ISSN 1830-3625

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 115

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 50
3 mai 2007


Cuprins

 

I   Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare este obligatorie

Pagina

 

 

REGULAMENTE

 

 

Regulamentul (CE) nr. 489/2007 al Comisiei din 2 mai 2007 de stabilire a sumelor forfetare la import pentru determinarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

1

 

 

II   Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare nu este obligatorie

 

 

DECIZII

 

 

Comisie

 

 

2007/268/CE

 

*

Decizia Comisiei din 13 aprilie 2007 privind punerea în aplicare a unor programe de supraveghere a gripei aviare la păsările domestice și păsările sălbatice, destinate aplicării în statele membre, și de modificare a Deciziei 2004/450/CE [notificată cu numărul C(2007) 1554]

3

 

 

2007/269/CE

 

*

Decizia Comisiei din 23 aprilie 2007 referitoare la măsurile de protecție cu privire la anemia infecțioasă ecvină în România [notificată cu numărul C(2007) 1652]  ( 1 )

18

 

 

2007/270/CE

 

*

Decizia Comisiei din 23 aprilie 2007 privind contribuția financiară a Comunității la măsurile de urgență pentru combaterea gripei aviare în Țările de Jos în 2006 [notificată cu numărul C(2007) 1746]

20

 

 

2007/271/CE

 

*

Decizia Comisiei din 23 aprilie 2007 privind contribuția financiară a Comunității la conferința OIE din 2007 cu titlul Către eradicarea rabiei în Eurasia

22

 

 

2007/272/CE

 

*

Decizia Comisiei din 25 aprilie 2007 privind rata contribuției financiare comunitare pentru măsurile de urgență de combatere a gripei aviare în Regatul Unit în 2006 [notificată cu numărul C(2007) 1785]

24

 

 

2007/273/CE

 

*

Decizia Comisiei din 25 aprilie 2007 privind rata contribuției financiare comunitare pentru măsurile de urgență de combatere a gripei aviare în Germania în 2006 [notificată cu numărul C(2007) 1786]

26

 

 

ACORDURI

 

 

Consiliu

 

*

Informații privind data intrării în vigoare a Acordului de parteneriat în sectorul pescuitului dintre Comunitatea Europeană și Statele Federale ale Microneziei

28

 

 

III   Acte adoptate în temeiul Tratatului UE

 

 

ACTE ADOPTATE ÎN TEMEIUL TITLULUI V DIN TRATATUL UE

 

*

Decizia 2007/274/JAI a Consiliului din 23 aprilie 2007 privind încheierea Acordului dintre Uniunea Europeană și Guvernul Statelor Unite ale Americii privind securitatea informațiilor clasificate

29

Acord între Uniunea Europeană și Guvernul Statelor Unite ale Americii privind securitatea informațiilor clasificate

30

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


I Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare este obligatorie

REGULAMENTE

3.5.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 115/1


REGULAMENTUL (CE) NR. 489/2007 AL COMISIEI

din 2 mai 2007

de stabilire a sumelor forfetare la import pentru determinarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 3223/94 al Comisiei din 21 decembrie 1994 de stabilire a normelor de aplicare a regimului de import pentru fructe și legume (1), în special articolul 4 alineatul (1),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 3223/94 prevede, ca urmare a rezultatelor negocierilor comerciale multilaterale din Runda Uruguay, criteriile pentru stabilirea de către Comisie a sumelor forfetare la import din țările terțe, pentru produsele și termenele menționate în anexa acestuia.

(2)

În conformitate cu criteriile menționate anterior, sumele forfetare la import trebuie stabilite la nivelurile prevăzute în anexa la prezentul regulament,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Sumele forfetare la import prevăzute la articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 3223/94 sunt stabilite așa cum este indicat în tabelul din anexă.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 3 mai 2007.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 2 mai 2007.

Pentru Comisie

Jean-Luc DEMARTY

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 337, 24.12.1994, p. 66. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 386/2005 (JO L 62, 9.3.2005, p. 3).


ANEXĂ

la Regulamentul Comisiei din 2 mai 2007 de stabilire a sumelor forfetare la import pentru determinarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

(EUR/100 kg)

(Cod NC)

Codul țărilor terțe (1)

Suma forfetară la import

0702 00 00

MA

48,6

TN

127,8

TR

140,3

ZZ

105,6

0707 00 05

JO

196,3

MA

69,3

MK

53,2

TR

109,7

ZZ

107,1

0709 90 70

TR

106,1

ZZ

106,1

0805 10 20

EG

41,7

IL

69,7

MA

44,8

TN

50,1

ZZ

51,6

0805 50 10

IL

61,4

ZZ

61,4

0808 10 80

AR

80,6

BR

80,3

CA

99,8

CL

86,1

CN

100,5

NZ

129,9

US

109,5

UY

65,9

ZA

85,9

ZZ

93,2


(1)  Nomenclatorul țărilor, astfel cum este stabilit de Regulamentul (CE) nr. 1833/2006 al Comisiei (JO L 354, 14.12.2006, p. 19). Codul „ZZ” reprezintă „alte origini”.


II Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare nu este obligatorie

DECIZII

Comisie

3.5.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 115/3


DECIZIA COMISIEI

din 13 aprilie 2007

privind punerea în aplicare a unor programe de supraveghere a gripei aviare la păsările domestice și păsările sălbatice, destinate aplicării în statele membre, și de modificare a Deciziei 2004/450/CE

[notificată cu numărul C(2007) 1554]

(2007/268/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Decizia 90/424/CEE a Consiliului din 26 iunie 1990 privind anumite cheltuieli în domeniul veterinar (1), în special articolul 24 alineatul (2) paragraful al patrulea și articolul 10,

având în vedere Directiva 2005/94/CE a Consiliului din 20 decembrie 2005 privind măsurile comunitare de combatere a influenței aviare și de abrogare a Directivei 92/40/CEE (2), în special articolul 4 alineatul (2),

întrucât:

(1)

Decizia 90/424/CEE stabilește procedurile care reglementează contribuția financiară a Comunității la programele destinate eradicării, controlării și monitorizării bolilor animalelor.

(2)

Decizia 90/424/CEE, astfel cum a fost modificată prin Decizia 2006/53/CE (3), prevede faptul că asistența financiară a Comunității poate fi acordată statelor membre pentru acele măsuri de eradicare derulate de statele membre pentru combaterea legăturilor virusurilor gripei aviare slab patogeni (LPAI), cunoscute ca având potențialul de a se transforma în tulpini virale foarte patogene (HPAI). În plus, articolul 24 alineatul (2) din Decizia 90/424/CEE prevede obligația statelor membre de a prezenta Comisiei, anual, până la 30 aprilie, programele anuale sau multianuale care sunt inițiate în anul următor, pentru care doresc să primească o contribuție financiară din partea Comunității.

(3)

Directiva 92/40/CEE a Consiliului din 19 mai 1992 de introducere a măsurilor Comunității destinate controlării gripei aviare (4) definește măsurile de control ale Comunității care trebuie aplicate în cazul izbucnirii unei epidemii de gripă aviară foarte patogenă (HPAI) la păsările domestice. Cu toate acestea, nu prevede controlul virusurilor gripei aviare slab patogeni (LPAI) de subtipurile H5 și H7 și nici supravegherea periodică a acestei boli la păsările domestice și sălbatice.

(4)

Din anul 2002, statele membre au pus în aplicare studii obligatorii referitoare la gripa aviară la păsările domestice, prin prezentarea către Comisie a programelor de supraveghere anuală, în conformitate cu Deciziile 2002/649/CE (5), 2004/111/CE (6), 2005/464/CE (7) și 2006/101/CE (8) ale Comisiei.

(5)

Directiva 2005/94/CE a Consiliului prevede anumite măsuri preventive legate de supravegherea și identificarea timpurie a gripei aviare. Data finală de transpunere a acestei directive de către statele membre este 1 iulie 2007 și prevede abrogarea Directivei 92/40/CEE de la acea dată.

(6)

Măsurile Comunității privind controlul gripei aviare prevăzute în Directiva 2005/94/CE se referă, de asemenea, la controlarea izbucnirilor epidemice LPAI, cauzate de gripa aviară de subtipurile H5 și H7 la păsările domestice. În vederea identificării posibilei circulații a acestor viruși în cazul păsărilor domestice, statele membre au obligația de a pune în aplicare programe de supraveghere. Aceste măsuri de control vizează prevenirea răspândirii LPAI de subtipurile H5 și H7 anterior răspândirii largi a acestora la nivelul populației de păsări domestice, pentru prevenirea riscului unei mutații în HPAI, cu posibile consecințe devastatoare.

(7)

Directiva 2005/94/CE prevede totodată desfășurarea unor programe de supraveghere referitoare la păsările sălbatice pentru contribuirea, în baza unei evaluări de risc actualizate periodic, la cunoașterea amenințărilor implicate de păsările sălbatice cu privire la orice virus gripal de origine aviară la păsări.

(8)

Este importantă consolidarea în continuare a activităților de supraveghere, din cauza dezvoltărilor recente referitoare la producerea răspândirii largi a HPAI H5N1 la păsările sălbatice din Europa, având în vedere rezultatele studiilor efectuate în statele membre între anii 2003 și 2006 și lucrarea științifică realizată recent de Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA) (9), în colaborare cu Grupul științific de lucru ORNIS al Direcției Generale Mediu a Comisiei Europene. Aceste organisme își vor continua lucrările, iar rezultatele acestora pot conduce la actualizări ulterioare.

(9)

Cu ocazia punerii în aplicare a programelor de supraveghere în cazul păsărilor sălbatice se va acorda o atenție deosebită cerințelor Directivei 79/409/CEE a Consiliului (10) privind protejarea și conservarea tuturor speciilor de păsări sălbatice din Comunitate.

(10)

Decizia 2004/450/CE a Comisiei din 29 aprilie 2004 de stabilire a cerințelor comune aplicabile conținutului cererilor de finanțare comunitară pentru programele de combatere sau de eradicare și de control privind bolile animalelor (11) stabilește cerințe privind conținutul cererilor de finanțare comunitară a programelor destinate eradicării, monitorizării și controlării bolilor animale.

(11)

Având în vedere că Decizia 90/424/CEE prevede în prezent acordarea unei contribuții financiare comunitare pentru cheltuielile suportate de statele membre pentru finanțarea de programe naționale destinate eradicării, monitorizării și controlării anumitor boli animale, incluzând gripa aviară, statele membre pot solicita pentru programele de supraveghere ale Comisiei privind gripa aviară o contribuție financiară din partea Comunității cel târziu la data de 30 aprilie a fiecărui an, în conformitate cu articolul 24 alineatul (2) din Decizia 90/424/CEE. Decizia 2004/450/CE ar trebui modificată, astfel încât să stabilească cerințe standard privind conținutul cererilor de finanțare comunitară a programelor de supraveghere a gripei aviare.

