ISSN 1830-3625

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 106

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 50
24 aprilie 2007


Cuprins

 

I   Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare este obligatorie

Pagina

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul (CE) nr. 442/2007 al Consiliului din 19 aprilie 2007 de impunere a unei taxe antidumping definitive la importurile de azotat de amoniu originar din Ucraina în urma unei reexaminări în temeiul expirării măsurilor, în conformitate cu articolul 11 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 384/96

1

 

 

Regulamentul (CE) nr. 443/2007 al Comisiei din 23 aprilie 2007 de stabilire a sumelor forfetare la import pentru determinarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

20

 

*

Regulamentul (CE) nr. 444/2007 al Comisiei din 23 aprilie 2007 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 41/2007 al Consiliului privind limitele de capturi pentru stocurile de hering în zonele ICES I și II

22

 

*

Regulamentul (CE) nr 445/2007 al Comisiei din 23 aprilie 2007 de stabilire a anumitor norme de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 2991/94 al Consiliului de stabilire a standardelor pentru grăsimile tartinabile și a Regulamentului (CEE) nr. 1898/87 al Consiliului privind protecția denumirilor laptelui și produselor lactate folosite pentru comercializare (versiune codificată)

24

 

*

Regulamentul (CE) nr. 446/2007 al Comisiei din 23 aprilie 2007 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2273/2002 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1254/1999 al Consiliului în ceea ce privește evidența prețurilor anumitor bovine înregistrate pe piețele reprezentative ale Comunității

30

 

*

Regulamentul (CE) nr. 447/2007 al Comisiei din 23 aprilie 2007 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1043/2005 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 3448/93 al Consiliului în ceea ce privește regimul de acordare a restituirilor la export pentru anumite produse agricole exportate sub formă de mărfuri care nu sunt incluse în anexa I la tratat, precum și criteriile de stabilire a cuantumurilor sumelor respective

31

 

 

DIRECTIVE

 

*

Directiva 2007/25/CE a Comisiei din 23 aprilie 2007 de modificare a Directivei 91/414/CEE a Consiliului pentru includerea substanțelor active: dimetoat, dimetomorf, glufosinat, metribuzin, fosmet și propamocarb ( 1 )

34

 

 

II   Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare nu este obligatorie

 

 

DECIZII

 

 

Consiliu

 

 

2007/241/CE

 

*

Decizia Consiliului din 27 martie 2007 privind încheierea Acordului de cooperare științifică și tehnologică între Comunitatea Europeană și Guvernul Republicii Coreea

43

Acord privind cooperarea științifică și tehnologică între Comunitatea Europeană și guvernul Republicii Coreea

44

 

 

2007/242/CE

 

*

Decizia Consiliului din 23 aprilie 2007 de punere în aplicare a articolului 7 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 423/2007 privind măsuri restrictive împotriva Iranului

51

 

 

Comisie

 

 

2007/243/CE

 

*

Decizia Comisiei din 18 aprilie 2007 privind excluderea de la finanțarea comunitară a anumitor cheltuieli efectuate de statele membre în temeiul Fondului European de Orientare și Garantare Agricolă (FEOGA), secțiunea Garantare [notificată cu numărul C(2007) 1663]  ( 1 )

55

 

 

III   Acte adoptate în temeiul Tratatului UE

 

 

ACTE ADOPTATE ÎN TEMEIUL TITLULUI V DIN TRATATUL UE

 

*

Decizia 2007/244/PESC a Consiliului din 23 aprilie 2007 de punere în aplicare a Acțiunii comune 2005/557/PESC privind acțiunea Uniunii Europene de susținere civilă și militară a misiunii Uniunii Africane în regiunea sudaneză Darfur

63

 

*

Acțiunea comună 2007/245/PESC a Consiliului din 23 aprilie 2007 de modificare a Acțiunii comune 2005/557/PESC privind acțiunea Uniunii Europene de sprijin civil și militar pentru misiunea Uniunii Africane în regiunea Darfur din Sudan privind includerea unui element militar de sprijin care furnizează asistență pentru înființarea Misiunii Uniunii Africane în Somalia (AMISOM)

65

 

*

Poziția comună 2007/246/PESC a Consiliului din 23 aprilie 2007 de modificare a Poziției comune 2007/140/PESC privind măsurile restrictive împotriva Iranului

67

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


I Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare este obligatorie

REGULAMENTE

24.4.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 106/1


REGULAMENTUL (CE) NR. 442/2007 AL CONSILIULUI

din 19 aprilie 2007

de impunere a unei taxe antidumping definitive la importurile de azotat de amoniu originar din Ucraina în urma unei reexaminări în temeiul expirării măsurilor, în conformitate cu articolul 11 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 384/96

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 384/96 al Consiliului din 22 decembrie 1995 privind protecția împotriva importurilor care fac obiectul unui dumping din partea țărilor care nu sunt membre ale Comunității Europene (1) („regulamentul de bază”), în special articolul 11 alineatul (2),

având în vedere propunerea înaintată de Comisie în urma consultării comitetului consultativ,

întrucât:

A.   PROCEDURA

1.   Măsuri în vigoare

(1)

La data de 22 ianuarie 2001, Consiliul a impus prin Regulamentul (CE) nr. 132/2001 (2) o taxă antidumping definitivă („măsurile existente”) de 33,25 EUR pe tonă la importurile de azotat de amoniu („AA”) care se încadrează la codurile NC 3102 30 90 și 3102 40 90 și care provin, printre altele, din Ucraina. Ancheta care a condus la aceste măsuri va fi denumită „ancheta inițială”.

(2)

La data de 17 mai 2004, în urma unei reexaminări intermediare parțiale, prin Regulamentul (CE) nr. 993/2004 (3) Consiliul a exonerat de taxele antidumping impuse prin Regulamentul (CE) nr. 132/2001 importurile în Comunitate ale produsului în cauză fabricat de societăți ale căror angajamente sunt acceptate de către Comisie. Prin Regulamentul (CE) nr. 1001/2004 al Comisiei (4), angajamentele au fost acceptate pentru perioada până la 20 mai 2005. Scopul acestor angajamente era de a ține seama de anumite consecințe ale extinderii Uniunii Europene la 25 de state membre.

(3)

Prin Regulamentul (CE) nr. 945/2005, în urma unei reexaminări intermediare care s-a limitat la definirea produsului în cauză, Consiliul a decis că definiția produsului în cauză ar trebui să fie clarificată și că măsurile în vigoare ar trebui să se aplice produsului în cauză atunci când este încorporat în alte îngrășăminte, proporțional cu conținutul lor de azotat de amoniu, alături de alte substanțe și nutrienți periferici.

2.   Cerere de reexaminare

(4)

La data de 25 octombrie 2005, a fost introdusă o cerere de reexaminare în temeiul expirării măsurilor, în conformitate cu articolul 11 alineatul (2) din regulamentul de bază, în urma publicării unui aviz de expirare iminentă la data de 5 mai 2005 (5). Această cerere a fost introdusă de Asociația europeană a producătorilor de îngrășăminte (EFMA) („reclamantul”) în numele producătorilor reprezentând un procent considerabil, în acest caz, mai mult de 50 % din producția totală de AA a Comunității.

(5)

Reclamantul a susținut și a oferit elemente de probă prima facie suficiente, cum că există probabilitatea unei reapariții a dumpingului și a prejudiciilor aduse industriei comunitare referitor la importurile de AA originar din Ucraina („țara în cauză”).

(6)

În urma consultării comitetului consultativ și a stabilirii faptului că există elemente de probă suficiente pentru inițierea unei reexaminări în temeiul expirării, Comisia a anunțat, printr-un aviz de deschidere publicat la 25 ianuarie 2006 în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene  (6), deschiderea unei reexaminări a măsurilor care urmează să expire în conformitate cu articolul 11 alineatul (2) din regulamentul de bază.

3.   Anchetă

3.1.   Perioada de anchetă

(7)

Ancheta privind continuarea sau reapariția dumpingului a cuprins perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2005 („perioada anchetei de reexaminare” sau „PAR”). Analiza tendințelor importante pentru evaluarea probabilității continuării sau reapariției prejudiciului a cuprins perioada cuprinsă între anul 2002 și sfârșitul perioadei anchetei de reexaminare („perioada în cauză”).

3.2.   Părțile vizate de anchetă

(8)

Comisia a informat în mod oficial producătorii-exportatori, importatorii și utilizatorii despre care se știe că ar fi interesați, precum și asociațiile lor, reprezentanții țării exportatoare, reclamantul și producătorii din cadrul Comunității în legătură cu inițierea reexaminării măsurilor care urmează să expire. Părților interesate li s-a dat ocazia de a-și face cunoscute opiniile în scris și de a solicita o audiere în termenul menționat în avizul de deschidere.

(9)

S-a acordat dreptul la o audiere tuturor părților interesate care au solicitat acest lucru și au arătat că existau motive speciale pentru care ar trebui să fie audiate.

(10)

Având în vedere numărul mare al producătorilor și al importatorilor din cadrul Comunității, s-a considerat necesar, în conformitate cu articolul 17 din regulamentul de bază, să se analizeze dacă este necesară utilizarea unor eșantioane reprezentative. Pentru a permite Comisiei să ia o decizie privind necesitatea reală a eșantionării și, dacă da, să selecteze un eșantion, părților de mai sus li s-a solicitat, în conformitate cu articolul 17 alineatul (2) din regulamentul de bază, să se facă cunoscute în termen de 15 zile de la deschiderea anchetei și să furnizeze Comisiei informațiile solicitate în avizul de deschidere.

(11)

În urma analizării informațiilor prezentate și având în vedere faptul că zece producători comunitari și-au exprimat dorința de a coopera, s-a decis că utilizarea de eșantioane este necesară în ceea ce privește producătorii comunitari. Doar un singur importator a furnizat informațiile solicitate în avizul de deschidere și și-a manifestat dorința de a coopera în continuare cu serviciile Comisiei. Cu toate acestea, acest importator își avea sediul în afara Comunității și nu importa produsul în cauză pe piața comunitară în cursul PAR. În consecință, s-a decis că prelevarea de probe nu este necesară pentru importatori.

(12)

Zece producători comunitari au completat corespunzător formularul privind eșantionarea în termenul fixat și au acceptat în mod oficial să coopereze în continuare în cadrul anchetei. În ceea ce privește cei zece producători comunitari, Comisia a selectat, în conformitate cu articolul 17 din regulamentul de bază, un eșantion în baza celui mai mare volum reprezentativ de producție și vânzări de AA din Comunitate care poate fi studiat în mod convenabil în timpul disponibil. Cei patru producători comunitari care au constituit eșantionul reprezentau 76 % din producția totală din industria comunitară, așa cum se definește la considerentul 51 de mai jos, în cursul PAR, în timp ce cei zece producători comunitari menționați mai sus reprezentau 70 % din producția comunitară totală în cursul PAR.

(13)

În conformitate cu articolul 17 alineatul (2) din regulamentul de bază, părțile interesate au fost consultate cu privire la eșantionul selectat și nu au ridicat obiecții în legătură cu aceasta.

(14)

S-au trimis chestionare celor patru producători comunitari care au constituit eșantionul și tuturor producătorilor-exportatori cunoscuți.

(15)

S-au primit răspunsuri la chestionare de la cei patru producători comunitari reprezentând eșantionul și de la trei producători, dintre care doi producători-exportatori, în țara în cauză, precum și de la un comerciant din același domeniu.

(16)

Mai mult, un producător din țara analoagă a oferit un răspuns complet la chestionar.

(17)

Comisia a cercetat și a verificat toate informațiile apreciate ca fiind necesare în scopul stabilirii reapariției probabile a dumpingului și a prejudiciilor rezultate și a interesului comunitar. S-a procedat la o verificare la fața locului în incintele următoarelor societăți:

(a)

comerciant partener cu producătorul ucrainean Stirol:

IBE Trading, New York, New York, SUA;

(b)

producător în țara analogă:

Terra Industries, Sioux City, Iowa, SUA;

(c)

producători din Comunitate care au constituit eșantionul reprezentativ:

Terra Nitrogen Limited, Stockton, Regatul Unit,

Grande Paroisse SA, Paris, Franța,

Zakłady Azotowe Anwil SA, Polonia,

Yara SA, Bruxelles, Belgia și producătorul său partener Yara Sluiskil bv, Sluiskil, Țările de Jos.

B.   PRODUSUL ÎN CAUZĂ ȘI PRODUSUL SIMILAR

1.   Produsul în cauză

(18)

Produsul în cauză constă în îngrășăminte solide cu un conținut de azotat de amoniu depășind 80 % din greutate, originar din Ucraina și care se încadrează la codurile NC 3102 30 90, 3102 40 90, ex 3102 29 00, ex 3102 60 00, ex 3102 90 00, ex 3105 10 00, ex 3105 20 10, ex 3105 51 00, ex 3105 59 00 și ex 3105 90 91. Azotatul de amoniu („AA”) este un îngrășământ solid pe bază de azot folosit frecvent în agricultură. Este produs din amoniac și acid azotic, iar conținutul său de azot depășește 28 % din greutate sub formă de granule sau microgranule.

(19)

Ar trebui să se observe că destinația produsului în cauză a fost precizată în Regulamentul (CE) nr. 945/2005.

2.   Produsul similar

(20)

Așa cum s-a stabilit în ancheta inițială, această anchetă de reexaminare a confirmat faptul că AA este un produs de bază, iar calitatea sa și caracteristicile sale fizice de bază sunt identice, oricare ar fi țara sa de origine. S-a constatat că produsul în cauză și produsele fabricate și vândute de producătorii-exportatori pe piața lor internă și unor țări terțe, precum și cele fabricate și vândute de producătorii comunitari pe piața comunitară și de către producătorul din țara analoagă pe piața internă din țara analoagă prezintă aceleași caracteristici fizice și chimice de bază și, în esență, aceleași întrebuințări, considerându-se astfel că sunt produse similare, în sensul articolului 1 alineatul (4) din regulamentul de bază.

C.   PROBABILITATEA CONTINUĂRII SAU REAPARIȚIEI DUMPINGULUI

1.   Generalități

(21)

Trei producători ucraineni ai produsului în cauză au cooperat în cadrul anchetei. Doi dintre producătorii cooperanți au exportat produsul în cauză în cursul PAR. Există cel puțin un producător cunoscut al produsului în cauză în Ucraina care nu a cooperat.

(22)

Compararea datelor privind exporturile pe teritoriul comunitar asigurate de producătorii-exportatori și volumul total al importurilor conform datelor puse la dispoziție de Eurostat a indicat faptul că cei doi producători-exportatori dețineau în jur de 60 % din totalul importurilor comunitare din Ucraina în cursul PAR. Cu toate acestea, se putea stabili că marea majoritate a restului de 40 % din importurile de produs în cauză a fost facturată în luna decembrie a anului 2004 (și, în consecință, ele nu au fost raportate de producătorii cooperanți), dar au pătruns pe teritoriul comunitar în cursul PAR (și au fost astfel incluse în statistica importurilor). În schimb, exporturile facturate în decembrie 2005 care au pătruns pe teritoriul comunitar în luna ianuarie 2006 erau nesemnificative. Având în vedere această situație, concluzia a fost că 85-90 % din totalul importurilor comunitare din Ucraina în cursul PAR au fost realizate de producători cooperanți. Prin urmare, nivelul cooperării este ridicat.

(23)

Totalul importurilor produsului în cauză din Ucraina a fost redus, adică mai puțin de 1 % în raport cu piața comunitară în ansamblu.

2.   Dumpingul importurilor pe durata perioadei de anchetă

2.1.   Țara analoagă

(24)

Întrucât Ucraina nu era considerată încă o țară cu economie de piață la data introducerii cererii de reexaminare în temeiul expirării (7), a fost necesară stabilirea valorii normale în baza datelor obținute de la un producător dintr-o țară terță cu economie de piață, în conformitate cu articolul 2 alineatul (7) din regulamentul de bază. În avizul de deschidere, SUA și România erau privite ca țări analoage adecvate. Trebuie reamintit că, în ancheta inițială, Polonia era selectată ca țară analoagă. Întrucât Polonia a aderat la Uniunea Europeană în mai 2004, această selecție nu mai este posibilă. Tuturor părților interesate li s-a oferit posibilitatea să facă comentarii privind selectarea SUA și a României ca țări analoage.

(25)

Cu toate acestea, analiza realizată ulterior publicării avizului de deschidere a indicat faptul că piața românească de AA era dominată de importurile din Ucraina și Rusia, în timp ce producătorii români erau foarte mult orientați spre export, vânzările pe piața lor internă fiind nesemnificative. Având în vedere această situație, concluzia a fost că, drept consecință a structurii menționate mai sus a pieței sale interne, România nu poate fi considerată alegerea cea mai potrivită pentru țara analoagă.

(26)

Un singur producător cooperant a făcut anumite comentarii. Acest producător cooperant a propus Algeria ca o opțiune mai viabilă, dat fiind accesul acesteia la principala materie primă, gazul. În acest sens, ar trebui să subliniem faptul că, indiferent dacă o țară deține perimetre de exploatare de gaze naturale sau nu, acest lucru nu constituie un element-cheie pentru selectarea țării analoage. Este mult mai important ca prețurile gazului să reflecte valoarea de pe piață. Existența unui dublu preț pentru gaz în Algeria este o dovadă clară că această cerință nu este respectată și, în consecință, Algeria devine o alegere mai puțin potrivită pentru țara analoagă. Se constată în continuare că atât SUA, cât și Ucraina sunt producători și importatori neți de gaze naturale, în timp ce Algeria este exportator net de gaze naturale. În această privință, SUA se aseamănă mai mult cu Ucraina decât Algeria.

(27)

S-a afirmat în continuare că SUA nu ar constitui o alegere potrivită pentru țara analoagă, întrucât s-au confruntat cu prețuri interne exorbitante la gazele naturale în cursul perioadei de anchetă. În această privință, trebuie să menționăm că, deși au existat prețuri foarte mari la gaze în cel de-al patrulea trimestru al perioadei de anchetă ca urmare a unor dezastre naturale, aceasta este o situație care poate fi remediată cu ușurință, așa cum se arată la considerentul 35 de mai jos.

(28)

Alegerea SUA a fost de asemenea contestată în ceea ce privește procesul de producție. S-a afirmat că procesul de producție din Algeria este mai asemănător celui din Ucraina. Cu toate acestea, producătorul nu a reușit să-și argumenteze afirmația.

(29)

În plus, s-a afirmat că Algeria are un nivel al producției, al consumului și al cererii de consum mai apropiat celui din Ucraina. Potrivit informațiilor disponibile, atât producția algeriană (8), cât și consumul intern (9) sunt nesemnificative. Pe de altă parte, atât Ucraina, cât și SUA au o producție semnificativă și piețe interne vaste.

(30)

În ceea ce privește SUA, în ciuda existenței unor măsuri antidumping în vigoare privind importurile de AA originare din țara în cauză, s-a constatat că piața de aici este una deschisă, competitivă, unde un număr semnificativ de producători interni trebuie să facă față unui nivel considerabil de concurență cu importurile străine originare din alte țări terțe. În plus, producătorii din SUA prezintă vânzări interne reprezentative și au același acces la materiile prime ca și producătorii ucraineni.

(31)

Prin urmare, ancheta a stabilit că SUA ar trebui să servească drept țară analoagă adecvată. În consecință, calculele s-au bazat pe informațiile verificate puse la dispoziție de unicul producător cooperant din SUA care a oferit un răspuns complet la chestionar.

2.2.   Valoarea normală

(32)

Întrucât Ucraina nu era considerată încă o țară cu economie de piață în momentul depunerii cererii de reexaminare în temeiul expirării măsurilor, valoarea normală pentru Ucraina trebuia să fie stabilită în baza datelor obținute de la un producător din SUA, așa cum se descrie la considerentul 31 de mai sus.

(33)

Reprezentativitatea vânzărilor interne ale unicului producător cooperant al produsului similar în țara analoagă a fost evaluată pe baza exporturilor realizate de cei doi producători-exportatori cooperanți pe teritoriul comunitar. Trebuie constatat că doar un tip de produs era exportat pe teritoriul comunitar. În consecință, nu s-a realizat nicio analiză după tipul produsului.

(34)

Vânzările interne ale unicului producător cooperant al produsului similar în țara analoagă au fost considerate drept reprezentative, întrucât ele depășeau considerabil volumele de AA exportat pe teritoriul comunitar de către cei doi producători-exportatori ucraineni cooperanți.

(35)

Pentru a stabili dacă vânzările interne ale producătorului din SUA erau realizate în cursul normal al comerțului, prețurile interne de vânzare au fost comparate cu costurile de producție. În momentul evaluării costurilor de producție ale producătorului din SUA, s-a constatat că ele au avut de suferit în cel de-al patrulea trimestru ca urmare a unor dezastre naturale. Potrivit informațiilor publicate de același producător, „uraganele care au avut loc în Golful american în cursul celui de-al treilea trimestru au provocat pagube piețelor de gaze naturale și au influențat în mod negativ producția celui de-al patrulea trimestru și producția întregului an  (10)”. Într-adevăr, prețurile cotate la gaz în SUA (11) s-au dublat între lunile august (12) și octombrie (13), când uraganele care au avut loc în această perioadă, Katrina (23-31 august 2005) și Rita (17-26 septembrie 2005), au lovit coasta Golfului american. Întrucât gazul natural reprezintă principalul element de cost în producerea AA, efectul era semnificativ și ar fi condus la o valoare normală înaltă artificial construită. În consecință, s-a luat decizia de a se stabili costul producției pentru cel de-al patrulea trimestru al anului 2005 pe baza mediei prețurilor la gaz plătite de producător în cursul primelor trei trimestre ale anului 2005.

(36)

Având în vedere cele de mai sus, s-a constatat că marea majoritate a vânzărilor interne aducea profit și, în consecință, valoarea normală a fost stabilită pe baza prețurilor interne de vânzare către primul client independent intern. Întrucât producătorii-exportatori ucraineni exportau doar un singur tip de produs pe teritoriul comunitar în cursul PAR, analiza a fost limitată la acest tip de produs.

2.3.   Prețul de export

(37)

În conformitate cu articolul 2 alineatul (8) din regulamentul de bază, prețul de export a fost stabilit prin raportare la prețul plătit efectiv sau de plătit pentru produsul în cauză în momentul vânzării la export către Comunitate. Toate vânzările provenite de la producători-exportatori cooperanți erau făcute direct către clienți independenți din Comunitate.

2.4.   Comparație

(38)

Valoarea normală și prețul de export au fost comparate pe baza ex-works. Pentru o comparație echitabilă, s-a ținut seama, sub formă de ajustări, de diferențele constatate la factorii care afectează comparabilitatea prețurilor în conformitate cu articolul 2 alineatul (10) din regulamentul de bază. Prin urmare, s-au făcut ajustări în cazul diferențelor existente în transport, manipulare, încărcare și costuri auxiliare, credit și comisioane, în cazul în care acest lucru era posibil și existau date verificate în acest sens.

2.5.   Marja de dumping

(39)

Întrucât Ucraina nu este considerată o economie de piață adecvată scopului prezentei anchete, s-a stabilit o marjă de dumping la nivel național pe baza unei comparații între o valoare normală medie și un preț mediu de export, în conformitate cu articolul 2 alineatele (11) și (12) din regulamentul de bază. Așa cum se arată la considerentul 22 de mai sus, nivelul de cooperare era ridicat.

(40)

Comparația de mai sus a indicat faptul că dumpingul (în jur de 30-40 %) a avut loc în cursul PAR la un nivel ușor mai redus decât în cursul anchetei inițiale. Cu toate acestea, ținând cont de exporturile ucrainene limitate pe teritoriul comunitar în cursul perioadei de anchetă, principalul obiectiv al acestei analize a vizat probabilitatea continuării sau reapariției dumpingului.

3.   Evoluția importurilor în eventualitatea anulării măsurilor

3.1.   Surplus de capacitate

(41)

Cei trei producători cooperanți au menținut producția stabilă în perioada în cauză. Capacitatea de producție în aceeași perioadă a rămas, de asemenea, stabilă. Aceștia au un surplus de capacitate de aproximativ 600 000-700 000 de tone (8-10 % din consumul comunitar) pentru a spori exporturile pe piața comunitară cu volume semnificative în eventualitatea anulării măsurilor. În plus, există cel puțin un alt producător ucrainean cunoscut al produsului în cauză care nu a participat la această anchetă. Deși surplusul de capacitate al acestui producător care nu a participat la anchetă nu este cunoscut, nu este exclus ca și acesta să fie unul important, întrucât cei trei producători cooperanți aveau, în medie, un surplus de capacitate de 30 %.

(42)

Vânzările interne realizate de cei trei producători cooperanți în decursul perioadei în cauză reprezentau, în medie, 30-40 % din capacitatea de producție. În consecință, se pare că este destul de dificil ca piața internă ucraineană să absoarbă cea mai mare parte din acest surplus de capacitate de producție și, prin urmare, este probabil ca orice creștere a producției să fie exportată.

(43)

De aceea, în absența unor măsuri antidumping, o parte considerabilă din acest surplus de capacitate ar putea fi exportată pe teritoriul comunitar.

3.2.   Raportul dintre prețurile ucrainene de vânzare pe alte piețe și prețurile de vânzare pe teritoriul comunitar

(44)

O analiză a prețurilor de export ale producătorilor ucraineni cooperanți către țări terțe a arătat că aceste vânzări, comparate la nivel de graniță ucraineană DAF/FOB, au atins, în medie, prețuri cu 20-30 % mai reduse decât prețurile de vânzare către Comunitate în cursul PAR. În plus, vânzările interne au atins prețuri cu 20-30 % mai reduse decât prețurile de vânzare către Comunitate. Astfel, din informațiile privind PAR reiese că ar exista un interes ca exporturile către țări terțe să fie redirecționate către Comunitate, în eventualitatea anulării măsurilor, pentru a beneficia de prețuri mai mari și de marje mai bune.

(45)

Cu toate acestea, s-a constatat că prețurile ucrainene de import la gazele naturale au crescut semnificativ de la PAR. Întrucât gazele naturale constituie principalul element de cost în producerea AA, nu este exclus ca producătorii ucraineni să fie nevoiți să crească prețurile lor de export către țări terțe, reducând astfel în mod semnificativ sau eliminând diferențele de preț dintre vânzările către țări terțe și vânzările către Comunitate la considerentul 44 de mai sus. Datele preliminare (14) indică într-adevăr diminuarea acestor diferențe.

