ISSN 1830-3625

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 128

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 50
16 mai 2007


Cuprins

 

I   Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare este obligatorie

Pagina

 

 

REGULAMENTE

 

 

Regulamentul (CE) nr. 534/2007 al Comisiei din 15 mai 2007 de stabilire a sumelor forfetare la import pentru determinarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

1

 

 

Regulamentul (CE) nr. 535/2007 al Comisiei din 15 mai 2007 de stabilire a taxelor la import în sectorul cerealelor aplicabile de la 16 mai 2007

3

 

*

Regulamentul (CE) nr. 536/2007 al Comisiei din 15 mai 2007 privind deschiderea și modul de gestionare a unui contingent tarifar pentru carnea de pasăre, alocat Statelor Unite ale Americii

6

 

*

Regulamentul (CE) nr. 537/2007 al Comisiei din 15 mai 2007 privind autorizarea produsului de fermentație Aspergillus oryzae (NRRL 458) (Amaferm) ca aditiv pentru hrana animalelor ( 1 )

13

 

*

Regulamentul (CE) nr. 538/2007 al Comisiei din 15 mai 2007 privind autorizarea unei noi utilizări a preparatului Enterococcus faecium DSM 7134 (Bonvital) ca aditiv pentru furaje ( 1 )

16

 

*

Regulamentul (CE) nr. 539/2007 al Comisiei din 15 mai 2007 privind deschiderea și modul de gestionare a contingentelor tarifare în sectorul ouălor și al ovalbuminelor

19

 

*

Regulamentul (CE) nr. 540/2007 al Comisiei din 15 mai 2007 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1483/2006 privind deschiderea unor invitații permanente de participare la licitație pentru revânzarea pe piața comunitară a cerealelor deținute de organismele de intervenție ale statelor membre

26

 

 

DIRECTIVE

 

*

Directiva 2007/27/CE a Comisiei din 15 mai 2007 de modificare a anumitor anexe la Directivele 86/362/CEE, 86/363/CEE și 90/642/CEE privind stabilirea conținuturilor maxime de reziduuri de etoxazol, indoxacarb, mesosulfuron, 1-metil-ciclopropen, MCPA și MCPB, tolilfluanid și triticonazol ( 1 )

31

 

 

II   Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare nu este obligatorie

 

 

DECIZII

 

 

Comisie

 

 

2007/335/CE

 

*

Decizia Comisiei din 21 martie 2007 privind sistemul de ajutor C 18/2006 (ex N 524/2005) pe care Italia intenționa să îl pună în aplicare pentru întreprinderile mici și mijlocii [notificată cu numărul C(2007) 1175]  ( 1 )

43

 

 

2007/336/CE

 

*

Decizia Comisiei din 8 mai 2007 privind asistența financiară pentru anul 2007 din partea Comunității pentru anumite laboratoare comunitare de referință acționând în sectorul sănătății animale și al animalelor vii [notificată cu numărul C(2007) 1930]

45

 

 

2007/337/CE

 

*

Decizia Comisiei din 15 mai 2007 de aprobare a sistemelor elaborate de Danemarca, Germania și Regatul Unit pentru suspendarea automată a licențelor de pescuit în cazuri de încălcare a normelor [notificată cu numărul C(2007) 2036]

49

 

 

III   Acte adoptate în temeiul Tratatului UE

 

 

ACTE ADOPTATE ÎN TEMEIUL TITLULUI V DIN TRATATUL UE

 

*

Poziția comună 2007/338/PESC a Consiliului din 14 mai 2007 de reînnoire a unor măsuri restrictive împotriva Uzbekistanului

50

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


I Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare este obligatorie

REGULAMENTE

16.5.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 128/1


REGULAMENTUL (CE) NR. 534/2007 AL COMISIEI

din 15 mai 2007

de stabilire a sumelor forfetare la import pentru determinarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 3223/94 al Comisiei din 21 decembrie 1994 de stabilire a normelor de aplicare a regimului de import pentru fructe și legume (1), în special articolul 4 alineatul (1),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 3223/94 prevede, ca urmare a rezultatelor negocierilor comerciale multilaterale din Runda Uruguay, criteriile pentru stabilirea de către Comisie a sumelor forfetare la import din țările terțe, pentru produsele și termenele menționate în anexa acestuia.

(2)

În conformitate cu criteriile menționate anterior, sumele forfetare la import trebuie stabilite la nivelurile prevăzute în anexa la prezentul regulament,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Sumele forfetare la import prevăzute la articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 3223/94 sunt stabilite așa cum este indicat în tabelul din anexă.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 16 mai 2007.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 15 mai 2007.

Pentru Comisie

Jean-Luc DEMARTY

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 337, 24.12.1994, p. 66. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 386/2005 (JO L 62, 9.3.2005, p. 3).


ANEXĂ

la Regulamentul Comisiei din 15 mai 2007 de stabilire a sumelor forfetare la import pentru determinarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

(EUR/100 kg)

(Cod NC)

Codul țărilor terțe (1)

Suma forfetară la import

0702 00 00

MA

41,9

TN

81,0

TR

102,4

ZZ

75,1

0707 00 05

JO

171,8

MK

35,1

TR

124,8

ZZ

110,6

0709 90 70

TR

110,7

ZZ

110,7

0805 10 20

EG

43,3

IL

65,0

MA

44,8

ZZ

51,0

0805 50 10

AR

51,4

ZZ

51,4

0808 10 80

AR

108,9

BR

75,1

CL

85,1

CN

94,5

NZ

119,2

US

126,5

UY

64,3

ZA

86,7

ZZ

95,0


(1)  Nomenclatorul țărilor, astfel cum este stabilit de Regulamentul (CE) nr. 1833/2006 al Comisiei (JO L 354, 14.12.2006, p. 19). Codul „ZZ” reprezintă „alte origini”.


16.5.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 128/3


REGULAMENTUL (CE) NR. 535/2007 AL COMISIEI

din 15 mai 2007

de stabilire a taxelor la import în sectorul cerealelor aplicabile de la 16 mai 2007

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1784/2003 al Consiliului din 29 septembrie 2003 privind organizarea comună a piețelor în sectorul cerealelor (1),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1249/96 al Comisiei din 28 iunie 1996 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 1766/92 al Consiliului în ceea ce privește taxele de import în sectorul cerealelor (2), în special articolul 2 alineatul (1),

întrucât:

(1)

Articolul 10 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1784/2003 al Consiliului stipulează că, pentru produsele având codurile NC 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (grâul comun de calitate superioară), 1002, ex 1005, cu excepția hibrizilor pentru sămânță și ex 1007, cu excepția hibrizilor destinați însămânțării, taxa la import este egală cu prețul de intervenție valabil pentru aceste produse la import, majorată cu 55 %, din care se deduce prețul la import CIF aplicabil expedierii în cauză. Cu toate acestea, această taxă nu poate depăși valoarea taxelor din Tariful Vamal Comun.

(2)

Articolul 10 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1784/2003 al Consiliului stipulează că, în scopul calculării taxei la import menționate la alineatul (2) din articolul de mai sus, aceasta se stabilește periodic pentru produsele în cauză în funcție de prețurile CIF reprezentative la import.

(3)

În temeiul articolului 2 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1249/96, prețul folosit pentru calcularea taxei la import pentru produsele având codurile NC 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (grâu comun de calitate superioară), 1002 00, 1005 10 90, 1005 90 00 și 1007 00 90 este prețul CIF reprezentativ la import, stabilit zilnic, în conformitate cu metoda prevăzută la articolul 4 din regulamentul menționat anterior.

(4)

Este necesar să se stabilească taxele la import pentru perioada începând cu 16 mai 2007, aplicabile până la stabilirea și intrarea în vigoare a unei noi taxe,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Începând cu 16 mai 2007, taxele la import în sectorul cerealelor menționate la articolul 10 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1784/2003 al Consiliului se stabilesc în anexa I la prezentul regulament în baza elementelor care figurează în anexa II.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 16 mai 2007.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 15 mai 2007.

Pentru Comisie

Jean-Luc DEMARTY

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 270, 21.10.2003, p. 78. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1154/2005 al Comisiei (JO L 187, 19.7.2005, p. 11).

(2)  JO L 161, 29.6.1996, p. 125. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1816/2005 (JO L 292, 8.11.2005, p. 5).


ANEXA I

Taxe la import pentru produsele prevăzute la articolul 10 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1784/2003 aplicabile de la 16 mai 2007

Cod NC

Descrierea mărfurilor

Taxa la import (1)

(în EUR/t)

1001 10 00

GRÂU dur de calitate superioară

0,00

de calitate medie

0,00

de calitate inferioară

0,00

1001 90 91

GRÂU comun, pentru sămânță

0,00

ex 1001 90 99

GRÂU comun de calitate superioară, altul decât pentru sămânță

0,00

1002 00 00

SECARĂ

0,00

1005 10 90

PORUMB pentru sămânță, altul decât hibrid

9,15

1005 90 00

PORUMB, altul decât pentru sămânță (2)

9,15

1007 00 90

SORG cu boabe, altul decât hibrid, destinat însămânțării

0,00


(1)  Pentru mărfurile care intră în Comunitate prin Oceanul Atlantic sau prin Canalul de Suez, importatorul poate beneficia, în aplicarea articolului 2 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 1249/96 al Comisiei, de o reducere a taxelor, în valoare de:

3 EUR/t, dacă portul de descărcare se află la Marea Mediterană,

2 EUR/t, dacă portul de descărcare se află în Danemarca, Estonia, Irlanda, Letonia, Lituania, Polonia, Finlanda, Suedia, Regatul Unit sau pe coasta atlantică a Peninsulei Iberice.

(2)  Importatorul poate beneficia de o reducere forfetară de 24 EUR/t atunci când sunt îndeplinite condițiile stabilite la articolul 2 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 1249/96 al Comisiei.


ANEXA II

Elemente pentru calcularea taxelor prevăzute în anexa I

1.5.-14.5.2007

1.

Valori medii pentru perioada de referință menționată la articolul 2 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1249/96:

(EUR/t)

 

Grâu comun (1)

Porumb

Grâu dur de calitate superioară

Grâu dur de calitate medie (2)

Grâu dur de calitate inferioară (3)

Orz

Bursa

Minneapolis

Chicago

Cotația

156,40

108,73

Prețul FOB USA

177,62

167,62

147,62

132,40

Primă pentru Golf

8,07

Primă pentru Marile Lacuri

12,35

2.

Valori medii pentru perioada de referință menționată la articolul 2 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1249/96:

Taxă de navlu: Golful Mexic–Rotterdam:

36,07 EUR/t

Taxă de navlu: Marile Lacuri–Rotterdam:

35,88 EUR/t


(1)  Primă pozitivă încorporată de 14 EUR/t [articolul 4 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1249/96].

(2)  Primă negativă de 10 EUR/t [articolul 4 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1249/96].

(3)  Primă negativă de 30 EUR/t [articolul 4 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1249/96].


16.5.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 128/6


REGULAMENTUL (CE) NR. 536/2007 AL COMISIEI

din 15 mai 2007

privind deschiderea și modul de gestionare a unui contingent tarifar pentru carnea de pasăre, alocat Statelor Unite ale Americii

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CEE) nr. 2777/75 al Consiliului din 29 octombrie 1975 privind organizarea comună a piețelor în sectorul cărnii de pasăre (1), în special articolul 6 alineatul (1),

întrucât:

(1)

Acordul încheiat sub forma unui schimb de scrisori între Comunitatea Europeană și Statele Unite ale Americii în temeiul articolului XXIV alineatul (6) și al articolului XXVIII din Acordul General pentru Tarife și Comerț (GATT) din 1994 privind modificarea concesiilor de pe listele cu angajamente ale Republicii Cehe, Republicii Estonia, Republicii Cipru, Republicii Letonia, Republicii Lituania, Republicii Ungare, Republicii Malta, Republicii Polone, Republicii Slovenia și Republicii Slovace, în cadrul aderării lor la Uniunea Europeană (2), aprobat prin Decizia 2006/333/CE a Consiliului (3), prevede integrarea unui contingent tarifar de import specific de 16 665 tone de pasăre, alocat Statelor Unite.

(2)

Regulamentul (CE) nr. 1291/2000 al Comisiei din 9 iunie 2000 de stabilire a normelor comune de aplicare a regimului de licențe de import și export și de certificate de fixare în avans pentru produsele agricole (4) și Regulamentul (CE) nr. 1301/2006 al Comisiei din 31 august 2006 de stabilire a normelor comune pentru administrarea contingentelor tarifare de import pentru produsele agricole gestionate printr-un sistem de licențe de import (5) trebuie să se aplice, cu excepția cazului în care prezentul regulament prevede dispoziții contrare.

(3)

Regulamentul (CE) nr. 1232/2006 al Comisiei din 16 august 2006 privind deschiderea și modul de gestionare a unui contingent tarifar de import pentru carnea de pasăre, alocat Statelor Unite ale Americii (6), trebuie modificat în mod substanțial. Este oportun, prin urmare, să se abroge Regulamentul (CE) nr. 1232/2006 și să fie înlocuit cu un nou regulament.

(4)

Pentru a asigura regularitatea importurilor, este necesar să se împartă perioada contingentară cuprinsă între 1 iulie și 30 iunie a anului următor în mai multe subperioade. În orice caz, Regulamentul (CE) nr. 1301/2006 limitează durata valabilității licențelor la ultima zi a perioadei de contingent tarifar.

(5)

Este necesar să se asigure gestionarea contingentului tarifar cu ajutorul unor licențe de import. În acest scop, ar trebui definite modalitățile de prezentare a cererilor și elementele care trebuie să figureze pe cereri și pe licențe.

(6)

Riscul speculei, inerent regimului respectiv în sectorul cărnii de pasăre, conduce la stabilirea unor condiții precise pentru accesul operatorilor la regimul de contingent tarifar.

(7)

Pentru a asigura o gestionare corespunzătoare a contingentelor tarifare, este necesar să se fixeze la 20 EUR per 100 kg valoarea garanției referitoare la licențele de import.

(8)

În interesul operatorilor, este necesar să se prevadă stabilirea de către Comisie a cantităților nesolicitate care vor fi adăugate la subperioada contingentară următoare, în conformitate cu articolul 7 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 1301/2006.

(9)

Accesul la contingentul tarifar trebuie condiționat de prezentarea unui certificat de origine emis de autoritățile din Statele Unite ale Americii în conformitate cu Regulamentul (CEE) nr. 2454/93 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispoziții de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului de instituire a Codului Vamal Comunitar (7).

(10)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului de gestionare a cărnii de pasăre și a ouălor,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

(1)   Contingentul tarifar menționat la anexa I este deschis pentru importul produselor din sectorul cărnii de pasăre originare din Statele Unite ale Americii, care au codurile NC prevăzute la anexa I.

Contingentul tarifar este deschis anual pentru perioada cuprinsă între 1 iulie și 30 iunie a anului următor.

(2)   Cantitatea de produse care beneficiază de contingentul menționat la alineatul (1), dreptul vamal aplicabil, precum și numărul de ordine sunt stabilite în anexa I.