(12)

Prin urmare, Decizia 2004/450/CE ar trebui modificată în consecință.

(13)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animalelor,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Aprobarea programelor de supraveghere pentru gripa aviară

Programele de supraveghere pentru gripa aviară la păsările domestice și sălbatice, care urmează să fie derulate de statele membre, în conformitate cu articolul 4 alineatul (1) din Directiva 2005/94/CE, respectă instrucțiunile prevăzute în anexele I și II la prezenta decizie.

Articolul 2

Modificări aduse Deciziei 2004/450/CE

Decizia 2004/450/CE se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 1 se adaugă următoarea literă (c):

„(c)

cu privire la bolile animale prevăzute în anexa I partea C, cel puțin informațiile prevăzute în anexa IV.”

2.

La anexa I se adaugă următoarea parte C:

„PARTEA C

Boala prevăzută la articolul 1 litera (c)

Gripa aviară.”

3.

Se adaugă o nouă anexă IV, al cărei conținut este prevăzut în anexa III la prezenta decizie.

Articolul 3

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 13 aprilie 2007.

Pentru Comisie

Markos KYPRIANOU

Membru al Comisiei


(1)  JO L 224, 18.8.1990, p. 19. Decizie, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Decizia 2006/965/CE a Consiliului (JO L 397, 30.12.2006, p. 22).

(2)  JO L 10, 14.1.2006, p. 16.

(3)  JO L 29, 2.2.2006, p. 37.

(4)  JO L 167, 22.6.1992, p. 1. Directivă, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 2006/104/CE (JO L 363, 20.12.2006, p. 352).

(5)  JO L 213, 9.8.2002, p. 38.

(6)  JO L 32, 5.2.2004, p. 20. Decizie, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Decizia 2004/615/CE (JO L 278, 27.8.2004, p. 59).

(7)  JO L 164, 24.6.2005, p. 52. Decizie, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Decizia 2005/726/CE (JO L 273, 19.10.2005, p. 21).

(8)  JO L 46, 16.2.2006, p. 40.

(9)  Avizul științific privind „Păsările migratoare și posibilul rol al acestora la răspândirea virusului gripei aviare foarte patogen” (EFSA, 12 mai 2006) și actul adițional la acesta (11 decembrie 2006).

(10)  JO L 103, 25.4.1979, p. 1. Directivă, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 2006/105/CE (JO L 363, 20.12.2006, p. 368).

(11)  JO L 155, 30.4.2004, p. 90. Decizie, astfel cum a fost modificată prin Decizia 2006/282/CE (JO L 104, 13.4.2006, p. 40).


ANEXA I

Instrucțiuni privind punerea în aplicare a programelor de supraveghere pentru gripa aviară la păsările domestice, care urmează să fie realizate în statele membre

A.   Obiective, cerințe generale și criterii de supraveghere

A.1.   Obiective

Supravegherea serologică pentru LPAI subtipurile H5 și H7 la păsările domestice va viza:

1.

identificarea infecțiilor subclinice cu LPAI, subtipurile H5 și H7, completând astfel sistemele de identificare timpurie și prevenind posibila mutație a acestor viruși în HPAI;

2.

identificarea infecțiilor de LPAI, subtipurile H5 și H7 în populațiile de păsări domestice vizate în mod specific de riscul infectării din cauza sistemului de creștere a acestora sau a susceptibilității anumitor specii;

3.

contribuția la demonstrarea faptului că într-o anumită țară, regiune sau într-un anumit departament nu există semne semnificative de gripă aviară în cadrul comerțului internațional, în conformitate cu normele OIE (Organizația Mondială pentru Sănătatea Animalelor).

A.2.   Cerințe și criterii generale

1.

Prelevarea eșantioanelor nu va depăși data de 31 decembrie a anului de punere în aplicare a programului. În cazul păsărilor domestice, prelevarea eșantioanelor va acoperi o perioadă adecvată pentru fiecare categorie de păsări, astfel cum a fost solicitat.

2.

În vederea economisirii resurselor, sunt recomandate eșantioanele prelevate în alte scopuri.

3.

Testarea eșantioanelor va avea loc la laboratoarele naționale pentru gripa aviară (NL) din statele membre sau la alte laboratoare autorizate de autoritățile competente și aflate sub controlul NL.

4.

Toate rezultatele (atât serologice, cât și virusologice) sunt trimise laboratorului comunitar de referință pentru gripa aviară (CRL) pentru colaționare. Un flux adecvat de informații trebuie asigurat. CRL acordă asistență tehnică și păstrează un stoc variat de reactivi de diagnostic.

5.

Toți virușii izolați de gripă aviară sunt depuși la CRL în conformitate cu legislația comunitară, cu excepția acordării unei derogări în conformitate cu punctul 4 din capitolul V (Diagnostic diferențial) din manualul de diagnostic stabilit prin Decizia 2006/437/CE a Comisiei (1). Virușii de subtip H5/H7 sunt transmiși fără întârziere și fac obiectul testelor standard de caracterizare (determinarea succesiunii nucleotidelor/IVPI) conform manualului de diagnostic.

6.

Ori de câte ori este posibil, NL-urile depun la CRL, seruri pozitive H5 sau H7 colectate de la Anseriforme în vederea înființării unei arhive pentru facilitarea dezvoltării unor teste ulterioare.

B.   Supravegherea pentru gripa aviară la păsările domestice

1.

Toate constatările pozitive sunt investigate retrospectiv la gospodărie, iar concluziile investigațiilor sunt raportate Comisiei și CRL.

2.

CRL furnizează protocoale specifice de însoțire a materialelor trimise CRL și tabele de raportare pentru strângerea datelor de supraveghere. În aceste tabele se menționează metodele de testare de laborator utilizate. Tabelele furnizate sunt utilizate pentru prezentarea rezultatelor într-un singur document.

3.

Eșantioanele de sânge pentru testele serologice sunt prelevate de la toate speciile de păsări domestice, inclusiv cele crescute în sisteme de tip varietate liberă, de la minimum 5 până la 10 păsări (cu excepția rațelor, a gâștelor și a prepelițelor) per gospodărie, și de la diverse amplasamente, în cazul în care există mai multe în cadrul unei gospodării. În cazul mai multor locații, numărul eșantioanelor per gospodărie trebuie majorat corespunzător. Se recomandă minimum 5 păsări per amplasament.

4.

Prelevarea eșantioanelor este răspândită pe întregul teritoriu al statului membru, astfel încât eșantioanele să fie considerate reprezentative pentru întregul stat membru, având în vedere:

(a)

numărul gospodăriilor de unde prelevează eșantioane (cu excepția rațelor, a gâștelor și a curcanilor); acel număr este definit astfel încât să asigure identificarea a minimum o gospodărie infectată în cazul în care prevalența gospodăriilor infectate este de minimum 5 %, cu o marjă de siguranță de 95 % (a se vedea tabelul 1); și

(b)

numărul păsărilor supuse prelevării de eșantioane din fiecare gospodărie este definit astfel încât să asigure o probabilitate de 95 % de identificare a minimum o pasăre pozitivă în cazul unei prevalențe de păsări seropozitive de ≥ 30 %.

5.

În baza evaluării riscului și a situației specifice în statul membru relevant, proiectarea prelevării eșantioanelor va lua, de asemenea, în calcul:

(a)

tipurile de producție și riscurile specifice aferente sunt raportate la producția unei game libere, creșterea în exterior și populația de păsări din curte, plus luarea în calcul a altor factori, cum ar fi varietatea vârstelor, utilizarea apelor de suprafață, o durată de viață relativ mai îndelungată, prezența mai multor specii în gospodărie sau alți factori relevanți;

(b)

numărul gospodăriilor de curcani, rațe și gâște supuse prelevării de eșantioane este definit pentru asigurarea unei identificări a minimum o gospodărie infectată în cazul unei prevalențe a gospodăriilor infectate de minimum 5 %, cu o marjă de siguranță de 99 % (a se vedea tabelul 2);

(c)

în cazul existenței unui număr semnificativ de gospodării care produc vânat, ratite și prepelițe într-un stat membru, acestea ar trebui incluse în program. Cu privire la prepelițe, doar crescătoriile de prepelițe adulte (sau cloști) vor face obiectul prelevării de eșantioane;

(d)

durata prelevării eșantioanelor coincide cu producția sezonieră. Cu toate acestea, în funcție de caz, prelevarea eșantioanelor se poate adapta altor perioade identificate la nivel local, pe parcursul cărora prezența altor păsări domestice într-o gospodărie ar putea determina un risc mai ridicat de introducere a bolii;

(e)

în cazul prezenței unui număr semnificativ de păsări domestice, supravegherea li se poate aplica și acestora;

(f)

statul membru trebuie să deruleze prelevarea de eșantioane pentru boala Newcastle, pentru menținerea statutului de țară care nu necesită vaccinarea împotriva bolii Newcastle; în conformitate cu Decizia 94/327/CE a Comisiei (2) poate utiliza aceste eșantioane prelevate de la populațiile crescătoriilor pentru supravegherea anticorpilor H5/H7.

Tabelul 1

Numărul de gospodării din care se prelevează probe pentru fiecare categorie de păsări domestice (cu excepția gospodăriilor de curcani, rațe și gâște)

Numărul de gospodării per categorie de păsări domestice per stat membru

Numărul de gospodării din care se prelevează probe

Până la 34

Toate

35-50

35

51-80

42

81-250

53

> 250

60


Tabelul 2

Numărul de gospodării cu curcani, rațe și gâște din care se prelevează probe

Numărul de gospodării per stat membru

Numărul de gospodării din care se prelevează probe

Până la 46

Toate

47-60

47

61-100

59

101-350

80

> 350

90

C.   Cerințe specifice pentru identificarea infecțiilor cu subtipurile H5/H7 de gripă aviară la rațe, gâște și prepelițe

1.

Eșantioane de sânge pentru teste serologice se prelevează de preferință de la păsări crescute în exterior, pe câmp.

2.

Din fiecare gospodărie selectată se prelevează 40-50 eșantioane de sânge pentru teste serologice.

3.

În cazul în care nu sunt prezente populații comerciale, supravegherea se poate referi la populațiile de curte.

D.   Teste de laborator

1.

Testele de laborator se efectuează în conformitate cu manualul de diagnosticare a gripei aviare (Decizia 2006/437/CE) care stabilește procedurile de confirmare și diagnosticare diferențiată a gripei aviare (incluzând examinarea serurilor de la rațe și gâște prin testul de inhibare a hemaglutinării (HI)].

