ISSN 1830-3625

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 139

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 50
31 mai 2007


Cuprins

 

I   Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare este obligatorie

Pagina

 

 

REGULAMENTE

 

 

Regulamentul (CE) nr. 584/2007 al Comisiei din 30 mai 2007 de stabilire a sumelor forfetare la import pentru determinarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

1

 

 

Regulamentul (CE) nr. 585/2007 al Comisiei din 30 mai 2007 de modificare a prețurilor reprezentative și a valorilor taxelor la import suplimentare pentru anumite produse din sectorul zahărului, stabilite de Regulamentul (CE) nr. 1002/2006 pentru anul de comercializare 2006/2007

3

 

*

Regulamentul (CE) nr. 586/2007 al Comisiei din 30 mai 2007 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1445/95 privind normele de aplicare a regimului licențelor de import și export în sectorul cărnii de vită și mânzat

5

 

*

Regulamentul (CE) nr. 587/2007 al Comisiei din 30 mai 2007 privind stabilirea de norme detaliate de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1255/1999 al Consiliului în ceea ce privește acordarea ajutorului financiar pentru depozitarea privată a anumitor brânzeturi în perioada de depozitare 2007/2008

10

 

*

Regulamentul (CE) nr. 588/2007 al Comisiei din 30 mai 2007 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2659/94 privind normele de acordare a ajutoarelor pentru stocarea privată a brânzeturilor Grana Padano, Parmigiano Reggiano și Provolone

16

 

*

Regulamentul (CE) nr. 589/2007 al Comisiei din 30 mai 2007 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1555/96 în ceea ce privește nivelurile de declanșare a drepturilor suplimentare pentru tomate, caise, lămâi, prune, piersici, inclusiv piersici fără puf și nectarine, pere și struguri de masă

17

 

 

Regulamentul (CE) nr. 590/2007 al Comisiei din 30 mai 2007 privind eliberarea licențelor de export din sistemul B în sectorul fructelor și legumelor (tomate)

19

 

 

Regulamentul (CE) nr. 591/2007 al Comisiei din 30 mai 2007 de stabilire a prețurilor reprezentative în sectorul cărnii de pasăre și cel al ouălor și pentru ovalbumină și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1484/95

20

 

 

DIRECTIVE

 

*

Directiva 2007/29/CE a Comisiei din 30 mai 2007 de modificare a Directivei 96/8/CE în ceea ce privește etichetarea, publicitatea și prezentarea produselor alimentare destinate utilizării în diete hipocalorice pentru scăderea în greutate ( 1 )

22

 

 

II   Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare nu este obligatorie

 

 

DECIZII

 

 

Comisie

 

 

2007/365/CE

 

*

Decizia Comisiei din 25 mai 2007 privind măsurile de urgență pentru prevenirea introducerii și răspândirii în Comunitate a Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) [notificată cu numărul C(2007) 2161]

24

 

 

2007/366/CE

 

*

Decizia Comisiei din 25 mai 2007 privind neincluderea tiodicarbului în anexa I la Directiva 91/414/CEE a Consiliului și retragerea autorizațiilor pentru produsele fitosanitare care conțin această substanță [notificată cu numărul C(2007) 2165]  ( 1 )

28

 

 

2007/367/CE

 

*

Decizia Comisiei din 25 mai 2007 privind o contribuție financiară a Comunității către Italia în vederea punerii în aplicare a unui sistem de culegere și analiză a informațiilor epidemiologice privind febra catarală ovină [notificată cu numărul C(2007) 2166]

30

 

 

Conferința reprezentanților guvernelor statelor membre

 

 

2007/368/CE, Euratom

 

*

Decizia reprezentanților guvernelor statelor membre din 23 mai 2007 de numire a unui judecător la Tribunalul de Primă Instanță al Comunităților Europene

32

 

 

III   Acte adoptate în temeiul Tratatului UE

 

 

ACTE ADOPTATE ÎN TEMEIUL TITLULUI V DIN TRATATUL UE

 

*

Acțiunea comună 2007/369/PESC a Consiliului din 30 mai 2007 privind instituirea Misiunii de Poliție a Uniunii Europene în Afganistan (EUPOL AFGANISTAN)

33

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


I Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare este obligatorie

REGULAMENTE

31.5.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 139/1


REGULAMENTUL (CE) NR. 584/2007 AL COMISIEI

din 30 mai 2007

de stabilire a sumelor forfetare la import pentru determinarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 3223/94 al Comisiei din 21 decembrie 1994 de stabilire a normelor de aplicare a regimului de import pentru fructe și legume (1), în special articolul 4 alineatul (1),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 3223/94 prevede, ca urmare a rezultatelor negocierilor comerciale multilaterale din Runda Uruguay, criteriile pentru stabilirea de către Comisie a sumelor forfetare la import din țările terțe, pentru produsele și termenele menționate în anexa acestuia.

(2)

În conformitate cu criteriile menționate anterior, sumele forfetare la import trebuie stabilite la nivelurile prevăzute în anexa la prezentul regulament,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Sumele forfetare la import prevăzute la articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 3223/94 sunt stabilite așa cum este indicat în tabelul din anexă.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 31 mai 2007.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 30 mai 2007.

Pentru Comisie

Jean-Luc DEMARTY

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 337, 24.12.1994, p. 66. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 386/2005 (JO L 62, 9.3.2005, p. 3).


ANEXĂ

la Regulamentul Comisiei din 30 mai 2007 de stabilire a sumelor forfetare la import pentru determinarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

(EUR/100 kg)

(Cod NC)

Codul țărilor terțe (1)

Suma forfetară la import

0702 00 00

MA

38,7

TR

107,0

ZZ

72,9

0707 00 05

JO

151,2

TR

113,7

ZZ

132,5

0709 90 70

TR

109,1

ZZ

109,1

0805 10 20

EG

43,9

IL

42,8

MA

46,4

ZA

79,3

ZZ

53,1

0805 50 10

AR

39,5

ZA

66,7

ZZ

53,1

0808 10 80

AR

84,5

BR

75,8

CL

76,9

CN

71,2

NZ

109,2

US

124,6

UY

46,9

ZA

95,0

ZZ

85,5

0809 20 95

TR

497,4

US

269,7

ZZ

383,6


(1)  Nomenclatorul țărilor, astfel cum este stabilit de Regulamentul (CE) nr. 1833/2006 al Comisiei (JO L 354, 14.12.2006, p. 19). Codul „ZZ” reprezintă „alte origini”.


31.5.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 139/3


REGULAMENTUL (CE) NR. 585/2007 AL COMISIEI

din 30 mai 2007

de modificare a prețurilor reprezentative și a valorilor taxelor la import suplimentare pentru anumite produse din sectorul zahărului, stabilite de Regulamentul (CE) nr. 1002/2006 pentru anul de comercializare 2006/2007

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 318/2006 al Consiliului din 20 februarie 2006 privind organizarea comună a piețelor în sectorul zahărului (1),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 951/2006 al Comisiei din 30 iunie 2006 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 318/2006 al Consiliului în ceea ce privește schimburile cu țările terțe în sectorul zahărului (2), în special articolul 36,

întrucât:

(1)

Valorile prețurilor reprezentative și ale taxelor suplimentare aplicabile la importul de zahăr alb, zahăr brut și de anumite siropuri pentru anul de comercializare 2006/2007 au fost stabilite de Regulamentul (CE) nr. 1002/2006 al Comisiei (3). Aceste prețuri și taxe au fost modificate ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 582/2007 al Comisiei (4).

(2)

Datele de care dispune în prezent Comisia duc la modificarea valorilor respective, în conformitate cu regulile și normele prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 951/2006,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Prețurile reprezentative și taxele suplimentare aplicabile la importul produselor menționate la articolul 36 din Regulamentul (CE) nr. 951/2006, stabilite de Regulamentul (CE) nr. 1002/2006 pentru anul de comercializare 2006/2007, sunt modificate și figurează în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 31 mai 2007.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 30 mai 2007.

Pentru Comisie

Jean-Luc DEMARTY

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 58, 28.2.2006, p. 1. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 2011/2006 (JO L 384, 29.12.2006, p. 1).

(2)  JO L 178, 1.7.2006, p. 24. Regulament, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 2031/2006 (JO L 414, 30.12.2006, p. 43).

(3)  JO L 179, 1.7.2006, p. 36.

(4)  JO L 138, 30.5.2007, p. 5.


ANEXĂ

Valori modificate ale prețurilor reprezentative și ale taxelor suplimentare la importul de zahăr alb, zahăr brut și produse având codul NC 1702 90 99 aplicabile începând cu 31 mai 2007

(EUR)

Codul NC

Valoarea prețului reprezentativ la 100 kg net din produsul în cauză

Valoarea taxei suplimentare la 100 kg net din produsul în cauză

1701 11 10 (1)

20,44

6,08

1701 11 90 (1)

20,44

11,64

1701 12 10 (1)

20,44

5,89

1701 12 90 (1)

20,44

11,12

1701 91 00 (2)

25,33

12,68

1701 99 10 (2)

25,33

8,05

1701 99 90 (2)

25,33

8,05

1702 90 99 (3)

0,25

0,40


(1)  Stabilire pentru calitatea standard, astfel cum este definită în anexa I punctul III la Regulamentul (CE) nr. 318/2006 al Consiliului (JO L 58, 28.2.2006, p. 1).

(2)  Stabilire pentru calitatea standard, astfel cum este definită în anexa I punctul II la Regulamentul (CE) nr. 318/2006.

(3)  Stabilire la 1 % de conținut de zaharoză.


31.5.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 139/5


REGULAMENTUL (CE) NR. 586/2007 AL COMISIEI

din 30 mai 2007

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1445/95 privind normele de aplicare a regimului licențelor de import și export în sectorul cărnii de vită și mânzat

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1254/1999 al Consiliului din 17 mai 1999 privind organizarea comună a pieței în sectorul cărnii de vită și mânzat (1), în special articolul 29 alineatul (2) și articolul 33 alineatul (12),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 1445/95 al Comisiei din 26 iunie 1995 privind normele de aplicare a regimului licențelor de import și export în sectorul cărnii de vită și mânzat și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2377/80 (2) a stabilit condițiile de funcționare a regimului licențelor de import în sectorul cărnii de vită și de mânzat.

(2)

Exporturile din sectorul cărnii de vită și mânzat sunt în scădere constantă din anul 2000. Cererile de licență de export cu sau fără restituire au fost utilizate, printre altele, pentru monitorizarea exporturilor comunitare. În contextul actual, în scopul unei bune gestionări, este esențială monitorizarea în continuare a evoluției cererilor de licență de export cu restituire. În schimb, nu mai apare ca fiind necesară monitorizarea exporturilor realizate fără restituire. Prin urmare, în scopul simplificării, obligația de prezentare a licențelor de export ar trebui limitată la exporturile pentru care a fost cerută o restituire.

(3)

În urma celei mai recente modificări a Regulamentului (CEE) nr. 2973/79 al Comisiei din 21 decembrie 1979 de stabilire a normelor de aplicare a regimului de asistență la export pentru produsele din sectorul cărnii de vită și mânzat care beneficiază de tratament special la importul într-o țară terță (3), contingentul anual de 5 000 de tone de carne de vită și mânzat proaspătă, refrigerată sau congelată destinată exportului în Statele Unite ale Americii nu mai este repartizat trimestrial. Prin urmare, modalitățile de solicitare și de eliberare a licențelor de export ar trebui adaptate la această nouă situație.

(4)

În vederea asigurării coerenței, este utilă, de asemenea, adaptarea în mod similar a modalităților de solicitare și de eliberare a licențelor de export pentru produsele din sectorul cărnii de vită și mânzat care pot beneficia de un tratament special la importul în Canada.

(5)

Statele membre trebuie să transmită Comisiei o dată pe săptămână, în ziua de luni înainte de ora 13.00, cererile de licență depuse de operatori în cursul săptămânii precedente. Pentru a asigura coerența cu normele în vigoare în alte sectoare ale cărnii, este, de asemenea, necesar să se prevadă că, în cazul cărnii de vită și mânzat, statele membre notifică cererile de licență depuse de operatori în intervalul luni-vineri dintr-o anumită săptămână în după-amiaza zilei de vineri din săptămâna respectivă.

(6)

Regulamentul (CE) nr. 1445/95 trebuie modificat în consecință.

(7)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului pentru gestionarea cărnii de vită și mânzat,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul (CE) nr. 1445/95 se modifică după cum urmează:

1.

Articolul 7 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 7

Fără a aduce atingere articolului 5 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1291/2000, toate exporturile din sectorul cărnii de vită și mânzat pentru care a fost solicitată o restituire la export necesită prezentarea unei licențe de export cu restituirea fixată în avans, în conformitate cu dispozițiile articolelor 8-13 din prezentul regulament.”

