ISSN 1830-3625

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 103

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 50
20 aprilie 2007


Cuprins

 

I   Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare este obligatorie

Pagina

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul (CE) nr. 423/2007 al Consiliului din 19 aprilie 2007 privind măsuri restrictive împotriva Iranului

1

 

 

Regulamentul (CE) nr. 424/2007 al Comisiei din 19 aprilie 2007 de stabilire a sumelor forfetare la import pentru determinarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

24

 

*

Regulamentul (CE) nr. 425/2007 al Comisiei din 19 aprilie 2007 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1365/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind statistica transportului de mărfuri pe căile navigabile interioare

26

 

 

Regulamentul (CE) nr. 426/2007 al Comisiei din 19 aprilie 2007 de stabilire a coeficientului de atribuire care urmează să fie aplicat cererilor de licențe de import depuse la 17 aprilie 2007 în cadrul contingentului tarifar comunitar deschis de Regulamentul (CE) nr. 2402/96 pentru feculele de manioc originar din Thailanda

40

 

 

Regulamentul (CE) nr. 427/2007 al Comisiei din 19 aprilie 2007 de stabilire a restituirilor la exportul de zahăr alb și zahăr brut în aceeași stare

41

 

 

Regulamentul (CE) nr. 428/2007 al Comisiei din 19 aprilie 2007 de stabilire a restituirilor la export pentru siropuri și alte produse din sectorul zahărului exportate în aceeași stare

43

 

 

Regulamentul (CE) nr. 429/2007 al Comisiei din 19 aprilie 2007 de stabilire a valorii maxime a restituirii la exportul de zahăr alb în cadrul licitației permanente prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 958/2006

45

 

 

Regulamentul (CE) nr. 430/2007 al Comisiei din 19 aprilie 2007 de stabilire a valorii maxime a restituirii la exportul de zahăr alb în cadrul licitației permanente prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 38/2007

46

 

 

Regulamentul (CE) nr. 431/2007 al Comisiei din 19 aprilie 2007 de modificare a ratelor de restituire aplicabile anumitor produse din sectorul zahărului exportate sub formă de mărfuri care nu sunt incluse în anexa I la tratat

47

 

 

II   Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare nu este obligatorie

 

 

DECIZII

 

 

Comisie

 

 

2007/237/CE

 

*

Decizia Comisiei din 13 aprilie 2007 de modificare a Deciziei 92/452/CEE în ceea ce privește anumite echipe de recoltare și de producere de embrioni din Canada, Noua Zeelandă și Statele Unite ale Americii [notificată cu numărul C(2007) 1582]  ( 1 )

49

 

 

III   Acte adoptate în temeiul Tratatului UE

 

 

ACTE ADOPTATE ÎN TEMEIUL TITLULUI V DIN TRATATUL UE

 

*

Decizia 2007/238/PESC a Consiliului din 19 aprilie 2007 de numire a reprezentantului special al Uniunii Europene pentru Sudan

52

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


I Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare este obligatorie

REGULAMENTE

20.4.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 103/1


REGULAMENTUL (CE) NR. 423/2007 AL CONSILIULUI

din 19 aprilie 2007

privind măsuri restrictive împotriva Iranului

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolele 60 și 301,

având în vedere Poziția comună 2007/140/PESC a Consiliului din 27 februarie 2007 privind măsurile restrictive împotriva Iranului (1).

având în vedere propunerea Comisiei,

întrucât:

(1)

La 23 decembrie 2006, Consiliul de Securitate al Organizației Națiunilor Unite a adoptat Rezoluția 1737 (2006) [„UNSCR 1737 (2006)”] prin care a luat decizia potrivit căreia Iranul ar trebui să-și suspende de îndată toate activitățile legate de îmbogățire și de reprelucrare, precum și lucrările la toate proiectele legate de apa grea și să adopte anumite măsuri stabilite de Consiliul guvernatorilor Agenției Internaționale pentru Energie Atomică („AIEA”), pe care Consiliul de Securitate al Organizației Națiunilor Unite le consideră esențiale în vederea instaurării încrederii în scopurile exclusiv pașnice ale programului nuclear iranian. Pentru a convinge Iranul să respecte această decizie cu caracter imperativ, Consiliul de Securitate al Organizației Națiunilor Unite a decis faptul că toate statele membre ale Organizației Națiunilor Unite ar trebui să aplice o serie de măsuri restrictive.

(2)

În conformitate cu UNSCR 1737 (2006), Poziția comună 2007/140/PESC prevede anumite măsuri restrictive împotriva Iranului. Aceste măsuri cuprind restricții ale exporturilor și importurilor de produse și tehnologii care ar putea contribui la activitățile Iranului legate de îmbogățire, reprelucrare sau la activități legate de apa grea sau la dezvoltarea vectorilor de transport de arme nucleare; interzicerea furnizării unor servicii conexe, interzicerea investițiilor legate de aceste produse și tehnologii; interzicerea achiziționării unor asemenea produse și tehnologii provenind din Iran, precum și înghețarea fondurilor și a resurselor economice ale persoanelor, entităților și organismelor care participă, sunt asociate în mod direct sau susțin activitățile de proliferare nucleară ale Iranului sau dezvoltarea acestora.

(3)

Aceste măsuri intră în domeniul de aplicare a Tratatului de instituire a Comunității Europene; prin urmare, pentru a se asigura aplicarea uniformă a acestora de către operatorii economici în toate statele membre, este necesară adoptarea unui act normativ comunitar pentru punerea în aplicare a acestora la nivel comunitar.

(4)

Prezentul regulament derogă de la legislația comunitară care stabilește normele generale referitoare la exporturile către țări terțe și la importurile provenind din acestea și, în special, de la dispozițiile Regulamentului (CE) nr. 1334/2000 al Consiliului din 22 iunie 2000 de instituire a unui regim comunitar pentru exporturile de produse și tehnologii cu dublă utilizare (2), în măsura în care prezentul regulament se referă la aceleași produce și tehnologii.

(5)

Din motive de eficacitate, Comisia ar trebui să fie împuternicită să publice lista producelor și tehnologiilor interzise, precum și toate modificările aduse acesteia, care vor fi adoptate de către Comitetul pentru sancțiuni sau de către Consiliul de Securitate al Organizației Națiunilor Unite și să modifice lista referitoare la persoanele, entitățile și organismele ale căror fonduri și resurse economice ar trebui înghețate pe baza hotărârilor luate de către Consiliul de Securitate al Organizației Națiunilor Unite sau de către Comitetul pentru sancțiuni.

(6)

În ceea ce privește procedura de întocmire și de modificare a listei menționate la articolul 7 alineatul (2) din prezentul regulament, Consiliul ar trebui să-și exercite competențele de executare corespunzătoare, în lumina obiectivelor Rezoluției 1737 (2006) a Consiliului de Securitate al ONU, în special în vederea restricționării dezvoltării de către Iran a tehnologiilor sensibile în sprijinul programelor sale nucleare și de rachete și a riscului de proliferare prezentat de activitățile derulate de către persoanele și entitățile care sprijină aceste programe.

(7)

Statele membre ar trebui să stabilească sancțiunile aplicabile în cazul încălcării dispozițiilor prezentului regulament. Aceste sancțiuni ar trebui să fie proporționale, eficace și disuasive.

(8)

Pentru a garanta eficiența măsurilor prevăzute de prezentul regulament, acesta trebuie să intre în vigoare la data publicării,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Exclusiv în sensul prezentului regulament:

(a)

„Comitetul pentru sancțiuni” înseamnă comitetul din cadrul Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite care a fost constituit în temeiul alineatului (18) din UNSCR 1737 (2006);

(b)

„asistență tehnică” înseamnă orice sprijin tehnic legat de repararea, dezvoltarea, fabricarea, montajul, testarea, întreținerea sau orice alt serviciu tehnic, care poate lua următoarele forme: instruire, consiliere, formare, transmiterea de cunoștințe practice, formarea de competențe profesionale sau servicii de consultanță; inclusiv asistența asigurată pe cale orală;

(c)

termenul „produce” include produse, materiale și echipamente;

(d)

termenul „tehnologie” include programele informatice;

(e)

„investiție” înseamnă achiziția sau extinderea unei participații în întreprinderi, inclusiv achiziția completă a respectivelor întreprinderi și achiziția de acțiuni și valori mobiliare sub formă de participații;

(f)

„servicii de brokeraj” înseamnă activități ale persoanelor, entităților și parteneriatelor care acționează în calitate de intermediari prin cumpărarea, vânzarea sau realizarea transferului de produce și tehnologii sau prin negocierea sau realizarea unor tranzacții care implică transferul de produce sau tehnologii.

(g)

„fonduri” înseamnă activele financiare și beneficiile de orice natură, inclusiv, dar nu exclusiv:

(i)

numerar, cecuri, creanțe în numerar, cambii, ordine de plată și alte instrumente de plată;

(ii)

depozite la instituții financiare sau la alte entități, solduri de conturi, creanțe și titluri de creanță;

(iii)

valori mobiliare negociate la nivel public și privat și titluri de creanță, inclusiv titluri și acțiuni, certificate reprezentând valori mobiliare, obligațiuni, biletele la ordin, garanții, obligațiuni negarantate și contracte derivate;

(iv)

dobânzi, dividende sau alte venituri din active sau plusvalori percepute pe active sau generate de acestea;

(v)

credite, drepturi compensatorii, garanții, garanții de bună execuție sau alte angajamente financiare;

(vi)

scrisori de credit, conosamente, contracte de vânzare; și

(vii)

documente care atestă deținerea de cote-părți dintr-un fond sau din resurse financiare;

(h)

„înghețarea fondurilor” înseamnă împiedicarea în orice mod a oricărui flux, transfer, a oricărei modificări, utilizări sau manipulări de fonduri, care ar avea drept consecință o modificare a volumului, valorii, localizării, proprietății, posesiei, naturii, destinației acestora sau o altă modificare care ar putea permite utilizarea acestora, inclusiv administrarea portofoliului;

(i)

„resurse economice” înseamnă activele de orice fel, corporale sau necorporale, mobiliare sau imobiliare, care nu constituie fonduri, dar care pot fi utilizate pentru obținerea de fonduri, produce sau servicii;

(j)

„înghețarea resurselor economice” înseamnă împiedicarea în orice mod a utilizării resurselor economice pentru obținerea de fonduri, produce sau servicii, inclusiv, dar nu exclusiv prin vânzarea, închirierea sau ipotecarea acestora;

(k)

„teritoriul Comunității” înseamnă teritoriile statelor membre cărora le este aplicabil tratatul, în condițiile prevăzute de acesta, inclusiv spațiul aerian al statelor membre.

Articolul 2

Se interzice:

(a)

vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul, în mod direct sau indirect, a următoarelor produce sau tehnologii, indiferent dacă provin sau nu din Comunitate, către oricare persoană fizică sau juridică, entitate sau organism din Iran sau care sunt destinate să fie utilizate în Iran:

(i)

toate producele și tehnologiile care figurează pe listele Grupului furnizorilor nucleari și pe cele din cadrul Regimului de control al tehnologiilor pentru rachete. Aceste produce și tehnologii sunt enumerate în anexa I;

(ii)

alte produce și tehnologii, cu privire la care Comitetul pentru sancțiuni al Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite consideră că ar putea contribui la activitățile Iranului legate de îmbogățire, reprelucrare sau la activitățile legate de apa grea sau la dezvoltarea vectorilor de transport de arme nucleare. Aceste produce și tehnologii sunt, de asemenea, enumerate în anexa I;

(b)

participarea voluntară și deliberată la activități care au drept scop sau efect eludarea interdicției prevăzute la litera (a).

Articolul 3

(1)   Vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul, în mod direct sau indirect, al producelor sau tehnologiilor enumerate în anexa II, indiferent dacă provin sau nu din Comunitate, către orice persoană fizică sau juridică, entitate sau organism din Iran sau care sunt destinate să fie utilizate în Iran sunt supuse obligației de autorizare prealabilă.

(2)   Anexa II cuprinde toate celelalte produce și tehnologii, altele decât cele prevăzute în anexa I, care ar putea contribui la activități legate de îmbogățire, reprelucrare sau la activități legate de apa grea sau la dezvoltarea vectorilor de transport de arme nucleare ori la desfășurarea unor activități legate de alte aspecte care reprezintă subiecte de îngrijorare pentru Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA) sau care au fost considerate de către aceasta ca fiind de o importanță majoră.

(3)   Exportatorii furnizează autorităților competente orice informații relevante necesitate de cererea pentru o autorizație de export.

(4)   Autoritățile competente din statele membre, indicate pe website-urile enumerate în anexa III, nu acordă autorizații pentru vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul producelor sau tehnologiilor prevăzute în anexa II, în cazul în care acestea determină faptul că vânzarea, transferul sau exportul în cauză ar contribui la desfășurarea uneia dintre următoarele activități:

(a)

activitățile Iranului legate de îmbogățire, reprelucrare sau activitățile legate de apa grea;

(b)

dezvoltarea de către Iran a vectorilor de transport de arme nucleare; sau

(c)

desfășurarea, de către Iran, a unor activități legate de alte aspecte care reprezintă subiecte de îngrijorare pentru AIEA sau care au fost considerate de aceasta ca fiind de o importanță majoră.

(5)   Cu respectarea condițiilor stabilite la alineatul (4), autoritățile competente din statele membre, indicate pe website-urile enumerate în anexa III, pot anula, suspenda, modifica sau revoca o autorizație de export pe care au acordat-o anterior.

(6)   În cazul în care autoritățile competente refuză să acorde o autorizație sau anulează, suspendă, restricționează în mod semnificativ sau revocă o autorizație, în conformitate cu alineatul (4), statele membre notifică decizia respectivă celorlalte state membre și Comisiei și transmit acestora informațiile relevante, în conformitate cu dispozițiile privind caracterul confidențial al unor asemenea informații cuprinse în Regulamentul (CE) nr. 515/97 al Consiliului din 13 martie 1997 privind asistența reciprocă între autoritățile administrative ale statelor membre și cooperarea dintre acestea și Comisie în vederea asigurării aplicării corespunzătoare a legislației din domeniile vamal și agricol (3).

(7)   Înainte ca un stat membru să acorde o autorizație de export, care a fost refuzată anterior de unul sau mai multe state membre, în conformitate cu alineatul (4), pentru o tranzacție aproape identică și în cazul în care refuzul este încă în vigoare, acesta va consulta mai întâi statul sau statele membre care au pronunțat refuzul, astfel cum este prevăzut la alineatul (5) sau (6). Dacă, în urma consultărilor, respectivul stat membru decide să acorde autorizația, acesta informează celelalte state membre și Comisia cu privire la aceasta, furnizând toate informațiile relevante care să justifice această decizie.

Articolul 4

Se interzice achiziționarea, importul sau transportul producelor și tehnologiilor prevăzute în anexa I, din Iran, indiferent dacă acestea provin din Iran sau nu.

Articolul 5

(1)   Se interzice:

(a)

furnizarea de asistență tehnică sau de servicii de brokeraj, în mod direct sau indirect, cu privire la producele și tehnologiile enumerate în anexa I și privind furnizarea, producția, întreținerea și utilizarea producelor enumerate în anexa I, oricărei persoane fizice sau juridice, oricărei entități sau oricărui organism din Iran sau cu privire la produce sau tehnologii care sunt destinate să fie utilizate în Iran;

(b)

investiția în întreprinderi din Iran care sunt implicate în producția producelor și tehnologiilor enumerate în anexa I;

(c)

acordarea de finanțare sau de asistență financiară, în mod direct sau indirect, în legătură cu producele și tehnologiile enumerate în anexa I inclusiv și în special subvenții, împrumuturi și asigurări de credite de export, pentru vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul acestor produce și tehnologii sau pentru furnizarea de asistență tehnică aferentă acestora oricărei persoane fizice sau juridice, oricărei entități sau oricărui organism din Iran sau cu privire la produce sau tehnologii care sunt destinate să fie utilizate în Iran;

(d)

participarea voluntară și deliberată la activități care au drept scop sau efect eludarea interdicțiilor prevăzute la literele (a), (b) sau (c).