2.

Cu toate acestea, în cazul testelor de laborator neprevăzute de manualul de diagnosticare a gripei aviare sau în Manualul OIE Terestru, statele membre vor furniza CRL datele necesare de validare, în paralel cu depunerea programului la Comisie, spre aprobare.

3.

Toate rezultatele serologice pozitive sunt confirmate de laboratoarele naționale pentru gripa aviară prin intermediul unui test de inhibare a hemaglutinării, folosind tulpini desemnate furnizate de laboratorul comunitar de referință pentru gripa aviară:

H5

(a)

test inițial folosind Struți/Danemarca/72420/96 (H5N2);

(b)

testarea tuturor rezultatelor pozitive folosind Rațe/Danemarca/64650/03 (H5N7) pentru eliminarea anticorpilor cros-reactivi N2.

H7

(a)

test inițial folosind Curcani/Anglia/647/77 (H7N7);

(b)

testarea tuturor rezultatelor pozitive folosind Grauri Africani/983/79 (H7N1) pentru eliminarea anticorpilor cros-reactivi N7.


(1)  JO L 237, 31.8.2006, p. 1.

(2)  JO L 146, 11.6.1994, p. 17.


ANEXA II

Instrucțiuni privind punerea în aplicare a programelor de supraveghere pentru gripa aviară la păsările sălbatice, care urmează să fie realizate în statele membre

A.   Obiective, cerințe generale și criterii de supraveghere

A1.   Obiective

Supravegherea virusologică pentru gripa aviară la păsările sălbatice este destinată identificării riscului de introducere a virușilor gripei aviare (LPAI și HPAI) la păsările domestice prin:

asigurarea identificării timpurii a HPAI H5N1 prin investigarea incidenței ridicate a morbidității și a mortalității la păsările sălbatice, în special la speciile selectate „cu risc ridicat”;

în cazul în care HPAI H5N1 este detectat la păsările sălbatice, atunci supravegherea păsărilor sălbatice moarte și vii este extinsă pentru stabilirea dacă păsările sălbatice de alte specii pot acționa ca purtători asimptomatici sau „specii de tip punte” (vezi partea E din prezenta anexă).

continuarea unei supravegheri „de bază” a diverselor specii de păsări vii migratoare, ca parte a monitorizării continue a virușilor LPAI. Anseriformele (păsările de apă) și charadriile (păsările de mal și pescărușii) vor reprezenta ținta principală de prelevare a eșantioanelor pentru identificarea existenței virușilor LPAI de subtipurile H5 și H7 (care în orice caz vor identifica de asemenea HPAI H5N1 și alte HPAI, în cazul prezenței). În special trebuie vizate „speciile cu risc mai ridicat”.

A2.   Cerințe și criterii generale

1.

Prelevarea eșantioanelor nu va depăși data de 31 decembrie a anului de implementare a programului.

2.

Testarea eșantioanelor se va desfășura la laboratoarele naționale pentru gripă aviară (NL) din statele membre sau la alte laboratoare autorizate de autoritățile competente și aflate sub controlul NL.

3.

Toate rezultatele sunt trimise laboratorului comunitar de referință pentru gripa aviară (CRL) pentru colaționare. Trebuie asigurat un flux adecvat de informații. CRL va asigura asistență tehnică și va păstra un stoc extins de reactivi de diagnosticare.

4.

Toți virușii de gripă aviară izolați în cazul păsărilor sălbatice sunt furnizați CRL în conformitate cu legislația Comunității, cu excepția cazului în care se acordă o derogare conform punctului 4 din capitolul V din manualul de diagnosticare a gripei aviare, prevăzut în Decizia 2006/437/CE. Virușii de subtip H5/H7 sunt transmiși fără întârziere și vor face obiectul testelor standard de caracterizare (determinarea succesiunii nucleotidelor/IVPI) conform manualului de diagnostic menționat.

B.   Supravegherea gripei aviare la păsările sălbatice

Proiectare și implementare

Cooperarea strânsă cu epidemiologii și ornitologii, precum și cu autoritatea competentă pentru conservarea naturii este asigurată pentru proiectarea supravegherii, asistarea la identificarea speciilor și optimizarea prelevării eșantioanelor. Proiectarea supravegherii se va adapta situației naționale în ceea ce privește selectarea speciilor supuse prelevării eșantioanelor, conform predominanței speciilor și dimensiunilor populației de păsări. Prelevarea eșantioanelor trebuie să ia în considerare caracterul sezonier al tiparelor de migrație, care variază în diverse state membre. Se va lua de asemenea în calcul comportamentul speciilor de păsări cu privire la căile de migrațiune, habitatele principale, conviețuirea și gradul de mixare pe parcursul migrației și rezultatele obținute cu ocazia supravegherii anterioare pe perioada 2003-2006. În plus, verificarea continuă și feedbackul se vor asigura pe parcursul supravegherii GA a păsărilor sălbatice de către grupul de lucru care analizează noile date, pe măsură ce acestea vor deveni disponibile.

Pentru H5N1 HPAI, toți acești factori sunt luați în considerare cu privire la probabilitatea expunerii păsărilor sălbatice la păsările domestice infectate și păsările sălbatice în zonele de epidemie și probabilitatea contactului păsărilor sălbatice cu păsările domestice în sistemele gospodăriilor de păsări din diverse state membre.

Pentru evaluarea acestor probabilități, graficele de decizie și tabelele din opinia EFSA (1), întocmite în colaborare cu Direcția Generală Mediu a Comisiei Europene, pot reprezenta un instrument eficient pentru evaluarea locală a riscului de către statele membre, pentru adaptarea la o situație în derulare, în baza unei cooperări strânse și a schimbului de opinii între statele membre.

Sunt încurajate legăturile cu instituțiile de conservare/supraveghere a păsărilor. Prelevarea eșantioanelor, în funcție de caz, se efectuează sub supravegherea personalului acestor grupuri/stații, de către vânători și alte persoane cu experiență în domeniul ornitologic.

1.

Supravegherea pasivă a păsărilor sălbatice bolnave sau moarte se concentrează pe:

(a)

zone cu incidență ridicată a morbidității și a mortalității păsărilor sălbatice;

(b)

zonele apropiate de mare, lacuri și alte cursuri de apă unde au fost descoperite păsări moarte, în special dacă aceste cursuri de apă se află în aproprierea fermelor de păsări domestice;

(c)

păsări care aparțin speciilor identificate cu „risc ridicat” enumerate în partea D și alte păsări sălbatice care trăiesc în proximitatea acestora.

2.

În plus, investigațiile păsărilor sălbatice vii și moarte în zonele unde au fost identificate cazuri H5N1 se concentrează pe păsările:

(a)

sălbatice sau domestice pentru identificarea potențialilor purtători asimptomatici;

(b)

din zonele legate epidemiologic de aceste cazuri;

(c)

care au intrat în contact direct cu gospodăriile de păsări domestice (zona de protecție, zona de supraveghere și zona B), care pot funcționa ca „specii de tip punte”, în special cele enumerate în partea E.

3.

Supravegherea activă a păsărilor vii și clinic sănătoase și/sau clinic bolnave, rănite sau vânate (2) se va concentra pe:

(a)

păsările migratoare care aparțin speciilor anseriforme (păsările de apă) și charadriiforme (păsările de mal și pescărușii);

(b)

zonele identificate de concentrare și mixare a unui număr ridicat de păsări migratoare care implică diverse specii, în special acele zone aflate în aproprierea fermelor de păsări domestice;

(c)

o selecție a speciilor cu risc ridicat (3).

Proceduri de prelevare de eșantioane

1.

Eșantioane bucofaringiene și cloacale sunt prelevate pentru examinarea virusologică de la păsările aparent sănătoase. În cazul imposibilității prelevării de eșantioane cloacale de la păsările vii, eșantioane fecale proaspete prelevate cu atenție pot reprezenta o alternativă. Cu toate acestea, trebuie asigurată identificarea în cazul siturilor mixe frecventate de diverse specii de păsări.

2.

Eșantioanele cloacale și traheale/bucale și/sau țesuturile (și anume creierul, inima, plămânii, traheea, rinichii și intestinele) de la păsările sălbatice moarte sau împușcate sunt prelevate pentru izolarea virușilor și detectarea moleculară (PCR).

3.

O atenție deosebită se acordă depozitării și transportării eșantioanelor. Tampoanele sunt refrigerate imediat cu gheață sau pachete cu gel înghețat și sunt trimise imediat la laborator. Eșantioanele nu trebuie congelate decât în cazuri absolut necesare. Dacă este posibil, tampoanele trebuie amplasate în antibiotic sau un mediu specific de transportare a virușilor în care să fie complet imersate. Amplasarea eșantioanelor în mediul de transport trebuie realizată suplimentar față de refrigerare, și nu ca o alternativă la congelare. În absența acestui mediu, tampoanele trebuie returnate în carcasele acestora și transmise uscate. În cazul în care nu se garantează transportul rapid în termen de 48 de ore la laborator (într-un mediu de transport de 4 °C), eșantioanele trebuie congelate imediat, depozitate și transportate în zăpadă carbonică. Depozitarea și transportul eșantioanelor pot fi afectate de o varietate de factori, astfel încât metoda selectată trebuie să fie adecvată scopului.

4.

Procedurile de prelevare se vor desfășura în conformitate cu manualul de diagnosticare a gripei aviare (Decizia 2006/437/CE) care stabilește procedurile de confirmare și diagnosticare diferențiată a gripei aviare.

C.   Teste de laborator

1.

Testele de laborator se efectuează în conformitate cu manualul de diagnosticare a gripei aviare (Decizia 2006/437/CE) care stabilește procedurile de confirmare și diagnosticare diferențiată a gripei aviare.

2.

Cu toate acestea, în cazul testelor de laborator neprevăzute de manualul de diagnosticare a gripei aviare sau în Manualul OIE Terestru, statele membre furnizează CRL datele necesare de validare, în paralel cu depunerea programului la Comisie, spre aprobare.

3.