2.

Articolul 7a se elimină.

3.

La articolul 8, alineatul (2) se elimină.

4.

La articolul 9, alineatul (2) se elimină.

5.

Articolul 12 se modifică după cum urmează:

(a)

alineatul (6) se elimină;

(b)

alineatul (7) se înlocuiește cu următorul text:

„(7)   Comisiei îi sunt notificate de către statele membre:

până la ora 18.00 (ora Bruxelles-ului) a fiecărei zi lucrătoare, cantitatea totală pentru care au fost depuse cereri;

până la sfârșitul lunii în care au fost depuse cererile, o listă a solicitanților.”;

(c)

alineatul (9) se înlocuiește cu următorul text:

„(9)   Licențele se eliberează în cea de-a zecea zi lucrătoare care urmează datei depunerii cererii. Nu se eliberează licențe pentru cererile care nu au fost notificate Comisiei.”

6.

Articolul 12a se modifică după cum urmează:

(a)

alineatul (7) se înlocuiește cu următorul text:

„(7)   Comisiei îi sunt notificate de către statele membre:

până la ora 18.00 (ora Bruxelles-ului) a fiecărei zi lucrătoare, cantitatea totală pentru care au fost depuse cereri;

până la sfârșitul lunii în care au fost depuse cererile, o listă a solicitanților.”

(b)

alineatul (9) se înlocuiește cu următorul text:

„(9)   Licențele se eliberează în cea de-a zecea zi lucrătoare care urmează datei depunerii cererii. Nu se eliberează licențe pentru cererile care nu au fost notificate Comisiei.”

7.

La articolul 13, alineatele (1) și (2) se înlocuiesc cu următorul text:

„(1)   Comisiei îi sunt notificate de către statele membre:

(a)

în fiecare zi de vineri, începând cu ora 13.00:

(i)

cererile de licență cu fixare în avans a restituirii menționate la articolul 8 alineatul (1) sau faptul că nu au fost depuse cereri de licență în intervalul luni-vineri al săptămânii în curs;

(ii)

cererile de licență menționate la articolul 49 din Regulamentul (CE) nr. 1291/2000 sau faptul că nu au fost depuse cereri de licență în intervalul luni-vineri al săptămânii în curs;

(iii)

cantitățile pentru care au fost eliberate licențe în temeiul articolului 10 alineatul (5) din prezentul regulament sau faptul că nu au fost eliberate licențe în intervalul luni-vineri al săptămânii în curs;

(iv)

cantitățile pentru care au fost eliberate licențe în urma cererilor de licență menționate la articolul 49 din Regulamentul (CE) nr. 1291/2000, specificându-se data depunerii cererii de licență și țara de destinație, în intervalul luni-vineri al săptămânii în curs;

(v)

cantitățile pentru care au fost retrase cereri de licență de export în temeiul articolului 10 alineatul (4) din prezentul regulament, pe durata săptămânii în curs;

(b)

înainte de data de 15 a fiecărei luni pentru luna precedentă:

(i)

cererile de licență menționate la articolul 16 din Regulamentul (CE) nr. 1291/2000;

(ii)

cantitățile pentru care au fost eliberate licențe în temeiul articolului 8 alineatul (1) din prezentul regulament și care nu au fost utilizate.

(2)   Notificările menționate la alineatul (1) trebuie să specifice:

(a)

cantitatea în greutate a produsului pentru fiecare categorie menționată la articolul 8 alineatul (4);

(b)

defalcarea cantității în funcție de destinație pentru fiecare categorie.

În plus, notificarea menționată la alineatul (1) litera (b) punctul (ii) trebuie să specifice valoarea restituirii pentru fiecare categorie.”

8.

Anexa IV se înlocuiește cu textul anexei la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a șaptea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Licențele de export vizând exporturile pentru care nu a fost cerută o restituire, care au fost eliberate înainte de intrarea în vigoare a prezentului regulament și a căror valabilitate expiră după intrarea în vigoare a prezentului regulament, pot fi restituite autorității naționale competente. Prin derogare de la articolul 35 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1291/2000, în cazul în care mai puțin de 95 % din cantitatea indicată în certificat a fost exportată, garanția corespunzătoare licențelor în cauză nu se reține.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 30 mai 2007.

Pentru Comisie

Mariann FISCHER BOEL

Membru al Comisiei


(1)  JO L 160, 26.6.1999, p. 21. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1913/2005 (JO L 307, 25.11.2005, p. 2).

(2)  JO L 143, 27.6.1995, p. 35. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1965/2006 (JO L 408, 30.12.2006, p. 27).

(3)  JO L 336, 29.12.1979, p. 44. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1234/2006 (JO L 225, 17.8.2006, p. 21).


ANEXĂ

„ANEXA IV

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE DG AGRI/D/2 – Sectorul cărnii de vită și mânzat

Notificări privind licențele de export – carne de vită și mânzat

 

Expeditor:

 

Data:

 

Stat membru:

 

Persoană de contact:

 

Telefon:

 

Fax:

 

Destinatar:

:

DG AGRI/D/2

Fax: (32 2) 292 17 22

Adresă electronică: AGRI-EXP-BOVINE@ec.europa.eu

Partea A –   Notificări efectuate în ziua de vineri

Perioada cuprinsă între … și …

1.

Articolul 13 alineatul (1) litera (a) punctul (i):

Categorie

Cantitate solicitată

Destinație (1)

 

 

 

2.

Articolul 13 alineatul (1) litera (a) punctul (ii):

Categorie

Cantitate solicitată

Destinație (2)

 

 

 

3.

Articolul 13 alineatul (1) litera (a) punctul (iii):

Categorie

Cantitate eliberată

Data depunerii cererii

Destinație (3)

 

 

 

 

4.

Articolul 13 alineatul (1) litera (a) punctul (iv):

Categorie

Cantitate eliberată

Data depunerii cererii

Destinație (4)

 

 

 

 

5.

Articolul 13 alineatul (1) litera (a) punctul (v):

Categorie

Cantitate solicitată

Destinație (5)

 

 

 

Partea B –   Notificări lunare

1.

Articolul 13 alineatul (1) litera (b) punctul (i):

Categorie

Cantitate solicitată

Destinație (6)

 

 

 

2.

Articolul 13 alineatul (1) litera (b) punctul (ii):

Categorie

Cantitate neutilizată

Destinație (7)

Valoarea restituirii

 

 

 

 


(1)  Trebuie utilizat codul de destinație menționat în anexa la Regulamentul (CE) nr. 3478/93 al Comisiei (JO L 317, 18.12.1993, p. 32). Cu toate acestea, în cazul în care nu există un cod indicat pentru destinația respectivă, aceasta se scrie complet în cuvinte.

(2)  Trebuie utilizat codul de destinație menționat în anexa la Regulamentul (CE) nr. 3478/93 al Comisiei (JO L 317, 18.12.1993, p. 32). Cu toate acestea, în cazul în care nu există un cod indicat pentru destinația respectivă, aceasta se scrie complet în cuvinte.

(3)  Trebuie utilizat codul de destinație menționat în anexa la Regulamentul (CE) nr. 3478/93 al Comisiei (JO L 317, 18.12.1993, p. 32). Cu toate acestea, în cazul în care nu există un cod indicat pentru destinația respectivă, aceasta se scrie complet în cuvinte.

(4)  Trebuie utilizat codul de destinație menționat în anexa la Regulamentul (CE) nr. 3478/93 al Comisiei (JO L 317, 18.12.1993, p. 32). Cu toate acestea, în cazul în care nu există un cod indicat pentru destinația respectivă, aceasta se scrie complet în cuvinte.

(5)  Trebuie utilizat codul de destinație menționat în anexa la Regulamentul (CE) nr. 3478/93 al Comisiei (JO L 317, 18.12.1993, p. 32). Cu toate acestea, în cazul în care nu există un cod indicat pentru destinația respectivă, aceasta se scrie complet în cuvinte.

(6)  Trebuie utilizat codul de destinație menționat în anexa la Regulamentul (CE) nr. 3478/93 al Comisiei (JO L 317, 18.12.1993, p. 32). Cu toate acestea, în cazul în care nu există un cod indicat pentru destinația respectivă, aceasta se scrie complet în cuvinte.

(7)  Trebuie utilizat codul de destinație menționat în anexa la Regulamentul (CE) nr. 3478/93 al Comisiei (JO L 317, 18.12.1993, p. 32). Cu toate acestea, în cazul în care nu există un cod indicat pentru destinația respectivă, aceasta se scrie complet în cuvinte.”


31.5.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 139/10


REGULAMENTUL (CE) NR. 587/2007 AL COMISIEI

din 30 mai 2007

privind stabilirea de norme detaliate de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1255/1999 al Consiliului în ceea ce privește acordarea ajutorului financiar pentru depozitarea privată a anumitor brânzeturi în perioada de depozitare 2007/2008

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1255/1999 al Consiliului din 17 mai 1999 privind organizarea comună a pieței în sectorul laptelui și al produselor lactate (1), în special articolul 10,

întrucât:

(1)

În conformitate cu articolul 9 din Regulamentul (CE) nr. 1255/1999, ajutorul financiar pentru depozitarea privată poate fi acordat pentru brânzeturile cu păstrare îndelungată și pentru brânzeturile fabricate din lapte de oaie și/sau de capră și care necesită cel puțin șase luni pentru maturare, în cazul în care, pentru aceste brânzeturi, evoluția prețului și situația depozitării indică un dezechilibru major al pieței care poate fi eliminat sau redus prin depozitarea sezonieră.

(2)

Natura sezonieră a producției anumitor brânzeturi cu păstrare îndelungată și a brânzeturilor Pecorino Romano, Kefalotyri și Kasseri este agravată de faptul că sezonul de consum se află la antipodul sezonului de producție. Producția fragmentată a acestor brânzeturi agravează și mai mult consecințele acestui caracter sezonier. Prin urmare, ar trebui să se prevadă depozitarea sezonieră în ceea ce privește o cantitate care corespunde diferenței dintre producția de vară și cea de iarnă.

(3)

Ar trebui stabilite tipurile de brânzeturi eligibile pentru ajutor și cantitățile maxime care pot beneficia de acesta, precum și durata contractelor în funcție de cerințele reale ale pieței și posibilitățile de conservare ale brânzeturilor respective.

(4)

Este necesar să se specifice condițiile contractului de depozitare și măsurile esențiale care permit identificarea și verificarea brânzeturilor care fac obiectul unui contract. Cuantumul ajutorului trebuie fixat în funcție de costurile de depozitare și de echilibrul care trebuie menținut între brânzeturile eligibile pentru ajutor și celelalte brânzeturi de pe piață. Având în vedere aceste informații și mijloacele financiare disponibile, cuantumul total al ajutorului nu trebuie modificat.

(5)

Este necesar să se stabilească norme detaliate în ceea ce privește documentația, contabilitatea, frecvența și natura controalelor. În acest sens, este necesar să se prevadă ca statele membre să poată obliga partea contractantă la achitarea totală sau parțială a costurilor de control.

(6)

Este necesar să se precizeze că doar roțile de brânză standard sunt eligibile pentru ajutorul financiar de depozitare privată.

(7)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului de gestionare a laptelui și produselor lactate,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Obiect

Prezentul regulament stabilește normele detaliate de acordare a ajutorului comunitar pentru depozitarea privată a anumitor brânzeturi (denumit în continuare „ajutor”) în temeiul articolului 9 din Regulamentul (CE) nr. 1255/1999, în perioada de depozitare 2007/2008.

Articolul 2

Definiții

În sensul prezentului regulament:

(a)

„lot de depozitare” înseamnă o cantitate de brânză de același tip, cântărind cel puțin două tone, care a fost depozitată într-un singur antrepozit, în aceeași zi;

(b)

„ziua de început a perioadei contractuale de depozitare” înseamnă ziua următoare celei de intrare în depozit;

(c)

„ultima zi a perioadei contractuale de depozitare” înseamnă ziua care o precedă pe aceea în care se efectuează scoaterea din depozit;

(d)

„perioadă de depozitare” înseamnă perioada în care brânzeturile se pot încadra în programul privind depozitarea privată, astfel cum este specificată în anexă pentru fiecare tip de brânzeturi.

Articolul 3

Brânzeturi care pot beneficia de ajutor

(1)   Ajutorul este acordat pentru brânzeturile cu păstrare îndelungată, Pecorino Romano, Kefalotyri și Kasseri, în condițiile stabilite în anexă. Doar roțile de brânză standard sunt eligibile.

(2)   Brânzeturile trebuie să fi fost produse pe teritoriul Comunității și să satisfacă următoarele condiții:

(a)

să fie marcate cu caractere indelebile conținând informații cu privire la întreprinderea de fabricație, ziua și luna fabricației; indicațiile de mai sus pot fi prezentate sub formă de cod;

(b)

să respecte condițiile prevăzute de testele de calitate care stabilesc clasificarea după maturare în categoriile prevăzute în anexă.

