de comunicații în conformitate cu standardul Eurocontrol pentru schimbul de date de zbor devine din ce în ce mai dificilă și mai costisitoare. Prin urmare, trebuie adoptat un standard nou corespunzător, care să susțină schimbul datelor de zbor.

(5)

Protocolul de comandă a transmisiei de date, împreună cu Protocolul de Internet, (TCP/IP) este considerat în prezent drept baza cea mai adecvată de îndeplinire a cerințelor de comunicare pentru schimburile de date de zbor între unitățile de control al traficului aerian.

(6)

Prezentul regulament trebuie să acopere aplicarea unui protocol de transfer al mesajelor de zbor folosit pentru schimburile de informații, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1032/2006 al Comisiei din 6 iulie 2006 de stabilire a cerințelor aplicabile sistemelor automate pentru schimbul datelor de zbor în scopul notificării, al coordonării și al transferului zborurilor între unități de control al traficului aerian (4).

(7)

Prezentul regulament nu trebuie să acopere operațiunile și instruirea militară, astfel cum se menționează la articolul 1 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 549/2004.

(8)

Printr-o declarație privind problemele militare legate de cerul unic european (5), statele membre s-au angajat să coopereze între ele, ținând seama de cerințele militare naționale, astfel încât conceptul de utilizare flexibilă a spațiului aerian să fie aplicat pe deplin și în mod uniform în toate statele membre de către toți utilizatorii spațiului aerian.

(9)

Aplicarea conceptului de utilizare flexibilă a spațiului aerian, astfel cum este definit la articolul 2 alineatul (22) din Regulamentul (CE) nr. 549/2004, necesită stabilirea de sisteme pentru schimbul în timp util al datelor de zbor între unitățile de servicii de trafic aerian și unitățile militare de control al traficului aerian.

(10)

În conformitate cu articolul 3 alineatul (3) litera (d) din Regulamentul (CE) nr. 552/2004, normele pentru punerea în aplicare a interoperabilității trebuie să descrie procedurile specifice de evaluare a conformității care vor fi folosite pentru evaluarea fie a conformității, fie a compatibilității pentru utilizare a elementelor componente, precum și pentru verificarea sistemelor.

(11)

În conformitate cu articolul 10 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 552/2004, data de aplicare a cerințelor esențiale și a dispozițiilor tranzitorii poate fi specificată de normele relevante pentru punerea în aplicare a interoperabilității.

(12)

Producătorii și furnizorii serviciilor de navigație aeriană trebuie să beneficieze de o perioadă de timp pentru a dezvolta noi elemente componente și sisteme în conformitate cu noile cerințe tehnice.

(13)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului pentru cerul unic înființat prin articolul 5 din Regulamentul (CE) nr. 549/2004,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Obiectul și domeniul de aplicare

(1)   Prezentul regulament stabilește cerințele de aplicare a protocolului de transfer al mesajelor de zbor pentru schimburile de informații între sistemele de prelucrare a datelor de zbor în scopul notificării, al coordonării și al transferului zborurilor între unitățile de control al traficului aerian și în scopul coordonării dintre unitățile de control civile și cele militare, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1032/2006.

(2)   Prezentul regulament se aplică la:

(a)

sistemele de comunicații ce susțin procedurile de coordonare dintre unitățile de control al traficului aerian care folosesc un mecanism de comunicații peer-to-peer și care furnizează servicii pentru traficul aerian general;

(b)

sistemele de comunicații ce susțin procedurile de coordonare dintre unitățile de servicii de trafic aerian și unitățile militare de control al traficului aerian, care folosesc un mecanism de comunicații peer-to-peer.

Articolul 2

Definiții

În sensul prezentului regulament se aplică definițiile articolului 2 din Regulamentul (CE) nr. 549/2004.

Se aplică următoarele definiții:

1.

„protocol de transfer al mesajelor de zbor” înseamnă un protocol pentru comunicații electronice care cuprinde formatele mesajelor, codificarea lor pentru interschimb și regulile de secvență folosite pentru schimburile de informații dintre sistemele de prelucrare a datelor de zbor;

2.

„sistem de prelucrare a datelor de zbor” înseamnă partea unui sistem de servicii de trafic aerian care primește, prelucrează în mod automat și distribuie posturilor de lucru ale unităților de control al traficului aerian date ale planurilor de zbor și mesajele aferente;

3.

„unitate de control al traficului aerian” (denumită în continuare „unitate ATC”) înseamnă, după caz, un centru de control regional, o unitate de control de apropiere sau un turn de control al unui aerodrom;

4.

„post de lucru” înseamnă mobilierul și echipamentele tehnice cu ajutorul cărora un membru al personalului de deservire a traficului aerian își execută sarcinile aferente activității sale;

5.

„centru de control regional” (denumit în continuare „ACC”) înseamnă o unitate responsabilă cu furnizarea de servicii de control al traficului aerian zborurilor controlate din zonele de control care se află sub responsabilitatea sa;

6.

„coordonare civil-militară” înseamnă coordonarea dintre entitățile civile și militare autorizate să ia decizii și să aprobe măsurile necesare în acest scop;

7.

„unitate de deservire a traficului aerian” (denumită în continuare „unitate ATS”) înseamnă o unitate, civilă sau militară, responsabilă cu furnizarea serviciilor de trafic aerian;

8.