Toate eșantioanele prelevate cu ocazia supravegherii gripei aviare la păsările sălbatice sunt testate cât mai curând posibil prin tehnicile moleculare disponibile și în conformitate cu manualul de diagnosticare (Decizia 2006/437/CE). Aceste teste se efectuează exclusiv în laboratoare care pot garanta asigurarea calității și utilizarea metodelor recunoscute de CRL pentru gripa aviară. În plus, metodele utilizate trebuie să producă rezultate acceptabile în majoritatea testelor recente comparative ale laboratoarelor naționale. Examinarea inițială folosind gena M PCR este recomandată, cu testarea rapidă a cazurilor pozitive de H5 (în termen de două săptămâni), iar în cazul unor rezultate pozitive, analiza sitului de clivaj va trebui efectuată cât mai curând posibil pentru stabilirea existenței virusurilor gripei aviare foarte patogeni (HPAI) sau a virusurilor gripei aviare slab patogeni (LPAI). În cazul confirmării H5 HPAI, se impune efectuarea rapidă a unor analize suplimentare pentru stabilirea tipului N (chiar dacă acestea pot furniza exclusiv probe de eliminare a N1).

4.

La laborator, este permisă punerea în comun a până la cinci eșantioane prelevate din aceeași specie, prelevate de la același sit și în același timp, în cazul în care se poate asigura faptul că, în cazul unor rezultate pozitive, eșantioanele individuale pot fi identificate și retestate.

5.

Supravegherea serologică nu se va aplica investigațiilor de gripă aviară la păsările sălbatice deoarece metodele serologice nu pot distinge între tulpinile HP și LP, iar rezultatele legate de anticorpi nu permit inferența cu privire la locația unde păsările sălbatice au fost infectate. Cu toate acestea, supravegherea serologică poate fi importantă pentru studierea speciilor de păsări rezidente sau migratoare la care virușii H5/H7 sunt/au fost prevalenți (sau endemici). Această analiză se va efectua exclusiv de către laboratoare specializate cu utilizarea unei game selectate de antigeni pentru asigurarea identificării anticorpilor specifici de hemaglutinină (și anume pentru eliminarea posibilității unei interferențe a anticorpilor specifici N).

Lista speciilor de păsări sălbatice care prezintă un risc ridicat cu privire la gripa aviară (4)

Denumirea comună

Denumirea științifică

Lebăda mică

Cygnus columbianus

Lebăda de iarnă

Cygnus cygnus

Lebăda de vară

Cygnus olor

Gâște

Gâsca cu cioc scurt

Anser brachyrhynchus

Gâsca de semănătură

Anser fabalis

Gârlița mare (rasă europeană)

Anser albifrons albifrons

Gârlița mică

Anser erythropus

Gâsca de vară

Anser anser

Gâsca călugăriță

Branta leucopsis

Gâsca neagră

Branta bernicla

Gâsca cu gât roșu

Branta ruficollis

Gâsca canadiană

Branta canadensis

Rațe

Rața fluierătoare

Anas penelope

Rața mică

Anas crecca

Rața mare

Anas platyrhynchos

Rața sulițar

Anas acuta

Rața cârâitoare

Anas querquedula

Rața lingurar

Anas clypeata

Rața porumbacă

Marmaronetta angustirostris

Rața cu ciuf

Netta rufina

Rața cu cap castaniu

Aythya ferina

Rața moțată

Aythya fuligula

Nagâț

Nagâț

Vanellus vanellus

Ploier auriu

Pluvialis apricaria

Sitar de mal

Limosa limosa

Bătăuș

Philomachus pugnax

Pescăruși

Pescăruș râzător

Larus ridibundus

Pescăruș sur

Larus canus

Lista păsărilor din proximitatea păsărilor domestice (5)

Denumirea comună

Denumirea științifică

Probabilitatea contactului cu păsările domestice

Grupa 1.   

Specii strâns asociate producției de păsări domestice în Europa

Gâsca domestică

Anser anser domesticus

Ridicată

Domestic Mallard

Anas platyrhynchos

Ridicată

Rața mare domestică

Cairina moschata

Ridicată

Porumbelul de stâncă

Columba livia

Ridicată

Vrabia de casă

Passer domesticus

Ridicată

Grupa 2.   

Specii care pot împărți terenul fermei, considerate de asemenea păsări domestice în Europa de Nord

Ploierul auriu

Pluvialis apricaria

Redusă

Nagâțul

Vanellus vanellus

Medie

Pescărușul râzător

Larus ridibundus

Ridicată

Pescărușul sur

Larus canus

Ridicată

Pescărușul argintiu

Larus argentatus

Redusă

Porumbelul gulerat

Columba palumbus

Ridicată

Guguștiucul

Streptopelia decaocto

Ridicată

Fazanul

Phasianus colchicus

Ridicată

Ciocârliile

Alauda & Galerida spp.

Redusă

Fâse

 

Redusă

Codobatura

 

Medie

Cocoșarul

Turdus pilaris

Medie

Sturzul viilor

Turdus iliacus

Medie

Coțofana

Pica pica

Ridicată

Stăncuța

Corvus monedula

Ridicată

Cioara de semănătură

Corvus frugilegus

Medie

Cioara neagră

Corvus corone

Medie

Corbul

Corvus corax

Redusă

Graurul

Sturnus vulgaris

Ridicată

Graurul

Sturnus unicolor

Ridicată

Vrabia de casă

Passer domesticus

Ridicată

Vrabia de câmp

Passer montanus

Ridicată

Cintezoiul

 

Medie

Presură

Miliaria, Emberiza spp.

Medie

Grupa 3.   

Specii care pot împărți zonele umede cu păsările domestice de apă din Europa de Nord

Egreta

Egretta spp.

Redusă

Bâtlani

Ardea și alții spp.

Medie

Cormorani

Phalacrocorax carbo

Medie

Berze

Ciconia spp.

Redusă

Lebăda de vară

Cygnus olor

Medie

Gâsca de vară

Anser anser

Medie

Gâsca canadiană

Branta canadensis

Redusă

Rațe

Anas & Aythya spp.

Redusă

Rața sălbatică

Anas platyrhynchos

Ridicată

Lișița

Fulica atra

Medie

Găinușa de baltă

Gallinula chloropus

Medie


(1)  Avizul științific privind „Păsările migratoare și posibilul rol al acestora la răspândirea virusului gripei aviare foarte patogen” (EFSA, 12 mai 2006).

(2)  Vânătoarea cu respectarea dispozițiilor Directivei 79/409/CEE a Consiliului privind protejarea și conservarea tuturor păsărilor sălbatice.

(3)  A se furniza de către Direcția Generală Mediu a Comisiei Europene.

(4)  Această listă nu este limitativă, ci este destinată identificării speciilor migratoare care pot prezenta un risc de introducere a gripei aviare în Comunitate, în baza tiparului migrației acestora care implică zone unde s-a înregistrat H5N1 HPAI la păsări sălbatice sau domestice. Se bazează pe avizul științific privind „Păsările migratoare și posibilul rol al acestora la răspândirea virusului gripei aviare foarte patogen” adoptat de Grupul pentru sănătatea și bunăstarea animalelor al EFSA la 12 mai 2006 și pe lucrarea realizată de Comitetul ORNIS și contractorii Direcției Generale Mediu a Comisiei Europene. Cu toate acestea, această listă poate fi actualizată ca urmare a rezultatelor studiilor științifice ulterioare, pe măsură ce vor deveni disponibile și în baza evaluării riscului, efectuată de autoritățile naționale, avându-se în vedere situația ornitologică specifică.

(5)  Această listă nu este limitativă, ci este destinată identificării speciilor rezidente sau migratoare de păsări din Europa care trăiesc în proximitatea păsărilor domestice (în special în nord-vestul Europei) și cu potențial teoretic de transmitere a HPAI H5N1 de la păsările sălbatice infectate asimptomatice („specii de tip punte”). Se bazează pe avizul științific privind „Păsările migratoare și posibilul rol al acestora la răspândirea virusului gripei aviare foarte patogen” adoptat de Grupul pentru sănătatea și bunăstarea animalelor al EFSA la 12 mai 2006 și pe lucrarea realizată de Comitetul ORNIS și contractorii Direcției Generale Mediu a Comisiei Europene (DG ENV). Cu toate acestea, această listă poate fi actualizată ca urmare a rezultatelor studiilor științifice ulterioare, pe măsură ce vor deveni disponibile. În special, DG ENV a însărcinat Wetland International și EURING cu revizuirea, actualizarea și extinderea analizei preliminare a speciilor cu risc ridicat și siturilor, cu privire la epidemiile de H5N1 din Europa în anul 2006 și pentru identificarea altor specii de păsări cu risc ridicat, care ar putea acționa ca „specii de tip punte” între păsările sălbatice și cele domestice și/sau oameni, în diverse părți ale Europei. Rezultatele sunt disponibile la sfârșitul lunii iunie 2007.

(http://ec.europa.eu/environment/nature/nature_conservation/focus_wild_birds/avian_influenza/pdf/avian_influenza_report.pdf). Ar trebui să asigure o listă preliminară de o mai ridicată siguranță a speciilor cu risc ridicat și risc de contact cu păsările domestice în UE și săsigure o abordare mai concentrată.


ANEXA III

„ANEXA IV

Image

Image

Image


3.5.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 115/18


DECIZIA COMISIEI

din 23 aprilie 2007

referitoare la măsurile de protecție cu privire la anemia infecțioasă ecvină în România

[notificată cu numărul C(2007) 1652]

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2007/269/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva 90/425/CEE a Consiliului din 26 iunie 1990 privind controalele sanitar-veterinare și zootehnice aplicabile în cadrul schimburilor comerciale intracomunitare cu anumite animale vii și produse în vederea realizării pieței interne (1), în special articolul 10 alineatul (4),

întrucât:

(1)

Anemia infecțioasă ecvină („AIE”) este o boală virală care afectează doar animalele din specia Equidae. Contaminarea cu AIE tinde să devină asimptomatică în cazul în care una dintre crizele clinice acute nu provoacă moartea animalului. Perioada normală de incubație este între una și trei săptămâni, dar poate avea o durată de trei luni. Ecvideele contaminate rămân purtătoare ale infecției pe toată durata vieții lor, putând contamina și alte ecvidee. Boala se transmite prin transferul de sânge de la un animal din specia ecvină infectat, de cele mai multe ori prin procesul de hrănire întrerupt al muștelor-de-cal care se hrănesc cu sânge, prin infecție intrauterină a fetusului, sau prin utilizarea acelor infectate sau a transfuziei produselor din sânge conținând virusul.

(2)

AIE este o boală cu declarare obligatorie, în conformitate cu anexa A la Directiva 90/426/CEE a Consiliului din 26 iunie 1990 privind condițiile de sănătate animală care reglementează circulația și importul de ecvidee provenind din țări terțe. (2). În plus, Directiva 82/894/CEE a Consiliului din 21 decembrie 1982 privind notificarea maladiilor la animale în cadrul Comunității (3) prevede că focarele de AIE se semnalează Comisiei și celorlaltor state membre prin intermediul Sistemului de notificare a bolilor animale („SNBA”).