Articolul 4

Contractul de depozit

(1)   Contractele de depozit privat al brânzeturilor sunt încheiate între agenția de intervenție a statului membru, pe teritoriul căruia sunt depozitate brânzeturile și persoanele fizice sau juridice, denumite în continuare „părți contractante”.

(2)   Contractele de depozit sunt întocmite în scris pe baza unei cereri de întocmire a unui contract.

Aceste cereri trebuie să parvină agențiilor de intervenție în termen de cel mult 30 de zile de la data intrării în depozit și pot face referire numai la loturile de brânzeturi care au intrat deja în depozit. Agențiile de intervenție înregistrează data primirii fiecărei cereri.

În cazul în care cererea ajunge la agenția de intervenție în termen de 10 zile lucrătoare după termenul limită, contractul de depozit mai poate fi încheiat, dar cuantumul ajutorului este redus cu 30 %.

(3)   Contractele de depozit se încheie pentru unul sau mai multe loturi de depozitare și includ, în special, dispoziții privind:

(a)

cantitatea de brânzeturi căreia i se aplică contractul;

(b)

datele aferente executării contractului;

(c)

cuantumul ajutorului;

(d)

identificarea antrepozitelor.

(4)   Contractele de depozit se încheie în termen de maximum 30 de zile de la data înregistrării cererii de întocmire a unui contract.

(5)   Măsurile de inspecție, în special cele menționate la articolul 7, fac obiectul specificațiilor stabilite de către agenția de intervenție. Contractul de depozit face referire la aceste specificații.

Articolul 5

Intrarea și scoaterea din depozit

(1)   Perioadele de intrare și scoatere din depozit sunt indicate în anexă.

(2)   Scoaterea din depozit se va efectua sub forma unor loturi întregi de depozitare.

(3)   În cazul în care, la încheierea primelor 60 de zile de depozitare contractuală, gradul de deteriorare a calității brânzeturilor este mai mare decât cel care rezultă în mod normal în urma depozitării, partea contractantă poate fi autorizată, o singură dată la un lot de depozitare, să înlocuiască, pe speze proprii, cantitatea defectuoasă.

În cazul în care, în timpul controalelor pe parcursul procesului de depozitare sau la scoaterea din depozit se constată existența unor cantități defectuoase, respectivele cantități nu pot beneficia de ajutor. În plus, partea lotului care încă este eligibilă pentru ajutor nu poate cântări mai puțin de două tone.

Cel de-al doilea paragraf se aplică în cazul în care o parte a lotului este scoasă din depozit înainte de începutul perioadei de scoatere din depozit menționată la alineatul (1) sau înainte de expirarea perioadei minime de depozitare prevăzute la articolul 8 alineatul (2).

(4)   În cazul menționat la primul paragraf din alineatul (3), pentru a calcula ajutorul, prima zi de depozitare contractuală este ziua de început a depozitării contractuale.

Articolul 6

Condiții de depozitare

(1)   Statul membru se asigură de respectarea tuturor condițiilor de acordare a ajutorului.

(2)   Partea contractantă sau, la cererea sau cu autorizația statului membru, persoana responsabilă de antrepozitul respectiv, pune la dispoziția autorităților responsabile de verificare toate documentele care permit verificarea următoarelor detalii ale produselor plasate în depozitare privată:

(a)

dreptul de proprietate la momentul intrării în depozit;

(b)

originea și data de fabricație a brânzeturilor;

(c)

data intrării în depozit;

(d)

prezența în depozit și adresa acestuia;

(e)

data scoaterii din depozit.

(3)   Partea contractantă sau, după caz, persoana responsabilă de antrepozit, păstrează la antrepozit o evidență operativă pentru fiecare contract, privind:

(a)

identificarea produselor aflate în depozitare privată prin intermediul numărului lotului depozitat;

(b)

datele de intrare și scoatere din depozit;

(c)

numărul și greutatea brânzeturilor, indicat pe lot depozitat;

(d)

localizarea produselor în depozit.

(4)   Produsele depozitate trebuie să fie ușor de identificat, ușor accesibile și identificate individual prin contract. Brânzeturilor depozitate trebuie să li se aplice un marcaj special.

Articolul 7

Controale

(1)   La intrarea în depozit, agenția competentă efectuează controale, în special pentru a se asigura că produsele depozitate sunt eligibile pentru ajutor și pentru a preveni orice posibilitate de substituire a produselor în timpul depozitării contractuale.

(2)   Agenția competentă face un control inopinat, efectuând verificări aleatorii, pentru a se asigura de prezența produselor în depozit. Probele prelevate trebuie să fie reprezentative și să corespundă unui minim de 10 % din cantitatea contractuală totală pentru care s-a solicitat ajutorul pentru depozitare privată.

Asemenea controale trebuie să includă, în afara examinării conturilor menționate la articolul 6 alineatul (3), o verificare fizică a greutății și a tipului produselor, precum și identificarea acestora. Astfel de controale fizice trebuie să vizeze cel puțin 5 % din cantitatea supusă controlului inopinat.

(3)   La terminarea perioadei contractuale de depozitare, agenția competentă efectuează o verificare pentru a se asigura de prezența produselor. Totuși, în cazul în care produsele rămân în depozit după expirarea perioadei contractuale maxime de depozitare, această verificare poate fi efectuată la scoaterea produselor din depozit.

În vederea controlului menționat la primul paragraf, partea contractantă informează autoritatea competentă, indicând loturile de depozitare respective, în termen de cel puțin cinci zile lucrătoare înainte de expirarea perioadei contractuale de depozitare sau înainte de începutul operațiunilor de scoatere din depozit, în cazul în care acestea au loc în timpul perioadei contractuale de depozitare sau după data scadentă a acesteia.

Statul membru poate accepta un termen limită mai scurt de cinci zile lucrătoare menționate la al doilea paragraf.

(4)   Controalele efectuate în temeiul alineatelor (1), (2) și (3) fac obiectul unui raport care precizează:

(a)

data controlului;

(b)

durata acestuia;

(c)

operațiunile efectuate.

Raportul trebuie semnat de către inspectorul responsabil și contrasemnat de partea contractantă, sau, după caz, de către persoana responsabilă de antrepozit, și trebuie inclus în dosarul de plată.

(5)   În cazul în care există nereguli afectând cel puțin 5 % din cantitățile de produse controlate, controalele sunt extinse la un eșantion mai mare, care urmează a fi determinat de către autoritatea competentă.

Statele membre notifică aceste cazuri Comisiei în termen de patru săptămâni.

(6)   Statele membre pot prevedea ca partea contractantă să suporte parțial sau total costurile controalelor.

Articolul 8

Ajutor de depozitare

(1)   Valoarea ajutorului este fixată după cum urmează:

(i)

0,38 EUR pe tonă pe zi de depozitare contractuală pentru brânzeturile cu păstrare îndelungată;

(ii)

0,45 EUR pe tonă pe zi de depozitare contractuală pentru brânzeturile Pecorino Romano;

(iii)

0,59 EUR pe tonă pe zi de depozitare contractuală pentru brânzeturile Kefalotyri și Kasseri.

(2)   Nu va fi acordat niciun ajutor în cazul în care durata depozitării contractuale este mai mică de 60 de zile. Cuantumul maxim al ajutorului nu poate depăși o sumă care corespunde unei durate contractuale de depozitare de 180 de zile.

În cazul în care partea contractantă nu respectă termenul limită prevăzut la cel de-al doilea sau, după caz, la cel de-al treilea paragraf din articolul 7 alineatul (3), ajutorul este redus cu 15 % și este plătit numai pentru perioada pentru care partea contractantă furnizează agenției competente suficiente dovezi conform cărora brânzeturile au rămas în depozitarea contractuală.

(3)   Ajutorul este plătit la cererea părții contractante, la sfârșitul perioadei contractuale de depozitare, în termen de 120 de zile de la primirea cererii, cu condiția ca verificările prevăzute la articolul 7 alineatul (3) să fi fost efectuate și condițiile care garantează eligibilitatea pentru ajutor să fie întrunite.

Totuși, în cazul în care este necesară începerea unei anchete administrative privind dreptul la ajutor, plata se efectuează numai după recunoașterea acestui drept.

Articolul 9

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 30 mai 2007.

Pentru Comisie

Mariann FISCHER BOEL

Membru al Comisiei


(1)  JO L 160, 26.6.1999, p. 48. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1913/2005 (JO L 307, 25.11.2005, p. 2).


ANEXĂ

Categorii de brânzeturi

Cantitățile care pot beneficia de ajutor

Vechimea minimă a brânzeturilor

Perioada de intrare în depozit

Perioada de scoatere din depozit

Brânzeturi franțuzești cu păstrare îndelungată:

denumire de origine protejată pentru tipurile de brânzeturi Beaufort și Comté

„eticheta roșie” pentru Emmental grand cru

clasa A sau B pentru tipurile de brânzeturi Emmental și Gruyère

16 000 t

10 zile

De la 1 iunie la 30 septembrie 2007

De la 1 octombrie 2007 la 31 martie 2008

Brânzeturi nemțești cu păstrare îndelungată:

„Markenkäse” sau brânză emmental/Bergkäse tip „Klasse fein”

1 000 t

10 zile

De la 1 iunie la 30 septembrie 2007

De la 1 octombrie 2007 la 31 martie 2008

Brânzeturi irlandeze cu păstrare îndelungată:

Emmental, „special grade”

900 t

10 zile

De la 1 iunie la 30 septembrie 2007

De la 1 octombrie 2007 la 31 martie 2008

Brânzeturi austriece cu păstrare îndelungată:

1. Güteklasse Emmentaler/Bergkäse/Alpkäse

1 700 t

10 zile

De la 1 iunie la 30 septembrie 2007

De la 1 octombrie 2007 la 31 martie 2008

Brânzeturi finlandeze cu păstrare îndelungată:

„I luokka”

1 700 t

10 zile

De la 1 iunie la 30 septembrie 2007

De la 1 octombrie 2007 la 31 martie 2008

Brânzeturi suedeze cu păstrare îndelungată:

„Västerbotten/Prästost/Svecia/Grevé”

1 700 t

10 zile

De la 1 iunie la 30 septembrie 2007

De la 1 octombrie 2007 la 31 martie 2008

Brânzeturi poloneze cu păstrare îndelungată:

„Podlaski/Piwny/Ementalski/Ser Corregio/Bursztyn/Wielkopolski”

3 000 t

10 zile

De la 1 iunie la 30 septembrie 2007

De la 1 octombrie 2007 la 31 martie 2008

Brânzeturi slovene cu păstrare îndelungată:

„Ementalec/Zbrinc”

200 t

10 zile

De la 1 iunie la 30 septembrie 2007

De la 1 octombrie 2007 la 31 martie 2008

Brânzeturi lituaniene cu păstrare îndelungată:

„Goja/Džiugas”

700 t

10 zile

De la 1 iunie la 30 septembrie 2007

De la 1 octombrie 2007 la 31 martie 2008

Brânzeturi letone cu păstrare îndelungată:

„Rigamond, Ementāles tipa un Ekstra klases siers”

500 t

10 zile

De la 1 iunie la 30 septembrie 2007

De la 1 octombrie 2007 la 31 martie 2008

Brânzeturi ungurești cu păstrare îndelungată:

„Hajdú”

300 t

10 zile

De la 1 iunie la 30 septembrie 2007

De la 1 octombrie 2007 la 31 martie 2008

Pecorino Romano

19 000 t

90 zile și fabricate după 1 octombrie 2006

De la 1 iunie la 31 decembrie 2007

Până la 31 martie 2008

Kefalotyri și Kasseri produse din lapte de oaie sau capră sau dintr-un amestec din cele două

2 500 t

90 zile și fabricate după 30 noiembrie 2006

De la 1 iunie la 30 noiembrie 2007

Până la 31 martie 2008


31.5.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 139/16


REGULAMENTUL (CE) NR. 588/2007 AL COMISIEI

din 30 mai 2007

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2659/94 privind normele de acordare a ajutoarelor pentru stocarea privată a brânzeturilor Grana Padano, Parmigiano Reggiano și Provolone

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1255/1999 al Consiliului din 17 mai 1999 privind organizarea comună a pieței în sectorul laptelui și produselor lactate (1), în special articolul 10 litera (b),

întrucât:

(1)

Articolul 6 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 2659/94 al Comisiei (2) stabilește nivelul ajutorului pentru stocarea privată a brânzeturilor Grana Padano, Parmigiano Reggiano și Provolone. Având în vedere resursele financiare disponibile, evoluția costurilor de stocare și previziunile privind prețurile de piață trebuie să se reflecte în nivelul total al ajutorului. În același timp, nu pare adecvat să se diferențieze componentele ajutorului.