4.   Concluzie privind probabilitatea continuării sau reapariției dumpingului

(46)

Ancheta a indicat faptul că doi dintre producătorii cooperanți și-au continuat practicile de dumping în ciuda măsurilor în vigoare. În plus, nu poate fi exclusă redirecționarea cantităților vândute în prezent în țări terțe către teritoriul comunitar.

(47)

Mai mult, media ponderată a prețurilor de export practicate de producătorii-exportatori cooperanți este în mod considerabil mai scăzută decât nivelul prețului dominant în Comunitate. Acest fapt, alături de surplusul de capacitate semnificativ, reprezintă un stimulent pentru producătorii-exportatori din Ucraina în vederea orientării către piața comunitară la prețuri de dumping, în eventualitatea anulării măsurilor.

D.   DEFINIȚIA INDUSTRIEI COMUNITARE

(48)

Pe teritoriul comunitar, produsul similar este fabricat de 14 producători a căror producție reprezintă producția totală comunitară a produsului similar în sensul articolului 4 alineatul (1) din regulamentul de bază.

(49)

Trebuie constatat că, față de ancheta inițială, societățile „Hydro Agri” au fost redenumite „Yara”. Cinci din cele 14 societăți au fost integrate în industria comunitară ca urmare a extinderii Uniunii Europene în anul 2004.

(50)

Din cei 14 producători comunitari, zece societăți au participat la anchetă, toate fiind menționate în cererea de reexaminare. Ceilalți patru producători (denumiți în continuare „alți producători comunitari”) s-au făcut cunoscuți în timp util și au trimis informațiile solicitate în scopul eșantionării. Cu toate acestea, ei nu și-au manifestat dorința de a colabora în continuare. Prin urmare, următorii zece producători au fost de acord să coopereze în cadrul anchetei:

Achema AB (Lituania),

Zakłady Azotowe Anwil SA (Polonia),

BASF AG (Germania),

DSM Agro (Țările de Jos),

Fertiberia SA (Spania),

Grande Paroisse SA (Franța),

Nitrogénművek Rt (Ungaria),

Terra Nitrogen Limited (Regatul Unit),

Yara (Germania, Italia, Țările de Jos și Regatul Unit),

Zakłady Azotowe w Tarnowie (Polonia).

(51)

Întrucât acești zece producători comunitari reprezentau 70 % din producția comunitară totală în cursul perioadei de anchetă, se consideră astfel că cei zece producători comunitari menționați mai sus reprezintă un procent important din producția comunitară totală a produsului similar. De aceea, se consideră că ei constituie industria comunitară în sensul articolului 4 alineatul (1) și articolului 5 alineatul (4) din regulamentul de bază și vor fi denumiți în continuare „industria comunitară”.

(52)

Așa cum s-a indicat la considerentele 11 și 14 de mai sus, a fost selectat un eșantion constituit din patru societăți. Toți producătorii comunitari care au constituit eșantionul au colaborat și au trimis chestionarele completate în termenul fixat. Mai mult, ceilalți șase producători care au participat la anchetă au furnizat în mod corespunzător anumite date de ordin general pentru analiza prejudiciilor.

E.   SITUAȚIA PE PIAȚA COMUNITARĂ

1.   Consumul pe piața comunitară

(53)

Consumul comunitar vizibil a fost stabilit pe baza volumelor vânzărilor înregistrate de industria comunitară pe piața comunitară, a volumelor vânzărilor înregistrate de alți producători comunitari pe piața comunitară și a datelor furnizate de Eurostat privind toate importurile realizate de UE. Având în vedere extinderea Uniunii Europene în anul 2004, pentru a se asigura claritatea și consecvența analizei, consumul a fost stabilit pe baza pieței din UE-25 pe perioada în cauză.

(54)

În perioada cuprinsă între 2002 și PAR, consumul comunitar a scăzut ușor cu 1 %. Creșterea cu 4 % înregistrată în anul 2003 a încetat în anul 2004 indicând o anumită stabilizare, în timp ce o nouă scădere (– 1 %) înregistrată în cursul PAR indică o tendință ușor descendentă.

 

2002

2003

2004

PAR

Totalul consumului CE în tone

7 757 697

8 099 827

7 775 470

7 641 817

Index (2002 = 100)

100

104

100

99

2.   Volumul, cota de piață și prețurile importurilor originare din Ucraina

(55)

Volumele, cotele de piață și prețurile medii ale importurilor originare din Ucraina au crescut, așa cum se poate vedea mai jos. Următoarele tendințe în materie de cantitate și preț se bazează pe datele furnizate de Eurostat.

 

2002

2003

2004

PAR

Volumul importurilor (tone)

212 827

123 477

51 031

62 077

Cota de piață

2,7 %

1,5 %

0,7 %

0,8 %

Prețurile importurilor (EUR/tonă)

88

83

112

122

Index (2002 = 100)

100

94

127

139

(56)

Volumul importurilor originare din Ucraina a scăzut în mod regulat în perioada în cauză. Cota lor de piață a scăzut în egală măsură de la 2,7 % în anul 2002 la 0,8 % în cursul PAR. Prețurile au evoluat pozitiv de la 88 la 122 EUR/tonă în perioada în cauză. Această evoluție reflectă condițiile favorabile de piață descrise la considerentul 73 de mai jos.

(57)

Pentru a calcula nivelul subcotării de preț în cursul PAR, prețurile franco fabrică din industria comunitară oferite unor clienți neînrudiți au fost comparate cu prețurile de import CIF la granița comunitară ale unor producători-exportatori cooperanți din țara în cauză, ajustate corespunzător pentru a reflecta un preț franco vămuit. Comparația a indicat faptul că importurile din Ucraina subcotau prețurile din industria comunitară cu 10 până la 15 %.

3.   Importurile din alte țări

(58)

Volumul importurilor din alte țări terțe în perioada în cauză este prezentat în tabelul de mai jos. Următoarele tendințe în materie de cantitate și preț sunt, de asemenea, bazate pe datele furnizate de Eurostat.

 

2002

2003

2004

PAR

Volumul importurilor originare din Rusia (tone)

690 233

528 609

504 026

257 921

Cota de piață

8,9 %

6,5 %

6,5 %

3,4 %

Prețurile importurilor originare din Rusia (EUR/tonă)

79

77

106

123

Volumul importurilor originare din Georgia (tone)

86 517

100 025

132 457

153 844

Cota de piață

1,1 %

1,2 %

1,7 %

2,0 %

Prețurile importurilor originare din Georgia (EUR/tonă)

103

113

137

164

Volumul importurilor originare din România (tone)

186 834

14 114

107 585

111 126

Cota de piață

2,4 %

0,2 %

1,4 %

1,5 %

Prețurile importurilor originare din România (EUR/tonă)

117

113

126

144

Volumul importurilor originare din Bulgaria (tone)

160 423

140 677

79 716

73 441

Cota de piață

2,1 %

1,7 %

1,0 %

1,0 %

Prețurile importurilor originare din Bulgaria (EUR/tonă)

133

139

157

176

Volumul importurilor originare din Egipt (tone)

63 368

133 427

16 508

46 249

Cota de piață

0,8 %

1,6 %

0,2 %

0,6 %

Prețurile importurilor originare din Egipt (EUR/tonă)

148

142

193

199

Volumul importurilor originare din celelalte țări (tone)

94 915

128 213

54 510

17 752

Cota de piață

1,2 %

1,6 %

0,7 %

0,2 %

Prețurile importurilor originare din celelalte țări (EUR/tonă)

124

124

141

169

(59)

În primul rând, trebuie observat că toate țările menționate mai sus și-au redus volumul exporturilor începând cu anul 2002 și până în PAR, cu excepția Georgiei, care a înregistrat o creștere moderată a cotei sale comunitare de piață de la 1,1 % în anul 2002 la 2 % în cursul PAR. În ceea ce privește prețurile de export, toate țările menționate mai sus au exportat produse pe teritoriul comunitar la prețuri mai mari decât prețurile din industria comunitară în perioada în cauză și, în unele cazuri, pe tot parcursul perioadei analizate, cu excepția Rusiei și a României. În cazul importurilor originare din Rusia, începând cu luna aprilie a anului 2002, prin Regulamentul (CE) nr. 658/2002 (15), acestea sunt supuse unei taxe antidumping de 47,07 EUR pe tonă. În această privință, trebuie observat că prețurile de import erau consecvent mai scăzute decât cele din Ucraina în cursul perioadei în cauză, cu excepția PAR. În ceea ce privește prețurile românești, acestea erau mai scăzute decât prețurile din industria comunitară, dar volumul exportului a scăzut de la 187 mii de tone în anul 2002 la 111 mii de tone în PAR, reprezentând o reducere de la o cotă scăzută de piață de 2,4 % în anul 2002 la 1,5 % în PAR.

4.   Situația economică din industria comunitară

(60)

În conformitate cu articolul 3 alineatul (5) din regulamentul de bază, Comisia a analizat toți factorii și indicii economici pertinenți care influențează situația industriei comunitare.

4.1.   Observații preliminare

(61)

S-a constatat că trei dintre producătorii cooperanți din industria comunitară foloseau produsul similar pentru procesarea sa ulterioară în vederea obținerii unor produse de îngrășământ amestecațe sau sintetice, acestea fiind îngrășăminte procesate în aval pe bază de azot conținând, pe lângă azot, fosfor solubil în apă sau/și potasiu solubil în apă, care reprezintă restul de nutrienți principali din îngrășământ. Aceste produse, cu un conținut de azotat de amoniu de mai puțin de 80 % din greutate, nu concurează pe piață cu produsul similar.

(62)

Astfel de transferuri captive interne ale producției de AA nu pătrund pe piața deschisă și astfel nu intră în competiție directă cu importurile produsului în cauză. În consecință, s-a analizat dacă și în ce măsură utilizarea ulterioară a producției de produs similar din industria comunitară trebuia să fie luată în calcul în cadrul analizei. Întrucât ancheta a arătat că utilizarea captivă reprezintă un procent nesemnificativ din producția industriei comunitare, adică de până la 2 %, nu s-a considerat necesar să se distingă piața liberă și piața captivă. Cu toate acestea, pentru a se asigura claritate și transparență, volumele de AA produse de industria comunitară și utilizate ca transferuri captive sunt menționate la considerentul 64 de mai jos.

(63)

Când se recurge la utilizarea unui eșantion reprezentativ, în conformitate cu practicile stabilite, anumiți indicatori ai prejudiciului (producție, capacitate de producție, stocuri, vânzări, cotă de piață, creștere economică și ocuparea pieței muncii) sunt analizați pentru industria comunitară per ansamblu (denumită „I.C.” în tabelele anexate), în timp ce acei indicatori ai prejudiciului referitori la rezultatele obținute de societăți individuale, de exemplu, prețuri, costuri de producție, rentabilitate, salarii, investiții, randamentul capitalului investit, fluxul de lichidități, capacitatea de a mobiliza fonduri, sunt analizați pe baza informațiilor colectate la nivelul producătorilor comunitari care constituie eșantionul (denumiți „P.E.” în tabelele anexate).

4.2.   Date privind industria comunitară per ansamblu

(a)   Producție

(64)

Producția industriei comunitare a crescut cu 7 % în intervalul cuprins între 2002 și PAR, adică de la un nivel de aproximativ 5,1 milioane de tone în anul 2002 la un nivel de aproximativ 5,4 milioane de tone în cadrul PAR. În ceea ce privește producția utilizată pentru transferuri captive, aceasta rămâne practic stabilă și foarte scăzută în perioada în cauză, indicând astfel că ea nu poate influența concluziile privind prejudiciul din industria comunitară.

 

2002

2003

2004

PAR

I.C. Producție (tone)

5 075 456

5 424 732

5 358 283

5 446 307

Index (2002 = 100)

100

107

106

107

I.C. producție utilizată pentru transferuri captive

83 506

83 911

93 187

107 461

În % din producția totală

1,6 %

1,5 %

1,7 %

2,0 %

Sursa: Reclamanți, răspunsuri la chestionarele privind eșantionarea și răspunsuri verificate la chestionare

(b)   Capacitate și rate de utilizare a capacității

(65)

Capacitatea de producție a rămas practic stabilă în perioada în cauză. În vederea creșterii producției, utilizarea rezultată a capacității a crescut de la un nivel de 52 % în anul 2002 la unul de 56 % în PAR. Așa cum s-a observat deja în ancheta inițială, utilizarea capacității pentru acest tip de producție și industrie poate fi afectată de producția de alte produse care pot fi produse cu același echipament de producție și, în consecință, are mai puțină importanță ca indice al prejudiciului.

 

2002

2003

2004

PAR

I.C. Capacitate de producție (tone)

9 813 156

9 843 266

9 681 968

9 718 866

I.C. Utilizare a capacității

52 %

55 %

55 %

56 %

(c)   Stocuri

(66)

Nivelul stocurilor finale ale industriei comunitare a scăzut cu zece procente din 2002 până în PAR. Scăderea bruscă înregistrată în 2003 și 2004 a fost provocată de o creștere a vânzărilor, în special a exporturilor din industria comunitară (a se vedea considerentul de mai jos), și mai puțin a volumelor producției.

 

2002

2003

2004

PAR

I.C. Stocuri finale (tone)

312 832

216 857

163 824

282 942

Index (2002 = 100)

100

69

52

90

(d)   Volumul vânzărilor

(67)

Vânzările realizate de industria comunitară pe piața comunitară au crescut cu 13 % între 2002 și PAR. Această dezvoltare trebuie privită pe fondul unui consum ușor scăzut înregistrat pe piața comunitară.

 

2002

2003

2004

PAR

I.C. Volumul vânzărilor CE (tone)

4 499 898

5 045 582

4 975 864

5 074 188

Index (2002 = 100)

100

112

111

113

P.E. volumul vânzărilor către țări terțe (tone)

420 588

528 437

522 349

373 106

Index (2002 = 100)

100

126

124

89

(e)   Cotă de piață

(68)

Cota de piață deținută de industria comunitară a crescut între 2002 și PAR. Mai precis, industria comunitară a câștigat mai mult de 8 procente de cotă de piață în perioada în cauză.

 

2002

2003

2004

PAR

Cota de piață din industria comunitară

58,0 %

62,3 %

64,0 %

66,4 %

Index (2002 = 100)

100

107

110

114

(f)   Creștere economică

(69)

Industria comunitară și-a mărit cota de piață pe o piață ușor scăzută în decursul perioadei în cauză.

(g)   Ocuparea pieței muncii

(70)

Nivelul ocupării pieței muncii din industria comunitară a scăzut cu 5 % între 2002 și PAR, odată cu creșterea producției, reflectând astfel preocuparea industriei de a-și spori în permanență productivitatea și competitivitatea.

 

2002

2003

2004

PAR

I.C. Produsul în cauză al angajării

1 653

1 613

1 593

1 572

Index (2002 = 100)

100

98

96

95

(h)   Productivitate

(71)

Producția anuală pe persoană angajată în industria comunitară a crescut substanțial între 2002 și PAR, indicând astfel impactul pozitiv pe care îl au locurile reduse de muncă și creșterea producției în industria comunitară.

 

2002

2003

2004

PAR

I.C. Productivitate (tone pe angajat)

3 071

3 362

3 364

3 464

Index (2002 = 100)

100

109

110

113

(i)   Dimensiunea marjei de dumping

(72)

În ceea ce privește impactul dimensiunii marjei reale de dumping asupra industriei comunitare, având în vedere volumul mic din prezent al importurilor originare din Ucraina, se consideră că acest impact nu este unul semnificativ, iar indicatorul nu prezintă importanță.

4.3.   Date privind producătorii comunitari care au constituit eșantionul reprezentativ

(a)   Prețuri de vânzare și factori ce afectează prețurile interne

(73)

Prețurile medii nete de vânzare ale producătorilor din industria comunitară care au constituit eșantionul reprezentativ au crescut semnificativ în anul 2004 și în PAR, reflectând condițiile favorabile dominante de pe piața internațională a azotatului de amoniu în cursul aceleiași perioade.

 

2002

2003

2004

PAR

P.E. Prețul unitar de pe piața CE (EUR/tonă)

132

133

146

167

Index (2002 = 100)

100

101

111

127

(b)   Salarii

(74)

Între 2002 și PAR, salariul mediu pe angajat a crescut cu 9 %, așa cum indică tabelul de mai jos. Având în vedere rata inflației și locurile de muncă reduse per ansamblu, această creștere a salariilor este considerată a fi moderată.

 

2002

2003

2004

PAR

P.E. Costurile muncii anuale pe angajat (000 EUR)

46,5

46,8

46,7

50,5

Index (2002 = 100)

100

101

100

109

(c)   Investiții

(75)

Investițiile anuale în produsul similar realizate de cei patru producători care au constituit eșantionul reprezentativ s-au dezvoltat în mod pozitiv în perioada în cauză, și anume au crescut cu 69 %, deși au prezentat unele fluctuații. Aceste investiții vizau în principal modernizarea utilajelor. Acest lucru indică eforturile industriei comunitare de a-și îmbunătăți în permanență productivitatea și competitivitatea. Rezultatele sunt vizibile în evoluția productivității, care a crescut semnificativ (a se vedea considerentul 71 de mai sus) în cursul aceleiași perioade.

 

2002

2003

2004

PAR

P.E. Investiții nete (000 EUR)

21 079

16 751

22 287

35 546

Index (2002 = 100)

100

79

106

169

(d)   Rentabilitate și randamentul investițiilor

(76)

Rentabilitatea producătorilor comunitari care au constituit eșantionul reprezentativ indică o ameliorare progresivă, în special începând cu anul 2003, și care a atins nivelul de 8,2 % în PAR. În această privință, se poate observa că, în ancheta inițială, se stabilise o marjă a profitului de 8 % care poate fi atinsă în absența unui dumping prejudiciabil. Randamentul investițiilor, exprimat ca reprezentând profitul în procente din valoarea contabilă netă a investiției, a urmat în linii mari tendința de rentabilitate pe parcursul întregii perioade în cauză.

 

2002

2003

2004

PAR

P.E. Rentabilitatea vânzărilor CE către clienți care nu sunt parteneri (% din vânzările nete)

3,9 %

5,5 %

7,6 %

8,2 %

Index (2002 = 100)

100

139

194

209

P.E. Rentabilitatea investițiilor (profitul în % din valoarea contabilă netă a investiției)

10,1 %

14,0 %

20,0 %

25,5 %

Index (2002 = 100)

100

139

197

252

(e)   Fluxul de lichidități și capacitatea de a mobiliza capitaluri

(77)

Fluxul de lichidități a crescut cu 13 procente în decursul perioadei în cauză. Această dezvoltare este asociată cu dezvoltarea rentabilității per ansamblu în decursul perioadei în cauză.

 

2002

2003

2004

PAR

P.E. Flux de lichidități (000 EUR)

59 631

61 446

69 848

67 216

Index (2002 = 100)

100

103

117

113

(78)

Ancheta nu a evidențiat dificultăți întâlnite de producătorii comunitari care au constituit eșantionul reprezentativ în a mobiliza capitaluri. În această privință, trebuie observat că, întrucât mai multe dintre aceste societăți fac parte din mari corporații, ele finanțează activitățile lor în cadrul corporației de care aparțin fie prin planuri de atragere de capital, fie prin intermediul unor împrumuturi în cadrul aceluiași grup acordate de societățile-mamă.

5.   Concluzie

(79)

Între 2002 și PAR, toți indicatorii privind prejudiciul au evoluat în mod pozitiv: volumul producției din industria comunitară a crescut, prețurile unitare de vânzare și volumul vânzărilor din industria comunitară au crescut, iar rentabilitatea s-a ameliorat considerabil și a fost corelată cu prețurile. Randamentul investițiilor și fluxul de lichidități au evoluat, de asemenea, în mod pozitiv. Salariile au înregistrat o evoluție moderată, iar industria comunitară a continuat să investească.

(80)

În plus, cota de piață a Comunității a crescut cu 9 % pe o piață ușor scăzută. Productivitatea a crescut, de asemenea, considerabil, reflectând evoluția pozitivă a producției și eforturile industriei comunitare de a o îmbunătăți prin investiții.

(81)

Per ansamblu, situația industriei comunitare s-a ameliorat semnificativ comparativ cu situația sa anterioară impunerii măsurilor antidumping la importurile de AA din țara în cauză în anul 2001. Prin urmare, măsurile au avut un impact pozitiv vizibil asupra situației economice a industriei comunitare.

(82)

Concluzia este, așadar, că situația industriei comunitare s-a ameliorat treptat în perioada în cauză, în comparație cu perioada anterioară impunerii măsurilor.

F.   PROBABILITATEA REAPARIȚIEI PREJUDICIULUI

1.   Generalități

(83)

Întrucât nu există o continuare a prejudiciului material provocat de importurile originare din țara în cauză, analiza s-a axat pe probabilitatea reapariției prejudiciului. În această privință, au fost analizați doi parametri principali: (i) volumele posibile de export și prețurile practicate de țara în cauză și (ii) efectul acestor volume și al prețurilor estimate din țara în cauză asupra industriei comunitare.

2.   Volumele și prețurile posibile de export ale țării în cauză

(84)

Așa cum se arată la considerentul 41, se cunoaște existența unui surplus de capacitate de aproximativ 600-700 mii de tone aparținând producătorilor ucraineni cooperanți, reprezentând 8-10 % din piața comunitară. Acest surplus de capacitate indică faptul că producătorii ucraineni au posibilitatea de a-și spori producția actuală și, în consecință, exporturile lor de AA.

(85)

În plus, având în vedere piața internă relativ redusă, producătorii ucraineni depind foarte mult de exporturile către țări terțe. Astfel cum se demonstrează în tabelul de mai jos, exporturile ucrainene către țări terțe în anul 2005 erau de aproximativ 847 mii de tone per total, reprezentând aproximativ 11 % din piața comunitară.

Exporturile ucrainene către țări terțe:

 

2004

2005

Turcia

Volum în tone

295 436

292 943

Preț în EUR/tonă (16)

98

98

Egipt

Volum în tone

81 522

183 248

Preț în EUR/tonă (16)

95

97

Maroc

Volum în tone

92 541

62 879

Preț în EUR/tonă (16)

96

94

India

Volum în tone

42 456

48 256

Preț în EUR/tonă (16)

77

106

Siria

Volum în tone

50 851

41 143

Preț în EUR/tonă (16)

100

110

Brazilia

Volum în tone

8 000

38 870

Preț în EUR/tonă (16)

74

91

Malaezia

Volum în tone

35 913

Preț în EUR/tonă (16)

 

101

Argentina

Volum în tone

28 790

28 815

Preț în EUR/tonă (16)

99

97

Alte țări

Volum în tone

140 225

114 783

Preț în EUR/tonă (16)

90

106

Totalul exporturilor către țări terțe

Volum în tone

739 821

846 849

Preț în EUR/tonă (16)

95

99

Sursa: Statistici ucrainene.

(86)

Așa cum se poate observa în tabel, Ucraina și-a sporit volumul exportat de AA către țări terțe din 2004 până în 2005. Aceste exporturi au fost realizate la prețuri în mod semnificativ mai scăzute decât exporturile către Comunitate.

(87)

În contextul menționat anterior, piața comunitară se dovedește atractivă pentru producătorii-exportatori ucraineni în materie de prețuri, comparativ cu toate celelalte piețe de export. Din acest motiv, se așteaptă ca o parte considerabilă a volumelor de export către țările terțe să fie direcționată către piața comunitară, în eventualitatea în care măsurile antidumping vor fi lăsate să expire, în ciuda informațiilor privind diminuarea diferențelor de preț dintre vânzările către țări terțe și vânzările către Comunitate, menționată la considerentul 45 de mai sus. Apropierea geografică relativă a pieței comunitare, comparativ cu alte piețe de export, face piața comunitară și mai atractivă și poate conduce, în consecință, la redirecționarea exporturilor actuale către țări terțe ale producătorilor ucraineni.

(88)

Având în vedere actuala poziție slabă pe piață a produselor ucrainene în CE, exportatorii ucraineni ar trebui să recâștige cota de piață pierdută sau să își lărgească baza de clienți, fiind probabil ca aceștia să acționeze pentru a atinge aceste obiective practicând prețuri de dumping, astfel cum s-a stabilit în cursul PAR.

(89)

Reclamantul a afirmat că profitul industriei comunitare a fost foarte scăzut în decursul perioadei în cauză și că doar în cursul PAR acesta a atins o cotă de 8 %. Acesta a declarat, de asemenea, că o industrie cu un capital intensiv ca cea a îngrășămintelor nu poate supraviețui pe termen lung, și anume să mențină și să reînnoiască capitalul și toate operațiunile, la o asemenea rată a profitului. În acest sens, trebuie remarcat faptul că rata de 8 % a profitului care nu aduce prejudicii, stabilită în ancheta inițială, a fost considerată un profit normal pe care acest tip de industrie se așteaptă să-l atingă în absența unui dumping care aduce prejudicii. Cu toate acestea, s-a stabilit, de asemenea, în cadrul anchetei inițiale, că rentabilitatea a scăzut până la – 12,4 %, datorită dumpingului prejudiciabil practicat, inter alia, de Ucraina. Astfel, în eventualitatea anulării măsurilor, există riscul grav al reducerii rentabilității cu mult sub nivelul neprejudiciabil.

(90)

Trebuie observat faptul că aproximativ 80 % din totalul exporturilor ucrainene către piața comunitară în cursul PAR au fost realizate în baza unui angajament în materie de preț. Cu toate acestea, prețurile erau cu 20-25 % peste nivelul prețului minim de import din cadrul acestui angajament. Se impune totuși observația că angajamentul a fost supus unei limitări cantitative și că, în consecință, nu a fost posibil să se ajungă la o concluzie generală privind comportamentul probabil în materie de prețuri al exportatorilor în absența unei astfel de limitări cantitative.

(91)

Pe baza celor menționate anterior, există probabilitatea ca volume semnificative de AA produs în Ucraina să fie redirecționate către piața comunitară la prețuri de dumping care să conducă la subcotarea prețurilor din industria comunitară, în eventualitatea expirării măsurilor.

3.   Impactul asupra industriei comunitare al volumelor planificate de export și efectele asupra prețului în cazul anulării măsurilor

(92)

Având în vedere probabilitatea stabilită anterior privind creșterea substanțială a volumelor de export din Ucraina către piața comunitară la prețuri de dumping și care conduc la subcotare, industria comunitară va trebui să își reducă în mod semnificativ prețurile de vânzare pentru a-și păstra clienții, în special în condițiile în care AA reprezintă un produs de bază volatil al cărui preț poate fi influențat considerabil de un volum de import la prețuri de dumping care subcotează prețurile din industria comunitară. În consecință, profiturile vor scădea puternic, având în vedere faptul că îmbunătățirea actuală a randamentului industriei comunitare se datorează prețurilor de vânzare care reflectă în principal condițiile favorabile de piață dominante în mod special în cursul anului 2004 și al PAR.