(2)   Furnizarea de:

(a)

asistență tehnică sau de servicii de brokeraj cu privire la producele și tehnologiile enumerate în anexa II și privind furnizarea, producția, întreținerea și utilizarea acestora, în mod direct sau indirect, de către orice persoane, entități sau organisme din Iran sau cu privire la produce sau tehnologii care sunt destinate să fie utilizate în Iran;

(b)

investiții în întreprinderile din Iran care sunt implicate în producția producelor și tehnologiilor enumerate în anexa II;

(c)

finanțare sau de asistență financiară, în legătură cu produsele și tehnologiile enumerate în anexa II, inclusiv și în special subvenții, împrumuturi și asigurări de credite pentru export, pentru vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul acestora sau pentru furnizarea de asistență tehnică aferentă acestora, în mod direct sau indirect, oricărei persoane, entități sau oricărui organism din Iran sau cu privire la produce sau tehnologii care sunt destinate să fie utilizate în Iran

se desfășoară pe baza unei autorizații emise de autoritatea competentă din statul membru în cauză.

(3)   Autoritățile competente din statele membre, indicate pe website-urile enumerate în anexa III, nu acordă autorizații pentru tranzacțiile prevăzute la alineatul (2), în cazul în care acestea stabilesc faptul că acțiunea respectivă va contribui la desfășurarea uneia dintre următoarele activități:

(a)

activitățile Iranului legate de îmbogățire, reprelucrare sau activitățile legate de apa grea;

(b)

dezvoltarea de către Iran a vectorilor de transport de arme nucleare; sau

(c)

desfășurarea, de către Iran, a unor activități legate de alte aspecte care reprezintă subiecte de îngrijorare pentru AIEA sau care au fost considerate de aceasta ca fiind de o importanță majoră.

Articolul 6

Autoritățile competente din statele membre, indicate pe website-urile enumerate în anexa III, pot acorda, în urma îndeplinirii anumitor condiții pe care acestea le consideră necesare, o autorizație pentru o tranzacție referitoare la producele și tehnologiile, asistența, investițiile sau serviciile de brokeraj menționate la articolele 2 sau 5 alineatul (1), în cazul în care Comitetul pentru sancțiuni a stabilit în prealabil și pentru fiecare caz în parte faptul că, în mod evident, tranzacția nu contribuie la dezvoltarea tehnologiilor care stau la baza activităților nucleare care prezintă un risc de proliferare desfășurate de Iran și nici la dezvoltarea vectorilor de transport de arme nucleare, inclusiv în cazul în care astfel de produce și tehnologii, asistență, investiții sau servicii de brokeraj sunt furnizate în scopuri alimentare, agricole, medicale sau în alte scopuri umanitare, cu condiția ca:

(a)

contractul de furnizare a producelor și tehnologiilor sau de furnizare a asistenței să cuprindă garanții adecvate cu privire la utilizatorii finali și

(b)

Iranul s-a angajat să nu utilizeze producele sau tehnologiile în cauză sau, după caz, asistența în cauză, pentru activități nucleare care prezintă un risc de proliferare sau pentru dezvoltarea vectorilor de transport de arme nucleare.

Articolul 7

(1)   Toate fondurile și resursele economice care aparțin, sunt în proprietatea, sunt deținute sau sunt controlate de persoanele, entitățile și organismele enumerate în anexa IV sunt înghețate. Anexa IV menționează persoanele, entitățile și organismele desemnate de Consiliul de Securitate al Organizației Națiunilor Unite sau de Comitetul pentru sancțiuni în conformitate cu alineatul (12) din UNSCR 1737 (2006).

(2)   Toate fondurile și resursele economice care aparțin, sunt în proprietatea, sunt deținute sau sunt controlate de persoanele, entitățile și organismele enumerate în anexa V sunt înghețate. Anexa V menționează persoanele fizice și juridice, entitățile și organismele care nu sunt cuprinse în anexa IV și care, în conformitate cu articolul 5 alineatul (1) litera (b) din Poziția comună 2007/140/PESC, au fost identificate că:

(a)

participă, sunt asociate în mod direct sau susțin activitățile nucleare care prezintă un risc de proliferare desfășurate de Iran;

(b)

participă, sunt asociate în mod direct sau susțin activitatea de dezvoltare a vectorilor de transport de arme nucleare desfășurată de Iran;

(c)

reprezintă o persoană, o entitate sau un organism prevăzut la litera (a) sau (b) sau acționează la indicațiile acestora;

(d)

reprezintă o persoană juridică, o entitate sau un organism care aparține unei persoane, entități sau unui organism menționat la literele (a) sau (b) sau este controlat de acestea, inclusiv prin folosirea unor mijloace ilicite.

(3)   Se interzice punerea la dispoziție de fonduri sau resurse economice, în mod direct sau indirect, persoanelor fizice sau juridice, entităților sau organismelor enumerate în anexele IV și V sau în beneficiul acestora.

(4)   Se interzice participarea voluntară și deliberată la activități care au drept scop sau efect direct sau indirect eludarea măsurilor prevăzute la alineatele (1), (2) și (3).

Articolul 8

Prin derogare de la articolul 7, autoritățile competente din statele membre, menționate pe website-urile din anexa III, pot autoriza deblocarea anumitor fonduri sau resurse economice înghețate, în cazul în care sunt îndeplinite următoarele condiții:

(a)

fondurile sau resursele economice fac obiectul unei măsuri sau al unei hotărâri judecătoresti, administrative sau arbitrale pronunțate sau adoptate înainte de 23 decembrie 2006;

(b)

fondurile sau resursele economice vor fi utilizate exclusiv pentru acoperirea creanțelor care fac obiectul unei astfel de măsuri sau a căror valabilitate este recunoscută printr-o asemenea hotărâre, în limitele stabilite de actele cu putere de lege și normele administrative aplicabile care guvernează drepturile creditorilor;

(c)

măsura sau hotărârea nu a fost pronunțată în beneficiul unei persoane, a unei entități sau al unui organism enumerate în anexele IV sau V;

(d)

recunoasterea faptului că măsura sau hotărârea nu contravine ordinii publice din statul membru în cauză; și

(e)

dacă se aplică articolul 7 alineatul (1), măsura sau hotărârea a fost notificată Comitetului pentru sancțiuni de către statul membru.

Articolul 9

Prin derogare de la articolul 7, în cazul în care o persoană, entitate sau organism enumerate în anexele IV sau V datorează o plată în baza unui contract, a unei obligații sau a unui acord încheiat de acestea sau care obligă persoana, entitatea sau organismul în cauză înainte de data la care persoana, entitatea sau organismul respectiv a fost identificat de Comitetul pentru sancțiuni, de Consiliul de Securitate sau de Consiliu, autoritățile competente din statele membre indicate pe website-urile din anexa III pot autoriza, după îndeplinirea condițiilor pe care acestea le consideră necesare, deblocarea anumitor fonduri sau resurse economice înghețate, în cazul în care sunt îndeplinite următoarele condiții:

(a)

autoritatea competentă în cauză s-a asigurat că:

(i)

fondurile și resursele economice sunt utilizate pentru efectuarea unei plăți de către o persoană, entitate sau organism enumerate în anexele IV sau V;

(ii)

contractul, acordul sau obligația nu vor contribui la producția, vânzarea, cumpărarea, transferul, exportul, importul, transportul sau utilizarea produselor și tehnologiilor enumerate în anexele I și II; și

(iii)

plata nu încalcă dispozițiile articolului 7 alineatul (3);

(b)

dacă se aplică articolul 7 alineatul (1), statul membru în cauză a notificat Comitetului pentru sancțiuni decizia sa, precum și intenția de a acorda o autorizație și acesta nu a ridicat obiecții în termen de zece zile lucrătoare de la notificare; și

(c)

dacă se aplică articolul 7 alineatul (2), statul membru în cauză a notificat, cu cel puțin cu două săptămâni înainte de eliberarea autorizației, celorlalte state membre și Comisiei, decizia luată de către autoritatea sa competentă și intenția sa de a acorda o autorizație.

Articolul 10

(1)   Prin derogare de la articolul 7, autoritățile competente din statele membre indicate pe website-urile din anexa III pot autoriza, după îndeplinirea condițiilor pe care acestea le consideră necesare, deblocarea anumitor fonduri sau resurse economice înghețate sau punerea la dispoziție a anumitor fonduri sau resurse economice, în cazul în care sunt îndeplinite următoarele condiții:

(a)

autoritatea competentă în cauză a considerat că fondurile sau resursele economice sunt:

(i)

necesare pentru a acoperi nevoile de bază ale persoanelor enumerate în anexele IV sau V și ale membrilor familiilor acestora care se află în întreținerea lor, inclusiv cheltuielile pentru alimente, chirie sau rate ipotecare, medicamente sau cheltuieli medicale, impozite, prime de asigurare și servicii publice;

(ii)

destinate exclusiv plății unor onorarii rezonabile și rambursării cheltuielilor legate de furnizarea unor servicii juridice; sau

(iii)

destinate exclusiv plății unor comisioane sau a unor cheltuieli operaționale pentru păstrarea sau gestionarea curentă a unor fonduri sau resurse economice înghețate; și

(b)

în cazul în care autorizația privește o persoană, o entitate sau un organism enumerate în anexa IV, statul membru în cauză a notificat Comitetului pentru sancțiuni decizia sa și intenția de a acorda o autorizație și acesta nu a ridicat obiecții în termen de cinci zile lucrătoare de la notificare.

(2)   Prin derogare de la articolul 7, autoritățile competente din statele membre, indicate pe website-urile din anexa III, pot autoriza deblocarea anumitor fonduri sau resurse economice înghețate sau punerea la dispoziție a anumitor fonduri sau resurse economice înghețate, după ce au constatat că acestea sunt necesare pentru acoperirea unor cheltuieli extraordinare, cu condiția ca

(a)

în cazul în care autorizația privește o persoană, o entitate sau un organism enumerate în anexa IV, această decizie să fi fost notificată de către statul membru în cauză Comitetului pentru sancțiuni și acesta să o fi aprobat; și

(b)

în cazul în care autorizația privește o persoană, o entitate sau un organism enumerate în anexa V, autoritatea competentă să fi comunicat, cu cel puțin două săptămâni înainte de eliberarea autorizației, celorlalte autorități competente din statele membre și Comisiei motivele pentru care consideră că ar trebui acordată o autorizație specială.

(3)   Statul membru în cauză informează celelalte state membre și Comisia cu privire la orice autorizație acordată în temeiul alineatelor (1) și (2).

Articolul 11

(1)   Articolul 7 alineatul (3) nu interzice instituțiilor financiare sau de credit din Comunitate să crediteze conturi înghețate în cazul în care primesc fonduri transferate de terți în contul unei persoane fizice sau juridice, entități sau organism avut în evidență, cu condiția ca toate aceste sume suplimentare transferate în cont să fie, de asemenea, înghețate. Instituția financiară sau de credit informează de îndată autoritățile competente cu privire la aceste tranzacții.

(2)   Articolul 7 alineatul (3) nu se aplică sumelor suplimentare transferate în conturile înghețate cu privire la:

(a)

dobânzi sau la alte beneficii pentru aceste conturi; sau

(b)

plățile datorate în baza unor contracte sau acorduri care au fost încheiate înainte de 23 decembrie 2006 sau în baza unor obligații anterioare acestei date,

cu condiția ca toate aceste dobânzi, beneficii și plăți să fie înghețate în conformitate cu articolul 7 alineatele (1) sau (2).

Articolul 12

(1)   Înghețarea fondurilor și a resurselor economice sau refuzul de a autoriza punerea la dispoziție a acestora, efectuată cu bună-credință, pe motiv că o astfel de acțiune este conformă cu dispozițiile prezentului regulament, nu angajează în niciun fel răspunderea persoanei fizice sau juridice, a entității sau a organismului care o efectuează, a personalului de conducere sau a angajaților acesteia, cu excepția cazului în care se dovedește că fondurile sau resursele economice în cauză au fost înghețate din neglijență.

(2)   Interdicțiile prevăzute la articolul 5 alineatul (1) litera (c) și la articolul 7 alineatul (3) din prezentul regulament nu angajează în niciun fel răspunderea persoanelor fizice sau juridice ori a entităților în cauză, în cazul în care acestea nu au știut și nu au avut niciun motiv întemeiat pentru a suspecta că acțiunile lor vor încălca aceste interdicții.

Articolul 13

(1)   Fără a aduce atingere normelor aplicabile în materia comunicării informațiilor, a confidențialității și a păstrării secretului profesional, persoanele fizice și juridice, entitățile și organismele:

(a)

furnizează de îndată toate informațiile care ar putea facilita respectarea prezentului regulament, cum ar fi informațiile privind conturile și fondurile înghețate în conformitate cu articolul 7, autorităților competente din statele membre indicate pe website-urile din anexa III, în care își au reședința sau sunt situate și transmit aceste informații, în mod direct sau prin intermediul statelor membre, Comisiei;

(b)

cooperează cu autoritățile competente indicate pe website-urile din anexa III pentru verificarea acestor informații.

(2)   Orice informație suplimentară primită direct de Comisie este comunicată statelor membre în cauză.

(3)   Orice informație furnizată sau primită în conformitate cu prezentul articol este utilizată numai în scopul pentru care a fost furnizată sau primită.

Articolul 14

Comisia și statele membre se informează reciproc fără întârziere cu privire la măsurile luate în temeiul prezentului regulament și își comunică toate informațiile utile de care dispun care se referă la prezentul regulament, în special informații cu privire la încălcările și la problemele întâmpinate cu ocazia punerii în aplicare a acestui regulament și la hotărârile pronunțate de instanțele judecătorești naționale.

Articolul 15

(1)   Comisia:

(a)

modifică anexa I pe baza deciziilor luate fie de Consiliul de Securitate al Organizației Națiunilor Unite, fie de Comitetul pentru sancțiuni;

(b)

modifică anexa III pe baza informațiilor furnizate de statele membre;

(c)

modifică anexa IV pe baza celor determinate fie de Consiliul de Securitate al Organizației Națiunilor Unite, fie de Comitetul pentru sancțiuni;

(2)   Consiliul, hotărând cu majoritate calificată și în deplină conformitate cu hotărârile luate cu privire la anexa II la Poziția comună 2007/140/PESC, stabilește, revizuiește și modifică lista persoanelor, a entităților si a organismelor menționate la articolul 7 alineatul (2). Lista din anexa V este revizuită la intervale regulate și cel puțin o dată la 12 luni.

(3)   Consiliul prezintă motivele individuale și specifice ale deciziilor adoptate în conformitate cu alineatul (2) și le aduce la cunoștința persoanelor, entităților și organismelor în cauză.

Articolul 16

(1)   Statele membre stabilesc normele privind sancțiunile aplicabile în cazul încălcării prezentului regulament și iau toate măsurile necesare pentru a asigura punerea în aplicare a acestora. Sancțiunile prevăzute trebuie să fie eficace, proporționale și disuasive.

(2)   După intrarea în vigoare a prezentului regulament, statele membre notifică fără întârziere aceste norme Comisiei, precum și toate modificările aduse ulterior acestora.

Articolul 17

(1)   Statele membre desemnează autoritățile competente menționate în prezentul regulament și le identifică pe website-urile enumerate în anexa III sau prin intermediul acestora.

(2)   După intrarea în vigoare a prezentului regulament, statele membre notifică fără întârziere Comisia cu privire la autoritățile lor competente, precum și cu privire la toate modificările ulterioare.

Articolul 18

Prezentul regulament se aplică:

(a)

pe teritoriul Comunității;

(b)

la bordul oricăror aeronave sau nave care se află sub jurisdicția unui stat membru;

(c)

oricărei persoane care se află pe teritoriul Comunității sau în afara acestuia și este resortisant al unui stat membru;

(d)

oricărei persoane juridice, oricărei entități sau oricărui organism înregistrat sau constituit în conformitate cu legislația unui stat membru;

(e)

oricărei persoane juridice, oricărei entități sau oricărui organism cu privire la orice activitate desfășurată în întregime sau în parte pe teritoriul Comunității.

Articolul 19

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Luxemburg, 19 aprilie 2007.

Pentru Consiliu

Președintele

Brigitte ZYPRIES


(1)  JO L 61, 28.2.2007, p. 49.

(2)  JO L 159, 30.6.2000, p. 1. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 394/2006 (JO L 74, 13.3.2006, p. 1).

(3)  JO L 82, 22.3.1997, p. 1. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 807/2003 (JO L 122, 16.5.2003, p. 36).