Articolul 2

Se aplică dispozițiile Regulamentului (CE) nr. 1291/2000 și ale Regulamentului (CE) nr. 1301/2006 în cazul în care nu există dispoziții contrare în prezentul regulament.

Articolul 3

Cantitatea stabilită pentru perioada contingentară anuală se repartizează după cum urmează, în patru subperioade:

(a)

25 % de la 1 iulie la 30 septembrie;

(b)

25 % de la 1 octombrie la 31 decembrie;

(c)

25 % de la 1 ianuarie la 31 martie;

(d)

25 % de la 1 aprilie la 30 iunie.

Articolul 4

(1)   Pentru aplicarea articolului 5 din Regulamentul (CE) nr. 1301/2006, în momentul primei sale cereri referitoare la o anumită perioadă contingentară, solicitantul unei licențe de import furnizează dovada că a importat sau a exportat, pe parcursul fiecăreia din cele două perioade prevăzute la articolul 5 respectiv, cel puțin 50 de tone de produse vizate de Regulamentul (CEE) nr. 2777/75.

(2)   Cererea de licență poate viza mai multe produse de la coduri NC diferite și care sunt originare din Statele Unite ale Americii. În acest caz, toate codurile NC și descrierile acestora trebuie indicate la rubricile 16 și, respectiv, 15 din cererea de licență și din licență.

Cererea de licență trebuie să vizeze cel puțin 10 tone și cel mult 10 % din cantitatea disponibilă în subperioada în cauză.

(3)   Licențele obligă la import din Statele Unite ale Americii.

Cererea de licență și licența conțin:

(a)

la rubrica 8, mențiunea țării de origine;

(b)

la rubrica 20, una dintre mențiunile care figurează în anexa II partea A.

Licența conține, la rubrica 24, una dintre mențiunile care figurează în anexa II partea B.

Articolul 5

(1)   Cererea de licență poate fi depusă numai în cursul primelor șapte zile din luna care precede fiecare subperioadă definită la articolul 3.

(2)   În momentul prezentării unei cereri de licență, se depune o garanție de 20 EUR per 100 kg.

(3)   Comisiei i se comunică de către statele membre cantitățile totale solicitate, exprimate în kilograme, cel târziu în a cincea zi de la data încheierii perioadei de depunere a cererilor.

(4)   Licențele se emit începând din a șaptea zi lucrătoare și cel târziu în a unsprezecea zi lucrătoare de la data încheierii perioadei de notificare prevăzute la alineatul (3).

(5)   Comisia stabilește, după caz, cantitățile pentru care nu s-au prezentat cereri și care sunt adăugate în mod automat la cantitatea fixată pentru subperioada contingentară următoare.

Articolul 6

(1)   Prin derogare de la articolul 11 alineatul (1) al doilea paragraf din Regulamentul (CE) nr. 1301/2006, Comisiei i se comunică de către statele membre, până la sfârșitul primei luni din subperioada contingentară, cantitățile totale exprimate în kilograme pentru care s-au emis licențele prevăzute la articolul 11 alineatul (1) litera (b) din respectivul regulament.

(2)   Comisiei i se comunică de către statele membre, până la sfârșitul celei de-a patra luni următoare fiecărei perioade anuale, cantitățile puse efectiv în liberă circulație în temeiul prezentului regulament pe parcursul perioadei în cauză, exprimate în kilograme.

(3)   Prin derogare de la articolul 11 alineatul (1) al doilea paragraf din Regulamentul (CE) nr. 1301/2006, Comisiei i se comunică de către statele membre cantitățile la care se referă licențele de import neutilizate sau parțial utilizate, pentru prima dată simultan cu cererea pentru ultima subperioadă și încă o dată înainte de sfârșitul celei de-a patra luni următoare fiecărei perioade anuale.

Articolul 7

(1)   Prin derogare de la articolul 23 din Regulamentul (CE) nr. 1291/2000, durata de valabilitate a licențelor de import este de o sută cincizeci de zile începând din prima zi din subperioada pentru care au fost emise.

(2)   Fără a aduce atingere articolului 9 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1291/2000, transferul drepturilor care decurg din licențe se limitează la concesionarii care îndeplinesc condițiile de eligibilitate definite la articolul 5 din Regulamentul (CE) nr. 1301/2006 și la articolul 4 alineatul (1) din prezentul regulament.

Articolul 8

Accesul la contingentul tarifar este condiționat de prezentarea unui certificat de origine emis de autoritățile competente din Statele Unite ale Americii în conformitate cu articolele 55-65 din Regulamentul (CEE) nr. 2454/93. Originea produselor la care se referă prezentul regulament este determinată în conformitate cu normele comunitare în vigoare.

Articolul 9

Regulamentul (CE) nr. 1232/2006 se abrogă.

Trimiterile la regulamentul abrogat se interpretează ca trimiteri la prezentul regulament și se citesc în conformitate cu tabelul de corespondență din anexa III.

Articolul 10

Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 1 iunie 2007.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 15 mai 2007.

Pentru Comisie

Mariann FISCHER BOEL

Membru al Comisiei


(1)  JO L 282, 1.11.1975, p. 77. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 679/2006 (JO L 119, 4.5.2006, p. 1).

(2)  JO L 124, 11.5.2006, p. 15.

(3)  JO L 124, 11.5.2006, p. 13.

(4)  JO L 152, 24.6.2000, p. 1. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1913/2006 (JO L 365, 21.12.2006, p. 52).

(5)  JO L 238, 1.9.2006, p. 13. Regulament, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 289/2007 (JO L 78, 17.3.2007, p. 17).

(6)  JO L 225, 17.8.2006, p. 5.

(7)  JO L 253, 11.10.1993, p. 1. Regulament, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 214/2007 (JO L 62, 1.3.2007, p. 6).


ANEXA I

Numărul de ordine

Codurile NC

Dreptul vamal aplicabil

Cantitatea totală în greutate a produsului (în tone) începând cu 1 iulie 2006

09.4169

0207 11 10

131 EUR/t

16 665

0207 11 30

149 EUR/t

0207 11 90

162 EUR/t

0207 12 10

149 EUR/t

0207 12 90

162 EUR/t

0207 13 10

512 EUR/t

0207 13 20

179 EUR/t

0207 13 30

134 EUR/t

0207 13 40

93 EUR/t

0207 13 50

301 EUR/t

0207 13 60

231 EUR/t

0207 13 70

504 EUR/t

0207 14 10

795 EUR/t

0207 14 20

179 EUR/t

0207 14 30

134 EUR/t

0207 14 40

93 EUR/t

0207 14 50

0 %

0207 14 60

231 EUR/t

0207 14 70

0 %

0207 24 10

170 EUR/t

0207 24 90

186 EUR/t

0207 25 10

170 EUR/t

0207 25 90

186 EUR/t

0207 26 10

425 EUR/t

0207 26 20

205 EUR/t

0207 26 30

134 EUR/t

0207 26 40

93 EUR/t

0207 26 50

339 EUR/t

0207 26 60

127 EUR/t

0207 26 70

230 EUR/t

0207 26 80

415 EUR/t

0207 27 10

0 %

0207 27 20

0 %

0207 27 30

134 EUR/t

0207 27 40

93 EUR/t

0207 27 50

339 EUR/t

0207 27 60

127 EUR/t

0207 27 70

230 EUR/t

0207 27 80

0 %


ANEXA II

A.

Mențiuni prevăzute la articolul 4 alineatul (3) al doilea paragraf litera (b):

în limba bulgară

:

Регламент (ЕО) № 536/2007.

în limba spaniolă

:

Reglamento (CE) no 536/2007.

în limba cehă

:

Nařízení (ES) č. 536/2007.

în limba daneză

:

Forordning (EF) nr. 536/2007.

în limba germană

:

Verordnung (EG) Nr. 536/2007.

în limba estonă

:

Määrus (EÜ) nr 536/2007.

în limba greacă

:

Kανονισμός (ΕΚ) αριθ. 536/2007.

în limba engleză

:

Regulation (EC) No 536/2007.

în limba franceză

:

Règlement (CE) no 536/2007.

în limba italiană

:

Regolamento (CE) n. 536/2007.

în limba letonă

:

Regula (EK) Nr. 536/2007.

în limba lituaniană

:

Reglamentas (EB) Nr. 536/2007.

în limba maghiară

:

536/2007/EK rendelet.

în limba malteză

:

Ir-Regolament (KE) Nru 536/2007.

în limba neerlandeză

:

Verordening (EG) nr. 536/2007.

în limba polonă

:

Rozporządzenie (WE) nr 536/2007.

în limba portugheză

:

Regulamento (CE) n.o 536/2007.

în limba română

:

Regulamentul (CE) nr. 536/2007.

în limba slovacă

:

Nariadenie (ES) č. 536/2007.

în limba slovenă

:

Uredba (ES) št. 536/2007.

în limba finlandeză

:

Asetus (EY) N:o 536/2007.

în limba suedeză

:

Förordning (EG) nr 536/2007.

B.

Mențiuni prevăzute la articolul 4 alineatul (3) al treilea paragraf:

în limba bulgară

:

намаляване на Oбщата митническа тарифа съгласно предвиденото в Регламент (ЕО) № 536/2007.

în limba spaniolă

:

reducción del arancel aduanero común prevista en el Reglamento (CE) no 536/2007.

în limba cehă

:

snížení společné celní sazby tak, jak je stanoveno v nařízení (ES) č. 536/2007.

în limba daneză

:

toldnedsættelse som fastsat i forordning (EF) nr. 536/2007.

în limba germană

:

Ermäßigung des Zollsatzes nach dem GZT gemäß der Verordnung (EG) Nr. 536/2007.

în limba estonă

:

ühise tollitariifistiku maksumäära alandamine vastavalt määrusele (EÜ) nr 536/2007.

în limba greacă

:

Μείωση του δασμού του κοινού δασμολογίου, όπως προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 536/2007.

în limba engleză

:

reduction of the common customs tariff pursuant to Regulation (EC) No 536/2007.

în limba franceză

:

réduction du tarif douanier commun comme prévu au règlement (CE) no 536/2007.

în limba italiană

:

riduzione del dazio della tariffa doganale comune a norma del regolamento (CE) n. 536/2007.

în limba letonă

:

Regulā (EK) Nr. 536/2007 paredzētais vienotā muitas tarifa samazinājums.

în limba lituaniană

:

bendrojo muito tarifo muito sumažinimai, nustatyti Reglamente (EB) Nr. 536/2007.

în limba maghiară

:

a közös vámtarifában szereplő vámtétel csökkentése a 536/2007/EK rendelet szerint.

în limba malteză

:

tnaqqis tat-tariffa doganali komuni kif jipprovdi r-Regolament (KE) Nru 536/2007.

în limba neerlandeză

:

Verlaging van het gemeenschappelijke douanetarief overeenkomstig Verordening (EG) nr. 536/2007.

în limba polonă

:

Cła WTC obniżone jak przewidziano w rozporządzeniu (WE) nr 536/2007.

în limba portugheză

:

redução da Pauta Aduaneira Comum como previsto no Regulamento (CE) n.o 536/2007.

în limba română

:

reducerea Tarifului Vamal Comun astfel cum este prevăzut în Regulamentul (CE) nr. 536/2007.

în limba slovacă

:

Zníženie spoločnej colnej sadzby, ako sa ustanovuje v nariadení (ES) č. 536/2007.

în limba slovenă

:

znižanje skupne carinske tarife v skladu z Uredbo (ES) št. 536/2007.

în limba finlandeză

:

Asetuksessa (EY) N:o 536/2007 säädetty yhteisen tullitariffin alennus.

în limba suedeză

:

nedsättning av den gemensamma tulltaxan i enlighet med förordning (EG) nr 536/2007.


ANEXA III

Tabel de corespondență

Regulamentul (CE) nr. 1232/2006

Prezentul regulament

Articolul 1

Articolul 1

Articolul 2

Articolul 3

Articolul 3

Articolul 4 alineatul (1) litera (a)

Articolul 4 alineatul (1)

Articolul 4 alineatul (1) litera (b)

Articolul 4 alineatul (2) primul paragraf

Articolul 4 alineatul (1) litera (c)

Articolul 4 alineatul (2) al doilea paragraf

Articolul 4 alineatul (1) litera (d)

Articolul 4 alineatul (3)

Articolul 4 alineatul (1) litera (e)

Articolul 4 alineatul (3)

Articolul 4 alineatul (1) litera (f)

Articolul 4 alineatul (3)

Articolul 4 alineatul (2)

Articolul 5 alineatul (1) primul paragraf

Articolul 5 alineatul (1)

Articolul 5 alineatul (1) al doilea paragraf

Articolul 5 alineatul (2)

Articolul 5 alineatul (3)

Articolul 5 alineatul (2)

Articolul 5 alineatul (4) primul paragraf

Articolul 5 alineatul (3)

Articolul 5 alineatul (4) al doilea paragraf

Articolul 5 alineatul (5)

Articolul 5 alineatul (6)

Articolul 5 alineatul (7)

Articolul 5 alineatul (8) primul paragraf

Articolul 5 alineatul (4)

Articolul 5 alineatul (9)

Articolul 5 alineatul (10)

Articolul 6 alineatul (2)

Articolul 6 alineatul (1) primul paragraf

Articolul 7 alineatul (1)

Articolul 6 alineatul (1) al doilea paragraf

Articolul 6 alineatul (2)

Articolul 7

Articolul 8

Articolul 8 primul paragraf

Articolul 2

Articolul 8 al doilea paragraf

Articolul 9

Articolul 10

Anexa I

Anexa I

Anexa II

Anexa II partea A

Anexa III

Anexa II partea B

Anexa IV

Anexa V

Anexa VI


16.5.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 128/13


REGULAMENTUL (CE) NR. 537/2007 AL COMISIEI

din 15 mai 2007

privind autorizarea produsului de fermentație Aspergillus oryzae (NRRL 458) (Amaferm) ca aditiv pentru hrana animalelor

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1831/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 septembrie 2003 privind aditivii din hrana animalelor (1), în special articolul 9 alineatul (2),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 1831/2003 prevede autorizarea utilizării aditivilor destinați hranei animalelor, precum și criteriile și procedurile de acordare a unei astfel de autorizații.

(2)

O cerere de autorizație a preparatului menționat în anexa la prezentul regulament a fost introdusă în conformitate cu articolul 7 din Regulamentul (CE) nr. 1831/2003. Această cerere a fost însoțită de informațiile și documentele solicitate conform prevederilor articolului 7 aliniatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1831/2003.

(3)

Cererea privește autorizarea produsului de fermentație Aspergillus oryzae NRRL 458 (Amaferm) ca aditiv pentru hrana vacilor de lapte, urmând a fi clasificat în categoria „aditivi zootehnici”.