(93)

În ceea ce privește condițiile favorabile de piață din cursul ultimilor doi ani ai perioadei în cauză, trebuie precizat că acestea au avut un rol important în păstrarea nivelului ridicat al prețurilor, alături de măsurile antidumping în vigoare. În decursul acestei perioade, echilibrul dintre cerere și ofertă pe plan mondial a condus, într-adevăr, la creșterea prețurilor pentru toate tipurile de îngrășăminte pe bază de azot. AA este, asemenea celorlalte tipuri de îngrășăminte pe bază de azot, un produs de bază al cărui preț este influențat de numeroși factori, cum ar fi impactul considerabil al prețului la gaz volatil, care este cel mai important element de cost, sau condițiile meteorologice, recoltele și nivelurile stocurilor de semințe, care conduc la diminuarea sau creșterea cererii. În ceea ce privește piața comunitară, se preconizează că cererea pentru îngrășămintele pe bază de azot va scădea în următorii ani (17). Prin urmare, menținerea unor prețuri ridicate depinde de o ofertă solidă, care, conform anchetei, este foarte puțin probabil să existe, datorită surplusului de capacitate de export al țării în cauză și probabilității ca aceasta să își redirecționeze către Comunitate o parte din exporturile sale destinate țărilor terțe în cursul PAR, în eventualitatea expirării măsurilor. Având în vedere faptul că practicile ucrainene în materie de prețuri au condus la subcotarea în mod semnificativ a prețurilor industriei comunitare, creșterea probabilă a volumelor de import din Ucraina va obliga industria comunitară fie să reducă considerabil prețurile, implicit profitul, fie să piardă o cotă de piață semnificativă și astfel să-și reducă veniturile, fie amândouă. Procesul eficient de restructurare a industriei comunitare ar putea contrabalansa doar parțial o probabilă depreciere a prețurilor, iar întregul proces de redresare ar fi pus în pericol. Prin urmare, anularea măsurilor ar putea conduce la deteriorarea randamentului general al industriei comunitare.

4.   Concluzie privind probabilitatea unei reapariții a prejudiciului

(94)

Pe baza celor de mai sus, concluzia este că, în eventualitatea anulării măsurilor, exporturile din țara în cauză vor fi semnificative și la prețuri de dumping care vor subcota prețurile din industria comunitară. Este foarte probabil ca acest fapt să introducă pe piață o tendință de depreciere a prețurilor, cu un impact negativ preconizat asupra situației economice a industriei comunitare. În mod special, aceasta va opri redresarea financiară la care s-a ajuns în 2004 și în PAR, conducând la reapariția probabilă a prejudiciului.

G.   INTERESUL COMUNITĂȚII

1.   Introducere

(95)

În conformitate cu articolul 21 din regulamentul de bază, s-a examinat dacă menținerea măsurilor antidumping existente contravine interesului Comunității în ansamblu. Determinarea interesului Comunității s-a bazat pe evaluarea tuturor intereselor diferite vizate.

(96)

Este necesar a reaminti că, în ancheta inițială, s-a considerat că instituirea măsurilor nu este contrară interesului Comunității. Mai mult, faptul că ancheta actuală este o anchetă de reexaminare, adică analizează o situație în care măsurile antidumping sunt deja în vigoare, permite evaluarea oricărui impact negativ anormal asupra părților vizate de către actualele măsuri antidumping.

(97)

Pe această bază, s-a examinat dacă, în ciuda concluziilor privind probabilitatea unei reapariții a dumpingului prejudiciabil, există motive incontestabile care ar putea conduce la concluzia conform căreia menținerea măsurilor în acest caz special nu este în interesul Comunității.

2.   Interesul industriei comunitare

(98)

Industria comunitară s-a dovedit o industrie viabilă din punct de vedere structural. Acest fapt a fost confirmat de dezvoltarea pozitivă a situației sale economice după impunerea măsurilor antidumping în 2001. În mod special, industria comunitară a înregistrat un profit îmbunătățit între 2002 și PAR și s-a restructurat eficient.

(99)

Se poate aștepta, așadar, ca industria comunitară să continue să profite de pe urma măsurilor impuse în prezent și să își continue redresarea prin menținerea și stabilizarea rentabilității sale. În eventualitatea în care măsurile nu vor fi menținute, este probabil ca importurile sporite la prețuri de dumping provenind din țara în cauză să prejudicieze industria comunitară prin exercitarea unei presiuni asupra prețurilor de vânzare, ceea ce ar pune în pericol situația financiară pozitivă din prezent a industriei comunitare.

3.   Interesul importatorilor

(100)

Astfel cum s-a menționat la considerentul 11 de mai sus, un singur importator și-a exprimat dorința de a face parte din eșantionul reprezentativ și a oferit informațiile generale solicitate în chestionarul privind eșantionarea. Cu toate acestea, importatorul respectiv nu a realizat importuri în PAR.

(101)

Se reamintește că, în cursul anchetei inițiale, s-a stabilit că măsurile impuse nu au avut un impact semnificativ în măsura în care s-au realizat în continuare importuri, chiar dacă la prețuri neprejudiciabile, și în măsura în care se importă, de regulă, nu numai AA, ci, în mare măsură, și alte tipuri de îngrășăminte. Tendința descendentă a importurilor din țara vizată în cursul perioadei în cauză conduce la concluzia că anumiți importatori ar fi putut simți urmările negative ale impunerii măsurilor, astfel cum este indicat la considerentul 52 din Regulamentul (CE) nr. 1629/2000 al Comisiei (18). Cu toate acestea, în absența cooperării importatorilor și, astfel, a oricăror elemente de probă concludente care să permită evaluarea oricăror urmări negative semnificative, s-a concluzionat că impunerea măsurilor pare să fi avut un impact general limitat asupra majorității importatorilor/operatorilor comerciali.

(102)

Nu este disponibilă nicio informație certă care să indice faptul că menținerea măsurilor va avea un efect negativ semnificativ asupra importatorilor sau operatorilor comerciali.

4.   Interesul utilizatorilor

(103)

Utilizatorii de azotat de amoniu sunt agricultorii din cadrul Comunității. În cursul anchetei inițiale s-a concluzionat că, având în vedere efectul scăzut asupra agricultorilor al costului azotatului de amoniu, aceștia nu ar fi afectați în mod semnificativ de orice creștere a costurilor pentru acest produs. Faptul că niciun utilizator sau nicio asociație a utilizatorilor nu a furnizat, în cadrul anchetei privind reexaminarea, nicio informație contrară concluziei menționate anterior tinde să confirme că: (i) AA reprezintă o parte foarte redusă din totalul costurilor de producție ale agricultorilor; (ii) măsurile în vigoare în prezent nu au avut niciun efect negativ considerabil asupra situației economice a acestora; și (iii) prelungirea aplicării măsurilor nu va afecta în mod defavorabil interesele financiare ale agricultorilor.

5.   Concluzie privind interesul Comunității

(104)

Având în vedere cele menționate mai sus, se concluzionează că nu există motive incontestabile împotriva menținerii actualelor măsuri antidumping.

H.   MĂSURI ANTIDUMPING

(105)

Toate părțile au fost informate cu privire la datele și considerentele esențiale în baza cărora se intenționează recomandarea menținerii măsurilor existente. Ulterior prezentei divulgări a faptelor, părților li s-a acordat un termen pentru a-și prezenta observațiile.

(106)

Ca urmare a celor de mai sus, în conformitate cu articolul 11 alineatul (2) din regulamentul de bază, măsurile antidumping privind importurile de AA originare din Ucraina ar trebui menținute. Se reamintește că aceste măsuri constau în drepturi specifice.

(107)

Astfel cum se menționează la considerentul 45, prețurile ucrainene de import la gazele naturale au crescut semnificativ după PAR și sunt susceptibile să se alinieze treptat prețurilor internaționale în următorii ani. Mai mult, astfel cum se explică la considerentul 32, concluziile privind existența dumpingului s-au bazat pe o valoare normală stabilită în baza datelor obținute de la un producător dintr-o țară terță cu economie de piață. În urma introducerii cererii de reexaminare a măsurilor care urmează să expire, Ucraina a obținut statutul de țară cu economie de piață. În consecință și ținând seama de faptul că gazul natural reprezintă principalul element de cost în producerea azotatului de amoniu, este posibil ca, în eventualitatea în care dumpingul va fi reexaminat ulterior pe baza datelor furnizate de exportatorii ucraineni privind valoarea normală, concluziile să difere de cele la care s-a ajuns în urma reexaminării prezente. De asemenea, efectele potențial prejudiciabile ale dumpingului reexaminat vor fi afectate, în egală măsură, de impactul asupra prețurilor de export al creșterilor costurilor de producție cauzate de evoluția prețurilor la gaz pe plan intern. În consecință, este prudent ca menținerea măsurilor să fie limitată la o perioadă de doi ani, fără a aduce atingere celorlalte dispoziții de la articolul 11 din regulamentul de bază,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

(1)   Prin prezenta se impune o taxă antidumping definitivă la importurile de îngrășăminte solide cu un conținut de azotat de amoniu depășind 80 % din greutate, care se încadrează la codurile NC 3102 30 90, 3102 40 90, ex 3102 29 00, ex 3102 60 00, ex 3102 90 00, ex 3105 10 00, ex 3105 20 10, ex 3105 51 00, ex 3105 59 00 și ex 3105 90 91, originare din Ucraina.

(2)   Nivelul taxei antidumping este o sumă fixă în EUR/tonă în conformitate cu tabelul de mai jos:

Descrierea produsului

Codul NC

Codul TARIC

Nivelul taxei

(EUR/tonă)

Azotat de amoniu, altul decât în soluție apoasă

3102 30 90

33,25

Amestecuri de azotat de amoniu cu carbonat de calciu sau alte substanțe anorganice fără putere de fertilizare, cu un conținut de azot peste 28 % din greutate

3102 40 90

 

33,25

Săruri duble și amestecuri de sulfat de amoniu și de azotat de amoniu – Îngrășăminte minerale cu un conținut de azotat de amoniu peste 80 % din greutate

3102 29 00

10

33,25

Săruri duble și amestecuri de azotat de calciu și de azotat de amoniu – Îngrășăminte minerale cu un conținut de azotat de amoniu peste 80 % din greutate

3102 60 00

10

33,25

Îngrășăminte minerale cu un conținut de azotat de amoniu peste 80 % din greutate

3102 90 00

10

33,25

Îngrășăminte minerale cu un conținut de azotat de amoniu peste 80 % din greutate, fără conținut de fosfor sau de potasiu

3105 10 00

10

33,25

Îngrășăminte minerale cu un conținut de azotat de amoniu peste 80 % din greutate și cu un conținut de fosfor calculat în P2O5 și/sau un conținut de potasiu calculat în K2O sub 3 % din greutate

3105 10 00

20

32,25

Îngrășăminte minerale cu un conținut de azotat de amoniu peste 80 % din greutate și cu un conținut de fosfor calculat în P2O5 și/sau un conținut de potasiu calculat în K2O de 3 % din greutate sau mai mult, dar sub 6 % din greutate

3105 10 00

30

31,25

Îngrășăminte minerale cu un conținut de azotat de amoniu peste 80 % din greutate și cu un conținut de fosfor calculat în P2O5 și/sau un conținut de potasiu calculat în K2O de 6 % din greutate sau mai mult, dar sub 9 % din greutate

3105 10 00

40

30,26

Îngrășăminte minerale cu un conținut de azotat de amoniu peste 80 % din greutate și cu un conținut de fosfor calculat în P2O5 și/sau un conținut de potasiu calculat în K2O de 9 % din greutate sau mai mult, dar de maximum 12 % din greutate

3105 10 00

50

29,26

Îngrășăminte minerale cu un conținut de azotat de amoniu peste 80 % din greutate și cu un conținut de fosfor calculat în P2O5 și un conținut de potasiu calculat în K2O sub 3 % din greutate

3105 20 10

30

32,25

Îngrășăminte minerale cu un conținut de azotat de amoniu peste 80 % din greutate și cu un conținut de fosfor calculat în P2O5 și un conținut de potasiu calculat în K2O de 3 % din greutate sau mai mult, dar sub 6 % din greutate

3105 20 10

40

31,25

Îngrășăminte minerale cu un conținut de azotat de amoniu peste 80 % din greutate și cu un conținut de fosfor calculat în P2O5 și un conținut de potasiu calculat în K2O de 6 % din greutate sau mai mult, dar sub 9 % din greutate

3105 20 10

50

30,26

Îngrășăminte minerale cu un conținut de azotat de amoniu peste 80 % din greutate și cu un conținut de fosfor calculat în P2O5 și/sau un conținut de potasiu calculat în K2O de 9 % din greutate sau mai mult, dar de maximum 12 % din greutate

3105 20 10

60

29,26

Îngrășăminte minerale cu un conținut de azotat de amoniu peste 80 % din greutate și cu un conținut de fosfor calculat în P2O5 sub 3 % din greutate

3105 51 00

10

32,25

Îngrășăminte minerale cu un conținut de azotat de amoniu peste 80 % din greutate și cu un conținut de fosfor calculat în P2O5 de 3 % din greutate sau mai mult, dar sub 6 % din greutate

3105 51 00

20

31,25

Îngrășăminte minerale cu un conținut de azotat de amoniu peste 80 % din greutate și cu un conținut de fosfor calculat în P2O5 de 6 % din greutate sau mai mult, dar sub 9 % din greutate

3105 51 00

30

30,26

Îngrășăminte minerale cu un conținut de azotat de amoniu peste 80 % din greutate și cu un conținut de fosfor calculat în P2O5 de 9 % din greutate sau mai mult, dar de maximum 10,40 % din greutate

3105 51 00

40

29,79

Îngrășăminte minerale cu un conținut de azotat de amoniu peste 80 % din greutate și cu un conținut de fosfor calculat în P2O5 sub 3 % din greutate

3105 59 00

10

32,25

Îngrășăminte minerale cu un conținut de azotat de amoniu peste 80 % din greutate și cu un conținut de fosfor calculat în P2O5 de 3 % din greutate sau mai mult, dar sub 6 % din greutate

3105 59 00

20

31,25

Îngrășăminte minerale cu un conținut de azotat de amoniu peste 80 % din greutate și cu un conținut de fosfor calculat în P2O5 de 6 % din greutate sau mai mult, dar sub 9 % din greutate

3105 59 00

30

30,26

Îngrășăminte minerale cu un conținut de azotat de amoniu peste 80 % din greutate și cu un conținut de fosfor calculat în P2O5 de 9 % din greutate sau mai mult, dar de maximum 10,40 % din greutate

3105 59 00

40

29,79

Îngrășăminte minerale cu un conținut de azotat de amoniu peste 80 % din greutate și cu un conținut de potasiu calculat în K2O sub 3 % din greutate

3105 90 91

30

32,25

Îngrășăminte minerale cu un conținut de azotat de amoniu peste 80 % din greutate și cu un conținut de potasiu calculat în K2O de 3 % din greutate sau mai mult, dar sub 6 % din greutate

3105 90 91

40

31,25

Îngrășăminte minerale cu un conținut de azotat de amoniu peste 80 % din greutate și cu un conținut de potasiu calculat în K2O de 6 % din greutate sau mai mult, dar sub 9 % din greutate

3105 90 91

50

30,26

Îngrășăminte minerale cu un conținut de azotat de amoniu peste 80 % din greutate și cu un conținut de potasiu calculat în K2O de 9 % din greutate sau mai mult, dar sub 12 % din greutate

3105 90 91

60

29,26

(3)   În caz de deteriorare a mărfurilor înainte de punerea în liberă circulație și înainte ca prețul efectiv plătit sau de plătit să fie calculat proporțional în sensul determinării valorii în vamă în conformitate cu articolul 145 din Regulamentul (CEE) nr. 2454/93 al Comisiei (19), nivelul taxei antidumping, calculat pe baza sumelor menționate anterior, este redus proporțional cu prețul efectiv plătit sau de plătit.

(4)   Cu excepția cazului în care se prevede altfel, se aplică dispozițiile în vigoare în materie de drepturi vamale.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Este în vigoare pentru o perioadă de doi ani.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Luxemburg, 19 aprilie 2007.

Pentru Consiliu

Președintele

B. ZYPRIES


(1)  JO L 56, 6.3.1996, p. 1. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 2117/2005 (JO L 340, 23.12.2005, p. 17).

(2)  JO L 23, 25.1.2001, p. 1. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 945/2005 (JO L 160, 23.6.2005, p. 1).

(3)  JO L 182, 19.5.2004, p. 28.

(4)  JO L 183, 20.5.2004, p. 13.

(5)  JO C 110, 5.5.2005, p. 15.

(6)  JO C 18, 25.1.2006, p. 2.

(7)  Regulamentul (CE) nr. 2117/2005 (JO L 340, 23.12.2005, p. 17), articolul 2.

(8)  Excluzând producția de AA procesată ulterior în cadrul producătorilor integrați vertical.

(9)  Sursa: statisticile IFADATA online, Asociația internațională a industriei îngrășămintelor.

(10)  Terra Industries 2005 Annual Report (Raport anual) – De la 10-K, pagina 6.

(11)  Nymex Gas Futures (Livrările la termen de gaz Nymex) menționate de Heren EGM.

(12)  August futures (Livrările la termen ale lunii august) menționate la data de 30 iunie 2005, Nymex Gas Futures, Heren EGM.

(13)  October futures (Livrările la termen ale lunii octombrie) menționate la data de 29 septembrie 2005, Nymex Gas Futures, Heren EGM.

(14)  Statisticile privind exportul ucrainean, 2005 și primul semestru din 2006.

(15)  JO L 102, 18.4.2002, p. 1. Regulament, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 945/2005.

(16)  Prețul unitar se bazează pe valoarea în vamă a produsului la granița ucraineană. Se consideră că această valoare poate fi comparată cu valoarea importurilor în Comunitate originare din Ucraina conform datelor furnizate de Eurostat.

(17)  Sursa: „Global fertilisers and raw materials supply and supply/demand balances: 2005-2009” (Oferta de îngrășăminte și materie primă la nivel mondial și echilibrul ofertă/cerere: 2005-2009), A05/71b, iunie 2005, International Fertiliser Industry Association (Asociația internațională a industriei îngrășămintelor), „IFA”.

(18)  JO L 187, 26.7.2000, p. 12.

(19)  JO L 253, 11.10.1993, p. 1.


24.4.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 106/20


REGULAMENTUL (CE) NR. 443/2007 AL COMISIEI

din 23 aprilie 2007

de stabilire a sumelor forfetare la import pentru determinarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 3223/94 al Comisiei din 21 decembrie 1994 de stabilire a normelor de aplicare a regimului de import pentru fructe și legume (1), în special articolul 4 alineatul (1),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 3223/94 prevede, ca urmare a rezultatelor negocierilor comerciale multilaterale din Runda Uruguay, criteriile pentru stabilirea de către Comisie a sumelor forfetare la import din țările terțe, pentru produsele și termenele menționate în anexa acestuia.

(2)

În conformitate cu criteriile menționate anterior, sumele forfetare la import trebuie stabilite la nivelurile prevăzute în anexa la prezentul regulament,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Sumele forfetare la import prevăzute la articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 3223/94 sunt stabilite așa cum este indicat în tabelul din anexă.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 24 aprilie 2007.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 23 aprilie 2007.

Pentru Comisie

Jean-Luc DEMARTY

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 337, 24.12.1994, p. 66. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 386/2005 (JO L 62, 9.3.2005, p. 3).


ANEXĂ

la Regulamentul Comisiei din 23 aprilie 2007 de stabilire a sumelor forfetare la import pentru determinarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

(EUR/100 kg)

(Cod NC)

Codul țărilor terțe (1)

Suma forfetară la import

0702 00 00

MA

65,3

TN

139,0

TR

136,5

ZZ

113,6

0707 00 05

JO

171,8

MA

46,9

TR

138,4

ZZ

119,0

0709 90 70

MA

35,8

TR

114,1

ZZ

75,0

0709 90 80

EG

242,2

ZZ

242,2

0805 10 20

CU

40,0

EG

41,3

IL

68,4

MA

45,6

TN

52,2

ZZ

49,5

0805 50 10

AR

37,2

IL

54,7

TR

42,8

ZZ

44,9

0808 10 80

AR

82,2

BR

79,3

CA

105,7

CL

86,1

CN

84,0

NZ

127,3

US

128,3

UY

48,2

ZA

94,7

ZZ

92,9

0808 20 50

AR

75,9

CL

80,0

CN

36,6

ZA

85,5

ZZ

69,5


(1)  Nomenclatorul țărilor, astfel cum este stabilit de Regulamentul (CE) nr. 1833/2006 al Comisiei (JO L 354, 14.12.2006, p. 19). Codul „ZZ” reprezintă „alte origini”.


24.4.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 106/22


REGULAMENTUL (CE) NR. 444/2007 AL COMISIEI

din 23 aprilie 2007

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 41/2007 al Consiliului privind limitele de capturi pentru stocurile de hering în zonele ICES I și II

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 41/2007 al Consiliului din 21 decembrie 2006 de stabilire pentru anul 2007 a posibilităților de pescuit și a condițiilor asociate pentru anumite stocuri de pește și grupe de stocuri de pește, aplicabile în apele comunitare și, pentru navele comunitare, în ape în care sunt necesare limitări ale capturilor (1), în special anexa IB,

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 41/2007 stabilește pentru anul 2007 posibilitățile de pescuit și condițiile asociate pentru anumite stocuri de pește și grupuri de stocuri de pește, aplicabile în apele comunitare și, pentru navele comunitare, în apele unde există limitări privind capturile de pește.

(2)

În urma consultărilor care au avut loc la 18 ianuarie 2007 între Comunitate, Insulele Feroe, Islanda, Norvegia și Federația Rusă s-a ajuns la un acord privind posibilitățile de pescuit în ceea ce privește stocurile de hering atlantico-scandinav (heringul norvegian care depune icre primăvara) în Atlanticul de Nord-Est. Limita globală a capturilor pentru anul 2007 este fixată la un nivel de 1 280 000 tone conform consultanței științifice date de Consiliul Internațional pentru Explorarea Apelor Maritime (ICES). Acest acord trebuie implementat în legislația comunitară.

(3)

Se recomandă, prin urmare, modificarea în consecință a Regulamentului (CE) nr. 41/2007,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa IB la Regulamentul (CE) nr. 41/2007 se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 23 aprilie 2007.

Pentru Comisie

Joe BORG

Membru al Comisiei


(1)  JO L 15, 20.1.2007, p. 1.


ANEXĂ

În anexa IB la Regulamentul (CE) nr. 41/2007 rubrica privind speciile de hering în CE și în apele internaționale din zonele ICES I și II se înlocuiește cu următoarea:

„Specia

:

Hering

Clupea harengus

Zona

:

Apele CE și internaționale din zonele I și II HER/1/2.

Belgia

30

 

Danemarca

28 550

 

Germania

5 000

 

Spania

94

 

Franța

1 232

 

Irlanda

7 391

 

Țările de Jos

10 217

 

Polonia

1 445

 

Portugalia

94

 

Finlanda

442

 

Suedia

10 580

 

Regatul Unit

18 253

 

CE

83 328

 

Norvegia

74 995 (1)

 

TAC

1 280 000

TAC analitic

Articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică.

Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică.

Articolul 5 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 847/96 se aplică.

În limitele cotelor menționate anterior, nu se pot pescui cantități mai mari în zonele specificate decât cele indicate mai jos:

 

Apele norvegiene situate la nord de paralela 62 °N și zona de pescuit din jurul Jan Mayen (HER/*2AJMN)

Belgia

30 ()

Danemarca

28 550 ()

Germania

5 000 ()

Spania

94 ()

Franța

1 232 ()

Irlanda

7 391 ()

Țările de Jos

10 217 ()

Polonia

1 445 ()

Portugalia

94 ()

Finlanda

442 ()

Suedia

10 580 ()

Regatul Unit

18 253 ()

()  În momentul în care suma totală a capturilor tuturor statelor membre va ajunge la 74 995 tone, nu se va mai permite efectuarea de noi capturi.”


(1)  Capturile efectuate în funcție de această cotă trebuie să fie deduse din partea de TAC alocată Norvegiei (cotă de acces). Această cotă poate fi pescuită în apele CE la nord de paralela 62 °N.

Condiții speciale:

În limitele cotelor menționate anterior, nu se pot pescui cantități mai mari în zonele specificate decât cele indicate mai jos:

 

Apele norvegiene situate la nord de paralela 62 °N și zona de pescuit din jurul Jan Mayen (HER/*2AJMN)

Belgia

30 ()

Danemarca

28 550 ()

Germania

5 000 ()

Spania

94 ()

Franța

1 232 ()

Irlanda

7 391 ()

Țările de Jos

10 217 ()

Polonia

1 445 ()

Portugalia

94 ()

Finlanda

442 ()

Suedia

10 580 ()

Regatul Unit

18 253 ()

()  În momentul în care suma totală a capturilor tuturor statelor membre va ajunge la 74 995 tone, nu se va mai permite efectuarea de noi capturi.”

(2)  În momentul în care suma totală a capturilor tuturor statelor membre va ajunge la 74 995 tone, nu se va mai permite efectuarea de noi capturi.”


24.4.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 106/24


REGULAMENTUL (CE) NR 445/2007 AL COMISIEI

din 23 aprilie 2007

de stabilire a anumitor norme de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 2991/94 al Consiliului de stabilire a standardelor pentru grăsimile tartinabile și a Regulamentului (CEE) nr. 1898/87 al Consiliului privind protecția denumirilor laptelui și produselor lactate folosite pentru comercializare

(versiune codificată)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2991/94 al Consiliului din 5 decembrie 1994 de stabilire a standardelor pentru grăsimile tartinabile (1), în special articolul 8,

având în vedere Regulamentul (CEE) nr. 1898/87 al Consiliului din 2 iulie 1987 privind protecția denumirilor laptelui și a produselor lactate folosite pentru comercializare (2), în special articolul 4 alineatul (2),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 577/97 al Comisiei din 1 aprilie 1997 de stabilire a unor anumite norme de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 2991/94 al Consiliului de stabilire a standardelor pentru grăsimile tartinabile și a Regulamentului (CEE) nr. 1898/87 al Consiliului privind protecția denumirilor laptelui și produselor lactate folosite pentru comercializare (3) a fost modificat de mai multe ori în mod substanțial (4). Este necesar, din motive de claritate și de raționalizare, să se codifice regulamentul menționat.