ANEXA I

Bunurile și tehnologiile prevăzute la articolul 2

Observație:

Atunci când este posibil, articolele menționate în această anexă sunt definite prin trimitere la lista de articole cu dublă utilizare prevăzute în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1334/2000. În cazul în care un articol cuprins în prezenta anexă nu este identic cu un articol menționat în anexa la regulamentul menționat anterior, numărul de referință de pe lista articolelor cu dublă utilizare este precedat de un „ex” iar descrierea bunurilor și tehnologiilor cuprinsă în această anexă prevalează.

I.A.   Bunuri

I.B.   Tehnologii


ANEXA II

Produsele și tehnologiile prevăzute la articolul 3

Observații:

1.

În absența unei dispoziții contrare, numerele de referință utilizate în coloana de mai jos, denumită „Descriere” se referă la descrierile articolelor și tehnologiilor cu dublă utilizare prevăzute în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1334/2000.

2.

Un număr de referință la rubrica de mai jos, intitulată „Articolul corespunzător din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 394/2006” indică faptul că specificațiile articolului descris în această anexă sunt în afara parametrilor prevăzuți în descrierea articolului cu dublă utilizare la care se face trimitere.

3.

Definițiile termenilor aflați între ‧ghilimele simple‧ sunt date într-o notă tehnică cu privire la articolul respectiv.

4.

Definițiile termenilor aflați între "ghilimele duble" poate fi găsită în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 394/2006.

II.A.   PRODUSE

A0   Materiale, instalații și echipamente nucleare

Nr.

Descriere

Articolul corespunzător din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 394/2006

II.A0.001

Următoarele tipuri de lămpi cu catod cavitar:

a.

lămpi cu catod cavitar cu iod cu ferestre din siliciu pur sau cuarț;

b.

lămpi cu catod cavitar cu uraniu.

II.A0.002

Izolatori Faraday cu lungimea de undă în gama 500-650 nm.

II.A0.003

Rețele optice cu lungimea de undă în gama 500-650 nm.

II.A0.004

Fibre optice cu lungimea de undă în gama 500-650 nm acoperite cu straturi antireflexie cu lungimea de undă în gama 500-650 nm, diametrul miezului acestora fiind mai mare de 0,4 mm, dar cel mult egal cu 2 mm.

II.A0.005

Componente și echipamente de testare ale vaselor reactoarelor nucleare, altele decât cele specificate în 0A001, după cum urmează:

1.

dispozitive de etanșare;

2.

componente interne;

3.

echipamente de etanșare, de testare și de măsură.

0A001

II.A0.006

Sisteme de detecție nucleară pentru detectarea, identificarea sau cuantificarea materialelor radioactive și a radiației de origine nucleară și, prin urmare, componente special concepute pentru acestea, altele decât cele indicate la 0A001.j sau la 1A004.c.

0A001.j

1A004.c

II.A0.007

Valve cu etanșare tip burduf fabricate din aliaj de aluminiu sau din oțel inoxidabil de tip 304 sau 316 L.

Observație: Această poziție nu supune controlului valvele cu etanșare tip burduf definite la 0B001.c.6 și 2A226.

0B001.c.6

2A226

II.A0.008

Oglinzi plane, convexe și concave acoperite cu straturi multiple cu grad mare de reflexie sau cu straturi controlate, cu lungimea de undă în gama 500-650 nm.

0B001.g.5

II.A0.009

Lentile, polarizoare, plăcuțe 1/2 (plăcuțe λ/2), plăcuțe 1/4 (plăcuțe λ/4), ferestre laser din siliciu sau cuarț și rotatori acoperiți cu straturi antireflexie cu lungimea de undă în gama 500-650 nm.

0B001.g.

II.A0.010

Conducte, instalații de conducte, flanșe, garnituri fabricate din nichel sau din aliaj de nichel cu un conținut de nichel de peste 40 %, altele decât cele menționate la 2B350.h.1.

2B350

II.A0.011

Pompe de vid, altele decât cele menționate la 0B002.f.2. sau 2B231, după cum urmează:

pompe turbomoleculare cu un debit egal sau mai mare de 400 l/s;

pompe de vid preliminar de tip root cu un debit de aspirație volumetric mai mare de 200 m3/h.

Compresor și pompe de vid, ambele cu etanșare tip burduf cu funcționare în regim uscat.

0B002.f.2

2B231

II.A0.012

Incinte ecranate pentru manipularea, depozitarea și prelucrarea substanțelor radioactive (camere „fierbinți”).

0B006

II.A0.013

"Uraniu natural" sau "uraniu sărăcit" sau toriu sub formă de metal, aliaj, compus chimic sau concentrat și orice alte materiale care conțin unul sau mai multe din materialele menționate anterior, altele decât cele menționate la 0C001.

0C001


A1   Materiale, produse chimice, „microorganisme” și „toxine”

Nr.

Descriere

Articolul corespunzător din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 394/2006

II.A1.001

Solvent pe bază de acid (2-etil-hexil) fosforic (HDEHP sau D2HPA) număr CAS (Chemical Abstract Number) 298-07-7 în orice cantitate, cu o puritate mai mare de 90 %.

II.A1.002

Fluor [Număr CAS (Chemical Abstract Number ) 7782-41-4] cu o puritate mai mare de 95 %.

II.A1.003

Dispozitive de etanșare și garnituri fabricate din unul din materialele următoare:

a.

copolimeri de fluorură de viniliden cu o structură cristalină beta egală cu 75 % sau mai mare, fără alungire;

b.

polimide fluorurate, cu un conținut de fluor combinat de 10 % sau mai mare;

c.

elastomeri de fosfazen fluorurat, cu un conținut de fluor combinat de 30 % sau mai mare;

d.

policlorotrifluoretilenă (PCTFE, de exemplu Kel-F ®);

e.

fluoroelastomeri de Viton;

f.

politetrafluoretilenă (PTFE).

 

II.A1.004

Echipament personal pentru detectarea radiațiilor de origine nucleară, inclusiv dozimetre personale.

Observație: Această poziție nu supune controlului sistemele de detecție nucleară definite la articolul 1A004.c.

1A004.c

II.A1.005

Celule electrolitice pentru producția de fluor, a căror capacitate de producție depășește 100 g de fluor pe oră.

Observație: Această poziție nu supune controlului celulele electrolitice definite la articolul 1B225.

1B225

II.A1.006

Catalizatori platinați, alții decât cei indicați la 1A225 și înlocuitori ai acestora, special concepuți sau pregătiți pentru a iniția reacția de schimb de izotopi de hidrogen între hidrogen și apă pentru recuperarea tritiului din apa grea sau pentru producția de apă grea și înlocuitori ai acesteia.

1B231, 1A225

II.A1.007

Aluminiu și aliaje de aluminiu, altele decât cele indicate la 1C002.b.4 sau 1C202.a, brute sau semifabricate, care prezintă una dintre următoarele caracteristici:

a.

capabile de o rezistență maximă la tracțiune egală cu 460 MPa sau mai mare la o temperatură de 293 °K (20 °C); sau

b.

având o rezistență la tracțiune egală cu 415 MPa sau mai mare la o temperatură de 298 °K (25 °C).

1C002.b.4

1C202.a

II.A1.008

Metale magnetice, de orice tip și sub orice formă, cu o permeabilitate relativă inițială de 120 000 sau mai mare și o grosime între 0,05 și 0,1 mm.

1C003.a

II.A1.009

"Materiale fibroase sau filamentare" sau produse preimpregnate, după cum urmează:

a.

"materiale fibroase sau filamentare" cu carbon sau cu aramide, care prezintă una dintre caracteristicile următoare:

1.

un "modul specific" mai mare de 10 × 106 m; sau

2.

o "rezistență la tracțiune specifică" care depășește 17 × 104 m;

b.

"Materiale fibroase sau filamentare" pe bază de sticlă, care prezintă una dintre caracteristicile următoare:

1.

un "modul specific" mai mare de 3,18 × 106 m; sau

2.

o "rezistență la tracțiune specifică" care depășește 76,2 × 103 m;

c.

"Toroane", "mănunchiuri", "meșe" sau "benzi" continue impregnate cu rășini termorezistente, cu o grosime egală cu 15 mm sau mai mică (preimpregnate), confecționate din "materiale fibroase sau filamentare" cu carbon sau pe bază de sticlă, altele decât cele indicate la IIA1.010.a. sau b.

Observație: Această poziție nu supune controlului materialele fibroase sau filamentare definite la articolele 1C010.a, 1C010.b și 1C210.b.

1C010.a, 1C010.b, 1C210.a 1C210.b

II.A1.010

Fibre impregnate cu rășină sau gudron (preimpregnate), fibre acoperite cu metal sau carbon (semifabricate) sau "semifabricate din fibre de carbon", după cum urmează:

a.

din "materiale fibroase sau filamentare" indicate la IIA1.009;

b.

"Materiale fibroase sau filamentare" de carbon impregnate cu "matrice" de rășină epoxidică (preimpregnate) pentru repararea structurilor sau laminatelor pentru aeronave, indicate la 1C010.a., 1C010.b. sau 1C010.c, în care dimensiunile plăcilor individuale ale preimpregnatelor nu depășesc 50 × 90 cm;

c.

Preimpregnatele menționate la 1C010.a., 1C010.b. sau 1C010.c, atunci când sunt impregnate cu rășini fenolice sau epoxidice care au o temperatură de tranziție vitroasă (Tg) mai mică de 433 K (160 °C) și o temperatură de întărire mai mică decât temperatura de tranziție vitroasă.

Observație: Această poziție nu supune controlului materialele fibroase sau filamentare definite la articolul 1C010.e.

1C010.e, 1C210

II.A1.011

Materiale compozite din ceramică armate cu carbură de siliciu care pot fi utilizate pentru capetele scuturilor de protecție, pentru modulele spațiale de reintrare, pentru voleturile de ajutaj, utilizabile pentru ‧rachete‧, altele decât cele indicate la 1C107.

1C107

II.A1.012

Oțeluri maraging, altele decât cele indicate la 1C116 sau 1C216, ‧capabile să dezvolte‧ rezistență maximă la tracțiune egală cu 2 050 MPa sau mai mare, la o temperatură de 293 K (20 °C).

Notă tehnică:

Sintagma oțel maraging ‧capabil să‧ înseamnă oțel maraging înainte de sau după tratamentul termic.

1C216

II.A1.013

Tungsten, tantal, carbură de tungsten, carbură de tantal și aliaje care cumulează caracteristicile următoare:

a.

prezintă o formă de cavitate simetrică, cilindrică sau sferică, (inclusiv segmente de cilindru) cu un diametru interior între 50 mm și 300 mm; și

b.

o masă mai mare de 5 kg.

Observație: Această poziție nu supune controlului tungstenul, carbura de tungsten și aliajele definite la articolul 1C226.

1C226


A2   Materiale de prelucrare

Nr.

Descriere

Articolul corespunzător din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 394/2006

II.A2.001

Sisteme de încercare la vibrații, echipamente și componente ale acestora, altele decât cele indicate la 2B116:

a.

sisteme de încercare la vibrații care utilizează tehnici de reglare cu circuit închis sau cu retroacțiune și care dispun de un controler numeric încorporat, capabile să asigure vibrarea unui sistem la o accelerație egală cu 0,1 g rms sau mai mare, în gama de frecvențe cuprinse între 0,1 Hz și 2 kHz și capabile de o forță egală cu 50 kN sau mai mare, măsurată pe o ‧masă nefixată‧;

b.

controlere numerice, asociate cu un program informatic de încercare la vibrații special conceput, cu o "lărgime de bandă în timp real" mai mare de 5 kHz și concepute pentru utilizarea în sistemele de încercare la vibrații menționate la punctul a;

c.

standuri de probă la vibrații (unități de scuturare), cu sau fără amplificatoare asociate, capabile să dezvolte o forță de 50 kN sau mai mare, măsurată pe o ‧masă nefixată‧, utilizabile în sistemele de încercare la vibrații menționate la punctul a;

d.

structuri de suport ale pieselor de încercare și echipamente electronice concepute pentru combinarea mai multor standuri de încercare la vibrații într-un sistem capabil să dezvolte o forță efectivă de 50 kN sau mai mare, măsurată pe o ‧masă nefixată‧, care pot utilizate în echipamentele de încercare la vibrații indicate la litera a.

Notă tehnică:

Prin ‧masă nefixată‧ se înțelege o masă plană sau suprafață fără sisteme de prindere sau de reglare.

2B116

II.A2.002

Mașini-unelte de rectificat, care au preciziile de poziționare, cu "toate compensările disponibile", egale cu 15 μm sau mai mici (mai bune) de-a lungul oricărei axe liniare conform ISO 230/2 (1988) (1) sau standardelor naționale echivalente.

Observație: Acest articol nu cuprinde mașinile-unelte de rectificat definite la articolele 2B201.b și 2B001.c.

2B201.b, 2B001.c

II.A2.002a

Componente și comenzi numerice, special concepute pentru mașinile-unelte indicate la 2B001, 2B201 sau la II.A2.002 din prezenta listă.

 

II.A2.003

Mașini de echilibrare și echipamente aferente, după cum urmează:

a.

mașini de echilibrat concepute sau modificate pentru echipamentul dentar sau alt echipament medical și care prezintă toate caracteristicile următoare:

1.

nu au capabilitatea să echilibreze rotoare/ansambluri cu o masă mai mare de 3 kg;

2.

sunt capabile să echilibreze rotoare/ansambluri la o viteză de peste 12 500 rpm;

3.

sunt capabile să corecteze dezechilibre în două sau mai multe planuri; și

4.

sunt capabile să echilibreze la un dezechilibru rezidual specific de 0,2 g mm per kg de masă rotor;

b.

capete indicatoare concepute sau modificate pentru utilizarea la mașinile menționate la punctul a.

Notă tehnică:

Capetele indicatoare sunt uneori cunoscute sub denumirea de instrumente de echilibrare.

2B119

II.A2.004

Manipulatoare la distanță ce pot fi utilizate pentru a acționa de la distanță în operațiile de separare radiochimică sau în camere fierbinți, altele decât cele menționate la 2B225, care prezintă oricare din următoarele caracteristici:

a.

capacitatea de a penetra pereții camerelor fierbinți pe o adâncime de 0,3 m sau mai mult (operație prin perete); sau

b.

capacitatea de a trece peste partea superioară a peretelui unei camere fierbinți cu o grosime de 0,3 m sau mai mare (operație peste perete).

Notă tehnică:

Manipulatoarele la distanță asigură transferul acțiunilor operatorului uman către un braț de acționare la distanță și către un dispozitiv de fixare terminal. Acestea pot fi de tip "stăpân/sclav" sau acționate prin manșă sau tastatură.

2B225

II.A2.005

Cuptoare de tratament termic în mediu controlat, după cum urmează:

Cuptoare capabile să funcționeze la temperaturi care depășesc 400 °C.

2B226, 2B227

II.A2.006

Cuptoare de oxidare capabile să funcționeze la temperaturi care depășesc 400 °C.

2B226, 2B227

II.A2.007

"Transductoare de presiune", altele decât cele definite la 2B230, capabile să măsoare presiunea absolută în orice punct din intervalul 0-200 kPa și care cumulează caracteristicile următoare:

a.

Elemente de detectare a presiunii fabricate din sau acoperite cu "Materiale rezistente la coroziunea UF6"; și

b.

Care prezintă una din caracteristicile următoare:

1.

o scală completă până la 13 kPa sau mai puțin și o ‧acuratețe‧ mai bună de ± 1 % din scala completă; sau

2.

o scală completă până la 200 kPa sau mai mult și o ‧acuratețe‧ mai bună de 2 kPa.

Notă tehnică:

În sensul rubricii 2B30, ‧acuratețe‧ include nelinearitatea, fenomenul de histerezis și repetabilitatea la temperatura ambiantă.

2B230

II.A2.008

Contactori lichid-lichid (amestecătoare-separatoare, coloane pulsatorii și contractori centrifugali); și distribuitoare de lichide, distribuitoare de vapori sau colectoare de lichide concepute pentru astfel de echipamente, la care toate suprafețele care vin în contact direct cu substanța (substanțele) chimică(e) prelucrată(e) sunt fabricate din oricare din următoarele materiale:

1.

aliaje cu un conținut mai mare de 25 % nichel și de 20 % crom;

2.

fluoropolimeri;

3.

sticlă (inclusiv vitrificată sau emailată sau căptușeală din sticlă);

4.

grafit sau ‧grafit carbon‧;

5.

nichel sau aliaje cu un conținut de nichel mai mare de 40 %;

6.

tantal sau aliaje de tantal;

7.

titan sau aliaje de titan;

8.

zirconiu sau aliaje de zirconiu; sau

9.

oțel inoxidabil.