(2)

Regulamentul (CE) nr. 2659/94 trebuie modificat în consecință.

(3)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului de gestionare a laptelui și a produselor lactate,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Articolul 6 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 2659/94 se înlocuiește cu următorul text:

„(1)   Nivelul ajutorului pentru stocarea privată a brânzeturilor este stabilit după cum urmează:

0,48 EUR pe tonă pe zi de stocare pentru Grana Padano;

0,56 EUR pe tonă pe zi de stocare pentru Parmigiano Reggiano;

0,40 EUR pe tonă pe zi de stocare pentru Provolone.”

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 30 mai 2007.

Pentru Comisie

Mariann FISCHER BOEL

Membru al Comisiei


(1)  JO L 160, 26.6.1999, p. 48. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1913/2005 (JO L 307, 25.11.2005, p. 2).

(2)  JO L 284, 1.11.1994, p. 26. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 735/2006 (JO L 129, 17.5.2006, p. 9).


31.5.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 139/17


REGULAMENTUL (CE) NR. 589/2007 AL COMISIEI

din 30 mai 2007

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1555/96 în ceea ce privește nivelurile de declanșare a drepturilor suplimentare pentru tomate, caise, lămâi, prune, piersici, inclusiv piersici fără puf și nectarine, pere și struguri de masă

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2200/96 al Consiliului din 28 octombrie 1996 privind organizarea comună a pieței în sectorul fructelor și legumelor (1), în special articolul 33 alineatul (4),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 1555/96 al Comisiei din 30 iulie 1996 de stabilire a normelor de aplicare a drepturilor de import suplimentare în sectorul fructelor și legumelor (2) prevede o monitorizare a importurilor de produse menționate în anexa sa. Această monitorizare se efectuează în conformitate cu normele prevăzute la articolul 308d din Regulamentul (CEE) nr. 2454/93 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispoziții de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului de instituire a Codului Vamal Comunitar (3).

(2)

Pentru aplicarea articolului 5 alineatul (4) din Acordul privind agricultura (4) încheiat în cadrul negocierilor comerciale multilaterale din Runda Uruguay și pe baza ultimelor date disponibile pentru 2004, 2005 și 2006, este necesar să se modifice nivelurile de declanșare a drepturilor suplimentare pentru tomate, caise, lămâi, prune, piersici, inclusiv piersici fără puf și nectarine, pere și struguri de masă.

(3)

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 1555/96 trebuie modificat în consecință.

(4)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului de gestionare a fructelor și legumelor proaspete,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa la Regulamentul (CE) nr. 1555/96 se înlocuiește cu textul prevăzut în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 1 iunie 2007.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 30 mai 2007.

Pentru Comisie

Mariann FISCHER BOEL

Membru al Comisiei


(1)  JO L 297, 21.11.1996, p. 1. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 47/2003 al Comisiei (JO L 7, 11.1.2003, p. 64).

(2)  JO L 193, 3.8.1996, p. 1. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 480/2007 (JO L 111, 28.4.2007, p. 48).

(3)  JO L 253, 11.10.1993, p. 1. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 214/2007 (JO L 62, 1.3.2007, p. 6).

(4)  JO L 336, 23.12.1994, p. 22.


ANEXĂ

„ANEXĂ

Fără a aduce atingere normelor de interpretare a Nomenclaturii Combinate, textul descrierii mărfurilor este considerat ca având doar o valoare orientativă. Domeniul de aplicare a drepturilor suplimentare este determinat, în cadrul prezentei anexe, de sfera de aplicare a codurilor NC în forma existentă la momentul adoptării prezentului regulament.

Număr de ordine

Cod NC

Descrierea mărfurilor

Perioada de aplicare

Niveluri de declanșare

(în tone)

78.0015

0702 00 00

Tomate

de la 1 octombrie la 31 mai

325 524

78.0020

de la 1 iunie la 30 septembrie

25 110

78.0065

0707 00 05

Castraveți

de la 1 mai la 31 octombrie

3 462

78.0075

de la 1 noiembrie la 30 aprilie

7 332

78.0085

0709 90 80

Anghinare

de la 1 noiembrie la 30 iunie

5 770

78.0100

0709 90 70

Dovlecei

de la 1 ianuarie la 31 decembrie

37 250

78.0110

0805 10 20

Portocale

de la 1 decembrie la 31 mai

271 744

78.0120

0805 20 10

Clementine

de la 1 noiembrie până la sfârșitul lui februarie

116 637

78.0130

0805 20 30

0805 20 50

0805 20 70

0805 20 90

Mandarine (inclusiv tangerine și satsumas); wilkings și hibrizi similari de citrice

de la 1 noiembrie până la sfârșitul lui februarie

91 359

78.0155

0805 50 10

Lămâi

de la 1 iunie la 31 decembrie

326 811

78.0160

de la 1 ianuarie la 31 mai

61 504

78.0170

0806 10 10

Struguri de masă

de la 21 iulie la 20 noiembrie

70 731

78.0175

0808 10 80

Mere

de la 1 ianuarie la 31 august

1 026 501

78.0180

de la 1 septembrie la 31 decembrie

51 941

78.0220

0808 20 50

Pere

de la 1 ianuarie la 30 aprilie

239 427

78.0235

de la 1 iulie la 31 decembrie

35 716

78.0250

0809 10 00

Caise

de la 1 iunie la 31 iulie

14 163

78.0265

0809 20 95

Cireșe, altele decât vișinele

de la 21 mai la 10 august

114 530

78.0270

0809 30

Piersici, inclusiv piersici fără puf și nectarine

de la 11 iunie la 30 septembrie

11 980

78.0280

0809 40 05

Prune

de la 11 iunie la 30 septembrie

5 806”


31.5.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 139/19


REGULAMENTUL (CE) NR. 590/2007 AL COMISIEI

din 30 mai 2007

privind eliberarea licențelor de export din sistemul B în sectorul fructelor și legumelor (tomate)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2200/96 al Consiliului din 28 octombrie 1996 privind organizarea comună a piețelor în sectorul fructelor și legumelor (1),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1961/2001 al Comisiei din 8 octombrie 2001 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 2200/96 al Consiliului privind restituirile la export în sectorul fructelor și legumelor (2), în special articolul 6 alineatul (6),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 134/2007 al Comisiei (3) stabilește cantitățile indicative pentru care pot fi eliberate licențe de export din sistemul B.

(2)

Ținând seama de informațiile de care dispune Comisia la data curentă, cantitățile indicative prevăzute pentru perioada de export în curs pentru tomate riscă să fie depășite în viitorul apropiat. Această depășire ar prejudicia buna funcționare a regimului de restituiri la export în sectorul fructelor și legumelor.

(3)

În scopul de a remedia această situație, trebuie să se respingă cererile de licențe din sistemul B pentru tomatele exportate după data de 30 mai 2007 și până la sfârșitul perioadei de export în curs,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Pentru tomate se resping cererile de licențe de export din sistemul B, depuse în temeiul articolului 1 din Regulamentul (CE) nr. 134/2007, pentru care a fost acceptată declarația de export de produse după data de 30 mai și înainte de 1 iulie 2007.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 31 mai 2007.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 30 mai 2007.

Pentru Comisie

Jean-Luc DEMARTY

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 297, 21.11.1996, p. 1. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 47/2003 al Comisiei (JO L 7, 11.1.2003, p. 64).

(2)  JO L 268, 9.10.2001, p. 8. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 548/2007 (JO L 130, 22.5.2007, p. 3).

(3)  JO L 42, 14.2.2007, p. 16. Rectificare JO L 52, 21.2.2007, p. 12.


31.5.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 139/20


REGULAMENTUL (CE) NR. 591/2007 AL COMISIEI

din 30 mai 2007

de stabilire a prețurilor reprezentative în sectorul cărnii de pasăre și cel al ouălor și pentru ovalbumină și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1484/95

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CEE) nr. 2771/75 al Consiliului din 29 octombrie 1975 privind organizarea comună a piețelor în sectorul ouălor (1), în special articolul 5 alineatul (4),

având în vedere Regulamentul (CEE) nr. 2777/75 al Consiliului din 29 octombrie 1975 privind organizarea comună a piețelor în sectorul cărnii de pasăre (2), în special articolul 5 alineatul (4),

având în vedere Regulamentul (CEE) nr. 2783/75 al Consiliului din 29 octombrie 1975 privind regimul comun de comercializare a ovalbuminei și a lactalbuminei (3), în special articolul 3 alineatul (4),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 1484/95 al Comisiei (4) stabilește normele de aplicare a regimului privind aplicarea de taxe suplimentare la import și stabilește prețurile reprezentative în sectorul cărnii de pasăre și cel al ouălor și pentru ovalbumină.

(2)

Rezultă din controlul regulat al datelor pe baza cărora se determină prețurile reprezentative pentru produsele din sectorul cărnii de pasăre și cel al ouălor și pentru ovalbumină că este necesară modificarea prețurilor reprezentative pentru importurile anumitor produse ținând seama de variațiile prețurilor în funcție de origine. Prin urmare, prețurile reprezentative trebuie publicate.

(3)

Ținând seama de situația pieței, această modificare trebuie aplicată în cel mai scurt timp.

(4)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului pentru gestionarea cărnii de pasăre și a ouălor,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1484/95 se înlocuiește cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 31 mai 2007.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 30 mai 2007.

Pentru Comisie

Jean-Luc DEMARTY

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 282, 1.11.1975, p. 49. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 679/2006 (JO L 119, 4.5.2006, p. 1).

(2)  JO L 282, 1.11.1975, p. 77. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 679/2006.

(3)  JO L 282, 1.11.1975, p. 104. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 2916/95 al Comisiei (JO L 305, 19.12.1995, p. 49).

(4)  JO L 145, 29.6.1995, p. 47. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 422/2007 (JO L 102, 19.4.2007, p. 12).


ANEXĂ

la regulamentul comisiei din 30 mai 2007 de stabilire a prețurilor reprezentative în sectorul cărnii de pasăre și al ouălor și pentru ovalbumină și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1484/95

„ANEXA I

Codul NC

Descrierea mărfurilor

Preț reprezentativ

(EUR/100 kg)

Garanția menționată la articolul 3 alineatul (3)

(EUR/100 kg)

Origine (1)

0207 12 90

«Pui 65%», congelați

104,2

4

01

103,9

4

02

0207 14 10

Bucăți dezosate, congelate de cocoși sau de găini

225,0

23

01

238,9

18

02

311,9

0

03

0207 25 10

«Curcani 80 %», congelați

129,1

9

01

0207 27 10

Bucăți dezosate, congelate de curcani și de curci

258,9

11

01

269,4

8

03

1602 32 11

Preparate nefierte din cocoși sau găini

242,0

13

01


(1)  Originea importurilor:

01

Brazilia

02

Argentina

03

Chile”


DIRECTIVE

31.5.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 139/22


DIRECTIVA 2007/29/CE A COMISIEI

din 30 mai 2007

de modificare a Directivei 96/8/CE în ceea ce privește etichetarea, publicitatea și prezentarea produselor alimentare destinate utilizării în diete hipocalorice pentru scăderea în greutate

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva 89/398/CEE a Consiliului din 3 mai 1989 de apropiere a legislațiilor statelor membre privind produsele alimentare destinate unei alimentații speciale (1), în special articolul 4 alineatul (1),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 1924/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 decembrie 2006 privind specificațiile nutriționale și de sănătate referitoare la produsele alimentare (2) se aplică de la 1 iulie 2007. Acesta se aplică produselor alimentare destinate utilizării în diete hipocalorice pentru scăderea în greutate, fără a aduce prejudicii reglementărilor specifice din Directiva 96/8/CE a Comisiei din 26 februarie 1996 privind produsele alimentare utilizate în dietele hipocalorice pentru scăderea în greutate (3).

(2)

Directiva 96/8/CE prevede ca etichetarea, publicitatea și prezentarea produselor alimentare care intră sub incidența directivei să nu facă nicio referire la ritmul sau la cantitatea de greutate pierdută determinate de utilizarea lor și nici la reducerea senzației de foame sau la creșterea senzației de sațietate care se pot manifesta.

(3)

Articolul 13 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (CE) nr. 1924/2006 permite, în anumite condiții specificate, utilizarea pe produsele alimentare a specificațiilor privind sănătatea care descriu sau menționează în mod special reducerea senzației de foame sau creșterea senzației de sațietate.

(4)

Autorizarea folosirii specificațiilor privind reducerea senzației de foame sau creșterea senzației de sațietate cu condiția ca acestea să se bazeze pe dovezi de natură științifică general acceptate și să fie bine înțelese de către consumatorul mediu, reflectă evoluția în ceea ce privește categoriile și proprietățile produselor.

