ISSN 1830-3625

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 129

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 50
17 mai 2007


Cuprins

 

I   Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare este obligatorie

Pagina

 

 

REGULAMENTE

 

 

Regulamentul (CE) nr. 541/2007 al Comisiei din 16 mai 2007 de stabilire a sumelor forfetare la import pentru determinarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

1

 

 

Regulament (CE) nr. 542/2007 al Comisiei din 16 mai 2007 de stabilire a coeficientului de atribuire pentru eliberarea de licențe aplicat în perioada 7-11 mai 2007 produselor de import din zahăr în cadrul contingentelor tarifare și al acordurilor preferențiale

3

 

 

Regulamentul (CE) nr. 543/2007 al Comisiei din 16 mai 2007 privind eliberarea licențelor de import de orez în cadrul contingentelor tarifare deschise pentru subperioada mai 2007 prin Regulamentul (CE) nr. 2021/2006

7

 

*

Regulamentul (CE) nr. 544/2007 al Comisiei din 16 mai 2007 de aprobare a modificărilor care nu sunt minore din caietul de sarcini al unei denumiri înregistrate în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate Baena (DOP)

10

 

*

Regulamentul (CE) nr. 545/2007 al Comisiei din 16 mai 2007 privind deschiderea și gestionarea unui contingent tarifar de import pentru carnea de vită și mânzat congelată destinată transformării (1 iulie 2007-30 iunie 2008)

14

 

*

Regulamentul (CE) nr. 546/2007 al Comisiei din 16 mai 2007 de interzicere a pescuitului de hering în subdiviziunile 25-27, 28.2, 29 și 32 ale Mării Baltice realizat de către navele care navighează sub pavilionul Germaniei

23

 

 

II   Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare nu este obligatorie

 

 

DECIZII

 

 

Consiliu

 

 

2007/340/CE

 

*

Decizia Consiliului din 19 aprilie 2007 privind încheierea Acordului dintre Comunitatea Europeană și Federația Rusă cu privire la facilitarea emiterii de vize de scurtă ședere

25

 

*

Agreement between the European Community and the Russian Federation on the facilitation of the issuance of visas to the citizens of the European Union and the Russian Federation

27

 

*

Protocol to the agreement on the Member States that do not fully apply the Schengen acquis

35

 

 

2007/341/CE

 

*

Decizia Consiliului din 19 aprilie 2007 privind încheierea Acordului dintre Comunitatea Europeană și Federația Rusă privind readmisia

38

 

*

Agreement between the European Community and the Russian Federation on readmission

40

 

 

Comisie

 

 

2007/342/CE

 

*

Decizia Comisiei din 15 mai 2007 privind acordarea de zile suplimentare de prezență pe mare pentru Belgia în cadrul zonelor CIEM IV, VIIa și VIId [notificată cu numărul C(2007) 2072]  ( 1 )

61

 

 

2007/343/CE

 

*

Decizia Comisiei din 15 mai 2007 privind autorizarea introducerii pe piață a uleiului îmbogățit cu fitosteroli/fitostanoli ca ingredient alimentar nou în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 258/97 al Parlamentului European și al Consiliului [notificată cu numărul C(2007) 2073]

63

 

 

2007/344/CE

 

*

Decizia Comisiei din 16 mai 2007 privind disponibilitatea armonizată a informațiilor referitoare la utilizarea spectrului de frecvențe radio în cadrul Comunității [notificată cu numărul C(2007) 2085]  ( 1 )

67

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


I Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare este obligatorie

REGULAMENTE

17.5.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 129/1


REGULAMENTUL (CE) NR. 541/2007 AL COMISIEI

din 16 mai 2007

de stabilire a sumelor forfetare la import pentru determinarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 3223/94 al Comisiei din 21 decembrie 1994 de stabilire a normelor de aplicare a regimului de import pentru fructe și legume (1), în special articolul 4 alineatul (1),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 3223/94 prevede, ca urmare a rezultatelor negocierilor comerciale multilaterale din Runda Uruguay, criteriile pentru stabilirea de către Comisie a sumelor forfetare la import din țările terțe, pentru produsele și termenele menționate în anexa acestuia.

(2)

În conformitate cu criteriile menționate anterior, sumele forfetare la import trebuie stabilite la nivelurile prevăzute în anexa la prezentul regulament,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Sumele forfetare la import prevăzute la articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 3223/94 sunt stabilite așa cum este indicat în tabelul din anexă.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 17 mai 2007.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 16 mai 2007.

Pentru Comisie

Jean-Luc DEMARTY

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 337, 24.12.1994, p. 66. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 386/2005 (JO L 62, 9.3.2005, p. 3).


ANEXĂ

la Regulamentul Comisiei din 16 mai 2007 de stabilire a sumelor forfetare la import pentru determinarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

(EUR/100 kg)

(Cod NC)

Codul țărilor terțe (1)

Suma forfetară la import

0702 00 00

MA

41,8

TN

81,0

TR

117,0

ZZ

79,9

0707 00 05

JO

171,8

MK

35,1

TR

119,1

ZZ

108,7

0709 90 70

TR

109,9

ZZ

109,9

0805 10 20

EG

43,1

IL

59,1

MA

44,9

ZZ

49,0

0805 50 10

AR

58,2

ZZ

58,2

0808 10 80

AR

82,9

BR

76,2

CL

81,4

CN

93,3

NZ

116,2

US

126,0

UY

75,1

ZA

89,1

ZZ

92,5


(1)  Nomenclatorul țărilor, astfel cum este stabilit de Regulamentul (CE) nr. 1833/2006 al Comisiei (JO L 354, 14.12.2006, p. 19). Codul „ZZ” reprezintă „alte origini”.


17.5.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 129/3


REGULAMENT (CE) NR. 542/2007 AL COMISIEI

din 16 mai 2007

de stabilire a coeficientului de atribuire pentru eliberarea de licențe aplicat în perioada 7-11 mai 2007 produselor de import din zahăr în cadrul contingentelor tarifare și al acordurilor preferențiale

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 318/2006 al Consiliului din 20 februarie 2006 privind organizarea comună a piețelor în sectorul zahărului (1),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 950/2006 al Comisiei din 28 iunie 2006 de stabilire a normelor de aplicare, pentru anii de comercializare 2006-2007, 2007-2008 și 2008-2009, privind importul și rafinarea produselor din zahăr în cadrul anumitor contingente tarifare și acorduri preferențiale (2), în special articolul 5 alineatul (3),

întrucât:

(1)

Cererile de licențe de import au fost depuse la autoritatea competentă în săptămâna 7-11 mai 2007, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 950/2006 sau Regulamentul (CE) nr. 1832/2006 al Comisiei din 13 decembrie 2006 de stabilire a unor măsuri tranzitorii în sectorul zahărului în vederea aderării Bulgariei și a României (3) pentru o cantitate totală mai mare sau egală cu cantitatea disponibilă pentru numerele de ordine 09.4335 și 09.4336 (2006-2007).

(2)

În aceste condiții, Comisia trebuie să stabilească un coeficient de atribuire pentru a elibera licențe proporțional cu cantitatea disponibilă și să informeze statele membre că limita stabilită a fost atinsă,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Licențele se vor elibera în limitele cantitative stabilite în anexa la prezentul regulament pentru cererile de licențe de import depuse în perioada 7-11 mai 2007 în conformitate cu articolul 4 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 950/2006 sau cu articolul 5 din Regulamentul (CE) nr. 1832/2006.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 16 mai 2007.

Pentru Comisie

Jean-Luc DEMARTY

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 58, 28.2.2006, p. 1.

(2)  JO L 178, 1.7.2006, p. 1. Regulament, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 2006/2006 (JO L 379, 28.12.2006, p. 95).

(3)  JO L 354, 14.12.2006, p. 8.


ANEXĂ

Zahăr preferențial ACP-India

Capitolul IV din Regulamentul (CE) nr. 950/2006

Anul de comercializare 2006-2007

Nr. de ordine

Țara

Săptămâna 7-11 mai 2007: procent din cantitatea solicitată care urmează să fie eliberat

Limită

09.4331

Barbados

100

 

09.4332

Belize

0

Atinsă

09.4333

Coasta de Fildeș

100

 

09.4334

Republica Congo

100

 

09.4335

Fiji

100

Atinsă

09.4336

Guyana

100

Atinsă

09.4337

India

0

Atinsă

09.4338

Jamaica

100

 

09.4339

Kenya

100

 

09.4340

Madagascar

100

 

09.4341

Malawi

100

 

09.4342

Maurițius

100

 

09.4343

Mozambic

0

Atinsă

09.4344

Sf. Kitts și Nevis

 

09.4345

Surinam

 

09.4346

Swaziland

100

 

09.4347

Tanzania

0

Atinsă

09.4348

Trinidad și Tobago

100

 

09.4349

Uganda

 

09.4350

Zambia

100

 

09.4351

Zimbabwe

100

 


Zahăr preferențial ACP-India

Capitolul IV din Regulamentul (CE) nr. 950/2006

Anul de comercializare 2007-2008

Nr. de ordine

Țara

Săptămâna 7-11 mai 2007: procent din cantitatea solicitată care urmează să fie eliberat

Limită

09.4331

Barbados

 

09.4332

Belize

100

 

09.4333

Coasta de Fildeș

 

09.4334

Republica Congo

 

09.4335

Fiji

 

09.4336

Guyana

 

09.4337

India

100

 

09.4338

Jamaica

 

09.4339

Kenya

 

09.4340

Madagascar

 

09.4341

Malawi

 

09.4342

Maurițius

 

09.4343

Mozambic

100

 

09.4344

Sf. Kitts și Nevis

 

09.4345

Surinam

 

09.4346

Swaziland

 

09.4347

Tanzania

100

 

09.4348

Trinidad și Tobago

 

09.4349

Uganda

 

09.4350

Zambia

 

09.4351

Zimbabwe

 


Zahăr complementar

Capitolul V din Regulamentul (CE) nr. 950/2006

Anul de comercializare 2006-2007

Nr. de ordine

Țara

Săptămâna 7-11 mai 2007: procent din cantitatea solicitată care urmează să fie eliberat

Limită

09.4315

India

100

 

09.4316

Țările semnatare ale Protocolului ACP

100

 


Zahăr concesii CXL

Capitolul VI din Regulamentul (CE) nr. 950/2006

Anul de comercializare 2006-2007

Nr. de ordine

Țara

Săptămâna 7-11 mai 2007: procent din cantitatea solicitată care urmează să fie eliberat

Limită

09.4317

Australia

0

Atinsă

09.4318

Brazilia

0

Atinsă

09.4319

Cuba

0

Atinsă

09.4320

Alte țări terțe

0

Atinsă


Zahăr Balcani

Capitolul VII din Regulamentul (CE) nr. 950/2006

Anul de comercializare 2006-2007

Nr. de ordine

Țara

Săptămâna 7-11 mai 2007: procent din cantitatea solicitată care urmează să fie eliberat

Limită

09.4324

Albania

100

 

09.4325

Bosnia-Herțegovina

0

Atinsă

09.4326

Serbia, Muntenegru și Kosovo

100

 

09.4327

Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei

100

 

09.4328

Croația

100

 


Zahăr import excepțional și industrial

Capitolul VIII din Regulamentul (CE) nr. 950/2006

Anul de comercializare 2006-2007

Nr. de ordine

Tip

Săptămâna 7-11 mai 2007: procent din cantitatea solicitată care urmează să fie eliberat

Limită

09.4380

Excepțional

 

09.4390

Industrial

100

 


Importuri de zahăr în cadrul contingentelor tarifare tranzitorii deschise pentru Bulgaria și România

Capitolul 1 secțiunea 2 din Regulamentul (CE) nr. 1832/2006

Anul de comercializare 2006-2007

Nr. de ordine

Tip

Săptămâna 7-11 mai 2007: procent din cantitatea solicitată care urmează să fie eliberat

Limită

09.4365

Bulgaria

0

Atinsă

09.4366

România

100

 


17.5.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 129/7


REGULAMENTUL (CE) NR. 543/2007 AL COMISIEI

din 16 mai 2007

privind eliberarea licențelor de import de orez în cadrul contingentelor tarifare deschise pentru subperioada mai 2007 prin Regulamentul (CE) nr. 2021/2006

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1785/2003 al Consiliului din 29 septembrie 2003 privind organizarea comună a pieței orezului (1),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1301/2006 al Comisiei din 31 august 2006 de stabilire a normelor comune pentru administrarea contingentelor tarifare de import pentru produsele agricole gestionate printr-un sistem de licențe de import (2), în special articolul 7 alineatul (2),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2021/2006 al Comisiei din 22 decembrie 2006 privind deschiderea și modul de gestionare a contingentelor de import pentru orezul originar din țările din Africa, zona Caraibelor și Pacific (ACP) și din țările și teritoriile de peste mări (TTPM) (3), în special articolul 15 alineatul (1),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 2021/2006 al Comisiei a deschis un contingent tarifar anual global de import de 160 000 de tone de orez, exprimat în echivalent orez decorticat, din care 125 000 de tone originare din statele ACP (număr de ordine 09.4187), 25 000 de tone originare din Antilele Olandeze și din Aruba (număr de ordine 09.4189), 10 000 de tone originare din TTPM cel mai puțin dezvoltate (număr de ordine 09.4190) și un contingent tarifar anual de brizură de orez originară din statele ACP pentru 20 000 de tone (număr de ordine 09.4188).

(2)

A doua subperioadă pentru contingentele prevăzute la articolul 1 alineatul (1) literele (a) și (b) din Regulamentul (CE) nr. 2021/2006 este luna mai.