(3)

Articolul 4 alineatul (5) din Directiva 90/426/CEE prevede restricții privind mutarea ecvideelor din exploatațiile unde a fost confirmată prezența AIE, până când, după sacrificarea animalelor infectate, animalele rămase au fost supuse la două teste Coggins care au avut rezultate negative.

(4)

Contrar altor state membre, AIE este endemică în România și sacrificarea imediată a ecvideelor infectate nu este pusă în aplicare în mod corespunzător. Din acest motiv, România a continuat, în mod voluntar, după aderare la Uniunea Europeană să pună în aplicare mutatis mutandis măsurile relevante prevăzute în Decizia 2004/825/CE din 29 noiembrie 2004 a Comisiei referitoare la măsurile de protecție cu privire la anemia infecțioasă ecvină în România (4).

(5)

Luând în considerare schimburile comerciale cu ecvidee vii, material seminal, ovule și embrioni, proveniți de la acestea, situația sanitar-veterinară în România este susceptibilă de a prezenta un risc sanitar în ce privește ecvideele de pe teritoriul comunitar.

(6)

Astfel, este adecvată adoptarea unor măsuri de protecție care să stabilească un regim specific pentru mutarea și comerțul cu ecvidee, ovule și embrioni de ecvidee provenind din România, cu scopul menținerii sănătății ecvideelor pe teritoriul statelor membre.

(7)

Decizia 93/623/CEE a Comisiei din 20 octombrie 1993 de stabilire a documentului de identificare (pașaport) care însoțește ecvideele înregistrate (5) și Decizia 2000/68/CE din 22 decembrie 1999 de modificare a Deciziei 93/623/CEE și de stabilire a identificării ecvideelor destinate reproducției și producției (6), cere ca ecvideele să fie însoțite de un document de identificare pe durata mutării sau transportării lor.

(8)

Cerințele privind certificatul care reglementează circulația și transportul ecvideelor sunt prezentate în articolul 8 din Directiva 90/426/CEE. În vederea întăririi trasabilității ecvideelor înregistrate, provenind din zone afectate de AIE și exportate pe teritoriul altor state membre, atestatul în conformitate cu anexa B la Directiva 90/426/CEE ar trebui înlocuit cu un certificat de sănătate animală, în conformitate cu anexa C la respectiva directivă.

(9)

În conformitate cu partea A din capitolului II din anexa D la Directiva 92/65/CEE a Consiliului din 13 iulie 1992, de definire a cerințelor de sănătate animală, care reglementează schimburile și importurile în Comunitate de animale, material seminal, ovule și embrioni, care nu se supun, în ceea ce privește cerințele de sănătate animală, reglementărilor comunitare speciale prevăzute în anexa A punctul I la Directiva 90/425/CEE (7), Decizia 95/307/CE a Comisiei din 24 iulie 1995 de stabilire a certificatului de sănătate animală tip pentru schimburile de material seminal din specia ecvină (8), prevede că armăsarii sunt supuși testelor de depistare a AIE în cazul în care materialul seminal colectat este destinat schimburilor comerciale intracomunitare. Cu toate acestea, este necesară completarea condițiilor referitoare la certificatele de sănătate animale stabilite în Decizia 95/294/CE a Comisiei din 24 iulie 1995 de stabilire a modelului de certificat de sănătate animală pentru schimburile cu ovule și embrioni din specia ecvină (9), cu o cerință de testare pentru depistarea AIE, în cazul în care ovulele și embrionii sunt colectați de la iepe aflate pe teritoriul României.

(10)

Măsurile prevăzute de prezenta decizie sunt în conformitate cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Măsuri de protecție aplicabile ecvideelor provenite din România

(1)   România asigură faptul că ecvideele nu sunt exportate către alte state membre dacă acestea nu respectă următoarele condiții:

(a)

au fost supuse unui test Coggins, al cărui rezultat a fost negativ, și care a fost efectuat pe un eșantion de sânge prelevat în termen de 30 de zile înaintea exportării; testul respectiv împreună cu rezultatul sunt indicate în secțiunea VII din documentul de identificare, prevăzut în Deciziile 93/623/CEE și 2000/68/CE, care însoțește animalul pe durata circulației;

(b)

animalele sunt însoțite de un certificat de sănătate animală, în conformitate cu anexa C la Directiva 90/426/CEE, care va include următoarea mențiune suplimentară:

„Ecvidee în conformitate cu Decizia 2007/269/CE a Comisiei.”

(2)   Alineatul (1) nu se aplică în cazul ecvideelor provenind din exploatații situate în afara României, care fie se află în tranzit pe teritoriul României, pe rutele principale sau autostrăzi, fie traversează România direct, fără întrerupere, fiind transportate către un abator în vederea sacrificării imediate.

(3)   România asigură faptul că ovulele și embrionii proveniți de la ecvidee nu sunt exportate către alte state membre dacă acestea nu respectă următoarele condiții:

(a)

acestea au fost colectate de la iepe donatoare care au fost supuse unui test Coggins, la care rezultatul a fost negativ, și care a fost efectuat pe un eșantion de sânge prelevat de la fiecare iapă donatoare în termen de 30 de zile înaintea colectării ovulelor și embrionilor din lot; și

(b)

lotul de ovule și embrioni este însoțit de un certificat de sănătate animală, în conformitate cu anexa la Decizia 95/294/CE, care va include următoarea mențiune suplimentară:

„Ovule sau embrioni în conformitate cu Decizia 2007/269/CE a Comisiei.”

(4)   România va informa, în mod regulat, Comisia și celelalte state membre în ceea ce privește evoluția AIE și măsurile puse în aplicare în vederea controlării acesteia.

Articolul 2

Aplicabilitate

Prezenta decizie se aplică începând cu a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 3

Destinatari

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 23 aprilie 2007.

Pentru Comisie

Markos KYPRIANOU

Membru al Comisiei


(1)  JO L 224, 18.8.1990, p. 29. Directivă, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 2002/33/CE a Parlamentului European și a Consiliului (JO L 315, 19.11.2002, p. 14).

(2)  JO L 224, 18.8.1990, p. 42. Directivă, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 2006/104/CE (JO L 363, 20.12.2006, p. 352).

(3)  JO L 378, 31.12.1982, p. 58. Directivă, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Decizia 2004/216/CE a Comisiei (JO L 67, 5.3.2004, p. 27).

(4)  JO L 358, 3.12.2004, p. 18. Decizie abrogată de Regulamentul (CE) nr. 1792/2006 (JO L 362, 20.12.2006, p. 1).

(5)  JO L 298, 3.12.1993, p. 45. Decizie, astfel cum a fost modificată prin Decizia 2000/68/CE (JO L 23, 28.1.2000, p. 72).

(6)  JO L 23, 28.1.2000, p. 72.

(7)  JO L 268, 14.9.1992, p. 54. Directivă, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 2004/68/CE (JO L 139, 30.4.2004, p. 321).

(8)  JO L 185, 4.8.1995, p. 58.

(9)  JO L 182, 2.8.1995, p. 27.


3.5.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 115/20


DECIZIA COMISIEI

din 23 aprilie 2007

privind contribuția financiară a Comunității la măsurile de urgență pentru combaterea gripei aviare în Țările de Jos în 2006

[notificată cu numărul C(2007) 1746]

(Numai textul în limba neerlandeză este autentic)

(2007/270/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Decizia 90/424/CEE a Consiliului din 26 iunie 1990 privind anumite cheltuieli în domeniul veterinar (1), în special articolele 3 alineatul (3) și 3a alineatul (1),

întrucât:

(1)

Decizia 90/424/CEE stabilește procedurile care reglementează contribuția financiară a Comunității la măsuri veterinare specifice, inclusiv măsuri de urgență. Decizia 90/424/CEE, astfel cum a fost modificată prin Decizia 2006/53/CE (2), prevede o contribuție financiară a Comunității destinată statelor membre, menită să acopere anumite costuri legate de aplicarea unor măsuri de eradicare a gripei aviare.

(2)

Au fost depistate focare de gripă aviară în Țările de Jos în 2006. Apariția acestei boli reprezintă un risc serios pentru șeptelul Comunității. Țările de Jos au luat măsuri de eradicare a respectivelor focare, în temeiul articolului 3a alineatul (2) din Decizia 90/424/CEE.

(3)

Plata contribuției financiare a Comunității se efectuează cu condiția ca măsurile planificate să fi fost puse în aplicare efectiv și autoritățile competente să fi furnizat Comisiei toate informațiile necesare respectând anumite termene.

(4)

În urma modificării Deciziei 90/424/CEE prin Decizia 2006/53/CE, Regulamentul (CE) nr. 349/2005 al Comisiei din 28 februarie 2005 de stabilire a normelor privind finanțarea comunitară a măsurilor de urgență și a campaniei de combatere a anumitor boli animale în conformitate cu Decizia 90/424/CEE a Consiliului (3) nu mai reglementează gripa aviară. Prin urmare, este necesar ca prezenta decizie să prevadă în mod expres că acordarea contribuției financiare Țărilor de Jos este condiționată de respectarea anumitor norme stabilite în Regulamentul (CE) nr. 349/2005.

(5)

În conformitate cu articolul 3a alineatul (3) din Decizia 90/424/CEE, contribuția financiară a Comunității reprezintă 50 % din costurile eligibile suportate de statul membru.

(6)

Țările de Jos și-au îndeplinit în totalitate obligațiile tehnice și administrative prevăzute în articolele 3 alineatul (3) și 3a alineatul (2) din Decizia 90/424/CEE. Țările de Jos au transmis Comisiei, la 30 august 2006, informațiile privind costurile suportate pentru combaterea bolii și au continuat ulterior să furnizeze toate informațiile necesare referitoare la costurile de despăgubire și cheltuielile operaționale.

(7)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Contribuția financiară a Comunității

(1)   Țările de Jos pot beneficia de o contribuție financiară a Comunității la costurile suportate de acest stat membru pentru aplicarea măsurilor menționate la articolul 3a alineatul (2) din Decizia 90/424/CEE în vederea combaterii gripei aviare în 2006.

Contribuția financiară este de 50 % din costurile suportate care pot beneficia de finanțare comunitară.

(2)   În sensul prezentei decizii, articolele 2-5, articolele 7, 8, articolul 9 alineatele (2), (3) și (4) și articolul 10 din Regulamentul (CE) nr. 349/2005 se aplică mutatis mutandis.

Articolul 2

Destinatar

Prezenta decizie se adresează Regatului Țărilor de Jos.

Adoptată la Bruxelles, 23 aprilie 2007.