(4)

În avizul său din 8 martie 2006, Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară („Autoritatea”) a ajuns la concluzia că produsul de fermentație Aspergillus oryzae NRRL 458 (Amaferm) nu are un efect dăunător asupra sănătății animalelor, sănătății oamenilor sau asupra mediului (2). Autoritatea a estimat, de asemenea, că produsul de fermentație nu prezintă niciun alt risc care ar putea să excludă autorizarea, în conformitate cu articolul 5 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1831/2003. Amaferm a demonstrat că are efecte pozitive asupra producției de lapte la vacile de lapte. Avizul autorității recomandă luarea de măsuri corespunzătoare privind siguranța utilizatorilor. Autoritatea nu consideră necesar să formuleze cerințe speciale pentru supravegherea ulterioară introducerii pe piață. Avizul confirmă, de asemenea, raportul privind metoda de analiză a aditivului pentru hrana animalelor, transmis de către laboratorul comunitar de referință instituit prin Regulamentul (CE) nr. 1831/2003.

(5)

Evaluarea preparatului menționat mai sus arată că sunt îndeplinite condițiile privind autorizarea, stabilite de articolul 5 din Regulamentul (CE) nr. 1831/2003. Prin urmare, trebuie autorizată utilizarea preparatului în cauză, în conformitate cu prevederile anexei la prezentul regulament.

(6)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Se autorizează preparatul specificat în anexă, aparținând categoriei de „aditivi zootehnici” și grupei funcționale „promotori de digestibilitate”, ca aditiv pentru hrana animalelor, în condițiile stabilite de anexă.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 15 mai 2007.

Pentru Comisie

Markos KYPRIANOU

Membru al Comisiei


(1)  JO L 268, 18.10.2003, p. 29. Regulament, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 378/2005 al Comisiei (JO L 59, 5.3.2005, p. 8).

(2)  Opinion of the Scientific Panel on Additives and Products or Substances used in Animal Feed on the safety and efficacy of the product „Amaferm” authorised as a feed additive for dairy cows and cattle for fattening in accordance with Regulation (EC) No 1831/2003. Adopted on 18 March 2006. The EFSA Journal (2006) 337, 1-17.


ANEXĂ

Numărul de identificare al aditivului

Numele deținătorului autorizației

Aditiv

(denumire comercială)

Compoziție, formulă chimică, descriere, metodă de analiză

Specia sau categoria de animale

Vârsta maximă

Conținut minim

Conținut maxim

Alte dispoziții

Sfârșitul perioadei de autorizare

mg de aditiv/kg de furaj complet cu un conținut umed de 12 %

Categoria aditivilor zootehnici. Grupa funcțională: promotori de digestibilitate

4a2

Trouw Nutrition BV

Produs de fermentație Aspergillus oryzae

NRRL 458

(Amaferm)

 

Compoziția aditivului:

Produs de fermentație Aspergillus oryzae NRRL 458: 4-5 %

Tărâțe de grâu: 94-95 %

Particule inoxidabile conținând 5 % carbonat de cobalt de 1 %

 

Caracterizarea substanței active:

Produs de fermentație Aspergillus oryzae (NRRL 458) conținând:

Endo-1,4-beta-glucanază EC 3.2.1.4: 3 IU (1)/g;

Alfa-amilază EC 3.2.1.1: 40 IU (2)/g;

 

Metoda de analiză:

Alfa amilază AOAC Ed. a 17-a, 2002.01

Endo-1,4-beta-glucanază [bazată pe activitățile proteinei supernatante și ale celulazei din ciupercile anaerobe (Neocallimastix frontalis EB 188) Barichievich, EB, Calza RE (1990)].

Vaci de lapte

85

300

1.

Doza recomandată: cantitatea de aditiv în rația zilnică trebuie să fie de 3-5 g/vacă/zi.

2.

Pentru siguranța utilizatorilor: în timpul manipulării trebuie să se folosească protecție pentru respirație și să se poarte ochelari de protecție.

5 iunie 2017


(1)  1 IU se referă la celulaza care eliberează 1 micromol de glucoză pe minut din carboximetilceluloză la pH 6,5 și 39 °C.

(2)  1 IU se referă la amilaza care eliberează 1 micromol de glucoză pe minut din amidon de cartofi la pH 6,5 și 39 °C.


16.5.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 128/16


REGULAMENTUL (CE) NR. 538/2007 AL COMISIEI

din 15 mai 2007

privind autorizarea unei noi utilizări a preparatului Enterococcus faecium DSM 7134 (Bonvital) ca aditiv pentru furaje

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1831/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 septembrie 2003 privind aditivii din hrana animalelor (1), în special articolul 9 alineatul (2),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 1831/2003 prevede că aditivii din furaje sunt supuși autorizării și definește motivele și procedurile de acordare a unei astfel de autorizații.

(2)

A fost depusă o cerere de autorizare pentru preparatul menționat în anexa la prezentul regulament, în conformitate cu articolul 7 din Regulamentul (CE) nr. 1831/2003. Această cerere a fost însoțită de informațiile și documentele necesare în sensul articolului 7 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1831/2003.

(3)

Cererea privește autorizarea unei noi utilizări a preparatului Enterococcus faecium DSM 7134 (Bonvital) ca aditiv în furajele pentru purcei (înțărcați) și pentru porci la îngrășat, care trebuie clasificat în categoria „aditivi zootehnici”.

(4)

Utilizarea preparatului Enterococcus faecium DSM 7134 (Bonvital) a fost autorizată pentru purcei și porci la îngrășat prin Regulamentul (CE) nr. 666/2003 al Comisiei de autorizare temporară a utilizării anumitor microorganisme în hrana animalelor (2), pentru scroafe prin Regulamentul (CE) nr. 2154/2003 al Comisiei de autorizare temporară a anumitor microorganisme în furaje (Enterococcus faecium și Lactobacillus acidophilus) (3), pentru pui la îngrășat prin Regulamentul (CE) nr. 521/2005 al Comisiei privind autorizarea permanentă a unui aditiv și autorizarea provizorie a unor utilizări noi ale anumitor aditivi deja autorizați în hrana animalelor (4).

(5)

Au fost furnizate noi informații în sprijinul unei cereri de autorizare pentru purceii (înțărcați) și porcii la îngrășat. Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (denumită în continuare „Autoritatea”) concluzionează în avizul său din 23 ianuarie 2007 că preparatul Enterococcus faecium DSM 7134 (Bonvital) nu are un efect nociv asupra sănătății animale, asupra sănătății oamenilor sau asupra mediului (5). În conformitate cu acest aviz, utilizarea preparatului, respectând dozele recomandate de către autoritate, este eficientă în ceea ce privește îmbunătățirea parametrilor de performanță pentru purceii și porcii la îngrășat. Autoritatea consideră că nu este necesar să se prevadă cerințe specifice în materie de supraveghere după introducerea pe piață. În vederea elaborării avizului său, autoritatea a verificat, de asemenea, raportul privind metoda de analiză a aditivului pentru hrana animalelor transmis de laboratorul comunitar de referință instituit prin Regulamentul (CE) nr. 1831/2003.

(6)

Evaluarea acestui preparat indică faptul că sunt îndeplinite condițiile de autorizare stabilite la articolul 5 din Regulamentul (CE) nr. 1831/2003. Prin urmare, ar trebui autorizată utilizarea preparatului în cauză, în conformitate cu modalitățile prevăzute în anexa la prezentul regulament.

(7)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Preparatul menționat în anexă, care aparține categoriei „aditivi zootehnici” și grupei funcționale „stabilizatori ai florei intestinale”, este autorizat ca aditiv în furaje în condițiile stabilite în anexă.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 15 mai 2007.

Pentru Comisie

Markos KYPRIANOU

Membru al Comisiei


(1)  JO L 268, 18.10.2003, p. 29. Regulament, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 378/2005 al Comisiei (JO L 59, 5.3.2005, p. 8).

(2)  JO L 96, 12.4.2003, p. 11.

(3)  JO L 324, 11.12.2003, p. 11.

(4)  JO L 84, 2.4.2005, p. 3.

(5)  Opinion of the Scientific Panel on Additives and Products or Substances used in Animal Feed on the safety and efficacy of the product „Bonvital”, a preparation of Enterococcus faecium as a feed additive for piglets and pigs for fattening. Adoptat la 23 ianuarie 2007. The EFSA Journal (2007) 440, p. 1-9.


ANEXĂ

Numărul de identificare al aditivului

Numele titularului autorizației

Aditiv

(denumire comercială)

Compoziție, formulă chimică, descriere, metodă de analiză

Specie sau categorie de animale

Vârstă maximă

Conținut minim

Conținut maxim

Alte dispoziții

Sfârșitul perioadei de autorizare

UFC/kg de furaj complet cu un conținut de umiditate de 12 %

Categoria aditivilor zootehnici. Grupa funcțională: stabilizatori ai florei intestinale.

4b1841

Lactosan Starterkulturen GmbH & Co KG

Enterococcus faecium DSM 7134

(Bonvital)

 

Compoziția aditivului:

Preparat Enterococcus faecium DSM 7134

conținând cel puțin:

 

praf: 1 × 1010 UFC/g de aditiv

 

Granule (microcapsule): 1 × 1010 UFC/g de aditiv

 

Caracterizarea substanței active:

Enterococcus faecium DSM 7134

 

Metoda de analiză (1)

Metoda de numărare prin etalare pe lame folosind agar bilă-esculin-azidă și analiza clonală bazată pe macrorestricția profilelor (PFGE)

Purcei

(înțărcați)

0,5 × 109

4 × 109

1.

În instrucțiunile de utilizare a aditivului și a preamestecului se indică temperatura de depozitare, durata de conservare și stabilitatea la granulare.

2.

Doze recomandate per kilogram de furaje complete:

pentru purcei (înțărcați) cu o greutate de până la 35 de kg: 1 × 109 UFC

porci la îngrășat: 0,5 × 109 UFC

5 iunie 2017

Porci la îngrășat

0,2 × 109

1 × 109


(1)  Descrierea detaliată a metodelor de analiză este disponibilă pe website-ul laboratorului comunitar de referință, la următoarea adresă: www.irmm.jrc.be/html/crlfaa/


16.5.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 128/19


REGULAMENTUL (CE) NR. 539/2007 AL COMISIEI

din 15 mai 2007

privind deschiderea și modul de gestionare a contingentelor tarifare în sectorul ouălor și al ovalbuminelor

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CEE) nr. 2771/75 al Consiliului din 29 octombrie 1975 privind organizarea comună a piețelor în sectorul ouălor (1), în special articolul 6 alineatul (1),

având în vedere Regulamentul (CEE) nr. 2783/75 al Consiliului din 29 octombrie 1975 privind regimul comun de comercializare a ovalbuminei și lactalbuminei (2), în special articolul 4 alineatul (1),

întrucât:

(1)

În cadrul Organizației mondiale a comerțului, Comunitatea s-a angajat să deschidă contingente tarifare pentru anumite produse în sectorul ouălor și pentru ovalbumine. În consecință, trebuie stabilite nomele de punere în aplicare pentru gestionarea acestor contingente.

(2)

Regulamentul (CE) nr. 1291/2000 al Comisiei din 9 iunie 2000 de stabilire a normelor comune de aplicare a regimului de licențe de import și export și de certificate de fixare în avans pentru produsele agricole (3) și Regulamentul (CE) nr. 1301/2006 al Comisiei din 31 august 2006 de stabilire a normelor comune pentru administrarea contingentelor tarifare de import pentru produsele agricole gestionate printr-un sistem de licențe de import (4) trebuie să se aplice, exceptând dispozițiile contrare stabilite prin prezentul regulament.

(3)

Regulamentul (CE) nr. 593/2004 al Comisiei din 30 martie 2004 privind deschiderea și modul de gestionare a contingentelor tarifare în sectorul ouălor și pentru ovalbumine (5) trebuie modificat în mod substanțial. Este oportun, prin urmare, să se abroge Regulamentul (CE) nr. 593/2004 și să fie înlocuit cu un nou regulament.

(4)

Pentru a asigura regularitatea importurilor, este necesar să se împartă perioada contingentară cuprinsă între 1 iulie și 30 iunie a anului următor în mai multe subperioade. În orice caz, Regulamentul (CE) nr. 1301/2006 limitează durata de valabilitate a licențelor la ultima zi a perioadei contingentului tarifar.

(5)

Este necesar să se asigure gestionarea contingentelor tarifare cu ajutorul unor licențe de import. În acest scop, trebuie definite modalitățile de prezentare a cererilor și elementele care trebuie să figureze pe cereri și licențe.

(6)

Riscul speculei, inerent sistemului respectiv în sectorul ouălor și al ovalbuminelor, conduce la stabilirea unor condiții precise pentru accesul operatorilor la sistemul de contingent tarifar.

(7)

Pentru a asigura o gestionare adecvată a contingentelor tarifare, este necesar să se fixeze la 20 euro pentru 100 kilograme valoarea garanției privind licențele de import.

(8)

În interesul operatorilor, este necesar să se prevadă de către Comisie cantitățile nesolicitate care vor fi adăugate la subperioada contingentară următoare, în temeiul articolului 7 alineatul (4) al doilea paragraf din Regulamentul (CE) nr. 1301/2006.

(9)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului de gestionare a cărnii de pasăre și a ouălor,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

(1)   Contingentele tarifare menționate la anexa I se deschid pentru importul de produse din sectorul ouălor și al ovalbuminelor care intră sub incidența codurilor NC specificate în anexa I.

Contingentele tarifare se deschid anual pentru perioada cuprinsă între 1 iulie și 30 iunie a anului următor.

(2)   Cantitatea de produse care beneficiază de contingentele specificate la alineatul (1), dreptul de vamă aplicabil, numerele de ordine și numărul grupei corespunzătoare sunt stabilite în anexa I.

Articolul 2

Se aplică dispozițiile din Regulamentele (CE) nr. 1291/2000 și (CE) nr. 1301/2006, cu excepția cazurilor în care există o dispoziție contrară în prezentul regulament.

Articolul 3

(1)   Cantitatea stabilită pentru perioada contingentară anuală pentru grupa cu numărul E1 se repartizează după cum urmează, în patru subperioade:

(a)

20 % de la 1 iulie la 30 septembrie;

(b)

30 % de la 1 octombrie la 31 decembrie;

(c)

30 % de la 1 ianuarie la 31 martie;

(d)

20 % de la 1 aprilie la 30 iunie.

(2)   Cantitatea stabilită pentru perioada contingentară anuală pentru grupele E2 și E3 se repartizează după cum urmează, în patru subperioade:

(a)

25 % de la 1 iulie la 30 septembrie;

(b)

25 % de la 1 octombrie la 31 decembrie;

(c)

25 % de la 1 ianuarie la 31 martie;

(d)

25 % de la 1 aprilie la 30 iunie.

(3)   În cadrul prezentului regulament, conversia greutății în echivalent-ouă în coajă este conformă cu ratele forfetare de randament stabilite prin anexa 69 la Regulamentul (CEE) nr. 2454/93 al Comisiei (6).

Articolul 4

(1)   Pentru a pune în aplicare articolul 5 din Regulamentul (CE) nr. 1301/2006, în momentul depunerii primei cereri privind o anumită perioadă contingentară, solicitantul unei licențe de import furnizează dovada că a importat sau a exportat, pe parcursul fiecăreia dintre cele două perioade specificate la articolul 5, cel puțin 50 de tone de produse (echivalent-ouă în coajă) menționate în Regulamentul (CEE) nr. 2771/75 sau în Regulamentul (CEE) nr. 2783/75 sau că este acreditat pentru tratarea produselor din ouă în temeiul articolului 4 din Regulamentul (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European și al Consiliului (7).