(5)

Acest raționament este și mai pertinent pentru produsele destinate utilizării în diete hipocalorice pentru scăderea în greutate. Prin urmare, ar trebui ridicată interdicția de utilizare a unor astfel de specificații, sub rezerva respectării condițiilor prevăzute de articolul 13 primul paragraf din Regulamentul (CE) nr. 1924/2006.

(6)

Măsurile prevăzute de prezenta directivă sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

La articolul 5 din Directiva 96/8/CE, alineatul (3) se înlocuiește cu următoarele:

„3.   Etichetarea, publicitatea și prezentarea produselor în cauză nu trebuie să facă nicio referire la ritmul sau la cantitatea de greutate pierdută determinate de utilizarea lor.”

Articolul 2

Transpunere

(1)   Statele membre adoptă și publică, până la 30 noiembrie 2007 cel mai târziu, actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive. Statele membre informează de îndată Comisia cu privire la textele acestor acte și la tabelul de corespondență între aceste acte și prezenta directivă.

Statele membre aplică dispozițiile acestor acte începând cu 1 iulie 2007.

Atunci când statele membre adoptă aceste acte, ele conțin o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o asemenea trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.

(2)   Comisiei îi sunt comunicate de către statele membre textele principalelor dispoziții de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă.

Articolul 3

Prezenta directivă intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 4

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 30 mai 2007.

Pentru Comisie

Markos KYPRIANOU

Membru al Comisiei


(1)  JO L 186, 30.6.1989, p. 27. Directivă, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1882/2003 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 284, 31.10.2003, p. 1).

(2)  JO L 404, 30.12.2006, p. 9. Regulament, astfel cum a fost corectat în JO L 12, 8.1.2007, p. 3.

(3)  JO L 55, 6.3.1996, p. 22.


II Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare nu este obligatorie

DECIZII

Comisie

31.5.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 139/24


DECIZIA COMISIEI

din 25 mai 2007

privind măsurile de urgență pentru prevenirea introducerii și răspândirii în Comunitate a Rhynchophorus ferrugineus (Olivier)

[notificată cu numărul C(2007) 2161]

(2007/365/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva 2000/29/CE a Consiliului din 8 mai 2000 privind măsurile de protecție împotriva introducerii în Comunitate a unor organisme dăunătoare plantelor sau produselor vegetale și împotriva răspândirii lor în Comunitate (1), în special articolul 16 alineatul (3) a treia teză,

întrucât:

(1)

În conformitate cu Directiva 2000/29/CE, în cazul în care un stat membru estimează că există pericolul ca un organism dăunător care nu figurează în anexa I sau anexa II la directiva menționată să fie introdus sau răspândit pe teritoriul său, acesta poate adopta provizoriu orice măsuri adiționale necesare pentru a se proteja împotriva acestui pericol.

(2)

Ca urmare a prezenței organismului Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) („organismul menționat”) în sudul Peninsulei Iberice, la data de 27 iunie 2006, Spania a informat Comisia și celelalte state membre că în 6 iunie 2006 a adoptat o măsură oficială adițională pentru prevenirea introducerii și răspândirii ulterioare a organismului menționat pe teritoriul său.

(3)

Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) nu figurează în anexa I sau anexa II la Directiva 2000/29/CE. Cu toate acestea, un raport de evaluare a riscului pestei, bazat pe datele științifice limitate existente, a demonstrat că organismul menționat cauzează deteriorări grave arborilor, inclusiv mortalitatea semnificativă a anumitor specii de plante, aparținând familiei Palmae, limitată la plante cu un diametru la baza tulpinii de peste 5 cm („plante sensibile”). Plantele sensibile sunt prezente în multe regiuni ale Europei, în special în sud unde sunt plantate pe scară largă în scop ornamental și unde au o importanță ridicată pentru mediul înconjurător.

(4)

În consecință, este necesară luarea unor măsuri de urgență pentru prevenirea introducerii și răspândirii în Comunitate a organismului menționat.

(5)

Aceste măsuri de urgență trebuie aplicate introducerii și răspândirii organismului menționat, demarcării zonelor din Comunitate unde organismul menționat este prezent, importului, producției, circulației și controlului plantelor sensibile în Comunitate. În scopul colectării mai multor date științifice despre sensibilitatea plantelor, asupra tuturor plantelor Palmae din statele membre trebuie efectuat un control pentru verificarea prezenței sau absenței durabile a organismului menționat.

(6)

Este necesar ca rezultatele măsurilor să fie reexaminate până la 31 martie 2008, luând în considerare experiența din prima perioadă de vegetație din cadrul măsurilor de urgență.

(7)

Dacă este necesar, statele membre trebuie să-și adapteze legislația pentru a se conforma prezentei decizii.

(8)

Măsurile prevăzute de prezenta decizie sunt în conformitate cu avizul Comitetului permanent fitosanitar,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Definiții

În sensul prezentei decizii, se aplică următoarele definiții:

(a)

„organism menționat” se referă la Rhynchophorus ferrugineus (Olivier);

(b)

„plante sensibile” se referă la orice plante, cu excepția fructelor și semințelor, având un diametru la baza tulpinii de peste 5 cm, aparținând speciilor Areca catechu, Arenga pinnata, Borassus flabellifer, Calamus merillii, Caryota maxima, Caryota cumingii, Cocos nucifera, Corypha gebanga, Corypha elata, Elaeis guineensis, Livistona decipiens, Metroxylon sagu, Oreodoxa regia, Phoenix canariensis, Phoenix dactylifera, Phoenix theophrasti, Phoenix sylvestris, Sabal umbraculifera, Trachycarpus fortunei și Washingtonia spp.;

(c)

„locul de producție” se referă la locul de producție așa cum este definit în Norma internațională nr. 5 a FAO pentru măsurile fitosanitare (2).

Articolul 2

Măsuri de urgență împotriva organismului menționat

Se interzice introducerea și răspândirea în Comunitate a organismului menționat.

Articolul 3

Importul de plante sensibile

Plantele sensibile pot fi introduse în Comunitate numai în cazul în care:

(a)

respectă cerințele de import specifice prevăzute la punctul 1 din anexa I;

(b)

la data intrării în Comunitate sunt supuse inspecției organismului oficial competent în legătură cu prezența organismului menționat, în conformitate cu articolul 13a alineatul (1) din Directiva 2000/29/CE, și nu se constată niciun semn al prezenței organismului menționat.

Articolul 4

Circulația plantelor sensibile în Comunitate

Plantele sensibile originare din Comunitate sau importate în Comunitate în conformitate cu articolul 3 pot circula pe teritoriul Comunității numai în cazul în care respectă condițiile prevăzute la punctul 2 din anexa I.

Articolul 5

Controale și notificări

(1)   Statele membre efectuează controale oficiale anuale în scopul detectării prezenței organismului menționat sau a dovezilor privind infecția plantelor Palmae de pe teritoriul lor cu organismul menționat.

Fără a aduce atingere articolului 16 alineatul (2) din Directiva 2000/29/CE, rezultatele acestor controale, împreună cu lista zonelor demarcate prevăzute la articolul 6, sunt notificate Comisiei și celorlalte state membre până la data de 28 februarie a fiecărui an.

(2)   Orice prezență suspectată sau confirmată a organismului menționat trebuie notificată imediat organismului oficial competent.

Articolul 6

Stabilirea de zone demarcate

În cazul în care rezultatele controalelor prevăzute la articolul 5 alineatul (1) sau notificările prevăzute la articolul 5 alineatul (2) confirmă prezența organismului menționat într-o zonă, sau prin alte mijloace se aduc dovezi ale prezenței organismului menționat, statele membre stabilesc zonele demarcate și iau măsuri oficiale în conformitate cu punctele 1 și, respectiv, 2 din anexa II.

Articolul 7

Respectarea dispozițiilor

Dacă este necesar, statele membre modifică măsurile adoptate în scopul protejării împotriva introducerii și răspândirii organismului menționat, astfel încât respectivele măsuri să respecte dispozițiile prezentei decizii. Ele informează Comisia în cel mai scurt termen posibil în legătură cu aceste măsuri.

Articolul 8

Reexaminare

Prezenta decizie se reexaminează cel târziu până la data de 31 martie 2008.

Articolul 9

Destinatari

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 25 mai 2007.

Pentru Comisie

Markos KYPRIANOU

Membru al Comisiei


(1)  JO L 169, 10.7.2000, p. 1. Directivă, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 2006/35/CE a Comisiei (JO L 88, 25.3.2006, p. 9).

(2)  Glosar de termeni fitosanitari – Standard de referință ISPM nr. 5 al Secretariatului Convenției internaționale de protecție a plantelor, Roma.


ANEXA I

Măsuri de urgență prevăzute de articolele 3 și 4 din prezenta decizie

1.   Cerințe specifice privind importul

Fără a aduce atingere prevederilor anexei III partea A punctul 17 și ale anexei IV partea A secțiunea I punctul 37 la Directiva 2000/29/CE, plantele sensibile provenind din țări terțe sunt însoțite de certificatul prevăzut de articolul 13 alineatul (1) din directiva respectivă care menționează la rubrica „Declarații suplimentare” că plantele sensibile, inclusiv cele colectate din habitate naturale:

(a)

au fost cultivate în permanență într-o țară în care nu se cunoaște să fi apărut organismul menționat; sau

(b)

au fost cultivate în permanență într-o zonă indemnă, stabilită de către organizația națională de protecție a plantelor din țara de origine, în conformitate cu normele internaționale pentru măsuri fitosanitare relevante; la rubrica „Locul de origine” se va menționa numele zonei indemne; sau

(c)

pe o perioadă de cel puțin 1 an înainte de exportare, au fost cultivate într-un loc de producție:

(i)

care este înregistrat și monitorizat de către organizația națională de protecție a plantelor din țara de origine; și

(ii)

în care plantele sunt plasate într-un loc ce asigură protecția fizică completă împotriva introducerii organismului menționat sau aplicarea de tratamente preventive adecvate; și

(iii)

în care, pe parcursul inspecțiilor oficiale efectuate cel puțin o dată la trei luni și imediat premergător exportului, nu au fost observate semne ale prezenței organismului menționat.

2.   Condiții privind circulația

Plantele sensibile originare din Comunitate sau importate în Comunitate în conformitate cu articolul 3 pot circula pe teritoriul Comunității numai în cazul în care sunt însoțite de un pașaport fitosanitar, întocmit și eliberat conform Directivei 92/105/CEE a Comisiei (1), și au fost cultivate:

(a)

în permanență într-un stat membru sau într-o țară terță în care nu se cunoaște să fi apărut organismul menționat; sau

(b)

în permanență într-un loc de producție dintr-o zonă indemnă stabilită de către organismul oficial competent dintr-un stat membru sau de către organizația națională de protecție a plantelor dintr-o țară terță, în conformitate cu normele internaționale pentru măsuri fitosanitare relevante; sau

(c)

pe parcursul ultimilor doi ani înainte de circulație, într-un loc de producție dintr-un stat membru în care:

(i)

plantele sensibile sunt plasate într-un loc ce asigură protecția fizică completă împotriva introducerii organismului menționat sau aplicarea de tratamente preventive adecvate; și

(ii)

pe parcursul inspecțiilor oficiale efectuate cel puțin o dată la trei luni, nu au fost observate semne ale prezenței organismului menționat,

sau

(d)

dacă sunt importate în conformitate cu punctul 1 litera (c) din prezenta anexă, din momentul introducerii lor în Comunitate au fost cultivate, pe parcursul a cel puțin un an premergător circulației, într-un loc de producție dintr-un stat membru în care:

(i)

plantele sensibile sunt plasate într-un loc ce asigură protecția fizică completă împotriva introducerii organismului menționat sau aplicarea de tratamente preventive adecvate; și

(ii)

pe parcursul inspecțiilor oficiale efectuate cel puțin o dată la trei luni, nu au fost observate semne ale prezenței organismului menționat.


(1)  JO L 4, 8.1.1993, p. 22. Directivă, astfel cum a fost modificată prin Directiva 2005/17/CE (JO L 57, 3.3.2005, p. 23).


ANEXA II

Măsuri de urgență prevăzute de articolul 6 din prezenta decizie

1.   Stabilirea de zone demarcate

(a)

Zonele demarcate prevăzute de articolul 6 cuprind următoarele:

(i)

o zonă contaminată în care prezența organismului menționat a fost confirmată și care include toate plantele sensibile prezentând simptomele provocate de organismul menționat, și, dacă este cazul, toate plantele sensibile aparținând aceluiași lot la momentul plantării;

(ii)

o zonă tampon la o distanță de cel puțin 10 km de limita zonei contaminate;

În cazul în care mai multe zone tampon se suprapun sau sunt apropiate din punct de vedere geografic, se va stabili o zonă demarcată mai întinsă care să includă zonele demarcate relevante și zonele situate între acestea.