Notă tehnică:

‧Grafitul de carbon‧ este un compus din carbon amorf și grafit, în care conținutul de grafit este egal sau mai mare decât 8 %.

2B350.e

II.A2.009

Echipamente și componente industriale, altele decât cele menționate la 2B350.d, după cum urmează:

Schimbătoare de căldură sau condensatoare cu o suprafață de transfer a căldurii mai mare de 0,05 m2 și mai mică de 30 m2; și țevi, plăci, serpentine sau corpuri concepute pentru astfel de schimbătoare de căldură sau condensatoare, la care toate suprafețele care vin în contact direct cu fluidul (fluidele) sunt fabricate din oricare din următoarele materiale:

1.

aliaje cu un conținut de nichel mai mare de 25 % și cu un conținut de crom mai mare de 20 %;

2.

fluoropolimeri;

3.

sticlă (inclusiv vitrificată sau emailată sau căptușeală din sticlă);

4.

grafit sau ‧grafit carbon‧;

5.

nichel sau aliaje cu un conținut de nichel mai mare de 40 %;

6.

tantal sau aliaje de tantal;

7.

titan sau aliaje de titan;

8.

zirconiu sau aliaje de zirconiu;

9.

carbură de siliciu;

10.

carbură de titan; sau

11.

oțel inoxidabil.

Observație: Această poziție nu supune controlului radiatoarele de vehicule.

2B350.d

II.A2.010

Pompe cu garnituri de etanșare multiple și pompe fără etanșare, altele decât cele menționate la 2B350.i, pentru fluide corozive, cu un debit maxim specificat de producător mai mare de 0,6 m3/h, sau pompe de vid cu un debit maxim specificat de producător mai mare de 5 m3/h [la temperatura standard de 273 °K (0 °C) și presiunea standard de 101,3 kPa]; și carcase (corpuri de pompe), mantale semifabricate pentru carcase, impulsoare, rotoare sau ajutaje ale pompelor cu jet concepute pentru astfel de pompe, în care toate suprafețele care vin în contact direct cu substanța (substanțele) chimică(e) prelucrată(e) sunt fabricate din unul din materialele următoare:

1.

oțel inoxidabil

2.

aliaj de aluminiu

2B350.i

II.A2.011

Separatoare centrifugale care pot fi utilizate pentru separarea continuă fără propagare de aerosoli și fabricate din:

1.

aliaje cu un conținut de nichel mai mare de 25 % și cu un conținut de crom mai mare de 20 %;

2.

fluoropolimeri;

3.

sticlă (inclusiv vitrificată sau emailată sau căptușeală din sticlă);

4.

nichel sau aliaje cu un conținut de nichel mai mare de 40 %;

5.

tantal sau aliaje de tantal;

6.

titan sau aliaje de titan; sau

7.

zirconiu sau aliaje de zirconiu.

Observație: Această poziție nu supune controlului separatoarele centrifugale definite la articolul 2B352.c.

2B352.c

II.A2.012

Filtre de metal sinterizat, fabricate din nichel sau aliaj de nichel cu un conținut de nichel de 40 % sau mai mare.

Observație: Această poziție nu supune controlului filtrele definite la articolul 2B352.d.

2B352.d


A3   Electronică

Nr.

Descriere

Articolul corespunzător din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 394/2006

II.A3.001

Alimentatoare de curent continuu, de înaltă tensiune care cumulează caracteristicile următoare:

a.

sunt capabile să producă în mod continuu, pe parcursul unei perioade de 8 ore, 10 kV sau mai mult la o putere de ieșire egală cu 5 kW sau mai mare cu sau fără deviație; și

b.

o stabilitate a curentului sau a tensiunii mai bună de 0,1 % pe parcursul unei perioade de 4 ore.

Observație: Această poziție nu supune controlului alimentatoarele definite la articolele 0B001.j.5 și 3A227.

3A227

II.A3.002

Spectrometre de masă, altele decât cele menționate la 3A233 sau 0B002.g, capabile să măsoare ioni cu masa atomică de 200 unități atomice de masă sau mai mare și cu o rezoluție mai bună de 2 părți la 200, precum și sursele lor de ioni, după cum urmează:

a.

spectrometre de masă cu plasmă asociate cu cuplaj inductiv (ICP/MS);

b.

spectrometre de masă cu descărcare luminiscentă (GDMS);

c.

spectrometre de masă cu ionizare termică (TIMS);

d.

spectrometre de masă cu bombardament cu electroni, care au o cameră sursă construită din sau căptușită sau placată cu "materiale rezistente la UF6";

e.

spectrometre de masă cu fascicule moleculare, care au oricare dintre următoarele caracteristici:

1.

o cameră sursă construită din sau căptușită sau placată cu oțel inoxidabil sau molibden și echipată cu o capcană criogenică capabilă să răcească până la 193 °K (– 80 °C) sau mai puțin; sau

2.

o cameră sursă construită din sau căptușită sau placată cu "materiale rezistente la UF6";

f.

Spectrometre de masă echipate cu o sursă de ioni pentru microfluorurare concepută pentru actinide sau fluoruri de actinide.

3A233


A.6   Senzori și lasere

Nr.

Descriere

Articolul corespunzător din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 349/2006

II.A6.001

Bare din granat de ytriu si aluminiu (YAG)

 

II.A6.002

Optică pentru radiația infraroșie având lungimea de undă în gama 9-17 μm și componente pentru aceasta, în special componente din cadmiu-telur (CdTe).

Observație: Această poziție nu supune controlului camerele și componentele definite la articolul 6A003.

6A003

II.A6.003

Sisteme de corectare ale frontului de undă, destinate a fi utilizate cu un fascicul laser având un diametru mai mare de 4 mm și componente concepute special pentru acesta, inclusiv sisteme de comandă, senzori de fronturi de undă dinamice (faze) și "oglinzi deformabile", inclusiv oglinzi bimorfe.

Observație: Această poziție nu supune controlului oglinzile definite la articolele 6A004.a, 6A005.e și 6A005.f.

6A004.a, 6A005.e, 6A005.f

II.A6.004

"Lasere" cu argon ionizat având o putere de ieșire medie egală cu 5 W sau mai mare.

Observație: Această poziție nu supune controlului "laserele" cu argon ionizat definite la articolele 0B001.g.5, 6A005 și 6A205.a

6A005.a.6, 6A205.a

II.A6.005

Diode "laser" și componente ale acestora, după cum urmează:

a.

"lasere" cu semiconductori individuale, având fiecare o putere de ieșire care depășește 200 mW, în cantități mai mari de 100;

b.

rețele "laser" cu semiconductor având o putere de ieșire mai mare de 20 W.

1.

"Laserele" cu semiconductor sunt denumite în mod obișnuit diode "laser".

2.

Această poziție nu supune controlului "laserele" definite la articolele 0B001.g.5, 0B001.h.6 și 6A005.b.

3.

Această poziție nu supune controlului diodele "laser" cu o lungime de undă în intervalul 1 200-2 000 nm.

6A005.b

II.A6.006

"Lasere" acordabile cu semiconductor și rețele "laser" acordabile cu semiconductor, cu o lungime de undă în intervalul 9-17 μm, precum și stive de rețele de "lasere" cu semiconductor conținând cel puțin o "rețea laser" acordabilă cu semiconductor cu o astfel de lungime de undă.

1.

"Laserele" cu semiconductor sunt denumite în mod obișnuit diode "laser".

2.

Această poziție nu supune controlului "laserele" cu semiconductor definite la articolele 0B001.h.6 și 6A005.b.

6A005.b

II.A6.007

"Lasere acordabile" cu corp solid, echipamente optice și componente, după cum urmează:

a.

lasere cu titan-safir

b.

lasere cu alexandrit

Observație: Această poziție nu supune controlului laserele cu titan-safir și alexandrit definite la articolele 0B001.g.5, 0B001.h.6 și 6A005.c.1.

6A005.c.1

II.A6.008

"Lasere" dopate cu neodim (altele decât cu sticlă), având o lungime de undă de ieșire mai mare de 1 000 nm, dar nu mai mare de 1 100 nm și o energie de ieșire mai mare de 10 J pe puls.

Observație: Această poziție nu supune controlului "laserele" dopate cu neodim (altele decât cu sticlă) definite la articolul 6A005.c.2.b.

6A005.c.2

II.A6.009

Componente pentru dispozitive acusto-optice, după cum urmează:

a.

tuburi integrate și dispozitive semiconductoare de formare a imaginii, pentru obținerea de imagini succesive cu o frecvență de repetiție egală sau mai mare decât 1 kHz;

b.

generatoare de frecvență de repetiție;

c.

celule Pockel.

6A203.b.4.c

II.A6.010

Camere rezistente la radiație sau lentile pentru acestea, altele decât cele menționate la 6A203.c, special proiectate sau clasificate ca rezistente la radiație pentru a suporta o doză de radiație mai mare de 50 × 103 Gy (siliciu) [5 × 106 rad (siliciu)] fără degradare funcțională.

Notă tehnică:

Termenul Gy (siliciu) se referă la energia în jouli per kilogram absorbită de o mostră de siliciu neprotejată atunci când este expusă la radiație ionizantă.

6A203.c

II.A6.011

Oscilatoare și amplificatoare laser în impulsuri cu colorant și acordabile, având toate caracteristicile următoare:

1.

funcționează la lungimi de undă cuprinse între 300 nm și 800 nm;

2.

au o putere medie de ieșire mai mare de 10 W dar nu mai mare de 30 W;

3.

frecvență de repetiție mai mare de 1 kHz; și

4.

durata impulsului mai mică de 100 ns.

1.

Această poziție nu supune controlului oscilatoarele cu un singur mod de oscilație.

2.

Această poziție nu supune controlului amplificatoarele și oscilatoarele laser în impulsuri cu colorant și acordabile definite la articolele 6A205.c, 0B001.g.5 și 6A005.

6A205.c

II.A6.012

"Lasere" în impulsuri, cu bioxid de carbon, având toate caracteristicile următoare:

1.

funcționează la lungimi de undă cuprinse între 9 000 nm și 11 000 nm;

2.

au o frecvență de repetiție mai mare de 250 Hz;

3.

au o putere medie de ieșire mai mare de 100 W dar nu mai mare de 500 W; și

4.

durata impulsului mai mică de 200 ns.

Observație: Această poziție nu supune controlului amplificatoarele și oscilatoarele laser în impulsuri, cu dioxid de carbon, acordabile, definite la articolele 6A205.d, 0B001.h.6 și 6A005.

6A205.d


A.7   Navigație și avionică

Nr.

Descriere

Articolul corespunzător din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 394/2000

II.A7.001

Sisteme inerțiale și componente special concepute, după cum urmează:

I.

Sisteme inerțiale de navigație certificate pentru utilizarea la bordul "aeronavelor civile" de către autoritățile civile ale unui stat participant la Aranjamentul de la Wassenaar și componente special concepute, după cum urmează:

a.

sisteme inerțiale de navigație (INS) (cu cadran sau cu bandă) și echipamente inerțiale concepute pentru "aeronave", vehicule terestre, nave de suprafață sau vehicule submersibile sau "vehicule spațiale", pentru comportare, dirijare sau control, având oricare dintre următoarele caracteristici, precum și componentele special concepute pentru acestea, având oricare dintre următoatrele caracteristici:

1.

eroare de navigație (inerție liberă) de 0,8 mile marine/oră ulterioară alinierii normale, egală cu ‧eroarea circulară probabilă‧ (CEP) sau mai mică (mai bună); sau

2.

concepute să funcționeze la nivele de accelerație liniară care depășesc 10 g;

b.

sisteme inerțiale de navigație hibride în care sunt înglobate unul sau mai multe sisteme de navigație globală prin satelit (GNSS) sau "sisteme de navigație bazate pe date de referință" ("DBRN") pentru comportare, dirijare sau control față de un aliniament normal, având o precizie a poziției de navigare INS, mai mică (mai bună) de 10 m "eroare circulară probabilă" (CEP), după întreruperea funcționării "GNSS" sau "DBRN" pentru o perioadă de cel mult patru minute;

c.

sisteme inerțiale pentru azimut, cap compas sau indicarea nordului și componentele special concepute pentru acestea, având oricare din următoarele caracteristici:

1.

concepute pentru o precizie de azimut, de cap compas, sau de indicare a nordului egală sau mai mică (mai bună) de 6 arcuri/minut rms la 45 grade latitudine; sau

2.

concepute să suporte un nivel de șoc nefuncțional de 900 g sau mai mare, pe durata unei msec, sau mai mare.

Observație: Parametrii prevăzuți la 1.a. și 1.b. se aplică în oricare din următoarele condiții de mediu:

1.

vibrație aleatoare la intrare cu o amplitudine totală de 7,7 g rms în prima jumătate de oră și o durată totală a testului de o oră și jumătate pe fiecare dintre cele trei axe perpendiculare, când vibrația aleatoare întrunește următoarele caracteristici:

a.

O densitate spectrală a puterii (PSD) constantă cu valoarea de 0,04 g2/Hz în gama de frecvență cuprinsă între 15 și 1 000 Hz; și

b.

PSD se atenuează cu frecvențe între 0,04 și 0,01 g2/Hz în gama de frecvențe 1 000-2 000 Hz;

2.

o deviație unghiulară la ruliu și girație egală sau mai mare de + 2,62 radiani/s (150 o/s); sau

3.

în conformitate cu standardele naționale echivalente cu punctele 1 și 2 menționate anterior.

1.

1.b se referă la sistemele în care un INS sau alte mijloace de navigație independente sunt construite (înglobate) într-o singură unitate pentru îmbunătățirea performanțelor.

2.

‧Eroare circulară probabilă‧ (CEP) – Într-o distribuție circulară normală, raza cercului în care se regăsesc 50 % din rezultatele măsurătorilor individuale efectuate, cu o probabilitate de 50 %.

II.

Sisteme teodolit care conțin echipamente inerțiale încorporate special proiectate pentru scopuri de topografie civilă și concepute să aibă pentru o precizie de azimut, de cap compas, sau de indicare a nordului egală sau mai mică (mai bună) de 6 minute de arc RMS la 45 grade latitudine și componente proiectate special pentru acestea;

III.

Echipamente inerțiale sau de altă natură care conțin accelerometre menționate la articolul 7A001 sau 7A101 atunci când aceste accelerometre sunt proiectate și dezvoltate special în vederea utilizării ca senzori MWD (de măsurare în timpul forajului) în operațiunile de foraj.

7A003, 7A103

II.B.   Tehnologii

Nr.

Descriere

Articolul corespunzător din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 394/2006

II.B.001

Tehnologie necesară pentru dezvoltarea, producția sau utilizarea articolelor din partea A (Produse) de mai sus.

 


ANEXA III

Website-urile cuprinzând informații referitoare la autoritățile competente menționate la articolul 3 alineatul (4), articolul 3 alineatul (5), articolul 5 alineatul (3), articolul 6, articolul 8, articolul 9, articolul 10 alineatul (1), articolul 10 alineatul (2), articolul 13 alineatul (1) și articolul 17, precum și adresa pentru notificarea Comisiei Europene

BELGIA

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BULGARIA

http://www.mfa.government.bg

REPUBLICA CEHĂ

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

DANEMARCA

http://www.um.dk/da/menu/Udenrigspolitik/FredSikkerhedOgInternationalRetsorden/Sanktioner/

GERMANIA

http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html

ESTONIA

http://web-visual.vm.ee/est/kat_622/

GRECIA

http://www.ypex.gov.gr/www.mfa.gr/en-US/Policy/Multilateral+Diplomacy/International+Sanctions/

SPANIA

www.mae.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones+Internacionales

FRANȚA

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

IRLANDA

http://www.dfa.ie/un_eu_restrictive_measures_ireland/competent_authorities

ITALIA

http://www.esteri.it/UE/deroghe.html

CIPRU

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LETONIA

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITUANIA

http://www.urm.lt

LUXEMBURG

http://www.mae.lu/sanctions

UNGARIA

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/nemzetkozi_szankciok.htm

MALTA

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

ȚĂRILE DE JOS

http://www.minbuza.nl/sancties

AUSTRIA

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

POLONIA

http://www.msz.gov.pl

PORTUGALIA

http://www.min-nestrangeiros.pt

ROMÂNIA

http://www.mae.ro/index.php?unde=doc&id=32311&idlnk=1&cat=3

SLOVENIA

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

SLOVACIA

http://www.foreign.gov.sk

FINLANDA

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

SUEDIA

REGATUL UNIT

http://www.fco.gov.uk/competentauthorities

Adresa pentru notificarea Comisiei Europene:

European Commission

DG External Relations

Directorate A. Crisis Platform and Policy Coordination in CFSP

Unit A.2. Crisis Management and Conflict Prevention

CHAR 12/106

B-1049 Bruxelles/Brussel (Belgium)

E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu

Tel.: (32 2) 295 55 85, 299 11 76

Fax: (32 2) 299 08 73


ANEXA IV

Lista persoanelor, a entităților și a organismelor prevăzute la articolul 7 alineatul (1)

A.