(3)

Din comunicarea efectuată în conformitate cu articolul 17 litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 2021/2006 rezultă că, pentru contingentele cu numerele de ordine 09.4187, 09.4188 și 09.4189, cererile depuse în cursul primelor cinci zile lucrătoare ale lunii mai 2007, în conformitate cu articolul 13 primul paragraf din regulamentul menționat anterior, vizează o cantitate exprimată în echivalent orez decorticat superioară celei disponibile. Prin urmare, este necesar să se determine în ce măsură se pot elibera certificatele de import, stabilindu-se coeficientul de atribuire care urmează să fie aplicat cantităților solicitate pentru contingentele vizate.

(4)

De altfel, din comunicarea menționată anterior rezultă că, pentru contingentul cu numărul de ordine 09.4190, cererile depuse în cursul primelor cinci zile lucrătoare ale lunii mai 2007, în conformitate cu articolul 13 primul paragraf din regulamentul menționat anterior, vizează o cantitate exprimată în echivalent orez decorticat inferioară celei disponibile.

(5)

Prin urmare, este necesară stabilirea cantităților totale disponibile pentru subperioada contingentară următoare, în conformitate cu articolul 15 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 2021/2006,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

(1)   Cererile de licențe de import de orez care țin de contingentele cu numerele de ordine 09.4187, 09.4188 și 09.4189 vizate de Regulamentul (CE) nr. 2021/2006, depuse în cursul primelor cinci zile lucrătoare ale lunii mai 2007, determină eliberarea licențelor pentru cantitățile solicitate cărora li se aplică acei coeficienți de atribuire stabiliți în anexa la prezentul regulament.

(2)   Cantitățile totale disponibile în cadrul contingentelor cu numerele de ordine 09.4187, 09.4188, 09.4189 și 09.4190 vizate de Regulamentul (CE) nr. 2021/2006, pentru subperioada contingentară următoare, sunt stabilite în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 16 mai 2007.

Pentru Comisie

Jean-Luc DEMARTY

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 270, 21.10.2003, p. 96. Regulament, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 797/2006 (JO L 144, 31.5.2006, p. 1).

(2)  JO L 238, 1.9.2006, p. 13. Regulament, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 289/2007 (JO L 78, 17.3.2007, p. 17).

(3)  JO L 384, 29.12.2006, p. 61.


ANEXĂ

Cantități de atribuit pentru subperioada mai 2007 și cantități disponibile pentru subperioada următoare, în aplicarea Regulamentului (CE) nr. 2021/2006

Origine/Produs

Număr de ordine

Coeficient de atribuire pentru subperioada mai 2007

Cantități disponibile pentru subperioada lunii septembrie 2007

(kg)

ACP [articolele 2 și 3 din Regulamentul (CE) nr. 2021/2003]

09.4187

29,237747  %

41 666 004

coduri NC 1006 10 21 până la 1006 10 98 , 1006 20 și 1006 30

 

 

 

ACP [articolele 4 și 5 din Regulamentul (CE) nr. 2021/2003]

09.4188

91,620043  %

0

cod NC 1006 40 00

 

 

 

TTPM [articolul 8 și articolul 9 alineatul (1) literele (a) și (b) din Regulamentul (CE) nr. 2021/2006]

 

 

 

cod NC 1006

 

 

 

(a)

Antilele Olandeze și Aruba

09.4189

67,574812  %

8 333 001

(b)

TTPM mai puțin dezvoltate

09.4190

 (1)

10 000 000


(1)  Nu există coeficient de atribuire pentru această subperioadă: nicio cerere de licență nu a fost transmisă Comisiei.


17.5.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 129/10


REGULAMENTUL (CE) NR. 544/2007 AL COMISIEI

din 16 mai 2007

de aprobare a modificărilor care nu sunt minore din caietul de sarcini al unei denumiri înregistrate în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate Baena (DOP)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 510/2006 al Consiliului din 20 martie 2006 privind protecția indicațiilor geografice și a denumirilor de origine ale produselor agricole și alimentare (1), în special articolul 7 alineatul (4) primul paragraf,

întrucât:

(1)

În conformitate cu articolul 9 alineatul (1) primul paragraf din Regulamentul (CE) nr. 510/2006 și în temeiul articolului 17 alineatul (2) din regulamentul respectiv, Comisia a analizat cererea Spaniei de aprobare a unei modificări a elementelor din caietul de sarcini al denumirii de origine protejate „Baena”, înregistrată prin Regulamentul (CE) nr. 1107/96 al Comisiei (2).

(2)

Deoarece modificarea respectivă nu este minoră în sensul articolului 9 din Regulamentul (CE) nr. 510/2006, Comisia a publicat cererea de modificare în conformitate cu articolul 6 din regulamentul respectiv în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (3). Deoarece nicio declarație de opoziție nu a fost adresată Comisiei, în conformitate cu articolul 7 din Regulamentul (CE) nr. 510/2006, această denumire ar trebui aprobată,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Caietul de sarcini al denumirii de origine „Baena” se modifică în conformitate cu anexa I la prezentul regulament.

Articolul 2

Fișa consolidată care reia principalele elemente din caietul de sarcini figurează în anexa II la prezentul regulament.

Articolul 3

Prezentul regulamentul intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 16 mai 2007.

Pentru Comisie

Mariann FISCHER BOEL

Membru al Comisiei


(1)  JO L 93, 31.3.2006, p. 12. Regulament, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 1791/2006 (JO L 363, 20.12.2006, p. 1).

(2)  JO L 148, 21.6.1996, p. 1. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 2156/2005 (JO L 342, 24.12.2005, p. 54).

(3)  JO C 321, 31.12.2003, p. 49 și JO C 139, 14.6.2006, p. 21.


ANEXA I

CERERE DE MODIFICARE

REGULAMENTUL (CE) NR. 510/2006 AL CONSILIULUI

Cerere de modificare în conformitate cu articolul 9 și articolul 17 alineatul (2)

BAENA

NR. CE: ES/PDO/117/0069/07.10.2003

DOP (X) IGP ( )

Modificarea (Modificările) solicitată (solicitate)

Rubrica (Rubricile) din caietul de sarcini:

Capitolul vizat din caietul de sarcini:

Denumirea produsului

Descrierea produsului

Image 1

Aria geografică

Dovada originii

Metoda de obținere

Legătura

Etichetare

Cerința națională

modificări:

La alineatul privind „producția”, în fraza

„Zona de producție a uleiurilor de măsline vizate de denumirea de origine «Baena» este formată din terenurile situate în comunele Baena, Castro del Río, Doña Mencia, Luque, Nueva Carteya și Zuheros”, se adaugă „Cabra”.


ANEXA II

FIȘĂ REZUMAT

Regulamentul (CE) nr. 510/2006 al Consiliului privind protecția indicațiilor geografice și a denumirilor de origine ale produselor agricole și alimentare

„BAENA”

NR. CE: ES/PDO/117/0069/7.10.2003

DOP (X) IGP ( )

Acest rezumat prezintă în scop informativ principalele elemente din caietul de sarcini al produsului.

1.

    Autoritatea competentă din statul membru

Denumire

:

Subdirección General de Calidad y Promoción Agroalimentaria. Dirección General de Industria Agroalimentaria y Alimentación. Secretaría General de Agricultura y Alimentación. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Adresă

:

Infanta Isabel 1o E 20871 Madrid

Telefon

:

(34) 913 47 53 94

Fax

:

(34) 913 47 54 10

E-mail

:

sgcaproagro@mapya.es

2.

    Grup

Denumire

:

Consejo Regulador de la D.O.Baena

Adresă

:

Avda. de la Constitución, s/n 1485 Municipio — Baena (Córdoba)

Telefon

:

(34) 957 69 11 21

Fax

:

(34) 957 69 11 10

E-mail

:

olivavirgen@dobaena.com

Componență

:

Producători/prelucrători (X) Alte categorii ( )

3.

    Tipul produsului Clasa 1.5. – materii grase – ulei de măsline extra virgin

4.

    Caiet de sarcini [Rezumatul cerințelor prevăzute la articolul 4 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 510/2006]

4.1.    Denumire „Baena”

4.2.    Descriere Ulei de măsline extra virgin obținut din soiurile de măsline „Picudo”, „Carrasqueño de Córdoba”, „Lechin”, „Chorrúo” sau „Jarduo”, „Pajarero”, „Hojiblanco” și „Picual”. Aciditate între 0,4 și 1°. Indice de peroxid de maxim 15. Umiditate 0,1 %. Impurități: maxim 0,1 %. Aromă plăcută, dulce, asemănătoare migdalei.

4.3.    Aria geografică Include comunele Baena, Cabra, Castro del Río, Doña Mencía, Luque, Nueva Carteya și Zuheros, din provincia Córdoba.

4.4.    Dovada originii Măsline de soiuri autorizate, provenind din plantații de măslini înregistrate; uleiul se extrage și se condiționează în întreprinderi înregistrate sub controlul Consejo regulador (Consiliul de reglementare). Pe ambalaje se aplică contraeticheta de garanție furnizată de Consiliul de reglementare.

4.5.    Metoda de obținere Uleiul se extrage din măsline sănătoase și curate, utilizându-se tehnici adecvate de extragere care nu alterează cu nimic caracteristicile produsului.

4.6.    Legătură Solurile sunt brune, de tip calcaros, cu textură nisipoasă și formate din marne triasice. Climat continental temperat. Cultura și recolta manuală, prin scuturarea măslinilor cu o prăjină sau prin „vibrare” sunt controlate.

4.7.    Organism de control

Denumire

:

Consejo Regulador de la Denominación Origen „Baena”

Adresă

:

Carretera de Fuentidueña, s/n. Apartado de Correos 92 14850 Baena (Córdoba)

Telefon

:

Fax

:

E-mail

:

Consiliul de reglementare al denumirii de origine protejate „Baena” respectă norma EN-45011.

4.8.    Etichetare Mențiunea „Denominación de Origen «Baena»” (Denumire de origine „Baena”) figurează în mod clar. Etichetele sunt autorizate de Consiliul de reglementare care numerotează și furnizează contraetichetele.


17.5.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 129/14


REGULAMENTUL (CE) NR. 545/2007 AL COMISIEI

din 16 mai 2007

privind deschiderea și gestionarea unui contingent tarifar de import pentru carnea de vită și mânzat congelată destinată transformării (1 iulie 2007-30 iunie 2008)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1254/1999 al Consiliului din 17 mai 1999 privind organizarea comună a pieței în sectorul cărnii de vită și mânzat (1), în special articolul 32 alineatul (1),

întrucât:

(1)

Lista CXL a Organizației Mondiale a Comerțului (OMC) impune Comunității deschiderea unui contingent tarifar anual pentru importul a 50 700 de tone de carne de vită congelată destinată transformării. În plus, ca rezultat al negocierilor care au dus la încheierea unui Acord sub forma unui schimb de scrisori între Comunitatea Europeană și Australia în conformitate cu articolul XXIV alineatul (6) și cu articolul XXVIII din Acordul General pentru Tarife și Comerț (GATT) din 1994 privind modificarea concesiilor din listele de angajamente ale Republicii Cehe, Republicii Estonia, Republicii Cipru, Republicii Letonia, Republicii Lituania, Republicii Ungare, Republicii Malta, Republicii Polone, Republicii Slovenia și Republicii Slovace în cadrul procesului de aderare a acestora la Uniunea Europeană (2), aprobat prin Decizia 2006/106/CE a Consiliului (3), Comunitatea s-a angajat să includă, începând cu 1 iulie 2006, o creștere de 4 003 tone din respectivul contingent tarifar de import în lista sa de angajamente pentru toate statele membre.

(2)

Este necesar să se stabilească norme detaliate de punere în aplicare pentru anul contingentar 2007/2008, care începe la 1 iulie 2007.

(3)

Importul de carne de vită și mânzat congelată în cadrul contingentului tarifar se supune taxelor vamale la import și condițiilor stabilite la numărul de ordine 13 din anexa 7 la partea a treia din anexa I la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987 privind Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful Vamal Comun (4).

(4)

Importurile în Comunitate în cadrul contingentului tarifar sunt condiționate de prezentarea unei licențe de import în conformitate cu articolul 29 alineatul (1) primul paragraf din Regulamentul (CE) nr. 1254/1999. Dispozițiile Regulamentului (CE) nr. 1445/95 al Comisiei din 26 iunie 1995 privind normele de aplicare a regimului licențelor de import și export în sectorul cărnii de vită și mânzat și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2377/80 (5) și ale Regulamentului (CE) nr. 1291/2000 al Comisiei din 9 iunie 2000 de stabilire a normelor comune de aplicare a regimului de licențe de import și export și de certificate de fixare în avans pentru produsele agricole (6) trebuie să se aplice licențelor de import eliberate în temeiul prezentului regulament, fără a aduce atingere condițiilor suplimentare prevăzute de prezentul regulament.

(5)

Regulamentul (CE) nr. 1301/2006 din 31 august 2006 de stabilire a normelor comune pentru administrarea contingentelor tarifare de import pentru produsele agricole gestionate printr-un sistem de licențe de import (7) prevede în special dispoziții detaliate pentru aplicarea drepturilor de import, statutul solicitanților și aspectul licențelor de import. Dispozițiile Regulamentului (CE) nr. 1301/2006 trebuie să se aplice, începând cu 1 iulie 2007, licențelor de import eliberate în temeiul prezentului regulament, fără a aduce atingere condițiilor suplimentare prevăzute de prezentul regulament.