(b)

Delimitarea exactă a zonelor prevăzute la punctul (a) are la bază criterii științifice solide, biologia organismului menționat, nivelul de contaminare, perioada anului și repartiția specifică a plantelor sensibile în statele membre în cauză.

(c)

Dacă se confirmă prezența organismului menționat în afara zonei contaminate, delimitarea zonei demarcate va fi modificată corespunzător.

(d)

Dacă pe baza controalelor anuale prevăzute la articolul 5 alineatul (1), organismul menționat nu este depistat într-o zonă demarcată pe o perioadă de trei ani, zona respectivă încetează să mai existe, iar măsurile prevăzute la punctul 2 din prezenta anexă nu mai sunt necesare.

2.   Măsuri pentru zonele demarcate

Măsurile oficiale prevăzute la articolul 6 care trebuie luate în zonele demarcate includ cel puțin următoarele:

(a)

măsuri corespunzătoare având drept scop eradicarea organismului menționat;

(b)

monitorizarea intensivă a prezenței organismului menționat prin inspecții adecvate.


31.5.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 139/28


DECIZIA COMISIEI

din 25 mai 2007

privind neincluderea tiodicarbului în anexa I la Directiva 91/414/CEE a Consiliului și retragerea autorizațiilor pentru produsele fitosanitare care conțin această substanță

[notificată cu numărul C(2007) 2165]

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2007/366/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva 91/414/CEE a Consiliului din 15 iulie 1991 privind introducerea pe piață a produselor de uz fitosanitar (1), în special articolul 8 alineatul (2) al patrulea paragraf,

întrucât:

(1)

Articolul 8 alineatul (2) din Directiva 91/414/CEE prevede că un stat membru are posibilitatea, pe parcursul unei perioade de 12 ani de la notificarea directivei respective, de a autoriza introducerea pe piață a produselor fitosanitare care conțin substanțe active neenumerate în anexa I la directiva respectivă și care există deja pe piață de o perioadă de doi ani de la data notificării, în acest timp substanțele respective fiind examinate treptat în cadrul unui program de lucru.

(2)

Regulamentele (CE) nr. 451/2000 (2) și (CE) nr. 703/2001 (3) ale Comisiei stabilesc normele detaliate de aplicare a fazei a doua a programului de lucru menționat la articolul 8 alineatul (2) din Directiva 91/414/CE și o listă a substanțelor active care urmează să fie evaluate în vederea unei eventuale includeri a lor în anexa I la Directiva 91/414/CE. Această listă include tiodicarbul.

(3)

Efectele tiodicarbului asupra sănătății umane și asupra mediului au fost evaluate în conformitate cu dispozițiile Regulamentelor (CE) nr. 451/2000 și (CE) nr. 703/2001 pentru o serie de utilizări propuse de autorul notificării. Pe lângă aceasta, regulamentele respective desemnează statele membre raportoare care trebuie să înainteze rapoartele de evaluare și recomandările relevante către Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (AESA) în conformitate cu articolul 8 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 451/2000. Pentru tiodicarb statul membru raportor a fost Regatul Unit și toate informațiile relevante au fost prezentate la 19 ianuarie 2004.

(4)

Raportul de evaluare a făcut obiectul unei revizuiri reciproce de către statele membre și AESA în cadrul Grupului de lucru „Evaluare” și a fost prezentat Comisiei la data de 14 decembrie 2005 sub forma unor concluzii AESA privind revizuirea reciprocă a evaluării riscului de pesticid în cazul substanței active tiodicarb (4). Acest raport a fost revizuit de către statele membre și de către Comisie în cadrul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală și a fost finalizat la data de 14 iulie 2006 sub forma unui raport de examinare al Comisiei privind tiodicarbul.

(5)

În timpul evaluării acestei substanțe active au fost identificate o serie de probleme. Evaluarea riscului legat de utilizarea ca insecticid a indicat un risc alimentar acut pentru copiii de vârstă fragedă, ca urmare a consumului de struguri de masă tratați, precum și pentru adulți, ca urmare a consumului de vin. Pe lângă aceasta, evaluarea riscului legat de utilizarea tiodicarbului pentru înlăturarea moluștelor a evidențiat lacune semnificative de date, în special în ceea ce privește expunerea operatorului și eventuala contaminare a apelor subterane, astfel că pe baza informațiilor disponibile nu a fost posibilă concluzia că tiodicarbul întrunește criteriile de includere în anexa I la Directiva 91/414/CEE.

(6)

Comisia l-a invitat pe autorul notificării să prezinte observații privind rezultatele revizuirii reciproce și privind intenția acestuia de a mai solicita sau nu includerea substanței respective. Autorul notificării și-a prezentat observațiile, care au fost examinate în amănunt. Cu toate acestea, în ciuda argumentelor invocate de autorul notificării, problemele identificate nu au putut fi înlăturate, iar evaluările efectuate pe baza informațiilor furnizate și examinate în cursul întâlnirilor experților AESA nu au demonstrat că este de așteptat ca, în condițiile de utilizare propuse, produsele fitosanitare conținând tiodicarb să îndeplinească în general cerințele prevăzute în articolul 5 alineatul (1) literele (a) și (b) din Directiva 91/414/CEE.

(7)

Prin urmare, tiodicarbul nu ar trebui inclus în anexa I la Directiva 91/414/CEE.

(8)

Ar trebui adoptate măsuri care să garanteze că autorizațiile acordate pentru produsele fitosanitare care conțin tiodicarb sunt retrase într-un termen stabilit și nu pot fi reînnoite și că nu mai sunt acordate noi autorizații pentru aceste produse.

(9)

Orice perioadă de grație acordată de un stat membru pentru eliminarea, depozitarea, introducerea pe piață și utilizarea stocurilor existente de produse fitosanitare conținând tiodicarb trebuie să nu depășească 12 luni, pentru a permite utilizarea stocurilor existente pentru o singură cultură ulterioară.

(10)

Prezenta decizie nu aduce atingere niciunei acțiuni pe care o poate întreprinde ulterior Comisia cu privire la această substanță activă în cadrul Directivei 79/117/CEE a Consiliului din 21 decembrie 1978 privind interzicerea introducerii pe piață și a folosirii produselor fitosanitare care conțin anumite substanțe active (5).

(11)

Prezenta decizie nu aduce atingere dreptului de a înainta o cerere, în conformitate cu dispozițiile articolului 6 alineatul (2) din Directiva 91/414/CEE, în vederea unei eventuale includeri a tiodicarbului în anexa I la această directivă.

(12)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt în conformitate cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Tiodicarbul nu este inclus, ca substanță activă, în anexa I la Directiva 91/414/CEE.

Articolul 2

Statele membre se asigură că:

(a)

autorizațiile pentru produse fitosanitare conținând tiodicarb sunt retrase până la data de 25 noiembrie 2007;

(b)

autorizațiile pentru produsele fitosanitare conținând tiodicarb nu se mai acordă sau reînnoiesc începând cu data publicării prezentei decizii.

Articolul 3

Orice perioadă de grație acordată de către statele membre în conformitate cu dispozițiile articolului 4 alineatul (6) din Directiva 91/414/CEE trebuie să fie cât mai scurtă posibil și să expire până la 25 noiembrie 2008.

Articolul 4

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 25 mai 2007.

Pentru Comisie

Markos KYPRIANOU

Membru al Comisiei


(1)  JO L 230, 19.8.1991, p. 1. Directivă, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 2007/25/CE a Comisiei (JO L 106, 24.4.2007, p. 34).

(2)  JO L 55, 29.2.2000, p. 25. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1044/2003 (JO L 151, 19.6.2003, p. 32).

(3)  JO L 98, 7.4.2001, p. 6.

(4)  EFSA Scientific Report (2005) 55, 1-76, Conclusion regarding the peer review of peticide risk assessment of Thiodicarb.

(5)  JO L 33, 8.2.1979, p. 36. Directivă, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 850/2004 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 158, 30.4.2004, p. 7).


31.5.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 139/30


DECIZIA COMISIEI

din 25 mai 2007

privind o contribuție financiară a Comunității către Italia în vederea punerii în aplicare a unui sistem de culegere și analiză a informațiilor epidemiologice privind febra catarală ovină

[notificată cu numărul C(2007) 2166]

(Numai textul în limba italiană este autentic)

(2007/367/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Decizia 90/424/CEE a Consiliului din 26 iunie 1990 privind anumite cheltuieli în domeniul veterinar (1), în special articolele 19 și 20,

întrucât:

(1)

Febra catarală ovină este o boală transmisă prin intermediul insectelor vectori Culicoïdes spp. Este o boală transfrontalieră și eforturile naționale individuale nu sunt suficiente pentru o supraveghere și un control eficient. În vederea analizei atât a distribuției regionale, cât și a celei globale a infectării cu febra catarală ovină, precum și a vectorilor responsabili tip Culicoïdes se solicită o abordare integrată la nivel comunitar. De aceea, culegerea și schimbul de informații epidemiologice privind febra catarală ovină în statele membre este de o importanță fundamentală pentru stabilirea măsurilor adecvate de control al bolii în cadrul acestei populații și verificarea eficienței acesteia.

(2)

Înființarea unei rețele comunitare de supraveghere ar permite o analiză eficientă a riscurilor la un nivel comunitar, precum și o reducere a unora dintre costurile care rezultă din existența unor sisteme naționale dispersate.

(3)

În acest context, utilizarea unor sisteme de informare geografică (SIG) sporește capacitățile de analiză a informațiilor și facilitează înțelegerea dinamicii bolii și a răspândirii acesteia.

(4)

Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise „G. Caporale”, Teramo, Italia, care este un centru colaborator al Oficiului Internațional de Epizootii (OIE) pentru formarea în domeniul veterinar, epidemiologie, siguranța alimentelor și bunăstarea animalelor, se află în curs de elaborare a unui sistem web de informare geografică (SIG), de culegere, păstrare și analiză a informațiilor privind supravegherea febrei catarale ovine (aplicația BlueTongue NETwork). Acest sistem poate fi utilizat în comun cu alte state membre și țări terțe în vederea verificării valabilității sale ca instrument de control al bolii și pentru o mai bună înțelegere a dinamicii bolii și a răspândirii acesteia.

(5)

Este necesar să se acorde o contribuție financiară pentru proiectul respectiv deoarece acesta ar putea contribui la dezvoltarea legislației comunitare privind febra catarală ovină și, în final, la un control mai eficient al bolii.

(6)

În conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1290/2005 al Consiliului din 21 iunie 2005 privind finanțarea politicii agricole comune (2), măsurile veterinare trebuie finanțate în cadrul Fondului European de Garantare Agricolă. În scopul controlului financiar, se aplică articolele 9, 36 și 37 din respectivul regulament.

(7)

Plata de către Comunitate a contribuției financiare trebuie să facă obiectul respectării condiției ca acțiunile planificate să fie efectiv realizate și ca autoritățile să furnizeze toate informațiile necesare.

(8)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

(1)   Comunitatea acordă Italiei asistență financiară pentru proiectul său de stabilire a unui sistem web de culegere, păstrare și analiză a informațiilor privind supravegherea febrei catarale ovine (aplicația BlueTongue NETwork) în cadrul Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise „G. Caporale”, Teramo, Italia, conform celor prezentate de către Italia.

(2)   Trebuie îndeplinite următoarele condiții:

(a)

sistemul trebuie dezvoltat și pus la dispoziția tuturor statelor membre, la cerere, până la 31 mai 2007;

(b)

Italia trebuie să prezinte Comisiei un raport tehnic și financiar până la 30 septembrie 2007, raportul financiar fiind însoțit de documente justificative ca dovadă a costurilor efectuate și a rezultatelor înregistrate.

Articolul 2

(1)   Asistența financiară acordată Italiei de către Comunitate pentru proiectul menționat la articolul 1 este fixată la 100 % din costurile înregistrate pentru personal și achiziționarea de echipamente, inclusiv echipamentele hardware și software și alte consumabile, de către Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise „G. Caporale”, Teramo, Italia pentru lucrările prevăzute la articolul 1 alineatul (1) și nu depășește 100 000 EUR.

(2)   Asistența financiară comunitară se plătește după cum urmează:

(a)

70 % prin intermediul unui avans la solicitarea Italiei;

(b)

soldul în urma prezentării rapoartelor și a documentelor justificative menționate la articolul 1 alineatul (2) litera (b).

Articolul 3

Prezenta decizie se adresează Republicii Italiene.

Adoptată la Bruxelles, 25 mai 2007.

Pentru Comisie

Markos KYPRIANOU

Membru al Comisiei


(1)  JO L 224, 18.8.1990, p. 19. Decizie, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1791/2006 (JO L 363, 20.12.2006, p. 1).