(2)   Cererea de licență nu trebuie să conțină decât un singur număr de ordine specificat în anexa I la prezentul regulament; se poate referi la mai multe produse cu coduri NC diferite. În acest caz, toate codurile NC și descrierile acestora trebuie să fie înscrise la rubricile 16 și, respectiv, 15 din cererea de licență și din licență. În cazul grupelor E2 și E3, cantitatea totală se transformă în echivalent-ouă în coajă.

Cererea de licență trebuie să vizeze minim o tonă și maxim 10 % din cantitatea disponibilă pentru contingentul în cauză în subperioada în cauză.

(3)   Cererea de licență și licența conțin:

(a)

la rubrica 8, mențiunea țării de origine;

(b)

la rubrica 20, una din mențiunile care figurează în anexa 2 partea A.

La rubrica 24 din licență se înscrie una din mențiunile din anexa 2 partea B.

Articolul 5

(1)   Cererea de licență poate fi depusă numai în cursul primelor șapte zile ale lunii anterioare fiecărei subperioade menționate la articolul 3.

(2)   Odată cu prezentarea unei cereri de licență se depune o garanție de 20 euro pentru 100 kilograme.

(3)   Prin derogare de la articolul 6 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1301/2006, fiecare solicitant poate prezenta mai multe cereri de licență de import pentru produse care au același număr de ordine, în cazul în care aceste produse sunt originare din țări diferite. Cererile, separate pentru fiecare țară de origine, se depun în același timp la autoritatea competentă a unui stat membru. În ceea ce privește cantitatea maximă prevăzută la articolul 4 alineatul (2) al doilea paragraf din prezentul regulament, aceste cereri sunt considerate drept o singură cerere.

(4)   Statele membre comunică Comisiei, cel târziu în a cincea zi de la încheierea perioadei de depunere a cererilor, cantitățile totale solicitate pentru fiecare grupă, exprimate în kilograme (greutatea echivalent-ouă în coajă).

(5)   Licențele se eliberează începând din a șaptea zi lucrătoare și cel târziu în a unsprezecea zi lucrătoare de la încheierea perioadei de notificare prevăzute la alineatul (4).

(6)   Comisia stabilește, după caz, cantitățile pentru care nu au fost înaintate cereri și care se adaugă automat la cantitatea fixată pentru subperioada contingentară următoare.

Articolul 6

(1)   Prin derogare de la articolul 11 alineatul (1) al doilea paragraf din Regulamentul (CE) nr. 1301/2006, statele membre comunică Comisiei, înainte de sfârșitul primei luni a fiecărei subperioade contingentare, cantitățile totale exprimate în kilograme (în greutate echivalent-ouă în coajă) pentru care s-au emis licențele menționate la articolul 11 alineatul (1) litera (b) din regulamentul în cauză.

(2)   Statele membre comunică Comisiei, înainte de sfârșitul celei de-a patra luni care urmează fiecărei perioade contingentare anuale, cantitățile, exprimate în kilograme (greutate echivalent-ouă în coajă), puse efectiv în liberă circulație în temeiul prezentului regulament pe parcursul perioadei în cauză pentru fiecare număr de ordine, în funcție de codurile NC și de proveniență.

(3)   Prin derogare de la articolul 11 alineatul (1) al doilea paragraf din Regulamentul (CE) nr. 1301/2006, statele membre comunică Comisiei cantitățile vizate de licențele de import nefolosite sau parțial folosite, exprimate în kilograme (greutate echivalent-ouă în coajă), prima dată concomitent cu cererea pentru ultima subperioadă și a doua oară înainte de sfârșitul celei de-a patra luni care urmează fiecărei perioade anuale.

Articolul 7

(1)   Prin derogare de la articolul 23 din Regulamentul (CE) nr. 1291/2000, valabilitatea licențelor de import este de o sută cincizeci de zile, începând din prima zi a subperioadei pentru care au fost emise.

(2)   Fără a aduce atingere articolului 9 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1291/2000, transferul drepturilor conferite de licențe se limitează la cesionarii care îndeplinesc condițiile de eligibilitate definite la articolul 5 din Regulamentul (CE) nr. 1301/2006 și la articolul 4 alineatul (1) din prezentul regulament.

Articolul 8

Regulamentul (CE) nr. 593/2004 se abrogă.

Trimiterile la regulamentul abrogat se interpretează ca trimiteri la prezentul regulament și se citesc în conformitate cu tabelul de corespondență din anexa III.

Articolul 9

Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 1 iunie 2007.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 15 mai 2007.

Pentru Comisie

Mariann FISCHER BOEL

Membru al Comisiei


(1)  JO L 282, 1.11.1975, p. 49. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 679/2006 (JO L 119, 4.5.2006, p. 1).

(2)  JO L 282, 1.11.1975, p. 104. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 2916/95 al Comisiei (JO L 305, 19.12.1995, p. 49).

(3)  JO L 152, 24.6.2000, p. 1. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1913/2006 (JO L 365, 21.12.2006, p. 52).

(4)  JO L 238, 1.9.2006, p. 13. Regulament, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 289/2007 (JO L 78, 17.3.2007, p. 17).

(5)  JO L 94, 31.3.2004, p. 10. Regulament, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 1722/2006 (JO L 322, 22.11.2006, p. 3).

(6)  JO L 253, 11.10.1993, p. 1.

(7)  JO L 139, 30.4.2004, p. 55.


ANEXA I

(în tone)

Numărul grupei

Numărul de ordine

Codul NC

Dreptul din Tariful Vamal Comun aplicabil în euro pe tonă greutate de produs

Contingente tarifare anuale

E1

09.4015

0407 00 30

152

135 000

E2

09.4401

0408 11 80

711

7 000 (1)

0408 19 81

310

0408 19 89

331

0408 91 80

687

0408 99 80

176

E3

09.4402

3502 11 90

617

15 500 (1)

3502 19 90

83


(1)  Echivalent-ouă în coajă. Conversie în conformitate cu ratele forfetare de randament stabilite prin anexa 69 la Regulamentul (CEE) nr. 2454/93 (JO L 253, 11.10.1993, p. 1).


ANEXA II

A.

Mențiuni prevăzute la articolul 4 alineatul (3) primul paragraf litera (b):

în bulgară

:

Регламент (ЕО) № 539/2007.

în spaniolă

:

Reglamento (CE) no 539/2007.

în cehă

:

Nařízení (ES) č. 539/2007.

în daneză

:

Forordning (EF) nr. 539/2007.

în germană

:

Verordnung (EG) Nr. 539/2007.

în estonă

:

Määrus (EÜ) nr 539/2007.

în greacă

:

Kανονισμός (ΕΚ) αριθ. 539/2007.

în engleză

:

Regulation (EC) No 539/2007.

în franceză

:

Règlement (CE) no 539/2007.

în italiană

:

Regolamento (CE) n. 539/2007.

în letonă

:

Regula (EK) Nr. 539/2007.

în lituaniană

:

Reglamentas (EB) Nr. 539/2007.

în maghiară

:

539/2007/EK rendelet.

în malteză

:

Ir-Regolament (KE) Nru 539/2007.

în neerlandeză

:

Verordening (EG) nr. 539/2007.

în polonă

:

Rozporządzenie (WE) nr 539/2007.

în portugheză

:

Regulamento (CE) n.o 539/2007.

în română

:

Regulamentul (CE) nr. 539/2007.

în slovacă

:

Nariadenie (ES) č. 539/2007.

în slovenă

:

Uredba (ES) št. 539/2007.

în finlandeză

:

Asetus (EY) N:o 539/2007.

în suedeză

:

Förordning (EG) nr 539/2007.

B.

Mențiuni prevăzute la articolul 4 alineatul (3) al doilea paragraf:

în bulgară

:

намаляване на Общата митническа тарифа съгласно предвиденото в Регламент (ЕО) № 539/2007.

în spaniolă

:

reducción del arancel aduanero común prevista en el Reglamento (CE) no 539/2007.

în cehă

:

snížení společné celní sazby tak, jak je stanoveno v nařízení (ES) č. 539/2007.

în daneză

:

toldnedsættelse som fastsat i forordning (EF) nr. 539/2007.

în germană

:

Ermäßigung des Zollsatzes nach dem GZT gemäß der Verordnung (EG) Nr. 539/2007.

în estonă

:

ühise tollitariifistiku maksumäära alandamine vastavalt määrusele (EÜ) nr 539/2007.

în greacă

:

Μείωση του δασμού του κοινού δασμολογίου, όπως προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 539/2007.

în engleză

:

reduction of the Common Customs Tariff pursuant to Regulation (EC) No 539/2007.

în franceză

:

réduction du tarif douanier commun comme prévu au règlement (CE) no 539/2007.

în italiană

:

riduzione del dazio della tariffa doganale comune a norma del regolamento (CE) n. 539/2007.

în letonă

:

Regulā (EK) Nr. 539/2007 paredzētais vienotā muitas tarifa samazinājums.

în lituaniană

:

bendrojo muito tarifo muito sumažinimai, nustatyti Reglamente (EB) Nr. 539/2007.

în maghiară

:

a közös vámtarifában szereplő vámtétel csökkentése a 539/2007/EK rendelet szerint.

în malteză

:

tnaqqis tat-tariffa doganali komuni kif jipprovdi r-Regolament (KE) Nru 539/2007.

în neerlandeză

:

Verlaging van het gemeenschappelijke douanetarief overeenkomstig Verordening (EG) nr. 539/2007.

în polonă

:

Cła WTC obniżone jak przewidziano w rozporządzeniu (WE) nr 539/2007.

în portugheză

:

redução da Pauta Aduaneira Comum como previsto no Regulamento (CE) n.o 539/2007.

în română

:

reducerea Tarifului Vamal Comun astfel cum este prevăzut în Regulamentul (CE) nr. 539/2007.

în slovacă

:

Zníženie spoločnej colnej sadzby, ako sa ustanovuje v nariadení (ES) č. 539/2007.

în slovenă

:

znižanje skupne carinske tarife v skladu z Uredbo (ES) št. 539/2007.

în finlandeză

:

Asetuksessa (EY) N:o 539/2007 säädetty yhteisen tullitariffin alennus.

în suedeză

:

nedsättning av den gemensamma tulltaxan i enlighet med förordning (EG) nr. 539/2007.


ANEXA III

Tabel de corespondență

Regulamentul (CE) nr. 593/2004

Prezentul regulament

Articolul 1

Articolul 1

Articolul 2

Articolul 3

Articolul 3

Articolul 4 alineatul (1) litera (a)

Articolul 4 alineatul (1)

Articolul 4 alineatul (1) litera (b)

Articolul 4 alineatul (2)

Articolul 4 alineatul (1) litera (c)

Articolul 4 alineatul (3)

Articolul 4 alineatul (1) litera (d)

Articolul 4 alineatul (3)

Articolul 4 alineatul (1) litera (e)

Articolul 4 alineatul (3)

Articolul 5 alineatul (1) primul paragraf

Articolul 5 alineatul (1)

Articolul 5 alineatul (1) al doilea paragraf

Articolul 5 alineatul (2)

Articolul 5 alineatul (2) al treilea paragraf

Articolul 4 alineatul (2)

Articolul 5 alineatul (3)

Articolul 5 alineatul (2)

Articolul 5 alineatul (4) primul paragraf

Articolul 4 alineatul (4)

Articolul 5 alineatul (4) al doilea paragraf

Articolul 5 alineatul (5)

Articolul 5 alineatul (6)

Articolul 5 alineatul (5)

Articolul 5 alineatul (7)

Articolul 5 alineatul (8) primul paragraf

Articolul 6 alineatul (2)

Articolul 5 alineatul (8) al doilea paragraf

Articolul 6 primul paragraf

Articolul 5 alineatul (1)

Articolul 6 al doilea paragraf

Articolul 7 primul paragraf

Articolul 7 alineatul (2)

Articolul 7 al doilea paragraf

Articolul 8 primul paragraf

Articolul 8 al doilea paragraf

Articolul 2

Anexa I

Anexa I

Anexa II

Anexa III

Anexa IV

Anexa V

Anexa VI

Anexa III


16.5.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 128/26


REGULAMENTUL (CE) NR. 540/2007 AL COMISIEI

din 15 mai 2007

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1483/2006 privind deschiderea unor invitații permanente de participare la licitație pentru revânzarea pe piața comunitară a cerealelor deținute de organismele de intervenție ale statelor membre

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1784/2003 al Consiliului din 29 septembrie 2003 privind organizarea comună a piețelor în sectorul cerealelor (1), în special articolul 6,

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 1483/2006 al Comisiei (2) a lansat invitații permanente de participare la licitații pentru revânzarea pe piața comunitară a cerealelor deținute de organismele de intervenție ale statelor membre.

(2)

Având în vedere situația pieței de porumb în Comunitate și evoluția cererii de cereale constatată în diferite regiuni în ultimele săptămâni, noi cantități de cereale, deținute pentru intervenție, trebuie făcute disponibile în unele state membre. Prin urmare, organismele de intervenție din statele membre respective trebuie autorizate să mărească cantitățile scoase la licitație până la concurența, pentru porumb, de 500 000 de tone în Ungaria.

(3)

Regulamentul (CE) nr. 1483/2006 trebuie modificat în consecință.

(4)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului de gestionare a cerealelor,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1483/2006 se înlocuiește cu textul care figurează în anexă.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 15 mai 2007.

Pentru Comisie

Mariann FISCHER BOEL

Membru al Comisiei


(1)  JO L 270, 21.10.2003, p. 78. Regulament, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 1154/2005 al Comisiei (JO L 187, 19.7.2005, p. 11).

(2)  JO L 276, 7.10.2006, p. 58. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 385/2007 (JO L 96, 11.4.2007, p. 9).


ANEXĂ

„ANEXA I

LISTA INVITAȚIILOR DE PARTICIPARE LA LICITAȚIE

Stat membru

Cantități puse la dispoziție pentru vânzarea pe piața internă (tone)

Organism de intervenție

Denumire, adresă și coordonate

Grâu comun

Orz

Porumb

Secară

Belgique/België

51 859

6 340

Bureau d'intervention et de restitution belge

Rue de Trèves, 82

B-1040 Bruxelles

Telefon: (32-2) 287.24.78

Fax: (32-2) 287.25.24

e-mail: webmaster@birb.be

website: www.birb.be

БЪЛГАРИЯ

State Fund Agriculture

136, Tzar Boris III Blvd.