(2)

Regulamentul (CE) nr. 2991/94 prevede că denumirile de vânzare ale produselor menționate la articolul 1 trebuie să fie cele indicate în anexă. Există excepții de la această regulă. Regula nu se aplică în special denumirilor de produse a căror natură exactă este clară din utilizarea tradițională și/sau denumirilor care sunt în mod clar utilizate pentru a descrie o caracteristică calitativă a produsului. Trebuie să se stabilească anumite norme de aplicare a acestei dispoziții.

(3)

Trebuie să fie respectate dispozițiile articolului 1 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 2991/94 care stipulează că regulamentul în cauză trebuie să fie aplicat fără a aduce atingere în special dispozițiilor Regulamentului (CEE) nr. 1898/87. Scopul celor două regulamente este în principiu același, și anume să se evite derutarea consumatorului cu privire la adevărata natură a produselor în cauză. Pentru a asigura consecvența legislației comunitare, normele de aplicare a Regulamentelor (CE) nr. 2991/94 și (CEE) nr. 1898/87 privind utilizarea denumirii „unt” trebuie stabilite într-un singur text.

(4)

Pentru a identifica clar domeniul de aplicare a derogărilor la care se face referire în Regulamentul (CE) nr. 2991/94, trebuie alcătuită o listă exhaustivă a denumirilor în cauză, împreună cu descrierea produselor la care se referă acestea.

(5)

Primul criteriu al derogării prevăzute la articolul 2 alineatul (2) al treilea paragraf prima liniuță din Regulamentul (CE) nr. 2991/94 se referă la caracterul tradițional al denumirii. Un asemenea caracter tradițional poate fi considerat ca fiind demonstrat dacă denumirea a fost utilizată pentru o perioadă anterioară datei de 9 aprilie 1997 și cel puțin egală cu perioada atribuită în mod normal unei generații. Derogarea trebuie să fie limitată la acele produse a căror denumire a fost într-adevăr folosită și caracterul tradițional nu s-a pierdut.

(6)

Al doilea criteriu al acestei derogări se raportează la utilizarea denumirilor menționate în anexa la Regulamentul (CE) nr. 2991/94 pentru a descrie o trăsătură caracteristică a produselor comercializate. În acest caz, excepția se raportează în mod logic la produsele care nu sunt menționate ca atare în anexa respectivă.

(7)

Derogarea în cauză trebuie limitată la produsele care erau comercializate la data de 9 aprilie 1997. Statele membre înaintaseră Comisiei înainte de această dată lista produselor pe care le considerau ca îndeplinind criteriile derogării în cauză pe teritoriul lor.

(8)

Decizia 88/566/CEE a Comisiei din 28 octombrie 1988 de stabilire a produselor menționate la articolul 3 alineatul (1) al doilea paragraf din Regulamentul (CEE) nr. 1898/87 al Consiliului (5) include deja excepții cu privire la denumirea „unt”. Trebuie să se țină cont de acestea.

(9)

În lista comunitară prevăzută în Regulamentul (CE) nr. 2991/94, denumirile produselor în cauză trebuie menționate numai în limba comunitară în care sunt utilizate aceste denumiri.

(10)

Denumirile de pe etichetele produselor alimentare care conțin ingredientele produselor definite în anexa la Regulamentul (CE) nr. 2991/94 sau ale produselor concentrate definite la articolul 2 alineatul (2) al treilea paragraf a doua liniuță din regulamentul în cauză pot face referire la denumirile corespunzătoare menționate în anexa menționată, cu condiția să fie respectate dispozițiile Directivei 2000/13/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 martie 2000 privind apropierea legislațiilor statelor membre referitoare la etichetarea și prezentarea produselor alimentare, precum și la publicitatea acestora (6). Nu este necesar ca în lista excepțiilor menționate mai sus să se menționeze asemenea produse alimentare.

(11)

Având în vedere actualele condiții tehnice, orice obligație de a indica conținutul exact de grăsimi, fără nicio toleranță, ar implica dificultăți tehnice considerabile. În consecință, trebuie stabilite anumite norme speciale în această privință.

(12)

Regulamentul (CE) nr. 2991/94 și Regulamentul (CEE) nr. 1898/87 se referă la produsele compuse a căror parte principală este untul. Prin urmare, aceste produse trebuie avute în vedere în mod consecvent, respectându-se abordarea prevăzută la articolul 2 alineatul (3) din Regulamentul (CEE) nr. 1898/87. Domeniul de aplicare a articolului 2 alineatul (3) menționat mai sus trebuie definit mai clar în ceea ce privește produsele complexe a căror parte principală este untul, prin stabilirea unui criteriu obiectiv necesar pentru a determina dacă o parte principală a produselor compuse este într-adevăr untul și dacă denumirea „unt” este astfel justificată. Cel mai potrivit criteriu pare să fie un conținut minim de 75 % grăsime din lapte în produsul final.

(13)

Articolul 2 alineatul (2) al doilea paragraf din Regulamentul (CE) nr. 2991/94 prevede că denumirile produselor prezentate în anexa la regulamentul menționat trebuie să fie rezervate produselor care îndeplinesc criteriile stabilite în anexa menționată; prin urmare, mărcile comerciale care utilizează aceste denumiri pot fi folosite în continuare numai pentru produsele care îndeplinesc aceste criterii.

(14)

Condițiile comerciale reale vor arăta dacă va fi sau nu nevoie să se stabilească la o dată ulterioară măsuri în ceea ce privește produsele complexe ale căror principale ingrediente sunt margarina sau grăsimile complexe.

(15)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul comitetelor de gestionare interesate,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

(1)   Lista produselor prevăzute la articolul 2 alineatul (2) al treilea paragraf prima liniuță din Regulamentul (CE) nr. 2991/94 este cea din anexa I de mai jos.

(2)   Prezentul regulament nu aduce atingere denumirilor enumerate în anexa la Decizia 88/566/CEE care includ termenul „unt” într-una dintre limbile Comunității.

Articolul 2

(1)   Indicarea conținutului de grăsime, așa cum este prevăzut la articolul 3 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 2991/94, trebuie să respecte următoarelor norme:

(a)

conținutul mediu de grăsimi trebuie exprimat fără zecimale;

(b)

conținutul mediu în grăsimi poate să fie diferit de procentajul declarat cu cel mult o unitate procentuală. Eșantioanele individuale pot fi diferite de procentajul declarat cu cel mult două unități procentuale;

(c)

în toate situațiile, conținutul mediu în grăsimi trebuie să se încadreze în limitele stabilite în anexa la Regulamentul (CE) nr. 2991/94.

(2)   Fără să aducă atingere prevederilor alineatului (1), conținutul în grăsimi declarat al produselor menționate în părțile A1, B1 și C1 din anexa la Regulamentul (CE) nr. 2991/94 trebuie să corespundă conținutului minim în grăsimi al produsului.

(3)   Procedura de verificare a respectării prevederilor alineatului (1) este cea stabilită în anexa II.

Articolul 3

(1)   Un produs compus cu una dintre componentele principale untul în sensul articolului 2 alineatul (3) din Regulamentul (CEE) nr. 1898/87 nu poate utiliza denumirea de „unt” decât în măsura în care produsul final conține cel puțin 75 % grăsimi din lapte și în măsura în care a fost fabricat numai din unt, în sensul părții A1 din anexa la Regulamentul (CE) nr. 2991/94, la care s-au adăugat un component sau componenți lactați, menționați în denumire.

(2)   Denumirea „unt” se poate utiliza pentru produșii compuși care conțin mai puțin de 75 %, dar minimum 62 % grăsimi din lapte, dacă celelalte condiții menționate la alineatul (1) sunt îndeplinite și dacă denumirea produsului include mențiunea „Preparat pe bază de unt.”.

(3)   Prin derogare de la prevederile alineatelor (1) și (2), denumirea „unt” se poate utiliza în asociație cu unul sau mai multe cuvinte pentru a desemna produsele enumerate în anexa III care conțin minimum 34 % grăsimi din lapte.

(4)   Utilizarea denumirii „unt” în sensul alineatelor (1), (2) și (3) este condiționată de indicarea pe etichetă și în prezentarea produselor a conținutului în grăsimi din lapte și, dacă celelalte ingrediente adăugate conțin grăsimi, a conținutului total în grăsimi.

(5)   Specificarea „Preparat pe bază de unt.” menționată la alineatul (2) și precizările menționate la alineatul (4) trebuie să figureze la vedere, să poată fi văzute cu ușurință și citite cu claritate.

Articolul 4

Regulamentul (CE) nr. 577/97 se abrogă.

Trimiterile la regulamentul abrogat se înțeleg ca trimiteri la prezentul regulament și se citesc în conformitate cu tabelul de corespondență din anexa V.

Articolul 5

Prezentul regulament intră în vigoare în douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 23 aprilie 2007.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 316, 9.12.1994, p. 2.

(2)  JO L 182, 3.7.1987, p. 36. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Actul de aderare din 1994.

(3)  JO L 87, 2.4.1997, p. 3. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 568/1999 (JO L 70, 17.3.1999, p. 11).

(4)  A se vedea anexa IV.

(5)  JO L 310, 16.11.1988, p. 32. Decizie, astfel cum a fost modificată prin Decizia 98/144/CE (JO L 42, 14.2.1998, p. 61).

(6)  JO L 109, 6.5.2000, p. 29. Directivă, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 2006/142/CE a Comisiei (JO L 368, 23.12.2006, p. 110).


ANEXA I

I.

(Spaniolă)

„Mantequilla de Soria” sau „Mantequilla de Soria dulce”, „Mantequilla de Soria azucarada”: pentru un produs lactat aromatizat îndulcit, cu un conținut minim de grăsime din lapte de 39 %

II.

(Daneză)

III.

(Germană)

„Butterkäse”: pentru brânza din lapte de vacă care are o consistență semifină și grasă și un conținut minim de grăsime din lapte în materia uscată de 45 %

„Kräuterbutter”: pentru un preparat pe bază de unt care conține verdeață și are un conținut minim de grăsime din lapte de 62 %

„Milchmargarine”: pentru margarina care conține cel puțin 5 % lapte integral, lapte degresat sau alte produse lactate corespunzătoare

IV.

(Greacă)

V.

(Engleză)

„Brandy butter”, „Sherry butter” sau „Rum butter”: pentru un produs lactat alcoolizat și îndulcit care are un conținut minim de grăsime din lapte de 20 %

„Buttercream”: pentru un produs îndulcit care are un conținut minim de grăsime din lapte de 22,5 %

VI.

(Franceză)

„Beurre d’anchois, de crevettes, de langouste, de homard, de crabe, de langoustine, de saumon, de saumon fumé, de coquille Saint-Jacques, de sardine”: pentru produsele care conțin produse pescărești și un conținut minim de grăsime din lapte de 10 %

VII.

(Italiană)

VIII.

(Olandeză)

IX.

(Portugheză)

X.

(Finlandeză)

„Munavoi”: pentru produsele care conțin ouă și au un conținut minim de grăsime din lapte de 35 %

XI.

(Suedeză)

„flytande margarin”: pentru un produs având consistență lichidă și care conține cel puțin 80 % grăsimi vegetale, cum ar fi margarina, dar a cărui compoziție face ca produsul să nu fie tartinabil;

„messmör”: pentru un produs lactat pe bază de zer, îndulcit sau nu și având un conținut minim de grăsime din lapte de 2 %

„vitlökssmör”, „persiljesmör” sau „pepparrotsmör”: pentru un produs care conține alimente cu efect aromatizant și care are un conținut minim de grăsime din lapte de 66 %


ANEXA II

Verificarea conținutului în grăsimi declarat al grăsimilor tartinabile

Se prelevează și se analizează cinci eșantioane din lot prelevate la întâmplare. Se aplică următoarele două proceduri:

A.

media aritmetică a celor cinci rezultate obținute se compară cu conținutul în grăsimi declarat. Conținutul în grăsimi declarat este considerat conform dacă media aritmetică a conținutului diferă de conținutul în grăsimi declarat cu cel mult o unitate procentuală;

B.

cele cinci rezultate individuale sunt comparate cu toleranța (± 2 unități procentuale din conținutul în grăsimi declarat) prevăzută la articolul 2 alineatul (1) litera (b). Dacă diferența dintre valoarea maximă și valoarea minimă a celor cinci rezultate este mai mică sau egală cu patru unități procentuale, se consideră că cerințele articolului 2 alineatul (1) litera (b) sunt respectate.

La stabilirea conformității cu condițiile stabilite la punctele A și B se consideră că lotul examinat respectă cerințele articolului 2 alineatul (1) litera (b) chiar și atunci când una dintre cele cinci valori nu se încadrează în marja de toleranță de ± 2 unități procentuale.


ANEXA III

Produse menționate la articolul 3 alineatul (3)

Tipul produsului

Compoziția produsului

Conținutul minim de grăsimi din lapte

Unt alcoolizat (unt conținând băuturi alcoolice)

Unt, băutură alcoolică, zahăr

34 %


ANEXA IV

Regulamentul abrogat cu lista modificărilor sale

Regulamentul (CE) nr. 577/97 al Comisiei

(JO L 87, 2.4.1997, p. 3)

Regulamentul (CE) nr. 1278/97 al Comisiei

(JO L 175, 3.7.1997, p. 6)

Regulamentul (CE) nr. 2181/97 al Comisiei

(JO L 299, 4.11.1997, p. 1)

Regulamentul (CE) nr. 623/98 al Comisiei

(JO L 85, 20.3.1998, p. 3)

Regulamentul (CE) nr. 1298/98 al Comisiei

(JO L 180, 24.6.1998, p. 5)

Regulamentul (CE) nr. 2521/98 al Comisiei

(JO L 315, 25.11.1998, p. 12)

Regulamentul (CE) nr. 568/1999 al Comisiei

(JO L 70, 17.3.1999, p. 11)


ANEXA V

Tabel de corespondență

Regulamentul (CE) nr. 577/97

Prezentul regulament

Articolele 1-3

Articolele 1-3

Articolul 5

Articolul 5a

Articolul 4

Articolul 6

Articolul 5

Anexele I-III

Anexele I-III

Anexa IV

Anexa V


24.4.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 106/30


REGULAMENTUL (CE) NR. 446/2007 AL COMISIEI

din 23 aprilie 2007

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2273/2002 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1254/1999 al Consiliului în ceea ce privește evidența prețurilor anumitor bovine înregistrate pe piețele reprezentative ale Comunității

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1254/1999 al Consiliului din 17 mai 1999 privind organizarea comună a pieței în sectorul cărnii de vită și de mânzat (1), în special articolul 41,

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 2273/2002 al Comisiei (2) stabilește dispozițiile privind înregistrarea prețurilor pe piețele reprezentative ale statelor membre pentru diferite categorii de bovine. Anexele la regulamentul menționat cuprind normele privind informațiile care trebuie furnizate pentru evidența prețurilor fiecărei categorii de bovine.

(2)

La cererea Irlandei, anexele I și II la Regulamentul (CE) nr. 2273/2002 ar trebui să fie parțial revizuite ca urmare a evoluției condițiilor de comercializare a vitelor în statul membru respectiv, garantând astfel că evidența prețurilor continuă să se bazeze pe piețe reprezentative.

(3)

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 2273/2002 ar trebui modificat în consecință.

(4)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului de gestionare a cărnii de vită și de mânzat,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul (CE) nr. 2273/2002 se modifică după cum urmează:

1.

La anexa I partea E, punctul 1 se înlocuiește cu următorul text:

„1.   Piețe reprezentative

Minimum 2 piețe”.

2.

La anexa II partea D, punctul 1 se înlocuiește cu următorul text:

„1.   Piețe reprezentative

Minimum 2 piețe”.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 23 aprilie 2007.

Pentru Comisie

Mariann FISCHER BOEL

Membru al Comisiei


(1)  JO L 160, 26.6.1999, p. 21. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1913/2005 (JO L 307, 25.11.2005, p. 2).

(2)  JO L 347, 20.12.2002, p. 15. Regulament, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 2172/2003 (JO L 326, 13.12.2003, p. 8).


24.4.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 106/31


REGULAMENTUL (CE) NR. 447/2007 AL COMISIEI

din 23 aprilie 2007

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1043/2005 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 3448/93 al Consiliului în ceea ce privește regimul de acordare a restituirilor la export pentru anumite produse agricole exportate sub formă de mărfuri care nu sunt incluse în anexa I la tratat, precum și criteriile de stabilire a cuantumurilor sumelor respective

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 3448/93 al Consiliului din 6 decembrie 1993 de stabilire a regimului comercial aplicabil anumitor mărfuri rezultate din prelucrarea produselor agricole (1), în special articolul 8 alineatul (3) primul paragraf,

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 1260/2001 al Consiliului din 19 iunie 2001 privind organizarea comună a piețelor în sectorul zahărului (2) a fost abrogat și înlocuit cu Regulamentul (CE) nr. 318/2006 al Consiliului din 20 februarie 2006 privind organizarea comună a piețelor în sectorul zahărului (3). Pentru a ține seama de această evoluție, ar trebui modificate mai multe dispoziții ale Regulamentului (CE) nr. 1043/2005 (4) care mai conțin trimiteri la Regulamentul (CE) nr. 1260/2001.

(2)

Articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 1043/2005 prevede produsele de bază cărora le sunt asimilate anumite produse agricole și produse rezultate din prelucrarea produselor de bază, cu scopul de a acorda restituiri la export în conformitate cu regulamentul menționat.

(3)

Produsele care sunt asimilate laptelui praf integral (grupul de produse nr. 3) sunt prevăzute în articolul 3 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 1043/2005. Cu toate acestea, articolul 3 alineatul (4) al doilea paragraf permite autorității competente, la cererea părții interesate, să asimileze, în momentul stabilirii restituirilor de acordat, produsele prevăzute în alineatul menționat unei combinații de lapte praf degresat (grupul de produse nr. 2), în ceea ce privește partea negrasă a conținutului de substanță uscată al acestora, sau untului (grupul de produse nr. 6), în ceea ce privește conținutul de grăsimi lactate al acestora.

(4)

Scăderea rapidă a cuantumurilor restituirilor pentru laptele praf integral și laptele praf degresat în raport cu cuantumul restituirilor aplicabile pentru unt dă naștere unor perspective conform cărora agenții economici vor apela tot mai mult la dispozițiile articolului 3 alineatul (4) al doilea paragraf pentru a solicita restituiri în ceea ce privește conținutul de grăsimi lactate al produselor care, în mod normal, ar fi fost asimilate laptelui praf integral. Această perspectivă riscă să determine plata unei restituiri mai mari în cazul produselor agricole exportate sub formă de mărfuri neincluse în anexa I decât cele care s-ar aplica în cazul unor astfel de produse exportate fără a fi prelucrate ulterior și, prin urmare, nu este în conformitate cu dispozițiile Regulamentului (CE) nr. 1255/1999 al Consiliului din 17 mai 1999 privind organizarea comună a pieței în sectorul laptelui și produselor lactate (5), în special articolul 31 alineatul (1) al doilea paragraf.

(5)

Prin urmare, ar trebui eliminat articolul 3 alineatul (4) al doilea paragraf din Regulamentul (CE) nr. 1043/2005, fără a aduce atingere posibilei introduceri a unei măsuri similare în cazul în care riscul în cauză încetează să mai existe. Cu toate acestea, în condițiile în care Regulamentul (CE) nr. 61/2007 al Comisiei din 25 ianuarie 2007 de stabilire a restituirilor la export pentru lapte și produse lactate (6) a redus la zero, începând cu data de 26 ianuarie 2007, cuantumul restituirilor la export pentru laptele praf integral, anumite state membre ar fi putut deja considera neadecvat să accepte de la agenții economici noi cereri de a beneficia de derogarea prevăzută la articolul 3 alineatul (4) al doilea paragraf din Regulamentul (CE) nr. 1043/2005. În vederea armonizării răspunsurilor statelor membre la cererile primite după 26 ianuarie 2007, ar trebui stabilită o dată precisă după care statele membre nu ar trebui să mai accepte noi cereri de asimilare în conformitate cu dispoziția respectivă.

(6)

Articolul 43 din Regulamentul (CE) nr. 1043/2005 prevede că cererile de restituire la export, cu excepția operațiunilor de ajutor alimentar, sunt valabile numai dacă se constituie o garanție egală cu 25 % din suma solicitată. Garanția respectivă se constituie cu scopul de a asigura că titularul certificatului de restituire solicită restituiri pentru exporturi efectuate pe durata de valabilitate a certificatului de restituire, pentru o sumă egală cu suma pentru care s-a eliberat certificatul. Cuantumul garanției a fost stabilit într-un moment în care numărul cererilor de certificate era mult mai mare decât suma care putea fi acordată. În urma reducerii actuale a cuantumurilor restituirilor acordate pentru produsele agricole exportate sub formă de mărfuri neincluse în anexa I, numărul cererilor de certificate a scăzut considerabil. În aceste condiții, a scăzut probabilitatea ca agenții economici să depună cereri din motive speculative. Ar trebui redus cuantumul garanției în mod corespunzător.

(7)

Anexa VIII la Regulamentul (CE) nr. 1043/2005 conține mențiuni în douăzeci și una din cele douăzeci și trei de limbi ale Comunității. Anexa respectivă ar trebui să conțină aceleași mențiuni în celelalte două limbi, și anume în irlandeză și malteză.

(8)

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 1043/2005 ar trebui modificat în consecință.

(9)

Comitetul de gestionare a problemelor orizontale privind schimburile de produse agricole transformate neincluse în anexa I nu a emis un aviz în termenul stabilit de președinte,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul (CE) nr. 1043/2005 se modifică după cum urmează:

1.

Articolul 1, alineatul (1) se modifică după cum urmează:

(a)

la primul paragraf, textul „Regulamentul (CE) nr. 1260/2001” se înlocuiește cu:

„Regulamentul (CE) nr. 318/2006 (7)

(b)

la al doilea paragraf, litera (c) se înlocuiește cu următorul text:

„(c)

Anexa VII la Regulamentul (CE) nr. 318/2006;”.

2.

Articolul 3 se modifică după cum urmează:

(a)

la alineatul (4), se elimină al doilea paragraf.

(b)

alineatul (8) se modifică după cum urmează:

(i)

în teza introductivă, textul „Regulamentul (CE) nr. 1260/2001” se înlocuiește cu „Regulamentul (CE) nr. 318/2006”;

(ii)

literele (c) și (d) se înlocuiesc cu următorul text:

„(c)

produsele menționate la articolul 1 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (CE) nr. 318/2006, cu excepția amestecurilor obținute în parte din produsele reglementate de Regulamentul (CE) nr. 1784/2003;

(d)

produsele menționate la articolul 1 alineatul (1) literele (d) și (g) din Regulamentul (CE) nr. 318/2006, cu excepția amestecurilor obținute în parte din produsele care intră sub incidența Regulamentului (CE) nr. 1784/2003.”.

3.

La articolul 43 primul paragraf, „25 %” se înlocuiește cu „15 %”.

4.

La articolul 44 alineatul (4) primul paragraf, „25 %” se înlocuiește cu „15 %”.

5.

La anexa II, nota de subsol 4 privind coloana 6, „Zahăr, melasă sau izoglucoză”, se înlocuiește cu următorul text:

„(4)

Regulamentul (CE) nr. 318/2006 al Consiliului (JO L 58, 28.2.2006, p. 1).”.

6.

La anexa III, la descrierea codului NC 2905 43 00 Manitol, primul alineat se înlocuiește cu următorul text:

„Obținut din zaharoză care intră sub incidența Regulamentului (CE) nr. 318/2006”.

7.

Anexa VIII se modifică după cum urmează:

(a)

după mențiunea în limba franceză, se inserează următoarea liniuță:

„—

în limba irlandeză: cearta arna n-aistriú ar ais chuig an sealbhóir ainmniúil ar an [dáta]”;

(b)

după mențiunea în limba maghiară, se inserează următoarea liniuță:

„—

în malteză: drittijiet li jkunu trasferiti lura lid-detentur titulari fid- [informații]”.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Cu toate acestea, articolul 3 alineatul (4) al doilea paragraf din Regulamentul (CE) nr. 1043/2005 se aplică în continuare produselor care au obținut, cu acordul autorității competente corespunzătoare, asimilarea menționată în dispoziția respectivă înainte de 17 februarie 2007 și care au fost exportate pe baza certificatelor de restituire pentru care s-a solicitat fixare în avans, în conformitate cu articolul 29 din regulamentul menționat, înainte de 1 martie 2007.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 23 aprilie 2007.

Pentru Comisie

Günter VERHEUGEN

Vicepreședinte


(1)  JO L 318, 20.12.1993, p. 18. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 2580/2000 (JO L 298, 25.11.2000, p. 5).

(2)  JO L 178, 30.6.2001, p. 1.

(3)  JO L 58, 28.2.2006, p. 1. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 247/2007 al Comisiei (JO L 69, 9.3.2007, p. 3).

(4)  JO L 172, 5.7.2005, p. 24. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1792/2006 (JO L 362, 20.12.2006, p. 1).

(5)  JO L 160, 26.6.1999, p. 48. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1913/2005 (JO L 307, 25.11.2005, p. 2).

(6)  JO L 19, 26.1.2007, p. 8.

(7)  JO L 58, 28.2.2006, p. 1”;


DIRECTIVE

24.4.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 106/34


DIRECTIVA 2007/25/CE A COMISIEI

din 23 aprilie 2007

de modificare a Directivei 91/414/CEE a Consiliului pentru includerea substanțelor active: dimetoat, dimetomorf, glufosinat, metribuzin, fosmet și propamocarb

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva 91/414/CEE a Consiliului din 15 iulie 1991 privind introducerea pe piață a produselor de protecție a plantelor (1), în special articolul 6 alineatul (1),

întrucât:

(1)

Regulamentele (CE) nr. 451/2000 (2) și (CE) nr. 703/2001 (3) ale Comisiei stabilesc normele detaliate de aplicare a fazei a doua din programul de lucru, în conformitate cu articolul 8 alineatul (2) din Directiva 91/414/CEE, precum și o listă de substanțe active care urmează să fie evaluate în ceea ce privește posibila lor includere în anexa I la Directiva 91/441/CEE. Această listă cuprinde dimetoat, dimetomorf, glufosinat, metribuzin, fosmet și propamocarb.