„unitate de control militară” înseamnă orice unitate militară fixă sau mobilă responsabilă cu controlul traficului aerian militar și sau care desfășoară alte activități care, datorită naturii lor specifice, pot necesita rezervarea sau restricționarea spațiului aerian;

9.

„mecanism de comunicații peer-to-peer” înseamnă un mecanism de comunicații stabilit între două unități ATC sau între unități ATS și unități militare de control al traficului aerian, în care fiecare parte dispune de aceleași capabilității de comunicare pentru schimbul de informații dintre sistemele de prelucrare a datelor de zbor și oricare dintre părți poate iniția comunicația.

Articolul 3

Aplicarea protocolului de transfer al mesajelor de zbor

(1)   Furnizorii de servicii de navigație aeriană se asigură că sistemele menționate la articolul 1 alineatul (2) litera (a) aplică protocolul de transfer al mesajelor de zbor în conformitate cu cerințele de interoperabilitate specificate în anexa I.

(2)   Statele membre se asigură că sistemele menționate la articolul 1 alineatul (2) litera (b) aplică protocolul de transfer al mesajelor de zbor în conformitate cu cerințele de interoperabilitate specificate în anexa I.

Articolul 4

Conformitatea evaluării elementelor componente

Înainte de emiterea unei declarații de conformitate CE menționate la articolul 5 din Regulamentul (CE) nr. 552/2004, producătorii de elemente componente ale sistemelor menționate la articolul 1 alineatul (2) din prezentul regulament care aplică un protocol de transfer al mesajelor de zbor evaluează conformitatea acestor elemente componente cu cerințele prevăzute în anexa II.

Articolul 5

Verificarea sistemelor

(1)   Furnizorii de servicii de navigație aeriană care pot demonstra că îndeplinesc condițiile prevăzute în anexa III efectuează o verificare a sistemelor menționate la articolul 1 alineatul (2) litera (a) în conformitate cu cerințele stabilite în anexa IV partea A.

(2)   Furnizorii de servicii de navigație aeriană care nu pot demonstra că îndeplinesc condițiile prevăzute în anexa III subcontractează unui organism notificat o verificare a sistemelor menționate la articolul 1 alineatul (2) litera (a).

Această verificare se efectuează în conformitate cu cerințele prevăzute în anexa IV partea B.

(3)   Statele membre se asigură că verificarea sistemelor menționate la articolul 1 alineatul (2) litera (b) demonstrează conformitatea acestor sisteme cu cerințele de interoperabilitate din prezentul regulament.

Articolul 6

Conformitatea

Statele membre iau măsurile necesare pentru a asigura conformitatea cu prezentul regulament.

Articolul 7

Dispoziții tranzitorii

Cerințele esențiale prevăzute în anexa II la Regulamentul (CE) nr. 552/2004 se aplică la punerea în serviciu a sistemelor din rețeaua europeană de gestionare a traficului aerian (denumită în continuare EATMN) menționate la articolul 1 alineatul (2) din prezentul regulament de la 1 ianuarie 2009.

Dispozițiile tranzitorii ale articolului 10 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 552/2004 se aplică, unde este cazul, de la aceeași dată.

Articolul 8

Intrarea în vigoare și aplicarea

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 1 ianuarie 2009 la toate sistemele EATMN menționate la articolul 1 alineatul (2) puse în serviciu după acea dată.

Se aplică de la 20 aprilie 2011 la toate sistemele EATMN menționate la articolul 1 alineatul (2) aflate în exploatare până la acea dată.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 7 iunie 2007.

Pentru Comisie

Jacques BARROT

Vicepreședinte


(1)  JO L 96, 31.3.2004, p. 26.

(2)  JO L 96, 31.3.2004, p. 1.

(3)  JO L 254, 9.10.2000, p. 1. Regulament, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 980/2002 (JO L 150, 8.6.2002, p. 38).

(4)  JO L 186, 7.7.2006, p. 27.

(5)  JO L 96, 31.3.2004, p. 9.


ANEXA I

Cerințele de interoperabilitate menționate la articolul 3

1.

Fiecare entitate din rețeaua peer-to-peer utilizată pentru transferul mesajelor de zbor are un identificator.

2.

O funcție de identificare asigură că pot să aibă loc comunicații numai între entități autorizate din rețeaua peer-to-peer utilizată pentru transferul mesajelor de zbor.

3.

O funcție de gestionare a conexiunii stabilește și deconectează conexiunile între entitățile din rețeaua peer-to-peer utilizată pentru transferul mesajelor de zbor asigurând că transferul datelor de zbor poate fi realizat numai pe durata de existență a unei conexiuni.

4.

O funcție de transfer de date transmite și primește mesaje cu date de zbor între entitățile conectate ale rețelei peer-to-peer utilizată pentru transferul mesajelor de zbor.

5.

O funcție de monitorizare verifică continuitatea funcționării unei conexiuni între entitățile rețelei peer-to-peer utilizată pentru transferul mesajelor de zbor.

6.

Toate funcțiile schimbate între entitățile de transfer al mesajelor de zbor folosesc Protocolul de comandă a transmisiei de date/Protocol de Internet, versiunea 6 IP.


ANEXA II

Cerințe de evaluare a conformității elementelor componente efectuată în temeiul articolului 4

1.