1618, Sofia, Bulgaria

Telefon: (+359 2) 81 87 202

Fax: (+359 2) 81 87 267

e-mail: dfz@dfz.bg

website: www.mzgar.government.bg

Česká republika

0

0

0

Statní zemědělsky intervenční fond

Odbor rostlinných komodit

Ve Smečkách 33

CZ-110 00, Praha 1

Telefon: (420) 222 871 667 – 222 871 403

Fax: (420) 296 806 404

e-mail: dagmar.hejrovska@szif.cz

website: www.szif.cz

Danmark

174 021

28 830

Direktoratet for FødevareErhverv

Nyropsgade 30

DK-1780 København

Telefon: (45) 33 95 88 07

Fax: (45) 33 95 80 34

e-mail: mij@dffe.dk și pah@dffe.dk

website: www.dffe.dk

Deutschland

1 948 269

767 343

432 715

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung

Deichmanns Aue 29

D-53179 Bonn

Telefon: (49-228) 6845 - 3704

Fax 1: (49-228) 6845 - 3985

Fax 2: (49-228) 6845 - 3276

e-mail: pflanzlErzeugnisse@ble.de

website: www.ble.de

Eesti

0

0

Pŏllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet

Narva mnt. 3, 51009 Tartu

Telefon: (372) 7371 200

Fax: (372) 7371 201

e-mail: pria@pria.ee

website: www.pria.ee

Eire/Ireland

0

Intervention Operations, OFI, Subsidies & Storage Division,

Department of Agriculture & Food

Johnstown Castle Estate, County Wexford

Telefon: 353 53 91 63400

Fax: 353 53 91 42843

website: www.agriculture.gov.ie

Elláda

Payment and Control Agency for Guidance and Guarantee Community Aids (O.P.E.K.E.P.E)

241, Archarnon str., GR-104 46 Athens

Telefon: (30-210) 212.4787 & 4754

Fax: (30-210) 212.4791

e-mail: ax17u073@minagric.gr

website: www.opekepe.gr

España

S. Gral. Intervención de Mercados (FEGA)

C/Almagro 33 — 28010 Madrid — España

Telefon: (34-91) 3474765

Fax: (34-91) 3474838

e-mail: sgintervencion@fega.mapa.es

website: www.fega.es

France

28 724

318 778

Office national interprofessionnel des grandes cultures (ONIGC)

21, avenue Bosquet

F-75326 Paris Cedex 07

Telefon: (33-1) 44 18 22 29 și 23 37

Fax: (33-1) 44 18 20 08 - 33 1 44 18 20 80

e-mail: f.abeasis@onigc.fr

website: www.onigc.fr

Italia

Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura — AGEA

Via Torino, 45, 00184 Roma

Telefon: (39) 0649499755

Fax: (39) 0649499761

e-mail: d.spampinato@agea.gov.it

website: www.enterisi.it

Kypros/Kibris

 

Latvija

27 020

0

Lauku atbalsta dienests

Republikas laukums 2,

Rīga, LV – 1981

Telefon: (371) 702 7893

Fax: (371) 702 7892

e-mail: lad@lad.gov.lv

website: www.lad.gov.lv

Lietuva

0

35 492

The Lithuanian Agricultural and Food Products Market regulation Agency

L. Stuokos-Guceviciaus Str. 9–12,

Vilnius, Lithuania

Telefon: (370-5) 268 5049

Fax: (370-5) 268 5061

e-mail: info@litfood.lt

website: www.litfood.lt

Luxembourg

Office des licences

21, rue Philippe II,

Boîte postale 113

L-2011 Luxembourg

Telefon: (352) 478 23 70

Fax: (352) 46 61 38

Télex: 2 537 AGRIM LU

Magyarország

450 000

19 011

2 400 000

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal

Soroksári út. 22–24

H-1095 Budapest

Telefon: (36) 1 219 45 76

Fax: (36) 1 219 89 05

e-mail: ertekesites@mvh.gov.hu

website: www.mvh.gov.hu

Malta

 

Nederland

Dienst Regelingen Roermond

Postbus 965, NL-6040 AZ Roermond

Telefon: (31) 475 355 486

Fax: (31) 475 318939

e-mail: p.a.c.m.van.de.lindeloof@minlnv.nl

website: www9.minlnv.nl

Österreich

0

22 461

0

AMA (Agrarmarkt Austria)

Dresdnerstraße 70

A-1200 Wien

Telefon:

(43-1) 33151 258

(43-1) 33151 328

Fax:

(43-1) 33151 4624

(43-1) 33151 4469

e-mail: referat10@ama.gv.at

website: www.ama.at/intervention

Polska

44 440

41 927

0

Agencja Rynku Rolnego

Biuro Produktów Roślinnych

Nowy Świat 6/12

PL-00-400 Warszawa

Telefon: (48) 22 661 78 10

Fax: (48) 22 661 78 26

e-mail: cereals-intervention@arr.gov.pl

website: www.arr.gov.pl

Portugal

Instituto Nacional de Intervenção e Garantia Agrícola (INGA)

R. Castilho, n.o 45-51,

1269-163 Lisboa

Telefon:

(351) 21 751 85 00

(351) 21 384 60 00

Fax: (351) 21 384 61 70

e-mail:

inga@inga.min-agricultura.pt

edalberto.santana@inga.min-agricultura.pt

website: www.inga.min-agricultura.pt

România

Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura

B-dul Carol I, nr. 17, sector 2

București 030161

România

Telefon: + 40 21 3054802, + 40 21 3054842

Fax: + 40 21 3054803

website: www.apia.org.ro

Slovenija

Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja

Dunajska 160, 1000 Ljubjana

Telefon: (386) 1 580 76 52

Fax: (386) 1 478 92 00

e-mail: aktrp@gov.si

website: www.arsktrp.gov.si

Slovensko

0

0

227 699

Pôdohospodárska platobná agentúra

Oddelenie obilnín a škrobu

Dobrovičova 12

SK-815 26 Bratislava

Telefon: (421-2) 58 24 32 71

Fax: (421-2) 53 41 26 65

e-mail: jvargova@apa.sk

website: www.apa.sk

Suomi/Finland

30 000

95 332

Maa- ja metsätalousministeriö (MMM)

Interventioyksikkö – Intervention Unit

Malminkatu 16, Helsinki

PL 30

FIN-00023 Valtioneuvosto

Telefon: (358-9) 16001

Fax:

(358-9) 1605 2772

(358-9) 1605 2778

e-mail: intervention.unit@mmm.fi

website: www.mmm.fi

Sverige

172 272

58 004

Statens Jordbruksverk

SE-55182 Jönköping

Telefon: (46) 36 15 50 00

Fax: (46) 36 19 05 46

e-mail: jordbruksverket@sjv.se

website: www.sjv.se

United Kingdom

24 825

Rural Payments Agency

Lancaster House

Hampshire Court

Newcastle upon Tyne

NE4 7YH

Telefon: (44) 191 226 5882

Fax: (44) 191 226 5824

e-mail: cerealsintervention@rpa.gsi.gov.uk

website: www.rpa.gov.uk

Semnul «—» semnifică: nu există stoc de intervenție pentru acest tip de cereale în statul membru respectiv.”


DIRECTIVE

16.5.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 128/31


DIRECTIVA 2007/27/CE A COMISIEI

din 15 mai 2007

de modificare a anumitor anexe la Directivele 86/362/CEE, 86/363/CEE și 90/642/CEE privind stabilirea conținuturilor maxime de reziduuri de etoxazol, indoxacarb, mesosulfuron, 1-metil-ciclopropen, MCPA și MCPB, tolilfluanid și triticonazol

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva 86/362/CEE a Consiliului din 24 iulie 1986 de stabilire a conținuturilor maxime de reziduuri de pesticide de pe și din cereale (1), în special articolul 10,

având în vedere Directiva 86/363/CEE a Consiliului din 24 iulie 1986 privind stabilirea conținutului maxim pentru reziduurile de pesticide de pe și din produsele alimentare de origine animală (2), în special articolul 10,

având în vedere Directiva 90/642/CEE a Consiliului din 27 noiembrie 1990 de stabilire a conținuturilor maxime de reziduuri de pesticide din și de pe anumite produse de origine vegetală, inclusiv fructe și legume (3), în special articolul 7,

având în vedere Directiva 91/414/CEE a Consiliului din 15 iulie 1991 privind introducerea pe piață a produselor de uz fitosanitar (4), în special articolul 4 alineatul (1) litera (f),

întrucât:

(1)

Următoarele substanțe active au fost incluse în anexa I la Directiva 91/414/CEE: MCPA și MCPB prin Directiva 2005/57/CE a Comisiei (5), tolilfluanidul prin Directiva 2006/6/CE a Comisiei (6), triticonazolul prin Directiva 2006/39/CE a Comisiei (7).

(2)

Următoarele substanțe active noi au fost incluse în anexa I la Directiva 91/414/CEE: etoxazolul prin Directiva 2005/34/CE a Comisiei (8), mesosulfuronul prin Directiva 2003/119/CE a Comisiei (9), indoxacarbul prin Directiva 2006/10/CE a Comisiei (10) și 1-metil-ciclopropenul prin Directiva 2006/19/CE a Comisiei (11).

(3)

Substanțele active în cauză au fost înscrise în anexa I la Directiva 91/414/CEE pe baza evaluării informațiilor furnizate referitoare la utilizarea propusă. Anumite state membre au furnizat informații privind această utilizare, în conformitate cu articolul 4 alineatul (1) litera (f) din directiva menționată. Informațiile disponibile au fost examinate și sunt suficiente pentru a permite stabilirea unor anumite conținuturi maxime de reziduuri (CMR).

(4)

În cazul în care nu există CMR comunitare sau provizorii, statele membre stabilesc, în conformitate cu articolul 4 alineatul (1) litera (f) din Directiva 91/414/CEE, CMR naționale provizorii, înainte de autorizarea produselor de uz fitosanitar care conțin substanțele active în cauză.

(5)

CMR comunitare și conținuturile recomandate de Codex Alimentarius sunt stabilite și evaluate după proceduri similare. Codexul a stabilit un număr limitat de CMR pentru tolilfluanid și acestea au fost luate în considerare. CMR bazate pe CMR din Codex au fost evaluate în ceea ce privește riscurile pentru consumatori. Nu s-a identificat niciun risc în cadrul parametrilor toxicologici bazați pe studiile de care dispune Comisia.

(6)

Rapoartele de examinare ale Comisiei, care au fost întocmite pentru includerea în anexa I la Directiva 91/414/CEE privind respectivele substanțe active, au stabilit doza zilnică admisibilă (DZA) și, pentru cazul în care este necesară, doza acută de referință (DAR) pentru aceste substanțe. Expunerea consumatorilor de produse alimentare tratate cu respectivele substanțe active a fost evaluată în conformitate cu procedurile comunitare. De asemenea, s-a ținut seama de orientările publicate de Organizația Mondială a Sănătății (12) și de avizul Comitetului științific pentru plante (13) cu privire la metodologia folosită. S-a concluzionat că CMR propuse nu vor conduce la depășirea dozei zilnice admise sau a dozei acute de referință.

(7)

Pentru a garanta o protecție adecvată a consumatorului împotriva expunerii la reziduurile rezultate din utilizările neautorizate ale produselor de uz fitosanitar, ar trebui stabilite CMR provizorii pentru combinațiile produs/pesticid în cauză, la un nivel corespunzător pragului de determinare analitică.

(8)

Stabilirea la nivel comunitar a CMR provizorii nu împiedică statele membre să stabilească CMR provizorii pentru substanțele în cauză, în conformitate cu articolul 4 alineatul (1) litera (f) din Directiva 91/414/CEE și cu anexa VI la directiva menționată. O perioadă de patru ani este considerată suficientă pentru a permite alte utilizări ale substanței active respective. La sfârșitul acestei perioade, CMR provizorii ar trebui să devină definitive.

(9)

Prin urmare, CMR stabilite în anexele la Directivele 86/362/CEE, 86/363/CEE și 90/642/CEE ar trebui modificate pentru a permite supravegherea și controlul adecvate ale interdicției utilizării acestora și pentru a proteja consumatorul.

(10)

Directivele 86/362/CEE, 86/363/CEE și 90/642/CEE ar trebui modificate în consecință.

(11)

Măsurile prevăzute de prezenta directivă sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animalelor,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

Directiva 86/362/CEE se modifică în conformitate cu anexa I la prezenta directivă.

Articolul 2

Directiva 86/363/CEE se modifică în conformitate cu anexa II la prezenta directivă.

Articolul 3

Directiva 90/642/CEE se modifică în conformitate cu anexa III la prezenta directivă.

Articolul 4

(1)   Statele membre adoptă și publică până la 16 noiembrie 2007 actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive. Comisiei îi sunt comunicate de îndată de către statele membre textele respectivelor acte, precum și un tabel de corespondență între actele în cauză și prezenta directivă.

Statele membre aplică aceste prevederi începând cu 17 noiembrie 2007.

Atunci când statele membre adoptă aceste acte, ele conțin o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o asemenea trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.

(2)   Comisiei îi sunt comunicate de către statele membre textele principalelor dispoziții de drept intern, pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă.

Articolul 5

Prezenta directivă intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 6

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 15 mai 2007.

Pentru Comisie

Markos KYPRIANOU

Membru al Comisiei


(1)  JO L 221, 7.8.1986, p. 37. Directivă, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 2007/11/CE a Comisiei (JO L 63, 1.3.2007, p. 26).

(2)  JO L 221, 7.8.1986, p. 43. Directivă, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 2007/11/CE a Comisiei.

(3)  JO L 350, 14.12.1990, p. 71. Directivă, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 2007/12/CE a Comisiei (JO L 59, 27.2.2007, p. 75).

(4)  JO L 230, 19.8.1991, p. 1. Directivă, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 2007/25/CE a Comisiei (JO L 106, 24.4.2007, p. 34).

(5)  JO L 246, 22.9.2005, p. 14.

(6)  JO L 12, 18.1.2006, p. 21.

(7)  JO L 104, 13.4.2006, p. 30.

(8)  JO L 125, 18.5.2005, p. 5.

(9)  JO L 325, 12.12.2003, p. 41.

(10)  JO L 25, 28.5.2006, p. 24.

(11)  JO L 44, 15.2.2006, p. 15.

(12)  Orientările privind estimarea cantităților de reziduuri de pesticide în produse alimentare (revizuite), pregătite de Sistemul mondial de supraveghere continuă a mediului/program alimentar (GEMS/Food Programme) în colaborare cu Comitetul Codex pentru Reziduuri de Pesticide, publicate de Organizația Mondială a Sănătății, 1997 (WHO/FSF/FOS/97.7).

(13)  Avizul Comitetului științific pentru plante privind aspectele legate de modificarea anexelor la Directivele 86/362/CEE, 86/363/CEE și 90/642/CEE (aviz emis de Comitetul științific pentru plante la 14 iulie 1998) (http://europa.eu.int./comm/food/fs/sc/index_en.html).


ANEXA I

La partea A din anexa II la Directiva 86/362/CEE se adaugă următoarele rânduri:

„Reziduuri de pesticide

Conținuturi maxime în mg/kg

Etoxazol

0,02 (1)  (2)

CEREALE

Indoxacarb ca sumă a izomerilor S și R

0,02 (1)  (2)

CEREALE

MCPA, MCPB, inclusiv sărurile acestora, esterii și conjugații acestora, exprimați ca MCPA

0,05 (1)  (2)

CEREALE

Tolilfluanid (suma tolilfluanidului și a dimetil-amino-sulfo-toluididului, exprimat ca tolilfluanid)

0,05 (1)  (2)

CEREALE

Mesosulfuron-metil, exprimat ca mesosulfuron

0,01 (1)  (2)

CEREALE

Triticonazol

0,01 (1)  (2)

CEREALE

1-metil-ciclopropen

0,01 (1)  (2)

CEREALE


(1)  Indică limita de determinare analitică.