(2)  JO L 209, 11.8.2005, p. 1. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 378/2007 (JO L 95, 5.4.2007, p. 1).


Conferința reprezentanților guvernelor statelor membre

31.5.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 139/32


DECIZIA REPREZENTANȚILOR GUVERNELOR STATELOR MEMBRE

din 23 mai 2007

de numire a unui judecător la Tribunalul de Primă Instanță al Comunităților Europene

(2007/368/CE, Euratom)

REPREZENTANȚII GUVERNELOR STATELOR MEMBRE ALE COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 224,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice, în special articolul 140,

întrucât:

În conformitate cu dispozițiile tratatelor, o dată la fiecare trei ani are loc o reînnoire parțială a membrilor Tribunalului de Primă Instanță al Comunităților Europene, pentru un mandat de șase ani. Pentru perioada cuprinsă între 1 septembrie 2007 și 31 august 2013, guvernele statelor membre trebuie să mai numească încă un judecător pentru a completa numirea celor doisprezece judecători care a avut loc la 25 aprilie 2007,

DECID:

Articolul 1

Domnul Santiago SOLDEVILA FRAGOSO este numit judecător al Tribunalului de Primă Instanță al Comunităților Europene, pentru perioada cuprinsă între 1 septembrie 2007 și 31 august 2013.

Articolul 2

Prezenta decizie se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 23 mai 2007.

Președintele

W. SCHÖNFELDER


III Acte adoptate în temeiul Tratatului UE

ACTE ADOPTATE ÎN TEMEIUL TITLULUI V DIN TRATATUL UE

31.5.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 139/33


ACȚIUNEA COMUNĂ 2007/369/PESC A CONSILIULUI

din 30 mai 2007

privind instituirea Misiunii de Poliție a Uniunii Europene în Afganistan

(EUPOL AFGANISTAN)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană și, în special, articolul 14 și articolul 25 al treilea paragraf,

întrucât:

(1)

La 16 noiembrie 2005, Consiliul și-a dat acordul asupra declarației comune „Angajament pentru un nou parteneriat între UE și Afganistan”, prin care s-a afirmat angajamentul Uniunii Europene (UE) și al Guvernului Republicii Islamice Afganistan (Guvernul Afganistanului) „pentru un Afganistan sigur, stabil, liber, prosper și democratic, astfel cum este prevăzut de Constituția Afganistanului, adoptată la 4 ianuarie 2004 (14 Dalwa 1383). Ambele părți doresc să constate că Afganistanul joacă un rol deplin și activ în cadrul comunității internaționale și se angajează să construiască un viitor prosper, liber de amenințările terorismului, extremismului și crimei organizate”.

(2)

La 31 ianuarie 2006 a fost lansat Pactul pentru Afganistan (de la Londra). Acordul respectiv a afirmat angajamentul Guvernului Afganistanului și al comunității internaționale și a instituit un mecanism eficient pentru coordonarea eforturilor depuse de Afganistan și de comunitatea internațională pentru următorii cinci ani în vederea asigurării condițiilor necesare poporului afgan pentru a putea trăi în pace și securitate într-un stat de drept, în condițiile unei bune guvernări și ale protejării drepturilor omului pentru toți și pentru a beneficia de o dezvoltare economică și socială durabilă.

(3)

Pactul pentru Afganistan sprijină Strategia națională provizorie de dezvoltare a Guvernului Afganistanului (i-ANDS), prin care se prezintă viziunea și prioritățile de investiții ale acestuia. I-ANDS reflectă un proces de consultare la nivel național, care susține valorile de referință din cadrul Pactului pentru Afganistan și țintele stabilite în cadrul Obiectivelor de dezvoltare ale mileniului pentru Afganistan.

(4)

La 13 octombrie 2006 a fost prezentat Comitetului Politic și de Securitate (CPS) raportul Misiunii comune de evaluare a UE, cuprinzând o analiză a situației statului de drept în Afganistan, precum și recomandări în vederea înregistrării de progrese în întărirea contribuției UE în domeniu în Afganistan și în obținerea unui impact strategic. Raportul Misiunii comune de evaluare a recomandat, inter alia, luarea în considerare de către UE a posibilității de a contribui suplimentar la sprijinirea sectorului poliției printr-o misiune de poliție și a posibilității de a trimite o misiune de stabilire a faptelor în Afganistan pentru a explora în detaliu fezabilitatea unei astfel de misiuni.

(5)

O misiune de stabilire a faptelor a fost trimisă în Afganistan între 27 noiembrie și 14 decembrie 2006. Ca urmare a concluziilor sale din 11 decembrie 2006, la 12 februarie 2007 Consiliul a aprobat Conceptul pentru gestionarea crizei (CGC) pentru o misiune de poliție a Uniunii Europene în Afganistan în domeniul asigurării ordinii publice, conexă domeniului mai larg al statului de drept, convenind totodată că misiunea va furniza valoare adăugată. Misiunea va depune eforturi pentru instituirea unei forțe afgane de poliție care să fie gestionată de factorii locali, care să respecte drepturile omului și care să acționeze în cadrul statului de drept. Misiunea ar trebui să continue eforturile în curs și să urmeze o abordare cuprinzătoare și strategică, în conformitate cu CGC. În acest sens, misiunea ar trebui să abordeze chestiunile referitoare la reforma poliției la nivelurile central, regional și provincial.

(6)

La 23 martie 2007, Consiliul de Securitate al Organizației Națiunilor Unite a adoptat Rezoluția 1746 (2007) privind extinderea mandatului Misiunii de asistență a ONU în Afganistan (MAONUA), rezoluție care, inter alia, salută decizia UE de instituire a unei misiuni de poliție în domeniul asigurării ordinii publice, conexă domeniului mai larg al statului de drept și combaterii drogurilor, precum și de asistare și aprofundare a eforturilor în curs în domeniul reformei poliției la nivelurile central și provincial, rezoluția exprimând totodată expectativa lansării cât mai curând a misiunii.

(7)

La 23 aprilie 2007, Consiliul a aprobat Conceptul pentru operațiuni (CONOPS) în vederea unei misiuni de poliție a UE în Afganistan (EUPOL AFGANISTAN), conexe domeniului mai larg al statului de drept.

(8)

Într-o scrisoare de invitație din 16 mai 2007, Guvernul Afganistanului a invitat UE să inaugureze o misiune de poliție a UE în Afganistan.

(9)

Misiunea de poliție a UE va fi instituită în contextul mai larg al eforturilor comunității internaționale de a sprijini Guvernul Afganistanului în asumarea responsabilității pentru consolidarea statului de drept și, în special, în perfecționarea poliției sale civile și îmbunătățirea capacității de aplicare a legii. Va fi asigurată o coordonare strânsă între misiunea de poliție a UE și alți actori internaționali implicați în asistența în domeniul securității, inclusiv cu Forța internațională de asistență în domeniul securității (FIAS), precum și cu furnizorii de sprijin în domeniul reformei poliției și a statului de drept în Afganistan.

(10)

În conformitate cu prevederile CONOPS și având în vedere necesitatea unui angajament concret al UE față de reforma poliției, precum și conexiunea cu obiectivele Pactului pentru Afganistan, termenul minim avut în vedere pentru misiune este de trei ani. Având în vedere imprevizibilitatea situației și necesitatea de a asigura o abordare flexibilă, precum și în conformitate cu criteriile de evaluare prevăzute de CONOPS și de OPLAN, anvergura și domeniul de competență al misiunii ar trebui revizuite la fiecare șase luni.

(11)

Mandatul misiunii va fi pus în aplicare în contextul unei situații care se poate deteriora și care poate prejudicia obiectivele politicii externe și de securitate comune (PESC), astfel cum sunt prevăzute la articolul 11 din tratat,

ADOPTĂ PREZENTA ACȚIUNE COMUNĂ:

Articolul 1

Misiunea

(1)   Prin prezenta acțiune comună, Uniunea Europeană instituie Misiunea de Poliție a Uniunii Europene în Afganistan („EUPOL AFGANISTAN” sau „misiunea”) pe o perioadă de trei ani, care cuprinde o fază de planificare care începe de la 30 mai 2007 și o fază operațională care începe până la 15 iunie 2007.

(2)   EUPOL AFGANISTAN își desfășoară activitatea în conformitate cu obiectivele prevăzute la articolul 3 și îndeplinește sarcinile prevăzute la articolul 4.

Articolul 2

Faza de planificare

(1)   În timpul fazei de planificare a misiunii, șeful misiunii este asistat de o echipă de planificare care cuprinde personalul necesar pentru a acoperi necesitățile de pregătire a misiunii.

(2)   Șeful misiunii, asistat de echipa de planificare, elaborează planul operațional (OPLAN) și dezvoltă toate instrumentele tehnice necesare pentru executarea EUPOL AFGANISTAN.

(3)   Se efectuează o evaluare cuprinzătoare a riscurilor, ca prioritate în procesul de planificare și se actualizează conform necesităților, cu accent deosebit asupra riscurilor de securitate asociate activităților misiunii. OPLAN ia în considerare evaluările actualizate privind riscurile și include un plan de securitate.

(4)   În cursul fazei de planificare, șeful misiunii lucrează în strânsă legătură cu reprezentantul special al UE (RSUE) pentru Afganistan, cu Comisia și cu statele membre implicate în prezent în reforma poliției în Afganistan.

(5)   Șeful misiunii lucrează în strânsă legătură și coordonare cu Guvernul Afganistanului și cu actorii internaționali relevanți, după caz, inclusiv cu NATO/FIAS, cu țările-lider ale Echipei pentru reconstrucția provinciilor (ERP), cu ONU [Misiunea de Asistență a Organizației Națiunilor Unite în Afganistan (MAONUA)] și cu state terțe implicate în prezent în reforma poliției în Afganistan.

(6)   Consiliul aprobă OPLAN.

Articolul 3

Obiectivele

EUPOL AFGANISTAN contribuie semnificativ la instituirea, sub control afgan, a unui sistem civil durabil și eficient de asigurare a ordinii publice, ceea ce va asigura posibilitatea unei interacțiuni corespunzătoare cu sistemul mai larg al justiției penale, cu respectarea consilierii pe probleme de politici publice și a activității de construcție instituțională desfășurate de Comunitate, de statele membre și de alți actori internaționali. De asemenea, misiunea va sprijini procesul de reformă către un serviciu de poliție care să se bucure de încrederea cetățenilor și eficient, care acționează în conformitate cu standardele internaționale, în cadrul normelor statului de drept, și care respectă drepturile omului.

Articolul 4

Misiunile

(1)   În vederea îndeplinirii obiectivelor prevăzute la articolul 3, EUPOL AFGANISTAN:

(a)

acționează în sensul dezvoltării de strategii, concentrându-se pe elaborarea unei strategii generale comune a comunității internaționale în reforma poliției, ținând seama de Pactul pentru Afganistan și de i-ANDS;

(b)

sprijină Guvernul Afganistanului pentru a-și pune în aplicare strategia într-un mod coerent;

(c)

îmbunătățește coeziunea și coordonarea între actorii internaționali;

(d)

susține conexiunile dintre poliție și domeniul mai larg al statului de drept.

Aceste misiuni vor fi dezvoltate mai departe în cadrul OPLAN.

(2)   EUPOL AFGANISTAN este o misiune fără atribuții executive. Aceasta își îndeplinește misiunile prin diverse mijloace, între care monitorizarea, instruirea, consilierea și formarea.

(3)   După caz, EUPOL AFGANISTAN coordonează, facilitează și furnizează consultanță pentru proiectele puse în aplicare de state membre și state terțe sub responsabilitatea acestora, în domenii legate de misiune și în sprijinul obiectivelor acesteia.

Articolul 5

Structura misiunii

(1)   Misiunea își va avea sediul (S) la Kabul și va cuprinde:

(i)

șeful misiunii;

(ii)

consilieri principali de personal, inclusiv un agent superior de securitate a misiunii (ASSM);

(iii)

o secțiune de formare;

(iv)

servicii de consultanță și instruire;

(v)

un serviciu administrativ.

Misiunea va include, după caz, un element de susținere la Bruxelles.

(2)   Personalul misiunii este desfășurat la nivel central, regional și provincial în lumina evaluărilor de securitate. Se vor face demersuri pentru încheierea de acorduri tehnice cu FIAS și cu comandamentul regional/țările-lider ERP pentru schimbul de informații, sprijin medical, de securitate și logistic, inclusiv cazarea de către comandamentele regionale și ERP-uri.

(3)   De asemenea, o parte din personalul misiunii va fi detașat în mod corespunzător pentru a îmbunătăți coordonarea strategică a reformei poliției în Afganistan și, în special, va fi detașat în cadrul secretariatului Comitetului internațional pentru coordonarea activităților privind poliția.