(2)

Efectele acestor substanțe active asupra sănătății umane și asupra mediului pentru o serie de utilizări propuse de notificator au fost evaluate în conformitate cu dispozițiile prevăzute în Regulamentele (CE) nr. 451/2000 și (CE) nr. 703/2001. În plus, aceste regulamente desemnează statele membre raportoare care trebuie să prezinte rapoarte de evaluare pertinente și recomandări Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară (EFSA) în conformitate cu articolul 8 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 451/2000. Pentru dimetoat, statul membru raportor a fost Regatul Unit și toate informațiile pertinente au fost prezentate la 4 august 2004. Pentru dimetomorf și metribuzin, statul membru raportor a fost Germania și toate informațiile pertinente au fost prezentate la 11 iunie 2004 și, respectiv, la 23 august 2004. Pentru glufosinat, statul membru raportor a fost Suedia și toate informațiile pertinente au fost prezentate la 3 ianuarie 2003. Pentru fosmet, statul membru raportor a fost Spania și toate informațiile pertinente au fost prezentate la 23 august 2004. Pentru propamocarb, statul membru raportor a fost Irlanda și toate informațiile pertinente au fost prezentate la 5 octombrie 2004.

(3)

Rapoartele de evaluare au fost verificate de statele membre și EFSA și prezentate Comisiei la 14 martie 2005 pentru glufosinat, la 12 mai 2006 pentru fosmet și propamocarb, la 23 iunie 2006 pentru dimetoat și dimetomorf, la 28 iulie 2006 pentru metribuzin sub formă de rapoarte științifice EFSA (4). Aceste rapoarte au fost evaluate de statele membre și de Comisie în cadrul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală și au fost finalizate la 24 noiembrie 2006 sub formă de rapoarte de evaluare ale Comisiei cu privire la dimetoat, dimetomorf, glufosinat, metribuzin, fosmet și propamocarb.

(4)

În urma diferitelor examinări efectuate, a rezultat că este de așteptat ca produsele de protecție a plantelor care conțin dimetoat, dimetomorf, glufosinat, metribuzin, fosmet și propamocarb să îndeplinească, în general, cerințele prevăzute la articolul 5 alineatul (1) literele (a) și (b) din Directiva 91/414/CEE, în special în ceea ce privește utilizările care au fost examinate și prezentate în detaliu în rapoartele de evaluare ale Comisiei. În consecință, este oportună includerea acestor substanțe active în anexa I, pentru a se asigura faptul că autorizațiile pentru produsele de protecție a plantelor care conțin aceste substanțe active pot fi acordate în toate statele membre în conformitate cu prevederile Directivei 91/414/CEE.

(5)

Fără a aduce atingere acestei concluzii, este oportun să se obțină informații suplimentare asupra unor puncte specifice cu privire la dimetoat, glufosinat, metribuzin și fosmet. Articolul 6 alineatul (1) din Directiva 91/414/CEE prevede că includerea unei substanțe în anexa I poate fi supusă anumitor condiții. Prin urmare, este oportun să se solicite ca substanțele active dimetoat, glufosinat, metribuzin și fosmet să fie supuse unor teste suplimentare pentru confirmarea evaluării riscului în privința anumitor aspecte și ca aceste studii să fie prezentate de notificatori.

(6)

Ar trebui permisă trecerea unei perioade rezonabile înainte ca o substanță activă să fie inclusă în anexă, pentru a permite statelor membre și părților interesate să se pregătească pentru a face față noilor cerințe care rezultă din această includere.

(7)

Fără a aduce atingere obligațiilor definite de Directiva 91/414/CEE ca fiind o consecință a includerii unei substanțe active în anexa I, statelor membre ar trebui să li se aloce o perioadă de șase luni după includere pentru revizuirea autorizațiilor pentru produse de protecție a plantelor care conțin dimetoat, dimetomorf, glufosinat, metribuzin, fosmet și propamocarb, astfel încât să se asigure că sunt îndeplinite toate cerințele prevăzute de Directiva 91/414/CEE, în special de articolul 13, precum și condițiile relevante precizate în anexa I. Statele membre ar trebui să modifice, să înlocuiască sau să retragă autorizațiile existente, după caz, în conformitate cu dispozițiile Directivei 91/414/CEE. Prin derogare de la termenul limită de mai sus, ar trebui alocată o perioadă mai lungă pentru trimiterea și evaluarea dosarului complet pentru anexa III al fiecărui produs de protecție a plantelor, pentru fiecare utilizare prevăzută, în conformitate cu principiile uniforme prevăzute în Directiva 91/414/CEE.

(8)

Experiența obținută din includerile anterioare în anexa I la Directiva 91/414/CEE a substanțelor active evaluate în cadrul Regulamentului (CEE) nr. 3600/92 al Comisiei (5) a arătat că pot apărea dificultăți în interpretarea obligațiilor pe care le au titularii autorizațiilor existente cu privire la accesul la date. Pentru evitarea unor dificultăți suplimentare, este prin urmare necesar să fie clarificate obligațiile statelor membre, în special obligația de a verifica dacă titularul unei autorizații demonstrează ca are acces la un dosar care îndeplinește cerințele din anexa II la Directiva 91/414/CEE. Totuși, această clarificare nu impune nicio nouă obligație statelor membre sau titularilor autorizațiilor comparativ cu directivele care au fost adoptate până acum pentru modificarea anexei I.

(9)

În consecință, este oportun ca Directiva 91/414/CEE să fie modificată în acest sens.

(10)

Măsurile prevăzute în prezenta directivă sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

Anexa I la Directiva 91/414/CEE este modificată după cum este prevăzut în anexa la prezenta directivă.

Articolul 2

Statele membre asigură adoptarea și publicarea actelor cu putere de lege și a actelor administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive până la 31 martie 2008. Statele membre comunică imediat Comisiei textele acestor acte și un tabel de corespondență între respectivele acte și prezenta directivă.

Statele membre aplică respectivele acte de la 1 aprilie 2008.

Atunci când statele membre adoptă aceste acte, ele conțin o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o asemenea trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.

Articolul 3

(1)   Statele membre, în conformitate cu Directiva 91/414/CEE, modifică sau retrag, după caz, autorizațiile existente pentru produsele de protecție a plantelor care conțin substanțele active dimetoat, dimetomorf, glufosinat, metribuzin, fosmet și propamocarb până la 31 martie 2008.

Până la acea dată, ele verifică, în special, să fie îndeplinite condițiile din anexa I din Directiva 91/414/CEE cu privire la dimetoat, dimetomorf, glufosinat, metribuzin, fosmet și propamocarb, cu excepția celor identificate în partea B a secțiunii cu privire la substanța activă respectivă, precum și ca titularul autorizației să fie în posesia sau să aibă acces la un dosar care să îndeplinească cerințele din anexa II la Directiva 91/414/CEE în conformitate cu condițiile din articolul 13 din directivă.

(2)   Prin derogare de la alineatul (1), pentru fiecare produs de protecție a plantelor autorizat care conține dimetoat, dimetomorf, glufosinat, metribuzin, fosmet și propamocarb fie ca unică substanță activă, fie ca una din substanțele active, toate acestea fiind incluse în lista din anexa I la Directiva 91/414/CEE până la 30 septembrie 2007 cel târziu, statele membre reevaluează produsul în conformitate cu principiile uniforme prevăzute în anexa VI la Directiva 91/414/CEE, pe baza unui dosar care îndeplinește cerințele din anexa III la directivă și ține seama de partea B a secțiunii din anexa I la directivă cu referire la dimetoat, dimetomorf, glufosinat, metribuzin, fosmet și, respectiv, propamocarb. Pe baza acestei evaluări, statele membre stabilesc dacă produsul îndeplinește condițiile stabilite în articolul 4 alineatul (1) literele (b), (c), (d) și (e) din Directiva 91/414/CEE.

În urma acestei determinări, statele membre:

(a)

modifică sau retrag autorizația până la 30 septembrie 2011 cel mai târziu, în cazul unui produs care conține ca unică substanță activă dimetoat, dimetomorf, glufosinat, metribuzin, fosmet și propamocarb, după caz;

(b)

în cazul unui produs care conține dimetoat, dimetomorf, glufosinat, metribuzin, fosmet și propamocarb ca una din substanțele active, după caz, modifică sau retrag autorizația până la 30 septembrie 2011 sau până la data stabilită pentru o asemenea modificare sau retragere în respectiva directivă sau respectivele directive prin care a fost adăugată substanța sau substanțele în cauză la anexa I la Directiva 91/414/CEE, oricare dintre acestea este mai recentă.

Articolul 4

Prezenta directivă intră în vigoare la 1 octombrie 2007.

Articolul 5

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 23 aprilie 2007.

Pentru Comisie

Markos KYPRIANOU

Membru al Comisiei


(1)  JO L 230, 19.8.1991, p. 1. Directivă, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 2007/21/CE a Comisiei (JO L 97, 12.4.2007, p. 42).

(2)  JO L 55, 29.2.2000, p. 25. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1044/2003 (JO L 151, 19.6.2003, p. 32).

(3)  JO L 98, 7.4.2001, p. 6.

(4)  EFSA Scientific Report (2005) 27, 1-81, Conclusion regarding the Peer review of the pesticide risk assessment of the active substance glufosinate (finalised: 14 March 2005).

EFSA Scientific Report (2006) 75, 1-72, Conclusion regarding the Peer review of the pesticide risk assessment of the active substance phosmet (finalised: 12 May 2006).

EFSA Scientific Report (2006) 78, 1-72, Conclusion regarding the Peer review of the pesticide risk assessment of the active substance propamocarb (finalised: 12 May 2006).

EFSA Scientific Report (2006) 84, 1-102, Conclusions on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance dimethoate (finalised: 23 June 2006).

EFSA Scientific Report (2006) 82, 1-69, Conclusions on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance dimethomorph (finalised: 23 June 2006).

EFSA Scientific Report (2006) 88, 1-74, Conclusions on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance metribuzin (finalised: 28 July 2006).

(5)  JO L 366, 15.12.1992, p. 10. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 2266/2000 (JO L 259, 13.10.2000, p. 27).


ANEXĂ

Următoarea secțiune se adaugă la sfârșitul tabelului din anexa I la Directiva 91/414/CEE:

Nr.

Denumire comună, Numere de identificare

Denumire IUPAC

Puritate (1)

Data intrării în vigoare

Data expirării includerii

Dispoziții specifice

„155

Dimetoat

Nr. CAS 60-51-5

Nr. CIPAC 59

O,O-dimetil-S-(N-metil carbamoil metil) fosforoditioat; 2-dimetoxi-fosfinotioiltio-N-metilacetamidă

≥ 950 g/kg

Impurități:

ometoat: nu mai mult de 2 g/kg

isodimetoat: nu mai mult de 3 g/kg

1 octombrie 2007

30 septembrie 2017

Partea A

Se pot autoriza numai utilizările ca insecticid.

Partea B

Pentru aplicarea principiilor uniforme din anexa VI, se iau în considerare concluziile din raportul de evaluare cu privire la dimetoat, în special apendicele I și II la acesta, așa cum au fost finalizate în Comitetul permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală la 24 noiembrie 2006.

În această evaluare generală, statele membre trebuie să acorde o atenție deosebită:

protecției păsărilor, a mamiferelor, a organismelor acvatice și a altor artropode nețintă. Condițiile de autorizare ar trebui să cuprindă măsuri de limitare a riscului, după caz, cum ar fi crearea zonelor tampon și reducerea infiltrării scurgerilor de suprafață și a apelor din drenaje în apele de suprafață;

expunerii alimentare a consumatorilor;

siguranței operatorilor și să asigure faptul că în condițiile de utilizare este prevăzută utilizarea echipamentului individual de protecție corespunzător.

Statele membre în cauză solicită trimiterea unor studii suplimentare pentru confirmarea evaluării riscului pentru păsări, mamifere și artropodele nețintă, precum și pentru confirmarea evaluării toxicologice privind metaboliții care pot fi prezenți în recolte.

Ele asigură faptul că notificatorul la cererea căruia dimetoatul a fost inclus în această anexă trimite astfel de studii Comisiei în termen de 2 ani de la data intrării în vigoare a prezentei directive.

156

Dimetomorf

Nr. CAS 110488-70-5

Nr. CIPAC 483

(E,Z) 4-[3-(4-clorofenil)-3-(3,4-dimetoxifenil)acriloil]morfolină

≥ 965 g/kg

1 octombrie 2007

30 septembrie 2017

Partea A

Se pot autoriza numai utilizările ca fungicid.

Partea B

Pentru aplicarea principiilor uniforme din anexa VI, se iau în considerare concluziile raportului de evaluare cu privire la dimetomorf, în special apendicele I și II la acesta, așa cum au fost finalizate în Comitetul permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală la 24 noiembrie 2006.

În această evaluare generală, statele membre trebuie să acorde o atenție deosebită:

siguranței operatorilor și a lucrătorilor. Condițiile autorizate de utilizare trebuie să prevadă utilizarea echipamentului individual de protecție corespunzător;

protecției păsărilor, mamiferelor și organismelor acvatice.

Condițiile de autorizare ar trebui să cuprindă măsuri de reducere a riscului, după caz.

157

Glufosinat

Nr. CAS 77182-82-2

Nr. CIPAC 437.007

Amoniu (DL)-homoalanin-4-yl(metil)fosfinat

950 g/kg

1 octombrie 2007

30 septembrie 2017

Partea A

Se pot autoriza numai utilizările ca erbicid.

Partea B

La evaluarea cererilor de autorizare a produselor de protecție a plantelor care conțin glufosinat, pentru alte utilizări decât în livezile de meri, statele membre acordă o atenție deosebită, în mod special în ceea ce privește expunerea operatorului și a consumatorului, criteriilor prevăzute în articolul 4 alineatul (1) litera (b) și asigură faptul că toate datele și informațiile necesare sunt furnizate înainte de acordarea autorizației.

Pentru aplicarea principiilor uniforme din anexa VI, se iau în considerare concluziile raportului de evaluare cu privire la glufosinat, în special apendicele I și II la acesta, așa cum au fost finalizate în Comitetul permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală la 24 noiembrie 2006. În această evaluare generală, statele membre trebuie să acorde o atenție deosebită:

siguranței operatorilor, a lucrătorilor și a persoanelor prezente. Condițiile de autorizare ar trebui să cuprindă măsuri de protecție, după caz.

potențialului de contaminare a apelor freatice, atunci când substanța activă este aplicată în zone cu sol și/sau condiții climatice vulnerabile;

protecției mamiferelor, a artropodelor nețintă și a plantelor nețintă.

Condițiile de autorizare ar trebui să cuprindă măsuri de reducere a riscului, după caz.

Statele membre în cauză solicită trimiterea unor studii suplimentare pentru confirmarea evaluării riscului pentru mamiferele și artropodele nețintă în livezile de meri. Statele membre asigură faptul că notificatorul la cererea căruia glufosinatul a fost inclus în această anexă trimite astfel de studii Comisiei în termen de doi ani de la data intrării în vigoare a prezentei directive.

158

Metribuzin

Nr. CAS 21087-64-9

Nr. CIPAC 283

4-amino-6-terț-butil-3-metiltio-1,2,4-triazin-5(4H)-onă

≥ 910 g/kg

1 octombrie 2007

30 septembrie 2017

Partea A

Se pot autoriza numai utilizările ca erbicid.

Partea B

La evaluarea cererilor de autorizare a produselor de protecție a plantelor care conțin metribuzin, pentru alte utilizări decât ca erbicid selectiv cu aplicare postemergentă pentru cartofi, statele membre acordă o deosebită atenție criteriilor din articolul 4 alineatul (1) litera (b) și asigură faptul că toate datele și informațiile necesare sunt furnizate înainte de acordarea autorizației.

Pentru aplicarea principiilor uniforme din anexa VI, se iau în considerare concluziile raportului de evaluare cu privire la metribuzin, în special apendicele I și II la acesta, așa cum au fost finalizate în Comitetul permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală la 24 noiembrie 2006.

În această evaluare generală, statele membre trebuie să acorde o atenție deosebită:

protecției algelor, a plantelor acvatice, a plantelor nețintă din afara câmpului tratat și trebuie să asigure faptul că în condițiile de autorizare sunt incluse, după caz, măsuri de reducere a riscului;

siguranței operatorilor și să asigure faptul că în condițiile de utilizare este prevăzută utilizarea echipamentului individual de protecție corespunzător.

Statele membre în cauză solicită trimiterea unor date suplimentare pentru confirmarea evaluării riscului privind apa freatică. Statele membre asigură faptul că notificatorii la cererea cărora metribuzinul a fost inclus în această anexă trimit astfel de studii Comisiei în termen de doi ani de la data intrării în vigoare a prezentei directive.

159

Fosmet

Nr. CAS 732-11-6

Nr. CIPAC 318

O,O-dimetil S-ftalimidometil fosforoditioat; N-(dimetoxi fosfinotioil tiometil) ftalimidă

≥ 950 g/kg

Impurități:

fosmet oxon: nu mai mult de 0,8 g/kg

isofosmet: nu mai mult de 0,4 g/kg

1 octombrie 2007

30 septembrie 2017

Partea A

Se pot autoriza numai utilizările ca insecticid și acaricid.

Partea B

Pentru aplicarea principiilor uniforme din anexa VI, se iau în considerare concluziile raportului de evaluare cu privire la fosmet, în special apendicele I și II la acesta, așa cum au fost finalizate în Comitetul permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală la 24 noiembrie 2006.

În această evaluare generală, statele membre trebuie să acorde o atenție deosebită:

protecției păsărilor, a mamiferelor, a organismelor acvatice, a albinelor și a altor artropode nețintă. Condițiile de autorizare ar trebui să cuprindă măsuri de reducere a riscului, după caz, cum ar fi crearea zonelor tampon și reducerea infiltrării scurgerilor de suprafață și a apelor din drenaje în apa de suprafață;

siguranței operatorilor și să asigure faptul că în condițiile de utilizare este prevăzută utilizarea echipamentului individual de protecție și a celui de protecție respiratorie corespunzătoare.

Statele membre în cauză solicită trimiterea unor studii suplimentare pentru confirmarea evaluării riscului privind păsările (risc acut) și mamiferele erbivore (risc pe termen lung). Statele membre asigură faptul că notificatorul la cererea căruia fosmetul a fost inclus în această anexă trimite astfel de studii Comisiei în termen de doi ani de la data intrării în vigoare a prezentei directive.

160

Propamocarb

Nr. CAS 24579-73-5

Nr. CIPAC 399

Propil 3-(dimetilamino)propil carbamat

≥ 920 g/kg

1 octombrie 2007

30 septembrie 2017

Partea A

Se pot autoriza numai utilizările ca fungicid.

Partea B

La evaluarea cererilor de autorizare a produselor de protecție a plantelor care conțin propamocarb, pentru alte utilizări decât tratamente foliare, statele membre acordă o deosebită atenție criteriilor, în mod deosebit în ceea ce privește expunerea lucrătorului, din articolul 4 alineatul (1) litera (b) și asigură faptul că toate datele și informațiile necesare sunt furnizate înainte de acordarea autorizației.

Pentru aplicarea principiilor uniforme din anexa VI, se iau în considerare concluziile raportului de evaluare cu privire la propamocarb, în special apendicele I și II la acesta, așa cum au fost finalizate în Comitetul permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală la 24 noiembrie 2006.

În această evaluare generală, statele membre trebuie să acorde o atenție deosebită:

siguranței operatorilor și a lucrătorilor. Condițiile de autorizare ar trebui să cuprindă măsuri de protecție, după caz;

transferării reziduurilor din sol pentru rotația culturilor sau pentru culturile succesive;

protecției apelor de suprafață și a celor freatice din zonele vulnerabile;

protecției păsărilor, a mamiferelor și a organismelor acvatice. Condițiile de autorizare ar trebui să cuprindă măsuri de reducere a riscului, după caz.”


(1)  Detalii suplimentare privind identitatea și specificațiile substanței active sunt furnizate în raportul de analiză.


II Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare nu este obligatorie

DECIZII

Consiliu

24.4.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 106/43


DECIZIA CONSILIULUI

din 27 martie 2007

privind încheierea Acordului de cooperare științifică și tehnologică între Comunitatea Europeană și Guvernul Republicii Coreea

(2007/241/CE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 170 coroborat cu articolul 300 alineatul (2) primul paragraf prima teză și articolul 300 alineatul (3) primul paragraf,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Parlamentului European (1),

întrucât:

(1)

Acordul de cooperare științifică și tehnologică între Comunitatea Europeană și guvernul Republicii Coreea a fost semnat în numele Comunității la data de 22 noiembrie 2006, sub rezerva eventualei încheieri a acestuia la o dată ulterioară, în conformitate cu Decizia Consiliului privind semnarea Acordului de cooperare științifică și tehnologică între Comunitatea Europeană și guvernul Republicii Coreea (2).

(2)

Acordul trebuie să fie aprobat,

DECIDE:

Articolul 1

Prin prezenta, se aprobă în numele Comunității Acordul de cooperare științifică și tehnologică între Comunitatea Europeană și guvernul Republicii Coreea.

Textul acordului este anexat prezentei decizii (3).

Articolul 2

Președintele Consiliului, acționând în numele Comunității, procedează la notificarea prevăzută la articolul 12 alineatul (1) din acord (4).

Adoptată la Bruxelles, 27 martie 2007.

Pentru Consiliu

Președintele

P. STEINBRÜCK


(1)  Aviz emis la 1.2.2007 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).

(2)  A se vedea pagina 44 din prezentul Jurnal Oficial.

(3)  A se vedea pagina 44 din prezentul Jurnal Oficial.

(4)  Secretariatul General al Consiliului va publica în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene data intrării în vigoare a acordului.


ACORD

privind cooperarea științifică și tehnologică între Comunitatea Europeană și guvernul Republicii Coreea

COMUNITATEA EUROPEANĂ,

(denumită în continuare „Comunitatea”) și

GUVERNUL REPUBLICII COREEA,

(denumită în continuare „Coreea”),

(denumite în continuare „părțile”)

CONSIDERÂND că atât Comunitatea cât și Coreea desfășoară activități de cercetare, dezvoltare tehnologică și activități demonstrative într-un număr de domenii de interes comun, conștiente fiind de extinderea rapidă a cunoașterii științifice și de contribuția sa pozitivă la promovarea cooperării bilaterale și internaționale;

DORIND să extindă domeniul cooperării științifice și tehnologice într-o serie de domenii de interes comun prin crearea unui parteneriat productiv în scopuri pașnice și în interesul comun;

REMARCÂND că o asemenea cooperare precum și aplicarea rezultatelor sale vor contribui la dezvoltarea economică și socială a părților; și

DORIND să stabilească un cadru formal de punere în aplicare a activităților comune care vor consolida cooperarea în domeniul „științei și tehnologiei” între părți,

CONVIN DUPĂ CUM URMEAZĂ:

Articolul 1

Obiectiv și principii

(1)   Părțile încurajează, dezvoltă și facilitează activitățile comune în conformitate cu prezentul acord în domeniul științei și tehnologiei în scopuri pașnice, în conformitate cu prezentul acord și cu actele cu putere de lege și actele administrative ale ambelor părți.

(2)   Activitățile comune stabilite în conformitate cu prezentul acord se desfășoară pe baza următoarelor principii:

(a)

contribuții și beneficii comune și echitabile;

(b)

acces comun la programele, proiectele și infrastructura de cercetare și dezvoltare tehnologică ale fiecărei părți pentru cercetătorii celeilalte părți;

(c)

schimb, în timp util, de informații care pot privi activitățile comune;

(d)

promovarea unei societăți bazate pe cunoaștere, în serviciul dezvoltării economice și sociale a celor două părți; și

(e)

protejarea drepturilor de proprietate intelectuală în conformitate cu anexa II la prezentul acord.

Articolul 2

Definiții

În sensul prezentului acord:

1.

„acțiuni comune directe” înseamnă acțiuni comune între părți;

2.

„acțiuni comune indirecte” înseamnă activități între entități juridice stabilite în Coreea și în cadrul Comunității prin participarea entităților juridice coreene la programul-cadru al Comunității în conformitate cu articolul 166 din Tratatul de instituire a Comunității Europene (denumit în continuare „programul-cadru”) și participarea reciprocă a entităților juridice stabilite în cadrul Comunității la programele sau proiectele de cercetare coreene în domeniile științei și tehnologiei, similare cu cele acoperite de programul-cadru.

3.

„acțiunile comune” includ atât acțiunile comune directe cât și cele indirecte;

4.

„entitate juridică” înseamnă orice persoană fizică sau orice persoană juridică înființată în conformitate cu dreptul intern al locului său de stabilire sau în conformitate cu dreptul comunitar, având personalitate juridică și fiind îndreptățită să exercite drepturi și supusă la obligații de orice fel în nume propriu.

Articolul 3

Activități comune

(1)   Activitățile comune directe stabilite în conformitate cu prezentul acord includ:

(a)

reuniuni diverse, inclusiv cele ale experților, pentru a discuta și schimba informații privind domenii științifice sau tehnologice de natură generală sau specifică și de a identifica proiecte de cercetare și dezvoltare, precum și programe care pot fi inițiate pe baze comune;

(b)

schimbul de informații cu privire la activitățile, politicile, practicile, legislația și reglementarea din domeniul cercetării și dezvoltării;

(c)

vizite și schimburi de oameni de știință, personal tehnic și alți experți în domenii generale sau specifice;

(d)

punerea în aplicare de proiecte și programe comune care pot fi decise de Comitetul mixt, menționat la articolul 6, în conformitate cu actele cu putere de lege și actele administrative ale părților; și

(e)

alte activități în domeniile științei și tehnologiei care pot fi decise de Comitetul mixt, menționat la articolul 6, în conformitate cu actele cu putere de lege și actele administrative ale părților.

(2)   În scopul dezvoltării de activități comune indirecte, cu respectarea anexelor la prezentul acord, orice entitate juridică stabilită în Coreea sau în cadrul Comunității poate lua parte la programele sau proiectele de cercetare desfășurate de cealaltă parte și accesibile entităților juridice proprii, în conformitate cu actele cu putere de lege și actele administrative ale părților.

Articolul 4

Proceduri de punere în aplicare

(1)   Părțile pot hotărî punerea în aplicare a înțelegerilor care stabilesc detaliile și procedurile privind activitățile comune desfășurate în conformitate cu prezentul acord.

(2)   Fiecare parte poate delega punerea în aplicare a activităților comune științifice și tehnologice unor instituții specifice, fie în vederea punerii directe în aplicare, fie în vederea acordării asistenței cu privire la activitățile comune științifice și tehnologice ale părților.

(3)   Activitățile comune științifice și tehnologice care nu se bazează pe acorduri specifice, care au fost însă încurajate, dezvoltate și facilitate de către părți și care au fost inițiate dar nu au fost încheiate la data intrării în vigoare a prezentului acord sunt încorporate în prezentul acord începând cu acea dată.