Persoane juridice, entități și organisme

(1)

Organizația Iraniană pentru Energie Atomică (AEOI). Alte informații: organizație implicată în programul nuclear iranian.

(2)

Organizația industriilor de apărare (DIO). Alte informații: (a) entitate globală controlată de MODAFL; unele dintre entitățile subordonate acesteia au fost implicate în procesul de fabricație a componentelor destinate programului de centrifugare și în programul de rachete, (b) organizație implicată în programul nuclear iranian.

(3)

Grupul Industrial Fajr. Alte informații: (a) cunoscut anterior sub denumirea de Instrumentation Factory Plant, (b) entitate subordonată AIO, (c) entitate implicată în programul iranian de rachete balistice.

(4)

Farayand Technique. Alte informații: (a) societate implicată în programul nuclear iranian (programul de centrifugare), (b) identificată în rapoartele AIEA.

(5)

Kala-Electric (alias Kalaye Electric). Alte informații: (a) furnizor al PFEP – Natanz, (b) societate implicată în programul nuclear iranian.

(6)

Mesbah Energy Company. Alte informații: (a) furnizor pentru reactorul de cercetare A40 – Arak, (b) societate implicată în programul nuclear iranian.

(7)

Pars Trash Company. Alte informații: (a) societate implicată în programul nuclear iranian (programul de centrifugare), (b) identificată în rapoartele AIEA.

(8)

7th of Tir. Alte informații: (a) entitate subordonată DIO, cunoscută ca fiind direct implicată în programul nuclear iranian, (b) implicată în programul nuclear iranian.

(9)

Grupul Industrial Shahid Bagheri (SBIG). Alte informații: (a) entitate subordonată AIO, (b) implicată în programul iranian de rachete balistice.

(10)

Grupul Industrial Shahid Hemmat (SHIG). Alte informații: (a) entitate subordonată AIO, (b) implicată în programul iranian de rachete balistice.

B.

Persoane fizice

(1)

Dawood Agha-Jani. Funcție: director al PFEP (Natanz). Alte informații: persoană implicată în programul nuclear iranian.

(2)

Behman Asgarpour. Funcție: director executiv (Arak). Alte informații: persoană implicată în programul nuclear iranian.

(3)

Bahmanyar Morteza Bahmanyar. Funcție: directorul departamentului Finanțe și Buget, AIO. Alte informații: persoană implicată în programul iranian de rachete balistice.

(4)

Ahmad Vahid Dastjerdi. Funcție: director al AIO. Alte informații: persoană implicată în programul iranian de rachete balistice.

(5)

Reza-Gholi Esmaeli. Funcție: directorul departamentului Comerț și Relații Internaționale, AIO. Alte informații: persoană implicată în programul iranian de rachete balistice.

(6)

Ali Hajinia Leilabadi. Funcție: director general al Mesbah Energy Company. Alte informații: persoană implicată în programul nuclear iranian.

(7)

Jafar Mohammadi. Funcție: consilier tehnic al AEOI (responsabil de gestionarea producției de valve pentru aparatele de tip centrifugă). Alte informații: persoană implicată în programul nuclear iranian.

(8)

Ehsan Monajemi. Funcție: director de proiect în domeniul construcțiilor, Natanz. Alte informații: persoană implicată în programul nuclear iranian.

(9)

Mohammad Mehdi Nejad Nouri. Titlu: gen-lt. Funcție: rector al Universității Malek Ashtar de tehnologie în domeniul apărării. Alte informații: departamentul de chimie al Universității Ashtar de tehnologie în domeniul apărării este afiliat la MODALF și a realizat experimente cu beriliu. Persoană implicată în programul nuclear iranian.

(10)

Mohammad Qannadi. Funcție: vicepreședinte al departamentului Cercetare și Dezvoltare al AEOI. Alte informații: persoană implicată în programul nuclear iranian.

(11)

Yahya Rahim Safavi. Titlu: gen-lt. Funcție: comandant, IRGC (Pasdaran). Alte informații: persoană implicată atât în programul nuclear iranian, cât și în cel de rachete balistice.

(12)

Hosein Salimi. Titlu: general. Funcție: comandantul forțelor aeriene, IRGC (Pasdaran). Alte informații: persoană implicată în programul iranian de rachete balistice.


ANEXA V

Lista persoanelor, a entităților și a organismelor prevăzute la articolul 7 alineatul (2)


20.4.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 103/24


REGULAMENTUL (CE) NR. 424/2007 AL COMISIEI

din 19 aprilie 2007

de stabilire a sumelor forfetare la import pentru determinarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 3223/94 al Comisiei din 21 decembrie 1994 de stabilire a normelor de aplicare a regimului de import pentru fructe și legume (1), în special articolul 4 alineatul (1),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 3223/94 prevede, ca urmare a rezultatelor negocierilor comerciale multilaterale din Runda Uruguay, criteriile pentru stabilirea de către Comisie a sumelor forfetare la import din țările terțe, pentru produsele și termenele menționate în anexa acestuia.

(2)

În conformitate cu criteriile menționate anterior, sumele forfetare la import trebuie stabilite la nivelurile prevăzute în anexa la prezentul regulament,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Sumele forfetare la import prevăzute la articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 3223/94 sunt stabilite așa cum este indicat în tabelul din anexă.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 20 aprilie 2007.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 19 aprilie 2007.

Pentru Comisie

Jean-Luc DEMARTY

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 337, 24.12.1994, p. 66. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 386/2005 (JO L 62, 9.3.2005, p. 3).


ANEXĂ

la Regulamentul Comisiei din 19 aprilie 2007 de stabilire a sumelor forfetare la import pentru determinarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

(EUR/100 kg)

(Cod NC)

Codul țărilor terțe (1)

Suma forfetară la import

0702 00 00

MA

59,2

TN

139,0

TR

146,3

ZZ

114,8

0707 00 05

JO

171,8

MA

54,4

TR

156,4

ZZ

127,5

0709 90 70

MA

35,8

TR

75,5

ZZ

55,7

0709 90 80

EG

242,2

ZZ

242,2

0805 10 20

EG

41,3

IL

69,3

MA

44,6

TN

53,0

ZZ

52,1

0805 50 10

IL

57,2

TR

52,9

ZZ

55,1

0808 10 80

AR

82,2

BR

82,4

CA

105,7

CL

90,8

CN

91,9

NZ

129,8

US

130,8

UY

79,6

ZA

89,5

ZZ

98,1

0808 20 50

AR

77,4

CL

86,5

ZA

90,3

ZZ

84,7


(1)  Nomenclatorul țărilor, astfel cum este stabilit de Regulamentul (CE) nr. 1833/2006 al Comisiei (JO L 354, 14.12.2006, p. 19). Codul „ZZ” reprezintă „alte origini”.


20.4.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 103/26


REGULAMENTUL (CE) NR. 425/2007 AL COMISIEI

din 19 aprilie 2007

de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1365/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind statistica transportului de mărfuri pe căile navigabile interioare

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1365/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 6 septembrie 2006 privind statistica transportului de mărfuri pe căile navigabile interioare (1), în special articolul 9,

întrucât:

(1)

În conformitate cu articolul 9 din Regulamentul (CE) nr. 1365/2006, Comisia trebuie să stabilească procedurile pentru punerea în aplicare a regulamentului respectiv.

(2)

Este necesară adaptarea definițiilor prevăzute la articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 1365/2006, prin adăugarea unor definiții noi și prin furnizarea unor explicații și linii directoare referitoare la raportarea datelor în scopul asigurării unui cadru metodologic armonizat pentru colectarea datelor și compilarea statisticilor comparabile la nivel comunitar.

(3)

Este necesară adaptarea domeniului de colectare a datelor și conținutul anexelor din cadrul Regulamentului (CE) nr. 1365/2006 pentru a oferi o acoperire statistică adecvată pentru această modalitate de transport și a asigura compilarea statisticilor relevante la nivel comunitar.

(4)

Este necesară specificarea descrierii fișierelor de date, a formatului și a mijlocului prin care se vor transmite datele pentru a asigura procesarea acestor date într-un mod rapid și eficient din punct de vedere al costurilor.

(5)

Trebuie să se prevadă măsuri privind diseminarea rezultatelor statistice.

(6)

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 1365/2006 ar trebui modificat în consecință.

(7)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului pentru programele statistice constituit prin Decizia 89/382/CEE, Euratom a Consiliului (2),

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul (CE) nr. 1365/2006 se modifică după cum urmează:

1.

Articolul 3 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 3

Definiții

În sensul prezentului regulament se aplică următoarele definiții:

(a)

«cale navigabilă interioară» înseamnă un curs de apă care nu face parte din mare și care este, prin trăsături naturale sau artificiale, potrivit pentru circulația navelor de navigație interioară;

(b)

«navă de navigație interioară» înseamnă o ambarcațiune plutitoare destinată transportului de mărfuri sau transportului public de pasageri, care navighează în mod predominant pe căile navigabile interioare sau în apele situate în interiorul sau în imediata apropiere a apelor protejate sau a zonelor în care se aplică regulamentele portuare;

(c)

«naționalitatea navei» se referă la țara în care este înregistrată nava;

(d)

«transportul pe căile navigabile interioare» înseamnă orice deplasare a mărfurilor și/sau a călătorilor cu ajutorul navelor de navigație interioară, care se realizează în totalitate sau parțial pe căile navigabile interioare;

(e)

«transportul național pe căile navigabile interioare» înseamnă transportul pe căile navigabile interioare realizat între două porturi din cadrul aceluiași teritoriu național, indiferent de naționalitatea navei;

(f)

«transportul internațional pe căile navigabile interioare» înseamnă transportul pe căile navigabile interioare realizat între două porturi aflate pe teritorii naționale diferite;

(g)

«transportul de tranzit pe căile navigabile interioare» înseamnă transportul pe căile navigabile interioare pe un teritoriu național între două porturi localizate pe un alt teritoriu național sau pe alte teritorii naționale, cu condiția ca pe parcursul întregii călătorii pe teritoriul național să nu se realizeze nici o transbordare;

(h)

«traficul pe căile navigabile interioare» înseamnă deplasarea unei nave pe o cale navigabilă interioară dată.”

2.

Anexele A-F la Regulamentul (CE) nr. 1365/2006 se înlocuiesc cu textul inclus în anexa I la prezentul regulament.

Articolul 2

În scopul punerii în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1365/2006, se aplică definițiile, explicațiile și liniile directoare de raportare a datelor prezentate în anexa II la prezentul regulament.

Articolul 3

În sensul articolului 5 din Regulamentul (CE) nr. 1365/2006, statisticile se transmit sau se încarcă prin mijloace electronice la un punct unic de intrare a datelor în cadrul Eurostatului, conform descrierii fișierelor de date și mijlocului de transmitere definite în anexa III la prezentul regulament.

Formatul de transmitere este conform cu standardele de schimb adecvate, specificate de Eurostat.

Articolul 4

În sensul articolului 6 din Regulamentul (CE) nr. 1365/2006, Comisia are obligația de a disemina, prin orice mijloc și cu orice structură de date, toate datele menționate în anexele A-F din același Regulament (CE) nr. 1365/2006, care nu sunt declarate confidențiale de către statele membre.

Articolul 5

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 19 aprilie 2007.

Pentru Comisie

Joaquín ALMUNIA

Membru al Comisiei


(1)  JO L 264, 25.9.2006, p. 1.

(2)  JO L 181, 28.6.1989, p. 47.


ANEXA I

Anexele A-F la Regulamentul (CE) nr. 1365/2006 se înlocuiesc cu următorul text:

ANEXA A

Tabelul A1.   Transportul de mărfuri în funcție de tipul mărfii (date anuale)

Elemente

Codificare

Nomenclatură

Unitate

Tabel

2 caractere alfanumerice

«A1»

 

Țara raportoare

2 litere

NUTS0 (cod național)

 

Anul

4 cifre

«aaaa»

 

Țara/regiunea de încărcare

4 caractere alfanumerice

NUTS2 (1)

 

Țara/regiunea de descărcare

4 caractere alfanumerice

NUTS2 (1)

 

Tipul de transport

1 cifră

1

=

național

2

=

internațional (cu excepția tranzitului)

3

=

tranzit

 

Tipul de marfă

2 cifre

NST 2000 (2)

 

Tipul de ambalare

1 cifră

1

=

mărfuri în containere

2

=

mărfuri care nu sunt în containere și containere goale

 

Tone transportate

 

 

Tone

Tone-km

 

 

Tone-km

ANEXA B

Tabelul B1.   Transportul în funcție de naționalitatea navei și tipul de navă (date anuale)

Elemente

Codificare

Nomenclatură

Unitate

Tabel

2 caractere alfanumerice

«B1»

 

Țara raportoare

2 litere

NUTS0 (cod național)

 

Anul

4 cifre

«aaaa»

 

Țara/regiunea de încărcare

4 caractere alfanumerice

NUTS2 (3)

 

Țara/regiunea de descărcare

4 caractere alfanumerice

NUTS2 (3)

 

Tipul de transport

1 cifră

1

=

național

2

=

internațional (cu excepția tranzitului)

3

=

tranzit

 

Tipul de navă

1 cifră

1

=

barjă autopropulsată

2

=

barjă fără autopropulsare

3

=

barjă tank autopropulsată

4

=

barjă tank fără autopropulsare

5

=

alte nave pentru transportul de mărfuri

6

=

navă maritimă

 

Naționalitatea navei

2 litere

NUTS0 (cod național) (4)

 

Tone transportate

 

 

Tone

Tone-km

 

 

Tone-km


Tabelul B2.   Traficul navelor (date anuale)

Elemente

Codificare

Nomenclatură

Unitate

Tabel

2 caractere alfanumerice

«B2»

 

Țara raportoare

2 litere

NUTS0 (cod național)

 

Anul

4 cifre

«aaaa»

 

Tipul de transport

1 cifră

1

=

național

2

=

internațional (cu excepția tranzitului)

3

=

tranzit

 

Numărul de deplasări al navelor încărcate

 

 

Deplasări de nave

Numărul de deplasări al navelor goale

 

 

Deplasări de nave

Navă-km (navă încărcată)

 

 

Navă-km

Navă-km (navă goală)

 

 

Navă-km

NOTĂ: Dispoziția prezentului tabel B2 este opțională.