Articolul 6

Șeful Misiunii

(1)   Generalul de brigadă Friedrich Eichele se numește prin prezenta în calitatea de șef al Misiunii EUPOL AFGANISTAN.

(2)   Șeful misiunii exercită controlul operațional asupra EUPOL AFGANISTAN și își asumă gestionarea curentă a acesteia.

(3)   Autoritățile naționale transferă controlul operațional șefului misiunii EUPOL AFGANISTAN.

(4)   Șeful misiunii este responsabil de controlul disciplinar asupra personalului. Pentru personalul detașat, acțiunea disciplinară se exercită de autoritatea națională sau a UE în cauză.

(5)   În scopul punerii în aplicare a bugetului misiunii, se încheie un contract între șeful misiunii și Comisie.

(6)   Șeful misiunii lucrează în strânsă legătură cu RSUE.

(7)   Șeful misiunii asigură că EUPOL AFGANISTAN lucrează în strânsă legătură și coordonare cu Guvernul Afganistanului și cu actorii internaționali relevanți, după caz, inclusiv cu NATO/FIAS, cu țările-lider ale Echipei pentru reconstrucția provinciilor (ERP), cu ONU [Misiunea de Asistență a Organizației Națiunilor Unite în Afganistan (MAONUA)] și cu state terțe implicate în prezent în reforma poliției în Afganistan.

(8)   Șeful misiunii asigură o vizibilitate adecvată misiunii.

Articolul 7

Personalul

(1)   Efectivele și competența personalului EUPOL AFGANISTAN corespund obiectivelor prevăzute la articolul 3, misiunilor prevăzute la articolul 4 și structurii misiunii prevăzute la articolul 5.

(2)   EUPOL AFGANISTAN este format în principal din personal detașat de statele membre sau instituțiile UE.

(3)   Fiecare stat membru sau instituție UE suportă cheltuielile corespunzătoare fiecărei persoane detașat de acesta/aceasta, inclusiv cheltuieli de călătorie înspre și dinspre locul de desfășurare, salarii, asigurări medicale și indemnizații, altele decât diurne, sporurile de condiții dificile de lucru și de risc.

(4)   EUPOL AFGANISTAN poate, de asemenea, recruta personal internațional și local, pe bază de contract, conform cerințelor.

(5)   Toți membrii personalului sunt și rămân sub autoritatea statului sau a instituției UE corespunzătoare care i-a detașat și își îndeplinesc sarcinile și acționează în interesul misiunii. Toți membrii personalului respectă principiile de securitate și standardele minime instituite prin Decizia 2001/264/CE a Consiliului din 19 martie 2001 de adoptare a regulamentului de securitate al Consiliului (1).

Articolul 8

Statutul personalului EUPOL AFGANISTAN

(1)   Statutul personalului EUPOL AFGANISTAN din Afganistan, inclusiv, după caz, privilegiile, imunitățile și alte garanții necesare îndeplinirii și bunei desfășurări a EUPOL AFGANISTAN, sunt stabilite printr-un acord ce urmează să fie încheiat în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 24 din tratat. Secretarul general/înalt reprezentant (SG/ÎR), care asistă președinția, poate negocia asemenea aranjamente în numele acesteia.

(2)   Statul sau instituția UE care a detașat un membru al personalului răspunde de soluționarea oricăror pretenții legate de detașarea, formulate de membrul personalului sau referitoare la acesta. Statul sau instituția UE în cauză răspunde de formularea oricărei acțiuni împotriva persoanei detașate.

(3)   Condițiile de angajare și drepturile și obligațiile personalului civil internațional și local se stabilesc prin contracte încheiate între șeful misiunii și membrii personalului.

Articolul 9

Ierarhia de comandă

(1)   EUPOL AFGANISTAN are o ierarhie de comandă unificată, specifică operațiunilor de gestionare a crizelor.

(2)   CPS exercită controlul politic și conducerea strategică.

(3)   SG/ÎR adresează îndrumări șefului misiunii prin intermediul RSUE.

(4)   Șeful misiunii va conduce misiunea și își va asuma gestionarea sa curentă.

(5)   Șeful Misiunii va raporta SG/ÎR prin intermediul RSUE.

(6)   RSUE va raporta Consiliului prin intermediul SG/ÎR.

Articolul 10

Controlul politic și conducerea strategică

(1)   CPS exercită controlul politic și conducerea strategică a misiunii, sub responsabilitatea Consiliului. Consiliul autorizează prin prezenta CPS să ia deciziile relevante în conformitate cu articolul 25 din tratat. Această autorizare cuprinde, în special, competența necesară pentru modificarea OPLAN și a ierarhiei de comandă. De asemenea, aceasta mai cuprinde și competența de adoptare a unor decizii subsecvente privind numirea șefului misiunii. Consiliul, asistat de SG/ÎR, decide asupra obiectivelor și încetării misiuni.

(2)   CPS raportează Consiliului la intervale regulate.

(3)   CPS primește rapoarte din partea șefului misiunii la intervale regulate. CPS poate invita șeful misiunii la întrunirile sale, după caz.

Articolul 11

Securitatea

(1)   Șeful misiunii este responsabil de securitatea EUPOL AFGANISTAN și exercită această responsabilitate în conformitate cu politica UE privind securitatea personalului UE detașat în afara UE cu atribuții operaționale în conformitate cu titlul V din tratat și cu documentele anexate la acesta.

(2)   Șeful misiunii este asistat de un agent superior de securitate al misiunii (ASSM), care va raporta șefului misiunii și care va menține și o strânsă relație funcțională cu Oficiul de Securitate al Consiliului.

(3)   Șeful misiunii va numi agenți regionali de securitate pentru sediile provinciale și regionale ale misiunii, care vor fi responsabili, sub autoritatea ASSM, de gestionarea curentă a tuturor aspectelor legate de securitate din cadrul componentelor respective ale misiunii.

(4)   Toți membrii personalului misiunii vor primi formarea corespunzătoare pentru probleme de securitate, în conformitate cu OPLAN. Aceștia primesc, de asemenea, cu regularitate, în teatrul de operațiuni, formări de actualizare organizate de ASSM.

Articolul 12

Participarea statelor terțe

(1)   Fără a aduce atingere autonomiei decizionale a UE și cadrului său instituțional unic, statele candidate și alte state terțe pot fi invitate să contribuie la EUPOL AFGANISTAN, cu condiția să își asume cheltuielile care decurg din detașarea de experți în materie de poliție și/sau personalul civil detașat de ele, inclusiv salariile, indemnizațiile, asigurările de sănătate, asigurările pentru risc deosebit și cheltuielile de deplasare către și din Afganistan, și să contribuie în mod corespunzător la cheltuielile de funcționare a EUPOL AFGANISTAN.

(2)   Consiliul autorizează prin prezenta CPS să ia deciziile relevante privind acceptarea contribuțiilor propuse.

(3)   Statele terțe care aduc contribuții la EUPOL AFGANISTAN au aceleași drepturi și obligații în ceea ce privește gestionarea curentă a operațiunii ca și statele membre participante la operațiune.

(4)   CPS ia măsurile corespunzătoare privind regimul de participare și, în cazul în care acest lucru este necesar, prezintă o propunere Consiliului, inclusiv referitoare la o posibilă participare financiară sau la o contribuție în natură a statelor terțe.

(5)   Dispozițiile detaliate privind participarea statelor terțe fac obiectul unor acorduri, în conformitate cu articolul 24 din tratat, precum și al unor aranjamente tehnice suplimentare, după caz. SG/ÎR, care asistă președinția, poate negocia aceste modalități în numele acesteia. În cazul în care între UE și un stat terț s-a încheiat un acord de stabilire a cadrului de participare a statului terț în cauză la operațiunile UE de gestionare a crizelor, dispozițiile acordului respectiv se aplică în contextul prezentei operațiuni.

Articolul 13

Dispoziții financiare

(1)   Suma de referință destinată acoperirii cheltuielilor aferente EUPOL AFGANISTAN până la 29 martie 2008 este de 43 600 000 EUR.

(2)   Suma de referință pentru exercițiile financiare 2008, 2009 și 2010, destinată EUPOL AFGANISTAN, se stabilește de către Consiliu.

(3)   Toate cheltuielile sunt gestionate în conformitate cu normele și procedurile Comunității aplicabile bugetului general al UE, cu excepția faptului că nici o prefinanțare nu rămâne proprietatea Comunității.

(4)   Șeful misiunii prezintă rapoarte complete Comisiei Europene și este supravegheat de către aceasta în activitățile întreprinse în cadrul contractului său.

(5)   Resortisanții statelor terțe sunt autorizați să participe la licitații. Sub rezerva aprobării Comisiei, șeful misiunii poate încheia acorduri tehnice cu comandamentul regional/țările-lider ERP și actorii internaționali desfășurați în Afganistan cu privire la furnizarea de echipament, servicii și incinte pentru misiune, în special în cazul în care condițiile de securitate impun acest lucru.

(6)   Regimul financiar respectă cerințele operaționale ale EUPOL AFGANISTAN, inclusiv compatibilitatea echipamentelor și interoperabilitatea echipelor sale și ține seama de desfășurarea personalului în cadrul comandamentelor regionale și al ERP-urilor.

(7)   Cheltuielile sunt eligibile la data adoptării prezentei acțiuni comune.

Articolul 14

Coordonarea cu acțiunile comunitare

(1)   Consiliul și Comisia asigură, fiecare în conformitate cu competențelor care îi revin fiecăreia, coerența între punerea în aplicare a prezentei acțiuni comune și activitățile externe ale Comunității, în conformitate cu articolul 3 din tratat. Consiliul și Comisia cooperează în acest scop.

(2)   Se instituie regimul de coordonare necesar în zona misiunii, după caz, precum și la Bruxelles.

Articolul 15

Comunicarea de informații clasificate

(1)   SG/ÎR este autorizat să comunice NATO/FIAS informații și documente clasificate ale UE întocmite pentru misiune, în conformitate cu regulamentul de securitate al Consiliului. În acest scop se încheie acorduri tehnice la nivel local.

(2)   SG/ÎR este autorizat să comunice statelor terțe asociate la prezenta acțiune comună, după caz și în conformitate cu necesitățile misiunii, informații și documente clasificate ale UE până la nivelul „CONFIDENTIEL UE”, întocmite pentru misiune, în conformitate cu regulamentul de securitate al Consiliului.

(3)   SG/ÎR este autorizat să comunice Organizației Națiunilor Unite/MAONUA, după caz și în conformitate cu necesitățile operaționale ale misiunii, informații și documente clasificate ale UE până la nivelul „RESTREINT UE”, întocmite pentru misiune, în conformitate cu regulamentul de securitate al Consiliului. În acest scop, vor fi adoptate dispoziții la nivel local.

(4)   În caz de necesitate operațională precisă și imediată, SG/ÎR este de asemenea autorizat să comunice statului gazdă informații și documente clasificate ale UE până la nivelul „RESTREINT UE”, întocmite pentru misiune, în conformitate cu regulamentul de securitate al Consiliului. În toate celelalte cazuri, aceste informații și documente se comunică statului gazdă în conformitate cu procedurile corespunzătoare nivelului de cooperare a statului gazdă cu UE.

(5)   SG/ÎR este autorizat să comunice statelor terțe asociate prezentei acțiuni comune documente neclasificate ale UE legate de deliberările Consiliului referitoare la misiune și care sunt reglementate de secretul profesional, în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) din regulamentul de procedură al Consiliului (2).

Articolul 16

Intrarea în vigoare și durata de aplicare

Prezenta acțiune comună intră în vigoare la data adoptării sale.

Aceasta expiră la 30 mai 2010.

Articolul 17

Reanalizarea

(1)   Prezenta acțiune comună se reanalizează la fiecare șase luni în vederea adaptării dimensiunii și domeniului de aplicare al misiunii în funcție de necesități.

(2)   Prezenta acțiune comună se reanalizează cu cel puțin trei luni înainte de expirarea sa pentru a se stabili dacă este necesară continuarea misiunii.

Articolul 18

Publicarea

Prezenta acțiune comună se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 30 mai 2007.

Pentru Consiliu

Președintele

U. VON DER LEYEN


(1)  JO L 101, 11.4.2001, p. 1. Decizie astfel cum a fost modificată ultima dată prin Decizia 2005/952/CE (JO L 346, 29.12.2005, p. 18).

(2)  Decizia 2006/683/CE, Euratom a Consiliului din 15 septembrie 2006 de adoptare a regulamentului de procedură al Consiliului (JO L 285, 16.10.2006, p. 47). Decizie, astfel cum a fost modificată prin Decizia 2007/4/CE, Euratom (JO L 1, 4.1.2007, p. 9).