Activitățile de verificare urmăresc să demonstreze conformitatea elementelor componente care pun în aplicare protocolul de transfer al mesajelor de zbor cu cerințele de interoperabilitate aplicabile din prezentul regulament în timp ce aceste elemente componente sunt în funcțiune în mediul de testare.

2.

Producătorul gestionează activitățile de verificare și în special:

(a)

stabilește mediul de testare corespunzător;

(b)

verifică dacă planul de testare descrie elementele componente în mediul de testare;

(c)

verifică dacă planul de testare asigură acoperirea completă a cerințelor aplicabile;

(d)

asigură consecvența și calitatea documentației tehnice și a planului de testare;

(e)

planifică organizarea testărilor, personalul, instalarea și configurarea platformei de testare;

(f)

efectuează inspecții și teste astfel cum se specifică în planul de testare;

(g)

întocmește raportul prin care prezintă rezultatele inspecțiilor și ale testelor.

3.

Producătorul se asigură că elementele componente care pun în aplicare protocolul de transfer al mesajelor de zbor, integrat în mediul de testare, satisfac cerințele aplicabile de interoperabilitate din prezentul regulament.

4.

După îndeplinirea satisfăcătoare a verificării conformității, producătorul întocmește pe propria răspundere declarația CE de conformitate, specificând îndeosebi cerințele din prezentul regulament satisfăcute de elementul component și condițiile asociate de utilizare în conformitate cu punctul 3 din anexa III la Regulamentul (CE) nr. 552/2004.


ANEXA III

Condiții menționate la articolul 5

1.

Furnizorul de servicii de navigație aeriană are obligația să pună în aplicare metode de raportare în cadrul organizației care asigură și demonstrează imparțialitatea și independența aprecierii referitoare la activitățile de verificare.

2.

Furnizorul de servicii de navigație aeriană are obligația să se asigure că personalul implicat în procesul de verificare efectuează verificările cu cea mai mare integritate profesională posibilă și cu cel mai înalt grad de competență tehnică posibilă, liber de orice presiune și stimulent, în special de natură financiară, care i-ar putea afecta aprecierea sau rezultatul verificărilor, în special din partea unor persoane sau grupuri afectate de rezultatele verificărilor.

3.

Furnizorul de servicii de navigație aeriană are obligația să se asigure că personalul implicat în procesele de verificare are acces la echipamentele care îi permit să efectueze în mod corect verificările necesare.

4.

Furnizorul de servicii de navigație aeriană are obligația să se asigure că personalul implicat în procesele de verificare are o bună formare tehnică și profesională solidă, cunoștințe satisfăcătoare privind cerințele verificărilor pe care le efectuează, experiența adecvată în îndeplinirea unor astfel de operațiuni și capacitatea de a întocmi declarații, înregistrări și rapoarte pentru a demonstra că verificările au fost efectuate.

5.

Furnizorul de servicii de navigație aeriană are obligația să se asigure că personalul implicat în procesele de verificare este capabil să efectueze verificările acestor servicii cu imparțialitate. Remunerarea acestui personal nu depinde de numărul verificărilor efectuate sau de rezultatele acestor verificări.


ANEXA IV

Partea A:   Cerințe pentru verificarea sistemelor efectuată în temeiul articolului 5 alineatul (1)

1.

Verificarea sistemelor care pun în aplicare protocolul de transfer al mesajelor de zbor demonstrează conformitatea acestor sisteme cu cerințele de interoperabilitate din prezentul regulament într-un mediu simulat care reflectă contextul de funcționare a acestor sisteme.

2.

Verificarea sistemelor care pun în aplicare protocolul de transfer al mesajelor de zbor se efectuează în conformitate cu practicile de testare adecvate și recunoscute.

3.

Instrumentele de testare folosite pentru verificarea sistemelor care pun în aplicare protocolul de transfer al mesajelor de zbor au funcții adecvate pentru a asigura o acoperire cuprinzătoare a testelor.

4.

Verificarea sistemelor care pun în aplicare protocolul de transfer al mesajelor de zbor produce elementele dosarului tehnic cerute de punctul 3 din anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 552/2004 și următoarele elemente:

(a)

descrierea punerii în aplicare a protocolului de transfer al mesajelor de zbor;

(b)

raportul privind inspecțiile și testele efectuate înainte de punerea în serviciu a sistemului.

5.

Furnizorul de servicii de navigație aeriană gestionează activitățile de verificare și în special:

(a)

stabilește mediul operațional și tehnic simulat corespunzător care reflectă mediul operațional;

(b)

verifică dacă planul de testare descrie integrarea protocolului de transfer al mesajelor de zbor în sistemul testat într-un mediu operațional și tehnic simulat;

(c)

verifică dacă planul de testare asigură o acoperire completă a cerințelor de interoperabilitate din prezentul regulament;

(d)

asigură consecvența și calitatea documentației tehnice și a planului de testare;

(e)

planifică organizarea testelor, personalul, instalarea și configurarea platformei de testare;

(f)

efectuează inspecții și teste, astfel cum se specifică în planul de testare;

(g)

redactează raportul de prezentare a rezultatelor inspecțiilor și ale testelor.

6.

Furnizorul de servicii de navigație aeriană se asigură că punerea în aplicare a protocolului de transfer al mesajelor de zbor, integrat în sistemele operate într-un mediu operațional simulat, corespunde cerințelor de interoperabilitate din prezentul regulament.

7.