ANEXA C

Tabelul C1.   Transportul în containere în funcție de tipul mărfii (date anuale)

Elemente

Codificare

Nomenclatură

Unitate

Tabel

2 caractere alfanumerice

«C1»

 

Țara raportoare

2 litere

NUTS0 (cod național)

 

Anul

4 cifre

«aaaa»

 

Țara/regiunea de încărcare

4 caractere alfanumerice

NUTS2 (5)

 

Țara/regiunea de descărcare

4 caractere alfanumerice

NUTS2 (5)

 

Tipul de transport

1 cifră

1

=

național

2

=

internațional (cu excepția tranzitului)

3

=

tranzit

 

Dimensiunea containerelor

1 cifră

1

=

20' unități navlu

2

=

40' unități navlu

3

=

unități navlu > 20' și < 40'

4

=

unități navlu > 40'

 

Situație încărcare

1 cifră

1

=

containere încărcate

2

=

containere goale

 

Tipul de marfă

2 cifre

NST 2000 (6)

 

Tone transportate

 

 

Tone

Tone-km

 

 

Tone-km

TEU

 

 

TEU

TEU-km

 

 

TEU-km

ANEXA D

Tabelul D1.   Transportul în funcție de naționalitatea navei (date trimestriale)

Elemente

Codificare

Nomenclatură

Unitate

Tabel

2 caractere alfanumerice

«D1»

 

Țara raportoare

2 litere

NUTS0 (cod național)

 

Anul

4 cifre

«aaaa»

 

Trimestru

2 cifre

41

=

trimestrul 1

42

=

trimestru 2

43

=

trimestru 3

44

=

trimestru 4

 

Tipul de transport

1 cifră

1

=

național

2

=

internațional (cu excepția tranzitului)

3

=

tranzit

 

Naționalitatea navei

2 litere

NUTS0 (cod național) (7)

 

Tone transportate

 

 

Tone

Tone-km

 

 

Tone-km


Tabelul D2.   Transportul în containere în funcție de naționalitatea navei (date trimestriale)

Elemente

Codificare

Nomenclatură

Unitate

Tabel

2 caractere alfanumerice

«D2»

 

Țara raportoare

2 litere

NUTS0 (cod național)

 

Anul

4 cifre

«aaaa»

 

Trimestru

2 cifre

41

=

trimestrul 1

42

=

trimestrul 2

43

=

trimestrul 3

44

=

trimestrul 4

 

Tipul de transport

1 cifră

1

=

național

2

=

internațional (cu excepția tranzitului)

3

=

tranzit

 

Naționalitatea navei

2 litere

NUTS0 (cod național) (8)

 

Situație încărcare

1 cifră

1

=

containere încărcate

2

=

containere goale

 

Tone transportate

 

 

Tone

Tone-km

 

 

Tone-km

TEU

 

 

TEU

TEU-km

 

 

TEU-km

ANEXA E

Tabelul E1.   Transportul de mărfuri (date anuale)

Elemente

Codificare

Nomenclatură

Unitate

Tabel

2 caractere alfanumerice

«E1»

 

Țara raportoare

2 litere

NUTS0 (cod național)

 

Anul

4 cifre

«aaaa»

 

Tipul de transport

1 cifră

1

=

național

2

=

internațional (cu excepția tranzitului)

3

=

tranzit

 

Tipul de marfă

2 cifre

NST 2000 (9)

 

Total tone transportate

 

 

Tone

Total tone-km

 

 

Tone-km

ANEXA F

NOMENCLATURA MĂRFURILOR

Tipul de mărfuri se raportează conform clasificării NST-2000 (10), după cum se arată în tabelul F.1. Se utilizează codul de două cifre din coloana «Grupe NST-2000».

Cu toate acestea, numai în 2007, statelor membre le este permisă utilizarea clasificării NST/R (11) după cum se arată în tabelul F.2, pentru raportarea tipului de mărfuri. Se utilizează codul de două cifre din coloana «Grupe de mărfuri».

De asemenea, statele membre pot decide să raporteze datele utilizând ambele clasificări în 2007. Începând cu anul 2008, este valabilă numai clasificarea NST-2000.

Tabelul F.1.   Clasificarea NST-2000

Grupurile NST-2000

Descrierea mărfurilor

01

Produse agricole, de vânătoare sau forestiere; pește și alte produse de pescuit

02

Cărbune și lignit; turbă; țiței și gaze naturale; uraniu și toriu

03

Minereuri metalifere și alte produse de minerit și exploatare în carieră

04

Produse alimentare, băuturi și tutun

05

Textile și produse textile; piele și produse din piele

06

Lemn și produse din lemn și plută (cu excepția mobilei); articole din paie și materiale de împletit; celuloză, hârtie și articole din hârtie; materiale tipărite și pe medii de stocare

07

Cocs, produse de petrol rafinat și combustibil nuclear

08

Produse chimice, articole chimice și fibre sintetice; produse din cauciuc și din mase plastice

09

Alte produse minerale nemetalice

10

Metale de bază; produse din metale fabricate, cu excepția mașinilor și a echipamentelor

11

Mașini și utilaje n.c.a.; mașini și aparatură de calcul pentru birou; mașini și aparate electrice n.c.a.; echipamente și aparate radio, TV și de comunicații; instrumente medicale, de precizie și optice; ceasuri de mână și ceasornice

12

Echipamente pentru transport

13

Mobilă; alte mărfuri fabricate n.c.a.

14

Materii prime secundare; deșeuri urbane și alte deșeuri nespecificate în altă parte în CPA

15

Poștă, colete

Notă: această rubrică se poate utiliza în mod normal pentru mărfurile transportate de către administrațiile poștale și serviciile specializate de curierat în NACE Rev. 2 diviziile 53.10 și 53.20

16

Echipamente și materiale utilizate în transportul de mărfuri

Notă: această rubrică cuprinde articole cum ar fi containere goale, palete, cutii, lăzi și cuști cu posibilitatea de deplasare. De asemenea, cuprinde vehicule utilizate pentru a conține mărfurile, în care vehiculul însuși este transportat la rândul său de un alt vehicul. Existența unui cod pentru acest tip de material nu răspunde anticipat la întrebarea dacă astfel de materiale pot fi considerate «mărfuri»; aceasta va depinde de regulile colectării de date din cadrul fiecărei modalități de transport.

17

Mărfuri mutate pe parcursul schimbărilor de domiciliu sau birou; bagaje transportate separat de pasageri; autovehicule transportate pentru reparații; alte mărfuri necomerciale n.c.a.

18

Mărfuri grupate: un amestec de tipuri de mărfuri care sunt transportate împreună

Notă: această rubrică este utilizată ori de câte ori se consideră neadecvată clasificarea separată a mărfurilor în grupele 01-16.

19

Mărfuri neidentificabile: mărfuri care din anumite motive nu pot fi identificate dintr-un motiv sau altul și care, ca urmare, nu pot fi clasificate în grupele 01-16.

Notă: această rubrică are drept scop reglementarea mărfurilor pentru care unitatea raportoare nu are informații privind tipul de mărfuri care trebuie transportate.

20

Alte mărfuri n.c.a.

Notă: această rubrică cuprinde toate articolele care nu care nu se pot clasifica în grupele de la 01 la 19. Întrucât grupele 01-19 au scopul de a cuprinde toate categoriile prevăzute, utilizarea grupului 20 trebuie considerată neobișnuită și poate indica necesitatea unei verificări mai amănunțite a datelor raportate la această rubrică.


Tabelul F.2.   Clasificarea NST/R

Grupuri de mărfuri

Capitolul NST/R

Grupurile NST/R

Descriere

1

0

01

Cereale

2

02, 03

Cartofi, alte fructe și legume proaspete sau congelate

3

00, 06

Animale vii, sfeclă de zahăr

4

05

Lemn și plută

5

04, 09

Textile, articole textile și fibre sintetice, alte materiale neprelucrate de origine animală și vegetală

6

1

11, 12, 13, 14, 16, 17

Produse alimentare și nutreț

7

18

Semințe, fructe și grăsimi oleaginoase

8

2

21, 22, 23

Combustibili minerali solizi

9

3

31

Țiței

10

32, 33, 34

Produse petroliere

11

4

41, 46

Minereuri din fier, deșeuri din fier și oțel și pulbere de furnal

12

45

Minereuri și deșeuri neferoase

13

5

51, 52, 53, 54, 55, 56

Produse de metal

14

6

64, 69

Ciment, var, materiale fabricate pentru construcții

15

61, 62, 63, 65

Minerale neprelucrate și prelucrate

16

7

71, 72

Îngrășăminte naturale și chimice

17

8

83

Produse chimice din cărbune, catran

18

81, 82, 89

Produse chimice, altele decât produsele chimice din cărbune și catran

19

84

Celuloză și deșeuri de hârtie

20

9

91, 92, 93

Echipamente de transport, mașini, aparate, motoare, asamblate sau nu, și părți ale acestora

21

94

Produse din metal

22

95

Sticlă, articole de sticlă, produse din ceramică

23

96, 97

Piele, textile, îmbrăcăminte, alte articole fabricate

24

99

Articole diverse


(1)  Când nu se cunoaște sau nu este disponibil codul regional, se utilizează următoarea codificare:

«NUTS0 + ZZ» când există codul NUTS pentru țara parteneră.

codul «ISO + ZZ» când nu există codul NUTS pentru țara parteneră.

«ZZZZ» când țara parteneră este complet necunoscută.

(2)  Doar pentru anul de referință 2007, clasificarea NST/R poate fi utilizată pentru raportarea tipului de marfă, după cum se explică la anexa F.

(3)  Când nu se cunoaște sau nu este disponibil codul regional, se utilizează următoarea codificare:

«NUTS0 + ZZ» când există codul NUTS pentru țara parteneră.

codul «ISO + ZZ» când nu există codul NUTS pentru țara parteneră.

«ZZZZ» când țara parteneră este complet necunoscută.

(4)  Când nu există un cod NUTS pentru țara de înregistrare a navei, se raportează codul național ISO. În cazul în care nu se cunoaște naționalitatea navei, se utilizează codul «ZZ».

(5)  Când nu se cunoaște sau nu este disponibil codul regional, se utilizează următoarea codificare:

«NUTS0 + ZZ» când există codul NUTS pentru țara parteneră.

codul «ISO + ZZ» când nu există codul NUTS pentru țara parteneră.

«ZZZZ» când țara parteneră este complet necunoscută.

(6)  Doar pentru anul de referință 2007, clasificarea NST/R poate fi utilizată pentru raportarea tipului de marfă, după cum se explică la anexa F.

(7)  Când nu există un cod NUTS pentru țara de înregistrare a navei, se raportează codul național ISO. În cazul în care nu se cunoaște naționalitatea navei, se utilizează codul «ZZ».

(8)  Când nu există un cod NUTS pentru țara de înregistrare a navei, se raportează codul național ISO. În cazul în care nu se cunoaște naționalitatea navei, se utilizează codul «ZZ».

(9)  Doar pentru anul de referință 2007, clasificarea NST/R poate fi utilizată pentru raportarea tipului de marfă, după cum se explică la anexa F.

(10)  Mărfuri standard pentru statistica privind transportul pe anul 2000, adoptată la cea de-a șaizeci și patra sesiune (18-21 februarie 2002) a Comitetului pentru transport intern al Comisiei Economice pentru Europa a Organizației Națiunilor Unite (CEE/ONU) și revizuită la cea de-a cincizeci și șasea sesiune a Grupului de lucru privind statistica transportului (8-10 iunie 2005) din cadrul Documentului TRANS/WP.6/2004/1/Rev.2.

(11)  Clasificarea mărfurilor standard pentru statistica transporturilor/Revizuită, 1967. Publicat de Biroul statistic al Comunităților Europene (versiunea în limba franceză, 1968).


ANEXA II

DEFINIȚII, EXPLICAȚII ȘI LINII DIRECTOARE SUPLIMENTARE DE RAPORTARE A DATELOR PENTRU PUNEREA ÎN APLICARE A REGULAMENTULUI (CE) NR. 1365/2006

SECȚIUNEA I.   TRANSPORTUL PE CĂI NAVIGABILE INTERIOARE

1.   Căi navigabile interioare

Acest termen cuprinde râurile, lacurile, canalele și estuarele navigabile. Căile navigabile interioare care formează granița comună dintre două țări trebuie raportate de amândouă.

2.   Transportul pe căile navigabile interioare

În sensul prezentului regulament, deplasările de mărfuri și/sau pasageri cu ajutorul navelor maritime, întreprinse în întregime pe căile navigabile interioare, sunt considerate transport pe căi navigabile interioare și se supun acelorași obligații de furnizare a datelor, indiferent dacă navele maritime nu sunt menționate în mod specific în alte definiții.

Se exclud deplasările de mărfuri transportate în larg. Se exclud buncărele și magaziile asigurate navelor în porturi, însă se include combustibilul transportat către navele aflate în larg.

3.   Transportul național pe căi navigabile interioare

Transportul național pe căi navigabile interioare poate să includă tranzitul printr-o a doua țară, deși pentru această țară transportul trebuie raportat ca tranzit. Se include transportul de cabotaj definit ca transport național pe căile navigabile interioare realizat de o navă înregistrată într-o altă țară.

4.   Transportul internațional pe căi navigabile interioare

Transportul internațional pe căi navigabile interioare poate să includă tranzitul prin una sau mai multe țări terțe. Pentru țările din urmă, acest transport trebuie raportat ca tranzit.

5.   Transportul de tranzit pe căi navigabile interioare

Transportul de tranzit pe căi navigabile interioare trebuie considerat ca atare doar atunci când nu se realizează nicio transbordare pe teritoriul național.

6.   Țara/regiunea de încărcare

Aceasta este țara sau regiunea portului [nivelul NUTS2 (1)] în care sunt încărcate pe navă produsele transportate.

7.   Țara/regiunea de descărcare

Aceasta este țara sau regiunea portului (nivelul NUTS2) în care sunt descărcate de pe navă produsele transportate.

8.   Tipul de ambalare a mărfurilor

Mărfurile de pe o navă pot fi transportate utilizând două tipuri de ambalaje:

containere interne, conform definiției din secțiunea III.1;

în afara containerelor.

SECȚIUNEA II.   TIPURI DE NAVE

1.   Barjă autopropulsată

Orice navă de mărfuri cu motor pentru căile navigabile interioare, alta decât barja tank autopropulsată.

2.   Barjă care nu este autopropulsată

Orice navă de mărfuri fără motor pentru căile navigabile interioare, alta decât barja tank fără autopropulsare. Această categorie cuprinde ambarcațiunile remorcate, împinse sau împinse-remorcate.

3.   Barjă tank autopropulsată

O barjă autopropulsată destinată transportului de lichide sau gaze în cisterne fixate.

4.   Barjă tank fără autopropulsare

O barjă care nu este autopropulsată destinată transportului de lichide sau gaze în cisterne fixate.

5.   Navă pentru transportul altor mărfuri

Orice alt tip cunoscut sau necunoscut de navă de mărfuri pe căi navigabile interioare destinată transportului de mărfuri care nu sunt definite în cadrul categoriilor precedente.

6.   Navă maritimă

O altă navă decât cele care navighează în mod predominant pe căile navigabile interioare sau în apele situate în interiorul sau în imediata apropiere a apelor protejate sau a zonelor în care se aplică regulamentele portuare.

SECȚIUNEA III.   CONTAINERE

1.   Containerul

Containerul de mărfuri înseamnă un articol de echipament pentru transport:

1.

de natură permanentă și, în consecință, suficient de rezistent pentru a fi adecvat pentru uz repetat;

2.

proiectat special pentru a facilita transportul mărfurilor cu ajutorul unuia sau mai multor mijloace de transport, fără reîncărcare intermediară;

3.

prevăzute cu dispozitive care să îi permită manevrarea rapidă, mai ales transferul de pe un mijloc de transport pe altul;

4.

proiectat în așa fel încât să fie ușor de umplut și golit;

5.

având o lungime de cel puțin 20 de picioare.

2.   Dimensiunea containerelor

În sensul prezentului regulament, dimensiunea containerelor se raportează conform cu patru categorii:

1.

containere ISO de 20 de picioare (lungimea de 20 de picioare și lățimea de 8 picioare);

2.

containere ISO de 40 de picioare (lungimea de 40 de picioare și lățimea de 8 picioare);

3.

containere ISO de peste 20 de picioare și sub 40 de picioare în lungime;

4.

containere ISO cu o lungime de peste 40 de picioare.

Containerele sub 20 de picioare sau de dimensiuni necunoscute trebuie raportate în cadrul categoriei 1.

3.   Situația încărcării containerelor

Containerele pot avea două statute de încărcare, indiferent de dimensiunea acestora:

încărcat, când se transportă în container orice tip de marfă;

gol, când containerul nu conține nicio marfă.

SECȚIUNEA IV.   TRAFICUL PE CĂILE NAVIGABILE INTERIOARE

1.   Numărul de deplasări al navelor încărcate

Se consideră că o deplasare a navei încărcate este cea de la portul în care încarcă orice tip de mărfuri până la următorul port în care încarcă sau descarcă mărfuri.

2.   Numărul de deplasări al navelor goale

Se consideră că o deplasare a navei goale este cea de la un port la altul, pentru care greutatea brută totală a mărfurilor este egală cu zero. Deplasarea unei nave care transportă containere goale nu este considerată o navă goală.

SECȚIUNEA V.   UNITĂȚI

1.   Tonă

Unitate de măsurare a greutății mărfurilor transportate, echivalentul a 1 000 de kilograme.

Greutatea care trebuie avută în vedere este greutatea totală brută a mărfurilor. Greutatea luată în considerare echivalează cu greutatea totală a mărfurilor și ambalarea și greutatea proprie a echipamentului, cum ar fi containerele, cutiile mobile și paletele. Când se exclude această greutate proprie, greutatea rămasă reprezintă greutatea totală.