(6)

Este necesară gestionarea acestui contingent tarifar de import prin atribuirea, în primul rând, a drepturilor de import și apoi prin eliberarea licențelor de import, astfel cum este prevăzut la articolul 6 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1301/2006. Astfel, operatorii care au obținut drepturi de import pot să aleagă, în cursul perioadei contingentare, momentul la care doresc să solicite licențele de import, având în vedere fluxurile lor comerciale efective. Trebuie să fie posibilă eliberarea licențelor după alocarea drepturilor de import pe baza cererilor depuse de transformatorii eligibili. În orice situație, Regulamentul (CE) nr. 1301/2006 limitează perioada de valabilitate a licențelor la ultima zi a perioadei de aplicare a contingentului tarifar de import.

(7)

În scopul prevenirii acțiunilor speculative, accesul la contingente trebuie permis numai transformatorilor activi care îndeplinesc acțiunea de transformare într-o unitate de transformare autorizată în temeiul articolului 4 din Regulamentul (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 de stabilire a unor norme specifice de igienă care se aplică alimentelor de origine animală (8), sau unităților de transformare din Bulgaria și România care au fost autorizate, înainte de aderarea la Uniunea Europeană la 1 ianuarie 2007, să exporte în Comunitate produsele din carne în conformitate cu articolul 12 din Regulamentul (CE) nr. 854/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 de stabilire a normelor specifice de organizare a controalelor oficiale privind produsele de origine animală destinate consumului uman (9).

(8)

În scopul prevenirii acțiunilor speculative, transformatorilor trebuie să li se elibereze licențe de import numai pentru cantitățile pentru care le-au fost atribuite drepturi de import. În plus, pentru același motiv, trebuie constituită o garanție împreună cu cererea pentru drepturile de import. Cererea pentru licențele de import aferente drepturilor atribuite trebuie să constituie o exigență principală în sensul Regulamentului (CEE) nr. 2220/85 al Comisiei din 22 iulie 1985 de stabilire a normelor comune de aplicare a regimului de garanții pentru produsele agricole (10).

(9)

Aplicarea acestui contingent tarifar necesită supravegherea importurilor și controale eficiente cu privire la utilizarea și destinația acestora. Prin urmare, transformarea trebuie autorizată numai în cadrul unității de transformare menționate în licența de import.

(10)

Trebuie constituită o garanție pentru a garanta utilizarea cărnii importate în conformitate cu specificațiile contingentului tarifar. Valoarea respectivei garanții trebuie stabilită ținând cont de diferența dintre taxele vamale aplicabile în cadrul și în afara acestui contingent.

(11)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului de gestionare a cărnii de vită și mânzat,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Pentru perioada 1 iulie 2007-30 iunie 2008 se deschide un contingent tarifar de import de 54 703 tone, echivalent cu greutatea cărnii de vită și mânzat congelate, nedezosate și având codurile NC 0202 20 30, 0202 30 10, 0202 30 50, 0202 30 90 sau 0206 29 91 și destinate transformării în Comunitate (denumit în continuare „contingentul”), sub rezerva condițiilor prevăzute de prezentul regulament.

Articolul 2

(1)   În sensul prezentului regulament, prin „produs A” se înțelege un produs transformat având codurile NC 1602 10, 1602 50 31, 1602 50 39 sau 1602 50 80, care să conțină doar carne din specia bovină, cu un raport colagen/proteină mai mic sau egal cu 0,45 și cu cel puțin 20 % din greutate carne macră, fără organe interne comestibile și grăsime, iar carnea și gelatina să cântărească cel puțin 85 % din greutatea totală netă.

Conținutul de colagen se consideră ca fiind conținutul de hidroxiprolină înmulțit cu coeficientul 8. Conținutul de hidroxiprolină se determină conform metodei ISO 3496-1994.

Conținutul de carne de vită și mânzat macră, fără grăsime, este determinată în conformitate cu procedura prevăzută în anexa la Regulamentul (CEE) nr. 2429/86 al Comisiei (11).

Organele interne comestibile sunt considerate următoarele: capul și bucățile de cap (inclusiv urechile), picioarele, cozile, inima, ugerul, ficatul, rinichii, momițele (timusul), pancreasul, creierul, plămânii, gâtul, mușchiul diafragmei, splina, limba, epiplonul, măduva spinării, pielea comestibilă, organele reproducătoare (uter, ovare, testicule), tiroida și hipofiza.

Produsul este supus unui tratament termic suficient pentru a garanta coagularea proteinelor din carne în interiorul produsului, care nu trebuie să prezinte nicio urmă de lichid rozaliu pe fața tranșată atunci când produsul este tranșat de-a lungul unei linii care trece prin partea sa cea mai groasă.

(2)   În sensul prezentului regulament, prin „produs B” se înțelege un produs transformat care conține carne de vită și mânzat, altul decât:

(a)

produsele menționate la articolul 1 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 1254/1999; sau

(b)

produsele menționate la alineatul (1) din prezentul articol.

Cu toate acestea, un produs transformat având codul NC 0210 20 90, care a fost uscat sau afumat astfel încât culoarea și consistența cărnii proaspete au dispărut în totalitate și care prezintă un raport apă/proteine de cel mult 3,2 este considerat produs B.

Articolul 3

(1)   Cantitatea totală menționată la articolul 1 este împărțită în două părți:

(a)

43 000 de tone de carne de vită și mânzat congelată destinată fabricării de produse A;

(b)

11 703 tone de carne de vită și mânzat congelată destinată fabricării de produse B.

(2)   Contingentul are următoarele numere de ordine:

(a)

09.4057 pentru cantitățile menționate la alineatul (1) litera (a);

(b)

09.4058 pentru cantitățile menționate la alineatul (1) litera (b).

(3)   Valorile taxelor vamale la importul de carne de vită și mânzat congelată prevăzută de contingent sunt stabilite în anexa I.

Articolul 4

(1)   Contingentul se administrează prin atribuirea de drepturi de import într-o primă etapă și prin eliberarea de licențe de import într-o etapă ulterioară.

(2)   Se aplică dispozițiile Regulamentelor (CE) nr. 1445/95, (CE) nr. 1291/2000 și (CE) nr. 1301/2006, cu excepția unor dispoziții contrare prevăzute de prezentul regulament.

Articolul 5

(1)   Prin derogare de la articolul 5 din Regulamentul (CE) nr. 1301/2006, în locul schimburilor comerciale cu țările terțe, astfel cum este menționat la respectivul articol, solicitanții de drepturi de import trebuie să aducă dovada conform căreia sunt autorizați ca unități de transformare în temeiul articolului 4 din Regulamentul (CE) nr. 853/2004 și dovada conform căreia au exercitat o activitate în sectorul de producție a produselor transformate care conțin carne de vită și mânzat pe parcursul fiecăreia dintre cele două perioade de referință menționate la articolul 5 din Regulamentul (CE) nr. 1301/2006.

Unitățile de transformare din Bulgaria și România care, în temeiul articolului 12 din Regulamentul (CE) nr. 854/2004, au fost autorizate să exporte în Comunitate înainte de 31 decembrie 2006 și care au exercitat o activitate în sectorul de producție a produselor transformate care conțin carne de vită și mânzat pe parcursul fiecăreia dintre cele două perioade de referință menționate la articolul 5 din Regulamentul (CE) nr. 1301/2006 pot solicita drepturi de import în cadrul contingentului.

O cerere de drepturi de import nu poate depăși 10 % din fiecare cantitate menționată la articolul 3 alineatul (1).

(2)   Dovada respectării condițiilor prevăzute la alineatul (1) trebuie depusă odată cu cererea de drepturi de import.

Prin derogare de la articolul 5 paragraful al doilea din Regulamentul (CE) nr. 1301/2006, autoritatea națională competentă stabilește care sunt documentele justificative acceptate pentru îndeplinirea respectivelor condiții.

Articolul 6

(1)   Fiecare cerere de drepturi de import pentru producția de produse A sau B trebuie exprimată în echivalentul de carne nedezosată.

În sensul prezentului alineat, 100 de kilograme de carne nedezosată echivalează cu 77 de kilograme de carne dezosată.

(2)   Cererile de drepturi de import pentru producția de produse A sau B trebuie depuse până cel târziu în 8 iunie 2007, ora 13.00, ora Bruxelles-ului.

(3)   Odată cu solicitarea de drepturi de import se depune o garanție de 6 EUR pentru fiecare 100 de kilograme.

(4)   Statele membre trebuie să notifice Comisiei cantitățile totale pentru care s-au depus cereri, pentru fiecare dintre cele două categorii de produse, până cel târziu la ora 13:00, ora Bruxelles-ului, în cea de-a doua vineri de la încheierea perioadei de depunere a cererilor, menționată la alineatul (2).

Articolul 7

(1)   Drepturile de import se acordă începând cu cea de-a șaptea zi lucrătoare și până cel mai târziu în cea de-a șaisprezecea zi lucrătoare de la încheierea perioadei de notificare menționate la articolul 6 alineatul (4).

(2)   În cazul în care aplicarea coeficientului de atribuire menționat la articolul 7 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1301/2006 conduce la atribuirea a mai puține drepturi de import decât cele solicitate, o parte proporțională din garanția depusă în conformitate cu articolul 6 alineatul (3) din prezentul regulament se restituie imediat.

Articolul 8

(1)   Punerea în liberă circulație a cantităților acordate în cadrul contingentului este condiționată de prezentarea unei licențe de import.

(2)   Cererile de licențe de import acoperă întreaga cantitate atribuită. Această obligație constituie o cerință principală în sensul articolului 20 alineatul (2) din Regulamentul (CEE) nr. 2220/85.

Articolul 9

(1)   Cererile de licențe de import pot fi depuse numai în statul membru în care operatorul a solicitat și a obținut drepturi de import în cadrul contingentului.

Fiecare licență de import eliberată conduce la o reducere corespunzătoare a drepturilor de import obținute și la eliberarea proporțională fără întârziere a garanției constituite în conformitate cu articolul 6 alineatul (3).

(2)   Licențele de import se eliberează în numele operatorului care a obținut drepturile de import.

(3)   Cererea de licență de import și licența de import conțin următoarele informații:

(a)

la rubrica 8, țara de origine;

(b)

la rubrica 16, unul dintre codurile NC eligibile menționate la articolul 1;

(c)

la rubrica 20, numărul de ordine al contingentului, cel puțin una din mențiunile enumerate în anexa II și denumirea și adresa unității de transformare.

(4)   Licențele de export sunt valabile 120 de zile de la data eliberării lor efective, în sensul articolului 23 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1291/2000.

Articolul 10

Statele membre stabilesc un sistem de proceduri de control fizic și documentar pentru a asigura transformarea, în termen de trei luni de la data importului, a întregii cantități de carne în cadrul unității de transformare și în categoria de produs specificată pe licența de import aferentă.

Sistemul include controale fizice cantitative și calitative la începutul, în timpul și după finalizarea operației de transformare. În acest scop, transformatorii trebuie să poată dovedi în orice moment identitatea și modul de utilizare a cărnii importate prin registre de producție corespunzătoare.

În cazul în care autoritățile competente efectuează verificări tehnice ale metodei de producție, pot fi autorizate, în măsura necesară, pierderile prin picurare și resturile de la pregătirea cărnii.

Pentru a controla calitatea produsului finit și a-i stabili conformitatea cu formula transformatorului în ceea ce privește compoziția produsului, statele membre trebuie să colecteze mostre reprezentative și să analizeze produsele respective. Cheltuielile aferente acestui control sunt suportate de transformatorul în cauză.

Articolul 11

(1)   În momentul importului se depune o garanție la autoritățile competente, care să asigure faptul că transformatorul căruia i-au fost acordate drepturile de import transformă întreaga cantitate de carne importată în produsele finite solicitate, în cadrul unității proprii menționate în cererea de licență, în termen de trei luni de la data importului.

Valoarea respectivei garanții este stabilită în anexa III.

(2)   Garanția menționată la alineatul (1) se eliberează proporțional cu cantitatea pentru care, în termen de șapte luni de la data importului, autoritățile competente au primit dovada conform căreia o parte sau toată cantitatea de carne importată a fost transformată în produse corespunzătoare, în unitatea desemnată, în termen de trei luni de la data importului.

Cu toate acestea, în cazul în care transformarea a avut loc după expirarea termenului de trei luni menționat la primul paragraf, valoarea garanției care se eliberează se reduce cu 15 % plus 2 % din suma care rămâne pentru fiecare zi de depășire.

În cazul în care dovada transformării este stabilită în termenul de șapte luni menționat la primul paragraf și furnizată în termen de 18 luni ulterioare respectivelor șapte luni, suma reținută, diminuată cu 15 % din valoarea garanției, se rambursează.

(3)   Suma din garanția menționată la alineatul (1) care nu se eliberează este reținută.

Articolul 12

Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 16 mai 2007.

Pentru Comisie

Mariann FISCHER BOEL

Membru al Comisiei


(1)  JO L 160, 26.6.1999, p. 21. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1913/2005 (JO L 307, 25.11.2005, p. 2).

(2)  JO L 47, 17.2.2006, p. 54.

(3)  JO L 47, 17.2.2006, p. 52.

(4)  JO L 256, 7.9.1987, p. 1. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 301/2007 (JO L 81, 22.3.2007, p. 11).

(5)  JO L 143, 27.6.1995, p. 35. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1965/2006 (JO L 408, 30.12.2006, p. 26).

(6)  JO L 152, 24.6.2000, p. 1. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1913/2006 (JO L 365, 21.12.2006, p. 52).

(7)  JO L 238, 1.9.2006, p. 13. Regulament, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 289/2007 (JO L 78, 17.3.2007, p. 17).

(8)  JO L 139, 30.4.2004, p. 55. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1791/2006 al Consiliului (JO L 363, 20.12.2006, p. 1).