După îndeplinirea satisfăcătoare a verificării conformității, furnizorii de servicii de navigație aeriană întocmesc declarația CE de verificare a sistemului și o înaintează autorității naționale de supervizare împreună cu dosarul tehnic, în conformitate cu prevederile articolului 6 din Regulamentul (CE) nr. 552/2004.

Partea B:   Cerințe pentru verificarea sistemelor efectuată în temeiul articolului 5 alineatul (2)

1.

Verificarea sistemelor de punere în aplicare a protocolului de transfer al mesajelor de zbor demonstrează conformitatea acestor sisteme cu cerințele de interoperabilitate din prezentul regulament care reflectă contextul operațional al acestor sisteme.

2.

Verificarea sistemelor care pun în aplicare protocolul de transfer al mesajelor de zbor se efectuează în conformitate cu practicile de testare adecvate și recunoscute.

3.

Instrumentele de testare folosite pentru verificarea sistemelor care pun în aplicare protocolul de transfer al mesajelor de zbor au funcții adecvate pentru a asigura o acoperire cuprinzătoare a testelor.

4.

Verificarea sistemelor care pun în aplicare protocolul de transfer al mesajelor de zbor produce elementele dosarului tehnic cerute de punctul 3 din anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 552/2004 și următoarele elemente:

(a)

descrierea punerii în aplicare a protocolului de transfer al mesajelor de zbor;

(b)

raportul privind inspecțiile și testele efectuate înainte de punerea în serviciu a sistemului.

5.

Furnizorul de servicii de navigație aeriană stabilește mediul operațional și tehnic simulat corespunzător care reflectă mediul operațional și are activitățile de verificare efectuate de către un organism notificat.

6.

Organismul notificat gestionează activitățile de verificare și în special:

(a)

verifică dacă planul de testare descrie integrarea protocolului de transfer al mesajelor de zbor în sistemul testat într-un mediu operațional și tehnic simulat;

(b)

verifică dacă planul de testare asigură o acoperire completă a cerințelor de interoperabilitate din prezentul regulament;

(c)

asigură consecvența și calitatea documentației tehnice și a planului de testări;

(d)

planifică organizarea testelor, personalul, instalarea și configurarea platformei de testare;

(e)

efectuează inspecții și teste, astfel cum se specifică în planul de testare;

(f)

redactează raportul de prezentare a rezultatelor inspecțiilor și ale testelor.

7.

Organismul notificat se asigură că punerea în aplicare a protocolului de transfer al mesajelor de zbor, integrat în sistemele operate într-un mediu operațional simulat, satisface cerințele de interoperabilitate din prezentul regulament.

8.

După îndeplinirea satisfăcătoare a sarcinilor de verificare, organismul notificat întocmește un certificat de conformitate privind sarcinile pe care le-a efectuat.

9.

După aceea, furnizorul de servicii de navigație aeriană întocmește declarația CE de verificare a sistemelor și o înaintează autorității naționale de supervizare împreună cu dosarul tehnic, în conformitate cu prevederile articolului 6 din Regulamentul (CE) nr. 552/2004.


8.6.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 146/14


REGULAMENTUL (CE) NR. 634/2007 AL COMISIEI

din 7 iunie 2007

privind autorizarea selenometioninei produsă de Saccharomyces cerevisiae NCYC R397 ca aditiv alimentar

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1831/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 septembrie 2003 privind aditivii din hrana animalelor (1), în special articolul 9 alineatul (2),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 1831/2003 prevede că aditivii utilizați în hrana animalelor sunt supuși autorizării și definește motivele și procedurile de acordare a unei astfel de autorizări.

(2)

A fost depusă o cerere de autorizare pentru preparatul menționat în anexa la prezentul regulament, în conformitate cu articolul 7 din Regulamentul (CE) nr. 1831/2003. Această cerere a fost însoțită de informațiile și documentele necesare în temeiul articolului 7 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1831/2003.

(3)

Cererea privește autorizarea preparatului de selenometionină produs de Saccharomyces cerevisiae NCYC R397 ca aditiv alimentar pentru toate speciile, pentru a fi clasificat în categoria de aditivi „aditivi alimentari”.

(4)

Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (denumită în continuare „autoritatea”) conchide în avizul său din 5 decembrie 2006 că selenometionina produsă de Saccharomyces cerevisiae NCYC R397 nu are un efect nociv asupra sănătății animale, a sănătății umane sau asupra mediului (2). Aceasta a conchis totodată că selenometionina produsă de Saccharomyces cerevisiae NCYC R397 nu prezintă nici un alt risc care ar putea, în conformitate cu articolul 5 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1831/2003, să excludă autorizarea. Conform avizului respectiv, utilizarea preparatului poate fi considerată ca fiind o sursă de seleniu bio disponibil și îndeplinește criteriile privind un aditiv alimentar pentru toate speciile. Avizul autorității recomandă măsuri corespunzătoare pentru siguranța utilizatorilor. Autoritatea nu consideră necesar să formuleze cerințe specifice privind supravegherea posterioară introducerii pe piață. Prezentul aviz confirmă totodată raportul privind metoda de analiză a aditivului pentru hrana animalelor, transmis de laboratorul comunitar de referință instituit prin Regulamentul (CE) nr. 1831/2003.