(2)  Indică conținutul maxim provizoriu de reziduuri în conformitate cu articolul 4 alineatul (1) litera (f) din Directiva 91/414/CEE: dacă nu este modificat, acest conținut maxim devine definitiv după data de 5 iunie 2011.”


ANEXA II

La partea A din anexa II la Directiva 86/363/CEE se adaugă următoarele rânduri:

 

Conținuturi maxime în mg/kg

Reziduuri de pesticide

de carne, inclusiv grăsimi, preparate din carne, organe comestibile și grăsimi animale enumerate la anexa I, la pozițiile NC ex 0201, 0202, 0203, 0204, 0205, 0206, 0207, ex 0208, 0209, 0210, 1601 și 1602

pentru lapte și produsele lactate enumerate la anexa I, la pozițiile NC 0401, 0402, 0405 și 0406

de ouă proaspete, fără coajă, ouă de păsări și gălbenușuri de ou, menționate la anexa I la pozițiile NC 0407 și 0408

„Indoxacarb ca sumă a izomerilor S și R

carne și organe comestibile 0,01 (1)  (2); grăsimi 0,3 (2)

lapte: 0,02 (2); smântână din lapte 0,3 (2)

0,01 (1)  (2)

MCPA, MCPB și MCPA tioetil, exprimate ca MCPA

0,1 (1)  (2); organe comestibile: 0,5 (1)  (2)

0,05 (1)  (2)

0,05 (1)  (2)

Tolilfluanid (tolilfluanid analizat ca dimetil-amino-sulfo-toluidid și exprimat ca tolilfluanid)

0,1 (1)  (2)

0,02 (1)  (2)

0,1 (1)  (2)


(1)  Indică limita de determinare analitică.

(2)  Indică conținutul maxim provizoriu de reziduuri în conformitate cu articolul 4 alineatul (1) litera (f) din Directiva 91/414/CEE: dacă nu este modificat, acest conținut maxim devine definitiv după data de 5 iunie 2011.”


ANEXA III

Anexele la Directiva 90/642/CEE se modifică după cum urmează:

1.

În anexa I, la grupa de produse „2. Legume, proaspete sau nefierte, în stare congelată sau uscată”, rubrica (v) „Legume – frunze și ierburi proaspete”, subrubrica „(a) Lăptuci și similare”, intrarea „Frunze și tulpini de brasicacee” este înlocuită cu „Frunze și tulpini de brasicacee, inclusiv frunze de nap”.

2.

În anexa II, sunt introduse următoarele coloane pentru etoxazol, indoxacarb, MCPA și MCPB, mesosulfuron, tolilfluanid, triticonazol și 1-metil-ciclopropen:

 

Reziduuri de pesticide și cantitate maximă de reziduuri (mg/kg)

Grupe și exemple de produse individuale la care se aplică CMR

Etoxazol

Indoxacarb ca sumă a izomerilor S și R

MCPA, MCPB, inclusiv sărurile acestora, esterii și conjugații exprimați ca MCPA

Tolilfluanid (suma tolilfluanidului și a dimetil-amino-sulfo-toluididului, exprimat ca tolilfluanid)

Mesosulfuron-metil exprimat ca mesosulfuron

Triticonazol

1-metil-ciclopropen

„1.

Fructe proaspete, uscate sau nepreparate, conservate prin congelare, fără adaos de zahăr; nuci

 

 

0,05 (1)  (2)

 

0,01 (1)  (2)

0,01 (1)  (2)

0,01 (1)  (2)

(i)

CITRICE

0,1 (2)

0,02 (1)  (2)

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

Grepfrut

 

 

 

 

 

 

 

Lămâi

 

 

 

 

 

 

 

Lămâi verzi

 

 

 

 

 

 

 

Mandarine (inclusiv clementine și hibrizi similari)

 

 

 

 

 

 

 

Portocale

 

 

 

 

 

 

 

Pomelo

 

 

 

 

 

 

 

Altele

 

 

 

 

 

 

 

(ii)

NUCI DE POMI (cu coajă sau fără)

0,02 (1)  (2)

0,05 (2)

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

Migdale

 

 

 

 

 

 

 

Nuci de Brazilia

 

 

 

 

 

 

 

Anacard

 

 

 

 

 

 

 

Castane

 

 

 

 

 

 

 

Nuci de cocos

 

 

 

 

 

 

 

Alune

 

 

 

 

 

 

 

Nuci macadamia

 

 

 

 

 

 

 

Nuci de Pecan

 

 

 

 

 

 

 

Semințe de pin

 

 

 

 

 

 

 

Fistic

 

 

 

 

 

 

 

Nuci comune

 

 

 

 

 

 

 

Altele

 

 

 

 

 

 

 

(iii)

FRUCTE SEMINȚOASE

0,02 (1)  (2)

 

 

3 (2)

 

 

 

Mere

 

0,5 (2)

 

 

 

 

 

Pere

 

 

 

 

 

 

 

Gutui

 

 

 

 

 

 

 

Altele

 

0,3 (2)

 

 

 

 

 

(iv)

FRUCTE SÂMBUROASE

 

 

 

 

 

 

 

Caise

0,1 (2)

0,3 (2)

 

 

 

 

 

Cireșe

 

 

 

1 (2)

 

 

 

Piersici (inclusiv nectarinele și hibrizii similari)

0,1 (2)

0,3 (2)

 

 

 

 

 

Prune

 

 

 

0,5 (2)

 

 

 

Altele

0,02 (1)  (2)

0,02 (1)  (2)

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

(v)

BACE ȘI FRUCTE MICI

 

 

 

 

 

 

 

(a)

Struguri de masă și de vin

0,02 (1)  (2)

2 (2)

 

5 (2)

 

 

 

Struguri de masă

 

 

 

 

 

 

 

Struguri de vin

 

 

 

 

 

 

 

(b)

Căpșuni (altele decât cele sălbatice)

0,2 (2)

0,02 (1)  (2)

 

5 (2)

 

 

 

(c)

Fructe de arbuști (altele decât cele sălbatice)

0,02 (1)  (2)

0,02 (1)  (2)

 

5 (2)

 

 

 

Mure

 

 

 

 

 

 

 

Mure de câmp

 

 

 

 

 

 

 

Loganberry (hibrid de zmeură și mure)

 

 

 

 

 

 

 

Zmeură

 

 

 

 

 

 

 

Altele

 

 

 

 

 

 

 

(d)

Alte fructe mici și bace (altele decât cele sălbatice)

0,02 (1)  (2)

 

 

5 (2)

 

 

 

Afine

 

 

 

 

 

 

 

Merișoare

 

 

 

 

 

 

 

Coacăze (albe, roșii sau negre)

 

1 (2)

 

 

 

 

 

Agrișe

 

1 (2)

 

 

 

 

 

Altele

 

0,02 (1)  (2)

 

 

 

 

 

(e)

Bace și fructe sălbatice

0,02 (1)

0,02 (1)  (2)

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

(vi)

FRUCTE DIVERSE

0,02 (1)  (2)

0,02 (1)  (2)

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

Avocado

 

 

 

 

 

 

 

Banane

 

 

 

 

 

 

 

Curmale

 

 

 

 

 

 

 

Smochine

 

 

 

 

 

 

 

Kiwi

 

 

 

 

 

 

 

Kumquat

 

 

 

 

 

 

 

Litchi

 

 

 

 

 

 

 

Mango

 

 

 

 

 

 

 

Măsline (pentru consum)

 

 

 

 

 

 

 

Măsline (pentru extracția uleiului de măsline)

 

 

 

 

 

 

 

Papaia

 

 

 

 

 

 

 

Fructul pasiunii

 

 

 

 

 

 

 

Ananas

 

 

 

 

 

 

 

Rodii

 

 

 

 

 

 

 

Altele

 

 

 

 

 

 

 

2.

Legume, proaspete sau nepreparate, refrigerate sau deshidratate

 

 

 

 

0,01 (1)  (2)

0,01 (1)  (2)

0,01 (1)  (2)

(i)

LEGUME RĂDĂCINOASE ȘI TUBERCULI

0,02 (1)  (2)

0,02 (1)  (2)

0,05 (1)  (2)

0,05 (1)  (2)

 

 

 

Sfecle

 

 

 

 

 

 

 

Morcovi

 

 

 

 

 

 

 

Manioca

 

 

 

 

 

 

 

Țelină

 

 

 

 

 

 

 

Hrean

 

 

 

 

 

 

 

Topinambur

 

 

 

 

 

 

 

Păstârnac

 

 

 

 

 

 

 

Pătrunjel rădăcină

 

 

 

 

 

 

 

Ridichi

 

 

 

 

 

 

 

Barba-caprei

 

 

 

 

 

 

 

Cartofi dulci

 

 

 

 

 

 

 

Gulii furajere

 

 

 

 

 

 

 

Napi

 

 

 

 

 

 

 

Igname

 

 

 

 

 

 

 

Altele

 

 

 

 

 

 

 

(ii)

LEGUME – BULBI

0,02 (1)  (2)

0,02 (1)  (2)

0,05 (1)  (2)

 

 

 

 

Usturoi

 

 

 

0,5 (2)

 

 

 

Ceapă

 

 

 

0,5 (2)

 

 

 

Ceapă eșalotă

 

 

 

0,5 (2)

 

 

 

Ceapă de primăvară

 

 

 

 

 

 

 

Altele

 

 

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

(iii)

LEGUME – FRUCTE

 

 

 

 

 

 

 

(a)

Solanacee

 

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

 

Pătlăgele roșii

0,1 (2)

0,5 (2)

 

3 (2)

 

 

 

Ardei

 

0,3 (2)

 

2 (2)

 

 

 

Pătlăgele vinete

0,1 (2)

0,5 (2)

 

3 (2)

 

 

 

Bame

 

 

 

 

 

 

 

Altele

0,02 (1)  (2)

0,02 (1)  (2)

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

(b)

Cucurbitacee cu coajă comestibilă

0,02 (1)  (2)

0,2 (2)

0,05 (1)  (2)

2 (2)

 

 

 

Castraveți

 

 

 

 

 

 

 

Castraveciori

 

 

 

 

 

 

 

Dovlecei

 

 

 

 

 

 

 

Altele

 

 

 

 

 

 

 

(c)

Cucurbitacee cu coajă necomestibilă

0,05 (2)

0,1 (2)

0,05 (1)  (2)

0,3 (2)

 

 

 

Pepeni galbeni

 

 

 

 

 

 

 

Dovleci

 

 

 

 

 

 

 

Pepeni verzi

 

 

 

 

 

 

 

Altele

 

 

 

 

 

 

 

(d)

Porumb zaharat

0,02 (1)  (2)

0,02 (1)  (2)

0,05 (1)  (2)

0,05 (1)  (2)

 

 

 

(iv)

LEGUME BRASICACEE

0,02 (1)  (2)

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

 

(a)

Brasicacee (eflorescență)

 

0,3 (2)

 

 

 

 

 

Broccoli (inclusiv Calabrese)

 

 

 

1 (2)

 

 

 

Conopidă

 

 

 

 

 

 

 

Altele

 

 

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

(b)

Brasicacee (căpățâni)

 

 

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

Varză de Bruxelles

 

 

 

 

 

 

 

Varză cu căpățână

 

3 (2)

 

 

 

 

 

Altele

 

0,02 (1)  (2)

 

 

 

 

 

(c)

Brasicacee (frunze)

 

 

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

Varză chinezească

 

0,2 (2)

 

 

 

 

 

Varză fără căpățână

 

0,2 (2)

 

 

 

 

 

Altele

 

0,02 (1)  (2)

 

 

 

 

 

(d)

Gulie

 

0,02 (1)  (2)

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

(v)

LEGUME – FRUNZE ȘI IERBURI PROASPETE

0,02 (1)  (2)

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

 

(a)

Lăptuci și similare

 

 

 

20 (2)

 

 

 

Creson

 

 

 

 

 

 

 

Fetică

 

 

 

 

 

 

 

Lăptucă

 

2 (2)

 

 

 

 

 

Scarola (cicoare de grădină cu frunze întregi)

 

2 (2)

 

 

 

 

 

Ruccole

 

 

 

 

 

 

 

Frunze și tulpini de brasicacee, inclusiv frunze de nap

 

 

 

 

 

 

 

Altele

 

0,02 (1)  (2)

 

 

 

 

 

(b)

Spanac și similare

 

0,02 (1)  (2)

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

Spanac

 

 

 

 

 

 

 

Frunze de sfeclă (de zahăr)

 

 

 

 

 

 

 

Altele

 

 

 

 

 

 

 

(c)

Năsturel

 

0,02 (1)  (2)

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

(d)

Cicoare

 

0,02 (1)  (2)

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

(e)

Ierburi

 

2 (2)

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

Asmățui

 

 

 

 

 

 

 

Arpagic

 

 

 

 

 

 

 

Pătrunjel

 

 

 

 

 

 

 

Frunze de țelină

 

 

 

 

 

 

 

Altele

 

 

 

 

 

 

 

(vi)

LEGUME CU PĂSTĂI (proaspete)

0,02 (1)  (2)

0,02 (1)  (2)

 

 

 

 

 

Fasole (păstaie)

 

 

 

3 (2)

 

 

 

Fasole (fără păstaie)

 

 

0,1 (2)

 

 

 

 

Mazăre (păstaie)

 

 

0,1 (2)

3 (2)

 

 

 

Mazăre (fără păstaie)

 

 

0,1 (2)

 

 

 

 

Altele

 

 

0,05 (1)  (2)

0,05 (1)  (2)

 

 

 

(vii)

LEGUME – TULPINI (proaspete)

0,02 (1)  (2)

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

 

Sparanghel

 

 

 

 

 

 

 

Cardon

 

 

 

 

 

 

 

Țelină

 

 

 

 

 

 

 

Fenicul

 

 

 

 

 

 

 

Anghinare

 

0,1 (2)

 

 

 

 

 

Praz

 

 

 

3 (2)

 

 

 

Rubarbă

 

 

 

 

 

 

 

Altele

 

0,02 (1)  (2)

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

(viii)

CIUPERCI

0,02 (1)  (2)

0,02 (1)  (2)

0,05 (1)  (2)

0,05 (1)  (2)

 

 

 

(a)

Ciuperci de cultură

 

 

 

 

 

 

 

(b)

Ciuperci sălbatice

 

 

 

 

 

 

 

3.

Leguminoase uscate

0,02 (1)  (2)

0,02 (1)  (2)

 

0,05 (1)  (2)

0,01 (1)

0,01 (1)  (2)

0,01 (2)

Fasole

 

 

0,1 (2)

 

 

 

 

Linte

 

 

 

 

 

 

 

Mazăre

 

 

0,1 (2)

 

 

 

 

Lupin

 

 

 

 

 

 

 

Altele

 

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

 

4.