(9)  JO L 139, 30.4.2004, p. 206. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1791/2006.

(10)  JO L 205, 3.8.1985, p. 5. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1913/2006.

(11)  JO L 210, 1.8.1986, p. 39.


ANEXA I

Taxe la import

Produs

(Cod NC)

Pentru fabricarea produselor A

Pentru fabricarea produselor B

0202 20 30

20  %

20 % + 994,5 EUR/1 000 kg/net

0202 30 10

20  %

20 % + 1 554,3 EUR/1 000 kg/net

0202 30 50

20  %

20 % + 1 554,3 EUR/1 000 kg/net

0202 30 90

20  %

20 % + 2 138,4 EUR/1 000 kg/net

0206 29 91

20  %

20 % + 2 138,4 EUR/1 000 kg/net


ANEXA II

Mențiuni prevăzute la articolul 9 alineatul (3) litera (c)

:

în bulgară

:

Лицензия, валидна в … (държава-членка издател)_/месо, предназначено за преработка в … [продукти А] [продукти Б] (ненужното се зачертава) в … (точно наименование и номер на одобрението на предприятието, където ще се извърши преработката) / Регламент (ЕО) № 545/2007

:

în spaniolă

:

Certificado válido en … (Estado miembro expedidor)/carne destinada a la transformación … [productos A] [productos B] (táchese lo que no proceda) en … (designación exacta y número de registro del establecimiento en el que vaya a procederse a la transformación)/Reglamento (CE) no 545/2007

:

în cehă

:

Licence platná v … (vydávající členský stát) / Maso určené ke zpracování … [výrobky A] [výrobky B] (nehodící se škrtněte) v (přesné určení a číslo schválení zpracovatelského zařízení, v němž se má zpracování uskutečnit)/ nařízení (ES) č. 545/2007

:

în daneză

:

Licens gyldig i … (udstedende medlemsstat) / Kød bestemt til forarbejdning til (A-produkter) (B-produkter) (det ikke gældende overstreges) i … (nøjagtig betegnelse for den virksomhed, hvor forarbejdningen sker) / forordning (EF) nr. 545/2007

:

în germană

:

In … (ausstellender Mitgliedstaat) gültige Lizenz / Fleisch für die Verarbeitung zu [A-Erzeugnissen] [B-Erzeugnissen] (Unzutreffendes bitte streichen) in … (genaue Bezeichnung des Betriebs, in dem die Verarbeitung erfolgen soll) / Verordnung (EG) Nr. 545/2007

:

în estonă

:

Litsents on kehtiv … (välja andev liikmesriik) / Liha töötlemiseks … [A toode] [B toode] (kustuta mittevajalik) … (ettevötte asukoht ja loanumber, kus toimub töötlemine / määrus (EÜ) nr. 545/2007

:

în greacă

:

Η άδεια ισχύει … (κράτος μέλος έκδοσης) / Κρέας που προορίζεται για μεταποίηση … [προϊόντα Α] [προϊόντα Β] (διαγράφεται η περιττή ένδειξη) … (ακριβής περιγραφή και αριθμός έγκρισης της εγκατάστασης όπου πρόκειται να πραγματοποιηθεί η μεταποίηση) / Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 545/2007

:

în engleză

:

Licence valid in … (issuing Member State) / Meat intended for processing … [A-products] [B-products] (delete as appropriate) at … (exact designation and approval No of the establishment where the processing is to take place) / Regulation (EC) No. 545/2007

:

în franceză

:

Certificat valable … (État membre émetteur) / viande destinée à la transformation de … [produits A] [produits B] (rayer la mention inutile) dans … (désignation exacte et numéro d’agrément de l’établissement dans lequel la transformation doit avoir lieu) / règlement (CE) no 545/2007

:

în italiană

:

Titolo valido in … (Stato membro di rilascio) / Carni destinate alla trasformazione … [prodotti A] [prodotti B] (depennare la voce inutile) presso … (esatta designazione e numero di riconoscimento dello stabilimento nel quale è prevista la trasformazione) / Regolamento (CE) n. 545/2007

:

în letonă

:

Atļauja derīga … (dalībvalsts, kas izsniedz ievešanas atļauju) / pārstrādei paredzēta gaļa … [A produktu] [B produktu] ražošanai (nevajadzīgo nosvītrot) … (precīzs tā uzņēmuma apzīmējums un apstiprinājuma numurs, kurā notiks pārstrāde) / Regula (EK) Nr. 545/2007

:

în lituaniană

:

Licencija galioja … (išdavusioji valstybė narė) / Mėsa skirta perdirbimui … [produktai A] [produktai B] (ištrinti nereikalingą) … (tikslus įmonės, kurioje bus perdirbama, pavadinimas ir registracijos Nr.) / Reglamentas (EB) Nr. 545/2007

:

în maghiară

:

Az engedély … (kibocsátó tagállam) területén érvényes. / Feldolgozásra szánt hús … [A-termék] [B-termék] (a nem kívánt törlendő) … (pontos rendeltetési hely és a feldolgozást végző létesítmény engedélyezési száma) 545/2007/EK rendelet

:

în malteză

:

Liċenzja valida fi … (Stat Membru tal-ħruġ) / Laħam maħsub għall- ipproċessar … [Prodotti-A] [Prodotti-B] (ħassar skond kif ikun xieraq) fi … (deżinjazzjoni eżatta u Nru. ta' l-istabbiliment fejn se jsir l-ipproċessar) / Ir-Regolament (KE) Nru 545/2007

:

în neerlandeză

:

Certificaat geldig in … (lidstaat van afgifte) / Vlees bestemd voor verwerking tot [A-producten] [B-producten] (doorhalen wat niet van toepassing is) in … (nauwkeurige aanduiding en toelatingsnummer van het bedrijf waar de verwerking zal plaatsvinden) / Verordening (EG) nr. 545/2007

:

în polonă

:

Pozwolenie ważne w … (wystawiające Państwo Członkowskie) / Mięso przeznaczone do przetworzenia … [produkty A] [produkty B] (niepotrzebne skreślić) w … (dokładne miejsce przeznaczenia i nr zatwierdzenia zakładu, w któreym ma mieć miejsce przetwarzanie) / rozporządzenie (WE) nr 545/2007

:

în portugheză

:

Certificado válido em … (Estado-Membro emissor) / carne destinada à transformação … [produtos A] [produtos B] (riscar o que não interessa) em … (designação exacta e número de aprovação do estabelecimento em que a transformação será efectuada) / Regulamento (CE) n.o 545/2007

:

în română

:

Licență valabilă în … (statul membru emitent) / Carne destinată procesării … [produse-A] [produse-B] (se șterge unde este cazul) la … (desemnarea exactă și nr. de aprobare al stabilimentului unde va avea loc procesarea) / Regulamentul (CE) nr. 545/2007

:

în slovacă

:

Licencia platná v … (vydávajúci členský štát) / Mäso určené na spracovanie … [výrobky A] [výrobky B] (nehodiace sa prečiarknite) v … (presné určenie a číslo schválenia zariadenia, v ktorom spracovanie prebehne) / nariadenie (ES) č. 545/2007

:

în slovenă

:

Dovoljenje velja v … (država članica, ki ga je izdala) / Meso namenjeno predelavi … [proizvodi A] [proizvodi B] (črtaj neustrezno) v … (točno namembno območje in št. odobritve obrata, kjer bo predelava potekala) / Uredba (ES) št. 545/2007

:

în finlandeză

:

Todistus on voimassa … (myöntäjäjäsenvaltio) / Liha on tarkoitettu [A-luokan tuotteet] [B-luokan tuotteet] (tarpeeton poistettava) jalostukseen …:ssa (tarkka ilmoitus laitoksesta, jossa jalostus suoritetaan, hyväksyntänumero mukaan lukien) / Asetus (EY) N:o 545/2007

:

în suedeză

:

Licensen är giltig i … (utfärdande medlemsstat) / Kött avsett för bearbetning … [A-produkter] [B-produkter] (stryk det som inte gäller) vid … (exakt angivelse av och godkännandenummer för anläggningen där bearbetningen skall ske) / Förordning (EG) nr 545/2007


ANEXA III

Valoarea garanției (1)

(în EUR/1000 kg net)

Produs

(Cod NC)

Pentru fabricarea produselor A

Pentru fabricarea produselor B

0202 20 30

1 414

420

0202 30 10

2 211

657

0202 30 50

2 211

657

0202 30 90

3 041

903

0206 29 91

3 041

903


(1)  Cursul de schimb aplicabil este cursul de schimb din ziua anterioară constituirii garanției.


17.5.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 129/23


REGULAMENTUL (CE) NR. 546/2007 AL COMISIEI

din 16 mai 2007

de interzicere a pescuitului de hering în subdiviziunile 25-27, 28.2, 29 și 32 ale Mării Baltice realizat de către navele care navighează sub pavilionul Germaniei

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2371/2002 al Consiliului din 20 decembrie 2002 privind conservarea și exploatarea durabilă a resurselor piscicole în conformitate cu politica comună în domeniul pescuitului (1), în special articolul 26 alineatul (4),

având în vedere Regulamentul (CEE) nr. 2847/93 al Consiliului din 12 octombrie 1993 de instituire a unui sistem de control aplicabil politicii comune în domeniul pescuitului (2), în special articolul 21 alineatul (3),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 1941/2006 al Consiliului din 11 decembrie 2006 de stabilire, pentru 2007, a posibilităților de pescuit și a condițiilor aferente pentru anumite stocuri de pește și grupuri de stocuri de pește, aplicabile în Marea Baltică (3), stabilește cotele pentru anul 2007.

(2)

În conformitate cu informațiile primite de către Comisie, capturile pentru stocul menționat în anexa la prezentul regulament, realizate de către navele care navighează sub pavilionul statului membru menționat sau sunt înregistrate în statul membru respectiv, au epuizat cota stabilită pentru anul 2007.

(3)

Prin urmare, este necesară interzicerea pescuitului pentru aceste stocuri, precum și păstrarea la bord, transbordarea și debarcarea acestora,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Epuizarea cotei

Cota de pescuit alocată pentru 2007 statului membru menționat în anexa la prezentul regulament, pentru stocul indicat în anexa respectivă, trebuie considerată epuizată de la data stabilită în anexa sus-menționată.

Articolul 2

Interdicții

Pescuitul pentru stocul menționat în anexa la prezentul regulament, realizat de către navele care navighează sub pavilionul statului membru menționat sau sunt înregistrate în statul membru în cauză, este interzis de la data stabilită în anexa respectivă. Este interzisă păstrarea la bord, transbordarea sau debarcarea stocului respectiv capturat de către navele menționate, după data indicată.

Articolul 3

Intrare în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 16 mai 2007.

Pentru Comisie

Fokion FOTIADIS

Director general pentru pescuit și probleme maritime


(1)  JO L 358, 31.12.2002, p. 59.

(2)  JO L 261, 20.10.1993, p. 1. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1967/2006 (JO L 409, 30.12.2006, p. 11).

(3)  JO L 367, 22.12.2006, p. 1.


ANEXĂ

Nr.

09

Stat membru

Germania

Stoc

HER/3D-R31

Specie

Hering (Clupea harengus)

Zonă

Marea Baltică – Subdiviziunile 25-27, 28.2, 29 și 32

Data

20 aprilie 2007


II Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare nu este obligatorie

DECIZII

Consiliu

17.5.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 129/25


DECIZIA CONSILIULUI

din 19 aprilie 2007

privind încheierea Acordului dintre Comunitatea Europeană și Federația Rusă cu privire la facilitarea emiterii de vize de scurtă ședere

(2007/340/CE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 62 punctul 2 litera (b) punctele (i) și (ii), coroborat cu articolul 300 alineatul (2) primul paragraf prima teză, precum și cu articolul 300 alineatul (3) primul paragraf,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Parlamentului European,

întrucât:

(1)

Comisia a negociat în numele Comunității Europene un acord cu Federația Rusă cu privire la facilitarea emiterii de vize de scurtă ședere cetățenilor Uniunii Europene și celor ai Federației Ruse.

(2)

Acordul a fost semnat, în numele Comunității Europene, la 25 mai 2006, sub rezerva eventualei sale încheieri la o dată ulterioară, în conformitate cu decizia Consiliului adoptată la 22 mai 2006.

(3)

Acordul ar trebui să fie aprobat.

(4)

Acordul înființează un comitet mixt pentru gestionarea acordului, care poate adopta propriul său regulament de procedură. În acest caz, este adecvat să fie prevăzută o procedură simplificată pentru stabilirea poziției Comunității.

(5)

În conformitate cu Protocolul privind poziția Regatului Unit și a Irlandei și cu Protocolul privind integrarea acquis-ului Schengen în cadrul Uniunii Europene, Regatul Unit și Irlanda nu iau parte la adoptarea prezentei decizii și, în consecință, nu își asumă obligații prin intermediul acesteia și aceasta nu i se aplică.

(6)

În conformitate cu Protocolul privind poziția Danemarcei, anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană și la Tratatul de instituire a Comunității Europene, Danemarca nu ia parte la adoptarea prezentei decizii și, în consecință, nu își asumă obligații prin intermediul acesteia și aceasta nu i se aplică,

DECIDE:

Articolul 1

Prin prezenta se aprobă, în numele Comunității, Acordul dintre Comunitatea Europeană și Federația Rusă privind facilitarea emiterii de vize de scurtă ședere cetățenilor Uniunii Europene și celor ai Federației Ruse.

Textul acordului este anexat la prezenta decizie.

Articolul 2

Președintele Consiliului procedează la notificarea prevăzută la articolul 15 alineatul (1) din acord (1).