(5)

Evaluarea acestui preparat indică faptul că sunt îndeplinite condițiile de autorizare stabilite la articolul 5 din Regulamentul (CE) nr. 1831/2003. Prin urmare, ar trebui autorizată utilizarea preparatului în cauză, în conformitate cu modalitățile prevăzute în anexa la prezentul regulament.

(6)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Preparatul specificat în anexă, aparținând categoriei „aditivi alimentari” și grupului funcțional „compuși din oligoelemente”, este autorizat ca aditiv pentru hrana animalelor în condițiile prevăzute în prezenta anexă.

Articolul 2

Prezentul regulamentul intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 7 iunie 2007.

Pentru Comisie

Markos KYPRIANOU

Membru al Comisiei


(1)  JO L 268, 18.10.2003, p. 29. Regulament, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 378/2005 al Comisiei (JO L 59, 5.3.2005, p. 8).

(2)  Opinion of the Scientific Panel on Additives and Products or Substances used in Animal Feed on the safety and efficacy of the product Selenium enriched yeast (Saccharomyces cerevisiae NCYC R397) as a feed additive for all species in accordance with Regulation (EC) No 1831/2003. Adopted on 5 December 2006. The EFSA Journal (2006) 430, p. 1-23.


ANEXĂ

Numărul de identificare al aditivului

Numele titularului autorizației

Aditiv

Compoziție, formulă chimică, descriere, metodă de analiză

Specia sau categoria de animale

Vârstă maximă

Conținut minim

Conținut maxim

Alte dispoziții

Sfârșitul perioadei de autorizare

Conținut maxim de element (Se) în mg/kg de hrană completă cu un conținut umed de 12 %

Categorie de aditivi alimentari. Grupa funcțională: compuși din oligoelemente

„3b8.11

Selenometionină produsă de Saccharomyces cerevisiae

NCYC R397 (drojdie selenizată neactivată)

 

Caracterizarea aditivului:

Seleniu organic, îndeosebi selenometionină (63 %) cu un conținut de 2 000-2 400 mg Se/kg (97-99 % de seleniu organic)

 

Metoda de analiză  (1)

Efectul Zeeman în cuptor de grafit prin spectrometrie de absorbție atomică (SAA) sau hidrid SAA

Toate speciile

 

0,50 (total)

1.

Aditivul trebuie încorporat în furajele combinate pentru animale prin utilizarea unui preamestec.

2.

Pentru siguranța utilizatorilor: în timpul operațiunii, utilizatorii trebuie să dispună de protecție respiratorie, ochelari de protecție și mănuși.

28.6.2017


(1)  Descrierea detaliată a metodelor de analiză este disponibilă pe website-ul al laboratorului comunitar de referință, la următoarea adresă: www.irmm.jrc.be/html/crlfaa/”


8.6.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 146/17


REGULAMENTUL (CE) NR. 635/2007 AL COMISIEI

din 7 iunie 2007

de derogare, pentru anul contabil 2006, de la Regulamentul (CEE) nr. 1915/83 în ceea ce privește perioada de transmitere a fișelor exploatației

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul nr. 79/65/CEE al Consiliului din 15 iunie 1965 de creare a unei rețele de colectare de date contabile agricole privind veniturile și activitatea economică a exploatațiilor agricole în Comunitatea Economică Europeană (1), în special articolul 6 alineatul (2),

întrucât:

(1)

Articolul 3 alineatul (3) din Regulamentul (CEE) nr. 1915/83 al Comisiei din 13 iulie 1983 privind anumite norme de aplicare referitoare la evidența contabilă în scopul stabilirii veniturilor exploatațiilor agricole (2) prevede că începând cu anul contabil 2005 agenția de legătură va înainta Comisiei toate fișele exploatației în termen de 12 luni de la încheierea anului contabil respectiv.

(2)

Este necesar, ca măsură excepțională pentru anul contabil 2006, să se acorde Danemarcei o perioadă mai lungă pentru livrarea datelor, pentrul a permite acestui stat membru să încheie procesul de înnoire a sistemului informatic utilizat la prelucrarea datelor contabile culese în scopul stabilirii veniturilor exploatațiilor agricole.

(3)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului comunitar pentru rețeaua de date contabile agricole,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Prin derogare de la articolul 3 alineatul (3) din Regulamentul (CEE) nr. 1915/83, pentru anul contabil 2006, agenția de legătură din Danemarca înaintează Comisiei fișele exploatației în termen de 18 luni de la încheierea anului contabil respectiv.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a șaptea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 7 iunie 2007.

Pentru Comisie

Mariann FISCHER BOEL

Membru al Comisiei


(1)  JO 109, 23.6.1965, p. 1859/65. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1791/2006 (JO L 363, 20.12.2006, p. 1).

(2)  JO L 190, 14.7.1983, p. 25. Regulament, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 1192/2005 (JO L 194, 26.7.2005, p. 3).


8.6.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 146/18


REGULAMENTUL (CE) NR. 636/2007 AL COMISIEI

din 7 iunie 2007

de derogare de la anexa la Regulamentul nr. 79/65/CEE al Consiliului în ceea ce privește lista diviziunilor României

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de aderare a Republicii Bulgaria și a României,

având în vedere Actul de aderare a Republicii Bulgaria și a României, în special articolul 41 alineatul (1),

întrucât:

(1)

Anexa la Regulamentul nr. 79/65/CEE al Consiliului din 15 iunie 1965 de creare a unei rețele de colectare de date contabile agricole privind veniturile și activitatea economică a exploatațiilor agricole în Comunitatea Economică Europeană (1) stabilește o listă a diviziunilor în conformitate cu articolul 2 litera (d) din regulamentul respectiv.