Articolul 5

Consolidarea cooperării

(1)   Părțile fac eforturile necesare pentru a acorda entităților juridice care desfășoară activități comune în conformitate cu prezentul acord toate facilitățile posibile pentru a facilita activitatea și vizitele cercetătorilor care iau parte la aceste activități comune, împreună cu accesul și ieșirea de pe teritoriul fiecăreia a materialelor, datelor și echipamentelor necesare acestor activități comune.

(2)   În ceea ce privește activitățile comune desfășurate în conformitate cu prezentul acord, părțile pot permite, dacă este cazul și acest lucru servește unor scopuri pașnice, participarea unor cercetători sau organizații din toate sectoarele cercetării, inclusiv din sectorul privat.

Articolul 6

Comitetul mixt

(1)   Activitățile de cooperare în temeiul prezentului acord sunt desfășurate, pentru partea coreeană, de ministerele responsabile cu știința și tehnologia, iar din partea Comunității, de serviciile Comisiei Comunităților Europene (Direcția Generală pentru Știință, Cercetare și Dezvoltare), care își desfășoară activitatea în calitate de agenți executivi.

(2)   Pentru a asigura punerea eficientă în aplicare a prezentului acord, agenții executivi înființează un Comitet mixt pentru cooperare științifică și economică (denumit în continuare „Comitetul mixt”). Comitetul mixt este format din reprezentanți la nivel oficial ai fiecărei părți și este co-prezidat de reprezentanți ai ambelor părți. Comitetul mixt își stabilește regulamentul de procedură de comun acord.

(3)   Funcțiile comitetului mixt sunt următoarele:

1.

schimbul de opinii și informații cu privire la politicile din domeniul științific și tehnologic;

2.

revizuirea și discutarea activităților comune și realizărilor datorate prezentului acord;

3.

prezentarea de recomandări părților cu privire la punerea în aplicare a prezentului acord; acestea pot include identificarea și propunerea de măsuri comune în cadrul acordului și încurajarea punerii acestora în aplicare;

4.

furnizarea unui raport părților cu privire la statutul, realizările și eficiența activităților comune desfășurate în conformitate cu prezentul acord. Acest raport este transmis Comitetului mixt UE-Coreea în cadrul Acordului-cadru comercial și de cooperare.

(4)   Hotărârile comitetului mixt se adoptă prin acord comun.

(5)   Cheltuielile participanților la reuniunile Comitetului mixt, cum ar fi costurile călătoriei și cazării sunt suportate de partea pe care aceștia o reprezintă. Toate celelalte cheltuieli aferente reuniunilor sunt suportate de către partea gazdă.

(6)   Comitetul mixt se reunește alternativ în Coreea și în cadrul Comunității; data reuniunilor se stabilește de comun acord, de preferință anual.

Articolul 7

Finanțarea

(1)   Punerea în aplicare a prezentului acord stă sub rezerva disponibilității fondurilor necesare și trebuie să se conformeze actelor cu putere de lege și actelor administrative ale fiecărei părți.

(2)   Costurile activităților comune desfășurate în conformitate cu prezentul acord sunt suportate conform acordului comun al părților.

(3)   În cazul în care programele specifice de cooperare ale unei părți furnizează sprijin financiar participanților din cealaltă parte, orice astfel de ajutoare, contribuții financiare sau de altă natură din partea uneia dintre părți către participanții celeilalte părți în sprijinul acelor activități sunt scutite de impozite și de taxe vamale, în conformitate cu actele cu putere de lege și actele administrative aplicabile pe teritoriul fiecărei părți în momentul acordării ajutoarelor și contribuțiilor financiare sau de altă natură.

Articolul 8

Informațiile și drepturile de proprietate intelectuală

(1)   Informațiile științifice și tehnologice fără caracter exclusiv care rezultă din activitățile comune directe pot fi puse la dispoziția publicului de oricare dintre cele două părți prin canalele obișnuite și în conformitate cu procedurile generale proprii.

(2)   Drepturile de proprietate intelectuală precum și alte drepturi de proprietate create sau introduse în cursul activităților comune desfășurate în conformitate cu prezentul acord sunt tratate în conformitate cu dispozițiile anexei II la prezentul acord.

Articolul 9

Aplicare teritorială

Prezentul acord se aplică, pe de o parte, teritoriilor în care este aplicabil Tratatul de instituire a Comunității Europene și în condițiile prevăzute în tratat și, pe de altă parte, teritoriului Coreei. Această dispoziție nu împiedică desfășurarea activităților de cooperare în marea liberă, în spațiu sau pe teritoriul țărilor terțe, în conformitate cu dreptul internațional.

Articolul 10

Soluționarea litigiilor

(1)   Dispozițiile prezentului acord nu aduc atingere drepturilor și obligațiilor care decurg din tratatele prezente și/sau viitoare de cooperare între părți sau între guvernul oricăruia dintre statele membre ale Comunității și Guvernul Coreei.

(2)   Toate problemele sau litigiile referitoare la interpretarea sau aplicarea prezentului acord se reglementează prin consultarea părților.

Articolul 11

Anexe

Anexa I (privind termenii și condițiile generale de participare) și anexa II (privind drepturile de proprietate intelectuală) constituie parte integrantă a prezentului acord.

Articolul 12

Intrarea în vigoare și denunțarea

(1)   Prezentul acord intră în vigoare la data la care părțile, prin schimb de note diplomatice, se informează reciproc cu privire la finalizarea procedurilor interne necesare pentru intrarea în vigoare a prezentului acord.

(2)   Prezentul acord rămâne în vigoare pentru o perioadă de cinci ani și continuă să rămână în vigoare și ulterior, dacă nu este denunțat de una dintre părți.

(3)   La încheierea perioadei inițiale de cinci ani, sau după această dată, prezentul acord poate fi denunțat prin notificare scrisă, adresată cu cel puțin șase luni în avans celeilalte părți.

(4)   Fiecare parte poate evalua impactul și activitățile prezentului acord o dată la cinci ani. Fiecare parte depune eforturi pentru a facilita evaluarea desfășurată de cealaltă parte, iar partea care întreprinde evaluarea informează cealaltă parte cu privire la rezultatele evaluării.

(5)   Prezentul acord poate fi modificat prin acordul comun al părților, prin schimb de note diplomatice. Modificările intră în vigoare prin procedura menționată la alineatul (1), dacă părțile nu convin altfel.

(6)   Denunțarea acordului nu aduce atingere activităților comune inițiate în conformitate cu prezentul acord și care nu sunt finalizate la data denunțării, sau oricăror drepturi sau obligații specifice rezultate în conformitate cu anexele la prezentul acord.

DREPT CARE, subsemnații, pe deplin autorizați de Comunitatea Europeană și respectiv de Guvernul Republicii Coreea, au semnat prezentul acord.

Întocmit în două exemplare la Bruxelles în data de douăzeci și două noiembrie două mii șase, în limbile cehă, daneză, engleză, estonă, finlandeză, franceză, germană, greacă, italiană, letonă, lituaniană, maghiară, malteză, olandeză, polonă, portugheză, slovacă, slovenă, spaniolă, suedeză și coreeană, toate versiunile fiind în egală măsură autentice.

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

az Európai Közösség részéről

Għall-Kominità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Communidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Image

Image

Image

Por el Gobierno de la República de Corea

Za vládu Korejské republiky

For Republikken Koreas regering

Für die Regierung der Republik Korea

Korea Vabariigi Valitsuse nimel

Για την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Κορέας

For the Government of the Republic of Korea

Pour le gouvernement de la République de Corée

Per il governo della Repubblica di Corea

Korejas Republikas vārdā

Korėjos Respublikos Vyriausybės vardu

A Koreai Köztársaság kormánya részéről

Għall-Gvern tar-Repubblíka tal-Korea

Voor de Regering van de Republiek Korea

W imieniu Rządu Republiki Korei

Pelo Governo da República da Coreia

Za vládu Kórejskej republiky

Za Vlado Republike Koreje

Korean tasavallan hallituksen puolesta

På Republiken Koreas regerings vägnar

Image

Image

ANEXA I

Termenii și condițiile generale de participare a entităților juridice stabilite în cadrul Comunității Europene și Coreea

În cadrul acestui acord, în cazul în care una dintre părți încheie un contract cu o entitate juridică a celeilalte părți pentru o activitate comună indirectă, cealaltă parte furnizează, la cerere și în limite rezonabile, asistența necesară sau utilă primei părți pentru o bună punere în aplicare a unui asemenea contract.

1.   TERMENII ȘI CONDIȚIILE DE PARTICIPARE A ENTITĂȚILOR JURIDICE STABILITE ÎN COREEA ÎN ACTIVITĂȚI COMUNE INDIRECTE ÎN CADRUL PROGRAMULUI-CADRU PENTRU CERCETARE AL COMUNITĂȚII (DENUMIT ÎN CONTINUARE „PROGRAMUL-CADRU”)

(a)

Entitățile juridice stabilite în Coreea pot participa la activități comune indirecte în cadrul Programului-cadru al Comunității Europene pentru cercetare, dezvoltare tehnologică și activități demonstrative, cu respectarea condițiilor și limitărilor stabilite prin Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului privind normele de participare a întreprinderilor, a centrelor de cercetare și a universităților și pentru difuzarea rezultatelor cercetării pentru punerea în aplicare a programului-cadru al Comunității Europene.

(b)

Fără a aduce atingere literei (a), participarea entităților juridice stabilite în Coreea la activități comune indirecte în cadrul programului-cadru se va face în conformitate cu regulamentul.

2.   TERMENII ȘI CONDIȚIILE DE PARTICIPARE A ENTITĂȚILOR JURIDICE STABILITE ÎN CADRUL COMUNITĂȚII EUROPENE LA PROGRAMELE ȘI PROIECTELE DE CERCETARE ALE COREEI

(a)

Entitățile juridice stabilite în cadrul Comunității pot participa la programele și proiectele de cercetare și dezvoltare finanțate de guvernul coreean.

(b)

Entitățile juridice stabilite în cadrul Comunității participă la proiectele sau programele de cercetare și dezvoltare din Coreea în conformitate cu actele cu putere de lege și actele administrative relevante din Coreea, precum și cu normele de participare la asemenea proiecte sau programe.

ANEXA II

Principii privind atribuirea drepturilor de proprietate intelectuală

1.   DEFINIȚIE

În sensul prezentului acord, „proprietate intelectuală” are înțelesul de la articolul 2 din Convenția de instituire a Organizației Mondiale a Proprietății Intelectuale, încheiată la Stockholm la 14 iulie 1967.

2.   DREPTURILE DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ ALE PĂRȚILOR ÎN CADRUL ACTIVITĂȚILOR COMUNE DIRECTE

(a)

Cu excepția cazurilor în care părțile convin în mod expres să procedeze altfel, se aplică următoarele reguli în cazul drepturilor de proprietate intelectuală, cu excepția drepturilor de autor și a drepturilor conexe, generate de către părți în cursul acțiunilor comune directe desfășurate în conformitate cu articolul 3 alineatul (1) din prezentul acord:

1.

Partea care generează proprietatea intelectuală beneficiază de proprietate deplină asupra sa. În cazul în care proprietatea intelectuală a fost generată în comun, iar raporturile drepturilor de proprietate asupra lucrării nu pot fi stabilite, cele două părți beneficiază de proprietate comună asupra proprietății intelectuale.

2.

Partea care deține proprietatea intelectuală acordă celeilalte părți dreptul de a desfășura orice activități comune directe. Acest drept de acces se acordă cu scutire de la plata unei remunerații.

(b)

Cu excepția cazului în care există dispoziții contrare convenite în mod expres între părți, drepturilor de autor și drepturilor conexe ale părților li se aplică următoarele norme:

1.

Când una dintre părți publică, prin intermediul ziarelor și revistelor, a articolelor, a rapoartelor sau în orice altă formă, inclusiv prin imagini video și programe de calculator, date științifice și tehnice, informații sau rezultate generate de sau în legătură cu activitățile comune desfășurate în conformitate cu prezentul acord, acea parte depune toate eforturile pentru a obține, pentru cealaltă parte, licențe scutite de plata oricăror remunerații în toate statele unde este valabilă protejarea drepturilor de autor, pentru a traduce, reproduce, adapta, transmite și distribui publicului aceste lucrări.

2.

Toate copiile unei lucrări protejate prin drepturi de autor distribuite în mod public în condițiile stabilite la litera (b) punctul 1 indică numele autorului (autorilor), cu excepția cazului în care autorul (autorii) refuză expres să fie indicați. Ele poartă de asemenea o mențiune vizibilă cu privire la sprijinul și cooperarea părților.

(c)

Cu excepția cazului în care există dispoziții contrare convenite în mod expres între părți, informațiilor nedivulgate ale părților li se aplică următoarele norme:

1.

Când comunică celeilalte părți informațiile necesare pentru desfășurarea activităților comune directe, fiecare parte indică informațiile pe care dorește să le mențină nedivulgate.

2.

Partea care primește informațiile poate comunica, pe propria răspundere, informațiile nedivulgate organismelor sale sau persoanelor angajate de aceste organisme, în scopul expres al punerii în aplicare a prezentului acord.

3.

Cu consimțământul prealabil, exprimat în scris, al părții care furnizează informații nedivulgate, cealaltă parte poate difuza aceste informații pe un plan mai larg decât se prevede la litera (c) punctul 2. Părțile colaborează pentru elaborarea unor proceduri de solicitare și obținere a autorizației scrise prealabile necesare unei difuzări mai largi și fiecare parte acordă această autorizație în măsura în care o permit actele cu putere de lege și actele administrative proprii.

4.

Informațiile generate prin seminare, reuniuni, detașări de personal și utilizarea infrastructurii, reglementate de prezentul acord, rămân confidențiale atunci când aceluia care primește astfel de informații i se solicită, de către cel care le pune la dispoziția sa, să le conserve caracterul confidențial sau privilegiat, la momentul transferului de informații, în conformitate cu litera (c) punctul 1.

5.

În cazul în care una dintre părți constată că este în imposibilitatea sau este susceptibilă de a fi în imposibilitatea de a se conforma restricțiilor și condițiilor de difuzare menționate la punctul 2 litera (c), aceasta informează imediat cealaltă parte. În acest caz, părțile se consultă pentru a stabili atitudinea pe care urmează să o adopte.

3.   DREPTURILE DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ ALE ENTITĂȚILOR JURIDICE ALE PĂRȚILOR IMPLICATE ÎN ACȚIUNI COMUNE INDIRECTE

(a)

Fiecare parte se asigură că drepturile de proprietate intelectuală ale entităților juridice ale uneia dintre părțile participante la programele de cercetare și dezvoltare ale celeilalte părți, precum și drepturile și obligațiile conexe sunt consecvente cu actele cu putere de lege și actele administrative relevante și cu convențiile internaționale, inclusiv Acordul privind aspectele comerciale ale drepturilor de proprietate intelectuală, anexa 1C a Acordului de la Marrakech de înființare a Organizației Mondiale a Comerțului precum și Actul de la Paris din 24 iulie 1971 al Convenției de la Berna privind protecția operelor literare și artistice și Actul de la Stockholm din 14 iulie 1967 al Convenției de la Paris privind protecția proprietății industriale.

(b)

Fiecare parte se asigură că, în conformitate cu actele cu putere de lege și actele administrative proprii, entitățile juridice ale uneia dintre părți și care iau parte la programele de cercetare și dezvoltare operate de cealaltă parte au aceleași drepturi și obligații în ceea ce privește proprietatea intelectuală ca entitățile juridice ale celeilalte părți din cadrul aceleiași acțiuni comune indirecte.


24.4.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 106/51


DECIZIA CONSILIULUI

din 23 aprilie 2007

de punere în aplicare a articolului 7 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 423/2007 privind măsuri restrictive împotriva Iranului

(2007/242/CE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 423/2007 al Consiliului din 19 aprilie 2007 (1) și, în special, articolul 15 alineatul (2),

întrucât:

(1)

La 19 aprilie 2007, Consiliul a adoptat Regulamentul (CE) nr. 423/2007 privind măsuri restrictive împotriva Iranului. Articolul 15 alineatul (2) din regulamentul respectiv prevede stabilirea, reanalizarea și modificarea de către Consiliu a listei de persoane, entități și organisme menționate la articolul 7 alineatul (2) din respectivul regulament.

(2)

Consiliul a stabilit că anumite persoane, entități și organisme îndeplinesc condițiile prevăzute la articolul 7 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 423/2007 și că, în consecință, acestea ar trebui să fie incluse în lista de la anexa V a respectivului regulament din motive individuale și specifice prevăzute de acesta,

DECIDE:

Articolul 1

Persoanele, entitățile și organismele care figurează în anexa la prezenta decizie se includ în lista din anexa V a Regulamentului (CE) nr. 423/2007.

Articolul 2

Prezenta decizie produce efecte la data publicării.

Articolul 3

Prezenta decizie se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Luxemburg, 23 aprilie 2007.

Pentru Consiliu

Președintele

F.-W. STEINMEIER


(1)  JO L 103, 20.4.2007, p. 1.


ANEXĂ

„A.   Persoane, entități și organisme juridice

 

Nume

Informații de identificare

Motive

1.

Aerospace Industries Organisation, AIO

AIO, 28 Shian 5, Lavizan, Teheran

AIO supervizează producția iraniană de rachete, inclusiv Shahid Hemmat Industrial Group, Shahid Bagheri Industrial Group și Fajr Industrial Group, care au fost nominalizate în cadrul UNSCR 1737 (2006). Șeful AIO și alți doi înalți funcționari au fost de asemenea nominalizați în cadrul UNSCR 1737 (2006).

2.

Armament Industries

Pasdaran Av., PO Box 19585/777, Teheran

Filială a DIO (Defence Industries Organization).

3.

Defence Technology and Science Research Centre (DTSRC) – cunoscut și ca Educational Research Institute/Moassese Amozeh Va Tahgiaghati (ERI/MAVT Co.)

Pasdaran Av., PO Box 19585/777, Teheran

Însărcinat cu cercetarea și dezvoltarea. Filială a DIO. DTSRC efectuează o mare parte a achizițiilor în numele DIO.

4.

Jaber Ibn Hayan

AEOI-JIHRD P.O.Box: 11365-8486; Teheran; 84, 20th Av. Entehaye Karegar Shomali Street; Teheran

Jaber Ibn Hayan este un laborator al AEOI implicat în activitățile legate de ciclul combustibilului. Situat în mijlocul centrului de cercetări nucleare de la Teheran (TNRC), nu fusese declarat de către Iran în cadrul acordului de garanție înainte de 2003, moment în care se desfășurau activități de conversie.

5.

Marine Industries

Pasdaran Av., PO Box 19585/777, Teheran

Filială a DIO.

6.

Nuclear Fuel Production and Procurement Company (NFPC)

AEOI-NFPD P.O.Box: 11365-8486, Teheran/Iran

Nuclear Fuel Production Division (NFPD) din cadrul AEOI desfășoară activități de cercetare și dezvoltare în domeniul ciclului combustibilului nuclear, incluzând printre altele: prospectarea, extracția, procesarea și conversia uraniului, precum și gestionarea deșeurilor nucleare. NFPC este succesorul NFPD, o companie afiliată aflată sub conducerea AEOI, care desfășoară activități de cercetare și dezvoltare în cadrul ciclului combustibilului nuclear, inclusiv conversia și îmbogățirea.

7.

Special Industries Group

Pasdaran Av., PO Box 19585/777, Teheran

Filială a DIO.

8.

TAMAS Company

 

TAMAS este implicat în activități legate de îmbogățire, pe care Iranul trebuie să le stopeze, conform cerințelor Consiliului IAEA și ale Consiliului de Securitate. TAMAS reprezintă un organism supraierarhic, în subordinea căruia au fost înființate patru filiale, inclusiv una care se ocupă cu extragerea și concentrarea uraniului și o a doua care răspunde de procesarea și îmbogățirea uraniului și de deșeuri.

B.   Persoane fizice

 

Nume

Informații de identificare

Motive

1.

Reza AGHAZADEH

Data nașterii: 15.3.1949 Numărul pașaportului: S4409483 valabil 26.4.2000-27.4.2010 Emis la: Teheran Locul nașterii: Khoy

Șeful Organizației iraniene a energiei atomice (AEOI). AEOI supervizează programul nuclear al Iranului și este nominalizată în cadrul UNSCR 1737 (2006).

2.

Amir Moayyed ALAI

 

Implicat în gestionarea montării și întreținerii centrifugelor. Consiliul IAEA și Consiliul de Securitate au solicitat Iranului să suspende toate activitățile legate de îmbogățire. Această solicitare include toate activitățile legate de centrifugare. La data de 27 august 2006, președintele Ahmadinejad i-a acordat lui Alai un premiu special pentru rolul acestuia în asamblarea și întreținerea centrifugelor.

3.

Mohammed Fedai ASHIANI

 

Implicat în producția carbonatului de uranil și de amoniu (CUA) și în gestionarea complexului de îmbogățire de la Natanz. Iranului i s-a solicitat să suspende toate activitățile privitoare la îmbogățire. La data de 27 august 2006, președintele Ahmadinejad i-a acordat lui Ashiani un premiu special pentru rolul său în procesul de producție al AUC și în gestionarea și proiectarea complexului de îmbogățire de la Natanz (Kashan).

4.

Haleh BAKHTIAR

 

Implicată în producția de magneziu cu o concentrație de 99,9 %. La data de 27 august, președintele Ahmadinejad i-a acordat lui Bakhtiar un premiu special pentru rolul său în producerea de magneziu cu o concentrație de 99,9 %. Magneziul cu o asemenea puritate poate fi utilizat pentru a produce uraniu metalic, care poate fi turnat în materiale pentru o armă nucleară. Iranul a refuzat să permită IAEA să aibă acces la vreun document privind producția de emisfere de uraniu metalic, care pot fi folosite numai pentru producția de arme nucleare.

5.

Morteza BEHZAD

 

Implicată în fabricarea de componente pentru centrifuge. Iranului i s-a solicitat să suspende toate activitățile privitoare la îmbogățire. Această solicitare include toate activitățile legate de centrifugare. La data de 27 august 2006, președintele Ahmadinejad i-a acordat lui Behzad un premiu special pentru rolul său în fabricarea de componente complexe și sensibile pentru centrifuge.

6.

Dr Hoseyn (Hossein) FAQIHIAN

Adresa NFPC: AEOI-NFPD P.O.Box: 11365-8486, Teheran/Iran.

Deputat și director general al Nuclear Fuel Production and Procurement Company (NFPC), parte a AEOI. AEOI supervizează programul nuclear al Iranului și este nominalizată în cadrul UNSCR 1737 (2006). NFPC este implicat în activități legate de îmbogățire, pe care Iranul trebuie să le stopeze, conform cerințelor Consiliului IAEA și ale Consiliului de Securitate.

7.

Seyyed Hussein (Hossein) HUSSEINI (HOSSEINI)

 

Funcționar al AEOI implicat în proiectul privind reactorul de cercetare în domeniul apei grele de la Arak. UNSCR 1737 (2006) a solicitat Iranului să suspende toate activitățile în proiectele privind apa grea.

8.

Javad KARIMI SABET

 

Președinte al Novin Energy Company. Karimi Sabet a fost decorat în august 2006 de către președintele Ahmadinejad pentru rolul său în conceperea, producția, instalarea și punerea în funcțiune a echipamentelor nucleare de la Natanz.

9.

Said Esmail KHALILIPOUR

 

Șef adjunct al AEOI. AEOI supervizează programul nuclear al Iranului și este nominalizată în cadrul UNSCR 1737 (2006).

10.

Ali Reza KHANCHI

Adresa NRC: AEOI-JIHRD P.O.Box: 11365-8486, Teheran/Iran Fax: (+9821) 8021412

Șef al Tehran Nuclear Research Centre (TNRC) al AEOI. IAEA continuă să solicite Iranului clarificări privind experimentele de separare a plutoniului desfășurate la TNRC, inclusiv privind prezența de particule HEU în mostrele experimentale prelevate la instalațiile de depozitare a deșeurilor de la Karaj, unde se află containerele folosite pentru stocarea țintelor de uraniu sărăcit utilizate în aceste experimente. AEOI supervizează programul nuclear al Iranului și este nominalizată în cadrul UNSCR 1737 (2006).

11.

Hamid Reza MOHAJERANI

 

Implicat în gestionarea producției la Uranium Conversion Facility (UCF) din Esfahan. La data de 27 august 2006, președintele Ahmadinejad i-a acordat un premiu special lui Mohajerani pentru rolul său în gestionarea producției la UCF și pentru proiectarea, construcția și instalarea unității UF6 (UF6 reprezintă materia primă folosită pentru îmbogățire).

12.

Houshang NOBARI

 

Implicat în gestionarea complexului de îmbogățire de la Natanz. Consiliul IAEA și Consiliul de Securitate au solicitat Iranului să suspende toate activitățile legate de îmbogățire. Acestea includ activitățile de la complexul de îmbogățire de la Natanz (Kashan). Pe data de 27 august 2006, președintele Ahmadinejad i-a acordat lui Nobari un premiu special pentru rolul său în gestionarea și punerea în aplicare cu succes a planului privind situl de la Natanz (Kashan).

13.

Dr Javad RAHIQI

 

Șef al Centrului de Tehnologie Nucleară din Esfahan al AEOI. Acesta supervizează uzina de conversie a uraniului din Esfahan. Consiliul IAEA și Consiliul de Securitate au solicitat Iranului să suspende toate activitățile legate de îmbogățire. Această solicitare include toate activitățile legate de conversia uraniului. AEOI supervizează programul nuclear al Iranului și este nominalizată în cadrul UNSCR 1737 (2006).

14.

Abbas RASHIDI

 

Implicat în activitățile de îmbogățire de la Natanz. Consiliul IAEA și Consiliul de Securitate au solicitat Iranului să suspende toate activitățile legate de îmbogățire. Pe data de 27 august 2006, președintele Ahmadinejad i-a acordat lui Rashidi un premiu special pentru gestionarea seriei de 164 de centrifuge de la Natanz și pentru rolul important jucat de Rashidi în exploatarea cu succesa acesteia.

15.