Articolul 3

Comisia, asistată de experți din statele membre, reprezintă Comunitatea Europeană în cadrul comitetului mixt de experți înființat prin articolul 13 din acord.

Articolul 4

După consultarea unui comitet special desemnat de către Consiliu, Comisia adoptă poziția Comunității în cadrul comitetului mixt de experți în ceea ce privește adoptarea regulamentului de procedură al acestui comitet, în conformitate cu articolul 13 alineatul (4) din acord.

Articolul 5

Prezenta decizie se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Luxemburg, 19 aprilie 2007.

Pentru Consiliu

Președintele

B. ZYPRIES


(1)  Data intrării în vigoare a acordului va fi publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene de către Secretariatul General al Consiliului.


17.5.2007   

EN

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 129/27


AGREEMENT

between the European Community and the Russian Federation on the facilitation of the issuance of visas to the citizens of the European Union and the Russian Federation

THE PARTIES,

THE EUROPEAN COMMUNITY, hereinafter referred to as ‘the Community’,

and

THE RUSSIAN FEDERATION,

DESIRING to facilitate people-to-people contacts as an important condition for a steady development of economic, humanitarian, cultural, scientific and other ties, by facilitating the issuing of visas to the citizens of the European Union and the Russian Federation on the basis of reciprocity,

HAVING REGARD to the Joint Statement agreed on the occasion of the St Petersburg Summit held on 31 May 2003 stating that the European Union and the Russian Federation agree to examine the conditions for visa-free travel as a long term perspective,

REAFFIRMING the intention to establish the visa-free travel regime between the Russian Federation and the European Union,

BEARING IN MIND the Agreement on Partnership and Cooperation of 24 June 1994 establishing a Partnership between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Russian Federation, of the other part,

HAVING REGARD to the Joint Statement on EU Enlargement and EU–Russia Relations agreed on 27 April 2004 confirming the intention of the European Union and the Russian Federation to facilitate visa issuance for the citizens of the European Union and the Russian Federation on a reciprocal basis and to launch negotiations with a view to concluding an agreement,

RECOGNISING that this facilitation should not lead to illegal migration and paying special attention to security and readmission,

TAKING INTO ACCOUNT the Protocol on the position of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and Ireland and the Protocol integrating the Schengen acquis into the framework of the European Union, annexed to the Treaty on European Union of 7 February 1992 and the Treaty establishing the European Community of 25 March 1957 and confirming that the provisions of this Agreement do not apply to the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and Ireland,

TAKING INTO ACCOUNT the Protocol on the position of Denmark annexed to the Treaty on European Union of 7 February 1992 and the Treaty establishing the European Community of 25 March 1957 and confirming that the provisions of this Agreement do not apply to the Kingdom of Denmark,

HAVE AGREED AS FOLLOWS:

Article 1

Purpose and scope of application

The purpose of this Agreement is to facilitate, on the basis of reciprocity, the issuance of visas for an intended stay of no more than 90 days per period of 180 days to the citizens of the European Union and the Russian Federation.

Article 2

General Clause

1.   The visa facilitations provided in this Agreement shall apply to citizens of the European Union and of the Russian Federation only insofar as they are not exempted from the visa requirement by the laws and regulations of the Russian Federation, of the Community or the Member States, the present agreement or other international agreements.

2.   The national law of the Russian Federation, or of the Member States or Community law shall apply to issues not covered by the provisions of this Agreement, such as the refusal to issue a visa, recognition of travel documents, proof of sufficient means of subsistence and the refusal of entry and expulsion measures.

Article 3

Definitions

For the purpose of this Agreement:

(a)

‘Member State’ shall mean any Member State of the European Union, with the exception of the Kingdom of Denmark, Ireland and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland;

(b)

‘Citizen of the European Union’ shall mean a national of a Member State as defined in point (a);

(c)

‘Citizen of the Russian Federation’ shall mean a person who possesses or has acquired citizenship of the Russian Federation in accordance with its national legislation;

(d)

‘Visa’ shall mean an authorisation/permission issued or a decision taken by a Member State or by the Russian Federation which is required with a view to:

entry for an intended stay of no more than 90 days in total in that Member State or in several Member States or in the Russian Federation,

entry for transit through the territory of that Member State or several Member States or of the Russian Federation.

(e)

‘legally residing person’ shall mean:

for the Russian Federation, a citizen of the European Union who acquired a permission for temporary residing, a residence permit or an educational or working visa for a period of more than 90 days in the Russian Federation,

for the European Union, a citizen of the Russian Federation authorised or entitled to stay for more than 90 days in the territory of a Member State, on the basis of Community or national legislation.

Article 4

Documentary evidence regarding the purpose of the journey

1.   For the following categories of citizens of the European Union and of the Russian Federation, the following documents are sufficient for justifying the purpose of the journey to the other Party:

(a)

for members of official delegations who, following an official invitation addressed to the Member States, the European Union or the Russian Federation, shall participate in meetings, consultations, negotiations or exchange programmes, as well as in events held in the territory of the Russian Federation or one of the Member States by intergovernmental organisations:

a letter issued by a competent authority of a Member State or of the Russian Federation, or by a European institution confirming that the applicant is a member of its delegation travelling to the territory of the other Party to participate in the aforementioned events, accompanied by a copy of the official invitation;

(b)

for business people and representatives of business organisations:

a written request from a host legal person or company, organisation, or an office or their branches, state and local authorities of the Russian Federation and the Member States or organising committees of trade and industrial exhibitions, conferences and symposia held in the territories of the Russian Federation or one of the Member States;

(c)

for drivers conducting international cargo and passenger transportation services between the territories of the Russian Federation and the Member States in vehicles registered in the Member States or in the Russian Federation:

a written request from the national association (union) of carriers of the Russian Federation or the national associations of carriers of the Member States providing for international road transportation, stating the purpose, duration and frequency of the trips;

(d)

for members of train, refrigerator and locomotive crews in international trains, travelling between the territories of the Member States and the Russian Federation:

a written request from the competent railway company of the Russian Federation or the Member States stating the purpose, duration and frequency of the trips;

(e)

for journalists:

a certificate or other document issued by a professional organisation proving that the person concerned is a qualified journalist and a document issued by his/her employer stating that the purpose of the journey is to carry out journalistic work;

(f)

for persons participating in scientific, cultural and artistic activities, including university and other exchange programmes:

a written request from the host organisation to participate in those activities;

(g)

for pupils, students, post-graduate students and accompanying teachers who undertake trips for the purposes of study or educational training, including in the framework of exchange programmes as well as other school related activities:

a written request or a certificate of enrolment from the host university, academy, institute, college or school or student cards or certificates of the courses to be attended;

(h)

for participants in international sports events and persons accompanying them in a professional capacity:

a written request from the host organisation: competent authorities, national sport Federations of the Member States or the Russian Federation and National Olympic Committee of the Russian Federation or National Olympic Committees of the Member States;

(i)

for participants in official exchange programmes organised by twin cities:

a written request of the head of administration/mayor of these cities;

(j)

for close relatives — spouses, children (including adopted), parents (including custodians), grandparents and grandchildren — visiting citizens of the European Union or the Russian Federation legally residing in the territory of the Russian Federation or the Member States:

a written request from the host person;

(k)

for visiting military and civil burial grounds:

an official document confirming the existence and preservation of the grave as well as family or other relationship between the applicant and the buried.

2.   The written request mentioned in paragraph 1 of this Article shall contain the following items:

(a)

for the invited person — name and surname, date of birth, sex, citizenship, number of the identity document, time and purpose of the journey, number of entries and name of minor children accompanying the invited person;

(b)

for the inviting person — name, surname and address; or

(c)

for the inviting legal person, company or organisation — full name and address: and

if the request is issued by an organisation, the name and position of the person who signs the request,

if the inviting person is a legal person or company or an office or their branch established in the territory of a Member State, the registration number as required by the national law of the Member State concerned,

if the inviting person is a legal person or company or an office or their branch established in the territory of the Russian Federation, the tax identification number.

3.   For the categories of citizens mentioned in paragraph 1 of this Article, all categories of visas are issued according to the simplified procedure without requiring any other justification, invitation or validation concerning the purpose of the journey, provided for by the legislation of the Parties.

Article 5

Issuance of multiple-entry visas

1.   Diplomatic missions and consular posts of the Member States and of the Russian Federation shall issue multiple-entry visas with the term of validity of up to five years to the following categories of citizens:

(a)

members of national and regional Governments and Parliaments, Constitutional Courts and Supreme Courts, if they are not exempted from the visa requirement by the present Agreement, in the exercise of their duties, with a term of validity limited to their term of office if this is less than five years;

(b)

spouses and children (including adopted), who are under the age of 21 or are dependant, visiting citizens of the European Union and the Russian Federation legally residing in the territory of the Russian Federation or the Member States, with the term of validity limited to the duration of the validity of their authorisation for legal residence.

2.   Diplomatic missions and consular posts of the Member States and of the Russian Federation shall issue multiple-entry visas with the term of validity of up to one year to the following categories of citizens, provided that during the previous year they have obtained at least one visa, have made use of it in accordance with the laws on entry and stay in the territory of the visited State and that there are reasons for requesting a multiple-entry visa:

(a)

for members of official delegations who, following an official invitation addressed to the Member States, the European Union or the Russian Federation, shall participate in official meetings, consultations, negotiations or exchange programmes, as well as in events held in the territory of the Russian Federation or one of the Member States by intergovernmental organisations;

(b)

business people and representatives of business organisations who regularly travel to the Russian Federation or the Member States;

(c)

drivers conducting international cargo and passenger transportation services between the territories of the Russian Federation and the Member States in vehicles registered in the Member States or the Russian Federation;

(d)

members of train, refrigerator and locomotive crews in international trains, travelling between the territories of the Russian Federation and the Member States;

(e)

persons participating in scientific, cultural and artistic activities, including university and other exchange programmes, who regularly travel to the Russian Federation or the Member States;

(f)

participants in international sports events and persons accompanying them in a professional capacity;

(g)

journalists;

(h)

participants in official exchange programmes organised by twin cities.

3.   Diplomatic missions and consular posts of the Member States and of the Russian Federation shall issue multiple-entry visas with the term of validity of a minimum of two years and a maximum of five years to the categories of citizens referred to in paragraph 2 of this Article, provided that during the previous two years they have made use of the one year multiple-entry visas in accordance with the laws on entry and stay in the territory of the visited State and that the reasons for requesting a multiple-entry visa are still valid.

4.   The total period of stay of persons referred to in paragraphs 1 to 3 of this Article shall not exceed 90 days per period of 180 days in the territory of the Member States or in the Russian Federation.

Article 6

Fees for processing visa applications

1.   The fee for processing visa applications shall amount to EUR 35.

The aforementioned amount may be reviewed in accordance with the procedure provided for in Article 15(4).

2.   The Parties shall charge a fee of EUR 70 for processing visas in cases where the visa application and the supporting documents have been submitted by the visa applicant within three days before his/her envisaged date of departure. This will not apply to cases pursuant to Article 6(3), (b), (e) and (f) and Article 7(3).

3.   Fees for processing the visa application are waived for the following categories of persons:

(a)

for close relatives — spouses, children (including adopted) parents (including custodians), grandparents and grandchildren — of citizens of the European Union and of the Russian Federation legally residing in the territory of the Russian Federation or the Member States;

(b)

for members of official delegations who, following an official invitation addressed to the Member States, the European Union or the Russian Federation, shall participate in meetings, consultations, negotiations or exchange programmes, as well as in events held in the territory of the Russian Federation or one of the Member States by intergovernmental organisations;

(c)

members of national and regional Governments and Parliaments, Constitutional Courts and Supreme Courts, if they are not exempted from the visa requirement by the present Agreement;

(d)

pupils, students, post-graduate students and accompanying teachers who undertake trips for the purpose of study or educational training;

(e)

disabled persons and the person accompanying them, if necessary;

(f)

persons who have presented documents proving the necessity of their travel on humanitarian grounds, including to receive urgent medical treatment and the person accompanying such person, or to attend a funeral of a close relative, or to visit a seriously ill close relative;

(g)

participants in youth international sports events and persons accompanying them;

(h)

persons participating in scientific, cultural and artistic activities including university and other exchange programmes;

(i)

participants in official exchange programmes organised by twin cities.

Article 7

Length of procedures for processing visa applications

1.   Diplomatic missions and consular posts of the Member States and the Russian Federation shall take a decision on the request to issue a visa within 10 calendar days of the date of the receipt of the application and documents required for issuing the visa.

2.   The period of time for taking a decision on a visa application may be extended up to 30 calendar days in individual cases, notably when further scrutiny of the application is needed.

3.   The period of time for taking a decision on a visa application may be reduced to three working days or less in urgent cases.

Article 8

Departure in case of lost or stolen documents

Citizens of the European Union and of the Russian Federation who have lost their identity documents, or from whom these documents have been stolen while staying in the territory of the Russian Federation or the Member States, may leave that territory on the grounds of valid identity documents entitling to cross the border issued by diplomatic missions or consular posts of the Member States or of the Russian Federation without any visa or other authorisation.

Article 9

Extension of visa in exceptional circumstances

The citizens of the European Union and of the Russian Federation who do not have the possibility to leave the territory of the Russian Federation and of the Member States by the time stated in their visas for reasons of force majeure shall have the term of their visas extended free of charge in accordance with the legislation applied by the receiving State for the period required for their return to the State of their residence.

Article 10

Registration procedures

The Parties agree to undertake measures as soon as possible to simplify the procedures of registration, with the view to entitle the citizens of the Russian Federation and citizens of the European Union to the equal treatment regarding registration procedures while staying in the territory of the Russian Federation or of the Member States, respectively.