2.   Tonă-km

Unitate de măsurare a transportului de mărfuri care echivalează cu o tonă de mărfuri transportate pe o distanță de un kilometru.

În sensul raportării performanței tonă-km, se are în vedere numai distanța parcursă pe căile navigabile interioare.

3.   TEU

Unitatea de măsurare a dimensiunii containerului care echivalează cu o unitate de 20 de picioare. În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele echivalențe:

1.

=

containere ISO de 20 de picioare (lungimea de 20 de picioare și lățimea de 8 picioare)

=

1 TEU;

2.

=

containere ISO de 40 de picioare (lungimea de 40 de picioare și lățimea de 8 picioare)

=

2 TEU;

3.

=

containere ISO de peste 20 de picioare și sub 40 de picioare în lungime

=

1,5 TEU;

4.

=

containere ISO cu o lungime de peste 40 de picioare

=

2,25 TEU.

4.   TEU-km

Unitate de măsurare a transportului de bunuri în containere care echivalează cu un TEU transportat pe o distanță de un kilometru.

În sensul raportării performanței TEU-km, se are în vedere numai distanța parcursă pe căile navigabile interioare.

5.   Navă-km

Unitate de măsurare a traficului navelor care echivalează cu deplasarea unei nave pe o distanță de un kilometru.

În scopul raportării performanței navă-km, se are în vedere numai distanța parcursă pe căile navigabile interioare.


(1)  Nomenclatorul unităților teritoriale, astfel cum apare în Regulamentul (CE) nr. 1059/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 mai 2003 privind instituirea unui nomenclator comun al unităților teritoriale de statistică (NUTS) (JO L 154, 21.6.2003, p. 1). Orice actualizare ulterioară a acestei clasificări, adoptată prin punerea în aplicare a regulamentelor Comisiei, este aplicabilă în sensul prezentului regulament.


ANEXA III

DESCRIEREA FIȘIERELOR DE DATE ȘI A MIJLOACELOR DE TRANSMITERE PENTRU PUNEREA ÎN APLICARE A REGULAMENTULUI (CE) NR. 1365/2006

Descrierea elementelor care trebuie utilizate în fiecare fișier de date

În următorul tabel se prezintă un rezumat al elementelor care trebuie furnizate în fiecare dintre fișierele (tabelele) de date din prezentul regulament.

Elemente

Format și dimensiune

Tabel

A1

B1

B2

C1

D1

D2

E1

Dimensiuni

Numărul tabelului

an2

X

X

X

X

X

X

X

Țara raportoare

a2

X

X

X

X

X

X

X

Anul

n4

X

X

X

X

X

X

X

Trimestrul

n2

 

 

 

 

X

X

 

Țara/regiunea de încărcare

an4

X

X

 

X

 

 

 

Țara/regiunea de descărcare

an4

X

X

 

X

 

 

 

Tipul de transport

n1

X

X

X

X

X

X

X

Tipul de marfă

n2

X

 

 

X

 

 

X

Tipul de ambalare

n1

X

 

 

 

 

 

 

Tipul de navă

n1

 

X

 

 

 

 

 

Naționalitatea navei

a2

 

X

 

 

X

X

 

Dimensiunea containerelor

n1

 

 

 

X

 

 

 

Situație încărcare

n1

 

 

 

X

 

X

 

Valori

Tone transportate

n..12

X

X

 

X

X

X

X

Tone-km

n..18

X

X

 

X

X

X

X

Numărul de deplasări al navelor încărcate

n..12

 

 

X

 

 

 

 

Numărul de deplasări al navelor goale

n..12

 

 

X

 

 

 

 

Navă-km (navă încărcată)

n..18

 

 

X

 

 

 

 

Navă-km (navă goală)

n..18

 

 

X

 

 

 

 

TEU

n..12

 

 

 

X

 

X

 

TEU-km

n..18

 

 

 

X

 

X

 

Sunt marcate două câmpuri în coloana asociată cu tabelul relevant:

„X”: câmpuri care trebuie furnizate pentru un tabel;

„” (spațiu): câmpuri care nu sunt relevante pentru un tabel (nu trebuie furnizate).

Formatul fiecărui câmp este fie numeric (n), fie alfabetic (a) sau alfanumeric (an). Dimensiunea este fie fixă („format + număr” – de exemplu, „n4”), fie variabilă, cu un număr maxim de poziții („format + «..» + numărul maxim de poziții” – de exemplu, „n..12”).

Descrierea mijlocului de transmitere

Formatul de transmitere care trebuie utilizat trebuie să fie compatibil cu o transmitere automată a datelor (abordarea EDI).

Se acceptă formatul „CVS” (Comma Separated Values – Valori separate prin virgulă) cu punct și virgulă (;) ca separator de câmpuri. De asemenea, Eurostat poate specifica un alt format mai avansat bazat pe un standard adecvat de schimb. În acest caz, Eurostat trebuie să pună la dispoziție o documentație detaliată privind modul în care să se pună în aplicare acest standard în conformitate cu cerințele prezentului regulament.

Datele se transmit sau se încarcă prin mijloace electronice la punctul unic de intrare a datelor la Eurostat.

Trebuie să se trimită un fișier separat sub formă de tabel cu privire la regulament și perioadă.

Următoarea convenție de numire a fișierelor trebuie respectată:

„IWW_Tabel_Frecvență_Țară_An_Perioadă[_CâmpOpțional].format”, în care:

IWW

Pentru date privind căile navigabile interioare

Tabel

„A1”, „B1”, „B2”, „C1”, „D1”, „D2” sau „E1”

Frecvență

„A” pentru Anual

„Q” pentru Trimestrial

Țară

Țara raportoare: a se folosi codul NUTS0

An

Anul datelor pe 4 poziții (de exemplu, 2007)

Perioadă

„0000” pentru anual

„0001” pentru primul trimestru Q01

„0002” pentru al doilea trimestru Q02

„0003” pentru al treilea trimestru Q03

„0004” pentru al patrulea trimestru Q04

[_CâmpOpțional]

Poate conține orice înșiruire de caractere de la 1 la 220 (sunt acceptate doar cele de la „A” la „Z”, „0” la „9” sau „_”). Acest câmp nu se interpretează prin instrumentele Eurostat.

.format

Formatul fișierului: [de exemplu, „CSV” pentru formatul „Comma Separated Values” (Valori separate prin virgulă), „GES” pentru GESMES]

Exemplu:

Fișierul „IWW_D1_Q_FR_2007_0002.csv” este fișierul de date care conține datele din Franța pentru tabelul D1 din regulament, acoperind cel de-al doilea trimestru al anului 2007.


20.4.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 103/40


REGULAMENTUL (CE) NR. 426/2007 AL COMISIEI

din 19 aprilie 2007

de stabilire a coeficientului de atribuire care urmează să fie aplicat cererilor de licențe de import depuse la 17 aprilie 2007 în cadrul contingentului tarifar comunitar deschis de Regulamentul (CE) nr. 2402/96 pentru feculele de manioc originar din Thailanda

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1784/2003 al Consiliului din 29 septembrie 2003 privind organizarea comună a piețelor în sectorul cerealelor (1),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1301/2006 al Comisiei din 31 august 2006 de stabilire a normelor comune pentru administrarea contingentelor tarifare de import pentru produsele agricole gestionate printr-un sistem de licențe de import (2), în special articolul 7 alineatul (2),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 2402/96 al Comisiei (3) deschide un contingent tarifar anual de import de 10 000 de tone de feculele de manioc (număr de ordine 09.4065).

(2)

Din comunicarea efectuată în conformitate cu articolul 10 din Regulamentul (CE) nr. 2402/96 rezultă că cererile depuse la 17 aprilie 2007, ora 13.00, ora Bruxelles-ului, în conformitate cu articolul 9 din regulamentul menționat anterior, vizează cantități superioare cantităților disponibile. Prin urmare, este necesar să se determine în ce măsură se pot elibera licențele de import, stabilindu-se coeficientul de atribuire care urmează să fie aplicat cantităților solicitate.

(3)

De asemenea, este necesar să nu se mai elibereze licențe de import în temeiul Regulamentului (CE) nr. 2402/96 pentru perioada în curs din cadrul contingentului,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

(1)   Fiecare cerere de licență de import de feculele de manioc din cadrul contingentului menționat de Regulamentul (CE) nr. 2402/96 depusă la 17 aprilie 2007, ora 13.00, ora Bruxelles-ului, are ca rezultat eliberarea unei licențe pentru cantitățile solicitate cărora li se aplică un coeficient de atribuire de 59,78761 %.

(2)   Eliberarea de licențe de import pentru cantitățile solicitate începând cu 17 aprilie 2007, ora 13.00, ora Bruxelles-ului, se suspendă pentru perioada în curs din cadrul contingentului.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 19 aprilie 2007.

Pentru Comisie

Jean-Luc DEMARTY

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 270, 21.10.2003, p. 78. Regulament, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 1154/2005 al Comisiei (JO L 187, 19.7.2005, p. 11).

(2)  JO L 238, 1.9.2006, p. 13. Regulament, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 289/2007 (JO L 78, 17.3.2007, p. 17).

(3)  JO L 327, 18.12.1996, p. 14. Regulament, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 1884/2006 (JO L 364, 20.12.2006, p. 44).


20.4.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 103/41


REGULAMENTUL (CE) NR. 427/2007 AL COMISIEI

din 19 aprilie 2007

de stabilire a restituirilor la exportul de zahăr alb și zahăr brut în aceeași stare

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 318/2006 al Consiliului din 20 februarie 2006 privind organizarea comună a piețelor în sectorul zahărului (1), în special articolul 33 alineatul (2) paragraful al doilea,

întrucât:

(1)

În conformitate cu articolul 32 din Regulamentul (CE) nr. 318/2006, diferența dintre prețurile de pe piața mondială ale produselor menționate la articolul 1 alineatul (1) litera (b) din regulamentul menționat anterior și prețurile acestor produse pe piața comunitară poate fi acoperită printr-o restituire la export.

(2)

Având în vedere situația existentă în prezent pe piață în sectorul zahărului, restituirile la export trebuie stabilite în conformitate cu normele și cu anumite criterii prevăzute la articolele 32 și 33 din Regulamentul (CE) nr. 318/2006.

(3)

Articolul 33 alineatul (2) primul paragraf din Regulamentul (CE) nr. 318/2006 prevede că restituirea poate fi diferențiată în funcție de destinații atunci când situația pieței mondiale sau cerințele specifice anumitor piețe justifică acest lucru.

(4)

Se pot acorda restituiri numai pentru produsele autorizate să circule liber în Comunitate și care îndeplinesc condițiile prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 318/2006.

(5)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului de gestionare a zahărului,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Produsele care beneficiază de restituirile la export prevăzute la articolul 32 din Regulamentul (CE) nr. 318/2006 și valorile acestor restituiri sunt specificate în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 20 aprilie 2007.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 19 aprilie 2007.

Pentru Comisie

Jean-Luc DEMARTY

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 58, 28.2.2006, p. 1. Directivă, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva (CE) nr. 247/2007 al Comisiei (JO L 69, 9.3.2007, p. 3).


ANEXĂ

Restituiri la export pentru zahărul alb și zahărul brut în aceeași stare, aplicabile începând cu 20 aprilie 2007 (1)

Codul produsului

Destinația

Unitatea de măsură

Valoarea restituirii

1701 11 90 9100

S00

EUR/100 kg

26,83 (2)

1701 11 90 9910

S00

EUR/100 kg

26,83

1701 12 90 9100

S00

EUR/100 kg

26,83

1701 12 90 9910

S00

EUR/100 kg

26,83 (2)

1701 91 00 9000

S00

EUR/1 % zaharoză × 100 kg produs net

0,2917

1701 99 10 9100

S00

EUR/100 kg

29,17

1701 99 10 9910

S00

EUR/100 kg

29,17

1701 99 10 9950

S00

EUR/100 kg

29,17

1701 99 90 9100

S00

EUR/1 % zaharoză × 100 kg produs net

0,2917

NB: Destinațiile sunt definite după cum urmează:

S00

:

toate destinațiile, în afară de Albania, Croația, Bosnia-Herțegovina, Muntenegru, Serbia, Kosovo, Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei, Andorra, Gibraltar, Ceuta, Melilla, Sfântul Scaun (Cetatea Vaticanului), Liechtenstein, Livigno și Campione d’Italia, insula Helgoland, Groenlanda, Insulele Feroe și zonele din Republica Cipru în care guvernul Republicii Cipru nu deține control efectiv.


(1)  Ratele stabilite în prezenta anexă nu sunt aplicabile de la 1 februarie 2005, în conformitate cu Decizia 2005/45/CE a Consiliului din 22 decembrie 2004 privind încheierea și aplicarea provizorie a Acordului dintre Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană de modificare a Acordului dintre Comunitatea Economică Europeană și Confederația Elvețiană din 22 iulie 1972 în ceea ce privește dispozițiile aplicabile produselor agricole prelucrate (JO L 23, 26.1.2005, p. 17).

(2)  Prezenta valoare este aplicabilă zahărului brut cu un randament de 92 %. În cazul în care randamentul zahărului brut exportat nu este de 92 %, valoarea restituirii aplicabile se înmulțește, pentru fiecare operațiune de export în cauză, cu un factor de conversie obținut prin împărțirea la 92 a randamentului zahărului brut exportat, calculat în conformitate cu punctul III alineatul (3) din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 318/2006.


20.4.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 103/43


REGULAMENTUL (CE) NR. 428/2007 AL COMISIEI

din 19 aprilie 2007

de stabilire a restituirilor la export pentru siropuri și alte produse din sectorul zahărului exportate în aceeași stare

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 318/2006 al Consiliului din 20 februarie 2006 privind organizarea comună a piețelor în sectorul zahărului (1), în special articolul 33 alineatul (2) paragraful al doilea,

întrucât:

(1)

În conformitate cu articolul 32 din Regulamentul (CE) nr. 318/2006, diferența dintre prețurile pe piața mondială ale produselor menționate la articolul 1 alineatul (1) literele (c), (d) și (g) din regulamentul menționat anterior și prețurile acestor produse pe piața comunitară poate fi acoperită de o restituire la export.

(2)

Având în vedere situația existentă în prezent pe piață în sectorul zahărului, trebuie stabilite restituiri la export în conformitate cu normele și cu anumite criterii prevăzute la articolele 32 și 33 din Regulamentul (CE) nr. 318/2006.

(3)

Articolul 33 alineatul (2) primul paragraf din Regulamentul (CE) nr. 318/2006 prevede că restituirea poate fi diferențiată în funcție de destinație atunci când acest lucru este justificat de situația pieței mondiale sau de exigențele specifice ale anumitor piețe.

(4)

Se pot acorda restituiri numai pentru produsele autorizate să circule liber în Comunitate și care îndeplinesc condițiile din Regulamentul (CE) nr. 951/2006 din 30 iunie 2006 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 318/2006 în ceea ce privește schimburile cu țările terțe în sectorul zahărului (2).

(5)

Restituirile la export pot fi instituite pentru a acoperi disparitățile de competitivitate dintre exporturile din Comunitate și cele din țările terțe. Produsele comunitare exportate spre destinații apropiate și spre anumite țări terțe care acordă un tratament preferențial la import se găsesc în prezent într-o poziție concurențială foarte avantajoasă. În consecință, este necesară eliminarea restituirilor la export pentru aceste destinații.

(6)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului de gestionare a zahărului,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

(1)   Produsele care beneficiază de restituirile la export prevăzute la articolul 32 din Regulamentul (CE) nr. 318/2006 și valorile acestor restituiri sunt specificate în anexa la prezentul regulament numai dacă îndeplinesc condițiile cerute la alineatul (2) al prezentului articol.

(2)   Pentru a fi eligibile pentru o restituire în temeiul alineatului (1), produsele trebuie să îndeplinească cerințele pertinente stabilite la articolele 3 și 4 din Regulamentul (CE) nr. 951/2006.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 20 aprilie 2007.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 19 aprilie 2007.

Pentru Comisie

Jean-Luc DEMARTY

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 58, 28.2.2006, p. 1. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 247/2007 al Comisiei (JO L 69, 9.3.2007, p. 3).

(2)  JO L 178, 1.7.2006, p. 24. Regulament, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 2031/2006 (JO L 414, 30.12.2006, p. 43).