Pentru Comisie

Markos KYPRIANOU

Membru al Comisiei


(1)  JO L 224, 18.8.1990, p. 19. Decizie, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1791/2006 (JO L 363, 20.12.2006, p. 1).

(2)  JO L 29, 2.2.2006, p. 37.

(3)  JO L 55, 1.3.2005, p. 12.


3.5.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 115/22


DECIZIA COMISIEI

din 23 aprilie 2007

privind contribuția financiară a Comunității la conferința OIE din 2007 cu titlul „Către eradicarea rabiei în Eurasia”

(2007/271/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Decizia 90/424/CEE a Consiliului din 26 iunie 1990 privind anumite cheltuieli din domeniul veterinar (1), în special articolul 20,

întrucât:

(1)

Decizia 90/424/CEE stabilește procedurile care reglementează contribuțiile financiare din partea Comunității pentru anumite măsuri veterinare specifice, inclusiv măsurile tehnice și cele științifice. În special, Comunitatea trebuie să întreprindă sau să ajute statele membre sau organizațiile internaționale să întreprindă acțiunile tehnice și științifice necesare pentru dezvoltarea legislației comunitare veterinare, precum și pentru dezvoltarea educației sau a formării în domeniul veterinar.

(2)

Oficiul Internațional de Epizootii (OIE) a avut inițiativa organizării unei conferințe de mari proporții cu titlul „Către eradicarea rabiei în Eurasia” ce urmează a fi organizată în mai 2007, la Paris („conferința OIE”). Deoarece scopul conferinței OIE este de a elabora pe larg recomandările emise în cadrul conferinței organizate de OIE la Kiev, în 2005, OIE deține un monopol de facto, după cum se menționează la articolul 168 litera (c) din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2342/2002 al Comisiei din 23 decembrie 2002 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene (2); prin urmare, nu este necesară o cerere de propuneri.

(3)

Rabia a fost prezentă timp de mulți ani în câteva state membre la animalele sălbatice care reprezintă un rezervor de infectare a altor animale și care prezintă, în consecință, un risc serios pentru sănătatea umană. Statele membre respective au implementat programe de eradicare și vaccinare orală a animalelor sălbatice. Datorită acestor măsuri, boala a fost eradicată în unele state membre, dar ea este încă prezentă în alte state în care programele de eradicare au fost inițiate mai recent.

(4)

Aceste programe trebuie să fie menținute până la obținerea unei eradicări complete a rabiei. În plus, programele vor trebui să fie menținute în acele state membre ce au granițe comune cu statele terțe în care rabia este încă prezentă la animalele sălbatice.

(5)

În scopul asigurării sănătății animalelor, trebuie încurajate orice acțiuni care ar putea facilita deciziile politice, în vederea controlului și a eradicării rabiei în țările din Europa de Est și Asia Centrală.

(6)

Conferița OIE ar putea duce la îmbunătățirea legislației în vigoare în sectorul veterinar, precum și la dezvoltarea educației sau a formării în domeniul veterinar din țările participante.

(7)

În consecință, este necesară o contribuție financiară comunitară la conferința OIE. Suma maximă și valoarea acestei contribuții urmează a fi specificate. Contribuția financiară comunitară va fi alocată din linia de buget 17 04 02 01.

(8)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală,

DECIDE:

Articol unic

Va fi acordată Oficiului Internațional de Epizootii (OIE), în conformitate cu articolul 19 din Decizia 90/424/CEE, o contribuție financiară comunitară reprezentând maximum 25 % din costurile eligibile și fiind echivalentă cu maximum 50 000 EUR, pentru cheltuielile legate de materialele tehnice și științifice aferente conferinței cu titlul: „Către eradicarea rabiei în Eurasia”, ce urmează a fi organizată la Paris, în mai 2007.

Adoptată la Bruxelles, 23 aprilie 2007.

Pentru Comisie

Markos KYPRIANOU

Membru al Comisiei


(1)  JO L 224, 18.8.1990, p. 19. Decizie, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1791/2006 (JO L 363, 20.12.2006, p. 1).

(2)  JO L 357, din 31.12.2002, p. 1. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1248/2006 (JO L 227, 19.8.2006, p. 3).


3.5.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 115/24


DECIZIA COMISIEI

din 25 aprilie 2007

privind rata contribuției financiare comunitare pentru măsurile de urgență de combatere a gripei aviare în Regatul Unit în 2006

[notificată cu numărul C(2007) 1785]

(Numai textul în limba engleză este autentic)

(2007/272/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere de Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Decizia 90/424/CEE a Consiliului din 26 iunie 1990 privind anumite cheltuieli în domeniul veterinar (1), în special articolul 3 alineatul (3) și articolul 3a alineatul (1),

întrucât:

(1)

Decizia 90/424/CEE stabilește procedurile de reglementare a contribuției financiare comunitare privind măsurile veterinare specifice, inclusiv măsurile de urgență. Decizia 90/424/CEE, astfel cum a fost modificată prin Decizia 2006/53/CE (2), prevede acordarea unei contribuții financiare comunitare statelor membre pentru eradicarea gripei aviare.

(2)

Focare de gripă aviară s-au înregistrat în Regatul Unit în 2006. Apariția bolii constituie un risc serios pentru efectivele de animale din Comunitate. Conform dispozițiilor articolului 3a alineatul (2) din Decizia 90/424/CEE, Regatul Unit a luat măsuri pentru combaterea acestor focare.

(3)

Plata contribuției financiare comunitare nu trebuie efectuată decât sub rezerva că măsurile planificate sunt efectiv puse în aplicare și că autoritățile competente pun la dispoziția Comisiei toate informațiile necesare în anumite termene limită.

(4)

Ca urmare a modificării Deciziei 90/424/CEE prin Decizia 2006/53/CE, gripa aviară nu mai face obiectul Regulamentului (CE) nr. 349/2005 al Comisiei din 28 februarie 2005 de stabilire a reglementărilor privind finanțarea comunitară a măsurilor de urgență și a campaniei de combatere a anumitor boli la animale în temeiul Deciziei 90/424/CEE a Consiliului (3). Prin urmare, este necesar ca prezenta decizie să prevadă în mod expres ca acordarea unei contribuții financiare către Regatul Unit să fie conformă cu anumite norme stabilite prin Regulamentul (CE) nr. 349/2005.

(5)

Contribuția financiară comunitară reprezintă 50 % din cheltuielile eligibile efectuate de către statul membru, astfel cum este prevăzut la articolul 3a alineatul (3) din Decizia 90/424/CEE.

(6)

Regatul Unit a respectat în întregime obligațiile sale tehnice și administrative în conformitate cu articolul 3 alineatul (3) și articolul 3a alineatul (2) din Decizia 90/424/CEE. La data de 2 iunie 2006, Regatul Unit a transmis Comisiei informații privind costurile efectuate pentru combaterea acestui focar și ulterior a continuat să furnizeze toate informațiile necesare cu privire la cheltuielile legate de compensare și la cheltuielile operaționale.

(7)

Măsurile prevăzute de prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Contribuțiile financiare comunitare

(1)   Regatul Unit poate beneficia de o contribuție financiară comunitară pentru acoperirea cheltuielilor efectuate de statul membru respectiv în vederea luării măsurilor de combatere a gripei aviare în 2006, astfel cum sunt menționate la articolul 3a alineatul (2) din Decizia 90/424/CEE.

Contribuția financiară este fixată la 50 % din costurile suportate care sunt eligibile pentru finanțarea comunitară.

(2)   În sensul prezentei decizii, se aplică mutatis mutandis articolele 2-5, articolele 7, 8 și articolul 9 alineatele (2), (3) și (4) și articolul 10 din Regulamentul (CE) nr. 349/2005.

Articolul 2

Destinatar

Prezenta decizie se adresează Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord.

Adoptată la Bruxelles, 25 aprilie 2007.

Pentru Comisie

Markos KYPRIANOU

Membru al Comisiei


(1)  JO L 224, 18.8.1990, p. 19. Decizie, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1791/2006 (JO L 363, 20.12.2006, p. 1).

(2)  JO L 29, 2.2.2006, p. 37.

(3)  JO L 55, 1.3.2005, p. 12.


3.5.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 115/26


DECIZIA COMISIEI

din 25 aprilie 2007

privind rata contribuției financiare comunitare pentru măsurile de urgență de combatere a gripei aviare în Germania în 2006

[notificată cu numărul C(2007) 1786]

(Numai textul în limba germană este autentic)

(2007/273/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Decizia 90/424/CEE a Consiliului din 26 iunie 1990 privind anumite cheltuieli în domeniul veterinar (1), în special articolele 3 alineatul (3) și 3a alineatul (1),

întrucât:

(1)

Decizia 90/424/CEE stabilește procedurile de reglementare a contribuției financiare comunitare privind măsurile veterinare specifice, inclusiv măsurile de urgență. Decizia 90/424/CEE, astfel cum a fost modificată prin Decizia 2006/53/CE (2), prevede acordarea unei contribuții financiare comunitare statelor membre pentru eradicarea gripei aviare.

(2)

Focare de gripă aviară s-au înregistrat în Germania în 2006. Apariția bolii constituie un risc serios pentru efectivele de animale din Comunitate. Conform dispozițiilor articolului 3a alineatul (2) din Decizia 90/424/CEE, Germania a luat măsuri pentru combaterea acestor focare.

(3)

Plata contribuției financiare comunitare nu trebuie efectuată decât sub rezerva că măsurile planificate sunt efectiv puse în aplicare și că autoritățile competente pun la dispoziția Comisiei toate informațiile necesare în anumite termene limită.

(4)

Ca urmare a modificării Deciziei 90/424/CEE prin Decizia 2006/53/CE, gripa aviară nu mai face obiectul Regulamentului (CE) nr. 349/2005 al Comisiei din 28 februarie 2005 de stabilire a reglementărilor privind finanțarea comunitară a măsurilor de urgență și a campaniei de combatere a anumitor boli la animale în temeiul Deciziei 90/424/CEE a Consiliului (3). Prin urmare, este necesar ca în prezenta decizie să se prevadă în mod expres ca acordarea unei contribuții financiare către Germania să se facă sub rezerva anumitor norme stabilite prin Regulamentul (CE) nr. 349/2005.

(5)

Contribuția financiară comunitară reprezintă 50 % din cheltuielile eligibile efectuate de către statul membru, astfel cum este prevăzut la articolul 3a alineatul (3) din Decizia 90/424/CEE.

(6)

Germania a respectat în întregime obligațiile sale tehnice și administrative în conformitate cu articolul 3 alineatul (3) și articolul 3a alineatul (2) din Decizia 90/424/CEE. La data de 14 martie 2006, Germania a transmis Comisiei informații privind cheltuielile efectuate pentru combaterea acestui focar și ulterior a continuat să furnizeze toate informațiile necesare cu privire la cheltuielile legate de compensare și la cheltuielile operaționale.