Oleaginoase

0,05 (1)  (2)

 

0,1 (1)  (2)

0,1 (1)  (2)

0,02 (1)  (2)

0,02 (1)  (2)

0,02 (1)  (2)

Semințe de in

 

 

 

 

 

 

 

Arahide

 

 

 

 

 

 

 

Semințe de mac

 

 

 

 

 

 

 

Semințe de susan

 

 

 

 

 

 

 

Semințe de floarea-soarelui

 

 

 

 

 

 

 

Semințe de rapiță

 

 

 

 

 

 

 

Boabe de soia

 

0,5 (2)

 

 

 

 

 

Semințe de muștar

 

 

 

 

 

 

 

Semințe de bumbac

 

 

 

 

 

 

 

Semințe de cânepă

 

 

 

 

 

 

 

Altele

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

 

 

5.

Cartofi

0,02 (1)  (2)

0,02 (1)  (2)

0,05 (1)  (2)

0,05 (1)  (2)

0,01 (1)  (2)

0,01 (1)  (2)

0,01 (1)  (2)

Cartofi timpurii

 

 

 

 

 

 

 

Cartofi pentru depozitare

 

 

 

 

 

 

 

6.

Ceai (frunze cu pețiol uscate, fermentate sau nu, de Camellia sinensis)

0,05 (1)  (2)

0,05 (1)  (2)

0,1 (1)  (2)

0,1 (1)  (2)

0,02 (1)  (2)

0,02 (1)  (2)

0,02 (1)  (2)

7.

Hamei (uscat), inclusiv granule și pulbere neconcentrată

0,05 (1)  (2)

0,05 (1)  (2)

0,1 (1)  (2)

50 (2)

0,02 (1)  (2)

0,02 (1)  (2)

0,02 (1)  (2)


(1)  Indică limita de determinare analitică.

(2)  Indică conținutul maxim provizoriu de reziduuri în conformitate cu articolul 4 alineatul (1) litera (f) din Directiva 91/414/CEE: dacă nu este modificat, acest conținut maxim devine definitiv după data de 5 iunie 2011.”


II Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare nu este obligatorie

DECIZII

Comisie

16.5.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 128/43


DECIZIA COMISIEI

din 21 martie 2007

privind sistemul de ajutor C 18/2006 (ex N 524/2005) pe care Italia intenționa să îl pună în aplicare pentru întreprinderile mici și mijlocii

[notificată cu numărul C(2007) 1175]

(Numai textul în limba italiană este autentic)

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2007/335/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 88 alineatul (2) primul paragraf,

având în vedere Acordul privind Spațiul Economic European, în special articolul 62 alineatul (1) litera (a),

după ce părțile interesate au fost invitate să își prezinte observațiile în conformitate cu prevederile menționate anterior (1),

întrucât:

I.   PROCEDURĂ

(1)

Prin scrisoarea din 18 octombrie 2005, autoritățile italiene au comunicat Comisiei sistemul de ajutor menționat anterior. Acestea au pus la dispoziția Comisiei informații suplimentare prin scrisorile din 20 decembrie 2005, 13 martie 2006 și 27 martie 2006. Comisia a solicitat informații suplimentare prin scrisorile din 10 noiembrie 2005 și 8 februarie 2006.

(2)

Prin scrisoarea din 16 mai 2006, Comisia a informat Italia că a decis să inițieze procedura prevăzută la articolul 88 alineatul (2) din Tratatul CE cu privire la respectiva măsură de ajutor.

(3)

Decizia Comisiei de a iniția procedura a fost publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene  (2). Comisia a invitat părțile interesate să își prezinte observațiile.

(4)

Italia și-a prezentat observațiile prin scrisoarea din 23 iunie 2006, prin care și-a anunțat intenția de a transmite observații suplimentare privind un anumit aspect.

(5)

Nicio parte interesată nu și-a prezentat observațiile pe parcursul procedurii.

(6)

Comisia a solicitat informații suplimentare prin scrisorile din 21 septembrie 2006 și 10 ianuarie 2007.

(7)

Prin scrisoarea din 30 ianuarie 2007, înregistrată de Comisie la 2 februarie 2007, Italia a informat Comisia cu privire la faptul că măsura notificată a fost retrasă.

II.   DESCRIEREA DETALIATĂ A MĂSURII

(8)

Obiectivul măsurii consta în promovarea dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii rezultate în urma unui proces de agregare (fuziune sau preluare a altor întreprinderi mici și mijlocii) prin acordarea unui credit fiscal. Bugetul prevăzut pentru măsura notificată se ridica la 120 milioane euro pentru 2006, 242 milioane euro pentru 2007 și 122 milioane euro pentru 2008.

(9)

Temeiul legal al măsurii este reprezentat de articolul 2 din Decretul-lege nr. 106 din 17 iunie 2005, transformat în Legea nr. 156 din 31 iulie 2005. Acesta conține o clauză suspensivă. Sistemul de ajutor nu a fost pus în aplicare.

(10)

Italia a adoptat deja o măsură similară în 2005 (3) în baza regulamentului de exceptare pe categorii pentru ajutoarele acordate IMM-urilor (4). Versiunea respectivă a măsurii limitează creditele fiscale la 50 % din costul serviciilor de consultanță pentru procesul de fuziune sau preluare. Autoritățile italiene au indicat faptul că, datorită acestui plafon, măsura s-a bucurat de un succes limitat, cu 132 de cereri pentru un credit fiscal total în valoare de 3 442 261 euro. Au fost acceptate numai 46 de cereri pentru un cuantum total al creditului fiscal de 415 306 euro.

III.   OBSERVAțIILE ITALIEI

(11)

Prin scrisoarea din 30 ianuarie 2007, autoritățile italiene au informat Comisia cu privire la faptul că bugetul prevăzut pentru această măsură a fost utilizat în alte scopuri și că măsura notificată nu a fost pusă în aplicare, fiind retrasă.

IV.   EVALUARE

(12)

În urma retragerii notificării, procedura își pierde relevanța.

V.   CONCLUZII

(13)

Prin urmare, Comisia a decis să închidă procedura prevăzută la articolul 88 alineatul (2) din Tratatul CE deoarece acesta și-a pierdut relevanța în urma retragerii măsurii de către Italia,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

În urma retragerii măsurii notificate de către Italia, prezenta procedură își pierde relevanța. Prin urmare, Comisia a decis să închidă procedura inițiată în temeiul articolului 88 alineatul (2) din Tratatul CE.

Articolul 2

Prezenta decizie se adresează Republicii Italiene.

Adoptată la Bruxelles, 21 martie 2007.

Pentru Comisie

Neelie KROES

Membru al Comisiei


(1)  JO C 146, 22.6.2006, p. 18.

(2)  A se vedea nota de subsol 1.

(3)  Pe baza articolului 9 din Decretul-lege nr. 35/2005, transformat în Legea nr. 80/2005, înregistrată la Comisie la 21 aprilie 2005 cu referința XS 89/05.

(4)  Regulamentul (CE) nr. 70/2001 al Comisiei din 12 ianuarie 2001 privind aplicarea articolelor 87 și 88 din Tratatul CE ajutoarelor de stat pentru întreprinderile mici și mijlocii (JO L 10, 13.1.2001, p. 33).


16.5.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 128/45


DECIZIA COMISIEI

din 8 mai 2007

privind asistența financiară pentru anul 2007 din partea Comunității pentru anumite laboratoare comunitare de referință acționând în sectorul sănătății animale și al animalelor vii

[notificată cu numărul C(2007) 1930]

(Numai versiunile în limbile daneză, engleză, franceză, germană, spaniolă și suedeză sunt autentice)

(2007/336/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Decizia 90/424/CEE a Consiliului din 26 iunie 1990 privind anumite cheltuieli în domeniul veterinar (1), în special articolul 28 alineatul (2),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind controalele oficiale efectuate pentru a asigura verificarea conformității cu legislația privind hrana pentru animale și produsele alimentare și cu normele de sănătate animală și de bunăstare a animalelor (2), în special articolul 32 alineatul (7),

întrucât:

(1)

În temeiul articolului 28 alineatul (1) din Decizia 90/424/CEE, laboratoarele comunitare de referință din sectorul sănătății animale și al animalelor vii pot beneficia de ajutor comunitar.

(2)

Regulamentul (CE) nr. 1754/2006 al Comisiei din 28 noiembrie 2006 de stabilire a normelor de acordare a asistenței financiare comunitare laboratoarelor comunitare de referință pentru hrana pentru animale, produse alimentare și sectorul sănătății animale (3) prevede că asistența financiară din partea Comunității se acordă în cazul în care programele de lucru aprobate sunt puse în aplicare în mod eficient, iar beneficiarii comunică informațiile necesare în anumite termene limită.

(3)

În conformitate cu articolul 2 din Regulamentul (CE) nr. 1754/2006, colaborarea dintre Comisie și laboratoarele comunitare de referință este stabilită în cadrul unui acord de parteneriat bazat pe un program multianual de lucru.

(4)

Comisia a evaluat programele de lucru și estimările bugetare corespunzătoare pentru anul 2007 înaintate de laboratoarele comunitare de referință.

(5)

În consecință, ar trebui acordată asistență financiară comunitară laboratoarelor comunitare de referință desemnate să exercite funcțiile și să îndeplinească obligațiile prevăzute în următoarele acte:

Directiva 2001/89/CE a Consiliului din 23 octombrie 2001 privind măsurile comunitare pentru controlul pestei porcine clasice (4);

Directiva 92/66/CEE a Consiliului din 14 iulie 1992 de stabilire a măsurilor comunitare de combatere a maladiei de Newcastle (5);

Directiva 92/40/CEE a Consiliului din 19 mai 1992 de introducere a măsurilor comunitare de combatere a gripei aviare (6);

Directiva 92/119/CEE a Consiliului din 17 decembrie 1992 de stabilire a măsurilor comunitare generale de combatere a unor boli la animale, precum și a măsurilor specifice împotriva bolii veziculoase a porcului (7);

Directiva 93/53/CEE a Consiliului din 24 iunie 1993 de stabilire a unor măsuri comunitare minime pentru controlul anumitor boli ale peștilor (8);

Directiva 95/70/CE a Consiliului din 22 decembrie 1995 privind introducerea unor măsuri comunitare minime de control al anumitor boli ale moluștelor bivalve (9);

Directiva 92/35/CEE a Consiliului din 29 aprilie 1992 de stabilire a normelor de control și a măsurilor pentru combaterea pestei cabaline africane (10);

Directiva 2000/75/CE a Consiliului din 20 noiembrie 2000 de stabilire a dispozițiilor specifice privind măsurile de combatere și de eradicare a febrei catarale ovine (11);

Decizia 2000/258/CE a Consiliului din 20 martie 2000 privind desemnarea unui institut specific responsabil cu stabilirea criteriilor necesare pentru standardizarea testelor serologice de control al eficacității vaccinurilor antirabice (12);

Directiva 2002/60/CE a Consiliului din 27 iunie 2002 de stabilire a dispozițiilor specifice de combatere a pestei porcine africane și de modificare a Directivei 92/119/CEE în ceea ce privește boala Teschen și pesta porcină africană (13);

Decizia 96/463/CE a Consiliului din 23 iulie 1996 privind desemnarea organismului de referință însărcinat să contribuie la uniformizarea metodelor de testare și de evaluare a rezultatelor bovinelor reproducătoare de rasă pură (14);

Directiva 2003/85/CE a Consiliului din 29 septembrie 2003 privind măsurile comunitare de combatere a febrei aftoase, de abrogare a Directivei 85/511/CEE și a Deciziilor 89/531/CEE și 91/665/CEE și de modificare a Directivei 92/46/CEE (15);

Regulamentul (CE) nr. 882/2004 aplicabil brucelozei.

(6)

Asistența financiară pentru funcționarea și organizarea de seminarii de către laboratoarele comunitare de referință ar trebui să fie, de asemenea, în conformitate cu normele privind eligibilitatea stabilite de Regulamentul (CE) nr. 1754/2006.

(7)

În conformitate cu articolul 3 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 1290/2005 al Consiliului din 21 iunie 2005 privind finanțarea politicii agricole comune (16), eradicarea bolilor la animale și programele de control (măsuri veterinare) se finanțează din Fondul European de Garantare Agricolă. În scopul controlului financiar, se aplică articolele 9, 36 și 37 din respectivul regulament.

(8)

Măsurile prevăzute de prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Pentru febra clasică porcină se acordă asistență financiară din partea Comunității către Institut für Virologie der Tierärztlichen Hochschule, Hanovra, Germania, în scopul îndeplinirii funcțiilor și obligațiilor prevăzute în anexa IV la Directiva 2001/89/CE.

Asistența financiară comunitară este fixată la 100 % din cheltuielile eligibile, astfel cum sunt definite în Regulamentul (CE) nr. 1754/2006, cheltuieli suportate de institutul menționat pentru programul de lucru, fiind limitată la maximum 232 000 EUR pentru perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2007, din care maximum 18 000 EUR se alocă organizării unui seminar tehnic privind tehnicile de diagnosticare a febrei porcine clasice.

Articolul 2

Pentru maladia de Newcastle se acordă asistență financiară din partea Comunității către Central Veterinary Laboratory, Addlestone, Regatul Unit, în scopul îndeplinirii funcțiilor și obligațiilor prevăzute în anexa V la Directiva 92/66/CEE.

Asistența financiară comunitară este fixată la 100 % din cheltuielile eligibile, astfel cum sunt definite în Regulamentul (CE) nr. 1754/2006, cheltuieli suportate de laboratorul menționat pentru programul de lucru, fiind limitată la maximum 77 000 EUR pentru perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2007.

Articolul 3

Pentru gripa aviară se acordă asistență financiară din partea Comunității către Central Veterinary Laboratory, Addlestone, Regatul Unit, în scopul îndeplinirii funcțiilor și obligațiilor prevăzute în anexa V la Directiva 92/40/CEE.

Asistența financiară comunitară este fixată la 100 % din cheltuielile eligibile, cheltuieli ce urmează a fi suportate de laboratorul menționat pentru programul de lucru, fiind limitată la maximum 406 000 EUR pentru perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2007.

Articolul 4

Pentru boala veziculoasă a porcului se acordă asistență financiară din partea Comunității către Pirbright Laboratory, Regatul Unit, în scopul îndeplinirii funcțiilor și obligațiilor prevăzute în anexa III la Directiva 92/119/CEE.

Asistența financiară comunitară este fixată la 100 % din cheltuielile eligibile, astfel cum sunt definite în Regulamentul (CE) nr. 1754/2006, cheltuieli suportate de laboratorul menționat pentru programul de lucru, fiind limitată la maximum 126 000 EUR pentru perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2007.

Articolul 5

Pentru febra aftoasă se acordă asistență financiară din partea Comunității către Pirbright Laboratory, Regatul Unit, în scopul îndeplinirii funcțiilor și obligațiilor prevăzute în anexa XVI la Directiva 2003/85/CE.

Asistența financiară comunitară este fixată la 100 % din cheltuielile eligibile, astfel cum sunt definite în Regulamentul (CE) nr. 1754/2006, cheltuieli suportate de laboratorul menționat pentru programul de lucru, fiind limitată la maximum 274 000 EUR pentru perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2007.