ANEXĂ

Restituiri la export pentru siropuri și alte produse din sectorul zahărului exportate în aceeași stare, aplicabile începând cu 20 aprilie 2007 (1)

Codul produsului

Destinația

Unitatea de măsură

Valoarea restituirii

1702 40 10 9100

S00

EUR/100 kg substanță uscată

29,17

1702 60 10 9000

S00

EUR/100 kg substanță uscată

29,17

1702 60 95 9000

S00

EUR/1 % zaharoză × 100 kg produs net

0,2917

1702 90 30 9000

S00

EUR/100 kg substanță uscată

29,17

1702 90 60 9000

S00

EUR/1 % zaharoză × 100 kg produs net

0,2917

1702 90 71 9000

S00

EUR/1 % zaharoză × 100 kg produs net

0,2917

1702 90 99 9900

S00

EUR/1 % zaharoză × 100 kg produs net

0,2917 (2)

2106 90 30 9000

S00

EUR/100 kg substanță uscată

29,17

2106 90 59 9000

S00

EUR/1 % zaharoză × 100 kg produs net

0,2917

NB: Destinațiile sunt definite după cum urmează:

S00

:

toate destinațiile, cu excepția Albaniei, Croației, Bosniei și Herțegovina, Muntenegrului, Serbiei, Kosovo, Fostei Republici Iugoslave a Macedoniei, Andorra, Gibraltar, Ceuta, Melilla, Sfântul Scaun (Cetatea Vaticanului), Liechtenstein, Livigno și Campione d’Italia, insula Helgoland, Groenlanda, Insulele Feroe și zonele din Republica Cipru în care guvernul Republicii Cipru nu deține control efectiv.


(1)  Ratele stabilite în prezenta anexă nu sunt aplicabile de la 1 februarie 2005 în conformitate cu Decizia 2005/45/CE a Consiliului din 22 decembrie 2004 privind încheierea și aplicarea provizorie a Acordului dintre Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană de modificare a Acordului dintre Comunitatea Economică Europeană și Confederația Elvețiană din 22 iulie 1972 în ceea ce privește dispozițiile aplicabile produselor agricole prelucrate (JO L 23, 26.1.2005, p. 17).

(2)  Valoarea de bază nu este aplicabilă produsului definit la punctul 2 din anexa la Regulamentul (CEE) nr. 3513/92 al Comisiei (JO L 355, 5.12.1992, p. 12).


20.4.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 103/45


REGULAMENTUL (CE) NR. 429/2007 AL COMISIEI

din 19 aprilie 2007

de stabilire a valorii maxime a restituirii la exportul de zahăr alb în cadrul licitației permanente prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 958/2006

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 318/2006 al Consiliului din 20 februarie 2006 privind organizarea comună a piețelor în sectorul zahărului (1), în special articolul 33 alineatul (2) paragrafele al doilea și al treilea litera (b),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 958/2006 al Comisiei din 28 iunie 2006 privind o licitație permanentă pentru anul de comercializare 2006/2007 în vederea stabilirii restituirilor la exportul de zahăr alb (2) prevede organizarea de licitații parțiale.

(2)

În conformitate cu articolul 8 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 958/2006 și ca urmare a examinării ofertelor depuse în cadrul licitației parțiale care se încheie la 19 aprilie 2007, este necesar să se stabilească o valoare maximă a restituirii la export pentru licitația parțială în cauză.

(3)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului de gestionare a zahărului,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Pentru licitația parțială care se încheie la 19 aprilie 2007 valoarea maximă a restituirii la export pentru produsul menționat la articolul 1 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 958/2006 se stabilește la 34,165 EUR/100 kg.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 20 aprilie 2007.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 19 aprilie 2007.

Pentru Comisie

Jean-Luc DEMARTY

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 58, 28.2.2006, p. 1. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 247/2007 al Comisiei (JO L 69, 9.3.2007, p. 3).

(2)  JO L 175, 29.6.2006, p. 49. Regulament, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 203/2007 (JO L 61, 28.2.2007, p. 3).


20.4.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 103/46


REGULAMENTUL (CE) NR. 430/2007 AL COMISIEI

din 19 aprilie 2007

de stabilire a valorii maxime a restituirii la exportul de zahăr alb în cadrul licitației permanente prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 38/2007

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 318/2006 al Consiliului din 20 februarie 2006 privind organizarea comună a piețelor în sectorul zahărului (1), în special articolul 33 alineatul (2) paragraful al doilea și paragraful al treilea litera (b),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 38/2007 al Comisiei din 17 ianuarie 2007 privind o licitație permanentă pentru revânzarea la export a zahărului deținut de agențiile de intervenție din Belgia, Republica Cehă, Spania, Irlanda, Italia, Ungaria, Polonia, Slovacia și Suedia (2) prevede organizarea de licitații parțiale.

(2)

În conformitate cu articolul 4 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 38/2007 și ca urmare a examinării ofertelor depuse în cadrul licitației parțiale care se încheie la 18 aprilie 2007, este necesar să se stabilească o valoare maximă a restituirii la export pentru licitația parțială în cauză.

(3)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului de gestionare a zahărului,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Pentru licitația parțială care se încheie la 18 aprilie 2007 valoarea maximă a restituirii la export pentru produsul menționat la articolul 1 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 38/2007 se stabilește la 392,50 EUR/t.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 20 aprilie 2007.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 19 aprilie 2007.

Pentru Comisie

Jean-Luc DEMARTY

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 58, 28.2.2006, p. 1. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 247/2007 al Comisiei (JO L 69, 9.3.2007, p. 3).

(2)  JO L 11, 18.1.2007, p. 4. Regulament, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 203/2007 (JO L 61, 28.2.2006, p. 3).


20.4.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 103/47


REGULAMENTUL (CE) NR. 431/2007 AL COMISIEI

din 19 aprilie 2007

de modificare a ratelor de restituire aplicabile anumitor produse din sectorul zahărului exportate sub formă de mărfuri care nu sunt incluse în anexa I la tratat

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 318/2006 al Consiliului din 20 februarie 2006 privind organizarea comună a piețelor în sectorul zahărului (1), în special articolul 33 alineatul (2) litera (a) și alineatul (4),

întrucât:

(1)

Ratele de restituire aplicabile începând cu 30 martie 2007 produselor enumerate în anexă, exportate sub formă de mărfuri care nu sunt incluse în anexa I la tratat, au fost stabilite prin Regulamentul (CE) nr. 353/2007 al Comisiei (2).

(2)

Aplicarea normelor și a criteriilor menționate de Regulamentul (CE) nr. 353/2007 informațiilor deținute în prezent de Comisie duce la modificarea ratelor de restituire la export care se aplică în prezent, după cum se indică în anexa la prezentul regulament,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Ratele de restituire stabilite prin Regulamentul (CE) nr. 353/2007 se modifică după cum se indică în anexă.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 20 aprilie 2007.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 19 aprilie 2007.

Pentru Comisie

Günter VERHEUGEN

Vicepreședinte


(1)  JO L 58, 28.2.2006, p. 1. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 247/2007 al Comisiei (JO L 69, 9.3.2007, p. 3).

(2)  JO L 90, 30.3.2007, p. 45.


ANEXĂ

Ratele de restituire aplicabile începând cu 20 aprilie 2007 anumitor produse din sectorul zahărului exportate sub formă de mărfuri care nu sunt incluse în anexa I la tratat (1)

Codul NC

Descriere

Rata de restituire în EURO/100 kg

În caz de stabilire în avans a restituirilor

Altele

1701 99 10

Zahăr alb

29,17

29,17


(1)  Ratele stabilite în această anexă nu sunt aplicabile exporturilor către Albania, Croația, Bosnia și Herțegovina, Serbia, Muntenegru, Kosovo, Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei, Andorra, Gibraltar, Ceuta, Melilla, Sfântul Scaun (Orașul Vatican), Liechtenstein, comunele Livigno și Campione d'Italia, Heligoland, Groenlanda, Insulele Faroe, nici mărfurilor incluse în tabelele I și II din Protocolul nr. 2 la Acordul dintre Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană din 22 iulie 1972 exportate către Confederația Elvețiană.


II Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare nu este obligatorie

DECIZII

Comisie

20.4.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 103/49


DECIZIA COMISIEI

din 13 aprilie 2007

de modificare a Deciziei 92/452/CEE în ceea ce privește anumite echipe de recoltare și de producere de embrioni din Canada, Noua Zeelandă și Statele Unite ale Americii

[notificată cu numărul C(2007) 1582]

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2007/237/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva 89/556/CEE a Consiliului din 25 septembrie 1989 de stabilire a condițiilor de sănătate animală care reglementează schimburile intracomunitare și importurile de embrioni de animale domestice din specia bovină provenind din țări terțe (1), în special articolul 8 alineatul (1),

întrucât:

(1)

Decizia 92/452/CEE a Comisiei din 30 iulie 1992 de stabilire a listei autorizate a echipelor de recoltare și de producere de embrioni în țările terțe, pentru exportul de embrioni de animale din specia bovină către Comunitate (2) prevede că statele membre nu pot importa embrioni provenind din țări terțe decât în cazul în care aceștia au fost recoltați, prelucrați și depozitați de către echipe de recoltare de embrioni menționate în lista anexată la decizia de mai sus.

(2)

Canada, Noua Zeelandă și Statele Unite ale Americii au solicitat să se aducă modificări listelor țărilor lor, în ceea ce privește anumite echipe de recoltare și de producere de embrioni.

(3)

Canada, Noua Zeelandă și Statele Unite ale Americii au oferit garanții referitoare la respectarea normelor corespunzătoare stabilite în Directiva 89/556/CEE, iar echipele respective de recoltare a embrionilor au fost oficial desemnate pentru exportul spre Comunitate de către serviciile veterinare competente ale țărilor respective.

(4)

Decizia 92/452/CEE trebuie modificată în consecință.

(5)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Anexa la Decizia 92/452/CEE se modifică în conformitate cu anexa la prezenta decizie.

Articolul 2

Prezenta decizie se aplică începând cu a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 3

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 13 aprilie 2007.

Pentru Comisie

Markos KYPRIANOU

Membru al Comisiei


(1)  JO L 302, 19.10.1989, p. 1. Directivă, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Decizia 2006/60/CE a Comisiei (JO L 31, 3.2.2006, p. 24).

(2)  JO L 250, 29.8.1992, p. 40. Decizie, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Decizia 2007/122/CE (JO L 52, 21.2.2007, p. 8).


ANEXĂ

Anexa la Decizia 92/452/CEE se modifică după cum urmează:

(a)

rândul nr. E71 referitor la echipa de recoltare a embrionilor din Canada se înlocuiește cu următorul rând:

„CA

 

E71

 

Gencor

RR 5

Guelph, Ontario N1H 6J2

Dr. Ken Christie

Dr. Everett Hall”

(b)

rândul nr. NZEB01 referitor la echipa de recoltare a embrionilor din Noua Zeelandă este suprimat;

(c)

rândul nr. NZEB02 referitor la echipa de recoltare a embrionilor din Noua Zeelandă se înlocuiește cu următorul rând:

„NZ

 

NZEB02

 

Animal Breeding Services Ltd

Kihikihi ET Centre

3680 State Highway 3, RD 2

Hamilton

Dr. John David Hepburn”

(d)

rândul următor este introdus pentru Statele Unite ale Americii:

„US

 

06ID129

E1327

 

Countryside Veterinary Clinic

2724E 700 N

St. Anthony, ID 83445

Dr. Richard Geary”

(e)

rândul următor este introdus pentru Statele Unite ale Americii:

„US

 

06IA128

E1717

 

Westwood Embryo Services INC

1760 Dakota AVE

Waverly, IA 50677

Dr. Mike Pugh”

(f)

rândul nr. 93WA061 E600 pentru echipa de colectare de embrioni din Statele Unite ale Americii se înlocuiește după cum urmează:

„US

 

93WA061

E600

 

Mount Baker Veterinary and Embryo Transfer Services

9320 Weidkamp RD

Lynden, WA 98264

Dr. Blake Bostrum”

(g)

rândul nr. 95PA082 E664 pentru echipa de colectare de embrioni din Statele Unite ale Americii se înlocuiește după cum urmează:

„US

 

95PA082

E664

 

Van Dyke Veterinary Clinic

4994 Sandy Lake Greenville RD

Sandy Lake, PA 16145

Dr. Todd Van Dyke”

(h)

rândul nr. 92MD058 E745 pentru echipa de colectare de embrioni din Statele Unite ale Americii se înlocuiește după cum urmează:

„US

 

92MD058

E745

 

Catoctin Embryo Transfer

4339 Ridge RD

Mt. Airy, MD 21771

Dr. William L Graves”

(i)

rândul nr. 02TX107 E1428 pentru echipa de colectare de embrioni din Statele Unite ale Americii se înlocuiește după cum urmează:

„US

 

02TX107

E1482

 

OvaGenix

4700 Elmo Weedon RD #103

Collage Station, TX 77845

Dr. Stacy Smitherman”


III Acte adoptate în temeiul Tratatului UE

ACTE ADOPTATE ÎN TEMEIUL TITLULUI V DIN TRATATUL UE

20.4.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 103/52


DECIZIA 2007/238/PESC A CONSILIULUI

din 19 aprilie 2007

de numire a reprezentantului special al Uniunii Europene pentru Sudan

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 18 alineatul (5), coroborat cu articolul 23 alineatul (2),

întrucât:

(1)

La 18 iulie 2005, Consiliul a adoptat Acțiunea comună 2005/556/PESC (1) de numire a domnului Pekka HAAVISTO în calitate de reprezentant special al Uniunii Europene (RSUE) pentru Sudan.

(2)

La 5 iulie 2006, Consiliul a adoptat Acțiunea comună 2006/468/PESC (2) de reînnoire și revizuire a mandatului RSUE pentru Sudan.

(3)

La 15 februarie 2007, Consiliul a adoptat Acțiunea comună 2007/108/PESC (3) de prelungire, până la 30 aprilie 2007, a mandatului domnului Pekka HAAVISTO în calitate de RSUE pentru Sudan. De asemenea, Consiliul a convenit că mandatul RSUE pentru Sudan ar trebui să fie, în principiu, prelungit pentru o perioadă de 12 luni.

(4)

Domnul Pekka HAAVISTO l-a informat pe Secretarul General/Înaltul Reprezentant cu privire la intenția sa de demisiona la sfârșitul lunii aprilie 2007; în consecință, ar trebui ca, începând de la 1 mai 2007, să fie numit, pentru perioada rămasă a mandatului, un nou RSUE.

(5)

Secretarul General/Înaltul Reprezentant a recomandat ca domnul Torben BRYLLE să fie numit în calitate de nou RSUE pentru Sudan.

(6)

Articolul 49 alineatul (3) din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene (4) dispune că actele fundamentale trebuie să îmbrace forma unei decizii în conformitate cu articolul 18 alineatul (5) din tratat.

(7)

RSUE își va desfășura mandatul în contextul unei situații care s-ar putea deteriora și care ar putea prejudicia obiectivele politicii externe și de securitate comune, astfel cum sunt stabilite la articolul 11 din tratat,

DECIDE:

Articolul 1

Numirea

Prin prezenta, domnul Torben BRYLLE este numit în calitate de reprezentant special al Uniunii Europene (RSUE) pentru Sudan în perioada 1 mai 2007-29 februarie 2008. Acesta își va exercita atribuțiile în conformitate cu mandatul și cu modalitățile stabilite prin Acțiunea comună 2007/208/PESC.

Articolul 2

Finanțarea

(1)   Valoarea de referință estimată pentru acoperirea cheltuielilor aferente mandatului RSUE în perioada 1 mai 2007-29 februarie 2008 este de 1 700 000 EUR.

(2)   Gestionarea cheltuielilor face obiectul unui contract între RSUE pentru Sudan și Comisie. Cheltuielile sunt eligibile începând cu 1 mai 2007.

Articolul 3

Analiza

RSUE pentru Sudan prezintă Secretarului General/Înaltului Reprezentant, Consiliului și Comisiei un raport complet privind desfășurarea mandatului său, până la jumătatea lunii noiembrie 2007.

Articolul 4

Intrarea în vigoare

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Articolul 5

Publicarea

Prezenta decizie se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Luxemburg, 19 aprilie 2007.

Pentru Consiliu

Președintele

Brigitte ZYPRIES


(1)  JO L 188, 20.7.2005, p. 43.

(2)  JO L 184, 6.7.2006, p. 38.

(3)  JO L 46, 16.2.2007, p. 63.

(4)  JO L 248, 16.9.2002, p. 1. Regulament, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1995/2006 (JO L 390, 30.12.2006, p. 1).