(7)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Contribuția financiară comunitară

(1)   Germania poate beneficia de contribuția financiară comunitară pentru acoperirea cheltuielilor efectuate de statul membru respectiv în vederea luării măsurilor de combatere a gripei aviare în 2006, astfel cum sunt menționate la articolul 3a alineatul (2) din Decizia 90/424/CEE.

Contribuția financiară este fixată la 50 % din costurile efectuate care sunt eligibile pentru finanțarea comunitară.

(2)   În sensul prezentei decizii, se aplică mutatis mutandis articolele 2-5, articolele 7, 8 și articolul 9 alineatele (2), (3) și (4) și articolul 10 din Regulamentul (CE) nr. 349/2005.

Articolul 2

Destinatar

Prezenta decizie se adresează Republicii Federale Germania.

Adoptată la Bruxelles, 25 aprilie 2007.

Pentru Comisie

Markos KYPRIANOU

Membru al Comisiei


(1)  JO L 224, 18.8.1990, p. 19. Decizie, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1791/2006 (JO L 363, 20.12.2006, p. 1).

(2)  JO L 29, 2.2.2006, p. 37.

(3)  JO L 55, 1.3.2005, p. 12.


ACORDURI

Consiliu

3.5.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 115/28


Informații privind data intrării în vigoare a Acordului de parteneriat în sectorul pescuitului dintre Comunitatea Europeană și Statele Federale ale Microneziei (1)

La 20 septembrie 2006 și, respectiv, la 26 februarie 2007 Comunitatea Europeană și Guvernul Statelor Federale ale Microneziei s-au notificat reciproc asupra încheierii procedurilor necesare pentru intrarea în vigoare a acordului.

În consecință, acordul a intrat în vigoare la 26 februarie 2007, în conformitate cu articolul 16 din acesta.


(1)  JO L 151, 6.6.2006, p. 1.


III Acte adoptate în temeiul Tratatului UE

ACTE ADOPTATE ÎN TEMEIUL TITLULUI V DIN TRATATUL UE

3.5.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 115/29


DECIZIA 2007/274/JAI A CONSILIULUI

din 23 aprilie 2007

privind încheierea Acordului dintre Uniunea Europeană și Guvernul Statelor Unite ale Americii privind securitatea informațiilor clasificate

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolele 24 și 38,

având în vedere recomandarea Președinției,

întrucât:

(1)

La reuniunea din 27 și 28 noiembrie 2003, Consiliul a decis să autorizeze Președinția, asistată de Secretarul General/Înaltul Reprezentant, să deschidă negocieri în conformitate cu articolele 24 și 38 din Tratatul privind Uniunea Europeană cu anumite țări terțe, pentru ca Uniunea Europeană să încheie cu fiecare dintre acestea un acord privind procedurile de securitate pentru schimbul de informații clasificate.

(2)

Ca urmare a acestei autorizații de a deschide negocierile, Președinția, asistată de SG/ÎR, a negociat un acord cu Guvernul Statelor Unite ale Americii privind securitatea informațiilor clasificate.

(3)

Acordul ar trebui să fie aprobat,

DECIDE:

Articolul 1

Prin prezenta se aprobă, în numele Uniunii Europene, Acordul dintre Uniunea Europeană și Guvernul Statelor Unite ale Americii privind securitatea informațiilor clasificate.

Textul acordului se anexează la prezenta decizie.

Articolul 2

Prin prezenta, președintele Consiliului este autorizat să desemneze persoana împuternicită să semneze acordul prin care Uniunea Europeană își asumă obligații.

Articolul 3

Prezenta decizie produce efecte de la data adoptării.

Articolul 4

Prezenta decizie se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Luxemburg, 23 aprilie 2007.

Pentru Consiliu

Președintele

F.-W. STEINMEIER


TRADUCERE

ACORD

între Uniunea Europeană și Guvernul Statelor Unite ale Americii privind securitatea informațiilor clasificate

GUVERNUL STATELOR UNITE ALE AMERICII, denumit în continuare „GSU”

și

UNIUNEA EUROPEANĂ, denumită în continuare „UE”, denumite în continuare „părțile”,

AVÂND ÎN VEDERE CĂ GSU și UE împărtășesc obiectivele de a-și consolida securitatea în toate privințele și de a le oferi cetățenilor lor un nivel înalt de siguranță într-o zonă de securitate;

AVÂND ÎN VEDERE CĂ GSU și UE sunt de acord că ar trebui să se consulte și să coopereze pe probleme de interes comun referitoare la securitate;

AVÂND ÎN VEDERE CĂ, în acest context, există așadar o nevoie permanentă de a schimba informații clasificate între GSU și UE;

RECUNOSCÂND CĂ, pentru a realiza o consultare și o cooperare completă și eficientă, este posibil să fie necesar accesul la informații clasificate aparținând GSU și UE, precum și schimbul de informații clasificate dintre GSU și UE;

FIIND CONȘTIENTE CĂ un astfel de acces la informații clasificate și schimbul acestora necesită măsuri corespunzătoare de securitate,

CONVIN DUPĂ CUM URMEAZĂ:

Articolul 1

Domeniul de aplicare

(1)   Prezentul acord se aplică informațiilor clasificate furnizate sau schimbate între părți.

(2)   Fiecare parte protejează informațiile clasificate primite de la cealaltă parte, în special împotriva comunicării lor neautorizate, în conformitate cu termenii prevăzuți în prezentul acord și în conformitate cu actele cu putere de lege și normele administrative ale părților.

Articolul 2

Definiții

(1)   În înțelesul prezentului acord, „UE” înseamnă Consiliul Uniunii Europene (denumit în continuare „Consiliul”), Secretarul General/Înaltul Reprezentant și Secretariatul General al Consiliului și Comisia Comunităților Europene (denumită în continuare „Comisia Europeană”).

(2)   În înțelesul prezentului acord „informații clasificate” înseamnă informații și materiale reglementate de prezentul acord (i) a căror comunicare neautorizată ar putea genera diferite niveluri de prejudiu sau ar putea dăuna intereselor GSU sau ale UE, sau ale unuia sau mai multor state membre ale acesteia; (ii) care necesită protecție împotriva comunicării neautorizate în interesul securității GSU sau UE; și (iii) care poartă o clasificare de securitate atribuită de GSU sau de UE. Informațiile pot fi sub formă orală, vizuală, electronică, magnetică sau documentară sau sub formă materială, inclusiv echipament sau tehnologie.

Articolul 3

Clasificări de securitate

(1)   Informațiile clasificate se marchează după cum urmează:

(a)

pentru GSU, informațiile clasificate se marchează TOP SECRET, SECRET sau CONFIDENTIAL.

(b)

pentru UE, informațiile clasificate se marchează TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET, SECRET UE, CONFIDENTIEL UE sau RESTREINT UE.

(2)   Clasificările de securitate corespunzătoare sunt:

În Uniunea Europeană

În Statele Unite ale Americii

TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET

TOP SECRET

SECRET UE

SECRET

CONFIDENTIEL UE

CONFIDENTIAL

RESTREINT UE

(nu există echivalent SUA)

(3)   Informațiile clasificate furnizate de o parte celeilalte părți sunt ștampilate, marcate sau denumite cu numele părții emitente. Informațiile clasificate furnizate de una dintre părți sunt protejate de partea destinatară într-o manieră cel puțin echivalentă cu cea practicată de partea emitentă.

Articolul 4

Protecția informațiilor clasificate

(1)   Fiecare parte instituie un sistem de securitate și măsuri de securitate bazate pe principiile de bază și pe standardele minime de securitate prevăzute în legile și regulamentele în domeniu, pentru a asigura protecția informațiilor clasificate la un nivel similar. La cerere, fiecare parte pune la dispoziția celeilalte părți informații referitoare la standardele, procedurile și practicile sale de securitate, inclusiv formare, pentru a salvgarda informațiile clasificate.

(2)   Partea destinatară acordă informațiilor clasificate primite de la partea emitentă un nivel de protecție cel puțin echivalent cu nivelul practicat de partea emitentă.

(3)   Partea destinatară nu utilizează și nu permite utilizarea informațiilor clasificate în alt scop decât acela pentru care au fost furnizate fără aprobarea prealabilă, în scris, a părții emitente.

(4)   Partea destinatară nu emite sau comunică informații clasificate fără aprobarea prealabilă, în scris, a părții emitente.

(5)   Partea destinatară respectă eventualele limitări privind comunicarea ulterioară a informațiilor clasificate, în conformitate cu specificațiile părții emitente la momentul comunicării acestora.

(6)   Partea destinatară asigură protecția corespunzătoare a drepturilor autorului informațiilor clasificate furnizate sau schimbate în baza prezentului acord, precum și a drepturilor de proprietate intelectuală, cum ar fi brevetele, drepturile de autor sau secretele comerciale.

(7)   Nicio persoană nu are drept de acces la informațiile clasificate primite de la cealaltă parte doar în virtutea gradului, pe baza numirii sau a obținerii unei autorizații de securitate. Accesul la informațiile clasificate este acordat doar acelor persoane ale căror atribuții oficiale implică un astfel de acces și care, atunci când este necesar, au primit autorizația de securitate pentru personal necesară, în conformitate cu standardele impuse de către părți.

(8)   Partea destinatară se asigură că toate persoanele care au acces la informațiile clasificate sunt informate cu privire la responsabilitățile lor de a proteja informațiile în conformitate cu actele cu putere de lege și normele administrative aplicabile.

Articolul 5

Autorizații de securitate pentru personal

(1)   Părțile se asigură că toate persoanele care, în exercitarea atribuțiilor lor oficiale, necesită un drept de acces la informațiile clasificate CONFIDENTIEL UE sau CONFIDENTIAL furnizate sau schimbate în baza prezentului acord sau ale căror atribuții sau funcții le dau dreptul de a acorda accesul la respectivele informații clasificate au primit autorizația de securitate înainte de a le fi fost permis accesul la respectivele informații.

(2)   Hotărârea unei părți de a acorda unei persoane o autorizație de securitate pentru personal se conformează intereselor de securitate ale acelei părți și se bazează pe toate informațiile disponibile care determină dacă loialitatea, integritatea și credibilitatea respectivei persoane sunt indiscutabile.