Article 11

Diplomatic passports

1.   Citizens of the Russian Federation or the Member States, holders of valid diplomatic passports may enter, leave and transit through the territories of the Member States or the Russian Federation without visas.

2.   Citizens mentioned in paragraph 1 of this Article may stay in the territories of the Russian Federation or the Member States for a period not exceeding 90 days per period of 180 days.

Article 12

Territorial validity of visas

Subject to the national rules and regulations concerning national security of the Russian Federation and of the Member States and subject to EU rules on visas with limited territorial validity, the citizens of the Russian Federation and of the European Union shall be entitled to travel within the territory of the Member States and of the Russian Federation on equal basis with European Union and Russian citizens.

Article 13

Joint Committee for management of the Agreement

1.   The Parties shall set up a Joint Committee for management of the Agreement (hereinafter referred to as ‘the Committee’), composed by representatives of the European Community and of the Russian Federation. The Community shall be represented by the European Commission, assisted by experts from the Member States.

2.   The Committee shall, in particular, have the following tasks:

(a)

monitoring the implementation of the present Agreement;

(b)

suggesting amendments or additions to the present Agreement;

(c)

to examine and, if deemed necessary, propose amendments to this agreement in case of new accessions to the European Union.

3.   The Committee shall meet whenever necessary at the request of one of the Parties and at least once a year.

4.   The Committee shall establish its rules of procedure.

Article 14

Relation of this Agreement with Agreements between Member States and the Russian Federation

As from its entry into force, this Agreement shall take precedence over provisions of any bilateral or multilateral agreements or arrangements concluded between Member States and the Russian Federation, insofar as the provisions of the latter agreements or arrangements cover issues that are dealt with by the present Agreement.

Article 15

Final clauses

1.   This Agreement shall be ratified or approved by the Parties in accordance with their respective procedures and shall enter into force on the first day of the second month following the date on which the Parties notify each other that the procedures referred to above have been completed.

2.   By way of derogation to paragraph 1 of this Article, the present Agreement shall only enter into force at the date of the entry into force of the agreement between the Russian Federation and the European Community on readmission if this date is after the date provided for in paragraph 1 of this Article.

3.   This Agreement is concluded for an indefinite period of time, unless terminated in accordance with paragraph 6 of this Article.

4.   This Agreement may be amended by written agreement of the Parties. Amendments shall enter into force after the Parties have notified each other of the completion of their internal procedures necessary for this purpose.

5.   Each Party may suspend in whole or in part this Agreement for reasons of public order, protection of national security or protection of public health. The decision on suspension shall be notified to the other Party not later than 48 hours before its entry into force. The Party that has suspended the application of this Agreement shall immediately inform the other Party once the reasons for the suspension no longer apply.

6.   Each Party may terminate this Agreement by giving written notice to the other Party. This Agreement shall cease to be in force 90 days after the date of receipt of such notification.

Done at Sochi on the twenty fifth day of May in the year two thousand and six, in duplicate each in the Czech, Danish, Dutch, English, Estonian, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Italian, Latvian, Lithuanian, Maltese, Polish, Portuguese, Slovak, Slovenian, Spanish, Swedish and Russian languages, each of these texts being equally authentic.

Hecho en Sochi, el veinticinco de mayo del dos mil seis.

V Soči dne dvacátého pátého května dva tisíce šest.

Udfærdiget i Sotji den femogtyvende maj to tusind og seks.

Geschehen zu Sotschi am fünfundzwanzigsten Mai zweitausendsechs.

Kahe tuhande kuuenda aasta maikuu kahekümne viiendal päeval Sotšis.

'Εγινε στο Σότσι, στις είκοσι πέντε Μαΐου δύο χιλιάδες έξι.

Done at Sochi on the twenty fifth day of May in the year two thousand and six.

Fait à Sotchi, le vingt cinq mai deux mille six.

Fatto a Soci, addì venticinque maggio duemilasei.

Sočos, divtūkstoš sestā gada divdesmit piektajā maijā.

Priimta du tūkstančiai šeštų metų gegužės dvidešimt penktą dieną Sočyje.

Kelt Szocsiban, a kettőezer hatodik év május huszonötödik napján.

Magħmul f'Sochi, fil-ħamsa u għoxrin jum ta' Mejju tas-sena elfejn u sitta.

Gedaan te Sotsji, de vijfentwintigste mei tweeduizend zes.

Sporządzono w Soczi dnia dwudziestego piątego maja roku dwutysięcznego szóstego.

Feito em Sotchi, em vinte e cinco de Maio de dois mil e seis.

V Soči dňa dvadsiateho piateho mája dvetisícšesť.

V Soči, petindvajsetega maja leta dva tisoč šest.

Tehty Sotšissa kahdentenakymmenentenäviidentenä päivänä toukokuuta vuonna kaksituhattakuusi.

Som skedde i Sotji den tjugofemte maj tjugohundrasex.

Adoptată la Sochi, la douăzeci și cinci mai două mii șase.

Совершено в г. Сочи двадцать пятого мая две тысячи шестого года.

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Pentru Comunitatea Europeană

За Европейское сообщество

Image 2

Por la Federación de Rusia

Za Ruskou federaci

For Den Russiske Føderation

Für die Russische Föderation

Venemaa Föderatsiooni nimel

Για τη Ρωσική Ομοσπονδία

For the Russian Federation

Pour la Fédération de Russie

Per la Federazione russa

Krievijas Federācijas vārdā

Rusijos Federacijos vardu

Az Orosz Föderáció részéről

Għall-Federazzjoni Russa

Voor de Russische Federatie

W imieniu Federacji Rosyjskiej

Pela Federação da Rússia

Za Ruskú federáciu

Za Rusko federacijo

Venäjän federaation puolesta

På ryska federationen vägnar

Pentru Federația Rusă

За Российскую Федерацию

Image 3


17.5.2007   

EN

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 129/35


PROTOCOL

to the agreement on the Member States that do not fully apply the Schengen acquis

Those Member States which are bound by the Schengen acquis but which do not yet issue Schengen visas, while awaiting the relevant decision of the Council to that end, shall issue national visas the validity of which is limited to their own territory.

The European Community will undertake as soon as possible measures to simplify the transit of holders of Schengen visa or Schengen residence permits through the territory of the Member States that do not fully apply the Schengen acquis yet.


Joint Declaration on Article 6(2) of the Agreement on fees for processing visa applications

The Parties shall examine the implementation of Article 6(2) of the Agreement in the framework of the Committee set up by the Agreement.


Joint Declaration on Article 11 of the Agreement on diplomatic passports

Each Party may invoke a partial suspension of the Agreement and in particular of Article 11, in accordance with the procedure set up by Article 15(5) of this Agreement, if the implementation of Article 11 is abused by the other Party or leads to a threat to public security.

If the implementation of Article 11 is suspended, both Parties shall initiate consultations in the framework of the Committee set up by the Agreement with a view to solving the problems that lead to the suspension.

As a priority, both Parties declare their commitment to ensure a high level of document security for diplomatic passports, in particular by integrating biometric identifiers. For the European Union side, this will be ensured in compliance with the requirements set out in Regulation (EC) No 2252/2004.


Joint Declaration on issuance of short-stay visas for visits to military and civil burial grounds

The Parties agree that, as a rule, short-stay visas for persons visiting military and civil burial grounds shall be issued for a period of up to 14 days.


Joint Declaration on the harmonisation of information on procedures for issuing short stay visa and documents to be submitted when applying for short stay visas

Recognising the importance of transparency for visa applicants, the Parties to the present Agreement consider that appropriate measures should be taken:

in general, to draw up basic information for applicants on the procedures and conditions for applying for visas, the visas and on the validity of visas issued,

each Party, on its own, to draw up a list of minimum requirements in order to ensure that applicants are given coherent and uniform basic information and are required to submit, in principle, the same supporting documents.

The information mentioned above is to be disseminated widely (on the information board of consulates, in leaflets, on websites in the Internet etc.).


Joint Declaration concerning the Kingdom of Denmark

The Parties take note that the present Agreement does not apply to the procedures for issuing visas by the diplomatic missions and consular posts of the Kingdom of Denmark.

In such circumstances, it is desirable that the authorities of the Kingdom of Denmark and of the Russian Federation conclude, without delay, a bilateral agreement on the facilitation of the issuance of short-stay visas in similar terms as the Agreement between the European Community and the Russian Federation.


Joint Declaration concerning the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, and Ireland

The Parties take note that the present Agreement does not apply to the territory of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, and Ireland.

In such circumstances, it is desirable that the authorities of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, Ireland and the Russian Federation, conclude bilateral agreements on the facilitation of the issuance of visas.


Joint Declaration concerning the Republic of Iceland and the Kingdom of Norway

The Parties take note of the close relationship between the European Community and the Republic of Iceland and the Kingdom of Norway, particularly by virtue of the Agreement of 18 May 1999 concerning the association of these countries with the implementation, application and development of the Schengen acquis.

In such circumstances, it is desirable that the authorities of the Republic of Iceland, the Kingdom of Norway and the Russian Federation conclude, without delay, bilateral agreements on the facilitation of the issuance of short-stay visas in similar terms as this Agreement.


17.5.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 129/38


DECIZIA CONSILIULUI

din 19 aprilie 2007

privind încheierea Acordului dintre Comunitatea Europeană și Federația Rusă privind readmisia

(2007/341/CE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 63 punctul 3 litera (b), coroborat cu articolul 300 alineatul (2) primul paragraf prima teză și articolul 300 alineatul (3) primul paragraf,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Parlamentului European,

întrucât:

(1)

Comisia a negociat, în numele Comunității Europene, un acord cu Federația Rusă privind readmisia.

(2)

Acordul a fost semnat în numele Comunității Europene la 25 mai 2006, sub rezerva eventualei încheieri a acestuia la o dată ulterioară, în conformitate cu decizia Consiliului din 22 mai 2006.

(3)

Acordul ar trebui să fie aprobat.

(4)

Prin acord se înființează un comitet mixt pentru readmisie care poate să adopte propriul regulament de procedură. În acest caz, este adecvat să se prevadă o procedură simplificată pentru adoptarea poziției Comunității.

(5)

În conformitate cu articolul 3 din Protocolul privind poziția Regatului Unit și a Irlandei anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană și la Tratatul de instituire a Comunității Europene, Regatului Unit a comunicat că dorește să ia parte la adoptarea și aplicarea prezentei decizii.

(6)

În conformitate cu articolele 1 și 2 din Protocolul privind poziția Regatului Unit și a Irlandei anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană și la Tratatul de instituire a Comunității Europene, dar fără a aduce atingere articolului 4 din respectivul protocol, Irlanda nu ia parte la adoptarea prezentei decizii, nu își asumă obligații prin intermediul acesteia și aceasta nu i se aplică.

(7)

În conformitate cu articolele 1 și 2 din Protocolul privind poziția Danemarcei, anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană și la Tratatul de instituire a Comunității Europene, Danemarca nu ia parte la adoptarea prezentei decizii, nu își asumă obligații prin intermediul acesteia și aceasta nu i se aplică,

DECIDE:

Articolul 1

Prin prezenta se aprobă, în numele Comunității, Acordul dintre Comunitatea Europeană și Federația Rusă privind readmisia.

Textul acordului se anexează la prezenta decizie.

Articolul 2

Președintele Consiliului procedează la notificarea prevăzută la articolul 23 alineatul (2) din acord (1).

Articolul 3

Comisia, asistată de experți din statele membre, reprezintă Comunitatea Europeană în cadrul comitetului mixt pentru readmisie înființat prin articolul 19 din acord.

Articolul 4

După consultarea unui comitet special desemnat de către Consiliu, Comisia adoptă poziția Comunității în cadrul comitetului mixt pentru readmisie în ceea ce privește adoptarea regulamentului de procedură al acestui comitet, în conformitate cu articolul 19 alineatul (5) din acord.

Articolul 5

Prezenta decizie se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Luxemburg, 19 aprilie 2007.

Pentru Consiliu

Președintele

B. ZYPRIES


(1)  Secretariatul General al Consiliului va publica în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene data intrării în vigoare a acordului privind readmisia.