(2)

În conformitate cu respectiva anexă, România este divizată în opt. În urma unei cereri din partea României, în temeiul Regulamentului nr. 79/65/CEE, România trebuie considerată ca reprezentând o singură diviziune în primii trei ani după aderarea acesteia la Uniunea Europeană pentru a facilita definirea unui plan de selectare realist.

(3)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului comunitar pentru rețeaua de date contabile agricole,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Prin derogare de la anexa la Regulamentul nr. 79/65/CEE, în scopul aplicării regulamentului menționat, România constituie o singură diviziune până la 31 decembrie 2009.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a șaptea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică începând cu anul contabil 2007.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 7 iunie 2007.

Pentru Comisie

Mariann FISCHER BOEL

Membru al Comisiei


(1)  JO 109, 23.6.1965, p. 1859/65. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1791/2006 (JO L 363, 20.12.2006, p. 1).


II Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare nu este obligatorie

DECIZII

Comisie

8.6.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 146/19


DECIZIA COMISIEI

din 6 iunie 2007

privind neincluderea malathionului în anexa I la Directiva 91/414/CEE a Consiliului și retragerea autorizațiilor pentru produsele de protecție a plantelor care conțin această substanță

[notificată cu numărul C(2007) 2337]

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2007/389/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva 91/414/CEE a Consiliului din 15 iulie 1991 privind introducerea pe piață a produselor de uz fitosanita (1), în special articolul 8 alineatul (2) paragraful al patrulea,

întrucât:

(1)

Articolul 8 alineatul (2) din Directiva 91/414/CEE prevede că un stat membru poate autoriza, pe o perioadă de 12 ani de la data notificării prezentei directive, introducerea pe piață a produselor de protecție a plantelor care conțin substanțe active ce nu sunt menționate în anexa I și care se află deja pe piață la doi ani de la notificarea prezentei directive, iar aceste substanțe sunt examinate progresiv în cadrul unui program de lucru.

(2)

Regulamentele (CE) nr. 451/2000 (2) și (CE) nr. 703/2001 (3) ale Comisiei stabilesc normele de aplicare a fazei a doua din programul de lucru, în conformitate cu articolul 8 alineatul (2) din Directiva 91/414/CEE, precum și o listă de substanțe active care urmează să fie evaluate în ceea ce privește posibila lor includere în anexa I la Directiva 91/414/CEE. Pe această listă este inclus și malathionul.

(3)

Efectele malathionului asupra sănătății umane și asupra mediului în domeniile de utilizare propuse de notificator au fost evaluate în conformitate cu dispozițiile prevăzute în Regulamentele (CE) nr. 451/2000 și (CE) nr. 703/2001. În plus, aceste regulamente desemnează statele membre raportoare care trebuie să prezinte rapoartele de evaluare pertinente și recomandări Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară (EFSA) în conformitate cu articolul 8 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 451/2000. Pentru malathion, statul membru raportor a fost Finlanda și toate informațiile pertinente au fost prezentate la 2 februarie 2004.

(4)

Raportul de evaluare a fost revizuit de către statele membre și EFSA în cadrul evaluării grupului său de lucru pentru evaluare și a fost prezentat Comisiei la 13 ianuarie 2006 sub forma concluziei EFSA cu privire la verificarea de către experți a evaluării riscului pentru pesticide a căror substanță activă este malathionul (4). Acest raport a fost revizuit de statele membre și de Comisie în cadrul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală și a fost finalizat la 29 septembrie 2006 sub forma unui raport de evaluare al Comisiei cu privire la malathion.

(5)

În cursul evaluării acestei substanțe active, au fost identificate un număr de motive de preocupare. Datorită prezenței în materialul tehnic a nivelurilor variate de isomalathion, care este o impuritate ce contribuie semnificativ la profilul de toxicitate al malathionului și al genotoxicității din care nu poate fi exclus, nu s-a putut concluziona în ceea ce privește riscul pentru operatori, lucrători și persoane prezente. De asemenea, pe baza informațiilor disponibile, nu s-a demonstrat că este acceptabilă expunerea estimată a consumatorilor rezultând din absorbția acută și cronică a culturilor comestibile, datorită informațiilor insuficiente privind efectele anumitor metaboliți relevanți din punct de vedere toxicologic. În consecință, pe baza informațiilor disponibile nu s-a putut concluziona că malathionul îndeplinește criteriile pentru a fi inclus în anexa I la Directiva 91/414/CEE.

(6)

Comisia a invitat notificatorul să își prezinte observațiile cu privire la rezultatele experților în urma evaluării și la intenția sa de a susține sau nu în continuare această substanță. Notificatorul a prezentat observațiile sale, care au fost examinate cu atenție. Cu toate acestea, în ciuda argumentelor aduse de către notificator, motivele de îngrijorare identificate nu au putut fi eliminate, iar evaluările efectuate pe baza informațiilor transmise și evaluate în cadrul reuniunilor experților EFSA nu au demonstrat că este de așteptat ca, în condițiile de utilizare propuse, produsele de protecție a plantelor care conțin malathion să îndeplinească în general cerințele prevăzute la articolul 5 alineatul (1) literele (a) și (b) din Directiva 91/414/CEE.