(3)   Autorizațiile de securitate ale fiecărei părți se bazează pe o investigație derulată în suficient detaliu, astfel încât să se poată asigura faptul că criteriile menționate la alineatul (2) au fost îndeplinite de oricare dintre persoanele cărora urmează să le fie acordat accesul la informații clasificate. Pentru UE, Autoritatea Națională de Securitate (ANS) aparținând guvernului central al persoanei în cauză este autoritatea competentă responsabilă pentru investigațiile de securitate necesare a fi derulate cu privire la resortisanții săi.

Articolul 6

Transferul custodiei

Partea emitentă asigură protecția adecvată a tuturor informațiilor clasificate până în momentul în care custodia asupra informațiilor este transferată părții destinatare. Partea destinatară asigură protecția adecvată a tuturor informațiilor clasificate care provin de la cealaltă parte, din momentul în care primește custodia asupra informațiilor transmise.

Articolul 7

Securitatea sediilor și a instituțiilor părților în care se păstrează informațiile clasificate

În conformitate cu actele cu putere de lege și normele administrative aplicabile, fiecare parte asigură securitatea sediilor și a instituțiilor în care se păstrează informațiile clasificate transmise de către cealaltă parte și asigură luarea de măsuri de control și protecție a informațiilor pentru fiecare astfel de sediu sau instituție.

Articolul 8

Comunicarea de informații clasificate contractorilor

(1)   Informațiile clasificate primite de la cealaltă parte pot fi furnizate unui contractor sau unui potențial contractor pe baza acordului prealabil, în scris, al părții emitente. Înaintea transmiterii sau a comunicării oricăror informații clasificate primite de la cealaltă parte unui contractor sau unui contractor potențial, partea destinatară se asigură că respectivul contractor sau contractor potențial, precum și sediul acestuia au capacitatea de a asigura protecția informațiilor și dețin autorizația potrivită.

(2)   Prezentul articol nu se aplică personalului angajat de către Uniunea Europeană pe baza unui contract de muncă, nici celui angajat de Statele Unite pe baza unui contract de prestare de servicii în nume personal.

Articolul 9

Transmiterea

(1)   Informațiile clasificate se transmit între părți prin intermediul unor canale stabilite de comun acord.

În sensul prezentului acord:

(a)

în ceea ce privește UE, toate informațiile clasificate, în formă scrisă, se trimit la „Chief Registry Officer” al Consiliului Uniunii Europene. Toate aceste informații se transmit de către „Chief Registry Officer” al Consiliului statelor membre și Comisiei Europene, conform alineatului (3);

(b)

în ceea ce privește GSU, toate informațiile clasificate, în formă scrisă, se trimit, cu excepția unor dispoziții contrare, prin intermediul Misiunii Statelor Unite ale Americii pe lângă Uniunea Europeană, la următoarea adresă:

Mission of the United States of America to the European Union

Registry Officer

Rue Zinner 13

B-1000 Bruxelles

.

(2)   Transmiterea în formă electronică a informațiilor până la nivelul CONFIDENTIAL/CONFIDENTIEL UE între GSU și UE și între UE și GSU se codifică în conformitate cu cerințele părții emitente, pe baza politicilor și a reglementărilor sale de securitate. Cerințele părții emitente trebuie îndeplinite la transmiterea, stocarea și prelucrarea informațiilor clasificate în rețelele interne ale părților.

(3)   În mod excepțional, informațiile clasificate care provin de la una dintre părți și care sunt accesibile doar funcționarilor, organelor sau serviciilor părții respective care au competențe specifice pot fi, din motive operaționale, adresate și accesibile doar anumitor funcționari, organe sau servicii ale celeilalte părți special desemnați ca destinatari, pe baza competențelor lor și în conformitate cu principiul nevoii de a cunoaște. În ceea ce privește UE, astfel de informații sunt transmise prin intermediul „Chief Registry Officer” al Consiliului sau prin „Chief Registry Officer” al Directoratului pentru Securitate al Comisiei Europene, atunci când respectivele informații sunt adresate Comisiei Europene.

Articolul 10

Vizite la sediile și instituțiile părților

Atunci când este necesar, părțile confirmă autorizațiile de securitate pentru personal prin canale convenite pe baza acordului reciproc pentru vizitele efectuate de reprezentanții unei părți la sediile și instituțiile celeilalte părți.

Articolul 11

Vizite de securitate reciproce

Punerea în aplicare a condițiilor de securitate stabilite de prezentul acord poate fi verificată pe bază de vizite reciproce efectuate de către personalul de securitate al părților, în vederea evaluării eficacității măsurilor întreprinse în baza prezentului acord și a acordului de securitate tehnică ce urmează a fi instituit în baza articolului 13 în vederea protecției informațiilor clasificate furnizate sau schimbate între părți. În consecință, reprezentanților cu atribuții de securitate ai fiecărei părți, în urma unor consultări prealabile, li se poate permite vizitarea celeilalte părți și observarea procedurilor de punere în aplicare desfășurate de cealaltă parte. Partea gazdă asistă reprezentanții cu atribuții de securitate aflați în vizită pentru a stabili dacă informațiile clasificate primite de la partea vizitatoare sunt protejate corespunzător.

Articolul 12

Supravegherea

(1)   Pentru GSU, secretarul de stat și secretarul pentru apărare, și directorul serviciilor de informații naționale supraveghează punerea în aplicare a prezentului acord.

(2)   Pentru UE, Secretarul General al Consiliului și membrul Comisiei responsabil pe probleme de securitate supraveghează punerea în aplicare a prezentului acord.

Articolul 13

Măsuri tehnice de securitate

(1)   Pentru a pune în aplicare prezentul acord, se instituie măsuri tehnice de securitate între cele trei autorități desemnate la alineatele (2)-(4) în vederea stabilirii standardelor de protecție reciprocă pentru informații clasificate furnizate sau schimbate între părți în baza prezentului acord.

(2)   Departamentul de Stat al Statelor Unite, acționând în numele GSU și aflându-se sub autoritatea acestuia, are responsabilitatea de a elabora măsurile tehnice de securitate menționate la alineatul (1) pentru protecția și salvgardarea informațiilor clasificate furnizate GSU sau schimbate cu acesta în baza prezentului acord.

(3)   Oficiul de securitate al Secretariatului General al Consiliului, sub conducerea și în numele secretarului general al Consiliului, acționând în numele Consiliului și sub autoritatea acestuia, are responsabilitatea de a elabora măsurile tehnice de securitate menționate la alineatul (1) pentru protecția și salvgardarea informațiilor clasificate furnizate Consiliului sau Secretariatului General al Consiliului sau schimbate cu acestea în baza prezentului acord.

(4)   Directoratul pentru Securitate al Comisiei Europene, acționând sub autoritatea membrului Comisiei responsabil pe probleme de securitate, are responsabilitatea de a elabora măsurile tehnice de securitate menționate la alineatul (1) pentru protecția informațiilor clasificate furnizate Comisiei Europene sau schimbate cu aceasta conform prezentului acord.

(5)   Pentru Uniunea Europeană, măsurile sunt supuse aprobării Comitetului de securitate al Consiliului.

Articolul 14

Reducerea nivelului de clasificare și declasificarea

(1)   Părțile sunt de acord asupra faptului că nivelul de clasificare a informațiilor clasificate ar trebui redus de îndată ce respectivele informații nu mai necesită un grad superior de protecție sau că informațiile clasificate ar trebui să fie declasificate de îndată ce acestea nu mai necesită protecție împotriva comunicării neautorizate.

(2)   Partea emitentă are deplina latitudine de a decide cu privire la reducerea nivelului de clasificare sau la declasificarea propriilor informații clasificate. Partea destinatară nu reduce nivelul de clasificare al securității și nici nu declasifică informațiile clasificate primite de la cealaltă parte, indiferent dacă documentul respectiv conține instrucțiuni de declasificare evidente, fără acordul prealabil scris al părții emitente.

Articolul 15

Pierderea sau compromiterea

Partea emitentă este informată în momentul descoperirii oricărei pierderi sau compromiteri, dovedite sau suspectate, a informațiilor sale clasificate, iar partea destinatară inițiază o investigație pentru a determina circumstanțele. Rezultatele investigației și ale informațiilor privind măsurile luate pentru a preveni repetarea sunt trimise părții emitente. Autoritățile menționate la articolul 13 pot stabili proceduri în acest sens.

Articolul 16

Soluționarea diferendelor

Eventualele diferende care apar între părți în baza sau în legătură cu prezentul acord se soluționează doar pe bază de consultări între părți.

Articolul 17

Cheltuielile

Fiecare parte are responsabilitatea de a-și acoperi costurile rezultate din punerea în aplicare a prezentului acord.

Articolul 18

Capacitatea de protecție

Înaintea furnizării sau a schimbului de informații clasificate dintre părți, autoritățile de securitate responsabile menționate la articolul 12 trebuie să convină că partea destinatară este capabilă să protejeze și să salvgardeze informațiile care fac obiectul prezentului acord într-o manieră consecventă cu măsurile tehnice de securitate care vor fi elaborate în conformitate cu articolul 13.

Articolul 19

Alte acorduri

Nimic din conținutul prezentului acord nu modifică măsurile sau acordurile existente între părți sau acordurile dintre GSU și statele membre ale Uniunii Europene. Prezentul acord nu împiedică părțile să încheie alte acorduri în legătură cu furnizarea sau schimbul informațiilor clasificate care fac obiectul prezentului acord, sub rezerva compatibilității acestora cu obligațiile în baza prezentului acord.

Articolul 20

Intrarea în vigoare, modificarea și denunțarea

(1)   Prezentul acord intră în vigoare la data ultimei semnături de către părți.

(2)   Fiecare parte notifică cealaltă parte cu privire la eventualele schimbări ale actelor cu putere de lege și ale normelor sale administrative care ar putea afecta protecția informațiilor clasificate care fac obiectul prezentului acord. În astfel de cazuri, părțile se consultă în vederea modificării prezentului acord în conformitate cu alineatul (3), după caz.

(3)   Modificările aduse prezentului acord se fac pe baza acordului reciproc, în scris, al părților.

(4)   Oricare dintre părți poate denunța prezentul acord printr-o notificare trimisă celeilalte părți, în scris, cu 90 de zile înaintea intenției sale de a denunța acordul. Fără a aduce atingere denunțării prezentului acord, toate informațiile clasificate furnizate în temeiul prezentului acord continuă să fie protejate în conformitate cu prezentul acord. Părțile se consultă imediat cu privire la dispunerea respectivelor informații clasificate.

DREPT CARE, subsemnații, pe deplin autorizați de către autoritățile lor respective, au semnat prezentul acord.

Întocmit la Washington la treizeci aprilie 2007, în două exemplare, ambele în limba engleză.

Pentru Uniunea Europeană

Image

Pentru Guvernul Statelor Unite ale Americii

Image