17.5.2007   

EN

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 129/40


AGREEMENT

between the European Community and the Russian Federation on readmission

THE PARTIES,

THE EUROPEAN COMMUNITY, hereinafter referred to as ‘the Community’,

and

THE RUSSIAN FEDERATION

DETERMINED to strengthen their co-operation in order to combat illegal immigration more effectively,

REFERRING to the Agreement on Partnership and Co-operation between the Community and its Member States, on the one part, and the Russian Federation, on the other part, concluded in Corfu on 24 June 1994, and in particular Article 84 and the joint declaration in relation to Articles 26, 32 and 37 in the Final Act thereof,

HAVING REGARD to the Joint Statement agreed on the occasion of the St. Petersburg Summit held on 31 May 2003 stating that the European Union and the Russian Federation agree to conclude timely the negotiations on a readmission agreement,

DESIRING to establish, by means of this Agreement and on the basis of reciprocity, rapid and effective procedures for the identification and return of persons who do not, or no longer, fulfil the conditions for entry to, presence in, or residence on the territories of the Russian Federation or one of the Member States of the European Union, and to facilitate the transit of such persons in a spirit of co-operation,

EMPHASIZING that this Agreement shall be without prejudice to the rights, obligations and responsibilities of the Community, the Member States of the European Union and the Russian Federation arising from International Law including International Human Rights law rules, as confirmed, in particular, by the Universal Declaration of Human Rights of 10 December 1948, the International Covenant on Civil and Political Rights of 16 December 1966, the Convention relating to the Status of Refugees of 28 July 1951 and the Protocol relating to the Status of Refugees of 31 January 1967, the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms of 4 November 1950 and Protocol No 4 thereto of 16 September 1963, and the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment of 10 December 1984,

TAKING ACCOUNT of the Protocol on the position of Denmark annexed to the Treaty on the European Union of 7 February 1992 and the Treaty establishing the European Community of 25 March 1957 and confirming that that the provisions of this agreement do not apply to the Kingdom of Denmark,

HAVE AGREED AS FOLLOWS:

Article 1

Definitions

For the purpose of this Agreement:

(a)

‘Readmission’ shall mean the transfer by the requesting State and admission by the requested State of persons (own nationals of the requested State, third-country nationals or stateless persons) who have been found illegally entering to, being present in or residing in the requesting State, in accordance with the provisions of this Agreement;

(b)

‘Member State’ shall mean any Member State of the European Union with the exception of the Kingdom of Denmark;

(c)

‘National of a Member State’ shall mean any person who holds the nationality, as defined for Community purposes, of a Member State;

(d)

‘National of the Russian Federation’ or ‘Russian National’ shall mean any person who holds the nationality of the Russian Federation in accordance with its legislation;

(e)

‘Third-country national’ shall mean any person holding a nationality other than that of the Russian Federation or one of the Member States;

(f)

‘Stateless person’ shall mean any person who does not hold the nationality of the Russian Federation or one of the Member States, and who has no evidence of holding the nationality of any other State;

(g)

‘Residence authorisation’ shall mean an official permit of any type issued by the Russian Federation or one of the Member States entitling a person to reside on the territory of the Russian Federation or one of the Member States. This shall not include temporary permissions to remain on the territory of the said States in connection with the processing of an asylum application or an application for a residence authorisation;

(h)

‘Visa’ shall mean an authorisation issued or a decision taken by the Russian Federation or one of the Member States, which is required with a view to entry in, or transit through, the territory of the Russian Federation or one of the Member States. This shall not include the specific category of airport transit visa;

(i)

‘Requesting State’ shall mean the State (Russian Federation or one of the Member States) submitting a readmission application pursuant to section III or a transit application pursuant to section IV of this Agreement;

(j)

‘Requested State’ shall mean the State (Russian Federation or one of the Member States) to which a readmission application pursuant to section III or a transit application pursuant to section IV of this Agreement is addressed;

(k)

‘Competent Authority’ shall mean any national authority of the Russian Federation or one of the Member States entrusted with the implementation of this Agreement, as designated in the bilateral implementing Protocol concluded between the Russian Federation and individual Member States in accordance with Article 20(1) lit. a) of this Agreement;

(l)

‘Border region’ shall mean an area which extends up to 30 kilometres from the common land border between a Member State and the Russian Federation, as well as the territories of seaports including custom zones, and International airports of the Member States and the Russian Federation;

(m)

‘Border crossing point’ shall mean any crossing-point authorised by the Member States or the Russian Federation for the crossing of their respective land and sea borders, including at International airports and seaports;

(n)

‘Transit’ shall mean the passage of a third country national or a stateless person through the territory of the requested State while travelling from the requesting State to the country of destination.

SECTION I

READMISSION OBLIGATIONS BY THE RUSSIAN FEDERATION

Article 2

Readmission of Russian nationals

(1)   The Russian Federation shall admit, upon application by a Member State and in accordance with the procedure provided for in this Agreement, any person who does not, or no longer, fulfil the conditions in force for entry to, presence in, or residence on the territory of the requesting Member State provided it is established, in accordance with Article 9 of this Agreement, that such person is a national of the Russian Federation.

The same shall apply to illegally present or residing persons who possessed the nationality of the Russian Federation at the time of entering the territory of a Member State but subsequently renounced the nationality of the Russian Federation in accordance with the national laws of the latter, without acquiring the nationality or a residence authorisation of that Member State or any other State.

(2)   After the Russian Federation has given a positive reply to the readmission application, the competent diplomatic mission or consular office of the Russian Federation shall irrespective of the will of the person to be readmitted, as necessary and without delay, issue a travel document required for the return of the person to be readmitted with a period of validity of 30 calendar days. If, for any reason, the person concerned cannot be transferred within the period of validity of that travel document, the competent diplomatic mission or consular office of the Russian Federation shall issue a new travel document with a period of validity of the same duration without delay.

Article 3

Readmission of third-country nationals and stateless persons

(1)   The Russian Federation shall admit, upon application by a Member State and in accordance with the procedure provided for in this Agreement, any third-country national or stateless person who does not, or no longer, fulfil the conditions in force for entry to, presence in, or residence on the territory of the requesting Member State provided that evidence can be furnished, in accordance with Article 10 of this Agreement, that such person:

(a)

holds, at the time of submission of the readmission application, a valid visa issued by the Russian Federation entering the territory of a Member State directly from the territory of the former; or

(b)

holds, at the time of submission of the readmission application, a valid residence authorisation issued by the Russian Federation; or

(c)

unlawfully entered the territory of the Member States directly from the territory of the Russian Federation.

(2)   The readmission obligation provided for in paragraph 1 of this Article shall not apply if:

(a)

the third-country national or stateless person has only been in airside transit via an International airport of the Russian Federation; or

(b)

the requesting Member State or another Member State has issued to the third country national or stateless person a visa or residence authorisation unless that person is in possession of a visa or residence authorisation, issued by the Russian Federation, which has a longer period of validity;

(c)

the third-country national or stateless person enjoyed visa-free access to the territory of the requesting Member State.

(3)   After the Russian Federation has given a positive reply to the readmission application, the requesting Member State issues to the person concerned a travel document recognised by the Russian Federation (EU standard travel document for expulsion purposes in line with the form set out in EU Council recommendation of 30 November 1994).

SECTION II

READMISSION OBLIGATIONS BY THE COMMUNITY

Article 4

Readmission of nationals of the Member States

(1)   A Member State shall admit, upon application by the Russian Federation and in accordance with the procedure provided for in this Agreement, any person who does not, or no longer, fulfil the conditions in force for entry to, presence in, or residence on, the territory of the Russian Federation provided that it is established, in accordance with Article 9 of this Agreement, that such person is a national of that Member State.

The same shall apply to illegally present or residing persons who possessed the nationality of the Member State at the time of entering the territory of the Russian Federation but subsequently renounced the nationality of the Member State in accordance with the national laws of the latter, without acquiring the nationality or a residence authorisation of the Russian Federation or any other State.

(2)   After a Member State has given a positive reply to the readmission application, the competent diplomatic mission or consular office of the Member State concerned shall irrespective of the will of the person to be readmitted, as necessary and without delay, issue a travel document required for the return of the person to be readmitted with a period of validity of 30 calendar days. If, for any reason, the person concerned cannot be transferred within the period of validity of that travel document, the Member State concerned shall issue a new travel document with a period of validity of the same duration without delay.

Article 5

Readmission of third-country nationals and stateless persons

(1)   A Member State shall admit, upon application by the Russian Federation and in accordance with the procedure provided for in this Agreement, any third-country national or stateless persons who does not, or no longer, fulfil the conditions in force for entry to, presence in, or residence on the territory of the Russian Federation provided that evidence can be furnished in accordance with Article 10 of this Agreement that such person:

(a)

holds, at the time of submission of the readmission application, a valid visa issued by the requested Member State entering the territory of the Russian Federation directly from the territory of the former; or

(b)

holds, at the time of submission of the readmission application, a valid residence authorisation issued by the requested Member State; or

(c)

unlawfully entered the territory of the Russian Federation directly from the territory of the requested Member State.

(2)   The readmission obligation provided for in paragraph 1 of this Article shall not apply if:

(a)

the third-country national or stateless person has only been in airside transit via an International airport of the requested Member State;

(b)

the Russian Federation has issued to the third country national or stateless person a visa or residence authorisation unless that person is in possession of a visa or residence permit, issued by the requested Member State, which has a longer period of validity.

(c)

the third-country national or stateless person enjoyed visa-free access to the territory of the Russian Federation.

(3)   The readmission obligation in paragraph 1 of this Article is for the Member State that issued a visa or residence authorisation. If two or more Member States issued a visa or residence authorisation, the readmission obligation in paragraph 1 of this Article is for the Member State that issued the document with a longer period of validity or, if one or several of them have already expired, the document that is still valid. If all of the documents have already expired, the readmission obligation in paragraph 1 of this Article is for the Member State that issued the document with the most recent expiry date.

(4)   After the requested Member State has given a positive reply to the readmission application, the Russian Federation issues to the person to be readmitted a travel document recognised by the Member State concerned.

SECTION III

READMISSION PROCEDURE

Article 6

Readmission application

(1)   Subject to paragraph 2, any transfer of a person to be readmitted on the basis of one of the obligations contained in Articles 2 to 5 of this Agreement shall require the submission of a readmission application to the competent authority of the requested State.

(2)   By derogation of Articles 2 to 5 of this Agreement, no readmission application shall be needed where the person to be readmitted is in possession of a valid national passport and, in case such person is a third-country national or stateless person, also holds a valid visa or residence authorisation of the State which has to admit this person.

(3)   If a person has been apprehended in the border region of the requesting State after illegally crossing the border coming directly from the territory of the requested State, the requesting State may submit a readmission application within two working days following this persons apprehension (accelerated procedure).

Article 7

Content of readmission applications

(1)   Any readmission application is to contain the following information:

(a)

the particulars of the person concerned (e.g. given names, surnames, date of birth, and — where possible — place of birth, and the last place of residence);

(b)

indication of the evidence regarding nationality, unlawful entry and residence, and the grounds for the readmission of third-country nationals and stateless persons as set forth in Articles 3(1) and 5(1) of this Agreement.

(2)   To the extent possible, the readmission application should also contain the following information:

(a)

a statement indicating that the person to be transferred may need help or care, provided the person concerned has explicitly consented to the statement;

(b)

any other protection or security measure which may be necessary in the individual transfer case.

(3)   A common form to be used for readmission applications is attached as Annex 1 to this Agreement.

Article 8

Reply to the readmission application

A reply to the readmission application shall be given in writing.

Article 9

Evidence regarding nationality

(1)   Nationality pursuant to Article 2(1) and Article 4(1) of this Agreement can be established by means of at least one of the documents listed in Annex 2 to this Agreement, even if its period of validity has expired. If such documents are presented, the Member States and the Russian Federation shall mutually recognise the nationality without further verification being required.

(2)   If none of the documents listed in Annex 2 to this Agreement can be presented, nationality pursuant to Article 2(1) and Article 4(1) of this Agreement can be established by means of at least one of the documents listed in Annex 3 to this Agreement, even if its period of validity has expired

if documents listed in Annex 3 A to this Agreement are presented, the Member States and the Russian Federation shall mutually deem the nationality to be established unless they can prove otherwise,

if documents listed in Annex 3 B to this Agreement are presented, the Member States and the Russian Federation shall mutually deem it as a ground to start an appropriate verification.

(3)   Nationality cannot be established by means of false documents.

(4)   If none of the documents listed in Annexes 2 or 3 to this Agreement can be presented, the competent diplomatic representation or consular post of the Russian Federation or the Member State concerned shall, upon request, make arrangements with the competent authority of the requesting State to interview the person to be readmitted without undue delay in order to establish his or her nationality. The procedure for such interviews is to be established in the implementing Protocols provided for in Article 20 of this Agreement.

Article 10

Evidence regarding third-country nationals and stateless persons

(1)   Proof of the grounds for the readmission of third-country nationals and stateless persons laid down in Article 3(1) and Article 5(1) of this Agreement can be furnished through at least one of the documents listed in Annex 4 to this Agreement. Any such proof shall be mutually recognised by the Member States and the Russian Federation without any further verification being required.

(2)   Indirect evidence of the grounds for the readmission of third-country nationals and stateless persons pursuant to Article 3(1) and Article 5(1) of this Agreement can be furnished through at least one of the documents listed in Annex 5 to this Agreement

if means of evidence listed in Annex 5 A to this Agreement are presented, the Member States and the Russian Federation shall deem the conditions to be established unless they can prove otherwise,

if means of evidence listed in Annex 5 B to this Agreement are presented, the Member States and the Russian Federation shall deem it as a ground to start an appropriate verification.

(3)   Proof of the grounds for readmission of third-country nationals and stateless persons cannot be furnished through false documents.

(4)   The unlawfulness of entry, presence or residence shall be established by means of the travel documents of the person concerned in which the necessary visa or residence authorisation for the territory of the requesting State is missing. A duly motivated statement by the requesting State that the person concerned has been found not having the necessary travel documents, visa or residence authorisation shall likewise provide prima facie evidence of the unlawful entry, presence or residence.

Article 11

Time limits

(1)   The application for readmission must be submitted to the competent authority of the requested State within a maximum of 180 calendar days from the date when the requesting State’s competent authority has gained knowledge that a third-country national or a stateless person does not, or no longer, fulfil the conditions in force for entry, presence or residence.

(2)   A readmission application must be replied to within a maximum of 25 calendar days from the date of confirmed receipt of the readmission application. Without prejudice to specific arrangements to be agreed upon in the framework of implementing protocols concluded in accordance with Article 20, where there are legal or factual obstacles to the application being replied to in time, the time limit shall, upon duly motivated request, be extended up to 60 calendar days.

(3)   In the case of a readmission application submitted under the accelerated procedure in accordance with Article 6(3) of this Agreement, a reply has to be given within two working days (defined in accordance with the legislation of the requested State) from the confirmed receipt of the readmission application.

(4)   Upon expiry of the time limits referred to in paragraphs 2 and 3 of this Article, the readmission shall be deemed to have been agreed to.