(7)

În consecință, malathionul nu ar trebui inclus în anexa I la Directiva 91/414/CEE.

(8)

Ar trebui luate măsuri pentru a se asigura că autorizațiile acordate produselor de protecție a plantelor care conțin malathion sunt retrase într-o perioadă precizată de timp și nu sunt reînnoite și că nu se mai acordă autorizații noi pentru astfel de produse.

(9)

Orice perioadă de grație acordată de către un stat membru pentru eliminarea, depozitarea, introducerea pe piață și utilizarea stocurilor existente de produse de protecție a plantelor care conțin malathion ar trebui să fie limitată la 12 luni pentru a permite utilizarea stocurile existente numai în următorul sezon.

(10)

Prezenta decizie nu aduce atingere înaintării unei cereri pentru malathion în conformitate cu dispozițiile articolului 6 alineatul (2) din Directiva 91/414/CEE în vederea unei posibile includeri în anexa I a prezentei directive.

(11)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Malathionul nu va fi inclus ca substanță activă în anexa I la Directiva 91/414/CEE.

Articolul 2

Statele membre se asigură că:

(a)

autorizațiile pentru produsele de protecție a plantelor care conțin malathion sunt retrase până la 6 decembrie 2007;

(b)

de la data publicării prezentei decizii, nu se acordă și nu se reînnoiește nicio autorizație pentru produsele de protecție a plantelor care conțin malathion.

Articolul 3

Orice perioadă de grație acordată de statele membre în conformitate cu dispozițiile articolului 4 alineatul (6) din Directiva 91/414/CEE este cât mai scurtă posibil și expiră cel mai târziu la 6 decembrie 2008.

Articolul 4

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 6 iunie 2007.

Pentru Comisie

Markos KYPRIANOU

Membru al Comisiei


(1)  JO L 230, 19.8.1991, p. 1. Directivă, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 2007/25/CE a Comisiei (JO L 106, 24.4.2007, p. 34).

(2)  JO L 55, 29.2.2000, p. 25. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1044/2003 (JO L 151, 19.6.2003, p. 32).

(3)  JO L 98, 7.4.2001, p. 6.

(4)  EFSA Scientific Report (2006)63, 1-87, Conclusion on the peer review of malathion.


8.6.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 146/21


DECIZIA COMISIEI

din 7 iunie 2007

cu privire la finanțarea pentru anul 2007 a cheltuielilor privind asistența informatică și acțiunile de comunicare în domeniul sănătății animale și al bunăstării animalelor

(2007/390/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Decizia 90/424/CEE a Consiliului din 26 iunie 1990 privind anumite cheltuieli în domeniul veterinar (1), în special articolele 17, 37 și 37a,

întrucât:

(1)

Comisia este responsabilă de găzduirea, gestionarea și întreținerea TRACES, prevăzute prin Decizia 2003/24/CE a Comisiei din 30 decembrie 2002 privind dezvoltarea unui sistem informatic veterinar integrat (2), și, în acest sens, aceste activități necesită o finanțare din partea Comunității. Participarea financiară are ca bază legală articolul 37a din Decizia 90/424/CEE.

(2)

Sistemul de notificare instaurat în baza Directivei 82/894/CEE a Consiliului din 21 decembrie 1982 privind notificarea maladiilor la animale în cadrul Comunității (3), prin Decizia 2005/176/CE a Comisiei din 1 martie 2005 de stabilire a formei codificate și a codurilor privind notificarea bolilor animalelor în aplicarea Directivei 82/894/CEE a Consiliului (4), trebuie să fie actualizat prin introducerea ameliorărilor tehnologice indispensabile. Participarea financiară a Comunității are ca bază legală articolul 37 din Decizia 90/424/CEE.

(3)

Politica de informare cu privire la sănătatea animală și la bunăstarea animalelor necesită o comunicare privind evoluțiile tehnice și științifice în aceste domenii. Participarea financiară a Comunității are ca bază legală articolul 17 din Decizia 90/424/CEE.

(4)

Prezenta decizie este echivalentă cu o decizie de finanțare în sensul articolului 75 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene (5) și în sensul articolului 90 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2342/2002 al Comisiei din 23 decembrie 2002 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene (6).

(5)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală,

DECIDE:

Articolul 1

TRACES

Găzduirea, gestionarea și întreținerea sistemului TRACES, prevăzut în Decizia 2003/24/CE, sunt autorizate pentru sumele și obiectivele următoare:

560 000 EUR pentru găzduire;

440 000 EUR pentru achiziționarea suportului logistic necesar în cadrul furnizării asistenței către utilizatorii sistemului;

200 000 EUR pentru achiziționarea suportului pentru întreținerea necesară pentru a adapta sistemul la evoluțiile juridice și tehnice;

300 000 EUR pentru actualizarea evoluțiilor informatice necesare.

Articolul 2

Sistemul de notificare a maladiilor la animale

Actualizarea sistemului de notificare, prevăzut în Decizia 2005/176/CE, este autorizată pentru suma de 150 000 EUR.

Articolul 3

Comunicarea în domeniul sănătății animale și al bunăstării animalelor

Comunicarea de către Comisie, către autoritățile competente și către cetățeni, a informațiilor referitoare la legislația comunitară în domeniile sănătății animale și bunăstării animalelor este autorizată pentru sumele și obiectivele următoare:

240 000 EUR pentru publicații și pentru difuzarea informațiilor și a strategiei cu privire la sănătatea animală;

130 000 EUR pentru publicații și pentru difuzarea informațiilor și a strategiei cu privire la bunăstarea animalelor.