Abdollah SOLAT SANA

 

Director executiv al the Uranium Conversion Facility (UCF) din Esfahan. Aceasta este instalația care produce materie primă (UF6) pentru instalațiile de îmbogățire de la Natanz. Pe data de 27 august 2006, președintele Ahmadinejad i-a acordat un premiu special lui Solat Sana pentru rolul jucat. ”


Comisie

24.4.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 106/55


DECIZIA COMISIEI

din 18 aprilie 2007

privind excluderea de la finanțarea comunitară a anumitor cheltuieli efectuate de statele membre în temeiul Fondului European de Orientare și Garantare Agricolă (FEOGA), secțiunea „Garantare”

[notificată cu numărul C(2007) 1663]

(Numai textele în limbile daneză, engleză, finlandeză, franceză, germană, greacă, italiană, neerlandeză, portugheză, suedeză și spaniolă sunt autentice)

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2007/243/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CEE) nr. 729/70 al Consiliului din 21 aprilie 1970 privind finanțarea politicii agricole comune (1), în special articolul 5 alineatul (2) litera (c),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1258/1999 al Consiliului din 17 mai 1999 privind finanțarea politicii agricole comune (2), în special articolul 7 alineatul (4),

după consultarea Comitetului fondurilor agricole,

întrucât:

(1)

Articolul 5 din Regulamentul (CEE) nr. 729/70 și articolul 7 din Regulamentul (CE) nr. 1258/1999, precum și articolul 8 alineatele (1) și (2) din Regulamentul (CE) nr. 1663/95 al Comisiei din 7 iulie 1995 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 729/70 privind procedura de închidere a conturilor FEOGA, secțiunea „Garantare” (3) prevăd începerea de către Comisie a verificărilor necesare, comunicarea rezultatelor verificărilor către statele membre, luarea la cunoștință a observațiilor formulate de acestea, convocarea unor discuții bilaterale pentru a se ajunge la un acord cu statele membre interesate și comunicarea oficială a concluziilor sale către acestea.

(2)

Statele membre au avut posibilitatea de a solicita deschiderea unei proceduri de conciliere. În anumite cazuri această posibilitate a fost utilizată, iar raportul emis în urma acestei proceduri a fost examinat de către Comisie.

(3)

Articolele 2 și 3 din Regulamentul (CEE) nr. 729/70, precum și articolul 2 din Regulamentul (CE) nr. 1258/1999 prevăd că nu pot fi finanțate decât restituirile la export către țările terțe și intervențiile destinate regularizării piețelor agricole, acordate, respectiv întreprinse, în conformitate cu normele comunitare în cadrul organizării comune a piețelor agricole.

(4)

Verificările efectuate, rezultatele discuțiilor bilaterale și procedurile de conciliere au demonstrat că o parte din cheltuielile declarate de statele membre nu îndeplinesc aceste condiții și, prin urmare, nu pot fi finanțate de FEOGA, secțiunea „Garantare”.

(5)

Trebuie indicate sumele care nu au fost recunoscute ca fiind de competența FEOGA, secțiunea „Garantare”, sume care nu au nicio incidență asupra cheltuielilor efectuate anterior, pe parcursul celor 24 de luni care au precedat comunicarea scrisă a Comisiei către statele membre privind rezultatele verificărilor.

(6)

Pentru cazurile vizate de prezenta decizie, evaluarea sumelor care trebuie excluse, în temeiul nonconformității acestor cheltuieli cu normele comunitare, a fost comunicată statelor membre de către Comisie în cadrul unui raport de sinteză.

(7)

Prezenta decizie nu aduce atingere consecințelor financiare de care Comisia ar putea beneficia în urma sentințelor Curții de Justiție în procesele aflate pe rol în instanță la 25 ianuarie 2007 și care vizează materii ce fac obiectul acesteia,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Cheltuielile menționate în anexa la prezenta decizie ale organismelor plătitoare autorizate ale statelor membre declarate ca fiind de competența FEOGA, secțiunea „Garantare”, se exclud de la finanțarea comunitară în temeiul nonconformității lor cu normele comunitare.

Articolul 2

Prezenta decizie se adresează Regatului Belgiei, Regatului Danemarcei, Republicii Federale Germania, Regatului Spaniei, Republicii Finlanda, Republicii Franceze, Republicii Elene, Irlandei, Republicii Italiene, Marelui Ducat de Luxemburg, Regatului Țărilor de Jos, Republicii Austria, Republicii Portugheze și Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord.

Adoptată la Bruxelles, 18 aprilie 2007.

Pentru Comisie

Mariann FISCHER BOEL

Membru al Comisiei


(1)  JO L 94, 28.4.1970, p. 13. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1287/95 (JO L 125, 8.6.1995, p. 1).

(2)  JO L 160, 26.6.1999, p. 103.

(3)  JO L 158, 8.7.1995, p. 6. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 465/2005 (JO L 77, 23.3.2005, p. 6).


ANEXĂ

Rubrica bugetară nr. 6701

SM

Măsură

Ex. fin.

Explicație

Tip

%

Valută

Sumă

Reduceri deja aplicate

Impact bugetar

AT

Audit financiar – Depășire

2005

Depășirea plafoanelor financiare

specifică

 

EUR

– 577,47

– 577,47

0,00

Total AT

 

 

 

 

EUR

– 577,47

– 577,47

0,00

BE

Regularizarea conturilor

2001

Regularizarea conturilor pe 2001

specifică

 

EUR

–45 922,50

–45 922,50

0,00

BE

Regularizarea conturilor

2003

Regularizarea conturilor pe 2003

specifică

 

EUR

–53 786,11

–29 109,11

–24 677,00

Total BE

 

 

 

 

EUR

–99 708,61

–75 031,61

–24 677,00

DE

Regularizarea conturilor

2003

Regularizarea conturilor pe 2003

specifică

 

EUR

–2 372 552,57

0,00

–2 372 552,57

DE

Regularizarea conturilor

2004

Regularizarea conturilor pe 2004

specifică

 

EUR

– 848 720,33

0,00

– 848 720,33

DE

Regularizarea conturilor

2005

Regularizarea conturilor pe 2005

specifică

 

EUR

–1 475 549,22

0,00

–1 475 549,22

DE

Audit financiar – Plăți întârziate

2005

Nerespectarea termenelor de plată

specifică

 

EUR

– 123 145,69

– 188 245,69

65 100,00

DE

Audit financiar – Depășire

2004

Depășirea plafoanelor financiare

specifică

 

EUR

– 134 267,39

0,00

– 134 267,39

Total DE

 

 

 

 

EUR

–4 954 235,20

– 188 245,69

–4 765 989,51

DK

Restituiri la export

2000

Aplicarea inadecvată a controalelor de substituire

forfetară

2 %

DKK

–4 042 587,64

0,00

–4 042 587,64

DK

Restituiri la export

2000

Aplicarea inadecvată a controalelor de substituire

forfetară

5 %

DKK

–1 694 642,72

0,00

–1 694 642,72

DK

Restituiri la export

2001

Aplicarea inadecvată a controalelor de substituire

forfetară

2 %

DKK

–11 636 374,73

0,00

–11 636 374,73

DK

Restituiri la export

2001

Aplicarea inadecvată a controalelor de substituire

forfetară

5 %

DKK

–5 847 108,45

0,00

–5 847 108,45

DK

Restituiri la export

2002

Aplicarea inadecvată a controalelor de substituire

forfetară

2 %

DKK

–14 620 538,05

0,00

–14 620 538,05

DK

Restituiri la export

2002

Aplicarea inadecvată a controalelor de substituire

forfetară

5 %

DKK

–6 732 926,94

0,00

–6 732 926,94

DK

Restituiri la export

2003

Aplicarea inadecvată a controalelor de substituire

forfetară

2 %

DKK

–3 239 587,36

0,00

–3 239 587,36

DK

Restituiri la export

2003

Aplicarea inadecvată a controalelor de substituire

forfetară

5 %

DKK

–1 450 243,99

0,00

–1 450 243,99

DK

Audit financiar – Depășire

2004

Depășirea plafoanelor financiare

specifică

 

EUR

–68 177,57

–68 177,57

0,00

Total DK

 

 

 

 

DKK

–49 264 009,88

0,00

–49 264 009,88

Total DK

 

 

 

 

EUR

–68 177,57

–68 177,57

0,00

ES

Audit financiar – Plăți întârziate

2004

Nerespectarea termenelor de plată

specifică

 

EUR

–9 070 409,96

–9 197 146,98

126 737,02

ES

Audit financiar – Plăți întârziate

2005

Nerespectarea termenelor de plată

specifică

 

EUR

–7 923 714,21

–7 940 441,61

16 727,40

ES

Audit financiar – Depășire

2005

Depășirea plafoanelor financiare

specifică

 

EUR

339 296,14

339 296,14

0,00

ES

Fructe și legume – Fructe cu coajă (alte măsuri)

2003

Nerespectarea termenelor de plată

specifică

 

EUR

–28 111 606,97

0,00

–28 111 606,97

ES

Fructe și legume – Fructe cu coajă (alte măsuri)

2004

Nerespectarea termenelor de plată

specifică

 

EUR

–32 542 235,13

0,00

–32 542 235,13

ES

Fructe și legume – Transformarea tomatelor

2003

Tomatele livrate în afara programului normal de lucru al autorităților competente nu au putut fi supuse unor controale adecvate, reconciliere insuficientă a înregistrărilor contabile cu contabilitatea oficială

forfetară

5 %

EUR

–1 850 032,92

0,00

–1 850 032,92

ES

Fructe și legume – Transformarea tomatelor

2004

Tomatele livrate în afara programului normal de lucru al autorităților competente nu au putut fi supuse unor controale adecvate, reconciliere insuficientă a înregistrărilor contabile cu contabilitatea oficială

forfetară

5 %

EUR

–2 240 283,54

0,00

–2 240 283,54

ES

Măsuri de promovare

2003

Ineligibilitatea unui program

specifică

 

EUR

–20 244,02

0,00

–20 244,02

ES

Măsuri de promovare

2004

Ineligibilitatea unui program

specifică

 

EUR

–70 997,92

0,00

–70 997,92

ES

Măsuri de promovare

2003

Deficiențe în controalele tehnice și contabile

forfetară

10 %

EUR

– 438 782,10

0,00

– 438 782,10

ES

Măsuri de promovare

2004

Deficiențe în controalele tehnice și contabile

forfetară

10 %

EUR

– 500 158,94

0,00

– 500 158,94

ES

Măsuri de promovare

2005

Deficiențe în controalele tehnice și contabile

forfetară

10 %

EUR

– 262 486,51

0,00

– 262 486,51

ES

Măsuri de promovare

2006

Deficiențe în controalele tehnice și contabile

forfetară

10 %

EUR

–32 893,85

0,00

–32 893,85

Total ES

 

 

 

 

EUR

–82 724 549,93

–16 798 292,45

–65 926 257,48

FR

Schema de peste 30 de luni (OTMS)

2001

Control fizic al operațiunilor deficient sau lipsă

forfetară

10 %

EUR

–2 150 231,66

0,00

–2 150 231,66

FR

OTMS

2002

Control fizic al operațiunilor deficient sau lipsă

forfetară

10 %

EUR

–4 742 809,12

0,00

–4 742 809,12

FR

OTMS

2003

Control fizic al operațiunilor deficient sau lipsă

forfetară

10 %

EUR

–1 792 725,04

0,00

–1 792 725,04

FR

Fructe și legume – Transformarea piersicilor și a perelor

2003

Efectuarea mai multor plăți cu depășirea termenului limită regulamentar

specifică

 

EUR

–22 494,75

0,00

–22 494,75

FR

Depozitarea alcoolului în spații publice

2001

Nerespectarea termenelor de plată

specifică

 

EUR

–2 226,40

0,00

–2 226,40

FR

Depozitarea alcoolului în spații publice

2002

Nerespectarea termenelor de plată

specifică

 

EUR

–14 188,94

0,00

–14 188,94

FR

Dezvoltare rurală (RD), secțiunea Garantare – Noi măsuri

2003

Controale secundare deficitare

forfetară

2 %

EUR

–1 995 633,00

0,00

–1 995 633,00

FR

RD, secțiunea Garantare – Noi măsuri

2003

Sistem deficitar de control al „împrumuturilor bonificate”: controale insuficiente asupra dovezilor de plată și a realității investițiilor

forfetară

5 %

EUR

–2 931 588,00

0,00

–2 931 588,00

FR

RD, secțiunea Garantare – Noi măsuri

2004

Controale secundare deficitare

forfetară

2 %

EUR

–2 568 245,00

0,00

–2 568 245,00

Total FR

 

 

 

 

EUR

–16 220 141,91

0,00

–16 220 141,91

GR

Plăți directe

2004

Sistemul de identificare a parcelelor agricole (LPIS) nu a fost complet operațional, în conformitate cu standardele impuse, iar controalele la fața locului au fost efectuate prea târziu pentru a fi pe deplin eficiente

forfetară

5 %

EUR

–14 991 119,26

0,00

–14 991 119,26

GR

Plăți directe

2004

LPIS nu a fost complet operațional, în conformitate cu standardele impuse, iar controalele la fața locului au fost efectuate prea târziu pentru a fi pe deplin eficiente

forfetară

10 %

EUR

–20 792 615,42

0,00

–20 792 615,42

GR

Plăți directe

2005

LPIS nu a fost complet operațional, în conformitate cu standardele impuse, iar controalele la fața locului au fost efectuate prea târziu pentru a fi pe deplin eficiente

forfetară

5 %

EUR

–27 702,71

0,00

–27 702,71

GR

Plăți directe

2005

LPIS nu a fost complet operațional, în conformitate cu standardele impuse, iar controalele la fața locului au fost efectuate prea târziu pentru a fi pe deplin eficiente

forfetară

10 %

EUR

–30 657,51

0,00

–30 657,51

GR

Fructe și legume – Transformarea tomatelor

2003

Datele indicate în înregistrări nu au fost reconciliate cu înregistrările contabile ale organizației producătoare; datele au fost transmise de o organizație producătoare fără a anexa informațiile privind profitul

forfetară

5 %

EUR

–1 231,08

0,00

–1 231,08

GR

Fructe și legume – Transformarea tomatelor

2004

Datele indicate în înregistrări nu au fost reconciliate cu înregistrările contabile ale organizației producătoare; datele au fost transmise de o organizație producătoare fără a anexa informațiile privind profitul

forfetară

5 %

EUR

– 417 259,82

0,00

– 417 259,82

GR

Program de opțiuni specifice îndepărtării și insularității (POSEI)

2003

Dovezi insuficiente că beneficiile de pe urma ajutorului au ajuns la utilizatorul final, controale insuficiente în momentul livrării produselor pe insulă, absența unui sistem integrat de administrare și control (IACS)

forfetară

5 %

EUR

– 952 833,44

0,00

– 952 833,44

GR

POSEI

2004

Dovezi insuficiente că beneficiile de pe urma ajutorului au ajuns la utilizatorul final, controale insuficiente în momentul livrării produselor pe insulă, absența unui sistem integrat de administrare și control (IACS)

forfetară

5 %

EUR

– 952 833,58

0,00

– 952 833,58

GR

RD, secțiunea Garantare – Măsuri însoțitoare

2001

Totalul declarațiilor lunare depășește suma din declarația anuală

specifică

 

EUR

–67 732,00

0,00

–67 732,00

Total GR

 

 

 

 

EUR

–38 233 984,82

0,00

–38 233 984,82

IE

Audit financiar – Plăți întârziate

2004

Nerespectarea termenelor de plată

specifică

 

EUR

–1 021 717,84

–1 232 358,00

210 640,16

IE

Audit financiar – Depășire

2004

Depășirea plafoanelor financiare

specifică

 

EUR

– 122 295,66

– 122 295,66

0,00

IE

Lapte praf pentru cazeină

2002

Controale insuficiente ale procesului de producție

forfetară

5 %

EUR

– 676 675,34

0,00

– 676 675,34

IE

Lapte praf pentru cazeină

2003

Controale insuficiente ale procesului de producție

forfetară

5 %

EUR

–1 444 677,65

0,00

–1 444 677,65

IE

Lapte praf pentru cazeină

2004

Controale insuficiente ale procesului de producție

forfetară

5 %

EUR

– 378 635,48

0,00

– 378 635,48

Total IE

 

 

 

 

EUR

–3 644 001,97

–1 354 653,66

–2 289 348,31

IT

Audit financiar – Plăți întârziate

2004

Nerespectarea termenelor de plată

specifică

 

EUR

–48 554 937,39

–48 865 275,10

310 337,71

IT

Audit financiar – Depășire

2004

Depășirea plafoanelor financiare

specifică

 

EUR

–47 896,46

–47 896,46

0,00

IT

RD, secțiunea Garantare – Noi măsuri

2003

Controale insuficiente ale conformității cu normele minime, analiză incompletă a riscurilor în ceea ce privește selectarea beneficiarilor care trebuie să facă obiectul unui control la fața locului

forfetară

2 %

EUR

– 292 013,00

0,00

– 292 013,00

IT

Vin – Restructurare

2003

Supraestimarea suprafeței viticole

specifică

 

EUR

– 791 044,51

0,00

– 791 044,51

IT

Vin – Restructurare

2004

Supraestimarea suprafeței viticole

specifică

 

EUR

–1 587 599,85

0,00

–1 587 599,85

Total IT

 

 

 

 

EUR

–51 273 491,21

–48 913 171,56

–2 360 319,65

LU

Audit financiar – Plăți întârziate

2005

Nerespectarea termenelor de plată

specifică

 

EUR

–89 099,53

–89 099,53

0,00

LU

Audit financiar – Depășire

2004

Depășirea plafoanelor financiare

specifică

 

EUR

– 132 471,39

–42 350,66

–90 120,73

LU

Audit financiar – Depășire

2005

Depășirea plafoanelor financiare

specifică

 

EUR

–14 637,53

–14 637,53

0,00

Total LU

 

 

 

 

EUR

– 236 208,45

– 146 087,72

–90 120,73

NL

Regularizarea conturilor

2003

Regularizarea conturilor pe 2003

specifică

 

EUR

– 159 196,13

0,00

– 159 196,13

NL

Restituiri la export

1999

Efectuarea unui număr insuficient de controale de substituire

forfetară

5 %

EUR

–1 337 421,43

0,00

–1 337 421,43

NL

Restituiri la export

2000

Efectuarea unui număr insuficient de controale de substituire

forfetară

5 %

EUR

–15 460 584,91

0,00

–15 460 584,91

NL

Restituiri la export

2001

Efectuarea unui număr insuficient de controale de substituire

forfetară

5 %

EUR

–9 866 616,71

0,00

–9 866 616,71

Total NL

 

 

 

 

EUR

–26 823 819,18

0,00

–26 823 819,18


Rubrica bugetară nr. 05 07 01 07

SM

Măsură

Ex. fin.

Explicație

Tip

%

Valută

Sumă

Reduceri deja aplicate

Impact bugetar

FI

Audit financiar – Plăți întârziate

2005

Nerespectarea termenelor de plată

specifică

 

EUR

–59 957,06

– 930 760,36

870 803,30

FI

Audit financiar – Depășire

2004

Depășirea plafoanelor financiare

specifică

 

EUR

–4 383,80

–4 383,80

0,00

Total FI

 

 

 

 

EUR

–64 340,86

– 935 144,16

870 803,30

GB

Audit financiar – Plăți întârziate

2003

Nerespectarea termenelor de plată

specifică

 

EUR

–18 692,31

0,00

–18 692,31

GB

Audit financiar – Plăți întârziate

2004

Nerespectarea termenelor de plată

specifică

 

EUR

–53 718 181,34

–54 438 176,05

719 994,71

GB

Audit financiar – Depășire

2004

Depășirea plafoanelor financiare

specifică

 

EUR

– 177 600,74

– 177 600,74

0,00

GB

Audit financiar – Depășire

2004

Depășirea plafoanelor financiare

specifică

 

GBP

–5 043,95

–5 043,95

0,00

GB

Recuperări

2003

Clasificarea incorectă a neregulilor

specifică

 

GBP

–23 387,80

0,00

–23 387,80

Total GB

 

 

 

 

EUR

–53 914 474,39

–54 615 776,79

701 302,40

Total GB

 

 

 

 

GBP

–28 431,75

–5 043,95

–23 387,80

PT

Audit financiar – Plăți întârziate

2005

Nerespectarea termenelor de plată

specifică

 

EUR

– 400 433,43

– 521 198,20

120 764,77

PT

Audit financiar – Depășire

2003

Depășirea plafoanelor financiare

specifică

 

EUR

–30 352,11

0,00

–30 352,11

PT

Audit financiar – Depășire

2004

Depășirea plafoanelor financiare

specifică

 

EUR

– 139,80

– 139,80

0,00

Total PT

 

 

 

 

EUR

– 430 925,34

– 521 338,00

90 412,66


III Acte adoptate în temeiul Tratatului UE

ACTE ADOPTATE ÎN TEMEIUL TITLULUI V DIN TRATATUL UE

24.4.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 106/63


DECIZIA 2007/244/PESC A CONSILIULUI

din 23 aprilie 2007

de punere în aplicare a Acțiunii comune 2005/557/PESC privind acțiunea Uniunii Europene de susținere civilă și militară a misiunii Uniunii Africane în regiunea sudaneză Darfur

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Acțiunea comună 2005/557/PESC a Consiliului din 18 iulie 2005 privind acțiunea Uniunii Europene de susținere civilă și militară a misiunii Uniunii Africane în regiunea sudaneză Darfur (1), în special articolul 8 alineatul (1) paragraful al doilea, coroborat cu articolul 23 alineatul (2) din Tratatul privind Uniunea Europeană,

întrucât:

(1)

La 17 octombrie 2006, Consiliul a adoptat Decizia 2006/725/PESC (2) privind punerea în aplicare a Acțiunii comune 2005/557/PESC privind acțiunea Uniunii Europene de susținere civilă și militară a misiunii Uniunii Africane în regiunea sudaneză Darfur, prin care s-a prelungit termenul de finanțare a componentei civile a acesteia până la 30 aprilie 2007.

(2)

Până la trecerea misiunii Uniunii Africane (UA) la un mod de funcționare hibridă ONU/UA, Consiliul a decis, în conformitate cu articolul 2 din Decizia 2006/486/PESC (3), asupra continuării acțiunii Uniunii Europene de susținere civilă și militară a misiunii Uniunii Africane în regiunea sudaneză Darfur.

(3)

Prin urmare, în ceea ce privește componenta civilă, Consiliul ar trebui să decidă cu privire la finanțarea continuării acțiunii de susținere respective.

(4)

Acțiunea de susținere va fi întreprinsă în contextul unei stări de fapt care s-ar putea deteriora și care ar putea aduce prejudicii obiectivelor Politicii Externe și de Securitate Comună prevăzute la articolul 11 din tratat,

DECIDE:

Articolul 1

(1)   Valoarea de referință destinată să acopere cheltuielile corespunzătoare punerii în aplicare a părții II din Acțiunea comună 2005/557/PESC, de la 1 mai 2007 până la 31 octombrie 2007, este de 2 125 000 EUR. Această sumă trebuie să acopere perioada mandatului în desfășurare al misiunii Uniunii Africane în regiunea sudaneză Darfur (AMIS) și o perioadă imediat următoare de tranziție care să conducă la o posibilă trecere la un mod de funcționare hibridă ONU/UA.

(2)   Cheltuielile finanțate din suma menționată la alineatul (1) se gestionează în conformitate cu procedurile și normele Comunității Europene aplicabile bugetului general al Uniunii Europene, cu excepția faptului că nicio prefinanțare nu rămâne în proprietatea Comunității.

Resortisanții statelor terțe sunt autorizați să participe la licitații în vederea adjudecării de contracte.

(3)   Cheltuielile sunt eligibile de la 1 mai 2007.

Articolul 2

Până la 30 iunie 2007, Consiliul evaluează dacă trebuie continuată acțiunea UE de susținere.

Articolul 3

Prezenta decizie întră în vigoare la data adoptării.

Articolul 4

Prezenta decizie se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Luxemburg, 23 aprilie 2007.

Pentru Consiliu

Președintele

F.-W. STEINMEIER


(1)  JO L 188, 20.7.2005, p. 46.

(2)  JO L 296, 26.10.2006, p. 24.

(3)  Decizia 2006/486/PESC a Consiliului din 11 iulie 2006 privind punerea în aplicare a Acțiunii comune 2005/557/PESC privind acțiunea Uniunii Europene de susținere civilă și militară a misiunii Uniunii Africane în regiunea sudaneză Darfur (JO L 192, 13.7.2006, p. 30).


24.4.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 106/65


ACȚIUNEA COMUNĂ 2007/245/PESC A CONSILIULUI

din 23 aprilie 2007

de modificare a Acțiunii comune 2005/557/PESC privind acțiunea Uniunii Europene de sprijin civil și militar pentru misiunea Uniunii Africane în regiunea Darfur din Sudan privind includerea unui element militar de sprijin care furnizează asistență pentru înființarea Misiunii Uniunii Africane în Somalia (AMISOM)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 14,

întrucât:

(1)

La 18 iulie 2005, Consiliul a adoptat Acțiunea comună 2005/557/PESC privind acțiunea Uniunii Europene de sprijin civil și militar pentru misiunea Uniunii Africane în regiunea Darfur din Sudan (1).

(2)

La 19 ianuarie 2007, Consiliul pentru Pace și Securitate al Uniunii Africane și-a declarat intenția de a desfășura timp de șase luni o misiune în Somalia (AMISOM), menită în special să contribuie la faza de stabilizare inițială în Somalia.

(3)

La 20 februarie 2007, Consiliul de Securitate al Organizației Națiunilor Unite a adoptat Rezoluția 1744 (2007), prin care statele membre ale Uniunii Africane sunt autorizate să înființeze timp de șase luni o misiune în Somalia și prin care li se cere statelor membre ONU să furnizeze, dacă este necesar, personal, echipamente și servicii pentru desfășurarea cu succes a AMISOM.

(4)

La 7 martie 2007, Uniunea Africană a adresat Uniunii Europene o solicitare de furnizare de asistență specializată temporară pentru celula de planificare militară a AMISOM, situată la sediul UA din Addis Abeba.

(5)

La 20 martie 2007, Comitetul Politic și de Securitate (CPS) a decis să răspundă pozitiv solicitării Uniunii Africane și să acorde sprijinul pentru AMISOM în cadrul acțiunii UE de sprijinire a misiunii Uniunii Africane în regiunea Darfur din Sudan (AMIS).

(6)

Prin scrisoarea din 29 martie 2007, SG/ÎR a informat UA că UE este pregătită să ofere, cu caracter temporar, experți în planificare, solicitând ca personalul UE care lucrează pentru AMISOM să fie protejat de Convenția generală privind privilegiile și imunitățile OUA.

(7)

Acțiunea comună 2005/557/PESC ar trebui modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTA ACȚIUNE COMUNĂ:

Articolul 1

Acțiunea comună 2005/557/PESC se modifică după cum urmează:

1.

Titlul se înlocuiește cu următorul:

2.

Articolul 1 se înlocuiește cu următorul:

„Articolul 1

Uniunea Europeană înființează prin prezenta o acțiune a Uniunii Europene de sprijin civil și militar pentru AMIS II, cu un element militar de sprijin suplimentar pentru AMISOM, denumită în continuare «Acțiunea UE de sprijin pentru AMIS/AMISOM».