(5)   The person concerned shall be transferred within 90 calendar days. In the case of a transfer under the accelerated procedure in accordance with Article 6(3) of this Agreement, the person concerned shall be transferred within two working days. Upon duly motivated request, this time limit may be extended by the time taken to deal with legal or practical obstacles. The time limits provided for in this paragraph begin to run with the date of receipt of a positive reply to the readmission application.

Article 12

Refusal of a readmission application

Reasons shall be given for refusal of a readmission application.

Article 13

Transfer modalities and modes of transportation

(1)   Before transferring a person, the competent authorities of the Russian Federation and the Member State concerned shall make arrangements in writing and in advance regarding the transfer date, the border crossing point and possible escorts.

(2)   All means of transportation, whether by air, land or sea, shall be allowed for the purpose of transfer. Return by air is not restricted to the use of the national carrier or the staff of the requesting State and may take place by using scheduled flights as well as charter flights.

SECTION IV

TRANSIT OPERATIONS

Article 14

General principles

(1)   The Member States and the Russian Federation shall restrict the transit of third-country nationals or stateless persons to cases where such persons cannot be returned to the State of destination directly.

(2)   The Russian Federation shall allow the transit of third-country nationals or stateless persons if a Member State so requests, and a Member State shall authorise the transit of third-country nationals or stateless persons if the Russian Federation so requests, if the onward journey through other States of transit and the admission by the State of destination is assured.

(3)   Transit can be refused by the Russian Federation or a Member State:

(a)

if the third-country national or the stateless person runs the risk of being subjected to torture or to inhuman or degrading treatment or punishment or the death penalty or of persecution because of his race, religion, nationality, membership of a particular social group or political conviction in the State of destination or another State of transit; or

(b)

if the third-country national or the stateless person shall be subject to criminal prosecution or sanctions in the requested State or in another State of transit; or

(c)

on grounds of public health, domestic security, public order or other national interests of the requested State.

(4)   The Russian Federation or a Member State may revoke any authorisation issued if circumstances referred to in paragraph 3 of this Article subsequently arise or come to light which stand in the way of the transit operation, or if the onward journey in possible States of transit or the readmission by the State of destination is no longer assured. In this case, the requesting State shall take back the third-country national or the stateless person, as necessary and without delay.

Article 15

Transit procedure

(1)   An application for transit operations must be submitted to the competent authorities in writing and is to contain the following information:

(a)

type of transit (by air, land or sea), possible other States of transit and intended final destination;

(b)

the particulars of the person concerned (e.g. given name, surname, date of birth and — where possible — place of birth, nationality, type and number of travel document);

(c)

envisaged border crossing point, time of transfer and possible use of escorts;

(d)

a declaration that from the viewpoint of the requesting State the conditions pursuant to Article 14(2) of this Agreement are met, and that no reasons for a refusal pursuant to Article 14(3) of this Agreement are known of.

A common form to be used for transit applications is attached as Annex 6 to this Agreement.

(2)   The requested State shall, in writing, inform the competent authorities of the requesting State of the consent to admission, confirming the border crossing point and the envisaged time of admission, or inform it of the admission refusal and of the reasons for such refusal.

(3)   If the transit operation is effected by air, the person to be readmitted and possible escorts shall be exempted from having to obtain a specific airport transit visa.

(4)   The competent authorities of the requested State shall, subject to mutual consultations, support the transit operations, in particular through the surveillance of the persons in question and the provision of suitable amenities for that purpose.

SECTION V

COSTS

Article 16

Transport and transit costs

Without prejudice to the right of the competent authorities to recover the costs associated with the readmission from the person to be readmitted or third parties, all transport costs incurred in connection with readmission and transit as far as the border-crossing point of the requested State shall be borne by the requesting State.

SECTION VI

DATA PROTECTION

Article 17

Data Protection

The communication of personal data shall only take place if such communication is necessary for the implementation of this Agreement by the competent authorities of the Russian Federation or a Member State as the case may be. When communicating, processing or treating personal data in a particular case, the competent authorities of the Russian Federation shall abide by the relevant legislation of the Russian Federation, and the competent authorities of a Member State shall abide by the provisions of Directive 95/46/EC and by the national legislation of that Member State adopted pursuant to this directive. Additionally the following principles shall apply:

(a)

personal data must be processed fairly and lawfully;

(b)

personal data must be collected for the specified, explicit and legitimate purpose of implementing this Agreement and not further processed in a way incompatible with that purpose;

(c)

personal data must be adequate, relevant and not excessive in relation to the purpose for which they are collected and/or further processed; in particular, personal data communicated may concern only the following:

the particulars of the person to be readmitted (e.g. surname, given name, any previous names, other names used/by which known or aliases, date and place of birth, sex, current and any previous nationality),

identity card or passport (type, number, period of validity, date of issue, issuing authority, place of issue),

stop-overs and itineraries,

other information needed to identify the person to be readmitted or to examine the readmission requirements pursuant to this Agreement;

(d)

personal data must be accurate and, where necessary, kept up to date;

(e)

personal data must be kept in a form which permits identification of data subjects for no longer than it is necessary for the purpose for which the data were collected or for which they are further processed;

(f)

both the competent authority communicating personal data and the competent authority receiving personal data shall take every reasonable step to ensure as appropriate the rectification, erasure or blocking of personal data where its processing does not comply with the provisions of lit. c) and d) of this Article, in particular because that data are not adequate, relevant, accurate, or they are excessive in relation to the purpose of processing. This includes the notification of any rectification, erasure or blocking of such data to the other Party;

(g)

upon request, the competent authority receiving personal data shall inform the competent authority communicating personal data of the use of the communicated data and of the results obtained therefrom;

(h)

personal data may only be communicated to the competent authorities entrusted with the implementation of this Agreement. Further communication to other bodies requires the prior consent of the competent authority communicating personal data;

(i)

the competent authority communicating personal data and the competent authority receiving personal data are under the obligation to make a written record of the communication and receipt of personal data.

SECTION VII

IMPLEMENTATION AND APPLICATION

Article 18

Relation to other International obligations

(1)   This Agreement shall be without prejudice to the rights, obligations and responsibilities of the Community, the Member States and the Russian Federation arising from International Law, and in particular from:

(a)

the Convention of 28 July 1951 and the Protocol of 31 January 1967 relating to the Status of Refugees;

(b)

the European Convention of 4 November 1950 for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms;

(c)

the Convention of 10 December 1984 against Torture and other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment;

(d)

international treaties on extradition and transit;

(e)

multilateral international treaties containing rules on the readmission of foreign nationals, such as the Convention on International Civil Aviation of 7 December 1944.

(2)   The provisions of this Agreement shall take precedence over the provisions of any bilateral treaties or arrangements on readmission which have been or may, under Article 20 of this Agreement, be concluded between individual Member States and the Russian Federation insofar as the provisions of the latter treaties or arrangements cover issues that are dealt with by the present Agreement.

(3)   Nothing in this Agreement shall prevent the return of a person under other formal or informal arrangements.

Article 19

Joint readmission committee

(1)   The Parties shall set up a joint readmission committee (hereinafter referred to as the Committee) which will, in particular, have the task:

(a)

to monitor the application of this Agreement;

(b)

to decide on arrangements necessary for the uniform execution of this Agreement;

(c)

to have a regular exchange of information on the implementing Protocols concluded by individual Member States and the Russian Federation pursuant to Article 20 of this Agreement;

(d)

to decide on amendments to the Annexes to this Agreement;

(e)

to propose amendments to this Agreement;

(f)

to examine and, if deemed necessary, propose amendments to this Agreement in case of new accessions to the European Union.

(2)   The decisions of the Committee shall be binding on the Parties.

(3)   The Committee shall be composed by representatives of the Community and the Russian Federation; the Community shall be represented by the European Commission, assisted by experts from Member States.

(4)   The Committee shall meet where necessary at the request of one of the Parties.

(5)   The Committee shall establish its rules of procedures.

Article 20

Implementing Protocols

(1)   The Russian Federation and Member States shall conclude implementing Protocols which shall cover rules on:

(a)

the competent authorities, the border crossing points, the exchange of information on contact points and the languages in communication;

(b)

the modalities for readmission under the accelerated procedure;

(c)

the conditions for escorted transfers, including the transit of third-country nationals and stateless persons under escort;

(d)

proofs and evidence additional to those listed in the Annexes 2 to 5 to this Agreement;

(e)

the procedure for interviews provided for in Article 9 of this Agreement;

(f)

where necessary, specific arrangements concerning time limits for the handling of readmission applications in accordance with Article 11(2) of this Agreement.

(2)   The implementing Protocols referred to in paragraph 1 of this Article shall enter into force only after the Committee has been notified.

(3)   The Russian Federation shall agree to apply any provision of an implementing Protocol concluded with one Member State also in its relations with any other Member State, upon request of the latter and subject to the practical feasibility of its application to the Russian Federation. The Member States shall agree to apply any provision of an implementing Protocol concluded by one of them also in their relations with the Russian Federation, upon request of the latter and subject to the practical feasibility of its application to other Member States.

This shall not apply to provisions containing specific arrangements referred to in paragraph 1 lit. (f) of this Article.

SECTION VIII

FINAL PROVISIONS

Article 21

Territorial application

(1)   Subject to paragraph 2 of this Article, this Agreement shall apply to the territory of the Russian Federation and to the territory in which the Treaty establishing the European Community is applicable.

(2)   This Agreement shall not apply to the territory of the Kingdom of Denmark.

Article 22

Annexes

Annexes 1 to 6 shall form an integral part of this Agreement.

Article 23

Entry into force, duration and termination

(1)   This Agreement shall be ratified or approved by the Parties in accordance with their internal procedures.

(2)   Subject to paragraph 3 of this Article, this Agreement shall enter into force on the first day of the second month following the date on which the Parties notify each other that the procedures referred to in paragraph 1 of this Article have been completed. If this date is before the date of the entry into force of the agreement between the Russian Federation and the European Community on the facilitation of the issuance of visas to the citizens of the Russian Federation and the European Union, this Agreement shall only enter into force on the same date as the latter.

(3)   The obligations set out in Articles 3 and 5 of this Agreement shall only become applicable three years after the date referred to in paragraph 2 of this Article. During that 3-year period, they shall only be applicable to stateless persons and nationals from third-countries with which the Russian Federation has concluded bilateral treaties or arrangements on readmission.

(4)   This Agreement is concluded for an unlimited period.

(5)   Each Contracting Party may denounce this Agreement by officially notifying the other Contracting Party. This Agreement shall cease to be in force six months after the date of receipt of such notification.

Done at Sochi on the twenty-fifth day of May in the year two thousand and six in duplicate each in the Czech, Danish, Dutch, English, Estonian, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Italian, Latvian, Lithuanian, Maltese, Polish, Portuguese, Slovak, Slovenian, Spanish, Swedish and Russian languages, each of these texts being equally authentic.

Hecho en Sochi, el veinticinco de mayo del dos mil seis.

V Soči dne dvacátého pátého května dva tisíce šest.

Udfærdiget i Sotji den femogtyvende maj to tusind og seks.

Geschehen zu Sotschi am fünfundzwanzigsten Mai zweitausendsechs.

Kahe tuhande kuuenda aasta maikuu kahekümne viiendal päeval Sotšis.

'Εγινε στο Σότσι, στις είκοσι πέντε Μαΐου δύο χιλιάδες έξι.

Done at Sochi on the twenty fifth day of May in the year two thousand and six.

Fait à Sotchi, le vingt cinq mai deux mille six.

Fatto a Soci, addì venticinque maggio duemilasei.

Sočos, divtūkstoš sestā gada divdesmit piektajā maijā.

Priimta du tūkstančiai šeštų metų gegužės dvidešimt penktą dieną Sočyje.

Kelt Szocsiban, a kettőezer hatodik év május huszonötödik napján.

Magħmul f'Sochi, fil-ħamsa u għoxrin jum ta' Mejju tas-sena elfejn u sitta.

Gedaan te Sotsji, de vijfentwintigste mei tweeduizend zes.

Sporządzono w Soczi dnia dwudziestego piątego maja roku dwutysięcznego szóstego.

Feito em Sotchi, em vinte e cinco de Maio de dois mil e seis.

V Soči dňa dvadsiateho piateho mája dvetisícšesť.

V Soči, petindvajsetega maja leta dva tisoč šest.

Tehty Sotšissa kahdentenakymmenentenäviidentenä päivänä toukokuuta vuonna kaksituhattakuusi.

Som skedde i Sotji den tjugofemte maj tjugohundrasex.

Adoptată la Sochi, la douăzeci și cinci mai două mii șase.

Совершено в г. Сочи двадцать пятого мая две тысячи шестого года.

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Pentru Comunitatea Europeană

За Европейское сообщество

Image 4

Por la Federación de Rusia

Za Ruskou federaci

For Den Russiske Føderation

Für die Russische Föderation

Venemaa Föderatsiooni nimel

Για τη Ρωσική Ομοσπονδία

For the Russian Federation

Pour la Fédération de Russie

Per la Federazione russa

Krievijas Federācijas vārdā

Rusijos Federacijos vardu

Az Orosz Föderáció részéről

Għall-Federazzjoni Russa

Voor de Russische Federatie

W imieniu Federacji Rosyjskiej

Pela Federação da Rússia

Za Ruskú federáciu

Za Rusko federacijo

Venäjän federaation puolesta

På ryska federationen vägnar

Pentru Federația Rusă

За Российскую Федерацию

Image 5


ANNEX 1 TO THE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND THE RUSSIAN FEDERATION ON READMISSION

Image 6

Textul imaginii

Image 7

Textul imaginii