Articolul 4

Procedura de achiziții publice

Selectarea contractelor se face pe baza contractelor-cadru existente sau pe baza cererilor de oferte lansate în cursul anului 2007.

Adoptată la Bruxelles, 7 iunie 2007.

Pentru Comisie

Markos KYPRIANOU

Membru al Comisiei


(1)  JO L 224, 18.8.1990, p. 19. Decizie, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1791/2006 (JO L 363, 20.12.2006, p. 1).

(2)  JO L 8, 14.1.2003, p. 44.

(3)  JO L 378, 31.12.1982, p. 58. Directivă, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Decizia 2004/216/CE a Comisiei (JO L 67, 5.3.2004, p. 27).

(4)  JO L 59, 5.3.2005, p. 40. Decizie, astfel cum a fost modificată prin Decizia 2006/924/CE (JO L 354, 14.12.2006, p. 48).

(5)  JO L 248, 16.9.2002, p. 1. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1995/2006 (JO L 390, 30.12.2006, p. 1).

(6)  JO L 357, 31.12.2002, p. 1. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE, Euratom) nr. 478/2007 (JO L 111, 28.4.2007, p. 13).


III Acte adoptate în temeiul Tratatului UE

ACTE ADOPTATE ÎN TEMEIUL TITLULUI V DIN TRATATUL UE

8.6.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 146/23


POZIȚIA COMUNĂ 2007/391/PESC A CONSILIULUI

din 7 iunie 2007

de modificare a Poziției comune 2002/960/PESC privind măsurile restrictive împotriva Somaliei

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

Având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 15,

întrucât:

(1)

La 10 decembrie 2002, Consiliul a adoptat Poziția comună 2002/960/PESC (1), în urma rezoluțiilor 733 (1992), 1356 (2001) și 1425 (2002) ale Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite (UNSCR), referitoare la un embargo asupra armelor împotriva Somaliei.

(2)

La 20 februarie 2007, Consiliul de Securitate al Organizației Națiunilor Unite a adoptat UNSCR 1744 (2007), care introduce derogări suplimentare de la măsurile restrictive impuse prin alineatul (5) din UNSCR 733 (1992) și detaliate la alineatele (1) și (2) din UNSCR 1425 (2002) pentru furnizarea de armament și material militar, formare și asistență tehnică destinate exclusiv sprijinirii misiunii sau pentru uzul acesteia, în conformitate cu prevederile alineatului (4) din UNSCR 1744 (2007).

(3)

Prin urmare, măsurile restrictive impuse prin Poziția comună 2002/960/PESC trebuie să fie modificate pentru ca UNSCR 1744 (2007) să poată produce efecte.

(4)

Comunitatea trebuie să acționeze pentru a pune în aplicare anumite măsuri,

ADOPTĂ PREZENTA POZIȚIE COMUNĂ:

Articolul 1

Articolul 1 alineatul (3) din Poziția comună 2002/960/PESC se înlocuiește cu următorul text:

„(3)   Dispozițiile alineatelor (1) și (2) nu se aplică pentru:

(a)

furnizarea sau vânzarea de armament și materiale conexe de orice tip și furnizarea directă sau indirectă de asistență tehnică, financiară și de altă natură precum și de formare în domeniul activităților miliare, destinate exclusiv sprijinirii misiunii sau utilizării în cadrul acesteia, după cum se prevede la alineatul (4) din UNSCR 1744 (2007);

(b)

furnizarea sau vânzarea de armament și materiale conexe de orice tip și furnizarea directă sau indirectă de asistență tehnică cu scopul exclusiv de a ajuta la dezvoltarea instituțiilor din domeniul securității, în conformitate cu procesul politic prevăzut la alineatele (1), (2) și (3) din UNSCR 1744 (2007) și în absența unei decizii negative din partea Comitetului instituit prin alineatul (11) din UNSCR 751 (1992) într-un interval de cinci zile lucrătoare de la primirea notificării relevante;

(c)

furnizarea de material militar necauzator de moarte destinat exclusiv unor scopuri umanitare sau de protecție, sau furnizarea de materiale destinate unor programe de dezvoltare instituțională ale Uniunii, Comunității sau statelor membre, inclusiv în domeniul securității, desfășurate în cadrul procesului de pace și reconciliere, aprobate în prealabil de Comitetul instituit prin alineatul (11) din UNSCR 751 (1992), nici pentru îmbrăcămintea de protecție, inclusiv veste antiglonț și căști militare, exportate temporar în Somalia de către personalul Organizației Națiunilor Unite, reprezentanții mass-media, personalul umanitar, personalul de asistență pentru dezvoltare și personalul asociat, exclusiv pentru uzul personal al acestora.”

Articolul 2

Prezenta poziție comună produce efecte de la data adoptării.

Articolul 3

Prezenta poziție comună se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Luxembourg, 7 iunie 2007.

Pentru Consiliu

Președintele

M. GLOS


(1)  JO L 334, 11.12.2002, p. 1. Poziție comună, astfel cum a fost modificată prin Poziția comună 2007/94/PESC (JO L 41, 13.2.2007, p. 19).