Principalul obiectiv al acțiunii UE de sprijin este de a asigura o asistență UE eficientă și în timp util în sprijinul consolidării AMIS II și, în plus, de a sprijini înființarea AMISOM. UE va respecta și sprijini principiul potrivit căruia Africa trebuie să fie stăpână pe destinul său și acțiunea de sprijin a UE este de a sprijini UA și eforturile sale politice, militare și polițienești de rezolvare a crizei din regiunea Darfur din Sudan și din Somalia.

Acțiunea UE de sprijin include o componentă civilă și militară.”

3.

La articolul 3 alineatul (1), articolul 4 alineatul (1), articolul 5 alineatul (2), articolul 10 și articolul 11 alineatul (1) litera (a), „AMIS II” se înlocuiește cu „AMIS II și AMISOM”.

4.

Alineatul (1) al articolului 5 se înlocuiește cu următorul:

„(1)   SG/ÎR ia toate măsurile necesare pentru asigurarea coordonării activităților UE de sprijinire a consolidării AMIS II și a AMISOM, precum și a coordonării între Secretariatul General al Consiliului (SGC) și Celula de coordonare UE din Addis Abeba (CCA). SGC acordă îndrumare și sprijin CCA în sarcinile sale de gestionare a coordonării zilnice destinate asigurării unui sprijin UE eficient și în timp util pentru AMIS II în ceea ce privește acțiunile sale politice, militare, polițienești și alte acțiuni civile de sprijin, precum și pentru înființarea AMISOM. SGC întocmește pentru organismele relevante din cadrul Consiliului rapoarte de stadiu, actualizări și evaluări atât în ceea ce privește sprijinul UE pentru AMIS II, pentru consolidarea AMIS II și pentru AMISOM, asigurând totodată coordonarea la nivel strategic cu alți finanțatori și, în special, cu ONU și NATO.”

5.

La articolul 9 se introduce următorul alineat:

„(1a)   Elementul militar de sprijin acordat planificării AMISOM va sprijini în principal celula de planificare strategică în vederea planificării misiunii UA, inclusiv în redactarea planului de desfășurare a AMISOM.”

Articolul 2

Prezenta acțiune comună intră în vigoare la data adoptării.

Articolul 3

Prezenta acțiune comună se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Luxemburg, 23 aprilie 2007.

Pentru Consiliu

Președintele

F.-W. STEINMEIER


(1)  JO L 188, 20.7.2005, p. 46.


24.4.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 106/67


POZIȚIA COMUNĂ 2007/246/PESC A CONSILIULUI

din 23 aprilie 2007

de modificare a Poziției comune 2007/140/PESC privind măsurile restrictive împotriva Iranului

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 15,

întrucât:

(1)

La 27 februarie 2007 Consiliul Uniunii Europene a adoptat Poziția comună 2007/140/PESC (1) privind măsurile restrictive împotriva Iranului care a pus în aplicare Rezoluția nr. 1737 (2006) a Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite [„RCSONU 1737 (2006)”].

(2)

La 24 martie 2007 Consiliul de securitate al Organizației Națiunilor Unite a adoptat Rezoluția nr. 1747 (2007) [„RCSONU 1747(2007)”] care a extins domeniul de aplicare al măsurilor restrictive impuse prin RCSONU 1737 (2006).

(3)

RCSONU 1747 (2007) interzice achiziționarea din Iran de arme și materiale conexe.

(4)

În plus, RCSONU 1747 (2007) reclamă tuturor statelor să facă dovadă de vigilență și reținere în furnizarea directă sau indirectă, vânzarea sau transferul către Iran a anumitor arme convenționale, astfel cum au fost definite în înțelesul Registrului Organizației Națiunilor Unite privind armele convenționale, precum și în furnizarea de asistență sau formare tehnică, asistență financiară, servicii de investiții, brokeraj sau de altă natură, precum și în transferul de resurse sau servicii financiare legate de furnizarea, vânzarea, transferul, producerea sau utilizarea de astfel de produse în scopul prevenirii unei acumulări de arme destabilizatoare. În concordanță cu aceste obiective ale RCSONU 1747 (2007), precum și cu politica UE de a nu vinde arme Iranului, Consiliul consideră oportun să interzică furnizarea, vânzarea sau transferul tuturor armelor și materialelor conexe către Iran, precum și furnizarea de asistență, investiții și servicii în acest domeniu.

(5)

RCSONU 1747 (2007) extinde sancțiunile financiare și de călătorie impuse de RCSONU 1737 (2006) și asupra altor persoane și entități angajate în, asociate în mod direct cu sau care sprijină activitățile Iranului de proliferare a activităților nucleare sau de perfecționare a vectorilor de transport ai armelor nucleare.

(6)

În plus, RCSONU 1747 (2007) reclamă tuturor statelor și instituțiilor financiare să nu își asume noi angajamente de acordare de subvenții, asistență financiară sau credite concesionale guvernului iranian, cu excepția celor cu scop umanitar și de dezvoltare.

(7)

Consiliul a identificat, de asemenea, persoanele și entitățile care îndeplinesc condițiile prevăzute la articolul 4 alineatul (1) litera (b) și articolul 5 alineatul (1) litera (b) din Poziția comună 2007/140/PESC. Aceste persoane și entități ar trebui, așadar, să fie enumerate în anexa II la respectiva poziție comună.

(8)

Poziția comună 2007/140/CE ar trebui modificată în mod corespunzător.

(9)

Este necesară o acțiune a Comunității pentru punerea în aplicare a anumitor măsuri,

ADOPTĂ PREZENTA POZIȚIE COMUNĂ:

Articolul 1

Poziția comună 2007/140/PESC se modifică după cum urmează:

1.

Articolul 1 alineatul (1) se completează cu litera (c) cu următorul text:

„(c)

armele și materialele conexe de orice natură, inclusiv armament și muniție, vehicule și echipamente militare, echipament paramilitar și piese de schimb pentru cele menționate anterior. Această interdicție nu se aplică vehiculelor noncombat care au fost produse sau dotate cu materiale în scopul asigurării protecției balistice, destinate doar utilizării în scopul protecției de către personalul UE și al statelor membre ale acesteia în Iran.”

2.

Se introduce următorul articol:

„Articolul 3a

Statele membre nu își asumă, nici prin participarea lor în cadrul instituțiilor financiare, noi angajamente de acordare de subvenții, asistență financiară sau credite concesionale guvernului iranian, cu excepția celor cu scop umanitar și de dezvoltare.”

3.

Anexele I și II se înlocuiesc cu textul care figurează în anexele I și II la prezenta poziție comună.

Articolul 2

Prezenta poziție comună intră în vigoare la data adoptării.

Articolul 3

Prezenta poziție comună se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Luxemburg, 23 aprilie 2007.

Pentru Consiliu

Președintele

F.-W. STEINMEIER


(1)  JO L 61, 28.2.2007, p. 49.


ANEXA I

„Lista persoanelor menționate la articolul 4 alineatul (1) și a persoanelor și entităților menționate la articolul 5 alineatul (1) litera (a)

A.   ENTITĂȚI

(1)

Ammunition and Metallurgy Industries Group (AMIG) (cunoscut și sub numele de Ammunition Industries Group). Alte informații: AMIG controlează «7th of Tir», care este desemnată în temeiul RCSONU 1737 (2006) pentru rolul său în programul de centrifugare al Iranului. AMIG este, în schimb, deținută și controlată de Defence Industries Organisation (DIO), care este desemnată în temeiul RCSONU 1737 (2006).

(2)

Organizația iraniană a energiei atomice (AEOI). Alte informații: Implicată în programul nuclear al Iranului.

(3)

Banca Sepah și Banca Sepah International. Alte informații: Banca Sepah sprijin Aerospace Industries Organisation (AIO) și entităților controlate de aceasta, inclusiv Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG) și Shahid Bagheri Industrial Group (SBIG), ambele fiind desemnate în temeiul RCSONU 1737 (2006).

(4)

Cruise Missile Industry Group (cunoscută și sub numele de Naval Defence Missile Industry Group). Alte informații: Producția și proiectarea de rachete de croazieră. Responsabilă cu rachetele navale, inclusiv cu rachetele de croazieră.

(5)

Defence Industries Organisation (DIO). Alte informații: (a) Entitate controlată de MODAFL; anumite entități controlate de aceasta au participat la fabricarea de componente pentru programul de centrifugare și la programul de rachete, (b) Implicată în programul nuclear al Iranului.

(6)

Esfahan Nuclear Fuel Research and Production Centre (NFRPC) și Esfahan Nuclear Technology Centre (ENTC). Alte informații: Fac parte din Atomic Energy Organisation of Iran’s (AEOI) Nuclear Fuel Production and Procurement Company, implicată în activități legate de îmbogățire. AEOI este desemnată în temeiul RCSONU 1737 (2006).

(7)

Fajr Industrial Group. Alte informații: (a) Fosta Instrumentation Factory Plant, (b) Entitate controlată de AIO, (c) Implicată în programul de rachete balistice al Iranului.

(8)

Farayand Technique. Alte informații: Implicată în programul nuclear al Iranului (programul de centrifugare), (b) Identificată în rapoartele AIEA.

(9)

Kala-Electric (alias Kalaye Electric). Alte informații: (a) Furnizor pentru PFEP — Natanz, (b) Implicată în programul nuclear al Iranului.

(10)

Karaj Nuclear Research Centre. Alte informații: Parte a diviziei de cercetare a AEOI.

(11)

Kavoshyar Company. Alte informații: Filială a AEOI, care a căutat fibră de sticlă, furnale cu cameră cu vid și echipamente de laborator pentru programul nuclear al Iranului.

(12)

Mesbah Energy Company. Alte informații: (a) Furnizor pentru reactorul de cercetare A40 — Arak, (b) Implicată în programul nuclear al Iranului.

(13)

Novin Energy Company (cunoscută și sub numele de Pars Novin). Alte informații: Lucrează cu AEOI și a transferat fonduri în numele AEOI entităților asociate cu programul nuclear al Iranului.

(14)

Parchin Chemical Industries. Alte informații: Sucursală a DIO, care produce muniții, explozive, precum și carburanți solizi pentru rachete și proiectile.

(15)

Pars Aviation Services Company. Alte informații: Această societate asigură întreținerea a diverse aeronave, inclusiv MI-171, folosite de către Iranian Revolutionary Guard Corps (IRGC) Air Force.

(16)

Pars Trash Company. Alte informații: (a) Implicată în programul nuclear al Iranului (programul de centrifugare), (b) Identificată în rapoartele AIEA.

(17)

Qods Aeronautics Industries. Alte informații: Produce vehicule aeriene fără pilot (UAV-uri), parașute, parapante, paramotoare etc. IRGC a intensificat utilizarea acestor produse ca parte a doctrinei sale de război asimetric.

(18)

Fajr Industrial Group. Alte informații: controlată de AIO, care a achiziționat echipament în numele AIO pentru programul de rachete.

(19)

7th of Tir. Alte informații: (a) controlată de DIO, recunoscută ca fiind direct implicată în programul nuclear al Iranului, (b) Implicată în programul nuclear al Iranului.

(20)

Shahid Bagheri Industrial Group (SBIG). Alte informații: (a) Entitate controlată de AIO, (b) Implicată în programul de rachete balistice al Iranului.

(21)

Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG). Alte informații: (a) Entitate controlată de AIO, (b) Implicată în programul de rachete balistice al Iranului.

(22)

Sho’a’ Aviation. Alte informații: Produce avioane super-ușoare, despre care IRGC susține că le folosește ca parte a doctrinei sale de război asimetric.

(23)

Ya Mahdi Industries Group. Alte informații: controlată de AIO, care este implicată în achiziții internaționale de echipamente pentru rachete.

B.   PERSOANE FIZICE:

(1)

Fereidoun Abbasi-Davani. Alte informații: Ministru al apărării și al suportului logistic pentru forțele armate [în limba engleză: Senior Ministry of Defence and Armed Forces Logistics (MODAFL)] om de știință cu legături cu Institutul de Fizică Aplicată, lucrează îndeaproape cu Mohsen Fakhrizadeh-Mahabadi.

(2)

Dawood Agha-Jani. Funcția: Director al PFEP (Natanz). Alte informații: Persoană implicată în programul nuclear al Iranului.

(3)

Ali Akbar Ahmadian. Grad: Viceamiral. Funcția: Conducător al Statului Major al Gărzii Revoluționare Iraniene.

(4)

Behman Asgarpour. Funcția: Director de operațiuni (Arak). Alte informații: Persoană implicată în programul nuclear al Iranului.

(5)

Bahmanyar Morteza Bahmanyar. Funcția: Director al departamentului de buget-finanțe, AIO. Alte informații: Persoană implicată în programul de rachete balistice al Iranului.

(6)

Ahmad Vahid Dastjerdi. Funcția: Director al AIO. Alte informații: Persoană implicată în programul de rachete balistice al Iranului.

(7)

Ahmad Derakhshandeh. Funcția: Președinte și Director General al Băncii Sepah. Alte informații: Banca Sepah oferă sprijin AIO și subordonaților săi, inclusiv SHIG și SBIG, ambele fiind menționate în RCSONU 1737 (2006).

(8)

Reza-Gholi Esmaeli. Funcția: Director al departamentului de comerț și relații internaționale, AIO. Alte informații: Persoană implicată în programul de rachete balistice al Iranului.

(9)

Mohsen Fakhrizadeh-Mahabadi. Alte informații: Cercetător principal al MODAFL și fost director al Centrului de Cercetare Fizică (PHRC). Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA) a solicitat intervievarea acestuia cu privire la activitățile PHRC din perioada în care acesta a fost director, dar Iranul a refuzat.

(10)

Mohammad Hejazi. Grad: Brigadier General. Funcția: Comandant al forței de rezistență Bassij.

(11)

Mohsen Hojati. Funcția: Director al Grupului Industrial Fajr. Alte informații: Grupul Industrial Fajr este menționat în RCSONU 1737 (2006) pentru rolul său în programul de rachete balistice.

(12)

Mehrdada Akhlaghi Ketabachi. Funcția: Director al SBIG. Alte informații: SBIG este menționat în RCSONU 1737 (2006) pentru rolul său în programul de rachete balistice.

(13)

Ali Hajinia Leilabadi. Funcția: Director General al Mesbah Energy Company. Alte informații: Persoană implicată în programul nuclear al Iranului.

(14)

Naser Maleki. Funcția: Director al SHIG. Alte informații: SBIG este menționat în RCSONU 1737 (2006) pentru rolul său în programul de rachete balistice al Iranului. Naser Maleki este, de asemenea, și o oficialitate MODAFL care supraveghează lucrările programului de rachete balistice Shahab-3. Shahab-3 este racheta balistică cu rază lungă de acțiune care este în funcțiune în prezent.

(15)

Jafar Mohammadi. Funcția: Consilier tehnic al AEOI (însărcinat cu gestionarea producției de valve pentru centrifuge). Alte informații: Persoană implicată în programul nuclear al Iranului.

(16)

Ehsan Monajemi. Funcția: Director însărcinat cu proiectele de construcție, Natanz. Alte informații: Persoană implicată în programul nuclear al Iranului.

(17)

Mohammad Mehdi Nejad Nouri. Grad: General Locotenent Funcția: Rector al Universității de tehnologie de apărare Malek Ashtar. Alte informații: Departamentul de chimie al Universității de tehnologie de apărare Malek Ashtar este afiliată MODALF și a efectuat experimente privind beriliul. Persoană implicată în programul nuclear al Iranului.

(18)

Mohammad Qannadi. Funcția: Vicepreședinte însărcinat cu cercetarea și dezvoltarea al AEOI. Alte informații: Persoană implicată în programul nuclear al Iranului.

(19)

Amir Rahimi. Funcția: Șef al Esfahan Nuclear Fuel Research and Production Center. Alte informații: Esfahan Nuclear Fuel Research and Production Center este parte a AEOI’s Nuclear Fuel Production and Procurement Company, care este implicată în activități legate de îmbogățire.

(20)

Morteza Rezaie. Grad: Brigadier General. Funcția: Comandant Adjunct al IRGC.

(21)

Morteza Safari. Grad: Contraamiral. Funcția: Comandant al marinei IRGC.

(22)

Yahya Rahim Safavi. Grad: General-maior Funcția: Comandant, IRGC (Pasdaran). Alte informații: Persoană implicată în programul nuclear și programul de rachete balistice al Iranului.

(23)

Seyed Jaber Safdari. Alte informații: Manager al Natanz Enrichment Facilities.

(24)

Hosein Salimi. Grad: General. Funcția: Comandant al forțelor aeriene, IRGC (Pasdaran). Alte informații: Persoană implicată în programul de rachete balistice al Iranului.

(25)

Qasem Soleimani. Grad: Brigadier General. Funcția: Comandant al forțelor Qods.

(26)

Mohammad Reza Zahedi. Grad: Brigadier General. Funcția: Comandant al forțelor terestre IRGC.

(27)

General Zolqadr. Funcția: Ministru adjunct de interne pentru probleme de securitate, ofițer IRGC.”


ANEXA II

„A.   Persoane fizice

 

Nume

Informații de identificare

Motive

1.

Reza AGHAZADEH

Data nașterii: 15.3.1949 Numărul pașaportului: S4409483 valabil 26.4.2000-27.4.2010 Emis la: Teheran. Locul nașterii: Khoy

Șeful Organizației iraniene a energiei atomice (AEOI). AEOI supervizează programul nuclear al Iranului și este nominalizată în cadrul UNSCR 1737 (2006).

2.

Amir Moayyed ALAI

 

Implicat în gestionarea montării și întreținerii centrifugelor. Consiliul IAEA și Consiliul de Securitate au solicitat Iranului să suspende toate activitățile legate de îmbogățire. Această solicitare include toate activitățile legate de centrifugare. La data de 27 august 2006, președintele Ahmadinejad i-a acordat lui Alai un premiu special pentru rolul acestuia în asamblarea și întreținerea centrifugelor.

3.

Mohammed Fedai ASHIANI

 

Implicat în producția carbonatului de uranil și de amoniu (CUA) și în gestionarea complexului de îmbogățire de la Natanz. Iranului i s-a solicitat să suspende toate activitățile privitoare la îmbogățire. a data de 27 august 2006, președintele Ahmadinejad i-a acordat lui Ashiani un premiu special pentru rolul său în procesul de producție al AUC și în gestionarea și proiectarea complexului de îmbogățire de la Natanz (Kashan).

4.

Haleh BAKHTIAR

 

Implicată în producția de magneziu cu o concentrație de 99,9 %. La data de 27 august președintele Ahmadinejad i-a acordat lui Bakhtiar un premiu special pentru rolul său în producerea de magneziu cu o concentrație de 99,9 %. Magneziul cu o asemenea puritate poate fi utilizat pentru a produce uraniu metalic, care poate fi turnat în materiale pentru o armă nucleară. Iranul a refuzat să permită IAEA să aibă acces la vreun document privind producția de emisfere de uraniu metalic, care pot fi folosite numai pentru producția de arme nucleare.

5.

Morteza BEHZAD

 

Implicată în fabricarea de componente pentru centrifuge. Iranului i s-a solicitat să suspende toate activitățile privitoare la îmbogățire. Această solicitare include toate activitățile legate de centrifugare. La data de 27 august 2006, președintele Ahmadinejad i-a acordat lui Behzad un premiu special pentru rolul său în fabricarea de componente complexe și sensibile pentru centrifuge.

6.

Dr Hoseyn (Hossein) FAQIHIAN

Adresa NFPC: AEOI-NFPD, P.O. Box: 11365-8486, Teheran/Iran

Deputat și director general al Nuclear Fuel Production and Procurement Company (NFPC), parte a AEOI. AEOI supervizează programul nuclear al Iranului și este nominalizată în cadrul UNSCR 1737 (2006). NFPC este implicat în activități legate de îmbogățire, pe care Iranul trebuie să le stopeze, conform cerințelor Consiliului IAEA și ale Consiliului de Securitate.

7.

Seyyed Hussein (Hossein) HUSSEINI (HOSSEINI)

 

Funcționar al AEOI implicat în proiectul privind reactorul de cercetare în domeniul apei grele (IR40) de la Arak. UNSCR 1737 (2006) a solicitat Iranului să suspende toate activitățile în proiectele privind apa grea.

8.

Dl Javad KARIMI SABET

 

Președinte al Novin Energy Company. Karimi Sabet a fost decorat în august 2006 de către președintele Ahmadinejad pentru rolul său în conceperea, producția, instalarea și punerea în funcțiune a echipamentelor nucleare de la Natanz.

9.

Said Esmail KHALILIPOUR

 

Șef adjunct al AEOI. AEOI supervizează programul nuclear al Iranului și este nominalizată în cadrul UNSCR 1737 (2006).

10.

Ali Reza KHANCHI

Adresa NRC: AEOI-NRC, P.O. Box: 11365-8486, Teheran/Iran; Fax: (+9821) 8021412

Șef al Tehran Nuclear Research Centre (TNRC) al AEOI. IAEA continuă să solicite Iranului clarificări privind experimentele de separare a plutoniului desfășurate la TNRC, inclusiv privind prezența de particule HEU în mostrele experimentale prelevate la instalațiile de depozitare a deșeurilor de la Karaj, unde se află containerele folosite pentru stocarea țintelor de uraniu sărăcit utilizate în aceste experimente. AEOI supervizează programul nuclear al Iranului și este nominalizată în cadrul UNSCR 1737 (2006).

11.

Hamid-Reza MOHAJERANI

 

Implicat în gestionarea producției la Uranium Conversion Facility (UCF) din Esfahan. La data de 27 august 2006 președintele Ahmadinejad i-a acordat un premiu special lui Mohajerani pentru rolul său în gestionarea producției la UCF și pentru proiectarea, construcția și instalarea unității UF6 (UF6 reprezintă materia primă folosită pentru îmbogățire).

12.

Houshang NOBARI

 

Implicat în gestionarea complexului de îmbogățire de la Natanz. Consiliul IAEA și Consiliul de Securitate au solicitat Iranului să suspende toate activitățile legate de îmbogățire. Acestea includ activitățile de la complexul de îmbogățire de la Natanz (Kashan). Pe data de 27 august 2006, președintele Ahmadinejad i-a acordat lui Nobari un premiu special pentru rolul său în gestionarea și punerea în aplicare cu succes a planului privind situl de la Natanz (Kashan).

13.

Dr Javad RAHIQI

 

Șef al Centrului de Tehnologie Nucleară din Esfahan al AEOI. Acesta supervizează uzina de conversie a uraniului din Esfahan. Consiliul IAEA și Consiliul de Securitate au solicitat Iranului să suspende toate activitățile legate de îmbogățire. Această solicitare include toate activitățile legate de conversia uraniului. AEOI supervizează programul nuclear al Iranului și este nominalizată în cadrul UNSCR 1737 (2006).

14.

Abbas RASHIDI

 

Implicat în activitățile de îmbogățire de la Natanz. Consiliul IAEA și Consiliul de Securitate au solicitat Iranului să suspende toate activitățile legate de îmbogățire. Pe data de27 august 2006, președintele Ahmadinejad i-a acordat lui Rashidi un premiu special pentru gestionarea seriei de 164 de centrifuge de la Natanz și pentru rolul important jucat de Rashidi în exploatarea cu succes a acesteia.

15.

Abdollah SOLAT SANA

 

Director executiv al the Uranium Conversion Facility (UCF) din Esfahan. Aceasta este instalația care produce materie primă (UF6) pentru instalațiile de îmbogățire de la Natanz. Pe data de 27 august 2006, președintele Ahmadinejad i-a acordat un premiu special lui Solat Sana pentru rolul jucat.


B.   Persoane, entități și organisme juridice

 

Nume

Informații de identificare

Motive

1.

Aerospace Industries Organisation, AIO

AIO, 28 Shian 5, Lavizan, Teheran

AIO supervizează producția iraniană de rachete, inclusiv Shahid Hemmat Industrial Group, Shahid Bagheri Industrial Group și Fajr Industrial Group, care au fost nominalizate în cadrul UNSCR 1737 (2006). Șeful AIO și alți doi înalți funcționari au fost de asemenea nominalizați în cadrul UNSCR 1737 (2006).

2.

Armament Industries

Pasdaran Av., PO Box 19585/777, Teheran

Filială a DIO (Defence Industries Organization).

3.

Defence Technology and Science Research Centre (DTSRC) – cunoscut și ca Educational Research Institute/Moassese Amozeh Va Tahgiaghati (ERI/MAVT Co.)

Pasdaran Av., PO Box 19585/777, Teheran

Însărcinat cu cercetarea și dezvoltarea. Filială a DIO. DTSRC efectuează o mare parte a achizițiilor în numele DIO.

4.

Jaber Ibn Hayan

AEOI-JIHRD P.O.Box: 11365-8486; Teheran; 84, 20th Av. Entehaye Karegar Shomali Street; Teheran

Jaber Ibn Hayan este un laborator al AEOI implicat în activitățile legate de ciclul combustibilului. Situat în mijlocul centrului de cercetări nucleare de la Teheran (TNRC), nu fusese declarat de către Iran în cadrul acordului de garanție înainte de 2003, moment în care se desfășurau activități de conversie.

5.

Marine Industries

Pasdaran Av., PO Box 19585/777, Teheran

Filială a DIO.

6.

Nuclear Fuel Production and Procurement Company (NFPC)

AEOI-NFPD, P.O.Box: 11365-8486, Teheran/Iran

Nuclear Fuel Production Division (NFPD) din cadrul AEOI desfășoară activități de cercetare și dezvoltare în domeniul ciclului combustibilului nuclear, incluzând printre altele: prospectarea, extracția, procesarea și conversia uraniului, precum și gestionarea deșeurilor nucleare. NFPC este succesorul NFPD, o companie afiliată aflată sub conducerea AEOI, care desfășoară activități de cercetare și dezvoltare în cadrul ciclului combustibilului nuclear, inclusiv conversia și îmbogățirea.

7.

Special Industries Group

Pasdaran Av., PO Box 19585/777, Teheran

Filială a DIO.

8.

TAMAS Company

 

TAMAS este implicat în activități legate de îmbogățire, pe care Iranul trebuie să le stopeze, conform cerințelor Consiliului IAEA și ale Consiliului de Securitate. TAMAS reprezintă un organism supraierarhic, în subordinea căruia au fost înființate patru filiale, inclusiv una care se ocupă cu extragerea și concentrarea uraniului și o a doua care răspunde de procesarea și îmbogățirea uraniului și de deșeuri.”