Articolul 6

Pentru bolile peștilor se acordă asistență financiară din partea Comunității către Danish National Veterinary Institute, Aarhus, Danemarca, în scopul îndeplinirii funcțiilor și obligațiilor prevăzute în anexa C la Directiva 93/53/CEE.

Asistența financiară comunitară este fixată la 100 % din cheltuielile eligibile, astfel cum sunt acestea definite în Regulamentul (CE) nr. 1754/2006, cheltuieli suportate de institutul menționat pentru programul de lucru, fiind limitată la maximum 150 000 EUR pentru perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2007.

Articolul 7

Pentru bolile moluștelor bivalve se acordă asistență financiară din partea Comunității către Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer, La Tremblade, Franța, în scopul îndeplinirii funcțiilor și obligațiilor prevăzute în anexa B la Directiva 95/70/CE.

Asistența financiară comunitară este fixată la 100 % din cheltuielile eligibile, astfel cum sunt acestea definite în Regulamentul (CE) nr. 1754/2006, cheltuieli suportate de institutul menționat pentru programul de lucru, fiind limitată la maximum 90 000 EUR pentru perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2007.

Articolul 8

Pentru pesta cabalină africană se acordă asistență financiară din partea Comunității către Laboratorio central de veterinaria de Madrid, Algete, Spania, în scopul îndeplinirii funcțiilor și obligațiilor prevăzute în anexa I la Directiva 92/35/CEE.

Asistența financiară comunitară este fixată la 100 % din cheltuielile eligibile, astfel cum sunt definite în Regulamentul (CE) nr. 1754/2006, cheltuieli suportate de laboratorul menționat pentru programul de lucru, fiind limitată la maximum 98 000 EUR pentru perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2007, din care maximum 38 000 EUR se alocă organizării unui seminar tehnic privind tehnicile de diagnosticare a pestei cabaline africane.

Articolul 9

Pentru febra catarală ovină se acordă asistență financiară din partea Comunității către Pirbright Laboratory, Regatul Unit, în scopul îndeplinirii funcțiilor și obligațiilor prevăzute în anexa II la Directiva 2000/75/CE.

Asistența financiară comunitară este fixată la 100 % din cheltuielile eligibile, astfel cum sunt acestea definite în Regulamentul (CE) nr. 1754/2006, cheltuieli suportate de laboratorul menționat pentru programul de lucru, fiind limitată la maximum 373 000 EUR pentru perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2007, din care maximum 45 000 EUR se alocă organizării unui seminar tehnic privind tehnicile de diagnosticare a febrei catarale ovine.

Articolul 10

Pentru serologia rabică se acordă asistență financiară din partea Comunității către laboratorul AFSSA, Nancy, Franța, în scopul îndeplinirii funcțiilor și obligațiilor prevăzute în anexa II la Decizia 2000/258/CE.

Asistența financiară comunitară este fixată la 100 % din cheltuielile eligibile, astfel cum sunt definite în Regulamentul (CE) nr. 1754/2006, cheltuieli suportate de laboratorul menționat pentru programul de lucru, fiind limitată la maximum 200 000 EUR pentru perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2007.

Articolul 11

Pentru bruceloză, se acordă asistență financiară din partea Comunității către AFSSA – Laboratoire d’études et de recherches en pathologie animale et zoonoses, Maisons-Alfort, Franța, în scopul îndeplinirii funcțiilor și obligațiilor prevăzute în articolul 32 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 882/2004.

Asistența financiară comunitară este fixată la 100 % din cheltuielile eligibile, astfel cum sunt definite în Regulamentul (CE) nr. 1754/2006, cheltuieli suportate de laboratorul menționat pentru programul de lucru, fiind limitată la maximum 250 000 EUR pentru perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2007, din care maximum 35 000 EUR se alocă organizării unui seminar tehnic privind tehnicile de diagnosticare a brucelozei.

Articolul 12

Pentru pesta porcină africană se acordă asistență financiară din partea Comunității către Centro de Investigación en Sanidad Animal, Valdeolmos, Madrid, Spania, în scopul îndeplinirii funcțiilor și obligațiilor prevăzute în anexa V la Directiva 2002/60/CE.

Asistența financiară comunitară este fixată la 100 % din cheltuielile eligibile, astfel cum sunt definite în Regulamentul (CE) nr. 1754/2006, cheltuieli suportate de centrul de cercetare menționat pentru programul de lucru și este limitată la maximum 120 000 EUR pentru perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2007.

Articolul 13

Pentru evaluarea rezultatelor metodelor de testare a bovinelor reproducătoare de rasă pură și pentru armonizarea diverselor metode de testare se acordă asistență financiară din partea Comunității către Centre INTERBULL, Uppsala, Suedia, în scopul îndeplinirii funcțiilor și obligațiilor prevăzute în anexa II la Decizia 96/463/CE.

Asistența financiară comunitară este fixată la 100 % din cheltuielile eligibile, cheltuieli ce urmează a fi suportate de centrul menționat pentru programul de lucru, fiind limitată la maximum 80 000 EUR pentru perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2007.

Articolul 14

Prezenta decizie se adresează următoarelor:

Institut für Virologie der Tierärztlichen Hochschule, Hannover, Germania;

Central Veterinary Laboratory, Addlestone, Regatul Unit;

Pirbright Laboratory, Regatul Unit;

Danish National Veterinary Institute, Aarhus, Danemarca;

Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer, La Tremblade, Franța;

Laboratorio central de veterinaria de Madrid, Algete, Spania;

Laboratoire de l'AFSSA, Nancy, Franța;

AFSSA – Laboratoire d’études et de recherches en pathologie animale et zoonoses, Maisons-Alfort, Franța;

Centro de Investigación en Sanidad Animal, Valdeolmos, Madrid, Spania;

Centre INTERBULL, Uppsala, Suedia.

Adoptată la Bruxelles, 8 mai 2007.

Pentru Comisie

Markos KYPRIANOU

Membru al Comisiei


(1)  JO L 224, 18.8.1990, p. 19. Decizie, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1791/2006 (JO L 363, 20.12.2006, p. 1).

(2)  JO L 165, 30.4.2004, p. 1. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1791/2006.

(3)  JO L 331, 29.11.2006, p. 8.

(4)  JO L 316, 1.12.2001, p. 5. Directivă, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 2006/104/CE (JO L 363, 20.12.2006, p. 352).

(5)  JO L 260, 5.9.1992, p. 1. Directivă, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 2006/104/CE.

(6)  JO L 167, 22.6.1992, p. 1. Directivă, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 2006/104/CE.

(7)  JO L 62, 15.3.1993, p. 69. Directivă, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 2007/10/CE a Comisiei (JO L 63, 1.3.2007, p. 24).

(8)  JO L 175, 19.7.1993, p. 23. Directivă, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 2006/104/CE.

(9)  JO L 332, 30.12.1995, p. 33. Directivă, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 2006/104/CE.

(10)  JO L 157, 10.6.1992, p. 19. Directivă, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 2006/104/CE.

(11)  JO L 327, 22.12.2000, p. 74. Directivă, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 2006/104/CE.

(12)  JO L 79, 30.3.2000, p. 40. Decizie, astfel cum a fost modificată prin Decizia 2003/60/CE a Comisiei (JO L 23, 28.1.2003, p. 30).

(13)  JO L 192, 20.7.2002, p. 27. Directivă, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 2006/104/CE.

(14)  JO L 192, 2.8.1996, p. 19.

(15)  JO L 306, 22.11.2003, p. 1. Directivă, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 2006/104/CE.

(16)  JO L 209, 11.8.2005, p. 1. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 378/2007 (JO L 95, 5.4.2007, p. 1).


16.5.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 128/49


DECIZIA COMISIEI

din 15 mai 2007

de aprobare a sistemelor elaborate de Danemarca, Germania și Regatul Unit pentru suspendarea automată a licențelor de pescuit în cazuri de încălcare a normelor

[notificată cu numărul C(2007) 2036]

(Numai textele în limbile daneză, germană și engleză sunt autentice)

(2007/337/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 41/2007 al Consiliului din 21 decembrie 2006 de stabilire, pentru anul 2007, a posibilităților de pescuit și a condițiilor conexe privind anumite stocuri de pești și grupuri de stocuri de pești, aplicabile în apele Comunității și, în raport cu navele Comunității, în apele în care sunt necesare limitări ale capturilor (1), în special punctul 8.1 litera (h) din anexa IIA,

având în vedere cererile înaintate de Danemarca, Germania și Regatul Unit,

întrucât:

(1)

În temeiul Regulamentului (CE) nr. 41/2007, elaborarea de către statele membre a unor sisteme de suspendare automată a licențelor de pescuit în cazurile de încălcare a normelor constituie o condiție care impune creșterea numărului maxim de zile în care o navă de pescuit poate fi prezentă, în perioada cuprinsă între 1 februarie 2007 și 31 ianuarie 2008, în zona geografică definită în anexa IIA la acest regulament.

(2)

Danemarca, Germania și Regatul Unit au furnizat Comisiei informații referitoare la sistemele de suspendare automată a licențelor de pescuit în cazurile de încălcare a normelor, cu privire la navele care au la bord uneltele de pescuit citate la punctul 4.1 litera (a) punctul (v) din anexa IIA la Regulamentul (CE) nr. 41/2007, și anume traule, plase-pungă daneze și alte unelte de pescuit similare, cu excepția traulelor laterale cu o dimensiune a ochiurilor de plasă de minimum 120 mm.

(3)

Ținând seama de aceste informații, sistemele de suspendare automată a licențelor de pescuit propuse de acele state membre ar trebui aprobate în ceea ce privește astfel de nave,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Sistemele elaborate de Danemarca, Germania și Regatul Unit pentru suspendarea automată a licențelor de pescuit în cazurile de încălcare a normelor se aprobă în sensul punctului 8.1 litera (h) din anexa IIA la Regulamentul (CE) nr. 41/2007 pentru navele care au la bord traule, plase-pungă daneze și alte unelte de pescuit similare, cu excepția traulelor laterale cu o dimensiune a ochiurilor de plasă de minimum 120 mm.

Articolul 2

Prezenta decizie se adresează Regatului Danemarcei, Republicii Federale Germania și Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord.

Adoptată la Bruxelles, 15 mai 2007.

Pentru Comisie

Joe BORG

Membru al Comisiei


(1)  JO L 15, 20.1.2007, p. 1. Regulament, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 444/2007 al Comisiei (JO L 106, 24.4.2007, p. 22).


III Acte adoptate în temeiul Tratatului UE

ACTE ADOPTATE ÎN TEMEIUL TITLULUI V DIN TRATATUL UE

16.5.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 128/50


POZIȚIA COMUNĂ 2007/338/PESC A CONSILIULUI

din 14 mai 2007

de reînnoire a unor măsuri restrictive împotriva Uzbekistanului

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană și, în special, articolul 15,

întrucât:

(1)

La 14 noiembrie 2005, Consiliul a adoptat Poziția comună 2005/792/PESC privind măsuri restrictive împotriva Uzbekistanului (1), ca răspuns la utilizarea excesivă, disproporționată și nediscriminatorie a forței de către forțele uzbece de securitate în timpul evenimentelor de la Andijan din mai 2005. Anumite măsuri restrictive au fost reînnoite prin Poziția comună 2006/787/PESC din 13 noiembrie 2006 (2).

(2)

În lumina unei evaluări a situației din Uzbekistan, Consiliul a decis să reînnoiască măsurile restrictive privind admisia referitoare la anumite persoane pentru o perioadă de 6 luni. Pe parcursul acestei perioade, Consiliul va revizui măsurile în lumina oricăror schimbări semnificative ale situației existente și, în special, în ceea ce privește elementele descrise în considerentul 7 al Poziției comune 2007/792/PESC,

ADOPTĂ PREZENTA POZIȚIE COMUNĂ:

Articolul 1

Termenul de aplicare a măsurilor prevăzute la articolul 3 din Poziția comună 2005/792/PESC se prelungește prin prezenta pentru o perioadă de 6 luni. Acestea se aplică persoanelor prevăzute în anexa la prezenta poziție comună, care se fac direct răspunzătoare de utilizarea nediscriminatorie și disproporționată a forței la Andijan și de obstrucționarea unei anchete independente.

Articolul 2

Prezenta poziție comună se reexaminează permanent. Aceasta este reînnoită sau modificată, după caz, atunci când Consiliul consideră că obiectivele sale nu au fost realizate.

Articolul 3

Prezenta poziție comună produce efecte la data adoptării.

Articolul 4

Prezenta poziție comună se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 14 mai 2007.

Pentru Consiliu

Președintele

F.-W. STEINMEIER


(1)  JO L 299, 16.11.2005, p. 72.

(2)  JO L 318, 17.11.2006, p. 43.


ANEXĂ

Lista persoanelor menționate la articolul 1

1.

Nume, prenume: Almatov, Zakirjan

Sex: masculin

Titlu, funcție: fost ministru de interne

Adresa: Tașkent, Uzbekistan

Data nașterii:

10 octombrie 1949

Locul nașterii: Tashkent, Uzbekistan

Număr de pașaport sau CI: Pașaport nr. DA 0002600 (pașaport diplomatic)

Cetățenie: uzbecă

2.

Nume, prenume: Mullajonov, Tohir Ohunovici

Alias: Ortografiere alternativă pentru nume: Mullajanov

Sex: masculin

Titlu, funcție: fost prim viceministru de interne

Adresa: Tașkent, Uzbekistan

Data nașterii:

10 octombrie 1950

Locul nașterii: Ferghana, Uzbekistan

Număr de pașaport sau CI: Pașaport nr. DA 0003586 (pașaport diplomatic) expiră la 5 noiembrie 2009

Cetățenie: uzbecă

3.

Nume, prenume: Mîrzaev, Ruslan

Sex: masculin

Titlu, funcție: ministrul apărării, fost consilier în Consiliul de Stat pentru Securitate Națională

4.

Nume, prenume: Ergașev, Pavel Islamovici

Sex: masculin

Titlu, funcție: colonel, comandantul brigăzii militare „Centru”

5.

Nume, prenume: Mamo, Vladimir Adolfovici

Sex: masculin

Titlu, funcție: general de divizie, adjunct de comandant, brigada forțelor speciale a Ministerului Apărării

6.

Nume, prenume: Pak, Gregori

Sex: masculin

Titlu, funcție: colonel, comandant al brigăzii de reacție rapidă a Ministerului de Interne (unitatea 7332)

7.

Nume, prenume: Tadjiev, Valeri

Sex: masculin

Titlu, funcție: colonel, comandant al detașamentului autonom al forțelor speciale al Ministerului de Interne (unitatea 7351)

8.

Nume, prenume: Inoiatov, Rustam Raulovici

Sex: masculin

Titlu, funcție: șeful SNB (Serviciul Național de Securitate)

Adresa: Tașkent, Uzbekistan

Data nașterii:

22 iunie 1944

Locul nașterii: Șerabad, Uzbekistan

Număr de pașaport sau CI: Pașaport nr. DA 0003171 (pașaport diplomatic); de asemenea, pașaport diplomatic nr. 0001892 (expirat la 15 septembrie 2004)

Cetățenie: uzbecă